DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Programă pentru examenul de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradelor didactice

CompetenŃe generale: 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev, pe formarea complexă a personalităŃii acestuia. 3. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Valori şi atitudini: • Manifestarea preocupării pentru perfecŃionarea continuă în domeniul didacticii disciplinei. • Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăŃare-evaluare. • Adaptarea întregii activităŃi didactice la nevoile şi interesele elevilor. DEFINITIVAT CompetenŃe generale 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. CompetenŃe specifice 1.1. Identificarea structurii programelor şcolare pentru disciplina limba şi literatura română şi a rolului fiecărei componente pentru orientarea activităŃii profesorului. • ConŃinuturi Structura programelor: notă de prezentare, obiective-cadru (gimnaziu)/competenŃe generale (liceu), obiective de referinŃă şi sugestii pentru activităŃile de învăŃare (gimnaziu)/ competenŃe specifice şi conŃinuturi asociate (liceu); recomandări privind conŃinuturile fiecărui domeniu specific disciplinei (comunicare, limbă, literatură), sugestii metodologice (liceu); standarde curriculare. Elemente obligatorii şi elemente facultative ale programei. Rolul fiecărei componente a programei pentru orientarea activităŃii profesorului. Modelul comunicativ-funcŃional bazat pe dezvoltarea celor patru deprinderi integratoare (ascultarea, exprimarea orală, lectura, exprimarea scrisă). Abordarea integrată a domeniilor disciplinei în cadrul unei unităŃi de învăŃare. Metode specifice ale învăŃării active, ale învăŃării individuale şi prin cooperare. Metode pentru formarea gândirii critice a elevilor în domeniul literaturii, al limbii şi al 1

• • 1.2. Explicarea modelului comunicativ-funcŃional al programelor de limba şi literatura română. •

• 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice 2.1. Identificarea unor • modalităŃi diverse de construire a activităŃilor • didactice în concordanŃă cu

2. evaluarea competenŃei de comunicare orală. eseu liber etc. autoevaluare). itemi semiobiectivi şi itemi subiectivi. Bucureşti. descriptive.C. de comunicare şi de literatură. Construirea unor • probe de evaluare. informative.C. evaluarea competenŃei de lectură. C. Construirea unor activităŃi de învăŃare specifice domeniilor disciplinei. investigaŃie.2..1. caracterizare de personaj. M. Programe.). Bucureşti. Aria curriculară Limbă şi comunicare. portofoliu.ro. rezumat. 2 . referat. probe scrise. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice disciplinei limba şi literatura română. eseu structurat. Tipologia itemilor: itemi obiectivi. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Identificarea • modalităŃilor de aplicare a unor instrumente şi metode de evaluare adecvate disciplinei. probe practice. CompetenŃe vizate prin diferiŃi itemi. redactarea de texte funcŃionale.N. Bibliografie • Curriculum NaŃional.edu. • Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română.. secŃiunea Preuniversitar.. redactarea de compuneri şcolare (compunere liberă. Editura Aramis Print. M. adecvate specificului generic al textelor – epic. pornind de la obiective de evaluare • date. observare sistematică a comportamentului elevilor. (site-ul Ministerului Cercetării. • • • • • • 3. valorile şi atitudinile prevăzute în programe. proiect. C.disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităŃii acestuia. obiectivele / competenŃele. dialogate.E. • Ghid metodologic.prelectură. 2002. Limite şi avantaje ale diverselor tipuri de itemi. Liceu. ActivităŃi de comunicare orală – ascultare activă şi producere de discurs monologal şi dialogal. argumentative. Principii şi modalităŃi de construire a instrumentelor de evaluare la limba şi literatura română: evaluarea competenŃei lingvistice.N. ÎnvăŃământ primar şi gimnazial. ActivităŃi de lectură corespunzătoare etapelor lecturii .. 2002. www. • comunicării.C.E. 3. Aria curriculară Limbă şi comunicare). liric şi dramatic. ActivităŃi de învăŃare a categoriilor lexicale şi gramaticale. evaluarea competenŃei de redactare. ActivităŃi de înŃelegere şi aplicare a noŃiunilor de teorie literară. ActivităŃi de comunicare scrisă: redactarea unor texte narative. Metode specifice stimulării şi dezvoltării creativităŃii elevilor în orele de limbă. Metode tradiŃionale şi metode alternative de evaluare (probe orale. utilizarea elementelor de limbă în receptarea şi producerea mesajelor orale şi scrise. 2. Editura Aramis Print.E. 3. lectură şi postlectură – . EducaŃiei şi Tineretului.

dificultăŃi.1. grade didactice. Pamfil. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Bucureşti. ModalităŃi de integrare a conŃinuturilor din domeniile specifice disciplinei (limbă. Editura Aramis. ConŃinuturi Harta conŃinuturilor celor trei domenii limbă. 2006. reflectată în programele şcolare la nivel de competenŃe. Structuri didactice deschise. literatură – în programele de gimnaziu şi de liceu pentru limba şi literatura română. I (2005) şi II (2006). Casa CărŃii de ŞtiinŃă. metode şi instrumente de evaluare). Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. RelaŃia dintre programele de limba română şi programe din aceeaşi arie curriculară sau din arii diferite. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. 1. Mihail (coord. ContinuităŃi şi discontinuităŃi în ceea ce priveşte: conŃinuturile. Secrieru. învăŃare pe tot parcursul vieŃii.) – Ghid de evaluare. Pamfil. obiectivele / competenŃele vizate. comunicare). Analiza abordării pe verticală a disciplinei. avantaje. Analiza programelor prin raportare la documentele de politici lingvistice la nivel european. Limba şi literatura română. Editura Sedcom Libris. Cluj-Napoca. ediŃia a III-a. Proiecte europene ce vizează studiul 3 • • • • • • • • • . Pentru studenŃii FacultăŃilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. Abordarea integratoare – justificări. de la un an şcolar la altul.4.• • • • • • Goia. Puncte tari şi puncte slabe ale programelor de limba şi literatura română.2. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. CompetenŃe specifice 1. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Principii promovate de Consiliul Europei: plurilingvism. comunicare. Editura Dacia. Alina – Studii de didactica literaturii. diversitate lingvistică. coeziune socială. GRADUL DIDACTIC II CompetenŃe generale 1. Sâmihăian. 2003. cetăŃenie democratică. 2001. 1. Mihaela – Didactica limbii române. Progresia rezultatelor aşteptate de la un ciclu şcolar la altul. 1. comunicare interculturală. valori şi atitudini şi conŃinuturi. 2002. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. Analiza unor modalităŃi de integrare a domeniilor specifice disciplinei (limbă. metodologia sugerată (metode de predare-învăŃare. literatură) în cadrul procesului de învăŃare-predare-evaluare. Florentina. Compararea programelor de limba şi literatura română cu programe din aria curriculară sau din alte arii în vederea identificării punctelor comune şi a discontinuităŃilor.). Iaşi. comunicare. definitivat. Editura Paralela 45. Stan. 2006. Cluj-Napoca.3. literatură.

Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităŃii acestuia. ciornele succesive. Exemplificări. ModalităŃi de realizare a unor activităŃi complexe de comunicare orală şi scrisă: dezbaterea şi studiul de caz. comunicare. de extindere. corectarea. Analiza aplicării unor metode specifice învăŃării active în domeniul disciplinei limba şi literatura română. Proiectarea şi analiza unor activităŃi de învăŃare complexe. OpŃionale de aprofundare. • • 3. Exemplificări. învăŃării prin experienŃă.1. care pot conduce la formarea competenŃelor specifice disciplinei • • • • 3. Analiza • avantajelor şi limitelor de aplicare a unor • instrumente şi metode de evaluare tradiŃionale şi alternative. Analiza unor probe de evaluare prin corelare cu finalităŃile • limbilor şi al literaturii. editarea. 2. Structura probelor de evaluare propuse pentru testarea naŃională şi pentru bacalaureat. Avantajele şi limitele metodelor tradiŃionale şi alternative de evaluare.2. extinderi. redactarea primei forme. Strategii şi metode specifice gândirii critice. Exemplificări.). modelul dezvoltării personale.1. analiză şi interpretare. literatură). producerea de text literar: alegerea temei. Avantajele şi limitele unor instrumente de evaluare (chestionare. editarea formei finale. Aplicarea acestora în domeniile disciplinei limba şi literatura română (limbă. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice disciplinei limba şi literatura română. învăŃării prin cooperare. Rolul metodelor active în procesul de predare-învăŃare-evaluare. comunicare. verificarea şi corectarea. scrierea liberă. 3. • • • • 2. comprehensiune. limite şi avantaje ale acestora. 4 . modelul lingvistic. Folosirea diversificată a formelor. Modele specifice disciplinei: modelul cultural. planul de idei al lucrării. teste de evaluare sumativă etc.2. Procese ale lecturii: conturarea orizontului de aşteptare. literatură).2. metodelor şi instrumentelor de evaluare tradiŃionale şi complementare. limite şi avantaje ale metodelor active. Etape ale redactării textului non-literar: documentarea. ca disciplină nouă. limite şi avantaje ale activităŃilor de creativitate propuse în clasă sau ca teme de rezolvat acasă. Rolul metodelor ce stimulează creativitatea în toate domeniile disciplinei (limbă. Adecvarea metodelor de evaluare la finalităŃi şi conŃinuturi. şi opŃional integrat. grile de evaluare a comunicării orale sau scrise.

revistă de didactica limbii şi literaturii române a AsociaŃiei NaŃionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. pp. Editura Dacia. Teorie şi aplicaŃii. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Bibliografie • • Borchin. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Timişoara. 2002. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. (site-ul Ministerului Cercetării. Norel. Limba şi literatura română. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. 2005 (primele trei capitole.. Paradigme didactice. Iaşi. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. Lucrările simpozionului naŃional de didactică a limbii şi literaturii.. Mirela (coord. EducaŃiei şi Tineretului. ÎnvăŃământ primar şi gimnazial. Parfene. a obiectivelor / competenŃelor programelor şcolare de limba şi literatura română.unei programe şcolare a disciplinei. Bucureşti. 2007.E. Cluj-Napoca (www.ro. revistă a SocietăŃii de ŞtiinŃe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). Repere actuale. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Aria curriculară Limbă şi comunicare. M. 2002. Goia. 1999. 2006. Editura Polirom. Programe. C. • • Rolul itemilor din structura probelor în evaluarea competenŃelor specifice disciplinei: competenŃa lingvistică.. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX.E. Curriculum NaŃional. 2005.ro). Limbă şi literatură. Pamfil.C. Liceu. 2005. 2003. 2007.E. Bucureşti. Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Editura Excelsior Art. competenŃa literară sau culturală. Lectura.edu.. Pamfil.C. 9-102). Perspective. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. M. Editura Paralela 45. Perspective didactice. Sarivan. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. ediŃia a V-a. 2005. ClujNapoca. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. Cluj-Napoca. Ghid metodologic.N.home. 2002. Editura Aramis Print. RelaŃia curriculum – evaluare (inclusiv evaluarea prin examene) din perspectiva finalităŃilor. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. Alina. competenŃa de comunicare. Tămâian. secŃiunea Preuniversitar. 3-4 decembrie 2004. Cluj-Napoca. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. C. Ghid teoreticoaplicativ. Editura Aramis Print.C.N. Editura UniversităŃii din Bucureşti. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală.) – Comunicare şi argumentare.) 5 • • • • • • • • • • • • • . Ligia. Cluj-Napoca. Alina – Studii de didactica literaturii. www. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Bucureşti.anpro. Petrescu“.) Pamfil. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Aria curriculară Limbă şi comunicare) Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Structuri didactice deschise.

Iaşi. Limba şi literatura română. Florentina. Selectarea adecvată a conŃinuturilor disciplinei în vederea formării competenŃelor. 3. unor strategii metodice specifice.1. ediŃia a II-a. Editura Aramis. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.coe. Departamentul de Politici lingvistice.) Sâmihăian. grade didactice.) – Ghid de evaluare. 2. Iaşi. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Editura Polirom. Valorificarea conŃinuturilor specifice 1.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. GRADUL DIDACTIC I Pentru colocviul susŃinut pentru obŃinerea gradului I. definitivat. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. a unor atitudini afective. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităŃilor din Ńară). Şerbănescu. Andra – Cum se scrie un text?. ediŃia a III-a.4. Abordarea conŃinuturilor disciplinei. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. I (2005) şi II (2006). 2. Construirea unor demersuri didactice care să conducă la înŃelegerea de către elevi a conŃinuturilor disciplinei şi la posibilitatea de a transfera achiziŃiile în contexte noi. pe formarea complexă a personalităŃii conŃinuturilor ştiinŃifice şi prin folosirea acestuia. 2001. 1.1.2. www. pe baza unei bune cunoaşteri a acestora. limbă şi comunicare) şi a operatorii. Mihaela – Didactica limbii române. Secrieru. Bucureşti. Editura Sedcom Libris. Mihail (coord. a valorilor şi atitudinilor prevăzute în programe.1. 2.• • • • • • Sâmihăian.1. prin valorificarea elev. reflectată în programele şcolare şi în 6 . Adecvarea demersurilor didactice la particularităŃile colectivului de elevi. 1. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaŃională. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. Evaluarea documentelor curriculare şi a 3. volitive. Construirea unor demersuri didactice activităŃii didactice ca abordare centrată pe interactive şi formative. 2. noutăŃilor apărute în fiecare dintre ele motivaŃionale. 2006. Pentru studenŃii FacultăŃilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. organizarea şi evaluarea 2. Proiectarea secvenŃele didactice ale evaluării în contexte educaŃionale diverse. Proiectarea. Site-ul Consiliului Europei. 2007. se vor avea în vedere următoarele competenŃe: COMPETENłE GENERALE COMPETENłE SPECIFICE 1.3.3. Stan. 2001.Evaluarea viziunii asupra disciplinei propriei filozofii privind învăŃarea. disciplinei pentru dezvoltarea la elevi a unor dovedind o bună cunoaştere a domeniilor capacităŃi şi competenŃe intelectuale şi acesteia (literatură.

Programe. revistă a SocietăŃii de ŞtiinŃe Filologice (în special rubrica Didactica modernă).edu. C. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. • Lectura. Bucureşti. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Cluj-Napoca. 2003. 3-4 decembrie 2004. Ghid teoreticoaplicativ. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. 1999. 3. Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă. ediŃia a V-a. 2002.. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. • Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăŃare-evaluare. 2007. Structuri didactice deschise. Alina.E. 2002. EducaŃiei şi Tineretului. Cluj-Napoca. 3. • Pamfil. Tămâian.) – Comunicare şi argumentare.2. • Pamfil. Aria curriculară Limbă şi comunicare. Mirela (coord.N. Liceu. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară.) • Pamfil. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Iaşi. Bucureşti. • Norel.manuale. Evaluarea propriei filozofii privind predarea-învăŃarea în domeniul disciplinei limba şi literatura română. 3. • Parfene. Cluj-Napoca. 2005 (primele trei capitole. Editura Paralela 45. • Limbă şi literatură. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. (site-ul Ministerului Cercetării. Editura Aramis Print. Timişoara. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 7 . Editura Dacia... secŃiunea Preuniversitar. Teorie şi aplicaŃii. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. • Ghid metodologic. Editura Aramis Print. Bucureşti. 2007. Lucrările simpozionului naŃional de didactică a limbii şi literaturii. 2005. Repere actuale. • Curriculum NaŃional.C.4. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. • Adaptarea întregii activităŃi didactice la nevoile şi interesele elevilor. Alina – Studii de didactica literaturii.C. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu.N. pp. www. Aria curriculară Limbă şi comunicare) • Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. ClujNapoca. M. 2002. Editura Polirom.. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu.C. ÎnvăŃământ primar şi gimnazial. 2005. • Goia. Evaluarea sistemului actual de evaluare prin corelare cu finalităŃile programelor şcolare ale disciplinei. C. • Limba şi literatura română. M.3. Perspective didactice. Evaluarea modului în care instrumentele şi metodele tradiŃionale şi cele complementare pot fi folosite în cadrul disciplinei. Bibliografie • Borchin. 9-102). 2006.ro. Paradigme didactice. Editura Excelsior Art.E. Editura UniversităŃii din Bucureşti.E. Valori şi atitudini: • Manifestarea preocupării pentru perfecŃionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii acesteia.

home. definitivat. Mihaela – Didactica limbii române. 2001. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. ediŃia a III-a. Iaşi. Limba şi literatura română. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural.ro). 2006. Florentina.). 2001. I (2005) şi II (2006). Sarivan. Petrescu“. Editura Polirom. Pentru studenŃii FacultăŃilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. Departamentul de Politici Lingvistice. Stan. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. NOTĂ: Bibliografia recomandată pentru definitivat şi grade poate fi completată. 2005.) Sâmihăian.anpro. grade didactice. Editura Sedcom Libris. Cluj-Napoca (www. Andra – Cum se scrie un text?.) Sâmihăian. Site-ul Consiliului Europei. accesibile candidaŃilor. Iaşi.• • • • • • • • Perspective. ediŃia a II-a. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. www. cu lucrări apărute în plan local. Mihail (coord. Ligia. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. 2007. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităŃilor din Ńară.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. Editura Aramis. 8 . la nivelul fiecărei universităŃi. Secrieru.coe. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. revistă de didactica limbii şi literaturii române a AsociaŃiei NaŃionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Şerbănescu. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor.) – Ghid de evaluare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful