Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA Brasov TESTE GRILA LA CONTABILITATE 1. Conform Legii Contabilitatii, nu sunt obligate la tinerea contabilitatii: a.

Regiile autonome b. Societatile cooperatiste c. Persoanele fizice neinregistrate d. Persoanele fizice independente Conform Legii Contabilitatii, contabilitatea societatilor inregistrate in Romania se tine: a. In lei b. In euro c. In moneda nationala a tarii de origine a societatii d. In orice moneda recunoscuta ca valuta Raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor este specifica: a. Societatilor cu raspundere limitata b. Societatilor pe actiuni c. Societatilor in comandita d. Societatilor in nume colectiv Raspunderea asociatilor in limita capitalului social subscris este specifica: a. Societatilor cu raspundere limitata b. Societatilor pe actiuni c. Societatilor in comandita d. Societatilor in nume colectiv Raspunderea tuturor actionarilor in limita capitalului social subscris este specifica: a. Societatilor cu raspundere limitata b. Societatilor pe actiuni c. Societatilor in comandita d. Societatilor in nume colectiv Prin patrimoniul unei societati comerciale se intelege: a. Drepturile de proprietate si de creanta ale societatii b. Datoriile societatii c. Aportul actionarilor d. Totalitatea drepturilor si obligatiilor societatii Prin patrimoniul unei societati comerciale se intelege: a. Totalitatea activelor societatii b. Totalitatea pasivelor societatii c. Totalitatea drepturilor si obligatiilor d. Totalitatea aportului actionarior Prin bilant contabil se intelege: a. totalitatea activelor societatii b. totalitatea pasivelor societatii c. totalitatea drepturilor si obligatiilor d. reprezentare patrimoniala sub forma de activ si de pasiv In bilantul contabil vertical, interesul investitorilor este reflectat de indicatorul: a. Activ Total b. Pasiv Total c. Valoare neta d. Rezultat Prin acivul unei societati comerciale se intelege: a. drepturile de proprietate si de creanta ale societatii b. Datoriile societatii c. Aportul actionarilor d. Totalitatea drepturilor si obligatiilor societatii Prin pasivul unei societati comerciale se intelege: a. Drepturile de proprietate si de creanta b. Totalitatea obligatiilor c. Aportul actionarilor d. Totalitatea drepturilor si obligatiilor societatii O ilustrare a principiului prudentei il reprezinta a. Trezoreria b. Metoda de amortizare c. Provizioanele d. Contul de profit si pierdere O ilustrare a principiului continuitatii l reprezinta: a. Trezoreria b. Valoarea neta

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

c. Provizioanele d. Contul de profit si pierdere O ilustrare a principiului acumularii in contabilitate este: a. Trezoreria b. Amortizarea c. Provizionul d. Contul de profit si pierdere O ilustrare a principiului permanentei metodelor l reprezinta: a. trezoreria b. amortizarile c. provizioanele d. contul de profit si pierdere O ilustrare a principiului independentei activitatii il reprezinta a. Trezoreria b. Metoda de amortizare c. Provizioanele d. Contul de profit si pierdere Capitalul productiv se calculeaza cu relatia: a. active circulante pasive curente b. active fixe + active circulante c. active totale datorii curente d. active circulante + active financiare Capitalul permanent se calculeaza cu relatia: a. Capital social + datorii pe termen scurt b. Active fixe + active circulante c. Active totale + datorii curente d. Capital propriu +datorii pe termen lung Egalitatea ACTIV= CAPITAL PROPRIU + DATORII este specifica: a. bilantului orizontal b. bilantului vertical c. a si b d. nu este specifica bilantului contabil Egalitatea ACTIV=PASIV este specifica: a. bilantului orizontal b. bilantului vertical c. a si b d. nu este specifica bilantului contabil Pozitia bilantiera Total active minus datorii curente este specifica : a. bilant vertical b. bilant orizontal c. a si b d. nu este specifica bilantului contabil In categoria activelor circulante nu se includ : a. stocurile b. creantele c. disponibilitatile banesti d. datoriile pe termen scurt In categoria activelor circulante se includ : a. stocurile b. creantele c. a si b d. datoriile pe termen scurt In categoria activelor circulante se includ : a. echipamentele si utilajele b. creantele c. autoturismele d. titlurile de participare In categoria creantelor fac parte: a) cheltuielile inregistrate in avans; b) provizioanele pentru riscuri si cheltuieli; c) obligatiile fiscale; d) avansurile acordate furnizorilor; Creantele sunt, din punct de vedere contabil : a. active fixe b. active circulante c. datorii ce trebuiesc platite d. venituri din exploatare

