Sunteți pe pagina 1din 341

I I i

glcELEI DE 0 rllNTA, srlNTnt ixrnusl-cve

NRCATAVASIER
SAU OCTOIH MIC
SINON SNEMITU TPARIT CU APROBARB,q

PARINT| PREA FERICITULUI 9lcunnvrcweNr,mne TEOCTIST


NOTTI'{NN ORMNOXT BISERICN PATRTARHUL

BILIC INSIITUTULUI DDftIRA $l DEl'4lSItlNE ROMANE ORMDOXE ALB]SERICII 2000 BUCUREyII.

INVIERII GLASULUI I cANTAzuLE,


RANouwl
SEARA VECERNIEI OE SAVTEATA
Dupl ce s-a citit Ceasul aI D(-lea (vezi in Ceaslov), preonrl zice: BinecuvantatesteDunmezeulnostru... Cintlre(ul (in mdnistiri cel mai mare), lnchinindu-se de trei ori' zice: Amin. Si lndata:

Veniti strne inchinf,m lmphratului nostru Dumnezeu' Veniti sf, ne inchintrm si si cbdem la Hristos, Impiratul nostru Dumnezeu.

Veniti si ne inchintrmsi sf, cidem la insusi Hristos,


impf,ratul gi Dumnezeul nostru*.
* Cdnd se face Priveghere (la manastiri),Venili sa ne lnchinam"' (la se cantape glasul al 8-lea, precumse aratain carlile de psaltichie
Anixandare).

I
10
CATAVASIER

Si cite$terar, cu glas lin 9i dulce PSALMUL 103

inecuvinteazd,suflete al meu, pe Domnul! Doamne Dumnezeul meu, m6ritu-Te-ai foarte! in stralucire $i in mare podoabd Te-ai imbrtrcat; Cel ce Te imbraci cu lumina ca Si cu o haini; Cel ce intinzi cerul ca un.cort; Cel ce acopericu ape cele mai de deasupra "g lyit Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vdnturilor; Cel ce faci pe ingerii Tdi duhuri gi pe slugile Tale parl de foc; Cel ce ai intemeiat p6m6ntulpe temeliile lui gi nu se va clitina in veacul veacului. Adtncul ca o haini este imbricimintea Lui; pestemunfi vor sta ape. De certareaTa vor fugi, de glasul tunetului Tdu se vor infricoga.Se suie munfi 9i se coboarl vai, in locul ln care le-ai intemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece gi nici nu se vor intoarce si aiopere plmdntul. Cel ce trimiti izvoare in v6i, prin mijlocul munJilor vor trece ape; adtrpa-se-vor toate fiarele cdmpului, asinii sllbatici seteaigi vor potoli. peste acelea pisirile cerului vor locui; din mijlocul st0ncilorvor da glas. Cel ce adipi munfii din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sdtura pimdntul. Cel ce rdsari iarbi dobitoacelor gi verdeafl spre rrebuinfa oamenilor; ca sl scoati p6ine din pamant, gi vinul veselegte inima omului; ca s6 veseleaici fata cu untdelemn gi piinea inima omului o intiregte. Situra-sevor copacii cdmpului, cedrii Libanului pe care i-ai s6dit; acolopisbrile i$i vor face cuib. Loca$ulcocostdrcului in chiparogi. Munlii cei lnalti adipost cerbilor, stdncile scipare iepurilor. F6cut-ailuna spre vremi, soareleqi-a

RANDUIALA VECERNIEI

r1.

cunoscut apusul sdu. Pus-ai intuneric $i s-a ficut noapte, cdnd vor ieqi toate fiarele pldurii; puii leilor mugescca si apuce$i si ceari de la Dumnezeumdncarea lor. Rlsarit-a soarele5i s-au adunat 9i in culcuqurile lor sevor culca. Iegi-va omul la lucrul s5u5i la lucrareasa pini seara.Cdt s-au mdrit lucrurile Tale, Doamne,toate iu infelepciunele-ai ff,cut! Umplutu-s-apf,mdntulde zidiesteintinsd 9i largi; acolo se gdsesc rea Ta. Marea aceasta cdroranu estenumlr, vietf,ti mici $i mari. Acolo tdrdtoare. pe carel-ai zidit, ca si se corf,biileumbl[; balaurul acesta joacein ea.Toate citre Tine a$teaptica si le dai lor hrand la buni vreme. Ddndu-le Tu lor, vor aduna. Tu mdnaTa, toatesevor umple de buniDeschiznnd titi, dar intorc0ndu-fi Tu fata Ta, se vor tulbura; lua-vei duhul lor $i se vor sfirsi si in tirdni se vor tntoarce. Trimite-vei duhul Tiu 9i se vor zidi qi vei innoi fata pdmdntului.Fie slava Domnului in veac! Veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale. Cel c'ecauti spre pf,mlnt gi-l face pe el de se cutremuri; Cel ce se atinge de munti $i fumegl. Cdnta-voi Domnului in viata mea, cdnta-voi Dumnezeului meu cit voi fi. Plicute s6-I fie Lui cuvintele mele. iar eu mi voi veseli de Domnul. Piard picitosii de pe pi,rndntsi cei firi de lege, ca sa nu mai fie. Binecuvinteazi, suflete al meu, Pe Domnul.
$i iaregi:

Soarelegi-a cunoscutapusul sbu.Pus-ai intuneric $i s-a ficut noapte.Cdt s-aum6rit lucrurile Tale, Doamne, toate cu infelepciunele-ai ficut!

12

CATAVASIER

Slav5 Tatilui si Fiului gi Sfdntului Duh, $i acum gi pururea $i in vecii vecilor, Amin. Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav6 fie, Dumnezeule; Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav4 tie, Dumnezeule; Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav6 fie, Dumnezeulnos_ tru, slavi Jie!
Cdnd se face Priveghere,dupl rdnduiala din mlnlstiri, partea din psalmul 103, incepind de la: DeschizAnd Tu mina Ta..., se c6.ntd pe glasul al optulea, dupl cum urmeaza:

(refren nr. 1).

Deschizdnd Tu mdna Ta, toate se vor umple de bunitate (refren nr. 1). Binecuvdntat egti,Doamne. Iar intorcdndu-fi fa[a Ta se vor tulbura; lua_vei _ duhul lor gi se vor sf6r9i;9i in firdna lor se vor lntoarce Trimite-vei duhul T6u gi se vor zidi; vei innoi fafa si
(refrennr. 1).

pdmdntului

Fie mdrirea Domnului in veac; veseli_se_va Domnul de lucrurile Sale (refren nr. 1). Cel ce caut6 spre p6mdnt, gi-l face pe el de se cutremurd; Cel ce se atinge de mun{i gi fumegd (refren nr. 2). Minunate sunt lucrurile Tale, Doamne. Cdnta-voi Domnului in viafa mea, c0nta_voiDum_ nezeului meu pdnl ce voi fi (refren nr.2). indulceasci-se Lui vorba mea; si eu mi voi veseli de

Domnul (refren nr.2).

RANDUIALA VECERNIEI

13

9i cei flri de lege ca str Piari p[cf,togii de pe PAmant


nu fie (refren nr- 2;.

Binecuvinteazi, suflete al meu, Pe Domnul; soarele gi-a cunoscut apusul sdu; pus-ai intuneric $i s-a fdcut nr.r). Slav6!ie, Doamne,Celui ce ai f6cut noapte(refren toate. Ctt s-au mirit lucrurile Tale, Doamne, toate lntru nr.3). inlelepciune le-ai ficut (refren nr.3)' Slavi TatSlui si Fiului si Sfdntului Duh (renen (retren nr.3)' $i acumgi pururea$i in vecii vecilor, Amin Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavi lie, Dumnezeule
(<ler ori). Preotul (sau diaconul, dactr este) losteste ectenia mare' Dupi fiecare cerere a ecteniei, rostita de preot (diacon), cintiretii se lnchina cu cuviinldLgi evlavie, la cuvinteie din ectenie "' Domnului si ne ruglm, cintdnd, impreuna cu credinciogii din bisericd, raspunsurile la randuite (Doamne miluieste Si celelalte); se lnchini, de asemenea, din ectenii celelalte toate ecfonisul ecteniei. Asa trebuie sa se faca la rinduiala Vecerniei, ca si din oricare altd sfanta slujba. Dupi ecfonisul ecteniei, cantareFl (in ministiii citeful rinduit) zice, din faia analogului agezatdin Yreme in mijlocul bisericii (sub Amin, Doamne miluiegte (de 3 ori), Slavd.'' $i acum"' 9i policandru): 'inceoe seara Catisma intei impartitd in trei stfi sa citeasca sambatiL SlaYa...) ( citetrulface sfirgitul obi$nuit, iar preostare la fiecare 1pa4i;; mic,r. ectenia roste$te este) dace (sau diaconul, tul (ca la mandstiri)' precum 9i la Priveghere se face Atunci cAnd Fericit barbatul"'' adici canta se Polieleu, cu sirbltorile Sfintilor tutai: prima a Catismei stare urmatoarelestihuri alese,din

Fericit barbatul, care n-a umblat in sfatul necredincio$ilor gi in calea ptrcdtogilorn-a stat gi pe scaunul hulitorilor n-a $ezut.Aliluia!

t4

CATAVASIER

CI $tie Domnul calea drepJilor, iar calea necredinciogilor va pieri. Aliluia! Slujifi Domnului cu fricd gi vi bucurali de El cu cutremur. Aliluia! Fericili tofi cei ce nidijduiesc in El. Aliluia! Scoal6, Doamne, manfuie$te-m6, Dumnezeul meu. Aliluia! A Domnului este mdntuirea $i peste poporul T[u binecuvdntareaTa. Aliluia! Slavi Tatilui si Fiului $i Sfantului Duh. Aliluia! $i acumgi purureagi ln vecii vecilor, Amin. Aliluia! Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavi lie, Dumnezeule
(oe I ori). Duptr citirea Catismei (sau dupd ce s-a cantat Fericit birbatul..), preotul (diaconul) roste$teecreniamica; apoi canterelii canta,pe glasul de rdnd al Octoihului, PSALMUL 140 (prinele doutr stihuri se cantApe larg, adici stihiraric)
j I

{ I

oamne,strigat-amcitre Tine, auzi-mi; ia aminte la glasul rugiciunii mele, cdnd strig c6tre Tine, auzi-m6,, Doamne! Sd se indrepteze rug4ciun ea mea,ca tamdia inaintea Ta; ridicarea mdinilor mele, jertfi de seari, auzi-md, Doamne!
(Stihurile urmatoarese canramai repede, adici irmologic).

RANDUIALA VECERMEI

15

Pune, Doamne, straja gurii mele $i us4 de ingrddire imprejurul buzelor mele. Si nu abafi inima mea spre cuvinte de viclegug, ca sl-mi dezvinovefescplcatele mele. Cu oamenii cei ce fac firidelege $i nu ma voi lnsoti cu ale$ii lor. Certa-md-va dreptul cu milf, $i me va mustra; iar untul de lemn al p6cdtogilor sAnu unge capul meu. Ci lncd gi rugiciunea mea este lmpotriYa vrerilor lor; prlbuqeasca-sede pe stdnci judecltorii lor; Auzi-se-vor graiurile mele, cA s-au indulcit. Ca o btazd6, de pf,mdnt s-au rupt pe pamant, risipitu-s-au oaselelor ldngi iad. Cici citre Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am niddjduit, si nu iei sufletul meu' gi de P6ze$te-mi de cursa care mi-au pus mie smintelile celor ce fac flridelege. Cldea-vor tn mreaja lor pf,citogii, ferit sunt eu' Pani ce voi trece.
PSALMUL 141

I
I

Cu glasul meu citre Domnul am strigat, cu glasul meu catre Domnul m-am rugat. Vlrsa-voi inaintea Lui rugiciunea mea, necazul meu lnainteaLui voi spune.

i
t6
CATAVASIER

Cdnd lipsea dintru mine duhul meu, Tu ai cunoscut cirf,rile mele. in caleaaceasta in caream umblat,ascuns-au curs6mie. Luat-am seama de-a dreapta gi am privit gi nu era cine si mi cunoasci. Pierit-a fuga de la mine gi nu este cel ce cautl sufletul meu. Strigat-am cdtre Tine, Doamne, zis-am: <Tu egti nddejdeamea, partea mea egti in pimdntul celor viL>. Ia aminte spre rugiciunea mea, c6 m-am smerit foarte. Izblvegte-mtr de cei ce mi prigonesc, c6 s-au intirit mai mult decOtmine.
$i indate se canta

Stihirile invierii
Stihiri pe zece: Stih: Scoate din temni$ sufletul meu, ca si laude numele Tiu.

ugiciunile noastre cele de seari primegte-le, Sfinte Doamne,gi ne di noui iertare picatelor, ci Tu singur eqti Cel ce ai ariltat in lume invierea.
Stih: Pe mine mi a$teaptA dreptrii,pand ce-mi vei rdsplad mie.

lnconjurali, popoare, Sionul gi-l cuprindeti pe el 9i dafi slavi, intr-insul, Celui ce a inviat din mo{i; c6 Acesta este Dumnezeul nostru, Cel ce ne-a izbivit de faradelegile noastre.

RANDUIALA VECERNIEI

T7

Stihiri Pe oPt: Stih: Diltru adfrncuriam strigat catre Tine: Doamne' Doamne' auzi glasul meu!

i t t
i

Venifi, popoare, sa liudim $i sa ne hchintrm lui Hristos, slivind invierea Lui cea din morti, ciL Acesta este Dumnezeul nostru, Care a izbbvit lumea de ingeliciunea vrijmagului'
Alte stihiri, ale lui Anatolie: Stih: Fie urechile Tale cu luare-amhte la glasul rugiciunii mele'

Veseliti-vf,, ceruri, trambitati, temeliile pimintului' muntilor, vestiti bucurie! CLiath, Emmanuelpe Cruce a pironit pf,catelenoastre; $i Cel ce di viatf,' moartea a omordt, pe Adam lnviindu-I, ca un iubitor de oameni'
Stihiri Pe sase: Stih: DeTe vei uita la firadelegi, Doamne,Doamne, cine va suferi? Ctr la Tine este milostivirea.

Pe Cel ce cu trupul, de voie, pentru noi a fost ristignit, a pitimit 5i a fost lngropat 5i a inviat din morti' s4-L iaudam, griind: intdre$te in dreapta credinti Biserica Ta, Hristoase,5i impaci viata noasffa' ca un bun si iubitor de oameni.
Stih: Pentru numele Tiu Te-am agteptat, Doamne; a$teptat-a sufleln Domnul' tul meu spre cuvintul Tdu, nldijduit-a sufletul meu

inaintea mormantului Tf,u celui de viatd primitor' stdnd noi, nevrednicii, cantare de slavi aducemindurf,rii Tale celei negraite, HristoaseDumnezeulnostru;

l8

CATAVASIER

ca !ruc9 9i moarte ai primit, Cel ce egti f6ri de ptcat, ca sf, ddruiegti lumii invierea, ca un iubitor de oameni.
Stih: Din straja diminelii panA in noapte, din straja diminetrii, sd ndddjduiascd Israel spre Domnul.

Pe Cuv0ntul cel impreunl cu Tatdl f6ri de inceput gi impreun6-ve$nic,Care din pdntece fecioresc in chlp de negriit a iegit 9i Cruceagi moarteapentru noi de uoi" a primit, gi a inviat intru slavi, sf,-L ldudam, grdind: Dit6torule de viati, Doamne, slav6 fie, Mdntuitorul sufletelornoastre.
Urm4toarele trei stihuri se canta cu stihirile sfantului din ziua respecdye, de la Minei, daci acolo nu sunt decat trei stihiri, fird altd indicalie: C[ la Domnul este mili gi.multi mintuire la El, gi El va izbdvi pe Israel din toarefarddelegile lui. Laudati pe Domnul toate neamurile, liudali_L pe El toate popoarele. Ca s-a intAdt mila Lui peste noi gi adevtrul Domnului rtmine in Yeac. Dacd la Minei sunt ftei stihiri, dar cu indicalia pe $ase,atunci se c6.ntinumai gasestihiri ale invierii 9i se adaugi de la Minei cele trei sti_ hiri, repet6ndpe cea dintii 9i incephndcu stihul: Din straja diminetii... Dacd la Minei sunt doi sfinli 9i gasestihiri, ori sfint cu priveghere sau cu Polieleu, se cdnt6 numai prirnele patru stihiri ale invieriili se adaugi de la Minei toate cele qase,incep-andu-le cu stihul: De Te vei uita la firddelegi.-. perioada Triodului gi a penticostarului (adicd de la Duminica __ ln V^ame,gului 9i a Fariseului pin6 la Duminica intdia dupi Rusalii), sambata seara nu se pun stihiri de la Minei, decat daca e sfant cu Polieleu; altfel, se pun stihirite din Triod sau din penticostar. , - La celelalte sArbetori,in afarAde duminici, stihirile se cinte numai de la Minei (Triod sauPenticostar),care aratdatet num5rul ,tifri.ifo. A" cantat (de obicei gasesau opt, iar la unele sirbitori imparate$ti chiar

TANoUTALE VECERNIEI

t9

zece),clt 9i glasul pe czre se vor cinta 5i pe care se canta $i: Doamne'


stdgat-am...

Dupd ce s-a cantat ultima stihire de la Minei (Triod sau Penticostar), sambita searaurmeazaSlavd'..' a sfdntului de la Minei (Triod sau Penticostar), daci are; dacd nu are, se canta numai Slavtr"' $i glasul 1): (Dogmatica, a Nlscatoareide Dumnezeu acum...,

Pe ceea ce este mirirea a toatd lumea, care din oameni a rislrit $i pe StApanulL-a niscut, u$a cea cereascA,lauda celor firl de trup si podoaba credins-a ciogilor, pe Maria Fecioarasi o liudf,m. C5 aceasta peretelecel ariltatcer si bisericf, a Dumnezeirii; aceasta, din mijloc al vrajbei surPandu-I, pace a adus $i impir6fia a deschis.Deci, pe aceastaavand-o intirire a credintei, apirdtor avem pe Domnul, Cel ce S-a ndscut dintr-insa. indrizneascl, dar, indrizneascA poporul lui Dumnezeu.Ci Acestava birui pe vrdjmagi,ca un atotputernic.
La celelalte sarbatori ln afari de duminici, cintam Slav6"' $i acum..., aga cum arata ldineiul (Triodul sau Penticostarul) la locul resDectiv. Vineri seara se cante totdeauna la $i acum"' numai Dogmatica glasului de rind din Octoih. io timp ce se cantl stihira de la $i acum...' preotul face Vohodul (iegireacu cddelnita);cantareliicoboaraalunci din strand,iar dupa ce preotul (sau diaconul, daci este) loste$te: Intelepciune' drepti!, canttueful (h manastiri cel mai mare) citeqte:

T umin6 lini a sfintei slave a Tatllui ceresc,Celui lt fara de moarte, Celui sfdnt $i fericit, Iisuse Hristoase!Ajung0nd la apusul soarelui,vdz0ndlumina cea de seari, lAudAmpe Tatal, pe Fiul 5i pe Sfdntul Duh, Dumnezeu. Vrednic esti in toatd vremea a fi l5udat de

i
20
CATAVASIER

glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai via[6, pentru aceasta,lumea Te slf,vegte.
(La slujba il sobor, e obiceiul ca Lurrini lini... sA se cante de tot soborul slujitorilor, impreund cu can6retii). Apoi preotul: SA lutm aminte. Pacetuturor.

cantarefut: $i duhului tiu.


Preotul (sau diaconul, daci este): inlelepciune, SAluem aminte. Iar cantdretrii centi

Prochimenul zilei
Simbetl seara,glasul al 6-lea:

Domnul a impirlfit,
(ps.e2, 1).

intru podoabl S-a imbricat

(de patru ori: prima datd firi stih, apoi de trei ori cu stihurile care urmeazd: ) 566; lmbricatu-S-a Domnul lntru putere Oi S-a tncins (ps. 92, l). Sfih: Pentru cA a htdrit lumea, care nu se ya cldrina (ps. 92, 2). _ Stih: 9asei Tale se cuvine sfinfenie, Doamne, htru lungime de zile (ps. 92,7). . ln.celelalte zile ale siptdminii Prochimenul se canta numai de Duminicl seara,glasul al S-lea:

tlel or1.

Iate, acum binecuvdntali pe Domnul, tofi slujitorii


Domnului (ps.133,1).
Stib: Cei ce stati in casa Domnului, in cu4ile casei Dumnezeului nostru(Ps.133, l). Luni seara,glasul al 4-1ea:
i

I I

pomnul me va auzi, cdnd md voi ruga citre Ddnsul


( p s .+ , : ) .

{ {

RANDUIALA VECERNIEI

2l

Stih: Cdnd Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptllii mele (ps. 4, 3). Ma4i seara,glasul 1:

Mila Ta, Doamne, mA va unna ln toate zilele vietii mele(ps.22,7).


Stih: Donnul ma va pa$te9i nimic nu-mi va lipsi; la loc de ptr$une' acolo m-a seh$luit (Ps- 22, 7-2). Miercuri seara,glasul al 5'lea: .

I I

Dumnezeule, intru numele Tdu m0ntuie$te-me $i s3,1)' lntru putereaTa md judecl (ps.
gurii Stih: Dumnezeule, auzi rugiciunea mea, ia aminte cuvintele mele (ps. 53, 2). Joi seara,glasul al 6-1ea:

Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a flcut cerul $i


pdmintul (ps.123,8).
Stih: Ridicat-amochii mei la munti, de undeva veni ajutorulmeu (ps. 120,1). glasulal 7-lea: Vineri seara,

Dumnezeule, sprijinitorul meu e$ti Tu 9i mila Ta m[ ss,1o). va intampina (ps.


Stih: Scoate-mi de la vrljmaqii mei, Dumnezeule' qi de cei ce se scoaltrlrnpotriva mea izblveqte-me (ps. 58' 1)Dupd cantarea Prochimenului, la Praznicele impfategti 9i la strrbitorile sfiniilor urmeazAcitirea Paremiilor din Minei (Triod sau Penticostat),pe analogul aqezatdin vleme ln mijlocul bisericii' Simblti seara insi, lndati dupa Prochimen, preotul (diaconul) roste$te ectenia intreita, dupa care cantareFl (in menastiii cel mai mare) cite$te rugdciunea:

.>a /\

CATAVASIER

f6rd de Jnvrednicegte-ne,Doamne,in searaaceasta Ipdcat sd ne p6zim noi. Binecuvdntat egti, Doamne, Dumnezeul pdrinfilor no$tri, 9i liudat 9i preaslivit e numele Tdu in veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nidijduit intru Tine. Binecuvantat e;d, Doamne,invafi-md indreptirile Tale. Binecuvdntategti, Sgpane, in(elepfegte-micu indreptf,rile Tale. Binecu_ v6.ntat egti, Sfinte, lumineazi-mI cu indreptirile Tale. Doamne, mila Ta este in veac, lucrurile mOinilor Tale nu le trece cu vederea.tie se cuvine laudi, lie se cuvine cdntare,tie slavi se cuvine: Tatilui Si Fiului 9i Sfdntului Duh, acum gi pururea gi in vecii vecilor. Amin.
Preotul (diaconul) zice ectenia cererilor. Apoi preotul: Pace tuturor.

!,

l ]
i !

canraretul: $i duhului tdu.


Preotul (diaconul): CapetelenoastreDomnului si le plecim.

l 1 { I I

i i

Cantarepl, rar: fie, Doamne.


Preotul: Fie stapanireaimplriJiei Tale binecuyantata--.

in bisericile de enorie, mai ales li sirbitorile sfinlilor), cdntare6i^incep sa cante .tit i.if" 1.u" cel putin Slava... Litiei) din Minei, punindu-ise u""rn f_i-iiu, dopi rinduiala ei (vezi Liturghie,rul).Daca inid se face numur v"""-iu-.fiinuitd, atunci, dupi ecfonisul de mai sus, rostit de pr"ot, "aotar"fi' (din -stAngaj incepe sa cante

Cantareful: Amin. priveghere cu. (cala mintrstiri), sauchiarei _,,_ti :: I"ce slujbi numal lfl Drnecuvantarea artoselot (ca

{ x { I
I

I
I

Stihirile Stihoavnei Cu patima Ta, Hristoase, din patimi ne_am liberat, $i cu invierea Ta din stricdciunene-am izbivit; Doamni, slavi fie!

I
I

f
RANDUIALA VECERNIEI
L)

Stih: Domnul a lmpAreEt, lntru podoabe S-a lmbrecat; imbricatu-S-a Domnul intru putere $i S-a incins-

56 se bucure fiptura, cerurile si se veseleasc[, din miini sa batl neamurile,de bucurie! C[ Hristos, Mdntuitorul nostru, pe Cruce a pironit pdcatele noastre; $i moarteaomorand,viati noui ne-a daruit, pe Adam cel c6zut cu tot neamul inviindu-I, ca un iubitor de oameni'
Stih: Pentru ca a lntfit lumea' care nu se va clf,tina'

Fiind tmplrat al cerului gi al pimOntului, Cel ce egti necupdns, de bunf,voie Te-ai ristignit, din iubire de oamJni; pe Tine iadul intdmpinindu-Te jos, s-a amardt $i sufletele dreptilor primindu-Te, s-au bucurat; iar Adam vlznndu-Te pe Tine, Ziditorul, in cele de sub plmdnt, s-a sculat. O, minune! Cum a gustat moarte Viata tuturor. Ci, precum a voit, a luminat lumea, care grdiegte:Cel ce ai inviat din morfi, Doamne,slav[ fie'
Stih: CaseiTale se cuvine sfintenie, Doamne,lntru lungime de zile'

Femeile purtAtoare de mir miresme aducdnd, cu grdbire 9i cu pldngerela groapaTa au ajuns;5i negisind preacurattrupul Tdu, dar afland de la inger aceanoui 9i neobisnuitA lrrioorr", Apostolilor au zis: inviat-a Domnul, ddnd lumii mare mil6.
Slav6... a sfintului, de la Minei (daci este). Apoi $i acum"' a de Dumnezeu,din Octoih, cea de la glasul pe care s-a cinNAscatoarei tat Slavi... a sfintului; daci Slavd...a fost Pe glasul 1, se canta Si acum...a Nf,scdtoarei,din Octoih, pe glasul 1:

Iati, s-a implinit proorocialui Isaia:ci fecioari fiind ai niscut, iar dupi na$tere,ca $i mai inainte de nagtere ai rimas: cA Dumnezeuera Cel ce S-a niscut, pentru

CATAVASIER

aceasta 9i firile le-a innoit. Ci, o, Maici a lui Dum_ nezeu, rugiciunile robilor t6i, ce se aduc tie in biserica ta, nu le trece cu vederea, ci, ca ceea ce ai purtat in brateletale pe Cel milostiv, spre robii tai milostive$te_te, gi roag4-L si m6ntuiasc6 sufletelenoastre.
Daci la Minei nu este Slav6... la Stihoavnd, se zice Slavi... $i acum... a NAscitoarei de Dumnezeude la glasul O",anA-a Octoihului. - La Ptaznicele impirdte5ti $i la sdrbarorile sfinl or, stihirite Stihoavnei se cAnti toat" d" Ia Minei ;;^i;;rrcostar), G;;J pe glasurile gi cu stihurile arAtab acoloApoi cantareFl (h manastiri cel mai mare) zice lndate:

libereazhpe robul TAu, St{pane, dupi cuvdntul Tiu, in pace. Cd vdzuri, ochii mei *intoir"u Tu, pe care ai gitiGo inaintea fefei tuturor popoarelor; lumini spre descoperirea neamurilor gi slava poporului Tiu, Israel.
$i indatl:

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fdri de moarte, miluiegte-ne pe noi (ae trei ori, lnchinindu-ne
fiecare daQ).

de

Preasfintd Treime, miluiegte_ne pe noi. Doamne, curate$tepicatele noastre. Stip6ne, iartd firidelegile noastre. Sfinte, cerceteaz1, gi vindeci neputinfelenoastre, pentru numele Tdu.
Doamne miluie$te (de 3 ori), Slavi... acum... $i

nostru, Care egti ln ceruri, sfinleasca_se fatal I numele Tiu. Vie impdrilia Ta. Fie voia Ta, pre_ cum in cer 5i pe pimdnt. pdinea noashA ""u ,p." fiirrfi di-ne-o noui astizi. $i ne iarti noui gregealele noasre,

F
RANDUIALA YECERNIEI

25

precum $i noi iertdm gregililor no$tri; $i nu ne duce pe noi in ispiti, ci ne izbf,vegtede cel rtru!
Preotul:Cd a Ta esteimPeritia... secang, pe glasulde seara, Amin. 9i 1nda6,sambata Cantareful:
rdnd al Octoihului.

TroParulinvierii
Glasul 1:

Piatra fiind pecetluiti de iudei si osta$ii strdjuind preacurat trupul Tf,u, inviat-ai a treia zi, Mantuitorule, aa-itta lumii viati; Pentru aceasta,puterile berurilor strigau Jie, Dltf,torule de viati: Slavtr invierii Tale, Hristoase; slavi impf,ritiei Tale; slavS rdnduielii Tale, Unule. Iubitorule de oameni.
Apoi: Slavd... troparul sfdntului zilei (din Minei); $i acum"' troparul Nescatoareide Dumnezeu din Octoih, cel de la glasul pe care glasul s-a'cdntattroparul sfdntului- Dac[ troparul sfdntului s-a cintat pe 1, se canta

TroParul Niscitoarei de Dumnezeu


Glasul1:

Gavriil zicind tie, Fecioar4: Bucurl-te! ,odati cu glasul S-a intrupat Stlpdnul tuturor, intru tine, chivotul cel sfdnt, precum a zis dreptul David. Ardtatu-te-ai mai cuprinzitoare decdt cerurile' ceea ce ai purtat pe Facatorul tiu. Slavf, Celui ce S-a s5l6sluit lntru tine; slavf,Celui ce a ie$it din tine; slavi Celui ce ne-a libeta. rat pe noi, Prin na$terea

26

CATAVASIER

invierii-deIa giasj,".p".fi". Daca ta Minei in acea zi sunt aoi sfrnd $i #;;;;; au tropare deosebite,atunci, dupa ce s-a cantar t op*ui i;;;i;; canta intai tropanul primului sfint, firi Slavd..., upoi t op-oi ,}io,ot.,i "l dolt"u cu Slava-..,iar troparul Nescdtoarei de Dumnezeu." laota cel de la glasul troparuluisfdnruluial doilea. La sarbatgrilesfinlilor se cantdtroparul sfdntului din - , Minei (care la sarbatorile sfin_gilor. cu priveghcre se gisegte a" "ti"li'r" Vecemia qc ooua on (a doua oara cu Slava...). llt"or, apoi Si acum...al la $i acum-.., ftoparul Nascaioarei de Dum_ nezel de la glasul de rdnd al bctoihutui). La Ptaznicete impirdtegti se canti nunai troparul praznicului, . . de trei o.i (a doua oardL cu Slavd.-.,a treia oari cu qfacum..). Dupd hopare, se face otpustul, astfel: Preotul (diaconul, dacdeste): inlelepciune. Cinrdretul (coborind din strantr):Binecuvinteazi. Preotul: Cel ce este binecuvantat-..

D1"a rropaSl sfintului f9.! p9 alt glas, sa se cante rroparul ",. i Nascatoarei de Dumnezeu al

Dymnezeu, pe glasultr.p;il';f#;lui Ili:tl:".:i .!etotdeauna, searase centi

linsa "in".i

CdntireJul: Amin. intiregte, Dumnezeule, sfOnta $i dreapta credinfi a dreptmaritorilor cregtini Sf6nt6 9i BisericaTa in veacul veacului.
Preotul: PreasfAnta NAscdtoare de Dumnezeu, miluie$te-ne pe noi.

Cnntarepl: Ceeace egti mai cinstiffi decOtHeruvimii gi mai mdritA fir6 de asemAnare dec6t Serafimii, care fdri stricaciunepe Dumnezeu_Cuvdntul ai n6scut, pe tine, cea cu adevdrat Ndscdtoare de Dumnezeu,te marim.
Preotul: Slava tie, Hristoase,Dumnezeule...

a:1,:,.:r-",,' Slavi... $i acum...Doamnemiluiegte(detrei _., on.r, pannte, binecuvinteza!


Preotul face otpustul-

Canrdretut: Amin.

RANDUIALA MIEZONOPTICII DE DUMINICI CU TROPARELE TREIMICE


Preotul: Binecuvantat este Dumnezeul nostru"' CantareFl: AminSlavi Jie, Dumnezeulnostru.--,irnpirate ceresc...si celelalte rugdciuni lncepiioare, Venitri si ne lnchinim... Psalmul 50, Canonul Sfintei Treimi (Troignicul) al glasului de rAnd din Octoih, apoi se cinta

Troparele Treimice (triadicalele)


Glasul al 2-lea:

/^luvine-se cu adevarat a lauda pe Treimea, Cea l.-iottot dumnezeiasci: pe Tat61, Cel firi de lnceput $i a toate lucritor, pe Cuvlntul, Cel impreunl firi de inceput, Care din Tat5l mai inainte de veci f6rd stricf,ciune S-a ndscut, 9i pe Sfdntul Duh, Cel ce din Tatdl ftrri de ani Purcede' Cuvine-se cu adevArat a Te sl6vi pe Tine, Dumnezeu-Cuvdntul,de Care se infricogeazi $i se cutremura

28

CATAVASIER

Heruvimii $i Te slivesc puterile ceregti. Cel ce ai inviat a treia zi din mormint, Hristoase, D5t6torule de viaJi, cu frici Te sl6vim. Si liudim toJi cum se cuvine pe Dumnezeu, cu cdntiri dumnezeiegti: pe Tatdl gi pe Fiul 9i pe Duhul cel dumnezeiesc, S6pania cea ln trei ipostasuri, o impdrlfie gi o Domnie. Si preasldvimUnimeacea dupi fiin{i, pe Cealn trei ipostasuri,pe Care O laudi tofi plmdntenii gi O slf,vesc puterile cere$ti, Cireia tofi cu credinfi I se inchinf,. Domneasci incepitorie peste Heruvimi gi dumnezeiasceStAp0nirefiri de asemdnarepeste Serafimi, Treime nedespdrtiti in Unime, Ceeace egti dupi adevIr dumnezeiascd Stipdnire, pe Tine Te slivim. Tatilui celui fir6 de inceput gi Dumnezeu, Cuvdntului celui impreuni f6rd de lnceput 9i Duhului m6 inchin. Fiinla cea nedespiditi, una impreunatd,Unimea cea intreit numlrati, cu laude s6 O cinstim. Fulgerele Tale, cele cu raze strilucitoare, strtrlucegte-le mie, Dumnezeulmeu, Cel ce egti in trei ipostasuri, Atotficitorule; gi locag me arat| al slavei Tale celei neapropiate, luminati 9i purtitoare de lumind 9i neschimbati. ^ De Care se infricogeazi gi se cutremuri Heruvimii Si Il sldvesco5tile ingeregti, pe Cel ce din Fecioarl in chip de negrdit S-a intrupat, pe Hristos, D4titorul de viati, cu frictr sa-L slivim.

r:

t I

r
RANDUIALA MIEZONOPTICII

29

Slavl...

Pirinte Atottiitorule, Cuvinte al lui Dumnezeu,lntru tot Duhule Sfinte, o Putere $i un Chip, o impf,ralie, o Dumnezeireqi Stlpdnire, miluie$te pe cei ce se inchini Jie'
$i acum...

Din mo(i vLzdnd pe Fiul tf,u, Preacurati Fecioarf,' inviat cu cuviinti dumnezeiascd,de bucurie negrtritf, lumea s-a umplut, pe Acela slf,vindu-L 9i pe tine mirindu-te. Cuvine-se cu adeverat, sl te fericim, Nlscitoare de Dumnezeu, cea pururea fericitd 9i preanevinovati $i Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce esti mai cinstitl decdt Heruvimii si mai marita flri de asemanaredec0t Serafimii, care fi'ri striciciune pe Dumnezeu-Cuv0ntul ai nlscut, pe tine' cea cu adevirat Niscitoare de Dumnezeu,te mArim'
Sfinte Dumnezeule..-,si celelalte rugf,ciuni lncepitoare; dupi Tatil nostru..., Ipacoi al glasului de rind; Doamne miluiegte (de 40 de ori)' Slav6... $i acum... C""" "" egti mai cinsdta"', intru numelc Domnului binecuvinteaz6,Pirinte. Preotul: Dumnezeule, milostivegte-Te spre noi"' Apoi citegte rugaciune, citre Preasfinta Treime, alcdtuire a lui Marcu: aceastA

-l

tot putemictr si de viafi ff,citoare, Preasfinti ?"* ITreime, qi incepf,toarede luminf,, Care, din bun[tate, toatb flptura lumii si pe cea mai presus de lume' din nefiinfi o ai adus $i cu purtarea de griji o $i stipane$ti; Care, dupf, alte ale Tale nespusefaceri de bine

30

CATAVASIER

neamului omenesc, pentru neputintra trupeascl ne_ai dIruit pociinff, p6ni la moarte, nu ne ldsa pe noi ticilogii sI murim in faptele noastre cele rele, .ri"i p" incepitorul rautdfii gi pizmatdreful gi pierzatorul si_gi rdda de noi. C6 vezi, indurate, catApizmuire gi vrajbd are asupra noastri 9i c6ti este $i a noastrd.pdtimire 9i slibiciune gi nepurtare de grijd. Ci, Te rugam, nu ne lipsi de bunAfitile Tale pe noi, care Te miniem tn toatd ziua gi in tot ceasul,prin cdlcareacinstitelor de via(i 6i fdcdtoarelor Tale porunci. $i toategregealele noastre,pe care le-am ficut noi in toati viata noastri, pani in cea_ sul de acum, sau cu fapta, sau cu cuvintul, sau cu gdn_ dul, lasi gi iart6. $i ne invrednicegte ca cealaltavreme a vie{ii noastre sA o sivdrgim in pocdinfl gi.umilintd gi spre paza sfintelor Tale porunci. $i ori cu ce fel de dezmierdareingeldndu-ne,in multe chipuri am gregit gi cu urate pofte nefolositoare 9i vitimatoare amigindu_ne ne-am purtat; sau cu m6nie gi cu iufeali de necuvdn_ titoare pornindu-ne, am scdrbit pe vreun frate al nostru; sau cu limba slobodi $i neinfrinati in tari curse ne_am prins; sau cu vreuna din simtirile noastre, sau cu toate, de voie sau de nevoie, cu ptiinfd $i cu neStiinta, sau din ripire, sau din deprindere, nebunegteam alunecat; sau cu gdnduri viclene gi cu gtiintd degartI ne_am spurcat; sau in orice chip de gregealdam pdcdtuit, din aducerea aminte gi din obiceiul cel r6u 9i cumplit; iarti nou6 gi lasi toate, intru tot lndurate, preibunule gi mult_ Milostive. $i ne diruiegte,Bunule, de$teptare gi putere,

RANDUIALA

MIEZONOPTICII

5l

ca sf, facem voia Ta cu bund plAcere$i desivir$it; ca din rdlrtateacea din noaPtegi lmp0clat6, cu vederealuminii' prin pociinti si ne schimbdm si in zi cu bun chip sf, umblim si curati iubirii Tale de oameni aritflndu-ne noi, neyrednicii, si Te lf,uddm$i si Te slavim in veci, Amin'
Apoi otpustul, obi$nuita iertare gi ectenia: Si ne rugam pentru pacea lumii... Doamne miluieqte cu umilinti gi cu glas lin. $i dupA sfirsitul ecteniei zice cel mai mare: Pentru rugdLciunile...

RANDUIALA UTRENIEI DUMINICILOR


Dupa ce s-a citit Miezonoptica Duminicii, cu Troparele treimice, preotul zice: Binecuvintat este Dumnezeul nostru... CantereJul:Amin. epoi (inchinindu-se de trei ori) zice:

j i

I
I

Veniti sd ne inchinim lmpdratului nostru Dumnezeu. Veniti sf, ne inchinim si si cf,dem la Hri,stos, Impiratul nostru Dumnezeu. Venifi sd ne inchindm gi sd cidem la insugi Hristos, Imp iratul gi Dumnezeulnostru*.
* in Postul Mare, precum gi in restul anului, c6nd nu se ctregre inainteMiezonoptica, citelul zice: Amin. Slavalie, Dumnezeulnostru, slavaJie, ImpArate gi celelalte ceresc..., rugtrciuni incepatoare. Ca a Ta este imparatria..., Doamne miluiegte (de 12 ori), Venigi sa ne inchinam..., cu Dsalmii careurmeaza.

I 1
i

Fr

RANDUIALA

UTRENIEI

33

I
r
i

$i se citesc psalmii: PSALMIJL 19

lCt a te audl Domnul in ziua necazului' $i sAte apere Dnu*ele Dumnezeului lui Iacob. Trimiti tie ajutor din locasul Siu cel sfdnt, $i din Sion si te sprijine pe tine. Pomeneascitoatd jertfa ta, ardereade tot a ta binepllcuti si-I fie. Dea fie Domnul, dupi inima ta, $i tot sfatul tiu si-l plineasci. Bucura-ne-vom de mintuirea Ta, $i intru numele Dumnezeului nostru ne vom mAri. Plineasci Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut ci a mantuit Domnul pe Unsul Sdu, cu puterea dreptei Sale. Auzi-L-va pe Ddnsul din cerul cel sfdnt al Lui. Unii se laudb cu cirutele lor, altii cu caii lor, iar noi ne lluddm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Ace$tia s-au impiedicat $i au clzut, iat noi ne-am ridipe noi, 9i cat $i ne-am indreptat, Doamne, mantuie$te-ne ne auzi ln orice zi Te vom chema.

fr, oamne,intru putereaTa seva veseli lmpf,ratul 9i Lf int* mdntuirea Ta se va bucura foarte' Dupi dorirea inimii lui i-ai dat lui, $i de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Ci l-ai intimpinat pe el cu binecuvintdrile bunitltii, pus-ai pe capul lui cununa de piatrd Viala a cerut de la Tine si i-ai dat lui lungime scumpA. de zile ln veacul veacului. Mare este slava lui intru mantuirea Ta, slavi gi mare cuviintd vei pune peste el' in veacul veacului,veseCi ii vei da lui binecuvdntare

3 - Catava$rcr

34

CATAVASIER

li-l-vei pe ddnsul intru bucurie cu fata Ta. Ci impiratul nidljduiegte in Domnul si intru mila Celui preainalt nu se va clltina. Aflf,-se miina Ta pestetofi vrdjmagii Tdi; dreaptaTa sd afle pe tofi cei ce Te urlsc pe Tine. pune-i-vei pe ei ca un cuptor de foc in vremea ardtArii Tale; Domnul intru m0nia Sa li va tulbura pe ei, gi-i va mancape ei focul. Rodul lor de pe pimdnt il vei pierde 9i sdmAnfalor dintre fiii oamenilor. Cd au gindit rele impotriva Ta, au cugetat sfaturi, care nu vor putea s6 stea.Ci ii vei pune pe ei pe fugd 9i cu arcul Tiu vei tinti capul lor. Inalli-Te, Doamne,intru tiria Ta; cinta-vom $i vom liuda puterile Tale.
Slavd.-.$i acum...Sfinte Dumnezeule...Tatil nostru... Cd a Ta este rmPiruia... (Dator estepreotul a lua aminteca sAfie in mijlocul bisericii, cdndva zice Ci a Ta este impArdtia..). Apoi se citesc tropareleacestea:

Doamne,poporul Tdu gi binecuvinteazd Mdntuiegte, mogtenirea Ta; biruinfi binecredinciogilor cregtini asupracelui potrivnic ddruiegte;9i cu Crucea Ta pizegte pe poporul Tlu.
Slavi...

Cel ce Te-ai lndltat pe Cruce de bunf,voie, poporului Tiu celui nou, numit cu numele Tiu, induririle Tale diruiegte-i,HristoaseDumnezeule. Veseleste cu puterea Ta pe binecredinciogii cregtini, diruindu-le lor biruin{f, asuprapotrivnicului, avind ajutorul T6u armd de pace, nebiruiti biruinf'' gi acum... Ocrotitoare neinfricati gi neinfruntatl,nu rrece cu vederea, ceeace egti buni, rugdciunile noastre, intru tot

RANDUIALA

UTRENIEI

35

liudati Nlscitoare de Dumnezeu.intire$te viafa cea de


ob$te a dreptcredincioqilor. MAntuiegte pe cei ce i-ai

rdnduit sI conduc[, si le di lor biruinti din cer, pentru ca ai niscut pe Dumnezeu,ceeace e$ti singuri binecuvanta6.
Preotul roste$teectenia: Miluie$te-ne pe noirDumnezeule... Cantareful zice: Doamne miluieste (de 3 ori), la fiecare celele a ecteniei. Duptr ecfonisul ecteniei: Ci milostiv !i iubitor de oameni

Amin. intru numele Domnului Dumnezeu e$ti...,cantereFt:

pirinte binecuvinteazA,,
Preotul: Slava Sfintei si Celei de o fiinttr li de viali fictrtoarei $i nedespdrfiteiTreimi, totdeauna,acum gi pururea gi ln vecii vecilor+.

Cdntiretul (in meneslit:icel mai mare, sau cel rinduit): Amin. $i ciiegte, cu evlavie $i cu frici de Dumnezeu,urmAtorii gasepsalmi, iar cei din bisericl asculti h tacere $i cu urrilinti:
* CAnd se face slujba cu Priveghere (ca in manastiri), toata partea de p6na aci a Utreniei nu se citeste Si nici binecuvantarea pentru i n c e p u t u l U t r e n i e i ( S l a v a S f i n t e i . . .T r e i m i . . . ) n u s e m a i d a ' c a c i e a s - a z i s i n c d d e l a i n c e p u t u l V e c e r n i e i ;i n a c e s tc a z , i n d a t a d u p a c e p r e o t u l face sfArSitulLitiei cu BinecuvantareaDomnului peste voi... .cantarelul ( a s p u n d e :A m i n . S l a v a i n t r u c e i d e s u s l u i D u m n e z e u . . .5 i c i t e q t ec e i qasepsalmi ai Utreniei. n t i m p t r l d e l a D u m i n i c aT o m i i p A n a I a i n a l l a r e a D e a s e m e n e ai . aiti n c e l e d e l u c r u , U t r e n i a s e D o m n u l u i , a t a t i n z i l e l e d e s a r b a t o a r e . , c6 i n c e p e d i r e c t c u S l a v a S f i n t e i . . . T r e i m i . . .r d u p a c a r e s e c a n t aH r i s t o s a inviat... (de 3 ori)rin limp ce preolul face cadirea mare 5i apoi c a n t a r r e t u(li n m a n a s t i r i c e l m a i m a r e , d a c a v r e a ) i n c e p e c i t i r e a c e l o r saseosalmi cu Slava inffu cei de sus lui Dumnezeu...

1 I
I

36

CATAVASIER

Slavf, intru cei de sus lui Dumnezeu gi pe pimdnt pace, intre oameni bunivoire (detreiori). Doamne, buzele mele vei deschide gi gura mea va vesti lauda Ta (aeaoua ori).
PSALMUL 3

T\oamne, ctt s-au inmultit cei ce mi necijesc! I-lMulti se scoalAasupramea; multi zic sufletului meu: KNU este mantuire lui, intru Dumnezeul lui!>>.Iar Tu, Doamne,sprijinitorul meu egti, slava mea Si Cel ce inalli capul meu. Cu glasul meu citre Domnul am strigat gi m-a auzit din muntele cel sf0nt al Lui. Eu m-am culcat gi am adormit; sculatu-m-am, cd Domnul mi va sprijini. Nu mi voi teme de mii de popoare, care imprejur ml impresoarf,.Scoali, Doamne, mdntuiegte-mi, Dumnezeul meu, ci Tu ai batut pe toJi cei ce mA vrijmigesc in de$ert; dintii pacito$ilor ai zdrobit. A Domnului estemantuirea,$i pestepoporul Tiu, binecuv8ntareaTa.
$i iarisi:

Eu m-am culcat $i am adormit; sculatu-m-am ci Domnul ml va sprijini.

PSALMUL 37

oamne, nu cu minia Ta si m[ mustri pe mine, nici cu iutimea Ta si mi cerfi. Ca sigefile Tale


s-au infipt in mine, Si ai intArit peste mine mdna Ta. Nu este vindecare in trupul meu de la fafa mdniei Tale; nu

RANDUIALA

UTRENIEI

37

I
F

este pace ln oasele mele de la fata pAcatelor mele. Cf, firidelegile mele au covdr$it capul meu, ca o sarcinl peste mine. lmpulitu-s-au Si au putrezit grea apAsat-au rf,nile mele, de la fata nebuniei mele. Chinuitu-m-am gi m-am gdrbovit ptni in sfdrsit, toatl ziua mdhnindu-mi umblam. Ci salele mele s-au umplut de ociri gi nu este vindecare ln trupul meu. Necf,jitu-m-am $i m-am smerit foarte; racnit-am din suspinareainimii mele. Doamne, inaintea Ta este toatf, dorirea mea si suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns.Inima mea s-a tulburat, pirlsitu-m-a tfuia mea $i lumina ochilor mei, $i aceastanu este cu mine. Prietenii mei $i vecinii mei in preajma mea s-au apropiat $i au $ezut; 9i cei de aproapeai mei departeau stat. Si se sileau cei ce ciutau sufletul meu si cei ce cautau cele rele mie grdiau de$erticiuni 5i vicleguguri toatl ziua cugetau.Iar eu ca un surd nu auzeam$i ca un mut ce nu-$i deschidegura sa. $i m-am ff,cut ca un om ce nu aude $i nu are in gura lui mustrdri. Ci spre Tine, Doamne,am nldljduit; Tu m[ vei auzi, Doamne,Dumnezeul meu, cA am zis, ca nu cumva si se bucure de mine vrijmagii mei; $i cind s-au clitinat picioarele gata mele, impotriva mea s-au semetit. Ci eu spre bir.,tirjsunt, Si durerea mea inaintea mea este pururea. C6 ftrrldelegea mea eu o voi vesti, $i mf, voi ingriji pentru pf,catul meu; iar vrijmagii mei fiAiesc 5i s-au intf,rit mai mult decit mine, $i s-au lnmultit cei ce mA urisc pe nedrept. Cei ce imi risplltesc rele pentru bune mI deflimau, ce urmam bunitatea. Nu ml lf,sa, Doamne,

38

CATAVASIER

Dumnezeul meu, nu Te depirta de la mine; ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mdntuirii mele.
$i iardqi:

Nu mi llsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te deplrta de la mine; ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mdntuirii mele.
PSALMUL 62

umnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-diminea15.insetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-adupi Tine trupul meu, in pimint pustiu gi neumblat ti firn de aptr. Aga in locul cel sf6nt m-am aritat tie, ca sd vid putereaTa gi slavaTa. C6 mai bun6 estemila Ta decdtviafa; buzele mele Te vor liuda. Aga Te voi binecuvinta in viafa mea, gi in numele Tdu voi ridica mOinile mele. Ca de seu gi de grisime sir se sature sufletul meu, 9i cu buze de bucurie Te va liuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine in agternutulmeu, in dimineJi am cugetat la Tine, ci ai fost ajutorul meu, Si intru acoperimdntul aripilor Tale md voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine 9i pe mine m-a sprijinit dreaptaTa. Iar ei in deqertau ciutat sufletul meu, intravor in cele mai de jos ale pimdntului; da-se-vor in m0inile sabiei; pidi vulpilor vor fi. Iar impiratul se va veseli de Dumnezeu;lduda-se-va tot cel ce sejuri intru El, cl s-a astupatgura celor ce griiesc nedreptifi
$i iarasi:

in dimineli am cugetat la Tine, ci ai fost ajutorul meu gi intru acoperimdntul aripilor Tale md voi bucura.

RANDUIALA

UTRENIEI

39

Lipitu-s-a sufletul meu de Tine qi pe mine m-a sprijinit dreaptaTa.

Slavi... $i acum... Aliluia, Aliluia, Aliluia' slavl Jie, Dumnezeule (de ftei ori, fara inchinaciune) Doamne miluie$te (de 3 ori), Slava"' $i acum... Acum iese preotul din sfantul altar $i cite$te in taina ultimele $ase conrugiciuni ale diminctii, in fala ulilor impArate$ti;iar cantaretrul urmAtori: psalmilor tinua citirea PSALMUL 87

oanrne.Dumnezeul mintuirii mele, ziua am strigat gi noapteainaintea Ta. Si ajungd inaintea Ta rugdciunea mea; pleaci urechea Ta spre ruga mea, Doamne, c[ s-a umplut de rele sufletul meu $i viafa mea de iad s-a apropiat.Socotit am fost cu cei ce se coboare in groap6; ajuns-amca un om neajutorat, intre cei modi slobod. Ca ni$te oameni r5niti ce dorm in mormant, de care nu !i-ai mai adus aminte $i care au fost lepndati de la mdna Ta. Pusu-m-auin groapacea mai de jos, intru cele intunecate $i ln umbra mo{ii. Asupra mea s-a intArit mania Ta $i toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depirtat-ai pe cunoscutiimei de la mine, ajuns-am urOciune lor. I nchis am fost $i n-am Putut ieqi. Ochii mei au sldbit de suferinti. Strigat-am citre Tine, Doamne, toatd ziua, intins-am cf,tre Tine mdinile mele. Oare, mortilor vei face minuni? Sau cei morfi se vor scula $i Te vor lluda pe Tine? Oare,Ya spunecinevain mormant mila Ta gi adevarul Tlu in locul pierzirii? Oare, se vor cunoa$tein intuneric minunile Tale 9i dreptateaTa in pim6nt uitat? Iar eu cAtreTine, Doamne, am

40

CATAVASIER,

strigat gi dimineafa rugf,ciunea mea Te va lntdmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu gi intorci fafa Ta de la mine? Sirac sunt eu 9i in osteneli din tinerefile mele; inilfdndu-mi, m-am smerit gi m-am mihnit. peste mine au venit maniile Tale qi infricogIrile Tale m-au tulburat. inconjuratu-m-au ca apa toat6 ziua gi m-au cuprins deodat6.Depirtat-ai de la mine pe prieten gi pe vecin gi pe cunoscufiimei din cauzaticdlogieimele.
$i iareqi:

Doamne, Dumnezeul mdntuirii mele, ziua am strigat $i noapteainaintea Ta. S[ ajungd inaintea Ta rugiciunea mea; pleaci urecheaTa spre ruga mea.
PSALMUL 102

inecuvinteazi, suflete al meu, pe Domnul $1 toate cele dinlduntrul meu, numele cel sf6nt al Lui. Binecuvinteazi,, suflete al meu, pe Domnul gi nu uita toate binefacerile Lui. Pe Cel ce curdfe$te toate firddelegile tale, pe Cel ce vindeci toate bolile tale; pe Cel ce izbive$te din striciciune viata ta, pe Cel cele lncununeazi cu milf, gi cu induriri; pe Cel ce umple de bunitifi dorirea ta; innoi-se-vor ca ale vulturului tinerefile tale. Cel ce face milostenie,Domnul, gi judecata tuturor celor ce li se face strdmbdtate.Cunoscutea ficut clile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. indurat si milostiv este Domnul, indelung-Ribdf,torsi mult-Milostiv. Nu pdni in sfdrgit se va iufi, nici in veac se va m0nia.Nu dupi picatele noastrea fAcut noui, nici dupi fdridelegile noastrea rispldtit noui, ci c6t estede

RANDUIALA

UTRENIEI

4l

I
I

departecerul de plmant, atat este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El. Pe cdt sunt de departerlsiriturile de la apusuri, depdrtat-a de la noi f[ridelegile noastre. tn ce chip miluie$te tatil pe fii, a$aa miluit Domnul pe cei ce se tem de Dinsul. Ci El a cunoscut zidirea noastrA, adusu-$i-a aminte ci firdni suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea cdmpului; a$ava inflori. Ci duh a trecut printr-insul si nu va mai fi si nu se va mai cunoa$te lnci locul siu. Iar mila Domnului din veac in veac spre cei ce se tem de D0nsul, gi dreptateaLui spre fiii fiilor, spre cei ce pezesclegimdntul Lui Si iSi aduc aminte de poruncile Lui, ca si le faci pe ele. Domnul in cer a gitit scaunul Siu si imp4rdtia Lui peste toti sHpaneste. Binecuvdntafi pe Domnul toli ingerii Lui, cei puternici la virtute, care faceti cuvdntul Lui si auzifi glasul cuvintelor Lui. Binecuv0ntafi pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceti voia Lui. Binecuvdntafi pe Domnul toate lucrurile Lui; in tot locul stf,pinirii Lui, binecuvinteaza, suflete al meu, pe Domnul.
$i iarigi:

ln tot locul stlpdnirii Lui, binecuvinteazL,suflete al meu, pe Domnul.


PSALMUL 142

J\ oamne, auzi rugiciunea mea, asculti cererea lJ mea intru credinciosia Ta, auzi-mi, intru dreptateaTa. SAnu intd la judecati cu robul Tiu, cAnimeni din cei vii nu-i drept inaintea Ta. Vr[jmaSul prigonegte sufletul meu $i via{a mea o calci in picioare; ff,cutu-m-a

42

CATAVASIER

si locuiesc in intuneric ca morfii cei din veacuri. Mihnit e duhul in mine 9i inima mea incremeniti inf,untrul meu. Adusu-mi-amaminte de zilele cele de demult; cugemr-am la toate lucrurile Tale, la faptele mdinilor Tale m_am g0ndit. intins-am cetre Tine mdinile mele, sufletul meu ca un pim?nt insetogat. Degrab auzi_mi, Doamne,ca a slibit duhul meu. Nu-ti intoarce falaTa de la mine, ca sa nu mi asem{ncelor ce se coboardin mormdnt.Fi sd aud dimineafamila Ta, c6 la Tine mi-e nidejdea. Arati_mi calea pe care voi merge, c6 la Tine am ridicat sufletul meu. Scapf,-mi de vrljmagii mei, ci la Tine alerg, Doamne. lnvatd-mi s6 lac voia Ta, cA, Tu egti Dum_ nezeul meu. Duhul Tiu cel bun s6 mi povlfuiascI la pdm6ntul dreptitii. pentru numele T6u, Doamne, dd_ ruie$te-mi via1i. intru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. F6 bunitate de stdrpegtepe vrijmagii mei 9i pierde pe tofi cei ce nectrjescsufletuf *err, "a eu sunt robul Tiu.
$i iaragi:

Auzi-mi, Doamne,lntru dreptateaTa. Si nu intri la judecati cu robul T6u. Auzi-mf,, Doamne, lntru dreptateaTa. Si nu intri la judecati cu robul T6u. Duhul Tdu cel bun si md poviluiasci la pdmdntul dreptltii. Slavi Tattlui 9i Fiului gi Sfantului Duh, qi acum gi pururea 9i in vecii vecilor. Amin. Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav6 tie, Dumnezeule:

RANDUIALA

UTRENIEI

43

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavi lie, Dumnezeule; Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavi Jie, Dumnezeulnostru, slavi !ie.
Apoi preotul tostegteectenia mare, ln timpul cdreia canterelii dau rispunsurile cuvenite, cdntAnd impreun4 cu credincio$ii si inchinindu-se dupd cuviinfi, la fiecare celere a ecteniei, precum s-a arAtat$i la Vecemie. lndata dupa ectenie, cdntiretul din strana dteaptl lncepe sAcante, pe glasul de rlnd al Ocloihului:

Dumnezeu esteDomnul si S-a arltat nouA;bine este patm ori, cuvantat Cel ce vine lntru numele Domnului (de
inainle stihurile urmatoarc pundndu-se ): Stih 1: Laudatripe Domnul ca estebun, ctr ln veac estemila Lui bs.

t 3 s ,1) .
Stih 2: lnconjurlnd m-au inconjurat 9i ln numele Domnului i-am
lnfrdnt pe ei.

Stih 3: Nu voi muri, ci voi fi viu 9i voi povesti lucrurile Domnului' Stih 4: Piafa pe cate n-au begat-o 1n seamaziditorii' aceastas-a facut in capul unghiului- De la Domnul s-a fdcut aceasta$i minunatl este lntru ochii nogtri. Dupd Dumnezeu este Domnul... se cantAtroparul lnvierii glasului de rflnd. de doui ori (caut6-l la rinduiala Vecemiei); apoi Slav6... de troparul sfintului zilei, dfurMinei; $i acum.-.troparulNdscdrtoarei Dumnezeude la glasul troparului sfantului. Dupe aceea,cantdretulzice: Doatnnemiluieste(de3 ori) Slava...$i acum...$ise citesc Catismelede rAnd din Psaltire (Duminic{ dimineata: pe analogul a$ezatdin Catisma a doua, a treia si a gaptesprezecea), policandru. vremein mijlocul bisericii,sub preotul (saudiaconul'dacaeste)zice ectenia DupAprima CatismA, ($ezAnde). mica, apoi se cantaprimul rdnd de Sedelne

44

CATAVASIER

Sedelnelelnvierii
Glasul 1, Podobie:

ormdntul Tiu, Mdnfuitorule, ostagii strijuindu-I, rvrpe{i s-au f6cut de strllucirea ingerului ce s_a ariltat, care a vestit femeilor invierea. pe Tine Te mi_ rim, Pierzltorul stricf,ciunii; la Tine cidem, Cel ce ai lnviat din mormdnt, la Unul Dumnezeul nostru.
Slavi...

Pe Cruce fiind pironit de voie, indurate, in mormdnt fiind pus ca un mort, Dittrtorule de viafi, stf,pdnirea mortii ai zdrobit cu moartea Ta, puternice. Ci de Tine s-au cutremurat portarii iadului; Tu impreuni ai sculat pe mor{ii cei din veac,ca un iubitor de oameni.
a NAscatoarei de Dumnezeu: $i acum...,

Maici a lui Dumnezeu,pe tine te $tim tofi, cei ce cu dragostealergbmla ata bunf,tate,care $i dupa nagtere te-ai aritat fecioari cu adev[rat. pe tine te avem ocroti_ toare noi, picitogii; pe tine izbivire in ispite te_am cdgtigat, singura cu totul firi prihan6.
Apoi se zice: Doamne miluieste (de 3 ori), Slava... acum...si se $i citegtea doua Carismade rdnd. Apoi preotul zice djnnori ecteniamica, dup6care se cantdal doilearind de Sedelne: Podobie: piatra fiind pecetluiti...

Femeile, dis-de-dimineati, au venit la mormdnt, gi vedere ingereasci vLzdnd s-au cutremurat: mormantul a strilucit viaJ6, minunea le-a sp[imdntat pe ele. pentru aceasta, mergdnd,au vestit Ucenicilor invierea. Iadul l_a

RANDUIALA

UTRENIEI

45

pridat Hristos, ca Cel ce este singur tare $i Puternic; si pe cei pierifi i-a sculat pe tofi, frica ostndirii dezlegind cu puterea Crucii.
Slavi...

Pe Cruce fiind pironit, Viata tutufor, si intre mo4i fiind socotit Tu, Domnul, Cel flrf, de moarte, inviat-ai a treia zi, Mdntuitorule, $i ai sculat pe Adam din stric6ciune. Pentru aceastaputerile cerurilor strigau lie, Dititorule de viatri: Slavd patimilor Tale, Hristoase; slavd invierii Tale; slavi smereniei Tale, Unule, Iubitorule de oagreni.
$i acum..., a Nescatoareide Dumnezeu: Podobie: Mormdntul Teu, Mantuitorule" '

Marie, ceea ce e$ti cinstit loca$ al Stlpdnului, ridicf,-ne pe noi, cei cdzud in prlpastia cumplitei deznldijduiri 9i a gregealelorgi a necazurilor; cA tu e$ti mantuire gi ajutitoare a picitogilor, ocrotitoare tare 5i mantuie$ti pe robii tdi.
Apoi se zice: Doamne miluie$te (de 3 ori), Slava"' $i acum"' $i se Fericiii cei fdrl priciteste a treia Catisma (Catisma a $aptesprezecea): hana in cale..; iar daci se htampla si cadd Duminica vreun praznic irnptuAtescsau vreun sfdnt cu Polieleu, ln loc de Catisma a $aptese cantd Policleul cu Marimurile acelei sfubitori (vezi mai sprezecea departe,la locul lor); in Duminica Fiului Risipitor' Duminica lasatului sec de came si Duminica ldsatului secde brinzb, dupi Polieleu se cintf, Psalmul 136: La rdul Babilonului.'.(vezi 1aPolieleu). (sau dupi Polieleu), Duminica se Dupe Catisma a $aptesPrezecea pe glasul al 5-lea glas dulce, cantaindata,cu

46

CATAVASIER

Binecuvintirile Invierii
Stih: Binecuvintat e$ti, Doamne,invatre-ne pe noi indreptdrile Tale.

Soborul ingerescs-a mirat vizindu-Te pe Tine intre cei morti socotit fiind, Si puterea morfii surpdnd, Mdntuitorule,gi impreundcu Tine pe Adam ridic6ndu-1, 9i din iad pe tofi slobozindu-i.
Binecuvtntat egti, Doamne...

Pentru ce miruri, din milostivire, cu lacrimi amestecafi, o ucenilelor? ingerul cel ce a strtrlucit la mormdnt a zis mironositelor: Vedeti voi groapa 9i infelegefi, c6 Mdntuitorul a inviat din morm6nt.
Binecuvantat e$ti, Doamne...

Foarte de dimineafi mironositele au alergat la mor_ mdntul Tf,u, t0nguindu-se; dar inaintea lor a stat ingerul gi a zis: Vremea tdn-guirii a incetat, nu mai plingeli, ci Apostolilor spunefiinvierea.
Binecuvantat egti, Doamne...

Mironositele femei, cu miruri venind la groapa Ta, Mdntuitorule, pl0ngeau; iar ingerul citre ddnselea grbit, zicdnd: De ce socotiti pe Cel viu cu cei mor{i? Cf,ci, ca un Dumnezeu,a inviat din mormint.
SIav6...a Treimii:

lnchinlmu-ne Tatilui gi Fiului Acestuia 9i Duhului celui Sfdnt, Sfintei Treimi lntru o fiinfd, cu Serafimii griind: Sfdnt, Sfint, Sfdnt egti, Doamne.

RANDUIALA

UTRENIEI

47

il l

$i acum..., a Nascetoareide Dumnezeu:

Pe Dit6torul de viatrl nf,scdndu-L,Fecioari, de picat ln tvtrlrr locul intristirii er ur Evei uuuurrE [iY l-ai manrull; mdntuit; lil pe Aoam Adam l-41 $1 bucurie i-ai ddruit, gi pe cei cf,zuti din vialb i-a indreptat la Cel ce S-a intrupat din tine, Dumnezeugi om' aceea$i, Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavd tie, Dumnezeule!
(de trei ori). Apoi preotul foste$te ectenia mica, dupl care cant&eful cite$te fndata, cu gtas mare gi rar, Ipacoi (Subascultitorul) al glasului de rdnd'

Ipacoi Pocdinta tdlharului raiul a dobindit, iar pldngerea mironositelor bucuria a vestit; ci ai inviat, Hristoase Dumnezeule,diruind lumii mare mili.
$i se canta hdata

Antifoanele*
Antifonul I

Cdnd sunt necejit, auzi durerile mele, Doamne, calre Tine strig. Pustnicilor, celor ce sunt departe de lumea cea desarti, neincetatdle este dorirea dupi Dumnezeu.
* Sa se stie cd in Duminica Floriilor, Duminica Tomii si Duminica Rusaliilor nu se canta Antifonul 5i Prochimenul glasului de rdnd al Octoihului, ci Antifonul I al glasului al 4-lea si Prochimenul sarbatorii' sunt Praznlce. acestea deoarece

48

CATAVASIER

Slavd...$i acum.,,

Sf6ntului Duh cinstire gi slivire impreund se cuvine, ca qi Tatilui gi Fiului; pentru aceasta si cintf,m o stipinire a Treimii.
Antifonul 2

La munfii legilor Tale m-ai iniltat; cu fapte bune lumineazd-md, Dumnezeule, ca si Te laud pe Tine. Cu mina Ta cea dreapttr ludndu-mf, Tu, Cuvintule, feregte-m6, plzegte-ml, ca strnu mi ardi focul pf,catului.
Slavi... $i acum...

Prin Sfdntul Duh toatd fiptura se lnnoiegte, intorcindu-se la cea dintii; cb intocmai puternic este cu Tatdl gi cu Cuvdntul.
Antifonul 3

De cei ce mi-au zis inie: sd mergemln locagulDomnului, veselitu-mi-s-aduhul gi mi s-a bucuratinima. in casalui David va fi fricd mare; ci acolo scaunele pundndu-se,vor fi judecate toate semintiile gi limbile pimdntului.
Slav6...$i acum...

Sf0ntului Duh cinste, inchinare, slavf, qi putere se cuvine si-I aducem,ca gi Tatilui gi Fiului; cI Unime este Treimea dupi fire, iar nu dup6 fete.
Preotul (diaconul), deschizAnd dvera qi ugile impArete$ti,zice: inlelepciune! Si lulm aminte! Canteretii cintdL Prochimenul glasului de rdnd.

r
RANDUIALA UTRENIEI

49

Prochimenul Acum mi voi scula, zice Domnul, le voi aducelor 11, s). miintuireasi le voi vorbi pe fatl (ps.
De trei ori, a doua oariL pundndu-se lnainte stihul: Cuvintele Domnului sunt cuYinte curatePreotul (diaconul): Domnului sAne rugem. Cantireful:

Doamne miluiegte.
Preotul: CA sfint eSti,Dumnezeulnostru... Canterepl: Amin. $i se cintl pe glasul de rind al Octoihului:

Toati suflarea sa laude pe Domnul (de doua ori). Suflarea toatl $i toati fdptura si laude sfant numele Domnului, pe Domnul.

Preotul (diaconul): $i pentru ca se ne hwednicim noi a asculta Sftnta Evanghelie, pe Dornnul Dumnezeulnostru sl-L ru9trm. Canttuetul: Doamne al 2-lea. miluie$te (ae 3 ori), obiqnuit pe glasul

Preotul: lntelepciune, drepti sl ascultdm Sfdnta Evanghelie. Pace tututor.

Cintiretul: $i duhului tiu.


Preotul: Din Sfinta Evangheliede la Q{) citire.

Cintireful(lnchindndu-se): Slavf, tie, Doamne, slavi fie.


Preotul: Sa luem aminte.$i cite$te Evanghelia de rand a invierii, in timp ce cantAreJul gade cu lumd.narea aprinsi in latura de mtazdzi a Sfintei Mese, cu fafa spre preotul care cite$te Sfanta Evanghelie; iar daca face diaconul lucrul acesta, cantarelul ascultd cu luare-aminte gi evlavie Sfdnta Evanghelie, stand in genunchi, impreuni cu ceilalti credinciosi.

50

CATAVASIER

SfirSindu-se citirea Sfintei Evanghelil, cintireful cdntl (lnchinindu-se): Slavi tie, Doamne, slavd tie. $i ln timp ce preotul iese cu Sfinta Evanghelie in rnijlocul bisericii pentru inchinare, canfiretul cite$te sau cinta, pe glasul al 2-lea (daci nu cant6 preotul lnsu$i sau diaconul): A

Jnvierea lui Hristos vLzind,sl ne inchinlm Sfanrtului Domnului Iisus, Unuia Celui fird de ptrcat. Crucii Tale ne lnchindm, Hristoase, gi Sfinti invierea Ta o lSudim $i o mirim; cd Tu e$ti Dumnezeul nostru, afari de Tine pe altul nu gtim, numele Tiu numim. Venifi tofi credinciogii, si ne inchinim Sfintei invierii lui Hristos, cd,iatl, a venit, prin Cruce, bucurie la toatl lumea; totdeauna binecuvdntind pe Domnul, liudim lnvierea Lui, ctr ristignire rabdind pentru noi, cu moarteape moarte a stricat.
in duminicile dintre Pa$ti Si ln tare lnvierea lui Hdstos... se zice de trei ori; iar ln Duminica Floriilor $i a Rusaliilor nu se zice tnvierea lui llristos..., deoareceatunci se cite$te Evanghelia praznicului. Apoi se cite$telndata, rar $i cu umilinttr PSALMUL 50

iluiegte-mi, Dumnezeule,dupi mare mila Ta gi dupi mullimea induririlor Tale gterge fdr6delegeamea. Mai vdrtos md spal5 de firtrdelegea mea $i de plcatul meu mA curlte$te. Cd fnrfdelegea mea eu o cunosc,gi picatul meu inaintea mea este pururea. fie unuia am gregit,.girdu inaintea Ta am ficut, agalncdt drept egti Tu in cuvintele Tale $i biruitor c6nd vei judeca Tu. Ci iati in firadelegi m-am zf,mislit, Si in picate

RANDUIALA

UTRENIEI

5l

m-a niscut maica mea. CA iate adevirul ai iubit; cele nearf,tate gi cele ascunse ale intelepciunii Tale, mi-ai aretat mie. Stropi-m6-vei cu isop, 9i mi voi curiti; sptrla-m6-vei. si mai vdrtos decdt zilpada mi voi albi. Auzului meu vei da bucurie $i veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite. intoarce fata Ta de citre picatele mele, $i toate fdrf,delegile mele Sterge-le.Inimf, curatd zide$te intru mine, Dumnezeule, $i duh drept lnnoiegte lntru cele dinltruntru ale mele. Nu mi lepida de la fata Ta, $i Duhul Tiu cel Sfdnt nu-L lua de la mine. D6-mi mie bucuria mintuirii Tale, $i cu duh stipdnitor mi intiregte. invltra-voi pe cei firf, de lege ciile Tale si cei necredincio$i la Tine se vor intoarce. Izbf,ve$te-mf,de virsarea de sdnge, Dumnezeule, Dumnezeul mdnfuirii mele; bucura-se-valimba mea de dreptateaTa. Doamne, buzele mele vei deschide,$i gura mea va vesti lauda Ta. Ci de ai fi voit jertfi, fi-ag fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu duhul umilit; inima lnfrdntl si smeriti Dumnezeu nu o va urgisi. Ftr bine, Doamne, intru bunivoirea Ta, Sionului, $i sA se zideascl zidurile lerusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptifii, pdnosul si arderile de tot; atunci vor Pune pe altarul Tlu vitei.
}

Dupi ce preotul s-a lnchinat ln fata Sfi,nteiEvanghelii $i a intrat in sfantul altar, cantiretul se inchintr $i el, cu evlavie, ln fata Sfintei Evanghelii, de dou6 ori, o sarute si se lnchini a treia oarl. Apoi, mergind Ia locul sdu,centi, pe glasul al 2-lea: Slavtr...

Pentru ruglciunile Apostolilor Tii, Milostive, curite$temultimea gre$ealelornoastre.

52

CATAVASIER

$i acum...

Pentru rugiciunile Niscitoarei de Dumnezeu, Milostive, curifeste multimea gre$ealelornoastre.


Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupi mare mila Ta qi dupi multimea induririlor Tale, curete$tefdrddelegile noastre. Glasul al 6-lea:

inviind Iisus din mormant,precuma zis mai lnainte, a dtrruitnoul viafi rle$nica gi maremili.
in duminicile Triodului (adice de la Duminica Vamegului 9i a Fariseului, pini la Duminica a cincea din postul Mare, inclusiv), ln loc de cele trei cdntdri de mai sus se c6.ntd Slavt .., glasul al g_lea:

Ugile pociinfei deschide-mi, Ditdtorule de viatri! Ci dis-de-dimineafi merge duhul meu la biserica Ta cea sfintd, purtOndlocag al trupului, cu totul spurcat; ci, ca un lndurat, curtrte$te-I,cu mila milostivirii Tale.
$i acum... a NhsciLtoarei de Dumnezeu, acelagi glas:

in clrtuile mdntuirii indrepteazi-mi, de Dumnezeu Niscitoare, cdci cu picate Erozavemi-am spurcat sufletul gi cu lenevird viata mea toatA o am cheltuit; ci, cu rugiciunile tale, curAfe$te-mtr de toat6 necurtrfia.
Stih: Miluie$te-mi., Dumnezeule,dupl mare mila Ta.., Glasul al 6-lea:

La multimea faptelor mele celor rele cugetand eu, tictrlosul, mi cutremur de infricogitoarea zi a Judecitii; ci, indriznind la mila milostivirii Tale, ca David md rog dupi mare mila Ta. fie: Miluiegte-mi, Dumnezeule,

RANDUIALA

UTRENIEI

53

Apoi preotul (diaconul, daci este) citeste rugaciunea Mdntuieste' Dumnezeule, poporul Tiu..., din Liturghier, sau (daca aceaste rugiciune nu se mai cite$te) zice lndati ecfonisul: Cu mila qi cu lnduririle..., iar la strana: Amin.

Canoanele
$i se lncepe citirea Canoanelor, cu rtnduiala lor, adici: Trei canoane ale glasului de rdnd, din Octoih (unul al Invierii, unul al Crucii-invierii si altul al Nascatoarei de Dumnezeu) qi unul din Minei (al sfdntului sau sfintilor din ziua aceea), pundndu-se din toate, la fiecare cintare, cite 14 stihiri, cu stihurile respective, astfel: daca la Minei avem un singur canon, se citeqte din Octoih: patru stihiri de la Canonul invierii, trii de la Canonul Crucii-invierii si trei de la Canonul Nescltoarei de Dumnezeu; daci la Minei este sfAnt cu slujba pe qase (stihiri la Doamne, strigat-am..) se citesc din Canonul invierii patru rtliri.l, dio al Crucii-invierii dou4, din al Nescatoarei de Dumnezeu doud cu si din Canonul Mineiului qase; daci sfintul din Minei are slujbi i'olieleu gi doud canoane, se citesc trei stihiri din Canonul invierii, trei din al Nhscatoarei de Dumnezeu si opt de la Minei (ldsind pe al Cruciiinvierii). La sfdrsitul fiecirei cintdLri se cantA Catavasia respectivi' * Daca nu se citesc Canoanele (cum se face ln cele mai multe biserici de enorie), indati dupd ecfonisul: Cu mila ri cu lnduririle.'., se incepe cantarea Catavasiilor*. * ln cursul anului bisericesc Catavasiile se canta astfel' a) de la 24 august la 21 septembrie (inclusiv), Catavasiile inallarii Sfintei Cruci: Cruce insemnAndMoise..,; b) de la 22 septembrie la 20 noiembrie, Catavasiile Buneivestiri: Deschide-voi gura mea... (intre 8-20 noiembrie cu unele adaptari la sarbatoareaIntrarii in biserica a Maicii Domnului); c) intre 21 noiembrie - 30 decembrie, Catavasiile Na$terii D o m n u l u i : H r i s t o s S e n a $ t e ,m a r i l i - L . . . ; d) intre 1-14 ianuarie, Catavasiile Botezului: Fundul addncului l-a descoperit...; e ) - i n t r e 1 5 i a n u a r i e - 9 f e b r u a r i e , C a t a v a s i i l ei n t d m p i n a r i i D o m n u l u i : P a m a n t u lc e l r o d i t o r d e a d d n c i m e . . . ;

t fr

54

CATAVASIER

Dupi CAntareaa treia a Canoanelor (sau a Catavasiilor), preotul zice ecteniamica, apoi centarepl cantA(citeste) Condacul,Icosul gi Sedealnasfintului zilei, din Minei. Dupi Cdntareaa Sasea a Canoanelor (sau a Catavasiilor), preotul zice din nou ecteniamica, apoi se canta Condacul lnvierii al glasului de rAnd.

Condac
Podobie: Cind vei veni lntru slavA...

lnviat-ai ca un Dumnezeu din mormiint lntru m6rire, $i lumea impreund o ai inviat; pentru aceeafirea omeneasce Te laudi ca pe Cel ce egti Dumnezeu.Moartea a pierit si Adam dinfuie$te, SHpane; gi Eva acum fiind izblviti din legdturi, se bucure, griind: Tu egti, Hristoase, Cel ce dai tuturor invierea.
Apoi se citeste lndata, rar qi cu glas lnalt

Icosul Pe Cel ce a inviat a treia zi str-L liudtrm, ca pe Dumnezeucel Atotputernic, Care portile iadului a zdrof) Intre 10 februariegi DuminicaFloriilor, Catavasiile Buneivestiri, cu excepfiaDuminicii Fiului Risipitor, a lasatuluisecde carne,a lasatului sec de brdnza,Duminica I-a 9i a III-a din postul Mare, care au Catavasii speciale, in Triod; pa$teiui: Ziua invierii...; g) Intre Pagrigi Inallare,Catavasiile fi) intre Joia inallarii $i Sambatal-a dupa Rusalii, Catavasiile Rusaliilor:Cu Dumnezeiescul nor acoperit fiind gdngavul...; r) intre DuminicaI-a dupaRusalii la TirturorSfin'iitor)9i 1 august, Catavasiile Buneivestiri; gi 14 august, Inrre I Catavasiile Crucii: Cruceinsemn6nd J) Moise...; ft) Intre 15 5i 23 august,Catavasiile Adormirii Maicii Domnului: Ceaimpodobita cu dumnezeiasca slava...

RANDUIALA

UTRENIEI

55

bit si pe cei din veac din mormant i-a ridicat; pe CeI ce S-a aretat, precum bine a voit, zicdnd lor, miron-ositrelor celor dintii: Bucurati-v6!, 9i Apostolilor bucurie vestindu-le, ca un singur Ditf,tor de viatf,. Drept aceea, femeile. cu credinta, ucenicilor semne de biruinfi bine au vestit; si iadul suspind gi moartea se tanguie$te,iar lumea se veselegte,9i toti impreuni se bucur6; ci Tu ai dat tuturor,Hristoase, invierea.
Apoi se citeste Sinaxarul (via1ape scurt a sfinrului sau a sfintilor zilei) din Minei*. lnainte d" Cantarea a noua a Canoanelor (Catavasiilor), preotul zice, cldind in fata Sfintei Mese: Pe NAscatoarea de Dumnezeu li Maica Luminii lntru cantAri cinstind-o, sl o mirin. Iar canttuelii, coboranddin strdini, cante,pe glasul Catavasiilorde rind: Stih: Mireste, suflete al meu, pe Domnul, 9i s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mintuitorul meu.

Ceea ce e$ti mai cinstitl decAt Heruvimii 9i mai mlritl flrl de asemlnare decdt Serafimii, care flri striclciune Pe Dumnezeu-Cuvantul ai n6scut, pe tine, cea cu adevirat Ndscltoare de Dumnezeu,te mf,rim'
Stih: Ca a cautat spre smereniaroabei Sale' cAiata, de acum me vot ferici toate neamurile.

Ceeace e$ti mai cinsdta decdt Heruvimii"'


* in unele biserici de enorie (mai ales la orage),Catavasiile se canta una dupa alta, fara a fi intrerupte prin ecteniile si cantarile care se pun a 3-a Si a 6-a. d e r e g u l a d u p , rC a n t a r e a

56

CATAVASIER

Sdh: CA mi-a ficut mie ma,rireCel puternic, sfint numele Lui 9i 9i mila Lui in neam $i ln neam, spre cei ce se tem dL El.

Ceeace e$ti mai cinstitl dec6tHeruvimii...


Stih: Ficut-a tf,rie cu braprl Siu Domnul, risipit_a pe cei mandri cu cugetuI inimii lor.

Ceeace egti mai cinstittr dec6t Heruvimii...


Stih: Pogordt-a pe cei puternici de pe scaune a lnllrat pe cei smerili, pe cei fliminzi i-a umplut de bunatali p" $i LiUoguli i_a s"os si afara deserfi.

Ceeace egti mai cinstitd dec6t Heruvimii..-.Stih: greit catre ptrinfii nogtri, lui Avraam si ,"irl"ti"ii"i

fa"i rn ""*. Ceeace egti mai cinstiti decdt Heruvimii...

Luat-a pe Israel, 5llga Sa, ca sA pomeneascl mila, precum a

Apoi stihul: Preasfinti Niscitoare de Dumnezeu, miluiegte_nepe noi, (inchindndu-ne)gi se c6ntl Cdntareaa noua a C"tuln^iito.. ^ P"ql aceasta,preotul (diaconul) rostegte ectenia mrca, apoi i cantarefii cante (de obicei pe glasul aI 2_lea\:

Sfdnt este Domnul Dumnezeul nostru (detrei ori).

Inelfati pe Domnul Dumnezeul nostru v6 inchinati si agternutuluipicioarelor Lui (rnchinaciune), cd sf6nt este.
$i secanteindati Luminindade r6nd a lnvierii (vezi Luminindele la locul lor); Slavtr... Lumindnda sftnrului "ffll,-ai" filr*r, gi acum... a Niscdtoarei-invierii(numaiin DuminicaFloriilor se -*'' * cante Sfant este DomnulDumnezeul nostru...f,ara I_urrinanaaj;--.. .{goi indatd se cantd, pe glasul de rdnd al Octoihului, Laudele, cu stihirile gi stihurile lor (irr alte sirbatori decat duminicile, Laudele se cante pe glasul stihirilor de ra Minei). o"-i"i* -" "ant"aopt stitriri; dacasfinrul din Minei n-are stihiri la Laude, ." "a"ra rolt; ""1e opt sti_ hiri ale lnvierii din Octoil (Catavasier);dacA sfantul zilei are stihiri la Laude, se cante primele paau stihiri "i, i"ri"-, "p"i-pal.u Oin Vi.rel.

RANDUIALA

UTREMEI

5'1

Laudele
Stranaintaia:

Toatd suflarea sA laude pe Domnul! Ldudatri pe Domnul din ceruri, lludati pe El lntru cele inalte; lie se (ps. las, l). cuvine cantare,Dumnezeule
A doua strana:

Liudati pe El toti tngerii Lui, liudati pe El toate pu2). 1a8' terile Lui; fie se cuvine cantare,Dumnezeule(ps. Stihirile invierii
Stihirile Pe $ase: Stih: Ca sa fasa htle dan$ii judecaH scrisi; slava aceastaeste a tuturor cuYio$ilor SAi @s. 149, 9).

Lludim, Hristoase, patima Ta cea mdntuitoare $i slivim inviereaTa.


Sdh: LAudati pe Domnul lntru sfintii Lui, liudatri-L pe El tntru taria puterii Lui (ps. 150, 1).

Cel ce rAstignire ai rdbdat $i moartea ai stricat, $i ai Doamne,ca Cel lnviat din mo4i, impaclviata noastrA, singur atotputernic.
Stihirile Pe Patru: Stih: Lludati-L pe El lntru puterile Lui, liudati-L mulfimea slavei Lui (ps. 150, 2). pe El dupe

Cel'ce iadul ai prtrdat$i pe om l-ai inviat cu lnvierea Ta, Hristoase, invrednice$te-nepe noi cu inimi curati
sa Te lludim si si Te sldvim.

58

CATAVASIER

. - Stih: Liudali-L pe El ln glas de rambiri, liudafi_L pe EI tn psaltire si ln aliuti (ps. 150, 3).

PogordreaTa cea cu dumnezeiascd cuviinti slf,vind_o, Te ldudtrm pe Tine, Hristoase. Ntrscutu_Te_aidin Fecioari gi nedespir{it ai fost de Tat6l; petirnit_ai ca un om 9i de voie ai ribdat ristignire; inviat_ai din mor_ manq ca dintr-o cimartr ieSind, ca si mdntuie$ti lumea, Doamne,slavi lie!
Alte stihiri, ale lui Anatolie: Stih: _ -Leudafi-L pe El h.timFane 9i in hori, liudagi_L pe El ln strune gi ln organe (ps. I50, 4).

Clind Te-ai pironit pe lemnul Crucii, atunci s_a gmorit sttrpdnireavrdjmagului, feptura s_a clitinat de frica Ta 9i iadul s-a pridat cu puterea Ta; pe morti din morminte i-ai inviat, Si tilharului raiul i_ai deschis, HristoaseDumnezeul nostru, slavi tie.
Stih: Ldudagi-L pe El in chimvale bine_rdsunatoare, liudaf_L pe El ln .. chimvale de srigare. Toata suflaxea si laude pe D";ij G 150, 5_6).

Tdnguindu-se cinstitele femei, cu grIbire au ajuns la mormdntul Ttru; dar gdsind mormintul deschis afldnd si de la inger acea nou6 gi nemaiauzitl minune, au vestit Apostolilor c6 a inviat Domnul, ddruind lumii mare mil6.
. Stih: Scoala-Te,Doarnne,Dumnezeul meu, lnalfe_semana Ta, nu uita pe stuacii Tai, p6na h sfirgit (ps. 9, 32 ).

R Inilor celor dumnezeiestiale patimilor Tale gi std_ pinegtii jertfe celei din Sion, care s-a tdcut la sfdrgitul veacurilor, cu dumnezeiasci artrtare, ne inchinim.

RANDUIALA

UTRENIEI

59

Hristoase Dumnezeule; cl pe cei ce dormeau ln lntuneric i-ai luminat, Soarele drePtidi, duc0ndu-i la strilucirea cea neinseratl, Doamne, slavd fie.
Stih: Liuda-Te-voi, Doamne, din toata inima mea, sPune-voitoate minunile Tale (ps. 9, 1).

Iubitorilor de tulburare, farisei 9i clrturari, ascultati: Unde sunt cei ce veniserdla Pilat? Si spunl osta$ii care strijuiau: unde sunt pecetile mormdntului? Unde a fost muiat Cel lngropat? Unde a fost vindut Cel nevdndut? Cum s-a furit Vistieria? Pentru ce cauhti sb ascundeti scularea Mdntuitorului, c4lcitorilor de lege iudei? tnviat-a Cel slobod intre morfi $i a dat lumii mare mili'
Apoi: Slavi... Stihira de rAnd a Evangheliei lnvierii (vezi mai deparG)+, S1 acum... a Nascebarei de Dumnezeu, pe glasul Stihirei Evansheliei lnvierii care s-a cintat:

ireabine"orranta6 e$ti, Ndscbtoare de Dumnezeu Fecioari. Ci prin Cel ce S-a intrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a :f;bfvit, moartea s-a omorat $i noi am inviat. Pentru aceasta, cf,ntnnd, grdim: Binecuvintat e$ti, Hristoase Dumnezeule,Cel ce bine ai voit a$a' slavf, lie'
Apoi preotul (diaconul) zice, deschizind usile impbratesti: Slavi fie, Celui ce ne-ai aretatnoul lumina'
* in duminicile Triodului $i ale Penticostarului (afara de Duminica Mironosilelor $i cea a Tuturor Sfinlilor), precum 5i in Duminica Sfintilor Stramogi si cea a Padntilor dupa trup ai Domnului, in locul Stihirii Evangheliei invierii de r0nd se canta stihira respectiv,l de la Slava... a Lludelor, din Triod sau Penticostar (sau Mineiul pe Decembrie), iar Stihira Evangheliei invierii de rand se canta (in m,rnastiri) dup,r otpustul Utreniei (la SlaYa..'a Litiei Utreniei).

60

CATA,VASIER

tT:U",F"fn canta pe glasul Stihirei Evangheliei invierii de rind, ^ hcepand cel din stranadreapE,

Doxologia Slavtr intru cei de sus lui Dumnezeu gi pe pim0nt pace, intre oameni bunIvoire. Liuddmu-Te, bine Te cuvdntim, inchinimu_ne fie, sltrvimu-Te, multrumimJie, pentru slava Ta cea mare. Doamne, impdrate ceresc, Dumnezeule, pirinte Atotfiitorule, Doamne Fiule, Unule_Niscut, Iisuse Hristoase Si Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluselul lui Dumnezeu, Fiul Tattrlui, Cel ce ridici pdcatul lumii, miluiegte_nepe noi, Cel ce ridici pdcatelelumii. Primegte rugAciuneanoastrd, Cel ce gezi de_adreap_ ta Tatdlui, gi ne miluiegte pe noi. Cd Tu egti unul sf6nt, Tu egti unul Domn Iisus Hristos, intru slava lui DumnezeuTatdl, Amin. ln bate zilele Te voi binecuvinta 9i voi ltruda numele Tiu ln veac $i ln veacul veacului. lnvrednicegte-ne, Doamne, in ziua aceasta,f6r6 de pdcatsi ne pizim noi. Binecuvdntat egti, Doamne, Dumnezeul p[rinfilor nogtri, gi liudat gi preaslavit este numele T6u in veci. Amin.

RANDUIALA

UTRENIEI

6l

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nidljduit lntru Tine. Binecuv0ntat e$ti, Doamne, invafe-me hdrepttrile
Tale (ae trei ori).

Doamne, scepare Te-ai ftrcut noud in neam $i ln neam; eu am zis: Doamne, miluiepte-mi, vindeci sufletul meu, ca am gre$it Tie. si fac voia Doamne, la Tine am scepat, tnvatrA-me Ta, cb Tu egti Dumnezeul meu. Cd la Tine este izvorul vietii, intru lumina Ta vom vedea lumine. Tinde mila Ta celor ce Te cunoscpe Tine. Sfinte Dumnezeule,Sfinte tare, Sfinte fird de moarte, miluiegte-nePe noi (dett"i o.J' Slavi Tatilui 9i Fiului si Sfdntului Duh. $i acum gi pururea $i in vecii vecilol Amin. ... Sfinte fird de moarte' miluieqte-ne pe noi.
Apoi se cinte, hcd o datd, mai pe larg. Sfinte Dumnezeule"' ln duminicile in care este de rdnd unul din glasurile l, al2-lea, al 3-lea, al4-lea, se cantAacesttropar al lnvierii, glasul al 4-1ea:

Astf,zi m0ntuire a toatl lumea s-a ficut; sf, cdntlm Celui ce a inviat din mormint 5i lncepdtorului vietii noastre; cf, stricdnd cu moarteaPe moarte' biruintd ne-a diruit nouf, si mare milf,.

62

CATAVASIER

Iar tn duminicile tn care estede rand unul din glasurile al S_lea, al 6_lea, -lea, al 7 al8-lea, se cantAacesttropar al invierii, pe glasul al g-lea:

inviat-ai din monndnt gi leglturile iadului ai rupt; stricat-ai osdnda modii, Doamne, pe tofi din cursele vrijmagului izbivindu-i; ar6t6ndu-Te pe Tine Aposto_ lilor Tdi, trimisu-i-ai pe ddngii la propovtrduire; gi printr-ingii pacea Ta ai dAruit lumii, Unule-mult_ Milostive.
Apoi preotul (diaconul) zice ectenia: Miluiegte_ne pe noi, Dumnezeule, dupa mare mila Ta..., iar cantdretii rdspund la fiecare cererea ecteniei: Doamnemiluiegte (de 3 ori). Urmeaza ecrenia cererilor rostite de preot (diacon): Se pfinim rugAciuneanoastrade dimineaF, Domnului... Apoi preotul zice: pace tututror.

Cantereful: $i duhului ttru.


Preotul (diaconul): Capetelenoastre...

Cantareful (rar): fierDoamne.


Preotul: Ca al Tf,u este a ne milui... Apgi preotul face apolisul, dupd rinduiala aratata la sfArgitul _Vecerniei. La manastiri, unde lntre Utrenie^ si Liturghie se citesc Ceasurile(I, al III-lea 9i al VI-lca), preorul zice:lalslepciirne.

Cantireful: Binecuvinteazi.
Preotul: Cel ce estebinecuvAntatDumnezeul nostru...

canrtuefut: Amin. intf,regte, Dumnezeule, sfdnta gi dreapta credinll a dreptmfitorilor cregtini $i Sfante Biserica Ta ln veacul veacului.

RANDUIALA

UTRENIEI

63

I, iar otpustul deplin al $i lncepe lndatA citirea psalmilor Ceasului cu: Slava lie' preotul incepind Utreniei se face dupa Ceasul 1, Ikistoase Dumnezeule...Si celelalte*'

ADAOS lnsemnare de tipic pentru rdnduiala Utreniei din alte serbitori afari de duminici
Rinduiala Utreniei dfuralte stribAtori afarl de duminici (serbltorile sfintilor gi Praznicele imperlteqti) este neschimbattr,ca si cea din glasul domirricl, pdnl la Durnnezeu este Domnul..., care se canttr pe troparului acelei sirbltori. La sarbatorile sfinlilor, dupl Dumnezeu este Domnul"'' se cantb troparul sfdntului (sfinlilor) de doui ori, apoi: Slavi." $i acum"' pe troparut Nascatoareide Dumnezeu al zilei siptiminale respective' (slrbdtorile imparbteqti gfu'"rrt t.op"tufui sfintului; la Praznicele ilrtintuitorului $i ale Sfintei Fecioare) se cantAnumai troparul praznicului, de trei ori (ultima datecu Slaya...$i acum..-)' Urmeazd apoi citirea Catismelor de rAnd din Psaltire, cu ecteniile mici Si Sedetnelestrrbitorii sau ale sfintului, din Minei (sau numai ln Sedelnele,cum se obignuiegtela cele mai multe biserici de enorie); loc de Binecuvintarile invierii se cinti Polieleul (la sarbatorile Mintuitorului si ale sfinfilor cu Polieleu = Psalmul 134: Robii iar la Domnului... si isalmul 135: Lludali pe Domnul ce.este.bun"" qi .arUai"tif" Maicii Domnului: Cuvint bun..., vezi mai departe) Mtrrimurile sdrbltorii respective (vezi mai departe sau ln Psaltire)' Daca sfantul zilei nu are Marimuri, duptr Polieleu se cdntl Slavl"'
* in practica celor mai multe biserici de enorie din Muntenia' ectenii de la Oltenia si Transilvania, preotul nu mai zice cele dou6 apolisul face se sfdrqitul Utreniei, ci indat2r dupa ftoparul invierii' Sfanta Utreniei, iar uneori se suprima 5i apolisul, incepdndu-seindata Liiurehie.

64

CATAVASIER

. F e n c m l o rg l a s u l l , p a g . 7 0 ) . Dupd Polieleu gi Mdrimuri, preotul zice ectenia micA, dupl care se cAnt6 aI treilea rind de Sedelne ale sArbdtorii (cele de dupi polieleu) si indata Anriflonul I al glasului al 4-lea: Din tinerelile mele... Cei ce urdti Sionul... Slavtr... Prin Sfintul Duh tot sufletul viaze... Si acum... prin Sf8ntul Duh izvordsc izvoarele Darului (cautA-le mai departe, la Cantlrile glasului al 4-lea).

fie... (caurale Tut$.,li. * n: r4cF3Am.rgi acum...,Pe MaicaTa aduce la Junmle

Apoi preotul (diaconul): lnplepciune. SAluirn arninte. $i se cantd Prochimenul sArbAtorii respective,din Minei (Triod sau Penticostar). Apoi Toate suflarea... gi celelalte, precum s-a aritat la randuiala Utreniei Duminicilor (cautala pag. 49); preotul citegteEvangheliasfin_ tului sau a sarbAtorii(din fala uqilor impdriregti), iar la strandse citeste Psa]mulj01 Miluiegte-ma, Dumnezeule...(numai ln Sambita lui Lazir, in Joia Inra.Lllarii 9i la inallarea Sfintei Cruci _ in orice zi ar cdd,ea _ inainte de Psalmul 50 se zice: invierea lui Hristos..., ca ln durrinici, deoarece ln acestezile se citeste din Evangheliile invierii). Apoi cantAretul canta: Slavi..., pentru ruglciunile... (vezi Mineiul), $i acum... Pentru rugiciunile Ndscf,toareide Dumnezeu..., Stihul: Miluieste-ne, Dumnezeule... si stihira serbdtorii. Apoi preotul: Cu mila 9i cu 1ndurarile...,9i se citesc Canoanele sau se canti Catavasiile de rind, cu rdnduiala lor (cautdla pag. 53). La Cantarea a 9-a, preotul (diaconul): pe Nascitoarea de Dum_ nezeu gi Maica Luminii... qi, daci e praznic lmpdrAtesc,la stranA se cantd stihurile si stihirile specialeale sarbatorii, precum arate Mineiul (respecliv Triodul sau Penticostarul)*, iar daci. e sArbAtoarea vreunui sfAnt, se canta, ca gi duminica, Mirimurile Ndscatoareide Dumnezeu, adicd: lyffu6g1s, suflete al meu... $i celelalte stihuri, cu Ceeace egti mai cinsti6..., pe glasul Catavasiilor, apoi stihul preasfAnteiNAscitoare de Dumnezeu,miluiegte-nepe noi si Cantareaa 9-a a Catavasiilorde rdnd (numai la 30 ianuarie, ziua Sfintilor Trei Ierarhi, in orice zi a
* Toate acestease canta in ziua odovaniei (incheierii) praznicu_ $i . lui respectiv.

RANDUIALA

UTRENIEI

65

slptimdnii ar cidea, se cante Cantareaa 9-a a Canonului zilei, din Minei, ca la PrazniceleImperdte$ti). se canta Luminanda DupA ecteniamica, rostita de preot (diacon)r sfintului qi a Nascatoarei de Dumnezeu, din Minei (fere Sfant este Domnul Dumnezeul nostru...). Apoi lndatd Laudele (Toa6 suflarea...), pe glasul indicat in Minei (respectivTriod sauPenticostar),cu stihurile ca 5i duminica, si Slavi... de acolo. Urmeazl Doxologia (Slavoslovia), iar dup[ Sfinte Dumnezeule... de la sfdrsitul Doxologiei, se cantA troparul sfintului zilei sau al sirbltorii; dup6Laceea, ecteniile gi apolisul, ca gi la tltrenia duminicilor (cautd la pag. 62). Pentru rlnduiala Utreniei din zilele de rind, a se vedea Ceaslovul.

5 - Catavasier

RANDUIALA

SFINTEI LITURGHII

Preotul dd binecuvAntareamare: BinecuvlntatA este tmpfuafia TatAlui..., dupA care, lnhe Pa$ti gi lnallarea Donnului, se cantA htai Ikistos a lnviat... (de 3 ori). in restul anului, lndatd dup6 binecu_ vantare, centArefulri.spunde: Amin, ia, preotul (sau diaconul, dactr este)rostesteecteniamare: Cu pace,Domnului strne rugim 9i celelalte. in timpul ecteniei, cintiretrii se inchind., cu cuviintJ gi evlavie, la fiecare cerererostitd de preot sau de diacon, cantandimpreunAcu cre_ dinciogii rlspunsurile rdnduite: Doamnemiluiegte, qi celelalte, agapre_ cum s-a aritat ci trebuiesf,facemla toateecteniile(cautA la pag. 13). Dupb ecfonisul ecteniei, ln duminici $i la sarbetodle sfintilor. cantarefuldin strana intaia cante PSALMUL 102:

inecuvinteazl, suflete al meu, pe Domnul $i toate cele dinlaunful meu, numelecel sfiint al Lui. Binecuvinteazl, suflete al meu, pe Domnul gi nu uita toate binefacerile Lui. Pe Cel ce curlteste toate firidelegile tale, pe Cel ce vindeci toate bolile tale:

RANDUIALA

SFINTEI LITURGHII

67

Pe Cel ce izbeve$tedin striclciune viata ta, pe Cel ce te incununeaztrcu mili gi cu lndurlri; Pe Cel ce umple de bunitifi dorirea ta; lnnoi-se-vor ca ale vulturului tineretile tale. Cel ce face milostenie, Domnul,gi judecatd tuturor celor ce li se face strambatate. Cunoscute a ff,cut cdile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. lndurat gi milostiv esteDomnul, lndelung-Ribdf,tor $i mult-Milostiv. Nu pdnl in sf0rgit se va iuli, nici in veac se va mania. Nu dupi picatele noastre a fdcut noui, nici dupl firldelegile noastre a rasplatit noua, Ci cdt este de departe cerul de pdmdnt, atat este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El. Pe cdt sunt de departe risiriturile de la apusuri, depirtat-a de la noi flridelegile noastre. ln ce chip miluieste tatdl pe fii, a$aa miluit Domnul pe cei ce se tem de D0nsul. Ci El a cunoscutzidirea noastre; adusu-$i-a aminte cL ltrinL suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea c0mpului; asava lnflori. Ci duh a trecut printr-lnsul $i nu va mai fi $i nu se va mai cunoa$teincf, locul slu. Iar mila Domnului din veac ln veac spre cei ce se tem de Ddnsul,

I
r

68

CATAVASIER

$i dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce pizesc legtmdntul Lui 9i igi aduc aminte de poruncile Lui, ca s6 le facf, pe ele. Domnul in cer a getit scaunul Siu gi lmpdrbfia Lui peste tofi stdpdnegte. BinecuvintaJi pe Domnul tofi lngerii Lui, cei puternici la virtute, care facefi cuvdntul Lui gi auzili glasul cuvintelor Lui. BinecuvdntaJipe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care facefi voia Lui. Binecuvdntafi pe Domnul toate lucrurile Lui; ln tot locul stf,p0nirii Lui, binecuyinteaze, suflete al meu, pe Domnul.
Cintdretul din stranaintdia (inchinindu-se) cantA:

I I I

Slavd Tatdlui 9i Fiului si Sfdntului Duh.


CenteieFl din strana a doua:

, !

'{ I

$i acum gi pururea si ln vecii vecilor, Amin.


gi iarAqi strana cea dintlli:

Binecuvinteazl, suflete al meu, pe Domnul $i toate cele dinlduntrul meu, numele cel sfdnt al Lui. Binecuvdntategti, Doamne.
ln practici, Ia toate bisericile de mir nu se mai canti astazi htreg Psalmul 102, ci numai partea de la sfirgit, lncepind cu Slavd... Preotul (diaconul) zice ectenia mica, dupd care a doua strana lncepeSla]/d... Si

RANDUIALA

SFINTEI LITURGHII

69

PSALMUL 145:

Laudi, suflete al meu, pe Domnul. Liuda-voi pe Domnul in viata mea, canta-voi Dumnezeului meu cdt voi trii. Nu vi lncredeti in cei puternici, in fiii oamenilor, in carenu esteizbavire. Ie$i-va duhul lor $i se vor intoarce in plmdnt. vor pieri toate gdndurilelor. in ziua aceea Fericit cel ce are ajutor pe Dumnezeul lui lacob, nddejdealui, in Domnul Dumnezeul lui, Cel ce a flcut cerul $i pimtntul, mareasi'toate cele din ele; Cel ce pizegte adevirul ln veac; Cel ce face judecati celor nipdstuili; Cel ce de hranl celor flimOnzi. Domnul dezleag| pe cei ferecafi ln obezi; Domnul indreapti pe cei gdrbovi, Domnul infelepfegte orbii, Domnul iube$te pe cei dreptri; Domnul pize$te pe cei striini. Pe orfan gi pe viduvi va sprijini $i calea picitogilor o va pierde. lmpirf,ti-va Domnul in veac, Dumnezeul tiu, Sioane,in neam $i in neam.
in practici, ln bisericile de mir nu se mai cinti azi Psalmul 145 precedat lntreg, ci numai verselul final: imparlF-va Domnul in veac..., de Slavd...9i urmat de $i acum...;iar uneori nu se mai cantA nici acesta, ci numai Slav4... $i acun...

I I
I

1
CATAVASIER

li

li

Unule-Ntrscut, Fiule Si Cuvdntul lui Dumnezeu, Cel ce egti firi de moarte gi ai primit, pentru mdntuirea noastri, a Te intrupa din Sfinta Niscitoare de Dumnezeu gi purureaFecioardMaria; Careleneschimbat Te-ai lntrupat gi r{stignindu-Te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai cilcat. Unul fiind din Sfdnta Treime, impreunI-sl[vit cu Tatll 9i cu Duhul Sfdnt, mdntuiegte-ne pe noi!
Preotul (diaconul) roste$tea doua ectenie mici 9i apoi se cantl pe glasul de rind al Octoihului

Fericirile
lntru mpere6a Ta, cAnd vei veni, pomeneste-ne pe noi, Doamne, Fericili cei saraci cu duhul, cd a aceloraeste impdretia cerurilor. Fericili cei ce pling, ca aceia se vor mingdia. Fericiti cei bldnzi, cI aceia vor mo$teni plmantul. Fericili cei flemAnzi si insetali de dreptate,cA aceia se vor setura.

Stihirile Fericirilor
Glasul 1: Fericiti cei rnil6sfyi, cd.aceiavor fi miluifi.

Prin mdncare a scos vrdjmagul pe Adam din ral' iar prin Cruce a adus Hristos intr-lnsul pe tilharul, care griia: Pomene$te-m1, c0nd vei veni intru imp6r6fia Ta.
Fericili cei curatricu inima, cl aceia vor vedeape Dumnezeu.

inchinu-mf, Patimilor Tale, slf,vesc gi invierea; impreuni cu Adam 9i cu tOlharul, cu glas luminat grIiesc citre Tine: Pomenegte-mf,, Doamne, cind vei veni intru imparatia Ta.

I *

RANDUIALA

SFINTEI LITURGHII

7L

Fericifi flcitorii de pace, cA aceia fiii lui Dumnezeuse vor chema.

Ristignitu-Te-ai, Cel ce e$ti flri de pecat, $i in mormdnt ai fost pus de voie; dar ai inviat ca un Dumnezeu, impreund cu Tine sculOnd pe Adam, care grAial Pocdnd vei veni intru implr5tia Ta. mene$te-ma,
Fericili cei prigoniJi pentru dreptate, ci a acelora este tnParida cerurilor.

Biserica Ta cea trupeascf,, cu lngroparea cea de a fleia zi o ai sculat, gi impreun6 cu Adam, pe cei din Adam i-ai inviat, Hristoase Dumnezeule,care grAie$te: cand vei veni intru impirf,tia Ta. Pomenegte-ne,
*

Fericiti veti fi cdnd vi \/ol ocari Si ve Yor prigoni 9i vor glii tot cuvantul riu lmpotriva voastrA, mintind pentru Mine.

Venit-au pldngind purtitoarele de mir la mormdntul Tiu, Hristoase Dumnezeule, foarte de dimineati; si in vegminte albe au aflat un inger gezind, care a grait: Ce ciutafi? inviat-a Hristos, de acum nu mai pldngeti.
Bucurati-ye gi vtr veselili, cl plata voastremulta esteln ceruri.
*

Apostolii Tdi, Doamne,venind la munteleunde le-ai randuit lor, Mintuitorule, vizdndu-Te, s-au lnchinat Jie, pe care i-ai li trimis la neamuri s6-i invele $i sl-i botezepe ei.
Slavl...' a Treimii:

Tatilui str ne lnchinim 9i pe Fiul sl-L preasl4vim 9i pe Preasfantul Duh toti dimpreuni str-L l6udim, zicind qi griind: Preasfdnti Treime, mantuie$te-nepe noi, Pe tofi.

72

CATAVASIER

$i acum...,a Niscatoarei de Dumnezeu:

Pe Maica Ta aduce fie, intru ruglciune, poporul Tf,u, Hristoase; pentru rugiciunile ei, di-ne nouf, indurlrile Tale, Bunule, ca si Te sltrvim pe Tine, Cel ce ai rf,sdrit noui din mormant.
La Praznicele lmpdrltegti (slrbltorile Mnntuitorului qi ale Sfintei Fecioare),in locul celor de pini aci se cdnti, la lnceputul Liturghiei, antifoanelespecialeale fiectrrui paznic, care se gasescla Minei, Triod sauPenticostar.Iar la Liturghia din zilele de rdnd, care se face mai mult h mandst -i gi la catedralelechiriarhale, se cintd urmbtoarele

Antifoane din toate zilele


Antifonul 1 Stih 1: Bine este a leuda pe Domnul si a cAnta numele Tiu, (ps.9i, 1). Preatnalte

Pentru rugf,ciunile Ndscltoarei de Dumnezeu, Mantuitorule, mdntuieqte-nepe noi.


Stih 2: A vesti dimineala mila Ta gi adevirul TAu, h toatl noaptea (ps.91, 2).

Pentru ruglciunile Niscitoarei...


Stih 3: Drept este Domnul Dumnezeulnostru $i nu este nedreptate tntru Dinsul @s.91, 15).

Pentru rugiciunile Niscltoarei...


Slavt... gi acum...

Pentru rugdciunile Ntrsc6toarei...


Antifonul 2 Stih 1: Domnul a lmpArifit, lnau podoabdS-a lmbrAcat; lmbricatu-S-a Domnul lntru putere Si S-a lncins @s. 92, f ).

RANDUIALA

SFINTEI LTTI'RGHII

73

Pentru rugAciunile sfintilor Tii, mintuie$te-ne pe noi, Doamne!


Stih 2: Pentru ci a lntfit lumea, care nu se va clitina @s-92, 2)'

Pentru rugtrciunile sfintilor...


Stih 3: Mdrturiile Tale s-au adeverit foarte; casei Tale se cuvine sfintenie, Doamne, lntru lungime de zile (ps. 92, 7).

Pentru rugiciunile sfintilor...


Slavl...

Pentru rugeciunile sfinfilor...


$i acum...

Unule-Nlscut, Fiule $i Cuvintul lui Dumnezeu...


(cauti la pag. 70). ' Antifonul 3

Stih 1: Veniti sl ne bucuram de Domnul $i sa strigam lui Dumnezeu,Mentuitorului nosru (ps. 94, 1 ).

MAntuieste-nepe noi, Fiul lui Dumnezeu,Cel ce e$ti minunat intre sfinti, pe noi cei ce cant[m lie: Aliluia!
Stih 2: Str-ntampinlm fata Lui lntru laudtr, 9i ln psakni si-I strigam Lui (ps.94, 2).

Mdntuie$te-nepe noi, Fiul lui Dumnezeu...


male esteDomnul si lmpirat marepestetot Stih 3: Ci Dumnezeu pimintul bs. 94, 3 ).

Mantuie$te-nepe noi, Fiul lui Dumnezeu...


Slavf,..- $i acum...

pe noi, Fiul lui Dumnezeu... Mdntuie$te-ne

74

CATAVASIER

ln timp ce se cantf, Antifonul al treilea (sau ultimele stihiri ale Fericirilor),preotulfaceVohodulmic sauIegireacu SfantaEvanghelie. Cantiretii coboari din strtrni, iar dupi ce preotul (diaconul) zice: inlelepciune, drepfi!, cantdreful(corul), lnchindndu-se,cAnti

Venifi si ne inchintrm 9i si cidem la Hristos, mintupe noi, Fiul lui Dumnezeu... iegte-ne
in duminici $i ln toate zilele de la Pagti pnnl la lndtarea Domnului, se adaugA indati

... Cel ce ai lnviat din mo4i, pe noi, cei ce cintim fie: Aliluia.
Iar la sArbAtorile Maicii Dom;rului 9i ale altor sfinti, ca si in zilele de rind, se adaugeindata

... Cel ce egti minunat lntre sfin{i, pe noi, cei ce cantem lie: Aliluia.
La slrbAtorile impar4te$ti (indllarea Sfintei Cruci, Nasterea Domnului, Botezul, Intlmpinarea Domnului, Bunavestire, Duminica Floriilor, Duminica Pa$tilor $i toate SeptdmanaLuminata, indltarea Domnului, Duminica Rusaliilor, Sfdnta Treime Si Schimbareala fati), in loc de Venifi si ne lnchinf,m $i se cldem la Hristos... se centA Isodicoanele(stihuri) specialecare se glsesc in Mineie, Triod sau precum gi in carteaLiturghicr. addugindu-seMantuieqte-ne Penticostar, pe noi,Fiul lui Dumnezeu...,cu sfdrsitul adaptatpraznicului respectiv, precum unneaza:

Te-ai rbstignit... din Fecioari... prejur ln trup...

La ihaltrarea SfinteiCruci(14 septembrie): .,.Cel ce cu trupul La Na5rerea Domnului (25 decembrie): ...Cel ce Te-ai niscut

La Taierea-imprejur (l ianuariey: ...Cel ce ai fost Hiat lmLa Botezul (6 ianuarie): Domnului ...Cel ce Te-ai botezat in

Iordan de la Ioan...

RANDUIALA

SFINTEI LITURGHTI

75

:I

La intimpinareaDomnului (2 februarie): ...Cel ce ln brafele

dreptului Simeon ai fost purtat...

tntrupat...

La Bunavesrire (25 martie):...Cel ce pentru noi Te-ai

LaDuminica Floriilor: ...Cel ce ai $ezutpe mdnzul asinei... Lainallarea Domnului: ...Cel ce lntru slavf, Te-ai lniltrat...
La DuminicaRusaliilor gi LuneaSfintei Treimi (a Sfintului Duh):

Mintuiegte-ne pe noi, Mingdietorule bune, pe cei ce-Ti


cdnfim lie: Aliluia (Se cant5in tot cursulsiptrminii Rusaliilor). La Schimbarea la fala(6 august): Miintuiegte-ne pe noi, Fiul

lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai schimbat la fatd ln muntele Taborului, pe noi...


ln duminici se cante hdatd: troparul lnvierii al glasului de r0nd din Octoih, troparul hramului bisericii respective (iar cAnd ne aflAm iniunrul vreunui praznic, lndatd dupl troparul lnvierii se zice 9i al praznicului respectiv); apoi Condacul invierii aI glasului de rdnd din Octoih, Slava... Condacul sfdntului din Minei, $i acum... Condaculhramului (iar ineuntrul praznicelor, zicem gi pe al praznicului, dupi al Invierii). La bisericile unde e hram vreunul din praznicele Mflntuitorului, duminica nu se canteniciodati troparul $i Condaculhramului, ci numai ale invierii, pe glasul de rdnd, 5i ale sfdntului din Minei. La Praznicele Imparate$ti (sarbitorile Mentuitorului Si ale Sfintei Fecioare), precum gi la serbitorile sfintilor cu Priveghere,nu se cinti decit troparul qiCondaculpraznicului saual sfintului respectiv(punindu-se lntre ele Slavi.., $i acum...); la fel si in ziua hramului bisericii, cdnd nu cade duminica (iar de cade duminica sau lnduntrul vreunui praznic se adaugd troparul gi Condacul invierii sau ale praznicului respectiv). Pentru cazurile cind Praznicele impAreteqti cad duninica, a se vedearegulile specialedin Tipicul bisericesc. La celelalte sdrbitori ale sfintilor (dactrnu cad duminica) se cante numai troparul si Condacul sf6.ntuluirespectiv 9i ale hramului bisericii.

76

CATAVASIER

ctrtreclerici in sfdntul altar, apoi de doud ori de cor sau cantdreti. Apoi se canti in sfantul altar: $i ne auzi pe noi, iar preotul (sau diaconul daci este): $i in vecii vecilor. Cdntdrelii: Arnin $i irdati cantA Sfinte Dumnezeule... Dacd nu se cantA Doamne,milntuiestepe cei binecredinciosi, atunci preotul zice lntreg ecfonisul: Ci sfint egti Dumnezeul nostru..., feri lntrerupere,iar cantare$i (corul): Amin. $i cantd,lncepandde la strana qeapt4

ori: Doamne, mdntuieste pe cei binecredincio$i, mtai de

Tn zilele de rAnd ale slptimanii se canta troparul zilei siptdmAnale _din Ceaslov, troparul hramului bisericii gi troparul sfantului de la Minei; apoi Condacul zilei siptimdnale din Ceaslov, al sflntului din Minei: Slav6... Cu sfinlii odihnegte...$i acum... al hramului bisericii. sau Ceea ce egti folositoare cregtinilor..., iar Sambita:Ca o parga a firii...; la bisericile care au hram vreuna din sarbitodle Mdntuitorului sau ale Sfintei Fecioare se canti insa intai troparul hramului (afartr de Miercuri gi V.ineri)si apoi al zilei sdpramenale din Ceaslov;iar cdndne afllm induntrul vreunui praznic, se adaugi troparul gi Condacul praznicului. Dupi ce s-au cantat troparele gi condacele,dupa randuiala ardtatd pani aci, preotul (diaconul) zice: Domnului sAne rug{.m. Cantarefi (corul credinciogilor): Doamne miluiegte. Preotul: CA sfant eiti Dumnezeulnostru... La Prazniceleimptuategti, la hram 9i la sfinlii cu polieleu, mai ales acolo unde se sd]/ar$e$teSfanta Liturghie ln sobor (cu sau firA arhiereu), dupd ce preotul zice: ...acum gi pururea...,se centa de trei

Sfinte Dumnezeule,Sfinte tare, Sfinte fird de moarte, miluiegte-ne pe noi (aetreiori).


La slujba ln sobor (cu sau fird arhiereu) Sfinte Dumnezeule....sg canta de obicei de qaseori, adici de trei ori la sfiana (dc cdtre cor) gi de tlei ori in sfantul altar, pe rind, lncepind cu cantdretul din strana dreaptAsau corul. Apoi: Slavd... $i acum..., Sfinte flrl noi. Preotul (diaconul): Putemic! de moarte, miluieste-ne pe

RANDUIALA

SFINTEI LITURGHII

77

pe larg: $i din nou canta ambelestrane,cu glas mai putemic ai mai Sfinte Dumnezeule'.. La Nagterea Domnului, la Boboteaz5, la Sambita lui LazAr' in Luminata, precum 9i Simbata Patimilor, la Pasti si in toata Sapttrmana ln Duminica Rusaliilor, in loc de Sfinte Dumnezeule...se canta

Cati in Hristos v-ati botezat, in Hristos v-ati $i-mbrdcat.Aliluia.


}

La indllarea Sfintei Cruci (14 septembrie)si in Duminica Sfintei secintl Cruci (a treia din Postul Paqtilor),ln loc de Sfinte Dumnezeule...

Crucii Tale ne lnchinim, Stapane,$i Sfentl invierea Ta o liudim gi o sllvim.


(resPecDupd ce s-a cantatpentru ultima oarl Sfinte Durnnezeule.-. preotul: zice tiv Citi ln Hristos,,. sau Crucii Tale...), Sa luim aminte! Pacetuturor! Cantireful rinduit (din mijlocul bisericii, cu fata spreresarit):

$i duhului tiu.
$i citegte lndata Prochimenul din Apostol. Preotul (diaconul): lnPlepciune !

Din cartea... citire. CantareFl:


Preotul (diaconul): Se luim amirte. Cintf,reful citegte Apostolul rinduit, tn timp ce preotul (diaconul) face cldirea mic6. Apoi preotul: Pace trie,cititorule. ln mijlocul bisericii, cu capul plecat, Cititorul Apostolului rtrmAne 4r0na ce primeqtebinecuvintarea dc la preot. Cantdretul (corul) cinti rar: Aliluia Apoi preotul: lnlelepciune, drepti, se asculgm Sfanta EYanghelie! Pace tuturor! (de trei ori).

(corul):$i duhului ttru. Cantareful

78

CATAVASIER

Preotul: Din Sfanta Evanghelie de la (N) citire.

Cantdretul (tnchindndu-se): Slavd lie, Doamne, slavi fie,


Preotul (diaconul): Sl lu6m aminte. ^ $i citeqte Sfdnta Evanghelie care va fi la rind; in timpul citirii, cantdrefii stau in genunchi, lmpreuna cu ceilalli credincio;i, ascultind cu mare cuviinti gi.evlavie. DupA citirea Sfintei Evanghelii, cantarefi (inchinandu-se) canti: Slavl fie, Doamne, slavl lie! Apoi preotul (diaconul) tosteste ectenia cererii staruitoare (intre_ ita), ecteniapentru cei chernali(catehumeni)gi celelaltedoud ectenii care urmeazi. Iar dupd ecfonisul ultimei ectenii, Ca sub stlpinirea Ta..., c0ntdrefii (corul) cintd

Heruvicul Noi, care pe Heruvimi cu tain6 inchipuim, 9i flcltoarei de viattr Treimi infteit-sfanti cAntareaducem; toatl grija cea lumeasce acum sf, o lep6ddm...
Acum preotul face \bhodul mare (iese cu Cinstitele Daruri) qi face pomenirile rinduite, ln mijlocul bisericii; cantdretrii coboara din strini se inchini cu smerenie, rdspunzAnd: Amin, si dupi fiecare din pomenirile ficute de preot. Dupd ultima formultr de pomenire rostitA de preot ($i pe voi pe toti, dreptmeritorilor cregtini...),corul sau cintaretul (din strana stanga) rAspunde:Amin $i cantA indata partea a doua a Heruvicu lui:

... Ca pe implratul tuturor si primim, pe Cel in chip nevezut inconjurat de cetele lngeregti. Aliluia, Aliluia, Aliluia.
__ in.Joia Mare, la Liturghia Sfintului Vasile, in loc de Noi, care pe Heruvini..., se cantAurmitorul Heruvic, pe glasul al 6-lea:

Cinei Tale celei de taind astdzi, Fiul lui Dumnezeu, plrta$ mA primegte;cAnu voi spunetaina Ta vrijmaqilor

RANDUHLA

SFINTEI LTTIJRGHII

79

preotul cu iese Tii, nici sf,rutareiti voi da, ca Iuda (Acum Ci, ca tdlharul , mbrturisindu-ml, mI rog Daruri). cinstitele !ie: Pomene$te-ma, Doamne, intru lmpdratria Ta. Aliluia, Aliluia, Aliluia.
in Simbata Mare, la Liturghia Sfintului Vasile, ln loc de Noi, care pe Heruvimi..., se canta urmAbrul Heruvic, pe glasul al 5-lea:

Si taci tot trupul omenesc,9i sf, stea cu frictr $i cu cutremur, $i nimic pimantesc intru sine si nu cugete; ca lmpf,ratul impirafilor 9i Domnul domnilor, Hristos Dumnezeul nostru, vine si Se junghie si str Se dea spre m0ncarecredinciosilor. $i merg-inainteaAcestuia cetele ingeregti, dimpreuni cu toatl lncepf,toria $i SHpania. multi si Serafimii cei cu cete $ase aripi, fetele acoperindu-gi 9i cflntind cantarea:Aliluia, Aliluia, Aliluia.
Apoi preotul (diaconul) roste$te ectenia: SA plinim rugf,ciunea noastia,.. Dupi ecfonis, preotul zice: Pacetuturor.

(A"curn preotuliesecu flinstiteleDaruri). Heruvimii

cei cu ochi

.ll

cantlretul(corul):$i duhului tlu.


Preotul (diaconul): Sl ne iubirn unii pe altii...

(corul):Pe Tat[], pe Fiul Si pe Sfintul Duh' Cdntdretul Treimea cea de o fiinti 5i nedesptrrfiti.
Preotul (diaconul): Usile, usile! Cu lntelepciune sl luam zminte! Cinttrretul sau unul dintre credincio$i roste$te'rar 9i rispicat, din mijlocul bisericii (sub policandru)

Simbolul credintei red intru unul Dumneze\, TatLl Atottiitorul, Fictrtorul carului 9i al pimintului, al tuturor celor vazutegi nevizute.

CATAVASIER

$i intru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Ndscut, Care din Tat6l S-a niscut mai inainte de tofi vecii; Lumini din Lumini, Dumnezeu adevdrat din Dumnezeu adevirat, n6scut, nu flcut. Cel de o fiinfi cu Tatil, prin Care toate s-au fdcut; Care pentru noi oamenii qi pentru a noasfie mdntuire, S-a pogorat din ceruri qi S-a lntrupat de la Duhul Sfint 9i din Maria Fecioara gi S-a ficut om, $i S-a rdstignit pentru noi, in zilele lui ponfiu pilat gi a pitimit gi S-a ingropat; $i a inviat a treia zi, duptr Scripturi; $i S-a indlfat la ceruri 9i gadede-a dreaptaTattrlui; $i iardgi va s6 vin6 cu slavi si judece viii gi morfii, a Cirui implritie nu va avea sf6rsit. $i intru Duhul Sfint, Domnul de viafi ftctrtorul, Care din Tatdl purcede, Cel ce impreuni cu Tatdl gi cu Fiul este inchinat 9i slivit, Care a gr6it prin prooroci. lntru una, sfdnti, sobomiceascl Biserici. $i apostoleascf, Mlrturisesc un botez spre iertarea picatelor. Agtept lnvierea modilor. $i viafa veacului ce va si fie. Amin.
Apoi preotul (diaconul): 56 stdm bine, si stim cu frictr...

cantarepl: Mila picii, jertfa laudei.


Preotul: Darul Domnului nostru Iisus Hristos...

Cantireful: $i cu duhul t6u.


Preotul: Sus si avem inimile!

cantareful: Avem citre Domnul.

RANpuIALl

SFINTEI LITTIRGHII

81

Preotul: Sl multumim Domnului!

dreptate este a ne lnchina Tatllui si Fiului si Sfdntului Duh; Treimei Celei de o fiinti si nedespl4it6'
Preotul: Cintarea de biruinF cintllnd-..

CantareFl (lnchinindu-sede trei ori): Cu vrednicie

$i cu

Sfdnt, sfdnt, sf6nt esteDomnul Savaot!Plin cantaretul: este cerul 9i pdmOntulde mirirea Ta. Osanaintru cei de sus! Binecuvintat este Cel ce vine lntru numele Domnului. Osanalntru cei de sus!
;

Preotul: Luali, mancati, acestaeste Trupul Meu..' Canterepl (rar): Amin. Preotul: Befi dintr- acestatoti... CantareFl (rar): Amin. Preotul: Ale Tale dintru ale Tale... impreune cu toti credinciosii din biseCantereFl lngenuncheaza, ricf,rsi canta, rar, cu glas dulce si lin:

Pe Tine Te liudim, pe Tine Te binecuv0ntlm; Tie Iti multumim, Doamne, 9i ne rugf,m f,ie, Dumnezeului nostru.
Preotul (cidind tn fala Sfintei Mese): Mai ales pentru Preasfinta"' Cengreful (corul credinciogilor) cdnti

Axionul Cuvine-se cu adevlrat s{ te fericim, Nlscltoare de Dumnezeu, cea pururea fericitl $i Prea nevinovati $i Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eqti mai cinstiti decit Heruvimii si mai sl1vita firi de aseminare decat

6 - Catavi$icr

CATAVASIER

Serafimii, care fird stricf,ciune pe Dumnezeu-CuvZintul ai nf,scut, pe tine, cea cu adevirat Niscitoare de Dumnezeu, te mirim.
La Liturghia Sfantului Vasile, se cantf, acestAxion, glasul al 8-lea:

De tine se bucuri, ceea ce esti ptne de dar, toat6 fiptura, soborul ingeresc Ai neamul omenesc, ceea ce eqti bisericl sfintritd $i rai cuvintitor, laudl a fecioriei, din care Dumnezeu S-a lntrupat gi prunc S-a f6cut Cel ce este mai inainte de veci, Dumnezeul nostru. C6 mitrasul tdu scaun l-a ficut qi pintecele tiu mai inciptrtor decAtcerurile l-a lucrat. De tine se bucurAtoatl f6ptura, ceea ce egti plini de dar, mtuire fie.
La Liturghia Sfdntului Vasile din Joia Mare, se cantf, urmatorul Axion, glasul al 5-lea:

Din ospitul Stlp0nului 9i din Masa cea nemuritoare, venifi, credinciogilor, la loc inalt, cu gdnduri inalte si ne lndulcim, pe Cuvdntul cel Prealnalt din cuvantul Lui cunoscandu-L,pe Care fl sldvim.
La Liturghia Sfintului Vasile din Sambata Mare, se cante urmitorul Axion, glasul al 6-lea:

Nu te tdngui pentru Mine, Maici, v[ziindu-Mi ln groapi pe Mine, Fiul tiu, pe CareM-ai zdmislit in pdntecefdri sdmdnti;ci Md voi scula$i MI voi preaslivi 9i voi inilta tn slav6, ca un Dumnezeu, pe cei ce cu credinjd $i cu dragostepe tine neincetat te mf,resc. Axioane la Praznicele impirltegti
La Praznicele lmpirltegti, in loc de Cuvine-se cu adevtrrat...,ss cinti Axioanele specialeale acestorsd.rbi.tori, precum urmeaza:

RANDUIALA

SFINTEI LITURGHII

83

La NagtereaMaicii Domnului (8 septembrie)


;

Glasul al 8-lea:

Striin lucru este maicilor fecioria, strlini este $i fecioarelor na$tereade fii; dar intru tine, Niscltoare de Dumnezeu, amdndoui s-au randuit. Pentru aceasta' toate semintiile plmdntului pe tine neincetat te fericim.
La lndltarea Sfi-nteiCruci (14 septembrie) Glasul al 8-lea:

r
* I

Rai de taini egti,Nlscetoare de Dumnezeu' care ai odrlslit ff,ri lucrare pe Hristos, Prin Care pomul Crucii, cel de viaie purtAtor, in plmdnt a fost s[dit. Pentru lui, pe tine te aceasta,acum indlfat fiind, inchinOndu-ne m[rim.
La Intrarea ln Biserice a Maicii Domnului (21 noiembrie) Glasul al 4-lea:

lngerii intrarea celei Preacurate vizind s-au spiimentat, cum Fecioara a intrat ln Sfinta Sfintelor. Ca de un chivot lnsufletit al lui Dumnezeu,nicidecum sl nu se atingi mina necredinciogilor; dar buzele credinciosilor, fArA tdcere,glasul ingerului cAntdnd,cu bucurie sl strige N5scitoarei de Dumnezeu:Cu adev[rat mai presus decat tofi esti,FecioarAcurate!
}

La NagtereaDomnului (25 decembrie) Glasul 1:

Mire$te, suflete al meu, pe cea mai cinstitl si mai mAritadecdto$tile cele de sus.

CATAVASIER

Taind minunati 9i neobignuitAvId, cer fiind pe$tera, scaun de Heruvimi Fecioara,ieslea s6l69luire,intru care S-a culcat Cel nelnciput, Hristos-Dumnezeu, pe Care, lludindu-L, il marim.
La Botezul Domnului (6 ianuarie) Glasul al 6-lea:

Mire5te, suflete al meu, pe Cel ce ln Iordan de la Ioan a primit botezul. Nu se pricepe nici o limbi a te ltruda dup{ vrednicie, ci se intunecl gi mintea cea mai presus'de lume si cdnte de Dumnezeu Ndscitoare. 1ns6,fiind bun6, primegte Jie, credinfa; ci gtii dragosteanoasFAcea dumnezeiascl; c6 tu cregtinilor egti ocrotitoare, pe tine te m6rim.
La intimpinarea Domnului (2 februarie) Glasul al 3-lea:

Niscltoare de Dumnezeu, nddejdeatuturor cre$tinilor, acoperi, apirtr, pizegte pe cei ce n6d6jduiesc1ntine. in Lege, ln umbrl gi ln Scripturd, lnchipuire vedem noi credinciogii. Toati partea birbtrteasci, ce deschide pdntecele, sfdnt lui Dumnezeu este. Deci, pe Cuvdntul cel mai tnainte niscut, pe Fiul Tatilui celui ftui de inceput, pe Cel htai-niscut din Maictr, fdrl ispitd birbdteasci, il mlrim.
La Bunavestire(25 martie) Glasul al 4-lea:

Bineveste$te, p6mdntule, bucurie mare, ltrudafi ceruri mirirea Dumnezeului nostru.

RANDUIALA

SFINTEI LITURGHII

85

pag.83). Ca de un chivot tnsufletit... (cautala2lnoiembrie,


La Sambdtalui Lazir Glasul al S-lea:

Sd cinstim, popoare, cu slevire, pe curata Nlscf,toare de Dumnezeu; pe ceea ce a zAmislit in pdntece, flr[ ardere, pe Focul dumnezeiesc,cu cantlri ffu6 tecere se o merim.
La Duminica Floriilor Glasul al 4-lea:

Dumnezeu este Domnul $i S-a ar[tat nouf,; tocmiti priznuire gi, bucurindu-ne, veniti se mfim pe Hristos, cu ramuri gi cu stdlpiri $i cu cdntf,ri, grlind: Binecuvantat este Cel ce vine intru numele Domnului, Mintuitorul nostru.
La invierea Domnului Glasul al 5-lea:

t
$

lngerul a strigat celei pline de dar: CurattrFecioarl, bucurtr-te.$i iardsi zic: Bucuri-te, cl Fiul tiu a inviat a freia zi din morm0nt. Lumineaz6-te, lumineaz6-te, noule Ierusalime, ci slava Domnului peste tine a rdsdrit. Salti acum 9i te bucur6, Sioane; iar tu, curati Nisc6toare de Dumnezeu, intru invierea Celui nAscutal t6u. vesele$te-te
La injumhtilirea Praznicului lnvierii (Miercuri in a patra slptemanadupi Pagti) Glasul al 8-Iea:

la 8 septemStrein lucru este maicilor fecioria... (cauttr


brie,pag. 83).

86

CATAVASIER

La Indllarea Domnului Glasul al S_lea:

Mdre$te, suflete al meu, pe Hristos, Detetorul de viaftr, Cel ce S-a inAltat de pe pdmint la cer. Pe tine, Maica lui Dumnezeu, cea mai presus de minte gi de cuvdnt, care ai niscut negrlit, in timp, pe Cel mai presus de timp, credinciosii cu un gdnd te mirim.
La Pogorirea Duhului SfAnt (Duminica Rusaliilor) Glasul al 4_lea:

Bucuri-te, imp{rdteasd Maictr, lauda fecioarelor. C6 toate gura cea limpede binegriitoare, vorbind nu te poate cdnta dup6 cuviinftr; nu izbutegte nici o minte str priceapi na$tereata. pentru aceasta,cu un glas pe tine te mlrim.
La Schimbareala Fafd a Domnului (6 august) Glasul al 4_lea:

Mf,re$te, suflete al meu, pe Domnul, Cel ce S_a schimbat la fati in Muntele Taborului. Nastered ta fdrd prihani s-a aritat. Dumnezeu din coapseletale a ie$it. Ca un purtStor de trup S_aardtatpe pimdnt gi cu oamenii a petrecut. pentru aCeasta, pe tini, Niscitoare de Dumnezeu,toti te m6rim.
La Adormirea Maicii Domnului (15 august) Glasul 1:

Neamurile toate de fericesc pe tine, una de Dun_ nezeuNiscitoare.

. . .

i .

RANDUIALA

SFINTEI LITURGHII

Biruiescu-se hotarele firii lntru tine, Curati Fecioari; cA na$terea pistreaze fecioria $i moartea arvune$teviafi. Ceea ce dupl na$tere eSti fecioard $i dupi moarte vie, mdntuie$ti pururea, Nf,scltoare de Dumnezeu,mo$tenireata.
Doamne"' Dupi Axion, preotul glesuie$te:lntai pomene$te,

(corul)c0ntd: Pe toti $i pe toate. CantareFl


La Liturghia Sfantului Vasile,in loc de: Pe toti si Pe toate,se canta pe glasul al 2-lea acesttropar:

Pe ardtitorul de cele cere$ti al lui Hristos, pe sfetnicul Stdpdnului, pe luminitorul cel str4lucitor, cel din CezareeaCapadociei, pe marele Yasile cu totii s6-l cinstim.
Preotul: $i ne di noul cu o gule $i cu o inime-'. CantareFl (corul): Amin. Preotul: $i str fie rnilele Marelui Durnnezeu."

Cantdretul: $i cu duhul tiuPreotul (diaconul, daca este) zice ectenia: Pe tofi sfinfii pomenindu-i..., apoi: $i ne tnvrednice$tePe noi, Stapene... Ctntiretul (corul) cinttr, lmpreunf,cu toti credinciosii din bisericl:

Tatil nostru, Carele esti in ceruri...


Preotul: Ct a Ta este lmPirlfia... CantareFl: Amin. Preotul: Pace tuturor.

cantirelul:$i duhului tlu.


Preotul (diaconul): CapetelevoastreDomnului si le plecali! Canterepl (rar): Tie, Doamne'

CATAVASIER

Preotul: Cu harul qi cu induririle...

CantareFl: Amin.
Preotul: Sl ludm aminte, Sfintele, sfinfilor.

cant.rerul: Unul sfdnt, unul Domn, Iisus Hristos, lntru slava lui Dumnezeu-Tatil, Amin.
Urmeaze predica rostiti de preot, ori se cite$te Cazania sau Sinaxarul sfantului. Dupd aceea, cantereFl canttr Chinonicul (pri_ ceasna)zilei, precum urmeaza: puminlsf,, glasul al g{ea:

Liudati pe Domnul din ceruri. Aliluia, Aliluia, Aliluia (ps.ta8,l).


Luni, glasul l:

Ce-lce faci pe tngerii Tii duhuri gi pe slugile Tale parl de foc. Aliluia, Aliluia, Aliluia (p..1or, s).
Ma4i, glasut al 3-lea:

ili

pomenire ve$nicdva fi dreptul. Aliluia, Aliluia, -intru Aliluia (ps.11r,6).


Miercuri, glasul al 6_lea:

Paharul mantuirii voi lua 9i n,mgls Domnului voi chema.Aliluia, Aliluia, Aliluia (ps.1ls,a).
Joi, glasul al g_lea:

, in tot pdmintul a iegit vestirea lor 9i la marginile lumii cuvintele lor. Aliluia, Aliluia, Aliluia (ps.18, a).
Vineri, glasul at 2_lea:

Mdntuire ai ficut in mjlocul pimantului, Hristoase Dumnezeule. Aliluia, Aliluia, Aliiuia.

r'

RANDUIALA

SFINTEI LITURGHII

89

Sambati,glasul1:

Fericifi sunt cei pe care i-ai ales Si i-ai primit, Doamne, $i pomenirea lor din neam in neam. Aliluia, Aliluia, Aliluia (ps.6a,a). Chinonice speciale
La Na$tcrea Domnului:

Mdntuire a trimis Domnul poporului Sdu. Aliluia, Aliluia, Aliluia.


La Botezul Domnului:

Aritafu-S-a Darul cel mdntuitor tuturor oamenilor. Aliluia, Aliluia, Aliluia.


La Bunavestire:

Ales-a Domnul Sionul gi l-a primit intru mo$tenire Luisi. Aliluia, Aliluia, Aliluia.
La Simbita lui Lazdr:

Din gurile pruncilor $i ale celor ce sug, ai sivdrgit laudi. Aliluia, Aliluia, Aliluia (ps.8,2).
La Duminica Floriilor:

Binecuvdntat este Cel ce vine lntru numele Domnului. Aliluia, Aliluia, Aliluia (ps.lrz,26).
in Joia Mare:

Cinei Tale celei de taint astizi, Fiul lui Dumnezeu, ptrrtagml primegte;ci nu voi spunetaina Ta vrljmagilor Tdi, nici sArutare Iti voi da, ca Iuda; ci, ca talharul,

CATAVASIER

mirturisindu-mi, strig fie: pomeneste-ml, Doamne, intru impiiitia Ta! Aliluia, Aliluia, Aliluia.
in Simb4ta Mare:

Sculatu-S-a Domnul ca din somn gi a inviat, m0n_ tuindu-ne pe noi.


in Duminica pagtilor:

Trupul lui Hristos primiti qi din izvorul cel firtr de moarte gustafi. Aliluia, Aliluia, Aliluia.
La Duminica Tomii:

Laud6, Ierusalime, pe Domnul; laudi pe Dumnezeul ttru, Sioane.Aliluia, Aliluia, Aliluia (ps. ta7,t).
La injumitAJirea ptaznicului lnvierii:

Cel ce mininci trupul Meu gi cel ce bea singele Meu, lntru Mine rimdne 9i Eu intru el, zis-a Domnul. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

La lnalJareaDomnului:

Suitu-S-a Dumnezeu lntru strigare, Domnul ln glas de tr6mbit6. Aliluia, Aliluia, Aliluia (ps. a6,s).
La Duninica Pogoririi Sfintului Duh (Rusalii)

I i

ji

Duhul Ttru cel bun str mtr povdfuiascd la p6m6ntul dreptifii. Aliluia, Aliluia, Aliluia (ps. ta2,t0).
La SfAnta Treime:

{ {

j
I
I

Duhul Tiu cel Sfdnt nu-L lua de la noi, Iubitorule de oameni,ne mglm fie. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

r
NAIPUNT.A SFINTEI LITURGHII 91

r
:

La Schimbarea Ia Fati:

lntru lumina slavei fetei Tale, Doamne, vom umbla ln veci. Aliluia, Aliluia, Aliluia.
La ln larea Sfintei Cruci:

pestenoi lumina fetei Tale, Doamne. tnsemnatu-s-a a,6). Aliluia, Aliluia, Aliluia (ps.
La Sfdntul prooroc Ilie 9i la alli sfinti prooroci:

Bucurati-vi, dreptilor, in Domnul; celor drepti se 1). cuvine laudi. Aliluia, Aliluia, Aliluia (ps.32'
;

Dupi Chinonic, preotul (diaconul) cu sfdntul potir, dintre ugile lmp6rate$ti: Cu fricl de Dumnezeu...

cantiretul(corul): Binecuvantat este Cel ce vine lntru numele Domnului; Dumnezeu este Domnul Si S-a arltat noul (Ps.rr7,26-27\.
Luminata, h loc de Binecuvantat (La Pasti si in toata Sf,Ptamana este,..,se cintA Ilristos a inviat.,. o data). Apoi preotul, dupe ce a impirtasit pe credinciogii pregatid penau (daci sunt), zice: aceasta Mantuiegte, Dumnezeule, poporul teu."

(corul): Arl vlzut Lumina cea adevlrate, am Ctntf,reful primit Duhul cel ceresc;am aflat credinta cea adevarate, nedespi4itei Sfintei Treimi inchinindu-ne, c[ Aceasta ne-a mantuit Pe noi.
De la Pagti pind la lnaltarea Domnului, ln loc. de Am vezut luminn..., se cantd Hristos a inviat... (o dad), iar de la lnalpre pin6 la Rusalii se canla inalfatu-Te-ai lntru slave..' (adica Troparul ln larii, cauta mai departe).

92

CATAVASIER

Dupeaceea, preotulzice:Totdeauna, acumqi pururea... Cintareful:Amin.


$i daci au fost credinciogi care s-au impArtagit, cite$te lndatA:

Se se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca si liuddm slava Ta, cA ne-ai invrednicit pe noi a ne implrtlgi cu Sfintele, cele firtr de moarte, pieacinstitele gi de via16 fdcitoarele Tale Taine. lntareite_ne pe noi lntru sfintreniaTa; toattr ziua si ne invifim dreptatea Ta. Aliluia, Aliluia, Aliluia_
Apoi preotul (diaconul) zice ectenia: Drcpfi, prinind... Dupa ecfonisul ecteniei, preotul: Cu pace si iegim.

cantlretul: lnffu numele Domnului.


Preotul (diaconul): Domnului sa ne rugAm.

Cantareful: Doamne miluiegte.


Preotul cite$te Rugaciunea Amvonului, in mijlocul bisericii, . $i dace.sunt colive sau alte prinoase de binecuvdntat,indata dupa ecfonisul Ruglciunii Amvonului, cantereFl cantAftopatul sfdntului sau al praznicului respectiv, in timp ce preotul cade$te prinoasele.Apoi zice preotul: Domnului si ne rugim. Cantarepl: D^oamnerniluiigte. Iar preotul cite$terugeciuneapentru binecuvantarea prinoaselor,dupa care sc cante lndatA:

ln veac (de rei ori), (ps. 112,2).

Fie numele Domnului binecuvdntat,de acum gi p6n6

D*1 nu sunt prinoase de binecuvantat,Fie numele Domnului.,, se cante indata dupi ecfonisul Rug4ciunii Amvonului. La * -Pa$ti 9i in roata SaptemanaLumina6, in loc de Fie numele rromnulut...,se canteHristos a inviat....(de trei ori). Apoi preotul: Binecuvdntarea Domnului pestevoi... Cintirelul: Atnill.

f
RANDUIALA SFINTEI LITURGHII

93

Preotul: Slavr fie, HristoaseDumnezeule...


;

cantareful: Slavi... $i acum'.., Doamne miluie$te (ae trei ori), pfuinte, binecuvinteazi.
Preotul face otpustul (apolisul) Sfintei Liturghii, cantarelul (corul) cintd: dupl care

Stapane, prime$te rugiciunile robilor tii, si ne


izbf,vestepe noi din toati nevoia si necazul.

SCURTAINSSIVINENN
desprer0nduiala Sfintei Liturghii a Darurilor mai inainte sfintite
ln Postul Mare, miercurea gi vinerea, ln unele sarbatori de sfinti cu Polieleu (ca de exemplu Sfdntul Haralambie la 10 februarie, Sfinfii 40 cad lntr-una dil zilele de Mucenici la 9 martie 9i altele), dacl acestea gi luni 9i marti ln Saptimana de luni pini vineri inclusiv, precum Patimilor, se sevar$e$teSfinta Liturghie a D^arurilor mai inainte sfinfite, care se uneste cu slujba Vecerniei. In zilele ln care se aceastaSfanteLiturghie, se citesc mai lnainte slujbele servisavarse$te ciului divin zilnic, duptrrinduiala din Ceaslov a zilelor de post, adicf,: Miezonoptica, Utrenia cu CeasulI, Ceasul al III-lea, Ceasulal Vl-lea, Ceasulal IX-lea, Obednila 9i apoi Vecernia cu SfantaLiturghie. Rdnduiala acesteiSfinte Liturghii este urmdtoarea: Preotul (dupl ce s-a inchinat 9i s-a lmbracat ln toate sfintele vegminte,dupd rdnduiale) zice: BinecuvtntaH este lmp&eFa Tatillui... Cintiretul (lnchin0ndu-se): Amin. Veni$i sa ne inchinAm.-. $i cite$te Psalmul 103: Binecuvinteaze, suflete al meu, pe Domnul"' (cautdla rinduiala Vecernici,pag. l0). Apoi preotul (din sfantul altar) rosteste ectenia mare, dupi care (Ps. f 19-133) a optsprezecea intAiadin Catisma cantlrefulcite$testarea policandru). (sub din Psaltirea a$ezati pe analog ln mijlocul bisericii

94

CATAVASIER

DupA aceasta, preotul roste$teecteniamici, iar cantdrelul citeste starea preotul zice din nou ectenia mict, a doua a Catismei a optsptezecea. d"p3 cilftareful cite$te starea a treia a Catismei. Cind ajunge la :T" cuvrntele Inchina-ne-vom la locul unde au stat picioarele Lui..., te roste$temai rar Simai apAsat; din altar se sunAclopolelul, se face tacere $i canttuetul lngenuncheazdL impreuna cu credinciogii din biserici. (ln timpul acesta,preotul duce Sfantul Agnet de la Sfinta Masi la prosco_ midiar; daci nu existAparacliser, ceniarepl insu$i merge atunci inaintea preotului, cu luminarea aprinsain stinga gi cu cadelnita ln dreapta, cidind^spre Sfintul AgneJ). Dupi ce se sonAclopolelul pentru a doua oard,cantarepl (ca gi credinciogii) seridici 9i citegterestul sterii a treia din Catismi, pdni la sfirgit. Apoi preotul toste$te ectenia mic6, duptr care cantareFl cantA ,P9.T'", strigat-am...pe glasul stihirilor din Triod $i cante cele 3 sti_ hiri de acolo, si 3 de la Minei, cu Slavi... $i ac.m... _ Preotul face vohod (iesirea cu cidelnila) gi,dupd ce zice: lnplep_ ciune, drepgi!,cintireful cite$te: Lumini finf... icauti la rdnduiala Vecemiei,pag. 19). Apoi preotul: Sl lulm aininte! pace tuturor. Clnttrretul: gi duhului tAu. Preotul: lnlelepciune. Si luim arhinte! Cantdretrul cdntd Prochimenul din Triod. Preotul: lnlelepciune. Cantareful: Din cartea...citire. Preotul: Sl ludm aminte! Cantaretrul: ciresleprima paremiedin Triod. Preotul (diaconul): lnlelepciune. Cantdrefulcintd al doilea prochimen din Triod. diaconul (iar in. lipsa lui, cant{reful insugi) rostegtecu glas " ,.A4l"t" lnalt $i rAspicat: Porunciti. __ . Preotul (ftrcind cruce cu sfegnicul $i cedehita, din fala Sfintelor U$i, .intai .spre resArit, apoi spre apus) zice: lnlelepciune, drepti. Lumina lui Hristos lumineaze tuturor.

RANDUIALA

SFINTEI LITURGHII

95

Centareful citeste lndati a doua Paremie din Triod (iar dace e o sarbebare care ate Paremiile ei la Minei, se adaugd9i acelea), Apoi preotul, cu cadelnita 1n dreapta,cantdrar, pe glasul 1, cldind spre Sfinta Mas6: Si se indreptezerugf,ciuneamea ca tf,miiia lnaintea Ta. Ridicarea miinilor mele, jertfl de seari. Cantirepl (credinciosii) cantare. repet4 aceea$i Preotul rosteste stihurile rinduite (vezi Liturghierul)' iar dupi fiecare stih cantareFl cdntl (mai repejor) Sl se lndreptezerugiciunea mea... Dupa ce preotul a rostit Slavi... $i acum--.,cant[ el insugi pentru ultima oara: Se se hdrepteze rugf,ciuneamea ca temaia inaintea Ta, iar cantaregl continud: Ridicarea miinilor mele, jertfi de sear6' La ultimele trei cuyinte ale cintfii, preotul, cantaredi si credinciosii fac cite trei metanii mari. care are Apostol 5i Evanghelie,se citesc acum Dacd e o sarbatoare Apostolul 9i Evanghelia,cu randuiala stiuta (cautala pag. 77). Dacd nu, preotul rostegteindata ectenia intreita (SA zicem toti din tot sufletul 9i din tot cugetul nostru...), apoi ectenia pentru catehumeniiRugagi-vl' cei chemafi, Domnului, la care, din miercutea siptamdnii a patra a pentru cei catre luminare: Postului Mare, se adaugl ecteniadeosebita Domnului.-. 5i celelalte,precum se arata Rugali-vl cei ctrtre luminare, pe larg in Liturghier. Dupi ecfonisul preotului Dup& darul Hristosului Tiu"., cintiretii cente urmetod

Heruvic
Glasul 1:

Acum Puterile cele ceregti' lmpreunf, cu noi, nevlzut slujesc; cbiatL, intrd implratul slavei, iati Jertfa cea de taini, sivirgiti, se inconjuri...
Acum se sund clopolelul in sfantul altar, cantAreFl si credinciosii iar preotul face iegirea cu Sfintele Daruri, ln cea mai lngenuncheazf,, depline tacere.Duptr intrarea preotului in sfentul altar, se suni din nou clopo(elul, iar cdntiretul (cel din stranastange,dacAsunt doi)' se ridici $i cantd partea a doua a Heruvicului:

l{r
i

96

CATAVASIER

... Cu credinti Si cu dragoste sii ne apropiem, ca pirtagi vieJii celei ve$nice strne facem. Aliluia, Aliluia, Aliluia.
La ultinele trei cuvinte ale cantirii, preofirl, cantarelii 9i credincio$ii fac trei metanii mari, iar ln mdnistiri, cilugtrii le fac cu capul descoperit. Apoi preotul (diaconul): Sl plinim ruglciunea noastrtrcea de searA, Domnului... Dup6 ecfonisul preotului: $i ne lnvrednicegte pe noi, Stapane.,l cantAreFl cinti, lmpreuni cu credinciogii, sau tosteste singur: Tatll nostru... Preotul: Ci a Ta este hperAgia... CantAreful: Amia. Preotul: Pace tuturor. CantareFl: $i duhului tnu. Preotul: Capetelevoastre... CantareFl (rar): lie, Doamne. Preotul: Cu darul gi cu tndurlrile... Cenrdretul: Amin. Preotul: Str luam eminfg! Cele mai tnainte sfiniite... Canaietul: Unul rftlnt... (caute la pag. 88). gi in timp ce preotul se impertdse$te ln sfdntul altar, dupd rinduiali, cantAredicantA:

Chinonicul Gustafi Si vedeti ci bun este Domnul. Aliluia, Aliluia, Aliluia.


Apoi preotul (diaconul): Cu frici de Dumnezeu... CantAreful: Bine voi cuvtnta pe Domnul ln toatl yremea, pururea lauda Lui ln gura mea.

RANDUIALA

SFINTEI LITURGHII

97

Preotul (dupi ce a lmpartagitpe credincio5ii preghtili pentru aceasta, daca sunt): Mintuieste, Dumnezeule,poporul Tlu." gi paharul vietii gustafi $i vedefi cf, Cantereful:Paineacea cereasca bun este Domnul. Aliluia, Aliluia' Aliluia. Preotul:Totdeauna,acum 9i pnnrrea.'. Cdntlretul: Amin' Se se $i daci au fost credinciogi care s-auimparta$it,citestelndate: pag' (cautl 92)' la Doamne... Ta, unpie gurile noastrede lauda Apoi preotul (diaconul) ectenia:Drepti, primind... Preotul: Cu pace sl ie$ir,. Cintlretul: intru numele Domnului. Preotul (diaconul): Domnului sa ne ruglm. Cant6reful:Doamne, miluiegte. Predtul citegteRugaciuneaAmvonului. Apoi cantarefii cante: Fie numele Domnului binecuvatrtat"' (de trei ori cu metanii). Preotul: Binecuvtntarea lsmnului peste voi... 9i face otpustul (apolisul), dupi rinduiala arltatd in Liturghier.

? - CatirLvasier

, :

I
CANTERII-B

INVIERII GLASULUI AL 2-LEA


SAUnATA sEARA LA vEcERNIE
lnceputul, pSnd la Doamne, strigat-am..., precum s-a aratat ln urmd, la glasul 1 (cauti la pag. 9). Duph ecteniamica, se cinti la strani, pe glasul ai 2-lea,Doamne, strigat-am gi Si se lndrepteze... cu celelalte stihuri, pdni la Scoate din temniJd sufletul meu... (cauti la pag. 14) gi apoi se cinti stihirile dupi. regula ar4tatdla pag. 16).

Stihirile lnvierii
Stihiri pe zece: La Doamne, strigat-am..., glasul al 2-lea: Stih: Scoatedin temnip sufletul meu, ca s[ laude numele Tlu.

si ne inchindm Celui mai inainte de veci \/eniti Y din Tatil nAscut,lui Durrnezeu-Cuvintul. Cel intrupat din Fecioara Maria; cl ristignire rlbddnd, ingropirii S-a dat, precum insugi a voiq 9i inviind din mor{i, m-a mintuit pe mine, omul cel rit6cit.
Stih: Pe mine mA a$teaptl dreplii, pina ce-mi vei raspltrtimie.

CANTARTLE INVIERII GLASUL 2

Hristos, Mdntuitorul nostru, a rupt zaPisul cel ce era impotriva noastrA, pe Cruce pironindu-l 9i stipdnirea mortii zdrobind; si ne inchinf,m invierii Lui, celei de a fieia zi.
Stihiri Pe oPt: Stih: Dingu adincuri am strigat cetre Tine: Doamne,Doamne,auzi glasul meu,

I
t
;

Cu arhanghelii sl liudlm invierea lui Hristos, ci Acesta este Rlscumplritorul si Mintuitorul sufletelor noastre; $i intru slavl lnfrico$Atoare$i intru putere tare, iartr$i va s[ vini si judece lumea, pe care o a zidit.
Alte stihiri, ale lui Anatolie: Stih: Fie urechile Tale ludnd-aminte la glasul rugiciunii mele-

Pe Tine, Cel ce ai fost r[stignit $i ingroPat, lngerul Te-a propoviduit ca pe un stipin gi a zis femeilor: Venifi de vedefi unde a zicut Domnul, cL a inviat, precum a zis, ca un Atotputernic. Pentru aceasta ne inchinim fie, Cel singur firi de moarte; Dititorule de viati Hristoase,miluie$te-ne Pe noiStihiri Pe gase: Stih: prg1e v6i uita la faradelegi,Doamne,Doamne,cine va suferi? Cd la Tine este milostivirea.

I
*

Cu crucea Ta ai $ters blestemul lemnului, cu ingroparea Ta ai omorOtstip0nia morfii, $i cu lnvierea Ta ai luminat neamul omenesc.Pentru aceasta'cdntim lie: Ficf,torule de bine, Hristoase Dumnezeul nostru' slavtr !ie.

100

CATAVASIER

Stih: Pentru numele Tiu Te-am a$teptat,Doamne; agteptat_a sufle_ tul meu spre cuvantul T6u; niddjduit-a sufletul meu tu domnul.

Deschisu-s-au fie, Doamne,cu frici, potile motii, 9i portarii iadului, vdzindu-Te, s-ao speimantat; cL porfile cele de arame le-ai sfi.rdmat, 9i incuietorile cele de fier le-ai zdrobit, gi ne-ai scos pe noi din tntuneric ai din umbra mortii si legiturile noastre le-ai rupt.
Slih-. Din straja diminetii pani h noapte, din straja diminegii sl nidAjduiasci Israel spre Domnul.

Laudi de mintuire cint6nd, din guri glas s6 inlltim; veniti toti in casa Domnului si ingenunchem, griind: Cel ce pe lemn ai fost ristignit Si din modi ai inviat, 9i egti in sinurile Tatilui, curf,testepicatele noastre.
Slavi... a sfflntului, din Minei (daci are); $i acum..,, a Niscitoarei de Dumnezeu (Dogmatica)

Trecut-a umbra Legii, c6nd Darul a venit; ci precum rugul cel aprins nu se mistuia, a$a $i tu, Fecioari, ai nlscut 9i fecioard ai r6mas. ln locul stdlpului de foc, a rdsdrit Soarele dreptifii; in locul lui Moise, Hristos, mdntuirea sufletelor noastre.
Vohod,Lumini lini..., Prochimenul zilei (cauti la pag.20), Ectenia . rntrelta, Invrednicegte-ne,Doamne... (caut6 la pag. 22), Ectenia cererilorgi apoi:

Stihirile Stihoavnei

invierea Ta, Hristoase M0ntuitorule, toat6 lumea a luminat gi a chemat fiptura Ta; Atotputernice Doamne, slavi lie.

CANTARLE

h{UERII

GLASUL 2

101

Stih: Domnul a lmpareft, lntru podoabi S-a lmbrtrcat; lmbricatu-S-a Domnul lntru putere gi S-a lncins.

Prin cruce, Mdntuitorule, ai sters blestemul lemnului; puterea mortii cu ingroparea Ta ai omorAt; iar prin invierea Ta. neamul nostru l-ai luminat. Pentru aceasta cantim Jie: Dititorule de viaff,, Hristoase Dumnezeul nostru, slavi lie.
Stih: Pentru ca a lntarit lumea, care nu se va clitina.

Pe Cruce arf,tdndu-Tepironit, Hristoase, ai schimbat frumuseieafipturilor; gi ff,rf, omenie osta$ii arltandu-se, cu sulitracoasta Ta au lmpuns. Iar fariseii au cerut sf, pecetluiasci morm6ntul, necunoscandputerea Ta- Ci, Cel ce pentru indurarea milostivirilor Tale ai primit ingroparea Si a treia zi ai inviat, Doamne, slavd lie.
Stih: CaseiTale se cuvine sfintenie,Doamne,lntru lungime de zile.

D f,tatorule de viatd, Hristoase, indurind patimi de bunivoie pentru cei mo(i, 9i in iad pogordndu-Teca un puternic, pe cei ce a$teptauacolo venirea Ta, ca dintr-o manl puternictr smulgdndu-i, raiul in locul iadului le-ai df,ruit si locuiascl. Pentru aceasta, 9i noud, celor ce slivim lnvierea Ta cea de a treia zi, diruie$te-ne iertare de picate $i mare milf,.
Slavd...,a sfintului, din Minei (dacl are); gi 3gu6...a Niscetoarei de Dumnezeu,din Octoih, cea de la glasul pe caie s-a cantat SlavA... a sfAntului.DacA Slava...s-a cantatpe glasul cantA a al 2-1ea, sau dactr sfantul de la Minei nu are Slava...-se t pe glasul alZ-lea: de Dumnezeu, Nascatoarei

O, minune mai noue decdt toate minunile cele de demult! Ci cine a cunoscut maic6 sAnasci fArAbfubat,

il,
102
CATAVASIER

gi sl poarte in brafe pe Cel ce cuprinde toati fiptura? A lui Dumnezeueste voia, Cel ce S-a n6scut;pe Care ca pe un prunc, Preacurati, in brafele tale purt6ndu-L, 9i tndraznealf,de maici spre Ddnsul cngtig0nd,nu lnceta rugdndu-L pentru cei ce te cinstesc,ca si miluiascl gi si mdntuiascdsufl etele noastre.
Acum libereazi... Sfinte Dumnezeule...,$i celelalte, apoi:

Troparul lnvierii Ctnd Te-ai pogordt la moarte, Cel ce e$ti Viata cea fird de moarte, atunci iadul l-ai omordt cu strdlucirea Dumnezeirii; iar cdnd ai inviat pe cei morfi din cele de dedesubt,toate Puterile ceregti au strigat: Ddtitorule de viafd, HristoaseDumnezeulnostru, slavf,Jie.
Slav6... troparul sfentului zilei, din Minei; gi acum... al Niscatoarei de Dumnezeudin Octoih, cel de la glasul troparului sfintului. DacA troparul a fost pe glasul al 2-lea, se cantl pe acelagiglas:

Troparul Nlscitoarei de Dumnezeu Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt preamdrite, Ndscdtoarede Dumnezeu. Cu curifia fiind pecetluitA $i intru feciorie ptrstratA,cu adevdrat Maicd te-ai cunoscut,ndscdndpe Dumnezeucel Adevirat; pe Acela roag6-L si mOntuiasci sufletele noastre.
Apoi otpustul (caute la pag. 26).

CANTARILE NVIERII

GLASUL 2

103

DUMINICA DIMINEATA LA UTRENIE


lnceputul, pind la pumns2eu este Domnul..., precum s-a arltat ln urma, la glasui 1 (cauta la pag- 32). Duptr ectenia mare, se cintl este Domnul... pe glasul al 2-iea $i foparele, Plecum s-au -."-i Dumnezeu iu Vecernie. Apoi ectenia micd (in mtrnistiri, citlea primei "i. catisme) $i se canta:

Sedelneleinvierii
Sedelnelede duptrprima Catisma (ecteniemicl)

Iosif cel cu bun chip, de pe lemn cobordndpreacurat trupul Tiu, cu giulgiu curat infi$urdndu-1, 9i cu miresme,in mormdnt nou, ingropandu-I,l-a pus; dar a fieia zi ai inviat, Doamne, ddruind lumii mare mil6.
Slav6...

Mironosifelor femei, ingerul care stitea l6ngi mormant, a strigat: Mirurile se cuvin mortilor, dar Hristos S-a aritat striin putrejunii. Ci strigati: A inviat Domnul, d4ruind lumii mare mili!
$i acum...a Crucii ii a Nescltoarei:

Preabinecuvdntati e$ti, Nf,scdtoare de DumnezeuFecioari; pe tine te l6udim, c6'prin Crucea Fiului t[u, iadul s-a surpat $i moartea s-a omorat; cei mo4i am lnviat si viefii ne-am invrednicit; raiul am dobnndit' desfitarea cea de demult' Pentru aceastamullumind, slivim pe Hristos Dumnezeul nostru, ca pe Cel puternic si Unul mult-Milostiv.
Ectenia miczr (la mAnAstiri se citeg'ic a doua Catisml)rapoi: Sedelnele de duptr a doua Catismi (ectenie mictr)

104

CATAVASIBR

Piatra mormdntului neoprind a fi pecetluitii, ai deruit tuturor piatra credinfei,cdnd ai inviat, Doamne,slavi fie.
Slavd...

Ceata ucenicilor Tdi, impreunf, cu mironosilele femei, se bucuri cu un glas; c6 sirbdtoare de obgte cu ddngii prdznuim, intru slava $i cinstea invierii Tale; Si printr-ingii, Iubitorule de oameni, Doamne, d6 poporului Tiu mare milf,.
$i acum...a Crucii 9i a Niscdtoarei:

Apoi Binecuvinradleinvjerii (cauti la pag. 46),ecteniamicd gi se citeste Ipacoi (Subascuttatorul)

Preabinecuvantag e$ti, Niscitoare de DumnezeuFecioari! Ci prin Cel ce S-a intrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat,blestemul s-a nimisil, Eva s-a liberat, moartea s-a omorat gi noi am inviat. pentru aceasta,cintdnd, strigdm: Binecuvintat egti, Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce bine ai voit aga, slavf, fie.

Dup{ patimi, mgrgdnd femeile la mormf,nt, ca sl ung6 cu mir trupul T{u, Hristoase Dumnezeule, vtrzut-au ingeri in mormdnt $i s-au sp6im0ntat;cd glas au auzit de la ddngii, ci a inviat Domnul, diruind lumii mare mili.
Apoi se cantl hdate

Antifoanele
Antifonul I

Spre cer ridic ochii inimii mele, la Tine, M6ntuitorule; mantuieste-ml cu strtrlucireaTa.

CANTARILE TNVIERII GLASUL 2

105

Miluiegte-ne pe noi, cei ce-li gregim fie mult, ln tot ceasul, o Hristosul meu! $i ne dd prilejuri si ne poctrim mai lnainte de sfdrsit.
Slavl... $i acum...

Sf0ntului Duh a hparati se cuvine, a sfinfi $i a migca fiptura; ce Dumnezeu este de o fiintl cu Tatil qi cu Cuvantul.
Antifonul 2

De n-ar fi Domnul lntru noi, cine ar fi ln stare a se pizi nevit[mat de wijmagul 9i de ucigagul de om? Dintilor lor nu da pe robul Tiu, Mintuitorule; ci leului se pornesc asupramea vrAjma$ii mei. asemenea
Slavl... $i acum...

ln Sfintul Duh este lncepltoria vietii si cinstea; ca pe toate cele zidite, ca un Dumnezeuce este le lntlregte gi le ptrstreazd 1n Tatll, prin Fiul.
Antifonul 3

Cei ce nldf,jduiesc ln Domnul, se aseamlnemuntelui celui sfant, c6 nicidecum nu se clintesc de loviturile lui Veliar. Citre ftredelegi miinile lor si nu-pi tindf, cei ce vietuiesc dumnezeiegte;cA nu va ltrsa Hristos certlrii mo$tenireaSa.
Slavd...$i acum...

Din Duhul Sfflnt izvorlgte toatf, infelepciunea; de aicea este darul Apostolilor, $i cu daruri de biruinli se incununeazi mucenicii, 9i proorocii vid.

106

CATAVASIER

Preotul: SAluAm aminte, Infelepciune!Iar cantarefulcar6:

Prochimenul Scoal6-Te, Doamne Dumnezeul meu, cu porunca prin care ai poruncit gi adunarede popoare Te va inconjura (ps.7,6-7).
De trei ori: a doua oari cu stihul: DoamneDumnezeulmeu, lntru Tine am nAdAjduit;izblyeste-ma de toti cei ce md.prigonesc (ps. 7, 1)Apoi cealalttr randuiala a Utreniei, precum s-a aretat la glasul 1 (cauta la pag. 49-53). DupA Cantareaa 6-a a Canoanelor(Catavasiilor), se canti:

Condacul
Podobie: Cele de sus ciutind...

Sculatu-Te-ai din mormdnt, Mdntuitorule atotputernice, gi iadul vdzdnd minunea s-a sp{imdntat, si mo4ii s-au sculat gi fiptura vLzdnd se bucurd de Tine; gi Adam impreuni se veselegtegi lumea Te laud6 pururea, Mantuitorul meu.
Apoi se cite$te

Icosul Tu esti lumina celor intunecatri, Tu e$ti lnvierea tuturor $i viafa oamenilor, $i pe toti impreuni i-ai inviat, puterea morfii, Mintuitorule, priddnd gi po4ile iadului zdrobind, Cuvdntule; qi mortii vi,zind minunea se mirau $i hatA zidirea impreuni se bucur6 intru invierea Ta,

cANTARtr-E INVIERII GLASUL 2

to7

Iubitorule de oameni. Pentru aceasta $i sllvim si liudim tofi pogorirea Ta, gi lumea Te laudi pururea' Mentuitorul meu.

Apoi celelalte ale Utreniei, plecum s-a aratat 1n urmi la glasul I (cauti la pag. 55). Dupi Luminindele de rind, se cantl Laudele:Toattr suflarea.., pe glasul al 2-lea, dupd regula arAtatl la pag. 57.

La Laude Stihirile invierii:


Stihirile Pe gase: Stih: Ca sA faci tntre dingii judecati scrisi; slaYa aceasta este a tuturor cuvio$ilor Lui.

Toati suflarea $i toati fiptura pe Tine Te slivegte, Doamne; ci prin Cruce moartea ai r6pus, ca sd ardli popoarelor invierea Ta cea din morti, ca un iubitor de oameni.
Stih: Liudati pe Domnul lntru sfintii Lui, lludali-I- pe El lntru taria putedi Lui.

Si spundiudeii, tn ce chip osta$ii, strf,juind, au pierdut pe impdratul? Pentru ce piatra n-a p5;zitpe Piatra vietii? Sau pe Cel ingropat si-L dea, sau Celui ce a tnviat sd se inchine impreunS cu noi' zicdnd: Slavi multimii indurlrilor Tale, Mdntuitorul nostru, slav[ !ie.
Stihirile Pe Patru: Stih: Laudati-L pe El lntru puterile Lui, lludati-L multimea slavei Lui. pe EI dupl

Bucurafi-vd, popoare, $i vi veselifi! lnger a $ezutpe piatra mormantului; acela ne-a vestit noutr, ziclnd:

g
I

108

CATAVASIER

Hristos, Mdntuitorul lumii, a tnviat din moti, $i pe toate le-a umplut de buntr mireasml. Bucurati-v6, popoare, gi vtr veselitri.
Stih: Ltudafi-L pe El tn glas de trambiF, liudaji-L pe El in psaltire gi-n aleuti.

inger mai inainte de z4mislirea Ta, Doamne, a gr{it celei pline de daruri: <Bucuri-te!>. $i tot un inger, la invierea Ta, piatra sllvitului Tiu mormint o a risturnat. Acela, in locul intristirii, sellne de veselie a vestit; iar acesta,in locul modii, pe Stlpinul cel d6t{tor de viati ne-a propoviduit. Pentru aceasta, gr6im citre Tine: Ftcltorule de bine al tuturor, Doamne, slav6 fie.
Alte stihiri, ale lui Anatolie: Stih: Leudati-L pe El tn timpane 9i tn hord, l4udati-L pe El tn strune $i ln organe.

Vdrsat-au mir cu lacrimi femeile, la mormintul Tau, gi s-a umplut de bucurie gura lor, cdnd au gr6it: A inviat Domnul!
Stih: Ltudafi-L pe El in chinvale bfule-rasunatoare,laudati-L pe Et ln chimvale de strigare. Toata suflareasi laude pe Domnul.

S e laude neamurile gi popoarele pe Hristos, Dumnezeul nostru, Care de voie pentru noi Crucea a rf,bdat, Si ln iad pdn[ a treia zi a fost; gi si se lnchine lnvierii Lui celei din morfi, prin care s-au luminat toate marginile lumii.
Stih: 5g.altr-1a, Doamne, Dumnezeul ;eu, tDalla-semana Ta, nu uita pe saracii Tei pAnaln sfarSit.

cANTARtr-E INVIBRII GLASUL 2

109

at fost, Hristoase, precum ar Ristignit gi ingropat ai tbst' voit; pridat-ai moartea, ca un Dumnezeu $i Stlpdn, dlruind lumii via1f,ve$nice $i mare mil[.
Stih: Lluda-Te-voi, Doamne, cu toatd inima mea, spune-voi toate minunile Tale.

Cu adevirat, cilctrtorilor de lege, pecetluind voi piatra, de o mai mare minune ne-ati lnvrednicit; cunosc aceastagi strljerii. Astlzi a ie$it din mormint, dar ei ziceau: SpuneJicA noi dormind, au venit Uceriicii Si L-au furat pe El. Dar cine furi nn mort' mai ales 9i gol? insusi a inviat cu a Sa putere, ca un Dumnezeu,lisdnd in mormdnt si cele de ingropare ale Sale. Veniti de vedeti, iudeilor, cum n-a rupt pecefile Cel ce a cllcat moartea gi neamului omenesca dlruit viafi nesfir$iti si mulremil5.
Slav1... Stihira de rind a Evangheliei. $i acum... a Nascatoarei de Dumnezeu, pe glasul- Stihirii Evangheliei de rdnd: Preabinecuvanhta e$ti, Nisc{toare de Dumnezeu"' (caut6la pag 59). Apoi Doxologia mare, troparul Astdzi mAntuire a toatl lumea s-a ficut... (cautl la pag. 61), ecteniilesi otpustul(la minAsfri intai Ceasul I gi apoi otpustul).

110

CATAVASIER

LA SFANTA LITURGHIE
lnceputul pial la Fericiri, precum s-a aretat ln urma, la glasul I (caute la pag. 66). Dupd. a doua ectenie mica, la stranA se canta Fericirile pe glasul al 2-1ea (cauti la pag. 70).

rd
t

Stihirile Fericirilor
Fericitri cei milostivi, cd.aceia vor fi miluifi.

- d l

Glasul tilharului i1i aducem gi striglm Jie: pomenegte-nepe noi, Mdntuitorule, intru impird(ia Ta.
Fericili cei curati cu inima, cA aceia vor vedeape Dumnezeu.

Crucea aducem fie, spre iertarea de gregeli, pe care o ai primit pentru noi, Iubitorule de oameni.
Fericifi ficAtorii de pace, ctr aceia fiii lui Dumnezeuse vor chema.

lnchinlmu-ne, St4pdne, ingropdrii 9i sculirii Tale, prin care ai mdntuit lumea din striciciune, Iubitorule de oameni.
Fericiti cei prigoniti pentru dreptate, ci a acelota este lmparilia cerurilor.

Cu moartea Ta, Doamne, moarteas-a omoratsi cu inviereaTa, Mdntuitorule,lumea ai mdntuit.


Fericiti veti fi cAnd vi rror oceri gi v6 vor prigoni 9i vor grii tot cuvdntul riu lmpotriva voastri, mintind pentru Mine.
I i j :i

Cei ce dormeau in intuneric, Hristoase, vizdndu-Te pe Tine, Lumina, in cele mai de jos ale iadului, au inviat.
Bucurali-vi 9i vi veseliti, ce plata voastre multa este ln ceruri.

I A 1

I
CANTA,RLE iNVIERII GLASUL 2

11r

Pe Mironosite le-ai intdmpinat, scul0ndu-Te din mormant,$i Ucenicilor le-ai poruncit si propovlduiasci invierea Ta.
Slavl,.' a Treimii:

Pe Tatil s[-L preaslivim, Fiului si ne inchinim toti 9i pe Duhul Sfnnt cu credin@s[-L liudim.
$i acum... a Nascatoareide Dumnezeu:

Bucur6-te, scaunul cel ln chipul focului, bucurf,-te, mireasl nenuntitl, bucuri-te, Fecioartr, care ai nascut oamenilor Pe Dumnezeu.
Apoi cealalta randuiala a Sfintei Liturghii' precum s-a ar6tat, lncepind de la pag. 72.

CANTARILE INVIERII GLASULUI AL 3-LEA


SAMBATA SEARA LA VECERNIE
lnceputul, pAntrla Doamne, strigat-am.,., se face ptecum s-a aretat la glasul 1 (pag. 9). Duptr ecreniamici. se canta, pe glasul al 3{ea, Doamne,strigat-am..., Str selndrepteze... $i celelalte stihuri, panl la Scoate din temniti-.. 9i apoi se cAnti stihirile dupi regulaaritati la pag. 16).

Stihirile invierii
Stihiri pe zece: La Doamne, strigat-am..., glasul al 3-lea: Stih: Scoate din temniF suflehrl meu, ca sl laude numele Tlu.
I

u Crucea Ta, Hristoase Mantuitorule, puterea mo(ii s-a dezlegat$i in$el[ciunea diavolului s-a zdrobit iar neamul omenesc,prin credin{i fiind mdntuif cdntarefie totdeaunaaduce.

I I

I 5

CANTARIE iNVIERII GLASUL 3

113

drep(ii, pind ce-mi vei rispllti mie' Stih: Pe mine mt asteapte

Luminatu-s-au toate cu lnvierea Ta, Doamne, 9i raiul iardsi s-a deschis; si toati ziditea l6uddndu-Te,cantare fie totdeaunaaduce.
Stihiri Pe oPt: Stih: Dhtru addncuriam strigat catre Tine, Doamne,Doamne, auzi glasul meu.

Sllvesc puterea Tatilui 9i a Fiului si laud stdpinia Duhului Sfdnt, Dumnezeirea cca nedespe(iti $i neziditi, Treimea cea de o fiintl, Care impirdte$te ln veacul veacului.
Alte stihiri, ale lui Anatolie: Stih: Fie urechile l ale luAnd-aninte la glasul rugiciunii mele'

Cinstitei Crucii Tale ne inchindm, Hristoase, 9i lnvierea Ta o lduddm $i o slivim, cici cu rana Ta, noi tofi ne-am vindecat.
Stihiri pe gase: Stih: De Te vei uita la firldelegi, Doamne,Doamne,cine va suferi? Cl la Tine este milostivirea.
;

Liudim pe Mintuitorul, Care din Fecioari S-a lntrupat; ci pentru noi a fost rlstignit $i a treia zi a lnviat, ddruind noue mare mile.
Stih: Pentru numele Ttru Te-rm agteptat, Doamne; agteptat-a sufletul meu spre cuvantul Tau; nlddjduit-a sufletul meu ln Domnul'

Hristos, a binevestit, Celor din iad, pogordndu-Se zicdnd:lndrdzniti, acum am biruit. Eu sunt fnvierea, Eu pe voi vl voi ridica, sfirimind Po{ile mo$ii.

8 - Catavasier

tt4

CATAVASIER

- . _ltrh.:Din-straja diminelii ptni in noapte, din straja diminetrii, sa nldijduiasci Israel spre nomnul.

Cei ce cu nevrednicie st6m ln preacuratlocagul Tdu, cdntare de seard inilfdm, dintru ad6n"uri siriganO: Hristoase Dumnezeule, Cel ce ai fuminat lumea cu lnvierea Ta cea de a treia zi, scoatepe poporut Tiu din mAnavrijmagilor Tii, Iubitorule a" iam"iiSlavi... a sfAntului din Minei (daci are). $i acum... a Nascatoareide Dumnezeu(Dogmatica)

Cum strnu ne mirim de nagtereata cea dumnezeiesc_ omeneasca, cu totul cinstite? CI ispitd de birbat neluand, ceea ce egti cu totul fdrl p.itia"a, ai ndscut, Ae t-ati, pe Fiul cu trup, pe Cel niscut din Tattrl fremai inlinte de veci, fdri de mame; Care nicicum n_a suferit schimbare, sau 4mestecare,sau despd4ire, "i a pistrat neatinsi deosebireacelor doud firi.'pentru aceasra, StIpdnI Maicd gi Fecioartr,pe Acesta roagi_i ^<lreapta sa mantu_ iasc6 sufletele celor ce cu creOiitale mirturi_ sescpe tine, Niscf,toare de Dumnezeu. pro enur zilei(cauta ta p ag.2o), ".,, "**i,Y-:h, ;lo;_-.t:^T31-li.: : chim ectenia inrreita, invreaniceeii-ne,
cererilor $i apoi:

o."i"""...i""rraE i'r. t i,T;rlXi ;

-Srih: Domnul a imparadt,_intrupodoabi S_aimbricat; imbrf,ca_ tu-S-a Domnul intru puiere ii S_uir,"ir,..

StihfuileStihoavnei Hristoase, Cel ce cu patimaTa ai intunecatsoarele gi cu lumina lnvierii Tale ai l""ri";; i;;;",-pi*"s," "ar,_ tareanoastrA ceade seare, Iubitorule de oimeni.

SculareaTa cea de viafi d1titoare, Doamne, toatA lumea a luminat gi ff,ptura cea stricattr o a chemat.

CANTARILE iNVTERII GLASUL 3

115

Pentru aceasta,din blestemul lui Adam izbivindu-ne, griim: Atotputernica Doamne, slavi Jie!

Stih: Pentru ca a intArit lumea, care nu se va clatina.

Cel ce e$ti Dumnezeu neschimbat, cu trupul pitimind, Te-ai schimbat; pe Care fiptura neribdind sI Te vad[ rdstignit, de frici s-a tulburat gi,suspinind, laudd lndelungd-ribdarea Ta; dar pogorAndu-Tein iad, a treia zi ai inviat, dlruind lumii viati $i mare mili.
Stih: Casei Tale se cuvine sfintenie, Dcamne, intru lungime de zile'

Ca sa mantuie$ti din moarte neamul nostru, Hristoase, moarte ai ribdat; $i a treia zi, din modi lnviind, impreunf, cu Tine ai lnviat pe cei ce Te-au cunoscutpe Tine Dunnezeu, si lumea ai luminat, Doamne, slavl fieSlavl...' a sfdntului,tiirr Minei (daci are)' de la $i acum... a Nascitoarei de Dumnezeu, de la Octoih, cea pe s-a cantat glasul pe care s-a cantat Slavi... a sfantului; dacdSlavi... glasul al 3-lea, sau dacasfantul n-a avut Slavl..., se canta a Nascatoarel de Dumnezeudin Octoih, pe glasul al 3-lea:

F&n de sf,mantl, din dumnezeiescul Duh, dar cu voia Tatdlui, ai zimislit pe Fiul lui Dumnezeu,pe Cel ce este din Tatil ftrrl de mamf,, mai inainte de veci; dar pentru noi din tine fnrtr de tatL fiind, cu trup L-ai nf,scut nu gi ca pe un prunc cu lapte L-ai hrinit. Pentru aceasta, inceta a-L ruga sd se izbaveascadin primejdii sufletele noastre.
Apoi: Acum libereaztr...(cautl la pag. 24). Sfinte Dumnezeule"' $i celelalte. duod care se canta

ll

116

CATAVASIER

Troparul Invierii Str se veseleasci cele cere$ti gi s6 se bucure cele pe'manrc$d.C6 a f6cut biruinti cu braJul Stru Domnul, cblcat-a cu moartea pe moarte; Cel intdi_niscut din mgrti S-3 fdcut,.din pdnteceleiadului ne-a mantuit pe noi gi a dat lumii mare mili.
Ap9i. St"rf..., troparul sfdntuluizitei, din Minei; $i acum... troparulNescaroarei de-Dumnezeo-, ain Octoiir,cei a"Taliaror t opa*_ lui sfintului. Daci troparulsfantului" tort!" gfur"iJfi"u, secanri

Troparul Ndscitoarei de Dumnezeu Pe tine, ceeace ai mijlocit mdntuireaneamului nos_ tru, te liudim, Niscitoare de DumnezeuFecioari. Cdci cu.trupul cel luat din tine, Fiul tAu gi Dumnezeul nostru, prin Cruce ribd0nd patima, ne-a mdntuit pe noi din striciciune, ca un iubitor de oameni.
Apoi orpustul (cautd ta pag.26).

DUMINICA DIMINEATA LA UTRENIE

jl::gr$";*rtll !:{J]1D'':st?::i;*,i.?.1T*h.T'i3.,i3:;ff menastiri, citirea primei Catisme) gi se cdnte


Sedelnelelnvierii
Sedelnele de dupl prima Catismd (ectenie mici)

- .. lgeputul,pfna -la Dunnezeu este Doqr!ul..., se face precum s-a gat"j _ir urma, la glasul I (c.aura la.pag. fr). D;pa ..i*iu .u..,-."

ristos din mo{i S-a sculat, inceptrtura celor adormi(i, Cel mai intii-niscut dec-0tzidirea gi Ficdtorul tuturor celor f6cute; firea cea stricatA a nea_

CANTARLE INVIERII GLASUL 3

lt7

mului nostrulntru Sineo a lnnoit. Nu vei mai st[pini de ta o a surpat. acum,moarte,caci stepanultuturorputerea
Slavtr..,

Cu trupul moarte gustand, Doamne, amiriciunea morfii o ai taiat cu sculareaTa; 5i pe om impotriva ei l-ai intirit, nimicirea blestemului celui de demult aducdnd, Apiritorule al vietii noastre, Doamne, slavi fie!
$i acum... a Niscitoarei de Dumnezeu,instrgipodobia:

De frumusefea fecioriei tale si de prea strdlucirea curitiei tale, Gavriil, uimindu-se, a zis cltre tine, Ndscf,toarede Dumnezeu: Ce laudl vrednice voi aduce tie? Sau ce te voi numi pe tine? Nu m5 pricep si mi miprecum mi s-a poruncit, strig trie: nunez! Pentru aceasta, Bucurtr-te, ceeace egti cu daruri daruita.
Apoi ectenia mica (la mAnistiri se cite$te a doua Catismtr) gi se canti: Sedelnelede duptr a doua Catismi (ecteniemicl) Podobie: De frumuseteafecioriei tale...

De neschimbareaDumnezeirii Tale 9i de patima Ta cea de voie, Doamne, lntru sine spiim0ntAndu-se,iadul s-a tanguit: md cutremur de Ipostasul cel nesfficat al trupului, vid pe Cel nevtrzut, tainic luptdndu-se cu mine. Pentru aceasta9i cei pe care ii tin cdnttr: Slavi' Hristoase, invierii Tale!
Slava...

Ristignirea cea necuprinsacu mintea $i invierea cea nelnteleasi,taina cea de negriit, o teologhisim credin-

118

CATAVASIER

cioSii; ci asttrzimoartea 9i iadul s-au prtrdat, iar nermul omenescintru nestriciciune s-a imbricat. pentru aceasta, cu mulfumire c0ntnm:Slavi, Hristoase, invierii Tale!
$i acum...a Nlscitoarei de Dumnezeu:

Pe Cel necuprins cu mintea gi nescris imprejur, pe Cel de o fiint{ cu Tatll gi cu Duhul, in pdntecele tf,u, tainic L-ai incdput, Maica lui Dumnezeu. O singurd 9i neamestecatilucrare a Treimii am cunoscut,ci e sllviti ln lume prin nagtereata. Pentru aceasta,cu mullumire, cdntim [ie: Bucuri-te, ceeace egti cu daruri diruiti.
Apoi BinecuvAntarile invierii (cautl la pag. 46), ectenre mlca gi se cite$te Ipacoi (Subascultatorul)

il, fr,

S plimdntind cu vederea,linistind cu graiurile, ingerul cel strllucitor a zis Mironosilelor: pentru ce ciutafi pe Cel viu ln mormint? Sculatu-S-a, degertdndmormintele. Cunoa$tetipe Cel neschimbat,ca schimbltor al stric5ciunii; zicefi lui Dumnezeu: Cdt sunt de infrico$etoare lucrurile Tale, ci ai mantuit neamul omenesc.
Apoi secantatudata

Antifoanele
Antifonul 1

Robia Sionului Tu o ai scos din Babilon; gi pe mine din patimi la viafi atrage-md,, Cuvdntule. C ei ce seamin{ in austru cu lacrimi dumnezeiegti, secera-vorspice de viati veSnicdintru bucurie.

CANTARILE INVIERII GLASUL 3

119

Slavl..- $i acum...

P rin Sfintul Duh toatl buna dtrruire, ca $i prin Tatll 9i prin Fiul, impreuntr-strf,luce$te, lntru Care toate viazb $i se misc6.
Antifonul 2

D e n-ar zidi Domnul casa faptelol bune, 7n zadat ne-am osteni; dar plzindu-ne El sufletul, nimeni nu vb preda cetateanoastre. C a o roadl a pantecelui, prin Duhul, fii se fac fie' Hristoase, ca si Tatllui, sfintii, pururea.
Slava...$i acum"'

i n Duhul Sfdnt se vede toate sfintenia, lnfelepciunea' ci di fiinti la toatA fdptura; Acestuia si slujim, ca gi Tattrlui $i Cuvdntului, ci Dumnezeueste.
Antifonul 3

C ei ce se tem de Domnul fericiti vor umbla ln clrtrrile poruncilor, cA vor manca toatd roada cea de viati' V eselegte-Te,lntiiule pestor al turmei, imprejurul mesei Tale vdzdnd Pe fiii Tii purtdnd stilpiri de fapte bune.
Slavl... $i acum...

I n Duhul Sfdnt este toati bogifia slavei, din Care vine dar si viafl la toati zidrrea;ctr liudat este lmpreuna cu Tatil $i cu Cuvdntul.
Preotul: Sl luim rminte. lnplepciunellar centarelul canti:

120

CATAVASIER

Prochimenul Spuneti lntru neamuri c6 Domnul a rmp[r6fit, pentru ci a tntlrit lumea, care nu se va clinti fus.95,10).
De trei ori; a doua oari cu stihul: Cantafi Domnului centarenouA (ps. 32, 3). Apoi cealalti rdnduiald a Utreniei, precum s-a aratat la glasul 1 (c.autd la pa^g. 49-53). Dupa Cd.ntarea a 6-i a Canoanet-i 1.au u Cuta.,nu_ suror),se citnta

Condacul
podobie: Fecioara asBzi...

inviat-ai asttrzidin mormant, indurate, 9i pe noi ne-ai scos din podile mo{ii. Astizi Adam dinfuiegte gi Eva se bucure, iar proorocii dimpreuni cu patriarhii laudl neincetat puterea cea dumnezeiascd a stdpinirii Tale.
APoiseciteste Icosul

Cerul si pdmintul astizi sl denfuiasci gi pe Hristos_ Dumnezeu cu un gnn^d str-L laude, cd pe cei legatridin morminte i-a sculat. impreuni se bucuii toat6 ilptura, aduc0nd cinttr?i vrednice Ziditorului a toate si M6n_ tuitorului nostru; cA astizi, pe cei muritori din iad scofindu-i, ca un dltitor de viate, la ceruri lmpreuni i-a lnilfat gi a zdrobit trufia vrdjmagului gi porfile iadu_ lui le-a sflrdmat cu puterea cea dumnezeiascaa stA_ pinirii Sale.
Apoi celelalte ale Uheniei, prdcum s-a arAtatln urmi la glasul 1 (cautA la pag. 55).

j
j

;8

CANTARILE INVIERII GLASUL 3

t2l

pe Dupi Lumindndele de rind, se canta Laudele: Toatf, suflarea"' pag' ' 57 la glasul il 3-lea, dupi regula ara:3tl

La Laude Stihirile lnvierii:


Stihirile pe gase: Stih: Ca sa facf, lnfte dtnqii judecati scristr; slava aceastaeste a tuturor cuvio gilor Lui.

Veniti, toate neamurile, cunoaStefi puterea tainei celei lnfrico$Atoare: ci Hristos, Mdntuitorul nostru' Cuvnntul cel dintru inceput, S-a rtrstignit pentru noi, $i de voie S-a lngropat, $i a lnviat din morti, ca sd mdntuiascdtoate;Acestuia sAne inchin6m'
Stih: Ldudali pe Domnul tntru sfintii Lui, lludati-L pe El tntru tlria puterii Lui.

Spus-au toate minunile strijerii Ttri, Doamne; dar soborul degerticiunii, umpland de daruri dreapta lor' socotea ca vor ascundeinvierea Ta, pe care lumea o miluie$te-ne slAve$te; Pe noi.
Stih: Lludati-Imulfimea slavei Lui. Stihiri Pe Patru: pe El lntru puterile Lui, liudati-L pe El dupl

De bucurie toate s-au umplut, lu0nd dovedirea lnvierii; cA Mada Magdalena la groap[ a venit $i a aflat un inger pe piatri $ezand,cu ve$mintele strilucind si zic6nd: Ce ciutati pe Cel viu printre cei morti? Nu este aici, ci S-a sculat, ?recum a zis, mergdndmai inainte ln Galileea.

122

CATAYASIER

Stih: Laudafi-L pe El tn glas de trembite, Uudali_L pe .^ El tn psaltire si h alAuta.

_ -intru I'mina Ta, S6p6ne, vom vedea lumini, Iubitorule de oameni; ce ii inviat din morfi, diruind mantuire neamului omenesc,ca s6 Te preasliveasci toati fiptura pe Tine, Cel singur fera de ptrcat, mi_ luiegte-ne pe noi!
Alte stihiri, ale lui Anatolie: Stih: Ltudali-L pe El in timpane gi tn hort, liudafi_L pe el tn strune -. . gi ltr organe.

C - a pe o clintare de dimineatri mironositrelefemei ltri aduceaulacrimile, Doamne; ci avdnd miresme cu bun miros, la mormdntul T6u au ajuns, gribindu_se s6 ungi preacurattrupul Tiu. Iar un inger gezdndpe piatrl, lela binevestit: Ce ciutafi pe Cei viu cu cei mo4i? Ci moartea cilcdnd, a lnviat ca un Dumnezeu, d6nd tuturor mare mil6. binc-risunitoare, liudali-L peEl ! neetr" -c,himyale "_^l$:._t,-"11"q
rn cnlmvale de strigare. Toata suflarea sd laude pe Domnul.

S - tralucind ingerul la mormdntul Tdu cel fdcdtor de viatd, a grAit Mironosi;elor: degertat_a mormintele Mdntuitorul, pr6dat-a iadul gi a inviat a treia zi, ca Cel ce este Insugi Dumnezeu gi Atotputernic.
Stih: Scoala-Te, Doamne, Dumnezeul meu,lnaltl_semina Ta, nu . uita pe strraciiTAi pannin sffurit.

in mormdnt Te-a cautat, venind in prima zi a saptamanii,Maria Magdalena; dar neaflOndu_Te, se tdn_ guia cu Vai mie, Mintuitorul meu! ^pl6n_gere, ^strigdnd: uum al tost t-urat,Implrate al tuturor? Dar doi ingeri de

cANTARtr-E INVIERU GLASUL 3

123

luminl purtitori diniuntrul mormantului au strigat: Ce plAngi, iemeie? Pling c[ au luat pe Domnul meu din *ot*attt $i nu $tiu unde L-au pus. Dar intorcdndu-seea' cum Te-a vdzut, indatf, a strigat: Domnul meu $i Dumnezeul meu, slavATie.
Stih: Lluda-Te-voi Doamne, cu toati inima mca, spunc-voi toate minunile Tale.

Iudeii in mormant au zivorat Viafa, iar tdlharul a deschis cu limba raiul, strigdnd si griind: Cel ce cu mine si pentru mine ai fost ristignit, impreuni cu mine ai fost pironit pe lemn, si Te-ai ardtat mie impreuni cu Tatel pi scaun Sezdnd.Cd Acesta este Hristos Dumnezeul nostru, Cel ce are mare mila.
Slavl... Stihira de rdnd a Evangheliei (vezi mai departe)' $i acum... a Nescdtoarei de Dumnezeu, pe g.lasul Stihirii e$ti Niscetoare de Dumnezeu"' nvangheliei de rind: Preabinecuvantata (caug la pag-59). Apoi Doxologia mare, troparul: A$ezi mantuire a toatl lumea s-a la p1g. 61), ecteniile9i otpustul(la mlndstiri intai Ceasul facut...(cautA I 9i apoi otpustul).

qs@ffireffi@
LA SFANTA LITURGHIE
lnceputul pdnf, la Fericiri, plecum s-a aretat in urm4, la glasul 1 (cauti la pag.'66). Dupi a doua ecteniemica se canta Fericirile pe glasul al 3-lea (cauti la Pag-70)-

124

CATAVASIER

Stihirile Fericirilor
Fericiti cei milostivi, cA aceia vor fi miluifi.

Pe strimogul Adam, cel ce a cillcat porunca Ta, Hristoase, din rai l-ai izgonit; dar ai salaSluittntr_insul, Mlostive, pe tdlharul cel ce Te-a mdrturisit pe Cruce, strigind: Pomenegte-md, Mantuitorule, tntru imperifia Ta.
Fedcili cei curati cu inima, cl aceia vor vedeape Dumnezeu,

Pe noi, cei ce am gregit, cu blestemul modii ne_ai os0ndit, Ddtitorule de viafd gi Doamne; dar cu trupul Tiu pitimind_ftud picat, Stip6ne, ai inviat pe cei mo4i, care strigau: Pomenegte-ne gi pe noi intru impirafia Ta.
Fericili fictrtorii de pace, cl aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.

Sculdndu-Te din morfi, lmpreuntr ne_ai sculat pe noi din patimi, cu invierea Ta, doamne; iar toata puterea mortii o ai zdrobit, Mdntuitorule. pentru aceasta, cu credinfd grtrim lie: pomenegte-neqi pe noi intru im_ pirlfia Ta.
F.ericigicei prigonigi penku dreptate, cl a acelora este lmpAtefla cerurilor-

. _Cu ingropuea Ta cea de trei zile, pe cei omordli din iad, ca un Dumnezeuinviindu-i, impr-euntr i_ai sculat; gi nestricdciunetuturor ca un bun ne-ai izvor6t, celor ce cu gr6im pururea: pomene$te-negi pe noi lntru :redintl rmpdrifia Ta.
Fericili vefi fi cdnd vl vor ocad gi vi vor prigoni --- -9i vor grai tot cuvintul rtru impotriva voastra,minlind p""t o lii"?.

inviind din mormdnt, M6ntuitorule, int6i femeilor mironosife Te-ai ar6tat,strigind: Bucurafi_vi! $i prin_

j
j

CANTARTLEINVERIT GLASUL 3

125

tr-lnsele ai vestit prietenilor Invierea Ta, Hristoase. Pentru aceasta,cu credinfl griim: Pomenegte-ne 9i pe noi lntru impiritia Ta.
Bucurali-vtr $i vi veseligi,cl plata voastrf,multe este 1n ceruri.

ln munte Moise, tinzdndu-si m0inile, a inchipuit Crucea, pe Amalec biruind; iar noi cu credinttr ludnd-o pe aceastaarm6 tare impotriva diavolilor, graim toti: Pomenegte-ne $i pe noi intru implrifia Ta.
a Treimii: Slava...

Pe Tat6l 9i pe Fiul gi pe Sfdntul Duh si liud[m credinciogii, pe un Dumnezeu, pe un Domn, ca dintr-un soare; caci cu trei Strbluciri este Treimea 9i lumineazi pe toti cei ce cante: Pomene$te-ne$i pe noi intru impirlJia Ta.
$i acum...,a Nascetoareide Dumnezeu:

Bucuri-te, uga lui Dumnezeu, prin care Ficbtorul a trecut, intrupdndu-Se,pecetluitaplstrAndu-te.Bucur6-te, nor u$or, care ai purtat Pe Hristos, ploaia cea dumnezeiasce.Bucurl-te, scari gi scaun ceresc.Bucurl-te, munte cinstit, roditor 9i netdiat.
ccalalta randuiala a Sfintei Liturghii, ptecum am aritatla pag.74 $$$$$i urmdtoarele. Si

INVIERII GLASULUI AL 4-LEA


SAMBATA SEARA LA VECERNIE
lnceputul, pana la Doamne, stdgat-am..., precum s-a arAtat in urmd, la glasul_l (cautAla pag. 9). Dupa ecteniamica, se cantApe glasul al 4-lea Doamne, strigat-am...SAse hdrepteze... 9i celelalte stihuri, pdni laScoate din temni@ sufletul meu... $i se cante stihirile duparegulaaratatA la pag. 16.

CANTAnnE

Stihirile tnvierii
Stihfui pe zece: La Doamne, strigat-am...,glnsul al 4-lea: Stih: Scoatedin temnita sufletul meu, ca si laude numele Tau.

rucii Tale celei fdcitoare de viaftr neincetat lnchinindu-ne, Hristoase Dumnezeule.lnvierea Ta cea de a treia zi o sl6vim; ctr printr-lnsa ai lnnoit firea omeneasclcea stricate, Atotputernice, gi suirea la ceruri ne-ai aritat, ca un singur bun 9i de oameni iubitor.

CANTARILE INVIERII GLASUL 4 Stih: Pe mine me a$teaptadreptii, pinl ce-mi vei rispllti mie'

127

Osinda pomului neasculHrii o ai dezlegat, Mantuitorule, pe lemnul Crucii de bundvoie pironindu-Te; 9i in iad pogordndu-Te,Puternice, legdturile mo{ii ca un Dumnezeu le-ai rupt. Pentru aceasta' ne inchinim invierii Tale celei din morfi, cu bucurie cdnt0nd: Atotputernice Doamne, slavl lie.
Stihiri pe opt: Stih: Dintru addncuri am stigat catre Tine: Doamne, Doamne, auzi glasul neu.

Po4ile iadului le-ai sfirimat, Doamne, $i cu moartea Ta implrifia mo(ii ai su{pat; iar neamul omenescdin striciciune l-ai slobozit, diruind lumii viaff,, nestriciciune $i mare milf,.
AIte stihiri, ale lui Anatolie: Stih: Fie urechile Tale ftrdnd-aminte la glasul rugiciunii mele.

Venifi, popoare, si ltrudf,m sculareacea de a treia zi a Mintuitorului, prin care ne-am izbivit din legf,turile iadului cele nedezlegate; 9i nestriciciune li viafd am luat toti care strigf,m: Cel ce ai fost rlstignit si ai fost lngropat 9i ai inviat, mantuie$te-nePe noi cu lnvierea Ta, Unule, Iubitorule de oameni.
Stihiri pe gase: Stih: De Te vei uita la flrldelegi, Doamne,Doamne,cine va suferi? Cl la Tine este milostivirea.

ingerii $i oamenii, M0ntuitorule, laudl scularea Ta cea de a treia zi, prin care s-au luminat marginile lumii si din robia vrijmasului ne-am mantuit toti care cdntf,m: F[citorule de viat6, Atotputernice Mintuito-

t28

CATAVASIER

rule, manfuie$te-nepe noi cu lnvierea Ta, Unule, Iubitorule de oameni!


Stih: Pentru numele TAu Te-am a$teptat, Doamne; a$teptat-a suflehrl meu spre cuvdntul Tlu; nedljduit-a sufletul meu in Domnul.

Porfile cele de arami le-ai sfdrdmat gi incuietorile le-ai zdrobit, HristoaseDumnezeule,gi neamul omenesc cel cLzttt l-ai inviat. Pentru aceasta,cu un glas griim: Cel ce ai inviat din morti, Doamne, slavi fie.
Stih: Din straja diminefii pini tn noapte, din straja diminetii si ntrdtrjduiascd Israel spre Domnul.

Doamne, na$tereaTa cea din Tatil, fful de ani 9i vegnici este; iar lntruparea cea din Fecioard, negr6iti gi neinteleasl este pentru oameni; gi pogornrea la iad infricogitoare a fost pentru diavolul Si pentru ingerii lui; ca moartea cilcdnd, a treia zi ai lnviat, diruind oamenilor nestrictrciune$i mare mili.
Slav[... a sfdntului, din Minei (dacd are). $i acum... a Nascatoareide Dumnezeu (Dogmatica).

Proorocul David, cel dinspre tine dumnezeiesc perinte, cu dulce cdntare despre tine mai dinainte a gl6suit, citre Cel ce a ficut tie mtuiri: Sttrtut-a lmperiteasa aproapede-a dreaptaTa. Cl pe tine, Maic6, pricinuitoare a Vietii te-a arbtat Dumnezeu. Cel ce flri de tati din tine a Se face om a binevoit, ca iarigi sdzideasci chipul Slu cel stricat prin patimi; $i oaia cea retdcita, pierdutl prin munti, afldnd-o, pe umeri ridicdnd-o, la Tatil sl o aducA9i, dupd voia Sa, cu Puterile ceregtisl

cANTARtr-E INVIERU GLASUL 4

t29

o uneascA, de Dumnezeu Niscetoare; 9i lumea se o mantuiasceHristos, Cel ce are mare 9i bogatl mil6'
zilei (cauti Vohod, Lunine lin4.-. (cauta la pag' 1f), Prochimenul Doamne"' lnwcdnicegte-ne' I a a i nliei en i ecl pag. 2O)' h pro"fti-""ir" ( i a u t a l a p a g . 2 2 j , e c t e n i ac e r e r i l o r 5 i a p o i

Stihirile Stihoavnei Doamne, suindu-Te pe Cruce, blestemul nostru'cel strAmo$escl-ai gters; gi pogorandu-Te ln iad, pe cei legati din veac i-ai slobozit, nestriclciune diruind neao-"ttesc. Pentru aceasta' c0ntind, slivim scu-iloi larea Ta cea facetoarede viati 9i mdntuitoare'
Stih: Domnul a lmpera$t'-lntru podoabi S-a lmbracat; lmbrecatu-S-a Domnul lntru puiere si S-a lncins.

Pironit fiind pe lemn, Unule Puter:rice,toati zidirea o ai clatinat; iar fiind Pus in mormant, pe cei selasluiti in morminte i-ai inviat, nestriceciune si viattr deruind neamului omenesc'Pentru aceastacintind, slivim scularea Ta cea de a tteia zi.
Stih: Pentru ca a htlrit lumea cate nu se va cletina'

.Poporul cel f6ri de lege ddndu-Te pe Tine, lui Pilat, Te-a osindit s[ fii rlstignit, nemulHristo-ase, Dar de voie tumitor ctrtre Ficltorul de bine aratandu-se' ribdand hgropare, ca un insuti puternic, ai lnviat a treia zi, ca un Dumnezeu, dlruindu-ne viati firi de sfirsit gi mare mil[.
Stih: Casei Tale se cuvine sfintenie, Doamne, lntru lungimc de zile'

Cu lacrimi ajungdnd femeile la mormint, pe Tine Te-au ciutat; dar neafldndu-Te,pldngind cu tanguire au

9 - Cahvs: rcr

130

CATAVASIER

griit, zicAnd: Vai noui, Mdntuitorul nostru, lmpliatul tuturor, cum ai fost ripit? $i ce loc iine trupul T6u cel de viati purtitor? Dar ingerul citre ddnsele a r{spuns: Nu pldngefi, a zis, ci, mergand, vestifi ci a inviat Domnul, dandu-nenoutr bucurie, ca un singur indurat.
Slavt... a sftntului, din Minei (daca are). de Dumnezeu din Octoih, cea de la glasul $i ac"m...n NAscatoarei de la Slavi... a sfintului; daci Slav4...s-a cantat pe glasul al 4-lei, sau daci sfdntul din Minei n-a avut Slavtr...,se cinta a NascAtoareide Dumnezeudin Octoih, pe glasul al 4-lea:

Cauti spre ruglciunile robilor tli, ceea ce e$ti cu totul fdrl prihan6, potolind pornirile cele rele lmpotriva noastrl, din tot necazul izbdvindu-ne pe noi; cf, pe tine singura te avem ancora tare 9i neclintitl, $i a ta ocrotire am dob0ndit. Sf, nu fim ruginafi, stipdni, cei ce te chemAm pe tine. Gribegte spre rugiciunea celor ce strigd cf,tre tine cu credinti: Bucuri-te, sttrpdnd,ajutitoarea tuturor, bucuria gi acoperim0ntul 9i mintuirea sufletelor noastre.
UrmeazA: Acum libereaza..,(cau$ la pag. 24), Sfinte Dumnezeule,..$i celelalte, apoi

Troparul invierii Propoviduirea lnvierii cea luminatl infelegind-o de la inger ucenilele Domnului, 9i lepidind osandireacea strAmo$eascl, Apostolilor, liudindu-se, au zis: Jefuitu-s-a moartea, sculatu-S-aHristos Dumnezeu, ddruind lumii mare mild.

CANTARU-EiNVIERtr GLASI,L 4

131

Apoi Slavi... troparul sfintului zileirdin Minei; $i acum'.. troParul Nisctrtoarei de Dumnezeu din Octoih, cel de la glasul troparului sfdntului. Dacl troparul sfintului a fost pe glasul al 4-lea, se canta

Troparul Nf,scltoarei de Dumnezeu Taina cea din veac ascunsi 9i de tngeri negtiutl, prin tine, Nlscitoare de Dumnezeu, celor de pe plmant s-a arf,tat, Dumnezeu intrupandu-Se lntru unire neamestecatd si Crucea de voie Pentru noi primind; prin care tnviind pe Cel intii zidit, a mintuit din moarte sufletele noastre.
Apoi otpustul (cautala Pag.26).

DUMINICA DIMINEATA LA UTRENIE


lnceputul, pdni la Dumnezeu este Domnul...' precum s-a alatat la glasul 1 (cautd lapag.32). DupA ecteniamare se canttrDumnezeueste Domnul... pe glasul al 4-lea 9i troparele, precum s-au zis seara Ia Vecernie (caute mai sus). Apoi ectenia mica (la rrinistiri se cite$te lntii prima Catismi) si se canta

Sedelnele lnvierii
Sedelnele de dupi prima Catisml (ectenie micl). Podopie:Degrab ne lntimpini pe noi... ;

/^l Autdnd la intrarea mormantului 9i neribdind \-: strilucirea ingerului, mironositele, cu cutremur s-au mirat, zicind: Au doar a fost furat Cel ce a deschis tilharului raiul? Au doar S-a sculat Cel ce gi mai inainte

132

CATAVASIER

de patimi a vestit lnvierea? Cu adevirat a inviat Hristos Dumnezeu,dlruind celor din iad viaftr 9i lnviere.
Slavf,... podobie: Sptirnintatu-e-a Iosif...

Cu sfatul Tlu cel de voie, Crucea ai ribdat, Mdnfuitorule, gi ln mormdnt nou, oamenii cei muritori Te-au pus pc Tine, Cel ce cu cuvintul ai agezat marginile lumii. Pentru aceasta, vrljmagul fiind inlanfuit, moartea cumplit s-a prldat 9i cei din iad tofi au strigat scultrrii Tale celei de viafi purtetoare: A lnviat Hristos, Ddtitorul de viafi, Cel ce remane ln veci.
$i acum..., a Ndscatoareide Dumnezeu,inslgi podobia:

gptrimdntatu-s-a Iosif, lucru mai presus de fire vizind; 9i ln minte a avut ploaia cea de pe 16n6, la zdmislirea ta cea ffui de sdmiinfi, de Dumnezeu Ntrscltoare, rugul cel nears in foc, toiagul lui Aaron ce a odrlslit; 9i mirturisind logodnicul gi ocrotitorul Hu preofilor, a grdifi Fecioarana$te,$i dupi nagtererimine iarf,si fecioari.
Ectenia mica (la mlnistiri a doua Catisma), apoi: Sedelnelede dupi a doua Catisrntr(ecteniemica) podobie: Degrab ne htampina...

inviat-ai ca un nemuritor din iad, Mdntuitorule, lmpreuntr ai ridicat lumea Ta lntru lnvierea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru; zdrobit-ai intru tirie puterea modii, aritat-ai, indurate, tuturor invierea. pentru aceastaTe 9i slivim, [Jnule, Iubitorule de oameni.

CANTARILE iNVTERII GLASUL 4

133

Slavtr... Podobie:Spiim6ntatu-s-a losif...

Dintru lneldmile de sus pogorandu-seGavriil, $i la piatri -fiittd venind, unde era Piatra vietii, in albe vegminte i-bta"at, a grAit celor ce pldngau: lncetali voi tinguirea cea de plAngere,cele ce avefi de-a Pururea bune milostivire; lndrlzni(i, cl Cel pe Care Il clutafi cu adevirat S-a sculat. Pentru aceasta,spuneti Apostolilor ce a lnviat Domnul.
$i acum...a Nlscetoarei de Dumnezeu,asemenea:

Splimintatu-s-au, curat{, toate cetele lngere$ti, de taina cea lnfrico$f,toare a na$terii tale; cum Cel ce trine toate numai cu voia, ln brafele tale ca un om este finut gi primegte inceput Cel mai lnainte de veci gi cu lapte se hrtrne$te Cel ce hrlne$te toatl suflarea cu negrditi bunttate; 9i pe tine, ca Pe cea cu adeverat Maica lui Dumnezeu,ltrudindu-te, te meresc.
invierii (cautdla pag. 46), ecteniamica $i se Apoi Binecuvdntarile citeste Ipacoi (Subascultltorul)

Mai lnainte alergtnd mironositele, au vestit Apostolilor, cele desprelnvierea Ta cea minunate,Hristoase, df,ruindlumii maremil4. ci ai lnviat ca un Dumnezeu,
$i indafi se canti

Antifoanele
Antifonul I

Din tinerctile mele multe patimi se lupti cu mine; ci lnsufi md sprijine$te $i ml mdntuieste,Mtntuitorul meu.

CATAVASIER

Cei ce urifi Sionul ruginafi veti fi de Domnul; cl precum iarba de foc, agavefi fi uscati.
Slavt... gi acum...

Prin Sfanil Duh tot sufletul viazi 9i cu curltie se inalfi, se lumineazf, lntru Unimea Treimii, cu sfintrenie de taini.
Antifonul 2

Strigat-am fie, Doamne, cu celdure, dintru adincul sufletului meu; gi sl-mi fie spre ascultare dumnezeiegtile Tale urechi. Tot cel ce $i-a pus nedejdea ln Domnul, mai presus este decit toti cei ce-l lntristeazi.
Slavtr... $i acum...

ttin Stantut Duh izvorisc izvoarele harului, care adapi toati ff,pturasprerodire de viaf6.
Antifonul 3

Ini64 nns4 ctrtre Tine, Cuvintule, s6 se lnalfe, gi nimic din dulcefile lumii nu mA va amegi, spre dorirea celor de jos. Precum are cineva dragoste spre maica sa, spre Domnul mai cu fierbinte dragoste datori suntem.
Slav6...gi acum...

Prin Sfdntul Duh este bog4fia cuno$tintei de Dumnezeu, a gindirii la cele de sus gi a infelepciunii; cl intru Ddnsul toate dogmele pirintegti le descoperii Cuvdntul.

cANTARtr-EINVIERtr GLASUL 4

135

Preotul: Si lurn aminte! laplepciune! Cintiretul cinti

Prochimenul Scoalf,-Te, Doamne, ajuti-ne noud $i ne mantuie$te pe noi, pentru slava numelui Tdu (ps'43,28).
De trei ori: a doua oarl cu stihul: Dumnezeule, cu urechile noastre :rm auzit gi Plrinfii nogtri ne-au spusnouA (Ps.43' f). Apoi cealalta urmare a Utreniei, plecum s-a aretat la glasul I (cauta la pag. 49-53). Duptr Cintarea a 6-a a Canoanelor(Catavasiilor! se cante

Condacul
Podobie: Aratatu-Te-ai astezi...

Mintuitorul si Izbivitorul meu, din mormint, ca un Dumnezeu, a sculat din leglturi pe plmdnteni, Po(ile iadului a zdrobit $i ca un Stepin a tnviat a treia zi'
Apoi se cite$te

Icosul Pe Hristos, Df,titorul de viati, Cel ce a lnviat din mo4i a treia zi din mormdnt, si po4ile mo4ii astezi le-a sfirdmat cu puterea Sa, $i iadul I-a omorit, $i boldul mo4ii l-a tocit, $i pe Adam dimpreunl cu Eva i-a slobozit, si-L lludim tofi plmdntenii, cu multumiti strigindu-I cantare cu deadinsul. Ce El Insugi, ca un singur Dumnezeuputernic $i Stapan,a lnviat a fieia zi'
Apoi celelalte ale Utreniei, precum s-a aretat la glasul 1 (cauti la pag.55).

136
-

CATAVASIER

Dupi Luminindele de idnd se cinti Laudele Toati suflarea.,. pe glasul al 4-lea, pundnd stihirile dupl regula alatata la pag. 57.

La Laude Stihirile lnvierii:


pe gase: Stihfu-i Stih: Ca El face htrc dingii judecati scrisi; slava aceasta este a tuturor cuviotilor Lui.

Cel ce ai suferit Crucea $i moartea si ai lnviat din modi, Atotputernice Doamne, sldvim invierea Ta.
Stih: Lludali-L tiria puterii Lui. pe Domnul tntru sfintii Lui, leudati-L pe el lntru

Ch Crucea Ta, Hristoase, din blestemul cel de demult ne-ai slobozit pe noi, gi cu moartea Ta pe diavolul, care chinuia firea noastrl, l-ai zdrobit; iar cu scularea Ta de bucurie toate le-ai umplut. Penffu aceasta,cantem fie: Cel ce ai lnviat din mo4i, Doamne, slavtr lie!
Stihiri pe patru: Stih: Liudati-L pe El lntru puterile Lui, liudagi-L pe El dup6 multinea slavei Lui.

Cu Crucea Ta, Hristoase Mintuitorule, indrepteazi-ne pe noi la adevirul Tiu, gi ne scapi de cursele vrijmagului; Cel ce ai lnviat din mo{i, scoalA-ne pe noi, cei cdzuti prin ptrcat, tinzind mdna Ta, Iubitorule de oameni, Doamne, pentru rugiciunile sfinfilor Tli.
Stih: Liudafi-L pe Bl tn glas de trambiF, liudali-L pe El tn psaltire si tn aldutt.

De sAnurile PtriinteluiTtru nedesp[rfindu-Te, UnuleNiscut, Cuvdntullui Dumnezeu, ai venit pe pdmdntdin

r
CANTARILE INVIBRII GLASUL 4

t37

iubire de oameni, om ficdndu-Te firl schimbare, $i Cruce gi moarte ai rdbdat cu trupul, Cel ce e$ti fare patimi cu Dumnezeirea;dar lnviind din mo{i, nemurire ai dfruit neamului omenesc,ca un singur Atotputernic.
Alte stihiri, ale lui Anatolie: Stih: Laudafi-l pe El ln timpane 9i ln hore, lludagi-L pe El ln strune gi ln organc.

Moarte ai primit cu trupul, dindu-ne noud nemurire, Mdntuitorule; $i in morrnant Te-ai siligluit, ca si ne sloboze$tipe nor din iad, lmpreunl lnviindu-ne cu Tine, pitimind cu adevarat ca un om, dar inviind ca un Dumnezeu. Pentru aceasta, cant[m: Slavi fie, Dititorule de viata Doamne, IJnule, Iubitorule de oameni.
Stih: Liudafi-L pe El in chimvale bine-resunitoare,laudali-L pe El tn chfunvalede strigare. Toatd suflarea si laude pe Domnul.

Pietrele s-au despicat, Mdntuitorule, cdnd s-a infipt Crucea Ta ln locul Cipfpnii; infrico$atu-s-au portarii iadului, cnnd ai fost pus ln mormdnt ca nn mort; ctr zdrobind puterea morfii, celor morti tuturor nestriceciune le-ai df,ruit, prin tnvierea Ta, Mantuitorule, Ddtitorule de viati, Doamne, slavi fie!
Stih: Scoali-Te, Doanne, Dumnezeul meu, lnalte-se mina Ta, nu uita pe slracii Tei pind in sfirrit.

Dorit-au femeile sl vadd invierea Ta, Hristoase Dumnezeule. Venit-au, ludnd-o inainte Maria Magdalena, aflat-au piatra rdsturnati de pe mormant $i Pe inger gezdnd 9i griind: Ce clutati pe Cel viu cu cei ca sAmantuiascitoate. mo4i? inviat-a ca un Dumneze:u,

138

CATAVASIER

mingaflg fals.

Stih: Lluda-Te-voi, Doamne, cu toatA inima mea, spune-voi toate

Unde este Iisus, pe Care v-aJi tnchipuit c6-L veli plzi? Spunefi, iudeilor: Unde este Cel pe Care L-afi pus ln mormdnt, piatra pecetluind? Dafi pe Cel mort, voi care v-afi lepddat de Viagi; dafi pe Cel ingropat, sau credefi Celui ce a inviat. C6,chiar de vefi tiinui voi scularea Domnului, pietrele vor striga, mai ales cea risturnatf, de pe mormdnt. Mare este mila Ta, mare este taina rinduielii Tale, Mdntuitorul nostru, slavi fie!
Slavl... Stihira de r6nd a Evangheliei (vezi mai departe). $i acum... a Niscltoarei de Dumnezeu, pe glasul Stihirii Evangheliei de rind: Preabinecuvintattregti, NisclioarJ d" Dumn"zeu Fecioarf,... (cautAla pag- 59). Apoi Doxologia mare, troparul: Astlzi mantuirca a toatl lumea s-a fecut... (cautAla pag. 61), ecteniile 9i otpustul (la manastiri intdi Ceasul I 9i apoi otpustul).

LA SFANTA LITURGHIE
l-nceputul, pini la Fericiri, precum s-a aratat la pag. 66 $r urmatoarele.Dupf, a doua ectenie mica, se cintd Fericirile (cautf, la pag. 7O),pe glasul al 4-lea:

Stihirile Fericirilor
Fericiti cei milostivi, ca aceia se vor milui.

Prin gustareadin pom Adam a fost izgonit din rai, iar prin lemnul Crucii tdlharul in rai s-a sil6$luit; c6

p
CANTARILE INVIERTI GLASUL 4

t39

acela, gustand, a cilcat ponrnca Ziditorului; dar acesta, cu Hristos fiind rlstignit, pe DumnezeuCel ce funpreun6 Se tf,inuia L-a mdrturisit, strigdnd: Pomenegte-miintru impirifia Ta.
Fericitri cei curagi cu inima, ctr aceia vor vedea pe Dumnezeu.

t l

r
F

Cel ce Te-ai indltrat pe Cruce 9i ai zdrobit puterea mortii si ai $ters, ca un Dumnezeu, zapisul care era irnpotriva noasfie, Doamne, PocAinfa t0lharului dnruie$te-o, Unule, Iubitorule de oameni, $i noud celor ce-li slujim cu credinfA,HristoaseDumnezeulnostru, $i grlim citre Tine: Pomenegte-ne $i Pe noi lntru impirf,fia Ta.
Fericifi f&Atorii de pace, ci aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.

Zapisul nostru pe Cruce cu sulita l-ai rupt 9i lntre cei mo(i fiind socotit, pe tiranul cel de acolo l-ai legat, izblvind pe tofi din legdturile iadului cu lnvierea Ta, prin care ne-am luminat 9i griim catre Tine, Iubitorule de oameni, Doamne: Pomenegte-ne $i Pe noi intru lmpirlfia Ta.
Fericigi cei prigonitr pentru dreptate, cf, a acelora este tmparefa cerurilor.

Cel ce ai fost rbstignit 9i ai inviat ca un putemic din mormant a treia zi, $i pe Adam cel intii-zidit l-ai lnviat, Cel ce egti singur fdrl de moarte, lnvrednice$te-ml 5i pe mine, Doamne, sd mA intorc la pocein@din toatl inima mea, gi cu credinti fierbinte pururea str griiesc tie: Mdntuitorule, intru imp6rdfia Ta. Pomenegte-m5,

140

CATAVASIER

-Fericifi veli fi cind vl vor o.ca$ 9i ve vor prigoni 9i vor grai tot cuvtntul riu impotriva voastrtrrmingind' pentru Minei.

Cel fird patim5, om pitimitor pentru noi S-a f6cut, 9i de voie pe Cruce fiind pironit, pe noi impreuni ne-a lnviat. Pentru aceasta 9i sl6vim, impreunI cu Crucea, patima gi lnvierea, prin care em fost din nou ziditi, prin care ne-am 9i mOntuit cei ce griim: pomene$te-negi pe noi intru imperifia Ta.
Bucurafi-vl 9i va veseliJi, ce plata voastri multa este ln ceruri.

Pe Cel ce a lnviat din modi, $i puterea iadului a predat, $i S-a aritat femeilor mironosile, zicdndu-le: Bucura(i-vd, credinciogii sd-L rugdm ca se izbiveasce din striciciune sufletele noastre, grlind pururea cetre Ddnsul cu glasul tilharului celui recunoscetor: pomene$te-ne9i pe noi lntru impdrltria Ta.
Slavl... a Treimii:

Pe Tatil gi pe Fiul gi pe Sftintul Duh toti credinciogii sA ne rugIm a-L sllvi cu un gand, dupi vrednicie; pe Unimea Dumnezeirii, Care este in trei ipostasuri, Care rimine neamestecati, neimpi.diti gi neapropiati, prin Carc ne izbivim de osinda focului.
$i acum...a Niscatoaxei de Dumnezeu:

Pe Maica Ta, Hristoase, care cu trup firi sdm6n16 Te-a nbscut 9i fecioarl nepf,tati cu adevArat 9i dupi na$terea rimas, pe aceastao aducemfie spre mijlocire, Stipdne mult-Milostive. Dlruiegte iertare de gregeli, celor ce se roagdfie totdeauna: gipe noi Pomeneste-ne tntru implritia Ta.
randuiall a Sfintei Liturghii, precum s-a afitat Ia pal. 74 . $i cealalJd $i urmatoarele.

INvIBRII GLASULUIAL 5-LEA


SAUNATA SEARA LA VECERNIE
inceputul, pind la Doamne' strigat-2m"'' se face precum s-a arf,tat la pag. 9. Dupa ectenia m1ca,se cant6, pe glasul al 5-1ea,Doamne' strigat-am,.., pinl la stihul Scoatedin temnitl sufletul meu"', $i apoi se pun stihirile dupi regula aratatela pag. 16-

CANTAzuIB

Stihirile invierii
Stihiri pe zece: La Doamne, strigat-am...' glasul al 5-lea: Stih: Scoate din temnite sufletul meu, ca str laude numele Tlu'

T)rin cinstitl CruceaTa, Hristoase,pe diavolul l-ai -Fruginat; 5i prin lnvierea Ta, acul picatului l-ai tocit si ne-ai mantuit pe noi din porlile mortii' Slivimu-Te pe Tine, Unule-Ndscut.

142

CATAVASIER

Stih: Pe mine ml asteaptadreplii, pdne ce-mi vei raspliti mie.

Cel ce a dat lnviere neamului omenesc,ca un miel sprejunghiere S-a adus.infricogatu-s-au de Acestamaimarii iadului gi s-au ridicat podile cele de durere; cd a intrat impiratul slavei, Hristos, ziclnd, celor din legituri: Iegiti! $i celor din lntuneric: Aritali-vi!
Stihiri pe opt: Stih: Dintru adincuri am strigat cltre Tine: Doamne, Doamne, auzi glasul meu.

Mare minune! Ziditorul celor nevIzute, Cel fIr6 de moarte, pentru iubirea de oameni, cu trupul patimind, a lnviat. Veniti, seminfiile neamurilor, si ne lnchinim Acestuia! CI prin milostivirea Lui, din rittrcire fiind mintuiti, ne-am invifat a ltruda pe un Dumnezeu ln trei ipostasuri.
Alte stihiri, ale lui Anatolie: Stih: Fie urechile Tale luind-aminte la glasul rugiciunii mele.

inchinare de seard aducem fie, Luminii celei nelnserate,Care la sfirgitul veacurilor, ca intr-o oglindi in trup, ai strilucit lumii; gi pdni la iad Te-ai pogorat, intunericul cel de acolo l-ai risipit 9i lumina invierii o ai ariltat neamurilor. Detatorule de lumind, Doamne, slavi lie.
Stihiri pe gase: Stih: De Te vei uita la firidelegi, zuferi? Ci la Tine este milostivirea. Doamne, Doamne, cine va

Pe Hristos, lncepitorul mdntuirii noastre, si-L sl6vim; cI El din morfi inviind, lumea din rtrtlcire s-a

CANTARILE iNVIERtr GLASUL 5

143

mintuit. Se bucuri ceata ingerilor, fuge ln$elbciunea diavolilor; Adam cel cizut s-a sculat, diavolul a fost zdrobit.
Sdh: Pentru numele Tiu Te-am aqteptat, Doamne; attePtat-a sufletul meu spre cuvantul Tiu, nidljduit-a sufletul meu ln Domnul'

Strajerii erau lnvdfati de cei fird de lege: Tiinuili scularealui Hristos si luafi arginti gi spunefi: Noi dormind, din monnant a fost furat cel moft. Dar cine a vezut, cine a auzit vreodati de vreun mort furat? $i mai ales pe Cel cu smirne uns $i gol, Care $i-a lisat in mormint giulgiurile Sale? Nu vi amigiti, iudeilor! Ascultati graiurile proorocilor $i cunoaqteii ctr Acesta este cu adevlrat M6ntuitorul lumii si cel Atotputernic'
Stih: Din straja dininelii Panl h troapte, din straja diminetii sl nidijduiascl Israel sPreDomnul.

Doamne, Cel ce iadul ai golit Si moartea ai zdrobit, Mdntuitorul nostru, Cel ce ai luminat lumea cu cinstiti Crucea Ta, miluie$te-ne Pe noi.
Slavi... a sfiintului, din Minei (dacl are). Si acum...a NAscltoarei de Dumnezeu(Dogmatica)

ln Marea Ro$ie, inchipuirea miresei celei neispitite de nunti s-a intiPirit de demult. Acolo Moise, desp[{itor al apei, iar aici Gavriil, slujitor al minunii' Atunci trecut-a Israel addncul cu piciorul neudat, iar acum Fecioara L-a nascut fir[ siminff, pe Hristos. Marea, dupd trecerealui Israel, a r[mas nestrlbltutl; iar cea fArA prihanA, dupi nagterealui Emanuel, a rimas

t44

CATAVASIER

nevetlmattr. Cel ce eSti Si mai inainte ai fost gi Te-ai arttat ca,om, Dumnezeule,miluiegte-ne pe noi.
Vohod, Lumini fina... (cauta la pag. l9), Prochimenul zilei (cauti (cauti la la pag. 20), ectenia intreitf,, Invredniceste-ne, Doamne... pag. 22). ecrenia cercrilor gi apoi

Stihirile Stihoavnei Pe Tine, Hristoase Mdntuitorule, Cel ce Te-ai lntrupat $i de ceruri nu Te-ai desptrrfit, cu glasuri de cdntdri Te mirim. Ci ai primit Cruce gi moa^rte pentru neamul nostru; ca Domnul cel iubitor de oameni, priddnd po{ile iadului, a treia zi ai lnviat, mOntuindsufletele noastre.
Stih: Domnul a lmpAritit, lntu podoabi S-a lmbrAcat; tmbracatu-S-a Domnul intru putere si S-a lncins.

lmpunsa fiind coastaTa, Detetorule de via{6, izvoare de iertare, de viati 9i de mdntuire, tuturor ai izvordt, $i cu trupul moarte ai primit, dIruindu-ne noui nemurire. Dar fiind pus 1n mormdnt, pe noi ne-ai slobozit, lmpreuna cu Tine inviindu-ne intru slavA, ca un Dumnezeu. Pentru aceasta,griim: Iubitorule de oameni, Doamne, slavi lie!
Stil: Pentru ce a futarit lumea care nu se va clitina.

Minunati este rdstignirea gi pogordrea Ta ln iad, Iubitorule de oameni, cl prtrdindu-l pe el, pe cei de demult legafi, impreuni cu Tine i-ai inviat, lntru slav{, ca un Dumnezeu; $i deschizdndraiul, i-ai invrednicit si-l dobindeasce. Pentru aceasta, gi nou6, celor ce sllvim scularea Ta cea de a treia zi, df,ruiegte-ne curifire de picate, locuitori ai raiului lnvrednicindu-ne sf, fim, ca Un singur-Milostiv.

C.A,NTARILE INVIERII GLASUL 5

145

Stih: Casei Tale se cuvine sfintenie, Doamne, lntru lungime de zile.

Cel ce pentru noi cu trupul pitimire ai primit 9i a treia zi din morti ai inviat, patimile noastrecele trupeqti vindecf,-le si ne ridic6 din greqelile cele cumplite, Iubitorule de oameni, $i ne m0ntuiegtepe noi.
Slavf,... a sfdntului.d in Minei (daci este). $i acum...a Ndscatoareide Dumnezeu,din Octoih, cea de la glasul pe care s-a'cantatSlavi... a sfAntului.Dacl Slavl... s-a centatpe glasul de al S-lea, sau dactrla Minei nu a fost Slavl...' se cante a Narscatoarei Dumnezeu,din Octoih, pe glasul al S-lea:

Bisericd si u$4, cemare $i scaun al lmptrratului egti, Fecioari lntru totul cinstitl, prin care Mintuitorul meu, Hristos Domnul, S-a arf,tat celor ce dormeau in lntuneric, SoareleDreptifii fiind, Care voia sAlumineze pe cei pe care i-a zidit dupl chipul Siu, cu mana Sa. Pentru aceasta,cu totul liudattr, ceea ce ca o Maici ai ca$tigat lndrlzneali citre Dinsul, roage-L nelncetat se manftiasci sufletele noastre.
$i Apoi Acum libereazl... (cautd la pag. 24), Sfinte Dumnezeule..celelalte; iar dupl Tafiil nostru... se canta

Troparul invierii Pe Cuvintul, Cel impreuni fdri de lnceput cu Tat[l si cu Duhul, Care S-a niscut din Fecioarf, spre mantuirea noastr[, sd-L lludim credincio$ii si sa I ne lnchintrm; ci bine a voit a Se sui cu trupul pe Cruce 9i moarte a rebda, $i a scula pe cei morti, intru sliviti invierea Sa.

l0

Cataeasier

146

CATAVASIER

Slavi... troparul sfantului, din Minei; apoi Si acum... al N6.scatoarei de Dumnezeu,din Octoih, cel de la glisul troparului sfintului. Daci hoparul sfintului a fost pe glasul al 5--lea,se c:inta

Troparul Nisctrtoarei de Dumnezeu Bucurf,-te, usa Domnului cea neumblati. Bucuri-te, zid gi acopertrmint al celor ce aleatgl la tine. Bucur6-te, liman neinviforat 9i neispititl de nunt6, care ai nescut cu trup pe Ftrcltorul tlu gi Dumnezeu; nu lnceta a te ruga pentru cei ce laudi $i cinstescnagtereata.
Apoi otpustul (vezila pag. 26).

DUMINICA DIMINEATA LA UTRENIE


lnceputul, panAla Dunnezeu este Domnul..., precum s-a ardtat la pag. 32. Dupd. ectenia mare, se canti: Dunnezeu este Domnul... oe glasul al 5-lea gi troparele, precum s-au zis seara,la Vecernie. Aooi ecteniamica (a mdndstiri Catisma intai) $i se canta

Sedelnelelnvierii
Sedelnelede dupa prima Catismt (ecteniemict)

preaslivin; cl a sculat pe cei morfi din morminte, ca un Dumnezeu, prlddnd stip0nia mo4ii Si tf,ria diavolului; gi celor din iad lumintr le-a risirit.
Slavi...

nrceaDomnului stro ltrudim, sfantalngroparecu c8ntdri sd o cinstim si Invierea Lui str o

Doamne, mort ai fost socotit, Cel ce ai omortt moartea; in mormiint ai fost pus, Cel ce ai de$ertat mormintele; sus osta$ii strijuiau mormdntul, jos pe

CANTARILE INVIERII GLASUL 5

147

mo(ii cei din veac i-ai lnviat. lntru tot puternice 9i necuprinsule, Doamne, slavi fie!
$i acum... a Nfucatoarei de Dumnezeu:

.Bucuri-te, munte sfent $i de Dumnezeu umblat. Bucurl-te, rug insufletit si nears.Bucurd-te, ceeace e$ti una lumii punte cetre Dumnezeu,care treci pe cei morfi la viata ve$nic[. Bucuri-te, Fecioarl firi prihantr' care firi ispiti barblteasci ai niscut Mlintuirea sufletelor noastre.
Ectenie mica (la mlnlstiri se citeste a doua Catisml),apoi Sedelnelede dupi a doua Catismtr(ecteniemicl)

Doamne, dupi tnvierea Ta cea de a treia zi gi dupl inchinarea Apostolilor, Petru a griit cltre Tine: Femeile au avut indrtrzneall, iar eu m-am temut. Tilharul Te numea Dumnezeu, iar eu m-am lepidat de Tine. Oare, m[ vei mai chema acuma ucenic? Sau mtr vei mai face iari$i vdnitor al adincului? Ci primeste-mtrpe mine, cel ce mA pocf,iesc,Dumnezeule, si mA mantuieste.
Shva...

Doamne, in mijlocul celor osenditi Te-au pironit cdlcitorii de lege $i cu sulita coasta Ta au lmpuns' o Milostive! $i ingropare ai primit, Cel ce ai sflrimat po4ile iadului 9i ai lnviat a treia zi. Alergat-au femeile sa Te vada si au vestit Apostolilor lnvierea. Preainllfate Mintuitorule, pe Care Te laudi lngerii, binecuvdntate Doamne,slavi fie!

148

CATAVASIER

de Dumnezeu: $i acum... a NescAtoarei

Mireasi neispititd de nunti, de Dumnezeu Nlscitoare, care lntristarea Evei intru bucurie ai schimbat, liudimu-te credinciogii $i ne lnchintm fie, c[ ne-ai scos din blestemul cel de demult. $i acum roage-te, netncetat, cu totul liudatl Preasfdnti, ca se ne mdntuim noi.
Apoi BinecuvAntarile invierii (cauti la pag. 46) ecrenia mica gi se cite$te

Ipacoi
(Subasculttrtorul)

De lngereasci vedere sptrimdntflndu-secu mintea Mironositele, $i prin dumnezeiasca sculare luminindu-gi sufletele, Apostolilor griiau: Binevestili lntre neamuri Invierea Domnului, Cel ce impreun[-lucreazf, prin minuni gi ne dtrruie$tenoui mare mil6.
$i se canta indatA

Antifoanele
Antifonul I

C0nd sunt necejit, ca David strig lie, M0ntuitorul meu: Izbdve$tesufletul meu de limba vicleani. Fericiti este viafa pustnicilor, celor ce se tntraripeazf,cu dumnezeiesculdor.
Slavl,.. $i acum...

Prin Duhul Sfdnt se fin toate cele vlzute, impreuni cu cele nevdzute; cl lnsugi stipinitor fiind, este cu adeveratUnul din Treime.

I
CANTTRILEINVBRIIGLASUL5 ' Antifonul 2 L49

La muntri,suflete, sd ne ridicim; mergi acolo de unde vine ajutorul. Mdna Ta cea dreapttr,il.irtou.", 9i asuprtr-milntinzandu-se,de toatl lngellciunea se me pAzeasctr.
Slavl... $i acum...

Sfdntului Duh, teologhisind, si-I zicem: Tu e$ti Dumnezeu, viat6, iubire, lumini, minte; Tu esti bunAtate,Tu tmpf,rtrfegtiiq veci.
Antifonul 3

De cei ce mi-au zis mie: ln casaDomnului strintrem, de multi bucurie umpldndu-md,rugiciune lnalf. ce ln casalui David, cele infricogitoarese slvar$esc; acolo este foc, care arde tot gAndul cel ruginos.
Slavl... $i acum...

ln Sfintul Duh este vrednicia cea lncepetoare de viatl, din Care tot ce yiazl se lnsuflele$te, precum ln Tatdl, ca gi in Cuvantul.
Preotul: Si luAmaminte.lnplepciune! CanEretulcanta

Prochimenul Scoali-Te, Doamne, Dumnezeul meu,tnalte-se mana


Ta, cd 1g fmFlrifegti in veci.
De trei ori; a doua oare cu stihul: Merturisi-me-voi fie, Doamne,cu toate inima mea, spune-voitoate minunile Tale.

r50

CAT.AVASIER

Apoi cealaltaranduialAa Utreniei, precum s-a artrtatla pag. 49-53. Dupt Cdntareaa 6-a a Canonului (Catavasiilor), se cantl

Condacul
Podobie: Pe Cuvantul, Cel lmpreuni cu Tat ...

La iad Te-ai pogorit, Mdntuitorul meu, Si pofile zdrobindu-le, ca un Atotputernic, pe cei modi ca un Ziditor lmpreuni i-ai lnviat; Si boldul mortii, Hristoase, l-ai frint, si Adam din blestem a fost mdntuit, Iubitorule de oameni. Pentru aceasta, tofi ne rugdm fie: M6n_ tuiegte-ne pe noi, Doamne.
Apoi se citeste lndati

Icosul Auzind femeile graiurile ingerului, au lncetat tdnguirea, vesele ficindu-se gi, cutremurilndu-se,au vizut lnvierea. $i iat6, Hristos S-a apropiat de dinsele, zic0nd: <Bucurafi-vtr! lndrIzniti, Eu am biruit lumea gi pe cei legafi i-am slobozit. Deci, gribifi-vtr citre Ucenici, vestindu-le ce voi merge mai lnainte de voi tn Galileea, ca si propovlduiesc>. pentru aceasta, toti griim fie: Mtntuiegte-ne pe noi, Doamne.
Apoi celelalte ale Utreniei, ptecum s-a arltat la pag. 55. Dupi Lumindndele rinduite, se canta Laudele (Toati suflarea..), pe glasul al S-lea,punind stihirile dupd regula arAtatala pag.57.

.l

cANTARtr-E hIVIERtr GLASUL 5

151

La Laude Stihirile invierii


Stihiri Pe gase: Stih: Ca sa faca htre dtngii judecati scrisi; slava aceastaeste a tuturor cuvio$ilor Lui.

Doamne, pecetluiti fiind groapa de cei ftun de lege, ai iesit din morm6nt, precum Te-ai niscut din Ndscitoarea de Dumnezeu.N-au cunoscut cum Te-ai lntrupat lngerii Tf,i cei firl de trup. N-au simlit cAnd ai inviat osta$ii cei ce Te-au strljuit. CA amindoub au fost pecetluite pentru cei ce ispiteau; dar minunile s-au descoperit celor ce se inchintr cu credinti tainei. Di-ne noue, celor ce o lAudem, bucurie $i mare mil6.
Stih: Leudafi-L pe Domnul tntru sfinFr Lui, hudati-L pe El tntru tiria puterii Lui.

Doamne, lncuietorile cele ve$nice zdrobindu-le, $i legiturile rupindu-le, ai inviat din mormint, lisind giulgiurile Tale spre merturia adevtuateiingroptuii TaIe celei de trei zile. $i ai mers mai inainte in Galileea, Cel. ce ai fost strijuit in pegteri. Mare este mila Ta,F Mintuitorule cel necuPrins,miluie$te-ne pe noi.
Stihiri pe patru: Stih: Lnudati-L pe El lntru Puterile Lui, leudafi-L pe El dupi multimea slavei Lui.

Doamne, femeile au alergat la mormdnt sd Te vadl pe Tine, Hristoase, Cel ce ai pitimit pentru noi; si venind, au aflat un lnger gezdndpe piatra rf,sturnata;$i acela cetre ddnsele a greit, zicdnd: A inviat Domnul!

I i tA

152

CATAVASIER

Spunefi Ucenicilor ci a lnviat din mo4i Cel ce m6ntuiegte sufletele noastre.


Stih: LAudati-L pe El in glas de trambiti, leudati-L pe El tn psaltire h Si ahute.

Doamne, precum ai ieSit din mormdntul pecetluit, a$a ai intrat 9i la Ucenicii Tii, prin u;ile incuiate, aretandu-le lor patimile trupului, pe care le-ai primit, Mdntuitorule, indelung-rAbdand. Ca Cel ce egti din semanp lui David, rf,ni ai rdbdat, iar ca Fiu al lui Dumnezeu, lumea ai slobozit. Mare este mila Ta, Mdntuitorule cel necuprins, miluie$te-ne pe noi.
Alte stihiri, ale lui Anatolie: Stih: Ldudati-L pe El ln timpane 9i in hote, liudafi_L pe El tn strune ti ln organe.

Doamne,lmpi?ate al veacurilor Si Flctrtorule al tuturor, Cel ce pentru noi rdstignire gi ingropare cu trupul ai primit, ca pe noi pe toji din iad si ne sloboze$ti,Tu e$ti Dumnezeul nostru, afari de Tine pe altul nu gtim.
Stih: Laudati-L pe El ln chimvale bine-resunAtoare, liudali-I- pe El ln chimvale de strigare. Toata suflarea sl laude pe Dornnul.

Doamne, minunile Tale cele preastrdlucitecine le va spune? Sau cine va vesti tainele Tale cele infrico_ CI lntrup0ndu-Te pentru noi, precum lnsuti ai $Atoare? voit, tiria puterii Tale ai arAtat; cu Crucea Ta, t6lharu_ lui raiul ai deschis, gi cu ingroparea Ta, incuietorile iadului ai zdrobit, iar cu lnvierea Ta toate le_ai lmbog{fit, indurate, slavi tie.

CANTARTLEINVTBRII GLASUL s

153

Stih: Scoale-Te,Doamne, Dumnezeul meu, lnaltd-se mina Ta, nu uita pe siracii Tai pani h sfdrqit.

Mironositele femei, la mormdntul Tlu ajungdnd foarte de dimineafd, Te clutau sATe ungl cu miruri, pe Tine, Cuvdntul cel flr[ de moarte $i Dumnezeu; Si graiurile ingerului auzind, s-au tntors cu bucurie sd vesteascaApostolilor limurit, ci ai lnviat, Viata tuturor, si ai diruit lumii curf,fire gi mare mil6.
Stih: Lf,uda-Te-voi, Doamne, cu toate inima mea, spune-voi toate minunile Tale.

v E
f,

I
f

l I t ] 1 i B r

t
l
I

b
*
F

ShAjerii mormdntului Tiu, cel de Dumnezeuprimitor, citre iudei au zis: O, planul vostru cel cu minte detart6! lncercind si strdjuiJi pe Cel nemirginit, in zadar v-ati ostenit. Yrdnd sf, tiinuiti invierea Celui rf,stignit, deslusit o ati artrtat. O, adunareavoastri, cea cu minte desartf,! Pentru ce pltrnuifi sl ascundeti iar69i ceeace nu se ascunde?Ci mai degrab auziti de la noi 9i credeti adevdrul celor intamplate: lnger strdlucitor de lumini din cer cobordndu-se,piatra a rlsturnat; de a cirui frici eram cuprin$i, ca amorfifi; $i acela strigdnd Mironositelor celor neincrezetoare,a zis: Femeilor, nu pecetilor $i vedefi oare amo(irea strijerilor, dezlegarea de$ertarea iadului? Pentru ce cdutafi, ca pe un mort, pe Cel ce a surpat biruintraiadului 9i boldul modii l-a zdrobit? Ci mergdnd degrab, binevestiti Apostolilor invierea, fLrb. fricl strigdnd: Cu adevirat a inviat Domnul, Cel ce are mare mil6.

154

CATAVASIER

Slavl... Stihira de rdnd a Evangheliei (vezi mai departe). $i acum,.. a NAscatoarei de Dumnezeu, pe glasul Stihirii Evangheliei de rind: Preabinecuvdntatl egti, NiscAtoare de Dumnezeu Fecioarl...(cauti la pag. 59). Doxologia mare,troparul lnviind din mormint.., (cau6 la pag. 62), ecteniile 9i otpustul (la mtrnlstiri CeasulI $i apoi otpustul Utreniei).

LA SFANTA LITURGHIE
lnceputul, pin4 la Fericiri, precum s-a arltat la pag. 66 gi urmAtoarele.Dupi a doua ectenie mica, se canti Fericirile pe glasul al 5-lea (cautela pag. 70).

Stihirile Fericirilor
Fericigi cei nilostivi, cA aceia se vor milui,

Tdlharul pe Cruce, crezlind ln Dumnezeirea Ta, Ilristoase, Te-a mlrturisit flrd inconjur, din inimd 916ind: Pomene$te-me, Doamne, lntru impdrtrfia Ta!
Fericifi cei curafi cu inirna, ci aceia vor vedeape Dumenzeu.

Pe Cel ce pe lemnul Crucii a inflorit viati neamului nostru $i a uscat blestemul cel din lemn, ca pe M6ntuitorul gi Ficitorul, cu un glas si-L lludim.
Fericili flcltorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor cherna.

Cu moartea Ta, Hristoase, ai stricat putereamortii gi lnpreunf, ai sculat pe cei modi din veac, care Te laudA pe Tine, adeviratul Dumnezeu gi Mdntuitorul nostru.

CANTARILE iNVIERII GLASUL 5

155

F.ericifi cei prigonigi pentru dreptate, ctr a acelora este lmperefa cerur or.

La mormdntul Tiu, Hristoase, venind cinstitele femei, Te cf,utau pe Tine, Dltltorule de viattr, sf, Te unge cu mir; gi s-a aretat lor ingerul, gr[ind: A inviat Domnul.
Fericifi veti fi cilnd vl vor ocarl 9i va Yor prigoni gi Yor grei tot cuvdntul reu lmpotriva voastrA,minfindPentru Mine.

R[stignit ai fost, Hristoase,lntre doi 6lhari osindifi; unul hulindu-Te, dupi dreptate a fost osflndit; iar altul, mirturisindu-Te, in rai s-a sllblluit.
Bucurali-vl gi va veselifi, ca plata voastra multl esteln ceruri.

De ceata Apostolilor apropiindu-se cinstitele femei, au griit: Hristos a inviat! Ca Stip0nului si Ff,cdtorului sd ne inchinim Lui.
Slavl... a Treimii:

Treime nedespiditl, Unime atotlucrltoare $i atotputemic6, Pdrinte si Fiule si Duhule Sfinte, pe Tine Te lludim, adeviratul Dumnezeusi Mantuitorul nostru.
$i acum... a Niscltoarei de Dumnezeu:

Bucuri-te, biserica lui Dumnezeu cea lnsuflefte 9i u$e neumblatd.Bucur6-te, scaunnears $i ln chipul focului. Bucuri-te, Maici a lui Emanuel, a lui Hristos-Dumnezeul nostru.
$i cealalta randuiala a Sfintei Liturghii, precum s-a aritat la pag. 74 gi urmatoarele.

CANTARILE INVIERII GLASULUI AL 6-LEA


SATvTSATA sEARA LA VECERNIE
lnceputul, pdni la Doamne, strigat-am.., se face precum s-a aratat la pag. 9. Dupl ecteniamica, se cantA, pe glasul al 6-lea, Doamne,stri_ gat-am..., pdni la stihul Scoate din temniti sufletul meu... Ei apoi punem stihirile dup6 regula aretatala pag. 16.

Stihirile invierii
Stihiri pe zece: La Doamne, strigat-am...,glasul al 6_lea: Stih: Scoate din temnip sufletul meu, ca si laude numele Tlu.

iruinfd purtdnd, Hristoase, asupra iadului, pe Cruce Te-ai suit, ca pe cei ce gedeauin intunericul modii str-i inviezi impreund cu Tine, Cel ce egti intre modi slobod; Cel ce izvortrgti viafa din lumina Ta, Atotputernice Mdntuitorule, miluie$te-ne pe noi.

CANTARILE iNVIERII GLASUL 6

157

Stih: Pe mine mtr asteaptl dreplii, pana ce-mi vei r4spleti mie.

Asttrzi Hristos, moartea c6lc0nd, a lnyiat, precum a zis, 9i bucurie lumii a dlruit; ca tofi, glisuind cantarea, a$as[ zicem: Izvorule al vietii, Lumina cea neapropiata, Atotputernice M0ntuitorule, miluiegte-ne pe noi.
Stihiri pe oPt: Stih: Dintru adincuri am strigat catre Tine: Doamne, Doamne, auzi glasul meu.

De Tine, Doamne, Cel ce esti ln toatl zidirea, unde vom fugi noi picitogii? in cer? insufi locuiegti. in iad? Moartea ai zdrobit. intru addncurile mirii? Acolo este mana Ta, Stlpdne. La Tine scipim, inaintea Ta cLzdn,d, ne rug1m: Cel ce ai inviat din morti, miluiegte-nepe noi.
Alte stihiri, ale lui Anatolie: Stih: Fie urechile Tale luind-aninte la glasul rugiciunii mele.

ln Crucea Ta, Hristoase, ne laudam qi lnvierea Ta o cantem Si o slivim; ci Tu egti Dumnezeul nostru, afara de Tine pe altul nu $tim.
Stihiri pe gase: Stih: De Te vei uita la ftrrldelegi, Doamne,Doamne,cine va suferi? Cl la Tine este milostivirea.

Totdeauna binecuvdntind pe Domnul, liudim invierea Lui, cd ribddnd Crucea, cu moartea pe moarte a zdrobit.
Stih: Pentru numele Tf,u Te-am asteptat,Doamne; a$teptat-asufletul meu spre cuvintul Tau, neddjduit-a sufletul meu ln Domnul.

Slavi puterii Tale, Doamne, cA ai zdrobit pe cel ce avea stepania mo(ii; lnnoitu-ne-ai pe noi prin Crucea Ta, dlruindu-ne viafl $i nestriciciune.

158

CATAVASIER

Stih: Din straja diminefii peni h noapte, din straja diminelii s6 nldijduiasci Israel spre Domnul.

lngroparea Ta, Doamne, legtrturile iadului zdrobindu-le, le-a rupt. lnvierea cea din modi lumea a luminat, Doamne,slavi Jie.
Slavd.-.a sfintului,din Minei (daci are). $i acum...,a Niscitoarei de Dumnezeu (Dogmatica)

Cine nu te va ferici, Preasfintl Fecioari? Sau cine nu va ltruda preacuratl na$terea ta? CE Fiul UnulNiscut, Cel ce a strilucit fir6 de ani din Tattrl, Acelagi din tine, cea curati, a ie$it, in chip de negriit lntrupindu-Se; din fire Dumnezeufiind Si cu firea om f[cindu-Se pentru noi, nu ln doui feJefiind despirfit, ci ln doul firi neamestecat fiind cunoscut.Pe Acela roagA-L, curati cu totul fericite, si se miluiasctr sufletele noastre.
Vohod, LuminI tnA... (cauta la pag. 19), Prochimenul zilei (cauti la pag. 20), ectenia intreita,Invrednice$te-ne, Doamne...(cautf,la pag. 22), ecteniacererilor qi apoi

Stihirile Stihoavnei lnvierea Ta, Hristoase Mdntuitorule, ingerii o laudi ln ceruri,qi pe noi pe pimdnt ne invrednicegte cu inimi curate sATe slf,vim.
Sti-h:Domnul a lnparaft, tntru podoabi S-a irnbricat; lmbrecatuS-a Domnul intru putere $i S-a lncins.

Porfile cele de aramd zdrobindu-le gi lncuietorile iadului sfirdmindu-le, ca un Dumnezeu atotputernic, neamul omenesccel c[zut l-ai inviat. Pentru aceasta,$i

I
t

CANTARILE INVIERII GLASUL 6

159

t I r
I

noi cu un glas grlim: Cel ce ai lnviat din mo4i, Doamne, slavi fie!
Stih: Pentru cl a tntirit lumea care nu se va cltrtina.

I I
$

I r
D

I I
l,

Din striciciunea cea de demult, vrind Hristos sa ne lndrepteze, pe Cruce s-a pironit 9i in groapd a fost pus. Pe Care mironosifele femei cu lacrimi clutdndu-L, pltngdnd, graiau: Vai noul, Mdntuitorul tuturor, cum ai primit sl Te sllf,sluie$ti in groapf,? Iar voind sf, Te sil6$luiesti, cum ai fost furat? Cum ai fost mutat? $i ce loc a ascuns trupul Tlu cel de viati purtitor? Ci, S6pene, precum ai flgdduit, arata-Te noui gi ff, si lnceteze de la noi tinguirea cea cu lacrimi- Dar pldngdnd ele, lngerul citre ddnselea grf,it: IncetAndvoi plangerea, spunetri Apostolilor cd a lnviat Domnul, dAruind lumii curtrtire $i mare mili.
Stih: CaseiTale se cuvine sfintenie, Doamne' lntru lungime de zile.

Ristignindu-Te, precum ai voit, Hristoase, 9i moartea cu lngroparea Ta pridind, a treia zi ai inviat lntru slave, ca un Dumnezeu, df,ruind lumii viai6 flrl de sfdrsit si mare mile.
Slavl... a sfintului, din Minei (daci are). $i acum... a Nlscltoarei de Dumnezeu,din Octoih, cea de la glasul pe care s-a cantat Slalra...a sfintului- Daci Slavi... s-a cantatpe glasul al 6-lea, sau dace sfantul nu are Slav6..., se canta a Nascatoareide Dumnezeu,din Octoih, glasul al 6-lea:

Flcitorul gi izbivitorul meu, Hristos Domnul, din pdntecele t6u ie$ind, Preacuratl, intru mine imbricindu-Se, din blestemul cel dintdi pe Adam l-a slobozit. Pentru aceastafie, Preacuratl, ca Maicii lui Dumnezeu

160

CATAVASIER

gi Fecioarei cu adevArat,gr6im neincetat, ca ingerul: Bucuri-te! Bucur6-te, Stipdni, folositoarea gi acoperlmintul gi mintuirea sufletelor noastre!
Acum libereazl... (cautala pag. 24), Sfirte Dumnezeule,.. , Apoi: 9i celelalte; iar dupi TatAl nostru... se cante

Troparul invierii Puterile ingeregti la mormZlntul Tdu li strijerii au amo{it; gi sta Maria la mormint, ctrutdnd preacuratul JAU trup. Prldat-ai iadul, nefiind ispitit de dinsul. Intdmpinat-ai pe Fecioara, dIruind via16, Cel ce ai lnviat din mo4i, Doamne, slavi fie!
Slavd..., troparul sfintului zilei, din Minei; $i acum... al Nescitoarei de Dumnezeu,din Octoih, cel de la glasul roparului sf?n_ tului. Daci troparul sfintului a fost pe glasul al 6lea, se cinttr

Troparul Nlscitoarei de Dumnezeu C el ce pe cea binecuvdntati ai numit-o Maici a Ta, venit-ai la patim6, prin hoterare de bunevoie gi strilucind pe Cruce, vrind s6 cauJi pe Adam, ai grfuit lngerilor: Bucurafi-vi lmpreuni cu Mine, ctr s-a aflat drahma cea pierduti. Cel ce pe toate cu infelepciune le-ai rdnduit, slavi fie!
Apoi otpustul (vezi la pag. 26).

r
I t
I

cAr.trARLE iNvrBRtr GLASUL6

161

DUMINICA DIMINEATA LA UTRENIE


inceputul, pind la Dumnezeu este Domnul..., precum s-a arAtatla pag. 32- Dupf, ectenia mare, se canta Dumnezeu este Domnul... pe glasul al 6-1eagi troparele, precum s-au zis seata, la Vecemie. Apoi prima Catismd (la minastiri), ectenia mica gi se cinti

SedelneleInvierii
Sedelnele de dupi prima Catisma (ectenie micb)

I
t
f

ormantul deschis fiind Si iadul tdnguindu-se' Maria a strigat cetre Apostolii cei ascun$i: Ie$iti, lucritorii viei, propoviduifi vestea invierii; lnviat-a Domnul, ddnd lumii mare mild.
Slavi...

D oamne, inaintea mormdntului Tiu stitea Maria Magdalena gi pldngea; si crezdndu-Tepe Tine grAdinar, zicea: Unde ai ascunspe Viata cea ve$nicd?Unde ai pus pe Cel de pe scaunulheruvimilor? Ci cei ce-L strijuiau pe El, de frici au amo(it. Sau pe Domnul meu dati-mi-L mie, sau cu mine greid: Cel ce ai fost lntre modi gi pe morti i-ai tnviat, slavi fie!
$i acum...a Niscltoarei de Dumnezeu:

Vestit-a mai dinainte Ghedeonzimislirea si tAlcuit-a David na$terea ta, Niscitoare de Dumnezeu: cA S-a pogorit ca o roui pestelnni Cuvdntul ln pintecele tdu 9i ai odrislit firi snmdnfd,pimdntule sfinte, pe Mintuirea lumii, pe Hristos Dumnezeul nostru, ceea ce e$ti phne de daruri.
Ectenia mica Ga ministiri se citeqte a doua Catismi) apoi:

I I - Catavlsier

162

CATAVASIER Sedelnele de dupd a doua CatismA (ectenie mici)

Viafa in mormant zicea gi pecetea peste piatrf, era pustr. Ca pe un lmptrrat adormit strdjuiau ostagii pe Hristos; 9i pe vrijmaSii Sli cu orbire lovindu-i, a lnviat Domnul.
Slavl...

lnchipuit-a de mai lnainte Ionb ingroparea Ta, iar Simeon a tilcuit scularea cea dumnezeiascl, nemuritorule Doamne; cA Te-ai pogorat ca un mort ln groapd, Cel ce ai zdrobit po4ile iadului; dar ai lnviat ftri striclciune, ca un Stlpan, spre mantuirea lumii, Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce ai luminat pe cei din fafunsdg.
$i acum... a Nescitoarei de Durnnezeu:

Nlscltoare de Dumnezeu Fecioartr, roagi pe Fiul tlu, pe Cel ce s-a pironit de voie pe Cruce 9i a lnviat din mo{i, pe Hristos Dumnezeul nostru, str mintuiasci sufletele noastre.
Apoi BinecuvintarileInvierii (caug la pag. 46), cctenia mica Si se citeste

Ipacoi
(Subascultdtorul)

Cu moartea Ta cea de voie 9i de viafi fdcltoare, Hristoase, po4ile iadului sfirimdndu-le, ca un Dumnezeu,ne-ai deschisnoua raiul cel de demult, 9i inviind din morfi, ai izbivit din striclciune viata noastre.

t
l

CANTARILE iNVIERII GLASUL 6

163

Si se cantl indate
E

Antifoanele
Antifonul I

La cer ochii mei ridic, citre Tine, Cuv0ntule: Milostive5te-Te spre mine, ca sl viez lie. Miluie$te-ne pe noi, deflimafii, fdcdndu-nevase de bunl treabf, fie, Cuv0ntule.
Slavf,... $i acun...

tn sufle ridicf sus ll

Sfantul Duh este tnceputul a toatf, mdntuirea: de spre cineva Acesta, dupi vrednicie, cur0nd ll din cele de pe pimAnt, il tntraripeazd,1l cre$te$i a$azf,.
Antifonul 2

De n-ar fi fost Domnul lntru noi, nimeneadin noi n-ar fi putut sta impotriva vrSjmagului; ca cei ce biruiesc, de aici se inalfe. Cu dinfii lor si nu fie apucat sufletul meu, ca o pasere, Cuvdntule. Vai mie! Cum mi voi izbivi de vrijmagi, iubitor de plcarc fiind?
Slavr... $i acum...

Prin Duhul Sfint este indumnezeireatuturor, bun6voirea, tnfelegerea, pacea $i bihecuvdntarea;cA intocmai lucritor este cu Tatil si cu Cuv0ntul.
Antifonul 3

Cei ce nidijduiesc ln Domnul, pentnr vrijmagi sunt tnfrico$f,tori $i tuturor minunafi, cA sus privesc.
t

t64

CATAVASIER

Intru flrtrdelegi mAinile sale nu-si tinde ceata drepfilor, ajutAtor avindu-Te pe Tine, M0ntuitorule.
Slav4... $i acum...

Prin Sf8ntulDuh estestipinia pestetoate,Ciruia se tnchini ogtile cele de sus,cu toatf, suflareacelor de jos.
Preotul: Sd lulm aminte! lnfelepciune! Cantarefulcantl

Prochimenul puterea Ta gi vino, ca se ne manDoamne, degteaptb tuieStipe noi (ps. ze,2).


De trei ori: a doua oari cu stihul: Cel ce pagti pe Israel, ia arninte (ps. 79, l). Apoi cealalti rdnduiali a Utrenici, precum s-a arLtatla pag. 49-53. DupiLCantareaa 6-a a Canonului (Catavasiilor), se cantA

Condacul
Podobie: Plinind rdnduiala...

Cu palma cea incepetoarede viafd, inviind pe toti cei din tainifele cele mai intunecoase,Dititorul de viat6, Hristos-Dumnezeu, lnviere a dlruit frlmtntlturii omene$ti; cl este Mdntuitor tuturor, lnviere Si viati li Dumnezeua toatei
Apoi lndatl se citeste

Icosul Crucea gi lngroparea Ta, Dititorule de viafi, o liudtrm credinciogii gi o cinstim; cd iadul ai legat, Nemuritorule, ca un Dumnezeuatotputernic, 9i pe morfi

CANTARILE INVIERII GLASUL 6

165

irnpreuni i-ai inviat, Si po4ile iadului le-ai sfirtmat, si puterea morfii ai zdrobit, ca un Dumnezeu. Pentru aceasta,plmintenii cu dragosteTe slavim pe Tine, Cel ce ai inviat 9i ai surpat puterea vrejma$ului celui atotpierzitor, $i ai lnviat pe toti cei ce au crezut lntru Tine, $i lumea o ai m0ntuit de sdgefile garpelui 9i, ca Cel unul puternic, de ln$eleciunea vrljma$ului ne-ai izbivit pe noi. Pentru aceasta,liudlm cu dreapti credintf, lnvierea Ta, prin care ne-ai mintuit pe noi, ca un Duilrnezeu a toate.
Apoi cealalti rdnduiali a Utreniei, precum s-a arAtat la pag. 55. Dupi Lumindndele rdnduite, se canta Laudele pe glasul al 6-lea, punind stihirile dupd regula aratatala pag. 57.

La Laude Stihirile lnvierii


Stihiri Pe gase: Stih: Ca str faci lntre dingii judecatl scrisl; slava aceasta este a tuturor cuviogilor Lui.

Crucea Ta, Doamne, viat| $i tnviere Poporului TAU este; $i intru ddnsa nddljduind, pe Tine, Dumnezeul nostru, Cel ce ai lnviat, Te lludim; miluie$te-ne pe noi.
Sfih: Leudati pe Domnul lntru sfinfii Lui, ldudali-L pe El lntru taria puterii Lui.

irgtop*"u Ta, Stdpine, raiul a deschis neamului omenesc; Si din striciciune izbtrvindu-ne, Pe Tine, Dumnezeul nostru, Cel ce ai inviat, Te liudtrm; mipe noi. luiegte-ne

r66

CATAVASIER

Stihiri pe patru: r.ludafi-L pe El lntru puterile Lui, liudali-L _Stih: mulfimea slavei Lui. pe El dupi

Cu Tatf,l 9i cu Duhul pe Hristos s6-L liuddm, pe Cel ce a lnviat din mo{i, 9i cdtre Ddnsul si grtrim: Tu egti viafa qi lnvierea noasfe; miluiegte-ne pe noi.
Stih: Liudafi-L pe El in glas de trambife, ltudafi-L pe El tn psalrire ln aleuta. fi

A treia zi ai lnviat din groapi, Hristoase, precum este scris, gi lmpreuni ai sculat pe strbmo$ul nostru. Pentru aceastaTe 9i slivegte neamul omenesc si laud6 invierea Ta.
Alte stihiri, ale lui Anatolie: Stih-' Leudaii-L pe EI tn timpane Si ln hore, liudali-L strune Si ln organe. pe El tn

Doamne, mare gi tnfricogitoare este taina lnvierii Tale; cI agaai iegit din mormdnt, ca un mire din cdmar6, cu moarteape moarte zdrobind, ca pe Adam s6-l minfuiegti. Pentru aceasta,in ceruri tngerii ddntruiescgi pe pimdnt oamenii sllvesc bund-milostivirea Ta ce s-a ftrcut spre noi, Iubitorule de oameni.
Stih: Laudatri-Lpe El in chimvale bine-risunitoare, ltudafi-L pe El ln chinvale de strigare. Toati suflarea sl laude pe Domnul.

O, cilc{torilor de lege iudei, unde sunt pecefile gi arginlii pe ciue i-ati dat ostagilor?Nu s-a furat Vistieria, ci a inviat ca un putemic; ci voi lngivl v-afi ru$inat, lepiddndu-vl de Hristos, Domnul slavei, Cel ce a pltimit gi S-a ingropat 9i a tnviat din morfi. Acestuia s6 ne lnchinim.

CANTARILE INVIERU GLASUL 6

167

Stih: Scoale-Te,Doamne, Dumnezeul meu, lnaltl-se mina Ta, nu uita pe siracii Tii pnni ln sfirsit.

M ormantul pecetluit fiind, cum vi s-a furat, iudeilor, care atri agezatstrljeri $i semne ati Pus? U$ile incuiate fiind, a iegit imptrratul. Sau ca pe un mort Puneti-L de fafi, sau ca unui Durnnezeu lnchinafi-v[ cu noi, cantdnd: Slavi Crucii Tale, Doamne, si lnvierii Tale!
Stih: Lluda-Te-voi, Doamne, cu toate inima mea, spune-voi toate minunile Tale.

La mormintul Tiu cel primitor de viattr au ajuns mironosifele femei tinguindu-se, Doamne; si miruri purtdnd, trupul Tdu cel prcacurat il cdutau se-l unge. Dar au aflat inger purtitor de lumini, Pe piatrA $ezand$i cf,tre dinsele griind: Pentru ce plingefi pe Cel ce a izvorit din coastl viafa lumii? Ce ciutati ln mormint, ca pe un mort, pe Cel flri de moarte? Ci mai degrabi, alergOnd, vestiii Ucenicilor Lui bucuria cea a toat[ lumea, a miritei Lui lnvieri; lntru care luminindu-ne si curefre Si mare milipe noi, Mintuitorule, dd'ruie$te-ne
Slavi...Stihira de rind a Evangheliei (vezi mai departe). $i acun... a Nascatoarei de Dumnezeu, pe glasul Stihirei Evangheliei de rdnd: PreabinecuvintatA egti, Ntucetoare de Dumnezeu Fecioari..(caula la pag. 59). Apoi Doxologia mare, troparul lnviat-ai din mormAnt... (cautd la pag. 61), ecteniile$i otpustul(la manistiri inainte de otpustse cite$te si CeasulI).

r68

CATAVAS IER

LA SFANTA LITURGHIE
inceputul, pdntrla Fericiri, precums-a aratatla pag. 66. Dupi a doua ecteniemica, se cAnti Fericirile (cauti la pag. 70) pe glasul al 6Jea:

Stihirile Fericirilor
Fericiti cei milostivi, ca aceia vor fi miluiti.

Pomenegte-m6, Dumnezeule, Mdntuitorul meu, cdnd vei veni tntru impfultia Ta, $i me mantuie$te,ca un singur Iubitor de oameni.
Fericili cei curati cu inirna, ci aceia vor vedea pe Dumnezeu. l

Pe Adam cel ce a fost amtrgitprin lemn, tot prin lemnul Crucii l-ai mdntuit, ca gi pe tilharul cel ce strigi: Pomenepte-m6, Doamne, intru implrltia Ta.
Fericili fictrtorii de pace, ctr.aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.

Porfile gi lncuietorile iadului zdrobindu-le, DAt6torule de viald, M0ntuitorule, ai inviat pe tofi cei ce cdntau: Slavl sculirii Tale.
Fericifi cei prigonili pentnr dreptate, c[ a acelora este lmpAreda cerurilor.

Pomenegte-m6,Cel ce moartea ai prddat cu lngropareaTa, gi cu invierea Ta toate de bucurie le-ai umplut, ca un indurat.
Fedcifi veti fi cand vA vor oced $i ve vor prigoni 9i vor spune tot cuvantul rlu lmpotriva voastre, mintind pentru Mine.

Mironosilele la morm0nt venind, au auzit pe tnger griind: Hristos a lnviat, lumin0nd toate.

CANTARTLBINVIERII GLASUL 6

169

Bucurati-vl gi vl veseliti, ci plata Yoastramultl este tn ceruri.

Pe Cel ce S-a pironit pe lemnul Crucii si lumea din lngellciune a izblvlt, cu un Slas totri pe Hristos sf,-L l[udim.
Slavi..., a Treimii:

Pe Tatll 9i pe Fiul qi pe Duhul Sfdnt sl-L slbvim, griind: Treime Sfante, mantuie$tesufletele noastre.
$i acum.., a Nascatoareide Dumnezeu:

Ceeace, ln chip de negriit, ln cele de apoi, ai zlmislit si ai nascut pe Ziditorul tbu, Fecioari, miluiegte pe cei ce te marescpe tine.
Apoi cealaltd rinduiali a Sfintei Liturghii, pag. 74 qi urmitoarele. precum s-a aratat la

. . _ . - . . _ __ . .-

INVIE RII GLASULUI AL 7-LEA


SAIT4SATA SEARA LA VECERNIE
lnceputul pini la Doamne, strigat-am..., ptecum s-a aratat la pag. 9. Dupe ecteniamica. se cinti, pe glasul al'l-lea: Doamne strigat-am...,pandla stihul Scoatedin temnife sufletul meu..9i apoi se pun stihirilc duperegula arAtatila pag. 16.

CANTAzuIn

Stihirile invierii
Stihiri pe zece: La Doamne, strigat-am..,,glasul al 7-lea: . Stih: Scoatedin temnifa sufletul meu, ca si laude numele Tiu.

\ /eniti strne bucurlm de Domnul, Cel ce a sflrAmat Y puterea modii gi a luminat neamul omenesc, cu cei ftrri de trup grdind: Ziditorule 9i Mintuitorul nostru, slavi fie.
Stih: Pe mine ml agteaptA drepfii, pani ce-mi vei rtspllti mie.

Cruce gi ingropare ai ribdat, Mdntuitorule, pentru noi; dar cu moartea, ca un Dumnezeu, pe moarte ai

CANTARILE iNVIERII GLASUL 7

l7l

omordt. Pentru aceasta,ne inchinim invierii Tale celei de a troia zi. Doamne, slavi Jie!
Stihiri Pe oPt: Stih: Dintru addncuri am strigat catle Tine: Doamne, Doamne, auzi glasul meu.

Apostolii, vbzind scularea Ziditorului, s-au mirat' grdind lauda ingereascl: Aceasta este slava Bisericii' aceastaeste bogefia lmpirifiei. Cel ce ai pitimit pentru noi, Doamne, slavl fie!
Alte stihiri, a1elui Anatolie: Stih: Fie urechile Tale luind-aminte la glasul ruglciunii mele'

t
t

De ai si fost prins, Hristoase, de birbatii cei f6ra de lege, dar Tu e$ti Dumnezeul meu $i nu me ru$inez. Bitut ai fost pe spate,dar nu me lepld; pe Cruce ai fost pironit $i nu tfinuiesc. intru scularea Ta mf, laud, cd moartea Ta este viata mea. Atotputernice Si de oameni Iubitorule, Doatnne, slavl fie.
Stihiri Pe gase: . Stih: De Te vei uita la firidelegi, Doamne,Doamne,cine va suferi? Cd la Tine este milostivirea.

I
l
I
I E

Proorocia lui David tmplinind-o Hristos, merirea Sa ln Sion o a descoperitUcenicilor, liudat aritindu-Se pe Sine si sldvit pururea cu Tat6l $i cu Duhul Sfdnt. Mai lntdi adicl neintruPat ca un Cuvant, iar mai pe uflni pentru noi intrupat, $i omorat ca un om, si inviat cu putere, ca un iubitor de oameni.

172

CATAVASIER

Stih: Pentru numele Ttru Te-am a$teptat,Doamne; a$teptat-a sufletul meu spre cuvdntul Tau, nedajduit-a sufletul meu ln Domnul,

Pogoritu-Te-ai ln iad, Hristoase, precum ai voit, pridat-ai moartea ca un Dumnezeugi Stdpdn,gi ai inviat afreia zi,lmpreuni lnviind pe Adam din legtrturile iadului 9i din striceciune, pe cel ce greia: Slav[ invierii Tale, Unule, Iubitorule de oameni.
Stih: Din sfiaja dimine$ii 9i pinA in noapte, din straja diminetii si nidijduiascf, Israel spre Domnul. + -

rn groapdai fost pus, ca gi cum ai fi dormit, Doamne, gi ai inviat a treia zi ca un puternic, lntru ttrrie, impreunl inviind pe Adam din striciciunea mo4ii, ca un Atotputernic.
Slavi... a sfintului, din Minei (dact are). $i acum..., a Niscetoarei de Dumnezeu (Dogmatica).

Maic[ te-ai cunoscut mai presus de fire, Niscitoare de Dumnezeu, dar ai rlmas fecioari, mai presus de cuvint qi de cuget. $i minunea nagterii tale o a tdlcui nu poate limba; cA neobignuitl fiind zimislirea, curattr, necuprins de minte este chipul nagterii. Ci unde vrea Dumnezeu, se biruie$te rdnduiala firii. Pentru aceasta, pe tine gtiindu-te tofi Maici a lui Dumnezeu, ne rug6m tie cu osirdie: Roagtr-te sd se mintuiasci sufletele noastre.
Vohod, Luminl linl... (cauti la pag. l9), Prochimenul zilei (cautl la pag. 20), ecteniaintreita, lnvrednicegte-neDoamne...(cautf,la pag.22), ecteniacererilorgi apoi

CANTARILE iNVIERII GLASUL 7

173

Stihirile Stihoavnei inviat-ai din mormdnt, Mdntuitorul lumii, 9i lmpreune ai sculat pe o:rmeni cu trupul Tiu. Doamne, slavtr lie!
Stih: Domnul a lmpAraFt, intru podoabA S-a lmbracat; lmbracatu-S-a Domnul lntru Putere 9i S-a lncins.

t
I

Veniti sl ne lnchintrmCelui ce a lnviat din mo4i si a luminat toate;ce din tirania iadului ne-aslobozitpe noi, prin scularea Sa cea de a treia zi, diruindu-ne viaftr $i maremila.
Stih: Pentru cA a htefit lumea care nu se va cletina.
I

Pogorindu-Te ln iad, Hristoase,moartea ai prf,dat, 9i a treia zi lnviind, impreuni ne-ai inviat pe noi' cei ce slivim scularea Ta cea atotputernici, Doamne, Iubitorule de oameni.
Stih: Casei Tale se cuvine sfintrenie,Doamne, tntru lungime de zile.

infrico$itor Te-ai aritat, Doamne, ln mormdnt zlcdnd, ca $i cum ai fi fost dormind; dar tnviind a treia zi ca un Puternic, impreuni ai inviat pe Adam, cel ce greia: Slavi invierii Tale, Unule, Iubitorule de oameni..
Slavi... a sfdntului, din Minei (dacl are). $i acum... a Niscetoarei de Dumnezeu,din Octoih, cea a glasului de la Slava... a sfintului. Cind Slavl... e pe glasul al 7-lea si cind sfindin tul nu are Slavi... ln Minei, se canta a Nascatoareide Dumnezeu, glasul pe al 7-lea: Octoih,

teu, Stepena,tofi plmintenii Sub acoperf,m:intul scipind, striglm tie: Nf,scitoare de Dumnezeu,n6-

174

CATAVASIER

dejdeanoastri, izbive$te-nepe noi de gregelilecele firl de numir $i miluie$te sufletelenoastre.


- _ApoiAcum libereazl... (cautf,la gag. 24), Sfinte Dumnezeule...9i celelalte, iar dupi Tat6l nostru..., se cbnTa

lui raiul; pldngerea mironositelor o ai schimbat gi Apostolilor a propovIdui le-ai poruncit, c6 ai inviat, Ilristoase Dumnezeule,diruind lumii mare mili.
_,, ll_u"A.... .troparul stdntrrlui zilei, din Minei; gi acum... al Nascaroarel de Lrumnezcudin Octojh, cel de la glasultroparuluisfin_ tului. Dacatroparul sfanlutuie pe glasul al 7-1"":;;;'a;#

Troparullnvierii Zdrobit-ai cu CruceaTa moartea,deschis-ai tAlharu_

Troparul Ndscitoarei de Dumnezeu Ca ceea ce e$ti vistieria invierii noastre, pe cei ce nidijduiesc in tine, Prealiudati, scoate-i din prlpastie Si din addncul gregelilor; ca tu, niscdnd Mintuirea, pe cei vinovafi de pdcat i-ai mdntuit; ceeace mai inainte de na$tereai fost fecioarl, 9i ln nagtere fecioarI, qi dupi na$tereai rAmastot fecioartr.
Apoi otpustul (cautt la pag. 26).

DUMINICA DIMINEATA LA UTRENIE


lnc-eputul,pani la Dumnezeueste Domnul..., ptecum s-a arAtat p?C. 32. DupA ectenia mare, se cinta Durnneze; este Domnul... la pe precum s-au zis searata Vecernie. Apoi gli:f:1.7-tT ji ,r9p1..1":. prrmaLdtrsma' (la manasfiri). ecrenia mica $i se cantA

cANTARtr.E iNVIERtr GLASUL 7

175

SedelneleInvierii
Sedelnelede dupi prima Catismf,(ecteniemicb)

iafa ln mormant zAcea$i peceteapestepiaf6 era V pusa; ca pe un imptuat adormit osta$ii strdjuiau pe Hristos gi ingerii il sliveau ca pe un Dumnezeuf6rf, ie moarte. Iar femeile grliau: inviat-a Domnul, d6nd lumii mare milf,.
Slavd...

Cel ce cu lngroparea Ta cea de trei zile ai pridat moartea gi pe omul cel pierdut, cu scularea Ta cea puftetoare de viati l-ai lnviat, HristoaseDumnezeule,ca pe un iubitor de oameni, slavl Jie!
$i acum..., a Nascatoareide Dumnezeu:

Pe Hristos-Dumnezeu,Cel ce S-a rlstignit Pentrunoi Si a lnviat 9i a zdrobit putereamorfii, nelncetat roag[-L, de Dumnezeu Nescltoare Fecioartr, si mintuiasci sufletele noastre.
S e citegte a doua Catisml (la m6nestiri), apoi ectenia mica $i se cant6

Sedelnelede dupf, a doua Catismi (ecteniemice)

Pecetluit fiind mormdntul, Viatri din groapd ai resarit, Hristoase Dumnezeule; si utile fiind incuiate, inaintea Ucenicilor ai stat, invierea tuturor, duh drept printr-ingii lnnoindu-ne nou[, dupAmare mila Ta.
Slavl...

La mormdnt au alergat femeile, cu lacrimi mir purtdnd si ostasii strljulndu-Te pe Tine, lmpiratul

L76

CATAVASIER

tuturor, griiau lntre ele: Cine va prlvili noul piatra? lnviat-a lngerul Sfatului celui Mare, cilcind moartea; Atotputernice Doamne, slavi lie!
$i acum...,a NAscitoarei de Dumnezeu:

Bucur6-te, ceeace esti ptne de daruri, Nlscitoare de DumnezeuFecioari, limanul gi ocrotirea neamului omenesc, ce din tine S-a lntrupat Izbf,vitorul lumii; cl sin: gurd e$ti Maici gi Fecioari, pururea binecuv6ntati 9i preasliviti. Roagl-te lui Hristos-Durlnezeu se dlruiasci pace la toatl lumea.
Apoi Binecuv6.ntarile invierii (cautA la pag. 46), ccreni.r niex si se citeste

Ipacoi
(Subasculttrtorul)

Cel ce ai luat chipul nostru Si ai ribdat Crucea trupe$te, mdntuiegte-ml cu lnvierea Ta, Hristoase Dumnezeule,ca un iubitor de oameni.
$i indatA se cdnta

Antifoanele

Robia sionului din1l[:"r::t" ai rntors;ei pe mine,


Mintuitorule, m}viazl, scotandu-mddin robia patimii. Cel ce seaminf, in austru rele pitimiri, posturi cu lacrimi, acesta va secera snopii de bucurie ai hranei celei de viafi vegnici.

CANTARLE INVIERII GLASUL 7

177

Slava...$i acurn...

in Sfdntul Duh esteizvorul dumnezeie$tilorvistierii, intelegerea, frica; Aceluia din care este intrelepciunea, se cuvine laudA,slav6,cinste Si putere. .,.:, :..
Antifonuf 2

-r::r.psi'-41' zidi Domnul casa sufletului, ln zadar ne-am osteni; ci fdri de Dnnsul, nici lucrare, nici cuvAntnu se sdvdr$e$te. Ca o roadd a pintecelui, sfintii, prin migcareaDuhului, odrislesc dogme pirintegti ale mogtenirii fiesti.
Slavf,... $i acum..-

." Prin Duhul Sf0nt toate lmpreuni isi au fiinta; ce mai tnainte de toate este Dumnezeu, Stapdnie a tuturor,

Cei ce setShr de Domnul, ciile vietii aflind, acrifirgi pururea vor fi fericiti cu marire neveqtejiti. imprejurul mesei tale, ca ni$te odrasle vizdnd pe fiii tii, bucurf,-te $i te Yesele$te,incepltorule al turmei, .. i'ir ,r pe ace$tia lui Hristos. aducdndu-i
fl

In Duhril Sfant este adanc de daruri, bogltie de slavd, addncmare de judec[ti; cA intocmai slivit $i cinstit este cu Tatil $i cu Fiul.
Preotul: SA luim aminte. infelepciune!

r; .gS-!,

'i

-rj:J r*l$(i'

SS:,illrl

t78
Cintdretul cinti

CATAVASIER

Prochimenul Scoal6-Te,Doamne Dumnezeul meu, lnallb-se mana Ta, nu uita pe sdraciiTii pdni in sfdrgit(ps.9,32).
De trei ori; a doua oari cu stihul: Ltruda-Te-voi, Doamne, cu toate inima mea, spune-voi toate minunile Tale (ps. 9, t). Apoi cealaltdrdnduiald a Utreniei, precum s-a aratatla pag. 49-53. (saua Catavasiilor), Dupd CAntarea a $asea a Canoanelor se cdntd

Condacul
podobie: Nu mai pAze$te lnci sabia,..

IW va mai putea lncd stdpdnia modii cu puterea se tini pe oameni, ci Hristos S-a pogordt, sflrimind 9i stricdnd puterile ei. Legat este iadul. Proorocii cu un glas se bucur4,zicdnd celor ce erau in credinti: Sosit-a Mintuitorul. Ieqili, credinciogilor, la lnviere.
Si indatA se citegte

Icosul Tremurat-au jos cele de dedesubt astlzi, iadul gi moartea, de Unul din Treime; pimdntul s-a cutremurat, iar portarii iadului, vdzdndu-Te, s-au spiimdntat; iar zidhea toatd, cu proorocii bucurdndu-se, cintd fie cantare de biruinti, Izbivitorului nostru Dumnezeu, Celui ce ai d,ezlegatacum puterea mortii. Sd glisuim cltre Adam gi celor din Adam: Hristos pe acesta l-a adus iarlgi in rail iegiti, credinciogilor, la inviere.

CANTARILB iNVIERtr GLASUL 7

t79

Apoi cealaltl rindiriall a Utredei, Precum s-a aratat la pag. 55. Dupd LuminAndeie rAnduite se canti Laudele (Toati suflarea..J Pe la pag. 57. glasul al 7-1ea,punind stihirile dupi re Eula arAtuth

La Laude Stihirile invierii


Stihiri Pe gase: Stih: Ca sA facl irtre ddngii judecati scrisd; slaYa aceastaeste a tuturor cuviogilor Lui.

lnviat-a Hristos din morli, dezlegdnd leglturile morfii. Bineveste$te,pimdntule, bucurie mare! Liudati ceruri mirirea lui Dumnezeu.
Sdh: Leudafi pe Dornnul lntru sfinlii Lui, laudati-L pe El lntru teria puterii Lui.

sI ne inchinim Sfantului invierea lui Hristos vLzdnd,, Domnului Iisus, Celui singur firl de plcat.
Stihiri Pe Patru: Stih: Liudati-L pe El intru puterile Lui, laudaii-L pe El dupl multimea slavei Lui.

invierii lui Hristos inchindndu-ne nu incetdm; cf, lnsu$i ne-a mtntuit pe noi de flrldelegile noastre. Sfdnt e Domnul Iisus, Cel ce a ariltat lnvierea.
. Srih: Laudatri-Lpe El in glas de trimbifi, liudatri-L pe El ln psaltire si itr alautA.

Ce vom da in schimb Domnului, pentru toate cate ne-a dat nou6? Ci pentru noi Dumnezeu este intre oameni; pentru firea cea stricata, Cuvdntul trup S-a flcut si S-a sdlisluit intre noi; pentru cei nemullumitori, Fic6torul de bine; pentru cei robiti, Mdntuitorul; pentru

180

CATAVASIER

cei ce $edeauin lntuneric, Soarele dreptdfii; pe Cruce, Cel ffu6 patim6; ln iad, Lumina; ln moarte, Viafa; lnvierea pentru cei cizufi. Cetre Care sd griim: Dumnezeul nostru, slavd fie!
Alte stihiri. ale lui Anatolie: Stih: Lludali-L pe El ln timpane 9i ln hore, lludagi-L pe Bl tn strune Si ln organe,

h4ile iadului le-ai sferimat, Doamde, fi stIpenia mortii ai surpat, cu puternicl tiria Ta; 9i impreund ai sculat pe modii cei ce din veac dormeau in intuneric, cu dumnezeiascdgi sliviti lnvierea Ta, ca un lmpfuat al tuturor gi Dumnezeu atotputernic.
Stih:Lludaii-L pe El in chimvale bine-rasunatoarc, liudali-L po El ln chirrvale de strigare. Toati suflarea sl laude pe Domnul.

Venitri sl ne bucurlm in Domnul $i sA ne veselim intru lnvierea Lui; cl lmpreun[ a ridicat pe morfi din legiturile cele nedezlegateale iadului; 9i a dlruit lumii, ca un Dunrnezeu,viald vesnici 9i mare mil6.
Stih: Scoal4-Te,Doamne, Dumnezeul meu, inalte-se mina Ta, nu uita pe strraciiTai pinA in sfirSit.

$rilucind lngerul $edeape piatra mormdntului celui de Viafi primitor, $i femeilor mironosife a binevestit, grdind: inviat-a Domnul, precum mai inainte a zis voui. Spunefi Ucenicilor Lui c4 va merge mai inainte de voi in Galileea, Si lumii va dirui viaftr ve$nicl gi mare mili.
Stih: Liuda-Te-voi, Doamne, cu toata inima mea, spune-voi toate rninunileTale-

Rntru ce afi lepidat Piatra cea din capul unghiului, o iudeilor calcf,tori de lege? Aceasta este Piatra pe care

"

CANTARILE INVTERUGLASUL 7

181

o a pus tn Sion Dumnezeu, Cel ce din piatrl a izvotdt apl ln pustie $i noutr ne-a izvorit, din coasta Sa, nemurire. Aceasta este Piatra care din muntele cel fecioresc s-a tiiat ftrr6 de pofti blrbiteascf,, Fiul Omului, Cel ce va sAvinf, pe norii cerului la Cel vechi de zile, precum a zis Daniel; $i ve$nicl e impirltia Lui'

Slavl... Stihira de r0nd a Evangheliei; $i acum... a Ndscatoarei de Dumnezeu, pe glasul Stihirei Evangheliel de rind: Preabinecuviintatl cAti...(cautd la pag. 59).

Apoi Doxologia mare, troparul lnviat-ai din mormAnt...(cauti la p a g . 6 1 ) ecteniile , si otDustul.

inceputul, pini la Fericiri, precum s--aTalal la pag' 66' Dupi a -lea (vezi pag' 70)' douaectenicmicA se cintd Fericirile pe glasul al 7
; ;1" - : --;

Stihirile Fericirilor

iq-.

Fericiti cei milqstivi, ce aceia se vor milui'

rodul ce m-a omorat' F nihos $i bun era la m0ncare nu mor, ci Hristos estePomulvietrii,din Caremdncdnd,
greiesc cu tilharul: Pomene$te-mi, Doamne, intru

hperefia Ta.
Fericiti cei curali cu inima, c! aceia tor vedea pe Dumnezeu'

e; P e Cruce lniltdndu-Te, indurate, zapisul lui Adam ' de picatul cel de demult l-ai $ters $i ai mOntuit din

182

CATAVASIER

ingeliciune tot neamul omenesc. Pentru aceasta Te liudim pe Tine, Doamne, Ficitorule de bine.
Fericiti flcitorii de pacerci aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.

^ Pironit-ai pe Cruce pdcatele noastre, Hristoase Indurate, 9i prin moarteaTa moartea ai omordt gi ai sculat din morfi pe cei morfi. Pentru aceasta,ne inchindm cinstitei invierii Tale.
Fericitri cei prigonifi pentru dreptate, c!. a acelora este lmparada cerurilor.

Vlrsat-a garpeleveninul in urechile Evei de demult, iar Hristos pe lemnul Crucii a izvorit dulceafd de viafl lumii, celei ce griiegte: Pomenegte-m6,Doamne, intru imp5r6{ia Ta.
Fericigi vegi fi cdnd vi vor ocAd Si yi vor prigoni qi vor grAi tot cuvantul rlu lmpoFiva voastrl,mingind pentru Mine-

in mormdnt ca un mort ai fost pus, Viafa tuturor, Hristoase, 9i ai zdrobit incuietorile iadului; gi inviind lntru slavi a treia zi, ca un putemic, pe tofi i-ai luminat. Slavi sculirii Tale!
Bucurati-ve 9i vi veselifi, ca plata voastri multA este in ceruri.

Domnul, inviind a treia zi din morti, a diruit pacea Sa Ucenicilor; gi pe ace$tiabinecuvdntdndu-i,i-a trimis, zicAnd: Pe toJi sf,-i aducefi intru lmpir6Jia Mea.
Slav6...,a Treimii:

Iermind este Tatll, lumini Fiul 9i Cuvdntul, lumini Duhul Sfint, dar o luminf, sunt Acegtia trei. Ci un

CANTARILE INVIERII GLASUL 7

183

Dumnezeueste in trei Fete cu adevirat, dar intr-o fire $i mai lntr-o sttrpdnire,netliat fiind ln Ptrrti, neamestecat, lnainte de veci.
$i acum...,a Nlscetoarei de Dumnezeu:

Ndscut-ai pe Fiul si Cuvtntul Tatblui, cu trup pe prmant, precum insusi $tie, de Dumnezeu NascAtoare. Pentru aceasta,Fecioarl-Maicb, cei lndumnezeili prin tine, griim citre tine: Bucurd-te, nidejdea cre$tinilor.
$i cealaltd rinduiala a Sfintei Liturghii (pag.74).

INVIERII GLASULUI AL 8-LEA


SAITInATASEARA LA vECERNIE
lnceputul, pdni la Doamne, strigat-am..., ptecum s-a arAtat la pag. 9- Dupd ectenia mica se canta, pe glasul al 8-lea, Doamne, strigat-am..., pind la stihul Scoate din temniF...,6i apoi se pun stihirile dupi regula ardtatd la pag. 16. :'.,,

Stihirile invierii
Stihiri pe zece: La Doamne, strigat-arr..., glasul aI 8-lea: Stih: Scoatedin temnita sufletul meu, ca sl laude numele Tiu.

dntare de seari $i slujbd cuvdntitoare aducem \,'tie, Hristoase, ci bine ai voit a ne milui pe noi pnn Invlere.
Stih: Pe mine mA a$teapta drepgii,pinl ce-mi vei ripllti mie.

Doamne,Doamne,nu ne lepida pe noi de la fafa Ta, ci binevoiegte a ne milui pe noi prin lnviere.

CANTARIE

INVIBRII GLASUL 8

185

l:::.."r *i$gt *l . , $tihiripeopt: )a ltlri,*trIfls*i$X$ir: Doarrne,auzi Stih: Dinau adancuri am strigatcltre Tine: Doamne,

glasul meu.

Bucur5-te, Sioane sfinte, maici a bisericilor, locagul lui Dumnezeu, ce tu ai primit htai iertarea picatelor prin inviere.
' I Alte stiliri, ale lui Anatolitj:: r;; Ittl8t*qr.. Stih: Fie urechile Tale luind-aminte la glasul rughciunii mele. i

s{:.Cuvintul, Cel niscut din Dumne"eu-tatal m'bl ftiiint" de veci, iar ln anii mai din urmd"Acelagi,din cea neispititf, de nunti intrup0ndu-Se, de voie rlstignire de moarte a rf,bdat, gi pe omul cel omorat de demult l-a mantuit prin invierea Sa.
Stihirile pe gase: l Stih: De Te vei uita la fdridelegi, Doamne,Doamne,cine va suferi? Ci la Tine este milostiYirea.

invierea Ta cea din morti o sl6vim, Hristoase, prin care ai liberat neamul lui Adam din robia iadului si ai diruit lumii, ca un Dumnezeu, viata ve$nicA $i mare mil5.
sufleStih: Pentriihrftrele Tiu Te-am attqitLi, Doaiine; a$teptat-a tul meu spre cuvantul Tau, nidljduit-a sufletul meu in Domnul.

j'

Slavl !ie, HristoaseMantuitorule, Fiul lui Dumne2eu, Unul-Ndscut, Cel ce Te-ai rdstignit pe Cruce gi ai inviat din morrnant a treia zi.

Stih: Din straja diminetrii $i panl in noapte, din straja diminelii sl nldijduiascl Israel spre Domnul.

Pe Tine Te sl6vim, Doamll0; pe Cel ce pentru noi de voie Cruceaai rdbdat,9i Jie ne inchinim, Atotputernice

r86

CATAVASIER

Mdntuitorule. Nu ne lepdda pe noi de la fatraTa, ci ne auzi $i ne mantuie$tepe noi prin lnvierea Ta, Iubitorule de oameni.
Slavi...a sfantului zilei, din Minei (daci are). $i acum...,aNascitoarei de Dumnezeu(Dogmatica):

i mparatul cerurilor, pentru iubirea de oameni, pe plmint S-a aritat $i cu oamenii a viefuit; ci din Fecioari curati trup ludnd Si dintr-lnsa iegind cu addugireafirii omenegti:un Fiu este, indoit in fire, dar nu in fefe. Pentru aceasta,propoviduindu-L pe Dinsul Dumnezeu desivir$it $i om desivOrgit cu adevArat, mdrturisim pe Hristos, Dumnezeul nostru. pe Care roagi-L, Maici nenuntitd, s6 se miluiascd sufletele noastre.
Voh9d, Lumin1 finn...,(cautd la pag. 19), prochimenulzilei (cau6 _ la_pag. 20), ecteniainrrcitii. lnvrednicegte_ne, (cauti la pagDoamne... 22), ecteniacererilor qi apoi

Stihirile Stihoavnei S uitu-Te-ai pe Cruce, Iisuse, Cel ce Te-ai pogordt din cer; venit-ai la moarte, Viata cea f6rd de moarte; cltre cei din intuneric, Lumina cea adeverati; cltre cei cLznfi, Invierea tuturor. Cel ce e$ti Luminarea $i Mdntuitorul nostru, slavi Jie!
Stih: Domnul a imperAJit,intru podoabi S-a lmbricat; imbrecatu_ S-a Domnul intru putere qi S-a incins.

P e Hristos, Cel ce a inviat din morti, s6-L slivim, cA suflet gi trup ludnd, prin patimi pe unul de altul a

cANTARtrB iNvrERrr cLAsuL 8

187

despidit. Preacuratul suflet, adici pogorandu-sein iad, pe care l-a gi pridat; dar ln groapi n-a vAzut stricdciune sfdntul trup al M0ntuitorului sufletelor noastre.
Stih: Pennu ca a lntarit lumea care nu se va clltina.

Cu psalmi $i cu cdntiri sl6vim,Hristoase, lnviereaTa cea din morfi, prin care ne-ai slobozitpe noi din tirania iadului; $i ca un Dumnezeune-ai diruit viati vesnici si mare mile.
Stih: Casei Tale se cuvine sfintenie, Doarnne, tnau lungime de zile.

O, Stdpinul tuturor, Cel necuprins, Ficdtorule al cerului 9i al pimintului, prin Cruce pf,timind, mie nepitimire mi-ai izvordt. $i lngropare primind, 9i inviind intru slav6, impreuni ai inviat pe Adam, cu mana cea preaputernica.Slavf, scularii Tale celei de atreia zi, prin care ne-ai diruit nouf, viatf, ve$nic6 $i curitrire de plcate, ca un singur indurat.
Slavi... a sfintului zilei, din Minei (dactrare). $i acum...a Nlscatoarei de Dunrnezeu,din Octoih, cea de la glasul pe care s-a cantat Slava.,.a sfdntului. DacA Slave...,a fost pe glasul al 8-lea, sau daci sfantul nu are Slal/a..., se canti a Nascatoarei de glasul al 8-lea: Dumnezeu,

Fecioari nenuntiti, care pe Dumnezeu ln chip de negriit L-ai zimislit cu trup, Maica Dumnezeului celui Preainalt, rugiciunile robilor tii primegte-le, ceea ce e$ti cu totul f6rd prihand, care tuturor diruiegti curitire de gregeli; primind acum rugiciunile noastre,roaga-te si ne mdntuim noi toti.

Acum libereazl...(cautAla pal. 24), Sfinte Dumnezeule...,9i cele: lalte, iar dupi Tatil nostru...,secanta :,ti:r i,;;:i.rir.,i4 !.., .. .:i1 ; . ." i 143d..lc r:".",, ..

Troparul invierii .,rq r:rr",}ry*{ D intru iniltime Te-ai pogordt, Milostive, tngropare ai luat de trei ztle, ca si ne slobozegtipe noi din patimi; Cel ce egti viata $i invierea noastr6,Doamne, slavi lie!
Slavtr..., troparul sfantului zilei, din Minei; $i acum..., al . NtrsciLtoarei de Dumnezeu,din Octoih, cel de la glasul troparului sfintului. Daca hoparuI sfAntului e pe glasul al 8-lea, se cante

Troparul Niscitoarei de Dumnezeu Cel ce pentru noi Te-ai nlscut din Fecioard gi ristignire ai ribdat, Bunule; Care cu moartea pe moarte ai pridat gi invierea ai arAtatca un Dumnezeu,nu trece cu vedereape cei ce i-ai zidit cu mdna Ta. Aratl iubirea Ta de oameni, Milostive; primegte pe Ndscitoarea de Dumnezeu, ce Te-a niscut pe Tine, care se roagd .ceea pentru noi; gi mdntuiegte, Mdntuitorul nostru, pe poporul cel deznidijduit.
Apoi oq)ustul (cauti la pag. 26).

LA
pag.32)- Dupd ectcnia mare, se canta,Dumnezeu esteDonnul,.. pe glasul al 8-lea Si foparele, precums-auzis seara la Vecernie.

t r
,
i

CANTARILE INVIERII GLASUL 8 Apoi ectenia micd (la menastiri prirna CatismA)9i se canta

189

r
I
;

Sedelneleinvierii
"/|,\ Sedelnelede dupi prima Calisml (ectegianica)

I
t

I t f
I

Jnviat-ai din mo4i, Viata tuturor; $i inger luminat Ifemeilor le grlia: Pirtsiti lacrimile, Apostolilor binevestifi, striga(i l6ud0nd, cA a inviat HristosDomnul, Care bine a voit a mdntui, ca un Dulnnezeu, neamul omenesc.
Shve... ., 31ig'1 lui Dumnezeu... Podobie: Pe lnplepciunea9i Cuvdntul

inviind din mormdnt cu adeverat,cuvioaselor femei le-ai poruncit si propovlduiasci Apostolilor scularea, precum este scris; gi degrab alergdndPetru, a stat inaintea mormintului gi, vdzlnd lumintr ln groapi, s-a spiimantat, penffu cL a vd;zutlntr-insa giulgiurile singure zecand, ff,rl dumnezeiescul Trup; 5i crezend, a grlit: Slave lie, Hristoase Dumnezeule, cA mAntuiesti pe toii, Mantuitorul nostru, ci Tu egti raza Tatelui.
' 't de Dumnezeu: $i acum..., a Nesctrtoarei Asemenea:

gi chivot, muntecu totul Pe ceeace esteu$AcereascA sflint, norul cel strilucitor, se o lluddm; pe scara cea cereasca,raiul cel cuvantetor, mantuirea Evei si odorul cel mare atoatt,lumea; ci printr-insa s-a sevar$itmantuirea lumii $i iertareagre$elilor celor de demult. Pentru aceasta, grtrim cAtre dinsa: Roag6 pe Fiul tlu $i Dumnezeu si df,ruiascl iertare de gregeli, celor ce se lnchinl cu buni cinstire preasfintei na;terii tale.

r90

CATAVASIER

Se cite$te a doua Catisma (la minastiri), ectenia mica qi apoi se cantA


Sedelnele de dupi a doua Catismi (ectenie micl)

Oamenii, Mintuitorule, mormdntul T6u l-au pecetluit 9i ingerul piatra de pe ug6 a privilit. Femeilete-au vizut sculat din morfi gi aceleaau binevestit Ucenicilor Tdi in Sion, ci ai inviat, Viata tuturor; $i s-au dezlegat legiturile mo4ii, Doamne, slavi fie!
Slavl...

Miresme de ingropare aducind femeile, glas ingeresc din groapa au auzit: Pir6sifi lacrimile 9i in locul intristirii bucurie primi{i; cAntafi grdind, ce a hviat Hristos-Domnul, Cel ce bine a voit a mdntui, ca un Dumnezeu,neamul omenesc.
$i acum..., a Niscitoarei de Dumnezeu:

De tine se bucuri, ceea ce e$ti pline de dar, toat6 fdpfura: soborul lngerescgi neamul omenesc;ceea ce egti Bisericf, sfintitd $i rai cuvdntitor, lauda fecioriei, din care Dumnezeu S-a intrupat gi prunc S-a ficut, Cel ce estemai inainte de veci Dumnezeul nostru. C6 mitrasul tdu scaun l-a ff,cut gi pintecele tiu mai incf,pdtor decdt cerurile l-a lucrat. De tine se bucuri toatl fiptura, ceeace egti plind de dar, mtuire trie!
ecrenie mrci gi se . Apoi Binecuvintirile invierii (caurala pag. 46.1, citeste

lpacoi
(Subasculttrtorul)

Smnd Mironosilele inaintea mormdntului DAtAtoru_ lui de viafi, pe Stlpdnul cel firh de moarte I cAutau

CANTARILE INVIERII GLASUL 8

191

printre cei morfi; gi primind de la lnger bunele vestiri de bucurie, Apostolilor au vestit cA a inviat Hristos-Dumnezeu, diruind lumii mare mil6.
Si lndatd se cinti

Antifoanele
Antifonul 1

Din tineretile mele vrijmagul m[ ispitegte gi cu desfntiri ml aprinde; dar eu, nldljduind in Tine, Doamne,il biruiesc pe el. Cei ce urAsc Sionul, sA se fac6, mai inainte de a fi smul$i, ca o iarb6; ce va tiia Hristos grumajii lor, cu tliere de chinuri.
Slava... $i acum...

Prin Duhul Sf0nt viazd toate, Lumini din Lumini, Dumnezeu mare; impreuna cu Tatil il liudlm pe El gi cu cuvdntul' Antifonul 2 Inima mea cu frica Ta sl se acopere, cu gdndul ca nu cumva iniltdndu-se, si cadi de la smerindu-se, Tine, cu totul indurate. Cel ce are nAdejde in Dorrnul, nu se va lnfricoga atunci cdnd va judeca toate cu foc $i cu PedeaPsA.
Slavf,.,. $i acum...

Prin Duhul Sftnt, tot ce este dumnezeiescvede gi mai inainte griiegte; face minuni preainalte, Pe Unul

t92

.CATAVASIER

Dumnezeu ln Treime cdnt6nd; " ci degi este ln trei striluciri, o singure stipinie este Dumnezeirea.
Antifonul 3 .

Strigat-am citre Tine, Doamne, ia aminte, pleaci urechea Ta spre mine, cel ce strig, gi mf, cur5fegtemai lnainte de a mi ridica din cele de aicea. Tot cel ce se ducela maica sa,pamantul,iarigi se va alcltui, ca sAia chinuri saudaruri, pentrucele ce a ff,cut ln viatl.
gi acum... Slave...

Prin Duhul Sfint este cuvdntarea de Dumfrezeu. Unimea cea intreit stanti; ca fari de inceputeste Tatll, din Care S-a n5scut Fiul firi de ani, Si Duhul de un chip 9i de un scaun, din Tatil impreuni a strilucit.
Antifonul 4 . :ih..

Iatd, acum: ce este mai bun sau ce este mai frumos, decdt sA locuiascd fra{ii impreunl? Cl intru aceastaa figiduit Domnul viata de veci. Cel ce impodobegte crinii larinii poruncegteci de haind nu trebuie si ne ingrijim.
..l*nl $i1' .-l . :

Prin Sfdntul Duh, ca printr-o singurApricind, toate se tin prin darea de pace; cit Dumnezeu este Acesta, cu Tatil gi cu Fiul de o fiinti, cu adevArat.
Preotul: injelepciune! Sa luam aminte!
i$6]}

cANTARtr-E iNVIERII GLASUL 8 CantAieFl cante

193

F I
k r l

Prochimenul Domnul in veac, Dumnezeul tiu, lmplrifi-va 1a5, 10). Sioane,ln neam $i ln neam (ps.
De trei ori: a doua oard cu stihul: Laudi, suflete al meu, pe Domnul; lluda-voi pe Domnul tn viaia nea (ps. 145, 1). Apoi cealaltaranduiali a Uffeniei, precum s-a ardtatla pag. 49-53. Dupd CAntarea a saseaa Canoanelor(sau a Catavasiilor), se cantd

Condacul

Podobie: Ca o pirgi a firii...

inviind din mormint, pe cei morti i-ai ridicat, 9i pe Adam l-ai inviat; Eva dintuie$te intru invierea Ta gi marginile lumii prdznuiesc intru scultuea Ta cea din morfi, mult-Milostive.
$i indatase cite$te Icosul

imprri$a iadului pridand 9i pe cei modi lnviindu-i indelung-Ribditorule, pe femeile mironosile le-ai lnt0mpinat, in locul intristfii bucurie aducdndu-le; 9i Apostolilor Tli le-ai vestit semnele cele de biruinti, Mintuitorul meu, Datatorule de viaf6, qi zidirea o ai luminat, Iubitorule de oameni. Pentru aceasta$i lumea se bucurl inftu lnvierea Ta cea din morti, multMilostive.
Apoi cealaltl randuiali a Uteniei, precum s-a atdtatla pag. 55.

t94

CATAVASIER

Dupi Luminindele rAnduite, se canti Laudele (Toatf, suflarea...), punind stihirile dupd regula afitatd la pag. 57.

La Laude Stihirile invierii


Stihiri pe sase: Stih: Ca se face lntre dingii judecati scristr; slava aceastaeste a tuturor cuviogilor Lui.

Doamne, deqi ai stat inaintea divanului, de Pilat fiind judecat, dar nu Te-ai depSrtatde scaun,cu Tatf,l impreuni-$ezind; 9i inviind din mo4i, lumea ai mantuit din robia celui striin, ca un indurat gi de oameni iubitor:
Stih: LAudatipe Domnul tntru sfintii Lui, liudali-L pe El intru tAria puterii Lui.

Doamne, de$i Te-au pus iudeii, ca pe un mort, in mormant, dar ca pe un imparat adormit strijerii Te strdjuiau gi ca pe o vistierie a vietii, cu pecete Te-au pecetluit. Dar ai inviat 9i ai dat nestricdciune sufletelor noastre.
Stihiri pe patru: Stih: Lludafi-L pe El lntru puterile Lui, lauda(i-L pe El dupl multimeaslaveiLui.

Doamne, armi impotriva diavolului, Crucea Ta o ai gi se cutremurA, dat noui; ci se ingrozegte nesuferinda privi spre puterea ei, cf, mortii i-a sculat gi moartea o a zdrobit. Pentru aceasta,ne inchinim ingropdrii Tale 9i lnvierii.

cANTARtr-E iNVTERII GLASUL 8

195

Stih: Lludali-L pe El ln glas de ftambila, laudati-L pe El ln psaltire $i tn aliute.

lngerul Tlu, Doamne, care a vestit invierea, pe strijeri i-a infrico$at; dar femeilor le-a grf,it, zicdnd: Ce cf,utafi pe Cel viu printre cei morti? inviat-a, Dumnezeu fiind, si lumii viatf, a dlruit.
Alte stihiri, ale lui Anatolie: Stih: Lludati-L pe El tn timpane gi ln hore, laudati-L pe El ln strune si ln organe.

Pltimit-ai prin Cruce, Cel firl patimi cu Dumnezeirea.ingropare de trei zile ai luat, ca s5 ne slobozesti pe noi din robia vrf,jmagului; si fir6 de moarte fdc0ndu-ne, si ne inviezi, Hristoase Dumnezeule, prin invierea Ta, Iubitorule de oameni.
lludafi-L pe El Stih: Liudali-L pe Bl tn chirnvale bine-resunAtoare, ln chimvale de strigare. Toati suflarea se laude pe Domnul.

inchinu-mi $i sl4vesc$i laud, Hristoase,lnvierea Ta cea din monnant, prin care ne-ai slobozit pe noi din legiturile cele nedezlegateale iadului 9i ai dlruit lumii, ca un Dumnezeu,viata ve$nicA$i mare milf,.
Stih: Scoal6-Te,Doamne, Dumnezeul meu, inalttr-semtna Ta, nu uita pe seracii Tii pini in sfirqit.

Mormdntul Tdu, cel de viati primitor, strijuindu-l cf,lc[torii de lege, cu straji, l-au pecetluit;dar Tu, ca un Dumnezeu f6r[ de moarte gi atotputernic, ai inviat a treia zi.

196

CATAVASIER

Stih: Liuda-Te-voi, Doamne, cu toata inirna mea, spune-voi toate minunile Tale.

Merg6nd Tu la porfile iadului, Doamne, gi pe acelea zdrobindu-le, cel pridat a$a striga: Cine este Acesta, Care nu e osindit in cele mai de jos ale pim0ntului, ci chiar ca pe un cort a stricat temnila mo4ii? primitu-L-am pe El ca pe un mort gi mi cutremur ca de un Dumnezeu. Atotputernice Mdntuitorule, miluiegte-ne pe noi!
Slava... Stihira de rdnd a Evangheliei; $i acum... a Niscitoarei de Dumnezeu, pe glasul Stihirii Evangheliei invierii de rdnd: Preabinecuvantattr egti, Niscltoare de DumnezeuFecioarf,...(cautf, la pag. 59). Apoi Doxologia mare, troparul lnviat-ai din mormint... (cautd la pag. 61), ecteniile $i otpustul (la mintstiri inainte de otpustul Uheniei se citc$te Ceasulintdi).

LA SFANTA LITURGHIE
lnceputul, pAnd la Fericiri, precum s-a arltat la pag- 66. Dupd a doua ecteniemici se canti Fericirile, pe glasul al 8Jea (caut6la pag. 70).

Stihirile Fericirilor
Fericitricei milostivi, cl aceia vor fi miluifi.

pe noi, Hristoase, Mdntuitorul lumii, Pomene$te-ne precum ai pomenit pe tdlharul pe Cruce; 9i invrednicegte pe toti, Unule-indurate,de impdritia Ta cea cereasce.

iNvremr clasuL a CANTARTLE


Fericifi cei curali cu inima, cl aceia vor vedeape Dumnezeu.

t97

Asculti, Adame, 9i te bucuri cu Eva, cl cel ce mai lnainte pe amdndoi v-a lAsat goi Si prin in$eldciunev-a luat robi, cu Crucea lui Hristos a fost zdrobit.
Fericifi ficatorii de pace, cf, aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.

Pe lemn pironindu-Te de voie, Mdntuitorul nostru, de blestemul pomului pe Adam l-ai izbivit, ddndu-i din nou ca un indurat, chipul cel dintai $i sllf,sluirea in rai.
Fericiti cei prigonilr pentru dreptate, cl a acelora este lmpf,rtrtia cerurilor.

A stizi Hristos a lnviat din monnint, ddnd tuturor credincioqilor nestriciciune; $i bucuria mironosifelor o a lnnoit, dupi Patimi gi dupi inviere.
Fericiti veti fi cind vtr \/or oclrl $i va vor prigoni 9i vor grf,i tot cuvintul rlu impotriva voastrd, minfind pentru Mine.

B ucurati-vi, infelepte femei purtitoare de mir, cele ce ali vlzut cele dintdi invierea lui Hristos si afi vestit Apostolilor Lui innoirea a toatf lumea.
Bucurafi-vi si vf, veselifi, ce plata voastrf,multl este ln ceruri.

Prieteni ai lui Hristos, aretandu-yd Apostolilor, cei ce vefi $edeape scaun impreunb cu Ddnsul intru slav5, ca ni$te Ucenici ai Lui ruga(i-vd ca sA stim $i noi cu lndrtrzneall inaintea Lui.
Slavi..',a Treimii:

T reime fdrl de lnceput, Fiintd nedesp64itl, Unime de un scaun,intocmai cinstiti cu slav6, Fire si impirdfie

198

CATAVASIER

Cea mai presus de lncepdtorie, mdntuiegtepe cei ce Te laudi cu credinp.


$i acum...,a NAscetoareide Dumnezeu:

Bucuri-te, locaginclpitor al lui Dumnezeu;bucurd-te, chivotul Legii celei Noi, bucuri-terndstraptr auriti, din care s-a dat tuturor Mana cea cereasce!
$i cealalti randuiald a Sfintei Liturghii, precum s-a ardtat la pag. 74 $i urmatoarele.

PARTEAA DOUA

PODOBIILECELOROPTGLASURI, POLIELEUL CU MARIMI]RILE IILE (STIHIRILE),CATAVAS PRAZNICELORIMPARATE$TI $r AUIE CAXTARI DE TREBUINTA LA SLUJBAUTRENIE,I

PODOBIILE CELOR OPT GLASURI


PODOBIILE GLASULUI INTAI lleea ce e$ti bucuria cetelor ceregti qi pe pimdnt \-toamenilor tare ocrotitoare, PreacurattrFecioar5, miluiegte-ne pe noi, cei ce scip[m la tine; ci nidejdile, dupd Dumnezeu, lntru tine, Niscitoare de Dumnezeu, ne-amPus. Prealdudafilor mucenici, pe voi plmdntul nu v-a acoperit, ci cerul v-a primit; deschisu-s-auvoutr ugile raiului; si iniuntru fiind, de lemnul vietii vi lndulciJi; lui Hristos rugati-ve si diruiasci sufletelor noastre pacc $i mare mili. O, preasltrvitl minune: Izvorul Vietii in morm0nt se pune 9i scarAcetre cer mormtntul se face. Veselegte-te, Ghetsimani, a Niscitoarei de Dumnezeusfantl cas[. SI centAm,credincio$ii, pe Gavriil avandincepAtorcetelor. Ceaplinb de dar, bucuri-te, cu tine esteDomnul, Cel ce dI lumii, prin tine, mare mil1.

202

CATAVASIER

M ormdntul T[u, Mdntuitorule, ostagii strijuindu-I, mo(i s-au ftrcut de strilucirea ingerului ce s-a ar6tat, care a vestit femeilor invierea. Pe Tine Te m6rim, Pierzitorul stricbciunii; la Tine cddem, Cel ce ai inviat din mormint, la Unul Dumnezeul nostru. PODOBIILE GLASULUI AL ?-LF,A asa Efratului, cetate sfint6, a proorocilor mArire, impodobegte-fi casa, intru care Cel dumnezeiescSe nagte. C and de pe lemn cel din Arimateea mort Te-a po_ gordt pe Tine, Via{a tuturor, cu smirnl 9i cu giulgiu, Hristoase,Te-a ingropat; $i cu dragostese nevoia cu inima gi cu buzele a sdruta preacurat trupul Tiu. insi fiind cuprins de frici, bucurdndu-se, gr6ia tie: Slavf, smerenieiTale, Iubitorule de oameni. C u ce cununi de laudi vom incununa pe petru 9i pe Pavel, pe cei despidifi cu trupurile 9i impreunafi cu duhul, pe mai-marii propovdduitorilor de Dumnezeu? Pe unul, ca pe un incepdtor al Apostolilor; iar pe celilalt, ca pe cel ce mai mult decdtalfii s-a ostenit. C6 pe ace$tia, cu adevirat, dupl vrednicie, cu cununile miririi celei nemuritoare ii incununeazI HristosDumnezeul nostru, Cel ce are mare mil6. C eea ce egti izvorul milei, invrednicegte-ne pe noi milostivirii tale, de DumnezeuNtscitoare. Cautd spre poporul cel pic6tos; arati, precum de-apururea,puterea

PODOBIILE CELOR OPT GLASURI

203

ta; cf, intru tine n6dijduind, grdim fie: Bucurf,-te, ca oarecdnd Gawiil, mai-marelevoievod al celor firi de trupuri. PODOBIILE GLASULUI AL 3-LEA e frumuseteafecioriei tale 9i de prea sffAlucirea lzl curirliei tale, Gavriil uimindu-se, a griit tie, Nlscltoare de Dumnezeu: Ce laudi vrednicA voi aduce tie? Sau ce te voi numi pe tine? Nu mi pricep gi ml minunez. Pentru aceasta,precum mi s-a poruncit, cant trie:Bucuri-te, ceeace e$ti cu daruri d6ruitl. F ecioara astf,zi pe Cel mai presus de fiint[ na$te, $i plmdntul pegterl Celui neapropiat aduce; ingerii cu pistorii slavoslovesc, iar magii cu steauacllitoresc; cA pentru noi S-a nescut Prunc tin6r, Dumnezeu cel mai inainte de veci. M are esteputerea Crucii Tale, Doamne. Cl s-a infipt intr-un loc, gi lucreazA in lume; $i a aretat din pescari apostoli 9i din plgini mucenici, ca si se roage pentru sufletele noastre. L audi de seari aducem fie, Hristoase, cu tf,maie $i cu cantiri duhovnice$ti. Miluie$te, Mdntuitorule, sufletele noastre. i n chipul crucii Moise tn munte mdinile tinz0ndu-$i spre iniltime, pe Amalec a biruit; iar Tu, Mdntuitorule, palmele intinzindu-ti pe cinstita Cruce, m-ai imbrlfi$at, mdntuindu-mi din robia vrijmagului si mi-ai dat

204

CATAVASIER

semnul vielii, si fug de arcul potrivnicilor mei. Pentru aceasta, Cuvdntule, mi lnchin cinstitei Crucii Tale. Mirturisirea dumnezeiegtii credinte, ca pe un alt Pavel plin de rdvnf,, intre preofi, in Biserici, te-a aritati lnpreund cu tine strigl gi Abel cdtre Domnul gi sdngele cel drept al Zahariei; pirinte cuvioase,pe Hristos-Dumnezeu roag6-L sf, ne ddruiascdnoui mare miltr. PODOBIILE GLASULUI AL 4-LEA a pe un viteaz Tntremucenici, purtitorule de chinuri Gheorghe, adunindu-ne astezi, te l4ud6m; ci alergarea[i-ai plinit, credinfa ai pdzit gi ai luat de la Dumnezeu cununa biruinfei tale; pe Care roag6-L, din striciciune gi din primejdii sl se izbiveasci cei ce slv0rgesc cu credinlf, cinstitd pomenirea ta. D at-ai semncelor ce se tem de Tine, Doamne,cinstitd CruceaTa, cu care ai zdrobit pe cipeteniile lntunericului gi ne-ai ridicat pe noi la fericirea cea dintdi. Pentru aceasta, Iubitorule de oameni, rdnduiala Ta slivim, Iisuse Atotputernice, M0ntuitorul sufletelor noastre. Spiimdntatu-s-a Iosif, lucru mai presus de fire vdzlnd 9i in minte a avut roua cea de pe 16ntr,intru zimislirea ta cea firi sim0nti, de Dumnezeu Niscetoare,rugul cel nears in foc, toiagul lui Aaron, cel ce a odrislit; gi mlrturisind logodnicul gi ocrotitorul t6u, preotilor a gr5;it:Fecioara na$te,$i dupi nagtere iarigi rimdne fecioari.

PODOBIILE CELOR OPT GLASURI

Aritatu-Te-ai astizi lumii gi lumina Ta, Doamne, s-a lnsemnat peste noi, care cu cuno$tinti Te lludlm. Venit-ai li Te-ai arAtat,Lumina cea neapropiatl. Cel ce ai fost chemat de sus, iar nu de la oameni, cdnd intunericul cel plmintesc [i-a lntunecat ochii cei atunci trupesti, aritdndu-ti lntunecimea pigtnitlfii, cereascaluminl ti-a luminat ochii cugetului, descoperindu-ti frumusetea dreptei credinte; de unde ai cunoscut pe Cel ce a scos lumina din intuneric, Hristos-Dumnezeul nostru; pe Care roag5-L sA mantuiascb Si sl lumineze sufletele noastre. Degrab ne intampind pe noi, mai inainte de a fi robitri de vrijmagii cei ce Te hulescpe Tine si ne lngrozescpe noi, Hristoase Dumnezeul nostru. Ripune cu Crucea Ta pe cei ce se lupta cu noi, ca se cunoascacat poate credinta ortodoc$ilor, pentru ruglciunile Niscitoarei de Dumnezeu,Unule, Iubitorule de oameni. PODOBIILE GLASULUI AL 5-LEA /^luvioase plrinte, de Dumnezeu puftetorule Teo\-rdosie, mult te-ai nevoit in viata aceasta trecAtoarecu cantAri, cu postiri gi cu privegheri, pildi ff,cdndu-teucenicilor t[i; iar acum dintuiegti cu cei firl de trupuri, slivind neincetat pe Hristos-Dumnezeu, Cuvintul cel din Dumnezeu si Izbivitorul, Care Si-a plecat capul inaintemerg6torului si a sfinlit firea apelor; cuvioase,ca pe Acela roage-L, pe Acela imbldnzegte-L, s[ dlruiascl Bisericii unire, pace gi mare mil6.

206

CATAVASIER

Bucuri-te, cimara cea cu bun miros, a pustnicegtilor nevoinfe cu adevtrrat. Ci Crucea pe umeri luind Si Stlpinului Hristos pe tine insufi, preafericite, feglduindu-te, ai cilcat trufia trupului, cea ravnitoare la cele de jos; iar cu fapte bune sufletul ti-ai luminat gi cu dumnezeiascA dragostete-ai intraripat. Pentru aceasta,preasfdnt sicriul moagtelor tale inconjurdnd, prealiudate Sava, dumnezeiascaiubire de oameni cerem, ca str o dobdndim cu rugiciunile tale gi lumii sd se diruiasci mare mil6.
Aceste doui podobii dinainte se canti pe larg (stihiraric); iar cea care urmeazd. se canta ca troparele (irmologic)-

Doamne, picituind nu incetez; de iubirea Ta de oameni nu m6 gtiu vrednic; ci biruiegte impietrirea mea, Cel ce e$ti singur bun,9i m6 mantuie$te. PODOBIILE GLASULUI AL 6.LEA ntrdejdea punandu-$i in ceruri, vistierie foatl I nefurata lorugi sfinlii gi-au agonisit. ln dar au luat, ln dar dau celor bolnavi Hmiduirile. Aur sau argint, dupi cuvdntul Evangheliei, n-au agonisit. $i oamenilor gi animalelor faceri de bine au impdrfit; ca in toate ficdndu-se ascultitori lui Hristos, cu indrizneali sa se roage pentru sufletele noastre. ingeregtilor puteri, mergeli inainte; cei din Betleem gltiti ieslea; cA Cuvantul Se na$te, intelepciunea inainte-merge,primegteinchinare Biserica, spre bucuria

PODOBIILE CELOR OPT GLASURI

247

Niscitoarei de Dumnezeu. Popoare, si zicem: Binecuvantat e$ti, Cel ce vii, Dumnezeul nostru, slavi !ie' A treia zi ai inviat din mormdnt, Hristoase, precum este scris, gi impreuni ai ridicat pe sfiAmo$ul nostru; pentru aceasta, Doamne, Te Si sldve$teneamul omenesc gi invierea Ta o laudi. PODOBIILE GLASULUI AL 7-LEA ai luminat decdt focul si mai lucritor decdt lemnul Crucii Tale, Hristoase, vdpaia ai arb,tat arzdndpicatele celor ce pitimesc si lumindnd inimile celor ce laudi ristignirea Ta cea de bunb voie, Hristoase-Du[lnezeule, slavi fie. I\r vom mai fi opriti de la Pomul vietii, avind Crucii Tale, Doamne,slavdJie' ntrdejdea Cel ce pentru mine ai ribdat pironirea pe Cruce' primegte lauda mea cea cu priveghere, Hristoase-Dumnezeule. ca un iubitor de oameni. PODOBIILE GLASULUI AL 8-LEA , preaslf,vita minune! PreasfantaCruce, Pomul cel de viati purtitor, la iniltime ridicOndu-se,se aratd asttzi; o miresc toate marginile, se infrico$eazd demonii totri. O, ce dar s-a df,ruit pimdntenilor! Prin care, Hristoase, mantuie$tesufletele noastre, ca un singur milostiv.

CATAVASIER

Pe Infelepciunea gi Cuvantul in pdnteceletiu zimislind fdrl de ardere,Maica lui Dumnezeu,lumii ai nAscut pe Cel ce fine lumea; $i in bratre ai tinut pe Cel ce cuprinde toate, pe Dititorul de hrani 9i ff,citorul tuturor. Pentru aceasta, te rog pe tine, PreasfantaFecioara $i cu credinti te m6resc, ca si fiu mdntuit de gregelile mele, cdnd va fi sf, stau inaintea fetei Ziditorului meu. StApanA, Fecioarl curata, al t{u ajutor s[-mi diruiepti, ce toate le pofi c0te le voiegti. Ce vtr vom numi pe voi, sfintilor? -Heruvimi? Cl intru voi S-a odihnit Hristos. - Serafimi? C6 neincetat L-afi preamirit pe El. - ingeri? Cd de aup v-a[i lep6dat. -Puteri? Ci lucrati cu minunile. Multe sunt numirile voastre, dar mai mari darurile. Rugafi-vl sA se mantuiascl sufletele noastre.

URMATOARELEPODOBII SE CANTA LA MORTI


Glasul al 2-lea:

Doamne, ca un bun, pe robii Ttri, si p omenegte, I cate in via[6 au gregit, iartd-le; ctr nimeni nu este fdri de picat, flrd numai Tu, Cel ce pofi gi celor riposafi sf, le dai odihn4.
Slavi..., glasul al 8-lea:

Pl6ng gi mi t0nguiesccind m6 gdndescla moarte gi vid ztrcdndin morminte frumuseteanoastri, cea ziditl dupa chipul lui Dumnezeu, urdti, nemiriti, neavdnd

PODOBIILE CELOR OPT GLASURI

209

chip. O, minune! Ce taini este aceastacare s-a flcut cu noi? Cum ne-am dat stricdciunii? Cum ne-am injugat cu moartea?Cu adevtrrat,precum este scris, dupi porunca lui Dumnezeu, Cel ce dtr celor riposafi odihnS.
glas: $i acum...,acelaqi

Stapane, prime$te rugiciunea robilor tdi 9i ne izbive$te pe noi din toatf, nevoia 9i necazul.

I L

POLIELEUL

lupenArBgrr $r ALEuNoRsFrNTr
PSALMUL 134 Se canti' de obicei numai stihurile scrise cu rogu.

CARE SE CANTA LA PRAZNICELE

robii Domnului. Aliluia. Robii,


1. Liudati numele Domnului, ldudati slugi pe Domnul. Aliluia. 2- Cei ce stafi ln casa Domnului, ln curfile Dumnezeului nostru. 3. Liudali pe Domnul, c6 estebun Domnul; 4. Cdntali numele Lui, c6 este bun. 5. CI pe Iacob 9i l-a alesDomnul, 6. Pe Israel spre mogtenire Lui. 7. Cd eu am cunoscutcA estemare Domnul. Aliluia. 8. Domnul nostru pestetofi dumnezeii.Aliluia. 9. Toate cdte a vrut Domnul a f6cut in cer gi pe pimdnt.,

POLIELEUL PRAZNICELORIMPARATE$TI

2LL

10. ln miri gi ln toate addncurile. 11. A ridicat nori de la margineapimdntului, 12. Fulgerelespreploaie le-a fdcut, 13. Cel ce scoatevinturile din vistieriile Sale. 14. Cel ce a btrtut pe cei intdi-niscuti ai Egiptului, 15. De la om pini la dobitoc. 16. Trimis-a semne$i minuni in mijlocul t[u, Egipte, 17. Lui Faraon$i tuturor robilor lui. 18. Cel ce a betut neamuri multe, 19. $i a ucis lmplrafi putermci: 2O.Pe Sihon, impiratul amoreilor, 21. $i pe Og, impiratul Vasanului, 22. $i toate imp&ritiile Canaanului. 23. $i a dat pf,mdntul lor mogtenire, 24. Mo$tenire lui Israel, poporului Seu. 25. Doamne,numeleTbu estein veac.Aliluia. 26. $i pomenireaTa in neam si in neam.Aliluia. va judeca Domnul pe poporul Siu, 27. Cd, 28. $i de slugile Sale se va milostivi. 29. Idolii neamurilor sunt argint $i aur, lucruri ficute de mdini omenesti. 30. Gur[ au $i nu vor grli, 31. Ochi au $i nu vor vedea. 32. Urechi au $i nu vor auzi, 33. Ce nu este duh tn gura lor. 34. Asemenealor str fie toti cei ce-i fac pe dingii' 35. $i toli cei ce se incred ln ei. 36. Casalui Israel, binecuvintati pe Domnul; 37. Casalui Aaron, binecuvintali pe Domnul;

2t2

CATAVASIER

38. Casalui Levi, binecuvdntafi pe Domnul; 39. Cei ce vd temefi de Domnul, binecuvAntalipe Domnul. 40. Binecuvdntat este Domnul din Sion, Cel ce locuiegtein Ierusalim.Aliluia.
PSALMUL 135

1..Mirturisifi-vl Domnului, c6 estebun. Aliluia; ci in veac este mila Lui. Aliluia. 2. LLudati pe Dumnezeul dumnezeilor. Aliluia; ci ln veac este mila Lui. Aliluia. 3. Ldudati pe Domnul domnilor. Aliluia; ce in veac estemila Lui. Aliluia. 4. Singurul care face minuni mari. Aliluia; ctr in veac estemila Lui. Aliluia. 5. Cel ce a ficut cerul cu pricepere.Aliluia; c6 in veac estemila Lui. Aliluia. 6. Cel ce a intirit pdmdntul pe ape. Aliluia; c6 in veac estemila Lui. Aliluia. 7. Cel ce a f6cut lumintrtorii cei mari. Aliluia; c6 ln veac estemila Lui. Aliluia. 8. Soarele spre stipdnirea zilei. Aliluia; ca in veac estemila Lui. Aliluia. 9. Luna gi stelelespre stdpAnirea nopfii. Aliluia; ci in veac estemila Lui. Aliluia. 10. Cel ce a b6rut Egiptul cu cei lntdi-niscufi ai lor. Aliluia; cA in veac estemila Lui. Aliluia. 11. gi a scospe Israel din mijlocul lor. Aliluia; cd in veac estemila Lui. Aliluia.

POLIELEUL PRAZNICELOR IMPARA

t2. Ctt man6 tare gi cu brat lnalt. Aliluia; cf, ln veac este mila Lui. Aliluia. 13. Cel ce a despl{it Marea Ro$ie in douf,.Aliluia; cd in veac estemila Lui. Aliluia. 14. $i a trecut pe Israel prin mijlocul ei. Aliluia; c[ ln veac este mila Lui. Aliluia. 15. $i a r[sturnat pe Faraon $i o$tirea lui in Marea Rosie. Aliluia; cA in veac este mila Lui. Aliluia. 16. Cel ce a trecut pe poporul Siu prin pustie. Aliluia; ce ln veac este mila Lui. Aliluia. t7. Cel ce a batut impirafi mari. Aliluia; ca in veac este mila Lui. Aliluia. 18. Cel ce a omorat implrati tari. Aliluia; ci in veac estemila Lui. Aliluia. 19. Pe Sihon, impiratul amoreilor. Aliluia; cf, in veac estemila Lui. Aliluia. 20. Si pe Og, impdratul Vasanului. Aliluia; ci in veac este mila Lui. Aliluia. Aliluia; c[ ln 21. $i le-a dat pdmintul lor mo$tenire. veac estemila Lui. Aliluia. 22. Mostenire lui Israel, robul Slu. Aliluia; cA tn veac estemila Lui. Aliluia. 23- CL in smerenianoasffa $i-a adus aminte de noi Domnul. Aliluia; cA in veac estemila Lui' Aliluia' 24. $i ne-a izbAvit pe noi de vrajmagii nogtri. Aliluia; cA ln veac este mila Lui. Aliluia. 25. Cel ce di hranl la tot trupul. Aliluia; cA in veac estemila Lui. Aliluia.

.ry

214

CATAVASIER

26. Mdrturisifi-vi Dumnezeuluiceresc.Aliluia: cd in veac estemila Lui. Aliluia.


Apoi se canta indag Stihirile (Mdrimurile; stubltorii respective (vezi mai departe). PSALMUL 136 (La rdul Babilonului) Polieleu care se cdntd in Duminica Fiului Risipitor, in Duminica lisatului sec de came gi in Duminica lisatului ,"'"- J"'U.arr"f, Aopf Polieleul de mai inainre(ps. 134 Si 135). Glasul al g_lea:

La rdul Babilonului, acolo am gezut gi am pl6ns, cdnd ne-am adus aminte de Sion. Aliluia. silcii, tn mijlocul lor, ,rn atfirnat harpele noastre. ^,.in Aliluia. Qtr acolo cei ce ne-au robit pe noi, ne_aucenrt nouA ctlntare.Aliluia. - $i apisitorii noStri ne ziceau: Cdntali_nenoui din cantArile Sionului. Aliluia. Cum str cdntem cantareaDomnului ln plmant striin? Aliluia. De te voi uita, Ierusalime, uitate sd fie dreaptamea. Aliluia. gi - se lipeascdlimba mea de grumazul meu, de nu_mi voi aduce aminte de tine. Aliluii. . De nu voi pune inainte Ierusalimul, ca inceput al bucuriei mele. Aliluia.

POLIELEUL PRAZNICELOR 1MPARA

Adu-fi aminte, Doamne, de fiii lui Edom, ln ziua dirdmdrii Ierusalimului. AliluiaCdnd ei ziceav: Stricati-I, stricatri-I,pinl la temeliile lui. Aliluia. Fiica Babilonului, dciloasa. Fericit este cel ce-fi va respleti fie, dupi faPta ta Pe care ai ficut-o nou6. Aliluia. Fericit este cel ce Ya apuca si va lovi pruncii tii de piatrl. Aliluia.

POLIELEU
care se cintl la PrazniceleMaicii Domnului Glasul al 4-lea:

Cuvdnt bun r{spuns-a inima mea. Bucur6-te, lmp6r1teasA prealiudate, Maica lui Hristos-DumnezeuAliluia. Grli-voi cantarea mea impiratului. Bucurf,-te, lmpiriteasa ingerilor, stipdna lumii. Aliluia. Limba mea este trestie de scriitor, ce scrie iscusit. Bucur6-te, propoviduirea proorocilor gi mirirea patriarhilor. Aliluia. tnpodobitd esti cu frumusefea mai mult decdt fiii oamenilor. Bucuri-te, Fecioari dumnezeiasci, mireasi stipdni. Aliluia. Revirsatu-s-a har 1n buzele tale' Bucuri-te, nespurcat[, neintinatb,nevitimati, preasfdnti.

I I

216

CATAVASIER

Pentru aceasta,te-a binecuvintat pe tine, Dumnezeu ln veac.Bucuri-te, nidejdea celor deznidijduiti gi celor biruifi ajutitoare. Aliluia. incinge-Te cu sabia Ta peste coapsaTa, puternice. Bucur6-te, cea plintr de dar, cu tine este Domnul pi prin tine cu noi. Aliluia. Cu frumusefea ta 9i cu strilucirea ta. Bucuri-te. BinecuvAntatd egti tu lntre femei 9i binecuvdntat este rodul pdntecelui tiu. Aliluia. incordeazS-ti arcul, propese$te Si lmparlte$te. Bucurf,-te,Fecioari Niscitoare de Dumnezeu,ceea ce e$ti intre femei binecuvantattr.Aliluia. Pentru adevir, bldndeJe gi dreptate. Bucuri_te, Marie, Doamna noasftAa tuturor, Domnul puterilor este cu tine. Aliluia. Pentru aceasta Te-a uns pe Tine, Dumnezeule, Dumnezeul Tiu. Bucur5-te, scaunin chipul focului, mai preamtuit decdt cei in patru chipuri. Aliluia. Cu untdelemnul bucuriei, mai mult dec6t pe pdrtagii tii. Bucuri-te, Marie, Doamna noastri a tuturor. bucur6-te, Maica Vielii. Aliluia. Sttrtut-a impdrlteasa de-a dreapta Ta. Bucuri-te, binecuvdntattrgi preamdritd.Aliluia. lmbrlcatl in haini auri6 9i prea infrumuselatA. Bucuri-te, Ndscitoare de Dumnezeu,ce ai niscut pe Mdntuitorul sufletelornoastre.Aliluia.

POLTELEUL PRAZNTCELOR iMPARATESTI

217

Ascult6, fiicd" Si vezi qi pleacd urecheata. Bucuri-te, raiule preasfinte, bucur6-te,mireas6nenuntiti. Aliluia. $i uit{ pe poporul tiu gi casapir'rntelui tiu. Bucura-te, ceea ce egti mai mare decat sfintii, bucurd-te, mirease nenuntite. Atluia. Fefei tale se vor ruga mai-marii poporului. Preasfintl FecioarA, ascultb glasul netrebnicului tiu rob 9i suspinurile inimii, ce se aduc fie, totdeauna, lndrepteazl, stlplni. Aliluia. Pomeni-voi numele tf,u ln tot neamul, zicind: Preasfintl Fecioari, dumnezeiasc6 mireas6, slujba mea cea sdricicioasi primegte-o gi lui Dumnezeu Celui milostiv du-o pe ea, ca bucur0ndu-mi,sAte mlresc pe tine, cu totul l5udat6. Aliluia.
indatd duptr Polieleu se canH. Marimurile (Stihirile) sarbAtorii tn care ne aflim, din cele care urmeazi de aci lnainte.

MARIMURILE $I STIHIRILE
CU STIHURILE CELE ALESE DIN PSALMI, CARE SE CANTA DUPA POLIELEU, LA PRAZNICELE DUMNEZEIE$TI $I LA SARBATORILE SFINTILOR CU POLIELEU Mbrimurile sunt alcatuite de fericitul Filotei monahul gi de fericitul monah Macarie, filosof qi ritor, iar alegerea stihurilor din psalmi este facuta de Chir Nichifor Vlemide.

LA PRAZNICUL NA$TERII PREASFINTEINASCATOAREI DE DUMNEZEU


(8 septembrie) _ 14! t^.Adu-fi aminte, Doamne, de David gi de toate bltndelile lui ( p s .1 3 1 ,! . Stihira:

lrimu-te pe tine, Preasfdnti Fecioartr9i cinstim pe sfinfii ndscitorii tii 9i mlrim preasliviti
na$terea ta.
Alte stihira:

Bucurl-te, ceeace egti plind de dar, Marie, Domnul estecu tine, zic6nd: $i prin tine cu noi.

MARIMURILE POLIELEULUI

2t9

Stihuri: 2. Lucruri slavite s-au grait despre tine, cetatea lui Dumnezeu (ps. 86,2). 3. Din rodul pantecelui ttru voi pune pe scaunultlu (ps. 131, 1l). 4. Cel Preainalt a sfintrit locasul Stru; Dumnezeu este tn mijlocul cetitii, de aceeanu se va clitina (ps. 45, 4-5). 5. Casei Tale se cuvine sfinfenie, Doanne, lntru lungime de zile (ps. 92,1). 6. Binecuvantat este Dumnezeu ln veac ai ln veacul veacului (ps. 52). 88, lar dupi sfirsitul stihurilor, se cantl: Slavi..., glasul 1:

Slav6 lie, Treime Sfdnti: Pirinte, Cuvinte si Duhule Sfinte, zicdnd: Slavi Jie, Dumnezeule.
glas: $i acum...,acelagi

Bucurb-te, ceea ce e$ti cu dar dlruitd, Marie, Domnul este cu tine, zicdnd: $i prin tine cu noi. Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavi Jie, Dumnezeule (ae
trei ori).

INALTARTT LA PRAZNTCUL SrnqrEI CRUCr


(14 septembrie) Stih l: Judec6, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strtmbitate; lupta lnpotriva celor ce se lupta cu mine (ps. 34, l).

220

CATAVASIER

Stihira:

Mirimu-Te pe Tine, Ditdtorule de viat6 Hristoase,gi cinstim Crucea Ta cea sfantA, prin care ne-ai mantuit din robia vrdjmagului' Alti stihtui: D at-ai semncelor ce se tem de Tine, ca si fugi de la fata arcului, zicdnd: Crucea Ta, Hristoase Dumnezeule.
Stihuri: 2. lnsemnatu-s-apestenoi lumina fefei Tale, Doamne (ps. 4, 6). 3. Vdzut-au toate marginile pamantului mdntuirea Dumnezeului nostru @s.97,5). 4. Iar Dumnezeu, Imptuatul nostru, mai inainte de veci a ficut mAntuile ln mijlocul pim0ntului (ps. 73, I3). 5. Inalfali pe Domnul Dumnezeul nostru gi v6 lnchinati a$temutului picioarelor Lui, cd sfdnt esre(Ils. 98, 5). 6. Mdntuiegte,Doamne, poporul Tlu 9i binecuvinteaztrmo$tenirea Ta 9i pagte-ope ea gi o sprijine$tein veac $i ln veacul veacului (ps. 27, 12). Apoi: Slavi..., Slavl fie, Treime Sfinttr... 9i celelalte (cauta la pag.279).

LA SFANTUL IERARH IOSIF CEL NOU DE LA PARTOS*


(15 septembrie) Stih 1:Asteptand, am a$teptatpe Domnul gi a cAutat spre mine gi a ascultatrugiciunea mea (ps. 39, 1). * Moa$teleSfintului Iosif cel Nou se afltr tn catedralamitrooolitanadin Timisoara.

MARIMURILE POLIELEULUI

22L

Mlrimu-te pe tine, sfinfitorule Pdrinte Iosife, $i cinstim sfdnti pomenireata, lndreptltorule al ctrlugirilor 9i lmpreunl-vorbitorule cu ingerii.
Alti stihirl:

Venili, tofi pdmdntenii, si l6udlm pe lerarhul Iosif, zicdnd: pe arhiptrstorul Banatului.


Stihuri: 2. lata, am fugit departe 9i m-am sele$Iuit ln pustie. Asemenatu-m-am cu pelicanul din pustie (ps. 54, 7; 101, 7). 3. Privegheat-am9i am ajuns ca o pasare singuradcepe acoperiS (ps. 101,8). 4. Genunchii mei au sllbit de post gi trupul meu s-a istovit din lipsa untului de lemn (ps. 108,23). 5. Cu lacrimile mele udat-am a$temutul meu, cl m-au lnconjurat cdini mulli, o adunarede vicleni m-a inconjurat (ps. 6,6). 6. Cantali Domnului cei cuviogi ai Lui si liudali pomenirea sfinteniei Lui (ps. 29, 4). Apoi: Slavi..., Slave fie, Treime Sfinti... 9i celelalte (cautA la pae.279).

LA SFANTUL APOSTOL$I EVANGHELIST IOAN, CUVANTATORUL DE DUMNEZEU


(26 septembrie) Stih 1: Cerurile spun slava lui Dumnezeugi facereamtnilor Lui o vestestetfia (ps. 18, 1).

222

CATAVASIER

Sfihira:

M drimu-te pe tine, Sfinte Apostole al lui Hristos gi Evanghelistule Ioane, Si cinstim durerile $i ostenelile tale, cu care te-ai trudit intru propov4duirealui Hristos.
Alta stihirl:

Veniti tofi, pe fiul tunetului si-l lluddm, pe loan, pdzitorul curtrtiei, ziclnd: Pe cel de la pieptul lui Hristos.
2. Fulgerele Lui au luminat lumea (ps. 76, l7). 3. CA a htarit lumea, care nu se va clatina (ps. 92, 2). 4. ln tot pamantul a iegit vestirea lor 9i la marginile lumii cuvintele lor (ps. 18, 4). 5. Vestili tntre neamuri slava Lui, lntre toate popoarele minunile Lui (ps. 95, 3). 6. Supus-apopoarelenoutr gi neamurile sunt sub picioarele noastre (ps. 46, 3). Apoi: Slavl..., Slavi Jie, Treime Sfanti... $i celelalte (cautl la pag.2l9).

LA ACOPERATTIANTUI-MAICII DOMNULUI
(POCROVUL) (1 octombrie) Stihira:

Venifi toti, pe Maica Luminii, pe Preasfinta Fecioarl Maria sl o liuddm, pe care Sfintul Andrei a

MARIMI,IRILE POLIBLEULUI

223

vizut-o rugandu-secu sfinfii ln Vlaherna, Pentru poPor' qi sl cinstim puternicul ei Acopertrmdnt.


Stihurile cauta-le la Nasterea Maicii Domnului (8 septembrie pag.21.8-2L9).

LA SFINTII MUCENICI SERGHIE $I VAH


(7 octombrie) Stihira Sfdntului Vah: Stih 1: Pus-au trupurile robilor Ttri mincare ptrsirilor cerului (ps. 78,2).

M[rimu-te pe tine, Mucenice al Domnului, Vah; $i cinstim pomenirea chinurilor tale, pe care barbete$te le-ai rbbdat, pe Hristos mirturisind.
Stihira Sfantului Serghie:

Mdrimu-te pe tine, Mucenice al Domnului, Serghie; Si cinstim sfdntA pomenirea ta, pe care o praznuim' cu cantlri de laud6.
Alti stihir6, a amdnduror st'intilor:

Mtrrimu-vi pe voi, Mucenici ai Domnului, Serghie9i Vah, cei ce lmpreune afi pltimit pentru Hristos li pe El L-ati mirturisit, iar acum cu ingerii vd veseliti.
Stihuri: 2. Vlrsat-au stngele lol ca apa lmprejurul Ierusalimului (ps. 78' 3). 3. Ca pentru Tine suntemucigi ln toati ziua (ps. 43,24). 4. Cu foc ne-ai lAmurit pe noi, precum se ltrmure$teargintul (ps. 65, 9).

224

CATAVASIER

5. Dumnezeu este sciparea noastri 9i puterea, ajutor lntru necazurile cele ce ne-au aflat pe noi foarte ps. 45, t;. - -6. Strigat-audreplii 9i Domnul i-a auzit pe ei 9i din toate necazurile Ior i-a izblvit pe ei @s.33, 16). Apoi: Slavtr..., Slava fie, Treime Sfanta... 9i celelalte (cautd la pag.2l9).

LA PREACUVIOASAMAICA NOASTRA PARASCHIVA CEA NOUA*


(14 octombrie) Stil 1: A$teptandam a$teptatpe Domnul si El a cAutatspre mine gi a auzit rugtrciuneamea (ps. 39, 1). Stihire:

Venili, iubitorilor de priznuire, sd liuddm pe Cuvioasa Paraschiva, zicdnd: pe lauda Epivatului 9i a Moldovei.
2. Genunchii mei a" ,hbit d:tpihJ.l;i trupul meu s-a istovit din lipsa untului de lemn (ps. 7O8,23). 3. Pentru cuvintele buzelor Tale, eu am pezit cii aspre (ps. 16, 4). .4. Schimbat-ai pl0ngereamea intru bucurie, rupt-ii sacul meu qi m-ai lncins cu veselie (ps. 29, 11). 5. Sa $dti ca minunat a fecut Domnul pe cel cuvios al Seu (ps. 4,3). 6. Cantati Domnului cei cuvio$i ai Lui Si liudali pomenirea sfinleniei Lui (ps. 29, 4). Apoi: Slavl..., Slavi Tie, Treime Sf6nti... gi celelalte (cauti la pag. 219).

* Moa$tele Sfintei Paraschivase afle in catedrala miropolitand din lasi.

MARIMURILE POLIELEULUI

225

LA CUVIO$II MARTURISITORI YISARION $I SOFRONIE $I MUCENICUL OPREA DIN TRANSILVANIA


(21 octombrie) Stihurile cauti.-le la 26 octombrie (vezi mai jos). Stihira Cuviosului Visarion:

Fericimu-te pe tine, de chinuri rdbdhtorule,Pirintele nostru Visarion; gi cinstim nevoinfele tale pentru dreapta credintI.
Stihira Cuviosului Sofronie:

Fericimu-te pe tine, mult-nevoitorule, Pirintele nostru Sofronie, gi cinstim ostenelile tale pentru dreapta credinfd.
Stihira Mucenicului Oprea:

Venifi, iubitorilor de mucenici, sd lludlm pe Mucenicul Oprea, zicdnd: pe apiritorul dreptei credinte.

LA SFANTUL MARE MUCENIC


DIMITRIE
(26 octombrie) Stih 1: Dumnezeu este scepareanoastra $i puterea, ajutor intru necazurilecele ce ne-au aflat pe noi foarte fos. 45, 1). Stihiri:

Mirimu-te pe tine, rtrbditorule de chinuri, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, $i cinstim chinurile tale pe care le-ai rlbdat DentruHristos.

rs-cat:]vdsier

226

CATAVASIER

Alt[ stihir6:

Veniti, iubitorilor de mucenici, si liudim pe Izvor6torul de mir, Dimitrie, zicind: pe ravnitorul Mentuitorului.
Stihuri: 2. Virsat-au singele lor ca apa,lmprejurul Ierusalimului (ps. 78,3). 3. Cl pentru Tine suntemuci$i toatf, zfua (ps. 43,24). 4. Socotiti suntemca nigte oi de junghiere (ps. 43, 24). 5. Trecut-am prin foc ai prin api, dar ne-ai scos pe noi la odihnl (ps. 65, 11). 6. Sfintilor celor din pemantul Lui, minunate a fecut Domnul toate voile Sale intru dansii (Ps. 15, 3). Apoi: Slava...,Slavi lie, Treirne Sf6nta.,. gi celelalte (cauta la pag.219).

LA CUVIOSUL PARINTELE NOSTRU DIMITRIE CEL NOU. DIN BASARABI*


(27 octombrie) Stihurile cautA-lela 14 octombrie, pag. 224. Stihire:

Fericimu-te Pe tine, Cuvioase Pfinte Dimitrie; si cinstim pitimirile tale pentru dragostealui Hristos.
* Moagtele Sfdntului Dimitrie cel Nou se afla in catedrala patriarhala din Bucureqti.

MARIMIJRILE POLIELEULII

227

Alta stihira:

Venili tofi pimdntenii intr-un glas sI l6ud[m pe Cuviosul Dimitrie cel Nou. zicdnd: Pe ocrotitorul cel tare al credinciogilor.

LA SFINTII CEI FARA DE ARGINTI COSMASI DAMIAN DIN ASIA


(1 noiembrie) Mlrimurile 9i stihurile, cautA-lela I iute.

LA SOBORUL SFTNTTLOR ARHANGHELI MIHAIL $I GAVRIIL $I CELELALTE PUTERI CERESTI


(8 noiembrie) Stih I i Merturisi-md-voi fie, Doamne,cu toatainima meagi inaintca ingerilor rloi canta tie (ps. 137, 1). Stihiri:

Mirimu-vi pe voi, arhangheligi ingeri $i toate oastea cea cereasci, heruvimi qi serafimi, care sldvifi pe Domnul.

228

CATAVASIER

Alta stihira:

Venitri tofi, intr-un glas si liudim pe Arhistrategii Mihail $i Gavriil, ziclnd: pe Yoievozii Puterilor celor de sus.
Stihuri: 2. Domnul gadepe heruvimi, sa se cuhemure pimdntul (ps. 98, l). 3. inchinati-vf, Lui toJi lngerii Lui (ps. 96, 8). 4. Cel ce faci pe tngerii Tii duhuri, si pe slugile Tale partr de foc (ps. 103, 5). 5. Binecuvintali pe Domnul toti ingerii Lui, cei puternici la v0rtute, care fmptniti poruncile Lui gi ascultali glasul cuvintelor Lui (ps. 7O2,2O). 6. Binecuvintafi, ingerii Domnului, Domnului, pe Domnul liudati-L. pe Domnul. Cerurile

Apoi: Slavi..., Slavi tie, Treime Sfante... si celelalte (cauta la pag.219).

LA SFANTUL IOAN GURA DE AUR


( 13 noiembrie) Stih 1: Auzifi acesteatoate popoarele.Ascultafi toti cei ce locuiti ln lume (ps. 48, 1). Stihiri:

Mirimu-te pe tine, sfintitorule Pdrinte loane Gurd de Aur, gi cinstim sf0nti si cinstitl pomenirea ta; cd tu te rogi pentru noi lui Hristos, Dumnezeulnostru.

MARIMURILE POLIELEULUI

229

Alti stihiri:

Veniti toti, tntr-un glas sf, lludim pe Ioan Gurt de Aur, zic0nd: pe invitdtorul cel de obgte.
Stihuri: 2. Gura mea va grii lnlelepciune gi cugetul inimii mele pricepere 48, 3 ). @s. 3. Doamne, iubit-am buntrcuviinfa casei Tale $i locul sdllsluirii slavei Tale @s.25, 8 ). 4. Gura dreptului grliegte lnlelepciune,gilimba lui,rostegtedreptate 36,30). @s. 5. lntru pomenire vegnictrva fi dreptul, de auzul rtru nu se va teme @ s .1 11 , 6 ) . 6. Fericiti sunt cei ce locuiesc ln casa Ta, ln vecii vecilor Te vor leuda @s.83, 5 ). Apoi: Slav6...,Slavd Jie, Treime Sfinti... $i celelalte(cautala pag.219).

LA CUVIOSUL GRIGORIE DECAPOLITUL*


(20 noiembrie) Stihurilecautd-le la 14 octombrie,pag.224.

sdhtua: M irimu-te pe tine, mult-nevoitorule Pirintele nostru Grigorie; $i cinstim ostenelile tale pentru dreapta credinfd.
*Moaqtele Sfantului Grigorie Decapolitul se afla Ia sfAnta M a n a s t i r eB i s t r i l a d i n O l t e n i a

23O

CATAVASIER

veniti toli pamantJll,"l;:-"" glassf, liudtrm pe


cuviosul Grigorie, zicdnd: pe ocrotitorul cel tare al Olteniei.

LA PRAZNICUL INTRARII iN BISERICA A PREASFINTEI NASCATORRET DE DUMNEZEU


(21 noiembrie) Stih 1: Mare este Domnul Si liudat foarte, ln cetateaDumnezeului nostru, ln muntele cel sfint al Lui (ps. 47, l).

Mldmu-te pe tine, Preasfdntf, Fecioari, Maici de Dumnezeu aleasA; $i cinstim intrarea ta in casa Domnului.
Alte stihira:

Veniti totri str lludim pe PreasfdntaFecioari Maria, Prunca cea aleas1a lui Dumnezeu gi sl cinstim lucrarea ei in bisericaDomnului.
Stihuri: 2. Sfindra loca$ul Slu, Cel Prealnalt @s. 45, 4). 3. Casei Tale se cuvine sfinfenie, Doamne, lntru lungime de zile @s.92,7). 4. FeteiTale se vor ruga alegii poporului (Ps. 44, 74). 5. Aduce-se-vor lmpiratului fecioare, ln urma ei, prietenele ei se vor aduceTie (Ps.44, 16).

MARIMI]RILE

POLIELEULUI

231

6. Aduce-se-vor cu veselie, $i cu bucurie vor inffa ln palatul lmparatului@s.4, 17-18). Apoi: Slavl..., Slavtr Jie, Treime Sfantl... $i celelalte (cautA h pag.279).

LA SFANTUL APOSTOLANDREI CEL INTAI-CHEMAT


(30 noiembrie) Stihurile cautA-lela 26 septembrie , pag. 221. Stihirl:

Mlrimu-te pe tine, Sfinte Apostole al lui Hristos, Andreie, $i cinstim durerile $i ostenelile tale, cu care te-ai trudit intru bun[vestirea lui Hristos.
Altd stihira:

Veni{i toti, intr-un glas si l[udim pe Andrei cel htai-chemat, zicdnd: Pe cel de un sangecu Petru.

@@@\@tu
LA SFANTA MARE MUCENITA VARVARA
(4 decembrie) Stihurile cautd-le la 26 octombrie, pag. 225.

232

CATAVASIER

Stihire:

Mirimu-te pe tine, r{bdtrtoare de chinuri, Mare Mucenifd Varvara; 9i cinstim sfdntd pdtimirea ta, pe care pentru Hristos o ai rAbdat.

LA CUVIOSUL PARINTELE NOSTRU SAVA CEL SFINTIT


(5 decembrie) Stihurile cautl-le la 14 octombrie, pag. 224. Stihira:

Fericimu-te pe tine, Preacuvioase Pirinte Sava, $i cinstim sfdntd pomenireata, povtrfuitorule al cllugf,rilor gi impreuni-vorbitorule cu ingerii.
Alta stihirn:

Veniti, toate cetele cilugdrilor, si lludf,m pe Sava cel sfintit, zicdnd: pe lauda Capadocienilor.

LA SFANTUL MARELE IERARH NICOLAE


(6 decenbrie) Stih 1: Auziti acesteatoate popoarele. Ascultati toli cei ce locuifi ln lume (ps.48, 1).

MARIMI,'RILB POLIELEULUI

233

srihtua:

Mirimu-te pe tine, sfintitorule Pirinte Nicolae" 9i cinstim sfdntb pomenrreata; cA tu te rogi pentru noi lui Hristos, Dumnezeul nostru.
Alte sdhira:

Veniti, tofi pimdntenii, se ldud[m pe Ierarhul Nicolae, zicAnd:pe invititorul celor din Mira.
Stihuri: 2. Gura mea va grii lnfelepciune_9i cugetul inimii melerpricepere (ps.48, ). 3. Doamne, iubit-am bunicuviinfa casei Tale si locul strlisluirii slavei Tale (ps. 25, 8). 4. Gura dreptului graiegte lntelepciune 9i limba lui rosteste dreptate (ps. 36, 30). 5. lntru pomenire vegnic4va fi dreptul, de auzul ilu nu se va teme ( p s .1 1 r , 6 ) . 6. Fericiti sunt cei ce locuiesc ln casa Ta, ln vecii vecilor Te vor lauda (ps. 83, 5). Apoi: Slavi..., Slavl lie, Treime Sfintl... $i celelalte (cauta la pag.2L9).

LA SFANTA MUCENITA FILOFTEIA FECIOARA*


(7 decembrie) Stihurile cauta-le la 26 octombrie , pag. 225.

* Moagtele Sfintei Filofteia se afla h paraclisul Manastirii lui NeagoeVoda din oragulCurteade Argeq.

CATAVASIER

stihira:

Mirimu-te pe tine, SfanH fecioarl Filofteia; Si cinstim chinurile tale gi durerile pe ctue pentru Hristos, Mirele tiu, le-ai ribdat.
Alta stfttua:

Venili,toli iubitorii de mucenici, s6 l6udim pe Sfinta fecioard Filofteia gi sI cinstim luptele gi pitimirile ei, cele ce pentru fapta buntr le-a r6bdat.

LA SFANTUL PARINTELE NOSTRU SPIRIDON,FACATORUL DE MINUNI


(12 decembrie) Stihurile cautA-lela 13 noiembrie, pag. 228. Sdhira:

Mlrimu-te pe tine, sfinlitorule Plrinte Spiridoane,gi cinstim sfdnti pomenirea ta; ci tu te rogi pentru noi lui Hristos, Dumnezeului nostru.

LA SFINTII MUCENICI: EUSTATIU, AUXENTIU, EUGENIU,MARDARIE $I OREST


(13 decembrie) Stihurile cauta-le la 26 octombrie, pag. 225.

PoLTELEULU MARTMURTLB Stihire:

235

Mirimu-v5 pe voi, Sfintilor Mari Mucenici, cei cinci la numir, $i cinstim chinurile voastre cele cinstite, pe care pentru Hristos le-ati ribdat.

LA PRAZNICUL NA$TERII DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS


(25 decembrie) Stih 1: StrigatriDo'hnului tot pamentul, ctintali numele Lui! Dati slavl laudeiLui! (ps. 65, l). Stihiri:

Mtrrimu-Te pe Tine, D6titorule de viati, Hristoase, Cel ce pentru noi acum cu trupul Te-ai niscut din nenuntita $i PreacurataFecioari Maria.
Alta stihfua:

Venifi, lmpreuni cu cetele ingeregti, si cdntdm slavt Celui dintru inilfime, lui Dumnezeu, zicdnd: Celui ce S-a nbscutln pegter6.
Stihuri: 2. lzbt.vire trimis-a Domnul poporului Sau; sfitnt 9i lnfricosltor estenumeleLui (ps. 110, 9). 3. Durnnezeulnostru in cer gi pe pamant, toate cate a voit a facut (ps. 134, 6). 4. $i Eu htai-nf,scut il voi pune pe DAnsul, mai tnalt decit lmparafi pamdntului,si se vor lnchina Lui toti domnii pamantului (ps. 8 8 , 2 7 ; 7 1 ,l l ) .

236

CATAVASIER

5. Din pdntecemai inainte de luceafer Te-am nascut.(ps.109, 4). 6. Domnul a zis cetre Mine: Fiul Meu egti Tu; Eu astAzi Te_am nascut(ps-2, 7). Apoi: Slavtr..., Slava Tie, Treime Sfanta... 9i celelalte (cautA la pag.2l9).

LA PREACUVIOSULPARINTELE NOSTRU NICODIM CEL SFINTIT,DE I,A TISMANA*


(26 decembrie) 1: ne Domnul $i a ceutat spre mine 9i a .Stih A$teptand, am a91ep1u1 auzit rugiciunea mea @s. 39, l-2). Stihiri:

Fericimu-te pe tine, Preacuvioaseplrinte Nicodime, qi cinstim sfinttr pomenirea ta, indreptitorule al cilugf,rilor, 5i impreuni-vorbitorule cu ingerii.

Nicodim cel sfintit, zicdnd: pe indreptdtorul cdlugf,rilor.


Stihuri:

venili, toateceteil""ll?.rr"., si liudampe

2. Iatd, m-am lndepertatfugind g m-am silASluitln pustie @s.54, 7). 3. Pentru cuvintele buzelor Tale, eu am pazit cii aspre @s. 16,4). 4. C,tntati Domnului toti cei cuviogi ai Lui 9i liudagi pomenfuea sfinfeniei Lui (ps- 29, 4).
* Un deget din moagtele Sfintului Manastire Tismana din Oltenia.

Nicodim se afla la sfanta

MARIMURILE POLIELEULUI

237

r
I

5. Liuda-se-vor cuvio$ii lntru slava si se vor bucura lntru asternuturile lor (Ps. 149, 5). 6. Scumpeestelnaintea Domnului moarteacuviogilor Lui (ps' I 15, 5)' Apoi: Slave..., Slavi !ie, Treime Sfintd... 9i celelalte (cauti Ia pag.219).

inrArul

APOSTOL, LA SFANTUL MUCENICgI ARHIDIACoN$TEFAN


(27 decembrie)

Stihurile cauti-le la 26 septembrie,pag.22l. Stihiri:

ft

Mlrimu-te pe tine, Sfinte Apostole, intiiule mucenice al lui Hristos si Arhidiacone $tefane; $i cinstim durerile $i ostenelile tale, cu care te-ai trudit intru buntrvestirealui Hristos.

LA PRAZNICUL TAIERII-IMPREJUR A DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS $I LA SFANTUL IERARH VASILE CEL MARE
(1 ianuarie) Stih 1: Strigati Domnului tot pamantul. Cintafi slavi numelui Lui' Dati slavi laudei Lui (ps.65,1 ).

238

CATAVASIER

Stihira praznicului:

Mirimu-Te pe Tine, DitAtorule de viati, Hristoase, 9i cinstim a preacuratului T6u trup tEiere-imprejur, cea dupd Lege.
Stihira lerarhului:

Veniti, toti ptrmdntenii, strldudim pe Marele Vasile, zicind: pe laudacelor din Cezareea.
Sau aceasta:

Mdrimu-te pe tine, Ierarhe al lui Hristos, Vasile, cel ce ln dreaptacredinti Biserica lui Hristos o ai intdrit gi ftrrf, prihanl o ai pdzit.
Stihuri: 2. Izbdvire a trirnis Domnul poporului Slu; sfint qi infrico$Atoreste numeleLui (ps. 110, 9). 3. Auzili acesteatoate popoarele. Ascultati tofi cei ce locuiJi tn lume (ps. 48, 1). . 1.^G15umea va grtri infelepciune 9i cugetul inimii mele pricepere (ps. 48, 3).

r12,2).

5. Fie numele Domnului binecuvintat de acum qi panAin veac (ps.

6. Fericili cei ce locuiesc ln casa Ta, ln vecii vecilor Te vor liuda ( p s . 8 3 ,s ) . Apoi: Slavi..., Slavi fie, Treime SfAnt6... 9i celelalte (cauti la pag.2l9).

MARIMURILE POLIELEULUI

239

LA PRAZNICUL BOTEZULUI DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS


(6 ianuarie) Stih i: Dumnezeule,milostiveste-Te spre noi $i ne binecuvinteazl, lumineazl fa(a Ta pestenoi gi ne miluiegte (ps. 66, 1).

Stihirr:

Mirimu-Te pe Tine, Dititorule de via(6, Hristoase, Cel ce pentru noi acum cu trupul Te-ai botezat, de la Ioan, in apele Iordanulul.
Alta stihira:

Boteazi-se Iisus al meu de la slugtr, in riul Iordanului, zicdnd: lumindnd toatl fiptura.
Stihuri: 2. Tunat-a din cer Domnul. Cel Preainalt a dat glasul Slu (ps- 17, l5). 3, Vizutu-Te-au apele, Dumnezeule, vlzutu-Te-au apele 9i s-au temut (ps. 76, l5). 4. Glasul Domnului peste ape; Dumnezeul slaYeia tunat; aretatu-S-a Domnul pesteape multe (ps. 28,3). 5. Marea a vazut 9i a fugit, Iordanul s-a lntors lnapoi (ps. 113' 3). 6. Cit s-au marit lucrurile Tale, Doamne, toate cu lntelepciune le-ai flcut (ps. 103, 25). Apoi: Slav[..., Slavl !ie, Treime Sfllnti... si celelalte (cautf, la pag.2l9).

240

CATAVASIER

LA SOBORUL SFANTULUI IOAN BOTEZATORUL


(7 ianuarie) Stih 1: IatA, m-am lndepertat fugind 9i m-am sillgluit ln pustie (ps. 54, 7). Stihiri:

Mf,rimu-te pe tine, Sfinte Ioane, inaintemergitorule gi Botezitorule al Mintuitorului; $i cinstim slAvite pomenirea ta.
Alti stihiri:

Veniti toii, intr-un glas sd l6ud6m pe Ioan, Mergitorul-inain te, zicdnd: pe B otezitorul D omnului.
Stihuri: 2. Clutat-a sPleTine fafa mea; fata Ta, Doamne, voi cauta @s.26, 13). 3. Pentru cuvintele buzelor Tale eu am pezit c{.i aspre @s. 16, 4). 4. Adevdrul Tiu 9i mdntuirea Ta am spus, mila Ta si adevarulTlu n-am ascunsde citre adunaremultA (ps- 39, 13). 5. Zis-am celor ce fac ftrridelege: nu faceli fdrldelege; iar celor ce gre$esc: nu vl hiltafi fruntea (ps. 74, 4). 6. $i lirnba mea se va hvAtradreptateaTa, toate ziua lauda Ta (ps. 34,27). Apoi: Slave..., Slavi fie, Treime Sfantt... 9i celelalte (cauttr la pag.21.9).

MARIMURILE POLIELEULUI

241

LA PREACUVIOSULPARINTELE NOSTRU iNCnpArOnUL VIETII DE OB$TE TEODOSIE,


(11 ianuarie) Stihirile caut6-le la 17 si 20 ianuarie, schimbAnddoar numele, iar stihurile, la 14 octombrie, pag. 224.

qs@
LA PREACUVIOSULPARINTELE NOSTRU ANTONIE CEL MARE
(17 ianuarie) Stihurile cauta-lela l4 octombrie , pag. 224. Stihira:

Ptriinte Antonie, 9i Fericimu-te pe tine, Preacuvioase cinstim sfinti pomenireata, Povitruitoruleal cilugirilor gi lmpreuni-vorbitorule cu lngerii.
Alta stih a:

Veniti, toate cetele cilugirilor, si liuddm pe Marele Antonie, zicind: pe slava cdlugdrilor.

LA PREA CUVIOSUL PARINTELE NOSTRU EFTIMIE CEL MARE


(20 ianuarie) Stihurile cauta-le la 14 octombrie, pag. 224.

16- Catuvusier

242

CATAVASIER

Fericfunu-tepe tine, PreacuvioasePdrinte Eftimie, gi cinstim sfdnti pomenireata, povlJuitorule al cilugf,rilor gi impreund-vorbitorule cu lngerii.
Alta stihire:

Venili, toate cetele cllugirilor, sd lbudim pe Eftimie cel Mare, zicdnd: pe poviJuitorul cilugirilor.

LA SFANTUL GRIGORIE DE DUMNEZEU-CUVANTATORUL


(25 ianuarie) Stihurile cautd-le la 13 noiembrie, pag. 228. StihirA:

Cu wednicie este a te lduda pe tine, Grigorie, de Dumnezeu-Cuvintitorule, cel ce adincurile Duhului le-ai cercetat gi frumusefile vorbirii ti s-au adeugat.
Alti stihiri:

Venili tofl, pe addncul lntelepciunii si-l lludim, pe Grigorie de Dumnezeu-Cuvdnttrtorul, zicind: pe cel lntocmai cu Ioan cel de Dumnezeu cuvintdtor,

MARIMT]RILE POLIELEULUI

243

LA ADUCEREA MOA$TELOR SFANTULUI IOAN GURA DE AUR


(27 ianuarie) cauta-lela 13 noiembde, pag. 228. Stihurile gi stihfu-ile

(30 ianuarie) pag. 228. Stihurile cauta-le la 13 noiernbrie, Stihira SfAntului Vasile:

LA SFINTII TREI IERARHI vASrLE, GRIGORIESI IOAN

Mirimu-te pe tine, Ierarhe al lui Hristos, Vasile, cel ce in dreaptacredinti Biserica lui Hristos o ai intirit $i flrl prihani o aiphzit.
Stihira Sfantului Grigorie :

Cu vrednicie este a te mtrri pe tine, Grigorie, de Dumnezeu-Cuvantatorule, cel ce addncurile Duhului le-ai cercetat si frumusetile vorbirii tri s-au addugat.
Stihira Sfnntului Ioan Guri de Aur:

I
I

Mf,rimu-te pe tine, sfintitorule Pirinte Ioane Guri de Aur, $i cinstim sfdnti pomenirea ta, cA tu te rogi pentru noi lui Hristos-Dumnezeuluinostru.
Alti stihirl, pentru Sfinlii Trei lerarhi:

Veniti si lIudim pe Vasile, pe Grigorie pi pe Ioan cel cu gura de aur, zicdnd: pe apirltorii Treimii.

I I
q

244

CATAVASIER

LA SFINTII DOCTORI FARA DE ARGINTI $I FACATORI DE MINUNI CHIR $I IOAN


(31 ianuarie) Stihurile cauta-le la 26 octombrie, pag. 225. Stihiri:

M drimu-vi pe voi, Sfintilor flcltorilor de minuni, slivifilor, cei firi de arginli, Chir li Ioan; $i cinstim slivite pltimirile voastre, pe care pentru Hristos le-afi rtrbdat.

LA PRAZNICUL INTAMPINARII DOMNULUI NOSTRUIISUSHRISTOS


(2 februarie) Stih l: Rlspuns-a inina mea cuvi.nt bun, grii-voi c6ntarea mea lmparatului @s.44, I ). Stihiri:

M lrimu-Te pe Tine, Dltitorule de viafi, Hristoase, pi cinstim pe PreacurataMaica Ta, de care, dupl Lege, ai fost adus acum in biserica Domnului.
Alta stihira:

V enifi tofi, intr-un glas, sa lludlm pe Hristos, Detatorul de viaJi,gi pe PreacurataSa Maicd; pe Cel ce dupl Lege S-a adus acum in biserica Domnului.

MARIMURILE POLIELEULUI

245

Stihuri:

(ps.44,s-6).

2. Propigegte 9i lmpereteste, pentru adevir, blandete gi dreptate 3. Iubit-ai dreptateaqi ai urtt flrtrdelegea (ps. 44, 9)'

4. Vtrzut-am, Dumnezeule, intrarea Ta; Yizut-am intrarea Dumnezeului 9i lmptuatului meu, la locagul cel sfdnt (ps. 67, 25). 5. Sfante este Biserica Ta, minunata htru dreptate(ps. 64, 5. numeleTiu, ca 6. Asa voi cinta numelui Tiu in veac, 9i voi a$tepta estebun lnaintea tuturor cuviosilor TAi (ps. 60, $. Apoi: Slavl..., Slavl lie, Treime Sfdntd..., gi celelalte (cauta Ia pag.219).

LA SFANTUL MUCENIC HARALAMBIE


(10 februarie) Stih 1: Dumnezeu este scepilrea noastrtr $i Puterea, ajutor necazurilecele ce ne-au aflat pe noi foarte (ps. 45, !. Stihirl:

lvllrimu-te pe tine, Sfintite Mucenice Haralambie; $1 cinstim pomenirea ta, rlbditorule de chinuri.
Alta stihira:

Venifi totri credinciogii, pe sfintitul mucenic al Domnului s[-l liuddm cu un glas, zicdnd: Pe Haralambie. cel ce cu harul a strilucit.
Celelalte stihuri cautd-le la 26 octombrie , pag. 225.

246

CATAVASIER

LA INTAIA $I A DOUA AFLARE A CINSTITULUI CAP AL SFANTULUI IOAN BOTEZATORUL


(24 februarie) Stih 1: Fericit blrbatul care se teme de Domnul; tntru poruncile Lui va voi foarte (ps. 111, 1). Stihire:

Mirimu-te pe tine, Sfinte Ioane, lnaintemerg4torule al Mintuitorului, gi cinstim preacinstita aflare a capului tlu.
Sti-huri: 2. lntru pomenire vegnictr va fi dreptul; de auzul rlu nu se va teme ( p s .1 1 1 ,6 ) . 3, Ci drept este Domnul si dreptatea a iubit 9i fafa Lui spre cel drept priveste (ps. 10, 7). 4. Dreptul ca finicul va tnflori $i ca cedrul cel din Liban se va lnmulli (ps. 91, l2). 5. Cl Tu binecuvintezi pe cel drept, leamns, cici cu arma buneivoiri ne-ai lncununat pe noi (ps. 5, 12). 6. Veseli-se-vadreptul de Domnul qi va nidljdui spre Ddnsul 9i se vor liuda togi cei drepfi cu inima (ps. 31, 12). Apoi: Slav6...,Slavh Jie, Treime Sfinti.... qi celelalte (cauttrla pag.2l9).

LA SFINTII40 DE MUCENICI
(9 martie) Stihurile cautA-le la 26 octombrie, pag. 225.

MARIMURILE POLIELEULUI

247

Stihira:

Venifi tofi, pepei patruzeci de Mucenici sd-i l6udbm, mucenizicdnd:pe podoaba pe cei din iezerul Sevastiei, cilor.

LA BUNAVESTIRE
(25 martie) Stih 1: Dumnezeule,judecata Ta da-o lmperatului 9i dreptateaTa, fiului imparatului (ps. 71, 1). Stihira:

Glasul arhangheluluistrigl [ie, Preacurati:Bucurd-te, cea plina de har, Domnul este cu tine.
Stihuri: 2. Binevestiti din zi ln zi mantuireaDumnezeuluinostru (ps. 95, 2). 3. Din rodul pAnteceluitiu voi pune pe scaunultlu (ps. 131, 11). 4. $i se vor lnchina Lui toli lmPlratii pimdntului gi toate popoarele vor sluji Lui (ps. 71, 11). 5. Fi-va numele Lui binecuvintat ln veci. Mai inainte de soare rdmdnenumele Lui (ps. 71, 17). 6. $i se va umple de slava Lui tot pemantul.Fie. Fie (ps. 7l' 22). Apoi: Slavl..., Slavi fie, Treime Sfintl.... $i celelalte (cauta la pag.279).

LA PRAZNICUL INTRARII DOMNULUI

lN rnnusar-rvr

(Duminica Floriilor) Stih 1: Doamne, Dumnezeul nostru, cat de minunat este numele Teu h tot pamantul!(ps. 8,1).

248

CATAVASIER

Stihiri:

M irimu-Te pe Tine, Dititorule de viafl, Hristoase. Osanaintru cei din inf,ltime, 9i noi strigim Jie; binecuvdntat e$ti Cel ce vii intru numele Domnului.
Alta sti-hire:

Venifi gi noi, ca pruncii, sf, aducem lui Dumnezeu credint[, ca ni$te ramuri de finic, gi dragoste, ca ni$te stdlplri.
Stihuri: 2. Din gura pruncilor gi a celor ce sug ai tntocmit laudi, lmpotriva vrijmasilor Tai (ps. 8, 2). 3. fie se cuvine cintare, Dumnezeule, tn Sion, 9i fie se va da ruglciune tn Ierusalim (ps. 64, 1). 4. Binecuvintat este Cel ce vine lntru numele Domnului; Dumnezeueste Domnul si S-a aretat noud (ps. 117,26-27). 5, Vestiti ln Sion numele Domnului gi lauda Lui tn Ierusalim (ps.

ror,2r).

6. Lauda Lui rimane tu veacul veacului (ps. 110, 10). Apoi: Slavl..., Slavl fie, Treime Sfinta... si celelalte (caute la pag.279).

LA DUMINICA TOMII
Stih 1: Dornnul a lnperaft, tntru podoabi S-a tmbracat; lmbrecatu-S-aDomnul lntru putere $i S-a lncins (ps. 92, f. Stihiri:

Mirimu-Te pe Tine, Detetorule de viafi, Hristoase, Cel ce pentru noi in iad Te-ai pogorflt, gi lmpreunI cu Tine pe tofi i-ai inviat.

MARIMURILE POLIELEULUI

249

Alta stihira:

Venifi cu Apostolii sa marim pe Hristos, Cel ce a lnviat, zicdnd: Domnul meu, $i Dumnezeul meu.
Stihuri: 2. Ca El a sf&amat po4i de arami $i zevoare de fier a frart; 9i i-a scos pe ei din tntuneric ai din umbra mo4ii si legaturile lor le-a rupt (ps. 106, 16, 14). vrajmagiiLui (ps. 67, l). 3. Si SescoaleDurlnezeu gi sl serisipeasca 4. Aceastaeste ziua pe care a facut-o Donnul, sl ne bucurf,m si sl ne veselim lntr-tnsa Gs, 117, 23). 5. Scoall, Doamne, Dumnezeulmeu, lnaltl-se mina Ta. Nu uita pe slracii Tli pind ln sfirqit (ps. 9, 23). 6. Doarme, Dumnezeulmeu, ln veac ne vom mlrturisi Tie (ps. 78, 14). Apoi: Slavi..., SlavA lie, Treime Sfdnti.... si celelalte (cautA la pag.219).

LA SFANTUL IERARH CALINIC DE LA CERNICA*


11s,6).
(11 aprilie) Stih 1: Scumpe este lnaintea Domnului moartea cuviosului Lui (ps. StihirA:

Mdrimu-te pe tine, sfinfitorule Pdrinte Calinic, $i cinstim sfan6 pomenirea ta, indreptltorule al c6lugirilor si lauda ierarhilor.
+ MoasteleSfintului Calinic se afla la sfAnta Manastire Cernicade langaBucure$ti.

250

CATAVASIER

Alra stihira:

Veniti, tofi pdmdntenii, se liudlm pe Ierarhul Calinic, zicdnd: pe arhip{storul cel sf0nt al Olteniei.
Stihuri: 2. Cantali Domnului tofi cuvioqii Lui fi lAudati pomenirea sfialeniei Lui @s. 29, 4). 3. Ltruda-se-vorcuviogii lntru slavA $i se vor bucura lntru a$ternuturile lor (ps. 149, 5). 4. Spune-voi numele Tiu fratrilor mei, ln mijlocul bisericii Te voi liuda @s. 21, 24). 5. intru pomenire vegnicl va fi dreptul, de auzul reu nu se va teme @ s .1 1 1 , 6 ) . 6. Scumpe estelnainteaDomnului moartea cuviosuluiLui @s.115,6). Apoi: Slavi..., Slavi Jie, Treime Sfinti.... gi celelalte (cauti la pag.2l9).

LA SFANTUL MARELE MUCENIC GHEORGHE

srihurire cauta-Ie," * ."::'Jl?ti)^r. ,rr.


Stihiri:

Mirimu-te pe tine, purtdtorule de chinuri, Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, 9i cinstim chinurile tale pe care pentru Hristos le-ai ribdat.
Altd stihir6:

Yeniti, iubitorilor de mucenici, si ldudim pe purtitorul de biruinti Gheorghe, zicdnd,: pe lauda Capadocienilor.

t t
i

MARIMURILE POLIELEULUI

251

LA SFINTII IERARHI IOREST $I SAVA, MITROPOLITII ARDEALULUI


(24 aprilie) Stihurile cautA-lela 13 noiembrie, pag. 228. Stihira Sfintului lorest:

Mirimu-te pe tine, Sfinte ierarhe al lui Hristos, Iorest, cel ce lntru dreaptacredintl ai int6rit Biserica ta $i farl prihand o ai pdzit.
Stihira SfAntului Sava:

Mirimu-te pe tine, Ierarhe al lui Hristos, Sava,apiritorule al dreptei credinfe; si cinstim sf2nti pomenireata.
Stihira amandurora:

Veniti, tofi pimdntenii, si ldudim pe Iorest gi pe Sava,zicdnd: pe aplritorii drepteicredinte.

LA SFANTUL APOSTOL $I EVANGHELIST IOAN


(8 mai) Stihurile si stihirile cautl-le la 26 septembrie,pag. 227.

LA SFANTUL MUCENIC IOAN VALAHUL


( l2 rnai) Stih l: Dumnezeu este scdparea$i puterea noastra, ajutor necazurile cele ce ne lmpresoara(ps- 45, 1).

252

CATAVASIER

Stihire:

Mdrimu-te pe tine, Sfinte Mucenice al Domnului, Ioane din Valahia; 9i cinstim sfintd pomenirea ta, cel ce in robie te-ai sivirgit.
Alta stihira:

Venifi tofi plmintenii, lntr-un glas sl lduddm pe mucenicul Ioan, zicind: pe podoabapitimitorilor.
Celelate sti_huri, cautA-lela 26 octombrie, pag. 225.

LA CUVIOSUL PARINTELE NOSTRU PAHOMIE CEL MARE


(15 mai) Stihirile cautA-le la 17 9i 20 ianuarie (pag.24l), cautl-le la 14 octombrie (pae.224). iar stihurile

LA SFrNTrr iurAnelr
CONSTANTINSI ELENA
(21 mai) Stihurile caute-le la 26 septembrie , pa}. 227. Stihire:

Mirimu-vi pe voi, binecredinciosilor $i lntocmai cu Apostolii impdiatri, Constantin $i Elena, gi cinstim

MARIMI'RILE

POLIELEULUI

sf6nti pomenirea voastri, cei ce cu sfantul botez pe toati lumea o afi luminat
Alti stihire:

Venifi tofi, pe lncoronafii de Dumnezeu implrafi si-i leudim, pe Constantin $i Elena, zicdnd:.pe lauda cregtinilor.

LA A TREIA AFLARE A CINSTITULUI CAP AL SFANTULUI IOAN BOTEZATORUL


(25 mai) Stihirile si stihurile cauta-le la 24 februarie, pag. 246.

LA PRAZNICUL INALTARII DOMNULUI NOSTRUIISUS HRISTOS


Stih 1: Toate popoarele,bateti din palme. Strigali lui Dumnezeucu glas de bucurie @s.46, I ). Stihird:

Mlrimu-Te pe Tine, Ditf,torule de viatl, Hristoase, inilfare cu preacuratulTau trup si cinstim dumnezeiasca la ceruri.
Alta stihiri:

Suitu-S-a Dumnezeu lntru strigare, Domnul in glas de trdmbiF, zicdnd: Si mantuiasci chipul lui Adam.

254

CATAVASIER

_ ?._$i_ !.-a suit pe heruvimi si a zburat; zburat-ape aripile vdnturilor (ps. 17, 12). 3. Ridicali, caBetenii, po4ile voastre 9i vi ridicali, porfile cele vegnice,9i va intra Impiratul slavei (ps. 23, 7). 4. lnchinalivi Lui toti tngerii Lui (ps. 96, 7). 5. lnalp-te, Doamne, intru taria Ta. C6nta-vom 9i vom liuda outerile Tale (ps. 20, 14). 6. lnal1i-Te peste ceruri, Dumnezeule, Si peste tot plmdntul slava Ta (ps. 56, 7). Apoi: Slavi..., Slave lie, Treime SfantA..., 9i celelalte (cauti la pag.2l9).

LA PRAZNICUL POGORA,RII SFANTULUI DUH


(Duminica Rusaliilor) Stih 1: Cerurile spun slava lui Dumnezeu gi facereamdinilor Lui o veste$te tlria (ps. 18, 1). Stihire:

Mdrimu-Te pe Tine, Dititorule de viatri, Hristoase, gi cinstim pe Preasfintul Tiu Duh, pe Care de la Tatitl L-ai trimis dumnezeiegtilorTii Ucenici.
Alti stihir6:

Slavtr fie, Treime Sfdnti: P6rinte gi Cuvinte al lui Dumnezeu gi Duhule Sfinte, zicdnd: Slavtr fie, Dumnezeule.

MARIMTJRILE POLIELEULUI

255

Stihuri: 2. Duhul Tdu cel bun sa ma povtr(uiasci la pamartul dreptefi (p8. 142,70). 3. Da-mi mie bucuria mantuirii Tale si cu duh stlpanitor me 50' f 3;. htareste 1Ps. 4. Inimi curate zide$te lntru mine, Dumnezeule, gi duh drept lnnoieste lntru cele dinlluntru ale mele (ps. 50, 11). 5. Nu mi leplda de la fata Ta si Duhul Tiu cel Sf6nt nu-L lua de la mine (ps. 50, 12). 6. Domnul va da tirie poporului Siu, Domnul va binecuvinta pe poporul Strucu pace(Ps.28, 11). Apoi: Slavl..,, Slavd Jie, Treime Sfdnti..., $i celelalte (cautf, la pag.219).

LA DUMINICA TUTUROR SFINTILOR


dupa Rusalii) Stih 1: Pus-au cadavrele robilor Tli mincare pf,strrilor cerului (ps. 78, 2). (Duminica I

stihtua:

Mlrimu-vd pe voi, Sfintilor Apostoli, Mucenici, Prooroci, Mirturisitori $i Pustnici gi toti Sfinfii, $i cinstim sf0nti pomenirea voastrA; cd voi vl rugati pentru noi lui Hristos Dumnezeul nostru.
Alti stihirl:

Ca nigte pfugl a firii lie, Strditorului flpturii, lumea zicand: pe toti mucenicii Tii. Itri aduce,Doamne,
Stihuri: 2. Lemuritu-ne-ai pe noi precum se ltrmuregteargintul (ps. 65, 9). 3. Trecut-am prin foc ai prin ap6, dar ne-ai scos pe noi la odihnl ( p s . 6 5 ,1 1 ) .

256

CATAVASIER

4. Pentru aceasta nu ne vom teme, cAnd se va cutremuta Dimantul (ps.45, 2). 5. Strigat-audrepfi qi Domnul i-a auzit pe ei gi din toate necazurile lor i-a izbivit pe ei @s.33, 16). 6. Sfinfilor care sunt pe pl'mintul Lui, minunate a facut Domnul toate voile Sale lntru dan$ii @s. 15, 3). Apoi: glaytr..., Slavt tie, Treime Sfanta.... Si celelalte (cautd la pag.279).

LA SFANTUL MARELE MUCENIC IOAN

CEL NOU DE LA SUCEAVA*


(2 iunie) Stihurile cauth-le la 26 octombrie, pag. 225. Stihiri:

Mirimu-te pe tine, Sfinte Mare Mucenice Ioane, gi cinstim sfintl pitimirea ta, pe care pentru lkistos o ai ribdat.

LA NASTEREA SFANTULUI IOAN BOTEZATORUL


(24 iunie) Stih 1: Binecuvantat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, ci a cercetat Si a fecut izbAvire poporului Sau 1ps.40, l3).
+ Moagtele Sfantului loan cel Nou se afla in biserica Sfdntul Gheorghe a Mdnastirii Sfantului Ioan din orasul Suceava.

MARIMURtr-E PoLIELEULUI

257

Mtrrimu-te pe tine, Sfinte Ioane, lnaintemergdtorule gi Botezitorule al Mdntuitorului; $i cinstim preasllviti na$tereata din cea stearpe.
Alte stihirA:

Veniti toti lntr-un glas se lluddm pe Ioan Botezhtorul, zicind: pe pdetenulMirelui.


Stihuri: 2. $i ne-a ridicat noui putere de mdntuire, ln casalui David, slujitorul Slu (Lc. 1, 69).

1r).

3. Iuratu-S-a Domnul lui David adevirul 9i nu{ va lepida (ps. 131,

4. Puternicva fi pe pAmantneamulLui, ctr neamul celor drepti se va (ps. 111, 2). binecuvdnta 5. $i tu, pruncule, prooroc al Celui Preatnaltte vei chema,caci vei merge lnaintea felei Domnului, ca sa gate$ti clile Lui (Lc. 7,7A. 6. $i ca sl dai poporului Slu cuno$tintra mdntuirii (Lc.7,77). Apoi: Slavi..., Slavl fie, Treime Sfartl... pag.2l9). 9i celelalte (cautl la

LA ADUCEREA MOA$TELOR SFINTILOR DOCTORI FARA DE ARGINTI SI FACATORI DE MINUNI CHIR $I IOAN
(28 iunie) Stihurile, cele de la 26 octombrie, pag.225.

l7 - Catlv!.rier

258

CATAVASIER

Stihira:

Mirimu-vA pe rloi, Sfintilor ftrc{torilor de minuni, slivililor cei fbri de arginfi, Chir Si Ioan, 9i cinstim slivite pitimirile voastre, pe care pentru Hristos le-afi ribdat.

LA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL


(29 iunie) Stihurile, aceleagide la 26 septembrie, pag. 22L. Stihirl:

Merimu-vi pe voi, Sfintilor Apostoli ai lui Hristos, Petre gi Pavele, cei ce toatf, lumea cu invittrturile voastre o ati luminat, gi toate marginile la Hristos le-afi adus.
AltA stihira:

Pe cetdfenii Ierusalimului celui de sus sd-i liudlm, pe Petru gi pe Pavel, zicind.: pe ucenicii lui Hristos.

LA SFINTII FARA DE ARGINTI COSMA$I DAMIAN, CEI DIN ROMA


(1 iulie) Stih 1: Minunat este Dumnezeu lntru sfintii Sti, Dumnezeul Israel @s.67, 36).

*-

MARIMURILE POLIELEULUI

259

Mirimu-vd pe voi, Sfintilor, sllvifilor, flcf,torilor de minuni Cosma $i Damian, $i cinstim sfintl pomenirea voashA, poviJuitorii celor rAtecifi, vindecf,torii celor bolnavi gi lmpreunf,-vorbitorilor cu lngerii.
2. Sfintilor care sunt pe plmintul Lui, minunate a flcut Dumnezcu toate voile Sale lntru d6nlii (ps. 15, 3). 3. Fericit barbatul care se teme de Domnul; lntru poruncile Lui Ya voi foarte(ps. 111, 1). 4. Putemica va fi pe pimint semintia Lui (ps. 111, 2)' 5. lntru pomenire vegnici va fi dreptul ( ps. 111, 0. 6. LaudaLui rimine in veaculveacului(ps. 110, 10). Apoi: Slavi..., Slavl fie, Treime Sfintl... 9i celelalte (cauu la pag.2l9).

LA SFANTUL PROOROC ILIE


(20 iulie) Stihurile, aceleaqide la 24 februarie, pag. 246. Stihira:

M irimu-te pe tine, Sfinte Proorocule al lui Dumnerpul, la cer. zeu, Ilie, 9i cinstim suireata cea de foc, cu trT

LA SFANTUL MUCENIC PANTELIMON


(27 iulie) Stihurile, aceleagi de la 26 octombrie,pag.225.

260

CATAVASIER

" Mtuimu-te pe tine, Sfinte Mare Mucenice Si t[miduitorule Pantelimoane, gi cinstim sfintele tale chinuri, pe care pentru Hristos le-ai ribdat.

ed@@h@
LA SCHIMBAREA LA FATA
(6 august) Stih l: Mare cste Domnul gi lnudat foarte tn cetatca Dumnezeului nostru, in muntele cel sfint al Lui (ps.47,1). Stihiri:

Mirimu-Te pe Tine, Dittrtorule de vialtr Hristoase, 9i cinstim a preacuratului Tdu trup sldviti Schimbare.
AltA stihird:

Schimbatu-S-a la fafi Iisus al meu, Domnul, ln munteleTaborului, zic0nd: arltindu-$i slava Sa.
Stihuri: 2. Cel ce primegtepe cei bl6nzi, Domnul, gi pc cei smerif fi halti. 3. Cine se va sui ln muntele Domnului, sau cine va sta ln locul cel sfint al Lui? (ps. 23, 3). 4. Luminezi Tu minunat din mungii cei vesnici (ps. 25,4). 5. Taborul 9i Ermonul lntru numele Teu se vor bucura (ps. 88, 13). 6. $i sa fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi de acum 9i pf,ni tn veac (ps. 89, 19). Apoi: Slavi..., Slava fie, Treim. Sfanti... gi celelalte (cauti la pag.219).

MARIMURILE PoLIELEULUI

261

LA SFANTUL PARINTELE NOSTRU NIFON, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI*


(ll augtst)

Fericimu-te pe tine, Sfinlitorule Plrinte Nifone, 9i cinstim sfang pomenirea ta, ce tu te rogi pentru noi lui Hristos, Dumnezeului nostru.
Stihurile cauth-le la 13 noiembrie, pag. 229.

centati(ps.97, 6).

(15 august) Stih: 1: Strigagi Domnului tot pe'mentul,lnuda$i si vi bucurati 9i Stihire:

Mlrimu-te pe tine, cea firi prihand, Maica lui Hristos-Dumnezeul nostru, gi slavim preaslaviti adormirea ta.
Alti stihirl:

C intare de ieSfueaducem fie, Mhrie, ce te-ai mutat de la cele plmintegti, zicind: la vegnicelelocaguri.
Stihuri: 2. Lucruri slavite s-au griit despre tine, cctatea lui Dumnezeu (ps, 86,2).^ 3. Intoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, cl Domnul ii-a fecut tie bine (ps. 114, 7).
* O parte din moagteleSf6ntului Nifon (capul) se afla in catedrala mitropolitana din Craiova.

262

CATAVASIER

4. In miiinile Tale lrni voi da duhul meu (ps. 30, 5). 5. Casei Tale se cuvine sfinlenie, Doamne, lntru lungime de zile (ps. 92,7)6. Pomeni-voi numele Tlu ln tot neamul 9i neamul (ps. 44,2O). Apoi: Slavi..., Slavl fie, Treime Sfinti..., 9i celelalte (cautd la pag.279).

sqffireP
LA TAIEREA CINSTITULUI CAP AL SFANTULUI IOAN BOTEZATORUL
(29 august) Stihurile cautl-le la 24 febntaie, pag. 246. Stihird:

Mtrrimu-te pe tine, Sfinte Botezitorule al Mantuitorului, Ioane,$i cinstim toti cinstittrttrierea capuluitf,u.
Alta sfihirt:

Venitri,pe prietenulMirelui si-l liudim, pe vdditorul


lui lrod, zicdnd: pe lnaintemerg[torul Ioan.

BINECUVANTARILE MORTILOR
ADICA TROPARELE CARE SE CANTA SAMBATA LA UTRENIE DUPA CATISMA A XVII-A, PRECUM SI LA SLUJBA 1NMoRMANTARII $I A PARASTASULUI Glasul al 5-lea: Bine egti cuvintat, Doamne, invatl-ne pe noi lndreptirile Tale. l I

r
t

(aeai'a sfintilor a aflat izvorul vietii si usaraiului. \-'Sa aflu si eu calea, prin pociinti; eu sunt oaia Mdntuitorule, si md mdncea pierduta; cheamA-ma, tuiegte.
Bine eSti cuYantat,Doamne...

] t

I
l
I

Cei ce pe Mielul lui Dumnezeu afi mefturisit $i ati fost junghiafi ca nigte miei, fiind mutati la viafa cea neimb6tranitoare $i pururea ve$nici, sfintilor, Aceluia cu deadinsul, mucenicilor, vA rugafi, si ne dSruiasci noud dezlegaredatoriilor.

t 2
r I Y I

CATAVASIER

Bine eSti cuvdntat, Doamne...

Cei ce ati umblat pe calea cea strdmtd gi spinoasI, tofi care in viafd crucea ca pe un jug afi luat gi Mie Mi-afi urmat cu credinfI, venili de luafi darurile, pe care le-am gf,tit voutr gi cununile ceregti.
Bine egti cuvantat, Doamne...

Chipul slavei Tale celei negriite sunt, micar de$i port rdnile picatelor; miluiegte fdptura Ta, Stdpine, 9i o curAfe$te cu lndurarea Ta 9i mogtenirea cea doriti dtrruiegte-mi, ff,ciindu-mi pe mine iartrgi cettrfean al raiului.
Bine esti cuvantat, Doamne...

Cel ce cu mana dintru nefiinftr m-ai zidit Si cu chipul Tdu cel dumnezeiescm-ai cinstit, dar pentru ctrlcarea poruncii iarigi m-ai intors in pimdnt, din care am fost luat, la Cel dupi asemanarem6 ridici, cu frumusefea cea dintii iarigi impodobindu-mtr.
Bine eSti cuvantat, Doamne...

Odihnegte, Dumnezeule, pe robii Tdi li-i a$azdin rai, unde cetele sfinfilor, Doamne, gi dreptii ca luminitorii strilucesc; pe adormilii robii T6i odihnegte-i, trecdndu-le lor toate gre$ealele.
Slavi..., a Treimii:

Pe o Dumnezeireln trei striluciri, cu bunicredintd si o lduddm, griind: Sfdnt egti, Pdrinte f6r6 de inceput, Fiule cel impreunf,-ffui de inceput, qi Duhule cel dum-

CATAVASII LA PRAZNICELE IMPARATE$TI


lupneuNA cu TRoIARELE$r coNDAcELE,nRECUM
SI ALTE CANTARI MAI DE TREBUINTA DIN SLUJBA ACESTORSARBATORI

LA PRAZ{rCUL NA$TERtr DOMNULUT NOSTRUtrSUSHRISTOS


(25 decembrie) Troparul Praznicului, glasul al 4-lea:

a$terea Ta, HristoaseDumnezeul nostru, rdsidt-a lumii Lumina cunogtintei; ci intru dAnsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au invdfat si se inchine fie, Soarelui dreptifii, Si si Te cunoascApe Tine, Risiritul cel de sus,Doamne,slavi lie.
CondaculPraznicului, glasul al 3-lea: insigi podobia:

Fecioaraast6zipe Cel mai presusde fiinti nagte,qi p5mdntul pe$tera Celui neapropiat aduce; lngerii cu

LA pnazNlcrr.r CATAVASTI

IUpARATESTT

267

pbstorii slavoslovesc, iar magii cu steauacelItoresc;cA pentru noi S-a nAscut Prunc tinlr, Dumnezeu cel mai lnainte de veci.
AIt CondacaI Praznicului Glas 9i podobie aceleagi:

l
I

Fecioara astf,zi pe Cuvintul cel mai lnainte de veci merge sA-L nasci in pegteri in chip de negrdit. Df,ntuie$te lumea auzind; slive$te cu ingerii gi cu pistorii pe Cel ce va si Se aratePrunc tdnlr, Dumnezeu cel mai lnainte de veci.
CATAVASII LA NA$TEREA DOMNULUI
NOSTRU IISUS HRISTOS (Se cinti de la 2l noiembrie pinl la 30 decembrie) CantareaI , glasul 1:

Irmosul:

Hristos Se na$te,sl6viti-L! Hristos din ceruri, lntimpinati-L! Hristos pe pimanl iniltati-vd! Cnntati Domnului tot pbmdntul,9i cu veselie,liudati-L, popoare,ce S-a preaslivit.
Alt Irmos:

M inune ficdnd a mdntuit pe popor, Stipdnul, uscand oarecdnd valul mirii. $i din Fecioari ndscdndu-Se, ne-a deschis calea spre ceruri. Pe Cel de o fiin@ cu Tatll $i cu noi oamenii il slavim.

268

CATAVASIER

Cintarea a 3-a: Irmosul:

Fiului, Celui nlscut ftrrd striciciune din Tatil mai lnainte de veci, gi mai pe uflnA din Fecioari intrupat, ftu6 simdnli, lui Hristos-Dumnezeus[-I strig6m: Cel ce ai inel@t fruntea noastr6, Sfdnt egti, Doamne.
Alt lrmos:

Vino spre cantarea robilor Tdi, Bunule, smerind spranceana tnllJatl a vrijmagului; pdzind, Fericite Atotvdzitorule, pe cdntirefi, mai presus de ptrcat, intdrili neclintit pe temeiul credinfei.
Cdntareaa 4-a: Irmosul:

Toiag din ridlcina lui Iesei gi floare dintr-insul, Hristoase, din Fecioari ai odrtslit, Cel liudat, din muntele cel cu umbra deasi. Venit-ai, intrupdndu-Te din cea neispitittr de bdrbat, Cel fird de trup $i Dumnezeu.Slavi puterii Tale, Doamne!
Alt Irmos:

innoirea neamului omenesc de demult cintind proorocul Avacum, mai tnainte o a vestit, invrednicindu-se, in chip de negrlit, a-i vedea lntruchiparea; c6 Prunc tdnir din muntele Fecioarei a iegit Cuvdntul, spre innoireapopoarelor.
Cilntareaa 5-a: Irmosul:

Dumnezeu fiind al pdcii, Tatl al lndurf,rilor, pe ingerul sfatului Tiu celui mare, diruindu-ne pace, L-ii

CATAVASII LA PRAZNICELE iMPARATE$TI

trimis nou6; deci povlfuifi fiind la lumina cuno$tinfeide Dumnezeu,dis-de-dimineafdvenind, Te sllvim pe Tine, Iubitorule de oameni' Alt Irmos: Din noaptea lucrurilor intunecatei rittrciri, curltire egti, Hristoase, noud celor ce cantam acum fie cantare cu priyeghere, ca unui fdcitor de bine; si vii dtuuindu-ne gi cirare lesnicioasf,,pe care, umbland, vom afla laud6.
Cdntareaa 6-a: Irmosul:

F
I

pe Ionb, ca pe un prunc, l-a lepidat fiara Din pAntece mfii, precum l-a primit. Iar Cuvdntul, tn Fecioard silisluindu-Se gi trup ludnd, iesit-a lisdnd-o nestricati; cd Cel ce n-a pltimit striciciune, pe ceeace L-a niscut o a pazit nevatAmatA.
Alt Irrnos:

PetrecdndIonb ln addncurile mArii, se ruga si vini valul si s6-l aline. Iar eu, rfnit fiind cu a tiranului s{geata,pe Hristos, Pierzitorul celor rAi, il chem degrab sAvin6, spre a mea alinare.
Cdntarcaa 7 -a: Irmosul:

Tinerii, tn dreapta credinfd fiind crescufi, pigineasca porunctr nebagind-o in seamtr,de groazafocului nu s-au spiimantat; ci in mijlocul vlpiii stdnd, au cantat: Dumnezeul pdrinfilor, bine e$ti cuvantat.

270

CATAVASIER Alt kmos:

De dragosteaimpiratului a toate fiind apringi, tinerii batjocorit-au pig0na limbi cea hulitoare, a tiranului celui ce se mdnia fird mtrsurb; de la care s-a depdrtat focul cel mult, de la cei ce grdiau Stepdnului: in veci bine eSti cuv0ntat.
Canhrea a 8-a: Irmosul:

Cuptorul cel ricorit a lnchipuit chipul minunii celei mai presusde fire: ci n-a ars pe tinerii pe care i-a primit, precum nici focul Dumnezeirii pdnteceleFecioarei, in care a intrat. Pentru aceasta,cdntdnd, si strigdm: Si binecuvinteze toatA fiptura pe Domnul 9i si-L preainalfe intru toti vecii' Alt Irmos: Tinerii cei near$i de foc in Legea Veche, inchipuit-au p0ntecelecel nearsal Fecioarei, care mai presus de fire a n6scut, pecetluite fiind; si amindoud lucrdnd o facere de minune, pe popoare la cintare le ridici Darul.
Cantareaa 9-a: Miregte, suflete al meu, pe lmptuatul, Cel ce S-a nlscut ln pestere din Fecioarl. Irmosul:

Taini minunatl 9i neobignuiti vid, cer fiind pe$tera, scaunde heruvimi Fecioara, ieslea siligluire, intru care S-a culcat Cel neinciput, Hristos-Dumnezeu, pe Care, liudtndu-L il marim.

r
CATAVASII LA PRAZNICELE IMPARATESTI

271

Alt Irrnos: Mare$te, suflete al meu, pe cea mai cinstitA 9i mai mirittr decit ogtile cele de sus, pe Fecioarapreacurate,de DumnezeuNascatoarea.

Mai lesne este,Fecioari, pentru noi sd iubim tbcetea, c6ci este lucru firf, de primejdie, decdt a impleti din dragoste cintiri cu osdrdie alc5tuite, cici este lucru anevoios.Ci o, Maicd, pe cit binevoiegti,d6-negi noud putere. aceasta
LUMINANDA

Cercetatu-ne-ai pe noi de sus, Mdntuitorul nostru, Rhslritul rdsiriturilor; gi cei din intuneric ai din umbri am aflat adevirul: ci din Fecioari S-a niscut Domnul
(ae trei ori). LA LAUDE

Stihirile pe 4, glasul al 4-lea: Stih: Lludafi-L pe El lntru puterile Lui, lAudaJi-I- pe El dupl multirnea slavei Lui.

Veselili-v[, drepfilor, ceruri bucurafi-vi, sdltati munfilor, cici S-a nAscutHristos. Fecioara$ade,heruvimilor asemlnandu-se,purtand in bra(e pe DunmezeuCuvintul intrupat. Pistorii pe Cel niscut slivesc; magii daruri aduc Sgpanului; ingerii, c6ntdnd, grf,iesc: Necuprinsule Doamne, slavi Jie.
Stih: Liudati-L pe El ln glas de trambitl, lludali-L pe El ln psaltire 9i ln alauttr.

TatLl a binevoit, Cuvdntul trup S-a ficut si Fecioara a nlscut pe Dumnezeu om. Steauaveste$te,magii se lnchini, pistorii se minuneazi gi ff,ptura se bucurl.

272

CATAVASIER

Stih: Laudafi-L pe El tn timpane 9i ln hore, ltudati-L pe Bl tn strune gi ln organe.

De Dumnezeu Nescdtoare, Fecioare, ceea ce ai nescut pe M0ntuitorul, gters-ai blestemul cel dintdi al Evei; cEMaictr te-ai fdcut bunlvoinlei a Tatilui, puftand ln brate pe Dumnezeu-Cuv0ntul lntrupat. Nu suferi taina ispitire; numai cu credinfa tofi s6 o mdrim, strigand cu tine gi zicind:- Netdlcuitule Doamne, slavf, fie.
Stih: Liudali-L pe El ln chirnvale bine-rasunitoare,liudali-L pe El ln chimvale de strigare. Toati suflarea sf, laude pe Domnul.

Venifi sd ldudim pe Maica Mintuitorului, care dupi na$terea rimas tot fecioari. Bucuri-te, cetatelnsufleJiti a lmpiratului gi Dumnezeu,intru care Hristos sdltrSluindu-Se, a sdvdrgit m0ntuire. Cu Gavriil si liud6m, cu plstorii sl sldvim, strigdnd: N[sctrtoare de Dumnezeu, roagd-te Celui ce S-a intrupat din tine, si ne mdntuiascd pe noi.
Slavi..., glasul a 6-lea:

Cdnd a fost vremea venirii Tale pe pi.mint, intdia inscriere a lumii s-a ficut; atunci ai voit str se inscrie numele oamenilor, celor ce au crezut nagterii Tale. Pentru aceea,o astfel de poruncA de la Cezarul s-a strigat cA. ve$nicAimpirifia Ta, cea fdr6 lnceput, s-a lnnoit. Pentru aceasta, gi noi aducem fie, Dumnezeului gi Mdntuitorului sufletelor noastre, in loc de dar de bani, bogdtiateologhisirii celei drept-credincioase.

CATAVASII LA PRAZMCELE iMPARATE$TI

$i acum...,glasul al 2-lea:

Astdzi Hristos ln Betleem Se na$te din Fecioara. Astdzi Cel firb de lnceput Se incepe gi Cuvdntul Se lntrupeazi. Puterile cerurilor se bucure, gi pim6ntul cu magii daruri aduc,pastorii minunea oamenii se veselegte; vestesc;iar noi nelncetat strigam: Slavb intru cei de sus lui Dumnezeu,$i pe pamantpace,lntre oamenibuntrvoire.

LA PRAZNICULTANru-IVTPNNTUN A DOMNULUNOSTRUtrSUSHRISTOS
(1 ianuarie) Se cintl Catavasiile Botezului: Fundul adincului l-a descoperit.,. (vezi mai departe,la 6 ianuarie).

LA PRAZ.IICTILBOTEZULUI DOMNTJLUI NOSTRUtrSUSHRISTOS


(6 ianuarie) Troparul Praznicului, glasul 1: /\

fn lordan botezdndu-Te Tu, Doamne, lnchinarea ITreimii s-a arltat; ci glasul Plrintelui a mAfturisit fie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te. $i Duhul in chip de porumb a adeverit intbrirea Cuvintului. Cel ce Te-ai artrtat, Ilristoase Dumnezeule,9i lumea ai luminat, slavl Jie.

274

CATAVASIER

Condacul Praznicului, glasul al 4-lea:

Ardtatu-Te-ai astizi lumii 9i lumina Ta, Doamne, s-a lnsemnat peste noi, care cu cuno$tinti Te liud6m. Venit-ai gi Te-ai arAtat,Lumina cea neapropiate.
Condacul lnainte-prlznuirii, tot asemenea:

La repejunile Iordanului venind astizi Domnul, a griit cttre Ioan: Nu te teme aMd,boteza, ci. am venit str mdntuiescpe Adam cel lntdi-zidit.
CATAVASIILE BOTEZULIN (se cinti lntre 1-14 ianuarie) Cintarea 1, glasul al 2-lea: Irmosul:

Fundul addncului l-a descoperit, 9i pe uscat pe ai S6i i-a trecut, lntru acelagiacoperind pe potrivnici Domnul, Cel tare lntru rdzboaie, c6 S-a preaslivit.
Alt lrmos:

Umblat-a Israel prin valul cel lnvdluit al m6rii, cel ce s-a aratat uscat lndatl. Iar negrul luciu pe voievozii egipteni i-a lnecat cu totul, mormantul cel agternut cu aptr, cu putereacea tare a dreptei Stipdnului.
Cdntareaa 3-a: Irmosul:

Domnul, Cel ce dd cdrmuitorilor nogtri tlrie si lnaltl fruntea un$ilor Sli, S-a nescut din Fecioari gi vine citre botez. Deci credinciogii si-I can6m: Nu este sf6nt ca Dumnezeul nostru gi nu este drept, afard de Tine, Doamne.

cATAVAStr LA PRAZNICELETMPARATESTI Alt Irmos:

275

Cdli ne-am dezlegatdin curselecele vechi, de leii cei mincltori ctrrora li s-au sffudmat dintii, s[ ne bucurem gi sd impletim cuvant din cuvintele canterii, cu care de la noi de daruri se indulcegte.
Cintarea a 4-a: Irmosul:

Auzitu-s-a, Doamne, glasul Tdu, Care ai zis: glasul celui ce strige in pustie, cind ai tunat peste ape multe, mirturisind Fiului Tlu, cu totul fiind de fafi, iar prin Duhul a striga| Tu esti Hristos, lnlelepciunea si Puterea lui Dumnezeu.
Alt Irrnos:

Curlfindu-se cu lumina privirii celei tainice, cintdnd proorocul a o:lmenilor lnnoire, a glisuit, mi$cat fiind de Duhul, aritdnd lntruparea Cuvdntului celui negriit, de Care s-au sftrrimat sHpanirile celor puternici.
Cintarea a 5-a: Irmosul:

Iisus, lncepltorul viefii, vine sd dezlegeosdnda lui Adam celui intii-zidit; iar curdfire, ca unui Dumnezeu, netrebuindu-I, pe cel cf,zut il curdfegteln lordan, intru care omorand vrajba, dlruieqte pacea, care covdrgegte toatl mintea.
Alt lrmos:

Cei ce ne-am sptrlatprin curlfirea Duhului, de veninul spurcatului $i intunecatului vrijmag, plecat-am pe

276

CATAVASIER

calea cea nou6, firi rdticire, care duce la bucuria cea neapropiag, apropiatdnumai celor impicafi cu Dumnezeu.
Cintarea a 6-a: Irmosul:

Glasul Cuvintului, sfe$nicul Luminii, luceaflrul, Mergitorul-lnaintea Soarelui, ln pustie strigl tuturor popoarelor: Pociifi-vl gi mai inainte vtr curdfiii, ci de fat[ std Hristos, izbivind lumea din striciciune.
Alt Irmos:

Pe Cel dorit L-a merhrrisit cu preafericit glas Tattrl, pe Care din pintece L-a niscut. Adevtrrat, zice, Acesta de o fire fiindu-Mi Fiu, luminat a iegit din neamul omenesc: Cuvant al Meu viu si om dupi rinduiali.
Cantareaa 7-a: Irmosul:

Pe tinerii cei binecredinciogi, care au intrat in cuptorul cel de foc, sufldnd Duhul cel rlcoritor, 9i pogorarea dumnezeiesculuiinger, nevitimafi i-a ptzit. Pentru aceea,ln vlpaie ricorifi fiind, cu mullumire cdntau: Prealiudate Doamne al parintrilor gi Dumnezeule, bine egti cuvantat.
Alt Innos:

Ars-a cu apf, capetele balaurilor Cel ce a potolit vf,paia cea inel@tAa cuptorului, in care erau tinerii cei binecredincio$i. Negura cea grea, care este din picat, toate o spal[ cu roua Duhului.

l( '6

CATAVASII LA PRAZNICELE.IMPARATE$TI

277

CAntarea a 8-a: Irmosul:

Taini minunatd,a arltat cuptorul Babilonului, care a izvotit roud. Cd ln valurile sale vrea s6 primeasci Iordanul pe Focul cel netrupescai lngiduie pe Ziditorul, Cel ce Se boteazi cu trupul; pe Care il binecuvinteazi popoarele 9i il prcatnaltl intru toti vecii.
Alt lrmos:

Slobodl flptura se cunoa$te gi fii luminii sunt cei mai lnainte lntunecafi. Singur domnul lntunericului suspin6. Acum toate mo$tenirea neamurilor, ceea ce era mai lnainte ticiloasi, cu osirdie si binecuvinteze pe Pricinuitorul.
Ctlntareaa 9-a: MereSte, suflete al meu, pe cea mai cinstitA Si mai preamiritA decat ogtile cele de sus. Irmosul:

Nu izbutegtenici o limbi a te lf,uda dupd vrednicie, ci se lntunectrgi mintea cea mai presusde lume si cinte tie, de DumnezeuNf,scitoare. insi, fiind buni, primegte credinfa; c6 gtii rivna noastri cea dumnezeiasci; ci fu cregtinilor e$ti ocrotitoare, pe tine te mlrim.
Alt lrmos: Mdre$te,suflete al meu, pe cea mai cinstiti gi mai preamlritl decit ogtile cele de sus, pe Preacurata Fecioari, NiscAtoarede Dumnezeu.

O, minunile nagterii tale celei mai presus de minte, Mireasl preacuratd, Maicf, binecuvdntati, prin care

278

CATAVASIER

dobdndind desivdrsit mantuire, centem dupi vrednicie ficbtoarei de bine, aducdndca dar cantare de multrumire.
LUMINANDA pe noi de sus... Podobie: Cercetatu-ne-ai

Arf,tatu-S-a Mintuitorul, Harul 9i Adevirul, in repejunile Iordanului; 9i pe cei ce $edeautntru intuneric Ai ln umbre dormeau i-a luminat; ci a venit Si S-a aritat Lumina cea neapropiati (aetreiori).
LA LAUDE Stihirile pe 6, glasul I (ale Patriarhului Gherman): Stih: Ca str faca htre d6n9ii judecatl scrisl, slava aceastaeste a tuturor cuviogilor Sai.

Lumini din Lumind a sftelucit lumii Hristos Mdntuitorul nostru, Cel ce S-a aritat Dumnezeu. Acestuia, popoarelor, sl ne lnchinim.
De doul ori; a doua oari cu stihul: Leudali-L pe Domnul lntru sfintii Lui, lrudati-L pe El lnau tfia puterii Lui. Stih: Liudati-L pe El tntru puterile Lui, liudati-L mullilnea slavci Lui. pe El dupi

Cum Te vom cinsti dupl vrednicie, Hristoase, noi robii, pe Tine, Stlpdnul? Ci pe noi pe tofi ln ape ne-ai lnnoit.
Stih: Leudati-L pe El ln glas de trambiF, laudati-L pe El ln psaltire h si aleuta.

Tu, Mdntuitorul nostru, boXezdndu-Te ln Iordan, ai sfintit apele, sub palma slugii plecindu-Te, 9i ai

cauvasrr re pnrq,zNlcer,e hrpARAre$TI

279

timlduit patimile lumii. Mare estetaina rOnduielii Tale, Iubitorule de oameni, Doamne, slavi fie.
Stih: Leudati-L pe El tn timpane gi ln hore, laudagi-L pe El tn strune $i in organe.

Lumina cea adevtrate s-a arltat $i luminare tuturor se dlruie$te. Se boteazl cu noi Hristos, Cel ce este mai presus decat toatA curifia. Pune sfintenie ln apd 9i cur{fire sufletelor se face aceasta. Pdmdntesclucru este ceea ce se vede si mai presus de ceruri, ceea ce se lnfelege. Prin baie este mdntuirea, prin api Duhul gi prin afundare se face suirea noastrt la Dumnezeu. Minunate sunt lucrurile Tale, Doamne, slavd lie.
Stih: LeudaJi-Lpe El ln chimvale bine-rlsunltoare, laudaJi-Lpe El ln chimvale de strigare.Toate suflarea sl laude pe Dorrnul.

Cel ce imbraci cerul cu nori, Se lmbractr asttrzi cu repejunile Iordanului; 9i Se curifegte cu a mea curlfire, Cel ce ridictr picatul lumii. $i de sus este mirturisit de cdtre Duhul, Cel de o fiint6, a fi Fiu Unul-Nlscut al Tatdlui, Celui dintru iniltime. Cltre Care si striglm: Cel ce Te-ai artrtat $i ne-ai mantuit pe noi, Hristoase Dumnezeul nostru, slavl fie.
Slav6..., glasul al 6-1ea(a lui Anatolie):

Cu apele Iordanului Te-ai lmbricat, Mintuitorule, Cel ce Te imbraci cu lumina ca $i cu o hainf. $i crestetul f,i-ai plecat Botezitorului, Cel ce ai mlsurat cerul cu palma, ca se intorci lumea de la lnselIciune $i se mantuie$ti sufletele noastre.

CATAVASIER

$i acum...,g13sulal 2-lea (a lui Anatolie):

Astdzi Hristos a venit la Iordan str Se boteze. Astizi Ioan s-a atins de cre$tetul Stlpdnului. Puterile cerurilor s-au sptrimintat, vlzind tainl preaminunate. Marea a vdzut gi a fugit; Iordanul vilzdnd s-a lntors lnapoi; iar uoi, cei ce ne-am luminat,cintim: Slavi lui Dumnezeu, Celui ce S-a aritat gi pe pimdnt a fost vizut qi lumea a luminat.

LA SFINTIREA CEA MARE A APEI


Stihirile care se cdnti la inceput. Glasul al 8-lea, insugi glasul: (Alcatuire a lui Sofronie, Patriarhul lerusalimului)

Glasul Domnului peste ape strigd, grf,ind: Venili de luati tofi Duhul lnfelepciunii, Duhul lnfelegerii, Duhul temerii de Dumnezeu,al lui Hristos, Celui ce S-a aritat. Astizi firea apelor se sfinfeste gi se desparte lordanul 9i lgi opregtecnrgereaapelor sale, vdzind pe Stdpdnul botezdndu-Se. Ca un om ai venit la r0u, Hristoase, lmpirate, gi Te sdrguiegtia lua botez de rob, Bunule, din mdinile lnaintemergitorului, pentru picatele noastte, Iubitorule de oameni.
Slavl... $i acum...,glas acelagi:

fitre glasul celui ce striga in pustie: <Gdtifi calea Domnulub>,venit-ai, Doamne, chip de rob ludnd, botez cerind, Cel ce nu gtii de pdcat.Ytrzutu-Te-au apeleSi s-au temut. Cutremuratu-s-a Inaintemergdtorul gi a griit:

CATAVAStrLA PR,AA{CEI-ETIVP

Cum va lumina sfe$nicul pe Lumin6? Cum isi va pune mina robul pe S6panul? Sfinteste-m[ pe mine $i apele, Mdntuitorule, Cel ce ai ridicat pdcatul lumii.

LA PRAZNICUL INTAMPINARII DOMNULUI NOSTRUIISUSHRISTOS


(2 februarie) Troparul Praznicului, glasul 1:

r
I
a
f

ucurA-te, cea plinl de dar, Ntrscitoare de Dumnezeu Fecioarl, cL din tine a reserit Soarele dreptefi, Hristos, Dumnezeul nostru, lumindnd pe cei din lntuneric. Vesele$te-te$i tu, bitrinule drepte, primind in brafe pe Liberatorul sufletelor noastre, Cel ce a diruit noui $i invierea.
Condacul, glasul 1:

t
I F
b l

r
3

I
r
' t

Cel ce cu nastereaTa ai sfintit pintecele Fecioarei $i miinile lui Simeon care Te-au intamPinat acum le-ai binecuvdntat, si precum se cuvenea ne-ai mantuit Pe noi, Hristoase Dumnezeule,impaci lumea ce se gese$te ln rizboaie, $i htire$te Biserica, pe care ai iubit-o, Unule, Iubitorule de oameni.
CATAVASIILE INTAIPINANTI (Secantdlntre 16 ianuarie-9 februarie)

r E
I

cantarea l;jlii:r

ar3-rea:

Plm8ntul cel roditor de adincime, uscat l-a trecut oarecand soarele; cilci ca un zid s-a lnchegat apa de

282

CATAVAS IER

4mandouepldile, trecdnd poporul marea pedestru5i lui Dumnezeu cu plicere cint0nd: 56 cdntdm Domnului, c6ci cu slavi S-a preaslivit.
Cintarea a 3-a: Irmosul:

lnttuirea celor ce niddjduiesc spre Tine, lntiregte, Doamne, Biserica Ta, pe care o ai cdgtigat cu scump sdngeleTiu.
Cllntareaa 4-a: Irmosul:

Acoperit-a cerurile bunitatea Ta, Hristoase; c6 iegind din chivotul sfin(irii Tale, din Maict nepitati, in Biserica slavei Tale ar6tatu-Te-ai ca un prunc in brafe purtat; $i s-au umplut toate de lauda Ta.
Cintarea a 5-a: Irmosul:

Cind a vtrzut Isaia, ln vedenie, pe Dumnezeu pe scaun prealnalt, de ingerii slavei inconjurat, a griit: O, eu, ticf,losul! Cd am vizut mai inainte pe Dumnezeu lntrupat, Lumina cea nelnserati, pe Cel ce st6p6negte pacea.
Cdntareaa 6-a: Irmosul:

Strigat-a fie bdtrinul , vhzdnd cu ochii mdntuirea, care a venit popoarelorde la Dumnezeu:Hristoase,Tu egti Dumnezeul meu.

CATAVAStrLq, PRAZiIICELEh,TANATESTT Cintarea a 7-a: Irmosul:

283

Pe Tine, Cel ce ai racorit ln foc Pe tinerii cei ce Dumnezeu Te-au numit, $i in Fecioarf, nepltati Te-ai slllsluit, Dumnezeu-Cuvintul, Te.liudlm, cflntind cu dreaptd credintrd:Binecuvintat este Dumnezeul pnrinfilor no$tri.
Cintarea a 8-a: Irmosul:

in focul cel mistuitor uniti fiind tinerii, cei ce au fost cei dintai in cinstirea de Dumnezeu,dar de vipaie nefiind vitdmafi, cdntare dumnezeiascl au cantat: Binecuvlintati, toate lucrurile Domnului, pe Domnul si-L preain[lfafi intru tofi vecii.
Cantareaa 9-a: Nascltoare de Dumnezeu, nldejdea tuturor cre$tinilor, acopere, apara,peze$tepe cei ce nldejduiesc tn tine, Irmosul:

ln Lege, ln umbrl li ln Scripturi, lnchipuire vedem noi, credincio$ii. Toatl partea bdrbtteasci, ce deschide pintecele, sfint lui Dumnezeu este. Deci, pe Cuvdntul cel mai lnainte n[scut, Fiul Tatilui, Celui firl de lnceput, Cel lntii-niscut din Maici, fdrl ispiti barbeteasca,fl merim.

284

CATAVAS IER

LA PRAZNICUL BUNEI VESTIRI


(25 martie) Troparul Praznicului, glasul al 4-lea:

stdzi este lnceputul m6ntuirii noastre 9i artrtarea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, fiu pentru Fecioarei Se face, gi Gavriil harul il binevestegte. aceasta, $i noi, lmpreuni cu dansul, Niscitoarei de Dumnezeu s{-i cdntim: Bucur6-te, cea plini de har, Domnul estecu tine!
Condacul, glasul al 8-lea:

Apiritoare Doamnf,,pentru biruinfi mulfumiri, izbtrvind-ne din nevoi aducemfie, Ntrscitoare de Dumnezeu, noi robii tli; ci, ca ceea ce ai sHpinire nebiruitA, sloboze$te-ne pe noi din toate nevoile, ca si strigim fie: Bucurl-tgMireasl, pururea Fecioari.
Troparul Acatistului NascAtoareide Dumnezeu. Glasul al 8-lea:

Porunca cea cu tainl luind-o intru cunogtinti cel firi de trup, ln casa lui Iosif degrab a sttrtut inainte, zicdnd celei ce nu gtia de nunt6: Cel ce a plecat cu pogorirea cerurile lncape, fi?i schimbare,tot lntru tine; pe Care gi vizindu-L in pdnteceletdu, ludnd chip de rob, m6 sp6imentez a canta fie: Bucurtr-te, Mireasl, pururea Fecioarl.
CATAVASIILE BUNEI VESTIRI Se canta in duminicile $i sirbAtorile djntre: 22 septembrie_ 20 noiembrie; 10 februarie - Duminica Floriilor, afard de unele durninici din Tdod, care au Catavasiilelor deosebite;Durrinica 1 dupi Rusalii - I ausust.

t t
t
v

CATAVAStrI,q, PRAA{GI.E T\PARATE$TI Centareal-a. G1asulal 4-lea. Irmosul:

285

t
F

Deschide-voi gura mea si se va umplea de Duh, 9i cuvant rtrspunde-voi lmptudtesei Maici; $i mi voi arlta luminat prlznuind si voi cinta minunile ei, bucurindu-mf,.
Cintarea a 3-a: Irmosul:

Pe ai tii cinttrrefi, Niscdtoare de Dumnezeg,izvorul cel viu Si lndestulat, care s-au lmpreunat ceate duhovniceascA,intlre$te-i, lntru dumnezeiascL mdrirea ta, cununilor mlririi tnvrednicindu-i.
C0ntareaa 4-a: Lmosul:

Sfatul cel neunnat $i dumnezeiesc, al tntruperii Tale celei de sus, celei din Fecioari, proorocul Avacum avindu-l in minte, a strigat: Slavi puterii Tale, Doa.nne!
Alt Irmos al Bunei Vestiri:

Cel ce sade ln slavl pe scaunul Dumnezeirii, pe norul cel u$or, a venit Iisus, Cel cu totul dumnezeiesc, din preacurata Fecioard, $i a mentuit pe cei ce canti: Slavi puterii Tale, Doamne.
Cdntareaa 5-a: Irmosul:

Sptrimintatu-s-au mirirea ta; toate de dumnezeiasctr pe neispititl de nunt6,ai avut ln pdntece cii tu, Fecioare

286

CATAVASIER

Dumnezeucel pestetoate gi ai nIscut pe Fiul cel ff,ri de ani, Cel ce diruiegte pacatuturor celor ce te laudi pe tine.
Cdntareaa 6-a: Innosul:

lnfelepfii de Dumnezeu, care faceti acest praznic dumnezeiescai cu totul cinstit, al Maicii lui Dumnezeu, venili si batem din palme, sllvind pe Dumnezeu,Cel ce S-a niscut dintr-lnsa.
Alt Irmos al Bunei Vestiri:

Strigat-a proorocul IonL, mai lnainte lnchipuind lngroparea Ta cea de trei zile, ln chit, rugdndu-se: Din striciciune md mintriiegte, Iisuse, imptuate al puterilor.
Clntarea a 7 -zl kmosul:

N-au slujit fipturii cugettrtorii de Dumnezeu, ci numai Ficdtorului; ci groaza focului bhrbdtegteinfruntdnd-o, se bucurau, cantand: Prealtrudate Dumnezeul plrinfilor noStri ti Doamne, bine egti cuv0ntat.
Cdntareaa 8-a: Stih: Se lludim, sl binecuv6ntf,m gi si ne tnchinim Domnului, ctntAndu-I $i preahelpndu-L pe Dinsul lntru tofi vecii. hmosul:

Pe tinerii cei binecredincio$i, ln cuptor, na$terea Nlscitoarei de Dumnezeu i-a miintuit. atunci fiind lnchipuitl, iar acum plinita; pe toat[ lumea ridictr si-[i

iI'PARATESN CATAVAStrLA PR,AZ{ICELE

cante fie: pe Domnul lucrurile lludati-L lnlltati pe Dinsul intru tofi vecii.
Alt Irmos al Bunei Vestiri:

gi-L prea-

Asculti, fiicf,, Fecioard curatd! Si-fi spunt Gavriil sfatul de demult, cel adeverat, al Celui Prealnalt: Fii gata spre primirea lui Dumnezeu! Cici prin tine, Cel necuprins cu oamenii va sA petreaci. Pentru aceasta$i bucurindu-m6, cdnt: Binecuv0ntati toate lucrurile Domnului pe Domnul.
Cintarea a 9-a: Irmosul:

Tot neamul omenescse salte cu duhul, fiind luminat; gi sf, priznuiasci firea minfilor celor flri de trup, cinstind sfinta preznuire a Maicii lui Dumnezeu gi si crinte: Bucurl-te, preafericitA Niscltoare de Dumnezeu, curate, pururea Fecioari.
Alt Irmos al Bunei Vestiri:

Ca de un sicriu insuflefit al lui Dumnezeu,nicicum sA nu se atingf, mdna necredincio$ilor; dar buzele credincio$ilor, firf, ticere, glasul lngerului cintdnd, si cante cu bucurie Niscitoarei de Dumnezeu: Bucur[-te, ceea ce e$ti plinl de har, Domnul este cu tine.

288

CATAV ASIER

LA PRAZNICUL INTRARII DOMNULUI

iN rnnusar-ru

(DUMINCA FLORIILOR) Troparul Praznicului, glasul 1:

fnvierea cea de obgte mai lnainte de Patima Ta Iincredinfdnd-o, pe Laztr din modi l-ai ridicat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta, $i noi, ca pruncii, semnele biruintei purt0nd, fie, Biruitorului mo4ii, strigim: Osana, Celui dintru tniltime, binecuvintat egti, Cel ce vii lntru numele Domnului.
Slave... $i acum.,, alt tropar, glasul al 4-lea:

tngropdndu-ne impreuni cu Tine prin Botez, Hristoase Dumnezeul nostru, vietii celei flrl de moarte ne-am invrednicit prin invierea Ta. $i cOntind, strigim: Osana, Celui dintru iniltime, bine e$ti cuvtlntat, Cel ce vii lntru numele Domnului.
CANONUL $I CATAVASIILE FLORTTLOR Cintarea 1. Glasul al 4-lea'. Irmosul:

;\ ritatu-s-au ale adancului izvoare umejunii nef\rmFirtl$ite, $i s-au descoperit temeliile mdrfuii <celei lnviluite de vifor; cdci cu voia o ai certat pe dinsa qi pe poporul cel ales l-ai m0ntuit, cel ce-fi cdnti cantarede biruinti, Doamne>>. Din gura pruncilor celor flri de rdutate gi a celor ce sug, lauda robilor Ttri ai plinit, ca sl sflrdmi pe vrljmagul $i si rAscumperi,cu ptrtimirea Crucii, cederea

cATAvAstr LApRAz{rer-e trc.AnArssrr

289

lui Adam celui de demult; Si prin Cruce s6-l lnviezi pe el, pe cel ce-fi c0ntl cintare de biruinti, Doamne! Biserica cuvio$ilor laudi aducef,ie, Hristoase, Celui ce sildgluiegti ln Sion, iar Israel se bucurA de Tine, Ficitorul slu. $i muntii, adicf, neamurile cele potrivnice, cu inimile lmpietrite, de fata Ta s-au veselit, cdntdndlie cdntare de biruinfi, Doamne.
Cantareaa 3-a. Irmosul:

' i

in piatra cea vartoasi $i tare, care a izvordt la porunca Ta, adf,patu-s-apoporul israelitenilor; <iar piatra Tu esti, Hristoase, $i Viata, intru Care s-a Khtlrit Biserica, strigdnd: Osana! BinecuvAntat egti, <Cel ce vii!>. Pe LazLr cel mort de patru zile, cutremurindu-se iadul, l-a liberat din morfi, cu porunca Ta; cf, Tu egti, Hristoase, invierea Si viata, intru Care s-a intfuit Biserica, strigind: Osana! Binecuvffntat e$ti, Cel ce vii! Cintafi, popoarelor, cu dumnezeiasci cuviintl in Sion, 9i inelfafi rugtrciune lui Hristos ln Ierusalim; cl insu$i vine intru slavi cu putere, intru Care s-a intArit Biserica, strigdnd: Osana! Binecuvtntat e$ti, Cel ce vii!
IPACOI, g l a s ua l l 6-lea:

Cu stdlpiti ltruddndu-L mai inainte, cu lemne mai pe urme, au prins nemullumitorii iudei pe Hristos-Dumnezeu; iar noi cu credinli neschimbati pururea cinstin-

19 - Catavasier

290

CATAVAS IER

du-L, ca unui flcitor de bine totdeauna striglm Lui: Binecuvdntat egti, Cel ce ai venit s[ chemi pe Adam.
r Citirea Cuvantului lui Andrei al Critului, dupi care CAntareaa 4-a. Irmosul:

Dumnezeul nostru, Cel ce vine in chip f-frirtos, L LvLzut, veni-va gi nu va ztrbovi din muntele cgl Kcu umbra deasi, din Fecioara care a nascut neispititi <de blrbat, precum a zis proorocul de demult. Pentru (aceasta,tofi strigbm: Slavl puterii Tale, Doamne>> SI vesteascl bucurie mare pentru mili; dealurile gi toti muntii gi arborii dumbrivilor si salte; l[udafi, neamuri, pe Hristos $i toate popoarele, slivindu-L, strigatri Lui: Slavi puterii Tale, Doamne! Domnul, Cel ce stipdnegte veacurile, cu tlrie lmbricat va veni; podoabafrumusefii si a miririi Acestuia neasemdnati este ln Sion, Pentru aceasta,toJi strigtrm: Slavi puterii Tale, Doamne! Domnul, Cel ce a misurat cerul cu palma 9i pemantul cu mana, a venit; ci a ales Sionul ca si locuiasci $i ' str imptuiJeascd intr-lnsul; gi a iubit pe popoarele ce strigl cu credinfi: Slavi puterii Tale, Doamne!
Cdntareaa 5-a. Irmosul:

e muntele Sionului suie-Te, Cel ce binevestegti, gi propovdduiegteIerusalimului; lnaltA-Ti gla<sul cu tirie; preamirite s-au greit de Tine, Cetatealui <Dumnezeu;pace lui Israel $i mantuire neamuriloD).

CATAVAStrI.A PRAZ{ICELENVPARATE$TI

29L

Dumnezeu,Cel ce gadelntru cele de suspe Heruvimi gi privegte spre cele smerite, insugi va veni lntru shv6 cu putere, $i se vor umple toate de dumnezeiascd lauda Lui. Pace lui Israel $i mantuire neamurilor. Sioane, munte sfint al lui Dumnezeu, 9i Ierusalime, ridicd-fi ochii tii imprejur, gi vezi pe fiii tii adunati lntru tine; cl iati au venit de departe si se inchine lmpiratului tiu. Pace lui Israel gi mintuire neamurilor.
Cintarea a 6-a. Irmosul:

trigat-au cu veselie duhurile drepfilor: Acum lumii agezimdnt nou se randuie$te, Si cu Kstropirea dumnezeiescului sdnge si se innoiasci KpoPorub). Primegte, Israele, imperitia lui Dumnezeu, $i cel ce umbll in intuneric sf, vadi luminl mare, $i cu stropirea poporul. singe sa se innoiascf, dumnezeiescului Libereaz[, dezleagb-fi, Sioane, pe legatii tli, gi-i scoatedin groapa cea ff,rtr de aptr a necuno$tinfei;$i cu stropireadumnezeiescului sdngesi se lnnoiasct poporul.
CONDAC, g l a s ua l l 6-lea:

Pe scaun in cer, gi pe minz pe pimint, fiind purtat, Hristoase Dumnezeule, laudi de la tngeri ai primit gi cantarede la tinerii cei ce strigau lie: Binecuvdntate5ti, Cel ce vii si chemi pe Adam!

I I I

292

CATAVASIER

ICOS

Pentru ci iadul l-ai legat, Nemuritorule, $i moartea ai omor6t gi lumea o ai inviat, penhu aceasta cu sttlpiri Te-au lludat pnrncii, Hristoase, ca pe un biruitor, strig6nd fie astdzi:Osana,Fiului lui David! Cl a zis: Nu se vor mai junghia pruncii pentru Pruncul Mariei, ci pentru toti pruncii Si bdtrinii Tu lnsufi Te rdstignegti. Nu se va mai porni asupra noastra sabia, cA coasta Ta se va impunge cu sulita. Pentru aceasta, bucurdndu-ne,zicem: Binecuvintat egti, Cel ce vii sl chemi pe Adam.
Cintarea a 7-a: Irmosul:

el ce ai mintuit in foc pe tinerii lui 6y1aam gi ai ucis pe haldei, care fdri dreptate vanau pe cei <drepJi, Prealtudate Doamne, Dumnezeul pirinfilor, <bine e$ti cuvdntab>. ingenunchind popoarelegi cu ucenicii bucur0ndu-se, cu stdlpiri strigau lie: Osana,Fiului lui David! Prealiudate Doamne, Dumnezeul plrinfilor, bine egti cuviintat. Mulfimea cea fdri de rdutate, firea care era inc[ prunceasce,cu dumnezeiascI cuviinlL, Te-a l4udat pe Tine, imptuate al lui Israel $i al tngerilor; Prealiudate Doamne, Dumnezeul pirinfilor, bine egti cuvdntat. Cu stilpiri de finic Ai cu ramuri, Hristoase, Te liudau multimile gi strigau: Binecuviintat egti, lmptrrate al veacurilor, Cel ce vii; Prealiudate Doamne, Dumnezeul pfuinfilor, bine egti cuvdntat.

pRAZi cnr n h,eAnArntSn CATAVAStrL-A, Ctntarea a 8-a. Irmosul:

293

prdznuifi cei ce iubitri \/eseleSte-te, Ierusalime, Y Sionul; ci a venit Domnul puterilor, Cel ce lmKpertrfe$te in veci. Si se smereasca tot pimintul de fata <Lui si sl strige: Toate lucrurile ldudafi pe DomnuL).

Pe mdnz tinf,r gezdnd,imptrratul teu, Sioane,


Hristos, a venit ca sd strice ingeltrciunea idolilor cea necuvantltoare gi sd opreascl pornirea cea neopritl a tuturor neamurilor, ca tofi si cdnte: Toate lucrurile liudatri pe Domnul, gi-L prealniltafi lntru toti vecii. Dumnezeultiu, Hristos, a impArltit in veci; bucurii-te foarte, Sioane. Acesta, precum este scris, blind gi mintuind, Izblvitorul nostru cel drept, a venit pe manz, ca sl piardi silbdticia cea dobitoceascaa vrljma$ilor, care nu strigb: Toate lucrurile ltudali pe Domnul, gi-L preaindlfafi lntru tofi vecii. Se lipsegte de dumnezeie$ti loca$uri, adunareacea cf,lcdtoare de lege a celor neascultetori; de vreme ce casacea de rugiciune a lui Dumnezeuo au ff,cut pegteri de tilhari, lepid0nd din inimi pe Izbf,vitorul, Cf,ruia cdntim: Toate lucrurile lludali pe Domnul gi-L preainilfafi lntru toti vecii.
Ceeace egti mai cinstite... nu se cintf,, ci lndatil

294

CATAVAS IER

Cintarea a 9-a. Irmosul:

ullnezeu este Domnul $i S-a artrtatnoutr; tocmiti preznuire $i bucurdndu-ne,venitri . sf, mirim pe <Hristos, cu ramuri gi cu st0lpdri $i cu canteri, strigind: <Binecuvdntat este Cel ce vine lntru numele Domnului, <Mintuitorul nostru>. Pegani, pentru ce vi lntiritati? Cirturari gi preofi, pentru ce cugetafi cele de$arte, zicind: Cine este Acesta, Ciruia pruncii cu ramuri gi cu stAlpiri gi cu cantlri strigi: Binecuvdntat este Cel ce vine lntru numele Domnului, M0ntuitorul nostru? Acesta este Dumnezeu, Ciruia nimeni nu este asemenea; gtiind toatd calea cea dreaptd, o a dat lui Israel celui iubiq iar dupl aceea :retandu-Se, cu oamenii a viefuit. Binecuv0ntat este Cel ce vine lntru numele Domnului, Mintuitorul nostru. Pentru ce afi pus curse, neascultitorilor, aproapede calea noastrtr?Picioarele voastre sunt grabnice a vdrsa singele Stlpdnului; dar va invia cu adeverat,si mdntuiasci pe cei ce Strigd: Binecuv6ntat este Cel ce vine lntru numele Domnului, Mantuitorul nostru.
Lumininda nu se cAntd., ci numai: Sfant este Domnul Dumnezeul nostru..., (de trei ori) . LA LAUDE Stihirile pe 6, glasul al 4-lea: Stih: Ca sA faci htre dnngii judecatl scrisi, slava aceastaeste a tuturor cuvio$ilor Sei.

M ullimea cea mare, Doamne, asternea pe cale vegmintele sale, iar altii tiiau ramuri din copaci gi le pur-

CATAVAStrLA PRAZ\ICEII h,PARATE$TI

295

r
F k

tau; iar cei ce mergeau lnainte $i cei ce urnau strigau, griind: Osana,Fiului lui David! Binecuvdntat e$ti, Cel ce ai venit si iarigi va si vii lntru numele Domnului.
De douAori: a doua oarf, cu stihul: Lludali pe Domnul intru sfintii Lui, lludati-L pe El lntru tiiia puterii Lui. 56tr; Ldudafi-L po El tntru puterile Lui, lluda(i-L multi-measlavei Lui. pe El dupl

V rdnd Tu, Doamne, si intri in Sf0nta Cetate,stdlpf,ri din copaci purtau mullimile, cdntdnd fie, Stipdnului tuturor; si viz0ndu-Te gezdndpe manz, Te priveau ca gi cum ai fi fost pe Heruvimi. Pentru aceasta,aga strigau: Osana, Celui dintru inbltrime! Binecuvdntat e$ti, Cel ce ai venit si iarlsi va sd vii intru numele Domnului.
De doud ori; a doua oara cu stihul: Liudali-L pe El tn glas de trembip, laudati-L pe El tn psaltire 9i ln alAuti. Stih: Leudati-L pe El ln timpane $i in hore, lnudati-L pe El tn sEune si in organe.

Ie$iti, neamuri, iegili, popoare, gi vedefi astezi pe lmpf,ratul ceresc pe un biet manz,' ca pe un scaun prealnalt, intrdnd in lerusalim. O, neam iudaic necredincios si plin de plcate, vino de vezi pe Cel ce L-a vlzut Isaia venind cu trup pentru noi, cum tgi logodegte Lui, ca pe o mirease curata, pe noul Sion, $i leapldtr adunarea cea osanditi. $i ca la o nuntl nestricattr $i nepdtatd, alergau pruncii cei neprihf,niti si fdrl de rlutate, lbuddnd. Cu care lmpreuni, $i noi, cintind cantareacea ingereasctr, sd strigdm: Osana,Celui dintru indltime, Celui ce are mare milA!

296

CATAVAS IER

Stih: Lludafi-L pe El ln chirnvale bine-rAsunitoare,lludati-L pc El ln chinvale de strigare. ToatA suflarea si laude pe Domnul.

invierea cea de obgte, mai inainte de Patima Ta cea de bundvoie, ardtind-o spre incredintrareatuturor, Ilristoasb Dumnezeule,pe Lazfurcel mort de patru zile, ln Betania l-ai inviat cu putereaTa cea mare; iar orbilor vedere le-ai df,ruit, Mantuitorule, ca un dltitor de lumin6; Oi in Sfinta Cetate ai intrat cu ucenicii Tli, gezdndpe mdnzul asinei ca $i cum Te-ai fi purtat pe heruvimi, plinind prevestirile proorocilor; 9i pruncii iudeilor cu ramuri gi cu stdlpiii Te-au intimpinat. Pentru aceasta, gi noi, purt0nd ramuri de mf,slin gi stilplri de finic, cu mullumire strigAm lie: Osana, Celui dintru in{lfime, binecuvintat egti, Cel ce vii lntru numele Domnului!
Slav4..., gi acum..., glasul al 6-lea:

Mai lnainte de Pasti cu gase zile, a venit Iisus ln Betania $i s-au apropiat cltre Ddnsul ucenicii Lui, zicindu-I: Doamne, unde vrei si g6tim fie sI mdninci PaStile?Iar El i-a trimis pe ei, ziciind: Mergefi in satul cel dinainte 9i veti afla un om ducandun vas de lut cu apd; mergefi dupi ddnsul gi spuneti stipdnului casei: invititorul zice: La tine voiesc si fac Pagtile cu ucenicii Mei.
Stihira de dupl Evanghelia Utreniei, glasul al 6-lea:

AsHzi harul Sfdntului Duh pe noi pe toii ne-a adunat, Binecuvdntat e$ti, Cel ce 9i tofi luind CruceaTa, zicem:vii lntru numele Domnului; Osana,Celui din inillime.

cATAVAStr LA PRAA{ICEIj hTPARATF{Tr

297

ht ourvrrNrcA FLoRrrLoR, iN SFANTA


$I MAREA LUNI $I MARTI SEARA, LA DENIE
Duptr cei gasepsalmi, se cdnti Aliluia..., pe glasul al 8-lea, cu glas mare gi cdntaredulce. $i apoi se cd.nte tot aqa Troparul, acelagiglas:

JatA, Mirele vine in miezul nopfii, Si fericiti e sluga rpe care o va afla priveghind; iar nevrednic este, iarigi, pe care-l va afla lenevindu-se.Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul se nu te ingreuiezi, ca sf, nu te dai mortii Si afari de impdrifie sA te incui, ci te desteapte, strigdnd: Sfanq Sfant, Sfant egti Dumnezeul nostru. Pentru rugiciunile Ndscitoarei de Dumnezeu, miluiegte-nepe noi (detreiori).

gr Jor lN srANre gr MAREAMTERCURT


SEARA, LA DENIE
Troparul, glasul al 8-Iea:

fra"d sllvifii ucenici, la spf,lareaCinei s-au lumi\-znat, atunci luda cel rdu-credincios,cu iubirea de argint bolnf,vindu-se, s-a intunecat, gi judecdtorilor celor fdrd de lege pe Tine, Judecitorul cel drept, Te-a dat.Yezi, iubitorule de avutii, pe cel ce, pentru aceasta, spanzuraregi-a agonisit. Fugi de sufletul cel nesifios,

298

CATAVASIER

care a lndreznit unele ca acesteaasupra Invtrfitorului. Cel ce egti spre toti bun, Doamne, slavl Tie (a"treiori).

iN srANra $r MAREAvrNERrSEARA,
LA STIHOAVNA DENIEI
SlavA... glasul al 5-lea: $i acum...,

e Tine, Cel ce Te imbraci cu lumina ca gi cu o haini, pogordndu-Tede pe lemn Iosif gi cu Nicodim gi vizdndu-Te mort, gol, neingropat, cuprins fiind de jale plinl de mil6, tdnguindu-se zicea: Yai mie, preadulce Iisuse, pe Care cu pufin mai inainte vizindu-Te soarelepe Cruce rdstignit, cu lntuneric s-a imbricat, gi pimantul de fricd s-a cutremurat $i catapeteasma templului s-a rupt. Dar iat6, acum Te vdd luind moarte de voie, pentru mine. Cum Te voi ingropa, Dumnezeul meu? Sau cum Te voi lnfigura cu giulgiuri? Sau cu ce m0ini ml voi atinge de preacurat trupul Tiu? Sau ce cdntf,ri voi canta ducerii Tale de aici, indurate? Mdresc Patimile Tale, cu cdnt[ri laud ingroparea Ta, lmpreund cu lnvierea, strigdnd:Doamne,slavi fie.

CATAVAStrt.A PRAA{GII,

NV{PARATE$TI

299

lN SFANTA $I LUMINATAZI A PA$TILOR


Troparul Praznicului, glasul al 5-lea:

ristos a inviat din morfi, cu moartea Pe moarte cllcdnd, Si celor din morminte viatd diruindu-le.
CANONUL $I CATAVASIILE PA$TILOR (Se canta de la Pasti pind la ln farea Domnului) 1-a,glasul l. Cantarea ftmosul:

iua tnvierii, si ne luminlm, popoare, Pagtile / Z-r Domnului, Pastile. C6 din moarte la viatri si de <pe pimdnt la cer Hristos-Dumnezeune-a trecut pe noi, (cei ce cdntam cantarede biruintb. S d ne curlfm simtirile gi sl vedem pe Hristos sfielucind, cu neapropiati luminl a invierii; 5i cdntdndu-I c0ntare de biruint[, luminat s6-L auzim zicind: Bucurati-v5! C erurile dupl cuviintd str se veseleascesi plmintul se se bucure, 9i si priznuiasce toati lumea cea vizuti 9i cea nevdzuti; ctr a lnviat Hristos, Bucuria cea Ye$nica.
Cllntarea a 3-a. Irmosul:

eniti s[ bem bluturi nouA, nu din piatrb seaci ficutd cu minuni, ci din Izvorul nestriceciunii, <Cel izvordt din mormdntul lui Hristos. intru Care ne <intirim>>.

300

CATAVAS IER

Acum toate s-au umplut de lumini: $i cerul gi pimintul 9i cele de dedesubt.Deci, sd prtrznuiasci toattr fdptura invierea lui Hristos, intru Care s-a intlrit. Ieri m-am ingropat impreuni cu Tine, Hristoase, astazi mi ridic impreuni cu Tine, Cel ce ai inviat. Rlstignitu-m-am ieri impreuni cu Tine, insufi lmpreuni mf, preamfue$te, Mantuitorule, intru imp6r6{ia Ta.
IPACOI, glasulal 4-lea:

Venit-au mai inainte de zori, cele ce au fost cu Maria, 9i gisind piatra ristumatl de pe mormOnt,auzit-au de la inger: Pentru ce clutaJi, printre cei morfi, ca pe un om, pe Cel ce este lntru Lumina cea prrurea fiitoare? Vedetrigiulgiurile cele de ingropare! Alergali $i vestifi lumii ci S-a sculat Domnul, omorind moartea,pentru cl esteFiul lui Dumnezeu,Cel ce mdntuiegteneamul omenesc.
C8ntareaa 4-a. Irmosul:

a dumnezeiascastrajl, de Dumnezeu grditorul l-rAvacum se stea impreuni cu noi gi s6 arate pe <ingerul cel purtitor de lumini, care a grtrit cu mare <glas:Astdzi estemdntuirea lumii, ci a inviat Hristos ca <Cel Atotputernic>). Parte btrrbtrteasci,ca Cel ce a deschis pflntecele cel fecioresc,fost-a Hristos; iar ca om, Mielugel s-a chemat. $i fari prihani a fost Pagtile noastre, ca Cel ce n-a

CATAVAStrLA PRAZ{ICEIf h,PARATESTI

301

gustat lntiniciune; gi ca un Dunrnezeru adevLrat,desivdr$it S-a aritat. Ca un mielugel de un an, Cununa cea binecuvAntatd de noi, Hristos, de bunlvoie pentru toti S-a jertfit, Pagtile cele curititoare; si iardsi din mormdnt a strdlucit noua, frumos, SoareleDreptifii. Dumnezeiescul pirinte David tnaintea chivotului umbrei a slltat juc0nd; iar noi, poporul cel sfint al lui Dumnezeu,plinirea inchipuirilor vhzdnd, sl ne veselim cl a inviat Hristos, ca Cel Atotputernic. dumnezeie$te,
Cantareaa 5-a. Irmosul:

i mdnecim cu mdnecareadance,9i,ln loc de mir, cantare si aducem Stipdnului; gi si vedem pe <Hristos, SoareleDreptdtii, tuturor viafi rislrin6>. Milostivirea Ta cea nemAsurati vlzind-o cei finufi ln legiturile iadului, spre luminA se grAbeau,Hristoase, cu picioare sprintene, liuddnd Pastile cele vegnice. Sf, ne apropiem, purtitorilor de lumini, de Hristos, Cel ce a iegit din mormant ca un mire; 9i sd prlznuim, lmpreunAcu cetele cele iubitoare de praznice,Pa$tilelui Dumnezeu,cele mantuitoare.
Cantareaa 6-a. Irmosul:

ogordtu-Te-ai intru cele mai de jos ale pimdntului si ai sftrrdmatincuietorile cele ve$nice, care <tineaupe cei legati, Hristoase;iar a treia zi, ca gi Ioni <din chit, ai lnviat din mormdnb>.

302

C A T A V A SI E R

Pizind pecetile lntregi, Hristoase, ai lnviat din mormdnt, Cel ce n-ai stricat cheile fecioriei prin na$terea Ta, gi ne-ai deschisnoui podile raiului. Ivldntuitorul meu, Jertfa cea vie gi nejertfiti, ca un Dumnezeu,pe Tine insufi aducdndu-Tede voie Tatilui, ai sculat pe Adam cu tot neamul, inviind Tu din mormint.
C O N D A C U L, glasul al 8-lea:

De Te-ai 9i pogorat in mormdnt, Cel ce egti flrl de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit gi ai inviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicdnd femeilor mironosife: Bucurati-vl! $i Apostolilor Tii pace di'ruindu-le, Cel ce dai celor cizu(i ridicare.
r ICOS

Pe Soarele cel mai lnainte de soare, Care a apus oarecdnd 1n mormdnt, intdmpinatu-L-au ctrtre dimineaJl, ciutdndu-L ca pe o zi, mironosilele femei, 9i una cAtre alta strigau: O, prietenelor, veniti se ungem cu miresme Trupul cel de viald purtetor gi ingropat, Trupul care a inviat pe Adam cel cLzrtt, Care zace in mormdnt. Si mergem, strne grlbim, ca gi magii sd ne inchinim gi sl aducem miruri in loc de daruri, Celui ce nu in scutece,ci in giulgiu a fost infisurat, Si sa pldngem 9i sl strigim: O, St4pane,scoaltr-Te, Cel ce dai celor clzuti ridicare.
Apoi: lnvierea lui Hristos vizind... (de trei ori).

CATAVAStrLA PRAZ\ICEIf NVPARATE$TI Dupi aceea,se cantAsdhira aceasta:

inviind Iisus din mormant, precum a zis mai inainte, ne-a deruit viafA ve$nicA$i mare mill (detreiori).
Centareaa 7-a. Irmosul:

flel ce a izbd.vit pe tineri din cuptor, fdcdn4u-Se \u om, pdtimegteca un muritor; 9i prin patiml pe Kcel muritor il imbracb in podoabanestriciciunii, Cel unul <binecuvdntat,Dumnezeulpirintilor no$tri si preaslAvib>. Femeile, cele de Dumnezeu inteleptite, cu miruri cltre Tine au alergat; $i, bucurdndu-se, s-au lnchinat fie, Dumnezeului Celui viu, pe Care, ca pe un mort, cu lacrimi Te cdutau; Si PaStilecele de taini ucenicilor Tii, Hristoase,le-au binevestit. Prdznuim omorarea mo4ii, sfirdmarea iadului li hcepitura altei vieti, ve$nice; si seltand, lludim pe Pricinuitorul, Cel unul binecuvintat, Dumnezeul pirintilor nostri gi preaslivit. Cdt este de sfdnt6, cu adevarat, $i mult prlznuitd aceasta noapte de mintuire $i strdluciH, mai lnainte vestitoare fiind a zilei celei purtAtoare de lumin6, a lnvierii. lntru care Lumina cea fara de ani, din mormdnt cu trupul tuturor a strilucit.
Cantareaa 8-a. Irmosul:

ceastl aleasd Si sfinti zi, cea dintii a siptimdnii, impirlteas[ $i doamn6, praznic al prazKnicelor este Si sarbatoare a sirbitorilor, intru' care <binecuvintim pe Hristos ln vecl>.

,l

304

CATAV ASIER

Veniti in ziua cea vestitl a lnvierii, si ne impirt[gim din rodul cel nou al vitrei, din dumnezeiascdveselie gi din lmp[rd1ia lui Hristos, liudindu-L pe Dansul, ca pe un Dumnezeu, in veci. Ridici imprejur ochii tdi, Sioane, Si vezi. Ci iatl, au venit la tine fiii t{ri, ca ni$te fecti de Dumnezeu luminate, de la apus Si de la miazinoapte, $i de la miazilzi Si de la risdrit, intru tine binecuv0ntdndpe Hristos ln veci. Pirinte Atottiitorule gi Cuvinte si Duhule, Fire, ceea ce egti una in trei ipostasuri, mai presus de fiinfl gi de Dumnezeire, intru Tine ne-am botezat gi pe Tine Te binecuviintim intru tofi vecii.
Cintarea a 9-a: Stih: lngerul a strigat celei pline de dar: Curata Fecioare, bucurl-te, li iarlsi zic: bucure-te, cl Fiul tdu a lnviat a treia zi .rin mormant. Irmosul:

umineazl-te, lumineazd-te, noule lerusalime, cA f l-r slava Domnului peste tine a rasfuit. Salti acum <$i te bucuri, Sioane; iar tu, curati Niscitoare de DumKneze\,veselegte-te intru invierea Celui ndscut al tAu>).
Stih: Femeile au alergat sA spuni apostolilor: lndr{zni1i acum, hdrazniti, cA Hristos a lnviat a treia zi din mormant.

O, dumnezeiescul,o, iubitul, o, preadulcele Tiu glas. Cici cu noi ai flglduit si fii cu adeverat,pdn[ la sfdrgitul veacului, Hristoase.Pe Care lntirire de nldejde avdndu-Tecredinciogii, si ne bucurtrm.

CATAVASN I-A PRAA{CEIJ

h/TPARATESTI

Stih: Hrigtos, Pagtile cele noi, Jertfa cea vie jertfite, Mieluselul lui Dumnezeu, Cel ce ridici plcatele lumii.

O, Pagtilecele mari $i prea sfinJite,Hristoase. O, intelepciunea$i Cuvdntul si Puterealui Dumnezeu.Dd-ne in ziua cea nouAsAne impartdgimcu Tine, mai adevdrat, neinseratAa impirifiei Tale.
LUMINANDA

Cu trupul adormind, ca un muritor, lmpirate gi Doemne, a treia zi ai inviat, pe Adam din striciciune ridicdnd Si moartea pierzind-o; Pagtile nestricAciunii, lumii de mAntuire (aetreiori).
LA LAUDE

Stihirile Octoihului 4, glasul 1 si ale Pagtelui4, glasul al S-lea: Stih: Liudati-L pe El intru puterile Lui, lludati-L pe El dupb multimea slavei Lui.

Lludim, Hristoase, patima Ta cea mintuitoare gi sllvim lnvierea Ta.


Stih: Leudatil- pe El ln glas de trambite, laudali-L pe El ln psaltire in Si ahutl.

Cel ce ristignire ai rlbdat gi moartea ai stricat $i ai inviat din morfi, impacd viata noastri, Doamne, ca un singur atotputernic.
Stih: Leudati-L pe El ln timpane $i ln horA, lludafi-L pe El ln strune $i in organe.

Cel ce iadul ai pridat $i pe om l-ai inviat cu invierea Ta, Hristoase, invrednice$te-nepe noi cu iniml curatl st Te lludim si si Te slivim.

20 - Catavasier

306

CATAV ASIER

Stih: Liudali-L pe El ln chimvale bine-rAsunitoare,lludafi-L pe El ln chimvale de strigare. Toatl suflarea sl laude pe Domnul.

PogoriireaTa cea cu dumnezeiascicuviinfd sldvind-o, Te liudim pe Tine, Hristoase. Ndscutu-Te-ai din Fecioari gi nedesperfit ai fost de Tatdl. Pltimit-ai ca un om, gi de voie ai rlbdat ristignire. inviat-ai din morm:lnt, ca dintr-o cimare ie$ind, ca sAmantuiegti lumea, Doamne, slavtr fie.
Apoi acestestihiri ale Pagtilor, cu stihurile lor, glasul al S-lea: Stih: lnviazi Dumnezeu, risipindu-se vrtjmagii Lui 9i fugind de la fata Lui cei ce-L urf,sc pe Dinsul.

Pagtile cele sfinfite ast6zi nou6 s-au ar6tat. Pagtile cele noue gi sfinte, Pagtile cele de taind, Pa$tile cele preacinstite, Pagtile Hristos-Izbivitorul; Pagtile cele firi prihani, Pagtile cele mari, Pagtile credinciogilor, Pagtile care au deschisnoul ugile raiului, Pagtile cele ce sfinlesc pe tofi credinciogii.
Stih: Precum se impre$tie fumul, gi nu mai este; precum se topegte cearade la fala focului.

Venifi de la mormdnt, femei binevestitoare, 9i zicefi Sionului: Primegte de la noi bunele vestiri de bucurie ale lnvierii lui Hristos. Veselegte-te,saltd si te bucuri, Ierusalime, pe lmpiratul-Hristos viizindu-L ca pe un mire iepind din mormdnt.
Stih: Aga pier ptcitosii de la fata lui Dumnezeu, iar dreplii se veselesc.

Mironosilele femei, foarte de dimineati, st6nd inaintea morm0ntului DitAtorului de viati, aflat-au inger pe piatrd gezdnd;gi acela, grlind, catre ddnsele agazicea:

CATAvAStrLA PRAaiIICEIE TI\,PAR,{TEST1


l.

307

I l

Ce cdutaJipe Cel viu printre morfi? Ce plingefi pe Cel nestrictrcios,ca gi cum ar fi lntru strictrciune?Mergdnd, vestiti ucenicilor Lui.
Stih: Aceastaeste ziua pe citre a fAcut-o Dornnul; sl ne bucurim 9i si ne veselim lntr-insa.

Pagtile cele frumoase, Pagtile Domnului, Pagtile! Pagtile cele preacinstite noud ne-au rAsirit! Pagtile, cu bucurie unul pe altul sA ne imbritigdm. O, Pa$tile, izbivire de tntristare. C[ astf,zi din mormdnt ca dintr-o clmarf, strllucind Hristos, pe femei de bucurie le-a umplut, zicind:. Vestiti Apostolilor.
Slavi... $i acum..., glnsul al S_lea:

Ziua invieii! $i sI ne luminam cu prf,znuirea, 9i unul pe altul se ne imbrtrtisim. Sl zicem fratrilor, 9i celor ce ne urtrscpe noi; si iertlm toate pentru inviere. $i ala sf, strigim: Hristos a lnviat din mor1i, cu moartea pe moarte cilcdnd, 9i celor din morminte viafl d6ruindu-le.

LA SFANTUL $I MARELE MUCENIC GHEORGHE


(23 aprilie) Troparul sfantului, glasul al 4-lea:

a un izblvitor al celor robiti Si celor saraci ocrotitor, celor bolnavi doctor, impf,rafilor ajutAtor, purtltorule de biruinfi, Mare Mucenice

C A T A V A SI E R

Gheorghe, roage pe Hristos-Dumnezeu sA mdntuiascl sufletele noastre.


Condacul,glasul al 4-lea:

Lucrat fiind de Dumnezeu, te-ai arltat lucrtrtor preacinstit al dreptei credinte, spicele faptelor bune adunAndu-fi fie. Ce seminind cu lacrimi, cu veselie seceri; gi luptdndu-te pane la sdnge,pe Hristos ai dobdndit; li cu rugiciunile tale, sfinte, tuturor le dai iertare de gregeale.

LA SFrNTrriUrAnalI CONSTANTTN $I ELENA


(21 mai) Troparul sfinlilor, glasul al 8-lea:

lnhiput crucii Tale pe cer vlztndu-I, 9i ca Pavel \.zchemarea nu de la oameni primind, cel lntre lmpirali Apostolul Tiu, Doamne, lmPireteascacetateln mdinile Tale o a pus. Pe care peze$te-o totdeauna in pace, pentru rugiciunile Ndscitoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.
Condacul,glasul al 3Jea: Podobie: Fecioara astizi...

Constantin astezi, cu maica sa Elena, Cruceao arate, lemnul cel preacinstit, care este ruginarea tuturor

n frveAnirrgrr CATAVASII LA PRAAi[Cpr

iudeilor $i arma credinciogilor conducitori asupracelor potrivnici; ce pentru noi s-a arltat semn mare gi lnfrico$6tor in rizboaie.

LA PRAZNICUL INALTARII DOMNULUI NOSTRUIISUSHRISTOS


Troparul Praznicului, glasul al 4-lea:

T nelptu-Te-ai intru slavl, Hristoase Dumnezeul Inostru, bucurie ficind ucenicilor Tni cu figiduinfa Sfintului Duh, lncredinf0ndu-seei prin binecuvantare, ci Tu esti Fiul lui Dumnezeu, Izbevitorul lumii.
Condacul, glasul al 6-lea:

,4.

Plinind rdnduiala cea pentru noi, si pe cele de pe pdmdnt unindu-le cu cele ceregti, Te-ai tniltrat lntru slavi, Ilristoase Dumnezeulnostru, de unde nicidecumnu Te-ai despf,dit, ci ai rimas nedepArtat,strigdnd celor ce Te iubescpe Tine: Eu sunt cu voi 9i nimeni impotriva voastr6.
CATAVASIILE INALTARII SI ALE RUSALIILOR Secanti in sArbatorile de la lnallarepine h sambitaRusaliil6l, llglusiy.
Cdntarea 1-a. Glasul al 4-lea.

hmosul:

Cu dumnezeiescul nor acoperit fiind gingavul, a cuvanat despreLegea cea scrisi de Dumnezeu; cA scu-

310

C A T A V A SI E R

turand dna de pe ochii mintrii, vede pe Cel ce este gi se lumineazd ln cunoaqtereaDuhului, liuddnd cu dumnezeiesti cdntiri.
Cintarea a 3-a. Irmosul:

Rupt-a legtrturile pdntecelui celui sterp, gi ocara cea greu de ribdat a celei bineroditoare, numai rugeciunea prooroci{ei Ana, dq demult, a celei purtf,toare de duh umilit, cd.tre Cel Atotputemic gi Dumnezeul cunogtinfelor.
Cdntareaa 4-a. Irmosul:

Imptrrate al lmptrrafilor, Unule dintru Unul singur, Cuvinte, Cel ce ai iepit din Tat6l cel nepricinuit, pe Duhul Tiu cel adevirat, Cel lntocmai puternic, Fictrtor de bine, L-ai trimis Apostolilor celor ce cdnttr: Slavl puterii Tale, Doamne.

"'J#:T,:*
O, fii cu chipuri luminate ai Bisericii! primifi curifire izbdvitoare de picate, roua Duhului cea de foc 1nsuflat6. Ci acum a ie$it Legea din Sion, harul Duhului, Cel in chip de limbi de foc.
Canlareaa 6-a. Irmosul:

Curdfire $i mantuire, Hristoase,StApane, ne-ai strilucit noui, din Fecioara;cA precum pe proorocul Ioni, din

h,TP.{,RA.TES1I CATAVAStrLA PRAZI{ICELE

3ll

pintecele fiarei celei din mare intreg l-ai scos, asa str

scotidin striciciune t:*,H"T::cazut,


Irmosul:

cu tot neamul.

Cu un glas a resunat viersul organelor, spre a cinsti pe idolul cel flcut din aur gi nelnsuflefit; iar harul cel purtdtor de lumini al Mdngdietorului ne indeamnd sd strigim cu evlavie: Treime una, deopotrivf, puternicd gi firl de inceput, binecuvdntatl esti.
Cdntareaa 8-a. Irmosul:

Chipul cel cu trei strdluciri al dumnezeie$tiiStApaniridezleagd legtrturile si rAcore$te vipaia. Tinerii cdnti 9i toatl fiptura cea ziditl, binecuvinteazi pe Unul Mdntuitorul $i a toate Ziditorul, ca pe nn Ficf,tor de bine.
Ctntarea a 9-a:
I

I
I
I

Irmosul:

I
I
I F

Bucuri-te, impiriteasi-Maic6, lauda maicilor fecioare. Ce toaH gura cea limpede bine-grditoare, vorbind, nu te poate canta dup6 cuviinfi; $i orice minte e neputincioasese priceapa na$tereata. Pentru aceasta, cu un glas pe tine te mirim.
LUMINANDA

l t
t

Privind ucenicii la Tine, Te-ai in6ltat, Hristoase, la Tatdl, lmpreunl cu Ddnsul $ezdnd.lngerii, lnainte aler-

312

CATAVASIER

g6nd, strigau: Ridicali podile, ridicati! Ci lmptrratul S-a


inllfat la slava cea incepdtoare de lumintr. (detrei ori).
LA LAUDE Sepun stihirile pe 4, glasul 1:
Podobie: Ceeace egti bucuria cetelor cere$ti... Stih: Liudati{ pe El tntru puterile Lui, liudafi-L mullimea slavei Lui. pe El dupl

Ingeregte si priznuim noi, cei din lume, strigind cantare lui Dumnezeu, Celui ce Se poarti pe scaunul slavei: Sf0nt egti, Ptuinte ceresc! Sfdnt egti, Cuvinte cel impreun5-vegnic!Sfint eSti, si Duhule preasfinte!
De doutr ori; a doua oari cu stihul: LiudaJi pe El tn glas de tram_ bifi, leudati-L pe El in psaltire 9i ln alaute. Stih: Laudati-L pe El tn rimpane qi tn hort, Iiudali-L pe El tn strune gi ln organe.

C6peteniile ingerilor privind cu mintea ln6l1areacea minunate, Mdntuitorule, nepriceprlndu-se,ziceau unii citre altrii: Ce priveligte este aceasta? Cd Cel ce Se vede este om la chip, dar ca un Dumnezeu Se suie cu trupul mai presus de ceruri.
Stih: Liudafi-L pe El in chimvale bine-ri.sunAtone,ltudali-L pe El ln chimvale de strigare. ToatA suflarea sl laude pe Domnul.

Galileenii privind la Tine, Cuvinte, in6lt6ndu-Te din Muntele Mislinilor cu trupul, avzearr pe lngeri strigdnd citre ddngii: Ce stati privind? Acesta va sd vintr iar6$i cu trupul, a;a precum L-afivdzut-

IT,OARATE$TI cATAVAStr r-A PRAZ{TCELE Slava... $i acum..., glasul al2-Iea:,

313

Niscutu-Te-ai, precum insuti ai voit; aratatu-Te-ai, precum Insufi ai socotit; pitimit-ai cu trupul, Dumnezeul nostru; din morli ai inviat, cilcdnd moartea; lndlfatu-Te-ai lntru slav6, Cel ce pe toate le plinegti; gi ne-ai trimis pe dumnezeiesculDuh, ca si lludim gi s6 sllvim DumnezeireaTa.

ffiw
LA PRAZNICUL POGORARII DUHULUI SFANT
(Duminica Rusaliilor) Troparul Praznicului, glasul al 8-lea:

inecuvtntat e$ti, Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce preainfelepfi pe pescari i-ai aratal, trimittndu-le lor Duhul Sfdnt; 9i printr-lngii lumea ai vdnat, Iubitorule de oameni, slavi Tie.
Condacul,glasul al 8{ea.

Cdnd Cel Prealnalt, pogordndu-Se,a amestecatlimbile, despddit-a neamurile; iar cdnd a impt4it limbile cele de foc, la o unire pe toti i-a chemat;gi cu un glas sllvim pe Duhul cel Preasfdnt.
CATAVASIILE

Cu dumnezeiesculnor acoperit fiind gdngavul...(vezi


in urmi la ln farea Domnului, pag. 309).

314

CATAVASIER

LUMINANDA Podobie: Cela ce ai lnfrumusetat...

Preasfinte Duhule, Care de la Tatil purcezi gi prin Fiul ai venit la ucenicii cei necirturari, mantuie$te pe cei ce Te-au cunoscut pe Tine, Dumnezeu, gi-i sfinlegte
pe toti (de doue ori). Slavt... $i acum...

Lumini este Tatel, Lumini este Cuvantul, Lumini si Sfintul Duh, Cel ce a fost trimis Apostolilor ln chip de limbi de foc; $i printr-Insul toati lumea se lumineazi a cinsti pe Sfdnta Treime.
LA LAUDE

Se pun stihirile pe 6, glasul al 4-lea:. Stih: Ca sA facA htre dangii judecata scristr, slava aceastaeste a tuturor cuviogilor Sii.

Lucruri minunate au vizut astizi toate neamurile, tn cetatealui David, cOndDuhul Sf6nt S-a pogorit tn chip de limbi de foc, precum a spus Luca, de Dumnezeu grditorul. Cd,zice: Adunafi fiind ucenicii lui Hristos, s-a ficut sunet ca de o suflare ce vine repede, 9i a umplut casa unde erau ei gezdnd; $i tofi au inceput a grii cu strAine graiuri, cu minunate dogme, cu uimitoare invtrfituri ale Sfintei Treimi.
De doud ori; a doua oari cu stihul: Lludafi pe Domnul lntru sfingii Lui, laudati-L pe El tntru teria puterii Lui.

CATAVAStrLA PRAZ{ICEII, NVPARATE$TI

315

Stih: Liudafi-L pe El lntru puterile Lui, lf,udali-L pe Bl dupl multinea slavei Lui,

Duhul Sfdnt era din veac Si este $i va fi, nici inceput avdnd si nici sfdrgit; ci pururea cu Tatil $i cu Fiul este unit $i impreunf, socotit. Viati si de via(6 flcltor; Lumini si de luminf, dtrtitor; Binele lnsu$i $i izvor de bunatab; prin Care Tatil Se cunoa$te 9i Fiul Se preasleve$te$i de toti se $tie: o putere, o unfue $i o lnchinare a Sfintei Treimi.
De doua ori; a doua oard cu stihul: Liudati-L pe El ln glas de trambita, ldudati-L pe El in psaltire 9i ln alauttr. Stih: Liudafi-L pe El ln timpane si itr hore, lludati-L strune si ln organe. pe El ln

Duhul Sf0nt esteLumini si Viatri $i Izvor viu, inteles cu mintea. Duhul lnfelepciunii, Duhul intelegerii, bun, drept, lntelegitor, sttrpdnitor,curititor de picate; Dumnezeu Si lndumnezeitor, foc din foc purcezetor; gr6itor, lucrdtor, impdditor de daruri; prin Care toti proorocii gi dumnezeie$tii Apostoli, impreund cu mucenicii s-au incununat. Minunati auzire, neobi$nuita priveligte, foc care se imparte, spre dAruireade haruri.
De doui ori; a doua oari cu stihul: LAudatfl pe El tn chimvale bine-resunatoare, laudati-L pe El ln chimvale de strigare. Toata suflarea sl laude pe Domnul. Slavd... $i acum...,glasul al 6-lea:

lmpfuate ceresc, M0ng0ietorule, Duhul Adevirului, Care pretutindenea eqti gi toate le plinegti, Vistierul bunltlflor $i Df,tltorule de via{i, vino $i Te sill$luieste

316

CATAVAS IER

lntru noi gi ne curdfegtepe noi de toatl lntiniciunea, gi mantuie$te,Bunule, sufletele noastre.

/'L4 NA$TEREd

sFANTULUT rbAN sbrpzAronul


$I INAINTEMERGATORUL
(24 iunie) Troparul Praznicului, glasul al 4-lea:

roorocule gi lnaintemergetorule al venirii lui I Hristos, dupi vrednicie a te l6uda pe tine nu ne pricepem noi, cei ce cu dragostete cinstim; cI nerodirea celeia ce te-a nlscut $i amutirea pirintelui ttru s-au dezlegat, lntru miritl Si cinstiti na$terea ta; 9i lntruparea Fiului lui Dumnezeu lumii se propovlduiegte.
. Condacul,glasul al 3-lea: Podobie: Fecioara astizi...

'p

Ceea ce mai lnainte era stea{pd, astizi pe lnaintemergltorul lui Hristos na$te, iar acesta este plinirea a toati proorocia; ci Cel pe Care proorocii mai lnainte L-au vestit, pe Acesta, in Iordan mina punindu-gi, s-a artrtat Cuvdntului lui Dumnezeu, prooroc, propovdduitor, lmpreund 9i inaintemergitor.

cAl'AVAStr LA PRAZ\ICETEn\'PARATE$TI

317

LA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL


(29 iunie) Troparul sfinJilor, glasul al 4-lea:

lnei ce sunteti intre Apostoli cei dintii pe scaune \-zgezltori 9i lumii invf,fitori, Sttrpdnului tuturor rugati-vl pace lumii s[ diruiasci $i sufletelor noastre mare mile.
Condacul, glasul al 2-lea:

Pe propovlduitorii cei tari si de Dumnezeuvestitori, cipetenia ucenicilor Tli, Doamne, i-ai primit lntru desfitarea buniHtrilor Tale si intru odihnf,; cd chinurile si moartealor le-ai primit mai presusdecdt orice prinos, Cel ce singur cuno$ti cele din inimtr.
LA VECERNIA MARE Stihirile pe 8, glasul al2-lea, tnsisi Podobia (ale lui Andrei Pirul). Stih: Dintru adincuri am strigat citre Tine: Doamne, Doamne,auzi glasul meu.

Cu ce cununi de laudl vom incununa pe Petru gi pe Pavel, pe cei despl4ifi cu trupurile $i impreunati cu duhul, pe mai-marii propovdduitorilor de Dumnezeu? Pe unul, ca pe o clpetenie lntre ceilalti apostoli; iar pe celilalt, ca pe cel ce mai mult decit alfii s-a ostenit.Cd pe ace$tia cu adeverat, dupd vrednicie, cu cununile mdririi celei nemuritoare li lncununeazf,Hristos, Dumnezeul nostru, Cel ce are mare mile.
De trei ori; a doua oari cu stihul: Fie urechile Tale luand-amintela glasul ruglciunii mele, iar a fieia oare cu stihul: De Te vei uita 1a

318

CATAVAS IER

tlYfea.

firedelegi, Doamne, D6amng, sins va suferi? CA la Tine este milos_

Stih: Pentru numele Tiu Te-rm agteptat, Doamne; a$teptat_a sufle_ tul meu spre cuvAntul Tau, nidljduit-a sufleiul meu tn Somnul.

C u ce frumuse(i de cdnthri vom l6uda pe petru 9i pe Pavel? Pe cei ce sunt aripile cunogtinfei de Dumnezeu, care au zburat pdni la marginile lumii gi la cer s-au in6ltat; miinile Evangheliei Harului, picioarele propovlduirii adevirului, riurile infelepciunii, comurile Crucii; prin care trufia demonilor o a surpatHristos, Cel ce are mare mild.
De trei ori; a doua oari cu stihul: Din straja diminslii pAne h noapte, din straja diminetii, sl nldtrjduiascl Israel in Domnul, iar a treia oard cu stihul: Ci la Domnul este mile $i multe mantuire la El, si El va izbivi pe Israel din toate ftrtdelegile lui. Stih: Lludafi pe Domnul toate namurile, liudali-L popoarele. pe El toate

Cu ce cinttrri duhovnicegti vom l6uda pe petru 9i pe Pavel? Pe cei ce au biruit p6,gdn6tatea gi gurile cele neastupate,sdbiile cele lnfricogitoare ale Duhului, frumusefile Romei cele luminoase, desfetirile a toattr lumea, tablele cele infelegitoare ale Legii celei noi, de Dumnezeuscrise in Sion, pe care i-a chemat Hristos, Cel ce are mare mili.
De doua ori; a doua oari cu stihul: Ce s-a hterit mila Lui oestenoi adevirul Domnului rtrmine 1n veac. 9i Slav4.".,glasulal 4-lea (a lui Ioan Monahul):

Cu intreita lntrebare: <Mi iubesti, Petre?>>, intreita lepbdare Hristos o a indreptat. Pentru aceasta,a $i zis Simon, cf,tre Cunoscetorul tainelor: Doamne, Tu toate

cATAVAStr r-A PRAZ.ICELEIVTPARATE$TI

319

le cunogti, toate le stii; Tu gtii ci Te iubesc. Pentru aceastaa zis Mantuitorul citre dinsul: Pagteoile Mele, pa$tepe alegii Mei, pagtemielugeii Mei, pe care cu sangele Meu i-am agonisit spre mantuire.Pe Acela roagl-L, de Dumnezeu fericite Apostole, s6 ne df,ruiasca noua mare milb.
LA LAUDE Monahul): Slavi...,glasulal 6-lea(a lui Cosma

Preacinstit praznicul Apostolilor a sosit Bisericii lui Hristos, care sole$te noui mdntuire. Deci, cu tainA veselindu-ne, sA zicem citre d0nSii: Bucurati-v[, lumintrtorii celor din intuneric, cei ce sunteti raze ale Soarelui celui infelegltor. Bucurati-vi, Petre $i Pavele, cei ce sunteti temeiuri neclintite dumnezeiegtilor lnvtrtf,turi, prietenii lui Hristos, vase cinstite. Veniti in mijlocul nostru, in chip nev6zut, invrednicind darurilor celor nematerialnice pe cei ce laude cu cantAri pr6znuirea YoasftA.
$i acum..., a Nescltoarei de Dumnezeu:

Nlscltoare de Dumnezeu,tu egti vita cea adevLratb, care ai odrislit noui rodul vietii; fie ne rugem: Mijlocegte, SHpanA, cu Sfintii Apostoli, si se miluiasci sufletele noastre.

320

CATAVASIER

LA PRAZNICUL SCHIMBARII LA FATA A DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS


(6 august) Troparul Praznicului, glasul al T-lea:

Q chinbatu-Te-ai la fati in munte, Hristoase DumL) nezeule, aritdnd ucenicilor T[i slava Ta, pe cdt li se putea. Strdluceascigi nou6, picdtogilor, lumina Ta cea pururea fiitoare. Pentru ruglciunile Niscitoarei de Dumnezeu,DitAtorule de lumini, slava fie.
Condacul, glasul al 7-lea:

in munte Te-ai schimbatla fal6.,gi pe cdt au putut ucenicii Tii au vizut slava Ta, Hristoase Dumnezeule, pentru ca atunci cdnd Te vor vedea rlstignit, sd infeleagi Patima Ta cea de bunivoie, $i si propovIduiasctr lumii, ci Tu e$ti cu adevtuat razaTatLlui.
CATAVASIILE. Cruce lnsemnind brie, pag. 326). Moise... (vezi mai departe,la 14 seprem_

LA PRAZNICUL ADORMIRII NASCATOAREI DE DUMNEZEU


(15 august) Troparul praznicului, glasul l:

T ntru na$terefecioria ai pLzit, intru adormire lumea I nu ai plrisit, de Dumnezeu Nlscitoare. Mutafu-te-ai la viat6, fiind Maica Vietrii, 9i cu rugiciunile tale izbivegti din moarte sufletele noastre.

RAIF{TI CATAVAStrLA PRAA{CLE TN,PA' Condacul,glasul al 2-lea:

321

Pe Niscitoarea de Dumnezeu, cea intru rugdciuni gi intru folosinfe neadormiti, nidejdea cea neschimbati, mormantul $i moartea nu o au finut; cf,ci ca pe Maica Vietii, la viafl o a mutat, Cel ce S-a sdligluit in pintecele ei cel pururea fecioresc.
CATAVASIILE ADORMIRII (Se cdnti intre 15-23 august) Cintarea 1-a. Glasul 1. ' Irmosul:

m6rire, sfintita si Cea impodobitl cu dumnezeiasca ldudata pomenirea ta, Fecioarf,, pe toJi credincio$ii la bucurie i-a adunat; gi incepdnd Mariam, cu timpane 9i cu hore, cdnti Unuia-Niscut al tiu, ceci cu slavi S-a preaslivit.
Cintarea a 3-a. Irmosul:

Cel ce eqti f[c[tor gi cuprinzltor a toate, inlelepciunea gi Puterealui Dumnezeu,Hristoase,neclintitl gi nemigcati intdre$teBiserica, Cel ce insufi egti Sfdnt, Si intru sfinti Te odihnegti.
Cantarea a 4-a. Irmosul:

Graiurile proorocilor 9i prelnchipuirile au proorocit lntruparea 'Ia cea din Fecioari, Hristoase. Lumina strf,lucirii Tale lntru lumina neamurilor va ie$i, $i va

2l - Catavasicr

322

CATAV ASIER

striga fie addncul cu veselie: Slavi puterii Tale, Iubitorule de oameni.

"H:K:-"

Dumnezeiasca $i negrAita frumusefe a bunltifilor Tale, Hristoase, voi spune: ci din vegnica mfuire strelucire impreuni-vecuitoare 9i ipostatnici ludnd, din panrcce fecioresc intrupdndu-Te, celor din lntuneric Ai din umbrf, le-ai risirit ca un soare.

"'""fr:Tt:-"

Focul cel dintruntru al chitului niscut ln luciul mlrii a fost tnchipuire a ingroplrii Tale celei de trei zile, al ctrrei prooroc Ioni s-a arltat; cI fiind izbtr.vit,precum s-a $i spus mai lnainte, nevitimat striga: Jertfi-voi Tie, cu glas de laudi, Doamne.

"*Jfr:ffi1'"

M0niei celei fdrf, de ruqine gi focului, impotrivindu-se dumnezeiasca dragoste,focul adici l-a ricorit, iar de mdnie $i-a ras; prin vioara cea cuvdntdtoarede Dumnezeu insuflefiti, care cu cele trei cAntiri ale sfintrilor, lmpotriva organelor de cdntare ale plginilor in mijlocul vipiii, a risunat: Preasl6vite,Dumnezeul plrintilor Si al nostru, bine egti cuv6ntat.

"*#".ffi:-

lngerul lui Dumnezeu cel preaputernic a arltat tinerilor vtrpaiaricorind pe cuviogi, iar pe cei necredincio$i

CATAVASII LA PRAZ.UCFTP N\'PARAIESTI

arzdnd; gi pe Niscdtoarea de Dumnezeu o a ficut izvor de viafi inceptrtor, stricare a morfii 9i viafd izvordnd celor ce cdnti: Pe Ftrcf,torul singur sd-L ltrudlm cei izblviti, Si str-L prealniltim lntru tofi vecii.
CAntarea a 9-a: Stih: Neamurile toate te fericesc pe tine, una de DumnezeuNAscf,toare. Irmosul:

Biruiescu-se hotarele firii, lntru tine, Curattr Fecioar{; cA na$terea fecioregte $i moartea arvune$te viati. Ceea ce duptr na$tere egti fecioarl, iar duptr moarte vie, mdntuie$ti pururea, Niscf,toare de Dumnezeu, mo$tenireata.
LUMINANDA, glasulal 3-lea,ins69i Podobia:

Apostoli de la margini, adundndu-veaicea, 1n satul Ghetsimani, lngropafi trupul meu; iar Tu, Fiule si Dumnezeul meu, prime$te duhul meu (detreiori).
LA LAUDE

Punem stihirile pe 4, glasul al 4-lea: Podobie: Ca pe un viteaz lntre mucenici... Stih: Lludati-L pe El lntru puterile Lui, liudafi-L mullimea slavei Lui, pe El dupl

intru mtrritAAdormirea ta, cerurile se bucurl si ostile lngereqti se veselesc;9i tot pf,mdntul se bucuri, cdntare de ingropare gllsuind tie, Maicii Stlpdnului tuturor,

324

CATAV ASIER

ceea ce nu $tii de nuntl, Preasfanti Fecioard, care ai izbivit neamul omenescde osdndireacea sffamo$easca.
De doua ori; a doua oari cu stihul: Leudafil pe El ln glas de trinbip, leudafi-L pe El in psaltire gi ln aldutA. Stih: Liudafi-L pe El ln timpane $i in horl, liudafi-L pe El tn strune $i ln organe.

De la margini s-au adunat cei mai alegi dintre Apostoli, cu dumnezeiascavoie str te tngroape. $i de pe pf,mint la lniltime vdzOndu-te ridicati, glasul lui Gavriil cu bucurie a strigat tie: Bucur}-te, vasul a toati Dumnezeirea; bucur6-te, singura care ai impreunat, cu na$tereata, cele de pe pimint cu cele de sus.
Stih: Liudafi-L pe El ln chimvale bine-rlsuntrtoare,laudali-L pe El in chimvale de strigare.Toattr suflarea si laude pe Domnul.

Ceea ce ai nAscutViata, la viafa cea firi de moarte ai trecut, prin cinstittr Adormirea ta, lnconjurdndu-te ingerii, Domniile $i Puterile, Apostolii, Proorocii gi toati ff,ptura; iar Fiul tiu a primit cu preacuratele Sale mdini sufletul tau cel flrl prihanS, Fecioari-Maici, dumnezeiasci Mireastr.
glasul al 6leb: Slave...$i acum...,

La Adormirea ta cea firl de moalte, Ndscdtoare de Dumnezeu, Maica Vietii, norii au purtat pe apostoliprin vdzduh,9i pe cei imprigtiati 1nlume i-au adunatla un loc inaintea preacuratului tf,u trup. Ace$tia trupul tau ingropdndu-l cu cinste, glasul lui Gavriil au auzit, cantdnd: Bucuri-te, cea plin6 de dar, Fecioarl-Maicf,

CATAVAStrLA PRAZIICELE II,PARATB,$TI

325

nenuntiti, Domnul este cu tine. impreunl cu ace$tia roagi-L, ca Fiu al tiu Si Dumnezeul nostru, sA mantuiasci sufletele noastre.

LA PRAZNICUL NA$TERII NASCATOAREI DE DUMNEZEU


(8 septembrie) Troparul Praznicului, glasul al 4-ler:

Fecioare, \Jagterea ta, de Dumnezeu NAscAtoare I\ bucurie a vestit la toati lumea; cd din tine a rtrsdrit Soarele dreptefii, Hristos Dumnezeul nostru; si dezlegind blestemul, a dat binecuv0ntare; qi stricand moartea,ne-a ddruit noui viatl vegnici.
Condacul,glasul al 4-lea:

Ioachim si Ana de ru$ineanenasterii de fii, iar Adam $i Eva de striciciunea mo4ii s-au liberat, Preacurati, prin sfdnti na$terea ta. Pe aceasta o preznuiegte $i poporul tiu, de vina gregealelor izbivindu-se, cdnd grlie$te cetre tine: Cea stearpi na$tepe Nlschtoarea de Dumnezeu $i hrinitoarea Viefii noastre.
CATAVASIILE Cruce pag. 326). lnsemndnd Moise... (vezi-le la 14 septembrie,

326

CATAVASIER

LA PRAZNICUL INALTARII CINSTITEI

CRUCr $r DE VrATA TACATOARET


(14 septembrie) Troparul Praznicului, glasul l:

antuie$te,Doamne, poporul Tiu Si binecuvinteaze mostenirea Ta; biruinlI binecredinciogilor cregtini asupra celui potrivnic dtrruiegte,gi cu pe poporul Tlu. Crucea Ta pf,zegte
Condacul, glasul al 4-lea:

Cel ce Te-ai lnllgat pe Cruce de buntrvoie, poporului Tiu celui nou, numit cu numele Tiu, induririle Tale diruie5te-i, Hristoase Dumnezeule.Vesele$tecu puterea Ta pe binecredinciogii cregtini, dtrruindu-le lor biruinfl asuprapotrivnicilor, avdnd ajutorul T6u armi de pace, nebiruitl biruinfe.
CATAVASIILE CRUCII. \ (care se cintl lntre l-14 august 9i 24 august-2t septembrie). CAntarea1-a. Glasul al 8-lea. Irmosul:

Cruce lnsemndndMoise, cu toiagul, Marea Rogie o a despirfit lui Israel celui ce cu piciorul o a trecut; iar de-a curmezigul lovind-o, a impreunat-o impotriva carelor lui Faraon, inscriind deasupra nebiruita arm6. Pentru aceasta, lui Hristos, Dumnezeul nostru, s6-I cantAm,ci S-a preaslivit.

CATAVAStrLA PRAA{GIjE h.P.ARATE$TI Cantareaa 3-a. Irmosul:

327

Toiagul spre lnchipuirea tainei se prime$te, cici cu odrislire a ales preot; iar Bisericii, celei mai lnainte neroditoare, acum a inflorit lemnul Crucii' spre Putere $i spre lntf,rire.
Cintarea a 4-a. Irmosul:

Auzit-em, Doamne, taina rdnduielii Tale, lnteles-am lucrurile Tale $i am preaslevit DurnnezeireaTa.
Cantareaa 5-a.

rastlgrut lemn, pe care s-a ristignit O, de trei ori fericite lemn, Hristos, irnparatul $i Domnul. Prin care a cenft cel ce a ln$elat cu lemnul, biruit fiind de Cel ce S-a pironit pe tine cu trupul, de Dumnezeu,Care di pace sufletelor noastre.
Cinrarea a 6 a.

ln pintecele fiarei celei din api, Ionb palmele lntinzdndu-si ln chipul Crucii, m0ntuitoareaPatintr mai tnainte o a inchipuit lAmurit, de unde a treia zi ie$ind, a insemnat invierea cea mai presusde lume, a lui HristosDumnezeu, Cel ce S-a rlstignit cu trupul, $i cu lnvierea cea de a treia zi lumea a luminat.

"ul'frA;,l*'

Nebuna porunce a tiranului celui pigin, pe popoare le-a tulburat, sufland cu ingrozire si cu huli urate lui

328

CATAVASIER

Dumnezeu;lnsf, pe cei trei tineri nu i-a infricogat mdnia cea de fiari, nici focul cel mistuitor; ci cu duh de roud aducdtor, ce impotrivi risufla, induntrul focului fiind, c0ntau: Prealiudate Dumnezeul pirinfilor gi al nostru, bine egti cuvdntat.
Cintarea a 8-a. Stih: Se lludlm, bine se cuyantem 9i si ne lnchinlrn Domnului, cAntindu-I 9i preatnlltindu-L pe Dinsul tntru toti vecii. hmosul:

Binecuvdntafi, tineri, cei lntocmai cu numirul Treimii, pe Ficitorul Dumnezeu-Pdrintele; liudati pe Cuvdntulcel ce S-a pogordt$i focul in roui l-a preficut; 9i preaindlfafi pe Duhul cel Preasfdnt, Care di via([ tuturor intru tofi vecii.
Cantareaa 9-a. Stih: Miregte, suflete al meu, pe preacinstite CruceaDomnului. Irrnosul:

Rai de taind eqti, Nlscitoare de Dumnezeu, care ai odrdslit nelucrat pe Hristos, prin Care lemnul Crucii, cel de viafi purtltor, in plmdnt a fost sidit. Pentru aceasta, acum inbltat fiind, inchindndu-ne lui, pe tine te mirim.
LUMINANDA Glasul al 2-lea:

Crucea este pdzitoare a toati lumea. Crucea, podoaba Bisericii. Crucea, stipdnia impirafilor. Crucea, intf,rirea credinciogilor. Crucea, slava ingerilor gi rlnirea diavolilor.

CATAVASII LA PRAZ.ICELE NVTPARATESTI

329

LA

LAUDE

Punem stihirile pe 4, glasul al 8-Iea: Podobie:O. uimitoare minune... Stih: Leudati-L pe El lntru puterile Lui, ldudafi-L pe El dupl multimea slavei Lui.

O, preamdriti minune! PreasfdntaCruce, lemnul cel de viatd purtitor, la indltime fiind ridicati, se aratl astLzi. O miresc toate marginile, se infricogeazi demonii toti. O, ce dar s-a dlruit pimdntenilor! Prin care Hristoase, mantuie$te sufletele noastre, ca un milostiv.
De doul ori; a doua oard cu stihul: Liudali-L pe El ln glas de tr6mbi$, laudatri-Lpe El ln psaltire 9i ln aliutl. Stih: Laudati-L pe El tn tirnpane $i tn horl, lludaii-I- pe El ln strune gi in organe.

O, preamdriti minune! Crucea, care a purtat pe sine pe Cel Prealnalt, ca un strugure plin de viafi se vede inAltate astizi de pe pamant; prin care la Dumnezeutofi am fost tra$i, $i moartea de tot s-a zdrobit. O, preacurate lemn, prin care ne impirtdgim de nemuritoarea hranf, cea din Eden, pe Hristos sl6vind!
Stih: LludaJi-L pe El ln chimvale bine-risunitoare, liudafi-L pe El ln chirnvale de strisare. Toati suflarea si laude pe Domnul.

O, preamdritd minune! Ldtimea 9i lungimea Crucii cu a cerului se aseamanA, cici cu dumnezeiesculhar pe toate le sfintelte. lntru aceasta neamurile cele barbarese fruntrile credincio$ilor se ht6resc. biruiesc; intru aceasta O, dumnezeiascesczrra,prin care ne-am suit la ceruri, inilttnd intru cantAri pe Hristos-Domnul!

330

CATAVASIER

glasul al 6-lea: Slave...$i acum..,,

Astdzi inainte merge Crucea Domnului, $i credinciosii o primesc pe ea cu dragoste,9i cigtigl tlmiduiri din toattr boala, si a sufletului gi a trupului. Pe aceastao sirutim cu bucurie $i cu fricd; cu frici pentru picat, ci nevrednici suntem, iar cu bucurie, pentru manfuirea pe care o de lumii Cel ce a fost pironit pe ea, Dornnul, Care Eue mare mile.

LA PREACUVIOASA MAICA NOASTRA PARASCHEVA CEA NOUA


(14 octombrie) Troparul cuvioasei, glasul al 8-lea: /\

tine, maici, cu osardie s-a mantuit cel dupl Tntru I chip; ci luind Crucea, ai urmat lui Hristos Si lucrdnd ai invifat sAnu se uite la trup, cici estetrecAtor, ci sA poarte grijf de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta, se $i bucur6, impreund cu ingerii, Cuvioasi maica Parascheva,duhul ttru.
Condacul cuvioasei, glasul al 3-lea: Podobie: Fecioara astdzi...

Pe sfinta, ocrotitoarea celor ce sunt intru nevoi, pe preacinstita Parascheva, toti cu buni credinfi si o liudf,m; ca aceasta, viafa cea stricecioasi l6sdnd-o,pe

CATAVAStrLA PRAA{CELE T\,PA'RATE$TI

331

cea nestric[cioasd o a luat pe veci. Pentru aceasta, mirire si daruri de minuni a aflat. cu dumnezeiasc4 porunca.

LA SFANTUL SLAVITUL $I MARELE MUCENIC DIMITRIE IZVORATORUL DE MIR


(26 octombrie) Troparul mucenicului, glasul al 3-lea:

-" aplrAtor te-a aflat tntru primejdii lumea, tff IVlpurtitorule de chinuri, pe tine, cel ce ai biruit pe pegdni.Deci, precum mdndrialui Lie ai zdrobit 9i la lupti indrlznef ai fdcut pe Nestor, aga,Sfinte Dimitrie, roagi pe Hristos-Dumnezeu se ne dlruiasci noui mare mil6.
Troparul cutremurului, glasul al 8-lea:

Cel ce privegti spre pdmdnt qi-l faci pe el de se cutremurE, izbive$te-ne pe noi de groaza cea infricogdtoarea cutremurului, Hristoase Dumnezeul nostru; gi trimite-ne noui milele Tale cele bogate, pentru rugf,ciunile Ndscdtoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni,
Condacul mucenicului, glasul al 2-lea:

Cu curgerile sdngiurilor tale, Dimitrie, a roqit Biserica Dumnezeu, Cel ce fi-a dat tie tirie nebiruitl si pize$te cetateata nevitdmatd, ci tu e$ti intirirea ei.

CATAVASIER

Condacul cuffemurului, glasul al 6-lea: Podobie: Plinind rinduiala...

Izbdvegte-ne, Doamne,pe noi pe toti de cutremurul cel greu gi de rinile cele greu de suferit, pentru p1catele noastre.Miluie$te, Doamne, pe binecredinciogii cregtini gi Biserica, pe care o ai ciqtigat cu singele TAu, StApdne; gi cetateaTa si nu o d,aipierzinii prin cutremurul cel infricogitor; ci pe alt Dumnezeu afarl de Tine nu gtim; 9i strigd celor ce-Ji cdnti lie: Eu sunt cu voi gi nimeni impotriva voastrd.

LA SOBORUL MAI-MARILOR VOIEVOZI MIHAIL $I GAYRIIL $I AL TUTUROR PUTERILOR CERE$TI CELOR

FARA DE TRUPURI
(8 noiembrie) Troparul Sfinlilor Arhangheli, glasul al 4-lea:

ai-marilor Voievozi ai ogtilor ceregti, rugtrmu-vd pe voi, noi nevrednicii, cu rugiciunile voastres[ ne acoperili,cu acoperAmantul aripilor slavei voastre celei netrupegti;ca sA ne pAzifi pe noi, cei ce cldem cu stlruinfi 9i strigim: Izb6vifi-ne din nevoi, ca nigte mai-mari peste cetele Puterilor celor de sus.

:lj

CATAVAStrLA PRAZ{ICEIE N\'FARATBSTI Condacul,glasul al 2-lea:

333

Mai-marilor Voievozi ai lui Dumnezeu, slujitori ai dumnezeiegtii slave, povdtuitori ai oamenilor 9i cf,petenii ale celor flri trupuri, ceeace este de folos cereti noui $i mare mil6, ca ni$te mai-mari Voievozi ai celor firi de trupuri.
LA LAUDE

Slavi..., glasul al 5-lea:

Unde umbreazi darul tiu, Arhanghele, de acolo se izgonegtetoatd putereadiavolului; ci luceaftrrul cel ce a cizut nu poate sA rabde lumina ta. Pentru aceasta,te rugirn: slgetile lui, cele de foc purt[toare, pomite asupranoastrA, sdnge-le cu mijlocirea ta, izbivindu-ne pe noi de smintelile lui, vrednicule de laud6, Mihaile arhanghele.
$i acum"'' a Niscatoarei de Dumnezeu:

Fericimu-te pe tine $i te sldvim credinciogii, dupf, datorie, de Dumnezeu Niscitoare Fecioarf,, cetateacea neclintita, zidul cel nesu{pat, ocrotitoarea cea tare qi sufletelor noastre. scaparea

334

CATAVASIER

LA PRAZNICUL INTRARII IN BISERICA A MAICII DOMNULUI


(21 noiernbrie) Troparul Praznicului, glasul al 4-lea:

stizi, lnainte-lnsemnarea bunivoinfei a lui Dumnezeu 9i propovdduirea mintuirii oamenilor, Fecioara, in Biserica lui Dumnezeu luminat se axata, $i pe Hristos tuturor mai lnainte tl vestegte. Acesteia gi noi, cu mare glas sl-i c6nt6m: Bucurtr-te, plinirea rdnduielii Ziditorului.
Condacul, glasul al 4-lea: Podobie: Cel ce Te-ai iniltat...

Preacurati biserici a Mdntuitorului, cdmara cea de mult pref gi Fecioara, sfintita vistierie a slavei lui Dumnezeu, asttrzi se aduce in casa Domnului, impreunI-aducind darul Duhului lui Dumnezeu; pe care o laudi tngerii lui Dumnezeu; aceasta este cortul cel ceresc.

LA SFANTUL IERARH NICOLAE


(6 decembrie) ^,\ Troparul sfnntului, glasul al 4-lea:

J ndreptdtor al credinfei Si chip al blindefelor, I inv4f6tor al lnfrdnirii te-a arbtatpe tine turmei tale . adevlrul lucrurilor. Pentru aceasta,ai cdgtigatcu smerenia pe cele lnalte, cu siricia pe cele bogate. Pirinte

CATAVAStrLA PRAZ{IGI.E NVPARATESfl

335

Ierarhe Nicolae, roagApe Hristos-Dumnezeusl mantuiascd sufletele noastre.

I
i

Condacul,glasul al 3-lea: Podobie: Fecioara asttrzi...

'i

f
*

in Mira, sfinte, sfinlitor te-ai afttati c6 Evanghelia lui Hristos plinind-o, cuvioase, ti-ai pus sufletul t[u pentru poporul tiu; sclpat-ai de moarte pe cei nevinote-ai sfinfit, ca un mare cunoscAtor vati. Pentru aceasta, al darului lui Dumnezeu.

LUMINANDELE $I STIHIRILE CELOR 11 EVANGHELII


Care se cAntdDuminica la Utrenie. . Stihirile sunt facute de tunparatul Leon lntreleptul, iar LuminAndele,de fiul sdu Constantin Porfirogenetul. LUMINANDA 1-A:

u Ucenicii sA ne suim in Muntele Galileii. prin credinti sf, vedem pe Hristos griind, cd a luat putere, a celor de sus gi a celor de jos; si afl6m cum lnvatd a boteza toate neamurile, in numele Tatilui $i al Fiului gi al Sfdntului Duh, gi cd va fi impreuni cu ai s6i, precum a figiduit, pdnd la sfdrsitul veacului.
A NescAtoarei de Dumnezeu:

Cu Ucenicii impreunf, te-ai bucurat, N6sc6toarede Dumnezeu Fecioard, cl ai vlzat pe Hristos inviat din mormant a lu.eiazi, precum a zis. Cf,rora S-a $i ardtat, invitdndu-i qi aritdndu-le cele mai bune gi poruncin-

LTJMINANDELE $I STIHIRILE EVANGMLILOR

iNVIERtr

337

du-le si boteze in Tatf,l si in Fiul $i tn Duhul; ca sAne incredintlm noi de sculareaLui, si sAte mArim pe tine, Fecioar6.
Stihira Evangheliei lntii,. glasul 1:

in munte mergdnd Ucenicii pentru inf,ltarea cea de pe p6mant, inaintea lor a stat Domnul; 9i inchindndu-se Lui Si fiind invf,trati pretutindenea de puterea cea datll lor, ln toati lumea au fost ffimi$i, si propoviduiasci invierea cea din morli si iniltarea la ceruri. Cu care a $i f6g6duit c6 va fi impreund ln vbci, nemincinosul Hristos-Dumnezeu$i Mdntuitorul sufletelor noastre.
LUMINAND A a2.a:.
I t

t
L I I

r F
t t
f

Piatra vtzind-o risturnati, mironositele se bucurau ca au vAzut pe un tandr $ez6ndin mormdnt $i acela le-a zis lor: Iati, Hristos S-a sculat, spunetriUcenicilor, impreuni gi lui Petru: Merge(i mai inainte in Muntele Galileii; acolo Se ya arbta voue, precum a spus mai inainte prietenilor.
A Nascatoareide Dumnezeu:

Un inger a spus Fecioarei: Bucuri-te, mai inainte de ztrmislirea Ta, Hristoase; 9i tot un inger a risturnat Piatra mormdntului Tiu. Cici acela, in locul lntristirii, semnede negrAig bucurie; iar acesta,in locul mortii', pe Tine, D6tdtorule de viat6, propoviduindu-Te 9i m6rindu-Te a vestit femeilor $i ucenicilor lnvierea.

22 - Cataviister

338

CATAVAS IER

Stihira Evangheliei a doua, glasul al 2-lea:

Cu miresme venind femeile cele ce au fost cu Maria 9i nepricepindu-se cum le va fi ca str-$i implineasci dorirea, li s-a aritat piatra resturnatd gi un dumnezeiesc taner potolind tulburarea sufletelor lor. Ci a zis: S-a sculat Iisus Domnul. Pentru aceasta, propoviduiti propovfduitorilor Lui ucenici, se merg6 ln Galileea gi-L vor vedea pe El inviat din morfi, ca pe Dititorul de Yiafi $i Domnul.
LUMINANDA a3-a:

CI Hristos S-a sculat, nimeni sd nu fie necredincios; cA S-a arf,tatMariei, apoi a fost vizut de cei ce mergeau spre sat. $i Ucenicilor iarisi S-a aretat, celor unsprezece, care $edeau;pe care trimifindu-i sd boteze, S-a lnilfat la ceruri, de unde Se pogordse, lntirind propoviduirea cu mullime de semne.
A Ntrscitoarei de Dumnezeu:

Soare, Care ai risirit astizi din mormdnt ca un Mire din cImari 9i iadul l-ai pridat gi moartea o ai zdrobit, pentru rugiciunile celeia ce Te-a niscut, lumintr trimite-ne nou6, luminl care lumineazd inimile gi sufletele, lumini care indrepteazn pe toti si umble in cIririle poruncilor Tale Si in ciile picii.
Stihira Evangheliei a treia, glasul al 3-lea:

Magdalenei Mariei, care a vestit invierea din modi gi artr,tarea Mdntuitorului, necrezindu-i ucenicii, au fost mustrafi pentru inv0rtogarea inimii; dar fiind lnarmati

LUMTNANDELE$rsrrHrRrLEEvANGHBLrIrtRnwRn

339

cu se rne gi cu minuni, la propovdduire au fost trini$i. $i Tu, Doamne, la incepdtorul luminii, Tatil, Te-ai innl@t; iar ei au propoviduit pretutindenea Cuvintul, cu minuni tncredint0ndu-L. Pentru aceasta, luminindu-ne printr-lngii, sltrvim invierea Ta cea din 6qrti, Iubitorule de oameni, Doamne.
LUMINAND A a4-a..

Cu fapte bune luminOndu-ne, si vedem pe blrbatii cei ce s-au aratat ln mormlntul cel de viafd purtitor, in haine str{lucitoare, Mironosilelor, care-$iplecau fata la p4mdnt; invierea Celui ce stipinegte cerul si o vedem $i spre Viaf6, la morm0nt, si alergim cu Petru; si minundndu-ne de ceea ce s-a ficut, sArlmanem ca sAvedem pe Hristos.
A Nf,scAtoarei de Dumnezeu:

Zicind: Bucurafi-vi, schimbat-ai intristarea stremo$ilor, Doamne, aducandin loc bucuria sculfii Tale, tn lume. Deci, Dltitorule de viatl, aceea$iI'min6 care lumineazd inimile, pentru ceea ce Te-a niscut pe Tine, lumina induririlor Tale trimite-o, ca se striglm lie: Iubitorule de oameni, Dumnezeule-Omule, slave sculirii Tale.
Stihira Evangheliei a patra, glasul al 4-lea:

Dimineati ad0nci era $i femeile au venit la monnintul Tiu, Hristoase, dar trupul cel dorit de dinsele n-a fost aflat. Pentru aceasta,fiind nedumerite, cei ce le-au stat lnainte ln haine sfiAlucitoare, le-au zis: Ce clutati

CATAVASIER

pe Cel viu cu cei morfi? S-a sculat, precum a zis mai lnainte. Pentru ce nu vi aduceti aminte de cuvintele Lui? Cirora crezdnd ele, au propoviduit cele v6zute. Dar bunelevestiri pireau vorbe degarte; astfel c6 ucenicii erau inci zlbavnici; dar Petru a alergat gi v6zind, a slivit lntru sine minunile Tale.
LUMINANDA a5-a:

Viafa gi Calea, Hristos, din morti sculdndu-Se, impreuni cu Luca gi cu Cleopa a cilitorit; de care a gi fost cunoscut in Emaus, frdngtnd pdinea; ale c6ror suflete gi inimi erau aprinse, cind le grf,ia lor pe cale gi le tiilcuia, din Scripturi, cele ce a pitimit. Cu care str strigim: S-a sculat $i S-a aritat gi lui Petru.
A Niscetoarei de Dumnezeu:

Laud mila Ta cea nemisurati, Fdcitorul meu; ci pe Tine insuli Te-ai golit, ca si porfi gi sd mdntuieStifiria omeneasc6 cea inriutifitd. $i Dumnezeu fiind, ai rf,bdat din curati porunca lui Dumnezeu a Te face precum sunt eu, $i a Te pogori pdni la iad, vrdnd sI mi mintuiegti pe mine, pentru rugaciunile celei ce Te-a niscut, Stipdne, intru tot Indurate.
Stihira Evangheliei a cincea, glasul al 5-lea:

judecldle Tale, Hristoase!Cum lui O, preainfelepte Petru, prin giulgiurile singure i-ai dat si cunoasci lnvierea Ta? $i cu Luca 9i cu Cleopa impreunIcilitorind, vorbeai; gi vorbind nu indati Te-ai arltat pe SineJi. Pentru aceasta,ai $i fost mustrat.,ca gi cum ai

LUMINANDELE SI STIHIRILE EVANGHELJILOR h.TVIERtr

341

I
I
I

t a

t
t I
I

I
I I

t
I

fost un strf,in ln Ierusalim $i n-ai fi fost pirtag al sfaturilor lor pdnl in sfdrsit. Ci ca Cel ce pe toate spre folosul zidirii le oranduie$ti, 5i proorociile cele despre Tine le-ai tOlcuit gi,cdnd ai binecuvintat p6inea, ai fost recunoscut de ddnSii, ale caror inimi si mai inainte de aceastaerau aprinse sPre a Te cunoa$te;careriatd,au $i propoviduit deslugitucenicilor adunafi invierea Ta, prin pe noi. care miluie$te-ne
LUMINANDA a6-a:

Arntdnd ctr e$ti om, Mantuitorule, dupe fiintd, inviind din groapi, stdnd in mijloc, din mdncare Te-ai impf,rtdgit si ai invatat botezul pociinJei. $i indati Te-ai inilfat la ceresculPirinte $i ucenicilor ai fdgdduit cf, vei trimite pe Mdngdietorul; Cel ce e$ti mai presus de Dumnezeire, Dumnezeule-Omule,slavl sculdrii TaIe.
A Nf,scltoarei de Dumnezeu:

I
i

Fdcdtorul ftrpturii gi Dumnezeul tuturor, trup omenesc a luat din preacuratesdngiurile tale, Preasfdnt[ Fecioari; $i toatl firea cea inraitd o a lnnoit, lisdndu-te dupf, nagteretot ca mai inainte de na$tere.Pentru aceasta, pe tine cu credintd te l6ud6m, strigdnd: Bucur6-te, Stdpdnalumii.
glasul al 6-lea: Stihira Evangheliei a gasea,

t
I I r
I

Cu adevirat Tu eqti, Hristoase, Pacea,pentru oamenii lui Dumnezeu;paceaTa d6nd-o dupi sculare,Ucenicilor, infricotati i-ai arltat pe d6n9ii, pirdndu-li-se c6 vid duh. Dar ai potolit tulburarea sufletelor lor, ar[-

t I
i

t
?

342

CATAVASIER

tindu-le miinile gi picioarele Tale; gi necrezdndei lncI, prin pirtigia la m0ncare $i pdn amintirea lnvffiturilor le-ai deschisle1 minten, se 1nteleag6 Scripturile. Cirora gi pl?inteasca figiduinti lisdndu-le gi binecuvdntdndu-i pe din$ii, Te-ai inilfat la cer. Pentru aceasta, lmpreuni cu dingii ne inchinlm fie, Doamne, slavi lie.
LUMINAND A a7.a:

Spunhnd Maria ci au luat pe Domnul, alergat-au la morrnent Sinon-Petru Si un alt ucenic al lui Hristos, pe care 1l iubea El; gi au alergat cei doi gi au aflat giulgiurile singure iniuntru zilclnd, iar mahrama capului era osebit de ele. Pentru aceasta,iarigi au ticut, pdni ce au vizut pe llristos.
A Niscitoarei de Dumnezeu:

Mari li minunate lucruri ai flcut pentru mine, Ilristoase al meu, mult-Milostive; ci din Fecioartr Prunc Te-ai nlscut, ln chip de negriit; $i Cruce ai primit gi moarte ribdflnd, ai inviat tntru slavirsi firea noastri o ai liberat de moarG. Slavi, Hristoase, strilucirii Tale, slavl puterii Tale.
Stihira Evangheliei a gaptea, glasul al 7-lea:

Iati intuneric gi de dimineati, gi ce stai la mormiint, Marie, mult lntuneric avind in minte? Pentru ce intrebi: Unde a fost pus Iisus? Ci vezi pe ucenicii care aleargalmpreuni, cum prin giulgiuri $i prin mahrame gi-au dat seamade lnviere 9i gi-au adus aminte de Scriptura cea

LI,]MINANDELE $I STIHIRILE EVANGHELIIIOR N{VIEP.tr

343

despre aceasta.Cu care $i prin care $i noi crezend, Te ldudlm pe Tine, Ddtitorule de viatf Hristoase.
LUMINANDA a8-a:

Doi ingeri vdzdnd tniuntru mormantului, Maria s-a spiimantat; gi pe Hristos necunosciindu-L, ca pe un gridinar il lntreba: Doamne, unde ai pus trupul lisusului meu? $i cunoscindu-L, dupi vorbfue, ca era lnsu$i Milntuitorul, a auzit: Nu te atinge de Mine. LaTatillM:L duc; spunefratilor Mei.
A Nascetoareide Dumnezeu:

Pe Unul din Treime L-ai ndscut,Fecioarii, tn chip de negrait, indoit in fire fiind si indoit in lucrare $i unul in persoane;deci, pe Acesta roage-L punrrea, pentru cei ce se lnchintr 1ie cu credinfi, ca si fie izbivifi de toatl asuprirea wijmaqului; ci toti acum la tine scipim, Stepanl de Dumnezeu Niscitoare.
Stihira Evangheliei a opta, glasul al 8-lea:

L acrimile Mariei nu in zadar s-au v[rsat fierbinte; ci iati s-a lnvrednicit si de invitlturile lngeregti ti de vedereaTa, o, Iisuse. Dar cugeti incd lucruri pimdntegti, ca a Si fost opritd si o femeie neputincioasA;pentru aceasta se atingd de Tine, Hristoase. Dar, totugi, propov6duitoare a fost trimisi ucenicilor Tii, cirora bunelevestiri le-a spus, vestindu-le suirea la mo$tenireapbrinteasci. Cu care lnwednice$te-ne $i pe noi ariltLrTiTale, Stf,pine Doamne.

344

C A T A V A SI E R

LUMINANDA

a9-a:

incuiate fiind ugile, St5pane,cdnd ai intrat umplut-ai pe Apostoli de Duhul cel Preasfdnt,cu pace insuflindu-i; cirora le-ai dat gi a lega gi a dezlegapicatele. $i dupd opt zile coastaTa Si miinile ai aratatlui Toma, cu care gr6im: Domn gi Dumnezeu,Tu egti.
A Niscltoarei de Dumnezeu:

Pe Fiul tdu cdnd L-ai vlzat lnviat din mormant a treia zi, dumnezeiasci Mireasd, Preasfinti Fecioari, ai lepbdat toati mdhnirea pe care, ca o Maici, o ai indurat, cdnd L-ai vizut pdtimind. $i de bucurie umpl6ndu-te, cu ucenicii Lui cinstindu-L, il lauzi pe El. Pentru aceasta, pe cei ce te propoviduiesc pe tine, Niscitoare de Dumnezeu, acum mdntuiegte-i.
Stihira Evangheliei a noua, glasul al 5-lea:

Ca lntru anii cei de apoi, fiind seardintru int0ia zi a sdptimdnii, stitut-ai inaintea Ucenicilor, Hristoase, $i printr-o minune, cu intrarea prin ugile incuiate, ai adeverit minunea invierii Tale celei din mo4i; 9i ai umplut de bucurie pe Ucenici Si Duh Sfnnt le-ai dat lor gi putereaiertirii ptcatelor le-ai impf,rtit; qi pe Toma nu l-ai lisat sd se afunde in valul necredinfei. Pentru aceasta, di-ne 9i noud cunogtinti adevirati $i iertare de gregeale, Milostive Doamne.
LUMINANDA A1O-A:

Marea Tiberiadei, pe Natanael gi cu Petru, lmpreunl cu fiii lui Zevedei 9i cu altri doi gi pe Toma i-a avut de

lnr"mlANoer-n sr sTIHrRrr-E EVANGHELm-OR il{vrERtr

345

demult la pescuire; care, dupi porunca lui Hristos, de-a dreaptaaruncandmrejele, au scos multime de pegti. Pe CarePetru cunoscdndu-L, a inotat cdtreDdnsul.Cdrora, a treia oari arAtandu-Se, le-a arltat $i pdine gi pe$tepe cdrbuni.
A Ndscetoareide Dumnezeu:

Pe Domnul, Care a inviat a treia zi din mormdnt, toag|-L, Fecioara, pentru cei ce te laudd 9i cu dragoste te fericesc; ci pe tine te avem toti liman de mdntuire 9i mijlocitoare cltre Dinsul; cf, mogtenireata gi robii tii suntem, Niscltoare de Dumnezeu, $i spre a ta ocrotire tofi tintim.
Stihira Evangheliei a zecea,glasul al 6-lea: ':

Dupt pogor0rea in iad gi dupl invierea din mo{i, lntristdndu-se Ucenicii, precum li se cf,dea pentru despbrfireaTa, Hristoase, la pescuire s-au intors; gi iari$i luntre gi mreje, dar vdnat nicidecum;ci Tu, Mdntuitorule, aratandu-Te ca un Stlp0n al tuturor, de-a dreapta ai poruncit s[ arunce mrejele. $i s-a flcut cuvdntul faptd indatl $i multime multd de pegti 9i cini minunati gata pe pdm0nt; din care implrtigindu-se atunci Ucenicii Tii, invrednicegte-ne gi pe noi sA ne desff,tlm acum cu gdndul, Iubitorule de oameni, Doamne.
LUMINANDA A1 I - A :

Dupd dumnezeiascasculare, de trei ori intrebdndu-l Domnul pe Petru: M[ iubesti?, l-a pus peste oile Sale

CATAVASIER

mai mare pestor; care, vizand pe cel pe care-l iubea Iisus mergdnd dup6 Ddnsul, a intrebat pe Sttrp6nul:Dar acestace e? De voi vrea sA rimdnl pdnd ce voi veni iari$i, a r6spuns,ce-ti este fie, prietene Petre?
A Niscitoarei de Dumnezeu:

O, lnfrico$ltoare taind! O, preastriinb minune! Prin moarte, moartea cu totul s-a zdrobit. Deci cine nu Te va liuda pe Tine Si cine nu se va inchina invierii Tale, Cuvintule, Si Nlscitoarei de Dumnezet, ceea ce intru curitie Te-a nlscut pe Tine cu trup? Pentru ale cirei rugiciuni, izbivegte-i pe tofi din gheen6.
Stihira Evangheliei a unsprezecea, glasul al 8-lea:

Arltdndu-Te pe Tine Ucenicilor Tii, Mdntuitorule, dupi inviere, lui Simon, spre risplitirea dragostei, i-ai dat pistorirea oilor, adici grija de a le pagte pe ele. Pentru aceasta, ai gi zis: De Mi iubegti, Petre, pagte mielu$eii Mei, pagteoile Mele. Iar el, aritdndu-gi lndati iubirea de prieteni, desprecelilalt ucenic a intrebat. Cu ale cAror ruglciuni, Hristoase, turma Ta pf,zegte-o de lupii cei ce o risipesc pe ea.

CUPRINSUL

PARTEA h.ITAI
CANTARILE INVIERII PE CELE OPT GLASURI

CAntirile invierii glasului l .................... RinduialaVecernieide SambetA seara...............

..

9-63 9

Rinduiala Miezonopticii de Durninici, cu Troparele treirnice 25 Rinduiala Utreniei Duminicilor 32 lnsemnare de Tipic pentru Rdnduiala Utreniei din alte sarbAtori afari de Duminici ................... 63 RinduialaSfinteiLiturghii ...................... ... 66 Scurti insemnare despreRinduiala Sfintei Liturghii a Darurilor mai inainte sfinlite Cintfile invierii glasului al}-lea: 98-111 Sambata la Vecemie seara, 98

348

CATAVASIER

Duminicir drr.ninea1a, la l-,trent.' La Slinta Liturghie Cintirile invierii glasului al 3-lea: Simhata seara, la Vecemie Duminicadinineala, la Utrenie La Sl'Anta Liturghie Cintirile invierii glasului al 4-lea: SAmbata seara, la Vecernre........... DuminicAdiminea!a, la Utrenie La SI?nta Liturghie.......... Cin6rile invierii glasului al 5lea: Sambitla seara, la Vecemie........... Duminica dimineala, la Utrenie.......... La Si?nta Liturghie.......... Can6rile invierii glasului al 6-lea: Sinrbala seua, la Vecem ie........... Durninica dimineala, la Ulrenie.......... La Slinta Liturghie.......... Cantirile invierii glasului al 7-lea: hrta seara, Si rrr la Vecemie Duminicii dimineala, la Utrenie.......... La SlAnta Liturghie..........

I0.r 110 1t2-125 112

u6
123 t26-140 126 l3l 138 1 4 11 -5 5 141 146 154 1 5 61 -69 156 l6l 168 1 7 01 -83 110 114 181 184l 98 184 188 196

Cantarileinvierii glasului al 8-lea: ......


Simbita seara. la Vecemie... Duminica dimineata l ,, U " " " ; ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . L a S I i n t aL i t u r g h i e . . . . . . . . . .

C UPRINSUL

349

PARTEAADOUA PODOBIILE CELOROPTCLASURI, POLIELEULCU MARIMURILE(STI[{IRILE), II LE PRAZNI CELORiIT,{ERR,ITES-TI CATAVAS $ I ALTE CANTARI DE TREBUINTALA SLUJBAUTRENIEI Podobiilecelor opt glasuri lmpiritegti $i ale unor Polieleul care se canteh Praznicele (Psalmii 134-134) Sfinti: Robii Domnului 201

2r0

(Psalmul 136) ........................ 214 Polieleul: La rAulBabilonului 215 Polieleul la PrazniceleMaicii Domnului (Cuvint bun) ....... Mdrimurile $i Stihirile, cu stihuri alese din Psalmi, care se cinti dupi Polieleu Binecuvdntirile mo4ilor (CeataStinlilor)

218
lo-t

Catavasii la Praznicele impiritegti, impreune cu Troparele 9i Condacele, precum gi alte cantiri mai de 266-335 trebuinti din slujba acestorseibitori ..-................. (25 dec.) ................. Na$terii Dornnului La Praznicul La PrazniculTAierii-irnprejur a Domnului noslru ( l i a n . ). . . . . . . . . . . . . Iisus Hristos La Praznicul Botezului Donnului (6 ian.)................. (2 l'ebr.) Dor.nnului ........... La PrazniculIntArnpinarii La PrazniculBunei Vestiri (25 martie)........ L a P r r z n i c uF l loriilor............ in Sl?nta5i Luminatazi a Paqtilor (23 aprilie).... La Sliintul MareleMucenicGheorghe La Slinlii imparaliConslanlin 5i Elena(21 mai).......

266 273 2'73 281 284 288 299 307 308

350

CATAVASIER

La Praznicu l allar in i iD o m n u l u .r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 ... La PrazniculPogoririi Duhului S1int... 313 (24 iunie)..... La Naqterea SlAntuluiIoan Botezalorul 316 La Sfin1ii ApostoliPetru5i Pavel(29 iunie).............. 317 La Praznicul Schimbarii la fata(6 augusr)................. 320 La Praznicul Adormirii NiscAtoereide Dumnezeu ( I 5 aug.) 320 La Praznicul Na$terii Nascaloareide Dumnezeu (8 sept.)............ 325 La Praznicul inallariiSfinteiCruci(14 sep1.)............ 326 La SlAnta ( I 4 oct.).................. Pirascheva 330 La Sldntul Dimitrie, IzvorAlorul de mir (26 oct.)....... JJ I La Slinfii ArhangheliMihail si Gavriil (8 noiembrie) ))L La PrazniculIntrarii in biserica a Maicii Domnului (21 noiembrie) -)-)+ La Sl?ntul Ierarh Nicolae (6 decembrie) 334 Luminindele 9i Stihirile celor 1l Evanghelii

336 347