DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Programă pentru examenul de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradelor didactice

CompetenŃe generale: 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev, pe formarea complexă a personalităŃii acestuia. 3. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Valori şi atitudini: • Manifestarea preocupării pentru perfecŃionarea continuă în domeniul didacticii disciplinei. • Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăŃare-evaluare. • Adaptarea întregii activităŃi didactice la nevoile şi interesele elevilor. DEFINITIVAT CompetenŃe generale 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. CompetenŃe specifice 1.1. Identificarea structurii programelor şcolare pentru disciplina limba şi literatura română şi a rolului fiecărei componente pentru orientarea activităŃii profesorului. • ConŃinuturi Structura programelor: notă de prezentare, obiective-cadru (gimnaziu)/competenŃe generale (liceu), obiective de referinŃă şi sugestii pentru activităŃile de învăŃare (gimnaziu)/ competenŃe specifice şi conŃinuturi asociate (liceu); recomandări privind conŃinuturile fiecărui domeniu specific disciplinei (comunicare, limbă, literatură), sugestii metodologice (liceu); standarde curriculare. Elemente obligatorii şi elemente facultative ale programei. Rolul fiecărei componente a programei pentru orientarea activităŃii profesorului. Modelul comunicativ-funcŃional bazat pe dezvoltarea celor patru deprinderi integratoare (ascultarea, exprimarea orală, lectura, exprimarea scrisă). Abordarea integrată a domeniilor disciplinei în cadrul unei unităŃi de învăŃare. Metode specifice ale învăŃării active, ale învăŃării individuale şi prin cooperare. Metode pentru formarea gândirii critice a elevilor în domeniul literaturii, al limbii şi al 1

• • 1.2. Explicarea modelului comunicativ-funcŃional al programelor de limba şi literatura română. •

• 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice 2.1. Identificarea unor • modalităŃi diverse de construire a activităŃilor • didactice în concordanŃă cu

disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităŃii acestuia. evaluarea competenŃei de redactare.1. Liceu. de comunicare şi de literatură.. dialogate. Construirea unor • probe de evaluare. redactarea de texte funcŃionale. Bucureşti. proiect. Identificarea • modalităŃilor de aplicare a unor instrumente şi metode de evaluare adecvate disciplinei.. eseu liber etc. Aria curriculară Limbă şi comunicare). evaluarea competenŃei de comunicare orală. Metode specifice stimulării şi dezvoltării creativităŃii elevilor în orele de limbă. Bibliografie • Curriculum NaŃional. autoevaluare).N. 3.. Programe. descriptive. Tipologia itemilor: itemi obiectivi. Editura Aramis Print.C. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice disciplinei limba şi literatura română. lectură şi postlectură – .). M. pornind de la obiective de evaluare • date. • • • • • • 3. caracterizare de personaj. Limite şi avantaje ale diverselor tipuri de itemi. adecvate specificului generic al textelor – epic. 3. redactarea de compuneri şcolare (compunere liberă. Bucureşti. Editura Aramis Print.2. • Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. CompetenŃe vizate prin diferiŃi itemi.2.E. obiectivele / competenŃele. probe practice. probe scrise. rezumat. ÎnvăŃământ primar şi gimnazial. 2. liric şi dramatic. • Ghid metodologic.C. C.. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a.C. C. investigaŃie. referat. 2 . secŃiunea Preuniversitar. www. ActivităŃi de înŃelegere şi aplicare a noŃiunilor de teorie literară. valorile şi atitudinile prevăzute în programe.E. evaluarea competenŃei de lectură. 2002. (site-ul Ministerului Cercetării. M.E.prelectură. argumentative.ro. eseu structurat. ActivităŃi de comunicare orală – ascultare activă şi producere de discurs monologal şi dialogal. • comunicării. portofoliu.N. ActivităŃi de comunicare scrisă: redactarea unor texte narative.edu. ActivităŃi de învăŃare a categoriilor lexicale şi gramaticale. Principii şi modalităŃi de construire a instrumentelor de evaluare la limba şi literatura română: evaluarea competenŃei lingvistice. itemi semiobiectivi şi itemi subiectivi. ActivităŃi de lectură corespunzătoare etapelor lecturii . informative. 2002. Construirea unor activităŃi de învăŃare specifice domeniilor disciplinei. observare sistematică a comportamentului elevilor. EducaŃiei şi Tineretului. Metode tradiŃionale şi metode alternative de evaluare (probe orale. utilizarea elementelor de limbă în receptarea şi producerea mesajelor orale şi scrise. Aria curriculară Limbă şi comunicare.

