STATISTICA ÎN AFACERI

C2. Software statistic SPSS
1. 2. 3. 4. Modulele SPSS Sesiune de lucru SPSS InterfaŃa WIMP SPSS Tipuri de fişiere

Introducere
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) este cel mai puternic program statistic. Permite tratamentul datelor statistice fără a impune cunoaşterea formulelor de calcul (îmbină posibilităŃile de analiză statistică oferite de programele de calcul tabelar (Excel, Lotus, Quattro Pro) pentru a condensa datele în tabele şi în reprezentările lor grafice.

Bibliografie: Elisabeta Jaba, Ana Grama, Analiza statistică cu SPSS sub Windows, Editura Polirom, Iaşi, 2004, pp. 14-44.
Profesor univ. dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. Christiana Balan 1 Profesor univ. dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. Christiana Balan 2

2.1. Modulele SPSS (1)
SPSS conŃine mai multe module, din care cele mai utilizate sunt: Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul de baza– Base module Professional Statistics Advance Statistics Tables Exact Test CHIAD Categories Trends

2.1. Modulele SPSS (2)
Modulul de baza– Base module – permite gestiunea datelor şi a fişierelor, transformarea datelor, precum şi tratamentul statistic prin: calculul frecvenŃelor, a indicatorilor tendinŃei centrale, a dispersiei şi ai formei unei distribuŃii; calculul indicatorilor de asociere şi testarea independenŃei probabiliste pentru datele cuprinse tabelele de contingenŃă; compararea mediilor, proporŃiilor şi dispersiei eşantioanelor; analiza unifactorială a varianŃelor; calculul coeficienŃilor de corelaŃie Pearson, Kendall, Spearman; analiza de regresie; analiza de regresie liniară; analiza de regresie. Acest modul permite, de asemenea, reprezentarea grafică a datelor cu ajutorul histogramei, diagramei de structura şi norului de puncte.
3 Profesor univ. dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. Christiana Balan 4

Profesor univ. dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. Christiana Balan

2. Teste referitoare la relaŃiile dintre variabilele măsurate pe scală nominală sau pe scală ordinală. Christiana Balan 7 . fiecare dimensiune fiind definită printr-o variabilă sau printr-un grup de variabile. Teste aplicate asupra tabelelor de contingenŃă 2x2 şi r x c. dr. Elisabeta Jaba Lect. Profesor univ. dr. Analiza de supravieŃuire Kaplan-Meier. Analiza logliniară. Modulele SPSS (5) Modulul Tables permite cumularea datelor în tabele cu una. Analiza de cluster. Dezvoltări ale analizei unifactoriale a varianŃei ANOVA. 5 Profesor univ.1. dr. utilizănd următoarele metode: Analiza discriminant. independente sau perechi. Analiza de regresie neliniară. asupra două eşantioane. dr. Regresia ponderată. Modulele SPSS (4) Modulul Advance Statistics permite să se realizeze tratamente statistice avansate utilizând următoarele metode: Analiza de regresie logistică. Scalarea multidimensională. Pe lângă valorile variabilelor. Analiza multifactorială a varianŃei MANOVA. dr. două sau mai multe dimensiuni. abatere standard etc. Christiana Balan 8 Profesor univ. Elisabeta Jaba Lect. Analiza probit şi logit. Christiana Balan 6 Profesor univ. dr. dr. Teste de semnificaŃie pentru coeficienŃii de corelaŃie Pearson şi Spearman. 2. tabelele pot conŃine frecvenŃe şi valori pentru indicatori statistici (medie. Analiza factoriala. Modulele SPSS (3) Modulul Professional Statistics cuprinde proceduri pentru cercetarea relaŃiilor dintre variabile.) pentru: Teste neparametrice aplicate asupra unui eşantion. dr.1.). Christiana Balan 2. Analiza fidelităŃii. Elisabeta Jaba Lect. Elisabeta Jaba Lect.1.1. asupra a k eşantioane dependente sau independente. Modelul liniar general. Modulele SPSS (6) Modulul Exact Test determina nivelul de semnificaŃie (valorile p sau Sig. 2.

dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. Notă: Pentru identificarea asemănării sau deosebirii dintre obiecte. Elisabeta Jaba Lect. Christiana Balan 9 Profesor univ. grupele constituite sunt vizualizate sub forma dendrogramelor. dr. dr. Christiana Balan 11 Profesor univ. El face posibil să se estimeze coeficienŃii modelului de trend prin următoarele tehnici: Procedee de ajustare. dr. Profesor univ. dr. Elisabeta Jaba Lect. Analiza componentei aleatoare. Procedee de descompunere sezonieră.Deschiderea unei sesiuni de lucru SPSS (1) După instalare. pentru exploatare.1. pachetul SPSS se poate lansa prin două procedee: utilizând pictograma SPSS de pe Desktop (vezi figura) dacă anterior a fost creată o scurtătură (Shortcut). Modulele SPSS (9) Modulul Trends permite analiza şi reprezentarea grafică a seriilor temporale. Analiza Box-Jenkins (ARIMA). dr. Christiana Balan 12 . acest modul vizualizează prin puncte obiectele analizate.2.1. Profesor univ. dr. 2. 2. aditivă sau multiplicativă. Modulele SPSS (8) Modulul Categories este utilizat pentru a determina influenŃa exercitată de caracteristicile produselor şi serviciilor asupra preferinŃei consumatorilor. Christiana Balan 10 2. Metode de regresie.2.1. Modulele SPSS (7) Modulul CHIAD (Chi-squared Automatic Interaction Detector) aplică algoritmi de segmentare pentru a diviza o populaŃie în grupe care diferă între ele în funcŃie de un criteriu precizat. La fiecare pas al algoritmului.1. Elisabeta Jaba Lect. pentru seriile de timp cu caracter sezonier.

SPSS lucrează cu mai multe ferestre. dr. din care se alege succesiv: 2. InterfaŃa WIMP SPSS Închiderea unei sesiuni de lucru SPSS poate fi realizată prin: butonul din bara de titlu a unei ferestre principale. dr. Închiderea unei sesiuni de lucru SPSS 2. Christiana Balan 16 Profesor univ.2. Pulldown) ale cărei elemente de bază sunt ferestrele. Elisabeta Jaba Lect. dr. comanda Close (sau combinaŃia Alt+F4 ) din meniul de control al unei ferestre. Elisabeta Jaba Lect. grafice şi tabele.Deschiderea unei sesiuni de lucru SPSS (3) Când este activată pictograma Programs → SPSS for Windows (vezi figura) se deschide sesiunea de lucru SPSS şi apare un scrin ca cel de mai jos Profesor univ.2.Deschiderea unei sesiuni de lucru SPSS (2) Folosind din bara de taskuri butonul Start. dr. dr.2. dr. dr.1. comanda Exit din meniul File. Elisabeta Jaba Lect. SPSS exploatează o interfaŃă WIMP (Window.2.1. şoricelul şi meniurile derulante (pulldown menus). dr. mai există şi alte ferestre specializate pentru editarea de texte. Syntax Editor si Output Viewer. Christiana Balan 13 Profesor univ. Christiana Balan . Christiana Balan 14 2.3. pictogramele (icons).2. Cele mai utilizate pentru analiza datelor sunt ferestrele Data Editor. 15 Profesor univ. la fiecare dintre ele se asociază un anumit tip de fişier. Icon. Elisabeta Jaba Lect. Mouse. Alături de aceste ferestre.

3. Elisabeta Jaba Lect. Profesor univ. Christiana Balan 17 Profesor univ. Christiana Balan 19 Profesor univ.3.sav. Elisabeta Jaba Lect. Fereastra Data Editor (1) Fereastra Data Editor se deschide implicit la lansarea SPSS Se utilizează pentru introducerea.1. Fereastra de sintaxă (1) Fereastra de sintaxă (Syntax Editor) este utilizată pentru a genera comenzi pe care dorim să le executăm asupra datelor (de exemplu. Optiunile selectate în casetele de dialog sunt afişate în fereastra de sintaxă sub formă de comenzi. dr. crea o nouă foaie de date. dr.3. dr. calculul unei noi variabile etc. Excel.2.sps. Statistica). Christiana Balan 18 2.3. dr. Elisabeta Jaba Lect. Într-o fereastră pentru editare se poate: prezenta conŃinutul unui fişier de date selecŃionat dintr-o listă de fişiere create anterior (en SPSS. dr. transformarea datelor. 2. Fereastra de sintaxă (2) Profesor univ. Fişierele specifice din această fereastră au extensia . dr.2. Fereastra Data Editor (2) Această fereastră recunoaşte fişierele de date care au extensia implicită . dr.1. dr. 2. modificarea sau ştergerea datelor în format spreadsheet. Elisabeta Jaba Lect.2. Christiana Balan 20 .

În această fereastră sunt prezentate rezultatele statistice Tabelele şi graficele au asociate ferestre distincte de editare (Pivot Table Editor şi Chart Editor ) 2. dr. dr.3. dr. Christiana Balan 23 Profesor univ. Meniul SPSS 2. Fereastra de rezultate (2) Fereastra de rezultate (Output Viewer) este structurată în două zone: Profesor univ. Elisabeta Jaba Lect.3.cht Nume implicit Untitled Output Syntax Chart Ferestre asociate Data Editor Output Viewer Syntax Editor Chart Editor Descriere Fişier de date Fişier de rezultate Fişier de sintaxă Fişier de grafice 24 Profesor univ.3. dr.sav . dr. dr. Christiana Balan 21 Profesor univ. Tipuri de fişiere SPSS Pictograme Extensie .sps .4. dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. Elisabeta Jaba Lect. Fereastra de rezultate (1) Fereastra de rezultate (Output Viewer) devine disponibilă automat odată cu efectuarea unei comenzi de analiză a datelor în meniurile Analyze şi Graphs.4. Christiana Balan . Elisabeta Jaba Lect.2.3.3.spo . Christiana Balan 22 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful