Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECII FINANCIARE 1.

PREVIZIUNE sI PLANIFICARE FINANCIAR Sinteza rezultatelor previzionate pentru un anumit orizont de timp este reflectata n planul financiar care se concretizeaza n bugetele ntreprinderii pe categorii de activitati si "Bugetul centralizator de venituri si cheltuieli". Activitatile financiare preced si nsotesc toate celelalte activitati de natura economica, tehnica, organizatorica ce se desfasoara la nivelul firmelor. Previziunile privind vnzarile, productia, asigurarea resurselor devin realizabile n masura n care se asigura resursele de finantare ritmica a activitatilor respective. 2. ASIGURAREA RESURSELOR DE FINANARE Resursele necesare finantarii activitatii viitoare a ntreprinderii pot fi acoperite din surse interne si din surse externe. Decizia de a recurge la surse externe pentru finantare trebuie sa aiba n vedere mai multe aspecte: destinatia resurselor; posibilitatile de acoperire a nevoilor de finantare din surse proprii; accesul la surse externe de finantare; raportul dintre rata rentabilitatii economice pentru resursele destinate investitiilor si rata medie a dobnzii pe economie, respectiv raportul dintre rata rentabilitatii financiare si rata medie a dobnzii pe economie pentru resursele destinate acoperirii necesarului de fond de rulment.

2.1. Asigurarea resurselor pentru finantarea investitiilor n paragraful privind necesarul de resurse tehnice pentru asigurarea strategiei a fost previzionata nevoia unui fond de investitii n valoare totala de ............................ Pentru investitiile care urmeaza a fi efectuate la nceputul perioadei firma poate utiliza doar sumele corespunzatoare disponibilului initial asa cum rezulta din bilant si sursele externe. Resursele disponibile la nceputul perioadei: .... ........................ lei. Credit pentru investitii:........ ...... ....................... lei, pe o perioada de cinci ani.

solicitat

Valoarea ........................................................lei. Perioada de gratie este de........ luni. Rata la credit este de ...................... lei/luna.

creditului

Documentatia pentru obtinerea creditului va avea n vedere si eventualele modificari de preturi fata de cele avute n vedere la previzionarea necesarului de fonduri pentru investitii.

2.2. Asigurarea resurselor necesare finantarii nevoii de fond de rulment Pe baza informatiilor din bilant a fost calculat fondul de rulment la sfrsitul exercitiului anterior, care devine principala sursa pentru acoperirea nevoii de fond de rulment la nceputul anului t+1. Nevoia de fond de rulment: NFR t = (Stocuri + Creante) - Datorii de exploatare = NFR t+1 = (Stocuri + Creante) - Datorii de exploatare = Sporul de fond de rulment necesar la 242y2414c nceputul perioadei:

Pentru desfasurarea activitatii curente, n conditiile unui flux normal al ncasarilor si platilor, unitatea va contracta un credit pe termen scurt n valoare de ............ ... lei. Rata dobnzii la acest credit este de ..........%. Rata la credit este de: ................................ lei/luna.

Calculul cheltuielilor cu dobnzile Dobnda lunara se calculeaza cu relatia:

, n care: Sc - soldul creditului la nceputul lunii; r - rata dobnzii; zl - numarul zilelor din luna; Dobnda totala poate fi calculata si cu relatia:

, n care: m - perioada pentru care este acordat creditul (numar luni); C - valoarea creditului; m1 = m - tg; (tg - perioada de gratie); R - rata medie lunara de restituire a creditului; - numarul mediu de zile dintr-o luna. n cazul unor credite mari relatia permite determinarea dobnzii totale cu aproximatie ca urmare a diferentelor care apar de la o luna la alta n ceea ce priveste numarul efectiv de zile.

Tabelul nr. 9.4. Calculul dobnzilor aferente creditului pentru investitii - lei Luna t+ 1 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Total an t+2 Anul t+3 t+4 t+5

Tabelul nr. 9.5. Calculul dobnzii la creditul pentru exploatare Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Total an Tabelul nr. 9.8. Sinteza cheltuielilor cu dobnzile si ratele la credite Categorii de credite 1. Credit pentru investitii 2. Credit pentru cresterea fondului de rulment 3. Credit contractat anterior Total 3. ELABORAREA BUGETULUI PREVIZIONAL Activitatea de planificare financiara se sintetizeaza si finalizeaza prin elaborarea bugetului previzional de venituri si cheltuieli. Prin caracterul sau sintetic si prin valoarea informatiilor pe care le ofera bugetul previzional este un instrument de baza n managementul strategic al firmei. Acesta furnizeaza informatiile care reflecta posibilitatile transpunerii n practica a strategiilor pe termen mediu si scurt si, totodata, masura n care strategiile de marketing, cercetare, productie, conduc la desfasurarea unei activitati eficiente si asigura satisfacerea intereselor detinatorilor de capital. Avnd n vedere importanta deosebita a bugetului, o Dobnzi previzionate ( lei) Rate la credite ( lei) Sold credit la nceputul lunii Dobnda ( lei)

conditie esentiala a utilizarii lui este aceea de a-l fundamenta corect, utiliznd cele mai adecvate mijloace si informatii care sa reflecte cu fidelitate fenomenele si procesele care vor avea loc n viata ntreprinderi Principalele etape ce trebuie parcurse pentru elaborarea bugetului previzional sunt: previziunea vnzarilor si a veniturilor pe total an si pe trimestre; previziunea cheltuielilor totale si pe trimestre necesare, realizarii vnzarilor previzionale si eventualelor cresteri de stocuri; previzionarea profitului si a impozitului pe profit; repartizarea previzionala a profitului; elaborarea bugetului activitatii generale si a bugetelor speciale.

Elaborarea propriu-zisa a bugetului ncepe dupa ce au fost parcurse toate etapele care preced previzionarea profitului net, aspecte solutionate deja n prezenta lucrare. Principalele componente ale bugetului previzional sunt: bugetul activitatii generale; bugetul activitatii de productie; bugetul activitatii de trezorerie; bugetul de ncasari si plati n valuta; bugetul activitatii de investitii; mprumuturi garantate de stat, daca este cazul; rezerve; repartizarea profitului; principalii indicatori economici si financiari. Valorile anuale pentru majoritatea indicatorilor din buget au fost calculate anterior. O prima etapa n fundamentarea previzionala a bugetului de venituri si cheltuieli consta n elaborarea bugetului anual care va avea o structura similara cu cea a contului de profit si pierdere. Elaborarea acestui buget este necesara din mai multe motive: indicatorii nscrisi n acest buget au o probabilitate mai mare de realizare, nefiind influentati de factorii sezonieri a caror actiune ntr-un sens sau altul se compenseaza la nivel de an; ofera o imagine sintetica a activitatii ntreprinderii pe ntregul exercitiu economico-financiar si permite analize comparative cu exercitiile anterioare;

este relativ usor de elaborat ntruct reprezinta o sinteza a previziunilor anterioare. Acest buget se elaboreaza n doua etape:

prima etapa consta n previziunea tuturor veniturilor si cheltuielilor anuale ale societatii comerciale; n etapa a doua se determina profitul brut, impozitul pe profit, profitul net si se repartizeaza profitul.

Previziunea veniturilor si cheltuielilor Principalele categorii de venituri si cheltuieli au fost previzionate n etapele anterioare, n aceasta etapa fiind necesare unele calcule suplimentare doar pentru unele categorii. Principalele informatii nscrise n buget pentru exercitiul t+1 se preiau din situatii elaborate anterior sau se calculeaza n momentul ntocmirii bugetului astfel: a) Soldul productiei stocate se calculeaza ca diferenta ntre soldul final si cel initial, ambele fiind creditoare. b) Alte cheltuieli de exploatare: o o o cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari: lei; cheltuieli suplimentare la export: alte cheltuieli de exploatare: lei; lei;

c) La momentul fundamentarii bugetului se actualizeaza si previziunile privind cursul de schimb al monedei pentru viitorul an de activitate. n cele ce urmeaza vom considera noul curs la valoarea de ............. lei/$. Comparnd acest curs cu cel utilizat la fundamentarea achizitiilor si vnzarilor se calculeaza diferentele de curs valutar: - la achizitii: - la vnzari:

d) Veniturile din dobnzi la disponibilitatile n cont se calculeaza cu relatia:

, n care: CA - cifra de afaceri previzionata; rd - rata anuala a dobnzii la vedere; - coeficient care are n vedere neuniformitatea ncasarilor ( ). Vom lua = ...... si obtinem e) Dobnzile la credite: f) Veniturile exceptionale sunt formate n acest caz din ncasarile previzionate a se obtine prin vnzarea unor mijloace fixe. Valoarea totala este de ................... ... lei. Cheltuielile legate de aceste operatiuni se estimeaza la 1% din totalul vnzarilor respective, reprezentnd ...............................lei. Tabelul nr. 9.9. Bugetul previzional de venituri si cheltuieli pentru exercitiul t+1 - lei INDICATORI Nr. rd. A 1. Cifra de afaceri neta ( rd. 02+03+04) Productia vnduta Venituri din vnzarea marfurilor 2. Variatia stocurilor - Sold creditor - Sold debitor 3. Productia imobilizata 4. Alte venituri din exploatare I.VENITURI DIN EXPLOATARE 5.a) Cheltuieli cu materii prime si materialele B 01 02 03 05 06 07 08 09 10 Exercitiul financiar Precedent 1 Viitor 2

consumabile Alte cheltuieli materiale b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) Cheltuieli privind marfurile 6. Cheltuieli cu personalul a) Salarii b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 7. a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19) A1) Cheltuieli A2) Venituri 7. b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 2122) B1) Cheltuieli B2) Venituri 18 19 20 21 22 11 12 13 14 15 16 17

A 8) Alte cheltuieli de exploatare 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate 9. Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29) Cheltuieli Venituri CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 10 la 14 +17+20+23+27)

B 23 24 25

26 27 28 29 30

REZULTATUL Profit dere

DIN

EXPLOATARE - Pier

31 32 33 35 37 39 40 41

9. Venituri din interese de participare 10. Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilzate 11. Venituri din dobnzi Alte venituri financiare III. VENITURI FINANCIARE - TOTAL 12 Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante Cheltuieli Venituri Cheltuieli privind dobnzile Alte cheltuieli financiare IV. CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL ( 41+44+46) REZULTATUL FINANCIAR - Profit REZULTATUL Profit (31+48) (32+49) A 15. Venituri extraordinare 16. Cheltuieli extraordinare REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit Pierdere rd.

42 43 44 46 47 48 49 50 51 B 52 53 54 55 1 2

- Pierdere CURENT - Pierdere

V. VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) VI.CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) REZULTATUL BRUT - Profit - Pierdere Impozitul pe profit (rd. 61+62-63) Cheltuielile cu impozitul pe profitul curent Cheltuieli cu impozitul pe profit amnat Venituri din impozitul pe profit amnat Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar n elementele de mai sus REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI - Profit Pierdere

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 -

La majoritatea indicatorilor valorile previzionate sunt mai bune dect cele realizate in exercitiul anterior, fapt ce reflecta o tendinta de mbunatatire a situatiei economico-financiare a societatii. Se vor realiza niveluri inferioare la indicatorii legati de activitatea de investitii ca urmare a faptului ca societatea dispune de resurse limitate si este nevoita sa-si asigure principalele resurse din surse externe. 5. PREVIZIUNI PE TERMEN MEDIU sI LUNG Strategia ntreprinderii pentru anul t este parte a strategiei pe termen mediu si lung care prefigureaza situatia acesteia pe o perioada mai mare de timp. Mai mult, atunci cnd raportul dintre capitalul propriu si datorii se modifica n favoarea celor din urma este necesara fundamentarea riguroasa a modalitatilor de utilizare a resurselor si a posibilitatilor ntreprinderii de a-si onora la timp obligatiile ce deriva din atragerea surselor externe. Pentru a efectua astfel de previziuni pot fi utilizate metode cantitative, bazate pe ecuatii de regresie, functii de trend sau alte modele statisticomatematice si metode calitative care au la baza opinii ale specialistilor, studii de piata, analiza sistemelor s.a. Pentru a previziona veniturile si cheltuielile din exploatare se previzioneaza mai nti vnzarile din produsele care vor compune oferta viitoare a ntreprinderii. Daca pentru perioada de previziune nu se prevad schimbari n structura sortimentala se previzioneaza vnzarile din produsele aflate n prezent n fabricatie.