27. Cheltuielile cu brevetele si licentele sunt : a. imobilizari necorporale b. active circulante c. datorii ce trebuiesc restituite d. cheltuieli de exploatare 28. Conturile curente in valuta sunt elemente patrimoniale ale : a. trezoreriei nete b. decontarilor cu tertii c. veniturilor din exploatare d. capitalului social 29. Sunt considerate din punct de veder contabil, imobilizari necorporale: a. Cheltuielile de constituire b. Titlurile de participare c. Productia in curs d. Acreditivele 30. Sunt considerate din punct de veder contabil, imobilizari financiare: a. Cheltuielile de constituire b. Titlurile de participare c. Productia in curs d. Acreditivele 31. Sunt considerate, imobilizari corporale: a. Cheltuielile de constituire b. Terenurile c. Programele informatice d. Brevetele de inventii 32. Obiectele de inventar sunt din punct de vedere contabil : a. active fixe b. active circulante c. datorii ce trebuiesc platite d. cheltuieli de exploatare 33. Indicatorul valoare neta reprezinta: a. profitabilitatea activitatii b. eficacitatea activitatii c. valoarea reala a patrimoniului d. valoarea contabila a patrimoniului 34. Indicatorul valoare neta se calculeaza ca diferenta dintre: a. Active fixe si datorii pe termen lung b. Active circulante si datorii pe termen scurt c. Active totale si datorii totale d. Active totale si datorii fata de terti 35. Care din urmatoarele elemente patrimoniale intra in calculul valorii nete : a. renumele societatii b. vadul comercial c. creantele clienti d. valoarea de piata a actiunilor 36. Care din urmatoarele elemente patrimoniale nu intra in calculul valorii nete : a. Stocurile greu vandabile b. vadul comercial c. creantele clienti incerti d. datoriile pe termen scurt 37. Care din urmatoarele elemente patrimoniale nu intra in calculul valorii nete : a. stocurile b. goodwill-ul c. creantele clienti d. datoriile pe termen scurt 38. Care din urmatorii indicatori definesc valoarea reala a unei societati cotate: a. activul net contabil b. valoarea la bursa a actiunilor c. valoarea activelor societatii d. capitalul propriu al actionarilor 39. Nu fac(face) parte din capitalul propriu: a. rezervele statutare b. rezervele legale c. rezultatul curent d. imprumuturile pe termen lung 40. Urmatoarele elemente de capital nu fac parte din categoria capitalurilor proprii : a. capitalul social

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

b. subventiile pentru investitii c. creditele pe termen scurt d. profitul Fac parte din categoria capitalurilor straine: a. capitalul social b. subventiile pentru investitii c. creditele pe termen lung d. profitul Fac parte din capitalul permanent: a. Rezervele b. Creditele furnizorilor c. Creditul curent al asociatiilor d. Datoriile fata de bugetul de stat Nu fac parte din capitalul permanent: a. Primele de capital b. Subventiile c. Creditele bancare pe termen lung d. Creditele furnizorilor Situatia fluxurilor de trezorerie este un indicator al: a. Bonitatii b. Lichiditatii c. Rentabilitatii d. Profitabilitatii Este un instrument de control al solvabilitatii si lichiditatii: a. Bilantul contabil b. Contul de profit si pierdere c. Fluxul de trezorerie d. Situatia mijloacelor fixe Contul de rezultat este un indicator al : a. Bonitatii b. Profitabilitatii c. Rentabilitatii d. Randamentului investitiei antreprenoriale Contul de rezultat reflecta, la un moment dat: a. lichiditatea societatii b. solvabilitatea societatii c. profitabilitatea societatii d. rentabilitatea societatii Contul de rezultat se intocmeste pe baza relatiei: a. Rezultat = Venituri - Cheltuieli b. Rezultat = Incasari - Plati c. Rezultat = Creante Obligatii d. Rezultat = Active - Datorii Nu sunt considerate venituri din exploatare: a. Veniturile din vanzarea marfurilor b. Venuturile din subventii c. Variatia stocurilor d. Veniturile din dobanzi Nu sunt considerate cheltuieli din exploatare: a. Cheltuielile cu personalul b. Cheltuielile cu amortizarile c. Cheltuielile cu dobanzile la credite d. Cheltuielile cu taxele si impozitele Profitul net se calculeaza dupa deducerea, din profitul brut, a : a. amortizarii b. pierderii din anii anteriori c. datoriilor la bugetul de stat d. impozitului pe profit Contractarea unui credit pe termen lung este o inregistrare bilantiera de tipul : a. A=(Cp-X) + (D + X) b. A+X=(Cp + X) + D c. A-X=(Cp X) + D d. A+X=Cp + (D + X) Plata unei datorii este o inregistrare bilantiera de tipul : a. A-X=Cp + (D X) b. A+X=(Cp + X) + D c. A-X=(Cp X) + D

d. A+X-X=Cp + D 54. Incasarea unei creante este o inregistrare bilantiera de tipul : a. A=(Cp+X) + (D X) b. A+X=(Cp + X) + D c. A-X=(Cp X) + D d. A+X-X=Cp + D 55. Plata facturii de telefon este o inregistrare bilantiera de tipul : a. A=P+X-X b. A+X=P+X c. A-X=P-X d. A+X-X=P 56. Achizitia unui mijloc fix este o inregistrare bilantiera de tipul : a. A=P+X-X b. A+X=P+X c. A-X=P-X d. A+X-X=P 57. Incasarea unei creante este o inregistrare bilantiera de tipul : a. A=(Cp+X) + (D X) b. A+X=(Cp + X) + D c. A-X=(Cp X) + D d. A+X-X=Cp + D 58. Inregistrarea contabila a facturii de energie este de tipul : a. A=(Cp+X) + (D X) b. A - X=(Cp - X) + D c. A=(Cp X) + (D + X) d. A+ X - X=Cp + D 59. Plata unei datorii la bugetul de stat este o inregistrare bilantiera de tipul : a. A-X=Cp + (D X) b. A+X=(Cp + X) + D c. A-X=(Cp X) + D d. A+X-X=Cp + D 60. Plata unui mijloc fix este o inregistrare bilantiera de tipul : a. A=P+X-X b. A+X=P+X c. A-X=P-X d. A+X-X=P 61. Nu reprezinta un criteriu de recunoastere a veniturilor : a. transferul riscurilor la cumparator b. transferul posesiei bunurilor la cumparator c. posibilitatea vanzarii d. posibilitatea evaluarii rezonabile 62. Un activ este recunoscut, din punct de vedere contabil numai daca: a. este de folosinta indelungata b. face posibila obtinerea de beneficii viitoare c. este achizitionat in leasing d. este o cladire sau un echipament de lucru 63. Un activ este recunoscut, din punct de vedere contabil numai daca: a. este de folosinta indelungata b. are un cost si o valoare care pot fi evaluate in mod credibil c. este achizitionat in leasing d. este o cladire sau un echipament de lucru 64. Datoriile sunt recunoscute in contabilitate doar atunci cand: a. Exista posibilitatea iesirii unor resurse din patrimoniu b. Sunt determinate de achizitii de active c. Sunt obligatii de plata fata de furnizori d. Sunt fata de creditori 65. Cheltuielile sunt recunoscute in contabilitate daca: a. Sunt efectuate pentru activitatea curenta b. Sunt determinate de activitatea comerciala c. Sunt determinate de o diminuare a activelor d. Sunt consecinta unor achizitii efectuate 66. Cheltuielile sunt recunoscute in contabilitate daca: a. Sunt determinate de cresterea datoriilor b. Sunt efectuate pentru activitatea curenta c. Sunt determinate de activitatea comerciala d. Sunt consecinta unor achizitii efectuate 67. Rulajul este o notiune specifica:

a. contului b. bilantului contabil c. calculului amortizarii d. fluxului de numerar 68. Diferenta dintre debit si credit se numeste: a. Rezultat b. Rulaj c. Sold d. Activ 69. Soldul este o notiune specifica: a. contului b. bilantului contabil c. calculului amortizarii d. fluxului de numerar 101. Conturile de activ (doua variante corecte): a. se debiteaza cu sporirile elementelor de activ b. se crediteaza cu sporirile elementelor de activ c. au sold debitor d. au sold creditor 102. Conturile de pasiv (doua variante corecte): a. se debiteaza cu sporirile elementelor de pasiv b. se crediteaza cu sporirile elementelor de pasiv c. au sold debitor d. au sold creditor 70. Conturile de rezerve, evidentiate in balantele de verificare lunara, au sold: a. debitor b. creditor c. sunt soldate d. nu au sold 71. Contul contabil Rezultatul exercitiului are functie de : a. activ b. pasiv c. bifunctional 72. Contul contabil Rezultatul reportat are functie de : a. activ b. pasiv c. bifunctional 73. Conturile contabile de capitaluri au functie de: a. activ b. pasiv c. bifunctional 74. Conturile contabile de ajustari privind deprecierea activelor (provizioane) au functie de : a. activ b. pasiv c. bifunctional 75. Prima de emisiune se determina astfel: a) Valoare nominala - valoare contabila b) Valoare de emisiune - valoare contabila c) Valoare de emisiune - valoare nominala d) Valoarea, bunurilor primite ca aport - valoare nominala 76. Contul contabildiferente din reevaluare inregistreaza: a. Diferentele constatate la reevaluarea stocurilor b. Diferentele constatate la reevaluarea imobilizarilor c. Diferentele constatate la reevaluarea activelor financiare d. Diferentele constatate la reevaluarea numerarului in valuta 77. Pierderea curenta se suporta de catre: a. actionari b. salariati c. societate d. stat 78. Nu se pot (poate) utiliza pentru majorarea capitalului social: a. rezervele statutare b. rezervele legale c. rezultatul exercitiului anterior d. subventiile primite 79. Se pot utiliza pentru majorarea capitalului social: a. diferentele din reevaluare

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

b. profiturile din anii anteriori c. facilitatile fiscale d. subventiile primite Creditele bancare pe termen lung se inregistreaza in creditul conturilor de: a. Active imobilizate b. Active circulante c. Capitaluri d. Datorii Imobilizarile sunt din punct de vedere contabil: a. Drepturi patrimoniale de unica folosinta b. Drepturi patrimoniale de folosinta indelungata c. Drepturi de creanta d. Drepturi de proprietate ale asociatilor Imobilizarile necorporale sunt: a. Active fara suport material b. Active circulante c. Active financiare d. Active aflate la terti Cheltuielile de constituire sunt inregistrate in conturi de: a. Imobilizari corporale b. Imobilizari necorporale c. Imobilizari financiare d. Cheltuieli Concesiunile sunt: a. Cheltuieli de dezvoltare b. Drepturi de utilizare a unei inventii c. Dreptul de a folosi un bun al altei persoane d. Dreptul de exploatare a unor bunuri sau servicii Uzufructul este: a. Dreptul de proprietate al unei cladiri construite pe terenul altei persoane b. Dreptul de utilizare a unei inventii c. Dreptul de a folosi un bun al altei persoane d. Dreptul de exploatare a unor bunuri sau servicii Dreptul de superficie este: a. Dreptul de proprietate al unei cladiri construite pe terenul altei persoane b. Dreptul de utilizare a unei inventii c. Dreptul de a folosi un bun al altei persoane d. Dreptul de exploatare a unor bunuri sau servicii Licenta este: a. Dreptul de proprietate al unei cladiri construite pe terenul altei persoane b. Dreptul de utilizare a unei inventii c. Dreptul de a folosi un bun al altei persoane d. Dreptul de exploatare a unor bunuri sau servicii Imobilizarile corporale sunt: a. Active cu structura materiala b. Active circulante c. Active financiare d. Active aflate la terti Imobilizarile corporale sunt: a. Active care nu se pot misca b. Active utilizate pe o perioada mai lunga de timp c. Active financiare d. Active aflate la terti Urmatoarele active nu sunt supuse amortizarii : a. piscine b. terenuri pentru constructie c. terenuri de tenis d. case de vacanta Urmatoarele active nu sunt supuse amortizarii : a. imobilizari necorporale b. imobilizarile financiare c. mijloacele fixe cumparate la mana a 2-a d. amenajarile de terenuri Urmatoarele active nu sunt supuse amortizarii : a. case de marcat b. masini de teren c. mijloace fixe de natura obiecelor de inventar

d. cladiri mai vechi de 20 de ani 93. Valoarea amortizarii lunare liniare, calculata pentru un utilaj in valoare de 120 mil lei, in 5 ani, este: a. 60 mil b. 20 mil c. 6 mil d. 2 mil 94. Valoarea amortizarii lunare , calculata pentru un utilaj in valoare de 120 mil lei, in 5 ani, prin metoda accelerata, este: a. 60 mil b. 20 mil c. 5 mil d. 2 mil 95. Actiunile detinute la alte societati sunt din punct de vedere contabil : a. active fixe b. active circulante c. datorii ce trebuiesc platite d. active financiare 96. La iesirea din patrimoniu, materialele consumabile se evalueaza la: a. valoarea convenita de comun acord b. valoarea de utilitate c. costul de productie d. costul de achizitie 97. Bunurile produse in societate se inregistreaza la intrarea in patrimoniu : a. la costul de achizitie b. la costul de productie c. la pretul de vanzare d. la pret de vanzare + TVA 98. La intrarea in patrimoniu, bunurile primite cu titlu gratuit se evalueaza la: a. valoarea convenita de comun acord b. valoarea de utilitate c. costul de productie d. costul de achizitie 99. Metoda FIFO se aplica la : a. intrarea in patrimoniu b. iesirea din patrimoniu c. inventarierea patrimoniului d. lichidarea patrimoniului 100.Conturile de stocuri, evidentiate in balantele de verificare lunara, au sold: a. Debitor sau zero b. Creditor sau zero c. Fie debitor fie creditor d. Sunt soldate obligatoriu 99. Dreptul de creanta reprezinta : a. dreptul creditorilor de a primi si pretinde de la debitori sume de bani pentru bunuri sau servicii prestate b. dreptul de a incasa contravaloarea bunuri vandute sau serviciilor prestate c. suma de bani care se incaseaza de la terti pentru bunurile care se vor livra ulterior d. dreptul debitorilor de a primi de la creditori o suma de bani, bunuri economice sau servicii 101.Din punct de vedere contabil, pozitia clientilor fata de societatea comerciala este, in mod normal, de: a. debitor b. creditor c. coordonator d. colaborator 102.Conturile de furnizori, evidentiate in balantele de verificare lunara, au sold: a. debitor sau zero b. creditor sau zero c. debitor sau creditor d. nu au sold 103.Datoria reprezinta : a. obligatia asumata de catre o persoana numita debitor fata de o alta persoana numita creditor b. suma de bani achitata tertilor pentru bunurile si serviciile care se vor achizitiona ulterior c. sursa straina de finantare a activitatii economice pusa la dispozitia unitatii de catre terti d. suma de bani sau alte bunuri care trebuie platite sau restituite unui tert 104.Relatiile cu furnizorii fac parte din categoria : a. creantelor comerciale b. creantelor bugetare c. obligatiilor comerciale d. obligatiilor fiscale 105.Pozitia salariatului fata de societatea comerciala este, in mod normal, de:

a. debitor b. creditor c. colaborator d. furnizor 106.Imprumuturile pe termen scurt sunt elemente patrimoniale ale : a. trezoreriei nete b. decontarilor cu tertii c. activelor financiare d. capitalului social 107.Biletul la ordin, primit de la un client, se inregistreaza in cont al : a. trezoreriei b. creantelor c. veniturilor d. datoriilor 108.Datoriile la fondul de somaj fac parte din categoria : a. creantelor comerciale b. creantelor bugetare c. obligatiilor comerciale d. obligatiilor fiscale 109.Pozitia actionarilor fata de societatea comerciala este, in mod normal, de: a. debitor b. creditor c. colaborator d. furnizor 110.Restituire TVA face parte din categoria : a. creantelor comerciale b. creantelor bugetare c. obligatiilor comerciale d. obligatiilor fiscale 111.TVA de plata inregistratin contul 4423, este o obligatie fiscala suportata de : a. salariati b. societate c. a si b d. stat 112.TVA este o obligatie fiscala suportata de : a. salariati b. producatori c. consumatorii finali d. stat 113.Contul contabil Decontari cu asociatii privind capitalul social este un cont de : a. activ b. pasiv c. bifunctional d. nu este un cont contabil 114. Contul contabil Variatia stocurilor-711 este un cont de : a. activ b. pasiv c. bifunctional 115.Diferentele in plus constatate la inventarierea activelor se inregistreaza (doua variante corecte): a. in debitul conturilor de activ b. in creditul conturilor de venituri c. in creditul conturilor de cheltuieli d. in debitul conturilor de cheltuieli 116.Profitul net se calculeaza dupa deducerea, din profitul brut, a : a. amortizarii b. pierderii din anii anteriori c. datoriilor la bugetul de stat d. impozitului pe profit 117.Conturile de cheltuieli, evidentiate in balantele de verificare lunara, au sold: a. debitor b. creditor c. fie debitor fie creditor d. nu au sold 118.Conturile de venituri, evidentiate in balantele de verificare lunara, au sold: a. debitor b. creditor c. fie debitor fie creditor

d. nu au sold 119.Compensarile intre plusurile si minusurile la inventariere nu sunt permise daca : a. exista riscul confuziei produselor b. sunt constatate in aceiasi perioada c. nu sunt imputabile gestionarilor d. minusurile sunt mai mari ca plusurile 120.Inventarierea imobilizarilor financiare se efectueaza pe baza (doua variante corecte): a. valorii nominale b. valorii de achizitie c. valorii de emisiune d. valoarea de piata 121. Recunoasteti caracterul de activ sau pasiv al urmatoarelor elemente patrimoniale: ELEMENT PATRIMONIAL Valoarea cladirilor societatii Amortizarea cladirii Valoarea stocurilor de materii prime Capitalul social Valoarea marfurilor facturate Valoarea facturilor neachitate la furnizori Salarile personalului Sumele aflate in cont sau casa Creditele contractate Profitul societatii ACTIV x x x x x x x x x PASIV x

122. O societate comerciala inregistreaza urmatoarele modificari patrimoniale inainte de inchidere: - vinde produse finite de 1000 $ - cumpara materii prime de 200 $ - achita la furnizori 300 $ - inregistreaza salarii de 100$ - inregistreaza amortizari 50$ Activul societatii creste cu : a. 900$ b. 850$ c. 700$ d. 500$ CADRU DIDACTIC Dr. ing. ec. BOIAN NICOLAE

S-ar putea să vă placă și