Sunteți pe pagina 1din 49

Organiza]ia Salva]i Copiii Intr. {tefan Furtun` nr.

3, Sector 1 010899, Bucure[ti, Rom#nia Tel: +4021 316 61 76; Fax: +4021 312 44 86 E-mail: rosc@salvaticopiii.ro; www.salvaticopiii.ro

GHID PRACTIC PENTRU MONITORIZAREA DREPTURILOR COPILULUI


Titlu programului: Programul PHARE 2003 Consolidarea Societ`]ii Civile \n Rom#nia Editorul materialului: Organiza]ia Salva]i Copiii Data public`rii: octombrie 2006 Con]inutul acestui material nu reprezint` \n mod necesar pozi]ia oficial` a Uniunii Europene.

GHID PRACTIC PENTRU MONITORIZAREA DREPTURILOR COPILULUI

Coordonare: Gabriela Alexandrescu Pre[edinte Executiv - Organiza]ia Salva]i Copiii Ana B`lan - Organiza]ia Salva]i Copiii Colectivul de autori: Ana B`lan - jurist Magda Balica - sociolog Bogdan Barbu - psiholog Ioana Barbu - elev Mihaela Manole - asistent social Simona Zamfir - asistent social Expert politici sociale Daniela Urse

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei ORGANIZA}IA SALVA}I COPIII (Bucure[ti) Ghid practic pentru monitorizarea drepturilor copilului/ Organiza]ia Salva]i Copiii. Bucure[ti, 2006 ISBN

ARGUMENT
Data de 20 noiembrie 1989 a nsemnat integrarea drepturilor civile, politice, economice [i culturale ale copilului n cadrul unui singur document Conven]ia ONU cu privire la Drepturile Copilului. Acesta a fost adoptat de c`tre Adunarea General` a Na]iunilor Unite [i a presupus trecerea drepturilor copilului dintr-un cadru mult mai larg, cuprins n Declara]ia Universal` a Drepturilor Omului, ntr-unul specific care, n scurt timp, a devenit un important instrument pentru guverne, organiza]ii neguvernamentale [i interna]ionale. Odat` cu ratificarea Conven]iei Drepturilor Copilului prin Legea nr. 18/1990, Romnia a devenit una dintre primele ]`ri care au aderat la principiile [i prevederile acesteia, avnd totodat` obliga]ia de a raporta periodic, Comitetului ONU privind Drepturile Copilului, situa]ia respect`rii lor n Romnia. Organiza]ia Salva]i Copiii a coordonat, n perioada decembrie 2005 - octombrie 2006, Proiectul Grupul de Monitorizare a Drepturilor Copilului, desf`[urat cu finan]are din partea Comisiei Europene, n cadrul Programului Consolidarea Societ`]ii Civile n Romnia (PHARE 2003/005-551.01.05/04). Acest proiect [i-a propus s` dezvolte capacitatea organiza]iilor neguvernamentale din Romnia de a monitoriza respectarea drepturilor copilului, astfel nct acest sector s` contribuie la schimbarea politicilor [i practicilor din acest domeniu, care nu respect` prevederile Conven]iei. n acela[i timp, rezultatele proiectului vor sta la baza elabor`rii raportului alternativ care urmeaz` s` fie naintat Comitetului Na]iunilor Unite pentru Drepturile Copilului la sfr[itul anului 2007. n cadrul proiectului a fost constituit` o re]ea de monitorizare, alc`tuit` dintr-un num`r de 22 de organiza]ii neguvernamentale din ntreaga ]ar`, a c`ror experien]` acoper` segmente variate din domeniul protec]iei drepturilor copilului. Totodat`, un factor
3

important a fost reprezentat de implicarea copiilor n procesul de monitorizare. Astfel, s-a urm`rit ncurajarea lor n exprimarea liber` a opiniilor cu privire la situa]ia copilului n Romnia, precum [i participarea acestora n luarea deciziilor pe anumite problematici care i privesc n mod direct. n acest fel, pornind de la o baz` concret`, copiii au oferit un sprijin important pentru fundamentarea ac]iunilor ulterioare de advocacy [i lobby. Experien]a acumulat` n cadrul proiectului a fost sintetizat` [i transpus` n prezentul Ghid practic, care se dore[te a fi un instrument util tuturor celor ce doresc s` analizeze situa]ia drepturilor copilului putnd fi folosit integral sau selectiv, n func]ie de obiectivele monitoriz`rii. Gabriela Alexandrescu
Pre[edinte Executiv Salva]i Copiii Romnia

CUPRINS
Documente interna]ionale n domeniul protec]iei copilului . . . . . . 7 Drepturile copilului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Culegerea datelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Repere n monitorizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Repere generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Repere specifice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Participarea copiilor n procesul de monitorizare . . . . . . . . . . . . . 30 Recomand`ri pentru lucrul n re]ea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Anexa I: Institu]ii responsabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 La nivel interna]ional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 La nivel na]ional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 La nivel central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 La nivel local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Anexa II: Organiza]iile partenere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

DOCUMENTE INTERNA}IONALE N DOMENIUL PROTEC}IEI COPILULUI


Conven]ia ONU cu privire la Drepturile Copilului 1989, ratificat` prin Legea nr. 18/1990 Conven]ia asupra aspectelor civile ale r`pirilor interna]ionale de copii Haga, 1980, ratificat` prin Legea nr. 100/1992 Conven]ia European` n materia adop]iei de copii Strasbourg, 1967, ratificat` prin Legea nr. 15/1993 Conven]ia asupra protec]iei copiilor [i cooper`rii n materia adop]iei interna]ionale Haga, 1993, ratificat` prin Legea nr. 84/1994 Conven]ia OIM nr. 182 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor [i ac]iunea imediat` n vederea elimin`rii lor Geneva, 1999, ratificat` prin Legea nr. 203/2000 Conven]ia ONU mpotriva criminalit`]ii organizate transna]ionale [i Protocolul adi]ional privind prevenirea, reprimarea [i pedepsirea traficului de persoane, n special al femeilor [i copiilor, New York, 2000, ratificat` prin Legea nr. 65/2002 Conven]ia european` asupra statutului juridic al copiilor n`scu]i n afara c`s`toriei - Strasbourg, 1975, ratificat` prin Legea nr.101/1992 Conven]ia ONU privind consim]`mntul la c`s`torie, vrsta minim` pentru c`s`torie [i nregistrarea c`s`toriilor, 1962 Conven]ia OIM nr. 138 privind vrsta minim` de ncadrare n munc`, 1973 Conven]ia european` asupra exerci]iului drepturilor copilului, 1996 Conven]ia european` privind repatrierea minorilor, 1970 Conven]ia privind discriminarea prin educa]ie, 1960 Protocol op]ional la Conven]ia Drepturilor Copilului privind implicarea copiilor n conflicte armate, 2002 Protocol op]ional la Conven]ia Drepturilor Copilului privind vnzarea copiilor, prostitu]ia [i pornografia cu copii, 2002
7

Protocol privind prevenirea, reprimarea [i pedepsirea traficului de persoane, n special al femeilor [i copiilor, adi]ional la Conven]ia Na]iunilor Unite mpotriva criminalit`]ii transna]ionale organizate, 2000 Rezolu]ia UE privind minorii nenso]i]i afla]i pe teritoriul unei ter]e ]`ri, 1997 Regulile minime ale Na]iunilor Unite pentru administrarea justi]iei juvenile Beijing, 1985 Recomand`rile Comitetului de Mini[tri ai Statelor Membre ale Consiliului Europei: z Recomandarea (2006)5E privind Planul de ac]iune pentru promovarea drepturilor [i deplina participare a persoanelor cu dizabilit`]i n societate: mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii persoanelor cu dizabilit`]i n Europa 20062015 (adoptat` la 5 aprilie 2006) z Recomandarea (2006)3E privind protejarea [i promovarea diversit`]ii expresiei culturale (adoptat` la 1 februarie 2006) z Recomandarea (2006)2E privind Regulile penitenciare europene (adoptat` la 11 ianuarie 2006) z Recomandarea (2006)1E privind rolul consiliului na]ional al tinerilor n dezvoltarea politicilor privind tinerii (adoptat` la 11 ianuarie 2006) z Recomandarea (2005)5E privind drepturile copilului care tr`ie[te n institu]ii reziden]iale (adoptat` la 15 martie 2005) z Recomandarea (2004)13E privind participarea tinerilor la via]a local` [i regional` (adoptat` la 17 noiembrie 2004) z Recomandarea (2003)8E privind promovarea [i recunoa[terea educa]iei non-formale a tinerilor (adoptat` la 30 aprilie 2003) z Recomandarea (89)12 cu privire la educa]ia n penitenciare (adoptat` la 13 octombrie 1989)

DREPTURILE COPILULUI
Prin copil se n]elege orice fiin]` uman` cu vrsta sub 18 ani, cu excep]ia cazurilor n care prin lege majoratul este stabilit sub aceast` vrst` (Articolul 1, Conven]ia ONU cu privire la Drepturile Copilului)

n lucrarea A Guide For Non-Governmental Organizations Reporting To The Committee On The Rights Of The Child (1998), The NGO Group For The Convention On The Rights Of The Child recomand` ca n monitorizare, drepturile copilului cuprinse n cadrul Conven]iei ONU s` fie structurate n 4 categorii, dup` cum urmeaz`: A. M`suri generale, drepturi civile, m`suri speciale de protec]ie z Principii generale Articolul 2: Nediscriminarea; Articolul 3: Interesul superior al copilului; Articolul 6: Supravie]uirea [i dezvoltarea; Articolul 12: Opinia copilului. z Drepturi civile [i libert`]i Articolul 7: Numele [i cet`]enia; Articolul 8: P`strarea identit`]ii; Articolul 13: Libertatea de expresie; Articolul 14: Libertatea de gndire, con[tiin]` [i religie; Articolul 15: Libertatea de asociere; Articolul 16: Protejarea vie]ii private; Articolul 17: Accesul la informare corespunz`toare; Articolul 37 (a): Tortura [i relele tratamente. z M`suri de protec]ie special` Articolul 22: Copiii refugia]i; Articolul 30: Copiii minorit`]ilor sau ai altor popula]ii indigene; Articolul 32: Exploatarea prin munc` a copilului; Articolul 33: Abuzul de droguri; Articolul 34: Exploatarea sexual`; Articolul 35: Vnzarea, traficul [i r`pirea; Articolul 36: Alte forme de exploatare; Articolul 37 (b)-(d): Privarea de libertate; Articolul 38: Conflictele armate; Articolul 40: Administrarea justi]iei pentru minori.
9

B. Mediul familial [i formele alternative de ngrijire Articolul 5: ndrumarea p`rin]ilor [i dezvoltarea capacit`]ii copiilor; Articolul 9: Separarea de p`rin]i; Articolul 10: Reunificarea familiei; Articolul 11: Transferul ilegal [i mpiedicarea ntoarcerii; Articolul 18 (1), (2): Responsabilitatea p`rin]ilor; Articolul 19: Protejarea fa]` de abuzuri [i neglijare; Articolul 20: Protec]ia copiilor lipsi]i de sprijinul familial; Articolul 21: Adop]ia; Articolul 25: Revederea periodic` a plasamentului; Articolul 27 (4): Pensia alimentar`; Articolul 39: ngrijirea recuperatorie. C. S`n`tatea [i bun`starea copilului Articolul 6: Supravie]uirea [i dezvoltarea; Articolul 18 (3): Accesul la servicii de ngrijire [i facilit`]i; Articolul 23: Copiii cu dizabilit`]i; Articolul 24: Serviciile de s`n`tate; Articolul 26: Securitatea social`; Articolul 27 (1)-(3): Nivelul de via]`. D. Educa]ia, recrearea, cultura Articolul 12: Opinia copilului; Articolul 17: Accesul la informare corespunz`toare; Articolul 28: Educa]ia; Articolul 29: Scopurile educa]iei; Articolul 31: Timpul liber, recrearea [i activit`]ile culturale.

10

CULEGEREA DATELOR
n procesul de monitorizare, activitatea de culegere a datelor ocup` locul central. Desf`[urarea acesteia necesit` o bun` cunoa[tere a surselor, dar [i familiarizarea cu instrumentele de cercetare destinate culegerii unor informa]ii noi. n aceast` etap` pot s` apar` o serie de obstacole, datorate dezvolt`rii nc` deficitare a sistemelor de indicatori, aspect ce face dificil` sau chiar imposibil` compararea [i corelarea datelor n timp sau raportarea la situa]ia nregistrat` la nivel interna]ional. n vederea culegerii datelor, se pot solicita informa]ii institu]iilor publice cu atribu]ii n domeniile care fac obiectul monitoriz`rii, ori se poate apela la experien]a organiza]iilor neguvernamentale active n domeniul protec]iei drepturilor copilului. Totodat`, pot fi ntreprinse noi demersuri de cunoa[tere, dac` informa]ia existent` pn` n acel moment este insuficient`. Prin urmare, informa]ii utile pot fi cuprinse n: statistici furnizate de institu]iile statului cu rol n monitorizarea drepturilor copilului; statistici furnizate de institutele de cercetare publice sau private, relevante pentru situa]ia drepturilor copilului; rapoarte, cercet`ri, evalu`ri ale ONG active n domeniul protec]iei drepturilor copilului; rapoarte cu privire la activitatea serviciilor destinate protec]iei drepturilor copilului; practicile n domeniu; legisla]ia intern`, norme [i standarde de func]ionare a serviciilor, institu]iilor; legisla]ia interna]ional`; rapoarte, cercet`ri ale organismelor interna]ionale/ interguvernamentale; mass-media; newsletters. Pentru institu]ii [i date de contact a se vedea Anexa I .
11

Metode de culegere a datelor 1. Analiza documentelor Reprezint` o metod` folosit` n studiul fenomenelor, evenimentelor, dup` ce acestea au avut loc. Statisticile, rapoartele, diversele publica]ii existente constituie doar cteva din tipurile de documente ce fac obiectul analizei. Aceast` metod` poate oferi r`spunsuri specifice la ntreb`ri privind situa]ia drepturilor copilului sau poate constitui un punct de plecare n realizarea unor noi demersuri de cunoa[tere, oferind repere pentru analiza [i compararea datelor ob]inute prin alte metode de cercetare. 2. Ancheta pe baz` de chestionar Constituie o metod` de ob]inere a unor date cantitative, care poate fi aplicat` cu eficien]` unui e[antion de mari dimensiuni. Informa]iile ob]inute pot fi att factuale, obiective, dar [i subiective, reprezentate de opiniile persoanelor care particip` la cercetare. Ancheta pe baz` de chestionar se poate desf`[ura att n rndul popula]iei adulte, ct [i n rndul copiilor. n cazul acestora din urm` este necesar` stabilirea unei vrste minime de la care copilul poate fi inclus n e[antion, astfel nct respondentul s` prezinte un nivel de dezvoltare intelectual` care s` permit` n]elegerea ntreb`rilor [i oferirea r`spunsurilor aferente acestora. 3. Ancheta pe baz` de interviu (individual sau de grup) Interviul individual poate fi un mod foarte productiv de culegere a informa]iilor de natur` calitativ`, referitoare la o tem` privind drepturile copilului. Spre deosebire de metodele cantitative (ancheta pe baz` de chestionar, analiza de con]inut etc.) interviul are avantajul c` ofer` o imagine mai profund`, particular` [i explicativ` asupra unor aspecte constatate prin intermediul altor mijloace. n unele situa]ii, interviurile individuale scot la iveal` aspecte foarte personale sau delicate pe care subiectul nu este dispus s` le mp`rt`[easc` altfel. De aceea, este bine s` se ]in` cont de o serie de recomand`ri de natur` etic`, cum ar fi: - Informa]ii preliminare despre subiect. n preg`tirea interviului, se va colecta un set de informa]ii preliminare (de la ter]i, prin studierea unor documente etc.) despre situa]ia persoanei care urmeaz` s` fie intervievat`. Totodat`, se pot anticipa eventuale subiecte mai sensibile
12

care pot s` apar` n discu]ie [i pe care cercet`torul trebuie s` le abordeze ntr-o manier` ct mai confortabil` pentru cel intervievat. - Comunicarea clar` a scopului interviului. nc` de la nceput, este necesar s` se comunice foarte clar, simplu [i pe n]elesul subiectului care este scopul interviului [i modul n care vor fi utilizate informa]iile pe care acesta le va furniza. Poate fi stabilit` [i o ntlnire preliminar` cu subiectul, n care i va fi solicitat acordul pentru participarea la interviu [i i vor fi oferite toate informa]iile necesare pentru ca decizia s` fie luat` n cuno[tin]` de cauz`. - Acordul privind locul de desf`[urare. Este recomandabil ca n prealabil s` se convin` cu subiectul locul n care urmeaz` s` se realizeze interviul, astfel nct acesta s` confere siguran]` [i confort psihologic. - Asigurarea confiden]ialit`]ii. Este necesar ca subiectul s` fie asigurat referitor la confiden]ialitatea informa]iilor oferite [i la protejarea identit`]ii sale. Nu este permis` prezen]a la interviu a altor persoane, f`r` acordul prealabil al subiectului. - Respectul pentru opiniile subiectului, f`r` prejudec`]i legate de: vrst`, gen, etnie, experien]ele legate de familie sau [coal`, grupul de apartenen]` ori valorile acestuia. - Accesibilitatea limbajului. Limbajul utilizat va fi adaptat astfel ca intervievatul s` n]eleag` ntreb`rile [i termenii folosi]i. Dup` caz, anumi]i termeni importan]i ce nu pot fi evita]i se vor explica subiectului pe parcursul interviului. De asemenea, pot fi utilizate ntreb`rile ajut`toare sau exemplele ipotetice. - Evitarea situa]iilor de disconfort psihologic. Dac` observ`m c` intervievatul evit` sau nu dore[te s` r`spund` la unele subiecte mai delicate, este recomandabil s` nu se insiste cu aceea[i ntrebare. Se pot formula ntreb`ri care s` explice reticen]a acestuia n a r`spunde. Interviul de grup se num`r` printre tehnicile calitative prin care se pot identifica punctele comune, dar [i divergen]ele de opinie ntre diferitele categorii de actori n domeniul drepturilor copilului. n acela[i timp, interviul de grup, spre deosebire de cel individual, are o dinamic` aparte de care trebuie s` se ]in` cont, astfel nct fiecare participant s` se simt` liber n a-[i exprima opiniile, indiferent dac` acestea sunt sau nu n acord cu cele dezirabile sau cu cele expuse de colegii de interviu.
13

Interviul de grup are, de regul`, 5-12 participan]i (8 fiind num`rul optim), fapt ce poate conduce la momente tensionate, datorate diferen]elor de opinii. Aceste momente trebuie dep`[ite cu tact de c`tre moderator, astfel nct nici unul dintre participan]i s` nu se simt` ofensat sau incomod. Prin urmare, se recomand` urm`toarele: - Crearea unui climat de ncredere. Interviul va debuta cu prezentarea moderatorului [i apoi a fiec`rui participant. Este recomandabil ca n prezentarea sa, moderatorul s` introduc` un element de via]` personal` sau s` men]ioneze o experien]` proprie prin care s` c[tige ncrederea participan]ilor (ex. stare civil`, copii, preocup`ri etc.). Moderatorul l va privi n ochi pe cel care vorbe[te [i l va ncuraja non-verbal astfel nct s` simt` c` ceea ce spune este foarte important, nou [i interesant. - Statutul moderatorului. Calitatea celui care desf`[oar` interviurile de grup trebuie clar stabilit` nc` de la nceput. Moderatorul se afl` acolo pentru a conduce interviul n scopul constat`rii [i nregistr`rii situa]iilor, opiniilor [i percep]iilor subiec]ilor intervieva]i. El nu d` sfaturi, nu ofer` informa]ii, nu recomand`, nu face aprecieri privind opiniile exprimate [i nu-[i exprim` propriile opinii n leg`tur` cu tema n discu]ie. Rolul s`u este de a propune o tematic` de discu]ie n grup [i de a modera discu]ia astfel nct to]i participan]ii (inclusiv cei mai t`cu]i) s`-[i poat` exprima opiniile n leg`tur` cu problematica propus`. Moderatorul va fi deschis [i activ n dirijarea subiectelor discu]iei. Nu are importan]` ordinea n care participan]ii intervin n discu]ie, iar cei mai retra[i pot fi stimula]i prin adresarea de ntreb`ri directe. - Aplanarea eventualelor st`ri tensionate. Dac` discu]iile tind s` conduc` la eventuale conflicte ntre participan]i, moderatorul va interveni ntr-o manier` calm`, respectuoas`, dar ferm`. Acesta nu va utiliza [i nici nu va tolera utilizarea de c`tre ceilal]i a unor expresii jignitoare sau agresive. 4. Sondajul de opinie Este o form` particular` a anchetei, care investigheaz` aspecte subiective, precum atitudini, percep]ii ale indivizilor, opinii, motiva]ii etc. Este util ndeosebi atunci cnd se urm`re[te distribu]ia cantitativ` a opiniilor ntre diferite categorii de popula]ie.
14

5. Studiul de caz Studiul de caz permite prezentarea sintetic`, uneori chiar [i n detaliu atunci cnd se consider` necesar a unei situa]ii concrete n care se afl` copiii sau familiile, identificndu-se o serie de probleme specifice acelei situa]ii, dar [i eventualele c`i de solu]ionare a acestora. 6. Observa]ia Este o metod` de cercetare concret`, de teren, prin intermediul c`reia pot fi surprinse evenimente n desf`[urarea lor real`, comportamente (att verbale ct [i non-verbale), rela]ii inter-umane, ac]iuni, rezultate ale ac]iunilor etc.

REPERE N MONITORIZARE
Procesul de monitorizare porne[te de la stabilirea clar` a ceea ce urmeaz` a fi analizat (poate fi vorba de situa]ia tuturor drepturilor copilului, doar a unora dintre ele, de serviciile acordate copiilor n dificultate etc.) [i de la identificarea unui set de indicatori, n raport cu obiectivele stabilite. n cele ce urmeaz` propunem o serie de repere unele generale, care [i g`sesc aplicabilitate n analiza fiec`rui drept, precum [i unele specifice, relevante pentru descrierea situa]iei n cazul unui anumit drept. Aceste repere pot constitui punctul de plecare n stabilirea indicatorilor ce vor fi utiliza]i n monitorizare. Preciz`m c` reperele oferite au fost identificate n cadrul primei sesiuni a Grupului de monitorizare privind drepturile copilului [i au caracter orientativ, f`r` titlu exhaustiv, putnd fi adaptate [i completate n func]ie de temele, obiectivele ori de momentul monitoriz`rii.

- Repere generale ; Legisla]ie interna]ional` [i na]ional` 1. Evolu]ie 2. Aplicabilitate


15

3. Armonizarea legisla]iei interne cu cea interna]ional` 4. Coeren]a legisla]iei na]ionale (responsabilit`]i) 5. Existen]a standardelor. Statutul acestora. Respectarea lor [i m`suri n caz de nc`lcare. ; Institu]ii [i servicii existente 1. Cine implementeaz`/coordoneaz`/monitorizeaz` serviciile 2. Eficien]a / eficacitatea - metode [i instrumente de m`surare 3. Respectarea, promovarea [i prevenirea nc`lc`rii drepturilor copilului (categoriile care sunt n dificultate) 4. Standarde. Ce aduc nou? Cine verific` respectarea lor? 5. Rapoarte de activitate - accesibilitate [i transparen]` 6. Programe de specialitate - formare ini]ial` [i continu` a personalului, supervizare 7. Gradul de descentralizare a serviciilor 8. Comunicarea/ corelarea activit`]ilor la nivel inter-institu]ional. Cine finan]eaz`? Cine evalueaz` [i monitorizeaz`? Cine [i cui raporteaz`? ; Strategii, planuri, programe 1. Ce programe/ strategii exist` 2. Gradul de acoperire 3. Adecvare 4. Dezvoltare 5. Implementare 6. Raportare - m`surare 7. Eficien]`/ eficacitate 8. Finalitate [i impact ; Campanii 1. Tipuri de campanii (prevenire/ cre[tere a gradului de con[tientizare) 2. Cui se adreseaz` 3. Nivelul de implementare (na]ional, regional, local) 4. Adecvare 5. Cine le dezvolt` (sectorul public sau privat) 6. Cine le finan]eaz` / implementeaz` / monitorizeaz` 7. Analiza rezultatelor - m`surare; impact 8. Raportarea [i diseminarea rezultatelor
16

; Participarea copiilor a se vedea capitolul Participarea copiilor \n procesul de monitorizare ; Activitatea ONG 1. Gradul n care reflect` necesit`]ile pe plan local 2. Modalitatea [i gradul de implicare a comunit`]ii locale 3. Acreditare, licen]iere norme, proceduri, actorii responsabili, m`suri 4. Acoper` toate segmentele Conven]iei privind Drepturile Copilului, se adreseaz` tuturor copiilor? 5. Accesibilitate 6. Credibilitate, transparen]`/ rapoarte 7. Eficien]`, eficacitate 8. Rela]ia cu autorit`]ile locale, institu]ii publice, factori de decizie, al]i actori 9. Sustenabilitate 10. Implicare n elaborarea sau modificarea legisla]iei 11. Capacitatea de absorb]ie a fondurilor (structurale) 12. Re]ele de ONG uri 13. Comunicare/ corelarea activit`]ilor/ parteneriate (public-privat, public-public, privat-privat) ; Contextul interna]ional n domeniul drepturilor copilului - direc]ii, repere 1. Presiuni [i influen]e externe 2. Impact 3. Efecte prin condi]ionarea finan]`rii 4. Forma sub care se prezint` (legisla]ie, declara]ii, ac]iuni etc.) 5. Protec]ia copilului ntre neutralitate [i politizare 6. Obedien]a versus adaptare la context A. M`suri generale, drepturi civile, m`suri speciale de protec]ie Art. 2 Principiul nediscrimin`rii - Care sunt categoriile de copii ce nu au acces la serviciile publice? - Care sunt valorile [i atitudinile existente la nivelul publicului general? Exist` discriminare n sistemul
17

- Repere specifice -

educa]ional/ asigurarea asisten]ei medicale? Dar n familie, pe baz` de gen? - Care sunt consecin]ele discrimin`rii, din punct de vedere al drepturilor copilului? Dar din punctul de vedere al comportamentului copiilor discrimina]i? - Exist` discrimin`ri fa]` de adolescentele ns`rcinate sau de cele care au devenit mame? Art. 7 Nume [i cet`]enie - Exist` cazuri de copii f`r` acte de identitate? Apar]in ace[ti copii anumitor grupuri / comunit`]i? - Ct de dificil este s` nregistrezi / s` declari un copil dup` o perioad` mai mare de timp? Ar putea interveni asisten]ii sociali din maternit`]i n aceste cazuri? - Cine acord` identitatea copiilor abandona]i? Care este procedura [i cine intervine? - Au copiii din institu]ii acces la informa]ii despre propria lor identitate? Art. 8 P`strarea identit`]ii - Este asigurat` p`strarea identit`]ii culturale a copiilor n [coal`? Care sunt practicile ntlnite? Art. 13 Libertatea de expresie - Cum se manifest` libertatea de expresie n [coal`? - Au copiii acces la promovarea unor idei prin intermediul mass-media? - [i pot exprima opinia copiii n diverse institu]ii (tribunale, forme alternative de protec]ie)? Care sunt modalit`]ile de depunere a plngerilor (ex.: telefonul de urgen]`)? Care este urmarea plngerilor adresate? - Cum se realizeaz` accesul copiilor din institu]ii la mijloace de exprimare a opiniei din afara institu]iilor respective? Dar n institu]ia n care tr`iesc? Art.15 Libertatea de asociere - Ct de accesibile sunt formele de asociere? - Care este impactul diverselor forme de asociere (la nivelul membrilor [i al capacit`]ii asocia]iilor astfel create)?
18

Art. 16 Protejarea vie]ii private - Exist` anumite regulamente pentru copiii din institu]ii? Sunt acestea respectate? - Exist` cazuri n care func]ionarii publici dezv`luie date despre cazurile pe care le au? Art. 30 Copiii minorit`]ilor - Exist` cazuri n care copiilor le-a fost interzis` folosirea limbii materne? - Au acces egal la educa]ie, servicii medicale, asisten]` social`? Art. 37 Interzicerea torturii [i a priv`rii de libertate - Exist` cazuri de arestare preventiv`? Ct de frecvente sunt acestea? Care sunt condi]iile n care se produc acestea? Care este durata arestului preventiv? - n ce condi]ii are loc audierea copiilor? Care sunt persoanele prezente la audiere? Cine i ap`r` pe minori? Care este rela]ia cu serviciile de asisten]` social`? - Exist` instan]e specializate pentru judecarea minorilor? - Care sunt cele mai frecvente m`suri luate n cazul minorilor? - Care sunt condi]iile de deten]ie? Care este num`rul minorilor din penitenciare/ centrele de reeducare? Care sunt serviciile de care pot beneficia minorii din penitenciare? - Au copiii dreptul de a-[i vedea familia? Este posibil` vizitarea copiilor de c`tre familie (sunt distan]ele accesibile)? - Sunt cazurile cu minori tratate \n regim de urgen]`? - Copiii [i pot continua preg`tirea [colar` pe durata judec`rii lor? Art. 32 Exploatarea prin munc` a copilului - Exist` date referitoare la copiii care muncesc? - Exist` un sistem de control/ monitorizare? Care este num`rul cazurilor raportate? - Exist` anumite categorii de copii mai vulnerabile? Care sunt acestea?
19

- Exist` date sau studii cu privire la copiii care muncesc n familie? - Care este atitudinea familiei/ p`rin]ilor fa]` de munca copiilor? - Care sunt consecin]ele muncii copiilor asupra dezvolt`rii lor? - Exist` anumite cazuri n care munca copilului este ncurajat` de sistemul public (ex.: [colile cu program diferit din zonele montane pastorale, n care are loc fenomenul transhuman]ei)? - Cer[etoria: Cine [i cum poate interveni n cazurile de cer[etorie? Care sunt cauzele care conduc la cer[etorie n rndul copiilor? Art.34 Protec]ia mpotriva exploat`rii sexuale - Care sunt mecanismele de identificare? - Care sunt grupurile cele mai vulnerabile? - Exist` informa]ii disponibile, accesibile? - Care este cadrul legal n ceea ce prive[te pornografia infantil`? - Unde se pot semnala cazurile? Cine intervine? - Cum sunt pedepsi]i abuzatorii? Art. 35 Prevenirea r`pirii, vnz`rii [i traficului de copii - Care sunt condi]iile din centrele de tranzit? - Care sunt problemele ntlnite n sistemul de referire a cazurilor? - Care este eficien]a poli]iei n cazurile de r`pire? Care este ncrederea popula]iei n poli]ie? - Este reglementat accesul copiilor la medii primejdioase (cluburi, discoteci)? Ce se ntmpl` n realitate? B. Mediul familial [i forme alternative de ngrijire Art. 5: ndrumarea p`rin]ilor [i dezvoltarea capacit`]ii copiilor - Exist` suficiente resurse n comunitate / familie pentru a asigura acest drept? - n ce situa]ii statul limiteaz` acest drept?
20

Art. 9: Separarea de p`rin]i - Care sunt situa]iile n care copiii sunt separa]i de p`rin]i (abuzul asupra copilului, traficul de copii, copiii disp`ru]i/ copiii din strad`, abandonul copiilor, copiii n conflict cu legea, comiterea unei fapte penale de c`tre p`rin]i, migra]ia/ copiii afla]i n str`in`tate n grija rudelor/ copiii ai c`ror p`rin]i lucreaz` n str`in`tate)? - n ce situa]ii intervine statul pentru a limita rela]ia/ contactul p`rinte-copil? n situa]iile n care copilul este separat de familia sa, ce condi]ii trebuie ndeplinite pentru a se permite ntoarcerea acestuia n familie? Cine evalueaz` aceste condi]ii? - Ce alternative exist` n momentul de fa]` la separarea de p`rin]i? - n cazul copiilor delincven]i condamna]i la pedepse privative de libertate, exist` programe eficiente de reintegrare familial`? Care este regimul vizitelor? - Cum se asigur`, n cazul divor]ului, respectarea drepturilor p`rintelui care nu a primit custodia copilului, dac` cel`lalt nu-i permite contactarea copilului? - n cazul p`rin]ilor cu dizabilit`]i mentale sau tulbur`ri psihice exist` reglement`ri [i practici speciale cu privire la separarea de copii? Art. 10: Reunificarea familiei - n ce situa]ii are loc reunificarea familiei? (se vor avea n vedere: migra]ia p`rin]ilor sau a copiilor, adop]iile interna]ionale e[uate, copiii r`pi]i, trafica]i etc.) - Cine este responsabil de dezvoltarea copilului pe durata perioadei n care p`rin]ii sunt pleca]i n str`in`tate pentru a munci? - Cum se realizeaz` reintegrarea familial` [i n societate a copiilor care au fost proteja]i n institu]ii? Art. 11: Transferul ilegal [i mpiedicarea ntoarcerii - Ce reglement`ri [i practici exist` n cazul copiilor ntor[i de la grani]`? Sunt interesate institu]iile implicate s` afle cauzele plec`rii?
21

Art. 18 (1), (2): Responsabilitatea p`rin]ilor - Cum se stabile[te responsabilitatea p`rin]ilor n cazul copiilor nerecunoscu]i de c`tre p`rin]i, copiilor abandona]i sau a p`rin]ilor adolescen]i? - Prin ce mecanisme sunt sprijini]i p`rin]ii de c`tre stat pentru a-[i exercita responsabilit`]ile? Exist` mecanisme de evaluare a modului n care p`rin]ii [i exercit` responsabilit`]ile? - Cum sunt gestionate responsabilit`]ile cu privire la cre[terea [i ngrijirea copilului n timpul procesului de adop]ie? - Ce m`suri sunt luate pentru dezvoltarea capacit`]ilor p`rinte[ti, n special ale p`rin]ilor adolescen]i [i ale celor cu dizabilit`]i? Art. 19: Protejarea fa]` de abuzuri [i neglijare - Cine sesizeaz` n general abuzul n familie [i cine ar mai putea s` o fac`? Ct de facil este accesul n familie / institu]iile de ocrotire? - Cine asigur` protec]ia copiilor priva]i de libertate, mpotriva abuzului? Au ace[tia contact cu adul]ii priva]i de libertate? - Care sunt procedurile de verificare a plngerilor privind abuzurile fizice, psihice sau sexuale? Cum este protejat copilul n aceste situa]ii? Art. 20: Protec]ia copiilor lipsi]i de sprijinul familial - Este respectat dreptul copilului la educa]ie n spiritul mediului cultural de provenien]`? - Ce programe vin n sprijinul copiilor refugia]i? - Care sunt criteriile de selec]ie [i cum se face preg`tirea asisten]ilor maternali? - Exist` programe de consiliere, n sensul preg`tirii copilului pentru mutarea dintr-un mediu de via]` n altul? Care sunt m`surile pentru introducerea copilului n nv`]`mntul de mas`? - ngrijirea alternativ` urm`re[te consolidarea achizi]iilor pentru o via]` independent`?
22

Art. 21: Adop]ia - Care este ponderea adop]iei comparativ cu celelalte m`suri? - Care este durata n timp a procesului de adop]ie ? - Exist` persoane / organisme care intermediaz` adop]ia? Care sunt acestea? - Se pot ob]ine foloase necuvenite n procesul de adop]ie? - n cazul adop]iilor e[uate, exist` programe de reintegrare, reabilitate [i asisten]` a copilului? - Cum este preg`tit copilul [i familia sa n vederea adop]iei? - n ce m`sur` este important` opinia copilului n procesul de adop]ie? - Care sunt problemele specifice adop]iei copiilor cu boli incurabile [i a celor diagnostica]i cu HIV/SIDA ? - Care sunt m`surile luate n vederea asisten]ei copilului adoptat n a-[i cunoa[te p`rin]ii biologici? Art. 25: Revederea periodic` a plasamentului - Care este perioada de revizuire a plasamentului? Sunt folosite instrumente comune? - Ce m`suri se pot lua n urma revederii plasamentului? Exist` m`suri n vederea rencredin]`rii copilului? Art. 27 (4): Pensia alimentar` - Cum se stabile[te pensia pentru un copil care necesit` un tratament special ? - Care sunt sanc]iunile acordate pentru sustragerea de la plata pensiei alimentare? - Exist` programe de asisten]` adresate p`rintelui singur? Care sunt m`surile prin care ta]ii sunt constrn[i s` [i recunoasc` copiii? - n cazul p`rin]ilor minori: Cum se stabile[te pensia alimentar`? Cine o pl`te[te? Art. 39: ngrijirea recuperatorie - n institu]iile care nu sunt specializate n asistarea direct` a copiilor victime, dar care pot aborda [i aceast` categorie
23

(poli]ie, instan]`, vam`), exist` personal format n problematica abuzului copilului? - Care sunt costurile pentru recuperarea victimei? - Este respectat` confiden]ialitatea informa]iilor [i dreptul la intimitate al victimei? C. S`n`tatea [i bun`starea copilului Art. 6: Supravie]uire [i dezvoltare - Au sc`zut ratele mortalit`]ii infantile n ultimii ani? S-au luat m`suri corespunz`toare pentru a preveni accidentele la copii, inclusiv cele de circula]ie? Num`rul cazurilor de infanticid. Este acesta specific anumitor categorii de copii (ex: copiii cu dizabilit`]i)? - Exist` modalit`]i adecvate de nregistrare, investigare [i raportare a tuturor deceselor la copii [i a cauzelor acestora? - Sunt nregistrate [i raportate sinuciderile la copii, iar ratele acestora sunt analizate dup` vrst`, cauz`? S-au luat m`suri corespunz`toare pentru reducerea [i prevenirea sinuciderilor la copii? - S-au luat m`suri corespunz`toare pentru a reduce num`rul de sarcini la copii? Art. 18 (3): Servicii de ngrijire - Li se asigur` tuturor p`rin]ilor (care muncesc sau nu muncesc din cauza unui handicap) urm`toarele tipuri de asisten]`: suport financiar, locuin]`, echipament adecvat pentru ngrijirea copilului, ngrijire n centre de zi [i centre de respiro, consiliere? - Exist` o ngrijire de zi, acordat` copiilor, de bun` calitate [i disponibil`/accesibil` pentru to]i p`rin]ii care lucreaz`? - Copiii ai c`ror p`rin]i muncesc n afara grani]elor ]`rii beneficiaz` de forme adecvate de asisten]` suplimentar`? ncurajeaz` statul p`rin]ii care lucreaz`, n ndeplinirea responsabilit`]ilor p`rinte[ti?
24

Art. 23: Copiii cu dizabilit`]i - Exist` o monitorizare a copiilor cu dizabilit`]i care au fost integra]i/reintegra]i n familiile de origine/de plasament? - Exist` m`suri aplicabile la nivel na]ional [i local, prin care s` se asigure participarea copiilor cu dizabilit`]i la via]a public`? - To]i copiii cu dizabilit`]i au acces efectiv [i beneficiaz` f`r` discriminare de ngrijire [i educa]ie pre[colar`, educa]ie, instruire, servicii de asisten]` medical`, servicii de reabilitare, oportunit`]i de recreare [i joc, oportunit`]i culturale [i artistice, preg`tire pentru angajare n munc`, locuri de munc`? - Au fost luate m`suri speciale pentru a-i proteja pe copiii cu dizabilit`]i de toate formele de violen]` [i abuz, n familie, n cadrul ngrijirii alternative, n comunitate? Art. 24: Serviciile de s`n`tate - Se vor avea n vedere: alimenta]ia copilului, avantajele al`pt`rii, malnutri]ia sever` [i moderat` n rndul copiilor, copiii nou-n`scu]i cu greutate mic` la na[tere, anemia feripriv`, caren]ele de vitamina A, accesul la ap` potabil`, igiena [i asanarea mediului, eliminarea pojarului, imunizarea, decesele datorate infec]iilor respiratorii acute, educa]ia [i serviciile de planificare familial`, inclusiv servicii corespunz`toare pentru adolescen]i, informarea [i educa]ia preventiv` legat` de HIV/SIDA, practicile tradi]ionale care d`uneaz` s`n`t`]ii. - To]i copiii afla]i sub jurisdic]ia statului au dreptul de a se bucura de cel mai nalt standard de s`n`tate posibil? Copiii au acces la servicii de s`n`tate adecvate din punct de vedere al confiden]ialit`]ii, inclusiv la informa]ii, consiliere [i materiale informative? - Dezvoltarea asisten]ei medicale primare [i a celei preventive constituie o prioritate? - Toate femeile au acces la asisten]` medical` prenatal`, la cadre medicale calificate care s` le asiste n timpul na[terii
25

[i la unit`]i de referire/ trimitere, n cazul sarcinilor cu risc ridicat [i al urgen]elor? - Toate cuplurile au acces la informa]ii [i servicii, pentru a se asigura c` sarcinile nu sunt prea timpurii, prea dese, prea trzii sau prea multe? Art. 26: Securitatea social` - De]ine fiecare copil aflat n nevoie, dreptul poten]ial de a beneficia de securitate social` (inclusiv de asigur`ri sociale)? Au fost ntreprinse m`suri pentru a asigura cunoa[terea de c`tre copii [i familiile acestora a dreptului legal la securitate social`? - Au fost ntreprinse m`surile necesare, astfel nct procesul de solicitare a beneficiilor s` nu discrimineze nici un copil (de exemplu, acei copii care locuiesc n zone izolate sau care au p`rin]i analfabe]i)? - Copiii pot solicita n nume propriu acordarea beneficiilor de securitate social`? Persoanele responsabile cu ntre]inerea copiilor pot solicita n numele acestora acordarea beneficiilor de securitate social`? - Exist` un sistem de monitorizare a modului n care sunt folosite aceste beneficii? Art. 27 (1)-(3): Nivelul de via]` - Nivelul minim de trai necesar pentru a asigura dezvoltarea copilului este identificat de stat? Statul ia m`suri (inclusiv prin aloca]ii bugetare) pentru a se asigura c` fiecare copil este bine hr`nit? - Sunt sprijini]i p`rin]ii [i persoanele care r`spund de copil, n asigurarea condi]iilor de trai necesare pentru dezvoltarea copilului? Se iau m`suri pentru a-i face pe p`rin]i s` fie pe deplin con[tien]i de aceste responsabilit`]i? - Dac` anumi]i copii se afl` n dificultate, fie c` locuiesc cu p`rin]ii lor sau nu, li se ofer` asisten]a material` [i programele de suport necesare pentru a li se asigura dezvoltarea corespunz`toare?
26

- Fiecare copil locuie[te ntr-un loc care este: sigur, cu utilit`]ile asigurate (n special n ceea ce prive[te alimentarea cu ap`, canalizarea [i combustibilul), protejat de pericole, s`n`tos, amplasat corespunz`tor (n special la spitale, [coli [i locuri de recreare)? - Sunt luate n considerare opiniile copiilor la amenajarea mediului n care tr`iesc? Art. 33: Drogurile - Exist` un sistem de monitorizare al cazurilor de consum, al deceselor cauzate de abuzul de substan]e toxice n rndul copiilor? - Care sunt alternativele de petrecere a timpului liber de c`tre copii [i adolescen]i? - Sunt ncurajate organiza]iile copiilor care promoveaz` respectarea dreptului la timp liber [i recreare? D. Educa]ie, recreare [i cultur` Art. 12: Opinia copilului - Ce tipuri de structuri care reprezint` interesele copiilor exist` n Romnia? Sunt acestea reprezentative pentru a exprima punctul de vedere al tuturor copiilor? Care au fost elementele de succes [i punctele critice ale func]ion`rii acestor structuri? - Exist` programe special destinate afl`rii opiniei copiilor cu privire la anumite subiecte supuse dezbaterii publice? n ce m`sur` opiniile copiilor sunt vizibile n dezbaterile publice [i mass media? - Au to]i copiii oportunit`]i de a nv`]a s` [i exprime propriile gnduri, sentimente, opinii? n ce m`sur` orele de dirigen]ie din [coal` sunt un forum de exprimare a opiniilor copiilor? Familia reprezint` un cadru de exprimare liber` a opiniilor copiilor? Ce factori/bariere i mpiedic` pe copii s` [i exprime opinia? Art. 17: Accesul la informare corespunz`toare - Au to]i copiii acces la sursele de informare? Care sunt sursele cel mai u[or de accesat? La care dintre acestea accesul este limitat? Care sunt cele mai riscante surse de informare pentru copil?
27

- Copiii au oportunit`]i de a-[i dezvolta capacitatea de a selecta n mod critic informa]ia [i de a o utiliza n beneficiul lor real? Art. 28: Educa]ia - Care sunt categoriile de copii [i tineri cu acces limitat la educa]ie (copiii din mediul rural, copiii cu nevoi speciale, copiii infecta]i cu HIV/SIDA, copiii provenind din medii socio-culturale [i economice defavorizate, copiii considera]i violen]i sau proveni]i din deten]ie, tinerele ns`rcinate) ? - Exist` programe alternative pentru copiii care au p`r`sit de timpuriu sistemul de educa]ie? Parcursurile [colare sunt suficient de flexibile pentru a permite reorientarea elevilor sau rentoarcerea acestora pe o anumit` filier` de formare? - n ce m`sur` tratarea diferen]iat` a elevilor este o practic` n sistemul educa]ional? - Regulamentul [colar se bazeaz` pe opinia mp`rt`[it` a tuturor actorilor [colii (elevi, p`rin]i, profesori)? Art. 29: Scopurile educa]iei - Programa [colar` respect` nevoile de nv`]are [i interesele tuturor copiilor? - Copiii au oportunit`]i reale de a-[i descoperi [i dezvolta propriile interese, nclina]ii, talente nc` de la vrste fragede? - Sistemele de evaluare utilizate n gr`dini]` sau [coal` ofer` o imagine real` asupra poten]ialului real al copiilor [i asupra dezvolt`rii acestora? - n ce m`sur` cadrele didactice sunt preg`tite pentru a sprijini dezvoltarea personalit`]ii [i a poten]ialului elevilor? n ce m`sur` [coala are un caracter formativ? Atitudinea cadrelor didactice se bazeaz` pe respectul fa]` de individualitatea fiec`rui elev? - n ce m`sur` competen]ele dezvoltate n [coal` sunt utile n via]a copiilor [i mai ales sunt relevante pentru viitor ?
28

n ce m`sur` [coala promoveaz` o educa]ie pentru valori (toleran]`, respect fa]` de minorit`]i, non-violen]`, respect fa]` de mediul natural etc.)? Art. 31: Timpul liber, recrearea [i activit`]ile culturale - Copiii au suficient timp liber pentru activit`]i recreative? Dar copiii provenind din medii dezavantajate sociocultural [i economic (mediul rural, familii dezorganizate, institu]ii de ocrotire etc.)? - Disciplinele op]ionale [i activit`]ile extra[colare respect` interesele elevilor? Cum sunt identificate aceste interese [i n ce mod se desf`[oar` orele? Cine particip` la elaborarea programei pentru disciplinele op]ionale? - Programul [colar evit` supranc`rcarea elevilor? - Cine este responsabil, la nivelul [colii, de organizarea activit`]ilor extra[colare? Sunt actorii responsabili califica]i [i disponibili pentru a juca un astfel de rol?

29

PARTICIPAREA COPIILOR N PROCESUL DE MONITORIZARE


Proiectul de monitorizare a drepturilor copilului, care a stat la baza elabor`rii prezentului ghid, a beneficiat de participarea unui num`r de circa 2000 de copii [i tineri din toat` ]ara, elevi de [coal` [i liceu, beneficiari ai serviciilor organiza]iilor partenere sau care activeaz` ca voluntari n cadrul acestora, cu vrsta cuprins` ntre 12-20 ani. Deoarece fiecare copil are acelea[i drepturi, monitorizarea nu se poate limita doar la situa]ia celor n dificultate. Este a[adar necesar ca tinerii [i copiii care particip` la monitorizare s` aib` experien]e diferite [i s` fie reprezentan]i ai copiilor din ct mai multe zone ale ]`rii. n cadrul proiectului Grupul de monitorizare privind drepturile copilului, copiii au fost sprijini]i s` identifice singuri etapele [i modalit`]ile prin care se pot implica, resursele de care dispun [i pe care le pot accesa, obstacolele ce pot s` le blocheze activitatea, limitele pe care le au ac]iunile lor; au fost ncuraja]i s`-[i exprime a[tept`rile, inclusiv cu privire la rela]ia cu adul]ii, reprezenta]i ai organiza]iilor din care fac parte. Aceste aspecte au constituit subiectele unei sesiuni speciale de informare a copiilor [i tinerilor, n care, printre altele, au fost prezentate contextul [i obiectivele proiectului. Copiii [i tinerii au participat la toate seminariile de lucru din cadrul proiectului, contribuind la stabilirea aspectelor ce urmau a fi analizate (fixarea indicatorilor [i a resurselor disponibile), la planificarea ac]iunilor [i la procesul de culegere a datelor. De asemenea, au avut posibilitatea de a face modific`ri cu privire la con]inutul final al Raportului de monitorizare a drepturilor copilului [i cel al prezentului ghid. Necesitatea particip`rii copiilor la procesul de monitorizare a respect`rii drepturilor lor decurge din faptul c` ei n[i[i constituie obiectul monitoriz`rii, fiind cei ce pot s` ofere o imagine clar` asupra situa]iei. Copiii reprezint` o surs` de informare pentru autorit`]ile abilitate, pentru speciali[tii care lucreaz` n domeniul protec]iei copilului, ori
30

pentru p`rin]i, avnd un acces mult mai mare la acele informa]ii care le caracterizeaz` situa]ia. Astfel, ei au capacitatea de a sprijini societatea civil` n completarea imaginii oferite Comitetului ONU privind Drepturile Copilului de c`tre institu]iile guvernamentale. Deoarece copiii sunt cei care resimt cel mai puternic problemele pe care le ntmpin`, tot ei sunt [i cei mai n m`sur` s` stabileasc` prioritatea aspectelor ce necesit` a fi rezolvate. n opinia copiilor, implicarea lor n procesul de monitorizare este benefic` [i datorit` faptului c` viziunea lor este una original`, lipsit` de rigiditatea [i influen]a activit`]ii de specialitate n domeniu. Obstacole n calea implic`rii copiilor: O prim` barier` ar consta n accesul limitat sau dificil la informa]ii de]inute de diverse organiza]ii, institu]ii, deoarece acest demers impune de cele mai multe ori solicit`ri oficiale. De asemenea, se apreciaz` ca dificil [i contactul cu speciali[tii din domeniul protec]iei copilului ori accesul n unele institu]ii. Interac]iunea cu adul]ii reprezint` un alt motiv de ngrijorare n ceea ce prive[te participarea copiilor. Neacordarea aten]iei cuvenite, lipsa sprijinului, a sus]inerii, acordarea a prea pu]ine informa]ii vin s` completeze tabloul unei rela]ii adult-copil ineficiente din punct de vedere al particip`rii copiilor [i tinerilor. De asemenea, omiterea, neutilizarea ori acordarea unei importan]e sc`zute rezultatelor copiilor, duc la situa]ii n care implicarea acestora este inadecvat fructificat`. Dificult`]i n rela]ia copil-adult pot s` apar` [i datorit` folosirii de c`tre ace[tia din urm`, a unui limbaj profesional, inaccesibil copiilor. Totodat`, resursele documentare referitoare la situa]ia drepturilor copilului sunt adesea adresate adul]ilor, f`r` a exista forme adaptate nivelului de n]elegere al copiilor. O alt` dificultate este legat` de faptul c` monitorizarea constituie o no]iune complex`, abstract` [i n acela[i timp, o activitate orientat` spre cunoa[tere, cercetare [i nu pe interven]ie, copiii fiind interesa]i, n general, de activit`]i dinamice. Diferen]ierea pe grupe: subiectele de interes, experien]a diferit` a copiilor ori aptitudinile acestora constituie doar cteva din motivele pentru care trebuie s` li se ofere posibilitatea de a alege grupurile de
31

lucru din care vor face parte. Copiii vor oferi astfel informa]ii relevante, calitatea particip`rii lor fiind una superioar`. Este ns` necesar ca adul]ii s` prezinte mai nti subiectele care vor fi analizate n cadrul respectivelor grupuri [i s` ofere orice alte informa]ii relevante (limitarea n timp a activit`]ilor, resursele disponibile, tipuri de activit`]i etc.) pentru a permite copiilor s` efectueze o alegere corect`. Rela]ia adult-copil: indiferent de modul de participare, adul]ii trebuie s` sprijine exprimarea liber` a copiilor, s` ofere resursele de care ace[tia au nevoie (inclusiv cele de natur` informa]ional`), s` aprecieze [i s` utilizeze rezultatele acestui proces. Copiilor li se va oferi posibilitatea particip`rii n toate etapele (inclusiv n procesul decizional [i de planificare), vor fi sprijini]i s` stabileasc` limitele implic`rii lor [i li se va r`spunde atunci cnd vor solicita sprijin. Informarea continu`, comunicarea n termeni clari [i conci[i, adapta]i nivelului de n]elegere [i dezvoltare a copilului, asigurarea unei atmosfere degajate, manifestarea unui interes real fa]` de ac]iunile copiilor constituie doar cteva aspecte de care adultul trebuie s` ]in` seama n rela]ia cu tinerii [i copiii. Pe de alt` parte, copilul trebuie s` solicite ajutorul atunci cnd ntmpin` dificult`]i, s` cear` informa]ii [i clarific`ri suplimentare, s` informeze adultul cu privire la stadiul ac]iunilor pe care le desf`[oar`. La debutul rela]iei de colaborare dintre adult [i copil este recomandat s` se traseze un set de reguli ce va fi respectat de ambele p`r]i [i s` se stabileasc` de comun acord atribu]iile [i responsabilit`]ile fiec`reia. Tipuri de activit`]i desf`[urate de copii: n procesul monitoriz`rii situa]iei drepturilor copilului, participarea copiilor poate avea loc individual, n grupuri de copii ori mpreun` cu adul]ii. n culegerea informa]iilor copiii pot avea n vedere: - activit`]ile lor de zi cu zi, interac]iunea cu diferite persoane sau medii (mediul [colar, cluburi ale copiilor [i tinerilor, discoteci, grupul de prieteni); - expunerea la situa]ii de risc (abandon [colar, consum de droguri, trafic de copii, exploatarea muncii, delincven]a juvenil` etc. );
32

n aceast` etap` copiii pot desf`[ura diferite activit`]i interactive de culegere a informa]iei - focus grupuri, mese rotunde, dezbateri, aplicarea de chestionare, efectuarea de sondaje. De asemenea, ei pot analiza informa]iile scrise deja existente, informa]iile oficiale publicate pe internet [i pot monitoriza mijloacele de informare n mas`. Copiii au considerat c` este necesar` o culegere periodic` a informa]iilor, pentru a se evita pierderea datelor. n analiza informa]iei culese, copiii au fost de p`rere c` trebuie s` ]in` cont de urm`toarele aspecte: - necesitatea filtr`rii informa]iei [i stabilirea unor criterii de obiectivitate, pentru ale putea ob]ine informa]ii clare [i concise; - clasificarea informa]iei n func]ie de criteriile cele mai semnificative (ex.: cauzele de apari]ie a unui fenomen). Analiza efectuat` de c`tre copii se va face pe baza experien]ei proprii, putnd apela la ajutorul speciali[tilor [i a institu]iilor specializate. Rezultatele particip`rii [i diseminarea lor Participarea copiilor n analiza situa]iei drepturilor copilului confer` rezultate ce pot fi utilizate de c`tre: - copii [i tineri: colegi, prieteni, beneficiari ai serviciilor sociale etc.; - Guvern [i alte institu]ii publice: ca suport pentru planificarea [i derularea ac]iunilor proprii; - organiza]ii neguvernamentale: pentru elaborarea de proiecte [i implicarea copiilor; - mass - media: n scopul exercit`rii unei presiuni asupra institu]iilor publice responsabile; - actori de la nivel interna]ional: pentru atragerea suportului necesar rezolv`rii unor probleme la nivel na]ional; - opinia public`. Procesul de monitorizare poate fi privit ca un punct de plecare, rezultatele sale contribuind la o cunoa[tere la nivel ct mai larg a problemelor existente [i elaborarea strategiilor de rezolvare a problemelor. Copiii pot desf`[ura urm`toarele ac]iuni, pornind de la concluziile monitoriz`rii drepturilor copiilor: - redactarea de peti]ii, informarea celor abilita]i s` intervin` [i promovarea schimb`rii;
33

- lobby, advocacy, informare prin intermediul mass-media [i al internetului; - desf`[urarea de activit`]i de voluntariat, n vederea modific`rii situa]iei existente; - participarea la planificarea [i derularea de campanii informative n [coli, n grupurile de prieteni. Copiii au precizat c` formele de promovare a rezultatelor procesului de monitorizare pot fi: galerii foto, piese de teatru, dezbateri, seminarii, bro[uri informative, rapoarte [i ghiduri.

34

RECOMAND~RI PENTRU LUCRUL N RE}EA


Descoperi]i modalit`]i de comunicare eficiente n cadrul re]elei. Stabili]i, de comun acord, un set de reguli n ce prive[te comunicarea. Promptitudinea r`spunsurilor este strict necesar`. Asigura]i-v` c` to]i membri re]elei de]in datele de contact ale partenerilor. Re]eaua trebuie s` fie una reprezentativ` (din punct de vedere al num`rului de membrii, al distribu]iei teritoriale, ori al specificului de activitate) n raport cu ceea ce se monitorizeaz`. Distribu]ia sarcinilor trebuie s` ]in` cont de specificul activit`]ii fiec`rui partener, dar [i de resursele, experien]a [i, nu n ultimul rnd, de acceptul acestuia. Sarcinile nu se pot impune, dar odat` acceptate, trebuie duse la ndeplinire. Partenerii re]elei vor n]elege c` activitatea lor presupune implicarea real`, asumarea de responsabilit`]i [i respectarea acestora. Fiecare partener va pune la dispozi]ia re]elei de monitorizare resursele de care dispune n acel moment [i va depune eforturi pentru sporirea acestor resurse. Respectul ntre partenerii re]elei este absolut necesar. Opiniile fiec`rui membru vor fi luate n considerare, iar dezbaterea lor se va face n manier` deschis`, tolerant`. Re]eaua de monitorizare a drepturilor copilului necesit` cooperare [i nu competi]ie ntre parteneri. Rezultatele monitoriz`rii drepturilor copilului pot reprezenta nceputul unor colabor`ri viitoare, n sensul abord`rii acelor aspecte care, n urma procesului de monitorizare, au fost identificate ca fiind vulnerabile [i necesitnd interven]ie.
35

ANEXA I INSTITU}II RESPONSABILE


1. LA NIVEL INTERNA}IONAL: UNICEF (Fondul Na]iunilor Unite pentru Copii) Romnia Adresa: Casa ONU, Bd. Prim`verii nr. 48 A, sector 1, Bucure[ti, cod po[tal 011975; Telefon: 021-201.78.53, 021-201.78.64, 021-201.78.65; Fax: 021-231.52.55; E-mail: bucharest@unicef.org Adresa electronic`: www.unicef.org UNAIDS (Programul Na]iunilor Unite privind HIV/ SIDA) Romnia Adresa: Casa ONU, Bd. Prim`verii nr. 48 A, sector 1, Bucure[ti, cod po[tal 011975; Telefon: 021-201.78.81; Fax: 021-201.78.83 E-mail: unaids@undp.ro UNFPA (Fondul Na]iunilor Unite pentru Popula]ie) Romnia Adresa: Casa ONU, Bd. Prim`verii nr. 48 A, sector 1, Bucure[ti, cod po[tal 011975; Telefon: 021-201.78.92; Fax: 021-201.78.40 E-mail: office@unfpa.ro; Adresa electronic`: www.unfpa.ro UNDP (Programul Na]iunilor Unite pentru Dezvoltare) Romnia Adresa: Casa ONU, Bd. Prim`verii nr. 48A, sector 1, Bucure[ti, cod po[tal 011975; Telefon: 021-201.78.72; Fax: 021-201.78.28 E-mail: registry.ro@undp.ro; Adresa electronic`: www.undp.ro OMS (Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii) Romnia Adresa: Casa ONU, Bd. Prim`verii nr. 48A, sector 1, Bucure[ti, cod po[tal 011975; Telefon: 021-201.78.88; Fax: 021-201.78.89 USAID Agen]ia de Dezvoltare Interna]ional` a SUA n Romnia Adresa: Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 4, sector 5, Bucure[ti; Telefon: 021-335.58.05
36

Banca Mondial` n Romnia Adresa: Bd. Dacia nr. 83, sector 2, Bucure[ti Telefon: 021-201.03.11; Fax: 021-201.03.38; E-mail: acaracoti@worldbank.org Adresa electronic`: www.worldbank.org.ro Centrul de Informare al Na]iunilor Unite Adresa: Casa ONU, Bd. Prim`verii nr. 48 A, sector 1, Bucure[ti, cod po[tal 011975; Telefon: 021-201.78.77; Fax: 021-201.78.80 E-mail: unic@un.ro; Adresa electronic`: www.onuinfo.ro Centrul de Informare al Comisiei Europene Adresa: Sediul Bibliotecii Centrale Universitare, Calea Victoriei nr. 88, Bucure[ti; Telefon/ Fax: 021-315.34.70 E-mail: contact@infoeuropa.ro; Adresa electronic`: www.infoeuropa.ro Biroul de Informare al Consiliului Europei Adresa: str. Alexandru Donici nr. 6, sector 2, Bucure[ti Telefon: 021-211.68.10; Fax: 021-211.99.97 E-mail: dcbuc@attglobal.net, info.office@coe.ro. OIM (Organiza]ia Interna]ional` pentru Migra]ie) n Romnia Adresa: Bd. Dacia nr. 89, sector 2, Bucure[ti, cod po[tal 702551 Telefon: 021-30.47.02; 021-231.31.79; Fax: 021-230.36.14; E-mail: IOMBUCAREST@iom.int. UNHCR (naltul Comisariat al Na]iunilor Unite pentru Refugia]i) Adresa: str. Armeneasc` nr. 25, sector 2, Bucure[ti, cod po[tal 021042; Telefon: 021-210.15.96, 021-210.90.61; Fax: 021210.15.94; E-mail: rombu@unhcr.ch ILO (Organiza]ia Interna]ional` a Muncii) n Romnia Telefon: 021-313.29.65. Fax: 021-312.5272; E-mail: ilorom@rnc.ro, ipec_rom@rnc.ro; Adresa electronic`: www.un.ro/ilo.html Grupul ONG privind Conven]ia Drepturilor Copilului (The NGO Group For The Convention On The Rights Of The Child) Cu secretariatul permanent la Geneva, n cadrul biroului naltului Comisariat pentru Drepturile Omului
37

2. LA NIVEL NA}IONAL 2.1 La nivel central Ministerul Muncii, Solidarit`]ii Sociale [i Familiei Adresa: Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1, Bucure[ti Telefon: 021-313.62.67, 021-315.85.56 E-mail: relatiicupublicul@mmssf.ro, presa@mmssf.ro; Adres` electronic`: www.mmssf.ro Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor Copilului Adresa: Bd. Gh. Magheru nr.7, sector 1, Bucure[ti Telefon: 021-310.07.90, 021-310.07.89; Fax: 021-312.74.74; E-mail: office@anpca.ro; Adresa electronic`: www.copii.ro Agen]ia Na]ional` pentru Protec]ia Familiei Adresa: Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, corp D, etaj 6, sector 1, Bucure[ti; Telefon: 021-314.83.22; Fax: 021.314.83.22 E-mail: madalina.dinu@anpf.ro; Adresa electronic`: www.anpf.ro Agen]ia Na]ional` pentru Romi Adresa: Str. Viitorului nr. 14, sector 2, Bucure[ti Telefon: 021-211.30.37; Fax: 021-211.51.94 E-mail: info@anr.gov.ro. Adresa electronic`: www.anr.gov.ro Autoritatea Na]ional` pentru Persoanele cu Handicap Adresa: Calea Victoriei nr. 194, sector 1, Bucure[ti Telefon: 021-212.54.38, 021-212.54.39, 021-212.54.40; Fax: 021-212.54.43; E-mail: ana.neagoe@anph.ro; Adresa electronic`: www.anph.ro Oficiul Romn pentru Adop]ii Adresa: Str. Zambaccian nr. 29, sector 1, Bucure[ti, cod po[tal 011872; Telefon: 021-230.13.62, 021-230.13.51; Fax: 021-230.13.20; E-mail: secretariat@adoptiiromania.ro; Adresa electronic`: www.adoptiiromania.ro Inspec]ia Muncii Adresa: Str. Matei Voievod nr.14, sector 2, Bucure[ti; Telefon: 201- 302.70.30, 021-302.70.54; Adresa electronic`: www.inspectmun.ro, www.inspectiamuncii.ro
38

Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii Adresa: Str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sector 1, 010174, Bucure[ti Telefon: 021-405.62.00, 021-405.63.00; Adresa electronic`: www.edu.ro Ministerul S`n`t`]ii Publice Adresa: Intr. Cristian Popi[teanu nr. 1-3, sector 1, Bucure[ti, cod 010024; Telefon: 021-307.26.00, 0.800.800.187 (tel verde) Fax: 021-307.26.71; E-mail: dirrp@ms.ro, presams@ms.ro. Adresa electronic`: www.ms.ro Comisia Anti-S`r`cie [i Promovare a Incluziunii Sociale Adresa: Cancelaria Primului Ministru CASPIS, Guvernul Romniei, Pia]a Victoriei nr.1, sector 1, Bucure[ti Telefon: 021-318.11.55. Fax: 021-318.11.52 E-mail: caspis@caspis.ro; Adresa electronic`: www.caspis.ro Casa Na]ional` de Asigur`ri de S`n`tate Adresa: Calea C`l`ra[ilor nr. 248, bloc S19, sector 3, Bucure[ti Telefon: 021-302.62.00, 0.800.800.950 (tel verde) E-mail: relpublas@casan.ro, relpubl33@casan.ro; Adresa electronic`: www.cnas.ro Ministerul Justi]iei Adresa: Str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucure[ti Telefon: 021-314.44.00; E-mail: relatiipublice@just.ro Adresa electronic`: www.just.ro Administra]ia Na]ional` a Penitenciarelor Adresa: Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, Bucure[ti. Telefon: 021-242.05.05. Fax: 021-242.05.05 E-mail: office@anp-just.ro; Adresa electronic`: www.anp-just.ro Ministerul Administra]iei [i Internelor Adresa: Pia]a Revolu]iei nr. 1A, sector 1, Bucure[ti Telefon: 021-303.70.80. E-mail: webmaster@mai.gov.ro Adresa electronic`: www.mai.gov.ro Adresa Direc]iei de informare [i rela]ii publice: Str. Mihai Vod` nr. 17, sector 5 - Bucure[ti; Telefon: 021-314.17.98; Fax: 021-311.24.30
39

Direc]ia General` de Combatere a Crimei Organizate [i Antidrog Adresa: Str. Eforiei nr. 3-5, sector 5, Bucure[ti Telefon: 021-310.17.57 E-mail: crimaorg@politiaromana.ro, antidrog@politiaromana.ro Adresa electronic`: www.politiaromana.ro/crima_organizata.htm Institutul de Cercetare [i Prevenire a Criminalit`]ii Adresa: Bd. George Co[buc nr. 83-85, sector 5, Bucure[ti Telefon/Fax: 021-336.22.67, 021-335.67.03 E-mail: prevenire@politiaromana.ro Adresa electronic`: www.politiaromana.ro/Prevenire/index.htm Agen]ia Na]ional` Antidrog Adresa: Bd. Unirii nr. 37, bloc A4, sector 3, Bucure[ti Telefon: 021-317.56.03. Fax: 021-316.67.27 E-mail: relatii.publice@ana.gov.ro Adres` electronic`: www.ana.gov.ro Agen]ia Na]ional` pentru Egalitate de {anse ntre Femei [i B`rba]i Adresa: B-dl. Gheorghe Magheru nr. 6-8, etaj 5, sector 1, Bucure[ti; Telefon: 021- 316. 20.44; Fax: 021-316.20.43 E-mail: informatii@anes.ro, presa@anes.ro Adresa electronic`: www.anes.ro Consiliul Na]ional pentru Combaterea Discrimin`rii Adresa: Pia]a Walter M`r`cineanu nr. 1-3, Bucure[ti, cod po[tal 010155; Telefon/fax: 021-312.65.85, 021-312.65.78 E-mail: cncd@cncd.org.ro. Consiliul Na]ional al Dizabilit`]ii din Romnia Adresa electronic`: www.cndr.anvr.ro Institu]ia Avocatul Poporului Adresa: Str. Eugeniu Carada nr. 3, Bucure[ti Telefon: 021-312.94.62. Fax: 021-312.49.21 E-mail: avp@avp.ro. Adresa electronic`: www.avp.ro
40

Oficiul Na]ional pentru Refugia]i Adresa: Str. Lt.col. Marinescu Constantin nr. 15 A, sector 5, Bucure[ti; Telefon: 021-410.76.70; Fax. 021-410.75.10; E-mail: onr@mai.gov.ro; Adresa electronic`: www.mai.gov.ro/index1707.htm Comisia Na]ional` pentru Supravegherea, Controlul [i Prevenirea Cazurilor de Infec]ie HIV/ SIDA Adresa: Pia]a Victoriei nr.1, Bucure[ti Telefon: 021-313.94.04, 021-314.34.00; Fax: 021-311.17.81 Comisia Na]ional` de Lupt` Anti-SIDA Adresa: Institutul de Boli Infec]ioase Prof. Dr. Matei Bal[, str. Dr. Grozovici nr. 1, sector 2, Bucure[ti Telefon/Fax: 021-212.47.90. E-mail: cnlas@fx.ro Grupul la Nivel nalt pentru Copiii Romniei Copre[edin]i: C`lin Popescu T`riceanu, Baroana Emma Nicholson. Institutul Romn pentru Drepturile Omului Adresa: Bd. Nicolae B`lcescu nr. 21, sector 1, Bucure[ti Telefon: 021-311.49.21; E-mail: office@irdo.ro Adresa electronic`: www.irdo.ro Institutul Na]ional de Statistic` Adresa: Bd. Libert`]ii nr. 16, sector 5, Bucure[ti Telefon: 021-318.18.71, 021-317.77.70; Fax: 021-312.48.75, 021-318.18.74; E-mail: romstat@insse.ro, datestat@insse.ro Adresa electronic`: www.insse.ro Institutul de Cercetare a Calit`]ii Vie]ii (ICCV) Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucure[ti, cod po[tal 050718; Telefon: 021-318.24.61; Fax: 021-318.24.62 E-mail: iccv@iccv.ro Consiliul Na]ional al Audiovizualului Adresa: Bd. Libert`]ii nr.14, sector 5, Bucure[ti, cod po[tal 050706; Telefon: 021-305.53.56. Fax: 021-305.53.54; E-mail: cna@cna.ro; Adresa electronic`: www.cna.ro
41

2.2. La nivel local Direc]iile Generale/ Jude]ene de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului www.copii.ro/2.htm Comisia pentru Protec]ia Copilului, Serviciile Publice de Asisten]` Social`, Inspectoratele {colare Jude]ene [i al Municipiului Bucure[ti www.edu.ro/index.php/articles/c255/ Inspectoratele Teritoriale de Munc` www.inspectmun.ro/Inspectorate/inspectorate.html Instan]ele de judecat` http://portal.just.ro/ Inspectoratele Jude]ene de Poli]ie www.politiaromana.ro/unitati_teritoriale.htm Centrele de Prevenire, Evaluare [i Consiliere Antidrog Jude]ene [i de Sector www.ana.gov.ro/rom/adrese.htm Direc]iile de S`n`tate Public`, Institute de S`n`tate Public` Organiza]iile neguvernamentale Se recomand` consultarea bazei de date a Funda]iei pentru Dezvoltarea Societ`]ii Civile: http://www.fdsc.ro/ro/info/index.html

42

ANEXA II ORGANIZA}IILE PARTENERE


Asocia]ia Persoanelor cu Handicap Neuromotor din Romnia Adresa: Str. Sava Tekelija nr. 2, Arad, jude]ul Arad, cod po[tal 310092. Adresa pentru coresponden]`: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 8, Cluj-Napoca, jude]ul Cluj, cod po[tal 400084. Telefon / Fax: 0257-27.27.07 (Arad), 0264-54.78.79 (Cluj) Telefon mobil: 0744.210.815; Participan]i: Doina Tudoric`, Monica Antoci Asocia]ia Profesional` Neguvernamental` de Asisten]` Social` ASSOC, Baia Mare Adresa: Bd. Unirii nr. 28, Baia Mare, jude]ul Maramure[. Telefon: 0262-20.61.44, 0262-20.62.66, 0262-20.62.65, 0262-20.61.43; Fax: 0262-22.22.26 E-mail: assoc@assoc.ro Participan]i: Oana Buie, Andreea Vakarcs Asocia]ia de Promovare a Justi]iei pentru Minori Jean Valjean, Bucure[ti Adresa: Str. Ziduri Mo[i nr. 3, etaj 1, sector 2, Bucure[ti. Telefon / Fax: 021-242.21.17 E-mail: asociatia.valjean@gmail.com Participan]i: Louis Ulrich, Cristina Fintea Asocia]ia SocialCultural` Baraka, Bucure[ti Adresa: CP 011723. Telefon: 021-310.91.50 E-mail: baraka@baraka.ro ; Adresa electronic`: www.baraka.ro Copii [i tineri participan]i: Vacaru Tatiana, Atanasiu Vlad

43

Asocia]ia Sprijini]i Copiii, Alba Iulia Adresa: Str. Mihai Viteazul nr.4, Alba Iulia, jude]ul Alba ,cod po[tal 510093. Telefon / Fax: 0258-81.38.00 E-mail: ascalba@yahoo.com Adresa electronic`: www.asc.lx.ro Participan]i: C`lin Govoreanu, Ana-Maria Maties Asocia]ia Umanitar` Equilibre, Bucure[ti Adresa: Str. Lt. Av. Ion Garofeanu nr. 17, sector 5, Bucure[ti. Telefon / Fax: 021-411.97.29 E-mail: asocequi@itcnet.ro Participan]i: Eugen Tincu Copii [i tineri participan]i: Adrian Pantazi Asocia]ia Zmbete de Copii Adresa: Str. Blaj nr. 11, Gala]i, jude]ul Gala]i, cod po[tal 800463. Telefon / Fax: 0236-47.32.55 E-mail: zimbete_copii@yahoo.com Participan]i: Niculina Hilohi, Cristina Sandu, Geta Stancescu Copii [i tineri participan]i: Iorga Mihaela Agen]ia de Dezvoltare Comunitar` mpreun`, Bucure[ti Adresa: Str. Mihai Eminescu nr.160, sector 2, Bucure[ti, cod po[tal 020084, Telefon/ Fax: 021-210.05.39, 021-211.34.29. E-mail: office@agentiaimpreuna.ro, impreuna@dnt.ro Adres` electronic`: www.agentiaimpreuna.ro Participan]i: Andrei Constantin, Elena Dobre Centrul Romilor pentru Interven]ie Social` [i Studii Romani Criss, Bucure[ti Adresa: str. Buze[ti nr. 19, sector 1, Bucure[ti. Telefon: 021-231.41.44, 021-310.70.70 Fax: 021-310.70.60 E-mail: office@romanicriss.org Adresa electronic`: www.romanicriss.org Participan]i: Mihaela Lazar, Ionel Manu
44

Crucea Ro[ie Romn`, Bucure[ti Adresa: Str. Biserica Amzei nr. 29, Bucure[ti, cod po[tal 010393 Telefon: 021-317.60.06; Fax: 021-312.84.52 E-mail: tineret@crucearosie.ro Adresa web: www.crucearosie.ro Participan]i: Ana Capot`, Florin Dinc` Copii [i tineri participan]i: Iulian Bobln`, Ionu] Florin Piele Funda]ia Ajutor [i grij` pentru tineri, Bucure[ti Adresa: Str. Stnjeneilor nr.1, bl.54, ap.59, sector 4, Bucure[ti Telefon/Fax: 021-332.11.92 E-mail: crh@pcnet.com Adresa electronic`: http://fundatia-cry.go.ro Participan]i: Ana Theodorescu, Persida Marin Copii [i tineri participan]i: Adrian Barat, Marian-Ionu] Purcel Funda]ia Al`turi de Voi Romnia, Ia[i Adresa: Str. Vovideniei nr. 10, Ia[i, jude]ul Ia[i Telefon: 0232-27.55.68; Fax: 0232-27.55.68 E-mail: office@alaturidevoi.ro Adresa electronic`: www.alaturidevoi.ro Participan]i: Irina Balint, Anca Maria Urzic` Copii [i tineri participan]i: Valentin Tiuga Funda]ia Centrul de Recuperare a Copiilor cu Handicap Motor, Cluj Napoca Adresa: Str. Av. B`descu nr. 32, Cluj-Napoca, jude]ul Cluj, cod po[tal 400196 Telefon/ Fax: 0264-599.888 E-mail: fundatia_crchm@yahoo.com Participan]i: Ioana Boca, Nicoleta Cre], Eva Olvedi Copii [i tineri participan]i: Alexandra Boca Funda]ia Familia [i Ocrotirea Copilului (F.O.C.), Bucure[ti Adresa: Str. Pericle Gheorghiu nr. 15, sector 5, Bucure[ti Telefon: 021-336.63.54; Fax: 021-335.07.59 E-mail: fundatiafoc@yahoo.com Adresa electronic`: www.fundatiafoc.r8.org Participan]i: Lauren]iu Nedelcu
45

Funda]ia Hope and Homes for Children Romnia, Baia Mare Adresa: Bd. Bucure[ti 2A, Baia Mare, Jude]ul Maramure[, cod po[tal 430281 Telefon: 0262-22.74.19, 0362-80.55.44 Fax: 0262-22.74.19 E-mail: office@hhc.ro Adresa electronic`: www.hhc.ro Participan]i: Adrian Oros Copii [i tineri participan]i: Roxandra Brezoi Funda]ia Parada Romnia, Bucure[ti Adresa: Str. Bucur nr. 23, sector 4, Bucure[ti Telefon: 021-330.55.08; E-mail: fundatiaparada@gmail.com Adresa electronic`: www.paradaromania.ro Participan]i: Sorina Fr`ti]`, Adrian Mirea Federa]ia ProChild Romnia Adresa: Calea Mo[ilor nr. 274, bl. 18, sc. 2, et. VII, apt. 7, Bucure[ti. Telefon: 021-212.23.90, 0722.754.607 Fax: 021-212.23.90 E-mail: office@prochild.ro Adresa electronic`: www.prochild.ro Participan]i: Oana Stere Funda]ia Romn` pentru Copii, Comunitate [i Familie, Cluj-Napoca Adresa: Str. Rene Descartes nr. 6, Cluj-Napoca, cod po[tal 400486, CP 1140, OP 1 Telefon / Fax: 0264-59.48.93 E-mail: frccf@frccf.org.ro Adresa electronic`: www.frccf.org.ro Participan]i: Floriana Prahoveanu Copii [i tineri participan]i: Ilinca Coman

46

Funda]ia Speran]` pentru Romnia, Baia Mare Adresa: Str. Monet`riei nr. 5, Baia Mare, jude]ul Maramure[. Tel: 0262-21.55.90 E-mail : casahope@yahoo.com Participan]i: Stelian Moldovean Master Forum, Bucure[ti Adresa: Str. Ion Cmpineanu nr. 9-12, Bucure[ti, cod po[tal 010031 Telefon/ Fax: 021-314.48.27 E-mail: paltin@dnt.ro Adresa electronic`: www.paltin.ro Participan]i: Radu Petrariu, Elena Diaconu Prison Fellowship Romnia, Cluj Napoca Adresa: str. O, Goga nr. 34, Cluj Napoca, jude]ul Cluj Telefon:0264-42.09.67 Fax:0264-42.03.62 E-mail: office@pfr.ro Adresa electronic`: www.pfr.ro Participan]i: Irina Carmen Fiscuci Copii [i tineri participan]i: Alexandru Laco Societatea pentru Copii [i P`rin]i SCOP, Timi[oara Adresa: Str. Milcov nr.4, bl.10, ap.6, Timi[oara, cod po[tal 300553 Telefon / Fax: 0256-43.73.28, 0256-29.31.76 E-mail: infodrug@rdslink.ro, scopro@mail.dnttm.ro Adresa electronic`: www.scop.org.ro Participan]i: Ramona Porumbel Copii [i tineri participan]i: Simona Alexa Organiza]ia Salva]i Copiii Filiala Arge[ Participan]i: Carmen R`dulescu Copii [i tineri participan]i: Cristina Miu

47

Filiala Hunedoara Participan]i: Gabriela Bucsi Copii [i tineri participan]i: Bogdan Ion Filiala Ia[i Participan]i: Andreea Marc Copii [i tineri participan]i: Delia Pascalu Filiala Mure[ Participan]i: Virginia Doina Gherendi Copii [i tineri participan]i: Florin Andrei, Ramona Radu Filiala Re[i]a Copii [i tineri participan]i: Adriana Opri[a, Anda Vuc Filiala Timi[ Copii [i tineri participan]i: Adeline Balint, Marinela Vl`du] Filiala Vaslui Participan]i: Gabriela Soroag`, Mihaela Voicu Copii [i tineri participan]i: Raluca Simiuc Secretariatul General, Bucure[ti Copii [i tineri participan]i: Tudor Petrescu, Cristina Spnu.

48