Sunteți pe pagina 1din 4

*,

Inspectoratul $colar Judef ean

D6mbovifa

*tstDBt ,r&

Cnlea Dohtt.ascn rL 127, Ta

ryoriite

' Dnntboril4

Tek|an 0)15 2l l89l: Fa\ Aati613723:

talndil: istdbatit!:lu:a I WEB.

r\

i! dbrg

I MINISTERUL

EDUCATIEI

iE'

I NATIONALE

u, 1oQ/

(i.t't

cATRE

UNITATILE

INVATAMANT DIN MUNICIPIUL TARGOVI9TE 9I

^DE

JUDETUL DAMBOVITA

in aten!ia doamnelor/domnilor directori

Referitor: Setectia cadrelor didactice pentru participarea la programul de formare

,,DE LA DEBUT LA SUCCES - program national de mentorat de insetie

profesional; a cadrelor didactice"

M nlsteru Educaliej Nallonale, prn D reclia GeneralA ResuTSe lJmane 9i Retea 9coard

Nationald, deruleazd in perioada 2011 - 2a13 proiectul ,,DE LA DEBUT LA SUCCES - program

nalional de mentorat de insedie profesionali a cadrelor didactice", fjnanlat din fonduri europene $i

de la bugetul de stat, in cadrul programu u POSDRU $i se deruleaza in parteneriat cu ljn versitatea

Poltehn ca Bucure$tj, SC Centru! de Prcget re ]n Informaticd SA, Fundalia EUROED 9i Fundalia 2000+ Ob ectivul general a proiectului consl, in optimlzarea insetiei profesiofale $l cregterea calitdli! cadrelor didactice debutante djn invalbmantul preun vers tar prin dezvo tarea unul sjstem naliona corrent, coez v

$i sustenab I de as stare in stag at!re

Programul de formare, cu un numerde90 de orei2s credite profesionale transferabile este

orentat pe componenta practc; 9i ap icativd cu respectarea princpiilor de formare on'lne Pentru

fecare serie de cursanll, se organlzeaze cate doud ses uni de formare t p fala-inJald la Casa Corpului

Didactic ArgeS, Calendarul aclvjtatior de formare va fi transmjs u terjor. Cheltuielile legate de

participarea cadrelor didactice (transport, cazare, masi) la programul de formare sunt suportate din bugetul proiectului,

Avand in vedere constitu rea grupu uitintd, iudelulu Dambovla -au fost alocate 9locuri uefd

ln considerare cadrele d dactice debutante pentru fiecate specaizare 9i disponibiltatea cadrelor

didactice selectate de a asista un fum,r de 2-3 cadre didactice debutante in anul Sco ar 2013 - 2014

(OM.E.ClS 5485nA11 an.4A.'Oin perioada de ocupare a uneifuncliide canducerelndrunare $icanttolse

suspende din aficiu callalea de prafesat nentat a unui cadtu didactic, acestu renanend in carpul prafesailot nenlai. (2)La incetarca acuperii functiei de con.lucerelndrunarc Si contol, cadrul didaclic i$i redobende$te din

aficiu calitatea de Nafesar merior), aslfe i

- 2 locuri educatoare/profesor pentru invdlemant pregcolar;

- 3 locuri invifitoare/profesor pentru invetimant primar;

- 1 loc profesor educalie fizici gi sport;

- 1 loc profesor limbi moderne;

- 1 loc profesor matematici;

- 1 loc profesor limba romanA.

Are dreptr se igi depuna dosarul in vederea selecliel pentru participarea la programul de

Pagina l

din 2

formare,,DE LA DEBUT LA SIJCCES - Nogran national de mentorat de inse4ie profesionald a

cadrelor didactice" at care cadru d daciic care indepline9te, cumulal urmdtoarele conditii:

- este titular in invAlernantul preuniversitar,

- deline gradu ddactic l;

- are ca ificatjvul "Foarte Bine" in ultim i 5 ani;

- a obtnut 90 de cred te profesiona e transferabiie in ujt nlii 5 ani.

Nu este obligatoriu ca persoanele aplicante sd fac; parte din Corpul de mentori ai IS.J

Dambovi!a.

Seleclia cadrelor didactice se va realiza pe baza procedurii (Anexa'1), in urma dosarelor depuse la secretariatul I.S.J, DAmbovila, in perioada 7 - 10 mai 20'13, in intervalul orar 8.00 -

16.00.

Grila de evatuare a cadrelor didactice in vederea selectiei pentru participarea Ia programul de formare ,,DE LA DEBUT LA SUCCES - program nalional de mentorat de inse4ie profesionali a cadrelor

didactice" se g;sette in Anexa 2.

lnformali sup irnentare gAsitl pe s te-ul proiectului: www mentorat cpl.ro

lnspector $colar

Dezvoltarea Resurselor Umane 9i l\,4entorat,

Prof. camen ION

Pagina 2 din 2

u6

!5.iii

:r:i: lr;31 l::3ilt!?:

XE

rtuqcrd !*r(;

.

-l \*.-

Dafli'l

{3!01 !. et3 lNol

si#ffi ffi'ffii

ANEXA 1

Proacdrrs d6r.lc.lic ! c.lor

{00 csdft atidsc!c.

L4 OtEAf L4 SUCCES - ptrgui, nqlhnar ae N.ntarat

CldaLlk."

Fcrtjcipa!te Ir progrsra{!

d.,ornrr.,?,

.!e ir$e4ie pro/erionali a codlelot

Salaclis jldetclot Fie4ar! judel din fiecare

regiuac de de:vohare v! !y9

lo.url, r.p"nirrr. pe

qlocat un nuD6r de 9

-

-*

iocurj. Pen ru munt.'plul B.tcLrrefl t. \o, t: slocat ll

i"i;;.

Seleclr! prniciprDtrtor: ft^ftdura Llc stccri

)coldr,uderear cr,L.rite d. srtecFe

,s nileru,rsr a unc

pun.rajutur

s,i,. a"

a.ord!r, po rtixrprinc.

dostelor dopuse li

J"i,;;#i:".iuf#",iJilXff;f*'d:L3Ttr:

o-oon,nna! cu nurnrml e*r"i,;iii i'.i]?"rfi",lii,s""r*

sc vor r;"::,lt-ff,'

ry-b1"

uspecroratul

l0 1,2014, pc J'rdet/m!nicipu i Bucu'!r,.

coNTNuI DOSA*q C.{\)IDAT

A, CV ETTROPASS

0. Scfl5orrr.de irrrulie

{\c trccizeez! disponjbililora

de l.l ,adre ardacri.e dcb!r.ar!e:n Brutrcolc, )6lj_2014;

cad.tlqi didaatic de ? 3si:ra qlt numar

C, R.conardrrca colDiliulsi prolisorrl

D. Cofii aertilicsie corfoaE cu origin6lul,l. aloc!&e!Llor dovadilorrs privild:

1) StLrdij supa.joare corespurcrloare postlhirnasg€Lh6sEnldooornt

?) Calitrrca de d1!lar in i!v{$mirtul prc[nivcl.sirif

3) Acl;viha

a.rjtirsrc

eliciivi ts cqtc.ira d€ ninimum j ani

ftIi tnLrerlpcrc

cel putin 4 aJ]i dr

i"ii.*bii,,ll,i

pane .a 1xnsions,c {ornr1 aqigumres imp.cnrcnr_arii ii

'l

prciectulu rJ

4) ael plljn gridul didlnis ll

5) Catitcadv fB in utrinrjj j dni $i f&d saicliun

d, Futil.s.cd | !0 .p '

obtrnuc in ultirnr. 5 orr

7) Actjvjlale desiiturrd ;n crliulc d.

responrnbil comrsre merodicrcec

cunicu:srtmerodjsl tSt/CCD, ,rejihru ln @l"Ut naiorut t. ,*p.ai

penn u msnloral

*r:n?p

lsdegogjqar:e

ro,

t) Sriperj€nF in acrivtAti de fhe'|lolal

iudeFnc cL a(ri\irtL dc mcrrroror l nc

9) ldr,brmantc do!edi!. c!.lcri lrclas,

(de ex. panicrpare ta proiccle naiional€l

rumaroi dr pr ac,i.l pJarg"ei.a "lli

- '" -" -'

reE,oratd

i0)EIrboor. de mrn04l.6vizrfi MtN

lSBSl/ ISSN sau slr\iliare didsc!ice

I l)Cornperrnt Ii (word, excrl, lNIgRl,l!T, utilizlr. pla!1b.n!)

5!u &ljcole/lucrli h do|neniol edlcrliona I cu

OAS. DI.lI !'trFRI2,NTTA CR]T'RIILE DE SELECI& A CANDI}4T]LO'I

INSPECTORATUT SCOLAR IUDEf

EAN DAMBOVITA

ANEXA 2

Grili de evaluare a cadrelor didactice in vederea selecliei penhu pafticiparea Ia programul de formare ,,DE LA DEBUT LA SUCCES - program national de mentorat de inse(ie profesionalA a cadrelor

didactice"

Unitatea de invAlamant

N,nele $ip'e^uree

C ieriide selectie a candidatilor

Stud coresounzatoare

!ostu ui

Activitate efectivi la catedra de minimum 5 anifed

intreruperesicelputin 4 anide activitate pane la

pensionare, pentru asigurarea implemen!6rii qi

sustenabilititii proiectului

Activitate desfasu€ta in calltate de:

onsab com se metod ca /are aurrcu ara onsab cerc oedaaoo c

metodst ISJ/CCD nspectorp€nku mentorat - nenrhnr ii .oroLr naiionalde

ent; in rctivit;iide mentorat:

.

'

.

5ani-5

6- 10 an -8

pesie 10 an ' 10

(ioare a oroecle nalionale cu !ctv t;t demerlorat

indrumator de Draclc;

ionale cu a.t v l,llde mentoral n-".u a.lv iai de menlorat

Performante dovedite cu elevii la clas;:

progresulgcoff a elev or a case, rellectate in rea.rtate ae e ev lot

- prccenlu de promovare a tesle nalionale/examene natloia e/sfar$ t de cc!

- 75 100%

- 50 759i

manuaie av zate NIEN

-a .ole/lucrar n domen uleducationa cu SBN/ISSN

-aur lare ddactic€ Compeienle lT (word, excel, INTERNET uiilizare

PUNCTAJ TOTAL

Evaluare LS.J.