Sunteți pe pagina 1din 341

I

ixrnusl-cvesrlNTnt gl cELEIDE0 rllNTA,

CATAVASIER

NR€

SAU OCTOIH MIC

TPARITCUAPROBARB,qSNEMITUSINON

9l cunnvrcweNr,mnePREAFERICITULUIPARINT| TEOCTIST

PATRTARHULBISERICNORMNOXTNOTTI'{NN

DDftIRAINSIITUTULUIBILIC $l DEl'4lSItlNE ALB]SERICIIORMDOXEROMANE

BUCUREyII.2000

I

i

I

r

cANTAzuLE,INVIERII GLASULUI I

RANouwl

VECERNIEIOE SAVTEATASEARA

Dupl

ce s-a citit Ceasul aI D(-lea (vezi in Ceaslov), preonrl zice:

Binecuvantat esteDunmezeulnostru

Cintlre(ul

zice: Amin.

(in mdnistiri cel mai mare), lnchinindu-se de trei ori' Si lndata:

Veniti strne inchinf,mlmphratului nostru Dumnezeu'

Veniti sf,ne inchintrm si si cbdemla Hristos, Impi- ratul nostru Dumnezeu.

Veniti si ne inchintrmsi sf,cidem la insusi Hristos,

impf,ratul gi Dumnezeul nostru*.

* CdndsefacePriveghere (la manastiri),Venili

sane lnchinam"'

secantape glasulal 8-lea,precumsearatain

carlile de psaltichie (la

Anixandare).

10

CATAVASIER

Si cite$terar, cu glaslin 9i dulce PSALMUL 103

inecuvinteazd,sufleteal meu,pe Domnul! Doam- ne Dumnezeul meu, m6ritu-Te-ai foarte! in stra- lucire $i in mare podoabd Te-ai imbrtrcat; Cel ce Te

imbraci cu lumina ca Si cu o haini; Cel ce intinzi cerul ca un.cort; Cel ce acopericu apecelemai de deasupra

"g

aripile vdnturilor; Cel ce faci pe

Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste

ingerii Tdi duhuri gi pe

intemeiatp6m6ntulpe

lyit

slugile Tale parl de foc; Cel ce ai

temeliile lui gi nu se va clitina in veacul veacului.

Adtncul ca o haini esteimbricimintea Lui; pestemunfi

vor sta ape.De certareaTa vor

Tdu sevor infricoga.Sesuiemunfi 9i secoboarlvai, in locul ln carele-ai intemeiatpe ele. Hotar ai pus,pe care

nu-l vor trece gi nici nu se vor intoarce si aiopere

plmdntul. Cel ce trimiti izvoare in v6i, prin

munJilor vor trece ape; adtrpa-se-vortoate fiarele cdm-

pului, asinii sllbatici

pisirile cerului vor locui;

glas. Cel ce adipi munfii din

Tale, din rodul lucrurilor Tale se

fugi,

de glasul tunetului

mijlocul

seteaigi vor potoli. peste acelea

din mijlocul st0ncilorvor da

celemai de deasupraale

va sdtura pimdntul. verdeafl spre rre-

pamant,gi

vinul veselegteinima omului; ca s6 veseleaici fata cu

untdelemngi piinea inima omului o intiregte. Situra-se-

s6dit;

vor copacii cdmpului, cedrii Libanului pe carei-ai

acolopisbrile i$i vor facecuib.Loca$ulcocostdrculuiin chiparogi.Munlii cei lnalti adipost cerbilor, stdncile

scipareiepurilor. F6cut-ailuna sprevremi, soareleqi-a

Cel ce rdsari iarbi dobitoacelor gi

buinfa oamenilor; ca sl scoati p6ine din

I

RANDUIALA VECERNIEI

r1.

cunoscut apusul sdu. Pus-ai intuneric $i s-a ficut noapte,cdnd vor ieqi toate fiarele pldurii; puii leilor mugescca si apuce $i si ceari de la Dumnezeumdnca- rea lor. Rlsarit-a soarele5i s-au adunat 9i in culcuqurile lor sevor culca.Iegi-vaomul la lucrul s5u 5i la lucrareasa

pini

iu infelepciunele-ai ff,cut!Umplutu-s-apf,mdntuldezidi- reaTa. Mareaaceastaesteintinsd 9i largi; acolosegdsesc tdrdtoare.cdroranu estenumlr, vietf,ti mici $i mari.Acolo corf,biileumbl[; balaurulacestape carel-ai zidit, ca si se joacein ea.Toatecitre Tine a$teaptica si le dai lor hrand la buni vreme.Ddndu-leTu lor, vor aduna.

seara.Cdt s-aumdrit lucrurile Tale, Doamne,toate

I

DeschiznndTu mdnaTa, toatesevor umpledebuni-

titi, dar intorc0ndu-fi Tu fata Ta, sevor tulbura; lua-vei

duhul lor $i se vor sfirsi

Trimite-vei duhul Tiu

pdmdntului.Fie slavaDomnului in veac! Veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale. Cel c'ecauti sprepf,mlnt gi-l face pe el de se cutremuri; Cel ce se atinge de munti $i fumegl. Cdnta-voi Domnului in viata mea, cdnta-voi Dumnezeuluimeu cit voi fi. Plicute s6-I fie Lui cuvin- tele mele.iar eu mi voi veselide Domnul. Piardpici-

si in tirdni

se vor tntoarce. qi vei innoi fata

9i se vor zidi

tosii de pe pi,rndnt si cei firi de lege,ca sanu mai fie.

Binecuvinteazi, suflete al

meu, Pe Domnul.

$i iaregi:

Soarele gi-acunoscutapusulsbu.Pus-aiintuneric $i s-aficut noapte.Cdt s-aum6rit lucrurileTale,Doamne, toatecu infelepciunele-ai ficut!

12

CATAVASIER

Slav5 Tatilui

si Fiului gi

Sfdntului Duh, $i acum gi

pururea $i in vecii vecilor, Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav6 fie, Dumnezeule;

Aliluia,

Aliluia,

slav4 tie, Dumnezeule;

Aliluia, Aliluia,

Aliluia, Aliluia, slav6 fie, Dumnezeul nos_

tru, slavi Jie!

Cdnd se face Priveghere,dupl rdnduiala

de la: DeschizAnd Tu

psalmul103,incepind

glasul al optulea,dupl cum urmeaza:

din mlnlstiri,

parteadin

mina

Ta

,

se c6.ntdpe

Deschizdnd Tu mdna Ta, toate se vor

umple de

bunitate (refrennr.1 ). Binecuvdntat egti,Doamne.

Iar intorcdndu-fi

fa[a Ta se vor tulbura;

lua_vei

duhullor _ gi sevor sf6r9i; 9i in firdna lor sevor lntoarce

(refren nr. 1).

{

Trimite-vei duhul T6u gi se vor zidi; si vei innoi fafa

pdmdntului

(refrennr. 1).

Fie mdrireaDomnului in veac;veseli_se_va Domnul de lucrurile Sale (refrennr.1).

Cel ce caut6 spre p6mdnt, gi-l face pe el de se

cutremurd; Cel ce seatinge

2).Minunate suntlucrurile Tale,Doamne.

c0nta_voi Dum_

nezeului meu pdnl ce voi fi (refrennr.2). indulceasci-se Lui vorbamea; si eumi voi veselide

Domnul (refrennr.2).

de mun{i gi fumegd(refrennr.

Cdnta-voi Domnului in viafa mea,

RANDUIALA

VECERNIEI

13

Piari p[cf,togiidepe PAmant 9i cei flri

delegeca str

nu

fie

(refrennr- 2;.

Binecuvinteazi,

suflete al meu, Pe Domnul; soarele

gi-a cunoscutapusul sdu;pus-ai intuneric $i s-a fdcut noapte (refrennr.r). Slav6 !ie, Doamne,Celuice ai f6cut

toate. Ctt s-au mirit

lucrurile Tale,

Doamne, toate lntru

inlelepciune le-ai ficut (refrennr.3).

Slavi TatSlui si Fiului si Sfdntului Duh (renen nr.3)'

$i acum gipururea $i in vecii vecilor,Amin (retren nr.3)'

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavi lie, Dumnezeule

(<le r ori).

Preotul (sau diaconul, dactr este) losteste ectenia mare' Dupi

(diacon),cintiretii

selnchina

din ectenie "'

Domnului si ne

miluieste Si celelalte); se lnchini, de asemenea,la

Dupi

ecfonisul

ca si din oricare altd sfantaslujba. ecteniei, cantareFl (in ministiii

citeful rinduit)

Yremein mijlocul bisericii (sub

Doamnemiluiegte(de 3 ori), Slavd.'' $i acum"' 9i

sa citeascasambatiLsearaCatismaintei impartitd in trei stfi

fiecare cererea ecteniei,rostita de preot

cu cuviinldL gi evlavie, la cuvinteie

ruglm, cintdnd, impreuna cu credinciogii din bisericd, raspunsurile

randuite (Doamne

ecfonisul ecteniei.Asa trebuie sa se faca la toate celelalte ectenii din

rinduiala Vecerniei,

zice, din faia analogului agezatdin

policandru): 'inceoe Amin,

1pa4i;;

tul

la fiecare stare(SlaYa

)citetrulface

sfirgitul obi$nuit,iar preo-

(saudiaconul,daceeste)roste$teecteniamic,r. Atunci cAnd se face Priveghere (ca la mandstiri)' precum 9i la

se canta Fericit barbatul"'' adici

sirbltorile Sfintilor cu Polieleu,

urmatoarelestihuri alese,din prima starea Catismeitutai:

Fericit barbatul, care n-a umblat in sfatul necredin- cio$ilor gi in calea ptrcdtogilorn-a stat gi pe scaunul hulitorilor n-a $ezut. Aliluia!

t4

CATAVASIER

i

CI $tie Domnul calea drepJilor, iar calea necredin-

ciogilorva pieri. Aliluia!

Slujifi

Domnului cu fricd gi vi

cutremur. Aliluia!

bucurali de El cu

Fericili tofi cei ce nidijduiesc in El. Aliluia!

Scoal6, Doamne,manfuie$te-m6,Dumnezeulmeu. Aliluia!

A Domnului este mdntuirea $i peste poporul T[u

binecuvdntareaTa. Aliluia!

Slavi Tatilui si Fiului $i SfantuluiDuh. Aliluia!

$i acumgipurureagi ln vecii vecilor,Amin. Aliluia!

Aliluia,

Aliluia,

Aliluia,

slavi lie,

Dumnezeule

(oe I

ori).

{ I

j

I

t

Duptr citirea Catismei (sau dupd ce s-a cantat Fericit birbatul ), preotul (diaconul)roste$teecreniamica; apoi cantereliicanta,pe glasul de rdnd al Octoihului,

PSALMUL 140

(prinele doutrstihuri secantApe larg, adici stihiraric)

oamne,strigat-amcitre Tine, auzi-mi; ia aminte la glasul rugiciunii mele, cdnd strig c6tre Tine,

auzi-m6,,Doamne!

Sd seindreptezerug4ciunea mea,ca tamdiainaintea

Ta; ridicarea mdinilor mele, jertfi

Doamne!

de seari, auzi-md,

(Stihurile urmatoaresecanramai repede,adici irmologic).

RANDUIALA

VECERMEI

15

Pune, Doamne, straja gurii mele $i us4 de ingrddire imprejurul buzelor mele. Si nu abafi inima mea spre cuvinte de viclegug, ca sl-mi dezvinovefesc plcatele mele.

Cu oamenii cei ce fac firidelege $i nu ma voi lnsoti cu ale$iilor.

Certa-md-va dreptul cu milf, $i me va mustra; iar untul de lemn al p6cdtogilorsAnu unge capul meu.

l

I

I

Ci lncd gi rugiciunea mea este lmpotriYa vrerilor

lor; prlbuqeasca-sede pe stdnci judecltorii lor;

Auzi-se-vor graiurile mele, cA s-au indulcit. Ca o btazd6,de pf,mdnt s-au rupt pe pamant, risipitu-s-au oaselelor ldngi iad. Cici citre Tine, Doamne,Doamne,ochii mei, spre Tine am niddjduit, si nu iei sufletul meu'

P6ze$te-mi de cursa care mi-au pus mie gi de smintelile celor ce fac flridelege.

