Sunteți pe pagina 1din 5

HOTARIRE Nr.

376 din 8 iulie 1994 privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL Guvernul Romaniei hotaraste: ART. 1 Devizul general este documentatia economica prin care se stabileste valoarea totala estimativa a obiectivelor de investitii in faza de proiectare - studiul de fezabilitate si proiectul tehnic, indiferent de natura capitalului si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/1993. ART. 2 Structura devizului general este prevazuta in anexa nr. 1, iar elaborarea lui se face potrivit precizarilor metodologice cuprinse in anexa nr. 2. ART. 3 Dispozitiile prezentei hotariri se aplica la obiectivele de investitii noi si in continuare, precum si la cele de dezvoltare, transformare, reparatii capitale si la altele de aceasta natura. ART. 4 Fondurile constituite la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului din cota de 0,3% pentru tehnica noua, pe baza devizelor generale aprobate potrivit Hotaririi Guvernului nr. 449/1990 si ramase neutilizate, se transfera la bugetul de stat. ART. 5 Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarire. ART. 6 Hotarirea Guvernului nr. 449/1990 privind unele modificari si completari ale reglementarilor in vigoare, referitoare la intocmirea devizelor in activitatea de investitii si reparatii, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga. PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza: Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, Marin Cristea Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu ANEXA 1 DEVIZ GENERAL privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivelor de investitii, inclusiv pentru modernizari, dezvoltari, transformari, reparatii capitale, precum si altele de natura acestora ------------------------------------------------------------------------------Nr. Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoarea Din care: crt. totala supusa licitatiei ------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------PARTEA I CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 Obtinerea terenului ... X 1.2 Amenajarea terenului ... ... 1.3 Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor ... ... CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii NR. 203 din 5 august 1994

obiectivului (retele de racord, utilitati exterioare incintei) ... ... CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Studii de teren, geo, topo si hidro Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii, taxa aferenta Inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii si alte cheltuieli de aceeasi natura in sarcina investitorului Proiectare si engineering (inclusiv plata know-how) Cheltuieli privind organizarea licitatiilor pentru executia lucrarilor Consultanta si asistenta tehnica, inclusiv plata personalului de supraveghere pe parcursul realizarii obiectivului CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente constructiilor si retele de utilitati in incinta Montaj utilaje tehnologice, inclusiv retelele aferente Utilaje si echipamente de transport Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj Dotari, inclusiv utilaje si echipamente independente cu durata mare de serviciu

3.1 3.2

...

...1)

3.3 3.4 3.5

... ... ... ...

X ...1) X X

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

... ... ... ... ...

... ... ...1) ...1) ...

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de santier 5.2 Comision, taxe etc. 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice, incercari, rodaje, expertize la receptie

... ... ...

... X X

...

... X ----------------------TOTAL : ... ... din care: C + M ... ...

PARTEA a II-a Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului ce se construieste PARTEA a III-a ... X --------------------TOTAL GENERAL : ... X din care : C + M ... ... ------------------------------------------------------------------------------1) De la caz la caz, in functie de complexitatea si de conditiile din contract. ANEXA 2 PRECIZARI METODOLOGICE privind modul de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii 1. Devizul general este documentatia economica prin care se stabileste valoarea Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie

...

totala estimativa a obiectivelor de investitii in faza de proiectare - studiul de fezabilitate si proiectul tehnic. 2. Devizul general se structureaza pe capitole de cheltuieli, precizindu-se valoarea totala, din care partea ce se supune licitatiei. In cadrul fiecarui capitol se inscriu obiectele sau natura cheltuielilor. 3. Continutul devizului general pe capitole de cheltuieli este: PARTEA I CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 Obtinerea terenului - cuprinde cheltuielile pentru: cumparari de terenuri, plata concesionarii pe durata realizarii lucrarilor, cheltuieli cu exproprieri si/sau despagubiri, precum si cele pentru schimbarea naturii terenului. 1.2 Amenajarea terenului - cuprinde cheltuielile pentru: demolari, demontari, evacuari, devieri retele din amplasament, sistematizari pe verticala, nivelari, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizarii obiectelor de constructii), defrisari, devieri de cursuri de apa, stramutari de localitati sau monumente istorice. 1.3 Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor. CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului Cuprinde cheltuielile legate de utilizarea terenului de catre entitatea achizitoare si se refera la lucrari ce se executa in afara incintei obiectivului (retele exterioare de racord apa, canalizari, gaze, termice, energie electrica, telefoane, radio-TV, drumuri, cai ferate etc.). CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 Studii de teren - cuprinde cheltuielile pentru studii geo, topo, hidro. 3.2 Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii si anume: certificatul de urbanism (taxa functie de suprafata); autorizatia de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, protejare, restructurare si conservare; autorizatia pentru desfiintarea totala sau partiala; autorizatia de foraje si excavari (lei/m); prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizatiei de construire; avizele si acordurile pentru lucrarile de racorduri si bransamente de retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie etc.; avizul Comisiei de urbanism si amenajare a teritoriului; certificat nomenclatura stradala si adresa; acordul de mediu pe baza studiului de impact, precum si altele de natura acestora, conform legislatiei. 3.3 Proiectare si engineering (inclusiv know-how) Cuprinde cheltuielile de proiectare de la toate fazele lucrarii contractate cu unitati de proiectare (inclusiv pentru detalii de executie). 3.4 Cheltuieli privind organizarea licitatiilor pentru executia lucrarilor. Cuprinde cheltuielile pentru: conceperea documentatiilor pentru licitatii, multiplicarea documentatiilor (primele exemplare, exclusiv cele cumparate de ofertanti), corespondenta privind organizarea, onorariile participantilor la lucrarile comisiilor pentru licitatii (membri, invitati etc.), anunturi publicitare, corespondenta, telegrafie, telex, telefax etc., in legatura cu licitatiile. 3.5 Consultanta si asistenta tehnica, inclusiv plata personalului de supraveghere pe parcursul realizarii obiectivului Cuprinde cheltuielile entitatii achizitoare ocazionate de: unitatea de consultanta angajata si/sau de persoanele fizice atestate, potrivit legii, ca responsabili tehnici cu executia, angajate cu contract; asistenta tehnica din partea proiectantului (in cazul in care aceasta nu intra in tarifarea proiectarii), inclusiv cheltuielile ocazionate de persoanele fizice atestate ca verificatori tehnici ai proiectarii; asigurarea supravegherii, prin dirigintii de specialitate, a executarii corecte, calitative si cantitative a lucrarii contractate. CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, retele de utilitati in incinta, precum si dotarea acestora Cuprinde cheltuielile necesare pentru realizarea lucrarilor de constructii si instalatii desfasurate pe obiecte. Delimitarea obiectelor se face de catre proiectant. Cheltuielile pentru realizarea unui obiect sunt date de devizul pe obiect. 4.2 Montaj utilaje tehnologice, inclusiv retelele aferente, necesare functionarii

acestora Cuprinde cheltuielile pe obiecte. 4.3 Utilaje si echipamente de transport (ce comporta durate scurte de amortizare fata de cele ale constructiilor) Cheltuielile se defalca pe obiecte. 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj Cheltuielile se defalca pe obiecte. 4.5 Dotari, inclusiv utilaje si echipamente independente cu durata mare de serviciu Cheltuielile se suporta direct de catre entitatea achizitoare din surse de finantare si se defalca pe pozitii: - din tara; - din import. CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de santier Cuprinde cheltuielile necesare contractantului in vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii - montaj. Aceste cheltuieli se vor estima de proiectant procentual fata de valoarea lucrarilor de constructii - montaj. Procentul se va stabili avand in vedere amplasamentul obiectivului, posibilitatile de racord la utilitati (apa, canal, energie electrica, termica, telefon etc.), traseele acestora, caile de acces (auto, CF), existenta constructiilor, spatiilor, terenurilor sau amenajarilor ce pot fi utilizate de contractant etc. Valoarea stabilita va cuprinde si taxele pentru obtinerea autorizatiei de executie provizorie a lucrarilor de organizare de santier, taxe de amplasament, avize ale Administratiei domeniului public, cheltuieli legate de spargeri, inchirieri, semne de circulatie, intreruperea circulatiei, contractele de asistenta cu Politia, Regia Autonoma de Electricitate "Renel", unitatile de salubrizare teritoriale etc. 5.2 Comision, taxe etc. Cuprinde: comisionul bancii finantatoare, taxa aferenta Inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, precum si alte cheltuieli de aceeasi natura ce se suporta de entitatea achizitoare. 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Estimarea acestora se face cu un procent de 5% din valoarea cheltuielilor prevazute la cap. 1, obiectele 1.2 si 1.3, cap. 2, cap. 3, obiectele 3.3 si 3.5, cap. 4, obiectele 4.1 - 4.5. CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice, incercari, rodaje, expertize la receptie Pentru probele tehnologice, in devizul general se va inscrie numai valoarea rezultata din diferenta dintre cheltuielile realizate pe perioada probelor si veniturile rezultate din acestea. PARTEA a II-a Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului ce se construieste Mijloacele fixe existente pot fi: constructie (cladire, constructie speciala, instalatie etc.), utilaje si echipamente. Actualizarea valorii mijloacelor fixe existente este o evaluare de patrimoniu si se face de catre entitatea achizitoare. Valoarea prevazuta in partea a II-a a devizului general nu se finanteaza si serveste la stabilirea indicatorilor de eficienta economica si financiara din cadrul studiului de fezabilitate. PARTEA a III-a Fondul de rulment necesar inceperii productiei Cuprinde cheltuielile pentru asigurarea stocurilor de materiale si materii prime, energie, transporturi, salariile personalului direct productiv, piese de schimb de mare uzura etc., necesare pentru primul ciclu de productie. ------------------------------------------------------------------------------NOTA: Devizul general constituie baza elaborarii documentatiei economice ce urmeaza a se

finanta dupa ce, in prealabil, valoarea cheltuielilor supuse licitatiei a fost adjudecata potrivit legislatiei in vigoare. ------------------------------------------------------------------------------4. Compensarea cheltuielilor intre obiectele cuprinse in devizul general, pe parcursul realizarii obiectivului, se face numai cu avizul entitatii achizitoare. 5. Delimitarea obiectelor din cadrul unei investitii si numerotarea acestora se face de catre proiectant. Valoarea obiectului se determina prin devizul pe obiect. Devizul pe obiect este sintetic si se obtine prin insumarea valorilor categoriilor de lucrari ce compun obiectul, la care se adauga T.V.A. DEVIZ PE OBIECT -------------------------------------------------------Nr. Denumirea categoriilor de Valoarea pe categorii crt. lucrari aferente obiectului de lucrari, fara T.V.A. --------------------------------------------------------0 1 2 --------------------------------------------------------1. Terasamente ... 2. Constructii ... 3. Izolatii ... 4. Instalatii electrice ... 5. Instalatii sanitare ... 6. Instalatii de incalzire ... 7. Instalatii de gaze ... 8. Lucrari de montaj utilaje tehnologice ... ....................................... Lucrari in subantrepriza ... ----------------------TOTAL : A T.V.A. = 0,18 X A B Total deviz pe obiect C -------------------------------------------------------In devizele pe obiecte aferente devizului general, valoarea lucrari se stabileste pe baza estimarii cantitatilor de lucrari acestora, neincluzind T.V.A. Precizare: La devizul general care se finanteaza, preturile unitare si de lucrari se stabilesc in conformitate cu Regulamentul privind organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 592/1993. ----------------------categoriilor de si a preturilor valorile pe categorii procedurile de lucrarilor publice,

S-ar putea să vă placă și