Sunteți pe pagina 1din 274

Pr.

VASILE GR{JDIAN ELEMENTE de C}NTARE BISERICEASC{ `i TIPIC Editura Universit[\ii Lucian Blaga - Sibiu 2002

Descrierea CIP a Bibliotecii Na\ionale a Rom]niei GR{JDIAN, VASILE Elemente de c ]ntare bisericeasc[ `i tipic / Vasile Grjdian, - Sibiu; Editura Universit\ii "Luci an Blaga" din Sibiu, 2002 p.; cm. ISBN 973-651-447-1 783:281.9 2

CUV}NT @NAINTE Prezenta lucrare reprezint[ partea teoretic[ a cursului de Muzic[ bisericeasc[ ` i Ritual actualmente predat la Facultatea de Teologie "Andei aguna" a Universit[\ ii "Lucian Blaga" din Sibiu. Acest curs continu[ tradi\ia de predare la aceast[ disciplin[ ^n Facultatea sibian[ de Teologie, a`a cum subsemnatul autor a cunosc uto de la ^nainta`ii s[i la catedr[, Pr.Gheorghe oima `i Arhid.Ioan Popescu - ace `tia continu]nd la r]ndul lor o pleiad[ venerabil[ de profesori, dintre care mai pot fi aminti\i m[car Dimitrie Cun\an(u), Timotei Popovici sau Petru Gherman. P entru partea de tipic ar mai trebui de asemenea men\ionat cel pu\in Andrei Popov iciu, cu lucrarea sa de "Tipic"1 tip[rit[ la Sibiu ^ntre cele dou[ R[zboaie Mond iale. Desigur, pentru starea prezent[ a cursului, unele aspecte au trebuit adapt ate ^n func\ie de schimb[rile de natur[ cultural[ `i social[ ce au survenit de-a lungul deceniilor de predare. F[r[ a afecta con\inutul, fondul cursului, expres ia formal[ a trebuit treptat s[ r[spund[ tot mai mult cerin\elor `i nivelului `t iin\ific, academic contemporan. @n forma sa actual[, cursul de Muzic[ bisericeas c[ `i ritual se adreseaz[ ^n special studen\ilor teologi, ^ncerc]nd s[ pun[ la d ispozi\ia lor o "unealt[" c]t mai bine structurat[, de introducere, informare `i orientare ^ntr-un domeniu destul de dificil prin vechimea sa (confund]ndu-se pr actic cu cei aproximativ 2000 de ani de slujire cre`tin[) `i, de ce s nu o spunem , prin "neobi`nuitul" s[u (cel pu\in uneori) ^n raport cu realitatea modern[. Ad res]ndu-se acestei categorii de cititori, cursul de fa\[ a trebuit s[ satisfac[ a`tept[rile at]t a studen\ilor proveni\i dintre absolven\ii liceelor laice, c]t `i a 1 Aurel Popoviciu, Tipicul Bisericei Ortodoxe ^ntocmit pentru trebuin\ele preo\ilo r rom[ni, studen\ilor ^n teologie `i ale elevilor `coalelor normale, ed.II, Sibi u (Tiparul tipografiei arhidiecezane), 1927. 3

absolven\ilor de seminarii teologice. Dac[ cei dint]i au nevoie, de cele mai mul te ori, `i de o introducere elementar[ ^n domeniu, cea de a doua categorie de st uden\i, fo`tii seminari`ti, deja au parcurs de obicei aceast[ etap[. Pentru ambe le categorii ^ns[ predarea (respectiv reluarea) problemelor introductive poate f i de mare folos, ^n m[sura ^n care lucrurile elementare sunt prezentate ^ntr-o p erspectiv[ sistematic[ mult mai avansat[ (de nivel academic), ele constituind oa recum ^nse`i fundamentele respectivei sistematiz[ri. Iar consultarea bibliografi ei indicate (fie `i la modul sumar) are menirea de a ajuta la aprofundarea `i ^n cadrarea teologic[ mai larg[ a problemelor - chiar dac[ acestea sunt deja cunosc ute, la un nivel mai simplu, eventual doar empiric, practic. Din acest punct de vedere, al aprofund[rii `i sistematiz[rii, prezenta lucrare poate fi de folos, ^ n egal[ m[sur[, `i preo\ilor, c]nt[re\ilor biserice`ti, ca `i tuturor celor inte resa\i de slujbele Bisericii Ortodoxe. Astfel, f[r[ a fi (sau a se dori) o dubla re a c[r\ilor de Teorie `i de Istorie a muzicii sau a celor de Tipic existente ` i f[r[ a avea preten\ia de a atinge exhaustivitatea acestora, scopul acestui cur s este ^n primul r]nd acela de a asigura o orientare general[ suficient[ (dar to todat[ sistematic[) ^n domeniul C]nt[rii biserice`ti `i a Tipicului, orientare c e poate fi eventual o baz[ pentru un studiu ulterior mai avansat `i mai specific . * O scurt[ remarc[ este necesar[ ^n leg[tur[ cu folosirea predilect[ ^n lucrar e a termenilor de C]ntare bisericeasc[ `i tipic, oarecum ^n defavoarea celor de Muzic[ bisericeasc[ `i ritual (a`a cum este numit cursul ^n prevederile Planului de ^nv[\[m]nt), chiar dac[ sensul acoperit este acela`i. Explica\ia const[ at]t ^n folosirea mai curent[ c]t `i ^n etimologia mai "tradi\ional[" a primilor doi termeni, "muzica" ^n Biserica Ortodox[ fiind doar "c]ntare" (vocal[), iar despr e "rit(ual)" vorbindu-se totu`i cel mai adesea ^n termeni de "tipic bisericesc"2 . De asemenea, tradi\ia unirii ^ntr-un singur curs a celor dou[ domenii (al c]nt[r ii `i al tipicului) este legat de faptul c]t se poate de 2 V. titlul c[r\ilor de Tipic bisericesc, Bucure`ti, 1976; Alba Iulia,1999. 4

r]nduielile acestora. concret c[ ^ntotdeauna c]ntarea bisericeasc[ nu a avut un rost muzical ^n sine, ci doar asociat[ slujbelor biserice`ti `i ^ncadrat[ ^n * Ar mai fi de aten\ionat asupra Aspectelor metodologice din Introducerea prezen tei lucr[ri, menite s[ l[mureasc[ (mai ales pentru ^ncep[tori) felul ^n care se pot ^nsu`i C]ntarea bisericeasc[ `i Tipicul, ^n mod c]t mai temeinic `i mai folo sitor, atr[g]ndu-se aten\ia totodat[ asupra unor erori curente ce pot interveni pe parcurs. De asemenea, Observa\iile pres[rate ^n cursul expunerii sunt importa nte prin inten\ia lor de a puncta dificult[\ile de moment `i pentru c[ aduc l[mu riri practice (concrete), de multe ori foarte utile. Textul curent, prezentat cu caractere normale (mai mari), prive`te acele cuno`tin\e care trebuiesc neap[rat bine ^nsu`ite (chiar pe dinafar[), reprezent]nd principii de baz[ ale domeniului. Textul curent cu caractere mai mici, mai ales pentru Tipicul bisericesc, red[ s chi\e orientative ale slujbelor, care trebuiesc poate mai pu\in ^nv[\ate, c]t recun oscute ^n realitatea practic[ a c[r\ilor de slujb[. La sf]r`it, dup[ capitolele t rat]nd despre C]ntare `i Tipic, Lexiconul muzical-liturgic poate clarifica o ser ie de termeni, atunci c[nd exist[ nel[muriri, iar Programa analitic[ anexat[ est e de fapt o propunere a unui plan progresiv de ^nsu`ire a c]nt[rii biserice`ti ` i a tipicului. Pr.Vasile Gr[jdian 5

INTRODUCERE Aspecte metodologice generale Pentru o bun[ `i s[n[toas[ ^nsu`ire a C]nt[rii bis erice`ti `i a Tipicului trebuie ^n\eles ^n primul r]nd caracterul acestui proces de ^nsu`ire - care este determinat, la r]ndul s[u, de specificul "materiei" de ^nsu`it, respectiv c]ntarea `i tipicul. Din experien\a pred[rii la studen\i a pr oblemelor de "c]ntare `i tipic" se poate spune c[ nu va niciodat[ suficient de m ult repetat avertismentul referitor la specificul practic al c]nt[rii biserice`t i `i tipicului. Dificultatea ^n\elegerii acestui lucru (destul de simplu la prim a vedere) este determinat[ de ^ncadrarea c]nt[rii biserice`ti `i tipicului ^ntro mare majoritate de materii teologice teoretice, prev[zute ^n planul de ^nv[\[m ]nt. Ca urmare apare cel mai adesea confuzia ^ntre ^nv[\area cu caracter teoreti c `i formarea unor deprinderi cu caracter preponderent practic. Trebuie observat c[ nu este vorba despre o separare absolut[ ^ntre cele dou[ feluri de activit[\ i din cadrul procesului de ^nv[\[m]nt, deoarece la fiecare materie exist[ at]t o parte mai teoretic[, precum `i una mai practic[. Ceea ce poate diferi ^ntr-o m[ sur[ important[ de la o materie la alta este ponderea celor dou[ componente. Ast fel, ^n cazul c]nt[rii biserice`ti `i a tipicului, al[turi de inevitabila compon ent[ teoretic[ (mai ales ^n partea de ^nceput), cea mai important[ component[ es te cea practic[, mai ales din punct de vedere cantitativ, adic[ al timpului aloc at pentru ^nsu`irea deprinderilor practice. @n acest punct apare confuzia ^ntre ^nv[\area cu caracter teoretic `i formarea de deprinderi cu caracer practic. Dac [ uneori se poate avea impresia c[ o materie teoretic[ (ce poate privi ^n specia l memorarea) se poate ^nv[\a destul de repede, ^n c]teva s[pt[m]ni, eventual "co ncentrat" ^n c]teva zile (ca ^n situa\ia nenorocit[ a ^nv[\[rii "^n asalt" din t impul sesiunilor de examene), lucrurile stau cu totul altfel ^n ceea ce prive`te deprinderile practice. 6

Deprinderile practice se formeaz[ temeinic doar ^n timp ^ndelungat, prin exerci\ iu continuu, regulat `i e`alonat (zilnic) cu ^n\elepciune. Se poate face o compa ra\ie cu antrenamentul sportiv (pentru formarea de deprinderi sau perfec\ionarea reflexelor `i a capacit[\ii de efort), unde ar p[rea de-a dreptul absurd s[ ^nl ocuie`ti antrenamentele ^ndelungate, perseverente, de zi cu zi, cu o "(s)for\are " de c]teva zile ^nainte de concurs, care nu duce dec]t la crampe `i rupturi mus culare sau alte accidente fiziologice mai mult sau mai pu\in grave - ^n cazul c] nt[rii apare "clasica" r[gu`eal[ de suprasolicitare, iar ^n cazul tipicului tota la z[p[ceal[ a neor]nduielii (pentru c[ se vorbe`te totu`i despre r]nduieli de t ipic). @n felul acesta se poate ^nt]mpla ca studen\i cu o bun[ capacitate de ^nv[ \are teoretic[ s[ e`ueaze destul de lamentabil la lucrurile practice. Mai trebui e spus c[ ^n afar[ de confuzia amintit[ (^ntre ^nv[\area teoretic[ `i formarea d e deprinderi practice, cu timpul diferit alocat lor `i diferit e`alonat) mai int ervin o serie de al\i factori care pot impieta asupra calit[\ii ^nsu`irii c]nt[r ii biserice`ti `i a tipicului. @ntre ace`ti factori negativi ar putea fi amintit ^n primul r]nd dispre\ul pentru "dexterit[\i", ^ntre care s-ar ^ncadra `i c]nta rea sau tipicul, dispre\ mo`tenit ^nc[ din `coala elementar[ sau liceu, unde muz ica, al[turi de sport, desen, lucru manual etc. nu se ^ncadra ^ntre materiile "i mportante", ca matematica sau limba rom]n[. @n facultate, acest dispre\ se poate asocia orgoliului "^n[l\imilor" sau "ad]ncimilor" "c[rtur[riei" (teoretice, eve ntual "academice"), aceasta fiind cea "important[" `i "grea", fa\[ de "simpla" c ]ntare (sau tipic). F[r[ a ^ncerca neap[rat vreo contestare a acestor "credin\e" , trebuie totu`i observat c[, din p[cate, "^nalta `tiin\[ (de carte) teoretic[" poate fi uneori destul de u`or mimat[ (pentru un nivel "suficient") printr-o sim pl[ memorare "papagaliceasc[", lucru care nu func\ioneaz[ ^n cazul "simplei" c]n t[ri (sau la tipic), unde "^ntruparea" practic[ a `tiin\ei (autentice) trebuie d ovedit[ totdeauna foarte concret, fiind cu putin\[ doar ^n urma unui ^ndelungat `i sus\inut efort. Mai nou, eroarea orgoliului "teoretic" este poten\at[ uneori de de confundarea c[rtur[riei autentice cu (post)moderna "informa\ie", a c[rei v itez[ de vehiculare este ^nso\it[ cel mai adesea de mult[ 7

ner[bdare `i superficialitate. Dintr-o astfel de perspectiv[, ^ndeletnicirea r[b d[toare cu c]ntarea tradi\ional[ `i tipicul poate p[rea anacronic[ `i (iar[`i) d e dispre\uit. @ns[ dispre\ul `i vanitatea, ner[bdarea `i superficialitatea, ca s t[ri de spirit, ^mpiedic[ "vederea" clar[ a problemelor `i dificult[\ilor ^ntr-u n domeniu (totu`i `i) "de `tiin\[", a`a cum este cel al c]nt[rii `i tipicului `i care trebuie serios ^nsu`it. C]teva dintre ra\iunile teologice ale necesit[\ii acestei ^nsu`iri serioase le vom men\iona spre sf]r`itul acestei Introduceri. * O alt[ extrem[ a dispre\ului `i vanit[\ii ar constitui-o cei pe care i-am putea numi "feti`i`tii tipicului" sau c]nt[re\ii "prea buni". Ace`tia, uneori `i ca re ac\ie la orgoliul "c[rtur[resc" mai ^nainte amintit, ^`i cultiv[ un alt orgoliu, cel al ^ndem]n[rii tipiconale excesive (aici se num[r[ `i c]rcota`ii certurilor pe am[nunte de tipic) sau al virtuozit[\ii vocale foarte "sportive" ^n ceea ce prive`te figurile melodice. F[r[ a fi un r[u ^n sine, ba fiind chiar de recomand at respectiva ^ndem]nare plin[ de virtuozitate (tehnic[), `i ^n acest caz canton area ^n vanitate poate orbi sufletul ^n privin\a lucrurilor celor mai importante , a celor de dincolo de schemele, figurile `i formulele c]nt[rii `i tipicului. E ste situa\ia ^n care nu se mai ajunge la "miez", din cauza admira\iei oarbe fa\[ de "coaj[". Spre exemplu, certurile pe micile deosebiri de tipic - p]n[ la urm[ de cele mai multe ori doar vanitoase - dezv[luie de obicei tocmai blocarea acce sului la "miezul" teologic, acces interzis ^n lipsa smereniei `i r[bd[rii pline de iubire. Doar cultivarea ^ngrijit[ a acestora din urm[ pot deschide cale ^n\el egerii locului `i rosturilor c]nt[rii biserice`ti `i a tipicului ^n orizontul pr eocup[rilor teologice. * Iar "miezul", rostul ^nv[\[rii `i al ^ndeletnicirii cu c]ntarea `i tipicul este slujirea dumnezeiasc[ ^n dumnezeie`tile Slujbe ale Bise ricii, ^n care `i c]ntarea `i tipicul sunt p[r\i fire`ti. @n\elegerea Sfintelor Slujbe ale Bisericii ca loc al prezen\ei sacramentale a lui Dumnezeu ^mpreun[ cu oamenii, ca "loc teologic" prin excelen\[, motiveaz[ la modul absolut orice str [duin\[ pe calea ^nv[\[rii `i 8

progres[rii ^n c]ntarea de laud[ adus[ Dumnezeirii, dup[ r]nduiala (de tipic) p[ strat[ de cei mai dinainte, conform Tradi\iei celei Sfinte a Bisericii. "Jugul" ce poate p[rea greu al exers[rilor zilnice se arat[ u`or atunci c]nd este lumina t de Harul credin\ei pline de n[dejde `i, mai ales, de iubire. @n sf]r`it, la ca p[tul celor spuse p]n[ acum ar putea fi reevaluat[ `i ucenicia tradi\ional[ ^n ^ nv[\area c]nt[rii biserice`ti `i a tipicului, ucenicie ce poate fi ^nceput[ uneo ri ^nc[ din copil[rie, pe l]ng[ stran[ sau altar `i care se constituie de obicei `i ca o adev[rat[ `i ad]nc[ ucenicie duhovniceasc[. Pentru c[, p]n[ la urm[, ni ci un fel de "tehnici" didactice `i pedagogice, oric]t de "eficiente" (sau doar gr[bite ?) ar fi, nu pot suplini ^mp[rt[`irea "fa\[ c[tre fa\[" `i "gur[ c[tre g ur[" ^n rela\ia ucenicului cu ^nv[\[torul s[u, dup[ chipul leg[turii cu M]ntuito rul nostru Iisus Hristos a ucenicilor s[i `i a ^mp[rt[`irii acestora de Cuv]ntul dumnezeiesc Cel @ntrupat. Rela\ia C]nt[rii biserice`ti `i a Tipicului cu alte d omenii ale Teologiei Tipicul bisericesc nu constituie un scop ^n sine `i un dome niu izolat. El se afl[ ^ntr-o leg[tur[ organic[ cu celelalte domenii ale Teologi ei. ~i acest lucru este limpede mai ales dac[ \inem seama de faptul c[ despre sl ujbele biserice`ti (^n care ^ntotdeauna se ^ncadreaz[ C]ntarea bisericieasc[ `i la a c[ror r]nduieli se refer[ Tipicul) se poate spune c[ ele constituie focarul n care ansamblul teologiei converge [fiind] locul teologic prin excelen\3. La modul mai particular este ^n primul r]nd foarte evident[ leg[tura cu Liturgica, cea ca re ofer[ explica\ia teologic[ larg[ at]t pentru r]nduielile Tipiconale, c]t `i p entru ^ncadrarea liturgic[ a C]nt[rii biserice`ti. De asemenea, `i C]ntarea bise riceasc[ `i Tipicul au evoluat `i s-au dezvoltat de-a lungul unei ^ntregi Istori i biserice`ti, at]t 3 Constantin Andronikof, Le sens de la Liturgie (La relation entre Dieu et l'homme )..., p.26 (tr.n.). 9

universale, c]t `i locale (na\ionale - rom]ne`ti, ^n cazul Bisericii Ortodoxe Ro m]ne). R[d[cinile biblice ale C]nt[rii biserice`ti `i ale Tipicului se dezv[luie ^n urma Studiului Vechiului `i Noului Testament. Numeroase ^nv[\[turi din cupri nsul Dogmaticii `i a Moralei (sau a Spiritualit[\ii `i Misticii) se reg[sesc ^n cuprinsul c]nt[rilor `i reprezint[ temelia pentru multe dintre r]nduielile de cu lt (sau pentru simbolistica lor liturgic[). Dreptul bisericesc a contribuit ades ea, prin unele canoane, la stabilirea de norme pentru C]ntarea bisericeasc[ `i p entru Tipic. Iar studiul textelor c]nt[rii, ca `i ^ns[`i predarea `i ^nsu`irea C ]nt[rii biserice`ti `i a Tipicului inevitabil ^mbrac[ aspecte \in]nd de Omiletic [ `i Catehetic[. Rela\ia C]nt[rii biserice`ti `i a Tipicului (ortodox) cu muzica sau cultul altor confesiuni poate fi clarificat[ `i cu concursul cuno`tin\elor de Misiune `i Ecumenism, la fel cum Istoria Religiilor (`i chiar Istoria Filozof iei) poate lumina diferite aspecte \in]nd de ^ncadrarea cultural[ general[ a c]n t[rii `i r]nduielilor ortodoxe de cult. @n sf]r`it, cunoa`terea Limbilor clasice (^n particular a limbii grece`ti) u`ureaz[ mult accesul la textele originale al e epocilor importante, ^n care s-au structurat C]ntarea bisericeasc[ (^n particu lar imnografia) `i Tipicul. 10

ELEMENTE DE C}NTARE BISERICEASC{ PRINCIPII METODOLOGICE PENTRU @NSU~IREA DEPRINDERILOR DE C}NTARE BISERICEASC{ A` a cum aminteam ^n Introducere, c]ntarea bisericeasc[ este o activitate preponder ent practic[. Partea de ^nv[\are teoretic[, mai redus[, este desigur important[ `i ea, mai ales la ^nceputul studiului (dar `i mai t]rziu uneori), ^ns[ f[r[ con cretizarea practic[ ^n actul propriu-zis al c]nt[rii nu se poate vorbi despre vr eo reu`it[. De aceea, no\iunile teoretice cuprinse ^n aceast[ parte a cursului ( ca `i cele din partea de Tipic, pentru situa\iile c]nd r]nduielile slujbelor pre v[d anumite c]nt[ri) sunt str]ns legate de ^nsu`irea c]nt[rilor din c[r\ile de c ]nt[ri biserice`ti, (dintre care o bun[ parte sunt indicate ^n Bibliografia de l a sf]r`itul acestei p[r\i). Fiind o activitate preponderent practic[, exist[ `i o experien\[ (pe care am putea-o numi chiar "istoric[") de ^nv[\are "pur practic [", empiric[ a c]nt[rii. Ar fi suficient de amintit nenum[ra\ii c]nt[re\i de pe la parohiile de \ar[, care au ^nv[\at ^n ^ndelunga\i ani de practic[ la stran[, "dup[ ureche", melodiile tradi\ionale ale Sfintei Liturghii sau formulele de apl icare a glasurilor `i c]nt[rile mai speciale ale slujbelor biserice`ti. @n Ardea l sau Banat, spre exemplu, aceast[ c]ntare preponderent oral[ a fost notat[ abia spre sf]r`itul secolului al XIX-lea `i ^nceputul secolului al XX-lea. Chiar pen tru istoria "mai mare" a c]nt[rii cre`tine lucrurile par s[ stea asem[n[tor, pri n faptul c[ din primul mileniu d.H. ne-au r[mas deosebit de pu\ine manuscrise mu zicale, `i acelea ^ncep]nd doar cu secolul al IX-lea - ceea ce pare s[ vorbeasc[ tot despre un caracter mai ales "oral", pur practic, al c]nt[rii ^n Biserica Cr e`tin[. Nota\ia 11

treptate a acestor deprinderi, prin exerci\iu continuu, perseverent, de zi cu zi . Indiferent de variantele metodice folosite, nimic nu poate evita efortul `i co nsecven\a acestui exerci\iu. Iar pentru c]ntarea bisericeasc[, cea mai bun[ moda litate practic[ de exersare este participarea regulat[ la slujbele Bisericii, ca re asigur[ nu numai ^nv[\area pur tehnic[ (sonor-acustic) a c]nt[rii, ci `i ceea ce este mult mai important, ajut[ la descoperirea `i ^nsu`irea spiritului cre`t in, bisericesc al c]nt[rii, cel care d[ sens ^ntregii activit[\i de c]ntare litu rgic[. Bine^n\eles, pentru partea mai tehnic[ sunt utile `i ^ncerc[rile individu ale de c]ntare, eventual cu corectarea unui c]nt[re\ mai priceput, de asemenea p articiparea la activit[\ile corurilor biserice`ti sau a unor grupe corale, audie rea unor imprim[ri de muzic[ bisericeasc[ etc. Dar, pentru "s[n[tatea duhovnicea sc[" a viitorului c]nt[re\, nici o clip[ preocuparea pentru "trupul sonor" al c] nt[rii nu trebuie s[ fac[ uitat "sufletul" c]nt[rii, duhul de rug[ciune al c]nt[ rii biserice`ti, liturgice. muzical[ (ca `i mai t]rziu tiparul muzical) a ap[rut odat[ cu c]nt[rile mai comp licate, dificil de memorat doar practic. @ns[ stilul mai simplu al c]nt[rilor bi serice`ti tradi\ionale, care a permis ^nsu`irea `i transmiterea oral[ a acestora peste genera\ii, este cel care a r[spuns cel mai bine nevoilor curente ale comu nit[\ilor cre`tine, acest stil fiind `i una dintre condi\iile c]nt[rii ^n comun ("de ob`te"), el corespunz]nd unei ^nzestr[ri muzicale naturale, comune marii ma jorit[\i a credincio`ilor. Aceste c]teva considera\ii vor s[ atrag[ aten\ia ^nc[ o dat[ asupra principiului practic ce trebuie s[ stea la baza ^nsu`irii deprind erilor de c]ntare bisericeasc[. Dincolo de orice fundamentare muzical[ teoretic[ , oric]t de extins[, se afl[ momentul practic, al primei formule melodice care d [ fiin\[ c]nt[rii, ^nv[\ate inevitabil "dup[ ureche" (pentru c[ altfel nu este c u putin\[). Chiar ^nsu`irea (de obicei ulterioar[ a) unui sistem de nota\ie muzi cal[, care prive`te asocierea unor sunete cu o reprezentare grafic[ a lor, se fa ce tot cu concursul auzului `i a memoriei muzicale (adic["dup[ ureche"). A`adar, fiind vorba despre practic[ `i despre deprinderi de c]ntare, acestea implic[ un alt principiu, `i anume acela al form[rii 12

Aceasta ar constitui ^nc[ un alt principiu care trebuie s[ stea la baza ^nv[\[ri i c]nt[rii biserice`ti, `i anume principiul ^ncadr[rii eclesiale, biserice`ti `i liturgice, a c]nt[rii biserice`ti. Mai ales ^n condi\iile "mediatice" moderne a cest principiu este foarte important, deoarece permanent exist[ tenta\ia de a pr ivi c]ntarea bisericeasc[ drept "una dintre" multele alte feluri de muzic[ ale l umii. Duhul dumnezeiesc al c]nt[rii biserice`ti este Cel care o face s[ fie cu t otul altfel. @n general, aten\ia (duhovniceasc[) trebuie s[ fie treaz[ ^n orice situa\ie care este ^n leg[tur[ cu aspectele de tehnic[ vocal[, deoarece preocupa rea excesiv[ pentru reu`ita pur sonor[ (fizicacustic[ ^n ultim[ instan\[) poate r[ci `i r[t[ci sufletul de la ^n\elesurile `i rosturile mai ^nalte ale c]nt[rii biserice`ti, f[c]nd loc preten\iilor manieristice `i stilistice de tot felul, da r str[ine de Duhul Bisericii, pe m[sura doar a ^nfumur[rii care le ^nso\esc de o bicei. Grija cea fireasc[ ^n c]ntarea bisericeasc[ este preocuparea pentru ^ntrup area sonor[ c]t mai potrivit[ a celor ale Duhului. * O ultim[ observa\ie introducti v[ (ce reia o idee din Cuv[ntul ^nainte, pentru cei ce nu obi`nuiesc s[ citeasc[ i ntroducerile) prive`te rela\ia c]nt[rii biserice`ti cu tipicul. Logica asocierii (pred[rii) c]nt[rii biserice`ti cu tipicul (ca `i o anumit[ tradi\ie ^n acest s ens) ^`i are r[d[cinile fire`ti ^n faptul ^ncadr[rii liturgice a c]nt[rilor, pri n care marea majoritate a acestora (care sunt biserice`ti pentru c[ sunt liturgice) ^`i ^mplinesc rostul lor ^n str]ns[ leg[tur[ cu r]nduielile slujbelor. Ciclurile liturgice `i toate r]nduielile particulare ale slujbelor sunt formele (oarecum pr in analogie cu formele muzicale) ^n care c]nt[rile biserice`ti ^`i g[sesc locul `i care le determin[ fiin\ial identitatea. * 13

ISTORIA C}NT{RII BISERICE~TI Muzica `i c]ntarea (ca muzic[ vocal[) sau, la modul mai general, manifest[rile muzicale de diverse feluri au existat ^n toate epoci le `i ^n toate culturile diferitelor popoare. De asemenea, toate religiile au pr ezentat `i aspecte muzicale. Cre`tinismul nu a f[cut excep\ie din acest punct de vedere. Cele aproximativ dou[ milenii de istorie cre`tin[ au cunoscut `i deoseb it de multe forme de muzic[ cre`tin[. Deoarece muzica actual[ din Biserica Ortod ox[ (^n particular din Biserica Ortodox[ Rom]n[) este mai ales rezultatul evolu\ iilor muzicale din Bizan\ - continuate `i dup[ c[derea acestuia ^n anul 1453 sub st[p]nirea musulman[ - ne vom ocupa cu predilec\ie de istoria r[s[ritean[ a c]n t[rii biserice`ti, marc]nd ^ns[ `i influen\ele apusene sau de alt[ natur[ din ul timele c]teva secole, care s-au exercitat asupra c]nt[rii ortodoxe. Cercet[torii care s-au ocupat cu studiul apari\iei `i dezvolt[rii c]nt[rii cre`tine au const atat existen\a unei perioade comune ^ntregii cre`tin[t[\i, care dureaz[ aproxima tiv p]n[ ^n secolul al V-lea. @nceputurile acestei perioade sunt legate de ^nfir iparea treptat[ a cultului cre`tin, pe bazele cultului sinagogal al vechilor evr ei, marea majoritate a primilor cre`tini provenind la ^nceput din r]ndul iudeilo r. @n mod firesc muzica acestora a ^mprumutat numeroase elemente din muzica sina gogal[. Este vorba ^n primul r]nd despre preluarea Psalmilor, ^mpreun[ cu stilul psalmodic de c]ntare (rostire) a lor, ceea ce face ca p]n[ ast[zi psalmii s[ fi e prezen\i ^n marea majoritate a slujbelor ortodoxe, citi\i sau c]nta\i, fie `i numai ca stihuri izolate. Totodat[, deja Sf]ntul Apostol Pavel vorbe`te ^n epist olele sale c[tre Efeseni (5,19) `i Coloseni (3,16) despre "psalmi, [] laude (/ im ne) `i [] c]nt[ri duhovnice`ti", ceeea ce indic[ o diferen\iere a c]nt[rilor ^n p rimele comunit[\i cre`tine. Ast[zi se accept[ ideea c[, ^n afar[ de psalmi, "imn ele" proveneau la ^nceput din C[r\ile Vechiului `i Noului Testament, iar "c]nt[r ile duhovnice`ti" constituiau crea\ii poetico-muzicale ale noilor converti\i. 14

Dintre imnele din Vechiul Testament preluate la ^nceput ^n cultul cre`tin se num [r[ C]ntarea de mul\umire a lui Moise `i a sorei sale Mariam (Ie`.15,1-19: S[ c]n t[m Domnului, c[ cu slav[ S-a preasl[vit), C]ntarea lui Moise ^n pustia Sinai (De ut.32, 1-43: Ia aminte, cerule, `i voi gr[i ! Ascult[, P[m]ntule, cuvintele gurii mele !), C]ntarea de mul\umire a Anei (I Regi 2,1-10: Bucuratu-s-a inima mea ^ntr u Domnul), C]ntarea Proorocului Avacum (Avac.3,2-19: Doamne, auzit-am de faima Ta), C ]ntarea Proorocului Isaia (Is.26,9-17: Sufletul meu Te-a dorit ^n vreme de noapte), Rug[ciunea Proorocului Iona ^n p]ntecele chitului (Iona 2,3-10: Strigat-am c[tre Domnul ^n str]mtorarea mea), C]ntarea celor trei tineri ^n cuptorul cu foc al Bab ilonului (fragmentul deuterocanonic: Binecuv]ntat e`ti, Doamne Dumnezeul p[rin\il or no`tri, `i l[udat `i pream[rit este numele T[u ^n veci). Din Noul Testament se pot aminti C]ntarea lui Zaharia, tat[l Sf.Ioan Botez[torul (Luc.1,67-79: Binecuv] ntat este Domnul Dumnezeul lui Israel, c[ a cercetat `i a f[cut r[scump[rare pop orului S[u), C]ntarea Sfintei Fecioare Maria (Luc.1,46-54: M[re`te, suflete al meu, pe Domnul), Rug[ciunea Dreptului Simeon (Luc.2,29-32: Acum sloboze`te pe robul T[u , St[p]ne). Se mai poate observa c[ unele fragmente din epistolele Sf.Apostol Pave l (spre exemplu I Tim.4,16: Mare este taina re`tin[t[\ii etc.) sau din Apocalipsa S f.Ioan (Apoc.4,11; 5,12) au de asemenea caracter de imne. Toate aceste c]nt[ri d e origine biblic[ au servit drept modele `i pentru noile c]nt[ri, de origine pro priu-zis cre`tin[, ce au ap[rut treptat, mai ales c[ odat[ cu intrarea ^n cre`ti nism `i a altor neamuri, la felul de a c]nta al cre`tinilor s-au ad[ugat noi inf luen\e. Astfel, un al doilea mare curent (al[turi de cel iudaic) care a alimenta t structurarea ini\ial[ a c]nt[rii cre`tine a fost cel al muzicii eline, la care s-au ad[ugat mai apoi (^n plan muzical-poetic) `i influen\ele altor culturi, or ientale, folclorice etc., ale popoarelor n snul crora se rspndea cre`tinismul. Dintre cele mai vechi imne cre`tine, alc[tuite `i acestea dup[ modelul celor biblice, sunt Doxologia mic[ (Slav[ Tat[lu `i fiului `i Sf]ntului Duh) `i Doxologia mare (Sl av[ ^ntru cei de sus lui 15

Dumnezeu - dup[ modelul c]nt[rii ^ngerilor la Na`terea Domnului, Luc.2,14), sau c] ntarea de la Litie N[sc[toare de Dumnezeu, Fecioar[, bucur[-te, care se pare c[ est e mult mai veche dec]t indic[ tradi\ia care ^i atribuie Sf.Chiril al Alexandriei (444) introducerea ^n cult a acestei c]nt[ri. Un alt imn dat]nd din primele seco le cre`tine este Lumin[ lin[ (de la slujba Vecerniei), care are deja un pronun\at con\inut dogmatic, f[c]nd parte dintre imnele alc[tuite pentru a ap[ra ^nv[\[tur a Bisericii ^n fa\a ereziilor ce ^ncepeau s[ apar[. Atribuit Sf.Antinoghen, epis copul Sevastiei (303/311) de c[tre Sf.Vasile cel Mare, acest imn pare `i el s[ fi e mult mai vechi. ~i alte imne erau ^n circula\ie ^n cursul secolelor de ^nceput ale cre`tinismului, a`a cum este un imn (al copiilor) pe care Sf.Clement Alexan drinul (215) ^l men\ioneaz[ ^n lucrarea sa Pedagogul. Imnele acestor prime secole cre`tine, de`i este greu de spus dac[ aveau o form liber sau strofic, se pare totu `i c[ au evoluat de la forme mai libere, cum erau vechile imne apoliniene, c[tre forme strofice, ca la imnele lui Bardesan, Synesios din Gyrene, sau Efrem Sirul . Alte imne - ca ris-ql-ul sirian- aveau un numr diferit de silabe, dar acela`i numr de accente pe vers `i strof. Nu s-a p[strat din aceast[ perioad[ (ca `i document muzical) dec]t un singur imn, ^n vechea nota\ie muzical[ elin[, descoperit la O xyrinchos (Egipt) `i datat c[tre sf]r`itul sec. al III-lea sau ^nceputul sec. al IV-lea. Tot din aceast[ perioad[ de ^nceput dateaz[ (av]nd `i unele origini iud aice), ^n afar[ de stilul ecfonetic solemn de a citi (/ c]nta) liturgic fragment ele din Sf]nta Scriptur[ (Psalmii, Evanghelia, Apostolul), `i felul de a c]nta a ntifonic (unde dou[ grupe / cete de c]nt[re\i c]nt[ alternativ) sau cel responso rial (unui solist ce c]nt[ stofele unei c]nt[ri ^i r[spund ceilal\i credincio`i, de obicei cu un refren). Instrumentele muzicale nu au p[truns ^n muzica cre`tin [, caracterul vocal fiind de la ^nceput predominant, a`a cum s-a p[strat p]n[ as t[zi ^n Biserica Ortodox[. @n afar[ de Sf.Chiril al Alexandriei, Sf.Antinoghen ` i Sf.Clement Alexandrinul, aminti\i deja pentru contribu\ia lor la dezvoltarea c ]nt[rii cre`tine, Tradi\ia Bisericii mai p[streaz[ ^nc[ din 16

sec. al II-lea amintirea preocup[rilor pentru c]ntare a Sf.Ignatie Teoforul, epi scopul Antiohiei (107 - care pream[rea pe Hristos ^n c]nt[ri `i imne) `i a Sf.Iustin Filozoful `i Martirul (163 - autorul unei lucr[ri, ast[zi din p[cate pierdute, Psa ltis, cuprinz]nd imne `i reguli penru c]ntare). Secolele III `i IV cunosc alte pe rsonalit[\i importante pentru domeniul c]nt[rii biserice`ti: Sf.Atanasie cel Mar e (374) este un organizator al c]nt[rii liturgice, lui atribuindu-se `i compunere a imnului N[sc[toare de Dumnezeu, Fecioar[ (de la Litie), Sf.Efrem Sirul (373/379 men\ionat deja ^n leg[tur[ cu structurarea strofic[ a c]nt[rilor) a compus nenu m[rate imne ^mpotriva ereziilor gnostice, imne ^nchinate Maicii Domnului `i rug[ ciuni p[strate p]n[ azi ^n c[r\ile de slujb[, iar texte ale unor predici de o ma re valoare poetic[ ale Sf.Grigorie de Nazianz (390) au devenit c]nt[ri la Praznic ele ^mp[r[te`ti, prin contribu\ia unor melozi de mai t]rziu (Sf.Ioan Damaschinul , Cosma de Maiuma, ^n sec. al VIII-lea) - este cazul Catavasiilor Hristos se na`t e, sl[vi\i-L, Ziua @nvierii, s[ ne bucur[m popoare `i al cuvintelor din Axionul Pa` tilor Lumineaz[-Te, noule Ierusalime. Un rol important pentru dezvoltarea cultului `i c]nt[rii au avut Sf.Vasile cel Mare (389) `i Sf.Ioan Gur[ de Aur (407), at]t p rin Liturghiile ce le poart[ numele (la care s-au ad[ugat numeroase c]nt[ri de-a lungul timpului), c]t `i prin numeroasele rug[ciuni `i c]nt[ri din c[r\ile de s lujb[ asociate numelui lor. @n sec. al V-lea Anatolie, Patriarhul Constantinopol ului (458) este autorul stihirilor anatolice, p[strate ^n Octoih, cu un bogat con\i nut dogmatic `i de ap[rare a dreptei credin\e ^mpotriva ereziilor lui Nestorie ` i Eutihie. Tot ^n sec.al V-lea, cel mai probabil ^ntre anii 450-453, ^n timpul P atriarhului Proclu, pare s[ fi fost introdus[ ^n cult `i c]ntarea Sfinte Dumnezeu le, cu un pronun\at caracter trinitar. @n ceea ce prive`te Biserica Apusean[, pen tru aceste secole ar fi de men\ionat Sf.Ambrozie al Milanului (397), care a contr ibuit la r[sp]ndirea c]nt[rii antifonice, fiind `i autor de imne - unii ^i atrib uie imnul Te Deum laudamus (Pe Tine Te l[ud[m) atribuit `i Sf.Niceta de Remesiana; d e asemenea, autori de imne au mai fost epscopii Romei Celestin (432) `i Leon cel Mare (461). 17

Avans]nd ^n secolele urm[toare, c]nd deosebirile ^ntre R[s[rit `i Apus vor fi to t mai pronun\ate, de numele Sf.Grigore cel Mare Dialogul (604) este legat[ Liturg hia Darurilor mai ^nainte sfin\ite (cei poart[ numele `i care se sluje`te peste s[pt[m]n[ ^n timpul Postului Mare), el preocup]ndu-se `i de uniformizarea c]nt[r ii biserice`ti apusene `i av]nd pentru ^nceputurile c]nt[rii gregoriene un rol a sem[n[tor celui al Sf.Ioan Damaschin pentru c]ntarea r[s[ritean[. Al\i autori de imne ^n Apus au mai fost Ioan de Saragosa (615) `i Beda Venerabilul (735). * Ctre sec. V-VI se ajunge la deosebiri tot mai clare ntre cntrile cre`tine r[s[ritene (bi zantine) `i cele apusene (romane). @n timp ce primele se bazeaz tot mai mult pe c rea\iile poetice noi, prin dezvoltarea unei imnografii specific cre`tine, textel e cntrilor apusene (romane) rmn strns legate de baza lor scripturistic. Despre o cultu r[ muzical[ bizantin[,se poate vorbi ^ncep]nd cu sec. al VI-lea, odat[ cu transf ormarea propriu-zis[ a Imperiului Roman de Rsrit ^ntr-un Imperiu Bizantin. Dup[ ac est secol evolu\ia c]nt[rii bizantine se desparte ^n mod pronun\at de evolu\ia d in Apus a c]nt[rii gregoriene, care va urma de-a lungul timpului o cale cu totul deosebit[ (la care ne vom referi pe scurt mai t]rziu, atunci c]nd vom prezenta influe\ele apusene din ultimele secole asupra c]nt[rii ortodoxe). Muzica bizanti n[ s-a dezvoltat pe timpul `i n cuprinsul Imperiului bizantin ca o art[ eminament e vocal `i ^n str]ns[ leg[tur[ cu cadrul liturgic cre`tin - aclama\iile laice ocu p]nd un loc cu totul ne^nsemnat ^n raport cu c]nt[rile liturgice. Nenum[rate man uscrise muzicale bizantine r[sp]ndite ^n ^ntreaga lume, cele mai vechi dat]nd di n sec.IX-X, fac dovada nivelului deosebit de ^nalt atins de cultura muzical[ biz antin[. Istoria muzicii bizantine (`i post bizantine) se poate ^mp[r\i ^n c]teva perioade distincte: faza melozilor (sec. V-XI), cea a melurgilor (sec. XI-XV), apoi perioada post-bizantin[ (sec. al XV-lea - ^nceputul sec. al XIX-lea, mai pr ecis pn n 1814) `i perioada hrysantic sau modern (din 1814 p]n[ ast[zi). 18

Prima dintre aceste perioade, faza melozilor, se caracterizeaz ^n primul r]nd pri n apari\ia formelor de baz ale imnografiei bizantine: troparul (^n sec. al V-lea) , condacul (^n sec. al VI-lea) `i canonul (^n sec. al VII-lea), dezvoltate toate n centrele culturale sirianopalestiniene. Melozii, autorii acestor forme creau, odat[ cu textul, `i melodiile pe care se c]nta acesta. @nmul\irea crea\iilor imn ografice a impus organizarea acestora ^n anumite colec\ii (manuscrise). A`a a fo st mai ^nt]i cazul Octoihului, o adunarea a imnelor dup[ opt glasuri. O prim[ ^n cercare dateaz[ din sec. al VI-lea, din partea patriarhului Sever al Antiohiei, dar prima reu`it[ consemnat[ de Tradi\ie este cea a Sf. Ioan Damaschinul (sec.VI II), de numele c[ruia se leag[ mai ales apari\ia Octoihului. Trebuie observat c[ ^n cazul Octoihului este vorba mai pu\in de o organizare dup[ vreun criteriu mu zical (dup[ "glasuri", moduri muzicale), fiind vorba ^n special de un criteriu l iturgic (un ciclu liturgic de opt s[pt[m]ni). Crearea unor c]nt[ri mai complexe, dificil de re\inut doar oral, a impulsionat `i apari\ia nota\iei muzicale bizan tine, de tip neumatic (folosind semne numite neume), la ^nceput ^n forma ecfonet ic[ (sec.VVI), mai apoi ^n form[ diastematic[ (intervalic[) mai precis[, apari\i a acesteia din urm[ fiind `i ea asociat[ Sf.Ioan Damaschin. A`a cum am men\ionat deja, nu au fost descoperite manuscrise cu nota\ie muzical[ dec]t ^ncep]nd cu s ec.IX-X. Odat[ cu unele colec\ii de c]nt[ri numite irmologhion, idiomelar etc. s e poate vorbi `i despre stiluri de c]ntare diferite (de prin sec. al IX-lea), me lodiile irmoaselor fiind ^ntr-un stil silabic numit irmologic, iar cele ale stih irilor idiomele fiind ^n stilul mai ornamentat numit stihiraric. Al[turi de aces tea se dezvolt[ `i melodiile bogat melismatice, ^n stilul numit la ^nceput asmat ic, mai apoi papadic (din sec. al XIII-lea). Melodiile c]nt[rilor au la baz[ gla surile biserice`ti, formate dintr-un ansamblu de formule melodice, sc[ri `i cade n\e muzicale, apar\in]nd genurilor cunoscute ^nc[ din antichitatea greac[: diato nic, cromatic `i enarmonic. Pn n sec. al IX-lea, imnografia r[s[ritean[ s-a dezvolt at n primul rnd n centrele culturale din Siria, Palestina `i Egipt, ^ntr-o 19

msur mai mic `i n cele din Sicilia. Dup[ acest secol, Bizan\ul capt o prioritate indis cutabil. Aceast perioad a cunoscut o serie de melozi mai importan\i. Sf.Roman Melod ul, episcopul Smirnei (^n prima jum[tate a sec.al VIlea), scriitorul de c]nt[ri `i dulce-c]nt[re\ul, a compus peste 1000 de c]nt[ri (condace `i icoase la majoritate a s[rb[torlor), ^ntre care Condacul Cr[ciunului, Fecioara ast[zi pe Cel mai presu s de fiin\[ na`te. Al\i autori de condace ^n sec.VI-VII sunt Grigore, Cosma, Chir iac `i Dometius. Compunerea `i introducerea ^n cult a imnului Unule-n[scut, Fiule `i Cuv]ntul lui Dumnezeu i se atribuie ^mp[ratului Justinian, iar introducerea i mnului heruvic (Care pre heruvimi) `i a chinonicului Cinei Tale celei de tain[ i se atribuie lui Justin al II-lea (578). Sf.Sofronie, Patriarhul Ierusalimului (638) a compus multe triode (canoane cu trei ode), care nu s-au mai p[strat p]n[ azi ^n Triod, de asemenea tropare `i idiomele la Na`terea Domnului, la Vinerea Mare, s tihira ^nt]i la Sfin\irea Mare a Apei; Gheorghe, episcopul Siracuzei (669) este a utorul unor tropare la Na`terea Domnului `i la Boboteaz[, lui Serghie, Patriarhu l Constantinopolului (610-638) i se atribuie Acatistul Maicii Domnului, creat ca mul\umire pentru ap[rarea cet[\ii de n[v[lirile barbare (626), iar diaconului G eorge Pisidis (contemporan cu Serghie) i se atribuie c]ntarea Acum puterile cere` ti (heruvicul de la Liturghia Darurilor mai ^nainte sfin\ite). @ntre creatorii de canoane imnografice se num[r[ mai ^nt]i Sf.Andrei Criteanul (740), autorul Canon ului celui Mare, aflat ast[zi ^n cuprinsul Triodului `i care se cite`te ^n timpu l Poastului Mare. Tot el este autorul unor stihiri la Na`terea `i @nt]mpinarea D omnului, la @n[l\area Sfintei Cruci, la Na`terea Fecioarei etc. Sf.Ioan Damaschi nul (749), organizatorul prin tradi\ie al c[r\ii Octoihului `i semn]ndu-`i c]nt[r ile Ioan Monahul (a fost monah la m[n[stirea Sf.Sava de l]ng[ Ierusalim), a compus canoanele @nvierii `i Dogmaticele pentru glasurile Octoihului, alte canoane la Na`terea `i Botezul Domnului, la @n[l\are, Cincizecime `i Schimbarea la fa\[, la Adormirea Maicii Domnului; a mai l[sat diverse irmoase `i tropare `i a ad[ugat c]nt[ri la slujba ^nmorm]nt[rii. 20

Sf.Cosma de Maiuma (781), contemporan `i tovar[` de m[n[stire al Sf.Ioan Damaschi n, a scris Canonul Cr[ciunului plec]nd de la cuvintele Sf.Grigorie de Nazianz (Hr istos se na`te, m[ri\i-L) `i alte canoane la Botezul `i @nt]mpinarea Domnului, la Florii, pentru Joia Mare, la @n[l\are `i Schimbarea la fa\[ etc. I se atribuie `i partea a doua (Ceea ce e`ti mai cinstit[) a Axionului (Cuvine-se cu adev[rat). Au torii Triodului (^n sensul ^n care Sf.Ioan Damaschin este organizatorul prin tra di\ie al Octoihului) sunt socoti\i monahii din sec.VIII-IX ai m[n[stirii Studion din Constantinopol, Sf.Iosif (830) `i Teodor Studitul (826). Ace`tia au adunat ce ea ce se scrise-se p]n[ atunci pentru perioada Postului Mare, dintre crea\iile a circa 20 de autori (^ntre care Ioan Damaschin `i Andrei Criteanul), ad[ug]nd `i crea\iile lor proprii, const]nd din canoane, stihiri, tropare `i triode. De num ele Sf.Iosif Studitul este legat[ `i ^nceperea codific[rii4 Penticostarului, la care au contribuit ^ns[ `i imnografi mai t]rzii. @n sec.al IX-lea, Teofan M[rtur isitorul, mitropolit al Niceei (843) `i Iosif, scriitorul de c]nt[ri (883), monah la Constantinopol, au scris sute de canoane mineale, complet]nd de asemenea Octo ihul pentru zilele de peste s[pt[m]n[. Iosif a mai compus c]nt[ri pentru toate z ilele Penticostarului, canoane de poc[in\[ pe cele opt glasuri ale Sf.Ioan Botez [torul, ale Crucii, ale Sf.Nicolae etc. Tot ^n acest secol, ~tefan Graptul, de a semenea mitropolit al Niceei (843) `i Iosif Graptul, scriitorul de c]nt[ri (sau I mnograful), sunt creatorii a numeroase canoane ale sfin\ilor din Mineie, precum `i pentru zilele de peste s[pt[m]n[ din Octoih, iar Mitrofan, mitropolitul Smirn ei, a compus canoanele din Octoih ^nchinate Sfintei Treimi. ~i Monahia Casia, cu noscut[ autoare de imne, a tr[it ^n sec. al IX-lea, iar Ioan Mavropol al Evhaide i a alc[tuit 24 de canoane de umilin\[ ^nchinate M]ntuitorului `i Canonul ^ngerul ui p[zitor, Codificarea c[r\ilor de cult cuprinz]nd crea\iile imnografice (Octoih, Triod, Pe nticostar, Minee) este un proces care a durat mai multe secole, ^ncheindu-se oar ecum p]n[ ^n sec.al XI-lea. Tendin\a general[ a fost cea de trecere de la colec\ ii anterioare, alc[tuite pe criterii practice sau dup[ genul imnelor (cum erau d e exemplul Tropologhioanele, ce cuprindeau texte ale troparelor, sau culegerile cu nota\ie muzical[ de felul Irmologhioanelor sau Stihirarioanele), c[tre culege ri ca cele de azi, ^n care primeaz[ criteriul liturgic, de organizare a crea\iil or imnografice dup[ perioadele `i s[rb[torile anului bisericesc. 4 21

ini\iind `i o codificare a Mineielor, prin sistematizarea `i reglementarea ^ntre buin\[rii ^n slujb[ a canoanelor compuse p]n[ la el. Sf.Metodie, Patriarhul Cons tantinopolului (846) a scris M[rimuri la Laudele din 21 mai, a alc[tuit slujbele in tr[rii ^n cre`tinism a celor de alt[ credin\[ `i tot el ar fi cel care a organiz at `i r]nduiala slujbei pentru logodn[ `i cununie. @mp[ratul bizantin Leon al VI I-lea @n\eleptul (sau Filozoful 911) este autorul celor 11 Stihiri ale ale Evangh eliilor @nvierii (de la Utrenia Duminicilor) `i al celor 11 Lumin]nde ale Dumini cilor acestea din urm[ mai fiind atribuite `i fiului s[u Constantin al VIII-lea Porfirogenetul (959). Alte stihiri compuse de ^mp[ratul Leon al VIlea apar ^n Tri od sau Minei cu indica\ia facerea lui Leon, @mp[ratul sau facerea lui Vizantie. Sf]n tului Simeon Metafrastul (970) i se atribuie Canonul Cuvioasei Maria Egipteanca ( pomenit[ la 1 aprilie), ca `i o serie de Vie\i ale Sfin\ilor `i rug[ciuni la Sf.Eu haristie. @n general se poate spune c[ p]n[ ^nspre sf]r`itul fazei melozilor `i ^nceputul fazei urm[toare, a melurgilor, adic[ aproximativ ^n cursul sec. al X-l ea `i ^n prima jum[tate a celui urm[tor, are loc ^ncheierea procesului de codifi care a imnelor liturgice, adic[ de adunare a lor ^n colec\iile care `i ast[zi su nt ^n uz ^n cultul Bisericii Ortodoxe: Octoih, Triod, Penticostar, Mineie. - Def initivarea acestor c[r\i de slujb[ va mai continua ^ntr-o m[sur[ mult mai ne^nse mnat[ `i ^n faza urm[toare, a melurgilor, p]n[ prin sec.al XIV. * n faza melurgil or (sec. XI-XV) nceteaz activitatea melozilor, locul lor fiind luat de imnografi ( care compuneau texte noi pentru melodii deja existente, ap[r]nd astfel prosomiil e) `i de melurgi, numi\i `i musurgi sau maistores (care creau melodii noi pentru texte existente, dezvolt]nd mai ales melodiile melismatice). Atunci c]nd ace`ti a din urm[ prelucrau `i ^nfrumuse\au melodiile deja existente erau numi\i `i kal opistai. Acest fel de c]nt[ri vor fi dunate ^n colec\ii numite asmaticoane (cu c ircula\ie p]n[ prin sec. al XVI-lea) `i se vor numi mai t]rziu c]nt[ri papadice; sau cratime (atunci cnd vor fi nso\ite de 22

silabe fr sens ca: te-ri-re-rem etc.), colec\iile cu asemenea melodii numindu-se c ratimaria. Nota\ia neumatic[ cunoa`te o dezvoltare pe m[sura cerin\elor noilor m elodii, mult mai complicate. Se precizeaz semnifica\ia mrturiilor, a semnelor fone tice `i cre`te numrul semnelor afone (cheironomice), apar formulele de intona\ie specifice fiecrui eh numite apehemata, iar din sec. al XIII-lea se aplic ehurilor toponimici eline din vechime (dorian, frigian, mixolidian etc.). Dezvoltarea teo riei muzicale bizantine este legat[ de numele lui Sf.Ioan Cucuzel (sec.XIII-XIV) , c[ruia i se atribuie inventarea sistemului ro\ii `i arborelui glasurilor, ^n c are apar `i sistemele trifonic `i tetrafonic (cel difonic dat]nd cel pu\in din s ec. al XIII-lea). Cu c]t se avanseaz[ spre sf]r`itul perioadei propriu-zis bizan tine (sec. al XV-lea) melodiile devin tot mai dezvoltate, ndeosebi cele melismati ce (n stil papadic), probabil sub influen\a tot mai puternic[ a Orientului - locu l vechilor canoane (reguli) de compozi\ie lu]ndu-l libertatea imagina\iei `i a ` tiin\ei muzicale. @ntre cei mai importan\i creatori ai acestei perioade se num[r [, pentru sec. XIII-XIV: Mihail Ananiotul, Ioan Glykes, (profesor al lui) Ioan C ucuzel, iar pentru sec. al XV-lea: Ioan Kladas, Emanuel Chrysaphes, Xenos Korone s etc. La definitivarea c[r\ilor de cult (ca `i colec\ii imnografice) ^`i mai ad uc contribu\ia ^n sec.al XIII-lea Nichifor Vlemide (Vlemidis), care alc[tuie`te P salmii ale`i, fiind `i autorul M[rimurilor (de la Utrenie), iar Imp[ratul Niceei, T eodor Lascaris al II-lea compune un Paraclis ^nchinat Maicii Domnului. @n sec.al XIV-lea Nicefor Calist alc[tuie`te Sinaxarele Triodului `i ale Penticostarului. * Perioada post-bizantin[ a urmat ocup[rii Constantinopolului de ctre turci, ^n 1453. Urm[rile influen\elor arabo-turco-persane, care s-au exercitat ^n aceast[ perioad[ asupra c]nt[rii bizantine, pot fi interpretate fie ca o continu[ decade n\ a acesteia - ce ar fi f[cut-o de nerecunoscut (anul 1453 constituind astfel sf ]r`itul culturii muzicale propriu-zis "bizantine"), fie ca o nou[ etap[ de evolu \ie `i de ^mbog[\ire a sa, prin asimilarea unor noi elemente, de origine orienta l[. 23

@n sprijinul celei de a doua p[reri st[ faptul c[, `i dup[ cderea Constantinopolu lui, continu[ activitatea melurgilor `i a maistorilor. Ace`tia "nfrumuse\eaz[ (de obicei melismatic) c]nt[ri mai vechi, dar compun `i altele noi. Hrysaphes cel No u (protopsalt ntre anii 1665- 1680) "^nfrumuse\eaz[" un Anastasimatar, care prove nea de la I.Glykes (sau chiar de la I.Damaschin), dar `i compune heruvice, chino nice etc. Gherman, episcop de Neon Patron (^n prima jumtate a sec. al XVIIlea) co mpune c]nt[rile unui sticherarion `i ale unui triodion etc.; iar elevul s[u Bala sie Preotul (contemporan cu Hrysaphes cel Nou) compune `i el un irmologhion pe la rg, doxologii, irmoase calofonice, heruvice, chinonice etc. P]n[ chiar `i n sec. a l XVIII-lea se mai nfrumuse\eaz anastasimatare, stihirare `i irmologhioane mai vechi , ^n paralel cu creerea altora noi. Prin lungime, bog\ie melismatic `i ambitus mar e caracteristice stilului "^nfrumuse\at" - melodiile c]nt[rilor, r[m]n]nd totu`i clare `i curgtoare, constituie repertoriul unor protopsal\i specializa\i, fiind mai pu\in accesibile celor mai mul\i dintre cre`tini. Totodat[ ^ns[, spre sfr`itu l sec. al XVII-lea, ^n unele cntri melismatice ptrund ntorsturi melodice orientale `i caden\ri mai pu\in obi`uite, ce amintesc de cele folclorice, ^n paralel cu indic area unor maqamuri (moduri muzicale) orientale `i cre`terea numrului semnelor chi ronomice care nlesnesc modula\ii surprinz[toare. n sec.al XVII-lea, atunci c]nd se ajunge la un apogeu ^n privin\a complexit[\ii melodiilor `i al ^nmul\irii semne lor muzicale chironomice, ^ncepe s[ se pun[ problema scurtrii `i simplificrii at]t a melodiilor, c]t `i a nota\iei muzicale (psaltice, de origine bizantin[). @n a ceast[ direc\ie au lucrat mai ^nt]i Panayot Halagoglu (protopsalt prin 1728), ia r apoi Ioan Protopsaltul (1727-1771) `i Daniel Protopsaltul (1734- c.1789). Cel mai renumit protopsalt al sec. al XVIII-lea r[m]ne ^ns[ Petru Lampadarie din Pel opones, care a activat ntre anii 1764-1778 `i care renoie`te ntreg repertoriul de cn tri - el fiind, ^n acela`i timp, `i cel mai marcat de influen\ele orientale. 24

Hartofilaxul. Reforma nota\iei psaltice ("sistema cea noua") are ca dat[ precis[ d e definitivare anul 1814 (^n 1815 fiind recunoscut[ de Patriarhia din Constantin opol), acest an marc]nd `i ^nceputul ultimei perioade ^n dezvoltarea c]nt[rii bi serice`ti de origine bizantin[, perioada modern[ sau hrisantic[, ce se continu[ p]n[ ^n zilele noastre. Reforma "de la 1814" a privit urm[toarele aspecte: reduc erea semnelor neumatice (^n special a celor cheironomice), stabilirea ritmului cn trilor, precizarea scrilor muzicale, fixarea pentru treptele acestora a unor denum iri monosilabice `i selectarea doar a anumitor forme ale glasurilor. Urm]nd prin cipiilor reformei, numeroase crea\ii anterioare - mai ales dintre cele ale lui P etru Lampadrie, dar `i dintre ale altora - au fost trecute n noul sistem de nota\ ie. n anul 1820 Petru Efesiu tip[re`te la Bucure`ti primele cr\i de muzic psaltic, c ontribuind ^ntr-o m[sur[ important[ la r[sp]ndirea reformei. Tendin\ele de dezvolt are ^n continuare au mers tot ^n direc\ia simplific[rii `i scurt[rii cntrilor, ca `i a adapt[rii la necesit\ile cultului ortodox, ^n condi\iile culturale mereu sch imb[toare. * Acum se produc modificri n structura unor ehuri. Forma irmologic a chului I, de pil d, se stabile`te pe re1 iar dominanta pe sol1; cntrile stihirarice ale plagalului I termin tot mai mult pe treptele a 4-a (sol1) etc. Alte churi `i pstreaz totu`i stru ctura, cum este cazul cu ehul III, `i chiar cu ehul II (forma bazat pe sistemul d ifonic). Agapie Paliermul, fiind un bun cunosctor att al nota\iei psaltice ct `i al celei liniare occidentale, a ncearcat s ^nlocuiasc vechea nota\ie neumatic printr-u na alfabetic. Nereu`ind, dup[ ce prse`te Constantinopolul, se stabile`te la Bucure` ti (unde `i moare n 1815). Gheorghe Cretanul din Constantinopol a sus\inut c melod iile pot fi scrise `i fr folosirea semnelor mari (chironomice), principiu pe care l-a aplicat `i n practic. @ntre elevii s[i s-au num[rat `i cei trei reformatori de l a nceputul sec. al XIX-lea, Hrysant de Madyt, Grigorie Lampardarios `i Hurmuz (Gh eorghiu din Halkiu) 25

n ultimele dou-trei secole, mai ales sub influen\a dezvoltrii culturii muzicale lai ce (occidentale), problema schimbrii `i a progresului n cntarea bisericeasc ortodox a cunoscut abordri noi. Ritmul rapid al inova\iilor (de obicei laice) a adus pe sl ujitorii cntrii liturgice n situa\ia de a cuta `i de a gsi solu\ii de adaptare la cee a ce preau a fi cerin\ele vremii. Aceste fenomene pot fi observate n ntreaga arie rsri ean, iar n particular n evolu\iile cntrii liturgice din Biserica Ortodox Romn, ncep ales cu sec. al XIX-lea. Pentru a ^n\elege cele petrecute ^n aceste c]teva ultim e secole ^n plan muzical-lirturgic, este necesar[ o scurt[ trecere ^n revist[ a evolu\iilor muzicale din Apusul Europei, dup[ secolele de dezvoltare cre`tin[ co mun[ cu R[s[ritul. Pornind aproximativ cu reforma gregorian din sec. al VII-lea, ale c[rei r[d[cini bizantine sunt bine cunoscute, `i-au fcut loc treptat inova\ii tot mai ndrzne\e (uneori alturi de men\inerea cntrii gregoriene tradi\ionale), care nu au rmas ^n afara Bisericii, ci au fost tot mai mult acceptate `i n cadrul cultu lui Bisericii Apusene. Mai trebuie spus c[ uneori aceste inova\ii reprezentau ex presia unor tendin\e laicizante, care mai t]rziu au fost puternic impulsionate d e Rena`tere. @ntre inova\iile care au marcat tot mai mult deosebirea fa\[ de R[s [ritul de tradi\ie bizantin[ s-au num[rat portativul (nota\ia pozi\ional - un rol important av]nd benedictinul Guido dArezzo, n jurul anului 1000) `i cntarea pe mai multe voci, adic[ polifonia (secolele IX-XII, mnstirile din Chartres, Fleury, Lim oges) `i viziunea armonic, care au atins o culme a dezvolt[rii lor ^n cursul seco lelor XVII-XVIII (^n preclasicism `i clasicism). @n paralel a crecut importan\a acordat instrumentelor muzicale, dup adoptarea n Apus a orgii (aduse tot din Bizan\ ) n sec. al VIII-lea, muzica instrumental devenind treptat un gen independent `i m ajor (p]n[ prin sec. al XVIlea `i urmtoarele). n acela`i timp s-a structurat conce ptul spectacolului muzical sau al concertului, ce poate avea loc `i n afara bisericii . Ulterior, svr`irea n alt spa\iu dect cel liturgic va deveni regula concertului". 26

Pe un plan mai spiritual, ruperea pe nesim\ite de rdcina teologic `i liturgic a nece sitat alte fundamentri, - filozofice, estetice. Predilec\ia scolasticii pentru Ar istotel va mijloci o prim aventur estetic (`i spiritual), prin preluarea conceptului d e mimesis, de imitare a naturii, pentru domeniul artelor. @n domeniul muzical ilus trativismul imitativ (al secolelor precalsice, XVII-XVIII de ex. cntecul psrilor n Pr imvara de A.Vivaldi) sau programatismul descriptiv al romantismului `i impresionis mului (^n sec. al XIX-lea, tipice fiind poemele simfonice - spre ex. Don Quichote de Richard Strauss sau Marea de C.Dedussy) au evoluat ctre muzica bruitist, concretdin lucrrile futuri`tilor italieni sau ale lui P.Schaeffer, ^n prima jum[tate a sec. al XX-lea. Reac\ia la "superficialitatea" acestor direc\ii `i nevoia de adncime s piritual[ a dus spre experien\e artistice fie din domeniul afectivului `i emotiv it\ii (^n romantismul sec. al XIX-lea), fie din cel al ra\ionalismului, intelectu alismului `i abstrac\ionismului (cum a fost cazul pentru dodecafonism, serialism `i alte "experimente" matematico-muzicale), evolu]nd uneori ^nspre informal (ca zul aleatorismului) - toate acestea ^ncep]nd cu sfr`itul sec. al XIX-lea `i dezvo lt]ndu-se ^n ^ntreg sec. al XX-lea). Nu trebuie uitat nici domeniul divertisment ului facil, absurd sau derizoriu al muzicilor u`oare, cu nenumratele lor variante. Adoptarea n Bisericile Apusene, de-a lungul timpului, a tot mai noilor experien\e artistice a dus, pe l]ng[ apari\ia tabloului religios, ca alternativ posibil (?) a icoanei, `i la apari\ia concertului religios ca o form mai cult, "elevat", a cntrii ice`ti. Aceste evolu\ii `i rezultatele lor, caracteristice lumii `i Bisericilor europene occidentale, (a`a cum am amintit deja) au nceput s exercite n ultimele ctev a secole o influen\ tot mai insistent `i asupra Rsritului ortodox. Acest lucru poate fi urmrit, spre exemplu, n transformrile ce au marcat cntarea bisericeasc rus, ncepn u sec. al XVIII (cu oarecari premize `i n secolele anterioare). Astfel, dup[ ^ncr e`tinarea popoarelor slave ^n secolele IX-X sub influen\a Bizan\ului, acestea, p ornind de la mo`tenirea bizantin[, `i-au dezvoltat treptat, de-a lungul secolelo r ce au urmat, o cultur[ 27

muzical[ bisericeasc[ de limba slavon[ cu numeroase caracteristici proprii, dint re care putem aminti cel pu\in nota\ia muzical[ (neumatic[), ce a urmat o evolu\ ie cu totul diferit[ de cea bizantin[. De asemenea, dac[ pentru Bisericile Ortod oxe din peninsula Balcanic[ (Greac[, Bulgar[, S]rb[, Rom]n[), aflate multe secol e sub aceea`i st[p]nire otoman[, tradi\ia bizantin[ a cunoscut o remarcabil[ con tinuitate, Biserica Rus[ a suferit foarte de timpuriu (^ncep]nd cu sec. al XVIIlea) puternice influen\e occidentale. Aceasta a dus la adoptarea c]nt[rii corale pe mai multe voci (polifonico-armonic[), fapt ce a determinat o oarecare ^nstr[ inare de r[d[cinile (r[s[ritene) originare, mai ales ^n cursul sec. al XVIII-lea , c]nd s-au f[cut sim\ite ^ndeosebi influen\e ale muzicii italiene `i germane. @ n acela`i timp au existat mereu voci care au cerut `i au ^ncercat reg[sirea unui stil mai originar al c]nt[rii biserice`ti ruse, prin culegerea `i cercetarea ve chilor melodii biserice`ti. @ntre deosebit de numero`ii compozitori care au ilus trat istoria complex[ a muzicii ^n Biserica Rus[ s[ enumer[m doar pe Dmitri Bort neanski (1751-1825) `i Alexander Arhanghelski (1846-1924), a c[ror reputa\ie `i influen\[ au dep[`it grani\ele propriei Biserici `i culturi. @n celelalte Biseri ci Ortodoxe, influen\a occidental[ (privind ^n special c]ntarea coral[ armonicopolifonic[) s-a manifestat ^n mod deosebit ^ncep]nd din secolul al XIX-lea (uneo ri `i de pe la sf]r`itul sec. al XVIII-lea), primele rezultate fiind apari\ia un or "Liturghii ortodoxe" compuse ^n stil (clasic) apusean, str[in de tradi\ia biz antin[. La modul mai general, ^n afar[ de nivelul mijloacelor `i al structurilor sonore (ce se refer[ la aspectul polifonico-armonic), ptrunderea inova\iilor muz icale occidentale a afectat nota\ia muzical[ (prin adoptarea portativului apusea n) `i ^ntr-o anumit[ m[sur[ stilul interpretativ. Mai ales acesta din urm a intra t ntr-o dificil rela\ie cu duhul liturgic ortodox - stilul spectacular, de concert, potrivindu-se prea pu\in cu participarea comunitar `i n duhul smereniei, din Biser ica Ortodox. Reac\iile fa\ de aceste stri de lucruri nu au ^nt]rziat s[ apar[ `i au fost diverse. Au existat moderni`ti, care au promovat o deschidere total fa\ de nnoi ri - `i dovad stau zecile de Liturghii armonice care s-au compus - dar au existat `i tradi\ionali`ti, ce s-au 28

pronun\at mpotriva oric[ror reforme muzicale n Biseric. Au mai existat `i unii moder a\i", c[rora istoria pare s[ le fi dat mai mult[ dreptate, prin faptul c[ la cap [tul a c]teva decenii de evolu\ie muzicalliturgic[ s-a putut ajunge la un compro mis viabil (dar nu "c[ldu\") ^ntre tradi\ia c]nt[rii r[s[ritene `i tendin\ele ar monico-polifonice moderne, compromis const]nd ^n armonizarea adecvat[ a vechilor c]nt[ri biserice`ti, tradi\ionale. Aceast[ ultm[ direc\ie de dezvoltare, valabi l[ p]n[ ^n prezent, a avut ca exponen\i mai importan\i (`i ^ntre mul\i al\ii): ^ n Biserica Ortodox[ a Greciei pe Ioannis Sakelaridis (1853-1938), ^n Biserica Or todox[ Bulgar[ pe Dobri Hristov (1875-1945) `i ^n Biserica Ortodox[ S]rb[ pe Ste van Mokranjac (1856-1914). @n Biserica Ortodox[ Rom]n[ poate fi amintit[ ^n aces t sens o ^ntreag[ pleiad[ de muzicieni, ^ncep]nd cu D.G.Kiriak `i continu]nd cu N.Lungu `i mul\i al\ii, p]n[ azi.5 Mai trebuie remarcat c[ ^n toate aceste Biser ici, de regul[ se c]nt[ coral-armonic doar c]nt[rile Sfintei Liturghii, ^n Dumin ici `i la S[rb[tori, `i doar ^n catedrale sau bisericile mai mari din mediul urb an - ^n restul parohiilor `i la m[n[stiri (chiar `i acolo unde se mai c]nt[ armo nic, ^ns[ ^n afara s[rb[torilor `i la toate celelalte slujbe ^n afara Sf.Liturgh ii) p[str]ndu-se `i cultiv]ndu-se ^n continuare vechea c]ntare de stran[ sau de ob`te, monodic[ (pe o voce), de tradi\ie bizantin[. Imnografi din c[r\ile de slujb[6 1. Anatolie apare ca autor al unor c]nt[ri din Mineiele pe Septembrie, Octombrie , Noiembrie, Decembrie, Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August, din Octoih `i din Penticostar (^n Sptmna II-a, a Tomii, Sptmna a III-a, a Mir onosi\elor `i Sptmna a IV-a, a Slbnogului ) 2. Andrei, ^n Mineiele pe Septembrie `i D ecembrie. 3. Andrei Criteanul, ^n Mineiele pe Decembrie, Februarie, Iunie `i Aug ust, ^n Triod (Sptmna brnzei, Sptmna a V-a, Sptmna a VI-a `i Sptmna Sfintelor Pa icostar (Sptmna a III-a, a Mironosi\elor, Sptmna a IV-a, a Slbnogului, Sptmna a Vrinencei. V. capitolul urm[tor, C]ntarea ^n Biserica Ortodox[ Rom]n[. Rezumat du p[ Petre Vintilescu, Poezia imnografic[ din c[r\ile de ritual si c]ntarea biseri ceasc[, Bucure`ti, 1937, p.311-380. 5 6 29

4. Andrei Ierusalimiteanul, ^n Mineiele pe Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Dec embrie, Ianuarie, Martie, Iunie. 5. Andrei Piru, ^n Mineiele pe Septembrie, Dece mbrie, Februarie, Mai, Iunie, Iulie. 6. Andrei Tiflu, ^n Triod (Sptmna a VI-a, a Stl prilor). 7. Antonie, ^n Mineiul pe Noembrie. 8. Arsenie, ^n Mineiele pe Noiembrie , Iunie, Iulie `i ^n Evhologhiu. 9. Cassia sau Cassiana Monahia, ^n Mineiele pe Noiembrie, Decembrie, Iunie `i ^n Triod (Sptmna Sfintelor Patimi). 10. Chesarie Dap onte, ^n Ceaslov. 11. Ciprian, ^n Mineiele pe Septembrie, Noiembrie, Decembrie, Ianuarie, Februarie, Iulie `i August. 12. Clement, ^n Mineiele pe Martie `i Augu st. 13. Cosma, ^n Mineiele pe Septembrie, Decembrie, Ianuarie, Februarie, Martie , Mai, Iunie, August, ^n Triod (Sptmna a VI-a, a Stlprilor, Sptmna a VII-a, a Sfintel Patimi), ^n Penticostar (Sptmna a III a, a Mironosi\elor, Sptmna a VIII-a, a Cincizeci ii). 14. Cristofor Protasieritul, ^n Triod. 15. Cumula, ^n Penticostar (Sptmna a II I-a, a Mironosi\elor). 16. Damaschin, ^n Mineiul pe Septembrie `i ^n Octoih (gla sul IV `i glasul VI). 17. Dimitrie, ^n Mineiul pe Octombrie. 18. Efrem Carias, ^ n Mineiele pe Septembrie, Noiembrie, Iunie, August. 19. Emanuil Hrisaf Duca, ^n Mineiul pe Decembrie. 20. Filotei Patruarhul, ^n Mineiul pe Octombrie. 21. Filot ei, ^n Mineiul pe Iulie. 22. Filotei Monahul, ^n Psaltire. 23: Fotie Patriarhul, ^n Mineiul pe Iunie. 24. Gheorghie sau Chir Gheorghie, ^n Mineiele pe Octombrie , Februarie, Martie, Iulie, August, Noiembrie `i ^n Triod. 25. Gheorghe Nicomide anul, ^n Mineiele pe Noiembrie, Iulie `i ^n Penticostar. 26. Gheorghe Sicheliotu l, ^n Mineiele pe Octombrie `i Noiembrie. 27. Gherman (`i Gherman Patriarhul), ^ n Mineiele pe Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie, Ianuarie, Februarie, Mai, Iunie, Iulie, August `i ^n Penticostar (Sptmna a IV-a, a Slbnogului). 28. Iacob Protopsaltul, ^n Mineiul pe Octombrie. 29. Ignatie, ^n Mineiele pe Septembrie, I anuarie, Martie. 30. Ioan (`i Chir Ioan), ^n Mineiele pe Septembrie, Iunie, Augu st. 31. Ioan Arcla, ^n Penticostar (Sptmna a VIII-a, a Cincizecimei). 32. Ioan Arhi episcopul, ^n Mineiul pe Iulie. 33. Ioan Damaschin, ^n Mineiele pe Noiembrie, De cembrie, Ianuarie, August, ^n Triod (Smbta lsatului sec de carne `i Sptmna I-a) `i ^n Penticostar (Sptmna I-a, cea luminat, a II-a, a Tomii, a III-a, a Mironosi\elor, a V II-a, a celor 318 prin\i de la Niceia) `i ^n Evhologhiu. 34. Ioan Eugenicul Harto filax, ^n Ceaslov. 35. Ioan Evhaitul, ^n Mineiul pe Ianuarie `i ^n Triod (Sptmna Ia). 36. Ioan Monahul, ^n Mineiele pe Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie , Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August, ^n Triod (Sptmna a VI-a, a Stlprilor), ^n Penticostar (Sptmna a II-a, a Tomii, Sptmna a IV-a, a Slb ,. Sptmna a VI-a, a Orbului). 37. Ioan Monahul Mavropus, ^n Ceaslov. 30

38. Iosif, ^n Mineiele pe Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie, Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August, ^n Octoih (la galsurile I-VIII), ^n Triod (Sptmna brnzei, Sptmna I-a - Sptmna a VI-a, a St]lp[rilor), ^n Pe ar (Sptmna a V a, a Samarinencii, Sptmna aVI-a, a Orbului), ^n Ceaslov. 39. Leon Despo tul (mpratul), ^n Mineiele pe Septembrie, August, ^n Triod (Sptmna a VI-a, a Stlprilor , ^n Penticostar (Sptmna a VIII-a, a Cincizecimii). 40. Leontie Maestrul, ^n Mineie le pe Octombrie, Noiembrie. 41. Macarie, ^n Mineiul pe Noembrie. 42. Macarie (Sf in\itul monah, cinstitul filozof `i ritor), ^n Psaltire. 43. Malaxa, ^n Mineiele pe Noiebrie `i Decembrie. 44. Marcu Monahul, Episcopul Idruntului, ^n Triod (Sptmn a Sfintelor Patimi). 45. Mavroleon, ^n Mineiul pe Iulie. 46. Meietie Vlastos Ier omonahul, ^n Mineiul pe Octombrie. 47. Metodie, ^n Mineiul pe Martie. 48. Metodi e Patriarhul, ^n Mineiul pe Mai. 49. Mitrofan, ^n Octoih. 50. Nichifor Callist X antopol, ^n Penticostar (Sptmna I-a, cea luminat). 51. Nicodim Aghioritul, ^n Ceaslo v. 52. Nicodim Monahul, ^n Mineiul pe Februarie. 53. Nicolae, ^n Triod (Sptmna I-a) . 54. Nil Xantopol, ^n Mineiul pe Ianuarie. 55. Procopie Hartofilaxul, ^n Mineiu l pe Iulie. 56. Roman Melodul, ^n Mineiul pe Decembrie. 57. Serghie, ^n Mineiul pe Septembrie. 58. Serghie Aghiopalitul, ^n Mineiele pe Septembrie, Noiembrie. 5 9. Sicheot, ^n Mineiele pe Ianuarie, Februarie, Martie. 60. Simeon din Muntele c el Minunat, ^n Mineiul pe Octombrie. 61. Simeon Logoftul, ^n Triod (Sptmna Sfintelor Patimi). 62. Simeon Metafrast, ^n Ceaslov `i Liturghier. 63. Simeon, Noul Teolo g, ^n Ceaslov `i Liturghier. 64. Sofronie, Partiarhul Ierusalimului, ^n Mineiele pe Decembrie, Ianuarie. 65. Studitul, ^n Mineiele pe Noiembrie, Ianuarie, Febru arie. 66. Studit, ^n Mineiul pe Aprilie, ^n Penticostar (Sptmna a III-a, a Mironosi \elor). 67. tefan, ^n Mineiele pe Decembrie, Ianuarie. 68. tefan Aghiopolitul, ^n Mineiul pe Septembrie. 69. tefan Savaitul, ^n Mineiele pe Septembrie, Martie. 70. Tarasie, ^n Mineiul pe Mai. 71. (Chir) Teodor Lascaris, ^n Psaltire. 72. Teodor Studitul, ^n Mineiele pe Septembrie, Octombrie, Decembrie, ^n Triod (Sptmna I-a Sptmna VI-a, a Stlprilor) `i ^n Orologiu. 73. Teofan, ^n Mineiele pe Septembrie, Octo mbrie, Noiembrie, Decembrie, Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie, I ulie, August, ^n Octoih (glasul I, IV-VII), ^n Triod (Sptmna I-a, Sptmna aIV-a, Sptm V-a, Sptmna a VI-a, a Stlprilor), ^n Penticostar (Sptmna a IV-a, a Slbnogului, Spt a, a Cincizecimii) `i ^n Evhologhiu. 74. Theostrict Monahul, ^n Orologiu. 75. Va silie, ^n Mineiul pe Octombrie. 76. Chir Vasile, ^n Mineiul pe Noiembrie. 77. Va vila Monahul, ^n Mineiul pe Noiembrie. 31

78. Vizantie, ^n Mineiele pe Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie, Ianuar ie, Martie, Mai, Iunie, Iulie, August. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIV{ Ciobanu, Gheorghe - Muzica bizantin, ^n "Studii de etnom uzicologie `i bizantinologie", vol.I, Bucure`ti, 1974, p.418-440. Colectiv - Dic \ionar de termeni muzicali, Bucure`ti, 1984: articolul despre (muzica) bizantin[ , p.62-65. Gardner, Johann von - Gesang der russisch-orthodoxen Kirche bis zu Mi tte des 17.Jahrhunderts, Wiesbaden, 1983 - Band I, 1987 - Band II. Hannick, Chri stian - Byzantinische Musik, ^n Herbert Hunger, Die hochsprachliche profane Liter atur der Byzantiner, (Handbuch der Altertumswissenschaft, Abt.12 Byzantinisches H andbuch, Teil 5), Mnchen, 1978, 8.Kap., p.183-218. Heg, Carsten - The Oldest Slavo nic Tradition of Byzantine Music, from Proceedings of the Britisch Academy, vol.XX XIX, London, 1953, p.37-66, I-IV. Jammers, Ewald - Musik in Byzanz, im ppstlichen Rom und im Frankenreich (Der Choral als Musik der Textaussprache), Heidelberg, 1962. Necula, Pr.Prof.Dr.Nicolae - Cntarea cultic n Biserica Copt Ortodox, ^n "Glasul Bisericii" XXXVIII (1979), nr.7-8, iul.-aug., p.773-781. Palikarova Verdeil, R. - La Musique byzantine chez les Bulgares et les Russes (du IXe au XIVe sicle), ^ n "Monumenta Musicae Byzantinae" Subsidia, vol.III, Copenhagen, 1953. Petrescu, I(oan) D(umitru). - Etudes de palographie musicale byzantine, Les Idiomles et le c anon de l'Office de Nol, Paris, 1932. - Les principes du chant d'eglise byzantin, extrait du Bulletin de l'Institut archologique bulgar, tome IX, Sofia , 1935. - Et udes de palographie musicale byzantine, Bucarest, 1967. Quasten, Johannes - Musik und Gesang in den Kulten der heidnischen Antike und christlichen Frhzeit, n Liturg iegeschlichtliche Quellen und Forschungen, Heft 25, Mnster, 1930. Strunk, Oliver Byzantine Music in the Light of Recent Research and Publication, ^n "Essays on Music in the Byzantine World", New York, 1977, p.241-254. Tiby, Ottavio - La Mus ica Bizantina, Teoria e storia, Milano, 1938. Totzke, Irenus 32

- Dir singen wir (Beitrage zur Musik der Ostkirche), St.Ottilien, 1992. - Die Ru ssische Kirchenmusik als Spiegelbild Europischer Wechselbeziehungen, ^n Musica sac ra, 114.Jahrgang (1994), Heft 6, Nov.-Dez., p.463-476. - Das antik-byzantinische und das modern-europische Erbe in der orthodoxen Kirchenmusik, ^n Una Sancta, 1995, nr.3, p.229-245. Trube\koi, N. - Cntarea bisericeasc ortodox rus, "Ortodoxia" XII ( 1960), nr.3, p.448-457 (dup Revista Patriarhiei din Moscova, 1959, nr.10-12). Velea , Pr.Marin - Originea `i evolu\ia semiografiei cntrii biserice`ti, "Sudii Teologic e" seria II, XVII (1965), nr.9-10, p.593-620. Vintilescu, Pr.Prof.Petre - Despre poezia imnografic din cr\ile de ritual `i cntarea bisericeasc, Bucure`ti, 1937. Wel lesz, Egon - A History of Byzantine Music and Hymnography, ed.II, Oxford, 1961. Werner, Eric - The Origin of the Eight Modes of Music (Octoechos) A Study in Mus ical Symbolism, Hebrew Union College Annual, XXI, Cincinnati, 1948, p.211255. - Th e Sacred Bridge - The Interdependence of Liturgy and Music in Synagogue and Chur ch during the First Millennium, vol.I, London, New York, 1959; vol.II, New York, 1984. Wiesner, Kurt - Kleine biblische Geschichte der Musik, Leipzig, 1960. Wul stan, Davi - The origin of the modes, ^n "Studies in Eastern Chant", vol.II, Oxf ord, 1971, p.520. 33

C}NTAREA @N BISERICA ORTODOX{ ROM}N{ @nceputurile c]nt[rii cre`tine pe teritoriu l Rom]niei Deoarece cre`tinismul `i-a dezvoltat de la ^nceput un cult av]nd `i o inevitabil[ component[ muzical[, `i ^n cazul poporului rom]n se poate vorbi des pre o c]ntare cre`tin[ odat[ cu p[trunderea cre`tinismului pe teritoriul vechii Dacii `i ^nceperea practic[rii unui cult cre`tin, fie `i numai ^n forme incipien te. @nceputurile cre`tinismului pe teritoriul actual al Rom]niei par s[ urce p]n [ ^n vremurile apostolice, Tradi\ia Bisericii vorbind despre propov[duirea Sf]nt ului Apostol Andrei ^n \inuturile Dobrogei. De asemenea, cucerirea Daciei de c[t re romani la ^nceputul sec.al II-lea a favorizat cu siguran\[ `i r[sp]ndirea ^nv [\[turii cre`tine prin solda\ii, colonii `i negustorii veni\i din ^ntregul Imper iu Roman, unde cre`tinismul era ^n plin[ ascensiune. Cel mai puternic argument a vechimii cre`tinismului la rom]ni `i a originii sale romane (latine) o constitu ie, ^n primul r]nd, p[strarea ^n limba rom]n[ a cuvintelor de origine latin[ pen tru no\iunile de baz[ ale credin\ei cre`tine: Dumnezeu (dominus-deus), cre`tin ( christianus), cruce (crux), credin\[ (credentia), rug[ciune (rogatio), s[rb[toar e (dies serbatoria), biseric[ (basilica), altar (altarium) etc. @ncep]nd din sec olul al IV-lea, deci dup[ retragerea roman[ de pe teritoriul Daciei, `i merg]nd p]n[ prin sec.al IX-lea, exist[ `i numeroase m[rturii arheologice (obiecte `i lo ca`uri de cult, cimitire cimitire cre`tine), ca `i atest[ri de martiri `i mision ari, ce constituie tot at]tea dovezi ale continuit[\ii cre`tinismului ^n \inutur ile locuite de str[mo`ii no`tri - fiind bine cunoscut `i faptul c[ p]n[ ^n sec.a l VII-lea \inuturile daco-romane au \inut de episcopatele de pe malul drept al D un[rii, din Illiricum `i Scythia Minor. Iar cercet[torii consider[ c[ `i Sf]ntul Niceta de Remesiana (autorul imnului Te Deum Laudamus) a desf[`urat o bogat[ ac tivitate ^ntre daco-romani. Astfel, dac[ "muzica n-a lipsit niciodat[ din practi carea unui cult, fie el c]t de simplu, 34

trebuie s[ admitem c[ muzica n-a lipsit nici din cultul cre`tin practicat de pop ula\ia str[rom]n[."7 Limba folosit[ ^n cult `i ^n c]ntarea asociat[ acestuia dea lungul secolelor de ^nceput pare s[ fi fost ^n primul r]nd latina - de remarca t faptul c[ termenul "c]ntare-c]ntec" (folosit ast[zi pentru muzica vocal[, laic [ sau bisericeasc[) este `i el de origine latin[ (canticum). Dar este posibil s[ se fi folosit `i o limb[ rom]n[ str[veche sau chiar `i limba greac[, pe m[sur[ ce partea de r[s[rit al Imperiului Roman, mai apoi devenit Bizantin (unde limba greac[ era preponderent[) a dob]ndit o tot mai mare influen\[ ^n aceast[ zon[. L eg[turile cu lumea Bizan\ului s-au dezvoltat `i prin popoarele slave venite ^n n ordul Dun[rii de prin sec.al VI-lea `i ^ncre`tinate sub influen\[ bizantin[. Ado ptarea limbii slavone ca limb[ de cult dup[ ^ncre`tinarea bulgarilor sub \arul S imeon, ^n sec.al IX-lea, `i faptul c[ ace`tia ^`i ^ntindeau st[p]nirea `i asupra \inuturilor rom]ne`ti a f[cut ca `i ^n aceast[ zon[ s[ se r[sp]ndeasc[ limba sl avon[ ca limb[ de cult (`i de c]ntare), situa\ie care a durat p]n[ ^n secolul al XVII-lea. Din aceast[ perioad[ au p[truns ^n limba rom]n[ o serie de termeni sl avoni ce se refer[ la administra\ia bisericeasc[ `i la cult, ce s-au p[strat ^n limb[ p]n[ ast[zi - `i dintre care unii privesc `i c]ntarea bisericeasc[ (str]ns legat[ de cult). A`a sunt: vl[dic[, stare\, sobor, vecernie, utrenie, pavecerni \[, poluno`ni\[, stihoavn[, sedeln[, peasn[, pripele, priceastn[, glas etc. Faza de formare a primelor forma\iuni feudale rom]ne`ti (sec.IX-XIV) a determinat de sigur `i dezvoltarea vie\ii biserice`ti, iar odat[ cu atestarea unor m[n[stiri, de ex. la Basarabi ^n Dobrogea (sec.al IX-lea) sau la Morissena-Cenad, ^n Banat (sec. al XI-lea), se poate presupune `i o dezvoltare a vie\ii liturgice, implici t `i a c]nt[rii, ^n paralel cu cre`terea predominan\ei limbii slavone, dup[ cum ne dovedesc manuscrisele descoperite. Exist[ de asemenea indicii c[ `i limba gre ac[ a continuat s[ fie folosit[, dup[ cum probabil s-a continuat s[ se c]nte chi ar `i rom]ne`te, cel pu\in prin secolele IX-XI. 7 Gheorghe Ciobanu, Muzica bisericeasc la romni, ^n "Biserica Ortodox[ Rom]n[" XC (1 972), nr.1-2, p.163. 35

C]nt[rile ^n limba slavon[ `i greac[ par s[ se fi impus mai ales p]n[ spre sf]r` itul sec.al XIV-lea `i ^nceputul sec.al XVI. @nfiin\area ^n cursul sec.al XIV-le a a statelor feudale rom]ne`ti `i a mitropoliilor din |ara Rom]nesc[ `i Moldova a constituit un impuls hot[r]tor pentru evolu\ia bisericeasc[ `i cultural[ ulter ioar[. Leg[turile cu m]n[stirile de la Muntele Athos se amplific[ (cu o probabil [ circula\ie `i a manuscriselor cu c]nt[ri), o `coal[ domneasc[ pare s[ fi exist at la ^nceputul domniei lui Alexandru cel Bun (1400-1432), iar din timpul domnie i lui Mircea cel B[tr]n (13861418) dateaz[ Pripelele lui Filotei Monahul, de la M[n[stirea Cozia, fost logof[t al domnitorului. Aceste c]nt[ri, care se c]nta `i ast[zi dup[ Polieleu (la Utrenia s[rb[torilor), s-au r[sp]ndit la toate popoare le ortodoxe de limb[ slav[. @n sec.al XV-lea apare un centru important de cultiv are a muzicii biserice`ti la M[n[stirea Putna (cunoscut[ actualmente `i sub denu mirea generic[ de "~coala muzical[ de la Putna"). Manuscrisele p[strate ^n num[r destul de mare (^n greac[ `i slavon[) atest[ existen\a mai multor creatori auto htoni, ale c[ror nume sunt `i ele consemnate: Evstatie protopsaltul, Agalian Ant im monahul, Antonie protopsaltul, Dometian Vlahu, Foca, Gheorghe, Gherasim, Logh in, ~tefan, Theodul monahul etc. Bucur]ndu-se de o bun[ reputa\ie chiar `i dinco lo de grani\ele Moldovei, acest[ `coal[ a d[inuit p]n[ spre sf]r`itul sec.al XVI -lea ~i ^n Transilvania (Ardeal, Banat) a existat o continuitate ^n dezvoltarea vie\ii religioase ortodoxe (^n particular a c]nt[rii biserice`ti), ^n pofida st[ p]nirilor str[ine (ocupa\ia maghiar[ se definitivase prin sec.XI-XII). Mai mul\i ierarhi (episcopi, mitropoli\i) sunt cunoscu\i ^nc[ din sec.al XV-lea (la Vad, Feleac) `i tot de la sf]r`itul acestui secol dateaz[ `i ~coala de pe l]ng[ Biser ica Sf.Nicolae din Scheii Bra`ovului, care va constitui secole de-a r]ndul un im portant centru de cultur[ rom]neasc[, mai mul\i psal\i bra`oveni fiind cunoscu\i p]n[ ^n sec. XVIII-XIX. Traducerea c[r\ilor de cult ^n limba rom]n[, ^ncep]nd c u sec.al XVIlea ^nseamn[ totodat[ `i ^nlocuirea treptat[ ^n cult a limbii slavon e (`i 36

a celei grece`ti). Aceasta a f[cut ca `i c]ntarea ^n limba rom]n[ s[ fie tot mai r[sp]ndit[, o prim[ atestare dat]nd de la 1653 - c]nd la T]rgovi`te s-a c]ntat Canonul de la slujba @nvierii at]t grece`te, c]t `i rom]ne`te. Procesul complex de traducere `i adaptare a c]nt[rilor ^n limba rom]n[, proces pe care mai t]rziu Anton Pann ^l va numi "rom]nirea" c]nt[rilor, va continua p]n[ la definitivarea sa ^n sec.al XIX-lea. Spre sf]r`itul sec.al XVII `i ^nceputul sec.al XIX-lea, ^ n timpul epocii de mare ^nflorire cultural[ de sub domnia lui Constantin Br]ncov eanu, Bucure`tiul devine la r]ndul s[u locul apari\iei unei adev[rate `coli de p saltichie, av]ndu-l ca important exponent pe Filotei sin Ag[i Jipei, autorul Psa ltichiei rom]ne`ti (1713), cel dint]i manuscris muzical (psaltic) ^n limba rom]n [, cuprinz]nd c]nt[rile pentru majoritatea slujbelor biserice`ti (inclusiv crea\ ii proprii). Al\i protopsal\i ^nsemna\i ai epocii sunt Iova`cu Vlahul (sec.al XV II-lea), rban Protopsaltul (cca.1675-1765), Ioan sin Radului Duma Bra`oveanu (cca. 1775), Naum Rmniceanu (1764-1838), la care se poate ad[uga activitatea desf[`urat [ ^n m[n[stirile moldovene, Neam\, Secu, Agapia, V[ratec, put]nd fi men\ionat Io sif Monahul, apoi, merg]nd p]n[ spre mijlocul se.al XIX-lea, Visarion Monahul. D omniile fanariote din Moldova (^ncep]nd cu 1711) `i din |ara Rom]neasc[ (^ncep]n d cu 1716), care au durat p]n[ la 1821, au prilejuit prezen\a (mai scurt[ sau ma i ^ndelungat[ a) unor protopsal\i constantinopolitani renumi\i, care au contribu it la formarea gustului pentru muzica greceasc[. Pot fi aminti\i: Agapie Palierm ul, Dionisie Fotino, Grigorie Lampadarul (unul dintre cei trei reformatori de la ^nceputul sec.al XIX-lea), Petru Vizantie, Petru Efesiu etc. C]ntarea bisericea sc[ rom]neasc[ ^n sec. al XIX-lea, de`i se men\ine pe linia tradi\iei bizantine, la acesta contribuind `i influen\a greceasc[ amintit[ (sub domniile fanariote), va suferi totodat[ `i numeroase influen\e noi, care vor determina diferite op\i uni, culturale `i biserice`ti. @ntre evenimentele importante ale acestui secol, care au influen\at ^n mod deosebit `i dezvoltarea c]nt[rii biserice`ti, ar fi de amintit ^nfiin\area unor `coli teologice (seminarii: la Sibiu ^n 1811, Bucure`t i, Buz[u `i Arge` ^n 1836 etc.) `i recunoa`terea autocefaliei 37

Bisericii ortodoxe Rom]ne (1885), iar pe plan politic Unirea Principatelor la 18 59. La ^nceputul secolului, ultimul dintre protopsal\ii greci men\iona\i, Petru Efesiu, deschide la Bucure`ti ^n anul 1816 o `coal[ la care pred[ "noua sistem[" . Tot la Bucure`ti el tip[re`te primele c[r\i cu nota\ie psaltic[ (^n limba grea c[), ^n anul 1820 (Neon Anastasimatarion `i un Doxastarion). Elevi ai lui Petru Efesiu au fost doi dintre cei mai importan\i protpsal\i ai secolului al XIX-lea, Macarie Ieromonahul (1770-1836) `i Anton Pann (1796-1854). Macarie Ieromonahul public[ la Viena ^n anul 1823 primele c[r\i de c]nt[ri ^n limba rom]n[ (Theoreti conu, Anastasimatariu, Irmologhionu), dintre care mai ales Anastasimatariul a cu noscut o deosebit[ r[sp]ndire (fiind `i retip[rit). La r]ndul s[u, Anton Pann, ^ nzestrat cu un deosebit talent artistic, `i-a adus o important[ contribu\ie la " rom]nirea" c]nt[rilor ^n Biserica Ortodox[ Rom]n[. El a desf[`urat `i o deosebit de bogat[ activitate tipografic[, public]nd doar ^n domeniul c[nt[rii biserice` ti nu mai pu\in de 14 c[r\i (dintre care dou[ cu caracter teoretic). Alte person alit[\i importante ale sec.al XIX-lea pentru muzica bisericeasc[ rom]neasc[ sunt Dimitrie Suceveanu (1816-1898, protopsalt al Mitropoliei Moldovei, al c[rui Idi omelar s-a bucurat ^ndeosebi de succes) `i tefanache Popescu (1824-1911), iar spr e sf]r`itul secolului Ioan Popescu-Pasrea (1871-1943), a c[rui activitate va exer cita o deosebit[ influen\[ asupra evolu\iilor c]nt[rii biserice`ti mai ales ^n p rima jum[tate a sec. al XX-lea. Mai pot fi aminti\i: Ghelasie Basarabeanul, Nico lae Brtescu, Ioan Zmeu, Nicolae Severeanu etc. n Muntenia `i Oltenia, Iosif Nanies cu, Nectarie Frimu, Teodor Stupcanu, Silvestru Morariu n Moldova `i Bucovina sau George Ucenescu `i Dimitrie Cun\an n Ardeal (18371910). Acesta din urm[ public[ l a Sibiu ^n anul 1890 culegerea sa de Cntri bisericesci, care s-a impus pentru c]nt area ardeleneasc[ (unde sunt de remarcat `i influen\ele folclorice). Caracterist ic pentru sec.al XIX-lea este `i faptul c[ sub influen\a tendin\elor culturale e uropene (occidentale), pe teritoriul |rilor Romne `i fac loc o serie de modernisme mu zicale, unele dintre ele de factur[ secularizant[, ce vor determina, p]n[ ^n pre zent, 38

un nou tip de rela\ie ^ntre muzica laic[ (mai "cult[" sau mai "u`oar[") `i cea b isericeasc[. n general, de-a lungul istoriei muzicii romne`ti, pn spre sfr`itul sec. al XVIII-lea, s-a putut u`or observa pozi\ia dominant a cntrii biserice`ti ortodoxe , psaltice (monodic, de origine bizantin), ca singura muzic cult. Aceast pozi\ie se ju tific nu numai cantitativ, geografic `i istoric, dar `i calitativ, prin centrele sale de dezvoltare amintite (cum au fost Putna, Bra`ov, Bucure`ti, Craiova), num eroase manuscrise8 `i chiar prin elaborri teoretice, ilustrate de ntreaga tradi\ie muzicologic a propediilor de psaltichie, ce au pregtit lucrrile sistematice de mai tr ziu ale Ieromonahului Macarie `i Anton Pann. Dar trebuie fcute totu`i `i unele nu an\ri: de`i a existat n mod continuu o unitate a evolu\iei biserice`ti `i cultural e a romnilor din toate provinciile istorice, s-au manifestat `i unele deosebiri, datorate condi\iilor diferite. Astfel, Banatul `i Ardealul au suferit o influen\ apusean mai timpurie, n timp ce Moldova `i |ara Romneasc (mult mai deschise influen\ elor orientale) au suferit o astfel de influen\ (apusean[) abia mai trziu - iar un eori la modul indirect, de exemplu prin intermediul muzicii corale armonice ruse `ti . n general, ^nc[ ^n secolul al XVIII-lea, n toate |rile Romne ap[ruser[ germeni i evolu\iilor culturale laice ulterioare: trupe de oper, profesori, instrumenti`t i, `coli de tradi\ie occidental etc., totul venind peste tradi\ia muzical bisericeas c[ `i folcloric local[. De fapt, deja n sec. al XVII-lea, rom]nul Ioan Cianul era u n muzician de stil mai nou (dar, el fiind clugr romano-catolic, ne intereseaz mai p u\in n privin\a muzicii biserice`ti ortodoxe), iar la nceputul sec.al XVIII-lea Di mitrie Cantemir prezint `i el toate caracteristicile muzicianului modern, att ca ` i compozitor, ct `i ca teoretician; din pcate `i preocuprile lui vis-a-vis de muzic a bisericeasc tradi\ional sunt nesemnificative.9 Se poate consulta ^n acest sens lucrarea Pr.Prof.Dr.Nicu Moldoveanu, Izvoare ale cntrii psaltice n Biserica Ortodox Romn - manuscrise muzicale vechi bizantine din Rom ia (grece`ti, romne`ti `i romno-grece`ti) pn la nceputul secolului al XIX-lea, tez de doctorat, n Biserica Ortodox Romn, XCII (1974), nr.1-2, p.131-280. 9 Pentru ntreaga pe ioad, pn la sfr`itul sec. al XVIII-lea, v. Petre Brncu`i, Istoria muzicii romne`ti (co mpendiu), Bucure`ti, 1969, p.37-87. 8 39

@n aceste condi\ii, dup[ cum am v[zut mai ^nainte, la nceputul sec.al XIX-lea cea mai bine reprezentat categorie de muzicieni biserice`ti o formau nc tot profesioni `tii psaltichiei, ai liniei biserice`ti tradi\ionale n cntare, cu toate atuurile p roaspetei reforme hrisantice. i ncepnd cu Macarie Ieromonahul `i Anton Pann, de-a l ungul ntregului secol, s-a desf[`urat ^ntreaga pleiad[ a protopsal\ilor deja men\ iona\i. Dar, tot ^n cursul sec. al XIX-lea, ^n Biserica Ortodox[ Rom]n[ a p[trun s un element de noutate (muzical[) destul de important, `i anume este vorba desp re c]ntarea coral[ armonicopolifonic[. Acest stil de c]ntare, de influen\[ apuse an[, p[trunsese ^nc[ din secolele anterioare ^n Biserica Ortodox[ Rus[, cu care `i Biserica noastr[ avea, inevitabil, rela\ii. @n Biserica Ortodox[ Rom]n[ un im puls puternic n aceast direc\ie a fost dat la mijlocul sec.al XIX-lea prin ac\iune a politic a lui Alexndru Ioan Cuza, de a ndeprta din Biseric influen\ele grece`ti pe plan muzical acestea fiind reprezentate de muzica psaltic. Foarte curnd, ns, s-a pu tut vedea c muzica nou, coral, care ptrundea n Biseric, avea un caracter laic, de mpru ut, strin `i nepotrivit Ortodoxiei - ^n acest sens putndu-se distinge chiar trei c urente mai importante: cel germano-italian, cel rusesc sau italo-rusesc `i cel t radi\ionalist. Mai mul\i compozitori rom]ni s-au afirmat ^n acest gen, al muzici i biserice`ti armonico-polifonice. Ioan Cartu (1820-1875), cu studii la Ia`i `i, probabil, la Paris, a fost cel nsrcinat de ctre Alexandru Ioan Cuza cu nlturarea muz icii psaltice din Biserica Romn `i nlocuirea ei cu muzica vocal sistematic (occidenta l). Influen\ate de stilul italo-rusesc `i de o manier simpl (uneori chiar simplist), dintre lucr[rile lui nu s-au impus dect cteva piese (spre ex. un Heruvic `i Ca pe mp atul etc.). Alexandru Flechtenmacher (1823-1898) `i Eduard Wachmann (1836-1908) de forma\ie muzical vienez `i parizian - au compus piese liturgice ^ntr-un stil ec lectic, departe de specificul muzicii noastre biserice`ti, care au disprut, trept at, din repertoriul bisericesc. George M.Stephanescu (1843-1925) - cu studii n \a r `i la Paris - profesor, compozitor, dirijor la Teatrul Na\ional din Bucure`ti 40

`i numrndu-se printre fondatorii Operei Romne, a compus c]teva Liturghii pentru cor mixt `i cor brbtesc. @ntre piesele rmase se num[r[ un Pe Tine Te ludm. Ace`ti compozi ori, care `i-au adus o contribu\ie important la dezvoltarea muzicii laice romne`ti n forme culte, au avut, din pcate, o influen\ mai pu\in viabil asupra muzicii biseric e`ti, aceasta `i din cauza aplecrii accentuate `i eclectice spre nout\ile componis tice apusene `i neglijrii Tradi\iei biserice`ti. Al\i compozitori s-au \inut mai aproape de tradi\ia psaltic (n compozi\ii `i armonizri), prin activitatea lor de pr otopsal\i, profesori de seminar, dirijori de coruri biserice`ti etc. Astfel, act ivnd, ca `i cei mai nainte aminti\i, n Muntenia `i Oltenia, Teodor Georgescu (18241 880) a pstrat linia cntrii de stran, de`i cuno`tea `i nota\ia liniar `i armonia. Geor ge Ionescu (1842-1922), observnd lupta dintre muzica nou `i cea veche, atrgea aten\ ia asupra pericolului pierderii individualit\ii muzicale romne`ti `i propunea un c ompromis (ce se va dovedi ulterior fecund) ntre cele dou stiluri. Alexandru Podole anu (1846-1907), cu un cunoscut Hristos a nviat, va men\ine `i el treaz interesul p entru cntarea tradi\ional, ndreptndu-se ntr-o direc\ie componistic de sintez (^ntre c] tarea tradi\ional[ `i tendin\ele armonico-polifonice), n care se vor ob\ine cele mai valoroase rezultate. n Moldova `i Bucovina celei de a doua jumt\i a secolului a l XIX-lea, evolu\iile sunt asemntoare, remarcndu-se n plus `i o important influen\ rus easc. Carol Miculi (1821-1897), cu studii la Paris `i Viena, compune o Liturghie ortodox, sobr `i miestrit componistic, iar Isidor Vorobchievici (1836-1903), cu stud ii la Viena, este autorul a dou Litughii, n care mnuie`te bine legile armoniei `i p olifoniei, fiind totu`i departe de stilul tradi\ional. Ciprian Porumbescu (19531883, studii la Viena) are destul de numeroase compozi\ii biserice`ti, de o insp ira\ie incontestabil. Cntrile Sfintei Litughii pentru dou `i trei voci egale, pentru voci brbte`ti `i voci mixte, ca `i celelalte lucrri biserice`ti (axioane, heruvice , catavasii etc.), de`i con\in pu\ine elemente ale cntrii de stran, prezint for\ de c omunicare `i accesibilitate, cantabilitate `i o 41

pronun\at influen\ romantic. Lucrri mai rspndite sunt: Prohodul Domnului, Tatl nostru tc. Gavriil Musicescu (1843-1903, studii la Petersburg) reprezint tipul de compoz itor care s-a men\inut pe linia de echilibru ntre orientrile muzicii culte laice ` i cerin\ele tradi\iei cntrii biserice`ti. Dup ce n prima parte a activit\ii sale s-a dedicat transcrierii pe nota\ia liniar a tuturor cntrilor psaltice, ntr-o a doua per ioad preocuprile sale s-au ndreptat ctre cntarea coral, unde va fi puternic influen\at de compozitorii ru`i (D.Bortneanski, G.Lamakin). A compus, ntre altele, cinci "c oncerte biserice`ti" masive (Concert la Na`terea Domnului, la nvierea Domnului et c.). n ansamblu, crea\ia sa, monumental `i senin, reprezint una dintre cele mai impo rtante contribu\ii la repertoriul coral bisericesc. Eusebie Mandicevski (1857-19 29) `i-a desf`urat toat activitatea la Viena `i cele 12 (!) Liturghii ale sale, de `i me`te`ugite componistic, sunt strine de spiritul muzicii biserice`ti ortodoxe, fiind marcate de influen\e ale neoromantismului german. De la fratele su, Gheorg he Mandicevski (1870-1907), care a compus mai pu\in, a rmas n repertoriu Oratoriul pentru Vinerea Mare (i era la ora a `asea). De asemenea, Titus Cerne (1859-1910) e ste probabil primul muzician romn (de forma\ie apusean[) preocupat de aspectele teo retice ale melodiilor biserice`ti bizantine. n Transilvania `i Banat, Dimitrie Cu n\an (1837-1910) a compus `i a armonizat `i cntri corale - de remarcat Cntrile funeb rale. Gheorghe Dima (1847-1925, studii la Baden, Graz `i Lipsca), cu o bogat crea \ie, dup ce a suferit la nceput influen\e neoromantice germane, a ncercat s valorifi ce specificul cntrii romne`ti de stran din Ardeal, cu mijloacele clasicismului muzic al. Iacob Mure`ianu (1857-1917) este supus influen\elor muzicii germane n cele ze ce Liturghii compuse, iar lucrrile lui Nicolae Popovici (1857-1897), influen\ate de `coala vienez, au rmas n manuscris. Observm cum compozitorii men\iona\i pn acum se cadreaz, mai mult sau mai pu\in precis, n (vreunul dintre) cele trei curente muzic ale amintite mai nainte. 42

C]ntarea bisericeasc[ rom]neasc[ ^n sec.al XX-lea va duce mai departe tendin\ele manifestate anterior, aducnd n plus o sintez original ntre psaltichia tradi\ional `i ocedeele modale armonico-polifonice moderne `i caracteriz]ndu-se astfel prin con tinuitate, adaptare `i sintez. C]teva evenimente au marcat `i dezvoltarea c]nt[ri i biserice`ti, ^ntre acestea fiind Marea Unire de la 1918 `i ^nfiin\area Patriar hiei Rom]ne ^n 1925. Perioada comunist[ (1945-1989), c]nd via\a bisericeasc[ a f ost nevoit[ s[ se desf[`oare doar ^ntre zidurile bisericilor `i ale m[n[stirilor , nu a r[mas de asemenea f[r[ urm[ri. Psaltichia, ce constituie direc\ia tradi\ion al principal n cntarea bisericeasc ortodox romneasc, `i-a continuat `i n acest secol u\ia `i dezvoltarea, n pofida prerilor unora privind probabila ei dispari\ie trept at, pentru a fi nlocuit de cntarea coral armonic10. Fr a fi compozitori n sensul m mai curnd tot (proto)psal\i, preocupa\i mai mult de stilizarea (...) vast(ului) t ezaur (mo`tenit), de adaptarea melodiilor biserice`ti la gustul `i cerin\ele vre mii, fr s se exagereze ns11, slujitorii psaltichiei au fost numero`i, dintre ei ridicn u-se `i personalit\i remarcabile. Ion Popescu-Pasrea (1871-1943) poate fi consider at directorul spiritual al cntrii biserice`ti din prima jumtate a secolului al XX-l ea. Figur complex de animator, profesor, editor `i compozitor, activitatea sa este strns legat de destinul cntrii biserice`ti tradi\ionale, psaltice, creia s-a strduit pe toate cile s-i dea un suflu nou. @n Muntenia `i Oltenia al\i (proto)psal\i impo rtan\i au fost: Athanasie Iordnescu, episcopii Gherasim Safirin, Nifon Nicolaescu Ploe`teanu, Evghenie Humulescu-Pite`teanu (Iubi-te-voi Doamne), Gherontie Nicolau. De asemenea, Gheorghe Diaconu are compozi\ii `i armonizri, Ion Mardale a armoniz at la trei voci Fericirile pe glasul 8, Chiril Popescu a fost `i compozitor de m uzic psaltic, iar Grigore 10 Prof.Mihail Gr.Poslu`nicu, Istoria musicei la romni, Bucure`ti, 1928, p.362 `. u., apud.rev.Arhiva, 1901, nr.8, p.305. 11 Pr.Prof.Dr.Nicu Moldoveanu, Muzica bise riceasc la romni n sec.XX (partea I), n Biserica Ortodox Romn, CIII (1985), nr.7-8, . 43

Costea a activat n direc\ia uniformizrii cntrii biserice`ti. Alte nume importante su nt: Anton V. Uncu, Damian S. Rnzescu, Dimitrie E. Cutava, Marin Predescu, ^ntre m ul\i al\ii. n Moldova `i Bucovina activeaz ^n aceast[ perioad[ Filotei Moro`anu-Ha nganu `i Victor Ojog, iar n Transilvania, Traian Vulpescu. @n Banat, Atanasie Lip ovan (1874-1947) `i Trifon Lugojan (1874-1948) public[ c]nt[ri biserice`ti speci fice zonei, ^n care se pot sesiza unele influen\e s[rbe`ti. Majoritatea cntre\ilor biserice`ti enumera\i n acest secol au dep`it condi\ia predecesorilor lor, noile condi\ii cultural-muzicale punndu-`i amprenta `i asupra lor. Nu numai cei din pr\i le mai apusene ale \rii (ca, spre exemplu, T.Lugojan sau A.Lipovan) "r[spund" spi ritului armonic `i polifonic, amoniznd cntri monodice tradi\ionale sau chiar compunn d cntri armonice, ci chiar un aprtor acerb al liniei tradi\ionale ca Ion Popescu-Pasr ea recunoa`te necesitatea unui oarecare compromis cu spiritul nnoirilor muzicale ale veacului. Dar mai ales o serie de compozitori romni activ]nd ^n domeniul muzi cii culte (laice) sunt cei care vor ncerca o apropiere de muzica bisericeasc[ ven ind din direc\ia muzicii culte moderne europene. ntr-o oarecare continuare a situ a\iei din secolul trecut, cei mai mul\i dintre ace`tia `i-au fcut studiile n Apusu l Europei `i putem deslu`i (desigur aproximativ) dou categorii de muzicieni (comp ozitori), n raport cu muzica bisericeasc: compozitori laici preocupa\i la modul se cundar de muzica bisericeasc, `i muzicieni care au activat predilect n cadrul Bise ricii, dar `i-au adecvat stilul componistic `i tendin\elor mai moderne. ntre expo nen\ii notorii ai primei categorii se numr: Dimitrie Georgesu-Kiriac (1866-1928, c u studii la Conservatorul din Paris `i la Schola Cantorum), care a scris o Liturg hie psaltic, Gavriil Galinescu (1883-1960, cu studii la Conservatorul `i Collegium Musicum de pe lng Universitatea din Leipzig), ce a compus cteva Liturghii `i colin de, Dimitrie Cuclin (1885-1978), cu mai multe Litughii `i piese corale biserice` ti de sine stttoare, destul de complexe `i dificil de executat, Ioan D.Chirescu (1 889-1980), cu Cntrile Sfintei Liturghii dup melodii tradi\ionale psaltice (...) 44

stilul coral al acestuia din urm[ fiind rezultat al unei originale sinteze ntre mo dalismul lui Kiriac `i paralelismul major-minor specific lui Cucu `i Vidu (...) atras n mai mare msur de polifonia baroc (...) cu o simplicitate `i eficien\ a scriit urii corale, datorit crora a dobndit nc de la nceputurile carierei sale componistice o binemeritat popularitate12. Al\i compozitori ai categoriei amintite sunt: Gheorgh e Danga (1905-1959), cu c]teva prelucrri corale biserice`ti, Paul Constantinescu (1909-1963), cu o Liturghie n stil psaltic pentru cor mixt `i, mai ales, cu cele dou mari Oratorii cu orchestr - Patimile `i nvierea Domnului, Na`terea Domnului - l ucrri cu totul deosebite n orizontul ortodox, Gheorghe Dumitrescu (n.1914), cu o L iturghie modal pentru cor mixt, Achim Stoia (1910-1973), cu o Liturghie etc. n Tran silvania `i Banat activeaz: Antoniu Sequens (18651938, studii la Praga), cu o Lit urghie `i cntri funebrale, Nicodim Ganea (1878-1949, studii la Budapesta), cu o Li turghie pentru cor mixt `i alte cntri liturgice, Augustin Bena (1880-1962), cu dou Liturghii, reu`ind lucrri interesante, Sabin Drgoi (1894-1968, studii la Praga), c u cteva Liturghii `i chinonice, Zeno Vancea (n.1900), cu dou Liturghii pentru cor mixt, Sigismund Todu\ (n.1908, studii la Academia Santa Cecilia din Roma), cu o L iturghie pentru patru voci egale `i o suit de colinde etc. Uneori, dificultatea s criiturii muzicale a fcut ca o parte dintre compozi\iile compozitorilor men\iona\ i (cu unele excep\ii: D.G.Kiriac, I.D.Chirescu...) s fie relativ pu\in abordate d e corurile biserice`ti. A doua categorie de compozitori, a celor care au pornit n activitatea lor din Biseric, este poate cea cu roadele cele mai benefice pentru muzica bisericeasc, deoarece exponen\ii ei s-au f[cut, ^n modul cel mai potrivit, ecoul necesit\ilor att interne ale Bisericii, ct `i al celor externe, de misiune `i d adecvare la realit\ile timpului, ale lumii. ntre ace`ti compozitori (putem spune) "biserice`ti, Ion Popescu-Pasrea - pe care l-am men\ionat `i ntre protopsal\i - cu o 12 Idem, Muzica bisericeasc la romni n sec.XX (partea II), n Biserica Ortodox Romn,CIV ), nr.3-4, p.124, apud Doru Popovici, Muzica coral romneasc, Bucure`ti, 1966, p.146 . 45

larg deschidere spre toate domeniile ce priveau, fie `i indirect, cntarea biserice asc, a fost constant preocupat (ca animator) de armonizrile simple la dou `i trei v oci, pentru forma\iile corale mai modeste (rurale, `colare); stau mrturie n acest sens multele edi\ii ale Cntrilor Sfintei Liturghii din 1908, 1909, 1930 etc. Fr a co nstitui valori muzicale n sine, aceste ncercri au impus un criteriu eclesiologic al economiei mijloacelor muzicale, pentru asigurarea clarit\ii (textului) `i accesi bilit\ii. Preotul Mihail Berezovschi (1868-1941) a armonizat cntri psaltice sau a c ompus n stil psaltic toate cntrile necesare la Vecernie, Utrenie `i Sfnta Liturghie, avnd `i chinonice remarcabile. Teodor Teodorescu-Ia`i (1876-1920) `i Gheorghe Cu cu (1882-1932), cu o forma\ie asemntoare (n \ar `i la Schola Cantorum-Paris), `i-au adus o contribu\ie important la crearea unui stil bisericesc caracteristic ^n c]n tarea coral[ romneasc[. Primul dintre ei (Teodor Teodorescu-Ia`i) a compus o Litu rghie pe trei voci egale, una pentru patru voci brbte`ti `i dou pentru cor mixt - d intre care una pe melodii psaltice tradi\ionale. Cel de-al doilea (Gh.Cucu) a co mpus Cntrile Sfintei Liturghii pentru trei voci egale `i pentru cor mixt - de asem enea pe melodiile psaltice tradi\ionale, ca `i numeroase piese de o valoare deos ebit (Miluie`te-m, Dumnezeule), constituind cea mai frumoas cucerire a geniului coral bisericesc romnesc13. Gh.Cucu a mai armonizat `i compus foarte reu`ite colinde `i cntri n stil popular. Gheorghe Popescu-Brne`ti (1876-1959) a compus o Liturghie pent ru cor brbtesc `i o alta pentru cor mixt, furindu-`i un stil propriu, dar cu rdcini n filonul tradi\ional. Nicolae C.Lungu (1900-1993) ocup un loc unic ntre muzicienii genera\iei sale, ca profesor, dirijor `i compozitor, autor al unor lucrri didacti ce, studii `i articole. Se poate afirma c el las posterit\ii cel mai voluminos `i va riat ciclu de lucrri corale biserice`ti, predominnd net, n a doua jumtate de veac XX , ntreaga activitate muzical psaltic din Biserica Ortodox Romn14. Alturi de numeroase crri muzicale laice se pot men\iona, ntre multele 13 14 Ibidem (Pr.Prof.Dr.Nicu Moldoveanu, Muzica bisericeasc... (partea II), p.119. Ibi dem, p.124 `.u. 46

crea\ii biserice`ti: Liturghia psaltic, chinonice, axioane, cntri din perioada Triodu lui etc.; de asemenea, a armonizat numeroase colinde. Ucenic al marelui Kiriac, N icolae Lungu a urmat neabtut calea deschis de acesta, n ceea ce prive`te cntarea cor al bisericeasc fundamentat pe melodiile tradi\ionale, cutnd mereu s stilizeze melodiil e `i s le nve`mnteze ntr-o armonie ct mai adecvat `i ct mai accesibil15. Preo\ii Ion scu-Runcu (1901-1975), Radu Antofie (19041988), Alexandru Delcea (1908-1985), Iu lian Crstoiu (n.1927), Constantin Drgu`in (n.1931), Nicu Moldoveanu (n.1940), diac onii Marin Velea (n.1937), Alexie Buzera, Sebastian Barbu-Bucur `.a. `iau adus ` i ei importane contribu\ii la prop`irea cntrii ortodoxe romne`ti. n Ardeal `i Banat, n tre compozitorii totodat slujitori ai Bisericii o men\iune special necesit Preotul Timotei Popovici (18701950) care, ntr-o activitate ndelungat, de 45 de ani numai la Sibiu, a creat o adevrat epoc muzical. Format din punct de vedere muzical att n Banat `i Transilvania, ct `i n Moldova `i pstrnd legturi strnse cu mi`carea muzical prosper se desf`ura n Muntenia, n special n Bucure`ti (...), (el) a reu`it s ngemneze stilul olifonic apusean cu cel specific melosului modal-popular `i bisericesc16. ntre luc rrile sale se numr: Cntrile Sfintei Liturghii pentru cor mixt, brbtesc `i voci egale, iprite la Sibiu n mai multe edi\ii (1902, 1912, 1923, 1932, 1933...), tropare, irm oase, chinonice, colinde etc. Diaconul Petru Gherman (1907-1947), Preotul Gheorg he oima (1911-1985; o Liturghie pentru cor brbtesc, alte piese liturgice pentru cor mixt, colinde etc.; un aspect interesant este faptul c[ a compus `i muzic simfon ic) `i Diaconul Ioan Gh.Popescu (19251992) au continuat la Sibiu tradi\ia nainta`i lor ardeleni, ca `i Diaconul Ioan Brie (n.1919) la Cluj `i Preotul Ioan Teodorov ici la Caransebe`. Al\i compozitori, cu lucrri rspndite n repertoriul coral biserice sc, sunt: Ioana Ghica-Comne`ti (1883-1972), tefan Popescu (1884-1956), Ioan Cristu Danielescu (1884-1966), Ioan Croitoru 15 16 Ibidem, p.125. Ibidem, p.132. 47

(1884-1972), Simeon Nicolescu (1888-1941, cu activitate de pionierat, la nceputul secolului, n abordarea polifonic a glasurilor cromatice), Nelu Ionescu (1906-1976 ), Cornel Ghivulescu (1893-1969), Nicodim Ganea (1878-1949), Vasile Ijac (1899-1 976), Vadim umschi (19001956), Liviu Tempea, Nicolae Firu `i al\ii. Astfel, n ansa mblul su, secolul XX constituie epoca cimentrii unui stil autohton (...), bazat pe melodiile noastre biserice`ti tradi\ionale practicate de mult vreme n Biserica Ort odox Romn17. Preocupri teoretice privind muzica bisericeasc[ au cunoscut ^n ultimul s ecol o deosebit[ dezvoltare, continu]nd oarecum tradi\ia vechilor propedii `i du c]nd mai departe remarcabila munc[ depus[ pe t[r]m teoretic ^n lucr[rile Ieromon ahului Macarie sau ale lui Anton Pann, ^n sec.al XIX-lea. Al[turi de aportul uno r muzicologi cu o reputa\ie bine stabilit, ca Pr.Ioan D.Petrescu (1884-1970), Geo rge Breazul (18871961), Gheorghe Ciobanu, Titus Moisescu, Arhid.Sebastian BarbuB ucur, Pr.Prof.Dr.Nicu Moldoveanu (1940-)18 trebuie amintite, fie `i ^n treac[t ( `i m[car ^n parte), contribu\iile numero`ilor muzicieni, care, activ]nd ^n Biser ic[ sau ^n afara ei, au fost preocupa\i `i la modul teoretic de problemele muzic ii, ale c]nt[rii ^n Biserica Ortodox[. @ntre acestea s men\ionm numeroasele artico le ale lui Ion Popescu-Pasrea publicate n Cultura (revista cntre\ilor romni, pe care a condus-o de la nfiin\are, ^n 1911, pn la moartea sa n 1943), lucrarea Pr.Prof.Gheorg he oima despre Func\iile muzicii liturgice, studiile lui Gavriil Galinescu referito are la cntarea bisericeasc tradi\ional `i problemele ei, cele ale Prof. Nicolae Lun gu despre cntarea n comun, transcrierea `i uniformizarea cntrilor psaltice, combater ea inova\iilor n recitativul liturgic etc., sau cuprinztoarele studii istorice `i bibliografice ale Pr.Prof.Dr.Nicu Moldoveanu `i cele ale Arhid.Lect. Ioan Popesc u, despre nv\mntul muzical n Biserica Ortodox Romn `i problemele cntrii biserice`ti ne. Ibidem, p.138 `.u. Idem, Preocupri de muzic `i muzicologie n Biserica Ortodox Romn n u timii cincizeci de ani (1925-1975), n Studii Teologice, seria II, XXIX (1977), nr.3 -4, p.275-297 (cap.III). 17 18 48

Compozitorul Dimitrie Cuclin are o foarte interesant scriere despre importan\a vi itoare a muzicii bizantine, Doru Popovici a studiat ramifica\iile bizantine n muz ica romneasc, Achim Stoia a scris despre Protoprezbiterul (muzician) Timotei Popov ici, iar Arhid.Sebastian Barbu-Bucur a publicat numeroase studii privind evolu\i a cntrii biserice`ti de origine bizantin pe teritoriul Romniei `i o edi\ie critic a o perei lui Filotei sn Agi Jipei. Mai pot fi aminti\i Marin Predescu, urma`ul lui I. Popescu-Pasrea la conducerea revistei Cultura, Ioan Teodorovici, Diac.Marin Velea, Pr.Prof.Dr.Alexie Buzera, Pr.Prof.Dr.Vasile Stanciu (istoria c]nt[rii biserice`t i ^n Ardeal), Pr.Conf.Dr.Vasile Gr[jdian (teologia c]nt[rii liturgice), alturi de mul\i al\ii. * Situa\ia actual[ a c]nt[rii ^n Biserica Ortodox[ Rom]n[ este car acterizat[ printr-un echilibru ^n\elept ^ntre cultivarea c]nt[rii tradi\ionale ` i adaptarea la unele cerin\e ale timpurilor mai noi. @n general, rspndirea coruril or armonice n biserici a fost limitat de dificult\ile financiare (plata cori`tilor) sau profesionalmuzicale, n parohiile rurale fiind mai greu de gsit dirijori `i co ri`ti suficient pregti\i, pentru muzica armonic. Cntarea de stran, pe cele opt glasu ri, `i cntarea de ob`te, n comun, pe o singur voce (aplicabil[ ^ndeosebi ^n cazul cn trilor mai bine cunoscute de credincio`i, cum sunt cele ale Sfintei Litughii), sau dovedit n continuare mai adecvate vie\ii liturgice ortodoxe `i mai adaptate gr eut\ilor de orice fel ale acesteia. Iar cntarea coral armonic, acolo unde au existat condi\ii ca s se poat practica, a trebuit s se supun ritmului `i spiritului liturgi c tradi\ional, o contribu\ie important n direc\ia aceasta a constituind-o armoniza rea (men\ionat[ a) cntrilor tradi\ionale, ca `i folosirea unei armonii de factur mo dal, mai potrivit glasurilor biserice`ti. Au existat `i luri de pozi\ie explicite p entru clarificarea, n sensu autentic ortodox, a raporturilor ntre inova\iile muzic ale (de factur[ laic[) `i cerin\ele liturgice ale cntrii biserice`ti. Este suficie nt s lum ca exemplu recitativul liturgic, unde numeroasele mprumuturi melodice din opere, roman\e, arii, serenade, ca `i excesiva melodizare (afectat ori "minorizat" ^ntr-un sens fals 49

dramatic) sau, din contra, eliminarea manierei ecfonetice n favoarea unei rostiri prozaice, au fost hotrt combtute, n paralel cu propunerea unor modele verificate de Tradi\ia liturgic (Nicolae Lungu). De asemenea chiar cnd conducerea bisericeasc a f ost nevoit s ia anumite msuri n legtur cu formele tradi\ionale de cult, ea a trebuit s o fac cu destul pruden\, avnd n vedere spiritul conservatorist, att de accentuat n rn credincio`ilor simpli.19 A`a a fost cazul eforturilor din ultimele decenii, de u niformizare a cntrii biserice`ti n Biserica Ortodox Romn. Aplicarea concret a hotrri inodale a trebuit s \in seama de tradi\iile regionale ale cntrii liturgice - dup D.Cu n\an sau cea bn\ean - care au rezistat alturi de formele uniformizate. Astfel, dup pub icarea, ncepnd cu anii 50, a edi\iilor uniformizate20, au ap[rut `i culegeri de cntri ce reiau variantele locale tradi\ionale21. Mai trebuie spus c nu totdeauna unele modernizri n cult (`i n cntare) sunt neaprat schimbri noi, ci uneori este vorba do re o revenire la vechi rnduieli ale Tradi\iei biserice`ti. n acest sens (re)introd ucerea cntrii de ob`te, n comun, n bisericile romne`ti (ncepnd cu primele decenii ale ecolului nostru), a putut prea unora o inova\ie de influen\ protestant22, atunci cnd e a nu era altceva dect revenirea la o practic tradi\ional, cu rdcini `i temeiuri pn n mele secole ale cre`tinismului23. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIV{ Barbu-Bucur, Sebastian 19 Pr.Prof.Dr.Ene Brani`te, Probleme de actualitate ale Bisericilor de azi: dezv oltare (evolu\ie) `i revizuire (adaptare) n cult, din punct de vedere ortodox, n Or todoxia, XXI (1969), nr.2, p.205. 20 Anastasimatarul uniformizat: Vecernierul, Bu cure`ti, 1953; Utrenierul, Bucure`ti, 1954; Cntrile Sfintei Liturghii, Bucure`ti, 1960. 21 Cntri biserice`ti, Timi`oara, 1980; Cntri la serviciile religioase, Cluj-Na poca, 1988. 22 tefan Felea, Cntarea n comun, n Cultura, XXVII (1938), nr.4-5, p.37-39. 23 Pr.Prof.Dr.Ene Brani`te, Temeiuri biblice `i tradi\ionale pentru cntarea n com un a credincio`ilor, n Studii Teologice, seria a II-a, VI (1954), nr.1-2, p.17-38. 50

Cultura muzical bizantin pe teritoriul Romniei pn n secolul al XVIII-lea, p.278-286, M anuscrisele psaltice romne`ti din secolul al XVIII-lea, p.287-296, Cultura psalti c romneasc n secolele al XVII-lea `i al XVIII-lea, p.297306, - Idem (Studii de etnom uzicologie `i bizantinologie), vol.II, Bucure`ti, 1979: Manuscrise muzicale n not a\ie bizantin aflate n Romnia, p.245-246, Studierea muzicii bizantine n Romnia, p.247 -251, Raportul dintre text `i melodie n muzic psaltic romneasc, p.257-262, Raportul d intre muzica liturgic romneasc `i muzica bizantin, p.263268, Pripelele lui Filotei M onahul, p.269-292, Manuscrisele muzicale de la Putna `i problema raporturilor mu zicale romno-bulgare n perioada medieval, p.306-322, Manuscrisul lui Evstatie proto psaltul de la Putna (1511), p.323-378; - Idem, vol.III, Bucure`ti, 1992: Adoptar ea muzicii bizantine ca muzic de cult.Vechime. Ci de ptrundere, p.54-60, coala muzic al de la Putna, p.61-76, Limbile de cult la romni n lumina manuscriselor muzicale, p.83-94, Muzica romneasc n secolul activit\ii coresiene, p.95-100, Muzica de cult bn\e ana. Origine. Vechime. Specific, p.101-118, Valorificarea muzicii bizantine, p.1 19-122, Teorie, practic, tradi\ie factori complementari necesari descifrrii vechii muzici bizantine, p.123-128, Cercetri in domeniul muzicii bizantine ntreprinse n R omnia, p.143145. Grajdian, Pr.Lect.Vasile - Monarch Alexandru Ioan Cuza's Decree Nr.101 of January 18, 1865 - Its Influence over the Developement of Chanting in the Rumanian Church, n IAH Bulletin, nr.21, 1993, p.86-96. - Legisla\ia lui A.I.Cuz a `i evolu\ia cntrii biserice`ti, n Studii `i cercetri de istoria artei (seria - teatr u, muzic, cinematografie), tomul 40, 1993, p.13-17. Ionescu, Gheorghe C. - Ac\iunea de romnire a cntrilor psaltice `i determinrile ei social-patriotice. Filote ri sin Agi Jipei `i al\i autori din sec. al XVIII-lea, ^n "Biserica Ortodox[ Rom] n[" XCII (1980), nr.7-8, iul.-aug., p.836-856. - Cultura muzical de tradi\ie biza ntin pe teritoriul Romniei, Bucure`ti, 1989. Ciobanu, Gheorghe - Muzica bisericeas c la romni, ^n "Biserica Orotod[ Rom]n[" XC (1972), nr.12, p.162-195. - Studii de etnomuzicologie `i bizantinologie, vol.I, Bucure`ti, 1974, studiile: coala muzica l de la Putna, p.265-277, 51

- Lexicon (al celor care, de-a lungul veacurilor, s-au ocupat cu muzica de tradi \ie bizantin n Romnia), Bucure`ti, 1994. Moisescu, Titus - Valorificarea tezaurului de cultur muzical bizantin n Romnia, ^n "Biserica Ortodox[ Rom]n[" C (1982), nr.7-8, p.682-691. - Prolegomene bizantine - Muzica bizantin n manuscrise `i carte veche romneasc, Bucure`ti, 1985 - studiile: Putna - un puternic centru de cultur muzical m edieval romneasc, p.28-43,

nceputurile tiparului muzical romnesc n nota\ie bizantin (Petru Efesiul-Macarie Iero monahul-Anton Pann), p.81-100, Bibliografia muzicii vechi bizantine n Romnia, p.20 6-224. Moldoveanu, Pr.Prof.Dr.Nicu - Izvoare ale cntrii psaltice n Biserica Ortodox Romn - manuscrise muzicale vechi bizantine din Romnia (grece`ti, romne`ti `i romno-gr ece`ti) pn la nceputul secolului al XIX-lea, BOR XCII (1974), nr.1-2, p.131-280. Preocupri de muzic `i muzicologie n Biserica Ortodox Romn n ultimii cincizeci de ani ( 925-1975), ST seria II, XXIX (1976), nr.3-4, p.263-297. - Muzica bisericeasc la r omni n secolul al XIX-lea, partea I, GB XLI (1982), nr.11-12, p.883-915; partea II , XLII (1983), nr.9-12, p.594-625. - Muzica bisericeasc la romni n sec.XX, partea I , BOR CIII (1985), nr.7-8, p.615-636; partea II, CIV (1986), nr.3-4, p.117-139. Petrescu, I(oan) D(umitru). - Transcrierea muzicii psaltice n Biserica Ortodox Romn, Bucure`ti, 1937 (extras din "Biserica Ortodox[ Rom]n[" nr.1-2, 1937). Popescu, Arhid.Lect.Ioan - Muzica bisericeasc n Transilvania, n vol. Contribu\ii transilvnene la teologia ortodox, Sibiu, 1988, p.305-317. Popescu-Pasrea, Ion - Muzica bisericea sc, n Muzica romneasc de azi (P.Ni\ulescu), Bucure`ti, 1939, p.597-602. - Evolu\ia cnt i psaltice n Biserica Ortodox Romn, n Cultura, XXIX (1940), nr.3, p.21-23; nr.7-10, p. 5-76; XXX (1941), nr.1-2, p.8. Poslu`nicu, Mihail Gr. - Istoria musicei la romni, Bucure`ti, 1928. Stanciu, Pr.Lect.Dr.Vasile - Muzica bisericeasc ortodox din Tras ilvania, Cluj-Napoca, 1996. Velea, Pr.Marin - nceputurile muzicii corale romne`ti, laice `i biserice`ti, BOR XCVIII (1980), nr.1-2, p.232-242. - coala muzical de la Putna n context general romnesc `i balcanic - sec.XVXVI, BOR CII (1984), nr.3-4, mart.-apr., p.232-237. 52

GLASURILE BISERICE~TI C]ntarea bisericeasc[ ortodox[ folose`te sistemul de modur i muzicale numit Octoih - cele opt glasuri. Din punct de vedere muzical fiecare gl as reprezint[ un anumit mod de a organiza materialul sonor. Fiecare glas (eh, grec .) bisericesc, sau mod (din perspectiva teoriei muzicale mai noi) se caracterize az[ printr-o anumit[ scara muzical[ (gama glasului), un sistem de caden\e (final e, perfecte, imperfecte, semicaden\e - care de obicei corespund organiz[rii ^n f raz[ a textului literar c]ntat pe respectivul glas) `i un sistem de formule tipi ce (des folosite). Num[rul de opt glasuri / moduri nu au neap[rat o fundamentare pur muzical[ (sau de tehnic[ acustic[), alte culturi muzicale dezvolt]nd sistem e diferite (spre exemplu, muzica occidental[, ^ncep]nd cu epoca preclasicismului - sec.al XVI-lea `i urm[toarele - s-a axat p]n[ spre sf]r`itul sec.al XIX-lea ^ n special pe sistemul tonal major-minor). Cercet[torii evolu\iei glasurilor bise rice`ti (ale c[ror origini pot fi urm[rite p]n[ ^n culturile muzicale precre`tin e ale Orientului Mijlociu) au descoperit c[ motivele stabilirii a opt glasuri ^n B iserica Ortodox[ (ca `i ^n c]ntarea gregorian[) sunt ^ndeosebi de natur[ liturgi c[, ^n leg[tur[ cu simbolismul eshatologic al zilei celei de a opta, a @nvierii `i @mp[r[\iei lui Dumnezeu. @n stadiul actual al c]nt[rii biserice`ti (psaltice) , cele opt glasuri sunt clasificate ^n dou[ categorii, primele patru fiind socot ite autentice, iar celelalte patru plagale, fiind denumite fie, la modul simplu, dup[ num[rul lor de ordine (glasul ^nt]i, glasul al doilea etc.), fie dup[ locul de origine (toponimice grece`ti) - cele autentice: Dorian (glasul I), Lidian (gl asul II), Frigian (glasul III) Milesian sau Mixolidian (glasul IV); cele plagale : Hipodorian (glasul V), Hipolidian (glasul VI), Hipofrigian (glasul VII), Hipom ilesian sau Hipomixolidian (glasul VIII). 53

O alt[ clasificare a glasurilor, \in]nd de structura sc[rii lor muzicale, este c ea ^n glasuri diatonice (I, IV, V, VIII), cromatice (II, VI) `i enarmonice24 (II I, VII). @n func\ie de tempo-ul (mi`carea) c]nt[rilor, glasurile au mai multe fo rme, corespunz[toare unor stiluri. Corespunz[tor mi`c[rii celei mai lente (Adagio, Largo) este stilul papadic, folosit pentru heruvice, chinonice, calofonii, cu d ezvolt[ri melismatice caracteristice. Trebuie observat c[ ^n acest stil, caden\e le sunt mult mai liber folosite, ^ncadr]ndu-se mult mai pu\in ^n regulile specif ice fiec[rui glas. Stilul urm[tor, stihiraric, corespunde unei mi`c[ri mai rapid e, dar ^nc[ destul de lente (Andante, Larghetto), ^n care se c]nt[ ^n general st ihirile, slavele `i axioanele - adic[ la Vecernie Doamne strigat-am cu stihirile (l a D.Cun\an este indicat s[ se c]nte `i stihurile25, care ^n c]ntarea psaltic[ se c]nt[ recitativ), stihirile de la Litie, samoglasnicele, la Utrenie Pentru rug[ciu nile`i @nviind Iisus sau c]nt[rile ^n locul acestora, Laudele cu stihirile etc. Stilu l stihiraric se mai nume`te ^nsu`i-glasul (^n Ardeal), glasul pe larg sau (pe) mare. S tilul irmologic, ^nc[ mai mi`cat, are dou[ variante: mai moderat (Moderato), pen tru troparele @nvierii, ale praznicelor, ale sfin\ilor, pentru irmoasele canoane lor etc. `i grabnic (Allegretto), pentru Catavasii, troparele canoanelor etc. @n a lte regiuni (Ardeal) se folosesc pentru cele dou[ variante denumirile de (pe) tro par `i (pe) antifon. @n c]ntarea bisericeasc[ cun\an[ (dup[ Dimitrie Cun\an) doar glasurile II, IV `i V III prezint[ deosebiri ^ntre forma pe tropar `i cea pe antifon, la celelalte glasuri c]nt]ndu-se ^n ambele cazuri doar pe tropar. D.Cun\an indic[ s[ se c]nte pe melod iile de tropar toate troparele (inclusiv ale N[sc[toarei), condacele f[r[ podobi e, prochimenele Vecerniilor cu Vohod, ca `i toate c]nt[rile ce se c]nt[ pe antifo n, la acele glasuri ce nu au melodie proprie pentru antifon (I, III, V, VI, VII). Fa\[ de teoria muzical[ clasic[ occidental[ (unde este vorba de sunete distincte , cu denumiri diferite, dar asimilate unei aceleia`i ^n[l\imi, deci considerate identice acustic, ^n cadrul sistemului temperat), ^n c]ntarea psaltic[ enarmonia a re un alt sens, referindu-se ^ndeosebi la o structurare specific[ a sc[rii muzic ale, determinat[ de ftoraua agem, a glasurilor III `i VII. 25 Dimitrie Cun\anu, Cntrile biserice`ti dup melodiile celor opt glasuri, Sibiu, ed.I 1890, p.6. (v. `i ed.III 1932, ed.IV 1943). 24 54

Ultimul stil, oarecum cel mai rapid, este cel recitativ, folosit pentru lecturil e biblice (Evanghelie `i Apostol), unde, dup[ recitarea mai ^ndelungat[ pe un acel a`i ton, formulele reduse de ^ncheiere melodic[ pot fi `i ele mai pu\in ^ncadrat e ^n sistemele caden\iale ale glasurilor. Pentru c]ntarea pe glasuri nu trebuie uitate Podobiile, c]nt[ri ale celor opt glasuri, a c[ror melodie este adesea ^nt rebuin\at[ pentru diferite texte de imne din c[r\ile de slujb[, dup[ cum este in dicat la locurile respective. Alte c]nt[ri au melodie proprie, a`a cum sunt: sve tilnele (lumin]ndele), Polieleul, M[rimurile, unele tropare `i condace etc. * Ex ist[ `i un tipic al celor opt glasuri. R]nduiala folosirii celor opt glasuri, r] nduiala Octoihului, este ^n leg[tur[ cu semnifica\iile liturgico-simbolice ale g lasurilor, mai la ^nceput amintite, `i ea este desf[`urat[ pe larg ^n cartea (nu mit[ chiar a) Octoihului. Astfel, este r]nduit ca ^n fiecare s[pt[m]n[ s[ se c]n te pe c]te un glas, la r]nd, ^ncep]nd cu glasul ^nt]i, ^n prima duminic[ dup[ @n viere (^n S[pt[m]na Luminat[ se schimb[ c]te un glas ^n fiecare zi). Glasul de r ]nd ^ncepe la Vecernia (Duminicii) de s]mb[t[ seara `i \ine p]n[ la Utrenia din s]mb[ta urm[toare. C]nt[rile pe glasurile de r]nd ale Octoihului se combin[ (mai ales la Vecernie `i Utrenie) cu c]nt[rile s[rb[torilor mineale (ale praznicelor ^mp[r[te`ti `i ale sfin\ilor cu dat[ fix[), care pot fi `i pe alte glasuri dec] t cel de r]nd - combinare care se face dup[ reguli ce vor fi ar[tate ^n partea d espre tipicul bisericesc (cel mai adesea, duminica primeaz[ cele ale @nvierii, d in Octoih, fa\[ de cele din Minei; la Praznicele ^mp[r[te`ti primeaz[ cele ale p raznicului; peste 26 Pe melodile de antifon se c]nt[ toate antifoanele cu prochimenele lor `i cu Toat[ suflarea, prochimenele zilelor de peste s[pt[m]n[ `i ale paremiilor, stihoavnele cu stihurile lor (^n c]ntatrea psaltic[ este indicat ca stihurile s[ se c]nte r ecitativ), cu M[rire ~i acum, sedelnele f[r[ podobie (sedealna Polieleului `i cele d e dup[ c]ntarea a treia a Canonului), ~i acum... de la Laudele Duminicilor `i ale sfin\ilor, Doxologia `i Fericirile cu stihirile lor26. Ibidem. 55

s[pt[m]n[ se adaug[ cele ale glasului de r]nd din Octoih, pentru cele care lipse sc din Minei; mai exist[ `i alte r]nduieli, speciale, care sunt ar[tate ^n c[r\i le de slujb[, la s[rb[torile respective). * Un aspect deosebit de important care mai trebuie amintit este cel al oralit[\ii c]nt[rii pe cele opt glasuri ^n Bise rica Ortodox[. Aplicarea practic[ a glasurilor pentru textele literare ale c]nt[ri lor (imnelor) din c[r\ile de slujb[ nu putea s[ nu dea na`tere la unele variante orale, mai ales prin acumularea ^n timp a unor mici schimb[ri, care la ^nceput puteau trece neobservate. Chiar autorii c[r\ilor de c]nt[ri au atestat ^n cuprin sul acestora unele schimb[ri (chiar dac[ uneori p[reau mai pu\in importante), ca re se pot observa de la o edi\ie la alta (chiar de la un deceniu la altul), pent ru acelea`i c]nt[ri. Element de creativitate (colectiv[) ce duce mai departe, pe ste genera\ii, dezvoltarea c]nt[rii biserice`ti, oralitatea, atunci c]nd a deven it excesiv[, subiectiv[ `i individualist[, a trebuit s[ fie corectat[ prin ini\i ative de uniformizare, a`a cum au fost reforma hrisantic[ (de la ^nceputul sec.a l XIX-lea) sau ^ncerc[rile de uniformizare de pe la mijlocul sec.al XX-lea ^n Bi serica Ortodox[ Rom]n[, sub p[storirea P.F.Patriarh Justinian. Unitatea c]nt[rii pe glasuri ^n Biserica Ortodox[ s-a definit ^ntotdeauna printr-un echilibru (di namic) ^ntre oralitatea vie a variantelor regionale / locale `i necesitatea unei uniformiz[ri suficiente, `i aceasta din urm[ la fel de necesar[ comuniunii litu rgice. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIV{ Ciobanu, Gheorghe - Studii de etnomuzicologie `i bizant inologie, vol.II, Bucure`ti, 1979: Istoricul clasificrii modurilor, p.136-163, Ve chimea genului cromatic n muzica bizantin, p.164-169. Cun\anu, Dimitrie - Cntrile bi serice`ti dup melodiile celor opt glasuri, Sibiu, ed.I 1890, ed.III 1932, ed.IV 1 943. Gr[jdian, Pr.Lect.Vasile - Cntri biserice`ti, Sibiu, 1994. 56

- Oralitate `i uniformizare n evolu\ia cntrii biserice`ti de origine bizantin, n Acta Musicae Byzantinae (Ia`i), vol.III, aprilie, 2001, p.38-45. Lungu, Nicolae; Coste a, Grigore; Croitoru, Ion - Gramatica muzicii psaltice, ed.II, Bucure`ti, 1969. Lungu, Prof.Nicolae; Costea, Pr.Prof.Grigore; Croitoru, Prof.Ion - Anastasimatar ul uniformizat: Vecernierul, Bucuresti, 1953 (ed.II, 1974). Lungu, Prof.Nicolae; Costea, Pr.Prof.Grigore; Brani`te, Pr.Prof.Dr.Ene - Anastasimatarul uniformizat : Utrenierul, Bucure`ti, 1954 (ed.II, 1974). - Cntrile Sfintei Liturghii `i podobi ile celor opt glasuri, Bucure`ti, 1960 (ed.III, 1969). Pan\iru, Grigore - Nota\i a `i ehurile muzicii bizantine, Bucure`ti, 1971. 57

ELEMENTE DE NOTA|IE MUZICAL{ @ntr-un sens larg (`i printr-o defini\ie de dic\ion ar27), prin nota\ie muzical se n\elege un sistem de scriere cuprinznd o serie de se mne grafice, care permit "cititorului" lor redarea sonor[ a unei piese muzicale oarecare. n sens mai restrns, "nota\ia muzical[" (sinonim[ ^n acest caz cu "semiog rafia muzical") indic[ un sistem de scriere a sunetelor muzicale prin care acesto ra le este determinat[ pozi\ia pe scara nl\imilor. Dezvoltarea unor sisteme de scr iere (nu numai muzicale) pare s[ fie asociat[ nevoilor de p[strare a unor crea\i i umane mai complicate, de mari dimensiuni, care altfel ar fi dificil de memorat crea\ii caracteristice unor culturi mai evoluate. De aceea, se poate vorbi desp re un rol mnemotehnic al nota\iei, aceasta neexist]nd ^n cazul unor culturi (muz icale) cu structuri mai simple, orale, folclorice etc. Tehnic vorbind, un sistem de nota\ie (inclusiv muzical) presupune memorarea unui ansamblu de semne grafic e (relativ redus `i deci mai u`or de memorat), prin combinarea c[rora pot fi red ate structuri (sonore) mult mai complicate. Spre exemplu, un alfabet este un ast fel de sistem simplu, a c[rui ^nsu`ire permite unui cunosc[tor al s[u redarea so nor[ a vorbirii, dup[ un text. Aceast[ caracteristic[ "sonor[" a alfabetului a ` i f[cut ca el s[ fie folosit ca nota\ie muzical[. De fapt, ^n perspectiva dezvol trii diferitelor culturi, nota\ia muzical[ a aprut la un timp nu prea ndelungat dup apari\ia scrierii (vorbirii) `i a fost firesc s se utilizeze semnele acesteia (li tere, cifre sau chiar cuvinte). Sistemele de nota\ie (semiografie) muzical de ace st fel au fost uneori numite fonetice `i pot fi ^nt]lnite ^n cultura indian[ (se pare de cea mai mare vechime), ^n cea chinez[, arab[ (unde se foloseau cifre), la grecii antici, iar mai aproape de noi ^n Apus28, sau chiar ^n partea r[s[rite an[, de influen\[ post-bizantin[, unde Petru Efesiul 27 28 Dic\ionar de termeni muzicali, Bucure`ti, 1984: articolul despre nota\ia muzical [, p.326. Litera A corespunde sunetului la din gam[, B sunetului si bemol, C lui do `i a`a mai departe. 58

propunea la ^nceputul sec.al XIX-lea un sistem de nota\ie muzical[ alfabetic[29, pentru c]ntarea psaltic[. Trebuie observat ^n leg[tur[ cu sistemele de nota\ie, `i ^n special referitor la cele alfabetice, c[ ele nu sunt "automat" transmi\[t oare de sens, de ^n\eles, ele av]nd sens deplin doar ^n cadrul culturii care lea generat, ^n cadrul vie\ii `i comunic[rii (vii a) acesteia. Un alfabet necunosc ut nu ne "spune" nimic, iar citirea ^ntr-o limb[ complet "str[in[" (chiar atunci c]nd ne este cunoscut[ valoarea fonetic[ a semnelor, spre exemplu ^n cazul alfa betului latin) nu are nici un "^n\eles". Din acest punct de vedere, aceste siste me sunt oarecum precursoarele sistemelor tehnice actuale (mecanice, electrice, e lectronice etc.), care ^nregistreaz[ ("noteaz[") pe un suport (material, magneti c) orice eveniment sonor (vorbire, muzic[ etc.) pentru a-l reda ulterior, la mod ul c]t de poate de "mecanic". Aceste remarci sunt necesare mai ales pentru situa \ia c]nt[rii biserice`ti, care este esen\ial legat[ de via\a sufleteasc[, de rea litatea spiritual[, duhovniceasc[. Fondul originar al c]nt[rii cre`tine este mai ales de natur[ oral[, "^n duh, nu ^n liter[" (Rom.2,29). Perpetuarea structuril or muzicale simple, accesibile pe cale oral[ (`i ^n cadrul liturgic) marii major it[\i a comunit[\ii cre`tine (c]ntarea "de ob`te"), f[r[ o preg[tire muzical[ sp ecial[, a f[cut pu\in necesar[ apari\ia rapid[ a unor sisteme de nota\ie muzical [ evoluate. ~i aceasta poate explica ^nt]rzierea manuscriselor cu nota\ie muzica l[ pentru c]ntarea cre`tin[ (abia prin secolele IX-X), sau a primelor tip[rituri psaltice ^n R[s[ritul ortodox (abia la ^nceputul sec. al XIX-lea), acolo unde s -a p[strat spiritul originar al c]nt[rii cre`tine. Adoptarea `i dezvoltarea trep tat[ ^n Biseric[ (^n particular, ^n Biserica Ortodox[) a unor sisteme de nota\ie muzical[ a urmat m[ririi (de-a lungul secolelor a) complexit[\ii unor c]nt[ri executate de c]nt[re\i specializa\i (proto-psal\i) - sau a amplific[rii cultulu i, cu numeroase r]nduieli `i c]nt[ri, pentru diferitele s[rb[tori `i perioade al e anului bisericesc, slujite la m[n[stiri sau la marile catedrale - care nu mai permiteau totdeauna o p[strare `i o transmitere a lor doar pe baza memor[rii ora le. 29 Titus Moisescu, Prolegomene bizantine, Bucure`ti, 1985, p.90. 59

Pentru stadiul actual al C]nt[rii biserice`ti ortodoxe, de care ne ocup[m, ^nv[\ area (m[car a) unui sistem de nota\ie muzical[ dintre cele care s-au impus oarec um ^n practic[ este un lucru necesar `i pentru c[ via\a "modern[" contemporan[ d e multe ori ^mpiedic[ (prin tenta\iile sau "necesit[\ile" ei, inclusiv de ordin cultural) leg[tura vie, continu[, de natur[ oral[, cu realitatea liturgic[ `i mu zical[ a Bisericii, pentru o ^nsu`ire pe aceast[ cale, direct[, a c]nt[rii tradi \ionale - `i aceasta este valabil mai ales pentru tineri, adic[ pentru cei afla\ i la v]rsta la care ^nv[\area este cea mai u`oar[. @ntr-o astfel de situa\ie, ^n su`irea unor rudimente de nota\ie muzical[ (simpl[) poate ajuta la apropierea de c]ntarea bisericeasc[, f[r[ ^ns[ a constitui o solu\ie des[v]r`it[ - la fel cum ascultarea de imprim[ri de muzic[ bisericeasc[, singur[, nu poate ^nlocui parti ciparea la Slujbele Bisericii `i hr[nirea sufleteasc[ din Duhul acestora. Pentru cursul acesta vom ^ncepe, dup[ o scurt[ introducere istoric[, prin a prezenta s istemul occidental de nota\ie muzical[ (pe portativ), de`i nota\ia specific[ pen tru c]ntarea bisericeasc[ ortodox[ este cea psaltic[, adic[ nota\ia neumatic[ de origine bizantin[ - pe care o vom prezenta ulterior. Adopt[m aceast[ ordine (di dactic[) oarecum invers[ succesiunii istorice (conform c[reia nota\ia occidental [ este cea care a p[truns mult mai t]rziu ^n R[s[rit), deoarece evolu\iile cultu rale ale ultimelor dou[ secole au ^mpins "^n fa\[" `i la noi mai ales nota\ia pe portativ, f[c]nd-o mai bine cunoscut[ unei anumite majorit[\i, ceea ce a f[cut ca chiar `i cunoa`terea nota\iei de origine bizantin[ (mai veche) s[ fie mai u`o ar[ prin raportarea (tot) la nota\ia occidental[ - cale pe care au urmat-o `i au torii ultimei Gramatici a muzicii psaltice30. * Ambele sisteme de nota\ie muzica l[ folosite actualmente pentru c]nt[rile din Biserica Ortodox[ (adic[ at]t cea o ccidental[, pe portativ, c]t `i cea psaltic[, r[s[ritean[, de origine bizantin[) fac parte din categoria sistemelor de nota\ie diastematic[ (grec. diastematikos "intermitent, prin intervale"), ^n care se indic[ foarte precis mersul melodiei (intona\ia sunetelor mai "joase" `i mai "nalte", conform 30 Prof.Nicolae Lungu, Pr.Prof.Grigore Costea, Prof.Ion Croitoru, Gramatica muzi cii psaltice, ed.II, Bucure`ti, 1969. 60

"^n[l\imii" lor frecven\iale, `i totodat[ de durate diferite) cu ajutorul unor s emne numite neume (grec. pnevma - "v]nt, suflu, duh"), figuri sau note. @n ceea ce prive`te nota\ia muzical[ apusean[ modern[ (pe portativ), acesteia ia premers nota\ia neumatic (ce folose`te neume), iar aceasta, la r]ndul s[u, s-a dezvoltat d in semnele utilizate n metrica poetic latin. Utilizate la ^nceputurile nota\iei muz icale, semnele metricii poetice indicau ^ns[ doar locul unde vocea trebuia s urce sau s coboare, f[r[ s[ defineasc[ precis intervalele sau duratele sunetelor, ser vind mai mult ca ajutor mnemotehnic pentru cei care cuno`teau deja melodia (dup[ cum vom vedea mai t]rziu pentru c]ntarea r[s[ritean[, este vorba oarecum despre un sistem ecfonetic de nota\ie). Nevoia de precizie ^n indicarea intona\iei a f[c ut ca prin sec.al X-lea s[ se adopte o prim[ linie din viitorul portativ (de cin ci linii), o linie de culoare ro`ie, ^n dreptul c[reia se scria o liter[ (F, G s au C din care au evoluat actualele chei). @n secolul urm[tor (al XI-lea) Guido d 'Arezzo introduce deja portativul cu patru linii, pe care se vor nota neumele, a c[ror form[ evolueaz[ spre p[trat-rombic (dup[ felul caligrafierii lor), apoi t reptat, p]n[ ^n secolul al XVII-lea, se ajunge la forma rotund-oval[ a notelor d e ast[zi. @n paralel se stabilesc de-a lungul secolelor `i celelalte elemente al e nota\iei muzicale occidentale actuale: valorile duratelor sunetelor (nota\ia " mensural["), altera\iile notelor - "cromatismele", numite astfel dup[ "culoarea" diferit[ (grec. chromatikos - "colorat") cu care se notau sunetele alterate, ce le care nu f[ceau parte din scara diatonic[ - solmiza\ia (solfegierea) pe silabe cu rol mnemotehnic (ut/do, re, mi etc.) pentru toate sunetele din cuprinsul une i octave, aranjate la r]nd ^n cadrul gamei (de la litera grec. gamma, care indic a la ^nceput un sunet foarte grav, nume care s-a dat apoi, prin extensie, ^ntreg ii serii de sunete ce urmau ^nspre acut) etc. @n compara\ie cu nota\ia r[s[ritea n[ actual[ (psaltic[, de origine bizantin[), se mai poate lesne observa faptul c [ nota\ia occidental[ a evoluat ^n str]ns[ leg[tur[ cu dezvoltarea instrumentelo r muzicale, av]nd a`adar un mult mai pronun\at caracter instrumental ^n timp ce nota\ia psaltic[ are un caracter mai pronun\at vocal. ~i acest 61

lucru nu se refer[ doar la faptul c[ nota\ia occidenta[ este folosit[ `i pentru instrumente, ^n timp de nota\ia de origine bizantin[ a r[mas ^n m[sur[ cov]r`ito are s[ fie folosit[ doar pentru c]ntarea vocal[ (^n Biserica Ortodox[ nu se folo sesc instrumente muzicale). Este vorba `i despre obiectivarea sonor[ a nota\iei, obiectivarea intona\iei cu ajutorul instrumentelor muzicale (sau acustice, care determin[ precis ^n[l\imea-frecven\a sunetelor, av]nd ^n centru la-ul standard de 440 Hz), care este mult mai evident[ pentru ^ntreaga muzic[ occidental[. Dar oricum, la modul foarte general, nota\ia, ^n particular cea muzical[, are `i un caracter instrumental, cel pu\in ^n sensul de "instrument" sau de "unealt[" ajut [toare a memoriei. Nota\ia muzical[ apusean[ modern[, care folose`te ca elemente de baz[ portativul de cinci linii (pentagrama muzical), cheile corespunztoare dif eritelor voci `i instrumente `i notele, al[turi de alte semne `i conven\ii grafi ce, este pe scurt prezentat[ ^n Plan`a I (v.Anexele de la sf]r`it). Observa\ie: @nv[\area semnelor sistemului occidental de nota\ie muzical[ trebuie f[cut[ conf orm des amintitului principiu practic al ^nv[\[rii `i form[rii deprinderilor muzicale, prin exerci\ii repetate de citire a partiturilor muzicale, adic[ prin solfegiere (c]ntarea "pe note" muzicale) - c el pu\in la ^nceput, ^n faza de descifrare a c]nt[rilor mai noi. * Nota\ia muzical[ bizantin, care st[ la baza celei psaltice (moderne, actualment e folosit[ ^n numeroase Biserici Ortodoxe), pare s[-`i aibe originile foarte ^nd ep[rtate ^n sistemele de nota\ie dezvoltate de vechile popoare ale Orientului ma i ^ndep[rtat sau mai apropiat - `i e vorba despre sumerieni, indieni, chinezi, e gipteni, merg]nd apoi p]n[ la greci `i chiar p]n[ la manuscrisele de la Qumram, unde se poate constata o evident asemnare ntre unele semne din aceste manuscrise `i cele din manuscrisele muzicale bizantine. Similitudinile descoperite ^n nota\ie au condus la presupunerea c[ muzica bizantin (at]t ca scriere, c]t `i ca `i mani era de cntare) nu este str[in[ de practicile muzicale str[vechi ale popoarelor Or ientului (`i mai ales ale Orientului Apropiat) - ceea ce nu trebuie s[ surprind[ , dac[ se \ine seama de faptul c[ cre`tinismul (`i ^n particular c]ntarea sa) sa dezvoltat mai ^nt]i n centrele culturale ale acestei zone geografice. 62

Pentru muzica bizantin[ se cunosc dou sisteme de nota\ie: nota\ia ecfonetic (folos it[ pentru citirea ecfonetic[) `i cea diastematic (^n care semnele reprezint inter vale muzicale precise). Nota\ia ecfonetic este, cronologic, cea mai veche nota\ie muzical[ folosit ^n Bizan\. Originile ei ar putea fi g[site, dup[ unii cercet[to ri, ^n vechea nota\ie cuneiform. Asem[n[rile sunt ^ns[ mai mari cu semnele prozod ice grece`ti ale lui Aristofan din Bizan\ (sec.II ^.H.), care au fost introduse de ctre Herodiamus `i al\i gramaticieni elini (^ncep]nd din sec. al II-lea d.H.) pentru declamarea textelor scripturistice. S-au p[strat manuscrise n aceast nota\i e ^nc[ din sec.al V-lea - foarte pu\ine ^ns[ p]n[ ^n sec.al VIII-lea. @ntre aces t secol (VIII) `i sec.al XV-lea, c]nd nota\ia ecfonetic[ dispare, unii cercet[to ri au identificat trei faze de dezvoltare: faza arhaic (sec.VIII-IX), faza clasic (sec.X-XII) `i faza de decaden\ (sec.XIII-XV). Nota\ia diastematic bizantin[ s-a d ezvoltat din cea ecfonetic[, nmul\ind semnele `i acordndu-le o semnifica\ie diaste matic (intervalic[) mai precis. De`i cel mai vechi manuscris cunoscut ^n nota\ie d iastematic[ bizantin[ dateaz[ de prin sec.al X-lea, apari\ia acestei nota\ii par e a avansa p]n[ prin sec.al VIII-lea, sau chiar mai timpuriu, fiind se pare ^n l eg[tur[ cu dezvoltarea imnografiei `i organizarea acesteia dup[ glasurile Octoih ului - ceea ce a impus fixarea cntrilor n scris, cel pu\in a unor modele, prin urma re `i adoptarea unui sistem de nota\ie adecvat. Semnele folosite sunt de dou[ fe luri: fonetice (care reprezent]nd sunete `i intervale, fiind ^mp[r\ite, la r]ndu l lor, ^n trupuri `i duhuri) `i afone (pentru durat[, nuan\e, expresie - notate de obicei cu cerneal[ de culoare ro`ie, cele de dimensiune mai mare fiind numite `i "semne mari"-megala simadia sau semne cheironomice). @n papadichii sau prope dii (mici tratate manuscrise de introducere ^n semiografia bizantin[) isonul est e trecut, de obicei, la nceputul semnelor chironomice, de`i joac un rol important n melodie, pe cnd altele (ca hiporoi etc.) sunt socotite "nici trupuri, nici duhur i". Trupurile se scriu mai ales singure, ^n timp ce duhurile sunt sprijinite sau combinate cu semne dintre trupuri (^n cazul combin[rii se 63

cumuleaz[ valoarea intervalic[ a semnelor implicate - la sprijinire se ia doar v aloarea semnului sprijinit). Semnifica\ia diferitelor semne, ca `i rela\ia dintr e ele au suferit transform[ri de-a lungul a patru stadii de evolu\ie: 1. Nota\ia paleobizantin (sec. VIII-XII) 2. Mediobizantin (sec. XIII-XV) 3. Neobizantin sau c ucuzelian[ (sec.XV-XIX [1814]) 4. Modern[ sau hrysantic (din 1814 p]n[ ^n prezent ). Numrul semnelor folosite ^n nota\ia muzical[ bizantin[ a crescut treptat ^n pr imele trei faze de dezvoltare, pentru ca ^n ultima faz[, cea modern, s[ se reduc[ . Nota\ia paleobizantin (sec. VIII-XII) mai este numit `i constantinopolian, hagiop olit primitiv, arhaic, liniar etc. `i s-a dezvoltat ^ntr-o perioad[ pe care cercet[t orii au (sub-)^mp[r\it-o ^n diferite moduri. Trstura caracteristic[ a nota\iei paleobizantine este apari\ia func\iei diastemati ce pentru unele semne, ^n timp ce altele ^`i p[streaz[ o valoare nedeterminat[ ( chendima, ipsili, hamili etc.). Apar `i unele semne cu valoare ritmic[ (dipli, k lasma etc.). Descifrarea manuscriselor acestei perioade prezint[ numeroase dific ult[\i, ^ntre altele `i din cauza lipsei introducerilor teoretice (propedii `i p apadichii), care apar abia din sec. al XIII-lea. Nota\ia ^`i dezvolt[ o form[ ma i simpl[ pentru c]nt[rile silabice `i una mai complex[, pentru cele melismatice (^n cazul nota\iei kondacariene); Astfel, H. J. Tillyard deosebe`te urm[toarele trei (sub-)faze: a) Esphigmenian (d up mss. gsit la mnstirea Esphygmenion, din Muntele Athos) b) Chartres (dup trei foi ps trate, pn la al doilea rzboi mondial, la Chartres n Fran\a c) Andreatic (dup codexul n r. 18 de la schitul Sf. Andrei, de la Athos). O alt[ periodizare ^n general acce ptabil[ este cea pe care o propune R.Palikarova Verdeil: a) Faza paleobizantin-ar haic (sec.VIII-IX) b) Faza kondacarian (dup manuscrisele Kondacaria din sec.IX-XII, pstrate n biblioteci din Rusia c) Faza Crislui (dup ms. Crislui 220 de la Bibl. Na \ional din Paris). 64

semnele mari ale acesteia din urm[ vor fi preluate ^n stadiile ulterioare ale no ta\iei, uneori cu grafia schimbat[. Nota\ia medio-bizantin (sec. XIII-XV, numit `i hagiopolit, rond sau rotund fr ipostaze mari, damaschin) devine mult mai precis[ ca u rmare a impulsului dat de codificarea imnelor, iar mai apoi de apari\ia melurgil or. Stabilirea valorii diastematice a semnelor fonetice ^n aceast[ perioad[ perm ite descifrarea actual[ a melodiilor `i chiar dac[ apar pu\ine semne noi fa\ de e tapa precedent, numrul acestora va cre`te totu`i pe parcurs. Cre`te mai ales numrul semnelor chironomice, deasemenea apar argonul `i gorgonul, semne ale diviziunii unit\ii de timp, se schimb denumirea `i grafia unor semne. De`i se sus\ine n gener al, c aceast nota\ie nu ar fi dinuit dect pn prin sec.al XVlea, cnd a fost nlocuit c neobizantin, manuscrisele muzicale de la M[n[stirea Putna, care au fost scrise ^ n plin sec.al XVI-lea, folosesc n mare msur nota\ia mediobizantin. Nota\ia neobizant in (sec.XV-^nceputul sec.al XIX-lea, numit[ `i cucuzelian, hagiopolit recent etc.) f olose`te acelea`i semne de baz[ ca cele din nota\ia mediobizantin, nmul\indu-se do ar semnele chironomice `i ap[r]nd unele semne asemntoare cu ftoralele din nota\ia modern. Complicarea scrierii cu numeroase hipostaze mari a condus treptat la conc luzia necesit[\ii simplificrii nota\iei muzicale - posibil `i sub influen\[ occid ental[. Nota\ia modern sau hrysantic (din 1814 p]n[ ast[zi) a ^ncercat s[ rezolve problema simplificrii nota\iei muzicale de origine bizantin[, reprezent]nd ultima etap evolutiv a acesteia. S-a eliminat cea mai mare parte a semnelor chironomice, semnele fonetice de baz[ sunt cele din etapele anterioare `i s-au introdus unel e semne noi (mai ales ritmice `i de modula\ie). Toate acestea au f[cut ca nota\i a s[ fie mult mai simpl[ `i mai u`or de folosit, chiar dac[ ea nu mai poate ajut a prea mult la descifrarea c]nt[rilor ^n nota\ia anterioar[, mai ales ^n ceea ce prive`te semnele chironomice. Nota\ia modern[ constituie nota\ia muzical[ actua lmente folosit[ ^n Biserica Ortodox[ pentru c]ntarea psaltic[ `i o prezentare 65

sumar[ a principalelor semne ale acestei nota\ii este dat[ ^n Plan`a II (v.Anexe le de la sf]r`it). Observa\ii privind combinarea diferitelor semne diastematice ^n nota\ia psaltic[ modern[: a) chendima `i ipsili nu se scriu niciodat singure, ci doar spri jinite, adic scrise la dreapta semnelor care reprezint semnele ascendente (n cazul c hendimei, dedesuptul semnului spre captul din dreapta) b) semnele ascendente `i pi erd valoarea cnd deasupra lor se scrie isonul sau oricare dintre semnele descende nte c) semnele ascendente suprapuse `i cumuleaz valoarea cu excep\ia combinrii cu c ele dou chendime, caz n care fiecare semn `i pstreaz valoarea d) ipsili scris deasupr a `i spre stnga unui semn de secund ascendent cumuleaz valorile. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIV{ - Dic\ionar de termeni muzicali, Bucure`ti, 1984: articolul despre nota\ia muzic al[, p.326-339. Floros, Constantin - Universale Neumenkunde, Kassel, 1970. - Ein fhrung in die Neumenkunde, Wilhelmshaven, 1980. Giuleanu, Victor - Principii fund amentale n teoria muzicii, Bucure`ti, 1975. Hannick, Christian - Antike berlieferu ngen in der Neumeneinteilung der byzantinischen Musiktraktate, n Jahrbuch der sterr eichischen Byzantinistik, 26.Band, Wien, 1977, p.169-184. Heg, Carsten - La Notati on Ekphonetique, ^n Monumenta Musicae Byzantinae Subsidia, vol.I, fasc.2, Copenhag ue, 1935. Lungu, Nicolae - Problema transcrierii `i uniformizrii cntrilor psaltice n Biserica noastr, ^n Studii Teologice seria II, VIII (1956), 3-4, p.241-249. Lungu, Nicolae; Costea, Grigore; Croitoru, Ion - Gramatica muzicii psaltice, ed.II, Bu cure`ti, 1969. Pan\iru, Grigore - Nota\ia `i ehurile muzicii bizantine, Bucure`t i, 1971. Popescu-Pasrea, Ion - Problema transcrierii muzicii psaltice, n Cultura, XX V (1936), nr.9-11, p.19. Colectiv 66

Strunk, Oliver - The Classification and Developement of the Early Byzantine Nota tions, ^n "Essays on Music in the Byzantine World", New York, 1977, p.40-44. Til lyard, H.J.W. - Handbook of The Middle Byzantine Musical Notation, ^n Monumenta M usicae Byzantinae Subsidia, vol.I, fasc.1, Copenhague, 1935. Velea, Pr.Marin - Or iginea `i evolu\ia semiografiei cntrii biserice`ti, ^n Studii Teologice seria II, XV II (1965), nr.9-10, p.593-620. 67

PROBLEME SPECIALE LEGATE DE C}NTAREA BISERICEASC{ @n acest capitol ne vom referi la c]teva aspecte ^n leg[tur[ cu c]ntarea bisericeasc[ ce ar merita o tratare m ult mai larg[, dar care, prin caracterul lor cel mai adesea foarte specializat, ar dep[`i ^n acest caz cadrul unei introduceri, a`a cum este inten\ia prezentei lucr[ri. De aceea problemele respective vor fi atinse, atr[g]ndu-se aten\ia asup ra importan\ei lor `i indic]ndu-se o bibliografie orientativ[ (ce poate conduce la r]ndul s[u spre numeroase alte scrieri de specialitate), urm]nd ca ulterior c ei interesa\i s[ ^ncerce eventual s[ progreseze ^n respectivele domenii. * O pri m[ categorie de probleme o constituie cele referitoare la tehnica vocal[. Dar ma i ^nainte de a ne referi direct la acestea, trebuie f[cute c]teva preciz[ri `i t rebuie r[spuns la c]teva ^ntreb[ri care apar uneori ^n mod firesc, privitor la r aportul ^ntre tehnica vocal[ `i c]ntarea bisericeasc[. Spre exemplu, se poate pu ne ^ntrebarea: de ce nu se ^ncepe studiul c]nt[rii biserice`ti cu o serie de no\ iuni `i exerci\ii de emisie vocal[, pentru ca doar apoi s[ se treac[ la studiul propriu-zis al c]nt[rilor biserice`ti. Pentru a r[spunde la acest fel de ^ntreb[ ri, trebuie plecat de la ^n\elegerea rosturilor c]nt[rii biserice`ti, ^n compara \ie cu (spre exemplu) muzica cult[, u`oar[, popular[ etc. C]ntarea bisericeasc[ nu este o art[ cultivat[ ^n sine, pentru simpla (sau mai sofisticata) satisfac\ie a auditoriului. Ea este organic legat[ de slujba bisericeasc[ `i de rosturile ei m]ntuitoare. Aspectele artistice, cu tehnica corespunz[toare, sunt importante doar ^n m[sura (fireasc[) ^n care slujesc slujirii biserice`ti. Pentru a nu umbri par tea cea mai ^nsemnat[, cea liturgic[, sunt evitate dificult[\ile tehnice de oric e fel, care ar putea preocupa (`i ocupa) ^n mod excesiv sufletele credincio`ilor - p]n[ la a 68

deveni o profesie de sine st[t[toare (a`a cum este cazul profesioni`tilor muzicii) . O mare majoritatea a c]nt[rilor biserice`ti fiind relativ simple, din punct de vedere al dificult[\ilor execu\iei vocale, sunt ^n felul acesta accesibile unei mari majorit[\i a credincio`ilor, ^nzestra\i muzical la modul normal, natural. Iar cerin\ele tehnice ale interpret[rii vocale pentru aceste c]nt[ri biserice`ti s unt `i ele cele socotite fire`ti, normale, naturale. Pronun\ia cuvintelor (dic\i a) trebuie s[ fie suficient de clar[, pentru ^n\elegerea textului c]nt[rilor cuv ]ntul cu ^n\eles fiind deosebit de important, ^n m[sura ^n care acesta dezv[luie ^ nv[\[turile m]ntuitoare. T[ria c]nt[rii trebuie s[ fie potrivit[ cu locul (o bis eric[ mai mare sau mai mic[) `i cu caracterul bisericesc al c]nt[rii un glas dis propor\inat de puternic `i strident fiind la fel de nefericit ca `i unul slab `i `ters. Glasul limpede, pl[cut, u`or, este `i el un semn al s[n[t[\ii trupe`ti ` i suflete`ti, ^n contrast cu vocile guturale, r[gu`ite, g]j]ite, h]r]ite, chinui te etc. Acest tip de performan\e fire`ti de tehnic[ vocal[ fiind la ^ndem]na celor mai mul\i credincio`i (indiferent de v]rst[), preocuparea (de asemenea fireasc[ ) pentru calitatea vocal[ ^nso\e`te (trebuie s[ ^nso\easc[) ^n mod natural, `i cli p[ de clip[, ^nv[\area (simpl[ a) c]nt[rilor biserice`ti. Nu trebuie uitat exemplu l c]nt[re\ilor buni, cu o ^nzestrare vocal[ natural[ `i cu un har deosebit al c] nt[rii, la care se adaug[ o bun[ preg[tire de specialitate. Ace`tia sunt ^ntotde una un model `i un imbold spre perfec\ionare pentru to\i ceilal\i c]nt[re\i, pen tru fiecare ^n parte. O serie de alte recomand[ri `i obi`nuin\e, ce \in de aseme nea de o anumit[ tradi\ie comun[ (rezultat al practicii ^ndelungate), sunt foarte folositoare pentru buna desf[`urare a c]nt[rii ^n Biseric[. @ntre acestea se num [r[ sfaturile de igien[ general[, ce favorizeaz[ calitatea vocal[ (^n toate comp onentele ei): alimenta\ia potrivit[ (cantitativ `i calitativ), odihna (somnul s[ n[tos de noapte), ^mbr[c[mintea adecvat[ pentru frig sau pentru c[ldur[, ferirea de aer rece, curent etc., toate contribuie la asigurarea tonusului, calmului, p uterii `i relax[rii necesare c]nt[rii ^n bune condi\ii. 69

Tradi\ia c]nt[rii la dou[ strane, sau prezen\a a cel pu\in doi c]nt[re\i la acee a`i stran[ este de mare folos atunci c]nd slujbele, cu c]nt[rile respective, dur eaz[ ore ^ndelungate. Oboseala inerent[ efortului continuu `i pe timp ^ndelungat poate fi mult am]nat[ prin distribuirea c]nt[rilor la doi (sau mai mul\i) c]nt[ re\i, ceea ce permite alternarea efortului cu relaxarea (^n timpul c]t c]nt[ cei lal\i), pentru fiecare c]nt[re\ ^n parte. * Preocuparea mai special[ pentru tehni ca vocal[, ceea ce poate ^nsemna ^nceputul unei anumite profesionaliz[ri a c]nt[r e\ului, poate fi `i ea necesar[, cel pu\in ^n dou[ situa\ii, situate, oarecum pa radoxal, la dou[ extreme ale ^nzestr[rii muzicale naturale. Pentru cel ^nzestrat ^n mod natural cu o voce bogat[, pl[cut[ `i eventual cu un sim\ deosebit al scen ei, al spectacolului, preocuparea pentru cultivarea c]t mai des[v]r`it[ a daruril or (inclusiv din punctul de vedere al tehnicii vocale) poate fi o component[ fir easc[ a voca\iei. @ns[ `i pentru cel aflat la limita de jos a ^nzestr[rii muzica le naturale ca `i pentru cei cu o ^nzestrare comun[, medie dar care din dorin\[ sau necesitate profesional[ colateral[ (^n profesii unde trebuie vorbit sau c]nt at ^n fa\a altor oameni, cum sunt profesiile didactice sau cele ce prespun activ it[\i oratorice) doresc s[-`i ^mbun[t[\easc[ performan\ele vocale, preocuparea pentr u tehnica vocal[, adic[ pentru cultivarea mai sistematic[ a vocii, este de un real folos. Pentru to\i ace`tia direc\iile mai importante de interes ^n tehnica voca l[ sunt cele de respira\ie, impostare `i dic\ie, intona\ie `i egalizare a ambitu sului. Deoarece toate aceste aspecte presupun un exerci\iu `i o ^ndrumare practi c[ din partea unui profesor (profesionist), ne vom m[rgini doar la men\ionarea c ]torva principii esen\iale. Respira\ia este deosebit de important[ ^n c]ntare, d eoarece ea trebuie s[-`i adapteze menirea fiziologic[ (legat[ de ^ntre\inerea vi e\ii) la frazarea cerut[ de textul literar `i muzical. Aceasta prezint[ o dificu ltate sporit[, ce impune o disciplin[ a respira\iei la ceea ce pentru marea majo ritate a oamenilor constituie un act ritmic reflex. Dintre tipurile de respira\i e (clavicular[-superioar[, costal[ `i abdominal[-diafragman[), majoritatea speci ali`tilor o indic[ pentru 70

c]ntare pe cea mixt[, costo-diafragmal[. Aceasta este o respira\ie complet[, car e este favorabil[ sus\inerii frazelor muzicale. Un alt principiu este cel al ins pir[rii profunde `i al expir[rii lente, prelungi. Respira\ia scurt[ `i superfici al[ este obositoare `i ineficient[. Pe c]t posibil inspirarea se va face ^n spec ial pe nas. Emisia vocal[ corect[ a sunetului presupune o bun[ impostare (impost a\ie, pozare sau poz[) a vocii. F[r[ a intra ^n am[nunte care prin caracterul lo r teoretic au destul de pu\in[ valoare, impostarea se refer[ la punerea ^n func\ ionare (^n rezonan\[) a diferi\ilor rezonatori naturali de care se serve`te omul ^n vorbire `i c]ntare: laringele, faringele, bolta palatal[, celelalte cavit[\i rezonatoare prin care trece sunetul ^nainte de a se propaga ^n mediul ^nconjur[ tor. Folosirea (rezonarea) redus[ a unora dintre ace`ti rezonatori face ca vocea s[ fie stins[, mat[, f[r[ rezonan\[. La fel, folosirea inadecvat[ a rezonatorilor (prin diverse crisp[ri necontrolate) face ca vocea s[ fie nazal[ (atunci c]nd i mpostarea se face prea mult ^n cavit[\ile superioare `i prea pu\in ^n gur[), g]t uite, guturale (c]nd prin contractrea laringelui aerul nu mai are libertarea de a se evacua ^n voie) etc. Ca `i ^n cazul respira\iei corecte, impostarea (corect [), atunci c]nd nu exist[ ^n mod natural, trebuie studiat[, la modul foarte conc ret, cu c]nt[re\i (speciali`ti) care au o ^ndelungat[ practic[ `i un bun control al acestor aspecte. Dic\i(une)a ^nseamn[ pronun\area corect[, clar[ din punct d e vedere sonor (acustic), a vocalelor `i consoanelor. ~i ^n acest caz se poate ^ nt]lni o dic\ie natural[ bun[, ^ns[ de fiecare dat[ c]nd exist[ probleme, aceste a se vor rezolva at]t prin exerci\ii specifice (care urm[resc rezolvarea unei voca le sau consoane, sau a unui grup de sunete caracteristice vorbirii ^ntr-o limb[ oarecare) c]t `i prin cultivarea aten\iei constante ce trebuie acordat[ emisiei vocale, din acest punct de vedere. @n particular, trebuie avut grij[ de consoane le finale, adesea neglijate (nu se mai pronun\[). De asemenea, vocalizarea melod ic[ excesiv[ poate `terge articularea consoanelor, p]n[ la a impieta asupra inteli gibilit[\ii textului. Invers, o articulare excesiv[, prea r[spicat[ (l[trat[) a co nsoanelor poate afecta aspectul de 71

muzicalitate al interpret[rii. Bunul sim\ artistic - ce poate fi cultivat prin u rmarea exemplelor bune este cel care ne fere`te ^ntotdeauna de excesele de orice fel. Egalizarea ambitusului vocal s-ar putea spune c[ prive`te extinderea calit [\ii emisiei din registrul cel mai favorabil (cel mai comod) al c]nt[re\ului, ca re de regul[ este cel mediu, c[tre registrele grav `i (^n special cel) acut. @n aceste registre, necesare ^n c]ntat, la modul natural se c]nt[ mai dificil, `i s unetele nu sunt totdeauna de aceea`i (cea mai bun[) calitate. Vocalizele f[cute cu grij[, treptat, ne pot ajuta ca s[ dezvolt[m ^n timp `i aceste zone ale vocii . Problemele de intona\ie sunt legate de ceea ce se nume`te ^n mod curent ureche muzical[, adic[ acea capacitate natural[ fireasc[ de a (re)produce ^n mod corect sunete de o anumit[ ^n[l\ime (frecven\[). @n practic[ se observ[ o mare diversitat e a ^nzestr[rii `i din acest punct de vedere, urechea muzical[ ^nn[scut[ fiind un mare avantaj pentru studiul c]nt[rii, dar constat]ndu-se c[ prin exerci\iu `i ac uitatea natural[ (uneori mai redus[) a auzului put]ndu-se mult ameliora. Se poat e folosi `i un instrument muzical (mai ales cele cu clape, av]nd acordajul mai c onstant) pentru verificarea `i corectarea intona\iei. Mai trebuie f[cut[ deosebi rea ^ntre c]ntarea fals[ din lips[ de auz muzical `i falsarea din alte cauze, cum es te lipsa de aten\ie, datorat[ oboselii, psihice `i/sau fizice, vocale etc. La mo dul general, `i ca o concluzie la cele c]teva observa\ii anterioare, toate preoc up[rile de tehnic[ vocal[ privesc educarea aten\iei pentru a controla emisia sun etului muzical (vocal) ^n toate componentele acestuia (timbru, frecven\[, intens itate) `i pe toat[ durata sa (atac, contiunuare, ^ncheiere), prin extinderea con trolului (ca urmare a exerci\iului `i experien\ei) asupra ^ntreglui aparat fonat or al omului. Tot oarecum de tehnic[ \ine `i adaptarea interpret[rii vocale la acu stica diferit[ a s[lilor. Spa\iile mari ale unor biserici, atunci c]nd sunt cu m ai pu\in[ lume ^n ele, tind s[ aibe o rezonan\[ exagerat[ `i ^n acest caz trebui e c]ntat mai rar, cu o pronun\ie mai r[spicat[, care s[ dea timp sunetelor anterio are s[ se sting[, pentru a nu se amesteca cu cele ce urmeaz[ (ceea ce impieteaz[ asupra ^n\elegerii cuvintelor). 72

S[lile cu o acustic[ slab[ sau cele pline de cu public ^`i diminueaz[ considerab il rezonan\a, f[c]nd necesar[ o cre`tere a intensit[\ii c]nt[rii (`i a efortului ), pe m[sur[. De asemenea, intensitatea c]nt[rii trebuie potrivit[ `i dup[ dimen siunea spa\iului ^n care se c]nt[: a c]nta prea slab ^ntr-o biseric[ foarte mare este la fel de neindicat ca `i a c]nta prea tare, deranjant, ^ntr-un spa\iu red us. Pentru aceasta, trebuie creat reflexul de a asculta sala de fiecare dat[, spre a -i sesiza caracteristicile acustice, ^n func\ie de cum r[spunde la sunetul c]nt[ri i / rostirii noastre. * O problem[ adesea l[sat[ la voia ^nt]mpl[rii este cea a recitativului liturgic, adica a felului ^n care se cite`te (c]ntat) Apostolul `i E vanghelia la Sfintele Slujbe. Faptul c[ marea majoritate a c[r\ilor de c]nt[ri n u dau modele ^n acest sens face ca ^n practic[ s[ se ^nt]lneasc[ numeroase inova\ ii, de cele mai multe ori nefericite, de prost gust31. Av]ndu-`i originile ^n vec hea psalmodie (felul de citire c]ntat[ a psalmilor ^n sinagog[) - adus[ ^n Biser ic[ de primii cre`tini, care erau iudei - recitativul liturgic `i-a p[strat de-a lungul secolelor o caracteristic[ tradi\ional[ inconfundabil[, caracterizat[ pr in ambitusul de o cvart[-cvint[ `i o serie de formule melodice foarte simple, ca re nu eclipseaz[ textul32 `i care nu au nimic de a face cu ^mprumuturile de tot felul din muzica profan[ (popular[, de oper[, operet[, roman\e etc.)33. Pentru a ajuta pe cei interesa\i de ^nsu`irea stilului tadi\ional al recitivului liturgi c, d[m ^n Plan`ele III a-d (din Anexele de la sf[r`it), mai multe exemple ^n ace st sens, dup[ Nicolae Lungu34. * @n afar[ de c]ntarea de stran[, ^n care sunt impl ica\i ^ndeosebi c]nt[re\ii titulari (proto-psal\ii), de obicei angaja\i, mai 31 Nicolae Lungu, Combaterea inova\iilor n recitativul liturgic, ^n Studii Teologice s eria II, VII (1957), nr.7-8, p.562-573. 32 Idem, Tehnica recitativului liturgic. Organizarea corului bisericesc, ^n Studii Teologice seria II, I (1949), nr.3-4, p .245. 33 Idem, Combaterea inova\iilor n recitativul liturgic, p.563-565. 34 Ibidem , p.566-573. 73

^nt]lnim ^n biserici c]ntarea ^n comun a credincio`ilor `i c]ntarea coral[. @n c azul c]nt[rii ^n comun sau de ob`te (cum mai este numit[) to\i credincio`ii prezen \i la slujb[ (sau marea lor majoritate) particip[ `i la c]ntarea liturgic[. Treb uie observat c[ aceasta se ^nt]mpl[ ^n general la acele slujbe la care num[rul c redincio`uilor este mai mare `i unde c]nt[rile sunt mai simple sau mai des repet ate, ^n a`a fel ^nc]t toat[ lumea (sau majoritatea) ajunge s[ le cunoasc[ pe din afar[ - adic[ mai ales la Sf]nta Liturghie, duminica `i la s[rb[tori. Acolo unde glasurile biserice`ti au dezvoltat variante orale (de influen\[ folcloric[), cu formule simplificate `i repetabile (cum este, spre exemplu, cazul Ardealului), credincio`ii pot ^nso\i ^ntr-o oarecare m[sur[ `i c]ntarea pe glasuri la Vecerni e, Utrenie sau la alte slujbe (unele Taine sau Ierurgii). Pentru evitarea dezord inilor `i incoeren\elor care se pot ^nt]mpla ^n situa\ia c]nt[rii ^n comun a une i mari mul\imi de oameni, este necesar un coordonator (`i/sau un animator) al c] nt[rii, a c[rui func\ie `i-o asum[ de obicei (tot) c]nt[re\ul titular al biseric ii. Deoarece acest coordonator are oarecum rolul unui dirijor al adun[rii liturgic e, c]ntarea de ob`te este (prin prisma complexit[\ii sale) un pas spre c]ntarea coral[, ^n m[sura ^n care ansamblul adun[rii liturgice se constituie ca un cor (ch iar dac[ este vorba de c]ntarea doar pe o singur[ voce). Cel mai adesea, pentru c]ntarea de ob`te nu este nevoie de repeti\ii speciale, credincio`ii ^nv[\]nd tr eptat c]nt[rile, chiar ^n timpul desf[`ur[rii slujbelor, prin participarea repet at[ la acestea. Pentru ^nv[\area unor c]nt[ri noi este bine (totu`i) s[ existe u n nucleu de credincio`i (pasiona\i de c]ntare), care s[ ^nve\e mai ^nt]i, ^n mod s pecial, c]nt[rile respective, pentru a le putea propune apoi, cu mai mult[ efici en\[, ansamblului comunit[\ii. C]ntarea ^n comun este considerat[ de asemenea ca av]nd o mare valoare pastoral[ `i misionar[, fiind caracteristic[ `i altor conf esiuni, ^n afar[ de Biserica Ortodox[. C]ntarea coral[ propriu-zis[, adic[ pe ma i multe voci, armonic[-polifonic[, de origine `i influen\[ occidental[, presupun e deja existen\a unui cor, cu membrii s[i selec\iona\i dup[ criteriile 74

aptitudinilor muzicale `i ale ^nzestr[rii vocale, cu organizarea de repeti\ii (c el pu\in s[pt[m]nal) `i alte elemente ale unui anume profesionalism muzical. Cor ul mai presupune `i existen\a unui dirijor, care poate fi `i c]nt[re\ul biserice sc (^n sensul mai tradi\ional), dar c[ruia i se cere ^n acest caz `i o preg[tire specific[. Este vorba ^n primul r]nd despre no\iuni de armonie `i polifonie (la nivelul clasic al dezvolt[rii acestora), dar `i despre ^nsu`irea unor deprinderi specifice dirijatului coral. De asemenea, buna cunoa`tere a nota\iei liniare (po zi\ionale `i adecvate muzicii pe mai multe voci) este absolut necesar[, ca `i cu noa`terea unui instrument armonic (cu claviatur[: pian, clavecin, org[, armoniu etc.), de mare folos pentru exemplificarea `i corectarea sonorit[\ilor pieselor corale. @ncerc[rile de compozi\ie (coral[ original[) este bine s[ se fac[ dup[ s tudierea ^n prealabil a deosebit de bogatului repertoriu coral existent (rom]nes c `i universal), care cuprinde nenum[rate modele de o deosebit[ valoare muzical[ . * Un ultim aspect pe care ^l vom aborda ^n acest capitol este cel al documente lor muzicale religioase vechi (adesea str[vechi), cu care c]nt[re\ul bisericesc sau cel preocupat de muzica bisericeasc[ are ocazia s[ vin[ ^n contact. Este vor ba at]t de documentele muzicale scrise (manuscrise, tip[rituri vechi etc.), c]t `i de documentele orale, de factur[ folcloric[, ce reprezint[ un adev[rat tezaur a l identit[\ii culturale rom]ne`ti `i ortodoxe. Culegerea, p[strarea, inventarier ea (/catalogarea), p[strarea `i cercetarea lor este o datorie de con`tiin\[ `i c redin\[, de recuno`tin\[ `i pre\uire a ^nainta`ilor, c[rora le dator[m o bun[ pa rte din fiin\a noastr[. @n ceea ce prive`te manuscrisele `i tip[riturile vechi e ste indicat[ arhivarea `i catalogarea lor ^n muzee (sau alte spa\ii) special ame najate, care asigur[ toate condi\iile p[str[rii, cercet[rii `i valorific[rii lor ^n cele mai bune condi\ii. Pentru folclorul muzical religios (oral), un adev[ra t tezaur viu ce cuprinde nenum[rate c]nt[ri ocazionale, pricesne, colinde, formu le de glasuri etc., se pot folosi toate ^nlesnirile pe care le ofer[ mijloacele 75

tehnice de ^nregistrare a sunetului (magnetofon, casetofon, DAT, minidisc, CD-R etc.), care permit p[strarea ^ntr-o fonotec[ a respectivelor monumente de cultur[ muzical[ - `i care altfel, prin specificul lor oral (trec[tor, perisabil) s-ar pie rde. De un real folos este `i notarea variantelor orale ^ntr-un sistem de nota\i e muzical[ cunoscut - atunci c]nd se poate `i exist[ competen\a necesar[. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIV{ Botez, D.D. - Tratat de c]nt `i dirijat coral, Bucure`t i (Institutul de cercet[ri etnologice `i dialectologice), vol.I, 1982; vol.II, 1 985. Lungu, Nicolae - Tehnica recitativului liturgic. Organizarea corului biseri cesc, ^n Studii Teologice seria II, I (1949), nr.3-4, p.238-251. - Cntarea n comun a poporului n biseric, ^n Studii Teologice seria II, III (1951), nr.1-2, p.28-35. - Cn tarea n comun ca mijloc de n\elegere a dreptei credin\e, BOR LXX (1952), nr.11-12, p.890-899. - Combaterea inova\iilor n recitativul liturgic, ^n Studii Teologice se ria II, VII (1957), nr.7-8, p.562-573. Moisescu, Titus - Valorificarea tezaurulu i de cultur muzical bizantin n Romnia, ^n "Biserica Ortodox[ Rom]n[" C (1982), nr.7-8 , p.682-691. - Prolegomene bizantine - Muzica bizantin n manuscrise `i carte veche romneasc, Bucure`ti, 1985 - studiile: Preliminarii la o codicologie specific manuscriselor muzicale bizantine, p.68-80, Bibliografia muzicii vechi bizantine n Romnia, p.206-224. Popescu-Pasrea, Ion - Re guli pentru citirea Apostolului `i a Evangheliei, n Cultura, III (1913), nr.910, p. 114-116. irli, Adriana - Repertoriul tematic `i analitic al manuscriselor psaltic e vechi (sec.XIVXIX).I.Anastasimatarul, Bucure`ti, 1985. 76

ASPECTE TEOLOGICE ALE C}NT{RII LITUGICE @N BISERICA ORTODOX{ @n Biserica Ortodox [ c]ntarea prezint[ o serie de caracteristici, care ^i dau nota ei specific[ ^n raport cu muzica altor confesiuni. Astfel, ea este ^n primul r]nd doar c]ntare, adic[ muzic[ vocal[ - instrumentele muzicale nefiind folosite - iar cuv]ntul est e mereu prezent, unit cu melodia. Este o c]ntare tradi\ional[, ^n care "noul" ^` i poate g[si uneori treptat locul, ^ns[ doar ^n urma unei verific[ri `i atest[ri eclesiale mai largi a utilit[\ii oric[ror schimb[ri. "Moda" sau importul de "ex otisme" culturale joac[ un rol cu totul secundar `i de obicei ^nt]mpl[tor, deloc programatic - de`i ^n aceast[ privin\[ exemplul `i influen\ele altor confesiuni (mai ales apusene: catolic[, protestant[) nu au lipsit. Aspectul tradi\ional es te n legtur cu unitatea `i stabilitatea cultului ortodox n general. C]ntarea ortodox [ este totodat[ relativ simpl[, cel pu\in fa\[ de evolu\iile unor muzici apar\in ]nd altor confesiuni sau domeniului profan. Din acest punct de vedere, ea este p redominant monodic[ (cntare pe o singur voce), accesibil[ unei mari majorit[\i a c redincio`ilor, iar atunci c]nd, ^n ultimele secole, c]ntarea armonic[ `i polifon ic[ coral[ `i-a croit drum ^n bisericile ortodoxe, ea nu a atins nici pe departe complexitatea `i sofisticarea artei muzicale profesioniste. @n acela`i timp, mo mentele istorice de m[iestrie `i virtuozitate a unor protosal\i (de excep\ie) nu au lipsit nici ele din istoria (mai ales bizantin[ t]rzie a) c]nt[rii ^n Biseri ca Ortodox[. Ca aspecte tehnice speciale, mai trebuie amintite caracterul modal - adic[ cele opt moduri sau glasuri ale Octoihului - `i nota\ia neumatic de origi ne bizantin. Aceste c]teva aspecte men\ionate p]n[ acum circumscriu un prim nivel de identitate a c]nt[rii ^n Biserica Ortodox[, acela al formei muzicale (^n gener al), care ^n decursul istoriei a cunoscut destule excep\ii (cum ar fi acceptarea c]nt[rii pe mai multe voci `i a 77

compozi\iilor cu caracter tonal, diferite de cele pe glasurile tradi\ionale) - c eea ce nu a alterat totu`i fondul esen\ial, de natur[ spiritual[, al c]nt[rii or todoxe. Din acest ultim punct de vedere, unele aspecte au r[mas neschimbate, con stituind elementele de permanen\[ ale Tradi\iei ^n domeniul c]nt[rii biserice`ti , iar reliefarea acestor aspecte \in de o teologie a c]nt[rii biserice`ti, la ca re ne vom referi ^n continuare. * C]ntarea bisericeasc[ ortodox[ este ^n primul r]nd o c]ntare liturgic[, adica ea ^`i pline`te rostul ei profund doar ^n str]ns a leg[tur[ cu slujba bisericeasc[, ^n cadrul c[reia ocup[ un loc important `i cv asipermanent - p]n[ ^ntr-at]t ^nc]t ^n anumite perioade istorice chiar slujba ^n s[`i a fost numit[ "slujb[ c]ntat[" sau chiar simplu "c]ntare". @n cadrul slujbe i ortodoxe, c]ntarea are totdeauna un caracter doxologic, de laud[ adus[ Dumneze irii, descoperit[ `i sl[vit[ ca Sf]nt[ Treime (Tat[l, Fiul `i Sf]ntul Duh) ^n c] nt[rile ortodoxe, de unde caracterul triniar al acestora. Aceast[ descoperire de s[v]r`it[ Dumnezeirii a fost cu putin\[ prin @ntruparea M]ntuitorului, de unde c aracterul hristologic al c]nt[rilor (la modul mai general, c]ntarea Bisericii es te c]ntare cre`tin[). Ca toate elementele componente ale slujbelor biserice`ti, `i c]ntarea are un caracter simbolic, ^n sensul ^n care simbolul liturgic mijloc e`te actualizarea realit[\ilor dumnezeie`ti `i o ^mp[rt[`ire (iconomic[, dup[ m[ sura r]nduit[ omului) din aceste realit[\i. Simbolismul specific al c]nt[rii lit urgice prive`te "^nchipuirea" c]nt[rii cetelor ^ngere`ti (c]ntarea heruvimic[, s erafimic[) `i prin aceasta o experiere sacramental[ a comuniunii eshatologice di ntre oameni `i duhurile cere`ti. Iar c]ntarea monodic[ (pe o singur[ voce) expri m[ mai ales unitatea eclesial[, ^n care cu o gur `i o inim credincio`ii ^`i ^nal\[ c ]ntarea c[tre Dumnezeu. Un alt aspect simbolic specific ^l constituie Octoihul, adic[ organizarea c]nt[rilor pe cele opt glasuri biserice`ti, care prive`te rela \ia c]nt[rii cu timpul (inclusiv sub aspectul calendaristic calendarul actualiz] nd evenimentul Facerii `i, legat de Duminic[, pe cel al M]ntuirii). Ciclul litur gic de opt s[pt[m]ni pe care ^l formeaz[ succesiunea celor opt glasuri biserice` ti (`i ^n mod asem[n[tor tuturor 78

celorlalte cicluri liturgice, care toate structureaz[ `i c]ntarea bisericeasc[) este ^n leg[tur[ cu @nvierea, cu "Ziua @nvierii", cea "una" `i "a opta", care es te "desf[`urat[" ca o singur[ "zi ne^nserat[" ^n ^ntreaga S[pt[m]n[ Luminat[ `i pe cele opt s[pt[m]ni ale Penticostarului, mai apoi peste tot anul liturgic (^n seriile de c]te opt s[pt[m]ni ale Octoihului) - ca o sfin\ire a timpului `i o pr efacere sacramental[ a sa ^n ve`nicia @mp[r[\iei lui Dumnezeu. C]ntarea liturgic [ ortodox[ este totodat[ o entitate unitar[, cu o identitate specific[, situat[ undeva ^ntre rostirea simpl[ (prozaic[) a cuv]ntului `i "muzica pur[", este cuv] nt c]ntat - chiar dac[ uneori unele discipline trateaz[ separat componenta liter ar[ (imnografia) de cea muzical[ (din punctul de vedere muzicologic). @ntre comp onentele c]nt[rii mai ales cuv]ntul ocup[ un loc cu totul deosebit, determinat ^ n primul r]nd de caracterul biblic al c]nt[rii biserice`ti. Revela\ia cuprins[ ^ n textul Sfintei Scripturi este prezent[ `i ^n c]nt[rile Bisericii Ortodoxe, fie prin citarea chiar a unor fragmente din textul biblic, fie prin t]lcuirea acest ui text, t]lcuire apar\in]nd adesea unor Sfin\i P[rin\i `i pe care imnografia r[ s[ritean[ o propune de cele mai multe ori. De asemenea, nu doar Sf]nta Sciptur[ este prezent[ ^n c]nt[rile biserice`ti, ci, la modul oarecum reciproc, `i o seri e de referiri la c]ntare (`i muzic[ ^n general) se g[sesc ^n Sf]nta Scriptur[, u nele dintre acestea (mai ales cele din Noul Testament) put]nd fi interpretate ca exemple `i modele de urmat pentru c]ntarea din Biserica Cre`tin[. S[ amintim do ar momentul ^n care @nsu`i M]ntuitorul ^mpreun[ cu Ucenicii s[i, dup[ Cina cea d e Tain[ "au c]ntat c]nt[ri de laud[" (Marc.14,26; comp. Mat.26,30) `i referirile Sf]ntului Apostol Pavel la mul\umirea adus[ lui Dumnezeu "^n psalmi, ^n laude ` i ^n c]nt[ri duhovnice`ti" (Ef.5,19; Col.3,16). Caracterul biblic al c]nt[rii bi serice`ti este ^n imediat[ apropiere de caracterul dogmatic al acesteia, prin ^n temeierea pe Revela\ia biblic[ a ^nv[\[turilor de credin\[ cuprinse ^n majoritat ea imnelor ortodoxe. ~i multe dintre ^ntemeierile de natur[ dogmatic[ ale teolog iei icoanei (care privesc @ntruparea Cuv]ntului lui Dumnezeu) pot fi aplicate `i c]nt[rii biserice`ti - care are `i alte puncte comune cu icoana, cum ar fi rolu l catehetic, cel sacramental-liturgic etc. Iar a`a 79

cum "tabloul religios" cu scop mai mult estetic (de muzeu sau expozi\ie) poate ^ nsemna o ^ndep[rtare de condi\ia sacramental[ a icoanei, la fel ^nstr[inarea c]n t[rii de cadrul liturgic poate aluneca ^n "concertul religios", de interes mai m ult (sau "pur") muzical. Spiritualitatea (pnevmatologia) cntrii liturgice ortodoxe `i are izvorul n inspira\ia datorat Harului Duhului Sfnt. Procesiunea acestei inspi ra\ii duhovnice`ti a c]nt[rii prin treptele Ierarhiei cere`ti `i biserice`ti est e limpede nf\i`at[ n scrierile Sf.Dionisie (Pseudo-) Areopagitul. Aspectul ascetic, ce caracterizeaz[ orice spiritualitate autentic[, este `i el bine reprezentat ^ n c]ntarea liturgic[ ortodox[, un exemplu tipic put]ndu-l constitui c]nt[rile Tr iodului, din timpul Postului Mare, iar deosebirea duhurilor" (discern[m]ntul spir itual) contribuie hot[r]tor la separarea "pseudo-spiritualit[\ilor" venite odat[ cu unele inova\ii ^n c]ntare (pietisme lacrimogene, sincretisme spiritualiste e tc.). O ilustrare a specificului spiritualit\ii cntrii ortodoxe este `i oralitatea sa. n cadrul acestei oralit\i, care poate fi constatat ^n lipsa documentelor muzica le cre`tine timpurii sau ^n apari\ia trzie n Rsritul ortodox a primelor tiprituri muz icale liturgice, nota\ia muzical[ are un rol cu totul secundar (mnemotehnic), me lodiile tip `i formulele melodice speciale ale glasurilor subliniind caracterul de act liturgic al cntrii - ^n dezvoltarea c]nt[rii r[s[ritene oralitatea constitu indu-se astfel ca o expresie a Duhului Tradi\iei liturgice a Bisericii. Dimensiu nea mistic[ `i apofatic[ a spiritualit[\ii ortodoxe apare `i n cntarea liturgic, "nt unericul divin" ce caracterizeaz[ apropierea de Taina dumnezeiasc aflndu-`i un cor espondent sonor/muzical n "tcere" - `i aceasta nu doar ^n expresia teologic[ a Sf. Dionisie Areopagitul, ci `i la modul foarte concret, ^n lini`tea plin[ de evlavi e ^nst[p]nit[ ^n interiorul bisericilor, lini`te care premerge `i ^nso\e`te desf [`urarea oric[rei c]nt[ri litugice. C]ntarea ortodox[, ^n m[sura ^n care este li turgic[ (a`a cum aminteam mai la ^nceput), este `i eminamente bisericeasc[, ecle sialitatea sa decurg]nd din faptul ^ntemeierii `i actualiz[rii permanente a Bise ricii prin jertfa de natur[ liturgic[ - ^n particular `i c]ntarea (liturgic[) fi ind o "jertf[ de laud[". Iar din sfera Dreptului 80

bisericesc, canoanele biserice`ti au delimitat ^ntotdeauna ncadrarea eclesiologic a cntrii liturgice. @ns[ nu doar Biserica a determinat liturgic (prin slujbele Sal e) eclesialitatea c]nt[rii `i a exprimat-o prin canoanele Sale, ci `i c]nt[rile ^nse`i au dezvoltat o bogat teologie eclesiologic, mai ales ^n cntrile liturgice mar iologice (nchinate Maicii Domnului), care o ^nf[\i`eaz[ pe Preacurata N[sc[toare de Dumnezeu ^ntruchip]nd numeroase ipostaze ale Bisericii: "Biseric[ sfin\it[", "Biseric[ ^nsufle\it[", "Biseric[ a Dumnezeirii", "cheia @mp[r[\iei lui Hristos" , Rai cuv]nt[tor", "Cer", "Cortul cel ceresc", Chivotul cel ^nsufle\it" etc. C]n tarea bisericeasc[ mai are `i un caracter misionar `i pastoral, determinat de co mplexitatea dinamic[ (`i iconomic[) a dialogului Bisericii cu lumea (dimensiunea misionar[), ca `i de iconomia dialogului din interiorul Bisericii (dimensiunea pastoral[). Un aspect particular este cel ecumenic, reflectat n comunicarea recip roc[ dintre diferitele confesiuni cre`tine, care a marcat `i evolu\ia cntrii ortod oxe. * De`i c]ntarea bisericeasc[ este determinat[ ^n primul r]nd teologic `i li turgic, latura sa de cntare o pune n legtur `i cu arta muzical, n cadrul creia ea cons ituie doar un caz particular. Consecin\[ a acestei rela\ii, ^n Biseric[ se folos e`te at]t termenul de cntare, c]t `i cel de muzic bisericeasc[, fiecare avnd motiva\ii etimologice `i teologice deosebite. Determinarea reciproc dintre arta muzical `i cn tarea bisericeasc poate fi urmrit att de-a lungul istoriei muzicii `i a cnt[rii litur gice cre`tine, ct `i n cazul mai particular al raportului dintre filozofia (esteti ca) muzical `i teologie. @ntre problemele n[scute din aceast[ rela\ie se num[r[ ` i problema c]nt[rii armonice (`i polifonice). Armonia muzical, avndu-`i originea n strvechiul concept (elin) al harmoniei, cu numeroase conota\ii muzical-tehnice, cat egorial-filozofice `i chiar teologice, `i-a fcut doar o dificil `i trzie intrare (n ultimele secole) n cultul ortodox. Acesta, prin specificul su, a impus `i impune o n\elegere deosebit de cea curent (de obicei pur muzical) a armoniei. Astfel, dincol o de des[v]r`irea expresiei armonice sonore ^n (c]ntarea tradi\ional[ la) unison , important[ este "acordarea" armonic[ 81

a ^ntregii realit[\i eclesiale a c]nt[rii, ce prive`te `i dimensiunea spiritual[ , `i cea de comuniune, a oamenilor ^ntre ei `i fa\[ de Dumnezeu. O alt[ problem[ este cea instrumental, conform c[reia n Biserica Ortodox nu au fost acceptate inst rumentele muzicale, dec]t cu o folosire limitat[ pentru clopot `i toac[. Aprofun darea teologic[ descoper[ u`or inadecvarea simbolic[ (`i liturgic[) a reduc\ioni smului implicit no\iunii de instrumentum": f[r[ duh, a`adar f[r[ capacitate dialo gic[, esen\ial[ ^n cadrul liturgic. Cuvntul `i omul (sub toate aspectele lor: teo logic, antropologic sau numai vocal), ca singure instrumente liturgice acceptate ( `i adecvate), definesc cu totul alte sensuri ale instrumentului, a`a cum ne arat[ `i numirile date uneori Sfin\ilor: "tr]mbi\a Sfintei Treimi", "al[ut[ care c]n\i Duhului" etc. * Ca o concluzie general, se poate caracteriza condi\ia cntrii biser ice`ti drept una de o importan\[ specific[ n iconomia liturgic general - condi\ie c e `i gse`te plinirea desvr`it (^mpreun[ cu toate cele create), prin ntruparea Mntuitor lui `i ntreaga Iconomie a Mntuirii, n prt`ia dup Har (pe ct este cu putin\ omului `i gii fpturi) la via\a dumnezeiasc. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIV{ Barbu-Bucur, Sebastian - Cntarea de cult n Sfnta Scriptur ` i Sfnta Scriptur n cntrile Bisericii, ^n Studii Teologice seria II, XL (1988), nr.5, p 86-104. Brani`te, Pr.Prof.Dr.Ene - Temeiuri biblice `i tradi\ionale pentru cntare a n comun a credincio`ilor, ^n Studii Teologice seria II, VI (1954), nr.1-2, p.17-3 8. Grold, Thodore - Les Pres de l'Eglise et la Musique, Paris, 1931. Ghiu`, Benedic t - Faptul rscumprrii n imnografia Bisericii Ortodoxe, ST seria II, XXII (1970), nr. 1-2, p.70-103. Grjdian, Pr.Lect.Vasile - Aspecte de spiritualitate a cntrii liturgi ce ortodoxe, Revista teologic, serie noua, II (74), nr.4,1992, p.44-51. - Teologia p ersoanei n cntarea bisericeasc ortodox, n vol. Persoana `i comuniune, Sibiu, 1993, p. -294. 82

- Caracterul doxologic al cntrii biserice`ti, n Revista Teologic, serie noua, IV (76), nr.1, 1994,p.13-19. - Simbolul liturgic n cntarea bisericeasc ortodox, n Revista teol ogica, serie nou, IV (76), nr.2, 1994, p.42-51. - Teologia cntrii liturgice n Biseric a Ortodox - Aspecte de identitate a cntrii liturgice ortodoxe, Editura Universit[\i i Lucian Blaga, Sibiu, 2000, 258p (ISBN 973-651-058-1). Kurzschenkel, Winfried - D ie theologische Bestimmung der Musik, Roma, 1968. Lungu, Nicolae - Cntarea n comun ca mijloc de n\elegere a dreptei credin\e, ^n Biserica Ortodox[ Rom]n[ LXX (1952), nr.11-12, p.890-899. Popescu-Pasrea, Ion - Compozi\ii `i compozitori de muzic bis ericeasc, n Cultura, XXVI (1937), nr.4, p.38-39. - Spiritul profan n cntarea coral rom asc, n Cultura, XXVI (1937), nr.1011, p.95. - Ce-i trebuie cntrii biserice`ti, n Cult XXVII (1938), nr.9-10, p.67-68. - Muzica bisericeasc, n Muzica romneasc de azi (P.Ni\ ulescu), Bucure`ti, 1939, p.597-602. - Evolu\ia cntrii psaltice n Biserica Ortodox R omn, n Cultura, XXIX (1940), nr.3, p.21-23; nr.7-10, p.75-76; XXX (1941), nr.1-2, p.8 . Stniloae, Pr.Prof.Dr.Dumitru - Cntarea liturgic comun, mijloc de ntrire a unit\ii n eapta credin\, Ort.XXXIII (1981), nr.1, p.58-72. oima, Pr.Prof.Gheorghe - Func\iun ile muzicii liturgice, Sibiu, 1945. Tyciak, Julius - Theologie in Hymnen - Theol ogischen Perspektiven der byzantinischen Liturgie, 2. unvernderte Auflage, Trier, 1979. Vintilescu, Pr.Prof.Petre - Doua imne ngere`ti n Liturghie - Imnul heruvimi c `i imnul serafimic, Pite`ti, 1927. - Cntarea poporului n biseric, n lumina Liturgh ierului, BOR LXIII (1945), nr.9, p.409-432. Vladyshevskaya, T. - Origin of the R ussian Church Music and ist Aesthetics, Mill., mss.dact. Wachsmann, Klaus - Unte rsuchungen zum vorgregorianischen Gesang, Regensburg, 1935. Webb, Douglas - La d octrine de l'Eglise dans les hymnes de l'Eglise, n vol. L'Eglise dans la liturgie ( Confrences Saint-Serge, XXVI-e semaine d'tudes liturgiques, Paris, 1979), Roma, 19 80, p.335-362. 83

C{R|I DE C}NT{RI BISERICE~TI (Dintre numeroasele cr\i de cntri biserice`ti, ca `i d intre multele culegeri corale, men\ionm doar cteva, n a`a fel nct, luate mpreun, s po a o imagine de ansamblu suficient pentru domeniul c]nt[rii biserice`ti.) Cun\anu, Dimitrie - Cntrile biserice`ti dup melodiile celor opt glasuri, Sibiu, ed.I 1890, ed.III 1932, ed.IV 1943. Ploe`teanu, P.S.Nifon N. - Carte de muzic bisericeasc pe psaltichie `i pe note liniare pentru trei voci, Bucure`ti, 1902. Lungu, Nicolae; Costea, Grigore; Croitoru, Ion - Anastasimatarul uniformizat: Vecernierul, Bucu resti, 1953 (ed.II, 1974). Lungu, Nicolae; Costea, Grigore; Brani`te, Ene - Anas tasimatarul uniformizat: Utrenierul, Bucure`ti, 1954 (ed.II, 1974). - Cntrile Sfin tei Liturghii `i podobiile celor opt glasuri, Bucure`ti, 1960 (ed.III, 1969). Lu ngu, Nicolae; Brani`te, Ene; Popescu, Chiril - Cntrile Penticostarului, Bucure`ti, 1980. Cusma Dimitrie; Teodorovici, Ioan; Dobreanu, Gheorghe - Cntri biserice`ti, Timi`oara, 1980. Brie, Arhid.Prof.Ioan - Cntri la serviciile religioase, Cluj-Napo ca, 1988. - Cntri liturgice `i la diferite servicii religioase, Beiu`, 1994. (Cole ctiv) - Cntrile Sfintei Liturghii `i alte cntri biserice`ti, Bucure`ti, 1992. Grajdi an, Vasile - Cntri biserice`ti, Sibiu, 1994. Culegeri corale (muzic[ vocal[ armoni c-polifonic) Popescu-Pasrea, Ion - Cntrile Sfintei Liturghii scrise pe muzic bisericea sc `i armonizate pe 2 voci, Bucure`ti, 1924. Lungu, Prof.Nicolae - Liturghia psal tic pentru cor mixt, Bucure`ti, 1957. Moldoveanu, Pr.Prof.Dr.Nicu - Repertoriu co ral, Bucure`ti, 1983. Gr[jdian, Vasile - Cntrile Sfintei Liturghii pentru cor mixt din repertoriul Corului Catedralei Mitropolitane, Sibiu, 1998. 84

ELEMENTE DE TIPIC BISERICESC NO|IUNI INTRODUCTIVE Slujbele biserice`ti `i principiul practic al ^nsu`irii Tipicului Slujbele biser ice`ti constituie cultul public al Bisericii Ortodoxe, slujirea sa sacramental-l iturgic[ - ^nchinat[ lui Dumnezeu `i expresia cea mai important[ a identit[\ii s ale35. L[s]nd defini\iile foarte riguroase ^n seama altor discipline teologice ( mai sistematice), conform unei defini\ii mai comune se poate spune c[ Tipicul bi sericesc se ocup[ cu r]nduiala practic[ a slujbelor biserice`ti. Slujbele biseri ce`ti sunt de numeroase feluri, deosebindu-se unele de altele dup[ m[rime (de la simple rug[ciuni `i r]nduieli p]n[ la slujbele propriu-zise) `i dup[ s[v]r`irea lor periodic[ (prin ^ncadrarea unora dintre slujbe ^n ciclurile liturgice ale z ilei, s[pt[m]nii, lunii `i ale anului) sau ocazional[ - atunci c]nd sunt destina te binecuv]nt[rii `i sfin\irii unor persoane, lucruri, locuri etc. ^n func\ie de necesit[\i f[r[ un caracter periodic (a`a cum este cazul Sfintelor Taine `i Ier urgii). Ca `i ^n cazul c]nt[rii biserice`ti, fiind vorba despre un domeniu ^ndeo sebi practic, participarea (bine^n\eles activ[) la Sfintele slujbe constituie co ndi\ia ^nsu`irii temeinice a tipicului (r]nduielii) lor. Altfel spus, este evide nt f[r[ sens ^nsu`irea doar teoretic[ ^n cazul unui domeniu preponderent practic , a`a cum este tipicul bisericesc. @mbinarea armonioas[ ^ntre ^nsu`irea ini\ial[ a c]torva elemente teoretice `i exersarea practic[ perseverent[ asigur[ f[r[ gr e` succesul ^n domeniul tipicului bisericesc. 35 Pr.Prof.Dr.Ene Brani`te, Liturgica general[ (cu no\iuni de art[ bisericeasc[, arhitectur[ `i pictur[ cre`tin[), ed. II revizuit[ `i completat[, Bucure`ti 199 3, p.50. 85

Impresia gre`it[ conform c[reia tipicul bisericesc ar fi un domeniu complicat (gre oi `i eventual chiar inutil) se datoreaz[ de obicei abord[rii pripite, superfici ale `i ne^n\elegerii spiritului acestei preocup[ri tradi\ionale legate de r]ndui ala slujbelor biserice`ti. ~i ^n acest caz, ucenicia r[bd[toare, practic[, pe l] ng[ stran[ `i altar, care poate ^ncepe ^nc[ din copil[rie, este aceea care dezv[ luie treptat sensul ad]nc, merg]nd p]n[ dincolo de cuvintele omene`ti, al r]ndui elilor slujbelor Cuv]ntului dumnezeiesc. Sintetiz]nd ^n numai c]teva cuvinte pri ncipiul practic al ^nsu`irii tipicului bisericesc, se poate spune c[ trebuie avu t mereu ^n vedere ca orice no\iune cu caracter teoretic (informativ) nou dob]ndi t[ s[ fie imediat asociat[ realit[\ii concrete a slujirii, ^n particular a folos irii c[r\ilor de slujb[. Originile `i evolu\ia tipicului bisericesc R[d[cinile r ]nduielilor de cult ale Bisercii Ortodoxe pot fi aflate ^n activitatea p[m]nteas c[ a M]ntuitorului nostru Iisus Hristos, a c[rei amintire s-a p[strat fidel ^n S f]nta Scriptur[ `i Sf]nta Tradi\ie. Rug[ciunea (spre ex. Tat[l nostru, Mat.6,9-1 3; Luc.11,2-4), predica (v. Predica de pe munte, Mat.5-7; Luc.6,17-49), cinstire a s[rb[torilor (spre ex. Pa`tile, Mat.16,17 `.u.) apar str]ns legate de propov[d uirea M]ntuitorului, la fel ca `i instituirea unor Sfinte Slujbe: Sf]nta Euharis tie (^n seara Cinei celei de Tain, Mat.26,26-29; Marc.14,22-25; Luc.22,19-20), Bo tezul (Merg]nd, ^nv[\a\i toate neamurile, botez]ndu-le..., Mat.28,19), Taina Preo\ iei `i a Poc[in\ei (Lua\i Duh Sf]nt, c[rora ve\i ierta p[catele se vor ierta, `i c[rora le ve\i \ine, \inute vor fi, Mat.18,18; Ioan 20,20-23). De asemenea, o ser ie de acte rituale curente ast[zi sunt s[v]r`ite de M]ntuitorul: binecuv]ntarea credincio`ilor (Marc.10,16 etc.), ^ngenuncherea (Luc.22,41) c]ntarea de imne `i laude (Mat.26,30; Marc.14,26) `i altele. Apoi, dup[ cum vedem ^n multe locuri di n Faptele Apostolilor `i Epistole, ucenicii M]ntuitorului au p[strat `i au trans mis mai departe cu credincio`ie r]nduielile cre`tine de cult: fr]ngerea p]inii, adic[ Sf.Euharistie (Fapt.2,46; 20,7 `i 11), rug[ciunea de laud[ `i 86

citirile din Sfintele Scripturi (I Tes.5,27; Col.4,16), predica `i c]nt[rile rel igioase (Efes.5,19; Col.3,16) etc. @nc[ pu\in dezvoltate ^n condi\iile persecu\i ilor din primele trei secole ale erei cre`tine, Slujbele biserice`ti `i r]nduiel ile lor cunosc mai apoi o deosebit[ ^nflorire odat[ cu acordarea libert[\ii de m anifestare pentru cre`tini, sub ^mp[ratul Constantin cel Mare (Edictul de la Med iolan, 313). P]n[ spre sf]r`itul primului mileniu, de-a lungul ^ntregii perioade patristice, numele a importan\i Sfin\i P[rin\i sunt asociate structur[rii Tipic ului bisericesc (dup[ Sf.Hariton M[rturisitorul ^n sec.al III-lea, deosebit de i mportant este Sf.Sava Sfin\itul ^n sec.al V-lea), a unor Slujbe (Sf.Vasile cel M are, Sf.Ioan Gur[ de Aur sau Sf.Grigorie Dialogul pentru Sfintele Litughii) sau a c[r\ilor de cult (Sf.Ioan Damaschin pentru Octoih, Sf.Teodor Studitul pentru T riod, Sf.Iosif Studitul pentru Penticostar etc.), ^n forme tot mai apropiate cel or de ast[zi. Dup[ sec.al XI-a, c]nd se poate vorbi deja despre o stabilizare a evolu\iei cultului ortodox, tendin\ele s-au manifestat mai ales ^n direc\ia p[st r[rii `i apoi a uniformiz[rii r]nduelilor liturgice, la aceasta contribuind `i t ip[rirea c[r\ilor de cult, ^ncep]nd cu sec.al XV-lea. @n Biserica Ortodox[ Rom]n [, sec.al XVI-lea marcheaz[ ^nceputul introducerii hot[r]te a limbii rom]ne ^n c ult, prin traducerea `i tip[rirea c[r\ilor de slujb[, proces desf[`urat pe durat a c]torva secole `i ^ncheiat ^n sec.al XVIII-lea. @n domeiul strict al tipicului bisericesc, mai ales ^n ultimele dou[ secole s-au tip[rit numeroase c[r\i cuprinz]nd r]nduieli de Tipic. @ntre acestea se num[r[: - Tipicul cel Mare (atribuit Sf.Sava, sec.V-VI, Typikon de pe cel elinoslavones c), trad. de Isaac Dasc[lul, Ia`i, 1816; retip. Chi`in[u, 1857. - Tipic biserice sc (Tipicul oficial al Bisericii, dup[ cel al Bisericii din Constantinopol) trad . de Anton Pann `i Pr.I.C[l[r[`eanu, ed.I, Bucure`ti, 1851. - Ep.Gherasim Saffir in, Tipic asupra serviciilor divine, R]mnicu V]lcea, 1878; ed.II, Bucure`ti, 190 5. - Mitrop.Silvestru Morariu Andreeviciu, Tipicul Bisericii Ortodoxe Orientale, Cern[u\i, 1883. - Icon.D.Lungulescu, Manual de practic[ liturgic[, - Prof.Aurel Popovici, Tipicul BisericiiOrtodoxe, Sibiu, 1927 (ed,II). 87

- Pr.P.Procopoviciu, Ritualistica sau Manual de Ritual al Bisericii Ortodoxe Rom ]ne, Oradea, 1936. - Ep.Gherontie Nicolau, @ndrum[torul bisericesc, Bucure`ti, 1 939. - Pr.~t.Geomolean, Manual de Tipic bisericesc ortodox, Cluj, 1940. - Tipic bisericesc, Bucure`ti, 1976 `i altele. S[rb[torile `i ciclurile liturgice. C[r\ile de slujb[ A`a cum ar[tam mai la ^nce put, slujbele biserice`ti sunt de mai multe feluri, urm]nd iconomiei dumnezeie`t i `i biserice`ti a plinirii nevoilor spre m]ntuire a credincio`ilor. Astfel, o m are parte a slujbelor biserice`ti sunt or]nduite dup[ cicluri liturgice, prin ca re se actualizeaz[ de obicei evenimente ale Iconomiei Crea\iei `i M]ntuirii. @n cadrul ciclurilor liturgice unele zile sau perioade au un caracter special, cons tituind zile sau perioade de s[rb[toare. S[rb[torile (numite `i praznice) sunt ` i ele de mai multe feluri, fiind clasificate dup[ importan\a lor ^n ansamblul an ului bisericesc. Cele mai importante sunt praznicele ^mp[r[te`ti, ale M]ntuitoru lui nostru Iisus Hristos, care serbeaz[ momente importante ale Istoriei M]ntuiri i. Unele dintre acestea sunt cu dat[ schimb[toare, iar altele cu dat[ fix[. Vom ar[ta care sunt acestea atunci c]nd ne vom referi la ciclurile liturgice ^n care se ^ncadreaz[. Tot ^ntre praznicele ^mp[r[te`ti sunt socotite `i s[rb[torile Ma icii Domnului. Alte s[rb[tori importante (cu \inere, ceea ce ^nseamn[ c[ sunt zi le de odihn[, ^n care nu se lucreaz[) sunt cele ale unor sfin\i mai ^nsemna\i. D e`i ^n fiecare zi a anului bisericesc se face pomenirea (serbarea) unuia sau mai multor sfin\i, s[rb[torile sfin\ilor ^n general nu sunt toate cu \inere `i se d iferen\iaz[ la r]ndul lor ^n praznice cu Priveghere, cu Polieleu, cu Doxologie, cu Hvalite (Laude) sau de r]nd. Observa\ie: Calendarul bisericesc `i Sinaxarul de la sf]r`itul unor c[r\i de slu jb[ (Liturghier, Molitfelnic, Ceaslov etc.) indic[ s[rb[torile din cursul anului bisericesc (Sinaxarul doar pe cele cu dat[ fix[), marc]nd diferit, cu ro`u `i c u semne speciale, caracterul deosebit al fiec[rei s[rb[tori. 88

Slujbele `i c[r\ile de slujb[ ale ciclului zilnic Cel mai mic ciclu liturgic este cel zilnic, urm]nd succesiunii ne^ntrerupte a zi lei `i a nop\ii. Slujbele ciclului zilnic sunt mai ales cele ~apte Laude, pe car e le g[sim ^n primul r]nd ^n cartea de slujb[ numit[ Ceaslov - care este numit[ astfel pentru c[ ^ntre slujbele pe care le cuprinde se num[r[ `i c]teva ceasuri. Observa\ii: Explicarea denumirilor pentru slujbele sau c[r\ile de slujb[ ce apar men\ionate pe parcurs poate fi g[sit[ ^n Lexiconul ce urmeaz[ acestei p[r\i. Pe de alt[ parte, ^ntotdeauna, imediat dup[ parcurgerea teoretic[ a celor nou pred ate, trebuie (^n mod repetat) c[utate `i v[zute slujbele la care ne referim ^n descr ierea lor concret[ din c[r\ile de slujb[ - ca `i, mai ales, ^n realitatea (concr et[) a slujirii lor. seara): Cele ~apte Laude sunt (^n ordinea zilei liturgice, care ^ncepe Vecernia (slujba de sear[) Pavecerni\a (Dup[cinarea sau Nopt]nda) Miezonoptica (Poluno`ni\a) Utre nia (slujba de dimineat[) cu Ceasul I Ceasul III Ceasul VI Ceasul IX Observa\ie: @n Ceaslov cele ~apte Laude sunt prezente ^ncep]nd cu Miezonoptica ` i Utrenia `i sf]r`ind cu Pavecerni\a (adic[ dup[ ^nceputul `i ordinea orar[ al zil ei, potrivit c[reia ziua ^ncepe la miezul nop\ii, cu ora 0). De asemenea, ^n Cea slov g[sim, ^n afar[ de Rug[ciunile de diminea\a `i de sear[ `i de o serie de c] nt[ri (C]nt[rile treimice, Lumin]nde, Condace, Binecuv]nt[rile @nvierii `i ale m or\ilor, Tropare) care se intercaleaz[ la Utrenie sau la alte slujbe ^n anumite perioade ale anului (`i care conexeaz[ astfel Ceaslovul `i la cicluri liturgice mai mari dec]t cel al zilei), `i alte slujbe, cum sunt Mijloceasurile, Obedni\a, R]nduiala Panaghiei etc. sau diferite adausuri (^n func\ie de edi\ie), cum ar f i: Acatiste, Paraclise, Canoane de rug[ciune, R]nduiala Sfintei @mp[rt[`iri. La sf]r`it este ad[ugat un Sinaxar pentru tot anul, a`a cum afl[m `i ^n alte c[r\i de slujb[. 89

O parte dintre slujbele ciclului zilnic (cum ar fi Ceasul al IXlea, Vecernia, Mi ezonoptica `i Utrenia - dintre cele ~apte Laude) le g[sim `i ^n alte c[r\i de sl ujb[, cum ar fi Liturghierul, Octoihul Mic (sau Catavasierul) `i Octoihul Mare. Observa\ie: @n Liturghier `i Octoih, laudele care se afl[ acolo trebuie remarcat c[ sunt ^n alt[ ordine dec]t ^n Ceaslov, adic[ ^ncep]nd cu Ceasul al IX-lea (^n Liturghier) `i cu Vecernia (^n Octoih), a`adar urm]nd ordinea zilei liturgice, care ^ncepe cu slujba de sear[. P[r\ile schimb[toare ale acestor slujbe (`i este vorba despre cea mai mare parte a imnografiei liturgice, care este concentrat[ mai ales la Vecernie `i Utrenie `i se schimb[ dup[ ziua s[pt[m]nii sau perioada ^n care acestea se slujesc ^n cu rsul anului) se afl[ ^n Octoihul Mare `i Octoihul Mic (Catavasier), ^n Triod, Pe nticostar `i Mineie. Toate acestea ^ncadreaz[ slujbele ciclului zilnic ^n ciclur ile mai mari, despre care vom vorbi ^n continuare. Liturghierul este folosit de preot ^n altar; uneori acesta folose`te `i Ceaslovul (pentru slujbele care nu su nt ^n Liturghier), ca `i Triodul `i Penticostarul, pentru unele r]nduieli mai sp eciale ale perioadelor respective. Cu excep\ia Liturghierului, toate c[r\ile de slujb[ men\ionate p]n[ acum sunt folosite ^n mod curent de c]nt[re\i la stran[ adica este vorba despre Ceaslov, Octoihul Mic (sau Catavasierul) `i Octoihul ma re, Mineie, Triod `i Penticostar. Observa\ie: Dup[ cum se poate deja observa, prezentarea slujbelor este mereu aso ciat[ c[r\ilor de slujb[ ^n care respectivele slujbe se g[sesc `i dup[ care se s lujesc. Slujba care ^ncununeaz[ ciclul zilnic este Sf]nta Liturghie, ^n care se s[v]r`e` te Sf]nta Tain[ a Euharistiei. Aceasta este prezent[ pe larg ^n Liturghier, pent ru preot, `i ^n Octoihul mic (Catavasier), pentru c]nt[re\i. Pentru p[r\ile schi mb[toare ale Sfintei Liturghii (unele Stihiri, Tropare, Irmoase etc. ca `i unele r]nduieli speciale) g[sim indica\ii ^n unele dintre celelalte c[r\i de slujb[ d eja men\ionate (Mineie, Triod, Penticostar). Observa\ie: Trebuie iar[`i men\ionat c[ (a`a cum am v[zut deja la Ceaslov) at]t Liturghierul c]t `i Octoihul mic cuprind `i alte numeroase 90

adausuri, care sunt necesare preotului sau c]nt[re\ului, cum ar fi unele rug[ciu ni, c]nt[ri, diferite r]nduieli etc. La fel stau lucrurile `i cu celelalte c[r\i de slujb[, care cuprind adesea tot felul adausuri, despre care alc[tuitorii c[r \ilor au crezut de cuviin\[ c[ pot fi de folos slujitorilor biserice`ti `i c]nt[ re\ilor. Alte observa\ii importante privind indica\iile de tipic din cuprinsul c[r\ilor d e slujb[: - @n cuprinsul c[r\ilor de slujb[ pot fi aflate marea majoritate a ind ica\iilor de tipic necesare slujitorilor biserice`ti `i c]nt[re\ilor. - Aceste i ndica\ii sunt redate de obicei ^n culoarea ro`ie (sau cu un caracter tipografic special), deosebindu-se astfel evident de textul propriu-zis al slujbei, care es te redat ^n culoarea neagr[ `i cu un caracter normal al literei tipografice. - P e parcursul c[r\ilor indica\iile mai generale sunt date de obicei fie la ^nceput ul slujbei sau al zilei (s[rb[torii) respective, fie la sf]r`itul acestora. Alte indica\ii particulare, referitoare la un moment sau altul al slujbelor, pot fi intercalate pe parcursul acestora. - Aten\ie: adesea indica\iile nu sunt date ^n mod repetat, de c]te ori este nevoie, ci doar atunci c]nd apar prima oar[ ^n cu prinsul c[r\ii de slujb[ - moment la care se face trimitere uneori (adica la apa ri\ia unui caz asem[n[tor), alteori ^ns[ nu, consider]ndu-se ca fiind (deja) bin ecunoscute respectivele situa\ii. Solu\ia pentru ^nsu`irea temeinic[ a acestor i ndica\ii este ^ntotdeauna slujirea continu[, repetat[, ce face s[ se observe `i s[ se re\in[ pe dinafar[ schemele `i stereotipurile mai des ^nt]lnite. ~i majoritate a schemelor ce vor fi date ^n aceast[ lucrare se ^ncadreaz[ ^n aceast[ categorie . - Indica\iile de tipic pot constitui uneori un capitol sau o parte distinct[ ^ n cadrul unei c[r\i de cult (de obicei la ^nceput sau, mai ales, la sf]r`it). A` a sunt R]nduiala privegherii de toat[ noaptea `i Pov[\uirile `i ^nv[\[turile la ^nce putul `i respectiv la sf]r`itul Liturghierului, @nv[\[tura de tipic a lui Marcu de la sf]r`itul Triodului etc. @n aceste cazuri regula de tip[rire cu alt[ culoare (ro`ie) nu se mai aplic[ ^ntotdeauna, de multe ori doar caracterul (mai mic eve ntual al) literei (de culoare neagr[) indic]nd deosebirea fa\[ de textul slujbel or cuprins ^n restul c[r\ii. * Alte c[r\i de slujb[ folosite la Sf]nta Liturghie `i uneori `i la unele dintre celelalte slujbe zilnice (la Utrenie, la Vecernie, la s[rb[tori etc.) sunt cele ce cuprind citirile liturgice din Sf]nta 91

Scriptur[: Evanghelia (cu pericope din cele patru Sfinte Evanghelii, din care ci te`te de obicei preotul sau diaconul) `i Apostolul (cu pericope din Faptele Apos tolilor `i din Epistole, din care cite`te de obicei c]nt[re\ul sau cite\ul). Observa\ie practic[: Trebuie bine observat[ `i ^nsu`it[ structura asem[n[toare a Evangheliei `i a Apostolului, care au aranjate citirile dup[ cele dou[ mari cic luri anuale: la ^nceput se afl[ citirile ciclului pascal, ^ncep]nd cu Duminica ^ nvierii (a Sfintelor Pa`ti); ^n partea a doua de afl[ citirile nou-testamentare aranjate dup[ ciclul mineal, ^ncep]nd cu data de 1septembrie, c]nd ^ncepe anul b isericesc. Partea ^nt]i, a ciclului pascal, este mult mai voluminoas[, deoarece pericopele sunt date integral, iar partea mineal[ este mai redus[, deoarece pent ru multe pericope exist[ doar trimiteri la textul integral din cadrul ciclului p ascal. La Evanghelie (deosebit fa\[ de structura Apostolului), ^ntre cele dou[ p [r\i se mai afl[ ^n plus ad[ugate cele 11 Evanghelii ale @nvierii, care se cites c la Utrenia Duminicilor. La sf]r`itul at]t al Evangheliei, c]t `i al Apostolulu i, se mai afl[ a`ezate pericope citite la diferite slujbe ocazionale (Taine `i I erurgii) etc. Aceea`i aten\ie trebuie acordat[ `i pentru cunoa`terea organiz[rii specifice a c[r\ilor de slujb[ folosite ^n cadrul ciclurilor anuale (Mineie, Oc toih, Triod, Penticostar), despre care vom vorbi mai ^ncolo. Ca `i Evanghelia `i Apostolul, acestea sunt c[r\i care nu au Cuprins (pentru c[ nu au nevoie), struct ura lor fiind foarte logic[ (dup[ zile, s[pt[m]ni, glasuri etc.) `i permi\]nd g[ sirea rapid[ a celor necesare pentru slujb[ - cu condi\ia ca aceast[ structur[ ( logic[) s[ fie bine cunoscut[. Slujbele `i c[r\ile de slujb[ ale ciclului s[pt[m]nal. Duminica, ziua de s[rb[to are a s[pt[m]nii Slujbele biserice`ti ale ciclului zilnic sufer[ unele modific[ri de la o zi la a lta conform ^ncadr[rii lor `i ^n cicluri mai mari. Ciclul liturgic imediat super ior celui zilnic (ca ^ntindere ^n timp) este cel de `apte zile al s[pt[m]nii. S[ pt[m]na liturgic[ ^ncepe Duminica - de fapt ^ncepe s]mb[ta seara, odat[ cu ^ncep utul zilei liturgice a Duminicii (cu Ceasul IX `i Vecernia) - `i se termin[ (se o dov[ie`te) s]mb[ta urm[toare la pr]nz, dup[ Ceasul VI (`i Sf]nta Liturghie). Odat [ cu s[pt[m]na ^ncepe `i glasul de r]nd din Octoih (ca `i voscreasna `i lumin]nd a 92

corespunz[toare Evangheliei de r]nd a @nvierii, din ciclul special al celor 11 E vanghelii ale @nvierii, ce se citesc la Utrenia Duminicii). @n cadrul s[pt[m]nii liturgice zilele sunt bine individualizate: Duminica este ziua de s[rb[toare ^n cadrul s[pt[m]nii, Praznicul s[pt[m]nal al @nvierii; ^n continuare ziua de luni este ^nchinat[ Puterilor ^ngere`ti, mar\i @nainte Merg[torului `i Botez[torului Ioan, miercuri `i vineri Sfintei Cruci, joi Sfin\ilor Apostoli `i Sf.Nicolae, i ar s]mb[ta este odovania Duminicii, f[c]ndu-se totodat[ pomenirea mucenicilor, c uvio`ilor `i tuturor celor adormi\i. @n afar[ de p[r\ile comune din Liturghier, Octoihul mic (Catavasier) `i Ceaslov ale slujbelor zilnice, pentru fiecare zi di n cadrul s[pt[m]nii mai afl[m c]nt[ri `i citiri speciale (mai ales pentru Vecern ie `i Utrenie, uneori cu r]nduieli specifice) ^n Mineiul lunii ^n curs, pentru f iecare zi calendaristic[ (adic[ la data din lun[ a zilei respective) `i ^n Octoi h, la fiecare glas de r]nd (^n s[pt[m]na ^n curs), pentru ziua respectiv[ a s[pt [m]nii. Atunci c]nd ^n cursul anului Octoihul este ^nlocuit de Triod sau Pentico star, ^n acestea vor trebui c[utate c]nt[rile `i citirile speciale pentru fiecar e zi (^n afar[ de cele din Mineie). Observa\ie: Aceast[ combinare a c]nt[rilor `i citirilor din diferitele c[r\i de slujb[, mai ales la stran[, constituie motivul unei prime impresii de complica\i e a tipicului. Familiarizarea cu cuprinsul c[r\ilor de slujb[ ^n mod practic, pe parcursul a c]torva cicluri anuale va dezv[lui treptat logica foarte simpl[ a c ombin[rii ciclurilor liturgice, sub chipul aparent complicat al folosirii ^mpreu n[ a c[r\ilor de slujb[. @n orice caz, `i aceast[ etap[ teoretic[ ^n ^nsu`irea T ipicului trebuie asociat[ lucrului cu c[r\ile de slujb[, mai ales ^n cadrul sluj irii propriuzise, activitate care doar ea singur[ poate da consisten\[ ^nv[\[rii (teoretice). Ciclurile liturgice lunare `i anuale Cicluri liturgice superioare s[pt[m]nii sunt ciclul lunar (despre care vom vorbi ^n leg[tur[ cu ciclul anual cu dat[ neschimb[toare - ciclul mineal) `i ciclul d e opt s[pt[m]ni al 93

Octoihului (despre care vom vorbi ^n leg[tir[ cu ciclul anual cu dat[ schimb[toa re dup[ data Sfintelor Pa`ti - ciclul pascal). a) Ciclul mineal `i s[rb[torile c u dat[ fix[ (neschimb[toare) Anul bisericesc ^ncepe la 1 septembrie (sf]r`indu-s e pe 31 august) `i urm[re`te ^ntocmai structura anului civil (cu singura deosebi re c[ acesta din urm[ ^ncepe la 1 ianuarie) `i ^mp[r\irea acestuia pe luni. @n f elul acesta se poate vorbi oarecum `i despre un ciclu lunar, ^n m[sura ^n care f iec[rei luni calendaristice ^i corespunde o carte de slujb[ numit[ Minei - astfe l ^nc]t avem 12 Mineie, dup[ num[rul lunilor anului. @n cadrul fiec[rui Minei af l[m c]nt[rile `i citirile (pentru Vecernie, Utrenie `i Sfinta Litughie) specific e fiec[rei zile a lunii respective - care sunt aranjate ^n ordinea calendaristic [ a acestor zile, fiind ^n felul acesta u`or de g[sit. C]nt[rile, citirile `i r] nduielile s[rb[torilor (praznicelor) cu data fix[ (neschimb[toare) din cursul an ului le afl[m tot ^n Mineie (mai precis, ^n Mineiul lunii ^n care acestea sunt s erbate, la ziua cu data s[rb[torii). Aceste s[rb[tori sunt urm[toarele (^ncep]nd cu 1 septembrie, ^nceputul anului bi sericesc): - @n[l\area Sfintei Cruci, la 14 septembrie. - Na`terea Domnului (Cr[ ciunul), la 25 decebrie. - T[ierea @mprejur a M]ntuitorului, la 1 ianuarie. - Bo tezul Domnului (Boboteaza), la 6 ianuarie. - @nt]mpinarea Domnului, la 2 februar ie. - Schimbarea la Fa\[, la 6 august. Tot praznice ^mp[r[te`ti sunt socotite `i cele ale Maicii Domnului (de asemenea cu dat[ fix[): - Na`terea Maicii Domnului , la 8 septembrie. - Intrarea ^n Biseric[, la 21 noiembrie. - Buna Vestire, la 2 5 martie. - Adormirea Maicii Domnului, la 15 august. Alte s[rb[tori mai importan te (cu \inere) ale sfin\ilor: - Sf]nta Paraschiva, la 13 octombrie. - Sf]ntul Ma re Mucenic Dimitrie, izvor]torul de mir, la 26 octombrie. 94 Praznice ^mp[r[te`ti

- Sfin\ii Arhangheli Mihail `i Gavril, la 8 noiembrie. - Sf]ntul Ierarh Nicolae, la 6 decembrie. - Sf]ntul Arhidiacon ~tefan, la 27 decembrie. - Sf]ntul Vasile cel Mare, la 1 ianuarie (odat[ cu Praznicul T[ierii ^mprejur a Domnului). - Sobo rul Sf]ntului Ioan Botez[torul, la 7 ianuarie. - Sfin\ii Trei Ierarhi, Vasile, G rigorie `i Ioan, la 30 ianuarie. - Sf]ntul Mare Mucenic Gheorghe, purt[torul de biruin\[, la 23 aprilie. - Sfin\ii @mp[ra\i Constantin `i Elena, la 21 mai. - Na `terea Sf]ntului Ioan Botez[torul (S]nzienele sau Dr[gaica), la 24 iunie. - Sfin \ii Apostoli Petru `i Pavel, la 29 iunie. - Sf]ntul prooroc Ilie, la 20 iulie. T[ierea capului Sf]ntului Ioan Botez[torul, la 29 august. b) Ciclul pascal `i s[rb[torile cu dat[ schimb[toare (dup[ data Sfintelor Pa`ti) Un alt ciclu annual, care se suprapune peste ciclul mineal (cu dat[ fix[) este c iclul pascal, cu dat[ schimb[toare, dup[ data Sfintei @nvieri (Sfintele Pa`ti), cu care `i ^ncepe (sf]r`indu-se ^n ajunul Sfintelor Pa`ti din anul urm[tor). Observa\ie: Combinarea celor dou[ cicluri anuale (mineal `i pascal), ce poate p[ rea complicat[ la o prim[ vedere, se face de fapt dup[ r]nduieli de tipic bine s tabilite, care o dat[ ^n\elese `i bine ^nsu`ite nu mai prezint[ mare greutate. Dup[ calendarul ^ndreptat, dar folosind ^n continuare pe cel ne^ndreptat pentru s[rb[torile cu dat[ schimb[toare, a`a cum este actualmente ^n uzul Bisericii Ort odoxe Rom]ne, Sfintele Pa`ti pot c[dea ^ntre 4 aprilie `i 8 mai - ^n func\ie de care apoi se structureaz[ ^ntreg ciclul pascal. Acesta se ^mparte ^n trei mari p erioade: 1. Perioada Penticostarului, care ^ncepe cu Utrenia Pa`tilor `i dureaz[ p]n[ la o s[pt[m]n[ dup[ Rusalii (p]n[ la Duminica Tuturor Sfin\ilor). @n aceas t[ perioad[ se folose`te cu prec[dere cartea numit[ Penticostar. @n aceast[ peri oad[ se mai folosesc `i Mineiele lunilor 95

respective (dup[ r]nduieli speciale), dar nu se folose`te Octoihul, deoarece toa te c]nt[rile @nvierii se afl[ ^n Penticostar. 2. Perioada Octoihului ^ncepe cu D uminica Tuturor Sfin\ilor `i dureaz[ p]n[ la Duminica Vame`ului `i a Fariseului (de fapt p]n[ ^n s]mb[ta din ajunul acestei Duminici). Au ^nt]ietate c]nt[rile c [r\ii Octoihului, la care se adaug[ cele ale Mineielor; la Praznicele @mp[r[te`t i cu dat[ fix[, cel mai adesea primeaz[ r]nduiala Mineielor. 3. Perioada Triodul ui ^ncepe cu Duminica Vame`ului `i a Fariseului (zece s[pt[m]ni ^nainte de Sfint ele Pa`ti) `i se ^ncheie ^n S]mb[ta Mare (s]mb[ta din S[pt[m]na Mare, a Sfintelo r Patimi, premerg[toare @nvierii Domnului), odat[ cu Vecernia unit[ cu Liturghia Sf.Vasile cel Mare, care se s[v]r`e`te ^n aceast[ zi. Pe l]ng[ cartea numit[ Tr iod, care are prec[dere ^n aceast[ perioad[, se mai folosesc Octoihul `i Mineiel e lunilor din perioada respectiv[. @n cadrul ciclului pascal sunt fixate `i o se rie de s[rb[tori cu dat[ schimb[toare, cum sunt urm[toarele praznice ^mp[r[te`ti : - @nvierea Domnului (Sfintele Pa`ti). - @n[l\area Domnului, la 40 de zile dup[ @ nviere. - Pogor]rea Duhului Sf]nt (Cincizecimea sau Rusaliile) la 50 de zile dup [ @nviere. - Intrarea ^n Ierusalim (Floriile), ^n Duminica dinainte de Sfintele Pa`ti (o s[pt[m]n[ ^nainte de @nviere). Slujbele neperiodice (ocazionale) Mai exist[ o serie de slujbe, unele dintre ele foarte importante, care nu se ^nc adreaz[ ^n ciclurile liturgice deja men\ionate `i care se slujesc atunci c]nd ap are necesitatea s[v]r`irii lor, ^n anumite momente ale vie\ii credincio`ilor. @n tre aceste slujbe se num[r[ Sfintele Taine `i Ierurgiile. Cele mai importante su nt Sfintele Taine, ^n num[r de `apte (Cele ~apte Taine) dup[ Sf.Tradi\ie: - Sf]n tul Botez - Mirungerea - Sf]nta Euharistie - M[rturisirea - Cununia 96

- Preo\ia - Sf[ntul Maslu Ierurgiile (evhologiile) sunt o alt[ categorie de sluj be, mult mai numeroas[, prin care, la diferite ocazii, se binecuvinteaz[ `i se s fin\e`te omul, natura ^nconjur[toare, diferite obiecte etc. Sfintele Taine `i Ie rurgiile se slujesc dup[ cartea de slujb[ numit[ Molitfelnic, unde acestea sunt descrise pe larg. Un extras din Molitfelnic, cuprinz]nd slujbele (Tainele `i Ier urgiile) mai des s[v]r`ite, este cartea de slujb[ numit[ Aghiazmatar. Un alt ext ras din Molitfelnic, cuprinz]nd slujbele ^n leg[tur[ cu moartea cre`tinului (Slu jba ^nmorm]nt[rii, Parastasul etc.), este Panihida. O serie de slujbe de mul\umi re (Te Deum), care nu se afl[ toate ^n Molitfelnic, sunt cuprinse ^n cartea numi t[ Tedeum. 97

SF}NTA LITURGHIE Sf]nta Liturghie este cea mai important[ slujb[ a cultului cre`tin, la ea partic ip]nd cel mai adesea credincio`ii (`i ^n num[rul cel mai mare). De aceea vom ^nc epe cu Sf]nta Liturghie `i prezentarea mai detaliat[ a slujbelor. Mai ^nt]i treb uie observat c[ actualmente ^n Biserica Ortodox[ se slujesc trei Liturghii: Litu ghia Sf]ntului Ion Gur[ de Aur (care este cel mai des slujit[ de-a lungul anului ), Liturghia Sf]ntului Vasile cel Mare (care se sluje`te doar de zece ori pe an) `i Liturghia Darurilor mai ^nainte sfin\ite (atribuit[ prin tradi\ie Sf]ntului Grigorie Dialogul, care se sluje`te ^n timpul Postului Mare, ^n zilele ^n care n u se s[v[r`e`te una dintre celelalte Liturghii). Sf]nta Liturghie (^ntr-una dint re variantele ei, dup[ r]nduial[) se poate s[v]r`i ^n toate zilele anului, mai p u\in miercuri `i vineri ^n Sptmna brnzei (cea care urmeaz[ Duminicii l[satului sec d e carne, a @nfrico`atei Judec[\i), luni `i mar\i ^n prima sptmn a Postului Mare, pre cum `i n Vinerea Sfintelor Patimi, care sunt socotite zile aliturgice. R]nduiala Liturghiei Sf]ntului Ioan Gur[ de Aur este foarte asem[n[toare cu cea a Liturghi ei Sf]ntului Vasile cel Mare (mai ales rug[ciunile citite de preot ^n tain[ fiin d deosebite). De aceea vom prezenata tipicul lor ^mpreun[, marc]nd pe parcurs di feren\ele (Liturghia Darurilor mai ^nainte sfin\ite fiind tratat[ ulterior, ^nda t[ dup[ prezentarea R]nduielilor speciale ^n perioada Triodului). C[r\ile folosi te pentru Sf]nta Liturghie sunt ^n primul r]nd Liturghierul, pentru preot, `i Oc toihul mic (Catavasierul) pentru stran[. Se mai folosesc c[r\i de c]nt[ri (cu no ta\ie muzical[) care cuprind cele ce se c]nt[ la Sf]nta Liturghie. Pentru Liturg hia Sf]ntului Ioan Gur[ de Aur `i pentru Liturghia Sf]ntului Vasile cel Mare exi st[ la ^nceput o R]nduial[ a preg[tirii sfin\i\ilor slujitori (^nainte de ^ncepe rea Proscomidiei) `i o R]nduial[ a Dumnezeie`tii Proscomidii (s[v]r`it[ ^n timpu l Utreniei 98

sau mai ^nainte), care privesc ^n special pe preot `i care se g[sesc doar ^n Lit urghier. La aceast[ parte a Sfintei Liturghii credincio`ii particip[ prin aducer ea Darurilor la Altar. Deoarece aceste r]nduieli, ca `i toate cele s[v]r`ite la Sf]nta Liturghie, pe de o parte se studiaz[ ^n mod am[nun\it ^n cadrul Liturgici i speciale (practice), iar pe de alt[ parte ele sunt descrise foarte am[nun\it ^ n c[r\ile de slujb[ (Liturghier `i Octoihul mic), le vom prezenta foarte sumar, insist]nd oarecum doar asupra r]nduielii (publice a) Sfintei Liturghii, cea la c are particip[ mai direct `i credincio`ii, adic[ asupra acelor p[r\i ale Sfintei Liturghii numite Liturghia catehumenilor `i Liturghia credincio`ilor (Euharistic [). R]nduiala preg[tirii sfin\i\ilor slujitori este legat[ de R]nduiala Dumnezeie`ti i Proscomidii, cuprinz]nd: - Preg[tirea liturghisitorilor (^nchinarea `i s[rutar ea icoanelor, ^mbr[carea ve`mintelor, sp[larea m]inilor, troparul R[scump[ratu-ne -ai pe noi...) - Binecuv]ntarea pentru ^nceputul slujbei `i binecuv]ntarea prescu rilor. - Preg[tirea Agne\ului `i Potirului. - Ritualul scoaterii miridelor (pent ru Sf.Fecioar[, pentru cele nou[ cete de sfin\i, cele trei miride speciale - pen tru arhiereu, c]rmuitori `i ctitori apoi cele pentru vii `i mor\i). - T[m]ierea `i acoperirea vaselor (discul, potirul `i la sf]r`it ambele). - Rug[ciunea Prosc omidiei, cu binecuv]ntarea Darurilor. - Apolisul `i c[direa final[ (cu rostirea troparului @n morm]nt cu trupul...). Liturghia catehumenilor ^ncepe odat[ cu binecuv]ntarea mare `i \ine p]n[ la cuvi ntele C]\i sunte\i chema\i ie`i\i.... Cuprinde o parte introductiv[, cu ^nchinarea slujitorilor ^n fa\a Sfintei Mese `i s[rutarea Sfintei Evanghelii, a Crucii `i a Sfintei Mese, dup[ care urmeaz[ Binecuv]ntarea mare (Binecuv]ntat[ este @mp[r[\ ia...), Ectenia mare (Cu pace Domnului s[ ne rug[m...) `i Cele trei Antifoane cu ru g[ciunile lor (rostite ^n tain[ de preot) `i cu c]te o Ectenie mic[ (Iar[ `i iar[ cu pace...) dup[ primul `i al doilea antifon. 1. @ntre Pa`ti `i @n[l\area Domnului, dup[ Binecuv[ntarea mare se c]nt[ Hristos a ^nviat... de trei ori. 2. La Antifonul ^nt]i, care cuprinde Ps.102, se c]nt[ ade sea doar primul verset (Binecuvinteaz[, suflete al meu...), ^ncheind cu Binecuv]nta t e`ti, Doamne. Observa\ii de tipic: 99

3. La Antifonul al doilea, se las[ de obicei deoparte Ps.145 (Laud[, suflete al m eu, pe Domnul...), c]nt]ndu-se doar Unule-N[scut.... 4. La Antifonul al treilea, St ihirile Fericirilor, care se intercaleaz[ ^ntre versetele acestora (duminica pe zece - de la glasul de r]nd `ase `i patru din Canonul Mineiului - ^n celelalte z ile sau s[rb[tori urm]ndu-se indica\iile Mineiului, Triodului sau Penticostarulu i la ziua respectiv[, pentru Sf.Liturghie), se las[ de asemenea cel mai adesea d eoparte, c]nt]ndu-se doar Fericirile. 5. La Praznicele ^mp[r[te`ti sunt antifoan e speciale, dup[ cum indic[ Mineiul, Triodul sau Penticostarul pentru ziua respe ctiv[. Urmeaz[ apoi (spre sf]r`itul antifonului al treilea) Vohodul mic, adic[ ie`irea preotului cu Sf]nta Evanghelie, rug[ciunea `i binecuv]ntarea intr[rii, s[rutarea Sfintei Evanghelii, ^ntoarcerea ^n Altar prin u`ile ^mp[r[te`ti, Veni\i s[ ne ^n chin[m..., Troparele `i condacele (acestea se combin[ dintre cele ale @nvierii, d ac[ este duminica, cu/sau cele ale zilei/s[rb[torii `i ale hramului - ^ntre ulti mele care se c]nt[ intercal]ndu-se M[rire..., respectiv ~i acum...); uneori acestea se las[ deoparte, Trisaghionul (Sfinte Dumnezeule), cu rug[cinea rostit[ ^n tain[ de c[tre preot, Lecturile biblice: Apostolul (cu c[dire mic[), Evanghelia (cu ru g[ciunea ^nso\itoare, citit[ mai ^nainte ^n tain[ de c[tre preot), eventual Omil ia / t]lcuirea Evangheliei (Cazania), Ectenia ^ntreit[ (S[ zicem to\i..., cu Rug[c iunea cererii st[ruitoare, rostit[ ^n tain[ de preot), eventual Ectenia pentru m or\i (Miluie`te-ne pe noi, Dumnezeule...), Ectenia pentru catehumeni (Ruga\i-v[ ce i chema\i...) cu desfacerea Sf.Antimis `i Rug[ciunea pentru catehumeni (rostit[ ^ n tain[ de c[tre Preot). Liturghia credincio`ilor (Euharistic[) constituie a dou a `i ultima mare parte a Sfintei Liturghii. Ea debuteaz[ cu ectenia C]\i suntem c redincio`i... `i dureaz[ p]n[ la otpustul Sf.Liturghii. Partea sa introductiv[, d e preg[tire a Sfintei Jertfe, cuprinde: Rug[ciunile pentru credincio`i (ectenia mic[: C]\i suntem credincio`i..., ectenia mare prescurtat[: Iar[ `i iar[ cu pace..., cu dou[ rug[ciuni pentru credincio`i, rostite ^n tain[ de preot) Vohodul mare ( ie`irea cu Sf.Daruri), care este ^ncadrat de c]ntarea Heruvicului (Noi, care pe H eruvimi... - la Liturghia Sf.Vasile cel Mare din S]mb[ta Mare se c]nt[ S[ tac[ tot trupul..., iar la cea din Joia Mare Cinei Tale celei de tain[...), cu rug[ciunea r espectiv[ `i c[direa mic[, dup[ care urmeaz[ ie`irea propriu-zis[ cu Darurile, 1 00

pomenirile generale, intrarea prin u`ile ^mp[r[te`ti, depunerea Darurilor pe Sf. Mas[ `i t[m]ierea lor. Ectenia cererilor (S[ plinim rug[ciunea noastr[...), cu Rug [cinea punerii ^nainte a Darurilor, rostit[ ^n tain[ de preot (`i Iubite-voi Doam ne). Simbolul credin\ei (Crezul). @n continuare, Anaforaua (rug[ciunea `i ritualul Sfintei Jertfe) cuprinde: Dialo gul introductiv dintre preot `i credincio`i (de la S[ st[m bine... p]n[ la Cu vredn icie `i cu dreptate...). Marea rug[ciune euharistic[ (Rug[ciunea teologic[, adres at[ Lui Dumnezeu Tat[l, Trisaghionul biblic: Sf]nt, Sf]nt, Sf]nt..., Rug[cinea hri stologic[, Cuvintele M]ntuitorului - Lua\i, m]nca\i...). Anamneza. Dipticele (rug[ ciunile de mijlocire general[, pentru vii `i mor\i), ^mpreun[ cu Axionul (Cuvinese cu adev[rat...) 1. La Praznicele @mp[r[te`ti Axionul obi`nuit (Cuvine-se cu adev[rat...) este ^nlo cuit cu Axionul special al praznicului, adic[ Irmosul c]nt[rii a noua din Canonu l Praznicului. 2. La Liturghia Sf.Vasile cel Mare se c]nt[ de obicei ca Axion De tine se bucur[, iar ^n S[pt[m]na Mare se c]nt[ Joi Din osp[\ul St[p]nului...`i S]mb [t[ Nu te t]ngui...; apoi ^n loc de Pe to\i `i pe toate la Liturghia Sf.Vasile cel M are se c]nt[ Pe ar[t[torul.... Observa\ii de tipic: Urmeaz[ r]nduiala @mp[rt[`irii, cuprinz]nd: Preg[tirea pentru @mp[rt[`ire (Ecten ia cererilor, cu rug[ciunea rostit[ ^n tain[ de preot, Tat[l nostru, Rug[ciunea plec[rii capetelor `i cea dinainte de @mp[rt[`ire). Actele de preg[tire a Sfinte i @mp[rt[`anii, s[v]r`ite de preot (^n[l\area `i fr]ngerea Sf.Agne\, plinirea Po tirului `i C[ldura). @mp[rt[`irea slujitorilor, cu Chinonicul (priceasna) zilei sau al praznicului, dup[ care urmeaz[ `i ^mp[rt[`irea credincio`ilor (la Cu fric[ de Dumnezeu, cu credin\[ `i cu dragoste s[ v[ apropia\i). Rug[ciunea de mul\umir e dup[ @mp[rt[`ire (rug[ciunea citit[ ^n tain[ de preot, c]ntarea S[ se umple gur ile noastre..., Ectenia mic[). @ncheierea Sfintei Liturghii cuprinde: Rug[ciunea Amvonului (Cel ce binecuvinezi...) rostit[ cu glas tare de preot `i eventual, dac[ sunt prinoase, urmeaz[ troparul zilei/sf]ntului, c[direa `i rug[ciunea de binec uv]ntare a respectivelor prinoase 101

(aceasta din urm[ aleas[, dup[ necesitate, dintre cele aflate ^n Liturghier). Fie numele Domnului binecuv]ntat... (Ps.112,2) de trei ori, care ^n S[pt[m]na Lumina t[ este ^nlocuit cu Hristos a ^nviat din mor\i..., c]ntat tot de trei ori. (Psalmu l 33 - Bine voi cuv]nta pe Domnul... - aceasta se las[ deoparte, de obicei). Rug[ ciunea potrivirii Sfintelor, rostit[ ^n tain[ de preot. Binecuv]ntarea final[ Apolisul (Otpustul). Dup[ Apolis, urmeaz[ miruitul `i ^mp[r\irea anafurei. Preot ul (sau diaconul) face potrivirea Sfintelor, apoi slujitorii se dezbrac[ de ve`m inte `i citesc Rug[ciunile de mul\umire din R]nduiala Sf.@mp[rt[`iri). Observa\ie practic[: Prezentarea anterioar[, la modul schematic, a r]nduielii Sf intei Liturghii are o valoare ^ndeosebi orientativ[, fiind foarte important[ cor elarea ei cu realitatea tipiconal[ a c[r\ilor de slujb[ (Liturghier `i Octoihul mic). Este vorba despre acela`i principiu practic al ^nsu`irii tipicului biseric esc, care trebuie cu stricte\e urmat `i pentru toate celelalte slujbe, la care n e vom referi ^n continuare. R]nduieli speciale privind s[v]r`irea Sfintei Liturghii @n cursul anului biseric esc exist[ c]teva situa\ii ^n care, pentru partea de ^nceput, Sf]nta Liturghie s e s[v]r`e`te unit[ cu Vecernia. Astfel Liturghia Sf.Vasile cel Mare se une`te ^n patru r]nduri cu Vecernia: ^n ajunul Na`terii Domnului `i al Bobotezei, ^n Joia `i ^n S]mb[ta Patimilor. La fel se ^nt]mpl[ cu Liturghia Sf.Ioan Gur[ de Aur ^n ziua Bunei-Vestiri, atunci c]nd aceast[ s[rb[toare cade ^n cursul s[pt[m]nii, d e luni p]n[ vineri. R]nduiala urmat[ ^n aceste cazuri o vom descrie ^n capitolul despre R]nduielile speciale legate de s[v]r`irea Vecerniei `i a Utreniei. 102

SLUJBELE CICLULUI ZILNIC (Cele ~apte Laude) ^n perioada Octoihului Slujbele ciclului zilnic, cele ~apte Laude, se s[v]r`esc ^n ^ntregime `i ^n fiec are zi mai ales la m[n[stiri `i catedrale. @n practic[, slujirea celor ~apte Lau de poate fi grupat[ ^n trei cicluri, care reunesc mai ^nt]i Ceasul IX, Vecernia `i Pavecerni\a, apoi Miezonoptica, Utrenia `i Ceasul I, ^ncheindu-se cu Ceasul I II, Ceasul VI `i Liturghia (sau Obedni\a, c]nd nu se s[v]r`e`te Sf]nta Liturghie ). Uneori, ciclul al doilea se poate uni cu ciclul al treilea, s[v]r`indu-se la r]nd diminea\a, iar ^n bisericile parohiale (de mir) se s[v]r`esc ^ndeosebi la s [rb[tori (^ntre acestea ^n\eleg]nd `i Duminica, s[rb[toarea s[pt[m]nal[ a @nvier ii), `i atunci, cel mai adesea (sau de obicei) sunt slujite doar Laudele mai imp ortante, Vecernia `i Utrenia, ca premerg]nd Sf.Liturghii din ziua de s[rb[toare. Vom ^ncepe cu prezentarea Vecerniei `i a Utreniei, adic[ a laudelor cel mai des slujite (urm]nd astfel metodologiei didactice propuse, aceea de a avansa de la lucruri mai comune c[tre cele mai dificile), dup[ care ne vom referi `i la celel alte. Vecernia `i Utrenia (no\iuni generale) De la ^nceput trebuie ar[tat c[, ^n cadrul ciclului zilnic al Laudelor biserice`ti, Vecernia `i Utrenia sunt cele m ai extinse, iar prin prisma rela\iei dintre c]ntare (imnografie) `i tipic, ele c oncentreaz[ ^n cuprinsul lor cea mai mare parte a imnografiei liturgice ortodoxe (bizantine), adunate ^n c[r\ile Octoihului, Triodului, Penticostarului `i ale M ineielor. Totodat[ Vecernia `i Utrenia prezint[ `i cea mai mare complexitate (`i dificultate) a tipicului, a r]nduielii lor, prin modific[rile `i combin[rile ca re intervin ^n func\ie de perioada anului bisericesc, de s[rb[tori, de ziua din cursul s[pt[m]nii etc. 103

O cale foarte potrivit[ de ^nsu`ire a tipicului Vecerniei `i Utreniei, cu toate schimb[rile ce intervin ^n cuprinsul lor, este cea care pleac[ de la r]nduiala D uminicilor adic[ a Vecerniei de s]mb[t[ seara `i a Utreniei de Duminic[ diminea\ a, din perioada Octoihului. Dup[ buna ^nsu`ire a structurii acestor slujbe, mai ales din punct de vedere practic, se poate trece treptat la marcarea `i ^nsu`ire a deosebirilor pentru alte situa\ii: peste s[pt[m]n[, la praznice `i ^n celelalt e perioade ale anului bisericesc. Aceast[ abordare este justificat[ at[t din pun ct de vedere didactic (prin progresarea treptat[ de la lucruri mai simple spre l ucruri tot mai complicate), c]t `i din punct de vedere bisericesc-liturgic, prin locul central pe care Duminica (Ziua @nvierii) ^l ocup[ ^n cadrul s[pt[m]nii li turgice `i prin faptul c[ mai ales (`i cel mai des) aceasta este ziua ^n care ^n treaga comunitate bisericeasc[ (a unei parohii, spre exemplu) particip[ la servi ciul divin; de asemenea, perioada Octoihului ocup[ `i ea cea mai mare parte a an ului bisericesc (cca.2/3), r]nduielile din aceast[ perioad[ fiind astfel, prin ^ ndelungata repetare, cel mai u`or de ^nsu`it. * Vecernia este slujba de sear[ (s lav.veceru - sear[), cu care ^ncepe ziua liturgic[. Se mai ^ntrebuin\eaz[ termenul de vesperin[ (lat. vesperae) sau, ^ntr-o traducere rom]nizat[, cel de ser]nd[. Se s[v]r`e`te ^n biseric[ dup[ ora 4 p.m. (ora 16), de regul[ dup[ apusul soarel ui. Sunt c]teva situa\ii ^n cursul anului bisericesc c]nd Vecernia se s[v]r`e`te diminea\a, dar despre acestea vom vorbi c]nd ne vom referi la r]nduielile speci ale legate de Vecernie. Vecernia poate fi de mai multe feluri. Cea mai dezvoltat [ este Vecenia s[rb[torilor, cu mai multe variante deatul de apropiate ca r]ndui al[: cea a unui praznic ^mp[r[tesc sau a hramului, a Duminicii (de s]mb[t[ seara ), la un sf]nt cu Polieleu `i la un sf]nt cu Doxologie mare. Vecernia zilelor de r]nd este mai simpl[, iar la s[rb[torile mari afl[m ^nainte de Vecernia Mare `i o Vecernie Mic[. Utrenia este slujba de diminea\[ (slav.utro - diminea\[). Se mai ^ntrebuin\eaz[ termenul de ortrin[ (grec.orthros zorii zilei) sau cel de m]nec]nd [ (m]necat, m]necare, de la lat.manicare a se scula ^n zori). 104

Chiar dac[ odinioar[ ea se s[v]r`ea cu dou[-trei ore ^nainte de r[s[ritul soarel ui, actualmente ea se s[v]r`e`te de obicei diminea\a, dup[ r[s[ritul soarelui. @ n ajunul s[rb[torilor (mai ales la m[n[stiri `i catedrale) Utrenia se s[v]r`e`te de cu sear[, ^n continuarea Vecerniei `i a Litiei, ca `i Priveghere. De asemene a, miercuri `i vineri ^n s[pt[m]na a cincea a Postului Mare `i ^n toate zilele S [pt[m]nii Mari, Utrenia se s[v]r`e`te de cu sear[, singur[, sub form[ de denie ( slav.vdenia veghere, priveghere). Utrenia are ca variante o r]nduial[ a Utreniei dum inicilor, foarte asem[n[toare cu cea a Utreniei praznicelor ^mp[r[te`ti sau a sf in\ilor cu serbare, `i o r]nduial[ a Utreniei zilelor de r]nd. * A`a cum am ar[t at mai ^nainte, vom prezenta mai ^nt]i r]nduiala Vecerniei `i a Utreniei de dumi nic[, urm]nd ca mai apoi s[ marc[m deosebirile pentru celelalte variante ale ace stor slujbe. R}NDUIALA VECERNIEI DUMINICILOR Vecernia Duminicilor (a s[rb[torilor ^n general) se s[v]r`e`te s]mb[t[ seara (sa u ^n seara din ajunul unei s[rb[tori), ^ndat[ dup[ Ceasul al IX-lea (despre care vom vorbi la r]nduiala Ceasurilor liturgice). Atunci c]nd se face Priveghere (a dic[ slujba Vecerniei se une`te cu Litia `i cu Utrenia, aceasta din urm[ s[v]r`i ndu-se `i ea ^n acest caz seara, de`i constituie slujba de diminea\[) `i de asemen ea la m[n[stiri, dup[ Ceasul al IX-lea se continu[ cu Vecernia mic[ `i masa de s ear[ (cina), urm]nd ca doar apoi s[ ^nceap[ s[v]r`irea Vecerniei Mari (care este Vecernia propriu-zis[ a s[rb[torilor). Vecernia Duminicilor (a s[rb[torilor) se s[v]r`e`te dup[ urm[toarele c[r\i de slujb[: Liturghierul pentru altar (dar se pot consulta `i celelalte c[r\i de slujb[ pentru r]nduieli mai speciale), iar pe ntru stran[ Octoihul mic (Catavasierul), eventual Octoihul Mare `i Mineiul de r] nd (iar ^n cazul celorlalte perioade ale anului bisericesc, Triodul sau Penticos tarul). De asemenea, ^n Ceaslov, la Vecernie, se mai pot g[si indica\ii (pentru s]mb[t[ seara sau pentru s[rb[tori). 105

Citirea catismelor - citire care ^ncepe s]mb[ta seara cu Catisma ^nt]i se face d in Psaltire. Observa\ii metodice `i practice: Schema Vecerniei duminicilor (s[rb[torilor) pe ca re o d[m ^n continuare trebuie foarte bine ^nsu`it[, pe dinafar[, dar, ^n acela`i timp este absolut necesar[ asocierea ei cu ceea ce se afl[ ^n c[r\ile de slujb[. @nv[\area ei doar abstract[ nu duce de obicei la nici un rezultat ! Pentru altar este destul de u`or s[ se urm[reasc[ cuprinsul slujbei dup[ Liturghier, unde se afl[ cam tot ce este necesar. Aten\ie ! mai ales pentru viitorii preo\i, este bi ne ca indica\iile de tipic tip[rite cu ro`u `i intercalate ^n cuprinsul slujbei s[ fie citite cu aten\ie `i ^n mod repetat. Pentru stran[, cuprinsul general al slujbei se afl[ `i poate fi urm[rit ^n Octoihul mic (Catavasier) - dup[ un timp, cu oarecare practic[, poate fi urm[rit `i dup[ Ceaslov (cu aten\ionarea asupra locului diferit al Vecerniei ^n cele dou[ c[r\i de slujb[: ^n Octoih la ^nceput, iar ^n Ceaslov mai spre sf]r`it, ^nainte de Pavecerni\[). @n acela\i timp, foar te important[ este asocierea la cuprinsul general din Octoihul mic a c]nt[rilor (imnelor) `i citirilor necesare din celelalte c[r\i de slujb[ (din Minei sau, at unci c]nd este necesar, din Penticostar sau Triod, eventual Octoihul mare). Doar exerci\iul repetat `i familiarizarea cu c[r\ile de slujb[ prin folosirea lor cu rent[ (`i frecvent[) poate asigura formarea deprinderilor necesare. Ca exerci\iu practic: S[ se observe locul `i structura Vecerniei mici ^n Octoihul Mare (s]mb [ta seara, la toate cele opt glasuri) `i la s[rb[torile mari din Mineie, Triod ` i Penticostar. S[ se acorde mai ales aten\ie trimiterilor ^ntre Vecernia mic[ `i cea mare - cum este cazul mai ales, spre exemplu, cu troparele de la sf]r`itul Vecerniei, care sunt redate integral doar la Vecernia mic[ (`i la care trebuie s [ ne ^ntoarcem `i atunci c]nd slujim Vecernia mare). R]nduiala pe scurt a Vecerniei duminicilor (aproximativ aceea`i cu cea a Vecerni ei s[rb[torilor ^n general, sau cu Vecernia mare - la srbtorile cu Priveghere) est e urm[toarea: Preotul, mbrcat cu epitrahilul, deschide dvera (perdeaua u`ilor ^mp[ r[te`ti) `i d[ binecuv]ntarea din fa\a Sfintei Mese: Bine cuvntat

este Dumnezeul nostru Cnt[re\ul de la stran[ r[spunde: Amin. Veni\i s ne nchinm `i c e Ps.103 (dup[ r]nduiala din m[n[stiri la Priveghere, ^n unele locuri, ^ncep]nd de la a doua parte a versetului 28 al Ps.103, 106

Deschiz]nd Tu m]na Ta, textul se c]nt[, ^n continuare, ca Anixandare). Preotul, cu capul descoperit, iese prin u`a de miaz[noapte a altarului, merge n fa\a Sfintelo r U`i `i cite`te din Liturghier cele `apte rugciuni ale luminilor). Dup[ ^ncheier ea la stran[ a Ps.103 Preotul roste`te din fa\a Sfintelor U`i Ectenia mare, c]nt [re\ii de la stran[ (sau to\i credincio`ii ^n cazul c]nt[rii ^n comun) r[spunz]n d la fiecare cerere cu Doamne miluie`te. Dup[ ecfonisul Ecteniei mari, de pe analo gul a`ezat ^n mijlocul bisericii Cnt[re\ul cite`te Catisma ^nt]i din Psaltire, ^n trei st[ri, dup[ fiecare stare Preotul rostind o Ectenie mic[ (Iar `i iar, cu pace). De obicei, mai ales la s[rb[tori `i hramuri, ^n bisericile parohiale, ^n loc de Catisma ^nt]i se c]nt[ de c[tre Cnt[re\: Fericit brbatul, c]ntare alc[tuit[ din stih uri alese din prima stare a Catimei ^nt]i. Apoi Preotul roste`te Ectenia mic. Dup [ ecfonisul acesteia, la stran[ Cnt[re\ul c]nt[: Doamne, strigat-am (Ps.140 `i 141), cu stihirile `i stihurile rnduite (pe 10, pe 8 ori pe 6 - s]mb[ta `i la s[rb[tor ile mari de obicei pe 10). Observa\ie: Primele dou[ stihuri ale Ps.140 se c]nt[ pe glasul de r]nd al Octoih ului, forma de ^nsu`i glasul/stihiraric, ^n continuare celelalte se c]nt[ mai repe de (irmologic). @ncep]nd cu stihul Scoate din temni\[ sufletul meu (c]nd stihirile sunt pe 10) se introduc ^ntre stihuri Stihirile @nvierii de la glasul de r]nd; a cestea se caut[ la partea glasului respectiv din Octoihul mic (sau cel mare) `i se intercaleaz[ ^ntre stihurile care sunt date doar la ^nceput, ^n partea comun[ a Vecerniei. Ultimele trei stihiri se iau din Mineiul ^n curs, de la Vecernia z ilei respective (dac[ acolo indica\ia este pe `ase, se ^ntroduc stihirile din Mine i dup[ stihira a `asea a Octoihului, repet]nd-o la urm[ pe prima dintre cele tre i ale Mineiului). @n timpul Triodului sau al Penticostarului, stihirile se iau d in c[r\ile respective. A se vedea concret, pe c[r\ile de slujb[, toate aceste deta lii de organizare a cuprinsului lor.

(Continuarea descrierii r]nduielii Vecerniei:) Preotul face cdire mare (^n ^ntrea ga biseric[) la S se ndrepteze (stihul 2 al Ps.140). La ultimul stih ^nainte de M[rire [ s-a ^nt[rit mila Lui) Preotul mbrac felonul `i deschide u`ile mprte`ti, apoi - ^n ti mpul c]nt[rii numite a N[sc[toarei de la ~i acum (s]mb[ta de nume`te Dogmatic[) - fac e Vohodul (ie`irea) cu cdelni\a, cdind n naos `i altar. Termin]ndu-se de c]ntat la stran[ 107

Preotul (cdind de pe soleie) roste`te: n\elepciune, drep\i! Cnt[re\ul (sau tot poporu l) r[spunde c]nt]nd: Lumin lin. @n timpul acestei c]nt[ri (care atunci c]nd se sluje` te ^n sobor, poate fi c]ntat[ `i de preo\i) - c]nd se ajunge la l[ud[m pe Tat[l `i pe Fiul `i pe Sf]ntul Duh, Dumnezeu - preotul intr[ pe U`ile ^mp[r[te`ti ^n altar . Iar dup[ ^ncheierea acestei c]nt[ri urmeaz[ un dialog ^ntre preot `i stran[, ^ n care Preotul roste`te binecuv]nt]nd, cu fa\a spre popor: S[ lu[m aminte. Pace t uturor. Cnt[re\ul r[spunde: ~i duhului t[u. Preotul: @n\elepciune, s[ lu[m aminte ! Cn [re\ul c]nt[ Prochimenul zilei. Dac[ sunt Paremii (la s[rb[tori mai mari) aceste a se citesc dup[ dialogul introductiv de la fiecare paremie: Preotul: @n\elepciune ! Cnt[re\ul: Citire de la. Preotul: S[ lu[m aminte !.

@n timpul Prochimenului `i la citirea paremiilor Preotul st[ ^n u`ile ^mp[r[te`t i, care se ^nchid doar c]nd se c]nt[ Prochimenul ultima dat[ sau la sf]r`itul ul timei paremii. Apoi Preotul roste`te (din altar) Ectenia ntreit (S zicem to\i) iar c]n t[re\ul/credincio`ii r[spund la fiecare cerere cu Doamne miluie`te ^ntreit. Dup[ e cfonisul ecteniei Cnt[re\ul spune rugciunea nvrednice`te-ne, Doamne Preotul (din altar ) roste`te Ectenia cerurilor (S plinim rugciunea noastr cea de sear) c]nt[re\ul/credin io`ii r[spunz]nd la fiecare cerere cu D[ Doamne. Dup[ ecfonisul ecteniei urmeaz[ u n dialog ^ntre preot `i stran[, ^n care Preotul binecuvinteaz[ cu fa\a spre popo r: Pace tuturor. Cnt[re\ul r[spunde: ~i duhului t[u. Preotul: Capetele noastre, Domnul ui s[ le plec[m. Cnt[re\ul: |ie, Doamne. Preotul cite`te ^n tain[ Rug[ciunea plec[ri i capetelor din Liturghier, ^ncheind cu ecfonisul (rostit cu voce tare): Fie st[p ]nirea ^mp[r[\iei Tale Apoi, dac[ nu este Litie (despre care vom vorbi separat), Cn t[re\ul ^ncepe s[ c]nte Stihoavna, cu stihurile `i stihirile ei, pe glasul de r] nd al Octoihului. La M[rire, dac[ este ^n Minei se c]nt[ de acolo stihira numita a S f]ntului (de la ~i acum a Stihoavnei Vecerniei din ziua respectiv[). 108

Observa\ie practic[: Dac[ aceast[ Stihir[ este pe alt glas dec]t restul Stihoavn ei, se c]nt[ `i stihul dinainte (adic[ M[rire) pe acel glas, iar apoi ~i acum cu stihi ra N[sc[toarei se va c]nta tot din Octoih (de la Stihoavn[) dar de la acela`i gl as cu glasul pe care s-a c]ntat M[rire cu a Sf]ntului. La alte s[rb[tori stihirile Stihoavnei se c]nt[ din Minei, Triod sau Penticostar, de la s[rb[toarea respecti v[, pe glasurile `i cu stihurile ar[tate acolo.

(Continuarea descrierii r]nduielii Vecerniei:) Urmeaz[, tot la stran[ Cnt[re\ul: A cum libereaz `i rugciunile nceptoare. Dup Tatl nostru Preotul roste`te ecfonisul pr\ia Cnt[re\ul continu[ cu Troparele rnduite. Observa\ie: S]mb[ta seara, dup[ Troparul @nvierii pe glasul de r]nd, din Octoihu l mic sau mare, la M[rire se pune troparul Sf]ntului din Minei, iar dac[ acesta est e pe alt glas, la ~i acum Troparul N[sc[toarei se va pune de la acela`i glas (din O ctoih) ca `i glasul troparului Sf]ntului (care s-a c]ntat la M[rire). Dac[ sunt do i Sfin\i, troparul primului se va c]nta imediat dup[ Troparul @nvierii, iar al d oilea la M[rire - Troparul N[sc[toarei c]nt]ndu-se apoi pe glasul troparului celui de al doilea Sf]nt. (La Praznicele ^mp[r[te`ti se c]nt[ doar Troparul Prazniculu i de trei ori. La s[rb[torile Sfin\ilor mai mari, se c]nt[ de obicei de dou[ ori troparul Sf]ntului din Minei `i a treia oar[ al N[sc[toarei, tot pe glasul trop arului Sf]ntului; numai vinerea seara, Troparul N[sc[toarei se c]nt[ totdeauna p e glasul de r]nd al Octoihului). (Continuarea descrierii r]nduielii Vecerniei:) Dup[ c[ntarea Troparelor Preotul deschide Sfintele U`i `i face Apolisul (Otpustul)

dup[ r]nduiala urm[toare: Preotul, dintre Sfintele U`i: @n\elepciune ! Cnt[re\ul: Bi necuvinteaz[. Preotul: Cel ce este binecuv]ntat Cnt[re\ul: Amin. @nt[re`te Dumnezeule eotul, plec]ndu-se `i ^nchin]ndu-se spre icoana Maicii Domnului: Prea Sf]nt[ N[sc [toare de Dumnezeu Cnt[re\ul: Ceea ce e`ti mai cinstit[ dec]t heruvimii Preotul, plec] ndu-se `i ^nchin]ndu-se spre icoana M]ntuitorului: Slav[ |ie, Hristoase Dumnezeul e Cnt[re\ul: Slav[ Tat[lui `i Fiului `i Sf]ntului Duh Preotul zice otpustul: Hristos, dev[ratul Dumnezeul nostru Cnt[re\ul: Amin. Preotul: Pentru rug[ciunile Sfin\ilor P[ri n\ilor no`tri 109

Cnt[re\ul: Amin. Observa\ie: R]nduiala aceasta a Vecerniei s[rb[torilor (a duminici lor), ^mpreun[ cu cea a Utreniei duminicilor, dat[ ^n continuare, trebuie foarte bine ^nsu`it[ `i pentru motivul c[ ^n func\ie de acest[ structur[, deci prin ra portare la aceast[ r]nduial[ vom studia mai apoi `i toate celelalte r]nduieli pa rticulare ale Vecerniei `i Utreniei, f[r[ s[ mai relu[m ^n am[nunt toate detalii le, ci marc]nd doar deosebirile (a`a cum se procedeaz[ de fapt `i ^n c[r\ile de cult, unde de obicei doar prima oar[ este dat[ pe larg o r]nduial[, mai apoi fii nd f[cut[ doar trimiterea la locul respectiv). A`adar, f[r[ cunoa`terea sigur[ a acestei prime scheme structurale, celelalte r]nduieli la Vecernie `i Utrenie nu vor avea nici o baz[ pentru ^nv[\are. R]nduiala Litiei Litia este o slujb[ care se s[v]r`e`te de regul[, mai ales la m[n[stiri, ^n cadr ul Privegherii (despre care vom vorbi ^n continuare). @n parohii ea este s[v]r`i t[ ^n ajunul s[rb[torilor, unit[ cu Vecernia. Desf[`urarea sa poate fi urm[rit[ foarte bine dup[ Liturghier: @ndat[ dup[ ecfonisul Fie st[p]nirea ^mp[r[\iei Tale... din slujba Vecerniei, fiin d preg[tite ^n mijlocul bisericii pe o mas[ artose (p]ini), spre partea de r[s[r it a mesei, un vas mic cu gr]u, spre partea dinspre apus a mesei, un vas (o stic lu\[) cu vin ^n partea de miaz[noapte `i unul cu untdelemn ^n parte de miaz[zi, la stran[ ^ncep s[ se c]nte stihirile Litiei, iar preotul iese (cu diaconul) pe u`a de miaz[-noapte `i, av]nd ^n m]n[ c[delni\a, merge p]n[ ^n pronaos (dac[ aco lo se s[v]r`e`te Litia p]n[ la Rug[ciunea Litiei St[p]ne mult-Milostive...), unde se a`eaz[ cu fa\a spre r[s[rit ^n fa\a unui analog (sau mese); dac[ slujba se fa ce ^n naos, preotul vine de la ^nceput ^n fa\a mesei unde sunt preg[tite cele pe ntru Litie. Se c[de`te masa ^n cele patru laturi `i se continu[ ca o c[dire mic[ . Apoi Preotul (diaconul) roste`te ectenia Litiei din Liturghier (M]ntuir`te, Doa mne, poporul T[u...), la urm[ pomenind `i pe cei ce au adus `i pe cei pentru care s-au adus prinoasele (de obicei doar vii). Dup[ ecfonis `i Pace tuturor..., Capete le noastre..., preotul, cu capul descoperit, cite`te Rug[ciunea Litiei (St[p]ne, m ult-Milostive...). Se continu[ slujba Vecerniei c]nt]ndu-se Stihoavna `i celelalt e. Dup[ ecfonisul de la Tat[l nostru ^ncep s[ se c]nte Troparele (N[sc[toare de Dum nezeu... sau/`i cele ale s[rb[torii, dup[ cum este de obicei indicat ^n c[r\ile d e slujb[ la ziua s[rb[torii respective), ^n timpul 110

c[rora preotul c[de`te de trei ori masa, ^ncheind cu o c[dire mic[. Dup[ aceasta Preotul face cu un artos semnul crucii peste celelalte `i, av]nd capul desoperi t, roste`te Rug[ciunea de binecuv]ntare a prinoaselor (Doamne Iisus Hristoase, Du mnezeul nostru...), f[c]nd semnul binecuv]nt[rii spre acestea, pe r]nd, atunci c] nd spune @nsu\i binecuvinteaz[.... @ncheind rug[ciunea, La stran[ se c]nt[ Fie nume le Domnului binecuv]ntat..., Preotul (clericii) c]nt[ o dat[ Boga\ii au s[r[cit... `i c]nt[re\ul (-\ii) de dou[ ori. Venind ^n fa\a altarului preotul, cu fa\a spre credincio`i ^i binecuvinteaz[: Binecuv]ntarea Domnului peste voi... `i - dac[ est e Priveghere -se ^ncepe citirea celor `ase psalmi ai Utreniei. Dac[ nu este Priv eghere, preotul face otpustul (cu Slav[ Tie Hristoase... `i celelalte). Cu untdele mnul binecuv]ntat se miruie credincio`ii, iar artosele, stropite cu vinul binecu v]ntat, se taie `i se ^mpart la cei de fa\[.

Uneori (`i ^n unele locuri) Litia se mai face diminea\a, ^nainte de Utrenie, sau dup[ Miezonoptic[ (ori ^n locul acesteia), iar alte ori se poate uni cu Pavecer ni\a (la Na`terea Domnului, la Boboteaz[ sau la Buna-Vestire). R}NDUIALA UTRENIE I DUMINICILOR Utrenia se sluje`te ^n general dup[ acelea`i c[r\i ca `i Vecernia (excep\ie f[c]nd poate folosirea, ^n cazul c[r\ilor de c]nt[ri, a Utrenierului u niformizat ^n locul Vecernierului uniformizat am]ndou[ constituind p[r\i ale Ana stasimatarului uniformizat). Pentru Utrenia duminicilor r]nduiala slujbei este urm[toarea: Preotul cu epitrah il, av]nd ^n m]n[ cdelni\a, d[ binecuv]ntarea din fa\a Sfintei Mese: Binecuvntat es te Dumnezeul nostru `i face cdire mare (n toat biserica) Cnt[re\ul: Amin. Veni\i s ne inm, `i psalmii 19 `i 20, Rugciunile ^ncep[toare (Sfinte Dumnezeule `i celelalte), Tro arele Crucii (Mntuie`te, Dumnezeule poporul Tu `i celelalte), Preotul roste`te (din a ltar) Ectenia: Miluie`te-ne pe noi , Dumnezeule, Slav SfinteiTreimi, 111

Cnt[re\ul cite`te cei `ase psalmi ai Utreniei ^n timp ce Preotul cite`te ^n tain[ cele 12 rugciuni ale dimine\ii, dup[ care tot Preotul (din fa\a u`ilor mprte`ti) ro ste`te Ectenia mare; dup[ ecfonis Cnt[re\ul: Dumnezeu este Domnul `i troparele rnduit e (la fel ca seara, la sf]r`itul Vecerniei). Urmeaz[ (tot la stran[) Catismele d e rnd `i Sedelnele nvierii (din Octoih) cu Ectenii mici ntre ele (rostite de preot) . Apoi Cnt[re\ul: Binecuvntrile nvierii (Bine e`ti cuvntat Doamne, Soborul ngeresc... n timpul c[rora Preotul face cdire mare. Apoi, din altar Preotul roste`te Ectenie mic Cnt[re\ul: Ipacoiul nvierii, de glasul de rnd, din Octoih, Antifoanele @nvierii (tot de la glasul de rnd, din Octoih) `i Prochimenul (glasului de rnd, din Octoih ). Citirea Evangheliei este precedat[ un scurt dialog ^ntre stran[ `i altar, ^n care

Preotul cite`te (din latura de nord a Sfintei Mese) Evanghelia nvierii, cea de rnd dintre cele 11. Cnt[re\ul (sau Preotul): nvierea lui Hristos vznd; ^ntre timp Preotu scoate S]nta Evanghelie n naos, pentru srutare, Cnt[re\ul cite`te Psalmul 50 (Milui e`te-m, Dumnezeule), Mrire, Pentru rugciunile `i celelalte (n duminicile Triodulu n\ei `i celelalte), Preotul roste`te (Rugciunea M]ntuie`te Dumnezeule, poporul Tu, ori numai) ecfonisul Cu mila `i cu ndurrile Cnt[re\ul (cite`te Canoanele, cu r]nduiala lo r, de obicei pe 14, sau numai) c]nt[ Catavasiile de rnd (perioadele din an ^n care se c]nt[ fiecare dintre Catavasiile s[rb[torilor sunt indicate ^n Octoihul mic s au Catavasier), Preotul spune :Domnului s[ ne rug[m, apoi, dup[ r[spunsul stranei, roste`te ecfoni sul C[ sf]nt e`ti Dumnezeul nostru...; urmeaz[ C]nt[re\ul cu Toat[ suflarea s[ laud e pe Domnul de trei ori, cu stihurile rostite de Diacon, dac[ este; Preotul: ~i pe ntru ca s[ ^nvrednicim noi..., C]nt[re\ul: Domne miluie`te de trei ori, Preotul (sa u diaconul): @n\elepciune, drep\i, s[ ascult[m Sf]nta Evanghelie, (Preotul:) Pace t uturor, C]nt[re\ul: ~i duhului t[u Preotul: Din Sf]nta Evanghelie de la ... citire C ]nt[re\ul: Slav[ \ie, Doamne, slav[ |ie. Apoi 112

cu Ectenie mic rostit[ de Preot dup cntarea a III-a, C]nt[re\ul citind (c]nt]nd) ^n dat[ Condacul, Icosul `i Sedealna din Minei `i, la fel, cu Ectenie mic rostit[ de Preot dup cntarea a VI-a, la stran[ c[nt]nduse ^ndat[ Condacul @nvierii `i apoi c itindu-se Icosul @nvierii `i Sinaxarul (acesta din urm[ din Minei). Dup[ c]ntare a a VIII-a Preotul cu cdelni\a, din fa\a Sfintei Mese roste`te: Pe Nsctoarea de Dumn ezeu `i Maica Luminii`i face cdire

mare Cnt[re\ul c]nt[ Mre`te, suflete al meu pe Domnul`i Ceea ce e`ti mai cinstit, n cu cntarea a IX-a a Catavasiilor. Preotul: Ectenia mic, Cnt[re\ul: Sfnt este Domnul D umnezeul nostru `i Svetilna de rnd a nvierii, Laudele (Toat suflarea s laude pe Domnul cu stihirile `i stihurile glasului de rnd din Octoih; la Slav voscreasna (stihira Ev angheliei) de rnd, Preotul, din fa\a U`ilor mprte`ti deschise `i nchinndu-se spre icoa na Mntuitorului: Slav |ie, Celui ce ne-ai artat lumina! Cnt[re\ul c]nt[ Doxologia mare , care se ^ncheie cu Sfinte Dumnezeule... (de trei ori) `i cu Troparul de rnd al nvi erii (unul din cele dou, Ast[zi m]ntuirea..., dac[ este de r]nd unul din primele pa tru glasuri, sau @nviat-ai din morm]nt..., atunci c]nd este de r]nd unul dintre gl asurile de la al V-lea la al VII-lea). Dup[ care se poate ^ncepe Sf]nta Liturghi e, sau se poate face sf]r`it pentru Utrenie, dup[ cum urmeaz[: Preotul: Ectenia ntreit (Miluie`te-ne pe noi, Dumnezeule) `i ^ndat[, dup[ ecfonis, to t Preotul: Ectenia cerurilor (S plinim rugciunea noastr cea de deminea\). Dup[ ecfonis urmeaz[ un dialog ^ntre altar `i stran[, ^n care Preotul binecuvinteaz[ cu fa\a spre popor: Pace tuturor. Cnt[re\ul r[spunde: ~i duhului t[u. Preotul: Capetele noast re, Domnului s[ le plec[m. Cnt[re\ul: |ie, Doamne. Preotul cite`te (^n tain[) Rug[ci unea plec[rii capetelor din Liturghier, ^ncheind cu ecfonisul (rostit cu voce ta re): C al Tu este a ne milui Otpustul (apolisul), cu r]nduiala ca la Vecernie. 113

R]nduiala Privegherii Privegherea (lat.Pervigiliae, Diurnum; slav.Vdenie slujb[ de toat[ noaptea) este o [ mai complex[ care se s[v]r`e`te ^n special la m[n[stiri `i catedrale ^n ajunul s[rb[torilor mai importante, fiind alc[tuit[ din trei slujbe care urmeaz[ una d up[ alta, Vecernia, Litia `i Utrenia (aceasta din urm[ fiind a`adar `i ea s[v]r` it[ de cu sear[, iar nu diminea\a). S[rb[torile cu Priveghere au `i Vecernie mic [ - aceasta se s[v]r`e`te la vremea obi`nuit[ a Vecerniei, dup[ ceasul al IX-lea - slujba Privegherii ^ncep]nd mai t]rziu, dup[ cin[. Originile Privegherii merg p]n[ ^n secolele primare ale cre`tinismului, ^n epoca persecu\iilor, atunci c]n d majoritatea slujbelor zilnice se s[v]r`eau noaptea, unite cu cina (^n cadrul a gapelor) `i cu Sf.Liturghie. Slujba Privegherii este descris[ ^n am[nunt la ^nce putul Liturghierului sau ^n cartea de Tipic, ea prezent]nd `i c]teva r]nduieli s pecifice, pe care le vom marca ^n continuare: La ^nceputul Privegherii, perdeaua `i u`ile altarului fiind deschise Preotul, ^m br[cat cu epitrahil `i felon, face c[dire mare. @n momentul c]nd preotul iese pr in u`ile ^mp[r[te`ti ca s[ c[deasc[ ^n naos, Diaconul (sau paracliserul) \in]nd ^n m]n[ o lum]nare sau un mic sfe`nic, roste`te cu glas mare: Scula\i-v[ !, dup[ c are merge ^naintea preotului pe timpul c[dirii. Dup[ ce a c[dit toat[ biserica, Preotul se ^ntoarce ^n mijlocul bisericii `i spune: Doamne (/ S[p]ne), binecuvint eaz[ !, c[dind cruci` spre r[s[rit, dup[ care continu[ c[direa, intr]nd ^n altar prin u`ile ^mp[r[te`ti. Apoi, st]nd ^n fa\a Sfintei Mese `i c[dind ^n chipul cru cii de trei ori, roste`te Binecuv]ntarea pentru ^nceputul slujbei: Slav[ Sfintei `i Celei de o fiin\[ `i de via\[ f[c[toarei `i nedesp[r\itei Treimi, totdeauna.. ., dup[ care C]nt[re\ul (strana) r[spunde: Amin `i continu[ cu Veni\i s[ ne ^nchin[m ... `i Ps.103 (de la ^nceputul Vecerniei) - de la Deschiz]nd Tu m]na Ta (versetul 2 9b), stihurile ce urmeaz[ se c]nt[, constituind anixandarele. @ntre timp Preotul dezbrac[ felonul `i iese ^n fa\a u`ilor ^mp[r[te`ti, unde cite`te rug[ciunile V ecerniei `i continu[ cu Ectenia Mare `i cealalt[ r]nduial[ a Vecerniei Mari, cu Litie... La sf]r`itul Litiei, ^ndat[ dup[ Boga\ii au s[r[cit..., ^n loc de otpust 114

Preotul merge pe soleie `i cu fa\a spre credincio`i binecuvinteaz[ rostind: Binec uv]ntarea Domnului peste voi to\i... la care C]nt[re\ul (strana) r[spunde: Amin. S lav[ ^ntru cei de sus lui Dumnezeu... (de trei ori), Doamne, buzele mele vei desch ide... `i se ^ncepe citirea celor `ase psalmi de la ^nceputul Utreniei, urm]nd ap oi toat[ r]nduiala Utreniei s[rb[torilor. VECERNIA ~I UTRENIA ZILELOR DE RND @n zilele numite de r]nd, adic[ cele pe peste s[ pt[m]n[, ^n care nu sunt Praznice @mp[r[te`ti sau s[rb[tori ale unor sfin\i mai importan\i, r]nduiala Vecerniei `i a Utreniei este simplificat[, ^n raport cu r] nduiala de duminic[ - a c[rei schem[ este p[strat[ ^n linii generale. R]nduiala Vecerniei `i a Utreniei ^n zilele de r]nd (de peste s[pt[m]n[) poate fi urm[rit[ dup[ Octoihul mic (Catavasier) sau Ceaslov, ^ns[ Mineiul este cel care indic[ m odific[rile pentru fiecare zi, fa\[ de r]nduiala de duminic[. La Vecernie este v orba de stihirile (cu num[rul lor indicat, de obicei pe 6) de la Doamne strigat-am ..., de la Stihoavn[ `i de Troparele de la sf]r`it, iar la Utrenie de Troparele de la ^nceput, de Sedelne, Canoane, stihirile de la Laude (c]nd este cazul) `i d e Troparele de la sf]r`it. Ca principiu general, dac[ Mineiul are (^n zilele de peste s[pt[m]n[) toate stihirile pentru ziua respectiv[, atunci slujba se face n umai din aceast[ carte (uneori la Doamne strigat-am... sunt doar trei stihiri, ^ns [ cu indica\ia s[ se c]nte de dou[ ori, deci tot pe `ase). Dac[ ^ns[ ^n Minei nu s e afl[ toate stihirile, atunci se completeaz[ cu stihiri luate din Octoih, de la glasul de r]nd `i ziua respectiv[; ^n acest din urm[ caz, mai ^nt]i se c]nt[ st ihirile din Octoih (pe glasul de r]nd `i de la ziua respectiv[), iar apoi se pun `i stihirile din Minei, pe glasul prescris acolo. Observa\ie: Mineiele, ca `i Triodul sau Penticostarul, cuprind doar c]nt[rile ce se schimb[ ^n slujbe, dup[ zile `i s[rb[tori. Ele nu cuprind `i p[r\ile Vecerni ei sau Utreniei care sunt neschimb[toare (cele care dau structura general[ a slu jbelor) `i care pot fi aflate ^n Octoihul mic (eventual ^n Octoihul Mare, ^ns[ d oar la ^nceput) sau ^n Ceaslov. 115

De asemenea, ^n zilele de peste s[pt[m]n[ la Vecernie nu se face Vohod, dup[ Pro chimen nu sunt Paremii `i Ectenia ^ntreit[ se mut[ la sf]r`itul slujbei, ^nainte de Otpust, iar la Utrenie nu se cite`te Evanghelie. @n general, la Utrenia de p este s[pt[m]n[, toat[ partea (de la Utrenia duminicilor) ^ncep]nd de dup[ Sedeln e `i p]n[ ^nainte de Ps.50 lipse`te. Pe scurt (pentru detalii, a se vedea locuri le comune de la Vecernia duminicilor, mai ^nainte prezentat[) r]nduiala Vecernie i de peste s[pt[m]n[ este urm[toarea: Binecuv]ntare (Binecuvntat este Dumnezeul nostru) pe care o d[ preotul mbrcat cu epitr ahilul, din fa\a Sfintei Mese). Psalmul 103 cu Amin. Veni\i s ne nchinm la stran[, ^n timp ce preotul iese ^n fa\a u`ilor ^mp[r[te`ti `i cite`te rug[ciunile r]nduite (ale luminilor). Preotul: Ectenia mare (Cu pace Domnului s[ ne rug[m...). Catisma de r]nd (citit n mijlocul bisericii). Preotul: Ectenia mic (Iar `i iar, cu pace). Cn ul: Doamne, strigat-am, cu stihirile pe 6. Preotul face c[dire mare la S[ se ^ndrept eze... Cnt[re\ul: Lumin lin (citit) `i, dup[ dialogul cu Preotul (S[ lu[m aminte. Pac uturor... @n\elepciune. S[ lu[m aminte.), Prochimenul zilei sptmnale (cntat); apoi Ru gciunea nvrednice`te-ne, Doamne. Preotul: Ectenia cerurilor (S plinim rugciunea noast a de sear). Cnt[re\ul: Stihoavna, cu stihurile `i stihirile ei, Acum, libereaz `i Rug ile nceptoare. Preotul: (dup Tatl nostru) C a Ta este mpr\ia Cnt[re\ul: Tropar i din Minei (de la ziua respectiv[, dac[ are tropar propriu, sau de la sf]r`itul c[r\ii, unde sunt troparele de ob`te ale sfin\ilor), `i al Nsctoarei (de la sf]r` itul Mineiului, unde Troparele N[sc[toarei sunt aranjate pe glasuri `i zile, c]t e unul pentru sf]r`itul Vecerniei `i ^nceputul Uterniei din diminea\a urm[toare `i altul pentru sf]r`itul Utreniei). Preotul (din fa\a Sfintelor U`i) Ectenia ntr eit (^ncep]nd cu Miluie`te-ne pe noi, Dumnezeule, dup[ mare mila Ta...) `i Apolisul (Otpustul)

R]nduiala Utreniei zilelor de r]nd (de peste s[pt[m]n[) este urm[toarea: Preotul cu epitrahil, av]nd ^n m]n[ cdelni\a, din fa\a Sfintei Mese d[ binecuv]nt area (Binecuvntat este Dumnezeul nostru) `i face cdire mare (n toat biserica). Cnt[re : Amin. Veni\i s ne nchinm, `i Ps.19 `i 20, Rugciunile ^ncep[toare (Sfinte Dumnezeule elelalte), Troparele Crucii (Mntuie`te, Dumnezeule poporul Tu `i celelalte) 116

Preotul roste`te (din altar) Ectenia: Miluie`te-ne pe noi , Dumnezeule, Slav SfinteiTr eimi Cnt[re\ul ^ncepe citirea celor `ase psalmi ai Utreniei ^n timp ce preotul cite `te ^n tain[ cele 12 rugciuni ale dimine\ii, dup[ care (tot din fa\a u`ilor mprte`ti ) roste`te Ectenia mare (Cu pace, Domnului s[ ne rug[m...). Dup[ ecfonisul ectenie i Cnt[re\ul c]nt[ Dumnezeu este Domnul `i troparele (la fel ca ^n seara precedent[, la sf]r`itul Vecerniei; n Postul Mare se c]nt[ Aliluia `i Cntrile treimice). Urmeaz[ ( tot la stran[) Catismele de rnd `i Sedelnele (citite), fr ectenii mici ntre ele. (Ap oi, doar ntre Pa`ti `i nl\are, urmeaz[ nvierea lui Hristos vznd) Cnt[re\ul cite`te te) Psalmul 50 (Miluie`te-m, Dumnezeule) Preotul roste`te ecfonisul Cu mila `i cu ndur ile Cnt[re\ul cite`te Canoanele din Minei `i Octoih (sau numai irmoasele c]nt[rilo r) cu Ectenie mic rostit[ de Preot dup cntarea a III-a, C]nt[re\ul citind ^ndat[ Se dealna din Minei, apoi la fel, Ectenie mic rostit[ de Preot dup cntarea a VI-a, la stran[ citindu-se Condacul, Icosul `i Sinaxarul (din Minei). Dup[ c]ntarea a VII I-a Preotul cu cdelni\a, din fa\a Sfintei Mese: Pe Nsctoarea de Dumnezeu `i Maica Lu minii`i face cdire mare Cnt[re\ul c]nt[ Mre`te, suflete al meu pe Domnul`i Ceea ce e ai cinstit (cu stihurile din Catavasier/Ceaslov), ncheind cu cntarea a IX-a a Canonul ui, dup[ care Preotul roste`te Ectenia mic, iar Cnt[re\ul c]nt[ Svetilna zilei spt[ m]nale din Ceaslov `i a Sf]ntului din Minei (intercalate la M[rire..., ~i acum...). Urmeaz[ Laudele citite din Ceaslov (Psalmii 148-150), iar dac ^n Minei sunt Stihi ri la Laude, acestea se cnt Preotul: Slav |ie, Celui ce ne-ai artat lumina ! (U`ile mp `ti rmn nchise) Cnt[re\ul cite`te Doxologia mic dup Ceaslov, cu rugciunea nvrednice` , Doamne) Preotul roste`te Ectenia cerurilor (S plinim rugciunea noastr cea de diminea \) `i Cnt[re\ul ^ncepe Stihoavna Laudelor (din Minei, iar dac[ acolo lipsesc, din Oc toih), continu]nd cu Bine este a ne mrturisi Domnului, Rugciunile nceptoare (Sfinte D ezeule `i celelalte); dup[ ecfonisul de la Tat[l nostru (C[ a Ta este @mp[r[\ia...) se c]nt[ Troparele zilei, din Minei (cu cel al N[sc[toarei ales pentru sf[r`itul Utreniei, pe glasul Troparului Sf]ntului) Preotul roste`te Ectenia ntreit (Miluie` te-ne pe noi, Dumnezeule) `i face Otpustul (apolisul). (n mnstiri se cite`te Ceasul I `i apoi se face Otpustul Utreniei). Observa\ie de tipic: dac[ dup[ Laude este p rev[zut[ Doxologie mare, urmeaz[ Troparele, apoi Preotul roste`te pe r]nd Ecteni a ntreit (Miluie`te-ne pe noi, 117

Dumnezeule) `i Ectenia cerurilor (S plinim rugciunea noastr cea de deminea\), ^nchei Otpustul. R}NDUIALA VECERNIEI ~I A UTRENIEI LA S{RB{TORI Atunci c]nd unele Praznice @mp[r[ te`ti sau s[rb[tori ale unor Sfin\i mai importan\i, cu dat[ fix[, cad ^n zilele de peste s[pt[m]n[, se urmeaz[ indica\iile de tipic ale Mineiului, pentru toate p[r\ile Vecerniei `i ale Utreniei. @n mod asem[n[tor, pentru praznicele cu dat[ schimb[toare se vor urm[ri, dup[ caz, indica\iile Triodului (pentru praznicul Fl oriilor) sau ale Penticostarului (pentru Duminica @nvierii `i apoi pentru toate Duminicile p]n[ la Pogor]rea Duhului Sf]nt, ca `i pentru Joia @n[l\[rii) - ^n Oc toih singura s[rb[toare fiind cea a Duminicii. @n general fiecare Minei (respect iv Triodul sau Penticostarul) cuprinde la data respectiv[ `i toate c]nt[rile / c itirile care trebuie puse - ^mpreun[ cu indica\iile de tipic corespunz[toare. Mo mentele slujbelor ^n care intervin modific[ri sunt ^n general urm[toarele (deja cunoscute din r]nduiala duminicilor sau a zilelor de peste s[p t[m]n[): la Vecernie se pun cele ale s[rb[torii pentru Doamne strigat-am (pe 8 sau pe 10) , f[c]ndu-se Vohod `i exist]nd dup[ Prochimen `i Paremii, apoi la Stihovn[ `i Tr opare. @n ceea ce prive`te Ecteniile, acestea sunt la acela`i loc ca `i duminica , `i de obicei se face `i Litie (dup[ r]nduiala cunoscut[, Troparele de la urm[ pun]ndu-se dup[ indica\iile c[r\ilor de slujb[). La Utrenie se pun cele ale s[rb [torii pentru Troparele de la Dumnezeu este Domnul, Sedelnele ce ^nso\esc Catismele de r]nd (cu ectenie mic[ ^ntre ele), Polieleu cu M[rimuri, 118

Sedealna de dup[ Polieleu, Antifoane (ale glasului al patrulea), Prochimenul s[r b[torii din Minei (ori din Triod sau Penticostar), iar dup[ Evanghelia s[rb[tori i (la Utrenie), care se cite`te din fa\a U`ilor @mp[r[te`ti, mai urmeaz[ Pentru r ug[ciunile... `i celelalte, Canoanele (catavasiile), cu Sedelnele de dup[ (ecteni a mic[ de la) c]ntarea a treia a canonului, Condacul, icosul `i sinaxarul de dup [ (ectenia mic[ de la) c]ntarea a `asea, M[rimurile N[sc[toarei sau Pripelele S[ rb[torii (stihirile `i stihurile cnt[rii a noua a Canonului), Lumin]ndele (svetil nele) s[rb[torii Laudele, cu stihurile `i stihirile srbtorii; la Slav, i acum, stihir srbtorii Doxologia mare `i Troparele de de la sf]r`it, (dup[ care urmeaz[ Ectenii le, cea ^ntreit[ `i a cererilor, ^ncheind slujba cu Otpustul Observa\ie: la unele Praznice @mp[r[te`ti importante (cum ar fi de exemplu Sfint ele Pa`ti) apar `i alte modific[ri, a c[ror r]nduial[ trebuie urm[rit[ ^n am[nun t dup[ c[r\ile de cult, la locurile respective. R]nduiala Vecerniei `i a Utreniei pentru s[rb[tori care se ^nt]mpl[ Duminica Sit ua\ia r]nduielilor pentru Vecernie `i Utrenie devine oarecum mai complicat[ ^n m omentul ^n care data fix[ a unui Praznic ^mp[r[tesc sau a s[rb[torii unui sf]nt se suprapune cu Duminica (Praznicul s[pt[m]nal al @nvierii). @n acest caz, cele dou[ s[rb[tori, cea cu dat[ fix[ `i Duminica, trebuie s[-`i combine r]nduielile, conform unor reguli speciale de tipic. 119

Observa\ie important[: Acest capitol al tipicului bisericesc, ce se refer[ la co mbin[rile diferitelor slujbe, se poate spune c[ prezint[ o oarecare dificultate, mai ales dac[ r]nduielile de baz[ ale Vecerniei `i Utreniei de duminica `i de pes te s[pt[m]n[, parcurse p]n[ acum, nu sunt ^nc[ bine st[p]nite. A`adar, cunoa`ter ea temeinic[ a structurilor de baz[ ale acestor dou[ slujbe (Vecernia `i Utrenia ) - `i cu aplicare practic[, pe c[r\ile de slujb[ - este absolut necesar[ pentru ^n\elegerea ^n continuare a r]nduielilor speciale care se aplic[ ^n cazul ^nt]l nirii la aceea`i dat[ a mai multor s[rb[tori. Trebuie mai ^nt]i observat c[ pentru Praznicele @mp[r[te`ti cu dat[ fix[ deosebi t de importante, principiul combin[rii nu func\ioneaz[, chiar `i duminica prim]n d cele ale praznicelor, care se pun integral din Mineiele lunilor respective. De la aceast[ regul[ fac excep\ie Praznicul T[ierii ^mprejur (1 ian.), @nt]mpinare a Domnului (2 febr.) `i Praznicele Maicii Domnului, unde combinarea cu cele ale Duminicii prezint[ o serie de r]nduieli speciale. Se poate observa c[ pentru regulile de combinare a r]nduielilor s[rb[torilor, ac \ioneaz[ oarecum (ca un criteriu general) ^nt]ietatea sau importan\a unei s[rb[t ori fa\[ de alta, ^ntr-o ierarhie general[ a praznicelor biserice`ti cu c]t o s[ rb[toare este mai important[, cu at]t se vor pune mai multe c]nt[ri ale acelei s [rb[tori, ^ntr-o ordine care ^ncepe cu Praznicele @mp[r[te`ti (mai ales @nvierea , aceasta incluz]nd `i Duminica, apoi Na`terea, Boboteaza etc.), continu]nd cu P raznicele @mp[r[te`ti ale Maicii Domnului, apoi cele ale Sfin\ilor etc. @n cazul combin[rilor r]nduielilor Duminicii cu cele ale s[rb[torilor, locurile ^n care intervin modific[ri sunt aproximativ acelea`i ca la Vecernia `i Utrenia S[rb[torilor ce cad ^n zilele de r]nd (de peste s[pt[m]n[). Astfel, (^n general) pentru Vecernie: - La Doamne strigat-am, stihirile se pun pe 10, 4 ale @nvierii (Duminicii) pe glasul de r]nd din Octoih `i 6 ale s[rb[torii, cu M[rire... `i Sti hira s[rb[torii (dac[ este ^n Minei), apoi ^ncheind cu ~i acum... `i Dogmatica gla sului de r]nd din Octoih, la s[rb[torile Sfin\ilor. La Praznicele Maicii Domnulu i la M[rire..., ~i acum... se pune Stihira praznicului (cea indicat[ ^n Minei la ~i acum..., pe glasul prescris acolo). - Dup[Vohod `i Lumin[ lin[ urmeaz[ 120

- Prochimenul de s]mb[t[ seara cu Paremiile s[rb[torii (din Minei), - Ectenia ^n treit[, @nvrednice`te-ne Doamne... `i Ectenia cererilor - Stihovna glasului de r]n d din Octoih cu M[rire... `i Stihira s[rb[torii (pe glasul indicat ^n Minei), ^nch eind cu ~i acum... `i Stihira N[sc[toarei din Octoih, pe glasul Stihirii s[rb[tori i de la M[rire... (!), ^n cazul s[rb[torilor Sfin\ilor. La Praznicele Maicii Domnu lui, la M[rire..., ~i acum... se pune Stihira praznicului N[sc[toarei (cea indicat [ ^n Minei la ~i acum..., pe glasul prescris). - Dup[ Acum sloboze`te `i Rug[ciunile ^ncep[toare - la Tropare se pune cel al @nvierii (Duminicii) pe glasul de r]nd din Octoih, M[rire... cu Troparul s[rb[torii, apoi ~i acum cu Troparul N[sc[toarei d in Octoih, de la glasul pe care s-a c]ntat Troparul s[rb[torii (!), ^n cazul s[r b[torilor Sfin\ilor. La Praznicele Maicii Domnului, dup[ Troparul @nvierii se c] nt[ de dou[ ori Troparul praznicului N[sc[toarei. Se ^ncheie apoi cu Otpustul. A tunci c]nd se face Litie, aceasta se face dup[ r]nduiala cunoscut[, Troparele de la urm[ pun]ndu-se dup[ cum este prescris ^n Minei: la s[rb[torile Sfin\ilor cu polieleu se c]nt[ Troparul Litiei (N[sc[toare de Dumnezeu) de trei ori, la cei cu priveghere se c]nt[ Troparul Litiei de dou[ ori `i cel al Sf]ntului o dat[, iar la Praznicele Maicii Domnului, de obicei se c]nt[ Troparul @nvierii o dat[ `i T roparul praznicului N[sc[toarei de dou[ ori). Dup[ cum aminteam spre ^nceputul a cestui subcapitol, `i Praznicul T[ierii ^mprejur (1 ian.) `i cel al @nt]mpin[rii Domnului (2 febr.) prezint[ c]teva reguli speciale de combinare, atunci c]nd el e se ^nt]mpl[ s[ cad[ Duminica: - La Praznicul T[ierii ^mprejur (1 ian.), pentru Doamne strigatam, stihirile se pun pe 10, 3 ale @nvierii (Duminicii) pe glasul de r]nd din Octoih, 3 ale praznicului `i 4 ale Sf.Vasile cel Mare, care se serbe az[ tot pe 1 ianuarie, cu M[rire... `i Stihira Sf]ntului (Vasile cel Mare), ^nchei nd cu ~i acum... `i Dogmatica glasului de r]nd din Octoih. La @nt]mpinarea 121

Domnului (2 febr.) stihirile se pun tot pe 10, dar 4 ale @nvierii (Duminicii) pe glasul de r]nd din Octoih `i 6 ale praznicului (din Minei), dup[ M[rire..., ~i a cum... pun]ndu-se Stihira Praznicului (tot din Minei). - Slujba urmeaz[ apoi asem [n[tor cu celelalte s[rb[tori de ce ^nt]mpl[ Duminica, doar - la Stihoavn[, dup[ Stihirile glasului de r]nd din Octoih, la M[rire... se pune Stihira Sf]ntului (Va sile cel Mare) `i la ~i acum... a praznicului (din Minei) pentru Praznicul T[ierii ^mprejur, iar pentru @nt]mpinarea Domnului la M[rire..., ~i acum... se pune Stihi ra praznicului (din Minei). - @n mod asem[n[tor, dup[ Acum sloboze`te `i Rug[ciuni le ^ncep[toare, la Tropare se pune Troparul @nvierii (Duminicii) pe glasul de r] nd din Octoih, la M[rire... se pune Troparul Sf]ntului (Vasile cel Mare) `i la ~i a cum... al praznicului (din Minei) pentru Praznicul T[ierii ^mprejur. La @nt]mpina rea Domnului dup[ Troparul @nvierii (Duminicii) pe glasul de r]nd din Octoih, la M[rire..., ~i acum... se pune Troparul praznicului. Se ^ncheie apoi cu Otpustul. Atunci c]nd se face Litie, dup[ r]nduiala cunoscut[, la Tropare se c]nt[ cel al Sf]ntului (Vasile cel Mare) de dou[ ori `i cel al Litiei o dat[ (N[sc[toare de Du mnezeu...) la Praznicul T[ierii ^mprejur, iar pentru @nt]mpinarea Domnului se c]n t[ de trei ori Troparul praznicului. * Pentru Utrenie combin[rile ^ntre r]nduiel ile Duminicii `i cele ale s[rb[torilor cu dat[ fix[ se fac (aproximativ sau ^n g eneral, datorit[ diversit[\ii situa\iilor) ^n felul urm[tor: - La Dumnezeu este D omnul se c]nt[ de dou[ ori (!) Troparul @nvierii (Duminicii) pe glasul de r]nd din Octoih, M[rire... cu Troparul s[rb[torii, apoi ~i acum cu Troparul N[sc[toarei din Octoih, de la glasul pe care s-a c]ntat Troparul s[rb[torii (!), ^n cazul s[rb[t orilor Sfin\ilor. La Praznicele Maicii Domnului, dup[ ce se c]nt[ de dou[ ori Tr oparul @nvierii urmeaz[ M[rire..., ~i acum cu Troparul praznicului N[sc[toarei. 122

- Dup[ Ectenia mic[ urmeaz[ cele dou[ serii de Sedelne ale glasului de r]nd din Octoih (cu ectenie mic[ ^ntre ele) `i ^ndat[Sedelnele s[rb[torii (din Minei, car e la s[rb[torile Sfin\ilor se pun la r]nd, ^nt]i cele de dinainte de Polieleu, f [r[ ale N[sc[toarei, apoi M[rire... cu Sedealna de dup[ Polieleu, ~i acum... cu a N[ sc[toarei, cea de la Sedealna de dup[ Polieleu; la Praznicele Maicii Domnului to ate acestea se pun se dup[ Ipacoi 36), - Polieleul cu M[rimuri, - Binecuv]nt[ril e @nvierii, cu Ectenie mic[, - se cite`te Ipacoi de la glasul de r]nd al Octoihu lui, (Sedelnele praznicului, la Praznicele Maicii Domnului37) - se c]nt[ Antifoa nele glasului de r]nd din Octoih, cu - Prochimenul de r]nd (din Octoih) la s[rb[ torile Sfin\ilor `i cel al s[rb[torii la Praznicele Maicii Domnului. - Evangheli a s[rb[torii (de la Utrenie) se cite`te doar la Praznicele Maicii Domnului; la s [rb[torile Sfin\ilor se cite`te Evanghelia de r]nd din cele 11 ale @nvierii. - U rmeaz[ @nvierea lui Hristos, - Ps.50, Pentru rug[ciunile..., Miluie`te-m[, Dumnezeule , dup[ mare mila ta... (rug[ciunea M]ntuie`te, Dumnezeule, poporul T[u.. sau numai) ecfonisul Cu mila `i cu ^ndur[rile.... - La Canoane (citite mai ales la m[n[stiri , cu reguli de combinare ce pot fi g[site ^n Tipicul Bisericesc38) se c]nt[ Cata vasiile, - dup[ c]ntarea a treia a canonului la s[rb[torile Sfin\ilor urmeaz[ (E ctenie mic[) Condacul, Icosul `i Sedelnele s[rb[torii (din Minei); la Praznicele Maicii Domnului aici se pun Condacul `i Icosul @nvierii (din Octoih) `i apoi Se delnele s[rb[torii (din Minei). - Dup[ c]ntarea a `asea se pun la s[rb[torile Sf in\ilor (Ectenie mic[) Condacul `i Icosul @nvierii (din Octoih), apoi Sinaxarul Cf.Florian Geomolean, Manual de Tipic bisericesc, Cluj, 1940, p.61. Cf.Ibidem. 3 8 Tipicul Bisericesc, Editura Institutului biblic `i de Misiune Ortodox[, Bucure `ti, 1976, p.108 (^n Cap.Reguli speciale pentru perioada Octoihului); v. `i edi\ia Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, 1999, p.99. 36 37 123

s[rb[torii (din Minei); la Praznicele Maicii Domnului se face oarecum o inversar e, aici fiind a`ezate Condacul, Icosul `i Sinaxarul s[rb[torii (din Minei). - La c]ntarea a noua (^naintea acesteia) se pun M[rimurile N[sc[toarei de Dumnezeu (M [re`te suflete al meu..., Ceea ce e`ti mai cinstit[...), dup[ c]ntarea a noua urm eaz[ o Ectenie mic[, apoi - Lumin]nda de r]nd a @nvierii (din Octoih), M[rire... c u a s[rb[torii, ~i acum ... cu a N[sc[toarei-@nvierii. La Praznicele Maicii Domnul ui dup[ Lumin]nda (de r]nd a) @nvierii se c]nt[ cu M[rire..., ~i acum ... Lumin]nd a praznicului. - Laudele se pun pe 8, cu 4 Stihiri ale @nvierii de la glasul de r]nd (din Octoih) `i 4 ale srbtorii (din Minei); la Slav, se pune Stihira Evangheliei @nvierii (Voscreasna) de r]nd, iar la i acum Prea binecuv]ntat[ e`ti N[sc[toare.... Dup[ Doxologia mare se c]nt[ - Troparul de r]nd al @nvierii (de la sf]r`itul Utr eniei Duminicilor), (urm]nd Ecteniile, cea ^ntreit[ `i a cererilor, `i ^ncheind cu Otpustul). Pentru Praznicul T[ierii ^mprejur (1 ian.) `i cel al @nt]mpin[rii Domnului (2 febr.) `i la Utrenie exist[ o serie de r]nduieli speciale atunci c]n d aceste Praznice @mp[r[te`ti se ^nt]mpl[ s[ cad[ duminica: - @n cazul Praznicul ui T[ierii ^mprejur la Dumnezeu este Domnul se c]nt[ de dou[ ori Troparul @nvierii (Duminicii) pe glasul de r]nd din Octoih, M[rire... cu Troparul Sf]ntului (Vasile cel Mare), apoi ~i acum cu Troparul Praznicului. La Praznicul @nt]mpin[rii Domnulu i, dup[ ce se c]nt[ de dou[ ori Troparul @nvierii urmeaz[ M[rire..., ~i acum cu Tr oparul Praznicului. - Dup[ Ectenia mic[ urmeaz[ cele dou[ serii de Sedelne ale glasului de r]nd din Octoih, apoi Polieleul cu M[rimurile, Binecuv]nt[rile @nvierii, cu Ectenie mic[, Ipacoi de la glasul de r]nd al Octoihului, (@n continuare r]nduiala preia elemente at]t de la Praznicele Maicii Domnului, c ]t `i de la S[rb[torile Sfin\ilor care se ^nt]mpl[ duminica.) 124

- Sedelnele s[rb[torii (din Minei - la T[ierea ^mprejur cele ale Sf]ntului Vasil e cel Mare de dup[ Dumnezeu este Domnul, apoi ^ndat[ M[rire... cu Sedealna Polieleul ui, ~i acum... a Praznicului; la @nt]mpinarea Domnului se pun cele de dup[ Dumnezeu este Domnul, apoi M[rire..., ~i acum... cu Sedealna Polieleului), - se c]nt[ Antif oanele glasului de r]nd din Octoih, cu Prochimenul de r]nd, - se cite`te Evanghe lia de r]nd din cele 11 ale @nvierii (de la Utrenia Duminicii) `i urmeaz[ - @nvie rea lui Hristos, Ps.50, Pentru rug[ciunile..., Miluie`tem[, Dumnezeule, dup[ mare mi la ta...(la @nt]mpinarea Domnului cu stihul praznicului S[ se deschid[ u`a cerului ast[zi...) etc. - La Praznicul T[ierii ^mprejur se c]nt[ Catavasiile Botezului (F undul ad]ncului l-ai descoperit...), la @nt]mpinarea Domnului cele ale @nt]mpin[r ii (P[m]ntul cel roditor de ad[ncime uscat...). - Dup[ c]ntarea a treia a canonulu i `i Ectenie mic[ la Praznicul T[ierii ^mprejur se pune Condacul `i Icosul prazn icului, apoi Sedelnele Sf]ntului (Vasile cel Mare, toate din Minei); la @nt]mpin area Domnului aici se pune doar Sedealna praznicului (din Minei). - Dup[ c]ntare a a `asea `i Ectenie mic[ la Praznicul T[ierii ^mprejur se pune Condacul `i Icos ul (Sf]ntului Vasile cel Mare, din Minei); la @nt]mpinarea Domnului aici se pune Condacul `i Icosul praznicului (din Minei); - Sinaxarul (din Minei). - Pentru c ]ntarea a noua, la Praznicul T[ierii ^mprejur se pun M[rimurile N[sc[toarei de D umnezeu (M[re`te suflete al meu..., Ceea ce e`ti mai cinstit[...), la @nt]mpinarea Domnului acestea se ^nlocuiesc cu Pripelele s[rb[torii. Dup[ c]ntarea a noua ur meaz[ o Ectenie mic[, apoi - Lumin]nda de r]nd a @nvierii (din Octoih), M[rire... (la Praznicul T[ierii ^mprejur se pune aici `i a Sf]ntului, din Minei), ~i acum . .. cu a Praznicului (din Minei). 125

- Laudele se pun pe 8, cu 4 Stihiri ale @nvierii de la glasul de r]nd (din Octoi h) `i 4 ale srbtorii (din Minei); la Slav, pentru Praznicul T[ierii ^mprejur se pune S tihira Evangheliei @nvierii (Voscreasna) de r]nd, la @nt]mpinarea Domnului se pu ne Stihira Praznicului, iar la i acum urmeaz[ ^n mod obi`nuit Prea binecuv]ntat[ e`ti N[sc[toare.... - Dup[ Doxologia mare se c]nt[ Troparul de r]nd al @nvierii (de l a sf]r`itul Utreniei Duminicilor). Observa\ie: C]nd Praznicul @nt]mpin[rii Domnului cade ^n perioada Triodului, pen tru r]nduielile de tipic trebuie v[zute `i Capetele lui Marcu de la sf]r`itul c[ r\ii Triodului. VECERNIA ~I UTRENIA S}MBETELOR @n cadrul s[pt[m]nii, ziua de s]mb[t[ prezint[ o importan\[ deosebit[, constituind oarecum odovania Duminicii precedente de aceea , o serie de c]nt[ri ale acesteia se reiau at]t la Vecernie, c]t `i la Utrenie. De asemenea, s]mbetele din perioada Octoihului sunt uneori ^mp[r\ite ^n S]mbete obi`nuite (cu Dumnezeu este Domnul - la ^nceputul Utreniei) `i S]mbete cu Aliluia (^ n loc de Dumnezeu este Domnul, la ^nceputul Utreniei). Acestea din urm[ (S]mbetele cu Aliluia) sunt urm[toarele: s]mb[ta de dinainte `i cea de dup[ @n[l\area sfinte i Cruci, s]mb[ta de dinainte `i cea de dup[ Na`terea Domnului, s]mb[ta de dinain te `i cea de dup[ Botezul Domnului, S]mbetele mor\ilor. @n aceste s]mbete, f[c]n du-se `i pomenirea celor adormi\i ^ntru Domnul, se pun o serie de c]nt[ri obi`nu ite cu acest prilej. Astfel, (^n S]mbetele cu Aliluia), la Vecernia de vineri seara, la Troparele de la sf]r`it (dup[ Tat[l nostru), la M[rire... se pune Troparul mor\ilor (Pomene`te, Doam ne, ca un bun...), iar la Utrenia de s]mb[ta diminea\a, dup[ ce Troparele de la ^ nceput se c]nt[ ^n ordinea ^n care s-au c]ntat de cu sear[ la Vecernie, dup[ Sed elne se pune Ectenia pentru mor\i `i apoi se c[nt[ Binecuv]nt[rile mor\ilor (Bine cuv]ntat e`ti Doamne..., Ceata sfin\ilor...), iar[`i o Ectenie pentru mor\i `i Se dealna Odihne`te M]ntuitorul nostru..., dup[ c]ntarea a treia a Canonului `i ecten ia 126

mc[ se pune Sedelna Cu adev[rat de`ert[ciune..., dup[ c]ntarea a `asea urmeaz[ Con dacul Cu sfin\ii odihne`te... `i Icosul Tu ^nsu\i e`ti f[r[ de moarte..., la sf]r`it Troparele c]nt]ndu-se tot ca la ^nceputul Utreniei39. R}NDUIELI SPECIALE LEGATE DE S{V}R~IREA VECERNIEI ~I A UTRENIEI I. R]nduieli spe ciale la Vecernie La Vecernia din zilele de r]nd ale Postului Mare apar unele mo dific[ri ale r]nduielilor (^n raport cu zilele de r]nd din restul anului), modif ic[ri ce sunt indicate ^n Triod `i Ceaslov (a se vedea `i capitolul R]nduieli sp eciale ^n perioada Triodului). Pentru unele Vecernii, ^n leg[tur[ cu evenimente importante ale istoriei M]ntuirii, exist[ o serie de r]nduieli care se s[v]r`esc o singur[ dat[ ^n cursul anului bisericesc. A`a este Vecernia S]mbetei celei ma ri, care se sluje`te ^n Vinerea Patimilor (pentru descrierea mai am[nun\it[, a s e vedea capitolul R]nduieli speciale ^n perioada Triodului). La Vecerniile din S [pt[m]na Luminat[ (`i mai ales la cea a zilei de Luni din S[pt[m]na Luminat[, ca re se sluje`te ^n Duminica Pa`tilor, fiind cunoscut[ sub denumirea de a doua @nvi ere) se urmeaz[ o r]nduial[ special[, care se afl[ ^n Penticostar (a se vedea cap itolul R]nduieli speciale ^n perioada Penticostarului). De asemenea, Vecernia pe ntru Luni dup[ Pogor]rea Sf]ntului Duh (la Praznicul Sfintei Treimi), se s[v]r`e `te ^ndat[ dup[ Sf.Liturghie din Duminica Rusaliilor, conform r]nduielii din Pen ticostar sau Molitfelnic (Slujba plec[rii genunchilor pentru o descriere mai detal iat[ a se vedea capitolul R]nduieli speciale ^n perioada Penticostarului). * @n cursul anului bisericesc mai exist[ `i c]teva situa\ii ^n care Vecernia (mai pre cis, partea ei de ^nceput) se s[v]r`e`te unit[ cu Sf]nta Liturghie. Astfel, Vece rnia de miercuri `i cea de vineri ^n 39 Cf. Florian Geomolean, op.cit., p.70-75. 127

Postul mare se une`te cu Liturghia Darurilor mai ^nainte sfin\ite, dup[ o r]ndui al[ care este descris[ ^n capitolul despre aceast[ Sf.Liturghie. De asemenea, Ve cernia se une`te ^n patru r]nduri cu Liturghia Sf.Vasile cel Mare: ^n ajunul Na` terii Domnului `i ^n ajunul Bobotezei, ^n Joia `i ^n S]mb[ta din S[pt[m]na Mare (a Patimilor). La fel se ^nt]mpl[ cu Liturghia Sf.Ioan Gur[ de Aur ^n ziua Bunei -Vestiri, atunci c]nd aceast[ s[rb[toare cade ^n cursul s[pt[m]nii, de luni p]n[ vineri. @n acest caz, ^n cursul dimine\ii, la ora s[v]r`irii ^n mod normal a Sfintei Lit urghii, se ^ncepe slujba Vecerniei cu Binecuv]ntarea mare (Binecuv]ntat[ este @m p[r[\ia...), dup[ care se continu[ r]nduiala Vecerniei p]n[ la Vohod (care se fac e cu Sf.Evanghelie), Prochimen `i citirea Paremiilor (care pot fi foarte numeroa se: 13 ^n ajunul Bobotezei `i 15 ^n S]mb[ta Mare). Apoi, ^ndat[ dup[ ^ncheierea citirii paremiilor, preotul roste`te Ectenia mic[ `i se continu[ cu r]nduiala Sf intei Liturghii, de la Sfinte Dumnezeule mai departe (^n S]mb[ta Mare, ^n loc de Sfi nte Dumnezeule se c]nt[ C]\i ^n Hristos v-a\i botezat...). modific[ri ale r]nduielilor (^n raport cu zilele de r]nd din restul anului), mod ific[ri ce sunt indicate, ^mpreun[ cu c]nt[rile speciale, ^n Triod `i Ceaslov (a se vedea capitolul R]nduieli speciale ^n perioada Triodului). C]teva Utrenii im portante din Postul Mare, ce cuprind r]nduieli, rug[ciuni `i c]nt[ri speciale, s e s[v]r`esc ^n seara din ajun sub form[ de denii (slav.vdenie priveghere)40, r]ndu iala lor afl]ndu-se pe larg redat[ ^n Triod (a se vedea de asemenea capitolul R] nduieli speciale ^n perioada Triodului). @n perioada Penticostarului Utreniile a u de asemenea r]nduieli deosebite fa\[ de restul anului bisericesc, `i ^n specia l Utrenia @nvierii (Utrenie Duminicii Sfintelor Pa`ti sau Slujba @nvierii), care este tot o priveghere sau denie, s[v]r`it[ ^n a doua parte a nop\ii spre 40 Deosebirea ^ntre denie `i priveghere const[ ^n faptul c[ privegherea propriuzis[ este format[ din Vecernie, Litie `i Utrenie, care se slujesc de cu sear[ ^m preun[, urm]nd una alteia la r]nd, ^n timp ce denia se s[v]r`e`te singur[, av]nd de obicei o r]nduial[ special[. II. R]nduieli speciale la Utrenie La Utrenia din zilele de r]nd ale Postului Mar e apar unele 128

Duminica @nvierii (dup[ miezul nop\ii) - fiind prezentat[ pe larg ^n cartea Pent icostarului (pentru Utreniile acestei perioade a se vedea capitolul R]nduieli sp eciale ^n perioada Penticostarului). ~i tot cu o r]nduial[ deosebit[ sunt `i Utr eniile S[rb[torilor Sfintei Cruci: la @n[l\area Sf.Cruci (14 septembrie), ^n Dum inica a treia a Postului Mare (a Sf.Cruci) `i la Scoaterea Sf.Cruci (1 august), c]nd se adaug[, dup[ Doxologie, ritualul scoaterii (^n naos) `i ^nchin[rii (cins tirii) Sfintei Cruci totul fiind descris pe larg ^n Liturghier `i Mineiul pe sep tembrie (la 14 ale lunii), ^n Triod (la Duminica a treia a Postului) `i ^n Minei ul pe august (la ^nt]i ale lunii). @NAINTE PR{ZNUIRIRI, DUP{-PR{ZNUIRI ~I ODOVAN II @naintea unui praznic ^mp[r[tesc exit[ o perioad[ de preg[tire a acestuia, nu mit[ pre-serbare, ^nainte-serbare sau ^nainte pr[znuire (care ^ncepe cu ziua num it[ chiar ^nceputul s[rb[toririi), `i la fel, dup[ fiecare praznic ^mp[r[tesc ma i exist[ o perioad[ de timp numit[ dup[serbare sau dup[-pr[znuire, a c[rei ultim [ zi se nume`te cu termenul de origine slavon[ odovanie (care ^nseamn[ sf]r`itul, d ezlegarea sau ^ncheierea s[rb[torii). Pe toat[ durata unui praznic (a unei s[rb[tor i), de la ^nceput `i p]n[ la odovanie, exist[ o serie de r]nduieli speciale ale slujbelor, care este bine s[ fie puse ^n leg[tur[ imediat[ cu r]nduiala Vecernie i `i a Utreniei (anterior prezentate), aceste dou[ slujbe suferind cele mai mult e modific[ri. Astfel, ^n aceast[ perioad[, pe l]ng[ c]nt[rile, citirile `i restu l slujbei pentru sfin\ii pomeni\i ^n zilele respective, se mai introduc `i c]nt[ ri, rug[ciuni `i citiri legate de praznicul ^n curs, iar ^n ziua odovaniei prazn icului se pun toate cele ale praznicului, mai ales ^n privin\a c]nt[rilor dar mai pu\in Vohodul, Paremiile `i Litia la Vecernie, Polieleul `i Evanghelia la Utreni e, la Sf.Liturghie Apostolul `i Evanghelia fiind de asemenea ale zilei ^n curs. Durata serb[rii praznicelor ^mp[r[te`ti variaz[ dup[ importan\a s[rb[torii respe ctive ^n cursul anului bisericesc. @ncep]nd cu luna septembrie (^nceputul anului bisericesc), pentru praznicele cu dat[ fix[ (neschimb[toare) sunt r]nduite 129

urm[toarele ^nainte- `i dup[-pr[znuiri (a se vedea Mineiele lunilor respective): - la Na`terea Maicii Domnului (8 sept.) ^nainte-pr[znuirea dureaz[ o zi, ^ncepu tul s[rb[torii fiind pe 7 sept., iar dup[pr[znuirea dureaz[ patru zile, odovania fiind pe 12 sept. - la Intrarea ^n Biseric[ a Maicii Domnului (21 nov.), ^n mod asem[n[tor, ^nainte-pr[znuirea dureaz[ o zi `i ^ncepe pe 20 nov., iar dup[-pr[z nuirea dureaz[ patru zile, s[rb[toarea odov[indu-se pe 25 nov. - la Na`terea Domnu lui (25 dec.) ^nainte-pr[znuirea ^ncepe pe 20 decembrie, odovania fiind pe 31 de cembrie. - T[ierea-^mprejur (1 ian.) nu are ^nainte- `i dup[-pr[znuire. - la Bot ezul Domnului (6 ian.), ^nainte-pr[znuirea ^ncepe pe 2 ianuarie, odovania fiind pe 12 ianuarie. - @nt]mpinarea Domnului (2 febr.) ^`i ^ncepe ^naintepr[znuirea d oar o zi ^nainte, la 1 febr., odovania fiind pe 9 febr. - la Bunavestire (25 mar t.) ^nainte-pr[znuirea ^ncepe de asemenea cu o zi ^nainte, pe 24 martie, odovani a fiind o zi dup[ praznic, pe 26 martie. - la Schimbarea la fa\[ (6 aug.) ^naint e-pr[znuirea ^ncepe o zi ^nainte, pe 5 august, odovania fiind pe 13 august. - Ad ormirea Maicii Domnului (15 aug.) are ^naintepr[znuirea ^n ajun, pe 14 august, o dovania fiind pe 23 august. Praznicele cu dat[ schimb[toare nu au ^nainte-pr[znu iri, av]nd urm[toarele dup[-pr[znuiri (a se vedea Triodul pentru Florii `i Penti costarul pentru celelalte praznice cu dat[ schimb[toare): - Duminica Floriilor ( o s[pt[m]n[ ^nainte de Sf.Pa`ti) nu are nici dup[ pr[znuire, ^ntreaga durat[ a p raznicului reduc]ndu-se la o singur[ zi (cea a prazniclui). - la @nvierea Domnul ui (Sf.Pa`ti av]nd data stabilit[ dup[ r]nduiala pascaliilor), dup[-pr[znuirea e ste cea mai lung[, dur]nd p]n[ ^n miercurea din s[pt[m]na a `asea dup[ Pa`ti (ce a dinainte de @n[l\area Domnului). 130

- @n[l\area Domnului (la 40 de zile dup[ @nviere, ^n joia din s[pt[m]na a `asea dup[ Pa`ti) are dup[-pr[znuire p]n[ ^n vinerea din s[pt[m]na a `aptea dup[ Pa`ti (cea dinante de Duminica Rusaliilor). - Pogor]rea Duhului Sf]nt (Rusaliile, la 50 de zile dup[ @nvierea Domnului, ^n duminica a opta dup[ Pa`ti) are odovania ^ n s]mb[ta urm[toare praznicului (s]mb[ta din s[pt[m]na a opta dup[ Pa`ti). Ca exerci\iu, este foarte indicat s[ se observe indica\iile concrete de tipic pr ivind ^nainte- `i dup[-pr[znuirea, care se afl[ ^n Mineie, pentru praznicile ^mp [r[te`ti cu dat[ fix[ (neschimb[toare), respectiv ^n Triod sau Penticostar, pent ru cele cu dat[ schimb[toare 131

PAVECERNI|A

Pavecerni\a, care mai este numit[ Dup[cinare sau Nopt]nd[, se sluje`te seara dup [ cin[, sau ^ndat[ dup[ Vecernie (c[tre ceasul al X-lea, adic[ spre orele 16 - 4 p .m.), ^n tind[ sau pronaos la catedrale `i m[n[stiri (unde ^n unele locuri se po ate citi `i ^n chilii), ^n naos ^n bisericile parohiale. Este de dou[ feluri, Pa vecerni\[ mare `i mic[, r]nduiala lor detaliat[ afl]ndu-se ^n Ceaslov. Pavecerni\a mic[ Aveast[ variant[ a Pavecerni\ei este mai scurt[ `i se s[v]r`e`t e ^n toate zilele din an, afar[ de Postul Mare, c]nd se sluje`te numai s]mb[ta ` i duminica (nu ^ns[ ^n S]mb[ta Mare), miercuri `i vineri din s[pt[m]na a V-a, mi ercuri, joi `i s]mb[ta din S[pt[m]na Mare - ^n aceste zile din S[pt[m]na Mare `i a V-a a postului Mare se pune Pavecerni\a mic[, pentru c[ se fac denii. R[nduia la Pavecerni\ei mici se poate urm[ri u`or dup[ Ceaslov, ^n structura sa put]nduse deslu`i trei p[r\i: I. Preotul (cu epitrahilul `i din fa\a u`ilor mprte`ti, perdeaua fiind nchis de la sfr `itul Vecerniei) d[ binecuv]ntarea: Binecuvntat este Dumnezeul nostru. C]nt[re\ul: Ve ni\i s ne nchinm, Ps.50, 69 `i 142 (care se citesc n mijlocul bisericii). @ntre timp P reotul se nchin `i intr n altar, C]nt[re\ul: Slavoslovia (Doxologia) mic (Slav ntru c de sus lui Dumnezeu, cu rugciunea nvrednice`te-ne, Doamne, n noaptea aceasta), Simbolu credin\ei, Canonul Nsctoarei de Dumnezeu, al glasului de rnd din Octoih, sau al Sfn tului zilei, din Minei (numai la mnstiri) `i Cuvine-se cu adevrat (cntat). II. C]nt[re ul: Sfinte Dumnezeule, `i celelalte Rugciuni ^ncep[toare, Troparele (al Sfntului zile i, din Minei, al hramului bisericii `i al zilei sptmnale, din Ceaslov), troparele d e invocare, din Ceaslov (Dumnezeul prun\ilor no`tri `i celelalte), Condacul (smbt sear al nvierii glasului de rnd, n 132

celelalte zile ale Sfntului sau al srbtorii respective, din Minei), Doamne, miluie`t e! (de 40 de ori), rugciunea Cela ce n toat vremea `i n tot ceasul, Doamne miluie`te trei ori), Slav, i acum, Ceea ce e`ti mai cinstit, ntru numele Domnului Preot ) ecfonisul Dumnezeule,milostive`te-Te spre noi (din altar) `i Rugciunea Sfntului Efr em Sirul, cu metaniile `i nchinciunile obi`nuite (din fa\a u`ilor mprte`ti sau dintre sfe`nice). (n tot restul anului): ecfonistul Pentru rugciunile Sfin\lor Prin\ilor n o`tri (din altar). III. C]nt[re\ul: (numai n timpul Postului Mare): Sfinte Dumnezeul e `i celelalte Rugciuni ^ncep[toare (cu metanii). Apoi, ^n tot timpul anului se cit esc cele dou rugciuni, naintea icoanelor mprte`ti, fiind puse dinainte sfe`nice aprins e: Nespurcat,nentinat (la icoana MaiciiDomnului), i ne d nou, Stpne, celor ce mer mn(la icoana Mntuitorului) Otpustul `i obi`nuita iertare41. Pavecerni\a mare Aceast[ variant[ a Pavecerni\ei este mai dezvoltat[, se s[v]r`e `te ^n zilele Postului Mare, afar[ de s]mb[ta `i duminica, de miercurea `i viner ea din s[pt[m]na a V-a, miercurea, joia `i s]mb[ta din s[pt[m]na Mare (^n zilele acestea din s[pt[m]na Mare `i a V-a, a`a cum am ar[tat mai ^nainte, se pune Pav ecerni\a mic[, pentru c[ se fac denii). ~i Pavecerni\a Mare se sluje`te dup[ Cea slov `i, la fel ca la pavecerni\a mic[, se pot observa trei p[r\i distincte. (@n schema slujbei, dat[ ^n continuare, atunci c]nd sunt folosite `i alte c[r\i - Minei, Triod - acestea sunt indicate expres:) 41

Pr.Prof.Dr.Ene Brani`te, ^n Liturgica general[, ed. II, Bucure`ti 1985, p.91, de taliaz[ astfel acest sf]r`it al Pavecerni\ei mici: C]nt[re\ul: Troparele de umil in\ (Miluie`te-ne pe noi, Doamne, miluie`te-ne pe noi `i celelalte). Preotul, din f a\a u`ilor mprte`ti `i cu capul acoperit: Ectenia ntreit (Miluie`te-ne pe noi, Dumneze ule, dup mare mila Ta(din Ceaslov, de la sfr`itul Miezonopticii de toate zilele), ap olisul mic (Slav |ie, Hristoase, Dumnezeul nostru), ectenia de ob`te (S ne rugm pentru pacea lumii), Pentru rugciunile Sfin\ilor Prin\ilor no`tri (n mnstiri aceasta o zice mai mare). 133

Preotul (cu epitrahil de culoare ^nchis[, din fa\a sfintelor u`i, perdeaua fiind nchis): Bine este cuvntat Dumnezeul nostru, dup[ care se nchin `i merge n altar. C l: Slav |ie, Dumnezeul nostru, mprate ceresc `i celelalte Rug[ciuni ^ncep[toare; Sl um, Doamne miluie`te (de 12 ori). Numai n prima sptmn a Postului Mare: Ps. 69 `i o p din Canonul cel mare al Sfntului Andrei Criteanul, conform Triodului. n celelalte sptmni ale Postului, urmeaz[ Veni\i s ne nchinm, Psalmii 4, 6, 12, 24, 30 `i 90 (din ocul bisericii, n dou stri `i cu metanii la Aliluia). Cu noi este Dumnezeu (Cntarea cului Isaia, glas 7), cu stihirile cntate alternativ de cele dou strane. Troparele : Ziua trecnd etc. (citite). Crezul Preasfnt Stpn, de Dumnezeu Nsctoare etc. (S ocare a sfin\ilor). Sfinte Dumnezeule`i celelalte Rug[ciuni ^ncep[toare. Troparele zilei sptmnale (la srbtori, troparul se ia din Minei). Doamne, miluie`te ! (de 40 de o i), Slav, i acum, Ceea ce e`ti mai cinstit, ntru numele Domnului. Preotul (di iunile Sfin\ilor Prin\ilor no`tri Cntre\ul: Rugciunea Sfntului Vasile (Doamne, Doamne, Cela ce ne-ai mntuit pe noi) II. Cnt[re\ul: Veni\i s ne nchinm (cu metanii), Psalmi 101 Rugciunea lui Manase (Doamne atotputernice, Dumnezeul prin\ilor no`tri). Sfinte Dumnezeule `i celelalte Rugciuni ^ncep[toare. Troparele de umilin\ (Miluie`te-ne pe n oi etc.). Doamne, miluie`te ! (de 40 de ori), Slav, i acum, Ceea ce e`ti mai cin Domnului. Preotul (din altar): Pentru rugciunile. Cnt[re\ul: Stpne Dumnezeule, Pri uternice (Rugciunea Sfntului Mardarie) III. (Aceast[ parte este aproape identic cu ce a de la Pavecerni\a mic). Cnt[re\ul: Veni\i s ne nchinm `i Psalmii 69 `i 142 Doxologi ic (citit: Slav ntru cei de sus) cu nvrednice`te-ne, Doamne, n noaptea aceasta. C it dn mijlocul bisericii. @n sptmna nti din Postul Mare, se cite`te din Triod, la ziu a respectiv[; n celelalte sptmni, se cite`te Canonul Nsctoarei de Dumnezeu de la glasu l de rnd, din Octoih, iar ntre Smbta lui Lazr `i Duminica Tomii al Sf]ntului din Mine i) I. 134

Doamne al Puterilor, fii cu noi (glas 7) cu stihurile respective. Troparele: Doamne, de n-am avea pe sfin\ii Ti rugtori (la srbtori, condacul respectiv) Preotul: Rugciune a Sfntului Efrem (ntre sfe`nice, sau pe soleie), cu metanii `i nchinciuni. Cnt[re\ul: Sfinte Dumnezeule `i celelalte Rugciuni ^ncep[toare. Apoi Rugciunile (citite alterna tiv, din fa\a icoanelor mprte`ti): Nep[tat[, ne^ntinat[, ~i ne d[ nou[, St[p]ne, N[ mea este Tat[l, Toat[ n[dejdea noastr[. (Numai n prima sptmn din Post preotul mbra deschide sfintele u`i `i cite`te Evanghelia; apoi nchide u`ile `i dezbrac felonul ). Apoi, ^n tot timpul postului Preotul cite`te (de pe soleie, cu capul acoperit `i cu fa\a spre credincio`i) Rugciunea Stpne mult-Milostive Iisuse Hristoase, (Aceast a \ine locul otpustului) Urmeaz[ Ectenia de ob`te (S ne rugm pentru pacea lumii) `i P entru rugciunile. (Rug[ciunile Sl[be`te, las[, iart[, Dumnezeule `i Pe cei ce ne ur[sc pe noi, care sunt ar[tate ^n Ceaslov la sf[r`itul Pavecerni\ei Mari, se rostesc de credincio`i, de fiecare ^n parte, dup[ ce pleac[ din biseric[; iar ^n unele loc uri se citesc ^n cadrul slujbei, ^n continuarea celorlalte rug[ciuni de la sf]r` it, care se rostesc din fa\a icoanelor ^mp[r[te`ti) 135

MIEZONOPTICA

Miezonoptica sau Poluno`ni\a se s[v]r`e`te actualmente diminea\a, ^nainte de Utr enie (^n naosul bisericii); odinioar[ se s[v]r`ea la miezul nop\ii, a`a cum se o bi`nuie`te `i ast[zi ^n unele m[n[stiri (unde se s[v]r`e`te ^n tinda bisericii). R]nduiala Miezonopticii, aflat[ ^n Ceaslov, prezint[ trei variante - pentru zil ele de peste s[pt[m]n[, pentru s]mbete `i pentru duminici - care toate au ^n gen eral aceea`i structur[, put]nd fi ^mp[r\ite ^n dou[ p[r\i `i av]nd deosebite doa r citirile `i rug[ciunile. Miezonoptica de toate zilele Slujba Miezonopticii de toate zilele (cu cele dou[ p[r\i ale sale) este foarte limpede descris[ ^n Ceaslov: I. Dup[ ce s-a b[tut toaca, Preotul: (cu epitrahilul, din fa\a u`ilor mprte`ti nchis e `i cu perdeaua tras[) d[ binecuv]ntarea: Binecuvntat este Dumnezeul nostru Cnt[re\u l: Amin. Rugciunile nceptoare (Slav[ |ie, Dumnezeul nostru..., @mp[rate ceresc... `i c lelalte), Ps.50, Catisma a XVII-a (Ps.118), ^n trei st[ri, Simbolul credin\ei, R ugciunile nceptoare (Sfinte Dumnezeule `i celelalte) Troparele glas. 8: Iat Mirele` alte (la Praznicele ^mp[r[te`ti, la cele ale Sf.Ioan Botez[torul `i la hramul bi sericii, acestea sunt ^nlocuite cu troparul s[rb[torii respective). Doamne miluie `te ! (de 40 de ori) `i Rug[ciunea Cela ce ^n toat[ vremea `i ^n tot ceasul... Doamn e miluie`te ! (de trei ori), Slav[..., ~i acum..., Ceea ce e`ti mai cinstit, ntru nu mele Domnului, iar Preotul r[spunde (din altar): Dumnezeule, milostive`te-Te spre n oi (Numai n post: Rugciunea Sfntului Efrem Sirul, cu metanii, dup[ r]nduiala din Ceas lov). La stran[ (c]nt[re\ul): Rug[ciunea Sf.Mardarie (St[p]ne Dumnezeule, P[rinte Atotputernice...). II. Veni\i s[ ne ^nchin[m..., Psalmii 70 `i 133, Rugciunile ncepto are (Sfinte Dumnezeule `i celelalte) 136

Tropare `i Rug[ciune de pomenire a mor\ilor (Pomene`te, Doamne, ca un bun, pe rob ii T[i...) Toparele de umilin\[ (Milui`te-ne pe noi, Doamne, miluie`te-ne pe noi.. . `i celelalte dou[ care urmeaz[) Preotul (din fa\a u`ilor ^mp[r[te`ti) roste`te Ectenia ^ntreit[ (Miluie`te-ne pe noi Dumnezeule...) `i face Otpustul mic. Apoi, dup[ ce se pleac[ spre credincio`i cer]ndu-`i iertare, se ^ntoarce spre r[s[rit `i spune Ectenia de ob`te (S[ ne rug[m pentru pacea lumii...), ^ncheind slujba cu P entru rug[ciunile p[rin\ilor no`tri Miezonoptica de smbta Fa\[ de Miezonoptica de toate zilele, la Miezonoptica de s]m b[ta apar doar c]teva deosebiri, care se pot urm[ri u`or dup[ Ceaslov: La partea I, ^nceputul este la fel ca la Miezonoptica de toate zilele, ^ns[ ^n l oc de Catisma a XVII-a se cite`te Catisma a IX-a (Psalmii 64-69). De asemenea, d up[ Simbolul de credin\[ Troparele sunt altele, pe glasul al doilea (Nezidit[ fir e, F[c[torule a toate...), iar spre sf]r`itul primei p[r\i, dup[ Rug[ciunea Sf.Ma rdarie (St[p]ne Dumnezeule, P[rinte Atotputernice...) se adaug[ Rug[ciunea Sf.Evst ratie (Sl[vindu-Te, Te sl[vesc pe Tine, Doamne...), ^n continuare, p]n[ la sf]r`it ul slujbei, urm]ndu-se neschimbat[ r]nduiala la fel ca la Miezonoptica de toate zilele. Miezonoptica de duminic Aceast[ variant[ a Miezonopticii se mai afl[, ^n afar[ de Ceaslov, `i ^n Liturghier, ^nainte de slujba Utreniei (^ns[ doar cu cele ale pr eotului). ~i ea prezint[ c]teva deosebiri, ^n raport cu celelalte variante ale M iezonopticii: La partea I, ^nceputul este la fel ca la celelalte variante ale Miezonopticii, ^ ns[ ^n loc de Catism[ `i de Simbolul Credin\ei, se cite`te Canonul Sfintei Treim i de la glasul de r]nd, din Octoih, de pe analogul a`ezat ^n mijlocul bisericii, av]nd un sfe`nic al[turi (cu trei lumini), dup[ care se c]nt[, tot din mijlocul bisericii Troparele treimice (cele 12 Triadicale, pe glasul al doilea: Cuvine-se cu adev[rat a l[uda pe Treimea cea mai presus de Dumnezeire...), iar dup[ Rugciun ile nceptoare (Sfinte Dumnezeule `i celelalte), ^n loc de Troparele obi`nuite `i de r ug[ciunea Cela ce ^n toat[ vremea..., se pune 137

Ipacoi al nvierii de la glasul de rnd, din Octoih (sau, dac[ este praznic, Troparu l s[rb[torii). De asemenea, spre sf]r`itul primei p[r\i, ^n locul Rug[ciunii Sf. Mardarie se pune Rug[ciunea Sf.Marcu Monahul, ^nchinat[ Sfintei Treimi (@ntru tot puternic[ `i de via\[ f[c[toare, `i ^ncep[toare de lumin[, Preasf]nt[ Treime...) , dup[ care se las[ deoparte toat[ partea a doua de la celelalte variante a Miez onopticii, urm]nd ^ndat[ Otpustul mic `i obi`nuita iertare, cu Ectenia de ob`te (S[ ne rug[m pentru pacea lumii...) `i sf]r`itul: Pentru rug[ciunile p[rin\ilor no` tri. 138

CEASURILE F[c]nd parte dintre Laudele mici, Ceasurile (sau orele canonice) cuprind mai ales citiri care se fac la stran[ `i ele sunt redate pe larg ^n Ceaslov. Do ar Ceasul al IX-lea mai apare `i ^n Liturghier, ^naintea slujbei Vecerniei (^ns[ numai cu cele ale preotului). Sunt s[v]r`ite mai ales la m[n[stiri `i catedrale , adesea ^n tinda sau pronaosul bisericii. Odinioar[ se slujeau la orele zilei ind icate chiar ^n denumirea lor: Ceasul I aproximativ la ora 6 diminea\a, Ceasul al IIIlea la ora 9 dimina\a, Ceasul al VI-lea la ora 12 (amiaz[) `i Ceasul al IX-l ea la ora 15 (ora 3 p.m.). Cu timpul s[v]r`irea lor s-a grupat ^n sensul c[ ast[ zi Ceasurile I, III `i VI se citesc diminea\a ^ntre Utrenie `i Liturghie, iar Ce asul al IX-lea (care ^ncheie ziua liturgic[) se cite`te seara, ^nainte de Vecern ie (care ^ncepe ziua liturgic[ urm[toare); ^n zilele de r]nd (de luni p]n[ viner i) ale Postului Mare `i Ceasul al IXlea se cite`te diminea\a, ^n continuarea cel orlalte ceasuri. La Ceasuri perdeaua `i u`ile ^mp[r[te`ti sunt ^nchise, deschiz] ndu-se doar atunci c]nd se face otpust, iar la unele m[n[stiri dup[ Ceasul I se cite`te un Acatist. De asemenea, ^n Postul Mare (de luni p]n[ vineri, cu unele e xcep\ii) se adaug[ dup[ fiecare Ceas c]te o Catism[ (dup[ @nv[\[tura) din Psaltire , iar ^n primele trei zile din S[pt[m]na Mare ^n unele locuri se citesc la Ceasu ri St]lpii Evangheliei (adic[ cele trei Evanghelii sinoptice `i cea de la Ioan p]n [ la cap.12,23), dup[ o r[nduial[ special[, ce cuprinde `i scoaterea Sf.Evanghel ii prin U`ile ^mp[r[te`ti ^n mijlocul bisericii (la Ceasul al III sau chiar de l a Ceasul I), spre a fi citit[. Ceasul I Aceast[ Laud[ se sluje`te cel mai adesea imediat dup[ Utrenie (^nainte de otpustul acesteia) `i de aceea nu se mai d[ bi necuv]ntarea de ^nceput, obi`nuit[ la majoritatea slujbelor - aceasta nici nu ma i este 139

indicat[ ^n Ceaslov, dup[ care se poate urm[ri foarte u`or r]nduiala Ceasului I: Cnt[re\ul: Veni\i s ne nchinm, Ps.5, 89 `i 100 Troparul sfntului (al srbtorii) `i a ei (n post troparul Ceasului I din Ceaslov: Diminea\a auzi glasul meu, cu stihurile respective). Sfinte Dumnezeule `i celelalte Rugciuni nceptoare. Condacul Sf]ntului (al srbtorii) (n post: unul din troparele Nsctoarei, indicat pentru ziua respectiv[, n Ce aslov). Doamne, miluie`te (de 40 ori), Cela ce n zoat vremea `i n tot ceasul Doamne, ie`te (de trei ori), Slav, i acum, Ceea ce e`ti mai cinstit, ntru numele Domnului te`te ecfonisul: Dumnezeule, milostive`te-Te spre noi (Numai n post: Rug[ciunea Sf]n tului Efrem Sirul, cu metanii `i ^nchin[ciuni, dup[ r]nduiala din Ceaslov) Apoi S finte Dumnezeule `i celelalte rug[ciuni ^ncep[toare, Doamne miluie`te (de 12 ori). R ugciunea Hristoase, Lumina cea adevrat. Condacul Aprtoare Doamn Preotul: Otpustul tpustul desvr`it al Utreniei). Ceasul III

Ceasul al III-lea (spre deosebire de Ceasul I) are binecuv]ntare la ^nceput, el inugur]nd slujbele de zi, r]nduiala sa fiind pe larg redat[ ^n Ceaslov: Preotul: Binecuvntat este Dumnezeul nostru Cnt[re\ul: mprate ceresc `i celelalte ru ^ncep[toare Veni\i s ne nchinm, Psalmii 16, 24 `i 50. Troparul Sfntului (al srbtori al Nsctoarei (n post: troparul Ceasului III din Ceaslov: Doamne, Cela ce pe Preasfnt ul Tu Duh, cu stihurile indicate) Sfinte Dumnezeule `i celelalte rugciuni nceptoare. acul Sf]ntului (al srbtorii) (n post: troparul Rusaliilor: Binecuvntat e`ti, Hristoas e Dumnezeul nostru `i celelalte dou[ care urmeaz[, din Ceaslov). Doamne, miluie`te ( de 40 ori), Cela ce n toat vremea `i n tot ceasul Doamne, miluie`te (de trei ori), S m, Ceea ce e`ti mai cinstit, ntru numele Domnului Preotul: Dumnezeule, milostive`t noi 140

(@n Postul Mare: Rug[ciunea Sf]ntului Efrem Sirul Doamne `i Stpnul vie\ii mele, cu me taniile `i nchinciunile r]nduite - a se vedea ^n Ceaslov, la Miezonoptica de toate zilele) Rug[ciunea Sf]ntului Mardarie (Stpne Dumnezeule, Printe Atotputernice)

Ceasul VI Nici Ceasul al VI-lea nu are binecuv]ntare la ^nceput, el urm]nd ^ndat [ dup[ Ceasul al III-lea, a`a cum este detaliat redat ^n Ceaslov: Cnt[re\ul: Veni\i s ne nchinm, Psalmii 53, 54 `i 90 Troparul Sfntului (al srbtorii) Nsctoarei (n post: trop. Ceas. VI din Ceaslov: Cela ce n ziua `i n ceasul al `aselea, stihurile respective) (@n Postul Mare: Troparul Profe\iei, din Triod, ) Apoi Sfi nte Dumnezeule `i celelalte rugciuni nceptoare. Condacul Sf]ntului / al srbtorii (n p : troparele zilei, din Ceaslov) Doamne, miluie`te (de 40 ori), Rug[ciunea Cela ce n zoat vremea `i n tot ceasul Doamne, miluie`te (de trei ori), Slav, i acum, Ceea instit, ntru numele Domnului Preotul: Dumnezeule, milostive`te-Te spre noi (@n Post : Rug[ciunea Sf]ntului Efrem Sirul, Doamne `i Stpnul vie\ii mele, cu metaniile `i nchi nciunile r]nduite ^n Ceaslov - la Miezonoptica de toate zilele) (Dac[ se citesc ` i Mijloceasurile, urmeaz[ Rug[cinea Sf]ntului Mardarie St[p]ne Dumnezeule, P[rint e atotputernice - de la sf]r`itul Miezonopticii de toate zilele sau de la sf]r`itu l Ceasului III. Dac[ nu, urmeaz[ dup[ cum este indicat ^n Ceaslov) Rug[ciunea Sf ]ntului Vasile cel Mare: Dumnezeule `i Doamne al Puterilor Otpustul mic (dac urmeaz S f]nta Liturghie; dac[ nu, se cite`te Obedni\a aceasta se cite`te dup[ Ceasul IX, dac[ este Aliluia, adic[ ^n post). Ceasul IX Acest ceas se s[v]r`e`te de regul[ ^nainte de Vecernie `i ^nainte de ^ nceperea sa se toac[ (pentru Vecernie) `i se aprind lum]n[ri, c]te una ^n altar, la icoanele ^mp[r[te`ti `i la iconostas. R]nduiala sa se afl[ at]t ^n Ceaslov ( pe larg), c]t `i ^n Liturghier, la ^nceput (doar partea preotului): 141

Preotul: Binecuvntat este Dumnezeul nostru Cnt[re\ul: mprate ceresc `i celelalte ru ^ncep[toare. Veni\i s ne nchinm, Psalmii 83, 84 `i 85. Troparul Sfntului (al srbtor i al Nsctoarei (n post: troparul Ceasului IX:: Cela ce n ceasul al noulea, cu stihuri respective). Sfinte Dumnezeule `i celelalte rugciuni nceptoare. Condacul Sf]ntului (al srbtorii) (n post: cele trei tropare din Ceaslov: Vznd tlharul `i celelalte dou[, d aslov). Doamne, miluie`te (de 40 ori), Cela ce n zoat vremea `i n tot ceasul Doamne, ie`te (de trei ori), Slav, i acum, Ceea ce e`ti mai cinstit, ntru numele Domnulu zeule, milostive`te-Te spre noi (@n postul Na`terii Domnului `i al Apostolilor, c] nd se c]nt[ `i Mijloceasurile, se fac cele 16 metanii obi`nuite `i se cite`te Ru g[cinea Sf]ntului Mardarie St[p]ne Dumnezeule, P[rinte atotputernice - de la sf]r`i tul Miezonopticii de toate zilele sau de la sf]r`itul Ceasului III - ^n loc de R ug[ciunea Sf]ntului Vasile cel Mare: Stpne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nost ru) (@n Postul Mare: doar trei metanii mari cu Rug[ciunea Sf]ntului Efrem Sirul Doa mne `i Stpnul vie\ii mele, `i ^ndat[) Rug[ciunea Sf]ntului Vasile cel Mare: Stpne Doam e, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru Otpustul mic (numai dac Ceasul IX s-a citit n pronaos / pridvor; dac[ s-a f[cut ^n Biseric[, dup[ Rug[ciunea Sf]ntului Vasile cel Mare urmeaz[ ^ndat[ Vecernia). Ceasuri cu r]nduial[ special[ @n ajunul Na`terii Domnului (24 dec.), ajunul Bobo tezei (5 ian.) `i ^n Vinerea Mare slujba ceasurilor au o r]nduial[ mai dezvoltat [ (cu Apostol `i Evanghelia), ele numindu-se Ceasuri ^mp[r[te`ti (sau Ceasuri Ma ri), dup[ cum indic[ pe larg Mineiele pentru lunile respective (^n zilele de 24 dec.`i 5 ian.) sau Triodul (pentru Vinerea Mare). Timpul s[v]r`irii lor este apr oximativ ceasul al doilea din zi (adic[ ora 7 diminea\a), ele citindu-se f[r[ ^n trerupere, adic[ f[r[ otpust `i f[r[ binecuv]ntare ^ntre ele. Structura lor este foarte asem[n[toare: Dup[ binecuv]ntarea de ^nceput (la Ceasul I) sau dup[ Veni\i s[ ne ^nchin[m... (la celelalte) 142

Preotul, cu epitrahil `i felon, face c[dire (mare la Ceasurile I `i IX, mic[ la III `i VI) `i urm]nd apoi Rug[ciunile ^ncep[toare, c]te Trei psalmi (ale`i dinte cei profetici), o serie de Stihiri (tropare) ^n leg[tur[ cu s[rb[toarea, Prochi men, o Paremie, un Apostol `i o Evanghelie (^n timpul lecturilor biblice u`ile ^ mp[r[te`ti sunt deschise, iar la Apostol se face c[dire mic[), Un fragment de ps alm, iar[`i rug[ciunile ^ncep[toare (de la Sfinte Dumnezeule... ^ncolo), Condacul zilei respective, Doamne miluie`te (de 40 de ori), Rug[ciunea Cela ce ^n toat[ vrem ea `i ^n tot ceasul..., Doamne miluie`te (de trei ori), Slav[..., ~i cum..., Ceea ce e`ti mai cinstit[..., @ntru numele Domnului...; Preotul roste`te Dumnezeule, milo stive`te-Te spre noi... (la Ceasurile I `i VI) sau Pentru rug[ciunile... (la cesuri le III `i IX), dup[ care se ^ncheie cu o Rug[ciune final[ (cea de la ceasurile o bi`nuite), citit[ la stran[. Desigur, toate citirile, c]nt[rile `i rug[ciunile finale sunt diferite la fiecar e ceas ^mp[r[tesc `i nici la Ceasul al IX-lea nu se face otpust, urm]nd ^ndat[ O bedni\a. Atunci c]nd ajunul Na`terii `i al Bobotezei cad s]mb[ta sau duminica, c easurile ^mp[r[te`ti se citesc ^n vinerea precedent[. @n S[pt[m]na Luminat[ `i ^ n miercurea odovaniei Pa`tilor (ajunul @n[l\[rii), toate laudele mici (adic[ ceasurile ^mpreun[ cu Pavecerni\a `i Miezono ptica) sunt ^nlocuite cu Ceasurile Pa`tilor, a c[ror r]nduial[ se g[se`te ^n Pen ticostar (sau ^n extrasul numit Slujba @nvierii), dup[ Utrenia Pa`tilor. Caracteri stica acestor ceasuri speciale este faptul c[ nu cuprind psalmi, ci doar c]nt[ri ale @nvierii: Preotul (cu epitrahil): Binecuv]ntat este Dumnezeul nostru... Hristos a ^nviat de tr ei ori, @nvierea lui Hristos v[z]nd... de trei ori (c]ntat sau citit) Ipacoi, glas VI (Venit-au mai ^nainte de diminea\[...) Condacul @nvierii (De`i Te-ai pogor]t ^n morm]nt...) Tropare: @n morm]nt cu trupul.... Slav[..., Ca un purt[tor de via\[.. ., ~i acum..., Ceea ce e`ti loca` sfin\it..., Doamne miluie`te (de 40 de ori), Slav [..., ~i acum..., Ceea ce e`ti mai cinstit[..., @ntru numele Domnului... Preotul: Pentru rug[ciunile Sfin\ilor P[rin\ilor no`tri... Hristos a ^nviat de trei ori, Slav [..., ~i acum..., Doamne miluie`te (de trei ori), binecuvinteaz[ ! Otpustul Pa`ti lor. 143

Mijloceasurile Aceste slujbe, crea\ii relativ mai noi, se citesc doar ^n m[n[sti ri (^n chilii sau chiar ^n biseric[), fiind intercalate dup[/^ntre Ceasurile obi `nuite (Mijloceasul I dup[ Ceasul I, al III-lea dup[ Ceasul al II-lea etc.). R]n duiala lor (oarecum asem[n[toare cu cea a Ceasurilor) se afl[ ^n Ceaslov: (Doar Mijloceasurile I `i III ^ncep cu Binecuv]ntare `i rug[ciunile ^ncep[toare, urm]nd) Trei tropare (diferite pentru fiecare Mijloceas) Doamne miluie`te (de 40 de ori), Slav[..., ~i acum..., Ceea ce e`ti mai cinstit[..., @ntru numele Domnul ui... Preotul: Pentru rug[ciunile Sfin\ilor P[rin\ilor no`tri... Rug[ciunea Sf.Efre m Sirul, o Rug[ciune a Sf.Vasile cel Mare (diferit[ pentru fiecare Mijloceas) `i Otpustul (doar la Mijloceasul al IX-lea, care ^ncheie ziua liturgic[). 144

OBEDNI|A

Obedni\a numit[ `i Pr]nzind[ sau Tipic[ (probabil dup[ Psalmii s[i de la ^nceput , 102 `i 145, numi\i tipici / mesianici) este de asemenea o crea\ie liturgic[ ma i recent[, care se cite`te ^n m[n[stiri dup[ Ceasul al VI-lea (sau Mijloceasul a l VI-lea), ^nainte de amiaz[, de obicei atunci c]nd nu se sluje`te Sf.Liturghie (^n perioada Octoihului `i a Penticostarului). Se mai poate ^ns] s[v]r`i `i ^nai nte de Sf.Liturghie a Darurilor mai ^nainte Sfin\ite, ^n timpul Postului Mare, s au ^n acele zile din perioada Octoihului c]nd Ceasurile se unesc cu Vecernia `i cu Liturghia Sf.Vasile cel Mare (^n ajunul Na`terii `i bobotezei) sau cu Liturgh ia Sf.Ioan Gur[ de Aur (atunci c]nd BunaVestire cade ^ntr-una dintre zilele de r ]nd ale Postului Mare). @n perioada Triodului (ca `i ^n ajunul Na`terii `i Bobot ezei) se s[v]r`e`te dup[ Ceasul al IX-lea, av]nd o r]nduial[ modificat[ `i urm]n d ^ndat[ Vecernia. R]nduiala Obedni\ei se afl[, pe larg, ^n Ceaslov: Cnt[re\ul: Psalmii 102 `i 145 `i Unule Nscut (@n perioada Triodului se ^ncepe direct cu) Fericirile, pe glasul 8 (ntru mpr\ia Ta pomene`te-ne pe noi, Doamne), cu stihurile respective, din Ceslov Apostolul, Evanghelia `i Simbolul Credin\ei (acestea se c itesc numai cnd nu urmeaz Sf]nta Liturghie) Rugciunea Slbe`te, las, iart, Dumnezeule, re`ealele noastre Tatl nostru Condacele, dup rnduiala din Ceaslov (al zilei, al hramu etc.; dac[ hramul este un Praznic Dumnezeiesc, al lui Hristos, se pune ^nt]i al hramului) Doamne miluie`te! (de 12 ori) Rugciunea ctre Sfnta Treime (Preasfnt Treime tpnie de o fiin\ aceasta se omite ^n perioada Triodului, spun]ndu-se Doamne miluie`te de 40 ori), (Dac[ nu este Liturghie se mai adaug[: S se umple gurile noastre de la uda Ta, Doamne `i Fie numele Domnului binecuvntat de trei ori, Psalmul 33 -Binecuvnta i pe Domnul n toat vremea) Cuvine-se cu adevrat, Ceea ce e`ti mai cinstit Slav ie`te (de trei ori), @ntru numele Domnului binecuvinteaz ! `i Otpustul mic 145

(@n perioada Triodului nu este otpust, preotul rostind ecfonisul : Dumnezeule, mi lostive`te-Te spre noi... `i Rug[ciunea Sf.Efrem Sirul, cu metanii, urm]nd ^ndat[ Vecernia) 146

R}NDUIELI SPECIALE @N PERIOADA TRIODULUI Perioada Triodului se nume`te astfel (a Triodului) pentru c[ ^n aceast[ perioad[ s e folose`te cu prec[dere cartea de slujb[ numit[ Triod. Celelalte cr\i de slujb ntr ebuin\ate ^n aceast perioad sunt: Octoihul, Mineiele, Ceaslovul, Liturghierul, Psa ltirea, Apostolul `i Evanghelia. Perioada Triodului dureaz[ zece sptm]ni `i ncepe c u Duminica Vame`ului `i a Fariseului, ^ncheindu-se ^n Smbta Mare. Primele trei sptm] ni sunt de pregtire a Postului Sfintelor Pa`ti (Postul Mare), iar urmtoarele `apte sunt ale Postului nsu`i. Deoarece ^n Biserica Ortodox[ Romn[ se folose`te actualm ente calendarul ndreptat cu pascalie dup calendarul nendreptat (dup[ stil vechi), S fintele Pa`ti pot cdea ntre 4 aprilie `i 8 mai (adic[ ^ntre 22 martie `i 25 aprili e dup[ calendarul nendreptat). @n aceste condi\ii, fiind cu zece sptmni nainte de Pa` ti, Duminica Vame`ului `i Fariseului (cu care ^ncepe perioada Triodului) poate c [dea ntre 24 ianuarie `i 27 februarie. Pentru perioada Triodului exist[ o serie d e r]nduieli speciale, dintre care marea majoritate se afl[ ^mp[r\ite pe parcursu l c[r\ilor de slujb[, acolo unde este nevoie(ele mai afl]ndu-se adunate `i ^n ca rtea de Tipic Bisericesc). Astfel, pentru svr`irea Laudelor zilnice din timpul Pat ruzecimii, afl[m ndrumri de tipic ^n Ceaslov (la Miezonoptica de toate zilele, la Ceasuri, la Obedni\, la Paveceni\ - la locurile unde se spune:iar de va fi post) `i ^n Triod. Observa\ie: @n general, dac rnduiala slujbelor din perioada Octoihului a fost bine ^nsu`it[, se pot n\elege u`or deosebirile ce apar att ^n rnduielile zilelor de rnd, ct `i ^n cele ale srbtorilor din aceast[ perioad[. Observa\ie practic[: S[ se obse rve la modul c]t se poate de concret (pe cartea de slujb[), felul cum la sf]r`it ul Triodului sunt anexate C]nt[rile Treimice `i Stihirile de Umilin\[ - Sedelne `i Martirice, pe toate glasurile Octoihului, pentru zilele de peste s[pt[m]n[ care sunt u`or de combinat 147

cu cele ale Triodului (`i ale Mineielor), acolo unde este cazul, dup[ ce este bi ne cunoscut[ organizarea lor. Alte ^ndrumri de tipic se mai afl `i n Mineiele pe ianuarie, februarie, martie, apr ilie, pentru srbtorile cu dat[ fix[ care pot c[dea n perioada Triodului (care este cu dat[ variabil[). Aceste srbtori sunt: - Sfin\ii Trei Ierarhi - Vasile cel Mare, Grigorie Teologul ` i Ioan Gur de Aur (30 ianuarie) - @ntmpinarea Domnului (2 februarie) - Sfntul Sfin\ itul Mucenic Haralambie (10 februarie ) - ntia `i a doua aflare a cinstitului cap al Sfntului Ioan Boteztorul (24 februarie) - Sfin\ii 40 de Mucenici (9 martie) - B unavestire (25 martie) - Sfntul Ierarh Calinic de la Cernica(11 aprilie) - Sfntul Marele Mucenic Gheorghe(23 arilie) n perioada Triodului unele dintre aceste srbtori cu dat[ neschimbtoare, a c[ror sluj b se afl n Minei, pot coincide cu srbtori (sau alte zile liturgice deosebite) cu date variabile, a cror slujb o gsim n Triod. @n toate aceste cazuri, slujba din Minei se combin cu cea din Triod, dup[ cum arat ndrumrile speciale din nv\tura de tipic a lui arcu de la sfr`itul Triodului42. Duminicile din perioada Triodului poart[ nume sp eciale `i se succed ^ntr-o ordine bine stabilit[ (care poate fi consultat[ ^n fi ecare an ^n Calendarul bisericesc sau ^n Pascaliile tip[rite la Sf]r`itul Evangh eliei, ca `i ^n ordinea lecturilor din ultimele zece s[pt[m]ni ale ciclului pasc al, a`a cum le afl[m ^n Apostol `i Evanghelie). Duminicile Triodului sunt: 1. Duminica Vame`ului `i a Fariseului 2. Dumunica Fiu lui risipitor 3. Duminica lsatului sec de carne ( a nfrico`toarei Judec\i) 4. Dumini ca lsatului sec de brnz (a Izgonirii lui Adam din rai) 5. Duminica nti a Postului Mar e (a Ortodoxiei) 6. Duminica a doua (a Sfntului Grigore Palama) 7. Duminica a tre ia (a Sfintei Cruci) 8. Duminica a patra (a Sfntului Ioan Scrarul) 9. Duminica a c incea( a Cuvioasei Maria Egipteanca) 42 V. Triodul, ed.VII, Bucure`ti, 1970. p. 747 `i urm. 148

10. Duminica a `asea din Post (Duminica Floriilor sau a Intrrii Domnului n Ierusal im)

n aceste duminici se sluje`te dup[ Octoih `i Triod, iar slujba Sfin\ilor din Mine i care cad duminica se cnt numai n cazul c sfntul respectiv este hramul bisericii sau cnd este sfnt cu polieleu. Slujbele celorlal\i sfin\i care cad ^n aceste duminici se mpreun cu slujba de a doua zi, sau se cnt vineri seara la Pavecerni\ - ori cnd va vrea cel mai mare. Liturghia Sfntului Vasile cel Mare se svr`e`te de `apte ori ^n a ceast[ perioad[: ^n Duminica nti, a doua, a treia, a patra `i a cincea din Postul Mare, precum `i Joi `i Smbt din Sptmna Mare. Liturghia Sfntului Ioan Gur de Aur se s e n smbetele din Postul Mare (afar de Smbta Patimilor) `i n Duminica Floriilor. Liturg hia Darurilor mai nainte sfin\ite se svr`e`te ^n zilele de miercuri `i vineri din t ot timpul Postului Mare - afar de Vinerea Sfintelor Patimi. Se poate svr`i `i n zile le de luni, mar\i `i joi n care ar cdea srbtori biserice`ti, precum `i joi n sptmna a ncea `i luni, mar\i `i miercuri ^n Sptmna Mare. Atunci c]nd preotul urmeaz s[ svr`easc [ Liturghia Darurilor mai nainte sfin\ite, el trebuie s[ preg[teasc[ la Proscomid ia din duminica precedent, pe lng Sfntul Agne\ pentru acea duminic, nc attea Sfinte A \e cte Liturghii ale Darurilor mai nainte sfin\ite are de s[v]r`it n cursul sptmnii ur mtoare (adic pentru miercuri `i vineri, precum `i pentru vreuna dintre srbtorile car e ar cdea luni, mar\i sau joi, sau pentru zilele de luni, mar\i `i mirecuri din sp tmna Sfintelor Patimi). Miercuri `i vineri ^n Sptmna brnzei (cea care urmeaz[ Duminici i l[satului sec de carne), luni `i mar\i ^n prima sptmn a Postului Mare, precum `i n Vinerea Sfintelor Patimi nu se svr`e`te Sf.Liturghie, acestea fiind socotite zile aliturgice. Slujbe de pomenire pentru mor\i se fac ^n smbta dinaintea Duminicii lsa tului sec de carne (Smbta mor\ilor) `i n smbetele din sptmnile a doua, a treia `i a pa ra din Post. Catavasiile Buneivestiri (Deschide-voi gura mea) se cnt ^n Duminica Vame `ului `i a Fariseului, precum `i n Duminicile a 149

doua, a patra `i a cincea din Post, iar n celelalte duminici se cnt Catavasiile din Triod. n zilele n care se svr`e`te Liturghia Darurilor mai nainte sfin\ite, aceasta se une`te cu Vecernia (a se vedea r]nduiala Liturghiei Darurilor mai nainte sfin\ ite), iar la Doamne, strigat-am se pun stihirile pe zece. @n zilele fr Liturghie, stih rile de la Vecernie se pun pe `ase. n sptmna ntia a Postului Mare se cnt la Pavecer re Canonul Sfntului Andrei Criteanul, care este mpr\it n patru pr\i, citindu-se cte o parte n fiecare sear, ncepnd de luni pn joi inclusiv. La Vecernia `i Utrenia din zilel e de r]nd ale Postului Mare apar unele modific[ri ale r]nduielilor (^n raport cu zilele de r]nd din restul anului), modific[ri ce sunt indicate ^n Triod `i Ceas lov. Astfel, la Vecernie: 1. Luni, mar\i `i joi seara, dup[ prochimen se adaug[ dou[ paremii. 2. Partea de sf]r`it a Vecerniei este schimbat[: - @n locul troparelor din Minei se c]nt[ cele patru tropare din Triod (N[sc[toare de Dumnezeu..., Botez[torul lui Hristos..., Ruga\i-v[ pentru noi, Sfin\ilor Apostol i... `i Sub milostivirea Ta...), urmate fiecare de c]te o metanie. - Urmeaz[ Doamner miluie`te de 40 de ori, Slav[..., ~i acum..., Ceea ce e`ti mai cinstit[... @ntru nu mele Domnului.... - Preotul: Cel ce este binecuv]ntat.... - La stran[ se cite`te ru g[ciunea @mp[rate ceresc... - Preotul spune Rug[ciunea Sf]ntului Efrem Sirul (Doman e `i St]p]nul vie\ii mele...), cu metanii `i stihuri. - Strana continu[ cu Rug[ci unile ^ncep[toare; dup[ Tat[l nostru, Doamne miluie`te de 12 ori `i rug[ciunea Prea Sf]nt[ Treime, st[p]nie deofiin\[.... - Fie numele Domnului binecuv]ntat..., cu tr ei metanii. - Slav[..., ~i acum..., Ps.33. - Cuvine-se cu adev[rat s[ te fericim..., S lav[..., ~i acum..., Doamne miluie`te de trei ori, Binecuvinteaz[. - Preotul face otpu stul. 3. Acest sf]r`it schimbat, p]n[ la Rug[ciunea Sf]ntului Efrem Sirul inclusiv, se face `i la Vecernia de duminica seara din 150

postul Mare, ^n rest aceasta urm]nd r]nduiala Vecerniei Duminicilor. La Utrenia din zilele de r]nd ale Postului Mare: 1. De luni p]n[ vineri ^n loc de Dumnezeu e ste Domnul... `i Tropare se c]nt[ Aliluia de trei ori (cu stihurile din Ceaslov) `i C]nt[rile Treimice pe glasul de r]nd (c]te trei pentru fiecare glas din Ceaslov sau Triod, de la sf]r`itul c[r\ii). 2. Dup Psalmul 50, se cite`te rugciunea: Mntuie `te, Dumnezeule, poporul Tu. 3. Pentru canoanele de la Utrenie, ^n perioada Triodul ui exist[ reguli precise de combinare ^ntre cele din Triod `i cele din Minei. Astfel, dac fiecare sfnt din Minei are canon la Utrenie, amndou canoanele se citesc p e `ase. Unde Triodul are la Utrenie tricntare, se pune numai o singur dat irmosul sfn tului dinti, apoi se unesc urmtoarele dou tropare `i se mai pune troparul care este naintea troparului Nsctoarei, troparul Nsctoarei l[s]ndu-se (se ob\ine astel un fel de tric]ntare, specific[ perioadei Triodului). De la canonul Sfntului al doilea se pun tot trei tropare (alese la fel ca la Sf]ntul cel dint]i), deci n total c]te ` ase tropare de la fiecare cntare a (canoanelor) Mineiului, iar de la Triod amndou c anoanele pe opt. @n Triod canoanele au form de tricntare n zilele de luni, mar\i, mie rcuri, joi, vineri `i de patrucntare n smbetele sptmnilor a doua, a treia `i a patra. smbta nti (a Sfntului Teodor), a cincea (a Acatistului), a `asea (a lui Lazr) `i n S Pa`tilor exist n Triod canoane ntregi, `i de aceea nu se citesc n aceste smbete Cntri e lui Moise.

4. La Canoane se adaug[ C]nt[rile lui Moise (cu textul din Psaltire, mpreun cu tro parele canoanelor din Minei `i din Triod), a c[ror r]nduial[ (de intercalare a s tihurilor) se afl[ at]t ^n Psaltire, c]t `i ^n Triod (la Utrenia de luni, ^n pri ma s[p]t[m]n[ a Postului). 5. @n cursul s[pt[m]nii Cntrile a 8-a `i a 9-a ale tricn trilor `i patrucntrilor sunt rnduite n toate zilele, iar celelalte cntri sunt rnduite te una ^n fiecare zi. Ele sunt rnduite pe zile astfel: - luni: Cntarea ^nt[i, a 8-a `i a 9-a - mar\i: Cnt area a 2-a, a 8-a, `i a 9-a - miecuri: Cntarea a 3-a, a 8-a `i a 9-a 151

- joi: Cntarea a 4-a, a8-a `i a 9-a - vineri: Cntarea a 5-a, a 8-a `i a9-a - smbt: Cnt area a 6-a, a7-a `i a 9-a (n smbetele din sptmnile a doua, a treia `i a patra din Pos tul Mare).

6. Cnd la Triod exist tricntare sau patrucntare, atunci se combin stihurile din Cntril lui Moise cu troparele din canonul Mineiului `i din cele ale Triodului (tricntri sau patrucntri). n acest caz se citesc mai nti stihurile din Cntarea lui Moise `i troparele din Minei (alternativ), iar de unde este scris pe opt se citesc n continuare stihurile din Cn tarea lui Moise `i troparele de la tricntarea sau patrucntarea Triodului, fcndu-se a stfel troparele Mineiului cu ale Triodului pe paisprezece. Iar unde nu este tricnta re sau patrucntare , se pune numai canonul din Minei, citindu-se nti irmosul cntrii d e la Minei, apoi cte un stih din Cntarea lui Moise, de la pe patru, sau de la pe `ase dup cum este n Minei un singur canon sau dou canoane la aceea`i cntare`i cte un tropa r din cntarea respectiv a canonului din Minei.

7. La Cntarea a 3-a, irmosul nu se cnt la nceputul cntrii, ci se las `i se cnt la sf ei, n loc de catavasie, dup care urmeaz[ ectenia mic, sedealna sfntului, Slav i acum oarei. 8. La Cntarea a 6-a, irmosul se cnt de asemenea la sfr`itul ei, dup care urmea z ectenia mic, martirica zilei (stihira mucenicilor) de la glasul de rnd - dac sfntul nu are condaciar dac sfntul are condac, atunci se pune condacul dup Cntarea a 6-a ( iar stihira mucenicilor se zice dup Catisma nti, urmat de primul rnd de sedelne din O ctoih, care se gsesc `i la sfr`itul Triodului, a`ezate pe glasuri `i pe zile). Se cite`te apoi sinaxarul zilei, din Minei. 9. La Cntrile a 8-a `i a 9-a, irmoasele s e cnt tot la urm. Dup Cntarea a 8-a preotul zice: Pe Nsctoarea de Dumnezeu `i Maica L nii `i se cde`te ca de obicei. Dup Cntarea a 9-a urmeaz ectenia mic. 10. La Svetilne s c]nt[ de trei ori Svetilna special[ a Postului (tot din Ceaslov sau Triod), pen tru glasul de r]nd. 11. Partea de sf]r`it a Utreniei este schimbat[: - Dup[ Bine este a ne m[rturisi Domnului... cu rug[ciunile ^ncep[toare `i ecfonisu l de la Tat[l nostru se pune (^n loc de troparele zilei) Troparul 152

special al Postului @n biserica slavei Tale st]nd..., apoi Doamne, miluie`te ! de 40 de ori, Slav[..., ~i acum..., Ceea ce e`ti mai cinstit[..., @ntru numele Domnulu i..., iar - Preotul roste`te ecfonisul Cel ce este binecuv]ntat... - La stran[ se c ite`te rug[ciunea @mp[rate ceresc, pe conduc[torii no`tri ^nt[re`te-i... - Preotul roste`te rug[ciunea Sf.Efrem Sirul Doamne `i St[p]nul vie\ii mele..., cu stihuril e `i metaniile r]nduite (Ceaslov). Apoi se cite`te - Ceasul ^nt]i `i se face - O tpust.

Dac[ la Minei ^ntr-una din zilele de peste sptmn (afar de smbt `i duminic) vor cdea in\i avnd fiecare stihiri la Doamne, strigat-am, atunci se cnt stihirile celui dinti s ara la Vecernie, la Doamne, strigat-am, iar ale celui de-al doilea se cnt a doua zi, la Laudele Utreniei, pe patru. Observa\ie: n mod obi`nuit, la Utreniile de peste sptmn n perioada Triodului nu sunt s tihiri la Laude.

n sptmna a cincea din Postul Mare, Utreniile de joi `i smbt se svr`esc ^n seara dina adic[ miercuri, respectiv vineri seara, sub forma de Denii, avnd rnduieli deosebi te fa\ de Utreniile obi`nuite. Aceste denii urmeaz[ ^n general r]nduiala zilelor de r]nd din Post, prima cuprinz]nd (^n locul canoanelor obi`nuite) Canonul cel M are (de poc[in\[) al Sf.Andrei Criteanul, iar ce-a de a doua intercal]nd Acatist ul Bunei Vestiri (al Maicii Domnului) ^ntre catisme `i primele `ase c]nt[ri ale canoanelor. De asemenea, n Sptmna Patimilor (S[pt[m]na Mare), toate Utreniile se svr`e sc n seara precedent sub form de Denii, dintre care mai ales cele din Joia `i Viner ea Patimilor au rnduieli speciale. Deniile zilelor din S[pt[m]na Sfintelor Patini (S[pt[m]na Mare), ce se s[v]r`esc ^ncep]nd de duminic[ p]n[ vineri seara, urmeaz[ `i ele ^n general r ]nduiala zilelor de r]nd din Post, cu deosebirea c[ au `i citire de Evanghelie ( ce se face din fa\a u`ilor ^mp[r[te`ti, preotul trebuind s[ ^mbrace `i felonul). La denia din Joia Mare se citesc 12 Evanghelii, fiind intercalate 15 antifoane speciale `i sedelne ^ntre ^ntre primele `ase Evanghelii, apoi, ^n afara de scoat erea Sf.Cruci, se mai adaug[ (tot ^ntre Evanghelii) Fericirile, Prochimen specia l, canonul (cu condac, icos, sinaxar), svetilna zilei 153

(@ntr-o zi ai ^nvrednicit, Doamne, pe t]lharul de rai...), doxologia mic[, ectenia cererilor `i stihoavna. Denia din Vinerea Mare este de fapt Prohodul (slujba ^n morm]nt[rii) M]ntuitorului nostru Iisus Hristos, cuprinz]nd cele trei st[ri ale Prohodului Domnului, ce se c]nt[ de preo\i `i credincio`i ^n jurul Sf.Epitaf (sc os ^n mijlocul bisericii ^n timpul Vecerniei), cu ectenii mici ^ntre st[ri, apoi Binecuv]nt[rile @nvierii (de la Utrenia DuminiciiPa`tilor), Sf]nt este Dumnezeul nostru... (f[r[ svetilne), Laudele `i Doxologia Mare, f[c]ndu-se `i procesiunea de ^nconjurare a bisericii cu Sf.Epitaf de c[tre slujitori `i crdincio`i, la urm [, dup[ readucerea Sf.Epitaf ^n biseric[ (pe Sf.Mas[, unde va sta p]n[ la @n[l\a re) ^ncheinduse cu trei lecturi biblice (Paremie, Apostol `i Evanghelie).

@n Joia Patimilor, la Liturghia Sfntului Vasile cel Mare, preotul scoate Sfntul Ag ne\, din care va pregti Sfnta mprt`anie pentru mprt`irea bolnavilor n tot cursul anu Aceasta se face dup[ o r]nduial[ special[ ^n care, dup[ ce este l[sat s[ se zv]n te p]n[ mar\i ^n S[pt[m]na Luminat[, ^n aceast[ zi Sf]ntul Agne\ este sf[rmat `i uscat, urm]nd s[ fie p[strat ^ntr-o cutie special[, pentru folosirea la nevoie. Obseva\ie: R]nduiala aceasta trebuie observat[ concret (mai ales de viitorii pre o\i) ^n cadrul Pov[\uirilor `i a @nv[\[turilor de la sf]r`itul Liturghierului, u nde este descris[ pe larg. La Vecernia Smbetei celei Mari, care se sluje`te ^n Vinerea Patimilor fie ^nainte de amiaz[ (la parohii), fie spre ora 16 (la m[n[stiri), se face scoaterea Sfntul ui Epitaf n mijlocul bisericii, dup[ o rnduial deosebit, care se afl[ pe larg descri s[ ^n Liturghier (@nv[\[tura pentru scoaterea Sf]ntului Aer aceasta nu se afl[ `i ^n Triod). La aceast[ slujb[ (care ^n mare urmeaz[ structura Vecerniei s[rb[torilor) Preotu l ^mbrac[ toate ve`mintele (de culoare ^nchis[), nu se cite`te catism[, se face Vohod cu Evanghelie, iar dup[ Prochimenul special `i Paremii se cite`te Apostol `i Evanghelie. Apoi, la Stihoavn[ Preotul scoate Sf]ntul Epitaf din altar `i ^l a`eaz[ ^n mijlocul Bisericii, la sf]r`it rostind Otpustul special la Vecerniei P atimilor (Cel ce pentru noi oamenii `i a noastr[ m]ntuire...). 154

Observa\ie practic[: ~i aceast[ r]nduial[ s[ se observe concret, la locul ei din Liturghier, ^n leg[tur[ cu slujba Vecerniei din Vinerea Patimilor din Triod.

Metaniile, mult mai numeroase ^n aceast[ perioad[ a anului liturgic (fiind presc rise ^n multe locuri ale c[r\ilor de slujb[), nu se fac ^n vinerile Postului Mar e la Vecernie `i Pavecerni\, fiindc aceste slujbe fac parte din serviciul divin al smbetelor; se fac metanii numai acolo unde ele sunt indicate, adic[ la Liturghia Darurilor mai nainte sfin\ite, dup S se ndrepteze rugciunea mea (3 metanii), dup Vo cu Sfintele Daruri (3 metanii) `i la Fie numele Domnului binecuv]ntat... (3 metan ii). Ve`mintele ntrebuin\ate n timpul Postului Mare sunt de regul[ de culoare mai ^nchis[. @n seara Duminicii lsatului sec de brnz se schimb `i dvera (perdeau Sfintel or u`i), acopermintele Sfintei mese, ale proscomidiarului, tetrapodului `i analog ului, nlocuindu-se cu unele de culoare nchis. Smbta ^ns[ (ncepnd cu Vecernia din ajun) `i duminica se folosesc ve`minte de culoare deschis[. De asemenea, la Bunavestir e, n orice zi ar cdea, se sluje`te tot cu ve`minte de culoare deschis[. Obseva\ie: @n general, este bine de `tiut faptul c[ pentru a ajuta pe slujitorii biserice`ti (preo\i `i c]nt[re\i) ^n aceast[ perioad[, c[r\ile `i manualele de Tipic descriu foarte am[nun\it slujbele `i r]nduielile deosebite pentru toate zi lele mai importante ale perioadei Triodului (la fel cum vom vedea c[ se face `i pentru perioada Penticostarului). LITURGHIA DARURILOR MAI @NAINTE SFIN|ITE Deoarece cea de a treia Liturghie aflat [ ^n uzul actual al Bisericii Ortodoxe, Liturghia Darurilor mai nainte sfin\ite ( atribuit[ prin tradi\ie Sf.Grigorie Dialogul, sec.VI-VII), se s[v]r`e`te doar ^n timpul Postului Mare (a`adar ^n perioada Triodului, ale c[rei r]nduieli specale le-am prezentat anterior), vom descrie pe scurt acum (adic[ dup[ prezentarea R] nduielilor speciale din perioada Triodului, unde pot fi aflate `i o serie de ind ica\ii legate de aceast[ Sf.Liturghie) 155

r]nduiala acestei Liturghii. Ea poate fi urm[rit[, pe larg, ^n Liturghier sau, e ventual, ^n Catavasier (Octoihul mic): Preotul d[ Binecuvntarea mare (Binecuv]ntat [ este @mp[r[\ia) Cnt[re\ul: Veni\i s ne nchinm `i Ps.103. ^ntre timp preotul cite`t

n altar ultimele patru rugciuni ale Vecerniei. Preotul (din altar) ori diaconul (d in mijlocul bisericii) zice Ectenia mare (apoi se nchide dvera). Cnt[re\ul cite`te Catisma XVIII (Ps.119-123; ^n S[pt[m]na a cincia a Postului Mare sunt r]nduite alte catisme), starea nti, iar preotul cite`te rug[ciunea antifonului I, desface a ntimisul `i aduce discul cu acopermntul lui `i stelu\a de la proscomidiar la Sfnta Mas. Preotul (din altar) roste`te Ectenia mic (cu dvera deschis). Cnt[re\ul cite`te Starea a doua a Catismei (cu dvera nchis). Preotul cite`te rug[ciunea antifonului al doilea `i pune Sfntul Agne\ pe disc. Preotul roste`te Ectenia mic (cu dvera des chis). Cnt[re\ul cite`te Starea a treia a Catismei. La nchina-ne-vom la locul unde a u stat picioarele Lui se face pauz, iar Preotul duce Sfintele de la Sfnta Mas la Pros comidiar, apoi strnge antimisul `i cite`te rug[ciunea Antifonului al treilea. Pre otul roste`te Ectenia mic (cu dvera deschis). C]nt[re\ul c]nt[ Doamne, strigat-am, pe glasul stihirilor din Triod, iar Preotul ^ncepe cdirea mare, la S se ndrepteze. Preot ul: Vohod cu cdire mic[, n\elepciune, drep\i!. Cnt[re\ul c]nt[ Lumin lin(eventual c apoi urmeaz[ primul Prochimen, Paremia ^nt]i `i al doilea Prochimen (din Triod). Diaconul (cnt[re\ul) roste`te Porunci\i !, iar preotul, cu sfe`nicul `i cdelni\a r[ spunde n\elepciune, drep\i! Lumina lui Hristos. Cnt[re\ul cite`te Paremia a doua (`i paremiile zilei din Minei, dac sunt). Preotul `i cnt[re\ul c]nt[ alternativ S se ndre pteze, cu cdirea altarului, stihurile respective `i metanii. (Se citesc Apostolul ` i Evanghelia - dac sunt). Se nchid Sfintele u`i. Preotul roste`te Ectenia ntreit (S[ zicem to\i), Ectenia pentru catehumeni (Ruga\i-v[ cei chema\i) `i, ^ncep]nd cu miercu rea din spt[m]na a patra a Postului mare, mai adaug[ Ectenia pentru candida\ii la botez (Ruga\i-v[ cei pentru luminare), ecteniile `i rug[ciunile pentru credincio`i (C]\i suntem credincio`i, iar[ `i iar[ cu pace Domnului s[ ne rug[m `i celelalte). Cnt[re\ul ^ncepe Heruvicul (Acum Puterile cere`ti), iar Preotul face cdire mic. 156

Preotul face Vohodul mare (ie`irea cu Sfintele Daruri) ^n lini`te, fr pomeniri `i Cnt[re\ul c]nt[ partea a doua a Heruvicului (Cu credin\ `i cu dragoste). Preotul ros te`te Ectenia cerurilor (S plinim rugciunea noastr cea de sear), cu ecfonistul: i ne nice`te pe noi, Stpne. Cnt[te\ul spune Tatl nostru Preotul ^ncheie cu ecfonisul C[ a T este ^mp[r[\ia `i dup[ dialogul cu strana (Pace tuturor `i Capetele voastre...), cite `te cele dou[ rug[ciuni ^n tain[, cu ecfonisul Cu harul `i cu ^ndur[rile.... Apoi roste`te S lum aminte! Cele mai ^nainte sfin\ite Sfintele sfin\ilor `i urmeaz[ mprt`ir a, ^n timp ce C]nt[re\ul c]nt[ chinonicul Gusta\i `i vede\i c bun este Domnul. Preot ul continu[ Cu fric[ de Dumnezeu. Cnt[re\ul r[spunde Bine voi cuvnta pe Domnul. Preot roste`te Ectenia de mul\umire (Drep\i, primind), apoi Cu pace s ie`im `i Rugciunea amv nului (St[p]ne, atot\iitorule). Cnt[re\ul c]nt[ Fie numele Domnului binecuvntat (`i P 3). Preotul spune Apolisul (Otpustul). 157

R}NDUIELI SPECIALE @N PERIOADA PENTICOSTARULUI Perioada Penticostarului sau a Ci ncizecimii ^ncepe cu slujba nvierii Domnului (Utrenia) din noaptea Sfintelor Pa`t i `i se termin la Duminica Tuturor Sfin\ilor (prima Duminic[ dup[ Rusalii) - av]n d astfel o durat[ de opt sptmni. @n aceast[ perioad[ se folose`te cu prec[dere cart ea de slujb[ numit[ Penticostar, iar o serie de r]nduieli sunt deosebite fa\[ de cele din perioada Octoihului sau a Triodului. Prima sptmn[ a perioadei Penticostar ului este numit Sptmna Luminat. @n aceast[ s[pt[m]n[ se respect[ urm[toarele r]nduiel i: 1. Preotul mbrac toate ve`mintele (odjdiile) nc de la nceputul slujbei, att la sluj ele de sear, ct `i la cele de diminea\. 2. Slujba @nvierii (Utrenie Duminicii Sfint elor Pa`ti sau Utrenia @nvierii) este o priveghere sau denie, s[v]r`it[ ^n a doua pa rte a nop\ii spre Duminica @nvierii (dup[ miezul nop\ii), cu o r]nduial[ cu totu l deosebit[, prezentat[ pe larg ^n cartea Penticostarului: @nceputul se face ^n biseric[ prin chemarea preotului Veni\i de lua\i lumin[ `i ri tualul aprinderii luminilor (lum]n[rilor / f[cliilor) de c[tre credincio`i de la preot, f[c]ndu-se Ie`irea ^n procesiune a tuturor ^n afara bisericii, unde se c ite`te ^ndat[ Evanghelia @nvierii (Mat.28,1-15). Apoi Preotul d[ binecuv]ntarea (ca la orice priveghere) cu Slav[ Sfintei `i Celei de o fiin\[ `i de via\[ f[c[toar ei Treimi..., c]nt]ndu-se Hristos a ^nviat de trei ori. Preotul roste`te Stihurile Pa`tilor, c[dind la fiecare o latur[ a mesei pe care se afl[ Sf.Evanghelie, Sf.C ruce, icoana @nvierii `i sfe`nice cu lumini, iar credincio`ii c]nt]nd dup[ fieca re stih Hristos a ^nviat. Urmeaz[ Ectenia mare, dup[ care slujitorii `i credincio` ii se ^ntorc ^n biseric[ `i ^ncepe s[ se c]nte direct (suprim]ndu-se toat[ parte a Utreniei s[rb[torilor de la Ectenia mare p]n[ la canon) Canonul @nvierii (Ziua @nvierii, popoare, s[ ne veselim..), la fiecare c]ntare preotul c[dind ^ntreaga b iseric[ (cu Sf.Cruce `i lum]nare aprins[ ^n m]n[) `i dup[ fiecare c]ntare rostin d o ectenie mic[. Se continu[ cu Lumin]nda @nvierii (Cu trupul adormind...) 158

Laudele, cu stihirile @nvierii `i Slav[..., ~i acum..., Ziua @nvierii `i s[ ne lu min[m... `i Otpustul special al Pa`tilor. 3. Tot dup[ aceast[ r]nduiala se s[v]r`e`te slujba Utreniei ^n toate zilele S[pt [m]nii Luminate (s[pt[m]na ce urmeaz[ @nvierii), mai pu\in ^nceputul cu citirea Evangheliei ^n afara bisericii r]nduiala pe larg afl]ndu-se tot ^n Penticostar: Astfel, dup[ ce preotul d[ binecuv]ntarea cu Slav[ Sfintei `i Celei de o fiin\[ ` i de via\[ f[c[toarei Treimi..., se c]nt[ Hristos a ^nviat de trei ori, apoi urmeaz [ Stihurile Pa`tilor, cu toat[ r]nduiala lor, Ectenia mare, Canonul @nvierii, Lu min]nda @nvierii `i Laudele.

4. @n general, ^n ^ntreaga S[pt[m]n[ Luminat[ binecuvntarea de nceput a Vecerniei `i a Utreniei se d cu: Slav Sfintei `i Celei de o fiin\, dup care urmeaz[ troparul Pa` ilor Hristos a nviat de trei ori `i stihurile Pa`tilor (nviaz Dumnezeu, risipindu-se v ma`ii lui `i celelalte), ^n timpul c[rora preotul face cdire n cele patru laturi ale Sfintei Mese din altar. 5. @n fiecare zi se schimb glasul de rnd, cntndu-se stihiri le nvierii ale glasului respectiv: duminic glasul 1, luni glasul al 2lea, mar\i gl asul al 3- lea, miercuri al 4-lea, joi al 5-lea, vineri al 6-lea, s]mb[t[ al 8-l ea. 6. Pentru fiecare zi exist[ prochimen special, care se c]nt[ la Vecernie. 7. La a doua nviere (Vecernia din Duminica Sfintelor Pa`ti) se face vohod cu Sfnta E vanghelie, deoarece se cite`te din aceasta ^n mai multe limbi. Pentru aceast[ Ve cernie a zilei de Luni din S[pt[m]na Luminat[, care se sluje`te ^n Duminica Pa`t ilor fie dup[ amiaz[, la vremea r]nduit[ (^n m[n[stiri `i bisericile rurale), fi e spre amiaz[, ca ^n unele biserici de la ora`e (fiind cunoscut[ sub denumirea d e a doua @nviere) se urmeaz[ r]nduiala din Penticostar: Preotul ^mbrac[ toate ve`mintele (^n culori luminate) `i ^ncepe cu binecuv]ntare a Slav[ Sfintei `i Celei de o fiin\[ `i de via\[ F[c[toarei Treimi..., dup[ care ^ ndat[ se c]nt[ de trei ori 159

Hristos a ^nviat `i Stihurile Pa`tilor (S[ ^nvieze Dumnezeu...), cu c[direa Sfintei Mese, (ca la @nviere). Urmeaz[ Ectenia mare (f[r[ s[ se citeasc[ Psalmul 103), Do amne, strigat-am... cu stihirile din Penticostar, `i se face Vohod cu Evanghelie. Dup[ Lumin[ lin[ `i Prochimenul Mare (Cine este Dumnezeu...) ^n loc de paremii se c ite`te Evanghelia de la Ioan (20,19-25) ^n mai multe limbi (12), apoi Ecteniile obi`nuite, Stihoavna (f[r[ Acum sloboze`te... `i rug[cinile ^ncep[toare), f[c]nduse sf]r`it cu Otpustul special al Pa`tilor.

8. @n celelalte zile ale S[pt[m]nii Luminate, Vecernia urmeaz[ aceea`i r]nduial[ , cu deosebirea c[ nu se mai cite`te Evanghelie, `i de aceea Vohodul se face doa r cu c[delni\a, iar Prochimenele speciale ale S[pt[m]nii Luminate se pun din Pen ticostar. 9. Nu se citesc catisme, nici la Vecernie, nici la Utrenie. 10. La Utr enie nu sunt sedelne, nu se cite`te Sfnta Evanghelie `i nu este Doxologie. 11. Ot pustul special al Pa`ilor se face la sfintele slujbe ^n toate zilele Sptmnii Lumina te, ntocmai ca la slujba nvierii. 12. La Sf]nta Liturghie, n loc de Bine este cuvntat cel ce vine ntru numele Domnului, Am vzut lumina cea adevrat `i S se umple gurile de lauda Ta, Doamne se cnt cte o dat Hristos a nviat, iar n loc de Fie numele Dom uvntat se cnt tot Hristos a nviat, de trei ori. 13. Se s[v]r`e`te Rnduiala Ceasuril telor Pa`ti, ^n locul Ceasurilor obi`nuite, al Pavecerni\ei `i al Miezonopticii. Observa\ie: Aceast[ R]nduial[ a Ceasurilor Sfintelor Pa`ti este o slujb unic, ce s e afl[ n Penticostar, dup rnduiala Utreniei din noaptea nvierii. 14. Uscarea Sfntului Agne\ (preg[tit la Proscomidia din Joia Mare, spre a fi folo sit pentru mprt`irea bolnavilor `i a copiilor n tot timpul anului) se face mar\i, a treia zi de Pa`ti, n timpul Utreniei. Obseva\ie: R]nduiala aceasta este descris[ pe larg ^n cadrul Pov[\uirilor `i a @ nv[\[turilor de la sf]r`itul Liturghierului (a`a cum 160

am amintit deja atunci c]nd am vorbit despre R]nduielile speciale din perioada T riodului).

15. La Izvorul Tmduirii (vineri n Sptmna Luminat) se svr`e`te Sfin\irea mic[ a apei, fnta Liturghie. O serie de r]nduieli se p[streaz[ `i dincolo de S[pt[m]na Luminat [. Astfel, ^n Sptmna Luminat `i n toate Duminicile Cincizecimii, nvierea lui Hristos v e zice (se cnt) de trei ori, iar n celelalte zile ale Cincizecimii o singur dat. La Cn tarea a IX-a a Canonului de la Utrenia Duminicilor din ^ntreaga perioad[ a Penti costarului se cnt stihurile `i stihirile de la Cntarea a IX-a a Canonului praznicul ui din Penticostar (iar nu Mre`te, suflete al meu, `i Ceea ce e`ti mai cinstit, ca ^n stul anului). Slujbele sfin\ilor de rnd care cad ^n Sptmna Luminat sau n Duminicile Ci ncizecimii se mut n alt zi, la Pavecerni\a de vinerea (anterioar[) seara, sau cnd va voi cel mai mare. Excep\ie fac slujbele sfin\ilor mari (sau cu priveghere), car e se svr`esc la timpul lor, ori n ce zi ar cdea. La toate slujbele biserice`ti, de l a Pa`ti pn la nl\area Domnului, dup binecuvntarea de nceput pe care o d preotul, se c oparul Hristos a nviat de trei ori. De la Duminica nvierii `i pn la nl\are, la preg[ preo\ilor pentru nceputul Sfintei Liturghii, ace`tia rostesc de trei ori Hristos a nviat (^n loc de @mp[rate ceresc), apoi cele obi`nuite, adic[ Slav ntru cei de sus Dumnezeu(de 2 ori) `i Doamne, buzele mele vei deschide(o dat). De la nl\are pn la D Pogorrii Sfntului Duh se zice numai Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu (de 2 ori) `i mne, buzele mele vei deschide (o dat), iar de la Duminica Pogorrii Sfntului Duh nainte se zice, ca n tot restul anului, mprate ceresc (de 3 ori), Slav ntru cei de sus lui ezeu (de 2 ori) `i Doamne, buzele mele vei deschide (o dat). Axionul Pa`tilor, ngerul strigat se c]nt[ la Sf]nta Liturghie de la Duminica Sfintelor Pa`ti pn la odovania p raznicului nvierii Domnului. 161

P]n[ la Rusalii la Sf]nta Liturghie nu se cnt Am vzut lumina cea adevrat . Pn la n ocul s[u se cnt o dat[ Hristos a nviat, iar de la nl\are pn la Rusalii nl\atu-Te oparul nl\rii). Duminicile perioadei Penticostarului, ^ncepnd cu Duminica Tomii `i pn la nl\area Domnului, sunt socotite praznice, fiecare av]nd ^nsemn[tatea ei deosebi t. Duminicile Penticostarului sunt: 1. Duminica Sfintelor Pa`ti a @nvierii. (Vineri ^n S[pt[m]na Luminat[ Izvorul T[m[duirii). 2. Dumunica a 2-a dup[ Pa`ti a Sf.Ap .Toma. 3. Dumunica a 3-a dup[ Pa`ti a Mironosi\elor. 4. Dumunica a 4-a dup[ Pa`t i a Sl[b[nogului. 5. Dumunica a 5-a dup[ Pa`ti a Samaritencii. 6. Dumunica a 6-a dup[ Pa`ti a Orbului. (Joi, la 40 de zile dup[ Sf.Pa`ti - @n[l\area Domnului). 7. Dumunica a 7-a dup[ Pa`ti a S.P[rin\i de la Sinodul I Ecumenic. 8. Dumunica a 8-a dup[ Pa`ti a Pogor]rii Duhului Sf]nt (a Rusaliilor). (Luni dup[ Rusalii Sf] nta Treime). 9. Dumunica ^nt]ia dup[ Rusalii a Tuturor Sfin\ilor.

De la Duminica Tomii o serie de r]nduieli revin la situa\ia obi`nuit[ ^n restul anului. Astfel, din aceast[ Duminic[ se citesc iar`i Ceasurile obi`nuite, Pavecer ni\a `i Miezonoptica, dup rnduiala din Ceaslov. Citirea Psaltirii rencepe tot cu ac east[ Duminic[, smbt seara, la Vecernia. De asemenea la Vecernie, de la Duminica To mii pn la nl\area Domnului, binecuvntarea de nceput este Binecuvntat este Dumnezeul n ru (ca ^n restul anului), ^n timp ce Utrenia continu s[ ^nceap[ cu aceea`i binecuvnt are ca n Sptmna Luminat, adic[ Slav Sfintei `i celei de o fiin\ (suprimndu-se astf introductiv a Utreniei din restul anului), urm]nd apoi Hristos a ^nviat de trei or i `i ad[ug]ndu-se ^ndat[ cei `ase psalmi (cu c[dire mare), iar dup[ ectenia mare r]nduiala fiind cea obi`nuit[ a Utreniei cu deosebirea c[, a`a cum am ar[tat, ^ n zilele de r]nd se c]nt[ (sau se cite`te) o dat[ @nvierea lui Hristos v[z]nd.. ia r duminica de trei ori (dup[ Evanghelie). De la nl\area Domnului `i Utrenia ^ncepe ca n perioada Octoihului, cu Binecuvntat este Dumnezeul nostru 162

La Sfnta Liturghie, ^ncepnd cu Duminica Tomii, se cnt antifoanele duminicale obi`nui te (din restul anului), adic Binecuvinteaz, suflete al meu, pe Domnul `i celelalte. L a praznicul nl\rii `i la cel al Cincizecimii (Rusaliile) se cnt antifoanele praznical e prev[zute. Vecernia pentru Luni dup[ Pogor]rea Sf]ntului Duh (Lunea Sfintei Tr eimi), se s[v]r`e`te ^ndat[ dup[ Sf.Liturghie din Duminica Rusaliilor, conform r ]nduielii din Penticostar sau Molitfelnic (Slujba plec[rii genunchilor): Preotul, ^mbr[cat cu toate ve`intele, ^ncepe cu binecuv]ntarea obi`nuit[ (Binecuv ]ntat este Dumnezeul nostru), Strana r[spunde cu: Amin. @mp[rate ceresc (c]ntat) `i c elelalte Rug[ciuni ^ncep[toare, Veni\i s[ ne ^nchin[m, Ps.103 (preotul cite`te ^nt re timp rug[ciunile Vecerniei), apoi Ectenia mare, cu cereri speciale ale s[rb[t orii. F[r[ catism[ (deci `i f[r[ Fericit b[rbatul) urmeaz[ Doamne strigat-am (cu c[dir e mare). Dup[ Vohod (cu c[delni\[), Lumin[ lin[ `i Prochimenul praznicelor mari (Ci ne este Dumnezeu) Preotul, ^n genunchi, dintre u`ile ^mp[r[te`ti, cite`te Cele `ap te rug[ciuni ale praznicului, ^mp[r\ite ^n trei grupe: primele dou[, urmate de e ctenie mic[ `i ectenia ^ntreit[, urm[toarele dou[, cu ectenie mic[ `i @nvrednice` te-ne, Doamne `i ultimele trei, continu]nd cu Ectenia cererilor `i toat[ cealalt[ r[nduial[ a Vecerniei s[rb[torilor, p]n[ la sf]r`it, cu Otpustul special al s[rb [torii (care este deosebit de lung: Cel ce din p[rinte`tile `i dumnezeie`tile s]n uri). Obseva\ie: @n general, este bine de `tiut faptul c[ pentru a ajuta pe slujitorii biserice`ti (preo\i `i c]nt[re\i) ^n aceast[ perioad[, c[r\ile `i manualele de Tipic descriu foarte am[nun\it slujbele `i r]nduielile deosebite pentru toate zi lele mai importante ale perioadei Penticostarului (la fel cum se face `i pentru perioada Triodului). 163

SLUJBELE OCAZIONALE Aceste slujbe nu au neap[rat un caracter periodic (adic[ nu sunt legate ^n mod neceasar de ciclurile calendarului bisericesc), ele fiind aso ciate unor anumite momente `i situa\ii din via\a credincio`ilor. Dup[ cum am ar[ tat mai ^nainte - ^n prezentarea introductiv[ a slujbelor biserice`ti, la subcap itolul Slujbele neperiodice (ocazionale) - ele se ^mpart ^n dou[ categorii, Sfin tele Taine `i Ierurgiile, fiecare categorie de slujbe servind unor nevoi specifi ce ale credincio`ilor. Sfintele Taine (^n num[r de `apte) constituie slujbe bise rice`ti deosebit de importante, prin care se ^mp[rt[`e`te credincio`ilor ^n mod special Harul dumnezeiesc, ^n cele mai importante momente ale vie\ii. Ierurgiile (evhologiile) reprezint[ o categorie mult mai numeroas[ de slujbe, adesea legat e de s[v]r`irea Sfintelor Taine (a`a sunt cele ce ^nso\esc Sf.Botez, Cununia, Hi rotonia etc.), servind binecuv]nt[rii `i sfin\irii omului, a naturii ^nconjur[to are sau a diferite obiecte - spre exemplu sfin\irea caselor, f]nt]nilor, diferit ele r]nduieli ce ^nso\esc sf]r`itul cre`tinului etc. SFINTELE TAINE Sfintele Tai ne sunt redate pe larg ^n cartea de slujb[ numit[ Molitfelnic (sau ^n Aghiazmata r, care este un extras din Molitfelnic, cu slujbele mai des s[v]r`ite), dup[ car e se slujesc `i unde se poate foarte u`or urm[ri direct r]nduiala lor concret[. Unora dintre Sfintele Taine le sunt asociate o serie de Ierurgii, care vor fi de scrise atunci c]nd ne vom referi la fiecare Tain[ ^n parte. 164

Sf]nta Tain[ a Botezului `i a Ungerii cu Sfntul Mir Sf]nta Tain[ a Botezului este cea dint]i Tain[ care se administreaz[ omului - c[ruia, prin aceast[ Tain[ i se face intrarea ^n Biseric[ - `i ea condi\ioneaz[ astfel primirea ulterioar[ a ce lorlalte Taine, care privesc doar pe cre`tini (de aceea r]nduiala Botezului este a`ezat[ la ^nceputul Molitfelnicului). @n Biserica Ortodox[, Sf]nta Tain[ a Bot ezului se s[v]r`e`te ^mpreun[ cu Sf]nta Tain[ a Ungerii cu Sfntul Mir (Mirungerea ) `i cu Sf.Euharistie, de aceea vom prezenta r]nduiala s[v]r`irii lor unite. Exi st[ `i c]teva rnduieli premergtoare Botezului, aflate ^n Molitfelnic chiar ^nainte de r]nduiala Botezului. Cea dint]i dintre acestea este rnduiala n ziua nti la femei a lehuz. Dup na`tere, preotul sfin\e`te ntr-un vas ap[ curat[, cu care se strope`te femeia luz (care poate `i bea din ea pe nemncate), pruncul nscut (n scldtoarea acestu a se poate turna din apa sfin\it[), casa n care s-a nscut pruncul `i persoanele de fa\. Preotul, nve`mntat n epitrahil, s[v]r`e`te aceast[ sfin\ire dup[ urmtoarea rnduial: Bi necuvntarea: Binecuvntat este Dumnezeul nostru Rugciunile nceptoare: Slav |ie, Dumn ostru, mprate ceresc, p]n[ la Tatl nostru cu ecfonisul C a Ta este mpr\ia T ie`te-ne pe noi Doamne, Slav, Doamne, miluie`te-ne pe noi, i acum, U`a milostiv ice: Domnului s ne rugm `i cite`te Rugciunea: Dumnezeule, Cel cu nume mare; la cuvint : `i sfin\e`te apa aceasta, preotul face cu mna dreapt asupra ei semnul Sfintei Cruci, n form de binecuvntare. Tot ^nainte de Botez, se s[v]r`e`te ^n casa unde s-a nscut pruncul `i rnduiala n a opta zi dup na`tere (aflat[ `i ea ^n Molitfelnic, ^ndat[ dup[ rnduiala n ziua nti): Preotul aprinde lumin `i cde`te n toat casa, apoi d[ Binecuvntarea obi`nuit, urm]nd

Rugciunile nceptoare Troparul zilei sau al sfntului de rnd (ori troparul Na`terea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru), Slav, i acum, condacul Fecioara astzi Cele trei r emeia lehuz `i pentru prunc 165

Rugciunea pentru moa`a Rugciunea pentru femeile care ajut[ Otpustul: Slav |ie, Hrist oase Dumnezeule, Slav i acum, Doamne miluie`te (de 3 ori), Cel ce n pe`ter S-a rea Domnului). Apoi, preotul strope`te cu ap[ sfin\it[ casa, n chipul crucii `i ns emneaz pruncul, binecuvntndu-l: la frunte, la gur `i la inim, zicnd: Minile Domnului au fcut `i te-au zidit. n practic, aceast rnduial[ n a opta zi dup na`tere se une`te cu cea din prima zi. Tot ^n a opta zi dup na`tere (`i desigur, nainte de botezul pruncului) se svr`e`te rnduia la ^nsemn[rii pruncului la punerea numelui, tot din Molitfelnic (`i ^n continuar e, dup[ s[v]r`irea r]nduielilor mai ^nainte ar[tate): Preotul d[ obi`nuita binecuvntare, apoi urmeaz[ Rugciunile nceptoare Troparul zilei sau al sfntului care este hramul bisericii. Preotul ^nsemneaz[ pe prunc la frunte , la gur `i la piept, binecuvntndu-l `i zice Rugciunea pentru punerea nunelui; n timp ul acesteia, la cuvintele s se nsemneze lumina fe\ei Tale peste robul Tu acesta, pune umele pe care l va purta viitorul cre`tin. Apoi Preotul ia pruncul n bra\e, cu cap ul pe mna dreapt, `i stnd naintea icoanei Maicii Domnului, face chipul Crucii, zicnd Troparul Bucur-te, cea plin de dar `i condacul Cel ce ai sfin\it pntecele Fecioarei uitul sfr`it (dnd pruncul persoanei de la care l-a primit). Observa\ie important[: Dac[ pruncul n[scut este bolnav `i n primejdie de a muri, ^ndat[ dup[ na`tere se spal[ `i se boteaz[, pentru a nu muri nebotezat - f[r[ s[ se mai a`tepte r[stimpurile pentru r]nduielile de mai sus `i pentru a-l boteza. Sfntul Botez `i Ungerea cu Sfntul Mir se fac (^n condi\ii normale) dup[ r]nduiala descris[ cu deam[nuntul ^n Molitfelnic (Aghiazmatar), dup[ care poate fi u`or ur m[rit[. Observa\ie: Indica\iile de tipic din Molitfelnic sunt numeroase `i de folos, dar trebuie dinainte bine cunoscute, ^n timpul slujbei propriu-zise ele fiind mai m ult un simplu ajutor mnemotehnic. @nainte de Botez, ^n pronaos trebuie preg[tite urm[toarele: 166

- cristelni\a (colimvitra) cu ap[ curat[, ^n cantitate `i temperatur[ potrivite. - cdelni\a cu tmie, iar pe o mas[ vor fi a`ezate - Sfnta Evanghelie `i Sfnta Cruce vasul (sticlu\ sau pahar) cu untdelemn `i cel cu Sfntul - sfe`nice cu lum]n[ri `i miruitorul - foarfec[ `i prosop. Partea de ^nceput a Sf]ntului Botez se s[v]r`e `te ^naintea u`ilor Bisericii (^n tind[, pridvor sau chiar ^n pronaos): Na`ii (care trebuie s fie cre`tini ortodoc`i) aduc prucul naintea u`ilor bisericii , cu fa\a spre rsrit, \in[ndu-l n bra\e, cu capul pe mna dreapt. Preotul, cu epitrahi l (sau cu toate ve`mintele, dac este dup Sfnta Liturghie), n u`a bisericii, desface fa`a pruncului `i sufl de trei ori, n chipul Crucii, pe fa\a lui, nsemnndu-l de trei ori la frunte, la gur `i la piept `i zicnd la fiecare nchinare Minile Tale m-au fcut `i m-au zidit. Apoi zice Rugciunea n numele Tu, Doamne, Dumnezeul adevrului, \innd m apt pe capul pruncului. Urmeaz[ Cele patru rugciuni de exorcizare, primele dou[ ro stite cu fa\a spre apus, `i celelalte dou[ cu fa\a spre r[s[rit. La cea de a pat ra (Stpne , Doamne, Cel ce e`ti), n timp ce zice cuvintele ca s-l izbveasc pe el d iala protivnicului, de ntmpinarea celui viclean, de demonul cel de amiaz `i de nluci rile rele, sufl asupra pruncului de trei ori, n chipul Crucii, `i-l nsemneaz, binecuvn du-l iar`i de trei ori, la frunte, la gur `i la piept, zicnd, de trei ori Deprteaz de a dnsul pe tot vicleanul `i necuratul duh, dup[ care continu rugciunea. @n continuare , se s[v]r`e`te Rnduiala lepdrilor, na`ul (na`) cu pruncul fiind ^ntor`i cu fa\a spr e apus (^ncep]nd cu Te lepezi de satana), apoi Rnduiala unirii cu Hristos (^ncep]nd cu Te ^mpreunezi cu Hristos ?) `i mrturisirea credin\ei (Crezul), ^n tot acest tim p na`ul cu pruncul fiind ^ntor`i cu fa\a spre r[s[rit. Dup[ care Preotul zice Bin ecuvntat este Dumnezeu, Care voie`te ca to\i oamenii s se mntuiasc, intr[ n pronaos `i cite`te rugciunea Stpne,Doamne, Dumnezeul nostru, cheam pe robul Tu Mir Pentru s[v]r`irea Sf]ntului Botez `i a Mirungerii, preotul ^mbrac[ epitrahilul, felonul `i mnecu\ele (sau r[m]ne ^n continuare cu toate ve`mintele, dac este dup Sfn ta Liturghie): Se aprind toate lumnrile n sfe`nice `i Preotul cde`te mprejurul cristelni\ei. Apoi nch in]ndu-se de trei ori 167

Preotul d binecuvntarea mare (Binecuvntat este mpr\ia Tatlui), fcnd semnul Sfint fnta Evanghelie deasupra cristelni\ei. Dup care roste`te Ectenia mare `i cite`te R ugciunea de sfin\ire a apei. n timpul acesteia La cuvintele Tu nsu\i dar, Iubitorule de oameni mprate, vino `i acum cu pogorrea Sfntului Tu Duh `i sfin\e`te apa aceasta, p eotul afund mna dreapt n ap, fcnd semnul Sfintei Cruci cu mna n form de binecuvnta d aceste cuvinte `i acest semn de trei ori. Apoi, la cuvintele S se zdrobeasc sub s emnul Crucii Tale toate puterile cele protivnice, rostindu-le de trei ori, sufl de fiecare dat deasupra apei n chipul Crucii. Sf]r`ind rugciunea Preotul zice: Pace tut uror! Cntre\ul: i duhului Tu. Preotul: Capetele voastre Domnului s le pleca\i! i tre\ul cnt: |ie, Doamne! Preotul, \innd vasul cu untdelemn, sufl peste untdelemn n ch l Crucii, binecuvntndu-l de trei ori. Apoi Preotul zice: Domnului s ne rugm. Cntre\ul amne miluie`te. Preotul cite`te rugciunea de sfin\ire a untdelemnului: Stpne Doamne, Dumnezeul prin\ilor no`tri Dup terminarea rugciunii Preotul zice: S lum aminte `i c n cu credincio`ii Aliluia, turnnd n ap din untdelemnul sfin\it, n forma Crucii. Se rep t aceasta de trei ori, dup care Preotul roste`te: Binecuvntat este Dumnezeu, Cel ce lumineaz `i sfin\e`te pe tot omul ce vine n lume Apoi Preotul ia din untdelemnul sfi n\it, cu dou degete sau cu miruitorul, `i unge pe prunc n chipul Crucii la frunte, la piept, pe spate, la urechi, la mini `i la picioare, spunnd de fiecare dat[ cuv intele indicate ^n Molitfelnic. Dup[ aceasta Preotul boteaz pruncul (\inndu-l drep t n mini `i cutnd spre rsrit), prin afundare de trei ori n ap, prima dat zic]nd: Se robul (roaba) lui Dumnezeu (Numele pruncului) n numele Tatlui, amin, a doua oar: `i al Fiului, amin, a treia oar: `i al Sfntului Duh, amin, ad[ug]nd acum `i pururea `i n ve ii vecilor. Amin. Na`ul prime`te (dup botez) pe o pnz[ alb (crjma) pruncul de la preo t, ^n timp ce acesta zice: Se mbrac robul (roaba) lui Dumnezeu Preotul aprinde lumnare a botezului, o binecuvinteaz `i o d n mna dreapt a na`ului, cntnd troparul D-mi mie uminoas, Cel ce Te mbraci ca `i cu o hain Apoi Preotul `i spal minile Cntre\ul (sau intre credincio`i) cite`te Psalmul 31: Ferici\i cei crora sau iertat frdelegile 168

Urmeaz[ r]nduiala ungerii cu Sf]ntul Mir: Preotul cite`te rugciunea: Binecuvntat e`ti, Doamne Dumnezeule dup care, cu luare amin te Unge cu miruitorul pe cel botezat cu Sfntul Mir, fcnd chipul Crucii la frunte, l a ochi, la nri, la gur, la urechi, la piept, pe spate, la mini `i la picioare, zicnd , de fiecare dat[: Pecetea darului Sfntului Duh. Amin. Apoi Preotul cde`te ^n timp c e nconjoar cristelni\a `i masa mpreun cu na`ul care \ine n bra\e pe cel botezat, iar to\i cei de fa\[ c]nt[ de trei ori C\i n Hristos v-a\i botezat Urmeaz[, dup[ c]nduial [ cunoscut[ de la alte slujbe Apostolul `i Evanghelia (n timpul creia nu se ngenunc hiaz). Apoi Preotul cite`te rugciunile de splare a Sfntului Mir, dup care @i strope`t e fa\a celui botezat (cu amndou capetele udate de la fa`a pruncului) zicnd: ndreptatu -te-ai `i-l `terge pe toate pr\ile pe unde l-a miruit, cu un burete nou, udat n ap, z icnd: Botezatu-te-ai. Urmeaz Rugciunile la tunderea prului, dup care Preotul tunde pe l botezat n chipul Crucii, zicnd Se tunde robul (roaba) lui Dumnezeu `i arunc prul n stelni\. Ectenia ntreit Otpustul special: Cel ce n Iordan `i Preotul roste`te un scurt cuvnt de nv\tur.

@ndat[ se s[v]r`e`te `i @mprt`irea cu Sfintele Taine a celui botezat, naintea u`ilo r mprte`ti. Observa\ii: De la Pa`ti pn la nl\are, dup binecuvntarea pentru Sfntul Botez, nainte d ctenia mare, se cnt de trei ori Troparul @nvierii (Hristos a nviat). Pentru cineva des pre care nu se `tie c dac a fost botezat (prunci prsi\i etc.) Sfntul Botez se s[v]r`e `te dup rnduiala artat mai ^nainte.

Rnduiala Sfntului Botez pentru cazuri excep\ionale (pe scurt) se s[v]r`e`te atunci c]nd pruncul ce urmeaz[ a fi botezat este ^n pericol de a muri (de boal[, sl[bi ciune etc.) ^nainte de a se mplini ntrega rnduial a Sfntului Botez: Preotul d[ binecuvntarea (Binecuvntat este mpr\ia Tatlui) `i zice Rugciunile ncep ea pentru sfin\irea apei (Doamne, Dumnezeule, Atot\iitorule). Apoi, ndat Preotul toar n untdelemn (mai nainte) sfin\it n ap `i Boteaz pruncul, cu cuvintele obi`nuite: Se bo teaz robul (roaba) lui Dumnezeu. Apoi urmeaz[ 169

Ungerea cu Sfntul Mir, rostind cuvintele: Pecetea darului Sfntului Duh. Amin. Dup car e, cel botezat fiind mbrcat Se nconjoar cristelni\a, cntndu-se C\i n Hristos v-a\i b t `i se face Sfr`it, urm]nd @mprt`irea celui botezat.

Observa\ii: Dac[ pruncul botezat tr[ie`te, preotul este dator s-i citeasc mai apoi ^ntreaga slujb[ a Botezului, ^n afar de afundare `i Ungerea cu Sfntul Mir. Dac[ n u este de fa\[ un preot `i pruncul nebotezat este n primejdie de moarte, atunci, ca s nu moar acesta nebotezat, orice cre`tin ortodox (fie `i prin\ii sau vreo femei e), lund ap, ^l poate boteza zicnd Se boteaz robul lui Dumnezeu La nevoie (nefiind ap ficient pentru afundare), Botezul se poate svr`i `i prin turnare. Dac[ pruncul tr[i e`te dup acest botez, el trebuie adus la preot, pentru ca acesta s[ plineasc toat s lujba Botezului, Ungerea cu Sfntul Mir `i ca s-l mprt`easc.

La Botezul adul\ilor, cel (/ cea) care urmeaz[ s[ fie botezat([) trebuie s cunoas c ^ntr-o m[sur[ suficient[ dreapta credin\, pentru aceasta el put]nd fi supus ^n p realabil (de c[tre preot) unei catehiz[ri. Rnduiala pentru Botez `i pentru Ungere a cu Sfntul Mir este aceea`i ca pentru prunci - cu mici deosebiri, care sunt artat e n Molitfelnic. Observa\ii: Pentru Botezul unui adult, se pregte`te dinainte un vas mai mare, av] ndu-se n vedere ca, la dezbrcarea pentru Botez, adul\ii s rmn n costume de baie coresp nztoare. Pentru o adult, se pregte`te `i un paravan, dup[ care va fi a`ezat vasul c u ap `i unde, nainte de afundare, adulta este dezbrcat de na`, care o `i introduce n a p, preotul la botez doar afundndu-I capul n ap cu mna dreapt, pe deasupra paravanului, din afar. Dup botez, tot na`a o mbrac pe adult n cma` alb. Lumnarea botezului, dup aprins[ aprins, o prime`te `i o \ine n mn adultul (/ adulta) botezat([). n lipsa unui vas corespunztor, botezul adultului (/ adultei) se poate svr`i `i prin afundarea n cristelni\ doar a capului, sau prin turnare. Rnduiala primirii la Ortodoxie a celor de alte credin\e se afl[ ^n cartea de sluj b[ ce poart[ chiar acest titlu (Rnduiala primirii la 170

Ortodoxie a celor de alte credin\e, tip[rit[ la Bucure`ti, 1966) `i prive`te pe cei care (adul\i fiind, de obicei) mai ^nainte au fost de alt[ credin\ (iudaic sau cu botez nevalabil). Acestora li se vor face lepdrile de vechea credin\ dup o rnduia l deosebit, iar Botezul, dup rnduiala artat mai ^nainte. Exis[ `i o Rnduial[ a Ungerii cu Sfntul Mir pentru cei ce vin la dreapta credin\ din confesiuni cre`tine n care a u primit Botez valabil. Dup ce a fost svr`it Rnduiala lepdrii de vechea credin\ `i de primire n credin\a ort i dup[ ce pune pe masa dinainte pregtit vasul cu Sfntul Mir, buretele, Sfnta Evanghe lie `i Sfnta Cruce, Preotul (cu epitrahil `i felon), stnd cu fa\a la rsrit, zice: Bin ecuvntat este mpr\ia Tatlui `i ndat Se cnt, pe glasul al 6-lea, stihira mprate zice Ectenia mare, cu cereri speciale `i cu ecfonisul C |ie se cuvine toat slava Apo i Preotul zice: Domnului s ne rugm. Credincio`ii: Doamn miluie`te. Preotul cite`te Rug iunea dinaintea Ungerii (Bine e`ti cuvntat, Doamn Dumnezeule atot\iitorule) `i face ungerea cu Sf]ntul Mir, spunnd: Pecetea darului Sfntului Duh. Amin. Sfr`ind ungerea, cite`te Cele dou rugciuni speciale: Doamne, Dumnezeul nostru Cel ce ai nvrednicit a arta desvr`it pe robul Tu acesta `i Cel ce izbve`ti de gre`eli prin pocin\Apoi, l `i muindu-l n ap cald ~terge locurile unse cu Sf.Mir, zicnd: ndreptatu-te-ai, luminat u-te-ai Sfr`ind aceasta Preotul cite`te n tain Rugciunea Cel ce s-a mbrcat ntru Tin toase, Dumnezeul nostru `i face Otpustul; iar la vremea Liturghiei @mprt`e`te pe cel uns cu Sfntul Mir (cci ungerea se svr`e`te mai nainte de Liturghie.) Observa\ie: @n acest fel sunt primi\i n Biserica Ortodox doar cei boteza\i n numele Sfintei Treimi `i prin trei afundri n ap. Cei care nu au botez valabil, dup ritualu l lor, vor fi boteza\i din nou dup rnduiala ar[tat[ mai ^nainte. nscut `i pruncului nscut: @ntre alte ierurgii legate de Botez `i de Ungerea cu Sfntul Mir se num[r[ `i Rndui ala ce se svr`e`te dup 40 de zile femeii care a 171

Rugciunile nceptoare Troparul zilei (eventual `i troparul `i condacul de la nsemnare a pruncului: Bucur-te, cea plin de har, Nsctoare de Dumnezeu `i Cel ce ai sfin\it pn e Fecioarei) Apoi Slav, i acum `i Doamne, cu rugciunile tuturor sfin\ilor Mama, l mpreun cu pruncul Preotul face semnul sfintei Cruci peste ei `i, punnd epitrahilu l pe capul ei, zice Dou rugciuni pentru cur\irea luziei, apoi, punnd mna pe capul prun cului, cite`te cele Trei rugciuni pentru prunc. Dac pruncul este botezat, i se fac e @mbisericirea - dup rnduiala din Molitfelnic (Dac[ nu este botezat, i se vor cit i numai rugciunile, fr s i se fac mbisericirea, care i se va face ndat dup Botez). S se ^ncheie cu Otpustul. La 40 de zile dup na`tere, luza vine la biseric pentru cur\ire, aducnd `i pe prunc (c e poate fi deja botezat), pentru a fi mbisericit. Preotul (cu epitrahilul), stnd n pronaos, d benecuvntarea, `i zice mort: Exist[ `i o Rnduiala pentru femeia care a nscut pruncul Femeia care a avut o asemenea na`tere vine la biseric, iar Preotul (cu epitrahil) , stnd n pronaos `i pun]nd epitrahilul pe capul Luzei, care st n genunchi cu fa\a spr e sfntul altar d[ Binecuvntarea, zic]nd apoi Rugciunile nceptoare Troparul zilei Rugci unea Stpne Doamne, Dumnezeul nostru `i Otpustul, dup care Luza merge s[ se nchine `i srute sfintele icoane. Rnduiala Sfintei Taine a Mrturisirii (Spovedaniei) Svr`itorul Sfintei Taine a Mrturis irii este preotul duhovnic. Locul mrturisirii este n biseric, n fa\a icoanei Mntuitor ului; pentru cei bolnavi spovedania se poate face `i acas[. Rnduiala svr`irii Sfint ei Taine a Mrturisirii se afl[ cuprins[ ^n Molitfelnic (Aghiazmatar): Preotul duhovnic (cu epitrahil `i felon) d binecuvntarea, dup care urmeaz Rugciunile n ceptoare Psalmul 50 Troparele de umilin\ (Miluie`te-ne pe noi, Doamne etc.) `i 172

Cele dou rugciuni pentru iertare. Apoi, a`ezndu-se n scaun, naintea icoanei Mntuitorul ui Duhovnicul zice ctre penitent: Iat, fiule, Hristos st nevzut Penitentul, n genunch i mrturise`te pcatele. Dup care, plecndu-`i capul Duhovnicul i cite`te Rugciunea Doamn Dumnezeule, Cel ce e`ti mntuirea, apoi Ectenia `i Apolisul. Dup aceasta Duhovnicul, punnd mna pe capul celui ce s-a mrturisit, cite`te cuvintele de dezlegare (Domnul ` i Dumnezeul nostru Iisus Hristos, cu harul `i cu ndurrile iubirii Sale de oameni) fcnd , la pronun\area ultimilor cuvinte, semnul Crucii pe capul penitentului. Urmeaz Cu vine-se cu adevrat, dup care Duhovnicul i d penitentului epitimia corespunztoare (cano ul)

Observa\ie important[: La pcatele mari, dezlegarea nu se d imediat, ci numai dup mpl inirea canonului sau epitimiei, ^n astfel de cazuri formula de dezlegare (iertar e) fiind nlocuit cu alta (tot din Molitfelnic): Fiule, at\ia ani poruncesc dumnezeie `tii Prin\i s nu te mprt`e`ti cu Sfintele Taine etc. |in]nd seama de acestea, preotul rebuie s-l ajute pe penitent s s fac o mrturisire complet `i sincer, care s duc la rea lui moral, ajutndu-l cu ntrebri `i dndu-i canon potrivit pcatelor m[rturisite `i p e m[sura posibilit\ilor materiale `i spirituale ale penitentului.

Rnduiala mprt`irii @n condi\iile normale, mprt`irea credincio`ilor care sunt pregti\i pentru aceasta se face n cadrul Sfintei Liturghii, n momentul (prescris) cnd preotul sau diaconul ro ste`te: Cu fric de Dumnezeu, cu credin\ `i cu dragoste s v apropia\i mprt`irea credincio`ilor se face din cele dou sfinte pr\i (NI `i KA) ale Sfntului Trup astfel: Dac sunt de mprt`it doar c\iva credincio`i Preotul introduce n Sfntul potir t ate cele ce se afl pe Sfntul disc, l acoper cu Sfntul acopermnt, deschide Sfintele u`i ia de pe Sfnta Mas Sfntul potir n care a pus mai dinainte linguri\a `i ntorcndu-se cu fa\a spre credincio`i vine naintea Sfintelor u`i, nal\ Sfntul potir `i roste`te: Cu fric de Dumnezeu, cu credin\ `i cu dragoste s v apropia\i ! Apropiindu-se Credincio`i i care vor s se mprt`easc 173

Preotul, stnd cu fa\a spre dn`ii `i \innd n mini Sfntul potir, cite`te n auzul lor, cu mult evlavie, rar `i deslu`it, Rugciunile: Cred, Doamne, `i mrturisesc, Cinei Tale cel i de tain, Nu spre judecat, ndemnnd pe credincio`i s zic, fiecare, ntru sine, dup

(Observa\ie: Aceste rug[ciuni pot fi citite din Liturghier `i de vreunul dintre credincio`i). Credincio`ii vin apoi, unul dup altul, cu minile ncruci`ate pe piept, iar Preotul s frm `i ia cu linguri\a frmituri din pr\ile NI `i KA, `i mpreun cu Sfntul Snge mpr ecare pe rnd, zicnd: Se mprt`e`te robul (roaba) lui Dumnezeu n acest timp se cnt Hristos primi\i sau Cinei Tale celei de tain. Cel mprt`it `i `terge buzele cu sfnt t. Sfr`indu-se mprt`irea Preotul cite`te Rugciunea de mul\umire pentru mprt`ire, din urghier (Mul\umim, |ie, Doamne, Dumnezeul nostru, c `i n ziua de acum ne-ai nvrednic it a ne mprt`i). Dup otpustul Sfintei Liturghii se citesc la stran (din Ceaslov), de c e cntre\ sau de ctre unul din cei ce s-au mprt`it Rugciunile de mul\umire dup Sfnta , pe care to\i cei ce s-au mprt`it le ascult cu luare aminte. Dac sunt de mprt`it mai l\i credincio`i (spre exemplu, la Sfintele Pa`ti) Preotul pune n sfntul potir numa i pr\ile NI `i KA din Sfntul Trup @mprt`ind pe credincio`i, iar apoi, dup ce a mprt`i e to\i credincio`ii Preotul introduce n sfntul potir miridele rmase pe sfntul disc, n ainte de a binecuvnta `i a spune Mntuie`te, Dumnezeule, poporul Tu

mprt`irea grabnic a celor bolnavi se poate face `i acas la cel bolnav: Preotul (cu epitrahilul `i felonul), av]nd la sine trusa format dintr-o cutiu\ n ca re se poart miride din Sfnta mprt`anie pentru tot anul, o linguri\, dou pocrove\e (`i ventual un potir mic), precum `i o Cruce `i o sticlu\ cu vin sau aghiasm, A`terne pe o fa\ curat unul din acoperminte, pe care a`eaz cutiu\a cu Sfintele, linguri\a `i cellalt acopermnt, precum `i un pahar cu vin, aghiasm sau ap (dac nu este vin sau agh iasm). Stnd cu fa\a la icoan (la rsrit), face @nceputul obi`nuit (d[ binecuv]ntarea) `i cite`te Rugciunile din Molitfelnic de la Rnduiala ce se face cnd grabnic se d mprt a celui bolnav. i Dac[ bolnavul este deja mrturisit, ndat l mprt`e`te cu Sfintele Ta Dac[ nu este spovedit `i poate s se mrturiseasc Preotul porunce`te celor de fa\ s se deprteze ctva timp, apoi l spovede`te `i dup mrturisire cite`te 174

Rugciunea Doamne, Dumnezeul nostru Apropiindu-se cei care se deprtaser de bolnav n tim ul mrturisirii Preotul l mprt`e`te. Zice apoi:Slav |ie, Dumnezeule (de 3 ori) Rugci mul\umire (Trupul Tu cel snt, Doamne), Acum libereaz, Sfinte Dumnezeule `i celel fonisul C a Ta este mpr\ia Preotul zice: Slav, Troparul zilei, i acum, al Nsc unile tuturor sfin\ilor, Doamne Apoi: Doamn miluie`te (de 3 ori) `i Otpustul.

Observa\ii: Cei grav bolnavi (muribunzi), ce nu mai au puterea de a se spovedi, pot fi mprt`i\i fr a fi spovedi\i, citindu-li-se doar rugciunile din Molitfelnic (arta e mai ^nainte). Nu vor fi mprt`i\i cei care nu mai pot nghi\i `i re\ine Sfintele Tai ne. Femeile nu pot fi mprt`ite n perioada luziei sau a scurgerii, dect n caz de perico de moarte. Cei tulbura\i mintal pot fi ^mp[rt[`i\i doar ^n momentele de lucidit ate `i dac[ nu hulesc Dumnezeie`tile Taine.

Sf]nta Tain[ a Cununiei Slujba Cununiei o svr`e`te preotul, care trebuie s[ \in[ s eama de prevederile referitoare la perioadele de timp c]nd este ^ng[duit[ `i c]n d nu slujirea acestei Sfinte Taine. Astfel, nu se svr`e`te Sf]nta Tain[ a Cununiei: - n toate miercurile `i vinerile de peste an - n cele patru posturi de peste an, - n ajunul praznicelor mprte`ti - la 14 septembrie (nl\area Sfintei Cruci) - de la Na`terea Domnului pn la Botezul Domnului - n Sptmna Luminat - n Duminica Rusaliilor - la 29 august (Tierea capului Sfntului I Boteztorul). Slujbei Cununiei ^i premerge o alt[ slujb[, a Logodnei, a c[rei r]nduial[ am[nun \it[ se afl[ ^n Molitfelnic (Aghiazmatar): @n mijlocul bisericii (c]nd Logodna se svr`e`te n biseric) se a`eaz o mas cu sfe`nice pentru lumnri, cu Sfnta Evanghelie `i Sfnta Cruce 175

Cei ce urmeaz[ a se logodi vin naintea acestei mese, cu fa\a spre sfntul altar, lo godnicul n partea dreapt, iar logodnica n partea stng a logodnicului, cu na`ii alturi. Se aprind lumnrile (cele din sfe`nice `i cele pe care preotul le d na`ilor/nunilor n mna dreapt). Apoi Preotul, cu epitrahil `i felon (dup Sfnta Liturghie, cu toate ve `mintele) A`eaz inelele pe Sfnta Evanghelie (cel pe care-l va purta logodnicul, n p artea stng, iar cel pe care-l va purta logodnica, n partea dreapt), Binecuvinteaz de trei ori capetele celor ce se vor logodi Face cdirea dup obicei `i d[ Binecuvntarea (ca la ierurgii): Binecuvntat este Dumnezeul nostru Ectenia mare (cu cereri special e), dup ecfonisiul creia Preotul cite`te rugciunea: Dumnezeule cel ve`nic Apoi, cu fa\ a spre credincio`i Preotul zice:Pace tuturor !, binecuvntndu-i cu mna drept Credincio` ii (c]nt[re\ul): i duhului tu Preotul: Capetele voastre Domnului s le pleca\i Credinci `ii rspund (rar): |ie, Doamne @ntre timp Preotul cite`te n tain rugciunea Doamne, Dumn zeul nostru, rostind cu glas doar ecfonisul C |ie se cuvine Dup[ care Preotul face sem nul Crucii pe Sfnta Evanghelie cu inelul din dreapta (deci cu cel pe care ^n fina l ^l va purta mireasa), se ntoarce spre cei ce se logodesc `i @nsemnnd cu el ^n ch ipul Crucii peste fa\a mirelui, zice: Se logode`te robul lui Dumnezeu (N) cu roab a lui Dumnezeu (N), n numele Tatlui `i al Fiului `i al Sfntului Duh. Amin. (Aceasta se face astfel: la cuvintele Se logode`te robul lui Dumnezeu, preotul atinge cu in elul fruntea logodnicului; la cuvintele cu roaba lui Dumnezeu, el atinge cu inelul fruntea logodnicei; apoi la cuvintele n numele Tatlui, duce inelul la fruntea logod nicului; la cuvintele `i al Fiului, duce inelul la pieptul lui, iar la cuvintele `i al Sfntului Duh, duce inelul la umrul lui drept `i la umrul lui stng, ncheind cu Amin Preotul face aceast nsemnare asupra logodnicului de trei ori, dup care, mpreun cu na `ul (nunul) pune inelul n degetul inelar al minii drepte a logodnicului. Tot a`a s e procedeaz `i cu inelul logodnicei (cel a`ezat ini\ial ^n st]nga pe Sf]nta Evang helie), nsemnnd cu el n chipul Crucii peste fa\a logodnicei `i punndu-l, mpreun cu na` a, n degetul inelar de la mna dreapt a logodnicei. Dup aceasta Na`ii schimb inelele ( ^ntre miri), punndu-le a`a cum vor fi purtate tot timpul (adic[ n degetul inelar a l minii st]ngi). Dup punerea inelelor Preotul cite`te rugciunea: Doamne, Dumnezeul n ostru, Care mpreun cu sluga patriarhului Avraam Apoi zice Ectenia ntreit `i (Dac[ sluj ba Cununiei se va svr`i alt alt, se face Otpustul; altfel) 176

se ^ncepe ndat Cununia.

Rnduiala slujbei Cununiei se afl[ se asemenea ^n Molitfelnic (Aghiazmatar), ^ndat [ dup[ r]nduiala Logodnei: Preotul c[de`te Strana (c]nt[re\ul) cite`te Psalmul 127 (Ferici\i to\i cei ce se tem de Domnul) Credincio`ii (cntre\ul) cnt dup fiecare stih: Slav |ie, Dumnezeul nos slav |ie. (Uneori nu se mai cite`te Psalmul 127, ci se c]nt[ doar de trei ori Slav | ie, Dumnezeul nostru, slav |ie) Apoi Preotul, nchinndu-se, ia Sfnta Evanghelie `i fac e cu ea semnul Sfintei Cruci deasupra cununiilor, ^n timp ce d[ binecuv]ntarea: B inecuvntat este mpr\ia Tatlui; apoi, dup ce o srut, a`eaz din nou Sfnta Evanghel eaz Ectenia mare (cu cereri speciale), apoi Preotul cite`te cele trei rugciuni pen tru binecuvntarea mirilor; la rugciunea a treia (Dumnezeule cel sfnt, Care din \rn ai ut pe om) la cuvintele une`te pe robul Tu, el ia mna dreapt a mirelui, iar la cuvintel cu roaba Ta ia mna dreapt a miresei `i le une`te, urmnd s rmn unite astfel pn la a mesei. Dup terminarea rugciunii a treia Preotul ia cununia mirelui (cea din drea pta), face cu ea semnul Crucii peste Sfnta Evanghelie, dup[ care face de trei ori semnul Crucii peste fa\a mirelui, a`a cum a fcut cu inelul de logodn, zicnd de fie care dat: Se cunun robul lui Dumnezeu (numele mirelui) cu roaba lui Dumnezeu (numel e miresei), n numele Tatlui Mirele srut cununia, pe care preotul o pune apoi mpreun c a`ul pe capul mirelui. Asemenea se face `i cu cununia miresei, preotul rostind c uvintele: Se cunun roaba lui Dumnezeu (numele miresei) cu robul lui Dumnezeu (nume le mirelui), `i punnd cununia mpreun cu na`a pe capul miresei. Apoi Preotul face semn ul binecuvntrii spre miri de trei ori, c]nt]ndu-se de fiecare dat: Doamne Dumnezeul nostru, cu mrire `i cu cinste ncununeaz-I pe dn`ii (o dat de preot, de dou[ ori de c[t re cntre\i `i credincio`i). Urmeaz Apostolul Evanghelia Ectenia ntreit `i Rugciunea Do mne Dumnezeul nostru, Care, n purtarea Ta de grij Ectenia cerurilor `i Tatl nostru (c de credincio`i/cntre\i). Dup ecfonisul C a Ta este mpr\ia Preotul binecuvinteaz p vin `i pinea (dup rnduiala din Molitfelnic). Din acestea d mirelui `i miresei s[ gu ste de c]te trei ori, n timp ce Credincio`ii (cntre\ii) cnt: Paharul mntuirii Urmeaz 177

Ocolirea de trei ori a mesei, preotul mergnd nainte cu cdelni\a, iar mirii `i na`ii ^n urma sa, \inndu-se de mini. n acest timp se cnt Troparele: Isaie, dn\uie`te, Sf mucenici `i Slav |ie, Hristoase, Dumnezeule (cte unul la fiecare ocolire). Dup ocoli Mirele se nchin plecndu-`i capul `i pun]ndu-`i minile n chipul Crucii pe Sfnta Evanghe lie, cu toat evlavia, iar Preotul, apucnd cununia de o parte `i na`ul de alta, zic e: Mrit s fii, mire, ca Avraam i lund cununia de pe capul mirelui o d acestuia s[ o s i (preotul) o a`eaz pe Sfnta Evanghelie. Apoi Mireasa fcnd la fel, Preotul zice: i tu, mireas, mrit s fii ca Sarra `i mpreun cu na`a ia cununia de pe capul miresei `i o pu (preotul) pe Sfnta Evanghelie. Urmeaz[ Celelalte rugciuni din rnduiala slujbei `i O tpustul (special). @ndat[ Preotul roste`te un cuvnt de nv\tur, dup care se cnt Mul\i triasc ! (sau Cuvine-se cu adevrat, sau troparul Sfntului ales ca patron al noii fami ). @ntre timp Mirii, na`ii, prin\ii mirilor, `i rudele srut Sfnta Evanghelie, Sfnta C ruce `i cununiile, iar preotul adreseaz felicitri. Tot ^n leg[tur[ cu Sf]nta Tain[ a Cununiei este `i rugciunea n a opta zi dup Cununi e, din Molitfelnic (Aghiasmatar): n a opta zi de la Cununie Tinerii vin la biseric `i \in]nd aprinse lum]n[rile de l a Cununie Preotul (cu epitrahil) svr`e`te n pronaosul bisericii urmtoarea rnduial:

Binecuvntarea Rugciunile nceptoare Troparul sfin\ilor mucenici. Apoi Tinerii ngenunch eaz[, ^n timp ce Preotul cite`te rugciunea: Doamne, Dumnezeul nostru, Care ai bine cuvntat cununa anului Pace tuturor !, Capetele voastre Domnului s le pleca\i! Rugciu r-o unire au ajuns robii Ti dup care se face Sfr`itul ca la slujba Cununiei (Cel ce cu venirea Sa ^n Cana Galileii) Dup[ care Preotul ^i binecuvinteaz[ pe tineri `i in tr cu ei n biseric, ^n timp ce Mirele zice: Intra-voi n casa Ta ^mpreun[ cu alte rugc i `i srut[ sfintele icoane. El d[ apoi cntre\ilor lumnrile pentru a fi folosite n bise ric `i plecndu-se spre strini, se duce fiecare la locul su (lu]nd parte la Sfnta Litu rghie, dac urmeaz[ aceasta).

Slujba la a doua nunt svr`e`te numai n cazul cnd amndoi mirii urmeaz a se cununa a dou oar. Dac unul dintre ei este la prima cununie, atunci se svr`e`te slujba nun\ii nti. 178

~i aceast[ (Aghiasmatar): r]nduial[ se sluje`te dup[ Molitfelnic

Rugciunile nceptoare Troparul zilei Ectenia mare Rugciunea: Dumnezeule cel ve`nic, Ca re pe cele risipite le aduni Pace tuturor !, Capetele voastre Rugciunea: Doamne, Dum l nostru Cel ce dintre neamuri mai nainte \i-ai logodit Biserica Se face punerea in elelor, ca la Logodna de la ntia Cununie, dup care Preotul zice rugciunea: Stpne, Doam e, Dumnezeul nostru, Care pe to\i i miluie`ti Pace tuturor !, Capetele voastre Rugci Doamne, Iisuse Hristoase, Cuvntul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai n\at pe cinstita `i de via\ fctoare Cruce Apoi Rugciunea a treia de la prima Cununie: Dumnezeule cel Sfnt, e din \rn ai fcut pe om, n tinpul creia preotul une`te minile celor ce se cunun. Cun e se pun dup rnduiala artat la Cununia nti, cu binecuvntarea cuvenit, dup care urmea tolul Evanghelia @n continuare, p]n[ la sf]r`it, totul se s[v]r`e`te la fel ca l a Cununia nti. Toate preg[tirile se fac la fel cum s-a ar[tat la rnduiala Logodnei `i a Cununiei ^nt]i. Preotul d binecuvntarea: Binecuvntat este Dumnezeul nostru, dup care urmeaz

Observa\ii: Aceast slujb se face la fel `i la nunta a treia. (Nunta a patra nu est e ngduit n Biserica Ortodox.) De la Duminica Tomii pn la nl\are, la slujba Logodnei Cununiei, dup binecuvntare se cnt de trei ori Troparul @nvierii (Hristos a nviat) @n c ea ce prive`te Nunta de Argint `i Nunta de Aur care se obi`nuesc ^n unele locuri atu nci c]nd so\ii care au mplinit 25, respectiv 50 de ani de la Cununie, acestea se pot aniversa `i printr-un serviciu religios, spre binecuv]ntarea `i a acestor mo mente din via\a celor s[rb[tori\i. Pentru aceasta, preotul va citi din Molitfeln ic rnduiala Rugciunii de mul\umire pentru orice binefacere primit de la Dumnezeu, c u adaptrile necesare. Dac[ se pun inele noi, aceasta se va face nainte de citirea Apostolului, preotul binecuvntnd `i zicnd de fiecare dat[: n numele Tatlui `i al Fiulu i `i al Sfntului Duh. Amin. 179

Taina Sfntului Maslu Aceast[ Sfnt Tain se svr`e`te pentru credincio`ii bolnavi suflete `te sau trupe`te. Timpul s[v]r`irii este de obicei n zilele de (luni) miercuri `i vineri diminea\a, n biseric sau n casa bolnavului, dac acesta nu poate veni la bise ric. Taina Sfntului Maslu se svr`e`te de `apte preo\i sau, dac[ nu se poate, de c[tr e mai pu\ini - dar, ^n orice caz, de cel pu\in doi preo\i. Rnduiala este cea artat n Molitfelnic (Aghiasmatar), care se urmeaz[ ^ntocmai. Observa\ii: Este indicat ca cei care vor s li se svr`easc aceast Sfnt Tain, s-`i cer e mai nti cugetul `i s se mrturiseasc la duhovnic. Dup svr`irea Sfntului Maslu, mate folosite se cuvine s se ntrebuin\eze n mod cuviincios (preotul trebuind s ndrume ^n acest sens pe credincio`i): din fin se pot face pini`oare din care s se dea bolnavul ui s mnnce; untdelemnul sfin\it se poate ntrebuin\a pentru pini`oare sau se pune n can dele (acas[ ori n biseric); miruitoarele se strng `i se ngroap la loc curat, ori se a rd, cenu`a ngrop]ndu-se de asemenea. Nu se adaug[ alte rugciuni sau citiri n afar de cele prevzute n Molitfelnic, `i nu se ncurajeaz[ practica supersti\ioas de a se ghi ci viitorul bolnavului dup pericopa la care s-a deschis Sf]nta Evanghelie. Deschi derea Evangheliei (^naintea ultimei rug[ciuni) spre a fi \inut cu partea scris n jo s, pe capul bolnavului, nchipuind mna Domnului cea plin de tmduiri, se face de c[tre preotul protos. Sfntul Maslu de ob`te se obi`nuie`te s se fac n biseric att pentru bol navi, ct `i pentru snto`i, mai ales n zilele de miercuri, joi `i vineri n Sptmna Pati or, ca `i n alte mprejurri. Rnduiala este aceea`i cu a Sfntului Maslu svr`it ^n mod ob `nuit pentru bolnavi. Sf]nta Tain[ a Preo\iei `i hirotesiile legate de aceast Tain nainte de a fi hiroton it diacon, candidatul care ^ndepline`te condi\iile necesare (`i se preg[te`te di nainte prin post `i spovedanie) 180

Liturghie:

prime`te de la arhiereu hirotesiile premerg[toare, n treptele inferioare (de cite \/cntre\ `i ipodiacon) ale clerului de odinioar. Hirotesia cite\ului (cntre\ului) se svr`e`te nainte de Sfnta Dup ce arhiereul `i preo\ii au ie`it din altar ^n mijlocul bisericii, mbrca\i n ve`m inte pentru nceputul Sfintei Liturghii Candidatul, cu haine preo\e`ti `i avnd capu l descoperit, merge ntre cele dou sfe`nice mprte`ti. Avnd cte un diacon n dreapta `i ga, el face trei metanii mari, spre rsrit, dup care se ntoarce `i Diaconii l aduc la arhiereu, zicnd pe r]nd: Porunce`te !, Porunci\i !, Porunce`te ! Prea Sfin\ite Stpne e formulele `i rugciunile se afl[ ^n Arhieraticon) Candidatul ngenunchiaz n fa\a Arh iereului, care l binecuvinteaz pe cap de trei ori, dup[ care l tunde cruci`, zicnd: n numele Tatlui `i lund un felon scurt (deosebit de cel preo\esc) l binecuvinteaz `i-l p une pe grumajii lui. Apoi Diaconul zice: Domnului s ne rugm ! Arhiereul, binecuvntnd p e candidat pe cap de trei ori `i punndu-`i mna dreapt pe capul lui, cite`te cu voce Rugciunea de hirotesie n cite\ (cntre\), dup care i d n mn Apostolul (ori Psaltire care candidatul cite`te pu\in, de prob, `i prime`te de la arhiereu binecuvntare. Dup aceasta Diaconii i dau un stihar `i orar, pe care Arhiereul le binecuvinteaz Ce l hirotesit srut mna arhiereului `i stiharul, se retrage `i mbrac ve`mintele primite, ajutat de diaconi, punnd orarul cruci`.

Hirotesia ipodiaconului urmeaz ndat dup cea de cite\: Candidatul (n stihar `i orar) vine n naos `i face trei metanii mari ntre cele dou sf e`nice mprte`ti, de unde Diaconii l iau, de o parte `i de alta (plecndu-l pu\in) `i l aduc la arhiereu, zicnd alternativ: Porunce`te !, Porunci\i !, Porunce`te ! Prea Sfin\ ite Stpne Candidatul ngenunchiaz Arhiereul l binecuvinteaz de trei ori `i pune mna p ul lui Arhidiaconul zice: Domnului s ne rugm !, iar Arhiereul cite`te cu Rugciunea de hirotesie n ipodiacon: Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce prin unul `i acela`i Duh. D up aceasta Arhiereul pune `tergarul (adus de diacon) pe umerii hirotesitului, iar Diaconii i dau acestuia n mini un vas `i o can cu ap curat, din care el toarn arhiere lui s se spele pe mini, zicnd de trei ori: C\i sunte\i credincio`i ? 181

Arhiereul, `tergndu-se dup splare, pune `tergarul dup gtul noului hirotesit `il binec uvinteaz. Hirotesitul srut dreapta arhiereului `i merge naintea icoanei Mntuitorului, unde st[ pn la Heruvic (din timpul Sfintei Liturghii), \innd vasul n mini `i zicnd n ine Rugciunile nceptoare, Ps.50, Simbolul credin\ei `i alte rugciuni pe care le `tie . Se ncepe apoi slujba Sfintei Liturghii (^n timpul c[reia se va s[v]r`i hirotoni a ^ntru diacon).

Hirotonia diaconului se svr`e`te de ctre episcop (arhiereu) la Sfnta Liturghie a Sfnt ului Ioan Gur de Aur sau cea a Sfntului Vasile cel Mare, dup Axion: Dup ce arhiereul c[de`te la Heruvic Ipodiaconul nou hirotesit este adus naintea sf intelor u`i `i toarn arhiereului de se spal din nou pe mini, apoi trece naintea icoa nei Maicii Domnului, \innd mai departe vasul cu ap[ n mini `i zicnd n tain rugciuni La ie`irea cu Cinstitele Daruri, hirotesitul vine `i el pe urma preo\ilor, \innd n min i vasul, iar dup ce arhiereul cu ntregul sobor intr ^n altar, el vine `i st iar`i nain tea icoanei Maicii Domnului pn dup Axion. n timpul Axionului Candidatul intr n sfntul ltar pe u`a dinspre miaznoapte `i merge la proscomidiar, unde toarn din nou arhier eului s se spele pe mini, zicnd de trei ori: C\i sunte\i credincio`i ? Dup Axion, cnd hiereul zice: i s fie milele marelui Dumnezeu Candidatul (dup ce a lsat prosopul, vasu `i cana) merge n mijlocul bisericii `i face trei metanii mari, iar Doi diaconi l iau de o parte `i de alta `i plecndu-l pu\in, l aduc n fa\a arhiereului, care `ade n tre sfintele u`i, zicnd diaconii alternativ: Porunce`te !, Porunci\i !, Porunce`te ! andidatul ngenunchiaz, iar Arhiereul l binecuvinteaz pe cre`tet, apoi se retrage `i se a`eaz pe un je\ n partea dinspre miaznoapte a Sfintei Mese, cu fa\a spre apus. D iaconii, lund pe candidat de mini, nconjoar cu dnsul Sfnta Mas, de trei ori, n timp c o\i cei din altar cnt Sfin\ilor mucenici (la prima nconjurare), Slav \ie, Hristoase a de a doua), Isaie dn\uie`te (la cea de a treia) Candidatul srut la fiecare nconjurar cele patru col\uri ale sfintei mase `i apoi face dou metanii mari naintea arhiere ului (fr s se nchine), i srut omoforul, epigonatul `i mna, apoi face a treia metanie. oi Candidatul vine n fa\a Sfintei Mese, face trei metanii mari, cu nchinciuni, ngenu nchiaz spre col\ul de sud-vest al Sfintei Mese, pun]nd pe aceasta minile cruci` (c ea dreapt peste cea stng) `i rezem]ndu-`i fruntea pe ele. Arhidiaconul zice: S lum ami nte ! 182

To\i cei din altar ngenunchiaz Arhiereul se apropie, `i scoate mitra, punemna dreapt pe capul celui ce se hirotone`te `i se roag zicnd: Dumnezeiescul Har Apoi ^ndat[ Arhi diaconul zice: Domnului s ne rugm ! Cei din altar cnt (u`or): Doamne miluie`te (de 3 ) Arhiereul binecuvinteaz[ pe cap de trei ori pe cel ce se hirotone`te, pune mna dreapt pe capul lui `i cite`te (^ncet) Rugciunea de hirotonie: Doamne, Dumnezeul no stru, Cel ce cu a Ta pre`tiin\ @ntre timp Arhidiaconul zice (^ncet, cu voce lin) Ect enia mare (din Arhieraticon) Arhiereul, cu mna dreapt pe capul celui ce se hiroton e`te, cite`te ncet `i a doua rugciune de hirotonie: Dumnezeule, Mntuitorul nostru, pe care o ncheie cu ecfonisul C Tu e`ti Dumnezeul nostru. Dup Amin Arhiereul ridic[ pe c hirotonit `i l duce n fa\a u`ilor mprte`ti, pe solee, unde-l prezint credincio`ilor, d du-i ve`mintele liturgice astfel: Arhidiaconul ^nm]neaz[ orarul Arhiereului, car e l binecuvinteaz `i-l arat credincio`ilor, zicnd: Vrednic este! Hirotonitul srut ora `i mna arhiereului, care i-l pune pe umrul stng, n timp ce Credincio`ii cnt: Vrednic ste ! (de 3 ori) Arhiereul face acela`i lucru cu mnecu\ele `i cu ripida (sau un po crov\) Credincio`ii cntnd de fiecare dat: Vrednic este ! (de 3 ori). Dup[ care Noul di acon srut mna arhiereului `i se pleac de trei ori ctre credincio`i (pe r]nd ctre cei d in mijlocul bisericii, ctre cei dinspre miazzi `i ctre cei dinspre miaznoapte), apoi se retrage `i srutndu-se cu diaconii cei de fa\, trece n partea dreapt a Sfintei Mes e, unde apr Sfintele Daruri cu ripida (sau cu un pocrov\). Se continu apoi Sfinta Li turghie La mprt`ire noul hirotonit premerge celorlal\i diaconi `i tot el zice, din fa\a u`ilor mprte`ti Ectenia: Drep\i, primind dumnezeie`tile, sfintele. Dup ecfonisul cteniei Noul diacon trece `i st cu fa\a la icoana Mntuitorului n timpul ct un preot cite`te rugciunea amvonului. Dup intrarea preotului n altar Merge pe u`ile dinspre miaznoapte la proscomidiar, unde potrive`te Sfintele Daruri.

Rnduiala hirotoniei ntru preot se svr`e`te n cursul Sfintei Liturghii (a Sfntului Ioan Gur de Aur sau a Sfntului Vasile cel Mare), av]nd o rnduial asem[n[toare hirotoniei diaconului, dar `i c]teva deosebiri: - Se svr`e`te ndat dup cntarea Heruvicului `i aducerea Cinstitelor Daruri pe Sfnta Mas ainte de ectenia: S plinim rugciunile noastre Domnului ); 183

- Candidatul cite`te formula de angajament, pentru mplinirea cu cinste a preo\iei , ^nainte de hirotonie, din mijlocul bisericii; - Dup[ ce a fost adus de doi dia coni n mijlocul bisericii `i dup[ ce a fost binecuvntat de trei ori de arhiereu, d oi preo\i ^l preiau pe candidat prin u`ile mprte`ti `i, lund de la diaconi dichero-t richerele, l nso\esc la nconjurarea Sfintei Mese; - @ndemnul S lum aminte !, care se r ste`te nainte de formula hirotoniei (Dumnezeiescul Har), precum `i Domnului s ne rugm care se spune nainte de rugciunea imediat urmtoare (Dumnezeule cel fr de nceput) su stite de preotul cel mai mare (iar nu de arhidiacon), care zice `i Ectenia din t impul hirotoniei; - Hirotonitului i se dau ve`mintele corespunztoare treptei de p reot (epitrahilul, brul `i felonul) `i un Liturghier, la momentul prezent[rii ctre credincio`i; - @n continuarea slujbei noul hirotonit st[ la dreapta arhiereului , ca primul dintre preo\ii slujitori; - Dup prefacerea Darurilor, cnd urmeaz a se z ice Pentru ca s fie celor ce se vor mprt`i, noul hirotonit preot vine n partea dinspr iaznoapte a sfintei mese `i punndu-`i minile cruci`, una peste alta, cu palmele n su s, dreapta peste stnga, prime`te de la arhiereu Sfntul Trup a`ezat pe un pocrov\ sa u pe un disc mic, srutndu-i mna, `i apoi se retrage la mijlocul dinspre rsrit al Sfin tei Mese, `i reazem minile pe marginea ei `i \innd discul cu Sfntul Trup, zice n sine oamne miluie`te (de 40 de ori), Psalmul 50 `i alte rugciuni pe care le cunoa`te; Cnd urmeaz a se zice: Sfintele, sfin\ilor !, noul hirotonit aduce arhiereului Sfntul Agne\; - Noul hirotonit este mprt`it naintea celorlal\i preo\i de ctre arhiereu `i t ot el cite`te rugciunea amvonului. Observa\ie: Att diaconul, ct `i preotul nou hirotonit este dator ca dup hirotonie ( conform Pravilei) s slujeasc Sfnta Liturghie `apte zile la rnd.

Hirotesia duhovnicului se acord preotului printr-o rnduial special, deosebit de hirot onie, tot de c[tre arhiereu, fie n cadrul Sfintei Liturghii , fie separat de ea: Cnd arhiereul liturghise`te, rnduiala hirotesiei duhovnicului este urmtoarea: Dup vo hodul cu Evanghelia (ori dup otpustul Liturghiei - chiar dac[ ^n Arhieraticon est e prev[zut[ dup[ otpustul Utreniei) Arhiereul, stnd ntre u`ile mprte`ti (cu toate odjd iile arhiere`ti) Candidatul (cu capul descoperit) face trei metanii mari ntre cel e dou sfe`nice mprte`ti, dup care Doi diaconi l iau (din dreapta `i din stnga) `i plec u-l pu\in de cap l aduc la arhiereu, zicnd pe r]nd: Porunce`te !, Porunci\i !, Porunce te, Prea Sfin\ite Stpne Arhiereul l binecuvinteaz pe cap de trei ori, dup care 184

Diaconul zice: Domnului s ne rugm ! Se cnt: Doamne, miluie`te. Rmnnd pe solee Cand nunchiaz, iar Arhiereul cite`te Rugciunea de hirotesie (Doamne, Iisuse Hristoase, D umnezeul nostru, Cel ce lui Petru. Apoi, dup ce Diaconul zice: S lum aminte ! Arhiereu pune mna pe capul candidatului `i cite`te formula hirotesiei n duhovnic (Smerenia mea, prin harul ntru tot Sfntului Duh); la cuvintele n numele Tatlui `i al Fiului `i Sfntului Duh, l binecuvinteaz le candidat cruci` pe cap `i zice: Vrednic este ! Se c ednic este (de 3 ori). Cnd arhiereul nu liturghise`te `i hirotesia se svr`e`te n para clis (ntre U`ile mprte`ti), rnduiala hirotesiei este urmtoarea: Arhiereul fiind nve`m t cu epitrahil `i omofor Candidatul ngenunchiaz[ Diaconul zice: Binecuvinteaz Stpne ! Arhiereul d binecuvntarea, dup care urmeaz Rugciunile nceptoare, iar dup ecfonisul (d a Tatl nostru) C a Ta este mpr\ia, se svr`e`te Rnduiala artat la hirotesie c se`te (mai ^nainte ar[tat[) Cu deosebirea c, dup rugciunea Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, se introduce Evanghelia (de la Ioan) Fiind sear n ziua aceea, urmn poi formula de hirotesie `i celelalte.

Rnduiala hirotesiilor pentru ranguri onorifice `i pentru func\iunile administrsti ve biserice`ti (hirotesia arhidiaconului, sachelarului, marelui econom, protosin celului, arhimandritului, eclesiarhului `i economului mnstirii) se svr`esc dup acee`i rnduial ca pentru hirotesia duhovnicului, ^ns[ rugciunile citite de arhiereu se de osebesc `i se acord[ de fiecare dat[ ^nsemnele prevzute n Regulamentele Bisericii Ortodoxe Romne. Hirotesia n vrednicia de stare\ (egumen) se svr`e`te dup o rnduial apa te (din Arhieraticon sau din cartea cu rnduielile clugriei) - de obicei, n mnstirea pe ntru care se rnduie`te stare\ul. 185

IERURGII Am prezentat deja o serie de Ierurgii, care se s[v]r`esc ^n leg[tur[ cu unele Sfinte Taine. @n continuare red[m pe scurt r]nduiala altor c]torva Ierurg ii. Sfin\irea apei Aceasta este de dou[ feluri: Sfin\irea cea mare a apei sau Ag hiasma mare, care se s[v]r`e`te doar de dou[ ori pe an (^n leg[tur[ cu Praznicul Bobotezei) `i Sfin\irea cea mic[ a apei sau Sfe`tania, care se s[v]r`e`te ori d e c]te ori este nevoie. * Aghiasma mare (Sfin\irea cea mare a apei) se s[v]r`e`t e ^n Ajunul `i Ziua Botezului Domnului (Boboteaza), dup[ rug[ciunea amvonului (c onform Tipicului) sau dup[ otpustul Liturghiei (a`a cum se obi`nuie`te adesea ^n practic[). Slujba se afl[ descris[ pe larg ^n Mineiul pe ianuarie (^n data de 5 ianuarie, deci ^n Ajunul Bobotezei), precum `i ^n Molitfelnic: Preotul ia Sf]nta Evanghelie `i Sf]nta Cruce de pe sf]nta mas[ din altar `i ie`i nd prin u`ile ^mp[r[te`ti merge la locul unde se va s[v]r`i sfin\irea apei, fiin d precedat de credincio`i cu lum]n[ri aprinse, cu c[delni\a, cu icoane `i prapor i (steaguri), ^n timp ce C]nt[re\ii c]nt[ troparele Glasul Domnului peste ape str ig[ gr[ind de 3 ori `i celelalte dou[ care urmeaz[, de c]te 2 ori, Slav[, C[tre glasul celui ce strig[, ~i acum, tot acela`i. La locul sfin\irii Preotul, cu fa\a spre r[s[ rit, a`eaz[ pe masa dinainte preg[tit[ Sf]nta Evanghelie `i Sf]nta Cruce. Sf]r`i ndu-se troparele mai sus ar[tate Preotul (sau diaconul, dac[ este): @n\elepciune ! C]nt[re\ul (cite\ul): Din proorocia lui Isaia, citire. Preotul (diaconul): S[ lu[m aminte. C]nt[re\ul (cite\ul) cite`te paremia ^nt]i (Isaia 35,1-10) apoi, dup[ ac eea`i r]nduial[ (adic[ ^ncep]nd cu @n\elepciune !), paremia a doua (Isaia 45,1-13) `i a treia (Isaia 12,3-6). Preotul (diaconul) zice: S[ lu[m aminte. Preotul binec uv]nt]nd pe credincio`i: Pace tuturor ! 186

C]nt[re\ul c]nt[ prochimenul (glasul al 3-lea): Domnul este luminarea mea. Apoi se cite`te dup[ r]nduiala obi`nuit[ (ca la celelalte slujbe) Apostolul `i Evangheli a Preotul (diaconul): Ectenia mare, cu cereri speciale, ^n timpul c[reia preotul (protosul, c]nd se sluje`te ^n sobor) cite`te ^n tain[ rug[ciunea: Doamne Iisuse Hristoase, Fiule, Unule - n[scut, Care e`ti ^n s]nul Tat[lui. Dup[ ecfonisul ecte niei Preotul cite`te cu glas mare rug[ciunea: Treime mai presus de fire, preabun[ la cuvintele Mare e`ti, Doamne, `i minunate sunt lucrurile Tale le repet[ de trei ori, iar credincio`ii r[spund de fiecare dat[: Amin; citind ^n continuare rug[ciun ea, la cuvintele: Tu ^nsu\i dar, Iubitorule de oameni, @mp[rate, vino `i acum pri n venirea Sf]ntului T[u Duh `i sfin\e`te apa aceasta, le repet[ de trei ori, de fi ecare dat[ binecuv]nt]nd apa cu m]na, pe care o afund[ ^n chipul Crucii, iar cre dincio`ii r[spunz]nd: Amin; la fel `i c]nd ajunge la cuvintele @nsu\i `i acum, St[p ]ne, sfin\e`te apa aceasta cu Duhul T[u cel Sf]nt. Dup[ sf]r`itul rug[ciunii Preo tul, binecuv]nt]nd pe credincio`i, zice: Pace tuturor ! Credincio`ii: ~i duhului t[ u. Preotul (diaconul): Capetele voastre Domnului s[ le pleca\i ! Credincio`ii c]nt[ (rar): |ie, Doamne. @ntre timp Preotul cite`te ^n tain[ rug[ciunea: Pleac[, Doamne , ureche Ta, ecfonisul C[ Tu e`ti sfin\irea noast[ rostindu-l cu glas. Apoi Preotul i a Sf]nta Cruce `i busuiocul (sfitocul), pe care \in]ndu-le cu am]ndou[ m]inile l e afund[ de trei ori ^n ap[, f[c]nd semnul Crucii, c]nt]nd troparul @n Iordan bot ez]ndu-Te Tu, Doamne. Dup[ care Preotul strope`te biserica `i altarul, iar dac[ nu s-a f[cut otpustul, se continu[ cu Fie numele Domnului bunecuv]ntat p]n[ la otpust . Credincio`ii gust[ ^nt]i din aghiazm[ (din care ^`i iau `i ^n vasele lor pentr u acas[) `i doar apoi din anafur[. * Sfe`tania (Sfin\irea cea mic[ a apei), a c[rei r]nduial[ se afl[ ^n Molitfelni c (Aghiasmatar) se s[v]r`e`te ^n casele credincio`ilor (sau ^n alt loc), la cere re, ori de c]te ori este nevoie. @n biserici se s[v]r`e`te ^n ziua ^nt]i a fiec[ rei luni, vineri ^n S[pt[m]na Luminat[, miercuri la @njum[t[\irea Cincizecimii s au ori de c]te ori va voi cel mai mare. R]nduiala este urm[toarea: Dup[ ce pune Sf]nta Evanghelie `i Sf]nta Cruce pe o m as[ pe care se afl[ deja un vas cu ap[, lum]n[ri `i busuioc Preotul, cu epitrafi l `i felon, face ^nceputul obi`nuit: Binecuv]ntat este Dumnezeul nostru. Apoi se ci te`te Ps.142 (Doamne, auzi rug[ciunea mea), cu Slav[, ~i acum, Aliluia (de 3 ori) 187

Dumnezeu este Domnul, cu troparele: C[tre N[sc[toarea de Dumnezeu, Slav[, ~i acum, [cea, N[sc[toare de Dumnezeu Ps.50 Irmosul Ceea ce ai primit bucurie prin ^nger (de 2 ori, glasul 6), urmat de troparele cu rug[ciuni de laud[ `i cereri (fiecare cu stih ^nainte) c[tre N[sc[toarea de Dumnezeu, M]ntuitorul Hristos, arhangheli `i ^ngeri, Sf]ntul Ioan Botez[torul etc. - sf]r`ind cu Slav[, Sl[vim pe Tat[l `i pe Fiu l `i pe Sf[ntul Duh, ~i acum, Ceea ce ^n vremile cele mai de pe urm[. Apoi U`a milos ii Dup[ care Preotul (diaconul) zice: Domnului s[ ne rug[m. Credincio`ii: Doamne milu ie`te. Preotul zice ecfonisul: C[ sf]nt e`ti, Dumnezeul nostru C]nt[re\ii: Amin, `i c] nt[ troparele (pe glas 6) Acum a sosit vremea care sfi\e`te pe to\i `i celelalte tr ei care urmeaz[, sf]r`ind cu Sfinte Dumnezeule (de 3 ori). @n continuare Prochimenu l Apostolul, Evanghelia Ectenia mare (cu cereri deosebite) Rug[ciunea de sfin\ir e a apei St[p]ne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel mare ^ntru sfat `i minunat ^n lucr uri; la cuvintele ~i acum trimite harul Preasf]ntului `i de via\[ f[c[torului T[u Du h, Care sfi\e`te toate , `i sfin\e`te apa aceasta, preotul le zice de trei ori bin ecuvint]nd apa de fiecare dat[ cu m]na afundat[ ^n semnul Crucii. Dup[ ecfonisul rug[ciunii (C[ Tu e`ti izvorul t[m[duirilor) Preotul zice: Pace tuturor ! `i celelal te, citind ^n tain[ rug[ciunea Pleac[, Doamne, urechea Ta, pe care o sf]r`e`te cu e cfonisul, rostit cu glas: C[ Tu e`ti sfi\irea sufletelor `i a trupurilor Apoi Preot ul, \in]nd cu am]ndou[ m]inile Sf]nta Cruce, o afund[ cruci`, de trei ori ^n ap[ , ^n timp ce se c]nt[ troparul (tot de trei ori) M]ntuie`te, Doamne, poporul T[u. C u Sf]nta Cruce ^n m]na st]ng[ `i busuiocul ^n m]na dreapt[, Preotul strope`te cu ap[ sfin\it[, ^n chipul Crucii, altarul `i biserica (sau casa), c]nt]ndu-se tro parul Darurilor Tale, f[-ne pe noi vrednici. Dup[ care, s[rut]nd Sf]nta Cruce, se s trope`te pe sine (pe cap, cu busuiocul) `i pe ceilal\i credincio`i (c[rora le d[ Sf]nta Cruce spre s[rutare), ^n timp ce C]nt[re\ii c]nt[ Stihirile Izvorul t[m[d uirilor `i celelalte. Sf]r`indu-se acestea Preotul zice ectenia ^ntreit[ (doar tre i cereri), la care se r[spunde dup[ prima `i a doua cerere cu Doamne miluie`te (de 3 ori), iar dup[ a treia cu Doamne miluie`te (de 40 ori). Ectenia se sf]r`e`te cu Rug[ciunea, citit[ de preot, Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, M]ntuitorul nostru, cu ec fonisul C[ milostiv `i iubitor de oameni Dumnezeu e`ti. Apoi Otpustul zilei. 188

Sfin\irea cea mic[ a apei ^n S[pt[m]na Luminat[ urmeaz[ o r]nduial[ deosebit[, s [v]r`indu-se ^n biseric[ de Izvorul t[m[duirii (Vineri, ^n S[pt[m]na Luminat[), iar ^n casele credincio`ilor la cerere: Preotul d[ binecuv]ntarea `i c]nt[ Hristos a ^nviat (de trei ori), dup[ care roste` te Stihurile Pa`tilor (@nviaz[ Dumnezeu, risipindu-se vr[jma`ii Lui `i celelalte) l a care Credincio`ii r[spund cu Hristos a ^nviat. Urmeaz[ Ectenia mare `i Canonul Pa `tilor Dup[ c]ntarea a 3-a a Canonului se zice ectenia mic[ `i Venit-au mai ^nain te de diminea\[ cele ce au fost cu Maria, iar Dup[ c]ntarea a 6-a iar[`i ectenia m ic[, apoi Condacul `i Icosul Pa`tilor Prochimenul Apostolul `i Evanghelia zilei, @nvierea lui Hristos v[z]nd... (de 3 ori), Miluie`te-m[, Dumnezeule, dup[ mare mil a Ta `i @nviind Iisus din morm]nt (de 3 ori). Dup[ fiecare c]ntare se c]nt[ Hristos a ^nviat (de 3 ori). (Dac[ se ^nt]mpl[ s[rb[toarea Sf]ntului Mare Mucenic Gheorghe, se c]nt[ dup[ C]ntarea a 3-a mai ^nt]i Condacul Sf]ntului `i apoi Venit-au mai ^n ainte de diminea\[) Dup[ C]ntarea a 9-a Ectenia mic[ `i se c]nt[ Lumin]nda Cu trupu l adormind (de trei ori) `i apoi se citesc Rug[ciunile sfin\irii celei mici a apei (St[p]ne, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel mare ^ntru sfat `i minunat ^n lucruri `i c elelalte). C]nd Preotul binecuvinteaz[ apa cu Sf]nta Cruce, afund]nd-o `i f[c]nd cu ea ^n ap[ semnul Crucii (nu se c]nt[ M]ntuie`te, Doamne, poporul T[u, ci) se c] nt[ Hristos a ^nviat (o dat[ de preot `i de 2 ori de c[tre credincio`i). Urmeaz[ St ihirile Pa`tilor cu stihurile lor, iar de la ~i acum se c]nt[ Hristos a ^nviat p]n[ ce to\i credincio`ii s[rut[ Sf]nta Cruce `i sunt stropi\i cu ap[ sfin\it[ de c[tre preot. Se ^ncheie cu Ectenia ^ntreit[ `i Otpustul pascal.

Ierurgii ^n leg[tur[ cu traiul cre`tinului Exist[ o R]nduial[ a sfin\irii unei t emelii de cas[, care se sluje`te urm]nd cele ar[tate ^n Molitfelnic: Pe locul de temelie a casei ce urmeaz a se zidi, se aranjeaz o mas cu toate cele ne cesare pentru Sfin\irea cea mic a apei. Preotul (cu epitrahil `i felon) stnd nainte a mesei, cu fa\a spre rsrit, prime`te cdelni\a `i d binecuvntarea (Binecuvntat este Du nezeul nostru Se c]nt[ mprate ceresc `i ^ntre timp 189

Preotul c[de`te masa `i `an\ul pregtit pentru temelie, ncepnd de la col\ul din drea pta `i mergnd spre stnga de jur ^mprejur, apoi tmiaz pe cei de fa\, dup[ care vine din nou naintea mesei, pe care o tmiaz (de trei ori). Urmeaz Sfin\irea mic a apei, iar du p Rugciunile de sfin\ire a apei `i binecuv]ntarea apei cu Sfnta Cruce (cu troparul Mn tuie`te, Doamne, poporul Tu) Preotul cite`te Rugciunea pentru temelia casei (Stpne, Du nezeule, atot\iitorule, Care ai fcut cerul cu n\elepciune) Sfr`ind de citit rugciunea Preotul strope`te cu ap sfin\it `an\ul pentru temelie, mergnd de jur mprejur (ca la tmiere) `i avnd n mna stng Sfnta Cruce. Revenind n fa\a mesei, srut Sfnta Cruce ` te capul cu ap sfin\it, dup care To\i cei de fa\[ srut[ Crucea din m]na preotului, f iind stropi\i de acesta cu ap sfin\it, n timp ce Cntre\ii cnt cele artate la rnduial n\irii celei mici a apei. Urmeaz cele de sf]r`it, cu Otpustul zilei `i un Cuvnt de nv\tur rostit de preot.

Sfin\irea temeliei unei case ^n[l\ate pe st]lpi de lemn se face la fel cu a cele i zidite, cu deosebirea c tmierea se face n jurul locului pe care se va nl\a casa, iar stropirea cu ap sfin\it se face asupra gropilor n care se vor nfige st]lpii casei. O alt[ rnduial[ este cea a binecuvntrii casei noi, care se s[v]r`e`te de asemenea d up[ cum este ar[tat detaliat ^n Molitfelnic: @n cas sau afar se aranjeaz o mas cu cele necesare pentru Sfin\irea cea mic a apei, p reg[tindu-se `i un be\i`or av]nd la un capt ^nf[`urat[ pu\in vat. Preotul ^nsemneaz [ pe cei patru pere\i ai casei semnul Crucii cu o lumnare aprins (sau cu creion / cerneal). Apoi, din fa\a mesei `i cu fa\a la rsrit, d binecuvntarea `i se svr`e`te Sfi \irea cea mic a apei (Dac nu se poate face n cas Sfin\irea cea mic a apei, va fi a`ez at un vas cu aghiasm pe mas, dup[ care se d binecuvntarea `i se citesc Rugciunile ncep oare. Dac se face sfin\irea cea mic a apei, atunci) Dup Mntuie`e, Doamne, poporul Tu zice Veni\i s ne nchinm (de 3 ori) `i se cite`te Ps.90 (Cel ce locuie`te n ajutorul C i preanalt), se cnt Troparul Precum casei lui Zaheu, apoi se cite`te Rugciunea de in n casa nou (Dumnezeule, Mantuitorul nostru, Care ai nvrednicit pe Zaheu de Te-a pri mit n casa lui, `i (n tain) Rugciunea Stpne, Doamne, Dumnezeul nostru, Care ^ntru ce te locuie`ti `i spre cele smerite prive`ti. Dup[ ecfonisul C al Tu este a ne milui 190

Preotul nsemneaz[ de trei ori untdelemnul n chipul Crucii, zic]nd: n numele Tatlui `i al Fiului `i al Sfntului Duh. Amin. `i cite`te Rugciunea de sfin\ire a untdelemnul ui (Doamne, Dumnezeul nostru, caut acum cu milostivire asupra rugciunii mele). Apoi S trope`te cu ap sfin\it to\i pere\ii casei mprejur `i toate camerele ei, zicnd: n numel e Tatlui `i al Fiului `i al Sfntului Duh, prin stropirea acestei ape sfin\ite s se deprteze toat vicleana lucrare diavoleasc[. Amin. `i Unge cu untdelemnul sfin\it pe re\ii casei unde este desenat semnul Sfintei Crucea, la fiecare nsemnare zic]nd: S e binecuvinteaz casa aceasta prin ungerea cu acest untdelemn sfin\it, n numele Tatl ui `i al Fiului `i al Sfntului Duh. Amin. Dup aceasta Se aprind lumnri la fiecare cru ce de pe pere\i. @ntre timp Cntre\ii cnt stihira Binecuvinteaz, Doamne, casa aceasta. `ind Preotul vine naintea mesei `i cite`te (dac voie`te) Evanghelia din Duminica l ui Zaheu (Luca 19, 1-10: n vremea aceea venit-a Iisus n Ierihon) Apoi se cite`te Ps.1 00 (Mil `i judecat voi cnta |ie, Doamne), n care timp Preotul (dac voie`te) c[de`te t casa. Apoi zice Ectenia ntreit (cu cereri speciale), ^ncheind cu Auzi-ne pe noi, Du mnezeule, Mntuitorul nostru `i ecfonisul C milostiv. Se face apoi sfr`it, cu Otpustul lei, dup care Preotul strope`te pe credincio`i cu ap sfin\it, i miruie`te cu untdele mn sfin\it (nvtndu-i s foloseasc materiile ntrebuin\ate la sfin\ire - la fel ca la Sfn ul Maslu) `i roste`te un Cuvnt de nv\tur.

Pentru sparea unei fntni exist[ o rnduial[ nainte de sparea ei `i o alta ce se s[v]r`e `te dup[ terminarea construirii. Rnduiala nainte de sparea unei fntni este urm[toarea: Preotul svr`e`te Sfin\irea cea m c a apei (Sfe`tania) pe locul unde urmeaz s se sape fntna nou `i spre sfr`it, dup Tro ul Mntuie`te, Doamne, poporul Tu, va citi Rugciunea pentru nceputul spatului fntnii , Dumnezeul nostru, Atot\iitorule `i Atotputernice, Care toate le faci `i le pre faci numai ce voia ta). Apoi celelalte ale Sfe`taniei, p]n[ la Otpustul zilei, du p[ care Preotul strope`te cu apa sfin\it locul `i pe to\i credincio`ii de fa\, ros tind `i un Cuvnt de nv\tur. Rnduiala dup terminarea construirii f]nt]nii se s[v]r`e`te astfel: La fntna cea nou Preotul (cu epitrahil `i felonul), aprinznd trei lumnri, cde` e fntna mprejur, apoi s[v]r`e`te Sfin\irea cea mic a apei ntr-un vas cu ap din fntna iar dup Troparul Mntuie`te, Doamne, poporul Tu 191

Preotul cite`te Rugciunea de sfin\ire a fntnii (Dumnezeule cel mare `i minunat), dup c re Toarn[ n fntn ap sfin\it, n chipul Crucii (de trei ori), spunnd: Se binecuvinteaz sfin\e`te fntna aceasta `i apa ce este ntr-nsa, cu darul Sfntului Duh, prin turnarea acestei ape sfin\ite, n numele Tatlui `i al Fiului `i al Sfntului Duh. Amin. Apoi S trope`te cu ap sfin\it pe credincio`ii de fa\, cntndu-se cele de la sfr`itul Sfe`tanie i `i zic]ndu-se Ectenia ntreit, cu pomenirea ctitorilor ^n via\[ ai fntnii `i a celo rlal\i credincio`i. (Dac[ fntna se face pentru pomenirea mor\ilor, se adug[ Ectenia pentru mor\i, cu pomenirile respective.) Dup aceasta se face sfr`it, cu Otpustul zilei, preotul rostind `i un Cuvnt de nv\tur.

Ierurgiile n legtur cu sfr`itul cre`tinului Toate slujbele n legtur cu sfr`itul cre`t lui se s[v]r`esc din Molitfelnic. O r]nduial[ special[ este cea La ie`irea cu gr eu a sufletului:

Venind la cel bolnav de boal grea, care se lupt cu moartea Preotul (cu epitrahil) d binecuvntarea, apoi Rugciunile nceptoare; dup ecfonisul C a Ta este mpr\ia zic e`te (de 12 ori), Slav, i acum Veni\i s ne nchinm (de 3 ori ) cu Ps.69, 142, 50 e patru, alc[tuit de Sfntul Andrei Criteanul) Veni\i s v adunati to\i. Dup Cntarea a urmeaz Cuvine-se cu adevrat `i Rugciunea (pentru sufletul celui ce se lupt greu cu moa tea) Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu n\elepciunea Ta cea negrit ai zidit pe om d in \rn `i se face Otpustul zilei.

@nainte de ^nmorm]ntare exist[ o serie de rnduieli premergtoare. A`a este Rnduiala ce se svr`e`te ndat dup moartea cuiva (Panihida): Venind la casa unde este trupul mortului Preotul (cu epitrahilul) tmiaz trupul mort ului `i pe cei de fa\, apoi d[ binecuv]ntarea: Binecuvntat este Dumnezeul nostru Cntre ul: Sfinte Dumnezeule `i celelalte Rugciuni nceptoare. Dup ecfonisul C a Ta este mp roparele mor\ilor: Cu duhurile drep\ilor `i celelalte. Apoi urmeaz Ectenia ntreit pent ru mor\i (Miluie`te- ne pe noi, Dumnezeule, cu 192

Rugciunea Dumnezeul duhurilor `i a tot trupul `i ecfonisul C Tu e`ti nvierea, dup[ c e face Otpustul: Cel ce a nviat din mor\i, Hristos, adevratul nostru Dumnezeu. Dup[ Am in Preotul zice: ntru fericita adormire , ve`nic odihn d, Doamne `i se cnt Ve`nica (de 3 ori).

Observa\ii: Aceast rnduial (Panihida) se svr`e`te `i cu alte prilejuri pentru pomenir ea celor rposa\i. Acolo unde trupul mortului este a`ezat n sicriu (co`ciug) numai dup[ ce acesta este binecuvntat de preot, se svr`e`te rnduiala artat mai ^nainte (a Pa nihidei), tmindu-se `i sicriul, iar dup ectenia ntreit, preotul strope`te cu ap sfin\i t co`ciugul n chipul crucii, zicnd: S lum aminte !, credincio`ii rspunznd: Aliluia i), dup care se face otpust.

Alte r]nduieli premerg[toare ^nmorm]nt[rii se refer[ la citirea Stlpilor `i a Psalt irii: Pentru citirea Stlpilor, venind ^n casa unde se afl trupul mortului `i a`ez]nd Sfnta Evanghelie pe o mas acoperit cu o fa\ curat (sau pe un analog) Preotul (cu epitrahil `i felon) o tmiaz pe aceasta, trupul celui rposat `i pe to\i cei de fa\. Apoi d binec uvntarea obi`nuit `i svr`e`te Panihida (dup rnduiala artat anterior). Dup Ectenia n Preotul zice: i pentru ca s ne nvrednicim noi a asculta Sfnta Evanghelie Credincio`ii pund: Doamne miluie`te (de 3 ori ) Preotul: n\elepciune, drep\i ! , `i cite`te Stlpii ic unele dintre pericopele evanghelice r]nduite (at]tea cte ngduie timpul sau dup cer erea credincio`ilor), ncep]nd cu cele 11 Evanghelii ale nvierii (de la Utrenia dum inicii), cele pentru mor\i ale zilelor sptmnii, cele de la slujba nmormntrii preo\ilor etc. Dup[ citirea st]lpilor se c]nt[ Slav |ie, Doamne, slav |ie `i Preotul zice: n\e ciune ! Apoi se face Otpust `i se cnt[ Ve`nica pomenire (de 3 ori). Citirea Psaltiri i, atunci c]nd se face (mai ales n timpul priveghilui, noaptea), urmeaz[ urm[toar ea r[nduial[: Cntre\ul, venind ^n casa unde se afl mortul `i a`ez]nd Psaltirea pe o mas acoperit cu o fa\ curat (sau pe un analog), se ^ntoarce cu fa\a la icoan sau spr e rsrit, se nseamn de trei ori cu semnul Crucii `i zice: Pentru rugciunile sfin\ilor p in\ilor no`tri, Doamne, Iisuse Hristose, Dumnezeu nostru, miluie`te-ne pe noi! A min. Apoi cite`te, dup rnduiala din Psaltire 193

Cele douzeci de Catisme - sau mai pu\ine, dup cum ngduie timpul (dar cel pu\in Catis ma a 17-a, specific slujbelor funebre), urmnd ca, dac timpul nu va ngdui, s continue c itirea la mortul urmtor.

Slujba nmormntrii Aceasta prezint[ mai multe variante, aflate toate ^n Molitfelnic. Cea mai des slujit[ este Rnduiala nmormntrii mirenilor adul\i (brba\i `i femei): @n casa unde este mortul Preotul (cu epitrahil `i felon) tmiaz mortul `i pe cei de fa\, d binecuvntarea `i svr`e`te slujba Panihidei (artat mai nainte). Apoi, pentru Sl a nmormntrii mortul este dus la biseric (unde este de dorit s se fac prohodirea mortul ui). n drum spre biseric (`i spre cimitir) se fac opriri cu ectenii, la r[sp]ntii, n dreptul bisericilor (dac[ sunt ^n drum), put]ndu-se citi `i Evanghelii (dintre cele artate la Stlpi). La biseric, mortul se a`eaz n pronaos, cu fa\a spre altar. Pe ieptul mortului se pune o cruce sau o icoan, iar la capul lui, pe o mas, coliva. n partea opus se a`eaz un analog, cu Sfnta Evanghelie `i cartea de slujb[ (Molitfelni cul), `i se aprind lum]n[ri ^n sfe`nice, la cele patru col\uri ale sicriului. n d reapta mortului (n partea de miazzi) st]nd rudele lui `i preotul (sau soborul) nain tea analogului, cu fa\a spre mort `i spre credincio`i, se face ^nceput slujbei P reotul d]nd binecuvntarea Cntre\ul cite`te Ps.90 (Cel ce locuie`te n ajutorul celui p reanlt) cu Slav, i acum, Aliluia (de 3 ori ), dup care se cite`te ndat Catisma 118) dup rnduiala indicat[ n Molitfelnic (sau se cnt[ cel pu\in stihurile nsemnate). Urmeaz[

Binecuvntrile mor\ilor Ectenia ntreit pentru mor\i (Miluie`te-ne pe noi , Dumnezeule) i celelalte. Dup ecfonisul ecteniei se cnt Troparul Odihne`te, Mntuitorul nostru, cu drep\ii pe robul Tu `i se svr`e`te mai departe rnduiala artat n Molitfelnic, cu Cnt citirile respective

Observa\ii: Cnd este diacon, acesta poate citi Apostolul, iar preotul cite`te Eva nghelia. @n sobor Evanghelia este citit de protos. Cnd slujba nmormntrii se svr`e`te ^ sobor `i nu este arhiereu, rugciunile de iertare pot fi citite de trei dintre pr eo\ii mai n v]rst[, dac sunt duhovnici. Cnd slujba este fcut de un singur preot, aces ta va citi rugciunile de iertare chiar dac nu este duhovnic. 194

Dup rugciunile de iertare se roste`te Necrologul, urm]nd Srutarea icoanei (sau a Cr ucii) de pe pieptul mortului, care se face ^n ordine de c[tre preo\i, diaconi, r ude to\i cei de fa\, n timp ce se cnt stihirile cuvenite. Apoi se svr`e`te rnduiala `i Sfr`itul artat n Molitfelnic Dup[ slujba prohodirii, trupul mortului este dus c[tre groap, cntndu- se Sfinte Dumnezeule `i celelalte. La groap sicriul fiind a`ezat jos, a\a mortului se acoper cu pnz `i peste aceasta preotul toarn, n form de cruce, vin ame stecat cu untdelemn, zicnd: Stropi-m-vei cu isop `i m voi cur\i;spla-m-vei `i mai vrt dect zpada m voi albi. Se a`eaz capacul, sicriul este cobort n groap `i, deasupra lui eotul, cu lopata, arunc[ p[m]nt cruci`, zicnd: Al Domnului este pmntul `i plinirea l ui, lumea `i to\i cei ce locuiesc ntr-nsa. Se vars n groap cenu`a din cdelni\ `i se a p groapa cu pmnt, c]nt]nduse ntre timp Troparele: Cu duhurile drep\ilor `i celelalte; poi se face Otpust: Slav lui Dumnezeu, Care a`a a binevoit (Preotul mai poate zice: Dumnezeu s-l ierte !, iar Credincio`ii rspund: Dumnezeu s-l ierte !)

Rnduiala nmormntrii pruncilor (care se afl[ de asemenea ^n Molitfelnic) se face pent ru pruncii ^n v]rst[ de p]n[ la `apte ani. Fa\[ de nmormntarea cre`tinilor adul\i, ^n afar[ de con\inutul diferit al cntrilor `i rugciunilor, aceast[ r]nduial[ mai p rezint[ `i o serie de alte deosebiri: - Dup Psanmul 90 nu se cite`te Catisma a 17-a, ci se cnt Aliluia (de 3 ori) `i tropar ele: Cel ce prin adncul n\elepciunii etc.; - Nu se cnt Binecuvntrile pentru mor\i; ondacul de la Cntarea a 6-a se citesc patru icoase; - Dup Canon nu se cnt cele opt s tihiri idiomele, ci luminnda; - nainte de prochimen, preotul zice: C sfnt e`ti, Dumne zeul nostru `i se cnt: Sfinte Dumnezeule; - Ecteniile `i rugciunile de iertare (Dumn duhurilor) au text deosebit; `i rugciunea de iertare de dup Evanghelie are text deo sebit; - Lipsesc Fericirile cu stihirile lor; - Stihirile de la srutare au cuprin s deosebit.

Rnduiala nmormntrii la Sfintele Pa`ti `i n toat Sptmna Luminat este cu totul deoseb ntru a se respecta mrirea `i cinstea srbtorii nvierii, ale c[rei zile sunt de bucuri e `i veselie: 195

@n casa unde se afl[ mortul Preotul (cu epitrahil `i felon) cde`te `i d[ binecuv] ntarea: Binecuvntat este Dumnezeul nostru, dup[ care se cnt Troparul Hristos a nviat mor\i (de 3 ori). Apoi Preotul zice cele patru Stihuri ale Pa`tilor: nviaz Dumnezeu ` celelalte, cu Slav, i acum, la fiecare rspunznd Credincio`ii: Hristos a nviat di eaz trupul rposatului n sicriu (dac n-a fost a`ezat mai nainte) `i se zice Ectenia ntr eit pentru mor\i (Miluie`te-ne pe noi Dumnezeule) cu Rugciunea Dumnezeul duhurilor `i a tot trupul. Dup ecfonisul C Tu e`i nvierea `i via\a se cnt n drum spre biseric l Pa`tilor (ct se va putea) n biseric Preotul cde`te `i se cnt Canonul Pa`tilor de la ceput (pe opt) Dup Cntarea a 3-a se zice Ectenia mic pentru mor\i `i ipacoi (Venit-au mai nainte de diminea\) Dup Cntarea a 6-a se zice din nou Ectenia mic pentru mor\i, co dacul Cu sfin\ii odihne`te, icosul Tu singur e`ti fr de moarte, din nou condacul, apo nvierea lui Hristos vznd

C\i n Hristos v-a\i botezat Apostolul zilei Evanghelia de la Matei (28,16- 20): n vrem a aceea cei unsprezece ucenici au mers n Galileea, apoi nvierea lui Hristos vznd (de i ) `i nviind Iisus din mormnt Dup Cntarea a 9-a se zice Ectenia mic `i dup[ ecfonisu e Tine Te laud toate puterile cere`ti Lumininda Pa`tilor (Cu trupul adormind) Binecuvn ile nvierii (Soborul ngeresc) `i Stihurile Pa`tilor cu stihirile lor (nviaz Dumnezeu le cele sfin\ite `i celelalte), dup care se zice Ectenia ntreit pentru mor\i (Miluie`t e-ne pe noi, Dumnezeule) Rugciunile de iertare `i celelalte cntri `i rnduieli artate l nmormntare (pentru mireni sau a prunci). La urm[ se face Otpustul pascal: Hristos a nviat din mor\i, cu moartea pe moarte clcnd Dup[ otpust se zice: ntru fericit adorm i se cnt Ve`nica pomenire n drum spre groap se cnt Hristos a nviat La groap se s artate la rnduiala nmormntrii mirenilor (Se poate cnt `i troparul Pmntule, deschid prime`te pe cel zidit din tine de la Rnduiala nmormntrii clugrilor). 196

Slujba nmormntrii preo\ilor `i diaconilor de mir se svr`e`te dup o rnduial deosebit, Molitfelnic. Observa\ie: La aceast[ slujb[, dup Stihirile idiomele `i dup Bine este a ne mrturisi Domnului `i ectenia ultim (Miluie`te-ne pe noi, Dumnezeule), nu se mai citesc rugciun le de iertare din rnduiala nmormntrilor, ci se trece ndat la srutarea mortului, cu cn ea Stihirilor respective.

Rnduiala nmormntrii clugrilor este deosebit de celelalte rnduieli ale nmormntrii ` Molitfelnic (edi\iile mai vechi) sau n Cartea cu rnduielile clugre`ti. Slujba nmormntr i sinuciga`ilor nu se face n loca`ul Sfintei Biserici , ci pe marginea gropii, fi ind s[v]r`it[ dup un ritual redus, de c[ter un singur preot, care poart[ doar epi trahilul (conform hot[r]rii Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, n edin\a din 8 iunie 1949). Nu se trag clopotele `i nu se \in cuvntri. (Temei nr. 7923/ 1949). Rnduiala este urmtoarea: Binecuvntarea de nceput

Rugciunile nceptoare Aliluia `i Troparul Cel ce prin adncul n\elepciunii Ectenia ntr ntru mor\i (Miluie`te-ne pe noi, Dumnezeule, cu rugciunea Dumnezeul duhurilor `i a to t trupul Rugciunile de iertare Otpustul `i Ve`nica pomenire. Rnduielile pentru pomenirea mor\ilor, dup nmormntare Termenele (Soroacele) de pomeni re a mor\ilor (care urmeaz dup nmormntarea fiecrui cre`tin ortodox n parte) sunt: la t rei zile, la nou zile, la patruzeci de zile `i apoi n fiecare an pn la `apte ani dup moarte. La aceste soroace, se aduce la biseric (sau la mormnt) coliv, pine (colac) ` i vin, svr`indu-se rnduiala de pomenire a rposatului (mai pe scurt sau mai dezvoltat ). De obicei, la soroacele de patruzeci de zile, de un an `i de `apte ani se svr`e `te rnduiala de 197

pomenire numit[ Parastas, iar la celelalte soroace se svr`e`te rnduiala prescurtat n umit[ Panihid (Pomenire, Trisaghion etc.). Rnduiala Panihidei este urm[toarea: Preotul (cu epitrahil) merge unde este coliva `i o c[de`te cruci`, d]nd binecuvntarea, dup care urmeaz Rugciunile nceptoare Tropare le: Cu duhurile drep\ilor Ectenia ntreit pentru mor\i `i Rugciunea de dezlegare (Dumne ezul duhurilor), apoi obi`nuitul sfr`it, cu Otpustul Cel ce a nviat din mor\i, Hristo s Dup aceasta Preotul zice: ntru fericita adormire, ve`nic odihn `i se cnt Ve`nic re timp Preotul, mpreun cu familia rposatului, ridic simbolic coliva, mi`cnd-o n sus ` i n jos, o strope`te cu pu\in vin `i dup ce o a`eaz din nou la loc, zice Pentru rugci unile sfin\ilor prin\ilor no`tri Cnd pomenirea se face n casa rposatului, rnduiala est urmtoarea: Fiind pregtit `i o mas cu darurile de pine `i bucate, se a`eaz n capul mes i coliva cu lumnare aprins `i paosul (unde este obicei). Preotul, cdind, d cuvenita binecuvntare `i se svr`e`te Rnduiala Panihidei (artat anterior). n timpul Rugciunii zeul duhurilor se ridic de ctre preot `i de cei prezen\i coliva deasupra mesei, iar dup ecfonis se a`eaz coliva din nou pe mas `i Cntre\ul (sau unul din credincio`i) zic e : Tatl nostru, Slav, i acum, Doamne miluie`te (de 3 ori), Binecuvinteaz ! Preotul uvinteaz zicnd: Hristoase, Dumnezeule, binecuvinteaz mncarea `i butura `i se a`eaz c ii la mas Preotul `i to\i ceilal\i gust]nd mai nainte pe rnd din coliv. Dup ce termin masa, se scoal cu to\ii n picioare `i Preotul zice: Slav |ie, Hristoase, Dumnezeule Cn e\ul: Slav Tatlui, Doamne miluie`te (de 3 ori) Binecuvinteaz ! Preotul: Cel ce a nvia in mor\i, Hristos Apoi: ntru fericita adormire... `i Se cnt: Ve`nica pomenire (de tr i), n care timp se ridic paosul (a`a cum s-a ridicat coliva n timpul rugciunii Dumnez eul duhurilor). Apoi Preotul zice: Pentru rugciunile sfin\ilor prin\ilor no`tri (Dac dau de poman haine `i alte lucruri Preotul, dup ecfonisul ecteniei ntreite, nainte d e a se a`eza la mas, va merge acolo unde sunt lucrurile, le va tmia `i va citi rugci unea Doamne, Iisuse Hristoase, Cel ce stpne`ti peste cei mor\i `i peste cei vii) Rnduiala Parastasului se svr`e`te la patruzeci de zile, la un an `i la `apte ani (s au de cte ori dore`te familia rposatului), a`a cum este artat n Molitfelnic (Aghiasm atar sau Panihid). 198

Se poate svr`i cu Liturghie, n biseric, sau se poate svr`i fr Liturghie.

Cnd se svr`e`te Parastasul cu Liturghie Preotul va pomeni la Proscomidie pe cel rpos at atunci cnd cite`te cite`te rugciunea pentru mor\i, sco\nd `i prticica respectiv di n prescur. Dup vohodul cel mic, la troparele `i condacele respective se adaug Tropa rul Cel ce prin adncul n\elepciunii `i condacul Cu sfin\ii odihne`te La Apostolul `i nghelia zilei se adaug Apostolul `i Evanghelia pentru mor\i din ziua sptmnal respecti v. Dup ectenia ntreit pentru vii se zice Ectenia ntreit pentru mor\i. n locul chinonic lui sau sinaxarului, dac nu este praznic, se cnt Canonul pentru mor\i, iar dac este praznic, canonul se cite`te n tain, n timpul cnd se cite`te cazania sau sinaxarul. D up otpustul Liturghiei se svr`e`te R]nduiala Parastasului (care este ^n bun[ m[sur[ o prescurtare a slujbei ^nmorm]nt[rii): Merg]nd unde este preg[tit[ coliva Preo tul (cu epitrahilul) o c[de`te cruci` `i d[ binecuv]ntarea: Binecuvntat este Dumne zeul nostru Cntre\ul: Sfinte Dumnezeule `i celelalte Rugciuni nceptoare. Dup ecfon este mpr\ia se zice Doamne miluie`te de 12 ori, apoi Ps.90 (Cel ce locuie`te n ajut celui preanlt) cu Slav, i acum, Aliluia (de 3 ori ), dup care Preotul roste`te Ec al[ pentru mor\i Cu pace Domnului s[ ne rug[m...; dup[ ecfonis se c]nt[ Aliluia (p e glas VIII) de trei ori, cu stihurile prev[zute (Ferici\i cei pe care i-ai ales. .. `i celelalte) Troparele: Cela ce cu ad]ndul ^n\elepciunii..,, Slav, i acum, Pe t `i liman te avem...) Ectenia ^ntreit[ pentru mor\i (Miluie`te-ne pe noi, Dumnezeu le...), cu rug[ciunea Dumnezeul duhurilor... `i ecfonisul C[ Tu e`ti ^nvierea.... Apo i Binecuv]nt[rile mor\ilor (Bine e`ti cuv]ntat, Doamne..., Ceata sfin\ilor... etc.) , Troparul (glas V) Odihne`te, M]ntuitorul nostru, cu drep\ii pe robii T[i..), Irm osul c]nt[rii a treia (Nu este sf]nt...), sedealna Cu adev[rat de`ert[ciune..., Irmo sul c]nt[rii a `asea (Marea vie\ii...), (Ectenie ^ntreit[ pentru mor\i), Condacul (Cu sfin\ii odihne`te...) `i icosul (Tu singur e`ti f[r[ de moarte...), (Preotul, t[ m]ind: Pe N[sc[toarea de Dumnezeu..., C]nt[re\ii: Duhurile `i sufletele drep\ilor t e vor l[uda...) Irmosul c]nt[rii a noua (Pe Dumnezeu a-L vedea...), (Rug[ciunile ^ ncep[toare...) Troparele Cu duhurile drep\ilor..., @ntru odihna Ta, Doamne... `i cel elalte, Ectenia ^ntreit[ pentru mor\i (Miluie`te-ne pe noi, Dumnezeule...), cu rug [ciunea Dumnezeul duhurilor... `i ecfonisul C[ Tu e`ti ^nvierea.... Preotul cite`te Rug[ciunile de iertare, dup[ care zice @n\elepciune `i face Otpustul special `i se c]nt[ de trei ori Ve`nica pomenire, ^ncheind cu 199

Pentru rug[ciunile...

Observa\ii: Nu se svr`e`te Parastas cu Liturghie n acele zile din Postului Mare, n c are nu se s[v]r`e`te Sfnta Liturghie; de asemenea, nici n zilele n care nu se fac p omeniri pentru mor\i: - de la 20 decembrie pn la 7 ianuarie - de la smbta Lsatului se c de carne pn la smbta din sptmna nti din Postul Mare - din Smbta Floriilor pn l mii - nici duminica `i n zilele de praznic, afar de cazuri speciale, Liturghia pstrn d n aceste zile caracterul specific srbtorii, fr a se cnta, dup vohodul mic, troparul i condacul pentru mor\i, ci numai rostindu-se, la timpul cuvenit, ectenia ntreit p entru mor\i. - La ectenia mare de la Parastas, precum `i la toate ecteniile mici de la diferite rnduieli pentru mor\i (nmormntare, panihid, parastas, srindar etc.) s e rspunde cu Doamne miluie`te, cntat o singur dat, nu de trei ori ca la ectenia ntreit s pe melodie minor (trist). Alte rnduieli pentru cei rposa\i sunt Ridicarea Panaghiei (unde se obi`nuie`te), c are se va svr`i dup rnduiala artat n Panihid[, sau Binecuvntarea `i sfin\irea crucii se a`eaz pe mormnt, care se va svr`i de asemenea dup rnduiala artat ^n Panihid (sau litfelnic). Srindarele Acestea sunt rnduieli de pomenire pentru mor\i sau pentru vii la patruzeci de Lit urghii la r]nd. Ele pot fi individuale sau de ob`te. Pentru Srindarul individual se aduce la biseric pomelnicul cuvenit (pentru bun spor ire a casei `i binele familiei, scriindu-se n pomelnic numele viilor `i al mor\il or) `i cele de trebuin\ pentru svr`irea celor patruzeci de Sfinte Liturghii (adic pr escuri, vin, untdelemn pentru candele, lumnri `i tmie). Preotul pomene`te la patruzeci de Proscomidii ale Sfintei Liturghii, pomelnicul de srindar, sco\nd mirindele respective, pentru vii `i pentru mor\i. Sfr`indu-se de pomenit pomelnicul la patruzeci de Liturghii, se svr`e`te Parastas cu Liturghie ( dac srindarul este dat pentru mor\i), sau 200

Sfnta Liturghie cu Tedeum de mul\umire sau cu rugciunile speciale, pentru felurite trebuin\e, artate n Liturghier (dac srindarul este dat pentru vii).

Uneori este obicei s se fac rugciune pentru mor\i `i la mormnt, la ncheierea srindarul ui. @n acest caz preotul merge la mormnt `i svr`e`te acolo Rnduiala Panihidei, artat mai n inte. De asemenea, se mai obi`nuie`te ca la slujba de ncheiere a srindarului s se dea de poman felurite lucruri (haine, vase etc.). @n aceast[ situa\ie Preotul svr`e`te Rnduiala sfin\irii celei mici a apei, apoi Rndu iala Panihidei, tmind lucrurile pentru poman. nainte de otpust va citi Rugciunea pent ru mpr\irea hainelor `i a altor lucruri care se dau de poman (din Molitfelnic), iar dup

Otpust Strope`te cu ap sfin\it toate darurile, dup care Se cnt[ Ve`nica pomenire, dac arurile se dau de poman pentru mor\i, sau Boga\ii au srcit `i au flmnzit, dac se dau ru vii `i Se face ncheierea cu Pentru rugciunile sfin\ilor prin\ilor no`tri

Dac srindarul s-a dat `i pentru vii (pentru cas) `i pentru mor\i, atunci slujba de n cheiere se face acas: Dup ce se svr`e`te Panihida `i se cnt[ Ve`nica pomenire Preotul (nu va ncheia cu Pentr rugciunile sfin\ilor prin\ilor no`tri, ci) d[ din nou binecuvntarea `i se zic

Rugciunile nceptoare Ectenia ntreit pentru vii (pomenindu-se numele celor vii din pom elnicul srindarului) Otpustul mic Boga\ii au srcit `i au flmnzit `i Pentru rugciuni \ilor prin\ilor no`tri. Apoi Preotul binecuvinteaz[ masa (dup rnduiala artat mai nain . La Srindarul de ob`te preotul svr`e`te Sfnta Liturghie timp de patruzeci de zile nent rerupt, pentru vreun eveniment oarecare (sfin\irea bisericii, sfin\irea unei fntni , hirotonie `i altele). La acest srindar preotul pomene`te la Proscomidie, patruz eci de zile la rnd, pomelnicele de vii `i de mor\i date de cei care au contribuit la facerea sau restaurarea bisericii, fntnii etc. Slujba de ncheiere a acestui srindar se face la biserica sau la fntna respectiv, unde 201

Preotul binecuvnteaz[ `i sfin\e`te, prin stropire cu ap sfin\it, toate darurile de bucate aduse de credincio`i pentru Masa comun (dup[ rnduiala artat mai nainte, la slu jba de ncheiere a srindarului individual). Observa\ie: Att la slujba de ncheiere a srindarului individual, ct `i la cea a srinda rului de ob`te, preotul va rosti un cuvnt de nv\tur pentru credincio`i. Rugciuni pentru diferite trebuin\e din via\a credincio`ilor Numeroase astfel de r ugciuni izolate, pentru diferite trebuin\e, se afl n Molitfelnic `i citirea lor se face dup[ aceia`i rnduial: Binecuvntare Rugciunile nceptoare Troparul zilei, al sfntului din Minei sau al hramul ui bisericii, apoi: Domnului s ne rugm. Doamne miluie`te. Preotul cite`te Rugciunea r espectiv, dup care va face cuvenitul sfr`it, cu Otpustul zilei (`i cu Pentru rugciuni le fin\ilor prin\ilor no`tri

Rnduiala Acatistului Slujbele numite Acatiste se afl[ ^n Acatistier (sau Ceaslov) `i se svr`esc, de obicei, dup otpustul Vecerniei (sau al Utreniei). R]nduiala unui Acatist este urm[toarea: Preotul, cu epitrahil `i felon, deschiz] nd u`ile mprte`ti, d binecuvntarea. Urmeaz Rugciunile nceptoare `i dup ecfonisul C mpr\ia se cnt, rar Troparul sau primul dintre condacele (^n num[r de 13 ale) Acatistu ui. ntre timp Preotul face cdirea mic, apoi, venind naintea analogului pe care se af l[ Acatistierul, cite`te Condacele `i icoasele Acatistului. Preotul roste`te Ect enia ntreit cu pomelnicele credincio`ilor, eventual cu cereri speciale (din Liturg hier) `i (dac este) Rugciunea Acatististului, dup[ care face Otpustul mic, intrnd n altar prin u`ile mprte`ti. Observa\ii: Citirea condacelor `i icoaselor este ^ncadrat[ ^n c[r\ile de slujb[ cu unele p[r\i luate din slujba Vecerniei `i a Utreniei. Acestea se urmeaz[ uneo ri, dup[ cum este cu putin\[. 202

Uneori se obi`nuie`te s se citeasc la Acatist `i Evanghelia zilei (sau alta, dup[ cum socote`te potrivit preotul). n acest din urm[ caz, ndat dup citirea condacelor `i icoaselor, `i nainte de

Ectenia ntreit Preotul zice: i pentru ca s ne nvrednicim noi a asculta Sfnta Evangheli , pe Domnul Dumnezeu s-l rugm !, c]nt]ndu-se Doamne miluie`te de 3 ori. ntre timp Preo tul vine naintea u`ilor mprte`ti, cu fa\a spre credincio`i `i zice: n\elepciune, drep\ i, s ascultm Sfnta Evanghelie `i celelalte, dup care cite`te, din fa\a u`ilor mprte` ta Evanghelie. Apoi, venind iar ^n fa\a analogului, roste`te Ectenia ^ntreit[ `i celelalte, p]n[ la sf]r`it, dup[ cum s-a ar[tat mai sus.

R]nduiala Paraclisului (Preasfintei N[sc[toare de Dumnezeu) Aceast[ slujb[ se s[ v]r`e`te la orice nevoie, ^n c[r\ile de slujb[ (Ceaslov, Acatistier `i altele) a fl]ndu-se dou[ Paraclise ale N[sc[toarei de Dumnezeu: Paraclisul ^nt]i `i Paracl isul al doilea, care ^n unele biserici se citesc alternativ, ^n fiecare zi din P ostul Adormirii Maicii Domnului. R]nduiala Paraclisului, cu unele mici deosebiri , este asem[n[toare cu cea a Utreniei: Preotul, cu epitrahil `i felon, din altar, tr[g]nd dvera, d[ binecuv]ntarea: Bine cuv]ntat este Dumnezeul nostru Urmeaz[ Rug[ciunile ^ncep[toare, Psalmul 142 (Doamne , auzi rug[ciunea mea), apoi Dumnezeu este domnul cu troparele ar[tate Psa.50 `i Cano nul pe patru. Dup[ c]ntarea a 3-a a Canonului se c]nt[ troparele M]ntuie`te din nev oi pe robii t[i `i Caut[ cu milostivire, dup[ care se zice Ectenia ^ntreit[ (pe scurt ) cu pomeniri `i Doamne miluie`te (de 12 ori). Dup[ ecfonisul C[ milostiv `i iubito r de oameni tu e`ti urmeaz[ Sedealna Ceea ce e`ti rug[toare Dup[ c]ntarea a 6-a se ur meaz[ aceea`i r]nduial[ ca dup[ c]ntarea a 3-a, c]nt]ndu-se Condacul Ceea ce e`ti p[zitoare `i prochimenul Pomeni-voi numele t[u Se deschid U`ile ^mp[r[te`ti `i Preot ul cite`te Sf]nta Evanghelie (din fa\a u`ilor ^mp[r[te`ti, cu fa\a spre credinci o`i). Urmeaz[ Slav[, P[rinte, Cuv]ntule `i Duhule, Treime Sf]nt[, cur[\e`te mul\imea gre`elilor noastre, ~i acum, Pentru rug[ciunile N[sc[toarei de Dumnezeu, stihul Milu te-m[, Dumnezeule, 203

dup[ mare mila Ta cu stihiri ale N[sc[toarei de Dumnezeu. Sf]r`indu-se acestea Pre otul cite`te rug[ciunea M]ntuie`te, Dumnezeule , poporul T[u cu Doamne miluie`te (de 12 ori) `i Preotul roste`te ecfonisul Cu mila `i cu ^ndur[rile. Se ^nchid U`ile ^mp [r[te`ti `i urmeaz[ C]nt[rile a 7-a , a 8-a `i a 9-a ale Canonului; apoi Cuvine-s e cu adev[rat `i Patru stihiri la Laude, c[tre N[sc[toarea de Dumnezeu. Se ^nchid din nou U`ile ^mp[r[te`ti `i ^n timp ce Strana c]nt[ `apte tropare c[tre N[sc[to area de Dumnezeu Preotul face c[dire mic[). Dup[ tropare urmeaz[ Sfinte Dumnezeul e `i celelalte; iar dup[ ecfonisul C[ a Ta este ^mp[r[\ia se c]nt[ Troparele de umil in\[ (Miluie`te-ne pe noi , Doamne `i celelalte, dup[ care Preotul zice Ectenia ^nt reit[, la care Credincio`ii r[spund cu Doamne, miluie`te de c]te 3 ori, la cererea @nc[ ne rug[m pentru mila, via\a robului lui Dumnezeu (Numele) `i pentru ca s[ se p[zeasc[ sf]nt loca`ul acesta, c]nt]ndu-se Doamne miluie`te de 40 de ori. Dup[ ecfo nis urmeaz[ Otpustul mic. Rnduiala Tedeumului Tedeum-ul este o slujb[ ce se s[v]r`e`te la comemor[ri, de zi ua numelui ierarhului, la nceperea anului `colar din institu\iile de nv\mnt teologic, pentru mul\umire etc. Se folose`te cartea de slujb[ numit[ chiar Tedeum, care c uprinde mai multe variante ale slujbei. De asemenea, ^n Molitfelnic, O r]nduial[ de Tedeum des s[v]r`it[ este cea pentru Anul nou: R]nduiala rug[ciunii la ^nceperea anului `colar, ^n `colile pentru preg[tirea pe rsonalului bisericesc este un Tedeum.

Dup Sfinta Liturghie, ndat dup otpust, sfin\i\ii slujitori, nve`mnta\i n odjdii, ies altar prin U`ile mprte`ti, n urmtoarea ordine: diaconii cu lumnri `i cu cdelni\a, ap preo\ii, cte doi, de la cei mai mici n rang pn la cei mai mari n rang sau n vrst - pr sul ie`ind din altar cel din urm cu Sf]nta Cruce, iar preotul din dreapta lui cu Sfnta Evanghelie, pe care le a`eaz pe o mas pregtit dinainte n mijlocul bisericii. @n fa\a mesei slujitorii stau ca la vohodul de la Vecernie sau de la Litie, cu prot osul n mijloc. Diaconul d[ cdelni\a protosului, apoi zice: Binecuvinteaz printe ! 204

Protosul d binecuvntarea: Slav Sfintei `i Celei de o fiin\(cea de la Utrenie), cdind a Evanghelie de pe mas `i continund s cdeasc n naos, n timp ce Cntre\ii (sau to\i ce fa\) cnt mprate ceresc. Urmeaz Rugciunile nceptoare Veni\i s ne nchinm cu P Dumnezeule, n Sion), Slav, i acum, Aliluia (de 3 ori). Diaconul (sau un preot, da diacon): Ectenia mare (cu cereri speciale). Dup[ ecfonis (rostit de protul r[ndu it) Cntre\ii c]nt[ Dumnezeu este Domnul (glas 4) `i cele trei tropare care urmeaz[ (f iecare pe glasul indicat): Mul\umitori fiind noi, Slav De binefacerile `i darurile, le a toat fptura. Apostolul, f[c]ndu-se cdirea mic Evanghelia (citit[ de ctre protos) iaconul (preotul rnduit, dac nu este diacon) zice Ectenia ntreit (cu cerei speciale) . Dup[ Auzi-ne pe noi `i ecfonisul C milostiv `i iubitor de oameni Dumnezeu e`ti Proto ul cite`te rugciunea Stpne, Doamne, Dumnezeul nostru, Izvorul vie\ii C]nt[re\ii c]nt[ Doxologia mare (Slav ntru cei de sus) sau imnul Pe Tine, Dumnezeule, Te ludm Otpust a Utrenia zilei, urm]nd Polihroniul s[v]r`it astfel: Protosul (c]nd e sobor) mer ge pe solee, cu fa\a spre credincio`i `i avnd Sfnta Cruce n mna dreapt. Ceilal\i sluj itori rmn pe loc. Diaconii, din mijlocul bisericii `i cu fa\a spre altar, rostesc alternativ formulele polihroniului (pentru episcopul locului, pentru conductorii \[rii etc.) Protosul, dup fiecare formul, ridicnd Sfnta Cruce, zice : Mul\i ani triasc ! C]nt[re\ii (corul) c]nt[: Mul\i ani triasc ( de 3 ori), n timp ce Protosul face semn l crucii de trei ori, o dat spre apus, apoi spre spre miazzi `i spre miaznoapte. La sf]r`it Protosul srut Sfnta Cruce. Urm[torul preot, purt]nd Sfnta Evanghelie vine d e s[rut[ Sfnta Cruce din mna protosului, dup[ care se a`eaz n dreapta acestuia. ~i c eilal\i preo\i cu diaconii vin n ordine invers de cum au ie`it din altar de srut Sfnt a Cruce `i Sfnta Evanghelie, urm]nd apoi credincio`ii. Dup[ ce preo\ii `i diaconi i trec n altar, un preot rmne s mpart anafura sau s miruiasc pe credincio`i.

Observa\ii: La urarea pentru episcop, ^n unele eparhii se obi`nuie`te s se cnte Pe stpnul `i arhiereul nostru Cnd Tedeumul este svr`it de un singur preot, acesta roste`t polihroniul din fa\a mesei, avnd n mn Sfnta Cruce. 205

La sfr`it, dac Tedeumul a fost svr`it separat de Sfnta Liturghie, preotul ia `i Sfnta Evanghelie de pe mas `i merge n partea stng a tetrapodului, unde st cu fa\a spre cred incio`i pn ce to\i ace`tia trec s[ srute Sfnta Cruce `i Sfnta Evanghelie. Dac Tedeumul a fost svr`it ^ndat[ dup Sfnta Liturghie, atunci preotul, dup[ ce duce n altar Sfnta Cruce `i Sfnta Evanghelie, se ntoarce pentru a mpr\i anafura sau a mirui pe credinci o`i. Dac asist arhiereul la svr`irea Tedeumului, atunci i se face cuvenita primire ` i `i ia locul n scaunul arhieresc, fa\[ de rnduiala obi`nuit[ (cea artat mai nainte) f iind doar c]teva deosebiri: - @nainte de ^nceperea slujbei, preo\ii `i iau binecu vntare de la arhiereu. - Arhiereul zice la timpul cuvenit: Pace tuturor ! - La urar ea fcut pentru conductorii \[rii, protosul ^nm]neaz[ arhiereului Sf]nta Cruce, srutnd u-i mna. Arhiereul roste`te el nsu`i: Mul\i ani triasc ! (de 3 ori), ^napoind apoi Sfn a Cruce protosului (care i srut mna). -La sfr`it, arhiereul prime`te din nou Sfnta Cru ce de la protos `i o d spre srutare tuturor slujitorilor `i credincio`ilor. Pentru alte ocazii, r]nduiala de Tedeum este asem[n[toare cu cea artat pentru Anul Nou, deosebindu-se cererile speciale de la ectenii, troparele, Apostolul, Evang helia `i rugciunea de la sfr`it, care sunt alese potrivit fiec[rui caz n parte. ALT E PROBLEME DE TIPIC BISERICESC Deoarece scopul nostru a fost tratarea Tipicului bisericesc mai ales ^n leg[tur[ cu ^ncadrarea (tipiconal[ a) C]nt[rii biserice`t i, o serie de alte r]nduieli de tipic, ce privesc rostirea otpustului (apolisulu i care poate fi mic, mare `i special, ^n func\ie de felul slujbelor `i al s[rb[t orilor), folosirea ve`mintelor liturgice (care se folosesc `i la ce moment se ^m brac[ / dezbrac[), c[dirile (mari, mici `i speciale la fel, dup[ felul slujbelor `i al s[rb[torilor), deschiderea `i nchiderea u`ilor ^mp[r[te`ti `i a dverei (pe rdeaua u`ilor mp[r[te`ti), folosirea lum]n[rilor `i a candelelor, ca `i cele desp re toac[ `i clopot, le men\ion[m doar acum, atr[g]nd aten\ia asupra lor, dar f[r [ a le trata detaliat ele put]nd fi studiate ^n cadrul Liturgicii speciale (prac tice) 206

sau urmate dup[ c[r\ile de Tipic `i de slujb[, acolo unde sunt descrise pe larg. La fel este cazul acelor slujbe `i r]nduieli speciale pe care le s[v[r`e`te arh iereul `i care se afl[ ^n Arhieraticon (cum ar fi sfin\irea bisericilor etc.). @ n sf]r`it, o problem[ cu caracter mai general (prin care intr[m deja ^n domeniul Liturgicii), dar care privind strict Tipicul, consider[m bine de a o aminti ^n ^ncheiere, este cea a respectului necesar fa\[ de r]nduielile slujbelor biserice `ti, pentru o slujire corect[, din toate punctelele de vedere. @ntre o scrupuloz itate formalist[ (care de multe ori amestec[ `i confund[ detaliile conjuncturale cu lucrurile ^nsemnate) `i laxitatea ^n urm[rirea prescrip\iilor de tipic (ades ea din dorin\a de modernizare) se situeaz[ slujirea luminat[ de harul ^n\elegerii teologice `i duhovnice`ti a r]nduielilor de tipic. Pentru c[ doar ^n felul acest a ne putem raporta ^n mod autentic la Tradi\ia Bisericii, ^n care se ^ncadreaz[ r]nduielile de Tipic (ca `i cele ale C]nt[rii biserice`ti) - a c[ror stabilitate peste secole se datoreaz[ faptului c[ ritul liturgic bizantin (al Bisericii Ort odoxe n.n.) privit n ansamblul lui, sau mcar n elementele lui fundamentale, nu const ituie o oper a teologilor, a episcopilor sau a sinoadelor, nu este opera unei sin gure genera\ii de cre`tini, ci a Bisericii ntregi, o road a colaborrii tuturor memb rilor acestei ecclesia: cler, teologi `i credincio`i laici. El este unul din modur ile de expresie ale Tradi\iei Biserice`ti anonime `i colective.43 BIBLIOGRAFIE ORIENTATIV{ Cr\i de slujb - Liturghier, Bucure`ti, 1956 (`i ed.din 19 87). - Molitfelnic, Bucure`ti, ed.IV, 1984. - (Aghiazmatar, ed.IV, Bucure`ti, 19 84). - Ceaslov, Ia`i, 1990. - Octoih mare, ed.VI, Bucure`ti, 1975. - Octoih mic, Sibiu, 1970. 43 Pr.Prof.Dr.Ene Brani`te, Probleme de actualitate ale bisericilor de azi: dezv oltare (evolu\ie) `i revizuire (adaptare) n cult, din punct de vedere ortodox, Ort odoxia XXI (1969), nr.2, p.213. 207

- Triod, ed.VII, Bucure`ti, 1970; ed.VIII, 1986. - Penticostar, ed.VII, Bucure`t i, 1988. - Mineie pe: Ianuarie, ed.II, Bucure`ti, 1909; ed.V, 1975. Februarie, e d.V, Bucure`ti, 1976. Martie, ed.V, Bucure`ti, 1977. Aprilie, ed.V, Bucure`ti, 1 977. Mai, ed.V, Bucure`ti, 1978. Iunie, ed.IV, Bucure`ti, 1972. Iulie, ed.V, Buc ure`ti, 1984. August, ed.IV, Bucure`ti, 1974. Septembrie, ed.V, Bucure`ti, 1984. Octombrie, ed.V, Bucure`ti, 1983. Noiembrie, ed.V, Bucure`ti, 1983. Decembrie, ed.VI, Bucure`ti, 1991. - Antologhion, Timi`oara, 1984. Cr\i `i manuale de tipic Popoviciu, Aurel - Tipicul Bisericei Ortodoxe, ed.II, Sibiu, 1927. Geomolean, Fl orian - Manual de tipic bisericesc ortodox, Cluj 1940. (Colectiv) - Tipic biseri cesc, Bucure`ti, 1976. Literatur[ auxiliar[ Brani`te, Pr.Prof.Dr.Ene - Probleme de actualitate ale bisericilor de azi: dezvoltare (evolu\ie) `i revizuire (adapt are) n cult, din punct de vedere ortodox, Ortodoxia XXI (1969), nr.2, p.197-215. Cultul ortodox n cadrul lumii de azi - Opinii ale unui teolog romn ortodox, Mitropo lia Olteniei XXVI (1974), nr.3-4, p.245-251. - Liturgica special, Bucure`ti, 1985. - Liturgica general - cu no\iuni de art bisericeasc, arhitectur `i pictur cre`tin, ed. II, Bucure`ti, 1993. Necula, Pr.Prof.Dr.Nicolae D. - Tradi\ie `i nnoire n slujirea liturgic, Gala\i, 1996. Streza, Pr.Prof.Dr.Liviu - Pstrarea unit\ii n svr`irea cultul ui divin `i importan\a ei pentru unitatea Bisericii Ortodoxe Romne. Combaterea in ova\iilor `i practicilor liturgice necanonice, Mitropolia Ardealului XXXIV (1989), nr.2, p.29-36. 208

LEXICON MUZICAL-LITURGIC A Acatist: (grec. imnos acathistos - ne`ez[tor) imn de laud[ adresat Persoanelor Dum nezeie`ti `i Sfin\ilor. Format din 13 condace `i 12 icoase. Cel mai vechi Imn Ac atist cunoscut este cel al Maicii Domnului sau al Bunei Vestiri (atribuit patria rhului Sergiu +638, care l-ar fi introdus `i ^n cult, sau Sf]ntului Roman Melodu l 536-556, completat de Sf Andrei Criteanul +726), dup[ modelul c[ruia s-au alc[ tuit apoi alte A. Acatistier: carte de slujb[ care cuprinde acatiste. Aclama\ie: (lat. acclamatio; grec. epifonisis / prosfonisis) strig[t de bucurie / entuzias m / felicitare adresat de mul\ime zeilor / ^mp[ra\ilor / altor personalit[\i imp ortante, la vechii evrei `i la romani / bizantini. @n cultul cre`tin s-a p[strat sub forma unor r[spunsuri ale credincio`i lor la slujbe: ~i Duhului T[u, Amin, Vred nic este etc. Acolut: (grec. acolouthos / acouloutheo - urmez, ascult; / acolyt) sluj itor bisericesc ce face parte din treptele inferioare ale clerului ^n Apus, core spondent al ipodiaconului din R[s[rit. @ncep]nd cu sec. al VI-lea preia din func \iile c]nt[re\ului `i ale exorcistului. Acoluthie: (grec. acoulouthia / acoulout hein - a urma, a ^nso\i) 1.Ordinea (p[r\ilor) serviciului liturgic ^n ansamblul lu i (mai pu\in Sf.Liturghie). 2.Colec\ie de c]nt[ri din principalele slujbe biseri ce`ti (cu excep\ia Sf.Liturghii). Acoper[m]nt: Pocrov[\. Acrostih: (grec. acrost ihion / acros - extremitate, stihos - vers) tehnic[ poetic[ ^n care literele ini\ial e ale versurilor alc[tuiesc un cuv]nt, o sintagm[, un nume (al poetului) sau o s curt[ propozi\ie ce exprim[ o idee ^n leg[tur[ cu con\inutul textului poetic res pectiv; ^nt]lnit mai ales ^n canon `i condac. Aer: (Sf]ntul Aer) Epitaf. Afone: (grec. afona simadia - semne afone) semne de durat[, nuan\[ `i expresie ^n nota\ia muzical[ bizantin[. Agheasm[: aghiasm[. 209

Agheasmatar: aghiasmatar. Aghiasm: (/ agheasm / aiasm[) 1.Ap[ sfin\it[. 2.Slujba d e sfin\ire a apei, care este de dou[ feluri: a. Aghiasma mic[ / Sfin\irea cea mi c[ a apei (Sfe`tanie) `i b. Aghiasma Mare (ce se s[v]r`e`te ^n Ajunul `i ^n ziua Praznicului Botezului Domnului, pe 5 `i 6 ian). Aghiasmatar: (/ agheasmatar) 1. Carte de slujb[, extras din Molitfelnic (/ Evhologhiu), ce cuprinde slujbele Sfi ntelor Taine `i a Ierurgiilor (mai des) s[v]r`ite de preot la diferite trebuin\e din via\a cre`tinilor. 2.Edificiu, cl[dire, incint[ destinat[ sfin\irii apei. 3 .Vas liturgic ^n care se \ine aghiasma. Aghios: (grec. aghios - sf]nt) 1.Imnul lit urgic Sfinte Dumnezeule. 2.Gen de c]nt[ri asem[n[toare colindelor. Agne\: (lat. agn us; slav. agnici) bucat[ de p]ine de form[ p[trat[, t[iat[ de preot din prescur[ `i a`ezat[ pe disc la Sf]nta Liturghie, spre prefacerea, ^mpreun[ cu vinul din potir, ^n ^nsu`i Trupul `i S]ngele M]ntuitorului nostru Iisus Hristos. Agogic[: (grec. agoghi - conducere) termen care se refer[ la nuan\area mi`c[rii (a tempo-ul ui) ^n muzic[. Aiasm[: aghiasm[. Ajun: (lat. adjunare) 1.Perioad[ (/ ziua) dinai ntea unei s[rb[tori 2.Zi ^n care se ajuneaz[ (se poste`te) 3.Post complet (negru). Alleluia: (ebr. Hillel Yah - L[uda\i pe Iehova; / aliluia) c]ntare de laud[, acla ma\ie ^n cultul sinagogal. @n cultul cre`tin a c[p[tat un caracter responsorial `i bogat melismatic. Altar: (lat. altarium; / oltar) 1.Parte a bisericii, desp[r \it[ de restul bisericii prin catapeteasm[, ^n care sluje`te preotul. 2.Sf]nta m as[ (jertfelnic / prestol / pristol) aflat[ ^n altar (ca parte a bisericii) pe c are se s[v]r`e`te Sf.Jertf[ (Sf.Euharistie). Amvon: (grec. amvon) loc ridicat ^n tr-o biseric[ (estrad[ sau balcon), de unde se roste`te predica sau se cite`te E vanghelia. Anafora: (grec. anafora) partea central[ a Sf.Liturghii, rug[ciunea ` i r]nduiala Sf.Jertfe. Anaforni\[: vas ^n care se \ine anafura. Anafur[: (/ anti doron / evloghia) buc[\ele de p]ine (prescur[) binecuv]ntate, care se ^mpart cre dincio`ilor la sf]r`itul Sf.Liturghii. Amintire a agapelor cre`tine din vechime. Anagnost: (grec. anagnostis - cite\ / cete\ / lector) treapt[ a clerului inferior ^n vechime (dup[ ipodiaconi), ^ns[rcinat cu citirea de pe amvon (uneori `i cu c]nta rea), cu excep\ia pericopelor evanghelice. 210

Men\iona\i din sec. II, ^n timpul persecu\iilor A. aveau ^n grij[ c[r\ile de cul t. Au ^ndeplinit `i alte servicii ^n cadrul cultului. Analog: tetrapod / iconost as (2). Anastasima: (grec. anastasis - ^nviere) v. Anastasimatar. Anastasimatar: c olec\ie de c]nt[ri con\in]nd imnele de la Vecernie `i Utrenie pe cele opt glasur i. Primul A. ^n limba greac[ a fost tip[rit la Bucure`ti de c[tre Petru Efesiu ^ n 1820, iar ^n limba rom]n[ de c[tre Macarie Iermonahul, la Viena, ^n 1823. Anav atmi: (grec. anavatmos - ridicat, treapt[) 1. Psalmii catismei XVIII (Ps.119-133), n umi\i `i psalmi graduales (lat.), stepenna (slav.) sau c]ntarea treptelor. 2. Ce le 25 de antifoane ale glasurilor biserice`ti, care cuprind versete din c]ntarea treptelor `i se c]nt[ la Duminica la Utrenie ^ntre ipacoi `i prochimen. An bise ricesc: ^ncepe la 1 sept. (sf]r`indu-se la 31 aug.) `i cuprinde r]nduiala s[rb[t orilor, posturilor `i pomenirilor biserice`ti. Anixandarii: (grec. anoixantes so u tin heira - Deschiz]nd Tu m]na Ta; / deschiz]nde) c]nt[ri de la ^nceputul Vecerni ei praznicelor ^mp[r[te`ti `i a s[rb[torilor, cu textul din Ps.103, de la partea a doua a versetului 28 (Deschiz]nd Tu m]na Ta) mai departe. Antidoron: anafur[. An tifoane: (grec. antifona) stihiri sau tropare mai scurte, ^n serie, cu text din Psalmi sau alte locuri biblice, numite astfel pentru c[ se c]nt[ alternativ de a mbele strane, la Utrenia s[rb[torilor ^nainte de Evanghelie. Atribuite Sf.Ioan D amaschin (+749) sau Sf.Teodor Studitul (+826). Aceea`i denumire se d[ `i unor st ihiri de la ^nceputul Sf.Liturghii, din Denia celor 12 Evanghelii, din slujba ^m norm]nt[rii etc. Antifonie: (grec. antifonia - intonare contrar[, opus[) stil de c ]ntare ce const[ ^n alternarea unui solist cu un grup (comp. cu responsorial), s au a unor grupuri corale. Originile manierei antifonice de c]ntare par s[ se afl e ^n cultul vechilor evrei sau ^n structura poetic[ elin[ strof[antistrof[. Anti mis: (grec. antiminsion - ^n loc de mas[) p]nz[ de in sau m[tase ^n form[ de p[tra t cu dimensiunile de 50x60 cm, care con\ine cusut[ ^n partea de sus la mijloc o p[rticic[ de Sf. Moa`te `i pe care este pictat[ sau brodat[ punerea ^n morm]nt a M]ntuitorului. F[r[ A. nu se poate s[v]r`i Sf.Liturghie `i el se p[streaz[ pe S f.Mas[ ^nvelit ^ntr-o p]nz[ numit[ iliton (de la grec. eilio - ^nf[`or, ^nvelesc, aco p[r). Originea A. dateaz[ din timpul persecu\iilor, c]nd era de preferat un 211

altar mobil cum este A. ^n locul meselor de altar construite din materiale mai gre le (lemn, metal). Antologhion: (grec. anthologhion - culegere de c]nt[ri frumoase , alese) 1.Culegere de c]nt[ri biserice`ti din mai multe c[r\i, puse pe note psal tice 2.Extras din cele 12 Minee, cuprinz]nd doar slujbele S[rb[torilor mai impor tante de peste an (ale M]ntuitorului, Maicii Domnului, Crucii `i ale Sfin\ilor m ai mari). Apehema: (/ enechema) formul[ de intonare specific[ fiec[rui glas (eh) bisericesc, ^n muzica bizantin[. Apli: semn temporal ^n c]ntarea psaltic[, ce a daug[ un timp (o b[taie) notei sub care este pus, prelungirea respectiv[ execut] ndu-se f[r[ accent. Apolis: (grec. apolisis, de la apo lio - dezleg; / slav. otpus t) formula de ^ncheiere a slujbelor, mai dezvoltat[ (otpustul mare) sau mai scur t[ (otpustul mic); s[rb[torile au A. (otpust) special. Apostih: stihoavn[. Apost ol: (grec. apostolos - trimis) carte de slujb[ care cuprinde pericopele citite la Sf.Litughie ^nainte de Evanghelie `i care sunt alese din Faptele Apostolilor, di n cele 14 Epistole ale Sf.Apostol Pavel `i din Epistolele sobornice`ti. R]nduial a citirilor ^ncepe la Sf.Pa`ti cu Faptele Apostolilor, care se continu[ p]n[ la Rusalii, dup[ care urmeaz[ epistolele pauline `i cele sobornice`ti. Ar[tarea Dom nului: Botezul Domnului (6.ian.). Arhidiacon: (grec. arhidiaconos; / Protodiacon ) primul ^ntre diaconi, rang onorific de origine apostolic[ (primul A. fiind Sf.~t efan), ce se acord[ unor diaconi. Arhidiecez[: Arhiepiscopie. Arhiepiscop: (grec . arhiepiscopos - primul ^ntre episcopi) titlu onorific ce se acord[ unui episcop care conduce eparhia principal[ din cadrul unei mitropolii. Arhiepiscopie: episc opie condus[ de un Arhiepiscop. Arhieraticon: (grec arhieraticon - cele ale arhie reului; / liturghier arhieresc) carte care cuprinde slujbele s[v]r`ite de arhiere u. Arhiereu: (grec. arhos ierevs - preotul cel dint]i / mai mare) episcop. Arhiman drit: (grec. arhon mandra - conduc[tor de turm[) cel mai ^nalt titlu onorific ce s e poate acorda monahilor; A. este de obicei stare\ sau egumen. Arhondar: c[lug[r care prime`te oaspe\ii unei m[n[stiri `i are ^n grij[ arhondaricul. Arhondaric: locul destinat g[zduirii oaspe\ilor ^n cadrul unei m[n[stiri. 212

Arhonul condacelor: (grec. o arhon ton contachion) ^n vechime conducea c]ntarea condacelor la s[rb[tori. Artos: (grec. artos) p]ine sau prescur[ adus[ (^n speci al ^n ajunul s[rb[torilor religioase) la Litie, spre a fi binecuv]ntat[ de preot . Asem[n]nd[: podobie / prosomie. Asmata: termen bizantin ce indic[ o categorie de c]nt[ri bogat melismatice, ^n epoca melozilor, sec.V-X. Autentic: despre eh / glas bisericesc / mod. Primele patru glasuri biserice`ti (I-IV) sunt autentice, celelalte patru (V-VIII) sunt plagale. Automel[: (grec. automelon; slav. samogl asni(ca) - ^nsu`i gl[suitoare) c]ntare ^n form[ de tropar care are melodia sa prop rie, ne^mprumutat[. Se deosebe`te de irmos - deoarece acesta serve`te de model p entru celelalte strofe din seriile peasnelor canonului, ^n timp ce A. prive`te d oar stihirile sau troparele izolate, cele numite prosomii, podobii, asem[n]nde. Axion: Imn adresat Sf Fecioare, care se g[se`te ^n oda IX a canonului Utreniei d e Duminic[ (a @nvierii) `i care se c]nt[ la Sf.Liturghie imediat dup[ sfin\irea Darurilor. Denumirea provine de la primele cuvinteale c]nt[rii ^n limba greac[: Axion estin o alithos - Vrednic[ e`ti cu adev[rat (Cuvine-se cu adev[rat). Este form at din dou[ p[r\i: prima (Cuvine-se cu adev[rat) este o completare t]rzie a monahil or atoni\i (sec.X-XI), iar cea de-a doua (Ceea ce e`ti mai cinstit[) este atribuit[ lui Cosma Melodul (sec.VIII). A. Cuvinese cu adev[rat se c]nt[ de obicei la Litur ghia Sf.Ioan Gur[ de Aur, la Liturghia Sf.Vasile cel Mare se c]nt[ De Tine se buc ur[, ^n Joia Mare Din osp[\ul, ^n S]mb[ta Mare Nu te t]ngui, iar la Praznicele @mp[r[ te`ti se c]nt[ irmosul odei (c]nt[rii) IX a canonului s[rb[torii. Axios: (grec. axios - vrednic) aclama\ie liturgic[ a credincio`ilor la hirotonie. B Bederni\[: (slav. nabederni\a) epigonat. Binecuv]nt[ri: evloghitarii. Biseric[: 1.A`ez[m]nt sf]nt ^ntemeiat prin Jertfa `i @nvierea M]ntuitorului Iisus Hristos pentru sfin\irea `i m]ntuirea oamenilor. 2.(^ntr-un sens mai restr]ns) Loca` des tinat celebr[rii cultului cre`tin. Boboteaz[: Praznicul Botezului Domnului (6 ia n). Blagoslovire: (slav.) binecuv]ntare (ac\iunea de a binecuv]nta). 213

Blagove`tenie: (slav.) Buna Vestire (25 martie). Blajenii: (slav. rom]nizat) fer iciri. Bogoiavlenie: (slav.) Boboteaza (6 ianuarie). Bogorodicin[: 1.Stihira de la ~i acum', a N[sc[toarei, la sf]r`itul seriilor de stihiri sau tropare de la Vecer nie, Litie, Utrenie sau la canoanele din Octoih, Minei, Triod, Penticostar; 2.Co lec\ia de canoane alc[tuit[ ^n cinstea Maicii Domnului, pentru toate glasurile ` i pentru toate zilele, din care se cite`te zilnic la m[n[stiri, la Pavecerni\a m ic[, dup[ Simbolul credin\ei. Botez: 1.Prima dintre cele `apte Sfinte Taine, pri n care se iart[ celui botezat p[catele, devenind membru al Bisericii. 2.Stropire a cu Aghiasm[ a credincio`ilor `i a caselor de c[tre preot, cu ocazia unor slujb e sau s[rb[tori biserice`ti. Botezul Domnului: Boboteaza (6 ian.). Br]u: ve`m]nt liturgic pentru arhierei `i preo\i, f[cut din stof[, care se poart[ ^ncins pest e mijloc. Breviar: (temen apusean) ceaslov / orologiu. C Calendar (bisericesc): C. este un sistem de m[surare a timpului ^n ani, luni `i zile. C. bisericesc indic[ toate s[rb[torile biserice`ti din cuprinsul unui an. Calofonic: (grec. calos - frumos, foni - sunet; calofonie - c]ntare frumoas[) stil pap adic. Calofonicon: (grec. calofonicon - cel c]ntat frumos) culegere antologic[ de c]nt[ri religioase care nu fac obligatoriu parte dintr-una din slujbele biserice `ti. Primele traduceri rom]ne`ti a unor astfel de culegeri se numeau frumos gl[su itoare. Camilafc[: (slav.) potcap acoperit cu v[l (de obicei negru) purtat de mon ahi ^n anumite ocazii. Candel[: vas mic cu ulei folosit pentru iluminat, ce se a t]rn[ de obicei ^n fa\a unei icoane. Canon: (grec. canon - regul[, norm[) 1.Norm[ bi sericeasc[. 2.Tipic. 3.Form[ imnografic[ de mari dimensiuni, ale c[rei p[r\i se supun unor reguli de structurare bine determinate. C. este alc[tuit de regul[ di n nou[ ode, pesne sau c]nt[ri (c]nt]nde). Fiecare od[ este format[ dintro serie de trei p]n[ la nou[ tropare (strofe, stihiri) cu structura izosilabic[ (acela`i num[r de silabe) `i homotonic[ (aceea`i distribu\ie a accentelor), av]nd ca mod el prima strof[ din od[, numit[ irmos. C. 214

este numit dup[ tema tratat[ (al @nvierii, al Crucii etc.), fiecare od[ relief]nd as pecte diferite ale respectivei teme. Peasna a doua a C. lipse`te de obicei. Un e xemplu de C. complet este Canonul cel Mare al Sf.Andrei Criteanul (+726), care s e c]nt[ ^n Postul Mare (sapt[m[na I `i V). C. pot avea uneori `i mai pu\ine ode, numindu-se ^n acest caz diode, triode sau tetraode. Canonarh: (/ protocanonarh) cel care conducea ^n vechime c]ntarea canoanelor `i avea ^n grij[ tipicul c]nt[ rilor. Cantor: c]nt[re\ / psalt. Capel[: (ital. capella; / paraclis) biseric[ mi c[ (eventual f[r[ parohie) sau ^nc[pere cu altar ^ntr-o cl[dire, unde se pot ofi cia slujbe religioase. Catapeteasm[: (grec. catapetasma; / t]mpl[ / iconostas) p erete de lemn sau de zid care desparte altarul de naos `i care este ^mpodobit cu icoane. Catavasie: (grec. catavasia - cobor]re) irmoase la canoanele de la Utreni ile s[rb[torilor, numite astfel deoarece ^n vechime c]nt[re\ii coborau din stran [, unindu-se la mijlocul bisericii, pentru a le c]nta. Fiecare Praznic ^mp[r[tes c, Duminicile Triodului `i zilele din S[pt[m]na Mare au C. proprii. Catavasier: 1.Octoih mic. 2.Carte de c]nt[ri cu nota\ie muzical[ care cuprinde Catavasii (nu mindu-se `i Irmologhion - deoarece catavasiile sunt irmoase ale Praznicelor), Sv etilne, Voscresne, Doxologii etc. (put]nd cuprinde `i alte c]nt[ri). Catedral[: (lat. cathedralis) biseric[ mare ^n ora`ul de re`edin\[ al ierarhului unei eparh ii (episcop, mitropolit), ^n care acesta sluje`te de obicei. Catismale: sedelne. Catisme: (grec. cathismata - `ez]nde; / stihologie) grupe de Psalmi din Psaltire - aceasta fiind ^mp[r\it[ ^n 20 de C. - care se citesc la Vecernie `i Utrenie, d ar `i la alte Laude sau slujbe biserice`ti, numite astfel deoarece ^n timpul cit irii lor este permis[ `ederea ^n strane. @mp[r\irea ^n C. este atribuit[ fie Sin odului de la Laodiceea (se. IV), fie Sf.Ioan Gur[ de Aur (+407). Cazanie: (slav. ) predic[ / omilie, t]lcuire a Evangheliei. C[delni\[: (/ c[\uie / t[m]ier) obie ct de cult compus dintr-un mic vas at]rnat de trei l[n\i`oare, vas ^n care se pu ne t[m]ie (peste c[rbunii ^ncin`i) `i care este folosit la c[dit (/ t[m]iere) ^n anumite momente ale slujbelor. C[dire: (/ c[dire) act liturgic de t[m]iere (cu fumul de t[m]ie a`ezat[ peste c[rbunii ^ncin`i din c[delni\[) a Sf.altar, a bise ricii `i a credincio`ilor, ca `i a unor obiecte aduse spre sfin\ire. C. poate fi mare (^n ^ntreaga biseric[) sau mic[ (p]n[ ^n fa\a Sf.altar). C[dit: c[dire. 215

C[ldura: apa cald[ care se toarn[, dup[ ce a fost binecuv]ntat[, ^n Sf]ntul Poti r ^nainte de ^mp[rt[`irea preo\ilor. C[lug[r: monah. C[s[torie: Cununie. C[\uie: c[delni\[. C]ntare: 1.(^n cultul cre`tin) rug[ciune de laud[ `i sl[vire, av]nd ^n general form[ de poezie sau imn religios. 2.od[. C]nt[re\: psalt / dasc[l / \ ]rcovnic / p[limar. C]nt]nd[: od[. C]rja (arhiereasc[): (toiag p[storesc / pater i\a) toiag ^nalt, bogat ^mpodobit, terminat la cap[tul de sus cu doi `erpi, pest e care se suprapune un glob cu cruce deasupra, peste m]nerul toiagului fiind ^nf [`urat[ de obicei o maram[ cusut[ cu fir; C. face parte dintre insignele (/ orna tele) demnit[\ii arhiere`ti. Ceaslov: (slav.; / orologiu) Carte de slujb[ care c uprinde ^n principal cele ~apte Laude (^ntre care Ceasurile, de la care `i -a lu at numele), dar `i alte tropare, condace, prochimene, acatiste etc. Ceaslovul po ate fi ^nt]lnit ca C. mare (sau bogat) `i mic (sau breviar). Alc[tuirea C. este atri buit[ prin tradi\ie Sf.Sava de la Ierusalim (+581), cu complet[ri ale Sf.Ioan Da maschin (+749) `i Sf.Teodor Studitul (+826). Ceasuri: (grec. ore) slujbe biseric e`ti f[c]nd parte dintre cele ~apte Laude. Sunt de mai multe feluri: a) C. obi`n uite, care se citesc peste tot anul (I dup[ Utrenie; III, VI ^nainte de Sf.Litur ghie; IX ^nainte de Vecernie) b) C. ^mp[r[te`ti (numite astfel pentru c[ odinioa r[ participau la citirea lor `i ^mp[ra\ii), care se cirtesc ^n ajunul Cr[ciunulu i, al Bobotezei `i ^n Vinerea Mare; c) C. Pa`tilor, care se citesc (/ c]nt[) ^n S[pt[m]na Luminat[. Cete\: (slav. citati - a citi; / cite\) anagnost. Chilie: (sla v. chelia) od[i\[ / c[m[ru\[ care serve`te monahului ca locuin\[ ^ntr-o m[n[stir e. Ch(e)ironomice: semne afone ^n nota\ia muzical[ bizantin[. Ch(e)ironomie: (gr ec. h(e)ir - m]n[; nomos - regul[) modalitate de a dirija corul prin mi`c[ri ale m]i nilor menite s[ sugereze linia melodic[; practicat[ ^nc[ din antichitate. Chinon ic: (grec. chinonicon - imnul ^mp[rt[`i rii; / priceasn[) c]ntare care se c]nt[ p e larg la Sf.Liturghie dup[ Unul Sf]nt, ^n timpul ^mp[rt[`irii preo\ilor `i a credi ncio`ilor; C. poate fi al zilei, al s[rb[torii etc. La bisericile cu cor este ^n locuit uneori cu un concert religios. 216

Chinonicar: (grec. chinonicarion; / pricestniar) carte de c]nt[ri care cuprinde chinonice. Chiriarh: (grec. chiriarhos / chirios arhon - principe domnesc, ^n sens ul de mai marele unei eparhii); / vl[dic[) episcop / arhiereu care conduce o episc opie, mitropolie sau patriarhie. Chinovie: M[n[stire cu via\[ de ob`te (^ncep[to r al vie\ii monahale de ob`te este considerat Sf.Pahomie, sec.IV). Cite\: (/ cet e\) anagnost. Clasma: (grec.) semn temporal ^n muzica psaltic[, a`ezat fie deasu pra, fie dedesubtul unei note, care face ca durata sunetului respectiv s[ fie pr elungit[ cu un timp accentuat; ^n rela\ie cu petasti introduce `i o u`oar[ ondul a\ie ornamental[ a sunetului. Cler: (grec. cliros - [ tragere la] sor\i, mo`tenire; / preo\ime) totalitatea slujtorilor unei Biserici sau a unui cult. Clopot: (sla v. clopotu) obiect metalic de diferite dimensiuni, ^n form[ de par[ `i deschis ^ n partea inferioar[, av]nd o limb[ mobil[ ^n interior, care prin lovirea de pere \ii C. produce sunete caracteristice. Clopotni\[: turn / turl[ de biseric[ sau c onstruc\ie special[ ^n care sunt instalate clopotele. Clopo\el: obiect de cult d e mici dimensiuni ^n form[ de clopot, folosit ^n anumite momente liturgice pentr u a atrage aten\ia. Colimvitr[: (grec. colimvitra; / cristelni\[) vas ^n care se pune apa pentru Botez. Coliv[: gr]u fiert amestecat cu zah[r sau miere `i nuci pisate (apoi ornat), care se ^mparte la ^nmorm]nt[ri sau parastase dup[ ce e slu jit([) de preot. Condac: (grec. condachion / contachion; ipoteze etimologice div erse, ^ntre care contachia - pergament scris pe ambele p[r\i `i ^nf[`urat pe sul ) poem imnografic alc[tuit din 18 p]n[ la 30 de strofe sau tropare identice ca s tructur[ (izosilabice `i homotonice), dup[ modelul primului tropar numit irmos. Strofele pot avea 3 p]n[ la 13 versuri (sau chiar 20 p]n[ la 30) `i se ^ncheie c u un refren numit efimnion; toate sunt ^ncadrate ^ntr-un acrostih care indic[ zi ua, s[rb[toarea, autorul sau ehul. C. este precedat de o strof[ independent[ din punct de vedere structural numit[ proimion sau kuculion. La ^nceput C. era cuno scut sub denumirea de imn, psalm, poem, c]ntec, laud[ sau chiar rug[ciune `i doa r prin sec. IX a primit denumirea de C. Dup[ sec. XXI ^n c[r\ile de cult s-au p[ strat din vechile C. doar dou[ strofe (numite condac `i icos) intercalate dup[ c ]ntarea a VI-a a canoanelor Utreniei. Unul dintre cei mai cunoscu\i autori de co ndace este Sf.Roman Melodul (sec.VI), printre cele mai vechi condace 217

num[r]ndu-se Fecioara ast[zi (al Na`terii Domnului) `i Ap[r[toarei Doamn[ (al Buneiv estiri). Condacarion: carte de carte de c]nt[ri care ^n vechime cuprindea condac ele s[rb[torilor; condacele puse pe note au mai fost adunate `i ^n cartea numit[ sobornicariu. Copie: (slav. kopije - sabie, lance) obiect de cult ^n form[ de cu\it mic, cu v]rful triunghiular `i m]ner scurt, folosit la Proscomidie pentru t[ier ea Sf.Agne\ si a miridelor, amintind de suli\a cu care a fost ^mpuns[ pe Cruce c oasta M]ntuitorului. Consonante: semne de expresie `i ornamenta\ie ^n nota\ia ps altic[ (bizantin[). Consonan\[: rela\ie succesiv[ sau (mai ales) simultan[ de su nete, a c[ror audi\ie provoac[ o impresie agreabil[, de echilibru `i calm; opus[ disonan\ei. Co`ciug: (/ sicriu) obiect (de obicei de lemn) folosit la ^nmorm]nt area cre`tinilor. Cratim[: gen de c]ntare ^n stil papadic, c]ntate ^n vechime pe silabe f[r[ semnifica\ie - te-ri-re(m) etc., numite uneori din aceast[ cauz[ `i t ereremuri sau teretisme (grec. teretismos / teretisma), cu sens de ornamenta\ie melodic[ (bizantin[). @n acest stil au fost scrise polielee, heruvice, chinonice etc. Cratimatarion: colec\ie de c]nt[ri (prin sec.XVIII) ce con\inea cratime. C r]snic: (slav. cristu - cruce; bulg. crastnic) paraclisier / \]rcovnic. Credeu: Cr ez. Crez: (/ Credeu / Simbolul de credin\[ [ niceo-constantinopolitan] ) expuner e succint[ a ^nv[\[turilor (/ dogmelor) fundamentale ale religiei cre`tine, care se roste`te la Sf.Liturghie `i la alte slujbe biserice`ti. Cristelni\[: colimvi tr[. Cruce: obiect de cult care se afl[ pe Sf.Mas[, ^nf[\i`]nd r[stignirea M]ntu itorului; este folosit[ la binecuv]ntarea credincio`ilor ^n timpul slujbelor. C. pectoral[ este o insign[ arhiereasc[ ce se poart[ pe piept (av]ndu-`i originea ^n engolpionul ^n form[ de cruce), put]nd fi acordat[ ca distinc\ie `i preo\ilor cu rangul onorific cel mai ^nalt, de iconom-stavrofor. Ctitor: persoan[ care su porta ^ntru totul sau ^n parte cheltuielile pentru construirea unei biserici sau m[n[stiri. Cucernic: (/ evlavios / pios) titlu care se d[ (de obicei) preo\ilor . Cuminec[tur[: Sf]nta Euharistie. Cununie: (Sf.Tain[ a Cununiei / c[s[torie rel igioas[) Sf]nta Tain[ a Bisericii prin care se ^ntemeiaz[ o familie cre`tin[. R] nduiala C. se afl[ ^n Molitfelnic / Aghiazmatar. Cuvios: (/ evlavios / pios) tit lu care se d[ (de obicei) monahilor. 218

D Dasc[l: psalt / c]nt[re\ / \]rcovnic / p[limar. Declama\ie: modalitate de expres ie proprie retoricii `i poeziei, dar utilizat[ `i ^n muzica vocal[, const]nd ^n redarea nuan\at[ a unui text literar, cu sublinierea accentelor, cezurilor `i cu rbei intona\ionale a frazei. Denie: slujb[ a Utreniei oficiat[ ^n seara din ajun ul zilei respective, specific[ Postului Pa`tilor (^n s[pt[m]na a V-a `i ^n S[pt[ m]na Mare). Deschiz]nde: anixandare. Di: (grec. d-delta) treapta a patra ^n scar a muzicii psaltice - ^n transcriere liniar[ corespunde notei sol. Diacon: (grec. d iaconos - servitor) a treia treapt[ a preo\iei, de origine apostolic[. D. ajut[ pe arhiereu sau preot la s[v]r`irea slujbelor biserice`ti, at]t ^n vechime c]t `i ast[zi av]nd `i alte ^ns[rcin[ri. Diaconic: (grec. diaconicon; / schevofilachiu; / ve`m]ntariu) camer[ / firid[ / dulap (de obicei ^n partea dreapt[ a altarului ) ^n care se p[streaz[ ve`mintele, vasele `i c[r\ile de cult, numit[ astfel pent ru este dat[ ^n grija diaconilor (sau a schevofilaxului) - mai nou a eclesiarhul ui. Diatonic: dispunere natural[ a tonurilor `i semitonurilor ^ntr-o structur[ m uzical[. @n c]ntarea bisericeasc[ r[s[ritean[ glasurile I, IV, V `i VIII sunt di atonice. Dicher: (grec. dichirion) sfe`nic cu dou[ lum]n[ri folosit, ^mpreun[ cu tricherul la slujbele cu arhiereu (`i constituind astfel una dintre insignele a rhiere`ti). Cu D. `i tricherul arhiereul binecuvinteaz[ pe credincio`i, ^n restu l timpului cele dou[ sfe`nice fiind purtate de obicei de c[tre diaconi. Diecez[: eparhie ortodox[. Diez: semn muzical de altera\ie (ftora) ce se scrie deasupra unei note (neume) psaltice, urc]nd intona\ia sunetului respectiv cu un semiton. Digorgon: semn temporal ^n c]ntarea psaltic[, compus al gorgonului, care face ca trei note (cea precedent[, cea pe care este scris digorgonul `i cea care urmeaz [) s[ se c]nte ^ntr-un singur timp. Dinamic[: (grec. dinamis - putere) termen ce s e refer[ la nuan\area intensit[\ii sonore. Diocez[: diecez[. Diod[: canon compus din dou[ ode. Disc: vas de cult ^n form[ de taler sau tipsie cu picior, pe care se pune Sf.Agne\ `i celelalte p[rticele de p]ine (miride) la Proscomidie; se p[ streaz[ ^n proscomidiar. 219

Disonan\[: rela\ie succesiv[ / simultan[ ^ntre sunete ce produce o impresie deza greabil[, de tensiune, necesit]nd de obicei rezolvarea ^ntr-o rela\ie pl[cut[, opu s[ D., numit[ consonan\[. Dogmatic[: (grec. dogmaticon): slava (stihira de la Slava ~i acum) pe cele opt glasuri, care se c]nt[ la Vecernia (mare `i mic[) de s]mb[t[ seara, la Doamne strigat-am `i Stihoavn[. D. se numesc astfel datorit[ con\inutulu i dogmatic (referitor la Persoana M]ntuitorului) `i sunt ^nchinate Maicii Domnul ui. Autorul lor este socotit a fi Sf.Ioan Damaschin (+749). Domestic: (grec. dom estoicoi) denumire dat[ celor doi conduc[tori ai str[nilor (din dreapta `i din s t]nga); ^n sec. XVIII D. din strana st]ng[ a primit numele de Lampadar. Dorian: (grec. dorios) o alt[ denumire pentru glasul I ^n muzica bisericeasc[ psaltic[. Doxastar: (grec. doxa - slav[, m[rire) cartea de c]nt[ri (pe nota\ie psaltic[) ce cu prinde Slavele de la Vecernie, Litie `i Utrenie pentru ^ntregul an bisericesc, d in Mineie, Triod `i Penticostar. Doxologie: (grec. doxologia - pream[rire, de la d oxa - slav[, logos cuv]nt; / slav. slavoslovie; / m[rind[) imnul Slav[ ^ntru cei de sus, lui Dumnezeu ce se c]nt[ sau se cite`te la sf]r`itul Utreniei. Duminica `i la s[rb[tori se nume`te D. mare, iar ^n restul zilelor D. mic[. Tot D. mic[ se nume`te uneori `i ecfonisul, ca `i formula trinitar[ (sec.IV) Slav[ Tat[lui `i Fi ului `i Sf]ntului duh. D. mare este men\ionat[ ^nc[ spre sf]r`itul sec.I , ^n Cons titu\iile apostolice, care o reproduc p]n[ la Invrednice`te-ne Doamne (un adaus mai t]rziu). Duhovnic: (slav. duhovinicu) preot care s[v]r`e`te Sf]nta Tain[ a M[rt urisirii / care spovede`te pe credincio`i. Duminica: (lat. dies dominica - ziua Domnului) ziua s[pt[m]nal[ de odihn[ `i de s[rb[toare a cre`tinilor, ce dateaz[ ^nc[ din vremurile apostolice (c]nd se s[v]r`ea fr]ngerea p]inii, adic[ Sf.Euharis tie), consfin\it[ oficial ^n timpul ^mp[ratului Constantin cel Mare (321), a c[r ei semnifica\ie este asociat[ @nvierii Domului, Pogor]rii Duhului Sf]nt `i altor evenimente importante din istoria m]ntuirii. Dup[ cinare: pavecerni\[. Dver[: p erdeaua din dreptul u`ilor ^mp[r[te`ti ale altarului, care se ^nchide `i se desc hide dup[ tipicul Sfintelor slujbe. E 220

Ecfonis: (grec. ecfonisis; ek foneo - ridic glasul; slav. vosglas) formula de ^nch eiere a ecteniilor sau a unor rug[ciuni. Eclesiarh: (grec. ecclisiarhis) cel ce \ine biserica (m[n[stireasc[ sau catedral[) ^n bun[ r]nduial[. Avea ^n subordine pe paraeclisiarhi (grec. paraekklisiarhai) - de unde vine numele de paracliseri (grec. parecclisiarioi). Ectenie: (grec. ectenia - ^ntindere, prelungire) rug[ciune prelungit[, ^ntins[ (cu r]vn[) ce cuprinde un `ir de cereri rostite de preot sa u diacon (`i la care ^ntreaga ob`te r[spunde cu Doamne miluie`te sau D[ Doamne). E. poate fi mare, mic[, ^ntreit[ `i de cerere (a cererilor). Originea E. urc[ p]n[ ^n vremurile apostolice `i ele mai sunt numite sinapti (grec. - leg[tur[, unire), pent ru c[ unesc ^ntr-o rug[ciune mai multe cereri, eirinicai deoarece unele ^ncep cu cuvintele en eirini (grec. - cu pace) - sau diaconicai (grec.), deoarece la ^ncep ut erau rostite doar de diaconi. Efimnion: refren ^n condac. Egumen: (grec. ighe omai - conduc; igoumenos - conduc[tor; / stare\) conduc[torul unei m[n[stiri / schit . Eh: glas / mod al c]nt[rii biserice`ti; se folosesc opt glasuri biserice`ti (O ctoeh). E. este caracterizat prin scara sa (a`ezarea ^n ordinea ^n[l\imilor / fr ecven\elor sonore componenete ale sunetelor E. / modului muzical), formule melod ice `i caden\e (^ncheieri de fraze muzicale) specifice. Emmeles: (grec. emmelis - ^n melos) termen ce indica sunetele cu ^n[l\imea precis[, care prin determinarea numeric[ a raporturilor intervalice deosebesc sunetul muzical de cel al vorbiri i; prin opozi\ie, sunetele f[r[ ^n[l\ime determinat[, ce nu apar\in sferei melos ului (melodicului) se numesc ekmeles. Enarmonie: ^n muzica greac[ indica alc[tui rea tetracordului (care este un grup de patru trepte muzicale, luate ^n ordine, constituind o unitate structural[ pentru sc[rile / gamele muzicale) ^n a c[rui c omponen\[ intrau dou[ sferturi de ton. Muzica bizantin[ a men\inut ideea existen \ei unui gen enarmonic, ^n c]ntarea psaltic[ glasurile III `i VII fiind consider ate `i ast[zi ca fiind glasuri enarmonice. (@n sistemul occidental enarmonia se refer[ la sunetele de aceea`i ^n[l\ime, dar cu denumiri diferite.) Enechema: Ape hema. Engolpion: (grec. en kolpos - la s]n) insign[ arhiereasc[ de forma unei icon i\e-medalion, care se poart[ at]rnat[ pe piept, fiind legat[ cu un l[n\i`or petr ecut pe dup[ g]t. Enhiridie: Propedie. 221

Enorie: Parohie. Eotinale: (voscresne, stihiri ale Evangheliei, m]nec]nde, m]nec [tori) imne alc[tuite de ^mp[ratul Leon Filozoful (+911), ce se c]nt[ pe r]nd, c ]te una ^n fiecare s[pt[m]n[ la Utrenia Duminicilor la Slav[ de la Laude; sunt ^n l eg[tur[ cu cele 11 Evanghelii ale @nvierii, care se citesc de asemenea (pe r]nd, c]te una ^n fiecare s[pt[m]n[) la Utrenia Duminicilor. Eparhie: teritoriu supus jurisdic\iei unui episcop. Epiclez[: (grec. epiclesis) rug[ciune de invocare a Duhului Sf]nt ^n cadrul Sfintelor Taine `i a Ierurgiilor; ^n particular, rug[ciu nea rostit[ de preot la Sf]nta Liturghie, ^n timp ce la stran[ se c]nt[ Pe Tine T e l[ud[m Epifanie: (grec. epifania) 1.Manifestare a luiDumnezeu. 2.Ar[tarea Domnul ui / Botezul Domnului / Boboteaz[ / Teofanie (6.ian.). Epigonat: (grec. epigonat ion / ipogonation; epi / ipo gono - pe / sub genunchi; / bederni\[) ornat arhieres c ^n form[ de romb, ce se poart[ at]rnat de un `nur pe genunchiul drept; este o distinc\ie ce se poate acorda `i preo\ilor. Episcop: (grec. episcopos - p[zitor, su praveghetor) cea mai ^nalt[ treapt[ preo\easc[, dob]ndit[ prin hirotonie; este de origine apostolic[. E. se mai nume`te arhiereu (grec. arhos ierevs - preotul cel dint]i / mai mare), ierarh (grec. ieros arhon - principele preo\ilor) sau chiriarh (grec. chirios arhon - principe domnesc, ^n sensul de mai marele unei eparhii). Tit luri onorifice acordate ^n cadrul treptei episcopale (care ^ns[ implic[ `i o jur isdic\ie administrativ[ superioar[) sunt cel de arhiepiscop (grec. arhiepiscopos / arhos episcopos - primul ^ntre episcopi) `i mitropolit (grec. mitropolis / miti r polis - ora`ul mam[ / capital[), cu jurisdic\ie asupra unei provincii `i a capit alei acesteia. Epistrof: (grec. epistrofos) semn vocal ^n muzica psaltic[, ce co boar[ o treapt[ fa\[ de sunetul anterior. Epitaf: (grec. epitafion; / Sf]ntul Ae r) 1.Obiect de cult const]nd dintr-o p]nz[ pe care se afl[ zugr[vit[ icoana pune rii ^n morm]nt a M]ntuitorului. La Vecernia din Vinerea Mare se scoate din altar `i se a`eaz[ ^n mijlocul bisericii pe o mas[; la Prohodul Domnului se poart[ ^n procesiune ^n jurul bisericii, dup[ care este a`ezat pe Sf]nta Mas[ ^n altar, u nde va sta p]n[ la @n[l\are. 2.Inscrip\ie funerar[. Epitrahil: (grec. epitrahili on; epi trahilion - peste grumaz; / patrafir) ve`m]nt liturgic pentru arhierei `i preo\i, ^n form[ de f]`ie lung[ de stof[, purtat[ peste grumaz - provenind din o rarul diaconesc, a`ezat pe dup[ grumaz `i av]nd cele dou[ capete at[rn]nd unite peste piept. 222

Et(h)os: (grec. ithos - obicei, datin[) 1.Ansamblu de tr[s[turi (eticoestetice) spec ifice unei epoci / culturi / grup social etc. 2.(sens muzical) @n concep\ia anti chit[\ii grece`ti, proprietate a muzicii (sau a unor componente / structuri ale sale: melodice, ritmice etc.) de a influen\a sufletul omenesc; ^n particular se refer[ la caracterul (expresiv) al unui mod / eh / glas. Eufonie: (grec. eufonia ; eu - bun, bine; foni - sunet) sonoritate bun[, cu efect pl[cut asupra auzului. Euhar istie (Sf]nta Euharistie): (grec. euharistia - mul\umire, recuno`tin\[; / Sf]nta @mp [rt[`anie; Cuminec[tur[, Grijanie) Sf]nta Tain[ instituit[ de ^nsu`i M]ntuitorul Iisus Hristos la Cina cea de tain[, actualizare sacramental[ a ^ntregii Iconomi i a M]ntuirii prin ^mp[rt[`irea cu p]inea `i vinul pref[cute la Sf]nta Liturghie ^n ^nsu`i Trupul `i ^nsu`i S]ngele M]ntuitorului. Evangheliar: Evanghelie. Evan ghelie: (grec. evanghelion; evanghelizo - binevestesc; / Evangheliar / Lec\ionar / Tetraevanghel) carte de slujb[ ce cuprinde pericopele din cele patru Evanghelii , r]nduite s[ se citeasc[ la Sfintele Slujbe. De la Evagrie (sec.IV) `i diaconul Eutalie din Alexandria (sec.V), apoi de la Sf.Sava (+521) `i Sofronie al Ierusa limului (+638) dateaz[ prime ^mp[r\iri liturgice ale textelor evanghelice. Actua la ^mp[r\ire ^n pericope povine aproximativ din vremea Sf.Ioan Danmaschin (+749) `i Teodor Studitul (+749). Ev(ho)loghii: (grec. evhi, logos - cuv]nt de rug[ciun e) Ierurgii. Evhologhiu: (grec. evhologhion; / Molitfelnic / slav. Trebnic) Carte a de slujb[ care cuprinde r]nduiala s[v]r`i rii Sfintelor Taine `i a Ierurgiilor . Evloghia: anafur[. Evloghitarii: (/ binecuv]nt[rile @nvierii) tropare ce se c] nt[ la Utrenia Duminicilor, precedate de stihul Bine e`ti cuv]ntat Doamne (Ps.118,1 2). Exapostilarie: (grec. exapostilaria - trimi\[toare; / svetiln[ / lumin]nd[ / l umin[toare) imn ce se c]nt[ la Utrenie ^ntre canoane `i Laude. Cele 11 exapostil arii ale @nvierii, care se c[nt[ la Utrenia Duminicilor, sunt ^n leg[tur[ cu cel e 11 Evanghelii ale @nvierii `i cu cele 11 voscresne, fiind atribuite ^mp[ratulu i Constantin al VII-lea Porfirogenetul (sau tat[lui s[u Leon Filozoful +911). Ex arh: (grec. exarhos) ^n vechime, demnitate bisericeasc[ conferit[ de Patriarhia Ecumenic[; ast[zi, inspector al m[n[stirilor dintr-o eparhie, numit de chiriarh. 223

Exorcist: treapt[ a clerului inferior ^n vechime, care avea ^n grij[ pe cei st[p ]ni\i de duhuri necurate (energumeni / demoniza\i).

F Felon: (slav. felonu) ve`m]nt liturgic de forma unei pelerine scurte f[r[ m]neci , care este ^mbr[cat de preot peste celelalte ve`minte la unele slujbe. Fericiri : (grec. macarismoi; slav. blajenii) versete din Mat.5,3-12, care constituie o p arte din predica de pe munte; apar ca stihuri ^nso\ite de tropare (stihiri) la al treilea Antifon de la Sf.Liturghie `i la alte slujbe. Ftorale: (grec. fthora - st ricare, distrugere, modificare, schimbare, alterare, ^n sens muzical) semne ^n nota\ altic[, folosite pentru modularea dintr-un glas ^n altul, prin schimbarea denumi rii `i a intona\iei notei pe care sunt puse. G Ga: (grec. g-gama) treapta a treia ^n scara muzicii psaltice - ^n transcriere li niar[ corespunde notei fa. Gam[: (/ scar[ muzical[) a`ezarea ^n ordinea ^n[l\imilo r a sunetelor unui mod (/ eh / glas). Glas: (slav. glasu) eh (^n cadrul Octoehul ui). Gramatic[: Propedie. Grijanie: Sf]nta Euharistie / @mp[rt[`anie. H Hamili: (grec.) semn vocal cobor]tor ^n muzica psaltic[, ce coboar[ patru trepte s[rite fa\[ de sunetul aterior. Har\i: (grec. armean.) perioad[ de post ^n care este ^ng[duit[ m]ncarea de dulce. Heruvic: (grec. herouvicon, herouvicos imnos) i mn din cadrul Sf.Litughii, cu denumirea derivat[ de la numele cetei ^ngere`ti a heruvimilor, ce apare ^n textul imnului la Litughia Sf.Ioan Gur[ de Aur: Noi, car i pre heruvimi cu taina ^nchipuim (ce dateaz[ din timpul ^mp[ratului Justin II (56 5-578). Se mai folosesc ^nc[ trei H. ^n cursul anului 224

bisericesc: S[ tac[ tot trupul la Liturghia Sf.Vasile cel Mare din S]mb[ta Mare (c are pare a fi cel mai vechi, provenind din Liturghia Sf.Iacob, de origine aposto lic[), Cinei Tale celei de tain[ la Liturghia Sf.Vasile cel Mare din Joia Mare `i A cum puterile cere`ti la Liturghia Sf.Grigorie Dialogul (/ a Darurilor mai ^nainte sfin\ite), care se s[v]r`e`te ^n Postul mare, ^n timpul s[pt[m]nii (miercuri, v ineri). Heruvico-chinonicar: carte de c]nt[ri (psaltice) ce cuprinde heruvice `i chinonice. Hirotesie: (grec. heirotesia - punerea m]inilor) ierurgie ^n care, pri n punerea m[inilor episcopului, se d[ candida\ilor la preo\ie consacrarea ^ntr-u na din treptele inferioare ale clerului (cite\, ipodiacon) sau se acord[ preo\il or un grad onorific (sachelar, iconom, stavrofor, pentru preo\ii de mir; sincel, protosincel `i arhimandrit pentru ieromonahi) sau administrativ (stare\, egumen , protoiereu etc.). Hirotonie: (grec. heirotonia - ^ntinderea m]inilor) una dintre cele ~apte Sfinte Taine, de origine apostolic[, administrat[ de c[tre episcop c elor ce urmeaz[ s[ devin[ diaconi, preo\i au episcopi. Horarium: Orologiu / Ceas ov. Horologhion: (grec. hora - ceas, timp; logos - cuv]nt) Ceaslov. Hram: (slav. hram u) serbarea (/ praznicul) patronului unei biserici sau m[n[stiri. Hvalite: (slav . hvaliti; / Laude) c]nt[ri la Utrenie, ^ntre lumin]nde `i eotinale (/ voscresne / stihirile Evangheliei), formate din stihuri ale Ps.148, 149, 150 (numi\i allel uiatici) `i stihiri intercalate. Peste s[pt[m]n[ se citesc (doar) respectivii psa lmi (^ntrebuin\are men\ionat[ ^nc[ din sec.IV, mo`tenire a cultului iudaic, sina gogal). Numite `i toat[ suflarea laudelor (grec. Pasapnoarion Ainoi - toat[ suflare a laudelor / Ainoi - laudele) pentru a fi deosebite de Pasapnoarii (grec. pasa pnoi - toat[ suflarea). I Ichimatariu: carte de slujb[ ce cuprinde icoasele tuturor s[rb[torilor anului. I coan[: (grec. eicon - imagine, chip) obiect de cult (consacrat, sfin\it) const]nd ^n tr-o imagine pictat[ (/ zugr[vit[) a M]ntuitorului, a Maicii Domnului sau a alto r Sfin\i. Iconom: (grec. oiconomos) 1.Administrator al averii episcopale sau al unei m[n[stiri. 2.Rang onorific acordat preo\ilor. 225

Iconostas: 1.Catapeteasm[ / t]mpl[. 2.Pupitru fix ^n dreapta naosului, pe care s e pune icoana hramului (/ a praznicului) sau pupitru mobil folosit pentru lectur ile biblice la diferitele slujbe; / tetrapod / analog. Icos: (grec. oicos - cas[, infl. a lb.ebr. unde ^nseamn[ `i poezie / c]ntare) una dintre cele dou[ strofe r[mas e p]n[ ast[zi din vechiul condac, fiind a`ezat[ dup[ oda a `asea a canonului (un eori dup[ a treia). Imnul acatist are de asemenea un num[r mare de I. Idiomel[: (grec. idiomelon) imn ^n form[ de tropar, care ^`i are melodia sa proprie, ne^mp rumutat[ `i care nu serve`te de model pentru alte texte imnografice; c]nd este a lc[tuit[ din mai multe strofe, acestea au de obicei melodii diferite. Idiomelar: Stihirar. Ierarh: (grec. ieros arhon - principele preo\ilor) episcop. Ieraticon: liturghier (grec). Ierodiacon: diacon monah. Ieromonah: (grec. ierevs, monahos) preot monah. Ierurgii: (grec. ierourgia - lucrare sf]nt[; slav. evhologhii) slujbe biserice`ti aflate de obicei ^n Molitfelnic, de binecuv]ntare `i sfin\ire a oam enilor `i a lucrurilor. Imn: (grec. himnos) poezie prev[zut[ spre a fi c]ntat[, spre sl[virea Dumnezeirii, a unor Sfin\i sau a unor evenimente importante din Is toria M]ntuirii. Imnograf: autor al (textelor) imnelor liturgice. Insigne (arhie re`ti): (/ ornate) ^nsemne distinctive alte treptei arhiere`ti; I. arhiere`ti su nt: mitra, epigonatul, engolpionul, crucea pectoral[, c]rja, dicherul, tricherul `i vulturul. Inspiratores: psalt. Ipacoi: (grec. ipacoi - ascultare,r[spuns, ecou, r[ unet; ipacouo ascult cu aten\ie) strof[ (/ tropar / imn) care se cite`te dup[ antif oanele de la Utrenia duminicilor. Este cel mai vechi termen cunoscut, legat de c ]ntarea psalmodic[; prin sec.IV ipacouein era asociat c]nt[rii responsoriale cu refren. Ipodiacon: (grec. ipodiaconos; / subdiacon) treapt[ a clerului inferior. Ipopsifiu: (grec. ipopsifos - candidat; ipopsifios - cel ales ^n tain[) cel ales sp re a fi hirotonit episcop. Iporoi: (grec.) semn vocal cobor]tor ^n muzica psalti c[, indic]nd cobor]rea a dou[ trepte succesive ^n raport cu sunetul anterior. Ip ovoleis: psalt. Ipsili: (grec.) semn vocal suitor ^n muzica psaltic[, ce indic[ urcarea cu patru trepte fa\[ de sunetul anterior. 226

Irmologhion: catavasier (2). Irmologhion calofonicon: carte de c]nt[ri psaltice, care cuprinde c]nt[ri ^mpodobite, frumoase. Irmologic: (grec. eirmologicos) ^n c] ntarea psaltic[ (de origine bizantin[) este stilul silabic, simplu `i concis, ca re este ^ntrebuin\at pentru irmoase (de unde denumirea) `i alte c]nt[ri av]nd mo del irmosul canoane, catavasii, tropare, prochimene sau alte c]nt[ri ^nrudite cu acestea la Vecernie `i Utrenie; corespunde ^n muzica occidental[ mi`c[rilor mod erato `i allegretto. Irmos: (grec. eirmos - leg[tur[, ^nl[n\uire; eiro - leg, unesc) mul tropar (strof[) din condac (ca form[ imnografic[) sau dintr-o od[ a canonulu i, care determin[ structura izosilabic[ `i homotonic[ a celorlalte strofe din ^n l[n\uire `i serve`te ca punct de plecare acrostihului; I. Poate fi alc[tuit din 3-13 sau chiar 20-30 versuri `i apare integral ^n fruntea unei ode a canonului ( sau uneori av]nd citate doar c]teva cuvinte pentru a indica melodia pentru strof ele ce urmeaz[); I. canoanelor de la praznice se numesc catavasii. Ison: semn ^n nota\ia muzical[ psaltic[ (bizantin[) indic]nd repetarea sunetului precedent (/ r[m]nerea pe acela`i sunet). Izosilabie: respectarea aceluia`i num[r de silabe (^n structura versurilor unor imne). @ @nchina(re): 1.A-`i manifesta evlavia fa\[ de Dumnezeu / a-`i face semnul crucii . 2.A subordona o m[n[stire altei m[n[stiri sau unei Patriarhii. @nmorm]ntare: s lujba (aflat[ ^n Molitfelnic / Panihid[) ce ^nso\e`te punerea ^n morm]nt a cre`t inului trecut la cele ve`nice (/ ce a decedat). @mp[rt[`anie: Sf]nta Euharistie / Cuminec[tur[. @n[l\are: Praznicul @n[l\[rii Domnului, serbat la 40 de zile dup [ Sfintele Pa`ti. @nsu`i-glasul: automel[. @nsu`i-gl[suitoare: automel[. @nviere : S[rb[toarea Sfintelor Pa`ti, a @nvierii M]ntuitorului, a c[rei dat[ anual[ se stabile`te conform pascaliei. J 227

Jertfelnic: altar. K Kekragarii: (crago - strig) stihiri precedate de stihul Doamne strigat-am (Ps.140, 1) care se c]nt[ la slujba Vecerniei. Kondacarion: Condacarion. Kontachion: cond ac. Kukulion: (/ proimion) strof[ independent[ din punct de vedere structural ca re precede condacul. Kyrie eleison: (grec. - Doamne miluie`te) L Laic: (/ mirean) care nu face parte din cler. Lampadar: (grec. lampadarios, cand ilaptis - cel ^ns[rcinat la Patriarhia din Constantinopol cu aprinderea candelab relor sau a policandrelor `i cu mutatul sfe`nicelor) ^ncep]nd din sec.XVII condu cea strana din st]nga (pe care o conducea ^nainte un domestic), cea din dreapta fiind condus[ de protopsalt. Laude: 1.Cele ~apte Laude, slujbe ale ciclului ziln ic, ce se afl[ ^n Ceaslov. 2.Hvalite. Lector: anagnost / cite\ (/ cete\). Lec\io nar: Evanghelie. Linguri\[: obiect de cult (^n form[ de lingur[ mic[) folosit la @mp[rt[`irea credincio`ilor. Litanie: Litie. Litie: (grec. liti - rug[ciune, implo rare; / litanie) slujb[ s[v]r`it[ ^n ajunul s[rb[torilor ^n cadrul Vecerniei (^na inte de Stihoavn[; ^n pronaos `i naos), ^n timpul c[reia se binecuvinteaz[ p]ini le numite artose, gr]ul, vinul `i untdelemnul. Odinioar[ se numeau L. `i procesi unile cu ie`ire solemn[ din biseric[, ^nso\ite de c]nt[ri `i rug[ciuni, pentru ^ ndep[rtarea calamit[\ilor. Litier: vasul pentru pentru artose, gr]u, vin `i untd elemn folosit la Litie. Liturghie (Sf]nta Liturghie): (grec. leiton ergon - lucra re public[) termen denumind ^n vechime ansamblul slujbelor cultului cre`tin, actu almente indic[ slujba ^n cadrul c[reia se s[v]r`e`te Sf.Euharistie, 228

adic[ Sfin\irea Darurilor (Prefacerea p]inii `i a vinului) `i @mp[rt[`irea credi ncio`ilor. Atestat[ din primele secole cre`tine, L. este ^mp[r\it[ ^n dou[ p[r\i distincte: a catehumenilor `i a credincio`ilor. @n Biserica Ortodox[ se s[v]r`esc t rei L.: L. Sf.Ioan Gur[ de Aur (+407), cea mai des slujit[ ^n timpul anului bise ricesc, L. Sf.Vasile cel Mare (+379), care se s[v]r`e`te doar de 10 ori pe an aceste dou[ L. ^`i au originea ^n L. mai veche a Sf.Iacob (sec.I) - `i L. Sf.Gri gorie Dialogul (+604), a Darurilor mai ^nainte sfin\ite, care se s[v]r`e`te pest e s[pt[m]n[ (mai ales miercuri `i vineri) ^n timpul Postului Mare. Liturghier: ( grec. leitourghicon) carte de slujb[ ^ntrebuin\at[ de episcop, preot `i diacon, care cuprinde r]nduiala Vecerniei, Utreniei, Proscomidiei `i a celor trei Sf.Lit urghii, ca `i diferite alte r]nduieli (a binecuv]nt[rii colivei, a @mp[rt[`irii etc.), rug[ciuni (/ molifte pentru bolnavi, ploaie etc.), apolise etc. Lucernale : (grec. lihnica; lat. lucernare - imnele luminilor) rug[ciunile citite ^n tain[ d e preot la Vecernie, ^n timp ce la stran[ se cite`te Ps.103. Lum]nare: obiect de cear[ de form[ cilindric[ `i prev[zut pe mijloc cu fitil, folosit ^n cult pentr u iluminare. Luminarii: lucernale. Lumin[: lum]nare. Lumin[toare: exapostilarie. Lumin]nd[: exapostilarie. Lun[: (lat. luna) perioad[ liturgic[ ale c[rei slujbe (^n ceea ce prive`te p[r\ile schimb[toare `i imnografia s[rb[torilor cu dat[ fi x[) se afl[ adunate ^n cartea de slujb[ numit[ Minei. M Mantie: (grec. mandion) ve`m]nt specific arhiereilor, ^n form[ de pelerin[ lung[ `i larg[, f[r[ m]neci, de culoare purpurie, ^mpodobit[ pe laturi cu ni`te f]`ii n umite `i r]uri; M. se ^ncheie la g]t `i jos ^n fa\[, av]nd ^n jurul ^ncheietorilor c]te dou[ t[bli\e. Martyria: Paraclis. Maslu: (slav. maslo - ulei, untdelemn; Sf]nt ul Maslu) una dintre cele ~apte SfinteTaine a c[rei r]nduial[ se afl[ ^n Molitfe lnic / Aghiasmatar, s[v]r`it[ de `apte, cinci sau trei preo\i, prin ale c[ror ru g[ciuni `i prin ungerea cu untdelemnul sfin\it se ^mp[rt[`e`te cre`tinul bolnav de Harul dumnezeiesc, spre vindecarea de bolile 229

suflete`ti `i trupe`ti `i spre iertarea p[catelor. M. de ob`te se s[v]r`e`te ^n biseric[, pentru mai mul\i credincio`i. Mathima: (grec. - `tiin\[, studiu, lec\ie) c]n tare bisericeasc[ ^n stil stihiraric, servind pentru studiul celor care se exers au ^n arta c]nt[rii; M. erau folosite de asemenea ca `i c]nt[ri calofonice la s[ rb[tori. M[n[stire: (grec. monos statis, monastirion - loc izolat, loc singuratic, lo cuin\[ izolat[; / m]n[stire / monastire) a`ez[m]nt religios cuprinz]nd o biseric[ `i mai multe chilii unde vie\uiesc (potrivit unor reguli specifice) monahi / c[ lug[ri sau c[lug[ri\e. M[rimuri: Pripeale. M[rind[: Doxologie. M[rturii: (grec. martiria - m[rturie, indica\ie) semne ^n nota\ia psaltic[ (bizantin[) a`ezate la ^nc eputul c]nt[rilor, pe parcursul acestora (la ^nceputul `i sf]r`itul frazelor poe tico-muzicale) `i la sf]r`itul lor, indic]nd sunetul de la care s-a plecat sau l a care s-a ajuns (prin ini\iala greceasc[ a notei, la partea superioar[ a M.) `i felul glasului c]nt[rii diatonic, cromatic sau enarmonic (prin semnul numit sc[ una`ul M., a`ezat sub ini\iala notei). M[rturisire: (/ spovedanie / poc[in\[) un a dintre cele ~apte Sfinte Taine ale Bisericii, prin care credinciosul, ^n urma m[rturisirii p[catelor sale ^naintea preotului duhovnic ob\ine de la Dumnezeu ie rtarea p[catelor s[v]r`ite dup[ Botez sau dup[ alt[ M. R]nduiala M. se afl[ ^n M olitfelnic / Aghiazmatar. M[tanie: metanie. M]n[stire: M[n[stire. M]necare: Utre nie. M]nec]nd[: Utrenie. M]nec]nde: Eotinale. M]nec[tori: Eotinale. M]necu\e: (/ rucavi\e) ve`minte liturgice comune arhiereului, preotului `i diaconului, care se pun peste marginile m]necilor stiharului. Megala simadia: (grec. - semne mari; / megala ipostasis - ipostase mari) semne afone ^n nota\ia muzical[ bizantin[. Meg alinarii: m[rimuri (/ timiotere). Melism[: (grec. melisma - c]nt) termen ce desemn eaz[ intonarea a dou[ sau mai multe sunete pe o singur[ silab[. Melod: (grec. me lodos - cel care c]nt[ melodios, cel cu voce frumoas[) alc[tuitor de imne `i c]nt[ri biserice`ti ^n primul mileniu cre`tin, nume dat mai multor Sfin\i ale c[ror c]n t[ri s-au p[strat ^n cultul ortodox: Roman Melodul, Cosma Melodul etc.; / psalt / c]nt[re\. 230

Melodie: (grec. melos - c]ntec, odi - c]ntare) succesiune coerent[ de sunete, al c[r ei sens muzical poate fi perceput ca un ^ntreg; termen sinonim ^ntr-o oarecare m [sur[ cu monodia. Melurg: (grec. melurgos - f[c[tor de melodii) autorii melodiilor imnelor liturgice, spre deosebire de imnografi, care erau autorii textelor. Met anie: (grec. metanoia - schimbarea g]ndului, (po)c[in\[; / m[tanie) 1.Act liturgic ( ritual) const]nd ^n ^nclinarea corpului p]n[ la p[m]nt (eventual cu ^ngenunchere ), ^n semn de venera\ie `i poc[in\[. 2.(la pl.) ~irag de m[rgele purtate de mona hi / credincio`i pentru socotirea rug[ciunilor. 3.M[n[stire unde a fost tuns la monahism un c[lug[r `i de ascultarea c[reia depinde. Miezonoptic[: (grec. mesoni cticon - de la miezul nop\ii; / poluno`ni\[) slujb[ de la miezul nop\ii care face parte din cele ~apte Laude `i se afl[ ^n Ceaslov; este de trei feluri: M. de toa te zilele, M. s]mbetelor `i M. Duminicilor. Mijloceasuri: (grec. mesoria) slujbe scurte, aflate ^n Ceaslov ^ntre Ceasuri, care se citesc la m[n[stiri. Milesian: (grec. / mixolidian) denumire dat[ glasului IV ^n c]ntarea psaltic[ (bizantin[) . Minei: (grec. min, minos - lun[; minaion - lunar) carte de slujb[ care con\ine c]n t[rile `i citirile pentru fiecare din zilele unei luni la Vecernie, Utrenie `i L iturghie, precum `i o scurt[ biografie a fiec[rui sf]nt pr[znuit (^ncadrat[ dup[ c]ntarea a `asea a canonului Utreniei); exist[ 12 M., c]te unul pentru fiecare lun[ a anului. Un extras din toate cele 12 M. este Antologhionul. Codificarea co lec\iei de M. s-a ^ncheiat aproximativ prin sec. XI, fiind legat[ de numele lui Ioan Mavropulos. Minologhion: (grec.; / prolog / sinaxar) carte care cuprinde Vi e\ile Sfin\ilor, r]nduite dup[ calendar. @ntre cei care s-au ocupat de str]ngere a relat[rilor despre vie\ile Sfin\ilor se num[r[: Simeon Metafrastul (+970), Dim itrie al Rostovului (sec.XVIII), Nicodim Aghiritul (+1807), monahul atonit Barto lomeu (m[n. Cutlumu`, a doua jum[tate a sec.XIX). Mir: (slav.) Sf]ntul `i Marele Mir - untdelemn ^n combina\ie cu numeroase substan\e aromate, sfin\it de Arhier ei (Patriarh) ^n Joia Mare, folosit la Sf.Tain[ a Mirungerii `i la alte slujbe b iserice`ti. Mire: nume dat b[rbatului la Sf.Tain[ a Cununiei; [la pl.] nume dat celor ce se c[s[toresc. Mirean: (slav. miru - lume; / laic) care nu apar\ine cleru lui. Mireas[: nume purtat de femeie ^n preajma `i ^n ziua c[s[toriei. 231

Mirid[: (grec. mirida) fiecare dintre buc[\elele mici de p]ine pe care la Sf.Pro scomidie le scoate preotul cu copia din prescur[ `i le a`eaz[ ^n jurul Sf.Agne\ pe Sf.Disc, pentru Maica Domnului, Sfin\i, c]rmuitorii biserice`ti `i laici, cti tori, pentru vii `i pentru mor\i. Miruire: ungerea cu mir (sau, prin extensie, c u untdelemn, la unele slujbe) a credincio`ilor. Mirungere: Sf]nta Tain[ a ^mp[rt [`irii Darurilor Sf]ntului Duh, prin ungerea cu Sf.Mir a celui care a primit mai ^nainte Sf.Tain[ a Botezului, urm]nd ca apoi s[ primeasc[ Sf.Tain[ a Euharistie i. Mitr[: (grec. mitra) acoper[m]nt pentru cap ^n form[ de coroan[ ^mp[r[teasc[ (bizantin[), f[c]nd parte dintre ornatele (insignele) arhiere`ti, folosit la slu jbele biserice`ti. Mitropolit: mitropolit (grec. mitropolis / mitir polis - ora`u l mam[ / capital[), titlu onorific pentru un episcop cu jurisdic\ie asupra unei p rovincii `i a capitalei acesteia. Missale: (lat.) Liturghier. Mixolidian: (grec. ; / milesian) alt[ denumire dat[ glasului IV ^n c]ntarea psaltic[ (bizantin[). M od: eh / glas. Molitf[: (slav. molitva) rug[ciune. Molitfelnic: (/ Molitvelnic) Evhologhiu. Monah: (grec. monos, monahos - singur; / c[lug[r) cre`tin care a depus voturile monahale (ascultare, s[r[cie `i castitate) `i vie\uie`te ^n m[n[stire. Monastire: m[n[stire. Monitores: psalt. Monodie: (grec. monos, odi - o singur[ m elodie) c]ntare pe o singur[ voce, lucrare muzical[ al c[rei unic element de expr esie este melodia. Musurg: melurg. N Naos: (grec. naos - templu; / nav[) partea principal[ a unei biserici, aflat[ ^ntr e altar `i pronaos. Nartic[: (grec. nartix; / pronaos / tind[) vestibul, partea de la intrare a unei biserici. Na`([): cel (/ cea / cei) ce devine p[rinte spiri tual pentru cel (/ cea / cei) care a(u) primit Taina Sf.Botez sau a Sf.Cununii. Nav[: naos. 232

N[s[lie: (slav. nosilo) targ[ de lemn pe care se pune co`ciugul pentru a fi tran sportat; car mortuar. Necrolog: (grec. necrologhion) cuv]nt(are) la ^nmorm]ntare . Neum[: (grec. pnevma duh, suflare) nume generic dat semnelor ^n nota\ia muzical[ d e origine bizantin[ (psaltic[). Ni: (grec. n - ni) treapta a `aptea din scara (g ama) muzicii psaltice; ^n transcriere occidental[ corespunde notei do. Nisabur: ft ora (semn de modula\ie ^n nota\ia muzical[ psaltic[) care a`ezat pe nota di, fac e ca ^n continuare pe ga `i vu sa se c]nte cu diez. Nopt]nd[: Pavecerni\[. O Obedni\[: (slav. obed - mas[, pr]nz; / pr]nzind[ / tipic[) slujba din Ceaslov care s e s[v]r`e`te ^n m[n[stiri ^nainte de masa de amiaz[ (de pr]nz), uneori \in]nd locu l Sf.Liturghii. Obra`tenie: (slav.) sfin\irea apei la Boboteaz[. Octoeh: Octoih. Octoih: (grec. octo ihos - opt glasuri; / octoeh / optglasar / osmoglasnic) carte a de slujb[ care suprinde c]nt[rile @nvierii de la Vecernie, Utrenie `i Sf.Litur ghie pentru fiecare zi din s[pt[m]n[, pe cele opt glasuri (/ octo ihos) biserice `ti, fiecare glas urm]nd pe c]te o s[pt[m]n[ `i form]nd astfel un ciclu de opt s [pt[m]ni, numit st]lp - anul ^ntreg fiind format din opt st]lpi, care se succed ne^ncetat, cu excep\ia perioadei Triodului `i a Penticostarului. O. a evoluat di ntr-o culegere anterioar[ lui numit[ tropologhion, codificarea c]nt[rilor ^n cad rul O. fiind atribuit[ Sf.Ioan Damaschin (+749) - c[ruia ^i apar\in ^n special c ]nt[rile duminicale; la completarea O. p]n[ la cuprinsul s[u de azi `i-au mai ad us ^ns[ contribu\ia numero`i al\i autori: Anatolie, patriarh al Constantinopolul ui (+458), Cosma Melodul, ep. de Maiuma (sec.VIII), Teodor Studitul (+826), Iosi f Studitul, arhiepiscop al Tesalonicului (+830), Teodor Graptul, arhiepiscop al Niceei (sec.IX), Mitrofan, episcop al Smirnei (sec.IX), ^mp[ra\ii Leon Filozoful (+912), Constantin Porfirogenetul (+959) `i mul\i al\ii. O. ^ntreg, cu c]nt[ril e tuturor zilelor s]pt[m]nii, constituie O. mare (grec. Paracliticon / Paracliti chi). O. mic (/ Catavasier) cuprinde doar c]nt[rile Duminicilor pe cele opt glas uri, al[turi de alte adausuri. Od[: (grec. odi - c]ntare; / peasn[ / pesn[ / c]nt] nd[ / c]ntare) poem alc[tuit dintr-un `ir de `ase p]n[ la nou[ tropare (strofe) iszosilabice `i 233

homotonice, av]nd ca model primul tropar din `ir numit irmos; nou[ (dar `i dou[, trei, patru, opt) O. alc[tuiesc un canon. Od[jdii: (slav. odezda; / ve`minte li turgice) ve`minte purtate de c[tre slujitorii biserice`ti (/ clerici: arhiereu, preot, diacon) ^n timpul slujbelor religioase sau alte ^mprejur[ri deosebite. O. arhiereului sunt: stiharul, epitrahilul, br]ul, m]necu\ele, sacosul, omoforul, m antia; ale preotului: stiharul, br]ul, m]necu\ele, epitrahilul `i felonul; ale d iaconului: stiharul, m]necu\ele `i orarul. Arhiereul mai poart[ o serie de insig ne (ornate) pecifice treptei sale. Odovanie: (slav. otdavanije) ^ncheierea perio adei de serbare a unui praznic bisericesc, marcat[ printr-o r]nduial[ special[ ( reluarea c]nt[rilor praznicului). Officium Matutinum: (latin.) Utrenie. Omalon: (grec. omalos - neted) semn consonant (ornamental) ^n nota\ia psaltic[, f[c]nd ca notele indic]nd un sunet de aceea`i ^n[l\ime, sub care este a`ezat, s[ se c]nte cu o u`oar[ ondula\ie ^ntre ele. Omilie: (grec. homilia) t]lcuire a Evngheliei; / predic[ / cazanie. Omofor: (grec. omoforion - purtat pe um[r) ve`m]nt liturgic p entru arhierei, care se poart[ pe umeri, ^mprejurul g]tului. Optglasar: Octoeh. Orar: (grec. orarion) ve`m]nt liturgic specific diaconului, de forma unei f]`ii lungi `i ^nguste de stof[, care se poart[ peste um[rul st]ng ^n a`a fel ^nc]t un cap[t s[ at]rne ^n spate p]n[ la picioare, iar cel[lalt cap[t fiind adus peste piept, pe sub\ioara dreapt[, pe la spate, tot p]n[ pe um[rul st]ng, dar ^n fa\[. Ornate (arhiere`ti): insigne arhiere`ti. Orologhiu: (grec. orologhion - ^nv[\[tu r[ despre ore) Ceaslov. Ortrin[: Utrenie. Osmoglasnic: Octoih. Osana: aclama\ie l iturgic[ de laud[, sl[vire. Otpust: Apolis. P Panahid[: (grec. pannihis, pas - tot, nix - noapte; / panihid[) 1.Slujb[ pentru cei mor\i (/ parastas); ^n vechime denumea slujba de toat[ noaptea (/ priveghere), s[v ]r`it[ ^n ajunul s[rb[torilor sau pentru cei r[posa\i, cu timpul p[str]ndu-se ma i ales cel de-al doilea sens 2.Carte de slujb[ care cuprinde r]nduielile funebre (^nmorm]ntare, parastas / pomeniri ale celor r[posa\i). P[limar: psalt. 234

Panihid[: panahid[. Papadic: (grec. papadicon) stil al muzicii psaltice (bizanti ne) ^n care melismele (ornamenta\iile) abund[ ^n linia linia melodic[, formulele caden\iale sunt foarte variate, iar mi`carea este foarte rar[ (larg[); P. este sinonim oarecum cu termenul de calofonic (frumos c]ntat), fiind stilul ^n care se c]nt[ heruvicele, chinonicele etc. Papadichie: (grec. papadicos - care apar\ine p reo\ilor, maistorilor) 1.Termen ce denume`te ^ncep]nd cu sec. XIV partea tehnic[, de me`te`ug, a c]nt[rii psaltice, adic[ semnele nota\iei muzicale bizantine, co mbinarea lor etc.; din sec. XIX P. este folosit `i cu sensul de gramatic[ muzica l[ / propedie. 2.Colec\ie de c]nt[ri ^n stil papadic. Paraclis: 1.(grec. paracli sis - invocare) rug[ciune / slujb[ special[ adresat[ Maicii Domnului sau a unui Sf ]nt. 2.(grec. para ecclisia - biseric[ mai mic[) capel[, bisericu\[ ^n care se s[v ]r`e`te cultul particular sau public. Paraclisier: paraeclesiarh / eclesiarh. Pa raclitichi: (grec.) Octoih (mare). Paracliticon: (grec.) Octoih (mare) . Paraecl esiarh: (grec. paraekklisiarhis) ajutor al eclesiarhului. Paralaghie: (grec. par allaghi) solfegiere (c]ntare pe note) ^n c]ntarea (`i pe nota\ia) psaltic[. Parast as: (grec. parastasis - aducere aminte, mijlocire pentru cei r[posa\i; / panahid[ / panihid[) slujb[ de pomenire pentru cei mor\i. Paremier: carte de slujb[ care cuprinde paremii. Paremii: (grec. paroimiai - proverb, parabol[, pild[) fragmente / pe ricope din Vechiul Testament (^n afar[ de Psalmi), citite la Vecernia s[rb[toril or (sau la cea de miercuri `i vineri ^n Postul Mare) dup[ prochimen. Parohie: (/ enorie) unitate administrativ-bisericeasc[ cuprinz]nd credincio`ii (unei comuni t[\i de pe un anumit teritoriu) afla\i sub p[storirea unui preot paroh. Pasapnoa rii: (grec. pasa pnoi - toat[ suflarea) cele trei stihuri care se c]nt[ ^naintea E vangheliei de la Utrenia duminicilor sau a s[rb[torilor. Patrafir: epitrahil. Pa triarh: (grec. patriarhis, patir - tat[, p[rinte) sens bisericesc - episcop ^nt]i st [t[tor ^n ierarhia unei Biserici Ortodoxe autocefale. Patruc]ntare: tetraod[. Pa truzecime: P[resimi / Postul Sf.Pa`ti. Pavecerni\[: (slav.; grec. apodeipnon - du p[ cinare; / Nopt]nd[) slujb[ cuprins[ ^n Ceaslov, care se s[v]r`e`te ^n m[n[stir i dup[ cin[ sau dup[ Vecernie; este de dou[ feluri: P. mic[ (s[v]r`it[ ^n toate zilele de peste an, cu excep\ia S[pt[m]nii Luminate, iar ^n Postul Mare 235

slujindu-se doar s]mb[ta `i duminica) `i P. mare (s[v]r`it[ ^n ajunul Na`terii D omnului `i a Bobotezei, ca `i de luni p]n[ vineri ^n Postul Mare, afar[ de mierc uri `i vineri ^n s[pt[m]na a cincea). Pascalie: (grec. pashalia, de la pasha - Pa `ti) procedeu de stabilire pentru fiecare an a datei Sf.Pa`ti `i a calendarului s [rb[torilor cu dat[ variabil[ (^n func\ie de data Sf.Pa`ti). Pateri\a: (grec. pa terissa / pateritza) c]rj[ arhiereasc[. Patriarh: (grec.) Ierarhul cu rangul cel mai ^nalt ^ntr-o Biseric[ Ortodox[ autocefal[. P[resimi: Postul Sf.Pa`ti / Patr uzecime. Peasn[: (/ pesn[) od[. Penticostar: (grec. penticosti imera - cincizeci de zile) carte de slujb[ ce cuprinde c]nt[rile `i citirile speciale din perioada de la Sf.Pa`ti p]n[ la prima duminic[ dup[ Rusalii (a tuturor Sfin\ilor). P. pro vine dintr-o culegere liturgic[ ce cuprindea ^n comun `i c]nt[ri din perioada Tr iodului (Triod-Penticostar); alc[tuirea P. este legat[ de numele Sf.Iosif Studit ul (+830), dar cuprinde `i crea\ii ale unor imnografi mai t]rzii. Pericop[: (gre c. pericopi - sec\iune, t[ietur[, desp[r\itur[; lat. lectione lec\iune, citire) fra in Evangelii sau alte c[r\i ale Sfintei Scripturi, care se cite`te la slujbe. Pe sn[:(/ peasn[) od[. Petasti: (grec.) semn vocal suitor ^n nota\ia psaltic[ (biza ntin[), care urc[ o treapt[ fa\[ de sunetul precedent, c]nt]ndu-se mai accentuat . Podobie: (slav. podoben[ - norm[, model; / prosomie / asem[n]nd[) stihir[ a c[rei melodie tip (model) este folosit[ `i pentru alte c]nt[ri, cu texte diferite, dar av]nd aceea`i structur[ ca `i textul P. (izosilabice `i homotonice ^n raport cu acesta). Exist[ P. pentru fiecare glas, ele not]ndu-se deasupra imnelor ce treb uie c]ntate pe melodia P. respective `i constituind astfel un mijloc mnemotehnic de c]ntare a diferitelor stihiri. Podobnici (-e): (slav.) cuvio`i (-se). Poc[in\a : (slav. pokajati) M[rturisire. Pocrov[\ (pocrove\e): (slav. pokroveti; / procov [\ / pokrove\) acoper[m]nt(inte) din p]nz[ pentru Sfintele Vase. Pogrebanie: (sl av.) prohod(ire), ^nmorm]ntare. Polieleu: (grec. polieleos - mult[ mil[) c]ntare l a Utrenia praznicelor `i a Sfin\ilor (cu P.), cu textul format din Ps.134-135 (Robi i Domnului, M[rturisi\i-v[ Domnului); la s[rb[torile Maicii Domnului se introduc vers ete din Ps.44 (Cuv]nt bun), iar ^n 236

primele trei duminici ale Triodului din Ps.136 (La r]ul Vavilonului). Polihronion: (grec. poli - mult, hronos - timp) urarea de la mul\i ani ^n cadru liturgic, pentru co nduc[tori biserice`ti, de stat sau alte persoane particulare. Poluno`ni\[: Miezo noptic[. Potir: (slav. - potir^) vas liturgic const]nd ^ntr-o cup[ cu picior, ^n care se pune vinul amestecat cu ap[, spre prefacere la Sf.Liturghie ^n ^nsu`i S ]ngele M]ntuitorului. Potnoja (slav. - sub picioare) vulturul arhieresc. Praznic: s[rb[toare. Praznicar: Minei. Pr]nzind[: Obedni\[. Predic[: (lat. praedicare) cu v]ntare bisericeasc[ ^n care se explic[ un text biblic (/ omilie), o ^nv[\[tur[ de credin\[ etc. Are `i sensul de propoveduire. Predsve`tenie: (slav.; / Presve`te nie / Prejdeosve`tenie) Liturghia Sf Grigorie Dialogul, a Darurilor mai ^nainte sfin\ite. Prejdeosve`tenie: Predsve`tenie. Preobrajenie: (slav.; / Preobra`tenie ) Schimbarea la fa\[ (6.aug.). Preot: (grec. presvis, presvitis) cel ce s[v]r`e` te slujbele biserice`tri, fiind hirotonit ^n aceast[ a doua treapt[ a preo\iei d e c[tre episcop. Preo\ime: cler. Prescur[: (slav. proscura) p]ine mic[ din aluat dospit, de obicei ^n form[ de cruce sau rotund[, din care se preg[tesc Cinstite le Daruri la Proscomidie, iar la sf]r`itul Sf.Liturghii se taie `i se ^mparte cr edincio`ilor anafura. Prestol: altar. Presve`tenie: Predsve`tenie. Priceasn[: (/ priceastn[) chinonic. Priceastn[: priceasn[. Pricestniar: chinonicar. Primiceri : (grec. primichirioi) c]nt[re\i care urmau la fiecare stran[ dup[ domestic, cu ei ^ncep]nd num[r[toarea c]nt[re\ilor. Pripeale: (slav. pripeat] - a c]nta; velice anii / veniceanii / velicearii / m[rimuri) stihiri scurte, al c[ror autor este F ilotei Monahul de la Cozia (cca.1400), care se c]nt[ dup[ Polieleul s[rb[torilor ^mpreun[ cu stihuri alese din Psalmi (de c[tre Nichifor Vlemides 1197-1272). Pr istol: altar. Priveghere: slujb[ bisericeasc[ format[ din Vecernia Mare (cu Liti e) unit[ cu Utrenia, care se s[v]r`e`te ^n ajunul (seara / noaptea) unei s[rb[to ri. 237

Privegh(i)er: carte de slujb[ ce con\ine r]nduiala privegherii. Prochimen: (grec . procheimenos - a`ezat ^nainte) stih din Psalmi a`ezat ^nainte de Apostolul sau E vanghelia ce se citesc la o Sf]nt[ Slujb[. Exist[ P. `i la Vecernia zilelor de p este s[pt[m]n[, la cea a s[rb[torilor mari `i a duminicilor din Postul Mare. Pro cov[\: Pocrov[\. Proimion: (grec.) kukulion. Prohod: (slav. provodu) 1.Slujba de ^nmorm]ntare. 2.Slujba ^nmorm]nt[rii M]ntuitorului din Vinerea Mare (Prohodul D omnului) `i a Maicii Domnului la 15 aug. (Adormirea Maicii Domnului). 3.Prohodul Domnului - carte care cuprinde r]nduiala slujbei din Vinerea Mare. Prolog: Mino loghion / Sinaxar. Pronaos: (grec.) nartic[ / tind[ (a unei biserici). Propedie: (grec. propaideia - ^nv[\[tur[ preg[titoare; / gramatic[ / teoreticon / enhiridie / introducere) manual / carte de introducere ^n teoria `i practica c]nt[rii psa ltice (de orig. bizantin[), cuprinz]nd denumirile `i semnifica\ia semnelor (neum elor) psaltice. Proscomidiar: locul r]nduit ^n altar (o mas[ / o firid[, de obic ei ^n partea st]ng[) pentru s[v]r`irea proscomidiei. Proscomidie: (grec. proscom idi - proaducere, aducere, punere ^nainte) prima parte a Sf.Liturghii, care se s[v]r `e`te la Proscomidiar `i ^n care se face preg[tirea Darurilor (p]inea `i vinul) necesare pentru Sf.Euharistie. Prosomie: (grec. prosomoia - asemenea; asem[n]nd[ / podobie) stihir[ a c[rei melodie este folosit[ `i pentru alte c]nt[ri (av]nd te xtul izosilabic `i homotonic, ^n raport cu textul P.). Protocanonarh: canonarh. Protodiacon: (grec. protodiaconos - primul dintre diaconi) Arhidiacon. Protoiereu: (grec. protoierevs - cel dint]i dintre preo\i; / protopop / protoprezbiter) preot care conduce o protoierie (/ protopopiat). Protoierie: (/ protopopiat) 1.Unitat e administrativ-bisericeasc[ condus[ de un protoiereu (/ protopop), care cuprind e mai multe parohii dintr-o eparhie. 2.Func\ia preotului care conduce o protoier ie (/ protopopiat); Protopop: Protoiereu. Protopopiat: Protoierie. Protoprezbite r: Protoiereu. Protopsalt: (grec. protopsaltis - cel dint]i dintre c]nt[re\i) psal tul (/ c]nt[re\ul) principal, din strana dreapt[, care conduce c]ntarea. @n vech ime st[tea ^n mijlocul bisericii, av]nd ^n subordine pe cei doi domestici, care conduceau cele dou[ str[ni; avea `i atribu\ii didactice, ini\iind pe ucenici ^n c]ntare `i tipic. 238

Proximul: (grec. proximos) ^n vechime c]nt[re\ subordonat canonarhului, la c]nta rea canoanelor. Psalmi: (grec. psalmos - c]ntare, od[, imn) 150 de Imne religioase (de laud[, acompaniate cu instrumente de coarde) din Vechiul Testament, atribuite ^n marea majoritate regelui David, care au fost preluate ^n cultul cre`tin, form]nd cartea de slujb[ numit[ Psaltire. Psalmi izbrani: (/ psalmi ale`i) stihiri ales e din Psaltire (de c[tre Nichifor Vlemide 1197-1272) spre a fi c]ntate la Poliel eul unei s[rb[tori. Psalmi ale`i: Psalmi izbrani. Psalmodie: (grec. psalmodia, p salmos odi; lat.) c]ntarea psalmilor; prin extensie, ^ntreaga c]ntare din cadrul slujbelor biserice`ti. Psalt: (grec. psaltis - c]nt[re\; / dasc[l / \]rcovnic / p [limar) c]nt[re\ care c]nt[ psalmii, prin extensie c]nt[re\ul bisericesc (deoarece Psalmii au constituit primele c]nt[ri preluate din practica sinagogal[ ^n cultu l cre`tin, prin extensie ei denumeau la ^nceput ^ntreaga c]ntare bisericeasc[). Psaltic[ (c]ntare psaltic[): Psaltichie. Psaltichie: (grec. psaltichi, psallo - c ]nt din gur[ / c]ntare psaltic[) c]ntarea pe neume muzicale bizantine (`i cartea ce cuprinde aceast[ c]ntare), av]ndu-`i originea ^n c]ntarea vechilor evrei, con stituit[ mai ales din psalmi - de unde denumirea de P. Psaltire: cartea de slujb [ care cuprinde cei 150 de Psalmi din Vechiul Testament. R Ras[: hain[ lung[ pe care o poarta c[lug[rii peste ^mbr[c[minte. R[spunsurile ma ri: c]nt[rile din cadrul Sfintei Liturghii ^ncep]nd cu Pe Tat[l, pe Fiul `i pe Sf ]ntul Duh Recitativ: (lat. recitare - a citi, a declama) R. liturgic - maniera de citi re solemn[, u`or c]ntat[ (psalmodiat[) a textelor liturgice (Apostol, Evanghelie e tc.); / psalmodie (^ntr-un sens mai restr]ns). Responsorial: stil de c]ntare car acterizat de alternarea versetelor solistice cu r[spunsul dat de un cor; comp. cu antifonie. Ritual: (lat. ritualis; / tipic) r]nduiala unei slujbe biserice`ti. R om]nire: traducerea (textelor) c]nt[rilor biserice`ti ^n limba rom]n[, cu adapta rea treptat[ a melodiilor la specificul limbii rom]ne (^ntr-o faz[ superioar[ pr in compunerea unor melodii noi ^n cadrul stilului tradi\ional), proces ^nceput s pre sf]r`itul sec.XVII `i ^nceputul sec.XVIII (Filothei sin Ag[i Jipei) `i final izat ^n prima jum[tate a sec.XX (Ion Popescu-Pas[rea); termenul a fost introdus de Anton Pann (sec. XIX). 239

Rucavi\e: (slav. ruca - m]n[) m]necu\e. Rug[ciune: (lat. rogatio; slav. molitva; / molitf[) cerere, mul\umire sau (/ `i) laud[ adresat[ ^n particular sau public ( liturgic) de c[tre credincio`i lui Dumnezeu; R. constituie un element de baz[ al slujbelor biserice`ti. R. ^ncep[toare sunt rug[ciunile care ^ncep cu @mp[rate ce resc `i se termin[ cu Tat[l nostru, `i care se rostesc la ^nceputul (`i uneori `i pe parcursul) mai multor slujbe. S Sacerdo\iu: (lat. sacerdotium) demnitatea de preot; cler / preo\ime. Sachelar(iu ): (grec. sachellarios - veghetorul celor sacre) 1.Rang onorific acordat preo\ilor . 2.Func\ia de supraveghetor al m[n[stirilor. Sacos: (grec. saccos) ve`m]nt bise ricesc purtat de arhiereu peste stihar (de forma unui stihar mai scurt `i \in]nd oarecum loc de felon). Samoglasnica: (slav. samoglasn^ - ^nsu`i gl[suitoare) auto mel[. S[pt[m]na Luminat[: s[pt[m]na care ^ncepe cu Duminica @nvierii (Sf.Pa`ti). S[pt[m]na Mare: ultima s[pt[m]n[ din Postul Mare, ^nainte de Sf.Pa`ti. S[rb[toa re: S. bisericeasc[, zi ^n care se comemoreaz[ un eveniment religios important ( un eveniment din Istoria M]ntuirii, pomenirea unuia sau mai multor Sfin\i etc.); S. sunt cu dat[ fix[ (mineal[, aflate ^n Mineie) `i cu dat[ schimb[toare, ^n fu nc\ie de data Sf.Pa`ti (aflate ^n Triod `i Penticostar). S[rindar: (grec. sarant aria, tessaroconta - patruzeci) pomenirea la 40 de Liturghii la r]nd a celui r[pos at. Scar[ (muzical[): gam[. Schevofilachiu: (grec. schevofilachion) Diaconic / v e`m]ntariu. Schevofilax: (grec. schevofilax) cel ce are ^n grij[ vasele `i ve`mi ntele liturgice. Schim[: (grec. shima) 1.Slujba ^n care sunt hirotesi\i c[lug[ri i de c[tre arhiereu sau egumen; S. este de dou[ feluri: S.mare `i S.mic[. 2.Acop er[m]nt de cap purtat de schimonahi. Schimonah: c[lug[r care a primit Schima mar e `i tr[ie`te ca pustnic (/ sihastru). Schit: m[n[stire mai mic[, izolat[. Sedel ne: (grec. cathismata - `edere; lat. sedeo - a `edea) c]nt[ri ^n timpul c[rora se po ate `edea ^n str[ni, care se c]nt[ dup[ catismele Utreniei, dup[ Polieleu `i dup [ a treia Peasn[ a Canonului. Ser]nd[: Vecernie. 240

Sfe`tanie: Aghiasma mic[. Sfin\ire: (sens liturgic) slujba de consacrare liturgi c[ a unei biserici (/ t]rnosire), a unor vase sau ve`minte liturgice etc. Sicriu : co`ciug. Simbolul credin\ei: m[rturisire de credin\[, formulat[ la primele dou [ Sinoade ecumenice (de aceea numit `i S.niceo-constantinopolitan) care se roste `te la Sf.Liturghie `i la alte slujbe biserice`ti. Sinax[: (grec. sinaxis: slav. sobor) adunare de slujb[ ^n biseric[. Sinaxar: (grec. sinaxarion; / Minologhion / Prolog) descriere pe scurt a vie\ii Sf]ntului sau a s[rb[torii zilei respecti ve, care se cite`te din Minei la Utrenie ^ntre oda a `asea `i a `aptea a canoane lor, dup[ condac `i icos. @ntre cei care s-au ocupat de str]ngerea relat[rilor d espre vie\ile Sfin\ilor se num[r[ Simeon Metafrastul (+970), dar `i al\ii de mai t]rziu. S.Triodului `i Penticostarului sunt alc[tuite de Nichifor Calist Xantop ol (cca. +1340). Slav[: (slav. slava; / m[rire) exclama\ie folosit[ liturgic indic ]nd lauda, pream[rirea, gloria; element al formulei doxologice Slav[ Tat[lui `i F iului `i Sf]ntului Duh, dup[ care urmeaz[ ^n seriile de stihiri cea numit[ a sf]ntu lui. Slavoslovie: doxologie. Slujb[: (slav. slujiba) S. bisericeasc[, serviciu re ligios (/ divin) s[v]r`it (/ oficiat) de preot la s[rb[tori sau diferite ocazii, (de obicei) ^n cadrul (/ ^n prezen\a credincio`ilor) comunit[\ii biserice`ti. S lujbenic: (slav.) Liturghierul ortodox ^n Bisericile de limb[ slav[. Sobornicari u: (slav. sobor - adunare) cartea cu c]nt[rile c]ntate ^n sobor de slujitorii bise rice`ti (/ preo\i). Somata: (grec. somata - trupuri) semne vocale, diastematice ( arat[ c]t urc[ sau coboar[ melodia, de la sunet la sunet) ^n nota\ia muzical[ bi zantin[. Sp[senie: (slav.) m]ntuire. Spovedanie: (slav. ispovedati) M[rturisire. Stare: (grec. stasis, slav. statis - oprire) pauza dintre fragmentele unei catism e sau ale unui Psalm mai lung (Ps.118). Stare\: egumen. Stavrofor: (grec. - purt[ tor de cruce) iconom stavrofor. Stelu\[: (lat. stella) obiect de cult din metal, alc[tuit din dou[ semicercuri unite la mijloc, care se a`eaz[ pe Sf]ntul Disc pe ntru a sus\ine acoper[mintele de deasupra Sf]ntului Agne\ `i a miridelor. St]lp: (slav.) 1.Ciclul de opt s[pt[m]ni al Octoihului. 2.(pl.) Rug[ciuni ^nso\ite de citirea unor pericope evanghelice, care se citesc de c[tre 241

preot ^nainte de slujba de ^nmorm]ntare sau separat de aceasta. 3.Cruce care se poart[ ^naintea cotegiului funerar `i se a`eaz[ la morm]nt. Stih: (grec. stihos - r]nd) vers(et) scurt, luat din Psalmi sau alte c[r\i ale Sfintei Scripturi, ce ^ nso\e`te de obicei o stihir[. Stihar: (grec. stiharion; / talaris) ve`m]nt lung, cu m]neci largi, care face parte dintre ve`mintele liturgice ale arhiereului, p reotului `i diaconului. Stihir[: (grec. stihira - ce este compus din stihuri) stro f[ (tropar) precedat[ de un stih, de obicei ^n serie cu alte S., aflat[ ^n compo nen\a diferitelor slujbe (la Vecernie - la Doamne strigat-am, la Stihoavn[, la Utre nie - la Sedelne, la Laude etc.) Stihirar: (grec.) culegere (manuscris[) de c]nt [ri cuprinz]nd Stihiri de la Vecernie, Litie `i Utrenie. Stihiraric: (grec. stih iraricon) stil al c]nt[rilor u`or melismatice ^n c]ntarea psaltic[, c]ntate ^ntr -o mi`care moderat spre rar (andante). @n stilul S. se c]nt[ stihiri, slave, axi oane etc. Stihirile Evangheliei: Eotinale. Stihoavn[: parte a Vecerniei, interca lat[ ^ntre ectenia cererilor (S[ plinim) `i Acum sloboze`te. Este ac[tuit[ din stihiri , Slav[, ~i acum, a N[sc[toarei. Stihirile sunt numite apostihuri (grec. apostih a) sau stihiri ale stihoavnei (grec. stihira tou stihou) Stihologie: (grec. stihol ogia) catism[ alc[tuit[ din stihuri sau versete de psalmi. Stran[ (str[ni): 1.Pu pitre pentru c[r\ile de slujb[ (/ de c]nt[ri) folosite de c]nt[re\i. 2.Scaune l] ng[ perete ^n biseric[. Stretenie: (slav.) @nt]mpinarea Domnului (2 febr.). Svet iln[: (slav.) exapostilarie. Syntomon: (grec. sintomon - scurt, concis, silabic) ^n st il irmologic. ~ ~ez]nd[: sedelne. T Tain[ (Sfintele Taine): (slav.) slujbe biserice`ti s[v]r`ite de arhiereu / preot , ^n num[r de `apte (Cele ~apte Taine), instituite de M]ntuitorul Iisus Hristos, prin care, ca urmare a unor lucr[ri v[zute, se ^mp[rt[`e`te 242

credincio`ilor Harul Duhului Sf]nt. Cele ~apte Taine sunt: Botezul, Mirungerea, Euharistia, Poc[in\a, Cununia, Maslul `i Hirotonia. R]nduiala lor se afl[ ^n Mol itfelnic / Aghiazmatar `i Liturghier (pentru Sf]nta Euharistie). Talaris: Stihar . T[m]ie: substan\[ r[`inoas[ folosit[ pentru c[dire. T[m]ier: c[delni\[. T]mpl[ : Catapeteasm[. T]rnosire: Sfin\ire. Tedeum: (lat. Te Deum laudamus - dup[ cuvinte le imnului ce se c]nt[ la aceast[ slujb[, imn atribuit Sf]ntului Ambrozie / Sf]n tului Niceta de Remesiana) Slujb[ de laud[ `i mul\umire adus[ lui Dumnezeu, ofic iat[ mai ales ^n ^mprejur[ri solemne (ziua na\ional[, ^nceputul anului `colar et c.). T. pentru diferite ocazii sunt adunate ^n cartea de slujb[ numit[ T. Tempor ale: (/ timporale) semne neumatice (neume) ce indic[ durata sunetelor ^n nota\ia muzical[ psaltic[ (bizantin[); se scriu deasupra sau dedesubtul semnelor vocale . Teofanie: (grec. theofaneia) 1.Manifestare a lui Dumnezeu. 2.Ar[tarea Domnului / Botezul Domnului / Boboteaz[ / Epifanie (6.ian.). Teoreticon: Propedie. Terer em: Cratim[. Tetraevanghel: Evanghelie. Tetraod[: canon alc[tuit din patru ode ( c]nt[ri). Tetrapod: Analog / iconostas (2). Timiotere: M[rimuri / megalinarii. T ind[: nartic[ / pronaos. Tipic: (grec. tipicon, de la tipos - form[ / norm[) carte d e slujb[ ce cuprinde (descrise pe scurt) r]nduielile `i regulile s[v]r`irii sluj belor biserice`ti pe ^ntregul an bisericesc. R]nduielile descrise ^n T. ^`i au o riginea ^nc[ ^n vremurile apostolice, ele fiind asociate apoi, prin Tradi\ie, de numele Sf]ntului Hariton M[rturisitorul (sec.III), ale Sf]ntului Eftimie cel Ma re `i Teoctist (sec.IV), ale Sf]ntului Sava (sec.V-VI) `i Sofronie al Ierusalimu lui (sec.VII) etc. Primul T. tip[rit ^n limba rom]n[ a fost T. Mare de la Ia`i, ^n 1816. Tipica: (grec. tipica, akolouthia ton tipicon) Obedni\a. Tiplot[: (slav . toplota) vas mic ^n care se ^nc[lze`te apa (c[ldura) ce se toarn[, dup[ ce a f ost binecuv]ntat[, ^n Sf]ntul Potir ^nainte de ^mp[rt[`ire. 243

Toac[: instrument muzical - fix sau portabil - alc[tuit dintr-o plac[ de lemn sa u de metal care se love`te ritmic cu unul sau dou[ cioc[nele, pentru a anun\a ^n ceperea slujbei la m[n[stiri `i la unele biserici. Toiag (p[storesc): c]rj[ arhi ereasc[. Trapez[: (grec.) sala de mese ^ntr-o m[n[stire. Trebnic: (slav.) Evholo ghiu / Molitfelnic. Trefologhion: Tropologhion. Triadicale: (grec. triadica trop aria - troparele treimice) cele 12 tropare pe glasul II, care se c]nt[ la Miezonop tica duminicii dup[ Canonul Treimii (Troi`nic). Se g[sesc ^n Ceaslov `i sunt atr ibuite lui Grigorie Sinaitul (+1310). Tric[ntare: triod[. Tricher: (grec. trichi rion) sfe`nic cu trei lum]n[ri folosit, ^mpreun[ cu dicherul la slujbele cu arhi ereu (`i constituind astfel una dintre insignele arhiere`ti). Cu T. `i dicherul arhiereul binecuvinteaz[ pe credincio`i, ^n restul timpului cele dou[ sfe`nice f iind purtate de obicei de c[tre diaconi. Triod: (grec. triodion, de la treis odi - trei ode) carte de slujb[ care cuprinde c]nt[rile `i citirile din perioada de z ece s[pt[m]ni care ^ncepe cu Duminica Vame`ului `i a Fariseului `i se ^ncheie cu S[pt[m]na Mare (dinainte de Sfintele Pa`ti), perioad[ numit[ a T. Denumirea de T. provine de la num[rul odelor care alc[tuiesc canoanele Utreniei din aceast[ p erioad[ `i care sunt de obicei ^n num[r de trei (triode). @ntre cei care au cont ribuit la structurarea actual[ a T. se num[r[ Sf]ntul Teodor Studitul (+826) `i fratele s[u Iosif Studitul (+830). T. s-a desprins treptat din culegerea numit[ Tropologhion, din care f[cea parte ^nc[ de prin sec.VII-VIII `i ^n cadrul c[reia se definea ca o unitate distinct[. Triod[: canon alc[tuit din trei ode (c]nt[ri ). Tripesne\: triod[. Trisaghion: (grec. de trei ori sf]nt) denumire dat[ unor c]n t[ri liturgice ^nchinate Sfintei Treimi ^n care se repet[ de trei ori cuv[ntul sf ]nt (grec. aghios). T. mic sau liturgic (Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte f[ r[ de moarte) a fost introdus ^n Sf]nta Liturghie ^nainte de Apostol ^n vremea ^mp [ratului Teodosie II (408-450) `i mai poate fi ^nt]lnit ^ntre Rug[ciunile ^ncep[ toare, care se rostesc la ^nceputul (`i uneori `i pe parcursul) mai multor slujb e. T. serafimic sau biblic se c]nt[ ^n cadrul Sfintei Liturghii la R[spunsurile Mari (^ntre c]nt[rile Cu vrednicie `i Pre Tine Te l[ud[m) `i este format din Isaia 6 ,3 unit cu Psalmul 117,26 (Matei 21,9). Folosirea liturgic[ a T. serafimic este atestat[ ^nc[ din primele veacuri cre`tine. 244

Trisfetiteli: (slav.) Sfin\ii Trei Ierarhi (Sf.Vasile cel Mare, Sf.Grigorie Teol ogul, Sf.Ioan Gur[ de Aur), pr[znui\i la 30 ian. Troi`nic: (/ troie`nic; grec. c anon triadicos / imnos triadicos) Canonul Sfintei Treimi, de la glasul de r]nd d in Octoih, care se cite`te dup[ Psalmul 50 la Miezonoptica Duminicii. Tropar: (c u o etimologie ^nc[ discutat[: grec. tropos - fel, mod de a fi, oarecum icoana, desc rierea s[rb[torii; tropaion trofeu, semn al biruin\ei; trope schimbare, deoarece se c]ntau antifonic, schimb]ndu-se de la o stran[ la alta; tropi - ^ntoarcere, deoarece se ^ntorceau dup[ melodia irmosului `i pe toate glasurile) cea mai simpl[ form[ i mnografic[, const]nd dintr-o singur[ strof[ poetic[, care poate fi g[sit[ ^n cup rinsul marii majorit[\i a slujbelor biserice`ti (la sf]r`itul Vecerniei, la ^nce putul `i sf]r`itul Utreniei, la Vohodul Sfintei Litughii etc.). Stihirile `i ori ce strofe ale formelor imnografice mai dezvoltate sunt de asemenea T. Structurar ea imnografic[ actual[ a T. dateaz[ de prin sec.V. Tropare Treimice: Triadicale. Tropologhion: (grec. tropologhion / trefologhion / antologhion) colec\ie genera l[ de tropare, foarte veche (manuscrise pe papirus sau pergament), aflat[ ^n uz de pe la sf]r`itul sec.VIII-^nceputul sec.IX, din care s-au desprins treptat c[r \ile de slujb[ actuale: Octoihul, Triodul, Penticostarul, Mineiele. | |]rcovnic: psalt, c]nt[re\. U Uspenie: Adormirea Maicii Domnului (15 aug.). U`i diacone`ti: u`ile laterale ale Sf.altar. U`i ^mp[r[te`ti: u`ile centrale ale Sf. altar, pe care poate ie`i `i intra doar arhiereul `i preotul sau diaconul, ^mbr[ca\i ^n ve`mintele liturgice r]nduite. Utrenie: (/ ortrina / m]necare / m]nec]nd[; grec. orthros - zorii zilei; slav. utrenia) una dintre cele ~apte Laude, s[v]r`it[ ^n cursul dimine\ii. Este de mai multe feluri: U. @nvierii (duminicilor), U. mare (cu Polieleu) la s[rb[t ori `i U. de toate zilele. Slujba de diminea\[ este atestat[ ^nc[ de la ^nceputu rile cre`tinismului. U. se sluje`te dup[ Liturghier de c[tre 245

preot, iar la stran[ dup[ Octoih (Mare / mic), Ceaslov, Minei - ^n perioadele re spective, dup[ Triod `i Penticostar. Utrenier: colec\ie de c]nt[ri (cu nota\ie m uzical[) de la slujba Utreniei duminicilor. V Vase (Sfintele V. / V.liturgice): vasele folosite la Sfintele slujbe, consacrate de obicei pentru aceasta printr-o slujb[ special[ de sfin\ire. Sfintele V. litu rgice sunt: discul, potirul, copia, stelu\a, linguri\a pentru Sf.Liturghie; alte V. liturgice: vasul cu Sf.Mir, litierul, tiplota, vasul su ap[ sfin\it[ (Aghias m[). Vecernie: (/ ser]nd[; grec. espera - sear[; lat. vespera; slav. vecernia) slu jb[ f[c]nd parte dintre cele ~apte Laude, care se s[v]r`e`te seara, precedat[ de Ceasul al IX-lea `i urmat[ de Pavecerni\[. V. este de mai multe feluri: V. mic[ , V. mare (de s]mb[t[ seara sau din ajunul s[rb[torilor) `i V. de toate zilele. Ca `i Utrenia, V. se sluje`te dup[ Liturghier de c[tre preot, iar la stran[ dup[ Octoih (Mare / mic), Ceaslov, Minei - ^n perioadele respective, dup[ Triod `i P enticostar. Veliceanii: pripe(a)le. Veniceanii: pripe(a)le. Venicearii: pripe(a) le. Vespera: Vecernie. Ve`m]ntariu: Schevofilachiu / diaconic(on). Ve`minte (V. liturgice): Od[jdii. Vl[dic[: chiriarh / episcop. Vocale: semne neumatice (neume ) cu ajutorul c[rora se indic[ ^n[l\imea sunetelor ^n nota\ia psaltic[ (bizantin [). Vohod: (slav. vohod - ie`ire) ritual de ie`ire din Sf.altar prin u`a dinspre m iaz[noapte `i reintrare prin u`ile ^np[r[te`ti. V. se face la Vecernia s[rb[tori lor (cu c[dire), de asemenea se face la Sf.Liturghie V. mic, la ie`irea cu Sf.Ev anghelie, `i V.Mare la ie`irea cu Sf.Daruri. Voscresne: eotinale. Vosglas: ecfon is. Vovidenie: (slav.) Intrarea ^n Biseric[ a Maicii Domnului (21 nov.). Vultur: (/ potnoja) covor mic, de form[ rotund[, av]nd brodat pe el un vultur zbur]nd c u aripile ^ntinse deaupra unei cet[\i cu trei r]uri, care se pune ^n altar sau ^ n naos la slujbele arhiere`ti, pentru a sta pe el arhiereul 246

V. face astfel parte dintre insignele (/ ornatele) arhiere`ti. La hirotonia de a rhiereu se folose`te un V. mai mare. Z Zlatoust: (slav.) Sf.Ioan Gur[ de Aur (/ Hrisostom, grec.) BIBLIOGRAFIE ORIENTATIV{ - Filothei sin Agi Jipei, Psaltichia romneasc, ed. Sebasti an Barbu-Bucur, ^n Izvoare ale muzicii romnesti - documenta et transcripta (VII D), vol.IV: Stihirar-Penticostar, Buzu, 1992, Lexicon, p. 486-502. - Colectiv, Dic\ion ar de termeni muzicali, Bucure`ti, 1984. - Ion M.Stoian, Dic\ionar religios, Buc ure`ti, 1994. 247

248

ANEXE Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Facultatea de Teologie "Andrei ~aguna" 20 01-2002 PROGRAME ANALITICE pentru Muzic[ bisericeasc[ `i Ritual Observa\ii cu caracter general Sec\ia de Teologie Pastoral[ a Facult[\ii de Teologie realizeaz[ integral Progra ma analitic[ pentru Muzic[ bisericeasc[ `i Ritual, pe parcursul a trei ani de st udiu. La sec\iile cu dubl[ specializare, cum sunt cele de Teologie Litere, Teolo gie Istorie, Teologie Patrimoniu pe de o parte, `i Teologie Asisten\[ Social[ pe de alt[ parte, pentru care Planul de ^nv[\[m]nt prevede disciplina Muzic[ biser iceasc[ `i Ritual doar pentru doi, respectiv un an de studiu, cursul se realizea z[ par\ial - adic[ ^n cazul a doi ani de studiu (Teologie Litere, Teologie Istor ie, Teologie Patrimoniu) se va realiza Programa analitic[ prev[zut[ pentru doar doi ani de studiu, iar ^n cazul unui singur an de studiu (Teologie Asisten\[ Soc ial[), cea prev[zut[ pentru primul an de studiu din cei doi ani ai Programei ana litice reduse. Pentru cazul ultim (Teologie Asisten\[ Social[ - un an de studiu) trebuie f[cut[ observa\ia c[ ^n semestrul al doilea (al anului unic de studiu) se vor mai introduce `i unele elemente din anul al doilea (respectiv chiar din a nul al treilea al Programei analitice de la Teologie Pastoral[), pentru ca stude n\ii s[ aibe o imagine de ansamblu c]t mai complet[ a domeniului studiat. @n gen eral, structura Programei analitice permite aceasta, datorit[ faptului c[ aspect ele mai importante (sau absolut necesare `i mai uzuale) sunt prezentate la ^ncep ut, avans]ndu-se apoi, ^n anii terminali, spre aspecte mai speciale. A`adar se p oate spune c[ Programa analitic[ de baz[ este cea de la sec\ia Teologie Pastoral[, dup[ care se structureaz[ `i variantele mai reduse pentru celelalte sec\ii (la doi `i respectiv un an). Cele ar[tate mai ^nainte privind realizarea Programei a nalitice pentru doar doi, respectiv doar un an de studiu pot fi aplicate `i ^n c azul altor sec\ii combinate ale Facult[\ii de Teologie, pentru care Planul de ^n v[\[m]nt prevede doar unul sau doi ani de Muzic[ bisericeasc[ `i Ritual. Mai tre buie amintit c[ tot ^n cadrul disciplinei Muzic[ bisericeasc[ `i Ritual se desf[ `oar[ `i activitatea coral[ a studen\ilor teologi. Numrul mare de studen\i la 249

Sec\ia de Teologie Pastoral[ constituie o baz[ de selec\ie a celor cu aptitudini pentru cel pu\in un cor b[rb[tesc, iar prezen\a numeroas[ a studentelor ^n cele lalte sec\ii permite formarea `i a unui cor mixt (corurile de voci omogene femin ine sunt de asemenea posibile, chiar dac[ repertoriul specific este mai redus). Grupurile corale, corurile "de an" sau alte formule corale, chiar dac[ de cele m ai multe ori au un caracter facultativ, contribuie `i ele la formarea muzical[ a studen\ilor. Activitatea de preg[tire coral[ are o structur[ deosebit[ de cea a cursurilor `i seminariilor curente de Muzic[ bisericeasc[ `i Ritual, ^n primul r]nd deoarece repeti\iile de cor se fac adesea pe voci (sopran, alto, tenor, bar iton-bas). La aceste repeti\ii, ^n mod inevitabil particip[ studen\i din diferi\ i ani de studiu, drept care apare necesar[ alc[tuirea unui Program de activitate a corului (semestrial, anual sau de perspectiv[). |in]nd seama de specificul bi sericesc `i de profesionalismul muzical relativ al studen\ilor teologi, repertor iul anual al unui cor de studen\i teologi poate cuprinde (^n condi\iile unui min im de dou[ ore / s[pt[m]n[ pentru repeti\ii): C]nt[rile Sfintei Liturghii (^n di ferite armoniz[ri), 10 (-15) Pricesne `i c]nt[ri la S[rb[tori, 10 (15) Colinde, unele c]nt[ri (armonizate) la Taine `i Ierurgii, alte c]nt[ri cu caracter patrio tic, dintre cele legate de activitatea universitar[ sau din repertoriul coral (l aic) rom]nesc `i universal (5-10 piese). Un raport rezonabil ^ntre piesele nou ^ nv[\ate si cele aflate deja ^n repertoriu (reluate `i perfec\ionate) poate fi ev entual cel de 1/3 piese noi - 2/3 piese reluate, \in]nd seama `i de stabilitatea mai accentuat[ a repertoriului bisericesc. De asemenea, ^n cazul unui nivel sup erior de preg[tire muzical[ anterioar[ a studen\ilor, num[rul lucr[rilor preg[ti te ^n cadrul activit[\ii corale poate fi sim\itor m[rit. O serie de participri al e corului (corurilor) de studen\i teologi ^n cursul anului universitar (uneori ` i ^n vacan\e) la Slujbele biserice`ti, concerte, concursuri `i festivaluri muzic ale motiveaz[ pozitiv pe cori`ti (`i pe dirijor). Pe de alt[ parte ^ns[, un num[ r prea mare de astfel de ac\iuni pare s[ nu \in[ seama totu`i de specificul unui astfel de cor: este vorba de un cor de studen\i teologi `i nu de un cor profesi onist, care are un cu totul alt statut. @n sf[r`it, practica de stran[, pentru a nii mai mari (II-III), se realizeaz[ de obicei corelat[ cu orele de seminar. 250

Program[ analitic[ pentru Teologie Pastoral[ ANUL I Semestrul I (14 s[pt[m]ni / semestru, 1 curs + 1 seminar / s[pt[m]n[) 1. Curs: Introducere general[, structura cursului. @ndrum[ri metodologice pentru ^nsu`irea deprindrilor de c]ntare bisericeasc[ `i tipic. Recapitularea `i siste matizarea c]torva elemente de nota\ie muzical[ liniar[ (pe portativ). Seminar: S f]nta Liturghie, c]nt[ri `i tipic (I, Ectenii-Antifoane, ^n varianta uniformizat [). Exerci\ii de solfegiere. 2. Curs: Istoria muzicii biserice`ti - Muzica bizan tin[ (I). Lexicon muzical-liturgic (I, a-f) Seminar: Sf]nta Liturghie, c]nt[ri ` i tipic (II, Fericirile-Heruvic). 3. Curs: Muzica bizantin[ (II). Lexicon muzica l-liturgic (II, g-o) Seminar: Sf]nta Liturghie, c]nt[ri `i tipic (III, R[spunsur ile mari). 4. Curs: Muzica bisericeasc[ rom]neasc[ (prezentare istoric[). Lexico n muzicalliturgic (III, p-s). Seminar: Sf]nta Liturghie, c]nt[ri `i tipic (IV, R [spunsurile mari-continuare). 5. Curs: Evolu\ia cultului. C[r\ile de slujb[; org anizarea lor specific[. Lexicon muzical liturgic (IV, t-z). Seminar: Sf]nta Litu rghie, c]nt[ri `i tipic (V, Axion-Tat[l nostru) 6. Curs: Slujbele biserice`ti (S fintele Taine, Ierurgii, cele `apte Laude etc.). S[rb[tori ^n anul bisericesc. A lte cicluri liturgice. Tipicul celor opt glasuri biserice`ti. Seminar: Sf]nta Li turghie, c]nt[ri `i tipic (VI, p]n[ la sf]r`it). 7. Curs: Sf]nta Liturghie - pri vire de ansamblu, c]nt[rile `i tipicul ^n c[r\ile de slujb[. Seminar: Sf]nta Lit urghie, c]nt[ri `i tipic (VII, repetarea c]nt[rilor mai dificile). 8. Curs: Nota \ia muzical[ de origine bizantin[ - psaltic[ (I). Seminar: Exerci\ii de citire ( solfegiere) `i scriere psaltic[. 9. Curs: Nota\ia muzical[ de origine bizantin[ (II). Seminar: Exerci\ii de citire (solfegiere) `i scriere psaltic[. Sf]nta Litu rghie, c]nt[ri `i tipic (VIII, recapitulare cu repetarea c]nt[rilor mai dificile ). 10. Curs: Troparul `i Condacul Na`terii Domnului. (Mineiul pe decembrie) Semi nar: Exersarea Troparului `i Condacului Na`terii Domnului. 11. Curs: Troparul `i Condacul Botezului Domnului. (Mineiul pe ianuarie) Seminar: Exersarea Troparulu i `i Condacului Botezului Domnului. 12. Curs: Glasurile biserice`ti. Glasul I tropar (irmologic). Seminar: Exersarea troparului @nvierii pe glasul I. Modele d e aplicare practic[. 13. Curs: Glasul V - tropar (irmologic) Seminar: Exersarea Troparului @nvierii pe glasul V. Modele de aplicare practic[. 14. Curs: Recapitu lare trimestrial[. Seminar: Exers[ri de c]nt[ri `i aplic[ri de tipic pe c[r\ile de slujb[. 251

Semestrul II (14 s[pt[m]ni / semestru, 1 curs + 1 seminar / s[pt[m]n[) 1. Curs: Vecernia de s]mb[t[ seara, tipic `i c]nt[ri speciale (Fericit b[rbatul, Lumin[ lin[, Acum sloboze`te) Seminar: Exersarea c]nt[rilor, recapitularea unor c]nt[ri din semestrul I. 2. Curs: Glasul IV - tropar `i antifon (irmologic). Se minar: Exersarea Troparului @nvierii `i a Antifonului pe glasul IV, formule de a plicare practic[. 3. Curs: Glasul VIII - tropar `i antifon (irmologic). Seminar: Exersarea Troparului @nvierii `i a Antifonului pe glasul VIII, formule de aplic are practic[. 4. Curs: Utrenia Duminicilor. Doxologia mare (variante notate `i a plicare pe forma de antifon a glasului) Seminar: Exersarea c]nt[rilor. Recapitul area practic[ a glasurilor diatonice (I, V, IV, VIII). 5. Curs: Glasul III - tro par (irmologic). Seminar: Exersarea Troparului @nvierii pe glasul III, formule d e aplicare practic[. 6. Curs: Glasul VII - tropar (irmologic). Seminar: Exersare a Troparului @nvierii pe glasul VII, formule de aplicare practic[. Recapitularea glasurilor enarmonice (III,VII). 7. Curs: Glasul II - tropar `i antifon (irmolo gic). Seminar: Exersarea Troparului @nvierii `i a Antifonului pe glasul II, form ule de aplicare practic[. 8. Curs: Glasul VI - tropar (irmologic). Seminar: Exer sarea Troparului @nvierii pe glasul VI, formule de aplicare practic[. Recapitula rea glasurilor cromatice (II,VI). 9. Curs: C]nt[ri uzuale din perioada Postului Mare (Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Doamne de n-am avea pe Sfin\ii T[i, Prohodul Domnului) `i la @nvierea Domnului (Troparul, Lumin]nda `i Irmosul @nvierii). Seminar: Exersarea c]nt[rilor. Recapitularea practic[ a glasurilor bi serice`ti (IVIII). 10. Curs: Melodiile Lumin]ndelor (`i la Praznice). Seminar: E xersarea practic[ a melodiilor Lumin]ndelor. 11. Curs: Polieleul `i M[rimurile. Seminar: Exersarea practic[ a melodiilor Polieleului `i M[rimurilor 12. Curs: Si stematizarea recomand[rilor privind cultivarea vocii `i a dic\iei. Seminar: Exer ci\ii practice. 13. Curs: @ndrum[ri teoretice `i practice pentru culegerea folcl orului religios `i a documentelor muzicale vechi. Seminar: Repetarea unor c]nt[r i mai dificile `i rezolvarea unor probleme de tipic. 14. Curs: Recapitulare gene ral[ (de an). Seminar: Recapitulare practic[ a c]nt[rilor mai dficile `i a probl emelor de tipic. 252

ANUL II Semestrul I (14 s[pt[m]ni / semestru, 1 curs + 1 seminar / s[pt[m]n[) 1. Curs: Recapitulare a unor aspecte predate ^n anul I. Prezentarea structurii c ursului ^n anul II de studiu. R]nduiala Vecerniei `i a Utreniei de peste s[pt[m] n[ (diferen\e fa\[ de Duminic[). Seminar: Organizarea practicii de stran[. Recap itularea unor c]nt[ri mai dificile `i a unor probleme de tipic. 2. Curs: Glasuri le diatonice - forma de "^nsu`i glasul" (stihiraric). Glasul I. Seminar: Exersar ea glasului I - ^nsu`i glasul (stihiraric): Doamne strigat-am pe note; formule de a plicare practic[. Practic[ de stran[. 3. Curs: Glasul V - ^nsu`i glasul (stihira ric). Seminar: Exersarea glasului V - ^nsu`i glasul (stihiraric): Doamne strigatam pe note; formule de aplicare practic[. Practic[ de stran[. 4. Curs: R]nduiala V ecerniei `i a Utreniei S[rb[torii unui sf]nt important, peste s[pt[m]n[ `i Dumin ic[ (diferen\e). Seminar: Exerci\ii practice de tipic. Repetarea glasurilor ^nv[ \ate. Practic[ de stran[. 5. Curs: Glasul IV - ^nsu`i glasul (stihiraric). Semin ar: Exersarea glasului IV - ^nsu`i glasul (stihiraric): Doamne strigat-am pe note; formule de aplicare practic[. Practic[ de stran[. 6. Curs: Glasul VIII - ^nsu`i glasul (stihiraric). Seminar: Exersarea glasului VIII - ^nsu`i glasul (stihirari c): Doamne strigat-am pe note; formule de aplicare practic[. Practic[ de stran[. 7. Curs: R]nduiala Vecerniei `i a Utreniei unui Praznic al Maicii Domnului, peste s[pt[m]n[ `i Duminic[ (diferen\e). Seminar: Exerci\ii practice de tipic. Repetar ea glasurilor ^nv[\ate. Practic[ de stran[. 8. Curs: Glasurile enarmonice - form a de "^nsu`i glasul" (stihiraric). Glasul III. Seminar: Exersarea glasului III ^nsu`i glasul (stihiraric): Doamne strigat-am pe note; formule de aplicare practic [. Practic[ de stran[. 9. Curs: Glasul VII - ^nsu`i glasul (stihiraric). Seminar : Exersarea glasului VII - ^nsu`i glasul (stihiraric): Doamne strigat-am pe note; f ormule de aplicare practic[. Practic[ de stran[. 10. Curs: R]nduiala Vecerniei ` i a Utreniei unui Praznic ^mp[r[tesc, peste s[pt[m]n[ `i Duminic[ (diferen\e). ( recapitularea tipicului `i a c]nt[rilor la Na`terea `i Botezul Domnului). Semina r: Exerci\ii practice de tipic. Repetarea glasurilor (c]nt[rilor) ^nv[\ate. Prac tic[ de stran[. 11. Curs: Glasurile cromatice - forma de "^nsu`i glasul" (stihir aric). Glasul II. Seminar: Exersarea glasului II - ^nsu`i glasul (stihiraric): Do amne strigat-am pe note; formule de aplicare practic[. Practic[ de stran[. 12. Cur s: Glasul VI - ^nsu`i glasul (stihiraric). 253

Seminar: Exersarea glasului VI - ^nsu`i glasul (stihiraric): Doamne strigat-am pe n ote; formule de aplicare practic[. Practic[ de stran[. 13. Curs: Perioada Triodu lui. R]nduieli speciale de tipic `i c]nt[ri mai importante. Seminar: Exerci\ii p ractice de tipic. Exersarea c]nt[rilor predate. Practic[ de stran[. 14. Curs: Re capitularea problemelor de tipic `i cantare predate ^n cursul semestrului Semina r: Exerci\ii practice de tipic. Exersarea glasurilor (c]nt[rilor) predate. Pract ic[ de stran[. Semestrul II (14 s[pt[m]ni / semestru, 1 curs + 1 seminar / s[pt[m]n[) 1. Curs: Recapitul[ri ale unor aspecte predate ^n primul semestru. Seminar: Rezo lvarea unor probleme de tipic `i repetarea unor glasuri (c]nt[ri) mai dificile. Practic[ de stran[. 2. Curs: Lecturile biblice: Paremii, Catisme, Apostol, Evang helie. Recitativul lirturgic. Formule tradi\ionale `i combaterea inova\iilor ^n recitativul liturgic. Seminar: Exerc\ii de recitativ liturgic. Practic[ de stran [. 3. Curs: Vecernia `i Utrenia de s]mb[t[ cu Dumnezeu este Domnul `i cu Aliluia (dif eren\e). Seminar: Exerci\ii practice de tipic. Repetarea unor c]nt[ri mai difici le. Practic[ de stran[. 4. Curs: Liturghia Sf.Vasile cel Mare (deosebiri fa\[ de Liturghia Sf.Ioan Gur[ de Aur). Tipic `i c]nt[ri. Seminar: Exersarea tipicului `i a c]nt[rilor predate. Practic[ de stran[. 5. Curs: Liturghia Darurilor mai ^n ainte sfin\ite. Tipic `i c]nt[ri. Seminar: Exersarea tipicului `i a c]nt[rilor. Practic[ de stran[. 6. Curs: Diverse c]nt[ri la S[rb[tori (I - Antifoane praznic ale, Tropare `i Condace). Seminar: Exersarea c]nt[rilor. Practic[ de stran[. 7. Curs: C]nt[ri la S[rb[tori (II - continuare). Seminar: Exersarea c]nt[rilor. Pra ctic[ de stran[. 8. Curs: Tipicul `i c]nt[rile ^n S[pt[m]na Mare. Seminar: Exers area tipicului `i a c]nt[rilor predate. Practic[ de stran[. 9. Curs: Perioada Pe nticostarului. R]nduieli speciale de tipic `i c]nt[ri mai importante. Seminar: E xersarea tipicului `i a c]nt[rilor predate. Practic[ de stran[. 10. Curs: Tipicu l `i c]nt[rile la Taine `i Ierurgii (I): Botez, Cununie. Seminar: Exersarea tipi cului `i a c]nt[rilor predate. Practic[ de stran[. 11. Curs: Tipicul `i c]nt[ril e la Taine `i Ierurgii (II): Hirotonie, Sf.Maslu. Seminar: Exersarea tipicului ` i a c]nt[rilor predate. Practic[ de stran[. Practic[ de stran[. 12. Curs: Tipicu l `i c]nt[rile la Taine `i Ierurgii (III): Sfe`tanie, Te Deum. 254

Seminar: Exersarea tipicului `i a c]nt[rilor predate. Practic[ de stran[. Practi c[ de stran[. 13. Curs: Tipicul `i c]nt[rile la Taine `i Ierurgii (IV): @nmorm]n tare, Parastas. Seminar: Exersarea tipicului `i a c]nt[rilor predate. Practic[ d e stran[. 14. Curs: Recapitulare anual[. Seminar: Recapitularea practic[ a probl emelor de tipic `i a unor c]nt[ri mai dificile. Practic[ de stran[. ANUL III Semestrul I (14 s[pt[m]ni / semestru, 1 curs + 1 seminar / s[pt[m]n[) 1. Curs: Recapitularea problemelor de c]ntare `i tipic parcurse ^n anii anterior i de studiu. Organizarea practicii de stran[. Seminar: Recapitularea practic[ a glasurilor `i a altor c]nt[ri mai dificile predate anterior. Practic[ de stran[. 2. Curs: Irmoasele (Axioanele) Praznicale). Irmosul la Na`terea Maicii Domnului (8 sept.). Seminar: Exersarea Irmosului la Na`terea Maicii Domnului. Practic[ d e stran[. 3. Curs: Irmosul la @n[l\area Sfintei Cruci (14 sept.). Seminar: Exers area Irmosului la @n[l\area Sfintei Cruci. Practic[ de stran[. 4. Curs: Irmosul la Intrarea ^n Biseric[ a Maicii Domnului (21 nov.). Seminar: Exersarea Irmosulu i la Intrarea ^n Biseric[ a Maicii Domnului. Practic[ de stran[. 5. Curs: Irmosu l la Na`terea Domnului (25 dec.). Seminar: Exersarea Irmosului la Na`terea Domnu lui. Practic[ de stran[. 6. Curs: Irmosul la Botezul Domnului (6 ian.). Seminar: Exersarea Irmosului la Botezul Domnului. Practic[ de stran[. 7. Curs: Irmosul l a @nt]mpinarea Domnului (2 febr.). Seminar: Exersarea Irmosului la @nt]mpinarea Domnului. Practic[ de stran[. 8. Curs: Irmosul Buneivestiri (25 mart.) `i cel al Floriilor. Seminar: Exersarea Irmoaselor Buneivestiri (25 mart.) `i al Floriilo r. Practic[ de stran[. 9. Curs: Axionul ^n Joia Mare `i cel din S]mb[ta Patimilo r. Seminar: Exersarea Axioanelor din Joia `i S]mb[ta Patimilor. Practic[ de stra n[. 10. Curs: Recapitularea Irmosului @nvierii (predat ^n anul I) `i predarea Ir mosului @n[l\[rii. Seminar: Exersarea Irmoselor @nvierii `i al @n[l\[rii. Practi c[ de stran[. 11. Curs: Irmosul la Pogor]rea Duhului Sf]nt. Seminar: Exersarea I rmosului la Pogor]rea Duhului Sf]nt. Practic[ de stran[. 12. Curs: Irmosul Schim b[rii la Fa\[ (6 aug.). Seminar: Exersarea Irmosului Schimb[rii la Fa\[. Practic [ de stran[. 255

13. Curs: Irmosul la Adormirea Maicii Domnului (15 aug.). Seminar: Exersarea Irm osului la Adormirea Maicii Domnului. Practic[ de stran[. 14. Curs: Recapitulare semestrial[. Seminar: Recapitularea Irmoaselor mai dificile predate ^n cursul se mestrului. Semestrul II (14 s[pt[m]ni / semestru, 1 curs + 1 seminar / s[pt[m]n[) 1. Curs: Recapitularea problemelor de c]ntare `i tipic predate anterior. Organiz area practicii de stran[. Seminar: Recapitularea practic[ a unor c]nt[ri mai dif icile. Practic[ de stran[. 2. Curs: Podobiile glasului I. Seminar: Exersarea Pod obiilor glasului I. Practic[ de stran[. 3. Curs: Podobiile glasului II. Seminar: Exersarea Podobiilor glasului II. Practic[ de stran[. 4. Curs: Podobiile glasul ui III. Seminar: Exersarea Podobiilor glasului III. Practic[ de stran[. 5. Curs: Podobiile glasului IV. Seminar: Exersarea Podobiilor glasului IV. Practic[ de s tran[. 6. Curs: Podobiile glasului V. Seminar: Exersarea Podobiilor glasului V. Practic[ de stran[. 7. Curs: Podobiile glasului VI. Seminar: Exersarea Podobiilo r glasului VI. Practic[ de stran[. 8. Curs: Podobiile glasului VII. Seminar: Exe rsarea Podobiilor glasului VII. Practic[ de stran[. 9. Curs: Podobiile glasului VIII. Seminar: Exersarea Podobiilor glasului VIII. Practic[ de stran[. 10. Curs: Alc[tuirea unei cateheze cu con\inut muzical-imnografic. Elemente de Teologie a c]nt[rii liturgice ^n Biserica Ortodox[ (I). Seminar: Recapitularea unor Podobi i mai dificile. Practic[ de stran[. 11. Curs: @ndrum[ri pentru organizarea `i co nducerea unui cor bisericesc pe dou[, trei sau patru voci. Elemente de Teologie a c]nt[rii liturgice ^n Biserica Ortodox[ (II). Seminar: C]nt[ri calofonice (cu un grad mai mare de dificultate). Practic[ de stran[. 12. Curs: Recomand[ri priv ind promovarea (^n parohie a) c]nt[rii ortodoxe autentice. Elemente de Teologie a c]nt[rii liturgice ^n Biserica Ortodox[ (III). Seminar: Exersarea unor c]nt[ri mai dificile. Practic[ de stran[. 13. Curs: Recapitul[ri finale (I). Seminar: R ecapitularea unor c]nt[ri mai dificile `i rezolvarea unor probleme speciale de t ipic. Practic[ de stran[. 14. Curs: Recapitul[ri finale (II). Seminar: Practic[ de stran[. 256

Program[ analitic[ pentru: Teologie Litere, Teologie Istorie, Teologie Patrimoni u - doi ani Teologie Asisten\[ Social[ - un an ANUL I Semestrul I (14 s[pt[m]ni / semestru, 1 curs + 1 seminar / s[pt[m]n[) 1. Curs: Introducere general[, structura cursului. @ndrum[ri metodologice pentru ^nsu`irea deprindrilor de c]ntare bisericeasc[ `i tipic. Recapitularea `i siste matizarea c]torva elemente de nota\ie muzical[ liniar[ (pe portativ). Seminar: S f]nta Liturghie, c]nt[ri `i tipic (I, Ectenii-Antifoane, ^n varianta uniformizat [). Exerci\ii de solfegiere. 2. Curs: Istoria muzicii biserice`ti - Muzica bizan tin[ (I). Lexicon muzical-liturgic (I, a-f) Seminar: Sf]nta Liturghie, c]nt[ri ` i tipic (II, Fericirile-Heruvic). 3. Curs: Muzica bizantin[ (II). Lexicon muzica l-liturgic (II, g-o) Seminar: Sf]nta Liturghie, c]nt[ri `i tipic (III, R[spunsur ile mari). 4. Curs: Muzica bisericeasc[ rom]neasc[ (prezentare istoric[). Lexico n muzicalliturgic (III, p-s). Seminar: Sf]nta Liturghie, c]nt[ri `i tipic (IV, R [spunsurile mari-continuare). 5. Curs: Evolu\ia cultului. C[r\ile de slujb[; org anizarea lor specific[. Lexicon muzical liturgic (IV, t-z). Seminar: Sf]nta Litu rghie, c]nt[ri `i tipic (V, Axion-Tat[l nostru) 6. Curs: Slujbele biserice`ti (S fintele Taine, Ierurgii, cele `apte Laude etc.). S[rb[tori ^n anul bisericesc. A lte cicluri liturgice. Tipicul celor opt glasuri biserice`ti. Seminar: Sf]nta Li turghie, c]nt[ri `i tipic (VI, p]n[ la sf]r`it). 7. Curs: Sf]nta Liturghie - pri vire de ansamblu, c]nt[rile `i tipicul ^n c[r\ile de slujb[. Seminar: Sf]nta Lit urghie, c]nt[ri `i tipic (VII, repetarea c]nt[rilor mai dificile) 8. Curs: Nota\ ia muzical[ de origine bizantin[ - psaltic[ (I). Seminar: Exerci\ii de citire (s olfegiere) `i scriere psaltic[. 9. Curs: Nota\ia muzical[ de origine bizantin[ ( II). Seminar: Exerci\ii de citire (solfegiere) `i scriere psaltic[. Sf]nta Litur ghie, c]nt[ri `i tipic (VIII, recapitulare cu repetarea c]nt[rilor mai dificile) . 10. Curs: Troparul `i Condacul Na`terii Domnului. (Mineiul pe decembrie) Semin ar: Exersarea Troparului `i Condacului Na`terii Domnului. 11. Curs: Troparul `i Condacul Botezului Domnului. (Mineiul pe ianuarie) Seminar: Exersarea Troparului `i Condacului Botezului Domnului. 12. Curs: Glasurile biserice`ti. Glasul I - t ropar (irmologic). Seminar: Exersarea troparului @nvierii pe glasul I. Modele de aplicare practic[. 13. Curs: Glasul V - tropar (irmologic) 257

Seminar: Exersarea Troparului @nvierii pe glasul V. Modele de aplicare practic[. 14. Curs: Recapitulare trimestrial[. Seminar: Exers[ri de c]nt[ri `i aplic[ri d e tipic pe c[r\ile de slujb[. Semestrul II (14 s[pt[m]ni / semestru, 1 curs + 1 seminar / s[pt[m]n[) 1. Curs: Vecernia de s]mb[t[ seara, tipic `i c]nt[ri speciale (Fericit b[rbatul, Lumin[ lin[, Acum sloboze`te) Seminar: Exersarea c]nt[rilor, recapitularea unor c]nt[ri din semestrul I. 2. Curs: Glasul IV - tropar `i antifon (irmologic). Se minar: Exersarea Troparului @nvierii `i a Antifonului pe glasul IV, formule de a plicare practic[. 3. Curs: Glasul VIII - tropar `i antifon (irmologic). Seminar: Exersarea Troparului @nvierii `i a Antifonului pe glasul VIII, formule de aplic are practic[. 4. Curs: Utrenia Duminicilor. Doxologia mare (variante notate `i a plicare pe forma de antifon a glasului) Seminar: Exersarea c]nt[rilor. Recapitul area practic[ a glasurilor diatonice (I, V, IV, VIII). 5. Curs: Curs: Glasurile diatonice - forma de "^nsu`i glasul" (stihiraric). Glasul I. Seminar: Exersarea glasului I - ^nsu`i glasul (stihiraric): Doamne strigat-am pe note; formule de ap licare practic[. 6. Curs: Curs: Glasul V - ^nsu`i glasul (stihiraric). Seminar: Exersarea glasului V - ^nsu`i glasul (stihiraric): Doamne strigat-am pe note; for mule de aplicare practic[. 7. Curs: Glasul IV - ^nsu`i glasul (stihiraric). Semi nar: Exersarea glasului IV - ^nsu`i glasul (stihiraric): Doamne strigat-am pe not e; formule de aplicare practic[. Practic[ de stran[. 8. Curs:. Liturghia Sf.Vasi le cel Mare (deosebiri fa\[ de Liturghia Sf.Ioan Gur[ de Aur). Tipic `i c]nt[ri (De Tine se bucur[, Pe ar[t[torul). Liturghia Darurilor mai ^nainte sfin\ite. Ti pic `i c]nt[ri (S[ se ^ndrepteze, Priceasna etc.). Seminar: Exersarea tipicului `i a c]nt[rilor predate. 9. Curs: C]nt[ri uzuale ^n Postul Mare - perioada Triod ului (Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Doamne de n-am avea pe Sfin\ii T[i, Prohodul Domnului) `i la @nvierea Domnului (Troparul, Lumin]nda `i Irmosul @nvierii) perioada Penticostarului. Seminar: Exersarea c]nt[rilor. 10. Curs: Div erse c]nt[ri la S[rb[tori (Antifoane praznicale, tropare etc.). Seminar: Exersar ea c]nt[rilor. 11. Curs: Tipicul `i c]nt[rile la Taine `i Ierurgii: Botez (D[-mi mie hain[ luminoas[, C]\i ^n Hristos), Cununie (Domne, Dumnezeul nostru, Isaie d[n\uie`te, Sfin\ilor mucenici, M[rire |ie Hristoase, Paharul m]ntuirii etc.), H irotonie 258

(Vrednic este), Sf.Maslu, Sfin\irea apei, @nmorm]ntare-Parastas (Cu sfin\ii odih ne`te), Te Deum. Seminar: Exersarea tipicului `i a c]nt[rilor predate 12. Curs: Irmoase; Irmosul la Intrarea ^n Biseric[ a Maicii Domnului (21 nov.) la Bunavest ire (25 martie) Seminar: Exersarea Irmosului. 13. Curs: Podobii (Ceea ce e`ti bu curia etc.). Sistematizarea recomand[rilor privind cultivarea vocii `i a dic\iei . @ndrum[ri teoretice `i practice pentru culegerea folclorului religios `i a doc umentelor muzicale vechi. Seminar: Repetarea unor c]nt[ri mai dificile `i rezolv area unor probleme de tipic. 14. Curs: @ndrum[ri pentru organizarea unui grup co ral. Elemente de Teologia c]nt[rii liturgice. Recapitulare general[ (de an). Sem inar: Recapitulare practic[ a c]nt[rilor mai dficile `i a problemelor de tipic. ANUL II Semestrul I (14 s[pt[m]ni / semestru, 1 curs + 1 seminar / s[pt[m]n[) 1. Curs: Recapitulare a unor aspecte predate ^n anul I. Prezentarea structurii c ursului ^n anul II de studiu. R]nduiala Vecerniei `i a Utreniei de peste s[pt[m] n[ `i la s[rb[tori (diferen\e fa\[ de Duminic[, principii generale de combinare a slujbelor). Seminar: Recapitulare a unor c]nt[ri mai dificile `i a unor proble me de tipic. 2. Curs: Irmoase (Axioanele) Praznicale). Irmosul la Na`terea Maici i Domnului (8 sept.). Seminar: Exersarea Irmosului. 3. Curs: Irmosul la @n[l\are a Sfintei Cruci (14 sept.). Seminar: Exersarea Irmosului. 4. Curs: Irmosul la In trarea ^n Biseric[ a Maicii Domnului (21 nov.). Seminar: Exersarea Irmosului. 5. Curs: Irmosul la Na`terea Domnului (25 dec.). Seminar: Exersarea Irmosului. 6. Curs: Irmosul la Botezul Domnului (6 ian.). Seminar: Exersarea Irmosului. 7. Cur s: Irmosul Floriilor. Seminar: Exersarea Irmosului. 8. Curs: Irmosul la Pogor]re a Duhului Sf]nt. Seminar: Exersarea Irmosului. 9. Curs: Irmosul Schimb[rii la Fa \[ (6 aug.). Seminar: Exersarea Irmosului. 10. Curs: Irmosul la Adormirea Maicii Domnului (15 aug.). 259

Seminar: Exersarea Irmosului. 11. Curs: Recapitulare a unor Irmoase predate ^n a nul I de studiu. Seminar: Exersarea Irmoaselor. 12. Curs: C]nt[ri la S[rb[tori. Recapitularea c]nt[rilor predate ^n anul anterior `i ^nv[\area unor c]nt[ri noi. Aspecte de tipic. Seminar: Exersarea c]nt[rilor. 13. Curs: C]nt[ri la Taine `i Ierurgii. Recapitularea c]nt[rilor predate ^n anul anterior `i ^nv[\area unor c] nt[ri noi. Elemente de tipic. Seminar: Exersarea c]nt[rilor. 14. Curs: Recapitul are a problemelor de tipic `i c]ntare predate ^n cursul semestrului Seminar: Exe rci\ii practice de tipic. Exersarea c]nt[rilor predate. Semestrul II (14 s[pt[m]ni / semestru, 1 curs + 1 seminar / s[pt[m]n[) 1. Curs: Recapitulare a unor aspecte predate ^n primul semestru. Seminar: Rezolv area unor probleme de tipic `i repetarea unor c]nt[ri mai dificile. 2. Curs: Lec turile biblice: Paremii, catisme, Apostol, Evanghelie. Recitativul lirturgic. Fo rmule tradi\ionale `i combaterea inova\iilor ^n recitativul liturgic. Seminar: E xerc\ii de recitativ liturgic. 3. Curs: Podobiile glasului I (Ceea ce e`ti bucur ia -repetare, Prea l[uda\ilor Mucenici). Seminar: Exersarea Podobiilor glasului I. 4. Curs: Podobiile glasului II (Casa Efratului) `i ale glasului III (Mare est e puterea Crucii, Laud[ de sear[). Seminar: Exersarea Podobiilor glasurilor II ` i III. 5. Curs: Podobiile glasului III continuare (De frumse\ea, Fecioara ast[zi - repetare). Seminar: Exersarea Podobiilor glasului III. 6. Curs: Podobiile gla sului IV (Ar[tatu-te-ai ast[zi, Cel ce Te-ai ^n[l\at pe Cruce). Seminar: Exersar ea Podobiilor glasului IV. 7. Curs: Curs: Perioada Triodului. R]nduieli speciale de tipic `i c]nt[ri mai importante. Recapitularea celor predate ^n anul anterio r de studiu `i predarea unor elemente noi. Seminar: Exersarea tipicului `i a c]n t[rilor predate. 8. Curs: Perioada Penticostarului. R]nduieli speciale de tipic `i c]nt[ri mai importante. Recapitularea celor predate ^n anul anterior de studi u `i predarea unor elemente noi. Seminar: Exersarea tipicului `i a c]nt[rilor pr edate. 9. Curs: Podobiile glasului V (Doamne p[c[tuind) `i ale glasului VI (A tr eia zi). Seminar: Exersarea Podobiilor glasurilor V `i VI. 10. Curs: Podobiile g lasului VII (Nu vom mai fi opri\i) `i ale glasului VIII Ce v[ vom numi, Mucenici i T[i, Doamne). Seminar: Exersarea Podobiilor glasurilor VII `i VIII. 260

11. Curs: Alc[tuirea unei cateheze cu con\inut muzical-imnografic. Elemente de T eologie a c]nt[rii liturgice ^n Biserica Ortodox[ (I). Seminar: Recapitularea un or Podobii mai dificile. 12. Curs: @ndrum[ri pentru organizarea `i conducerea un ui cor bisericesc pe dou[, trei sau patru voci. Elemente de Teologie a c]nt[rii liturgice ^n Biserica Ortodox[ (II). Seminar: C]nt[ri calofonice (cu un grad mai mare de dificultate). 13. Curs: Recomand[ri privind promovarea (^n parohie a) c ]nt[rii ortodoxe autentice. Elemente de Teologie a c]nt[rii liturgice ^n Biseric a Ortodox[ (III). Seminar: Exersarea unor c]nt[ri mai dificile. 14. Curs: Recapi tulare final[. Seminar: Recapitularea unor c]nt[ri mai dificile `i rezolvarea un or probleme speciale de tipic. 261

262

263

264

265

266

267

268

269

CUPRINS Cuv]nt ^nainte............3

Introducere..6 Aspecte metodologice generale...6 Rela\ia C]nt[r le Teologiei...9

ELEMENTE DE C}NTARE BISERICEASC{ Principii metodologice pentru ^nsu`irea deprind erilor de c]ntare bisericeasc[..11 Istoria c]nt[rii biserice`ti.14 C]ntarea Rom]n[..34 Glasurile biserice`ti.....53 Elemente de nota\ie muzical[ ntin[.....62 Probleme speciale legate de c]ntarea bisericeasc[..68 Aspecte te i liturgice ^n Biserica Ortodox[..77 ELEMENTE DE TIPIC BISERICESC No\iuni introd uctive..85 Slujbele biserice`ti `i principiul practic al ^nsu`irii Tipicului. olu\ia tipicului bisericesc..86 S[rb[torile `i ciclurile liturgice. C[r\ile de slujb[ Slujbele `i c[r\ile de slujb[ ale ciclului zilnic........89 Slujbele `i c[r\ile de s lujb[ ale ciclului s[pt[m]nal. Duminica, ziua de s[rb[toare a s[pt[m]nii....92 Ci clurile liturgice lunare `i anuale93 a) Ciclul mineal `i s[rb[torile cu dat[ fix[ (neschimb[toare).......94 b) Ciclul pas cal `i s[rb[torile cu dat[ schimb[toare (dup[ data Sfintelor Pa`ti).........95 Slujbele neperiodice (ocazionale)......96 Sf]nta Liturghie....98 270

R]nduieli speciale privind s[v]r`irea Sfintei Liturghii...102 Slujbele ciclului z ilnic ^n perioada Octoihului..103 Vecernia `i Utrenia (no\iuni generale).....103 ecerniei Duminicilor..........105 R]nduiala Litiei....110 R]nduiala U vegherii114 Vecernia `i Utrenia zilelor de r]nd.....115 R]nduiala Vec uiala Vecerniei `i a Utreniei pentru s[rb[tori care se ^nt]mpl[ Duminica119 Vecer nia `i Utrenia s]mbetelor...126 R]nduieli speciale legate de s[v]r`irea Vecerniei niei127 R]nduieli speciale la Vecernie..127 R]nduieli speciale la Utrenie.. -pr[znuiri `i odovanii129 Pavecerni\a.132 Pavecerni\a mic[... de duminic[137 Ceasurile.139 Ceasul I...... nainte sfin\ite.......................155 R]nduieli speciale ^n perioada Penticosta rului...158 Slujbe ocazionale164 Sfintele Taine..164 271

R]nduiala Sfintei Taine a M[rturisirii (Spovedaniei)....172 R]nduiala @mp[rt[`irii ...173 Sf]nta Tain[ a Cununiei....175 Taina Sf]ntului Maslu. [ Tain[.......180 Ierurgii........................................................ ....................186 Sfin\irea apei......186

Ierurgii ^n leg[tur[ cu traiul cre`tinului.....189 Ierurgii ^n leg[tur[ cu sf]r`itul c e`tinului.....192 Slujba ^nmorm]nt[rii.........194 R]nduielile pentru pome rm]ntare197 S[rindarele.200 Rug[ciuni pentru diferite trebuin\e din via\a ala Acatistului.202 R]nduiala Paraclisului Preasfintei N[sc[toare de Dumnezeu. edeumului.........................................................204 Alte probl eme de tipic bisericesc............................................206 LEXICON MUZICAL-LITURGIC............209 Aghiasma Mare (Sfin\irea cea mare a apei).........186 Sfe`tania (Sin\irea cea mic[ a apei)......187

Anexe Programe analitice pentru Muzic[ bisericeasc[ `i Ritual249 Observa\ii cu caracter general..249 Program[ analitic[ pentru Teologie Pastoral litic[ pentru sec\ii cu dubl[ specializare....257 Plan`e: Nota\ie muzical[ liniar[ (occidental[).....Plan`a 1 Nota\ie psaltic[ (de origine bizan tin[).....Plan`ele 2 a-c Recitativul liturgic...Plan`ele 3 a-d Cuprins.....270 272

ALTE LUCR{RI ALE AUTORULUI: Cntri biserice`ti (culegere), Sibiu, 1994, 240p. Cntarea ca teologie (Studii `i art icole de teologie a c]nt[rii liturgice), Editura Universit[\ii Lucian Blaga, Sibiu , 1998, 243p. (ISBN 9739280-84-6). Cntrile Sfintei Liturghii (Culegere pentru cor mixt), Sibiu, 1998, 231p. Teologia cntrii liturgice n Biserica Ortodox - Aspecte de identitate a cntrii liturgice ortodoxe, Editura Universit[\ii Lucian Blaga, Sibiu, 2 000, 258p (ISBN 973-651-058-1). C]nt[ri religioase, colinde `i lucr[ri instrumen tale, Editura Universit[\ii Lucian Blaga, Sibiu, 2000, 118 p. (ISBN 973-651-171-5) . Aspects homiltiques dans les Stichera Eothina de Lon VI le Sage, Editura Universit [\ii Lucian Blaga, Sibiu, 2001, 205p. (ISBN 973-651283-5). 273