Sunteți pe pagina 1din 6

Reabilitarea unui pod feroviar cu valoarea lucrarilor de 1.

2 milioane lei
OG 14/2006 Art. 18

(1) Procedurile de atribuire a contractului de achiziie public sunt: a) licitaia deschis, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta; b) licitaia restrns, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a -i depune candidatura, urmnd ca numai candidaii selectai s aib dreptul de a depune oferta; c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-i depune candidatura i prin care autoritatea contractant conduce un dialog cu candidaii admii, n scopul identificrii uneia sau mai multor soluii apte s rspund necesitilor sale, urmn d ca, pe baza soluiei/soluiilor, candidaii selectai s elaboreze oferta final; d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractant deruleaz consultri cu candidaii selectai i negociaz clauzele contractuale, inclusiv preul, cu unul sau mai muli dintre acetia. Negocierea poate fi: negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare; negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare; e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificat prin care autoritatea contractant solicit oferte de la mai muli operatori economici. (2) Autoritatea contractant are dreptul de a organiza un concurs de soluii, respectiv o procedur special prin care achiziioneaz, ndeosebi n domeniul amenajrii teritoriului, al proiectrii urbanistice i peisagistice, al arhitecturiisau n cel al prelucrrii datelor, un plan sau un proiect,

prin selectarea acestuia pe baze concureniale de ctre un juriu, cu sau fr acordarea de premii . Criterii de selectie a candidatilor/ofertantilor: A. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare - Eligibilitatea : 1. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor i taxelor locale i alte venituri ale bugetului local; certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor i contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consol idat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia Generala a Finantelor Publice). Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata la data X, in original sau copii conform cu originalul, valabile la data prezentarii lor. 2. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor i contributiilor catre bugetul de stat i bugetul local la data X.

B. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare - Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare) : 1. Certificat de inregistrare (C.U.I.), emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, in copie conform cu originalul. 2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial care sa ateste ca o fertantul desfasoara activitati care fac obiectul prezentei achizitii, in original (in copie legalizata numai in conditia in care in cuprinsul Certificatului se sp ecifica faptul ca acesta este valabil si in copie legalizata) valabil la data prezentarii, in conformitate cu legislatia in vigoare. Nota: Pentru persoanele juridice/ fizice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o form de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din

punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. 3. Autorizatie si agrement tehnic de furnizor feroviar privind: - lucrari de constructie, consolidare, refacere terasament si aparari maluri; - reparatii si intretinere linii de cale ferata. C. Situaia economico-financiar a.Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie in valoare de minim 6.000.000 lei. b.Ofertantul trebuie s demonstreze, printr -o singura declaratie bancara, in original, ca dispune sau are acces la lichiditati, linii de credit sau la alte instrumente financiare necesare acoperirii fluxului de numerar al lucrarilor de constructie in valoare de 740.000 lei (sau echivalent), suma necesara pentru derularea lucrarilor pentru o perioada de 3 luni, suma suficienta pentru a acoperi cheltuielile cu constructia in cadrul contractului. D. Capacitatea tehnic 1. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a executat in ultimii 5 ani, in calitate de contractant, asociat sau subcontractant, cel mult doua contracte de lucrari de natura si complexitate similara lucrarilor ce fac obiectul procedurii (consolidari, reparatii capitale sau reabilitari poduri) in care participarea ofertantului la acestea sa fi fost in valoare cumulata de minim 1.800.000 lei fara TVA. 2. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are rept de folosinta sau detine cel putin urmatoarea dotare tehnica: Tipul si caracteristicile echipamentului / Numarul minim necesar 1 Automacara mai mare de 6 tf - 1 ; 2 Excavator mai mare de 0,4 mc - 1 ; 3 Excavator mai mare de 0,7 mc 1;

4 Instalatie mobila sablare uscata mai mare de 3mc/min - 1 ; 5 Schela metalica S mai mare de 500mp - 1 ; 6 Buldozer mai mare de 65 CP 1; 7 Buldozer mai mare de 91 CP - 1 ; 8 Autobasculante de 16 t - 1 ; 9 Autobasculante 20 t - 1 ; 10 Compactor autopropulsat de 12 tf - 1 ; 11 Mai mecanic - 1 ; 12 Set semnalizare inclusiv semafoare electrice - 2 seturi; 13 ncarcator frontal mai mare de 2,6mc - 1 ; 14 Vibrator universal 2,9-9 CP - 1 ; 15 Repartizor-finisor 1. 3. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat in ultimii 3 ani in calitate de contractant, asociat sau subcontractant, cel mult doua contracte de servicii de proiectare lucrari de consolidare, reparatii capitale sau reabilitari poduriin care participarea ofertantului la acestea sa fi fost in valoare totala cumulata de cel putin 30.000 lei fara TVA. E. . Capacitatea profesional Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorii experti cheie: a) Pentru activitatea de proiectare: I. Inginer de Drumuri Sef Echip proiectare - Studii: - liceniat al unei Facultati de Construcii CFDP detine diploma de inginer. Experienta profesionala specifica:

- in calitate de Inginer de Drumuri Sef echipa proiectare sau in pozitii similare, care sunt: Director Echipa de proiectare si/sau Sef proiect pentru executia unui proiect tehnic si detalii de executie, pentru un pr oiect de lucrari de consolidare, reparatii capitale sau reabilitari poduri. b) Pentru activitatea de lucrari: I. Coordonator de Proiect - Studii: - liceniat al unei Facultati de Construcii CFDP detine diploma de inginer. Experienta profesionala specifica: - in calitate de Coordonator de Proiect sau in pozitii similare care sunt: Director Proiect/Manager Proiect sau Adjunct Director Proiect/Adjunct Manager Proiect in lucrari de consolidare, reparatii capitale sau reabilitari poduri. II. Sef de punct de lucru: Studii: - liceniat al unei Facultati de Construcii CFDP detine diploma de inginer . Experienta profesionala specifica: - in calitate de Sef punct de lucru sau in pozitii similare in lucrari de consolidare, reparatii capitale sau reabilitari poduri. III. Responsabil tehnic cu executia atestat in domeniul lucrarilor care urmeaza sa fie executate(RTE) - Studii: - liceniat al unei Facultati de Construcii detine diploma de inginer. IV. Persoana Responsabila CQ atestat in domeniul lucrarilor care urmeaza sa fie executate Studii: - liceniat al unei Facultati de Construcii detine diploma de inginer . V Responsabil cu protectia mediului.

VI. Responsabil cu sanatatea si securitatea muncii Coordonator in materie de securitate si sanatate. F. Standarde privind asigurarea calitatii Ofertantul va prezenta Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente. In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. G. Informatii privind protectia mediului Ofertantul va prezenta Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de protectie a mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalente. In cazul in care operatorul economic nu de tine un certificat privind respectarea standardelor de mediu, asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al respectarii standardelor de mediu.