Sunteți pe pagina 1din 2

CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR

C
N. F. p. ;A. .
.:. 11:' ': Fax 4021 3157855
Tel. 4021 3157846
http://www.cnfpa.ro
CF 12888355 e-mail: cnfpa@cnfpa.ro
HOTARAREA
Nr. 299 din 28.12.2009
Avand in vedere:
Prevederile art. 23 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind
formarea profestonata a adulttlor. republicata, cu rnodificarlle completarile
ulterioare,
Opinia Comitetului sectorial "Educatie Formare Proteslonala, Cercetare -
Proiectare Sport", privind interpretarea art. 23 alin. (2) din OG nr. 129/2000,
care prevede .lncepand cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizan
furnizorii de formare profesionalA trebuie sa facA dovada ca realueaza
programele de formare profesionala cu formatori care au pregstirea
pedagogicA specifics formArii profesionale a adultuor pregatirea de
specialitate corespunzatoare programei de pregatire",
Procesul verbal al CNFPA din 17 decembrie 2009,
Tn temeiul art. 23 din Regulamentul de organizare functionare a Consiliului
National de Formare Profesionala a Adultilor, aprobat prin Ordinul comun nr.
1455/5122/2009 al ministrului muncii, familiei protectiel sociale ministrului
educatiet, cercetarf inovarii a Deciziei Primului Ministru nr. 302/06.03.2009,
CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR
Hotiraljte:
Art. 1. Incepand cu data de 1 ianuarie 2010. poate fi formator al furnizorului
de formare profeslonala persoana tare are pregatirea de specialitate
corespunzatoare programei de pregAtire 0 pregatire pedagogica specifica formarll
profesionale a aduititor dovedita prin urmatoarele:
1. detine un certificat de absolvire cu recuncastere natlonala. obtinut in urma
parcurgerii cu succes a unui program de formare profesionala pentru ocupatia
.Formator" sau .Formator de formatori" la un furnizor autorizat, derulat pe
baza standarduiul ocupatlonal (SO) pentru .Forrnator" sau .Forrnator de
formatori".
2. detine un certificat de competente profesionale, cu mentlunea "Competent"
pentru toate competentele din SO .Formator" sau .Formator de formatori",
eliberat de un Centru de evaluare de cornpetente autorizat pentru una din
cele doua ocupafii.
3. demonstreaza ca a parcurs un program de formare sau a fost supus unui
proces de evaluare, similare celor de mai sus, intr-un stat membru al Uniunii .
Europene. Echivalarea certificatelor va fi facuta de autoritatea competenta, pe
baza compararf programelor de formare !1i/sau standardelor ccupationale sau
de formare, care au stat la baza programelor de formare/procedurilor de
evaluare.
4. define 0 diploma de "Master" in domeniul educatlel adultitor sau al formarii
formatorilor, ob\inuta la 0 institutie de inva\amilnt superior din Romilnia sau in
alt stat membru al Uniunii Europene. Recunoasterea !1i echivalarea diplomei
obtinute in strainatate vor fi facute de autoritatea competenta, respectand
procedura legala.
5. de\ine 0 diploma de "Doctor" in $tiin\ele educatiei, cu 0 teza de doctorat din
domeniul educatlei adultilor sau al formarii formatorilor ob\inuta la 0 institutie
de inva\amilnt superior din Romilnia sau in alt stat membru al Uniunii
Europene. Recunoa!1terea !1i echivalarea diplomei obtinute in strainatate vor fi
facute de autoritatea competenta, respectilnd procedura legala.
6. profeseaza intr-o functia didactica la nivelul inva\amilntului profesional, tehnic
!1i liceal.
7. profeseaza intr-o funcfie didactica la nivelul inva\amilntului superior -
asistentllector/conferen\iar/profesor universitar.
Art. 2 (1) Formatorii din cadrul programelor autorizate inainte de 1 ianuarie
2010 i!1i vor continua activitatea pilna la expirarea termenului. de autorizare al
programului de formare.
(2) Dupa expirarea autorlzatiei pentru programul de formare in derulare la
data de 1 ianuarie 2010 se aplica prevederile art.1.
(3) Prevederile art. 1 nu se aplica in cazul actualizarn dosarului in perioada de
derulare a programului, autorizat inainte de 1 ianuarie 2010.
Art. 3. Secretariatul tehnic al Consiliului National de Formare Profeslonala a
Adultilor va afi!1a prezenta hotarilre pe site-ul institutiel !1i 0 va comunica tuturor
comisiilor de autorizare a furnizorilor de formare profeslonata a adultilor juoetene,
respectiv a municipiului Bucuresfi.