P. 1
Didactica.doc

Didactica.doc

|Views: 7|Likes:
Published by Solomon Tamara
cursuri didactica
cursuri didactica

More info:

Published by: Solomon Tamara on Jun 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2014

pdf

text

original

DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Programă pentru examenul de definitivare în învăŃământ şi pentru obŃinerea gradelor didactice

CompetenŃe generale: 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev, pe formarea complexă a personalităŃii acestuia. 3. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Valori şi atitudini: • Manifestarea preocupării pentru perfecŃionarea continuă în domeniul didacticii disciplinei. • Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăŃare-evaluare. • Adaptarea întregii activităŃi didactice la nevoile şi interesele elevilor. DEFINITIVAT CompetenŃe generale 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. CompetenŃe specifice 1.1. Identificarea structurii programelor şcolare pentru disciplina limba şi literatura română şi a rolului fiecărei componente pentru orientarea activităŃii profesorului. • ConŃinuturi Structura programelor: notă de prezentare, obiective-cadru (gimnaziu)/competenŃe generale (liceu), obiective de referinŃă şi sugestii pentru activităŃile de învăŃare (gimnaziu)/ competenŃe specifice şi conŃinuturi asociate (liceu); recomandări privind conŃinuturile fiecărui domeniu specific disciplinei (comunicare, limbă, literatură), sugestii metodologice (liceu); standarde curriculare. Elemente obligatorii şi elemente facultative ale programei. Rolul fiecărei componente a programei pentru orientarea activităŃii profesorului. Modelul comunicativ-funcŃional bazat pe dezvoltarea celor patru deprinderi integratoare (ascultarea, exprimarea orală, lectura, exprimarea scrisă). Abordarea integrată a domeniilor disciplinei în cadrul unei unităŃi de învăŃare. Metode specifice ale învăŃării active, ale învăŃării individuale şi prin cooperare. Metode pentru formarea gândirii critice a elevilor în domeniul literaturii, al limbii şi al 1

• • 1.2. Explicarea modelului comunicativ-funcŃional al programelor de limba şi literatura română. •

• 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice 2.1. Identificarea unor • modalităŃi diverse de construire a activităŃilor • didactice în concordanŃă cu

dialogate. observare sistematică a comportamentului elevilor. argumentative. probe scrise. 2. Principii şi modalităŃi de construire a instrumentelor de evaluare la limba şi literatura română: evaluarea competenŃei lingvistice. Metode tradiŃionale şi metode alternative de evaluare (probe orale. pornind de la obiective de evaluare • date. Construirea unor activităŃi de învăŃare specifice domeniilor disciplinei. autoevaluare)..C. evaluarea competenŃei de redactare.. evaluarea competenŃei de lectură. proiect. investigaŃie. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a.N.C. 2 . evaluarea competenŃei de comunicare orală. www. M. • • • • • • 3. valorile şi atitudinile prevăzute în programe. ActivităŃi de lectură corespunzătoare etapelor lecturii .edu. • Ghid metodologic. ActivităŃi de înŃelegere şi aplicare a noŃiunilor de teorie literară.C. Bucureşti. referat. Programe. descriptive.N. • Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. itemi semiobiectivi şi itemi subiectivi. (site-ul Ministerului Cercetării.prelectură.E..1. ActivităŃi de comunicare orală – ascultare activă şi producere de discurs monologal şi dialogal. Editura Aramis Print. adecvate specificului generic al textelor – epic.). Tipologia itemilor: itemi obiectivi.2.E. portofoliu. liric şi dramatic.2. ÎnvăŃământ primar şi gimnazial. EducaŃiei şi Tineretului. 2002. eseu liber etc. Liceu. rezumat. de comunicare şi de literatură. caracterizare de personaj. • comunicării. probe practice. utilizarea elementelor de limbă în receptarea şi producerea mesajelor orale şi scrise. Editura Aramis Print. informative. redactarea de compuneri şcolare (compunere liberă. Bucureşti. Bibliografie • Curriculum NaŃional. Construirea unor • probe de evaluare. eseu structurat.ro. redactarea de texte funcŃionale.E. Metode specifice stimulării şi dezvoltării creativităŃii elevilor în orele de limbă.. obiectivele / competenŃele. lectură şi postlectură – . 3. Limite şi avantaje ale diverselor tipuri de itemi.disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităŃii acestuia. 3. ActivităŃi de învăŃare a categoriilor lexicale şi gramaticale. CompetenŃe vizate prin diferiŃi itemi. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice disciplinei limba şi literatura română. secŃiunea Preuniversitar. ActivităŃi de comunicare scrisă: redactarea unor texte narative. Aria curriculară Limbă şi comunicare. C. Identificarea • modalităŃilor de aplicare a unor instrumente şi metode de evaluare adecvate disciplinei. C. Aria curriculară Limbă şi comunicare). M. 2002.

I (2005) şi II (2006). ModalităŃi de integrare a conŃinuturilor din domeniile specifice disciplinei (limbă. Principii promovate de Consiliul Europei: plurilingvism. Stan. Alina – Studii de didactica literaturii. Florentina. ediŃia a III-a. literatură. Puncte tari şi puncte slabe ale programelor de limba şi literatura română. de la un an şcolar la altul. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. literatură – în programele de gimnaziu şi de liceu pentru limba şi literatura română. GRADUL DIDACTIC II CompetenŃe generale 1. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. 2006. CompetenŃe specifice 1. Pamfil. 2002. valori şi atitudini şi conŃinuturi. Sâmihăian. Structuri didactice deschise. comunicare). diversitate lingvistică. Abordarea integratoare – justificări. Pamfil. avantaje. 1. grade didactice. Mihail (coord.). Editura Sedcom Libris. Analiza programelor prin raportare la documentele de politici lingvistice la nivel european. Cluj-Napoca. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităŃilor din Ńară. comunicare interculturală. metode şi instrumente de evaluare). Analiza abordării pe verticală a disciplinei. definitivat. metodologia sugerată (metode de predare-învăŃare. cetăŃenie democratică. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. literatură) în cadrul procesului de învăŃare-predare-evaluare. Limba şi literatura română. Compararea programelor de limba şi literatura română cu programe din aria curriculară sau din alte arii în vederea identificării punctelor comune şi a discontinuităŃilor.) – Ghid de evaluare. Analiza unor modalităŃi de integrare a domeniilor specifice disciplinei (limbă. ContinuităŃi şi discontinuităŃi în ceea ce priveşte: conŃinuturile. comunicare. Pentru studenŃii FacultăŃilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare.1.• • • • • • Goia. obiectivele / competenŃele vizate. Bucureşti.3. Editura Dacia. 1. Iaşi. Cluj-Napoca. 2003.4. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Proiecte europene ce vizează studiul 3 • • • • • • • • • . Editura Aramis. RelaŃia dintre programele de limba română şi programe din aceeaşi arie curriculară sau din arii diferite. 1. 2001. Secrieru. Progresia rezultatelor aşteptate de la un ciclu şcolar la altul. 2006. Mihaela – Didactica limbii române. dificultăŃi. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. ConŃinuturi Harta conŃinuturilor celor trei domenii limbă. coeziune socială.2. Editura Paralela 45. învăŃare pe tot parcursul vieŃii. reflectată în programele şcolare la nivel de competenŃe. comunicare.

planul de idei al lucrării. • • • • 2. • • 3. 2. Analiza aplicării unor metode specifice învăŃării active în domeniul disciplinei limba şi literatura română. ModalităŃi de realizare a unor activităŃi complexe de comunicare orală şi scrisă: dezbaterea şi studiul de caz. Etape ale redactării textului non-literar: documentarea. literatură). limite şi avantaje ale acestora. Avantajele şi limitele metodelor tradiŃionale şi alternative de evaluare.2. editarea formei finale. modelul dezvoltării personale. învăŃării prin experienŃă. verificarea şi corectarea.2. de extindere.). literatură). Proiectarea şi analiza unor activităŃi de învăŃare complexe. Procese ale lecturii: conturarea orizontului de aşteptare. ca disciplină nouă. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenŃelor specifice disciplinei limba şi literatura română. limite şi avantaje ale metodelor active. redactarea primei forme. scrierea liberă. Avantajele şi limitele unor instrumente de evaluare (chestionare. limite şi avantaje ale activităŃilor de creativitate propuse în clasă sau ca teme de rezolvat acasă. Modele specifice disciplinei: modelul cultural.2. Folosirea diversificată a formelor. Exemplificări. corectarea. grile de evaluare a comunicării orale sau scrise. Adecvarea metodelor de evaluare la finalităŃi şi conŃinuturi. Exemplificări. Structura probelor de evaluare propuse pentru testarea naŃională şi pentru bacalaureat. producerea de text literar: alegerea temei. Aplicarea acestora în domeniile disciplinei limba şi literatura română (limbă. metodelor şi instrumentelor de evaluare tradiŃionale şi complementare. Exemplificări. Strategii şi metode specifice gândirii critice. editarea.1. extinderi. care pot conduce la formarea competenŃelor specifice disciplinei • • • • 3. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităŃii acestuia. Analiza unor probe de evaluare prin corelare cu finalităŃile • limbilor şi al literaturii.1. 3. Analiza • avantajelor şi limitelor de aplicare a unor • instrumente şi metode de evaluare tradiŃionale şi alternative. modelul lingvistic. comprehensiune. şi opŃional integrat. comunicare. analiză şi interpretare. învăŃării prin cooperare. Rolul metodelor active în procesul de predare-învăŃare-evaluare. comunicare. ciornele succesive. 4 . Rolul metodelor ce stimulează creativitatea în toate domeniile disciplinei (limbă. OpŃionale de aprofundare. teste de evaluare sumativă etc.

ediŃia a V-a.edu. Limbă şi literatură. Sarivan. Goia.. 2005. Lucrările simpozionului naŃional de didactică a limbii şi literaturii. 2005 (primele trei capitole. 1999.C. 2007. a obiectivelor / competenŃelor programelor şcolare de limba şi literatura română.) 5 • • • • • • • • • • • • • .N. revistă a SocietăŃii de ŞtiinŃe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). (site-ul Ministerului Cercetării. Liceu. Cluj-Napoca. revistă de didactica limbii şi literaturii române a AsociaŃiei NaŃionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em.E. Pamfil.home. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. 2002. 3-4 decembrie 2004. www. Alina. RelaŃia curriculum – evaluare (inclusiv evaluarea prin examene) din perspectiva finalităŃilor. Lectura. Aria curriculară Limbă şi comunicare) Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu.E. Bucureşti. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. 2005. Bucureşti. 2003. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. 2007. Repere actuale. Editura UniversităŃii din Bucureşti. EducaŃiei şi Tineretului. Parfene. Alina – Studii de didactica literaturii. ClujNapoca.anpro. Ghid metodologic. Ligia. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. Editura Excelsior Art. M. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Pamfil. competenŃa de comunicare.C. 2006.ro. Norel.) Pamfil. M. Curriculum NaŃional. Cluj-Napoca (www. Casa CărŃii de ŞtiinŃă.N. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. ÎnvăŃământ primar şi gimnazial. Perspective. Teorie şi aplicaŃii. competenŃa literară sau culturală.ro). C. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Editura Polirom.E. Editura Aramis Print. 9-102). Petrescu“. Editura Dacia.unei programe şcolare a disciplinei. Bucureşti.C. C. Tămâian. Editura Aramis Print. Cluj-Napoca. secŃiunea Preuniversitar. Limba şi literatura română. 2002.. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Iaşi.) – Comunicare şi argumentare. Mirela (coord. Paradigme didactice. Aria curriculară Limbă şi comunicare. Programe. Timişoara. • • Rolul itemilor din structura probelor în evaluarea competenŃelor specifice disciplinei: competenŃa lingvistică. Bibliografie • • Borchin.. pp.. 2005. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. 2002. Cluj-Napoca. Structuri didactice deschise. Editura Paralela 45. Perspective didactice. Ghid teoreticoaplicativ.

Şerbănescu.) Sâmihăian.1. 2. reflectată în programele şcolare şi în 6 .coe. se vor avea în vedere următoarele competenŃe: COMPETENłE GENERALE COMPETENłE SPECIFICE 1. Pentru studenŃii FacultăŃilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. ediŃia a II-a. Proiectarea secvenŃele didactice ale evaluării în contexte educaŃionale diverse. Departamentul de Politici lingvistice.3. Editura Polirom.) – Ghid de evaluare. 3. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. a unor atitudini afective. noutăŃilor apărute în fiecare dintre ele motivaŃionale. I (2005) şi II (2006).int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. 2001.4. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaŃională. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. 2. Stan. Site-ul Consiliului Europei. Editura Sedcom Libris. prin valorificarea elev.2.• • • • • • Sâmihăian. pe formarea complexă a personalităŃii conŃinuturilor ştiinŃifice şi prin folosirea acestuia. Selectarea adecvată a conŃinuturilor disciplinei în vederea formării competenŃelor. 1. limbă şi comunicare) şi a operatorii. Florentina. Evaluarea documentelor curriculare şi a 3.1. definitivat. ediŃia a III-a. Construirea unor demersuri didactice activităŃii didactice ca abordare centrată pe interactive şi formative. Adecvarea demersurilor didactice la particularităŃile colectivului de elevi. www.3. Secrieru.1. disciplinei pentru dezvoltarea la elevi a unor dovedind o bună cunoaştere a domeniilor capacităŃi şi competenŃe intelectuale şi acesteia (literatură. Editura Aramis. 2001.Evaluarea viziunii asupra disciplinei propriei filozofii privind învăŃarea. Iaşi.1. 2007. Mihaela – Didactica limbii române. Abordarea conŃinuturilor disciplinei. Valorificarea conŃinuturilor specifice 1. a valorilor şi atitudinilor prevăzute în programe. 1. volitive. Limba şi literatura română. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităŃilor din Ńară). GRADUL DIDACTIC I Pentru colocviul susŃinut pentru obŃinerea gradului I. Iaşi. 2. 2. Proiectarea. organizarea şi evaluarea 2. 2006. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Construirea unor demersuri didactice care să conducă la înŃelegerea de către elevi a conŃinuturilor disciplinei şi la posibilitatea de a transfera achiziŃiile în contexte noi. Mihail (coord. Andra – Cum se scrie un text?. unor strategii metodice specifice. grade didactice. pe baza unei bune cunoaşteri a acestora. Bucureşti. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural.

. 3. EducaŃiei şi Tineretului. C.N. • Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăŃare-evaluare. 2005 (primele trei capitole. Structuri didactice deschise. Editura Polirom. Bucureşti. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. Mirela (coord.ro. 2005. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. 3. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. C. Paradigme didactice. 2002. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. • Limba şi literatura română. 3.manuale. Editura Casa CărŃii de ŞtiinŃă. Timişoara. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Casa CărŃii de ŞtiinŃă. 2007. Editura Paralela 45. M. • Curriculum NaŃional. (site-ul Ministerului Cercetării. Alina – Studii de didactica literaturii. Perspective didactice.edu. secŃiunea Preuniversitar. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Aria curriculară Limbă şi comunicare. Evaluarea propriei filozofii privind predarea-învăŃarea în domeniul disciplinei limba şi literatura română. 3-4 decembrie 2004. ClujNapoca. • Goia. Ghid teoreticoaplicativ. ÎnvăŃământ primar şi gimnazial. www. Editura Dacia. Lucrările simpozionului naŃional de didactică a limbii şi literaturii. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. Iaşi. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Bucureşti. ediŃia a V-a. • Adaptarea întregii activităŃi didactice la nevoile şi interesele elevilor. Tămâian. M. Liceu. • Norel. 2007. 2002. Evaluarea sistemului actual de evaluare prin corelare cu finalităŃile programelor şcolare ale disciplinei. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română.) • Pamfil.C.. 2006. Repere actuale.C.3. Editura Excelsior Art. • Limbă şi literatură..E. • Pamfil. Cluj-Napoca. Aria curriculară Limbă şi comunicare) • Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română.C. Editura UniversităŃii din Bucureşti. Editura Aramis Print. Bibliografie • Borchin.) – Comunicare şi argumentare. Bucureşti. • Lectura.2. Teorie şi aplicaŃii. Cluj-Napoca.E. 1999..4. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. • Parfene. pp. Programe. 9-102). Evaluarea modului în care instrumentele şi metodele tradiŃionale şi cele complementare pot fi folosite în cadrul disciplinei. Alina. 7 . 2003. revistă a SocietăŃii de ŞtiinŃe Filologice (în special rubrica Didactica modernă).N. 2002. Editura Aramis Print. 2005.E. Valori şi atitudini: • Manifestarea preocupării pentru perfecŃionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii acesteia. • Ghid metodologic. Cluj-Napoca. • Pamfil.

home. 2007. 2005. la nivelul fiecărei universităŃi. www.) Sâmihăian.coe. Iaşi. 2001. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităŃilor din Ńară. grade didactice. Editura Sedcom Libris.ro). Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. definitivat.anpro.• • • • • • • • Perspective. Mihail (coord.). Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural. Sarivan. Pentru studenŃii FacultăŃilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. revistă de didactica limbii şi literaturii române a AsociaŃiei NaŃionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Şerbănescu. Andra – Cum se scrie un text?. Cluj-Napoca (www. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. accesibile candidaŃilor. NOTĂ: Bibliografia recomandată pentru definitivat şi grade poate fi completată. Editura Aramis. Ligia. Florentina. Iaşi. Editura Polirom. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. Departamentul de Politici Lingvistice. Limba şi literatura română. 2001.) – Ghid de evaluare. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării.) Sâmihăian. Stan. 2006. Petrescu“. ediŃia a III-a.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. ediŃia a II-a. I (2005) şi II (2006). cu lucrări apărute în plan local. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităŃilor din Ńară. 8 . Mihaela – Didactica limbii române. Secrieru. Site-ul Consiliului Europei.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->