Sunteți pe pagina 1din 24

Ministerul Educaţiei şi Tineretului Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea Ştiinţe Economice
Catedra “Contabilitate şi Informatică Economică”

RAPORT
privind efectuarea practicii de iniţiere în specialitate
la întreprinderea SRL „Fronton”

A efectuat: Vitalie Ceban,


grupa CIE 101, student în anul II

Conducător științific: Natalia Apetrii,


lector superior

Chişinău, 2013
Cuprins

Capitolul I. Caracteristica generală a structurii şi organizării activitaţii


întreprinderii

1.1 Forma organizatorico-juridică......................................................................................................... 3


1.2 Istoria fondării întreprinderii........................................................................................................... 4
1.3 Structura organizatorică a întreprinderii ......................................................................................... 5
1.4 Sfera de producere a întreprinderii.................................................................................................. 7

Capitolul II. Analiza Sistemului Informațional al întreprinderii

2.1 Descrierea sistemului informațional al întreprinderii...................................................................... 9


2.2 Aplicațiile software utilizate de întreprindere................................................................................. 11

Capitolul III. Elaborarea unei aplicații de calculare a sinecostului producției


poligrafice

3.1 Definirea problemei......................................................................................................................... 13


3.2 Soluționarea problemei. Elaborarea aplicației pe platforma Microsoft Visual C# 2010................. 13
3.3 Prezentarea codului-sursă cu comentarii exhaustive....................................................................... 20

Încheiere............................................................................................................................................ 23
Bibliografie........................................................................................................................................ 24

Anexe

2
Capitolul I. Caracteristica generală a structurii şi organizării activitaţii
întreprinderii

1.1 Forma organizatorico-juridică a “Fronton” SRL


Societatea cu Răspundere Limitată „Fronton” este creată în scopul obţinerii de venit din
activitatea de antreprenoriat în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr.
1107-XV din 06 iunie 2002, Legii Republicii Moldova Nr. 845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la
antreprenoriat şi întreprinderi”, Legii Republicii Moldova nr. 1265-XIV din 05.10.2000 „Cu privire la
înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor”, legislaţiei in vigoare. Numărul de indentificare
de stat IDNO al Societății este 1003600009940, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (Anexa 1).
Societatea are statut de persoană juridică de drept privat, cu scop lucrativ (comercial).
Societatea are un patrimoniu distinct si raspunde pentru obligatiile sale cu acest patrimoniu.
Deasemenea ea poate să încheie în nume propriu contracte, să dobândească drepturi patrimoniale şi
personale nepatrimoniale, să execute obligaţiuni, să apară în calitate de reclamat şi poate fi pîrît în
istanţa de judecată şi arbitraj.
Forma organizatorico-juridică a întreprinderii este Societate cu raspundere limitată. Aceasta
se consideră constituită si dobîndeşte personalitate juridică de la data înregistrării de stat în mod
stabilit. Societatea dispune de bilanț autonom și conturi bancare, are ștampilă cu denumirea sa.
Societatea se constitue pentru o perioadă nelimitată. Este în drept să înfiinţeze filiale si
reprezentative in R.M., precum şi in străinătate.
Sediul societăţii se află pe bd. Mircea cel Bătrîn 25, of. 83, or. Chișinău, Republica Moldova.
În statut sunt stipulate drepturile şi obligaţiile societăţii privind modul de desfăşurare a
activităţii de antreprenoriat.
„Fronton” SRL s-a constituit în baza „Statulului Societății cu responsabilitate limitată – Firma
“Fronton” înregistrat de către Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiției al Republicii
Moldova la data de 30 decembrie 1992 cu nr. de înregistrare 10301911, care este alcătuit din 9 foi şi s-
a autentificat notarial. În actul de constituire sunt respectate condiţiile de fond şi de formă. El conţine:
1. Denumirea completă - Societatea cu Răspundere Limitată - Firma „FRONTON”
2. Denumirea abreviată - SRL „Fronton”
3. Forma juridică de oraganizare - Societate cu răspundere limitată.
4. Numărul înregistrării - 10301911
5. Data inregistrării de stat – 30.12.1992
6. Modul de constituire – succesor de drept al cooperativei de montaj și construcție „Fronton”
7. Sediul – Republica Moldova, or. Chișinău, str. Albișoara 68/3.
3
8. Obiectul principal de activitate – lucrări de zidărie și construcție
9. Capitalul social – 10 000 ruble
10. Administratorul – Bocatîi Victor
11. Asociații:
 Societatea invalizilor sec. Rîșcani or. Chișinău - 51%
 Bocatîi Victor – 25%
 Bocatîi Valentina – 12%
 Ceban Victoria – 12%

Societatea se constitue în scopul exercitarii oricărei activităţi lucrative neinterzise de lege ce


prevede fabricarea producţiei , executarea lucrărilor si prestarea serviciilor , desfaşurată in mod
independent , din propria iniţiativă , din numele Societaţii, pe riscul propriu si sub răspunderea sa
patrimonială de către organele ei, cu scopul de a asigura o sursă permanentă de venituri.
Pentru a-şi realiza sarcinile asumate, Societatea va desfaşura urmatoarele genuri de activitate:
1. Lucrări de construcție, lucrări de zidărie și construcție
2. Lucrări de montaj, lucrări de reglare și pornire
3. Lucrări de proiectare și limitare
4. Lucrări de restaurare

1.2 Istoria fondării întreprinderii

Firma „Fronton” SRL a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat din 30.12.1992.
Ea a fost constituită de 4 persoane, una juridică – Societatea invalizilor sectorului Rîșcani or. Chișinău,
și 3 persoane fizice – Bocatîi Victor, Bocatîi Valentina, Ceban Victoria.
Pe parcursul timpului componența nominală a asociaților, cotele lor de participare, cît și alte
date ale întreprinderii au suferit schimbari, astfel ca în prezent, conform Extrasului din Registrul de
stat al persoanelor juridice, nr. 252835 din 20.07.2012 (Anexa 2) informația despre atributele de bază a
întreprinderii este următoarea:
1. Denumirea completă - Firma „FRONTON” S.R.L.
2. Denumirea abreviată - „Fronton” S.R.L.
3. Forma juridică de oraganizare - Societate cu răspundere limitată.
4. Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO) - 1003600009940
5. Data inregistrării de stat – 30.12.1992
6. Modul de constituire – nou creată.
7. Obiectul principal de activitate –
4
a. Comerțul cu ridicata al articolelor de papetărie și de birou, al cărților, revistelor
b. Alte activități anexe poligrafiei
8. Capitalul social – 5400 lei
9. Administratorul – Ceban Nicolai
10. Asociații:
1. Ceban Nicolai
Cota 5400 lei, ce constituie 100%

1.3 Structura organizatorică a întreprinderii

Societatea are o structură internă ce presupune existenţa unui organ de eliberare şi decizie, a
unui organ executiv şi a unui organ de control , după cum urmează:
- Adunarea generală (Decizia asociatului unic).
- Administratorul (organul executiv).
- Cenzorul (organ de control).

Adunarea generală (Decizia asociatului unic)


De competenţa exclusivă a asociatului ţine :
 modificarea si completarea statutului , inclusiv adoptarea lui intr-o nouă redacţite.
 modificarea cuantumului capitalului social.
 desemnarea cenzorului , eliberearea înainte de termen a acestuia.
 aprobarea bilanţului contabil anual.
 adoptarea hotărîrii privind reorganizarea si aprobarea planului acestuia.
 înfiinţarea filialelor şi reprezentanţelor acestuia.
 aprobarea dării de seamă anuale si evaluarea activităţii administratorului.
 aprobarea planului de afaceri a Societăţii.

Administratorul (organul executiv)


Activitatea curentă a Societaţii este condusă de Administrator.
Administrator poate fi numai o persoană fizică majoră, cu capacitate deplină de exerciţiu.
Administrator nu pot fi persoane cărora, prin lege sau hotărîre judecătoreasca, le este interzisă
deținerea funcţiei de administrator, precum și persoane cu antecedente penale pentru infracţiuni contra
patrimoniului.
Administratorul este în drept :

5
a) Să efectueze actele de gestiune a Societăţii, necesare atingerii scopurilor prevăzute în statut şi
în deciziile asociatului.
b) Să reprezinte fără procură Societatea în raporturile cu organele statului , cu terţii şi in
instanţele de judecată.
c) Să elibereze altor persoane mandat pentru săvîrșirea unor anumite acte juridice.
d) Să exercite alte împuterniciri atribuite de asociat.
Administratorul este obligat :
a) să execute deciziile asociatului .
b) să asigure ţinerea contabilitaţii societaţii , precum şi a registrelor societaţii şi să informeze
asociatul cu privire la starea de lucruri şi la gestiunea societaţii.
c) să respecte limitele împuternicirilor stabilite de către asociat.
d) Administratorul întocmeşte anual un raport privind activitatea societăţii, actul de inventariere
a bunurilor precum si alte documente ce urmează a fi prezentate asociatului.
e) Administratorul poartă răspundere materială deplină pentru prejudiciile cauzate de el
societăţii, inclusiv prin plăți ilegale făcute asociatului.

Cenzorul (organ de control)


- Pentru exercitarea controlului asupra gestiunii societăţii si acţiunilor administratorului se
desemnează 1 cenzor pentru o perioada de 3 ani.
- Nu pot fi cenzori : administratorul , rudele sau afinii pîna al gradul IV-lea , persoanele care
primesc de la societate sau de la administrator salariu sau o altă remuneraţie pentru o altă
funciţie decît cea de cenzor.
- Cenzorul exercită periodic controlul gestiunii Societăţii din proprie iniţiativă sau la cererea
administratorului. Cenzorul e obligat să controleze activitatea economico-financiară a
societăţii după încheierea exercițiului financiar, verificînd rapoartele financiare și efectuînd
inventarierea bunurilor Societăţii.
- Cenzorul întocmeşte un raport asupra fiecărui control efectuat. Raportul cenzorilor se prezintă
asociatului.
- Cenzorul este obligat să comunice asociatului deciziile, faptele sau evenimentele care
contravin legii sau statutului și care au cauzat sau pot cauza prejudicii societăţii.
- Administratorul este obligat să pună la dispoziţia cenzorului toate documentele necesare
controlului.
În baza Politicii de contabilitate contabilul-şef duce evidența contabilă avînd ca suport juridic:
1. Legea contabilităţii nr. 426-XIII din 4 aprilie 1995;

6
2. Standardele Naţionale de Contabilitate aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii
Moldova;
3. Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor;
4. Alte acte legislative şi normative, cu modificările şi completările ulterioare.

Contabilitatea patrimoniului, datoriilor şi operaţiunilor economice se ţine în expresie naturală şi


bănească prin reflectarea completă, continuă, documentarea şi interdependenţa acestora.
Responsabilitatea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii o poartă conducătorul societăţii
care crează condiţii optime pentru organizarea corectă a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea
oportună a rapoartelor către toate subdiviziunile cu profil economic a cerinţelor contabilului-şef
privind întocmirea documentelor şi prezentarea informaţiei necesare pentru ţinerea evidenţei şi
completarea rapoaretelor financiare.
Contabilul-şef asigură controlul şi reflectarea în conturile contabile a tuturor operaţiunilor
economice efectuate, prezentarea informaţiei operative şi întocmirea rapoartelor financiare în
termenele stabilite, poartă răspunderea pentru respectarea principiilor metodologice de organizarea a
contabilităţii.

1.4 Sfera de producere a întreprinderii

Conform statulului societății, genurile principale de activitate sunt:


1. Comerțul cu ridicata al articolelor de papetărie și de birou, al cărților, revistelor
2. Alte activități anexe poligrafiei

Comerțul cu ridicata se efectuează într-o secție specializată, amplasată pe adresa str. Kiev, 5.
Activitățile poligrafice, de tipărire a cărților și formularelor contabile se efectuează pe adresa
str. M. Manole, 4.

Sortimentul produției ”Fronton” SRL:


1. Registre contabile
 Cartea mare
 Cartea de casă
 Registrul mașinii de casă și control
 Registrul cumpărărilor
 Registrul vînzărilor

7
 Registrul evidenței materialelor
 Registrul evindenței depozitelor
 Registrul controalelor
 Registrul ordinelor
 Registrul de salariu
 Registrul delegațiilor
 Registrul înregistrării ordinelor de plată
 Registrul înregistrării contractelor individuale de muncă
 Registrul corespondenței de intrare
 Registrul corespondenței de ieșire
 Registrul formularelor carnetelor de muncă
 Registrul circulării carnetelor de muncă
 Registrul formularelor cu regim special
2. Rapoarte fiscale
 VEN12
 IRV09
 IAL09
 IAS09
 UNIF07
 IVAO
 TL13
 TAUCS06
3. Rapoarte statistice
 Raport financiar anual
 Raport financial anual simplificat

8
Capitolul II. Analiza Sistemului Informațional al întreprinderii

2.1 Descrierea sistemului informațional al întreprinderii


Sistemul informațional este definit ca un ansamblu, interconectat într-o concepție sistemică, a
datelor, informațiilor, circuitelor si fluxurilor informaționale, procedurilor informaționale și a
mijloacelor de culegere, prelucrare, transmitere și stocare a informațiilor care actionează intercorelat în
vederea realizării obiectivelor fundamentale ale unei organizații.

Din definiția dată se pot evidenția următoarele componente ale sistemului informațional:

1. Datele, care reprezintă ansamblul descrierilor unui fenomen sau proces.


2. Informațiile,reprezentînd acele date care aduc un spor de cunoaștere adresantului.
3. Circuitele informaționale, care semnifică ansamblul legăturilor existente între diferite verigi
organizatorice din cadrul agenților economici.
4. Fluxurile informaționale, constînd din totalitatea informațiilor care parcurg circuitele
informaționale.
Fluxurile informaționale se pot impărți în trei categorii:
a. Fluxurile informaționale ascendente ca totalitate a informațiilor care circulă intre două
nivele ierarhice aflate în relatie de subordonare.
b. Fluxurile informaționale orizontale reprezentînd acele informații care circulă între
subdiviziuni organizatorice aflate pe același nivel ierarhic si care ajută la buna
desfășurare a activității din acele subdiviziuni.
c. Fluxuri informaționale oblice, care apar aleator si reprezintă totalitatea datelor
vehiculate între subdiviziuni organizatorice aflate pe nivele ierarhice diferite, dar nu în
relații de subordonare. Astfel de fluxuri se nasc în cazul elaborării unor proiecte de tip
"stat major" ce implică constituirea unor colective de lucru cu specialiști din mai multe
compartimente ale firmei.
5. Procedurile informaționale, sunt definite prin totalitatea metodelor și tehnicilor de reprezentare
a informațiilor primare prin care se asigură interfața om-calculator. Eficiența procedurilor
informaționale este strîns legată, în timp, de evoluția performanțelor sistemelor de calcul.
6. Mijloacele de tratare a informațiilor, care reprezintă ansamblul suporturilor fizice(hardware) și
a celor logice (software) prin care se asigură prelucrarea informațiilor și obtinerea rezultatelor
finale.

9
Fluxul informaţional în cadrul ”Fronton” SRL se realizează astfel:

Documente primare

Casieria

Registere analitice (borderouri,


fișe de evidență analitică, note Registre sintetice și/sau mixte
contabile etc.) (jurnale, balanțe de verificare a
conturilor sintetice etc.)

Fișierul activelor pe
termen lung
Cartea mare

Cartea (balanța)
soldurilor stocurilor Rapoarte financiare

Schema 2.1

Sistemul informaţional al SRL ”Fronton” asigură întreprinderea cu informaţia necesară pentru


realizarea corespunzătoare a proceselor de management şi de execuţie. El îndeplineşte funcţiile:
decizională, operaţională şi de documentare.

Pentru ca sistemul informaţional să funcţioneze în condiţii bune trebuie asigurată prevenirea


unor deficienţe care pot apărea în timpul culegerii, prelucrării şi transmiterii informaţiilor de la
emiţător la destinatar, aşa ca: distorsiunea, filtrajul, supraîncărcarea, prin raţionalizarea acestora,
ţinînd seama de o serie de principii: corelarea sistemului informaţional cu obiectivele organizaţiei, cu
funcţiunile organizaţiei şi cu structura organizatorică, concentrarea informaţiilor asupra domeniilor
cheie şi eficienţa.

10
2.2 Aplicațiile software utilizate de întreprindere

În procesul desfășurării activității, în cadrul întreprinderii sunt utilizate următoarele aplicații:

 Microsoft Windows 7 Professional – este un sistem de operare produs de compania


americană Microsoft Corporation pentru utilizarea pe calculatoarele personale de tip PC,
inclusiv cele utilizate în domeniul afacerilor.
Ediția Professional este destinată în special mediului de mici afaceri, cum este
întreprinderea ”Fronton” SRL, avînd următoarele caracteristici-cheie ce o diferențiază de ediția
Home Premium, destinată persoanelor fizice:
- Acces rețele Domain
- Remote Desktop Connection
- Encrypting File System (EFS)
- Fișiere offline

 Microsoft Office – sau MS Office, este o suită de programe de birou create de firma Microsoft
Corporation.
Aplicațiile de birou incluse în MS Office:
- Microsoft Word (procesor de text)
- Microsoft Excel (analiză de business și calcul tabelar)
- Microsoft PowerPoint (program pentru prezentări grafice)
- Microsoft Access (program pentru baze de date)
- Microsoft Outlook (agendă și client de poștă electronică)
- Microsoft Frontpage (editor vizual de pagini web)
- Microsoft Photo Editor (editor fotografic)

 1C: Contabilitate 8 – aplicație predestinată pentru automatizarea evidenței contabile și fiscale,


incluzînd pregătirea obligatorie a rapoartelor (reglamentate) la întreprindere. Evidența contabilă
și fiscală se duce în conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare.

Flexibilitatea platformei permite de a aplica «1C:Contabilitatea 8» în cele mai diferite domenii:


1. Automatizarea întreprinderilor de producere și comerț, întreprinderilor din sfera
deservirii ș.a.;
2. Suportul gestiunii operative cu întreprinderea;
3. Automatizarea activității organizaționale și economice;

11
4. Introducerea evidenței contabile cu cîteva planuri de conturi și măsuri arbitrare ale
evidenței, rapoarte reglementate;
5. Largi oportunități pentru evidența administrativă și structura rapoartelor analitice,
susținerea evidenței multi valutare;
6. Rezolvarea problemelor de planificare, bugetare și de analiză financiară;
7. Calcularea salariului și administrarea personalului;
8. alte domenii variate de utilizare.

 Google Chrome - navigator web de tip open source dezvoltat de compania Google. Este cel
mai utilizat browser la momentul actual, având o cotă de piață de aproximativ 44% din totalul
utilizatorilor de internet. Numele navigatorului este derivat de la interfața grafică. Chromium
este numele proiectului de sursă liberă, iar Chrome numele produsului care a apărut sub licența
BSD.
Google Chrome este conceput pentru a fi rapid. Porneşte rapid de pe desktop, încarcă
paginile web instantaneu şi rulează rapid aplicaţii web complexe.
Fereastra browserului Chrome este optimizată şi simplă. De exemplu, este posibil de a
căuta și de a naviga din aceeaşi casetă, cu rapiditate şi uşurinţă.
Google Chrome este conceput pentru a oferi mai multă siguranţă la navigare pe web:
oferă protecţie integrată împotriva phishingului şi a programelor malware, se actualizează
automat, astfel încât utilizatorul beneficiază în permanenţă de cele mai recente actualizări de
securitate şi multe altele.

 Google Drive (rom. Disc Google) - este un serviciu de stocare online a fișierelor, oferit de
către compania Google.
Discul Google oferă utilizatorilor 5 gigaocteți gratuiți destinați depozitării de tip - cloud
a fișierelor. Spațiul de depozitare poate fi mărit prin plata lunară a unei rate, iar majorarea poate
fi între 25 de GB (2,49 USD/lună) și 16 TB (799,99 USD/lună).
Întreprinderea utilizează acest serviciu pentru a evita o eventuală pierdere a datelor în
cazul defectării suportului fizic (harddisk-ului) a calculatoarelor. Toate documentele
întreprinderii sunt stocate paralel în calculatorul utilizatorului și în spațiul de stocare Google
Drive.

12
Capitolul III. Elaborarea unei aplicații de calculare a sinecostului producției
poligrafice

3.1. Definirea problemei


În procesul de activitate a secțiunii poligrafice a întreprinderii, clienții se adresează cu diferite
tipuri de comenzi de tipărire a cărților. Este necesar de a calcula sinecostul producției și, respectiv,
prețul de vînzare (de piață). Pînă la momentul actual aceste calcule se efectuau manual. Avînd în
vedere mulțimea de parametri ce influențează costul producției (dimensiunile paginilor, calitatea
hîrtiei, etc.), acest lucru este destul de anevoios.
Astfel, a apărut necesitatea de a automatiza aceste calcule, avînd la intrare doar informația
primară venită de la client, și anume:
E necesar de elaborat o aplicație care calculează sinecostul producției tipografice, avînd ca
factori exogeni constanți (stabiliți în aplicație) prețurile factorilor de producție (materie primă – hîrtie,
copertă, etc.), și factori exogeni variabili (introduși de utilizator):
 Dimensiunile foilor cărții
 Numărul de foi în carte
 Densitatea hîrtiei (g/m2)
 Calitatea hîrtiei
 Tipul copertei
 Numărul de exemplare

Rezultatul prelucării datelor de aplicație (variabilele endogene) fiind:


 Costul producției
 Prețul de vînzare către client
 Profitul potențial

3.2 Soluționarea problemei. Elaborarea aplicației pe platforma Microsoft Visual C# 2010


În baza cunoștințelor deținute, i-am comunicat administratorului întreprinderii că pot elabora o
asemenea aplicație. Primind avizul pozitiv al dumnealui, am inceput să o elaborez.

Am folosit limbajul de programare Visual C#, bazat pe platforma .NET Framework, din cadrul
mediului de proiectare Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate.

13
La pornirea mediului de proiectare Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate apare următoarea
pagină de start. (Imaginea 3.1)

Imaginea 3.1
Aici putem selecta mai multe opțiuni, precum:
 Crearea unui proiect nou
 Deschiderea unui proiect existent
 Prezentarea generală a Visual Studio 2010
 Noile posibilități implementate în platforma .NET Framework versiunea 4
 Noile posibilități ai limbajului Visual C#
 Baza de cunoștințe și coduri-sursă-exemple
 Anunțuri despre lansări de noi produse a companiei Microsoft,
cît și despre conferințe IT
 Ultimele noutăți din lumea tehnologiilor informaționale

Este afișată și lista proiectelor deschise recent.

Pentru a crea un proiect (aplicație) nou, selectăm opțiunea respectivă marcată în imagine
cu roșu.
După ce proiectul va fi creat sau va fi deschis un proiect existent, pagina de start automat se va
închide. Pentru a reaccesa pagina de start, in bara de meniu selectăm View -> Start page.

14
Pentru a crea un program cu interfață grafică în limbajul C# pentru sistemul de operare Windows,
selectez în meniul din stînga Visual C# -> Windows, iar în meniul central selectez ”Aplicație
Windows Forms Visual C#” (Imaginea 3.2).

Imaginea 3.2

Alte opțiuni împortante din meniul central:


 Aplicație WPF – Windows Presentation Foundation reprezintă una dintre cele mai
recente tehnologii Microsoft. WPF ofera o nouă viziune asupra dezvoltării aplicațiilor
pentru Windows, asemanînd-o cu cea Web. Astfel cei de la Microsoft au dezvoltat un
nou markup language, numit XAML (eXtendable Application Markup Language).
Acest nou limbaj permite separarea design-ului unei aplicații (incluzînd modulul de
vizualizare, precum și designul noilor componente) de partea efectiv programatică.
 Aplicație-consolă – cel mai vechi tip de aplicație, utilizat cînd nu este nevoie de a crea
o interfață grafică comodă. Accentul principal se pune pe performanță.

În partea de jos a ferestrei introduc denumirea proiectului, în cazul de față - ”Calculator” și


locul de amplasare pe suportul fizic – ”D:\Google Диск\Projects\_University”.

15
Imaginea 3.3.
După apăsarea butonului OK din fereastra creării proiectului nou
(Imaginea 3.2), proiectul va fi creat și va apărea o fereastră goală a
aplicației nou create (Imaginea 3.3).

În partea stîngă a mediului Visual Studio se află bara de


elemente ce pot fi amplasate în fereastra aplicației (Imaginea 3.4).

Pentru a amplasa un element în fereastră selectăm elementul


dorit din bara cu elemente și apăsăm butonul stîng al mouse-ului în în
fereastra aplicației, în locul în care dorim să plasăm elementul selectat,.

Eu am utilizat următoarele tipuri de elemente:


 Button
 Label
 NumericUpDown
 RadioButton
 GroupBox
 DataGridView
Imaginea 3.4 16
După amplasarea în fereastră a tuturor elementelor necesare, cît și setarea denumirii fiecărui
element, fereastra aplicației a căpătat forma Imaginii 3.5.

Imaginea 3.5

La moment, butoanele din fereastă sunt nefuncționale. Pentru a stabili acțiunea care se va
produce în urma apăsării unui buton de către utilizator, facem dublu click pe acel buton.

Efectuăm dublu click pe butonul ”Calculare”. Suntem transferați în fereastra de lucru cu codul
programei, în cod fiind automat adăugat un nou set de instrucțiuni.

private void CalculateButton_Click(object sender, EventArgs e)


{
//Aici introducem instructiunile care trebuie indeplinite la actionarea butonului
}

În mod similar se procedează și cu celelalte butoane: ”Adăugați” și ”Ștergere listă”.

Acțiunile se pot întreprinde nu doar la acționarea butonului cu un click, ci și la executarea unui


double click, sau imediat la executarea apăsării butonului (Mouse Down), nefiind necesară așteptarea
eliberării butonului (Mouse Up). Se poate de stabilit executarea instrucțiunilor chiar numai la mișcarea
cursorului mouse-ului deasupra butonului (Mouse Move), fără acționare prin apăsare.

17
După ce am introdus funcționalitatea tuturor butoanelor, deja pot rula aplicația. Rularea
aplicațiilor în mediul de proiectare Visual Studio se efectuează cu ajutorul tastei F5. Întroduc datele in
boxul ”Întroduceți datele cărții” și acționez butonul ”Adăugați” (Imaginea 3.6)

Pentru a șterge o singură înregistrare, acționez conform Imaginii 3.7 Imaginea 3.6

Imaginea 3.7 18
Deoarece prețurile pentru materia primă în domeniul poligrafic se modifică relativ lent, la
momentul actual, aceste prețuri sunt stabilite nemijlocit în codul-sursă al aplicației. Pe viitor, posibil
voi modifica aplicația, ca prețurile factorilor din producție să fie încărcate din fișier, să le poată
modifica și utilizatorul, neavînd acces la codul-sursă al acestui program.

După introducerea informației complete a comenzii clientului, acționez butonul ”Calculare”.


Aplicația parcurge, cu ajutorul ciclului iterativ, prin toate înregistrările din tabel, calculează costul unei
singure cărți, apoi costul înregistrării curente, afișînd în tabel aceste date.

La final se calculează costul total prin însumarea valorilor din ultima coloană a tabelului,
profitul potențial și prețul final de vînzare către client.

Modalitatea detaliată de calculare o puteți vedea în comentariile din codul-sursă (Capitolul 3.3).

Rezultatele obținute se afișează în fereastra aplicației.

19
3.3 Prezentarea codului-sursă cu comentarii exhaustive

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Practica
{
public partial class Calculator : Form
{
//Costul in lei la 1 m2 de hirtie de densitate respectiv 55, 60, 70, 80, 100, 120 g/m2
double[] paperPricesByDensity = { 1, 1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 2.0 };

//Coeficientul de modificare a costului in functie de tipul hirtiei,


//offset, de ziar shi lucioasa, respectiv
double[] paperPriceCoeficientByPaperType = { 1.0, 0.7, 1.3 };

//Costul in lei la 1 m2 de coperta moale, si, respectiv, tare


double[] coverPricesByType = { 5.0, 8.0 };

//Rata dorita a profitului potential, in %


double profitIndex = 50;

//Functia interna ce initializeaza aplicatia


public Calculator()
{
InitializeComponent();
}

//Functia ce se indeplineste in momentul pornirii aplicatiei


private void Calculator_Load(object sender, EventArgs e)
{
//Stabilim butoanele-radio selectate initial pentru parametrii
//"Calitatea hirtiei" si "Tipul copertei", respectiv

//Initial va fi selectata calitatea hirtiei "Offset"


OffsetPaperTypeRadioButton.Checked = true;

//Initial va fi selectat tipul hirtiei "Moale"


SoftCoverTypeRadioButton.Checked = true;
}

//Functia ce se indeplineste la apasarea butonului "Adaugati"


private void AddToListButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Citim datele introduse in boxul "Introduceti datele cartii"
//din fereastra aplicatiei
int itemIndex = BooksList.Rows.Count + 1;
int pageWidth = (int)PageWidthNumericUpDown.Value;
int pageHeight = (int)PageHeightNumericUpDown.Value;
20
int pagesCount = (int)PagesCountNumericUpDown.Value;
int pageDensity = PageDensityComboBox.SelectedIndex;
int paperType = Convert.ToInt32(PaperTypeGroupBox.Controls.
OfType<RadioButton>().FirstOrDefault(r => r.Checked).Tag);
int coverType = Convert.ToInt32(CoverTypeGroupBox.Controls.
OfType<RadioButton>().FirstOrDefault(r => r.Checked).Tag);
int booksCount = (int)BooksCountNumericUpDown.Value;

//Adaugam o inregistrare noua in tabelul "Lista cartilor".


//Parametrii functiei Add sunt datele spre introducere.
//Ordinea parametrilor trebuie sa corespunda
//ordinii coloanelor corespunzatoare din tabel
BooksList.Rows.Add(itemIndex, pageWidth, pageHeight, pagesCount,
pageDensity, paperType, coverType, booksCount);
}

//Functia ce se indeplineste la apasarea butonului "Calculare"


private void CalculateButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Initializam o variabila pentru calcularea costului intregii comenzi
double cost = 0;

//Cu ajutorul iteratiilor, parcurgem toate inregistrarile din tabel


for (int i = 0; i < BooksList.Rows.Count; i++)
{
//Citim datele din inregistrarea curenta.
//Deoarece elementul DataGridView, din care este format tabelul
//"Lista cartilor", nu memoreaza tipul informatiei introduse in el,
//este nevoie de a converta explicit tipul variabilelor in momentul citirii
//cu ajutorul functiei Convert.ToInt32

int pageWidth = Convert.ToInt32(BooksList.Rows[i].Cells[1].Value);


int pageHeight = Convert.ToInt32(BooksList.Rows[i].Cells[2].Value);
int pagesCount = Convert.ToInt32(BooksList.Rows[i].Cells[3].Value);
int pageDensity= Convert.ToInt32(BooksList.Rows[i].Cells[4].Value);
int paperType = Convert.ToInt32(BooksList.Rows[i].Cells[5].Value);
int coverType = Convert.ToInt32(BooksList.Rows[i].Cells[6].Value);
int booksCount = Convert.ToInt32(BooksList.Rows[i].Cells[7].Value);

//Calculam aria unei foi prin inmultirea lungimii si latimii.


//Deoarece datele initiale sunt in milimetri, pentru a primi valoare in metri
//impartim rezultatul obtinut la 100000
double pageArea = (double)(pageWidth * pageHeight) / 100000;

//Calculam costul unei foi prin inmultirea ariei foii,


//a costului unei foi in dependenta de densitate
//si a coeficientului de modificare a costului in functie de tipul hirtiei
double priceForOnePage = pageArea * paperPricesByDensity[pageDensity]
* paperPriceCoeficientByPaperType[paperType];

//Calculam costul pentru toate foile prin inmultirea costului


//unei foi cu numarul foilor
double priceForAllPages = priceForOnePage * pagesCount;

//Extragem din tablou costul copertei in functie de tipul ei


double priceForCover = coverPricesByType[coverType];

21
//Calculam costul unei carti prin adunarea costului tuturor foilor
//cu costul copertei
//Utilizam fuctia Math.Round pentru a lasa doar max. 2 cifre dupa virgula
double priceForOneBook = Math.Round(priceForAllPages + priceForCover, 2);

//Calculam costul unei inregistrari din comanda prin inmultirea


//costului unei carti cu nr. de carti de acel tip, solicitate
double priceForAllBooks = Math.Round(priceForOneBook * booksCount, 2);

//Introducem in tabel in coloana "Cost / buc." costul unei carti


BooksList.Rows[i].Cells[8].Value = priceForOneBook;

//Introducem in tabel in coloana "Suma" costul inregistrarii curente


BooksList.Rows[i].Cells[9].Value = priceForAllBooks;

//La costul total adaugam costul inregistrarii curente


cost += priceForAllBooks;
}

//La finisarea ciclului iterativ, costul comenzii deja va fi calculat.


//Calculam profitul potential prin inmultirea costului comenzii
//cu rata dorita a profitului.
//Utilizam fuctia Math.Round pentru a lasa doar max. 2 cifre dupa virgula
double profit = Math.Round(cost * profitIndex / 100, 2);

//Calculam pretul de vinzare a comenzii prin adunarea


//costului comenzii cu profitul asteptat
double price = cost + profit;

//Afisam rezultatele obtinute in fereastra aplicatiei


CostLabel.Text = cost.ToString() + " lei";
PriceLabel.Text = price.ToString() + " lei";
ProfitLabel.Text = profit.ToString() + " lei";
}

//functia ce se indeplineste la apasarea butonului "Stergere"


private void ClearButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
//se executa functia-standart ce sterge toate inregistrarile
//din tabelul "Lista cartilor"
BooksList.Rows.Clear();
}
}
}

22
Încheiere
În baza practicii de inițiere în specialitate am luat cunoștință cu principalele aspecte ale
organizării activității economico-financiare a întreprinderii. Asfel, am analizat forma organizatorico-
juridică a societății, evoluția întreprinderii pînă în prezent, structura organizatorică și sfera de
producere a sa.
În privința sistemului informațional al întreprinderii ”Fronton” SRL, se poate spune că el
îndeplineşte cerinţele formulate de către conducere, cu ajutorul acestui sistem putîndu-se obţine toate
documentele și rapoartele contabile necesare, precum: balanţa de verificare, registrul analitic şi
sintetic, fişa de cont, etc. Rezultatele se obţin rapid, întrucît, se utilizează aplicații software de ultimă
oră.
În sistemul informațional s-a depistat un vid de funcționalitate privind calcularea sinecostului
producției. Prin elaborarea de către mine a aplicației ”Calculatorul tipografic” acest vid a fost eliminat.
La momentul actual, în cadrul ”Fronton” SRL, sistemul informaţional existent face față tuturor
exigențelor, atît din punct de vedere al necesităţilor informaţionale, cît şi din cel al securităţii şi
uşurinţei în exploatare.

Această primă experienţă practică în domeniu reprezintă un important pas în devenirea


profesională a fiecărui student, constituind, după părerea mea, fundamentul activității ulterioare în
domeniu.

23
Bibliografie
- Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi Nr. 845-XII din 03.01.1992
//Monitorul Parlamentului Nr. 2 din 28.02.1994, art Nr : 33
- Articolul ”Disc Google”, Wikipedia, enciclopedia liberă
http://ro.wikipedia.org/wiki/Disc_Google
- Articolul ”Microsoft Office”, Wikipedia, enciclopedia liberă
http://ro.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
- Articolul ”Windows 7”, Wikipedia, enciclopedia liberă
http://ro.wikipedia.org/wiki/Windows_7
- ”1C Contabilitate pentru Moldova”
http://www.primasoft.biz/1C_com_rom.php
- ”Sisteme informatice în comert” //Dr. Constantin BOB, Dr. Mirela VISEAN, Mihai FULEA,
Andreea SASEANU, București, 2003
- Statutul Societății cu responsabilitate limitată – Firma ”FRONTON” (S.R.L. ”Fronton”)
//or. Chișinău, 30.12.1992, 9 p.
- ”Totul despre versiunile Windows 7”
http://www.windowsfaralimite.ro/windows/totul-despre-versiunile-windows-7
- ”Интерактивный учебник по Visual C#”
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb383962(v=vs.90).aspx

24

S-ar putea să vă placă și