STATISTICA ÎN AFACERI

C2. Software statistic SPSS
1. 2. 3. 4. Modulele SPSS Sesiune de lucru SPSS InterfaŃa WIMP SPSS Tipuri de fişiere

Introducere
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) este cel mai puternic program statistic. Permite tratamentul datelor statistice fără a impune cunoaşterea formulelor de calcul (îmbină posibilităŃile de analiză statistică oferite de programele de calcul tabelar (Excel, Lotus, Quattro Pro) pentru a condensa datele în tabele şi în reprezentările lor grafice.

Bibliografie: Elisabeta Jaba, Ana Grama, Analiza statistică cu SPSS sub Windows, Editura Polirom, Iaşi, 2004, pp. 14-44.
Profesor univ. dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. Christiana Balan 1 Profesor univ. dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. Christiana Balan 2

2.1. Modulele SPSS (1)
SPSS conŃine mai multe module, din care cele mai utilizate sunt: Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul Modulul de baza– Base module Professional Statistics Advance Statistics Tables Exact Test CHIAD Categories Trends

2.1. Modulele SPSS (2)
Modulul de baza– Base module – permite gestiunea datelor şi a fişierelor, transformarea datelor, precum şi tratamentul statistic prin: calculul frecvenŃelor, a indicatorilor tendinŃei centrale, a dispersiei şi ai formei unei distribuŃii; calculul indicatorilor de asociere şi testarea independenŃei probabiliste pentru datele cuprinse tabelele de contingenŃă; compararea mediilor, proporŃiilor şi dispersiei eşantioanelor; analiza unifactorială a varianŃelor; calculul coeficienŃilor de corelaŃie Pearson, Kendall, Spearman; analiza de regresie; analiza de regresie liniară; analiza de regresie. Acest modul permite, de asemenea, reprezentarea grafică a datelor cu ajutorul histogramei, diagramei de structura şi norului de puncte.
3 Profesor univ. dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. Christiana Balan 4

Profesor univ. dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. Christiana Balan

Modulele SPSS (5) Modulul Tables permite cumularea datelor în tabele cu una. asupra două eşantioane.1. Analiza de regresie neliniară. Christiana Balan 6 Profesor univ. Elisabeta Jaba Lect. dr. Christiana Balan 7 . Dezvoltări ale analizei unifactoriale a varianŃei ANOVA. dr. Teste de semnificaŃie pentru coeficienŃii de corelaŃie Pearson şi Spearman. Teste referitoare la relaŃiile dintre variabilele măsurate pe scală nominală sau pe scală ordinală.).1. Analiza multifactorială a varianŃei MANOVA. dr. dr. 5 Profesor univ. Analiza factoriala. tabelele pot conŃine frecvenŃe şi valori pentru indicatori statistici (medie. Elisabeta Jaba Lect. fiecare dimensiune fiind definită printr-o variabilă sau printr-un grup de variabile. 2. Analiza logliniară. Scalarea multidimensională. dr. Regresia ponderată. Elisabeta Jaba Lect. dr.1.) pentru: Teste neparametrice aplicate asupra unui eşantion. utilizănd următoarele metode: Analiza discriminant. Analiza de supravieŃuire Kaplan-Meier. Profesor univ. independente sau perechi.1. dr. Modulele SPSS (6) Modulul Exact Test determina nivelul de semnificaŃie (valorile p sau Sig. dr. Pe lângă valorile variabilelor. Analiza de cluster. Teste aplicate asupra tabelelor de contingenŃă 2x2 şi r x c. abatere standard etc. Analiza probit şi logit. Analiza fidelităŃii. două sau mai multe dimensiuni. Elisabeta Jaba Lect. Modelul liniar general. asupra a k eşantioane dependente sau independente. Modulele SPSS (3) Modulul Professional Statistics cuprinde proceduri pentru cercetarea relaŃiilor dintre variabile. Christiana Balan 8 Profesor univ.2. 2. Modulele SPSS (4) Modulul Advance Statistics permite să se realizeze tratamente statistice avansate utilizând următoarele metode: Analiza de regresie logistică. Christiana Balan 2.

dr. Elisabeta Jaba Lect. dr. dr. Christiana Balan 10 2. La fiecare pas al algoritmului. Modulele SPSS (9) Modulul Trends permite analiza şi reprezentarea grafică a seriilor temporale.1.1. 2. dr.1. aditivă sau multiplicativă. Modulele SPSS (8) Modulul Categories este utilizat pentru a determina influenŃa exercitată de caracteristicile produselor şi serviciilor asupra preferinŃei consumatorilor. Christiana Balan 9 Profesor univ.1. pentru seriile de timp cu caracter sezonier. Elisabeta Jaba Lect. Analiza Box-Jenkins (ARIMA). 2. Christiana Balan 11 Profesor univ. Christiana Balan 12 . Notă: Pentru identificarea asemănării sau deosebirii dintre obiecte. Metode de regresie.2. dr. El face posibil să se estimeze coeficienŃii modelului de trend prin următoarele tehnici: Procedee de ajustare. Analiza componentei aleatoare. Procedee de descompunere sezonieră. Elisabeta Jaba Lect. dr. Modulele SPSS (7) Modulul CHIAD (Chi-squared Automatic Interaction Detector) aplică algoritmi de segmentare pentru a diviza o populaŃie în grupe care diferă între ele în funcŃie de un criteriu precizat. pachetul SPSS se poate lansa prin două procedee: utilizând pictograma SPSS de pe Desktop (vezi figura) dacă anterior a fost creată o scurtătură (Shortcut).Deschiderea unei sesiuni de lucru SPSS (1) După instalare. Profesor univ. acest modul vizualizează prin puncte obiectele analizate. Elisabeta Jaba Lect. dr. dr.2. grupele constituite sunt vizualizate sub forma dendrogramelor. pentru exploatare. Profesor univ.

mai există şi alte ferestre specializate pentru editarea de texte. comanda Close (sau combinaŃia Alt+F4 ) din meniul de control al unei ferestre. din care se alege succesiv: 2. Icon. Christiana Balan 13 Profesor univ.2.2.2. Mouse.1. dr. Închiderea unei sesiuni de lucru SPSS 2. Pulldown) ale cărei elemente de bază sunt ferestrele. Elisabeta Jaba Lect.2. Elisabeta Jaba Lect. dr. Elisabeta Jaba Lect. Christiana Balan 14 2. şoricelul şi meniurile derulante (pulldown menus).Deschiderea unei sesiuni de lucru SPSS (2) Folosind din bara de taskuri butonul Start. grafice şi tabele. 15 Profesor univ.1. InterfaŃa WIMP SPSS Închiderea unei sesiuni de lucru SPSS poate fi realizată prin: butonul din bara de titlu a unei ferestre principale. Cele mai utilizate pentru analiza datelor sunt ferestrele Data Editor.2.3. Elisabeta Jaba Lect. la fiecare dintre ele se asociază un anumit tip de fişier.Deschiderea unei sesiuni de lucru SPSS (3) Când este activată pictograma Programs → SPSS for Windows (vezi figura) se deschide sesiunea de lucru SPSS şi apare un scrin ca cel de mai jos Profesor univ. Alături de aceste ferestre. dr. comanda Exit din meniul File. Christiana Balan . Christiana Balan 16 Profesor univ. SPSS exploatează o interfaŃă WIMP (Window. dr. pictogramele (icons). dr. SPSS lucrează cu mai multe ferestre. dr. dr. dr. Syntax Editor si Output Viewer.

1. crea o nouă foaie de date.3. dr. Christiana Balan 19 Profesor univ. dr. Fereastra de sintaxă (1) Fereastra de sintaxă (Syntax Editor) este utilizată pentru a genera comenzi pe care dorim să le executăm asupra datelor (de exemplu. dr.3. 2. Fereastra de sintaxă (2) Profesor univ. Christiana Balan 18 2.3. Christiana Balan 20 . Optiunile selectate în casetele de dialog sunt afişate în fereastra de sintaxă sub formă de comenzi. Elisabeta Jaba Lect.sav.sps. Fişierele specifice din această fereastră au extensia .1. Statistica). 2. Christiana Balan 17 Profesor univ. Elisabeta Jaba Lect. Fereastra Data Editor (1) Fereastra Data Editor se deschide implicit la lansarea SPSS Se utilizează pentru introducerea. dr. modificarea sau ştergerea datelor în format spreadsheet. Într-o fereastră pentru editare se poate: prezenta conŃinutul unui fişier de date selecŃionat dintr-o listă de fişiere create anterior (en SPSS. calculul unei noi variabile etc. dr. Elisabeta Jaba Lect.2.2.3. transformarea datelor. Elisabeta Jaba Lect.2. Fereastra Data Editor (2) Această fereastră recunoaşte fişierele de date care au extensia implicită . dr. dr. dr. Excel. Profesor univ.

dr.4.cht Nume implicit Untitled Output Syntax Chart Ferestre asociate Data Editor Output Viewer Syntax Editor Chart Editor Descriere Fişier de date Fişier de rezultate Fişier de sintaxă Fişier de grafice 24 Profesor univ.2.3. dr. dr. Fereastra de rezultate (2) Fereastra de rezultate (Output Viewer) este structurată în două zone: Profesor univ.4. Christiana Balan 23 Profesor univ. Tipuri de fişiere SPSS Pictograme Extensie . Elisabeta Jaba Lect. dr. Elisabeta Jaba Lect.3. Christiana Balan 21 Profesor univ.spo . Fereastra de rezultate (1) Fereastra de rezultate (Output Viewer) devine disponibilă automat odată cu efectuarea unei comenzi de analiză a datelor în meniurile Analyze şi Graphs. dr.sav .3. Christiana Balan . dr.3. Christiana Balan 22 2.3. Meniul SPSS 2.sps . Elisabeta Jaba Lect. dr. În această fereastră sunt prezentate rezultatele statistice Tabelele şi graficele au asociate ferestre distincte de editare (Pivot Table Editor şi Chart Editor ) 2. dr. Elisabeta Jaba Lect.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful