STATISTICA ÎN AFACERI

C2. Software statistic SPSS
1. 2. 3. 4. Modulele SPSS Sesiune de lucru SPSS InterfaŃa WIMP SPSS Tipuri de fişiere

Introducere
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) este cel mai puternic program statistic. Permite tratamentul datelor statistice fără a impune cunoaşterea formulelor de calcul (îmbină posibilităŃile de analiză statistică oferite de programele de calcul tabelar (Excel, Lotus, Quattro Pro) pentru a condensa datele în tabele şi în reprezentările lor grafice.

Bibliografie: Elisabeta Jaba, Ana Grama, Analiza statistică cu SPSS sub Windows, Editura Polirom, Iaşi, 2004, pp. 14-44.
Profesor univ. dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. Christiana Balan 1 Profesor univ. dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. Christiana Balan 2

2.1. Modulele SPSS (1)
SPSS conŃine mai multe module, din care cele mai utilizate sunt: Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul de baza– Base module Professional Statistics Advance Statistics Tables Exact Test CHIAD Categories Trends

2.1. Modulele SPSS (2)
Modulul de baza– Base module – permite gestiunea datelor şi a fişierelor, transformarea datelor, precum şi tratamentul statistic prin: calculul frecvenŃelor, a indicatorilor tendinŃei centrale, a dispersiei şi ai formei unei distribuŃii; calculul indicatorilor de asociere şi testarea independenŃei probabiliste pentru datele cuprinse tabelele de contingenŃă; compararea mediilor, proporŃiilor şi dispersiei eşantioanelor; analiza unifactorială a varianŃelor; calculul coeficienŃilor de corelaŃie Pearson, Kendall, Spearman; analiza de regresie; analiza de regresie liniară; analiza de regresie. Acest modul permite, de asemenea, reprezentarea grafică a datelor cu ajutorul histogramei, diagramei de structura şi norului de puncte.
3 Profesor univ. dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. Christiana Balan 4

Profesor univ. dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. Christiana Balan

Christiana Balan 6 Profesor univ. Christiana Balan 2. utilizănd următoarele metode: Analiza discriminant.1. Teste referitoare la relaŃiile dintre variabilele măsurate pe scală nominală sau pe scală ordinală. independente sau perechi. tabelele pot conŃine frecvenŃe şi valori pentru indicatori statistici (medie. Christiana Balan 8 Profesor univ. Modulele SPSS (6) Modulul Exact Test determina nivelul de semnificaŃie (valorile p sau Sig. Pe lângă valorile variabilelor. Analiza multifactorială a varianŃei MANOVA. dr. 5 Profesor univ. dr. Analiza de cluster. asupra a k eşantioane dependente sau independente. două sau mai multe dimensiuni. 2. 2.). dr. dr.1. Analiza probit şi logit. Christiana Balan 7 . Modulele SPSS (5) Modulul Tables permite cumularea datelor în tabele cu una. Dezvoltări ale analizei unifactoriale a varianŃei ANOVA. Regresia ponderată. Elisabeta Jaba Lect.1.2. Profesor univ.) pentru: Teste neparametrice aplicate asupra unui eşantion. Analiza logliniară.1. Teste aplicate asupra tabelelor de contingenŃă 2x2 şi r x c. dr. Modelul liniar general. Elisabeta Jaba Lect. Elisabeta Jaba Lect. Analiza factoriala. fiecare dimensiune fiind definită printr-o variabilă sau printr-un grup de variabile. abatere standard etc. Modulele SPSS (3) Modulul Professional Statistics cuprinde proceduri pentru cercetarea relaŃiilor dintre variabile. Elisabeta Jaba Lect. Modulele SPSS (4) Modulul Advance Statistics permite să se realizeze tratamente statistice avansate utilizând următoarele metode: Analiza de regresie logistică. Analiza fidelităŃii. Analiza de supravieŃuire Kaplan-Meier. asupra două eşantioane. dr. Analiza de regresie neliniară. dr. Teste de semnificaŃie pentru coeficienŃii de corelaŃie Pearson şi Spearman. Scalarea multidimensională. dr.

Analiza componentei aleatoare. La fiecare pas al algoritmului.2. Procedee de descompunere sezonieră.1. El face posibil să se estimeze coeficienŃii modelului de trend prin următoarele tehnici: Procedee de ajustare. Elisabeta Jaba Lect. dr. 2. 2. Profesor univ. pentru exploatare. dr. Christiana Balan 11 Profesor univ. dr. Notă: Pentru identificarea asemănării sau deosebirii dintre obiecte. Elisabeta Jaba Lect. Christiana Balan 9 Profesor univ. Modulele SPSS (7) Modulul CHIAD (Chi-squared Automatic Interaction Detector) aplică algoritmi de segmentare pentru a diviza o populaŃie în grupe care diferă între ele în funcŃie de un criteriu precizat. Modulele SPSS (8) Modulul Categories este utilizat pentru a determina influenŃa exercitată de caracteristicile produselor şi serviciilor asupra preferinŃei consumatorilor.2. pachetul SPSS se poate lansa prin două procedee: utilizând pictograma SPSS de pe Desktop (vezi figura) dacă anterior a fost creată o scurtătură (Shortcut). Metode de regresie. dr.1. grupele constituite sunt vizualizate sub forma dendrogramelor. Christiana Balan 10 2.1. dr. Christiana Balan 12 . aditivă sau multiplicativă. Profesor univ.1. Modulele SPSS (9) Modulul Trends permite analiza şi reprezentarea grafică a seriilor temporale. dr. acest modul vizualizează prin puncte obiectele analizate. Analiza Box-Jenkins (ARIMA).Deschiderea unei sesiuni de lucru SPSS (1) După instalare. pentru seriile de timp cu caracter sezonier. Elisabeta Jaba Lect. dr. Elisabeta Jaba Lect. dr.

dr.Deschiderea unei sesiuni de lucru SPSS (3) Când este activată pictograma Programs → SPSS for Windows (vezi figura) se deschide sesiunea de lucru SPSS şi apare un scrin ca cel de mai jos Profesor univ. dr. SPSS exploatează o interfaŃă WIMP (Window. comanda Close (sau combinaŃia Alt+F4 ) din meniul de control al unei ferestre. Christiana Balan 13 Profesor univ. Elisabeta Jaba Lect.2. SPSS lucrează cu mai multe ferestre. din care se alege succesiv: 2. Elisabeta Jaba Lect. şoricelul şi meniurile derulante (pulldown menus). InterfaŃa WIMP SPSS Închiderea unei sesiuni de lucru SPSS poate fi realizată prin: butonul din bara de titlu a unei ferestre principale. Elisabeta Jaba Lect. dr.2. Mouse. comanda Exit din meniul File.2. dr. dr. Închiderea unei sesiuni de lucru SPSS 2. pictogramele (icons). grafice şi tabele. dr. Elisabeta Jaba Lect. Christiana Balan 14 2. Alături de aceste ferestre.2. la fiecare dintre ele se asociază un anumit tip de fişier. Icon. Pulldown) ale cărei elemente de bază sunt ferestrele.Deschiderea unei sesiuni de lucru SPSS (2) Folosind din bara de taskuri butonul Start.3. 15 Profesor univ.2. Christiana Balan .1. Syntax Editor si Output Viewer. mai există şi alte ferestre specializate pentru editarea de texte. dr.1. Christiana Balan 16 Profesor univ. dr. Cele mai utilizate pentru analiza datelor sunt ferestrele Data Editor.

3.1. dr.1. Elisabeta Jaba Lect. Christiana Balan 17 Profesor univ. Elisabeta Jaba Lect. dr. Fereastra de sintaxă (2) Profesor univ.sps. Fereastra Data Editor (1) Fereastra Data Editor se deschide implicit la lansarea SPSS Se utilizează pentru introducerea.2. 2.3. dr. transformarea datelor. dr.3. Profesor univ. Christiana Balan 20 .2. Fişierele specifice din această fereastră au extensia . Optiunile selectate în casetele de dialog sunt afişate în fereastra de sintaxă sub formă de comenzi.3. Într-o fereastră pentru editare se poate: prezenta conŃinutul unui fişier de date selecŃionat dintr-o listă de fişiere create anterior (en SPSS. dr. Fereastra Data Editor (2) Această fereastră recunoaşte fişierele de date care au extensia implicită .sav. Elisabeta Jaba Lect. Christiana Balan 18 2.2. dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. calculul unei noi variabile etc. Excel. Fereastra de sintaxă (1) Fereastra de sintaxă (Syntax Editor) este utilizată pentru a genera comenzi pe care dorim să le executăm asupra datelor (de exemplu. Christiana Balan 19 Profesor univ. Statistica). modificarea sau ştergerea datelor în format spreadsheet. dr. 2. crea o nouă foaie de date.

Fereastra de rezultate (1) Fereastra de rezultate (Output Viewer) devine disponibilă automat odată cu efectuarea unei comenzi de analiză a datelor în meniurile Analyze şi Graphs. dr.3.sps . În această fereastră sunt prezentate rezultatele statistice Tabelele şi graficele au asociate ferestre distincte de editare (Pivot Table Editor şi Chart Editor ) 2.3. Meniul SPSS 2. dr. dr. dr. Christiana Balan 23 Profesor univ.sav . Christiana Balan .2. Tipuri de fişiere SPSS Pictograme Extensie .spo . dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. dr.3. Christiana Balan 21 Profesor univ. Christiana Balan 22 2. Fereastra de rezultate (2) Fereastra de rezultate (Output Viewer) este structurată în două zone: Profesor univ.4.3. Elisabeta Jaba Lect. dr.4.cht Nume implicit Untitled Output Syntax Chart Ferestre asociate Data Editor Output Viewer Syntax Editor Chart Editor Descriere Fişier de date Fişier de rezultate Fişier de sintaxă Fişier de grafice 24 Profesor univ. Elisabeta Jaba Lect. Elisabeta Jaba Lect.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful