Sunteți pe pagina 1din 1

ROMANIA JUDETUL TIMI$ Serviciul Public Comunitar Local de Eviden{6 a Persoanelor PERIAM Starea civil6

Nr.22.161 din 23 mai 2013

PUBLICATIE

alte cerinfe ale legii nu sunt indeplinite. opozilia la cdsdtorie r. uu fu"" numai in scris, cu ardtarea dovezilor pe care se intemeiazd, in termen de l0 zile de la data afiqirii publicatiei.

Astdzi 23 mai 2013 a fost inregistratd declarafia de cdsdtorie a domnului COZltrA CATALIN-OCTAVIAN, in vdrsta d,e i7 ani, cu domiciliul in_localitatea sinpetru Mic, nr.146, judefur TrMIg a domniqoarei MoLNAR 9i BTANCA-SrEFANrA in vdrstd de i7 ani, cu domiciliul in rocalitatea PERIAM, str. Stejarului nr.61, judeful TIMI$. In temeiul art. 285 din Legea nr.2g7/2009 privind Codul Civil, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, ^ o.i". p"..ouna p1ut. face opozilie la aceastd cdsdtorie, dacd existd un impediment legal sau'dacd

civili

delegat,