P. 1
Regulament de Organizare Si Functionare

Regulament de Organizare Si Functionare

|Views: 49|Likes:
Published by Quyzzy E. Quyzzy

More info:

Published by: Quyzzy E. Quyzzy on May 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2013

pdf

text

original

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

1

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TIMIŞOARA

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
CUPRINS
Conducere

Consiliul de administratie • Manager • Comitetul director

Comisii de specialitate :

Consiliul medical Consiliul ştiinţific Consiliul Etic Nucleul de calitate Comisia medicamentului Comisia de disciplina Comisia de analiza a decesului Comisia de dialog social Comitetul de securitate si sanatate in munca

Structura organizatorica Atributiile personalului medical Finantare

2

Introducere Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara (SCJUT) asigură prin secţiile clinice şi serviciile din structură asistenţă medico-chirurgicală complexă, curativă, preventivă şi de recuperare a pacienţilor. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara constituie în acelaşi timp bază de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală, care consolidează calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale. În secţiile clinice se desfăşoară activitate de educaţie continuă (EMC) sub îndrumarea personalului didactic din secţii şi a directorului de îngrijiri. Pe lângă activitatea EMC personalul didactic asigură îndrumarea metodologică a personalului din unităţiile sanitare arondate SCJUT . Prin Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU - SMURD), spitalul asigură primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă persoanelor a căror stare de sănătate este critică. Pentru pacienţii internaţi spitalul asigură şi răspunde de calitatea actului medical, condiţii de cazare, igienă, alimentaţie şi prevenire a infecţiilor nosocomiale conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă este asigurată de: - Consiliu de administratie - Manager - Comitetul director În conformitate cu Legea nr. 95/2006 şi O.U.G. nr. 48/2 iunie 2010 s-a constituit în cadrul SCJUT Consiliul de Administraţie care funcţionează în următoarea componenţă: Membrii: • Ec. Ciubotaru Maria - reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş • Jr. Dumescu Sofia - reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş • Dr. Cîrniceanu Ioan Traian - reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş • Dr. Laitin Mihai – reprezentant Consiliul Judeţean Timiş
3

• Conf. Univ. Dr. Schiller Adalbert – reprezentant Universitatea de Medicină şi Farmacie „V. Babeş” Timişoara • Prof. Univ. Dr. Lazăr Octavian Fulger – reprezentant Colegiul Medicilor Timiş – cu statut de invitat • Ilincariu Daniel – reprezentant OAMGMAMR Timiş – cu statut de invitat Membrii supleanţi: • Ec. Cuzmici Anica - reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş • Dr. Sanmarghiţan Adrian - reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş • Careba Aurica - reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş • Dr. Pleş Horia - reprezentant Consiliul Judeţean Timiş • Prof. Univ. Dr. Săndesc Dorel - reprezentant Universitatea de Medicină şi Farmacie „V. Babeş” Timişoara • Dr. Munteanu Mircea - reprezentant Colegiul Medicilor Timiş - cu statut de invitat • Borbely Anişoara - reprezentant OAMGMAMR Timiş - cu statut de invitat Atribuţiile principale ale Consiliului de Administraţie sunt: a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale; b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului de resort sau, după caz, prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, după caz; c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei; d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii; e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art.180 alin.(1) şi la art.183 ^3 alin (1 MANAGERUL În conformitate cu Ordinul M. S. nr.1384/2010 managerul are în principal următoarele atribuţii:

4

(1) Obligaţiile managerului în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice sunt următoarele: 1. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii; 2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului; 3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă; 4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine; 5. organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director; 6. numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director; 7. încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi; 8. prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 9. încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acestea; 10. stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condiţiile legii; 11. numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcţie, contract de administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi; 12. solicită consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile legii, în cazul în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în condiţiile menţionate; 13. deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condiţiile legii, pentru ocuparea acestor funcţii nu se prezintă niciun candidat în termenul legal; 14. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condiţiile prevăzute la pct. 13; 15. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat; 16. înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., al căror
5

25. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital. în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii. 22. poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora. în condiţiile legii. 21. începând cu data de 1 ianuarie 2011. elaborează. după caz. 17. 26. 27. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director. după caz. dispune măsurile necesare pentru ca. ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului. planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului. cheltuielile aferente drepturilor de personal să nu depăşească maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate. 18. şi. 24. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital. pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită. ai consiliului medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului. precum şi de reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune. ca urmare a 6 . în conformitate cu prevederile legale în vigoare. precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătăţii cu această destinaţie. 23. în calitate de furnizor. cărora li se aplică reglementările specifice în domeniu. cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat.mod de organizare şi funcţionare este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului. în conformitate cu prevederile legale. cu excepţia spitalelor din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie. pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii. în condiţiile legii. 19. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare. propune. ca urmare a analizei în cadrul comitetului director. schimbarea sediului şi a denumirii unităţii. soluţionează contestaţiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte persoane. (2) Obligaţiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt următoarele: 1. conform legii. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese de către personalul din subordine. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru medici. de către autorităţile administraţiei publice locale. în situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient. structura organizatorică. asistenţi medicali şi alt personal. 20. în conformitate cu legislaţia în vigoare. reorganizarea. potrivit structurii organizatorice.

în numele şi pe seama spitalului. cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţific. 6. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului. pe baza recomandărilor consiliului medical. coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului. 12. după caz. împreună cu comitetul director. adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită. 17. elaborat de comitetul director. pe baza propunerilor comitetului director. în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii. şi îl supune aprobării consiliului de administraţie al spitalului. 3. prin act administrativ. în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale. poate încheia contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate. aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii. protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale. 8. la propunerea consiliului medical. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii asumaţi prin prezentul contract. 5. desemnează. conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. aprobă planul anual de servicii medicale. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului. aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului. 11. 16. 2. 15. 9. răspunde. cu respectarea prevederilor legale. îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale. cazare. tratament. coordonată de directorul medical. 10.propunerilor consiliului medical. în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei. igienă. 7. răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital. alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale. în cazul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private. 14. 4. aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical. negociază şi încheie. răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului. elaborează şi pune la dispoziţie consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea spitalului. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital. 13. în vederea derulării programelor naţionale de 7 .

precum şi a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea acestor cabinete. 20. în condiţiile legii. 5. articole şi alineate. a respectării condiţiilor de cazare. igienă. 21. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital. 2. a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil. 22. alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale. în funcţie de subordonare. ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprie. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli unităţilor deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii şi. (3) Obligaţiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt următoarele: 1. de către spital. dezastre. răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente. după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia. pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior. dacă starea sănătăţii persoanei este critică. conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora. după caz. conform clasificaţiei bugetare. elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului. răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război. 18. răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condiţiile legii. răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu. conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. a prejudiciilor cauzate pacienţilor. răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri. poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora. în condiţiile legii. 3. în conformitate cu structura organizatorică a acestora. atacuri teroriste.sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice. răspunde de asigurarea. precum şi de asigurarea. 19. 4. a calităţii actului medical. precum şi de acoperirea. precum şi de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului 8 . respectiv. după avizarea acestuia de către consiliul de administraţie.

în condiţiile legii. potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. 10. 11. pe cel al autorităţii de sănătate publică ori pe site-urile ministerelor şi instituţiilor sanitare cu reţele sanitare proprii. direcţia medicală sau structura similară acesteia din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie ori Ministerul Sănătăţii. de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor. conform legii. 6. îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite. 5. în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ.Sănătăţii. răspunde. 12. păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi. cu respectarea prevederilor legale. încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului. transmite direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli consiliului local şi/sau judeţean. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente. 7. împreună cu membrii consiliului medical. răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare. 8. după avizarea prealabilă de către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti. după caz. 8. 9. informaţii privind activitatea spitalului. 4. pentru unităţile subordonate. la solicitarea acestora. conform legii. direcţiei medicale sau structurii similare din ministerele şi instituţiile cu reţea 9 . 3. împreună cu consiliul de administraţie. reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice. 9. în condiţiile legii. după caz. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar. identifică. pentru desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală. dacă beneficiază de finanţare din bugetele locale. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu. compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului. aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare. încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical. încheie. în conformitate cu prevederile legale. surse suplimentare pentru creşterea veniturilor spitalului. la propunerea comitetului director. contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării. respectiv unităţile de învăţământ medical. în numele spitalului. 2. informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional. 7. (4) Obligaţiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele: 1. 10. aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului. 6. în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii.

sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului. 13. primarul general al municipiului Bucureşti ori preşedintele consiliului judeţean.sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii. după caz. informează Ministerul Sănătăţii sau. 14. 12. împreună cu comitetul director. conflicte sociale şi alte situaţii de criză. aprobată prin hotărâre a Guvernului. direcţiei medicale ori structurii medicale similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii. în condiţiile legii. răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale. un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenţă motivată din spital. precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. ministerele sau instituţiile cu reţea sanitară proprie cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă. în condiţiile legii. 24. 17. informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare. în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. răspunde de înregistrarea. precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere. 23. în condiţiile legii. conform dispoziţiilor legale în vigoare. dezastre. după caz. în conformitate cu reglementările în vigoare. 15. 19. 21. respectă măsurile dispuse de către conducătorul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie sau primarul unităţii administrativ-teritoriale. 11. propune spre aprobare direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. standardelor şi metodologiei de acreditare. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor. în condiţiile legii. respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor. 20. prevenire şi control. răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege. în termen de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia. planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează asistenţa medicală în caz de război. conduce activitatea curentă a spitalului. 10 . răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului. după caz. economico-financiare. răspunde de solicitarea reacreditării. în format scris şi electronic. prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea sa. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia. cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea valabilităţii acreditării. după caz. în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor. realizarea indicatorilor activităţii medicale. în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 22. elaborează. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală. atacuri teroriste. 18. în situaţia în care se constată disfuncţionalităţi în activitatea spitalului public. 16. stocarea.

a autorităţilor administraţiei publice locale. pe categorii şi locuri de muncă.Manager Conf. MSP nr. 1 ori de câte ori intervin modificări faţă de situaţia iniţială. actualizează declaraţia prevăzută la pct. precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile prevăzute de lege şi de prezentul contract. în funcţie de reglementările în vigoare. 26.Director de îngrijiri Atribuţiile Comitetului director: 1. conform legii. 3. a şefilor de secţie.Director medical Ec.25. Dr. în baza propunerilor scrise ale consiliului medical. 2.  organizarea concursurilor pentru posturile vacante. pe baza propunerilor consiliului medical. a eticii şi deontologiei medicale. după caz. Elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare.Director financiar-contabil Asist. planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului. după caz. asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel încât să consolideze calitatea actului medical. în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării. depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzute la pct. 921/2006 funcţionează în următoarea componenţă: Dr. Elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului. avizează numirea. şefilor de laborator şi a şefilor de serviciu medical din cadrul secţiilor. Birsasteanu Florin . depune o declaraţie de interese. în termen de 15 zile de la numirea în funcţie. COMITETUL DIRECTOR În conformitate cu Legea nr.pr. (5) Obligaţiile managerului în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese sunt următoarele: 1. laboratoarelor şi serviciilor medicale clinice şi o supune aprobării Ministerului Sănătăţii sau. în condiţiile legii. precum şi a încetării funcţiilor sau activităţilor. 4. la Ministerul Sănătăţii sau. Saracan Maria . 2. Propune managerului. 1 şi 2 . regulamentul intern şi organigrama spitalului. 3. 11 .med. răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului. în urma consultării cu sindicatele. 95/2006 şi ord. cu respectarea drepturilor pacienţilor. Bogdan Ciprian . Elaborează. 4. conform legii. în vederea aprobării :  numărul de personal.Ungor Doina . în urma consultării cu sindicatele. la ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie.

cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi. dezastre. trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului public şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.Analizează. Urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente. Analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare. 11. conform metodologiei stabilite.Analizează. contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate. 13. întocmeşte. şi răspunde de realizarea acestora. trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. 8. Asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale.Negociază. 7. la solicitarea acestora. în condiţiile legii. 6. precum şi de măsuri de preve4nire a infecţiilor nosocomiale. pe care il supune spre aprobare managerului. 12 . Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului. igienă şi alimentaţie. prin manager.Elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război. atacuri teroriste.Întocmeşte informări lunare. 12. 16. precum şi Ministerului Sănătăţii Publice. în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei. conflicte sociale şi alte situaţii de criză. 14. a condiţiilor de cazare. financiari.5.Se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie. pe care le prezintă managerului. prevenire şi control. respectiv ministerelor cu reţea sanitară proprie. economici precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere. 10. 9. măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului. lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar. pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului pe care il supune aprobării managerului. conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.La propunerea consiliului medical. asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat. dezvoltarea tehnologiilor medicale. 15. fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice. directorul medical şi directorul financiar-contabil. ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală. pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului. la propunerea consiliului medical. Propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical.

13 . restructurarea.). etc. inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor şi elaborează împreună cu şefii de secţii. 18. Răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital. cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită. Birsasteanu Florin Atribuţiile Directorului medical: 1. 5.17. care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului.Analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de ex. la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre. 6. Întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical. planul anual de servicii medicale. în condiţiile legii. laboratoare. colaborând cu Colegiul Medicilor din România. compartimente.Participă alături de manager.Face propuneri privind structura organizatorică. 20. director de îngrijiri condus de Directorul medical în calitate de preşedinte – Conf. 7. În cadrul spitalului funcţionează Consiliul Medical format din medicii şefi de secţie. coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului. Avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală. Dr.Analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului. reorganizarea. 19. 11. Răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi. bugetul de venituri şi cheltuieli. propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale. 3. în conformitate cu legislaţia în vigoare.Răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin. schimbarea sediului şi a denumirii spitalului. 4.Negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă a managementului secţiei/laboratorului/serviciului. 2. Coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului. Asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului. farmacii. În calitate de preşedinte al consiliului medical. 10. Aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital. morţi subite. epidemii şi în alte situaţii speciale. 8. Monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului. 9. la propunerea şefilor de secţii şi laboratoare. şefi de departamente.

9. .M. 8. 10. în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului. asigurarea confidenţialităţii datelor medicale. constituirea arhivei spitalului. 13.planului de dezvoltare a spitalului. stabileşte reguli privind activitatea profesională. evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator şi face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului. 5. . protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora. . elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital. 14 . inclusiv: .Supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi. 4. Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu nucleul de calitate. 6. medicamente şi materiale sanitare. 7. după caz.Stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului. participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat. cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale. evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri directorului general cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul spitalului.monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală. face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului.planului anual de achiziţii publice. 3.S. pe perioada mandatului. nucleul DRG şi cu compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale de la nivelul spitalului.evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia. .prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale. Atribuţii Consiliul Medical in conformitate cu O.12. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale spitalului.planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului. prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente. evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri pentru elaborarea: . 863/2004 si Legea 95/2006 : Consiliul medical al spitalelor are următoarele atribuţii: 1. 2. desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital. pe care îl supune spre aprobare directorului general. înaintează directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului.

13. analizează şi soluţionează sugestiile. referitoare la activitatea medicală a spitalului. în condiţiile legii. supervizează respectarea prevederilor în vigoare. şi are următoarea componenţă: 15 . 18. în conformitate cu legislaţia în vigoare. 95/2006 şi la nivelul spitalului funcţioneză Consiliul ştiinţific. prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente. elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului. 22. . înaintează directorului general propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar. face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală desfăşurate la nivelul spitalului. sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital. stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului. în colaborare cu instituţiile acreditate. 17. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu.). morţi subite etc. În conformitate cu Legea nr. asigurarea confidenţialităţii datelor medicale. 16. cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită. referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi. epidemii şi în alte situaţii speciale. în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului. la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre.elaborarea proiectului de plan de achiziţii al spitalului în limita bugetului estimat. constituirea arhivei spitalului. 20.11. . avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală. alături de directorul general. 12. . care are rol de a coordona întreaga activitate de cercetare ştiinţifică medicală în cadrul spitalului. 14. colaborând cu Colegiul Medicilor din România. 19. reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră. 15. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital. .îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor.monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate.întărirea disciplinei economico-financiare. în conformitate cu legislaţia în vigoare. participă. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului. 21.

Ungor Doina – Director de îngrijiri.dezvoltarea resursei umane înalt performante a Spitalului şi promovarea cercetării de excelenţă în domeniile medicale prioritare la nivel european.identificarea şi atragerea resurselor de finanţare interne şi externe.Analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacientmedic-asistentă.P. Jiga Lucian . dr. 95/2006 şi ord. . Prof. 16 . Dr. obiectivele şi activităţile specifice ERA (European Research Area). Zosin Ioana .de implicare a colectivelor clinicilor cu activitate de cercetare medicală în creşterea vizibilităţii ştiinţifice şi implicit medicale a Spitalului. Asist.S. . definind obiective strategice ale cercetării ştiinţifice medicale în Spital în concordanţă cu priorităţile. Dema Alice – Preşedinte.membru Atribuţiile Consiliului Ştiinţific: . BOGDAN CIPRIAN –Manager. Bedreag Ovidiu – consilier pe probleme de cercetare-dezvoltare. a disciplinei în unitatea sanitară. MSP nr. 1209/2006 la nivelul spitalului Consiliul Etic functioneaza in urmatoarea componenţă: Prof.asigurarea planificării strategice în domeniul său de competenţă. Dr. Asist. Dr. Ivănescu Georgiana – reprezentant D. univ. a normelor de comportament. monitoriza si evalua politicile necesare realizarii obiectivelor nationale privind cercetarea stiintifica medicala. Asist. dr.de a aplica.membru. med. dr. Dr. .membru. . Munteanu Mircea .- Dr.membru.secretar Bartulov Lioara -consilier juridic Atribuţiile Consiliului Etic: . . .fundamentarea..coordonarea activităţii celor şase nuclee de cercetare existente în structura Spitalului. univ. Asist. Mic Aurel Felix . Vărcuş Flore . princ. dr. În conformitate cu Legea nr. elaborarea si actualizarea anuala a politicilor si strategiilor in domeniul cercetării ştiinţifice medicale din cadrul clinicilor Spitalului. univ.

Roşca Adriana – Compartiment de Prevenire şi Control Infecţii Nosocomiale. . . Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor. la sesizarea unui pacient/aparţinător al acestuia. la nivelul spitalului s-a înfiinţat şi funcţionează Comisia Medicamentului în următoarea componenţă: 17 .Procesul-verbal va fi înaintat managerului spitalului. dacă este cazul. . precum şi ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii. cu ascultarea părţilor implicate. a unor terţe persoane care pot aduce lămuriri suplimentare asupra cazului.Nucleu de calitate. În vederea monitorizării permanente a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor. a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenţei medicale. a demnităţii umane şi propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale.. Nucleul de calitate funcţionează conform metodologiei de lucru elaborată prin Ordinul comun nr. Dr. la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă funcţionează unitatea de control intern . inclusiv. personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă drepturile pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare. . .Veghează pentru respectarea.559/874/4017/2001 al C.S.A..Procesul-verbal va fi întocmit numai după ce consiliul etic a efectuat o cercetare a cazului. Claici Dorin – Clinica Urologie.Sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală. în funcţie de caz măsuri de intrare în legalitate. având următoarea componenţă: . cât şi măsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului. . Sporea Ioan – Clinica Gastroenterologie. ale drepturilor pacienţilor.Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele. în vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislaţia în vigoare. . Dr.Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie. univ. Univ. .Dr. prin conduita lui.Analizează sesizările ce privesc plăţi formale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase.Prof.N.Asist. . Ascultarea părţilor trebuie consemnată în scris şi semnată de către acestea. Având în vedere necesitatea optimizării utilizării medicamentelor precum şi folosirea judicioasă a fondurilor băneşti destinate medicamentelor. Nuţă Cristina – Serviciu de evaluare statistică si informatică medicală.Verifică dacă. atât cele sesizate. propune. . în cazurile terminale.Dr.

la cazuri bine selecţionate şi documentate medical. Nitu Razvan Dr.pr.Preşedinte As. care să fie în permanenţă accesibile în farmacia spitalului. Ungor Doina. . pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa medicală. . . Velea Iulian Dr. obligaţiilor de serviciu cât şi a normelor de comportare. aceasta din urmă trebuie să prezinte criteriile pe baza cărora se face recomandarea.Dorina Costin.53/2003 şi cu aprobarea Comitetului Director funcţionează Comisia de Disciplină care-şi exercită atribuţii conform legislaţiei în vigoare.Dr. susţinute cu buletine de analiză şi recomandări de experţi. Munteanu Mirela Dr. Dr.Membru 18 . Vlad Mihaela Dr.comisia poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când acel tratament se consideră inutil.stabilirea unei liste de medicamente de bază. obligatorii. Dr. pe bază de referat.verificarea continuă a stocului de medicamente de bază. .stabilirea unei liste de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ. În conformitate cu Legea nr. . .verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente şi analiza lor cu raportarea lunară a situaţiei financiare. Bedreag Ovidiu – preşedinte Membri: Conf. pentru soluţionarea cazurilor de nerespectare a regulilor de disciplină. director de îngrijiri interimar . 1447/2005 de manager: . . Birsasteanu Florin .elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografie naţională şi internaţională şi pe condiţiile locale. med. sef serviciu Resurse Umane .Membru Ec. Deleanu Alexandra Dr. Petrica Ligia Farmacist Raluca Ionescu Atribuţiile Comisiei Medicamentului sunt stabilite prin dispoziţia nr.comisia poate solicita rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni. având următoarea componenţă: Conf. Radu Daniela Dr.analiza referatelor de necesitate trimise direcţiunii în vederea aprobării şi avizarea lor de către medici specialişti corespunzători profilului de acţiune al medicamentului solicitat.

Parv Florina . . Simu Mihaela . consilier juridic .stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită.Conf. . Nediglea Ioan . Minciu Radu .Dr. Jiga Lucian La nivelul spitalului s-a constituit şi funcţionează Comisia de dialog social.Conf. având următoarea componenţă: 19 .Dr.Membru . în următoarea componenţă: . Rosu Doina. Dema Alice -presedinte Mmbrii: . În conformitate cu Legea nr.analiza gradului de vinovăţie a salariatului precum şi consecinţele abaterii disciplinare. Dr. Hanas Dorin .Dr. Groza Mircea .Dr.Ec.verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat. Craina Marius . Lacatusu Adrian .Bartulov Lioara. . .Dr.Dr.Prof.Doina Ungor – Director de îngrijiri. . Simona Crişan – reprezentant Sindicatul Medicilor din judeţul Timiş.Prof. La nivelul spitalului s-a constituit un Comitet de securitate şi sănătate în muncă cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii. .Dr.Dr. Dorina Costin – şef Serv. .Dr.Bartulov Lioara. Dr. Dr.efectuarea cercetării disciplinare prealabile. medic primar Roth Veronica Sindicatului Atribuţiile Comisiei de Disciplină: .Roth Veronica – reprezentant SANITAS. Laitin Mihail . 95/2006 şi la nivelul spitalului se constituie Comisia de analiză a decesului. Dr. în următoarea componenţă: .Membru Reprezentant al . consilier juridic Tilincă Mircea. Resurse Umane.

analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. . .urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă. existenţi la locurile de muncă. tehnologice.efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă. .).informează inspectoratele de protecţie a muncii despre starea protecţiei muncii în propria unitate. cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii. precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională. etc..realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producţie ( organizatorice. . scris.efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale. Toma Carmen Roth Veronica MMM: Dr. . Smultea Ligia Secretar: Şef SIPP .Ţimbotă Gabriela Ec. Grecu Mihai Ilian Adriana Reprezentanţii salariaţilor: Dr.chimist Gîju Sorin As. inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă. prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an. . Bulica Mihaela Ing. Murariu Marius As.urmăreşte aplicarea acestui program.aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă . BOGDAN CIPRIAN Reprezentanţii angajatorului: As. cu privire la 20 . . .Preşedinte: DR. privind materiile prime utilizate.Ungor Doina Dragomir Vasile Balog Tiberiu Ing. Gavreliuc Lucian Dr.pr.dezbate raportul. .Anca Husac Atribuţiile Comitet de securitate şi sănătate în muncă: .med.

cu o durată mai mare de 3 luni. verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă ce au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă. verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie. În cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teritorial. structura spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. nr. un exemplar din acest raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protecţie a muncii. comitetul de securitate şi sănătate în muncă se organizează la angajatorii persoane juridice la care sunt încadraţi cel puţin 50 salariaţi. comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în cadrul persoanelor juridice din sectorul public. În situaţia în care nu se impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă. vătămătoare sau periculoase. cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar.05. 475/20. atribuţiile specifice ale acestuia vor fi îndeplinite de responsabilul cu protecţia muncii numit de angajator.R. inspectorul de muncă poate cere înfiinţarea acestor comitete şi pentru angajatorii la care sunt încadraţi mai puţin de 50 salariaţi.2010 cuprinde: 21 . 2862011. acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat precum şi programul de protecţie a muncii pentru anul următor.- situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă. care desfăşoară activităţi pe teritoriul României. un reprezentant al organizaţiei sindicale şi un secretar . Componenţa. 2 membrii. în cazul în care condiţiile de muncă sunt grele. inclusiv cu capital străin. H.G. la nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate şi sănătate în muncă. privat şi cooperatist. se pot înfiinţa mai multe comitete de securitate şi sănătate în muncă. fiecare comisie având în componenţă un preşedinte. Numărul acestora se stabileşte prin contractul de muncă aplicabil. La nivelul spitalului functioneaza Comisia de angajare şi promovare a personalului şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor conf. atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt reglementate prin ordin al Ministrului muncii şi solidarităţii sociale. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI Pentru asigurarea asistenţei medicale. ţinând seama de factorii de risc identificaţi.

Compartiment Terapie Intensivă Coronarieni . recuperare cronici (cazuri care necesita spitalizare mai indelungata) .recuperare cronici(cazuri care necesita 22 45 paturi 9 paturi 35 paturi 40 paturi 15 paturi 40 paturi 10 paturi 62 paturi 16 paturi 62 paturi 55 paturi 25 paturi 27 paturi 6 paturi 80 paturi 60 paturi 5 paturi 58 paturi 5 paturi 5 paturi 48 paturi 5 paturi 48 paturi 5 paturi 10 paturi 3 paturi 5 paturi 60 paturi 5 paturi 5 paturi .Comp. Nutriţie şi Boli Metabolice din care : .Compartiment Transplant Renal .Secţia Clinică Ortopedie şi Traumatologie I.Compartiment Chirurgie Artroscopica .T.Secţia Clinică Diabet Zaharat.Comp. recuperare cronici (cazuri care necesita spitalizare mai indelungata) .Secţia Clinică Chirurgie Generală III din care : . recuperare cronici (cazuri care necesita spitalizare mai indelungata) .Statie de Hemodializă 4 aparate . Microchirurgie vasculara .Compartiment Clinic Endocrinologie .Comp.din care : .Secţia Clinică Neurochirurgie din care: .Comp.Secţia Clinică Chirurgie Generală I din care : .Compartiment Dializă Peritoneală . Medicină internă . Toxicologie -A.Secţia Clinică A. Chirurgie Oncologică .T.Comp.Compartiment Clinic Medicină Internă .Secţia Clinică Gastroenterologie .Secţia Clinică Neurologie I din care: .Comp.Secţia Clinică Nefrologie .Secţia Clinică Urologie .Comp. Casa Austria .Comp.I. flebologie .Secţia Clinică Neurologie II din care: .Secţia Clinică Cardiologie .I din care : .Comp.Compartiment Chirurgie Spinală .Secţia Chirurgie Vasculară din care: ..Secţia Clinică Chirurgie Generală II .

Secţia Clinică Pediatrie din care : .Secţia Clinică Obstetrică Ginecologie II . Nutriţie şi Boli Metabolice .Compartiment ORL adulţi .Chirurgie Spinală .Unitate Arşi Grav .Secţia Clinică Psihiatrie II din care: .comp. Diabet Zaharat.Recuperare Posttraumatică .Comp.Comp recuperare cronici(cazuri care necesita spitalizare mai indelungata) .Secţia Clinică Neonatologie din care : . Fertilizare în vitro .Secţia Clinică Psihiatrie I din care: .Comp.recuperare cronici(cazuri care necesita spitalizare mai indelungata) .SMURD -Unitate de Transfuzie Sanguina Clădire „Casa Austria” .spitalizare mai indelungata) .Compartiment Chirurgie Generală (Politraumatisme) 3 paturi 55paturi 3 paturi 5 paturi 3 paturi 50 paturi 15 paturi 32 paturi 38 paturi 8 paturi 8 paturi 55 paturi 8 paturi 8 paturi 8 paturi 25 paturi 20 paturi 5 paturi 67 paturi 12 paturi 33 paturi 8 paturi 40 paturi 5 paturi 17 paturi 23 . Microchirurgie Reconstructivă din care : .Compartiment ORL copii .Secţia Clinică Chirurgie Plastică.Comp.Comp.Comp.Compartiment Terapie Intensivă .Comp.Secţia Clinică Obstetrică Ginecologie I din care : .Compartiment Terapie Intensivă .Secţia Clinică ORL din care : . Cardiologie Infantilă .UPU .Chirurgie artroscopică(hemofilie) .Secţia Clinică Ortopedie şi Traumatologie II din care : .Compartiment Prematuri .

50 de locuri .Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală .Însoţitori paturi .Bloc operator II (secţii chirurgie generală I.Fişiere 24 .174 paturi .Laborator de Explorări Funcţionale .Compartiment Computer Tomograf *) .Compartiment de Prevenire şi Control al infecţiilor nosocomiale .Compartiment psihiatrie de legătură .Bloc operator V (în clădirea în care funcţionează secţiile de obstetrică – ginecologie şi ORL) . Nutriţie şi Boli Metabolice .Laborator Genetică Medicală .Centrul Regional de Imunologie de Transplant .Bloc operator III ( clădirea in care funcţioneză secţiile de ortopedie şi traumatologie) .TOTAL : 1.Serviciul de Evaluare Statistică şi Informatică Medicală .Compartiment RMN *) .Farmacie .Sterilizare .Serviciul de Anatomie Patologică .Compartiment de Endoscopie Digestivă .II.Compartiment citologie .Bloc Operator IV ( clădirea “ Casa Austria”) .Cabinete Diabet Zaharat.Cabinet Diabet Zaharat.Centru de Sănătate Mintală cu Staţionar de zi .III şi chirurgie vasculară .Compartiment prosectură . Nutriţie şi Boli Metabolice – Copii .Laborator Clinic de Analize Medicale .Laborator de Medicină Nucleară .Cabinete Planificare Familială .Compartiment histopatologie .Cabinet Oncologie Medicala Copii .Spitalizare de zi paturi 5 63 .13 săli de operaţii) blocul operator I şi II functionează în clădirea centrală) .Bloc operator I – secţii clinice neurochirugie şi urologie 7 săli operaţii .

Cabinet Neurochirurgie .Cabinet Chirurgie maxilo-facială . Păltiniş nr.Cabinet ORL .Cabinet Neurologie .Cabinet Alergologie şi Imunologie .Cabinet Dermato-Venerologie .Cabinet Ortopedie şi Traumatologie .Cabinete Pediatrie-Mucoviscidoză .Cabinet Cardiologie .Cabinet Cardiologie .Cabinet Urologie .Cabinet Stomatologie ( asigurare şi urgenţe) AMBULATORIUL INTEGRAT CU CABINETE ÎN SPECIALITĂŢILE: .Cabinet Nefrologie .Cabinet Genetica Medicală/Neonatologie .Cabinet Recuperare..Laborator Analize Medicale .Cabinet chirurgie vasculara .Cabinet Psihologie .Cabinete Endocrinologie .Cabinet Chirurgie Infantilă .Cabinet Neuropsihiatrie Infantilă .Cabinet Oftalmologie .Cabinete Obstetrică-Ginecologie .Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală .Cabinet Ginecologie Infantilă 25 .Cabinet Chirurgie Plastică – Microchirurgie Reconstructivă .5 – Cabinete pentru copii .Cabinet Psihiatrie .Cabinet Gastroenterologie/Endoscopie .Cabinet Gastroenterologie . Medicina Fizica şi Balneologie .Cabinete Chirurgie Generală .Cabinet Endocrinologie .Cabinet Reumatologie .Cabinet Nefrologie .Fişier .Cabinet Medicină Internă .Sala de Tratamente Str.

