PROIECT DIDACTIC

Propunător: Mărcuţă Nicoleta – Mihaela
Clasa: a V-a C
Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română
Subiectul: Despărţirea cuvintelor în silabe
Tipul lecţiei: de însuşire de noi cunoştinţe
COMPETENŢE GENERALE:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare - dezvoltarea capacităţii de
exprimare orală;
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogat;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse.
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.4 sesizarea corectitudinii/ incorectitudinii gramaticale a unui enunţ şi/ sau a formelor
lexicale;
1.5 aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament
comunicativ adecvat;
2.2 selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de comunicare;
2.4 adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de comunicare/ situaţii de comunicare
diverse;
4.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical, folosind
correct semnele ortografice şi de punctuaţie;
Obiective operaţionale:
a)cognitive:
Pe parcursul şi la sfârşitul orei, elevii vor şti :
O.C.1 – să dea definiţia foneticii;
O.C.2 – să definească literele, sunetele, alfabetul şi silaba;
O.C.3 – să identifice sunetele în cuvinte;
O.C.4 – să recunoască diftongi, triftongi şi vocale în hiat;

3. STRATEGII DIDACTICE: 1. exerciţiul. O. Forme de organizare a activităţii elevilor: în cadrul lecţiei se vor folosi activitatea frontală.8 – să explice modul de despărţire a unor cuvinte în silabe b) (psiho)motorii: Pe parcursul lecţiei. O.6 – să-şi însuşească regulile privitoare la despărţirea cuvintelor în silabe O. Metode şi procedee: conversaţia catihetica şi euristică. Mijloace de învăţământ: manualul.07.2 – îşi vor dirija atenţia către centrul de interes vizat de către profesor. c) Spaţiale: sala de clasă d) Bibliografice:  Programă şcolară revizuită Limba şi literatura română clasele a V-a – a VIII-a Aprobat prin ordinul ministrului.7 – să despartă corect în silabe anumite cuvinte.C. O. 4713 / 07. lanţul cuvintelor. autori: Alexandru Crişan. Fişe de lucru pentru clasa a V-a.1 – vor manifesta interes pentru lecţie. planşele. Paralela 45. c) afective: Elevii: O. precizând regulile de despărţire a cuvintelor în silabe. Florentina Sâmihăian.2008. Piteşti.  Gramatica.  Limba română – manual pentru clasa a V-a.M. Sofia Dobra. RESURSE: a) Umane – 26 elevi b) Temporale – 50 min.A. 2008.C.A. Editura .C. elevii vor fi capabili: O. alternativ cu activitatea individuală. O. Bucureşti.C. 2008. Ed. 2 .Humanitas”. 2.O. fişe cu sarcini de lucru pentru elevi.5 – să identifice prefixele şi sufixele dintr-un cuvânt.2 – să nu practice mişcări inutile în timpul lecţiei. NR. caietul elevului. testul de evaluare formativă.1 – să urmărească centrul vizat de către profesor..M.

SCENARIU DIDACTIC 3 .

Scriu pe tablă cuvintele: „cartea”.Enunţarea obiectivelor O. Precizez care sunt obiectivele operaţionale ale lecţiei.. Voi scrie pe tablă cuvântul . instrumentele de lucru ale elevilor şi corectez tema pentru acasă. Activitate frontală Conversaţia Diftongi. 0. Ce grupuri de sunete conţin aceste cuvinte? Elevii urmăresc verificarea temei şi corectează.7 O.C. Reacţiile elevilor nu vor întârzia să apară şi pe marginea cuvântului acesta voi actualiza prin întrebări cunoştinţele despre sunete. O latură importantă a foneticii o constituie regulile despărţirii cuvintelor în silabe. Activitate frontală Conversaţia 4 Câte consoane se pot grupa în Evaluare Conversaţia O.Etapele leţiei Ob.C.profesoară’’ şi îl voi despărţi în silabe greşit. fenomene fonetice şi silabă.C. „floare”.C.1 O.5 3. floare.4 2.6 Activitatea profesorului Activitatea elevului Verific prezenţa elevilor. triftong.C.3 O. Despărţiţi aceste cuvinte în silabe.2 O. litere. Moment organizatoric 1. du-ceau Elevii sunt atenţi la întrebările propuse de profesor şi încearcă să răspundă la ele corect.Captarea atenţiei O. Activitate frontală Conversaţia catihetică Elevii ascultă şi notează titlul lecţiei în caiete.C. car-tea.C. „duceau”.C. Scriu titlul lecţiei pe tablă. Actualizarea cunoştinţelor O.8 Strategii didactice Forme Metode Resurse de organizare Două până la patru-cinci Tabla Tabla Caietul elevilor Observare sistematică .

... axiomă ………………………………………………………………………………...FIŞĂ DE LUCRU 1...... filtru .. (T..... 2... afectuos ... .... reflexie... • Explozie. examen. ………………………………………………………………………………......... ……… Şi să dormi nu te mai lasă... sancţiune...... ……………………………………....... fiinţă.. patrie..... punctaj... muzee........ Arghezi. exerciţiu........ chihlimbar..... .... capsă ............ sculptor ……………………………………………………………………………….......……........ respectuos.... soacră. .. tablou .. Despărţiţi în silabe următoarele serii de cuvinte: • Teatru....... Şi fluieră …………………………………………………….... turlă dezosat .. silabe ....A-nceput un greiere ………………………………………............ ……… Casa s-o cutreiere ………………………………………………........ evlavie . Greierele) 5 ....... punctual.... 3......... exemple..... poluare .... funcţionar... continuu..... anorganic ... Despărţiţi în silabe cuvintele: Creaţie ...... • Conjuncţie...... ……… Şuieră. a crea.... ……… Parc-ar fi la el acasă”………………………………………... exagera.. arctic .......... • Idee................. Despărţiţi în silabe textul următor şi stabileşte numărul de silabe din fiecare vers: Nr... ………………………………………………………… …….. codru ………………………………………………………………………………......

.......................................... Tăia . Zmeoaică ................................. Punctual .................................................................................................................................. Suiai ..................................................... Binoclu ............................................. 3.................................................. Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte şi încercuiţi diftongii şi triftongii: Furioasă .............. triftongii şi vocalele în hiat: Leoaica şi lupoaica trăiau triste în cuştile lor de la grădina zoologică................................................ 2.............................. Voiau ............. Despărţiţi în silabe enunţul următor şi identificaţi diftongii................. Ambient ........................................................................................................................................ Ouă .............................. ............................................................................................... Ilegal ........ Auzeau .................................................. Ploaie ............... Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte: Bibliografie ........ Steaua .......................................... deoarece nu puteau să o părăsească............................. Zoios ..............................TEST DE EVALUARE 1....................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful