Sunteți pe pagina 1din 9

CONSILIUL JUDETEAN

COMPONENTA SI CONSTIUIREA CONSILIULUI JUDETEAN Conform art.101 alin.1 al Legii Administratiei Publice locale nr.215/2001, modificata si completata, consiliul judetean este autoritatea administratiei publice locale, organizat la nivel judetean pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti si municipal, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean. Consiliul judetean se compune din consilieri alesi prin vot direct, universal, egal, secret si liber exprimat. Numarul consilierilor fiecarui consiliu judetean se stabileste prin ordin al prefectului, in functie de numarul locuitorilor judetului, raportat de Institutul National de Statistica la data de 1 ianuarie a anului in curs sau dupa caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile. Numarul minim de cosilieri judeteni este de 31 (pt. judetele care au pana la 350.000 de locuitori), iar numarul maxim este de 37 (pentru judetele care au peste 650.000 de locuitori). Pentru validarea mandatelor cosilierilor judeteni se aplica in mod corespunzator procedura prevazuta de art.29 al Legii Administratiei Publice locale pentru validarea mandatelor consilierilor locali, cu precizarea ca, in cazul consilierilor judeteni, instant competent este Tribunalul. De asemenea, la constituirea consiliului judetean se aplica dispozitiile art.30-37 din Legea Administratiei Publice locale, care vizeaza constituirea consiliilor locale.

ATRIBUTIILE CONSILIULUI JUDETEAN Atributiile consiliului judetean sunt precizate de art.104 al Legii Administratiei Publice locale nr.215/2001 modificata si completata. Atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al consiliului judetean, ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean:

alege, din randul consilierilor judeteni, un presedinte si doi vicepresedinti; hotaraste infiintarea sau reorganizarea de institutie, servicii publice si societati comerciale de interes judetean, precum si reorganizarea regiilor autonome de interes judetean, in conditiile legii; aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean, organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare a aparatului de specialitate, precum si ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si a regiilor autonome de interes judetean; exercita in numele judetului, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale si regii autonome, in conditiile legii; numeste, sanctioneaza si dispune de suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes judetean.

Atributii privind dezvoltarea economico-sociala a judetului:


aproba, la propunerea presedintelui consiliului judetean, bugetul propriu al judetului, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar; aproba, la propunerea presedintelui consiliului judetean, contractarea si/sau garantarea imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare, in numele judetului, in conditiile legii; stabileste impozite si taxe judetene, in conditiile legii; adopta strategii, prognoze si programe de dezvoltare economica sociala si de mediu a judetului, pe baza propunerilor primate de la consiliile locale; dispune, aproba si urmareste, in cooperare cu autoritatile administratiei publice locale comunale si orasenesti interesate, masurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora; stabileste, pe baza avizului consiliilor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare si amenajare a teritoriului, judetului, precum si dezvoltarea urbanistica generala a acestuia si a unitatilor administrativ-teritoriale componente; urmareste

modul de realizare a acestora in cooperare cu autoritatile administratiei publice locale, comunale, orasenesti sau municipale implicate; aproba documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes judetean, in limitele si in conditiile legii.

Atributii privind gestionarea patrimoniului judetului:


hotaraste darea in administrare, concesionare sau inchirierea bunurilor proprietate publica a judetului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes judetean, in conditiile legii; hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a judetului, dupa caz, in conditiile legii; atribuie, in conditiile legii, denumiri de obiective de interes judetean.

Atributii privind gestionarea serviciilor publice din subordine:


asigura, potrivit competentilor sale in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de interes judetean privind: 1. Educatia; 2. Serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala; 3. Sanatatea; 4. Cultura; 5. Tineretul; 6. Sportul; 7. Ordinea publica; 8. Situatiile de urgenta; 9. Protectia si refacerea mediului inconjurator; 10. Conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale; 11. Evidenta persoanelor; 12. Podurile si drumurile publice; 13. Serviciile comunitare de utilitate publica de interes judetean, precum si alimentarea cu gaz metan; 14. Alte servicii publice stabilite prin lege; sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase; emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa, prin lege;

acorda consultant in domenii specifice, in conditiile legii, unitatilor administrativteritoriale din judet, la cererea acestora.

Atributii privind cooperarea interinstitutionala:


hotaraste, in conditiile legii, cooperarea ori asocierea cu persoane juridice, romane ori straine, inclusiv cu parteneri din societatea civila, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public judetean; hotaraste, in conditiile legii, infratirea judetului cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari; hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativteritoriale din tara ori strainatate precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea preocuparii de interese commune. Consiliul judetean exercita, potrivit art.104 alin.1 lit.f, si alte atributii prevazute de lege. FUNCTIONAREA CONSILIULUI JUDETEAN Consiliul judetean se alege pe o perioada de patru ani, care poate fi prelungit, prin legea organica, in caz de razboi sau catastrofa. Consiliul judetean isi exercita mandatul de la data constituirii pana la data declararii ca legal constituit a consiliului nou ales. Activitatea consiliilor judetene se desfasoara in sedinte ordinare, care se desfasoara in fiecare luna, la convocarea consiliilor judetene. Legea reglementeaza posibilitatea intrunirii si in sedinte extraordinare care se pot convoca ori de cate ori este necesar, atunci cand apar probleme urgente care nu pot fi amanate pana la sedinta ordinara, si care se refera la adoptarea de masuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum si pentru apararea ordinii si linistii publice. Sedintele consiliului sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea consilierilor in functie. Prezenta consilierilor este obligatorie, absenta motivata a acestora de la sedinta fiind posibila numai in cazuri stabilite de regulamentul de organizare si functionare a consiliului. Sedintele consiliului judetean sunt conduse de presedinte, sau in lipsa acestuia, de vicepresedintele desemnat; atunci cand acesta din urma lipseste din motive intemeiate, sedinta va fi condusa de celalalt vicepresedinte sau de un consilier ales cu votul majoritatii consilierilor prezenti.

In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul judetean adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara situatiei in care, prin lege sau prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului, se dispune o alta majoritate. Potrivit art.109 alin.1, proiectele de hotarari pot fi propuse de consilieri judeteni, de presedintele consiliului judetean, de vicepresedintele consiliului judetean sau de cetateni. Hotararile consiliului judetean se semneaza de presedinte sau, in lipsa acestuia, de vicepresedintele consiliului judetean, care a condus sedinta si se contrasemneaza de secretarul judetului. Hotararile consiliului judetean sunt acte de realizare a atributiei, fiind deci obligatorii si executorii, avand putere de reglementare. Consiliul judetean se dizolva de drept: in cazul in care nu se intruneste timp de doua luni consecutiv; in cazul in care nu adopta, in trei sedinte ordinare consecutive, nicio hotarare; in situatia in care numarul consilierilor se reduce sub jumatate plus unu si nu se poate completa prin supleanti. Dizolvarea consiliului este pronuntata de instanta de contencios administrativ, prin hotarare definitiva si irevocabila, la sesizarea secretarului judetului sau a oricarei alte persoane interesate. De asemenea, consiliul judetean se poate dizolva si prin referendum judetean, cerut prefectului de cel putin 20% din numarul cetatenilor cu drept de vot inscrisi pe listele electorale ale unitatii administrativ-teritoriale. Comisia pentru organizarea referendumului este compusa din prefect, un reprezentant al consiliului judetean si un judecator de la tribunal. Referendumul este valabil daca se prezinta la vot cel putin jumatate plus unu din numarul total al locuitorilor cu drept de vot. Consiliul judetean este dizolvat daca se pronunta in acest sens cel putin jumatate plus unu din numarul total al voturilor exprimate. Guvernul stabileste data pentru alegerea noului consiliu judetean in maximum 90 de zile de la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti prin care se constata dizolvarea sau dupa caz, de la validarea rezultatului referendumului.

PRESEDINTELE SI VICEPRESEDINTII CONSILIULUI JUDETEAN Consiliul judetean alege dintre membrii sai un presedinte si doi vicepresedinti cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie. Presedintele reprezinta judetul in relatiile cu celelalte autoritati publice, persoane fizice si juridice romane si straine precum si in justitie. Presedintele consiliului judetean raspunde in fata consiliului de buna functionare a administratiei publice judetene. El conduce aparatul de specialitate al consiliului judetean si raspunde de buna functionare a acestuia. Presedintele consiliului judetean asigura respectarea prevederilor Constitutiei, punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor consiliului judetean si altor acte normative. Presedintele consiliului judetean poate fi eliberat din functie prin votul secret al majoritatii consilierilor in functie, la propunerea a cel putin o treime din numarul acestora. Acesta nu poate fi eliberat din functie in ultimele sase luni ale mandatului consiliului judetean. Atributiile presedintelui consiliului judetean sunt precizate de art.116 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, modificata si completata. Atributii privind functionarea aparatului de specialitate al consiliului judetean, a institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si a societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean: intocmeste si supune spre adoptare consiliul judetean regulamentul de organizare si functionare a acestuia, organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare a aparatului de specialitate, precum si al institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean; numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean.

Atributii privind relatia cu consiliul judetean:


conduce sedintele consiliului judetean si dispune masurile necesare pentru pregatirea si desfasurarea in bune conditii a acestora; prezinta consiliului judetean, annual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de indeplinire a atributiilor sale si a hotararilor consiliului judetean; propune consiliului judetean numirea, sanctionarea, modificarea sau incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes judetean;

Atributii privind bugetul propriu al judetului:


exercita functia de ordonator principal de credite; intocmeste proiectul bugetului judetului si contul de inchiriere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului judetean; urmareste modul de realizare a veniturilor bugetare si propune consiliului judetean adoptarea masurilor necesare pentru incasarea acestora la termen; initiaza, cu aprobarea consiliului judetean, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emisiuni de titluri de valoare in numele judetului.

Atributii privind relatia cu alte autoritati ale administratiei publice locale si serviciile publice:
indruma metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judetean, activitatile de stare civila si autoritatea tutelara desfasurate in comune si orase; poate acorda, fara plata, prin aparatul de specialitate al consiliului judetean, sprijin, asistenta tehnica, juridica si de orice alta natura, consiliilor locale sau primarilor, la cererea expresa a acestora. Presedintele consiliului judetean poate delega vicepresedintilor, prin dispozitie, atributiile sale in legatura cu serviciile publice de interes judetean. In exercitarea atributiilor sale, presedintele consiliului judetean emite dispozitii care pot fi normative sau individuale. Dispozitiile cu caracter normativ devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica, iar cele individuale numai dupa ce sunt comunicate persoanelor interesate.

Vicepresedintii consiliului judetean pot fi eliberati din functie cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie, la propunerea a cel putin o treime din numarul acestora. Vicepresedintii consiliului judetean nu pot fi eliberati din functie in ultimele sase luni ale mandatului consiliului judetean.

BIBLIOGRAFIE

Notiuni luate din discutia avuta cu purtatorul de cuvant al Consiliului Judetean Dambovita, in timpul practicii; http:www.cjd.ro Legea Administratiei Publice 215/2001 Mircea Preda, Drept Administrativ Parte Speciala, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2007

S-ar putea să vă placă și