Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI

PRAHOVA
Nr. 1331/07.05.2013
CALENDARUL
CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILORI CATEDRELOR DECLARATE
VACANTEI REZERVATE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DIN JUDETUL
PRAHOVA IN PERIOADA 07 MAl 2013- 14 AUGUST 2013
Potrivit Ordinului M,Ed,C,T,S.. nr,6239! 2012 -Metodologia cadru privind mobilitatea
personalului didactic din Tnvatamantul preuniversitar Tn anul 2013-2014, cu modificarile completarile
utlerioare prezentam etapete calendarul de mobllitate Tn perioada 07 mai 2013- 14 august 2013 :
I ETAPADE PERIOADASAU ACTIUNEA (EVENIMENTUL)
r-__ __ ______D_A_T_A______ ______________________________
1.1NREGISTRAREA
CERERILOR
(DOSARELOR) DE
INSCRIERE A
CANDIDATILOR


07.05,2013
09,05-10,05,2013
13-17.05.2013
- lislei finale cu posturile didaclice! catedrele
vacantel rezervate pentru concurs;
- Tnregislrarea cererilor de inscriere ( dosarelor) ale
candidatilor, conform programului ;
20-28,05.2013
- verificarea avizarea dosarelor de caire comisia de
organizare aconcursului de caire consilierul
juridic al inspectoratului;
23-24,05.2013 - valida rea Tnscrierilor de caire candidatii
NEPREZEII.JTAREA LA VALIDARE DETERMINA
ANULAREA INSCRIERIL
Absolventii promotiei 2013 realizeaza validarea Tn 24-25 iulie
2013.
27.05,2013 - lislei candidatilor ( validati):
i
2. ORGANIZAREA

INSPECTIILOR
SPECIALE LA CLASA!
PROBELOR
PRACTICE 1ORALE
28- 29,05.2013 - alcatuirea graficului de a inspectiilor speciale I
probelor practice de catre comisia de organizare.
Penlru fiecare candidat se va preciza data, unitatea
clasa, tema lectiei. Graficul va fi publicat pe site-ul I.S,J.
Prahova www.isLph.edu.ro la avizierul Inspectoratului
$colar Judetean Prahova ;
31.05,2013
14.06.2013
- inspectillor speciale / probelor practice/ orale;
I I
3. DES RAREA
PROBEI SCRISE $1 30.07.2013 - probei scrise ( va avea loc la Colegiul National
"I.L.Caragiale" ; in functie de numarul de candidati AFI$AREA
REZULTATELOR vor stabilite alte locaiii);
- rezultatelor; 05.08.2013
- inregistrarea contesta11i1or;
06.08.2013, pana la
ora 12.00
05.08.2013
08.08.2013 rezultatelor finale;
4. REPARTIZAREA
CANDIDATILOR 09.08.2013 - repartizarea la nivel de centru de concurs, Tn sedinta
publica, la sediul I.S.J. Prahova, a candidati10r care au
obtinut eel putin media 7,00 la concursul din 2013, Tn ordinea
descrescatoare a medii lor pe posturilel catedrele vacante
publicate pe perioada nedeterminata;
- repartizarea , in sedinta publica, la sediul I.S.J. Prahova, a
candida1ilor care au obtinut eel putin media 7,00 la concursul
din 2013 care au sustinut inspeclia speciala/ proba practica
in alte centre de concurs; repartizarea se face pe posturil
catedre publicate pe perioada nedeterminata, ramase
neocupate dupa din 09.08.2013.
12.08.2013
- reactuallzarea listel posturilor/ catedrelor ramase vacante
transformarea posturllorl catedrelor pentru pe
perioada nedeterminrlta in pm;turil catedre vacante pentrLI
perioada determinata;
- emiterea inmanarea declziilor de repartizare ( dupa ora
16.00), efectuale Tn 9 12 august 2013.
13.08.2013
- repartizarea, in publica, la sediul I.S.J. Prahova, a
candidatilor care au oblinut eel putin media de repartiz81f:::
5,00 la eoneursul din sesiunea 2013, 7n ordinea
descrescatoare a mediilor, pe posturile dldacticel catedrele
I
14.08.2013
. vacantel rezervate publicate in vederea angajarii pe perioada
determinata;
="""'-IANCU
PRE$EDINTELE COMISIEI DE MOBILITATE,
PROF. NICOLAE OPREA ANGELESCU
RI SC.MANAGEMENTUL RESURSEL
PROF. ELiSABETA B
*r
.