Sunteți pe pagina 1din 1

Cdtnt

INSPECTORATI,L$COLARALM'I-NICIPIULUIBUCI.;RE$TI

ffi

;

MINISTI]RU"L

EDUCATIEI

NATIOI{ALE

Nr.11551/28.05.2013

Inspectoratele $colare ale SectoarelorI - 6 Unitdlile de tnvdldmhfi din Municipiul BucureSti

in atentria:

- Inspectorilorgcolaripentruimplementareadescentralizdriiinstitulionale

- Directorilorunititilordeinv6[dm6ntde masi sispecialcareauclasecunivelde invdldmintpregcolar

Etapade reTnscrierea copiilorcare frecventeazdunitateade invi{dmdnt pregcolarin

acestan gcolargi urmeazdsd o frecventezesi in anulgcolar urmdtorse incheiepe datade

31mai2013,ora18.00.

Dacdnumdrulde solicitiride reinscriereestemairnaredecdtnumdrulde locuriexistent

lafiecaregrupd, unitdfilede invdldm0ntpotsolicitadepdgireanumdruluimaximde pregcolari la

grupd,in conformitatecu prevederileart.63,alin.3 dinLegea1 12011.

Pedatade31mai2013se\rorafisanumdrulcopiilorreTnscrisisi numdrullocurilorlibere.

?nperioada3 - 21 iunie 2013,intre orete S.00 -

18.00se va desfdsurainscrierea

copiilornou venili.Unitdfilede invdldmintpregco]arvor primisi Tnregistratoatecererilede

inscrierechiardacdnumdrulacestoradepdgegtenumdrullocurilorlibere.

Pedatade25iunie2013,pdndlaora15,00:

.

Vorfi afigatelistelenominalealecopiilorreinscrisisiinscrisi;

r

Se vor afisalocurilelibere,dupi incheiereaperioadeide inscriere,dacdacestea

maiexistd:

.

Pdrinfiiale cdrorsolicitdride Tnscriereau fostrespinsevor primi respunsin scris,

cu precizareacriteriilorgeneratesi/sauspecificecarenuaufostindeplinite.

Fiecareunitatedeinvdtimdntareobligaliade a afisaprezentanotd,la locvizibil,inclusiv

pesite-utacesteia,daci existS.

INSPECTOR

$COLAR GENERAL

TRAISTARU

d^

$EF SERVTClUTNFORMATIZARE BOGDANRUSANESCU

_fI

I

n

II ,l/./