Sunteți pe pagina 1din 5

Fia disciplinei FIA DISCIPLINEI: Cloud Computing

1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Specializarea / Programul de studii Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor Informatic Economic Cibernetic, Statistic i Informatic Economic Masterat Ebusiness

2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei Cloud Computing Codul disciplinei EMR0478 2.2 Titularul activitilor de curs Chis George Sebastian 2.3 Titularul activitilor de seminar Chis George Sebastian 2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul V II 2.6 Tipul de evaluare ES 2.7 Regimul disciplinei Op

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 3.4 Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti................................... 3.7 Total ore studiu individual 3.8 Total ore pe semestru 3.9 Numrul de credite 69 125 5 4 56 din care: 3.2 curs din care: 3.5 curs 2 28 3.3 seminar/laborator 3.6 seminar/laborator 2 28 or e 14 7 28 14 6

4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Sisteme de operare Dezvoltarea de solutii pentru stocarea si siguranta aplicatiilor orientate web, folosind 4.2 de competene tehnologii de back-up si full tolerance cu diverse tehnologii.

5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a seminarului/laboratorului Studenii se vor prezenta la minim 70% din cursuri i laboratoare Termenele de predare ale proiectelor intermediare va fi enunat la nceputul semestrului i vor fi fixe. Predarea cu ntrziere a unui proiect intermediar va fi penalizat cu 1 punct/zi de ntrziere.

6. Competenele specifice acumulate Comp Definirea conceptelor manageriale de baza necesare organizatiilor virtuale i utilizarea acestora pentru modelarea unui mediu de ntreprinderi virtuale. etene Dezvoltarea i implementarea unor modele de process ale managementului unui cloud privat. profes Fundamentarea tiinific a deciziilor de management precum i implementarea i urmrirea ionale efectelor acesteia n cadrul mediului de ntreprinderi virtuale. Proiectarea i implementarea regulilor i proceselor de afaceri n cadrul unuei aplicaii informatice de simulare a unui mediu de afaceri virtuale. Proiectarea i implementarea n cadrul mediului de afaceri virtuale a unui sistem indicatori de evaluare a performantelor si de evaluare a succesului unei afaceri virtuale. Realizarea unui experiment i scrierea unei scurte lucrri aplicative pe baza acestuia. Comp Asumarea rolurilor specifice i a responsabilitilor de conducere a unor echipe angajate n activiti de dezvoltare a unei aplicaii informatice care implementeaz un cloud privat. etene Creterea interesului pentru realizarea corect a unei cercetri tiinifice i pentru urmarea transv unei cariere n cercetare. ersale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei S familiarizeze masteranzii cu conceptualizarea proceselor de management al aplicatiilor intr-un mediu virtual prin: - proiectarea i implementarea unui sitem virtual functionabil pe tehnologiile existente - realizarea unei cercetri tiinifice legate de virtualizare. 7.2 Obiectivele specifice S defineasc i s modeleze conceptele manageriale necesare construirii unui cloud privat S neleag noiunile legate de modelarea proceselor i s le poat implementa n luarea deciziilor S modeleze, proiecteze i implementeze mai multe aplicatii in cloud S realizeze o documentatie dpdv al dotarii unui datacenter.

8. Coninuturi 8.1 Curs 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Arhitectura Aplicatiilor in Cloud Infrastructura unui Cloud AMAZON Cloud computing Service Levels for Cloud Applications Securitatea Disaster Recovery Desig-ul aplicatiilor Web Managementul Bazelor de date Metode de predare Prelegere, Exemplificare Prelegere, Exemplificare Prelegere, Exemplificare Prelegere, Exemplificare Prelegere, Exemplificare Prelegere, Exemplificare Prelegere, Exemplificare Prelegere, Exemplificare Observaii 1 curs 1 curs 1 curs 2 curs 2 cursuri 2 cursuri 2 cursuri 1 curs

Bibliografie: 1. George Reese: Cloud Application Architectures Building Applications and Infrastructure in the Cloud, ORELLY, 2009 2. Anthony T. Velte, Toby J. Velte, Ph.D, Robert Elsenpeter: Cloud Computing: A Practical Approach, Mc Graw Hill, 2009 3. http://www.vmware.com/solutions/cloud-computing/index.html 8. 2 Seminar/laborator Modelarea proceselor de afaceri Securitatea Datelor Securitatea retelei Secutritatea Host-urilor Metode de predare Rezolvare probleme Utilizare software Exercitiu individual Studiu de caz, exercitiu individual, utilizare software Exercitiu individual Exercitiu individual Exercitiu individual Observaii 2 laboratoar e 1 laborator 2 laboratoar e 3 laboratoar e

Solutii de Disaster Recovery Scalabilitatea Cloud-ului Securitatea Datelor

1 laborator 1 laborator 2 laboratoare

Bibliografie: 1. George Reese: Cloud Application Architectures Building Applications and Infrastructure in the Cloud, ORELLY 2. Anthony T. Velte, Toby J. Velte, Ph.D, Robert Elsenpeter: Cloud Computing: A Practical Approach, Mc Graw Hill 3. http://www.vmware.com/solutions/cloud-computing/index.html 4. http://www.citrix.com/English/ps2/products/product.asp?contentID=683148 5. http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/windows-server/server-virtualization.aspx 9. Coroborarea/validarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Continuturile si metodele de predare-invatare au fost alese pentru atingerea obiectivelor principale ale cursului: intelegerea profunda a proceselor decizionale ale afacerii precum i cunoaterea modului de validare a unei ipoteze tiinifice. 10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs 10.1 Criterii de evaluare Cunoaterea notaiilor folosite n modelarea proceselor de virtualizare Cunoaterea etapelor proceselor construirii unui datasenter 10.2 Metode de evaluare Referat 10.3 Pondere n nota final 30%

10.5 Capacitatea de a proiecta i implementa o Seminar/laborator aplicaie de simulare a unui mediu de afaceri virtuale Capacitatea de a construi model virtual

1 proiect, cu predare pe parcursul semestrului, care documentez aplicaia de simulare dezvoltat.

70%

10.6 Standard minim de performan Cunoaterea procesului de proiectare software i a coninutului unei lucrri cu caracter tiinific Capacitatea de a construi un model al unuei companii dpdv al virtualizarii aplicatiilor Data completrii 19.07.2012 Data avizrii n departament 07.09.2012 Semntura titularului de curs Lect.dr. Chis George Sebastian Semntura titularului de seminar Lect.dr. Chis George Sebastian

Semntura directorului de departament Conf.dr. Gheorghe Silaghi