Sunteți pe pagina 1din 77

ILIE Cum

se

PRvu

interpreteaz operele filosofice

Cartea de liceu

Redactor: Irina Ilie

Acest volum apare sub egida

CentruluI de educaie continua n filosofle n tiinele sociale


de pe lng Facultatea de Filosofle, Universitatea Bucureti

Edit ura Punct, 2001


Str. Bucur nr.18, sector 4 75104 Bucureti, Romnia tel.: (0040 l) 330.80.06; 330.16.78

fax: (00401) 330.16.77

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale PRVU, ILIE Cum se interpreteaz operele filosofice / Ilie
Punct, 2001

Prvu - Bucureti:

p. 76; 23,5 cm. <Cartea Bibliogr. ISBN 973-99870-1-X


1

de

liceu)

ILIEPKVU

um

se Interpreteaza

operele filosofice

@punct

" Exist nvai pentru care istoria filosofiei (a celei vechi ca i a celei noi) este insi filosofia; Fro/egomenele de fa. nu sunt scrise pentru acetia . Ei vor trebui s atepte pn cnd cei ce se strduiesc s se adape chiar de la izvoarele raiunii i vor fi desvrit lucrarea i abia atunci le va veni i lor rndul s dea lumii de veste despre cele ntm plate."

IMMANUEL KANT

"Primele ncercri de a ndeprta corabia logicii de terra firma a formelor clasice au fost cu siguran. ndraznete, considerate din punct de vedere istoric. Dar ele erau stnjenite de stradania de a obtine cccorectitudinea. Acum, acest impediment a fost depit, i in fata noastra se afla un nesfrit ocean de p osibilitati nelimitate".

RUDOLF CARNAP

Necesitatea i posibilitatea interpretrii


"Cea mai sigur caracterizare general a tradiiei filosofi ce e uropene este aceea de a spune c ea const dintr-o serie de note de subsol la Platon" (1). Ace ast celebr form ulare a lui Whitehead, departe de a expri ma o apreciere negativ la ad resa fil osofiei europene, instituie mai degrab comentariul i inter pretare a marilor opere ale filosofiei ca un gen filosofic emine nt. Departe de a fi un produs se cundar, cu o s e m nificaie doar didacti c, comentari ul s-a co nstituit n istoria filosofiei ca un ge n filosofic de prim ordin, fiind il ustrat de strlu cite construcii her mene utice , devenite ele nsele opere eseniale pentru devenirea gndirii filosofi ce europene. Explornd sem nificaiile adnci i virtualitile u n e i ope re , interpreta rea ei o tra nsform, dup acelai autor, ntr-o " inepuizabil min de s ugestii" (2), ntr-o surs permanent de inovaii filosofice. n felul acesta co mentariile marilor opere le ntrein "aciunea lor istoric" , le conserv potenialul pentru dezvoltri viitoare, transfor mnd u-Ie n paradigme perma nente ale tentativelor de reconstrucie raional a lumii, proprii di ntotdeau na filosofiei . Prin i nterpretarea opere l o r f o ndatoare fi l o s o fia rm ne permanent n dialog nu doar cu formele mere u noi ale experienei u m a n e , d a r i cu tre c u tul ei p ro p ri u . Fiind e m i na m e nte interpretare n vedere a nelegerii sau expli crii experi e nei uman e comp lete , fi losofia i subsu meaz la n i ve l u l cel m ai profu nd al realizrilor ei (teoriile categoriale nefiind altceva dect " " scheme de inte rpretare ), ca o parte a celei mai relevante

10

Hie Prvu

experiene , n s ei creaiile e i anterioare , o p e rele cele mai semnificative din istoria ei. n felul acesta inte rpretarea creaiilor filosofice devine o " aplicaie paradigmatic" i un veritabil " test" pe ntru schema de re construcie raional a oricre i filosofii. Proiectarea n cadrul ei, prin " generalizare imaginativ" , nu doar a pattern-urilor ce definesc articulaiile fundamentale ale exis tenei, dar i a marilor realizri ale filosofiei anterioare, ale celei mai originale forme a experie nei umane, cum considera Heideg ger a fi filosofia, contribuie nu doar la " ilustrarea" acelui nou " proiect de lume", ci i la ela borarea lui constructiv, la demo nstrarea adecvrii lui explicative. Printr-o fericit transpunere a semnifi caiei unei teoreme de logic la nivelul artei poetice, Ion Barbu spunea: " Dac o poezie admite o explicaie, raional admite atunci o infinitate" (3). n contrapunct, un mare metafizician contemporan afirma: "Dac o oper admite o si ngur interpretare, atunci ea nu admite n principiu nici una". Cele dou afirmaii, care par a constitui un paradox, nchid mpreun starea operei (teorie tiinific, creaie artistic, construcie filosofic): deschiderea, pluralitatea sensuri lor sau a modelelor. Prsind idealul unei " exegeze absolute", al unei unice interpretri care s ofere sens ul u nei ntregi opere, critica filosofic modern n u a dezarmat ntotdeauna, degenernd ntr-un impresionism facil i neangajat, sau nu a disperat n faa interpretrilor divergente, ci i-a inte nsificat efortul de " proieclare" a operelor filosofice pentru a dobndi, dac nu un model raional u nic al s u bstanei ideatice a lor, cel puin o perspectiv mai cuprinztoare pentru nelegere. Dnd din nou cuvntul poetul u i matematician-filosof: " Dar tocmai de aceea, din cauza acestei mari liberti n construirea explicaiei, se cuvine ca preferi na noastr s fie cl uzit de o alegere. n cazul de fa vom face alegerea n vederea u nei cuprinderi spiritual e ct mai mari" (4). Dan Barbilian form ula astfel drept criteriu de selecie a alterna tivelor ,,fora interpretativ" , capaci tatea unei interpretri de a nte meia statutul i locul operei ntr-o perspectiv a spiritul ui mai cuprinztoare . Eli berarea de idealul unui uni c model (sta bilit , n cazul tii nelor exacte , de teoreme de logc matematic, de sem ni ficaie nu d oar critic, ci i constructiv, ele afIndu-se la origi nea celei mai nalte trepte de abstracie n construcia logicii (logica

Cum se interpreteaza operele filosofice

1 1

general sau teoria abstract a modelelor), nu a abandonat critica filosofic unei ntreprinderi arbitrare, ci i-a solicitat, dimpotriv, o angajare mai profunda a eforturilor analitice, transformand-o ntr-o activitate reflexiva eseniala, un act autentic de filosofare , un pandant esenial al ori carei construcii filosofice moderne . ntruct interpretarea, devenit veritabila "paradigma a culturii contemporane", apare n toate domeniile acesteia, de la creaia poetic la tii na fundamentala i de la teologie la metafizic, este necesara o prealabil determinare a nelesului celui mai general al conceptului de interpretare . Aceasta nu va fi o definiie esenialist, cL pornind de la modelele exem plare ale acestei ntreprinderi raionale, formularea unor condiii generale pe care o strategie cognitiva ar trebui sa le satisfac pentru a fi acceptata ca "raionament interpretativ". La acest nivel de ge neralitate pot fi propuse doar criterii min1male, ele fiind supli m entate, n fiecare context determinat, de constrangeri specifice pentru determi narea "cadrului teoretic al interpretarii " . Printre aceste condiii generale se pot co nsidera urmatoarele:

1. Existena unui "obiect" al interpretarii, care este n mod esnial un artefact, un produs al culturii i civilizaiei umane: ideea "interpretarii" sugereaza ca ne angajam n activitatea de exami nare a acestui " ceva" pe ntru a-i descifra semnificaia. Acest
gen de entiti ce pot consti tui obiectul interpretarii ("lucru ri care au semnificaie sau sens") nu trebuie s fie stari, evenim ente sau obiecte naturale; expresiile de genul "norii sunt semnul pl oii" , care ataeaza "sensuri" unor fenom ene naturale, tre b uie consi derate, in acest context cel m u lt "metafore animis te p e ntru conexiuni cauzale ntre evenimente, literaL lipsite de sens" (5).

2. Acest o b iect al interpreta rii, ca orice entitate, trebuie individuaL eventual pna la ide ntitate: afirmarea existenei lui treb uie testat prin criterii de identitate. Vorbind de un "obiect care poate sau pare a avea sens i de aceea necesit interpretare pe ntru a fi neles " , el va fi individuat prin prezena unui text: "Dac vom izola ce anume pare ca unor afirmaii dintr-o conver saie, legi , roma ne, poru n ci di vin e , vise l e co n fer s e nsuri (naturale n.n.), vom aju nge la ceva ce va tre b ui numit un text. A spune despre toate aceste producii ca au sens este a spune
-

12

Ilie PlVU

c fiecare dintre ele consist dintr-un text"

(6).

Indiferent care

ar fi " m ateria" prim a acestui text, prin stru ctura lui " sintactic" textul o fe r p ri m a posi b i l i tate de i n d iv i d u are a o b i e ct u l u i i nterpretri i . Prezena unui text ca "suport al identificrii " n u decide inc prob lema identitii obiectul ui interpretrii: ea nu ne angajeaz n rezolvare a unei mari teme disp utate de teoreticienii inter pretri i : "Validitatea unei interpretri consist n descoperirea unor asemenea sensuri pri n interpretrile noastre?" (7) . n unele domenii s unt teorii care consider c s e n s u l u n u i text este complet determinat prin structura sintactic a acestuia, astfel interpretarea doar constat un fenomen preexistent. Alte concepi i consider c interpretarea presupune un alt sens al "se nsului" : pentru Fre ud, de exemplu, i nterpretarea nseamn gsirea in ceva a unui sens ascuns. n aceste condiii, modelul semantic n-ar fi tema interpretrii, ci cel mult o precondiie . Unii autori consider c textul, prin structura lu i de suprafa, nu este suficient pentru identificarea obiectului interpretrii; mai mult, pe ntru a fi un asemenea obiect al interpretri i, un text nu poate fi l u at ab stract, i ndiferent de "ce semnific el". De aceea, s-a prop us un al doilea criteri u de existe n:

sensul

textului este

criteri ul de ide ntitate, el transform un simpl u text intr-un obiect al hermeneuticii; textul este o fu nci e a ceva ce poate semnifi ca

(8 ) . Acest criteri u este co ncordant cu ideea c sensul nu preexist


ntr-un text, ci el este " construit" i ataat textului tocmai prin i nterpretare; textul devine obiect al interpretri i prin atitudinea in terpretativ, prin proiectarea n cadrul lui a unui sens.

3. A treia condiie a interpretrii, dup Moore, implic un set de valori care i mpun considerarea unui " fenomen ca un text ale crui interpretri ne dau noi temeiuri " (9). Acest apel la valori ar
rspu nde la intrebarea "validitii" unei interpretri: ,,0 interpretare a unor fenomene e valid numai atunci cind ea servete maximal valori le care ar j ustifica tratarea acestui fenomen ca un text" (10). Aceste valori pot fi ale cu noaterii, moralei, aciunii etc. O inter pretare corect a unei constituii politice este aceea care conduce la o rezolvare panic n termeni maxim ali a disputelor politice, la pacea social, la eliminarea erori lor morale grave etc.

Cum se interpreteaza operele filosofice

13

Aceste constrngeri n u rezolv, neproblematic, situaia inter pretrii , chiar la acest nivel ge neral de abordare . n funcie de anumite teorii sau modele ale inte rpretrii, unele dintre aceste cond iii sunt accentuate, altele fii nd diminuate sau chiar eliminate . De aceea, nu tre bui e s le considerm "condiii ne cesare" ale i nterpretrii, ntr-un sens logi c strict, ci m ai degrab un ge n de repere ale unui cadru de abordare a interpretrii . Pe de alt parte, cu toat diversitatea " modurilor" interpretrii, va trebui s distingem acest procedeu n raport cu alte ntre pri nderi raionale: descrierea (sistemati zarea etc. ) i explicaia (nelegerea) . De multe ori , n diverse contexte sau n diverse concepii asupra interpretrii, " rai onamentul interpretativ" tinde s se apropi e, u neori pn la con fuzie. de aceste procedu ri . Tre buie s considerm , n general , interpretarea ca o acti vitate raional mediatoare , o trece re de la descri ere la expli caie, o transform are a u nui corp us empiric (rezu ltat al descrierii) ntr-un p unct de plecare al expli cai ei teoretice , al formulri i explicite a structuril or unui cmp al existenei printr-un model expli cativ. Evi dent, nu avem u n simplu demers lini ar, interpretarea poate i tre buie s ben eficieze de rezultatele expli cai ei; la rnd ul lui, u n model explicativ poate fi interpretat, i s e pot evidenia semnifica ' iile lui mai generale. Avem astfel, mai degrab, un proces ntr-o desfurare contin u , deschis, n care " momentele " lui se ntre ptrund i se pote neaz re ciproc. Situarea epistemologic a i nterpretri i propuse mai s u s s ervete numai prima {ade la determinarea statutului ei raional. Condiiile sau parametrii amintii mai sus ai unei teorii-cadru a interpretri i tre b uie n soii , pe ntru fi e care dom e n i u s a u context, de n o i constrnge ri sau criteri i de adecvare. Pe ntru

interpretarea operelor filosofice se cer satisfcute cteva condiii elementare ale analizei, care definesc o ,,interpretare minim al"
sau, m ai corect, parametrii minimali ai ori crei interpretri . Pri ntre aceste " constrngeri minimale " ale i nterpretrii filosofice, cele mai i mportante par a fi urmtoarele: A. Indicarea " gen ului literar" crui a i apari ne prin intenie sau reali zare o oper filosofic. Filosofia concureaz literatura din punctul de vedere al diversitii genurilor i stilurilor. Astfel, ntlnim n filosofie: di aloguri, poeme, fragm ente, ese uri, afo-

14

Ilie Prvu

ris me, m editai i , discursuri , i m n u ri , criti ci, scrisori , s u m m ae , enciclopedii, testamente, parerga, gnduri, suplimente, comentarii, cercetri, tratate, confesiuni, prolegomene, jurnale, cri de gen obinuit i m ulte alte forme care nu au identitate generic sau care co nstituie ele nsele genuri disti ncte : Holzwege, Gram ma tologii, Posts cri pturi netii nifice , G e n e alogii, Istori i n aturale, Fenomenologii, pentru a n u uita tip urile standard ale for melor literare, ro mane, piese de teatru etc. ( 1 1). Dac s-a argumentat c opera fi losofic " profesional" este un rezultat evoluionist aprut prin seleci a natural dintr-o diversitate slbatic de forme darwinizate n uitare din cauza neadaptrii, un stadiu n progresul filosofiei ctre adevrata ei identitate ( 1 2 ) , multiplicitatea speciilor ei n-a p utut fi red us la un "format standard", n ciuda aspi raiei perene a fi losofiei la universalitate, necesitate i adevr. B. Stabilirea, chiar i cu aproximatie grosier, a tipului de discurs caracteristi c acelei opere: direct-teoretic, metateoretic, critic-reflexiv sau, in alt orizont, descriptiv, normativ sau reconstructiv. Dei acest al doilea criteriu pare a fi relevant numai pentru construciil e sistematice ce-i gsesc expresia mai ales n tratate, investigaii, comentarii scolastice etc. , aceasta este doar o apare n: poemele antice ale n aturii, dialoguri le lui Platon, eseurile, con fesi unile sau meditaiile nu constituie mai puin lo cul natural in care s-au construit scheme de reprezentare ale organizri i existenei ca totalitate i, ca teorii sui generis, ele trebuie inelese din punctul de ved ere al ierarhiei lim baj ului sau al i nte n iei n care este " vizat " obiectul . C. Cutarea temei sau a motivelor dominante ale unei opere, cele care-i determin ,,forma intern", coerena i unitatea; n treb uie s aib o supracoeren sti listic. " ciuda u nui apare nt paradox, chiar i eseurile "perspectiviste '

D . Surprinderea " accentul ui transcendental" al operei, cum spunea Lucian Blaga, a acelui mod particular n care fiecare filosof proiecteaz faptele existenei pe un plan secund al im agi naiei reconstructive ("bra abtut al unei alte durate", cum se exprim poetul Ion Barbu), s uspendndu-Ie realitatea lor nemijlocit pentru a le inscrie intr-un orizont de semnificaii . Acest accent transcen-

Cum se interpreteaz operele filosofice

15

dental, O "diferen care creeaz O difere n", ne informeaz asupra tensi unii i nterioare a unei opere, a modului n care ea configureaz marile opoziii ale spiritului raional. Nu este necesar s adugm, cu titl u special, c nai nte de orice asemenea situare minimal a operei este esenial stabilirea textului ei ct mai aproape de inteniile autorului. Munca filologiei critice este evident o precondiie a exerciiului hermeneutic, dar, ca i n cazul traducerii, ea nu este liber de interpretare; dimpotriv, o leciu ne ct mai fidel a unui text nu poate dect s profite de pe urma unor exegeze i experime nte criti ce . Nu sunt pui ne exemplele de leciuni corecte ale unor manuscrise, rezultate numai n urma comentariilor critice . Aa-numitele ediii critice sau standard ale operelor sunt rezultatul unor etape ale exegezei acestora. Toate aceste constrngeri elementare ale interpretrii orien teaz analiza semnificatiilor, protejnd-o de eventuale fundturi , lim itnd aventura unei hermeneutici bastard e . Ele elibereaz din materia unui text un prim "construct", ce nu epuizeaz analiza, dar o ndeprteaz de numeroase fundturi, de "neadecvarea la obi e ct " . Inte rpretarea m i ni mal proi ecteaz expli cit for m a " filosofic a operei, "forma tii nific a unui sistem de gndire, clim se exprima Kant. Ea nu este un nceput absolut i "naiv" al i nterpretrii, rodul unei lecturi prelimin are: acest "mi n imal" trebuie conceput ca prim ntr-o ordine a ntemeierii raionale, i nu a desfurrii efective a studierii operelor. Uneori acest "canon al interpretrii" este sugerat sau propus explicit de autorii nii, fie n prefee le lor m etodo logi ce, fie n refle ci i l e critice ce nsoesc ntre arti culaiile interne ale concepiei. Neconcordana di ntre unele enunuri m etafilosofice expli cite ale autorilor i p rofilul opere l o r, aa cum acesta este construit d e d iferite modaliti de analiz i interpretare, a generat celebra problem a "secretului metodologic" al unor m ari creaii sau creatori din cunoaterea teoretic, subiect preferat al unor istorici contem porani ai ideilor. De aceea, este oarecum de neles pretenia lui H e i degger, u r m n d u-I n aceast privi n pe Kant, c unei interpretri filosofice trebuie s-i pretindem s neleag pe filosofi "m ai b i ne d e ct s-au neles ei nii ". Presupoziia acestei aseriuni nu este c Aristotel, Platon sau Kant ar fi "depii", ci c opera lor este dens i originar, ceea ce permite celor de

16

Ilie .Prvu

azi s ncerce o refacere a ei pe alte temeiuri. "A fi capabil s fii neles mai bine i a merita s fii mai bine neles este un privilegiu, i nu indicarea unei caliti inferioare" (13). Asumarea responsabilitii fa de propria ei experien ideatic i-a impus filosofiei o mare varietate de tipuri i niveluri de interpretare a operelor filosofice, o multitudine de proiectri ale gndirii filosofice n vederea resemnificrii ei n acord cu noile transformri conceptuale ale filosofiei. Dup fiecare trans formare filosofic gndirea speculativ i redefinete trecutul, renvestete operele fondatoare cu noi sensuri, le reconstruiete orizontul tematic i argumentativ pentru a participa la noile demersuri constructive i critice. Primul moment" al apropierii gndirii anterioare n noile " orizonturi de reflecie l reprezint exegeza sau comentariul istoric-critic. ndeletnicire ce presupune competene multiple (filologice, istorice, logice etc.), propunnd un model al sem " nificaiei" care se vrea ct mai "ataat" de intenia autorului, exegeza studiaz influenele care au prezidat la geneza ei, diferitele -conexiuni sau influene contemporane, configurnd teoria sau sistemul de gndire al unui filosof ca oper a unui context teoretic i cultural particular. Condiie iniial pentru alte forme mai constructive" ale interpretrii, aceast arheologie a ideilor" nu " " se poate dispensa, la rndul ei, de rezultatele altor tipuri i metode ale cercetrii. nsui "textul canonic" al operei care se constituie n interiorul acestei exegeze este mai degrab un construct al cercetrii dect un simplu fenomen de constatat i prezentat ntr-o neutralitate complet. Cu toate acestea, exegeza unei opere e animat, n primul rnd, de intenia de a stabili realitatea" " operei ntr-o form ct mai autentic, strin de imixtiuni arbitrare. Acest ideal se poate aproxima nu prin renunarea deliberat la rezultatele unor tipuri mai sofisticate de interpretare, ci prin reluate confruntri i comparaii ale acestora, printr-o temperare reciproc a unor excese ale interpretrilor. Sarcina exegezei este de a stabili o realitate spiritual materializat ntr-un text credibil, acceptat ca punct de plecare n "nelegerea" semnificaiei operei. Exegeza poate fi considerat forma prin excelen a ceea ce W. Stegmueller numete interpretarea direct a unei opere filosofice. Ca abordare posibil a unui sistem filosofic, aceasta se distinge de " metoda reconstruciei raionale" a ideilor.

Cum se interpreteaz operele filosofice

17

Interpretarea direct urmrete s "analizeze i s descrie ntr-o manier sistematic ceea ce un filosof a gndit (ineles)" (14); n cazul n care ar avea succes, aceast metod direct ne-ar prezenta o "interpretare adevrat" a ideilor filosofului. Dat fiind disparitatea n privina standardelor de claritate i precizie conceptual dintre perspectiva noastr i aceea a operelor trecutului, cel mai adesea o asemenea interpretare poate oferi o critic sever a vechilor sisteme, att n privina formulrii problemelor ct i a soluiilor prezentate, filosofia unui autor fiind considerat dac nu incomprehensibil, cel puin greu de formulat ca ,,0 teorie rezonabil i consistent" ( 15) . Folosind termenii contemporani, comentariul direct n-ar putea produce dect o "reprezentare vag", o imagine aproximativ a unei opere anterioare. Reconstrucia raional ar avea alte intenii i, corespunztor, alte rezultate. Pentru ea, nu are sens s ne ntre bm dac este o Jnterpretare adevrat"; ea intenioneaz mai degrab s cerceteze arhitectonica operei, structurile ei subia cente, modurile argumentative i astfel s ne prezinte sistemul filosofic ca o teorie posibil, s-i dezvluie potenialul pentru dezvoltri i angajri constructive contemporane, s o reformu leze ntr-o manier care s "satisfac mintea noastr filosofic, nu 'doar curiozitatea noastr istoric" (16). Disocierea propus de Stegmueller poate fi acceptat doar ca o prim aproximare a perspectivelor metodologice i teoretice n interpretarea filosofic. Ea este ns prea tranant, reducnd esenialmente spectrul larg al modalitilor de interpretare la dou poziii extreme. Metodologia filosofic a construit o varietate mult mai mare de tipuri sau modele ale interpretrii, multe dintre acestea fiind combinaii ale unor perspective i tehnici de analiz greu reductibile la cazurile-limit ale schemei lui Stegmueller. Practic, fiecare orientare semnificativ din filosofia contemporan i-a asociat sau s-a convertit ntr-o perspectiv de reconstrucie a ideilor, operelor sau textelor filosofice. AstfeL ntr-o enumerare aproximativ, putem distinge, ca tipuri sau modele ale interpretrii: exegeza istorico-critic, interpretarea fenomenologic, structuralismul, hermeneutica, perspectiva logic-analitic, deconstrucponismul etc. Departe de a fi un subprodus al unor concepii filosofice actuale, ele sunt o component major a gndirii filosofice, ilustrnd tocmai propensiunea filosofiei contemporane spre autoreflecpe, tentativa

18

Ilie Prvu

de a-i asuma experiena anterioar ca una dintre "aventurile ideilor" de ordin fundamental. Diferenele dintre aceste tipuri de interpretare in de modul in care se identific "obiectul" interpretrii (opera, teoria, textul), de perspectiva filosofic n care sunt proiectate aceste "entiti", de instrumentele meto dologice la care se face apel, de condiiile de adecvare pe care le asum, respectiv de "libertile" pe care le ngduie, de "distana" fa de obiect, pe care o presupun ca fiind optim unui exerciiu critic relevant, de semnificaia sau intenia final a ntregii intreprin deri interpretative. n mod fundamental ns, aa cum vom vedea, modurile interpretrii se difereniaz n primul rnd prin felul n care concep ontologia operei filosofice, tipul de existen atribuit produselor creativitii filosofice. Abandonarea idealului unicitii i imanenei sensului unei opere filosofice (sau ale unei creaii teoretice sau artistice) a generat o mare libertate hermeneutic, multiplicarea perspec tivelor i modalitilor interpretrii. Fiind ele insele interpretri ale lumii sau propunnd scheme generale de reconstrucie a existenei ca totalitate, marile opere filosofice solicit la nivelul metafilosofiei examinri ce se vor realiza ntr-un spirit consonant cu propria lor natur; de aici, diversitatea, deschiderefa indefinit a interpretrii. Operele cu adevrat importante continu s foca li zeze atenia generaiilor succesive de filosofi, adesea pentru raiuni incom patibile. Aceasta este, cel mai adesea, marca exemplaritii lor. Aceeai raiune care justific multiplicitatea perspectivelor interpretative asupra unor opere ntemeiaz nsi posibilitatea interpretrii n genere. De ce e necesar i posibil interpretarea unor opere filosofice? Trecnd peste truismul c evoluia concep tual a filosofiei impune reproiectarea sistemelor trecutului pentru a fi receptate de spiritul contemporan, temeiul de posibilitate a unei ntreprinderi exegetice const tocmai n natura nondescrip tiv a teoriilor filosofice: ele nu "livreaz" informaii asupra unui obiect determinat; ele nu se constituie prin generalizari inductive asupra faptelor, reproductibile, la rigoare, de orice persoan n condiii similare: nefiind descrieri ale unor lucruri observate, ci produse ale raiunii speculative, schemele de interpretare ale filosofiei necesit, la rndul lor, pentru a-i mplini semnificaia, exerciiul critic i hermeneutic. Dac este valabil afirmaia lui

Cum se interpreteaz operele filosofice

19

Whitehead despre relaia dintre filosofie i tiin <-,Cu succesui filosofiei. obinuinele oarbe ale gndirii tiinifice sunt transfor mate n explicaii analitice" (17) atunci. aceeai relaie trebuie asumat i de filosofie intre momentele imanente ale ei. Dac lIin realizrile teoretice Universul sau, cel puin, anumii factori ai lui sunt nelei esenialmente ca exemplificnd un sistem teoretic" (l8 ) , filosofia, ca i tiina in momentele ei speculative, reprezint nu un corp de simple aseriuni asupra unei realiti preexistente, ci o oper reconstructiv, de proiectare, selecie i interpretare a experienei. nsi existena filosofiei ca reprezen tare imaginativ necesit reflecia critic asupra condiiilor ei de posibilitate. Absena unei completitudini a descrierii", care s " determine un unic model al lumii reprezentate, proprie concep tualizrii filosofice, implic o complementar analiz a ,Jormei reprezentrii", a condiiilor n care aceasta este n genere posibil. Imposibilitatea exactitii" enunurilor filosofice <-.n afara " unei nelegeri metafizice complete a universului e dificil s se neleag orice propoziie n mod clar i distinct n ceea ce pri vete analiza elementelor ei componente" (19, exactitate ce ar garanta transparena" reprezentrii. ca i ineficacitatea unei " metode specifice ("Raiunea speculativ este prin nsi esena ei nstingherit de metod. Funcia ei este s ptrund pn la temeiurile generale dincolo de orice temeiuri limitate, s neleag toate metodele ca fiind determinate de natura lucrurilor numai prin transcenderea oricrei metode" (20, face ca filosofia s-i for muleze un ideal interpretativ care s-i ghideze eforturile constructive. Limitarea inerent oricrei scheme abstracte de idei generale impune cu necesitate reflecia asupra condiiilor ei de posibilitate i aplicabilitate, asupra relevanei ei dincolo de domeniul iniial care i-a servit ca experien fondatoare". Acelai " Whitehead scria: "Arta raiunii speculative const la fel de mult n transcenderea schemelor conceptuale ca i n utilizarea lor" (2 1) . Necesitatea transcenderii oricror scheme de idei. oricrui proiect de categorializare a lumii C,sistem interpretativ general") face din disciplina Raiunii speculative" o deliberare continu " asupra condiiilor de posibilitate i adecvare a oricrei filosofii. Necesitatea interpretrii creaiilor filosofice este determinat i de multiplicitatea ireductibil a sistemelor de reprezentare a lumii propuse de diferite filosofii i. pe alt plan, de valoarea

20

Ilie Prvu

limitat a experienei ca factor de discriminare ntre asemenea viziuni alternative. Abandonarea "sofismului dogmatismului", a ideii c "filosofia s-ar putea construi pe temeiul ideilor clare i distincte" (22) , conduce la acceptarea existenei unor "scheme cosmologice" alternative, nu doar simplu diferite, ci adesea reciproc contradictorii, fiecare dintre acestea putnd "spune ceva care este n mod important adevarat" (23) . Intervenia examinrii critice, a interpretrii acestor construcii ale raiunii filosofice, i are un temei n nsi constituia ei epistemologic. Filosofia rmne astfel nu doar un dialog cu lumea, ci i un dialog cu ea nsi, cu propriile ei realizri istorice sau alternative contemporane. nainte de a trece prin filtrele unor re construcii sistematice, o oper filosofic necesit un comentariu de tipul exegezei istorico-critice. Travaliul exegetic, filologic, istoric, logic, compa rativist etc. poate fi considerat o ncercare de prezentare a operei, condus de un ideal modest, al supunerii la obiect, al fidelitii fa de textul, de realitatea ei nemijlocit. Dei asemenea exegeze pot apela uneori la diverse tipuri de reconstrucie filosofic (une ori, tocmai pentru a propune leciuni fidele), intenia lor nu este explicit reconstructiv, ci mai degrab restauratoare. Ele preg tesc "forma" operei n vederea unor examinri ulterioare, o situeaz ntr-un topos de idei, ii determin filiaiile conceptuale, geneza i conexiunea ei cu alte opere ale aceluiai autor, n fine, i circumscriu aciunea ei istoric. Exegeza i propune s dea seama de fiecare fragment al operei i de oper ca ntreg, fr a sacrifica ceva de dragul unei concepii preformate despre semnificaia ei. Ea trebuie s prezinte tipurile principale de interpretare a unor fragmente, argumente etc. , ca i problemele deschise, eventual, "golurile" argumentative sau conceptuale ale unui sistem filosofic. Succesul exegezei depinde n mare msur de utilizarea supra vegheat critic a metodologiilor multiple, de nelegerea corelaiilor posibile dintre textul original i conceptele mai "exacte" ale cercetrii actuale. La limit, orice exegez tinde s devin un "comentariu total", s epuizeze resursele tuturor alternativelor interpretative. Perenitatea sau aciunea istoric durabil a operelor funda mentale este asigurat i de calitatea "literaturii secundare", a comentariilor sau exegezel or, care adesea genereaz noi probleme, ce vor constitui, independent, sursa unor dezvoltri

Cum se interpreteaza operele filosofice

21

teoretice. Dac vom lua cazul comentariului lui Produs la


.Elementele lui Euclid, acesta a reprezentat nu numai un model

de interpretare a unei opere fundamentale, a realizarii supreme a matematicii grecilor antici, dar i sursa unei linii cu totul deosebite de cercetare: ncercarea lui Produs de a proiecta struc tura demonstrativa a geometriei euclidiene n cadrele teoretice generale ale teoriei aristotelice a tiinei demonstrative, propusa de AnaJiticele sec unde, a "convertit" problemele lui Euclid n postulate ale teoriei, fiind astfel la originea tuturor ncercarilor de a demonstra" postulatului al V-lea al lui EUclid, soldate, peste " veacuri, cu constructia geometriilor neeuclidiene. Sub denumirea generica de comentarii sunt cuprinse nu numai exegezele istorico-critice, dar i numeroase specii de interpretare a operelor filosofice. n sensul cel mai apropiat de exegeza critica, un comentariu trebuie sa-i propuna ca scop principal explicarea ct mai apropiata de text a conceptelor, " tezelor i procedurilor argumentative" ale autorului, care sa precumpaneasca asupra interpretarilor avansate ale coninutului, adesea contestabile (24) . De la analiza termenilor pana la prezen tarea unei imagini complete i integrate a teoriei, sarcina comenta riului este de a ,,face inteligibile" structura i demersurile operei ' din punctul de vedere al condiiei contemporane a raionalitii filosofice. Prin nsai situaia lui metodologica un comentariu direct, ce intenioneaz doar sa restaureze opera pentru a-i prezenta semnificaia ntr-un mod transparent pentru spiritul filosofic actual, nu se poate lipsi de aportul interpretrilor reconstructive. Menirea lui nu este doar aceea de a mblsama opera pentru a fi aezata i contemplata n muzeul istoriei ideilor, ci i de a-i indica unele linii de fora prin care aceasta opera participa continuu la progresul ideilor. Dar intenia lui principal se aseamana mai degraba cu aceea a cercetatorului din tiinele naturii, considerand opera ca un "obiect", o entitate sui generis, cu existena autonoma, cu o semnificaie imanenta ce trebuie doar descoperita. Sarcina comentariului este de a restitui moder nilor sensul unei opere anterioare, fara a-i violenta ontologia specifica.

nterpretarea fenomenologic

Principalele tipuri de interpretare filosofic se disti ng, aa cum am spus, nu att prin metodele sau tehnicile de analiz a operelor, ct mai ales prin atitudinile ontologice fundamentale asupra statului acestora. n mod eseniaL aceast diferen mar cheaz specificul i nterpretrilor fe nomenologic, hermeneutic, logi c-analitic, structuralist, textualist, deconstrucionist etc. Int erpretarea fenomenologic, realizat exemplar de Heideg ger, n PhaenomenoJogische Interpretation von Kants Kritik der seinen Vemunft ( 1 927/1 928), s-ar putea situa axiomatic sub celebra sa formul din Sein und ZeU: La un nivel mai nalt dect realitatea se afl posi bilitatea. Heidegger i ia ca ndrumtor spiritual pe Kant nsui, a crui oper fundamental i propune s-o interp reteze. n seciunea "Arhitectonica rai u nii pure", Kant scria: "nimeni nu ncearc s constituie o tiin fr ca la fundamentul ei s nu-i pun o idee. Dar n elaborarea schemei, chiar definiia care e dat de la nceput ti inei corespunde foarte rar ideii sale; cci aceasta se afl n raiune ca un germ ene, n care toate prile se gsesc ascunse nc foarte nvluit i abia sesizabile observaiei microscopice. De aceea, tii nele, fiind toate concepute din punctul de vedere al unui interes generaL treb uie defi nite i determinate nu dup descrierea pe care o d despre ele autorul lor, ci dup ideea pe care o gsim ntemeiat n raiunea nsi din unitatea natural a prilor, pe care el le-a adunat mpreun. Cci atunci se va vedea c autorul i, adesea, i urmaii lui cei mai ndeprtai rtcesc

24

Ilie

PlVU

n jurul unei idei, pe care ei nii nu i-au putut-o lamuri i de aceea nu pot determina coninutul propriu-zis, articulaia (unitatea sistematica) i limitele tiinei" (25 ) . n alt loc, comentand pe Platon nsui, Kant afirma: " Remarc numai ca nu e nimic extra ordinar. .. sa nelegi un autor mai bine dect s-a neles el nsui, i anume pri n comparaia ideilor pe care le expri ma asupra obiectului lui, dat fiind ca el nu determinase ndeajuns conceptul lui i ca, astfeL uneori el vorbea sau chiar gandea mpotriva propriilor lui intenii " (26). "Zum Grunde liegen" (a se afla la b aza) i " besser verstehen" (a nelege mai bine) - aceste expresii ce definesc poziia spirituala a lui Kant faa de operele filosofice constituie i temele funda mentale, care, n conexiunea lor reciproca, defi nesc i interpre tarea fenomenologica heideggerian a. (i) Bine Idee zum Grunde liege. Interpretarea, departe de a se reduce la " etimologii " , cum i ironiza Kant pe istoricii filosofiei, sau la "descrierile autorului " , la naraiunea ideilor lui, trebuie, dupa Heidegger "sa retraseze fundamentele sensului operei " , sa proiec teze opera n orizontul ei ontologic, determinand-o ca structura posi bila. Cu alte cuvinte, o interpretare fenomenologica a unei opere nu nseamna o naiva cutare la un autor anterior a unor concepte analoge cu cele ale fenomenologiei, ci o reconstrucie a fundamentelor operei astfel nct aceasta, ca structura teoretica, sa fie neleasa din condiiile ei de posibilitate. (ii) Besser verstehen. Interpretarea trebuie sa ofere o nele gere filosofica a unei opere, eventual mai buna dect a autorului nsui. "A nelege mai bine o opera" nu nseamna a o respinge, ci mai degraba a-i prezenta "validitatea" ei (a-i determina mai bine conceptuL cum spunea Kant): "O filosofie poseda cu adevarat validitate .. atunci cnd propria ei putere este eliberata i i se ofera posibilitatea de a produce un oc i a face o diferena. Aceasta se ntmpla numai atunci cnd filosofia n discuie are posibilitatea de a spune ceea ce acea filosofie inteniona sa spuna" (27). " O " interpretare reala , de tip fenomenologic, a unei opere filosofice tre b uie pregatita i completata de exegeza istorico critica; dar ea nseam na cu totul altceva, i anume nelegerea filosofic. a operei; a interpreta o opera filosofica astfel nseamna

Cum se interpreteaz operele filosofice

25

" a dobndi o nelegere filosofic a ei', " a nva cum s filosofm" (28), a reconstrui acel orizont de inteligi bilitate imanent operei i care conine n sine posibilitatea de a fi urmrit pn la funda mentele lui. Interpretarea fenomenologic necesit, dup determinarea inteniei fundamentale a unei opere, clarificarea: (a) orizontului general al cercetrii; (b) domeniului investigaiei; (c) planului structural al operei, " dispoziia" ei (29). Toate aceste obiective nu sunt caracteristice unei perspective tradiionale a istoricilor filosofiei, despre care Kant, de exemplu, spunea: " Dup prerea lor, nu mai poate fi spus nimic ce s nu fi fost spus cnd va, i, nendoielnic, o asemenea afir maie ar putea trece drept o prezi cere sigur i despre tot ce va s vin; cci, de vreme ce mintea omeneasc a struit multe veacuri ntr-un chip sau altul asupra a nenumrate subiecte, nu va fi greu ca pentru orice lucru nou s poat fi gsit un altul vechi, care s-i semene ntr-o oarecare msur" (30). Recon stru ci a f e n o m e n o l ogi c exp l oreaz condii i l e de posibilitate ale teoriei (operei), tematizarea originar care-i face cu putin obiectul de investigat i ori zontul general al inves tigr i i , " s arci n a pr i n ci p al a i n terpretr i i ( n o astr e - n . n . ) fendmenologice consist n facerea vizi bil a acestui fundament i n determinarea lui pozitiv" (31). O asemenea ntreprindere treb uie s se delimiteze de interpretrile alternative, dar ea se justific n primul rnd nu prin critica acestora, ci pri n contrib uia ei pozitiv. Radicalitatea interpretrii fenomenologice este ntrit de ur mtoarea rem arc surprinztoare a lui Heidegger (care se referea, n spe, la interpretarea Criticii raiunii pure n coala neokanti an de la Marb urg) : Din nou vedem ai ci c o modalitate (de interpretare - n . n.) radical eronat, atunci cnd este condus cu rigoare tiinific, este cu mult mai fructuoas pentru cercetare dect zeci de aa-numite adevruri pariale, n care se ncearc s se confere valo are fiecruia i tuturor aspectelor, deci nici unuia" (32). Interpretarea fenomenologi c a unei opere transp u ne la nivelul ei specific ntreprinderea fenomenologiei existeniale, conferindu-i astfel acesteia un nou cmp de aplicaie i un test semnifi cativ . Fenomenologia existenial vizeaz evidenierea constituiei de fii n a unor existene determinate; ca ur mare,

26

Ilie

Prvu

interpretarea fenomenologic a operei vrea s-i determine aces teia "posibilitatea ei intern", proiectul ontologic n care aceasta i afl rdcinile, acea deschidere asupra Fiinei care-i determin tematizarea originar. Cum form uleaz explicit Heidegger, "Critica raiunii pure nu este altceva dect punerea fundamentelor pentru o metafizic ca tiin i astfel punerea fundamentelor pentru filosofia pur ca atare" (33) . De aceea, sem nificaia operei lui Kant tre b uie neleas ca fiind o teorie care read uce n centrul fil osofi ei metafizica, i determin "existena, temeiul i forma ei ca tiin" (34 ) . Interpretarea Criticii raiunii pure nseamn n acelai timp nelegerea n aturi i nsi a filosofiei in ge nere . Interpretarea fenomenologic a unei teorii va deter mina astfel n mod esenial ideea de tii n ca atare, temeiurile genezei i ale articulrii ei interne . n cazul criticii raiunii pure ca disciplin (de observat c toa te titl urile operelor importante ale lui Kant sunt n acelai timp denumiri ale unor disciplineI), posi bilitatea ei se ntemeiaz pe un anume orizont al prenelegerii Fiinei, aa cum tii na modern a naturii, predetermina pri n matematismul ei iniial tipul de existen cruia i se vor aplica tehnicile matem aticii i metodele i nvestigaiei experime ntale pentru a se deter mina tipul i forma l egi lor naturii. Dac fu ndare a unei tiine i nseamn explicitarea i justificarea ontologiei ei subiacente, fundarea unei teorii filosofice i a intregii tiine se va realiza printr-o ontologie fundamenta l, " centrul filosofiei". De aceea, oricare ar fi tema imediat a unei filosofii , intemeierea posibilitii ei teoretice cere dezvluirea ontologiei care o susine. Numai astfel o interpretare devine radicala. n cazul Criticii raiunii pure, schimb area transcendental care orienteaz filosofia asupra subiectului cunosctor nu nseamn abandonarea ontologi ei, ci transform area ei ntr-un alt tip de raportare la fiin . Formulat prin ntrebarea "Cum sunt judecaile sintetice posi bile a priori?, tema noii metafizici rmne " ontolo gic", dar cercetarea ei nu mai privete direct obiectele: "Ceea ce va fi cercetat n privina posibilitii i a temeiului acestei posi biliti este rel aia a priori a conceptelor pure ale intelectul ui i a principiilor c u obiectele. .. , mod ul specific n care ele se rel aioneaz a priori cu obiectele, adi c, cum ele determin i fundeaz a priori obiectele" (35). n termenii lui Kant, "ontologia

Cum se interpreteaza operele filosofice

27

este acea tiin care construiete un sistem al tuturor conceptelor intelectul ui i al principiilor, dar numai n msura n care ele sunt corelate cu obiectele crora s li se poat acorda un sens i care pot fi astfel confirmate de experien" (36) . Critica raiunii pure, ca disciplin teoretic, reprezint astfel " ntemeierea transcendental a ontologiei ca atare" (37). n opo ziie cu coala de la Marburg (H . Cohen, P. Natorp), Heidegger consider c filosofia transcendental, teoria formulat de Kant in opera sa, nu este o " epistemologie a tiinelor naturii. Dim potriv, Critica fundeaz disciplina de baz a metafizicii, fundeaz filosofia transcendental sau ontologia, fundeaz tiina constituirii ontologice a fiinrilor n genere, a naturii in sens form al" (38) . nsi deducia transcendental a categoriiloc care for meaz nucleul operei lui Kant, este ineleas de Heidegger ca " metoda examinrii ontologice a elementelor cunoaterii pure - intuiia pur i conceptele pure" (39). Alte interpretri sau " concepii eronate" asupra semnificaiei aceste i opere b locheaz acces ul la modul specific al g ndirii transcendentale, dimensiunea ei fil osofic rmnndu-Ie mereu stri n; ele nu " dau de veste despre cele ntmplate" . Aceste i nterpretri eronate sunt, dup Heidegger: (a) " neinelegerea meta fizic", (b) " nenelegerea epistemologic " i (c) " neinele gerea psihologic". Prima incepe cu Fi chte i const n transfor marea " temei" Critidt i anume raiunea uman finit, intr-un Eu absolut. A doua, aprut in anii 1860, consider Critica o teorie a cunoaterii a tiinelor naturii. Aceast a doua neinelegere d natere celei de a treia, deoarece exista opi unea conform creia Critica investiga cunoaterea ca atare i , deoarece cunoa terea era considerat un proces psihic, iar cercetarea psihicului era sarcina psihologiei, si ngura psi hologie ti inific fiind cea experimental, s-a format opinia c este posibil i necesar s i se ofere Critidi o fundamentare cu ajutorul psihologiei experimen tale" (40). O inelegere realmente filosofic a inteniilor originale ale lui Kant i cu aceasta " accesul" la opera sa rmn astfel fr sperane in aceste interpretri, chiar dac am considera " suma " sau " conjuncia" lor. Cercetarea fenomenologic se plaseaz intr o dimensiune ce le rmne acestora pentru totdeauna ascuns. Toate aceste " neinelegeri" au anumite justificri. Deoarece Kant n-a stabilit intotdeauna clar ceea ce era self-evident, i

28

Ilie Prvu

anume faptul c n Critica el are de-a face cu " ratiunea uman", s-a ajuns ca sistemul lui s fie interpretat prin apel la o "contiint n genere, nedefinit i necunoscut" (41). D e asemenea, nu pare a fi cert c investigatiile din Critica se refer la cunoatere? Da, spu ne Heidegger, numai daca "investigatia lui Kant e vzut din afara". Dar astfel vom pierde cu totul semnificatia "radicalizrii problematicii filosofice" de ctre Kant. Interpretarea fenomene logic ti nde s aduc la lumin acest orizont nou, profund, .al cercetrii l u i Kant sau , cel p ut i n, " s i n troduc ntr-o nou ambiguitate problemele pe care Kant le-a elucidat" (42). " Intentia Criticii raiunii pure rmne de aceea cu totul ascuns, dac aceast oper este interpretat ca "teorie a expe rientei sau chiar ca teorie a tiintei pozitive a naturii. Critica raiunii pure nu are cu "teoria cunoaterii .. nimic de-a face . Dac, n general, ar avea vreun sens i nterpretarea epistemologi c, atu n ci ar tre b u i s spunem: Critica raiunii pure nu este o teorie a cunoaterii ontice (Experienta), ci una a cunoaterii ontologice. Dar nici prin aceasta, care este foarte departe de interpretarea dominant a Esteticii i Analiticii transcendentale, esenialul nu este atins, i an ume ontologia ca Metaphysica generaJis, i.e. nucleul fundamental al ntregii metafizici, este pentru prima oar ntemeiat i adus la sine. Cu problema transce ndentei, n locul metafizicii nu se pune "teoria cunoaterii, ci ontologia interogat cu privire la posi bili tatea ei interna" (43). Prin " revoluia copernican", pe care Kant a pretins c a realizat-o n filosofie, el a i ntrodus problematica ontologiei n centrul reflecti ei. Pentru a da seama de adevrul origi nar ontologic ( " adevrul transcendental", care ar viza nsei conditiile constituirii structurii de fiint a existenelor determinate), dup care trebuia acum s se orienteze adevrul ontic (proiectiile in cunoatere ale acestor fii nte d eter min ate ) , nu mai p utem presupun e nimic ca dat, nici chiar "faktum-ul adevrului ti inelor pozitive" (44), care constituia premisa Criticii, ci va trebui s investigm direct temeiurile ontologiei. Pentr u a-i acorda semnifi caie o ntologic deplin Criticii, Heidegger va trebui s rei nterpreteze nsui principiul suprem al teoriei lui K ant form ulat de acesta astfel: Conditiile posibilitaii " experienei n genere sunt n acelai timp i conditii ale posibilitaii obiectelor experientei". Despre semnificatia acestui principiu, Heidegger scria: "Cine intelege aceast propozitie intelege Critica

Cum

se interpreteaz operele filosofice

29

raiunii p ure a lui Kant. Cine nelege pe aceasta din urm nu


cunoate doar o carte din literatura filosofiei, ci cunoate o poziie fund amental a Dasein-ului nostru istori c, pe care nu o poate nici ocoli, nici sri, nici nega n vreun fel " (45). Rei nterpretarea lui Heidegger pornete de la un text al lui Kant pe care l modific, adugndu-i n partea a doua articolui hotrt plural. For m a heideggerian a pri ncipi ului suprem a l Criticii este ur m toarea: " Die Bedingungen der Moglichkeit der Erfahrung uberhaupt sind zugleich die Bedingungen der M6glichkeit der Gegenstnde der Erfahrung" (46). Aceast form este ns singura care autorizeaz interpretarea relaiei exprimate prin " sunt n acelai ti mp " (sind zugleich) ca o relaie d e ide nti tate, i ar p ri n aceasta nsi i nterpretarea ontologi c a categoriilor. De notat c textul lui Kant nu este transformat n nici o trad ucere n alte li mbi de circulaie universal (englez, francez, spaniol, italian etc. ) . n mod de neneles, trad ucerea lui N. Bagdasar i E. Moisuc corecteaz tacit textul lui Kant, cu ex act adugire a l u i H e i d egger. De observat, cu aceeai surpriz, c i Constantin Noi ca, n ncercarea sa de a adnci i nterpretarea lui Heidegger, por nete de la o modificare i mai drastic a textului kanti an, care coni nea i ea adugirea lui Heidegger : " Condiiile de posibilitate a experienei sunt' condiiile de posibilitate a lucruri lor din experien". O ase menea reformulare a ideii (care pare a fi redat "din memori e " ) poate permite s se deduc: " Transcendentalul nseam n facerea cu putin a realul ui din experien, pr in nti prirea formelor apriorice n real. Tot universul transcendentalului este urzeala a patrusprezece forme - timpul i spai ul, ca for me ale sensi bilitii, categoriile, ca forme ale intelectului - care trec din for malul lor n real " . Demersul kantian devine astfel un procedeu " constructiv pentru realitate " (47) . Orice interpretare tre buie s satisfac anumite condiii de adecvare, de co nformitate cu tematica i structura operei, pentru a nu se transforma ntr-o ,,lectur " subiectiv, o proiecie arbitrar a ideilor i nterpretantului, care transform textul ntr- un prilej pentru o construcie autonom. i interpretarea fenomenologic, n ciuda radi calitii eL tre b u i e s fi e astfel co nsistent cu susinerile fundamentale ale autorului, cu formulrile lui explicite de metaf ilosofie, n msura n care acestea, la rndul lor, sunt ' coerente cu realizri le e fective ale operei i nu sunt doar o

30

Ilie PlVU

retori c m e nit s plaseze acea oper sub autori tate a u n or strategii metodologice i concepte generale ad mise de paradigma dominant. Constructia interpretrii fenomenologice i asum i determi narea expli cit a conditiilor de adecvare, examinarea critic a concord antei statutului operei cu prezentarea ei meto dologic . " A neiege un autor mai b i ne dect s-a neles el nsui nseamn a examina "descrierile.. lui din perspecti va "funda mentelor.. a cee a ce el a neles" (48). Metodologia interpretrii fenomenologice, orict de critic i reflexiv, nu pretinde un acces absolut ("n sensul ru " ) la structura i semnificaia unei opere . Ori ce i nterpretare rm ne fi nit, necesitnd rel uri i ntemeieri vi itoare. ,,0 asemenea ntreprindere se consider pe sine ca absolut n sensul aute nti c numai atun ci cnd e a se nelege pe sin e ca finit" (49 ) . Interpretarea fenomenologic n u proiecteaz direct as upra operei un mode l preconceput de inelegere; ea nu " plonjeaz n ntu neric", dispensndu-se de munca preliminar de ,, fam ilia rizare" cu textul i structura operei; ea necesit " exami n area conexiunilor interne intre pri, interpretarea seriei de demonstraii - cun oaterea con ceptelor i a principiiJ or"; este n ecesar de asemenea s cunoatem origi nea acestor concepte, modul n care ele provin dintr-o traditie i felul n care n acelai timp ele o transfor m. i mai important dect aceasta este nelegerea modului n care "un autor a vzut ceea ce a vzut", a felului n care el i-a determinat problemele i a for mulat soluiile lor i, n generaL modul n care el i-a construit forma operei . Dar aceasta nu nseamn c vom repeta doar conceptele i propoziiile autorului. "Tre buie s mergem att de d eparte nct s vorb im aceste concepte i propoziii cu Kant, din interior, din aceeai perspectiv " (50) . Numai astfeL depind exegeza istorico-critic, fenomenologia va putea s read uc la viat o filosofie anterioar, s ofere o "apropriere filosofic a operei" i astfel s mijloceasc filosofarea nsi . Toate aceste precauii nu asigur infailibilitatea interpretrii fe nomenologice . Recunoaterea explicit a "finitudinii interpre trii " nu a scutit pe Heidegger de acuzaia de neadecvare. E. Cass irer, ntr-o celebr polemic cu Heidegger, l consider pe acesta nu un "comentator" al lui Kant, ci un "uzurpator, care ptrunde cu forta n sistemul lui Kant pentru a-l sub ordona propriilor lui

Cum se interpreteaz operele filosofice

31

inteni i, pe ntru a se servi de acesta n scop ul u nei alte pro blematici " (51). O analiz pertinent a interpretrii heideggeriene a Criticii rai unii pure o o fer W. 5tegm ueller. Ace asta permite s se observe nu numai particularitile " modului de gndire heideg gerian", dar i " pericolele" pe care le aduce cu sine fil osofia lui Heidegger n raportarea sa exegeti c la Kant. Heidegger respinge ideea c semni f icaia Criticii s-ar red uce la ntemei erea u nei epistemologii (a tiinelor naturii), ea viznd mai degrab consti tuirea unei metafi zici care s-ar afla, eventuaL la baza acestei teorii a cunoaterii, a unei ontologii care s dezvl uie sensul Fiinei. Pentru a accede la acest sens al Fiinei se cere, dup Heidegger, s se porneas c de l a p ro b l e m a sensului ace lei existene care are un loc distinct n cad rul ntregi i fiinri, existena uman (Dasein ) . Aceasta este tema ontologiei fu ndamentale: cutarea co nstituiei fii nrii umane, a structurii de Fiin a oricrui existent. Punctul de ple care veritabil al unei metafizi ci nu trebuie s fie u n co n cept abstract i o pro b l e m atic general , ci o ntre bare concret: " Ce este om ul? ". ntr-ad evr, aceasta este i ntrebarea " sintetic" a lui Kant. Ea va orienta ntreaga cercetare a lui Heidegger n vederea determi nrii sensului i posi biliti i metafizicii. Dac, pentru Kant, apare n prim-plan investigarea capacitilor cognitive ale omul ui, aceasta nu reprezint un scop ulti m ; pri n aceasta el vrea s obi n o ptrundere n esena fii nrii u mane nsi. Pe scurt, scopul lui Kant ar fi fost "dezv luirea finitudi nii umane", iar aceasta ar tre b u i s se " arate n finitudi nea cunoaterii umane" (5 2 ) . Aceast finitudine se mani fest att n rolul pe care-I acord Kant intuiiei, ca o ,,facultate receptiv", ct i n ntelegerea intelectului ca o ntreprindere ce procedeaz discursi v, pri n concepte generale, avnd nevoie de mijlocirea reprezentrii C,reprezentarea lor n i ntuiie") pentru a i demonstra realitatea lor obiectiv. Aceast necesitate a medierii pri n intuiie a conceptelor gen erale este, d up Heidegger, " indi cele cel mai tare al finitudinii ". Aa cum arat 5tegm ueller, pentru H e i degg e r m p r i re a kanti a n a capacitilor cogn i tive n sensibilitate, intelect i rai une are doar un caracter provizoriu; ele se nrdcineaz, n ultim instan, ntr-o capacitate " origi n a r " , p u t e re a d e i m ag i n a i e t ra n s ce n d e n tal , p ri n care " multiplicitatea intuiiilor este introdus ntr-o imagine". Pentru

32

Ilie

Prvu

Kant ns, aceast rdcin originar ar fi constituit o problem a crei semnificaie i-a rmas ascuns; de aceea, n a doua ediie a Criticii, el a suprimat-o, " Isnd s apar n locul ei raiunea " (53) . Pentru Stegmueller, interpretarea fenomenologic a lui Heideg ger, dincolo de numeroase analize particulare, apare ca extrem de ndoielnic, "nsi ncercarea de a vrea s se neleag Critica raiunii pure a lui Kant porn ind de la problema Fiinei inseamn o aciu ne violent. Se opereaz cu un concept al metafizicii acela al metafizicii ca doctrin a fiinei - care este contra spiritul ui kantian. Conceptul heideggerian al metafizicii conine o caracte rizare o b i e ctual a acestei discipli ne, adic d in perspe ctiva o b i e ctu l u i cu care s e o c up (pre c u m p n itor sau exclusiv) metafizica. Kant are m ulte obiecii mpotri va unei asem enea nelegeri a conceptului metafizicii (vezi , de exemplu, B8 7 0ff). Dup el, nu e posibil dect o caracterizare formal a metafizicii, o caracterizare ce vizeaz particularitile eseniale ale propoziiilor metafizice. mprirea genial a lui Kant a j udecilor n empirice i apriorice, pe de o parte, analitice i sintetice, pe de alt parte, face posibil aceast caracterizare" (54) . Ca urmare, in partea ei "pozitiv " , Critica ofer o "metafizic a experienei" (o reconstruc ie sistematic a presupoziiilor si ntetice a priori ale cunoaterii de experien) , centrat pe "Analitica prin cipiilor". Metafizica lui Kant nu este transcendent, ea nu tematizeaz direct existena sau structurile ei constitutive, nu este o " tiin a realitii " . Dac am face un "experiment mental" i am inversa relaia, ncercnd s vedem cum ar aprea metafizica lui Heidegger din perspectiva problematicii i rezultatelor Criticii raiunii pure, atunci, spune Stegm ueJler, ontologia existenial a lui Heidegger ar fi inclus n categoria "metaficilor proaste " , fiind realmente doar o psiholo gie raional, evident, nu n forma istoric pe care o respingea direct Kant: " Filosofia lui Heidegger nu conine nici o dovad a substanialitii sufletului, nici o demonstraie a nemuririi lui". Kant ns, consider Stegm ueller, nu s-a ndreptat n principal mpotriva acestor teze ale psihologiei raionale a lui Wolff, ci mpotriva "posib il itii unei tiine apriori ce a omului " . Aceast " " analiz existenial n-ar fi mediat de structurile epistemologice, expuse de Kant pentru tiinele autentice, ci ar fi m ai degrab o "i ntuiie direct a esenei unui domeni u de realitate " . Lucrul acesta e dovedit de preeminena problemei transce ndenei la Heidegger (5 5 ) .

Cum

se interp reteaz op erele filosofi ce

.3 .3

Foarte important este urmtoarea o bservaie a lui Stegmu eller: interpretarea filosofiei teoretice a lui Kant ca metafizic a experienei nu este singura posibil. Multitudinea gndirii lui Kant permite i alte interpretri : Critica raiunii pure poate fi astfel neleas ca o intemeiere a ideal ismului transcende ntal, ca o teorie a constituirii con ceptului lumii reale; se pot de asemenea, distinge "teorii locale", cum ar fi o teorie a ordonrii obiective a ti mpului (topologia timpul ui) . " Dintre toate aceste posi bilitL dup cele spuse mai sus, punctul de plecare ales de Heidegger - problematica onto l ogiei fundame ntale - este cel mai pui n potrivit pentru a o bine un acces re al la pro b le m a lui Kant" . Interpretarea Ilfinitist" a lui Heidegger n u ine seama de prezena acelor concepte kantiene "nrdcinate in ideea de necondiionat" i care-l determin pe om ca "fii n ce decide li ber", care n u rm ne "n carcerat n temporalitate i fi nitudi ne, c i ap arine lumii inteligibile" (56 ) . Interpretarea lui Heidegger reduce drastic conceptul rai unii ; fi nitism ul proiectat as upra l ui Kant rezerv raiunii doar sensul de " rai une pur sensi bil ". Finitismul existenei umane este construit prin "monism ul" interpretrii l ui Heideggec subsumarea fiinei umane n ntregime unei singure perspective . La Kant ca fiin moral, omul este un "Eu inteligibil " care nu se m ai supune tem poralitii i finitud inii Dasein-ul ui . Perspectiva practic transcende temporal itatea. De fapt nucle ul diferenei lui Kant fa de Heidegger l constituie, dup Stegm uellec co ncep tualizarea diferit a fi nitudinii: pentru Kant ea se refer la limitarea capacitilor cogn itive umane; pentru Heideggec fi n itudi nea Dasein-ului se exprim pri n team, grij , cdere, moarte etc. " Dincolo de aceste determi naii se afl o atmosfer, un sentiment al vieii i al lumi i esenial diferit de cel kantian" (57 ) . H eidegger proiecteaz as upra lui Kant o atitudine existe nial de sorgi nte kierkegaardian, cu totul stri n l ui Kant i care a fost dup Stegm uellec cel mai pregnant redat prin cuvintele lui Cassirer: " Kant este i rmne - n sensul cel mai frumos al cuvntului un gnditor al AufkIarung-ului". Dincolo de dificultile i controversele generate de rezultatele interpretrii fenomenologice a Criticii raiunii pure, este necesar o discuie general as upra aceste i perspective i nterpretative . Reconstrucia fenomenologic a unei opere, dac evit cutarea unor "soluii vechi la probleme noi ", este important pri n propen-

34

Ilie P rvu

si u n e a ei radical, pri n cerina adncirii exegezei unei teorii filosofice pn la determinarea formei ei constitutive, iar aceasta, n cazul lui Heidegger, angajeaz n ultim instan o viziune ontologi c prim ar. Radicalitatea pretins a i nterpretrii fenomenologice semnific re constru ci a unei opere/te orii pornind de la cond iiile ei de posibilitate, care trebuie s fie i condiii de posibilitate ale fi lo sofiei in genere . Cu alte cuvi nte , o interpretare radical treb uie s proiecteze semnificaia unei opere artndu-i modul in care ea se nscrie sau depinde de ori zontul determinativ al tem atizrii filosofice, acel "loc privilegiat" al intemeierii tuturor demersurilor i orizonturilor filosofice. Aceasta inseamn Ira gndi odat cu autorul", a filosofa mpreun cu el, eventual, a-l face pe acesta consecvent cu sine nsui. Opera tre b uie nscri s astfel ntr-o ierarhie constitutiv a "mome ntel or" filosofrii pentru a-i demon stra "validitatea" sau, n ali termeni, adecvarea explicativ": " desfurarea i nvers a operei tre b uie urmrit pn l a temei urile ei, tre b uie o bin ut consiste na arhite ctonicii ei cu temei urile astfel dezvluite , care trebuie s fie, dup Heidegger, i temeiuri ale pos i b i l itii fi l osofiei n si . Sem n i fi cai a unei opere se dobndete prin " trasarea drum ului ctre fundame nte" . Ace ast prete ni e pre s u p u n e accederea l a acel "nceput radical" al fi losofrii, care, n ordinea "deduciei ntemeietoare", s asigure acea atitudi n e sau po ziie preferenial pen tru o interpretare "adecvat", n u n sensul ,,fidel itii exterioare " , ci al conform itii cu constituirea origi nar a filosofiei, care trebuie s fie reflectat n nsei condiiile de posibilitate ale unei opere filosofice . Pentru Heidegger, acest rol fondator revine ontologiei fundame ntale ca an alitic sau hermeneutic a Dasein-ului, su cce soarea legitim a filosofiei prime, a filosofiei "pure ", cum spune Heidegge r. Aceeai problem a primit cu totul alt soluie n filosofia analitic, n care rolul de orizont iniial al problematizrii filosofice i revi ne analizei logice a lim baj ul u i . "Fil osofia lim baj ului (sau ontologia analitiC) este astzi filosofia prim", astfel sun un sl ogan al acestei orientri filosofice. Locul privilegiat al ontologiei, contestat de transformarea transcendental a filosofiei, este nc o dat negat de modifi carea produs de fi losofi a a n alitic. Asumnd limbajul, i nu subiectivitatea transcendental ca loc

Cum se interpreteaza operele filosofice

35

al determinrii structurilor a priori, aceast filosofie subordoneaz critic (iar n cele mai m ulte cazuri elimin) celelalte probleme i ori zonturi tematice ale filosoficu l u i . nai nte de a spune ceva despre realitate i de a cerceta co n stituirea ei ca obi ect d e cun oate re , vor trebui an ali zate formele lingvisti ce a l e cunoaterii, vor tre b ui cercetate posibilitatea i condiiile en unurilor cu sens; n umai dup aceea se poate rel ua calea invers spre realitate . fi losofia logi c-analitic inverseaz, n spai ul l ogi c al depende nei ideilor ordinea tematizrii problemelor din istoria filosofi ei . Este aceast cale a fu ndrii mai adecvat dect aceea a ontologiei fundam entale a lui H eidegger? n critica pe care 5tegm ueller o face acesteia, rspunsul pare evide nt. n ge neral, pentru a evita vaguitatea conceptelor i a construi probleme cu sens, ontologia ar presupune o analiz logic a formulrilor li ngvisti ce . Logica ar putea oferi ontologiei "criterii ale existenei " care d etermin exact n u num ai "angajrile onto logice ale teoriilor" (ce spun teoriile c exist) , dar ar constitui i o condiie prelimi nar a examinrii problemei s u b stani ale a existenei , ar conduce interogaia, ce an ume exist real mente? Aceast analitic logic-lingvisti c este necesar, consider 5tegm ueller, indiferent dac determi nai i1e fii nei (ca un iversali) vor fi considerate "existeniali" sau "categorii" . O ontol ogie funda m ental ar trebui s coni n n nsui domeni ul ei aceast analiz logic a "existene i " , nu doar s accepte dej a ca sol ui e u n a dintre interpretrile " Fiinei" . Un nceput absol ut n filosofie este ns o "fata morgana", o iluzie a unui rai onalism radi cal . La rnd ul ei, aceast propedeutic logico-analitic, prin care se circumscri u criterii de existen i de semnificaie pe ntru teorii sau limbaje, pres upune o vizi une m etafizic, de cele mai m u lte ori aceasta fi i nd o con cepi e "part i c u l arist" asu pra existene i , p re e m i n e na ontologic a particularului n raport cu universal u l . Ea "informeaz" criteriile logi ce i le determin orizontul de sem nificaie . Pentru a cita un filosof analitic contem pora n : "Ontologia este teori a cea mai gen eral a existenei, astfel nct conceptul existenei nu poate lipsi din tre conceptele ei de baz . Dar l ogicienii, n cepnd cu frege, au propus o conce pi e fals des pre existen ca u n cuantificator sau un concept de ordinul doi . Nu este nici o ndoial c un asemenea concept i un c u antifi cator existenial s unt

36

Ilie Ptvu

departe de a fi cl ar c ne dau sensul ontologic fundame ntal al existenei"; aplicarea metodelor logicii formale n ontologie ar presupune ,,0 armonie miraculoas sau garantat transcendental ntre formele limbaj ului logi cii predicatelor i lucrurile care exist" (58) . De fapt, lucrurile stau n filosofia analitic exact astfel. Transformarea li ngvistic a filosofiei propuse de Wittgenstein ("Orice fi losofie este "Critica limbajului " , sun o celebr tez a Tratatului logico-filosofic) n u se poate, la rndul ei, ntemeia dect ntr-o modalitate transcendental. Prin Wittgenstein, abordarea transcendental a fost deplasat de la nivelul raiunii la nivelul limbaj ului. Considerarea limbaj ului ca mediu al cutrii unor structuri universale i al determinri i pri n "regimentare" logic a pro ble. melor i propoziiilor cu sens pres upune o atitudine metafizic as upra limbajului i a serviciilor" pe care acesta le-ar ad uce " fi losofiei . Ca mediu "transparent" , analizab il cu instrume nte exacte , lim bajul se configure az ca un tip de " existen" a crei analiz ar rspu nde n egal ms ur celor d o u condiii ale cercetrii metafi zice, formularea unor structuri invariante ("catego " riile ) i determinarea "cii inverse", de la universal la particular (problema individuaiei) : pe de o parte, limbajele naturale par a avea n com un o structur determinativ general (gramatica universal) , iar, pe de alt parte, lim bajul are capacitatea de a se specifica p n la idiolect, p urtnd n el cele mai particulare determinaii . Valoarea considerrii analizei limbaj ului u n prealabil a l oricrei filosofri cu sens este determi nat de o an umit considerare metafizic a li mbaj ului. Dup cum scria E. Coeriu, "limbaj ul nu depinde nicidecum de existena.. l ucrurilor - cci este anterior disti n ciei nsi ntre existen i inexisten, ci , invers, este condiia necesar pentru existena lucrurilor. . . Limbaj ul este inelegerea fiinei, ns nu prin aportul unui subiect absol ut, nici a i ndivid ul ui superior, ci prin aportul omului istoric" (5 9 ) . Moral a acestei discuii asupra semnificaiei locului origi nar al temati zri i fi losofice pe ntru i nterpretarea fi losofic pare a fi evident: subdeterminarea de ctre text a interpretrii nu poate fi depit complet prin nscriere a opere i ntr-o depe nde n tematic de un orizont absolut privilegiat, fondator al filosofri i nsi. Interpretarea rmne mereu " fi nit" i nedeterminat,

Cum se interpreteaz operele filosofice

37

intrepri ndere permanent deschis. "Depirea relativism ului i arbitrarului, scrie un filosof contemporan, nu poate fi garantat de o superperspectiv care la analiz s-ar dovedi a transfigura i masca n limb aj esenialist o parialitate i o poziie partizan . Dac acestea sunt inerente, important este s le practicm cu luciditate n cadrul unei vizi uni (nu superviziuni ! ) care s dea cele mai mari anse de realizare i nte ligi bilitii coerente i nglobante: o vizi une deschis, revizuibil, capabil s se modifice ea nsi prin demersurile integratoare pe care le opereaz, prin progresele i modificrile care survin pe terenul perspectivelor pariale de integrat" (60) .

erspective hermeneutice

Ca i interpretarea fenomenologica, a carei contin uare se pretinde a fi, hermeneutica se considera o abordare de importana fundamentala n toate domeniile umaniste: teologia, filosofia, cri tica literara etc. Conform definiiilor de dicionar, hermeneutica ar fi " studiul principiilor m etodologice ale interpretarii i expli caiei; specific: studiul principiilor generale ale interpretarii Bi bliei " ( Webster's Third New International Dictionary) . Hermeneutica repre zinta, dupa principalii ei reprezentanti (H. -G. Gadamer, P. Ricoeur, G . Vatimo . a.), o disciplina generala fondatoare a tiinelor umane; ea este att o abordare directa, nemijlocita, a existenei dense de semnificaii ce caracterizeaza fiina umana i creaiile ei culturale, ct i o modalitate specifica de interpretare a textelor, simbolurilor i operelor literare, filosofice etc. Ca perspectiva i nterpretativa, hermeneutica se distinge de alte abordari prin modul specific in care considera ontologia operei . Ea este opusa realism ului, pentru care o opera este o existena n lume ca oricare alta entitate sau proces natural. Textele sunt conside rate ca avnd o existena autonoma (cu propria ei stru ctura i d i namica) , independe nta de sub iectul observator, perceptiv i interpretant. Dualism u l " opera-interpret" reduce sarci na acestuia din urma la descriere i explicaie, stra tegii de cunoatere avnd aceeai structura indiferent de natura speciala a domeni u l ui n care se nscriu aceste opere. Textul, ca ntruchipare m ateriala a ideilor, tre b uie " patruns" intelectual printr-o analiza metodica, coordonata d e reguli care nu difera

40

Ilie PJVl1

esenial de cele ale interogrii naturii n tiinele teoretice . Cum s-a d e s c o p e r i t re c e n t , de e x e m p l u , p e n tru N e wto n , c metodologi a construci ei " din fenomene " a legilor natu ri i era esenialmente congruent cu regulile restabilirii sensului autentic al s cri e rilor sfi nte , a cror sem n i fi caie fusese "corupt" d e exegeza ortodox. Ideea " Crii naturii", tem a filosofiei ren as ce ntiste , repreze nta convers i a atitu d i n i i de mai s u s as u pra statutului ontologic al operel or. Cu totul alta este perspectiva h e r m e n e utici i : " Gadamer, u r mndu-l pe H e idegger, i p u n e intreb ri de genul: Care este caracterul ontologic a l inelegerii? Ce gen de ntlnire cu Fiina este i mplicat in procesul herme neutic? Cum poate tradiia, trecutul transmis, s ptrund i s modeleze actul inelegerii unui text istoric? " (6 1 ) . Hermeneutica, aa cum consid er R. E. Palmer, pune n discuie nsei presupoziiile ontologice ale unei analize a operelor, textelor, creaiilor simbolice in genere . Conti nund critica radical a " atitudinii realiste " (proprie me todei tiinifice a explicaiei, ideal ului ei de obiectivitate), inaugurat de fenomenologie, care p u n e a n dis cuie fundame ntele ontologice ale interpretri i real iste, herm eneutica propune o reconceptualizare profund a relaiei su biect-oper i, ca urmare, o disociere ese nial a celor d o u strategii de rapo rtare la o per: exp l i cai e (analiz) i i nterpre tare . Dup hermeneutic, opera nu este un simplu " obiect pentru analiz ", innd de o lume autonom, a crei "inelegere " urmeaz metodele descrierii conceptuale. Ea este ntotdeauna " marcat de atinge rea omului"; cuvntul nsui s uge reaz aceasta, o oper fiind ntotdeauna o oper a unui om (sau a lui Dumneze u) . Un o biect, pe de alt parte, poate fi o oper sau el poate fi un lucru natural . Utilizarea cuvntului " obiect" pentru a ne referi la oper estompeaz o important disti ncie, deoarece trebu ie s vedem opera nu ca pe un obiect, ci ca o oper. Critica literar trebuie s caute o "metod " sau ;,teorie " apt pentru descifrarea urmei umane asupra unei opere, " sensul " ei. Acest proces de " desci frare " , aceast " inelegere " a sensului unei opere este ce ntrul de interes al hermeneuticii (62). Dac fenomenologia, i nteresat de structurile constitutive ale operei, de orizonturile ei tematice, o consider nc un gen de existen ideal sui generis, ntr-o man ier platonist (fiinarea

Cum se interpreteaza operel e fi losofi ce

41

ei ine de domeniul validitii, al idealitii), hermeneuti ca pretinde un nou statut ontologic pentru oper, i red ucti bil la ori ce existen real, ideal sau empiric. Ea se plaseaz mai degrab la nivelul " "dialogului omului cu lumea; este o creaie, produs al proiectri i unei sensibiliti, construcie a un ui sens: ,,0 oper de literatur nu este un obiect pe care-l nelegem prin co nceptualizare sau anali z; el este o voce pe care treb uie s-o auzim i s-o nelegem prin as cultare .. mai degrab dect p ri n vede re . . . nelege rea este att fe nomen epistemologic ct i ontologi c. nelegerea literaturii trebuie nrdci nat n modul de nelegere primar i cupri nztor cu care avem de-a face prin nsi fiinarea noastr n lume. nelegerea unei opere literare, ca urmare, n u este un ge n de cunoatere tii nific ce zboar de la existe n ntr-o l u me de co ncepte; ea este o ntl n i re istoric necesi tnd o expe rie n personal a existenei n lume " (63 ) . G adamer insist asupra caracterului nesubiectiv al nelegerii, asupra naturii ei ca " proces ontologic" : " nelegerea nu este niciodat o procedur su biectiv aflat ntr-o relai e cu un o biect.. dat, ci ea aparine istori ei operati ve ( Wirkungsgeschichte) i aceasta nseamn existenei a ceea ce este neles" (64) . Ca i interpretarea fenomenologic, perspectiva hermeneu tic nu este doar o metodologie a interpretrii operelor, ci i o teorie a sensului nsui al filosofiei (sau literaturii), o reflecie critic asupra filosofiei ca hermeneutic. Fu ndamentarea herme neuticii este astfel, n acelai timp, fundamentarea filosofiei. Din acest p u n ct d e ved e re e a mprt ete cu fe n o m e n o l ogia " radicalitatea" i nterpretrii, nrdci narea ei ntr-o vizi une asupra statutul ui i condiii lor filosofiei i a " umanioarelor" ca "discipline ale nelegerii " . "Hermeneutica este studiul acestui temei ultim al nelegerii . Ea ncearc s in mpreun dou arii ale teoriei nelegerii: problema cu privi re la ce este implicat n procesul de nelegere a unui text i problema a ceea este nelegerea nsi n nelesul ei cel mai fundai onal i existenial .. " (65) . Hermeneutica intenioneaz s clarifice caracterul "interpretativ"
-

al tiinelor ce exploreaz operele u m ane, s fundame nteze teoreti c ti inele umane printr-o reconsiderare radical a oricror ntrepri nderi din acest domeniu: " Prin studi ul teoriei hermeneu ti ce, tii nele umane i pot dobndi ms u ra deplin a self cunoaterii i o mai b un nelegere a naturii sarcinii lor" (66) .

42

/Jie P rvu

Hermeneutica, n sensul ei fundamental, nu este doar o teorie a i n terp retri i texte l o r; e a , n g e n e r e , c u m s cr i e P a l m e r, transcende formele lingvistice ale interpretrii. De aceea, tehnicile ei depesc "formele scrise" ale operelor i se aplic oricrei m odaliti a artei, oricror opere ale omului; mai m ult, herme neutica i asum nu doar sarcina explicrii sau "traducerii" unor semnificaii ale unor texte sau opere , ci i pe aceea a nelegerii sens ului realitii, n masura n care aceasta se prezint pentru om nu complet "decupat" n categorii, gen uri naturale etc . , ca

o realitate outthere, ci se constituie n interaciune cu subiectul


epistemic printro proiecie a unor taxonomii, scheme concep tuale etc. nsui lim b a jul conine o "imagine despre lume" i, ca atare , orice text lingvistic e ste su pradeterminat, spune mai mult dect conin "afirmaiile" lui. Interpretarea treb uie s "comunice" i acest nivel profund al textu lui, dac i propune s obin sensul plenar al textului s au operei. Comp lexitatea sarcinii pe care io asum hermene utica a condus n mod necesar la o diversificare intern a ei, la o multi tudine de sensuri particulare, dintre care cele mai importante , dup Pal mer, sunt: ( i ) teoria exegezei bi blice (se n s u l i niial , tradiional) ; (ii) metodologia filosofic ge neral; (iii) tii na oricrei nel egeri a lim baj u l u i ; (iv) fundamentele filosofice ale iale;

Oeistes

wissenschaften ; (v) fenomenologia existenei i nelegerii existen (vi) sistemele de i nterpretare, att conservatoare, ct i

iconoclaste, utilizate de om pe ntru a obine sensul ascuns n mituri i alte simboluri (67 ) . Acestea nu s u nt com pl et separate; ele pun m ai degrab accentul pe diferite aspecte sau "m omente" ale actului i nterpretri i . Pri n aceste m om ente, h e r m e n e utica cunoate un spectru larg de posi bi liti , de la cele care pretind obie ctivitatea sau validi tatea i nte rpretrii conforme cu canoanele expli caiei tiini fice, pn la cele care consider c i nterpretare a creeaz sens u rile unei ope re, ale unui text (sau unui "ob iect" fe n o m e n ul ace lui Sinngeb ung) ; se pot regsi pri ntre aceste momente orie ntri dominate de el uri ontologice, n raport cu alte le pe ntru care doar metodologi a particular conteaz, i ar acesteia iar reve ni ca sarcin esenial nsi destruci a critic a ontologiei . Se rem arc, de ase menea, hermeneutici centrate pe analiza structurilor interne care fac posi bil sensul, n confrun tare cu cele care acord rolul hotrtor n constituirea sensului

Cum se interpreteaz operele filosofice

43

"prenelegerii" interpretantului sau , altfel formulat hermeneutici care pun n pri m-plan "momentul inelegerii obiectului prin sine, respectiv momentul consid errii sens ului existenial al ob iectului pe ntru viaa i viitorul omului" (68). n contextul de fa ne i ntereseaz acele perspective pe ntru care hermeneutica este , ntr-un sens m ai restrns, o teorie a interpretrii textelor sau operelor. Di ntre numeroasele "canoane ale interpretrii" ne vom referi n continuare la ce le propuse de Emilio BettL fondatorul Institutului pentru teoria interpretrii de la Roma. Partizan al prope nsiunii hermeneuticii spre obiectivitate, Betti consider c aceasta poate aj unge n interpretare la rezultate valide, tocmai ntruct se as um existena n ob iect a unui "sens obiectiv, verificabil" . E. Betti propune cteva reguli ale herme ne uticii prin care se detaeaz de "subiectivitate a extrem" a p e rspectivei l u i G ad a m e r, care las cu totul i n dete r m i n at alegerea ntre dife ritele proiecii ale semnifi caiei, nedefinind metode i norme pe ntru a disti nge ntre i nterpretarea "corect" i cea "fals" . Primul " canon" (fundame ntal) afirm "autonomia hermeneutic a obiectul ui". Dup acest principiu, "obiectul de interpretat este o obiectivare a spiritului uman expri mat n forme sens i b i le " . Interpretarea, ca urmare , este necesar m e nte re " tunoatere i re-co nstrucie a sensul ui" pe care autoruL utiIiznd chipeze" (69) . Subiectivitatea nu este total liber n faa unei opere; e a tre b u i e s ptr u n d alte ritatea u nei opere , s se proiecteze ntr-un obiect n u ntr-un mod arbitrar, ci n conformi tate cu i ntenia creatorul ui. Dup BettL " su biectul i o biectul proces ului de interpretare - adic interpretul i formele pline de se ns - sunt aceleai cu cele care se ntl nesc n orice proces de cunoatere"; trsturile lor particulare provi n din faptul c, aici, obiectul nu este un o biect oarecare, ci o " obiecti vare a spiritului, iar sarci na sub iectului cunosctor const n a recunoate n ele obiectivri ale gndului creatorului. . . , de a rentlni intuiia care se an un n ele" (70) . Interpretarea s-ar realiza printr-u n gen de " "inversiune a procesului creator: interpretul trebuie s parcurg drumul creaiei n d i recie i nvers, s aj u ng la i n tim itate a m o m e nte l o r l u i i ntern e . S e ns u l va fi astfel n u o i n venie a inte rpretu l u i , ci o manifestare a "obiectului" - potrivit dictum u l u i vechilor t e o reti c i e n i ai h e r m e n e u ticii : sens us

o form special a u nitii materialelor, a fost capabil s-o ntru

n on

est

44

Ilie Prvu
Form ele sensi bile tre b uie nelese

inferendus sed efferendus.

n "Iegitatea lor imanent" ; ele treb uie "msurate" cu o unitate proprie, imanent, dat n deter minarea lor originar, determinare ce trebuie s corespund formei create din pu nctul de vedere al autorului. Al doilea canon afi r m contextu alitatea s e n s u l u i : n u m ai conexi unea prilor sau fragm entelor unei opere i confer sens ( " l egea i ntegralitiL total iti i " - e l e m e n tele i n tregul se ilumineaz reciproc) . Al tre ilea canon, topicalitatea s e nsului , implic reconstrucia unui text pri n proiectarea expe ri e nei i nelegerii interpretului, dar sensul unui text preexist i nterpre tu lui: "trebuie s admitem c textu l are ceva care s ne spu n, pe care noi n u-l cun oatem dinainte de l a noi nine i care exist i ndependent de actul nelegerii"

(7 1 ) .

Ac esto r c a n o a n e l i s e pot ad uga a n u m i t e c o n d ii i ale i nterpretrii, cum ar fi cea form ulat de E. D . H irsch : o ope r are esenialme nte o dimensiune in tenio nal; ea expri m i nte ni a unui autor; iar aceasta, la randul eL trebuie s constituie "norma pri n care validitate a oricrei i nterpretri (expli caia s ens ului verbal al unui pasaj) este msurat . . . Ace ast inte nie este o enti tate determ n at, as upra creia poate fi obinut o dovad obie ctiv i , dac aceast dovad e preze nt, deter m i n area sens ului poate fi fcut astfel nct ea sa fie universal recu noscut ca valid" (7 2 ) . " Eroarea" lui G adamer ar consta n identificarea " sensului verbal" cu " sem nificaia (pentru noi, astzi) " . Dup Hirsch, sarci na hermeneuti cii se restrnge la primul aspect ( cel verbaL singurul care poate ave a o det e rm i n are n e a m b igu, putnd fi supus criteriilor de identitate i individuai e . "Atu nci cnd spun c sensul verbal e determinat, neleg c el este o entitate identic cu sine . Mai m u lt, neleg, de asemenea, c el este o e ntitate care rmne aceeai de la un moment la altul c este neschimbtoare . ntr-adevr, aceste criterii au fost deja implicate n exigenta ca sensul verbal s fie reprod ucti b i l , s fie mereu acelai n diferite acte de interpretare . Sensul verbal este deci ceea ce el este , i nu ceva diferit, i el este ntotdeauna acela i . Acest l u cru neleg eu prin determinare" de al doilea cznd n seama criticii literare) , i anume sensul

(73).

De acee a,

hermeneutica poate aspira, ntr-un efort filosofic, s capteze " ce a neles autorul". Hirsch propune i instrumente specifice actului

Cum se interpreteaz operele filosofice

45

hermeneuti c, metode de acces la "sensul intenionat": analiza logic, apelul la b iografie, calculul statistic al ocurenelor unor concepte sau idei pentru a determina sensul cel mai probabil al u n ui fragme nt etc. Inspiraia h usserl i a n a acestei concepii asupra hermene uticii apare direct, n nelegerea " realist" a sens ului u nei opere ca un "obiect intensional" ce poate fi i nvariant la diferite acte intenionale, sens con ceput ca o idee sau o esen i ndepende nt. Confruntnd opi niile lui Betti i Hirsch, pe de o parte, cu cele ale lui Gadamer i post-heideggerienii, pe de alt parte, dou tendine ce asimileaz programul hermeneuticii fie unei teorii a validitii ", " fie unei arte a nelegerii", palmer co nchide : "Astfel, dezbaterea " hermeneutic continu. De o parte se afl aprtorii obiectivitii i validrii, care consider hermeneutica o surs teoretic pentru norme ale validrii; de alt parte se afl fenomenologitii evenimentului nelegerii, care accentueaz caracterul istoric al acestui eveniment.. i ca urmare limitrile tuturor preteniilor la cunoatere obiectiv" i validitate obiectiv " (7 4 ). i n monumentalele opere s a u tratate de hermeneutic (Gada
..

mer, Wahrh eit und Meth ode, BeUi, Teoria generale della interpre
tatione, Joach im Wach, Das Versteh en ) , ca i n multe alte lucrri,

' s-a configurat, la nivel ge neral, profilul "disciplinei i nterpretrii": sunt prezen tate diferite tipuri d e i n terpretare , se propune o metodologie minimal a exercii ului herm ene utic, dac nu - aa cum inte niona BeUi - un Organon al formelor interpretrii, se reconstruiete istoria herme neuticii , mai ales n domeniul este tici i . Lucrul cel mai im portant pare a fi - la acest nivel - propu nerea unei noi ontologii a faptului (evenimentului) nelegeri i . i n opera lui Gadamer n mod deose bit, herme neutica devi ne, dintr o discipli n auxiliar a tiinelor istorice sau umaniste, o abordare frontal a unui fenomen eseni al pentru nelegerea naturii nsi a omului ca fii n istoric, cultural i sim bolic - nelegerea ca proces ontologic speci fic uman ului . Aceasta este o transform are esenialmente filosofic a hermeneuticii, o reorientare tem atic, prsirea, ca intenie prim, a obiectivelor metodologice i concen trarea asupra unei probleme mai adnci, de ordin fundamental: cum este nelegerea cu puti n, i anume, nu doar n cimpul tii nelor istorice sau umane, ci n ntregul experi enei umane a lumii. Conti nund proiectul analizei existeniale a Dasein-uI ui,

46

Ilie P rvu

Gadamer ridic fenomenul nelegerii de la situaia de "una dintre cele cteva atitudini ale subiectului uman " la rangul de "modul de a fi al Dasein-ului nsui" (7 5 ) . "Metafi zica nelegerii" fundeaz orizontul subiectiv al i nterpretrii, att pentru artist ct i pentru cel care-} rece pteaz. O ntologia gadamerian a operei o concepe pe aceasta nu ca un obi ect gata-fcut, nici ca ntruchipare exclusiv a unei intenii auctoriale : acea presupus

mens auctoris

nu este

o msur posibil a sensului unei opere : a vorbi des pre ,,0 oper n sine, decu pat din reali tatea ei m e reu renn oit, aa cum se prezi nt aceasta n experien nseamn s adoptm o poziie foarte abstract" (76) .

R. E. Palmer rezu m prin cipalele consecine ale teoriei lui


Gadamer pentru problema i nterpretrii operelor n felul urmtor:

1. Nu exist o inte rpretare lipsit de pres upozii i . Pornind de


la faptul c "nu pute m prsi prezentul pentru a i ntra n trecut", c ntotd eauna, prin nsi structura ontologic a nelegeri i , noi chestionm trecutul pri ntr-o self-proiectare a orizontului actual, nu ne vom putea dispensa de " pre-judeci" : ele constituie nsui temeiul de i nelegere in genere a istoriei . I I . Rai unea se afl mere u imersat ntr-o tradiie. Conceptul iluminist de rai une tre buie depit, el nefiind dect o "construci e fi losofi c", fcnd loc tradiiei i autoriti i ca surse operative in actul i nterpretri i . Hermeneutica are "mai pui n de nvat" de la teoria tiinei moderne de ct de la trad ii ile, acum uitate , ale fi losofiei practice i retori cii . Prete nia u nor criterii de metod un iversale nu este compati bil cu finitudinea, situarea contextual i orie ntarea cunoaterii umane. I I I . Interpretarea "corect" a unei opere este un ideal vid i o imposi bilitate . O rice interpretare e relativ la un ori zont al pre zentu l u i , depi nde de o situaie herm e n e uti c n c are se afl i nterpretul; " sensul" , ca atare, n u e o propri etate i ne re nt i neschimbtoare a "obiectului", ci el este ntotdeauna "pentru noi". Sensul e definit n re laie cu prezentuL nscndu-se ntr-o situaie h e r m eneutic.

IV. Scopul herme neuticii este in tegrare a, nu restaurare a .


Situarea n co ntext a u n e i opere, dei cere reconstrucia lumii n

Cum se interpreteaz operele filosofice

47

care a aprut ca o premis a nelegerii ei, construcia unei "creaii secu nde" an aloge cu originalul, nu este ne cesar; pentru a aj unge la sensul operei, va trebui s ave m mereu n vedere c el nu este dect rspunsul la ntre bri pe care le punem n prezent.

V. nelegerea unui text nseamn ntotdeauna "aplicarea" lui.


Inspirndu-se din hermeneutica juridic, pe care o consider model al interpretrii , G adamer readuce n hermeneutic perspecti va aplicrii, restaurnd astfel unitatea ce lor trei " puteri" sau capaciti i mpli cate n i nterpretare . Acestea erau, dup J . J . Ram b ach ,

lnstitutiones herm eneuticae sacrae, din 1 7 23: s ubtilitas intelli gendi, s ubtilitas explicandi i subtilitas applicandi. G adam er
subliniaz ne cesitatea aplicri i , a construiri i relaiei textul ui cu prezentu l, pentru a afla " ce ne poate spune el azi " . Nu "congenia litatea" cu autorul, ci posi bilitatea de a "traduce" (pri n aplicare) sensul textului in prezent marcheaz drumul hermeneutici i. n hermeneutica orientat metodologi c, interpretarea este subordonat ine l egerii ("proce sul de i n te rpretare este astfel determinat nct s rezolve problema nelegerii", scria Betti (77 , iar aceasta din urm vizeaz i nteni a textului ca produs al unui spirit singular, care s-a "exprimat", s-a exteriorizat ntr-u n "feno men istoric" . Ace ast i ndividu alizare a sensului, mij locitor de intenii , face din efortul her mene utic, dup expresia lui Betti, ,,0 ntlnire existenial cu istoria" (78) . Autorul textului se transform efectiv ntr-un partener al dialogului cu interp retul. Aceast relaie sol icit re considerarea rel aiei mai origi nare cuvnt-inelegere . ntrebndu-se ce este, n ultim instan, constitutiv her meneu ti cii, Betti afirm c "fenomenul primar" al nelegerii nu este "inelegerea limbaj ului, ci nelegerea prin limbaj . . . Cuvntul nu va fi " obiect al nelegeri i .. , ci acel ceva care deschide i mijlocete nelegerea" (79) . N u mai ca mediu al unei comuni cri limbajul i cuvntul dobndesc o fu ncie herme neutic . n ulti m instan, ntreprinderea hermene utic tinde s ofere un sens u n ui fragme nt al trecutului. Din aceast cauz, pe ntru Betti , sarcina ei este una "pur contemplati v" orie ntat, ceea ce face din actul i nterpretrii o captare di rect a acelui sens prin care s-a exprimat intenia unui autor.

48

Ili e Prvu
Aplicai ile propriu-zis filosofice ale perspectivei hermeneutice

(studiile lui G adamer asupra lui Plato n, lecturile lui Ricoe ur l a We ber, H usserl , Fre ud, Jaspers, M arx s a u Fre ud etc. ) , dei a u oferit re considerri re levante a l e unor idei s a u conce pii ale filosofilor, nu ofer nc o baz s ufi cie nt pentru "verificarea" teoriilor general e , pe ntru apreciere a valorii pri n contri b uiile spe cifi ce la as u m area filosofic a m ari lor opere ale ace stui dome niu.

a logic i reconstrucia raional

Inte rpretarea analitic a operelor filosofice are o orientare m u lt mai puin "contemplativ" , ce se ntemeiaz pe o vizi une ontologic diferit asupra statutului operei . Aceasta nu mai este nel eas att ca purttoarea unui sens prin care s-ar com unica o i ntenie auctorial, ci ca o structur conceptual i argume ntativ, cel mai adesea "profund" , nereprezentat complet in formulrile explicite . Re construci i I e analitice, aa cum consid era Steg m ueller, nu i propun s dezvluie "ce a gndit realmente un " filosof sau s prod uc "adevrata interpretare a teoriei ", ci s reconstruiasc raional un sistem filosofic ca o teorie filosofic posibil, nu necesarmente ca o teorie adevrat. Reconstrucia ne permite doar s abordm problema val iditii teoriei , ea poate s conduc la o j ustificare total sau parial, dar ea "nu treb uie inel eas ca o j ustificare " (80 ) . O i nterpretare analitic, d u p acelai autor, nu pornete de la ideea de a scrie o apologie; ea nu vrea s sugereze c "exist " m ai m u lt adevr in filosofia cercetat dect au gsit interpreii anteriori " (8 1 ) . Reconstruci ile logice pot descoperi " goluri l ogi ce " , argumente nentemeiate, con cepte neclare sau alte inadverte ne . Intenia lor prim este de a cerceta structura teoretic a unei opere astfel nct s poat fi explorate potenialitile ei, s poat fi nscris n orizontul contemporan al gndirii teoreti ce, s participe n conti nuare la d e z voltarea fi losofi e i . Reconstrucia raional a u n ei opere, nseamn, pentru a utiliza o expresie a lui Whitehead, o "desprire fr lacrimi", n u pregtirea ei pentru a figura n muzeul ideilor

50

Ilie Prvu

sau edificarea unui nobil monument unei idei moarte, ci actualizarea potenialului ei teoretic. Dac alte tipuri de interpretare erau "orientate spre trecut" analiza logic e "orientat spre viitor", corespunznd unui interes teoretic genuin, nu doar unui interes istoric. Analiza logic sau reconstrucia raional a fost iniial dezvoltat n co ntext sistematic. Pri ncipal ul i niiator al acestei perspective a fost R. Carnap. n lucrarea sa clasic, Der Logische A ufbau der

Welt ( 1 928) , se form uleaz pentru prima dat ideea reconstruciei


raionale (rationalle Nachkonstruktion) ca o modalitate de expu nere siste m atic, arhite cto n i c organizat a con ceptelor care figureaz n cunoaterea lumii, prin formularea unei teorii-cadru, teoria constituirii, n care toate conceptele i ipotezele teoretice vor fi defi nite i demonstrate pe o baz mini mal. n felul acesta toate concepte le i teoriile pri n care se rep re zi nt lumea n cunoatere vor fi determinate exact, neambiguu, ordonate riguros din punct de vedere metodologic. Din contextul siste matic, aceast proced ur a reconstruciei rai onale a fost preluat ca u n mod de analiz a teoriilor sau sistemelor din istoria tiinei i a filosofiei . Num eroase asemenea opere teoreti ce au fost reprezentate n modele care s permit dezvl uirea structuri lor profunde ale teoriilor, evidenierea presu poziiilor lor, analiza articulrii argumentelor. Asemenea cercetri, ntrepri nse de fi losofi cu competen logic, cum ar fi H. Scholtz, W. Stegmueller, J. Hi ntililia, P. Strawson, B. Williams, M. Frledman . a. , au configurat treptat o nou modalitate de interpretare a operelor fi losofice . Cteva di ntre condiiile ei de ade cvare au fost pre zentate de Stegm uell er, fr prete nia u n u i "ca n o n " metod ologic. Dei acesta are n vedere tipul "hard" a l analizei logice a sistemelor fi losofice, reconstrucia raional ntr-o teorie cadru, eve ntual formalizat, ele pot avea relevan, cel puin parial, i pe ntru alte specii mai "soft" ale interpretri i analitice, cum ar fi, de exemplu, analiza conceptual. M ai nti , subliniaz Stegm ueller, apli carea metodei recon struciei raionale n context istoric, la opere aparinnd trecutului filosofiei, se poate face n u mai n anu mite circumstane, ea nu pretinde o generalitate absolut: "Exist cazuri favorabile, n care o reconstruci e nu e necesar, i exist cazuri nefavorabile - de presupus, m ult mai m u lte - n care o reconstru cie nu e posibil. Ea nu este necesar dac l u crrile acelui fi losof satisfac deja

Cum se interpreteaza operele filosofice

51

standardele noastre de claritate; i ea nu este posi bil dac ele manifest un grad de iraionalitate att de nalt nct noi n u putem construi nimic cu neles din masa amorf a ideilor lui" (82 ) .

O reconstrucie raio nal a unui sistem filosofic trebuie s


ndepli neas c, dup Stegm ueller, trei principii;

( 1) (2)

teoria s fie prezentat astfel nct ea s fie n acord cu ideile de baz ale fi losofului; pe ct posibil, ea trebuie s fie prezentat n termeni precii;

(3) teoria, de asemenea, dac e posibil, trebuie s fie pre


zentat ca o teorie consiste nt. Aceste principii (care pot fi n u m ite pri n cipiile adecvri i , preciziei i claritii), n u pot primi form ulri "exacte", iar aplicarea lor nu este s upus unor reguli foarte determinate . Primul principiu cere apel ul la alte tipuri de analiz sau exegez (n primul rnd istoric) pentru a putea avea o idee presistematic asupra gndirii fi losofului . El vrea s protej e ze reconstrucia siste m atic de arb itrar, nefiind ns apt s determine att de exact "adecvarea reprezentrii raionale", nct s produc un unic model sau o unic interpretare a sistemului filosofic. De notat ns c modelele de reprezentare sistematic pot sugera, la rndul lor, ideile ma jore ale unui sistem, pot evidenia supoziiile eseniale ale acestuia tocmai prin recursul la capacitile d e organizare pe care le are modelul de i nterpretare constructiv. Descoperirea, de exemplu, a unor goluri ntr-un argument al filosofului poate conduce la introducerea printre premisele generale ale sistemului a acelei idei care ar face ntregul argument corect. Acceptnd prezena dire ct n textul operei a unor elemente i nco ntestabile, prin pilonii" gndirii autorul ui, interpretarea con " struit prin reconstrucie nu este o m unc pur "constructiv" i de aceea ea are nevoie de un test de ad ecvare . n general, cele " mai importante "date ale sistemului , care sunt considerate rele vante pentru verificarea adecvrii u n ui asemenea tip de interpre tare , sunt: enunurile metodologice sau metafilosofice explicite ale autoru l u i ; s e n s u l con cepte lor d eter m i n at de contextele tehnice (demonstraii, defi niii , an alize conceptuale etc . ) ; rolul " arhitectonic" al unor i d e i , i ntegrarea lor organic in corpul sistemului; acele teze sau idei pentru care exist dovezi alternative - situaie care confer sistem ului ca ntreg un grad mai nalt de coeren a viziunii. care s-ar exprima

52

Ilie P1VU

Concordana cu aceste "date" ar conferi modelului de recon strucie raional un gen de "adecvare descriptiv", cum s-ar exprima N. Chomsky. Dar o asemenea ntreprindere ar putea fi testat mult mai pertinent dac ea ar satisface i o condiie pe care acelai autor o numete "adecvare explicativ". Un model de reconstrucie este adecvat n acest sens dac el confer sistemului analizat o ntemeiere n cadrul unui orizont tematic mult mai larg, dac-i j ustific forma lui particular pornind de la an umite structuri sau tipuri mai generale de raionalitate. Con versa ei nu e mai puin relevant: ca prob de adecvare explica tiv, d ac se demonstreaz c ncercarea de a j ustifica raional acea creaie teoretic transcende tipul de raionalitate n care ea s-a nscris istoric, fcnd necesar recursul la instrumente i argumente ce pot opera numai n cadrul unor teorii de alt tip, acest fapt dezvluie potenialiti latente ale sistemului filosofic original . Aa cum ncerca s de monstreze, de exemplu, Ortega Y Gasset, tentativa lui Aristotel de a-i j ustifica pri ncipiile metafi zicii, n mod deosebit principiul fundamental al acesteia, principiul noncontradiciei, formulat de Stagirit ontologic, ca un principiu structural al existenei ca existen, depete cu totul posibilitile unei "logici a ntemeierii" admise de vremea sa (pstrat nealte rat i de m arii scolastici, pentru care numai trecerea raional de la existen la cunoatere e permis) , recurgnd la un argu ment de gen cvasitranscendental: trebuie s admitem validitatea acestui principiu ontologic pentru c altfel nu sunt cu putin vorbirea cu sens i cunoaterea neambigu a existenelor particu lare (acestea din urm fiind acceptate ca un datum , o realitate indiscutabil) . Asemenea cercetri, determinate de condiia adecvrii explica ti ve, pot deschide posi b i l i ti ne ateptate n i storia i d e i l or, j ustificnd mai mult dect orice altceva valoarea perspectivei reconstruciei imagi native. n felul acesta, i nvestigarea logic analitic a sistemelor filosofice ar corespunde celebrului "criteri u al progresului" n dezvoltarea cunoaterii teoretice formulat de D. Hilbert: o idee nou poate fi considerat un pas semnificativ n progre s u l c u n oateri i , d ac ea permi te re zolvarea unor probleme pentru care ea nu a fost intenionat. Nefiind o simpl "co ntemplare " a sistemelor fi losofice, ci considerndu-le pe acestea obiecte ale unei cercetri fu ndamentale, reconstrucia

Cum se interpreteaza operele filosofice

5 .3

logic s e ataeaz astfel natural la condiiile metodologice ale unei veritabile cercetri . Filosofia ca cercetare aceasta este maxima suprem a analizei reconstructive a concepiilor filosofice. Ea este o activitate cu multiple faete i condiionri, imposibil de captat intr-un algoritm metodologic general i abstract. "Normativitatea" ei metodologic este constituit de paradigmele aplicrii ei, de reconstrucii exemplare ale ideilor marilor filosofi, mai degrab dect de un canon explicit i general. D ac adecvarea descriptiv poate fi asemnat condiiilor unei "analize spectrale " a sistemelor, adecvarea explicativ e mai degrab analogul metafi losofic al reconstruciei "topologice" a lor, a inscrierii principalelor teze ale unui sistem de gnd ire intr-un spai u logic al unei raionaliti generalizate, pentru a li se determina posi bilitatea noetic, dar i limitele determi nate de temei ul logic constitutiv. O asemenea cercetare, intreprins, de exemplu, de M. Friedman asupra teoriei matematicii a lui Kant, a relevat faptul c insuficiena mijloacelor logice de construcie a conceptelor i argumentelor centrale a determinat apelul lui Kant la "construcia in intuiie" a conceptelor pentru a asigura realitatea lor obi ectiv. Condiia formulrii in termeni precii a ideilor unui fi losof se confrunt cel mai adesea cu problema alegerii acelui context n care un concept e folosit de autor cu sensul cel mai determinat i reprezentativ pentru corelaiile cu alte elemente sau susineri raionale ale sistemului. Concepte cum ar fi "lucrul in sine", "obiect", "principi u" etc. au la Kant multe intreb uinri in contexte diferite, care le confer semnificaii disti ncte. A le "preciza sensul" inseamn, in primul rnd, a distinge aceste contexte sau niveluri de construcie a sistemului nainte de a le defini apelnd la ter minologia 10gico-filosofic actual. Pe de alt parte, nu se poate obine o interpretare uniform i consistent a conceptelor sau distinciilor unui filosof in termenii logic-analitici i datorit posi bilitilor multiple de a utiliza in aceast reconstrucie niveluri . sau tipuri de logic diferite. De exempl u, primele incercri de a da un sens logic precis distinciei kantiene intre j udecile analitice i cele si ntetice utiliznd resursele logicii moderne a propoziiilor a condus la concluzia c aceast distincie e neintemeiat, fictiv, co nfundnd m ai d egrab p l a n u l l ogic cu cel ps i h ologic n
-

54

Ilie P rvu

inelegerea cunotinelor. Sloganul "disoluiei sinteticului a priori", caracteristi c empirism ului logi c al "Cercului vienez" sau al colii de la Berlin din deceniile 3 i

4 ale secolului XX, era ntemeiat

pe aceast analiz logic cu instrumente elementare. Implicarea ulterioar n reconstrucia raional a Criticii raiunii p ure a unor n ivel u ri superioare ale logi cii contemporane a cond us, prin cercetrile lui J . Hintikka, la un rezultat opus: j ustificarea distinciei kantiene i mai ales ntemeierea ideii caracterului sintetic a priori al cunoaterii matemati ce. Multe dintre rezervele critice anteri oare la adresa unor idei sau disti ncii kantiene au fost amendate, de asemenea, prin implicarea n reconstrucie a logicilor inten sionale, modale etc. Astfel, pluralitatea interpretrilor logice are dou surse: multiformitatea i diversitatea semnificaiilor concep telor sistemelor filosofice, pe de o parte, i posibilitatea implicrii in analiz a unor eta je sau alternative ale construciilor logice actuale. Acest rezultat are relevan i pentru al treilea principiu formu lat de Stegm ueller. Exigena prezentrii un ui sistem filosofic ca o teorie consistent poate fu nciona ca un criteri u de alegere ntre reconstrucii alternative: cind dou reconstrucii conceptuale sunt echivalente n raport cu alte standarde, dar numai una dintre ele reprezi nt sistem ul (sau un fragm ent al l u i ) ca o teori e consistent, aceasta va trebui preferat. Testarea ad ecvrii reconstruciei raionale ca metod sau perspectiv de i nterpretare a operel or filosofice nu este att de problematic, dat fiind numrul imens de aplicaii ale ei n filosofia contemporan. n marea lor m ajoritate, studiile istorico-filosofice ale filosofilor anglo-saxoni procedeaz in aceast manier . Vom ncerca s exemplifi cm succesul i limitele acestei perspective interpretative l und ca lucrare de referin cartea lui P. Strawson, Th e Bounds of Sense. An Essay on Kant' s Critique of Pure Reason ( 1 966), oper rspunztoare n m are m sur pentru resurecia extraordinar a studiilor kantiene n literatura fi losofic anglo-saxon n ultimele decenii ale secol u l u i XX . Aceast abord are nu se definete explicit ca o reconstrucie raional n sensul tare al expresiei , nu formuleaz explicit un cadru logic-conceptual formalizat ca mediu al analizei i reprezen trii formei teori ei i a sem nifi cai ilor con ceptelor kanti ene. Acestea sunt m ai degrab presupuse a fi cele ale l ogicii, ale filosofiei lim baj ului i epistemologiei contemporane. Aceasta din

Cum se interpreteaz operele filosofice

55

urm, decretat a fi "succesoarea legitim" a Criticii raiunii pure, se constituie ca o analiz conceptual a argumentelor, susinerilor i pres upoziiilor unei realizri teoreti ce, av nd ca intenie "verificarea preteniilor ei cognitive" . O epistemologie informat logic este sistemul de referin care va servi analizei reconstruv ioniste a lui P. Strawson . Cercetarea lui Strawson se conce ntreaz excl usiv asupra structurii argumentative a operei kantiene, asupra conceptelor i susi nerilor ei teoretice . Di n aceast perspectiv, sarcina Criticii kantierre i apare lui Strawson a fi aceea de "a cerceta acel cadru conceptual minimal de idei principii a crui utilizare i aplicare este esenial cunoaterii empirice i care e implicat n ori ce concepie coerent a experienei pe care o putem forma" (83) . Acesta este noul program al lui Kant pentru metafi zic, acel domeniu al "celor mai generale i fundamentale studii, iar metoda lui va fi nonempiric sau a priori, nu deoarece, ca n cazu l metafizicii transcendente, el ar pretinde c se ocup cu domeniul obiectelor inaccesibile experienei, ci deoarece el studi az struc tura conceptual presupus in orice cercetare empiric. Pentru acest gen de cercetare . Kant fOlosete uneori termenul "transcen dental .. , distinct de "transcendentn" , dei el nu este consistent n folosirea acestor expresii" (84) . Acest "nucleu" al filosofiei lui Kant nu este ns prezent n opera acestuia ntr-o form "pur": "expunerea i dezvoltarea lui sunt peste tot ntreesute cu doctrine problematice"; dei Kant nsui i definete temati c opera sa ca investigaie a structuri i " generale de idei i principii presupuse de orice cunoatere de experien . . . , el consider aceast cercetare ca posibil numai ntruct el a conceput-o n mod primar ca o cercetare a struc turilor i operaiilor capacitilor cognitive ale unor fii ne cum suntem noi ni ne . Idiomul operei este peste tot unul psihologic. Orice elemente necesare pe care Kant le-a descoperit n concep tul de experien el le-a atribuit naturii acestor faculti . Rezulta tele cercetrii structurii conceptu lui de experien au fost astfel prezentate de Kant n termenii unei "psi hologii transcendentale .. , ca fiind obinute prin studiul constituiei noastre cognitive , al facultilor minii, "sensibilitate i "intelect .. . Acestor faculti el le atrib uie, ca s urse, limitrile pe care el le-a gsit n noiunea de experien n ge n e re " ( 8 5 ) . De aceea, Kant pro iecteaz

56

Ilie Prvu

filosofic rezultatele analizei logice a cunoaterii printr-o psiholo gi zare a lor ntr-o "metafizic a idealismului transce ndental " : "Doctrinele idealismului transcendental i imaginea asociat a producerii Naturii aa cum o cunoatem din realitatea incognos cibil a lucrurilor aa cum sunt ele n sine prin aparatul receptiv i ordonator al minii, sunt nendoielnic obstacolele principale pentru o nelegere simpatetic a Criticii" (86). Separarea acestor forme ale prezentrii de rezultatele esen iale ale cercetrilor lui Kant ar putea urma sugestia unei prezentri "ironice", aceea de a considera "ntregul model al unei Naturi co nstitu ite de m i nte doar ca u n te rtip pe ntru a prezenta o cercetare analitic sau conceptual ntr-o form uor accesi bil unei imagi naii iubitoare de figuri " (87). Lucrurile sunt departe de a fi att de simple, deoarece psihologia transcendental i idealism ul transcendental nu sunt d oar "forme exterioare" ale expunerii, ele sunt direct implicate in co nstrucia i justi ficarea argumentativ a operei. n ciuda acestor conexiuni, Strawson crede c ele nu reuesc s "obscurizeze" complet structura teoretic a Criticii. Pe de alt parte, numeroase distincii i subteorii ale Criticii i se par lui Strawson a fi produsul mai degrab al dorinei lui Kant de a ilustra "arhitectonica raiunii": "dac ceva n filosofie merit titl ul de baroc, atunci aceste simetrii construite i artificiale l merit cu siguran" (88) . Oare ntmpltor Critica lui Kant a fost asemuit cu o sonat de tip baroc? Reconstrucia lui Strawson nu amendeaz doar "ordinea i detaliul expu nerii lui Kant", ea "elimin" ca irelevante seciuni ntregi ale operei i se concentreaz asupra ded uciei transcen d e ntale, a nalogi i l o r experienei, n ge n e re asupra Analiti cii transcendentale. Nucleul acesteia, deducia categoriilor, strategia epistemologic pri n care Kant ncerca s dovedeasc validitatea obiectiv a categoriilor, este tratat ca un "argument care proce deaz pri n analiza conceptului experienei in genere pe ntru a stabili concluzia c o an umit obiectivitate i o anumit unitate sunt condiii necesare ale posibilitii experienei" (89) . Ded ucia transcendental "este un asemenea argument. Dar ea este , de asemenea, u n eseu as upra subiectului imaginar al fi losofiei transcendentale" (90) . Analiza lui Strawson procedeaz astfel printr-o dubl reducie: mai nt i , d e d u c i a transce n d e n tal este p roie ctat ca un

Cum se interpreteaza operele filosofice

57

argument; apoi acest argument e reconstruit c a o simpl analiz conceptual. Restul teorie lui Kant a ded u ciei e considerat una dintre "aberaiile la care la condus pe Kant n mod inevitabil modelul lui explicativ" (9 1 ). Structura sistem atic i presupoziiile i nterne a priori ale tii nei em pirice, i nu idiosi ncrasiile "idiom ului facul ti lor
"

sunt elementele forte ale Criticii, teme rein ute de

Strawson n i nterpretarea sa "auster" . Reve nind la deducia categoriilor, aceast strategie m etod olo

gic p ri n care Kant i nteniona s stabileasc necesitatea ap l icab il i tii categoriilor la obiectele experienei i deci s le confere acestor ,, funcii logice" ale intelectului "sens i semnificai e", Strawson noteaz: " D e d uci a trans cenden tal, d e i este n tr-ade vr un argument, ea n u este doar un arg u men t Ea este, d e asemenea, o expli caie, o descri ere, o p ovest i re . Pen tru a nelege rolul ei
.

ca povestire va trebui s considerm din nou toate acele elemente ale modelului kantian pe care le-am eliminat din interpretarea noastr auster . . . Avem n fa elem entele unei drame transce n d e ntal e " ( 9 2) . Un arg u m e n t l ogi c e utilizat d e Kant pentru o explicaie epistemologic, iar aceasta, la rndul eL e "scufundat" nt r o t e o ri e a id eali sm u l u i trans cende ntal . Cu alte cuvinte,
-

arg u ment u l u i logic i s e confer statutul de "argument fund a ional" , ntemeietor nu doar al unei aseri uni, ci al unei ntregi posi biliti de construci e teoretic, al unui ti p de discurs metafizic. Strawson se limiteaz ns la exam in area arg u men t ulu i prezent n d e d uc i a transcendental, a structurii lui logice : prem isele, paii ele men tari, concluzia. Aceast limitare programatic este contient ns de riscurile impli cate, deoarece Strawson avertizeaz mereu: s ne reamintim c deducia transce ndental este, la Kant, dou lucruri n acelai timp, "un argument privin d i mplicaiile conceptului experienei n genere i o descriere a operai ilor transcendentale ale facultilor subiective prin care experiena e produs. Ar fi, fr nd oial, satisfctor dac am re ui s red u ce m cu totul ultimul aspect la prim ul, s i nterpretm psihologia transcende ntal n termenii unui argument analitic. Orice efort de a face aceasta, dei ar putea fi eroic, ar fi cu sigura n deplasat; mai degrab va tre b u i s ncercm s disociem cele dou elemente, rmnnd mere u contieni de ele" (93). O alt dificultate ce apare n calea apli crii analizei logic-diso ciative i difereni ale pri n natura ei la opera lui Kant const n

58

Ilie Prvu

tendina lui Kant de a aspira la "maximul generalitii i abstraci ei la fiecare pas al cercetrilor lui"; aceasta l-a fcut pe Kant s nu aduc n unele locuri ale argu mentelor toate eleme ntele nece sare, m ulte di ntre acestea fiind "amnate", prezentate ulterior n alte contexte . Aceasta necesit suplinirea "golurilor" argumen tati ve i, mai ales, introducerea n analiza ge neral a exemplific rilor i concretizrilor care-i dau substan i coeren ideatic. Ar fi de amintit ai ci i o curioas caracteristic stilistic a expunerii lui Kant, in care unele concepii sau disti ncii fundamentale apar ca note de subsol la unele explicai i suplimentare ale textului principal . (Vezi caracterizarea de importan capital a spaiului i timpului ca intuiii formale sau nota prefeei a doua privind e x p e rime ntul tra n s ce n d e ntal, p ro ced e u co n s i d e rat de u n i i interprei c a fiind nsi metoda obinerii " elementelor" raiunii) . Alteori , cum este cazul ultim ului argument al expunerii metafizice a conceptului de spai u, importante modificri de ordin teoretic sunt i ntrod use de Kant doar prin inversarea ordinii unor cuvinte n cadrul frazelor. ntreaga semnificaie a argum entului a crei con cl uzie e refrazat, se modifi c astfel substanial . Analiza logic nu trebuie s dezarmeze n faa acestor particulariti stilistice, ci trebuie s i le asume ca probleme i s incerce s le introd uc n " scenariul" abstract al texturii argumentative a operei. Transpunnd ntr-un alt lim baj (al reconstruciei) textul unei opere, analiza logic e confru ntat cu probleme analoge celor generate de trad ucerea unor opere n alte limbi. Succesul ei n reconstrucia ideilor poate fi testat i prin propun eri sau indicaii privi nd modul n care trebuie trad us ntr-o alt l i m b textul origi nal . n cazul lui Kant, eseniale mi se par a fi condiiile puse de coordonatorii ediiei Cam bridge a operelor lui Kant: (i) tradu cerea literal a operelor, lsnd cititorilor munca de interpretare : (ii) pstrarea intact a frazelor lu ngi ale lui Kant, adevrate "uniti ale argumentului " ; (iii) eliminarea oricror ncercri de a "m bun ti" textul lui Kant pe baza unor interpretri proprii traductorului. Dac prima pare a fi doar o precauie, a doua se ntemei az pe rezultatele exegezelor analitice ale teoriei lui Kant; ntr-adevr, frazele lungi ale l u i Ka nt re dau "argumentele lui conti n u i " , compoziii a cror sem nificaie logic nu este conferit dect de integralitatea lor; pe de alt parte, descompunerea n paragrafe separate a textului lui Kant face s dispar revenirile, ntregiri le,

Cum se interpreteaz operele filosofice

59

dependenele interne ale ideilor, elemente caracteristice propen siunii self-reflexi ve a ideaiei kantiene. M u l i autori au criti cat " re d u c i a analitic " , proiect are a "argumentativ" a demersurilor constructive i critice kantiene iniiat de Straws o n . Tre b u i e ns s ne legem reconstrucia raional ca un program, un proiect n desfurare . Ea trebuie s apeleze mereu la instrumente i concepte logice din ce n ce mai sofisticate pentru a putea "capta" sau reprezenta aspecte ct mai se m n i ficative d i n operel e fu ndamentale ale gndiri i fi losofice . Un e xempl u tipic poate il ustra aceast exige n a reconstruciei raionale: ideea lui Kant a cunoaterii matem atice ca o "cunoatere prin construcia conceptelor n intuiia pur", n e red ucti b i l la analiza conce pte l o r n s i n e , cum e ra cazul fi losofiei; aceast construcie pare a face apel la natura dual a cunoaterii matem ati ce, a geometriei n spe: demo nstraiile logice al e teoremelor su nt real i zate, n geom etria clasi c, de cele mai m ulte ori prin con strucia unor foguri, auxiliare n care sunt "reprezentate " conexi unile conceptel or. Russell considera ntreaga d o ctri n kantian a rolului i ntuii ei n cunoaterea geom etric un rezultat al "defectului" mode l u l ui euclidian de axiomatizare a geometriei clasice, care nu avea n.stocul axiom elor sau ipotezelor fu ndam e n tale toate pre misele n e cesare unei demo nstrai i p ur logice . Refo r m u lare a axi omatic riguroas, datorat lui liilbert, a fcut nenecesar recursul la "inspectarea figurilor", ntreaga geometrie putnd fi construit ca o teorie logic, fr i ntruziunea diagramelor. Dup Strawson, apelul la im agi ni nu e necesar stru cturii n sine a geometriei euclidiene, ci doar "geometriei fenomenale", acelei geometrii care nu este nici un calcul nei nterpretaL nici geometria fizic, ci studiul acelor "figuri pe care imagi naia le produce, prin care obiectele fizice sunt reprezentate n intuiia sensibil"; aceast geometrie fe nomenal ar media aplicarea matem ati cii la obiectele experienei i, ca urmare, constituirea tiinei exacte a naturii. Se poate nelege astfel, dup Strawson, recursul lui Kant la "construcia n intuiie" : imagi nile ce nsoesc demonstraiile geometrice euclidiene nu sunt trsturi eseniale ale geometriei ca atare, ci "caracteristici eseniale ale interpretrii fenomenale a geometriei euclidiene" (94) .

60

Ilie

PlVU

Propunerea ideii unei geom etri i fenom enale ca obi ect al referinelor lui Kant poate j ustifica, dup Strawson, " cum a fost posi bil s se dezvolte geometria euclidian ntr-un mod att de satisfctor, n ciuda faptului, indicat ulterior de matematicieni mai riguroi . . . , c nu toate teoremele ei pot fi riguros deduse prin logica pur din axiomele i definiiile formulate. Acolo u nde un matematician riguros ar pretinde c o premis necesar pentru stri cteea logic a unei demonstraii sau co nstrucii a fost omis, a intervenit probabil faptul c sensurile prezentate prin imagi ni ale expre s i i l o r re levante exclud efe ctiv o rice alternativ la adevrul unei premise absente. De exempl u, n prima pro blem a Elem entelor lui Euclid se asum c un cerc cu raza egal cu un segment de linie dreapt i cu centrul ntr-o extremitate a ei se intersecteaz cu cercul cu aceeai raz, d ar cu centrul situat n cellalt capt al segm entului de dreapt. Aceast asumpie nu e j ustificat d e nici un apel la postulate, d e finiii sau axiome form ulate explicit. N u ne putem ns re prezenta nici o figur pe care o vom considera adecvat pentru restul descrierii de mai sus pentru care aceast asumpie s nu fie valabil. figura sensului descrierii elimin a orice alternative la aceast asumpie" (96 ) . Studiile contemporane au artat necesitatea acestui moment intermediar al " transform rii " geometriei abstracte pentru a fi aplicat l umii reale . Dar ele au evide ni at i necesitatea distingerii nivelurilor teoriei spai ului i a conceptuali zri i re lai ilor lor recip roce. De asem e nea identifi carea direct att a geom etriei abstracte , ct i a geometriei fizice cu " geom etri a fe nomenal", pe care o atri buie Strawson lui Kant, nu este att de uor de admis. n orice caz, critica adus de empiris m u l logi c concepiei kantiene a geometriei ca tiin apare n lumina acestor dezvoltri mult mai gre u de susin ut. Dei nu m p rtete total ideea lui Russe l l , d up care dezvoltare a matematicii a demonstrat caracterul superfl u u al " intuiiei" kantiene, Strawson consider ns c ideea "geometriei fenomenale " , dei poate reconstrui adecvat sensul teoriei lui Kant i poate oferi o " interpretare posibil" a geometriei euclidiene, nu rezolv nici statutul ca tii n al geometri e i ab stracte , nici al geometriei fizice, iar n dezvoltarea contemporan demonstreaz c aceast interpretare nu servete vreunui scop important. Atunci cnd cutm n matematic rigoarea, trebuie s admitem c ea
,

Cum se interpreteaz operele filosofice

61

"se b azeaz pe logi c, nu pe imagini (on looks)", iar dac vrem s nelegem apli cai ile fizice ale geometriei va trebui s admitem c acestea "se bazeaz pe teste fizice i msurtori de m ulte tipuri, i nu doar pe contemplarea aparenel or fenomenale" (97 ) . Orict d e i ngenioas ar fi interpretarea l ui Strawson, e a este departe de a epuiza posibilitile de reconstrucie logic a ideii constructivismului cunoaterii matematice a lui Kant. Nu numai formularea unor alte explicaii conceptuale care au "salvat" mai mult din particularitatea acestei concepii, dar i i nflu ena excep ional a lui Kant asupra evoluiei ulterioare a matematici i i a filosofiei m atematicii (fie c e vorba de formalism ul lui Hilbert, intuiionism ul lui Brouwer sau de alte specii de constructivism) stau d ovad pe ntru aci unea istoric a con cepi ei lui Kant. Concepia sa i-a provocat n primul rnd pe matem aticieni s ridice nivelul de abstracie al conceptelor i teoriilor, pentru a da seama de problema lui Kant. Dou dintre cele mai revoluio nare creaii din matematic, datorate lui Bolzano i Riemann, au fost n mare msur rspu nsuri la provocarea kantian. Rezultatele re construciei raio nale a sistemelor fi losofi ce il ustreaz astfel o alt idee, aparent paradoxal, a lui Whitehead ; la "activul " unui filosof trebuie s trecem nu numai gndurile care i-au fost prel uate i dezvoltate, ci i pe cele care i-au fost respi nse. n felul acesta se dezvluie mai pregnant aci unea istoric a concepiei unui mare filosof, felul n care teoria sa a determinat cadrul de probleme al evoluiei viitoare . Interpretare a ope relor filosofice prod us de reconstruci a rai onal, d i n colo de m u ltitudinea opi unilor pe care le las nivelurile sau tipurile logicii implicate in analiz, nu poate pretinde nici ea un acces privilegiat la natura " sistemelor filosofice; ntruct " aceast modalitate de interpretare necesit "trad ucerea" intr-un alt limbaj sau cadru conceptual a textului original, ea nu va putea depi dificulti le ori crei traduceri, aa cum au fost acestea determinate de W. Quine. Pe de alt parte, ncercnd s dep easc subdeterminarea interpretrii de text, logica sau "limbaj ul precis" nu se pot elibera, la rndul lor, de supradeterminarea lor proprie, de faptul c ele nu reprezint instrumente formale "pure", a cror sem nificaie ar fi epuizat de conexiunile formale ale sensuri lor intrinseci ale conceptelor; ele nu sunt neutre fa de orice angaj are ontologic anterioar punerii lor n lucru, ci se

62

Ilie

Prvu

constituie i devin operaionale numai n mediul unor asemenea supoziii . O apreciere a semnificaiei i valorii analizei logice ca metod de i nterpretare filosofic va trebui s ia n considerare i an umite " limitri determi nate de mod u l de operare al "Iogicii filosofice , al analizei conceptelor i ideilor filosofice. Numeroase studii (de la G. Ryle la S. Kripke i D. Lewis) , de gen tli cel or care intenio neaz s formu leze explicaii logice ale unor concepte "intuitive" cum sunt "necesitatea natural", "lege a naturii", "cunoatere", "analitic" etc. su nt trib utare unei perspective asupra sarcinilor filosofiei care o nstrineaz de marea tradiie a gndirii filosofice (ilustrat exemplar de Aristotel i Kant) i i compromite capaci tatea i nterpretati v. Cel mai adesea asemenea studii analitice concep munca cercetrii logice n filosofie ca fiind "regimentarea" unor trsturi ale discursului obinuit sau form ularea exact a unor intuiii; condiia adecvrii la aceste intuiii este fundamental pentru acceptarea unor asemenea "teorii " ale filosofiei analitice . ntregul demers al logicii filosofice (a nu se confunda aceasta cu unele capitole de logic modern greit prezentate sub aceast denumire) se centreaz pe analiza conceptelor, formularea unor "explicaii conceptuale", care vor fi provocate, la rndul lor, de construirea unor exemple "contraintuitive". Dincolo de dificultile conceptului de intuiie care prezideaz (dei nicieri analizat) toate demersurile logicii filosofice, treb uie s subliniem diferena fundamental de "stil" i intenie ntre, de exemplu, cercetrile lui Kant i cele ale filosofilor analitici . Kant nsui a dat o explicaie care ar p u te a fi folosit pe ntru a m arca pregnant ace ast diferen; ncercnd s rspund unei critici care considera c distincia analitic-sintetic nu-i apartine, nu ar fi fost propus de el pe ntru prima dat, Kant rec unoate c, ntr-adevr, ea este "c1asic" , dar pn acum ea a fost doar un joc de cuvinte, pe cnd el a utilizat-o ntr-o cercetare substanial a tiinei. Aceast diferen pare a fi uitat de cei care se declar "motenitorii lui legitimi", filosofii analitici; ei nu-l urmeaz pe Kant n investigarea " "substaniaI a cunoaterii tiinifice, ci se retrag n inventarea unor jocuri de lim baj sau n studiul "cazurilor paradigmatice" , prin care s se determine sensurile "standard" ale unor concepte i relaiile lor semnificative. Pentru a fi adecvat ca instrument de interpretare a operei lui Kant, reconstrucia analitic treb uie

Cum se interpreteaz operele filosofice

63

s devin ea nsi consonant cu tipul de cercetare kantian; s propun nu simple regi mentri " ale intuiiilor sau ale lim baj ului " com un, ci modele explicative fundamentale, n termenii crora s se capteze semnificaia intern i spai ul de posibiliti ale unei opere de asemenea anvergur teoretic. Reconstrucia sau i n terpretarea constru ctiv tre b u ie s descopere structuri l e profunde, interesante i general izabile ale teoriei originale (98). A red uce sarcina filosofiei l a "analiza conceptelor" , investi garea existenei fiind lsat excl usiv pe seama tiinelor, nseamn o retragere a filosofiei care-i an uleaz i valenele ei de i nter pretare a experienei sui generis a gndirii filosofice, capacita tea de a "descoperi " dimensiunea profund a sistemelor filosofice complexe. "Congruena" cu i ntuiiile sau cu sensurile cuvintelor din ntrebuinrile lor in diferite situaii de vorbire sortete filosofia analitic la sterilitate. Pentru a fi capabil s interpreteze construc tiv o perele filosofilor, filosofia anal itic va trebui s revin la ceea ce a fost "filosofia tii nific" a anilor '30 ai secolului trecul, o cercetare fundamental cooperant cu tiina exact. ndepr tndu-se de la idealul cl asic constructiv de filosofare, de a propune scheme conceptuale care s c o n d u c amp le programe d e reconstrucie a experienei ca ntreg, modele explicative funda mentale, filosofia analitic risc s-i compromit i valoarea ei ca modalitate de interpretare a operelor filosofice . De aceea, nu sunt lipsite de importan reaciile m potriva "analizei filosofice " ca modalitate exemplar a practicii fi losofice din partea unor filosofi care au avut contri buii fundamentale n logica tii nei i n filosofia analitic n genere (99).

S
,

i noi , .. Continentalii .. ?

o problem de interpretare important o constituie nele

gerea sensului titlurilor u nor opere filosofice. Exegeza extins consacrat Metafizicii, Discurs ului asupra metodei, Criticii raiunii
pure, f'enomenologiei spiritului, Construciei logice a lumii etc.

dovedete semnifi caia pe care filosofii n general o acord acestui "act" (exceptndu-1 aici pe Aristotel), prin care doreau din capul locului ca operele lor s fie bine nelese i receptate . Newton relua titl ul crii sale fundamentale, titlu la care meditase profund, n preze ntarea "ofertei" ctre cititor, propunnd astfel cheia receptrii sensului ntreprinderii sale teoretice: "ofer aceast oper ca principii matematice ale filosofiei, pentru c ntreaga dificultate a filosofiei pare a consta n . . . ", se adresa el n Prefata ctre cititor a lucrrii sale Principiile matematice ale filosofiei naturale. Cu att mai problematic este uneori descifrarea semnificaiei sau nele sului unor sintagme folosite de filosofi pentru a determina anumite orientri, tipuri sau curente de gndire filosofic. O situaie caracteristic intlnim n cazul apelaiei "filosofie Continental" (Continental Philosophy) , pe care filosofii analitici, britanici ndeosebi, prefer s o foloseasc pentru a se referi la filosofia rilor Europei continentale. "filosofia Continental", aceast denumi re artificial, superficial i arogant nu este o simpl "indicaie geografic", ci ea marcheaz mai degrab o deosebire tipologic, ea se refer la o specie de filosofie, alta decit filosofia " analitic" (Strawson), rival acesteia, de calitate inferioar.

66

Ilie

Prvu

a sensuri lor" , o "disciplin de ordin ul doi, care analizeaz structura

J. Searle caracteriza filosofia analitic "tradiional" ca " analiz

logic a limbaj u l ui n general, dar nu are dea face cu adevruri de ordinul nti asupra l umii " ; prin filosofia analiti c, filosofia ar fi devenit cu adevrat " universal " , deoarece ea nu are alt dome niu special n afara "discursului tuturor disciplinelor i a discursului si mului com un " . Ea combin ideea c filosofia este " esenial mente o ntreprindere con ceptual, analitic, cu aceea c sarcina unor asemenea lucruri cum este cunoaterea " ( 1 00). Filosofia analitic vrea s satisfac nu "nevoile emoionale" ale i ndivizi lor, ci raionalitatea, claritatea, rigoarea i se/fcritica. De aceea, date fi i nd aceste valori, nu e dificil s se considere "secolul analizei" una di ntre marile epoci ale filosofiei n genere . Aceste valori a r fi tocmai acelea care disting filosofia analiti c de " Filosofia Contine ntal " . n ciuda rezon anei geografi ce a expresiei, aa cum spunea B. WiIliams, pentru filosofii an alitici " " Fi losofia Conti nental desemneaz nu att de m ult " activiti ce se petrec pe un anume contine nt ndeprtat, ci, n m u lte cazuri, cele care au loc n departamentele veci ne de literatur" ( 1 0 1 ) . Altfel spus, " Filosofia Continental " grupeaz n mod stran iu gnditori i concepii att de diferite (de la Husserl la De rrida) pri n singura caracte ristic de a fi "altceva" dect filosofia analitic britanic. Este un fel de a spune c Filosofia Continental este " " " ceea ce este n afar , " ceea ce nu trebuie fcut ; ea ar reprezen ta ceva arbitrar, prete nios, exotic i se/festructiv. Nu este un caz rar cnd un filosof analitic risc o asemenea aseriune: filosofia an alitic este ei este fu ndaional - adic aceea de a oferi fundame nte sigure

singura

filosofie: restul e . . . zgomot!

Filosofia analitic, aflat ea nsi ntro criz de identitate , ncearc pentru prima dat s-i cerceteze trecutu l . AstfeL urcnd prin Russell i Wittgenstein, prin Frege i Bolzano, ea a j unge s se considere ca parte a trunchi ului principal al fi losofiei, care i a continuat dezvoltarea ncepnd cu Dialogurile lui Pl aton i fa de care actual ele " evol uii " de pe conti nent nu sunt dect "abateri de la subiect" . n Introducerea la o recent En ciclopedie a Filosofiei Conti

n e nta/e ,

S . Glend i n n i ng e xpli c surs e l e m u ltipl e ale acestei

atitudini negative pe care o ncorporeaz apelativul " Fi losofie Conti nental" ; una dintre acestea este analogia cu ceea ce englezii

Cum

se interpreteaz operele filosofice

67

numesc "Continental breakfast" (definit n Dicionarul Oxford : a


ligh t breakfast of rolles and coffee) , expresie ncetaten ita n

secolele al XVII-lea i al XVll I-lea, atunci cnd tinerii de fam ilii nobile erau trimii n Europa s fac "Grand Tour", s viziteze centrele culturale pentru a-i ncheia astfel educatia. Un european de pe continent, fr asistenta unui b ritanic, nu se recunoate "Continental" n acest sens (scrierea cu C mare a fost introdus special n limba englez pentru a distinge o atitudine fat de o trimitere geografic! ) . Europenii, scrie Glendinning ( 1 02), n u se pot re cunoate, fr aj utorul englezilor, filosofic n Europa, deoarece, dup fi l osofii anaIitici, ei ar fi pierd ut contactul cu marea tradiie a filosofiei Europei, cu "modurile argumentative ale gndirii apusene"; Filosofia Continental ar personifica o "posibilitate a filosofiei de a fi vid" sau ar fi o fals personificare n genere a filosofiei . Cum scri a G . Ryle, unul dintre cei mai acizi critici la adresa filosofiei nonanaIitice: "Husserl wrote as if he had never met a scientist Of a j oke"! Nu este de nenteles (nu i de acceptat fr rezerve) modul acesta necon cesiv n care filosofia analitic se raporteaz la Filosofia Conti nental, date fii nd obstacolele ridicate de acesta din urm n calea propriei ei defi niri , identificri . Ceea ce s-a ntmplat n partea a doua a secol ului XX n fi losofia de pe continent este o succesiune a curentelor i orientrilor care ati nge ritm ul mode lor de la Paris: structuralism, psi hanaliz existenial, semiologie, n arativism, textualism , neoretoric, postmodernism, deconstructie, post-postmodernism . a. Fa de relativa constan a atitudinilor fund amentale i a metodologiei filosofiei analitice, evoluia filosofic de pe continent desfid, pentru unii, nsi ideea de filosofie ca ntreprindere raional, critic, argumentativ, i nteresat de structuri d e i n teIigi biIitate , n care reformele intelectuale nu se prod uc in fiecare moment. "Experimentele" filosofice care se succed pe conti nent, fr a avea adesea timp s-i decanteze sem nificaiile, par a indica o filosofie aflat ntr-o permane nt cutare a domeniului . Determinatiile adesea "nega tive" ale acestor micri de idei soli cit mai degrab "oficializarea" relaiei lor cu filosofia nu prin denumiri tematice, ci prin titlurile unor cri d e s ucces: Oramatologia, Arh e ologia cun oaterii ,
-

Umited ln c . , Strategii fatale, A ventura semiologica, Oradul zero


al s criiturii, Mitologii etc. M ulte dintre aceste "orientri" filosofice

68

llie Prvu

i au origi nea n afara filosofiei, n curentele la mod n critica literar, crora le m prumut nu doar " m etodele", dar i stilul, conducnd uneori la imposibilitatea de a m ai distinge o creaie l iterar de o oper filosofic. Se mnifi cative s u nt n ace ast privin mod urile n care adepi i postmodernismului se situeaz pe ei sau filosofia pe care o propun: "postmodernismul nu este deloc o filosofie, ci doar ceva care pl utete n aer" cutul"

(F.

Guattari ) ;

"cunoaterea postm odern nu produce cunoscutul, c i necunos

(J. -F.

Lyotard); "postmodernismul este o mod n gndire,

vorbire i sensibilitate" (Lyotard) . Unii postmoderni se caracteri zeaz cu candoare ca "teoreti cie ni te roriti ", care se situeaz permanent pe o poziie de provocare. Dei m uli di ntre filosofi i Continentali reprezentativi au oferit "lecturi" importante ale operelor unor filosofi (E. Levinas la H usserl i Heidegger, Derrida la H usserl , Deleuze la Nietzsche, Kant, Bergson, H ume i Spinoza! ) , nu se poate aj unge uor la articularea cu o minim coeren a unei vizi uni asupra interpretrii proprii acestora . Adese a "lecturile" mari lor opere ale fi losofi e i s u nt att de "radicale" nct ele nu pot fi n ge nere asociate experi e n ei i n terpret ati ve; ele nu satisfac cerinele m i n i m ale ale i nterpretri i, texte l e fi losofi ce fi i nd cel mai ad e s e a s i mple "pretexte " pentru "transformri " ale fi losofiei . Astfe l, extinsul come ntari u al lui J . Hyppolite (mentorul lui Foucault i Derrida) ,

Geneza i structura Fenomenologiei spiritului, era considerat de Foucault mai degrab dect un comentari u "scena unui experi
ment, a unei confruntri " . Deleuze i definea cartea sa asupra l u i Kant ca fi i nd ,,0 carte asupra u n u i d u m an " ! Unii dintre " postmoderni, devenii "gnditori independeni , ce-i definesc filosofia ca o "art de a forma, fabrica sau inventa concepte" (Deleuze), i reconsider studiile interpretati ve anterioare doar ca "opere scolastice", ce i ntereseaz "stilul decorativ" al mono 'grafiilor, care ns nu mai pot oca pe "i ntelectual i " . Dac se mai accept, ca specie literar, comentari ul fi losofic, acesta va trebui, dup Derrida, n u s caute un "sumar al ideilor" unui autor, ci s genereze un "efect de lectur", s multi plice sensurile textului . ncercarea de a stabili n cazul Filosofiei Continental e, mai ales n faza ei postm odern, o vi ziune o ntologic asupra naturii operei ntmpin dificulti insurmontabile. nsui conceptul de "oper filosofic" devi ne problematic (o "relicv a moderniti i " ) ; opera este nlocuit, c a obiect al i nterpretri i , cu epistemele

Cum se interpreteaza operele filosofice

69

unei epoci, c u textul lipsit d e u n autor determin at: in ultim i n stan, nsi cartea este su bstituit, la Derrida, de b izare aventuri tipografice . Procedeul cel m ai mediati zat al "hermeneuticii" postm oderne este de construcia lui Derrida. ncercrile de a-i stabili statutul acestei "interpretri", de a-i defini profilul epistemic, de a-i iden tifica procedurile m etodologice i valoarea sunt adesea confrun tate cu o dificu ltate major: conceptele pri n care s-ar ncerca o asemenea determinare (analiz, metod, structur etc. ) sunt ele nsele cele care necesit deconstrucie. Relevant este, in acest sens, propria decl araie a lui Derrida. n Scrisoare ctre un prieten

japonez, Derrida afirm: "n ci uda aparenel or, de construci a


n u este nici o analiz, nici o critic . . . Ea nu este o analiz, in m od speci al, datorit faptului c demo ntarea unei structuri nu este o regresie la elem entele simple, la o origine i ndecompo sabil . . . . Ea nu este nici o critic, n sens general sau kantian . . . Voi spune acelai lucru despre metod. Deconstrucia n u este o " metod i nu poate fi transformat intr-o m etod ( 1 03). Derrida refuz s "defineasc" de construcia, deoarece aceasta nu este o "entitate fix, susceptibil de definiie ontologic" . Deconstru c ia nu poate fi redus nici la o mulime de metode sau proceduri, dei ea a fost adoptat cu entuziasm de unii critici literari i filosofi tocm ai ca o asemenea "metod de interpretare" . "Mai degrab dect de o metod, Derrida vorbete de de construcie ca de un eveniment.. singular. El nu e iniiat de intenia contient sau decizia subiectiv; el este inerent n nsi textualitatea unui text filosofic, n acele puncte oarbe, contradicii sau aporii, care d epesc formulrile l u i explicite, acele m om e nte din cadrul oricrui text care tind s submineze propriile lui pres upoziii i scopuri . ntr-adevr, orice text (construcie) filosofic, necesarmente, se de constru i ete pe sine. Ca urm are, un deconstru cio nist i ntervine ntr-un text pentru a articula aceste momente implicite ale deconstruciei, cel mai adesea nerecunoscute de autor"

( 1 04) .

. Considerat din perspectiva problemei i nterpretrii, decon strucia este prezentat de Derrida ca relaie cu totul aparte cu textul : "Eu iubesc foarte m ult orice text pe care-I deconstruiesc n modul meu propri u; textele pe care vreau s le citesc din perspectiva deconstruciei sunt textele pe care le i ubesc cu acel impuls al identificrii i ndispensabil lecturii"

( 1 05).

Decons-

70

Ilie Prvu

trucia nu este agresiv fa de texte, deoarece ea "se deschide " pe sine complet, ntr-un gest fundamental de graie ctre alte texte fa de care ave m o datorie de care nu ne putem achita n ntregime niciodat. Relaia cu alte texte, una de contact, va fi textualizat, supus constrngerilor lecturii: " Interpretul nu trebuie s posede un program preconceput, ci trebuie s-I reinventeze la fiecare pas, ca tri but, ca tact" ( 1 06). Pentru a nelege ceva din natura deconstruciei, m uli au fost tentai s porneasc de la "destrucia (Destruktion) istoriei ontologiei" a lui Heidegger. I1uzorie te ntativ, deoarece decon struciei i lipsete un profil cit de cit stabil pentru a permite o comparaie, fie i cu ideile lui Heidegger; "obiectul" ei se modific permanent (tot astfel i neologismele lui Derrida) : limbaj, text, intenii, "vocea", concept, tem etc. O minimal semnificaie a "deconstruciei" (sau un pas posi bil al conturrii ei) ar fi : stabilirea ntr-o oper a opoziiilor conceptuale fundamentale i supunerea lor criticii destabilizatoare pentru a elibera noi orizonturi; supu nerea acestor opoziii unor interogaii de posibilitate; aceasta ar duce, ci la Wittgenstein, limbajul la lim itele lui, genernd o pletor de termeni prin care s-ar aproxima aceast " lupt cu marginile"; viole ntarea conveniilor, a textului nsui, critica lui intern, ntoar cerea textului asupra lui nsui . Derrida a fost, fr ndoial, cel mai influent filosof european n ultimul sfert al secolului trecut. Deconstrucia lui este considerat (dup gustul filosoficl) fie zenitul, fie nadirul filosofrii. Pornind n cea mai mare msur de la Heidegger, ndeosebi de la pronunrile acestu ia afori stice d i n ulti m a perioad, evol uia l u i De rrida il ustreaz pregnant o "constatare" a lui Whitehead: orice mare filosofie st sub semnul a doi gnditori: primul, cel care a iniiat-o; al doilea, cel care a elaborat-o pn la reducerea ei la absurd. Secol ul XX a deb utat filosofic chiar din primul su an printr un proiect de maxim luciditate i rigoare : Cercetrile logice ale lui Husserl . Treptat, el a experimentat aproape toate posibilitile gndirii filosofice, deschiznd nen um rate perspective, de la raionalism ul extrem al fenomenologiei fundamentale la "gndirea slab" a hermeneuticii i la sfidarea deconstruciei . El a fixat un prag nou al autorefleciei i a multiplicat la extrem orizonturile interpretrii. EI a renvestit cu sensuri noi toate operele eseniale ale filosofiei. Secolul XXI, care a nceput n acest an, ce soart va rezerva filosofiei?

BibliOgrafie

1 . A. N. Whitehead, Process and Reality. Corrected edition, The Free Press, New York, 1 9 7 8 , p. 3 9 . 2 . Idem . 3. Ion Barbu, Opere, voI . IL Proza, Academia Romn., Univers Enciclo pedic, 2000, p. 203 . 4. Ibidem , p. 204. 5 . M . Moore, Interpreting interpretation , in A. Marmor (ed . ) , Law and Interpretation, Clarendon Press, Oxford, 1995 , 6 . Idem . 7 . Idem. 8 . Ibidem, p. 1 0 . 9 . Ibidem, p . 1 7 .

p. 3.

I l . A. Danto, Philosophy as/and/of Literature, Proceedings and Adresses of the American Philosophical Associati on, Sept. 1 984, voI. 58, nr. L p. 8 .
1 2. Idem . 1 3 . M. Heidegger, PhaenomenoIogische Interpretation von Kants Kritik der seinen Vemunft, 1927/1928, Klostermann, Frankfurt a. Main, p. 4. 14. W. Stegmueller, Towards a rational reconstruction ofKant's metaphysics of experience, in W. Stegmueller, CoIIected Papers on t;pistemoJogy, Philosophy of Science and fl istory of Philosophy, Reidel, Dordrecht, 1 9 7 7 , voI . II, p. 63. 1 5 . Idem . 1 6 . Idem . 1 7 . A. N. Whitehead, The Fundion of Reason, Beacon Press , Boston, 1 958 , p. 59. 1 8 . Ibidem , p. 9 . 1 9. Ibidem, p. 68 . 20 . Ibidem , p. 65.

72

ffle

Prvu

Ibidem, p . 75. 22. Ibidem , p . 8 7 . 23. Ibidem, p . 88 . 24. G. Mo h r, M. Willaschek (I1rsgs.), ImmanueI Kant. Kritik der reinen Vem unft, Akademie Verlag, Berlin, 1998, p . I. 25. Imm. Kant, Critica raiunii pure, traducere N. Bagdasar i E. M oisu c, ed . III, Editura IRI, Bucureti, 1998, p 58 9 . 26. Ibidem, p . 28 3. 27. M. I1eigegger, op. cit. , p . 4. 28 . 29 . Ibidem , p . 6. 30. Imm. Kant, Prolegomene, tr. M . Flonta i Th. Kleininger, Ed . tiinific
21. i Enciclopedic, 198 7 , p . 46 . 3 1 . M. 32. 33. 34.

Heidegger, op. dt. , p. 7 9 . Idem. M. Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik,
Frankfurt a. M. , 19 73, p . 8 .

Klostermann,

Idem. 35. Ibidem , p . 39 . 36. Imm. Kant, fortschritte der Metaphysik, Ed. Vorlander, p. 84. 37. M. Heidegger, Phaenomenologische, p . 59. 38. Ibidem, p. 66 . 39. Ibidem, p . 46 . 40. Ibidem, p . 72-73. 4 1 . Ibidem, p . 7 8 . 42. Ibidem, p . 74. 43 . M. Heidegger, Kant und das Problem, p. 1 6 . 44. Ibidem, p . 1 6- 1 7 . 45 . M . Heidegger, Die f'rage nach dem Ding, 2 . Aufl. Niemeyer, Tubinge n ,
197 5, p. 1 43 .

46. M. Heidegger, Kant und das Problem, p. 1 1 2 .


47 . C. No ica,

Kant i metafizica, dup Ifeidegger, n Al. Boboc et al . (Eds.), Immanuel Kant. Critica raiunii pure. 200 de ani de la apariie, Editura Academiei , 1982, p. 1 44- 1 45. 48. M. Heidegger, Phaenomenologische lnterpretation, p . 3 . 49. Ibidem, p . 4 . 50 . Ibidem, p . 6 .
5 1 . "Kant Studien 1 9 31, p. 1 7 .

52. W. Stegmueller, lfauptstroemungen der Oegenwartsphilosophie, 4. Aufl. Kroener, Stuttgart, 1969, p. 1 7 9 . 53. Ibidem, p. 1 8 0 . 54. Ibidem, p . 1 8 1 . 55. Ibidem , p . 1 8 2 . 56 . Ibidem, p . 1 8 4.

Cum se interpreteaz operele filosofice 57. Ibidem , p. 1 86 . 58 . P. S imons, New 59. E. Coeriu,

73

Categories for Fonnal Ontology,

n R. Haler (ed . ) ,

In vestigatinglfintikka, G razer PhiI . Studien, 4 9 (1995), p. 83-85.

El ffombre y su ieggua je, op.

Gredos, Madrid, 19 7 7 , p. 1 3 .

60 . V. To noi u, Consideraii de ontologie, ledur i interpretare a operei de filosofie, n AI. Boboc et. al . , 62. Ibidem, p. 8-9 . 63. Ibidem, p. 9- 1 0. 64. H . -G . Gadamer, Wahr h eit und Methode, 4. Aufl. J. C.B. Mohr, TU binge n , 19 7 5 , p. XVII. 65. R. E. dt., p. 20 4 . 6 1 . R. E. Palmer, lfenneneutics, No rthwestem U.P. , Evanston, 1969, p. 59.

Palme r, op.

dt. , p. IO.

66. ldem . 67. Ibidem, p. 33. 68. Ibidem, p. 56 . 69. E. Betti , Die fferm eneutik als 70 . Ibidem , p. 2 . 7 1 . Idem . 7 2 . R. E. Palmer, 7 4 . R. E.

aIlgemeine

Meth odik der Qeistes-

wissenschaften, 2. Aufl . J.C.B. Mohr, TU b i nge n , 1 9 72, p. 1 1 - 1 2.

op. cit. ,

p. 60 .

7 3 . E. D. Hirsch, Validity in Interpretation, New Haven, Yale U.P. , 196 7, p. 46 . 75. H .-G.

Palmer, op. cit. , p. 65. Gadamer, op. cit., p. XVI. op.


cit. , p. 1 1 .

7 6 . Ibidem, p. XVI I. 77. E. Betti, 78 . Ibidem, p. 3 0 . 7 9 . Ibidem, p. 36 . 80. W. Stegmueller, Towards, p. 70. 8 1 . Idem . 82. lbidem , p . 67 . 83. P. Strawson, The Bounds ofSense. An f:ssay on Kant's Critique ofpure

reason,
84. ldem .

Methuen, London, 1 966, p. 1 8 .

85. Ibidem, p. 20 . 86. Ibidem, p. 2 2 . 87. ldem . 88. Ibidem, p. 24. 89. Ibidem, p. 3 1 -32. 90 . Ibidem, p. 32. 9 1 . Idem . 92. Ibidem, p. 86. 93. Ibidem , p. 88-89. 94. Ibidem, p. 283-284.

74

Ilie Prvu

9 5 . Idem. 96. 97. 98. 99. Idem. Ibidem, p. 286. J. Hintik.ka, pistemic Logic and the Meth.ods of P hiIosophical AnaJysis, in J. Hintikka, Models for ModaJities. Reidel, Dordrecht 1969 . J. Hintikka, T he Emperors New Intuitions, T he Joumal ofPhilosophy, voI. XCWI, nr. 3, march, 1999 : H. Putnam, Pragmatism, Proceedings of th e Aristotelian Society, voI. XCV, p art 3, 1995 . 1 00. J. Searle, Contemporary Philosophy in the United States, i n N. Bunnin, E. P. Tsui-James, T he I3lackwell Companion to P hilosophy, Blackwell, Oxford, 1996, p. 5-6 . . 10 1 . 1 02. 1 03. B. Williams, Contemporary Philosophy: A Second Look, in N. Bunnin , E. P. Tsui-James, op. cit. , p. 52. S. Glendinning (General Editor) , Th e Edingb urgh Encydopedia of Continental P hilosophy, Edingburgh U . P. , 1999 . M. Ben-Naftali, Deconstruction: Derrida, in S. Glendinning, op. cit. , p. 654. 1 04. Ibidem, p. 654-655. 1 05. Ibidem, p. 662. 106. Ibidem , p. 662.

Cuprins

Necesitatea i posi bilitatea interpretrii Interpretarea fenomen ologic Pe rspective hermene utice
. . . . .

. . . . . .

. .

. . . . . .

. .
. .

. . . . . . .

. . .

. .

... .

. . . . . . . . . .

. . .

. . . .

. . . . . . . . . . .

. 22 . .3 9

. ..

. . . . . . . .

. . . . .

. . . .

..

. . . . . . . . . . . . . .

. . . .

Analiza logic i reconstru cti a rational


.

............................ 49
.

Inen ta 1""7 Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 I. nOI, ,, cont'

Bi b liografie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

Prin ted and bound in Romania by

@ punct