MANUALE INSTALLATORE TELEPÍTŐI KÉZIK ÖNY V KÉZIKÖNY ÖNYV MANU ALUL INST ALA TOR ULUI MANUALUL INSTALA

ALAT ORULUI

Smart C.S.I.

La caldaia Smart C.S.I. è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive: - Direttiva gas 90/396/CEE - Direttiva Rendimenti 92/42/CEE - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/ 336/CEE - Direttiva bassa tensione 73/23/CEE pertanto è titolare di marcatura CE

tC .S .I . kazán teljesíti az alábbi irányelA Smar Smart C.S .S.I .I. vek lényegi követelményeit: - 90/396/EEC sz. gáz irányelv - 92/42/EEC sz. irányelv a vízmelegítő kazánokról - 89/336/EEC sz. irányelv az elektromágneses összeférhetőségről - 73/23/EEC sz. irányelv a kisfeszültségű berendezésekről így jogosan viseli a CE-jelet

tC .S .I . este realizat conCazanul model Smar Smart C.S .S.I .I. form prevederilor esenţiale ale următoarelor Directive: - Directiva de gaz nr. 90/396/CEE - Directiva referitoare la randament nr.92/ 42/CEE - Directiva referitoare la radiaţiile electromagnetice nr. 89/336/CEE - Directiva referitoare la aparatele de joasă tensiune nr. 73/23/CEE de aceea este titular ale mărcii CE

INDICE
1 2
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

TAR TALOMJEGYZÉK ART
1 2
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

CUPRINS
1 2 AVER TIZĂRI ȘI MĂSURI VERTIZĂRI DE SIGURANŢĂ ..................... 3 DESCRIEREA AP ARA TULUI .. 5 APARA ARATULUI

AVVERTENZE E SICUREZZE .. 3 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO ............... 5

ÁL TALÁNOS TUDNI VALÓK ÉS ÁLT TUDNIV BIZT ONSÁ GI ELŐÍRÁSOK ...... 3 BIZTONSÁ ONSÁGI A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA .......... 5

Descrizione ..................................... 5 Elementi funzionali della caldaia ... 6 Dati tecnici ................................. 7-10 Materiale a corredo ...................... 13 Dimensioni di ingombro ed attacchi .......................................... 13 2.6 Circuito idraulico ........................... 14 2.7 Prevalenza residua circolatore .... 15 2.8 Schema elettrico multifilare .......... 16 2.9 Schema elettrico funzionale ......... 17 2.10 Collegamento termostato ambiente e/o programmatore orario ............................................. 17

Leírás .............................................. 5 A kazán funkcionális alkatrészei .... 6 Műszaki adatok .......................... 8-11 Tartozékok .................................... 13 Helyigény és a csőkötések méretei .......................................... 13 2.6 Vízkeringetés ................................ 14 2.7 A keringtető szivattyú maradék emelőnyomása .............. 15 2.8 Kapcsolási rajz ............................. 16 2.9 Funkcionális rajz ........................... 17 2.10 A szobatermosztát és/vagy időprogramozó bekötése ............. 17

2.1 Descriere ........................................ 5 2.2 Elemente funcţionale ale cazanului 6 2.3 Date tehnice .............................. 9-12 2.4 Materiale livrate cu cazanul ......... 13 2.5 Dimensiuni de gabarit și racorduri 13 2.6 Circuitul hidraulic .......................... 14 2.7 Sarcină hidraulică a pompei ........ 15 2.8 Schema electrică multifilară ......... 16 2.9 Schema electrică funcţională ....... 17 2.10 Conectarea termostatului de ambient și/sau programato rului orar ....................................... 17

3

INST ALARE ......................... 19 INSTALARE

3

INSTALLAZIONE .................... 19

3
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

TELEPÍTÉS .......................... 19

3.1 Norme per l'installazione .............. 19 3.2 Fissaggio della caldaia a parete e collegamenti idraulici ................ 20 3.3 Collegamento elettrico ................. 21 3.4 Collegamento gas ........................ 21 3.5 Evacuazione dei prodotti della combustione ed aspirazione aria . 22 3.6 Caricamento e svuotamento impianti ......................................... 25

Telepítési szabályok ..................... 19 Vízbekötések ................................ 20 Elektromos bekötés ...................... 21 Gázbekötés ................................... 21 Füstgáz elvezetés és levegő beszívás ........................................ 22 3.6 Feltöltés és a berendezések víztelenítése .................................. 25

3.1 Norme pentru instalare ................. 19 3.2 Fixarea cazanului pe perete și racordarea hidraulică ................... 20 3.3 Racordarea electrică .................... 21 3.4 Racordarea la gaz ........................ 21 3.5 Evacuarea produselor de combustie și aspirarea aerului ...... 22 3.6 Umplerea și golirea instalaţiilor .... 25

4
4.1 4.2 4.3 4.4

PORNIRE ȘI FUNCŢIONARE 26
Verificări preliminare ..................... 26 Pornirea aparatului ....................... 26 Reglaje ......................................... 28 Transformarea gazului .................. 30

4
4.1 4.2 4.3 4.4

BEGY ÚJT ÁS ÉS MŰK ÖDÉS .. 26 BEGYÚJT ÚJTÁS MŰKÖDÉS
Előzetes ellenőrzések .................. 26 A készülék begyújtása .................. 26 Beállítások .................................... 28 Gázátalakítás ................................ 30

4
4.1 4.2 4.3 4.4

ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO .................. 26
Verifiche preliminari ...................... 26 Accensione dell'apparecchio ....... 26 Regolazioni .................................. 28 Trasformazione gas ...................... 30

5

ÎNTREŢINERE ..................... 32

5

KARBANT AR TÁS .................. 32 KARBANTAR ART

5

MANUTENZIONE .................... 32

5.1 Manutenzione ordinaria ............... 32 5.2 Manutenzione straordinaria ......... 32 5.3 Verifica dei parametri di combustione ............................. 33

5.1 Szokásos karbantartás ................. 32 5.2 Rendkívüli karbantartás ............... 32 5.3 Az égésparaméterek ellenőrzése ................................... 33

5.1 Întreţinere regulată ....................... 32 5.2 Întreţinere ocazională ................... 32 5.3 Verificarea parametrilor de combustie ................................ 33

In alcune parti del manuale sono utilizzati i simboli: ! ATTENZIONE = per azioni che richiedono particolare cautela ed adeguata preparazione VIETATO = per azioni che NON DEVONO essere assolutamente eseguite

A kézikőnyvben szerepelnek az alábbi szimbolumok: = megfelelő ! FIGYELEM körültekintést és felkészültséget igénylő tevékenységek TILOS = olyan tevékenységek, miket tilos végrehajtani

În anumite părţi ale acestui manual sunt utilizate simbolurile: ! ATENŢIE = pentru acţiuni ce necesită o precauţie deosebită și o pregătire adecvată INTERZIS = pentru acţiuni ce NU TREBUIE să fie executate în nici un caz

2

abban az esetben is. ha tulajdonos. A készülék biztonsági szelepének kifolyócsövét megfelelő gyűjtő és elvezető rendszerhez kell csatlakoztatni. de semmi esetre sem lehet 3 bar fölött. állatnak vagy tárgynak okozott kár esetén a gyártót sem szerződéses. mind a szerelőt megóvják az esetleges balesetektől. Il presente manuale d'istruzioni. hogy a tartalma teljes és sértetlen. Instalarea cazanului. Este necesar ca în timpul instalării cazanului să informaţi beneficiarul că: . da errori d'installazione. akitől a készüléket vásárolta. A telepítés során tájékoztatnia kell a felhasználót az alábbi tennivalóiról: . constituie parte integrantă a produsului: asiguraţi-vă că este întotdeauna în apropierea cazanului. deve far intervenire personale professionalmente qualificato del Servizio Tecnico di Assistenza . Ha valamit nem talál rendben. adresaţivă vânzătorului de la care a fost achiziţionat aparatul. soprattutto per quanto riguarda la parte spelata dei conduttori. puteţi solicita o copie de la Serviciul Tehnic de Asistenţă zonal. che non deve in alcun modo uscire dalla morsettiera.a hidraulikus berendezés üzemnyomása 1 és 2 bar között van. evitando così il possibile contatto con le parti vive del conduttore stesso. durante l'installazione. conform prescripţiilor normativelor în vigoare. În cazul pierderii sau deteriorării. împreună cu cel pentru utilizator. e comunque non superiore a 3 bar. In caso di necessità. rivolgersi al rivenditore da cui è stato acquistato l'apparecchio. După scoaterea din ambalaj. de reglare. Si raccomanda quindi al personale qualificato. 37-39). costituisce parte integrante del prodotto: assicurarsi che sia sempre a corredo dell'apparecchio. hogy mind a felhasználót. Este exclusă orice răspundere contractuală sau extracontractuală pentru daune cauzate persoanelor.dacă apar scurgeri de apă trebuie să închidă robinetul de alimentare cu apă și să apeleze Serviciul Tehnic de Asistenţă Beretta . sau al transferării cazanului pe o altă instalaţie.vízszivárgás esetén zárja el a víztáplálást és haladéktalanul értesítse az Ön Beretta szakszervizét . Questa caldaia deve essere destinata all'uso per il quale è stata espressamente realizzata. In caso di suo danneggiamento o smarrimento richiederne un altro esemplare al Servizio Tecnico di Assistenza di zona. di regolazione. forduljon ahhoz a viszonteladóhoz. asiguraţi-vă că aparatul este în bună stare și are toate accesoriile. A kazán telepítését és minden egyéb javítási és karbantartási munkálatot képzett szakembernek kell végeznie. È necessario.presiunea de lucru din instalaţia de încălzire trebuie să fie cuprinsă între 1 și 2 bari și să nu depășească în nici un caz valoarea de 3 bari. È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per danni causati a persone. Szükség esetén kérje az Ön Beretta szakszervizének beavatkozását . Amennyiben elveszne vagy megrongálódna. animali o cose. A helytelen telepítés.la pressione di esercizio dell'impianto idraulico sia compresa tra 1 e 2 bar. anche in caso di cessione ad altro proprietario o utente oppure di trasferimento su altro impianto. amelynek semmiképpen nem szabad a kapocstáblán túlhaladnia. de întreţinere sau utilizării necorespunzătoare. sem szerződésen kívüli felelősség nem terheli. unitamente a quello dell'utente. se recomanda personalului calificat ca după fiecare intervenţie efectuata pe produs sa acorde o atenţie speciala legăturilor electrice. különösen. mai ales in ceea ce privește partea neprotejata a conductorilor care nu trebuie sa iasă in nici un caz in afara bornei. În cazul în care ceva nu corespunde. A képzett szakembernek tanácsoljuk tehát. A csomagolás eltávolítása után győződjön meg róla.1 AVVERTENZE E SICUREZZE ! Le caldaie prodotte nei nostri stabilimenti vengono costruite facendo attenzione anche ai singoli componenti in modo da proteggere sia l’utente che l’installatore da eventuali incidenti. dopo ogni intervento effettuato sul prodotto. trebuie să solicite intervenţia personalului calificat al ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! .amennyiben hosszabb ideig nem kívánja használni a kazánt. assicurarsi dell'integrità e della completezza del contenuto. di prestare particolare attenzione ai collegamenti elettrici. a terméken elvégzett beavatkozás után kiemelt figyelmet szenteljen az elektromos csatlakozásoknak. A készülék gyártója nem felelős a biztonsági szelep működéséből eredő esetleges károkért. beállítás és karbantartás. ajánlatos kihívni a Beretta 3 Cazanele produse in fabricile noastre sunt construite acordându-se cea mai mare atenţie si celor mai mici componente pentru a proteja de eventualele accidentări atât pe utilizator cat si pe instalator. L'installazione della caldaia e qualsiasi altro intervento di assistenza e di manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato secondo le indicazioni delle leggi ed in conformità alle norme vigenti. ami a vezetékek fedetlen felületét illeti. Constructorul aparatului nu este responsabil de eventuale daune cauzate de intervenţia supapei de siguranţă. A kazán csak a megadott rendeltetési célra használható. informare l'utente che: .vagy felhasználóváltás vagy áthelyezés történt.in caso di non utilizzo della caldaia per un lungo periodo è 1 ÁL TALÁNOS TUDNI VALÓK ÁLT TUDNIV ÉS BIZT ONSÁ GI ELŐÍRÁSOK BIZTONSÁ ONSÁGI ! 1 AVER TIZĂRI ȘI MĂSURI DE VERTIZĂRI SIGURANŢĂ ! ! A telephelyeinken gyártott kazánokat az egyes alkatrészekre is ügyelve készítik. Il costruttore dell'apparecchio non è responsabile di eventuali danni causati dall'intervento della valvola di sicurezza. Lomb u. 1139 Bp. Cazanul trebuie utilizat exclusiv în scopul pentru care a fost realizat de producător. hogy minden. Evacuarea supapei de siguranţă a aparatului trebuie să fie racordată la un sistem adecvat de colectare și evacuare. Lo scarico della valvola di sicurezza dell'apparecchio deve essere collegato ad un adeguato sistema di raccolta ed evacuazione. elkerülve így a lehetséges érintkezést a vezeték áram alatt lévő részeivel. Dopo aver tolto l'imballo. Ez a használati utasításokat tartalmazó könyvecske a felhasználói kézikönyvvel együtt szorosan hozzátartozik a termékhez: mindig győződjön meg róla. da torită erorilor de instalare. Prezentul manual de instrucţiuni. evitându-se astfel un posibil contact cu părţile neprotejate ale conductorului. chiar și în cazul încredinţării unui alt proprietar sau utiliza tor.in caso di fuoriuscite d'acqua deve chiudere l'alimentazione idrica ed avvisare con sollecitudine il Servizio Tecnico di Assistenza . hogy mellékeltéke a készülékhez. animalelor sau lucrurilor. valamint a rendeltetéstől eltérő használat miatt embernek. kérjen másikat a Beretta Márkaképviselettől (RIELLO Hungary Rt. In caso di non rispondenza. punerea în funcţiune și orice intervenţie de asistenţă sau întreţinere trebuie executate de personal calificat. di manutenzione e da usi impropri. autorizat de ROMGAZ respectiv ISCIR. De aceea. In caz de nevoie.

