Sunteți pe pagina 1din 1

Toate solicitarile de acordud de mediu, cuprind - notificafea cu respectarea conlinutului cadtu ptevdzttin anexa nt,lla Metodologie - certificatul de utbanism

cu planudle anexi la acesta se depun la autoitatea publica pentru protectia mediului pe nza careia se afla amplasamentul ales al proiectului. - t^x^ 100lei In functie de specificul activitatilot si de amplasare,Agentia de Protectie a Mediului ist tezerca deptul sa solicite alte acte de reglementare emise de alte autoritati.

DOCUMENTELE SOLICITATE SE DEPUN INDOSARIATE.

Anexa n. 7 la Metodologie Conlinutul cadru al NOTIFICARII 1. Date generale gi localizatea proiectului/modificdrii 1,.1, Denumireaproiectului: (cu specificareaincadrdrii conform anexelor din Hotirirea Guvernului nt. 445/2009) Amplasamennrl proiectuluix, inclusiv vecinitigile, pi adresa obiectivului 1.2 1.3 Date de identifrcare a titularului/beneficiarului ptoiectului/modificdrii: a) denumire titular; b) adresautularului, telefon, fax, adtesde-mail; c) teprezentan;i legali/imputernicip, cu date de identificare; 1.4. Incadtar.ea in planurile de urbanismf amenajarea teritodului aprobatef adoptate gi/sau alte ^ scheme/programe; e caz'il). l.5.Incadrarea in alte acttvitifi existente (dacd. 1.6. Bilangul teritorial - suprafa\a totaId",supnfaEa construiti (clidiri, accese), suprafald, spag:iverzi, numit locuri de patcare (dacd e cazd). 2. Descrierea sumati a ptoiectului o Se va face o descdere sumati a proiectului gi a lucrdrilot necesarepentru realizateaacestuia. Modul de asigutare al utilitililot 3. 1. Alimentarea cu apd 2. Evacuatea apelot uzate 3. Asigurarea apei tehnologice, dacd estecanl. 4. Asiguratea agentr.rlui termic Anexe - piese desenate Certificat de urbanism gi planurile anexd.. Semnitura tirular * - se va preciza distanla falF' de ganige pentlu proiectele mengionate in Anexa m. I la Convengia privind evaluarea impactului asupra mediului in context ftansfrontierd, adoptatd la Espo la 25 . februarie 7991. , raifrcatd prjtn Legea m. 22/ 2001'