Sunteți pe pagina 1din 1

embrd eel!

Biroi .ui federal,

ai colegiilor

si comisiilor

a.e ace 3...Baschet pot participa 1a sedintele organe:ocme ale C._-.E.F.S., in care se analizeaza activitataa, ce et precum si Ia sedintele comisiilor teritoriale debasche ~ ale sectiilor din cluburi si asoclatii sportive; z) contro1eaza cum se respecta regulamentele si instruciunile federatis] ~ catra cluburi si asociatil sportive, see-Pile de baschet afiliate sicomisiile locale de baschet ; x) aproba ordinea de zi ~i materialele ce se supun dezbaterilor In sedinta Comitetului federal, preeum si a celor cerute de C_ .E.F.8.

c_ - ...... asupra
C

Biro

federal

prezinta periodic dari de seams Biroulun activitatii desfasurate.

.. co egiile centrale

aLe F.R. Ba'schet

deplinirea unora dintre atrlbutiile sale; te ajutat de comisii si colegii centrale. Federatia Rornana de Baschet are urmatoarele comisii ~f eo.egit centrale : colegiul colegiul comisia comisia comisia comisia central al antrenorilor ; central al arbitrilor ; centrala de competitii ~i clasificari ; central a de disciplina ; centrals de educatie si propaganda; centrala de tineret si juniori ;

- comisia centrals de documentare, cercetare stiintifica si protocol ; - comisia centrala de minibaschet si baschet de masa ;: - comisia economica-financtara,
Biroul federal, dupa necesitati, infiintaraa altor comisii centrale. poate hotarl ~i aproba ~ij

Art. 19 Cornlstlle ~i colegiile centralesint formate din pre-sedinte, secretar ~i 3-13 membri, numiti de Biroul federal ~i revocabili pentru Upsa de activitate sau abateri la activitatea desfasurata. 8