P. 1
Regulament de Organizare Si Functionare

Regulament de Organizare Si Functionare

|Views: 43|Likes:
Published by Quyzzy E. Quyzzy

More info:

Published by: Quyzzy E. Quyzzy on May 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2013

pdf

text

original

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

1

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TIMIŞOARA

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
CUPRINS
Conducere

Consiliul de administratie • Manager • Comitetul director

Comisii de specialitate :

Consiliul medical Consiliul ştiinţific Consiliul Etic Nucleul de calitate Comisia medicamentului Comisia de disciplina Comisia de analiza a decesului Comisia de dialog social Comitetul de securitate si sanatate in munca

Structura organizatorica Atributiile personalului medical Finantare

2

Introducere Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara (SCJUT) asigură prin secţiile clinice şi serviciile din structură asistenţă medico-chirurgicală complexă, curativă, preventivă şi de recuperare a pacienţilor. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara constituie în acelaşi timp bază de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală, care consolidează calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale. În secţiile clinice se desfăşoară activitate de educaţie continuă (EMC) sub îndrumarea personalului didactic din secţii şi a directorului de îngrijiri. Pe lângă activitatea EMC personalul didactic asigură îndrumarea metodologică a personalului din unităţiile sanitare arondate SCJUT . Prin Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU - SMURD), spitalul asigură primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă persoanelor a căror stare de sănătate este critică. Pentru pacienţii internaţi spitalul asigură şi răspunde de calitatea actului medical, condiţii de cazare, igienă, alimentaţie şi prevenire a infecţiilor nosocomiale conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă este asigurată de: - Consiliu de administratie - Manager - Comitetul director În conformitate cu Legea nr. 95/2006 şi O.U.G. nr. 48/2 iunie 2010 s-a constituit în cadrul SCJUT Consiliul de Administraţie care funcţionează în următoarea componenţă: Membrii: • Ec. Ciubotaru Maria - reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş • Jr. Dumescu Sofia - reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş • Dr. Cîrniceanu Ioan Traian - reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş • Dr. Laitin Mihai – reprezentant Consiliul Judeţean Timiş
3

• Conf. Univ. Dr. Schiller Adalbert – reprezentant Universitatea de Medicină şi Farmacie „V. Babeş” Timişoara • Prof. Univ. Dr. Lazăr Octavian Fulger – reprezentant Colegiul Medicilor Timiş – cu statut de invitat • Ilincariu Daniel – reprezentant OAMGMAMR Timiş – cu statut de invitat Membrii supleanţi: • Ec. Cuzmici Anica - reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş • Dr. Sanmarghiţan Adrian - reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş • Careba Aurica - reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Timiş • Dr. Pleş Horia - reprezentant Consiliul Judeţean Timiş • Prof. Univ. Dr. Săndesc Dorel - reprezentant Universitatea de Medicină şi Farmacie „V. Babeş” Timişoara • Dr. Munteanu Mircea - reprezentant Colegiul Medicilor Timiş - cu statut de invitat • Borbely Anişoara - reprezentant OAMGMAMR Timiş - cu statut de invitat Atribuţiile principale ale Consiliului de Administraţie sunt: a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale; b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului de resort sau, după caz, prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, după caz; c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei; d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii; e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art.180 alin.(1) şi la art.183 ^3 alin (1 MANAGERUL În conformitate cu Ordinul M. S. nr.1384/2010 managerul are în principal următoarele atribuţii:

4

(1) Obligaţiile managerului în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice sunt următoarele: 1. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii; 2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului; 3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă; 4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine; 5. organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director; 6. numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director; 7. încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi; 8. prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 9. încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acestea; 10. stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condiţiile legii; 11. numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcţie, contract de administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi; 12. solicită consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile legii, în cazul în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în condiţiile menţionate; 13. deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condiţiile legii, pentru ocuparea acestor funcţii nu se prezintă niciun candidat în termenul legal; 14. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condiţiile prevăzute la pct. 13; 15. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat; 16. înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., al căror
5

pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită. în conformitate cu prevederile legale. începând cu data de 1 ianuarie 2011. precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătăţii cu această destinaţie. pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii. 22. 27. în condiţiile legii. după caz. 17. 23. soluţionează contestaţiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte persoane. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director. potrivit structurii organizatorice. în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Obligaţiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt următoarele: 1. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru medici. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare. planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului. în condiţiile legii. 21. ai consiliului medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern. cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat. cărora li se aplică reglementările specifice în domeniu. 25. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese de către personalul din subordine. în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii. reorganizarea. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului. în calitate de furnizor. 18. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital. 26. schimbarea sediului şi a denumirii unităţii. precum şi de reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital. după caz. ca urmare a 6 . ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau. de către autorităţile administraţiei publice locale. asistenţi medicali şi alt personal. structura organizatorică. 24. 20. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. cheltuielile aferente drepturilor de personal să nu depăşească maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate. dispune măsurile necesare pentru ca. în situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient. elaborează. 19. conform legii. şi.mod de organizare şi funcţionare este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului. cu excepţia spitalelor din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie. ca urmare a analizei în cadrul comitetului director. propune. poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora.

4.propunerilor consiliului medical. 17. cu respectarea prevederilor legale. 16. 14. răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului. pe baza propunerilor comitetului director. îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale. cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţific. aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii. la propunerea consiliului medical. 15. 10. după caz. negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate. cazare. aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical. 13. 3. poate încheia contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. şi îl supune aprobării consiliului de administraţie al spitalului. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului. 2. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului. protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital. pe baza recomandărilor consiliului medical. în vederea derulării programelor naţionale de 7 . de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private. negociază şi încheie. prin act administrativ. desemnează. împreună cu comitetul director. aprobă planul anual de servicii medicale. tratament. aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului. elaborează şi pune la dispoziţie consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea spitalului. răspunde. răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital. conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii asumaţi prin prezentul contract. în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii. 6. în cazul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie. 11. elaborat de comitetul director. alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale. adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită. coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului. igienă. în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei. 5. în numele şi pe seama spitalului. coordonată de directorul medical. în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 12. 9. 7. 8.

răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu. conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. a prejudiciilor cauzate pacienţilor. a respectării condiţiilor de cazare. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli unităţilor deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii şi. 4. 21. 3. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital. igienă. precum şi a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea acestor cabinete. a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil. dacă starea sănătăţii persoanei este critică. ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprie. răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condiţiile legii. în condiţiile legii. precum şi de asigurarea. poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora. elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului. răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război. dezastre. după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia. în funcţie de subordonare. conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora. conform clasificaţiei bugetare. articole şi alineate. răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri. 19. răspunde de asigurarea. precum şi de acoperirea. de către spital. 20. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora. pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior. a calităţii actului medical. în condiţiile legii. atacuri teroriste. precum şi de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului 8 . 2. respectiv. alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale. în conformitate cu structura organizatorică a acestora. (3) Obligaţiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt următoarele: 1. după avizarea acestuia de către consiliul de administraţie. după caz. răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente.sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice. 18. 5. 22.

după caz. aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice. conform legii. aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare. 8. surse suplimentare pentru creşterea veniturilor spitalului. informaţii privind activitatea spitalului. contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării. împreună cu membrii consiliului medical. în numele spitalului. 4. dacă beneficiază de finanţare din bugetele locale. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar. compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului. 10. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente. 6. cu respectarea prevederilor legale. 9. în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ. păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi. pentru desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală. respectiv unităţile de învăţământ medical.Sănătăţii. încheie. la propunerea comitetului director. 7. reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice. identifică. încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului. direcţiei medicale sau structurii similare din ministerele şi instituţiile cu reţea 9 . în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii. după caz. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu. la solicitarea acestora. 2. direcţia medicală sau structura similară acesteia din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie ori Ministerul Sănătăţii. împreună cu consiliul de administraţie. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional. în condiţiile legii. după avizarea prealabilă de către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti. în conformitate cu prevederile legale. informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli consiliului local şi/sau judeţean. (4) Obligaţiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele: 1. pe cel al autorităţii de sănătate publică ori pe site-urile ministerelor şi instituţiilor sanitare cu reţele sanitare proprii. răspunde. 5. 10. îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite. în condiţiile legii. 12. răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului. transmite direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti. 8. 9. 11. de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor. potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. 7. conform legii. 6. încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical. 3. pentru unităţile subordonate.

ministerele sau instituţiile cu reţea sanitară proprie cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă. răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului. informează Ministerul Sănătăţii sau. după caz. precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere. 14. în conformitate cu reglementările în vigoare. răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege. sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului. 17. direcţiei medicale ori structurii medicale similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii. în condiţiile legii. informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare. realizarea indicatorilor activităţii medicale. în condiţiile legii.sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii. economico-financiare. respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor. 12. 13. în termen de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia. în conformitate cu reglementările legale în vigoare. răspunde de înregistrarea. planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează asistenţa medicală în caz de război. răspunde de solicitarea reacreditării. un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenţă motivată din spital. răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale. 22. atacuri teroriste. 11. elaborează. conflicte sociale şi alte situaţii de criză. în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. 19. 18. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală. după caz. prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea sa. prevenire şi control. 15. 23. stocarea. după caz. împreună cu comitetul director. conduce activitatea curentă a spitalului. dezastre. în condiţiile legii. 24. 20. în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor. 21. după caz. propune spre aprobare direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. conform dispoziţiilor legale în vigoare. aprobată prin hotărâre a Guvernului. în format scris şi electronic. 16. respectă măsurile dispuse de către conducătorul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie sau primarul unităţii administrativ-teritoriale. 10 . în condiţiile legii. primarul general al municipiului Bucureşti ori preşedintele consiliului judeţean. cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea valabilităţii acreditării. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor. precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. standardelor şi metodologiei de acreditare. în situaţia în care se constată disfuncţionalităţi în activitatea spitalului public.

conform legii. în urma consultării cu sindicatele. regulamentul intern şi organigrama spitalului. Elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare. 921/2006 funcţionează în următoarea componenţă: Dr. Elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului.25.pr. 26. la Ministerul Sănătăţii sau. laboratoarelor şi serviciilor medicale clinice şi o supune aprobării Ministerului Sănătăţii sau. după caz. precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile prevăzute de lege şi de prezentul contract. în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării. precum şi a încetării funcţiilor sau activităţilor. 2. în baza propunerilor scrise ale consiliului medical. Propune managerului. în condiţiile legii. avizează numirea. 1 ori de câte ori intervin modificări faţă de situaţia iniţială.Director medical Ec. şefilor de laborator şi a şefilor de serviciu medical din cadrul secţiilor. actualizează declaraţia prevăzută la pct. în termen de 15 zile de la numirea în funcţie. a eticii şi deontologiei medicale. pe baza propunerilor consiliului medical. pe categorii şi locuri de muncă. 95/2006 şi ord. Elaborează. 11 .Manager Conf. MSP nr. asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel încât să consolideze calitatea actului medical. (5) Obligaţiile managerului în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese sunt următoarele: 1. 1 şi 2 .  organizarea concursurilor pentru posturile vacante. planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului. depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzute la pct. a autorităţilor administraţiei publice locale. 4. 4. a şefilor de secţie. la ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie. Bogdan Ciprian . cu respectarea drepturilor pacienţilor.Ungor Doina . 3.Director financiar-contabil Asist. 3.med. Saracan Maria . în vederea aprobării :  numărul de personal. Dr. Birsasteanu Florin . după caz. în urma consultării cu sindicatele. răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului. în funcţie de reglementările în vigoare. 2. COMITETUL DIRECTOR În conformitate cu Legea nr. conform legii.Director de îngrijiri Atribuţiile Comitetului director: 1. depune o declaraţie de interese.

16.Se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie. fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice. Urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente. ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală. 11.Negociază. igienă şi alimentaţie. Propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical. pe care il supune spre aprobare managerului.Analizează. pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului pe care il supune aprobării managerului. 10. Analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare. conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice. în condiţiile legii. 13. 12 . respectiv ministerelor cu reţea sanitară proprie. pe care le prezintă managerului.Întocmeşte informări lunare. 6. pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. conform metodologiei stabilite. şi răspunde de realizarea acestora. prevenire şi control.La propunerea consiliului medical. directorul medical şi directorul financiar-contabil. 12. măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului. economici precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere. 15. trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. la propunerea consiliului medical. conflicte sociale şi alte situaţii de criză. a condiţiilor de cazare. precum şi Ministerului Sănătăţii Publice. în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei. asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat.Elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război. la solicitarea acestora. prin manager. 9.Analizează. contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate. 14. dezastre. financiari. la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului public şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. 7. dezvoltarea tehnologiilor medicale.5. întocmeşte. precum şi de măsuri de preve4nire a infecţiilor nosocomiale. Asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale. modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului. trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar. 8. Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului. atacuri teroriste. cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.

4.). Avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală. laboratoare. 18.Analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de ex.Negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă a managementului secţiei/laboratorului/serviciului. colaborând cu Colegiul Medicilor din România. 6. 20. 9. 3. 5. 19. Răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital. Asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului. schimbarea sediului şi a denumirii spitalului. 7.Analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului.17. etc.Participă alături de manager. restructurarea. la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre. În calitate de preşedinte al consiliului medical. cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită. 10.Răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin. epidemii şi în alte situaţii speciale. Coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului. coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului. Monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului. 11. propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale. planul anual de servicii medicale. reorganizarea. În cadrul spitalului funcţionează Consiliul Medical format din medicii şefi de secţie. 8. şefi de departamente.Face propuneri privind structura organizatorică. compartimente. care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului. 2. Răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi. farmacii. Dr. în conformitate cu legislaţia în vigoare. 13 . director de îngrijiri condus de Directorul medical în calitate de preşedinte – Conf. Întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical. Aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital. inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor şi elaborează împreună cu şefii de secţii. bugetul de venituri şi cheltuieli. la propunerea şefilor de secţii şi laboratoare. în condiţiile legii. Birsasteanu Florin Atribuţiile Directorului medical: 1. morţi subite.

Atribuţii Consiliul Medical in conformitate cu O. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale spitalului. pe perioada mandatului. asigurarea confidenţialităţii datelor medicale. 5. 863/2004 si Legea 95/2006 : Consiliul medical al spitalelor are următoarele atribuţii: 1. .evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia. evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri pentru elaborarea: .planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului.Supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi. 10. protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora. 14 . 8. în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului.12. .planului de dezvoltare a spitalului. evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri directorului general cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul spitalului. evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator şi face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului. . nucleul DRG şi cu compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale de la nivelul spitalului.S.monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală. desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital. 6.planului anual de achiziţii publice. 4. Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu nucleul de calitate. face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului. constituirea arhivei spitalului. înaintează directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului.prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale. 3. elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital. 2. medicamente şi materiale sanitare. stabileşte reguli privind activitatea profesională. pe care îl supune spre aprobare directorului general. cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale.M. inclusiv: .Stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului. prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente. după caz. . 9. participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat. 13. 7.

stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului. alături de directorul general. constituirea arhivei spitalului. morţi subite etc. participă.întărirea disciplinei economico-financiare. în colaborare cu instituţiile acreditate. reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră. în conformitate cu legislaţia în vigoare. înaintează directorului general propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar.monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate. supervizează respectarea prevederilor în vigoare.îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor. 95/2006 şi la nivelul spitalului funcţioneză Consiliul ştiinţific. 21. prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente. 13. 16. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului. În conformitate cu Legea nr. 12. în condiţiile legii. 17. referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi. la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre. . şi are următoarea componenţă: 15 . analizează şi soluţionează sugestiile. . referitoare la activitatea medicală a spitalului. cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită. asigurarea confidenţialităţii datelor medicale. în conformitate cu legislaţia în vigoare. elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului.11. face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală desfăşurate la nivelul spitalului. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital. colaborând cu Colegiul Medicilor din România. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu. 22. sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital. 18. 15. care are rol de a coordona întreaga activitate de cercetare ştiinţifică medicală în cadrul spitalului.). 20. .elaborarea proiectului de plan de achiziţii al spitalului în limita bugetului estimat. în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului. . avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală. 19. 14. epidemii şi în alte situaţii speciale.

a disciplinei în unitatea sanitară.dezvoltarea resursei umane înalt performante a Spitalului şi promovarea cercetării de excelenţă în domeniile medicale prioritare la nivel european.Analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacientmedic-asistentă. Dr. Prof.de implicare a colectivelor clinicilor cu activitate de cercetare medicală în creşterea vizibilităţii ştiinţifice şi implicit medicale a Spitalului.membru.secretar Bartulov Lioara -consilier juridic Atribuţiile Consiliului Etic: . Dr. 1209/2006 la nivelul spitalului Consiliul Etic functioneaza in urmatoarea componenţă: Prof. Bedreag Ovidiu – consilier pe probleme de cercetare-dezvoltare. Jiga Lucian . Ungor Doina – Director de îngrijiri. obiectivele şi activităţile specifice ERA (European Research Area). . elaborarea si actualizarea anuala a politicilor si strategiilor in domeniul cercetării ştiinţifice medicale din cadrul clinicilor Spitalului. În conformitate cu Legea nr.P. MSP nr.membru. . univ. Dr.S. Asist. dr.asigurarea planificării strategice în domeniul său de competenţă. Dr. dr. Asist. 95/2006 şi ord. Mic Aurel Felix . med. Asist. dr. dr. Asist. .membru. Dema Alice – Preşedinte.membru Atribuţiile Consiliului Ştiinţific: . a normelor de comportament. Munteanu Mircea .- Dr. monitoriza si evalua politicile necesare realizarii obiectivelor nationale privind cercetarea stiintifica medicala. 16 . definind obiective strategice ale cercetării ştiinţifice medicale în Spital în concordanţă cu priorităţile. .fundamentarea. .de a aplica. princ. Ivănescu Georgiana – reprezentant D. BOGDAN CIPRIAN –Manager. . Zosin Ioana . Vărcuş Flore .. univ.identificarea şi atragerea resurselor de finanţare interne şi externe. univ.coordonarea activităţii celor şase nuclee de cercetare existente în structura Spitalului.

. cu ascultarea părţilor implicate. cât şi măsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului. a demnităţii umane şi propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale. .559/874/4017/2001 al C. în funcţie de caz măsuri de intrare în legalitate.S. dacă este cazul. Claici Dorin – Clinica Urologie. Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor.. Dr.Asist. Nuţă Cristina – Serviciu de evaluare statistică si informatică medicală. în cazurile terminale. la nivelul spitalului s-a înfiinţat şi funcţionează Comisia Medicamentului în următoarea componenţă: 17 .. Având în vedere necesitatea optimizării utilizării medicamentelor precum şi folosirea judicioasă a fondurilor băneşti destinate medicamentelor.Sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală. . la sesizarea unui pacient/aparţinător al acestuia.Nucleu de calitate. prin conduita lui. la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă funcţionează unitatea de control intern . propune. ale drepturilor pacienţilor. . Dr. atât cele sesizate.Procesul-verbal va fi înaintat managerului spitalului. univ. . . .Prof. Ascultarea părţilor trebuie consemnată în scris şi semnată de către acestea. având următoarea componenţă: . Sporea Ioan – Clinica Gastroenterologie.Procesul-verbal va fi întocmit numai după ce consiliul etic a efectuat o cercetare a cazului. Univ. a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenţei medicale.Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie.A. precum şi ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii.Dr.Analizează sesizările ce privesc plăţi formale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase.Dr. inclusiv. . . Roşca Adriana – Compartiment de Prevenire şi Control Infecţii Nosocomiale.N. personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă drepturile pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare.Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele. În vederea monitorizării permanente a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor. Nucleul de calitate funcţionează conform metodologiei de lucru elaborată prin Ordinul comun nr.Verifică dacă.Veghează pentru respectarea. . în vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislaţia în vigoare. a unor terţe persoane care pot aduce lămuriri suplimentare asupra cazului.

elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografie naţională şi internaţională şi pe condiţiile locale.stabilirea unei liste de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ.Dorina Costin. care să fie în permanenţă accesibile în farmacia spitalului. . pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa medicală. Petrica Ligia Farmacist Raluca Ionescu Atribuţiile Comisiei Medicamentului sunt stabilite prin dispoziţia nr. Bedreag Ovidiu – preşedinte Membri: Conf. Radu Daniela Dr.pr. . med. sef serviciu Resurse Umane . Ungor Doina.Membru Ec. Vlad Mihaela Dr. Velea Iulian Dr. . . susţinute cu buletine de analiză şi recomandări de experţi. aceasta din urmă trebuie să prezinte criteriile pe baza cărora se face recomandarea.verificarea continuă a stocului de medicamente de bază. obligaţiilor de serviciu cât şi a normelor de comportare. obligatorii.analiza referatelor de necesitate trimise direcţiunii în vederea aprobării şi avizarea lor de către medici specialişti corespunzători profilului de acţiune al medicamentului solicitat. Munteanu Mirela Dr.comisia poate solicita rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni. Nitu Razvan Dr. 1447/2005 de manager: . . având următoarea componenţă: Conf.comisia poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când acel tratament se consideră inutil. director de îngrijiri interimar .Preşedinte As.verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente şi analiza lor cu raportarea lunară a situaţiei financiare.stabilirea unei liste de medicamente de bază. . la cazuri bine selecţionate şi documentate medical. pe bază de referat.Membru 18 . Deleanu Alexandra Dr. . pentru soluţionarea cazurilor de nerespectare a regulilor de disciplină. Dr. Birsasteanu Florin .Dr. În conformitate cu Legea nr.53/2003 şi cu aprobarea Comitetului Director funcţionează Comisia de Disciplină care-şi exercită atribuţii conform legislaţiei în vigoare. Dr.

Dr.Dr. Simona Crişan – reprezentant Sindicatul Medicilor din judeţul Timiş. .Bartulov Lioara.Dr. . La nivelul spitalului s-a constituit un Comitet de securitate şi sănătate în muncă cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii. Resurse Umane.Membru Reprezentant al . . consilier juridic .Bartulov Lioara. Nediglea Ioan .Dr. Parv Florina . în următoarea componenţă: .Dr. Lacatusu Adrian . . Hanas Dorin . consilier juridic Tilincă Mircea. Dr. Laitin Mihail . în următoarea componenţă: .Ec.Doina Ungor – Director de îngrijiri. Dorina Costin – şef Serv.Conf. .Dr. . Dr.Prof. medic primar Roth Veronica Sindicatului Atribuţiile Comisiei de Disciplină: . Dema Alice -presedinte Mmbrii: . Minciu Radu . având următoarea componenţă: 19 .analiza gradului de vinovăţie a salariatului precum şi consecinţele abaterii disciplinare.verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat.Dr. În conformitate cu Legea nr.Prof. Dr. Groza Mircea .Conf. Simu Mihaela . 95/2006 şi la nivelul spitalului se constituie Comisia de analiză a decesului.Roth Veronica – reprezentant SANITAS. Craina Marius .Membru .stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită.efectuarea cercetării disciplinare prealabile. Jiga Lucian La nivelul spitalului s-a constituit şi funcţionează Comisia de dialog social.Dr.Dr. Rosu Doina. . Dr.

.informează inspectoratele de protecţie a muncii despre starea protecţiei muncii în propria unitate. precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an.Ungor Doina Dragomir Vasile Balog Tiberiu Ing.analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producţie ( organizatorice.aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă . etc. Grecu Mihai Ilian Adriana Reprezentanţii salariaţilor: Dr. . inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă. cu privire la 20 . Gavreliuc Lucian Dr.Preşedinte: DR. . scris. . privind materiile prime utilizate. . existenţi la locurile de muncă. BOGDAN CIPRIAN Reprezentanţii angajatorului: As.pr. . Toma Carmen Roth Veronica MMM: Dr.Anca Husac Atribuţiile Comitet de securitate şi sănătate în muncă: .efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă. . tehnologice. Smultea Ligia Secretar: Şef SIPP .urmăreşte aplicarea acestui program.chimist Gîju Sorin As. Murariu Marius As..analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.).dezbate raportul.Ţimbotă Gabriela Ec. . cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii. Bulica Mihaela Ing.efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale.med.urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă. .

inclusiv cu capital străin. Numărul acestora se stabileşte prin contractul de muncă aplicabil. structura spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. care desfăşoară activităţi pe teritoriul României. se pot înfiinţa mai multe comitete de securitate şi sănătate în muncă. comitetul de securitate şi sănătate în muncă se organizează la angajatorii persoane juridice la care sunt încadraţi cel puţin 50 salariaţi. cu o durată mai mare de 3 luni.G. la nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate şi sănătate în muncă.- situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI Pentru asigurarea asistenţei medicale. acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat precum şi programul de protecţie a muncii pentru anul următor. Componenţa. 2862011. atribuţiile specifice ale acestuia vor fi îndeplinite de responsabilul cu protecţia muncii numit de angajator.2010 cuprinde: 21 . În cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teritorial. 2 membrii. comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în cadrul persoanelor juridice din sectorul public. un exemplar din acest raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protecţie a muncii. 475/20. H. inspectorul de muncă poate cere înfiinţarea acestor comitete şi pentru angajatorii la care sunt încadraţi mai puţin de 50 salariaţi. atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt reglementate prin ordin al Ministrului muncii şi solidarităţii sociale. cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii. verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă ce au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă. nr. ţinând seama de factorii de risc identificaţi. un reprezentant al organizaţiei sindicale şi un secretar . vătămătoare sau periculoase. verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie. fiecare comisie având în componenţă un preşedinte. în cazul în care condiţiile de muncă sunt grele.R. La nivelul spitalului functioneaza Comisia de angajare şi promovare a personalului şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor conf.05. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar. În situaţia în care nu se impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă. privat şi cooperatist.

Chirurgie Oncologică .Secţia Clinică Diabet Zaharat.din care : .Compartiment Clinic Endocrinologie . Medicină internă .Comp.Secţia Clinică A.Comp.Secţia Clinică Chirurgie Generală I din care : . Microchirurgie vasculara .Compartiment Chirurgie Artroscopica .Secţia Clinică Nefrologie .T.Comp.Secţia Chirurgie Vasculară din care: .Comp. recuperare cronici (cazuri care necesita spitalizare mai indelungata) . Nutriţie şi Boli Metabolice din care : .Compartiment Chirurgie Spinală .recuperare cronici(cazuri care necesita 22 45 paturi 9 paturi 35 paturi 40 paturi 15 paturi 40 paturi 10 paturi 62 paturi 16 paturi 62 paturi 55 paturi 25 paturi 27 paturi 6 paturi 80 paturi 60 paturi 5 paturi 58 paturi 5 paturi 5 paturi 48 paturi 5 paturi 48 paturi 5 paturi 10 paturi 3 paturi 5 paturi 60 paturi 5 paturi 5 paturi .T.Comp.Secţia Clinică Gastroenterologie . flebologie . recuperare cronici (cazuri care necesita spitalizare mai indelungata) .Secţia Clinică Chirurgie Generală II .Secţia Clinică Neurochirurgie din care: .I din care : .Secţia Clinică Chirurgie Generală III din care : .Compartiment Terapie Intensivă Coronarieni .Comp.Compartiment Dializă Peritoneală .Compartiment Transplant Renal . Casa Austria . recuperare cronici (cazuri care necesita spitalizare mai indelungata) .Secţia Clinică Neurologie I din care: .Secţia Clinică Urologie .Compartiment Clinic Medicină Internă .Secţia Clinică Neurologie II din care: . Toxicologie -A.Comp.Secţia Clinică Ortopedie şi Traumatologie I.Secţia Clinică Cardiologie .Comp.I.Statie de Hemodializă 4 aparate ..Comp.

Comp.Secţia Clinică ORL din care : .Chirurgie artroscopică(hemofilie) .Comp.Recuperare Posttraumatică .Secţia Clinică Obstetrică Ginecologie I din care : . Cardiologie Infantilă . Diabet Zaharat.UPU .SMURD -Unitate de Transfuzie Sanguina Clădire „Casa Austria” .Comp recuperare cronici(cazuri care necesita spitalizare mai indelungata) .Compartiment Terapie Intensivă .Compartiment Prematuri .Compartiment ORL copii .Comp.Chirurgie Spinală .Secţia Clinică Psihiatrie II din care: . Fertilizare în vitro . Nutriţie şi Boli Metabolice .Unitate Arşi Grav .comp. Microchirurgie Reconstructivă din care : .spitalizare mai indelungata) .Secţia Clinică Neonatologie din care : .Compartiment Chirurgie Generală (Politraumatisme) 3 paturi 55paturi 3 paturi 5 paturi 3 paturi 50 paturi 15 paturi 32 paturi 38 paturi 8 paturi 8 paturi 55 paturi 8 paturi 8 paturi 8 paturi 25 paturi 20 paturi 5 paturi 67 paturi 12 paturi 33 paturi 8 paturi 40 paturi 5 paturi 17 paturi 23 .Secţia Clinică Chirurgie Plastică.Compartiment Terapie Intensivă .Comp.Comp.Compartiment ORL adulţi .Secţia Clinică Psihiatrie I din care: .Secţia Clinică Ortopedie şi Traumatologie II din care : .Secţia Clinică Obstetrică Ginecologie II .Secţia Clinică Pediatrie din care : .Comp.recuperare cronici(cazuri care necesita spitalizare mai indelungata) .

Serviciul de Evaluare Statistică şi Informatică Medicală .Spitalizare de zi paturi 5 63 .Serviciul de Anatomie Patologică .Compartiment prosectură .Farmacie .Fişiere 24 .Compartiment Computer Tomograf *) .II.Compartiment histopatologie .III şi chirurgie vasculară .Compartiment citologie .Centru de Sănătate Mintală cu Staţionar de zi .Sterilizare .Laborator Clinic de Analize Medicale .Cabinet Oncologie Medicala Copii .Compartiment RMN *) .13 săli de operaţii) blocul operator I şi II functionează în clădirea centrală) .Cabinete Planificare Familială .174 paturi . Nutriţie şi Boli Metabolice .Bloc operator III ( clădirea in care funcţioneză secţiile de ortopedie şi traumatologie) .Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală .Compartiment psihiatrie de legătură .50 de locuri .Bloc Operator IV ( clădirea “ Casa Austria”) .Centrul Regional de Imunologie de Transplant .Bloc operator V (în clădirea în care funcţionează secţiile de obstetrică – ginecologie şi ORL) .Compartiment de Prevenire şi Control al infecţiilor nosocomiale .Laborator de Explorări Funcţionale .Bloc operator I – secţii clinice neurochirugie şi urologie 7 săli operaţii .TOTAL : 1. Nutriţie şi Boli Metabolice – Copii .Laborator Genetică Medicală .Cabinet Diabet Zaharat.Bloc operator II (secţii chirurgie generală I.Cabinete Diabet Zaharat.Însoţitori paturi .Laborator de Medicină Nucleară .Compartiment de Endoscopie Digestivă .

Păltiniş nr.Cabinet Chirurgie Plastică – Microchirurgie Reconstructivă .Cabinet Gastroenterologie/Endoscopie .Cabinet Oftalmologie .Cabinet Gastroenterologie .Cabinet Reumatologie .Cabinet Neurochirurgie .Cabinet Medicină Internă .Cabinet Endocrinologie .Cabinet Psihiatrie .Cabinet Genetica Medicală/Neonatologie .Cabinet Chirurgie maxilo-facială .Cabinet Chirurgie Infantilă .Cabinete Obstetrică-Ginecologie .Cabinet Recuperare.Cabinete Endocrinologie .Sala de Tratamente Str.Fişier .Cabinet Ginecologie Infantilă 25 .Cabinet ORL .Cabinet Neurologie .Cabinete Pediatrie-Mucoviscidoză . Medicina Fizica şi Balneologie .Cabinet Nefrologie .Cabinet Cardiologie .Laborator Analize Medicale .Cabinete Chirurgie Generală .Cabinet Stomatologie ( asigurare şi urgenţe) AMBULATORIUL INTEGRAT CU CABINETE ÎN SPECIALITĂŢILE: .Cabinet chirurgie vasculara .Cabinet Cardiologie .Cabinet Dermato-Venerologie .Cabinet Alergologie şi Imunologie .Cabinet Psihologie ..Cabinet Urologie .Cabinet Nefrologie .Cabinet Neuropsihiatrie Infantilă .Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală .5 – Cabinete pentru copii .Cabinet Ortopedie şi Traumatologie .

Nucleu de cercetare chirurgie plastică.Fişier AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPORTIVI .Cabinet Hematologie/Alergologie .Sala de Tratament AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU STUDENŢI .Cabinet Oftalmologie .Centrul Clinic Judeţean de Diabet Zaharat.Nucleu de Cercetare Boli Genetice.Cabinet Dermato-Venerologie .Fişier .Cabinet Chirurgie Generală .Cabinet ORL .Sterilizare .Fişier Activitate de cercetare: .Cabinete Medicină Sportivă ..Cabinet Obstetrică-Ginecologie . Metabolice şi Nutriţionale la Copil .Laborator Recuperare.Nucleu de Cercetare Imuno-Fiziologie şi Biotehnologii .Cabinet Oftalmologie .Nucleu de cercetare ATI – toxicologie clinică şi terapeutică La nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă funcţionează : .Cabinet Medicină Internă .Nutriţie şi Boli Metabolice 26 . Fertilizare în Vitro şi Embriotransfer .Sala de Tratament . Medicina Fizica şi Balneologie .Sala Cultura Fizica Medicală .Nucleu de Cercetare Laparoscopie.Cabinet Psihiatrie .Cabinete Pediatrie .Cabinet Stomatologie .Cabinet Medicină Internă / Cardiologie .Nucleu de cercetare ortopedie şi traumatologie . microchirurgie reconstructivă .Sala de Gimnastică Medicală .Cabinet ORL .Cabinet Ortopedie şi Traumatologie .

formează continuu personalul propriu şi formează în medicina de urgenţă alte categorii de personal medical. experimentale). .colaborează cu laboratorul de medicină legală în cazurile prevăzute de lege. prelucrează şi raportează adecvat informaţia medicală. protocoale de proceduri şi manopere 27 .triază urgenţele la prezentarea la spital.primeşte.asigură consult de specialitate în echipa cu medicii de gardă din spital pentru stabilirea secţiei în care urmează să se interneze pacienţii. .asigură asistenţa medicală de urgenţă pentru urgenţe majore şi echipele mobile de intervenţie. stochează. Acest plan cuprinde distinct pentru fiecare secţie de profil. stabileşte tratamentul iniţial al tuturor urgenţelor cu prioritate urgenţe majore.. . .Centrul de Referinţă Judeţean de Planificare Familială .Aparat funcţional Principalele atribuţii ale Compartimentelor şi serviciilor din structura SCJUT: UPU – SMURD: . biochimice. . Activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale se organizează de către medicul epidemiolog din cadrul compartimentului şi se desfăşoară pe baza unui plan propriu de supraveghere şi control a infecţiilor nosocomiale.efectuează cercetări histo-patologice a materialului provenit de la necropsie . .colaborează cu celelalte laboratoare din carul spitalului în vederea efectuării unor cercetări complementare speciale ( bacteriologice. stabilizarea şi reevaluarea pentru pacienţii care necesită internare. acestea fiind obligaţii profesionale şi de serviciu pentru toate categoriile de personal medicosanitar şi auxiliar sanitar din spital.monitorizează. .asigură tratament.înregistrează. Compartimentul de Prevenire şi Control a Infecţiilor Nosocomiale: Are ca atribuţii supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale.Centrul naţional de mucoviscidoză . tratează şi reevaluează pacienţii care necesită internare.face investigaţii clinice şi paraclinice necesare stabilirii diagnosticului şi începerii tratamentului iniţial.Centrul Regional de Imunologie de Transplant . . . Serviciul de Anatomie Patologică: .

asigură monitorizarea şi controlarea pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la controalele programate la solicitarea medicului curant pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi.Medic coordonator: . necesare pentru implementarea activităţilor programate.d-nul Dr.traumatologie .profesionale. Pătraşcu Jenel. standarde de îngrijire şi de tehnici aseptice şi alte normative specifice privind condiţiile de cazare.Cojocaru Mihail.asigură consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei internaţi în alte spitale. Tilinca Mircea.d-nul Asist. univ.asigură stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu. .  Bloc operator IV . medic primar • Bloc operator III . . Ambulatoriul integrat . chirurgie generală .d-nul Dr. Conducerea activităţii la Blocurile Operatorii este asigurată de medicul coordonator şi asistenta şefă • Bloc operator I . igienă şi alimentaţie. medic primar ortopedie .Medic coordonator . Farmacie În cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă funcţionează 4 farmacii cu circuit închis. Farmaciile asigură şi gestionează întreaga medicaţie necesară bolnavilor internaţi.d-nul Dr. Dr. medic specialist specialitate chirurgie plastica. microchirurgie reconstructiva 28 .asistentă medicală .Medic coordonator: .Goga Andrei – medic primar neurochirurgie • Bloc operator II .Medic coordonator .d-na Graur Ioana .d-na Uliţa Jagodiţa – asistentă medicală principală – asistentă şefă.

Craina Marius. Dr. CHIR.I. medic primar obstetrică – ginecologie .I. medic specialist ATI.d-na Ciobanu Ecaterina – asistentă medicală principală.. Marius Păpurică. PLASTICĂ ŞI REPARATORIE „ CASA AUSTRIA” CLINICA NUTRIŢIE NEUROLOGIE I NEUROLOGIE II PSIHIATRIE I PSIHIATRIE II CARDIOLOGIE A.  Activitatea de Anestezie pentru toate Blocurile operatorii va fi coordonată de d-nul Asist. paturi 1 2 1 3 4 2 1 2 2 5 2 2 1 1 2 2 5 7 3 5 . Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara asigură asistenţă medico– chirurgicală în regim de Spitalizare de zi în următoarele clinici: Clinica A. Dr.d-na Mitroi Simona – asistentă medicală.  Bloc operator V .d-nul Conf. asistentă medicală principală. univ.T.  Activitatea Sterilizare pentru toate Blocurile operatorii va fi coordonată de d-na Ilian Adriana.T.Medic coordonator: . PEDIATRIE CHIRURGIE VASCULARĂ GASTROENTEROLOGIE ORTOPEDIE – TRAUMATOLOGIE I ORTOPEDIE – TRAUMATOLOGIE II NEUROCHIRURGIE UROLOGIE 29 Nr. CORONARIENI CHIRURGIE I CHIRURGIE II CHIRURGIE III OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE NOU – NĂSCUŢI POLITRAUMATISME „ CASA AUSTRIA” CLINICA DE ARŞI.

. .efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar. 1. aprovizionare . .transport. în ceea ce priveşte stocurile disponibile. corespunzător comenzilor şi contractelor emise. în limita creditelor aprobate. . Pentru constituirea serviciului este necesar un număr de minim 5 posturi iar pentru constituirea biroului este necesar un număr de minim 3 posturi.întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile. . . informatică şi statistică medicală. supranormative.organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare împreună cu celelalte birouri şi servicii din unitate.organizarea evidenţei tehnico-operative şi gestionare. Serviciului financiar – contabilitate . . Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă are în structură servicii şi birouri funcţionale : financiar . resurse umane.participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii. administrativ.contabilitate. . este subordonat Directorului financiar contabil (birou financiar. financiară şi administrativă. asigurarea ţinerii lor corecte şi la zi. birou contabilitate) şi are următoarele atribuţii: .se ocupă de creditele necesare. .exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale. fără mişcare sau cu mişcare lentă sau pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri.ENDOCRINOLOGIE MEDICINĂ INTERNĂ NEFROLOGIE 5 3 2 Asistenţa medico – chirurgicală în regim de Spitalizare de zi este asigurată de întreg personalul angajat. juridic şi audit. SERVICII ŞI COMPARTIMENTE FUNCŢIONALE Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin cu privire la activitatea economică. B.întocmirea proiectelor privind bugetul de venituri şi cheltuieli. 30 .organizarea contabilităţii conform prevederilor legale şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor. în cadrul programului normal. conform graficelor de lucru.organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor constatate. urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii.

de promovare.Urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale. .Stabileşte şi actualizează conform reglementărilor legale.Asigură introducerea în baza de date a informaţiilor referitoare la personal şi actualizează baza cu datele noilor angajaţi.Operează în carnetele de muncă toate modificările privind funcţia. perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul unităţii. este subordonat sef serviciu Resurse Umane ( birou salarizare.Întocmeşte lucrările de salarizare lunar. . .Gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirea rapoartelor/fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale. 2. în conformitate cu prevederile legale. . . . Serviciul Resurse Umane.Efectuează lucrări privind încheierea.Fundamentează fondul de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli. .Aplicarea legislaţiei în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea. evaluarea. modificarea. . a numărului de posturi.Asigură întocmirea documentaţiilor privind modificarea/actualizarea organigramei spitalului. suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii.Asigură gestiunea carnetelor de muncă.verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei.Întocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate pentru personalul din unitate. .luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului şi pentru recuperarea pagubelor produse. a regulamentului de organizare şi funcţionare.Asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor verbale ale comisiilor. birou personal) şi asigură : . .Execută lucrările de normare a personalului aplicând criteriile de normare din normativele în vigoare. . . a statului de funcţiuni.întocmirea propunerilor de plan casă pentru plăţi în numerar. . .. 31 . . salariile de încadrare şi celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul unităţii. salariul şi alte sporuri salariale pe baza contractelor de muncă. conţinutului şi legalităţii operaţiunii. .Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor. .Calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare.

.Întocmeşte orice alte lucrări prevăzute de Codul Muncii.Întocmeşte documentaţia privind sancţionarea personalului unităţii în baza raportului Comisiei de Disciplină. trimestrial. . 3.întocmeşte centralizatoare de diagnostice şi proceduri care se transmit la Direcţia de Sănătate Publică.întocmeşte raportul de decontare a serviciilor spitaliceşti pe baza grupelor de diagnostice. .întocmeşte situaţii prin care se informează conducerea spitalului cât şi şefii de secţie despre indicatorii obţinuţi.calculează indicatorii specifici prin care se analizează activitatea spitalului.Asigură operarea programărilor şi efectuării concediilor de odihnă ale angajaţilor. 4. . atribuţiile sale fiind: .respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor de bunuri. trimestrial.analizează indicatorii pe spital. 32 . lunar. Direcţia judeţeană de Statistică. . .aprovizionarea ritmică şi la timp cu toate bunurile. ICM.Întocmeşte formalităţile în vederea acordării de concedii cu/fără plată şi şine evidenţa acestora. . anual.Eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau drepturile salariale.Stabileşte salariile de bază ale personalului contractual ca urmare a evaluării anuale. Serviciul aprovizionare-transport asigură : .Întocmeşte documentaţia privind acordarea salariilor de merit pentru personalul din cadrul Serviciului. . . Serviciul de Evaluare statistică si informatică medicală colectează datele la nivel de secţie lunar.Întocmeşte documentaţia privind acordarea premiilor anuale (al 13-lea salariu). medicamentele şi materialele necesare bunului mers al activităţilor medicale. orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii privind problemele specifice serviciului RU. administrative şi tehnice. . CJAS..Execută la termenul precizat.Întocmeşte şi transmite situaţiile periodice solicitate de ASP. cazurile nevalidate. Direcţia Judeţeană de Finanţe. . anual şi se prelucrează în vederea trimiterii spre INCDS. . . . conform legii.

.reprezintă şi apără interesele spitalului în faţa organelor administraţiei de stat. . regularitate. Compartiment juridic. aparatură în cele mai bune condiţii. . în baza delegaţiei date de conducerea spitalului.urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organele de conducere şi serviciilor interesate atribuţiile ce le revin din acestea. .participă la negocierea şi încheierea contractelor. .urmărirea distribuirii judicioase a materialelor în secţiile şi serviciile spitalului. . 5.coordonarea activităţii magaziilor. asigurând condiţii optime de păstrare şi depozitare a bunurilor.asigură consilierea managerului general.. are următoarele atribuţii: . .recepţionarea calitativă şi cantitativă a materialelor. 6. actele care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului precum şi orice alte acte care produc efecte juridice. . în conformitate cu normele în vigoare. materiale. . instrumentar.execută la termenul precizat.coordonarea activităţii colectivului de licitaţii electronice. 33 . a instanţelor judecătoreşti şi a altor organe cu caracter jurisdicţional. .elaborează planul anual şi planul strategic de audit intern.asigură aprovizionarea unităţii cu alimente. economicitate.efectuează activităţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management şi control sunt conforme cu normele de legalitate.intră în relaţii cu secţiile şi serviciile din spital şi cu furnizorii de materiale şi medicamente.încheierea contractelor economice cu furnizorii.avizează la cererea conducerii. .urmărirea încheierii şi derulării contractelor de achiziţii publice. orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii privind problemele specifice serviciului aprovizionare-transport. precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege. eficienţă şi eficacitate. . Compartimentul Audit. întocmirea şi urmărirea graficului de livrări pentru materialele necesare unităţii. . .raportează imediat conducătorului spitalului în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii. alimentelor primite de la furnizori şi asigurarea transportului acestora în condiţii igienico-sanitare. are următoarele atribuţii: .

dar care nu este de specialitate.asigură întreţinerea curăţeniei. instruire). diagnosticare probleme şi reparaţii hardware. .Realizarea situaţiilor urgente cerute de diverse compartimente: Resurse Umane. . are în principal următoarele atribuţii: . .asigură păstrarea arhivei spitalului conform normelor legale.7. .Administrarea reţelei de calculatoare. Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie 34 . . implementarea şi dezvoltarea aplicaţiilor cerute de către departamentele SCJUT. . orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii privind problemele specifice serviciului administrativ. Casa de Asigurări de Sănătate Timiş. etc.execută la termenul precizat. . 9.asigură întreţinerea clădirilor. Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş.Programarea. a INTRANET-ului şi INTERNET-ului în SCJUT şi are în principal următoarele atribuţii: . Serviciul Administrativ. MSP. .Instruirea personalului Spitalului. implementare.Colaborarea cu Serviciul Resurse Umane şi Biroul Financiar pentru raportarea situaţiilor către Casa Teritorială de Pensii Timiş. autentificarea staţiilor şi utilizatorilor pe server pentru acces la reţea.Întreţinerea şi dezvoltarea site-ului www.Întreţinerea calculatoarelor din reţeaua Spitalului: instalare/reinstalare sisteme de operare şi aplicaţii pe staţiile de lucru. 8. care lucrează cu calculatorul. . . .ro.Urmărirea stării de funcţionare a tuturor echipamentelor aflate în dotare şi pe care rulează aplicaţii ale Oficiului de Calcul.hosptm. în vederea exploatării echipamentelor şi aplicaţiilor la performanţe optime. soft. manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor. .Propuneri pentru oganizarea şi dezvoltarea sistemului informatic al Spitalului. . Serviciul de informatică asigură condiţiile pentru buna funcţionare a sistemului informatic (infrastructura. Birou Salarii. asigurarea remedierii defecţiunilor apărute. instalaţiilor şi inventarului spitalului. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş.asigură măsurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativgospodăresc în condiţii de eficienţă maximă. Birou Personal.asigură efectuarea inventarierii patrimoniului în condiţiile şi la termenele stabilite prin acte normative. .asigură recepţionarea .

Informarea angajatorului. la recomandarea medicului de medicina muncii.Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă.Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă. care se consemnează în fişa postului. . stabilite prin fişa postului. sarcină de muncă. . Serviciul SIPP are următoarele atribuţii: .Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie.Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.Evidenţa posturilor de lucru care. . mijloace de muncă / echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă. .Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi /sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă.Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul SCJUT funcţionează SIPP în subordinea directă a angajatorului.Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire. .Participarea la cercetarea evenimentelor. .Evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare. stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă. . .048 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. . conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 35 . precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.1.Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din unitate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie. ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii. .Elaborarea programului de instruire – testare la nivelul întreprinderii şi / sau unităţii. . în scris. necesită testarea aptitudinilor şi / sau control psihologic periodic. . asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite.Verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie.În confomitate cu HGR nr. asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie. ce revin lucrătorilor. . privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă. . respectiv executant.Evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente. .1425/oct. stabilirea tipului de semnalizare necesar.

angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat. pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. medicul de medicina muncii.Colaborarea cu lucrătorii şi / sau reprezentanţii lucrătorilor. propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secţiei/laboratorului sau serviciului medical şi răspunde de realizarea planului aprobat. 2. 6. pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului. . .Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi. . 5. îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei respective şi răspunde de calitatea actului medical. prevăzuţi în anexa la prezentul contract de administrare. 4. adecvate la necesarul de servicii medicale specifice secţiei/laboratorului sau serviciului medical. elaborate cu sprijinul compartimentului economico-financiar. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI MEDICAL A. investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii în anul bugetar respectiv. în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie. 8. Medic Şef Secţie:  În domeniul organizării şi structurii unităţii şi a personalului: 1.Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din unitate. răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medicosanitar din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical. fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei/laboratorului sau serviciului medical. evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei/laboratorului sau serviciului medical. 9. 7. 36 ..Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă. aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului. PERSONAL MEDICAL CU STUDII SUPERIOARE 1. răspunde de crearea condiţiilor necesare acordării de asistenţă medicală de calitate de către personalul din secţie/laborator sau serviciul medical.Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători. organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical. . cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor. înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiei/laboratorului sau serviciului medical. 3.

avizează tratamentul. în funcţie de volumul de activităţi. 18. în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 12. alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale în cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical. organizează. pe categorii şi locuri de muncă. răspunde de respectarea la nivelul secţiei/laboratorului sau serviciului medical a regulamentului de organizare şi funcţionare. propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare. avizează şi răspunde de modul de completare. 13. răspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare. supervizează conduita terapeutică. pentru personalul aflat în subordine. aprobă internarea pacienţilor în secţie. cu excepţia internărilor de urgenţă. întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei/laboratorului sau serviciului medical. a indicaţiilor operatorii şi programului operator pentru pacienţii internaţi în cadrul secţiei. în vederea aprobării de către manager. procedurilor şi dispoziţiilor conducerii. propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal. procedurilor şi protocoalelor. 19. conform reglementărilor legale. prescrierea investigaţiilor paraclinice. în conformitate cu legislaţia în vigoare. întocmirea şi arhivarea documentelor medicale eliberate în cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical. 17. conform structurii organizatorice şi fişei postului. pe care îl supune aprobării managerului. 22. coordonează activităţile de control al calităţii serviciilor acordate de personalul medicosanitar din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical potrivit ghidurilor. înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale secţiei/laboratorului sau serviciului medical. 25. pe care o supune aprobării managerului spitalului. propune planul de formare şi perfecţionare a personalului aflat în subordine.10. 20. în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice. 23. 21. fonduri ale comunităţii locale ori alte surse. pe care le înaintează spre aprobare managerului. 11. prevăzuţi în anexa la prezentul contract de administrare. conform reglementărilor legale în vigoare. a regulamentului intern al spitalului. răspunde de utilizarea optimă a sistemului informatic aflat pe secţie . 37 . 16. 15. hotărăşte oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 de ore de la internare. 24. a regulamentului intern al spitalului. pe baza criteriilor de internare. 14. urmăreşte şi evaluează activitatea de instruire şi performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă. inclusiv din donaţii. stabileşte atribuţiile care vor fi prevăzute în fişa postului pentru personalul din subordine. face propuneri comitetului director privind necesarul de personal. igienă. elaborează fişa postului pentru personalul aflat în subordine.

31. 33. prevenire şi control din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical.dezvoltare. sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea secţiei/laboratorului sau serviciului medical. precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere.fundamentează şi susţine în faţa conducerii bugetul de venituri şi cheltuieli a secţiei. 28. păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi. în domeniul financiar îndeplineşte atribuţiile conducătorului compartimentului de specialitate. răspunde de soluţionarea sugestiilor. 32. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional. financiar-economici.stabileşte obiectivele secţiei în corelaţie cu obiectivele şi scopurile manageriale ale conducerii SCJUT. răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din subordine şi ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora. în conformitate cu reglementările legale în vigoare. informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea secţiei/laboratorului sau serviciului medical.stabileşte obiectivele anuale de învăţământ. . răspunde de încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din subordine. instruire a personalului medical şi nemedical al secţiei.organizează şi răspunde de activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică medicală desfăşurată în secţie. care urmează să fie implementate la nivelul secţiei/laboratorului sau serviciului medical. propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital. . 38 . propune protocoale specifice de practică medicală. 30. conform normelor şi procedurilor legale. care se aprobă de conducătorul spitalului.stabileşte obiectivele pe termen scurt (anual) şi pe termen lung a activităţii de cercetare .  Fixarea şi realizarea obiectivelor specifice din activitate: . şi face propuneri de angajare a cheltuielilor cu medicamentele şi materialelor sanitare. .  Gestiunea eficientă a bugetului primit: . asigură monitorizarea şi raportarea la termen indicatorilor specifici activităţii medicale. cu aprobarea consiliului medical. .propune la începutul anului planul de învăţământ / instruire şi planul de cercetare ştiinţifică medicală al secţiei clinice universitare pe care o conduce.propune conducerii necesarul de posturi în secţie pe baza normativelor şi a BVC al secţiei. 29.26. potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 27. .

face propuneri de dotare materială corespunzătoare necesităţilor secţiei. imediat foloseşte investigaţiile paraclinice efectuate ambulator. auxiliar şi elementar sanitar cu care lucrează. Examinează zilnic bolnavii şi consemnează în Foaia de Observaţie evoluţia explorărilor de laborator. Răspunde de activitatea medicală din saloanele ce îi sunt repartizate de şeful clinicii. Răspunde de activitatea rezidenţilor pe care îi are în pregătire. 39 . În cazul în care este angajat al UMF şi desfăşoară activitate integrată participă la realizarea de proiecte de finanţare prin programe naţionale şi internaţionale a cercetării ştiinţifice medicale în spital. Informează ofiţerul de serviciu despre orice eveniment din gardă. Controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfăşurată de personalul mediu. Raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare. Medicul primar răspunde şi conduce echipa de gardă conform graficului lunar. Medic primar.organizează şi asigură efectuarea periodică a inventarierii bunurilor aflate în dotarea secţiei. Comunică zilnic medicului de gardă bolnavii gravi pe care îi are în îngrijire şi care necesită supraveghere deosebită. .semnează statele de plată şi toate documentele specifice de muncă din aria de competenţă. Asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice. participând şi la desfăşurarea de studii clinice în spital. supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare sanitare iar la nevoie le efectuează personal.. Întocmeşte şi semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijeşte. Recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al bolnavilor. propune şi justifică modificarea bugetului alocat secţiei în funcţie de nevoile acesteia. . alimentaţia şi tratamentul corespunzător. gestionează eficient bugetul stabilit de către conducerea SCJUT. specialist – din secţiile cu paturi: Examinează bolnavii imediat la internare şi completează Foaia de Observaţie în primele 24 de ore iar în cazuri de urgenţă. 2. precum şi a normelor de protecţia muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă. În cazul în care este medic coordonator pe spital pe perioada gărzii răspunde de activitatea medicală de urgenţă a întregului spital şi soluţionează toate problemele ivite. Prezintă medicului şef de secţie situaţia bolnavilor pe care îi are în îngrijire şi solicită sprijinul acestuia ori de câte ori este necesar.

modificai ale programelor analitice amintite insa numai dup 40 . interpretează si răspunde de IQC pentru analizoarele de mai sus. materiale adecvate puse la dispoziţie in acest scop de conducerea laboratorului. utilizând. Efectuează si răspunde de calibrarea analizoarelor automate din compartimentul de lucru si/sau pe care le are in responsabilitate. Asigură consultaţii de specialitate în ambulator conform programului întocmit de medicul şef al secţiei. Intocmeste si semnează documentele privind investigaţiile efectuate. În cazul în care este angajat al UMF şi desfăşoară activitate integrată participă la realizarea de proiecte de finanţare prin programe naţionale şi internaţionale a cercetării ştiinţifice medicale în spital. Răspunde prompt la solicitai in caz de urgente medico-chirurgicale ce necesita investigaţii de laborator si/sau la consult cu alţi medici. in cazuri justificate. Medic primar. interpretează rezultatele obţinute. Asigură contravizita şi gărzile în secţie potrivit graficului de muncă stabilit de către medicul şef de secţie sau în situaţii deosebite. conform solicitării. conform prospectelor existente in kiturile de reactivi. Face parte din echipa operatorie în intervenţiile chirurgicale care se efectuează bolnavilor aflaţi sub îngrijirea lui. recomandate de producătorii aparatelor). potrivit indicaţiilor şi programului stabilit de medicul de secţie. prin metode manuale (aplicând tehnicile standard de laborator) si automate (aplicând tehnicile din manualele de utilizare. Întocmeşte formele de externare ale bolnavilor şi redactează orice act medical aprobat de conducerea spitalului în legătură cu bolnavii pe care îi are sau i-a avut în îngrijire. Prezint cazurile deosebite medicului sef de laborator. 3. participând şi la desfăşurarea de studii clinice în spital. Răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă şi la consulturile din aceiaşi secţie şi alte secţii şi colaborează cu toţi medicii din secţiile şi laboratoarele din spital în interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor. Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de şeful de secţie şi conducerea spitalului. ţinuta şi comportamentul personalului în subordine şi al bolnavilor pe care îi are în îngrijire. Răspunde de înscrierea protocolului operator în condica de intervenţii chirurgicale şi în foaia de observaţie a bolnavului. in toate cazurile. din dispoziţia acestuia. Efectuează si răspunde de introducerea programelor analitice in analizoarele automate.Răspunde de disciplina. specialist – Laborator Efectuează analize si investigaţii medicale de specialitate din produsele biologice prezentate pentru analiza in laboratorul clinic. putând realiza. de asemenea efectuează.

îndrumă si răspunde de activitatea profesionala a personalului aflat in subordinea sa în compartimentul de lucru. conducerea laboratorului. conducerea laboratorului despre defecţiunile si/sau funcţionarea anormala a analizoarelor menţionate la pct. Verifică. in scris. in funcţie de disponibilul existent in compartiment. după încunoştiinţarea si avizarea primita din partea conducerii laboratorului. Verifica si răspunde de îndepărtarea reziduurilor biologice rezultate din activitatea specifica compartimentului. Solicita intervenţia service si întretinere tehnica periodica atunci când este cazul. a solicitărilor lunare si suplimentare de reactivi si materiale de laborator necesare desfăşurării activităţii specifice. inclusiv a celor menţionate mai sus. Verifica si răspunde de realizarea si menţinerea curăţeniei si dezinfecţiei la locul de munca. precum si rezultatele obţinute in urma analizării produselor biologice pe analizoarele automate. despre eventualele nereguli constatate la reactivii si materialele de laborator eliberate spre utilizare si face propuneri pentru eliminarea sau remedierea situaţiilor ivite. Verifica si răspunde de stocarea produselor biologice conform instrucţiunilor primite din partea conducerii laboratorului. Foloseşte corect si răspunde de bunurile aflate in cadrul compartimentului de lucru si/sau pe care le are in grija si ia masuri. pentru conservarea. conform normelor legale in vigoare. răspunde de utilizarea judicioasa a acestora. conform dispoziţiilor stabilite de conducerea laboratorului. Interpretează si verifica toate testele de laborator efectuate manual in compartimentul de lucru. Urmăreste introducerea in practica a metodelor si tehnicilor noi de laborator. înlocuirea lor. in scris. Verifica si autorizează eliberarea in scris. conform normelor legale in vigoare. daca este cazul. tehnicii de calcul si a sistemului informaţional existent in compartiment. 41 . repararea si. Răspunde de evidenta scrisa a reactivilor si materialelor de laborator primite in compartiment pentru utilizare. dup consultări cu conducerea laboratorului si notează aceste intervenţii in jurnalul de serice si întretinere al aparatului respectiv.1. Anunţa.consultarea conducerii laboratorului si in urma autorizării primite din partea acesteia. a altor aparate. Răspunde de întocmirea si păstrarea documentelor din compartimentului de lucru. un raport scris conform modelelor stabilite de aceasta. lunar. Anuntă. specifice compartimentului de lucru. către conducerea laboratorului. numai a reactivilor si materialelor de laborator stabilite si/sau aprobate de conducerea laboratorului. înaintând conducerii laboratorului. autorizează eliberarea rezultatelor si este răspunzător pentru acestea. Verifica si răspunde de utilizarea la efectuarea testelor de laborator.

.06. Răspunde de păstrarea in bune condiţii si utilizarea corecta. nr. Respecta reglementările in vigoare privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatile medicale (prevederile din Ordinul M. raţionala si eficienta a mijloacelor. aparate.10. pe care-l schimba ori de câte ori este necesar in vederea păstrării igienei si a aspectului estetic personal. apartinatori si celelalte persoane cu care vine in contact sau colaborează. Poarta in permanenta. .S.Participa la procesul de formare a viitorilor asistenţi si medici. produse etc. Respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentului şef îmbolnăvirile pe care le prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie..1999 si din Ordinul M. manipulare a reactivilor si celorlalte materiale de laborator. 119/2004 (pentru aprobarea normelor privind autorizarea si funcţionarea laboratoarelor care efectuează analize medicale).2002).Răspunde de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare la locul de munca. de mijloacele fixe si obiectele de inventar pe care le are in responsabilitate si/sau se afla in compartimentul de lucru: ustensile.Respecta reglementările in vigoare privind prevenirea.Respecta secretul profesional si Codul de etica si deontologie profesionala . având obligaţia folosirii unui limbaj politicos si a unei conduite civilizate fata de orice persoana pe parcursul desfasurarii întregii activitati in cadrul spitalului.S. echipamentul de protecţie stabilit. . 219 / 01. I. cu trecerea orei de începere a programului si a orei de terminare a programului de lucru.Cunoaşte prevederile cuprinse in Ordinul M.Respecta comportamentul etic fata de pacienţi. de disciplina si comportamentul personalului in subordine. de insusirea cunostintelor necesare utilizării echipamentelor. S. 984 / 23.Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale. controlul si combaterea infecţiilor nosocomiale (prevederile cuprinse in Ordinul M. Respecta normele igienico – sanitare si de protecţia muncii. in timpul programului de lucru. nr. precum si ecusonul standard pentru identificare.. Supraveghează si răspunde personal. Respecta normele de securitate. . 42 . materialelor si produselor pe care le primeşte si are in folosinţa sau care sunt utilizate de personalul in subordine.04. . precum si a recipientelor cu produse biologice si patologice. nr.Respecta prevederile din regulamentul intern al unitatii si al secţiei.S. Respecta normele P. prin studiu individual sau alte forme de educatie continua. timpul de munca se consemnează zilnic in condicile de prezenta ale laboratorului.1994).S. Respecta programul de lucru si semnează zilnic si la timp in condica de prezenta. . 663 / 4. Nu paraseste serviciul înainte de sosirea schimbului si preda verbal toate problemele secţiei. nr.

În cazul în care este angajat al UMF şi desfăşoară activitate integrată participă la realizarea de proiecte de finanţare prin programe naţionale şi internaţionale a cercetării ştiiţifice medicale în spital. medic specialist – Radiologie: efectuează investigaţii de specialitate. atât pentru personalul sanitar cât şi pentru bolnavii care se prezintă pentru investigaţii radiologice. .) Asistenta (sora) şefă din secţie are în principal următoarele sarcini : . îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de şeful secţiei şi de conducerea spitalului. 2.38. ţinuta şi comportamentul personalului în subordine. răspunde prompt la solicitări în caz de urgenţe medico – chirurgicale sau de consulturi cu alţi medici. foloseşte corect aparatura şi ia măsuri în caz de defecţiune prin anunţarea personalului tehnic în vederea reparaţiilor. PERSONAL MEDICAL CU STUDII MEDII 1. întocmeşte şi semnează documentele privind investigaţiile efectuate. prezintă cazurile deosebite medicului şef de secţie. controlează activitatea personalului subordonat.îndrumă şi controlează întreaga activitate a personalului mediu. urmăreşte perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului în subordine. B.) Asistenta (sora) şefă din secţie este subordonată direct medicului şef de secţie. urmăreşte introducerea în practică a metodelor şi tehnicilor noi. urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţie contra iradierii.Răspunde de modul de îndeplinire al sarcinilor de serviciu. 43 . auxiliar şi elementar sanitar din secţie . Medic primar. 4. participând şi la desfăşurarea de studii clinice în spital. de disciplină. Răspunde de activitatea medicilor rezidenţi pe care îi are în pregătire. răspunde de asigurarea condiţiilor igienico – sanitare la locul de muncă. supraveghează ca developarea filmelor radiografice să se execute corect şi în aceeaşi zi. Executa si alte sarcini de serviciu (corespunzătoare postului si in limita competentelor profesionale certificate). Asistenta şefă 1. răspunde de buna conservare şi depozitare a filmelor radiografice. la solicitarea conducerii laboratorului.

stabilindu-se măsurile necesare. consemnează şi asigură îndeplinirea de către personalul în subordine. . . . necesare prevenirii transmiterii infecţiilor interioare. .organizează şi controlează folosirea integrală a timpului de muncă al personalului din subordine.participă la raportul de gardă al medicilor. . în lipsa ei delegă un cadru mediu sau auxiliar corespunzător care să răspundă de sarcinile asistentei (sorei) şefe. precum şi informarea acestora asupra prevederilor regulamentului de ordine interioară al spitalului. .. 44 . .controlează şi răspunde de ţinuta şi disciplina personalului din subordine şi a bolnavilor internaţi.sprijină buna desfăşurare a muncii de pregătire practică a elevilor şcolilor sanitare aflaţi în stagiu şi a elevelor de la cursurile organizate de Crucea Roşie. întocmeşte graficul de lucru al acestuia.organizează păstrarea medicamentelor primite pentru tratamentul zilnic. . referitor la drepturile şi îndatoririle bolnavilor internaţi.se îngrijeşte de asigurarea instrumentarulu necesar efectuării tratamentelor curente şi de urgenţă.se preocupă de ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului din subordine. controlează predarea serviciului pe ture şi asigură folosirea judicioasă a personalului în perioadele de concedii. .asigură trimiterea condicilor de medicamente la farmacie şi administrarea tratamentului potrivit indicaţiilor medicale. cu care ocazie.controlează şi răspunde de asigurarea sterilizării instrumentarului şi a tuturor măsurilor de asepsie şi antisepsie. organizează şi asistă la distribuirea mesei.ţine evidenţa mişcării bolnavilor în registrul de intrare şi ieşire al secţiei şi transmite situaţia locurilor libere la camera de gardă şi registratorului medical.semnalează medicului şef de secţie aspectele deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor. a tuturor indicaţiilor date de acesta.asigură primirea bolnavilor în secţie.întocmeşte necesarul de regimuri alimentare pentru secţie. . .supraveghează desfăşurarea vizitelor la bolnavi de către aparţinători. . . raportul de gardă al personalului mediu şi auxiliar sanitar. auxiliar şi elementar sanitar din secţie. . se analizează evenimentele din secţie din ultimele 24 ore.organizează la începutul programului. .controlează medicamentele de la “aparat” şi asigură justificarea la zi şi completarea acestora.răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice. .participă la întocmirea fişelor anuale de apreciere a activităţii personalului mediu.însoţeşte medicul şef de secţie la vizită. . .răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa. asigurând utilizarea şi păstrarea acestora în condiţii corespunzătoare. .

.starea la externare a pacientului. . elaborează şi implementează planul de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute pe tot parcursul internării.păstrarea confidenţialităţii datelor colectate.date demografice.scările dintre etajul secţiei şi etajul inferior. în: . . verifică toaleta personală. ţinuta de spital şi îl repartizează la salon.185/2003.diagnostic principal. . stabileşte priorităţile.saloane şi toate încăperile aparţinând secţiei. .Preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie). Asistent medical – secţiile cu paturi: .colectarea datelor la nivel de pacient conform Instrucţiunilor Centrului de Colectare. . conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor postului. 45 . . . .organizează şi controlează activitatea de educaţie sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor de către personalul din subordine.Respectă regulamentul de ordine interioară. . Statistică Sanitară şi Documentare Medicală: . le înregistrează în dosarul de îngrijire şi informează medicul.coridoare.Prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la internare si pe tot parcursul internării.29/ianuarie 2003 .Participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon. . .uşi lift. observă simptomele şi starea pacientului. .Acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul.asigurarea corectitudinii datelor colectate. diagnostice secundare.Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil. 2.proceduri terapeutice. Nr.răspunde de existenţa biletului de voie a persoanelor care însoţesc în saloane bolnavii grav. Completare fişa postului conform Ord.Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor. .. Completare Fişa postului Asistenta şefă răspunde de modul cum organizează şi controlează efectuarea curăţeniei în conformitate cu normele prevăzute de Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. .

Observă apetitul pacienţilor.Asigură îngrijirile postoperator.Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea.Efectuează verbal sau în scris preluarea/predarea fiecărui pacient şi a serviciului în cadrul raportului de tură. . .Răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon şi supraveghează efectuarea de către infirmieră a toaletei. .Pregăteşte echipamentul. 46 . efectuează tratamentele. creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice.Pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi tratament.Pregăteşte bolnavul. . . .Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform regulamentului de ordine interioară.Participă la acordarea îngrijirilor paliative şi instruieşte familia sau aparţinătorii pentru acordarea acestora. conform prescripţiei medicale.. supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii.Administrează personal medicaţia. supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observaţie.Pregăteşte pacientul pentru externare.Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator. schimbării lenjeriei de corp şi de pat. testările biologice. . . care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie. conform prescripţiei medicului. schimbării poziţiei bolnavului. identifică cadavrul şi organizează transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului.Utilizează şi păstrează.Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară. . . . controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale. . pentru investigaţii speciale sau intervenţii chirurgicale.Asigură pregătirea preoperatorie a pacientului. . prin tehnici specifice. supraveghează şi asigură alimentarea pacienţilor dependenţi. imunizările.Respectă şi apără drepturile pacientului. . pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal. . prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului.În caz de deces inventariază obiectele personale. .Semnalează medicului orice modificări depistate. organizează transportul bolnavului şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului. în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare.Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical. .Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale. . . . instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor.

. conform indicaţiilor medicului. .Oferă informaţii privind efectele şi reacţiile adverse ale medicamentului eliberat. .respectă reglementările în vigoare privind prevenirea.Asigură aprovizionarea. . . în bune condiţii.Participă.utilizează şi păstrează. controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale. .respectă regulamentul de ordine interioară.execută developarea filmelor radiografice şi conservă filmele în filmotecă. la pregătirea unor preparate galenice.ameliorează pregătirea profesională de specialitate prin perfecţionarea permanentă a cunoştinţelor teoretice şi practice. recepţia. .păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile.Eliberează medicamente şi produse galenice. . . alături de farmacist. .3. . . .efectuează radiografiile la indicaţiile medicului.supraveghează ordinea şi curăţenia la locul de muncă.păstrează filmele radiografice. . . supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii. depozitarea şi păstrarea medicamentelor şi produselor farmaceutice.asigură evidenţa examenelor radioscopice şi radiografice.Recomandă modul de administrare a medicamentelor eliberate. Asistent medical – farmacie: .participă împreună cu medicul radiolog la procesul de învăţământ şi la activitatea de cercetare ştiinţifică. .organizează spaţiul de muncă şi activităţile necesare distribuirii medicamentelor şi materialelor sanitare. Asistent medical – Radiologie: . conform prescripţiei medicului.înregistrează filmele în camera obscură şi după uscarea lor înscrie datele personale pe coperţile filmelor.înregistrează bolnavii în registrul de consultaţii pentru radioscopii şi radiografii cu datele de identitate necesare. . 47 . .pregăteşte bolnavul şi materialele necesare examenului radiologic. .înscrie rezultatele interpretării filmelor în registrul de consultaţii radiologice. 4.asigură utilizarea în condiţii optime a aparaturii şi sesizează orice defecţiuni în vederea menţinerii ei în stare de funcţionare. prezentând medicului radiolog toate filmele radiografice pentru interpretare. conform prescripţiei medicului. echipamentele şi instrumentarul din dotare.păstrează evidenţa la zi a filmelor consumate. . .

. cu care lucrează.Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical. Răspunde de corectitudinea datelor înregistrate.Respectă regulamentul de ordine interioară. . Întocmeşte şi comunică datele statistice din laboratorul clinic. Efectuează tehnicile de laborator (hematologice. Prelevează unele produse biologice necesare investigaţiilor de laborator.Verifică termenele de valabilitate a medicamentelor şi produselor farmaceutice şi previne degradarea lor. Prepară soluţii dezinfectante. . . . bacteriologice. Întocmeşte documente (buletine de analiză. controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale. serologice. Prepară şi pregăteşte coloranţi. supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii. Înmagazinează datele de laborator pe calculator. echipamentele şi instrumentarul din dotare. Recoltează produse biologice (în ambulator sau la patul bolnavului. . Asistent medical – Laborator: Pregăteşte fizic şi psihic pacientul.Participă la activităţi de cercetare. după caz. Asigură autoclavarea produselor biologice. toxicologie.Participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de farmacie. 5. Sterilizează materialele necesare investigaţiilor de laborator. . Respectă normele de păstrare şi conservare a reactivilor de laborator. . Asigură păstrarea şi utilizarea instrumentarului şi a aparaturii din dotare.Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale. . 48 . citologice şi de anatomie-patologică). în vederea recoltării. Pregăteşte materialul necesar în vederea prelevării produselor biologice. parazitologie. biochimice. . înregistrarea rezultatelor de laborator).Participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate. Acordă primul ajutor în caz de urgenţă (accidente produse în timpul recoltării). după caz).Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea. prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă. Participă la efectuarea necropsiilor.Utilizează şi păstrează în bune condiţii.Respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii. după caz. medii de cultură şi anumiţi reactivi necesari pentru tehnicile de laborator.

. 49 . ..supraveghează respectarea de către personalul din blocul alimentar a normelor în vigoare privind prevenirea.controlează distribuirea alimentaţiei pe secţii şi la bolnavi. .conduce şi coordonează activitatea echipei din blocul alimentar şi bucătărie. . prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă. curăţenia şi dezinfecţia curentă a veselei. . controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale. 6. .controlează respectarea normelor igienico-sanitare în bucătărie şi blocul alimentar. . .controlează modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele pentru alimente.Respectă regulamentul de ordine interioară. .Informează persoana ierarhică superioară asupra deteriorării reactivilor şi a aparaturii din dotarea laboratorului.Respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii.Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical. privind pregătirea alimentelor şi respectarea prescripţiilor medicale.verifică calitatea şi valabilitatea alimentelor cu care se aprovizionează spitalul.Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea.recoltează şi păstrează probele de alimente.Utilizează şi păstrează în bune condiţii.realizează periodic planuri de diete şi meniuri.Participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de laborator. controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale. Asistent medical dietetician: . .verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi. . echipamentele şi instrumentarul din dotare. . controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale a normelor de protecţie a muncii şi a regulamentului de ordine interioară. conform reglementărilor în vigoare. . . supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii. . .Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale şi de utilizare a echipamentelor. .Participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate. .respectă reglementările în vigoare privind prevenirea. .Supraveghează şi controlează efectuarea curăţeniei şi a dezinfecţiei laboratorului.supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale.întocmeşte zilnic lista cu alimente şi cantităţile necesare. . .calculează regimurile alimentare şi verifică respectarea principiilor alimentare. modul de păstrare în magazie şi calitatea şi valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie.

Asistentul medical de la sala de pansamente pe lângă atribuţiile generale are următoarele atribuţii specifice locului de muncă: . .se preocupă permanent de actualizarea cunoştinţelor profesionale. .participă la formarea asistenţilor medicali de dietetică/nutriţioniştilor. .informează conducerea spitalului despre deficienţele constatate privind prepararea.respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical. prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului.controlează starea de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor. .pregătirea instrumentarului pentru intervenţiile chirurgicale.supraveghează bolnavul şi administrează după indicaţiile şi sub supravegherea medicului tratamentul intraoperator.urmăreşte cu deosebită atenţie evoluţia postoperatorie. . 50 . . 7. . . Asistent medical de la Blocul Operator pe lângă atribuţiile generale are următoarele atribuţii specifice locului de muncă: . . 8. .participă sub îndrumarea medicului ATI la pregătirea bolnavului pentru anestezie. Asistent medical din Secţia ATI.organizează activităţi de educaţie pentru sănătate privind o alimentaţie sănătoasă..asigură sterilizarea instrumentarului şi materialului necesar pe care-l are în gestiune. . 9. distribuirea şi conservarea alimentelor.ajută medicul sau efectuează la indicaţia acestuia pansamentele.cunoaşterea instrumentarului şi modul de funcţionare al aparaturii şi instalaţiilor. asistarea bolnavului pre şi intraoperator putând participa la intervenţii în caz de nevoi deosebite.respectă regulamentul de ordine interioară. pe lângă atribuţiile generale are următoarele atribuţii specifice locului de muncă: .respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii.

C.ţine legătura cu administraţia. .Asigură curăţenia. Asistent medical de la Sterilizare instrumentar: .Ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice. . . PERSONAL SANITAR AUXILIAR 1. cu respectarea regulilor de igienă.pregăteşte cadavrele şi instrumentarul pentru necropsie . .Ajută bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice. . .înregistrează piesele pentru examenele histologice. .Pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavului. .Asigură toaleta bolnavilor imobilizaţi ori de câte ori este nevoie. de buna păstrare şi utilizare a inventarului. sterilizare şi păstrare a instrumentarului de sterilizat pentru a împiedica deteriorarea. 51 . Infirmiera: .Ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării. .utilizează cele mai bune metode de curăţire.Transportă lenjeria murdară (de pat şi a bolnavilor) în containere speciale la spălătorie şi o aduce curată în containere speciale. . 11.respectă indicaţiile date de compartimentul de nozocomiale.sterilizează întreg instrumentarul medical.răspunde de exactitatea datelor consemnate în registrul de intrare şi predare a cadavrelor. . .Îşi desfăşoară activitatea în spital sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical. cu respectarea circuitelor conform reglementărilor regulamentului de ordine interioară. cu organele judiciare în privinţa datelor de deces a cazurilor ce pun probleme medico-judiciare. .10.stabileşte şi răspunde de identitatea cadavrelor. dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate în locurile şi condiţiile stabilite (în secţie).răspunde direct de starea de igienă a centrului şi de starea de funcţionare a aparatelor de dezinfecţie. dezinfecţie.înregistrează şi eliberează cadavre aparţinătorilor. Asistentul de anatomie patologică: . .Efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat. .

controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale. Brancardier: .Va respecta comportamentul etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar. . . excremente.. . .Se ocupă de transportul bolnavilor. pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal.Pregăteşte la indicaţia asistentului medical.Colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă. utilizate. care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie. .Respectă regulamentul de ordine interioară. . . în recipiente speciale şi asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare.Participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical privind normele de igienă şi protecţia muncii. .Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea. . 52 . . . la locul stabilit de către conducerea instituţiei.După decesul unui bolnav. .Asigură ordinea şi curăţenia în oficiile alimentare.Ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea bolnavului imobilizat. dezinfecţia zilnică a mobilierului din salon. .Respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii.Îşi desfăşoară activitatea în spital sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical sau a medicului. după ce s-a făcut bilanţul de către asistentul medical şi au fost înregistrate în documentaţia pacientului. sub supravegherea asistentului medical. 2. în vederea neutralizării. .Efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi.Execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului.Goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile care colectează urina sau alte produse biologice.Poartă echipament de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară.Nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului. a tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută bolnavul la deplasare. .Respectă regulamentul de ordine interioară. pregăteşte cadavrul şi ajută la transportul acestuia.Pregăteşte şi ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării şi îi ajută pe cei care necesită ajutor pentru a se deplasa. .Transportă alimentele de la bucătărie pe secţii sau la cantină cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare. .Execută la indicaţia asistentului medical. . salonul pentru dezinfecţie. . ori de câte ori este necesar.

răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are în grijă personal. .curăţă şi dezinfectează băile şi WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai în aceste locuri.transportă gunoiul şi reziduurile alimentare în condiţii corespunzătoare. segmentelor fracturate. . oficiilor.95/2006 privind reforma în domeniul sanitar. . curăţenia şi dezinfectarea cărucioarelor de transport. .curăţă şi dezinfectează urinarele. . . pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal. mobilierului. aparţinătorii acestuia şi faţă de personalul medico-sanitar.Poartă echipament de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie. precum şi a celor ce se folosesc în comun. .. . 3. scuipaturile. scărilor. . aplicarea aparatelor gipsate. .La transportul cadavrelor va folosi obligatoriu echipament special de protecţie.efectuează cu avizul personalului mediu şi auxiliar aerisirea periodică a saloanelor şi răspunde de încălzirea corespunzătoare a acestora. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara este finanţat din venituri proprii care provin din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate în baza contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate. răspunde de depunerea lor corect. însoţit de încă două persoane. .Vă ajută la fixarea/poziţionarea extremităţilor.Se ocupă de funcţionarea. 53 . etc.Efectuează transportul cadavrelor respectând regulile de etică. ferestrelor. inclusiv în cadrul serviciului de gardă. coridoarelor. . Îngrijitoare: .Va avea un comportament etic faţă de bolnav.efectuează întreţinerea gospodărească a spaţiului repartizat şi răspunde de starea de igienă a saloanelor. Conform indicaţiilor primite .Va anunţa orice eveniment deosebit ivit. a tărgilor şi cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul de folosire. . . FINANŢAREA SPITALULUI În conformitate cu Legea nr. cu documentele de identificare.îngrijitoarea care îşi are activitatea în alte locuri de muncă în unitate primeşte în plus o serie de sarcini corespunzătoare de la conducătorul acestora.efectuează curăţenia în condiţii corespunzătoare.Nu are dreptul să dea informaţii privind starea bolnavului. medicului şef/asistentului medical şef de serviciu.

Cercetarea ştiinţifică medicală se efectuează pe baza unui contract de cercetare. sume care vor fi utilizate numai pentru destinaţiile pentru care au fost alocate.Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara este finanţat şi de la bugetul de stat prin bugetul MSP şi de la bugetul Consiliului Judeţean. precum şi efectuarea de reparaţii capitale. . servicii medicale.dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanţă. servicii de asistenţă medicală la domiciliu.  De la bugetul de stat se asigură: . editarea şi furnizarea unor publicaţii cu caracter medical. extindere.desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate. transformarea şi extinderea construcţiilor existente. hoteliere sau de altă natură. în condiţiile legii. universitar şi postuniversitar. consolidare.modernizarea. În spital se pot desfasura şi activităţi de învăţământ medico-farmaceutic. .expertizarea.activităţi didactice şi de cercetare fundamentală. în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale. contracte de cercetare. furnizate la cererea pacienţilor.  Spitalul poate realiza venituri proprii suplimentare din: donaţii şi sponsorizări. reparaţii. 54 . dotări cu echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale. postliceal. furnizate la cererea pacienţilor ori a angajatorilor. închirierea temporară a unor spaţii medicale. modernizare şi finalizare a construcţiilor spitalului.  Bugetul Consiliului Judeţean participă la finanţarea unor cheltuieli de întreţinere şi gospodărire. Aceste activităţi se desfăşoară sub îndrumarea personalului didactic care este integrat în spital. inclusiv pentru finalizarea celor aflate în execuţie. . . asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare ştiinţifică medicală şi farmaceutică. transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră. . alte surse. contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau agenţi economici. încheiat între spital şi finanţatorul cercetării. legate.investiţii legate de construirea de noi spitale. precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică medicală.

AUDITUL INTERN 8. VERIFICAREA SI EVALUAREA CONTROLULUI 25. Monitorizarea performanţelor utilizand indicatori cantitativi şi calitativi. MANAGEMENTUL RISCULUI 12. STRATEGII DE CONTROL 23. OMFP nr. SEMNALARE NEREGULARITĂTILOR 17. CONTINUITATEA ACTIVITĂTII 22. Manualul de proceduri pe activităţi al compartimentului . Programul de aplicare in practica si dezvoltare a urmatoarelor 25 de standarde manageriale: 1. PLANIFICAREA 9. INFORMAREA 13. compartimentele instituţiei publice vor realiza următoarele lucrări manageriale: 1. COMPETENTA. COORDONAREA 10. MONITORIZAREA PERFORMANȚEI 11. IPOTEZE. control-evaluarea şi raportarea lunară a stadiului de realizare a obiectivelor reieşite din planul managerial anual. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 7. 4. 5. INTEGRITATE 2. PROCEDURI 18. DELEGAREA 6. respectiv a OMFP nr. ACCESUL LA RESURSE 24.Raportarea stadiului de implementare a standardelor manageriale.1649/2011. Registrul de riscuri şi analiza riscurilor (cel putin) anuală finalizată cu elaborarea planurilor A. CORESPONDENTA Si ARHIVAREA 15.1389/2006 si OMFP nr. Planul managerial anual al compartimentului. C ale compartimentului. auditul performanţei şi auditul de regularitate al compartimentului. REEVALUĂRI 16. ATRIBUȚII. ai compartimentului . 55 . Gestionarea abaterilor de la obiectivele si procedurile stabilite ale compartimentului. SEPARAREA ATRIBUTIILOR 19. SARCINI 3. Serviciul de audit va realiza auditul sistemului de conducere. 2.946/2005. FUNCTII. B. OBIECTIVE 8. COMUNICAREA 14. 6. 9.119/1999. 3. 7.În vederea respectării prevederilor legale privind organizarea şi implementarea sistemului managerial de control intern conform OG nr. Monitorizarea. SUPRAVEGHEREA 20. FUNCTII SENSIBILE 5. PERFORMANTA 4. ETICA. GESTIONAREA ABATERILOR 21.

56 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->