Cabinet Oftalmologie .Cabinet Dermato-Venerologie . Metabolice şi Nutriţionale la Copil .Sala de Tratament AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU STUDENŢI .Cabinet Stomatologie .Fişier .Nucleu de Cercetare Boli Genetice.Nucleu de Cercetare Imuno-Fiziologie şi Biotehnologii .Cabinet Medicină Internă .Cabinete Medicină Sportivă .Sala de Gimnastică Medicală .Centrul Clinic Judeţean de Diabet Zaharat.Sterilizare .Cabinet Oftalmologie .Nutriţie şi Boli Metabolice 26 ..Nucleu de cercetare ortopedie şi traumatologie .Cabinet Medicină Internă / Cardiologie .Sala Cultura Fizica Medicală .Laborator Recuperare.Cabinet Obstetrică-Ginecologie .Nucleu de Cercetare Laparoscopie.Cabinet Chirurgie Generală .Sala de Tratament .Cabinete Pediatrie .Cabinet Psihiatrie .Fişier AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPORTIVI . microchirurgie reconstructivă .Cabinet ORL . Medicina Fizica şi Balneologie .Fişier Activitate de cercetare: .Cabinet Hematologie/Alergologie .Cabinet ORL .Nucleu de cercetare ATI – toxicologie clinică şi terapeutică La nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă funcţionează : . Fertilizare în Vitro şi Embriotransfer .Cabinet Ortopedie şi Traumatologie .Nucleu de cercetare chirurgie plastică.

efectuează cercetări histo-patologice a materialului provenit de la necropsie . . . prelucrează şi raportează adecvat informaţia medicală.Centrul de Referinţă Judeţean de Planificare Familială .Centrul Regional de Imunologie de Transplant .asigură asistenţa medicală de urgenţă pentru urgenţe majore şi echipele mobile de intervenţie. .monitorizează.asigură tratament. Acest plan cuprinde distinct pentru fiecare secţie de profil. stochează. biochimice. acestea fiind obligaţii profesionale şi de serviciu pentru toate categoriile de personal medicosanitar şi auxiliar sanitar din spital. .colaborează cu laboratorul de medicină legală în cazurile prevăzute de lege.. . stabilizarea şi reevaluarea pentru pacienţii care necesită internare.asigură consult de specialitate în echipa cu medicii de gardă din spital pentru stabilirea secţiei în care urmează să se interneze pacienţii. tratează şi reevaluează pacienţii care necesită internare.primeşte. Compartimentul de Prevenire şi Control a Infecţiilor Nosocomiale: Are ca atribuţii supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale. stabileşte tratamentul iniţial al tuturor urgenţelor cu prioritate urgenţe majore. Serviciul de Anatomie Patologică: . . .triază urgenţele la prezentarea la spital. Activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale se organizează de către medicul epidemiolog din cadrul compartimentului şi se desfăşoară pe baza unui plan propriu de supraveghere şi control a infecţiilor nosocomiale. . protocoale de proceduri şi manopere 27 .formează continuu personalul propriu şi formează în medicina de urgenţă alte categorii de personal medical.face investigaţii clinice şi paraclinice necesare stabilirii diagnosticului şi începerii tratamentului iniţial.colaborează cu celelalte laboratoare din carul spitalului în vederea efectuării unor cercetări complementare speciale ( bacteriologice. experimentale).Centrul naţional de mucoviscidoză . .înregistrează.Aparat funcţional Principalele atribuţii ale Compartimentelor şi serviciilor din structura SCJUT: UPU – SMURD: .

univ.d-nul Dr. necesare pentru implementarea activităţilor programate.Goga Andrei – medic primar neurochirurgie • Bloc operator II .d-na Uliţa Jagodiţa – asistentă medicală principală – asistentă şefă. medic primar • Bloc operator III .asigură monitorizarea şi controlarea pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la controalele programate la solicitarea medicului curant pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi.d-nul Dr. .d-nul Dr.profesionale.Medic coordonator: .traumatologie . chirurgie generală . Dr. medic specialist specialitate chirurgie plastica. igienă şi alimentaţie.  Bloc operator IV . Farmacie În cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă funcţionează 4 farmacii cu circuit închis.asigură consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei internaţi în alte spitale. . Farmaciile asigură şi gestionează întreaga medicaţie necesară bolnavilor internaţi.Cojocaru Mihail. Tilinca Mircea.Medic coordonator . standarde de îngrijire şi de tehnici aseptice şi alte normative specifice privind condiţiile de cazare.asigură stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu.d-nul Asist.d-na Graur Ioana . microchirurgie reconstructiva 28 .Medic coordonator: . Ambulatoriul integrat .asistentă medicală . Conducerea activităţii la Blocurile Operatorii este asigurată de medicul coordonator şi asistenta şefă • Bloc operator I . medic primar ortopedie . Pătraşcu Jenel.Medic coordonator .

paturi 1 2 1 3 4 2 1 2 2 5 2 2 1 1 2 2 5 7 3 5 . medic specialist ATI. CHIR.Medic coordonator: .d-nul Conf. PEDIATRIE CHIRURGIE VASCULARĂ GASTROENTEROLOGIE ORTOPEDIE – TRAUMATOLOGIE I ORTOPEDIE – TRAUMATOLOGIE II NEUROCHIRURGIE UROLOGIE 29 Nr. Marius Păpurică. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara asigură asistenţă medico– chirurgicală în regim de Spitalizare de zi în următoarele clinici: Clinica A.I.  Activitatea Sterilizare pentru toate Blocurile operatorii va fi coordonată de d-na Ilian Adriana.. Dr.I. Craina Marius. medic primar obstetrică – ginecologie . CORONARIENI CHIRURGIE I CHIRURGIE II CHIRURGIE III OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE NOU – NĂSCUŢI POLITRAUMATISME „ CASA AUSTRIA” CLINICA DE ARŞI.T. univ. asistentă medicală principală. PLASTICĂ ŞI REPARATORIE „ CASA AUSTRIA” CLINICA NUTRIŢIE NEUROLOGIE I NEUROLOGIE II PSIHIATRIE I PSIHIATRIE II CARDIOLOGIE A.  Bloc operator V .  Activitatea de Anestezie pentru toate Blocurile operatorii va fi coordonată de d-nul Asist.T. Dr.d-na Mitroi Simona – asistentă medicală.d-na Ciobanu Ecaterina – asistentă medicală principală.

organizarea evidenţei tehnico-operative şi gestionare.întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile. financiară şi administrativă. SERVICII ŞI COMPARTIMENTE FUNCŢIONALE Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin cu privire la activitatea economică.participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii. conform graficelor de lucru. 1. în cadrul programului normal. în ceea ce priveşte stocurile disponibile. supranormative.efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar. în limita creditelor aprobate. juridic şi audit. aprovizionare . resurse umane. . . .transport. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă are în structură servicii şi birouri funcţionale : financiar . . . .organizarea contabilităţii conform prevederilor legale şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor. Serviciului financiar – contabilitate . fără mişcare sau cu mişcare lentă sau pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri.întocmirea proiectelor privind bugetul de venituri şi cheltuieli. 30 .se ocupă de creditele necesare. asigurarea ţinerii lor corecte şi la zi. urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii. Pentru constituirea serviciului este necesar un număr de minim 5 posturi iar pentru constituirea biroului este necesar un număr de minim 3 posturi. informatică şi statistică medicală.exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale. . .organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare împreună cu celelalte birouri şi servicii din unitate.contabilitate. corespunzător comenzilor şi contractelor emise.ENDOCRINOLOGIE MEDICINĂ INTERNĂ NEFROLOGIE 5 3 2 Asistenţa medico – chirurgicală în regim de Spitalizare de zi este asigurată de întreg personalul angajat. birou contabilitate) şi are următoarele atribuţii: .organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor constatate. B. . administrativ. este subordonat Directorului financiar contabil (birou financiar.

verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei. .Întocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate pentru personalul din unitate. . . .Asigură întocmirea documentaţiilor privind modificarea/actualizarea organigramei spitalului.Asigură introducerea în baza de date a informaţiilor referitoare la personal şi actualizează baza cu datele noilor angajaţi. .Asigură gestiunea carnetelor de muncă. în conformitate cu prevederile legale. .Operează în carnetele de muncă toate modificările privind funcţia.Stabileşte şi actualizează conform reglementărilor legale.Întocmeşte lucrările de salarizare lunar.Urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale. perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul unităţii.luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului şi pentru recuperarea pagubelor produse.întocmirea propunerilor de plan casă pentru plăţi în numerar. a regulamentului de organizare şi funcţionare. a statului de funcţiuni..Execută lucrările de normare a personalului aplicând criteriile de normare din normativele în vigoare.Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor. modificarea. .Gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirea rapoartelor/fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale. 2. de promovare. . conţinutului şi legalităţii operaţiunii. .Efectuează lucrări privind încheierea. Serviciul Resurse Umane. a numărului de posturi. . evaluarea. salariile de încadrare şi celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul unităţii. este subordonat sef serviciu Resurse Umane ( birou salarizare. 31 . . . . . birou personal) şi asigură : . .Fundamentează fondul de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli.Asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor verbale ale comisiilor. . salariul şi alte sporuri salariale pe baza contractelor de muncă. .Aplicarea legislaţiei în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea.Calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare. suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii.

întocmeşte situaţii prin care se informează conducerea spitalului cât şi şefii de secţie despre indicatorii obţinuţi. . Direcţia judeţeană de Statistică. conform legii. trimestrial. . cazurile nevalidate. . . . 32 .Stabileşte salariile de bază ale personalului contractual ca urmare a evaluării anuale. .Întocmeşte documentaţia privind acordarea premiilor anuale (al 13-lea salariu).Întocmeşte orice alte lucrări prevăzute de Codul Muncii.Întocmeşte documentaţia privind acordarea salariilor de merit pentru personalul din cadrul Serviciului. medicamentele şi materialele necesare bunului mers al activităţilor medicale. CJAS.întocmeşte centralizatoare de diagnostice şi proceduri care se transmit la Direcţia de Sănătate Publică.respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor de bunuri.Eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau drepturile salariale. Direcţia Judeţeană de Finanţe. trimestrial. . . .aprovizionarea ritmică şi la timp cu toate bunurile.Întocmeşte documentaţia privind sancţionarea personalului unităţii în baza raportului Comisiei de Disciplină. atribuţiile sale fiind: .Execută la termenul precizat. . lunar. . 4.întocmeşte raportul de decontare a serviciilor spitaliceşti pe baza grupelor de diagnostice. administrative şi tehnice. orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii privind problemele specifice serviciului RU.analizează indicatorii pe spital.Întocmeşte şi transmite situaţiile periodice solicitate de ASP. . Serviciul aprovizionare-transport asigură : . 3..calculează indicatorii specifici prin care se analizează activitatea spitalului. anual şi se prelucrează în vederea trimiterii spre INCDS.Întocmeşte formalităţile în vederea acordării de concedii cu/fără plată şi şine evidenţa acestora. Serviciul de Evaluare statistică si informatică medicală colectează datele la nivel de secţie lunar.Asigură operarea programărilor şi efectuării concediilor de odihnă ale angajaţilor. ICM. anual. . .

5. economicitate. . . .efectuează activităţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management şi control sunt conforme cu normele de legalitate. .. actele care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului precum şi orice alte acte care produc efecte juridice. eficienţă şi eficacitate. materiale.avizează la cererea conducerii. 6. . a instanţelor judecătoreşti şi a altor organe cu caracter jurisdicţional. .urmărirea încheierii şi derulării contractelor de achiziţii publice.participă la negocierea şi încheierea contractelor. .reprezintă şi apără interesele spitalului în faţa organelor administraţiei de stat.execută la termenul precizat. . orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii privind problemele specifice serviciului aprovizionare-transport.elaborează planul anual şi planul strategic de audit intern.coordonarea activităţii magaziilor. . 33 .raportează imediat conducătorului spitalului în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii.asigură aprovizionarea unităţii cu alimente. . regularitate. aparatură în cele mai bune condiţii.intră în relaţii cu secţiile şi serviciile din spital şi cu furnizorii de materiale şi medicamente. în baza delegaţiei date de conducerea spitalului. în conformitate cu normele în vigoare. întocmirea şi urmărirea graficului de livrări pentru materialele necesare unităţii.urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organele de conducere şi serviciilor interesate atribuţiile ce le revin din acestea. asigurând condiţii optime de păstrare şi depozitare a bunurilor. . Compartiment juridic. are următoarele atribuţii: . Compartimentul Audit. instrumentar. are următoarele atribuţii: .asigură consilierea managerului general. . . .coordonarea activităţii colectivului de licitaţii electronice.încheierea contractelor economice cu furnizorii.recepţionarea calitativă şi cantitativă a materialelor. precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege. alimentelor primite de la furnizori şi asigurarea transportului acestora în condiţii igienico-sanitare.urmărirea distribuirii judicioase a materialelor în secţiile şi serviciile spitalului.

. în vederea exploatării echipamentelor şi aplicaţiilor la performanţe optime.execută la termenul precizat. Serviciul Administrativ.7. . . . . diagnosticare probleme şi reparaţii hardware. Birou Salarii.Întreţinerea şi dezvoltarea site-ului www. care lucrează cu calculatorul. . soft.Programarea. etc. 8.asigură întreţinerea clădirilor. implementarea şi dezvoltarea aplicaţiilor cerute de către departamentele SCJUT.ro.asigură întreţinerea curăţeniei.asigură măsurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativgospodăresc în condiţii de eficienţă maximă.Administrarea reţelei de calculatoare. 9.Propuneri pentru oganizarea şi dezvoltarea sistemului informatic al Spitalului.Realizarea situaţiilor urgente cerute de diverse compartimente: Resurse Umane. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş. . . instalaţiilor şi inventarului spitalului.asigură efectuarea inventarierii patrimoniului în condiţiile şi la termenele stabilite prin acte normative.asigură recepţionarea .Urmărirea stării de funcţionare a tuturor echipamentelor aflate în dotare şi pe care rulează aplicaţii ale Oficiului de Calcul. . . asigurarea remedierii defecţiunilor apărute. Birou Personal. Casa de Asigurări de Sănătate Timiş. Serviciul de informatică asigură condiţiile pentru buna funcţionare a sistemului informatic (infrastructura. . a INTRANET-ului şi INTERNET-ului în SCJUT şi are în principal următoarele atribuţii: .hosptm. implementare.Colaborarea cu Serviciul Resurse Umane şi Biroul Financiar pentru raportarea situaţiilor către Casa Teritorială de Pensii Timiş. autentificarea staţiilor şi utilizatorilor pe server pentru acces la reţea. MSP.Instruirea personalului Spitalului. Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie 34 . dar care nu este de specialitate. . are în principal următoarele atribuţii: . orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii privind problemele specifice serviciului administrativ. . manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor.Întreţinerea calculatoarelor din reţeaua Spitalului: instalare/reinstalare sisteme de operare şi aplicaţii pe staţiile de lucru. instruire). Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş.asigură păstrarea arhivei spitalului conform normelor legale. .

.Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.048 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. . . sarcină de muncă. stabilirea tipului de semnalizare necesar. care se consemnează în fişa postului. . .Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi /sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă. asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie. ce revin lucrătorilor. privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.Evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente. în scris.Evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare. necesită testarea aptitudinilor şi / sau control psihologic periodic.Participarea la cercetarea evenimentelor. precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă. conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. . Serviciul SIPP are următoarele atribuţii: . la recomandarea medicului de medicina muncii.Elaborarea programului de instruire – testare la nivelul întreprinderii şi / sau unităţii.Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din unitate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie. asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite. . mijloace de muncă / echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă.1425/oct. .Evidenţa posturilor de lucru care.Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire. . respectiv executant.Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie.Informarea angajatorului. ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii. 35 . .2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul SCJUT funcţionează SIPP în subordinea directă a angajatorului.Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă. .Verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie. . .În confomitate cu HGR nr. .1.Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific. stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă. . stabilite prin fişa postului.

4. . 8. medicul de medicina muncii. Medic Şef Secţie:  În domeniul organizării şi structurii unităţii şi a personalului: 1. elaborate cu sprijinul compartimentului economico-financiar. cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor. 36 . 9.Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă. pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului. 7. pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.. . adecvate la necesarul de servicii medicale specifice secţiei/laboratorului sau serviciului medical. 5. răspunde de crearea condiţiilor necesare acordării de asistenţă medicală de calitate de către personalul din secţie/laborator sau serviciul medical. în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie.Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători. propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secţiei/laboratorului sau serviciului medical şi răspunde de realizarea planului aprobat. investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii în anul bugetar respectiv. PERSONAL MEDICAL CU STUDII SUPERIOARE 1. înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiei/laboratorului sau serviciului medical. evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei/laboratorului sau serviciului medical. 6. 3. .Colaborarea cu lucrătorii şi / sau reprezentanţii lucrătorilor. fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei/laboratorului sau serviciului medical.Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din unitate. 2. organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical. angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI MEDICAL A.Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi. îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei respective şi răspunde de calitatea actului medical. răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medicosanitar din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical. . aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului. prevăzuţi în anexa la prezentul contract de administrare.

alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale în cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical. în conformitate cu legislaţia în vigoare. conform structurii organizatorice şi fişei postului. 20. supervizează conduita terapeutică. 21. elaborează fişa postului pentru personalul aflat în subordine. în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice. 16. cu excepţia internărilor de urgenţă. face propuneri comitetului director privind necesarul de personal. 17. în conformitate cu reglementările legale în vigoare. în vederea aprobării de către manager. procedurilor şi protocoalelor. 14. 15. pe care o supune aprobării managerului spitalului. 11. în funcţie de volumul de activităţi. avizează tratamentul. pe care le înaintează spre aprobare managerului. 12. 24. răspunde de utilizarea optimă a sistemului informatic aflat pe secţie . procedurilor şi dispoziţiilor conducerii. pentru personalul aflat în subordine. organizează. fonduri ale comunităţii locale ori alte surse. răspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare. 23. 19. întocmirea şi arhivarea documentelor medicale eliberate în cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical. pe baza criteriilor de internare. propune planul de formare şi perfecţionare a personalului aflat în subordine. prevăzuţi în anexa la prezentul contract de administrare. pe categorii şi locuri de muncă. a regulamentului intern al spitalului. întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei/laboratorului sau serviciului medical. stabileşte atribuţiile care vor fi prevăzute în fişa postului pentru personalul din subordine. inclusiv din donaţii. prescrierea investigaţiilor paraclinice. coordonează activităţile de control al calităţii serviciilor acordate de personalul medicosanitar din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical potrivit ghidurilor. a regulamentului intern al spitalului. urmăreşte şi evaluează activitatea de instruire şi performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă. avizează şi răspunde de modul de completare. 25. 22. 13. aprobă internarea pacienţilor în secţie. a indicaţiilor operatorii şi programului operator pentru pacienţii internaţi în cadrul secţiei.10. conform reglementărilor legale. hotărăşte oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 de ore de la internare. 18. înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale secţiei/laboratorului sau serviciului medical. propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare. răspunde de respectarea la nivelul secţiei/laboratorului sau serviciului medical a regulamentului de organizare şi funcţionare. propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal. igienă. conform reglementărilor legale în vigoare. pe care îl supune aprobării managerului. 37 .

31. propune protocoale specifice de practică medicală. în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 29. .stabileşte obiectivele pe termen scurt (anual) şi pe termen lung a activităţii de cercetare . care se aprobă de conducătorul spitalului. . cu aprobarea consiliului medical. precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere. .propune conducerii necesarul de posturi în secţie pe baza normativelor şi a BVC al secţiei. conform normelor şi procedurilor legale. răspunde de soluţionarea sugestiilor. potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 33. .organizează şi răspunde de activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică medicală desfăşurată în secţie. în domeniul financiar îndeplineşte atribuţiile conducătorului compartimentului de specialitate. 28. 30. 27.  Gestiunea eficientă a bugetului primit: . asigură monitorizarea şi raportarea la termen indicatorilor specifici activităţii medicale.propune la începutul anului planul de învăţământ / instruire şi planul de cercetare ştiinţifică medicală al secţiei clinice universitare pe care o conduce. . sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea secţiei/laboratorului sau serviciului medical. şi face propuneri de angajare a cheltuielilor cu medicamentele şi materialelor sanitare.  Fixarea şi realizarea obiectivelor specifice din activitate: . păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi. instruire a personalului medical şi nemedical al secţiei. propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital. care urmează să fie implementate la nivelul secţiei/laboratorului sau serviciului medical. răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din subordine şi ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora.dezvoltare.fundamentează şi susţine în faţa conducerii bugetul de venituri şi cheltuieli a secţiei. 38 . 32.stabileşte obiectivele anuale de învăţământ. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional. prevenire şi control din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical.stabileşte obiectivele secţiei în corelaţie cu obiectivele şi scopurile manageriale ale conducerii SCJUT. financiar-economici. informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea secţiei/laboratorului sau serviciului medical. răspunde de încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din subordine.26.

2. Raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare. Recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al bolnavilor. În cazul în care este angajat al UMF şi desfăşoară activitate integrată participă la realizarea de proiecte de finanţare prin programe naţionale şi internaţionale a cercetării ştiinţifice medicale în spital. supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare sanitare iar la nevoie le efectuează personal. 39 . .. Comunică zilnic medicului de gardă bolnavii gravi pe care îi are în îngrijire şi care necesită supraveghere deosebită. gestionează eficient bugetul stabilit de către conducerea SCJUT.face propuneri de dotare materială corespunzătoare necesităţilor secţiei.semnează statele de plată şi toate documentele specifice de muncă din aria de competenţă. Controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfăşurată de personalul mediu. alimentaţia şi tratamentul corespunzător. Medicul primar răspunde şi conduce echipa de gardă conform graficului lunar. Asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice. propune şi justifică modificarea bugetului alocat secţiei în funcţie de nevoile acesteia. Răspunde de activitatea rezidenţilor pe care îi are în pregătire. auxiliar şi elementar sanitar cu care lucrează. precum şi a normelor de protecţia muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă. Prezintă medicului şef de secţie situaţia bolnavilor pe care îi are în îngrijire şi solicită sprijinul acestuia ori de câte ori este necesar. imediat foloseşte investigaţiile paraclinice efectuate ambulator. Informează ofiţerul de serviciu despre orice eveniment din gardă. participând şi la desfăşurarea de studii clinice în spital. Răspunde de activitatea medicală din saloanele ce îi sunt repartizate de şeful clinicii. Întocmeşte şi semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijeşte. .organizează şi asigură efectuarea periodică a inventarierii bunurilor aflate în dotarea secţiei. Medic primar. Examinează zilnic bolnavii şi consemnează în Foaia de Observaţie evoluţia explorărilor de laborator. În cazul în care este medic coordonator pe spital pe perioada gărzii răspunde de activitatea medicală de urgenţă a întregului spital şi soluţionează toate problemele ivite. specialist – din secţiile cu paturi: Examinează bolnavii imediat la internare şi completează Foaia de Observaţie în primele 24 de ore iar în cazuri de urgenţă.

Întocmeşte formele de externare ale bolnavilor şi redactează orice act medical aprobat de conducerea spitalului în legătură cu bolnavii pe care îi are sau i-a avut în îngrijire. de asemenea efectuează. Medic primar. conform solicitării. ţinuta şi comportamentul personalului în subordine şi al bolnavilor pe care îi are în îngrijire. Asigură contravizita şi gărzile în secţie potrivit graficului de muncă stabilit de către medicul şef de secţie sau în situaţii deosebite. in toate cazurile. Intocmeste si semnează documentele privind investigaţiile efectuate. Prezint cazurile deosebite medicului sef de laborator. recomandate de producătorii aparatelor). materiale adecvate puse la dispoziţie in acest scop de conducerea laboratorului. participând şi la desfăşurarea de studii clinice în spital. modificai ale programelor analitice amintite insa numai dup 40 . din dispoziţia acestuia. utilizând. Efectuează si răspunde de calibrarea analizoarelor automate din compartimentul de lucru si/sau pe care le are in responsabilitate. putând realiza. potrivit indicaţiilor şi programului stabilit de medicul de secţie. Efectuează si răspunde de introducerea programelor analitice in analizoarele automate. in cazuri justificate. Asigură consultaţii de specialitate în ambulator conform programului întocmit de medicul şef al secţiei. În cazul în care este angajat al UMF şi desfăşoară activitate integrată participă la realizarea de proiecte de finanţare prin programe naţionale şi internaţionale a cercetării ştiinţifice medicale în spital. Face parte din echipa operatorie în intervenţiile chirurgicale care se efectuează bolnavilor aflaţi sub îngrijirea lui. Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de şeful de secţie şi conducerea spitalului. conform prospectelor existente in kiturile de reactivi. specialist – Laborator Efectuează analize si investigaţii medicale de specialitate din produsele biologice prezentate pentru analiza in laboratorul clinic. Răspunde prompt la solicitai in caz de urgente medico-chirurgicale ce necesita investigaţii de laborator si/sau la consult cu alţi medici. Răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă şi la consulturile din aceiaşi secţie şi alte secţii şi colaborează cu toţi medicii din secţiile şi laboratoarele din spital în interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor. prin metode manuale (aplicând tehnicile standard de laborator) si automate (aplicând tehnicile din manualele de utilizare. 3. Răspunde de înscrierea protocolului operator în condica de intervenţii chirurgicale şi în foaia de observaţie a bolnavului. interpretează rezultatele obţinute. interpretează si răspunde de IQC pentru analizoarele de mai sus.Răspunde de disciplina.

înlocuirea lor. precum si rezultatele obţinute in urma analizării produselor biologice pe analizoarele automate. conform dispoziţiilor stabilite de conducerea laboratorului. un raport scris conform modelelor stabilite de aceasta. Interpretează si verifica toate testele de laborator efectuate manual in compartimentul de lucru. răspunde de utilizarea judicioasa a acestora. conducerea laboratorului despre defecţiunile si/sau funcţionarea anormala a analizoarelor menţionate la pct. in scris. după încunoştiinţarea si avizarea primita din partea conducerii laboratorului. Foloseşte corect si răspunde de bunurile aflate in cadrul compartimentului de lucru si/sau pe care le are in grija si ia masuri. tehnicii de calcul si a sistemului informaţional existent in compartiment. repararea si. autorizează eliberarea rezultatelor si este răspunzător pentru acestea. daca este cazul. dup consultări cu conducerea laboratorului si notează aceste intervenţii in jurnalul de serice si întretinere al aparatului respectiv. specifice compartimentului de lucru. a solicitărilor lunare si suplimentare de reactivi si materiale de laborator necesare desfăşurării activităţii specifice. lunar. numai a reactivilor si materialelor de laborator stabilite si/sau aprobate de conducerea laboratorului. către conducerea laboratorului. despre eventualele nereguli constatate la reactivii si materialele de laborator eliberate spre utilizare si face propuneri pentru eliminarea sau remedierea situaţiilor ivite. Anuntă. Răspunde de întocmirea si păstrarea documentelor din compartimentului de lucru. Verifica si răspunde de realizarea si menţinerea curăţeniei si dezinfecţiei la locul de munca. 41 . Răspunde de evidenta scrisa a reactivilor si materialelor de laborator primite in compartiment pentru utilizare. Urmăreste introducerea in practica a metodelor si tehnicilor noi de laborator.1.consultarea conducerii laboratorului si in urma autorizării primite din partea acesteia. conform normelor legale in vigoare. a altor aparate. in funcţie de disponibilul existent in compartiment. in scris. îndrumă si răspunde de activitatea profesionala a personalului aflat in subordinea sa în compartimentul de lucru. Verifica si autorizează eliberarea in scris. conducerea laboratorului. conform normelor legale in vigoare. înaintând conducerii laboratorului. Verifica si răspunde de utilizarea la efectuarea testelor de laborator. Verifica si răspunde de stocarea produselor biologice conform instrucţiunilor primite din partea conducerii laboratorului. Anunţa. inclusiv a celor menţionate mai sus. Verifică. Verifica si răspunde de îndepărtarea reziduurilor biologice rezultate din activitatea specifica compartimentului. pentru conservarea. Solicita intervenţia service si întretinere tehnica periodica atunci când este cazul.

Nu paraseste serviciul înainte de sosirea schimbului si preda verbal toate problemele secţiei. manipulare a reactivilor si celorlalte materiale de laborator. echipamentul de protecţie stabilit. 984 / 23. nr.10. 219 / 01. apartinatori si celelalte persoane cu care vine in contact sau colaborează.1999 si din Ordinul M. Supraveghează si răspunde personal. . nr.Respecta secretul profesional si Codul de etica si deontologie profesionala .. Respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentului şef îmbolnăvirile pe care le prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie.2002). Respecta reglementările in vigoare privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatile medicale (prevederile din Ordinul M. Respecta normele de securitate. 42 . precum si ecusonul standard pentru identificare. Respecta programul de lucru si semnează zilnic si la timp in condica de prezenta..Răspunde de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare la locul de munca. precum si a recipientelor cu produse biologice si patologice. S.Respecta comportamentul etic fata de pacienţi. . raţionala si eficienta a mijloacelor. 119/2004 (pentru aprobarea normelor privind autorizarea si funcţionarea laboratoarelor care efectuează analize medicale). . .S.04.Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale.Participa la procesul de formare a viitorilor asistenţi si medici.S. 663 / 4. pe care-l schimba ori de câte ori este necesar in vederea păstrării igienei si a aspectului estetic personal. . nr. Respecta normele P. aparate. prin studiu individual sau alte forme de educatie continua. având obligaţia folosirii unui limbaj politicos si a unei conduite civilizate fata de orice persoana pe parcursul desfasurarii întregii activitati in cadrul spitalului.S. materialelor si produselor pe care le primeşte si are in folosinţa sau care sunt utilizate de personalul in subordine. cu trecerea orei de începere a programului si a orei de terminare a programului de lucru. controlul si combaterea infecţiilor nosocomiale (prevederile cuprinse in Ordinul M. . Poarta in permanenta.1994).S.Respecta reglementările in vigoare privind prevenirea. Răspunde de păstrarea in bune condiţii si utilizarea corecta. de disciplina si comportamentul personalului in subordine. de mijloacele fixe si obiectele de inventar pe care le are in responsabilitate si/sau se afla in compartimentul de lucru: ustensile.Cunoaşte prevederile cuprinse in Ordinul M. Respecta normele igienico – sanitare si de protecţia muncii.Respecta prevederile din regulamentul intern al unitatii si al secţiei. I. in timpul programului de lucru. nr.06. de insusirea cunostintelor necesare utilizării echipamentelor. timpul de munca se consemnează zilnic in condicile de prezenta ale laboratorului. produse etc.

de disciplină. la solicitarea conducerii laboratorului. Medic primar. răspunde de asigurarea condiţiilor igienico – sanitare la locul de muncă.38. Răspunde de activitatea medicilor rezidenţi pe care îi are în pregătire. medic specialist – Radiologie: efectuează investigaţii de specialitate. participând şi la desfăşurarea de studii clinice în spital. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de şeful secţiei şi de conducerea spitalului. . ţinuta şi comportamentul personalului în subordine. B. Asistenta şefă 1. 4.) Asistenta (sora) şefă din secţie este subordonată direct medicului şef de secţie. foloseşte corect aparatura şi ia măsuri în caz de defecţiune prin anunţarea personalului tehnic în vederea reparaţiilor. 2. auxiliar şi elementar sanitar din secţie . răspunde prompt la solicitări în caz de urgenţe medico – chirurgicale sau de consulturi cu alţi medici.îndrumă şi controlează întreaga activitate a personalului mediu.) Asistenta (sora) şefă din secţie are în principal următoarele sarcini : . supraveghează ca developarea filmelor radiografice să se execute corect şi în aceeaşi zi. urmăreşte introducerea în practică a metodelor şi tehnicilor noi. atât pentru personalul sanitar cât şi pentru bolnavii care se prezintă pentru investigaţii radiologice. 43 . Executa si alte sarcini de serviciu (corespunzătoare postului si in limita competentelor profesionale certificate). În cazul în care este angajat al UMF şi desfăşoară activitate integrată participă la realizarea de proiecte de finanţare prin programe naţionale şi internaţionale a cercetării ştiiţifice medicale în spital.Răspunde de modul de îndeplinire al sarcinilor de serviciu. întocmeşte şi semnează documentele privind investigaţiile efectuate. controlează activitatea personalului subordonat. urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţie contra iradierii. urmăreşte perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului în subordine. PERSONAL MEDICAL CU STUDII MEDII 1. răspunde de buna conservare şi depozitare a filmelor radiografice. prezintă cazurile deosebite medicului şef de secţie.

participă la întocmirea fişelor anuale de apreciere a activităţii personalului mediu. .controlează şi răspunde de ţinuta şi disciplina personalului din subordine şi a bolnavilor internaţi. . .participă la raportul de gardă al medicilor. organizează şi asistă la distribuirea mesei. .întocmeşte necesarul de regimuri alimentare pentru secţie. .controlează şi răspunde de asigurarea sterilizării instrumentarului şi a tuturor măsurilor de asepsie şi antisepsie.semnalează medicului şef de secţie aspectele deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor. precum şi informarea acestora asupra prevederilor regulamentului de ordine interioară al spitalului. . . auxiliar şi elementar sanitar din secţie. se analizează evenimentele din secţie din ultimele 24 ore. în lipsa ei delegă un cadru mediu sau auxiliar corespunzător care să răspundă de sarcinile asistentei (sorei) şefe. .ţine evidenţa mişcării bolnavilor în registrul de intrare şi ieşire al secţiei şi transmite situaţia locurilor libere la camera de gardă şi registratorului medical. întocmeşte graficul de lucru al acestuia. .sprijină buna desfăşurare a muncii de pregătire practică a elevilor şcolilor sanitare aflaţi în stagiu şi a elevelor de la cursurile organizate de Crucea Roşie. controlează predarea serviciului pe ture şi asigură folosirea judicioasă a personalului în perioadele de concedii.răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa.răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice. necesare prevenirii transmiterii infecţiilor interioare. . . . a tuturor indicaţiilor date de acesta. asigurând utilizarea şi păstrarea acestora în condiţii corespunzătoare.asigură primirea bolnavilor în secţie. . 44 . . raportul de gardă al personalului mediu şi auxiliar sanitar. cu care ocazie. .se îngrijeşte de asigurarea instrumentarulu necesar efectuării tratamentelor curente şi de urgenţă.însoţeşte medicul şef de secţie la vizită.asigură trimiterea condicilor de medicamente la farmacie şi administrarea tratamentului potrivit indicaţiilor medicale.organizează şi controlează folosirea integrală a timpului de muncă al personalului din subordine.organizează păstrarea medicamentelor primite pentru tratamentul zilnic. . stabilindu-se măsurile necesare. .. . . consemnează şi asigură îndeplinirea de către personalul în subordine.se preocupă de ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului din subordine.organizează la începutul programului.controlează medicamentele de la “aparat” şi asigură justificarea la zi şi completarea acestora.supraveghează desfăşurarea vizitelor la bolnavi de către aparţinători. referitor la drepturile şi îndatoririle bolnavilor internaţi.

.Prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la internare si pe tot parcursul internării. . .asigurarea corectitudinii datelor colectate. . . stabileşte priorităţile. Statistică Sanitară şi Documentare Medicală: . Completare fişa postului conform Ord.proceduri terapeutice.. . Completare Fişa postului Asistenta şefă răspunde de modul cum organizează şi controlează efectuarea curăţeniei în conformitate cu normele prevăzute de Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. . . . 2.scările dintre etajul secţiei şi etajul inferior.Respectă regulamentul de ordine interioară.29/ianuarie 2003 .răspunde de existenţa biletului de voie a persoanelor care însoţesc în saloane bolnavii grav. . .Participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon. în: . conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor postului. .Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor. observă simptomele şi starea pacientului. .Acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul.păstrarea confidenţialităţii datelor colectate. le înregistrează în dosarul de îngrijire şi informează medicul. diagnostice secundare.date demografice.Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil. . ţinuta de spital şi îl repartizează la salon.organizează şi controlează activitatea de educaţie sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor de către personalul din subordine.starea la externare a pacientului.diagnostic principal.coridoare.185/2003. verifică toaleta personală. 45 .Preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie). elaborează şi implementează planul de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute pe tot parcursul internării. Asistent medical – secţiile cu paturi: . .colectarea datelor la nivel de pacient conform Instrucţiunilor Centrului de Colectare. Nr.uşi lift.saloane şi toate încăperile aparţinând secţiei.

.. . supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observaţie. instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor. . pentru investigaţii speciale sau intervenţii chirurgicale. în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare. . prin tehnici specifice.Pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi tratament. .Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical.Participă la acordarea îngrijirilor paliative şi instruieşte familia sau aparţinătorii pentru acordarea acestora. care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie. controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale.Asigură îngrijirile postoperator.Pregăteşte pacientul pentru externare. . efectuează tratamentele. .Pregăteşte echipamentul.Răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon şi supraveghează efectuarea de către infirmieră a toaletei. .Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea. . . testările biologice. imunizările.Observă apetitul pacienţilor. .Respectă şi apără drepturile pacientului. . . .Asigură pregătirea preoperatorie a pacientului. . schimbării poziţiei bolnavului. organizează transportul bolnavului şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului.Pregăteşte bolnavul.Efectuează verbal sau în scris preluarea/predarea fiecărui pacient şi a serviciului în cadrul raportului de tură. creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice. supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii.Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator. 46 .Administrează personal medicaţia. .În caz de deces inventariază obiectele personale.Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară. schimbării lenjeriei de corp şi de pat. . conform prescripţiei medicului.Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale. . .Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform regulamentului de ordine interioară. prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului.Semnalează medicului orice modificări depistate. pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal. supraveghează şi asigură alimentarea pacienţilor dependenţi. conform prescripţiei medicale. .Utilizează şi păstrează. identifică cadavrul şi organizează transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului.

Asistent medical – farmacie: .înscrie rezultatele interpretării filmelor în registrul de consultaţii radiologice. .execută developarea filmelor radiografice şi conservă filmele în filmotecă.Recomandă modul de administrare a medicamentelor eliberate. conform prescripţiei medicului. prezentând medicului radiolog toate filmele radiografice pentru interpretare. . . . .înregistrează bolnavii în registrul de consultaţii pentru radioscopii şi radiografii cu datele de identitate necesare.utilizează şi păstrează.Asigură aprovizionarea. .respectă regulamentul de ordine interioară. .păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile. .3. . . .ameliorează pregătirea profesională de specialitate prin perfecţionarea permanentă a cunoştinţelor teoretice şi practice.efectuează radiografiile la indicaţiile medicului. . conform prescripţiei medicului.asigură utilizarea în condiţii optime a aparaturii şi sesizează orice defecţiuni în vederea menţinerii ei în stare de funcţionare. 47 .înregistrează filmele în camera obscură şi după uscarea lor înscrie datele personale pe coperţile filmelor.păstrează filmele radiografice.Eliberează medicamente şi produse galenice. . conform indicaţiilor medicului. .pregăteşte bolnavul şi materialele necesare examenului radiologic. alături de farmacist.Participă.Oferă informaţii privind efectele şi reacţiile adverse ale medicamentului eliberat. la pregătirea unor preparate galenice. în bune condiţii.organizează spaţiul de muncă şi activităţile necesare distribuirii medicamentelor şi materialelor sanitare. recepţia. .supraveghează ordinea şi curăţenia la locul de muncă. . . . supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii. depozitarea şi păstrarea medicamentelor şi produselor farmaceutice. .păstrează evidenţa la zi a filmelor consumate. Asistent medical – Radiologie: .respectă reglementările în vigoare privind prevenirea. controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale. 4.participă împreună cu medicul radiolog la procesul de învăţământ şi la activitatea de cercetare ştiinţifică.asigură evidenţa examenelor radioscopice şi radiografice. . echipamentele şi instrumentarul din dotare. .

Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale. Pregăteşte materialul necesar în vederea prelevării produselor biologice.. Întocmeşte şi comunică datele statistice din laboratorul clinic. Prepară şi pregăteşte coloranţi. . serologice.Verifică termenele de valabilitate a medicamentelor şi produselor farmaceutice şi previne degradarea lor. . citologice şi de anatomie-patologică).Participă la activităţi de cercetare. Participă la efectuarea necropsiilor. Răspunde de corectitudinea datelor înregistrate. . medii de cultură şi anumiţi reactivi necesari pentru tehnicile de laborator.Participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de farmacie. supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii. Acordă primul ajutor în caz de urgenţă (accidente produse în timpul recoltării). Respectă normele de păstrare şi conservare a reactivilor de laborator. parazitologie.Respectă regulamentul de ordine interioară. echipamentele şi instrumentarul din dotare. după caz). Efectuează tehnicile de laborator (hematologice. . 5.Respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii. Prepară soluţii dezinfectante. biochimice. Asigură autoclavarea produselor biologice. după caz. Asistent medical – Laborator: Pregăteşte fizic şi psihic pacientul. toxicologie. Înmagazinează datele de laborator pe calculator. înregistrarea rezultatelor de laborator).Participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate. . în vederea recoltării.Utilizează şi păstrează în bune condiţii. controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale. . Asigură păstrarea şi utilizarea instrumentarului şi a aparaturii din dotare. Prelevează unele produse biologice necesare investigaţiilor de laborator. 48 . cu care lucrează. Recoltează produse biologice (în ambulator sau la patul bolnavului.Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical.Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea. Întocmeşte documente (buletine de analiză. . . Sterilizează materialele necesare investigaţiilor de laborator. prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă. . bacteriologice. după caz.

controlează modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele pentru alimente. . .supraveghează respectarea de către personalul din blocul alimentar a normelor în vigoare privind prevenirea. supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii. 6. controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale. controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale a normelor de protecţie a muncii şi a regulamentului de ordine interioară. . controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale. privind pregătirea alimentelor şi respectarea prescripţiilor medicale. . . echipamentele şi instrumentarul din dotare. curăţenia şi dezinfecţia curentă a veselei.respectă reglementările în vigoare privind prevenirea.calculează regimurile alimentare şi verifică respectarea principiilor alimentare.întocmeşte zilnic lista cu alimente şi cantităţile necesare.. . .supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale.Utilizează şi păstrează în bune condiţii.verifică calitatea şi valabilitatea alimentelor cu care se aprovizionează spitalul.recoltează şi păstrează probele de alimente.Participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de laborator. . .Supraveghează şi controlează efectuarea curăţeniei şi a dezinfecţiei laboratorului.Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea.Respectă regulamentul de ordine interioară. . prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă. .Informează persoana ierarhică superioară asupra deteriorării reactivilor şi a aparaturii din dotarea laboratorului. . modul de păstrare în magazie şi calitatea şi valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie.verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi. .Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical.realizează periodic planuri de diete şi meniuri. . . Asistent medical dietetician: . . .conduce şi coordonează activitatea echipei din blocul alimentar şi bucătărie.Respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii. conform reglementărilor în vigoare.Participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate.controlează respectarea normelor igienico-sanitare în bucătărie şi blocul alimentar. 49 . .Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale şi de utilizare a echipamentelor. . . .controlează distribuirea alimentaţiei pe secţii şi la bolnavi.

7. .supraveghează bolnavul şi administrează după indicaţiile şi sub supravegherea medicului tratamentul intraoperator. asistarea bolnavului pre şi intraoperator putând participa la intervenţii în caz de nevoi deosebite. prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului. .urmăreşte cu deosebită atenţie evoluţia postoperatorie.respectă regulamentul de ordine interioară.participă sub îndrumarea medicului ATI la pregătirea bolnavului pentru anestezie. . . . . . 8. . Asistentul medical de la sala de pansamente pe lângă atribuţiile generale are următoarele atribuţii specifice locului de muncă: . . .se preocupă permanent de actualizarea cunoştinţelor profesionale. pe lângă atribuţiile generale are următoarele atribuţii specifice locului de muncă: . 9..controlează starea de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor.participă la formarea asistenţilor medicali de dietetică/nutriţioniştilor. .asigură sterilizarea instrumentarului şi materialului necesar pe care-l are în gestiune.ajută medicul sau efectuează la indicaţia acestuia pansamentele.pregătirea instrumentarului pentru intervenţiile chirurgicale.respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical. Asistent medical din Secţia ATI.organizează activităţi de educaţie pentru sănătate privind o alimentaţie sănătoasă.cunoaşterea instrumentarului şi modul de funcţionare al aparaturii şi instalaţiilor.informează conducerea spitalului despre deficienţele constatate privind prepararea. 50 .respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii. Asistent medical de la Blocul Operator pe lângă atribuţiile generale are următoarele atribuţii specifice locului de muncă: . distribuirea şi conservarea alimentelor.

. .Asigură curăţenia. cu respectarea circuitelor conform reglementărilor regulamentului de ordine interioară. . PERSONAL SANITAR AUXILIAR 1. .Ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării. sterilizare şi păstrare a instrumentarului de sterilizat pentru a împiedica deteriorarea. de buna păstrare şi utilizare a inventarului. .sterilizează întreg instrumentarul medical.Pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavului. .Asigură toaleta bolnavilor imobilizaţi ori de câte ori este nevoie.ţine legătura cu administraţia. . dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate în locurile şi condiţiile stabilite (în secţie).Efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat.stabileşte şi răspunde de identitatea cadavrelor.pregăteşte cadavrele şi instrumentarul pentru necropsie . .înregistrează piesele pentru examenele histologice. .răspunde direct de starea de igienă a centrului şi de starea de funcţionare a aparatelor de dezinfecţie. 11. .Îşi desfăşoară activitatea în spital sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical. . cu organele judiciare în privinţa datelor de deces a cazurilor ce pun probleme medico-judiciare.respectă indicaţiile date de compartimentul de nozocomiale. Asistentul de anatomie patologică: . .Ajută bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice. Asistent medical de la Sterilizare instrumentar: .Transportă lenjeria murdară (de pat şi a bolnavilor) în containere speciale la spălătorie şi o aduce curată în containere speciale.înregistrează şi eliberează cadavre aparţinătorilor. 51 . .răspunde de exactitatea datelor consemnate în registrul de intrare şi predare a cadavrelor.utilizează cele mai bune metode de curăţire. . C.Ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice. .10. cu respectarea regulilor de igienă. Infirmiera: . dezinfecţie.

pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal. .Respectă regulamentul de ordine interioară. .Participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical privind normele de igienă şi protecţia muncii. a tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută bolnavul la deplasare.Efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi. salonul pentru dezinfecţie. . în vederea neutralizării. . . . .Respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii.Execută la indicaţia asistentului medical. dezinfecţia zilnică a mobilierului din salon.Asigură ordinea şi curăţenia în oficiile alimentare.Îşi desfăşoară activitatea în spital sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical sau a medicului. . .Ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea bolnavului imobilizat.Se ocupă de transportul bolnavilor. .Respectă regulamentul de ordine interioară.Goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile care colectează urina sau alte produse biologice. pregăteşte cadavrul şi ajută la transportul acestuia.Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea.Poartă echipament de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară. Brancardier: . ori de câte ori este necesar. . excremente. utilizate. . controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale. după ce s-a făcut bilanţul de către asistentul medical şi au fost înregistrate în documentaţia pacientului.Va respecta comportamentul etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar. . . la locul stabilit de către conducerea instituţiei. . sub supravegherea asistentului medical.Pregăteşte la indicaţia asistentului medical. în recipiente speciale şi asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare.Transportă alimentele de la bucătărie pe secţii sau la cantină cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare.Nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului. . .Execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului.După decesul unui bolnav.Pregăteşte şi ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării şi îi ajută pe cei care necesită ajutor pentru a se deplasa. 52 . 2. care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie. . .Colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă..

. . . medicului şef/asistentului medical şef de serviciu. aplicarea aparatelor gipsate. ferestrelor. însoţit de încă două persoane. scuipaturile. mobilierului. răspunde de depunerea lor corect.. scărilor.curăţă şi dezinfectează băile şi WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai în aceste locuri.curăţă şi dezinfectează urinarele. Conform indicaţiilor primite . segmentelor fracturate. . Îngrijitoare: .95/2006 privind reforma în domeniul sanitar.Efectuează transportul cadavrelor respectând regulile de etică.Se ocupă de funcţionarea.Nu are dreptul să dea informaţii privind starea bolnavului.efectuează curăţenia în condiţii corespunzătoare. . FINANŢAREA SPITALULUI În conformitate cu Legea nr. . cu documentele de identificare. . a tărgilor şi cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul de folosire.îngrijitoarea care îşi are activitatea în alte locuri de muncă în unitate primeşte în plus o serie de sarcini corespunzătoare de la conducătorul acestora. . . . pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal.La transportul cadavrelor va folosi obligatoriu echipament special de protecţie. coridoarelor. etc. . 53 .Va avea un comportament etic faţă de bolnav.efectuează întreţinerea gospodărească a spaţiului repartizat şi răspunde de starea de igienă a saloanelor.răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are în grijă personal. curăţenia şi dezinfectarea cărucioarelor de transport. aparţinătorii acestuia şi faţă de personalul medico-sanitar. 3. . oficiilor.efectuează cu avizul personalului mediu şi auxiliar aerisirea periodică a saloanelor şi răspunde de încălzirea corespunzătoare a acestora.Va anunţa orice eveniment deosebit ivit. . precum şi a celor ce se folosesc în comun. inclusiv în cadrul serviciului de gardă. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara este finanţat din venituri proprii care provin din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate în baza contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate.Vă ajută la fixarea/poziţionarea extremităţilor.transportă gunoiul şi reziduurile alimentare în condiţii corespunzătoare.Poartă echipament de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie. .

. servicii de asistenţă medicală la domiciliu. dotări cu echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale. închirierea temporară a unor spaţii medicale.modernizarea. reparaţii. postliceal. transformarea şi extinderea construcţiilor existente.  Spitalul poate realiza venituri proprii suplimentare din: donaţii şi sponsorizări. în condiţiile legii. servicii medicale. inclusiv pentru finalizarea celor aflate în execuţie.  De la bugetul de stat se asigură: . transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră. hoteliere sau de altă natură. asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare ştiinţifică medicală şi farmaceutică.dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanţă. Cercetarea ştiinţifică medicală se efectuează pe baza unui contract de cercetare. 54 . consolidare. încheiat între spital şi finanţatorul cercetării. în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale.  Bugetul Consiliului Judeţean participă la finanţarea unor cheltuieli de întreţinere şi gospodărire. precum şi efectuarea de reparaţii capitale. extindere.desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate. . universitar şi postuniversitar. alte surse. contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau agenţi economici. contracte de cercetare. furnizate la cererea pacienţilor. În spital se pot desfasura şi activităţi de învăţământ medico-farmaceutic. modernizare şi finalizare a construcţiilor spitalului. legate.investiţii legate de construirea de noi spitale. .Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara este finanţat şi de la bugetul de stat prin bugetul MSP şi de la bugetul Consiliului Judeţean. sume care vor fi utilizate numai pentru destinaţiile pentru care au fost alocate. editarea şi furnizarea unor publicaţii cu caracter medical. . Aceste activităţi se desfăşoară sub îndrumarea personalului didactic care este integrat în spital. .expertizarea. furnizate la cererea pacienţilor ori a angajatorilor.activităţi didactice şi de cercetare fundamentală. precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică medicală.

1649/2011. GESTIONAREA ABATERILOR 21. INFORMAREA 13.119/1999. auditul performanţei şi auditul de regularitate al compartimentului. SUPRAVEGHEREA 20. REEVALUĂRI 16. Monitorizarea. Registrul de riscuri şi analiza riscurilor (cel putin) anuală finalizată cu elaborarea planurilor A.Raportarea stadiului de implementare a standardelor manageriale. PROCEDURI 18.946/2005. ai compartimentului . Gestionarea abaterilor de la obiectivele si procedurile stabilite ale compartimentului. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 7. 5. IPOTEZE. PERFORMANTA 4. VERIFICAREA SI EVALUAREA CONTROLULUI 25. ETICA. 7. Programul de aplicare in practica si dezvoltare a urmatoarelor 25 de standarde manageriale: 1. SEMNALARE NEREGULARITĂTILOR 17. 55 . 2. respectiv a OMFP nr. control-evaluarea şi raportarea lunară a stadiului de realizare a obiectivelor reieşite din planul managerial anual. B. 4. SEPARAREA ATRIBUTIILOR 19. Monitorizarea performanţelor utilizand indicatori cantitativi şi calitativi. COMUNICAREA 14. MONITORIZAREA PERFORMANȚEI 11. INTEGRITATE 2. CORESPONDENTA Si ARHIVAREA 15. OMFP nr. COMPETENTA. C ale compartimentului. AUDITUL INTERN 8. ATRIBUȚII. OBIECTIVE 8. Planul managerial anual al compartimentului. CONTINUITATEA ACTIVITĂTII 22. STRATEGII DE CONTROL 23. Manualul de proceduri pe activităţi al compartimentului . 3. ACCESUL LA RESURSE 24. 6. SARCINI 3. PLANIFICAREA 9. MANAGEMENTUL RISCULUI 12.1389/2006 si OMFP nr. compartimentele instituţiei publice vor realiza următoarele lucrări manageriale: 1. FUNCTII SENSIBILE 5. 9. Serviciul de audit va realiza auditul sistemului de conducere. DELEGAREA 6. FUNCTII. COORDONAREA 10.În vederea respectării prevederilor legale privind organizarea şi implementarea sistemului managerial de control intern conform OG nr.

56 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->