Sunteți pe pagina 1din 2

CABINET MINISTRU

H
ORDIN

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII TINERETULUI SI SPORTULUI

privind echivalarea unui numir de crediteprofesionale transferabileobfinute de cadredidacticecareau participat la stagii de formare din cadrul unor programespeciale
Inbaza art. 245 alin (6) din Legea Educaliei Nalionale, nr. U2071, cu modificdrile gi completdrilr

Iterioare In baza art. 3 lit. g), art. a afin. (1) lit. d) gi art. 14 alin. (1) lit. c) din Anexa la O.M.Ed.C. nr. pentru aprobarea Metodologiei de acreditare a programelor de formare continui a 4611,12005 personalului din invdlAmAntulpreuniversitar,cu modificirile gi completirile ulterioare, In baza O.M.E.C.T.S. nr. 37,53din 09.02.2011 privind aprobarea unor misuri tranzitorii in , sistemul naflonal de invilim6nt gi a Instruc$unii privind funclionarea forma$unilor de studiu in invildmAntul preuniversitarnr. 6/2011,cu modificirile gi completf,rileulterioare, in baza prevederilor O.M.E.C.I. nr. 5800 din 30.10.2009privind componenla Comisiei Specializate de Acreditare a programelor de formare continuS,, In temeiul H.G. nr. 53612077 privind organizarea gi funclionarea Ministerului Educaliei, Cercetdrii Tineretului gi Sportului" cu modificdrile gi completirile uiterioare, Ministrul Educaliei, Cercetdrii,Tineretului gi Sportului emite prezentul ORDIN Art. 1. Se echivaleazi numdrul de credite prolesionale transferabile obfinute de cadrele didacticecaurmare a participdrii Ia stagii de formare din cadrul prograrne speciale: a. Programul SectorialComenius- Mobilitili individuale de Iormare continui, conform anexei1 parte integranti din prezentul ordin; b. Program de formare continud a peisonalului din invilimAntul preuniversitar destinat personalului didactic din gcolile cu predare ir limbile minoritdlilor nafionale, conform anexei 2 parte integrantd din prezentul ordiry c. Program de formare de corsilieri gi asistenfl suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a inveldmantului preuniversitar, conform anexei 3 parte integrante din prezentul ordin. Art. 2. Anexelenr. 1,2 gi 3 fac parte integranti din prezentul ordin. Art. 3. Direclia Generali invildmAnt in Limbile Minoritililor Relafia cu Parlamentul 9i Partenerii Sociali,Comisia Specializatdde Acreditare,Academia de Studii Economicedin Bucuregti, DepartamentulPentru PregefireaPersonaluluiDidactic qi persoanelenominalizate in anexele1-3 duc
la indep linire preve de rrle pr ezentului or din. MINI

Cfffilin,Oi

Berthelot Str.General nr.28-30, Se-'ctor l, 010168, Bucr.rregii 6270,Fax:+40(0)2i 3120l ,10, www.edu.ro , Tei: *.40 10yZf',,+03

,//.

'

,a.

h(tr (g r ) v

ZE
Lg

/. F4 U
lq f r'l

il

zo

co

(g

co

(6

/.

6 X q)

H .ct) E

trF
Li

b0 E.= oitr

(E

l -H 7,5
r-r <(! l-r t: O)t!

6ts

f.i

'8" <=
o

6P

5>t!

Xg

'F.fr
rl]n :Y !t1 ^Y 0) =CJ

trra .g cr I.r

U (!

td

qJ OJ \r' o '!d .6 6a)

'6 ?, x'o g'5o


t r ! ti.r r Lr

Li

.9fi

(n

i <iU

.FJ