Sunteți pe pagina 1din 3

- PREMILiLDE EXCETENIA - 1000de lei * oferit de ConsiliulJudelean Argeq: - PREMIIIL I - 800 de lei - oferit dePrimiria Curtea de Argeq; - PREMIUL

al ll-lea qi 600 de lei - oferit de Centrul Judetean pentru Conservarea Promovarea Culturii Tradilionale Argeq; - PREMILILal trfi-lea- 500de lei - oferit de Centrulde Culturdgi Arte'George Topirceanu" din Curtea de Argeq; - PREMII SPECIAL- 400 de lei - oferitede alteinstitulii de culturdqi sponsori. Juriul arelatitudinea acorddriisauneacorddrii unoradintrepremii,precumqi a redistribuiriilor, in func{iede valoarsa artisticl a filmelor. Peliculele trimise pentru mncurs nu se inapoiazd"ci rlrn6n in patrirnoniul instituliei organizatoare, constituindu-se intr-o arhivd, qi cu drept deplin de folosinl5 pentru promovarea manifestdrii in emisiunide specialitate. DYD-urile insolite de FI$A DE NSCRffiRE {connpletatd dupdmodelulanexat)se vor pdndla 15 mai 2013,pe adresa: expedia gi Promovarea Centrul Judelean pentru Conservarea Culturii Tradifionale ArgepoStr. Armand Cilinescu, nr. 14, Pitegti, Jud. Arge$, cod 11004?. Informaliisuplimentare, la teleforffax. 0248- 21.90.80, sau:e-mail:creatieag@adslexpress.ro. o PRESELECTIE: 31 mai?013. DupI preselecliq realizatorii filmelor propusepentru concursutr proprir"l-zis {cdte o singuri persoand) vor fi anunfa.ti in timp util sI ia partela manifestlrile efectiveale Festivalului-concurs al filmului cu tematic[religioasd,,Lumin[ din Lumin5." de Argeq. din 6 iunie2013de la Curtea Cheltuielilede cazare gi masilpentruparticipan{i iar cele vor fr suportate de c6treorganizatori, - de citre participan{i de transport saude instituliilep carele reprezint[.
PRE$EDINTE fu .a!onsiliului Jude{ean

wP)FCoP
: Arg*Seanu

ui sillhrscelului.

'-8" .'
'"."

@-, 1
i '*tr***{
.'i
l'

r 6(4ouat

de Argeq.

r ^f4c i q.*g

,*o-1

i"\'' u
r
r

:-rV

DIRECToR-

'.j

i{-Cbnsenareagi Frornor,area ,, .**fTry.,l CulturuTradifonaleArgeg :

p:"* rud:l:*

al Centrului
,,George Topirceanu" de Argeg

Simona Hirici

.r , ,,,, . ,o"t ,,,


.- ..._-:::r:a _

t /t .,i':rl'' / /,,,^{l^n"' :' -'''-

Red'. Viorica Stoica

""T3,:* fi

AL FTLffiULUI CU TEII{ATICA RTITETOESA FESTI\TALUL-CONCURS

a )o(-a, DrN LUMTNA", edilia ,,LuHrr.tA curtea de *rgegn 6 - 8 iunfe 2013

TITLUL FILMULUI
REALIZATORI ADRESA {TARA! LOCALTTATEA)

t..

TELEFON(FAX) PROFESIUNEA DURATA FILMULUI N C.qNBSE fNCADREAZA CATEGORTA SCURTREZUMAT AL FITMULUI

...e-mail:

DATA COMPLETARtr

SEMNATURA

Red: Jzr-orrcsStoiba

* CONSIUULJUDETEAN ARGE$ * ARTilEPISCOPIAARGE$UIUI$IMUSCELULUI * CENTRUL JI"'DETEAN PENTRU CONSERVAREA PROMOVAREA CULTURII TRADITIONATE ARGE$ SI * PRIMARIA MUMCIPULUI CURTEA DE ARGE$ * CENTRULDE CULTT]RA$I ARTE,,GEORGETOPiRCEANU'- CURTEADE ARGE$

RE GULAM

EN TUL
2013

editia a )o(-a, curtea de nrgeg, 6 - I iunie

FESTIVALULUI-CONCURS AL FILfUIULUI CU TEMATICA RELIGIOASA ,,L!,'MIHA DTN !-I,JMINA'"

qi Promovarea Culturii Consiliul Judelean Arge$,prin Centrul Judefean pentru Conservarea Tradilionale Arge;, Arhiepiscopia Argequluiqi Muscelului,Prim[ria Municipiului Curteade Argegqi - Curtade Argeq,cu sprijinul Societ[{iiRomdnede Centrulde Cultur[ $ Arte ,,George Topirceanu" * Redac.tia al Televiziune ceade a )O(-a edilie a Festivalului-concurs ,,Via{aSpirituali", organizeazi producfilor de fikn video din !ar[ filmului cu tematicd religioas6,,Lumin[din Luminf' gi estedeschis care au fost realizatedupl I ianuarie2A11.Nu vor fi acceptate filmele ffre au participatla ediliile precedente. Festivalul iqi propune si contribuie, prin filmele prezentate,la revitalizarea gi conservarea (ortodoxe,catolicesaugreco-catolice) tradif;ilor cregtine ale spiritualitEliiromenesti, la o cunoaqtere mai profund[ de citre tinereta valentelor educative aleBisericii cregtine. Concursulva avsaloc la Centrul de Cultur[ qi Arte ,,GeorgeTopirceanu"din Curteade Argeq, joi 6 iunie 2A13, urmati ora 11,00, incep6nd cu ora 16,00,iar premierea seva facevineri 7 iunie 2A13, de vizionarea filmelor careauoblinutPremiulde excelenl[gi Marelepremiu. putfindparticipacu cel mult dou[ produclii, Filmele nu vor depiqi 1? minutg fiecarerealizatar cu condiliaca acestea s[ fie inscrisela sec.tiuni diferite. Concurenlii vor prezentafilmele pe suport D\lD qi in format D\lD {pentru vizionare) qi in format AYI (pentruarhivare). prezentate categoriide film: Productiile in concurs sevorineadrain urmdtoarele reportaj. l) Documenfar.'didactig sociologic, monografrc, etnologic, etnografic, 2) Eseu. Nu vor fi acceptate in concurs filmele de fictiune. Romdne, din gi Bisericii Ortodexe Juriul va fi formatdin personalit[fiale arteicinematografice reprezentanli ai institutiilor organizatoare. Premiileconcurzului in valoareneti vor fi: - MARELE PREMIU - 1200de lei qi trofeul festivalului * oferit de EpiscopiaArgeqului9i Muscelului;
Red: tr{oruba.Stoica