P. 1
Manual Instalator Smart CSI Prima Parte

Manual Instalator Smart CSI Prima Parte

|Views: 963|Likes:
Published by Tib Rasv
Manual Instalator Smart CSI Prima Parte
Manual Instalator Smart CSI Prima Parte

More info:

Published by: Tib Rasv on Jun 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2014

pdf

text

original

MANUALE INSTALLATORE TELEPÍTŐI KÉZIK ÖNY V KÉZIKÖNY ÖNYV MANU ALUL INST ALA TOR ULUI MANUALUL INSTALA

ALAT ORULUI

Smart C.S.I.

La caldaia Smart C.S.I. è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive: - Direttiva gas 90/396/CEE - Direttiva Rendimenti 92/42/CEE - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/ 336/CEE - Direttiva bassa tensione 73/23/CEE pertanto è titolare di marcatura CE

tC .S .I . kazán teljesíti az alábbi irányelA Smar Smart C.S .S.I .I. vek lényegi követelményeit: - 90/396/EEC sz. gáz irányelv - 92/42/EEC sz. irányelv a vízmelegítő kazánokról - 89/336/EEC sz. irányelv az elektromágneses összeférhetőségről - 73/23/EEC sz. irányelv a kisfeszültségű berendezésekről így jogosan viseli a CE-jelet

tC .S .I . este realizat conCazanul model Smar Smart C.S .S.I .I. form prevederilor esenţiale ale următoarelor Directive: - Directiva de gaz nr. 90/396/CEE - Directiva referitoare la randament nr.92/ 42/CEE - Directiva referitoare la radiaţiile electromagnetice nr. 89/336/CEE - Directiva referitoare la aparatele de joasă tensiune nr. 73/23/CEE de aceea este titular ale mărcii CE

INDICE
1 2
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

TAR TALOMJEGYZÉK ART
1 2
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

CUPRINS
1 2 AVER TIZĂRI ȘI MĂSURI VERTIZĂRI DE SIGURANŢĂ ..................... 3 DESCRIEREA AP ARA TULUI .. 5 APARA ARATULUI

AVVERTENZE E SICUREZZE .. 3 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO ............... 5

ÁL TALÁNOS TUDNI VALÓK ÉS ÁLT TUDNIV BIZT ONSÁ GI ELŐÍRÁSOK ...... 3 BIZTONSÁ ONSÁGI A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA .......... 5

Descrizione ..................................... 5 Elementi funzionali della caldaia ... 6 Dati tecnici ................................. 7-10 Materiale a corredo ...................... 13 Dimensioni di ingombro ed attacchi .......................................... 13 2.6 Circuito idraulico ........................... 14 2.7 Prevalenza residua circolatore .... 15 2.8 Schema elettrico multifilare .......... 16 2.9 Schema elettrico funzionale ......... 17 2.10 Collegamento termostato ambiente e/o programmatore orario ............................................. 17

Leírás .............................................. 5 A kazán funkcionális alkatrészei .... 6 Műszaki adatok .......................... 8-11 Tartozékok .................................... 13 Helyigény és a csőkötések méretei .......................................... 13 2.6 Vízkeringetés ................................ 14 2.7 A keringtető szivattyú maradék emelőnyomása .............. 15 2.8 Kapcsolási rajz ............................. 16 2.9 Funkcionális rajz ........................... 17 2.10 A szobatermosztát és/vagy időprogramozó bekötése ............. 17

2.1 Descriere ........................................ 5 2.2 Elemente funcţionale ale cazanului 6 2.3 Date tehnice .............................. 9-12 2.4 Materiale livrate cu cazanul ......... 13 2.5 Dimensiuni de gabarit și racorduri 13 2.6 Circuitul hidraulic .......................... 14 2.7 Sarcină hidraulică a pompei ........ 15 2.8 Schema electrică multifilară ......... 16 2.9 Schema electrică funcţională ....... 17 2.10 Conectarea termostatului de ambient și/sau programato rului orar ....................................... 17

3

INST ALARE ......................... 19 INSTALARE

3

INSTALLAZIONE .................... 19

3
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

TELEPÍTÉS .......................... 19

3.1 Norme per l'installazione .............. 19 3.2 Fissaggio della caldaia a parete e collegamenti idraulici ................ 20 3.3 Collegamento elettrico ................. 21 3.4 Collegamento gas ........................ 21 3.5 Evacuazione dei prodotti della combustione ed aspirazione aria . 22 3.6 Caricamento e svuotamento impianti ......................................... 25

Telepítési szabályok ..................... 19 Vízbekötések ................................ 20 Elektromos bekötés ...................... 21 Gázbekötés ................................... 21 Füstgáz elvezetés és levegő beszívás ........................................ 22 3.6 Feltöltés és a berendezések víztelenítése .................................. 25

3.1 Norme pentru instalare ................. 19 3.2 Fixarea cazanului pe perete și racordarea hidraulică ................... 20 3.3 Racordarea electrică .................... 21 3.4 Racordarea la gaz ........................ 21 3.5 Evacuarea produselor de combustie și aspirarea aerului ...... 22 3.6 Umplerea și golirea instalaţiilor .... 25

4
4.1 4.2 4.3 4.4

PORNIRE ȘI FUNCŢIONARE 26
Verificări preliminare ..................... 26 Pornirea aparatului ....................... 26 Reglaje ......................................... 28 Transformarea gazului .................. 30

4
4.1 4.2 4.3 4.4

BEGY ÚJT ÁS ÉS MŰK ÖDÉS .. 26 BEGYÚJT ÚJTÁS MŰKÖDÉS
Előzetes ellenőrzések .................. 26 A készülék begyújtása .................. 26 Beállítások .................................... 28 Gázátalakítás ................................ 30

4
4.1 4.2 4.3 4.4

ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO .................. 26
Verifiche preliminari ...................... 26 Accensione dell'apparecchio ....... 26 Regolazioni .................................. 28 Trasformazione gas ...................... 30

5

ÎNTREŢINERE ..................... 32

5

KARBANT AR TÁS .................. 32 KARBANTAR ART

5

MANUTENZIONE .................... 32

5.1 Manutenzione ordinaria ............... 32 5.2 Manutenzione straordinaria ......... 32 5.3 Verifica dei parametri di combustione ............................. 33

5.1 Szokásos karbantartás ................. 32 5.2 Rendkívüli karbantartás ............... 32 5.3 Az égésparaméterek ellenőrzése ................................... 33

5.1 Întreţinere regulată ....................... 32 5.2 Întreţinere ocazională ................... 32 5.3 Verificarea parametrilor de combustie ................................ 33

In alcune parti del manuale sono utilizzati i simboli: ! ATTENZIONE = per azioni che richiedono particolare cautela ed adeguata preparazione VIETATO = per azioni che NON DEVONO essere assolutamente eseguite

A kézikőnyvben szerepelnek az alábbi szimbolumok: = megfelelő ! FIGYELEM körültekintést és felkészültséget igénylő tevékenységek TILOS = olyan tevékenységek, miket tilos végrehajtani

În anumite părţi ale acestui manual sunt utilizate simbolurile: ! ATENŢIE = pentru acţiuni ce necesită o precauţie deosebită și o pregătire adecvată INTERZIS = pentru acţiuni ce NU TREBUIE să fie executate în nici un caz

2

Dopo aver tolto l'imballo. Este exclusă orice răspundere contractuală sau extracontractuală pentru daune cauzate persoanelor. de reglare. conform prescripţiilor normativelor în vigoare. állatnak vagy tárgynak okozott kár esetén a gyártót sem szerződéses. În cazul pierderii sau deteriorării. de întreţinere sau utilizării necorespunzătoare. In caso di necessità.la pressione di esercizio dell'impianto idraulico sia compresa tra 1 e 2 bar. da torită erorilor de instalare. A csomagolás eltávolítása után győződjön meg róla. animalelor sau lucrurilor. di regolazione. informare l'utente che: . A kazán csak a megadott rendeltetési célra használható. durante l'installazione. È necessario. amelynek semmiképpen nem szabad a kapocstáblán túlhaladnia. In caso di suo danneggiamento o smarrimento richiederne un altro esemplare al Servizio Tecnico di Assistenza di zona. È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per danni causati a persone.in caso di fuoriuscite d'acqua deve chiudere l'alimentazione idrica ed avvisare con sollecitudine il Servizio Tecnico di Assistenza . ha tulajdonos. Constructorul aparatului nu este responsabil de eventuale daune cauzate de intervenţia supapei de siguranţă. de semmi esetre sem lehet 3 bar fölött.presiunea de lucru din instalaţia de încălzire trebuie să fie cuprinsă între 1 și 2 bari și să nu depășească în nici un caz valoarea de 3 bari. beállítás és karbantartás.vagy felhasználóváltás vagy áthelyezés történt. kérjen másikat a Beretta Márkaképviselettől (RIELLO Hungary Rt. chiar și în cazul încredinţării unui alt proprietar sau utiliza tor. 1139 Bp.dacă apar scurgeri de apă trebuie să închidă robinetul de alimentare cu apă și să apeleze Serviciul Tehnic de Asistenţă Beretta . mai ales in ceea ce privește partea neprotejata a conductorilor care nu trebuie sa iasă in nici un caz in afara bornei. A kazán telepítését és minden egyéb javítási és karbantartási munkálatot képzett szakembernek kell végeznie. di prestare particolare attenzione ai collegamenti elettrici. A helytelen telepítés. Lo scarico della valvola di sicurezza dell'apparecchio deve essere collegato ad un adeguato sistema di raccolta ed evacuazione. Prezentul manual de instrucţiuni. di manutenzione e da usi impropri. akitől a készüléket vásárolta. In caso di non rispondenza. 37-39). De aceea. a terméken elvégzett beavatkozás után kiemelt figyelmet szenteljen az elektromos csatlakozásoknak. che non deve in alcun modo uscire dalla morsettiera. Questa caldaia deve essere destinata all'uso per il quale è stata espressamente realizzata. constituie parte integrantă a produsului: asiguraţi-vă că este întotdeauna în apropierea cazanului. autorizat de ROMGAZ respectiv ISCIR. asiguraţi-vă că aparatul este în bună stare și are toate accesoriile. In caz de nevoie. forduljon ahhoz a viszonteladóhoz. Si raccomanda quindi al personale qualificato. mind a szerelőt megóvják az esetleges balesetektől. puteţi solicita o copie de la Serviciul Tehnic de Asistenţă zonal. abban az esetben is. A képzett szakembernek tanácsoljuk tehát. hogy mellékeltéke a készülékhez. animali o cose. A készülék gyártója nem felelős a biztonsági szelep működéséből eredő esetleges károkért. ajánlatos kihívni a Beretta 3 Cazanele produse in fabricile noastre sunt construite acordându-se cea mai mare atenţie si celor mai mici componente pentru a proteja de eventualele accidentări atât pe utilizator cat si pe instalator. rivolgersi al rivenditore da cui è stato acquistato l'apparecchio. sem szerződésen kívüli felelősség nem terheli. hogy a tartalma teljes és sértetlen. valamint a rendeltetéstől eltérő használat miatt embernek. különösen. Ez a használati utasításokat tartalmazó könyvecske a felhasználói kézikönyvvel együtt szorosan hozzátartozik a termékhez: mindig győződjön meg róla. deve far intervenire personale professionalmente qualificato del Servizio Tecnico di Assistenza . ami a vezetékek fedetlen felületét illeti. sau al transferării cazanului pe o altă instalaţie. Il presente manuale d'istruzioni. evitando così il possibile contatto con le parti vive del conduttore stesso. Lomb u. costituisce parte integrante del prodotto: assicurarsi che sia sempre a corredo dell'apparecchio. trebuie să solicite intervenţia personalului calificat al ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! . e comunque non superiore a 3 bar. assicurarsi dell'integrità e della completezza del contenuto. punerea în funcţiune și orice intervenţie de asistenţă sau întreţinere trebuie executate de personal calificat.amennyiben hosszabb ideig nem kívánja használni a kazánt. da errori d'installazione. Il costruttore dell'apparecchio non è responsabile di eventuali danni causati dall'intervento della valvola di sicurezza.vízszivárgás esetén zárja el a víztáplálást és haladéktalanul értesítse az Ön Beretta szakszervizét . Szükség esetén kérje az Ön Beretta szakszervizének beavatkozását . După scoaterea din ambalaj. Cazanul trebuie utilizat exclusiv în scopul pentru care a fost realizat de producător. Ha valamit nem talál rendben. dopo ogni intervento effettuato sul prodotto. elkerülve így a lehetséges érintkezést a vezeték áram alatt lévő részeivel. A készülék biztonsági szelepének kifolyócsövét megfelelő gyűjtő és elvezető rendszerhez kell csatlakoztatni. adresaţivă vânzătorului de la care a fost achiziţionat aparatul. se recomanda personalului calificat ca după fiecare intervenţie efectuata pe produs sa acorde o atenţie speciala legăturilor electrice. Este necesar ca în timpul instalării cazanului să informaţi beneficiarul că: . anche in caso di cessione ad altro proprietario o utente oppure di trasferimento su altro impianto. evitându-se astfel un posibil contact cu părţile neprotejate ale conductorului. împreună cu cel pentru utilizator. soprattutto per quanto riguarda la parte spelata dei conduttori.1 AVVERTENZE E SICUREZZE ! Le caldaie prodotte nei nostri stabilimenti vengono costruite facendo attenzione anche ai singoli componenti in modo da proteggere sia l’utente che l’installatore da eventuali incidenti. În cazul în care ceva nu corespunde. Evacuarea supapei de siguranţă a aparatului trebuie să fie racordată la un sistem adecvat de colectare și evacuare. A telepítés során tájékoztatnia kell a felhasználót az alábbi tennivalóiról: . hogy minden. hogy mind a felhasználót.in caso di non utilizzo della caldaia per un lungo periodo è 1 ÁL TALÁNOS TUDNI VALÓK ÁLT TUDNIV ÉS BIZT ONSÁ GI ELŐÍRÁSOK BIZTONSÁ ONSÁGI ! 1 AVER TIZĂRI ȘI MĂSURI DE VERTIZĂRI SIGURANŢĂ ! ! A telephelyeinken gyártott kazánokat az egyes alkatrészekre is ügyelve készítik. Amennyiben elveszne vagy megrongálódna. Instalarea cazanului. unitamente a quello dell'utente.a hidraulikus berendezés üzemnyomása 1 és 2 bar között van. L'installazione della caldaia e qualsiasi altro intervento di assistenza e di manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato secondo le indicazioni delle leggi ed in conformità alle norme vigenti.

aerare il locale. aerisiţi bine încăperea deschizând ușile și ferestrele. ne használjon elektromos eszközöket és készülékeket (kapcsolók. poziţionând întrerupătorul bipolar al reţelei și cel de pe panoul de comandă pe poziţia închis “OFF” este interzisă modificarea dispozitivelor de siguranţă sau de reglare ale cazanului fără autorizarea sau indicaţiile constructorului nu trageţi. sia dell'impianto termico sia del sanitario • svuotare l'impianto termico e sa- esetén fűtőrendszer víztelenítése a comutatorului principal al aparatului și cel general al instalaţiei electrice pe poziţia “oprit” de apă.a készülék karbantartását évente legalább egyszer el kell végezni. precum și a celor ale instalaţiilor termice și sanitare nitario se c'è rischio di gelo . ha áramtalanítva van tilos eldugaszolni vagy leszűkíteni a szellőzőnyílásokat abban a helyiségben. ahol a készülék üzemel a csomagolás elemei gyermekektől távol tartandók • închiderea robinetului de gaz și • golirea instalaţiilor de încălzire și sanitară. zárja el a gáz főcsapját. elettrodomestici ecc. deconectaţi-l de la reţeaua de alimentare electrică. chiar dacă acesta este decuplat de la reţeaua de alimentare electrică nu astupaţi sau reduceţi dimensiunea orificiului de aerisire a încăperii în care este instalat un cazan cu cameră de ardere deschisă nu lăsaţi rezervoare și substanţe inflamabile în încăperea în care este instalat aparatul nu lăsaţi elemente ale ambalajului la îndemâna copiilor. decuplaţi sau răsuciţi cablurile electrice exterioare cazanului. megcsavarni a kazánból kijövő elektromos kábeleket. 4 . se si avverte odore di combustibile o di combustione. valamint a rendszer Serviciul Tehnic de Asistenţă Beretta. és haladéktalanul forduljon az Ön Beretta szakszervizéhez ne érjen a kazánhoz vizes vagy nedves testrésszel vagy mezítláb állva minden tisztítási művelet előtt áramtalanítsa a kazánt a berendezés mindkét vezetéket megszakító kapcsolójának. A biztonságos használat érdekében tartsa szem előtt. még akkor is. Per la sicurezza è bene ricordare che: è sconsigliato l'uso della caldaia da parte di bambini o di persone inabili non assistite è pericoloso azionare dispositivi o apparecchi elettrici. solicitaţi intervenţia personalului calificat al Serviciul Tehnic de Asistenţă Beretta nu atingeţi aparatul cu părţi ale corpului ude sau umede și/sau dacă sunteţi cu picioarele goale înaintea oricărei operaţii de curăţare a aparatului. dacă există pericol de îngheţ . Pentru siguranţa dumneavoastră este bine să reţineţi următoarele: este interzisă utilizarea aparatului de către copii sau persoane neinstruite este periculoasă acţionarea dispozitivelor sau aparatelor electrice.. valamint a kapcsolótábla főkapcsolójának „OFF” pozícióba állításával.). este recomandabil să se execute cel puţin următoarele operaţii: • poziţionarea főkapcsolójának „kikapcsolt” pozícióba állítása • a tüzelőanyag és a víz csapjának pale dell'apparecchio e quello generale dell'impianto su "spento" • chiudere i rubinetti del combusti- elzárása a fűtőrendszernél és a melegvízoldalon egyaránt • fagyveszély bile e dell'acqua. elektromos háztartási gépek stb. staccare. ahol a készülék üzemel ne hagyjon gyúlékony anyagot és tartályt a helyiségben. Gázszivárgás esetén az ajtók és az ablakok kinyitásával szellőztesse ki a helyiséget. închideţi robinetul general de alimentare cu gaz. In caso di perdite di gas. spalancando porte e finestre. chiudere il rubinetto generale del gas. . kitépni. azt tanácsoljuk.întreţinerea regulată a cazanului trebuie realizată cel puţin o dată pe an.la manutenzione della caldaia deve essere eseguita almeno una volta all'anno. În caz de pierderi de gaz. etc. a gyártó felhatalmazása és útmutatása nélkül tilos módosítani a biztonsági és szabályozó eszközöket tilos kirántani. programmandola per tempo con il Servizio Tecnico di Assistenza. electrocasnice. időt és pénzt takaríhat meg.în cazul nefolosirii cazanului pentru o perioadă mai lungă. scollegare la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica posizionando l'interruttore bipolare dell'impianto e quello principale del pannello di comando su "OFF" è vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione o le indicazioni del costruttore non tirare. . torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dalla caldaia anche se questa è scollegata dalla rete di alimentazione elettrica evitare di tappare o ridurre dimensionalmente le aperture di aerazione del locale di installazione non lasciare contenitori e sostanze infiammabili nel locale dove è installato l'apparecchio non lasciare gli elementi dell'imballo alla portata dei bambini. programând-o din timp cu Serviciul Tehnic de Asistenţă Beretta. hogy: gyermekek és hozzá nem értő személyek felügyelet nélkül nem kezelhetik a kazánt ha a tüzelőanyag vagy az égéstermék szagát érzi. dacă se simte miros de gaz sau de combustie.consigliabile l'intervento del Servizio Tecnico di Assistenza per effettuare almeno le seguenti operazioni: • posizionare l'interruttore princi- szakszervizt a következő műveletek elvégzésére: • a készülék.. fare intervenire con sollecitudine il personale professionalmente qualificato del Servizio Tecnico di Assistenza non toccare la caldaia se si è a piedi nudi e con parti del corpo bagnate o umide prima di effettuare operazioni di pulizia. cum ar fi întrerupătoare. quali interruttori. idejében egyeztesse ezt az időpontot az Ön Beretta szakszervizével.

I.2 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO 2. iarnă • sondă NTC pentru controlul temperaturii circuitului de încălzire • sondă NTC pentru controlul temperaturii circuitului sanitar • pompă de circulaţie cu dispozitiv de separare și purjare automată a aerului • by-pass automat pentru circuitul de încălzire • termomanometru pentru controlul presiunii apei de încălzire • vas de expansiune de 8 litri • predispoziţie pentru conectarea unui termostat de ambient sau a unui ceas programator • dispozitiv de umplere a instalaţiei de încălzire • schimbător bitermic .I . amely ellenőrzi a bemeneteket. C32. Nyár.S. este un cazan mural de tip C Smart C. C52. composto da tubi alettati contenenti al loro interno il tubo destinato alla preparazione dell’acqua sanitaria • termostato di sicurezza limite che controlla i surriscaldamenti dell'apparecchio garantendo una perfetta sicurezza a tutto l'impianto (segnalazione di allarme su display) • valvola di sicurezza a 3 bar sull'impianto di riscaldamento • pressostato verifica carico impianto • dispositivo antibloccaggio del circolatore che si attiva automaticamente dopo 24 ore dall'ultimo ciclo effettuato dallo stesso • camera di combustione a tenuta stagna rispetto all’ambiente • antigelo di primo livello • apparecchiatura di controllo fiamma a ionizzazione che nel caso di mancanza di fiamma comanda l’interruzione dell’uscita del gas con segnalazione luminosa.1 Leírás t C . C62. pentru încălzire și producere de apă caldă menajeră: în funcţie de sistemul de evacuare a fumului utilizat se clasifică în categoriile C12. è una caldaia murale di tipo C per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria: secondo l’accessorio scarico fumi usato viene classificata nelle seguenti categorie C12. compus din tuburi cu aripioare ce înconjoară tubul destinat preparării apei calde sanitare • termostat de siguranţă limită care controlează supraîncălzirile aparatului. C22.S . tökéletes biztonságot garantálva a fűtési rendszernek (vészjelzés a displayn) • 3 bar-os biztonsági szelep a fűtőrendszeren • a berendezés vízkeringését ellenőrző nyomáskapcsoló • a keringtető szivattyú blokkolásoldó eszköze. rézből készült bitermikus hőcserélő.I .I . C62. amely lánghiány esetén a gázáramlást megszakítja világító jelzéssel. garantând o siguranţă perfectă întregii instalaţii (semnalizarea alarmei pe afișaj) • supapă de siguranţă de 3 bari pentru instalaţia de încălzire • presostat de verificare a sarcinii instalaţiei • dispozitiv antiblocare a pompei care se activează automat după 24 ore de la ultimul ciclu efectuat • camera de ardere cu etanșare perfecta fata de ambient • antigel de primul nivel • aparatura de control cu ioni al flăcării care in cazul lipsei flăcării comanda întreruperea alimentării cu gaz si cu semnalizare luminoasa. C32. Principalele caracteristici tehnice ale aparatului sunt: • placă electronică cu microprocesor care controlează intrările. melyek belsejében található a használati melegvíz előállítására szolgáló cső • határoló termosztát. 5 . a kimeneteket és a vészjelzéskezelést • folyamatos elektronikus lángmoduláció a fűtő és használati melegvíz-előállító berendezésnél • minimális fűtés előbeállító egysége • elektronikus gyújtás ionizációs lángőrzéssel • beépített gáznyomás-stabilizátor • potenciométer a fűtővíz hőmérsékletének beállítása • potenciométer a használati meleg víz hőmérsékletének beállítása • lassú elektromos gyújtás • választóka pcsoló (OFF/RESETvészleállás. C52. C42. C82. C42.S . használati meleg víz-előállítási célra: az alkalmazott fűstgázelvezető szerelvény alapján a C12.1 Descrizione Smart C.S . amely a készülék túlmelegedését ellenőrzi.I . amely a szivattyú utoljára végrehajtott ciklusától számított 24 óra múlva automatikusan működésbe lép • a környezettől elzárt égéskamra • fagyásgátló funkció • ionizációs lángőrző berendezés.confecţionat în întregime din cupru.és nyomásmérő • 8 literes tágulási tartály • szobatermosztát és időprogramozó beépítésének lehetősége • a fűtőrendszer feltöltő eszköze • keményforrasztású. C82. nincs semmiféle megkötés a helyiség szellőztetésére.I.S . vară.I. Questo tipo di apparecchio può essere installato in qualsiasi tipo di locale e non vi è alcuna limitazione dovuta alle condizioni di aerazione e al volume del locale. uscite e gestione allarmi • modulazione elettronica di fiamma continua in sanitario e in riscaldamento • dispositivo di preregolazione del minimo riscaldamento • accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma • stabilizzatore di pressione del gas incorporato • potenziometro per la selezione della temperatura acqua di riscaldamento • potenziometro per la selezione della temperatura acqua dei sanitari • lenta accensione elettronica • selettore OFF-reset blocco allarmi. inverno • sonda NTC per il controllo temperatura del primario • sonda NTC per il controllo temperatura del sanitario • circolatore con dispositivo per la separazione e lo spurgo automatico dell'aria • by-pass automatico per circuito riscaldamento • termoidrometro di controllo pressione acqua di riscaldamento • vaso d'espansione 8 litri • predisposizione per termostato ambiente o programmatore orario • dispositivo di riempimento dell'impianto di riscaldamento • scambiatore bitermico interamente in rame saldobrasato. C62. típusú falikazán fűtési és A Smar Smart C. estate. C32. A készülék főbb műszaki jellemzői a következők: • mikroprocesszoros kártya. C42. amely bordázott csövekből áll.1 Descriere Smar tC . C22. Ez a készüléktípus bármilyen helyiségbe telepíthető kivéve lakószoba vagy alvás céljára használt helyiség. Tél) • NTC érzékelőelem a fűtőrendszer hőmérsékletének ellenőrzéséhez • NTC érzékelőelem a használati meleg víz hőmérsékletének ellenőrzéséhez • keringtető szivattyú a levegő kiválasztására és automatikus eltávolítására szolgáló eszközzel • automatikus by-pass a fűtőkörhöz • a fűtővíz nyomását ellenőrző hőmérséklet. C52.S. 2 DESCRIEREA AP ARA TULUI APARA ARATULUI 2. C22. 2 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 2. Acest tip de aparat se poate instala în orice fel de încăpere. neexistând nici o restricţie referitoare la aerisirea încăperii. Le principali caratteristiche tecniche dell'apparecchio sono: • scheda a microprocessore che controlla ingressi. C82 osztályba sorolható.S. ieșirile și gestionarea alarmelor • modulare continuă electronică a flăcării la încălzire și la producerea apei calde menajere • dispozitivul de prereglare a încălzirii minime • aprindere electronică cu controlul flăcării prin ionizare • stabilizator de presiune de gaz incorporat • potentiomeţru pentru selectarea temperaturii apei pentru încălzire • potentiomeţru pentru selectarea temperaturii apei calde menajere • aprindere lentă electronica • selector OFF/reset blocări de alarmă.

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A kazán funkcionális alkatrészei Biztonsági szelep Víznyomáskapcsoló Keringtető szivattyú Légtelenítő szelep Lángőrző (ionizációs) elektróda Égőtermosztát Határtermosztát A fűtési NTC érzékelőeleme Füstgáz differenciál-nyomáskapcsoló A nyomáscsökkenés-érzékelő csöve Ventilátor A HMV NTC érzékelőeleme Bitermikus hőcserélő Tágulási tartály Gyújtóegység Gázszelep Áramlásszabályozó Feltöltő szelep 2.1 .és nyomásmérő 9 8 10 11 7 6 5 12 13 14 15 4 3 2 1 gas sanitario használati melegvíz (HMV) sanitar uscita kilépő ieșire entrata belépő intrare 6 18 16 17 24 23 22 21 19 20 riscaldamento fűtés încălzire ritorno mandata visszatérő előremenő retur tur 2.2 E l e m e n t e cazanului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 funcţionale ale Supapă de siguranţă Presostat de apă Pompă de circulaţie Valvă automată evacuare aer Electrod de aprindere .relevare flacără Arzător principal Termostat limită Sondă NTC încălzire Presostat fumuri diferenţial Tub relevare depresiune Ventilator Sondă NTC sanitară Schimbător bitermic Vas de expansiune Modul de aprindere Valvă de gaz Fluxostat circuit sanitar Robinet de umplere Led de semnalizare a stării cazanului Capac pentru locașul programatorului orar Selector temperatură apă încălzire Selector de funcţie Selector temperatură apă caldă menajeră Termomanometru 19 20 21 22 23 24 Kazánállapot kijelző lámpa Az időprogramozó dugasza A fűtővíz hőmérsékletének beállítója Funkcióválasztó A használati meleg víz hőmérsékletének beállítója Hő.2.2 Elementi funzionali della caldaia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Valvola di sicurezza Pressostato acqua Pompa di circolazione Valvola di sfogo aria Candela accensione-rilevazione fiamma Bruciatore principale Termostato limite Sonda NTC riscaldamento Pressostato fumi differenziale Tubetto rilievo depressione Ventilatore Sonda NTC sanitario Scambiatore bitermico Vaso d'espansione Modulo di accensione Valvola gas Flussostato Rubinetto di riempimento Led segnalazione stato caldaia Tappo alloggiamento programmatore orario Selettore temperatura acqua riscaldamento Selettore di funzione Selettore temperatura acqua sanitario Termoidrometro 2.

00 22618 26660 24.7 (** n° stars) 91. ** Installazioni di tipo C22 7 .S.35 60-100 3.60 110 98 3-90 40-80 380 800 8 1 6 0.S.m.30**) 0.554 0.5 0.I.L.8 2.90 130 131 140 2. Rendimento utile al 30% di Pn Potenza elettrica Categoria Tensione di alimentazione Grado di protezione Perdite al camino e al mantello con bruciatore spento Esercizio riscaldamento Pressione . inferiore a t fumi Minimo CO s.2.uscita riscaldamento Entrata .50 8428 9030 8.5+curva 90°.p.15 13.uscita sanitario Entrata gas Dimensioni caldaia Altezza Larghezza Profondità Peso caldaia Prestazioni ventilatore Portata fumi Portata aria Prevalenza residua tubi concentrici 0. % p. I dati espressi non devono essere utilizzati per certificare l’impianto.S.3 Dati tecnici I kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h % % % W V .5 90.522 0. (G 30/G31) Collegamenti idraulici Entrata . 28 C.20 12.631 50.8 11.8 3-90 40-80 380 800 8 1 6 0.a.Hz IP % bar .S.m. Portata termica nominale riscaldamento/sanitario (Hi) Potenza termica nominale riscaldamento/sanitario Portata termica ridotta riscaldamento (Hi) Potenza termica ridotta riscaldamento Portata termica ridotta sanitario (Hi) Potenza termica ridotta sanitario Rendimento utile Pn max. °C p.5+14.a.35 100 106 * Verifica eseguita con tubi separati ø 80. inferiore a CO2 NOx s.3 (** n° stars) 84.191 42.°C °C mbar l/h l bar bar bar l/min l/min l/min l/min °C l/min mbar mbar Ø Ø Ø mm mm mm kg Nm3/h Nm3/h mbar mbar mm m m mm mm m m p.m. .P.8 classe 2 100 6.I.. 0.p.07-0.4 11.1 13.85 105 80 20+20 0.35 60-100 4.00 20640 24080 11.0 37-60 12 20 28-30/37 3/4” 1/2” 3/4” 740 450 328 35 53.ø45 per 28 C.70 9632 10922 9.I. Rendimento utile Pn min.a.85m Prevalenza residua caldaia senza tubi Tubi scarico fumi concentrici Diametro Lunghezza massima Perdita per l’inserimento di una curva 45°/90° Foro di attraversamento muro (diametro) Tubi scarico fumi separati Diametro Lunghezza massima Perdita per l’inserimento di una curva 45°/90° NOx Valori di emissioni a portata massima e minima con gas G20* Massimo CO s.85 105 80 14.30 31.40 0.p. °C 24 C.40 10.15 16.4 125 125 II2H3+ II2H3+ 230-50 230-50 X5D X5D 0.2 0.8 0.a.07-0.I.m.5/0.0 37-60 10 20 28-30/37 3/4” 1/2” 3/4” 740 400 328 33 45.5+0.70 7052 7482 91.80 10.Temperatura massime Campo di selezione della temperatura H2O riscaldamento Pompa: prevalenza massima disponibile per l'impianto alla portata di Vaso d'espansione a membrana Precarica vaso espansione Esercizio sanitario Pressione massima Pressione minima Quantità di acqua calda con t 25° C con t 30° C con t 35° C Portata minima acqua sanitaria Campo di selezione della temperatura H2O sanitaria Regolatore di flusso Pressione gas Pressione nominale gas metano (G 20) Pressione nominale gas liquido G. % p.5/0. diaframma fumi ø42 per 24 C. inferiore a t fumi 26. inferiore a CO2 NOx s.8 classe 3 80 6.25 (3.5/0.p.5 9. per la certificazione devono essere utilizzati i dati indicati nel “Libretto Impianto” misurati all’atto della prima accensione.00 28.5 2.50 8084 9030 9.2 0.6 90.8 83.95 140 127 130 2.5/0.20 8.

5 2. nyomás .85 105 80 14.5+ 90°. osztály 100 6.1) névleges nyomása A PB-gáz (G30) névleges nyomása Bekötések Fűtőrendszer bemenet-kimenet HMV bemenet-kimenet Gáz A kazán méretei Magasság Szélesség Mélység Tömeg A ventilátor teljesítményei A füstgáz mennyisége A levegő mennyisége 0.5/0.m.2 0. % p. °C p.S .8 3-90 40-80 380 800 8 1 6 0.S . nyomás Min.m. névleges hőteljesítménynél Hasznos hatásfok 30 %-os névleges hőteljesítménynél Villamos teljesítmény felvétel Kategória Tápfeszültség Védelmi fokozat Veszteségek a kéménynél és a köppenynél lezárt égő esetén Fűtési üzemmód Max.8 83.70 7052 7482 91. névleges hőteljesítménynél Hasznos hatásfok min.m.6 90.I.20 8.S . mint t füstgáz 26.p. 28 C .I .8 11.I.Hz IP % bar .S.p. 0.°C °C mbar l/h l bar bar bar l/min l/min l/min l/min °C l/min mbar mbar Ø Ø Ø mm mm mm kg Nm3/h Nm3/h mbar mbar mm m m mm mm m m p.5+14.50 8428 9030 8.5/0.00 20640 24080 11. emelőnyomás a következő hozamnál: Membrános tágulási tartály A tágulási tartály előfeszítése Használati meleg víz-termelő üzemmód Max. hozama A használati meleg víz hőmérsékletének beállítási tartománya Áramlásszabályozó Gáznyomás A metángáz (G20-G25.S.35 100 106 * A vizgálatot 80-as átmérőjű.8 2. nyomás Melegvíz-mennyiség t 25 °C mellett t 30 °C mellett t 35 °C mellett A használati meleg víz min. mint t füstgáz Minimum CO kisebb.S.1 13.2.40 0.p. . hosszúság Veszteség kanyarulat beiktatása miatt NOx Emissziós középértékek a Din 4702/8 szerint számolva* Maximális CO kisebb. A fűtőrendszer/HMV névleges legmagasabb hőteljesítménye (Hi) A fűtőrendszer/HMV névleges hőteljesítménye A fűtőrendszer redukált legmagasabb hőterhelése (Hi) A fűtőrendszer redukált legmagasabb hőteljesítménye A HMV redukált legmagasabb hőterhelése (Hi) A HMV redukált legmagasabb hőteljesítménye Hasznos hatásfok max. a hitelesítéshez a „Berendezés gépkönyvében” feltüntetett.hőmérséklet A fűtővíz hőmérsékletének beállítási tartománya Szivattyú: a rendszer számára rendelkezésre álló max.I .00 28.2 0.5/0.30 31. % p.8 0.35 60-100 4.5 9.80 10. ø42 füstszedo 24 C.191 42.25 (3.15 13.m. mint CO2 Nox kisebb.p.95 140 127 130 2.70 9632 10922 9.554 0.5/0.85 m-es koncentrikus csövek maradék emelőnyomása A kazán maradék emelőnyomása csövek nélkül Koncentrikus füstgázelvezető csövek Átmérő Max.07-0.60 110 98 3-90 40-80 380 800 8 1 6 0.8 2.5 0. osztály 80 6.35 60-100 3. ** C22 típusú beszabályozások 8 .40 10.522 0. esetén ø45.28 C.631 50.00 22618 26660 24.50 8084 9030 9.0 37-60 10 25 30 3/4” 1/2” 3/4” 740 400 328 33 45.S .S. C.I.85 105 80 20+20 0.8 3.5+0. C. hosszúság egyenes szakaszon Veszteség kanyarulat beiktatása miatt Falon áthaladó lyuk (átmérő) Szétválasztott füstgázelvezető csövek Átmérő Max.I.20 12.5 90.07-0.4 11.I .90 130 131 140 2. °C 24 C .I . az első használatkor mért adatokat kell figyelembe venni.3 Műsza ki ada to k Műszak adato tok HU kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h % % % W V .4 125 125 II2HS3B/P II2HS3B/P 230-50 230-50 X5D X5D 0. A fent felsorolt adatok nem a hitelesítésre szolgálnak szolgálnak.30**) 0.3 (** n° stars) 84.0 37-60 12 25 30 3/4” 1/2” 3/4” 740 450 328 35 53. mint CO2 Nox kisebb.15 16.7 (** n° stars) 91.

07-0.3 (** n° stars) 83.7 (** n° stars) 84.m.90 130 131 140 2.S.85m Sarcină disponibilă la ieșirea din cazan (fără tuburi) Tub ur i de e vacuare co ax ia lă a fum ului ubur uri ev coax axia ială fumului Diametre Lungime maximă în linie dreaptă Pierdere de sarcină datorită introducerii unei curbe de 45°/90° Gaură de traversare a peretelui (diametru) Tub ur i de e vacuare separ a tă a fum ului ubur uri ev separa fumului Diametre Lungime maximă Pierdere de sarcină datorită introducerii unei curbe de 45°/90° NOx Valor ile emisiilor de no xe la debit max im și minim cu g az meta n G20* lorile nox maxim gaz metan Maxim CO inferior valorii de CO2 NOx inferior valorii de t gaze arse Minim CO inferior valorii de CO2 NOx inferior valorii de t gaze arse * Verificare executată cu tuburi separate ø80 (lungime 0.5 90.M.8 11.191 42.35 60-100 3.p.60 110 98 28 C .5 2.522 0. °C p.5/0.20 9632 9.40 8084 9. diafragmă fumuri ø42 pentru 24 C.20 7052 91.554 0.C.50 9030 10. Datele prezentate nu trebuie să fie utilizate pentru autorizarea funcţionării.I .S .1 13.70 10922 10.15 13.2.15 16.m.80 8428 8..5 0. cu T = 25°C cu T = 30°C cu T = 35°C Debit minim de apă caldă menajeră Domeniu de reglare a temperaturii A.35 60-100 4.2 0.85 105 80 14. C.5m+0. Limitator de debit Presiune gaz Presiune nominală gaz metan (G20) Presiune nominală gaz petrolier lichefiat GPL (G30/G31) Racorduri hidraulice Tur / retur instalaţie încălzire Intrare / ieșire instalaţie sanitară Intrare gaz Dimensiuni și greutate cazan Înălţime Lăţime Adâncime Greutate Caracteristici ventilator Debit gaze arse Debit de aer Sarcină disponibilă cu tuburi concentrice 0.00 20640 11. % p. pentru acest lucru trebuie utilizate datele indicate în „Livretul aparatului” măsurate cu ocazia punerii în funcţiune.S .30**) 0.S.S .5/0.5/0.M. 26.8 3-90 40-80 380 800 8 1 6 0.85 105 80 20+20 0.40 0.00 26660 28.5/0.p. % p.I.8 3-90 40-80 380 800 8 1 6 0.5 9.00 24080 12.3 Da te tehnice Date RO kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h % % % W V .35 100 106 Putere termică focolară nominală încălzire / ACM Putere termică utilă nominală încălzire / ACM Putere termică în focar redusă încălzire (Hi) Putere termică utilă redusă încălzire Putere termică focolară redusă sanitară (Hi) Putere termică utila redusă sanitară Randament util Pn max. C.2 0. Randamentul util la 30% din Pn Putere electrică Categoria Alimentare electrică Grad de protecţie Pierderi la coș și prin manta cu arzătorul stins Funcţionare în regim de încălzire Presiune / Temperatură maxime Domeniu de reglare a temperaturii agentului primar Pompa: sarcină hidraulică maximă disponibilă pentru instalaţie la un debit de Vas de expansiune cu membrană Preîncărcare vas de expansiune Funcţionare în regim de producere A.5+14.p.07-0.I .0 37-60 12 20 28-30/37 3/4” 1/2” 3/4” 740 450 328 35 53.I . °C 24 C .S.8 90.C.30 22618 24. Randament util Pn min. .50 9030 8.Hz IP % bar .8 classe 2 100 6.I .I.m.8 2.8 classe 3 80 6.5m+ curbe 90°).4 125 II2H3+ 230-50 X5D 0. ** Instalaţii de tip C22 9 .S .ø45 pentru 28 C.631 50.4 11.°C °C mbar l/h l bar bar bar l/min l/min l/min l/min °C l/min mbar mbar Ø Ø Ø mm mm mm kg Nm3/h Nm3/h mbar mbar mm m m mm mm m m p.70 7482 91.6 125 II2H3+ 230-50 X5D 0. Presiune maximă Presiune minimă Debit de apă caldă menajeră.m.25 (3.I.I.95 140 127 130 2. 31.0 37-60 10 20 28-30/37 3/4” 1/2” 3/4” 740 400 328 33 45.S.p.

00 285.30 0.04 10.44 2.37 1.00 0.5-305.01 10.10 36.78 1.77 28.07 0.50 15.28 1.41 2. Bruciatore principale: numero 14 ugelli Portata gas massima riscaldamento Portata gas massima sanitario Portata gas minima riscaldamento Portata gas minima sanitario Pressione massima a valle della valvola in riscaldamento Pressione massima a valle della valvola in sanitario Pressione minima a valle della valvola in riscaldamento Pressione minima a valle della valvola in sanitario Ø mm Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h mbar mm H2O mbar mm H2O mbar mm H2O mbar mm H2O 1.00 367.04 2.01 1.10 102. La caldaia si autoregola in funzione del tipo di gas bruciato.87 0.40 44.99 1.07 2.I.00 285.83 28.26 0. I valori espressi in tabella si riferiscono alla fase di taratura.90 19.S.9) 70.90 19.77 2.00 285.41 0.5 (137.80 48.82 36.9) 13.08 Ø mm Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h mbar mm H2O mbar mm H2O mbar mm H2O mbar mm H2O 1.37 1.34 37 (377.I.09 45.58 116.18 1.40 34.20 104. Bruciatore principale: numero 12 ugelli Portata gas massima riscaldamento Portata gas massima sanitario Portata gas minima riscaldamento Portata gas minima sanitario Pressione massima a valle della valvola in riscaldamento Pressione massima a valle della valvola in sanitario Pressione minima a valle della valvola in riscaldamento Pressione minima a valle della valvola in sanitario 28 C.10 102.65 28-30 (285. Le pressioni a valle della valvola sono indicative.44 1.78 2.11 10.00 367.77 2.35 3.28 3.52 5.50 56.52 28.3) - Indice di Wobbe inferiore (a 15°C-1013 mbar) Potere calorifico inferiore Pressione nominale di alimentazione Pressione minima di alimentazione 24 C.99 0.02 20 (203.77 2.7) Gas liquido butano (G30) propano (G31) 80.00 367. 10 .28 4.35 2.34 1.69 88 46.99 10.10 4.67 0.50 66.S.60 57.67 34. Le pressioni indicate sono riferite a gas di riferimento e caldaia a regime.97 3.88 0.52 28.00 367.10 7.76 36.30 13.30 74.77 2.10 36.44 5.87 0.PARAMETRI I MJ/m3S MJ/m3S MJ/KgS mbar (mm H2O) mbar (mm H2O) Gas metano (G20) 45.10 6.00 285.52 4.20 104.95 Le tarature devono essere effettuate misurando la pressione con la presa di compensazione scollegata e cappuccio disinserito.04 0.90 49.

38 1.23 1.60 3.50 15.58 116.20 12.PARAMÉTEREK Alsó Wobbe-szám Alsó fűtőérték Névleges tápnyomás Minimális tápnyomás 24 C .67 A gáznyomás beállításakor a kiegyenlítő csövet kössük le és csatlakoztassunk egy nyomásmérő műszert a készülékhez.00 285.52 5.04 10. Főégő: HU MJ/m3S MJ/m3S MJ/KgS mbar (vízoszlop mm) mbar (vízoszlop mm) (G20) 45.10 4.56 7.26 1.9) 13.I .52 28.28 3.7) 12 fúvóka A fűtési rendszer maximális gázigénye A HMV maximális gázigénye A forróvíztároló minimális gázigénye A HMV minimális gázigénye Maximális nyomás a szelepkimenetnél fűtési üzemmódban Maximális nyomás a szelepkimenetnél használati melegvíz-előállítási üzemmódban Minimális nyomás a szelepkimenetnél fűtési üzemmódban Minimális nyomás a szelepkimenetnél használati melegvíz-előállítási üzemmódban Ø mm Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h mbar vízoszlop mm mbar vízoszlop mm mbar vízoszlop mm mbar vízoszlop mm 1.78 1.00 10.65 30 (305.77 2.00 285.00 285.I .9) - Folyékony gáz bután (G30) 80. C.I . A táblázatban közölt értékek a beszabályozási fázisra vonatkoznak.37 1.35 2.I. 11 .20 7. C.07 0.77 2.88 0.52 4.20 83.30 1.18 1.35 3. Főégő: 14 fúvóka A fűtési rendszer maximális gázigénye A HMV maximális gázigénye A forróvíztároló minimális gázigénye A HMV minimális gázigénye Maximális nyomás a szelepkimenetnél fűtési üzemmódban Maximális nyomás a szelepkimenetnél használati melegvíz-előállítási üzemmódban Minimális nyomás a szelepkimenetnél fűtési üzemmódban Minimális nyomás a szelepkimenetnél használati melegvíz-előállítási üzemmódban Ø mm Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h mbar vízoszlop mm mbar vízoszlop mm mbar vízoszlop mm mbar vízoszlop mm 1. A kazán a felhasznált gáztípusnak megfelelően automatikusan beállítja magát.56 1.11 10.90 49.90 80.34 1.1) 35.30 13.60 57.37 1.52 28.40 44.97 3.44 1.99 1.S .20 104.01 1.90 19.I.10 102.02 Metángáz (G25.83 28.90 19.09 45.60 3.01 10.I .50 15.20 0.90 80.S .30 1.87 28 C .24 0.S .56 1.S .40 34.81 3.29 8.07 2.3 25 (254.23 3.00 285.50 15.20 104.20 83.62 1.62 8. A szelepkimeneti nyomások tájékoztató jellegűek.00 0.81 1.S.10 102.28 1.78 2.77 28.9) - 25 (254.25 29.5 (137.44 2.S.67 34.99 10. A feltüntetett nyomásértékek a hivatkozott gázra és üzemelő kazánra vonatkoznak.30 1.

04 10.95 Reglajele trebuie efectuate prin măsurarea presiunii cu tubul de compensaţie deconectat ș i capacul îndepărtat.34 37 (377.I .99 10.00 367.5 (137. Presiune maximă în aval de valva de gaz la încălzire Presiune maximă în aval de valva de gaz la producere ACM Presiune minimă în aval de valva de gaz la încălzire Presiune minimă în aval de valva de gaz la producere ACM Ø mm Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h mbar mm H2O mbar mm H2O mbar mm H2O mbar mm H2O 1.I .01 10.00 367.00 285. Debit minim de gaz la încălzire Debit minim de gaz la producere A.77 2.S .77 2.C.10 7.9) 70.77 2.9) 13. Presiune maximă în aval de valva de gaz la încălzire Presiune maximă în aval de valva de gaz la producere ACM Presiune minimă în aval de valva de gaz la încălzire Presiune minimă în aval de valva de gaz la producere ACM 28 C .44 5.C.5-305.30 0. Presiunile in aval de electrovalva de gaz sunt indicative. 12 .67 0.78 1.28 4.34 1.41 0.50 66.10 36.00 367.65 28-30 (285.44 2.28 3.S.90 19.I. Arzătorul principal: 12 duze Debit maxim de gaz la încălzire Debit maxim de gaz la producere A.20 104.83 28.M.S .52 5.20 104.PARAMETRII RO MJ/m3S MJ/m3S MJ/KgS mbar (mm H2O) mbar (mm H2O) Gaz metan (G20) 45.69 88 46.11 10.30 13.40 44.M. C.00 367.26 0.30 74.00 285.I . Arzătorul principal: 14 duze Debit maxim de gaz la încălzire Debit maxim de gaz la producere A.35 2.I.76 36.10 6.44 1.C.99 1.7) Gaz lichefiat propan (G31) butan (G30) 80.01 1.90 19. Debit minim de gaz la încălzire Debit minim de gaz la producere A.87 0.50 15.08 Ø mm Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h Sm3/h kg/h mbar mm H2O mbar mm H2O mbar mm H2O mbar mm H2O 1.60 57.28 1.M.00 285. Valorile din tabel se referă la faza de reglare.67 34.00 285. C.99 0.82 36.C.10 102.52 28.3) - Indice Wobbe inferior (la 15°C – 1013 mbar) Putere calorifică inferioară Presiune nominală de alimentare Presiune minimă alimentare 24 C .77 2.07 0.52 28.77 28.78 2.S .10 102.09 45. Cazanul se autoreglează in funcţie de tipul de gaz ars.80 48.41 2.52 4.35 3.88 0.S .10 4.58 116.97 3.04 2.I .90 49.18 1.37 1.02 20 (203.07 2.00 0. Presiunile indicate sunt valabile pentru gazul de referintă si cazanul la regim.37 1.87 0.40 34.04 0.M.S.10 36.50 56.

S.S. • Piastra di supporto caldaia con dima di premontaggio integrata. pentru al dezambala efectuaţi următoarele operaţii: • așezaţi cazanul pe sol pe latura cea mai lungă • tăiaţi banda adezivă ce închide partea superioară • ridicaţi cele două aripi ale cartonului • tăiaţi cutia de-a lungul marginilor.I.I.I. • 2 db 42 és 46 mm Ø karima 24 C. • szakszerviz jegyzék.4 Tar toz ék ok artoz tozék éko A kazánt kartondobozban szállítjuk. A corredo della caldaia viene fornito il seguente materiale: • Una busta di plastica contenente: .lista centri assistenza .S. . Împreună cu cazanul mai sunt furnizate următoarele materiale: • O pungă de plastic ce conţine: .S.certificato di garanzia .2 flange Ø45. 49 mm pentru 28 C. 49 mm per 28 C.4 Ma ter ia le li vr a te cu caza nul Mater teria iale livr vra cazan Cazanul este protejat de un ambalaj de carton. esetén • a kazán tartópanelje a ráillesztett előszerelési sablonnal. per sballarla effettuare le seguenti operazioni: • appoggiare la caldaia a terra per il lato più lungo • tagliare il nastro adesivo superiore di chiusura • sollevare le ali del cartone • tagliare la scatola lungo gli spigoli.Gáz Apă . • Placă de susţinere a cazanului cu cadru de premontare integrat.2 manșoane Ø42. 46 mm pentru 24 C.manual de instrucţiuni pentru instalator .2. • a telepítői kézikönyv.S.I. 2.manual de instrucţiuni pentru utilizator .libretto istruzioni per l'installatore . 2.3 13 .4 Materiale a corredo La caldaia è contenuta in un imballo di cartone. 28 C. a kicsomagoláshoz az alábbi műveleteket kell elvégezni: • a kazánt a hosszabb oldalával fektesse a földre • vágja el felül a záró ragasztószalagot • emelje meg a kartonszárnyakat • vágja fel a dobozt az élek mentén.certificatul de garanţie .S.I.I.2 flange Ø42. .S. A 400 450 B 180 205 (1) 2. 46 mm per 24 C.libretto istruzioni per l'utente .5 Helyigény és a csőkötések méretei 2. 2.Gas Víz .5 Dimensio ni d’ing o mbr i ed a ttacchi Dimensioni d’ingo mbri attacchi 2.5 Dimensiuni de gabarit și racorduri (1) Acqua .S.Gaz 24 C.2 manșoane Ø45. • garancialevél.I. A kartondoboz közepén egy műanyagzacskóban található: • a felhasználói kézikönyv.2 2. esetén • 2 db 45 és 49 mm Ø karima 28 C.I.

4 14 .6 Circuito idraulico A Entrata sanitario B Uscita sanitario C Mandata riscaldamento D Ritorno riscaldamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 By-pass automatico Valvola di sicurezza Circolatore Pressostato acqua Vaso espansione Bruciatore Sonda NTC riscaldamento Scambiatore bitermico Regolatore di portata 2.6 Vízkeringetés A HMV bemenet B HMV kimenet C A fűtőrendszer előremenő csatlakozása 2.6 Circuitul hidraulic A Intrare sanitar B Ieșire sanitar C Tur încălzire D Retur încălzire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 By-pass automat circuit încălzire Supapă de siguranţă Pompă de circulaţie Presostat de apă Vas de expansiune Arzător Sondă NTC încălzire Schimbător bitermic Limitator de debit D A fűtőrendszer visszatérő csatlakozása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Automatikus by-pass Biztonsági szelep Keringtető szivattyú légtelenítővel Víznyomás-kapcsoló Tágulási tartály Égő Fűtésoldali NTC érzékelő Bitermikus hőcserélő Vízmennyiség-szabályozó 10 Sonda NTC sanitario 11 Rubinetto di riempimento 12 Flussostato sanitario 10 Használati melegvíz NTC szonda 11 Feltöltőcsap 12 Áramláskapcsoló 10 Sondă NTC sanitar 11 Robinet de umplere 12 Fluxostat sanitar 8 9 7 6 10 5 4 11 3 2 12 1 D C B A 2.2.

600 2.7 Prevalenza residua del circolatore La prevalenza residua per l'impianto di riscaldamento è rappresentata. Dimensionarea instalaţiei de încălzire trebuie făcută ţinând cont de valoarea sarcinii hidraulice disponibile. Ennek érdekében a kazán automatikus by pass-szal van felszerelve. in funzione della portata. A questo scopo la caldaia è dotata di un by-pass automatico che provvede a regolare una corretta portata d'acqua nello scambiatore riscaldamento in qualsiasi condizione d'impianto. A fűtőrendszer csöveinek méretezését a rendelkezésre álló maradék emelőnyomás értékét figyelembe véve kell elvégezni. aceasta a fost dotată cu un by-pass automat care să regleze un debit corespunzător de apă prin schimbător.7 Sarcină hidraulică a pompei Sarcina hidraulică disponibilă pentru instalaţia de încălzire. Având în vedere că microcentrala funcţionează corespunzător dacă prin schimbătorul de căldură există o circulaţie suficientă a apei. hogy a kazán akkor működik megfelelően.6 . Figyelembe kell venni. 2. amely minden körülmények között gondoskodik róla. hogy megfelelő vízmennyiség legyen a fűtőrendszer hőcserélőjében. indiferent de condiţiile din instalaţie.5 2.7 A k er ingtető sz iva ttyú mar adék ker eringtető szi maradék emelőnyomása A fűtőrendszer számára rendelkezésre álló maradék emelőnyomás az alábbi grafikonon látható a vízmennyiség függvényében. dal grafico sottostante. Il dimensionamento delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento deve essere eseguito tenendo presente il valore della prevalenza residua disponibile.SONDA NTC RISCALDAMENTO A FŰTŐRENDSZER NTC ÉRZÉKELŐELEME SONDĂ NTC ÎNCĂLZIRE SONDA NTC SANITARIO A FORRÓVÍZTÁROLÓ NTC ÉRZÉKELŐELEME SONDĂ NTC SANITARĂ 2. ha a fűtőrendszer hőcserélőjében elégséges a vízkeringetés. PREVALENZA RESIDUA (mCA) MARADÉK EMELŐNYOMÁS (mbar) SARCINĂ HIDRAULICĂ (mCA) 500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 PORTATA (l/h) VÍZMENNYISÉG (l/h) DEBIT (l/h) 15 2. Si tenga presente che la caldaia funziona correttamente se nello scambiatore del riscaldamento si ha una sufficiente circolazione d'acqua. este reprezentată în graficul alăturat în funcţie de debit.

8 Schema elettrico multifilare LA POLARIZZAZIONE L-N È CONSIGLIATA COLORI Blu Marrone Nero Rosso Rosa Giallo Verde 2.8 Schema electrică multifilară PĂSTRAREA POLARIZĂRII FAZĂ-NUL ESTE RECOMAND ATĂ RECOMANDA CULORI Blu Marrone Nero Rosso Rosa Giallo Verde bleu maro negru roșu roz galben verde 2.7 16 .8 Kapcsolási rajz A F ÁZIS-NULLA FÁ KÖTELEZŐ! SZÍNMUT ATÓ SZÍNMUTA Blu sötétkék Marrone barna Nero fekete Rosso piros Rosa rózsaszínű Giallo sárga Verde zöld POLARIZÁ CIÓ ÁC 2.2.

Elettrodo accensione/ rilevazione RL1 Relè comando pompa RL2 Relè comando ventilatore RL4 Relè consenso accensione LED Led (verde) alimentazione presente Led (rosso) segnalazione anomalia Led (arancio lampeggiante) funzione analisi combustione MOD Modulatore P Pompa CP08X Scheda comando TRF1 Trasformatore OPE Operatore valvola gas CN1-CN9 Connettori di collegamento ACF01X Modulo di accensione e di controllo fiamma TRX Trasformatore di accensione remoto ME Morsettiera per collegamenti esterni V Ventilatore 2. Határtermosztát PA Víznyomás-szabályozó FL. A használati meleg víz hőmérséklet-érzékelője (NTC) JP2 Fűtési időzítő nullára állítási mérőhídja JP3 MTN-GPL kiválasztó mérőhíd JP4 Használati termosztát abszolút szelektor F Külső olvadóbiztosíték 2 A F F1 Olvadóbiztosíték. 2.10 Collegamento termostato ambiente e/o programmatore orario a Collegamento base. 17 .nyár . Contactele termostatului de ambient trebuie sa fie dimensionate pentru V = 230 Volţi. Annak csatlakozásait U=230 Volt szerint kell beállítani.A.A. b Il termostato ambiente andrà inserito come indicato dallo schema. Electrod aprindere/relevare flacără RL1 Releu pompă RL2 Releu comandă ventilator RL4 Releu consens aprindere LED Led (verde) prezenţă alimentare Led (roșu) semnalare anomalie Led (portocaliu intermitent) funcţia de analiza combustibil MOD Modulator P Pompă CP08X Placă de control TRF1 Transformator OPE Solenoid acţionare valvă gaz CN1-CN9 Conectori ACF01X Modul de aprindere si de control al flăcării TRX Transformator de aprindere ME Borna pentru legături exterioare V Ventilator P1 2. I contatti del termostato ambiente devono essere dimensionati per V=230 Volt.A. dopo aver tolto il cavallotto del termostato ambien- 2. Sondă NTC temperatură secundar JP2 Punte de resetare a timerului de încălzire JP3 Punte de selectare MTN-GPL JP4 Selector termostate sanitare absolute F Siguranţă fuzibilă externa 2 A F F1 Siguranţă fuzibilă 2AF E.L. după ce s-a scos capacul termostatului de ambient prezent pe borna de 6 poli.R. Presostat de fum T.A.F. Termostato ambiente P.10 A s z ob a termosztát és/v agy zo ba va időprogramozó bekötése a Alapbekötés. b A szobatermosztátot az ábra szerint kell bekötni. Füstgázpresszosztát T.A.F. Termostato limite PA Pressostato riscaldamento FL Flussostato sanitario S.10 C o nectarea ter mosta tului de onectarea termosta mostatului a mbient și/sa u pr og ra ma tor ului și/sau prog ogr mator torului orar a Racordarea cablului de alimentare.R.2. Sonda (NTC) temperatura circuito sanitario JP2 Ponte azzeramento timer riscaldamento JP3 Ponte selezione MTN-GPL JP4 Selettore termostati sanitario assoluti F Fusibile esterno 2 A F F1 Fusibile 2 A F E. Szobatermosztát P . Termostat limită PA Presostat apă FL.S.S. Sonda (NTC) temperatura circuito primario S.R.L. miután eltávolította a szobatermosztát csatlakozóját a 6 pólusú kapocstáblán.9 Funkcionális rajz P1 A használati meleg víz hőmérséklet-beállításának potenciométere P2 A fűtőrendszer hőmérsékletbeállításának potenciométere P3 Választókapcsoló: kikapcsolt/ reset . 2 A F E. b Termostatul de ambient va fi introdus așa cum se indica in schema./R. A fűtőrendszer hőmérsékletérzékelője (NTC) S. dopo aver tolto il cavallotto presente sulla morsettiera a 6 poli.9 Schema electrică funcţională Po tenţio metru selectare temperatură ACM P2 Po tenţio metru selectare temperatură apă încălzire P3 Selector oprit/reset .kéményseprő funkció P4 A fűtési minimumszabályozásának potenciométere P5 Maximális fűtőteljesítményt szabályozó potenciométer (amikor beszerelt) T.9 Schema elettrico funzionale P1 Potenziometro selezione temperatura sanitario P2 Potenziometro selezione temperatura riscaldamento P3 Selettore OFF-estate-invernospazza camino P4 Potenziometro regolazione minimo riscaldamento P5 Potenziometro regolazione massimo riscaldamento (quando previsto) T.S. Pressostato fumi T. Fluxostat sanitar S. c Programatorul orar va fi introdus așa cum se indica in schema.hornar P4 Potenţiometru reglare putere minimă de încălzire P5 Potenţiometru de reglare a încălzirii maxime (daca este prevăzut) T.tél .és lángőrző modul TRX A távgyújtás transzformátora ME Külső csatlakozások kapocstáblája V Ventilátor 2. Gyújtó/lángőrelektróda RL1 Szivattyúrelé RL2 Ventilátorrelé RL4 Gyújtásengedélyező relé LED A meglévő táplálás lámpája (zöld) Rendellenességjelző lámpa (piros) Lámpa (villogó narancssárga) égésanalízis funkció MOD Szabályozó (modulátor) P Szivattyú CP08X Vezérlőkártya TRF1 Transzformátor OPE A gázszelep operátoregysége CN1-CN9 Csatlakozókonnektorok ACF01X Gyújtás.F. Termostat ambient P.L.A. A időprogramozót csatlakozásait U=230 Volt szerint kell beállítani./R. Sondă NTC temperatură primar S. Contactele programatorului orar trebuie sa fie dimensionate pentru V = 230 Volţi.vară iarnă . c Az időprogramozót az ábra szerint kell beszerelni. Az áramláskapcoló S./R. c Il programmatore orario andrà inserito come indicato dallo schema.

d Programatorul orar si termostatul de ambient vor fi introduse asa cum descrie schema.8 cavallotto termostato ambiente szobatermosztát áthidalása punte termostat de ambient Fusibile 2 A F Olvadóbiztosíték. I contatti del termostato ambiente devono essere dimensionati per V=230 Volt. dopo aver tolto il cavallotto presente sulla morsettiera a 6 poli.te presente sulla morsettiera a 6 poli. 2 A F Siguranţă fuzibilă 2AF Fusibile 2 A F Olvadóbiztosíték. 2 A F Siguranţă fuzibilă 2AF 2. d Il programmatore orario e il termostato ambiente andranno inseriti come indicato dallo schema. A szobatermosztát csatlakozásait U=230 Volt szerint kell beállítani. miután eltávolította a csatlakozót a 6 pólusú kapocstáblán.9 18 Fusibile 2 A F Olvadóbiztosíték. 2 A F Siguranţă fuzibilă 2AF a c b d Fusibile 2 A F Olvadóbiztosíték. 2 A F Siguranţă fuzibilă 2AF . 2. după ce s-a scos semibrătara termostatului de ambient prezent pe borna de 6 poli. LA POLARIZZAZIONE L-N È CONSIGLIATA A FÁZIS-NULLA POLARIZÁCIÓ KÖTELEZŐ! PĂSTRAREA POLARIZĂRII FAZĂ-NUL ESTE RECOMANDATĂ d Az időprogramozót és a szobatermosztátot az ábra szerint kell beszerelni. I contatti del programmatore orario devono essere dimensionati per V=230 Volt. Contactele termostatului de ambient trebuie sa fie dimensionate pentru V = 230 Volţi.

melyek biztosítják a készülék hozzáférhetőségét. valamint az esetleges helyi rendelkezéseket. Begyújtás előtt győződjön meg róla. 3 INST ALARE INSTALARE 3. inflamabile în încăperea în care funcţionează cazanul • pereţii sensibili la căldură (de exemplu cei din lemn) trebuie să fie protejaţi cu izolaţie adecvată IMPOR TANT IMPORT Înaintea instalării se recomandă să se efectueze o spălare atentă și amănunţită a ţevilor instalaţiei în scopul îndepărtării eventualelor reziduuri ce ar putea compromite buna funcţionare a aparatului. hiszen az égéstermékek elvezetése és az égést tápláló levegő beszívása a helyiségen kívül történik. ezenfelül mindig be kell tartani a Tűzoltóság és a Gázszolgáltató helyi szabályait. etc. tenere presente che: • non deve essere posizionato sopra una 3 TELEPÍTÉS 3. C22. ecc. è necessario rispettare gli spazi minimi previsti per l'installazione. hogy a kazán ne legyen kitéve olyan légköri hatásoknak. A használati meleg víz körnél nincs szükség biztonsági szelepre. datorită eventualelor suprapresiuni. questo è rilevabile dalla scritta sull'imballo e dall'etichetta autoadesiva riportante la tipologia di gas. C62 ș i C82. ahol a kazán üzemel • a hőre érzékeny falakat (pl. Circuitul apei calde menajere nu necesită supapă de siguranţă. Pentru o corectă poziţionare a aparatului. dell'Azienda del Gas ed alle eventuali disposizioni comunali. ISCIR. Înainte de pornirea cazanului asiguraţivă că este destinat funcţionării cu tipul de gaz de care dispuneţi.1 Norme per l'installazione L'installazione dev'essere eseguita da personale qualificato in conformità alle normative vigenti. dar este necesar să vă asiguraţi ca presiunea din reţea să nu depășească 6 bar. C22. UBICAZIONE Gli apparecchi di categoria C possono essere installati in qualunque tipo di locale purché lo scarico dei prodotti della combustione e l’aprirazione dell’aria comburente siano portati all’esterno del locale stesso. hogy a kazán alkalmas-e a rendelkezésre álló gázzal való működésre. C22. este necesar să se respecte spaţiile minime prevăzute pentru instalare. Il circuito dell'acqua sanitaria non necessita di valvola di sicurezza. C62 e C82.1 Telepítési szabály ok szabályo A telepítést képzett szakembernek kell végeznie. hogy a vízvezeték nyomása nem haladja meg a 6 bárt. În această situaţie se recomandă crearea unui spaţiu tehnic adecvat. Nel caso di installazione esterna (balconi. ELHEL YEZÉS ELHELY A C kategóriájú készülékek bármilyen helyiségbe telepíthetők. hogy: • nem szabad tűzhely vagy egyéb főzőberendezés fölé tenni • tilos gyúlékony anyagot tartani abban a helyiségben.) esetén gondoskodni kell róla.) si dovrà evitare che la caldaia sia soggetta agli agenti atmosferici che ne potrebbero compromettere il regolare funzionamento. 19 . C52. ferit de intemperii. A készülék megfelelő elhelyezése érdekében vegye figyelembe. C32. de meg kell győződni róla. MINIMÁLIS TÁVOLSÁ GOK OLSÁGOK A telepítés során be kell tartani az előírt minimális távolságokat. C42. PSI și cu alte normative sau reglementări locale în vigoare. terasz. DISTANZE MINIME Per poter permettere l'accesso interno della caldaia al fine di eseguire le normali operazioni di manutenzione. C32. În caz de incertitudine este recomandabil să instalaţi un reductor de presiune. C42. Prima dell'accensione.1 Norme pentru instalare Instalarea trebuie realizată de personal calificat în conformitate cu prescripţiile normativelor ROMGAZ. FONTOS A telepítés előtt ajánlatos gondosan átmosni a berendezés összes csövét és eltávolítani az esetleges szennyeződéseket. ţineţi cont că: • nu trebuie poziţionat deasupra unui aragaz sau a unei plite de gătit • este interzisă depozitarea de substanţe cucina o altro apparecchio di cottura • è vietato lasciare sostanze infiammabili nel locale dov'è installata la caldaia • le pareti sensibili al calore (per esempio quelle in legno) devono essere protette con opportuno isolamento. ma è necessario accertarsi che la pressione dell'acquedotto non superi i 6 bar. C52. C62 e C82. amelyek veszélyeztethetik a szabályos működését. Per questo tipo di caldaie sono disponibili le seguenti configurazioni di scarico dei fumi: C12. hogy a kazán könnyen hozzáférhető legyen a szokásos karbantartási munkálatok alkalmával. AMPLASARE Aparatele din categoria C pot fi amplasate în orice tip de încăpere.) trebuie să vă asiguraţi că instalaţia nu este expusă pericolului de îngheţ și să evitaţi acţiunea directă a agenţilor atmosferici asupra cazanului. Instalaţi sub supapa de siguranţă o pâlnie pentru colectarea apei. terrazze. A biztonsági szelep alá szereljen fel megfelelő elvezetővel ellátott vízgyűjtő tölcsért a fűtőrendszer túlnyomás miatti csöpögése esetére. În cazul instalării exterioare (balcoane. deoarece îl pot afecta. Ezzel kapcsolatban tanácsos kialakítani egy jól szellőző és az időjárás viszontagságaitól védett műszaki teret. racordată cu un tub la o scurgere. In caso di incertezza sarà opportuno installare un riduttore di pressione. A tal riguardo si consiglia la creazione di un vano tecnico ben aerato e riparato dalle intemperie rispettando le distanze minime che garantiscono l’accessibilità dell’apparecchio. Installare al di sotto della valvola di sicurezza un imbuto di raccolta d'acqua con relativo scarico in caso di fuoriuscita per sovrappressione dell'impianto di riscaldamento. cu condiţia ca evacuarea fumului și aspirarea aerului pentru combustie să fie făcute în/din exteriorul încăperii. Per un corretto posizionamento dell'apparecchio. stb. Acest lucru este înscris atât pe ambalaj cât și pe eticheta autoadezivă de pe cazan. betartva a minimális távolságokat. fa) megfelelő szigeteléssel kell védeni. respectănd distanţele minime care garanteaz ă accesul la aparat. si consiglia di effettuare un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto onde rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento dell'apparecchio. Kétség esetén szükséges beszerelni egy nyomáscsökkentőt. melyek akadályozhatják készülék megfelelő működését. MLPAT. DIST ANŢE MINIME DISTANŢE Pentru a putea permite accesul la interiorul cazanului în scopul executării operaţiunilor normale de întreţinere. Ezt a csomagoláson lévő feliratból és a gáztípust megjelölő öntapadó címkéből tudhatja meg. C42. Külső telepítés (balkon. C32. IMPORTANTE Prima dell'installazione. Pentru acest tip de cazan sunt disponibile următoarele configuraţii de evacuare a fumului: C12. pentru cazul în care supapa evacuează apă din instalaţia de încălzire. C52. terase. Ehhez a kazántípushoz az alábbi füstgáz elvezetési kiépítések állnak rendelkezésre: C12. accertarsi che la caldaia sia predisposta per il funzionamento con il gas disponibile.3 INSTALLAZIONE 3. Ci si deve inoltre sempre attenere alle locali norme dei Vigili del Fuoco. bine aerisit.

A vízcsatlakozások elhelyezkedését és méretét a részletrajz mutatja: 3. hogy helyesek-e a méretak.3. s vízszintmérő segítségével ellenőrizze. A B C D E ritorno riscaldamento mandata riscaldamento allacciamento gas uscita sanitario entrata sanitario 3/4" 3/4" 3/4" 1/2" 1/2" A A fűtőrendszer visszatérő csatlakozása B A fűtőrendszer előremenő csatlakozása C Gázbekötés D HMV kimenet E HMV bemenet Készítse el a vízbekötéseket. apoi daţi găurile utilizănd o bormașină cu burghie corespunzătoare diametrelor indicate anterior • fixaţi placa de susţinere și cadrul de parete utilizând diblurile furnizate. Per l’installazione procedere come segue: • fissare la piastra di supporto caldaia (F) con dima di premontaggio (G) alla parete e con l’aiuto di una livella a bolla d’aria controllare che siano perfettamente orizzontali • tracciare i 4 fori (ø 8 mm) previsti per il fissaggio della piastra di supporto caldaia (F) • verificare che tutte le misure siano esatte. Pentru instalarea cazanului procedaţi în felul următor: F ) cu • fixati de perete placa de susţinere (F G ) și cu ajutorul șablonul de premontare (G unei nivele cu bulă controlaţi oriyontalitatea • trasaţi cele 4 găuri (diametru de 8mm) prevăzute pentru fixarea placii de F) susţinere (F • verificaţi ca toate dimensiunile să fie exacte. A készülék felszerelését az alábbiak szerint kell elvégezni: • rögzítse a kazán tartópaneljét ( F ) előszerelési panel (G) segítségével a falhoz.2 Fixarea cazanului pe perete și racordarea hidraulică Cazanul este furnizat cu o placă de susţinere și cu un șablon de premontare. quindi forare il muro utilizzando un trapano con punta del diametro indicato precedentemente • fissare piastra con dima integrata al muro utilizzando i tasselli in dotazione.2 Vízbekötések A kazán szériatartozéka a tartókonzol az előszerelési sablonnal. hogy azok tökéletes vízszintes helyzetben legyenek F) • jelölje ki a kazán tartópanel (F rögzítésére szolgáló 4 furatot (ø 8 mm) • ellenőrizze.1 . 3/4" 3/4" 3/4" 1/2" 1/2" Effettuare i collegamenti idraulici. La posizione e la dimensione degli attacchi idraulici sono riportate nel dettaglio: 3. Poziţia și dimensiunile racordurilor hidraulice sunt prezentate în figura de mai jos: A retur încălzire 3/4" B tur încălzire 3/4" C racord de gaz 3/4" D ieșire sanitara 1/2" E intrare sanitară 1/2" Realizaţi racordurile hidraulice.2 Fissaggio della caldaia a parete e collegamenti idraulici La caldaia è fornita di serie con piastra di supporto caldaia con dima di premontaggio integrata. F F piastra di supporto caldaia kazán tartópanel placa de susţinere G dima di premontaggio előszerelési panel șablonul de premontare G E D C B A 20 3. azután fúrja ki a falat az előbbiekben megadott átmérőjű fúróval • a tartozékok között található tiplik segítségével rögzítse a falra a sablonnal összekötött panelt.

L'apparecchio funziona con corrente alternata a 230 Volt/50 Hz ha una potenza elettrica di 125 W ed è conforme alla norma EN 60335-1.2 3. lul Pentru branșamentul electric folosiţi cab cablul de alimentare din dotare dotare. 3. A tápvezeték helyettesítése esetén HAR H05V2V2-F típusú. Kötelező továbbá betartani a fázis-nulla (LN) bekötést. ha a cső áthaladna a falon. conform normativelor în vigoare. utilizati ! exclusiv robineti de gaz conformi cu normativele în vigoare. Il conduttore di terra deve essere un ! paio di cm più lungo degli altri. A szobatermosztátot és/vagy az időprogramozót a 19. fusibile olvadó biztosíték siguranţa fuzibila 1 2 2 3 3 3. În caz de înlocuire a cablului de alimentare. Conductorul de împământare trebuie ! sa fie cu câţiva cm mai lung decât ceilalţi.19. Per una corretta installazione.75 mm2.A. A gyártó nem tekinthető felelősnek a berendezés földelésének elmulasztása miatt keletkező esetleges károkért. A gázvezeték-hálózat falon kívülre tervezett. Si consiglia di installare sulla linea del gas un filtro di opportune dimensioni qualora la rete di distribuzione contenesse particelle solide. utiliz! zare esclusivamente rubinetti del gas conformi alle norme vigenti. È inoltre obbligatorio rispettare il collegamento fase neutro (L-N)./T./T. Nel caso di sostituzione del cavo di alimentazione.3. tanácsos megfelelő méretű szűrőt elhelyezni a gázvezetéken.3 Elektromos bekötés Az elektromos hálózatba való bekötést egy legalább 3 mm-es térközzel rendelkező.4 Gázbekötés Mielőtt beköti a készüléket a gázhálózatba. Se interzice folosirea ţevilor de gaz și/ sau apă pentru împământarea aparatelor electrice. are o putere electrică de 125 W și îndeplinește cerinţele standardului EN 60335-1. és teljesíti az EN-60335-1 szabvány előírásait. A beépítéshez csak olyan gázszelep ! használható. 3 x 0.75 mm2. La canalizzazione del gas è prevista esterna.3 Collegamento elettrico Il collegamento alla rete elettrica deve essere realizzato tramite un dispositivo di separazione con apertura onnipolare di almeno 3 mm. 21 3.A. 1 cavo di alimentazione tápvezeték cablu de alimentare T. 3. Aparatul se alimentează la 230V / 50Hz. Pentru acordarea garanţiei este obligatorie montarea unui reductor corespunzător și a unui filtru pentru reţinerea eventualelor particulelor solide din reţeaua de alimentare. Producătorul nu poate fi considerat răspunzător pentru eventualele daune cauzate de lipsa împământării sau de realizarea necorespunzătoare a acesteia. conform prevederilor normativelor în vigoare. Abban az esetben. esso dovrà passare attraverso il foro centrale della parte inferiore della dima. Este obligatorie respectarea polarităţii fazănul (L-N).75 mm2. Per l’allacciamento elettrico utilizzare il cavo alimentazione in dotazione. Racordul de gaz este prevăzut pentru cuplarea la o instalaţie montată la vedere.19. În cazul în care ţeava traversează peretele. Il termostato ambiente e/o l’orologio programmatore vanno collegati come indicato sullo schema elettrico riportato a pag. ll costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto. 3 x 0. . Ø maxim exterior 7 mm. győződjön meg róla. asiguraţi-vă că: • sunt respectate normele în vigoare • tipul de gaz utilizat este cel pentru care a fost construit aparatul • ţevile au fost curăţate corespunzător. hogy: • érvényesülnek a hatályos jogszabályok • a gáztípus megegyezik a készülék számára előírttal • tiszták a csövek. villamos teljesítményfelvétele 125 W. oldalon található elektromos vázlat szerint kell bekötni. verificare che: • siano state rispettate le norme vigenti • il tipo di gas sia quello per il quale è stato predisposto l'apparecchio • le tubazioni siano pulite. Ad installazione effettuata verificare che le giunzioni eseguite siano a tenuta come previsto dalle vigenti norme sull'installazione. folosiţi un cablu de tip HAR H05V2V2-F. utilizzare un cavo del tipo HAR H05V2V2-F. secondo la normativa vigente. az összes vezetéket megszakító leválasztókapcsoló alkalmazásával kell elvégezni. Pentru o instalare corecta. A készülék 230V/50Hz váltóárammal működik.4 Collegamento gas Prima di effettuare il collegamento dell'apparecchio alla rete del gas. Az elektromos bekötéshez használja a készletben megtalálható tápvezetéket. 3. Ha a szolgáltatóhálózat szilárd részecskéket tartalmaz.és/vagy a vízcsöveket használni az elektromos készülékek földeléseként. maximum 7 mm külso átmérőjű vezetéket használjon. a sablon alsó részén lévő középső lyukon kell átmennie. Aparatul trebuie prevăzut obligatoriu cu o împământare corespunzătoare. A bekötés elvégzése után győződjön meg róla. A hatályos előírások szerint kötelező biztonsági földeléssel bekötni.3 Racordarea electrică Racordarea la reţeaua electrică trebuie realizată printr-un racord fix (fără ștecher) pe care trebuie instalat un întrerupător bipolar cu distanţa de deschidere a contactelor de cel puţin 3 mm. A földvezetéknek néhány cm-rel ! hosszabbnak kell lennie a többi vezetéknél. Nel caso in cui il tubo attraversasse il muro.4 Racordarea la gaz Înainte de a racorda aparatul la reţeaua de gaz. verificaţi etanșeitatea îmbinărilor. A. aceasta trebuie să treacă prin orificiul central al șablonului. După executarea instalaţiei de alimentare cu gaz. Ø max esterno 7 mm. hogy az illesztések hermetikusan zárnak a telepítésre vonatkozó hatályos előírásoknak megfelelően. Termostatul de ambient si/sau ceasul programator sunt legate așa cum se indica in schema electrica de la pag. amely rendelkezik a hazánkban lévő megfelelő engedélyekkel. È obbligatorio il collegamento con una sicura messa a terra. Tilos a gáz. 3 x 0. È vietato l'uso dei tubi gas e/o acqua come messa a terra di apparecchi elettrici.

8 pierderi de sarcină (m) 45° 90° da 2. KOAXI ÁLIS CSÖ VEK (Ø60-100) AXIÁLIS CSÖVEK A kazánt koaxiális elvezető-/ beszívócsövekhez lehet csatlakoztatni. 3.85 pierderi de sarcină (m) 45° 90° da 3 a 4. Per l’installazione seguire le istruzioni fornite con il kit. amelyek jobban alkalmazkodnak a beszerelési tulajdonságokhoz.40 (**) a kazánba szerelve de la 2. rispettando le lunghezze massime riportate in tabella.S.70 la 3.I. È indispensabile per l'estrazione dei fumi e il ripristino dell'aria comburente della caldaia che siano impiegate solo le nostre tubazioni originali e che il collegamento avvenga in maniera corretta così come indicato dalle istruzioni fornite a corredo degli accessori fumi.30 per installazioni di tipo C22 (**) montata in caldaia de la 3 la 4. La caldaia è fornita priva del kit di scarico fumi/aspirazione aria. hiszen a légkeringetővel ellátott szigetelt égéstér kiegészítőit is lehet e célra használni.85 a 1. 3.70 között 1.85 a 2 da 2 a 3 flangia (L) fumi ø 42 ø 44 (**) ø 46 0.5 0.3.3).85 de la 0. A rendelkezésre álló elvezetőcső típusok koaxiálisak vagy osztottak lehetnek. Egy füstcső esetén több készüléket össze lehet kötni.I. Pentru instalare urma ţ i instrucţiunile furnizate împreună cu kit-urile. ahogy a füstgáz kiegészítői készletben megtalálható utasítások előírják. A kazán C típusú berendezés (zárt égésterű). Cazanul este furnizat fără kit de evacuare fumuri/aspirare aer. ha mindegyik zárt égésterű.I.85 perdite di carico di ogni curva (m) 45° 90° 24 C.25 (*) nein instalată (*) 3. CONDOTTI COASSIALI (Ø60-100) La caldaia viene fornita predisposta per essere collegata a condotti di scarico/aspirazione coassiali e con l’apertura per l’aspirazione aria (M) chiusa (fig. hogy csak eredeti Beretta csőrendszert használjon.40 și pentru înstalaţii de tip C22 (**) montata în centrala termică 22 .70 a 2. La caldaia è un apparecchio di tipo C (a camera stagna) e deve quindi avere un collegamento sicuro al condotto di scarico dei fumi ed a quello di aspirazione dell’aria comburente che sfociano entrambi all’esterno e senza i quali l’apparecchio non può funzionare. lunghezza condotti (m) fino a 0.5 0. 3.3).40 (*) nincs között beszerelve (*) C22 típusú beszerelésekhez is 3.5 0. Evacuarea produselor arse este asigurată de un ventilator centrifug fixat în înteriorul camerei de combustie iar corecta lui funcţionare este permanent controlată de un presostat. 24 C.S. trebuie să aibă o legatură sigură la conducta de evacuare a fumurilor și la cea de aspirare a aerului comburant care dau ambele în exterior și fără de care aparatul nu poate funcţiona.5 0. așa cum se îndică în înstrucţiunile ce însoţesc accesoriile pentru fumuri.5 0. amelyek kívülről csatlakoznak a kazánhoz.S. În funcţie de lungimea conductelor. L'evacuazione dei prodotti combusti viene assicurata da un ventilatore centrifugo posto all'interno della camera di combustione ed il suo corretto funzionamento è costantemente controllato da un pressostato.40 (*) non installata (*) 3. s a csatlakozás megfelelő módon legyen kialakítva.85-ig 0.25 (*) között ø 42 ø 44 (**) ø 46 nincs beszerelve 0.85-ig ø 45 0. Tipurile de terminale disponibile pot fi coaxiale sau separate.85 és 1.8 28 C.85 da 0. Elengedhetetlen a füstgáz elszívásához s a kazán égést tápláló levegőjének cseréjéhez.70 a 3.S. s elzárt légbeszívó (M) nyílással rendelkezik (3.85 de la 0.85 90° 24 C.3 sono riportate le quote di riferimento per la tracciatura del foro attraversamento muro ø 105 mm rispetto alla piastra di supporto caldaia.70 és 2.S. Az égéstermék elvezetését az égéskamrában elhelyezett centrifugális ventilátor biztosítja. s amelyek nélkül a berendezés nem működhet. ábrán láthatóak a viszonyítási értékek a falon áthaladó furat kialakításához 105 mm Ø a kazán tartópaneljéhez képest. lungimea difragmă de L) conductelol (m) fum (L pana la 0.5 Füstgáz elvezetés és levegő beszívás Az égéstermék elvezetésének meg kell felelni az adott országra vonatkozó megfelelőségi normáknak. In figura 3. A felhasznált csohosszúság szerint kell elhelyezni a kazánban megtalálható karimák közül a megfelelőt (lásd az alábbi táblázatot).5 0.40 (*) nein instalată (*) 3.70 ø 45 ø 47 (**) ø 49 0. întrucât este posibilă utilizarea accesoriilor pentru aparatele cu camera etanșa și cu tiraj forţat care se adapteaza mai bine la caracteristicile tipologice de înstalare. A 3.5 Evacuazione dei prodotti della combustione ed aspirazione aria Per l’evacuazione dei prodotti combusti riferirsi alle normative vigenti. Este esenţial ca pentru extragerea fumurilor și reînnoirea aerului comburant al cazanului să se folosească doar tuburile originale și ca branșarea să se realizeze corect. tehát biztosan kell csatlakoznia a füstgáz elvezetőcsőhöz és az égést tápláló légbeszívócsőhöz. a táblázatban felsorolt maximális hosszúságot betartva .40 anche per installazioni di tipo C22 (**) montata in caldaia 2. este necesară întroducerea unui manșon alegându-l dintre cele conţinute de cazan (vezi tabelul de mai jos).30 pentru înstalaţii de tip C22 (**) montata în centrala termică (*) C22 típusú beszerelésekhez 3. Cazanul este un aparat de tip C (cu cameră etanșă) și. ábra). A szállított kazán füstgáz elvezető/légbeszívó készlettel nem rendelkezik.70 és 3. è necessario inserire una flangia scegliendola tra quelle contenute in caldaia (vedi tabella riportata di seguito). lunghezza condotti (m) fino a 0. 3.8 perdite di carico di ogni curva (m) 90° 45° 28 C.70 között ø 47 (**) ø 49 0. 3. La un singur coș pot fi branșate mai multe aparate cu condiţia ca toate să fie cu cameră etanșă.3 sunt prezentate cotele de referinţă pentru schema găurii ce traversează zidul Ø 105 mm în raport cu consola de sprijin a cazanului.I.70 da 1.I. În figura 3.I. de aceea. in quanto è possibile utilizzare gli accessori per apparecchi a camera stagna a tiraggio forzato che meglio si adattano alle caratteristiche tipologiche installative. respectând lungimile maxime prezentate în tabel . Csőhosszúság Csatlakozó Terhelési veszteség (m) kanyarulat L) (m) karima (L 45° 90° 0.85 da 0. Secondo la lunghezza dei condotti utilizzata. lungimea difragmă de L) conductelol (m) fum (L pana la 0. Ad una sola canna fumaria si possono collegare più apparecchi a condizione che tutti siano del tipo a camera stagna. s a helyes működést egy nyomáskapcsoló tartja állandó ellenőrzés alatt.25 (*) non installata (*) 3.S. TUBURI COAXIALE (Ø60-100) Cazanul este astfel furnizat pentru a fi racordat la conductele de evacuare/aspirare coaxiale și cu deschiderea pentru aspirarea aerului (M ) închisa (fig. A beszereléshez lásd a készlethez mellékelt utasításokat. I condotti coassiali possono essere orientati nella direzione più adatta alle esigenze del locale.85 la 1.70 de la 1. A koaxiális csövek az adott helyiség igényeinek megfelelő irányba állíthatóak. Csőhosszúság Csatlakozó Terhelési veszteség L) (m) karima (L (m) kanyarulat 45° 0.85 és 2 között 2 és 3 között 3 és 4.5 E v a c u a r e a p r o d u s e l o r d e combustie și aspirarea aerului Pentru evacuarea produselor de combustie faceti referire la normativele in vigoare.70 flangia (L) fumi ø 45 ø 47 (**) ø 49 0.30 (**) a kazánba szerelve 28 C.85 la 2 de la 2 la 3 ø 42 ø 44 (**) ø 46 0. 3.70 la 2. I tipi di terminali disponibili possono essere coassiali o sdoppiati. Tuburile coaxiale pot fi orientate în direcţia cea mai potrivită exigenţelor încăperii.

5 + 9. DUPLA VEZET ÉKEK (Ø80) VEZETÉ A dupla vezetékek az adott helyiség igényeinek megfelelő irányba állíthatóak. In figura 3.5 + 11.5 ø 42 ø 44 (**) ø 46 pierderi de sarcină (m) 45° 90° 0. TUBURI SEPARATE (Ø80) Tuburile separate pot fi orientate în direcţia cea mai potrivită exigenţelor încăperii .5 + 3.S.8 >3.5 0. ! Lungimea maxima a fiecărei conducte în parte nu trebuie să fie mai mare de 25 m (24 C. 4.I.I.5 + 9.5 + 9.I.5 >11.5 ÷ 14.8 ø 49 nincs >11. M L M L M N M 3. quando necessario.5 0.4 .5 ÷ 14. în funcţie de lungimea conductelor. ! Egy cső maximális hosszúsága nem lehet 25 m-nél (24 C.5 ÷ 14.I. Tabelul prezintă lungimile rectilinii admise.5 + 3.8 >3 + 3 ÷ 7 + 7 >7 + 7 ÷ 11. amikor szükséges.5 nein instalată (**) montata în centrala termică ! La lunghezza massima del singolo condotto non deve essere maggiore di 25 m (24 C. deve essere tolta facendo leva con un cacciavite.I.S. Secondo la lunghezza dei condotti utilizzata.). miután eltávolította a csavarokkal rögzített záródugót.4.S. Conducta de evacuare a produselor de ardere (N) este îndicată în fig.5 + 3.).4 sunt prezentate cotele de referinţă pentru trasarea găurilor printr-un zid de Ø 85 în raport cu consola de sprijin a cazanului.5 0. Csatlakozó Terhelési veszteség L) karima (L (m) kanyarulat 45° 90° ø 45 ø 47 (**) Csőhosszúság (m) 3 +3 difragmă lungimea L) conductelor (m) de fum (L 3 +3 ø 45 ø 47 (**) ø 49 pierderi de sarcină (m) 45° 90° 0. Az égéstermékek (N) elvezetőcsöve a 3.5 0.5 0.5 (**) montata in caldaia 28 C.S.5 ÷ 9. lunghezza condotti (m) 3 +3 >3 + 3 ÷ 7 + 7 >7 + 7 ÷ 11.I.5 >9.5 0. La flangia fumi (L). 3.5+ 14. ábrán láthatóak a viszonyítási értékek a falon áthaladó furat kialakításához 85 mm Ø a kazán tartópaneljéhez képest.5 + 11.I.S.S. 24 C.5 ÷ 14 + 14 >14 + 14 ÷ 20 + 20 (**) montata in caldaia 24 C. 4. trebuie scos făcându-se pârghie cu o șurubelniţă. La tabella riporta le lunghezze rettilinee ammesse. În figura 3.5 0.5 0.) și de 18 m (28 C.5 difragmă lungimea L) conductelor (m) de fum (L 3.5 + 11.5 + 9. 3.5 ÷ 14 + 14 0. Az égést tápláló légbeszívócsövet a bemenethez (M) lehet csatlakoztatni. lunghezza condotti (m) 3.I.) és 18 m-nél (28 C.I.5 + 3.) nagyobb.3 23 3. flangia (L) perdite di carico fumi di ogni curva (m) 45° 90° ø 45 ø 47 (**) ø 49 non installata 28 C. Conducta de aspirare a aerului comburant poate fi branșată la întrare (M) după ce s-a scos capacul de închidere fixat în șuruburi.5+ 14.5 ÷ 9.S.5 beszerelve (**) a kazánba szerelve >11. este necesar să se întroducă un manșon alegând dintre cele din cazan (vezi tabelul de mai jos).8 >3 + 3 ÷ 7 + 7 >7 + 7 ÷ 11. è necessario inserire una flangia scegliendola tra quelle contenute in caldaia (vedi tabella riportata di seguito).5 + 9.S.I.5 + 9.5 + 3.5 >9. csavarhúzóval kiemelve el kell távolítani. A 3.5 + 11.8 ø 46 nincs >14 + 14 ÷ 20 + 20 beszerelve >14 + 14 ÷ 20 + 20 nein instalată (**) montata în centrala termică (**) a kazánba szerelve 28 C. Il condotto di scarico dei prodotti della combustione (N) è indicato in fig. Atunci când este necesar. ábrán szerepel.S.4 sono riportate le quote di riferimento per la tracciatura dei fori attraversamento muro ø 85 rispetto alla piastra di supporto caldaia. Csatlakozó Terhelési veszteség (m) kanyarulat L) karima (L 45° 90° ø 42 ø 44 (**) Csőhosszúság (m) 3.SCARICHI SDOPPIATI (Ø80) Gli scarichi sdoppiati possono essere orientati nella direzione più adatta alle esigenze del locale. Il condotto di aspirazione dell’aria comburente può essere collegato all’ingresso (M) dopo aver rimosso il tappo di chiusura fissato con delle viti.5+ 14.5 + 11. A táblázat tartalmazza a megengedett egyenes hosszúságokat. flangia (L) perdite di carico fumi di ogni curva (m) 45° 90° ø 42 ø 44 (**) ø 46 non installata 24 C.5 >9.5 + 3.4.5 ÷ 14 + 14 0.5 + 11.S. manșonul de fumuri (L). A felhasznált csohosszúság szerint kell elhelyezni a kazánban megtalálható karimák közül a megfelelőt (lásd az alábbi táblázatot).5 ÷ 9.I.S.8 >3.S.I.5 >3.) e di 18 m (28 C. A füstgáz karimát ( L ).

5. Lo scarico e l’aspirazione non devono mai essere posizionati su pareti opposte C62 Scarico e aspirazione realizzati con tubi commercializzati e certificati separatamente C82 Scarico in canna fumaria singola o comune e aspirazione a parete 145 AZ ELVEZETÕCSÕ ELHELYEZÉSEI LEHETSÉGES CONFIGURAŢII POSIBILE ASPIRAŢIE – EV ACU ARE EVA CUARE DE C12 Koncentrikus fali elvezetõ. A 3. ábra a kazán felülnézetét ábrázolja a füstgáz elvezetőcső és az égéshez szükséges légbemenet tengelytávjaira vonatkozó értékekkel.6 24 a b C12 C52 C12 Max 50 cm . Uscite come C12 C42 Scarico e aspirazione in canne fumarie comuni separate. ma le uscite devono essere concentriche o abbastanza vicine da essere sottoposte a condizioni di vento simili C22 Scarico concentrico in canna fumaria comune (aspirazione e scarico nella stessa canna) C32 Scarico concentrico a tetto.5 prezintă o vedere de sus a cazanului cu cotele de referinţă pentru deschiderea între conducta de evacuare a fumurilor și cea de întrare a aerului comburant. eltérõ nyomászónákban. Az elvezetõt és a beszívót tilos egymással szembeni falakon elhelyezni C62 Külön forgalmazott és engedélyezett csövekkel történõ elvezetés és beszívás C82 Elvezetõ egyedi vagy közös füstcsatornában. rispetto alla piastra di supporto caldaia. A csövek a kazánból indulhatnak különválasztva. 3.5 POSSIBILI CONFIGURAZIONI DI SCARICO C12 Scarico a parete concentrico. de azonos szélkondícióknak kitett közös füstcsatornában C52 Elkülönített fali vagy tetõelvezetõ és beszívó. Evacuarea si aspiraţia nu trebuie poziţionate pe pereţi opuși C62 Evacuarea si aspiraţia realizate cu tuburi comercializate si certificate separat C82 Evacuarea in coș individual sau comun și aspiraţia prin perete a C52 C32 C32 Uscita posteriore Hátsó kimenet Ieșirea posterioară Max 50 cm Max 50 cm Max 50 cm b C82 C22 C22 C42 C42 Uscita posteriore 3. I tubi possono anche partire dalle caldaie indipendenti. de a kimeneteknek koncentrikusaknak kell lenniük vagy elég közelinek egymáshoz. în raport cu consola de sprijin a cazanului. 3. ma sottoposte a simili condizioni di vento C52 Scarico e aspirazione separati a parete o a tetto e comunque in zone a pressioni diverse.La fig. Tuburile pot pleca de la centrală chiar și independent dar ieșirile trebuie sa fie concentrice sau destul de apropiate pentru a fi supuse la condiţii de vânt similare C22 Aspiraţie-evacuare concentrică in coș comun (aspiraţie si evacuare in același coș) C32 Aspiraţie-evacuare concentrică prin acoperiș. Fig.5 riporta la vista dall’alto della caldaia con le quote di riferimento per gli interassi di scarico fumi e ingresso aria comburente. hogy azonos szélkondícióknak legyenek kitéve C22 Koncentrikus elvezetõ közös füstcsatornában (beszívás és elvezetés ugyanabban a csatornában) C32 Koncentrikus tetõelvezetõ. Kimenetek mint a C12-nél C42 Elvezetés és beszívás elkülönített. Ieșiri ca în cazul C12 C42 Aspiraţie-evacuare in coșuri comune separate dar supuse la condiţii de vânt similare C52 Aspiraţie-evacuare separate prin perete sau acoperiș cu ieșirile in zone cu presiuni diferite. 3. a kazán tartópaneljéhez képest. fali beszívó C12 Aspiraţie-evacuare concentrică prin perete.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->