Sunteți pe pagina 1din 92

Institutul European din Romnia Studii de impact III

Studiul nr. 6

SECTORUL AGRICOL N PERSPECTIVA ADER RII ROMNIEI LA UNIUNEA EUROPEAN : IMPLICA II ASUPRA SISTEMULUI DE PL I

Autori: Daniela Giurc - coordonator Gheorghe Hurduzeu Marioara Rusu Cosmin S l an

Cuprins:
Introducere 1. Posibilit i de implementare a PAC n Noile State Membre (NSM) 1.1. Schema de plat metodologic unic pe suprafa (hectar) - SAPS abordare 6 8 8 9 11 12 19 19 23 39 60 71 78

1.2. Schema de pl i na ionale directe complementare (CNDP) topping-up pentru NSM abordare metodologic 2. Experien a noilor state membre n aplicarea i evaluarea sprijinului direct 2.1. Implementarea schemelor de plat directe n Ungaria i Lituania 3. Op iuni de acordare a sprijinului direct fermierilor romni dup aderare 3.1. Rezultatele negocierilor cu UE privind capitolul Agricultur financiar destinat sectorului i pachetul

3.2. Alocarea pl ilor directe din bugetul comunitar conform SAPS 3.3. Evaluarea sprijinului posibil de acordat prin fermierilor romni prin schema de pl i na ionale directe complementare (CNDP) topping-up 4. Identificarea sectoarelor ce vor avea nevoie de sprijin 5. nfiin area Sistemul Integrat de Administrare i Control i capcana cercului vicios al opera ionaliz rii 6. Concluzii Bibliografie Anexe

Abrevieri
ADR ARDA API CNDP CMO INS MAPDR MIS MP NSM PAC RGA SAPS SAU SIAC SIPA SPS UE UVM Agen ia de Dezvoltare Rural Agen ia de Dezvoltare Rural Agen ia de Pl i i Interven ie Schema de Pl i Directe Complementare Common Market Organization Institutul Na ional de Statistic Ministerul Agriculturii, P durilor i Dezvolt rii Rurale Market Information System Master Plan Noile State Membre Politica Agricol Comunitar Registrul General Agricol Schema de Plat Unic pe Suprafa Suprafa a Agricol Util Sistemul Integrat de Administrare i Control Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole Schema de Pl i Directe Uniunea European Unitate Vit Mare i Agricol (Ungaria)

Lista tabelelor
Tabelul 1: Alocarea pl ilor directe n EU-10 (n milioane euro) Tabelul 2: Pl i la suprafa pentru NSM (SAPS+CNDP)/ha n euro/ha Tabelul 3: Sinteza Pl ilor Directe Na ionale Complementare Tabelul 4: Repere valorice i legislative pentru evaluarea valorii pl ilor directe posibil de acordat i a interven iior de pia pentru principalele produse reglementate prin PAC Tabelul 5: Suprafa a agricol total i utilizat Tabelul 6: Structura exploata iilor agricole dup num r, suprafa agricol utilizat , sector de activitate i statut juridic Tabelul 7: Exploata ii agricole eligibile i neeligibile dup statutul juridic Tabelul 8: Structura exploata iilor agricole eligibile dup clasa de m rime Tabelul 9: Structura exploata iilor agricole eligibile i neeligibile dup modul de utilizare a terenurilor Tabelul 10: Structura exploata iilor agricole eligibile i neeligibile dup efectivele de animale pe principalele specii. Tabelul 11: Evaluarea valorii pl ilor directe (SAPS) func ie de m rimea exploata iei (pachetul financiar 2007-2009) Tabelul 12: Estimarea valorii SAPS pe culturi Tabelul 13: Evaluarea plafoanelor maxime pentru pl ile directe (SAPS) i CNDP pentru culturi arabile Tabelul 14: Evaluarea valorii CNDP pentru culturi arabile func ie de m rimea exploata iei Tabelul 15 Estimarea CNDP posibil a fi acordate pentru diferite culturi arabile Tabelul 16: Estimarea CNDP posibil a fi acordate culturilor din schemele de sprijin UE altele dect arabile Tabelul 17: Evaluarea pl ilor directe pentru lapte posibil de acordat n Romnia Tabelul 18: Estimarea pl ilor directe posibil de acordat pentru lapte (varianta 2) Tabelul 19: Evaluarea pl ilor directe pentru carne de vit i vi el nivel UE-15

Tabelul 20: Evaluarea pl ilor directe pentru carne de oaie i capr nivel UE-15

Tabelul 21: Evaluarea necesarului de p uni i fne e pentru sectorul zootehnic eligibil pentru sprijin prin PAC Tabelul 22: Estimarea CNDP posibil a fi acordate sectorului zootehnic prin schemele de sprijin UE Tabelul 23: Estimarea sprijinului posibil de acordat prin CNDP pentru sectorul zootehnic Tabelul 24: Evaluarea CNDP pentru sectorul zootehnic conform criteriilor de eligibilitate pe sectoare i total pentru anul 2007 Tabelul 25: Evaluarea sprijinului direct posibil de acordat Romniei de la bugetul Tabelul 26: Prognoza ofertei i utiliz rii produc iei la principalele culturi arabile 2007-2010 Tabelul 27: Prognoza efectivelor de animale Tabelul 28: Prognoza dinamicii pie ei la carne Tabelul 29: Ipoteze de lucru pentru evaluarea sprijinului maxim posibil de acordat pentru zah r i produse din zah r Tabelul 30: Structura efilor de exploata ii agricole dup nivelul de educa ie i nivelul de instruire n domeniul agricol

Lista figurilor
Figura 1: Valorile estimative ale pachetului financiar pentru SAPS i evalu ri ale SAPS/ha Figura 2: Posibila configura ie a sprijinului direct pe culturi Figura 3: Distribu ia activit ilor Sistemului integrat de administrare i control pe luni i ani Figura 4. Sumele maxime posibil de acordat prin pl i directe complementare na ionale n anul 2007 comparativ cu bugetul na ional disponibil

Introducere
Semnarea de c tre Romnia i Bulgaria a Tratatului de aderare la 25 aprilie 2005 a reprezentat un succes i o recunoa tere european a eforturilor sus inute din ultimii ani pe drumul ireversibil al integr rii. Chiar dac aceast recunoa tere este condi ionat de anumite criterii obligatorii, acestea ar putea pune la ndoial procesul doar din punct de vedere temporal i nu decizional. Cu toate c progresele realizate pn n prezent pentru ndeplinirea criteriilor de aderare sunt semnificative, se poate afirma ca partea cea mai dificil , implementarea angajamentelor asumate i func ionalitatea mecanismelor institu ionale, reprezint o provocare important pentru perioada urm toare. Finalizarea destul de tardiv (2004) a negocierilor la capitolul nr. 7: Agricultura (unul din cele mai controversate i dificile capitole de negociere), datorat n mare parte i dinamicii schimb rii PAC, a clarificat/rectificat unele cerin e din Documentul ini ial de pozi ie prezentat de Romnia, dar a l sat i o oarecare libertate de decizie politic n cazul unor mecanisme cum ar fi: selectarea schemei de pl i directe, poten iala suplimentare a acestora prin pl i na ionale directe complementare din bugetul na ional, modalit ile de plat , transferurile ntre aloc rile bugetare (posibilitatea utiliz rii supliment rii pl ilor directe din bugetul alocat dezvolt rii rurale) precum i definirea criteriilor de eligibilitate pentru acordarea sprijinului direct. Toate aceste posibilit i trebuiesc studiate i evaluate de c tre deciden i n vederea fundament rii deciziilor viitoare. Studiul de fa i propune s analizeze i s fundamenteze posibilele op iuni referitoare la aplicarea pl ilor directe pe suprafa precum i a pl ilor directe complementare din perspectiv bugetar i administrativ . Pentru aceste evalu ri s-au avut n vedere o serie de elemente deja cunoscute i anume: legisla ia PAC pentru noile state membre, rezultatele negocierilor, liniile directoare furnizate de Comisia European pentru evaluarea i aprobarea pl ilor na ionale directe precum i experien a noilor state membre referitoare la aceste probleme. Pentru estimarea implica iilor bugetare, n lucrare sunt prezentate o serie de op iuni pentru aplicarea pl ilor na ionale directe complementare (topping-up), evaluate dup metodologia (liniile directoare) propus noilor state membre pe baza urm toarelor elemente: rezultatele negocierilor i pachetul financiar pentru Romnia n perioada 2007-2009; evaluarea nivelul pl ilor directe pe suprafa (SAPS); evaluarea nivelului pl ilor na ionale directe complementare (CNDP) posibil de acordat dup aderare; sursa de finan are a acestora (bugetul na ional i/sau fondurile de dezvoltare rural care vor putea fi accesate prin modulare invers ); modalitatea de acordare a lor (supliment pe suprafa sau diferen iere pe categorii de produse pe criteriul compens rii pierderilor ori acela al amplific rii avantajelor competitive).

Un alt obiectiv al studiului l reprezint formularea unor recomand ri i prezentarea unor op iuni care s ofere un cadru orientativ deciden ilor pentru fundamentarea deciziilor legate de implementarea sistemului de pl i unice pe suprafa i a m surilor de interven ie pe pia . Evaluarea dimensiunii administrative a implement rii PAC i eviden ierea cu prec dere a nevoile institu ionale legate de implementare precum i radiografierea i analizarea dificult ilor ntmpinate sub acest aspect .reprezint un alt aspect al studiului De asemenea, studiul i mai propune s identifice posibilele sectoare care ar avea nevoie de sprijin prin Organiza iile Comune de pia (interven ii prin refinan ri la export i stocare public i/sau privat ).

1. Posibilit i de implementare a PAC n noile state membre (NSM)


Conform tratatelor de aderare fermierii din noile state membre (NSM) au acces la sprijinul posibil de acordat pie elor reglementate prin Organiza iile Comune de Pia (Common Market Organization CMO) precum i la pl ile directe. Modalitatea de implementare a PAC precum i valoarea sprijinului acordat n NSM sunt reglementate prin documentele de aderare semnate cu fiecare NSM n parte. Astfel, valoarea sprijinului acordat NSM din bugetul comunitar este de 25 % din valoarea pl ilor directe alocate n UE n primul an dup aderare, 30 % n anul al doilea, 35 % n anul al treilea, 40% n anul al patrulea i apoi o cre tere anual de 10%, pn la atingerea valorii de 100% din sprijinul UE-15. Conform reglement rilor n vigoare i a rezultatelor negocierilor pl ile directe (att cele din sectorul vegetal i cele din sectorul animal) se vor putea aloca independent de nivelul produc iei, func ie de deciziile politice, att sub forma unei scheme simplificate de plat (schema standard de pl i directe - SPS) sau aplicnd schema de plat unic pe suprafa (SAPS). n acest sens, Uniunea European a acordat libertate de decizie NSM n ceea prive te selectarea schemei de pl i directe precum i n ceea ce prive te poten iala suplimentare a acestora din bugetul na ional, prin mecanismul top-up (Pl i Na ionale

Directe Complementare CNDP). n ceea ce prive te nivelul maxim permis al CNDP, acesta a fost agreat s se aplice la latitudinea NSM n dou modalit i i anume: 30% fa de valoarea pl ilor directe acordate n UE-15 sau cu 10 % mai mult fa de valoarea sprijinului de

preaderare (n cazul n care NSM statul membru a decis s aplice o politic de sus inere similar cu PAC nainte de aderare). unic pe suprafa (hectar) - SAPS - abordare

1.1. Schema de plat metodologic

Conform reglement rilor comunitare aceast schem de sprijin se poate aplica timp de trei ani dup aderare (perioad n care NSM i poate perfec iona Sistemul Integrat de Administrare i Control (SIAC) necesar administr rii schemei unic de plat SPS a se vedea Anexa 1). La terminarea perioadei de trei ani Comisia European va evalua stadiul implement rii SIAC i va decide dac aceast form de plat va continua (maximum dou prelungiri a cte 1 an fiecare) sau dac se va trece la schema unic de plat (SPS). Conform acestor prevederi este posibil ca aceast schem de plat s fie valabil cinci ani dup aderare n cazul NSM. Dac nici dup perioada de prelungire a aplic rii SAPS sistemele de management i control (SIAC) din NSM nu sunt preg tite s treac la aplicarea SPS, atunci se poate decide ca s se continue aplicarea SAPS dar procentul de sprijin s fie nghe at la valoarea de 50% din nivelul UE-15. Schema de plat unic pe suprafa (hectar) SAPS const n plata unei sume uniforme pe hectar pl tibil odat pe an decuplat total de produc ie. Condi iile de eligibilitate stabilite pentru acordarea acestui sprijin sunt n general urm toarele: 8

men inerea terenului respectiv n bune condi ii agricole i de mediu; criteriul de eligibilitate minim este urm torul: suprafa a minim a exploata iei s fie de 1 ha i nu poate s fie compus din parcele mai mici de 0,3 ha.

n cadrul acestei scheme, valoarea pl ii pe hectar se calculeaz prin mp r irea plafonului na ional de pl i directe la suprafa a agricol eligibil . Suprafa a agricol eligibil este suprafa a agricol utilizat stabilit conform defini iei EUROSTAT1 (indiferent dac este sau nu n produc ie la acea dat ) din anul premerg tor ader rii, ajustat dup criteriile aprobate de Comisie pentru fiecare NSM n parte (minus suprafa a cu parcele neeligibile sub 0,3 ha, minus suprafa a exploata iilor ntre 0,3-1 ha, minus terenurile care nu sunt men inute n bune condi ii agricole i de mediu: terenuri erodate, poluate, etc., minus alte terenuri necorespunz toare sau cu alte destina ii). Suprafe ele de teren care trebuiesc excluse de la acordarea SAPS trebuiesc evaluate de c tre organele competente ale fiec rui NSM.

1.2. Schema de pl i na ionale directe complementare (CNDP) topping-up pentru NSM abordare metodologic NSM au posibilitatea de a suplimenta dup aderare (perioada de tranzi ie) pl ile directe, i cu aprobarea Comisiei, pot s suplimenteze acest sprijin prin pl i na ionale complementare (CNDP) a a numitele top up-uri. Pl ile na ionale complementare nu pot dep i 55% din valoarea pl ilor directe la nivelul UE, n primul an dup aderare, 60% n anul al doilea, 65% n anul al treilea, iar ncepnd cu anul al patrulea, maximum 30% peste nivelul pl ilor din anul respectiv. Uniunea European a mai acordat NSM o excep ie de la regul i anume c n primii trei ani dup aderare CNDP posibil de acordat s fie par ial finan ate din fondurile de dezvoltare rural (care vor putea fi accesate prin modulare invers ) din pachetul financiar stabilit pentru fiecare NSM n parte. Aceast contribu ie nu trebuie s dep easc 20% din alocarea anului respectiv dar NSM pot decide s nlocuiasc rata anual de 20% cu urm toarele rate: 25% n primul an, 20% n anul al doilea i 15% n anul al treilea dup aderare. Avnd n vedere reglement rile comunitare i aceste sume trebuiesc cofinan ate din bugetul na ional. De asemenea, conform reglement rilor n vigoare este posibil aplicarea CNDP func ie de obiectivele politicii agricole na ionale iar modul de evaluare i aplicare depinde de schema de plat adoptat (SPS sau SAPS), modul de calcul (ca referin func ie de nivelul de sprijin din EU 15 sau ca referin func ie de nivelul na ional de sprijin din anul de referin al pre-ader rii), sursa de finan are (dac sunt complet finan ate de la bugetul na ional sau dac statul membru folose te op iunea de a transfera
1

Suprafa a total a terenurilor agricole, p uni i fne e permanente i gr dini familiale, vii i livezi.

din fondul de dezvoltare rural un maxim de 20% din bugetul destinat pilonului 2, caz n care are nevoie de co-finan are din bugetul na ional). Statul membru i Comisia European mp rt esc responsabilitatea n ceea ce prive te implementarea CNDP i din acest motiv metodologia de aplicare a acestora trebuie s se bazeze pe un cadru comun pentru toate p r ile implicate n preg tirea, aprobarea, administrarea i controlul acestora. Din acest motiv, Comisia European a elaborat un fel de ghid pentru evaluarea i aplicarea CNDP n NSM.2 Conform acestuia aplicarea CNDP (cu autorizarea Comisiei) se poate face numai in cadrul schemelor de sprijin conforme cu PAC (culturi arabile: cereale, culturi proteice, semin e oleaginoase i plante pentru fibre, a a cum sunt definite n Anexa I a Regulamentului Consiliului nr. 1251/ 1999, cartofi pentru fecul , ulei de m sline, leguminoase cu boabe: linte, n ut, m z riche din specia Vicia sativa L. i Vicia ervilla Willd, viermi de m tase, banane, stafide, tutun, semin e conform Articolului 1 al Regulamentului 2358/1971, hamei, orez, carne de vit i vi el, ovine i caprine, gru dur, culturi proteice, fructe cu coaj , culturi energetice, lapte i produse lactate). Conform cadrului metodologic de aplicarea a CNDP n cazul n care statul membru opteaz pentru aplicarea schemei SAPS, toate pl ile din cadrul schemelor de sprijin ale UE sunt grupate ntr-un singur pachet financiar pentru a fi mp r ite egal pentru toate hectarele eligibile, neexistnd o distinc ie ntre sectoare. Op iunile pentru aplicarea CNDP n acest caz pot fi: pentru un grup de sectoare (de exemplu, dou scheme, una pentru produsele cuprinse n schemele de plat din produc ia vegetal i o schem de plat pentru produc ia zootehnic ); pentru un sector anume sau un subsector (de exemplu, pentru un produs sau dou din cadrul culturilor arabile i restul uniform pentru toate culturile arabile); o schem pentru terenurile l sate set-aside sau s exclud aceste terenuri de la plat .

Pl ile suplimentare (CNDP) nu pot fi acordate pentru sectoarele neacoperite de schemele de sprijin din UE-15 (cartofii de consum, sfecla de zah r3, fructele i legumele i alte culturi permanente). Comisia va verifica dac acordarea CNDP-urilor este n concordan cu schemele de sprijin PAC din UE-15.

Liniile directoare pentru aprobarea pl ilor directe complementare n noile sate membre, document care a fost pus la dispozi ia echipei de cercetare a acestui studiu de c tre MAPDR. 3 Conform noilor reglement ri referitoare la Organizarea Comun de pia la zah r i produse din zah r este permis acordarea CNDP pentru NSM. Deoarece reglement rile sunt de dat recent putem afirma, conform cu informa iilor furnizate de MAPDR, c n acest caz se pot acorda CNDP urmnd ca metodologia de evaluare s fie stabilit ulterior.

10

2. Experien a noilor state membre n aplicarea i evaluarea sprijinului direct


n ceea ce prive te aplicarea sprijinului direct, majoritatea NSM (cu excep ia Sloveniei i a Maltei) au optat pentru aplicarea SAPS. Din pachetul financiar alocat celor 10 NSM dou treimi dintre pl ile directe sunt alocate Poloniei i Ungariei, urmate de Republica Ceh i Slovacia. Alocarea pl ilor directe n EU-10 (NSM) este detaliat n tabelul 1. Tabelul 1: Alocarea pl ilor directe n EU-10 (n milioane euro)
2005 Republica Ceh Estonia Cipru Letonia Lituania Ungaria Malta Polonia Slovenia Slovacia
.

2006 265.7 27.3 10.4 39.6 107.3 408.7 0.78 845.0 41.4 113.6

2007 342.4 40.4 13.9 55.6 146.9 495.1 1.59 1 098.8 55.5 144.5

2008 427.8 50.5 17.4 69.5 183.6 618.5 1.99 1 373.4 69.4 180.5

2009 513.2 60.5 20.9 83.4 220.3 741.9 2.38 1 648.0 83.3 216.6

2010 598.5 70.6 24.4 97.3 257.0 865.2 2.78 1 922.5 97.2 252.6

2011 683.9 80.7 27.8 111.2 293.7 988.6 3.18 2 197.1 111.0 288.6

2012 769.3 90.8 31.3 125.1 330.4 1 111.9 3.57 2 471.7 124.9 324.6

2013 854.6 100.9 34.8 139.0 367.1 1 253.3 3.97 2 746.3 138.8 360.6

227.9 23.4 8.9 33.9 92.0 375.4 0.67 724.3 35.3 97.6

Sursa: Official Journal of the European Union, 30.03.2004

Pe lng fondurile din bugetul comunitar o mare parte din fondurile ce sprijin PAC vor trebui s provin din bugetele NSM. ntruct implementarea PAC n NSM va fi realizat pe parcursul unei perioade de tranzi ie (a a cum este specificat n capitolul 1), aceste state pot suplimenta pl ile directe din bugetul comunitar cu o contribu ie na ional (CNDP). Pl ile directe - SAPS incluznd CNDP cele 10 NSM sunt prezentate n tabelul 2. Tabelul 2: Pl i la suprafa
Statul Produc ia de referin t/ha 2004

pentru NSM (SAPS+CNDP)/ha n euro/ha


2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112013

Republica Ceh

4.20 145.7

159.0

172.2

185.5

212.0

238.5

265

265

11

Statul

Produc ia de referin t/ha

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

20112013

Ungaria Polonia Slovacia EU-10 EU-15 EU-10/ EU15,%


* estim ri

4.73 149.5 3.00 104.0 4.06 140.8 4.00* 138.6 4.77 300.5 83.8 46.1

161.0 113.4 153.6 151.2 300.5 50.3

174.3 122.9 166.4 163.8 300.5 54.5

208.6 132.3 179.2 176.4 300.5 58.7

238.4 151.2 204.8 201.6 300.5 67.1

268.2 170.1 230.4 226.8 300.5 75.5

298 189 256 252 300.5 83.8

298 189 256 252 300.5 83.8

Sursa: DG AGRI, Country Reports.

2.1. Implementarea schemelor de plat directe n Ungaria i Lituania O analiz comparativ a implement rii SAPS i CNDP n Ungaria i Lituania se poate dovedi util n condi ii de comparabilitate propor ional . n Ungaria4, criteriile de eligibilitate pentru pl ile SAPS precizeaz c toate persoanele fizice i juridice pot fi eligibile pentru pl i acordate pe suprafa n cadrul SAPS innd seama de suprafa a agricol pe care o utilizeaz , dac : (i) depun o cerere ntr-o form corespunz toare; (ii) utilizeaz o suprafa agricol care este ntre inut n bune condi ii agricole i de mediu i (iii) suprafa a ndepline te criteriile de m rime (> 1 ha). A adar, dimensiunea minim a suprafe ei eligibile a unei exploata ii trebuie s fie de cel pu in 1 ha, iar dimensiunea minim a unei parcele agricole trebuie s fie 0,3 ha. De asemenea, i pentru exploata iile pomicole i viticole mai mari de 0,3 ha pot solicita pl i. Ungaria a putut aplica SAPS n 2004 pe 4.355.154 ha, ca suprafa eligibil , folosind un pachet financiar de 305.810.000 euro. agricol

Pl ile CNDP A a cum am precizat anterior, Ungaria a adoptat schema de plat SAPS i a ales s suplimenteze aceste pl i prin aplicarea CNDP.

Complementary National Direct Payments in Hungary in 2004, tradus i adaptat de Emilia Teodorescu, Serviciul IACS, APIAIADR, document pus la dispozi ia echipei de cercetare de c tre MAPDR.

12

Pentru primul an de aderare, politica n domeniu viza crearea a 10 scheme CNDP diferite care s-au finan at n ntregime din bugetul na ional, conform cu metodologia prezentat n capitolul 1 (pl i directe care s nu dep easc 55% din suma total a sprijinului n UE -15, aceast sum urmnd a fi dedus din suma total a sprijinului direct disponibil pentru sector n cadrul schemei unice de plat pe suprafa (exceptnd CNDP suplimentar pentru ovine femele). Criteriile generale pentru acordarea CNDP n Ungaria se refer i la persoanele eligibile, acestea fiind considerate: o persoan juridic cu sediul, sau care i exercit activitatea economic (produc ie, servicii, comer ) sau o persoan fizic cu domiciliul permanent sau temporar, o persoan fizic sau juridic sau alte organiza ii, care au proprietate, realizeaz venit/profit pe teritoriul republicii Ungare. Criteriilor generale li se adaug criterii specifice pentru fiecare dintre sectoarele cuprinse n schema CNDP. Pentru exemplificare vom prezenta criteriile specifice pentru eligibilitatea CNDP pentru culturile vegetale (incluznd aici culturi arabile, orez i tutun): - CNDP acordate pe suprafa pot fi solicitate numai pentru acele suprafe e pentru care au fost solicitate i pl i SAPS; - o singur solicitare CNDP ntr-un an de pia parcel agricol ; dat se poate face pentru fiecare

- fiecare parcel pentru care se solicit CNDP acordate pe suprafa nu poate fi mai mic de 0,3 ha, dar suprafa a total acoperit de o cerere trebuie s fie de cel pu in 1 ha (inclusiv suprafe ele SAPS); - acolo unde sem natul sau transplantarea s-au terminat nainte de 15 iunie; - parcela trebuie s fie o suprafa agricol determinat ; - parcelele trebuie s fie men inute n condi ii bune agricole i de mediu; - schema de necultivare a terenului nu este eligibil ; - valoarea sprijinului este stabilit la hectar; - n cazul n care suprafa a total introdus n solicitare dep e te suprafe ele de baz pentru CNDP, suprafa a eligibil per produc tor va fi mic orat propor ional n anul de pia dat; - solicitan ii de CNDP pot fi beneficiarii care solicit sprijin din partea ARDA5. Pl ile CNDP pentru sectorul zootehnic Pentru bovine i ovine criteriile generale de eligibilitate se refer la faptul c solicitantul: (a) trebuie s de in un num r de nregistrare, primit de la ARDA; (b) trebuie s aib condi ii corespunz toare de cre tere a animalelor a a cum sunt definite n legisla ia ungar i UE relevant ; (c) trebuie s asigure marcarea i nregistrarea continu a animalelor; (d) trebuie s in propriul registru privind schimb rile de efective iar acest registru trebuie s fie disponibil autorit ii competente, la cerere, timp de 3 ani.
5

Agen ia de Dezvoltare Rural

i Agricol din Ungaria.

13

Criterii specifice CNDP pentru carnea de vit sunt urm toarele: (a) num rul minim de animale eligibile este de un animal; (b) vnzarea animalului trebuie s fie certificat cu certificat emis de Sistemul Ungar de Identificare i nregistrare Individual a Bovinelor (ICRIS) i certificat de export sau abator. Criterii specifice CNDP vaci pentru lapte: (a) prima se poate aplica la animalele bovine femele ce apar in speciilor bovine sau speciilor cu scop dublu (Simmental) sau n scute din ncruci ri de specii cu acestea, propuse de solicitant; (b) num rul minim de animale eligibile este de un animal; (c) posesia animalului trebuie s fie certificat cu un certificat emis de c tre Sistemul Ungar de Identificare i nregistrare a Bovinelor i asocia iile de cre tere a animalelor; (d) solicitantul trebuie s dovedeasc n mod legal utilizarea materialului seminal apar innd unei specii bovine sau speciei Simmental Unguresc la ntreg efectivul de femele; (e) solicitantul trebuie s utilizeze material seminal de la specii nregistrate i aprobate, n concordan cu prevederile Actului privind speciile de animale; (f) solicitantul trebuie s dovedeasc faptul c animalele nu sunt infectate cu Tuberculosis, Leukosis i Brucellosis. Sprijinul este acordat n concordan cu num rul de animale din solicitare. Dreptul la cot va fi stabilit n momentul aprob rii solicit rii, pe baza num rului de animale eligibile. CNDP pentru lapte. To i produc torii care posed cota de lapte i sunt nregistra i n Sistemul de nregistrare a Cotei la Lapte pot solicita CNDP lapte. Ajutorul este pl tit pe baza cotei de lapte. Criterii specifice CNDP pentru lapte: (a) prima poate fi solicitat numai de produc tori care sunt nregistra i n Sistemul de nregistrare a Cotei pentru Lapte; (b) solicitantul trebuie s predea lapte neprelucrat unei companii procesatoare de lapte nregistrate (cump r tor en-gros) sau/ i s vnd direct lapte i produse din lapte; (c) solicitantul trebuie s ndeplineasc cerin ele specifice de nregistrare ale produc torilor de lapte. Criterii specifice CNDP pentru ovine femele: (a) num rul minim de animale eligibile din solicitare trebuie s fie de 10 capete; (b) solicitantul trebuie s asigure utilizarea speciilor de berbeci nregistrate i aprobate n concordan cu prevederile Actului privind speciile de animale; (c) solicitantul cre te animalele eligibile pentru o perioad de reten ie de 100 zile ncepnd cu ultima zi a perioadei de depunere a cererii. Produc torii, cresc tori de oi i capre din zonele defavorizate pot solicita CNDP pentru ovine femele suplimentar. Prima va fi acordat numai produc torilor care sunt ndrept i i s primeasc prime CNDP pentru oi. n tabelul 3 este prezentat n sintez valoarea CNDP posibil de acordat n Ungaria.

14

Tabelul 3: Sinteza Pl ilor Directe Na ionale Complementare


Schema CNDP Nivelul maxim de plat (euro) 12.877.000 14.537.000 11.403.000 18.302.000 7.197.000 1.155.000 746.000 5.105.000 11.231.000 327.554.000 Rata maxim de plat (euro/unitate) 136,09 euro/cap 124,25 euro/cap 5,86 euro/t 9,40 euro/t 6,28 euro/cap 3,85 euro/cap 231,56 euro/ha 2.552,43 euro/ha 3.224,85 euro/ha 93,03 euro/ha Nivelul maxim al unit ilor eligibile (cota) 946.200 capete 117.000 capete 1.947.280 tone 1.947.280 tone 1.146.000 capete 300.000 capete 3.222 ha 2.000 ha 3.483 ha 3.520.790 ha

Bovine Vaci de lapte Lapte Lapte* Ovine femele Ovine femele suplimentar Orez Tutun Orz Tutun Virginia Arabil

* dac este acceptat propunerea Comisiei privind pl ile CNDP pentru prelucrarea laptelui pn la 85 % Sursa: sintez dup Complementary National Direct Payments in Hungary in 2004

n Lituania6, pl ile directe se acord dup cteva principii generale i anume: (i) SAPS (conform reglement rilor UE prezentate n capitolul 1) i CNDP (bazate pe op iunea pn la 30%) (ii) CNDP-urile se vor finan a din EAGGF - sec iunea Garantare i bugetul na ional; (iii) sumele pentru CNDP-uri se aloc pentru sectoarele care de in un rol substan ial n agricultura Lituaniei, n conformitate cu prevederile pentru strategia na ional pentru agricultur i dezvoltare rural , precum i cu resursele financiare disponibile (bugetul na ional), astfel nct s respecte i s nu contravin intereselor politicii agricole comune. n Lituania suprafa a agricol eligibil din cadrul SAPS este partea suprafe ei agricole utilizate care a fost men inut n bune condi ii agricole i de mediu la data de 30 iunie 2003, n produc ie sau nu la acea dat 7. Prin suprafa a agricol utilizat se n elege suprafa a total format din teren arabil, paji ti permanente, culturi permanente i legume a a cum sunt stabilite de Comisie (EUROSTAT) n scopuri statistice. Pentru 2004 n Lituania s-a alocat sprijin direct pentru suprafe e cu o m rime de cel pu in 1 hectar pe exploata ie. Solicitantul pl ilor, conform SAPS, este o persoan fizic sau juridic care practic activit i agricole i ndepline te cerin ele pentru
6

sintez dup Implementarea schemei unice de pl i pe suprafa i pl i na ionale directe complementare n Lituania 2004, APIA, traducere de Lucia Vigtind i Monica Serb nescu, document pus la dispozi ia echipei de cercetare de c tre MAPDR. 7 Terenul eligibil pentru plata unic pe suprafa va fi men inut n bune condi ii agricole i de mediu, aflat n produc ie sau nu. Terenul men inut n bune condi ii agricole i de mediu este acela care ndepline te cerin ele minime stabilite de Ministerul Agriculturii din Republica Lituania.

15

aprobarea pl ilor directe. Astfel, acesta va trebui s de in terenul agricol pentru care solicit pl i directe i s aib exploata ia nregistrat n Registrul Agricol i Afaceri Rurale. Suma pentru plata unic pe suprafa a fost calculat prin mp r irea pachetului financiar stabilit pentru 2004 la suprafa a agricol identificat ca eligibil . Plata unic pe suprafa a fost evaluat la de 35,87 euro/ha n 2004, plat care se poate acorda conform reglement rilor comunitare doar o dat pe an. n cazul n care n anul dat plata unic pe suprafa dep e te pachetul financiar anual, suma pe hectar va fi redus propor ional prin aplicarea unui coeficient de reducere. Schemele CNDP n Lituania Lituania a decis s utilizeze posibilitatea de a recurge pentru CNDP la o parte din fondurile alocate dezvolt rii rurale, conform cu metodologia prezentat n capitolul 1. Astfel, n Lituania, Fondul de Dezvoltare Rural al UE i bugetul na ional vor furniza fondurile pentru CNDP (aceste sume mpreun cu sumele aferente acordate prin SAPS nu vor dep i 55% din nivelul pl ilor directe din UE). Suprafa a de teren cultivat , nesprijinit prin CNDP, este diferen a ntre suprafa a total agricol utilizat (exceptnd fne ele, paji ti i ierburi perene) identificat prin Recens mntul Agricol 2003 i suma suprafe elor identificate ca avnd mai pu in de 1 ha/ferm i suprafe ele cultivate sprijinite prin CNDP. n Lituania s-a decis ca suprafa a total de baz (inclusiv terenurile nelucrate identificate prin Recens mntul Agricol 2003) s fie sprijinite prin SAPS. n cazul terenurilor nelucrate i necultivate nu se vor acorda CNDP ci doar pl i directe conform cu SAPS. CNDP pentru culturi arabile Deciden ii din Lituania au ales dou scheme CNDP pentru culturile vegetale i anume: (i) CNDP pentru culturi arabile sprijinite prin CNDP, altele dect pentru inul pentru fibr i (ii) CNDP pentru inul pentru fibr . ntregul pachet financiar primit din Fondul de Dezvoltare Rural este alocat pentru toate hectarele eligibile prin mp r irea acestui pachet la suprafa a eligibil , sprijinit prin CNDP. Din totalul pl ii unice pe suprafa , 39,69 euro/ha este plata pentru sprijin prin CNDP alocat de la Fondul de Dezvoltare Rural . Acest pachet financiar pentru CNDP pentru culturi arabile s-a calculat innd cont de liniile directoare pentru NSM dup urm toarea metodologie: - pachetul sectorial de 55% din nivelul UE s-a calculat prin nsumarea pachetelor sub-sectoriale de 55 % din nivelul UE; - pachetul financiar pentru CNDP este diferen a dintre pachetele sectoriale de 55% la nivelul UE i partea acoperit de SAPS;

16

- valoarea maxim a CNDP este ob inut prin mp r irea pachetului sectorial aferent CNDP-ului la suprafa a eligibil . Astfel, valoarea maxim a CNDP este 58,84 euro/ha; - resursele financiare disponibile luate n considera ie (buget na ional) i valoarea maxim identificat a CNDP au condus la valoarea stabilit de 56,81 euro/ha; - valoarea pl ii totale per ha pentru culturile sprijinite prin CNDP este ob inut prin nsumarea pl ii acoperit prin SAPS i cea acoperit prin CNDP: 35,87 euro/ha + 56,81 euro/ha = 92,68 euro/ha (SAPS + CNDP = 54% din nivelul UE); - pentru inul de fibr suma total de plat va atinge 100% din nivelul UE. n cazul n care, n anul respectiv, CNDP pentru culturile arabile n Lituania dep e te pachetul anual financiar, suma pe ha este redus propor ional prin aplicarea unui coeficient de reducere. CNDP pentru sectorul zootehnic CNDP-urile pentru sectorul zootehnic se bazeaz pe rezultatele negocierilor din acest sector, pl ile f cndu-se pe cap de animal pentru: vaci pentru al ptat, prima pentru taurine, prima pentru sacrificare pentru bovine i ovine. n Lituania, pentru a simplifica schema de pl i directe i pentru o mai bun administrare a acestora, pl ile sunt incluse ntr-un singur CNDP pe cap de animal. Este eligibil pentru plata CNDP fermierul care are un efectiv de animale n proprietate, nregistrat i care furnizeaz regulat informa ii despre evolu ia acestuia la centrul Agricol de Informare i Afaceri Rurale, n conformitate cu procedura prev zut n legisla ie. Se vor pl ti CNDP pentru: (i) vaci de lapte i juninci (n scute pn la 31 martie ale anului respectiv) crescute pentru carne; (ii) tauri (cu greutatea minim a carcasei de 185 kg sau n viu, cu o greutate de 340 kg), la momentul sacrific rii, livra i pentru t ieri la abatoare controlate de Serviciul Veterinar i pentru Alimenta ie al Lituaniei sau exporta i n viu (dar nu mai mici de 9 luni); (iii) vaci pentru t iere pentru carne, nu mai mici de 9 luni, livrate la abatoare controlate de Serviciul Veterinar i pentru Alimenta ie al Lituaniei i export de animale dar nu mai mici de 8 luni; (iv) ovine cu cel pu in un miel i pentru un fermier care are nu mai pu in de 10 oi n cerere. Pachetul financiar pentru CNDP pentru sectorul zootehnic este complet finan at de la bugetul na ional. Pachetul este determinat conform nivelului maxim permis de plat (55 % din nivelul EU) i a resurselor financiare disponibile (bugetul na ional). Pachetul financiar de la bugetul na ional pentru sectorul zootehnic este mp r it pe sub-sectoare: (i) pachetele sub-sectoriale de 55 % din nivelul UE, (ii) pachetele subsectoriale pentru CNDP ce sunt rezultatul diferen ei ntre pachetul subsectorial de 55 % din nivelul UE i partea acelui pachet acordat prin SAPS, (iii) valoarea pl ii maxime pentru CNDP este ob inut prin mp r irea pachetului subsectorial al CNDP la num rul de animale agreat n actul de aderare.

17

Anexa 2.

Detalierea SAPS i CNDP pentru anul 2004 n Lituania este prezentat n

18

3. Op iuni de acordare a sprijinului direct fermierilor romni dup aderare


Conform documentelor n vigoare, Romnia a acceptat adoptarea acquis-ului comunitar (a a cum este stipulat n capitolul Agricultur ) urmnd ca n perioada imediat urm toare s prezinte Comisiei op iunile de politic agricol na ional referitoare la aplicarea Pl ilor Na ionale Directe Complementare. Studiul i propune n acest capitol s analizeze i s fundamenteze posibilele op iuni referitoare la posibilitatea aplic rii acestor pl i precum i la evaluarea sumelor maxime posibil de acordat fermierilor romni dup aderare. 3.1. Rezultatele negocierilor cu UE privind capitolul Agricultur financiar destinat sectorului i pachetul

Romnia a ob inut o alocare bugetar de la UE destinat implement rii PAC de peste 4 miliarde euro pentru perioada 2007-2009. Din acest pachet financiar sprijinul propus pentru pl ile directe se ridic la 967,9 milioane euro, sum care include sus inerea financiar destinat produselor sau sectoarelor pentru care sunt stabilite cote, suprafe e de referin sau plafoane na ionale (conform cu tabelul 4). Acest tip de sus inere financiar nu necesit cofinan are de la bugetul na ional, dar implic costuri semnificative de implementare. Pentru m surile pia s-au alocat 732 milioane euro, sum n care este inclus interven ia pe pia i refinan area la export. Nici aceste sume nu necesit cofinan are na ional dar implic la rndul lor costuri de implementare, care vor trebui suportate de bugetul na ional mai ales n perioada de preaderare. Conform legisla iei europene interven ia pe pia reprezint o prghie de interven ie pentru stabilizarea pre urilor pie ei, prin cump rarea produc iei n surplus i stocarea ei n stocuri publice sau private. Refinan rile la export reprezint o alt prghie de interven ie de pia pentru anumite produse exportate (printre care laptele i produsele lactate, carnea de vit , cerealele, fructele i legumele, produsele din zah r, produsele prelucrate etc.) care reprezint o acoperire a diferen ei ntre pre ul la export i pre ul interna ional, avnd n vedere c pre urile la produsele agricole sunt n general mai mari n Uniunea European n compara ie cu cele de pe pia a mondial . Sus inerea financiar pentru dezvoltarea rural din bugetul UE se ridic la un angajament de 2.308 milioane euro pentru aceea i perioad 2007-2009. Ponderea de cofinan are cerut din bugetul na ional se ridic la 25%. n baza metodologiei de alocare a acestor fonduri, volumul anual al sumei angajate n fiecare an trebuie cheltuit n anul n+2. Conform reglement rilor UE pentru aplicarea Politicii Agricole Comune, n noile state membre (vezi capitolul 1) i a rezultatelor negocierilor (vezi tabelul 4), ncepnd cu anul 2007 n Romnia se va acorda din bugetul comunitar 25 % din valoarea pl ilor

19

directe alocate n UE, n 2008 30 %, n 2009 35 %, n 2010 40% i apoi o cre tere anual de 10%, pn la atingerea valorii de 100% din sprijinul UE-15. Tabelul 4: Repere valorice i legislative pentru evaluarea valorii pl ilor directe posibil de acordat i a interven iior de pia pentru principalele produse reglementate prin PAC
Produse Culturi arabile Suprafa a de baz Productivitatea de referin Tutun Cota na ional (t) din care: - Virginia - Burley - Oriental semi-oriental Semin e - Cantitatea na ional pentru semin e 100 de orez (t) - Cantitatea na ional semin e (t) Hamei pentru alte 2,294 EEC 1696/71 amendat de EC 1514/2001; includerea variet ilor de hamei conform cu EEC1517/77), acreditate de organismele prezentate de EEC 890/78 i 1784/77 198 (EC) No 1782/2003 1.645 (EC) No 1782/2003. 500 ha 1,681 t/ha 12.312 t 4.647 t 2.370 t 5.295 t (EEC) No 2358/71, (EC) No 1782/2003) 2,65 t/ha (EEC) No 2075/92 7.012.666 ha Rezultate negocieri Reglementare UE (EC) No 1782/2003 (EC) No 1782/2003 1258/1999 1251/1999 (EC) (EC) No No

- Suprafa a na ional (ha) Nuci - Suprafa a na ional garantat Orez Suprafa a de baz Productivitatea de referin Fibre de in i cnep

20

Produse Cantitatea na ional garantat Fibre lungi Fibre scurte Lapte i produse lactate

Rezultate negocieri 42 tone 921 tone

Reglementare UE (EC) No 1673/2000

(EEC) No 3950/92, (EC) No 1788/2003 (EC) No 1255/1999 (EC) No 1782/2003 3.057.000 t cu 35,93 gr sime g/kg

Cota na ional de referin din care: livr ri procesare vnz ri directe rezerv special de restructurare (din 2009)

1.093.000 t 1.964.000 t 188.400 t

Carne de vit plafoane

(EC) No 1254/1999 (EEC) No 1208/81 (EC) No 1760/2000 (EC) No 1825/2000 452.000 capete (EC) No 1254/1999

pentru prima special pentru t ura i la ngr are pentru prima special pentru vaci care al pteaz pentru abatorizare sau export

150.000 capete

(EC) No 1254/1999

1.233.000 (EC) No 1254/1999 capete din care: 1 148.000 bovine i 85.000 vi ei 858.260 Euro 5.880.620 capete 1.764.000 capete 4.116.000 (EC) No 1254/1999 (EC) No 2529/2001

Suma global pentru pl i adi ionale Ovine Plafon na ional ovine din care: n zona montan n zona de cmpie

21

Produse

Rezultate negocieri capete 6.216.782 Euro 654.898 ha 109.164 t 99.240 t 9.924 t 9.981 t 9.790 t 191 t 329.636 t

Reglementare UE

Suma global pentru pl i adi ionale P uni i fne e Zah r Cota total t - cota A t - cota B t Izoglucoza t - cota A t - cota B t Zah r din zah r brut Fructe i legume Organiza ia de produc tori

(EC) No 1255/1999 (EC) 1260/2001

(EC) No 1432/2003 5 produc tori cu o valoare a produc iei marf de 100.000 Euro (EC) 2201/96, (EC) 2699/2000 50.390 523 (EC) No 1493/1999

Fructe i legume procesate (tomate, piersici) - Plafonul na ional pentru tomate procesate (t) Plafonul na ional pentru piersici procesate (t) Vin - perioad de tranzi ie pn n 2014 pentru nlocuirea a 30.000 ha vii hibride (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton i Herbemont) neeligibile pentru sprijin UE

- extinderea suprafe ei cultivate cu 188.700 ha vii nobile nregistrate 1.5% (ha)


Sursa: pe baza rezultatelor negocierilor i a legisla iei europene n vigoare

Valorile prezentate n tabelul anterior reflect practic recomand rile Comisiei Europene exprimate n r spunsul dat Romniei dup prezentarea documentului de pozi ie, referitor la stabilirea suprafe elor i produc iilor de referin pe baza valorilor statistice 22

recente (media anilor 20002002), nregistrate de culturile incluse n categoria culturi arabile, valori necesare pentru evaluarea pl ilor directe posibil de acordat dup aderare (suprafa a total de referin eligibil pentru pl i directe este de 7.012.666 hectare circa 75% din totalul terenului arabil din Romnia - iar randamentul de referin necesar evalu rii pl ilor directe de 2,65 t/ha). Valorile luate ca referin pentru baza de calcul a pl ilor directe ar putea suferi modific ri pozitive deoarece este de a teptat s se reactualizeze productivit ile de referin (perioada mai recent ex.: 2004-2006) iar acest lucru ar putea induce o u oar cre tere a productivit ii de referin necesar evalu rii marjelor de aplicare a pl ilor directe (ex. considerarea anului 2004 ar aduce o cre tere semnificativ n productivitatea de referin ). Reperele pentru evaluarea pl ilor directe, aferente sectorului zootehnic, se bazeaz tot pe reglement rile comunitare pentru fiecare produs n parte (lapte, carne de vit i carne de oaie i capr ) i rezultatele negocierilor. Conform reglement rilor n vigoare i a rezultatelor negocierilor pl ile directe (att cele din sectorul vegetal i cele din sectorul animal) se vor putea aloca independent de nivelul produc iei, func ie de deciziile politice, sub forma schemei standard de pl i directe SPS- sau aplicnd SAPS (conform op iunilor prezentate n capitolul 1). n vara anului 2005 Romnia a luat decizia de a adopta a doua variant de aplicare a pl ilor directe i anume schema de plat unic pe suprafa (SAPS) stabilind suprafa a minim eligibil a exploata iei la 1 hectar iar suprafa a minim eligibil a parcelei agricole la 0,3 ha8. 3.2. Alocarea pl ilor directe din bugetul comunitar conform SAPS Principalele considerente ce au stat la baza deciziei Romniei de a opta pentru schema de alocare a pl ilor directe SAPS au fost n principal cele de natur tehnic i bugetar (costuri de implementare i costuri administrative mai reduse, controlul doar din punct de vedere al respect rii bunelor condi ii agricole i de mediu). Pe lng aceste considerente la luarea acestei decizii a contat i posibilitatea ca sprijinul s se poat acorda exploata ilor mai mari de 1 ha. Cu toate c aceast decizie afecteaz peste jum tate din exploata iile agricole din Romnia (conform datelor recens mntului agricol, 49,5% din cele 4,5 milioane de exploata ii agricole din Romnia exploateaz mai pu in de 1 ha de teren agricol) eliminndu-le practic de la sprijin direct, costurile ridicate ale managementului financiar al acord rii sprijinului pe suprafe e att de mici au prevalat n luarea acestei decizii. De asemenea, posibilitatea ca aceste exploata ii de mici dimensiuni s sufere un proces de restructurare dinamizat odat cu absorb ia unei p r i semnificative din fondurile de dezvoltare rural au contribuit ntr-o oarecare m sur la aceast decizie. Pe lng aceste considerente, un alt argument pentru alegerea SAPS a constat n posibilitatea acord rii unui sprijin financiar unei plaje mai extinse de culturi (inclusiv
8

Aceast schem de plat a fost adoptat i de majoritatea noilor state membre (cu excep ia Maltei i Sloveniei) cu aceea i op iune n ceea ce prive te dimensiunea minim a fermei eligibile (1 ha) i a parcelei (0,3 ha).

23

pentru suprafe ele cu culturi ce nu prev d aplicarea pl ilor directe prin mecanismele PAC, de exemplu: legume i fructe, sfecl de zah r, cartofi, etc.). Conform estim rilor MAPDR bazate pe datele INS (num rul de exploata ii eligibile mai mari de 1 ha cu parcele de minim 0,3 ha) num rul cererilor de sprijin care ar trebui procesate i administrate ar putea fi de 1,8 milioane (num r de exploata ii eligibile conform RGA). Schema de plat unic pe suprafa (hectar) - SAPS se va putea aplica timp de trei ani dup aderare (perioad n care Romnia poate s - i perfec ioneze SIAC pentru ca s poat apoi administra schema unic de plat - SPS). La terminarea acestei perioade Comisia European va evalua stadiul implement rii i va decide dac aceast form de plat va continua (maximum dou prelungiri a cte 1 an fiecare) sau dac se va trece la schema unic de plat (SPS). Este posibil deci ca aceast schem de plat s fie valabil cinci ani n cazul Romniei, n perioada 2007- 2011. Dac nici dup perioada de prelungire a aplic rii SAPS (anul 2011) sistemele de management i control nu sunt preg tite s treac la aplicarea SPS, atunci se poate decide ca s se continue aplicarea SAPS dar procentul de sprijin s fie nghe at la valoarea de 50% din nivelul UE-15. 3.2.1. Criterii de eligibilitate n cadrul SAPS Respectnd procedurile UE, pentru a fi eligibil un agricultor trebuie s completeze o cerere care s fie nregistrat de c tre Sistemul integrat de administrare i control (SIAC). Guvernul Romniei a decis c pentru a beneficia de pl i directe pe suprafa fiecare agricultor trebuie s utilizeze o suprafa mai mare sau egal cu un hectar iar aceast suprafa s fie grupat n parcele de cel pu in 0,3 hectare. O alt cerin care va trebui ndeplinit este cea referitoare la men inerea terenului agricol n bune condi ii agricole i de mediu9. Este cunoscut faptul c n trecut, din dorin a de a raporta c tre puterea comunist c suprafa a de teren agricol a crescut, anumite suprafe e de teren au fost incluse n aceast categorie, de i ele nu erau potrivite pentru cultivare (terenuri degradate, terenuri expuse alunec rilor, terenuri afectate de poluare etc.). Dac n trecut poten ialului productiv al terenurilor a fost erodat de agrotehnica de tip agresiv, practicat pentru realizarea recoltelor record, dup anul 1990, mpotriva practic rii unui comportament prietenos fa de mediu, i implicit i fa de fondul funciar, intervine un alt factor cu un poten ial negativ i mai puternic, i anume puterea economic precar a noilor proprietari funciari10. Astfel, datele ob inute, n cadrul Sistemului na ional de monitorizare a calit ii solului, au eviden iat c o suprafa de peste 12 milioane hectare teren agricol este afectat de unul sau mai mul i factori restrictivi ai capacit ii de produc ie agricol . Agen ia de pl i i interven ie (API) mpreun cu institu iile specializate n acest domeniu vor trebui s stabileasc ntr-un timp ct mai scurt lista bunelor practici
9 10

Good Agricultural and Environment Conditions Toderoiu, F. (2002), Agricultura - resurse i eficien , Editura Expert, Bucure ti.

24

agricole i de mediu. Stabilirea dimensiunii suprafe elor improprii desf ur rii activit ilor agricole reclam urgen . De asemenea, este necesar o definire clar a termenilor11 suprafa agricol , suprafa agricol utilizat , suprafa agricol neutilizat i a con inutului acestora. n prezent n Romnia nu este suficient de clar care este suprafa a agricol total (tabelul 5). F r a cunoa te care este con inutul acestor indicatori ac iunea de identificare a suprafe ei agricole utilizat eligibil pentru SPUS este lipsit de acurate e. Tabelul 5: Suprafa a agricol total
Sursa RGA 2002

i utilizat
Suprafa 15.707.957 13.930.711 330.461 1.446.785 14.836.600

Indicator Total suprafa agricol (ha) Suprafa agricol utilizat (ha) Suprafa agricol neutilizat (ha) Alte suprafe e (ha)

Anuar statistic 2002

Total suprafa agricol (ha)

Sursa: RGA 2002, Anuarul statistic al Romniei 2003, INS.

3.2.2. Beneficiarii i perdan ii schemei unice de plat pe suprafa Reforma funciar , prin procesele de reconstituire i constituire a drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole, a determinat apari ia a noi tipuri de entit i n care se desf oar activit i de ob inere a produselor agricole12. Dar care este profilul i care sunt caracteristicile exploata iilor agricole care ar putea beneficia de SUPS (eligibile) i care sunt a acelora care vor fi excluse (neeligibile)?

11

Conform RGA suprafa a agricol total este format din suprafa a agricol utilizat (teren arabil, gr dini familiale, p uni i fne e naturale i culturale permanente), suprafa a agricol neutilizat (suprafa a agricol care nu este cultivat din motive economice, sociale sau alte motive pentru care nu se inten ioneaz o utilizare agricol n perioada imediat urm toare-terenuri folosite pentru turism, sport, terenuri abandonate etc.) i alte suprafe e (suprafe e ocupate cu cl diri, cur i, cariere, teren pietros, etc.). Conform Anuarului statistic, suprafa a agricol total include terenurile cu destina ie agricol aflate n proprietatea persoanelor fizice sau juridice clasificate n: terenuri arabile, p uni i fne e naturale, vii i livezi. 12 RGA define te exploata ia agricol ca fiind unitatea economic de produc ie agricol care i desf oar activitatea sub o gestiune curent unic i cuprinde toate animalele de inute i toate suprafe ele de teren utilizate, integral sau par ial, pentru realizarea unei produc ii agricole, indiferent de tipul de proprietate, statutul juridic sau m rime (RGA, 2004:XVI).

25

Conform datelor RGA n Romnia exist un num r de 4,5 milioane de exploata ii agricole. Dintre acestea 76% au un profil mixt (exploateaz teren agricol i cresc animale), 20% dispun numai de suprafe e agricole iar 4% au dezvoltat numai sectorul zootehnic (tabelul 6). Tabelul 6: Structura exploata iilor agricole dup utilizat , sector de activitate i statut juridic
Indicator Total exploata ii agricole 4.484.893 75,8 20,0 4,2 4.299.361 13.930.710 3,11 3,24

num r, suprafa

agricol

Exploata ii agricole individuale 4.462.221 75.0 19,7 5,3 4.277.315 7.708.758 1,73 1,80

Exploata ii agricole cu personalitate juridic 22.672 15,9 81,4 2,7 22.046 6.221.952 274,43 282,23

Num r total din care: cu suprafe e agricole i efective de animale (%) numai cu suprafe e agricole (%) numai cu efective de animale (%) Num r care utilizeaz SAU (000) SAU (000 ha) Suprafa a medie agricol utilizat pe exploata ie (ha) Suprafa a medie agricol utilizat pe exploata ie care utilizeaz teren agricol (ha) Num r eligibil (000) Pondere num r eligibil (%) Suprafa eligibil ( 000 ha) Pondere suprafa eligibil (%)
Sursa: RGA 2002, INS, 2004.

1.845.738 75 12.651.448 91

n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. n.a. n.a. n.a.

Conform prevederilor privind implementarea SAPS exploata iile agricole care cresc animale i care nu dispun de teren agricol nu vor fi eligibile. Acest grup este, de fapt, primul care nu va beneficia de pl ile directe pe suprafa . Totu i, se estimeaz c sectorul zootehnic va avea beneficii indirecte. Pentru cresc torii de animale ...costul redus al nutre urilor (cereale n special) se va ad uga evolu iei pozitive a veniturilor datorate pre urilor mai ridicate ale produselor (lactate n special)13 dup aderare.

Banca Mondial , ECSSD sectorul de dezvoltare durabil i de mediu, studiul nr. 39, Sectorul agroalimentar din Romnia ntr-o perspectiv european , Bucure ti, 2005.

13

26

Suprafa a agricol utilizat care nsumeaz 13,9 milioane de hectare se afl n administrarea a 4,30 milioane de exploata ii agricole. Fenomenul de polarizare excesiv este evident. Exist : a) exploata iile agricole individuale - n num r de 4,28 milioane reprezentnd 99,5% din num rul total de entit i agricole. Acestea exploateaz 55,4% din SAU i au o suprafa medie de 1,73 ha; b) exploata iile agricole organizate ca unit i cu personalitate juridic n num r de 0,02 milioane, reprezint 0,5% din totalul exploata iilor agricole i exploateaz 44,6% din SAU. Raportul dintre suprafa a medie care revine pe o unitate agricol cu personalitate juridic (274,4 ha) i suprafa a medie a unei exploata ii agricole individuale este de 1:158. Conform datelor furnizate de INS14 un num r 1.845.738 de exploata ii agricole ndeplinesc condi iile de eligibilitate pentru SAPS (suprafa mai mare de 1ha i parcele mai mari de 0,3 ha). Astfel, suprafa a agricol eligibil nsumeaz 12.651.448 hectare. Se contureaz astfel cel de al doilea grup de exploata ii agricole care nu vor putea aplica pentru SAPS: din num rul total ele de in o pondere de 25% i au n exploatare 9% din SAU. innd cont de caracteristicile SAPS, n continuare, analiza exploata iilor agricole eligibile i neeligibile se va realiza, n principal, avnd n vedere indicatorul suprafa agricol utilizat (tabelul 7). Tabelul 7: Exploata ii agricole eligibile i neeligibile dup statutul juridic
Total SAU (ha) Suprafa eligibil (ha) Pondere din total eligibil (%) 52,77 47,23 7,41 16,46 21,77 0,02 1,57 100,00 Suprafa neeligibil (ha) Diferen suprafa neeligibil (%)(1 9.83 0.02 0.00 0.01 0.01 0.44 0.23 5.45

Exploata ii agricole individuale Unit i cu personalitate juridica: Societ i/asocia ii agricole Societ i comerciale Unit i ale administra iei publice Unit i cooperatiste Alte tipuri Total

7.708.758 6.221.952 975.564 2.168.792 2.867.368 2.365 207.863 13.930.710

6.951.030 6.220.865 975.545 2.168.547 2.867.024 2.355 207.394 13.171.895

757.728 1.087 19 245 344 10 468 758.815

14

Date puse la dispozi ia echipei de cercetare de c tre MAPDR.

27

(1

Aceast coloan reprezint diferen a dintre exploata iile agricole care nu ndeplinesc ambele criterii de eligibilitate i cele cu suprafa a mai mic de 1 ha. Sursa: RGA 2002, INS, 2004.

Trebuie precizat faptul c forma datelor statistice publicate n RGA nu a permis identificarea exploata iilor care nu ndeplinesc criteriul m rimii parcelelor, ns diferen ele nu sunt foarte mari. n cazul unit ilor cu personalitate juridic ele sunt chiar nesemnificative. Analiza dup forma juridic de organizare indic faptul c 53% din SAU eligibil este de inut de exploata iile agricole individuale formate prin intrarea n vigoare a legilor funciare. Sunt, de regul , afaceri care se bazeaz pe rela iile familiale i pe resursele familiei. Capitalul investit n afacerea agricol este n proprietatea membrilor familiei, iar ace tia efectueaz activit i economice, de produc ie, de prelucrare, de comercializare etc. i tot ei asigur i managementul. Aceasta nu nseamn c periodic nu folosesc munc salariat i nici c n solu ionarea proceselor decizionale nu cer i consultan de specialitate. n cele mai multe dintre cazuri eful exploata iei agricole este lucr tor i manager i suport toate riscurile afacerii sale. Dintre unit ile cu personalitate juridic unit ile administra iei publice ar putea fi principalii beneficiari ai SAPS. De i reprezint numai o zecime din num rul total de exploata ii agricole eligibile ele exploateaz aproape 22% din total SAU. Date statistice i cercet ri privind aceast categorie au lipsit pe ntreaga perioad de tranzi ie. Primele referiri apar n RGA. n aceste condi ii caracterizarea lor este o opera iune dificil . Clarificarea caracteristicilor i a con inutului acestei categorii de unit i agricole este o ac iune ce necesit urgen . Cel de-al treilea poten ial beneficiar al SAPS sunt societ ile comerciale constituite pe baza Legii 31/1991. Acestea provin n general prin transformarea sectorului fostelor ntreprinderi agricole de stat (IAS). Pe ntreaga perioad de tranzi ie acestea s-au confruntat cu procese de restructurare i privatizare. Atitudinea critic la adresa lor a fost o constant : exist la aceste exploata ii o stare difuz a drepturilor de proprietate i de i actul decizional a fost descentralizat responsabilitatea managerial a fost diluat . Rezultatele economice nefavorabile ob inute au fost o dovad elocvent n acest sens15. n aceast categorie intr i societ ile comerciale cu capital privat care lucreaz , n majoritatea cazurilor, att teren agricol n proprietate ct i suprafe e luate n arend i concesiune. Societ ile agricole cunoscute i ca asocia ii cu personalitate juridic sau asocia ii agricole formale nfiin ate pe baza Legii 36/1991 exploateaz 975.545 ha (7%) din SAU eligibil . De i suprafa a exploatat a sc zut fa de cea exploatat la nceputul anilor nou zeci (1,9 milioane de hectare) acestea ocup , nc , un loc important n agricultura romneasc . La nceputul procesului de restituire a terenurilor agricole multe persoane fizice noi proprietari au optat pentru asociere. Davidovici16 afirma c asocia ia reprezint , n esen , o form tranzitorie de gestiune, pn la eliberarea titlurilor de proprietate i formarea pie ei funciare, o form specific de valorificare a capitalului
15 16

Marin, P. (2002), Lec ii ale tranzi iei. Agricultura 1990-2000, Editura Expert, Bucure ti. Davidovici, I. (2002), Managementul cresterii agricole, Editura Expert, Bucure ti.

28

funciar, ce se substituie rela iilor normale de arendare a p mntului, o form de gestiune a fondului funciar, determinat de starea de pauperizare a proprietarilor de teren. O analiz a exploata iilor agricole dup suprafa a eligibil arat c cele care apar in clasei peste 1000 ha vor fi cele mai avantajate. De i de in numai o zecime din num rul total de exploata ii eligibile ele exploateaz 29% din SAU (tabelul 8). Tabelul 8: Structura exploata iilor agricole eligibile dup clasa de m rime
Clasa de m rime 1-5 ha Num r Pondere din total (%) Suprafa agricol utilizat (ha) Pondere din total (%) Suprafa a medie (ha) Num r mediu de parcele Suprafa a medie a unei parcele (ha)
Sursa: RGA 2002, INS, 2004

Total > 1000 ha 1.755 0,10 3.679.787 29,09 2.096,75 42 50,32 1.845.738 100 12.651.448 100 6,85 5 1,51

5-100 ha 264.352 14,32 2.411.626 19,06 9,12 7 1,26

100-1000 ha 8.509 0,46 2.866.359 22,66 336,86 14 23,70

15.171.122 85,12 3.693.675 29,20 2,35 4 0,59

Pe locul secund se afl exploata iile care apar in clasei 1-5 ha care de i exploateaz 29% din suprafa de in 85% din num rul total. Este lesne de observat c acestea au o suprafa medie de 2,35 ha i o suprafa medie redus a parcelelor 0,59 ha. Este de a teptat ca multe dintre ele s nu depun cereri de finan are. Clasa de m rime 100-1000 ha cu 0,46 din num rul total de exploata ii i cu 23% din SAU va reprezenta cea de a treia mare beneficiar a SPUS. Grupa care s-ar circumscrie foarte bine defini iei fermei familiale, i anume 5100 ha, este cea mai echilibrat sub raportul num r suprafa : ea de ine 14% din num rul de exploata ii i exploateaz 19% din SAU. Pe baza datelor prezentate se poate remarca lipsa unei mase semnificative de exploata ii familiale autentice, forma de baz a organiz rii agriculturii n rile UE. Principalii perdan i ai aplic rii SAPS (neeligibilii) vor fi exploata iile agricole individuale mici i foarte mici. Acestea sunt cunoscute n general ca exploata ii de subzisten i semi-subzisten . Purtnd amprenta modului n care de-colectivizarea i dezetatizarea au avut loc, ele au ndeplinit, preponderent, pe parcursul perioadei de tranzi ie o func ie social . n general aceste exploata ii nu genereaz venituri care s fie poten ial investite, iar viabilitatea lor ca parteneri comerciali pare s fie limitat din aceast cauz . Sunt lipsite de mijloace de produc ie i resurse b ne ti, ceea ce le face

29

vulnerabile la presiunile pie ei oferindu-le anse reduse de a se capitaliza i moderniza. Autoconsumul de ine ponderi importante. Lipsa posibilit ilor de capitalizare, productivitatea sc zut i vrsta naintat a majorit ii proprietarilor explic , n parte, practicarea strategiilor de supravie uire, f r preocup ri majore privind dezvoltarea exploata iei n viitor. Pentru aceast grup de exploata ii este necesar implementarea unor m suri din pilonul II al PAC. Dup modul de utilizare a terenului exploata iile agricole care de in teren arabil, p uni i fne e naturale vor fi principalele beneficiare ale SAPS (tabelul 9). Cele care de in gr dini familiale i culturi permanente, att ca num r ct i ca suprafa , vor fi avea, n principal, de pierdut. Tabelul 9: Structura exploata iilor agricole eligibile i neeligibile dup modul de utilizare a terenurilor
Teren arabil

Gr dini familiale

P uni i fne e naturale

Culturi permanente

Num r exploata ii agricole Total Pondere din total (%) Total eligibile Pondere din eligibil (%) Pondere din categorie (%) Total neeligibile Pondere din neeligibil (%) Pondere din categorie (%) SAU (hectare) SAU total (ha) Pondere din total (%) SAU eligibil (ha) Pondere din eligibil (%) Pondere din categorie (%) SAU neeligibil (ha) Pondere din neeligibil (%) 8.773.748,7 62,98 8.299.282,5 63,01 94,59 474.466,17 62,527 168.864,74 1,21 89.655,57 0,68 53,09 79.209,17 10,439 4.644.004,74 33,34 4.489.317,27 34,08 96,67 154.687,47 20,385 344.092 2,47 293.640 2,23 85,34 50.452,3 6,649 3.385.716 78,75 2.026.795 95,15 59,86 1.358.921 62,64 40,14 2.879.676 66,98 1.424.887 66,89 49,48 1.454.789 67,06 50,52 1.625.932 37,82 1.122.463 52,70 69,04 503.469 23,21 30,96 1.290.755 30,02 805.492 37,81 62,40 485.263 22,37 37,60

30

Teren arabil

Gr dini familiale

P uni i fne e naturale 3,33

Culturi permanente

Pondere din categorie (%)


Sursa: RGA 2002, INS, 2004

5,41

46,91

14,66

Analiza exploata iilor agricole eligibile dup structura culturilor i a ponderii eligibilit ii acestora arat dominan a cerealelor (89-100%) (Anexa 3). Cerealele prezint o importan deosebit pentru economia Romniei, ocup mai mult de jum tate din suprafa a arabil a rii avnd o arie de r spndire important i intrnd ntr-o propor ie nsemnat n procesul de rota ie al culturilor. Produc ia de cereale, sub diferite forme de prelucrare, asigur o serie de alimente de prim necesitate pentru popula ia rural , dar are i un rol important n sus inerea sectorului zootehnic. Culturile cerealiere necesit investi ii i respectiv cheltuieli de produc ie relativ reduse la unitatea de suprafa comparativ cu alte specii. n cazul plantelor industriale situa ia este similar . Astfel, aceste culturi vor intra n schema de pl i directe pe suprafa n propor ie de 95-99%. Prin particularit ile lor tehnologice aceste culturi necesit un consum ridicat de input-uri la hectar (ngr minte, semin e selec ionate, iriga ii) i un grad mai ridicat de calificare a celor care le cultiv . Cultivatorii de legume vor fi una dintre categoriile defavorizate ale aplic rii SAPS. Aproape o treime dintre cei care cultiv legume proaspete, c p uni i pepeni vor fi neeligibili. Dintre ace tia exist multe cazuri n care legumele sunt cultivate pentru completarea nevoilor alimentare proprii pe suprafe e mici, pe parcele aflate n apropierea locuin ei. Aceia i situa ie, ns ntr-o pondere mai redus , se ntlne te i n cazul cultiv rii pomilor fructiferi i a vi ei de vie. Aproape 30% dintre suprafe ele cultivate cu vi de vie hibrid nu vor fi eligibile. n sectorul produc iei zootehnice este evident c exploata iile care nu de in teren agricol sunt principalele perdante. De i ponderea lor n total nu este semnificativ dect n cazul p s rilor (18%) ele reprezint de fapt acele exploata ii specializate care ar trebui ncurajate i sus inute prin aplicarea CNDP. Num rul mediu de animale pe exploata ie agricol este un indicator relevant pentru sus inerea acestei concluzii (tabelul 10).

31

Tabelul 10: Structura exploata iilor agricole eligibile i neeligibile dup efectivele de animale pe principalele specii
Specii Bovine Total capete F r teren agricol (%) n exploata ii neeligibile (%) Total neeligibil (%) Total eligibil (%) Efectiv mediu pe ferm Efectiv mediu pe ferm f r teren agricol Efectiv mediu pe ferm neeligibil (sub 1 ha) Efectiv mediu pe exploata ie neeligibil total Efectiv mediu pe ferm eligibil Sursa: RGA 2002, INS, 2004 2.870.782 1,93 19,93 21,86 78,14 2,11 3,17 1,61 1,69 2,27 Porcine 8.259.680 8,65 26,88 35,52 64,48 3,12 7,23 2,07 2,50 3,61 Ovine 7.238.404 3,53 18,50 22,03 77,97 11,31 28,90 8,38 9,46 11,97 Caprine 744.272 2,66 31,34 34,00 66,00 3,17 4,38 2,66 2,74 3,45 P s ri 82.407.052 17,78 28,06 45,84 54,16 24,58 100,06 15,30 22,79 26,33

Exist de asemenea o pondere nsemnat (20-30%) de exploata ii agricole mai mici de un hectar care cresc diferite specii de animale i care nu vor primi pl i directe pe suprafa . Acestea practic un sistem de cre tere de tip gospod resc care se caracterizeaz prin: grad redus de concentrare a animalelor, folosirea unor construc ii de capacit i mici, dotare tehnico-material redus , organizarea tradi ional a proceselor de munc , nivel sc zut de calificare a for ei de munc etc. Principalii beneficiari ai SPUS vor fi cresc torii de bovine i ovine, respectiv 78%. Marea majoritate a acestor animale se cresc n exploata ii agricole individuale. n concluzie, conform acestei analize, n perioada urm toare Romnia trebuie s defineasc clar ce nseamn exploata ie i s stabileasc de urgen criteriile/cerin ele privind bunele condi ii agricole i de mediu. Pe lng aceste dou urgen e se adaug evaluarea terenurilor care nu ndeplinesc condi iile stabilite pentru a fi eliminate de la plat , aceste terenuri putnd fi incluse ulterior dac ndeplinesc criteriile men ionate.

32

3.2.3. Necesitatea altor m suri de sprijin pentru neeligibili Nu trebuie subestimat dimensiunea social a excluderii de la SAPS a exploata iilor agricole de subzisten i semi-subzisten . Dup aderare aceste exploata ii nu vor mai primi nici un fel de sprijin direct (principala pierdere va fi chiar sprijinul acordat pe suprafa care se aloc conform politicii agricole actuale din Romnia). Criteriile minime de eligilibilitate pentru sprijin direct prin SUPS ar putea s induc o diminuare a estim rilor curente bazate pe Recens mntul din 2002, iar structura analizat anterior s sufere unele modific ri pn n anul premerg tor ader rii. M surile din cadrul pilonului II al PAC ar trebui s vizeze, n primul rnd, reorganizarea structural a agriculturii, i n special a exploata iilor agricole de subzisten i semi-subzisten . i ne gndim aici la m suri cum ar fi schemele de pensionare anticipat nso ite de introducerea unor scheme care s vizeze sprijinirea tinerilor agricultori pentru dezvoltarea activit ilor agricole etc. n contextul dat, preg tirea implement rii m surilor din cadrul pilonului II PAC este de importan capital i ar reprezenta principala op iune de sprijin pentru exploata iile neeligibile de la schemele de pl i directe. 3.2.4. Evaluarea pl ilor directe posibil de acordat fermierilor romni conform SAPS (din bugetul UE) Conform reglement rilor n cadrul acestei scheme (vezi capitolul 1) valoarea pl ii directe la hectar se calculeaz prin mp r irea plafonului na ional de pl i directe la suprafa a agricol eligibil . Suprafa a agricol eligibil este suprafa a agricol utilizat stabilit conform defini iei EUROSTAT17 (indiferent dac este sau nu n produc ie la acea dat ) din anul premerg tor ader rii, ajustat dup criteriile aprobate de Comisie (minus suprafa a cu parcele sub 0,3 ha, minus suprafa a exploata iilor ntre 0,3-1 ha, minus terenurile care nu sunt men inute n bune condi ii agricole i de mediu: terenuri erodate, poluate, etc., minus alte terenuri necorespunz toare sau cu alte destina ii). Ipoteze de lucru n evaluarea noastr am pornit de la ipoteza c suprafa a eligibil total pentru pl i directe este conform cu datele furnizate de INS din RGA pentru suprafe ele mai mari de 1 ha, i anume 12.651.447,6 ha. Se presupune c nu se va acorda SAPS pentru terenurile l sate necultivate (769.212,2 ha - vezi teren n repaus din Anexa 3);

17

Suprafa a total a terenurilor agricole, p uni i fne e permanent

i gr dini familiale, vii i livezi.

33

Perioada de aplicare a SAPS se presupune c va fi de 5 ani (timp n care Romnia i va perfec iona SIAC); Plafonul na ional pentru pl i directe (SAPS) pentru perioada 2007-2009 este de 967,9 milioane Euro i reprezint fluxul financiar pentru doi ani (2008-2009). Explica ia const n faptul c n primul an dup aderare pl ile directe vor fi avansate de la bugetul de stat acestea urmnd a fi rambursate n anul 2008 de c tre UE, iar pl ile din 2008 vor fi rambursate n 2009. Valoarea plafonului pentru pl i directe va fi utilizat n anul 2007 n propor ie de 48% (464,592 milioane Euro) i n anul 2008 n propor ie de 52% (cu 5% mai mult ca n anul precedent, ceea ce reprezint 503,308 milioane Euro); Pentru perioada 2009-2010 estim m o cre tere anual de 5% a plafonului na ional pentru pl i directe dup care acesta va cre te cu 10%.

Lund n considerare ipotezele de mai sus evaluarea valorii pl ii unice pe suprafa (SAPS), posibil de acordat exploata iilor din Romnia, ar fi urm toarea: SAPS=
PPD n care: SAUe

PPD = valoarea plafonului na ional pentru pl i directe n anul 2007, 2008, .a.m.d. SAUe = suprafa a agricol eligibil
SAPS
2007 =

464,592milEURO 12651447,6ha 503,308milEURO 12651447,6ha

SAPS 2008 =

Conform acestor ipoteze, plata unic pe suprafa ar putea fi de 36,7 Euro/ha n 2007 i 39,8 Euro/ha n 2008, o cre tere de 5% pn n anul 2010 dup care va cre te cu o rat de 10% (figura 1).

34

Figura 1: Valorile estimative ale pachetului financiar pentru SAPS i evalu ri ale SAPS/ha
55 555 528 Euro/ha 45 465 39.8 36.7 35 2007 2008 2009 2010 2011 SAPS Euro/ha 503 41.8 46.1 43.9 600 583 580 560 520 500 480 460 440 420 400 SAPS (pachet financiar- mil Euro) Milioane Euro 540

50

40

Sursa: evalu rile echipei de cercetare

O evaluare simpl bazat pe ipotezele de mai sus urmnd principiile de calcul ale SAPS i distribuirea func ie de m rimea exploata iei este prezentat n tabelul 11.
Tabelul 11: Evaluarea valorii pl ilor directe (SAPS) func ie de m rimea exploata iei (pachetul financiar 2007-2009)
Num r exploata ii peste 1 ha Suprafa a agricol utilizat ha posibil eligibil pentru plat Total 1.845.738 12.651.447,6 din care: 1-2 ha 2-5 ha 5-10 ha 10693.471 877.651 213.881 37.212 994.631,47 2.699.043,7 1.409.952,64 468.833,72 7,9 21,3 11,1 3,7 36,525 99,115 51,776 17,216 52,7 112,9 242,1 462,7 39,569 107,375 56,091 18,651 57,1 122,3 262,3 501,2 100 % din suprafa Pl i directe 2007 milioane euro (SAPS) 464, 592 Pl i directe/ exploata ie 2007 euro Pl i directe 2008 milioane euro Pl i directe/ exploata ie 2008 euro (SAPS) 36,7 euro/ha 503,308 39,8 euro/ha

35

Num r exploata ii peste 1 ha

Suprafa a agricol utilizat ha posibil eligibil pentru plat

% din suprafa

Pl i directe 2007 milioane euro (SAPS)

Pl i directe/ exploata ie 2007 euro

Pl i directe 2008 milioane euro

Pl i directe/ exploata ie 2008 euro (SAPS)

Total 1.845.738 12.651.447,6 20 ha 2050 ha 50100 ha 1001000 ha 1000 si peste 9.472 3.787 281.056,4 251.783,82

100

464, 592

36,7 euro/ha 1.089,6 2.441,5

503,308

39,8 euro/ha 1.180,4 2.645,0

2,2 2,0

10,321 9,246

11,181 10,016

8.509

2.866.358,72

22,7

105,259

12.370,4

114,031

13.401,3

1.755

3.679.787,12

29,1

135,130

76.997,6

146,391

83.414,0

Sursa: evalu ri pe baza pachetului financiar pentru 2007-2009 i a rezultatelor Recens mntului general agricol

Dup cum se poate observa din tabelul anterior peste 50 % din sumele destinate SAPS se vor ndrepta spre exploata iile mari de peste 100 ha (valoarea medie a sumelor alocate prin SAPS pe exploata ie fiind n acest caz, n medie, de 12,3 mii Euro pentru exploata iile cu m rimea cuprins ntre 100-1000 ha i, n medie, de 77 mii Euro pentru cele de peste 1000 ha n anul 2007). n cazul rilor care nu au adoptat SAPS ca i schem de plat precum i n rile membre UE, n cazul n care pe o exploata ie suma pl ilor directe dep e te 5 mii de euro atunci se aplic un coeficient de corec ie pentru a diminua sumele provenite din pl i directe. Polarizarea puternic a propriet ii din Romnia se va r sfrnge asupra acestor m suri de politic care la baz au ca principiu, de fapt, sus inerea veniturilor produc torilor. Din acest motiv ar fi, poate, o op iune de politic na ional viitoare ca pl ile complementare directe (top-up) sa fie acordate doar exploata iilor care nu se ncadreaz n clasele de m rime men ionate anterior. Defalcarea pe culturi a valorii SAPS s-a efectuat pornind de la datele existente n RGA, conforme cu criteriile de eligibilitate. Deoarece gradul de detaliere disponibil pe culturi nu se refer i la criteriul privind suprafa a medie eligibil a parcelei de 0,3 ha s-au luat n calcul pe culturi toate suprafe ele eligibile peste 1 ha. Din acest motiv ntre suprafa a eligibil total presupus anterior (12.651.447,6 ha) i suprafa a total eligibil ,

36

evaluat conform datelor pe culturi din RGA, exist o diferen n minus de circa 84 mii ha (care poate fi considerat neglijabil - 1%). n tabelul 12 sunt prezentate, n dinamic , valorile estimate ale SAPS pe culturi.
Tabelul 12: Estimarea valorii SAPS pe culturi
Categorii de folosin ale suprafe ei agricole utilizate Suprafa a eligibil ha (evaluare din RGA peste 1 ha) Culturi arabile din care: Gru comun Secar Orz Orzoaic Ov z Porumb Sorg Alte cereale pentru boabe Maz re boabe Fasole boabe Alte leguminoase pentru boabe Floarea soarelui Rapi a Soia boabe In pentru ulei Alte culturi oleaginoase In pentru fibr Cnep pentru fibr Hamei Tutun Gru dur 6.674.313 2.411.761 25.825 331.856 215.901 177.754 2.408.717 10.498 8.758 15.020 31.920 2.191 867.853 76.501 72.719 1.847 15.193 423 1.086 337 4.261 7.703 Valoare SAPS 2007 milioane euro (36.7 euro/ha) 245,097 88,566 0.948 12.187 7.928 6.528 88.454 0.386 0.322 0.552 1.172 0.080 31.870 2.809 2.670 0.068 0.558 0.016 0.040 0.012 0.156 0.283 Valoare SAPS 2008 milioane euro (39.8 euro/ha) 265,522 95,946 1.027 13.202 8.589 7.072 95.825 0.418 0.348 0.598 1.270 0.087 34.525 3.043 2.893 0.073 0.604 0.017 0.043 0.013 0.170 0.306 Valoare SAPS 2009 milioane euro (41.8 euro/ha) 278,798 100,744 1.079 13.862 9.019 7.425 100.616 0.439 0.366 0.627 1.333 0.092 36.252 3.196 3.038 0.077 0.635 0.018 0.045 0.014 0.178 0.322 Valoare SAPS 2010 milioane euro (43. euro/ha) 292,738 105,781 1.133 14.555 9.469 7.796 105.647 0.460 0.384 0.659 1.400 0.096 38.064 3.355 3.189 0.081 0.666 0.019 0.048 0.015 0.187 0.338 Valoare SAPS 2011 milioane euro (46.1 euro/ha) 307,375 111.070 1.189 15.283 9.943 8.186 110.930 0.483 0.403 0.692 1.470 0.101 39.968 3.523 3.349 0.085 0.700 0.019 0.050 0.016 0.196 0.355

37

Categorii de folosin ale suprafe ei agricole utilizate

Suprafa a eligibil ha (evaluare din RGA peste 1 ha)

Valoare SAPS 2007 milioane euro (36.7 euro/ha) 0.017 5.591 1.023 0.450 0.221 0.247 2.534 0.014 20.086

Valoare SAPS 2008 milioane euro (39.8 euro/ha) 0.019 6.056 1.108 0.487 0.240 0.268 2.745 0.015 21.760

Valoare SAPS 2009 milioane euro (41.8 euro/ha) 0.020 6.359 1.163 0.512 0.252 0.281 2.883 0.016 22.848

Valoare SAPS 2010 milioane euro (43. euro/ha) 0.021 6.677 1.222 0.537 0.264 0.295 3.027 0.017 23.990

Valoare SAPS 2011 milioane euro (46.1 euro/ha) 0.022 7.011 1.283 0.564 0.278 0.310 3.178 0.018 25.190

Orez Cartofi Sfecl de zah r Plante medicinale i aromatice Alte plante industriale R d cinoase pentru nutre Legume proaspete, pepeni i c p uni Flori i plante ornamentale Plante de nutre Plante pentru producerea de semin e i seminceri, pentru comercializare Alte culturi GR DINI FAMILIALE P UNI I FNE E NATURALE CULTURI PERMANENTE din care: Pomi fructiferi Arbu ti fructiferi Vii Pepiniere Alte culturi permanente Total

475 152.237 27.850 12.251 6.028 6.727 69.008 382 546.968

12.561 7.462 89.656 4.489.317 458.203 127.957 284 149.305 2.350 12.896 12.567.248

0.461 0.274 3.292 164.859 16.826 4.699 0.010 5.483 0.086 0.474 461

0.500 0.297 3.567 178.597 18.229 5.090 0.011 5.940 0.093 0.513 500

0.525 0.312 3.745 187.527 19.140 5.345 0.012 6.237 0.098 0.539 525

0.551 0.327 3.932 196.903 20.097 5.612 0.012 6.549 0.103 0.566 551

0.578 0.344 4.129 206.748 21.102 5.893 0.013 6.876 0.108 0.594 579

Sursa: evalu ri pe baza pachetului financiar pentru 2007-2009 i a rezultatelor Recens mntului general agricol

38

Conform evalu rilor de mai sus, peste 53% din valoarea pl ilor acordate prin schema de plat SUPS va fi direc ionat spre exploata iile orientate spre culturi arabile n special cereale: gru i porumb, fiecare cu o pondere de 19% din totalul valorii SUPS i p uni i fne e naturale (peste 35% din total SUPS). n graficul 2 este prezentat posibila configura ie a cultiv rii terenurilor sprijinite prin SAPS.
Figura 2: Posibila configura ie a sprijinului direct pe culturi
Posibila configuratie a sprijinului direct pe culturi
Culturi arabile din care: PASUNI SI FANETE NATURALE Grau comun Porumb Floarea soarelui Plante de nutret Orz Orzoaica Ovaz Cartofi Vii Pomi fructiferi GRADINI FAMILIALE Legume proaspete, pepeni si capsuni Sfecla de zahar 0

53.11 35.72 19.19 19.17 6.91 4.35 2.64 1.72 1.41 1.21 1.19 1.02 0.71 0.55 0.22
10 20 30 40 50 60

% din SAPS

3.3. Evaluarea sprijinului posibil de acordat prin fermierilor romni prin schema de pl i na ionale directe complementare (CNDP) topping-up

Conform reglement rilor comunitare Romnia are posibilitatea de a suplimenta n perioada de tranzi ie pl ile directe acordate prin schema SUPS (cu aprobarea Comisiei), prin pl i na ionale complementare (CNDP) a a numitele top up-uri. Acordarea acestor pl i complementare se face i n cazul Romniei dup metodologia prezentat n capitolul 1 (conform cu liniile directoare pentru aprobarea CNDP pentru noile state membre).

39

Ipoteze de lucru

Pentru evaluarea sprijinului direct, posibil de acordat prin CNDP, s-a utilizat metodologia prezentat n capitolul 1 precum i unele abord ri metodologice folosite de unele din NSM. Principalele ipoteze care au stat la baza evalu rii sunt urm toarele: - Pl ile na ionale complementare + pl ile acordate prin schema SAPS nu pot dep i 55% din valoarea pl ilor directe la nivelul UE, n anul 2007, 60% n 2008 i 65% n 2009, iar din 2010 maximum 30% peste nivelul pl ilor din anul respectiv; - Evaluarea CNDP s-a f cut conform reglement rilor UE numai pentru produsele incluse n cadrul schemelor de sprijin conforme cu PAC (a se vedea capitolul 1); - Valoarea sprijinului SUPS necesar evalu rii CNDP este valoarea estimat n capitolul anterior; - Suprafa a maxim eligibil pentru aplicarea CNDP este aceea i ca i n cazul SUPS (conform INS 12.651.447,6 ha18); - Aplicarea CNDP se bazeaz pe op iunea 30% (deoarece op iunea de pre-aderare nu este valabil n cazul Romniei); - CNDP urile nu se acorda culturilor care nu sunt acoperite de schemele de sprijin din UE-15 ( i anume cartofii de consum, sfecla de zah r, fructele i legumele i alte culturi permanente) iar aceste culturi vor fi excluse din aceste scheme. Conform cu ultimele reglement ri din aceast categorie a fost exclus sfecla de zah r pentru care s-a agreat recent acordarea de CNDP19. 3.3.1 Evaluarea CNDP pentru culturile arabile Pentru culturile arabile evaluarea pachetului financiar disponibil pentru CNDP se bazeaz pe sprijinul total permis conform reglement rilor PAC i rezultatelor negocierilor (a se vedea tabelul 4 ). Conform acestor repere se poate face o evaluare simpl a valorii pl ilor directe posibil a fi acordate n anul 2007 pentru totalul culturilor arabile dup cum urmeaz :
PDa = (Sr * pr ) * PiUE , n care: PDa = valoarea pl ilor directe pentru culturi arabile (la nivelul celor din UE-15) Sr = valoarea suprafe ei de referin negociat pentru Romnia pr = productivitatea de referin PiUE = pre ul de interven ie din UE - 63Euro/t (conform EC1258/1999 i EC1782/2003) PDa = (7.012.666*2,63)*63 =1.170.764.589 Euro
exploata ii cu suprafa a agricol mai mare sau egal cu 1 ha i media suprafe ei parcelelor mai mare sau egal cu 0.3 ha. 19 deoarece aceste decizii sunt de dat recent nu avem mai multe detalii referitoare la acest subiect.
18

40

Valoarea pl ilor directe posibil de acordat pe hectar n Romnia n anul 2007 se calculeaz prin ajustarea cu procentul negociat (25% din nivelul pl ilor din UE -15 i nivelul maxim de plat complementar na ional vezi tabelul 13) i este de: 167 Euro* 55% = 91,85 Euro/ha Plafonul maxim permis pentru culturi arabile n anul 2007 este calculat dup cum urmeaz : 91,85 Euro/ha * 7.012.666 ha =644.113.372 Euro Urmnd aceea i metodologie ns aplicnd procente diferite n dinamic (vezi tabelul 13) s-au evaluat i sumele pentru perioada 2008-2011.
Tabelul 13: Evaluarea plafoanelor maxime pentru pl ile directe (SAPS) i CNDP pentru culturi arabile
Nr Specificare 1. % din valoarea pl ilor directe n UE - 15 (Conform cu negocierile) 2. 3. 4. 5. CNDP maxim (Conform cu negocierile) Total permis (SUPS+CNDP) % (Conform cu negocierile) Euro/ha total permis (167 Euro*rndul3) Total plafon permis pentru culturi arabile (milioane Euro) (Rnd 4*7.012.666 ha) 6. Total pl i conform (milioane Euro) Plafon maxim permis CNDP (milioane Euro) (rnd 5 - rnd 6)
Sursa: estim rile echipei de cercetare

2007 25%

2008 30%

2009 35%

2010 40%

2011 50%

30% 55% 91,85 644,113

30% 60% 100,2 702,669

30% 65% 108,55 761,224

30% 70% 116,9 819,780

30% 80% 133,6 936,892

SAPS

257,522

278,982

292,931

307,578

322,956

(din tabelul 12 rnd total arabil) 7. pentru 386,591 423,686 468,293 512,202 613,935

Valoarea maxim a pl ilor directe complementare posibil de acordat pentru culturile arabile este destul de consistent (386 milioane de Euro pentru anul 2007, 423 milioane de Euro pentru anul 2008, etc. a se vedea tabelul 13) i, la fel ca i n cazul SAPS, repartizarea posibil a valorii totale a CNDP n cadrul categoriilor de exploata ii

41

dup clasa de m rime ar fi n favoarea exploata iilor de peste 100 ha. n tabelul 14 este prezentat evaluarea CNDP pentru culturi arabile func ie de clasa de m rime a exploata iei precum i sumele maxime posibil de acordat prin CNDP pentru culturi arabile/clasa de m rime a exploata iei. Sumele ce vor putea fi acordate prin schema CNDP vor depinde n mare m sur de disponibilit ile bugetare na ionale. Conform aprecierilor MAPDR sumele din bugetul na ional care ar putea fi alocate CNDP s-ar putea cifra n anul 2007 la circa 300 mil. Euro. n aceste condi ii bugetul na ional nu ar fi suficient pentru acoperirea CNDP posibil de acordat pentru culturi arabile. Dac se va decide s se utilizeze posibilitatea devierii sumelor maxime de 20% din bugetul dezvolt rii rurale pentru perioada 2007-2009 pentru suplimentarea pl ilor directe (CNDP) i anume 461,6 milioane Euro, atunci din bugetul na ional ar fi necesar doar o co-finan are de 25% i anume 115,4 milioane Euro astfel c suma disponibil pentru CNDP ar fi de 575,5 milioane Euro pentru perioada 2007-2009, sum care nu ar acoperi maximul de plat permis prin CNDP doar pentru culturi arabile pentru aceast perioad (1.278 mil. Euro). Pentru a se acorda maximul CNDP permis pentru culturi arabile ar mai fi necesari de la bugetul na ional pentru perioada 2007-2009 nc 702 milioane Euro. Pornind de la aceste premise se poate afirma c posibilitatea acord rii de pl i directe la hectar n Romnia (lund ca exemplu culturile arabile) nu este restrictiv din punct de vedere al rezultatelor negociate ci este restrictiv datorit bugetului na ional. Pentru acordarea CNDP la nivelul maxim permis doar pentru culturi arabile Romnia ar trebui s aib un buget disponibil pentru perioada 2007-2009 de 1267 milioane Euro. Cum evalu rile pentru aceast perioad nu dep esc sumele de 300 milioane Euro anual este evident c fondurile nu ar fi suficiente nici m car pentru acoperirea maximului de plat pentru o categorie eligibil pentru CNDP i anume culturile arabile.

42

Tabelul 14: Evaluarea valorii CNDP pentru culturi arabile n func ie de m rimea exploata iei
Nr. exploata ii eligibile peste 1 ha Suprafa a agricol utilizat ha % Plafon Plafon Plafon Plafon Plafon Euro/ha Euro/ha maxim maxim maxim maxim maxim n 2007 n 2008 i i pentru pentru pentru pentru pentru CNDP CNDP CNDP CNDP CNDP euro/expl euro/expl in in in in in 2007 2008 2009 2010 2011 mil. mil. mil. mil. mil. euro euro euro euro euro 385.59 30.31 82.26 42.97 14.29 8.57 7.67 87.36 112.15 186,08 423.69 33.31 90.39 47.22 15.70 9.41 8.43 95.99 123.23 204,46 468.29 36.82 99.91 52.19 17.35 10.40 9.32 106.10 136.21 225,99 512.20 40.27 109.27 57.08 18.98 11.38 10.19 116.05 148.98 247,18 613.94 48.27 130.98 68.42 22.75 13.64 12.22 139.10 178.57 296,27 30 44 94 201 384 904 2.026 10.267 63.905 33 48 103 221 422 994 2.227 11.281 70.218 Euro/ha n 2009 si euro/expl Euro/ha n 2010 si euro/expl Euro/ha n 2011 i euro/expl

Total 1-2 ha 2-5 ha 5-10 ha 10-20 ha 20-50 ha 50-100 ha 100-1000 ha 1000 peste i

1.845.738 693.471 877.651 213.881 37.212 9.472 3.787 8.509 1.755

12.651.448 994.631,47

100 7.9

37 53 114 244 466 1.098 2.461 12.469 77.611

40 58 125 267 510 1.201 2.692 13.638 84.888

49 70 149 320 611 1.440 3.226 16.347 101.748

2.699.043,7 21.3 1.409.952,64 11.1 468.833,72 281.056,4 251.783,82 3.7 2.2 2.0

2.866.358,72 22.7 3.679.787,12 29.1 6.105.301,8 48.3

Categoria 100 ha total

Sursa: estim rile echipei de cercetare

43

Dac deciden ii se hot r sc s utilizeze fondurile de dezvoltare rural atunci efortul bugetar pentru asigurarea pla ilor directe maxime permise ar fi de 805 milioane Euro din care 115,4 milioane Euro ar fi necesari cofinan rii iar restul pentru acordarea pl ilor directe la maximum permis doar pentru culturile arabile.
Foarte probabil ca n primii trei ani de la aderare s nu existe aceste sume disponibile la bugetul na ional pentru astfel de sprijin i acestea s fie necesare mai degrab pentru consolidarea administrativ i institu ional i pentru programele de cofinan are din sectorul de dezvoltare rural . n aceste condi ii se impune folosirea fondurilor de la dezvoltarea rural . Asta i din considerentul c absorb ia acestor fonduri n primii ani dup aderare ar putea s lase de dorit i atunci aceast deviere ar veni n sprijinul cheltuirii eficiente a acestor fonduri. .

Schema CPDN ar putea n cazul culturilor arabile s se rezume la aceste fonduri provenite din pilonul 2 i din cofinan area aferent i s se distribuie ca plat uniform pentru toate culturile arabile.
O alt op iune de politic ar fi ca CNDP s se acorde exploata ilor mai nici de 100 ha. n aceste condi ii suma s-ar reduce cu circa 52% (ponderea exploata ilor cu m rime medie de peste 100 ha este de 48% ) iar valoarea CNDP posibil de acordat exploata ilor mai mici de 100 ha ar fi semnificativ mai redus (186 mil. Euro n 2007, 203 mil. n 2008, 225 n 2009 .a.m.d. - a se vedea tabelul 14.

O alt op iune pentru aplicarea CNDP la culturile arabile ar fi acordarea acestor suplimente doar anumitor culturi din cadrul categoriei, a celor poten ial competitive (ex. floarea soarelui) iar restul sumei s se aloce sectorului zootehnic.
O astfel de decizie trebuie s se bazeze pe evalu ri mai precise bazate pe suprafe ele i productivit ile de referin ale tuturor culturilor arabile. Evalu rile se fac dup aceea i metodologie prezentat anterior cu diferen a c sumele se evalueaz pentru fiecare cultur n parte. Evalu rile CNDP defalcate pe culturi precum i baza de calcul a acestora sunt prezentate n tabelul 15. Conform acestei variante de evaluare i dup cum se poate observa i din tabel cea mai mare parte a fondurilor posibil de acordat prin CNDP se concentreaz la porumb (60% din valoarea CNDP posibil de acordat) i la i gru i secar (28% din valoarea CNDP posibil de acordat). La sorg nu se mai pot acorda CNDP deoarece din estim rile noastre deja prin acordarea SAPS se dep e te plafonul admis. De asemenea, dac se acord scheme diferen iate pentru culturile selectate (gru, secar , orz, orzoaic , floarea soarelui i soia) nu se mai pot acorda CNDP pentru celelalte culturi arabile (restul suprafe ei eligibile neacoperite de aceste scheme i anume 357.089 ha) deoarece sumele totale pentru pl i directe ar dep i sumele totale admise ca pl i directe de c tre UE pentru anii respectivi. Evaluarea CNDP pentru celelalte culturi vegetale care ar putea fi eligibile i anume (orez, tutun, hamei, in i cnep pentru fibre, nuci etc.) se poate face plecnd tot de la aceea i metodologie. Estim rile pentru aceste culturi sunt prezentate n tabelul 16.

Dup cum se poate observa i n acest caz exist produse i anume inul i cnepa pentru fibr pentru care nu mai este posibil acordarea de CNDP. Din aceast categorie, cele mai semnificative CNDP se pot acorda la tutun.
44

Tabelul 15 Estimarea CNDP posibil a fi acordate pentru diferite culturi arabile


Culturi arabile eligibile Produc ia Pre ul de Suprafa a de interven ie de referin din UE referin PiUE t/ha ha euro/t (total eligibil 7012666 ha) Gru+secar Orz+orzoaic Porumb Sorg Floarea soarelui Soia Total scheme diferen iate Total scheme nediferen iate 2.272.809 569.531 2.848.145 2.755 891.687 70.650 6.655.577 357.089 2,65 3,1 3,5 1,5 1,3 2 2,65 2,65 63 63 63 63 63 63 63 0,95 Pl i directe Pda mil. euro nivel UE15 (100%) 379 111 628 0,26 73, 0 8, 9 1,201 0,95 Pl i directe de acordat Romniei Pda 2007 Mil. Euro (55% din UE-15 ) SAPS 2007 mil. euro CNDP 2007 mil. euro Pl i directe de acordat Romniei Pda 2008 Mil. Euro (60% din UE-15 ) 89.5 20.1 88.5 0,4 31.9 2.7 233,0 12,1 119.2 41.1 257.0 -0,2 8.3 2.2 427,5 -11,6 227,7 66,7 376,8 0,2 43,8 5,3 750,5 0,6 97,0 21,8 95,8 0,4 34,5 2,9 252,4 13,1 130,7 44,9 281,0 -0,3 9,3 2,4 468,1 -12,5 SAPS 2008 mMil. euro CNDP 2008 mil. euro

208.7 61.2 345.4 0,1 40.2 4.9 660.5 0,5

45

Tabelul 15: Estimarea CNDP posibil a fi acordate pentru diferite culturi arabile continuare
Culturi arabile eligibile Pl i directe de acordat Romniei Pda 2009 mil. euro (65% din UE-15 ) Gru+secar Orz+orzoaic Porumb Sorg Floarea soarelui Soia Total scheme diferen iate Total scheme nediferen iate 246,6 72,3 408,2 0,2 47,5 5,8 780,6 0,6 101,8 14,9 100,6 0,4 36,3 3,0 257,1 21,7 144,8 57,4 307,6 -0,3 11,2 2,7 523,5 -21,1 SAPS 2009 mil. euro CNDP 2009 mil. euro Pl i directe de acordat Romniei Pda 2010 Mil. euro (70% din UE-15 ) 265,6 77,9 439,6 0,2 51,1 6,2 840,6 0,7 106,9 15,7 105,6 0,5 38,1 3,2 270,0 22,8 158,7 62,2 334,0 -0,3 13,1 3,0 570,7 -22,1 SAPS 2010 mil. euro CNDP 2010 mil. euro SAPS Pl i directe de 2011 acordat Romniei mil. euro Pda 2011 Mil. euro (80% din UE-15 ) 303,6 89,0 502,4 0,2 58,4 7,1 960,7 0,8 112,3 16,5 110,9 0,5 40,0 3,3 283,5 23,9 191,3 72,5 391,5 -0,3 18,5 3,8 677,2 -23,2 CNDP 2011 mil. euro

Sursa: estim ri pe baza documenta iei negocierilor, a metodologiei liniilor directoare pentru calcularea CNDP furnizate de MAPDR i evalu rile SAPS

46

Tabelul 16: Estimarea CNDP posibil a fi acordate culturilor din schemele de sprijin UE altele dect arabile
Alte culturi eligibile pentru CNDP Sprijin la nivelul UE-15 SAPS Sprijin posibil de 2007 acordat Romniei Mil. euro In 2007 Mil. Euro (55% din UE-15 ) Orez In i cnep pentru fibre Tutun Nuci Total CNDP 0.06 0.09 32.13 0.20 0.03 0.05 17.67 0.11 0.02 0.06 0.16 0.05 0.02 -0.005 17.51 0.06 17.59 CNDP 2007 Mil. Euro SAPS Pl i directe de 2008 acordat Romniei Mil. Euro Pda 2008 Mil. Euro (60 % din UE-15 ) 0.04 0.05 19.28 0.12 0.02 0.06 0.17 0.05 0.02 -0.005 19.11 0.07 19.19 CNDP 2008 Mil. Euro Pl i directe de acordat Romniei Pda 2009 Mil. Euro (65 % din UE-15 ) 0.04 0.06 20.88 0.13 0.02 0.06 0.18 0.06 0.02 -0.004 20.70 0.074 20.79 SAPS 2009 Mil. Euro CNDP 2009 Mil. Euro

47

Alte culturi eligibile pentru CNDP

Pl i directe de acordat Romniei Pda 2010 Mil. Euro (70% din UE-15 )

SAPS 2010 Mil. Euro

CNDP 2010 Mil. Euro

Pl i directe de acordat Romniei Pda 2011 Mil. Euro (80% din UE-15 ) 0.05 0.07 25.70 0.16

SAPS 2011 Mil. Euro

CNDP 2011 Mil. Euro

Orez In i cnep pentru fibre Tutun Nuci Total CNDP

0.04 0.06 22.49 0.14

0.02 0.07 0.19 0.06

0.02 -0.002 22.30 0.08 22.40

0.02 0.07 0.20 0.06

0.03 0.004 25.50 0.10 25.63

Sursa: estim ri pe baza documenta iei negocierilor, a politicii UE privind produsele evaluate conform reglement rilor specificate n Tabelul 4, a metodologiei liniilor directoare pentru calcularea CNDP furnizate de MAPDR i evalu rile SAPS din tabelul 12

48

Avnd n vedere toate valorile maxime ale CNDP evaluate pe fiecare cultur n parte, func ie de disponibilit ile bugetare i decizia politic referitoare la acordarea CNDP pentru anumite culturi se pot alege diverse scheme de sprijin. S-ar putea opta pe varianta acord rii CNDP la nivel maxim pentru anumite culturi arabile (floarea soarelui, soia) i a unei pl i uniforme pe ha pentru celelalte culturi diminuate fa de nivelul maxim permis. Trebuie avute ns n vedere complica iile i costurile referitoare la monitorizarea prin SIAC versus aplicarea uniform a CNDP la un nivel stabilit func ie de bugetul disponibil. 3.3.2. Evaluarea CNDP pentru sectorul zootehnic
Evaluarea CNDP aferente sectorului zootehnic se face relativ dup aceea i metodologie ca i n cazul culturilor vegetale plecnd ca baz de la evaluarea sprijinului maxim posibil de acordat Romniei ncepnd din 2007. i n acest caz evalu rile se fac pe baza aplic rii reglement rilor comunitare pentru fiecare produs n parte (lapte, carne de vit i carne de oaie i capr ) i rezultatele negocierilor (tabelul 4) i valorile estimate ale SAPS pentru p unile i fne ele aferente sectoarelor (tabelul 12). 3.3.2.1. Evaluarea CNDP pentru lapte

Cota de lapte alocat Romniei este de 3.057.000 tone anual (indicii de calitate fiind de 35,93g gr sime/kg) din care 1.093.000 tone destinat proces rii i 1.964.000 tone destinat vnz rilor directe. Datorit specificului acestei pie e, care este la ora actual dezorganizat , Romnia a mai ob inut, ncepnd cu anul 2009 o cot de rezerv (de restructurare) de 188.000 tone lapte/anual i amendamentul referitor la cotele de vnz ri directe i livr ri pentru industrializare. Aceste cote vor trebui revizuite i eventual restabilite (inclusiv reevaluarea con inutului de gr sime) pe baza unor perioade mai recente de referin 20042006, cnd se sper c statistica sectorului va fi mai precis .
Pentru realizarea cotei de lapte negociate sunt necesare 826.216 capete de vaci de lapte cu un randament de 3.700 l/vac /an. Conform reglement rilor UE acestor efective le sunt necesare 413.108 ha de p une permanent (maxim 2 UVM/ha). Pentru lapte pl ile directe sunt evaluate conform reglement rilor CE 1255/1999 amendat prin CE 1782/2003 i anume: prima pentru cantitatea aferent cotei ncepnd cu 2006-2007 este de 24,94 euro/ton ; prima suplimentar /plata pe suprafa de p une permanent .

49

Pl ile directe totale pe tona de lapte eligibil (cota) i anume prima + prima suplimentar /plata pe suprafa a de p une nu pot s dep easc n anul 2007 41,7 euro/ton iar plata acordat pe p une permanent nu poate dep i 350 Euro/ha (reglement ri pentru UE-15). Conform acestor ipoteze am evaluat pl ile directe aferente sectorului lapte i produse lactate astfel:
PDl = (Ql * pl ) + ps

n care: PDl = valoarea pl ilor directe la lapte (Euro); Ql = cota de lapte (t) pentru evaluarea pl ilor directe nivelul din UE-15 deci 100% (cota negociat +cantitatea de rezerv n acest caz) ; pl = prima aferenta cotei (euro/t); ps = suplimentul la prim care poate fi acordat pentru toat cota de lapte (16,76 euro/t) sau poate fi combinat cu o plat direct de 350 Euro/ha pe suprafa a de p une permanent eligibil cotei respective (stabilit pentru fiecare produc tor n parte): suplimentul la prim (psq) pentru toat cota de lapte = 3.245.400 * 16,76 = 54.392.904 Euro sau suplimentul la prima (psp) = 413.108 ha * 350 = 144.587.800 Euro varianta 1 PDl (cu psq) = (3.245.400*24,94)+(16,76*3.245.400)= 135.333.180 Euro varianta 2 PDl (cu psp) = (3.245.400*24,94)+(413.108*350) = 225.528.076 Euro Conform acestor evalu ri pl ile directe/t lapte aferent cotei la nivelul UE-15 vor fi n cazul n care se va aplica suplimentul la prim pe totalul cotei de lapte de 41,7 Euro/t, iar dac se consider c pentru realizarea cotei sunt necesare 877.135 vaci de lapte (cu un randament de 3,7 t/cap) se poate spune c sprijinul aferent unei vaci eligibile va fi de 155 euro/cap la nivelul UE-15. Dac ns se va aplica suplimentul la prim pe suprafa a de p une permanent pl ile directe posibil de acordat la nivelul UE-15 ar fi de 69,4 euro/t iar n aceste condi ii sprijinul aferent unei vaci eligibile este de 257 Euro. n tabelul 17 este prezentat evaluarea pl ilor directe pentru lapte posibil de acordat n Romnia. Tabelul 17: Evaluarea pl ilor directe pentru lapte posibil de acordat n Romnia
Nivel maxim pl i directe UE-15 Mil. Euro Sprijin posibil de acordat Romniei n 2007 Mil. Euro Sprijin posibil de acordat Romniei n 2008 Mil. Euro Sprijin posibil de acordat Romniei n 2009 Mil. Euro Sprijin posibil de acordat Romniei n 2010 Mil. Euro Sprijin posibil de acordat Romniei n 2011 Mil. Euro

50

(55% din UE-15 ) Pl i directe lapte varianta 1 din care: pentru prim pentru prima suplimentar (psq) euro/animal eligibil n varianta 1 (3,7 t lapte anual) Pl i directe lapte varianta 2 din care: pentru prim pentru prima suplimentar (psp) euro/animal eligibil n varianta 2 (3,7 t lapte anual) 80,940 144,587 257 44.5 79.5 141.4 225,528 124.0 80,940 54,392 154 44.5 29.9 84.7 135,333 74.4

(60% din UE-15 ) 81.2

(65% din UE-15 ) 88.0

(70% din UE-15 ) 94.7

(80% din UE-15 ) 108.3

48.6 32.6 92.4

52.6 35.4 100.1

56.7 38.1 107.8

64.8 43.5 123.2

135.3

146.6

157.9

180.4

48.6 86.8 154.2

52.6 94.0 167.1

56.7 101.2 179.9

64.8 115.7 205.6

Plecnd de la acest ra ionament n care am evaluat nivelul maxim al sprijinului pentru lapte i produse lactate ce se poate acorda Romniei (prin SAPS si CNDP) vom alege pentru estimarea CNDP pentru lapte varianta a doua n care suplimentele la prim se dau pe hectarul de p une permanent . Rezultatele i metodologia de calcul este prezentat n tabelul 18. Tabelul 18: Estimarea pl ilor directe posibil de acordat pentru lapte (varianta 2)
2007 Pl i directe lapte Milioane Euro SAPS pentru p une (413108 ha necesare pentru cota lapte) 124.0 CE 135.3 16,4 146.6 17,2 157.9 18,1 180.4 19,0 2008 2009 2010 2011

51

milioane Euro

CNDP pentru lapte Total pentru cot CNDP Pentru lapte Euro/animal eligibil (3,7 t lapte anual)
108.9 124.1 118.9 135.5 129.3 147.5 139.8 159.3 161.4 184.0

Dup cum se poate observa valoarea maxim admis pentru CNDP este semnificativ (peste 108 milioane euro n 2007, 119 milioane n 2008 i 130 milioane n 2009) valoarea total posibil de acordat n perioada 2007-2009 fiind de 407 milioane Euro. 3.3.2.2. Evaluarea CNDP pentru carne de vit i vi el i carne de oaie

Evaluarea nivelului maxim permis al pl ilor directe (nivel 100% UE-15) pentru carne de vit i oaie s-a f cut dup metodologia utilizat anterior, conform ipotezelor prezentate n tabelul 19.
Pl ile directe pentru carnea de vit
PDv =

i vi el s-au calculat dup cum urmeaz :


Pv + Pav

n care:
PDv = pl i directe pentru carne de vit ; Pv = prime specifice sectorului; Pav = pl i adi ionale pentru carne de vit .

Rezultatele evalu rilor pl ilor directe pentru carne de vit aplicabile n UE-15 sunt prezentate n tabelul 19. Tabelul 19: Evaluarea pl ilor directe pentru carne de vit
Plafoane negociate Capete (1) Euro/cap EC 1254/1999 (2) Prime - Euro Pv (1*2)

i vi el la nivelul celor

i vi el nivel UE-15
Pl i adi ionale Euro Pav

52

Pentru prima special pentru t ura i la ngr are Pentru prima special pentru vaci care al pteaz Pentru abatorizare sau export din care Pentru bovine adulte Pentru vitei Pl i adi ionale

452.000

210

94.920.000

150.000

200

30.000.000

1.233.000 1.148.000 85.000 80 50 91.840.000 4.250.000 858.260 i vi el aplicabil n UE-15 = 221,868 milioane Euro

Total pl i directe pentru carne de vit

Valoarea total a sprijinului la carne de vit 15 este de 221 milioane Euro.

i vi el la nivelul celui aplicabil n UE-

Evaluarea pl ilor directe pentru carnea de oaie i capr s-a bazat pe aceea i metodologie utiliznd rezultatele negocierilor i reglement rile comunitare n vigoare: (EC)No.2529/2001. Pl ile directe pentru carnea de oaie i capr s-au calculat dup cum urmeaz :

PDo =

Po + Pao

n care:

PDo = pl i directe pentru carne de oaie; Po = prime specifice sectorului; Pao = suma global pentru pl i adi ionale pentru carnea de oaie.
Rezultatele evalu rilor pl ilor directe pentru carne de oaie la nivelul celor aplicabile n UE-15 sunt prezentate n tabelul 20.

Tabel 20: Evaluarea pl ilor directe pentru carnea de oaie nivel UE-15
Plafoane negociate Capete (1) Euro/cap EC 1254/1999 (2) Prime - Euro Po (1*2) Suma global pentru pl i adi ionale Euro Pao

53

Plafon na ional ovine /caprine din care: n zona montan circa 30% n zona de cmpie circa 70% Pl i adi ionale

5.880.620 1.644.186 3.836.434 28 21 46.037.208 80.565.114 6.216.782

Total pl i directe pentru carne de oaie aplicabil n UE-15 132.819 milioane Euro

Valoarea total a sprijinului pentru carnea de oaie la nivelul aplicabil n UE-15 este de 132.819 milioane Euro. Pentru evaluarea CNDP este necesar estimarea valorii SAPS care se acord pentru p unile i fne ele necesare animalelor corespunz toare plafoanelor prev zute n documentele finale ale negocierilor de aderare. Pentru estimarea suprafe elor de p uni i fne e naturale se va utiliza un coeficient de transformare n UVM. n tabelul 21 este prezentat evaluarea necesarului de p uni i fne e pentru sectorul zootehnic eligibil pentru sprijin prin PAC. La o densitate de 1,8 UVM/ha pentru sectorul zootehnic eligibil pentru sprijin PAC sunt necesare 1,850 mii ha ceea ce reprezint 41% din suprafa a cu p uni i fne e naturale eligibile prin SAPS (suprafe e mai mari de 1ha cu parcele mai mari de 0,3 ha). Tabelul 21: Evaluarea necesarului de p uni i fne e pentru sectorul zootehnic eligibil pentru sprijin prin PAC
Plafoane negociate Capete Coeficient UVM UVM Ha P uni i fne e naturale la o densitate de 1,8/ha 3.328.509 1.849.170 % din total

Sector zootehnic eligilibil pentru sprijin PAC din care: Carne de vit i vi el 452.000 0,6 Pentru prima special pentru t ura i la ngr are Pentru prima special pentru vaci care al pteaz Pentru abatorizare sau export din care Pentru bovine adulte

41

1.620.200 271.200

900.111 150.666

20

150.000

150.000

83.333

1.233.000 1.148.000 1

1.199.000 1.148.000

666.111 637.777

54

Plafoane negociate

Capete

Coeficient UVM

UVM

Ha P uni i fne e naturale la o densitate de 1,8/ha

% din total

Pentru vitei Carne de oaie Plafon na ional ovine Lapte Total p uni si fne e naturale eligibile SAPS (sursa tabelul 12)

85.000 5.880.620 826.216

0,6 0,15

51.000 882.093 826.216

28.333 490.051 459.008 4.489.317 11 10 100

Valoarea CNDP posibil de acordat pentru sectorul zootehnic este prezentat n tabelul 22. Pentru aceast evaluare s-a utilizat aceea i metodologie ca i n cazul celorlalte sectoare, ns pentru sectorul lapte s-a luat n considera ie varianta acord rii primelor suplimentare la cantitatea de lapte. Suma total SAPS pentru sectorul zootehnic evaluat pentru anul 2007 este de 68 milioane Euro (15% din total suma SAPS pentru 2007) iar valoarea CNDP posibil de acordat sectorului este de 205 milioane Euro. Pentru acest sector s-a evaluat, pe lng suma maxim posibil de acordat sectorului att pentru SAPS ct i pentru CNDP, valoarea CNDP per/UVM. Dup cum se poate observa din tabelul 23 valoarea CNDP/UVM a fost evaluat per total sector zootehnic (o plat uniform ) dar i pe sectoarele componente (pe cap animal) astfel c , func ie de bugetul disponibil, deciden ii s se poat orienta spre adoptarea n caz de nevoie doar spre anumite scheme de sprijin.

55

Tabelul 22: Estimarea CNDP posibil a fi acordate sectorului zootehnic prin schemele de sprijin UE
Alte produc ii eligibile pentru CNDP Sprijin la nivelul UE-15 Sprijin posibil de acordat Romniei n 2007 Mil. Euro (55% din UE-15 ) Carne de vit Carne de oaie Lapte varianta 1 n care prima suplimentar se acord la cantitatea de lapte Total euro/UVM i vi el
221.9 122.0 79,7 33.05 18.0 89.0 55,0

SAPS 2007 Mil. Euro

CNDP 2007 Mil. Euro

Pl i directe de acordat Romniei 2008 Mil. Euro (60 % din UE-15 )


133.1 86,3

SAPS 2008 Mil. Euro

CNDP 2008 Mil. Euro

SAPS Pl i directe de 2009 acordat Romniei Mil. Euro 2009 mil. euro (65 % din UE-15 )

CNDP 2009 Mil. Euro

35.81 19.5

97.3 60,2

144.2 93,0

37.60 20.5

106.6 65,8

132.8

135.3
490 147,2

74.4

16.9

57.6

81.2

18.3

62.9

88.0

19.2

68.8

270 81,0

68 20.4

201,6 60,6

294 88,3

74 22.1

220,4 66,2

319 95,7

77 23.2

241,3 72,5

Alte produc ii eligibile pentru CNDP

Pl i directe de acordat Romniei 2010 Mil. Euro (70% din UE-15 )

SAPS 2010 Mil. Euro

CNDP 2010 Mil. Euro

Pl i directe de acordat Romniei 2011 Mil. Euro (80% din UE-15 )


115.8 177.5

SAPS 2011 Mil. Euro

CNDP 2011 Mil. Euro

Carne de vit

i vi el

155.3

39.48

41.45

136.0

56

Carne de oaie Lapte varianta 1 n care prima suplimentar se acord la cantitatea de lapte Total euro/UVM

93,0 94.7 343 103,0

21.5 20.1 81 24.4

71,5 74.6 261,9 78,7

106,2 108.3 392 117,8

22.6 21.1 85 25.6

83,2 87.1 306,8 92,2

Sursa: estim ri pe baza documenta iei negocierilor, a politicii UE privind produsele evaluate conform reglement rilor specificate n tabelul 4, a metodologiei liniilor directoare pentru calcularea CNDP furnizate de MAPDR i evalu rile SAPS din tabelul 12.

57

Tabelul 23: Estimarea sprijinului posibil de acordat prin CNDP pentru sectorul zootehnic
Sector CNDP maxim 2007 Euro/cap 54.9 9,4 69.7 60,6 CNDP maxim 2008 Euro/cap 60.1 10.2 76.2 66,2 CNDP maxim 2009 Euro/cap 65.8 11.2 83.3 72,5 CNDP maxim 2010 Euro/cap 71.5 12.2 90.3 78,7 CNDP maxim 2011 Euro/cap 84.0 14.2 105.5 92,2

Carne de vit i vi el /UVM Carne de oaie/cap Lapte varianta 1/UVM euro/UVM plata uniforma

n ipoteza n care structura exploata ilor de animale eligibile (cele care de in teren peste 1 ha) ar r mne conform datelor din RGA atunci suma maxim total ce se poate acorda conform criteriilor de eligibilitate pentru sectorul zootehnic ar fi n anul 2007 de 199 milioane Euro (a se vedea tabelul 24) cu 6 milioane mai redus fa de varianta estimat n tabelul 22. Tabelul 24: Evaluarea CNDP pentru sectorul zootehnic conform criteriilor de eligibilitate pe sectoare i total pentru anul 2007
Bovine Total capete Total eligibil (%) exploata ii cu animale care de in teren peste 1 ha CNDP maxim (Nr animale in exploata ii eligibile *CNDP/cap de animal) Mil. Euro Total sector animal 194,4 milioane euro Efectiv mediu pe ferm eligibil Euro/ferm eligibil 2,27 140 11,97 119,7 138 56,4 2.870.782 78,14 Ovine 7.238.404 77,97

O sintez a valorii sprijinului direct maxim posibil de acordat (SAPS i CNDP) Romniei n perioada 2007-2011 este prezentat n tabelul 25. 58

SAPS CNDP Sectoare 2007 Mil. Euro 257,5 36,7 2007 Mil. Euro 386,5 55,1 17.59 68 20.4 205.3 61.7 609.39

SAPS CNDP 2008 Mil. Euro 278,9 39,8 2008 Mil. Euro 423,6 60,4 19.19 74 22.1 224.5 67.4 668

SAPS 2009 Mil. Euro 292,9 41,8

CNDP 2009 Mil. Euro 468,2 66,8 20.79

SAPS 2010 Mil. Euro 307,5 43,9

CNDP 2010 Mil. Euro 512,2 73,0 22.40

SAPS CNDP 2011 Mil. Euro 322,9 46,1 2011 Mil. Euro 613,9 87,5 25.63 85 25.6 312.2 93.8 951.73

Total vegetal Arabile Euro/ha arabile Total alte scheme vegetal Total zootehnie euro/UVM Total CNDP permis

77 23.2

245.6 73.8 734.69

81 24.4

266.6 80.1 801.3

Tabelul 25: Evaluarea sprijinului direct posibil de acordat Romniei de la bugetul comunitar i bugetul na ional n period 2007-2011 Avnd n vedere c din estim rile MAPDR bugetul na ional disponibil n perioada postaderare pentru acest tip de sprijin ar putea fi de circa 300 milioane se poate afirma c , dac se ia decizia s nu se foloseasc posibilitatea devierii sumelor din pachetul de dezvoltare rural , atunci CNDP s-ar putea acorda la 50% din valoarea total permis urmnd ca MAPDR, func ie de obiectivele de politic agricol precum i func ie de complexitatea implement rii acestora prin SIAC, s se decid asupra anumitor scheme de plat . De exemplu, s-ar putea opta pentru o combina ie de CNDP pentru sectorul zootehnic (circa 200 Euro n 2007) iar restul o plat uniform pentru culturile vegetale sau doua trei scheme de plat pentru culturile vegetale cu poten ial de integrare pe pia (exclusiv cerealele).

59

4. Identificarea sectoarelor ce vor avea nevoie de sprijin


Din cele peste 4 miliarde euro alocate de c tre Uniunea European pentru implementarea PAC n perioada 2007-2009, peste 18% (732 milioane euro) sunt prev zute pentru interven iile pe pia i refinan rile la export. Acest sprijin nu necesit co-finan are na ional dar pentru ca Romnia s poat beneficia de aceste sume va trebui s suporte din bugetul na ional, anterior ader rii, costurile de implementare ale acestor politici. Conform legisla iei europene interven ia pe pia reprezint o prghie de interven ie pentru stabilizarea pre urilor pie ei, prin cump rarea produc iei n surplus i stocarea ei n stocuri publice sau private. Refinan rile la export reprezint o alt prghie de interven ie de pia pentru anumite produse exportate (printre care laptele i produsele lactate, carnea de vit , cerealele, fructele i legumele, produsele din zah r, produsele prelucrate etc.) care reprezint o acoperire a diferen ei ntre pre ul la export i pre ul interna ional, avnd n vedere c pre urile la produsele agricole sunt n general mai mari n Uniunea European n compara ie cu cele de pe pia a mondial . O evaluare a fondurilor necesare pentru acest tip de interven ii ar trebui s se bazeze pe prognoze referitoare la evolu ia pie elor. Deoarece n Romnia sistemul de informare al pie elor agricole (Marketing Information System) este nc n stadiu incipient iar prognozele de pia pe termen mediu i lung nu exist n Romnia dar sunt i dificil de creat deoarece n ultimii 15 ani politicile agricole nu au fost consistente i la fel i sprijinul acordat sectorului, baza pentru o prognoz credibil este extrem de fragil . n tabelul 26 este prezentat prognoza ofertei i utiliz rii principalelor culturi arabile eligibile pentru sprijin prin PAC preluate dintr-un studiu anterior20. Ipotezele de lucru din cadrul acestui studiu pentru scenariul integr rii in Romnia, s-au bazat pe aplicarea SAPS din 2007. S-a considerat c pre urile produselor vor cre te ca rezultat al cre terii veniturilor fermierilor, sprijinul bugetar direct va fi de 30% din sprijinul in UE 15, iar ca m sur de dezvoltare rural se va aplica mecanismul modul rii, ca alternativ de a reduce pl ile directe la unele categorii de exploata ii. S-a considerat, de asemenea, c toate aceste m suri de politic vor stimula sectorul agricol dar cu toate acestea productivitatea va r mne sc zut comparativ cu celelalte state membre. Conform acestor ipoteze, prognozele pentru perioada 2007-2010 rezultate din rularea modelului sunt n sintez urm toarele: suprafa a cultivat cu gru va cre te cu peste 2.100 mii ha. Se presupune c pia a va regla aceast suprafa care, cu toate c ar avea poten ial de cre tere din punct de vedere al resurselor funciare, va r mne oarecum stabil ca reac ie al unor politici agricole mai coerente. Un procent de 10% cre tere pn n 2010 este sustenabil dac se bazeaz pe un mediu macroeconomic stabil. Aceste
20

AGMEMOD - Project An Econometric Model for the Romanian Agriculture, autori Kevorkian, C.; Gavrilescu, D.; Giurc , D.; Serbanescu, C.; Vilceloiu, S. - elaborat n Institutului de Economie Agrar INCE n cadrul unui Proiect European Cadru 5.

60

ra ionamente sunt valabile i pentru secar (suprafa a recoltat ar fi de 570 mii ha). n acest caz consumul pentru furaje nu va influen a prea mult dinamica acestui produs deoarece sectorul animal i industria alimentar se va restructura pn n 2009 iar efectele nu vor fi imediat perceptibile. n schimb, consumul porumbului ca furaj va cre te deoarece acest produs este utilizat n mod tradi ional pentru furaj. O cre tere semnificativ va fi i la orz (800 mii tone). Structura i dinamica produc iei se va autoregla n timp, func ia de pia nlocuind valorile tradi ionale productiviste, cu toate c (pe termen mediu) trendul perioadei de pre-aderare se va men ine i dup aderare. Num rul de animale (vaci de lapte i bovine) va avea un trend descresc tor. Cifrele prezentate n tabelul 26 sunt rezultatul rul rii unui model de pia 21 creat pentru UE-27, n care au fost incluse o serie de variabile legate de sprijinul oferit de politicile agricole anterioare (1996-2002) precum i ipoteza introducerii SAPS ncepnd cu anul 2007. Deoarece nu am g sit alte prognoze care s se bazeze pe un model coerent care s includ toate variabilele i ipotezele expuse anterior, am considerat util prezentarea acestor valori pentru a avea un oarecare punct de reper pentru identificarea produselor care vor avea nevoie de sprijin prin refinan ri la export i stocare. Tabelul 26: Prognoza ofertei i utiliz rii produc iei la principalele culturi arabile 2007-2010
2007 Gru Mii ha Suprafa a Produc ia medie Produc ie Stoc la nceputul anului Importuri Total ofert Consum intern
21

2008

2009

2010

2099.60 t/ha 3.09

2103.12 3.19 Mii tone 6709.46 2168.57 657.60 9535.62 6841.88

2103.52 3.28 6896.27 2270.09 707.26 9873.62 7084.84

2106.03 3.38 7125.27 2373.36 759.94 10258.57 7339.86

6478.52 2074.38 606.08 9158.98 6560.55

Modelul AG-MEMOD pentru Romnia este un model econometric dinamic, de echilibru par ial pentru mai multe produse. Produsele luate n considerare sunt: grul, porumbul, carnea i laptele, datele utilizate n model sunt de la Comisia Na ional de Statistic , baza de date utilizat a inclus perioada 1996 (dup intrarea n vigoare a acordului European) pn n 2002 iar proiec iile pentru produsele men ionate sunt pn n anul 2010. Variabilele utilizate s-au nchis pe importuri, exporturi i stocuri. Acest model este unul de sine st t tor dar poate rula i cu alte modele AGMEMOD elaborate n cadrul aceluia i proiect de c tre statele membre UE i NSM. Leg tura dintre modele se face prin variabilele de pre .

61

2007 Furaje Altele Exporturi Stoc la sfr itul anului 1767.00 4793.55 429.86 2168.57 Orz Mii ha Suprafa a Produc ia medie Produc ie Stoc la nceputul anului Importuri Total ofert Consum intern Furaje Altele Exporturi Stoc la sfr itul anului 478.30 t/ha 3.14 Mii tone 1503.74 192.76 113.61 1810.11 1517.54 461.62 1055.92 95.59 196.98 Porumb Mii ha Suprafa a Produc ia medie Produc ie Stoc la nceputul anului Importuri Total ofert Consum intern Furaje 3209.96 t/ha 3.65 Mii tone 11721.49 12531.10 45.39 24297.98 11509.48 9422.93

2008 2065.24 4776.65 423.65 2270.09

2009 2188.92 4895.92 415.42 2373.36

2010 2258.61 5081.25 426.39 2492.33

484.01 3.15 1524.68 196.98 113.14 1834.80 1539.06 478.13 1060.93 96.14 199.60

488.82 3.16 1542.84 199.60 112.67 1855.11 1561.46 495.24 1066.22 95.70 197.95

494.66 3.16 1564.32 197.95 113.00 1875.27 1582.69 521.35 1061.34 95.09 197.50

3226.12 3.85 12405.71 12584.21 45.35 25035.27 12228.65 10119.63

3242.36 4.06 13162.67 12600.51 44.82 25807.99 13052.20 10766.70

3258.68 4.27 13363.02 12547.87 45.07 25955.96 13182.72 11027.41

62

2007 Altele Exporturi Stoc la sfr itul anului 2086.55 204.30 12584.21

2008 2109.02 206.11 12600.51 Mii ha

2009 2285.50 207.92 12547.87

2010 2155.31 207.32 12565.92

Floarea soarelui Suprafa a Produc ia medie Mii tone Produc ie Stoc la nceputul anului Importuri Total ofert Consum intern Furaje Altele Exporturi Stoc la sfr itul anului 1,207 14 21 1,241 836 690 146 349 56 1,220 56 24 1,300 813 674 139 458 30 1,234 30 26 1,290 801 658 144 469 20 1,243 20 29 1,292 785 642 143 486 21 915 t/ha 911 906 902

Sursa sintez dup AGMEMOD - Project An Econometric Model for the Romanian Agriculture autori Kevorkian, C.; Gavrilescu, D.; Giurc , D.; Serb nescu, C.; Vilceloiu, S. - elaborat n Institutului de Economie Agrar INCE n cadrul unui Proiect European Cadru 5.

A a dup cum se poate observa, principalele produse la care s-ar putea acorda refinan ri la export ar fi porumbul i floarea soarelui (singurele produse cu prognoza balan ei de comer exterior pozitiv ). De asemenea, stocurile de la gru i porumb ar putea reprezenta un punct de reper pentru un posibil sprijin pentru stocare n cazul n care pre ul cerealelor ar sc dea sub pre ul de interven ie n perioada 2007-2010.
Prognoza dinamicii pie ei la lapte i produse lactate (tabelul 27) precum i la carne (tabelul 28) relev faptul c ar putea exista unele interven ii probabil la produsele lactate (poate unt, func ie de dinamica proces rii, i eventual la carnea de vit i vi el).

63

Tabelul 27: Prognoza efectivelor de animale 2007 Efective bovine 2008 2009 2010

Mii capete
Stoc la nceputul anului Vaci de lapte Vi ei Alte bovine Calf crop Importuri de bovine Total oferta Bovine pentru sacrificare Vaci i juninci Vi ei Altele Bovine exportate Pierderi Stoc la sfr itul anului Suckler cow quota 2.820 1.827 350 642 2.397 24 5.241 1.324 1.202,88 39.00 0.00 70 55 2.764 2.764 1.744 351 668 2.557 26 5.347 1.317 39.00 0.00 69 54 2.741 2.741 1.717 354 670 2.729 28 5.498 1.314 39.39 0.00 67 53 2.659 2.659 1.628 356 675 2.911 31 5.601 1.311 1.199,52 39.78 0.00 65 52 2.650

1.207,97 1.199,52

kg/cap
Greutatea de sacrificare Vaci de lapte Produc ia/vac Lapte Cota lapte Lapte (altul dect cota) Consum intern Lapte procesat 3.810 1.990 850 5.800 3.702 1.844 855 5.546 3.576 1.709 860 5.285 3.520 1.583 865 5.103 282 1.827 289 1.744 295 1.717 2.08 302 1.628 2.16

mii capete/sfr itul anului t/an


2.08 2.12

Mii tone

64

2007 Consum vi ei, export net 4.950

2008 4.692

2009 4.425

2010 4.238

Sursa sintez dup AGMEMOD - Project An Econometric Model for the Romanian Agriculture autori Kevorkian, C.; Gavrilescu, D.; Giurc , D.; Serbanescu, C.; Vilceloiu, S. - elaborat n Institutului de Economie Agrar INCE n cadrul unui Proiect European Cadru 5.

Tabelul 28: Prognoza dinamicii pie ei la carne 2007 2008 2009 2010

Mii t
Carne de vita i vi el Produc ie Import Consum intern Export Interven ie /SPS stoc Carne de porc Produc ie Import Consum intern Export Stoc la sfarsitul anului Carne de pas re Produc ie Import Consum intern Export Stoc la sfr itul anului Consum 254 95 269 84 5 282 96 269 114 5 314 99 270 148 5 350 101 271 185 5 455.01 52.46 468 39 12 456.25 52.94 463 45 13 457.49 53.42 457 53 14 458.74 53.91 452 61 14 297 15 221 69 23 324 16 225 88 26 350 17 228 110 29 375 18 233 128 32

kg/cap
Carne de vit Carne de porc i vi el 9.26 21.15 9.24 20.95 9.20 20.70 9.19 20.48 65

2007 Carne de pasare 12.16

2008 12.17

2009 12.23

2010 12.28

Sursa sintez dup AGMEMOD - Project An Econometric Model for the Romanian Agriculture autori Kevorkian, C.; Gavrilescu, D.; Giurc , D.; Serbanescu, C.; Vilceloiu, S. - elaborat n Institutului de Economie Agrar INCE n cadrul unui Proiect European Cadru 5.

Lipsa de date statistice necesare unei evalu ri realiste a sprijinului posibil de alocat organiz rilor comune de pia (legume i fructe proaspete, legume i fructe procesate, vin) a restrns posibilitatea acestor evalu ri. De asemenea, exigen ele referitoare la ndeplinirea standardelor sanitar veterinare s-ar putea s fie un factor extrem de restrictiv pentru eligibilitatea produc torilor care pot beneficia de sprijin prin Organiza iile Comune de Pia . Estimarea sprijinului maxim posibil de acordat la zah r Deoarece producerea zah rului este la ora actual necompetitiv dar redresarea sectorului reprezint un subiect sensibil am ncercat s evalu m pentru o variant optimist (n cazul n care Romnia va produce zah r la nivelul cotei negociate) sprijinul ce poate fi acordat acestui sector. Men ion m c nu ntrevedem un viitor extrem de optimist n cazul zah rului pentru perioada 2007-2011, deci nu consider m c se vor utiliza fonduri pentru refinan ri la export n acest caz. Sumele evaluate probabil c nu vor fi utilizate, estim rile reprezentnd doar puncte de reper pentru ceea ce s-ar ntmpla dac s-ar produce la maximul negociat. Organizarea Comun de Pia la zah r era reglementat prin CR No 1260/2001 (reglementarea politicii sectorului s-a schimbat recent), prin care UE sprijin produc torii de sfecl de zah r printr-un sistem complex de sus inere a pre urilor i de limitare prin cote. n fiecare an se stabile te un pre int pentru zah rul alb22. Pentru ca pre ul s se men in n jurul valorii pre ului int , agen iile de interven ie pot cump ra (n cazuri extreme) zah r alb sau brut (oferit pentru interven ie) la pre ul de interven ie23, n func ie de o calitate standard. Cantitatea de zah r care poate fi vndut pe pia a intern n UE, sau care este eligibil pentru restitu ii la export, este limitat de cote. Exist dou tipuri de cote: cota A i cota B. Fiec rui stat membru i se aloc att cota A ct i cota B. n ce const cota A i cota B? La zah r, pentru a compensa costurile bugetare pentru interven ie i restitu ii la export, li se cere procesatorilor s pl teasc o cotiza ie de pn la 2% din pre ul de interven ie pentru zah rul A i B care se proceseaz . Dac ntr-un an aceast cotiza ie este insuficient pentru a acoperi costurile bugetare sus inerii pre ului la zah r, o tax
22

Pre ul de interven ie pentru zah r A n anul de pia 2003-2004 pentru o ton de zah r produs din 7,7 t sfecl a fost de 63,19 Euro/100kg. 23 n zonele din UE unde s-a considerat c nu exist deficit de zah r, pre ul de interven ie a fost de 63,19 EURO/100kg. Pre ul de interven ie pentru zah rul alb este totu i mare, n unele zone considerate cu deficit de zah r. De exemplu, n Spania pre ul de interven ie a fost de 64,88 EURO/100kg.

66

adi ional de pn la 30% din pre ul de interven ie poate fi impus la cota B de zah r. Cu toate acestea, n circumstan e excep ionale cotiza ia poate cre te pn la 37,5%. Pentru a sus ine produc torii de sfecl , li se cere procesatorilor s pl teasc un pre minim pentru sfecla de zah r. Pre urile minime se bazeaz pe un pre de baz pentru sfecl , care se stabile te n fiecare an pentru sfecla cu un con inut minim de zah r de 16%24. ntruct cotiza iile pl tite de procesatorii de zah r acoper aproape n totalitate costurile bugetare ale UE, se spune, adeseori, despre politica n sectorul zah r c este autofinan at . Trebuie totu i men ionat c i n UE zah rul este un produs costisitor, deoarece consumatorii pl tesc un pre mai mare comparativ cu alte produse agroalimentare.

Se preconizeaz schimb ri importante n politica zah rului ncepnd cu anul 2005 urmnd ca implementarea s dureze circa 4 ani. De asemenea, este posibil ca n anul 2008 s se revizuiasc politica acestui sector. Propunerea de reformare a politicii n acest sector vizeaz printre altele:
reducerea substan ial a exporturilor prin diminuarea subven iilor acordate pentru exporturi; suprimarea interven iilor de pia i diminuarea pre ului intern la zah r iar, n schimb, acordarea unor pl i decuplate pentru produc torii de zah r. Comisia European apreciaz c reforma sectorului va men ine totu i produc ia de zah r n parametrii competitivi. Principalii perdan i vor fi produc torii, care prin pl ile directe acordate vor beneficia de o compensare par ial a pierderii veniturilor. Consumatorii vor fi principalii c tig tori, deoarece se apreciaz c pre ul zah rului va sc dea semnificativ n urma schimb rilor de politic . Tendin a de diminuare a locurilor de munc din acest sector (o tendin generalizat nu numai la nivelul UE25 dar i n rile care au aderat n 2004) probabil c se va men ine i din acest motiv s-a propus o schem de reconversie profesional destinat fabricilor care nu vor mai fi competitive. Principalele m suri de reform propuse sunt: Reducerea pre ului de interven ie, de la 632 Euro/ton la 421 Euro/ton , gradual, pe o perioad de trei ani; Reducerea pre ului minim la sfecla de zah r, de la 43,6 Euro/ton gradual la 25,1 Euro /t in 2010/2011; Suprimarea interven iei publice i introducerea unui sistem privat de stocare;

24

Pentru anul 2003/2004 pre ul de baz pentru sfecl a fost de 47,67 EURO/ton . Pre ul minim pentru sfecla de zah r procesat n zah r din cota A este 98% din pre ul de baz , iar pre ul minim pentru sfecla de zah r procesat n zah r din cota B este 68% din pre ul de baz . Aceste pre uri minime pentru sfecl sunt mai mari n zonele declarate cu deficit de zah r. ncepnd cu anul 2007/2008 pre ul minim la sfecla de zah r va fi de 29,8 Euro/t, n 2008/2009 va fi de 26,7 euro/tona, in 2009/2010 de 25,1 euro/ton si incepnd cu anul 2010/2011 se va stabiliza la 25,1 euro/ton . 25 ntre anii 19902001 num rul fabricilor de zah r n UE a sc zut de la 240 la 135 iar locurile de munc sau diminuat cu 17.000.

67

Reducerea cotelor comunitare de produc ie cu 2,8 milioane de tone (de la 17,4 milioane tone la 14 milioane tone) gradual, n trei ani; Reducerea subven iilor la export cu 2 milioane de tone (de la 2,4 milioane tone la 0,4 milioane tone); Introducerea unui sprijin decuplat pentru produc torii de sfecl (care pot acoperi par ial - 60% - pierderile de venit); Cote transferabile ntre operatorii din statele membre; O schem de reconversie de 250Euro/ton , destinat fabricilor necompetitive care vor ie i de pe pia .

n aceste condi ii este posibil ca o serie de c tiguri ale negocierilor ncheiate i la acest capitol s sufere modific ri la momentul ader rii. De asemenea, realizarea cotelor stabilite poate deveni un obiectiv important, deoarece dac aceste produc ii nu se realizeaz este posibil ca aceste cote s se piard sau s se transfere altor state.
Estimarea sprijinului comunitar pentru acest sector, dup 2007, se bazeaz pe ipoteza optimist c pn n 2007 Romnia va produce zah r la nivelul cotelor negociate iar Organizarea Comun de Pia n acest sector va r mne neschimbat (CR No 1260/2001). Randamentul la extrac ie va fi de 10,69 tone sfecl / 1 ton zah r (72 % fa de media UE). Nu s-au f cut evalu ri ale bugetului necesar pentru realizarea cotei de izoglucoz . Conform ipotezelor prezentate n tabelul 29, am evaluat bugetul total destinat producerii cotei de zah r din sfecl att pentru produc tori ct i pentru procesatori (aplicnd coeficien i de corec ie func ie de randamentul din Romnia) precum i bugetul necesar producerii cotei de zah r din zah r brut. Pentru acurate ea evalu rilor s-a inut cont i de valoarea i circuitul taxelor din schema de autofinan are specific acestui sector. Tabelul 29: Ipoteze de lucru pentru evaluarea sprijinului maxim posibil de acordat pentru zah r i produse din zah r Produc ii n 2007 Tone CR No 1260/2001 Pre ul de baz pentru sfecl Euro/t sfecl Sfecl pentru cota A Euro/t sfecla Cota B 9 924 Sfecl pentru cota B Euro/t sfecl Cota total de zah r 329 636 rafinat din zah r brut Pre ul de interven ie zah r A 20032004 (la un randament de 7,7 t sfecl pentru 1 t zah r) Euro/t zah r 631,9 32,42 47,67 46,72 Cota total de zah r 109 164 din sfecl din care: Cota A 99 240

68

Cota total izoglucoz Cota A

de 9 981 9 790

Pre interven ie pentru zah r B Euro/t zah r

392

Taxe pentru schema de autofinan are 12,76 (aplicabile la toat cota de zah r) Euro/t zah r Taxe pentru schema de autofinan are pentru 224,21 cota B Euro/t zah r Taxe adi ionale pentru zah r A Euro/t zah r Taxe adi ionale pentru zah r B Euro/t zah r Ajutor pentru procesare zah r brut Euro/t zah r 29,2 246,0 13,0

Cota B

191

Sursa: evalu ri proprii


Conform estim rilor bazate pe reglement rile europene anterioare bugetul total destinat realiz rii cotei de zah r negociate de c tre Romnia este de 68,93 milioane de Euro din care:

63,5 milioane Euro pentru realizarea cotei de zah r din sfecl din care:
pentru produc torii de sfecl -33,9 milioane Euro; pentru procesatori - 29,6 milioane Euro; valoarea taxelor care intr n circuitul filierei destinat autofinan rii este de 7,3 milioane Euro;

pentru procesarea zah rului brut 5,5 milioane Euro, iar valoarea taxelor destinate autofinan rii care intr n circuitul proces rii cotei de zah r brut este de 4,2 milioane Euro. Pentru perioada 20072009 bugetul destinat acestui sector se va ridica la 206,7 milioane de Euro ceea ce reprezint peste 28% din bugetul destinat m surilor de pia din pachetul financiar pentru Romnia, necesar n cazul n care Romnia ar produce la nivelul cotelor negociate. Recent, politica sectorului a suferit schimb ri (dup principiile prezentate anterior) ceea ce nseamn c bugetul estimat anterior este considerabil diminuat.
Dac oper m doar dou schimb ri n ra ionamentul evalu rii precedente i anume: reducerea pre ului de interven ie de la 632 Euro/ton la 421 Euro/ton i reducerea pre ului minim la sfecla de zah r de la 43,6 Euro/ton la 26,9 Euro/ton i consider m c n cazul Romniei cotele negociate se vor reduce conform tendin ei generale prognozate pentru UE (20% fa de nivelurile actuale) bugetul total pentru realizarea cotei de zah r 69

din sfecl ar putea fi de 33 milioane Euro. Bugetul pentru produc torii de sfecl ar fi de 14 milioane Euro, cu 65% mai mic fa de prima variant iar pentru procesatori bugetul ar putea fi de 18,8 milioane de Euro, deci cu 36,5% mai mic fa de prima variant . De asemenea, bugetul destinat rafin rii zah rului brut se va diminua probabil cu 20%.
Dac politica sectorului se va schimba dup principiile prezentate pn n 2007, atunci s-ar putea s se recurg la noi negocieri, prin care s-ar putea diminua cotele deja negociate cu maxim 20% i poate c s-ar putea ob ine o parte din compensa iile care se vor oferi produc torilor i procesatorilor din UE pentru diminuarea efectelor schimb rii acestei politici. Valoarea maxim a acestor compensa ii care s-ar putea aplica n cazul Romniei ar putea fi: 2,2 milioane Euro destinate fabricilor de zah r neperformante n vederea reconversiei; 11,9 milioane Euro pl i directe pentru produc torii de sfecl .

Dac se vor aplica acelea i principii de tratament ca i n cazul celorlalte pl i directe (25% din valoare celor acordate n UE n 2007, 30% n 2008 i 35% n 2009) atunci valoarea acestui sprijin decuplat ar putea fi de 10,6 milioane Euro n perioada 20072009 (dac se produce la nivelul cotei negociate). Din estim rile anterioare suportul acordat prin SAPS pentru produc torii de sfecl eligibili n perioada 2007-2009 este de 3,3 milioane Euro (evaluat pentru suprafe ele cu sfecl la nivelul anului 2002 RGA).
Este posibil ns ca pentru procesare s nu se ob in prin negocieri aceste compensa ii, dac produc iile nu vor cre te pn n 20062007 pn la nivelul cotelor deja negociate. Cre terea produc iei de zah r i revigorarea sectorului pn la acea dat devine imperativ i pentru a oferi o nou baz de negocieri n momentul ader rii, i asta pentru oferirea unui cuantum de compensa ii similare celor care se vor oferi n UE pentru reconversia unit ilor de procesare neperformante.

70

5. nfiin area Sistemul Integrat de Administrare i Control cercului vicios al opera ionaliz rii

i capcana

Pentru gestionarea fondurilor comunitare pe care le va primi dup aderare, Romnia trebuie s nfiin eze mai multe institu ii, care este necesar s devin complet func ionale pn la data ader rii. Printre acestea, se num r Agen ia de Pl i i Interven ie (API) iar n cadrul ei Sistemul Integrat de Administrare i Control (SIAC). SIAC este un instrument tehnic de gestionare i control care se aplic anumitor scheme de pl i. Este un ansamblu de norme i proceduri de organizare institu ional , infrastructur IT i resurse umane. Practic, ntregul proces pe baza c ruia API va distribui agricultorilor romni pl ile directe cuvenite din bugetul european vor intra n sarcina SIAC. Obiectivul principal urm rit este reprezentat de administrarea i controlul solicit rilor depuse de c tre fermieri pentru alocarea ntr-un mod corect a ajutorului comunitar. F r un SIAC func ional Romnia nu va fi capabil s se descurce cu numeroasele i complicatele proceduri administrative pentru implementarea PAC i, n special, cu administrarea pl ilor directe primite de la UE, pl ilor directe complementare na ionale i a schemelor pentru pl i adi ionale. SIAC trebuie organizat si implementat, cu toat logistica necesar pn la sfr itul anului 2006. Aceast construc ie institu ional reprezint o uria provocare iar MAPDR are o sarcin dificil de realizat ntr-un timp extrem de scurt. O analiz temporal a principalelor activit i ale SIAC bazat pe informa iile oferite de MAPDR26 ne arat c balan a nclin net n favoarea activit ilor de efectuat n raport cu cele deja efectuate (figura 3). n perioada scurt de timp care a r mas pn la aderare aceast institu ie are de ndeplinit dou sarcini de importante i dificile: a) constituirea re elei administrative de implementare a SAPS i b) preg tirea capacit ii de absorb ie a fondurilor care vor veni de la UE. n continuare vom ncerca s identific m stadiul actual al construc iei i pericolele poten iale n func ionarea SIAC i s propunem cteva solu ii care s vizeze urm toarele patru direc ii majore de ac iune: (i) dezvoltarea structurii organizatorice, asigurarea logisticii i a personalului calificat pentru implementarea SIAC; (ii) informarea agricultorilor i a tuturor p r ilor interesate privind con inutul i modul de operare al schemelor de pl i; (iii) elaborarea procedurilor detaliate de administrare i control i furnizarea IT; (iv) stabilirea Sistemului de identificare a parcelelor agricole (SIPA).

26

Master Plan for the Implementation of the Integrated Administration and Control System in Romania (MP), MAPDR, 2005.

71

Figura 3: Distribu ia activit ilor Sistemului integrat de administrare i control pe luni i ani
numar activitati 0 august
2005

5 9

10

15

20

25

30

35

septembrie octombrie noiembrie decembrie ianuarie februarie martie aprilie mai

15 16 21 19 28 27 30 23 16 18 15 17 19 13 13 11 10 10 9 7 3 2 2

2006

iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie

5.1. Dezvoltarea structurii organizatorice, asigurarea logisticii i a personalului calificat pentru implementarea SIAC A a cum am precizat deja crearea structurii organizatorice i preg tirea personalului pare s fie una din marile provoc ri pentru MAPDR. Con tientiznd necesitatea de a accelera procesul o serie de m suri au fost deja adoptate ns este nevoie n continuare de o politic sus inut i de un important suport bugetar. Astfel, MAPDR a decis dezvoltarea acestei institu ii ntr-o structur piramidal care cuprinde nivelul na ional, jude ean i local/comunal utiliznd, n principal, structurile MAPDR existente. De asemenea s-a decis ca API, Agen ia de dezvoltare rural (ADR) i ANCA s aib un sediu comun astfel nct s se evite pierderile de timp pentru rezolvarea problemelor. Institu ia va fi deservit att de personal permanent (2.283 de persoane) ct i de personal cu durat limitat de angajare (1.056 de persoane), n special pentru activitatea de control i introducere a cererilor de finan are. Pentru anul 2006 nc rc tura de sarcini de serviciu este uria : concomitent personalul trebuie s fie instruit, s instruiasc la rndul s u dar s - i desf oare i activit ile specifice. De i se prevede c peste 80% din personalul recrutat are studii superioare i experien n administrarea politicii agricole na ionale structura sa este extrem de deficitar n ceea ce prive te cuno tin ele privind

2007

72

PAC, GAEC, GIS, GPS, SIAC. Un alt mare handicap l reprezint , n special, lucrul cu computerul care este o necunoscut pentru o mare parte din personal27. Avnd n vedere toate aceste aspecte preg tirea personalului ar trebui s se realizeze pe dou direc ii principale: a) cursuri generale care s vizeze utilizarea PC-ului i informa ii generale despre UE i PAC; b) cursuri de specialitate n care s fie tratate problemele specifice SIAC ( baze de date, SIPA, GIS, utilizare soft specific etc.). Crearea unor parteneriate ntre sectorul public i cel privat i antrenarea unor institu ii cu competen e n acest domeniu (universit i, institute de cercetare, ONG-uri, asocia ii profesionale i ale fermierilor etc.) ar putea fi de asemenea benefic . O analiz a num rului personalului necesar func ion rii SIAC arat c acesta este insuficient, n special n condi iile n care MAPDR i-a manifestat inten ia de a implementa CNDP. Se poate aprecia c personalul specificat n MP reprezint un num r minim necesar numai pentru administrarea pl ilor directe. Pentru introducerea altor forme de sprijin personalul va trebui suplimentat n func ie de schemele pentru care se va opta. Pe de alt parte, volumul resurselor materiale necesare bunei func ion ri a SIAC este impresionant: cl diri, ma ini, mobilier, calculatoare, scannere, copiatoare, faxuri, GPS-uri, etc. Achizi ionarea acestora este o provocare uria necesitnd timp, bani i mult documenta ie. 5.2. Informarea agricultorilor i a tuturor p r ilor interesate privind con inutul i modul de operare al schemelor de pl i O sarcin deosebit de important pentru API este aceea de a ob ine maximum de beneficii prin mobilizarea unui num r ct mai mare dintre agricultorii eligibili n ac iunea de completare i trimitere a cererilor de finan are. Un alt aspect care trebuie avut n vedere este legat de faptul c o preg tire prealabil corespunz toare a agricultorilor va determina un volum mai redus al activit ilor de control administrativ i pe teren care se vor desf ura ulterior. Pentru aceasta att campaniile de informare (pres , TV, radio) ct i materialele informative ar trebui elaborate pe grupuri int . Analiza nivelului de educa ie i de cuno tin e n domeniul agricol al efilor de exploata ii agricole ne indic existen a a cel pu in dou astfel de grupuri. efii exploata iilor agricole individuale au n general un nivel de educa ie i de preg tire agricol sc zut: aproximativ 9% au studii liceale i circa 3% studii universitare; 8% au studii liceale agricole i numai 3% studii universitare n acest domeniu (tabelul 30).

27

Master Plan, 2005.

73

Tabelul 30: Structura efilor de exploata ii agricole dup nivelul de educa ie nivelul de instruire n domeniul agricol
eful exploata iei agricole individuale (%) Nivel de instruire F r coal 3,66 27,46 29,92 5,24 17,79 9,21 3,12 0,74 2,85 3,82 14,53 7,60 2,69 0,67 2,34 0,0 0,46 2,05 2,14 0,87 27,50 5,93 5,93 55,13 1,23 0,55 17,83 3,88 5,56 34,79 Primar Gimnazial Liceal treapta I Profesional sau ucenici Liceal Postliceal Universitar de scurta durata Universitar de lunga durata Nivel de instruire in domeniul agricol Liceal treapta I Profesional sau ucenici Liceal Postliceal Universitar de scurta durat Universitar de lunga durat Sursa: RGA 2002, INS, 2004

eful exploata iei n unit ile cu personalitate juridic (%)

Situa ia este diferit n cazul efilor de exploata ii cu personalitate juridic . Peste 70% dintre ei au studii universitare iar preg tire de specialitate n domeniul agricol de nivel universitar peste 40%. Existen a acestor grupuri extrem de diferite presupune elaborarea unor modele de informare individualizate. Nu trebuie neglijat faptul c n cele trei comune pilot n care a fost implementat Registrul fermelor s-a semnalizat deja o reticen a micilor agricultori privind nregistrarea lor, reticen determinat de lips de informare, fric de taxe, de dezinteres etc28. Pentru a prentmpina astfel de situa ii consider m c ar fi util ca n campaniile de con tientizare i informare s fie antrenate i institu ii care se bucur de cea mai mare ncredere n comunit ile rurale.
28

Master Plan, 2005.

74

5.3. Elaborarea procedurilor detaliate de administrare i control i furnizarea IT Elaborarea procedurilor scrise care vor viza toate etapele necesare derul rii SPUS, de la trimiterea cererilor de finan are pn la executarea pl ilor, este o sarcin atribuit API, institu ie care nu de ine o structur pe deplin func ional nc . Pentru elaborarea manualelor privind func ionarea SIAC i a celor privind plata, contabilitatea, inerea eviden elor Romnia va beneficia, n anul 2006, de aportul unor proiecte de nfr ire. De asemenea stabilirea structurii formularului de cerere este o sarcin pentru anul 2006. Structura acestui formular depinde de deciziile care vor fi luate privind tipul schemelor de sus inere (SAPS, CNDP). Procedurile de control vor trebui nt rite ncepnd cu anul 2007. Controlul administrativ este specific nivelului local i na ional pe cnd cel pe teren este specific celui jude ean. Aceasta va deveni una dintre activit ile centrale ale SIAC: controlul administrativ va viza att controlul formal al cererilor de finan are ct i controlul ncruci at care se va desf ura la nivel local i na ional; controlul pe teren se va face utiliznd un e antion de minim 5% din num rul total de aplica ii pe baza analizei de risc stabilit la nivel central. Un alt subsistem important este furnizarea IT care va trebui s satisfac un volum estimat de aproape 2 milioane de cereri. Timpul va fi principalul obstacol n realizarea sa. Nu trebuie pierdut din vedere faptul c softul va trebui testat iar personalul trebuie s se familiarizeze cu el nainte de demararea ac iunilor. Pentru Sistemul de gestiune a schemelor de sprijin pentru pl i directe se estima c proiectarea i implementarea sa va necesita cel pu in 5 ani n condi iile aloc rii unor resurse financiare i umane adecvate29. De asemenea, conform aceluia i studiu, proiectarea bazei de date a exploata iilor agricole n situa ia de a solicita sprijin financiar va necesita o perioad de 2-3 ani iar sistemul de identificare a animalelor va avea nevoie i el de aceia i perioad de timp. 5.4. Stabilirea Sistemului de identificare a parcelelor agricole (SIPA) Unul dintre cele mai sensibile puncte n realizarea unui SIAC func ional, considerat de c tre majoritatea speciali tilor, este realizarea SIPA. n acest plan procesul a fost mult ntrziat deoarece procurarea h r ilor necesare a intrat sub inciden a legilor privind informa iile considerate secret de stat. Romnia a luat decizia s dezvolte SIPA pe baza planurilor ortofotografice pentru ntreaga suprafa a agricol a rii. Opera iunea este n curs de desf urare i ridic semne de ngrijorare n ceea ce prive te termenul de finalizare. Trebuiesc avute n vedere, n acest caz, o serie de aspecte de ordin tehnic: specificul activit ii face ca zborurile s se efectueze doar n anumite perioade favorabile i anume prim vara, pn la intrarea n vegeta ie a culturilor i toamna pn la acoperirea terenului cu z pad .

29

Kevorchian, C. ( 2002) - Sisteme integrate de administrare i control, Colec ia ESSEN2, INCE, Bucure ti.

75

Lipsa informa iilor cadastrale actualizate i a h r ilor digitale la scar mare va ngreuna procesul stabilirii SIPA. Se estimeaz c Romnia va opera un sistem care con ine 1,8-2,5 milioane blocuri fizice (n medie 43.000-66.000 pe jude i 630-990 pe comun )30. Un volum uria de munc . Digitizarea blocurilor fizice reprezint o alt opera iune important al c rui rezultat depinde de disponibilitatea imaginilor ortofotografice. Stabilirea leg turii dintre SIPA i fermieri este la rndul ei de importan vital . Ea necesit timp, resurse umane i materiale dar i existen a unui soft corespunz tor. Este o opera iune care trebuie f cut cu mult aten ie i corectitudine pentru a evita nc rcarea ulterioar a muncii de control. Obiectivele pe care MP i le propune sunt extrem de ambi ioase ns timpul i personalul disponibil vor reprezenta obstacole importante. Identificarea parcelelor agricole, temelia viitorului SIPA, se poate face utiliznd urm toarele surse: a) planuri ale parcelelor puse n posesie cu proprietari sau de in tori identifica i; b) planuri cadastrale (1:2000; 1:5000; 1:10000) i registre cadastrale de inute de Oficiile jude ene de cadastru; c) documenta ii cadastrale ntocmite pentru acordarea num rului cadastral provizoriu necesar pentru nscrierea n Cartea Funciar ; d) registru agricol care con ine date bazate pe declara ii proprii privitoare la suprafe ele de teren de inute, categorii de folosin , modul de de inere. ntrzierile nregistrate n procesul de construc ie al SIAC au fost sanc ionate i n asigurarea capacit ii Raportul de monitorizare al UE31 n care se firm c administrative necesare este nc n faz de planificare. Sunt necesare eforturi considerabile pentru a se construi i nt ri capacitatea administrativ , dac Romnia dore te s aib agen ii de pl i func ionale la data ader rii. Pe lng aceasta, este necesar accelerarea derul rii de campanii de informare cu privire la schemele de pl i ale UE acordate fermierilor i operatorilor. Pe lng exprimarea ngrijor rii este recunoscut faptul c ....n ultimele ase luni, Romnia i-a intensificat eforturile n ceea ce prive te realizarea unui SIAC. Totu i, n ciuda progresului nregistrat, marea parte a activit ii de implementare nc nu a fost ndeplinit . Perioada de timp r mas pentru completarea Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole (SIPA) este extrem de redus , la fel ca i realizarea Master Planului pentru SIAC, prezentat Uniunii Europene n august 2005. Procesul de realizare a ortofotografiilor nu a fost nc finalizat. Astfel, exist un risc nsemnat ca Romnia s nu aib un SIAC func ional pn la data ader rii; fiind necesare eforturi nsemnate pentru remedierea acestei situa ii. Aplicarea SAPS necesit costuri administrative mari ns structuri administrative mai pu in complexe (dect n cazul SPS32) n condi iile n care ntreaga suprafa agricol utilizat este eligibil i valoarea sprijinului este unic pe suprafa . Pe de alt parte, controlul nu se axeaz pe culturi specifice. Pl ile sunt decuplate de produc ie iar toate culturile sunt eligibile.

30 31

Master Plan, 2005. Raportul comprehensiv de monitorizare 2005 privind Romnia, Delega ia UE la Bucure ti. 32 Single Payment Scheme.

76

n contextul prezentat aplicarea unei scheme CNDP unice, decuplate ar fi de preferat schemelor cuplate. n cazul implement rii CNDP probleme deosebite se ridic n cazul modulului pentru animale. Nu trebuie uitat faptul c toate animalele beneficiare trebuie s fie nregistrate. n prezent marea majoritate sunt nregistrate pe suport de hrtie i nu n baza de date computerizat . De asemenea, procedurile de control sunt mult ngreunate pentru pl ile cuplate. Costurile ridicate ale construc iei SIAC i complexitatea administrativ asociat CNDP cuplate recomand aplicarea ajutorului na ional pe o baz ct mai simplificat .

77

6.Concluzii
Plecnd de la obiectivul principal al studiului i anume fundamentarea i evaluarea op iunilor posibile de aplicare a pl ilor na ionale directe complementare din perspectiv bugetar i administrativ , n urma analizei s-au conturat unele probleme legate de:

(a) Eligibilitatea terenurilor pentru sprijin dup aderare. Pe lng principiul general de eligibilitate deja stabilit (un fermier/agricultor care utilizeaz o suprafa mai mare sau egal cu un hectar care trebuie s fie grupat n parcele de cel pu in 0,3 hectare) exist nc o serie de caracteristici ce confer acest statut n conformitate cu reglement rile UE i care trebuie ct mai urgent clarificate cum ar fi:
o

definirea listei bunelor practici agricole i de mediu; n acest sens institu iile abilitate trebuie s colaboreze i s defineasc aceste criterii pentru Romnia.

o stabilirea dimensiunii suprafe elor improprii desf ur rii activit ilor agricole i identificarea acestora ct mai urgent (terenuri erodate, afectate de poluare grav , terenuri pietroase n pant , terenuri pe albiile uscate de ru, teren cu soluri alcaline sunt doar cteva din caracteristicile unor terenuri improprii pentru produc ia agricol ). o definirea clar a termenilor: suprafa agricol , suprafa agricol utilizat , suprafa agricol neutilizat mai ales a con inutului acestora, i raportarea lor la sistemul/nomenclatorul comun de defini ii utilizate de agen iile de monitorizare (Agen ia de pl i i interven ie, Sistemul Integrat de Administrare i Control) o redefinirea termenului de exploata ie agricol . Este necesar clarificarea eligibilit ii i din acest punct de vedere. Cel mai elocvent exemplu n urma analizei efectuate pe baza datelor RGA sunt a a numitele unit i ale administra iei publice din categoria unit i cu personalitate juridic care ar putea fi unele din principalele beneficiare ale pl ilor unice pe suprafa . De i reprezint numai o zecime din num rul total de exploata ii agricole eligibile ele exploateaz aproape 22% din total suprafe ei agricole utilizate. Caracterizarea acestei categorii asupra c reia se fac referiri pentru prima dat n RGA precum i clarificarea termenilor de eligibilitate pentru pl i directe asupra terenurilor exploatate de c tre aceast categorie ar putea fi o opera iune dificil dar necesar .

F r a se cunoa te clar care este con inutul acestor indicatori i termeni ac iunea de identificare a suprafe ei agricole utilizat eligibil pentru sprijin precum i monitorizarea acesteia dup aderare va fi lipsit de acurate e.
(b) Devierea fondurilor destinate dezvolt rii rurale spre pl i directe complementare. Polarizarea puternic a agriculturii din Romnia i va pune amprenta asupra sprijinului direct dup aderare n doua moduri i anume eliminnd gospod riile de subzisten i 78

semi-subzisten de la plata direct pe ha (circa 20% din totalul evaluat prin RGA) i n al doilea rnd prin concentrarea sprijinului direct posibil de acordat (prin plata unic pe i pl ile complementare posibil de acordat) spre exploata iile de mari suprafa dimensiuni (peste 100 ha) n propor ie de peste 50% din suma posibil de acordat. n aceste condi ii fondurile destinate dezvolt rii rurale ar trebui s compenseze practic neeligibilitatea unei ferme de semi-subzisten sau sprijinul direct nesemnificativ care se poate acorda unei exploata ii de dimensiuni mici n compara ie cu cel acordat exploata iilor mari. M surile cum ar fi schemele de pensionare anticipat nso ite de introducerea unor scheme care s vizeze sprijinirea tinerilor agricultori pentru dezvoltarea activit ilor agricole etc. ar fi de fapt cele care ar viza reorganizarea structural a agriculturii, i n special a exploata iilor agricole de subzisten i semi-subzisten . n contextul dat preg tirea implement rii m surilor din cadrul pilonului II PAC este de importan capital i ar reprezenta principala op iune de sprijin pentru exploata iile neeligibile de la schemele de pl i directe dar i pentru cele care vor primi sume nesemnificative. Cu toate c se apreciaz c Romnia ar ndeplini u or criteriile de eligibilitate pentru sprijin prin m surile de dezvoltare rural , avnd n vedere stadiul actual al preg tirii institu ionale, necesarul de personal precum i dinamica elabor rii de proiecte n mediul rural i gradul de cunoa tere al acestei politici, suntem n m sur s fim rezerva i n a pronostica o capacitate de absorb ie de 100% a fondurilor de dezvoltare rural pentru perioada 2007-2009. Probabil c decizia de a utiliza posibilitatea devierii sumelor destinate dezvolt rii rurale spre pl i directe n primii doi ani de la aderare ar trebui s fie luat dup o analiz la rece a stadiului de preg tire a sectorului. Dac se constat c acesta nu este suficient de preg tit atunci utilizarea fondurilor destinate Romniei s-ar face mai simplu prin suplimentarea pl ilor directe cel pu in n primii ani de la aderare, cu men iunea ca aceste fonduri s nu se distribuie fermelor mari i foarte mari.

(c) op iunile privind alocarea pl ilor na ionale complementare


Conform evalu rilor prezentate n studiu sumele maxime posibil de acordat fermierilor romni prin pl i directe complementare sunt destul de consistente) peste 609 milioane Euro numai n anul 2007 (vezi figura.4) Op iunile de alocarea a acestui sprijin ar trebui s se bazeze pe un cadru orientativ maxim (reducnd sumele maxime admise de acordat func ie de bugetul disponibil) i acordnd sume egale tuturor fermierilor eligibil (aceasta ar fi cea mai simpl op iune din punct de vedere al SIAC) sau s se bazeze pe evalu rile pe sectoare iar deciziile s se ia func ie de disponibilul bugetar i op iunile de politic agricol . n figura 4 sunt prezentate sumele maxime posibil de acordat pentru anul 2007. Avnd n vedere c din estim rile MAPDR bugetul na ional disponibil n perioada post-aderare pentru acest tip de sprijin ar putea fi de circa 300 milioane se poate afirma c CNDP s-ar putea acorda la 50% din valoarea total permis urmnd ca MAPDR, func ie de obiectivele de politic agricol precum i func ie de complexitatea implement rii acestora prin SIAC, s se decid asupra anumitor scheme de plat . De exemplu s-ar putea opta pentru o combina ie de CNDP pentru sectorul zootehnic (circa 200 Euro n 2007) iar restul o plat uniform pentru culturile vegetale sau doua trei scheme de plat pentru culturile vegetale cu poten ial de integrare pe pia (exclusiv cerealele). 79

Figura 4. Sumele maxime posibil de acordat prin pl i directe complementare na ionale n anul 2007 comparativ cu bugetul na ional disponibil

700 600 500 400 300 200 100 0


hn ic ta l ha um b or ez vi te pr a 10 0 te ca er m lp To ta nt a nt a to is l 1 r ia la p te va r ia 2 )
Bugetul national disponibil pentru plati complementare aproximativ 300 euro

Milioane Euro

ile

po r

rz oo

re ,

si a

ar ab

si oa i e

ic id

gr a

ib

vit

,f

to

im

de

tu n

m ax

ii m ai

ce re a

ta ls

tu

rn e

ab ile (

on

to

Pl af

at

de ca t

at

plo

bi le

al te

ab ile

Pentru gestionarea fondurilor comunitare pe care le va primi dup aderare, Romnia trebuie s nfiin eze mai multe institu ii, care este necesar s devin complet func ionale pn la data ader rii. Printre acestea, se num r Agen ia de Pl i i Interven ie (API) i Sistemul Integrat de Administrare i Control (SIAC). SIAC este un instrument tehnic de gestionare i control care se aplic anumitor scheme de pl i. SIAC trebuie organizat si implementat, cu toat logistica necesar pn la sfr itul anului 2006. Aceast construc ie institu ional reprezint o uria provocare iar MAPDR are o sarcin extrem de dificil de realizat ntr-un timp extrem de scurt i anume: constituirea re elei administrative de implementare a SPUS i preg tirea capacit ii de absorb ie a fondurilor care vor veni de la UE. Principalele provoc ri c rora trebuie s le fac fa sunt: Stabilirea Sistemului de identificare a parcelelor agricole

Pl a

al te

ar

fo

cu ltu

ar a

ri

de ca t

ex

le

ar

ca

rn e

ca

de

le

la p

ec

te

va

80

preg tirea personalului care va deservi aceste institu ii resurselor materiale necesare bunei func ion ri campania de informare a exploata ilor eligibile Implementarea pl ilor na ionale directe complementare ar ridica probleme deosebite SIAC n cazul modulului pentru animale. Nu trebuie uitat faptul c toate animalele beneficiare trebuie s fie nregistrate. n prezent marea majoritate sunt nregistrate pe suport de hrtie i nu n baza de date computerizat . De asemenea procedurile de control sunt mult ngreunate pentru pl ile cuplate. Costurile ridicate ale construc iei SIAC i complexitatea administrativ asociat PNCD cuplate recomand aplicarea ajutorului na ional pe o baz ct mai simplificat . (d) Identificarea posibilelor sectoare care ar avea nevoie de sprijin prin Organiza iile Comune de pia (interven ii prin refinan ri la export i stocare public i/sau privat ) a reprezentat un alt obiectiv al cercet rii. Principalele produse la care s-ar putea acorda refinan ri la export ar fi porumbul i floarea soarelui (singurele produse cu prognoza balan ei de comer exterior pozitiv ). De asemenea, stocurile de la gru i porumb ar putea reprezenta un punct de reper pentru un posibil sprijin pentru stocare n cazul n care pre ul cerealelor ar sc dea sub pre ul de interven ie n perioada 2007-2010. Prognoza dinamicii pie ei la lapte i produse lactate precum i la carne relev faptul c ar putea exista unele interven ii probabil la produsele lactate (poate unt, func ie de dinamica proces rii, i eventual la carnea de vit i vi el). .

81

Bibliografie 1. Banca Mondial , ECSSD sectorul de dezvoltare durabil i de mediu, studiul nr.39, Sectorul agroalimentar din Romnia ntr-o perspectiv european , Bucure ti, 2005. 2. C. Kevorkian, D.,Gavrilescu, D. Giurc , C. Serbanescu, tefan Vilceloiu, AGMEMOD - An Econometric Model for the Romanian Agriculture, elaborat n Institutului de Economie Agrar INCE n cadrul unui Proiect European Cadru 5 3. Davidovici, I. (2002), Managementul cresterii agricole, Editura Expert, Bucure ti 4. Kevorchian, C., ( 2002), Sisteme integrate de administrare i control, Colec ia ESSEN2, INCE, Bucure ti 5. Giurc , D., (2005), The adoption of the Common Agricultural Policy elements of pre and post accession impact, Romanian Journal of European Affairs, vol 5 No 1, 2005 6.Giurca, D. (2005) Elemente de impact pre i post aderare evalu ri pentru sectorul agroalimentar i rural din Romnia cap 34, Studiile ESEN 3, Editura Expert , 2005 7.MAPDR, (2005), Complementary National Direct Payments in Hungary in 2004, tradus i adaptat de Emilia Teodorescu, Serviciul IACS, APIAIADR, document pus la dispozi ia echipei de cercetare de c tre MAPDR
8.MAPDR, (2005), Implementarea schemei unice de pl i pe suprafa i pl i na ionale directe complementare n Lituania 2004, APIA, traducere de Lucia Vigtind i Monica erb nescu, document pus la dispozi ia echipei de cercetare de c tre MAPDR. 9. MAPDR, (2005), Liniile directoare pentru aprobarea pl ilor directe complementare n noile sate membre, document care a fost pus la dispozi ia echipei de cercetare a acestui studiu de c tre MAPDR 10 MAPDR, 2005, Master Plan for the Implementation of the Integrated Administration and Control System in Romania (MP), MAPDR, 2005 11. Marin, P., (2000), Lec ii ale tranzi iei. Agricultura 1990-2000, Editura Expert, Bucure ti 12. Riddel, J., Rembold, F. (2002). Farm Land Rationalization and Land Consolidation: Strategies for Multifunctional Use of Rural Space in Eastern and Central Europe. International Symposium on Land Fragmentation and Land Consolidation in CEEC: A Gate Towards Sustainable Rural Development in the New Millennium. Munich.

82

13.Toderoiu, F, (2002), Agricultura - resurse i eficien , Editura Expert, Bucure ti 14. Zahiu, L., Laz t, T., (2000), Agricultura Romniei n procesul de integrare agricol european , Editura Ex Ponto, Constan a 15. x x x DG AGRI, Country Reports 16. x x x Official Journal of the European Union, 30.03.2004. 17. x x x, (2004), Anuarul statistic al Romniei 2003, INS 18. x x x, (2005), Raportul comprehensiv de monitorizare 2005 privind Romnia, Delega ia UE la Bucure ti 19. x x x, (2003), Recens mntul General Agricol, 2002, INS 20. x x x Legislatia UE referitoare la tote politicile abordate

83

Anexa 1 Schema de Plat Unic (SPS) Conform cu reglement rile recente ncepnd cu perioada 20052006 alocarea pl ilor directe n UE s-a schimbat semnificativ astfel c toate pl ile directe sunt integrate ntr-o form de plat unic , decuplat de produc ie acordat pe exploata ie (SPS). Suma aferent acestei scheme este divizat n titluri de plat entitlements pentru a se facilita transferul acestora ntre produc tori. Titlurile de plat se calculeaz prin mp r irea sumei de referin la num rul de hectare al exploata iei. Solicitarea unui titlu de plat se va face func ie de hectarele eligibile, definite ca fiind orice tip de teren agricol utilizat cu excep ia culturilor permanente, p durilor i a altor suprafe e utilizate n scopuri neagricole, la 31 decembrie 2002. Aceste hectare eligibile pot fi utilizate pentru orice activitate agricol , cu excep ia produc iei de legume, fructe i cartofi. Pentru produc ia animal f r un echivalent de baz n suprafa sau unde titularizarea se ridic la peste 10000 euro, solicitarea se va efectua conform condi iile corespunz toare fiec rei ferme. Titlurile de plat pot fi transferate, cu sau f r terenul aferent, ntre fermierii din acela i stat membru. Un stat membru al UE poate defini regiunile n cadrul c rora transferul titlurilor de plat este limitat i poate ajusta titlurile la nivelul mediei regionale. Orice titlu care nu a fost utilizat timp de 5 ani, cu excep ia cazurilor de for major sau a altor circumstan e excep ionale, va fi alocat rezervei na ionale. Tot n cadrul acestei scheme, fermierii vor primi titluri de plat pentru suprafe ele l sate necultivate (set-aside) calculate func ie de perioada de referin (20002002), i pe baza hectarelor eligibile (suprafa a trebuie s acopere cel pu in 0,1 ha cu o l ime de cel pu in 10 metri. Pot fi acceptate i l imi mai mici 5 m n cazuri particulare, justificate prin condi iile de mediu specifice). Acestea pot fi supuse rota iei sau pot fi utilizate pentru cultivarea culturilor energetice. Produc torii de culturi organice vor fi excepta i de la obliga ia necultiv rii terenurilor. Acordarea pl ilor se va face func ie de: prezervarea mediului nconjur tor, de s n tatea plantelor i animalelor de respectarea normelor privind bun starea animalelor, securitatea alimentelor etc. (principiul Cross-compliance - cerin a de conformitate. O problem care a incitat la o serie de dezbateri aprinse i care nu a fost nc l murit pe deplin se refer la modul practic de aplicare a acestei cerin e. n regulamentele publicate pn n prezent, defini ia Comisiei Europene pentru crosscompliance este foarte general dat fiind faptul c este extrem de dificil s se stabileasc standarde valabile pentru toate rile membre. Din acest motiv statele membre vor fi implicate activ n realizarea i implementarea standardelor necesare pentru ndeplinirea cestei cerin e.

Beneficiarii pl ilor directe vor fi obliga i s men in toat suprafa a n bune condi ii agricole i de mediu. Aceast obliga ie este valabil pentru toate fermele eligibile, aplic ndu-se sanc iuni pentru orice caz de neconformare. De asemenea ea se va aplica n toate sectoarele, at t la terenurile agricole utilizate c t i la cele neutilizate. Fermierii care primesc plata agricol unic sau alte pl i directe n baza PAC, dar nu se
84

conformeaz cu standardele impuse prin legisla ie vor fi sanc iona i prin reducerea par ial sau total a pl ii, func ie de severitatea cazului. Astfel : se vor aplica penalit i n cazul nerespect rii celor 18 standarde europene prioritare (good agricultural practices); controlul se va efectua prin intermediul Sistemului Integrat de Administrare i Control (SIAC). Statul membru poate re ine 25% din sumele neacordate prin nerespectarea standardelor, sumele astfel economisite fiind la dispozi ia statului membru, putnd fi utilizate n alt mod. Acordarea pl ilor directe prin sistemul pl ii agricole unice simplific componenta principal a actualului sistem integrat de administrare i control (SIAC) din UE iar pentru noile state membre, nc destul de departe n implementarea SIAC, noua configura ie vine n sprijinul acestui proces. Tot prin SIAC se va face controlul ncruci at ntre titlurile de pl i i suprafe ele necesare pentru activarea acestora. Ca urmare, identificarea parcelelor agricole i identificarea animalelor r m n fundamentale n aceast variant . n vederea asigur rii unui anumit tip de audit al fermelor care primesc sprijin prin intermediul PAC se va nfiin a un sistem de consiliere agricol care va fi obligatoriu ca parte a cerin ei ncruci ate. ntr-o prim faz , acest sistem se va limita la produc torii ce primesc pl i directe de peste 15 000 Euro pe an sau la cei cu o cifr de afaceri de peste 100 000 Euro pe an. Ceilal i fermieri vor putea intra n sistem pe baze voluntare. Serviciul de consiliere va furniza prin feedback sfaturi pentru fermieri, n privin a standardelor i bunelor practici ce se aplic n procesul de produc ie. Auditul la ferme va implica structurarea i regularizarea stocurilor, precum i contabilizarea fluxurilor de materiale i procese la nivelul fermei definite ca relevante pentru protec ia mediului, siguran a alimentelor i bun starea animalelor.

Dac Romnia ar fi optat pentru aplicarea schemei unice de plat ar fi trebuit s aplice op iunea de implementare regional la fel cum au optat i celelalte state care au adoptat aceast schem (Slovenia i Malta), ceea ce nseamn c ar fi putut aplica titluri de plat uniforme /hectar pentru orice regiune. Plafoanele regionale s-ar fi calculat mp r ind plafonul na ional pe regiuni. Plafonul na ional al schemei unice de plat se calculeaz pe baza parametrilor utiliza i la calculul pl ilor directe (suprafa a de baz , productivit ile de referin i plafoanele) i cotele de produc ie ajustate cu procentul gradual de introducere al pl ilor directe. Plafoanele na ionale pentru culturi arabile, carne de vit i oaie pot fi cuplate n aceast plat unic (daca statul membru decide aceasta).

85

ANEXA 2. PLATI DIRECTE IN SAPS SI CNPD-URI (55% DIN NIVELUL UE) IN LITUANIA IN 2004
Sectoare Suprafe e cultivate clasificate pe sectoare Suprafe e agricole ale sectoarelor, mii ha/nr. de animale, mii unit i ; Fonduri din pachetul financiar, mil. EURO Total suma a pachetului financiar de pana la 55% din nivelul UE Valoarea pachetului financiar pentru SAPS (25din nivelul UE) Valoarea pachetului financiar pentru CNDP-uri (30% option) Fondul EU pentru Dezvoltare Rurala 0,00 National Buget SAPS, EURO/ha Valoarea pl ii CNDP, EURO/ha, EURO/animal CNDP din Fondul UE de Dezv. Rurala 35,87 CNDP de la Bugetul na ional Total payment, EURO/ha; EURO/animal; EURO/t Support level, % of the EU level

Sectorul zootehnic

P uni, paji ti si plante perene

769,627

51,63

27,61

0,00

35,87

24,02

Vaci care al pteaz

24,0

3,48

144,81

53%

Tauri

100,0

14,77

147,71

54%

Animale adulte pentru taiere

220,0

5,67

25,78

55%

Ovine

9,0

0,10

11,58

53%

Culturi sprijinite prin CNDP-uri

Cereale, s mn de rapi a, legume, cartofi pentru

1151,700

106,74

41,31

45,72

19,71

35,87

39,69

17,12

92,68

54%

86

Sectoare

Suprafe e cultivate clasificate pe sectoare

Suprafe e agricole ale sectoarelor, mii ha/nr. de animale, mii unit i ;

Fonduri din pachetul financiar, mil. EURO Total suma a pachetului financiar de pana la 55% din nivelul UE Valoarea pachetului financiar pentru SAPS (25din nivelul UE) Valoarea pachetului financiar pentru CNDP-uri (30% option) Fondul EU pentru Dezvoltare Rurala National Buget SAPS, EURO/ha

Valoarea pl ii CNDP, EURO/ha, EURO/animal CNDP din Fondul UE de Dezv. Rurala CNDP de la Bugetul na ional Total payment, EURO/ha; EURO/animal; EURO/t

Support level, % of the EU level

fecula

Cartofi pentru fecula

0,54

0,05

0,02

0,02

0,009

35,87

39,69

17,12

92,68

54%

In fibra

pentru

7,40

1,26

0,27

0,29

0,70

35,87

39,69

94,54

170,10

100%

Culturi f r sprijin CNDP

Sfecla de zah r, fructe cu coaja, cartofi (except. cartofii pentru fecula), legume si fructe , des elenire, etc.

358,704

12,87

12,87

0,00

0,00

35,87

0,00

0,00

35,87

Suprafa a teren agricol

2287,971

Suma de plata, mil. EURO

172,54

82,07

46,03

44,44

87

Anexa 3 Analiza exploata iilor agricole eligibile dup structura culturilor i a ponderii eligibilit ii
Categorii de folosin agricole utilizate expl total TEREN ARABIL Cereale pentru boabe: a) gru comun b) gru dur c) secara d) orz e) orzoaica f) ov z g) porumb h) sorg i) orez j) alte cereale pentru boabe Plante leguminoase pentru boabe a) maz re boabe b) fasole boabe c) alte leguminoase pentru boabe Plante industriale a) in pentru fibra b) cnepa pentru fibra c) hamei d) tutun e) culturi oleaginoase - floarea soarelui - rapi a - soia boabe 874744.60 867852.6 76527.75 76501.08 72776.12 72718.79 99.21 99.97 99.92 6891.98 26.67 57.33 423.89 1092.62 337.88 4447.29 422.7 1085.55 337.07 4261.09 99.72 99.35 99.76 95.81 1.19 7.07 0.81 186.20 15172.54 2210.31 15019.7 2190.95 98.99 90.04 99.12 152.84 3529.98 19.36 35449.79 31919.81 2461499.92 7778.16 336080.78 2411761 7703.1 331856 97.98 99.03 97.37 98.74 99.06 97.04 88.87 94.65 100.00 98.57 49738.66 75.06 696.68 4224.78 2054.8 5419.79 301703.47 593.84 0 127.24 ale suprafe ei

TOTAL

eligibile

neeligibile

26521.41 25824.73 217955.33 215900.5 183174.15 177754.4 2710420.47 475.22 8885.37 2408717 475.22 8758.13 11091.8 10497.96

88

Categorii de folosin agricole utilizate

ale suprafe ei

TOTAL 1848.02

eligibile 1847.08

% 99.95 99.83 99.90 97.24 81.97 96.44 92.10

neeligibile 0.94 26.15 12.46 171.26 33489.40 1029.27 576.90

- in pentru ulei - alte culturi oleaginoase f) plante medicinale si aromatice g) alte plante industriale Cartofi Sfecla de zah r R d cinoase pentru nutre Legume proaspete, pepeni si c p uni a) in cmp - legume proaspete - pepeni verzi si galbeni - c p uni b) in gr dini, pentru comercializare - legume proaspete - pepeni verzi si galbeni - c p uni c) in sere si solarii - legume proaspete - pepeni verzi si galbeni - c p uni Flori si plante ornamentale a) in cmp b) in sere si solarii Plante de nutre a) anuale pentru fn si masa verde b) porumb verde pentru siloz c) alte furaje verzi d) alte plante pentru nsilozare e) suprafe e cu culturi perene Plante pentru producerea de semin e si seminceri, pentru comercializare

15219.39 15193.24 12263.34 12250.88 6199.09 6027.83 185726.83 152237.4 28878.62 27849.35 7303.15 6726.25

39846.13 32711.09 23181.06 22298.12 1060.85 12576.54 2346.15 245.69 2252.04 172.18 47.28 239.68 218.66 163254.94 8856.30 2244.12 372032.56 880.87 8643.73 2233.76 185.1 0 1848.53 164.91 43.75 0 184.16 197.24 0 156908 8472.6 2192.84 351435

82.09 96.19 83.03 68.73 95.21 75.34 82.08 95.78 92.53 76.84 90.20 96.11 98.06 95.67 97.71 94.46 97.13

7135.04 882.94 179.98 3932.81 112.39 60.59 0.00 403.51 7.27 3.53 55.52 21.42 6346.93 552.71 383.70 51.28 20597.53 371.21

28511.10 27958.39

12932.26 12561.05

89

Categorii de folosin agricole utilizate

ale suprafe ei

TOTAL 7664.90 8773748.70

eligibile 7461.5 8299283

% 97.35 97.18 94.59 53.09 99.24 98.59 91.24 96.67

neeligibile 203.40 22350.25 474466.17 79209.17 20667.32 6788.30 127231.85 154687.47 0.00 0.00 0.00

Alte culturi in teren arabil Teren arabil in repaus TOTAL TEREN ARABIL GRADINI FAMILIALE PASUNI SI FANETE NATURALE a) p uni naturale b) p uni naturale pe terenuri accidentate c) fne e naturale TOTAL PASUNI SI FANETE NATURALE CULTURI PERMANENTE Pomi fructiferi a) meri - pe rod - tineri b) peri - pe rod - tineri c) pruni - pe rod - tineri d) cai i si zarz ri - pe rod - tineri e) piersici - pe rod - tineri f) cire i si vi ini - pe rod - tineri g) gutui

791562.42 769212.2 168864.74 89655.57 2711518.67 2690851

479856.17 473067.9 1452629.90 4644004.74 1325398 4489317 0 0 0 57629.58 53628.62 1959.40 3576.71 558.61 1700.58 0 3191.29 494.9 0 55441.80 49791.55 4037.58 3201.41 413.85 3454.81 472.38 6472.25 249.40 3454.86 0 3114.16 389.14 0 3395.44 463.84 0 6198.95 222.12 0

93.06 86.79 89.22 88.59 89.81 85.57 97.27 94.03 98.28 98.19 95.78 89.06

4000.96 258.82 0.00 385.42 63.71 0.00 5650.25 582.72 0.00 87.25 24.71 0.00 59.37 8.54 0.00 273.30 27.28 0.00

90

Categorii de folosin agricole utilizate - pe rod - tineri h) duzi - pe rod - tineri

ale suprafe ei

TOTAL 263.48 12.30 62.99 4.89 389.47 143.54

eligibile 254.1 10.39 0 62.05 4.17 0 356.7 131.68 0 0

% 96.44 84.47 98.51 85.28 91.59 91.74

neeligibile 9.38 1.91 0.00 0.94 0.72 0.00 32.77 11.86 0.00 0.00

i) al i pomi fructiferi - pe rod - tineri Castani, nuci, aluni si alte specii nrudite a) castani - pe rod - tineri b) nuci si aluni - pe rod - tineri c) alte specii - pe rod - tineri Al i pomi a) planta ii de duzi pentru sericicultura b) alte specii Arbu ti fructiferi Vii a) vii pe rod cu struguri pentru: - vin nobil - alte vinuri b) vii pe rod cu struguri de masa c) vii tinere neintrate pe rod Pepiniere a) pepiniere viticole si planta ii port369.67 337.17 160.68 318.94 21.26 46.33 1027.07 324.75 62.17 6.99

58.51 6.34 0 1008.34 320.84 0 17.89 44.98 0 335.61 152.2 283.44 0 0

94.11 90.70 98.18 98.80 84.15 97.09

3.66 0.65 0.00 18.73 3.91 0.00 3.37 1.35 0

99.54 94.72 88.87

1.56 8.48 35.50 0.00 0.00

83114.60 73660.11 94154.65 66263.29 8306.68 2117.67 7680.33 1699.52 0 360.54

88.62 70.38 92.46 80.25

9454.49 27891.36 626.35 418.15 0.00

97.53

9.13

91

Categorii de folosin agricole utilizate altoi

ale suprafe ei

TOTAL

eligibile

neeligibile

b) pepiniere pomicole c) pepiniere forestiere d) alte pepiniere Alte culturi permanente a) teren in preg tire pentru livezi b) teren in preg tire pentru vii c) teren in preg tire pentru alte culturi permanente TOTAL CULTURI PERMANENTE

859.00 685.62 463.73 4738.84 6588.37 2043.28

844.52 680.57 462.5 0 4497.94 6491.83 1905.81

98.31 99.26 99.73 94.92 98.53 93.27 85.34

14.48 5.05 1.23 0.00 240.90 96.54 137.47 50452.27

344091.92 293639.7

92