Sunteți pe pagina 1din 1

ANGAJATOR . SEDIU .. TELEFON INREG. LA REG. COM .JUD. . J ..

: R:

ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA Nr. din

Subsemnatul(a) ..reprezentant legal al persoanei juridice (angajator) cu sediul in . , inregistrata la registrul comertului din ..sub nr. CUI . si salariatul(a) domiciliat(a) in . jud. posesor al actului de identitate seria . nr., eliberat de Politia . la data de ..CNP , am incheiat prezentul act aditional la contractul individual de munca nr. .din data de . in urmatoarele conditii asupara carora am convenit: IV Felul muncii Functia/meseria . IX Salariul 1. Salariul de baza lunar este de ..lei incepand cu 2. Alte elemente constitutive: a) sporuri .. lei b) indemnizatii .lei c) alte adaosuri lei 3. Orele prestate in afara programului de lucru sau in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale, se compenseaza cu timp liber corespunzator sau se platesc cu sporuri, conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii. Datele la care se plateste salariul este / sunt: a lunii urmatoare V. Dispozitii finale Prevederile acestui act aditional la contractul individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii. Prezentul act adsitional s-a incheiat in 2 exemplare, acte unul pentru fiecare parte.

ANGAJATOR SC

SALARIAT

Postat pe www.contacafe.ro