Sunteți pe pagina 1din 16

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

PENTRU ACTIVITATI DE MARKETING Nr.________/____________ CAP. I PARTILE CONTRACTANTE


Art.1 Prestatorul si Beneficiarul
(1) Societatea Comerciala _____________________________________________________, Sediul: ___________________________________________________________________, Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului __________Nr.____________________, Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:__________________________________________, Cont bancar nr.____________________________________________________________, Banca_______________________________sucursala_____________________________, Telefon______________________________e-mail________________________________, reprezentata legal de Dl/D-na__________________________________________________, in calitate de:_____________________________________________, identificat(a) prin:________________________________________, Telefon___________________e-mail_________________________, in calitate de PRESTATOR DE SERVICII, denumita in continuare in prezentul contract Prestator, si (2) Societatea Comerciala _____________________________________________________, Sediul: ___________________________________________________________________, Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului __________Nr.____________________, Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:__________________________________________, Cont bancar nr.____________________________________________________________, Banca_______________________________sucursala_____________________________, Telefon______________________________e-mail________________________________, reprezentata legal de Dl/D-na__________________________________________________, in calitate de:_____________________________________________, identificat(a) prin:________________________________________, Telefon___________________e-mail_________________________, in calitate de BENEFICIAR, denumita in continuare in prezentul contract Beneficiar, (in cazul in care Prestator sau Beneficiar este o persoana fizica, se completeaza doar spatiul destinat acesteia) avand ca temei legal legislatia romana in vigoare, au convenit incheierea prezentului contract in urmatoarele conditii:

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI


Art.2 Definirea obiectului contractului. Enumerare (1) (2) Beneficiarul produce/comercializeaza/ofera produse/servicii in domeniul_______________. Produsele/serviciile Beneficiarului constau in_____________________________________. Obiectul prezentului contract il constituie prestarea de catre Prestator a serviciilor de marketing in favoarea Beneficiarului, in scopul obtinerii de catre Beneficiar a unuia sau mai multora din urmatoarele avantaje:

dobandirea unei marci/logo/slogan pentru produsul/serviciul Beneficiarului; promovarea produselor in Teritoriu; obtinerea unei cote de piata de _______________; cresterea cotei de piata cu ___________________; obtinerea de date despre profilul mediului concurential; obtinerea de date despre profilul mediului de afaceri in care activeaza firma; obtinerea de date despre profilul clientilor actuali/potentiali; stabilirea preturilor pentru produsele/serviciile Beneficiarului; identificarea celor mai bune cai de distributie a produselor/serviciilor Beneficiarului; restructurarea activitatii firmei Beneficiarului; altceva:_______________________________________________________________.
(3) Numarul si identificarea fiecarui serviciu de marketing in parte, prestat de Prestator pentru Beneficiar, sunt detaliate in Anexa nr.1 la prezentul contract, care face parte integranta din acesta. In vederea indeplinirii obiectului prezentului contract, Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului orice date, informatii, documente sau mostre cu privire la produsele/serviciile si la activitatea firmei sale, pe care le solicita Prestatorul, partile incheind un acord de confidentialitate in acest sens. Beneficiarul poate sa numeasca o persoana de specialitate din cadrul societatii sale (specialist marketing) care sa colaboreze permanent cu Prestatorul, in mod direct. Prestatorul pune la dispozitia Beneficiarului o echipa speciala insarcinata cu studierea, realizarea si controlarea campaniei de marketing referitoare la produsul sau serviciul care face obiectul prezentului contract.

(4)

(5) (6)

Art.3 Bugetul de marketing (1) Prestatorul va gestiona bugetul de promovare a produselor, serviciilor sau marcilor Beneficiarului, informandu-l pe Beneficiar daca este cazul despre o eventuala necesitate a modificarii acestuia, precum si cauzele si conditiile modificarii. Conform vointei partilor, bugetul de marketing:

este stabilit de catre Beneficiar si nu va depasi suma de___________________________


pentru toate serviciile oferite de Prestator. Suma de bani este depusa in contul________________________deschis la__________________________________, sau ___________________________(in numerar/card) la dispozitia Prestatorului, acesta fiind singurul imputernicit sa dispuna de bani;

va fi stabilit de Prestator in urma intocmirii planului de marketing, urmand a fi aprobat


ulterior de catre Beneficiar. (2) Orice cheltuiala facuta din bugetul de marketing va fi justificata prin facturi, chitante, contracte incheiate de Prestator cu alti prestatori de servicii (radio, tv, publicatii scrise, tipografii, imprimeuri, etc.). Nejustificarea unei cheltuieli de marketing, are drept consecinta suportarea acesteia de catre Prestator. Prestatorul se obliga sa se incadreze in bugetul stabilit cu Beneficiarul prin prezentul contract. Pentru orice majorare a bugetului Prestatorul trebuie sa ceara acordul Beneficiarului. Acordul Beneficiarului se va da in scris si va cuprinde suma suplimentata la bugetul de marketing si data pana la care se obliga sa puna aceasta suma la dispozitia Prestatorului. Art.4 Teritoriul (1) (2) Obiectul prezentului contract, respectiv intinderea serviciilor de marketing pentru care a optat Beneficiarul, se aplica pe Teritoriul ________________________________________. Limitele Teritoriului pot fi modificate prin act aditional scris si semnat de parti.

(3)

CAP. III PRET SI MODALITATI DE PLATA


Art.5 Pretul (1) Pretul datorat de Beneficiar Prestatorului poarta denumirea de onorariu, si reprezinta contravaloarea serviciilor de marketing efectuate de Prestator in folosul Beneficiarului. Onorariul se calculeaza pentru fiecare serviciu in parte, conform Anexei nr.1 la prezentul contract. Plata in avans reprezinta suma de bani ce se achita Prestatorului inainte de inceperea serviciilor. In cazul in care Beneficiarul nu mai doreste sa contracteze dupa incheierea prezentului contract, pierde avansul, iar in cazul in care Prestatorul refuza sa mai contracteze acesta va restitui Beneficiarului de doua ori suma primita cu titlu de avans. Suma platita in avans se specifica in Anexa nr.1.

(2)

Art.6 Cheltuieli rambursabile (1) Cheltuielile rambursabile sunt cheltuielile pe care Prestatorul le va face in numele Beneficiarului, necesare prestarii serviciilor si cu care Beneficiarul este de acord in prealabil. Decontarea acestor cheltuieli se va face pe baza de lista insotita de chitante sau facturi justificative, dupa caz. Cheltuielile rambursabile includ: a) factura telefon pana la concursul sumei de___________________________________; b) deplasare in tara pana la concursul sumei de_______________________________si in strainatate pana la concursul sumei de________________________________________; c) cazare la hotel de maxim______stele, pana la concursul sumei de__________________; d) altceva precum__________________________________________________________. (3) (4) Detalierea acestor cheltuieli, daca este cazul, se va face prin act anexa la prezentul contract. (ex. Anexa nr.3). Aceste cheltuieli vor fi rambursate la data prezentarii listei insotitoare, a chitantei sau a facturii descarcatoare. Data prezentarii listei insotitoare, chitantei sau a facturii descarcatoare va fi stabilita de comun acord intre parti, dar nu mai tarziu de data finalizarii prezentului contract. Neplata la termen a cheltuielilor rambursabile are drept consecinta suspendarea executarii serviciilor pana la achitarea lor de catre Beneficiar. Art.7 Modalitati de plata (1) Ca modalitati de plata, onorariul se va achita dupa cum urmeaza:

(2)

(5)

prin

virament bancar, din contul Beneficiarului indicat in art.1 al (2) in contul Prestatorului indicat in art.1 al.(1) al prezentului contract;

prin numerar.
(2) (3) Plata se va efectua in modalitatea prevazuta la alineatul precedent, pana la data de _______________ a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata. Nici o plata efectuata prin ordin de plata nu va fi considerata primita decat in momentul ajungerii ei in contul bancar al Prestatorului. Daca data platii coincide cu o zi de sambata sau duminica sau cu o sarbatoare legala in Romania, Beneficiarul va lua toate masurile necesare pentru ca plata sa fie receptionata de Prestator in ziua lucratoare care precede respectiva sambata, duminica sau zi de sarbatoare. In cazul in care, din diferite motive (ex.disfunctionalitati ale sistemului bancar, etc.) Prestatorului nu i s-a alimentat contul cu sumele platite de Beneficiar, obligatia de plata a sumelor respective nu dispare, Beneficiarul fiind obligat sa se ingrijeasca de stingerea acestor obligatii, cu tot ceea ce implica aceasta. Partile pot conveni ca plata onorariului sa se faca intr-o alta modalitate stabilita de comun acord prin act aditional incheiat si semnat de parti.

(4)

(5)

Art.8 Penalitati de intarziere (1) Pentru neplata la termen a onorariului datorat de Beneficiar Prestatorului, se percep penalitati de intarziere de _____% pentru fiecare zi de intarziere, socotite dupa trecerea unui nr. de ________zile, de la data cand plata a devenit exigibila. La implinirea termenului scadent penalitatile incep sa curga de drept si debitorul este de drept pus in intarziere fara sa mai fie necesara o notificare in acest sens.

(2)

CAP. IV DURATA CONTRACTULUI


Art.9 Durata contractului (1) (2) (3) Prezentul contract se incheie pe o durata de ________________, incepand cu data de____________, pana la data de ______________. Partile pot conveni ca serviciile sa fie executate pe etape, conform Anexei nr.1 la prezentul contract, cu termene de plata si predare distincte. Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul scris al partilor prin act aditional la prezentului contract, contractul incetand de drept la expirarea termenului prevazut la alineatul precedent, neoperand reinnoirea tacita. La sfarsitul perioadei de desfasurare a prezentului contract, sau, dupa caz, la sfarsitul fiecarei etape, Prestatorul va inmana Beneficiarului toate studiile, analizele si documentatiile de orice fel cu privire la activitatile desfasurate, acestea intrand in proprietatea exclusiva a Beneficiarului. In cazul in care Prestatorul doreste sa pastreze in baza sa de date anumite studii, cercetari, etc, efectuate pentru Beneficiar si pe care sa le utilizeze in scop propriu, Prestatorul trebuie sa solicite acordul scris al Beneficiarului, incheind in acest sens o conventie separata, cu specificarea obiectului concret, a intinderii acestuia, precum si a drepturilor si obligatiilor.

(4)

(5)

CAP. V DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR


Art.10 Drepturile si obligatiile Prestatorului Drepturile si obligatii Prestatorului reies din cuprinsul intregului contract prin respectarea fiecarei clauze, cum ar fi spre exemplu, dar nu limitativ: a) sa ii fie achitat onorariul in conditiile prezentului contract; b) sa ii fie decontate cheltuielile rambursabile, pe baza de liste insotite de facturi si chitante descarcatoare; c) sa solicite si sa ii fie puse la dispozitie orice fel de informatii, mostre, documentatii, cu privire la firma, activitatea, produsele sau serviciile Beneficiarului; d) sa respecte termenele contractuale; e) sa depuna intreaga diligenta astfel incat Beneficiarul sa beneficieze de serviciile de cea mai buna calitate pe care Prestatorul poate sa le ofere; f) sa accepte, la solicitarea Beneficiarului, completarea serviciilor de marketing, cu renegocierea termenilor contractului, daca este cazul;

g) sa se incadreze in limitele bugetului de marketing si sa justifice fiecare cheltuiala efectuata; h) sa nu se angajeze in vreo activitate in conflict cu interesele Beneficiarului, lucrand numai in interesul acestuia; i) sa pastreze confidentialitatea prezentului contract in conditiile stipulate in acesta j) orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract. Art.11 Drepturile si obligatiile Beneficiarului Drepturile si obligatii Beneficiarului reies din cuprinsul intregului contract prin respectarea fiecarei clauze, cum ar fi spre exemplu, dar nu limitativ: a) sa beneficieze de serviciile de cea mai buna calitate pe care Prestatorul poate sa le ofere; b) daca opteaza in acest sens, sa numeasca o persoana de specialitate din partea societatii sale care sa lucreze in mod direct cu Prestatorul; c) sa acorde Prestatorului incredere si libertate in prestarea serviciilor si derularea campaniei de marketing; d) sa puna la dispozitia Prestatorului orice fel de informatii, mostre, documentatii, cu privire la firma, activitatea, produsele sau serviciile sale; e) sa informeze Prestatorul in timp util cu privire la eventualele completari pe care le-ar dori in legatura cu modul de desfasurare a serviciilor de marketing; f) sa aduca la cunostinta Prestatorului orice eveniment intervenit in activitatea sa sau in cadrul societatii pe care o conduce, de natura a influenta executarea serviciilor de marketing; g) sa achite onorariul in conditiile stabilite in prezentul contract; h) orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract. Art.12 Rezultatele serviciilor oferite. Clauza de garantie (1) Prestatorul nu raspunde de impactul media al campaniei de marketing, si nici de numarul de clienti ai Beneficiarului, veniti in urma campaniei, cu exceptia cazului in care Prestatorul s-a ocupat de intreaga planificare de marketing, de intreaga campanie de promovare, de alegerea marcii, a logoului sau a sloganului, a bugetului de marketing, etc. In cazul in care Prestatorul a stabilit bugetul de marketing, a intocmit planul de marketing, sa ocupat de alegerea marcii, logoului sau sloganului, sau de intreaga campanie de promovare a produselor/serviciilor Beneficiarului, Prestatorul garanteaza rezultatele serviciilor de marketing prestate, astfel : __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ (3) Prestatorul nu raspunde de rezultatele defuctuoase sau inexacte ale campaniei de marketing, daca acestea s-au datorat exclusiv culpei Beneficiarului sau omisiunii acestuia in a-i aduce la cunostinta Prestatorului orice informatii de natura sa influenteze campania de marketing, precum si in cazul in care Beneficiarul i-a pus la dispozitie un buget cu ________% mai mic decat cel stabilit de Prestator pe baza analizelor sale.

(2)

Art.13 Confidentialitatea (1) Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra prevederilor si informatiilor cuprinse in prezentul contract, precum si asupra informatiilor furnizate de parti pe perioada derularii prezentului contract, cu exceptia cazurilor in care aceste date sunt solicitate pe cale oficiala de institutii ale statului. In sensul respectarii confidentialitatii, partile pot semna Acordul de confidentialitate, cu specificarea mijloacelor asupra carora se pastreaza confidentialitatea, acord materializat in Anexa nr.2 la prezentul contract, care face parte integranta din acesta. La sfarsitul campaniei de marketing, Prestatorul va preda Beneficiarului orice imagine, text, produs, matrita, document ce o detine cu privire la produsele/serviciile acestuia. Prestatorul nu are dreptul sa utilizeze in nici un fel imaginea, textul/matrita, documentul, fara acordul scris, in prealabil al Beneficiarului. Art.14 Clauza penala Partea care nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenele si modalitatile aratate in prezentul contract, datoreaza celeilalte parti daune-interese, calculate astfel_____________.

(2)

(3)

CAP. VI MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI


Art.15 Modificarea si cesiunea contractului (1) (2) (3) Prevederile prezentului contract pot fi modificate, dupa o prealabila notificare, cu acordul ambelor parti, prin act aditional, scris si semnat de parti. Contractul va fi adaptat corespunzator reglementarilor legale ulterioare incheierii acestuia, care ii sunt aplicabile. Cesiunea catre un tert a drepturilor si obligatiilor dobandite de catre una din parti in temeiul prezentului contract se poate face numai cu acordul prealabil al celeilalte parti. Acordul trebuie solicitat cu minim___zile inaintea efectuarii cesiunii. Acordul trebuie sa fie expres si dat in scris, fara a fi necesar sa fie motivat, tacerea partii ce trebuie sa-si dea acordul in sensul efectuarii cesiunii, neconsituind refuz. Art.16 Incetarea contractului (1) Acest contract inceteaza in una din urmatoarele situatii: a) expirarea duratei stipulate in contract; b) prin rezilierea contractului de catre una din parti, atunci cand cealalta parte nu isi indeplineste culpabil obligatiile asumate; c) prin falimentul sau dizolvarea uneia dintre parti, persoana juridica, sau prin decesul uneia dintre parti, persoana fizica sau a reprezentantului principal al persoanei juridice, in masura in care contractul a fost incheiat intuitu personae (in considerarea persoanei) si nu mai poate fi continuat in lipsa acesteia; a) prin denuntare unilaterala de catre oricare dintre parti, oricand pe perioada derularii contractului:

cu consecinta pierderii avansului sau inapoierii dublului acestuia, daca este cazul;
7

cu plata catre cealalta parte a unei despagubiri in valoare de:________________; fara plata unei despgubiri catre cealalta parte, dar cu obligatia achitarii oricaror sume
datorate sau finalizarii seviciilor ce intrau in sarcina partii pana la data denuntarii unilaterale. d) alte clauze prevazute de lege. (2) (3) (4) (5) Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de incetare cu minimum ____ zile inainte de data la care urmeaza sa-si produca efectele. Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti. Prevederile acestui articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului. La data incetarii acestui contract, Prestatorul va returna Beneficiarului toata documentatia si orice Produs apartinand acestuia din urma. Art.17 Pact comisoriu (optional) (1) Daca una dintre parti nu isi va indeplini obligatiile mentionate, prezentul contract se considera desfiintat de drept fara somatie, punere in intarziere sau orice alta formalitate prealabila din partea celeilalte parti. Aceasta din urma poate totusi opta intre rezilierea de plin drept a contractului si obligarea la executare cu plata de daune interese, dupa caz.

(2)

CAP. VII DISPOZITII FINALE


Art.18 Forta majora si cazul fortuit (1) Forta majora si cazul fortuit inlatura raspunderea partilor in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract, cu conditia ca evenimentul sa fie notificat de partea care il invoca, celeilalte parti in termen de ____(zile) de la producerea lui, si partea care il invoca sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. Prin forta majora se intelege un fenomen natural sau social exterior, extraordinar, de nebiruit, si care nu putea fi prevazut (ex.calamitati naturale precum inundatiile). Prin caz fortuitse intelege o imprejurare care isi are originea in campul de activitate a debitorului sau o imprejurare de origine externa, care nu are caracter extraordinar si poate fi prevazuta si evitata cu diligenta si grija de care este in stare omul cel mai capabil. (ex.lipsa din localitate, arestarea). Daca in termen de_________(zile) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. Pe perioada existentei cazului fortuit sau a fortei majore derularea contractului se suspenda urmad apoi a se continua dupa incetarea acestuia. Dupa incetarea cazului fortuit sau a fortei majore, daca termenul contractului nu poate fi respectat, sau daca valoarea prestatiilor se modifica datorita acestui eveniment, partile vor incheia Act aditional la prezentul contract, scris si semnat, prin care vor renegocia termenii contractului.

(2)

(3)

(4) (5)

Art.19 Notificari intre parti (1) In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca este transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. Daca notificarea se transmite prin telex, telefax, e-mail, sau sms, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. Notificarile verbale se iau in considerare in masura in care acestea sunt confirmate si in una din modalitatile descrise mai sus. Art.20 Litigii (1) Litigiile izvorate din incheierea, executarea modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolva pe cale amiabila sau

(2)

(3) (4)

pe cale arbitrala la Curtea de Arbitraj_____________________; de catre instantele judecatoresti competente.


(2) In cazul solutionarii litigiilor pe cale arbitrala, Curtea de Arbitraj va solutiona litigiile in conformitate cu regulamentul si regulile sale de procedura, pe baza prevederilor prezentului contract si a legii romane. Deciziile Curtii de Arbitraj vor fi definitive si obligatorii. Art.21 Alte dispozitii finale (1) Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu prevederile Codului comercial si ale Codului civil, si a legislatiei romane in materie, in vigoare. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti. Partile convin ca prezentul act sa constituie, prin vointa lor titlu executoriu, oricare dintre parti putand pretinde celeilalte executarea obligatiei sau plata daunelor stipulate in prezentul contract. Prezentul contract, impreuna cu modificarile si anexele sale, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.In cazul incalcarii de catre una din parti a obligatiei(ilor) sale, neexercitarea de catre partea prejudiciata a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent a respectivei obligatii nu inseamna ca partea prejudiciata a renuntat la acest drept. Prezentul contract s-a incheiat azi, ___________________, (la sediul)_______________, in limba romana, continand un numar de VII (sapte) capitole, 21 (douazecisiunu) articole, fiind redactat pe un numar de 9 (noua) pagini in format A 4, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. Orice act aditional sau anexa semnate ulterior, se vor redacta in acelasi numar de exemplare originale, si se va face mentiune despre acestea pe exemplarele prezentului contract

(2) (3)

(4)

(5)

Acte anexe la prezentul contract: 1) Anexa nr.1 - Descrierea serviciilor de marketing, preturi, termene de executare;

2) Anexa nr.2 - Acord de confidentialitate.

PRESTATOR _____________

BENEFICIAR______________

10

ANEXA NR.1
la CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU ACTIVITATI DE MARKETING Nr.________/___________ PRESTATOR: _________________________________ BENEFICIAR __________________________________

DESCRIEREA SERVICIILOR DE MARKETING, PRETURI, TERMENE DE EXECUTARE


SERVICII DE MARKETING Nr. Descriere serviciu Optiune Beneficiar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Consultanta alegere denumire marca Consultanta alegere denumire slogan Consultanta alegere denumire logo Consultanta alegere tip ambalaj Consultanta alegere tip produs Promovarea produselor in Teritoriu prin orice mijloace Participarea la standuri, expozitii Realizarea de materiale si documentare in vederea promovarii Cercetare de piata - analiza concurentei Valoare/costuri suportate de Beneficiar Mod de calcul al onorariului Total onorariu de achitat Termene de executare inceput finalizat

11

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Cercetare de piata - analiza clientilor actuali si potentiali Cercetare de piata - stabilirea preturilor produselor/serviciilor Cercetare de piata - alegerea distribuitorilor Identificarea celor mai bune locatii pentru infiintare sediu, puncte de lucru sau vanzare Analiza industriei Planificarea strategica a firmei Analiza SWOT a firmei Intocmirea planului de marketing Activitati de relatii publice Planificarea fortei de vanzare Alt serviciu precum__________________________

TOTAL COSTURI CAMPANIE DE MARKETING:_____________________________ TOTAL BUGET DE MARKETING:_________________________________________ TOTAL ONORARIU DE ACHITAT:_________________________________________ AVANS:_____________________ platit la data:__________prin:_____________ REST DE PLATA:______________pana la data:_________prin:______________ BENEFICIAR_____________

PRESTATOR______________

___________________________________________________________________________________________________________________
NOTA: Prezenta anexa are un format orientativ. Partile pot sa inscrie si alte date, conforme cu vointa lor, intr-un alt format.

12

ANEXA NR.2
la CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU ACTIVITATI DE MARKETING Nr.___________/____________

ANGAJAMENT DE CONFIDENTIALITATE
PRESTATOR:_______________ BENEFICIAR:______________

1 OBIECT
1.1 1.2 1.3 Informatiile pe care le obtine Prestatorul ca efect al executarii contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale. Confidentialitatea incumba tuturor reprezentantilor Prestatorului, implicati in orice fel in derularea contractului si nu numai reprezentantului legal care a semnat contractul respectiv. Sunt confidentiale urmatoarele informatii: a) situatia financiara; b) proiectele de afaceri; c) produsele nelivrate pietei; d) procesele de fabricatie; e) licentele sau brevetele de inventii; f) alte informatii care reprezinta pozitia pe piata a Beneficiarului, precum: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 1.4 De asemenea, sunt confidentiale si urmatoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispozitia Prestatorului: a) _______________________________________________________________________ b) _______________________________________________________________________ c) _______________________________________________________________________

2 SFERA CIRCULATIEI INFORMATIILOR


2.1 Prestatorul poate dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie documente din cele mentionate la pct.1 numai persoanelor implicate in executarea clauzelor contractului sus mentionat. Persoanele implicate in executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici si alte categorii de persoane nu vor putea dezvalui informatiile confidentiale cu exceptia cazului in care Beneficiarul aproba in scris aceasta posibilitate. Prestatorul va folosi informatiile numai in scopul luarii unor decizii cu privire la executarea contractului sus mentionat, fiind tinut sa nu le utilizeze in nici un alt scop.

2.2

2.3

13

3 DURATA ANGAJAMENTULUI
3.1 3.2 Durata prezentului angajament este de______________, in afara de cazul in care una dintre parti notifica in scris celeilalte incetarea lui inainte de termen. Notificarea trebuie sa fie facuta cu________zile inainte de a deveni efectiva hotararea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.

4 SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA ANGAJAMENTULUI


4.1 4.2 Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga la plata unor despagubiri astfel:_____________________________________________________________________ Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii: a) daca informatiile erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la Beneficiar; b) informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala; c) dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris pentru aceasta; d) informatia era de circulatie publica la data dezvaluirii ei; e) Prestatorul a fost obligat in mod legal sa dezvaluie informatia.

5 INCETAREA ANGAJAMENTULUI
5.1 5.2 Incetarea angajamentului are loc la incheierea duratei lui. La data incetarii lui, informatiile prevazute nu mai au caracter confidential, cu toate consecintele ce decurg din aceasta. Prezentul angajament s-a incheiat in___________.exemplare, astazi, ______________

PRESTATOR _______________

BENEFICIAR ________________

14

ANEXA NR.3
la CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU ACTIVITATI DE MARKETING Nr.___________/____________

DETALIEREA CHELTUIELILOR RAMBURSABILE. FACTURI, DOCUMENTE JUSTIFICATIVE


PROCES VERBAL DE RECEPTIE Nr.___/______
Nr PRESTATOR________________________________________ BENEFICIAR______________________________________________ Felul cheltuielii Scopul efectuarii cheltuielii/Serviciul oferit Suma Document justificativ Alte mentiuni

1 2 3 4.. . TOTAL
TOTAL CHELTUIELI DECONTABILE:________________ DATA PANA LA CARE SE ACHITA CHELTUIELILE DECONTABILE :_____________________ ALTE MENTIUNI :__________________________________

Subsemnatul Prestator declar ca am efectuat in numele si pentru Beneficiar cheltuielile de mai sus, in scopul desfasurarii serviciilor la care m-am obligat prin contract, si urmeaza a-mi fi decontate in termenul mentionat. Subsemnatul Beneficiar declar ca am luat la cunostinta de lista cheltuielilor decontabile de mai sus, ce au fost efectuate de catre Prestator in vederea desfasurarii serviciilor si ma oblig sa le achit pana la termenul stipulat. Orice neintelegeri intervenite intre parti se solutioneza conform contractului.

PRESTATOR _______________

BENEFICIAR___________________

Reprezentant legal_________________

Reprezentant legal_______________

15

16