Cldea-vor tn mreajalor pf,citogii, ferit sunteu' Pani ce voi trece.

PSALMUL 141

Cu glasul meu citre Domnul am strigat, cu glasul meu catre Domnul m-am rugat. Vlrsa-voi inainteaLui rugiciunea mea,necazulmeu lnainteaLui voi spune.

i

t6

CATAVASIER

Cdnd lipsea dintru mine duhul meu, Tu ai cunoscut cirf,rile mele.

in caleaaceastain careamumblat,ascuns-aucurs6mie.

Luat-am seamade-a dreapta gi am privit cine si mi cunoasci.

Pierit-a fuga de la mine gi nu estecel ce cautl sufle- tul meu.

egti

gi nu era

Strigat-am cdtre Tine, Doamne, zis-am: <Tu

nddejdeamea,parteamea egti in pimdntul celor viL>.

Ia

aminte spre rugiciunea mea, c6 m-am smerit

foarte.

Izblvegte-mtr de cei ce mi prigonesc, c6 s-au intirit mai mult decOtmine.

$i indate secanta

Stih:

Stihirile invierii

Scoate din temni$

Stihiri pe zece:

sufletul meu, ca si laude numele Tiu.

ugiciunile noastre cele de seari primegte-le, Sfinte Doamne,gi ne di noui iertarepicatelor,

ci Tu singur eqti Cel ce ai ariltatin lume invierea.

Stih: Pe mine mi a$teaptAdreptrii,pandce-mi vei rdsplad mie.

lnconjurali, popoare, Sionul gi-l cuprindeti pe el 9i dafi slavi, intr-insul, Celui ce a inviat din mo{i; c6 Acesta este Dumnezeul nostru, Cel ce ne-a izbivit de faradelegile noastre.

i

i

t

t

t

RANDUIALA

VECERNIEI

T7

Stihiri Pe oPt:

Stih: Diltru

adfrncuriam strigat catreTine: Doamne'Doamne'auzi

glasul meu!

Venifi, popoare, sa liudim

$i sa ne hchintrm lui

slivind invierea Lui cea din morti, ciLAcesta

izbbvit lumea de ingeli-

Hristos,

esteDumnezeul nostru, Care a ciuneavrijmagului'

Alte stihiri, ale lui

Anatolie:

Stih: Fie urechile Tale cu luare-amhte la glasul rugiciunii mele'

Veseliti-vf,, ceruri, trambitati, temeliile pimintului' muntilor, vestiti bucurie! CLiath, Emmanuel pe Cruce a

pironit

omordt, pe Adam lnviindu-I, ca un iubitor de oameni'

pf,catelenoastre;$i Cel ce di viatf,' moarteaa

Stihiri Pe sase:

Stih: DeTevei uita la firadelegi, Doamne,Doamne,cine va suferi? Ctrla Tine estemilostivirea.

Pe Cel ce cu trupul, de voie, pentru noi a fost ristig-

nit, a pitimit

s4-L iaudam, griind:

Biserica Ta, Hristoase,5i impaci viata noasffa'ca un

bun si iubitor de oameni.

5i a fost lngropat 5i a inviat din morti'

intdre$te in

dreapta credinti

Stih: Pentru numele Tiu

Te-am agteptat, Doamne; a$teptat-a sufle-

tul meu spre cuvintul

Tdu, nldijduit-a

sufletul meu ln Domnul'

inaintea mormantului Tf,u celui de viatd primitor' stdndnoi, nevrednicii, cantarede slavi aducemindu- rf,rii Tale celei negraite,HristoaseDumnezeul nostru;

l 8

CATAVASIER

ca

sf, ddruiegtilumii invierea, ca un iubitor de oameni.

9i moarte ai primit, Cel ce

!ruc9

egti f6ri de ptcat, ca

- Stih: Din straja diminelii

panAin noapte, din straja diminetrii, sd

ndddjduiascdIsrael spreDomnul.

Pe Cuv0ntul cel impreunl cu Tatdl f6ri de

inceput gi

chlp de

iegit 9i Cruceagi moarteapentru noi de uoi" a

impreun6-ve$nic, Care din pdntece fecioresc in

negriit a

primit, gi a Dit6torule de

sufletelornoastre.

viati,

Doamne, slav6 fie,

inviat intru slavi, sf,-L ldudam, grdind:

Mdntuitorul

sfantului din ziua

respecdye,de la Minei, daci acolo nu sunt decattrei stihiri, fird altd

indicalie:

Urm4toarele trei stihuri se canta cu stihirile

C[ la Domnul estemili

gi.multi mintuire la El, gi El va izbdvi pe

pe

El

toate

pestenoi gi adevtrul Domnului rtmine

Israeldin toarefarddelegilelui.

Laudati pe Domnul toate neamurile, liudali_L popoarele.

Ca s-a intAdt mila Lui in Yeac.

Dacd la Minei sunt ftei

stihiri,

dar cu indicalia pe $ase,atunci se seadaugi dela Minei celetrei sti_

c6.ntinumaigase stihiri ale invierii 9i

hiri, repet6ndpe ceadintii 9i incephndcu stihul: Din strajadiminetii

Dacdla Minei sunt doi sfinli 9i gase stihiri, ori sfint cu priveghere

se

sau cu

Polieleu, se cdnt6numai prirnele patru stihiri ale invieriili

adaugi de la

uita la firddelegi.-.

Minei toate cele qase, incep-andu-lecu stihul: De Te vei

ln perioada Triodului gi a

penticostarului (adicd de la Duminica

Duminica intdia dupi Rusalii),

Minei,

duminici, stihirile secinte numai

,tifri.ifo. A"

V^ame,gului 9i a Fariseului pin6 la

decat daca e sfant cu

Polieleu; altfel, sepun stihirite din Triod saudin penticostar.

, dela Minei (Triod sauPenticostar),carearatdatetnum5rul

cantat (de obicei gase sau opt, iar la unele sirbitori imparate$tichiar

sambatasearanu se pun stihiri de la

- La celelaltesArbetori,in afarAde

TANoUTALE VECERNIEI

t9

zece),clt 9i glasul pe czre sevor cinta 5i pe caresecanta $i: Doamne'

stdgat-am

Dupd ce s-a cantat ultima stihire de la Minei (Triod sau Pen-

,a

a sfdntului dela Minei (Triod

ticostar),sambita searaurmeazaSlavd' '

sau Penticostar), daci are; dacd nu are, se canta numai Slavtr"' $i

NlscatoareideDumnezeu(Dogmatica,glasul1):

acum

Pe ceea ce este mirirea

a toatd lumea, care din

oameni a rislrit $i pe StApanulL-a niscut, u$a cea

cereascA,lauda celor firl

ciogilor,pe

Maria Fecioarasi o liudf,m. C5 aceastas-a

de trup si podoaba credin-

ariltatcer

si bisericf, a Dumnezeirii; aceasta,peretelecel

din mijloc al vrajbei surPandu-I, pace a adus $i im- pir6fia a deschis.Deci, pe aceastaavand-ointirire a credintei, apirdtor avem pe Domnul, Cel ce S-a ndscut dintr-insa. indrizneascl, dar, indrizneascA poporul lui Dumnezeu.Ci Acestava birui pe vrdjmagi,ca un atot- puternic.

La celelalte sarbatori ln afari de duminici, cintam

Slav6"' $i

acum

resDectiv.Vineri seara se cante totdeaunala $i acum"' numai Dogmaticaglasului de rind din Octoih.

,

aga

cum arata ldineiul

(Triodul sau Penticostarul)la locul

io timp ce se cantl stihira de la $i acum

este) loste$te:

'

preotul face Vohodul

strand,iar dupa ce

Intelepciune' drepti!,

(iegireacu cddelnita);cantareliicoboaraaluncidin

preotul (sau diaconul, daci

canttueful(h manastiri cel mai mare) citeqte:

T

umin6 lini

a sfintei slave a Tatllui ceresc,Celui

Iisuse

Hristoase!Ajung0ndla apusulsoarelui,vdz0ndlumina ceade seari, lAudAmpe Tatal, pe Fiul 5i pe Sfdntul Duh,

Dumnezeu.Vrednic esti in toatd vremea a fi l5udat de

lt

fara de moarte, Celui sfdnt $i fericit,

I

20

CATAVASIER

I

glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai via[6, pentru aceasta,lumea Te slf,vegte.

(La slujba il

sobor, e obiceiul ca Lurrini

lini

sAse cante de tot

soborul slujitorilor, impreundcu can6retii).

Apoi preotul: SAlutm aminte.Pacetuturor.

cantarefut: $i duhului tiu.

Preotul (saudiaconul, daci este): inlelepciune, SAluem aminte.

Iar cantdretriicenti

Prochimenul zilei

Simbetl seara,glasul al 6-lea:

Domnul a impirlfit,

(ps. e2,1).

intru podoabl S-a imbricat

(de patru ori: prima datd firi

urmeazd:) 566; lmbricatu-S-a Domnul lntru putere OiS-a tncins (ps. 92, l).

stih, apoi de trei ori cu stihurile care

(ps. _

Sfih: PentrucA a htdrit lumea,carenu se ya cldrina(ps. 92, 2).

Stih: 9asei Tale secuvine sfinfenie,Doamne,htru lungime de zile

92,7).

. ln.celelalte zile ale siptdminii

tlel

or1.

Prochimenul se canta numai de

Duminicl seara,glasul al S-lea:

Iate, acum binecuvdntali pe Domnul, tofi slujitorii

Domnului (ps. 133,1).

Stib:

Cei ce stati in casaDomnului, in cu4ile casei Dumnezeului

nostru(Ps. 133,l).

Luni seara,glasul al 4-1ea:

i

I

pomnul me va auzi, cdndmd voi ruga citre Ddnsul

(ps. +,:).

{

{

RANDUIALA

VECERNIEI

Stih: Cdnd Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptllii (ps.4, 3).

2l

mele

Ma4i seara,glasul 1:

Mila Ta, Doamne, mA va unna ln toate zilele vietii mele (ps.22,7).

Stih: Donnul ma va pa$te 9i nimic nu-mi va lipsi; la loc deptr$une'

acolo m-a seh$luit (Ps-22, 7-2).

Miercuri seara,glasul al 5'lea: .

Dumnezeule, intru

numele Tdu m0ntuie$te-me $i

lntru putereaTa md judecl (ps.s3,1)'

Stih: Dumnezeule, auzi rugiciunea mea, ia aminte cuvintele gurii mele(ps. 53, 2).

Joi

seara, glasul al 6-1ea:

Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a flcut cerul $i

pdmintul (ps.123,8).

Stih:Ridicat-amochii meila munti,deundeva veni ajutorulmeu

(ps.120,1).

Vineri seara,glasulal 7-lea:

Dumnezeule, sprijinitorul meu va intampina (ps.ss,1o).

e$ti Tu 9i mila Ta m[

Stih: Scoate-mi de la vrljmaqii mei, Dumnezeule' qi de cei ce se

scoaltrlrnpotriva meaizblveqte-me (ps. 58' 1)-

9i

la

Dupd

cantarea Prochimenului, la Praznicele impfategti

strrbitorile sfiniilor urmeazAcitirea Paremiilor din Minei (Triod sau

Penticostat), pe analogulaqezatdin vleme ln mijlocul bisericii' Simblti seara insi, lndati dupa Prochimen, preotul (diaconul) roste$te ectenia intreita, dupa care cantareFl (in menastiii cel mai mare) cite$terugdciunea:

.>a

CATAVASIER

/\

Jnvrednicegte-ne, Doamne,in searaaceastaf6rd de

Ipdcat

sdne p6zimnoi.

Binecuvdntat egti,Doamne,

9i preaslivit

e

spre

Dumnezeul pdrinfilor no$tri, 9i liudat

numeleTdu in veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta

noi, precum am

Doamne,invafi-md

nidijduit

intru Tine. Binecuvantat e;d,

indreptirile Tale.Binecuvdntat egti,

indreptf,rile Tale. Binecu_

cu indreptirile

se

cuvine laudi, lie

Si Fiului 9i Sfdntului

Sgpane, in(elepfegte-mi cu

Tale.

Doamne,mila Ta estein veac,lucrurile mOinilor Tale nu

le trece cu vederea. tie

se cuvine

v6.ntategti, Sfinte, lumineazi-mI

cdntare, tie slavi secuvine: Tatilui

Duh, acum gi purureagi in vecii vecilor. Amin.

Preotul (diaconul) zice ectenia cererilor.

Apoi preotul: Pace tuturor.

canraretul: $i duhului tdu.

!

l

]

i

!

i

i

l 1 {
I

I

1

Preotul (diaconul): CapetelenoastreDomnului si le plecim.

Cantarepl,rar: fie,

Doamne.

Preotul: Fie stapanireaimplriJiei Tale binecuyantata--.

Cantareful:Amin. cu. priveghere (cala

(ca in

slujbi

_,,_ti lfl

:: I"ce

mintrstiri),sauchiar ei

numal Drnecuvantarea artoselot

bisericile de enorie, mai alesli

cante .tit i.if"

atunci,

sirbitorile sfinlilor), cdntare6i^incep sa

Slava

(vezi Liturghie,rul). Dacainid

dupi

incepesacante

1.u" cel putin

Litiei) din Minei, punindu-ise u""rn f_i-iiu,dopi rinduiala ei

sefacenumurv"""-iu-.fiinuitd,

ecfonisul de mai sus, rostit de pr"ot, "aotar"fi'

(din - stAngaj

Stihirile Stihoavnei

Cupatima Ta,Hristoase, din

inviereaTa din stricdciunene-amizbivit; Doamni,

patimi ne_amliberat,

$i

cu

slavi fie!

{

{ x

I

I

l

I

{

I

I

I I

a

r

RANDUIALA

VECERNIEI

L )

Stih: Domnul a lmpAreEt, lntru podoabe S-a lmbrecat; imbrica- tu-S-a Domnul intru putere $i S-a incins-

56 se bucure fiptura, cerurile si se veseleasc[,din

miini sa batl neamurile,de bucurie! C[ Hristos,Mdn- tuitorul nostru, pe Cruce a pironit pdcatelenoastre; $i moarteaomorand,viati noui ne-a daruit, pe Adam cel c6zut cu tot neamulinviindu-I, ca un iubitor de oameni'

Stih: Pentru ca a lntfit

lumea' care nu se va clf,tina'

Fiind tmplrat al cerului gi al pimOntului, Cel ce egti

de bunf,voie Te-ai ristignit, din iubire de

necupdns,

oamJni;

$i

Adam vlznndu-Te pe Tine, Ziditorul, in cele de sub plmdnt, s-a sculat. O, minune! Cum a gustat moarte Viata tuturor. Ci, precum a voit, a luminat lumea, care grdiegte:Cel ce ai inviat din morfi, Doamne,slav[ fie'

pe Tine iadul intdmpinindu-Te jos, s-a amardt

sufletele dreptilor primindu-Te, s-au bucurat; iar

Stih: CaseiTale secuvine sfintenie,Doamne,lntru lungime dezile'

Femeile purtAtoare de mir miresme aducdnd, cu

grdbire 9i cu pldngerela groapaTa auajuns; 5i negisind

preacurattrupul

neobisnuitAlrrioorr", Apostolilor au zis: inviat-a Dom- nul, ddnd lumii mare mil6.

Tdu, dar afland de la inger aceanoui 9i

Slav6

NAscatoareide

tat Slavi

a sfintului,

de la Minei (daci este). Apoi

$i acum"' a

Dumnezeu,din Octoih, ceadela glasul pe cares-acin-

a fost Pe glasul 1, se canta Si

a sfintului; daci Slavd

acum

a Nf,scdtoarei,din Octoih, pe glasul 1:

Iati, s-aimplinit proorocialui Isaia:ci fecioari fiind ai niscut, iar dupi na$tere,ca $i mai inaintede nagtere ai rimas: cA Dumnezeuera Cel ce S-a niscut, pentru

CATAVASIER

aceasta 9i firile nezeu,rugiciunile

ta, nu le

brateletale pe Cel milostiv,

gi roag4-L si m6ntuiasc6 sufletelenoastre.

le-a innoit. Ci, o, Maici

a lui Dum_

robilor t6i, ce se aduc tie in biserica vederea, ci, ca ceea ce ai purtat in

sprerobii

tai milostive$te_te,

trece cu

Daci la Minei nu esteSlav6

Ptaznicele impirdte5ti

$i

la Stihoavnd, se zice Slavi

la

sdrbarorile sfinl

Minei

G;;J

;;^i;;rrcostar),

acum

-

La

a NAscitoarei de Dumnezeu de la glasul O",anA-a Octoihului.

or, stihirite

$i

pe

Stihoavnei se cAnti toat" d" Ia

glasurile gi cu stihurile arAtab acolo- Apoi cantareFl (h manastiri cel mai mare) zice lndate:

libereazhpe robul

dupi cuvdntul Tu, pe care

ai gitiGo inaintea fefei tuturor popoarelor; lumini

spre descoperirea neamurilor gi slavapoporului Tiu, Israel.

Tiu, in pace. Cd vdzuri, ochii mei *intoir"u

TAu,St{pane,

$i indatl:

Sfinte Dumnezeule, Sfinte

tare, Sfinte fdri

de

moarte, miluiegte-ne pe noi (ae

fiecare daQ).

trei ori, lnchinindu-ne de

miluiegte_ne

curate$tepicatele noastre.Stip6ne, noastre. Sfinte, cerceteaz1,gi vindeci tre, pentru numele Tdu.

