DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Programă pentru examenul de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradelor didactice

CompetenŃe generale: 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev, pe formarea complexă a personalităŃii acestuia. 3. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Valori şi atitudini: • Manifestarea preocupării pentru perfecŃionarea continuă în domeniul didacticii disciplinei. • Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăŃare-evaluare. • Adaptarea întregii activităŃi didactice la nevoile şi interesele elevilor. DEFINITIVAT CompetenŃe generale 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. CompetenŃe specifice 1.1. Identificarea structurii programelor şcolare pentru disciplina limba şi literatura română şi a rolului fiecărei componente pentru orientarea activităŃii profesorului. • ConŃinuturi Structura programelor: notă de prezentare, obiective-cadru (gimnaziu)/competenŃe generale (liceu), obiective de referinŃă şi sugestii pentru activităŃile de învăŃare (gimnaziu)/ competenŃe specifice şi conŃinuturi asociate (liceu); recomandări privind conŃinuturile fiecărui domeniu specific disciplinei (comunicare, limbă, literatură), sugestii metodologice (liceu); standarde curriculare. Elemente obligatorii şi elemente facultative ale programei. Rolul fiecărei componente a programei pentru orientarea activităŃii profesorului. Modelul comunicativ-funcŃional bazat pe dezvoltarea celor patru deprinderi integratoare (ascultarea, exprimarea orală, lectura, exprimarea scrisă). Abordarea integrată a domeniilor disciplinei în cadrul unei unităŃi de învăŃare. Metode specifice ale învăŃării active, ale învăŃării individuale şi prin cooperare. Metode pentru formarea gândirii critice a elevilor în domeniul literaturii, al limbii şi al 1

• • 1.2. Explicarea modelului comunicativ-funcŃional al programelor de limba şi literatura română. •

• 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice 2.1. Identificarea unor • modalităŃi diverse de construire a activităŃilor • didactice în concordanŃă cu

E. pornind de la obiective de evaluare • date. evaluarea competenŃei de lectură.prelectură.2. Bibliografie • Curriculum NaŃional. liric şi dramatic. 2002. investigaŃie. • Ghid metodologic. • Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. ActivităŃi de învăŃare a categoriilor lexicale şi gramaticale. utilizarea elementelor de limbă în receptarea şi producerea mesajelor orale şi scrise. 2 . itemi semiobiectivi şi itemi subiectivi. M. probe practice.. Principii şi modalităŃi de construire a instrumentelor de evaluare la limba şi literatura română: evaluarea competenŃei lingvistice.C.C. ActivităŃi de comunicare orală – ascultare activă şi producere de discurs monologal şi dialogal. obiectivele / competenŃele. Construirea unor activităŃi de învăŃare specifice domeniilor disciplinei.E. Editura Aramis Print. informative. caracterizare de personaj. ActivităŃi de lectură corespunzătoare etapelor lecturii . Bucureşti.N. eseu structurat. (site-ul Ministerului Cercetării. observare sistematică a comportamentului elevilor. Aria curriculară Limbă şi comunicare.disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităŃii acestuia. redactarea de texte funcŃionale. M. descriptive. C. Bucureşti. EducaŃiei şi Tineretului. portofoliu. Liceu. redactarea de compuneri şcolare (compunere liberă. Limite şi avantaje ale diverselor tipuri de itemi. adecvate specificului generic al textelor – epic. eseu liber etc. rezumat. secŃiunea Preuniversitar. Tipologia itemilor: itemi obiectivi.N.C. 3. dialogate. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a.ro. autoevaluare).E. Editura Aramis Print. • • • • • • 3.). ÎnvăŃământ primar şi gimnazial. • comunicării.. C. 3.edu. ActivităŃi de înŃelegere şi aplicare a noŃiunilor de teorie literară. evaluarea competenŃei de redactare. Metode tradiŃionale şi metode alternative de evaluare (probe orale. probe scrise. valorile şi atitudinile prevăzute în programe. www. lectură şi postlectură – . 2. 2002. proiect. de comunicare şi de literatură. evaluarea competenŃei de comunicare orală. Construirea unor • probe de evaluare. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Identificarea • modalităŃilor de aplicare a unor instrumente şi metode de evaluare adecvate disciplinei. argumentative. Aria curriculară Limbă şi comunicare).2. Programe. ActivităŃi de comunicare scrisă: redactarea unor texte narative.1... referat. Metode specifice stimulării şi dezvoltării creativităŃii elevilor în orele de limbă. CompetenŃe vizate prin diferiŃi itemi.

Mihaela – Didactica limbii române. I (2005) şi II (2006). Analiza programelor prin raportare la documentele de politici lingvistice la nivel european. Florentina. Bucureşti. definitivat. literatură – în programele de gimnaziu şi de liceu pentru limba şi literatura română. de la un an şcolar la altul. 2003. 2006.) – Ghid de evaluare. Cluj-Napoca. obiectivele / competenŃele vizate. cetăŃenie democratică. Limba şi literatura română.4.1. Analiza unor modalităŃi de integrare a domeniilor specifice disciplinei (limbă. Secrieru. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. dificultăŃi. Editura Paralela 45. Pamfil. diversitate lingvistică. Pentru studenŃii FacultăŃilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. metode şi instrumente de evaluare). RelaŃia dintre programele de limba română şi programe din aceeaşi arie curriculară sau din arii diferite. comunicare interculturală. Sâmihăian. ConŃinuturi Harta conŃinuturilor celor trei domenii limbă. avantaje. învăŃare pe tot parcursul vieŃii. Editura Aramis. comunicare. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Progresia rezultatelor aşteptate de la un ciclu şcolar la altul. Structuri didactice deschise.2. Puncte tari şi puncte slabe ale programelor de limba şi literatura română. Pamfil. coeziune socială. 2002. metodologia sugerată (metode de predare-învăŃare. Compararea programelor de limba şi literatura română cu programe din aria curriculară sau din alte arii în vederea identificării punctelor comune şi a discontinuităŃilor. 1. GRADUL DIDACTIC II CompetenŃe generale 1. 2001. Editura Dacia. Analiza abordării pe verticală a disciplinei. 1. CompetenŃe specifice 1. comunicare). Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităŃilor din Ńară. 1. comunicare. grade didactice. Mihail (coord. Iaşi. valori şi atitudini şi conŃinuturi. Cluj-Napoca. Abordarea integratoare – justificări. Proiecte europene ce vizează studiul 3 • • • • • • • • • .).• • • • • • Goia. ContinuităŃi şi discontinuităŃi în ceea ce priveşte: conŃinuturile. Stan. ModalităŃi de integrare a conŃinuturilor din domeniile specifice disciplinei (limbă. literatură) în cadrul procesului de învăŃare-predare-evaluare.3. literatură. Alina – Studii de didactica literaturii. Principii promovate de Consiliul Europei: plurilingvism. 2006. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. ediŃia a III-a. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Editura Sedcom Libris. reflectată în programele şcolare la nivel de competenŃe.

scrierea liberă. Exemplificări.1. comunicare. Adecvarea metodelor de evaluare la finalităŃi şi conŃinuturi.1. OpŃionale de aprofundare. de extindere. producerea de text literar: alegerea temei. Exemplificări. extinderi. comunicare.2. 3. Analiza aplicării unor metode specifice învăŃării active în domeniul disciplinei limba şi literatura română. comprehensiune. • • • • 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităŃii acestuia. modelul dezvoltării personale. editarea. literatură). analiză şi interpretare. Analiza • avantajelor şi limitelor de aplicare a unor • instrumente şi metode de evaluare tradiŃionale şi alternative. • • 3. Etape ale redactării textului non-literar: documentarea. Strategii şi metode specifice gândirii critice. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice disciplinei limba şi literatura română. învăŃării prin experienŃă. învăŃării prin cooperare. Structura probelor de evaluare propuse pentru testarea naŃională şi pentru bacalaureat. teste de evaluare sumativă etc. redactarea primei forme. ModalităŃi de realizare a unor activităŃi complexe de comunicare orală şi scrisă: dezbaterea şi studiul de caz. verificarea şi corectarea. Folosirea diversificată a formelor. 4 . ciornele succesive. limite şi avantaje ale metodelor active. care pot conduce la formarea competenŃelor specifice disciplinei • • • • 3. Avantajele şi limitele unor instrumente de evaluare (chestionare.2. modelul lingvistic. limite şi avantaje ale acestora. metodelor şi instrumentelor de evaluare tradiŃionale şi complementare. Modele specifice disciplinei: modelul cultural. Procese ale lecturii: conturarea orizontului de aşteptare. Aplicarea acestora în domeniile disciplinei limba şi literatura română (limbă. Analiza unor probe de evaluare prin corelare cu finalităŃile • limbilor şi al literaturii. 2. corectarea. literatură). ca disciplină nouă. editarea formei finale. grile de evaluare a comunicării orale sau scrise.2. Avantajele şi limitele metodelor tradiŃionale şi alternative de evaluare. limite şi avantaje ale activităŃilor de creativitate propuse în clasă sau ca teme de rezolvat acasă.). şi opŃional integrat. planul de idei al lucrării. Rolul metodelor active în procesul de predare-învăŃare-evaluare. Rolul metodelor ce stimulează creativitatea în toate domeniile disciplinei (limbă. Proiectarea şi analiza unor activităŃi de învăŃare complexe. Exemplificări.

Petrescu“. 1999. revistă a SocietăŃii de ŞtiinŃe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). Parfene. pp. Editura Aramis Print. 2007.ro). Repere actuale. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX.C. C. Timişoara. Alina. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. Bucureşti. Bucureşti. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. C.edu. ediŃia a V-a. Editura Polirom. Limba şi literatura română.E. Paradigme didactice. Bucureşti. Ligia. 3-4 decembrie 2004. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Perspective. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. Editura UniversităŃii din Bucureşti. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 2005. Ghid metodologic. ÎnvăŃământ primar şi gimnazial. Pamfil.. 2005. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. 2005. Sarivan.) Pamfil. Aria curriculară Limbă şi comunicare. Lectura. Aria curriculară Limbă şi comunicare) Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Perspective didactice. M. 2002. secŃiunea Preuniversitar. www. Iaşi.E.E. 2005 (primele trei capitole. Editura Aramis Print.ro. competenŃa de comunicare. 2003. Editura Excelsior Art.home. ClujNapoca. Lucrările simpozionului naŃional de didactică a limbii şi literaturii.) 5 • • • • • • • • • • • • • . Alina – Studii de didactica literaturii.. Limbă şi literatură.anpro. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Structuri didactice deschise.) – Comunicare şi argumentare. 2002. Goia. 2002. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română.. Editura Dacia. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. 2006. Teorie şi aplicaŃii. Ghid teoreticoaplicativ. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Cluj-Napoca. 2007. revistă de didactica limbii şi literaturii române a AsociaŃiei NaŃionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Bibliografie • • Borchin. 9-102).N. • • Rolul itemilor din structura probelor în evaluarea competenŃelor specifice disciplinei: competenŃa lingvistică..unei programe şcolare a disciplinei. Liceu. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Norel. Editura Paralela 45.C. Curriculum NaŃional. a obiectivelor / competenŃelor programelor şcolare de limba şi literatura română. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. M. Programe. Pamfil. EducaŃiei şi Tineretului. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. competenŃa literară sau culturală.N. Cluj-Napoca (www. Mirela (coord. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. (site-ul Ministerului Cercetării.C. RelaŃia curriculum – evaluare (inclusiv evaluarea prin examene) din perspectiva finalităŃilor. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Tămâian. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă.

(Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. reflectată în programele şcolare şi în 6 . 2. Abordarea conŃinuturilor disciplinei.1. Limba şi literatura română. 1. Iaşi. Secrieru.• • • • • • Sâmihăian. pe baza unei bune cunoaşteri a acestora. Site-ul Consiliului Europei.3. ediŃia a III-a. Proiectarea secvenŃele didactice ale evaluării în contexte educaŃionale diverse. 1. Selectarea adecvată a conŃinuturilor disciplinei în vederea formării competenŃelor. noutăŃilor apărute în fiecare dintre ele motivaŃionale. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.3. ediŃia a II-a. 2. Mihail (coord. Construirea unor demersuri didactice activităŃii didactice ca abordare centrată pe interactive şi formative. Andra – Cum se scrie un text?. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. GRADUL DIDACTIC I Pentru colocviul susŃinut pentru obŃinerea gradului I. a valorilor şi atitudinilor prevăzute în programe. I (2005) şi II (2006). unor strategii metodice specifice.2. 2007. prin valorificarea elev. pe formarea complexă a personalităŃii conŃinuturilor ştiinŃifice şi prin folosirea acestuia.) Sâmihăian.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. se vor avea în vedere următoarele competenŃe: COMPETENłE GENERALE COMPETENłE SPECIFICE 1. Stan.coe. a unor atitudini afective. Editura Sedcom Libris. www.) – Ghid de evaluare. Pentru studenŃii FacultăŃilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. 2.1.4. Proiectarea. Florentina. volitive. 2001. organizarea şi evaluarea 2. Editura Aramis. Şerbănescu. limbă şi comunicare) şi a operatorii. grade didactice. Departamentul de Politici lingvistice. Evaluarea documentelor curriculare şi a 3. 3. 2006. definitivat. Iaşi. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. Editura Polirom.1.1. Adecvarea demersurilor didactice la particularităŃile colectivului de elevi. Valorificarea conŃinuturilor specifice 1. Bucureşti. Mihaela – Didactica limbii române. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităŃilor din Ńară). Construirea unor demersuri didactice care să conducă la înŃelegerea de către elevi a conŃinuturilor disciplinei şi la posibilitatea de a transfera achiziŃiile în contexte noi. 2. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaŃională. 2001.Evaluarea viziunii asupra disciplinei propriei filozofii privind învăŃarea. disciplinei pentru dezvoltarea la elevi a unor dovedind o bună cunoaştere a domeniilor capacităŃi şi competenŃe intelectuale şi acesteia (literatură.

Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. secŃiunea Preuniversitar. Bucureşti. Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Evaluarea propriei filozofii privind predarea-învăŃarea în domeniul disciplinei limba şi literatura română. 2002. • Ghid metodologic. Bucureşti.) • Pamfil.4.C. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. ClujNapoca.2. • Norel. Editura Dacia. (site-ul Ministerului Cercetării. 2005. pp. 2005 (primele trei capitole. Structuri didactice deschise. • Curriculum NaŃional. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. • Adaptarea întregii activităŃi didactice la nevoile şi interesele elevilor. 3. 3-4 decembrie 2004. Repere actuale. • Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăŃare-evaluare. Editura Excelsior Art. Valori şi atitudini: • Manifestarea preocupării pentru perfecŃionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii acesteia.. 2002. M. 2005. Cluj-Napoca. Editura Polirom. Liceu. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Editura Paralela 45. • Parfene. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. 7 .3. • Lectura. Ghid teoreticoaplicativ. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. Perspective didactice.C. • Pamfil. 9-102). Paradigme didactice. Tămâian. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Alina – Studii de didactica literaturii. Editura Aramis Print. C.edu. EducaŃiei şi Tineretului. Timişoara. 2007. Cluj-Napoca.E. ÎnvăŃământ primar şi gimnazial. Evaluarea modului în care instrumentele şi metodele tradiŃionale şi cele complementare pot fi folosite în cadrul disciplinei. Programe. Bucureşti.ro.manuale. Alina. Lucrările simpozionului naŃional de didactică a limbii şi literaturii. Teorie şi aplicaŃii. 1999. • Goia. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a.. Aria curriculară Limbă şi comunicare) • Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. 3. Mirela (coord. M. C. Evaluarea sistemului actual de evaluare prin corelare cu finalităŃile programelor şcolare ale disciplinei. Editura UniversităŃii din Bucureşti.. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Cluj-Napoca. ediŃia a V-a. Aria curriculară Limbă şi comunicare.C. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Editura Aramis Print. www.. 2003. 3.E. revistă a SocietăŃii de ŞtiinŃe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX.E. • Pamfil.N. • Limbă şi literatură. 2002.) – Comunicare şi argumentare. Iaşi.N. • Limba şi literatura română. Bibliografie • Borchin. 2007. 2006.

anpro.) Sâmihăian. Şerbănescu.) Sâmihăian. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. Iaşi. Andra – Cum se scrie un text?.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii.coe. 8 .home. 2001. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Site-ul Consiliului Europei. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Secrieru. definitivat.• • • • • • • • Perspective. 2007.) – Ghid de evaluare. www.). 2006. Limba şi literatura română. 2001. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. Stan. 2005. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Mihaela – Didactica limbii române. Departamentul de Politici Lingvistice. Editura Sedcom Libris. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Sarivan. Ligia. cu lucrări apărute în plan local. la nivelul fiecărei universităŃi. revistă de didactica limbii şi literaturii române a AsociaŃiei NaŃionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. ediŃia a II-a. accesibile candidaŃilor. Pentru studenŃii FacultăŃilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. I (2005) şi II (2006).ro). Iaşi. Mihail (coord. Petrescu“. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Cluj-Napoca (www. NOTĂ: Bibliografia recomandată pentru definitivat şi grade poate fi completată. Editura Aramis. grade didactice. Editura Polirom. ediŃia a III-a. Florentina. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor.