DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Programă pentru examenul de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradelor didactice

CompetenŃe generale: 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev, pe formarea complexă a personalităŃii acestuia. 3. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Valori şi atitudini: • Manifestarea preocupării pentru perfecŃionarea continuă în domeniul didacticii disciplinei. • Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăŃare-evaluare. • Adaptarea întregii activităŃi didactice la nevoile şi interesele elevilor. DEFINITIVAT CompetenŃe generale 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. CompetenŃe specifice 1.1. Identificarea structurii programelor şcolare pentru disciplina limba şi literatura română şi a rolului fiecărei componente pentru orientarea activităŃii profesorului. • ConŃinuturi Structura programelor: notă de prezentare, obiective-cadru (gimnaziu)/competenŃe generale (liceu), obiective de referinŃă şi sugestii pentru activităŃile de învăŃare (gimnaziu)/ competenŃe specifice şi conŃinuturi asociate (liceu); recomandări privind conŃinuturile fiecărui domeniu specific disciplinei (comunicare, limbă, literatură), sugestii metodologice (liceu); standarde curriculare. Elemente obligatorii şi elemente facultative ale programei. Rolul fiecărei componente a programei pentru orientarea activităŃii profesorului. Modelul comunicativ-funcŃional bazat pe dezvoltarea celor patru deprinderi integratoare (ascultarea, exprimarea orală, lectura, exprimarea scrisă). Abordarea integrată a domeniilor disciplinei în cadrul unei unităŃi de învăŃare. Metode specifice ale învăŃării active, ale învăŃării individuale şi prin cooperare. Metode pentru formarea gândirii critice a elevilor în domeniul literaturii, al limbii şi al 1

• • 1.2. Explicarea modelului comunicativ-funcŃional al programelor de limba şi literatura română. •

• 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice 2.1. Identificarea unor • modalităŃi diverse de construire a activităŃilor • didactice în concordanŃă cu

caracterizare de personaj. evaluarea competenŃei de redactare. Bucureşti. Aria curriculară Limbă şi comunicare). Principii şi modalităŃi de construire a instrumentelor de evaluare la limba şi literatura română: evaluarea competenŃei lingvistice.E. EducaŃiei şi Tineretului.2.C. CompetenŃe vizate prin diferiŃi itemi. dialogate. probe practice. Bibliografie • Curriculum NaŃional. 3. valorile şi atitudinile prevăzute în programe. Construirea unor • probe de evaluare. redactarea de compuneri şcolare (compunere liberă.1. itemi semiobiectivi şi itemi subiectivi. 2. • Ghid metodologic. C. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice disciplinei limba şi literatura română. 2002. M. ActivităŃi de lectură corespunzătoare etapelor lecturii . adecvate specificului generic al textelor – epic. proiect.prelectură. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Liceu. rezumat. www. evaluarea competenŃei de comunicare orală. Aria curriculară Limbă şi comunicare. C. pornind de la obiective de evaluare • date. eseu structurat. argumentative.disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităŃii acestuia. autoevaluare). (site-ul Ministerului Cercetării. probe scrise.C. lectură şi postlectură – . • comunicării.. • Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română.. ActivităŃi de învăŃare a categoriilor lexicale şi gramaticale.C.2. eseu liber etc. informative.E. liric şi dramatic. ActivităŃi de comunicare orală – ascultare activă şi producere de discurs monologal şi dialogal. evaluarea competenŃei de lectură. Limite şi avantaje ale diverselor tipuri de itemi. Bucureşti. Editura Aramis Print. referat. M.edu. Editura Aramis Print. Metode tradiŃionale şi metode alternative de evaluare (probe orale.). ÎnvăŃământ primar şi gimnazial. secŃiunea Preuniversitar. utilizarea elementelor de limbă în receptarea şi producerea mesajelor orale şi scrise. Programe.N. ActivităŃi de înŃelegere şi aplicare a noŃiunilor de teorie literară. portofoliu. 2002.. observare sistematică a comportamentului elevilor. Tipologia itemilor: itemi obiectivi. Identificarea • modalităŃilor de aplicare a unor instrumente şi metode de evaluare adecvate disciplinei. redactarea de texte funcŃionale. de comunicare şi de literatură. descriptive. ActivităŃi de comunicare scrisă: redactarea unor texte narative.. Construirea unor activităŃi de învăŃare specifice domeniilor disciplinei.ro. Metode specifice stimulării şi dezvoltării creativităŃii elevilor în orele de limbă. investigaŃie. 3. 2 . obiectivele / competenŃele.N. • • • • • • 3.E.

Mihaela – Didactica limbii române. comunicare. Analiza programelor prin raportare la documentele de politici lingvistice la nivel european.• • • • • • Goia. Editura Paralela 45. 2006. Stan. cetăŃenie democratică. 2001.) – Ghid de evaluare. Pamfil. comunicare). RelaŃia dintre programele de limba română şi programe din aceeaşi arie curriculară sau din arii diferite. 2003. Cluj-Napoca. Bucureşti. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. literatură) în cadrul procesului de învăŃare-predare-evaluare. ediŃia a III-a. Editura Aramis. dificultăŃi. literatură. metodologia sugerată (metode de predare-învăŃare.1. Pentru studenŃii FacultăŃilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. Principii promovate de Consiliul Europei: plurilingvism. 2006. definitivat. de la un an şcolar la altul. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. 1. avantaje. Editura Sedcom Libris. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Alina – Studii de didactica literaturii. ModalităŃi de integrare a conŃinuturilor din domeniile specifice disciplinei (limbă. Proiecte europene ce vizează studiul 3 • • • • • • • • • . Abordarea integratoare – justificări. ConŃinuturi Harta conŃinuturilor celor trei domenii limbă.3. reflectată în programele şcolare la nivel de competenŃe. Iaşi. 2002. metode şi instrumente de evaluare). Limba şi literatura română. Analiza abordării pe verticală a disciplinei. coeziune socială. I (2005) şi II (2006).). comunicare. comunicare interculturală. Compararea programelor de limba şi literatura română cu programe din aria curriculară sau din alte arii în vederea identificării punctelor comune şi a discontinuităŃilor. Mihail (coord. literatură – în programele de gimnaziu şi de liceu pentru limba şi literatura română.4. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităŃilor din Ńară. CompetenŃe specifice 1. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise. obiectivele / competenŃele vizate. valori şi atitudini şi conŃinuturi. Puncte tari şi puncte slabe ale programelor de limba şi literatura română. Florentina. Progresia rezultatelor aşteptate de la un ciclu şcolar la altul. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Cluj-Napoca. Secrieru. 1. grade didactice. Editura Dacia. învăŃare pe tot parcursul vieŃii. Sâmihăian. Pamfil. 1. ContinuităŃi şi discontinuităŃi în ceea ce priveşte: conŃinuturile. GRADUL DIDACTIC II CompetenŃe generale 1. diversitate lingvistică.2. Analiza unor modalităŃi de integrare a domeniilor specifice disciplinei (limbă. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic.

redactarea primei forme. analiză şi interpretare. grile de evaluare a comunicării orale sau scrise. ca disciplină nouă.2. Aplicarea acestora în domeniile disciplinei limba şi literatura română (limbă. învăŃării prin cooperare. Rolul metodelor active în procesul de predare-învăŃare-evaluare. şi opŃional integrat. Avantajele şi limitele unor instrumente de evaluare (chestionare. Etape ale redactării textului non-literar: documentarea. comprehensiune. Exemplificări.). 3. metodelor şi instrumentelor de evaluare tradiŃionale şi complementare. 4 . Exemplificări. Adecvarea metodelor de evaluare la finalităŃi şi conŃinuturi. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităŃii acestuia. editarea. literatură). Analiza aplicării unor metode specifice învăŃării active în domeniul disciplinei limba şi literatura română.2. comunicare. Folosirea diversificată a formelor.1. extinderi. Modele specifice disciplinei: modelul cultural. modelul lingvistic. • • 3. Structura probelor de evaluare propuse pentru testarea naŃională şi pentru bacalaureat. comunicare. Analiza • avantajelor şi limitelor de aplicare a unor • instrumente şi metode de evaluare tradiŃionale şi alternative. OpŃionale de aprofundare.2. Proiectarea şi analiza unor activităŃi de învăŃare complexe. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Rolul metodelor ce stimulează creativitatea în toate domeniile disciplinei (limbă. modelul dezvoltării personale. verificarea şi corectarea. Avantajele şi limitele metodelor tradiŃionale şi alternative de evaluare. Procese ale lecturii: conturarea orizontului de aşteptare. producerea de text literar: alegerea temei. limite şi avantaje ale metodelor active. de extindere. literatură). corectarea. limite şi avantaje ale acestora. teste de evaluare sumativă etc. limite şi avantaje ale activităŃilor de creativitate propuse în clasă sau ca teme de rezolvat acasă. Strategii şi metode specifice gândirii critice.1. Analiza unor probe de evaluare prin corelare cu finalităŃile • limbilor şi al literaturii. editarea formei finale. planul de idei al lucrării. ModalităŃi de realizare a unor activităŃi complexe de comunicare orală şi scrisă: dezbaterea şi studiul de caz. Exemplificări. care pot conduce la formarea competenŃelor specifice disciplinei • • • • 3. • • • • 2. învăŃării prin experienŃă. 2. ciornele succesive. scrierea liberă.

E. 2007.E.. Editura Paralela 45.C.ro). Programe.) 5 • • • • • • • • • • • • • . 2002.E. Structuri didactice deschise.edu. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. M. revistă de didactica limbii şi literaturii române a AsociaŃiei NaŃionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. ediŃia a V-a. www. Pamfil. Alina. 2005. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. 2005. Ligia. Lucrările simpozionului naŃional de didactică a limbii şi literaturii.N. Lectura. secŃiunea Preuniversitar. Editura Polirom. 2005 (primele trei capitole. Editura Excelsior Art. Aria curriculară Limbă şi comunicare.. (site-ul Ministerului Cercetării. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. competenŃa de comunicare. 9-102). Bucureşti. Paradigme didactice.. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural.) – Comunicare şi argumentare. Cluj-Napoca. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu.ro. Sarivan. Liceu. Petrescu“. ClujNapoca.anpro. Editura Aramis Print. • • Rolul itemilor din structura probelor în evaluarea competenŃelor specifice disciplinei: competenŃa lingvistică. Editura Dacia. C. Repere actuale.. Alina – Studii de didactica literaturii. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Bibliografie • • Borchin. 3-4 decembrie 2004. Perspective. 2005. M. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. pp. Cluj-Napoca (www. Limba şi literatura română. 1999. Curriculum NaŃional. Perspective didactice. a obiectivelor / competenŃelor programelor şcolare de limba şi literatura română. Bucureşti. Bucureşti. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. C.) Pamfil.unei programe şcolare a disciplinei. Cluj-Napoca. Goia. Aria curriculară Limbă şi comunicare) Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Mirela (coord. Timişoara. Editura UniversităŃii din Bucureşti. Cluj-Napoca.home. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. Norel. Limbă şi literatură. revistă a SocietăŃii de ŞtiinŃe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). Parfene.C. ÎnvăŃământ primar şi gimnazial. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. 2006. Tămâian. Editura Aramis Print. Ghid teoreticoaplicativ. RelaŃia curriculum – evaluare (inclusiv evaluarea prin examene) din perspectiva finalităŃilor. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. 2007. 2003. competenŃa literară sau culturală.N. EducaŃiei şi Tineretului. 2002. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Iaşi. 2002.C. Ghid metodologic. Teorie şi aplicaŃii. Pamfil. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română.

Bucureşti. Site-ul Consiliului Europei. a valorilor şi atitudinilor prevăzute în programe. I (2005) şi II (2006). Evaluarea documentelor curriculare şi a 3. Mihaela – Didactica limbii române. noutăŃilor apărute în fiecare dintre ele motivaŃionale. 2. definitivat. reflectată în programele şcolare şi în 6 . Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. www. volitive.1. 2.coe.) Sâmihăian. Valorificarea conŃinuturilor specifice 1. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităŃilor din Ńară). 3. Editura Polirom. Florentina.Evaluarea viziunii asupra disciplinei propriei filozofii privind învăŃarea. Editura Sedcom Libris. 1. Selectarea adecvată a conŃinuturilor disciplinei în vederea formării competenŃelor.1.4. Iaşi. pe baza unei bune cunoaşteri a acestora.1. 2007. Stan. Departamentul de Politici lingvistice. Editura Aramis. Secrieru.• • • • • • Sâmihăian.3. ediŃia a II-a.1. Mihail (coord.3. limbă şi comunicare) şi a operatorii. 2001. GRADUL DIDACTIC I Pentru colocviul susŃinut pentru obŃinerea gradului I. Pentru studenŃii FacultăŃilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare.2. Proiectarea secvenŃele didactice ale evaluării în contexte educaŃionale diverse. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 1. 2.) – Ghid de evaluare. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. pe formarea complexă a personalităŃii conŃinuturilor ştiinŃifice şi prin folosirea acestuia. grade didactice. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. se vor avea în vedere următoarele competenŃe: COMPETENłE GENERALE COMPETENłE SPECIFICE 1. Construirea unor demersuri didactice care să conducă la înŃelegerea de către elevi a conŃinuturilor disciplinei şi la posibilitatea de a transfera achiziŃiile în contexte noi. 2006. unor strategii metodice specifice.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. a unor atitudini afective. disciplinei pentru dezvoltarea la elevi a unor dovedind o bună cunoaştere a domeniilor capacităŃi şi competenŃe intelectuale şi acesteia (literatură. Andra – Cum se scrie un text?. Adecvarea demersurilor didactice la particularităŃile colectivului de elevi. Abordarea conŃinuturilor disciplinei. ediŃia a III-a. Proiectarea. 2. Iaşi. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaŃională. Limba şi literatura română. organizarea şi evaluarea 2. Şerbănescu. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. prin valorificarea elev. 2001. Construirea unor demersuri didactice activităŃii didactice ca abordare centrată pe interactive şi formative.

C. • Curriculum NaŃional. Bucureşti. • Parfene.edu. 3. Alina – Studii de didactica literaturii. EducaŃiei şi Tineretului. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Editura Paralela 45.E.ro.manuale. 9-102). • Goia. pp. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. Editura Excelsior Art.) – Comunicare şi argumentare. 2005 (primele trei capitole. Editura UniversităŃii din Bucureşti. Repere actuale. Iaşi. Alina. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 2002.. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. • Limba şi literatura română. Editura Dacia. 2007. secŃiunea Preuniversitar.. Mirela (coord. Aria curriculară Limbă şi comunicare) • Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. M. Valori şi atitudini: • Manifestarea preocupării pentru perfecŃionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii acesteia.C. Bibliografie • Borchin.) • Pamfil.. 2005. Evaluarea modului în care instrumentele şi metodele tradiŃionale şi cele complementare pot fi folosite în cadrul disciplinei. 2003. M. revistă a SocietăŃii de ŞtiinŃe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Teorie şi aplicaŃii. Paradigme didactice.E.N. 3-4 decembrie 2004. 1999. ÎnvăŃământ primar şi gimnazial. (site-ul Ministerului Cercetării. Programe. C. Perspective didactice. Liceu. 3. • Limbă şi literatură. ClujNapoca. 2002. Bucureşti. • Lectura. Tămâian. • Pamfil. Bucureşti. 2002. • Pamfil. Cluj-Napoca.4. • Ghid metodologic. 2006. • Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăŃare-evaluare. Evaluarea sistemului actual de evaluare prin corelare cu finalităŃile programelor şcolare ale disciplinei. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. Evaluarea propriei filozofii privind predarea-învăŃarea în domeniul disciplinei limba şi literatura română. www.. Editura Aramis Print.N. Editura Polirom. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu.E. Cluj-Napoca. Structuri didactice deschise. Timişoara. 3. 2005. Lucrările simpozionului naŃional de didactică a limbii şi literaturii. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. 2007.C. Cluj-Napoca. Ghid teoreticoaplicativ. ediŃia a V-a. 7 .2. Editura Aramis Print. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară.3. Aria curriculară Limbă şi comunicare. • Adaptarea întregii activităŃi didactice la nevoile şi interesele elevilor. • Norel. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală.C.

Pentru studenŃii FacultăŃilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare.coe. www. ediŃia a II-a. 2007. Cluj-Napoca (www. Secrieru. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. NOTĂ: Bibliografia recomandată pentru definitivat şi grade poate fi completată. ediŃia a III-a.) Sâmihăian. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Sarivan.home. Editura Aramis. 2001. Iaşi. grade didactice.). (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Iaşi. Şerbănescu. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. Editura Polirom. 2006.) Sâmihăian. Limba şi literatura română.anpro. I (2005) şi II (2006). 2001. Andra – Cum se scrie un text?. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Stan. Editura Sedcom Libris.• • • • • • • • Perspective. Site-ul Consiliului Europei. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. revistă de didactica limbii şi literaturii române a AsociaŃiei NaŃionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. 8 . Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. Petrescu“. definitivat. Mihaela – Didactica limbii române. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.) – Ghid de evaluare.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. 2005. Ligia. Florentina. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. accesibile candidaŃilor. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Mihail (coord.ro). la nivelul fiecărei universităŃi. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. Departamentul de Politici Lingvistice. cu lucrări apărute în plan local.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful