DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Programă pentru examenul de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradelor didactice

CompetenŃe generale: 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev, pe formarea complexă a personalităŃii acestuia. 3. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Valori şi atitudini: • Manifestarea preocupării pentru perfecŃionarea continuă în domeniul didacticii disciplinei. • Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăŃare-evaluare. • Adaptarea întregii activităŃi didactice la nevoile şi interesele elevilor. DEFINITIVAT CompetenŃe generale 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. CompetenŃe specifice 1.1. Identificarea structurii programelor şcolare pentru disciplina limba şi literatura română şi a rolului fiecărei componente pentru orientarea activităŃii profesorului. • ConŃinuturi Structura programelor: notă de prezentare, obiective-cadru (gimnaziu)/competenŃe generale (liceu), obiective de referinŃă şi sugestii pentru activităŃile de învăŃare (gimnaziu)/ competenŃe specifice şi conŃinuturi asociate (liceu); recomandări privind conŃinuturile fiecărui domeniu specific disciplinei (comunicare, limbă, literatură), sugestii metodologice (liceu); standarde curriculare. Elemente obligatorii şi elemente facultative ale programei. Rolul fiecărei componente a programei pentru orientarea activităŃii profesorului. Modelul comunicativ-funcŃional bazat pe dezvoltarea celor patru deprinderi integratoare (ascultarea, exprimarea orală, lectura, exprimarea scrisă). Abordarea integrată a domeniilor disciplinei în cadrul unei unităŃi de învăŃare. Metode specifice ale învăŃării active, ale învăŃării individuale şi prin cooperare. Metode pentru formarea gândirii critice a elevilor în domeniul literaturii, al limbii şi al 1

• • 1.2. Explicarea modelului comunicativ-funcŃional al programelor de limba şi literatura română. •

• 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice 2.1. Identificarea unor • modalităŃi diverse de construire a activităŃilor • didactice în concordanŃă cu

pornind de la obiective de evaluare • date. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice disciplinei limba şi literatura română. CompetenŃe vizate prin diferiŃi itemi. M. evaluarea competenŃei de comunicare orală. Aria curriculară Limbă şi comunicare). liric şi dramatic.edu.E...E. 3. redactarea de compuneri şcolare (compunere liberă. C. Programe.ro. 2002. 3.2. Limite şi avantaje ale diverselor tipuri de itemi. evaluarea competenŃei de lectură. utilizarea elementelor de limbă în receptarea şi producerea mesajelor orale şi scrise. ActivităŃi de lectură corespunzătoare etapelor lecturii . M. rezumat. proiect. caracterizare de personaj. eseu liber etc.N. adecvate specificului generic al textelor – epic. referat. EducaŃiei şi Tineretului. itemi semiobiectivi şi itemi subiectivi. 2002. www. probe scrise. redactarea de texte funcŃionale.disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităŃii acestuia. observare sistematică a comportamentului elevilor. Editura Aramis Print.2. ActivităŃi de învăŃare a categoriilor lexicale şi gramaticale.C.. (site-ul Ministerului Cercetării. portofoliu. lectură şi postlectură – . Identificarea • modalităŃilor de aplicare a unor instrumente şi metode de evaluare adecvate disciplinei. Metode specifice stimulării şi dezvoltării creativităŃii elevilor în orele de limbă. Bucureşti. ÎnvăŃământ primar şi gimnazial. 2.E. • Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română.N.). ActivităŃi de comunicare scrisă: redactarea unor texte narative.. autoevaluare). Liceu. • Ghid metodologic. probe practice. investigaŃie. dialogate. argumentative. Construirea unor activităŃi de învăŃare specifice domeniilor disciplinei.1. Bibliografie • Curriculum NaŃional. secŃiunea Preuniversitar. Aria curriculară Limbă şi comunicare. Bucureşti. C. Editura Aramis Print.prelectură. Construirea unor • probe de evaluare.C. 2 . • comunicării. descriptive.C. obiectivele / competenŃele. ActivităŃi de înŃelegere şi aplicare a noŃiunilor de teorie literară. Tipologia itemilor: itemi obiectivi. eseu structurat. • • • • • • 3. evaluarea competenŃei de redactare. valorile şi atitudinile prevăzute în programe. Principii şi modalităŃi de construire a instrumentelor de evaluare la limba şi literatura română: evaluarea competenŃei lingvistice. ActivităŃi de comunicare orală – ascultare activă şi producere de discurs monologal şi dialogal. de comunicare şi de literatură. Metode tradiŃionale şi metode alternative de evaluare (probe orale. informative.

Cluj-Napoca. dificultăŃi. 2002. metodologia sugerată (metode de predare-învăŃare. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. învăŃare pe tot parcursul vieŃii. avantaje. Structuri didactice deschise. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. ContinuităŃi şi discontinuităŃi în ceea ce priveşte: conŃinuturile.3. Analiza programelor prin raportare la documentele de politici lingvistice la nivel european. Pamfil. I (2005) şi II (2006). 2003.• • • • • • Goia. Proiecte europene ce vizează studiul 3 • • • • • • • • • . Progresia rezultatelor aşteptate de la un ciclu şcolar la altul. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Puncte tari şi puncte slabe ale programelor de limba şi literatura română. CompetenŃe specifice 1. metode şi instrumente de evaluare). Abordarea integratoare – justificări. Editura Aramis. Secrieru. Cluj-Napoca. comunicare). comunicare.1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. comunicare. Mihail (coord. 1. cetăŃenie democratică. Mihaela – Didactica limbii române. 2006. grade didactice. Florentina. Editura Paralela 45. de la un an şcolar la altul. obiectivele / competenŃele vizate. Compararea programelor de limba şi literatura română cu programe din aria curriculară sau din alte arii în vederea identificării punctelor comune şi a discontinuităŃilor.). Analiza unor modalităŃi de integrare a domeniilor specifice disciplinei (limbă. Editura Dacia. 2001. Bucureşti. reflectată în programele şcolare la nivel de competenŃe. ConŃinuturi Harta conŃinuturilor celor trei domenii limbă. diversitate lingvistică. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Analiza abordării pe verticală a disciplinei. literatură) în cadrul procesului de învăŃare-predare-evaluare. 1. Pentru studenŃii FacultăŃilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. Sâmihăian. comunicare interculturală. definitivat. Iaşi. Editura Sedcom Libris.4. literatură – în programele de gimnaziu şi de liceu pentru limba şi literatura română. 2006. Limba şi literatura română. Pamfil. Principii promovate de Consiliul Europei: plurilingvism. Stan. valori şi atitudini şi conŃinuturi. 1. RelaŃia dintre programele de limba română şi programe din aceeaşi arie curriculară sau din arii diferite. GRADUL DIDACTIC II CompetenŃe generale 1.2. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. coeziune socială. ediŃia a III-a. ModalităŃi de integrare a conŃinuturilor din domeniile specifice disciplinei (limbă. literatură.) – Ghid de evaluare. Alina – Studii de didactica literaturii. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu.

2. Aplicarea acestora în domeniile disciplinei limba şi literatura română (limbă. învăŃării prin cooperare. corectarea. Analiza aplicării unor metode specifice învăŃării active în domeniul disciplinei limba şi literatura română. Rolul metodelor active în procesul de predare-învăŃare-evaluare. modelul dezvoltării personale. Procese ale lecturii: conturarea orizontului de aşteptare. de extindere. Analiza • avantajelor şi limitelor de aplicare a unor • instrumente şi metode de evaluare tradiŃionale şi alternative. comunicare. ModalităŃi de realizare a unor activităŃi complexe de comunicare orală şi scrisă: dezbaterea şi studiul de caz. Modele specifice disciplinei: modelul cultural. 3. verificarea şi corectarea. Analiza unor probe de evaluare prin corelare cu finalităŃile • limbilor şi al literaturii. Avantajele şi limitele metodelor tradiŃionale şi alternative de evaluare.1. comprehensiune. teste de evaluare sumativă etc.). Exemplificări. • • 3. Adecvarea metodelor de evaluare la finalităŃi şi conŃinuturi. ca disciplină nouă. OpŃionale de aprofundare. literatură). limite şi avantaje ale metodelor active. modelul lingvistic. Avantajele şi limitele unor instrumente de evaluare (chestionare.2. şi opŃional integrat. metodelor şi instrumentelor de evaluare tradiŃionale şi complementare. editarea. Exemplificări. Proiectarea şi analiza unor activităŃi de învăŃare complexe.1. limite şi avantaje ale activităŃilor de creativitate propuse în clasă sau ca teme de rezolvat acasă. Folosirea diversificată a formelor. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităŃii acestuia. planul de idei al lucrării. analiză şi interpretare. comunicare. editarea formei finale. ciornele succesive. limite şi avantaje ale acestora. scrierea liberă. Structura probelor de evaluare propuse pentru testarea naŃională şi pentru bacalaureat. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice disciplinei limba şi literatura română. literatură).2. grile de evaluare a comunicării orale sau scrise. 4 . Etape ale redactării textului non-literar: documentarea. extinderi. producerea de text literar: alegerea temei. redactarea primei forme. care pot conduce la formarea competenŃelor specifice disciplinei • • • • 3. Exemplificări. Rolul metodelor ce stimulează creativitatea în toate domeniile disciplinei (limbă. Strategii şi metode specifice gândirii critice.2. învăŃării prin experienŃă. • • • • 2.

Editura Paralela 45. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. ÎnvăŃământ primar şi gimnazial.) 5 • • • • • • • • • • • • • . Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. Curriculum NaŃional. revistă a SocietăŃii de ŞtiinŃe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). Limbă şi literatură. Lectura. Perspective didactice. Editura UniversităŃii din Bucureşti. 2005. secŃiunea Preuniversitar. Parfene. Timişoara. Goia. Editura Excelsior Art. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Bibliografie • • Borchin. Cluj-Napoca (www. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. Pamfil. ediŃia a V-a. Ghid teoreticoaplicativ. 1999. 2005 (primele trei capitole. Teorie şi aplicaŃii. Bucureşti.ro. pp.N. Paradigme didactice. Pamfil. Cluj-Napoca. Aria curriculară Limbă şi comunicare. 9-102).unei programe şcolare a disciplinei. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare.) Pamfil.anpro. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. RelaŃia curriculum – evaluare (inclusiv evaluarea prin examene) din perspectiva finalităŃilor.) – Comunicare şi argumentare.. 2005.C.N.E. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Tămâian. revistă de didactica limbii şi literaturii române a AsociaŃiei NaŃionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Structuri didactice deschise. Editura Polirom. competenŃa literară sau culturală. Lucrările simpozionului naŃional de didactică a limbii şi literaturii.E. Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă. 2007. Aria curriculară Limbă şi comunicare) Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. a obiectivelor / competenŃelor programelor şcolare de limba şi literatura română. Perspective. Repere actuale. Cluj-Napoca. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Iaşi. 2003. Editura Dacia. Bucureşti. 3-4 decembrie 2004. EducaŃiei şi Tineretului. Bucureşti.ro). 2005. Editura Aramis Print. competenŃa de comunicare. (site-ul Ministerului Cercetării. Cluj-Napoca. 2007. Alina – Studii de didactica literaturii.E. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. Norel. 2002. M. Limba şi literatura română.. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.home. C. ClujNapoca. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 2002. Sarivan. 2002. Programe. • • Rolul itemilor din structura probelor în evaluarea competenŃelor specifice disciplinei: competenŃa lingvistică. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. Alina. Ghid metodologic.. Casa CărŃii de ŞtiinŃă.C.C.edu. Mirela (coord. 2006. Editura Aramis Print. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. Petrescu“. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. Ligia. www. Liceu. M.. C.

Evaluarea documentelor curriculare şi a 3.4. Departamentul de Politici lingvistice. organizarea şi evaluarea 2. Mihaela – Didactica limbii române. Pentru studenŃii FacultăŃilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. reflectată în programele şcolare şi în 6 . GRADUL DIDACTIC I Pentru colocviul susŃinut pentru obŃinerea gradului I. Şerbănescu. prin valorificarea elev. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 2007. 2001. Mihail (coord. 2. Bucureşti. Stan. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. 2. Selectarea adecvată a conŃinuturilor disciplinei în vederea formării competenŃelor. Iaşi.1. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. 2.• • • • • • Sâmihăian. Iaşi. 1. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române.2. unor strategii metodice specifice. Construirea unor demersuri didactice care să conducă la înŃelegerea de către elevi a conŃinuturilor disciplinei şi la posibilitatea de a transfera achiziŃiile în contexte noi. Editura Sedcom Libris.Evaluarea viziunii asupra disciplinei propriei filozofii privind învăŃarea. www. I (2005) şi II (2006). Editura Aramis. 2.3. noutăŃilor apărute în fiecare dintre ele motivaŃionale. disciplinei pentru dezvoltarea la elevi a unor dovedind o bună cunoaştere a domeniilor capacităŃi şi competenŃe intelectuale şi acesteia (literatură.) – Ghid de evaluare. Proiectarea.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. Site-ul Consiliului Europei. Florentina. Adecvarea demersurilor didactice la particularităŃile colectivului de elevi.1. Andra – Cum se scrie un text?. ediŃia a III-a. Secrieru.1. se vor avea în vedere următoarele competenŃe: COMPETENłE GENERALE COMPETENłE SPECIFICE 1. limbă şi comunicare) şi a operatorii. a valorilor şi atitudinilor prevăzute în programe. pe formarea complexă a personalităŃii conŃinuturilor ştiinŃifice şi prin folosirea acestuia. volitive. Valorificarea conŃinuturilor specifice 1. 1. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităŃilor din Ńară).) Sâmihăian. pe baza unei bune cunoaşteri a acestora.coe. ediŃia a II-a. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaŃională. 3. Editura Polirom. 2006. grade didactice. a unor atitudini afective. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.3. definitivat. Construirea unor demersuri didactice activităŃii didactice ca abordare centrată pe interactive şi formative. 2001. Proiectarea secvenŃele didactice ale evaluării în contexte educaŃionale diverse.1. Abordarea conŃinuturilor disciplinei. Limba şi literatura română.

Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu.manuale.) • Pamfil. M. Lucrările simpozionului naŃional de didactică a limbii şi literaturii.E.C. EducaŃiei şi Tineretului. ClujNapoca.ro. 7 . secŃiunea Preuniversitar. • Limbă şi literatură. Editura Dacia. 2007. 9-102). 1999. Bucureşti. 2005 (primele trei capitole. 3-4 decembrie 2004. pp. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. 3. ÎnvăŃământ primar şi gimnazial. Alina – Studii de didactica literaturii. Tămâian. Evaluarea modului în care instrumentele şi metodele tradiŃionale şi cele complementare pot fi folosite în cadrul disciplinei. C. Programe. Repere actuale. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. 3. Editura Aramis Print. Mirela (coord. • Norel. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. 2002.E. Editura Paralela 45..) – Comunicare şi argumentare. • Limba şi literatura română. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Bucureşti. (site-ul Ministerului Cercetării.edu. Paradigme didactice. Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Cluj-Napoca. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. • Pamfil.. 2002. Alina. • Adaptarea întregii activităŃi didactice la nevoile şi interesele elevilor. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. Perspective didactice. 2007. Timişoara. Valori şi atitudini: • Manifestarea preocupării pentru perfecŃionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii acesteia. 2006. www.. Evaluarea sistemului actual de evaluare prin corelare cu finalităŃile programelor şcolare ale disciplinei. • Curriculum NaŃional. Teorie şi aplicaŃii. 2005. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. • Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăŃare-evaluare. • Ghid metodologic.N. 3. Bibliografie • Borchin. • Goia.C. M. • Lectura. Editura Excelsior Art.3. C. 2005.C. 2003. Liceu. Aria curriculară Limbă şi comunicare) • Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Structuri didactice deschise.4. Editura UniversităŃii din Bucureşti.E. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Bucureşti. Ghid teoreticoaplicativ.N. Iaşi. Editura Aramis Print. Evaluarea propriei filozofii privind predarea-învăŃarea în domeniul disciplinei limba şi literatura română. Aria curriculară Limbă şi comunicare. • Pamfil. Cluj-Napoca. Editura Polirom.2. ediŃia a V-a. Cluj-Napoca. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. 2002. revistă a SocietăŃii de ŞtiinŃe Filologice (în special rubrica Didactica modernă).. • Parfene. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală.

la nivelul fiecărei universităŃi. Şerbănescu. ediŃia a III-a. Iaşi. Andra – Cum se scrie un text?. Editura Aramis. definitivat.coe. I (2005) şi II (2006). Editura Polirom. Site-ul Consiliului Europei. Iaşi.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Mihail (coord. Pentru studenŃii FacultăŃilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. Cluj-Napoca (www. 8 . Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. grade didactice. Departamentul de Politici Lingvistice.• • • • • • • • Perspective. ediŃia a II-a.home. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. Ligia.anpro.) – Ghid de evaluare.) Sâmihăian. Petrescu“. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Sarivan. 2007. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităŃilor din Ńară. NOTĂ: Bibliografia recomandată pentru definitivat şi grade poate fi completată. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Limba şi literatura română. 2001. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. 2001. Florentina. Stan. revistă de didactica limbii şi literaturii române a AsociaŃiei NaŃionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. cu lucrări apărute în plan local. Mihaela – Didactica limbii române.). www. Secrieru. accesibile candidaŃilor. Editura Sedcom Libris.ro).) Sâmihăian. 2005. 2006.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful