DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Programă pentru examenul de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradelor didactice

CompetenŃe generale: 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev, pe formarea complexă a personalităŃii acestuia. 3. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Valori şi atitudini: • Manifestarea preocupării pentru perfecŃionarea continuă în domeniul didacticii disciplinei. • Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăŃare-evaluare. • Adaptarea întregii activităŃi didactice la nevoile şi interesele elevilor. DEFINITIVAT CompetenŃe generale 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. CompetenŃe specifice 1.1. Identificarea structurii programelor şcolare pentru disciplina limba şi literatura română şi a rolului fiecărei componente pentru orientarea activităŃii profesorului. • ConŃinuturi Structura programelor: notă de prezentare, obiective-cadru (gimnaziu)/competenŃe generale (liceu), obiective de referinŃă şi sugestii pentru activităŃile de învăŃare (gimnaziu)/ competenŃe specifice şi conŃinuturi asociate (liceu); recomandări privind conŃinuturile fiecărui domeniu specific disciplinei (comunicare, limbă, literatură), sugestii metodologice (liceu); standarde curriculare. Elemente obligatorii şi elemente facultative ale programei. Rolul fiecărei componente a programei pentru orientarea activităŃii profesorului. Modelul comunicativ-funcŃional bazat pe dezvoltarea celor patru deprinderi integratoare (ascultarea, exprimarea orală, lectura, exprimarea scrisă). Abordarea integrată a domeniilor disciplinei în cadrul unei unităŃi de învăŃare. Metode specifice ale învăŃării active, ale învăŃării individuale şi prin cooperare. Metode pentru formarea gândirii critice a elevilor în domeniul literaturii, al limbii şi al 1

• • 1.2. Explicarea modelului comunicativ-funcŃional al programelor de limba şi literatura română. •

• 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice 2.1. Identificarea unor • modalităŃi diverse de construire a activităŃilor • didactice în concordanŃă cu

E.ro. Tipologia itemilor: itemi obiectivi. Aria curriculară Limbă şi comunicare. eseu structurat. observare sistematică a comportamentului elevilor. rezumat. investigaŃie. ActivităŃi de înŃelegere şi aplicare a noŃiunilor de teorie literară. probe practice.N. Programe. (site-ul Ministerului Cercetării. EducaŃiei şi Tineretului. autoevaluare). 2002. proiect. Editura Aramis Print.. Bucureşti. evaluarea competenŃei de redactare. pornind de la obiective de evaluare • date. evaluarea competenŃei de lectură. evaluarea competenŃei de comunicare orală. • Ghid metodologic. M.E.N. valorile şi atitudinile prevăzute în programe. 2. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice disciplinei limba şi literatura română. dialogate. Limite şi avantaje ale diverselor tipuri de itemi. redactarea de texte funcŃionale. caracterizare de personaj. ActivităŃi de comunicare orală – ascultare activă şi producere de discurs monologal şi dialogal. C. 2 . Editura Aramis Print. Bucureşti. utilizarea elementelor de limbă în receptarea şi producerea mesajelor orale şi scrise. Metode tradiŃionale şi metode alternative de evaluare (probe orale. redactarea de compuneri şcolare (compunere liberă. www. liric şi dramatic. descriptive. 3.). Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a.2. Principii şi modalităŃi de construire a instrumentelor de evaluare la limba şi literatura română: evaluarea competenŃei lingvistice. Aria curriculară Limbă şi comunicare).disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităŃii acestuia. secŃiunea Preuniversitar. Metode specifice stimulării şi dezvoltării creativităŃii elevilor în orele de limbă. itemi semiobiectivi şi itemi subiectivi. Liceu. lectură şi postlectură – . probe scrise. ActivităŃi de lectură corespunzătoare etapelor lecturii .2. informative. M.C. • • • • • • 3. eseu liber etc. Construirea unor activităŃi de învăŃare specifice domeniilor disciplinei. Identificarea • modalităŃilor de aplicare a unor instrumente şi metode de evaluare adecvate disciplinei.C. argumentative. C.. Construirea unor • probe de evaluare.prelectură. • Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. referat. Bibliografie • Curriculum NaŃional. adecvate specificului generic al textelor – epic. portofoliu. ActivităŃi de comunicare scrisă: redactarea unor texte narative. CompetenŃe vizate prin diferiŃi itemi. 2002. ÎnvăŃământ primar şi gimnazial. • comunicării.edu.E.. obiectivele / competenŃele. 3.C..1. de comunicare şi de literatură. ActivităŃi de învăŃare a categoriilor lexicale şi gramaticale.

ContinuităŃi şi discontinuităŃi în ceea ce priveşte: conŃinuturile. Proiecte europene ce vizează studiul 3 • • • • • • • • • . Bucureşti. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. Principii promovate de Consiliul Europei: plurilingvism. Pamfil. Mihail (coord. obiectivele / competenŃele vizate. comunicare interculturală. Mihaela – Didactica limbii române. I (2005) şi II (2006). Alina – Studii de didactica literaturii. Editura Aramis. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităŃilor din Ńară. 2002. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu.2. metode şi instrumente de evaluare). Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. 2003. Stan. comunicare. ediŃia a III-a. comunicare). Secrieru. avantaje. Abordarea integratoare – justificări. diversitate lingvistică. Iaşi. cetăŃenie democratică. Pamfil. Editura Dacia. metodologia sugerată (metode de predare-învăŃare.) – Ghid de evaluare. Analiza programelor prin raportare la documentele de politici lingvistice la nivel european. Limba şi literatura română. grade didactice. 1. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Florentina. Editura Sedcom Libris. literatură – în programele de gimnaziu şi de liceu pentru limba şi literatura română. RelaŃia dintre programele de limba română şi programe din aceeaşi arie curriculară sau din arii diferite. CompetenŃe specifice 1. dificultăŃi. 2001. Analiza abordării pe verticală a disciplinei. 2006. Sâmihăian. ConŃinuturi Harta conŃinuturilor celor trei domenii limbă. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.• • • • • • Goia. 1. Editura Paralela 45. Puncte tari şi puncte slabe ale programelor de limba şi literatura română. Pentru studenŃii FacultăŃilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. definitivat. Analiza unor modalităŃi de integrare a domeniilor specifice disciplinei (limbă. valori şi atitudini şi conŃinuturi. literatură) în cadrul procesului de învăŃare-predare-evaluare. Cluj-Napoca. învăŃare pe tot parcursul vieŃii.1.4. Cluj-Napoca. Structuri didactice deschise. de la un an şcolar la altul. reflectată în programele şcolare la nivel de competenŃe. Compararea programelor de limba şi literatura română cu programe din aria curriculară sau din alte arii în vederea identificării punctelor comune şi a discontinuităŃilor. 2006. GRADUL DIDACTIC II CompetenŃe generale 1. 1. literatură.). ModalităŃi de integrare a conŃinuturilor din domeniile specifice disciplinei (limbă. comunicare.3. Progresia rezultatelor aşteptate de la un ciclu şcolar la altul. coeziune socială.

verificarea şi corectarea.1. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităŃii acestuia. producerea de text literar: alegerea temei. scrierea liberă.1. Modele specifice disciplinei: modelul cultural. extinderi. Adecvarea metodelor de evaluare la finalităŃi şi conŃinuturi. învăŃării prin experienŃă.2. de extindere. Exemplificări. Proiectarea şi analiza unor activităŃi de învăŃare complexe.2. Avantajele şi limitele metodelor tradiŃionale şi alternative de evaluare. • • • • 2. literatură). Analiza • avantajelor şi limitelor de aplicare a unor • instrumente şi metode de evaluare tradiŃionale şi alternative. planul de idei al lucrării. Exemplificări. teste de evaluare sumativă etc. limite şi avantaje ale activităŃilor de creativitate propuse în clasă sau ca teme de rezolvat acasă. modelul dezvoltării personale. limite şi avantaje ale acestora. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice disciplinei limba şi literatura română. ca disciplină nouă. Procese ale lecturii: conturarea orizontului de aşteptare. corectarea. Rolul metodelor active în procesul de predare-învăŃare-evaluare. • • 3. Analiza unor probe de evaluare prin corelare cu finalităŃile • limbilor şi al literaturii. Analiza aplicării unor metode specifice învăŃării active în domeniul disciplinei limba şi literatura română. grile de evaluare a comunicării orale sau scrise. Strategii şi metode specifice gândirii critice. Avantajele şi limitele unor instrumente de evaluare (chestionare. şi opŃional integrat. comprehensiune. Folosirea diversificată a formelor. comunicare. editarea. Aplicarea acestora în domeniile disciplinei limba şi literatura română (limbă. modelul lingvistic. literatură). editarea formei finale. ModalităŃi de realizare a unor activităŃi complexe de comunicare orală şi scrisă: dezbaterea şi studiul de caz. Structura probelor de evaluare propuse pentru testarea naŃională şi pentru bacalaureat. Etape ale redactării textului non-literar: documentarea. ciornele succesive. analiză şi interpretare. învăŃării prin cooperare. 4 . redactarea primei forme. Exemplificări. OpŃionale de aprofundare. Rolul metodelor ce stimulează creativitatea în toate domeniile disciplinei (limbă. comunicare. metodelor şi instrumentelor de evaluare tradiŃionale şi complementare. limite şi avantaje ale metodelor active. 3. care pot conduce la formarea competenŃelor specifice disciplinei • • • • 3.2.). 2.

Pamfil. 2005 (primele trei capitole.unei programe şcolare a disciplinei.C. pp. 1999.E. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. revistă a SocietăŃii de ŞtiinŃe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. 2006. 9-102). Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. www. 2005. EducaŃiei şi Tineretului. Limba şi literatura română.edu. Teorie şi aplicaŃii. 3-4 decembrie 2004. ClujNapoca. Perspective didactice.N. 2007. Editura UniversităŃii din Bucureşti. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX.. Tămâian.C. secŃiunea Preuniversitar. 2002. Timişoara. Bucureşti.) Pamfil. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. Lectura. 2002.. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.) 5 • • • • • • • • • • • • • . Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Repere actuale. Structuri didactice deschise. Iaşi. Liceu. Paradigme didactice. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Editura Excelsior Art.ro. Sarivan. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. Editura Paralela 45. Cluj-Napoca. Limbă şi literatură. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Curriculum NaŃional. Programe. Perspective. (site-ul Ministerului Cercetării.E. Lucrările simpozionului naŃional de didactică a limbii şi literaturii.ro). Norel. ediŃia a V-a. Mirela (coord. Ghid teoreticoaplicativ. C. M. competenŃa de comunicare.) – Comunicare şi argumentare. Ghid metodologic. 2003. Parfene.N. Cluj-Napoca. Petrescu“. Cluj-Napoca.E. RelaŃia curriculum – evaluare (inclusiv evaluarea prin examene) din perspectiva finalităŃilor. revistă de didactica limbii şi literaturii române a AsociaŃiei NaŃionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu.home. Aria curriculară Limbă şi comunicare. Bucureşti. 2005. M. Editura Dacia. Editura Aramis Print. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu.. Editura Polirom. 2002. competenŃa literară sau culturală. Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă. ÎnvăŃământ primar şi gimnazial. Pamfil. Editura Aramis Print. Aria curriculară Limbă şi comunicare) Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Bucureşti. • • Rolul itemilor din structura probelor în evaluarea competenŃelor specifice disciplinei: competenŃa lingvistică..anpro. 2007. Ligia. 2005. a obiectivelor / competenŃelor programelor şcolare de limba şi literatura română. Alina. Alina – Studii de didactica literaturii. Goia.C. Bibliografie • • Borchin. Cluj-Napoca (www. C.

Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităŃilor din Ńară). a valorilor şi atitudinilor prevăzute în programe. 2. Selectarea adecvată a conŃinuturilor disciplinei în vederea formării competenŃelor. 1.1. reflectată în programele şcolare şi în 6 . Evaluarea documentelor curriculare şi a 3. Mihaela – Didactica limbii române. Editura Aramis.3. definitivat.) Sâmihăian. Andra – Cum se scrie un text?. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. pe baza unei bune cunoaşteri a acestora.coe.3. ediŃia a III-a. Departamentul de Politici lingvistice. unor strategii metodice specifice. Limba şi literatura română. Florentina. organizarea şi evaluarea 2. Şerbănescu. a unor atitudini afective. 1. Secrieru. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. Iaşi.1. Mihail (coord. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 3. GRADUL DIDACTIC I Pentru colocviul susŃinut pentru obŃinerea gradului I. se vor avea în vedere următoarele competenŃe: COMPETENłE GENERALE COMPETENłE SPECIFICE 1. www. Bucureşti. Editura Sedcom Libris. Iaşi. I (2005) şi II (2006). Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaŃională. 2. Proiectarea secvenŃele didactice ale evaluării în contexte educaŃionale diverse. 2007. 2006. volitive. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară.1. Proiectarea. 2.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. 2001. Abordarea conŃinuturilor disciplinei.Evaluarea viziunii asupra disciplinei propriei filozofii privind învăŃarea. prin valorificarea elev. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Adecvarea demersurilor didactice la particularităŃile colectivului de elevi. disciplinei pentru dezvoltarea la elevi a unor dovedind o bună cunoaştere a domeniilor capacităŃi şi competenŃe intelectuale şi acesteia (literatură. Valorificarea conŃinuturilor specifice 1. ediŃia a II-a. noutăŃilor apărute în fiecare dintre ele motivaŃionale. Stan.4. Pentru studenŃii FacultăŃilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. Editura Polirom.1. Construirea unor demersuri didactice activităŃii didactice ca abordare centrată pe interactive şi formative.• • • • • • Sâmihăian. Construirea unor demersuri didactice care să conducă la înŃelegerea de către elevi a conŃinuturilor disciplinei şi la posibilitatea de a transfera achiziŃiile în contexte noi. 2001. 2. limbă şi comunicare) şi a operatorii.2. grade didactice. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. pe formarea complexă a personalităŃii conŃinuturilor ştiinŃifice şi prin folosirea acestuia. Site-ul Consiliului Europei.) – Ghid de evaluare.

Programe.C. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Lucrările simpozionului naŃional de didactică a limbii şi literaturii. Evaluarea modului în care instrumentele şi metodele tradiŃionale şi cele complementare pot fi folosite în cadrul disciplinei. 3-4 decembrie 2004. Bucureşti.. Valori şi atitudini: • Manifestarea preocupării pentru perfecŃionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii acesteia. • Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăŃare-evaluare. Aria curriculară Limbă şi comunicare.3. • Ghid metodologic. Alina. 2007. • Goia. Editura Excelsior Art. Evaluarea sistemului actual de evaluare prin corelare cu finalităŃile programelor şcolare ale disciplinei. Structuri didactice deschise. Editura Aramis Print. Editura Polirom. 1999. C. • Adaptarea întregii activităŃi didactice la nevoile şi interesele elevilor. 2002. Bibliografie • Borchin. www. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. • Limba şi literatura română. Evaluarea propriei filozofii privind predarea-învăŃarea în domeniul disciplinei limba şi literatura română.N. 3. Cluj-Napoca. • Lectura. Editura Paralela 45.. 2002. 2007. 2003. Ghid teoreticoaplicativ.ro.) – Comunicare şi argumentare.manuale. Timişoara. • Pamfil. Perspective didactice. Bucureşti.edu.E. ClujNapoca. Cluj-Napoca. 2005. 2005. EducaŃiei şi Tineretului. pp. M. Bucureşti.) • Pamfil. Paradigme didactice.. • Curriculum NaŃional. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Alina – Studii de didactica literaturii. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX.N.E. (site-ul Ministerului Cercetării.4.C. 2006. Iaşi. secŃiunea Preuniversitar. Mirela (coord. • Pamfil. revistă a SocietăŃii de ŞtiinŃe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Repere actuale. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. 3. Cluj-Napoca. Editura Aramis Print. Aria curriculară Limbă şi comunicare) • Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română.E. Tămâian. • Limbă şi literatură. Liceu. 7 . ediŃia a V-a. Editura Dacia. Editura UniversităŃii din Bucureşti.C. 9-102). • Norel.2. • Parfene. Casa CărŃii de ŞtiinŃă.. C. 2005 (primele trei capitole. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. M. ÎnvăŃământ primar şi gimnazial. Teorie şi aplicaŃii. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. 2002. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. 3.

int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. 2001. Iaşi. Site-ul Consiliului Europei. ediŃia a III-a. 2007.) – Ghid de evaluare. Mihaela – Didactica limbii române.• • • • • • • • Perspective. Iaşi. Sarivan. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. 2001.) Sâmihăian. Secrieru. 2005. Editura Sedcom Libris. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităŃilor din Ńară. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară.) Sâmihăian. definitivat. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. NOTĂ: Bibliografia recomandată pentru definitivat şi grade poate fi completată. I (2005) şi II (2006). accesibile candidaŃilor. Petrescu“. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.home. Pentru studenŃii FacultăŃilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. Mihail (coord. Stan. Limba şi literatura română. cu lucrări apărute în plan local. Departamentul de Politici Lingvistice.anpro. www. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. grade didactice. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Cluj-Napoca (www.). Florentina. Editura Polirom. 8 . la nivelul fiecărei universităŃi.coe. Andra – Cum se scrie un text?. Editura Aramis. 2006. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Şerbănescu. ediŃia a II-a. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural.ro). Ligia. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. revistă de didactica limbii şi literaturii române a AsociaŃiei NaŃionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful