Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa[iei, Cercetãrii, Tineretului çi Sportului

Centrul Na[ional de Evaluare çi Examinare


Probã scrisã la ConsiIiere psihopedagogicå Varianta 2

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE
VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVÄ|ÄMÂNTUL PREUNIVERSITAR

13 iuIie 2011

Proba scriså Ia CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICÄ


VARIANTA 2

 Toate subiecteIe sunt obIigatorii. Se acordå 10 puncte din oficiu.
 TimpuI efectiv de Iucru este de 4 ore.


SUBIECTUL I (30 de puncte)

Realiza[i o analizã, de aproximativ 3 pagini, a fenomenului de insucces çcolar prin: definirea
no[iunilor de insucces çcolar, absenteism, abandon çcolar; explicarea, pe bazã de exemple, a trei
cauze principale ale fenomenului; eviden[ierea a douã strategii de prevenire a insuccesului çcolar.

Notå: Se puncteazã çi utilizarea adecvatã a limbajului de specialitate (2 puncte), respectiv
încadrarea analizei în limita de spa[iu precizatã (1 punct).


SUBIECTUL aI II-Iea (30 de puncte)

Prezenta[i caracterul stadial, dinamic çi multifactorial al dezvoltãrii umane. În realizarea prezentãrii,
ve[i avea în vedere urmãtoarele:
- precizarea con[inutului conceptelor de dezvoltare umanä, niveluri, stadii çi cicluri ale
dezvoltärii umane;
- detalierea, pe bazã de exemple, a trei factori ai dezvoltãrii ontogenetice;
- explicarea caracteristicilor psihologice specifice stadiului preadolescen[ei (pubertã[ii).


SUBIECTUL aI III-Iea (30 de puncte)

Proiecta[i o activitate de consiliere psihopedagogicä cu tema: ,Stima de sine". În proiectarea
activitã[ii, ve[i [ine cont de urmãtoarele elemente: 
- stabilirea çi opera[ionalizarea obiectivelor activitã[ii de consiliere psihopedagogicã;
- selectarea strategiei didactice adecvate;
- prezentarea a cinci etape ale consilierii psihopedagogice;
- exemplificarea a douã metode de evaluare a activitã[ii de consiliere psihopedagogicã.

Notå: Pentru calitatea organizãrii ideilor se acordã 3 puncte, iar pentru demonstrarea abilitã[ilor de
analizã çi de argumentare se acordã 3 puncte.