Sunteți pe pagina 1din 2
MINISTERUL EDUCATIEI CABINETMINISTRU CERCETARII TINERETULUI H B SISPORTULUI H ORDIN privind echivalareaunui
MINISTERUL
EDUCATIEI
CABINETMINISTRU
CERCETARII
TINERETULUI
H
B
SISPORTULUI
H
ORDIN
privind echivalareaunui numir decrediteprofesionaletransferabileobfinute
decadredidacticecareau participatla stagiide formaredin cadrul unor programespeciale
Inbaza art. 245alin (6) din Legea Educaliei Nalionale, nr. U2071, cu modificdrile gi completdrilr
Iterioare
In baza art. 3 lit. g), art. a afin. (1) lit. d) gi art. 14 alin. (1) lit. c) din Anexa la O.M.Ed.C.nr.
4611,12005pentru aprobarea Metodologiei de acreditare a programelor de formare continui
personaluluidin invdlAmAntulpreuniversitar,cumodificirile gi completirile ulterioare,
a
, In baza O.M.E.C.T.S.nr. 37,53din 09.02.2011privind aprobarea unor misuri
sistemul naflonal de invilim6nt
gi a Instruc$unii privind
funclionarea forma$unilor
tranzitorii in
de studiu in
invildmAntul preuniversitarnr. 6/2011,cu modificirile gi completf,rileulterioare,
in
baza prevederilor O.M.E.C.I. nr. 5800 din
30.10.2009privind
componenla Comisiei
SpecializatedeAcreditarea programelordeformarecontinuS,,
In temeiul H.G. nr. 53612077privind organizarea gi funclionarea Ministerului
Educaliei,
Cercetdrii Tineretului gi Sportului" cu modificdrile gi completirile
uiterioare,
Ministrul Educaliei,Cercetdrii,Tineretului gi Sportului
emite prezentul
ORDIN
Art.
1. Se echivaleazi numdrul de credite prolesionale transferabile obfinute de cadrele
didacticecaurmare aparticipdrii Ia stagii deformaredin cadrulprograrnespeciale:
a. ProgramulSectorialComenius - Mobilitili individuale deIormare continui, conform anexei1 parte
integranti din prezentul ordin;
b. Program de formare continud a peisonalului din invilimAntul preuniversitar destinat personalului
didactic din gcolile cu predare ir limbile minoritdlilor nafionale, conform anexei 2 parte integrantd
din prezentul ordiry
c.
Program
de formare
de corsilieri
gi asistenfl suport
pentru
implementarea
Strategiei
de
descentralizare a inveldmantului
preuniversitar, conform anexei 3 parte integrante din prezentul
ordin.
Art. 2. Anexelenr. 1,2 gi 3 facparteintegranti din prezentulordin.
Art. 3. Direclia Generali invildmAnt
in Limbile Minoritililor
Relafia cu Parlamentul 9i
ParteneriiSociali,Comisia Specializatdde Acreditare,Academia de Studii Economicedin Bucuregti,
Departamentul Pentru PregefireaPersonaluluiDidactic qi persoanelenominalizate in anexele1-3 duc
la indep linire prevederrle pr ezentului or din.
MINI
Cfffilin,Oi
Str.GeneralBerthelotnr.28-30,Se-'ctorl, 010168,Bucr.rregii
,
Tei: *.40 10yZf',,+03
6270,Fax:+40(0)2i3120l ,10, www.edu.ro
,a. ,//. ' h(tr r) v ( g ZE Lg zo co il /. F4
,a.
,//.
'
h(tr
r)
v
( g
ZE
Lg
zo
co
il
/.
F4
U lq
f r'l
(g
(6
co
6
H.E
+ ct)
X q)
/.
E.= b0
oitr
trF
(E Li
-75 H,l
f.i
6ts
r-r
<(!
l-r
t:
O)t!
6P 5>t!
Xg
'8"
<=
trra
U
.g
o
cr
I.r
(!
'F .fr
rl]n
:Y
td
!t1
^Y
0)
=CJ
'6
Li
?,
x'o
qJ
OJ
\r'
'!d o
.6
g'5o
6a)
tr!tr
Lr
i.r
.9fi
(n
I
i
.FJ
<iU