Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
COMUNA GHINDARI (PRIMARIA GHINDARI) Adresa postala: Str.Principala,nr.79, Localitatea: Ghindari, Cod postal: 547265, Romania, Punct(e) de contact: ZOLTAN-JANOS BARABAS, Tel. +40 265584112, In atentia: MARTON ZOLTAN, Email: ghindari@cjmures.ro, Fax: +40 265584112, Adresa internet (URL): www.ghindari.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-05-2013 10:17

Pagina 1/8

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Contract de lucrari de executie aferent proiectului de investitii MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE N COMUNA GHINDARI

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari Executarea Locul principal de prestare: Comuna Ghindari, jud. Mures Codul NUTS: RO125 - Mures

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Lucrari de executie aferente proiectului de investitii MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE N COMUNA GHINDARI Valoarea estimata fara TVA: 5,594,811.00 RON la care se adauga Valoarea diverse si neprevazute fara TVA: 517,998.00 RON, echivalent cu 9.49%

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de executie aferente proiectului de investitii MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE N COMUNA GHINDARI conform caietului de sarcini. Valoarea estimata fara valoarea lucrarilor diverse si neprevazute: 5.594.811 RON, la care se adauga Valoarea diverse si neprevazute fara TVA: 517,998.00 RON echivalent cu 9.49% Valoarea estimata fara TVA: 6,112,809.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare
Da Valoarea garantiei de participare (RON): 111500 - Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile care se va raporta la termenul limita de primire a ofertelor. - Modalitatea de constituire a garantiei de participare n conformitate cu prevederile art. 86 din H.G. nr. 925/2006 : a) Un instrument de garantare irevocabil, emis n conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, n original. b) prin virament, ordin de plata in contul Beneficiarului. Date bancare:Denumirea beneficiarului:COMUNA GHINDARI, Contul bancar/Trezorerie: RO68 TREZ 4822 1450 2040 1XXX c) numerar la casieria autoritatii contractante. Echivalenta leu/alta valuta se va face la data de 15.04.2013 conform cursului de schimb BNR la data precizata. Ofertantii care se ncadreaza n categoria de IMM, beneficiaza de un reducere de 50% n ceea ce priveste constituirea garantiei de participare. Pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantii trebuie sa ataseze ofertei Declaratia de ncadrare n categoria IMM. n caz de neprezentare a dovezii achitarii garantiei de participare n original, oferta va fi respinsa n cadrul sedintei de deschidere a ofertelor.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-05-2013 10:17

Pagina 2/8

Fisa de date
Cuantumul garantiei din valoarea contractului fara TVA:10%. In cazul IMM-urilor garantia de buna executie se va constitui ntr-un procent de 50% din cuantumul mai sus mentionat. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie a contractului prin una dintre urmatoarele variante: - Instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - Retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale - caz n care contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul ndeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie n documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va nstiinta contractantul despre varsamntul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati att de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie, in situatia prevazuta la art. 91 al HG 925/2006. Contul astfel deschis este purtator de dobnda n favoarea contractantului.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Programul National pentru Dezvoltare Rurala, Masura 125b.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; c) Ordin ANRMAP nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare ?i selec?ie. d) Ordin ANRMAP nr. 302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; e) Ordin ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea n aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Referitor la reglementarile legislative n domeniul achizitiilor publice se poate consulta site-ul www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-05-2013 10:17

Pagina 3/8

Fisa de date
Modalitati de participare la licitatie: 1. Un ofertant participa, pentru acelasi contract, cu o singura oferta, fie in mod individual sau ca partener al societatii mixte/consortiului/asocierii. 2. Depunerea sau participarea cu mai mult de o oferta de catre un singur ofertant sau partener pentru acelasi contract sau lot va conduce la respingerea ofertelor respective 3. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune o oferta comuna, fara a fi obligati sa si legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie legalizata numai n cazul n care oferta comuna este declarata cstigatoare, conditie necesara pentru buna ndeplinire a contractului. Ofertele depuse de doua sau mai multe firme ce alcatuiesc o societate mixta/consortium /asociere trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: a) Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul societatii mixte/consortiului/asocierii (documenele solicitate cu privire la eligibilitate si situatia personala a firmei), precum si categoriile de lucrari executate de acestia. b) Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii. c) Unul din membri trebuie numit ca partener conducator (lider) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte. d) Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor, si ca realizarea contractului, inclusiv platile, vor fi in responsabilitatea partenerului conducator (liderului). De asemenea, acordul de asociere va mai preciza ca: 1) Toti partenerii din cadrul societatii mixte/consortiului trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului. 2) Structura sau constituirea societatii mixte/ consortiului/asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante si numai in situatii exceptionale. Noul consortiu/asociere /societate mixta trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi criterii de eligibilitate si de conformitate ca cel initial. Subcontractantul nu este considerat partener. Toate documentele emise de ofertant cu scopul participarii la procedura de achizitie publica se vor prezenta in original. n cazul subcontractarii a unor par?i din contract, se completeaza lista cuprinznd subcontractantii, nsotita si de acordurile de subcontractare. Ofertantii au obligatia de a prezenta o lista cuprinznd subcontractantii relevndu-se partea din contract care urmeaza a fi subcontractata. Documentele referitoare la resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati vor fi depuse si se iau n considerare doar pentru partea lor de implicare n contractul care urmeaza sa fie ndeplinit. Dupa expirarea termenului de depunere a ofertelor, Ofertantilor le este interzis includerea unor subcontractanti n cazul n care n oferta initiala nu a fost mentionata subcontractarea a unor parti din contract. Situatia personala a candidatului sau ofertantului: I. Declaratie privind calitatea de participant la procedura: Ofertantul trebuie sa prezinta Formularul S1. II. Nencadrarea n situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006: Ofertantul trebuie sa prezinta Formularul S2. Daca este cazul, fiecare asociat, respectiv tert sustinator trebuie sa prezinte acest formular. III. Nencadrarea ntr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006:Documentele solicitate pentru nencadrarea n prevederile art.181 lit.a ), lit.c si lit. d) din OUG nr.34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul. In cazul asocierii, fiecarea asociat va prezenta Formularul S3 si documentele solicitate. Ofertantul trebuie sa prezinta urmatoarele documente: - Formular S3. - Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia si are sediul social operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor fata de bugetul de stat n luna anterioara celei n care se depun ofertele. - Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local si care sa se rezulte ndeplinirea obligatiilor fata de bugetul local n luna anterioara celei n care se depun ofertele. n cazul n care n tara de origine sau n tara n care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data n fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente n acest sens. n cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise n limba n care au fost emise, n original, nsotite de o traducere autorizata a acestora n limba romna. IV. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: Ofertantul trebuie sa prezinta Formularul S4. V. Conflictul de interese - Declaratie privind nencadrarea n situatiile prevazute la art.69^1: Ofertantul trebuie sa prezinte Formularul S5. Daca este cazul, fiecare asociat, subcontractant, respectiv tertul sustinator trebuie sa prezinte acest formular. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante , n ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Marton ZoltanPrimar Vass ImreConsilier local, vicemprimar Banyai IosifSecretar interimar Csonta Ferencz IstvanConsilier local, membru al comisiei de evaluare Muszka ArpadConsilier local, membru al comisiei de evaluare Orban BalazsConsilier local, membru al comisiei de evaluare Demeter ZsigmondConsilier local Jakab Andras ZsoltConsilier local Kalman MartonConsilier local Iakab Boldizsar ZoltanConsilier local Tokes BrigittaConsilier local Molnar ImolaConsilier local Peter Odon GezaConsilier local Szoboszlai KalmanConsilier local Zsigmond ZsuzsannaConsilier local Menyhart CsabaExpert cooptat langa comisia de evaluare Derzsi LaszloExpert cooptat langa comisia de evaluare Bardosi SandorExpert cooptat langa comisia de evaluare Nota: Lipsa oricaruia dintre aceste documente nu poate fi completata ulterior si se sanctioneaza cu respingerea ofertei ca inacceptabila.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-05-2013 10:17

Pagina 4/8

Fisa de date
I. Prezentarea Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului n original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul din care sa rezulte ca: a) obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Prin depunerea acestui document, ofertantul isi asuma raspunderea ca datele inscrise in documentul depus in cadrul ofertei sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor. Daca se dovedeste ca datele inscrise nu sunt reale la data limita de depunere a ofertelor, oferta respectiva va fi respinsa ca inacceptabila. (n cazul unei asocieri/consortiu, fiecare asociat este obligat sa ndeplineasca cerinta). n cazul persoanelor juridice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de nregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, n conformitate cu prevederile legale din tara n care ofertantul este rezident. Ofertantul trebuie sa detina la activitate codurile n vigoare din tara de origine, care sunt echivalente cu codul(rile) CAEN mentionate anterior . Documentele vor fi prezentate n traducere legalizata. Nota: n cazul n care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator n copie simpla, Autoritatea contractanta i va solicita prezentarea documentului n original/copie legalizata nainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cifra de afaceri medie anuala globala, pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie de minim: 11,189,622.00 lei Este lasat la latitudinea operatorilor economici prin ce document dovedesc ndeplinirea criteriului de calificare referitor la valoarea minima a cifrei de afacere. Completarea Formularului 6 Informatii generale.n cazul consortiilor/ asocierilor, criteriul privind nivelul cifrei de afaceri se va ndeplini prin cumul. Modalitatea de indeplinire Este lasat la latitudinea operatorilor economici prin ce document dovedesc ndeplinirea criteriului de calificare referitor la valoarea minima a cifrei de afacere. Completarea Formularului 6 Informatii generale.n cazul consortiilor/ asocierilor, criteriul privind nivelul cifrei de afaceri se va ndeplini prin cumul. "Pentru calculul cifrei de afaceri exprimata n alta moneda dect Lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romniei pentru anii n care au fost ncheiate contractele respective. Echivalentul n LEI a valorilor exprimate n EURO se va calcula de catre ofertantii romni si straini utiliznd cursul Lei/Euro mediu comunicat de Banca Nationala Romna pentru anul respectiv.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Modalitatea de indeplinire

Ofertantul trebuie sa dovedeasca ca a efectuat executia a unei sau mai Prezentarea documentelor solicitate. multor lucrari similare a caror valoare cumulata (fara TVA) sa fie de cel putin: 5,594,000.00 lei Lucrarea/lucrarile prezentate pentru demonstrarea experientei similare trebuie sa aiba ca obiect: construire drumuri. Pentru calculul pretului contractului exprimat n alta moneda dect Lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romniei pentru anii n care au fost ncheiate contractele respective. Pentru calculul nivelului minim impus vom prezenta cursul lei/euro raportat la cursul mediu BNR, pentru anii 2008-2012, astfel 1 euro: - 2008 = 3.6827 RON - 2009 = 4.2373 RON - 2010 = 4.2099 RON - 2011 = 4.2379 RON - 2012 = 4.4560 RON Se vor prezenta Formularele E1 si E2. Este lasat la latitudinea operatorilor economici prin ce document dovedesc ndeplinirea criteriului de calificare. Operatorii economici straini vor prezenta copiile documentelor solicitate sau orice alte documente echivalente nsotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora n limba romna. Asigurarea dotarilor necesare: Prezentarea documentelor solicitate. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatoarele dotari tehnice: 1. Cilindru compactor terasamente (lis-cauciuc)2 buc sau: 1.1. Compactor autoprop cu rulouri (valturi) pana la 12 t-1 buc 1.2. Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi) de 14tf 1buc 1.3. Compactor static autoproppe pneuri 8-10tf -1 buc 1.4. Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf 1 buc 2.Autogreder1 buc 3.Autocisterna2 buc 4.Autobetoniera2 buc 5.Excavator pe pneuri1 buc 6.Buldoexcavator2 buc 7.Automacara de min 45t 1 buc 8.Incarcator frontal pe pneurimin 2 9. Linie de asternare asfalt Numarul si capacitatile cerute pentru dotarile sus-mentionate sunt in conformitate cu cantitatile de lucrari din lista de cantitati si sunt specificate in lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor anexa la documentatia de atribuire. Prezentarea Formularului D1 - Declaratiei referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru ndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. n cadrul Formularului D1 ofertantul si va asuma obligatia ca n cazul n care i se va atribui contractul de achizitie, dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe prezentate vor fi disponibile ori de cate ori este necesar n cadrul derularii contractului si pe ntreaga perioada de valabilitate a acestuia.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-05-2013 10:17

Pagina 5/8

Fisa de date
Asigurarea expertilor: Prezentarea documentelor solicitate. Ofertantul trebuie sa asigurare personalul calificat, dupa cum urmeaza (cerinta reprezinta un minim de personal): 1.Manager de proiect, studii superioare cu Experienta profesionala: minim 5 ani 2. Sef santier, inginer specializarea CFDP - Experienta profesionala: minim 3 ani in domeniul lucrarilor CFDP 3. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - n domeniul II Constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie Este lasat la latitudinea operatorilor economici prin ce document dovedesc ndeplinirea criteriului de calificare. Ofertantii vor prezenta certificate de atestare profesionala /atestate /diplome /autorizatii /legitimatii emise de institutiile abilitate (aflate n termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, acolo unde se impune). Ofertantul va completa Formularul X1 Declaratie pe propria raspundere privind disponibilitatea personalului implicat n proiect. Ofertantul va completa Formularul X2 Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Modalitatea de indeplinire

Certificate valabile la data limita de depunere a ofertelor, care sa ateste Prezentarea documentelor solicitate. implementarea standardului de management al calitatii (ISO 9001 sau echivalent), pentru activitati de aferente contractului de achizitii, n copie. Nu se accepta societati aflate in curs de implementare a certificarilor. Certificate valabile la data limita de depunere a ofertelor, care sa ateste Prezentarea documentelor solicitate implementarea standardului de management al mediului (SR EN ISO 14001 sau echivalent) pentru activitati aferente contractului de achizitii n copie. Nu se accepta societati aflate in curs de implementare a certificarilor.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste: - criteriile mentionate in continuare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-05-2013 10:17

Pagina 6/8

Fisa de date
Criterii 1 Pretul ofertei Descriere: Componenta financiara Algoritm de calcul: Pentru cel mai mic pret ofertat se acorda 85 de puncte, Pentru celelalte oferte punctajul se acorda dupa algoritmul urmator: Pf n = (Vmin /V n)x Pfmax Unde: Pf n punctajul financiar acordat pentru oferta n Vmin pretul cel mai scazut ofertat Vn pretul ofertei n Pf max punctajul maxim ce poate fi alocat la criteriul financiar (85 de puncte); 2 Perioada de garantie (se accepta perioade ntre 2 si 6 ani) Descriere: Componenta tehnica Algoritm de calcul: Pentru oferta cu perioada de garantie cea mai mare se acorda 15 de puncte. Pentru celelalte oferte punctajul se acorda pe baza formulei: Punctaj = perioada de garantie a ofertei n / perioada de garantie cea mai mare X 15 Orice oferta cu o perioada de garantie mai mica de 2 (doi) ani va fi declarata neconforma. Ofertele care depasesc perioada de garantie acordata lucrarilor de peste 6 ani, nu vor fi punctate suplimentar.
( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional

Pondere 85.00%

Punctaj maxim 85.00

15.00%

15.00

Punctaj maxim: 15.00 Ponderea componentei tehnice: 15.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
"1. Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si complet n corela?ie cu cerin?ele din Caietul de sarcini. 2. Propunerea tehnica va contine specifica?iile tehnice din care sa rezulte corespondenta propunerii tehnice cu cerintele din proiectul tehnic si va permite identificarea facila a elementelor comparative de catre membrii echipei de evaluare." 3. Documente solicitate: 3.1. Strategia de abordare a obiectivului, modul de organizare a activitatii pe santier; modul de asigurare a cerintelor privind calitatea lucrarilor executate. 3.2. Descrierea succesiva a procedurilor tehnice de executie specifice pentru fiecare obiectiv in parte in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. 3.3. Formularul SSM - Declaratia pe propria raspundere

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


1. Propunerea financiara - pretul ofertei trebuie sa fie ferm n LEI cu prezentarea TVA separat. n cazul n care pretul este calculat n EURO, se va utiliza cursul RON/EUR:4.344 din data de 20.01.2012 2. Preturile din propunerea financiar vor include toate elementele necesare astfel Inct s respecte toate specificatiile cuprinse In caietul de Sarcini si s se poat demonstra corespondenta propunerii financiare cu aceste specificatii. 3. Se vor atasa urmatoarele documente: - Formular de oferta - Centralizatorul financiar al obiectelor F1 - Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari F2 - Lista cuprinzand cantitatile de lucrari F3 - Lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice F4 - Grafic de executie F6

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Toate documentele vor purta semnatura electronica conf. HG 1660/2006. Documentul care atesta constituirea garantiei de participare va fi transmis in SEAP , in format electronic, semnat cu semnatura electronica in baza art. 36 coroborat cu art. 17, alin 3) din HG 1660/2006. Dovada constituirii garantiei de participare va fi postata in SEAP cu semnatura electronica pana la data limita stabilita de depunere a ofertelor si va fi prezentata in original si la sediul autoritatii contractanate.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-05-2013 10:17

Pagina 7/8

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Tipul de finantare: Program / Proiect Program / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR

VI.3) ALTE INFORMATII


1. Este recomandabil ca ofertantul sa viziteze amplasamentul, in scopul evaluarii, din punctul sau de vedere, a tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentata tehnic si conforma cu datele reale din teren legate de proiect, iar confirmarea ndeplinirii acestei conditii se face de catre reprezentantii legali ai autoritatii contractante. Dovada vizitarii amplasamentului se va atasa ofertei depuse Formular - 15. 2. n cazul unui punctaj egal, departajarea se va face pe baza punctajului partial obtinut la factorul de evaluare P2. Perioada de garantie a lucrarii. n cazul unui punctaj egal, departajarea se va face pe baza punctajului partial obtinut la factorul de evaluare P2. Perioada de garantie a lucrarii. Daca egalitatea persista, se va lua n considerare punctajul obtinut la urmatorii factori (enumerati n ordinea descrescatoare a preferintei): - P1. Pret. n cazul n care persista egalitatea ofertelor, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac


Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac Conform art.2562 din OUG 34/2006

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA GHINDARI Adresa postala: str. Principala nr. 79, Localitatea: Ghindari, Cod postal: 547265, Romania, Tel. +40 265584112, Email: ghindari@cjmures.ro, Fax: +40 265584112, Adresa internet (URL): www.ghindari.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-05-2013 10:17

Pagina 8/8