Sunteți pe pagina 1din 44

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

Grupul de lucru:

Coordonator:

Anelore SCORPAN, inspector Educaţia Permanentă–Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

Membri ai Consiliului Consultativ al Educatiei Prahova

Marina BADEA, profesor consilier - Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Prahova Emilia RIZEA, profesor - Colegiul Tehnic “Elie Radu “ Ploieşti Mădălina TUINETE, profesor - Grupul Şcolar de Transporturi Ploieşti Viorica MINCU, profesor - Şcoala “Ion Ionescu” Valea Călugărească - Prahova Diamanta SALCEANU, profesor - Grupul Şcolar “Tase Dumitrescu “ Mizil - Prahova Nicoleta TUDORACHE, profesor - Şcoala “Regina Elisabeta” Poiana Ţapului - Prahova Luminita TUSZ, profesor - Grupul Şcolar “Şerban Vodă “ Slănic - Prahova Ozana MATEI, profesor - Colegiul Naţional “Alexandru Ioan Cuza “ Ploieşti Liliana CIUPU, profesor - Şcoala Strejnic - Prahova Mihai- Johan COZORICI, profesor - Şcoala de Arte şi Meserii „Ing. Gheorghe Pânculescu” Vălenii de Munte - Prahova

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII ARGUMENT…………………………………… 4 ŢINTE STRATEGICE

ARGUMENT……………………………………

4

ŢINTE STRATEGICE ……………………………………………

4

TIPURI DE EDUCAŢIE COMPLEMENTARĂ

6

PLANIFICARE ANUALĂ, CLASA a V – a

7

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ- SEMESTRUL I, CLASA a V – a

8

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ- SEMESTRUL II,CLASA a V – a

14

PLANIFICARE ANUALĂ, CLASA a VI – a

19

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I, CLASA a VI – a

20

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II,CLASA a VI – a

24

PLANIFICARE ANUALĂ, CLASA a VII – a

30

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I, CLASA a VII – a

31

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II,CLASA a VII – a

33

PLANIFICARE ANUALĂ, CLASA a VIII – a

35

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I, CLASA a VIII – a

36

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II,CLASA a VIII– a

39

METODE INTERACTIVE DE PREDARE

42

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

ARGUMENT

De-a lungul vieţii, fiecare dintre noi urcăm trepte şi traversăm etape care ne modelează dezvoltarea personală. În copilărie şi în adolescenţă, primele raportări la realitatea lumii înconjurătoare le-am primit de la familie, dar un rol important l-a avut şi şcoala, care a construit în continuare şi ne-a desăvârşit personalitatea. Formarea şi educarea unor tineri cu o puternică personalitate creativă, capabili să se adapteze rapid la o societate modernă, bazată pe eficienţă şi concurenţă, impune precizarea cu claritate a unor obiective realiste şi a mijloacelor de realizare a acestora cu o finalitate bine conturată. Realizarea obiectivelor educaţionale trebuie să asigure dotarea elevilor cu necesarul de competenţe eficiente pentru integrarea profesională şi civică rapidă, într-o societate aflată în permanentă schimbare.

ŢINTE STRATEGICE

”Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalitătii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetătenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.” – Legea Educaţiei Naţionale. Scopul activităţii educative este educarea şi formarea tinerilor având ca finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, prin conştientizarea şi realizarea propriilor obiective în viaţă, conform

intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii, integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate, formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura naţională şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural, educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice şi a respectului pentru natura şi mediul înconjurator natural, social şi cultural. Conform art. 68. - (1) din Legea Educaţiei Naţionale, Curriculumul Naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial se axează pe 8 domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevului:

a) competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale;

b) competenţe de comunicare în limbi străine;

c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie;

d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere;

e) competenţe sociale şi civice;

f) competenţe antreprenoriale;

g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală;

h) competenţe de învăţare ( “a învăţa să înveţi”).

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

Complexitatea acestor finalităţi presupune o îmbinare a orelor de dirigenţie cu activităţile extraşcolare, care trebuie să ţină cont de tipurile de educaţie complementară -educaţie pentru sănătate, educatie pentru cetatenie democratica, educatie pentru securitate personala, educaţie inter şi multiculturală, educaţie ecologică, educaţie pentru dezvoltare comunitară . Lucrarea de faţă se constituie dintr-o colectie de sugestii privind activitatea dirigintelui, care au în vedere Legea Educaţiei Naţionale (Legea 1/2011), Programa Şcolară pentru aria curriculară Consiliere şi Orientare – aprobată prin OMEC nr. 5286/09.10.2006 şi OMECI nr. 5132/10.09.2009. Conform O.M.E.C.T.S. 4292/24.05.2011 în perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare ,,Şcoala altfel“ având orar specific. Tipurile de activităţi care pot fi organizate în cadrul programului ”Şcoala altfel” pot include, fără a se limita la:

activităţi culturale;

activităţi tehnico-ştiinţifice;

activităţi sportive;

activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relaţii şi comunicare etc.);

activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos (inclusiv referitoare la dependenţă de calculator, siguranţă pe internet etc.);

activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.);

activităţi de educaţie rutieră, PSI, educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă etc. Aceste activităţi se vor organiza sub diferite forme, ca de exemplu:

ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educaţie media şi cinematografică;

competiţii organizate la nivelul şcolii, al grupurilor de şcoli, al localităţii sau al judeţului;

mese rotunde, dezbateri;

activităţi de voluntariat sau de interes comunitar;

campanii antitutun/ antialcool/ antipoluare/ de prevenire a delincvenţei juvenile/ de prevenire a traficului de persoane etc.;

proiecte comunitare, de responsabilitate socială;

peer - education;

schimburi de experienţă;

vizite de studii;

tabere/ şcoli de creaţie sau de cercetare;

parteneriate educaţionale şi tematice la nivel de unităţi de învăţământ, pe plan intern şi internaţional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă şi în proiecte.

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

TIPURI DE EDUCAŢIE COMPLEMENTARĂ DE CARE TREBUIE SĂ SE TINĂ CONT ÎN PLANIFICAREA ORELOR DE CONSILIERE SI ORIENTARE

1. Educatia pentru sanatate

Educaţie fizică - activitate şi odihnă

Igiena personală

Sănătatea mediului: omul şi mediul de viaţă

Sănătatea alimentaţiei

Sănătatea mentală

Primul ajutor

Sănătatea reproducerii

2. Educaţie pentru drepturile cetatenie democratica

Educaţie pentru pace

Educaţie pentru drepturile copilului

Prevenirea abandonului şcolar

Prevenirea traficului de persoane

Prevenirea exploatării prin muncă a copiilor

Prevenirea violenţei şi abuzului asupra copilului

Promovarea egalităţii de şanse

3. Educatie pentru securitate personala

Educaţie juridică

Educaţie rutieră

Protecţia civilă

Apărarea împotriva incendiilor

Protecţia consumatorului

4. Educaţie inter şi multiculturală

Folclor

Artă populară

Cultura şi civilizaţie românească şi străină

Studii europene

5. Educaţie ecologică

Protecţia mediului

Ecoturism

Orientare turistică

Agroturism

6. Educaţie pentru dezvoltare comunitară

Parteneriat în comunitate

Voluntariat

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT :

PROFESOR DIRIGINTE:

CLASA: a V – a AN ŞCOLAR

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

CONSILIERE ŞI ORIENTARE

Planificare anuală

Nr.crt

MODULUL

Semestrul 1 Număr de ore

Semestrul 2 Număr de ore

Anual Număr de ore

1

Autocunoaştere şi dezvoltare personală

3

4

7

2

Comunicare şi abilităţi sociale

4

3

7

3

Managementul informaţiilor şi al învăţării

4

3

7

4

Planificarea carierei

1

1

2

5

Calitatea stilului de viaţă

6

6

12

 

Total ore

18

17

35

Menţionăm că în perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare ,,Şcoala altfel “ având orar specific, ora de consiliere şi orientare fiind inclusă în acesta.

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

Planificare semestrială - semestrul I Clasa a V – a

Modul

 

Conţinuturi

Obiective de

Tema

Nr.

Sapt

Strategii de lucru

   

referinta

ore

2.COMUNICAREA

ŞI

2.2

ABILITĂŢI

2.2

să exerseze

,,Cum ne organizăm clasa? - Eu şi colegii mei ,,

   

Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii

sociale; Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.

ABILITĂŢILE

SOCIALE Importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului. Avantajele cooperării în grup. Solidaritate

comportamente

SOCIALE

de cooperare în grup

 

1 S1

5.CALITATEA

5.1

CALITATEA

5.1

să analizeze

,,Clasa la prima întâlnire cu dirigintele - regulamentul şcolar- drepturi şi îndatoriri,,

   

Discuţii de grup; Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”; Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.

STILULUI DE VIAŢĂ

RELAŢIILOR SOCIALE Apartenenţa la grup. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale.

rolul grupului

în

formularea şi

în realizarea

opţiunilor

1 S2

personale

 

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

1.AUTOCUNOAŞTERE

1.2

SCHIMBARE,

1.2

     

Exerciţii pentru cunoaşterea de sine; portofoliul

ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

CREŞTERE, DEZVOLTARE Caracteristicile preadolescenţei:

exemplifice

„Cine sunt eu ?”

caracteristici

 

specifice

preadolescenţei

 
 

schimbările fizice, dezvoltarea personalităţii, relaţiile cu colegii, aşteptări

1

S3

resurselor personale;

chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.

2.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE

2.1

MANAGEMENTUL

2.1

să exerseze

“Emoţii - Imagine de sine – comportament”

   

Exerciţii de

EMOŢIILOR Relaţia dintre evenimente, gânduri şi emoţiile generate; cum facem faţă emoţional situaţiilor dificile?; cum să-şi recunoască emoţiile şi să caute modalităţi de a le depăşi.

exprimarea

1 S4

identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale; Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.

adecvată a

 

emoţiilor

 

4.PLANIFICAREA

4.1

EXPLORAREA

4.1

să prezinte

„Eroul meu

   

Joc de rol;

CARIEREI

CARIEREI Caracteristicile unei activităţi – sarcini, responsabilităţi, mediu de lucru, echipamente, orar

sarcinile şi responsabilităţi le asumate în activitatea preferată

preferat”

1 S5

Discuţii de grup; Portofoliul personal pentru clasa a V a Stabilirea obiectivelor de lungă durată ale planului personal

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

         

de educaţie şi carieră.

3.MANAGEMENTUL

3.1

MANAGEMENTUL

5.1.să analizeze

„Noi şi televizorul/ Cum şi când folosesc calculatorul în pregătirea lecţiilor”

 

Exerciţii specifice

INFORMAŢIILOR

ŞI

INFORMATIILOR Modalităţi de identificare a informaţiilor. Rolul informaţiilor în procesul de cunoaştere, învăţare, acomodare

rolul grupului

1 S6

gândirii critice; Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.

ÎNVĂŢĂRII

în

formularea şi

în realizarea

 

opţiunilor

 

personale

3.2

ÎNVĂŢARE

3.2.să analizeze

„Ce sunt tezele?”

 

Exerciţii specifice

EFICIENTĂ

factorii

1 S7

gândirii critice; Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă

Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente

favorizanţi ai

învăţării

eficiente

2.COMUNICAREA

ŞI

2.2. ABILITĂŢI SOCIALE Importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului. Avantajele cooperării în grup. Solidaritate

2.2.să exerseze

,,O prietenie sinceră - Prietenul

 

Exerciţii de

ABILITĂŢILE

comportamente

1 S8

identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale; Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.

SOCIALE

de

 

cooperare

în

grup

la nevoie se cunoaşte

5.CALITATEA

5.2

CALITATEA

5.2.să

„Singur acasă -împreună la şcoală - Ştiu ce ştiu, vreau să ştiu, ce trebuie să ştiu”

 

Discuţii de grup;

STILULUI DE VIAŢĂ

VIEŢII PERSONALE Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă, respectarea regulilor de circulaţie, a

identifice

1 S9

Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”; Completarea unor

alternativa

optimă de

soluţionare a

unei probleme

 

personale,

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

   

normelor de prevenire a incendiilor, a normelor de prim- ajutor etc.)

pornind de la resursele şi interesele proprii

   

fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.

1.AUTOCUNOAŞTERE

1.1

1.1.să

   

Exerciţii pentru

ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

AUTOCUNOAŞTERE Stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă; atitudinea pozitivă faţă de propria persoană

identifice situaţii în care se manifestă stima de sine

„Ce este important pentru mine?”

1 S10

cunoaşterea de sine; portofoliul resurselor personale; chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.

3.MANAGEMENTUL

3.2 ÎNVAŢARE EFICIENTĂ

3.2.să analizeze

„Cum şi până când ne ajutăm colegii la învăţătură”

   

INFORMAŢIILOR

ŞI

factorii

1 S11

Exerciţii specifice gândirii critice;

ÎNVĂŢĂRII

Factorii favorizanţi/

favorizanţi ai

frenatori ai învăţării eficiente

învăţării

 

Exersarea deprinderilor de

eficiente

„Disciplina pregătirii temelor”

 
 

1 S12

învăţare eficientă.

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

5.CALITATEA

5.2

CALITATEA

5.2.să

„Strada şi capcanele ei. Ce fac dacă sunt singur acasă?”

 

Discutii de grup;

STILULUI DE VIAŢĂ

VIEŢII PERSONALE Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă, respectarea regulilor de circulaţie, a normelor de prevenire a incendiilor, a normelor de prim-ajutor etc.)

identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale, pornind de la resursele şi interesele proprii

1 S13

Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”; Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.

2.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE

 

2.2.să exerseze comportamente de cooperare în grup

   

Exerciţii de

2.2. ABILITĂŢI SOCIALE

Importanţa contribuţiei fiecarui membru al unui grup la activitatea grupului.

„Sărbătorile de iarnă la români”

1 S14

identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale; Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.

 

Avantajele cooperării în grup.

 

Solidaritate

5.CALITATEA

5.1

CALITATEA

5.1.să analizeze rolul grupului în formularea

„De la învăţător la profesori şi diriginte”

 

Discuţii de grup; Proiect şi joc de

STILULUI DE VIAŢĂ

RELAŢIILOR

SOCIALE

1 S15

rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”; Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.

 

Apartenenţa la grup. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale.

şi în realizarea opţiunilor personale

 

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

 

5.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE

5.2.să

„Sănătatea cea mai de preţ avuţie”

 

Discutii de grup;

identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale, pornind de la resursele şi interesele proprii

1 S16

Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul

stresului în situaţii de examinare”;

 

Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă, respectarea regulilor de circulaţie, a normelor de prevenire a incendiilor, a normelor de prim- ajutor etc.)

 
   

„Cum aleg un produs de calitate”

1 S17

Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.

1.AUTOCUNOAŞTERE

1.1

1.1.să

„Bilanţ la sfârşit de semestru”

 

Exerciţii pentru

ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

AUTOCUNOAŞTERE

identifice situaţii în care se manifestă stima de sine

1 S18

cunoaşterea de sine; portofoliul resurselor personale; chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.

Stima de sine: ce

 
 

este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă.

Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană

 

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

Planificare semestrială - semestrul II Clasa a V – a

Modul

Conţinuturi

Obiective de

Tema

Nr.

Sapt

Strategii de lucru

referinta

Ore

.

1.AUTOCUNOAŞTERE

1.1

1.1.să

     

Exerciţii pentru

AUTOCUNOAŞTERE stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă. Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană

identifice situaţii în care se manifestă stima de sine

„Autoaprecierea

1 S19

cunoaşterea de

ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

sine; portofoliul resurselor personale; chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.

3.MANAGEMENTUL

3.1

MANAGEMENTUL

3.1

să exerseze

„Cum să caut eficient informaţii şi să respect drepturile copilului”

   

Exerciţii specifice

INFORMAŢIILOR

ŞI

INFORMAŢIILOR

abilităţi de

1 S20

gândirii critice ; Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.

ÎNVĂŢĂRII

tehnici de prezentare a

prezentare a

informaţiilor

informaţiilor

3.2

ÎNVĂŢARE

EFICIENTĂ

   

stiluri de învăţare:

3.2

     

Exerciţii specifice

vizual, auditiv, kinestezic- caracteristici. Criterii de identificare a stilului propriu de învăţare

identifice stilul

propriu de

„Cum învăţ ?”

1 S21

gândirii critice ; Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.

învăţare

1.AUTOCUNOAŞTERE

1.2

SCHIMBARE,

1.2

„Eu copilul! - Să

   

Exerciţii pentru

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

CREŞTERE,

analizeze

facem cunoştinţă cu preadolescenţa”

1 S22

cunoaşterea de sine; portofoliul resurselor personale; Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.

DEZVOLTARE

varietatea

 

etapele dezvoltării

schimbărilor

umane: copilărie, pubertate, adolescenţa, tinereţe,

specifice

 

dezvoltării

maturitate, bătrâneţe

umane

2.COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE

2.1

MANAGEMENTUL

2.1

să aplice

„Ce înseamnă şi unde poate duce un comportament agresiv”

 

Exerciţii de

EMOŢIILOR

tehnici de

1 S23

identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale; Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.

 

importanţa

autocontrol

autocontrolului, responsabilitatea pentru consecinţele propriilor acţiuni

4.PLANIFICAREA

4.1

EXPLORAREA

4.1

să se

„Dicţionarul

 

Joc de rol;

CARIEREI

CARIEREI

familiarizeze cu termenii de muncă, ocupaţie şi carieră

ocupaţiilor”

1 S24

Discuţii de grup; Portofoliul personal pentru clasa a V a Stabilirea obiectivelor de lungă durată ale planului personal de educaţie şi carieră.

muncă, ocupatie,

carieră: definiţie, distincţii

şi caracteristici criterii de alegere a unei meserii

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

5.CALITATEA

5.2

CALITATEA VIEŢII

5.2.să

„Cât şi cum îmi ajut familia”

 

Discutii de grup;

STILULUI DE VIAŢĂ

PERSONALE alegerea alternativei optime

identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale, pornind de la resursele şi

1 S25

Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul

 

stresului în situaţii de examinare”;

„Efectele alcoolului, tutunului şi drogurilor asupra sănătăţii„

 

1 S26

Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.

interesele proprii

,,Micii voluntari”- să protejăm natura, viaţa noastră şi a celor din jur”

1 S27

2.COMUNICARE

ŞI

2.2. ABILITĂŢI SOCIALE importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului. Avantajele cooperării în grup, solidaritate

2.2.să exerseze comportamente de cooperare în grup

   

Exerciţii de

ABILITĂŢI SOCIALE

„Eu şi colegii mei, eu şi prietenii mei”

1 S28

identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale; Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.

5.CALITATEA

5.2

CALITATEA VIEŢII

5.2.să

„Regimul zilnic

 

Discuţii de grup;

STILULUI DE VIAŢĂ

PERSONALE alegerea alternativei optime

identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale, pornind de la

al elevului”

1 S29

Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”; Completarea unor fişe de lucru cu

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

   

resursele şi

     

atitudini faţă de stilul de viaţă.

interesele

proprii

 

2.COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE

2.1

MANAGEMENTUL

2.1 să aplice tehnici de

„Violenţa şi urmările ei - semnal de alarmă pentru elevi, părinti, cadre didactice”

   

Exerciţii de

EMOŢIILOR

1 S30

identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale; Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.

 

importanţa auto-

autocontrol

controlului, responsabilitatea pentru consecinţele propriilor acţiuni

1.AUTOCUNOAŞTERE

1.1AUTOCUNOAŞTERE

1.1.să

„Eu în oglindă”

   

Exerciţii pentru

ŞI

DEZVOLTARE

stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifesta. Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană

identifice situaţii în care se manifestă stima de sine

1 S31

cunoaşterea de sine; portofoliul resurselor personale; Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.

PERSONALĂ

5.CALITATEA

5.1

CALITATEA

5.1.să

„Strada nu este loc de joacă „

   

Discuţii de grup;

STILULUI DE VIAŢĂ

RELAŢIILOR SOCIALE Apartenenţa la grup. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale.

analizeze rolul

1 S32

Proiect si joc de rol pe tema “Managementul stresului in situatii de examinare”;

grupului în

 

formularea şi

în realizarea

opţiunilor

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

   

personale

   

Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţa de stilul de viaţa.

3.MANAGEMENTUL

3.2

ÎNVĂŢARE

3.2.să

„Cum mă

 

Exercitii specifice

INFORMAŢIILOR

ŞI

EFICIENTĂ Factorii favorizanţi/ frenatori ai învaţării eficiente

analizeze

pregătescu eu

1 S33

găndirii critice ; Exersarea deprinderilor de invăţare eficientă.

ÎNVĂŢĂRII

factorii

acasă pentru

favorizanţi ai

recapitularea

învatării

finală”

 

eficiente

 

5.CALITATEA

5.2

CALITATEA VIEŢII

5.2.să

   

Discuţii de grup;

STILULUI DE VIAŢĂ

PERSONALE alegerea alternativei optime

identifice alternativa optima de soluţionare a unei probleme personale, pornind de la resursele şi interesele proprii

„Cum îmi petrec vacanţa”

1 S34

Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”; Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.

1.AUTOCUNOASTERE

1.2

SCHIMBARE ,

1.2 să

„Bilanţ la sfârşit de an”

 

Exerciţii pentru

ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

 

CRESTERE , DEZVOLTARE

analizeze

1 S35

cunoasterea de sine; portofoliul resurselor personale; Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilitătilor personale.

varietatea

 
 

etapele dezvoltării

schimbărilor

umane: copilărie,pubertate,

specifice

dezvoltării

adolescentă, tinereţe, maturitate, bătrăneţe

umane

UNITATEA DE INVATĂMANT :

PROFESOR DIRIGINTE:

CLASA: a VI – a AN ŞCOLAR

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

CONSILIERE ŞI ORIENTARE

Planificare anuală

Nr.

MODULUL

Semestrul 1 Număr de ore

Semestrul 2 Număr de ore

Anual Număr de ore

crt

1

Autocunoaştere şi dezvoltare personală

3

4

7

2

Comunicare şi abilitaţi sociale

5

2

7

3

Managementul informaţiilor şi al învătării

4

3

7

4

Planificarea carierei

1

1

2

5

Calitatea stilului de viată

8

4

12

 

Total ore

21

14

35

Menţionăm că în perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activitătilor extracurriculare şi extraşcolare ,,Şcoala altfel “ având orar specific, ora de consiliere şi orientare fiind inclusă in acesta.

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

Planificare semestriala- semestrul I Clasa a VI – a

Modulul

 

Continuturi

Obiective de referinta

Tema

Nr.

Sapt

Strategii de lucru

 

ore

2.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE

2.2

Comunicarea:

2.2 să identifice

,,Cum mă vad eu, cum mă vad ceilalti?”

1 S1

 

Exerciţii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv.

comportament agresiv – neagresiv

dezavantaje ale manifestării comportamentului agresiv

5.CALITATEA

5.1

Calitatea vieţii personale:

5.1.sa identifice rolul

„Regulamentul

1 S2

 

Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii si respectării diferitelor norme; Exersarea comportamentelor de grup, în conformitate cu anumite norme.

STILULUI DE VIAŢĂ

Situaţii de decizie. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc (ex. relaţii abuzive, de exploatare) şi/sau de criză (accidente, catastrofe naturale etc.).

normelor în viaţa grupurilor de apartenenţa

nostru”

Raportarea la normă.

3.MANAGEMENTUL

3.2

Învaţare eficientă:

3.2.să identifice

„Programul

1 S3

 

Exersarea deprinderilor de invătare eficienta fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învătare.

INFORMAŢIILOR

ŞI

Activitatea de învătare; Caracteristici ale învăţarii eficiente.

caracteristici ale

meu

ÎNVĂŢĂRII

învatării

săptămânal

proprii

şcolar si

 

extraşcolar”

21

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

2.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE

2.1

Managementul emoţiilor:

2.1

să aplice tehnici de

„Cum pot arăta

1 S4

Exercitii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv.

importanţa autocontrolului. Tehnici de autocontrol.

autocontrol

că ascult pe cineva? - arta convieţuirii”

4.PLANIFICAREA

4.1

Explorarea carierei:

 

4.1.sa utilizeze în contexte adecvate

„Ce fac azi, ce fac mâine, dar în viitor?”

1 S5

Discuţii cu privire la conţinuturile termenilor muncă, ocupaţie, carieră; Utilizarea dicţionarelor (bibliotecă, Internet) pentru găsirea explicaţiilor cu privire la definirea termenilor de muncă, ocupaţie, carieră.

CARIEREI

munca, ocupatie,

cariera: caracteristici

termenii de muncă, ocupaţie şi

 

carieră

 

3.

3.1.Managementul

 

3.1.să exerseze

„Computerul –

1 S6

Exersarea deprinderilor de invătăre eficienta fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la

MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI ÎNVĂŢĂRII

informaţiilor

deprinderi de selectare

stăpânul

 

Tehnici de selectare a

a

timpului meu

informaţiilor – avantaje si limite.

informatiilor relevante

liber, prieten

 

pentru

sau duşman?”

3.2

Învătare eficientă:

 

învaţarea eficientă

Activitatea

de

3.2. sa identifice caracteristici ale

„Interesele

1 S7

propria activitate de învătăre.

învătare; Caracteristici

mele şi

ale învătării eficiente

învatarii

motivaţia

 
 

proprii

pentru

învăţare”

2.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE

2.2

Comunicarea:

 

2.2

să identifice

„Spiritul de

1 S8

Exercţii de identificare a dezavantajelor / avantajelor

comportament

dezavantaje ale

solidaritate,

agresiv – neagresiv

 

manifestării

suport al

22

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

   

comportamentului

increderii in

   

comportamentului

agresiv

mine”

neagresiv/agresiv.

5.CALITATEA

5.1

Calitatea vietii personale:

5.1.să identifice rolul normelor în viata grupurilor de

apartenenţa

„Singur acasa -împreuna la şcoala ! - Ştiu ce

ştiu, vreau sa ştiu ce trebuie sa ştiu”

1 S9

 

Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii si respectării diferitelor norme; Exersarea comportamentelor de grup, în conformitate cu anumite norme.

STILULUI DE VIAŢĂ

Situaţii de decizie.

Rezolvarea unor probleme cu potential de risc (ex. relaţii abuzive, de exploatare) şi/sau de criză (accidente, catastrofe naturale etc.).

Raportarea la normă.

   

Calitatea relaţiilor

 

sociale

1.

1.1

Autocunoastere:

1.1.să exerseze

,,Cum mă vad

 

1 S10

Joc de rol pe teme ca:

AUTOCUNOAŞTERE

Stima de sine. Etichetările.

prezentarea

eu, cum mă vad

„Ce îmi place (admir) în legatură cu mine/ Ce nu îmi place în legatură cu mine”; Discutii în grup despre etichetari si despre consecinţele acestora.

caracteristicilor

ceilalti?"

ŞI DEZVOLTARE PER- SONALĂ

Cum poate fi îmbunătătita stima de sine.

pozitive despre sine

3.MANAGEMENTUL

3.1

Managementul

3.1.să exerseze

„Test de

 

1 S11

Exersarea deprinderilor de invatare eficienta fişe de autoevaluare si de autoobservare referitoare la propria activitate de învătare

INFORMAŢIILOR

ŞI

informaţiilor:

deprinderi de selectare

supraveţuire”

ÎNVĂŢĂRII

 

Tehnici de selectare a

a

informaţiilor – avantaje şi limite.

informaţiilor relevante

pentru

 

învaţarea eficientă

1.

1.2

Schimbare, crestere,

1.2.să observe schimbări asociate diferitelor vârste

,,Violenţa

 

1 S12

Discuţii în grup despre schimbările specifice pubertaţii;

AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE

dezvoltare:

şcolara-

copilărie, pubertate,

semnal de

23

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

PERSONALĂ

adolescentă, tinereţe, maturitate, batrâneţe – caracteristici generale, observabile

 

alarmă pentru

 

Vizionarea unor filme care abordeaza tema trecerii de la o etapa de vârstă la alta.

elevi, părinti,

cadre

didactice”

5.CALITATEA STILU- LUI DE VIAŢĂ

5.1 Calitatea vieţii personale:

5.1.să identifice rolul normelor în viata

,,Pieton,

1 S13

Discutii de grup joc de rol pe tema cunoasterii si respectării diferitelor norme; Exersarea comportamentelor de grup, în conformitate cu anumite norme.

biciclist,

 

Situaţii de decizie.

 

participant la

Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc (ex. relaţii abuzive, de exploatare) si/sau de criză (accidente, catastrofe naturale etc.).

grupurilor de apartenentă

trafic”

Raportarea la norma.

 

2.COMUNICAREA

ŞI

2.2 Comunicarea:

2.2 să identifice dezavantaje ale manifestării comportamentului agresiv

„Tehnici de

1 S14

Exerciţii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv.

ABILITĂŢILE

comunicare „

SOCIALE

comportament agresiv – neagresiv

5.CALITATEA STILU- LUI DE VIAŢĂ

5.1 Calitatea vieţii personale:

5.1.să identifice rolul normelor în viata grupurilor de apartenentă

„Responsabilită ţile copiilor în şcoala, acasa, în comunitate”

1 S15

Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii şi respectării diferitelor norme; Exersarea comportamentelor de grup, în conformitate cu anumite norme.

 

Situatii de decizie. Rezolvarea unor probleme cu potential de risc

24

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

2.COMUNICAREA

ŞI

2.1

Managementul emoţiilor:

2.1

să aplice tehnici de

„Comportamen t asertiv, pasiv sau agresiv”

1 S16

Exercitii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv /agresiv.

ABILITĂŢILE

imporţanta autocontrolului. Tehnici de autocontrol

autocontrol

SOCIALE

1.

1.2

Schimbare, crestere,

1.2

să aplice tehnici de

 

1 S17

 

AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE

dezvoltare: copilarie, pubertate, adolescenţa, tinereţe, maturitate, batrâneţe – caracteristici generale, observabile

autocontrol

„Etapele

Discuţii în grup despre schimbările specifice pubertătii Portofoliu personal – sfărşit de semestru.

1.2

să observe

dezvoltării

PERSONALĂ

schimbări asociate diferitelor vârste

umane”

25

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

Planificare semestrială - semestrul al II-lea Clasa a VI – a

Modulul

 

Continuturi

Obiective de

Tema

Nr.

Sapt

Strategii de lucru

 

referinta

ore

5.CALITATEA

5.1

Calitatea vietii personale:

5.1.să identifice rolul normelor în viaţa grupurilor de apartenenţa

„Cauzele

 

1 S18

Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii şi

STILULUI DE VIAŢĂ

Situaţii de decizie.

violenţei”

 

Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc

„Răceala şi

 

1 S19

respectării diferitelor norme; Exersarea comportamentelor de grup, în conformitate cu anumite norme.

 

gripa”

1.AUTOCUNOAŞTERE

1.1

Autocunoastere:

1.1.să exerseze

„Puncte tari – puncte slabe”

 

1 S20

Joc de rol pe teme ca:

ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Stima de sine. Etichetările.

prezentarea

„Ce îmi place (admir) în legatură cu mine/ Ce nu îmi place în legatură cu mine”; Discuţii în grup despre etichetări şi despre consecinţele acestora;etc.

Cum poate fi îmbunătăţită stima de sine.

caracteristicilor

 
 

pozitive despre

 

sine

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

2.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE

2.1

Managementul emoţiilor:

2.1 să aplice tehnici de autocontrol

 

1 S21

Exerciţii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv.

importanţa autocontrolului. Tehnici de autocontrol

„Tu vrei asta, eu vreau asta”

3.MANAGEMENTUL

3.1

Managementul

3.1.să exerseze

„Să continuăm

 

Exersarea

INFORMAŢIILOR ŞI ÎNVĂŢĂRII

informatiilor:

deprinderi de

povestea”

1 S22

deprinderilor de invăţare eficienta fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învătare.

Tehnici de selectare a informaţiilor – avantaje şi limite.

selectare a

 

informaţiilor

relevante pentru

 

învătarea

eficientă

5.CALITATEA

5.1

Calitatea vieţii personale:

5.1.să identifice

„Ştii adevărul

1 S23

Discuţii de grup, joc de rol pe tema cunoaşterii si respectării diferitelor norme; Exersarea comportamentelor de grup, în conformitate cu anumite norme.

STILULUI DE VIAŢĂ

Situaţii de decizie. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc

rolul normelor în viaţa grupurilor de apartenenţa

despre tutun?”

4.PLANIFICAREA

4.1

Explorarea carierei:

4.1.să utilizeze în

„Vreau să ştiu mai multe despre ocupaţii”

1 S24

Discuţii cu privire la conţinuturile termenilor muncă, ocupaţie, carieră; Utilizarea dicţionarelor (bibliotecă, Internet) pentru găsirea explicaţiilor cu privire la definirea

CARIEREI

muncă, ocupaţie, carieră:

contexte adecvate termenii de muncă, ocupaţie şi carieră

caracteristic

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

         

termenilor de muncă, ocupaţie, carieră.

5.CALITATEA

5.1

Calitatea vietii personale:

5.1.să identifice rolul normelor în viaţa grupurilor de apartenenţă

„Violenţa în

1 S25

Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii şi respectării diferitelor norme; Exersarea comportamentelor de grup, în conformitate cu anumite norme.

STILULUI DE VIAŢĂ

Situaţii de decizie.

 

familie, pe

 

stradă, în

 

Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc

comunitate”

1.AUTOCUNOAŞTERE

1.1

Autocunoaştere:

 

1.1.să exerseze

„Cine sunt

1 S26

Joc de rol Discuţii în grup despre etichetări şi despre consecinţele acestora etc.

ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Stima de sine. Etichetările.

prezentarea

eu?”

Cum poate fi îmbunătăţită stima de sine.

caracteristicilor

 

pozitive despre

 

sine

2.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE

2.1

Managementul emoţiilor:

2.1 să aplice tehnici de autocontrol

„Semaforul

1 S27

Exerciţii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv.

importanţa autocontrolului. Tehnici de autocontrol

conflictelor”

3.MANAGEMENTUL

3.2

Învăţare eficienta:

 

3.2. să identifice caracteristici ale

„Cum învăţ ?”

1 S28

Exersarea deprinderilor de invăţăre eficientă fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învatare.

INFORMAŢIILOR ŞI ÎNVĂŢĂRII

Activitatea

de

învăţare;

Caracteristici

ale

învăţării

 
 

eficiente

învăţării proprii

5.CALITATEA

5.1

Calitatea vieţii personale:

5.1.să identifice

„Alcoolul,

1 S29

Discuţii de grup,

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

STILULUI DE VIAŢĂ

 

Situaţii de decizie.

rolul normelor în viata grupurilor de apartenenţă

drogurile şi

 

joc de rol pe tema cunoaşterii şi respectării diferitelor norme; Exersarea comportamentelor de grup, în conformitate cu anumite norme.

Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc

calitatea vieţii”

1.AUTOCUNOAŞTERE

1.1

Autocunoaştere:

1.1.să exerseze

„Despre

1 S30

Joc de rol Discutii în grup despre etichetari si despre consecintele acestora etc.

ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Stima de sine. Etichetările. Cum poate fi îmbunătăţită stima de sine.

prezentarea

colegul meu”

caracteristicilor

 

pozitive despre

 

sine

5.CALITATEA

5.1

Calitatea vieţii personale:

5.1.să identifice rolul normelor în viaţa grupurilor de apartenenţa

„Responsabilit ăţi în familie”

1 S31

Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii si respectării diferitelor norme; Exersarea comportamentelor de grup, în conformitate cu anumite norme.

STILULUI DE VIAŢĂ

Situaţii de decizie.

Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc

 

3.MANAGEMENTUL

3.1

Managementul

3.1.să exerseze

„Cum îmi

 

Exersarea deprinderilor de

INFORMAŢIILOR ŞI ÎNVĂŢĂRII

informaţiilor:

deprinderi de

utilizez

 

Tehnici de selectare a

selectare a

timpul?”

1 S32

invăţare eficienta fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învăţare.

 

informaţiilor – avantaje şi limite.

informaţiilor

relevante pentru

 

învăţarea

eficientă

5.CALITATEA

5.1

Calitatea vietii personale:

5.1.sa identifice rolul normelor în

„Ce pot să fac atunci când mă

1 S33

Discuţii de grup joc de rol pe tema

STILULUI DE VIAŢĂ

 

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

 

Situatii de decizie. Rezolvarea unor probleme cu potential de risc

viata

simt stresat”

 

cunoaşterii şi

grupurilor de

„Cum îmi

1 S34

respectării diferitelor norme; Exersarea comportamentelor de grup, în conformitate cu anumite norme.

apartenenta

petrec

 

vacanţa”

1.AUTOCUNOAŞTERE

1.2 Schimbare, creştere, dezvoltare: copilarie, pubertate, adolescenţă, tinereţe, maturitate, batrâneţe – caracteristici generale, observabile

1.2 să aplice tehnici de autocontrol

„Realizări şi neîmpliniri la sfârşit de an şcolar”

1 S35

 

ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Portofoliu personal – sfărsit de an.

UNITATEA DE INVĂŢĂMANT :

PROFESOR DIRIGINTE:

CLASA: a VII – a AN ŞCOLAR

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

CONSILIERE ŞI ORIENTARE

Planificare anuală

Nr.crt

MODULUL

Semestrul 1 Număr de ore

Semestrul 2 Număr de ore

Anual Număr de ore

1

Autocunoastere şi dezvoltare personală

4

4

8

2

Comunicare şi abilităti sociale

5

4

9

3

Managementul informaţiilor şi al invăţării

4

4

8

4

Planificarea carierei

2

3

5

5

Calitatea stilului de viată

3

2

5

 

Total ore

18

17

35

Menţionăm că in perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activitătilor extracurriculare şi extraşcolare ,,Şcoala altfel “ având orar specific, ora de consiliere şi orientare fiind inclusă in acesta.

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

Planificare semestrială- semestrul I CLASA: a VII – a

Modulul

 

Continuturi

Obiective de

Tema

Nr.

Sapt

Strategii de lucru

   

referinta

ore

 

1.1

AUTOCUNOAŞTERE

1.1 să exerseze

“Etichetarea şi

1 S1

 

Redactarea unui

Stima de sine: persoanele cu stima de sine scăzuta/ ridicată; consecinţele etichetarii

 

prezentarea

prejudecǎţile”

certificat de

caracteristicilo

competenţe :”Pentru

r pozitive

“De la copilǎrie la adolescenţǎ’’

1 S2

cel/cea mai

”;

1.AUTOCUNOAŞTE

despre sine

Joc de rol; Confecţionarea unor

RE ŞI DEZVOLTARE PERSONALA

   

“Respectul de sine şi respectul faţǎ de ceilalţi’’

1 S14

etichete; Realizarea unor pliante, postere, colaje pentru

1.2

SCHIMBARE ,

1.2 sa analizeze

CRESTERE , DEZVOLTARE

varietatea schimbarilor specifice dezvoltarii umane

 

Etapele dezvoltarii umane:

 

copilarie, pubertate, adolescenta, tinerete, maturitate, batranete

“Posibilitǎţi şi

1 S15

prezentarea schimbărilor specifice dezvoltării umane.

limite’’

 

2.1

MANAGEMENTUL

2.1

sa aplice

“Violenţa verbalǎ şi autocontrolul “

 

1 S16

Imaginarea si discutarea unor situaţii care necesită

EMOTIILOR

tehnici de

importanta auto- controlului.responsabilitatea pentru consecintele propriilor actiuni

autocontrol

 

2.COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE

“ Arta de a face faţǎ conflictelor”

S3-

2 autocontrol;

4

 

Exerciţii de

 

2.2

COMUNICAREA

“Sunt un bun

1 S17

autocontrol;

comunicarea asertiva. Comportamentul asertiv, pasiv, agresiv

2.2

sa distinga

ascultǎtor“

intre comportamentul asertiv, pasiv si agresiv

“Intre pasivitate şi agresivitate comportamentalǎ”

1 S18

Crearea unor situaţii de comunicare

asertiva.