Preasfintd Treime,

pe noi. Doamne, iartd firidelegile neputinfele noas-

Doamnemiluie$te (de 3 ori),

Slavi

$i acum

nostru, Care egti ln

fatal

I

ceruri,

sfinleasca_se

voia Ta, pre_

,p." fiirrfi

numeleTiu. Vie impdrilia Ta. Fie

cum in cer 5i pe pimdnt. pdinea noashA""u

di-ne-o noui astizi. $i ne iarti noui gregealele noasre,

F

RANDUIALA

YECERNIEI

25

precum $i noi iertdm gregililor no$tri; $i nu ne ducepe noi in ispiti, ci ne izbf,vegtede cel rtru!

Preotul:Cda Ta esteimPeritia

Cantareful:Amin.

9i 1nda6,sambataseara,secang,peglasulde

rdnd al Octoihului.

TroParulinvierii

Glasul1:

Piatra fiind pecetluiti de iudei si osta$ii strdjuind

preacurattrupul

aa-itta lumii strigau Jie,

Hristoase;

Tf,u, inviat-ai a treia zi, Mantuitorule,

Pentru aceasta, puterile berurilor

Dltf,torule de viati: Slavtr invierii Tale,

viati;

slavi impf,ritiei Tale; slavSrdnduielii Tale,

Unule. Iubitorule de oameni.

Apoi:

Slavd

troparul sfdntului zilei

(din Minei);

$i

acum"'

troparul Nescatoareide

s-a'cdntattroparul 1, secanta

Dumnezeudin Octoih, cel de la glasul pe care

sfdntului-Dac[ troparul sfdntului s-acintat pe glasul

TroParul Niscitoarei de Dumnezeu

Glasul1:

Gavriil

zicind tie, Fecioar4: Bucurl-te! ,odati cu

glasul S-a intrupat Stlpdnul tuturor, intru tine, chivotul

cel

cuprinzitoare Facatorul tiu.

sfdnt, precum a zis dreptul David. Ardtatu-te-ai mai

decdt cerurile' ceea ce ai purtat pe Slavf, Celui ce S-a s5l6sluit lntru tine;

slavf,Celui ce a ie$it din tine; slavi Celui ce ne-alibe- rat pe noi, Prin na$tereata.

26

CATAVASIER

D1"a rropaSl sfintului

i

",.

f9.! p9 alt glas,

sa se cante rroparul

au tropare

,}io,ot.,i

Nascatoarei

deDumnezeual invierii-deIagiasj,".p".fi".

aceazi sunt aoi sfrnd $i #;;;;;

,upoi

i;;;i;;

t op-oi

Daca ta Minei in

deosebite,atunci,

tropanulprimului sfint, firi

cu Slava- ,iar troparul

glasultroparului

dupa ce s-a cantar t op*ui

Slavd

canta intai

"l dolt"u

Nescdtoarei de Dumnezeu ." laota cel de la

sfdnruluial doilea.

La sarbatgrile sfinlilor

.!e

(a

secantdtroparul sfdntului din Minei

gisegte a" "ti"li'r"

doua oara cu

Slava

).apoi

sarbatorile - , sfin_gilor.cu priveghcre se

llt"or, qc ooua on

(carela

Vecemia

al

Dymnezeu,pe glasul tr.p;il';f#;lui

$i acum- ,ftoparul bctoihutui).

Si acum

Ili:tl:".:i

linsa "in".i

searase centi totdeauna,la

nezel dela glasul derdndal

Nascaioarei de Dum_

. La Ptazniceteimpirdtegti se canti nunai

troparul praznicului, de

).

trei o.i (a douaoardLcu Slavd.-.,a treia oari cu qfacum

.

Dupd hopare, seface otpustul, astfel:

Preotul (diaconul, dacdeste): inlelepciune.

Cinrdretul (coborind din strantr): Binecuvinteazi. Preotul: Cel ce estebinecuvantat-

CdntireJul: Amin. dreapta credinfi

BisericaTa in veaculveacului.

intiregte,

Dumnezeule, sfOnta

$i

a

dreptmaritorilor cregtini 9i Sf6nt6

Preotul: PreasfAnta NAscdtoare de Dumnezeu, miluie$te-ne pe noi.

Cnntarepl: Ceeace

egti mai

cinstiffi decOtHeruvimii gi

Serafimii, care fdri

n6scut,pe tine,

mai mdritA fir6 de asemAnare dec6t

stricaciunepe Dumnezeu_Cuvdntul ai

ceacu adevdrat Ndscdtoare deDumnezeu, te marim.

Preotul: Slava tie, Hristoase,Dumnezeule

a:1,:,.:r-",,' Slavi

$i

acum

on.r,pannte, , binecuvinteza!

Preotul face otpustul-

Doamnemiluiegte(detrei

Canrdretut: Amin.

RANDUIALA

MIEZONOPTICII DE DUMINICI

CU TROPARELE TREIMICE

Preotul:Binecuvantat esteDumnezeulnostru"' CantareFl: Amin-

Slavi Jie, Dumnezeulnostru.--,irnpirate ceresc

lncepiioare,

Treimi

si celelalterugdciuni

Venitri si

ne lnchinim

Psalmul 50, Canonul Sfintei

(Troignicul) al glasului de rAnddin Octoih, apoi secinta

Troparele Treimice (triadicalele)

Glasul al 2-lea:

cu adevarat a lauda pe Treimea, Cea

de

/^luvine-se

l.-iot- tot dumnezeiasci: pe Tat61, Cel firi

lnceput $i

firi

stricf,ciune S-a ndscut, 9i pe Sfdntul Duh, Cel ce din

Tatdl ftrri de ani Purcede' Cuvine-se cu adevArata Te sl6vi pe Tine, Dum- nezeu-Cuvdntul, de Careseinfricogeazi $i secutremura

a toate lucritor, pe Cuvlntul, Cel impreunl

de inceput, Care din Tat5l mai inainte de veci f6rd

28

CATAVASIER

I

i

Heruvimii $i Te slivesc puterile ceregti.Cel ce ai inviat a treia zi din mormint, Hristoase, D5t6torule de viaJi, cu frici Te sl6vim.

pe Dumnezeu, cu

cdntiri dumnezeiegti:pe Tatdl gi pe Fiul 9i pe Duhul cel

dumnezeiesc, S6pania cealn trei ipostasuri,o impdrlfie gi o Domnie.

Si liudim

toJi cum se cuvine

Si preasldvim Unimeaceadupi fiin{i, pe Cealn trei

ipostasuri,pe CareO laudi tofi plmdntenii gi

puterile cere$ti,Cireia tofi cu credinfi I se inchinf,.

O slf,vesc

Domneasci incepitorie

peste Heruvimi

gi dum-

nezeiasceStAp0nirefiri

Treime nedespdrtiti in Unime, Ceeace egti dumnezeiascd Stipdnire,pe Tine Te slivim.

de asemdnarepeste Serafimi,

dupi adevIr

Tatilui celui fir6 de inceput gi Dumnezeu, Cu- vdntului celui impreuni f6rd de lnceput 9i Duhului m6 inchin. Fiinla ceanedespiditi, una impreunatd,Unimea ceaintreit numlrati, cu laude s6 O cinstim.

Fulgerele Tale, cele cu raze strilucitoare, strtrlu-

iposta-

suri, Atotficitorule;

celei

neschimbati.

cegte-lemie, Dumnezeulmeu, Cel ce egtiin trei

neapropiate, luminati

gi locag me arat| al slavei Tale

9i purtitoare de lumind

9i

^ De Careseinfricogeazi gi se cutremuri

Il sldvesco5tileingeregti,pe Cel ce din Fecioarl in

de negrdit S-a intrupat,pe Hristos, D4titorul de viati,

cu frictr sa-L slivim.

Heruvimii Si

chip

r: t

I

r

RANDUIALA

MIEZONOPTICII

Slavl

29

Pirinte Atottiitorule, Cuvinte al lui Dumnezeu,lntru tot Duhule Sfinte, o Putere $i un Chip, o impf,ralie, o Dum- nezeire qi Stlpdnire, miluie$tepe cei ce seinchini Jie'

$i acum

Din mo(i

vLzdndpe Fiul tf,u, Preacurati Fecioarf,'

pe Acela slf,vindu-L

9i

pe

tine

dumnezeiascd, de bucurie negrtritf,

lumea s-a umplut,

mirindu-te.

Cuvine-se cu adeverat,sl te fericim, Nlscitoare de Dumnezeu, cea pururea fericitd 9i preanevinovati $i Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce esti mai cinstitl decdt Heruvimii si mai

marita flri

inviat cu cuviinti

de asemanaredec0t Serafimii, care fi'ri

-

striciciune pe Dumnezeu-Cuv0ntul ai nlscut, pe tine' ceacu adevirat Niscitoare de Dumnezeu,te mArim'

*

Sfinte Dumnezeule

nostru

Slav6

binecuvinteaz6,Pirinte.

-,si

Ipacoi al glasului ""

,

$i acum

C"""

celelalterugf,ciunilncepitoare; dupi Tatil de rind; Doamnemiluiegte (de 40 de ori)' egti mai cinsdta"', intru numelc Domnului

Preotul: Dumnezeule,

milostivegte-Te spre noi"'

Apoi

citegte

aceastArugaciune,citre

Preasfinta Treime, alcdtuirea lui Marcu:

?"*

tot putemictr si de viafi ff,citoare, Preasfinti

ITreime,

qi incepf,toarede luminf,, Care,din bun[-

tate, toatb flptura lumii si pe cea mai presus de lume'

din nefiinfi

pane$ti;Care, dupf, alte ale Tale nespusefaceri de bine

o ai adus $i cu purtarea de griji

o $i sti-

30

CATAVASIER

neamului omenesc, pentru neputintra trupeascl ne_ai

dIruit

sI murim in faptele noastre cele rele,

incepitorul rautdfii

ticilogii

pociinff, p6ni la moarte, nu ne

ldsa pe noi

.ri"i

p"

gi pizmatdreful gi pierzatorul si_gi

rdda de noi. C6 vezi, indurate,catApizmuire gi vrajbd

are asupranoastri 9i c6ti este $i

slibiciune gi nepurtare de grijd. Ci, Te

lipsi de bunAfitile Tale pe noi, care Te miniem tn toatd

a noastrd.pdtimire 9i

rugam, nu ne

ziua gi in tot ceasul,prin fdcdtoarelor Taleporunci.

carele-amficut noi in toati viata noastri, pani

sul de acum, saucu fapta, sau cu cuvintul, sau cu

cdlcareacinstitelor 6i de via(i

$i

toategregealele noastre,pe

in cea_

gdn_

dul, lasi gi iart6. $i ne invrednicegte ca cealaltavremea vie{ii noastre sAo sivdrgim in pocdinfl gi.umilintd gi

de

dezmierdareingeldndu-ne, in multe chipuri am

spre paza sfintelor Tale porunci.

$i

ori

cu

ce fel

gregit gi

cu uratepofte nefolositoare 9i vitimatoare amigindu_ne ne-am purtat; sau cu m6nie gi cu iufeali de necuvdn_ titoare pornindu-ne, am scdrbit pe vreun frate al nostru;

sau cu limba slobodi $i neinfrinati

prins; sau cu vreuna din

in tari curse ne_am

simtirile noastre,sau cu toate,

ptiinfd $i cu neStiinta, sau din

nebunegteam alunecat; sau

de voie sau de nevoie, cu ripire, sau din deprindere,

cu gdnduri viclene gi cu gtiintd degartI ne_amspurcat; sau in orice chip de gregeald am pdcdtuit, din aducerea amintegi din obiceiul cel r6u 9i cumplit; iarti nou6 gi

lasi toate, intru tot lndurate, preibunule

Milostive. $i ne diruiegte,Bunule, de$teptaregi putere,

gi mult_

RANDUIALA

MIEZONOPTICII

5 l

ca sf,facem voia Ta cu bundplAcere $i desivir$it; ca din rdlrtateaceadin noaPte gi lmp0clat6,cu vederealuminii'

prin pociinti

umblim si curati iubirii Tale de oameniaritflndu-nenoi,

neyrednicii,si Te lf,uddm $i si Te slavimin veci, Amin'

si

ne schimbdm si in zi cu bun chip sf,

Apoi otpustul,

obi$nuita iertare gi ectenia: Si ne rugam pentru

gi

cu glas lin. $i dupA

pacealumii

sfirsitul ecteniei zice cel mai mare:PentrurugdLciunile

Doamne miluieqte cu umilinti

RANDUIALA

UTRENIEI DUMINICILOR

I

{

j

i

I

I

Dupa ce s-a citit Miezonoptica Duminicii, cu Troparele treimice,

preotul zice:

Binecuvintat esteDumnezeulnostru

CantereJul:Amin.

epoi (inchinindu-se de trei ori) zice:

Veniti sdne inchinim lmpdratului nostru Dumnezeu.

Veniti

sf, ne inchinim

si

si

cf,dem la Hri,stos,

I

i I

1

i

Impiratul nostru Dumnezeu.

Venifi sdne inchindmgi sd cidem la insugi Hristos, Impiratul gi Dumnezeulnostru*.

*

in Postul Mare, precumgi in restul anului, c6nd nu se ctregre inainteMiezonoptica,citelulzice: Amin. Slava lie, Dumnezeulnostru,

slava Jie, ImpArateceresc ,gicelelalterugtrciuniincepatoare.Caa

este imparatria ,Doamne

inchinam ,cu

Ta

miluiegte(de 12 ori),

Venigi sa ne

Dsalmiicareurmeaza.

i

Fr

RANDUIALA

UTRENIEI

33

I

r

$i secitescpsalmii:

PSALMIJL 19

lCta te audl Domnul in ziua necazului' $i sAte apere

tie ajutor

din locasul Siu cel sfdnt, $i din Sion si te sprijine pe

tine. Pomeneascitoatd jertfa ta, ardereade tot a ta bine-

si-I fie. Dea fie Domnul, dupi inima ta, $i tot si-l plineasci. Bucura-ne-vom de mintuirea

pllcuti

Dnu*ele

Dumnezeuluilui Iacob. Trimiti

sfatul tiu

Ta, $i intru numele Dumnezeului nostru ne vom mAri.

l
l

Plineasci Domnul toatecererile tale. Acum am cunoscut

ci a mantuit Domnul pe Unsul Sdu, cu puterea dreptei

Sale. Auzi-L-va pe Ddnsul din cerul cel sfdnt al Lui. Unii se laudb cu cirutele lor, altii cu caii lor, iar noi ne lluddm cu numele Domnului Dumnezeului nostru.

Ace$tia s-au impiedicat $i au clzut, iat noi ne-am ridi- cat $i ne-amindreptat,Doamne,mantuie$te-nepe noi, 9i

ne auzi ln orice zi Te vom chema.

fr, oamne,intru putereaTa seva veseli lmpf,ratul 9i

Lf

int*

mdntuirea Ta se va bucura foarte' Dupi

dorireainimii lui i-ai dat lui, $i de voia buzelorlui nu

l-ai lipsit

vintdrile bunitltii,

pe el. Ci l-ai intimpinat

pe el cu binecu-

pus-ai pe capul lui cununade piatrd

scumpA.Viala

veacul veacului. Mare este slava lui intru

mantuirea Ta, slavi gi mare cuviintd vei pune pesteel'

Ci ii vei da lui binecuvdntarein veaculveacului,vese-

de zile ln

a cerutde la Tine si i-ai dat lui lungime

3 - Catava$rcr

34

CATAVASIER

li-l-vei pe ddnsul intru bucurie cu fata Ta.

nidljduiegte in Domnul si intru mila Celui preainalt

Ci impiratul

nu

seva clltina. Aflf,-semiina Ta pestetofi vrdjmagiiTdi; dreaptaTa sd afle pe tofi cei ce Te urlsc pe Tine. pu- ne-i-vei pe ei ca un cuptor de foc in vremea ardtArii Tale; Domnul intru m0nia Sa li va tulbura pe ei, gi-i va mancape ei focul. Rodul lor de pe pimdnt il vei pierde 9i sdmAnfalor dintre fiii oamenilor. Cd au gindit rele impotriva Ta, au cugetat sfaturi, care nu vor putea s6 stea.Ci ii vei punepe ei pe fugd 9i cu arcul Tiu vei tinti capullor. Inalli-Te, Doamne,intru tiria Ta; cinta-vom $i vom liuda puterileTale.

Slavd.-. $i acum

Sfinte Dumnezeule

Tatil

nostru

Cd a Ta este

rmPiruia

cdndva zice Ci a Ta esteimpArdtia ).Apoi

(Datorestepreotul alua aminteca sAfie in mijlocul bisericii,

secitesctropareleacestea:

Mdntuiegte,Doamne,poporul Tdu gi binecuvinteazd

mogtenirea Ta; biruinfi

asupracelui

pe poporulTlu.

binecredinciogilor cregtini

potrivnic ddruiegte; 9i cu CruceaTa pizegte

Slavi

Cel ce Te-ai lndltat pe Cruce de bunf,voie,poporului

Tiu

diruiegte-i,HristoaseDumnezeule.Veselestecu puterea Ta pe binecredinciogii cregtini, diruindu-le lor biruin{f, asuprapotrivnicului, avind ajutorul T6u armd de pace, nebiruiti biruinf''

celui nou, numit cu numele Tiu,

induririle

Tale

gi acum

Ocrotitoare neinfricati gi neinfruntatl,nu rrece cu vederea,ceeace egti buni, rugdciunile noastre,intru tot

RANDUIALA

UTRENIEI

35

liudati

Nlscitoare de Dumnezeu.intire$te viafa ceade

ob$te a dreptcredincioqilor.

MAntuiegte pe cei ce i-ai

rdnduit sI conduc[, si le di lor biruinti din cer, pentru ca ai niscut pe Dumnezeu,ceeace e$tisinguri binecu-

vanta6.

Preotul roste$teectenia:Miluie$te-nepe noirDumnezeule Cantarefulzice: Doamne miluieste (de 3 ori), la fiecare celele a ecteniei.

r

Duptr ecfonisul

ecteniei:

Ci

milostiv

Dumnezeue$ti

,cantereFt:Amin.

intru

binecuvinteazA,,pirinte -

Preotul:

!i

iubitor