Sunteți pe pagina 1din 1

.

Comitetul federal este format din 41 de persoane (membri) desemnate in Conferinta federatiei, Art. 12 Comitetul federal se intruneste eel putin 0 data pe an in adunare ordinara sau ori de cite ori este nevoie la eonvocarea Biroului federal. Sedinta este valabil constituita daca participa eel putin 2/3 din membrii Comitetului federal. Hotarirlle se adopta prin vot desehis, eu majoritatea simpla a membrilor prezenti. Art. 13 Comitetul federal are urmatoarele atributii : a) dezbate pe baza orientarii date de C.N.E.F.8. planurile de dezvoltare a activitatii de baschet ; b) stabileste calendarul competitional intern ;;i international in baschet pe care il supune spreratificare C.N.E.F.S. ; stabileste orientarea si sprijina eomisiile judetene in organizarea sistemului competitional local (eras,
judet) ;
I'

c) discuta si aproba bugetul federatiei, precum si masurile pentru imbunatatirea bazei materiale ; d) numeste colegiile 9i eomisiile Iederatiei ; e) stab' este normele de reprezentare la Conferinta Iederatiei ;

fJ desemneaza din membrii sai Biroul federal si Ii revoca pentru lipsa de activitate sau abateri; coopteaza noi membri In cazul descompunerii Comitetului federal; g) aproba regulamentul de functionare a Iederatiei ; h) intretine si dezvolta relatii cu Iederatiile sportive din alte tari si eu Federatia Internaticnala de Baschet Amator ; i) acorda titlul de presedinte sau membru de onoare unor persoane care aduc 0 contributie deosebita la dezvoltarea activitatii de baschet. Art. 14 Membrii Comitetului federal au sarcina: a) de a sprijini desfasurarea activitatii de baschet si In mod deosebit din [udetulsi localitatea unde au domiciliul,. Iuind parte activa Ia activitatea locala ; b) de a sesiza federatiei felul Incare se indeplinesc hotartrile sale, pre cum si normele generale ale Statutului si Regulamentului de Iunctionare si organizare a federatiei, in baza carora se desfasoara Intreaga activitate de baschet.
5