Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE acDNTra NATToNAT,A nn *nmnrsinnnn rrscalA SERTTFTqAT'DE iwnnetsrRARE ft,t scopuRr DE TVA

065S248
Denumire/Nuine gi prenume: ULIAN c. roN - pERSoANA

ROMANIA

rzrcAluroRrzRrA

CNP:1520108330011
STR. IZVORUL ALB, Nr.51

DOMiCiIiUI fiSCAI: JUD. SUCEAVA, IVIUN. CAIVIPULUNG MOLDOVENESC,

)_

Emitent

---- --Qodul de

inregistrare fischli (C.I.F.):

Dataatribuirii(C.I.F.): 26.03.2009
ooooooodoo0o000o000o0867893005 A
Cod M.F.P.
7

inregistrat in scopuri de TVA din

data:
" rr:

01 .O4.2OO'

Data eliberil
4.1r.20.99

31.03.2009

ll

Se

utilizeazi incepind cu 01.01.2007

MINISTERUL JUSTITIEI $I LIBERTATILOR CETATENE$TI


OFICIUL II.EGISTRULUI COMERTULUI
dC PC

IiNgT TRIBUNALUL SUCEAVA


Cod unic de inregistrare:
25354143

CERTIFICAT DE INREGISTRARE MENTIUNI

Numir

de ordine

in registrul comer{ului:

F33/l 173/2005
Exemplar nr. I

Mentiunea w.24904 din22.04.2009, privind inregistrarea modificdrii referitoare la

ULIAN C. ION - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

cuprinsd in cerere de inregistrarertr.24g04 din22.04.2009 gi inregistrarea datelor din declarafia-tip model2, este inscrisd in registrul comertuluila data de 24.08.2009, in bazarezolutiei directorului nr.4573 din

24.08.2009.

Director,
0

4 t{0l{ 2010

Vartic

Citilin

Anexe: Rezolulie
Certifi cat de inregistrare
cod 1 1-10-136

;ffi .rc&
't{
Sueeava

ROMAMA

on@sv

Jtid
Fise det$T&*fqfb8rd

Sr.rceava

br

SPCLEP

Cinpul.rlng itd.

ia{abiliSwdi*ilrfihdtSt

10.12.08{&O11(b8

I D ROUU LIAH<<ION<<<<<<< sv581737<?RAU5201 086H6801 081 t 53001

15

-l l -h
,.1
,t) 'I

:*:-:.r'

,.::::::i:-j

- .:.1 .-. .. ._...i]..-{,.

: :r*.i: i I1:-1

-::::

i--

i,r.r6

GTJVERNIJL ROMANIIEI INSPECTORATUL DE STAT iN CONSTRUCTII

---: '-i/

a,
i i l

-i _)

-)
1-'
-J

AUTORIZATIE
Nr
00017496 Data'.2010-08- l0

'.

l..
I

il i.t

.,r,ii'1

= .(

,ir'i. tl i':
l'':

Seria ISC DOI


Se autorizeazd

a
al

-l

-.-:.rl

in anul 1952,luna01, ziua0B, C.N.P. 1520108330011 ln localitotea CAmpulung Moldovenesc. judelul Suceava pentru a desfdsura activitatea de:
txdscLtt iri i1

Dl. ULIAN Ion

l
-1

:)
.J

DIRIGINTE DE $ANTIER pentru clorneniul: Construclii civile, industrinle,agricole - calegoria de importanld B;


Drumuri, poduri, tunele, piste de avia{ie, transport pe cablu - de interes judelean; Lacrdri hidrotehnice - categorin de importanld B; Lucrdri tehnico-edilitare - de alimentdri cu apd Si de canalizare

ia-,
ii

'

L,. l, 't;,'

lt, ) '= -) = ',

-lt

rill'l
: ri
!
1

l,

L.

,)
I

ill
L<
-)j
I

rJ'i i'

rl

irr

t, L,,.

tr'

sollilAt*tA

I D ROUU LIAN<<IO'{<<<<<<< sv581737<?RAU5201 086Ft6801 081 t 33001

15