. solicitaţi intervenţia personalului calificat al Serviciul Tehnic de Asistenţă Beretta nu atingeţi aparatul cu părţi ale corpului ude sau umede și/sau dacă sunteţi cu picioarele goale înaintea oricărei operaţii de curăţare a aparatului. időt és pénzt takaríhat meg. deconectaţi-l de la reţeaua de alimentare electrică. még akkor is. Per la sicurezza è bene ricordare che: è sconsigliato l'uso della caldaia da parte di bambini o di persone inabili non assistite è pericoloso azionare dispositivi o apparecchi elettrici. valamint a rendszer Serviciul Tehnic de Asistenţă Beretta. . A biztonságos használat érdekében tartsa szem előtt. este recomandabil să se execute cel puţin următoarele operaţii: • poziţionarea főkapcsolójának „kikapcsolt” pozícióba állítása • a tüzelőanyag és a víz csapjának pale dell'apparecchio e quello generale dell'impianto su "spento" • chiudere i rubinetti del combusti- elzárása a fűtőrendszernél és a melegvízoldalon egyaránt • fagyveszély bile e dell'acqua. poziţionând întrerupătorul bipolar al reţelei și cel de pe panoul de comandă pe poziţia închis “OFF” este interzisă modificarea dispozitivelor de siguranţă sau de reglare ale cazanului fără autorizarea sau indicaţiile constructorului nu trageţi. staccare. megcsavarni a kazánból kijövő elektromos kábeleket. ahol a készülék üzemel a csomagolás elemei gyermekektől távol tartandók • închiderea robinetului de gaz și • golirea instalaţiilor de încălzire și sanitară.a készülék karbantartását évente legalább egyszer el kell végezni.). dacă există pericol de îngheţ . idejében egyeztesse ezt az időpontot az Ön Beretta szakszervizével. zárja el a gáz főcsapját. spalancando porte e finestre. elektromos háztartási gépek stb. etc. In caso di perdite di gas. programmandola per tempo con il Servizio Tecnico di Assistenza. Pentru siguranţa dumneavoastră este bine să reţineţi următoarele: este interzisă utilizarea aparatului de către copii sau persoane neinstruite este periculoasă acţionarea dispozitivelor sau aparatelor electrice. În caz de pierderi de gaz. chiudere il rubinetto generale del gas. precum și a celor ale instalaţiilor termice și sanitare nitario se c'è rischio di gelo . ahol a készülék üzemel ne hagyjon gyúlékony anyagot és tartályt a helyiségben. elettrodomestici ecc. azt tanácsoljuk. scollegare la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica posizionando l'interruttore bipolare dell'impianto e quello principale del pannello di comando su "OFF" è vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione o le indicazioni del costruttore non tirare. aerare il locale. închideţi robinetul general de alimentare cu gaz. fare intervenire con sollecitudine il personale professionalmente qualificato del Servizio Tecnico di Assistenza non toccare la caldaia se si è a piedi nudi e con parti del corpo bagnate o umide prima di effettuare operazioni di pulizia. kitépni. quali interruttori. dacă se simte miros de gaz sau de combustie.. ne használjon elektromos eszközöket és készülékeket (kapcsolók.la manutenzione della caldaia deve essere eseguita almeno una volta all'anno. sia dell'impianto termico sia del sanitario • svuotare l'impianto termico e sa- esetén fűtőrendszer víztelenítése a comutatorului principal al aparatului și cel general al instalaţiei electrice pe poziţia “oprit” de apă. electrocasnice.în cazul nefolosirii cazanului pentru o perioadă mai lungă. valamint a kapcsolótábla főkapcsolójának „OFF” pozícióba állításával. programând-o din timp cu Serviciul Tehnic de Asistenţă Beretta. decuplaţi sau răsuciţi cablurile electrice exterioare cazanului.întreţinerea regulată a cazanului trebuie realizată cel puţin o dată pe an. a gyártó felhatalmazása és útmutatása nélkül tilos módosítani a biztonsági és szabályozó eszközöket tilos kirántani. 4 . cum ar fi întrerupătoare. aerisiţi bine încăperea deschizând ușile și ferestrele. torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dalla caldaia anche se questa è scollegata dalla rete di alimentazione elettrica evitare di tappare o ridurre dimensionalmente le aperture di aerazione del locale di installazione non lasciare contenitori e sostanze infiammabili nel locale dove è installato l'apparecchio non lasciare gli elementi dell'imballo alla portata dei bambini. és haladéktalanul forduljon az Ön Beretta szakszervizéhez ne érjen a kazánhoz vizes vagy nedves testrésszel vagy mezítláb állva minden tisztítási művelet előtt áramtalanítsa a kazánt a berendezés mindkét vezetéket megszakító kapcsolójának. se si avverte odore di combustibile o di combustione.consigliabile l'intervento del Servizio Tecnico di Assistenza per effettuare almeno le seguenti operazioni: • posizionare l'interruttore princi- szakszervizt a következő műveletek elvégzésére: • a készülék. . Gázszivárgás esetén az ajtók és az ablakok kinyitásával szellőztesse ki a helyiséget. chiar dacă acesta este decuplat de la reţeaua de alimentare electrică nu astupaţi sau reduceţi dimensiunea orificiului de aerisire a încăperii în care este instalat un cazan cu cameră de ardere deschisă nu lăsaţi rezervoare și substanţe inflamabile în încăperea în care este instalat aparatul nu lăsaţi elemente ale ambalajului la îndemâna copiilor. ha áramtalanítva van tilos eldugaszolni vagy leszűkíteni a szellőzőnyílásokat abban a helyiségben. hogy: gyermekek és hozzá nem értő személyek felügyelet nélkül nem kezelhetik a kazánt ha a tüzelőanyag vagy az égéstermék szagát érzi.

composto da tubi alettati contenenti al loro interno il tubo destinato alla preparazione dell’acqua sanitaria • termostato di sicurezza limite che controlla i surriscaldamenti dell'apparecchio garantendo una perfetta sicurezza a tutto l'impianto (segnalazione di allarme su display) • valvola di sicurezza a 3 bar sull'impianto di riscaldamento • pressostato verifica carico impianto • dispositivo antibloccaggio del circolatore che si attiva automaticamente dopo 24 ore dall'ultimo ciclo effettuato dallo stesso • camera di combustione a tenuta stagna rispetto all’ambiente • antigelo di primo livello • apparecchiatura di controllo fiamma a ionizzazione che nel caso di mancanza di fiamma comanda l’interruzione dell’uscita del gas con segnalazione luminosa.I. tökéletes biztonságot garantálva a fűtési rendszernek (vészjelzés a displayn) • 3 bar-os biztonsági szelep a fűtőrendszeren • a berendezés vízkeringését ellenőrző nyomáskapcsoló • a keringtető szivattyú blokkolásoldó eszköze. használati meleg víz-előállítási célra: az alkalmazott fűstgázelvezető szerelvény alapján a C12. C52.S. Nyár.1 Descrizione Smart C. este un cazan mural de tip C Smart C.I . Le principali caratteristiche tecniche dell'apparecchio sono: • scheda a microprocessore che controlla ingressi. amely bordázott csövekből áll. C32. Questo tipo di apparecchio può essere installato in qualsiasi tipo di locale e non vi è alcuna limitazione dovuta alle condizioni di aerazione e al volume del locale. uscite e gestione allarmi • modulazione elettronica di fiamma continua in sanitario e in riscaldamento • dispositivo di preregolazione del minimo riscaldamento • accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma • stabilizzatore di pressione del gas incorporato • potenziometro per la selezione della temperatura acqua di riscaldamento • potenziometro per la selezione della temperatura acqua dei sanitari • lenta accensione elettronica • selettore OFF-reset blocco allarmi. C82 osztályba sorolható. A készülék főbb műszaki jellemzői a következők: • mikroprocesszoros kártya. Acest tip de aparat se poate instala în orice fel de încăpere. C22. amely ellenőrzi a bemeneteket.S . rézből készült bitermikus hőcserélő. C22.S. neexistând nici o restricţie referitoare la aerisirea încăperii. estate. amely a szivattyú utoljára végrehajtott ciklusától számított 24 óra múlva automatikusan működésbe lép • a környezettől elzárt égéskamra • fagyásgátló funkció • ionizációs lángőrző berendezés. iarnă • sondă NTC pentru controlul temperaturii circuitului de încălzire • sondă NTC pentru controlul temperaturii circuitului sanitar • pompă de circulaţie cu dispozitiv de separare și purjare automată a aerului • by-pass automat pentru circuitul de încălzire • termomanometru pentru controlul presiunii apei de încălzire • vas de expansiune de 8 litri • predispoziţie pentru conectarea unui termostat de ambient sau a unui ceas programator • dispozitiv de umplere a instalaţiei de încălzire • schimbător bitermic . C42.és nyomásmérő • 8 literes tágulási tartály • szobatermosztát és időprogramozó beépítésének lehetősége • a fűtőrendszer feltöltő eszköze • keményforrasztású. nincs semmiféle megkötés a helyiség szellőztetésére.1 Descriere Smar tC . ieșirile și gestionarea alarmelor • modulare continuă electronică a flăcării la încălzire și la producerea apei calde menajere • dispozitivul de prereglare a încălzirii minime • aprindere electronică cu controlul flăcării prin ionizare • stabilizator de presiune de gaz incorporat • potentiomeţru pentru selectarea temperaturii apei pentru încălzire • potentiomeţru pentru selectarea temperaturii apei calde menajere • aprindere lentă electronica • selector OFF/reset blocări de alarmă. C42.I . 2 DESCRIEREA AP ARA TULUI APARA ARATULUI 2. Tél) • NTC érzékelőelem a fűtőrendszer hőmérsékletének ellenőrzéséhez • NTC érzékelőelem a használati meleg víz hőmérsékletének ellenőrzéséhez • keringtető szivattyú a levegő kiválasztására és automatikus eltávolítására szolgáló eszközzel • automatikus by-pass a fűtőkörhöz • a fűtővíz nyomását ellenőrző hőmérséklet. è una caldaia murale di tipo C per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria: secondo l’accessorio scarico fumi usato viene classificata nelle seguenti categorie C12. melyek belsejében található a használati melegvíz előállítására szolgáló cső • határoló termosztát.I. amely lánghiány esetén a gázáramlást megszakítja világító jelzéssel.S. pentru încălzire și producere de apă caldă menajeră: în funcţie de sistemul de evacuare a fumului utilizat se clasifică în categoriile C12. C52. a kimeneteket és a vészjelzéskezelést • folyamatos elektronikus lángmoduláció a fűtő és használati melegvíz-előállító berendezésnél • minimális fűtés előbeállító egysége • elektronikus gyújtás ionizációs lángőrzéssel • beépített gáznyomás-stabilizátor • potenciométer a fűtővíz hőmérsékletének beállítása • potenciométer a használati meleg víz hőmérsékletének beállítása • lassú elektromos gyújtás • választóka pcsoló (OFF/RESETvészleállás. típusú falikazán fűtési és A Smar Smart C.S . inverno • sonda NTC per il controllo temperatura del primario • sonda NTC per il controllo temperatura del sanitario • circolatore con dispositivo per la separazione e lo spurgo automatico dell'aria • by-pass automatico per circuito riscaldamento • termoidrometro di controllo pressione acqua di riscaldamento • vaso d'espansione 8 litri • predisposizione per termostato ambiente o programmatore orario • dispositivo di riempimento dell'impianto di riscaldamento • scambiatore bitermico interamente in rame saldobrasato.I. C62. 5 . C82. C32. C62. C22.1 Leírás t C .confecţionat în întregime din cupru.S . C42. vară. Ez a készüléktípus bármilyen helyiségbe telepíthető kivéve lakószoba vagy alvás céljára használt helyiség. amely a készülék túlmelegedését ellenőrzi.I . C62. 2 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 2. C82.I . Principalele caracteristici tehnice ale aparatului sunt: • placă electronică cu microprocesor care controlează intrările. compus din tuburi cu aripioare ce înconjoară tubul destinat preparării apei calde sanitare • termostat de siguranţă limită care controlează supraîncălzirile aparatului.2 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO 2. C52.S . C32. garantând o siguranţă perfectă întregii instalaţii (semnalizarea alarmei pe afișaj) • supapă de siguranţă de 3 bari pentru instalaţia de încălzire • presostat de verificare a sarcinii instalaţiei • dispozitiv antiblocare a pompei care se activează automat după 24 ore de la ultimul ciclu efectuat • camera de ardere cu etanșare perfecta fata de ambient • antigel de primul nivel • aparatura de control cu ioni al flăcării care in cazul lipsei flăcării comanda întreruperea alimentării cu gaz si cu semnalizare luminoasa.

relevare flacără Arzător principal Termostat limită Sondă NTC încălzire Presostat fumuri diferenţial Tub relevare depresiune Ventilator Sondă NTC sanitară Schimbător bitermic Vas de expansiune Modul de aprindere Valvă de gaz Fluxostat circuit sanitar Robinet de umplere Led de semnalizare a stării cazanului Capac pentru locașul programatorului orar Selector temperatură apă încălzire Selector de funcţie Selector temperatură apă caldă menajeră Termomanometru 19 20 21 22 23 24 Kazánállapot kijelző lámpa Az időprogramozó dugasza A fűtővíz hőmérsékletének beállítója Funkcióválasztó A használati meleg víz hőmérsékletének beállítója Hő.1 .2 E l e m e n t e cazanului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 funcţionale ale Supapă de siguranţă Presostat de apă Pompă de circulaţie Valvă automată evacuare aer Electrod de aprindere .2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A kazán funkcionális alkatrészei Biztonsági szelep Víznyomáskapcsoló Keringtető szivattyú Légtelenítő szelep Lángőrző (ionizációs) elektróda Égőtermosztát Határtermosztát A fűtési NTC érzékelőeleme Füstgáz differenciál-nyomáskapcsoló A nyomáscsökkenés-érzékelő csöve Ventilátor A HMV NTC érzékelőeleme Bitermikus hőcserélő Tágulási tartály Gyújtóegység Gázszelep Áramlásszabályozó Feltöltő szelep 2.2 Elementi funzionali della caldaia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Valvola di sicurezza Pressostato acqua Pompa di circolazione Valvola di sfogo aria Candela accensione-rilevazione fiamma Bruciatore principale Termostato limite Sonda NTC riscaldamento Pressostato fumi differenziale Tubetto rilievo depressione Ventilatore Sonda NTC sanitario Scambiatore bitermico Vaso d'espansione Modulo di accensione Valvola gas Flussostato Rubinetto di riempimento Led segnalazione stato caldaia Tappo alloggiamento programmatore orario Selettore temperatura acqua riscaldamento Selettore di funzione Selettore temperatura acqua sanitario Termoidrometro 2.2.és nyomásmérő 9 8 10 11 7 6 5 12 13 14 15 4 3 2 1 gas sanitario használati melegvíz (HMV) sanitar uscita kilépő ieșire entrata belépő intrare 6 18 16 17 24 23 22 21 19 20 riscaldamento fűtés încălzire ritorno mandata visszatérő előremenő retur tur 2.

3 (** n° stars) 84.3 Dati tecnici I kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h % % % W V .p.P.1 13. . inferiore a t fumi Minimo CO s.°C °C mbar l/h l bar bar bar l/min l/min l/min l/min °C l/min mbar mbar Ø Ø Ø mm mm mm kg Nm3/h Nm3/h mbar mbar mm m m mm mm m m p.00 28. diaframma fumi ø42 per 24 C. inferiore a t fumi 26.35 60-100 4.40 0.S.2 0.4 11.522 0.5+14.50 8428 9030 8.8 2.5 0.7 (** n° stars) 91.20 8. 0.20 12.a.p.m.ø45 per 28 C.95 140 127 130 2.I.S.6 90.S.4 125 125 II2H3+ II2H3+ 230-50 230-50 X5D X5D 0.8 11.a. Rendimento utile Pn min.30**) 0. °C 24 C. ** Installazioni di tipo C22 7 . 28 C.90 130 131 140 2.631 50.191 42.m.p.8 classe 2 100 6.5+0.25 (3.554 0. (G 30/G31) Collegamenti idraulici Entrata .8 0.35 100 106 * Verifica eseguita con tubi separati ø 80. inferiore a CO2 NOx s.00 20640 24080 11.50 8084 9030 9.uscita riscaldamento Entrata .35 60-100 3.uscita sanitario Entrata gas Dimensioni caldaia Altezza Larghezza Profondità Peso caldaia Prestazioni ventilatore Portata fumi Portata aria Prevalenza residua tubi concentrici 0.0 37-60 10 20 28-30/37 3/4” 1/2” 3/4” 740 400 328 33 45. Portata termica nominale riscaldamento/sanitario (Hi) Potenza termica nominale riscaldamento/sanitario Portata termica ridotta riscaldamento (Hi) Potenza termica ridotta riscaldamento Portata termica ridotta sanitario (Hi) Potenza termica ridotta sanitario Rendimento utile Pn max.30 31. % p. I dati espressi non devono essere utilizzati per certificare l’impianto.Temperatura massime Campo di selezione della temperatura H2O riscaldamento Pompa: prevalenza massima disponibile per l'impianto alla portata di Vaso d'espansione a membrana Precarica vaso espansione Esercizio sanitario Pressione massima Pressione minima Quantità di acqua calda con t 25° C con t 30° C con t 35° C Portata minima acqua sanitaria Campo di selezione della temperatura H2O sanitaria Regolatore di flusso Pressione gas Pressione nominale gas metano (G 20) Pressione nominale gas liquido G.S.5 9.m. per la certificazione devono essere utilizzati i dati indicati nel “Libretto Impianto” misurati all’atto della prima accensione.40 10.5/0.85 105 80 14. Rendimento utile al 30% di Pn Potenza elettrica Categoria Tensione di alimentazione Grado di protezione Perdite al camino e al mantello con bruciatore spento Esercizio riscaldamento Pressione . % p.07-0.5+curva 90°..2.85 105 80 20+20 0.8 classe 3 80 6.80 10.2 0.5/0.60 110 98 3-90 40-80 380 800 8 1 6 0.15 13. inferiore a CO2 NOx s.00 22618 26660 24.5/0.5/0.p.L.85m Prevalenza residua caldaia senza tubi Tubi scarico fumi concentrici Diametro Lunghezza massima Perdita per l’inserimento di una curva 45°/90° Foro di attraversamento muro (diametro) Tubi scarico fumi separati Diametro Lunghezza massima Perdita per l’inserimento di una curva 45°/90° NOx Valori di emissioni a portata massima e minima con gas G20* Massimo CO s.5 2.I.a.8 3-90 40-80 380 800 8 1 6 0.a.5 90.07-0.8 83.70 7052 7482 91.m.I.15 16.70 9632 10922 9.0 37-60 12 20 28-30/37 3/4” 1/2” 3/4” 740 450 328 35 53. °C p.Hz IP % bar .I.

5 9.5/0.0 37-60 10 25 30 3/4” 1/2” 3/4” 740 400 328 33 45.7 (** n° stars) 91.p. ** C22 típusú beszabályozások 8 .30**) 0.20 12.5+0.2 0.4 125 125 II2HS3B/P II2HS3B/P 230-50 230-50 X5D X5D 0.m.8 2.S. °C 24 C .8 3. mint CO2 Nox kisebb. ø42 füstszedo 24 C.50 8084 9030 9. 0. 28 C .5 0.5/0. mint CO2 Nox kisebb.Hz IP % bar .35 60-100 4.I . nyomás Min.50 8428 9030 8. % p. mint t füstgáz 26.191 42.8 2.2 0. osztály 80 6.S. hozama A használati meleg víz hőmérsékletének beállítási tartománya Áramlásszabályozó Gáznyomás A metángáz (G20-G25.p. emelőnyomás a következő hozamnál: Membrános tágulási tartály A tágulási tartály előfeszítése Használati meleg víz-termelő üzemmód Max.554 0.3 (** n° stars) 84.S .6 90.07-0.S.I . az első használatkor mért adatokat kell figyelembe venni.m.8 0.28 C. névleges hőteljesítménynél Hasznos hatásfok min.5 2.m.I. °C p.1 13.I. a hitelesítéshez a „Berendezés gépkönyvében” feltüntetett. hosszúság egyenes szakaszon Veszteség kanyarulat beiktatása miatt Falon áthaladó lyuk (átmérő) Szétválasztott füstgázelvezető csövek Átmérő Max.85 105 80 20+20 0.p.5+14.631 50. esetén ø45. C.30 31.00 20640 24080 11. nyomás Melegvíz-mennyiség t 25 °C mellett t 30 °C mellett t 35 °C mellett A használati meleg víz min.35 100 106 * A vizgálatot 80-as átmérőjű.35 60-100 3. mint t füstgáz Minimum CO kisebb. .S .522 0. osztály 100 6.5+ 90°.5 90.S .85 m-es koncentrikus csövek maradék emelőnyomása A kazán maradék emelőnyomása csövek nélkül Koncentrikus füstgázelvezető csövek Átmérő Max.S.I.5/0.40 10. C.25 (3.8 3-90 40-80 380 800 8 1 6 0.20 8.15 13.hőmérséklet A fűtővíz hőmérsékletének beállítási tartománya Szivattyú: a rendszer számára rendelkezésre álló max.90 130 131 140 2.70 9632 10922 9.1) névleges nyomása A PB-gáz (G30) névleges nyomása Bekötések Fűtőrendszer bemenet-kimenet HMV bemenet-kimenet Gáz A kazán méretei Magasság Szélesség Mélység Tömeg A ventilátor teljesítményei A füstgáz mennyisége A levegő mennyisége 0.40 0.15 16.0 37-60 12 25 30 3/4” 1/2” 3/4” 740 450 328 35 53.07-0.°C °C mbar l/h l bar bar bar l/min l/min l/min l/min °C l/min mbar mbar Ø Ø Ø mm mm mm kg Nm3/h Nm3/h mbar mbar mm m m mm mm m m p. nyomás .4 11.00 22618 26660 24.70 7052 7482 91.I.I .S . A fent felsorolt adatok nem a hitelesítésre szolgálnak szolgálnak.8 83. hosszúság Veszteség kanyarulat beiktatása miatt NOx Emissziós középértékek a Din 4702/8 szerint számolva* Maximális CO kisebb. % p.p.00 28. A fűtőrendszer/HMV névleges legmagasabb hőteljesítménye (Hi) A fűtőrendszer/HMV névleges hőteljesítménye A fűtőrendszer redukált legmagasabb hőterhelése (Hi) A fűtőrendszer redukált legmagasabb hőteljesítménye A HMV redukált legmagasabb hőterhelése (Hi) A HMV redukált legmagasabb hőteljesítménye Hasznos hatásfok max.60 110 98 3-90 40-80 380 800 8 1 6 0.3 Műsza ki ada to k Műszak adato tok HU kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h % % % W V .95 140 127 130 2.5/0.2.8 11.80 10.85 105 80 14.m.I . névleges hőteljesítménynél Hasznos hatásfok 30 %-os névleges hőteljesítménynél Villamos teljesítmény felvétel Kategória Tápfeszültség Védelmi fokozat Veszteségek a kéménynél és a köppenynél lezárt égő esetén Fűtési üzemmód Max.

m.40 0.8 3-90 40-80 380 800 8 1 6 0. Randament util Pn min.4 125 II2H3+ 230-50 X5D 0.m. Limitator de debit Presiune gaz Presiune nominală gaz metan (G20) Presiune nominală gaz petrolier lichefiat GPL (G30/G31) Racorduri hidraulice Tur / retur instalaţie încălzire Intrare / ieșire instalaţie sanitară Intrare gaz Dimensiuni și greutate cazan Înălţime Lăţime Adâncime Greutate Caracteristici ventilator Debit gaze arse Debit de aer Sarcină disponibilă cu tuburi concentrice 0. Datele prezentate nu trebuie să fie utilizate pentru autorizarea funcţionării.I .191 42.M.07-0.3 Da te tehnice Date RO kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h % % % W V . C.4 11.S .I .80 8428 8.I.0 37-60 10 20 28-30/37 3/4” 1/2” 3/4” 740 400 328 33 45. % p. °C 24 C .70 7482 91.85 105 80 20+20 0.3 (** n° stars) 83.p.90 130 131 140 2. 26.5/0.8 classe 3 80 6.7 (** n° stars) 84.35 60-100 3.522 0.m.S.20 7052 91.60 110 98 28 C . °C p.5 9.2.C.Hz IP % bar .40 8084 9. Randamentul util la 30% din Pn Putere electrică Categoria Alimentare electrică Grad de protecţie Pierderi la coș și prin manta cu arzătorul stins Funcţionare în regim de încălzire Presiune / Temperatură maxime Domeniu de reglare a temperaturii agentului primar Pompa: sarcină hidraulică maximă disponibilă pentru instalaţie la un debit de Vas de expansiune cu membrană Preîncărcare vas de expansiune Funcţionare în regim de producere A.5/0.S . pentru acest lucru trebuie utilizate datele indicate în „Livretul aparatului” măsurate cu ocazia punerii în funcţiune.S .5 90.I.8 3-90 40-80 380 800 8 1 6 0.554 0.5 0. Presiune maximă Presiune minimă Debit de apă caldă menajeră.°C °C mbar l/h l bar bar bar l/min l/min l/min l/min °C l/min mbar mbar Ø Ø Ø mm mm mm kg Nm3/h Nm3/h mbar mbar mm m m mm mm m m p.35 100 106 Putere termică focolară nominală încălzire / ACM Putere termică utilă nominală încălzire / ACM Putere termică în focar redusă încălzire (Hi) Putere termică utilă redusă încălzire Putere termică focolară redusă sanitară (Hi) Putere termică utila redusă sanitară Randament util Pn max.00 20640 11.m.85 105 80 14.20 9632 9.631 50.25 (3.70 10922 10.I.8 90.15 13.S.00 26660 28.C.I .1 13.8 11. C.8 classe 2 100 6.S.95 140 127 130 2.50 9030 10.M.5 2.35 60-100 4.p. % p.5m+ curbe 90°).30**) 0. .15 16.S . 31.p.5/0.2 0.p.. cu T = 25°C cu T = 30°C cu T = 35°C Debit minim de apă caldă menajeră Domeniu de reglare a temperaturii A.I .00 24080 12.5m+0.50 9030 8.8 2. diafragmă fumuri ø42 pentru 24 C.I.5+14.2 0.07-0.S.6 125 II2H3+ 230-50 X5D 0.0 37-60 12 20 28-30/37 3/4” 1/2” 3/4” 740 450 328 35 53.ø45 pentru 28 C.5/0.30 22618 24. ** Instalaţii de tip C22 9 .85m Sarcină disponibilă la ieșirea din cazan (fără tuburi) Tub ur i de e vacuare co ax ia lă a fum ului ubur uri ev coax axia ială fumului Diametre Lungime maximă în linie dreaptă Pierdere de sarcină datorită introducerii unei curbe de 45°/90° Gaură de traversare a peretelui (diametru) Tub ur i de e vacuare separ a tă a fum ului ubur uri ev separa fumului Diametre Lungime maximă Pierdere de sarcină datorită introducerii unei curbe de 45°/90° NOx Valor ile emisiilor de no xe la debit max im și minim cu g az meta n G20* lorile nox maxim gaz metan Maxim CO inferior valorii de CO2 NOx inferior valorii de t gaze arse Minim CO inferior valorii de CO2 NOx inferior valorii de t gaze arse * Verificare executată cu tuburi separate ø80 (lungime 0.

78 2.78 1.00 367.50 66.00 0.20 104.87 0.00 285.00 367.26 0.50 15.04 0.28 1.07 2.76 36.65 28-30 (285. Le pressioni a valle della valvola sono indicative.77 28.34 1.5 (137.00 285.3) - Indice di Wobbe inferiore (a 15°C-1013 mbar) Potere calorifico inferiore Pressione nominale di alimentazione Pressione minima di alimentazione 24 C.I.30 74.67 0.34 37 (377.10 4.83 28.01 1.88 0.30 13.90 49.28 4.10 6.7) Gas liquido butano (G30) propano (G31) 80.S.04 2.77 2. 10 .01 10.PARAMETRI I MJ/m3S MJ/m3S MJ/KgS mbar (mm H2O) mbar (mm H2O) Gas metano (G20) 45.82 36.18 1.52 5.99 0.11 10.90 19.02 20 (203.35 3.99 1.35 2.44 5.08 Ø mm Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h mbar mm H2O mbar mm H2O mbar mm H2O mbar mm H2O 1.52 28.87 0. La caldaia si autoregola in funzione del tipo di gas bruciato.58 116. Le pressioni indicate sono riferite a gas di riferimento e caldaia a regime.28 3.52 4.30 0. Bruciatore principale: numero 14 ugelli Portata gas massima riscaldamento Portata gas massima sanitario Portata gas minima riscaldamento Portata gas minima sanitario Pressione massima a valle della valvola in riscaldamento Pressione massima a valle della valvola in sanitario Pressione minima a valle della valvola in riscaldamento Pressione minima a valle della valvola in sanitario Ø mm Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h mbar mm H2O mbar mm H2O mbar mm H2O mbar mm H2O 1.41 2.37 1.I.40 34.50 56.80 48. I valori espressi in tabella si riferiscono alla fase di taratura.00 285.04 10.9) 70.52 28.90 19.10 102.20 104.S.99 10.97 3.69 88 46.77 2.44 1.67 34.60 57.77 2.77 2.00 367.10 7.10 102.10 36.44 2.10 36.40 44.00 367.41 0.09 45.95 Le tarature devono essere effettuate misurando la pressione con la presa di compensazione scollegata e cappuccio disinserito.00 285.07 0.9) 13. Bruciatore principale: numero 12 ugelli Portata gas massima riscaldamento Portata gas massima sanitario Portata gas minima riscaldamento Portata gas minima sanitario Pressione massima a valle della valvola in riscaldamento Pressione massima a valle della valvola in sanitario Pressione minima a valle della valvola in riscaldamento Pressione minima a valle della valvola in sanitario 28 C.5-305.37 1.

20 7. A feltüntetett nyomásértékek a hivatkozott gázra és üzemelő kazánra vonatkoznak.81 3.50 15.81 1.20 104.10 4.90 19.00 285. Főégő: 14 fúvóka A fűtési rendszer maximális gázigénye A HMV maximális gázigénye A forróvíztároló minimális gázigénye A HMV minimális gázigénye Maximális nyomás a szelepkimenetnél fűtési üzemmódban Maximális nyomás a szelepkimenetnél használati melegvíz-előállítási üzemmódban Minimális nyomás a szelepkimenetnél fűtési üzemmódban Minimális nyomás a szelepkimenetnél használati melegvíz-előállítási üzemmódban Ø mm Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h mbar vízoszlop mm mbar vízoszlop mm mbar vízoszlop mm mbar vízoszlop mm 1.28 1. 11 .35 2.00 0.90 19.37 1.20 12.44 2.90 80.10 102.07 2.78 2.99 1. Főégő: HU MJ/m3S MJ/m3S MJ/KgS mbar (vízoszlop mm) mbar (vízoszlop mm) (G20) 45.I .25 29.56 1.04 10.52 28.7) 12 fúvóka A fűtési rendszer maximális gázigénye A HMV maximális gázigénye A forróvíztároló minimális gázigénye A HMV minimális gázigénye Maximális nyomás a szelepkimenetnél fűtési üzemmódban Maximális nyomás a szelepkimenetnél használati melegvíz-előállítási üzemmódban Minimális nyomás a szelepkimenetnél fűtési üzemmódban Minimális nyomás a szelepkimenetnél használati melegvíz-előállítási üzemmódban Ø mm Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h mbar vízoszlop mm mbar vízoszlop mm mbar vízoszlop mm mbar vízoszlop mm 1.I .20 83.23 3.09 45.28 3.20 0.00 285.00 285.9) - 25 (254.01 10.24 0.52 4. C.5 (137.11 10.30 1.9) 13.30 1.62 1.99 10.S .52 5.44 1.60 3.56 7.S .30 1.S. C.02 Metángáz (G25.00 10. A táblázatban közölt értékek a beszabályozási fázisra vonatkoznak.1) 35.07 0.58 116.3 25 (254.30 13.10 102.78 1.88 0.65 30 (305.67 34.PARAMÉTEREK Alsó Wobbe-szám Alsó fűtőérték Névleges tápnyomás Minimális tápnyomás 24 C .52 28.77 2.62 8.90 80.90 49.60 57.18 1.40 44.35 3.S .I. A kazán a felhasznált gáztípusnak megfelelően automatikusan beállítja magát.97 3.I .56 1.50 15.37 1.9) - Folyékony gáz bután (G30) 80.77 28.00 285.20 83.S .83 28.23 1.29 8.40 34.I.38 1.67 A gáznyomás beállításakor a kiegyenlítő csövet kössük le és csatlakoztassunk egy nyomásmérő műszert a készülékhez.26 1.50 15.I .87 28 C .77 2.34 1.20 104.60 3.01 1.S. A szelepkimeneti nyomások tájékoztató jellegűek.

28 1.82 36.07 2.77 2.09 45.67 34.9) 70.02 20 (203.10 4.50 66.77 28. Debit minim de gaz la încălzire Debit minim de gaz la producere A.10 36.04 0.5-305.5 (137.90 49.87 0.C. Presiune maximă în aval de valva de gaz la încălzire Presiune maximă în aval de valva de gaz la producere ACM Presiune minimă în aval de valva de gaz la încălzire Presiune minimă în aval de valva de gaz la producere ACM 28 C .01 10.04 2.10 102.00 285.30 74.10 102.PARAMETRII RO MJ/m3S MJ/m3S MJ/KgS mbar (mm H2O) mbar (mm H2O) Gaz metan (G20) 45.S .58 116.28 3.M.10 7.28 4.90 19.95 Reglajele trebuie efectuate prin măsurarea presiunii cu tubul de compensaţie deconectat ș i capacul îndepărtat.08 Ø mm Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h mbar mm H2O mbar mm H2O mbar mm H2O mbar mm H2O 1.35 2.99 1.41 0.S . Presiune maximă în aval de valva de gaz la încălzire Presiune maximă în aval de valva de gaz la producere ACM Presiune minimă în aval de valva de gaz la încălzire Presiune minimă în aval de valva de gaz la producere ACM Ø mm Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h mbar mm H2O mbar mm H2O mbar mm H2O mbar mm H2O 1.87 0. C.M.04 10.18 1.78 2.52 5. Arzătorul principal: 12 duze Debit maxim de gaz la încălzire Debit maxim de gaz la producere A.00 367.35 3.I .I .34 1.44 1. Presiunile indicate sunt valabile pentru gazul de referintă si cazanul la regim.99 0.60 57.00 367.44 2.80 48.00 285.69 88 46.37 1.50 15.7) Gaz lichefiat propan (G31) butan (G30) 80.99 10.52 4.M.37 1.I.77 2.S .50 56.83 28.10 36.20 104.00 0.11 10.26 0.00 367.01 1.I .77 2. Valorile din tabel se referă la faza de reglare. Cazanul se autoreglează in funcţie de tipul de gaz ars.S.S.10 6.78 1.52 28.97 3.34 37 (377. Arzătorul principal: 14 duze Debit maxim de gaz la încălzire Debit maxim de gaz la producere A. Presiunile in aval de electrovalva de gaz sunt indicative.40 34.00 285.88 0.00 367.90 19.C.76 36.30 0.C.S .07 0.52 28.C.77 2.20 104.40 44.I. 12 .67 0.M. Debit minim de gaz la încălzire Debit minim de gaz la producere A.00 285.44 5.9) 13. C.30 13.65 28-30 (285.41 2.3) - Indice Wobbe inferior (la 15°C – 1013 mbar) Putere calorifică inferioară Presiune nominală de alimentare Presiune minimă alimentare 24 C .I .

manual de instrucţiuni pentru instalator . .3 13 . 49 mm per 28 C. 46 mm pentru 24 C. • 2 db 42 és 46 mm Ø karima 24 C.Gaz 24 C. A kartondoboz közepén egy műanyagzacskóban található: • a felhasználói kézikönyv.libretto istruzioni per l'installatore .lista centri assistenza . a kicsomagoláshoz az alábbi műveleteket kell elvégezni: • a kazánt a hosszabb oldalával fektesse a földre • vágja el felül a záró ragasztószalagot • emelje meg a kartonszárnyakat • vágja fel a dobozt az élek mentén.5 Helyigény és a csőkötések méretei 2. esetén • a kazán tartópanelje a ráillesztett előszerelési sablonnal.S.2.4 Materiale a corredo La caldaia è contenuta in un imballo di cartone.manual de instrucţiuni pentru utilizator . 2. 2. 2.4 Tar toz ék ok artoz tozék éko A kazánt kartondobozban szállítjuk.2 flange Ø42.2 2.5 Dimensio ni d’ing o mbr i ed a ttacchi Dimensioni d’ingo mbri attacchi 2. • Placă de susţinere a cazanului cu cadru de premontare integrat.certificatul de garanţie .Gas Víz .4 Ma ter ia le li vr a te cu caza nul Mater teria iale livr vra cazan Cazanul este protejat de un ambalaj de carton. • Piastra di supporto caldaia con dima di premontaggio integrata. esetén • 2 db 45 és 49 mm Ø karima 28 C.S. A corredo della caldaia viene fornito il seguente materiale: • Una busta di plastica contenente: .I. 49 mm pentru 28 C.S.I.2 manșoane Ø45.I.S.5 Dimensiuni de gabarit și racorduri (1) Acqua .I.I. • szakszerviz jegyzék. pentru al dezambala efectuaţi următoarele operaţii: • așezaţi cazanul pe sol pe latura cea mai lungă • tăiaţi banda adezivă ce închide partea superioară • ridicaţi cele două aripi ale cartonului • tăiaţi cutia de-a lungul marginilor.libretto istruzioni per l'utente . . • a telepítői kézikönyv.I.S.S.2 flange Ø45. 28 C.I.2 manșoane Ø42.S.S. • garancialevél.certificato di garanzia . A 400 450 B 180 205 (1) 2. 46 mm per 24 C.I. Împreună cu cazanul mai sunt furnizate următoarele materiale: • O pungă de plastic ce conţine: .Gáz Apă . per sballarla effettuare le seguenti operazioni: • appoggiare la caldaia a terra per il lato più lungo • tagliare il nastro adesivo superiore di chiusura • sollevare le ali del cartone • tagliare la scatola lungo gli spigoli.

2.6 Circuitul hidraulic A Intrare sanitar B Ieșire sanitar C Tur încălzire D Retur încălzire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 By-pass automat circuit încălzire Supapă de siguranţă Pompă de circulaţie Presostat de apă Vas de expansiune Arzător Sondă NTC încălzire Schimbător bitermic Limitator de debit D A fűtőrendszer visszatérő csatlakozása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Automatikus by-pass Biztonsági szelep Keringtető szivattyú légtelenítővel Víznyomás-kapcsoló Tágulási tartály Égő Fűtésoldali NTC érzékelő Bitermikus hőcserélő Vízmennyiség-szabályozó 10 Sonda NTC sanitario 11 Rubinetto di riempimento 12 Flussostato sanitario 10 Használati melegvíz NTC szonda 11 Feltöltőcsap 12 Áramláskapcsoló 10 Sondă NTC sanitar 11 Robinet de umplere 12 Fluxostat sanitar 8 9 7 6 10 5 4 11 3 2 12 1 D C B A 2.6 Circuito idraulico A Entrata sanitario B Uscita sanitario C Mandata riscaldamento D Ritorno riscaldamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 By-pass automatico Valvola di sicurezza Circolatore Pressostato acqua Vaso espansione Bruciatore Sonda NTC riscaldamento Scambiatore bitermico Regolatore di portata 2.4 14 .6 Vízkeringetés A HMV bemenet B HMV kimenet C A fűtőrendszer előremenő csatlakozása 2.

indiferent de condiţiile din instalaţie. este reprezentată în graficul alăturat în funcţie de debit. hogy a kazán akkor működik megfelelően.6 . Figyelembe kell venni. hogy megfelelő vízmennyiség legyen a fűtőrendszer hőcserélőjében. in funzione della portata. aceasta a fost dotată cu un by-pass automat care să regleze un debit corespunzător de apă prin schimbător. dal grafico sottostante. ha a fűtőrendszer hőcserélőjében elégséges a vízkeringetés.7 Sarcină hidraulică a pompei Sarcina hidraulică disponibilă pentru instalaţia de încălzire. amely minden körülmények között gondoskodik róla.7 A k er ingtető sz iva ttyú mar adék ker eringtető szi maradék emelőnyomása A fűtőrendszer számára rendelkezésre álló maradék emelőnyomás az alábbi grafikonon látható a vízmennyiség függvényében. PREVALENZA RESIDUA (mCA) MARADÉK EMELŐNYOMÁS (mbar) SARCINĂ HIDRAULICĂ (mCA) 500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 PORTATA (l/h) VÍZMENNYISÉG (l/h) DEBIT (l/h) 15 2. Si tenga presente che la caldaia funziona correttamente se nello scambiatore del riscaldamento si ha una sufficiente circolazione d'acqua.7 Prevalenza residua del circolatore La prevalenza residua per l'impianto di riscaldamento è rappresentata. A questo scopo la caldaia è dotata di un by-pass automatico che provvede a regolare una corretta portata d'acqua nello scambiatore riscaldamento in qualsiasi condizione d'impianto. Dimensionarea instalaţiei de încălzire trebuie făcută ţinând cont de valoarea sarcinii hidraulice disponibile.SONDA NTC RISCALDAMENTO A FŰTŐRENDSZER NTC ÉRZÉKELŐELEME SONDĂ NTC ÎNCĂLZIRE SONDA NTC SANITARIO A FORRÓVÍZTÁROLÓ NTC ÉRZÉKELŐELEME SONDĂ NTC SANITARĂ 2.5 2. 2. Ennek érdekében a kazán automatikus by pass-szal van felszerelve. A fűtőrendszer csöveinek méretezését a rendelkezésre álló maradék emelőnyomás értékét figyelembe véve kell elvégezni. Il dimensionamento delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento deve essere eseguito tenendo presente il valore della prevalenza residua disponibile. Având în vedere că microcentrala funcţionează corespunzător dacă prin schimbătorul de căldură există o circulaţie suficientă a apei. 600 2.

8 Schema electrică multifilară PĂSTRAREA POLARIZĂRII FAZĂ-NUL ESTE RECOMAND ATĂ RECOMANDA CULORI Blu Marrone Nero Rosso Rosa Giallo Verde bleu maro negru roșu roz galben verde 2.7 16 .8 Schema elettrico multifilare LA POLARIZZAZIONE L-N È CONSIGLIATA COLORI Blu Marrone Nero Rosso Rosa Giallo Verde 2.2.8 Kapcsolási rajz A F ÁZIS-NULLA FÁ KÖTELEZŐ! SZÍNMUT ATÓ SZÍNMUTA Blu sötétkék Marrone barna Nero fekete Rosso piros Rosa rózsaszínű Giallo sárga Verde zöld POLARIZÁ CIÓ ÁC 2.

/R.R. Termostat limită PA Presostat apă FL.A.2.hornar P4 Potenţiometru reglare putere minimă de încălzire P5 Potenţiometru de reglare a încălzirii maxime (daca este prevăzut) T. Határtermosztát PA Víznyomás-szabályozó FL. Sonda (NTC) temperatura circuito primario S.10 C o nectarea ter mosta tului de onectarea termosta mostatului a mbient și/sa u pr og ra ma tor ului și/sau prog ogr mator torului orar a Racordarea cablului de alimentare.S. Contactele termostatului de ambient trebuie sa fie dimensionate pentru V = 230 Volţi.S. Sondă NTC temperatură primar S.R.A. după ce s-a scos capacul termostatului de ambient prezent pe borna de 6 poli. Füstgázpresszosztát T.9 Funkcionális rajz P1 A használati meleg víz hőmérséklet-beállításának potenciométere P2 A fűtőrendszer hőmérsékletbeállításának potenciométere P3 Választókapcsoló: kikapcsolt/ reset .A. b Il termostato ambiente andrà inserito come indicato dallo schema. Pressostato fumi T.9 Schema electrică funcţională Po tenţio metru selectare temperatură ACM P2 Po tenţio metru selectare temperatură apă încălzire P3 Selector oprit/reset .vară iarnă . A fűtőrendszer hőmérsékletérzékelője (NTC) S. A használati meleg víz hőmérséklet-érzékelője (NTC) JP2 Fűtési időzítő nullára állítási mérőhídja JP3 MTN-GPL kiválasztó mérőhíd JP4 Használati termosztát abszolút szelektor F Külső olvadóbiztosíték 2 A F F1 Olvadóbiztosíték.9 Schema elettrico funzionale P1 Potenziometro selezione temperatura sanitario P2 Potenziometro selezione temperatura riscaldamento P3 Selettore OFF-estate-invernospazza camino P4 Potenziometro regolazione minimo riscaldamento P5 Potenziometro regolazione massimo riscaldamento (quando previsto) T. Termostato limite PA Pressostato riscaldamento FL Flussostato sanitario S.S. miután eltávolította a szobatermosztát csatlakozóját a 6 pólusú kapocstáblán. Az áramláskapcoló S. 17 .10 Collegamento termostato ambiente e/o programmatore orario a Collegamento base. c Az időprogramozót az ábra szerint kell beszerelni. Annak csatlakozásait U=230 Volt szerint kell beállítani.F. Gyújtó/lángőrelektróda RL1 Szivattyúrelé RL2 Ventilátorrelé RL4 Gyújtásengedélyező relé LED A meglévő táplálás lámpája (zöld) Rendellenességjelző lámpa (piros) Lámpa (villogó narancssárga) égésanalízis funkció MOD Szabályozó (modulátor) P Szivattyú CP08X Vezérlőkártya TRF1 Transzformátor OPE A gázszelep operátoregysége CN1-CN9 Csatlakozókonnektorok ACF01X Gyújtás.A.A. Fluxostat sanitar S.L. Szobatermosztát P .F.és lángőrző modul TRX A távgyújtás transzformátora ME Külső csatlakozások kapocstáblája V Ventilátor 2. Contactele programatorului orar trebuie sa fie dimensionate pentru V = 230 Volţi. c Il programmatore orario andrà inserito come indicato dallo schema.R./R. I contatti del termostato ambiente devono essere dimensionati per V=230 Volt. dopo aver tolto il cavallotto del termostato ambien- 2. c Programatorul orar va fi introdus așa cum se indica in schema./R. Termostat ambient P. Elettrodo accensione/ rilevazione RL1 Relè comando pompa RL2 Relè comando ventilatore RL4 Relè consenso accensione LED Led (verde) alimentazione presente Led (rosso) segnalazione anomalia Led (arancio lampeggiante) funzione analisi combustione MOD Modulatore P Pompa CP08X Scheda comando TRF1 Trasformatore OPE Operatore valvola gas CN1-CN9 Connettori di collegamento ACF01X Modulo di accensione e di controllo fiamma TRX Trasformatore di accensione remoto ME Morsettiera per collegamenti esterni V Ventilatore 2.10 A s z ob a termosztát és/v agy zo ba va időprogramozó bekötése a Alapbekötés. Electrod aprindere/relevare flacără RL1 Releu pompă RL2 Releu comandă ventilator RL4 Releu consens aprindere LED Led (verde) prezenţă alimentare Led (roșu) semnalare anomalie Led (portocaliu intermitent) funcţia de analiza combustibil MOD Modulator P Pompă CP08X Placă de control TRF1 Transformator OPE Solenoid acţionare valvă gaz CN1-CN9 Conectori ACF01X Modul de aprindere si de control al flăcării TRX Transformator de aprindere ME Borna pentru legături exterioare V Ventilator P1 2. Termostato ambiente P. b A szobatermosztátot az ábra szerint kell bekötni.L. 2.F. A időprogramozót csatlakozásait U=230 Volt szerint kell beállítani. Presostat de fum T. Sonda (NTC) temperatura circuito sanitario JP2 Ponte azzeramento timer riscaldamento JP3 Ponte selezione MTN-GPL JP4 Selettore termostati sanitario assoluti F Fusibile esterno 2 A F F1 Fusibile 2 A F E. 2 A F E.A.L. dopo aver tolto il cavallotto presente sulla morsettiera a 6 poli.kéményseprő funkció P4 A fűtési minimumszabályozásának potenciométere P5 Maximális fűtőteljesítményt szabályozó potenciométer (amikor beszerelt) T.nyár . b Termostatul de ambient va fi introdus așa cum se indica in schema.tél . Sondă NTC temperatură secundar JP2 Punte de resetare a timerului de încălzire JP3 Punte de selectare MTN-GPL JP4 Selector termostate sanitare absolute F Siguranţă fuzibilă externa 2 A F F1 Siguranţă fuzibilă 2AF E.

2 A F Siguranţă fuzibilă 2AF . 2 A F Siguranţă fuzibilă 2AF a c b d Fusibile 2 A F Olvadóbiztosíték. I contatti del programmatore orario devono essere dimensionati per V=230 Volt. Contactele termostatului de ambient trebuie sa fie dimensionate pentru V = 230 Volţi.8 cavallotto termostato ambiente szobatermosztát áthidalása punte termostat de ambient Fusibile 2 A F Olvadóbiztosíték. LA POLARIZZAZIONE L-N È CONSIGLIATA A FÁZIS-NULLA POLARIZÁCIÓ KÖTELEZŐ! PĂSTRAREA POLARIZĂRII FAZĂ-NUL ESTE RECOMANDATĂ d Az időprogramozót és a szobatermosztátot az ábra szerint kell beszerelni.te presente sulla morsettiera a 6 poli. d Programatorul orar si termostatul de ambient vor fi introduse asa cum descrie schema. 2 A F Siguranţă fuzibilă 2AF 2. 2. după ce s-a scos semibrătara termostatului de ambient prezent pe borna de 6 poli. I contatti del termostato ambiente devono essere dimensionati per V=230 Volt. dopo aver tolto il cavallotto presente sulla morsettiera a 6 poli. 2 A F Siguranţă fuzibilă 2AF Fusibile 2 A F Olvadóbiztosíték. d Il programmatore orario e il termostato ambiente andranno inseriti come indicato dallo schema. miután eltávolította a csatlakozót a 6 pólusú kapocstáblán. A szobatermosztát csatlakozásait U=230 Volt szerint kell beállítani.9 18 Fusibile 2 A F Olvadóbiztosíték.

accertarsi che la caldaia sia predisposta per il funzionamento con il gas disponibile. Kétség esetén szükséges beszerelni egy nyomáscsökkentőt. Pentru o corectă poziţionare a aparatului. Per un corretto posizionamento dell'apparecchio. betartva a minimális távolságokat. melyek biztosítják a készülék hozzáférhetőségét. Circuitul apei calde menajere nu necesită supapă de siguranţă. hogy a kazán könnyen hozzáférhető legyen a szokásos karbantartási munkálatok alkalmával. In caso di incertezza sarà opportuno installare un riduttore di pressione. Ezzel kapcsolatban tanácsos kialakítani egy jól szellőző és az időjárás viszontagságaitól védett műszaki teret.3 INSTALLAZIONE 3. cu condiţia ca evacuarea fumului și aspirarea aerului pentru combustie să fie făcute în/din exteriorul încăperii. hiszen az égéstermékek elvezetése és az égést tápláló levegő beszívása a helyiségen kívül történik. bine aerisit.) esetén gondoskodni kell róla. Nel caso di installazione esterna (balconi. tenere presente che: • non deve essere posizionato sopra una 3 TELEPÍTÉS 3. C42. ţineţi cont că: • nu trebuie poziţionat deasupra unui aragaz sau a unei plite de gătit • este interzisă depozitarea de substanţe cucina o altro apparecchio di cottura • è vietato lasciare sostanze infiammabili nel locale dov'è installata la caldaia • le pareti sensibili al calore (per esempio quelle in legno) devono essere protette con opportuno isolamento. ecc. valamint az esetleges helyi rendelkezéseket.) si dovrà evitare che la caldaia sia soggetta agli agenti atmosferici che ne potrebbero compromettere il regolare funzionamento. C62 ș i C82. Instalaţi sub supapa de siguranţă o pâlnie pentru colectarea apei. datorită eventualelor suprapresiuni. AMPLASARE Aparatele din categoria C pot fi amplasate în orice tip de încăpere. C42. hogy a kazán alkalmas-e a rendelkezésre álló gázzal való működésre. C32. Înainte de pornirea cazanului asiguraţivă că este destinat funcţionării cu tipul de gaz de care dispuneţi. A biztonsági szelep alá szereljen fel megfelelő elvezetővel ellátott vízgyűjtő tölcsért a fűtőrendszer túlnyomás miatti csöpögése esetére. Il circuito dell'acqua sanitaria non necessita di valvola di sicurezza. MLPAT. C32. ezenfelül mindig be kell tartani a Tűzoltóság és a Gázszolgáltató helyi szabályait. Installare al di sotto della valvola di sicurezza un imbuto di raccolta d'acqua con relativo scarico in caso di fuoriuscita per sovrappressione dell'impianto di riscaldamento. Prima dell'accensione. C52. MINIMÁLIS TÁVOLSÁ GOK OLSÁGOK A telepítés során be kell tartani az előírt minimális távolságokat. terrazze.1 Telepítési szabály ok szabályo A telepítést képzett szakembernek kell végeznie. A készülék megfelelő elhelyezése érdekében vegye figyelembe. DISTANZE MINIME Per poter permettere l'accesso interno della caldaia al fine di eseguire le normali operazioni di manutenzione. FONTOS A telepítés előtt ajánlatos gondosan átmosni a berendezés összes csövét és eltávolítani az esetleges szennyeződéseket. C52. inflamabile în încăperea în care funcţionează cazanul • pereţii sensibili la căldură (de exemplu cei din lemn) trebuie să fie protejaţi cu izolaţie adecvată IMPOR TANT IMPORT Înaintea instalării se recomandă să se efectueze o spălare atentă și amănunţită a ţevilor instalaţiei în scopul îndepărtării eventualelor reziduuri ce ar putea compromite buna funcţionare a aparatului. hogy a vízvezeték nyomása nem haladja meg a 6 bárt. C62 e C82. C52. si consiglia di effettuare un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto onde rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento dell'apparecchio. În cazul instalării exterioare (balcoane. C22. 19 . amelyek veszélyeztethetik a szabályos működését. Acest lucru este înscris atât pe ambalaj cât și pe eticheta autoadezivă de pe cazan. Begyújtás előtt győződjön meg róla. terase. dar este necesar să vă asiguraţi ca presiunea din reţea să nu depășească 6 bar. 3 INST ALARE INSTALARE 3. În această situaţie se recomandă crearea unui spaţiu tehnic adecvat. racordată cu un tub la o scurgere. respectănd distanţele minime care garanteaz ă accesul la aparat. terasz. Ehhez a kazántípushoz az alábbi füstgáz elvezetési kiépítések állnak rendelkezésre: C12. PSI și cu alte normative sau reglementări locale în vigoare. este necesar să se respecte spaţiile minime prevăzute pentru instalare. Per questo tipo di caldaie sono disponibili le seguenti configurazioni di scarico dei fumi: C12. Ezt a csomagoláson lévő feliratból és a gáztípust megjelölő öntapadó címkéből tudhatja meg. è necessario rispettare gli spazi minimi previsti per l'installazione. A használati meleg víz körnél nincs szükség biztonsági szelepre. ahol a kazán üzemel • a hőre érzékeny falakat (pl. IMPORTANTE Prima dell'installazione. Külső telepítés (balkon. ISCIR.) trebuie să vă asiguraţi că instalaţia nu este expusă pericolului de îngheţ și să evitaţi acţiunea directă a agenţilor atmosferici asupra cazanului. hogy a kazán ne legyen kitéve olyan légköri hatásoknak. C42. C22. etc. fa) megfelelő szigeteléssel kell védeni. ELHEL YEZÉS ELHELY A C kategóriájú készülékek bármilyen helyiségbe telepíthetők. C32. UBICAZIONE Gli apparecchi di categoria C possono essere installati in qualunque tipo di locale purché lo scarico dei prodotti della combustione e l’aprirazione dell’aria comburente siano portati all’esterno del locale stesso. questo è rilevabile dalla scritta sull'imballo e dall'etichetta autoadesiva riportante la tipologia di gas. ma è necessario accertarsi che la pressione dell'acquedotto non superi i 6 bar. melyek akadályozhatják készülék megfelelő működését. În caz de incertitudine este recomandabil să instalaţi un reductor de presiune.1 Norme per l'installazione L'installazione dev'essere eseguita da personale qualificato in conformità alle normative vigenti. C62 e C82. Pentru acest tip de cazan sunt disponibile următoarele configuraţii de evacuare a fumului: C12. hogy: • nem szabad tűzhely vagy egyéb főzőberendezés fölé tenni • tilos gyúlékony anyagot tartani abban a helyiségben. DIST ANŢE MINIME DISTANŢE Pentru a putea permite accesul la interiorul cazanului în scopul executării operaţiunilor normale de întreţinere. de meg kell győződni róla. dell'Azienda del Gas ed alle eventuali disposizioni comunali. deoarece îl pot afecta. C22. Ci si deve inoltre sempre attenere alle locali norme dei Vigili del Fuoco. stb. pentru cazul în care supapa evacuează apă din instalaţia de încălzire. A tal riguardo si consiglia la creazione di un vano tecnico ben aerato e riparato dalle intemperie rispettando le distanze minime che garantiscono l’accessibilità dell’apparecchio.1 Norme pentru instalare Instalarea trebuie realizată de personal calificat în conformitate cu prescripţiile normativelor ROMGAZ. ferit de intemperii.

azután fúrja ki a falat az előbbiekben megadott átmérőjű fúróval • a tartozékok között található tiplik segítségével rögzítse a falra a sablonnal összekötött panelt. La posizione e la dimensione degli attacchi idraulici sono riportate nel dettaglio: 3. hogy azok tökéletes vízszintes helyzetben legyenek F) • jelölje ki a kazán tartópanel (F rögzítésére szolgáló 4 furatot (ø 8 mm) • ellenőrizze. Poziţia și dimensiunile racordurilor hidraulice sunt prezentate în figura de mai jos: A retur încălzire 3/4" B tur încălzire 3/4" C racord de gaz 3/4" D ieșire sanitara 1/2" E intrare sanitară 1/2" Realizaţi racordurile hidraulice. 3/4" 3/4" 3/4" 1/2" 1/2" Effettuare i collegamenti idraulici. A vízcsatlakozások elhelyezkedését és méretét a részletrajz mutatja: 3. Pentru instalarea cazanului procedaţi în felul următor: F ) cu • fixati de perete placa de susţinere (F G ) și cu ajutorul șablonul de premontare (G unei nivele cu bulă controlaţi oriyontalitatea • trasaţi cele 4 găuri (diametru de 8mm) prevăzute pentru fixarea placii de F) susţinere (F • verificaţi ca toate dimensiunile să fie exacte. hogy helyesek-e a méretak. F F piastra di supporto caldaia kazán tartópanel placa de susţinere G dima di premontaggio előszerelési panel șablonul de premontare G E D C B A 20 3.3. A készülék felszerelését az alábbiak szerint kell elvégezni: • rögzítse a kazán tartópaneljét ( F ) előszerelési panel (G) segítségével a falhoz. Per l’installazione procedere come segue: • fissare la piastra di supporto caldaia (F) con dima di premontaggio (G) alla parete e con l’aiuto di una livella a bolla d’aria controllare che siano perfettamente orizzontali • tracciare i 4 fori (ø 8 mm) previsti per il fissaggio della piastra di supporto caldaia (F) • verificare che tutte le misure siano esatte.2 Vízbekötések A kazán szériatartozéka a tartókonzol az előszerelési sablonnal.1 . quindi forare il muro utilizzando un trapano con punta del diametro indicato precedentemente • fissare piastra con dima integrata al muro utilizzando i tasselli in dotazione. apoi daţi găurile utilizănd o bormașină cu burghie corespunzătoare diametrelor indicate anterior • fixaţi placa de susţinere și cadrul de parete utilizând diblurile furnizate. s vízszintmérő segítségével ellenőrizze. A B C D E ritorno riscaldamento mandata riscaldamento allacciamento gas uscita sanitario entrata sanitario 3/4" 3/4" 3/4" 1/2" 1/2" A A fűtőrendszer visszatérő csatlakozása B A fűtőrendszer előremenő csatlakozása C Gázbekötés D HMV kimenet E HMV bemenet Készítse el a vízbekötéseket.2 Fixarea cazanului pe perete și racordarea hidraulică Cazanul este furnizat cu o placă de susţinere și cu un șablon de premontare.2 Fissaggio della caldaia a parete e collegamenti idraulici La caldaia è fornita di serie con piastra di supporto caldaia con dima di premontaggio integrata.

La canalizzazione del gas è prevista esterna. Se interzice folosirea ţevilor de gaz și/ sau apă pentru împământarea aparatelor electrice. Nel caso di sostituzione del cavo di alimentazione. utilizati ! exclusiv robineti de gaz conformi cu normativele în vigoare. A gyártó nem tekinthető felelősnek a berendezés földelésének elmulasztása miatt keletkező esetleges károkért. Ha a szolgáltatóhálózat szilárd részecskéket tartalmaz. aceasta trebuie să treacă prin orificiul central al șablonului.3 Collegamento elettrico Il collegamento alla rete elettrica deve essere realizzato tramite un dispositivo di separazione con apertura onnipolare di almeno 3 mm. După executarea instalaţiei de alimentare cu gaz. Termostatul de ambient si/sau ceasul programator sunt legate așa cum se indica in schema electrica de la pag. 3 x 0. A beépítéshez csak olyan gázszelep ! használható. Racordul de gaz este prevăzut pentru cuplarea la o instalaţie montată la vedere. Conductorul de împământare trebuie ! sa fie cu câţiva cm mai lung decât ceilalţi. hogy az illesztések hermetikusan zárnak a telepítésre vonatkozó hatályos előírásoknak megfelelően. Aparatul se alimentează la 230V / 50Hz.3 Racordarea electrică Racordarea la reţeaua electrică trebuie realizată printr-un racord fix (fără ștecher) pe care trebuie instalat un întrerupător bipolar cu distanţa de deschidere a contactelor de cel puţin 3 mm.4 Collegamento gas Prima di effettuare il collegamento dell'apparecchio alla rete del gas.3 Elektromos bekötés Az elektromos hálózatba való bekötést egy legalább 3 mm-es térközzel rendelkező. 3. Pentru o instalare corecta. utiliz! zare esclusivamente rubinetti del gas conformi alle norme vigenti. Ø maxim exterior 7 mm. A. . 3 x 0. maximum 7 mm külso átmérőjű vezetéket használjon. verificaţi etanșeitatea îmbinărilor. A készülék 230V/50Hz váltóárammal működik. Este obligatorie respectarea polarităţii fazănul (L-N). Producătorul nu poate fi considerat răspunzător pentru eventualele daune cauzate de lipsa împământării sau de realizarea necorespunzătoare a acesteia.75 mm2. folosiţi un cablu de tip HAR H05V2V2-F. Pentru acordarea garanţiei este obligatorie montarea unui reductor corespunzător și a unui filtru pentru reţinerea eventualelor particulelor solide din reţeaua de alimentare. conform normativelor în vigoare. Abban az esetben.75 mm2.A. a sablon alsó részén lévő középső lyukon kell átmennie.19. Nel caso in cui il tubo attraversasse il muro. În caz de înlocuire a cablului de alimentare. Aparatul trebuie prevăzut obligatoriu cu o împământare corespunzătoare. lul Pentru branșamentul electric folosiţi cab cablul de alimentare din dotare dotare.A. Ad installazione effettuata verificare che le giunzioni eseguite siano a tenuta come previsto dalle vigenti norme sull'installazione.19. esso dovrà passare attraverso il foro centrale della parte inferiore della dima. Kötelező továbbá betartani a fázis-nulla (LN) bekötést. Per l’allacciamento elettrico utilizzare il cavo alimentazione in dotazione.2 3. oldalon található elektromos vázlat szerint kell bekötni. È inoltre obbligatorio rispettare il collegamento fase neutro (L-N). ll costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto. 21 3. asiguraţi-vă că: • sunt respectate normele în vigoare • tipul de gaz utilizat este cel pentru care a fost construit aparatul • ţevile au fost curăţate corespunzător. are o putere electrică de 125 W și îndeplinește cerinţele standardului EN 60335-1. conform prevederilor normativelor în vigoare. A szobatermosztátot és/vagy az időprogramozót a 19. hogy: • érvényesülnek a hatályos jogszabályok • a gáztípus megegyezik a készülék számára előírttal • tiszták a csövek. A hatályos előírások szerint kötelező biztonsági földeléssel bekötni. Az elektromos bekötéshez használja a készletben megtalálható tápvezetéket. 3. Per una corretta installazione. Il termostato ambiente e/o l’orologio programmatore vanno collegati come indicato sullo schema elettrico riportato a pag. verificare che: • siano state rispettate le norme vigenti • il tipo di gas sia quello per il quale è stato predisposto l'apparecchio • le tubazioni siano pulite. amely rendelkezik a hazánkban lévő megfelelő engedélyekkel. Si consiglia di installare sulla linea del gas un filtro di opportune dimensioni qualora la rete di distribuzione contenesse particelle solide. győződjön meg róla.3. L'apparecchio funziona con corrente alternata a 230 Volt/50 Hz ha una potenza elettrica di 125 W ed è conforme alla norma EN 60335-1. ha a cső áthaladna a falon. 3. Ø max esterno 7 mm.4 Gázbekötés Mielőtt beköti a készüléket a gázhálózatba. È obbligatorio il collegamento con una sicura messa a terra. az összes vezetéket megszakító leválasztókapcsoló alkalmazásával kell elvégezni. È vietato l'uso dei tubi gas e/o acqua come messa a terra di apparecchi elettrici. 3 x 0. A földvezetéknek néhány cm-rel ! hosszabbnak kell lennie a többi vezetéknél. Il conduttore di terra deve essere un ! paio di cm più lungo degli altri. utilizzare un cavo del tipo HAR H05V2V2-F. 1 cavo di alimentazione tápvezeték cablu de alimentare T./T. A bekötés elvégzése után győződjön meg róla. tanácsos megfelelő méretű szűrőt elhelyezni a gázvezetéken. villamos teljesítményfelvétele 125 W. În cazul în care ţeava traversează peretele. és teljesíti az EN-60335-1 szabvány előírásait. A gázvezeték-hálózat falon kívülre tervezett.4 Racordarea la gaz Înainte de a racorda aparatul la reţeaua de gaz. secondo la normativa vigente.és/vagy a vízcsöveket használni az elektromos készülékek földeléseként. fusibile olvadó biztosíték siguranţa fuzibila 1 2 2 3 3 3. A tápvezeték helyettesítése esetén HAR H05V2V2-F típusú. Tilos a gáz.75 mm2./T.

A 3.40 (*) nein instalată (*) 3. 3. Pentru instalare urma ţ i instrucţiunile furnizate împreună cu kit-urile. L'evacuazione dei prodotti combusti viene assicurata da un ventilatore centrifugo posto all'interno della camera di combustione ed il suo corretto funzionamento è costantemente controllato da un pressostato. KOAXI ÁLIS CSÖ VEK (Ø60-100) AXIÁLIS CSÖVEK A kazánt koaxiális elvezető-/ beszívócsövekhez lehet csatlakoztatni. è necessario inserire una flangia scegliendola tra quelle contenute in caldaia (vedi tabella riportata di seguito). a táblázatban felsorolt maximális hosszúságot betartva . În funcţie de lungimea conductelor. A koaxiális csövek az adott helyiség igényeinek megfelelő irányba állíthatóak.5 0.70 la 3. s a csatlakozás megfelelő módon legyen kialakítva.25 (*) nein instalată (*) 3. 3.70 a 2.3 sono riportate le quote di riferimento per la tracciatura del foro attraversamento muro ø 105 mm rispetto alla piastra di supporto caldaia.70 ø 45 ø 47 (**) ø 49 0.70 és 2. ahogy a füstgáz kiegészítői készletben megtalálható utasítások előírják.30 pentru înstalaţii de tip C22 (**) montata în centrala termică (*) C22 típusú beszerelésekhez 3.85 és 1.70 de la 1. ábrán láthatóak a viszonyítási értékek a falon áthaladó furat kialakításához 105 mm Ø a kazán tartópaneljéhez képest.I. Tipurile de terminale disponibile pot fi coaxiale sau separate. Cazanul este un aparat de tip C (cu cameră etanșă) și. s elzárt légbeszívó (M) nyílással rendelkezik (3.70 flangia (L) fumi ø 45 ø 47 (**) ø 49 0. Per l’installazione seguire le istruzioni fornite con il kit.I.5 0.85 la 2 de la 2 la 3 ø 42 ø 44 (**) ø 46 0.70 la 2.85 a 2 da 2 a 3 flangia (L) fumi ø 42 ø 44 (**) ø 46 0.S. 24 C.40 (**) a kazánba szerelve de la 2.5 Füstgáz elvezetés és levegő beszívás Az égéstermék elvezetésének meg kell felelni az adott országra vonatkozó megfelelőségi normáknak.I.5 0.85 da 0.70 da 1. trebuie să aibă o legatură sigură la conducta de evacuare a fumurilor și la cea de aspirare a aerului comburant care dau ambele în exterior și fără de care aparatul nu poate funcţiona.85 la 1. 3. întrucât este posibilă utilizarea accesoriilor pentru aparatele cu camera etanșa și cu tiraj forţat care se adapteaza mai bine la caracteristicile tipologice de înstalare. In figura 3.70 és 3.85 da 0. lungimea difragmă de L) conductelol (m) fum (L pana la 0. Egy füstcső esetén több készüléket össze lehet kötni.85 90° 24 C.30 (**) a kazánba szerelve 28 C.5 0.85 de la 0. È indispensabile per l'estrazione dei fumi e il ripristino dell'aria comburente della caldaia che siano impiegate solo le nostre tubazioni originali e che il collegamento avvenga in maniera corretta così come indicato dalle istruzioni fornite a corredo degli accessori fumi.85 perdite di carico di ogni curva (m) 45° 90° 24 C.I. Elengedhetetlen a füstgáz elszívásához s a kazán égést tápláló levegőjének cseréjéhez. La caldaia è fornita priva del kit di scarico fumi/aspirazione aria.S.40 (*) nincs között beszerelve (*) C22 típusú beszerelésekhez is 3. I tipi di terminali disponibili possono essere coassiali o sdoppiati. s a helyes működést egy nyomáskapcsoló tartja állandó ellenőrzés alatt. I condotti coassiali possono essere orientati nella direzione più adatta alle esigenze del locale.S. Cazanul este furnizat fără kit de evacuare fumuri/aspirare aer.I.S. A szállított kazán füstgáz elvezető/légbeszívó készlettel nem rendelkezik. este necesară întroducerea unui manșon alegându-l dintre cele conţinute de cazan (vezi tabelul de mai jos).8 perdite di carico di ogni curva (m) 90° 45° 28 C. de aceea. hogy csak eredeti Beretta csőrendszert használjon. hiszen a légkeringetővel ellátott szigetelt égéstér kiegészítőit is lehet e célra használni.3). A beszereléshez lásd a készlethez mellékelt utasításokat. TUBURI COAXIALE (Ø60-100) Cazanul este astfel furnizat pentru a fi racordat la conductele de evacuare/aspirare coaxiale și cu deschiderea pentru aspirarea aerului (M ) închisa (fig. s amelyek nélkül a berendezés nem működhet. CONDOTTI COASSIALI (Ø60-100) La caldaia viene fornita predisposta per essere collegata a condotti di scarico/aspirazione coassiali e con l’apertura per l’aspirazione aria (M) chiusa (fig.S. A kazán C típusú berendezés (zárt égésterű). lunghezza condotti (m) fino a 0. Evacuarea produselor arse este asigurată de un ventilator centrifug fixat în înteriorul camerei de combustie iar corecta lui funcţionare este permanent controlată de un presostat. Ad una sola canna fumaria si possono collegare più apparecchi a condizione che tutti siano del tipo a camera stagna.I.5 E v a c u a r e a p r o d u s e l o r d e combustie și aspirarea aerului Pentru evacuarea produselor de combustie faceti referire la normativele in vigoare.8 28 C.85-ig ø 45 0.40 (*) non installata (*) 3. amelyek jobban alkalmazkodnak a beszerelési tulajdonságokhoz. Este esenţial ca pentru extragerea fumurilor și reînnoirea aerului comburant al cazanului să se folosească doar tuburile originale și ca branșarea să se realizeze corect. lungimea difragmă de L) conductelol (m) fum (L pana la 0.5 Evacuazione dei prodotti della combustione ed aspirazione aria Per l’evacuazione dei prodotti combusti riferirsi alle normative vigenti.25 (*) között ø 42 ø 44 (**) ø 46 nincs beszerelve 0. ábra). lunghezza condotti (m) fino a 0. tehát biztosan kell csatlakoznia a füstgáz elvezetőcsőhöz és az égést tápláló légbeszívócsőhöz.85 de la 0.85 pierderi de sarcină (m) 45° 90° da 3 a 4.30 per installazioni di tipo C22 (**) montata in caldaia de la 3 la 4.85 a 1. rispettando le lunghezze massime riportate in tabella. respectând lungimile maxime prezentate în tabel .3).40 și pentru înstalaţii de tip C22 (**) montata în centrala termică 22 . Tuburile coaxiale pot fi orientate în direcţia cea mai potrivită exigenţelor încăperii. așa cum se îndică în înstrucţiunile ce însoţesc accesoriile pentru fumuri.25 (*) non installata (*) 3. A felhasznált csohosszúság szerint kell elhelyezni a kazánban megtalálható karimák közül a megfelelőt (lásd az alábbi táblázatot).3.70 között ø 47 (**) ø 49 0. amelyek kívülről csatlakoznak a kazánhoz.85 és 2 között 2 és 3 között 3 és 4. În figura 3.85-ig 0.5 0. 3. in quanto è possibile utilizzare gli accessori per apparecchi a camera stagna a tiraggio forzato che meglio si adattano alle caratteristiche tipologiche installative. ha mindegyik zárt égésterű.S.3 sunt prezentate cotele de referinţă pentru schema găurii ce traversează zidul Ø 105 mm în raport cu consola de sprijin a cazanului. Csőhosszúság Csatlakozó Terhelési veszteség L) (m) karima (L (m) kanyarulat 45° 0. Csőhosszúság Csatlakozó Terhelési veszteség (m) kanyarulat L) (m) karima (L 45° 90° 0. A rendelkezésre álló elvezetőcső típusok koaxiálisak vagy osztottak lehetnek. La caldaia è un apparecchio di tipo C (a camera stagna) e deve quindi avere un collegamento sicuro al condotto di scarico dei fumi ed a quello di aspirazione dell’aria comburente che sfociano entrambi all’esterno e senza i quali l’apparecchio non può funzionare. 3. 3.40 anche per installazioni di tipo C22 (**) montata in caldaia 2.70 között 1. Secondo la lunghezza dei condotti utilizzata. Az égéstermék elvezetését az égéskamrában elhelyezett centrifugális ventilátor biztosítja.70 a 3.5 0. La un singur coș pot fi branșate mai multe aparate cu condiţia ca toate să fie cu cameră etanșă.8 pierderi de sarcină (m) 45° 90° da 2.

4. flangia (L) perdite di carico fumi di ogni curva (m) 45° 90° ø 45 ø 47 (**) ø 49 non installata 28 C.8 >3. Az égéstermékek (N) elvezetőcsöve a 3.I.I.5+ 14. 3. ! Lungimea maxima a fiecărei conducte în parte nu trebuie să fie mai mare de 25 m (24 C.5 + 9.5 ÷ 9.).5 + 11. în funcţie de lungimea conductelor.5 >11.I.5 + 9. deve essere tolta facendo leva con un cacciavite.S. DUPLA VEZET ÉKEK (Ø80) VEZETÉ A dupla vezetékek az adott helyiség igényeinek megfelelő irányba állíthatóak.) és 18 m-nél (28 C.S.S. Secondo la lunghezza dei condotti utilizzata.5 0.5 + 9. lunghezza condotti (m) 3.5 ÷ 14 + 14 0.I.5 difragmă lungimea L) conductelor (m) de fum (L 3. quando necessario. 3. 24 C.8 ø 49 nincs >11.4 sunt prezentate cotele de referinţă pentru trasarea găurilor printr-un zid de Ø 85 în raport cu consola de sprijin a cazanului.5 (**) montata in caldaia 28 C.5 ÷ 14.5 0. A felhasznált csohosszúság szerint kell elhelyezni a kazánban megtalálható karimák közül a megfelelőt (lásd az alábbi táblázatot).5 >9. flangia (L) perdite di carico fumi di ogni curva (m) 45° 90° ø 42 ø 44 (**) ø 46 non installata 24 C.5 + 11.3 23 3.) și de 18 m (28 C.5 + 3. Atunci când este necesar. A füstgáz karimát ( L ).) e di 18 m (28 C.5 0.5 >9. Conducta de evacuare a produselor de ardere (N) este îndicată în fig.5 beszerelve (**) a kazánba szerelve >11.I.5 >9.5 ÷ 14.8 ø 46 nincs >14 + 14 ÷ 20 + 20 beszerelve >14 + 14 ÷ 20 + 20 nein instalată (**) montata în centrala termică (**) a kazánba szerelve 28 C. 4.5 + 9.5+ 14.I.S.5 0.5 + 11. Il condotto di scarico dei prodotti della combustione (N) è indicato in fig. M L M L M N M 3.8 >3 + 3 ÷ 7 + 7 >7 + 7 ÷ 11.I. Il condotto di aspirazione dell’aria comburente può essere collegato all’ingresso (M) dopo aver rimosso il tappo di chiusura fissato con delle viti. manșonul de fumuri (L).8 >3. TUBURI SEPARATE (Ø80) Tuburile separate pot fi orientate în direcţia cea mai potrivită exigenţelor încăperii .5 ÷ 14 + 14 >14 + 14 ÷ 20 + 20 (**) montata in caldaia 24 C.S.S.5 + 9.SCARICHI SDOPPIATI (Ø80) Gli scarichi sdoppiati possono essere orientati nella direzione più adatta alle esigenze del locale.I.5 + 3. Az égést tápláló légbeszívócsövet a bemenethez (M) lehet csatlakoztatni.5 >3. miután eltávolította a csavarokkal rögzített záródugót.5 0. ábrán szerepel.5 + 11. è necessario inserire una flangia scegliendola tra quelle contenute in caldaia (vedi tabella riportata di seguito).5 + 11.5 0.I.5 + 3.8 >3 + 3 ÷ 7 + 7 >7 + 7 ÷ 11.5 0.S. este necesar să se întroducă un manșon alegând dintre cele din cazan (vezi tabelul de mai jos).5 ÷ 14.5 ÷ 9.I.4.5+ 14.5 + 3. A 3. În figura 3.I. A táblázat tartalmazza a megengedett egyenes hosszúságokat.).5 + 11.4 . Tabelul prezintă lungimile rectilinii admise.4 sono riportate le quote di riferimento per la tracciatura dei fori attraversamento muro ø 85 rispetto alla piastra di supporto caldaia.5 0.S. ! Egy cső maximális hosszúsága nem lehet 25 m-nél (24 C.4. La flangia fumi (L).5 nein instalată (**) montata în centrala termică ! La lunghezza massima del singolo condotto non deve essere maggiore di 25 m (24 C. Conducta de aspirare a aerului comburant poate fi branșată la întrare (M) după ce s-a scos capacul de închidere fixat în șuruburi. Csatlakozó Terhelési veszteség (m) kanyarulat L) karima (L 45° 90° ø 42 ø 44 (**) Csőhosszúság (m) 3. Csatlakozó Terhelési veszteség L) karima (L (m) kanyarulat 45° 90° ø 45 ø 47 (**) Csőhosszúság (m) 3 +3 difragmă lungimea L) conductelor (m) de fum (L 3 +3 ø 45 ø 47 (**) ø 49 pierderi de sarcină (m) 45° 90° 0.) nagyobb.5 ÷ 14 + 14 0. La tabella riporta le lunghezze rettilinee ammesse. lunghezza condotti (m) 3 +3 >3 + 3 ÷ 7 + 7 >7 + 7 ÷ 11.S. ábrán láthatóak a viszonyítási értékek a falon áthaladó furat kialakításához 85 mm Ø a kazán tartópaneljéhez képest. trebuie scos făcându-se pârghie cu o șurubelniţă.5 ÷ 9.S.S.5 ø 42 ø 44 (**) ø 46 pierderi de sarcină (m) 45° 90° 0. csavarhúzóval kiemelve el kell távolítani.S.5 + 3.5 + 3.5 + 9. amikor szükséges. In figura 3.I.

5 POSSIBILI CONFIGURAZIONI DI SCARICO C12 Scarico a parete concentrico. 3.La fig.6 24 a b C12 C52 C12 Max 50 cm . I tubi possono anche partire dalle caldaie indipendenti. A csövek a kazánból indulhatnak különválasztva. Lo scarico e l’aspirazione non devono mai essere posizionati su pareti opposte C62 Scarico e aspirazione realizzati con tubi commercializzati e certificati separatamente C82 Scarico in canna fumaria singola o comune e aspirazione a parete 145 AZ ELVEZETÕCSÕ ELHELYEZÉSEI LEHETSÉGES CONFIGURAŢII POSIBILE ASPIRAŢIE – EV ACU ARE EVA CUARE DE C12 Koncentrikus fali elvezetõ. ma le uscite devono essere concentriche o abbastanza vicine da essere sottoposte a condizioni di vento simili C22 Scarico concentrico in canna fumaria comune (aspirazione e scarico nella stessa canna) C32 Scarico concentrico a tetto. Fig. hogy azonos szélkondícióknak legyenek kitéve C22 Koncentrikus elvezetõ közös füstcsatornában (beszívás és elvezetés ugyanabban a csatornában) C32 Koncentrikus tetõelvezetõ. 5. a kazán tartópaneljéhez képest. Az elvezetõt és a beszívót tilos egymással szembeni falakon elhelyezni C62 Külön forgalmazott és engedélyezett csövekkel történõ elvezetés és beszívás C82 Elvezetõ egyedi vagy közös füstcsatornában. fali beszívó C12 Aspiraţie-evacuare concentrică prin perete. Uscite come C12 C42 Scarico e aspirazione in canne fumarie comuni separate. 3. A 3.5 riporta la vista dall’alto della caldaia con le quote di riferimento per gli interassi di scarico fumi e ingresso aria comburente. în raport cu consola de sprijin a cazanului. rispetto alla piastra di supporto caldaia.5 prezintă o vedere de sus a cazanului cu cotele de referinţă pentru deschiderea între conducta de evacuare a fumurilor și cea de întrare a aerului comburant. Ieșiri ca în cazul C12 C42 Aspiraţie-evacuare in coșuri comune separate dar supuse la condiţii de vânt similare C52 Aspiraţie-evacuare separate prin perete sau acoperiș cu ieșirile in zone cu presiuni diferite. de a kimeneteknek koncentrikusaknak kell lenniük vagy elég közelinek egymáshoz. Kimenetek mint a C12-nél C42 Elvezetés és beszívás elkülönített. Evacuarea si aspiraţia nu trebuie poziţionate pe pereţi opuși C62 Evacuarea si aspiraţia realizate cu tuburi comercializate si certificate separat C82 Evacuarea in coș individual sau comun și aspiraţia prin perete a C52 C32 C32 Uscita posteriore Hátsó kimenet Ieșirea posterioară Max 50 cm Max 50 cm Max 50 cm b C82 C22 C22 C42 C42 Uscita posteriore 3. ábra a kazán felülnézetét ábrázolja a füstgáz elvezetőcső és az égéshez szükséges légbemenet tengelytávjaira vonatkozó értékekkel. de azonos szélkondícióknak kitett közös füstcsatornában C52 Elkülönített fali vagy tetõelvezetõ és beszívó. 3. Tuburile pot pleca de la centrală chiar și independent dar ieșirile trebuie sa fie concentrice sau destul de apropiate pentru a fi supuse la condiţii de vânt similare C22 Aspiraţie-evacuare concentrică in coș comun (aspiraţie si evacuare in același coș) C32 Aspiraţie-evacuare concentrică prin acoperiș. ma sottoposte a simili condizioni di vento C52 Scarico e aspirazione separati a parete o a tetto e comunque in zone a pressioni diverse. eltérõ nyomászónákban.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful