2 Timotei, Capitolul 2

2:1

2:5

Tu dar, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus. Copilul meu. [„Fiul meu”, KJV]. Vezi 1 Timotei 1:2; 2 Timotei 1:2. Întăreşte-te. [„Fii tare”, KJV]. Nimeni nu-şi poate îndeplini datoria de slujitor al Evangheliei dacă nu e zilnic condus de harul şi de puterea lui Dumnezeu (vezi 2 Corinteni 12:9; Efeseni 6:10; Filipeni 4:13).
2:2

Şi ce-ai auzit de la mine, în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii. Ce. [„Lucrurile”, KJV]. Adică „învăţăturile sănătoase” din cap. 1:13. Poate că Pavel dădea o deosebită atenţie iscusinţei lui Timotei de a vesti adevărurile Evangheliei, ştiind că venea ziua când tânărul lucrător urma să preia această răspundere de la Pavel. În faţa multor martori. [„În mijlocul multor martori”, KJV]. „Învăţăturile sănătoase” ale lui Pavel i-au fost probabil date lui Timotei nu în secret, ci mai degrabă ca unui ascultător la diferitele servicii bisericeşti. Încredinţează. Compară cu 1 Timotei 6:20. Conducătorul unei biser ici nu numai că trebuie să predice Evanghelia credincioşilor şi necredincioşilor, ci el trebuie şi să pregătească tineri capabili să ia asupra lor conducerea bisericii când generaţia mai vârstnică va muri. De încredere. [„Credincioşi”, KJV]. Vezi 1 Timotei 1:12.
2:3

Şi cine luptă la jocuri, nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli. Luptă la jocuri. [„Luptă la întreceri”, KJV]. Gr. athleo, „a se angaja în întrecere”, „a lupta la locuri de gimnastică”, „a se ocupa de atletism”. Cuvântul nostru „atlet” este derivat de la athleo. Aici Pavel face o altă paralelă: într e slujirea creştină şi viaţa unui atlet (vezi 1Corinteni 9:24–27). Încununat. Adică împodobit cu cununa de biruitor (vezi 1 Corinteni 9:25). După rânduieli. [„Legal”, KJV]. Orice atlet care calcă regulile întrecerii este descalificat. Din nou Pavel îi îngăduie lui Timotei să deducă paralela intenţionată. Indiferent de numărul de predici ţinute şi de oamenii vizitaţi, dacă slujitorul Evangheliei nu îi învaţă pe oameni o învăţătură sănătoasă (cap. 1:13) sau dacă nu-şi îmbracă solia în atractivitatea şi iubirea lui Hristos, toate eforturile se vor dovedi în zadar (compară cu Matei 7:22, 23).
2:6

Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos. Sufere. [„Îndură greutăţi”, KJV]. Dovezile textuale favorizează exprimarea „suferă răul împreună cu [cineva, sau alţii]”, adică „ia-ţi partea de suferinţă” (RSV). Bun. Sau „de prima clasă”, „excelent”. Ostaş. Compară cu Filipeni 2:25; 1 Timotei 1:18. Devotamentul, loialitatea şi tăria fizică a unui ostaş adevărat sunt condiţii pentru lucrare de slujire şi conducere a bisericii.
2:4

Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Plugarul. Gr. georgos, literal, „lucrător al pământului”, de unde derivă numele „Gheorghe”. Pavel îl compară acum pe slujitorul Evangheliei cu un plugar, aşa cum mai înainte îl comparase cu un atlet (v. 5) şi cu un ostaş (v. 3, 4). Strânge roadele. [„ Este părtaş la roade”, KJV]. Produsele agricultorului îl hrănesc atât pe el cât şi pe ceilalţi oameni. Dacă agricultorul nu ar munci şi nu şiar împărţi produsele, el ar muri, iar restul lumii ar duce lipsă de hrană. De aceea, cel care vesteşte Evanghelia trebuie să experimenteze mai întâi roadele Duhului (vezi Galateni 5:22, 23) înainte de a putea să îi conducă pe alţii la ele. Nimeni nu poate împărţi cu altul ceea ce nu deţine. Lumea are nevoie atât de produsele agricultorului cât şi de roadele autentice ale creştinismului, dar dacă agricultorul nu mănâncă din hrana pe care o produce, iar slujitorul Evangheliei nu dă pe faţă adevărurile pe care le predică, lumea suferă.
2:7

Nici un ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Nici un ostaş. [„Nimeni care se războieşte”, KJV]. Sau „nimeni care serveşte ca ostaş”. Nu se încurcă. Adică nu se amestecă. Treburile. Adică treburi civile care i-ar fura timpul şi energia ostaşului. Slujitorul Evangheliei ar trebui să fie consacrat unei singure, mari însărcinări, aceea de a predica vestea cea bună. E adevărat că s -ar putea să fie necesar ca, ocazional, să se angajeze în vreo lucrare obişnuită, cum a făcut şi Pavel, care a lucrat la facerea de corturi. Dar această activitate e doar un mijloc necesar pe ntru realizarea marelui scop al predicării eficiente a Evangheliei. Placă. Prima grijă a slujitorului Evangheliei este ca Isus Hristos, Cel care l a chemat la serviciu, să fie satisfăcut cu lucrarea sa. El nu trebuie să caute să fie pe plac vreunei fiinţe umane. Încercarea de a plăcea oamenilor ar sta în calea deplinei devoţiuni faţă de Domnul său.

Înţelege ce-ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile. Înţelege. [„Consideră”]. În v. 3–6 Pavel vorbise prin metafore. Acum îl îndeamnă pe Timotei să vadă importanţa comparaţiilor sale. Compară învăţăturile date de Hristos ascultătorilor Săi în Matei 24:15. Îţi va da pricepere. Apostolul îi aminteşte lui Timotei că nu toate învăţăturile constau în informaţii care pot fi memorizate. Ci sunt multe probleme care pot fi rezolvate numai prin amintirea experienţei personale sau a altora. Iar pentru unele probleme nu există paralelă imediată în experienţa trecută. Oricare ar fi situaţia, slujitorul Evangheliei apelează la Dumnezeu, care dă „pricepere în toate lucrurile”. În consecinţă, slujitorul credincios va asculta întotdeauna cu atenţie glasul divin, trăind zilnic în deplină încredere, pentru a primi răspunsul la fiecare rugăciune la momentul cel mai potrivit.
2:8

Adu-ţi aminte de Domnul Isus Hristos, din sămânţa lui David, înviat din morţi, după Evanghelia mea, Adu-ţi aminte de Isus Hristos. [„Adu-ţi aminte că Isus Hristos”, KJV]. Literal, „adu-ţi aminte de Isus Hristos”.

Gr. ca Dumnezeu. 4). Cuvintele lui Isus constituie pentru predicatori un model pentru situaţiile în care oameni obosiţi. De aceea. Vezi Romani 8:16. hupomeno.24. KJV]. 53). ducând mai departe eforturile lui Pavel în timp ce el era închis într-o temniţă romană. Solia lui Pavel către lume era bazată atât pe Vechiul Testament cât şi pe revelaţia personală pe care o primise de la Dumnezeu (vezi 1 Timotei 1:11). Adică era tratat ca un criminal de rând. Rabd. păstrarea tăcerii atunci când adevărul ar trebui să fie apărat. predicatorii pot fi reduşi la tăcere. unii chiar din casa Cezarului. 2 Samuel 7:12. 2:12 Dacă răbdăm. pe care Pavel îl descrie ca o moarte (vezi Romani 6:3. vezi Iacov 1:3. Învierea lui Isus este sigiliul aprobării lui Dumnezeu. p. KJV]. S-ar putea ca apostolul să se refere la faptul că ceilalţi apostoli. S-ar putea ca Pavel să compare greutăţile trecătoare îndurate atunci de creştini cu răsplata cea veşnică. kakopatheo. Probabil aici apostolul întâmpină ameninţarea tot mai mare din partea docetismului (vezi Vol. 8) şi în triumful sigur al adevărului. [„Credincios este cuvântul”. Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea „Evanghelia” lui era în acord cu viaţa. Afirmaţia aceasta scoate în evidenţă esenţa Evangheliei creştine. Biserica Creştină nu este edificată prin interpretări necorespunzătoare şi fanteziste ale Scripturii. ca şi Pavel. Adevărat este cuvântul. [„Dacă Îl tăgăduim”. Biblia în limba germană (vezi p. ca de pildă lepădarea pe faţă. „a suferi ocară”. şi El Se va lepăda de noi. vom şi trăi împreună cu El. atunci El va fi credincios în împlinirea părţii Sale. Slava veşnică. Deşi Martin Luther a fost deţinut în castelul Wartburg. 17. adevărul biblic al neprihănirii prin credinţă nu era „legat”. 1:8. p. După Evanghelia mea. Vom şi trăi. „a păstra”. Adică din cauza încrederii lui Pavel în veracitatea ispăşirii lui Hristos (v. vizibil. o mărturisire de credinţă contrazisă de o viaţă care nu-L reprezintă bine pe Hristos. Apocalipsa 20:4. adică iubirea Lui. Originea davidică a lui Hristos constituia un argument puternic în prezentarea Evangheliei în faţa iudeilor. adeverinduL ca Mântuitor al acestei lumi (vezi 1 Corinteni 15:4. Persoana lui Isus devine un model de caracter creştin pentru toţi oamenii. Sămânţa lui David. Vezi Matei 10:32. să ardă Bibliile şi să condamne orice propagare a adevărului biblic. KJV]. Sunt legat. vom şi împărţi împreună cu El. 2:9 martirizat pentru traducerea Bibliei în limba engleză. 14:3). 912. Vezi Romani 8:33. Cei aleşi. [„Suferim”. „a suferi ceva rău”. deoarece Mesia trebuia să se nască din „sămânţa lui David” (vezi Psalmi 132:11. În ce priveşte o analiză a formei substantivale. Vol. 58). deoarece în timp ce era închis el a pregătit monumentala sa contribuţie pentru poporul german. [„Tăgădui pe noi”. „a stărui” (vezi v. sau la (2) viaţa veşnică pe noul pământ (vezi Ioan 3:16. hupomeno. Gr. Propoziţia poate fi tradusă astfel: „dacă stăruim în răbdare” (vezi Matei 24:13). Din nou Pavel accentuează natura umană a lui Isus şi cum prin El profeţiile Vechiului Testament s-au împlinit pe deplin. pe care Dumnezeu ne ajută să o trăim după botez (vezi Romani 6:5– 11). care oferă o temelie solidă pentru încrederea omului în planul de mântuire. au fost convertiţi la Roma (vezi Faptele Apostolilor 28:17 . Pentru care. ca de exemplu Timotei. Vezi 1 Timotei 1:15. moartea şi învierea lui Hristos. hupomeno. Înviat din morţi. Dacă ne lepădăm de El. VI. 11–13 sunt adevărate. Gr. pentru ca şi ei să capete mântuirea care este în Hristos Isus. Mare parte din viaţă şi-a petrecut-o exilat din Anglia. [„Îndur”. predicau în continuare. În versiunea greacă reiese clar că fiecare din condiţiile expuse în v. Pavel ştia că slava vieţii veşnice şi răsplata de a vedea suflete salvate datorită predicării sale erau vrednice de preţul pe care îl plătea prin suferinţa în lanţuri. Vezi Matei 10:32. Pentru iudei linia familiei lui David era sacră. S-ar putea ca Pavel să se refere aici la (1) noua viaţă neprihănită. Dacă. [„În legături”.Aici Pavel accentuează natura omenească a lui Isus. Oamenii s-ar putea să interzică traducerea Bibliei. KJV]. Cuvintele lui Pavel profetizau progresul cuvântului Său de-a lungul veacurilor. Matei 22:41–46). Răbdăm. la un an după moartea lui Tyndale. aşa că ocara şi greutăţile de faţă sunt considerate trecătoare în lumina privilegiilor şi a slavei veşnice. chiar până aco lo încât era legat în lanţuri. Biblia a fost tipărită în Anglia. pentru păcătoşi. Compară cu Romani 2:16. 16:25. Lepăda de noi. dar „Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. 33. . „a suporta în mod brav şi calm”. Mormântul gol al lui Hristos a devenit argumentul de necombătut cu privire la divinitatea Sa şi integritatea mesajului Evangheliei. şi un val de Biblii a pornit din această ţară. KJV]. KJV]. Adică mort faţă de păcat. V. Totuşi. Creştinismul are un mesaj viu. Pavel oferă o perspectivă veşnică. 10). împovăraţi de păcate pot afla pace şi biruinţă. 22:5. Sufăr. răspândirea Evangheliei progresează prin persoanele cărora Dumnezeu le încredinţează această lucrare (vezi 2 Timotei 2:2). Deşi. William Tyndale a fost în cele din urmă Adevărat este cuvântul acesta: dacă am murit împreună cu El.” 2:10 De aceea rabd totul pentru cei aleşi. Murit. el predica atât de eficient Evanghelia încât un număr de persoane. împreună cu slava veşnică. 12–20). Adică pentru predicarea Evangheliei. Vom împărăţi împreună cu El. În timp ce Pavel era păzit de garda romană. [„Sufăr necaz”. Hristos poate fi tăgăduit în multe feluri. KJV]. 2:3. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Pocăinţa creştinului este simbolizată prin ritualul botezului. Filipeni 4:22). „a îndura”. Nici un om şi nici o altă religie nu pot să îndrepte atenţia la o dovadă asemănătoare de intervenţie divină. 2:11 pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Încredinţarea creştinului este că atunci când împlineşte condiţiile poruncite de Dumnezeu. Dacă ne lepădăm de El. Vezi cap. Din cauza caracterului ritmic al propoziţiilor din 2 Timotei 2:11–13 unii s-au gândit că Pavel citează din vreun imn creştin sau dintr-o declaraţie oficială. iar tipărirea traducerii sale a fost strict interzisă. În alte cazuri Pavel accentuează natura divină a lui Hristos. care tăgăduia existenţa umană reală a lui Hristos.

Evrei 6:18. „taie drept”. KJV]. Fiecărui pasaj trebuie să i se dea înţelesul corect. Ei zic că a şi venit învierea. „ a se strădui”. 16) se hrănesc din atenţia celor care le-o oferă. care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. A fi amintit numai pentru subversiune şi purtare neevlavioasă este culmea tragediei. vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. [„Ei”. în ziua de pe urmă. spoudazo. katastrepho. Îşi va schimba hotărârea cu privire la soarta celor răi. 8–13. „ a fi sârguincios”. Vorbăriile goale şi lumeşti. de la care a derivat cuvântul „catastrofă”. KJV]. Cei care se implică în certurile de cuvinte (v. apisteo. Roade. Fereşte-te. Literal. [„Aprobat”. Tit 1:2. adevărurile fundamentale expuse în v. 2:16 Fereşte-te de vorbăriile goale şi lumeşti. Adu-le aminte. Subiectele lipsite de importanţă şi fanteziste trebuie să fie considerate nevrednice de timpul creştinului. A da prea mare însemnătate lucrurilor banale înseamnă a fura timpul preţios care trebuie acordat lucrurilor importante şi a-i deruta şi deranja pe oamenii simpli. Încercat. 1 Tesaloniceni 2:17. „gangrena”. 2:18 care s-au abătut de la adevăr. aşa cum fiecare cărămidă din zidul unei clădiri trebuie pusă la locul potrivit. Acestor aşa-zişi învăţători nu ar trebui nici măcar să li se dea ascultare. totuşi El rămâne credincios. [„Nu credem”. KJV]. un exemplu de rea folosire a Scripturii. „a fi necredincios”. Lucrătorul creştin trebuie să fie cunoscut de toţi pentru viaţa lui neîntinată şi rezolvarea diferitelor probleme ale vieţii. sau altminteri întregul zid va suferi. logomacheo. „stăruieşte ca [lucrurile acestea] să fie amintite”. căci nu Se poate tăgădui singur.Gr. Vezi la 1 Timotei 6:20. „a duce lupte de cuvinte”. Filet. Adică revelaţia creştină cuprinsă în Biblie (vezi . el trebuie să-şi aducă mereu aminte că ochii lui Dumnezeu sunt îndreptaţi asupra lui. „a pune deoparte”. KJV]. [„Adevărul”. Caută. Evrei 4:11). În ce priveşte forma substantivală. paristemi. gaggraina. O cunoaştere a privilegiilor şi datoriilor pe care le au îi va întări împotriva disputelor nefolositoare şi a învăţăturilor eronate. El va fi la fel de credincios în pedepsirea nelegiuiţilor ca şi în răsplătirea drepţilor. Lucrurile neînsemnate şi secundare trebuie să fie subordonate principiilor care de fapt îi pregătesc pe oameni să biruiască păcatul şi-i fac în stare să trăiască biruitori în Hristos. Greşita întrebuinţare a Cuvântului lui Dumnezeu duce întotdeauna la o pagubă mai mare atât pentru învăţătorul neînţelept cât şi pentru biserică. 14 Pavel avertizează contra „luptelor de cuvinte”. nu în iscusinţă de a folosi cuvintele sau în capacitatea de a alegoriza adevărurile clare ale Scripturii. Înfăţişezi. [„Spori”. A tăia Biblia drept înseamnă că fiecare parte a adevărului trebuie să primească importanţa cuvenită. astfel încât nici o parte a Scripturilor să nu fie pusă în opoziţie cu tabloul prezentat în toată Biblia. Dauna pricinuită de vorbăria religioasă goală (v. „a fi nevrednic de încredere”. 2:17 Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. Să nu facă luptă de cuvinte. KJV]. 14) şi cei care ţin vorbării goale (v. „a răsturna”. Gr. şi răstoarnă credinţa unora. 2 Timotei 4:9. şi roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu. „a se grăbi”. Împarte drept. Prezenţa Lui nu-i părăseşte niciodată pe cei care îşi pun nădejdea în El. [„Pune-le în amintire”. logomachia. 2 Petru 1:15. Literal. tradus „a căuta” (Efeseni 4:3. prin natura Sa. Chiar dacă oamenii Îl dezamăgesc pe Dumnezeu şi pe semenii lor. adică o boală care roade carnea şi se întinde mereu şi în alte părţi ale trupului. Întrucât Pavel însuşi lucra făcând corturi (vezi Faptele Apostolilor 18:3). Vezi 1 Timotei 1:20. Fie „vorbăriile goale”. ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine. Adică acel cuvânt care constituie adevărul – Scripturile (vezi Efeseni 1:13). Dărmarea. Dumnezeu. vezi 1 Timotei 6:4. Imeneu. Sau „depărtează-te de” (vezi Tit 3:9). Înainta. [„Evită”. 2) în particular şi bisericii în general. 2 Petru 1:10). Gr. Solia Evangheliei nu depinde de modificarea unui cuvânt ici şi acolo. KJV]. KJV]. [„Trăncănelile profane şi zadarnice”. KJV]. ci să fie pur şi simplu evitaţi. „a se grăbi” (Tit 3:12. Din numărul acestora sunt Imeneu şi Filet. creştinii pot fi siguri că Dumnezeu este totdeauna vrednic de încredere. căci cei ce le ţin. Gr. Adevăr. Nici un păcătos nu ar trebui să-şi închipuie că Dumnezeu. 2:14 Adu-le aminte de aceste lucruri. fie cei care îi învaţă pe alţii astfel de lucruri. Psalmi 89:35. Aici Pavel îl însărcinează pe Timotei să le reamintească „oamenilor de încredere” (v. el ştia bine cât de important era ca un lucrător să muncească atât de bine încât să nu-i fie „ruşine” de munca sa. El trebuie să-şi întoarcă spatele la orice trăncăneală de felul acesta. În v. Numai adevărul aduce evlavie şi armonie între membrii bisericii. nu poate să nu-şi împlinească făgăduinţele (vezi Numeri 23:19. Cuvântul adevărului. [„Cercetează”. Cei. KJV]. Gr. şi care împarte drept Cuvântul adevărului. Tăgădui pe Sine însuşi. 16) se va întinde. Gr. În Biblie nu mai sunt alte informaţii privire la el. Şi cuvântul lor va roade ca cangrena. În timp ce creştinul lucrează cu şi pentru semenii săi. KJV]. Ţinta vieţuirii creştine e măsurată asemănarea cu Hristos (vezi Efeseni 4:13). Suntem necredincioşi. 10:23). „a prezenta”.2:13 Dacă suntem necredincioşi. Gangrena. Adevărurile Bibliei trebuie să fie interpretate drept. 2:15 Lucrător. În cele din urmă creştinul trebuie să-I fie pe plac doar lui Dumnezeu. să se ferească de certurile de cuvinte. Pavel îi reaminteşte lui Timotei că numai un slujitor al Evangheliei zelos şi sârguincios poate să-L reprezinte bine pe Domnul şi să-şi îndeplinească sarcina grea care i-a fost încredinţată. [„Arăţi”.

din cauza convingerilor lor. 2 Timotei 4:1. deoarece Dumnezeu nu-şi va revoca făgăduinţele şi nu-Şi va retrage conducerea. S-au abătut. de aceea nimeni nu are motiv să-şi piardă credinţa în cuvântul Său. Casă mare. „solid”. Gr. când apare eroarea ei nu sunt în stare să deosebească între adevăr şi minciună. Compară cu Ezechiel 9:4. nemaiavând nici o valoare. pentru un alt caz. prima parte a acestui verset zice: „temelia tare a lui Dumnezeu stă”. Întrebuinţare de ocară. care este rezultatul harului lui Dumnezeu şi obiectul celei mai mari purtări de grijă din partea Sa. La fel este şi cu caracterul omenesc în serviciul Domnului. Fărădelege. unele din cele mai plăcute speranţe ale tale vor fi zdrobite. condiţiile Lui pentru viaţa veşnică sunt neschimbătoare. Ea stă pe o temelie sigură (compară cu Efesen i 2:19. Trebuia ca la toate acestea să se aştepte şi Timotei? Nu. 17. autentificat. 1 Timotei 3:15. Gr.v. „nemişcat”. Aceştia nu împărţeau „drept Cuvântul adevărului” (v. Cei care poartă sigiliul acesta vor ieşi din lume ca exemple ale unei vieţuiri superioare. „fărădelege”. Depărteze. aşa cum sunt revelate în Scripturi. Probabil o referire la LXX din Numeri 16. să se depărteze de fărădelege! Totuşi. KJV]. El spune mai departe: „Timotei. [Dar. KJV]. Aici este manifestat curajul neînfricat al lui Pavel. iar altele pentru o întrebuinţare de ocară. lumea te va persecuta. Unele sunt pentru o întrebuinţare de cinste. Chiar de la creaţiune Dumnezeu a dorit să îi deosebească pe cei care dau pe faţă loialitate faţă de voia Sa. Unele unelte din gospodărie îndeplinesc numai un serviciu trecător. Cei care sunt dispuşi să mărturisească credincioşie pentru Dumnezeu pe pământ pot fi siguri că Dumnezeu Îşi va aduce aminte de ei în cer (vezi 2 Timotei 2:12). 14). 1:15. mângâierea şi încurajarea prezenţei Sale. 4. unii prieteni te vor dezamăgi. Drept urmare. 1:8. 6). [„Au rătăcit”. 15). Gr. Oricine rosteşte numele Domnului. Gr. tot aşa cum vasele făcute din aur şi argint nu sunt niciodată aruncate. Compară cu 1 Corinteni 3:12. 20. KJV]. Dumnezeu nu va aproba niciodată nimic mai puţin decât completa acceptare a principiilor guvernării Sale. Cum e cu uneltele de gospodărie. în loc de a cerceta ei înşişi Biblia cu sârguinţă. În această ultimă scrisoare către Timotei. Tare. KJV]. [„Spre cinste”. Vezi Apocalipsa 7:1. un „sigiliu” prin care ceva este confirmat. 18. în cele din urmă va triumfa. 16). şi „chiar dacă nu”. Romani 4:11. El se compară cu cei trei tineri evrei care. 1 Petru 1:15. tot aşa este şi cu acei creştini al căror serviciu e onorabil. 18. Pavel căuta să-l încurajeze să rabde încercările care aveau să vină. Dumnezeu le-a făgăduit bărbaţilor şi femeilor sigilaţi protecţia legiunilor de îngeri. stereos. Biserica. Evrei 3:5. vezi Matei 16:18). Adică natura şi caracterul neschimbător al lui Dumnezeu. având pecetea aceasta: Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui. şi: Oricine rosteşte Numele Domnului. 1 Tesaloniceni 4:13–18. Pavel încă nu sfârşise. au dat piept cu moartea imediată. „Vasele” acestea diferă prin valoarea lor intrinsecă. adikia. Ei I-au fost loiali lui Dumnezeu. care stă nezguduită”. Pavel nu introduce un gând care să fie în contrast cu cele spuse până acum. făcut din pământ ars. 6:21. 1 Corinteni 6:17. A şi venit învierea. De cinste. 4:10. Pavel subliniază aici valoarea materialului. Pământ. 16. Aur… argint… lemn. Creştinul făcea publică predarea vieţii sale lui Hristos. Gr. 3:1. cei statornici şi cei schimbători. 9. În plus. ci şi de lemn şi de pământ. Dumnezeu este vrednic de încredere. Pe vremea lui Pavel numele de creştin era o invitaţie deschisă la persecuţie şi batjocură (vezi Faptele Apostolilor 15:26). ostrakinos. Metafora folosită de apostol pentru biserică (vezi Numeri 12:7. „ferm”. 12). În ce priveşte felul cum prezintă Pavel învierea fizică de la a doua venire vezi 1 Corinteni 15:12–58. Pavel deja aştepta să moară de o moarte nemeritată. În nici un caz sigiliul lui Dumnezeu nu se poate aşeza pe un bărbat necurat sau pe o femeie necurată. [„Învierea a trecut”. „nedreptate”. sphragis. un astfel de membru al bisericii va urî răul aşa cum a făcut-o Hristos. şi nu funcţia îndeplinită de fiecare vas. Pavel nici măcar nu putea să-i făgăduiască lui Timotei că tovarăşii săi din câmpul Evangheliei sau membrii propriei sale biserici se vor dovedi cu totul credincioşi (vezi cap. Cunoaşte. Apostolul arată consecinţa inevitabilă a deplinei predări a vieţii în mâna lui Dumnezeu. Aceşti membrii de „cinste” ai bisericii sunt făcuţi din material durabil şi nu vor fi lepădaţi. Adică cei care aleg să fie numiţi „creştini” (vezi Faptele Apostolilor 11:26). Apostolul învăţase cu lacrimi că dezamăgirea şi deziluzia puteau să se ivească oricând. de pe urma sabiei călăului. dând pe faţă un caracter care reflectă integritatea morală. aphistemi. Răstoarnă. Iubirea pentru Timotei l-a determinat pe Pavel să descrie drumul greu care stătea în faţa acestuia (vezi cap. Pavel îl avertizează pe Timotei că nu toţi . în care Pavel contrastează cele două tipuri de membrii ai bisericii. A fi sigilat cu aprobarea lui Dumnezeu este cea mai înaltă realizare a omului. Mai degrabă „acum”. Toţi aceia care sunt loiali principiilor cârmuirii lui Dumnezeu pot fi siguri de făgăduinţa Sa (Ioan 10:28). Vezi 1 Timotei 1:6. Biserica creştină primară a avut de luptat cu învăţători care tăgăduiau învierea literală a trupului (vezi 1 Corinteni 15:12–19). „a sta departe”. dorind aprobarea Lui mai mult decât pe aceea a oamenilor. 2:19 Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Creştinii sunt adesea mulţumiţi să se sprijine pe aceia din biserică socotiţi cercetători speciali ai Bibliei. 5. Temelia … lui Dumnezeu. care era în stare să-i scape dacă socotea că este bine. Pecetea. adică atunci când s-au spart sau nu mai sunt necesare sunt aruncate. Literal. Lucrarea de sigilare va continua atâta timp cât bărbaţii şi femeile pot primi mântuirea. 2:20 Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint. 2:17. 2:3. oamenii de azi pot fi siguri că condiţiile pe care Dumnezeu Îşi bazează aprobarea sunt aceleaşi acum ca şi în vremurile biblice (vezi 2 Timotei 2:13). Compară cu Matei 7:23 (vezi Isaia 52:11. 15). tot aveau să-L servească (Daniel 3:18). totuşi mai e ceva pe care poţi să te bizui: temelia tare a credinţei în Dumnezeu.

împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Se curăţeşte. Membrii bisericii care nu dau pe faţă integritatea morală a lui Isus Hristos sunt vase „de ocară” (2 Timotei 2:20) şi devin o piatră de poticnire pentru necreştini. Folositor. 23). sfinţit. euchrestos. Vezi 1 Timotei 6:11. Prin creştini lumea va fi în cele din urmă confruntată cu ultima chemare a harulu i divin (vezi 2 Petru 3:12). dezvoltarea caracterului. 2:22 Fereşte-te de întrebările nebune şi nefolositoare. Adică atât cu cei dinăuntru cât şi cu cei din afara bisericii. nefolositoare (vezi 1 Timotei 4:7). ci să fie blând cu toţi. Stăpânului său. Gr. [„Poate că”. căci ştii că dau naştere la certuri. 17. 6:4). şi urmăreşte neprihănirea. deoarece numai în felul acesta lumea va vedea valoarea supremă a vieţuirii creştine (vezi 2 Corinteni 2:14. Le va da. Astfel de membrii vor fi distruşi la judecată (vezi Apocalipsa 21:8).membrii bisericii care mărturisesc a-L servi pe Hristos vor „să se depărteze de nelegiuire” (v. plin de îngăduinţă răbdătoare. El doreşte serviciile unor creştini autentici. . Certuri. În ce priveşte substantivul hagiasmos vezi Romani 6:19. Să fie blând. Cunoştinţa. dragostea. [„De acestea”. Din această cauză soarta lor este tot atât de tristă ca şi a vasului de pământ care a îndeplinit cele mai obişnuite funcţii gospodăreşti şi apoi a fost aruncat. Sau „cunoaşterea deplină”. Timpul slujitorului Evangheliei este prea scump pentru a fi irosit cu „întrebările nebune şi nefolositoare” (v. „blând” şi „plin de îngăduinţă răbdătoare”(vezi v. Dovezile textuale sunt împărţite între exprimarea „poate va da” şi „va da”. Pocăinţa. „a trata ca sfânt” (vezi Ioan 1 7:11. Compară 1 Tesaloniceni 2:7. Aici Pavel îşi dezvoltă îndemnul de a se „depărta de nelegiuire” (2 Timotei 2:19). Pavel se referă aici în deosebi la slujitorul Evangheliei. Cei care se pocăiesc în felul acesta au văzut în viaţa învăţătorilor creştini roadele ascultării de adevăr. Gr. va fi un vas de cinste. Gr. Cu blândeţe El prezenta adevărul pentru a se potrivi fiecăruia dintre ei. [„Corespunzător”. KJV]. destoinic pentru orice lucrare bună. Sau „poate”. KJV]. ca să ajungă la cunoştinţa adevărului. 21) la care Dumnezeu îl va ajuta pe fiecare creştin sincer să ajungă (vezi Romani 6:19). Vas de cinste. folositor stăpânului său. 21). 1 Corinteni 7:14). Nefolositoare. Gr. Cu toţi. [„Neînvăţate”. „folositor”. Isus niciodată nu i-a stânjenit şi nu i-a constrâns pe ascultătorii Săi. „a curăţa complet”. Robul. Fugi. pacea. „sclav” (vezi Ioan 8:34. [„Cei care se opun”. încrederea în sine şi la alte trăsături atât de adesea date pe faţă de tineri. doulos. KJV]. cei care trec prin această schimbare a minţii răspund cu întreaga lor fiinţă la chemările făcute de Duhul Sfânt şi de „robul Domnului”. De aceasta. în stare să înveţe pe toţi. Vezi 1 Timotei 3:2. Nu trebuie să se certe. Ei recunosc adevărul ca unicul răspuns satisfăcător la problemele omului. Romani 1:1). Şi anume inima aceluia care s-a depărtat „de fărădelege” (v. 1 Timotei 4:16). în nădejdea că Dumneze u le va da pocăinţa. Pacea. În plus. el ar trebui să dea un exemplu vrednic membrilor bisericii subliniind scopul esenţial al creştinismului. El arată care este natura unui „vas de cinste”. Blândeţe. Iacov 1:14). Urmăreşte. Fereşte-te. Adică de folos lui Isus Hristos. 4:7. 20). Poftele. Îngăduinţă răbdătoare. Protivnici. În loc să se împotrivească principiilor Evangheliei. KJV]. Deosebirea dintre un vas cu o întrebuinţare de ocară şi un membru care are această caracteristică este că membrul bisericii îşi poate schimba natura şi să devină preţios în slujba lui Dumnezeu şi vrednic de viaţa veşnică. să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici. 24). neînsemnate. Inimă curată. În stare să înveţe pe toţi. Sau „în stare să sufere un rău tratament”. 2:21 2:23 Deci dacă cineva se curăţă de acestea. KJV]. Deşi vorbea cu seriozitate şi autoritate. Vezi 1 Corinteni 13:1. (Vezi v. [„Servul”. Fiecare aspect al vieţii acestui membru al bisericii este dedicată onoarei lui Dumnezeu. Acest împătrit tablou descrie viaţa „sfinţită” (v. Vezi Matei 5:6. Adică stăruie în a evita. continuă să nu ai nimic de a face cu discuţiile nebune. 23). 2:24 Şi robul Domnului nu trebuie să se certe. Cei neluminaţi erau în felul acesta captivaţi de bunăvoinţa lui Hristos de a-l întâmpina pe omul de rând pe propriul lui teren. [„Evită”. 14. Sfinţit. 19). Pavel se referă atât la învăţăturile false (v. credinţa. Aici Pavel aplică principiile din 2 Timotei 2:21. KJV]. ca cei amintiţi mai sus. Gr. Neprihănirea. [„Răbdare”. Compară cu 1 Timotei 6:11. în felul acesta el devine „un vas de cinste”. hagiazo. 16–18) cât şi la membrii „de ocară” ai biserici (v. Gr. Atât cei cultivaţi cât şi cei neînvăţaţi erau atraşi de farmecul şi de iubirea Lui. KJV]. metanoia. KJV]. 2:25 Fugi de poftele tinereţii. Adică insuficient de educate şi disciplinate mintal prin studiu pentru a se ocupa bine de o problemă (compară cu 1 Timotei 1:4. 19). Vezi Evrei 11:1. „cunoaşterea corectă”. „o schimbare a minţii” (vezi Matei 3:2). „Robul Domnului” îi va învăţa pe alţii aşa cum a făcut El. simţind că Hristos Se identifica pe Sine cu lipsurile şi interesele lor. [„Dreptatea”. epithumiai. Vezi 1 Corinteni 1:3. cei care „se curăţeşte” (v. Compară cu 1 Timotei 6:4. KJV]. „a face sfânt”. ekkathairo. Adică aceia care se aşează în opoziţie cu adevărul. 19). Compară cu Matei 5:5. Credinţa. Dragostea. Compară cu propoziţia „să se depărteze de fărădelege” (v. Aici se face referire la ambiţie. Prin sfinţire viaţa devine tot mai asemenea lui Dumnezeu. care este „sfânt” (vezi 1 Petr u 1:16). În nădejdea. „dorinţe” (vezi Marcu 4:19.

KJV]. Înţelegerea lui e deformată de refuzul de a-l recunoaşte şi a-l primi. Gr. 24) cu scopul de a face „voia” lui Dumnezeu. Au fost prinşi. [„Luaţi captivi”. Construcţia greacă pare să favorizeze a treia sugestie. „el” (subînţeles) şi „îi” se referă la Satana. Ca să-i facă voia. Compară cu 1 Timotei 3:7. venindu-şi în fire. de care au fost prinşi ca să-i facă voia.2:26 şi. „a prinde de viu”. tot aşa mintea care se opune adevărului ajunge să fie denaturată şi îşi pierde adevărata perspectivă cu privire la adevăr. versetul poate să sune astfel: „Pentru ca aceia care au fost luaţi captivi de el [diavolul] să poată fi treziţi [şi astfel scoşi] din cursa diavolului pentru [a face] acea unică voinţă [a lui Dumnezeu]”. (4) „Au fost prinşi” de „robul Domnului” (v. care e cu totul inexactă. zogreo. (3) „Au fost prinşi” de Satana. Venindu-şi în fire. Atât prima cât şi a doua posibilitate sunt greu de susţinut în versiunea greacă. . (2) Ambele pronume se referă la Dumnezeu. dar acum s-au trezit pentru a face „voia” lui Dumnezeu. adică a reveni la o minte sănătoasă după beţia produsă de plăcerile şi ademenirile lui Satana. Aşa cum băuturile alcoolice captivează mintea şi dau persoanei îmbătate o vedere deformată a vieţii. Literal „a reveni la luciditate”. deşi e posibilă şi ultima. Cursa. Expresia aceasta a fost interpretată felurit de comentatori: (1) Ambele pronume. să se desprindă din cursa diavolului. Conform acesteia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful