STATISTICA ÎN AFACERI

C2. Software statistic SPSS
1. 2. 3. 4. Modulele SPSS Sesiune de lucru SPSS InterfaŃa WIMP SPSS Tipuri de fişiere

Introducere
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) este cel mai puternic program statistic. Permite tratamentul datelor statistice fără a impune cunoaşterea formulelor de calcul (îmbină posibilităŃile de analiză statistică oferite de programele de calcul tabelar (Excel, Lotus, Quattro Pro) pentru a condensa datele în tabele şi în reprezentările lor grafice.

Bibliografie: Elisabeta Jaba, Ana Grama, Analiza statistică cu SPSS sub Windows, Editura Polirom, Iaşi, 2004, pp. 14-44.
Profesor univ. dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. Christiana Balan 1 Profesor univ. dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. Christiana Balan 2

2.1. Modulele SPSS (1)
SPSS conŃine mai multe module, din care cele mai utilizate sunt: Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul de baza– Base module Professional Statistics Advance Statistics Tables Exact Test CHIAD Categories Trends

2.1. Modulele SPSS (2)
Modulul de baza– Base module – permite gestiunea datelor şi a fişierelor, transformarea datelor, precum şi tratamentul statistic prin: calculul frecvenŃelor, a indicatorilor tendinŃei centrale, a dispersiei şi ai formei unei distribuŃii; calculul indicatorilor de asociere şi testarea independenŃei probabiliste pentru datele cuprinse tabelele de contingenŃă; compararea mediilor, proporŃiilor şi dispersiei eşantioanelor; analiza unifactorială a varianŃelor; calculul coeficienŃilor de corelaŃie Pearson, Kendall, Spearman; analiza de regresie; analiza de regresie liniară; analiza de regresie. Acest modul permite, de asemenea, reprezentarea grafică a datelor cu ajutorul histogramei, diagramei de structura şi norului de puncte.
3 Profesor univ. dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. Christiana Balan 4

Profesor univ. dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. Christiana Balan

Analiza probit şi logit.1. fiecare dimensiune fiind definită printr-o variabilă sau printr-un grup de variabile. Modelul liniar general. Elisabeta Jaba Lect.2. Scalarea multidimensională. dr. Elisabeta Jaba Lect. Modulele SPSS (4) Modulul Advance Statistics permite să se realizeze tratamente statistice avansate utilizând următoarele metode: Analiza de regresie logistică. Analiza multifactorială a varianŃei MANOVA.). abatere standard etc. dr. Analiza de supravieŃuire Kaplan-Meier. Elisabeta Jaba Lect. dr. Analiza de regresie neliniară. Teste referitoare la relaŃiile dintre variabilele măsurate pe scală nominală sau pe scală ordinală. Christiana Balan 8 Profesor univ. dr. două sau mai multe dimensiuni. Analiza logliniară. Teste aplicate asupra tabelelor de contingenŃă 2x2 şi r x c. Modulele SPSS (5) Modulul Tables permite cumularea datelor în tabele cu una. Pe lângă valorile variabilelor. 2. 2. Analiza de cluster.1. 5 Profesor univ. tabelele pot conŃine frecvenŃe şi valori pentru indicatori statistici (medie.1. Regresia ponderată. independente sau perechi. Christiana Balan 2. Teste de semnificaŃie pentru coeficienŃii de corelaŃie Pearson şi Spearman. Modulele SPSS (3) Modulul Professional Statistics cuprinde proceduri pentru cercetarea relaŃiilor dintre variabile. Dezvoltări ale analizei unifactoriale a varianŃei ANOVA. Christiana Balan 7 . dr. dr. Profesor univ. Elisabeta Jaba Lect. asupra a k eşantioane dependente sau independente.1. asupra două eşantioane. utilizănd următoarele metode: Analiza discriminant. Analiza factoriala.) pentru: Teste neparametrice aplicate asupra unui eşantion. Modulele SPSS (6) Modulul Exact Test determina nivelul de semnificaŃie (valorile p sau Sig. dr. Christiana Balan 6 Profesor univ. dr. Analiza fidelităŃii.

1. dr.2. pentru seriile de timp cu caracter sezonier. Christiana Balan 11 Profesor univ. Profesor univ. Christiana Balan 10 2.1. La fiecare pas al algoritmului. Christiana Balan 12 . Christiana Balan 9 Profesor univ. Elisabeta Jaba Lect. Metode de regresie. Elisabeta Jaba Lect. Modulele SPSS (8) Modulul Categories este utilizat pentru a determina influenŃa exercitată de caracteristicile produselor şi serviciilor asupra preferinŃei consumatorilor. dr. Modulele SPSS (9) Modulul Trends permite analiza şi reprezentarea grafică a seriilor temporale. dr.1. pachetul SPSS se poate lansa prin două procedee: utilizând pictograma SPSS de pe Desktop (vezi figura) dacă anterior a fost creată o scurtătură (Shortcut). Analiza componentei aleatoare. Modulele SPSS (7) Modulul CHIAD (Chi-squared Automatic Interaction Detector) aplică algoritmi de segmentare pentru a diviza o populaŃie în grupe care diferă între ele în funcŃie de un criteriu precizat. 2. aditivă sau multiplicativă. 2. grupele constituite sunt vizualizate sub forma dendrogramelor.2. acest modul vizualizează prin puncte obiectele analizate. Elisabeta Jaba Lect. pentru exploatare. dr. El face posibil să se estimeze coeficienŃii modelului de trend prin următoarele tehnici: Procedee de ajustare. dr.Deschiderea unei sesiuni de lucru SPSS (1) După instalare. Profesor univ. Analiza Box-Jenkins (ARIMA). dr. Notă: Pentru identificarea asemănării sau deosebirii dintre obiecte. dr.1. Elisabeta Jaba Lect. dr. Procedee de descompunere sezonieră.

Deschiderea unei sesiuni de lucru SPSS (2) Folosind din bara de taskuri butonul Start. Elisabeta Jaba Lect.2.2. Alături de aceste ferestre.2.2. Închiderea unei sesiuni de lucru SPSS 2. mai există şi alte ferestre specializate pentru editarea de texte. grafice şi tabele. Christiana Balan 16 Profesor univ. dr. şoricelul şi meniurile derulante (pulldown menus). comanda Exit din meniul File. dr. pictogramele (icons). comanda Close (sau combinaŃia Alt+F4 ) din meniul de control al unei ferestre. din care se alege succesiv: 2.1. dr. InterfaŃa WIMP SPSS Închiderea unei sesiuni de lucru SPSS poate fi realizată prin: butonul din bara de titlu a unei ferestre principale. Elisabeta Jaba Lect. Cele mai utilizate pentru analiza datelor sunt ferestrele Data Editor. Christiana Balan . Icon. dr. dr.2. dr. Christiana Balan 13 Profesor univ. Christiana Balan 14 2. SPSS exploatează o interfaŃă WIMP (Window. Mouse.3. Elisabeta Jaba Lect. Syntax Editor si Output Viewer. dr.Deschiderea unei sesiuni de lucru SPSS (3) Când este activată pictograma Programs → SPSS for Windows (vezi figura) se deschide sesiunea de lucru SPSS şi apare un scrin ca cel de mai jos Profesor univ. SPSS lucrează cu mai multe ferestre. dr. la fiecare dintre ele se asociază un anumit tip de fişier. 15 Profesor univ. Pulldown) ale cărei elemente de bază sunt ferestrele.1. Elisabeta Jaba Lect.

Fereastra de sintaxă (2) Profesor univ. modificarea sau ştergerea datelor în format spreadsheet. Fereastra Data Editor (2) Această fereastră recunoaşte fişierele de date care au extensia implicită . Fereastra Data Editor (1) Fereastra Data Editor se deschide implicit la lansarea SPSS Se utilizează pentru introducerea.sps.2. dr. 2.3. Christiana Balan 17 Profesor univ.3.1. dr. Elisabeta Jaba Lect.2. dr.3. Profesor univ. dr. dr. Christiana Balan 18 2. Fereastra de sintaxă (1) Fereastra de sintaxă (Syntax Editor) este utilizată pentru a genera comenzi pe care dorim să le executăm asupra datelor (de exemplu. dr.sav. Elisabeta Jaba Lect. 2. Elisabeta Jaba Lect. calculul unei noi variabile etc. dr. Într-o fereastră pentru editare se poate: prezenta conŃinutul unui fişier de date selecŃionat dintr-o listă de fişiere create anterior (en SPSS. Christiana Balan 19 Profesor univ. Elisabeta Jaba Lect.1. transformarea datelor.2. crea o nouă foaie de date. Excel.3. Optiunile selectate în casetele de dialog sunt afişate în fereastra de sintaxă sub formă de comenzi. Statistica). dr. Fişierele specifice din această fereastră au extensia . Christiana Balan 20 .

dr. dr. Christiana Balan 23 Profesor univ. Fereastra de rezultate (2) Fereastra de rezultate (Output Viewer) este structurată în două zone: Profesor univ. Tipuri de fişiere SPSS Pictograme Extensie .3.4.3. Fereastra de rezultate (1) Fereastra de rezultate (Output Viewer) devine disponibilă automat odată cu efectuarea unei comenzi de analiză a datelor în meniurile Analyze şi Graphs.3.4.sps . dr. Christiana Balan 22 2. dr. În această fereastră sunt prezentate rezultatele statistice Tabelele şi graficele au asociate ferestre distincte de editare (Pivot Table Editor şi Chart Editor ) 2. Elisabeta Jaba Lect. dr.3. Christiana Balan . Christiana Balan 21 Profesor univ. dr.sav .3. Elisabeta Jaba Lect. Elisabeta Jaba Lect.cht Nume implicit Untitled Output Syntax Chart Ferestre asociate Data Editor Output Viewer Syntax Editor Chart Editor Descriere Fişier de date Fişier de rezultate Fişier de sintaxă Fişier de grafice 24 Profesor univ. dr. Meniul SPSS 2.spo . dr. Elisabeta Jaba Lect.2.