 

32

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

 

3.1

MANAGEMENTUL

3.1

să exerseze

“Stil de învǎţare ”

 

S7-

2 Activităţi de

INFORMAŢIILOR

abilităţi de

8

prezentare a informaţiilor in

tehnici de prezentare a informaţiilor

prezentare a

3.MANAGEMENTU

informaţiilor

“Autoevaluarea rezultatelor şcolare”

1 S5

forme diverse in grup;

L

3.2

INVAŢARE EFICIENTĂ stiluri de invatare: vizual, auditiv, kinestezic- caracteristici. Criterii de identificare a stilului propriu de invatare

INFORMAŢIILOR

   

ŞI INVĂŢĂRII

3.2

să identifice

“Surse de informare”

1 S6

Chestionare privind stilul propriu de învăţare.

stilul propriu de

învăţare

 

4.1

EXPLORAREA

4.1

să se

“Muncǎ, ocupaţie, carierǎ ”

1 S9

 

Brainstorming, dezbatere panel cu privire la

CARIEREI

familiarizeze cu termenii de muncă, ocupaţie şi carieră

muncă, ocupatie, carieră:

 

4.PLANIFICAREA

definiţie, distincţii şi caracteristici

“Meserii noi, meserii vechi”

1 S10

conţinuturile termenilor de muncă, ocupaţie şi carieră; discuţii cu membrii comunităţii invitati la clasă cu privire la modul de alegere a meseriei.

CARIEREI

criterii de alegere a unei meserii

4.2

să analizeze

 

criterii simple de alegere a unei meserii

   

5.1

să aplice

     

Discuţii de grup

5.CALITATEA

5.1

CALITATEA VIEŢII

metode eficiente

“Igiena învǎţǎrii”

1 S11

Dramatizări, jocuri de rol si imaginarea

STILULUI DE

PERSONALE

de rezolvare a problemelor si

VIAŢĂ

situaţii de decizie

“Igiena alimentaţiei”

1 S12

unor situaţii de decizie;

stresul

luare a deciziilor

metode de adaptare eficientă la stres

5.2

să identifice

“Decizii, decizii”

1 S13

Proiect individual cu tema “Cum facem faţă stresului?”

sursele de stres şi modalitaţile de

 

adaptare eficientă la stres

33

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

Planificare semestriala- semestrul II CLASA: a VII – a

Modulul

 

Continuturi

Obiective de

Tema

Nr.

Sapt

Strategii de lucru

   

referinta

ore

 

1.1

AUTOCUNOAŞTERE

1.3

să exerseze

Eu peste 10 ani “

 

1 S19

Realizarea unui afiş publicitar care să

Stima de sine: persoanele cu stima de sine scazută/ ridicată; consecinţe etichetării

prezentarea

caracteristicilor

“Nu vreau să mă ”

laud, dar

1 S20

conţina punctele tari ale fiecăruia Joc de rol;

pozitive despre

sine

 

1.AUTOCUNOAŞTE

RE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

 

“Principii, valori, norme “

1 S32

Lucrul pe echipe ; Compuneri,

1.2

SCHIMBARE ,

1.4

să analizeze

1 S33

eseuri : Copilaria mea, Eu la maturitate etc. Conversaţia, dezbaterea.

CRESTERE , DEZVOLTARE

varietatea

Prieteni, colegi, amici “

 

Etapele dezvoltării umane:

schimbărilor

copilarie, pubertate, adolescenţă, tinereţe, maturitate, bătraneţe

specifice

 

dezvoltării

umane

 
 

2.1

MANAGEMENTUL

2.1

să aplice

“Vorba dulce mult aduce ! “

1 S21

 

Imaginarea şi discutarea unor situaţii care necesită

EMOŢIILOR

tehnici de

importanţa auto- controlului.responsabilitatea pentru consecintele propriilor acţiuni

autocontrol

 

2.COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE

“Consecinţe şi responsabilitaţi “

1 S22

autocontrol;

Lucrul pe echipe ;

 

2.2

COMUNICAREA

2.2

să distingă

”Drepturile şi îndatoririle copiilor”

1 S34

Crearea unor situaţii de comunicare asertivă.

comunicarea asertivă. Comportamentul asertiv, pasiv, agresiv

între comportamentul asertiv, pasiv si agresiv

Te ascult,

 
 

asculta-mă ! “ Egalitatea de sanse

1 S35

34

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

3.MANAGEMENTU

3.1

MANAGEMENTUL

3.1

să exerseze

“Reapitularea pentru teze şi extemporale”

 

1 S26

Chestionare privind stilul propriu de invăţare;

L

INFORMAŢIILOR

abilităti de

INFORMAŢIILOR

tehnici de prezentare a informaţiilor

prezentare a

ŞI INVĂŢĂRII

informaţiilor

   

3.2

INVATARE EFICIENTA

3.2

să identifice

“Cum se face un referat şi cum se

1 S23

Exersarea unor deprinderi de invăţăre eficientă:

stiluri de invatare: vizual, auditiv, kinestezic- caracteristici. Criterii de identificare a stilului propriu de invăţăre

stilul propriu de

invăţăre

 

susţine oral (surse de informare)”

“Daca aş fi profesor ”

pentru o ora “Temele pentru acasa ”

1 S25

1 S24

tehnici de memorare, tehnici

de lectură rapida, recapitularea etc.

4.PLANIFICAREA

4.1

EXPLORAREA

4.1

să se

“Profesii si ocupaţii în familia mea “

 

1 S27

Brainstorming, dezbatere panel cu privire la

CARIEREI

CARIEREI

familiarizeze cu termenii de muncă, ocupatie si carieră

muncă, ocupatie, carieră:

 

definiţie, distincţii si caracteristici

“Profesii noi”