Tabelul nr. 9.12. Previziunea vnzarilor medii Anul Obiectivul privind cifra de afaceri - lei Previziunea vnzarilor din Previziunea vnzarilor din produsul C produsul D Cantitat Pret unitar Valoare Pret unitar Valoare Cantitate e (lei/buc) ( lei) (lei/buc) (lei) (buc.) (buc.)

t+1 t+2 t+3 Previziunea vnzarilor din produsul D se poate face la fel ca pentru anul t+1 pe baza pragului de rentabilitate, daca se apreciaza ca cererea din acest produs se va pastra la un nivel ridicat. Pentru a utiliza aceasta metoda este necesara previzionarea mai nti a cheltuielilor fixe totale, a cheltuielilor variabile pe produse si a preturilor produselor. n calculele previzionale putem lua n considerare alternativa unei rate constante a rentabilitatii resurselor consumate sau a unei rate n crestere. Putem previziona vnzarile din produsul D si pe baza obiectivului privind cifra de afaceri. Pentru previziunea veniturilor si cheltuielilor financiare putem face abstractie de diferentele de curs valutar si luam n considerare numai dobnzile. Omisiunea facuta are n vedere faptul ca, atunci cnd se utilizeaza aceleasi curs de schimb diferentele de curs la ncasari si vnzari sunt aproximativ egale daca ncasarile si cheltuielile n valuta au valori apropiate. Veniturile exceptionale vor rezulta din dezmembrari sau vnzari de mijloace fixe si ele vor fi n crestere avnd n vedere gradul de uzura ridicat al acestor mijloace. Cresterea fondului de rulment se previzioneaza lund n considerare situatia din anul t+1: la o crestere a cifrei de afaceri cu ........% necesarul de fond de rulment creste cu ........%, ceea ce revine la o crestere cu 1% atunci cnd cifra de afaceri creste cu .........%. Rezervele se calculeaza prin aplicarea cotei de 5% asupra profitului brut. Acestea se trec att la surse ct si la destinatii sau se omit din ambele capitole ale sintezei fluxurilor. n mod similar se poate proceda si cu amortizarea imobilizarilor corporale. Rezervele si amortizarile care nu se trec n sinteza se vor regasi n excedentul de la sfrsitul perioadei.

Tabelul nr. 9.15. Previziunea cheltuielilor fixe totale si a cheltuielilor variabile unitare

Explicatii Indicele previzionat al inflatiei fata de anul anterior Cheltuieli fixe totale Cheltuieli variabile unitare: (cv) C D

t+1

t+2

t+3

Tabelul nr. 9.16. Previziunea rezultatului din exploatare Specificatie 1. Cheltuieli variabile totale 2. Cheltuieli fixe totale 3. Cost total 4. ncasari totale 5. Rezultatul din exploatare Eficienta strategiei de restructurare si dezvoltare a ntreprinderii trebuie analizata si prin luarea n considerare a influentelor factorului timp si a elementelor de natura inflationista asupra veniturilor si cheltuielilor. Se calculeaza n acest scop rata interna de rentabilitate:

t+1

t+2

t+3

, n care: Vna - venitul net actualizat;

kmin - rata de actualizare pentru care se obtine venitul net actualizat previzionat minim; kmax - rata de actualizare pentru care se obtine pierderea neta actualizata previzionata minima.

Tabelul nr. 9.17. Sinteza fluxurilor financiare previzionate Specificatie 1. Venituri din exploatare 2. Venituri financiare 3. Venituri exceptionale 4. Disponibilitati la nceputul perioadei 5. Rezerve si alte fonduri 6. mprumuturi 7. Alte venituri Total surse 8. Cheltuieli de exploatare 9. Cheltuieli financiare 10. Cheltuieli exceptionale 11. Finantarea imobilizarilor corporale 12. Cresterea fondului de rulment 13. Impozit pe profit 14. Majorarea rezervelor 15. Participarea salariatilor la profit 16. Cota managerului 17. Plata dividendelor 18. Restituire credite 19. Alte repartizari/cheltuieli Total destinatii Excedent (+) Deficit (-) t+1 t+2 t+3

Dinamica principalilor indicatori Indicatori Valoarea adaugata Productivitatea muncii pe baza cifrei de afaceri Productivitatea muncii pe baza pe baza valorii adaugate Remunerarea factorului munca Profit net Fondul de rulment Necesarul de fond de rulment Rata profitului Productivitatea capitalului investit Coeficientul (rata) de ndatorare globala Capacitatea reala de autofinantare Rata de acoperire a creditelor Perioada de rambursare a datoriilor Viteza de rotatie a stocurilor Durata medie a creditului client Durata medie a creditului furnizor Rata rentabilitatii economice nete Rata rentabilitatii financiare Rata rentabilitatii resurselor consummate Anul t-1 Anul t Anul t+1 Indici (%)

Rata valorii adaugate