Progresia rezultatelor aşteptate de la un ciclu şcolar la altul. Editura Dacia. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. învăŃare pe tot parcursul vieŃii. literatură) în cadrul procesului de învăŃare-predare-evaluare. Limba şi literatura română. metode şi instrumente de evaluare). GRADUL DIDACTIC II CompetenŃe generale 1. Florentina. ConŃinuturi Harta conŃinuturilor celor trei domenii limbă. Structuri didactice deschise.) – Ghid de evaluare. Stan. 1. 2002. reflectată în programele şcolare la nivel de competenŃe. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Analiza programelor prin raportare la documentele de politici lingvistice la nivel european. Proiecte europene ce vizează studiul 3 • • • • • • • • • . grade didactice. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic.3. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Principii promovate de Consiliul Europei: plurilingvism. Mihail (coord. Puncte tari şi puncte slabe ale programelor de limba şi literatura română. ModalităŃi de integrare a conŃinuturilor din domeniile specifice disciplinei (limbă. 2001. metodologia sugerată (metode de predare-învăŃare. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. literatură – în programele de gimnaziu şi de liceu pentru limba şi literatura română. comunicare). 1. Editura Aramis. comunicare interculturală. Editura Sedcom Libris.). CompetenŃe specifice 1. Pentru studenŃii FacultăŃilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. Cluj-Napoca. Secrieru. diversitate lingvistică. comunicare.1. Mihaela – Didactica limbii române. Pamfil. Editura Paralela 45. 2003. RelaŃia dintre programele de limba română şi programe din aceeaşi arie curriculară sau din arii diferite.4. comunicare. obiectivele / competenŃele vizate. ContinuităŃi şi discontinuităŃi în ceea ce priveşte: conŃinuturile. literatură. cetăŃenie democratică. ediŃia a III-a. Pamfil. Analiza abordării pe verticală a disciplinei.2. I (2005) şi II (2006). definitivat.• • • • • • Goia. Compararea programelor de limba şi literatura română cu programe din aria curriculară sau din alte arii în vederea identificării punctelor comune şi a discontinuităŃilor. Iaşi. Alina – Studii de didactica literaturii. coeziune socială. 2006. 2006. 1. de la un an şcolar la altul. Analiza unor modalităŃi de integrare a domeniilor specifice disciplinei (limbă. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. valori şi atitudini şi conŃinuturi. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităŃilor din Ńară. dificultăŃi. Bucureşti. Sâmihăian. Cluj-Napoca. avantaje. Abordarea integratoare – justificări.

comunicare.2. ciornele succesive. Structura probelor de evaluare propuse pentru testarea naŃională şi pentru bacalaureat. care pot conduce la formarea competenŃelor specifice disciplinei • • • • 3. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităŃii acestuia. 4 . Aplicarea acestora în domeniile disciplinei limba şi literatura română (limbă.). Adecvarea metodelor de evaluare la finalităŃi şi conŃinuturi. comprehensiune. Folosirea diversificată a formelor. limite şi avantaje ale activităŃilor de creativitate propuse în clasă sau ca teme de rezolvat acasă. scrierea liberă. 2. Procese ale lecturii: conturarea orizontului de aşteptare. editarea. Exemplificări. Strategii şi metode specifice gândirii critice. Etape ale redactării textului non-literar: documentarea. limite şi avantaje ale acestora. ModalităŃi de realizare a unor activităŃi complexe de comunicare orală şi scrisă: dezbaterea şi studiul de caz.1. • • • • 2. extinderi. ca disciplină nouă. Analiza • avantajelor şi limitelor de aplicare a unor • instrumente şi metode de evaluare tradiŃionale şi alternative. Exemplificări. Avantajele şi limitele metodelor tradiŃionale şi alternative de evaluare. OpŃionale de aprofundare. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice disciplinei limba şi literatura română. modelul dezvoltării personale. metodelor şi instrumentelor de evaluare tradiŃionale şi complementare.1. literatură). literatură). grile de evaluare a comunicării orale sau scrise. producerea de text literar: alegerea temei. Analiza aplicării unor metode specifice învăŃării active în domeniul disciplinei limba şi literatura română. modelul lingvistic. învăŃării prin experienŃă.2. Rolul metodelor active în procesul de predare-învăŃare-evaluare. 3. Exemplificări. redactarea primei forme. Rolul metodelor ce stimulează creativitatea în toate domeniile disciplinei (limbă. teste de evaluare sumativă etc. • • 3. Avantajele şi limitele unor instrumente de evaluare (chestionare. corectarea. învăŃării prin cooperare. editarea formei finale. planul de idei al lucrării. Modele specifice disciplinei: modelul cultural. verificarea şi corectarea. Proiectarea şi analiza unor activităŃi de învăŃare complexe. de extindere. şi opŃional integrat. comunicare.2. analiză şi interpretare. limite şi avantaje ale metodelor active. Analiza unor probe de evaluare prin corelare cu finalităŃile • limbilor şi al literaturii.

3-4 decembrie 2004. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu.) – Comunicare şi argumentare. ClujNapoca.ro. EducaŃiei şi Tineretului. revistă de didactica limbii şi literaturii române a AsociaŃiei NaŃionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Ligia. M. Cluj-Napoca. Lectura. Cluj-Napoca. 2007. Timişoara. Editura Aramis Print.E. a obiectivelor / competenŃelor programelor şcolare de limba şi literatura română. competenŃa de comunicare. pp. 2002. Petrescu“. Mirela (coord.C. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. Editura Excelsior Art. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. 2005. Alina – Studii de didactica literaturii. 2006. Teorie şi aplicaŃii. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Editura Aramis Print. 9-102).unei programe şcolare a disciplinei. Paradigme didactice.. Alina. Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Bucureşti. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. RelaŃia curriculum – evaluare (inclusiv evaluarea prin examene) din perspectiva finalităŃilor. 2005. Editura Polirom. Ghid teoreticoaplicativ. www. Goia. Perspective. Ghid metodologic.home. Bibliografie • • Borchin. • • Rolul itemilor din structura probelor în evaluarea competenŃelor specifice disciplinei: competenŃa lingvistică. Limba şi literatura română. 2002. 2007. M. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. Sarivan. secŃiunea Preuniversitar. Parfene.. C. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. ediŃia a V-a.E.. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Norel.N.) 5 • • • • • • • • • • • • • .C. Pamfil. 2005 (primele trei capitole.edu. Curriculum NaŃional. C. Limbă şi literatură. Structuri didactice deschise. competenŃa literară sau culturală. Iaşi. Repere actuale. Liceu.anpro. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. Programe.C. Aria curriculară Limbă şi comunicare) Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. 2002. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. Tămâian. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Bucureşti. Lucrările simpozionului naŃional de didactică a limbii şi literaturii. revistă a SocietăŃii de ŞtiinŃe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). Editura Dacia.) Pamfil. Cluj-Napoca. (site-ul Ministerului Cercetării. Cluj-Napoca (www. 2005. ÎnvăŃământ primar şi gimnazial.E. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Editura UniversităŃii din Bucureşti. Perspective didactice. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. 1999.ro). Editura Paralela 45. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Aria curriculară Limbă şi comunicare. Pamfil. 2003.N.. Bucureşti.

GRADUL DIDACTIC I Pentru colocviul susŃinut pentru obŃinerea gradului I. Abordarea conŃinuturilor disciplinei. pe formarea complexă a personalităŃii conŃinuturilor ştiinŃifice şi prin folosirea acestuia. Selectarea adecvată a conŃinuturilor disciplinei în vederea formării competenŃelor. Editura Sedcom Libris. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaŃională. Iaşi. a unor atitudini afective. 2006. I (2005) şi II (2006).int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. 2. Adecvarea demersurilor didactice la particularităŃile colectivului de elevi. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. organizarea şi evaluarea 2. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Iaşi. Evaluarea documentelor curriculare şi a 3. definitivat. ediŃia a II-a. 2. Departamentul de Politici lingvistice. Florentina. Editura Aramis. 3. 1. volitive.2. Editura Polirom. 2001.coe. se vor avea în vedere următoarele competenŃe: COMPETENłE GENERALE COMPETENłE SPECIFICE 1. Limba şi literatura română.1. Pentru studenŃii FacultăŃilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. Proiectarea. Mihaela – Didactica limbii române. ediŃia a III-a. reflectată în programele şcolare şi în 6 . limbă şi comunicare) şi a operatorii. 2. prin valorificarea elev. Stan. grade didactice. Proiectarea secvenŃele didactice ale evaluării în contexte educaŃionale diverse. 2007.1.4. a valorilor şi atitudinilor prevăzute în programe. Valorificarea conŃinuturilor specifice 1. Secrieru. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. noutăŃilor apărute în fiecare dintre ele motivaŃionale. www.• • • • • • Sâmihăian.) – Ghid de evaluare. disciplinei pentru dezvoltarea la elevi a unor dovedind o bună cunoaştere a domeniilor capacităŃi şi competenŃe intelectuale şi acesteia (literatură. Bucureşti.3.) Sâmihăian. Andra – Cum se scrie un text?.1. pe baza unei bune cunoaşteri a acestora. 2001. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităŃilor din Ńară). 2. Site-ul Consiliului Europei. Şerbănescu.3.1. Mihail (coord. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Construirea unor demersuri didactice care să conducă la înŃelegerea de către elevi a conŃinuturilor disciplinei şi la posibilitatea de a transfera achiziŃiile în contexte noi.Evaluarea viziunii asupra disciplinei propriei filozofii privind învăŃarea. Construirea unor demersuri didactice activităŃii didactice ca abordare centrată pe interactive şi formative. 1. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. unor strategii metodice specifice.

Bucureşti. Liceu. Repere actuale. Alina – Studii de didactica literaturii. revistă a SocietăŃii de ŞtiinŃe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). 3. Editura Polirom. Bibliografie • Borchin. • Pamfil. • Norel. 2002. 2005. • Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăŃare-evaluare. Editura Aramis Print. 2007. C. Bucureşti. • Adaptarea întregii activităŃi didactice la nevoile şi interesele elevilor. • Limba şi literatura română.C. • Parfene. EducaŃiei şi Tineretului. ediŃia a V-a. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. (site-ul Ministerului Cercetării. 2006. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. Editura Dacia. Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă.N.edu. M. Cluj-Napoca.2. 2002. Cluj-Napoca. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural.manuale.C. C. Teorie şi aplicaŃii. secŃiunea Preuniversitar. 2002.C. Lucrările simpozionului naŃional de didactică a limbii şi literaturii. • Lectura. Evaluarea modului în care instrumentele şi metodele tradiŃionale şi cele complementare pot fi folosite în cadrul disciplinei. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 3.. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. ClujNapoca. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară.. 3-4 decembrie 2004. ÎnvăŃământ primar şi gimnazial. 2007. • Pamfil. Bucureşti.. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Structuri didactice deschise.E. Programe. Alina. 2003.. www. 3.ro. Cluj-Napoca. pp. 9-102). Editura Aramis Print. Iaşi. 2005 (primele trei capitole. Editura UniversităŃii din Bucureşti.) • Pamfil. Editura Excelsior Art. • Limbă şi literatură. Tămâian. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu.E. Aria curriculară Limbă şi comunicare) • Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Evaluarea sistemului actual de evaluare prin corelare cu finalităŃile programelor şcolare ale disciplinei. • Curriculum NaŃional. M.3. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. Paradigme didactice. 1999. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Evaluarea propriei filozofii privind predarea-învăŃarea în domeniul disciplinei limba şi literatura română.) – Comunicare şi argumentare.4. • Goia.N. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Mirela (coord. Perspective didactice. Aria curriculară Limbă şi comunicare.E. Ghid teoreticoaplicativ. Timişoara. Valori şi atitudini: • Manifestarea preocupării pentru perfecŃionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii acesteia. • Ghid metodologic. 2005. Editura Paralela 45. 7 .

grade didactice. Editura Sedcom Libris. 2001. definitivat. 8 . Editura Aramis. Pentru studenŃii FacultăŃilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. revistă de didactica limbii şi literaturii române a AsociaŃiei NaŃionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Andra – Cum se scrie un text?. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Secrieru. Departamentul de Politici Lingvistice.home.) – Ghid de evaluare. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Stan. NOTĂ: Bibliografia recomandată pentru definitivat şi grade poate fi completată.) Sâmihăian.coe. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. Iaşi. Sarivan. ediŃia a III-a. accesibile candidaŃilor.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. Limba şi literatura română. Florentina. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Editura Polirom.anpro. Mihaela – Didactica limbii române. Site-ul Consiliului Europei. 2006. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 2001. ediŃia a II-a.).) Sâmihăian.ro). Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Petrescu“. 2007. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. cu lucrări apărute în plan local. Ligia. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. Mihail (coord. la nivelul fiecărei universităŃi. Şerbănescu. Cluj-Napoca (www.• • • • • • • • Perspective. 2005. I (2005) şi II (2006). (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Iaşi. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful