Sunteți pe pagina 1din 21

41 caile de formare a bunurilor imobileArticolul 9.

Caile de formare a
bunurilor imobile Bunurile imobile se pot forma, conform prezentei legi, prin separare, divizare, comasare sau combinare a bunurilor imobile inregistrate in Registrul bunurilor imobile. Articolul 10. Separarea bunului imobil (1) Separarea este o modalitate de formare a unui bun imobil independent prin desprinderea unei parti din bunul imobil inregistrat. (2) Inregistrarea bunului imobil format prin separare si a drepturilor asupra lui se face in temeiul actului ce confirma drepturile asupra bunului imobil initial, al deciziei de formare a bunului imobil si al planului cadastral sau geometric al bunului imobil. (3) Prin separare se pot forma bunuri atit din bunul imobil proprietate a unei persoane fizice sau juridice, cit si din bunul imobil proprietate comuna. In acest din urma caz, dupa separare, bunurile imobile formate vor ramine in proprietate comuna, respectindu-se aceleasi cote de proprietate. (4) In cazul in care in Registrul bunurilor imobile sint inscrise drepturi patrimoniale cu care este grevat dreptul de proprietate (dreptul de arenda, dreptul de ipoteca etc.), aceste grevari, daca la momentul formarii nu au fost stinse, vor trece la toate bunurile imobile formate prin separare. In cazul bunului imobil grevat cu servitute, dupa separare va fi grevat cu servitute doar bunul imobil care ramine aservit, daca se poate stabili bunul aservit. In caz contrar, ramin grevate cu servitute toate bunurile. (5) Constituirea servitutii prin destinatia stabilita de proprietar se consemneaza in decizia de formare si in Registrul bunurilor imobile concomitent cu inregistrarea bunurilor formate. Articolul 11. Divizarea bunului imobil (1) Divizarea este o modalitate de formare a unor bunuri independente prin impartirea, la cererea coproprietarilor, a bunului imobil proprietate comuna inregistrat si incetarea proprietatii comune. (2) In caz de divizare a bunului imobil proprietate comuna, coproprietarii, inainte de a incheia contractul de impartire, vor asigura elaborarea documentatiei de formare a bunurilor imobile. (3) Inregistrarea bunurilor imobile formate prin divizare si a drepturilor de proprietate asupra lor se efectueaza in temeiul contractului de impartire a proprietatii comune, la care se anexeaza planul cadastral sau geometric al bunurilor imobile formate. (4) Prevederile art.10 alin.(4) si (5) se aplica in modul corespunzator si in cazul divizarii bunului imobil. Articolul 12. Comasarea bunurilor imobile (1) Comasarea este o modalitate de formare a unui bun imobil prin unirea a doua sau mai multor bunuri imobile inregistrate avind hotare comune, inclusiv hotare ce trec pe peretele comun, apartinind unuia si aceluiasi proprietar sau aflindu-se in proprietatea comuna a acelorasi persoane, la cererea lor. (2) Pot fi comasate atit bunuri imobile proprietate individuala, cit si bunuri imobile proprietate comuna. Pot fi comasate numai bunurile imobile proprietate comuna in devalmasie sau numai bunurile imobile proprietate comuna in diviziune. In cazul comasarii bunurilor imobile proprietate comuna in diviziune, cota de proprietate detinuta de fiecare proprietar in bunul imobil format se recalculeaza de catre executantul lucrarilor cadastrale, in cooperare si cu consimtamintul coproprietarilor, tinindu-se cont de cotele lor detinute in bunurile imobile initiale. (3) Temei pentru inregistrarea bunului imobil format prin comasare servesc actele ce confirma drepturile asupra bunurilor imobile initiale, decizia de formare a bunului imobil si planul cadastral sau geometric al bunului imobil format. (4) In cazul in care bunurile imobile care se comaseaza sint grevate cu ipoteca, bunul format prin comasare nu se inregistreaza decit dupa confirmarea de catre creditorii ipotecari a rangului fiecarei ipoteci.

Pentru aceasta, registratorul intocmeste o lista a drepturilor de ipoteca in ordinea inregistrarii lor, indicind rangul fiecarui drept, pe care o va expedia spre confirmare fiecarui creditor ipotecar. Inregistrarea drepturilor de ipoteca se va efectua o data cu inregistrarea bunului format prin comasare. Alte drepturi patrimoniale concurente se inregistreaza, cu consimtamintul titularilor, in temeiul actelor juridice de modificare a acestor drepturi. (5) In cazul dobindirii mai multor terenuri cu destinatie agricola avind hotare comune, se poate aplica, la cererea proprietarului, o modalitate simplificata de formare a bunului prin comasare, concomitent cu inregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor dobindite. In acest caz, decizia de comasare se depune o data cu cererea de inregistrare a dreptului de proprietate asupra bunurilor dobindite. Procedura de formare a bunului imobil prin comasare si modalitatea de efectuare a inscrierilor in Registrul bunurilor imobile se stabilesc de Agentie. Articolul 13. Combinarea bunurilor imobile (1) Combinarea este o modalitate de formare a unui bun imobil prin separarea unei parti din bunul imobil inregistrat, fara a se forma un bun imobil independent, si alipirea ei la un bun imobil adiacent. (2) Combinarea se efectueaza numai daca exista cererea comuna a proprietarilor ambelor bunuri imobile. Lucrarile de formare se vor face pina la incheierea actului juridic de instrainare a partii din bunul imobil. Planul bunului imobil format prin combinare este parte componenta a actului juridic privind instrainarea. (3) La formarea bunului imobil prin combinare, numerele cadastrale ale bunurilor imobile nu se modifica. (4) Modificarile bunurilor imobile efectuate in legatura cu combinarea se consemneaza in Registrul bunurilor imobile: a) in cazul in care bunurile apartin aceluiasi proprietar - in temeiul actelor ce confirma drepturile asupra bunurilor imobile initiale, al deciziei de combinare, al planurilor bunurilor initiale si al planurilor bunurilor imobile formate; b) in cazul in care bunurile imobile apartin diferitilor proprietari in temeiul contractului de instrainare si de combinare a bunurilor, al planurilor bunurilor imobile formate.

42inregistrarea de stat a sectoarelor de teren si a drepturilor asupra lor


Terenurile, indiferent de destinatie si tipul de proprietate, precum si drepturile asupra lor, sint supuse inregistrarii de stat in registrul bunurilor imobile al oficiului cadastral teritorial in modul stabilit de Legea cadastrului bunurilor imobile. Inregistrarea de stat a sectoarelor de teren si a drepturilor asupra lor in registrul bunurilor imobile al oficiului cadastral teritorial include: inregistrarea dreptului asupra sectorului de teren ce nu are hotare clar delimitate; inregistrarea conditionata a dreptului de proprietate asupra sectorului de teren in cazul in care proprietarul acestuia nu dispune de documentul care ar confirma acest drept; inregistrarea conditionata a dreptului de proprietate asupra sectorului de teren in cazul in care proprietarul acestuia nu poate fi identificat; inregistrarea integrala a sectorului de teren si a dreptului asupra lui.

Inregistrarea dreptului de proprietate asupra sectorului de teren ce nu are hotare clar delimitate se efectueaza si in cazul cind sectorul de teren nu este delimitat in natura, nu este cartografiat sau hotarele acestuia nu au fost coordonate cu proprietarii terenurilor adiacente. In asemenea cazuri, fiecarui proprietar ii va fi inregistrat dreptul la cota de teren echivalent pina la momentul delimitarii hotarelor, in conformitate cu legislatia. In cazul in care proprietarul sectorului de teren nu dispune de documentul care i-ar confirma dreptul de proprietate asupra acestuia, pina vor fi intreprinse actiuni de stabilire a dreptului de proprietate, acest drept este inregistrat conditionat pe numele proprietarului sectorului de teren, cu efectuarea mentiunii respective in registrul bunurilor imobile. Pe durata termenului de inregistrare conditionata, proprietarul sectorului de teren nu este in drept sa efectueze tranzactii cu acest teren. In cazul in care in procesul inregistrarii nu pot fi identificate nici drepturile de proprietate asupra sectorului de teren si nici proprietarul acestuia, sectorul de teren este inregistrat conditionat ca proprietate a unitatii administrativ-teritoriale in al carei teritoriu este situat. Autoritatea administratiei publice locale respectiva nu este in drept sa incheie tranzactii cu acest sector de teren pina in momentul cind, la cererea acesteia, instanta judecatoreasca va examina cazul si, prin hotarire ramasa definitiva, va recunoaste sectorul de teren drept bun fara stapin in conformitate cu prevederile Codului civil. Pentru inregistrarea de stat a sectorului de teren si a dreptului asupra lui, la oficiul cadastral teritorial se prezinta documentele ce confirma dreptul asupra lui, prevazute la art.20 din prezentul cod. Dreptul de proprietate neinregistrat asupra sectorului de teren se va considera nul in relatiile cu tertii, inclusiv cu statul, care nu stiu de existenta acestui drept. Pentru inregistrarea la oficiul cadastral teritorial a dreptului de proprietate asupra sectorului de teren dupa expirarea termenului stabilit de lege, se va achita o plata dubla, stabilita de legislatia in vigoare.

43Documentele ce confirma drepturile detinatorilor de teren


Documentele ce confirma drepturile detinatorilor de teren sint: titlul de autentificare a dreptului detinatorului de teren, eliberat de autoritatile administratiei publice locale in cazul atribuirii de catre acestea a terenurilor proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale sau de catre Agentia de Stat Relatii Funciare si Cadastru in cazul atribuirii de catre stat a terenurilor proprietate publica a statului, certificatul de mostenire, contractul de vinzare-cumparare, contractul de donatie, contractul de schimb, contractul de arenda si altele.Forma titlului de autentificare a dreptului detinatorului de teren se stabileste de Gvern.Drepturile de proprietate si alte drepturi patrimoniale asupra terenului se inregistreaza in conformitate cu legislatia.

Intretinerea terenurilor si modul lor de protectie


Detinatorii de terenuri:organizeaza rational teritoriul; pastreaza si imbunatatesc fertilitatea solurilor, alte proprietati utile ale terenului, introducind asolamente fundamentate stiintific, administrind rational ingrasaminte, aplicind metode crutatoare de lucrare a terenului si alte masuri de protectie;

protejeaza terenurile contra eroziunii, cauzate de ape si de vint, prin masuri economicoorganizatorice, agrotehnice si hidrotehnice, prin crearea unui sistem de perdele forestiere de protectie si inierbare; protejeaza terenurile contra subinundarii, inmlastinirii, salinizarii uscarii excesive, tasarii, poluarii cu deseuri industriale, cu substante chimice, biologice si radioactive, produse petroliere, cu gunoi menajer si de productie, cu ape de scurgere, precum si contra altor procese de ruinare; protejeaza terenurile agricole contra acoperirii lor cu tufari, contra altor procese ce duc la inrautatirea starii lor agrotehnice; conserveaza terenurile agricole degradate, daca este imposibila restabilirea fertilitatii solurilor; recultiva terenurile degradate, restabilesc si imbunatatesc fertilitatea lor, le antreneaza in circuitul economic; decoperteaza stratul fertil al solului in procesul efectuarii lucrarilor de constructie, ameliorative si altor lucrari legate de distrugerea solului, il pastreaza si il folosesc in scopuri de recultivare si ameliorare a terenurilor agricole; realizeaza programele de stat de dezvoltare economica si sociala privind protectia terenurilor. Actiunile de protectie a terenurilor se efectueaza pe baza proiectelor de reglementare a regimului proprietatii funciare, de ameliorare si de alta natura, elaborate si aprobate in modul stabilit pe baza recomandarilor stiintei si practicii inaintate. Modul de protectie a terenurilor este stabilit de legislatia privind ocrotirea naturii si mediului inconjurator. Modul de protectie a terenurilor se stabileste de legislatie.

44Caracteristica general a expertizei ecologice.


Diversitatea i complexitatea problemelor ce in de protecia m e d i u l u i impun folosirea unor metode foarte variate privind soluionarea acestora. Astfel, nc a d r u l p r o c e s u l u i d e e l a b o r a r e i a p l i c a r e a r e g l e m e n t r i l o r p r i v i n d p r o t e c i a mediului, au luat natere o serie de principii, printre care i principiul preveniriidegradrii mediului, fundamentat pe ideea c prevenirea unei eventuale poluri vafi mai puin costisitoare dect activitatea de recuperare a daunei i de combatere aefectelor distructive n urm a acestei poluri. n acest context, pe plan mondial s -a i c r i s t a l i z a t a c e a s t f o r m de activitate care const n evaluarea eventualuluiimpact asupra mediului i expertiza ecologic. Primele ri care au acceptat la nivel de stat aceste msuri au fost S U A , Norvegia, RFG. n R M , o d a t c u a d o p t a r e a n o i i c o n c e p i i p r i v i n d p o l i t i c a d e p r o t e c i e a mediului, reflectat n Legea RM privind protecia mediului nconjurtor Nr.1515-XII din 16.06.93 // n Monitorul Oficial al RM nr.10/283 din 30.10.1993 (seciuneaa d o u a - , ,

Expertiza ecologic de stat (art. 21 -25)), s- a instituit i baza juridic pentru activitatea de evaluare a impactului asupra mediului i efectuarea expertizeiecologice.L a 29.05.96 a fost adoptat Legea RM privind expertiza e c o l o g i c i evaluarea impactului asupra mediului nconjurtor Nr.851-XIII din // n Monitorul Oficial al RM nr.52-53/494 din 08.08.1996. Necesitatea adoptrii acestei legi a fost determinat de trei grupe de factori:a ) p o l i t i c i RM, n calitate de subiect cu drepturi depline la n i v e l internaional, i asum obligaia asigurrii tuturor condiiilor de f u n c i o n a r e normal n cadrul comunitii mondiale, prin confirmarea n legislaia naional a principiilor generale internaionale; b) social-economici criza ecologic, decderea economic, criza social etc.; p r a c t i c a a a r t a t c , d e s e o r i , p o t e n i a l u l t e h n i c o - t i i n i f i c s c z u t t i n d e s f i e recuperat n economia rii cu folosirea extensiv a resurselor naturale;c) juridici necesitatea instituirii unui mecanism mai eficient, ela borarea i adoptarea unor acte normative ce ar stabili strict domeniul de aplicare a legii.L e g e a R M p r i v i n d e x p e r t i z a e c o l o g i c i e v a l u a r e a i m p a c t u l u i a s u p r a mediului nconjurtor urmrete scopul de a asigura realizarea principiuluiconform cruia orice om are dreptul la un mediu n e p r i m e j d i o s p e n t r u v i a i sntate i garantarea acestuia. Totodat, rolul evalurii impactului asupra mediului i expertizei ecologice reiese din problemele ce le soluioneaz:1 . ) p r e v e n i r e a s a u m i n i m a l i z a r e a e v e n t u a l u l u i i m p a c t d i r e c t , i n d i r e c t s a u cumulativ al obiectivelor i activitilor economice preconizate asupra mediului, componentelor lui, ecosistemelor i sntii populaiei;2.) meninerea echilibrului ecologic, crearea condiiilor optime de via pentruoameni;3.) corelarea dezvoltrii social-economice cu capacitile ecosistemelor.La 10.09.2002 Ministerul Ecologiei i Resurselor Naturale a emis Ordinul cu p r i v i r e l a a p r o b a r e a I n s t r u c i u n i i d e s p r e o r d i n e a d e o r g a n i z a r e i e f e c t u a r e a expertizei ecologice de stat Nr.188 din // n Monitorul Oficial al RM nr.14-17/25din 07.02.2003Expertiz ecologic gen de activitate n domeniul proteciei mediului,constnd n aprecierea prealabil a influienei activitilor economice preconizate a s u p r a s t r i i m e d i u l u i , a c o r e s p u n d e r i i p a r a m e t r i l o r a c e s t o r a c t i v i t i a c t e l o r legislative, altor acte normative, normelor i standardelor n vigoare

46evaluarea terenurilor principii si metodemetode recunoscute de


evaluare a unui teren sunt:

1. comparaia vnzrilor; 2. tehnica parcelrii i dezvoltrii; 3. repartizarea (alocarea); 4. extracia (prin scdere), numit i abstracia; 5. tehnica rezidual a terenului (capitalizarea venitului rezidual alocat terenului); 6. capitalizarea rentei funciare (chiriei);

Toate cele ase metode (numite i tehnici) de evaluare a terenului nu sunt altceva dect derivri ale celor trei abordri tradiionale ale valorii oricrui tip de proprietate, respectiv abordarea prin comparaie, abordarea prin venit i abordarea prin cost. Mai trebuie reinut c evaluarea terenurilor este de competena profesional a evaluatorului de proprieti imobiliare, care respect cerinele GN1- Evaluarea proprietii imobiliare.

Prezentarea sintetic a esenei acestor metode de evaluare i a adecvrii utilizrii lor este redat n continuare. 1. Metoda comparaiei vnzrilor se bazeaz pe principiul economic al substituiei. Metoda se utilizeaz pentru evaluarea terenurilor libere sau care se consider a fi libere pentru scopul evalurii. Valoarea terenului deriv din informaiile de pia ale preurilor de tranzacie ale unor terenuri similare, respectiv valoarea de pia poate fi determinat n urma analizei preurilor de pia ale terenurilor libere comparabile, din aceeai arie de pia, care au fost tranzacionate la o dat apropiat de data evalurii. Analiza preurilor la care s-au efectuat tranzaciile sau a ofertelor de vnzare de terenuri similare libere este urmat de efectuarea unor corecii ale preurilor terenurilor libere comparabile, pentru a cuantifica diferenele dintre preurile pltite sau cerute pe unitatea de suprafa, cauzate de diferenele caracteristicilor specifice ale proprietilor i tranzaciilor (numite elemente de comparaie). Aceast metod este cea mai uzual i preferabil tehnic de evaluare a terenului, cu condiia s existe informaii suficiente despre vnzrile de terenuri similare, din aceeai arie de pia. n cazul c nu exist un numr suficient de vnzri sau de oferte de vnzare de terenuri similare sau n situaia n care evaluatorul ar trebui s fac multe i ample corecii ale preurilor de tranzacie ale unor terenuri cu caracteristici mult diferite de cele ale terenului n cauz, care nu ar asigura credibilitatea rezultatului aplicrii metodei comparaiei vnzrilor, evaluatorul de proprieti imobiliare are la dispoziie alte 5 metode de evaluare a terenului, redate mai jos. Credibilitatea rezultatelor obinute din aplicarea acestor 5 metode, mai puin preferate, depinde de profunzimea analizelor, de fundamentarea ipotezelor i a raionamentului profesional al evaluatorului. 2. Tehnica parcelrii i dezvoltrii (numit i metoda utilizrii anticipate sau metoda costului dezvoltrii) const n plasarea evaluatorului n postura ipotetic de dezvoltator al unui teren neamenajat, pe premisa c amenajrile i construciile proiectate reprezint cea mai probabil utilizare a terenului. Aceast metod este aplicabil n cazul evalurii unor suprafee mari de teren neamenajat, a cror cea mai bun utilizare o reprezint parcelarea i amenajarea ca amplasamente i/sau eventual construirea pe loturile parcelate i amenajate ale cldirilor rezideniale. Deci, aceast metod se poate aplica n dou ipoteze:

parcelarea unui teren viran i amenajarea acestuia ca amplasament, prin dotarea cu infrastructura necesar i apoi vnzarea loturilor amenajate; i parcelarea unui teren viran, amenajarea acestuia ca amplasament, construirea locuinelor adecvate i apoi vnzarea proprietilor rezideniale rezultate (teren plus locuin).

Rezultatul acestei metode este valoarea maxim pe care un dezvoltator prudent ar putea s o plteasc pentru achiziionarea unui teren neamenajat, deci o valoare calculat ca mrime rezidual dintre preurile de vnzare estimate ale loturilor amenajate sau ale proprietilor construite i costurile totale estimate de parcelare, amenajare i construire, n care se include i profitul dezvoltatorului. Credibilitatea rezultatului metodei este condiionat de existena unui volum important de informaii despre costurile de parcelare, amenajare i de construcie, despre preurile de vnzare ale parcelelor amenajate (amplasamente), precum i despre preurile de vnzare ale proprietilor construite.

3. Metoda alocrii se bazeaz pe principiul echilibrului, conform cruia exist un raport procentual normal ntre valoarea terenului i valoarea ntregii proprieti, specific diferitelor categorii de proprieti imobiliare, aflate n locaii specifice. Acest raport procentual este dedus din analiza preurilor de vnzare ale terenurilor libere i ale unor proprieti comparabile (teren i construcii), dintr-o arie comparabil i competitiv nvecinat, cu caracteristici similare. Acest raport procentual este aplicat apoi preului de vnzare a proprietii construite, pentru a determina valoarea terenului. Aceast metod este aplicabil n situaia cnd nu exist terenuri libere vndute sau oferite la vnzare, n aria de pia a terenului supus evalurii. Deoarece raportul procentual dintre valoarea terenului i valoarea total a proprietii este dificil de obinut i de susinut, aceast metod este mai rar utilizat i aproape niciodat ca o prim metod de evaluare a terenului. 4. Metoda extraciei const n determinarea valorii terenului liber ca o mrime rezidual, dup ce din preul curent de vnzare al ntregii proprieti imobiliare (teren plus amenajri i construcii) s-a sczut costul de nlocuire net al construciilor i amenajrilor. Aceast metod este adecvat cnd:

nu exist terenuri libere, vndute sau oferite la vnzare, n aria de pia a terenului supus evalurii; valoarea construciilor este mic (ndeosebi n mediul rural); i dac se poate determina cu acuratee costul de nlocuire net (CIN) al construciilor.

5. Tehnica rezidual a terenului este nscris n abordarea prin venit, fiind utilizat cnd fluxul de venit este dependent att de construcii i amenajri, ct i de teren. Etapele aplicrii acestei metode sunt:

determinarea venitului net din exploatare (VNE) anual total al proprietii; determinarea VNE anual alocabil construciilor pe baza ratei de capitalizare aferente construciilor i scderea acestuia din VNE anual total al proprietii; i capitalizarea VNE rmas (rezidual), care este alocabil numai terenului, cu o rat de capitalizare adecvat.

Cele trei condiii ale aplicrii acestei metode sunt:


(a) cunoaterea CIN a cldirilor (construciilor) i amenajrilor sau posibilitatea determinrii acestuia cu credibilitate; (b) cunoaterea venitului net total din exploatare al proprietii sau posibilitatea determinrii acestuia cu credibilitate; i (c) posibilitatea obinerii nivelurilor de pia ale ratelor de capitalizare ale terenurilor i cldirilor.

Aceast tehnic de evaluare se utilizeaz n dou situaii:


- cnd nu exist terenuri libere vndute sau oferite la vnzare, n aria de pia a terenului supus evalurii; - pentru testarea fezabilitii financiare a utilizrilor posibile ale unui amplasament, n cadrul analizei celei mai bune utilizri.

6. Capitalizarea rentei funciare (chiriei) se aplic n cazul n care venitul se obine din cedarea dreptului de folosin a terenului, independent de amenajrile de pe acesta (dac exist), n

schimbul unei rente sau chirii, deci este un venit independent de veniturile generabile de construciile i amenajrile de pe teren. Aceast metod se aplic pentru evaluarea terenurilor cu destinaie agricol, ca i pentru evaluarea terenurilor nchiriate. Metoda const n convertirea rentei funciare (sau chiriei pentru teren) n valoarea terenului, prin aplicarea unei rate de capitalizare extras de pe pia. Metoda poate fi aplicat n condiiile n care exist informaii de pia suficiente asupra nivelurilor de pia ale rentelor i chiriilor funciare, precum i a ratelor de capitalizare. Pentru aplicarea acestei metode trebuie s se analizeze clauzele contractului de nchiriere/ arendare/ concesiune, referitoare la escaladarea chiriei/ rentei, rennoirea contractului, precum i valoarea terminal i selectarea unei rate de capitalizare de pia adecvate.

47plata pentru folosirea terenului si inlesnirile la incasarea acestei plati


Plata pentru folosirea terenului se incaseaza anual sub forma de impozit funciar sau plata de arenda, stabilite in dependenta de calitatea si amplasarea terenului pe baza documentelor de evaluare funciara. Impozitul funciar si inlesnirile la plata impozitului funciar sint stabilite in Codul fiscal al Republicii Moldova. Plata pentru folosirea terenurilor pe care se efectueaza lucrari de exploatare a zacamintelor de substante minerale utile se incaseaza sub forma de impozit funciar conform legii.

48rticolul 2. Noiunea de pre normativ al pmntului


(1) Preul normativ al pmntului constituie o msur de estimare a valorii lui echivalente cu potenialul natural i economic al acestuia, exprimate n moned naional. El se determin de ctre prezenta lege i se aplic n procesul realizrii relaiilor funciare, indiferent de tipul de proprietate asupra pmntului. [Art.2 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330] (2) Tarifele pentru calcularea preului normativ al pmntului se stabilesc pentru o unitate convenional (grad-hectar), pe baza indicilor cadastrali (cantitativi i calitativi), conform anexei parte integrant a prezentei legi, i se indexeaz , n funcie de rata inflaiei, de ctre Parlament, la propunerea Guvernului. [Art.2 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702] (3) La preul normativ al terenurilor localitilor (cu excepia loturilor de pmnt de pe lng cas), al celor ocupate de obiective industriale, de transport, de alte obiective neagricole se adaug i cheltuielile de amenajare inginereasc a teritoriului.

49impozitul funciarObiectul impozitrii funciare


n Republica Moldova pmntul este folosit contra plat. Forma de plat este impozitul funciar.

Obiect al impozitrii funciare snt terenurile date cu titlu de proprietate, de posesiune i de beneficiere, n conformitate cu legislaia n vigoare. Deintorii de terenuri pltesc anual impozitul funciar. Articolul 2. Scopul impozitrii funciare Prin impozitare funciar se urmrete stimularea economic a folosirii raionale a pmntului, proteciei i valorificrii lui, mririi fertilitii solurilor, egalrii condiiilor social-economice de gospodrire pe terenurile cu caliti diferite, asigurarea dezvoltrii infrastructurii localitilor rurale, formarea fondurilor speciale de finanare a acestor aciuni. Articolul 3. Cota de impozit funciar Cota de impozit funciar nu depinde de rezultatul activitii gospodreti a deintorilor de terenuri, ci se stabilete pentru o unitate de teren de o anumit calitate sub form de pli stabile pe un termen de trei ani. Cota de impozit funciar poate fi reexaminat de ctre Parlament n dependen de valuta ce se folosete oficial n republic, de gradul de inflaie, de schimbrile condiiilor de gospodrire a deintorilor de terenuri i de indicii cadastrali. Impozitul funciar pentru fiecare teren i pentru ntregul pmnt din gospodrie se calculeaz n conformitate cu cadastrul funciar de stat. Modul de calculare i de percepere a impozitului funciar este elaborat de organele respective i aprobat de Guvern. Articolul 4. Contribuabilii Contribuabili snt persoane fizice i juridice crora le-au fost repartizate terenuri cu titlu de proprietate, posesiune i beneficiere. Persoanele fizice i juridice, dup ce primesc titlurile de proprietate, posesiune i de beneficiere funciar, trebuie s se nregistreze la organele teritoriale ale serviciului fiscal de stat. C a p i t o l u l II COTELE DE IMPOZIT FUNCIAR Articolul 5. Cotele de impozit funciar pentru terenurile cu destinaie agricol Cotele de impozit funciar pentru terenurile cu destinaie agricol, cu excepia cazurilor prevzute n articolul 6, se stabilesc n dependen de suprafaa i aezarea lor geografic, de structura i calitatea solurilor. [Art.5 alin.2 exclus prin L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000] Articolul 6. Cotele de impozit funciar pentru terenurile din intravilan Impozitul funciar pentru terenurile din intravilan pe care este amplasat fondul de locuine (obtesc, de stat, cooperatist, individual), pentru terenurile distribuite cetenilor n vederea ducerii gospodriei individuale, precum i persoanelor juridice n alte scopuri agricole, cu excepia cazurilor prevzute n articolul 5, este stabilit pentru ntreaga suprafa a terenului. [Art.6 alin.1 modificat prin L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000] Se impoziteaz i terenurile pe care snt amplasate construcii i amenajri, terenurile necesare pentru ntreinerea lor, precum i zonele sanitare i de protecie a obiectelor, dac acestea nu au fost distribuite altor persoane fizice i juridice. [Art.6 alin.3;4;5 excluse prin L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000] [Art.7 exclus prin L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000] C a p i t o l u l III NLESNIRILE LA IMPOZITARE FUNCIAR Articolul 8. Scutirea de impozit funciar De impozit funciar snt scutite: a) rezervaiile, parcurile dendrologice i naionale, grdinile botanice, terenurile fondului silvic i ale fondului apelor, dac nu snt antrenate n activitate de producie;

b) organizaiile tiinifice i instituiile de cercetri tiinifice cu profil agricol i silvic care folosesc pmntul n scopuri tiinifice i de nvmnt gospodriile piscicole pentru suprafaa acvatic a iazurilor; [n redacia Legii nr.289-XIII din 17.11.94] c) instituiile de cultur, de art, de cinematografie, de nvmnt, de ocrotire a sntii, complexele sportive i de agrement (cu excepia instituiilor balneare), precum i monumentele naturii, istoriei i culturii, finanate de la bugetul de stat sau din contul sindicatelor; d) ntreprinderile, instituiile organizaiile gospodriile rneti (de fermier), precum i persoanele fizice care au primit n scopuri agricole terenuri deteriorate, pe care leau ameliorat i le-au restabilit, n primii cinci ani de folosin. e) ntreprinderile concernului de stat "Moldova-Gaz", Societatea pe aciuni "Bugeac - Gaz", ntreprinderile companiei de stat "Moldenergo", ale Asociaiei de stat de producie pentru combustibil, ale asociaiei republicane de producie "Termocomenergo", cu excepia unitilor de alt profil dect cel de baz i a ntreprinderilor mixte. [Lit.e) n redacia Legii nr.617-XIII din 27.10.95] [Lit.e) introdus prin Legea nr.289-XIII din 17.11.94] Nu se pltete impozit funciar pentru: a) zonele frontierelor de stat; b) terenurile de folosin comun ale localitilor. c) terenurile atribuite n folosin permanent pentru drumurile auto publice, ncepnd cu 1 ianuarie 1993. [Lit.c) introdus prin Legea nr.556-XIII din 21.07.95] d) terenurile permanent atribuite cilor ferate de folosin general. [Lit.d) introdus prin Legea nr.736-XIII din 20.02.96] Articolul 9. Drepturile autoritilor administraiei publice locale la stabilirea de nlesniri la perceperea impozitului funciar Autoritile administraiei publice locale (consiliile steti (comunale), oreneti i mu nicipale) au dreptul s acorde persoanelor juridice i fizice nlesniri la plata impozitului funciar sau s amne plata acestuia n limitele unui an calendaristic, cu stabilirea sursei de acoperire a veniturilor ratate sau cu reducerea respectiv a cheltuielilor bugetare corespunztoare, n caz de: a) calamiti naturale, ngheuri i incendii ce au pricinuit distrugerea semnturilor, plantaiilor multianuale, construciilor i mari pierderi materiale; b) atribuire a terenurilor pentru evacuarea din localiti a ntreprinderilor care exercit o influen nociv asupra mediului. n acest caz, autoritile administraiei publice locale pot stabili nlesniri pe un termen conform duratei normative a lucrrilor de construcie; c) boal ndelungat sau deces al principalului deintor de teren din familie. [Art.9 n redacia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000] C a p i t o l u l IV STABILIREA I PERCEPEREA IMPOZITULUI FUNCIAR Articolul 10. Temeiul stabilirii impozitului funciar Temeiul stabilirii impozitului funciar este titlu de proprietate, posesiune sau de beneficiere funciar. Articolul 11. Stabilirea impozitului funciar. Mrimea impozitului funciar este calculat de persoane juridice n conformitate cu cadastrul funciar de stat. [Art.6 alin.2;3 excluse prin L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000] Impozitul funciar de la persoanele fizice este calculat de organele serviciului fiscal de stat, care prezint anual, nu mai trziu de 1 iulie, avizul de plat impozitar.

Impozitul funciar pentru terenurile destinate deservirii construcei care se afl n folosina separat a mai multor persoane fizice sau juridice este calculat fiecrei persoane proporional suprafeei de construcie aflate n folosina ei. Impozitul funciar pentru terenurile destinate deservirii construciei care se afl n proprietatea indiviz a mai multor persoane fizice sau juridice este calculat fiecrei persoane proporional cotei sale din proprietatea comun. Articolul 12. Perceperea impozitului funciar Evidena contribuabililor este efectuat anual pn la 1 mai. Impozitul funciar de la persoanele fizice i juridice este calculat ncepnd cu luna ce urmeaz dup luna primirii terenului n proprietate, posesiune sau beneficiere. Inspectoratele fiscale de stat, mpreun cu autoritile administraiei publice locale, controleaz ca impozitul funciar s fie calculat la timp. [Art.12 alin.3 modificat prin L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000] [Art.12 alin.4 exclus prin L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000] Persoanele fizice i juridice care nu au fost anunate la timp c trebuie s plteasc impozitul funciar sau al cror impozit nu a fost calculat corect l pltesc numai pentru doi ani precedeni. Articolul 13. Controlul perceperii impozitului funciar Controlul asupra calculrii corecte a impozitului funciar, asupra depunerii lui n termen i depline la buget este exercitat de inspeciile fiscale de stat. Articolul 14. Apartenena impozitului funciar Impozitul funciar este parte integrant i surs direct a veniturilor bugetelor satelor (comunelor), oraelor i municipiilor. [Art.14 n redacia L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000] [Art.15 exclus prin L1101/30.06.2000, MO109/31.08.2000] Articolul 16. Repararea pierderilor din producia agricol i silvic Pierderile din producia agricol i silvic, pricinuite prin retragerea din circuitul agricol i silvic sau prin darea n folosin provizorie a terenurilor arabile sau silvice pentru necesiti nelegate de agricultur i sivicultur snt reparate conform normativelor aprobate de Guvern. Articolul 17. Soluionarea litigiilor Litigiile privind impozitul funciar snt examinate conform legislaiei n vigoare. Articolul 18. Rspunderea pentru nclcarea legii Pentru nclcarea legii i altor acte normative privind impozitul funciar, persoanele fizice i juridice poart rspundere n conformitate cu legislaia n vigoare.

50circulatia juridical a terenurilor Libera circulatie aterenurilor este acea


regula de drept potrivit careia terenurile aflate in circuitul civil pot fi instrainate sau/si dobindite liber prin modurile prevazute de lege. Pina in anul 1991 terenurile erau scoase din circuitul civil. La etapa actuala circulatia juridical a terenurilor este reglementata de catre Codul Civil, Codul funciar, Legea privind pretul normativ si vinzarea-cumpararea pamintului. Circulatia juridica a terenurilor se realizeaza prin diferite modalitati de dobindire a dreptului de proprietate si a altor drepturi reale asupra terenurilor. Acestea sunt : - hotarirea judecatoreasca ; legea ; contractul translativ sau constitutiv de drepturi reale asupra terenurilor; succesiune. Codul funciar stipuleaza ca terenurile dobindite in proprietate private se pot transmite prin mostenire. Instrainarea prin acte juridice intre vii se admite doar in stricta conformitate cu legea.

Se interzice instrainarea terenurilor cu privire la titlul carora exista litigii in instanta judecatoreasca, pe toata durata solutionarii acestui litigiu. Terenurile din extravilan pot fi instrainate, indiferent de suprafata pe care o au, prin acte juridice intre vii.

56.consolidaarea terenurilor- definitie continut scop Consolidarea


terenurilor agricole reprezinta un complex de actiuni juridice si tehnice, intreprinse in scopul optimizarii dimensiunii, amplasamentului terenurilor si organizarii sistemului de masuri in vederea combaterii eroziunii solului si sporirii fertilitatii lui, creind conditii propice pentru activitatea economica a gospodariilor taranesti (de fermier), a intreprinderilor si cooperativelor agricole de productie, care cultiva pamintul aflat in proprietate privata. Scopul Regulamentului privind consolidarea terenurilor agricole (n continuare - Regulament) este reglementarea, n cadrul legislaiei existente, a aciunilor proprietarilor de terenuri agricole, autoritilor administraiei publice centrale i locale, oficiilor cadastrale teritoriale, persoanelor fizice i juridice, participante la procesul de consolidare a terenurilor agricole, orientate spre folosirea raional i eficient a acestor terenuri. 2. n sensul prezentului Regulament, urmtoarele noiuni principale semnific: a) parcelare - divizare a cotelor de teren echivalent n mai multe terenuri mici; b) reparcelare - complex de msuri organizatorice, tehnice, juridice, economice ndreptate spre reamplasarea terenurilor dispersate n teritoriu, avnd drept scop final alipirea lor n scopul comasrii ntr-un numr mai mic cu dimensiuni mai mari; c) dispersare - amplasarea terenurilor n spaiu la distane mari, efectuat n procesul divizrii cotelor echivalente de teren; d) comasarea terenurilor - aciune juridic n urma creia mai multe terenuri, obiecte independente de drept, se contopesc ntr-un singur obiect de drept; hotarele dintre terenurile contopite dispar. 3. Regulamentul reglementeaz aciunile subiecilor procesului de consolidare prin intermediul elaborrii i implementrii proiectelor de consolidare a terenurilor agricole. 4. Proiectul de consolidare a terenurilor agricole (n continuare - Proiectul de consolidare) cuprinde un complex de msuri avnd drept scop formarea unor terenuri compacte n spaiu i stabile n timp n vederea folosirii lor raionale. Proiectul de consolidare poate fi elaborat att de ctre ntreprinderi de stat sau municipale, ct i de ctre ntreprinderi private, selectate, prin concurs, de Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare, n baza Regulamentului cu privire la atestarea specialitilor n domeniul consolidrii terenurilor agricole, aprobat de Guvern. 5. n baza prezentului Regulament, toate cheltuielile de consolidare a terenurilor agricole ntreprinse cu participarea primriei la examinarea i evaluarea terenului, perfectarea Proiectului de consolidare, autentificarea (reautentificarea) drepturilor asupra terenurilor, motivat de implementarea acestuia, nregistrarea n registrul bunurilor imobiliare inut de oficiile cadastrale teritoriale se vor suporta de la bugetul de stat, de la bugetul unitii administrativ-teritoriale respective sau din alte surse de finanare. 6. Aciunile ce in de vnzarea-cumprarea terenurilor agricole, schimbul de terenuri agricole, alte aciuni ntreprinse de ctre persoane fizice sau juridice n afara proiectului de consolidare, fr concursul primriei, nu vor putea fi calificate ca activiti de consolidare a terenurilor agricole i nu vor beneficia de privilegiile acordate de stat, conform legislaiei n vigoare i prezentului Regulament. 7. Elaborarea Proiectului de consolidare prin contracte directe ntre persoanele interesate (proprietari de terenuri, ageni economici etc.) i executorii lucrrilor se efectueaz din contul persoanelor interesate. Autentificarea i nregistrarea drepturilor se realizeaz n conformitate cu punctul 5 al prezentului Regulament.

57 consolidarea terenurilor-obiect subiect principii Consolidarii pot fi


supuse terenurile agricole situate in limitele unei singure localitati. Consolidarea terenurilor agricole se efectueaza din initiativa proprietarilor de terenuri prin urmatoarele modalitati: in baza contractului de activitate economica comuna (cooperativele agricole de productie); prin folosirea in comun a terenurilor agricole (in conformitate cu statutul intreprinderilor agricole); prin separare, comasare si redefinirea hotarelor sectoarelor de teren, prin arenda, vinzarecumparare, prin schimbul sectoarelor de teren de catre detinatorii de teren, inclusiv intre detinatorii de teren participanti la procesul de consolidare; precum si prin alte modalitati neinterzise de legislatie. Metoda de consolidare a sectoarelor de teren agricole o vor alege proprietarii de teren. Consolidarea terenurilor agricole se infaptuieste in baza proiectului de consolidare elaborat de o organizatie autorizata de Guvern si aprobat de proprietarii de teren. Consolidarea terenurilor agricole este sustinuta de stat. Consolidarea terenurilor agricole, in conformitate cu prezenta lege, este un proces benevol si proprietarul de teren, din propria decizie, poate renunta la procesul de consolidare a terenului in orice moment, pina la perfectarea proiectului de consolidare a terenului. Prevederile art.70/1-70/5 referitor la consolidarea terenului agricol nu urmaresc intentia de a interzice sau de a restringe activitatile independente de consolidare a terenului intreprinse de proprietarii de teren cu resurse proprii. Toate cheltuielile de consolidare a terenului agricol intreprinse cu concursul primariei in vederea investigarii si evaluarii terenului, perfectarii proiectului de consolidare, implementarii acestuia si inregistrarii in registrul bunurilor imobiliare se vor suporta de la bugetul de stat, de la bugetul unitatii administrativ-teritoriale respective sau din alte surse de finantare. Principiile de baza ale consolidarii terenurilor Principiile consolidrii Consolidarea terenurilor agricole are loc cu respectarea urmtoarelor principii de baz: consimmntul liber - aderarea la procesul consolidrii terenurilor se va efectua cu consimmntul proprietarului de teren; necesitatea economico-social - consolidarea terenurilor se va efectua doar n cazul unei necesiti economice a proprietarilor de terenuri agricole, ceea ce le va permite s sporeasc eficiena folosirii terenurilor, s acumuleze venituri suplimentare i s amelioreze situaia populaiei din localitile rurale; respectarea intereselor tuturor proprietarilor de teren din localitate - acest principiu va favoriza nu numai consolidarea terenurilor, dar i va corespunde intereselor comunitii (satului) n ansamblu; interesul economic - proprietarii de terenuri vor adera la procesul de consolidare a terenurilor agricole reieind din interesul economic personal; democratizarea - acest principiu va mobiliza participarea publicului larg la renaterea comunitilor rurale; multilateralitatea - consolidarea terenurilor va include un complex de msuri ce in de mbuntiri i amenajri funciare, construcii (reparaii) etc.;

transparena - aciunile ntreprinse n procesul consolidrii vor fi aduse la cunotina tuturor proprietarilor; etapizarea - activitile n vederea consolidrii terenurilor agricole se vor desfura pe etape. Etapa iniial este proiectul-pilot, n baza cruia va fi elaborat cadrul legal. Etapa a doua prevede consolidarea masiv, care, la rndul su, se va efectua n baza proiectelor iniiale de consolidare. Fiecare proiect n parte va fi realizat, de asemenea, pe etape; protecia mediului - orice aciune de consolidare a terenurilor agricole se va efectua cu respectarea principiului proteciei mediului nconjurtor. Aciunile cu impact ecologic vor avea la baz proiecte tiinific fundamentate i vor fi controlate de stat.

Consolidarea terenurilor se infaptuieste in baza cererii adresate in scris de catre proprietar primariei respective, in care se specifica modalitatea de consolidare. In cazul in care terenurile proprietarilor, care au depus cereri de consolidare, formeaza masive compacte cu dimensiuni si amplasament optimal, primaria, cu acceptul proprietarilor, va incepe procedura de consolidare fara a elabora proiectul de consolidare. In termen de 15 zile dupa depunerea de catre proprietari a cererii de consolidare a terenurilor, primarul va respinge cererea sau va emite o dispozitie cu privire la initierea procesului de consolidare, care va contine descrierea generala a modalitatii de consolidare a terenului, sursele de finantare a procesului dat, termenul de finalizare a lucrarilor de consolidare, numerele cadastrale ale terenurilor supuse consolidarii, numele executantului proiectului de consolidare a terenurilor. La dispozitie se va anexa lista proprietarilor participanti la consolidarea terenurilor. Dispozitia primarului cu privire la initierea procesului de consolidare a terenurilor se va aduce la cunostinta solicitantilor si se va prezenta de catre primarie oficiului cadastral teritorial pentru a se face inscrierea respectiva in registrul bunurilor imobile. Cu conditia respectarii dreptului detinatorului de teren de a se retrage din procesul de consolidare a terenului, in cazul existentei unei inscrieri in registrul bunurilor imobile cu privire la initierea procesului de consolidare a terenului, detinatorii de teren participanti la procesul de consolidare nu sint in drept sa instraineze sau sa depuna in gaj terenul propus spre consolidare pina la finalizarea procesului dat. Retragerea din procesul de consolidare a terenului se va anunta prin notificarea primarului. Detinatorii de teren participanti la procesul de consolidare sint obligati sa mentina starea actuala a terenurilor pina la incheierea procesului de consolidare, sa nu schimbe destinatia acestora si sa nu modifice valoarea terenurilor prin activitatile intreprinse de ei. Varianta finala a proiectului de consolidare a terenurilor se aproba printr-un acord intocmit in scris de proprietarii de terenuri participanti la proces. Proiectul de consolidare a terenului si acordul proprietarilor de teren mentionat la alineatul al saptelea din prezentul articol se aproba de catre consiliul satesc (comunal), orasenesc, municipal. Decizia privind aprobarea proiectului de consolidare va contine numele proprietarilor terenurilor consolidate, date despre suprafata si numerele cadastrale ale terenurilor fiecarui proprietar. In temeiul deciziei cu privire la aprobarea proiectului de consolidare se elibereaza documentele ce confirma drepturile detinatorilor de teren.

Dupa aprobare, proiectul de consolidare a terenurilor se implementeaza. Procesul consolidarii terenului se considera finalizat la data inregistrarii terenurilor consolidate in registrul bunurilor imobile. Proiectul de consolidare a terenurilor, aprobat prin decizia consiliului satesc (comunal), orasenesc, municipal, serveste drept plan cadastral pentru localitatea respectiva si drept baza pentru inregistrarea drepturilor de proprietate asupra acestora ale proprietarilor de teren.

58 Criteriilesi metode de consolidare


Criteriile de baz, conform crora proprietile pot fi considerate consolidate, snt urmtoarele: stabilitatea proprietilor compacte n spaiu i n timp; suprafaa; amenajarea teritoriului. Criteriul principal de consolidare a terenurilor l constituie stabilitatea sectorului compact n spaiu i n timp, conform cruia sectorul de teren i va pstra forma i dimensiunile un interval ct mai mare de timp. Stabilitatea sectorului de teren n spaiu i n timp va permite proprietarului s investeasc n plantaii multianuale, sisteme de irigaie, alte cheltuieli care, pentru a fi recuperate, necesit intervale mari de timp. Actualmente, cnd, n relaiile dintre proprietar i arenda predomin arenda de pn la trei ani, este dificil a ntreprinde o activitate economic durabil. Mrimea suprafeei reprezint un criteriu specific de determinare a nivelului de consolidare. n funcie de specializare, de plantele cultivate, de particularitile zonei i potenialul proprietarului, suprafaa adecvat poate fi foarte diferit. Suprafaa adecvat a sectorului de teren nu va fi una stabilit "de sus" pentru diferite cazuri. Proprietarii vor decide singuri care este cea mai adecvat, iar Programul va oferi consultaii i va ajuta proiprietarul s-i ating scopul. Totodat, se constat faptul c gospodriile rneti (de fermier) care, n majoritatea c azurilor, posed terenuri cu suprafaa de 1.0 -1.5 ha, amplasate pe mai multe sectoare, la distane mari unul fa de altul, produc puin producie comercial i competitiv. Amenajarea teritoriului presupune sisteme de irigare, de desecare-drenaj, msuri antierozionale, de acces, de aplicare a asolamentelor. Un rol important n amenajarea terenurilor l joac fundamentarea tiinific a sistemelor construite. Prezentul Program are drept scop crearea unor condiii stimulatorii n domeniul amenajrii teritoriului. n procesul de perfecionare a bazei metodico-tiinifice a procesului de consolidare vor fi stabilite i alte criterii. Determinarea criteriilor de consolidare a terenurilor agricole are o importan major pentru realizarea, n ansamblu, a prezentului Program. n temeiul criteriilor de consolidare a terenurilor agricole va fi posibil: a) stabilirea eficienei cilor de consolidare; b) determinarea nivelului de consolidare; c) evaluarea procesului de consolidare n ansamblu; d) concluzionarea i prezentarea propunerilor referitoare la continuarea procesului de consolidare.

59 Consolidarea terenurilor prin schimb benevol


Cererile de consolidare sau asistenta in procesul de consolidare a terenurilor prin schimb benevol pot fi prezentate primariei de doi sau mai multi proprietari de teren.

Schimbul benevol de terenuri agricole, cu antrenarea mai multor terenuri agricole separate, poate fi dirijat de catre primaria localitatii respective. Cheltuielile pentru efectuarea investigatiilor si evaluarea terenului, elaborarea proiectului de consolidare a terenurilor, perfectarea documentelor de inregistrare in registrul bunurilor imobile vor fi suportate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale (fonduri speciale). Proprietarii care doresc sa faca schimb de terenuri in baza unei intelegeri reciproce vor avea dreptul sa colecteze roada culturilor anuale si multianuale de pe aceste terenuri. Litigiile aparute in procesul implementarii proiectului de consolidare a terenurilor agricole prin schimb benevol se solutioneaza in modul stabilit. Dispozitia primariei cu privire la consolidarea terenurilor agricole prin schimb benevol se ia in baza: cererilor participantilor la procesul de consolidare a terenurilor; planului cadastral al terenurilor ce vor constitui obiectul consolidarii; proiectului de consolidare a terenului; conditiilor schimbului de terenuri; acordurilor de schimb benevol in scopul consolidarii terenurilor; surselor de finantare a lucrarilor de consolidare si a termenului presupus de finalizare; elaborarii unui nou plan cadastral; modificarii documentelor ce confirma drepturile detinatorilor de teren; reinregistrarii sectoarelor de teren. Dispozitia cu privire la demararea procesului de consolidare a terenurilor prin schimb benevol, in forma scrisa, se inmineaza participantilor la procesul de consolidare si se aproba de acestia. Terenurile consolidate prin schimb benevol se reinregistreaza in baza unei decizii de aprobare a proiectului de consolidare.

60 Retragerea temporara a unor terenuri din circuitul agricol sau silvic


Retragerea temporara a unor terenuri din circuitul agricol sau silvic pentru executarea unor lucrari de prospectiuni geologice, de instalare a unor linii de telecomunicatii, de

transport electric sau conducte de gaz, apeducte si alte instalatii similare se aproba de autoritatile administratiei publice locale cu acordul detinatorilor de terenuri. In caz de necesitate a lichidarii urmarilor avariilor si a executarii lucrarilor de urgenta pentru intretinerea obiectivelor, prevazute la alineatul 1 al prezentului articol, ocuparea terenurilor respective se face cu acordul detinatorilor de terenuri, iar in caz daca acestia refuza - cu autorizatia autoritatilor administratiei publice locale. In toate cazurile detinatorii de terenuri au dreptul la despagubiri. Organele si unitatile care beneficiaza retragerea temporara din circuitul agricol sau silvic a unor terenuri sint obligate sa ia masurile necesare ca aceste terenuri sa fie reincadrate in circuitul agricol si silvic la expirarea termenului aprobat.

61notiunea de regim juridical terenurilor- este ordinea de aparitie si


dezvoltare a raporturilor sociale funciare reglementate de norme de drept ,ordine ce determina statutul pamintului ca obiect de reglementare juridical

63 Descopertarea stratului fertil


Titularii obiectelor de investitii de productie amplasate pe terenuri agricole si silvice sint obligati sa ia masuri, prealabile executarii constructiei obiectelor, de descopertare a stratului de sol fertil de pe suprafetele amplasamentelor aprobate, pe care sa-l depoziteze si sa-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, in vederea punerii in valoare sau ameliorarii acestor terenuri. Depozitarea stratului fertil pe alte terenuri se face numai cu acordul proprietarilor acestora fara plata pentru sporul de valoare astfel obtinut si fara despagubiri pentru perioada de nefolosire a terenurilor. Se interzice descopertarea stratului fertil in scopuri comerciale.

64 Gradini si loturi pentru legumicultura


Terenurile atribuite in proprietate ca loturi de linga casa, in conformitate cu legislatia, amplasate in extravilanul satului (comunei) sau orasului, se considera gradini.

Terenurile atribuite in proprietate ca loturi de pe linga casa (gradini), amplasate adiacent hotarelor intravilanului, se includ in hotarele intravilanului localitatii, se considera terenuri destinate constructiilor si se utilizeaza pentru constructii locative, cu conditia includerii acestora in planul urbanistic general al localitatii. [Art.39 al.2) in redactia LP209 din 16.07.10, MO179-181/24.09.10 art.614]

Cetatenilor care nu au terenuri pentru gradini li se pot atribui loturi pentru legumicultura.

Loturile pentru legumicultura se distribuie cetatenilor in folosinta provizorie de catre autoritatile administratiei publice locale din terenurile de rezerva. Pe aceste loturi se interzice sa se construiasca cladiri capitale si sa se cultive plante multianuale. In caz de necesitate, se pot face constructii provizorii de folosinta personala pentru pastrarea inventarului legumicol si pentru alte scopuri gospodaresti. La stingerea dreptului de beneficiere asupra terenului, beneficiarii demoleaza constructiile provizorii pe contul propriu. Marimea lotului o stabilesc autoritatile administratiei publice locale in dependenta de conditiile concrete.a

65gospodaria taraneasca

Gospodaria taraneasca. Notiune (1) Gospodaria taraneasca este o intreprindere individuala, bazata pe proprietate privata asupra terenurilor agricole (denumite in continuare terenuri) si asupra altor bunuri, pe munca personala a membrilor unei familii (membri ai gospodariei taranesti), avind ca scop obtinerea de produse agricole, prelucrarea lor primara, comercializarea cu preponderenta a propriei productii agricole. (2) Gospodaria taraneasca se poate constitui si dintr-o singura persoana fizica. (3) Numai gospodariile taranesti pot desfasura activitate individuala de intreprinzator in agricultura. Statutul juridic al gospodariei taranesti (1) Gospodaria taraneasca are statutul juridic de persoana fizica. (2) Suprafata terenurilor si marimea altor bunuri, inclusiv arendate, ale gospodariei taranesti trebuie sa asigure utilizarea preponderenta in cadrul acesteia (mai mult de 50 la suta anual) a muncii personale a membrilor ei. (3) In cazul in care nu intruneste conditiile expuse la art.2 alin.(1) sau la alin.(2) din prezentul articol, gospodaria taraneasca este obligata sa asigure, in termen de 3 luni, astfel de conditii sau sa se reorganizeze, sau sa se lichideze, in modul stabilit de legislatie. (4) Daca prevederile alin.(3) din prezentul articol sau ale art.24 alin.(1) nu sint indeplinite, gospodaria taraneasca este lipsita de inlesnirile si privilegiile prevazute de prezenta lege si de alte acte legislative.

66 Regimul special al terenurilor irigate


Din categoria terenurilor irigate fac parte terenurile potrivite pentru agricultur i irigate pe care se afl reele permanente sau provizorii de irigare, legate de sursa de irigare, ale crei resurse asigur irigarea acestor terenuri. Organele gospodriei apelor snt obligate s asigure deintorii de terenuri irigate cu ap de irigare conform limitelor i evidenei debitului surselor de ap. Trecerea terenurilor irigabile n categoria celor neirigabile se face n modul stabilit de legislaie.

67 Terenurile agricole de calitate superioara si protectia lor Din


categoria terenurilor agricole de calitate superioara fac parte terenurile situate pe cumpana apelor si pe versantele cu panta de pina la 3 grade, precum si terenurile cu gradul

de evaluare a fertilitatii naturale de peste 60, terenurile irigate, loturile experimentale, terenurile institutiilor de cercetari stiintifice si de invatamint. In vederea protectiei terenurilor agricole de calitate superioara se interzice retragerea acestora din circuitul agricol, utilizarea lor in alte scopuri decit cele agricole, desfasurarea pe aceste terenuri a operatiunilor tehnologice si de alta natura ce conduc la degradarea solului, cu exceptia cazurilor cind sint repartizate pentru constructia obiectivelor liniare (drumuri, linii de telecomunicatii si de transport electric, conducte), obiectivelor de exploatare minerala a petrolului si gazelor si a constructiilor de productie necesare pentru exploatarea acestora. Retragerea terenurilor agricole de calitate superioara din circuitul agricol pentru necesitatile de stat si publice se face numai in cazuri exceptionale, prin hotarire a Guvernului.

68 Terenuri le din intravilan. Terenurile din intravilan se afl n administrarea


autoritilor administraiei publice locale, iar din municipii - n proprietate municipal.Perimetru al localitii este hotarul intravilanului (teritoriului ei) care l d e s p a r t e d e e x t r a v i l a n . P e r i m e t r u l r e s p e c t i v a l l o c a l i t i i s e s t a b i l e t e p r i n reglementarea regimului proprietii funciare n conformitate cu planul general i pe baza argumentrii tehnico-economice a dezvoltrii oraului i satului (comunei).Perimetrul oraelor se stabilete i se modific de ctre Guvern.Perimetrul celorlalte localiti se stabilete i se modific de autoritileadministraiei publice locale. (art.43 CF) Din componena terenurilor oraelor i satelor (comunelor) fac parte: - terenurile pe care snt amplasate construcii i alte amenajri;- terenurile de uz public;terenurile pentru transporturile rutier, feroviar, naval, aerian, prin conducte, pentru liniile de telecomunicaii, de transport electric, pentru exploatri miniere i pentru alte industrii;- terenurile mpdurite;- terenurile cu destinaie agricol i alte terenuri. (art.44 CF)Toate terenurile oraelor i satelor (comunelor) se folosesc n conformitate cu planurile lor de sistematizare i cu planurile de organizare economico - funciar ai n t r a v i l a n u l u i l o c a l i t i l o r . P l a n u r i l e d e s i s t e m a t i z a r e a l e o r a e l o r i s a t e l o r (comunelor) determin direciile principale ale folosirii terenurilor din int ravilan p e n t r u construirea caselor, a obiectelor industriale i de alt natur, pentruamplasarea i amenajarea locurilor de agrement, iar p l a n u r i l e d e o r g a n i z a r e economico- funciar a intravilanului determin direciile principale ale folosirii t e r e n u r i l o r c a r e n u s n t d e s t i n a t e c o n s t r u c i i l o r i a c e l o r c a r e r m n t e m p o r a r neocupate de construcii. (art.45 CF) o

69 70 Regimul juridic al monumentelor naturii.


Monument al naturii - obiect unic al naturii avnd o deosebit valoare ecologic, tiinific, cultural, istoric i estetic. Monumentele naturii se clasific n: a) geologice i paleontologice: peteri, grote, denudaii, stnci, rpe, recife, falii, cariere, plnii carstice, alte obiecte unice sau reprezentative din punct de vedere geologic, descoperiri paleontologice; b) hidrologice: lacuri, alte bazine acvatice, izvoare, ruri, albii vechi i alte obiecte unice sau

reprezentative din punct de vedere hidrologic; c) zoologice: arii luate sub protecie n scopul conservrii habitatelor unice sau tipice ale speciilor de animale rare, precum i a unor specii de animale rare sau periclitate; d) botanice: teritorii luate sub protecie n scopul conservrii habitatelor unice sau tipice ale speciilor de plante endemice, relicte, comuniti ale lor, precum i a unor specii de plante rare sau periclitate, a arborilor seculari; e) mixte: spaii n care se ntlnesc elementele enumerate la lit.a)-d); f) specii de plante i animale rare. (art. 37 LANP) Monumentele naturii se afl n gestiunea autoritilor administraiei publice centrale sau locale. Deintorul terenului declarat monument al naturii este obligat : a) s asigure respectarea regimului de protecie al monumentului naturii ; b) s instaleze la hotarele monumentului naturii borne, panouri de avertisment, indicatoare, itinerare turistice pedestre i s asigure integritatea lor ; c) s ngrdeasc zonele de protecie ale arborilor seculari i ale monumentelor hidrologice ; d) s amelioreze condiiile de trai ale animalelor, aplicnd metode biotehnice adecvate. (art. 38 LANP) n perimetrul monumentului naturii se efectueaz cercetri tiinifice.

71 regimul juridic al terenurilor destinate industrieiTerenuri


destinate industriei, transporturilor, telecominicaiilor i terenuri cu alte destinaii speciale snt terenurile atribuite de autoritile administraiei publice locale pentru amplasarea i exploatarea cldirilor administrative i de deservire, a construciilor auxiliare i construciilor industriale, miniere, de transport i a altor ntreprinderi, instituii i organizaii, pentru construirea cilor de acces, a reelelor inginereti, organizarea produciei industriale, construcia magistralelor de transport, instalarea liniilor de telecomunicaii, de transport electric. Suprafeele terenurilor atribuite n aceste scopuri se stabilesc n conformitate cu normele i documentaia proiectelor tehnice aprobate, iar atribuirea lor se face inndu-se cont de succesiunea valorificrii lor. Atribuirea de terenuri ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor pentru exploatarea zcmintelor se face numai cu condiia legalizrii nstrinrii terenurilor respective n scopuri miniere i rentegrrii n circulaia agricol a terenurilor exploatate anterior n aceste scopuri. Modul de folosire a terenurilor destinate industriei, transporturilor, telecomunicaiilor i a terenurilor cu alte destinaii speciale se stabilete de legislaie.

72 regimul juridic al terenurilor cu destinatie speciala Magistralele


de transport, liniile de telecomunicaii i de transport electric, conductele de petrol i de gaz, de canalizare, apeductele, precum i alte instalaii similare se vor grupa i amplasa de-a lungul i n imediata apropiere a cilor de comunicaii, digurilor, canalelor de irigare i de desecare n aa fel nct s nu stnjeneasc efectuarea lucrrilor agricole.

73 Stabilirea perimetrului localitatii


Perimetru al localitatii este hotarul intravilanului (teritoriului ei) care il desparte de extravilan. Perimetrul respectiv al localitatii se stabileste prin reglementarea regimului proprietatii funciare in conformitate cu planul general si pe baza argumentarii tehnicoeconomice a dezvoltarii orasului si satului (comunei). Perimetrul oraselor se stabileste si se modifica de catre Guvern.

Perimetrul celorlalte localitati se stabileste si se modifica de autoritatile administratiei publice locale. Includerea terenurilor in perimetrul orasului nu implica suspendarea dreptului asupra terenurilor aflate in posesiune sau in folosinta. Retragerea acestor terenuri se face in modul stabilit de prezentul Cod si de alte acte legislative.

74

http://ru.scribd.com/doc/55443060/Drept-Funciar-Terenuri-Destinate-Ocrotirii-

Naturii-Etc