P. 1
2 Timotei 2

2 Timotei 2

|Views: 1|Likes:
Published by genuis
akfh nbs
akfh nbs

More info:

Published by: genuis on May 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2014

pdf

text

original

2 Timotei, Capitolul 2

2:1

2:5

Tu dar, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus. Copilul meu. [„Fiul meu”, KJV]. Vezi 1 Timotei 1:2; 2 Timotei 1:2. Întăreşte-te. [„Fii tare”, KJV]. Nimeni nu-şi poate îndeplini datoria de slujitor al Evangheliei dacă nu e zilnic condus de harul şi de puterea lui Dumnezeu (vezi 2 Corinteni 12:9; Efeseni 6:10; Filipeni 4:13).
2:2

Şi ce-ai auzit de la mine, în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii. Ce. [„Lucrurile”, KJV]. Adică „învăţăturile sănătoase” din cap. 1:13. Poate că Pavel dădea o deosebită atenţie iscusinţei lui Timotei de a vesti adevărurile Evangheliei, ştiind că venea ziua când tânărul lucrător urma să preia această răspundere de la Pavel. În faţa multor martori. [„În mijlocul multor martori”, KJV]. „Învăţăturile sănătoase” ale lui Pavel i-au fost probabil date lui Timotei nu în secret, ci mai degrabă ca unui ascultător la diferitele servicii bisericeşti. Încredinţează. Compară cu 1 Timotei 6:20. Conducătorul unei biser ici nu numai că trebuie să predice Evanghelia credincioşilor şi necredincioşilor, ci el trebuie şi să pregătească tineri capabili să ia asupra lor conducerea bisericii când generaţia mai vârstnică va muri. De încredere. [„Credincioşi”, KJV]. Vezi 1 Timotei 1:12.
2:3

Şi cine luptă la jocuri, nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli. Luptă la jocuri. [„Luptă la întreceri”, KJV]. Gr. athleo, „a se angaja în întrecere”, „a lupta la locuri de gimnastică”, „a se ocupa de atletism”. Cuvântul nostru „atlet” este derivat de la athleo. Aici Pavel face o altă paralelă: într e slujirea creştină şi viaţa unui atlet (vezi 1Corinteni 9:24–27). Încununat. Adică împodobit cu cununa de biruitor (vezi 1 Corinteni 9:25). După rânduieli. [„Legal”, KJV]. Orice atlet care calcă regulile întrecerii este descalificat. Din nou Pavel îi îngăduie lui Timotei să deducă paralela intenţionată. Indiferent de numărul de predici ţinute şi de oamenii vizitaţi, dacă slujitorul Evangheliei nu îi învaţă pe oameni o învăţătură sănătoasă (cap. 1:13) sau dacă nu-şi îmbracă solia în atractivitatea şi iubirea lui Hristos, toate eforturile se vor dovedi în zadar (compară cu Matei 7:22, 23).
2:6

Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos. Sufere. [„Îndură greutăţi”, KJV]. Dovezile textuale favorizează exprimarea „suferă răul împreună cu [cineva, sau alţii]”, adică „ia-ţi partea de suferinţă” (RSV). Bun. Sau „de prima clasă”, „excelent”. Ostaş. Compară cu Filipeni 2:25; 1 Timotei 1:18. Devotamentul, loialitatea şi tăria fizică a unui ostaş adevărat sunt condiţii pentru lucrare de slujire şi conducere a bisericii.
2:4

Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Plugarul. Gr. georgos, literal, „lucrător al pământului”, de unde derivă numele „Gheorghe”. Pavel îl compară acum pe slujitorul Evangheliei cu un plugar, aşa cum mai înainte îl comparase cu un atlet (v. 5) şi cu un ostaş (v. 3, 4). Strânge roadele. [„ Este părtaş la roade”, KJV]. Produsele agricultorului îl hrănesc atât pe el cât şi pe ceilalţi oameni. Dacă agricultorul nu ar munci şi nu şiar împărţi produsele, el ar muri, iar restul lumii ar duce lipsă de hrană. De aceea, cel care vesteşte Evanghelia trebuie să experimenteze mai întâi roadele Duhului (vezi Galateni 5:22, 23) înainte de a putea să îi conducă pe alţii la ele. Nimeni nu poate împărţi cu altul ceea ce nu deţine. Lumea are nevoie atât de produsele agricultorului cât şi de roadele autentice ale creştinismului, dar dacă agricultorul nu mănâncă din hrana pe care o produce, iar slujitorul Evangheliei nu dă pe faţă adevărurile pe care le predică, lumea suferă.
2:7

Nici un ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Nici un ostaş. [„Nimeni care se războieşte”, KJV]. Sau „nimeni care serveşte ca ostaş”. Nu se încurcă. Adică nu se amestecă. Treburile. Adică treburi civile care i-ar fura timpul şi energia ostaşului. Slujitorul Evangheliei ar trebui să fie consacrat unei singure, mari însărcinări, aceea de a predica vestea cea bună. E adevărat că s -ar putea să fie necesar ca, ocazional, să se angajeze în vreo lucrare obişnuită, cum a făcut şi Pavel, care a lucrat la facerea de corturi. Dar această activitate e doar un mijloc necesar pe ntru realizarea marelui scop al predicării eficiente a Evangheliei. Placă. Prima grijă a slujitorului Evangheliei este ca Isus Hristos, Cel care l a chemat la serviciu, să fie satisfăcut cu lucrarea sa. El nu trebuie să caute să fie pe plac vreunei fiinţe umane. Încercarea de a plăcea oamenilor ar sta în calea deplinei devoţiuni faţă de Domnul său.

Înţelege ce-ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile. Înţelege. [„Consideră”]. În v. 3–6 Pavel vorbise prin metafore. Acum îl îndeamnă pe Timotei să vadă importanţa comparaţiilor sale. Compară învăţăturile date de Hristos ascultătorilor Săi în Matei 24:15. Îţi va da pricepere. Apostolul îi aminteşte lui Timotei că nu toate învăţăturile constau în informaţii care pot fi memorizate. Ci sunt multe probleme care pot fi rezolvate numai prin amintirea experienţei personale sau a altora. Iar pentru unele probleme nu există paralelă imediată în experienţa trecută. Oricare ar fi situaţia, slujitorul Evangheliei apelează la Dumnezeu, care dă „pricepere în toate lucrurile”. În consecinţă, slujitorul credincios va asculta întotdeauna cu atenţie glasul divin, trăind zilnic în deplină încredere, pentru a primi răspunsul la fiecare rugăciune la momentul cel mai potrivit.
2:8

Adu-ţi aminte de Domnul Isus Hristos, din sămânţa lui David, înviat din morţi, după Evanghelia mea, Adu-ţi aminte de Isus Hristos. [„Adu-ţi aminte că Isus Hristos”, KJV]. Literal, „adu-ţi aminte de Isus Hristos”.

Adică din cauza încrederii lui Pavel în veracitatea ispăşirii lui Hristos (v. vom şi trăi împreună cu El. adică iubirea Lui. deoarece în timp ce era închis el a pregătit monumentala sa contribuţie pentru poporul german. Cei aleşi. Din cauza caracterului ritmic al propoziţiilor din 2 Timotei 2:11–13 unii s-au gândit că Pavel citează din vreun imn creştin sau dintr-o declaraţie oficială. au fost convertiţi la Roma (vezi Faptele Apostolilor 28:17 . vizibil. Deşi Martin Luther a fost deţinut în castelul Wartburg. Creştinismul are un mesaj viu. Apocalipsa 20:4. KJV]. Gr. împovăraţi de păcate pot afla pace şi biruinţă. Solia lui Pavel către lume era bazată atât pe Vechiul Testament cât şi pe revelaţia personală pe care o primise de la Dumnezeu (vezi 1 Timotei 1:11). hupomeno. la un an după moartea lui Tyndale. Matei 22:41–46). păstrarea tăcerii atunci când adevărul ar trebui să fie apărat. Totuşi. Vom împărăţi împreună cu El. Vol. 16:25. 4). Mormântul gol al lui Hristos a devenit argumentul de necombătut cu privire la divinitatea Sa şi integritatea mesajului Evangheliei. dar „Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. S-ar putea ca Pavel să se refere aici la (1) noua viaţă neprihănită. Vezi 1 Timotei 1:15. hupomeno. 2:11 pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Biblia în limba germană (vezi p. ca de pildă lepădarea pe faţă. Dacă. 17. ca şi Pavel. să ardă Bibliile şi să condamne orice propagare a adevărului biblic. Vezi cap. 912. „a suporta în mod brav şi calm”. Nici un om şi nici o altă religie nu pot să îndrepte atenţia la o dovadă asemănătoare de intervenţie divină. Originea davidică a lui Hristos constituia un argument puternic în prezentarea Evangheliei în faţa iudeilor. Vezi Matei 10:32.24. [„Tăgădui pe noi”. adeverinduL ca Mântuitor al acestei lumi (vezi 1 Corinteni 15:4. Adevărat este cuvântul. deoarece Mesia trebuia să se nască din „sămânţa lui David” (vezi Psalmi 132:11. 10). 2:9 martirizat pentru traducerea Bibliei în limba engleză. Răbdăm. 14:3). Vezi Romani 8:33. „a suferi ceva rău”. vom şi împărţi împreună cu El. chiar până aco lo încât era legat în lanţuri. Pavel oferă o perspectivă veşnică. 33. Cuvintele lui Pavel profetizau progresul cuvântului Său de-a lungul veacurilor. Vezi Matei 10:32. aşa că ocara şi greutăţile de faţă sunt considerate trecătoare în lumina privilegiilor şi a slavei veşnice. Dacă ne lepădăm de El. În ce priveşte o analiză a formei substantivale. vezi Iacov 1:3. pe care Pavel îl descrie ca o moarte (vezi Romani 6:3. hupomeno. Vom şi trăi. 2:3. 22:5. răspândirea Evangheliei progresează prin persoanele cărora Dumnezeu le încredinţează această lucrare (vezi 2 Timotei 2:2). împreună cu slava veşnică. Gr. sau la (2) viaţa veşnică pe noul pământ (vezi Ioan 3:16. 58). Pentru iudei linia familiei lui David era sacră. KJV]. De aceea. Mare parte din viaţă şi-a petrecut-o exilat din Anglia. Pavel ştia că slava vieţii veşnice şi răsplata de a vedea suflete salvate datorită predicării sale erau vrednice de preţul pe care îl plătea prin suferinţa în lanţuri. 1:8. Adică era tratat ca un criminal de rând. S-ar putea ca Pavel să compare greutăţile trecătoare îndurate atunci de creştini cu răsplata cea veşnică. 53). 2 Samuel 7:12. Dacă ne lepădăm de El. Biblia a fost tipărită în Anglia. În timp ce Pavel era păzit de garda romană. [„Suferim”. Propoziţia poate fi tradusă astfel: „dacă stăruim în răbdare” (vezi Matei 24:13). Adică mort faţă de păcat. pentru păcătoşi. După Evanghelia mea. atunci El va fi credincios în împlinirea părţii Sale. . [„Credincios este cuvântul”. ca Dumnezeu. „a păstra”. „a îndura”. Pentru care. adevărul biblic al neprihănirii prin credinţă nu era „legat”. Cuvintele lui Isus constituie pentru predicatori un model pentru situaţiile în care oameni obosiţi. Pocăinţa creştinului este simbolizată prin ritualul botezului. KJV]. V. care tăgăduia existenţa umană reală a lui Hristos. 2:12 Dacă răbdăm. S-ar putea ca apostolul să se refere la faptul că ceilalţi apostoli. Probabil aici apostolul întâmpină ameninţarea tot mai mare din partea docetismului (vezi Vol. Înviat din morţi. 12–20). predicau în continuare. iar tipărirea traducerii sale a fost strict interzisă. De aceea „Evanghelia” lui era în acord cu viaţa. pentru ca şi ei să capete mântuirea care este în Hristos Isus. [„Dacă Îl tăgăduim”. KJV]. În alte cazuri Pavel accentuează natura divină a lui Hristos. şi un val de Biblii a pornit din această ţară. KJV]. William Tyndale a fost în cele din urmă Adevărat este cuvântul acesta: dacă am murit împreună cu El. Biserica Creştină nu este edificată prin interpretări necorespunzătoare şi fanteziste ale Scripturii. Murit. care oferă o temelie solidă pentru încrederea omului în planul de mântuire. KJV]. ca de exemplu Timotei. p. Gr. kakopatheo. „a suferi ocară”. 11–13 sunt adevărate. p. o mărturisire de credinţă contrazisă de o viaţă care nu-L reprezintă bine pe Hristos. [„Sufăr necaz”. moartea şi învierea lui Hristos. Filipeni 4:22).” 2:10 De aceea rabd totul pentru cei aleşi. [„În legături”. În versiunea greacă reiese clar că fiecare din condiţiile expuse în v.Aici Pavel accentuează natura omenească a lui Isus. Persoana lui Isus devine un model de caracter creştin pentru toţi oamenii. Oamenii s-ar putea să interzică traducerea Bibliei. Sufăr. Afirmaţia aceasta scoate în evidenţă esenţa Evangheliei creştine. şi El Se va lepăda de noi. Deşi. el predica atât de eficient Evanghelia încât un număr de persoane. pe care Dumnezeu ne ajută să o trăim după botez (vezi Romani 6:5– 11). ducând mai departe eforturile lui Pavel în timp ce el era închis într-o temniţă romană. VI. Învierea lui Isus este sigiliul aprobării lui Dumnezeu. Compară cu Romani 2:16. Rabd. „a stărui” (vezi v. Încredinţarea creştinului este că atunci când împlineşte condiţiile poruncite de Dumnezeu. Slava veşnică. [„Îndur”. Din nou Pavel accentuează natura umană a lui Isus şi cum prin El profeţiile Vechiului Testament s-au împlinit pe deplin. unii chiar din casa Cezarului. Vezi Romani 8:16. Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Sămânţa lui David. Adică pentru predicarea Evangheliei. KJV]. Hristos poate fi tăgăduit în multe feluri. 8) şi în triumful sigur al adevărului. Sunt legat. Lepăda de noi. predicatorii pot fi reduşi la tăcere. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat.

Lucrătorul creştin trebuie să fie cunoscut de toţi pentru viaţa lui neîntinată şi rezolvarea diferitelor probleme ale vieţii. KJV]. În cele din urmă creştinul trebuie să-I fie pe plac doar lui Dumnezeu. [„Pune-le în amintire”. adevărurile fundamentale expuse în v. Tăgădui pe Sine însuşi. Dumnezeu. KJV]. Acestor aşa-zişi învăţători nu ar trebui nici măcar să li se dea ascultare. „stăruieşte ca [lucrurile acestea] să fie amintite”. Înainta. Solia Evangheliei nu depinde de modificarea unui cuvânt ici şi acolo. de la care a derivat cuvântul „catastrofă”. Şi cuvântul lor va roade ca cangrena. căci nu Se poate tăgădui singur. Literal. KJV]. care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Tit 1:2. Gangrena. Pavel îi reaminteşte lui Timotei că numai un slujitor al Evangheliei zelos şi sârguincios poate să-L reprezinte bine pe Domnul şi să-şi îndeplinească sarcina grea care i-a fost încredinţată. „a se grăbi” (Tit 3:12. „a prezenta”. vezi 1 Timotei 6:4. Numai adevărul aduce evlavie şi armonie între membrii bisericii. Vezi la 1 Timotei 6:20. şi răstoarnă credinţa unora. 2:15 Lucrător. El trebuie să-şi întoarcă spatele la orice trăncăneală de felul acesta. „a răsturna”. Roade. KJV]. A tăia Biblia drept înseamnă că fiecare parte a adevărului trebuie să primească importanţa cuvenită. Dărmarea. Vezi 1 Timotei 1:20. Împarte drept. Aici Pavel îl însărcinează pe Timotei să le reamintească „oamenilor de încredere” (v. Nici un păcătos nu ar trebui să-şi închipuie că Dumnezeu. 16) se hrănesc din atenţia celor care le-o oferă. În ce priveşte forma substantivală. [„Arăţi”. „a se grăbi”. 14 Pavel avertizează contra „luptelor de cuvinte”. [„Nu credem”. „a pune deoparte”. Psalmi 89:35. Încercat. Lucrurile neînsemnate şi secundare trebuie să fie subordonate principiilor care de fapt îi pregătesc pe oameni să biruiască păcatul şi-i fac în stare să trăiască biruitori în Hristos. Filet. 1 Tesaloniceni 2:17. [„Aprobat”. gaggraina. [„Evită”. În timp ce creştinul lucrează cu şi pentru semenii săi. Evrei 4:11). [„Adevărul”. 2) în particular şi bisericii în general. Literal. KJV]. Suntem necredincioşi. aşa cum fiecare cărămidă din zidul unei clădiri trebuie pusă la locul potrivit. Vorbăriile goale şi lumeşti. tradus „a căuta” (Efeseni 4:3. Cei care se implică în certurile de cuvinte (v. Adevăr. sau altminteri întregul zid va suferi. „ a fi sârguincios”. Gr. Fie „vorbăriile goale”. prin natura Sa. creştinii pot fi siguri că Dumnezeu este totdeauna vrednic de încredere. nu în iscusinţă de a folosi cuvintele sau în capacitatea de a alegoriza adevărurile clare ale Scripturii. El va fi la fel de credincios în pedepsirea nelegiuiţilor ca şi în răsplătirea drepţilor. apisteo. Fiecărui pasaj trebuie să i se dea înţelesul corect. KJV]. Adică acel cuvânt care constituie adevărul – Scripturile (vezi Efeseni 1:13). KJV]. În Biblie nu mai sunt alte informaţii privire la el. şi roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu. Înfăţişezi. Ţinta vieţuirii creştine e măsurată asemănarea cu Hristos (vezi Efeseni 4:13). 2:18 care s-au abătut de la adevăr.Gr. Imeneu. ci să fie pur şi simplu evitaţi. Adevărurile Bibliei trebuie să fie interpretate drept. ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine. logomacheo. căci cei ce le ţin. Dauna pricinuită de vorbăria religioasă goală (v. Ei zic că a şi venit învierea. Sau „depărtează-te de” (vezi Tit 3:9). [„Spori”.2:13 Dacă suntem necredincioşi. [„Ei”. vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. „a fi necredincios”. 8–13. Caută. Gr. 2 Petru 1:15. Evrei 6:18. Gr. KJV]. Din numărul acestora sunt Imeneu şi Filet. KJV]. A da prea mare însemnătate lucrurilor banale înseamnă a fura timpul preţios care trebuie acordat lucrurilor importante şi a-i deruta şi deranja pe oamenii simpli. adică o boală care roade carnea şi se întinde mereu şi în alte părţi ale trupului. 16) se va întinde. O cunoaştere a privilegiilor şi datoriilor pe care le au îi va întări împotriva disputelor nefolositoare şi a învăţăturilor eronate. 2:17 Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. Întrucât Pavel însuşi lucra făcând corturi (vezi Faptele Apostolilor 18:3). „a duce lupte de cuvinte”. un exemplu de rea folosire a Scripturii. 2 Timotei 4:9. nu poate să nu-şi împlinească făgăduinţele (vezi Numeri 23:19. Greşita întrebuinţare a Cuvântului lui Dumnezeu duce întotdeauna la o pagubă mai mare atât pentru învăţătorul neînţelept cât şi pentru biserică. şi care împarte drept Cuvântul adevărului. Subiectele lipsite de importanţă şi fanteziste trebuie să fie considerate nevrednice de timpul creştinului. În v. [„Cercetează”. Chiar dacă oamenii Îl dezamăgesc pe Dumnezeu şi pe semenii lor. Fereşte-te. Cei. A fi amintit numai pentru subversiune şi purtare neevlavioasă este culmea tragediei. Cuvântul adevărului. 2:16 Fereşte-te de vorbăriile goale şi lumeşti. „ a se strădui”. Să nu facă luptă de cuvinte. logomachia. fie cei care îi învaţă pe alţii astfel de lucruri. katastrepho. „taie drept”. totuşi El rămâne credincios. astfel încât nici o parte a Scripturilor să nu fie pusă în opoziţie cu tabloul prezentat în toată Biblia. Adică revelaţia creştină cuprinsă în Biblie (vezi . KJV]. spoudazo. Îşi va schimba hotărârea cu privire la soarta celor răi. 10:23). Prezenţa Lui nu-i părăseşte niciodată pe cei care îşi pun nădejdea în El. Adu-le aminte. Gr. în ziua de pe urmă. paristemi. el ştia bine cât de important era ca un lucrător să muncească atât de bine încât să nu-i fie „ruşine” de munca sa. „a fi nevrednic de încredere”. Gr. 2 Petru 1:10). 14) şi cei care ţin vorbării goale (v. [„Trăncănelile profane şi zadarnice”. să se ferească de certurile de cuvinte. „gangrena”. el trebuie să-şi aducă mereu aminte că ochii lui Dumnezeu sunt îndreptaţi asupra lui. 2:14 Adu-le aminte de aceste lucruri.

stereos. „a sta departe”. şi: Oricine rosteşte Numele Domnului. Cei care poartă sigiliul acesta vor ieşi din lume ca exemple ale unei vieţuiri superioare. mângâierea şi încurajarea prezenţei Sale. condiţiile Lui pentru viaţa veşnică sunt neschimbătoare. 3:1. Aur… argint… lemn. 1 Petru 1:15. Mai degrabă „acum”. cei statornici şi cei schimbători. Apostolul învăţase cu lacrimi că dezamăgirea şi deziluzia puteau să se ivească oricând. Ei I-au fost loiali lui Dumnezeu. Compară cu Matei 7:23 (vezi Isaia 52:11. oamenii de azi pot fi siguri că condiţiile pe care Dumnezeu Îşi bazează aprobarea sunt aceleaşi acum ca şi în vremurile biblice (vezi 2 Timotei 2:13). Aici este manifestat curajul neînfricat al lui Pavel. 9. 2:19 Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. în care Pavel contrastează cele două tipuri de membrii ai bisericii. deoarece Dumnezeu nu-şi va revoca făgăduinţele şi nu-Şi va retrage conducerea. [Dar. pentru un alt caz. Adică cei care aleg să fie numiţi „creştini” (vezi Faptele Apostolilor 11:26). 2:20 Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint. Iubirea pentru Timotei l-a determinat pe Pavel să descrie drumul greu care stătea în faţa acestuia (vezi cap. „Vasele” acestea diferă prin valoarea lor intrinsecă. [„Învierea a trecut”. unele din cele mai plăcute speranţe ale tale vor fi zdrobite. Pavel nu introduce un gând care să fie în contrast cu cele spuse până acum. din cauza convingerilor lor. Cunoaşte. un astfel de membru al bisericii va urî răul aşa cum a făcut-o Hristos. nemaiavând nici o valoare. Pavel încă nu sfârşise. Apostolul arată consecinţa inevitabilă a deplinei predări a vieţii în mâna lui Dumnezeu. Cei care sunt dispuşi să mărturisească credincioşie pentru Dumnezeu pe pământ pot fi siguri că Dumnezeu Îşi va aduce aminte de ei în cer (vezi 2 Timotei 2:12). de pe urma sabiei călăului. Gr. KJV]. În această ultimă scrisoare către Timotei. Vezi Apocalipsa 7:1. vezi Matei 16:18). adică atunci când s-au spart sau nu mai sunt necesare sunt aruncate. au dat piept cu moartea imediată. 17. tot aveau să-L servească (Daniel 3:18). 1:8. În plus. Tare. Pavel subliniază aici valoarea materialului. Dumnezeu este vrednic de încredere. Pecetea. şi nu funcţia îndeplinită de fiecare vas. totuşi mai e ceva pe care poţi să te bizui: temelia tare a credinţei în Dumnezeu. Gr. Oricine rosteşte numele Domnului. să se depărteze de fărădelege! Totuşi. Creştinii sunt adesea mulţumiţi să se sprijine pe aceia din biserică socotiţi cercetători speciali ai Bibliei. În ce priveşte felul cum prezintă Pavel învierea fizică de la a doua venire vezi 1 Corinteni 15:12–58. Lucrarea de sigilare va continua atâta timp cât bărbaţii şi femeile pot primi mântuirea. Pe vremea lui Pavel numele de creştin era o invitaţie deschisă la persecuţie şi batjocură (vezi Faptele Apostolilor 15:26). dorind aprobarea Lui mai mult decât pe aceea a oamenilor. unii prieteni te vor dezamăgi. aşa cum sunt revelate în Scripturi. „nemişcat”. 12). 6). Gr. A fi sigilat cu aprobarea lui Dumnezeu este cea mai înaltă realizare a omului. Temelia … lui Dumnezeu. Trebuia ca la toate acestea să se aştepte şi Timotei? Nu. „fărădelege”. care este rezultatul harului lui Dumnezeu şi obiectul celei mai mari purtări de grijă din partea Sa. În nici un caz sigiliul lui Dumnezeu nu se poate aşeza pe un bărbat necurat sau pe o femeie necurată. 1:15. S-au abătut. 1 Corinteni 6:17. care stă nezguduită”. Aceşti membrii de „cinste” ai bisericii sunt făcuţi din material durabil şi nu vor fi lepădaţi. „ferm”. 15). adikia. 5. Chiar de la creaţiune Dumnezeu a dorit să îi deosebească pe cei care dau pe faţă loialitate faţă de voia Sa. 4. De cinste. Biserica creştină primară a avut de luptat cu învăţători care tăgăduiau învierea literală a trupului (vezi 1 Corinteni 15:12–19). Unele unelte din gospodărie îndeplinesc numai un serviciu trecător. 2:3. 2:17. tot aşa este şi cu acei creştini al căror serviciu e onorabil. în cele din urmă va triumfa. Adică natura şi caracterul neschimbător al lui Dumnezeu. sphragis. Aceştia nu împărţeau „drept Cuvântul adevărului” (v. Unele sunt pentru o întrebuinţare de cinste. Compară cu Ezechiel 9:4. [„Au rătăcit”. Biserica. prima parte a acestui verset zice: „temelia tare a lui Dumnezeu stă”. 6:21. 1 Timotei 3:15. Întrebuinţare de ocară. Pavel nici măcar nu putea să-i făgăduiască lui Timotei că tovarăşii săi din câmpul Evangheliei sau membrii propriei sale biserici se vor dovedi cu totul credincioşi (vezi cap. [„Spre cinste”. având pecetea aceasta: Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui. Dumnezeu le-a făgăduit bărbaţilor şi femeilor sigilaţi protecţia legiunilor de îngeri. Probabil o referire la LXX din Numeri 16. Literal. Depărteze. A şi venit învierea. KJV]. Dumnezeu nu va aproba niciodată nimic mai puţin decât completa acceptare a principiilor guvernării Sale. Gr. aphistemi. 20. lumea te va persecuta. Cum e cu uneltele de gospodărie. ci şi de lemn şi de pământ. 18. 16). un „sigiliu” prin care ceva este confirmat. făcut din pământ ars. în loc de a cerceta ei înşişi Biblia cu sârguinţă. Metafora folosită de apostol pentru biserică (vezi Numeri 12:7. ostrakinos. Evrei 3:5. 18. Răstoarnă.v. Romani 4:11. Toţi aceia care sunt loiali principiilor cârmuirii lui Dumnezeu pot fi siguri de făgăduinţa Sa (Ioan 10:28). Pavel îl avertizează pe Timotei că nu toţi . când apare eroarea ei nu sunt în stare să deosebească între adevăr şi minciună. „solid”. KJV]. care era în stare să-i scape dacă socotea că este bine. La fel este şi cu caracterul omenesc în serviciul Domnului. şi „chiar dacă nu”. Gr. 14). tot aşa cum vasele făcute din aur şi argint nu sunt niciodată aruncate. Vezi 1 Timotei 1:6. Ea stă pe o temelie sigură (compară cu Efesen i 2:19. 16. iar altele pentru o întrebuinţare de ocară. Pavel căuta să-l încurajeze să rabde încercările care aveau să vină. Pavel deja aştepta să moară de o moarte nemeritată. El spune mai departe: „Timotei. Compară cu 1 Corinteni 3:12. autentificat. Creştinul făcea publică predarea vieţii sale lui Hristos. Pământ. Drept urmare. KJV]. 15). El se compară cu cei trei tineri evrei care. Casă mare. Fărădelege. 4:10. de aceea nimeni nu are motiv să-şi piardă credinţa în cuvântul Său. 2 Timotei 4:1. „nedreptate”. dând pe faţă un caracter care reflectă integritatea morală. 1 Tesaloniceni 4:13–18.

Dovezile textuale sunt împărţite între exprimarea „poate va da” şi „va da”. Adică insuficient de educate şi disciplinate mintal prin studiu pentru a se ocupa bine de o problemă (compară cu 1 Timotei 1:4. 23). Gr. În stare să înveţe pe toţi. 2:25 Fugi de poftele tinereţii. 1 Timotei 4:16). 21) la care Dumnezeu îl va ajuta pe fiecare creştin sincer să ajungă (vezi Romani 6:19). Compară cu 1 Timotei 6:4. „o schimbare a minţii” (vezi Matei 3:2). „folositor”. Sau „cunoaşterea deplină”. „a trata ca sfânt” (vezi Ioan 1 7:11. cei care trec prin această schimbare a minţii răspund cu întreaga lor fiinţă la chemările făcute de Duhul Sfânt şi de „robul Domnului”. 4:7. Cu blândeţe El prezenta adevărul pentru a se potrivi fiecăruia dintre ei. folositor stăpânului său. Cu toţi. Sau „poate”. Adică stăruie în a evita. În loc să se împotrivească principiilor Evangheliei. 1 Corinteni 7:14). [„Corespunzător”. [„Servul”. căci ştii că dau naştere la certuri. Folositor. Compară cu 1 Timotei 6:11. Să fie blând. Prin sfinţire viaţa devine tot mai asemenea lui Dumnezeu. Gr. Acest împătrit tablou descrie viaţa „sfinţită” (v. KJV]. Vezi 1 Corinteni 1:3. dezvoltarea caracterului. Certuri. Aici Pavel îşi dezvoltă îndemnul de a se „depărta de nelegiuire” (2 Timotei 2:19). În ce priveşte substantivul hagiasmos vezi Romani 6:19. „a curăţa complet”. Vas de cinste. continuă să nu ai nimic de a face cu discuţiile nebune.membrii bisericii care mărturisesc a-L servi pe Hristos vor „să se depărteze de nelegiuire” (v. destoinic pentru orice lucrare bună. încrederea în sine şi la alte trăsături atât de adesea date pe faţă de tineri. Deşi vorbea cu seriozitate şi autoritate. va fi un vas de cinste. Astfel de membrii vor fi distruşi la judecată (vezi Apocalipsa 21:8). şi urmăreşte neprihănirea. 17. Adică aceia care se aşează în opoziţie cu adevărul. 20). Nefolositoare. Adică de folos lui Isus Hristos. 19). [„Poate că”. KJV]. Cei care se pocăiesc în felul acesta au văzut în viaţa învăţătorilor creştini roadele ascultării de adevăr. KJV]. (Vezi v. 23). KJV]. Fugi. Le va da. ca să ajungă la cunoştinţa adevărului. Aici Pavel aplică principiile din 2 Timotei 2:21. care este „sfânt” (vezi 1 Petr u 1:16). ci să fie blând cu toţi. Stăpânului său. Neprihănirea. Gr. „dorinţe” (vezi Marcu 4:19. Membrii bisericii care nu dau pe faţă integritatea morală a lui Isus Hristos sunt vase „de ocară” (2 Timotei 2:20) şi devin o piatră de poticnire pentru necreştini. Robul. Pocăinţa. KJV]. KJV]. Compară cu Matei 5:5. Nu trebuie să se certe. Protivnici. dragostea. în felul acesta el devine „un vas de cinste”. Ei recunosc adevărul ca unicul răspuns satisfăcător la problemele omului. [„Neînvăţate”. Fereşte-te. „Robul Domnului” îi va învăţa pe alţii aşa cum a făcut El. Gr. nefolositoare (vezi 1 Timotei 4:7). Pavel se referă aici în deosebi la slujitorul Evangheliei. Prin creştini lumea va fi în cele din urmă confruntată cu ultima chemare a harulu i divin (vezi 2 Petru 3:12). Vezi 1 Timotei 3:2. Gr. „blând” şi „plin de îngăduinţă răbdătoare”(vezi v. neînsemnate. 16–18) cât şi la membrii „de ocară” ai biserici (v. Poftele. Urmăreşte. Gr. Iacov 1:14). el ar trebui să dea un exemplu vrednic membrilor bisericii subliniind scopul esenţial al creştinismului. deoarece numai în felul acesta lumea va vedea valoarea supremă a vieţuirii creştine (vezi 2 Corinteni 2:14. Blândeţe. În nădejdea. 24). [„De acestea”. 2:24 Şi robul Domnului nu trebuie să se certe. KJV]. credinţa. Inimă curată. [„Cei care se opun”. Vezi Matei 5:6. doulos. Se curăţeşte. euchrestos. pacea. El arată care este natura unui „vas de cinste”. El doreşte serviciile unor creştini autentici. De aceasta. epithumiai. 6:4). Compară cu propoziţia „să se depărteze de fărădelege” (v. în nădejdea că Dumneze u le va da pocăinţa. Şi anume inima aceluia care s-a depărtat „de fărădelege” (v. în stare să înveţe pe toţi. Pacea. 21). Cunoştinţa. Din această cauză soarta lor este tot atât de tristă ca şi a vasului de pământ care a îndeplinit cele mai obişnuite funcţii gospodăreşti şi apoi a fost aruncat. Fiecare aspect al vieţii acestui membru al bisericii este dedicată onoarei lui Dumnezeu. Romani 1:1). Îngăduinţă răbdătoare. 19). simţind că Hristos Se identifica pe Sine cu lipsurile şi interesele lor. sfinţit. Sau „în stare să sufere un rău tratament”. Credinţa. 14. 19). Aici se face referire la ambiţie. Cei neluminaţi erau în felul acesta captivaţi de bunăvoinţa lui Hristos de a-l întâmpina pe omul de rând pe propriul lui teren. hagiazo. KJV]. „a face sfânt”. să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici. 2:22 Fereşte-te de întrebările nebune şi nefolositoare. KJV]. „sclav” (vezi Ioan 8:34. împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Timpul slujitorului Evangheliei este prea scump pentru a fi irosit cu „întrebările nebune şi nefolositoare” (v. 2:21 2:23 Deci dacă cineva se curăţă de acestea. Atât cei cultivaţi cât şi cei neînvăţaţi erau atraşi de farmecul şi de iubirea Lui. metanoia. Compară 1 Tesaloniceni 2:7. „cunoaşterea corectă”. În plus. ekkathairo. . Vezi 1 Timotei 6:11. cei care „se curăţeşte” (v. ca cei amintiţi mai sus. [„Dreptatea”. Dragostea. Sfinţit. Pavel se referă atât la învăţăturile false (v. [„Răbdare”. [„Evită”. Vezi 1 Corinteni 13:1. Adică atât cu cei dinăuntru cât şi cu cei din afara bisericii. Vezi Evrei 11:1. plin de îngăduinţă răbdătoare. Deosebirea dintre un vas cu o întrebuinţare de ocară şi un membru care are această caracteristică este că membrul bisericii îşi poate schimba natura şi să devină preţios în slujba lui Dumnezeu şi vrednic de viaţa veşnică. Isus niciodată nu i-a stânjenit şi nu i-a constrâns pe ascultătorii Săi.

adică a reveni la o minte sănătoasă după beţia produsă de plăcerile şi ademenirile lui Satana. Construcţia greacă pare să favorizeze a treia sugestie. „el” (subînţeles) şi „îi” se referă la Satana. zogreo. deşi e posibilă şi ultima. „a prinde de viu”. dar acum s-au trezit pentru a face „voia” lui Dumnezeu. care e cu totul inexactă. Aşa cum băuturile alcoolice captivează mintea şi dau persoanei îmbătate o vedere deformată a vieţii. Venindu-şi în fire. . de care au fost prinşi ca să-i facă voia. tot aşa mintea care se opune adevărului ajunge să fie denaturată şi îşi pierde adevărata perspectivă cu privire la adevăr. (2) Ambele pronume se referă la Dumnezeu. Atât prima cât şi a doua posibilitate sunt greu de susţinut în versiunea greacă. Compară cu 1 Timotei 3:7. Cursa. Literal „a reveni la luciditate”.2:26 şi. (3) „Au fost prinşi” de Satana. [„Luaţi captivi”. Ca să-i facă voia. Expresia aceasta a fost interpretată felurit de comentatori: (1) Ambele pronume. KJV]. Înţelegerea lui e deformată de refuzul de a-l recunoaşte şi a-l primi. 24) cu scopul de a face „voia” lui Dumnezeu. Gr. Au fost prinşi. versetul poate să sune astfel: „Pentru ca aceia care au fost luaţi captivi de el [diavolul] să poată fi treziţi [şi astfel scoşi] din cursa diavolului pentru [a face] acea unică voinţă [a lui Dumnezeu]”. venindu-şi în fire. (4) „Au fost prinşi” de „robul Domnului” (v. să se desprindă din cursa diavolului. Conform acesteia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->