P. 1
Didactica.doc

Didactica.doc

|Views: 7|Likes:
Published by Solomon Tamara
cursuri didactica
cursuri didactica

More info:

Published by: Solomon Tamara on Jun 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2014

pdf

text

original

DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Programă pentru examenul de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradelor didactice

CompetenŃe generale: 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev, pe formarea complexă a personalităŃii acestuia. 3. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Valori şi atitudini: • Manifestarea preocupării pentru perfecŃionarea continuă în domeniul didacticii disciplinei. • Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăŃare-evaluare. • Adaptarea întregii activităŃi didactice la nevoile şi interesele elevilor. DEFINITIVAT CompetenŃe generale 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. CompetenŃe specifice 1.1. Identificarea structurii programelor şcolare pentru disciplina limba şi literatura română şi a rolului fiecărei componente pentru orientarea activităŃii profesorului. • ConŃinuturi Structura programelor: notă de prezentare, obiective-cadru (gimnaziu)/competenŃe generale (liceu), obiective de referinŃă şi sugestii pentru activităŃile de învăŃare (gimnaziu)/ competenŃe specifice şi conŃinuturi asociate (liceu); recomandări privind conŃinuturile fiecărui domeniu specific disciplinei (comunicare, limbă, literatură), sugestii metodologice (liceu); standarde curriculare. Elemente obligatorii şi elemente facultative ale programei. Rolul fiecărei componente a programei pentru orientarea activităŃii profesorului. Modelul comunicativ-funcŃional bazat pe dezvoltarea celor patru deprinderi integratoare (ascultarea, exprimarea orală, lectura, exprimarea scrisă). Abordarea integrată a domeniilor disciplinei în cadrul unei unităŃi de învăŃare. Metode specifice ale învăŃării active, ale învăŃării individuale şi prin cooperare. Metode pentru formarea gândirii critice a elevilor în domeniul literaturii, al limbii şi al 1

• • 1.2. Explicarea modelului comunicativ-funcŃional al programelor de limba şi literatura română. •

• 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice 2.1. Identificarea unor • modalităŃi diverse de construire a activităŃilor • didactice în concordanŃă cu

Identificarea • modalităŃilor de aplicare a unor instrumente şi metode de evaluare adecvate disciplinei. utilizarea elementelor de limbă în receptarea şi producerea mesajelor orale şi scrise. redactarea de compuneri şcolare (compunere liberă. Aria curriculară Limbă şi comunicare. Limite şi avantaje ale diverselor tipuri de itemi. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice disciplinei limba şi literatura română. • comunicării. Programe. ActivităŃi de învăŃare a categoriilor lexicale şi gramaticale. valorile şi atitudinile prevăzute în programe. investigaŃie. ActivităŃi de înŃelegere şi aplicare a noŃiunilor de teorie literară.2. portofoliu. 2002.). Construirea unor activităŃi de învăŃare specifice domeniilor disciplinei. probe practice.edu. M. descriptive..disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităŃii acestuia. C. • • • • • • 3.prelectură. CompetenŃe vizate prin diferiŃi itemi.N. redactarea de texte funcŃionale. probe scrise. eseu structurat. M.E. • Ghid metodologic.C. rezumat. Metode tradiŃionale şi metode alternative de evaluare (probe orale. ActivităŃi de comunicare scrisă: redactarea unor texte narative. Bucureşti. observare sistematică a comportamentului elevilor. 2. pornind de la obiective de evaluare • date. Editura Aramis Print. lectură şi postlectură – . Metode specifice stimulării şi dezvoltării creativităŃii elevilor în orele de limbă. 2 . (site-ul Ministerului Cercetării. caracterizare de personaj.E.N.E. Aria curriculară Limbă şi comunicare).. adecvate specificului generic al textelor – epic. secŃiunea Preuniversitar. ActivităŃi de lectură corespunzătoare etapelor lecturii . 2002. itemi semiobiectivi şi itemi subiectivi. de comunicare şi de literatură.C.C. autoevaluare). informative. argumentative. EducaŃiei şi Tineretului. evaluarea competenŃei de redactare... Bucureşti. 3.ro. proiect. eseu liber etc. • Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. C. Principii şi modalităŃi de construire a instrumentelor de evaluare la limba şi literatura română: evaluarea competenŃei lingvistice. www. 3. Liceu. dialogate.1. Construirea unor • probe de evaluare. referat. obiectivele / competenŃele. evaluarea competenŃei de comunicare orală. evaluarea competenŃei de lectură. Editura Aramis Print. Bibliografie • Curriculum NaŃional. Tipologia itemilor: itemi obiectivi. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a.2. ÎnvăŃământ primar şi gimnazial. liric şi dramatic. ActivităŃi de comunicare orală – ascultare activă şi producere de discurs monologal şi dialogal.

obiectivele / competenŃele vizate. 1. 2001. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Pamfil. Editura Aramis. dificultăŃi. ModalităŃi de integrare a conŃinuturilor din domeniile specifice disciplinei (limbă. Proiecte europene ce vizează studiul 3 • • • • • • • • • . literatură. ediŃia a III-a. diversitate lingvistică. ConŃinuturi Harta conŃinuturilor celor trei domenii limbă.4. Cluj-Napoca. Principii promovate de Consiliul Europei: plurilingvism. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Mihail (coord. avantaje. ContinuităŃi şi discontinuităŃi în ceea ce priveşte: conŃinuturile. comunicare.) – Ghid de evaluare. Editura Sedcom Libris. Editura Paralela 45. Abordarea integratoare – justificări. grade didactice. Puncte tari şi puncte slabe ale programelor de limba şi literatura română.1. Limba şi literatura română. Stan. literatură – în programele de gimnaziu şi de liceu pentru limba şi literatura română. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. Secrieru. Editura Dacia. comunicare. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. GRADUL DIDACTIC II CompetenŃe generale 1. Pamfil. reflectată în programele şcolare la nivel de competenŃe. Progresia rezultatelor aşteptate de la un ciclu şcolar la altul. Analiza abordării pe verticală a disciplinei.2. Compararea programelor de limba şi literatura română cu programe din aria curriculară sau din alte arii în vederea identificării punctelor comune şi a discontinuităŃilor. 2003. valori şi atitudini şi conŃinuturi. Cluj-Napoca. Analiza unor modalităŃi de integrare a domeniilor specifice disciplinei (limbă. Structuri didactice deschise. comunicare interculturală. CompetenŃe specifice 1. 2006. metodologia sugerată (metode de predare-învăŃare. metode şi instrumente de evaluare). Sâmihăian. RelaŃia dintre programele de limba română şi programe din aceeaşi arie curriculară sau din arii diferite.• • • • • • Goia. I (2005) şi II (2006).). Florentina. literatură) în cadrul procesului de învăŃare-predare-evaluare. Iaşi. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. 2002.3. 1. comunicare). Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Pentru studenŃii FacultăŃilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. Analiza programelor prin raportare la documentele de politici lingvistice la nivel european. cetăŃenie democratică. învăŃare pe tot parcursul vieŃii. definitivat. coeziune socială. Alina – Studii de didactica literaturii. Bucureşti. Mihaela – Didactica limbii române. 2006. de la un an şcolar la altul. 1.

Proiectarea şi analiza unor activităŃi de învăŃare complexe. teste de evaluare sumativă etc. comprehensiune. învăŃării prin cooperare.). OpŃionale de aprofundare. 4 . Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităŃii acestuia. care pot conduce la formarea competenŃelor specifice disciplinei • • • • 3. Procese ale lecturii: conturarea orizontului de aşteptare. ModalităŃi de realizare a unor activităŃi complexe de comunicare orală şi scrisă: dezbaterea şi studiul de caz. Exemplificări. Structura probelor de evaluare propuse pentru testarea naŃională şi pentru bacalaureat. Analiza unor probe de evaluare prin corelare cu finalităŃile • limbilor şi al literaturii. literatură). • • 3. producerea de text literar: alegerea temei. modelul dezvoltării personale. modelul lingvistic. editarea formei finale. de extindere. Exemplificări.2. Modele specifice disciplinei: modelul cultural. 2. Etape ale redactării textului non-literar: documentarea. limite şi avantaje ale acestora. Avantajele şi limitele unor instrumente de evaluare (chestionare. Avantajele şi limitele metodelor tradiŃionale şi alternative de evaluare.2. şi opŃional integrat. Rolul metodelor ce stimulează creativitatea în toate domeniile disciplinei (limbă. planul de idei al lucrării. limite şi avantaje ale metodelor active.2. Exemplificări. analiză şi interpretare. învăŃării prin experienŃă. literatură). • • • • 2. limite şi avantaje ale activităŃilor de creativitate propuse în clasă sau ca teme de rezolvat acasă. extinderi. Folosirea diversificată a formelor. Analiza • avantajelor şi limitelor de aplicare a unor • instrumente şi metode de evaluare tradiŃionale şi alternative. ca disciplină nouă. comunicare. verificarea şi corectarea. comunicare. editarea. metodelor şi instrumentelor de evaluare tradiŃionale şi complementare. grile de evaluare a comunicării orale sau scrise. Analiza aplicării unor metode specifice învăŃării active în domeniul disciplinei limba şi literatura română. 3. Adecvarea metodelor de evaluare la finalităŃi şi conŃinuturi. scrierea liberă. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice disciplinei limba şi literatura română.1. ciornele succesive. Aplicarea acestora în domeniile disciplinei limba şi literatura română (limbă. redactarea primei forme.1. Rolul metodelor active în procesul de predare-învăŃare-evaluare. corectarea. Strategii şi metode specifice gândirii critice.

Perspective. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a.C. Alina. Tămâian. revistă de didactica limbii şi literaturii române a AsociaŃiei NaŃionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em.. Alina – Studii de didactica literaturii. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. Timişoara. Ghid teoreticoaplicativ.E. Cluj-Napoca. Parfene. Editura Paralela 45. www. Aria curriculară Limbă şi comunicare. competenŃa literară sau culturală. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. Programe.edu. Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Cluj-Napoca. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. ÎnvăŃământ primar şi gimnazial. RelaŃia curriculum – evaluare (inclusiv evaluarea prin examene) din perspectiva finalităŃilor. Lectura. EducaŃiei şi Tineretului. Bucureşti. competenŃa de comunicare. Curriculum NaŃional. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Mirela (coord. Iaşi. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu.. Lucrările simpozionului naŃional de didactică a limbii şi literaturii. Aria curriculară Limbă şi comunicare) Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. M. Sarivan. Bibliografie • • Borchin. 2005 (primele trei capitole.C. Editura Excelsior Art. Editura Polirom. • • Rolul itemilor din structura probelor în evaluarea competenŃelor specifice disciplinei: competenŃa lingvistică.. Pamfil.unei programe şcolare a disciplinei. 2002. pp. Editura UniversităŃii din Bucureşti. revistă a SocietăŃii de ŞtiinŃe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). 2007. Perspective didactice.N. ediŃia a V-a. Goia.N. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. 2005. Bucureşti. M. 2006. Editura Aramis Print.C. 2002. Editura Dacia.) 5 • • • • • • • • • • • • • . Editura Aramis Print. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. 2005. 2007.ro). Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. Petrescu“. C.anpro.E. Pamfil.ro. Repere actuale. 2002. Bucureşti. a obiectivelor / competenŃelor programelor şcolare de limba şi literatura română. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Teorie şi aplicaŃii. 9-102). secŃiunea Preuniversitar. Ligia. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. 1999.. Norel. 2003. Limbă şi literatură. (site-ul Ministerului Cercetării. Limba şi literatura română.E.) Pamfil. 2005. ClujNapoca. Cluj-Napoca. Ghid metodologic. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. Liceu.home.) – Comunicare şi argumentare. Cluj-Napoca (www. C. Structuri didactice deschise. Paradigme didactice. 3-4 decembrie 2004.

Iaşi.3. Evaluarea documentelor curriculare şi a 3. Mihail (coord. 2006. Abordarea conŃinuturilor disciplinei. 2001. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. ediŃia a II-a. definitivat.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. reflectată în programele şcolare şi în 6 . 2. ediŃia a III-a. Valorificarea conŃinuturilor specifice 1. Şerbănescu. 2007. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităŃilor din Ńară). Bucureşti.Evaluarea viziunii asupra disciplinei propriei filozofii privind învăŃarea. a unor atitudini afective. Departamentul de Politici lingvistice. GRADUL DIDACTIC I Pentru colocviul susŃinut pentru obŃinerea gradului I.1.1. Selectarea adecvată a conŃinuturilor disciplinei în vederea formării competenŃelor. 2. pe formarea complexă a personalităŃii conŃinuturilor ştiinŃifice şi prin folosirea acestuia. volitive. 2. Mihaela – Didactica limbii române. organizarea şi evaluarea 2. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Construirea unor demersuri didactice care să conducă la înŃelegerea de către elevi a conŃinuturilor disciplinei şi la posibilitatea de a transfera achiziŃiile în contexte noi. 1. 2001. a valorilor şi atitudinilor prevăzute în programe.) – Ghid de evaluare. Editura Aramis.3. Secrieru. 1. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaŃională. I (2005) şi II (2006).coe. pe baza unei bune cunoaşteri a acestora. Construirea unor demersuri didactice activităŃii didactice ca abordare centrată pe interactive şi formative. Site-ul Consiliului Europei. Limba şi literatura română. Andra – Cum se scrie un text?. Proiectarea. Iaşi. Stan.• • • • • • Sâmihăian. se vor avea în vedere următoarele competenŃe: COMPETENłE GENERALE COMPETENłE SPECIFICE 1. disciplinei pentru dezvoltarea la elevi a unor dovedind o bună cunoaştere a domeniilor capacităŃi şi competenŃe intelectuale şi acesteia (literatură. Proiectarea secvenŃele didactice ale evaluării în contexte educaŃionale diverse. 2.2. grade didactice. unor strategii metodice specifice. Editura Polirom.1. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Editura Sedcom Libris. Florentina. 3. Pentru studenŃii FacultăŃilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. www. prin valorificarea elev. noutăŃilor apărute în fiecare dintre ele motivaŃionale. Adecvarea demersurilor didactice la particularităŃile colectivului de elevi.1.4. limbă şi comunicare) şi a operatorii. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară.) Sâmihăian.

Iaşi. Evaluarea propriei filozofii privind predarea-învăŃarea în domeniul disciplinei limba şi literatura română. M. Editura Excelsior Art. Timişoara. 2005. • Curriculum NaŃional. Aria curriculară Limbă şi comunicare) • Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. • Goia. Editura UniversităŃii din Bucureşti. pp. Liceu. Aria curriculară Limbă şi comunicare. revistă a SocietăŃii de ŞtiinŃe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. 2002.E. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. secŃiunea Preuniversitar.. • Adaptarea întregii activităŃi didactice la nevoile şi interesele elevilor. Ghid teoreticoaplicativ.C. Editura Aramis Print. • Lectura. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Alina – Studii de didactica literaturii. Evaluarea modului în care instrumentele şi metodele tradiŃionale şi cele complementare pot fi folosite în cadrul disciplinei.manuale. Evaluarea sistemului actual de evaluare prin corelare cu finalităŃile programelor şcolare ale disciplinei. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. C. www. Cluj-Napoca. Repere actuale.. • Pamfil.4. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. • Limba şi literatura română. Bibliografie • Borchin. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Lucrările simpozionului naŃional de didactică a limbii şi literaturii. Bucureşti. Editura Polirom. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX.) • Pamfil. 9-102). 1999. Editura Paralela 45.C. 3-4 decembrie 2004. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. 3.. • Limbă şi literatură. Valori şi atitudini: • Manifestarea preocupării pentru perfecŃionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii acesteia. • Norel.E. Structuri didactice deschise. M. EducaŃiei şi Tineretului.ro. Bucureşti. Editura Dacia. Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă. 2003. • Pamfil. Alina. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. • Ghid metodologic.) – Comunicare şi argumentare.2.C. 2005 (primele trei capitole. 3. Perspective didactice. Teorie şi aplicaŃii. 2006.edu. 7 . • Parfene. Bucureşti.E.. ÎnvăŃământ primar şi gimnazial. (site-ul Ministerului Cercetării. Paradigme didactice. 2002. 2002. Editura Aramis Print. Mirela (coord. ediŃia a V-a. 2007. • Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăŃare-evaluare.N. ClujNapoca. Programe. 3. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a.N. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu.3. Tămâian. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. 2007. C. 2005.

2005.home. Stan. 2001. definitivat.anpro. www. Petrescu“. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Andra – Cum se scrie un text?.). ediŃia a II-a. Sarivan. Site-ul Consiliului Europei. Florentina. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. revistă de didactica limbii şi literaturii române a AsociaŃiei NaŃionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Cluj-Napoca (www. Şerbănescu. 2001. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. la nivelul fiecărei universităŃi.ro). (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. grade didactice. I (2005) şi II (2006). Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.) – Ghid de evaluare. Ligia. 2007.) Sâmihăian. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităŃilor din Ńară. accesibile candidaŃilor. NOTĂ: Bibliografia recomandată pentru definitivat şi grade poate fi completată. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare.) Sâmihăian. Iaşi. Mihaela – Didactica limbii române. cu lucrări apărute în plan local.• • • • • • • • Perspective. 8 .coe. Departamentul de Politici Lingvistice. 2006. Mihail (coord. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. Editura Polirom. Pentru studenŃii FacultăŃilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. Editura Sedcom Libris. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. Editura Aramis. Secrieru.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. Iaşi. Limba şi literatura română. ediŃia a III-a. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->