PROIECT DIDACTIC

Propunător: Mărcuţă Nicoleta – Mihaela
Clasa: a V-a C
Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română
Subiectul: Despărţirea cuvintelor în silabe
Tipul lecţiei: de însuşire de noi cunoştinţe
COMPETENŢE GENERALE:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare - dezvoltarea capacităţii de
exprimare orală;
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogat;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse.
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.4 sesizarea corectitudinii/ incorectitudinii gramaticale a unui enunţ şi/ sau a formelor
lexicale;
1.5 aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament
comunicativ adecvat;
2.2 selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de comunicare;
2.4 adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de comunicare/ situaţii de comunicare
diverse;
4.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical, folosind
correct semnele ortografice şi de punctuaţie;
Obiective operaţionale:
a)cognitive:
Pe parcursul şi la sfârşitul orei, elevii vor şti :
O.C.1 – să dea definiţia foneticii;
O.C.2 – să definească literele, sunetele, alfabetul şi silaba;
O.C.3 – să identifice sunetele în cuvinte;
O.C.4 – să recunoască diftongi, triftongi şi vocale în hiat;

C. 2. Mijloace de învăţământ: manualul.. caietul elevului. O.7 – să despartă corect în silabe anumite cuvinte.2 – îşi vor dirija atenţia către centrul de interes vizat de către profesor. precizând regulile de despărţire a cuvintelor în silabe. elevii vor fi capabili: O. testul de evaluare formativă. Sofia Dobra. 2 . 3. STRATEGII DIDACTICE: 1.C. Editura .5 – să identifice prefixele şi sufixele dintr-un cuvânt.A. Bucureşti. Ed.  Gramatica. 4713 / 07. planşele. autori: Alexandru Crişan. Paralela 45.2008.O.8 – să explice modul de despărţire a unor cuvinte în silabe b) (psiho)motorii: Pe parcursul lecţiei. Forme de organizare a activităţii elevilor: în cadrul lecţiei se vor folosi activitatea frontală.07. lanţul cuvintelor.M. Metode şi procedee: conversaţia catihetica şi euristică. c) afective: Elevii: O.1 – să urmărească centrul vizat de către profesor. exerciţiul.C. RESURSE: a) Umane – 26 elevi b) Temporale – 50 min. Fişe de lucru pentru clasa a V-a.M. O.Humanitas”. c) Spaţiale: sala de clasă d) Bibliografice:  Programă şcolară revizuită Limba şi literatura română clasele a V-a – a VIII-a Aprobat prin ordinul ministrului. Florentina Sâmihăian.6 – să-şi însuşească regulile privitoare la despărţirea cuvintelor în silabe O. Piteşti.A. 2008. NR.  Limba română – manual pentru clasa a V-a. O.2 – să nu practice mişcări inutile în timpul lecţiei. O.C.1 – vor manifesta interes pentru lecţie. fişe cu sarcini de lucru pentru elevi. 2008. alternativ cu activitatea individuală.

SCENARIU DIDACTIC 3 .

Captarea atenţiei O. litere. Despărţiţi aceste cuvinte în silabe.6 Activitatea profesorului Activitatea elevului Verific prezenţa elevilor.2 O. instrumentele de lucru ale elevilor şi corectez tema pentru acasă.C. Activitate frontală Conversaţia catihetică Elevii ascultă şi notează titlul lecţiei în caiete. Reacţiile elevilor nu vor întârzia să apară şi pe marginea cuvântului acesta voi actualiza prin întrebări cunoştinţele despre sunete. „floare”. triftong. Activitate frontală Conversaţia 4 Câte consoane se pot grupa în Evaluare Conversaţia O. Precizez care sunt obiectivele operaţionale ale lecţiei.7 O. Scriu pe tablă cuvintele: „cartea”. 0. Scriu titlul lecţiei pe tablă.profesoară’’ şi îl voi despărţi în silabe greşit. Voi scrie pe tablă cuvântul .Enunţarea obiectivelor O.C. floare.C.C.C. „duceau”.4 2. Actualizarea cunoştinţelor O..Etapele leţiei Ob. O latură importantă a foneticii o constituie regulile despărţirii cuvintelor în silabe. Activitate frontală Conversaţia Diftongi. Moment organizatoric 1.8 Strategii didactice Forme Metode Resurse de organizare Două până la patru-cinci Tabla Tabla Caietul elevilor Observare sistematică .5 3. Ce grupuri de sunete conţin aceste cuvinte? Elevii urmăresc verificarea temei şi corectează.3 O.C. du-ceau Elevii sunt atenţi la întrebările propuse de profesor şi încearcă să răspundă la ele corect.C. car-tea.C. fenomene fonetice şi silabă.1 O.

. Şi fluieră …………………………………………………….... codru ……………………………………………………………………………….. turlă dezosat .. axiomă ……………………………………………………………………………….…….......... punctual......... chihlimbar.. sculptor ………………………………………………………………………………... ……… Şuieră.. fiinţă....... (T.......... ……… Casa s-o cutreiere ………………………………………………....... afectuos ........... . sancţiune.............. capsă ..... • Idee.... evlavie ... filtru ...... ……… Şi să dormi nu te mai lasă. Arghezi...... 3. ……… Parc-ar fi la el acasă”……………………………………….. continuu.. patrie...... ..... exagera...... Despărţiţi în silabe cuvintele: Creaţie .. ……………………………………………………………………………….............A-nceput un greiere ………………………………………. examen....... funcţionar... arctic ........ • Conjuncţie.. Despărţiţi în silabe următoarele serii de cuvinte: • Teatru........ tablou .. anorganic . ……………………………………................... a crea........... exemple....... poluare .... muzee.. reflexie.FIŞĂ DE LUCRU 1.. silabe .... respectuos.... ………………………………………………………… ……. soacră. ..... Despărţiţi în silabe textul următor şi stabileşte numărul de silabe din fiecare vers: Nr.... punctaj.......... • Explozie. 2...... Greierele) 5 . exerciţiu......

.................................................. Ambient .................................................................................................................................... Voiau ............................................. deoarece nu puteau să o părăsească...................... .......... Tăia ......... Ilegal .............................................................................. Ouă ......... triftongii şi vocalele în hiat: Leoaica şi lupoaica trăiau triste în cuştile lor de la grădina zoologică............................ Despărţiţi în silabe enunţul următor şi identificaţi diftongii............................... Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte: Bibliografie ......................... Ploaie ...................................................................... Binoclu . Suiai ............................. Punctual ............................................... 3............................. Zmeoaică .......................................................... Zoios ................................................................. Steaua ................................................... Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte şi încercuiţi diftongii şi triftongii: Furioasă .......................................................... 2............................................................................................... Auzeau ......................................................TEST DE EVALUARE 1.......................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful