Sunteți pe pagina 1din 40

D N

.......................................................................................................................

Buletinul informativ nr. 1 (191) ianuarie 2013


nr. 1 (191) 2013

a
m
r
l
u
n
i
t
e
l
u
B1. Po[ta Moldovei - 31882
2. ,
:
. , , 73, 3 ,
. (+373) 22-27-76-36; (fax) (+373) 22-27-76-32.

}n afar= de aceasta, Bursa de Valori a Moldovei presteaz= un pachet


de servicii informa\ionale ]n variant= electronic= privind statistica
bursier=, inform]nd operativ despre negocieri.

1. }n orice filial= Po[ta Moldovei - indicele 31882.


2. Adresa\i-v= ]n Departamentul Marketing,
Listing [i Cot=ri al Bursei de Valori a Moldovei:
mun. Chi[in=u, bd. {tefan cel Mare [i Sf]nt, 73, etaj. 3,
tel. (+373) 22-27-76-36; (fax) (+373) 22-27-76-32.

Cum sa Va abonati la buletinul informativ


BURSA DE VALORI A MOLDOVEI

.......................................................................................................................

,

, .
. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .

... m ol do vast
oc k exch
an ge @ g ma
i l . c oCU
m ...ACORDUL
m ol do vast
oc k exch
an ge @ gAmail
.c om ... m ol do vast oc k Nr.
exch1(191)
an ge @2013,
g mail .c
om ... 1
INFORMATIA
POATE
FI UTILIZATA
DOAR
BURSEI
DE VALORI
MOLDOVEI
pag.
. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .

SUMARUL TRANZAC|IILOR BURSIERE


DIN ANUL 2012


2012

pia\a bursier= [i cea extrabursier= 49,8% fa\= de 50,2%.


}n anul 2012 pia\a bursier= a ]nregistrat o cre[tere
semnificativ= a volumului total ]n compara\ie cu anii
preceden\i de criz= [i post-criz=. Astfel, volumul bursier ]n
2012 a constituit 623,3 mil. lei (2009 141,2 mil. lei, 2010
267,9 mil. lei [i 2011 241,9 mil. lei). }n total au fost
]nregistrate 1877 tranzac\ii cu valorile mobiliare a 206
emiten\i.

49,8% 50,2%.
2012 .

- .
, 2012 . 623,3
. (2009 . 141,2 . , 2010 . 267,9 .
2011 . 241,9 . ).
1877 206 .

VOLUMUL PIE|EI SECUNDARE {I PIE|EI BURSIERE


DINAMICA INDICATORILOR BURSIERI (ANUAL), 2008-2012


(), 2008-2012

Num=rul tranzac\iilor [i
emiten\ilor, un /
, .

1500
1000
500
0

2008

pia\a secundar=

pia\a bursier=

2009

2010

2011

2012

2177,9

621,9

559,2

1940

1251,5

996,8

141,2

267,9

241.9

623,3

VOLUMELE TRANZAC|IILOR BURSIERE TRIMESTRIAL 2008-2012, mln. lei


2008-2012 (), .
500
400
300
200
100
0

trim.
trim.
trim.
trim.

I
II
III
IV

2008
227.7
120.5
464.0
184.1

2009
90.0
25.3
11.6
14.4

2010
83.4
29.0
82.8
72.7

2011
42.5
51.8
88.2
59.5

2012
16.4
74.1
444.6
88.2

Analiz]nd indicatorii bursieri, precum volumul, num=rul


de tranzac\ii efectuate [i num=rul emiten\ilor tranzac\iona\i,
stabilim c= de[i volumul bursier a crescut, num=rul
tranzac\iilor [i a emiten\ilor tranzac\iona\i s-a mic[orat.
Volumul tranzac\iilor cu ac\iunile companiilor din listing
a constituit 44,2% din volumul total, iar a companiilor din
non-listing 55,8%. Dintre 11 companii listate s-au
tranzac\ionat ac\iunile a 9 companii, inclusiv 7 b=nci
comerciale.
Analiz]nd structura tranzac\iilor bursiere din ultimii ani,
s-a remarcat tendin\a de dominare a volumelor Sec\iei
Tranzac\iilor Directe a Bursei (pia\a direct=) asupra volumelor
Sec\iei de Baz= a Bursei (pia\a interactiv=). A[adar, ]n anul
2009 tranzac\iile pie\ei directe ocupau 63,2% fa\= de 36,8%
pia\a interactiv=, ]n 2010 89,7% [i respectiv 10,3%, ]n
2011 83,4% [i respectiv 16,6%. }n anul 2012 volumul
bursier s-a divizat pe Sec\ii aproximativ egal: Sec\ia de
Baz= 49,6% [i Sec\ia Tranzac\iilor Directe 50,4%. }ns=
Nr. 1(191) 2013, pag. 2

1200

3 000

1000

2 500

800

2 000

600

1 500
400

1 000

200

500
0

2008
tranz.,un.
3162
390
emit., un.
volumul,
996.3
mln. lei

2009
1570
289

2010
2598
239

2011
2046
245

2012
1877
206

141.2

267.8

241.9

623.3

DINAMICA INDICATORILOR BURSIERI, DECEMBRIE 2012


, 2012
Num=rul tranzac\iilor
[i emiten\ilor, un.
, .

2000

3 500

400

140

350

120

300

100

250

80

200

60

150

40

100

20

50
0

2008
tranz.,un.
352
emit., un. 69
volumul,
116.3
mln. lei

2009
195
49
4.5

2010
286
58
31.5

2011
193
67
27.1

2012
149
48
50.9

Volumul tranzac\iilor, mln. lei


, .

2500

Volumul tranzac\iilor, mln. lei / , .

2012 . 1251,5
olumul pie\ei secundare ]n anul 2012 a constituit

. , (1940,0
V
1251,5 mil. lei, fiind mai mic dec]t indicatorul anului
. )
precedent (1940,0 mil. lei) [i s-a divizat aproximativ egal ]ntre

, ,

,
.

44,2% , -
55,8%. 11
9 , 7 - .
,

( )
( ). ,
2009 . 63,2%
36,8% , 2010 . 89,7%
10,3%, 2011 . 83,4%
16,6%. 2012 .
: 49,6%
50,4%.

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

dup= num=rul tranzac\iilor efectuate, lider este Sec\ia de


Baz= 68,7% din num=rul total de tranzac\ii.
DECEMBRIE

68,7%
.

2012

ANUL 2012
V]nzare-cump=rare ]n conformitate
cu condi\iile speciale
31.27%

Ofert= public= pe pia\a secundar= - 2.55%


Pachet unic
(licita\ii cu
strigare) 47.85%

Tranzac\ii
efectuate prin
mecanismul
pie\ei
interactive 49.62%

V]nzarea ac\iunilor
proprietatea public=
(unitate teritorialadministrativ=) 0.009%
Tranzac\ii efectuate prin mecanismul pie\ei
interactive - 49.60%

Pachet unic (licita\ii


cu strigare) - 8.05%

APP 9.83%

Ofert= public= pe pia\a


secundar= - 1.22%

Tranzac\ii efectuate ]n regimul pie\ei interactive (Sec\ia de


Baz=).

,
( ).

}n Sec\ia de Baz= a Bursei au fost efectuate 1290 tranzac\ii


cu ac\iunile a 133 emiten\i. Volumul tranzac\iilor a crescut
esen\ial ]n compara\ie cu anul 2011 [i a constituit 309,3
mil. lei (]n 2011 40,1 mil. lei). Primul loc dup= num=rul
tranzac\iilor efectuate l-a ocupat compania Drum Bun
149 tranzac\ii, iar dup= volum Unibank (231,1 mil.
lei).
Analiz]nd diapazonul pre\urilor de pia\= a ac\iunilor
companiilor din listing, observ=m c=, dintre 7 emiten\i
tranzac\iona\i pe pia\a interactiv=, 5 emiten\i au ]nregistrat
oscila\ia pre\urilor:

1290
133 .
2011 . 309,3 .
( 2011 . 40,1 . ).
Drum
Bun - 149 , - Unibank (231,1
. ).

, 7
5
:

Emitent

1.
2.
3.
4.
5.

BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
BANCA DE ECONOMII SA
BC BANCA SOCIALA S.A.
BC MOLDINDCONBANK SA
BC VICTORIABANK S.A.

ISIN
MD14AGIB1008
MD14BECM1002
MD14BSOC1004
MD14MICB1008
MD14VCTB1004

Pre\ul de pia\= Min. Pre\ul de pia\= Max. Pre\ul mediu ponderat

1 100,00
13,87
290,00
105,00
35,00

lei
lei
lei
lei
lei

1 250,00
40,00
300,00
150,00
48,00

lei
lei
lei
lei
lei

1 140,95
14,46
295,38
114,53
43,80

lei
lei
lei
lei
lei

Stabilitate a pre\urilor de pia\= au demonstrat ac\iunile


b=ncii comerciale Unibank 378,87 lei [i a companiei
Efes Vitanta Moldova Brewery 372,00 lei.


Unibank - 378,87
Efes Vitanta Moldova Brewery - 372,00 .

}n Sec\ia Tranzac\iilor Directe au fost efectuate 587 tranzac\ii


]n volum de 314,0 mil. lei [i au fost ]nregistrate urm=toarele
tipuri de tranzac\ii:

587
314,0 .
:

* Tranzac\ii de v]nzare-cump=rare ]n conformitate cu condi\iile


speciale.
Volumul tranzac\iilor a constituit 194,9 mil. lei sau 31,27%
din volumul bursier total. }n total au fost efectuate 7
tranzac\ii cu valorile mobiliare a 3 societ=\i pe ac\iuni. A
fost ]nregistrat= o tranzac\ie important= de v]nzare a 78,98%
din ac\iunile companiei de asigur=ri Moldasig la pre\ul
de 410,92 lei per ac\iune ]n sum= de 194,7 mil. lei. De
asemenea, au fost realizate ac\iunile Beton Armat (27,47%)
[i Cimtrans Service (51,16%).
* Tranzac\ii de v]nzare a ac\iunilor proprietate public= (licita\ii
cu strigare).
Anul trecut Agen\ia Propriet=\ii Publice a efectuat 3 licita\ii
la Burs= ]n volum total de 61,3 mil. lei, ceea ce constituie
9,83% din volumul bursier total. }n cadrul licita\iilor au fost
v]ndute pachetele de ac\iuni ale 12 societ=\i pe ac\iuni,
dintre care 5 sunt pachete de control:
SA Unlib 100,00% ac\iuni;
SA Viorica-Cosmetic 95,85% ac\iuni;
SA Fabrica de fermentare a tutunului din {old=ne[ti
91,22% ac\iuni;
SA V=rs=torul-Nord 55,98% ac\iuni;
SA Fertilitatea-M=rcule[ti 52,05% ac\iuni.

* -
.
194,9 . 31,27%
. , 7
3 .
78,98%
Moldasig 410,92
194,7 . . ,
Beton Armat (27,47%) Cimtrans Service (51,16%).
*
( ).

3
61,3 . , 9,83%
.
12- , 5
:
Unlib - 100,00% ;
Viorica-Cosmetic - 95,85% ;
Fabrica de fermentare a tutunului din {old=ne[ti 91,22% ;
V=rs=torul-Nord - 55,98% ;
Fertilitatea-M=rcule[ti - 52,05% .

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

Nr. 1(191) 2013, pag. 3

De asemenea, au fost ]nregistrate 6 tranzac\ii de v]nzare


a ac\iunilor ce apar\in unit=\ilor administrativ-teritoriale
(prim=riile) ]n sum= de 54,1 mii lei.
Prim=ria com. Ro[cani raionul Str=[eni a v]ndut pachetul
de 0,03% din ac\iunile companiei Rom=ne[ti cu 800 lei
per ac\iune [i pachetul de 0,22% din ac\iunile companiei
Fabrica de produs lactate din C=l=ra[i cu 7 lei per ac\iune.
Prim=riile com. Mihailovca, com. Ecaterinovca [i s.
Ivanovca Nou= raionul Cimi[lia [i s. Sadaclia raionul
Basarabeasca au v]ndut pachetele sale de ac\iuni de\inute
]n compania Micarnes. Pre\ul de v]nzare a constituit
25,00 lei per ac\iune, iar rota\ia total= a capitalului social
3,93%.
* Tranzac\ii de v]nzare a ac\iunilor ca pachete unice prin
intermediul licita\iilor cu strigare.
}n cadrul v]nz=rii pachetelor unice au fost ]nregistrate
446 tranzac\ii cu valorile mobiliare a 76 emiten\i ]n sum=
de 50,1 mil. lei (8,05% din volumul bursier total). Mai
mult de jum=tate din acest volum ]l constituie 4 tranzac\ii
cu ac\iunile b=ncii comerciale Eurocreditbank 26,1
mil. lei. Ac\iunile companiei din Chi[in=u }ntreprinderea
de transporturi auto nr.1 au devenit cele mai tranzac\ionate,
fiind realizate 83 pachete ]n sum= de 360,4 mii lei. Cu
ac\iunile a 29 emiten\i s-a efectuat c]te 1 tranzac\ie.
* Tranzac\ii de realizare a ofertelor publice pe pia\a
secundar=.
Prin intermediul ofertelor publice pe pia\a secundar= au
fost procurate ac\iunile a 18 emiten\i ]n sum= de 7,6 mil.
lei (1,22% din volumul bursier total). Au fost realizate
urm=toarele pachete importante: societatea din Chi[in=u
O\elcon 79,35% ac\iuni [i societatea din Cantemir
Prut 61,93% ac\iuni.
Din sumarul concis al indicatorilor privind tranzac\iile
bursiere men\ion=m c= cea mai rezultativ= perioad= la Burs=
dup= num=rul de tranzac\ii efectuate [i dup= volum a fost
luna august (280 tranzac\ii ]n volum de 238,7 mil. lei).

, 6 ,
-
() 54,1 . .
.
0,03% Rom=ne[ti 800
0,22% Fabrica de produse
lactate din C=l=ra[i 7 .
. , . .
.

Micarnes. 25,00
,
3,93%.
*
.

446 76
50,1 . (8,05% ).
4
Eurocreditbank - 26,1
. .
}ntreprinderea de transporturi auto nr.1 - 83
360,4 . . 29
1 .
*
.

18 7,6
. (1,22% ).
:
O\elcon 79,35%
Prut 61,93% .

,

(280 238,7 . ).

300

300

250

250

200

200

150

150

100

100

50

50

ianuar.
159
tranz.,un.
35
emit., un.
2.6
volumul,mln.lei

febr.
142
31
2.1

martie aprilie
85
104
32
38
11.6
9.1

mai
166
47
7.4

iulie
231
36
202.8

iunie
160
44
57.6

august septem. octom. noiem. decem.


280
164
108
129
149
38
35
31
46
48
238.7
3.1
2.1
35.2
50.9

Volumul tranzac\iilor, mln. lei


, .

Num=rul tranzac\iilor [i
emiten\ilor, un.
, .

DINAMICA INDICATORILOR BURSIERI (LUNAR), 2012

Pe parcursul anului 2012 spre circula\ie la Burs= au fost admise


valorile mobiliare a 12 emiten\i, au fost retrase din circula\ie
valorile mobiliare a 18 emiten\i. La ]nceputul anului la Cota
Bursei (listing) au fost ]nscri[i 12 emiten\i, ]n non-listing 1005,
la finele anului ]n listing 11, ]n non-listing - 999.

2012 .
12 ,
18 .
12 , - - 1005,
- 11, - 999.

EMITEN|II CU VOLUME
MAXIME DE TRANZAC|IONARE, lei

,

EMITEN|II CU CEL MAI


MARE NUM+R AL TRANZAC|IILOR, un.

, .
DECEMBRIE 2012

1 MD14EURB1005
2 MD14BECM1002
3 MD14OTIS1008
4
5
6
7
8
9
10

MD14PIEL1001
MD14AGIB1008
MD14GEST1002
MD14FEEC1008
MD14AVCO1000
MD14MACA1007
MD14TRAS1003

BC EUROCREDITBANK
BC BANCA DE ECONOMII
Compania Internationala
de Asigurari ASITO SA
SA PIELART
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
SAGEST-CAPITAL
SA Fabrica Elemente de Constructii
SA AVICOLA
SAMACARA
SA INTREPRINDEREA DE
TRANSPORTURI AUTO nr.1

Nr. 1(191) 2013, pag. 4

20 650 000,00
15 048 950,00
8 247 637,23
2 180 022,00
907 500,00
603 000,00
475 200,00
439 084,80
285 000,00
195 000,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MD14UNAL1001
MD14FMCR1003
MD14FRAN1004
MD14DALI1009
MD14FEEC1008
MD14LOVE1005
MD14GEST1002
MD14AGIB1008
MD14AVCO1000
MD14ZONT1002

SA UNIVERSAL
SA FMC - RISCANI
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA DALIA
SA Fabrica Elemente de Constructii
SA FarmaciaIALOVENI
SAGEST-CAPITAL
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
SA AVICOLA
SA ORIZONTUL-LUX

21
14
12
12
10
6
5
4
4
4

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

ANUL 2012
1
2
3
4
5
6

MD14UNIB1005
MD14MOSI1005
MD14VITM1005
MD14BECM1002
MD14EURB1005
MD14OTIS1008

7
8
9
10

MD14ARTM1009
MD14MICB1008
MD14AGIB1008
MD14OTEL1009

BCUNIBANKSA
SA MOLDASIG
SA VIORICA-COSMETIC
BC BANCA DE ECONOMII
BC EUROCREDITBANK
Compania Internationala
de Asigurari ASITO SA
SAARTMET
BC MOLDINDCONBANK SA
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
SA OTELCON

231 110 700,00


197 241 600,00
51 058 490,00
32 820 936,90
26 064 353,00
16 064 205,38
9 558 880,00
5 199 843,00
4 165 610,00
4 137 965,00

La sf]r[itul anului num=rul total al membrilor acredita\i ai


Bursei 21. Pe parcursul anului pozi\iile de lider dup=
volum au ocupat urm=toarele companii de brokeraj:
Ianuarie
Febtuarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Iuventus-DS
Passim
Oldex
Fincom
Iuventus-DS
Oldex
Proajioc
Unibank
Gest-Capital
Iuventus-DS
Victoriabank
Victoriabank

(1,3 mil. lei);


(1,3 mil. lei);
(10,4 mil. lei);
(4,2 mil. lei);
(5,3 mil. lei);
(56,4 mil. lei);
(198,5 mil. lei);
(462,2 mil. lei);
(1,8 mil. lei);
(1,0 mil. lei);
(47,1 mil. lei);
(46,9 mil. lei).

}n baza rezultatelor anuale s-au conturat cinci lideri dup=


volumul tranzac\iilor: Unibank (463,6 mil. lei), Proajioc
(201,3 mil. lei), Mobiasbanc=-Groupe Societe Generale
(197,8 mil. lei), Victoriabank (95,4 mil. lei) [i Oldex
(72,9 mil. lei). Dup= num=rul emiten\ilor tranzac\iona\i,
lider este compania de brokeri Proajioc 49 emiten\i, iar
dup= num=rul tranzac\iilor efectuate Gest-Capital (545
tranzac\ii). }n baza rezultatelor ]ntregii perioade de activitate
a Bursei, primii 3 lideri dup= volumul tranzac\iilor sunt:
Iuventus-DS (1381,7 mil. lei), Mobiasbanc=-Groupe
Societe Generale (1172,9 mil. lei) [i Moldova-Agroindbank
(1117,9 mil. lei).
Datele generalizatoare privind to\i Membrii bursei, separat
pentru luna decembrie, semestrul II, trimestrul IV, anul
2012 [i ]ntreaga perioad= de activitate a Bursei sunt prezentate
]n tabele:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MD14DRUM1003
MD14TRAS1003
MD14MICB1008
MD14FRAN1004
MD14ARAL1001
MD14DALI1009
MD14TEHD1008
MD14BECM1002
MD14RROZ1000
MD14DOTC1001

SA DRUM BUN
SA INTREPRINDEREA DE TRANSPORTURI AUTO nr.1
BC MOLDINDCONBANK SA
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA UZINA TURNATORIE ARALIT
SA DALIA
SA Intreprinderea de reparatie si deservirea tehnicii
BC BANCA DE ECONOMII
SA TRANDAFIR ROZ
SA DOTARCOM

149
100
77
76
66
53
52
48
47
42


21.
:

Iuventus-DS
Passim
Oldex
Fincom
Iuventus-DS
Oldex
Proajioc
Unibank
Gest-Capital
Iuventus-DS
Victoriabank
Victoriabank

(1,3 . );
(1,3 . );
(10,4 . );
(4,2 . );
(5,3 . );
(56,4 . );
(198,5 . );
(462,2 . );
(1,8 . );
(1,0 . );
(47,1 . );
(46,9 . ).


: Unibank (463,6 . ), Proajioc (201,3
. ), Mobiasbanc=-Groupe Societe Generale (197,8
. ), Victoriabank (95,4 . ) Oldex
(72,9 . ).
Proajioc
49 , Gest-Capital (545 ).

: Iuventus-DS (1381,7 . ), Mobiasbanc=Groupe Societe Generale (1172,9 . ) MoldovaAgroindbank (1117,9 . ).

, II , IV , 2012
:

Raitingul volumelor membrilor Bursei pentru ]ntreaga perioad= de activitatea a BurseiDenumirea

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

S.V.M. Iuventus-DS S.A


BC MOBIASBANCA-Groupe
Societe Generale SA
BC MOLDOVAAGROINDBANK SA
C.B. DAACInvest S.A.
BC UNIBANK SA
OLDEX SA
CB PROAJIOC SA
BC VICTORIABANK SA
FINCOM SA
BC BANCA SOCIALA SA
BC MOLDINDCONBANK SA
BANCA DE ECONOMII SA
VALINVEST SA
FB BROKWEST SA
BC BANCA DE FINANTE
SI COMERT SA
PASSIM SA
BC ENERGBANK SA
S.C. BROKER M-D S.A.
GEST-CAPITAL SA
BC EXIMBANK Gruppo Veneto Banca SA
BC EUROCREDITBANK SA

Volumul, lei
,

Num=rul
de tranzac\iilor, un.
c, .

Num=rul
de emiten\i, un.
, .

1 381 702 905,57

4 728

367

1 172 964 893,49

1 175

122

1 117 880 751,14


1 086 491 185,72
1 043 059 252,39
898 047 333,98
798 497 562,18
572 680 230,24
306 866 135,51
219 072 320,69
212 086 150,88
160 971 291,03
156 625 984,61
151 830 081,57

153
415
319
968
556
781
445
985
1 065
902
2 524
2 315

109
485
142
544
546
261
386
196
139
70
185
199

129,95
021,69
892,81
244,82
093,54

794
2 392
396
1 671
1 003

114
94
68
105
43

18 099 603,30
14 810 089,52

268
16

40
5

117
111
106
66
65

678
782
343
374
108

1
27
2
6
6
1
4

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

Nr. 1(191) 2013, pag. 5

RATINGUL VOLUMELOR MEMBRILOR BURSEI /

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Num=rul de emit., un.


,
.

4,36
6,04
1,34
30,87
11,41
3,36
1,01
4,03
8,72
10,40
3,02
2,68
8,39
3,69
0,34
0,34

4
3
2
8
6
2
1
4
5
7
2
3
6
6
1
1

6,56
4,92
3,28
13,11
9,84
3,28
1,64
6,56
8,20
11,48
3,28
4,92
9,84
9,84
1,64
1,64

100,00

61

100,00

8,81
6,22
5,44
10,88
16,97
2,98
9,20
5,96
3,89
1,81
2,46
7,12
11,01
4,53
1,30
0,39
0,52
0,13
0,13
0,26

10
7
14
7
12
2
14
10
5
4
5
12
18
3
2
2
4
1
1
1

7,46
5,22
10,45
5,22
8,96
1,49
10,45
7,46
3,73
2,99
3,73
8,96
13,43
2,24
1,49
1,49
2,99
0,75
0,75
0,75

100,00

134

100,00

SEMESTRUL II 2012 / II 2012


BC UNIBANK SA
463 336 637,80
43,48
60
2,83
CB PROAJIOC SA
199 648 472,21
18,74
288
13,57
BC MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale SA
197 357 925,00
18,52
13
0,61
BC VICTORIABANK SA
94 278 978,24
8,85
90
4,24
S.V.M. Iuventus-DS S.A
58 352 537,33
5,48
100
4,71
GEST-CAPITAL SA
13 720 326,10
1,29
267
12,58
S.C. BROKER M-D S.A.
9 365 102,27
0,88
249
11,73
FB BROKWEST SA
8 544 519,77
0,80
67
3,16
C.B. DAACInvest S.A.
8 388 338,80
0,79
406
19,13
OLDEX SA
3 486 144,83
0,33
116
5,47
BANCA DE ECONOMII SA
2 911 038,92
0,27
51
2,40
VALINVEST SA
2 011 926,36
0,19
152
7,16
FINCOM SA
1 685 659,36
0,16
74
3,49
PASSIM SA
1 321 457,63
0,12
99
4,67
BC MOLDINDCONBANK SA
587 558,90
0,06
33
1,56
BC BANCA DE FINANTE SI COMERT SA
543 998,30
0,05
47
2,21
BC BANCA SOCIALA SA
33 729,00
0,00
6
0,28
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
27 500,00
0,00
1
0,05
BC ENERGBANK SA
22 000,00
0,00
1
0,05
BC EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca SA
17 145,12
0,00
2
0,09

7
26
4
14
7
18
23
18
13
22
3
14
13
5
2
4
5
1
1
1

3,48
12,94
1,99
6,97
3,48
8,96
11,44
8,96
6,47
10,95
1,49
6,97
6,47
2,49
1,00
1,99
2,49
0,50
0,50
0,50

BCVICTORIABANK SA
S.V.M.Iuventus-DS S.A
C.B.DAACInvest S.A.
GEST-CAPITAL SA
FINCOM SA
BC UNIBANK SA
BANCA DE ECONOMII SA
PASSIM SA
S.C. BROKER M-D S.A.
CB PROAJIOC SA
BC BANCA DE FINANTE SI COMERT SA
VALINVEST SA
OLDEX SA
FB BROKWEST SA
BC ENERGBANK SA
BC BANCA SOCIALA SA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DECEMBRIE 2012 / 2012


46 887 278,46
46,07
13
42 258 226,00
41,52
18
4 682 544,00
4,60
4
2 341 944,80
2,30
92
1 341 934,36
1,32
34
1 103 169,60
1,08
10
885 500,00
0,87
3
658 737,78
0,65
12
360 552,70
0,35
26
353 836,56
0,35
31
329 814,00
0,32
9
290 536,36
0,29
8
158 127,37
0,16
25
75 693,77
0,07
11
22 000,00
0,02
1
22 000,00
0,02
1

Total:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Num=rul de tranz.,
un.
c, .

Volumul, lei
,

Denumirea

101 771 895,76

100,00

298

TRIMESTRUL IV 2012 / IV
BC VICTORIABANK SA
93 965 146,24
53,29
S.V.M. Iuventus-DS S.A
55 395 866,48
31,41
FB BROKWEST SA
7 146 924,37
4,05
C.B. DAACInvest S.A.
4 836 862,00
2,74
GEST-CAPITAL SA
4 597 465,90
2,61
BANCA DE ECONOMII SA
1 695 638,92
0,96
OLDEX SA
1 588 086,60
0,90
FINCOM SA
1 368 936,36
0,78
VALINVEST SA
1 116 309,36
0,63
BC UNIBANK SA
1 105 792,80
0,63
PASSIM SA
1 078 039,18
0,61
S.C. BROKER M-D S.A.
885 336,80
0,50
CB PROAJIOC SA
811 180,19
0,46
BC BANCA DE FINANTE SI COMERT SA
368 905,10
0,21
BC MOLDINDCONBANKSA
238 303,90
0,14
BC MOBIASBANCA-Groupe Societe GeneraleSA
47 545,00
0,03
BC BANCA SOCIALASA
29 369,00
0,02
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
27 500,00
0,02
BC ENERGBANKSA
22 000,00
0,01
BC EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca SA
17 145,12
0,01

2012
68
48
42
84
131
23
71
46
30
14
19
55
85
35
10
3
4
1
1
2

Total:

772

176 342 353,32

100,00

Total:

1 065 640 995,94

2122

100,00

201

100,00

BC UNIBANK SA
CB PROAJIOC SA
BC MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale SA
BC VICTORIABANK SA
OLDEX SA
S.V.M. Iuventus-DS S.A
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
GEST-CAPITAL SA
C.B.DAACInvest S.A.
S.C. BROKER M-D S.A.
FB BROKWEST SA
VALINVEST SA
FINCOM SA
BANCA DE ECONOMII SA
PASSIM SA
BC MOLDINDCONBANK SA
BC EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca SA
BC BANCA DE FINANTE SI COMERT SA
BC BANCA SOCIALA SA
BC EUROCREDITBANK SA
BC ENERGBANK SA
Total:

ANUL 2012 / 2012


463 607 485,50
37,19
85
201 298 103,13
16,15
503
197 850 961,00
15,87
27
95 373 789,22
7,65
140
72 921 598,59
5,85
238
65 879 429,28
5,28
160
62 332 109,00
5,00
24
21 039 111,92
1,69
545
17 708 674,30
1,42
524
10 206 521,77
0,82
493
10 020 135,97
0,80
118
9 441 268,51
0,76
329
6 084 963,11
0,49
154
4 666 384,92
0,37
79
3 682 766,83
0,30
148
1 884 334,20
0,15
77
890 775,12
0,07
7
837 022,47
0,07
84
710 929,00
0,06
17
124 000,00
0,01
1
22 000,00
0,00
1
1 246 582 363,84 100,00
3754

2,26
13,40
0,72
3,73
6,34
4,26
0,64
14,52
13,96
13,13
3,14
8,76
4,10
2,10
3,94
2,05
0,19
2,24
0,45
0,03
0,03
100,00

9
49
9
19
41
13
7
20
19
37
30
33
17
3
12
3
4
9
7
1
1
343

2,62
14,29
2,62
5,54
11,95
3,79
2,04
5,83
5,54
10,79
8,75
9,62
4,96
0,87
3,50
0,87
1,17
2,62
2,04
0,29
0,29
100,00

Nr. 1(191) 2013, pag. 6

100,00

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

STATISTICA TRANZAC|IILOR BURSIERE A VALORILOR MOBILIARE }NSCRISE LA COTA BURSEI


,

DECEMBRIE 2012
2012

Denumirea SA

ISIN

Nr. de
ac\iuni Volumul
tranzac- tranzac\ionate,
\ionat,
un.
lei


,
,

TRIMESTRUL IV 2012
IV 2012

min.
.

Nr. de
Valoa%
Nr. Niveac\iuni
rea
din
de
lul
]n
nomivolu- tranz., de
nal=, emisiune, mul
un. cotaun.
lei
emi- - r e
siunii

%
-

, , .

TRANZAC|II EFECTUATE PRIN MECANISMUL PIE|EI INTERACTIVEBC MOLDOVA-AGROINDBANK SA MD14AGIB1008
825
907 500,00 1 100,00 1 100,00
BANCA DE ECONOMII SA
MD14BECM1002 1 085 000 15 048 950,00 13,87
13,87
Total:

1 100,00
13,87

200,00 1 037 634


5,00 23 406 764

0,08
4,64

15 956 450,00

4
2

1
1

OFERT+ PUBLIC+ PE PIA|A SECUNDAR+ /


SA FLOAREA SOARELUI
Total:

MD14FLAU1001

3 225

Total general:

SEMESTRUL II 2012
II 2012

Pre\ul
mediu
ponderat al
volumului
tranzac\iilor,
lei
max. .

,

Pre\ul, lei
,

161 250,00
161 250,00

50,00

50,00

50,00

20,00

740 794

0,44

16 117 700,00

1
1

TRANZAC|II EFECTUATE PRIN MECANISMUL PIE|EI INTERACTIVEBC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
SA BANCA DE ECONOMII
BC MOLDINDCONBANK SA
BC VICTORIABANK S.A.
SA BANCA DE ECONOMII
Total:

MD14AGIB1008
1 875 2 062 500,00 1 100,00 1 100,00
MD14BECM1002 2 172 418 30 551 403,90 13,87
40,00
MD14MICB1008
8 513
933 745,00 105,00 115,00
MD14VCTB1004
985
43 241,50 43,90
43,90
MD24BECM1000
692
698,92
1,01
1,01
33 591 589,32

1 100,00
14,06
109,68
43,90
1,01

200,00 1 037 634


5,00 23 406 764
100,00 4 967 794
10,00 25 000 091
1,00
302 980

0,18
9,28
0,17
0,00
0,23

9
16
13
1
2
41

1
1
1
1
1

OFERT+ PUBLIC+ PE PIA|A SECUNDAR+ /


SA FLOAREA SOARELUI
Total:
Total general:

MD14FLAU1001

3 225

161 250,00
161 250,00
33 752 839,32

50,00

50,00

50,00

20,00

740 794

0,44

1
1
42

200,00 1 037 634


0,22
5,00 23 406 764
9,35
100,00 4 967 794
0,35
200,00
610 000 100,00
10,00 25 000 091
0,01
1,00
302 980
0,23

14
30
32
22
4
2

1
1
1
1
1
1

TRANZAC|II EFECTUATE PRIN MECANISMUL PIE|EI INTERACTIVEBC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
SA BANCA DE ECONOMII
BC MOLDINDCONBANK SA
BC UNIBANK SA
BC VICTORIABANK S.A.
SA BANCA DE ECONOMII

MD14AGIB1008
2 306 2 536 600,00 1 100,00 1 100,00
MD14BECM1002 2 188 170 31 181 483,90 13,87
40,00
MD14MICB1008
17 152 1 903 395,00 105,00 120,00
MD14UNIB1005
610 000 231 110 700,00 378,87 378,87
MD14VCTB1004
1 615
68 450,00 35,00
46,00
MD24BECM1000
692
698,92
1,01
1,01

Total:

1 100,00
14,25
110,97
378,87
42,38
1,01

266 801 327,82

104

OFERT+ PUBLIC+ PE PIA|A SECUNDAR+ /


SA FLOAREA SOARELUI
Total:
Total general:

MD14FLAU1001

3 225

161 250,00
161 250,00
266 962 577,82

50,00

50,00

50,00

20,00

740 794

0,44

1
1
105

200,00 1 037 634


0,35
5,00 23 406 764
9,43
100,00 1 000 067
0,12
100,00 4 967 794
0,69
200,00
610 000 100,00
10,00 25 000 091
0,01

33
47
3
75
22
7

1
1
1
1
1
1

1
2

1
1

ANUAL 2012
2012

TRANZAC|II EFECTUATE PRIN MECANISMUL PIE|EI INTERACTIVEBC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
SA BANCA DE ECONOMII
BC BANCA SOCIALA S.A.
BC MOLDINDCONBANK SA
BCUNIBANKSA
BC VICTORIABANK S.A.
IM EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERYSA
SA BANCA DE ECONOMII

MD14AGIB1008
3 651 4 165 610,00 1 100,00 1 250,00
MD14BECM1002 2 207 145 31 920 936,90 13,87
40,00
MD14BSOC1004
1 222
360 960,00 290,00 300,00
MD14MICB1008
34 455 3 945 993,00 105,00 150,00
MD14UNIB1005
610 000 231 110 700,00 378,87 378,87
MD14VCTB1004
2 159
94 558,00 35,00
48,00
MD14VEST1003
MD24BECM1000

9
692

Total:

3 348,00 372,00
698,92
1,01

372,00
1,01

1 140,95
14,46
295,38
114,53
378,87
43,80
372,00
1,01

25,00
1,00

1 599 922
302 980

0,00
0,23

271 602 804,82

190

PACHET UNIC (LICITA|IE CU STRIGARE) / ( )


BC BANCA DE ECONOMII
SA FLOAREA SOARELUI
BC MOBIASBANCA-Groupe
Societe Generale SA
BC MOLDINDCONBANK SA

MD14BECM1002
MD14FLAU1001

22 500
2 469

MD14MBIS1000
MD14MICB1008

3 659
9 645

Total:

900 000,00
123 450,00

40,00
50,00

40,00
50,00

40,00
50,00

5,00 23 406 764


20,00
740 794

0,10
0,33

1
1

1
2

457 375,00 125,00


1 253 850,00 130,00

125,00
130,00

125,00
130,00

10,00 10 000 000


100,00 4 967 794

0,04
0,19

1
2

1
1

2 734 675,00

OFERT+ PUBLIC+ PE PIA|A SECUNDAR+ /


SA FLOAREA SOARELUI
Total:
Total general:

MD14FLAU1001

24 733

1 236 650,00
1 236 650,00
275 574 129,82

50,00

50,00

50,00

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

20,00

740 794

3,34

2
2
197

Nr. 1(191) 2013, pag. 7

{TIRILE COMPANIILOR
}NSCRISE LA COTA BURSEI

BC Mobiasbanc= Groupe Societe Generale


SA (nivelul I de cotare) a lansat serviciul de mesagerie
SMS ]n scopul recep\ion=rii informa\iei privind situa\ia
produselor bancare prin intermediul mesajelor SMS. Cu
ajutorul serviciului MobiasInfo clientul poate fi informat
despre soldul contului de card, ultimele 3 opera\iuni pe
cont [i rata lunar= de achitare la cardul de credit.

Mobiasbanc= Groupe Societe Generale


(I- )

SMS. MobiasInfo
,
3 ,
.

BC Moldindconbank SA (nivelul I de cotare) a


deschis o nou= agen\ie ]n mun. Chi[in=u pe adresa com.
Tru[eni, s. Dumbrava, str. Buiucani, 1A. }n noua subdiviziune
clien\ii B=ncii pot beneficia de urm=toarele servicii: achitarea
pl=\ilor pentru serviciile comunale, efectuarea opera\iunilor
de schimb valutar, deservirea cardurilor bancare, primirea
sau expedierea transferurilor b=ne[ti prin intermediul sistemelor
interna\ionale.

Moldindconbank A.O. (I- )


. .
, . , . , 1.
:
,
, ,

.

La 30 noiembrie 2012 ac\ionarii BC Unibank S.A.


(nivelul I de cotare) au ]ncheiat subscrierea la emisiunea
a VIII-a suplimentar= de ac\iuni ale B=ncii ]n m=rime de
60 mln. lei. Consiliul BC Unibank S.A. prin decizia sa
din 30 noiembrie 2012 a considerat desf=[urat= emisiunea a
VIII-a suplimentar= de ac\iuni, a aprobat darea de seam=
privind rezultatele emisiunii [i lista subscriitorilor la ac\iuni.

30 2012 . Unibank .. (I ) VIII 60 . .


Unibank .. 30 2012 VIII-
,

.

DINAMICA PRE|URILOR DE PIA|+ A AC|IUNILOR EMITEN|ILOR }NSCRI{I


LA COTA BURSEI (ANUL 2012)
,
(2012 )
MOLDINDCONBANK, MD14MICB1008
Volumul: 3 945 993.00 lei, Valori mobiliare: 24 455

500
400
300
200

14.5
29.5
5.6
19.6
21.6
25.6

27.6
4.7
9.7
11.7
19.7
2.8

21.8
24.8
4.9
5.9
17.9
25.9

118,00
130,00
115,00
120,00
115,00
115,00

115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
120,00

120,00
115,00
115,00
115,00
115,00
110,00

105,00 29.11
106,00 30.11

13.3
4.4
18.4
25.4
26.4
10.5
114,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00

114,00 5.10
110,00 16.10
110,00 23.10
115,00 30.10
110,00 1.11
110,00 5.11

15.2
23.2
24.2
28.2
2.3
7.3

curs.

130,00
130,00
130,00
130,00
120,00
120,00

0
Data

120,00 16.1
150,00 24.1
130,00 6.2

100

VICTORIABANK, MD14VCTB1004
Volumul: 94 558 lei, Valori mobiliare: 2 159
60
50
40
30
20

Nr. 1(191) 2013, pag. 8

17.5

19.6

4.7

8.8

24.9

5.10

48,00

46,00

46,00

35,00

43,95

43,90

curs.

48,00

0
Data

20.4

10

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

MOLDOVA-AGROINDBANK, MD14AGIB1008
Volumul: 4 165 610 lei, Valori mobiliare: 3 651
1 300
1 250
1 200
1 150
1 100

1100,00 20.12

1100,00 28.12

14,20 28.11

13,87 22.12

1100,00 3.12

1100,00 22.11

1100,00 21.11

1100,00 22.10

1100,00 24.9

1100,00 10.9

1100,00 3.9

1100,00 29.8

1230,00 22.5

1230,00 14.5

1230,00 3.5

1245,00 10.4

1140,00 29.3

1140,00 28.3

1140,00 26.3

1140,00 23.3

1240,00 2.3

1240,00 27.2

1240,00 17.2

1240,00 16.2

1240,00 8.2

curs.

1245,00 1.2

1 000
Data

1250,00 12.1

1 050

BANCA DE ECONOMII, MD14BECM1002


Volumul: 31920936.9 lei, Valori mobiliare: 2207.45
50
40
30
20

BANCA SOCIAL+, MD14BSOC1004


Volumul: 360 960.00 lei, Valori mobiliare: 1 222

305

295
290
285

18.1
300.00

25.1
300.00

15.2
290.00

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY, MD14VEST1003


Volumul: 3 348.00 lei, Valori mobiliare: 9

curs.

400

300

300

200

200

100

100
28.3
372.00

16,88 26.11

22,50 23.11

30,00 22.11

40,00 21.11

40,00 11.10

40,00 5.10

40,00 11.9

40,00 20.9
22.10
1.01

22.11
1.01

UNIBANK, MD14UNIB1005
Volumul: 231 110 700.00 lei, Valori mobiliare: 610 000

400

D a t a0
curs.

40,00 9.8

40,00 6.8

40,00 10.7

40,00 3.7

40,00 11.7

BANCA DE ECONOMII, MD24BECM1000


Volumul: 698.62.00 lei, Valori mobiliare: 692

1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Data

300

Data
curs.

40,00 29.6

40,00 26.6

40,00 14.6

40,00 7.6

40,00 30.5

40,00 29.5

40,00 22.5

37,00 18.5

40,00 14.5

40,00 11.5

35,00 5.5

curs.

32,00 4.5

0
Data

30,00 12.4

10

Data 0
curs.

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

17.8
378.87
Nr. 1(191) 2013, pag. 9

NOI SA }NREGISTRATE LA BVM:

SA SOLIDITATE
Data ]nregistr=rii la BVM: 10.12.2012

Admiterea valorilor mobiliare spre circula\ie: din data
includerii lor la DNVM
: c
Adresa juridic=: Republica Moldova, mun. Chi[in=u, str. Feredeului, 4
}nregistrarea de stat a SA: IDNO c/f 1002600009622 din
28.11.2008

Cod CAEM: J 65230

Tipul activit=\ii: Activitatea profesionist= pe pia\a valorilor mobiliare.
:

Registratorul independent: SA Soliditate, tel: 022-54-49-20

Num=rul ]nregistr=rii de stat al valorilor mobiliare:
MD14DATE1005

Capitalul social: 851 320 lei

Num=rul de ac\iuni: 851 320 ac\iuni ordinare nominative de clasa I

Valoarea nominal=: 1,00 leu

Num=rul ac\ionarilor: 7 persoane, dintre care persoane ce de\in
mai mult de 5%: }.M.BEROIL GRUP SRL 11%, Bilinchis

Alexandr Grigori 14,9%, Cebanu Elena Filipp - 35,1%, }.M.


PRODUSE TEHNICE SRL 24,1%.

Director: Ciorn]i Andei, tel. (022) 54-93-20

Contabil-[ef: Apro\kaia Liudmila


VALORILE MOBILIARE RETRASE


DIN CIRCULA|IA LA BVM:

,
:

1. SA Constructorul (MD14CNFL1008) ]n baza hot=r]rii Cur\ii


de Apel B=l\i din 08.10.2012, publicat= ]n Monitorul Oficial nr. 245247 din 30.11.2012, cu privire la lichidarea SA.
2. SA Biroul de Proiect=ri [i Construc\ii AGROINDMA{
(MD14AIND1007) ]n baza anun\ului nr. 8271 Anun\uri ale agen\ilor
economici, publicat ]n Monitorul Oficial nr. 245-247 din 30.11.2012,
cu privire la lichidarea SA.
3. SA FABRICA DE VINURI ETULIA (MD14ETUL1001) ]n
baza anun\ului nr. 8787 Anun\uri ale agen\ilor economici, publicat ]n
Monitorul Oficial nr. 254-262 din 14.12.2012, cu privire la lichidarea SA.

1. Constructorul (MD14CNFL1008) -
08.10.2012 (Monitorul
Oficial 245-247 30.11.2012) .
2. AO AGROINDMA{ (MD14AIND1007) -

8271, Monitorul Oficial 245-247 30.11.2012.
3. AO FABRICA DE VINURI ETULIA (MD14ETUL1001) -

8787, Monitorul Oficial 254-262
14.12.2012.

MODIFIC+RI }N BAZA DE DATE


PRIVIND VALORILE MOBILIARE:

1. }n rezultatul anul=rii a 45 239 ac\iuni de tezaur ale SA Universul


(MD14UNIV1001), a fost mic[orat capitalul social de la 718 390 lei
p]n= la 266 000 lei. Volumul total al ac\iunilor constituie 26 600
ac\iuni cu valoarea nominal= 10,00 lei.
2. }n rezultatul ]nregistr=rii emisiei suplimentare a II-a a
RADIATORUL SA (MD14RADI1003) ]n volum de 11 430 ac\iuni
ordinare nominative de clasa I, a fost majorat capitalul social de la
148 981 lei p]n= la 2 686 191 lei. Volumul total al ac\iunilor
constituie 57 153 ac\iuni cu valoarea nominal= 47,00 lei.
3. }n rezultatul ]nregistr=rii emisiei suplimentare a II-a a SA
TIPOGRAFIA DIN R}{CANI (MD14GOTI1002) ]n volum de 30 000
ac\iuni ordinare nominative de clasa I, a fost majorat capitalul social
de la 195 240 lei p]n= la 495 240 lei. Volumul total al ac\iunilor
constituie 49 524 ac\iuni cu valoarea nominal= 10,00 lei.
4. S-a schimbat denumirea [i codul ISIN din SA COLOANA
MOBIL+ MECANIZAT+ NR. 2-STM (MD14COMO1005) ]n SA
ZIDARUL-NORD (MD14ZINO1005).

1. 45 239 Universul
(MD14UNIV1001), 718 390
266 000 . 26 600
10,00 .
2. II- RADIATORUL
AO (MD14RADI1003) 11 430 ,
2 148 981 2 686
191 . 57 153
47,00 .
3. II- AO TIPOGRAFIA
DIN R}{CANI (MD14GOTI1002) 30 000
, 195 240
495 240 . 49 524
10,00 .
4. ISIN
C OLO ANA MOB IL+ MEC ANI ZAT + N R. 2 -ST M
(MD14COMO1005) ZIDARUL-NORD (MD14ZINO1005).

Nr. 1(191) 2013, pag. 10

/
/
/
/
/
/
/

Capital social (lei)


()
Active nete (lei)
(
)
Datorii debitoare (lei)
()
Datorii creditoare (lei)
()
Profit net/Pierderi (lei)
/
Firma de audit

Dividende calculate (lei)


(/)

2009

()
(
)
()
()
/

(/)

2010

SA SOLIDITATE
2009

2011

2010

851 320

851 320

851 320

999 755

1 041 958

1 097 302

285 186

322 610

348 950

13 748

9 033

5 035

90 720

42 203

55 344

Audit-Real SRL.
-

AO TIPOGRAFIA
DIN R}{CANI

SA UNIVERSUL

Informa\ia privind SA

Capital social (lei)
Active nete (lei)
Datorii debitoare (lei)
Datorii creditoare (lei)
Profit net/Pierderi (lei)
Firma de audit
Dividende calculate (lei)

Informa\ia privind SA

2011

718 390
718 390
266 000
2 652 936
5 455 776
5 543 122
42 685
442 666
538 806
466 705
540 893
244 859
843
-1 457 830
87 346
I.M.Real Business Consulting SRL
-

2010

2011

195 240
620 911
375 301
52 012
13 363
-

495 240
871 696
73 963
29 264
-49 215
-

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

MONITORING-UL LEGISLA|IEI CU PRIVIRE


LA PIA|A VALORILOR MOBILIARE,
DECEMBRIE 2012


,
2012 .

1. Hot=r]re Parlamentului RM Nr.276 cu privire la aprobarea


bugetului Comisiei Na\ionale a Pie\ei Financiare pe anul
2013 din 06.12.2012 (M.O. al RM, nr.263-269 din 21.12.2012)

1. 276

2013 06.12.2012 ( , 263-269 21.12.2012)

Prin Hot=r]rea Parlamentului Nr.276 din 06.12.2012 a fost


aprobat bugetul Comisiei Na\ionale a Pie\ei Financiare pe
anul 2013.

06.12.2012

2013 .

2. Hot=r]re CNPF Nr. 54/2 cu privire la coordonarea


modific=rilor [i complet=rilor la Procedura privind aplicarea
comisioanelor, taxelor [i altor pl=\i, ]ncasate pentru serviciile
prestate de Bursa de Valori a Moldovei din 22.12.2012
(M.O. al RM, nr.273-279 din 28.12.2012).

2. 54/2
,
, ,

22.12.2012 ( , 273-279 28.12.2012).

Prin Hot=r]rea CNPF Nr.54/2 din 22.12.2012 au fost


coordonate modific=rile [i complet=rile la Procedura privind
aplicarea comisioanelor, taxelor [i altor pl=\i, ]ncasate pentru
serviciile prestate de Bursa de Valori a Moldovei, coordonat=
prin Hot=r]re Comisiei Na\ionale a Valorilor Mobiliare
nr.40/8 din 13.07.2006.

54/2 22.12.2012
,
, ,

,
40/8 13.07.2006.

MODIFIC+RILE {I COMPLET+RILE
LA PROCEDURA PRIVIND APLICAREA
COMISIOANELOR, TAXELOR
{I ALTOR PL+|I, }NCASATE PENTRU
SERVICIILE PRESTATE
DE BURSA DE VALORI A MOLDOVEI

,

,
,

Denumirea
serviciului

Procesarea documentelor la ]nscrierea


valorilor mobiliare la Cota Bursei
}nscrierea ac\iunilor din emisiunea suplimentar=
pentru tranzac\ionare
Emiten\ii ]nscri[i la Cota Bursei,
nivelul I de cotare
Emiten\ii ]nscri[i la Cota Bursei,
nivelul II de cotare
}nregistrarea valorilor mobiliare la Burs= (non-listing)
Re]nregistrarea valorilor mobiliare ]n non-listing,
urmare a modific=rilor operate
]n documentele ini\iale
}nregistrarea Membrilor Bursei [i acreditarea
Agen\ilor de Burs=
}nregistrarea Membrilor Bursei
Atestarea speciali[tilor [i acreditarea
Agen\ilor de Burs=
Eliberarea Certificatului de Agent de Burs=

Taxa
nou=,
lei

2500

2500

1600
1-

2-

800

(-)

800

160

-,
,

160

5000

1000
300
160

Buletinul informativ Bursa de Valori a Moldovei


]ntr-un exemplar
}n variant= electronic=
50
Pe suport de h]rtie
90

5000
1600

1000
300
160

Bursa de Valori a Moldovei
50

90

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

Nr. 1(191) 2013, pag. 11

STATISTICA TRANZAC|IILOR, DECEMBRIE 2012


2012 .
STATISTICA TOTALIZATOARE /

ISIN

Denumirea SA

Nr. de
ac\iuni
]n
emisiune,
un.

,
.

MD14AGIB1008 BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA 1 037 634


MD14BECM1002 BC BANCA DE ECONOMII
23 406 764
MD14FLAU1001 SA FLOAREA SOARELUI
740 794

Valoarea
nominal=,
lei

Nr. de
%
Pre\ul, lei
ac\iuni din
,
tranzac- volu\ionate, mul
un.
emi siunii min. max.
. .

%
,

LISTING
200,00
825
5,00 1 085 000
20,00
3 225

total listing:

0,080 1 100,00 1 100,00


4,635 13,87
13,87
0,435 50,00
50,00

Pre\ul
mediu
ponderat
al
volumului
tranzac\iilor,
lei


,

Nr. NiveVolumul
de
tranzaclul
\ionat, tranz., de
lei
un. cota
re

,
.

1 100,00
907 500,00
13,87 15 048 950,00
50,00
161 250,00

4
2
1

16 117 700,00

1 089 050

1
1
2

NON-LISTING
MD14AGBU1002
MD14APPI1001
MD14ARAL1001
MD14ASIC1003
MD14AVCO1000
MD14AVIN1005
MD14BATI1003
MD14BIOC1006
MD14BUCU1002
MD14COAR1006

SA AGROVIN BULBOACA
5 314 507
SA API
1 608 315
SA UZINA TURNATORIE ARALIT
104 753
SA ASICON
95 610
SA AVICOLA
566 906
SA AVICOLA DIN BANESTI
701 824
SA BASTINA
339 537
SA UZINA BIOCHIMICA DIN BALTI
241 489
SA BUCURIA
1 646 396
SA COMBINATUL DE ARTICOLE
DIN CARTON
295 088
MD14CONB1009 SA CONSTRUCTORUL
658 501
MD14DALI1009 SA DALIA
129 088
MD14DANA1005 SA DANA
165 179
MD14DIME1004 SA DIMECON-11
538 543
MD14EGAP1006 SA MEGA PRIM
9 842 035
MD14ELIA1008 SA ELEVATORUL IARGARA
781 881
MD14ELOM1006 SA ELCOM
120 226
MD14ESRO1004 SA ESTATE GROUP
6 128 443
MD14EURB1005 BC EUROCREDITBANK
10 800 000
MD14FAOL1009 SA FABRICA DE CONSERVE
OLANESTI
1 533 770
MD14FEEC1008 SA Fabrica Elemente de Constructii
168 852
MD14FMCR1003 SA FMC - RISCANI
47 419
MD14FRAN1004 SA Combinatul de panificatie
FRANZELUTA
1 779 826
MD14GEST1002 SAGEST-CAPITAL
2 866 000
MD14GOTI1002 SA TIPOGRAFIA DIN RISCANI
49 524
MD14JLIN1008
SAJLC-INVEST
63 200 420
MD14KELY1006 SA ELEVATOR KELLEY GRAINS
1 348 659
MD14LOVE1005 SA FarmaciaIALOVENI
203 005
MD14MACA1007 SAMACARA
136 593
MD14OMBI1004 SA COMBINATUL AUTO nr.5
59 428
MD14ORBI1009 SAORHEI-MOBILA
362 227
MD14OTIS1008
Compania Internationala de Asigurari
ASITO SA
4 651 534
MD14PETR1002 SA PETRICANCA
19 183
MD14PIEL1001
SA PIELART
1 194 432
MD14RUMD1003 SA DRUM-2 din ORHEI
176 338
MD14SCOM1001 SA UNIVERSCOM
475 544
MD14STAR1003 SA BUNASTARE
18 900
MD14TCTC1007 SA TUTUN-CTC
5 591 020
MD14TRAS1003 SA INTREPRINDEREA
DE TRANSPORTURI AUTO nr.1
230 680
MD14UNAL1001 SA UNIVERSAL
1 340 479
MD14UNIF1001 SA UNIFARM
124 225
MD14UNIV1001 SA UNIVERSUL
26 600
MD14VINA1005 SA VINAR
158 365
MD14VIRE1007 SA DESERVIRE ORHEI
378 840
MD14ZONT1002 SA ORIZONTUL-LUX
196 745
total non-listing:
TOTAL:
Nr. 1(191) 2013, pag. 12

4,00
10,00
21,00
10,00
10,00
10,00
8,00
15,00
10,00

163 895 3,084


5 793 0,360
281 0,268
451 0,472
137 214 24,204
12 663 1,804
7 500 2,209
7 153 2,962
229 0,014

0,50
2,09
30,38
2,50
3,20
10,00
15,00
5,00
10,00

0,50
2,09
30,38
2,50
3,20
10,00
15,00
5,00
10,00

0,50
2,09
30,38
2,50
3,20
10,00
15,00
5,00
10,00

81 947,50
12 107,37
8 536,78
1 127,50
439 084,80
126 630,00
112 500,00
35 765,00
2 290,00

2
1
1
1
4
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

50,00
30,00
10,00
25,00
7,00
4,00
5,00
20,00
4,00
10,00

4 814 1,631
10 000 1,519
1 911 1,480
7 000 4,238
807 0,150
43 738 0,444
1 940 0,248
148 0,123
11 000 0,179
2 950 000 27,315

25,00
7,00
20,00
15,00
7,00
1,80
5,00
3,40
1,50
7,00

25,00
7,00
20,00
15,00
7,00
1,80
5,00
3,40
1,50
7,00

25,00
120 350,00
7,00
70 000,00
20,00
38 220,00
15,00
105 000,00
7,00
5 649,00
1,80
78 728,40
5,00
9 700,00
3,40
503,20
1,50
16 500,00
7,00 20 650 000,00

1
3
12
1
3
1
1
1
1
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10,00
10,00
34,00

9 656 0,630
47 520 28,143
8 057 16,991

3,99
10,00
17,00

3,99
10,00
17,00

3,99
10,00
17,00

38 527,44
475 200,00
136 969,00

1
10
14

0
0
0

20,00
1,00
10,00
0,00
10,00
1,00
7,00
76,00
10,00

4 149 0,233
603 000 21,040
8 500 17,163
706 0,001
9 881 0,733
2 285 1,126
7 500 5,491
17 0,029
3 455 0,954

21,00
1,00
10,00
0,34
10,00
1,00
38,00
10,00
2,00

22,00
1,00
11,00
0,34
10,00
1,00
38,00
10,00
2,00

21,21
1,00
10,65
0,34
10,00
1,00
38,00
10,00
2,00

88 002,00
603 000,00
90 500,00
240,04
98 810,00
2 285,00
285 000,00
170,00
6 910,00

12
5
3
2
1
6
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

790 761 17,000 10,43


856 4,462 156,95
83 847 7,020 26,00
1 622 0,920
2,00
513 0,108 19,00
1 398 7,397 10,00
783 0,014 20,00

10,43
281,50
26,00
2,00
19,00
10,00
20,00

10,43
222,43
26,00
2,00
19,00
10,00
20,00

8 247 637,23
190 396,70
2 180 022,00
3 244,00
9 747,00
13 980,00
15 660,00

2
2
1
1
1
3
2

0
0
0
0
0
0
0

10,00
3,00
1,00
10,00
9,99
3,50
2,00

10,00
3,00
1,00
10,00
9,99
3,50
2,00

195 000,00
64 524,00
1 282,00
15 000,00
71 008,92
11 389,00
9 104,00

2
21
2
2
1
1
4

0
0
0
0
0
0
0

34 768 247,88
50 885 947,88

142
149

10,00
200,00
40,00
10,00
10,00
10,00
20,00
17,00
1,00
1,00
10,00
50,00
10,00
5,00

19 500
21 508
1 282
1 500
7 108
3 254
4 552
5 009 747
6 098 797

8,453
1,605
1,032
5,639
4,488
0,859
2,314

10,00
3,00
1,00
10,00
9,99
3,50
2,00

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

INCLUSIV: / :

Sec\ia de Baz= /
TRANZAC|II EFECTUATE PRIN MECANISMUL PIE|EI INTERACTIVE

Denumirea SA

ISIN

MD14AGIB1008 BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
MD14BECM1002 BC BANCA DE ECONOMII

Nr. de
ac\iuni ]n
emisiune,
un.
.
,
.

Nr. de
%
Valoarea
Pre\ul, lei
ac\iuni
din
nomi,
nal=, lei tranzac- volumul
emi- \ionate, un.
siunii min. max.
%
. .
,
, .

1 037 634
23 406 764

LISTING
200,00
825
5,00
1 085 000

0,080 1 100,00 1 100,00


907 500,00
4,635
13,87 13,87 15 048 950,00

4
2

1 085 825

15 956 450,00

5 314 507
1 608 315
104 753
95 610
701 824
241 489
129 088
538 543
120 226

NON-LISTING
4,00
163 895
10,00
5 793
21,00
281
10,00
451
10,00
12 663
15,00
7 153
10,00
1 911
7,00
807
20,00
148

total listing:
MD14AGBU1002
MD14APPI1001
MD14ARAL1001
MD14ASIC1003
MD14AVIN1005
MD14BIOC1006
MD14DALI1009
MD14DIME1004
MD14ELOM1006
MD14FAOL1009
MD14FMCR1003
MD14FRAN1004
MD14GOTI1002
MD14JLIN1008
MD14LOVE1005
MD14OMBI1004
MD14ORBI1009
MD14OTIS1008
MD14PETR1002
MD14RUMD1003
MD14SCOM1001
MD14UNAL1001
MD14VINA1005
MD14VIRE1007
MD14ZONT1002

SA AGROVIN BULBOACA
SA API
SA UZINA TURNATORIE ARALIT
SA ASICON
SA AVICOLA DIN BANESTI
SA UZINA BIOCHIMICA DIN BALTI
SA DALIA
SA DIMECON-11
SA ELCOM
SA FABRICA DE CONSERVE
OLANESTI
SA FMC - RISCANI
SA Combinatul de panificatie
FRANZELUTA
SA TIPOGRAFIA DIN RISCANI
SAJLC-INVEST
SA FarmaciaIALOVENI
SA COMBINATUL AUTO nr.5
SAORHEI-MOBILA
Compania Internationala de Asigurari
ASITO SA
SA PETRICANCA
SA DRUM-2 din ORHEI
SA UNIVERSCOM
SA UNIVERSAL
SA VINAR
SA DESERVIRE ORHEI
SA ORIZONTUL-LUX

Volumul Num=rul Nivelul


de
tranzac\ionat, tranzac\ii, de
un.
cotare
lei

, . .

1
1

3,084
0,360
0,268
0,472
1,804
2,962
1,480
0,150
0,123

0,50
2,09
30,38
2,50
10,00
5,00
20,00
7,00
3,40

0,50
2,09
30,38
2,50
10,00
5,00
20,00
7,00
3,40

81 947,50
12 107,37
8 536,78
1 127,50
126 630,00
35 765,00
38 220,00
5 649,00
503,20

2
1
1
1
1
1
12
3
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 533 770
47 419

10,00
34,00

9 656
8 057

0,630
16,991

3,99
17,00

3,99
17,00

38 527,44
136 969,00

1
14

0
0

1 779 826
49 524
63 200 420
203 005
59 428
362 227

20,00
10,00
0,00
1,00
76,00
10,00

4 149
8 500
706
2 285
17
3 455

0,233
17,163
0,001
1,126
0,029
0,954

21,00
10,00
0,34
1,00
10,00
2,00

22,00
11,00
0,34
1,00
10,00
2,00

88 002,00
90 500,00
240,04
2 285,00
170,00
6 910,00

12
3
2
6
1
1

0
0
0
0
0
0

4 651 534
19 183
176 338
475 544
1 340 479
158 365
378 840
196 745

10,00
200,00
10,00
10,00
1,00
50,00
10,00
5,00

790 761
856
1 622
513
21 508
7 108
3 254
4 552

17,000
4,462
0,920
0,108
1,605
4,488
0,859
2,314

10,43
156,95
2,00
19,00
3,00
9,99
3,50
2,00

10,43
281,50
2,00
19,00
3,00
9,99
3,50
2,00

8 247 637,23
190 396,70
3 244,00
9 747,00
64 524,00
71 008,92
11 389,00
9 104,00

2
2
1
1
21
1
1
4

0
0
0
0
0
0
0
0

total non-listing:

1 060 101

9 281 140,68

96

TOTAL:

2 145 926

25 237 590,68

102

Sec\ia Tranzac\iilor Directe / C


PACHET UNIC (LICITA|IE CU STRIGARE) / ( )

ISIN

Denumirea SA

MD14BUCU1002 SA BUCURIA
MD14COAR1006 SA COMBINATUL DE ARTICOLE
DIN CARTON
MD14CONB1009 SA CONSTRUCTORUL
MD14DANA1005 SA DANA
MD14EGAP1006 SA MEGA PRIM
MD14ESRO1004 SA ESTATE GROUP
MD14EURB1005 BC EUROCREDITBANK
MD14GEST1002 SAGEST-CAPITAL
MD14MACA1007 SAMACARA
MD14PIEL1001
SA PIELART
MD14STAR1003 SA BUNASTARE
MD14TCTC1007 SA TUTUN-CTC
MD14TRAS1003 SA INTREPRINDEREA
DE TRANSPORTURI AUTO nr.1
MD14UNIF1001 SA UNIFARM
MD14UNIV1001 SA UNIVERSUL
TOTAL:

Nr. de
ac\iuni ]n
emisiune,
un.
.
,
.

1 646 396

Nr. de
Valoarea
%
Pre\ul, lei
ac\iuni
nomidin
,
nal=, lei tranzac- volumul
- \ionate, un. emisiumin. max.
nii, %
,
. .

, .

NON-LISTING
10,00

Volumul
tranzac\ionat,
lei

Num=rul Nivelul
de
de
tranzac\ii, cotare
un.

, . .

229

0,014

10,00

10,00

2 290,00

295 088
658 501
165 179
9 842 035
6 128 443
10 800 000
2 866 000
136 593
1 194 432
18 900
5 591 020

50,00
30,00
25,00
4,00
4,00
10,00
1,00
7,00
40,00
10,00
20,00

4 814
10 000
7 000
43 738
11 000
2 950 000
603 000
7 500
83 847
1 398
783

1,631
1,519
4,238
0,444
0,179
27,315
21,040
5,491
7,020
7,397
0,014

25,00
7,00
15,00
1,80
1,50
7,00
1,00
38,00
26,00
10,00
20,00

25,00
120 350,00
7,00
70 000,00
15,00
105 000,00
1,80
78 728,40
1,50
16 500,00
7,00 20 650 000,00
1,00
603 000,00
38,00
285 000,00
26,00 2 180 022,00
10,00
13 980,00
20,00
15 660,00

1
3
1
1
1
3
5
1
1
3
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

230 680
124 225
26 600

17,00
1,00
10,00

19 500
1 282
1 500

8,453
1,032
5,639

10,00
1,00
10,00

10,00
1,00
10,00

195 000,00
1 282,00
15 000,00

2
2
2

0
0
0

24 351 812,40

29

3 745 591

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

Nr. 1(191) 2013, pag. 13

OFERT+ PUBLIC+ PE PIA|A SECUNDAR+ /


Nr. de
Valoarea
Nr. de
%
Pre\ul, lei
ac\iuni
ac\iuni ]n nomidin
,
emisiune, nal=, lei tranzac- volumul
- \ionate, un. emisiuun.
min. max.
. nii, %
. .
, ,

, .

Denumirea SA

ISIN

MD14FLAU1001

SA FLOAREA SOARELUI

740 794

LISTING
20,00

3 225

total listing:

0,435

50,00

50,00

3 225

Volumul
tranzac\ionat,
lei

Num=rul Nivelul
de
de
tranzac\ii, cotare
un.

.
, .

161 250,00

161 250,00

439 084,80
112 500,00
9 700,00
475 200,00
98 810,00
1 135 294,80
1 296 544,80

4
1
1
10
1
17
18

NON-LISTING
MD14AVCO1000
MD14BATI1003
MD14ELIA1008
MD14FEEC1008
MD14KELY1006

SA AVICOLA
SA BASTINA
SA ELEVATORUL IARGARA
SA Fabrica Elemente de Constructii
SA ELEVATOR KELLEY GRAINS
total non-listing:
TOTAL:

566 906
339 537
781 881
168 852
1 348 659

10,00
8,00
5,00
10,00
10,00

137 214
7 500
1 940
47 520
9 881
204 055
207 280

24,204
2,209
0,248
28,143
0,733

3,20
15,00
5,00
10,00
10,00

3,20
15,00
5,00
10,00
10,00

0
0
0
0
0

STATISTICA TRANZAC|IILOR CONFORM REZULTATELOR FIEC+REI SESIUNI BURSIERE, DECEMBRIE 2012


, 2012 .
Data

ISIN

Denumirea SA

03.12.12 10:42
03.12.12 10:55
03.12.12 14:40
04.12.12 11:48
04.12.12 11:48
04.12.12 14:31
04.12.12 14:31
05.12.12 11:07
05.12.12 11:07
05.12.12 14:31
05.12.12 14:31
05.12.12 14:31
06.12.12 10:08

MD14CONB1009
MD14PIEL1001
MD14AGIB1008
MD14UNIF1001
MD14UNIF1001
MD14GOTI1002
MD14PETR1002
MD14KELY1006
MD14ELIA1008
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14TRAS1003

06.12.12 14:31
06.12.12 14:31
07.12.12 10:06
07.12.12 10:09
07.12.12 14:31
07.12.12 14:31
10.12.12 13:52
10.12.12 14:31
10.12.12 14:31
10.12.12 14:31
10.12.12 14:31
11.12.12 14:31
11.12.12 14:31
11.12.12 14:31
11.12.12 14:31
11.12.12 14:31
11.12.12 14:31
11.12.12 14:31
11.12.12 14:31
11.12.12 14:31
11.12.12 14:31
11.12.12 14:31
12.12.12 10:21
13.12.12 10:50
13.12.12 10:51
13.12.12 14:31
13.12.12 14:31
13.12.12 14:31
13.12.12 14:31
13.12.12 14:31
13.12.12 14:31
13.12.12 14:31
13.12.12 14:31
13.12.12 14:31
13.12.12 14:31
13.12.12 14:31
13.12.12 14:31
13.12.12 14:31
14.12.12 11:46
14.12.12 11:47
14.12.12 12:45
14.12.12 14:31
14.12.12 14:31
14.12.12 14:31

MD14APPI1001
MD14VIRE1007
MD14UNIV1001
MD14GEST1002
MD14FMCR1003
MD14GOTI1002
MD14EURB1005
MD14ASIC1003
MD14FRAN1004
MD14ZONT1002
MD14ZONT1002
MD14AVIN1005
MD14BIOC1006
MD14FMCR1003
MD14FMCR1003
MD14FMCR1003
MD14FMCR1003
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14OMBI1004
MD14UNAL1001
MD14UNAL1001
MD14GEST1002
MD14DANA1005
MD14CONB1009
MD14FAOL1009
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14ORBI1009
MD14UNAL1001
MD14UNAL1001
MD14UNAL1001
MD14UNAL1001
MD14UNAL1001
MD14UNAL1001
MD14UNAL1001
MD14UNAL1001
MD14VINA1005
MD14STAR1003
MD14STAR1003
MD14FLAU1001
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14UNAL1001

Pre\ul, Num=rul Volumul,


lei
ac\., un.
lei
, ,

,.

SA CONSTRUCTORUL
7,00
SA PIELART
26,00
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
1 100,00
SA UNIFARM
1,00
SA UNIFARM
1,00
SA TIPOGRAFIA DIN RISCANI
10,00
SA PETRICANCA
156,95
SA ELEVATOR KELLEY GRAINS
10,00
SA ELEVATORUL IARGARA
5,00
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
21,00
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
21,00
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
21,00
SA INTREPRINDEREA
DE TRANSPORTURI AUTO nr.1
10,00
SA API
2,09
SA DESERVIRE ORHEI
3,50
SA UNIVERSUL
10,00
SAGEST-CAPITAL
1,00
SA FMC - RISCANI
17,00
SA TIPOGRAFIA DIN RISCANI
10,00
BC EUROCREDITBANK
7,00
SA ASICON
2,50
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
21,00
SA ORIZONTUL-LUX
2,00
SA ORIZONTUL-LUX
2,00
SA AVICOLA DIN BANESTI
10,00
SA UZINA BIOCHIMICA DIN BALTI
5,00
SA FMC - RISCANI
17,00
SA FMC - RISCANI
17,00
SA FMC - RISCANI
17,00
SA FMC - RISCANI
17,00
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
22,00
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
22,00
SA COMBINATUL AUTO nr.5
10,00
SA UNIVERSAL
3,00
SA UNIVERSAL
3,00
SAGEST-CAPITAL
1,00
SA DANA
15,00
SA CONSTRUCTORUL
7,00
SA FABRICA DE CONSERVE OLANESTI
3,99
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
21,00
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
21,00
SAORHEI-MOBILA
2,00
SA UNIVERSAL
3,00
SA UNIVERSAL
3,00
SA UNIVERSAL
3,00
SA UNIVERSAL
3,00
SA UNIVERSAL
3,00
SA UNIVERSAL
3,00
SA UNIVERSAL
3,00
SA UNIVERSAL
3,00
SA VINAR
9,99
SA BUNASTARE
10,00
SA BUNASTARE
10,00
SA FLOAREA SOARELUI
50,00
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
21,00
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
21,00
SA UNIVERSAL
3,00

Nr. 1(191) 2013, pag. 14

Tipul
tranzac\iei

Nivelul
de cotare

2 000
83 847
20
693
589
2 300
406
9 881
1 940
159
361
9

14 000,00 Licitatie cu strigare pachet unic


2 180 022,00 Licitatie cu strigare pachet unic
22 000,00
Vinzare Cumparare
693,00 Licitatie cu strigare pachet unic
589,00 Licitatie cu strigare pachet unic
23 000,00
Vinzare Cumparare
63 721,70
Vinzare Cumparare
98 810,00 Oferta publica pe piata secundara
9 700,00 Oferta publica pe piata secundara
3 339,00
Vinzare Cumparare
7 581,00
Vinzare Cumparare
189,00
Vinzare Cumparare

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9 750
5 793
3 254
500
128 970
1 541
700
985 000
451
460
700
1 751
12 663
7 153
587
514
294
1 688
852
21
17
19
15
128 970
7 000
4 000
9 656
489
476
3 455
618
1 744
101
1 306
1 447
2 033
594
2 066
7 108
77
600
3 225
512
588
1 718

97 500,00 Licitatie cu strigare pachet unic


12 107,37
Vinzare Cumparare
11 389,00
Vinzare Cumparare
5 000,00 Licitatie cu strigare pachet unic
128 970,00 Licitatie cu strigare pachet unic
26 197,00
Vinzare Cumparare
7 000,00
Vinzare Cumparare
6 895 000,00 Licitatie cu strigare pachet unic
1 127,50
Vinzare Cumparare
9 660,00
Vinzare Cumparare
1 400,00
Vinzare Cumparare
3 502,00
Vinzare Cumparare
126 630,00
Vinzare Cumparare
35 765,00
Vinzare Cumparare
9 979,00
Vinzare Cumparare
8 738,00
Vinzare Cumparare
4 998,00
Vinzare Cumparare
28 696,00
Vinzare Cumparare
18 744,00
Vinzare Cumparare
462,00
Vinzare Cumparare
170,00
Vinzare Cumparare
57,00
Vinzare Cumparare
45,00
Vinzare Cumparare
128 970,00 Licitatie cu strigare pachet unic
105 000,00 Licitatie cu strigare pachet unic
28 000,00 Licitatie cu strigare pachet unic
38 527,44
Vinzare Cumparare
10 269,00
Vinzare Cumparare
9 996,00
Vinzare Cumparare
6 910,00
Vinzare Cumparare
1 854,00
Vinzare Cumparare
5 232,00
Vinzare Cumparare
303,00
Vinzare Cumparare
3 918,00
Vinzare Cumparare
4 341,00
Vinzare Cumparare
6 099,00
Vinzare Cumparare
1 782,00
Vinzare Cumparare
6 198,00
Vinzare Cumparare
71 008,92
Vinzare Cumparare
770,00 Licitatie cu strigare pachet unic
6 000,00 Licitatie cu strigare pachet unic
161 250,00 Oferta publica pe piata secundara
10 752,00
Vinzare Cumparare
12 348,00
Vinzare Cumparare
5 154,00
Vinzare Cumparare

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

14.12.12 14:31
14.12.12 14:31
14.12.12 14:31
14.12.12 14:31
14.12.12 14:31
14.12.12 14:31
17.12.12 10:16
17.12.12 11:23
17.12.12 14:31
18.12.12 10:12
18.12.12 14:05
18.12.12 14:05
18.12.12 14:31
18.12.12 14:31
18.12.12 14:31
18.12.12 14:31
18.12.12 14:31
18.12.12 14:31
18.12.12 14:31
18.12.12 14:31
18.12.12 14:31
18.12.12 14:31
18.12.12 14:31
18.12.12 14:31
19.12.12 14:31
19.12.12 14:31
19.12.12 14:31
19.12.12 14:31
19.12.12 14:31
19.12.12 14:31
19.12.12 14:31
19.12.12 14:31
19.12.12 14:31
19.12.12 14:31
19.12.12 14:31
20.12.12 10:16
20.12.12 14:31
20.12.12 14:31
20.12.12 14:31
20.12.12 14:31
20.12.12 14:31
20.12.12 14:31
20.12.12 14:31
20.12.12 14:31
20.12.12 14:31
20.12.12 14:31
21.12.12 14:31
21.12.12 14:31
22.12.12 10:08
22.12.12 11:17
22.12.12 11:17
22.12.12 11:17
22.12.12 11:17
22.12.12 11:17
22.12.12 11:17
22.12.12 11:17
22.12.12 11:18
22.12.12 11:18
22.12.12 11:18
22.12.12 12:51
22.12.12 12:51
22.12.12 14:31
22.12.12 14:31
22.12.12 14:31
22.12.12 14:31
22.12.12 14:31
22.12.12 14:31
22.12.12 14:34
24.12.12 10:21
24.12.12 10:22
24.12.12 10:23
24.12.12 14:31
24.12.12 14:31
24.12.12 14:31
24.12.12 14:31
24.12.12 14:33
26.12.12 10:44

MD14UNAL1001
MD14UNAL1001
MD14UNAL1001
MD14UNAL1001
MD14UNAL1001
MD14UNAL1001
MD14GEST1002
MD14UNIV1001
MD14PETR1002
MD14CONB1009
MD14TCTC1007
MD14BUCU1002
MD14DALI1009
MD14DALI1009
MD14DALI1009
MD14DALI1009
MD14DALI1009
MD14DALI1009
MD14DALI1009
MD14DALI1009
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14JLIN1008
MD14JLIN1008
MD14DALI1009
MD14DALI1009
MD14DALI1009
MD14DALI1009
MD14ELOM1006
MD14FMCR1003
MD14UNAL1001
MD14UNAL1001
MD14UNAL1001
MD14UNAL1001
MD14ZONT1002
MD14GEST1002
MD14AGIB1008
MD14AGIB1008
MD14FMCR1003
MD14LOVE1005
MD14LOVE1005
MD14LOVE1005
MD14LOVE1005
MD14LOVE1005
MD14LOVE1005
MD14RUMD1003
MD14ARAL1001
MD14SCOM1001
MD14EGAP1006
MD14FEEC1008
MD14FEEC1008
MD14FEEC1008
MD14FEEC1008
MD14FEEC1008
MD14FEEC1008
MD14FEEC1008
MD14FEEC1008
MD14FEEC1008
MD14FEEC1008
MD14EURB1005
MD14EURB1005
MD14AGBU1002
MD14AGBU1002
MD14BECM1002
MD14DIME1004
MD14DIME1004
MD14DIME1004
MD14BECM1002
MD14GEST1002
MD14ESRO1004
MD14TCTC1007
MD14FMCR1003
MD14FMCR1003
MD14GOTI1002
MD14OTIS1008
MD14OTIS1008
MD14COAR1006

26.12.12 14:31
27.12.12 10:27
27.12.12 10:27
27.12.12 10:28
27.12.12 10:28
27.12.12 11:29
28.12.12 10:18
28.12.12 14:31
28.12.12 14:31
28.12.12 14:31
28.12.12 14:31
28.12.12 14:31
28.12.12 14:31
28.12.12 14:33

MD14ZONT1002
MD14AVCO1000
MD14AVCO1000
MD14AVCO1000
MD14AVCO1000
MD14STAR1003
MD14BATI1003
MD14AGIB1008
MD14FMCR1003
MD14FMCR1003
MD14FMCR1003
MD14FMCR1003
MD14FMCR1003
MD14MACA1007
TOTAL:

SA UNIVERSAL
3,00
SA UNIVERSAL
3,00
SA UNIVERSAL
3,00
SA UNIVERSAL
3,00
SA UNIVERSAL
3,00
SA UNIVERSAL
3,00
SAGEST-CAPITAL
1,00
SA UNIVERSUL
10,00
SA PETRICANCA
281,50
SA CONSTRUCTORUL
7,00
SA TUTUN-CTC
20,00
SA BUCURIA
10,00
SA DALIA
20,00
SA DALIA
20,00
SA DALIA
20,00
SA DALIA
20,00
SA DALIA
20,00
SA DALIA
20,00
SA DALIA
20,00
SA DALIA
20,00
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
21,00
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
21,00
SAJLC-INVEST
0,34
SAJLC-INVEST
0,34
SA DALIA
20,00
SA DALIA
20,00
SA DALIA
20,00
SA DALIA
20,00
SA ELCOM
3,40
SA FMC - RISCANI
17,00
SA UNIVERSAL
3,00
SA UNIVERSAL
3,00
SA UNIVERSAL
3,00
SA UNIVERSAL
3,00
SA ORIZONTUL-LUX
2,00
SAGEST-CAPITAL
1,00
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
1 100,00
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
1 100,00
SA FMC - RISCANI
17,00
SA FarmaciaIALOVENI
1,00
SA FarmaciaIALOVENI
1,00
SA FarmaciaIALOVENI
1,00
SA FarmaciaIALOVENI
1,00
SA FarmaciaIALOVENI
1,00
SA FarmaciaIALOVENI
1,00
SA DRUM-2 din ORHEI
2,00
SA UZINA TURNATORIE ARALIT
30,38
SA UNIVERSCOM
19,00
SA MEGA PRIM
1,80
SA Fabrica Elemente de Constructii
10,00
SA Fabrica Elemente de Constructii
10,00
SA Fabrica Elemente de Constructii
10,00
SA Fabrica Elemente de Constructii
10,00
SA Fabrica Elemente de Constructii
10,00
SA Fabrica Elemente de Constructii
10,00
SA Fabrica Elemente de Constructii
10,00
SA Fabrica Elemente de Constructii
10,00
SA Fabrica Elemente de Constructii
10,00
SA Fabrica Elemente de Constructii
10,00
BC EUROCREDITBANK
7,00
BC EUROCREDITBANK
7,00
SA AGROVIN BULBOACA
0,50
SA AGROVIN BULBOACA
0,50
BC BANCA DE ECONOMII
13,87
SA DIMECON-11
7,00
SA DIMECON-11
7,00
SA DIMECON-11
7,00
BC BANCA DE ECONOMII
13,87
SAGEST-CAPITAL
1,00
SA ESTATE GROUP
1,50
SA TUTUN-CTC
20,00
SA FMC - RISCANI
17,00
SA FMC - RISCANI
17,00
SA TIPOGRAFIA DIN RISCANI
11,00
Compania Internationala de Asigurari ASITO SA
10,43
Compania Internationala de Asigurari ASITO SA
10,43
SA COMBINATUL DE ARTICOLE
DIN CARTON
25,00
SA ORIZONTUL-LUX
2,00
SA AVICOLA
3,20
SA AVICOLA
3,20
SA AVICOLA
3,20
SA AVICOLA
3,20
SA BUNASTARE
10,00
SA BASTINA
15,00
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
1 100,00
SA FMC - RISCANI
17,00
SA FMC - RISCANI
17,00
SA FMC - RISCANI
17,00
SA FMC - RISCANI
17,00
SA FMC - RISCANI
17,00
SAMACARA
38,00

268
90
425
992
57
2 654
128 970
1 000
450
4 000
362
229
244
101
64
37
17
184
397
254
158
64
705
1
197
108
110
198
148
954
1 863
1 859
11
1 628
1 138
128 970
20
710
440
320
864
80
480
80
461
1 622
281
513
43 738
10 345
13 542
22
1 659
1 649
11 948
8 083
56
56
160
980 000
985 000
121 378
42 517
23 407
92
112
603
1 061 593
87 120
11 000
421
807
880
5 500
46 516
744 245

804,00
270,00
1 275,00
2 976,00
171,00
7 962,00
128 970,00
10 000,00
126 675,00
28 000,00
7 240,00
2 290,00
4 880,00
2 020,00
1 280,00
740,00
340,00
3 680,00
7 940,00
5 080,00
3 318,00
1 344,00
239,70
0,34
3 940,00
2 160,00
2 200,00
3 960,00
503,20
16 218,00
5 589,00
5 577,00
33,00
4 884,00
2 276,00
128 970,00
22 000,00
781 000,00
7 480,00
320,00
864,00
80,00
480,00
80,00
461,00
3 244,00
8 536,78
9 747,00
78 728,40
103 450,00
135 420,00
220,00
16 590,00
16 490,00
119 480,00
80 830,00
560,00
560,00
1 600,00
6 860 000,00
6 895 000,00
60 689,00
21 258,50
324 655,09
644,00
784,00
4 221,00
14 724 294,91
87 120,00
16 500,00
8 420,00
13 719,00
14 960,00
60 500,00
485 161,88
7 762 475,35

Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Licitatie cu strigare pachet unic
Licitatie cu strigare pachet unic
Vinzare Cumparare
Licitatie cu strigare pachet unic
Licitatie cu strigare pachet unic
Licitatie cu strigare pachet unic
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Licitatie cu strigare pachet unic
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Licitatie cu strigare pachet unic
Oferta publica pe piata secundara
Oferta publica pe piata secundara
Oferta publica pe piata secundara
Oferta publica pe piata secundara
Oferta publica pe piata secundara
Oferta publica pe piata secundara
Oferta publica pe piata secundara
Oferta publica pe piata secundara
Oferta publica pe piata secundara
Oferta publica pe piata secundara
Licitatie cu strigare pachet unic
Licitatie cu strigare pachet unic
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Licitatie cu strigare pachet unic
Licitatie cu strigare pachet unic
Licitatie cu strigare pachet unic
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

4 814
963
31 232
52 182
34 100
19 700
721
7 500
75
61
162
21
15
93
7 500

120 350,00
1 926,00
99 942,40
166 982,40
109 120,00
63 040,00
7 210,00
112 500,00
82 500,00
1 037,00
2 754,00
357,00
255,00
1 581,00
285 000,00

Licitatie cu strigare pachet unic


Vinzare Cumparare
Oferta publica pe piata secundara
Oferta publica pe piata secundara
Oferta publica pe piata secundara
Oferta publica pe piata secundara
Licitatie cu strigare pachet unic
Oferta publica pe piata secundara
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Vinzare Cumparare
Licitatie cu strigare pachet unic

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

50 885 947,88

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

Nr. 1(191) 2013, pag. 15

STATISTICA TRANZAC|IILOR, ANUAL 2012


2012
STATISTICA TOTALIZATOARE /

ISIN

Denumirea SA

Nr. de
ac\iuni
]n
emisiune,
un.

,
.

Valoarea
nominal=,
lei

MD14AGIB1008
MD14BECM1002
MD14BSOC1004
MD14MBIS1000

BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA 1 037 634


BC BANCA DE ECONOMII
23 406 764
BC BANCA SOCIALA S.A.
1 000 067
BC MOBIASBANCA-Groupe
Societe Generale SA
10 000 000
MD14MICB1008 BC MOLDINDCONBANK SA
4 967 794
MD14UNIB1005 BCUNIBANKSA
610 000
MD14VCTB1004 BC VICTORIABANK S.A.
25 000 091
MD14VEST1003 IM EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERYSA
1 599 922
MD24BECM1000 BC BANCA DE ECONOMII
302 980
MD14FLAU1001 SA FLOAREA SOARELUI
740 794

MD14AVCO1000
MD14AVID1007
MD14AVIN1005
MD14BACA1000
MD14BARM1009
MD14BASA1002
MD14BATI1003
MD14BAUT1007
MD14BEON1007
MD14BETA1007
MD14BFCM1001
MD14BINO1003
MD14BIOC1006
MD14BRIS1005
MD14BUCU1002
MD14BUDI1007
MD14BUTO1001
MD14BZAS1003
MD14CARP1005
MD14CAST1000
MD14CAUT1006
MD14CECI1007
MD14CENT1001
MD14CEVU1008
MD14CIMA1009
MD14CIMT1008
MD14CMFT1001
MD14CMMD1000
MD14CMML1000
MD14CMOB1000
MD14COAR1006
MD14CODE1008
MD14COLM1008
MD14COMF1006

10,00
100,00
200,00
10,00
25,00
1,00
20,00

0,352 1 100,00 1 250,00


9,526 13,87
40,00
0,122 290,00 300,00

3 659 0,037 125,00


44 100 0,888 105,00
610 000 100,000 378,87
2 159 0,009 35,00
9
692
27 202

0,001 372,00
0,228
1,01
3,672 50,00

Pre\ul
mediu
ponderat
al
volumului
tranzac\iilor,
lei


,

Nr. NiveVolumul
de
tranzaclul
\ionat, tranz., de
lei
un. cota
re
,

,
.

10

11

12

1 140,95
14,72
295,38

4 165 610,00
32 820 936,90
360 960,00

33
48
3

1
1
1

125,00
150,00
378,87
48,00

125,00
117,91
378,87
43,80

457 375,00
5 199 843,00
231 110 700,00
94 558,00

1
77
22
7

1
1
1
1

372,00
1,01
50,00

372,00
1,01
50,00

3 348,00
698,92
1 360 100,00

1
2
3

1
1
2

275 574 129,82

197

2 922 339

SADACIA-CONSTRUCTORUL
SA FERTILITATE-BAS
SA AGAT
SA AGROVIN BULBOACA
SA AGRO-FORTUS
SA AUTOMOTOTRANS
SAAUTO-MOTO-VELO-START
SA ANTICOR
SA API
SA APROMAS
SA UZINA TURNATORIE ARALIT
SAARTMET
SA RAUT
SA ARTIZANA
SA ASICON
SA BAZA DE TRANSPORT
AUTO Nr.36
SA AVICOLA
SA AVICOLA - CODRU
SA AVICOLA DIN BANESTI
SA ANGROBACANIE
SA BETON ARMAT
SA BASARABIA
SA BASTINA
SA AUTOMOBILIST BALTI
SA BECON
SA BETON ARMAT
SA BANCA DE FINANTE SI COMERT
SA BALINDMONTAJ
SA UZINA BIOCHIMICA DIN BALTI
SA BRISCCO
SA BUCURIA
SABUNA DISPOZITIE
SA BUTOIAS
SA BAZA DE TRANSPORT AUTO
nr.35 DIN SINGEREI
SA FLOARE - CARPET
SACartea din Straseni
SA COMBINATUL AUTO 7
SA CEREALE - CIM
SA CENTRUL II
SA CEREALE - VULCANESTI
SA ICAM
SA CIMTRANS SERVICE
SACOMFORT
SA CMM nr.28
SA COLOANA MOBILA MECANIZATA
DE DRUMURI NR. 8 LIPCANI
SA CASA MOBILEI
SA COMBINATUL DE ARTICOLE
DIN CARTON
SA INTREPRINDEREA
DE COLECTARE SI DESFACERE
IARGARENII
SA COLOANA MECANIZATA MOBILA
SA COMBINATUL DE COLECATRE

Nr. 1(191) 2013, pag. 16

LISTING
200,00
3 651
5,00 2 229 645
100,00
1 222

total listing:
MD14ACIT1002
MD14AFRI1009
MD14AGAT1006
MD14AGBU1002
MD14AGFO1006
MD14AMTR1009
MD14AMVS1004
MD14ANTO1001
MD14APPI1001
MD14APRO1001
MD14ARAL1001
MD14ARTM1009
MD14ARTU1009
MD14ARTZ1004
MD14ASIC1003
MD14ATBS1001

Nr. de
%
Pre\ul, lei
ac\iuni din
,
tranzac- volu\ionate, mul
un.
emi siunii min. max.
. .

%
,

8 019
177 206
4 266 456
5 314 507
325 877
44 850
26 337
38 977
1 608 315
845 932
104 753
132 570
7 046 577
61 521
95 610

NON-LISTING
20,00
792
10,00
3 808
10,00 1 375 500
4,00
163 895
10,00
21 629
15,00
228
2,00
1 284
55,00
13 335
10,00
11 178
10,00
60 000
21,00
24 184
60,00
59 743
7,00
155 000
30,00
18 196
10,00
5 393

9,877
4,00
2,149
3,00
32,240
2,52
3,084
0,50
6,637
0,50
0,508 25,00
4,875
1,00
34,212
1,00
0,695
1,00
7,093 10,00
23,087 30,38
45,065 160,00
2,200
5,50
29,577
7,00
5,641
2,50

4,00
3,00
2,52
0,50
0,50
25,00
1,00
2,00
2,09
10,50
30,38
160,00
7,00
7,00
2,50

4,00
3,00
2,52
0,50
0,50
25,00
1,00
1,71
1,65
10,25
30,38
160,00
6,95
7,00
2,50

3 168,00
11 424,00
3 466 260,00
81 947,50
10 814,50
5 700,00
1 284,00
22 834,00
18 482,17
615 000,00
734 709,92
9 558 880,00
1 077 500,00
127 372,00
13 482,50

1
9
2
2
1
7
2
36
3
2
66
1
4
8
29

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

167 216
566 906
131 803
701 824
444 520
760 819
2 178 716
339 537
893 594
16 302
136 908
1 315 442
69 835
241 489
34 862
1 646 396
103 293
3 299 862

10,00
10,00
27,00
10,00
15,00
10,00
1,00
8,00
1,00
10,00
25,00
100,00
10,00
15,00
35,00
10,00
4,00
1,00

7 592
171 314
23 193
12 663
162
216 783
20 278
7 500
61 405
8 877
12
2
2 104
21 643
376
1 811
75 282
91 126

4,540
1,00
30,219
3,00
17,597 25,00
1,804 10,00
0,036 12,35
28,493
0,10
0,931
0,50
2,209 15,00
6,872
0,50
54,453 30,00
0,009 25,00
0,000 150,00
3,013
1,00
8,962
5,00
1,079 20,31
0,110 10,00
72,882 14,00
2,762
0,80

1,10
3,20
26,00
10,00
15,00
0,10
0,50
15,00
0,50
30,00
25,00
150,00
1,00
5,00
20,31
10,00
25,00
0,80

1,04
3,18
26,00
10,00
13,68
0,10
0,50
15,00
0,50
30,00
25,00
150,00
1,00
5,00
20,31
10,00
15,94
0,80

7 921,60
545 450,10
602 968,00
126 630,00
2 215,35
21 678,30
10 139,00
112 500,00
30 702,50
266 310,00
300,00
300,00
2 104,00
108 215,00
7 636,56
18 110,00
1 199 968,50
72 900,80

7
11
8
1
3
2
1
1
3
6
1
1
7
3
1
10
10
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

108 322
6 086 209
31 817
161 559
177 295
203 749
497 424
3 188 520
49 447
25 550
57 979

10,00
10,00
5,00
15,00
10,00
1,00
8,00
5,00
10,00
10,00
9,00

6 742
11 231
3 424
7 324
27 317
2 958
124 970
1 166
27 491
1 358
2 029

6,224
0,185
10,762
4,533
15,408
1,452
25,123
0,037
55,597
5,315
3,500

2,00
5,00
5,00
15,00
10,00
1,00
3,00
5,00
1,00
2,00
5,00

2,00
5,00
5,00
15,00
10,00
1,00
3,00
5,00
5,80
2,00
5,00

2,00
5,00
5,00
15,00
10,00
1,00
3,00
5,00
5,51
2,00
5,00

13 484,00
56 155,00
17 120,00
109 860,00
273 170,00
2 958,00
374 910,00
5 830,00
151 503,80
2 716,00
10 145,00

3
23
8
15
2
2
11
2
13
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

83 769
144 039

10,00
20,00

503
109

0,600
0,076

5,30
20,00

5,30
20,00

5,30
20,00

2 665,90
2 180,00

1
1

0
0

295 088

50,00

4 814

1,631

25,00

25,00

25,00

120 350,00

96 304
31 366

10,00
50,00

23 859 24,775
323 1,030

20,00
37,00

20,00
37,00

20,00
37,00

477 180,00
11 951,00

1
1

0
0

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

MD14COMU1007
MD14CONB1009
MD14CONI1002
MD14COPA1008
MD14COPB1007
MD14CTEL1003
MD14CUPC1008
MD14DALI1009
MD14DANA1005
MD14DIAN1007
MD14DIME1004
MD14DIRE1009
MD14DOLN1006
MD14DOTC1001
MD14DRUM1003
MD14EDIL1005
MD14EGAP1006
MD14ELIA1008
MD14ELOM1006
MD14ESRO1004
MD14EURB1005
MD14EXUP1001
MD14FAAN1003
MD14FALA1005
MD14FAOL1009
MD14FBAS1007
MD14FEEC1008
MD14FERT1004
MD14FERV1000
MD14FIER1007
MD14FMCR1003
MD14FRAN1004
MD14GAZP1001
MD14GEST1002
MD14GOTI1002
MD14GRAT1007
MD14GRIS1000
MD14HSAN1001
MD14IAAG1009
MD14IAHN1003
MD14ICEV1004
MD14IECT1008
MD14INCM1004
MD14INCR1009
MD14INPE1009
MD14JLIN1008
MD14KELY1006
MD14LEMN1007
MD14LOCU1008
MD14LOVE1005
MD14LRAI1003
MD14LUSM1002
MD14MACA1007
MD14MACN1002
MD14MAMA1005
MD14MAPS1002
MD14MARS1000
MD14MARU1006
MD14MCAR1008
MD14MCDE1000
MD14MHID1001
MD14MOLG1004
MD14MOSI1005
MD14MRUT1005
MD14MTAJ1009
MD14MURC1004
MD14MURD1003
MD14NELI1003
MD14NETI1005
MD14NINT1004
MD14NOCA1000
MD14NRDO1000
MD14ODAV1009
MD14OMBI1004
MD14ONTA1001
MD14ORBI1009

2
SI PRELUCRARE A CEREALELOR
DIN FALESTI
SA TRANSCOMUNICATII
SA CONSTRUCTORUL
SA CHISINAU - CONINVEST
SA INTREPRINDEREA
DE COLECTARE A VITELOR
SI A PASARILOR
SA COMBINATUL DE PIINE
DIN BALTI
SACONSTRUCTORUL din Telenesti
SA CEREALE CUPCINI
SA DALIA
SA DANA
Fabrica de Confectii DIANA SA
SA DIMECON-11
SA DIRECOM
SA DRUMURI-SOLDANESTI
SA DOTARCOM
SA DRUM BUN
SA EDILITATE
SA MEGA PRIM
SA ELEVATORUL IARGARA
SA ELCOM
SA ESTATE GROUP
BC EUROCREDITBANK
SA EXUPERI
SA FARMACIA ANENII NOI
I.M FABRICA DE PRODUSE
LACTATE DIN HINCESTI SA
SA FABRICA DE CONSERVE
OLANESTI
SA FARMACIA NR.57 BASARABEASCA
SA Fabrica Elemente de Constructii
SA FERTILITATEA - MARCULESTI
SA FERTILITATEA - VULCANESTI
SA FRATIE - 94
SA FMC - RISCANI
SA Combinatul de panificatie
FRANZELUTA
SA GAZPROIECT
SAGEST-CAPITAL
SA TIPOGRAFIA DIN RISCANI
SAGRAFICA-TIPAR
Intreprinderea Mixta Moldo-Germana
Baza Comerciala Grisan-Hamb SA
SA holdingul MONTTEHSAN
SA IARGARA AGROMONTAJ
SA IAHNI
SA CONTINENT-SERVICE
Institutul AGROINDPROIECT SA
SA INCOMAS
SA INCONARM
SA HIDROINPEX
SAJLC-INVEST
SA ELEVATOR KELLEY GRAINS
SA LEMNAR
SA LOCUINTA
SA FarmaciaIALOVENI
SA FABRICA DE PRODUSE
LACTATE DIN CALARASI
SA LUSMECON
SAMACARA
SA MACON
SA MAMALIGUTA
SA MAPASAUTO
SA DAAC Hermes grup
SA MARCULESTI - COMBI
SA MOLDCARTON
SA CULINARIE DECEBAL
SA MOLDOVAHIDROMAS
SA MOLDOVAGAZ
SA MOLDASIG
SA MACONRUT
SACOLOANA DE CONSTRUCTIEMONTAJ NR.17
SA DRUM-11
SA CONSTRUCTIA DRUMURILOR
DRUM-3
SA FABRICA DE CONFECTII
IONEL
Compania de Brokeraj DAAC Invest SA
SA UNITATE
SA BETACON
SA NORD
SA VODA
SA COMBINATUL AUTO nr.5
SA MONTAJCOM
SAORHEI-MOBILA

5,618
0,559
1,906
1,778

0,50
9,15
7,00
12,00

0,50
9,15
10,00
12,00

0,50
9,15
7,61
12,00

72 616,50
17 119,65
95 500,00
22 140,00

5
2
27
3

0
0
0
0

14 061 34,853

9,00

9,00

9,00

126 549,00

145 233
1 871
12 550
1 845

10

11

12

2 584 918
335 000
658 501
103 772

1,00
10,00
30,00
35,00

40 344

10,00

2 508 043
93 422
1 493 033
129 088
165 179
154 868
538 543
131 567
703 987
50 156
203 568
519 089
9 842 035
781 881
120 226
6 128 443
10 800 000
68 019
49 500

9,00
10,00
10,00
10,00
25,00
10,00
7,00
10,00
10,00
23,00
1,00
10,00
4,00
5,00
20,00
4,00
10,00
1,00
10,00

2 900
1 259
762
32 861
34 950
40 077
908
31 450
500
14 945
63 010
167
43 738
43 251
512
11 000
3 723 479
8 858
37 731

0,116
1,348
0,051
25,456
21,159
25,878
0,169
23,904
0,071
29,797
30,953
0,032
0,444
5,532
0,426
0,179
34,477
13,023
76,224

5,00
6,19
5,00
20,00
15,00
0,70
7,00
4,00
5,00
2,50
6,00
10,00
1,80
5,00
3,40
1,50
7,00
1,00
5,00

5,00
6,19
7,40
30,00
15,00
0,70
7,00
4,00
5,00
2,50
6,00
10,00
1,80
5,00
3,40
1,50
7,00
1,00
40,00

5,00
6,19
5,33
28,71
15,00
0,70
7,00
4,00
5,00
2,50
6,00
10,00
1,80
5,00
3,40
1,50
7,00
1,00
31,34

14 500,00
7 793,21
4 059,60
943 320,00
524 250,00
28 053,90
6 356,00
125 800,00
2 500,00
37 362,50
378 060,00
1 670,00
78 728,40
216 255,00
1 740,80
16 500,00
26 064 353,00
8 858,00
1 182 540,00

2
1
3
53
6
1
5
4
2
42
149
1
1
26
2
1
4
3
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

192 068

25,00

2 563

1,334

65,46

65,46

65,46

167 773,98

1 533 770
414 878
168 852
658 121
193 139
14 285
47 419

10,00
1,00
10,00
2,00
6,00
10,00
34,00

9 656
103 466
57 275
343 372
48 283
518
8 201

0,630
24,939
33,920
52,175
24,999
3,626
17,295

3,99
1,00
10,00
0,47
45,80
10,00
17,00

3,99
1,00
10,00
0,47
45,80
100,01
20,00

3,99
1,00
10,00
0,47
45,80
64,00
17,05

38 527,44
103 466,00
572 750,00
161 384,84
2 211 361,40
33 151,16
139 849,00

1
9
23
2
2
16
15

0
0
0
0
0
0
0

1 779 826
38 850
2 866 000
49 524
14 931

20,00
10,00
1,00
10,00
10,00

31 328 1,760
3 516 9,050
700 000 24,424
19 523 39,421
1 550 10,381

21,00
8,00
1,00
10,00
10,00

24,35
8,00
1,00
11,00
10,00

22,82
8,00
1,00
10,28
10,00

714 912,80
28 128,00
700 000,00
200 730,00
15 500,00

76
26
6
11
1

0
0
0
0
0

748 947
201 072
43 326
1 277 518
1 732 922
82 679
576 066
207 928
572 070
63 200 420
1 348 659
439 312
35 386
203 005

3,00
30,00
20,00
10,00
2,00
10,00
15,00
40,00
20,00
0,00
10,00
15,00
10,00
1,00

1 800 0,240
3,00
1 088 0,541 20,00
6 324 14,596
9,00
41 903 3,280
1,00
6 0,000
2,00
1 745 2,111 120,00
1 594 0,277
3,00
73 0,035 50,05
33 076 5,782 20,00
670 256 1,061
0,27
24 067 1,785 10,00
36 548 8,319
2,30
113 0,319
1,00
2 285 1,126
1,00

3,00
30,00
9,00
1,00
2,00
200,00
3,00
50,05
20,00
1,02
10,00
16,00
1,00
1,00

3,00
21,44
9,00
1,00
2,00
190,20
3,00
50,05
20,00
0,27
10,00
14,94
1,00
1,00

5 400,00
23 330,00
56 916,00
41 903,00
12,00
331 900,00
4 782,00
3 653,65
661 520,00
183 254,84
240 670,00
546 021,11
113,00
2 285,00

1
2
2
4
2
20
1
1
7
41
11
8
1
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

215 603
261 164
136 593
4 373 588
97 545
79 490
72 675 153
1 788 480
11 906 782
41 155
51 234 875
13 329 080
600 000
427 932

0,00
50,00
7,00
5,00
1,00
23,00
1,00
10,00
10,00
2,00
1,00
100,00
100,00
6,00

469 0,218
7,00
1 016 0,389 28,79
7 590 5,557 25,00
476 0,011
5,00
50 850 52,130 10,00
7 790 9,800 22,00
55 000 0,076
2,00
128 087 7,162 10,10
220 308 1,850
0,05
1 203 2,923
2,00
222 319 0,434
0,30
100 0,001 33,00
480 000 80,000 410,92
16 920 3,954
4,00

7,00
28,79
38,00
5,00
10,00
22,00
2,00
10,10
0,05
2,00
0,45
35,00
410,92
4,00

7,00
28,79
37,85
5,00
10,00
22,00
2,00
10,10
0,05
2,00
0,42
33,40
410,92
4,00

3 283,00
29 250,64
287 310,00
2 380,00
508 500,00
171 380,00
110 000,00
1 293 678,70
11 015,40
2 406,00
94 107,90
3 340,00
197 241 600,00
67 680,00

1
7
23
1
5
24
1
1
1
11
2
3
6
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7 858
104 345

100,00
10,00

20,00
3,00

30,00
3,00

21,32
3,00

36 690,00
28 797,00

7
10

0
0

216 118

10,00

2,50

2,50

2,50

13 010,00

9 645 588
134
154 931
611 364
24 475
9 242
59 428
59 969
362 227

2,00
1000,00
10,00
5,00
10,00
10,00
76,00
10,00
10,00

5 584 0,058
1,44
3,00
68 50,746 1 000,00 1 000,00
225 0,145
1,00
1,00
8 978 1,469
0,45
0,50
1 269 5,185
3,00
3,00
3 265 35,328 10,00
10,00
241 0,406 10,00
10,00
16 594 27,671
3,00
3,00
3 455 0,954
2,00
2,00

2,22
1 000,00
1,00
0,47
3,00
10,00
10,00
3,00
2,00

12 396,48
68 000,00
225,00
4 175,85
3 807,00
32 650,00
2 410,00
49 782,00
6 910,00

4
3
1
8
1
4
5
6
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 721 21,901
9 599 9,199
5 204

2,408

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

Nr. 1(191) 2013, pag. 17

MD14OSAM1003
MD14OTEL1009
MD14OTIS1008

SA CONSAM
SA OTELCON
Compania Internationala de Asigurari
ASITO SA
SAPAJURA ALBA MEDIA
SA PALACE
SA PETRICANCA
SA pentru reparatia tehnicii agricole
RTS-SPICUSOR
SA PIELART
SA POLIGRAFIST
SA SOCIETATEA DE CERCETARI
STIINTIFICE SI PROSPECTIUNI
IN CONSTRUCTII
SA IM PRUT
SA RADA
SA RADIATOR
SA de comert MUGUREAN
SA INTREPRINDEREA PENTRU
COLECTAREA CEREALELOR
din Rediul-Mare
SA FABRICA DE CONSERVE
DIN GLODENI
SA CARMEZ
SA ROMANESTI
SA MOLDAGROTEHNICA
SA PROTOS
FB BROKWEST SA
IM SUDZUCKER-MOLDOVA
SA TRANDAFIR ROZ
SA DRUMURI - CAUSENI
SA DRUM-2 din ORHEI
SA RZ-TRANSCOM
SA VARSATORUL-NORD
SA UNIVERSCOM
SATRANSCON - M
SAMICARNES
SA FABRICA DE CONSERVE
DIN COSNITA
SA SET-SERVICE
SA CONSTRUCTIA-MODERN
SA SPERANTA - UNIC
SA BUNASTARE
SA STEJAUR
SA SUCCES
SA DE PRODUCERE SI COMERT
BOTAVA
SA TUTUN-CTC
SA TDA
SA Intreprinderea de reparatie
si deservirea tehnicii
Sa de deservirea tehnica si metrologica
a tehnicii medicale MOLDTEHMED
S.A. Tehoptimed
SA FABRICA DE VINURI
DIN SARATENII VECHI
SAFERTILITATEA DIN STRASENI
SA IM TIREX PETROL
SA TIPOGRAFIA - STRASENI
SA TIPOGRAFIA STEFAN - VODA
SA TRANSCON
SA INTREPRINDEREA
DE TRANSPORTURI AUTO nr.1
SA TRIMEXPO
SA FABRICA DE FERMENTARE
A TUTUNULUI DIN SOLDANESTI
SA UNIVERSAL
SA UNIFARM
SA UNIVERSUL
SA UNIX
S.A. Uniunea Librariilor UNLIB
BCUNIVERSALBANKSA
SA UTLAPCAR
SAVITAFRUCT
SA VINAR
SA BRAVICEA-VIN
SA AVION - L.V.
SA DESERVIRE ORHEI
SAORHEI - VIT
SA VIORICA-COSMETIC
SA VINIA TRAIAN
SA VITA NOVA
SA NORD-ZAHAR
SA ORIZONTUL-LUX
SA ZORILE
SA MOLDOVAHIDROMAS

6 817 464
160 452

1,00
10,00

4 651 534
100
36 532
19 183

10,00
200,00
10,00
200,00

83 986
1 194 432
80 000

10,00
40,00
10,00

13 494
65 097
918 489
45 723
10 000

MD14PAJU1003
MD14PALA1003
MD14PETR1002
MD14PICU1002
MD14PIEL1001
MD14POLI1009
MD14PROS1001
MD14PRUT1002
MD14RADA1001
MD14RADI1003
MD14REAN1005
MD14REDI1009
MD14RICA1004
MD14RMEZ1007
MD14RMNS1005
MD14ROTE1003
MD14ROTO1001
MD14ROWE1008
MD14ROZA1009
MD14RROZ1000
MD14RUMC1004
MD14RUMD1003
MD14RZAS1005
MD14SATO1006
MD14SCOM1001
MD14SCON1000
MD14SECA1007
MD14SERV1005
MD14SETS1008
MD14SING1004
MD14SPEU1008
MD14STAR1003
MD14STEJ1009
MD14SUCS1007
MD14TAVA1007
MD14TCTC1007
MD14TDAC1007
MD14TEHD1008
MD14TEHM1007
MD14TEHO1005
MD14TENI1005
MD14TERF1004
MD14TIRP1008
MD14TIST1003
MD14TIVO1003
MD14TRAB1002
MD14TRAS1003
MD14TRIX1008
MD14TUTF1002
MD14UNAL1001
MD14UNIF1001
MD14UNIV1001
MD14UNIX1009
MD14UNLI1003
MD14UNNV1004
MD14UTLA1005
MD14VIFU1001
MD14VINA1005
MD14VINB1004
MD14VION1009
MD14VIRE1007
MD14VITE1005
MD14VITM1005
MD14VITR1000
MD14VNOV1002
MD14ZABR1004
MD14ZONT1002
MD14ZORI1001
MD24MHID1009

total non-listing:
TOTAL:
Nr. 1(191) 2013, pag. 18

0,69
32,50

0,69
32,50

0,69
32,50

8 572,56
4 137 965,00

1
6

0
0

33,100 10,00
17,00
48,00073 909,6773 909,67
31,011 10,00
10,00
20,544 156,95 281,50

10,43
73 909,67
10,00
200,00

16 064 205,38
3 547 664,16
113 290,00
788 196,40

11
1
3
7

0
0
0
0

12 424 0,182
127 322 79,352
1 539 664
48
11 329
3 941

37 009 44,066
111 082 9,300
22 725 28,406

10

11

12

1,00
26,00
6,00

1,00
26,00
10,00

1,00
26,00
8,00

37 009,00
2 888 132,00
181 800,00

30
5
4

0
0
0

10,00
10,00
10,00
47,00
10,00

116 0,860 10,00


40 312 61,926 10,00
73 193 7,969
2,00
158 0,346
5,00
12 0,120 275,00

10,00
10,00
6,45
5,00
275,00

10,00
10,00
6,30
5,00
275,00

1 160,00
403 120,00
461 401,50
790,00
3 300,00

1
2
3
5
1

0
0
0
0
0

164 169

10,00

11 555

10,00

10,00

115 550,00

2 052 132
2 160 905
107 526
27 162 708
242 180
300
10 916 660
200 203
1 023 141
176 338
36 874
45 356
475 544
1 589 200
27 320

10,00
10,00
100,00
1,00
100,00
1000,00
10,00
1,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
50,00

166 700 8,123


1,50
1,50
43 500 2,013 10,00
10,00
30 0,028 800,00 800,00
490 0,002
0,50
0,50
5 0,002 100,00 100,00
115 38,333 1 333,34 1 333,34
126 0,001 30,00
30,00
3 016 1,506
5,00
15,00
675 0,066
5,00
5,00
11 339 6,430
2,00
2,00
1 304 3,536
1,00
1,00
25 391 55,982
0,08
0,08
45 617 9,593 15,00
80,00
4 927 0,310
4,00
4,00
1 977 7,236 25,00
25,00

1,50
10,00
800,00
0,50
100,00
1 333,34
30,00
5,19
5,00
2,00
1,00
0,08
62,74
4,00
25,00

250 050,00
435 000,00
24 000,00
245,00
500,00
153 334,10
3 780,00
15 650,00
3 375,00
22 678,00
1 304,00
2 031,28
2 861 906,00
19 708,00
49 425,00

3
1
1
2
1
3
1
47
1
5
2
1
11
7
38

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 208 700
97 136
1 729 880
248 936
18 900
134 754
735 000

11,00
5,00
1,00
5,00
10,00
0,00
10,00

9 703 0,439
16 0,016
13 668 0,790
4 687 1,883
1 911 10,111
624 0,463
27 178 3,698

0,20
1,00
0,50
5,00
10,00
10,00
0,25

0,20
1,00
0,50
10,00
10,00
10,00
6,50

0,20
1,00
0,50
5,70
10,00
10,00
3,95

1 940,60
16,00
6 834,00
26 705,00
19 110,00
6 240,00
107 282,00

1
1
6
4
4
2
2

0
0
0
0
0
0
0

382 717
5 591 020
677 708

1,00
20,00
8,00

9 932
7 746
13 781

2,595
0,139
2,033

0,50
20,00
22,83

0,50
20,00
22,83

0,50
20,00
22,83

4 966,00
154 920,00
314 620,23

2
12
1

0
0
0

47 613

17,00

12 628 26,522

5,00

5,00

5,00

63 140,00

52

106 740
62 877

10,00
12,00

0,262 110,00
0,035 110,00

110,00
485,00

110,00
461,95

30 800,00
10 163,00

1
22

0
0

173 982
193 321
18 579 712
17 734
30 000
221 389

10,00
10,00
6,00
10,00
10,00
5,00

340 0,195
5 345 2,765
5 383 0,029
275 1,551
4 224 14,080
1 876 0,847

2,00
1,00
7,00
5,00
9,00
1,00

2,00
1,00
12,00
5,00
9,00
1,00

2,00
1,00
11,99
5,00
9,00
1,00

680,00
5 345,00
64 526,00
1 375,00
38 016,00
1 876,00

1
3
3
1
1
4

0
0
0
0
0
0

230 680
5 168

17,00
50,00

36 098 15,649
2 0,039

10,00
50,00

10,00
50,00

10,00
50,00

360 980,00
100,00

100
1

0
0

661 280
1 340 479
124 225
26 600
15 396
17 255
86 894
308 726
67 224
158 365
127 595
495 826
378 840
2 016 069
1 774 987
124 986
151 213
6 876 141
196 745
2 196 405
133 044

20,00
1,00
1,00
10,00
20,00
5,00
1660,00
10,00
25,00
50,00
50,00
5,00
10,00
15,00
11,00
50,00
11,00
10,00
5,00
18,00
1,00

91,219
0,50
27,391
3,00
1,032
1,00
5,639 10,00
11,367 20,00
100,000
1,50
0,012 330,00
1,205
3,00
31,593 10,00
10,862
1,00
3,934
5,00
2,119
2,50
0,859
3,50
3,367 15,00
95,969
6,00
2,051 35,00
31,357
1,00
20,499
0,50
6,426
2,00
0,004 50,00
0,122
0,30

0,50
3,00
1,00
10,00
20,00
1,50
330,00
3,00
10,00
49,75
5,00
5,00
3,50
20,20
30,00
600,00
1,00
1,19
2,00
50,00
0,30

0,50
3,00
1,00
10,00
20,00
1,50
330,00
3,00
10,00
24,86
5,00
4,92
3,50
15,22
29,97
88,66
1,00
1,08
2,00
50,00
0,30

301 606,50
1 101 531,00
1 282,00
15 000,00
35 000,00
25 882,50
3 300,00
11 157,00
212 380,00
427 617,92
25 100,00
51 672,50
11 389,00
1 033 192,60
51 058 490,00
227 235,00
47 416,00
1 515 397,52
25 284,00
4 500,00
48,60

1
30
2
2
1
1
2
1
2
4
1
3
1
4
9
18
1
12
15
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

347 717 052,10


623 291 181,92

1680
1877

280
22

603 213
367 177
1 282
1 500
1 750
17 255
10
3 719
21 238
17 202
5 020
10 509
3 254
67 884
1 703 437
2 563
47 416
1 409 570
12 642
90
162
17 296 998
20 219 337

7,038

10,00

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

INCLUSIV: / :

Sec\ia de Baz= /
TRANZAC|II EFECTUATE PRIN MECANISMUL PIE|EI INTERACTIVE

ISIN

Denumirea SA

Nr. de
ac\iuni ]n
emisiune,
un.
.
,
.
3

Nr. de
%
Valoarea
Pre\ul, lei
ac\iuni
din
nomi,
tranzac- volumul
nal=, lei
emi- \ionate, un.
siunii min. max.
%
. .
,
, .

4
5
6
7
8

Volumul
tranzac\ionat,
lei

Num=rul Nivelul
de
tranzac\ii, de
un.
cotare

, . .
10
11

LISTING
MD14AGIB1008
MD14BECM1002
MD14BSOC1004
MD14MICB1008
MD14UNIB1005
MD14VCTB1004
MD14VEST1003

BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
BC BANCA DE ECONOMII
BC BANCA SOCIALA S.A.
BC MOLDINDCONBANK SA
BCUNIBANKSA
BC VICTORIABANK S.A.
IM EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERYSA
MD24BECM1000 BC BANCA DE ECONOMII

1 037 634
23 406 764
1 000 067
4 967 794
610 000
25 000 091

200,00
5,00
100,00
100,00
200,00
10,00

3 651
2 207 145
1 222
34 455
610 000
2 159

1 599 922
302 980

25,00
1,00

9
692

total listing:

0,352 1 100,00 1 250,00 4 165 610,00


9,430
13,87 40,00 31 920 936,90
0,122
290,00 300,00
360 960,00
0,694
105,00 150,00 3 945 993,00
100,000
378,87 378,87 231 110 700,00
0,009
35,00 48,00
94 558,00
0,001
0,228

372,00
1,01

372,00
1,01

2 859 333

33
47
3
75
22
7

1
1
1
1
1
1

3 348,00
698,92

1
2

1
1

271 602 804,82

190

NON-LISTING
MD14ACIT1002
MD14AFRI1009
MD14AGAT1006
MD14AGBU1002
MD14AMTR1009
MD14AMVS1004
MD14ANTO1001
MD14APPI1001
MD14ARAL1001
MD14ARTU1009
MD14ASIC1003
MD14ATBS1001
MD14AVCO1000
MD14AVID1007
MD14AVIN1005
MD14BACA1000
MD14BARM1009
MD14BASA1002
MD14BAUT1007
MD14BETA1007
MD14BFCM1001
MD14BINO1003
MD14BIOC1006
MD14BZAS1003
MD14CARP1005
MD14CAST1000
MD14CAUT1006
MD14CEVU1008
MD14CIMA1009
MD14CIMT1008
MD14CMFT1001
MD14CMMD1000
MD14CMML1000
MD14CMOB1000
MD14CODE1008
MD14COLM1008
MD14COMU1007
MD14CONI1002
MD14COPA1008
MD14CUPC1008
MD14DALI1009

SADACIA-CONSTRUCTORUL
SA FERTILITATE-BAS
SA AGAT
SA AGROVIN BULBOACA
SA AUTOMOTOTRANS
SAAUTO-MOTO-VELO-START
SA ANTICOR
SA API
SA UZINA TURNATORIE ARALIT
SA RAUT
SA ASICON
SA BAZA DE TRANSPORT
AUTO Nr.36
SA AVICOLA
SA AVICOLA - CODRU
SA AVICOLA DIN BANESTI
SA ANGROBACANIE
SA BETON ARMAT
SA BASARABIA
SA AUTOMOBILIST BALTI
SA BETON ARMAT
SA BANCA DE FINANTE
SI COMERT
SA BALINDMONTAJ
SA UZINA BIOCHIMICA
DIN BALTI
SA BAZA DE TRANSPORT
AUTO nr.35 DIN SINGEREI
SA FLOARE - CARPET
SACartea din Straseni
SA COMBINATUL AUTO 7
SA CEREALE - VULCANESTI
SA ICAM
SA CIMTRANS SERVICE
SACOMFORT
SA CMM nr.28
SA COLOANA MOBILA MECANIZATA
DE DRUMURI NR. 8 LIPCANI
SA CASA MOBILEI
SA INTREPRINDEREA
DE COLECTARE SI DESFACERE
IARGARENII
SA COLOANA MECANIZATA
MOBILA
SA TRANSCOMUNICATII
SA CHISINAU - CONINVEST
SA INTREPRINDEREA
DE COLECTARE A VITELOR
SI A PASARILOR
SA CEREALE CUPCINI
SA DALIA

8 019
177 206
4 266 456
5 314 507
44 850
26 337
38 977
1 608 315
104 753
7 046 577
95 610

20,00
10,00
10,00
4,00
15,00
2,00
55,00
10,00
21,00
7,00
10,00

792
3 808
1 375 500
163 895
228
1 284
3 836
11 178
24 184
5 000
5 393

9,877
2,149
32,240
3,084
0,508
4,875
9,842
0,695
23,087
0,071
5,641

4,00
3,00
2,52
0,50
25,00
1,00
1,00
1,00
30,38
5,50
2,50

4,00
3,00
2,52
0,50
25,00
1,00
1,00
2,09
30,38
5,50
2,50

3 168,00
11 424,00
3 466 260,00
81 947,50
5 700,00
1 284,00
3 836,00
18 482,17
734 709,92
27 500,00
13 482,50

1
9
2
2
7
2
24
3
66
1
29

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

167 216
566 906
131 803
701 824
444 520
760 819
2 178 716
893 594
136 908

10,00
10,00
27,00
10,00
15,00
10,00
1,00
1,00
25,00

1 060
34 100
50
12 663
81
7 801
20 278
61 405
12

0,634
6,015
0,038
1,804
0,018
1,025
0,931
6,872
0,009

1,10
3,00
25,00
10,00
15,00
0,10
0,50
0,50
25,00

1,10
3,15
25,00
10,00
15,00
0,10
0,50
0,50
25,00

1 166,00
106 365,30
1 250,00
126 630,00
1 215,00
780,10
10 139,00
30 702,50
300,00

1
7
1
1
2
1
1
3
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 315 442
69 835

100,00
10,00

2
2 104

0,000
3,013

150,00
1,00

150,00
1,00

300,00
2 104,00

1
7

0
0

241 489

15,00

21 643

8,962

5,00

5,00

108 215,00

108 322
6 086 209
31 817
161 559
497 424
3 188 520
49 447
25 550
57 979

10,00
10,00
5,00
15,00
8,00
5,00
10,00
10,00
9,00

6 742
9 871
5
7 324
5 100
1 166
2 191
1 358
2 029

6,224
0,162
0,016
4,533
1,025
0,037
4,431
5,315
3,500

2,00
5,00
5,00
15,00
3,00
5,00
1,00
2,00
5,00

2,00
5,00
5,00
15,00
3,00
5,00
5,80
2,00
5,00

13 484,00
49 355,00
25,00
109 860,00
15 300,00
5 830,00
4 763,80
2 716,00
10 145,00

3
22
1
15
6
2
12
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0

83 769
144 039

10,00
20,00

503
109

0,600
0,076

5,30
20,00

5,30
20,00

2 665,90
2 180,00

1
1

0
0

96 304

10,00

23 859

24,775

20,00

20,00

477 180,00

31 366
335 000
103 772

50,00
10,00
35,00

323
1 871
1 845

1,030
0,559
1,778

37,00
9,15
12,00

37,00
9,15
12,00

11 951,00
17 119,65
22 140,00

1
2
3

0
0
0

40 344
1 493 033
129 088

10,00
10,00
10,00

14 061
658
4 258

34,853
0,044
3,299

9,00
5,00
20,00

9,00
5,00
30,00

126 549,00
3 290,00
85 230,00

2
2
23

0
0
0

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

Nr. 1(191) 2013, pag. 19

MD14DIAN1007
MD14DIME1004
MD14DIRE1009
MD14DOLN1006
MD14DRUM1003
MD14ELIA1008
MD14ELOM1006
MD14FAAN1003
MD14FAOL1009
MD14FEEC1008
MD14FERT1004
MD14FMCR1003
MD14FRAN1004
MD14GAZP1001
MD14GOTI1002
MD14GRAT1007
MD14HSAN1001
MD14IAAG1009
MD14IAHN1003
MD14ICEV1004
MD14IECT1008
MD14INCM1004
MD14INPE1009
MD14JLIN1008
MD14KELY1006
MD14LEMN1007
MD14LOVE1005
MD14LUSM1002
MD14MACA1007
MD14MACN1002
MD14MARS1000
MD14MCDE1000
MD14MOLG1004
MD14MOSI1005
MD14MURC1004
MD14MURD1003
MD14NELI1003
MD14NINT1004
MD14NOCA1000
MD14ODAV1009
MD14OMBI1004
MD14ORBI1009
MD14OSAM1003
MD14OTIS1008
MD14PAJU1003
MD14PALA1003
MD14PETR1002
MD14PICU1002
MD14POLI1009
MD14RADI1003
MD14REAN1005
MD14REDI1009
MD14RICA1004
MD14ROTE1003
MD14ROTO1001
MD14ROZA1009
MD14RROZ1000
MD14RUMC1004
MD14RUMD1003
MD14SCOM1001
MD14SECA1007
MD14SETS1008
MD14SING1004
MD14SPEU1008
MD14STEJ1009
MD14SUCS1007
MD14TAVA1007
MD14TEHO1005

Fabrica de Confectii DIANA SA


SA DIMECON-11
SA DIRECOM
SA DRUMURI-SOLDANESTI
SA DRUM BUN
SA ELEVATORUL IARGARA
SA ELCOM
SA FARMACIA ANENII NOI
SA FABRICA DE CONSERVE
OLANESTI
SA Fabrica Elemente de Constructii
SA FERTILITATEA - MARCULESTI
SA FMC - RISCANI
SA Combinatul de panificatie
FRANZELUTA
SA GAZPROIECT
SA TIPOGRAFIA DIN RISCANI
SAGRAFICA-TIPAR
SA holdingul MONTTEHSAN
SA IARGARA AGROMONTAJ
SA IAHNI
SA CONTINENT-SERVICE
Institutul AGROINDPROIECT SA
SA INCOMAS
SA HIDROINPEX
SAJLC-INVEST
SA ELEVATOR KELLEY GRAINS
SA LEMNAR
SA FarmaciaIALOVENI
SA LUSMECON
SAMACARA
SA MACON
SA DAAC Hermes grup
SA CULINARIE DECEBAL
SA MOLDOVAGAZ
SA MOLDASIG
SA DRUM-11
SA CONSTRUCTIA DRUMURILOR
DRUM-3
SA FABRICA DE CONFECTII
IONEL
SA UNITATE
SA BETACON
SA VODA
SA COMBINATUL AUTO nr.5
SAORHEI-MOBILA
SA CONSAM
Compania Internationala
de Asigurari ASITO SA
SAPAJURA ALBA MEDIA
SA PALACE
SA PETRICANCA
SA pentru reparatia tehnicii agricole
RTS-SPICUSOR
SA POLIGRAFIST
SA RADIATOR
SA de comert MUGUREAN
SA INTREPRINDEREA PENTRU
COLECTAREA CEREALELOR
din Rediul-Mare
SA FABRICA DE CONSERVE
DIN GLODENI
SA MOLDAGROTEHNICA
SA PROTOS
IM SUDZUCKER-MOLDOVA
SA TRANDAFIR ROZ
SA DRUMURI - CAUSENI
SA DRUM-2 din ORHEI
SA UNIVERSCOM
SAMICARNES
SA SET-SERVICE
SA CONSTRUCTIA-MODERN
SA SPERANTA - UNIC
SA STEJAUR
SA SUCCES
SA DE PRODUCERE
SI COMERT BOTAVA
S.A. Tehoptimed

Nr. 1(191) 2013, pag. 20

10

11

154 868
538 543
131 567
703 987
203 568
781 881
120 226
49 500

10,00
7,00
10,00
10,00
1,00
5,00
20,00
10,00

40 077
908
25 000
500
63 010
41 311
512
37 731

25,878
0,169
19,002
0,071
30,953
5,284
0,426
76,224

0,70
7,00
4,00
5,00
6,00
5,00
3,40
5,00

0,70
7,00
4,00
5,00
6,00
5,00
3,40
40,00

28 053,90
6 356,00
100 000,00
2 500,00
378 060,00
206 555,00
1 740,80
1 182 540,00

1
5
3
2
149
25
2
10

0
0
0
0
0
0
0
0

1 533 770
168 852
658 121
47 419

10,00
10,00
2,00
34,00

9 656
3
820
8 201

0,630
0,002
0,125
17,295

3,99
10,00
0,47
17,00

3,99
10,00
0,47
20,00

38 527,44
30,00
385,40
139 849,00

1
1
1
15

0
0
0
0

1 779 826
38 850
49 524
14 931
201 072
43 326
1 277 518
1 732 922
82 679
576 066
572 070
63 200 420
1 348 659
439 312
203 005
261 164
136 593
4 373 588
72 675 153
41 155
13 329 080
600 000
104 345

20,00
10,00
10,00
10,00
30,00
20,00
10,00
2,00
10,00
15,00
20,00
0,00
10,00
15,00
1,00
50,00
7,00
5,00
1,00
2,00
100,00
100,00
10,00

31 328
3 516
19 523
1 550
157
6 324
41 903
6
1 745
1 594
26 155
670 256
14 186
23 836
2 285
762
90
476
55 000
1 203
100
6 100
9 599

1,760
9,050
39,421
10,381
0,078
14,596
3,280
0,000
2,111
0,277
4,572
1,061
1,052
5,426
1,126
0,292
0,066
0,011
0,076
2,923
0,001
1,017
9,199

21,00
8,00
10,00
10,00
30,00
9,00
1,00
2,00
120,00
3,00
20,00
0,27
10,00
2,30
1,00
28,79
25,00
5,00
2,00
2,00
33,00
410,92
3,00

24,35
8,00
11,00
10,00
30,00
9,00
1,00
2,00
200,00
3,00
20,00
1,02
10,00
16,00
1,00
28,79
27,00
5,00
2,00
2,00
35,00
410,92
3,00

714 912,80
28 128,00
200 730,00
15 500,00
4 710,00
56 916,00
41 903,00
12,00
331 900,00
4 782,00
523 100,00
183 254,84
141 860,00
354 852,80
2 285,00
21 937,98
2 310,00
2 380,00
110 000,00
2 406,00
3 340,00
2 506 612,00
28 797,00

76
26
11
1
1
2
4
2
20
1
6
41
10
2
6
5
22
1
1
11
3
1
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

216 118

10,00

5 204

2,408

2,50

2,50

13 010,00

9 645 588
154 931
611 364
9 242
59 428
362 227
6 817 464

2,00
10,00
5,00
10,00
76,00
10,00
1,00

5 584
225
8 978
12
241
3 455
12 424

0,058
0,145
1,469
0,130
0,406
0,954
0,182

1,44
1,00
0,45
10,00
10,00
2,00
0,69

3,00
1,00
0,50
10,00
10,00
2,00
0,69

12 396,48
225,00
4 175,85
120,00
2 410,00
6 910,00
8 572,56

4
1
8
1
5
1
1

0
0
0
0
0
0
0

4 651 534
100
36 532
19 183

10,00
200,00
10,00
200,00

1 539 664
48
11 329
3 941

33,100
10,00 17,00 16 064 205,38
48,000 73 909,6773 909,67 3 547 664,16
31,011
10,00 10,00
113 290,00
20,544
156,95 281,50
788 196,40

11
1
3
7

0
0
0
0

83 986
80 000
45 723
10 000

10,00
10,00
47,00
10,00

37 009
22 725
158
12

44,066
28,406
0,346
0,120

1,00
6,00
5,00
275,00

1,00
10,00
5,00
275,00

37 009,00
181 800,00
790,00
3 300,00

30
4
5
1

0
0
0
0

164 169

10,00

11 555

7,038

10,00

10,00

115 550,00

2 052 132
27 162 708
242 180
10 916 660
200 203
1 023 141
176 338
475 544
27 320
97 136
1 729 880
248 936
134 754
735 000

10,00
1,00
100,00
10,00
1,00
10,00
10,00
10,00
50,00
5,00
1,00
5,00
0,00
10,00

166 700
490
5
126
3 016
675
11 339
12 617
903
16
13 668
4 687
624
27 178

8,123
0,002
0,002
0,001
1,506
0,066
6,430
2,653
3,305
0,016
0,790
1,883
0,463
3,698

1,50
0,50
100,00
30,00
5,00
5,00
2,00
15,00
25,00
1,00
0,50
5,00
10,00
0,25

1,50
0,50
100,00
30,00
15,00
5,00
2,00
20,00
25,00
1,00
0,50
10,00
10,00
6,50

250 050,00
245,00
500,00
3 780,00
15 650,00
3 375,00
22 678,00
221 906,00
22 575,00
16,00
6 834,00
26 705,00
6 240,00
107 282,00

3
2
1
1
47
1
5
10
34
1
6
4
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

382 717
62 877

1,00
12,00

9 932
22

2,595
0,035

0,50
110,00

0,50
485,00

4 966,00
10 163,00

2
22

0
0

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

MD14TERF1004
MD14TIRP1008
MD14TIVO1003
MD14TRAB1002
MD14TRAS1003

SAFERTILITATEA DIN STRASENI


SA IM TIREX PETROL
SA TIPOGRAFIA STEFAN - VODA
SA TRANSCON
SA INTREPRINDEREA
DE TRANSPORTURI AUTO nr.1
SA UNIVERSAL
SAVITAFRUCT
SA VINAR
SA AVION - L.V.
SA DESERVIRE ORHEI
SAORHEI - VIT
SA VIORICA-COSMETIC
SA VINIA TRAIAN
SA NORD-ZAHAR
SA ORIZONTUL-LUX
SA ZORILE
SA MOLDOVAHIDROMAS

MD14UNAL1001
MD14VIFU1001
MD14VINA1005
MD14VION1009
MD14VIRE1007
MD14VITE1005
MD14VITM1005
MD14VITR1000
MD14ZABR1004
MD14ZONT1002
MD14ZORI1001
MD24MHID1009

10

11

193 321
18 579 712
30 000
221 389

10,00
6,00
10,00
5,00

5
5
4
1

345
383
224
876

2,765
0,029
14,080
0,847

1,00
7,00
9,00
1,00

1,00
12,00
9,00
1,00

5 345,00
64 526,00
38 016,00
1 876,00

3
3
1
4

0
0
0
0

230 680
1 340 479
67 224
158 365
495 826
378 840
2 016 069
1 774 987
124 986
6 876 141
196 745
2 196 405
133 044

17,00
1,00
25,00
50,00
5,00
10,00
15,00
11,00
50,00
10,00
5,00
18,00
1,00

57
21 508
21 238
14 216
10 509
3 254
35 442
2 075
448
1 404 570
12 642
90
162

0,025
1,605
31,593
8,977
2,119
0,859
1,758
0,117
0,358
20,427
6,426
0,004
0,122

10,00
3,00
10,00
9,99
2,50
3,50
15,00
6,00
35,00
0,90
2,00
50,00
0,30

10,00
3,00
10,00
49,75
5,00
3,50
20,20
10,00
600,00
1,19
2,00
50,00
0,30

570,00
64 524,00
212 380,00
424 631,92
51 672,50
11 389,00
536 830,00
17 630,00
16 710,00
1 512 897,52
25 284,00
4 500,00
48,60

17
21
2
2
3
1
3
8
16
11
15
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

total non- listing:

6 442 594

37 675 392,67

1100

TOTAL:

9 301 927

309 278 197,49

1290

Sec\ia Tranzac\iilor Directe / C


PACHET UNIC (LICITA|IE CU STRIGARE)
( )

ISIN

Denumirea SA

Nr. de
ac\iuni ]n
emisiune,
un.
.
,
.
3

Nr. de
Valoarea
%
Pre\ul, lei
ac\iuni
nomidin
,
nal=, lei tranzac- volumul
- \ionate, un. emisiu nii, %
min. max.
,
. .

, .

4
5
6
7
8

Volumul
tranzac\ionat,
lei

Num=rul Nivelul
de
de
tranzac\ii, cotare
un.

, . .
10
11

LISTING
MD14BECM1002 BC BANCA DE ECONOMII
MD14MBIS1000 BC MOBIASBANCA-Groupe
Societe Generale SA
MD14MICB1008 BC MOLDINDCONBANK SA
MD14FLAU1001 SA FLOAREA SOARELUI

23 406 764

5,00

22 500

0,096

40,00

40,00

900 000,00

10 000 000
4 967 794
740 794

10,00
100,00
20,00

3 659
9 645
2 469

0,037
0,194
0,333

125,00
130,00
50,00

125,00
130,00
50,00

457 375,00
1 253 850,00
123 450,00

1
2
1

1
1
2

2 734 675,00

total listing:

38 273
NON-LISTING

MD14AGFO1006
MD14APRO1001
MD14ARTU1009
MD14ATBS1001
MD14AVID1007
MD14BACA1000
MD14BEON1007
MD14BUCU1002
MD14BUDI1007
MD14CARP1005
MD14CAST1000
MD14CECI1007
MD14CENT1001
MD14CEVU1008
MD14COAR1006
MD14COMF1006
MD14CONB1009
MD14DALI1009
MD14DANA1005
MD14DIRE1009
MD14DOTC1001
MD14EDIL1005
MD14EGAP1006
MD14ESRO1004
MD14EURB1005

SA AGRO-FORTUS
SA APROMAS
SA RAUT
SA BAZA DE TRANSPORT
AUTO Nr.36
SA AVICOLA - CODRU
SA ANGROBACANIE
SA BECON
SA BUCURIA
SABUNA DISPOZITIE
SA FLOARE - CARPET
SACartea din Straseni
SA CEREALE - CIM
SA CENTRUL II
SA CEREALE - VULCANESTI
SA COMBINATUL DE ARTICOLE
DIN CARTON
SA COMBINATUL DE COLECATRE
SI PRELUCRARE A CEREALELOR
DIN FALESTI
SA CONSTRUCTORUL
SA DALIA
SA DANA
SA DIRECOM
SA DOTARCOM
SA EDILITATE
SA MEGA PRIM
SA ESTATE GROUP
BC EUROCREDITBANK

325 877
845 932
7 046 577

10,00
10,00
7,00

21 629
60 000
150 000

6,637
7,093
2,129

0,50
10,00
7,00

0,50
10,50
7,00

10 814,50
615 000,00
1 050 000,00

1
2
3

0
0
0

167 216
131 803
444 520
16 302
1 646 396
103 293
6 086 209
31 817
177 295
203 749
497 424

10,00
27,00
15,00
10,00
10,00
4,00
10,00
5,00
10,00
1,00
8,00

6 532
23 143
81
8 877
1 811
75 282
1 360
3 419
27 317
2 958
119 870

3,906
17,559
0,018
54,453
0,110
72,882
0,022
10,746
15,408
1,452
24,098

1,00
26,00
12,35
30,00
10,00
14,00
5,00
5,00
10,00
1,00
3,00

1,10
26,00
12,35
30,00
10,00
25,00
5,00
5,00
10,00
1,00
3,00

6 755,60
601 718,00
1 000,35
266 310,00
18 110,00
1 199 968,50
6 800,00
17 095,00
273 170,00
2 958,00
359 610,00

6
7
1
6
10
10
1
7
2
2
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

295 088

50,00

4 814

1,631

25,00

25,00

120 350,00

2 584 918
658 501
129 088
165 179
131 567
50 156
519 089
9 842 035
6 128 443
10 800 000

1,00
30,00
10,00
25,00
10,00
23,00
10,00
4,00
4,00
10,00

145 233
12 550
28 603
34 950
6 450
14 945
167
43 738
11 000
3 723 479

5,618
1,906
22,158
21,159
4,902
29,797
0,032
0,444
0,179
34,477

0,50
7,00
30,00
15,00
4,00
2,50
10,00
1,80
1,50
7,00

0,50
72 616,50
10,00
95 500,00
30,00
858 090,00
15,00
524 250,00
4,00
25 800,00
2,50
37 362,50
10,00
1 670,00
1,80
78 728,40
1,50
16 500,00
7,00 26 064 353,00

5
27
30
6
1
42
1
1
1
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

Nr. 1(191) 2013, pag. 21

MD14EXUP1001
MD14FBAS1007

SA EXUPERI
SA FARMACIA
NR.57 BASARABEASCA
SA Fabrica Elemente de Constructii
SA FERTILITATEA VULCANESTI
SA FRATIE - 94
SAGEST-CAPITAL
Intreprinderea Mixta Moldo-Germana
Baza Comerciala Grisan-Hamb SA
SA holdingul MONTTEHSAN
SA INCONARM
SA HIDROINPEX
SA LEMNAR
SA LUSMECON
SAMACARA
SA MAMALIGUTA
SA MAPASAUTO
SA MARCULESTI - COMBI
SA MOLDCARTON
SA MOLDOVAHIDROMAS
SA MACONRUT
SACOLOANA DE CONSTRUCTIEMONTAJ NR.17
Compania de Brokeraj
DAAC Invest SA
SA NORD
SA VODA
SA PIELART
SA SOCIETATEA DE CERCETARI
STIINTIFICE SI PROSPECTIUNI
IN CONSTRUCTII
SA RADA
SA CARMEZ
FB BROKWEST SA
SA RZ-TRANSCOM
SA UNIVERSCOM
SATRANSCON - M
SA BUNASTARE
SA TUTUN-CTC
SA TIPOGRAFIA - STRASENI
SA INTREPRINDEREA DE
TRANSPORTURI AUTO nr.1
SA TRIMEXPO
SA UNIVERSAL
SA UNIFARM
SA UNIVERSUL
SA UNIX
BCUNIVERSALBANKSA
SA UTLAPCAR
SA VINAR
SAORHEI - VIT
SA VINIA TRAIAN
SA VITA NOVA
SA NORD-ZAHAR

MD14FEEC1008
MD14FERV1000
MD14FIER1007
MD14GEST1002
MD14GRIS1000
MD14HSAN1001
MD14INCR1009
MD14INPE1009
MD14LEMN1007
MD14LUSM1002
MD14MACA1007
MD14MAMA1005
MD14MAPS1002
MD14MARU1006
MD14MCAR1008
MD14MHID1001
MD14MRUT1005
MD14MTAJ1009
MD14NETI1005
MD14NRDO1000
MD14ODAV1009
MD14PIEL1001
MD14PROS1001
MD14RADA1001
MD14RMEZ1007
MD14ROWE1008
MD14RZAS1005
MD14SCOM1001
MD14SCON1000
MD14STAR1003
MD14TCTC1007
MD14TIST1003
MD14TRAS1003
MD14TRIX1008
MD14UNAL1001
MD14UNIF1001
MD14UNIV1001
MD14UNIX1009
MD14UNNV1004
MD14UTLA1005
MD14VINA1005
MD14VITE1005
MD14VITR1000
MD14VNOV1002
MD14ZABR1004

10

11

68 019

1,00

8 858

13,023

1,00

1,00

8 858,00

414 878
168 852

1,00
10,00

103 466
9 752

24,939
5,775

1,00
10,00

1,00
10,00

103 466,00
97 520,00

9
12

0
0

193 139
14 285
2 866 000

6,00
10,00
1,00

48 283
518
700 000

24,999
3,626
24,424

45,80
10,00
1,00

45,80
100,01
1,00

2 211 361,40
33 151,16
700 000,00

2
16
6

0
0
0

748 947
201 072
207 928
572 070
439 312
261 164
136 593
97 545
79 490
1 788 480
11 906 782
51 234 875
427 932

3,00
30,00
40,00
20,00
15,00
50,00
7,00
1,00
23,00
10,00
10,00
1,00
6,00

1 800
931
73
6 921
12 712
254
7 500
50 850
7 790
128 087
220 308
222 319
16 920

0,240
0,463
0,035
1,210
2,894
0,097
5,491
52,130
9,800
7,162
1,850
0,434
3,954

3,00
20,00
50,05
20,00
15,00
28,79
38,00
10,00
22,00
10,10
0,05
0,30
4,00

3,00
20,00
50,05
20,00
15,16
28,79
38,00
10,00
22,00
10,10
0,05
0,45
4,00

5 400,00
18 620,00
3 653,65
138 420,00
191 168,31
7 312,66
285 000,00
508 500,00
171 380,00
1 293 678,70
11 015,40
94 107,90
67 680,00

1
1
1
1
6
2
1
5
24
1
1
2
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7 858

100,00

1 721

21,901

20,00

30,00

36 690,00

134
24 475
9 242
1 194 432

1 000,00
10,00
10,00
40,00

68
1 269
3 253
111 082

50,746 1 000,00 1 000,00


5,185
3,00
3,00
35,198
10,00 10,00
9,300 26,00 26,00

68 000,00
3 807,00
32 530,00
2 888 132,00

3
1
3
5

0
0
0
0

13 494
918 489
2 160 905
300
36 874
475 544
1 589 200
18 900
5 591 020
17 734

10,00
10,00
10,00
1 000,00
20,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00

116
73 193
43 500
115
1 304
33 000
4 927
1 911
7 746
275

0,860 10,00 10,00


7,969
2,00
6,45
2,013 10,00 10,00
38,333 1 333,34 1 333,34
3,536
1,00
1,00
6,939 80,00 80,00
0,310
4,00
4,00
10,111
10,00 10,00
0,139 20,00 20,00
1,551
5,00
5,00

1 160,00
461 401,50
435 000,00
153 334,10
1 304,00
2 640 000,00
19 708,00
19 110,00
154 920,00
1 375,00

1
3
1
3
2
1
7
4
12
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

230 680
5 168
1 340 479
124 225
26 600
15 396
86 894
308 726
158 365
2 016 069
124 986
151 213
6 876 141

17,00
50,00
1,00
1,00
10,00
20,00
1 660,00
10,00
50,00
15,00
50,00
11,00
10,00

36 041
2
345 669
1 282
1 500
1 750
10
3 719
2 986
32 442
2 115
47 416
5 000

15,624
0,039
25,787
1,032
5,639
11,367
0,012
1,205
1,886
1,609
1,692
31,357
0,073

360 410,00
100,00
1 037 007,00
1 282,00
15 000,00
35 000,00
3 300,00
11 157,00
2 986,00
496 362,60
210 525,00
47 416,00
2 500,00

83
1
9
2
2
1
2
1
2
1
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10,00
50,00
3,00
1,00
10,00
20,00
330,00
3,00
1,00
15,30
35,00
1,00
0,50

10,00
50,00
3,00
1,00
10,00
20,00
330,00
3,00
1,00
15,30
100,00
1,00
0,50

total non- listing:

6 838 962

47 414 340,73

441

TOTAL:

6 877 235

50 149 015,73

446

V}NZARA AC|IUNILOR PROPRIETATE PUBLIC+ (UNITATE TERITORIAL-ADMINISTRATIV+)


(- )

ISIN

Denumirea SA

Nr. de
Valoarea
Nr. de
%
Pre\ul, lei
ac\iuni
ac\iuni ]n nomidin
,
emisiune, nal=, lei tranzac- volumul
- \ionate, un. emisiuun.
min. max.
. nii, %
. .
, ,

, .

Volumul Num=rul Nivelul


tranzacde
de
\ionat, tranzac\ii, cotare
lei
un.

, .

NON-LISTING
MD14LRAI1003

SA FABRICA DE PRODUSE
LACTATE DIN CALARASI
MD14RMNS1005 SA ROMANESTI
MD14SECA1007 SA MICARNES
TOTAL:
Nr. 1(191) 2013, pag. 22

215 603
107 526
27 320

0,00
100,00
50,00

469
30
1 074
1 573

0,218
0,028
3,931

7,00
800,00
25,00

7,00
800,00
25,00

3 283,00
24 000,00
26 850,00

1
1
4

54 133,00

0
0
0

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

V}NZAREA AC|IUNILOR PROPRIETATE PUBLIC+ (AGEN|IA PROPRIET+|II PUBLICE)


( )

Denumirea SA

ISIN

MD14ARTM1009 SAARTMET
MD14BRIS1005 SA BRISCCO
MD14CTEL1003 SACONSTRUCTORUL din Telenesti
MD14FALA1005 I.M FABRICA DE PRODUSE
LACTATE DIN HINCESTI SA
MD14FERT1004 SA FERTILITATEA - MARCULESTI
MD14LOCU1008 SA LOCUINTA
MD14SATO1006 SA VARSATORUL-NORD
MD14SERV1005 SA FABRICA DE CONSERVE
DIN COSNITA
MD14TENI1005 SA FABRICA DE VINURI
DIN SARATENII VECHI
MD14TUTF1002 SA FABRICA DE FERMENTARE
A TUTUNULUI DIN SOLDANESTI
MD14UNLI1003 S.A. Uniunea Librariilor UNLIB
MD14VITM1005 SA VIORICA-COSMETIC

Nr. de
Valoarea
Nr. de
%
Pre\ul, lei
ac\iuni
ac\iuni ]n nomidin
,
emisiune, nal=, lei tranzac- volumul
- \ionate, un. emisiuun.
min. max.
. nii, %
. .
, ,

, .

132 570
34 862
93 422

NON-LISTING
60,00
59 743
35,00
376
10,00
1 259

Volumul
tranzac\ionat,
lei

Num=rul Nivelul
de
de
tranzac\ii, cotare
un.

.
, .

45,065
1,079
1,348

160,00
20,31
6,19

160,00
20,31
6,19

9 558 880,00
7 636,56
7 793,21

1
1
1

0
0
0

192 068
658 121
35 386
45 356

25,00
2,00
10,00
10,00

2 563
342 552
113
25 391

1,334
52,050
0,319
55,982

65,46
0,47
1,00
0,08

65,46
0,47
1,00
0,08

167 773,98
160 999,44
113,00
2 031,28

1
1
1
1

0
0
0
0

2 208 700

11,00

9 703

0,439

0,20

0,20

1 940,60

173 982

10,00

340

0,195

2,00

2,00

680,00

661 280
17 255
1 774 987

20,00
5,00
11,00

603 213
17 255
1 701 362

91,219
100,000
95,852

0,50
1,50
30,00

0,50
301 606,50
1,50
25 882,50
30,00 51 040 860,00

1
1
1

0
0
0

61 276 197,07

12

TOTAL:

2 763 870

V}NZARE-CUMP+RARE }N CONFORMITATE CU CONDI|IILE SPECIALE


-

Denumirea SA

ISIN

Nr. de
Valoarea
Nr. de
%
Pre\ul, lei
ac\iuni
ac\iuni ]n nomidin
,
emisiune, nal=, lei tranzac- volumul
- \ionate, un. emisiuun.
min. max.
. nii, %
. .
, ,

, .

Volumul Num=rul Nivelul


tranzacde
de
\ionat, tranzac\ii, cotare
lei
un.

, .

NON-LISTING
MD14BARM1009 SA BETON ARMAT
MD14CIMT1008 SA CIMTRANS SERVICE
MD14MOSI1005 SA MOLDASIG

760 819
49 447
600 000

10,00
10,00
100,00

TOTAL:

208 982
25 300
473 900

27,468
51,166
78,983

0,10
5,80
410,92

0,10
20 898,20
5,80
146 740,00
410,92 194 734 988,00

1
1
5

194 902 626,20

708 182

0
0
0

OFERTA PUBLIC+ PE PIA|A SECUNDAR+ /

ISIN

Denumirea SA

Nr. de
Valoarea
Nr. de
%
Pre\ul, lei
ac\iuni
ac\iuni ]n nomidin
,
emisiune, nal=, lei tranzac- volumul
- \ionate, un. emisiuun.
min. max.
. nii, %
. .
, ,

, .

Volumul
tranzac\ionat,
lei

Num=rul Nivelul
de
de
tranzac\ii, cotare
un.

.
, .

LISTING
MD14FLAU1001

SA FLOAREA SOARELUI

740 794

20,00

24 733

total listing:

3,339

50,00

50,00

24 733

1 236 650,00

1 236 650,00

NON-LISTING
MD14ANTO1001
MD14ARTZ1004
MD14AVCO1000
MD14BATI1003
MD14BUTO1001
MD14COPB1007

SA ANTICOR
SA ARTIZANA
SA AVICOLA
SA BASTINA
SA BUTOIAS
SA COMBINATUL DE PIINE
DIN BALTI
MD14CUPC1008 SA CEREALE CUPCINI
MD14ELIA1008 SA ELEVATORUL IARGARA
MD14FEEC1008 SA Fabrica Elemente de Constructii
MD14KELY1006 SA ELEVATOR KELLEY GRAINS
MD14ONTA1001 SA MONTAJCOM
MD14OTEL1009 SA OTELCON
MD14PRUT1002 SA IM PRUT
MD14TDAC1007 SA TDA
MD14TEHD1008 SA Intreprinderea de reparatie
si deservirea tehnicii
MD14TEHM1007 Sa de deservirea tehnica si metrologica
a tehnicii medicale MOLDTEHMED
MD14VINB1004 SA BRAVICEA-VIN
total non-listing:
TOTAL:

38 977
61 521
566 906
339 537
3 299 862

55,00
30,00
10,00
8,00
1,00

9 499
18 196
137 214
7 500
91 126

24,371
29,577
24,204
2,209
2,762

2,00
7,00
3,20
15,00
0,80

2,00
7,00
3,20
15,00
0,80

18 998,00
127 372,00
439 084,80
112 500,00
72 900,80

12
8
4
1
5

0
0
0
0
0

2 508 043
1 493 033
781 881
168 852
1 348 659
59 969
160 452
65 097
677 708

9,00
10,00
5,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
8,00

2 900
104
1 940
47 520
9 881
16 594
127 322
40 312
13 781

0,116
0,007
0,248
28,143
0,733
27,671
79,352
61,926
2,033

5,00
7,40
5,00
10,00
10,00
3,00
32,50
10,00
22,83

5,00
7,40
5,00
10,00
10,00
3,00
32,50
10,00
22,83

14 500,00
769,60
9 700,00
475 200,00
98 810,00
49 782,00
4 137 965,00
403 120,00
314 620,23

2
1
1
10
1
6
6
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

47 613

17,00

12 628

26,522

5,00

5,00

63 140,00

52

106 740
127 595

10,00
50,00

280
5 020

0,262
3,934

110,00
5,00

110,00
5,00

30 800,00
25 100,00

1
1

0
0

6 394 362,43
7 631 012,43

114
116

541 817
566 550

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

Nr. 1(191) 2013, pag. 23

Lista valorilor mobiliare admise spre circula\ie la Bursa de Valori a Moldovei la 31


decembrie 2012 [i incluse la Depozitarul Na\ional al Valorilor Mobiliare.
,
31 2012 .

ISIN

Denumirea SA

Valoarea
Volumul nominal=
a unei
emisiuvalori
nii,
mobiliare,
un.
lei

, . .

.
,
4
3

Listing (nivelul I ) / (I )
MD14AGIB1008
MD14BECM1002
MD14BSOC1004
MD14MBIS1000
MD14MICB1008
MD14UNIB1005
MD14VCTB1004
MD14VEST1003
MD24BECM1000

BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
BC BANCA DE ECONOMII
BC BANCA SOCIALA S.A.
BC MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale SA
BC MOLDINDCONBANK SA
BCUNIBANKSA
BC VICTORIABANK S.A.
IM EFES VITANTA MOLDOVA BREWERYSA
BC BANCA DE ECONOMII

1 037 634
23 406 764
1 000 067
10 000 000
4 967 794
610 000
25 000 091
1 599 922
302 980

200,00
5,00
100,00
10,00
100,00
200,00
10,00
25,00
1,00

740 794
1 250 663
516 986
4 184

20,00
10,00
14,00
20,00

85 296
14 865
8 019
14 955
52 238
177 206
4 266 456
5 314 507
18 571
408 360
42 885
325 877
121 931
60 223
52 302
322 258
1 397 351
138 956
530 017
27 240
215 000
37 243
3 417 100
7 024
1 523 790
68 852
1 378 328
446 124
127 622
2 435 654
233 978
61 660
205 029
44 850
26 337
674 587
95 779
111 983
54 413
136 099
6 187
9 091
38 977

1,00
20,00
20,00
1,00
10,00
10,00
10,00
4,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
9,00
10,00
10,00
11,00
35,00
5,00
10,00
4,00
10,00
1,00
15,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
43,00
10,00
15,00
2,00
10,00
10,00
3,00
1,00
10,00
50,00
40,00
55,00

Listing (nivelul II ) / (II )


MD14FLAU1001
MD14IPTE1003
MD14RATE1009
MD24FLAU1009

SA FLOAREA SOARELUI
SA IPTEH
SA SUPRATEN
SA FLOAREA SOARELUI
Non-Listing / -

MD14ACAL1008
MD14ACCO1003
MD14ACIT1002
MD14ACRI1004
MD14ACVA1006
MD14AFRI1009
MD14AGAT1006
MD14AGBU1002
MD14AGCE1001
MD14AGCO1009
MD14AGFA1002
MD14AGFO1006
MD14AGMC1001
MD14AGNI1004
MD14AGON1006
MD14AGPR1001
MD14AGRN1003
MD14AGTH1009
MD14AGTJ1007
MD14AGTN1001
MD14AGUN1008
MD14AGZA1008
MD14ALBU1005
MD14ALCM1004
MD14ALET1005
MD14ALFA1005
MD14ALIM1008
MD14ALLA1007
MD14ALNI1007
MD14AMAS1009
MD14AMBA1008
MD14AMEL1002
MD14AMOI1005
MD14AMTR1009
MD14AMVS1004
MD14ANCH1009
MD14ANCM1002
MD14ANED1001
MD14ANGE1008
MD14ANGR1003
MD14ANIM1006
MD14ANSP1001
MD14ANTO1001
Nr. 1(191) 2013, pag. 24

SA DAAC - ALFA
SA ACORD
SADACIA-CONSTRUCTORUL
SA SANTACRIN
SA ACVARIUM
SA FERTILITATE-BAS
SA AGAT
SA AGROVIN BULBOACA
SA APROTEH - CEREALE
SA ANGROGOSCOM
SA AGROSERVICE FALESTI
SA AGRO-FORTUS
SA AGROMEC
SAAGROTEHNICA
SA ARGON-SIGMA
SA PIESE AGRO-PRIM
SA AGROMASINA
SA AGROTEHNICA
Directia lucrarilor de dare in explotare AGROMONTAJ SA
SA AGROTEHNICA
SA AGROSERVICE - UNGHENI
SA AGROMEC - ZABRICENI
SA AUR ALB
SA ALCMENA
SA ALET
SA CENTRUL TEHNIC COMERCIAL ALFA
SA IM ALIMCOM
SA AVICOLA GALLINULA
SA ALFA NISTRU
SA ALIMENTARMAS
SA AMBALAJ BULBOACA
SA AMELIORATOR 23
SA TOMAI - VIN
SA AUTOMOTOTRANS
SAAUTO-MOTO-VELO-START
SA pentru producerea materialelor de constructie ANCHIR
SA JANCOM
SA DRUM-DRENAJ
SA ANGELICA R
SA ANGROCONSTRUCTIA
SA AGRO-IMPEX
SA Baza de Transport Auto nr.26
SA ANTICOR

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

MD14ANVI1005
MD14APAR1007
MD14APEX1005
MD14APPI1001
MD14APRO1001
MD14AQUA1001
MD14ARAC1002
MD14ARAL1001
MD14ARCC1000
MD14ARHL1004
MD14ARRV1000

SA MANVIN
SA APARAT
SA APEX
SA API
SA APROMAS
SA AQUA PRUT
SA FERTILITATEA - TARACLIA
SA UZINA TURNATORIE ARALIT
SA ARC-2
SAHOLDA ARGINTIE
SA INTREPRINDEREA DE REPARATIE
SI DESERVIRE A TEHNICII DIN EDINET
SA ARTEZIANA-17
AO ARTIZANA - FOLC
SA fabrica de articole de marochinarie ARTIMA
SAARTMET
SA RAUT
SA ARTIZANA
SA ZIDARUL ISCUSIT
SA CRIOCONSTRUCTIA
SA ASCHIM
SA ASICON
CI INTERPARES PRIM SA
SA ASPA
SA ASTRAEA
SA ASUMOB
SA BAZA DE TRANSPORT AUTO NR.20 DIN NISPORENI
SA BAZA DE TRANSPORT AUTO Nr.36
SA ATC - AGROTEHCOMERT
SA BTA nr.24
SAITA-SERVIS
SA USTA
SA COMBINATUL AUTO nr.4 DIN CHISINAU
SA FLORENTINA-AURA
SA AUTOSERVICE PIRLITA
SA AUTODRUM CAHUL
SA AUTOMAT
SA AUTO-REAL
SA AUTOSERVIS
SA AUTOCAR -TRANZIT
SA AUTOINVEST - VATRA
SA AVICOLA - VADUL - LUI - VODA
SA AVICOLA - BUCOVAT
SA AVICOLA
SA AVICOLA - CODRU
SA AVICOLA ROSSO SL
SA AVICOLA DIN BANESTI
BAZA SPECIALIZATA DE TRANSPORT AUTO AVICOLA
SA AVIS PRIM
SA AVICOLA - TALMAZ
SA AVIATEHNOLOGIE
SA ACVA - BALTI
SA ANGROBACANIE
SA BIC
SA IM BALTEANCA
BC COMERTBANK SA
SA BAS - APARAT
SA BAZA DE TRANSPORT AUTO NR.28
Intreprinderea Mixta Fabrica de Vinuri VINARIA BARDAR SA
SA BETON ARMAT
SA BASARABIA-NORD
SA BASARABIA
SA BASARABEASCA - SERVICE
Intreprinderea Comerciala de Producere Plai Basarabean SA
SA RENOVATORUL - BASM
SA BASTINA
SA AUTOMOBILIST BALTI
SA BAZA TRANSPORTULUI AUTO NR. 14 DIN FLORESTI
SA COMBINATUL AUTO nr. 1
SA BICON
SA BALTMETREUT
SABEERMASTER
SA BECON
SA BERE UNITANC
SABELSUGUL TARII
SA BETON ARMAT
SA CURCUBEUL LEGUMELOR
SA BANCA DE FINANTE SI COMERT
SA biroul specializat de constructie a tractoarelor BICOTRA
SA BALINDMONTAJ
SA UZINA BIOCHIMICA DIN BALTI

MD14ARTE1009
MD14ARTF1008
MD14ARTI1005
MD14ARTM1009
MD14ARTU1009
MD14ARTZ1004
MD14ARUL1007
MD14ASCC1009
MD14ASCH1004
MD14ASIC1003
MD14ASIP1008
MD14ASPA1006
MD14ASTR1003
MD14ASUM1005
MD14ATBB1000
MD14ATBS1001
MD14ATEH1001
MD14ATRB1002
MD14ATSE1008
MD14ATSU1008
MD14AUBI1000
MD14AURA1000
MD14AURP1003
MD14AUTD1005
MD14AUTM1004
MD14AUTR1009
MD14AUTS1008
MD14AUUN1000
MD14AUVA1004
MD14AVAD1005
MD14AVBU1003
MD14AVCO1000
MD14AVID1007
MD14AVIF1005
MD14AVIN1005
MD14AVIO1004
MD14AVIP1003
MD14AVTA1007
MD14AVTE1003
MD14AVVA1003
MD14BACA1000
MD14BACI1002
MD14BALT1008
MD14BANK1005
MD14BAPA1005
MD14BARA1003
MD14BARD1000
MD14BARM1009
MD14BARS1003
MD14BASA1002
MD14BASE1008
MD14BASI1004
MD14BASM1008
MD14BATI1003
MD14BAUT1007
MD14BAZA1003
MD14BCOM1000
MD14BCON1009
MD14BELR1006
MD14BEMA1004
MD14BEON1007
MD14BERE1005
MD14BERI1001
MD14BETA1007
MD14BEUL1001
MD14BFCM1001
MD14BICO1006
MD14BINO1003
MD14BIOC1006

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

604 095
486 097
167 161
1 608 315
845 932
214 317
64 200
104 753
8 681
278 363

10,00
1,00
20,00
10,00
10,00
9,00
10,00
21,00
6,00
5,00

91 407
104 984
31 794
1 684 994
132 570
7 046 577
61 521
104 788
1 458 037
2 379 602
95 610
55 890 800
1 335 900
22 958
73 970
257 504
167 216
29 638
117 515
108 625
11 933
693 799
32 138
47 039
890 830
89 505
313 505
48 441
3 904
18 508
9 303 295
811 669
566 906
131 803
1 545 278
701 824
127 341
1 038 420
634 375
5 006 084
2 074 340
444 520
9 103
3 699 480
294 000
218 273
81 653
156 699
760 819
823 735
2 178 716
95 700
87 475
29 992
339 537
893 594
71 041
463 956
138 214
92 510
142 696
16 302
4 016 407
88 219
136 908
15 623
1 315 442
31 635
69 835
241 489

20,00
5,00
20,00
4,00
60,00
7,00
30,00
10,00
1,00
10,00
10,00
1,00
10,00
5,00
1,00
10,00
10,00
100,00
10,00
10,00
50,00
10,00
1,00
5,00
10,00
10,00
1,00
10,00
35,00
1,00
1,00
10,00
10,00
27,00
10,00
10,00
9,00
7,00
10,00
1,00
1,00
15,00
21,00
7,00
500,00
10,00
10,00
35,00
10,00
20,00
1,00
4,00
4,00
6,00
8,00
1,00
15,00
10,00
10,00
10,00
9,00
10,00
10,00
5,00
25,00
10,00
100,00
20,00
10,00
15,00
Nr. 1(191) 2013, pag. 25

MD14BITA1003
MD14BNOV1006
MD14BOTA1005
MD14BOTR1006
MD14BPSP1008

SA ORBITA 9
SA BM NOVA
Intreprinderea Comerciala de Productie BOTANICA SA
SA BOTRITIS
SABiroul Principal Specializat de Proiectari in domeniul
complexelor de masini pentru mecanizarea lucrarilor in livezi,
vii,pepiniere si plantasii de arbusti fructiferi (B.P.S.P.)
SA LIBRARUL
SA BRISCCO
SA AVICOLA DIN BRINZENII - NOI
SABRISERVICE
SA BUSUIOC - SUD
SA BAZA DE TRANSPORT AUTO 27
SA BAZA DE TRANSPORT AUTO NR.31 CHISINAU
SA Baza de Transport Auto nr.12 din Edinet
SA BAZA DE TRANSPORT AUTO NR.17
SA BAZA DE TRANSPORT AUTO - 7
SA BAZA DE TRANSPORT AUTO NR.-2 TIMPUL
SA BUCOVINA
SA BUCURIA
SABUNA DISPOZITIE
SA BUGEAC IALLARI
SA BUSUIOC
SA BUTOIAS
SA BAZA DE TRANSPORT AUTO nr.35 DIN SINGEREI
SA BAZA DE TRANSPORT AUTO nr.23 DIN TARACLIA
SA compania de inchiriere a activelor neutilizate CAAN
SACA-2830"
SA CARAHASANI-VIN
SA CARITATE
SA SERVICE-AGRO-CALARASI
SA CALCAR
SA CAMELIA
SA CAMION
SA DRUMURI - CANTEMIR
SA CARACUDA HINCESTI
SA CARIERA DE GRANIT SI PIETRIS DIN SOROCA
SA FLOARE - CARPET
SA DROCHIA CARTE
SACartea din Straseni
SA CARTEA
SA COMBINATUL AUTO 7
SA BAZA DE TRANSPORT AUTO Nr. 18
SACIOCANA
SA SUCCES
SA CEADIR-PETROL
IM SA CEBA-VIN
SA CEREALE CAHUL
SA CEREALE - CIM
SA LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)
SA CENTRUL II
SA CENUSAREASA
SA CEREALE-PRUT
SA CERAMICA_T
Combinatul de Produse Cerealiere CEREALE FLOR
SA CEREALE din Soldanesti
SA CENTRUL TEHNIC- CEADIR LUNGA
SA CEREALE - VULCANESTI
SA VINCA-FARM
SA DRUMURI - CHISHINAU
SA CICEC
SA PISCICULTORUL
SACILIX
SA ICAM
SA DRUMURI-CIMISLIA
AVICOLACIMGALLUS SA
SA CIMTRANS SERVICE
SA CIOC-MAIDAN-VIN
SA CHIRSOVA
SA CITRO-IMPEX
IM CIUMAI SA
SA CLARITATE
SA COMBINATUL DE PRELUCRARE A LEMNULUI
SA TARACLIAAGROSNAB
SA COLOANA MOBILA MECANIZATA
DE CONSTRUCTIE A DRUMURILOR nr.6
SACOMFORT
SA CMM nr.28
SA COLOANA MOBILA MECANIZATA DE DRUMURI
NR. 8 LIPCANI
SA CASA MOBILEI

MD14BRAR1004
MD14BRIS1005
MD14BRNO1002
MD14BRSE1009
MD14BSIC1002
MD14BTAB1000
MD14BTAC1009
MD14BTAE1007
MD14BTAR1002
MD14BTAS1001
MD14BTVU1002
MD14BUCO1000
MD14BUCU1002
MD14BUDI1007
MD14BUDJ1006
MD14BUSU1004
MD14BUTO1001
MD14BZAS1003
MD14BZST1002
MD14CAAN1006
MD14CACA1009
MD14CAHA1004
MD14CAIT1002
MD14CALA1008
MD14CALC1006
MD14CAME1003
MD14CAMN1002
MD14CAND1003
MD14CARA1002
MD14CARE1008
MD14CARP1005
MD14CART1001
MD14CAST1000
MD14CATE1006
MD14CAUT1006
MD14CBTA1009
MD14CCAA1009
MD14CCES1005
MD14CEAD1004
MD14CEBA1006
MD14CECA1005
MD14CECI1007
MD14CEMT1002
MD14CENT1001
MD14CENU1008
MD14CEPU1006
MD14CERA1008
MD14CERF1003
MD14CERS1008
MD14CETH1009
MD14CEVU1008
MD14CFAR1007
MD14CHID1003
MD14CICK1009
MD14CICU1007
MD14CILX1003
MD14CIMA1009
MD14CIMD1006
MD14CIMI1001
MD14CIMT1008
MD14CIOC1005
MD14CIRS1004
MD14CITX1005
MD14CIUA1009
MD14CLAR1009
MD14CLEM1000
MD14CLIA1000
MD14CMCD1002
MD14CMFT1001
MD14CMMD1000
MD14CMML1000
MD14CMOB1000
Nr. 1(191) 2013, pag. 26

109 562
20
24 867
218 684

1,00
1000,00
1,00
10,00

12 187
295 488
34 862
380 919
35 600
25 088
119 749
276 777
122 599
113 239
77 502
17 935
4 850
1 646 396
103 293
60 395
37 273
3 299 862
108 322
55 870
3 051 083
316 756
141 986
72 212
10 890
30 707
41 300
245 070
723 222
219 045
2 023 951
6 086 209
65 050
31 817
201 924
161 559
256 594
69 536
185 141
137 171
383 313
957 110
177 295
14 833 509
203 749
1 849 059
3 838 109
923 610
1 801 625
92 583
133 058
497 424
183 721
1 705 492
62 486
79 796
16 364
3 188 520
897 880
46 874
49 447
114 386
1 156 876
119 060
171 500
3 901 235
77 143
42 485

47,00
1,00
35,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
50,00
1,00
10,00
4,00
16,00
25,00
1,00
10,00
10,00
8,00
15,00
10,00
1,00
50,00
50,00
10,00
10,00
10,00
10,00
9,00
10,00
5,00
5,00
20,00
15,00
11,00
5,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
1,00
5,00
15,00
20,00
10,00
10,00
20,00
8,00
1,00
10,00
15,00
10,00
10,00
5,00
10,00
37,00
10,00
10,00
8,00
1,00
100,00
1,00
10,00
10,00

73 072
25 550
57 979

10,00
10,00
9,00

83 769
144 039

10,00
20,00

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

MD14CNTL1002
MD14COAN1000
MD14COAR1006
MD14COBA1004
MD14COBI1006
MD14COBU1000
MD14COBZ1005
MD14CODE1008

SA CONSTRUCTORUL-SUD
SA CODREANCA
SA COMBINATUL DE ARTICOLE DIN CARTON
SA CARIERA COBANI
S.A. Combustibil-Solid
SA CARIERA COBUSCA
SA COBZAR
SA INTREPRINDEREA DE COLECTARE
SI DESFACERE IARGARENII
SA CODREANCA
SA COLOANA MECANIZATA MOBILA
SA COLOANA AUTO 2811
SA COLASS
SA COMCON VICTORIA
SA COMBINATUL DE COLECATRE SI PRELUCRARE
A CEREALELOR DIN FALESTI
SA INCOMLAC
SA COMTIRAS
SA TRANSCOMUNICATII
SA CONSATOR
SA CONSTRUCTORUL
SACONSOCIVIL
SA FLORESTEANCA
SA CHISINAU - CONINVEST
SA CONMEC
SA CONSMONT
SA INTREPRINDEREA DE COLECTARE
A VITELOR SI A PASARILOR
SA COMBINATUL DE PIINE DIN BALTI
SA CONSTRUCTII RUTIERE
SA DE PRODUCERE A NUTRETURILOR COMBICORM
SA CONSRUCTIA 24
SA CONSINDAL
SACONCORDIA-SOR
SA CONCORD - STRASENI
SA firma comerciala COSINZEANA
SA COLECTANIM
SA AUTOSERVICE SI COMERT
SA COVOARE-UNGHENI
SA COMBINATUL DE VINURI DIN TARACLIA
SA AVICOLA - VULCANESTI
SA COMBINATUL DE PRODUSE CEREALIERE
DIN CHISINAU
SA COMBINATUL DE PRELUCRARE A LEMNULUI
DIN BALTI
SA MAGAZINUL CRICOVA
SA FARMACIA LA CRINGUSOR
SA CUPCINI - CRISTAL
SA AGROSERVICE CRIULENI
SADRUM-96"
SA COLOANA SPECIALIZATA DE MONTARE NR.1
SA COLOANA SPECIALIZATA MECANIZATA MOBILA-67
SA AUTOCOMERT-SERVICE
SACONSTRUCTORUL din Telenesti
S.A. Centrul Tehnic International CTI-CAPITAL
SA CURCUBEU
SA CERAMICA UNGHENI
SA CURCUBEU-NORD
SA CEREALE CUPCINI
SA magazinul MICUTUL
SA CZOM
SA DAAC - ORIZONTUL
SA DACIA LV
SA DAAC - HERMES
SA DACIA UNIVERSAL BULBOACA
SA DALIA
SA DANA
SA DANIEL - P
SA Soliditate
SA DAAC-VICTORIA
SA DIRECTIA DE CONSTRUCTII SI REPARATII
RUTIERE - ORHEI
SA REAL - DELTA
SA CONCOM-MODERN
SA TIPOGRAFIA RAZA DE SUD
SA DESERVIRE
SA FABRICA DE UNT DIN TARACLIA
Fabrica de Confectii DIANA SA
SA D - INVEST - CIOCANA
SADORINTA FARM
SA DIMECON-11

MD14CODR1003
MD14COLM1008
MD14COLN1007
MD14COLS1002
MD14COMC1009
MD14COMF1006
MD14COML1008
MD14COMT1000
MD14COMU1007
MD14CONA1000
MD14CONB1009
MD14CONC1008
MD14CONF1005
MD14CONI1002
MD14CONM1006
MD14CONO1004
MD14COPA1008
MD14COPB1007
MD14CORC1004
MD14CORM1002
MD14CORU1002
MD14COSD1002
MD14COSO1009
MD14COST1004
MD14COSZ1006
MD14COTA1004
MD14COTR1005
MD14COUN1006
MD14COVI1002
MD14COVU1006
MD14CPCC1000
MD14CPLB1000
MD14CRIC1002
MD14CRIN1009
MD14CRIS1004
MD14CRIU1000
MD14CRUM1004
MD14CSDM1004
MD14CSMB1006
MD14CTEC1004
MD14CTEL1003
MD14CTIP1005
MD14CUBE1002
MD14CUNG1006
MD14CUNO1006
MD14CUPC1008
MD14CUTU1002
MD14CZOM1002
MD14DAAO1004
MD14DACA1008
MD14DACH1001
MD14DACI1000
MD14DALI1009
MD14DANA1005
MD14DANI1007
MD14DATE1005
MD14DAVI1007
MD14DCRR1000
MD14DELT1002
MD14DERN1002
MD14DESU1002
MD14DESV1001
MD14DEUN1007
MD14DIAN1007
MD14DICI1002
MD14DIFA1007
MD14DIME1004

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

5 280
250 000
295 088
56 193
559 942
148 210
42 180

35,00
10,00
50,00
10,00
6,00
15,00
5,00

96 304
181 086
31 366
107 120
256 702
16 755

10,00
10,00
50,00
10,00
10,00
33,00

2 584 918
644 045
2 590
335 000
173 876
658 501
642 285
32 436
103 772
229 948
194 993

1,00
50,00
15,00
10,00
10,00
30,00
10,00
24,00
35,00
10,00
10,00

40 344
2 508 043
181 547
71 333
77 101
86 222
283 907
556 099
618 105
48 880
91 967
2 632 762
1 623 377
1 117 415

10,00
9,00
8,00
14,00
10,00
10,00
1,00
12,00
1,00
1,00
15,00
10,00
10,00
5,00

3 997 422

29,00

3 836 322
162 704
100 000
2 921 420
1 933 023
1 634
43 179
157 727
343 419
93 422
25 480
19 899
76 369
151 584
1 493 033
29 685
750 612
72 075
256 587
507 528
368 624
129 088
165 179
68 463
851 320
1 936 659

1,00
1,00
1,00
10,00
1,00
100,00
10,00
13,00
6,00
10,00
1000,00
2,00
10,00
1,00
10,00
7,00
5,00
1,00
15,00
20,00
10,00
10,00
25,00
5,00
1,00
1,00

23 805
2 677
280 422
56 434
89 545
346 722
154 868
56 741
5 000
538 543

10,00
1,00
6,00
10,00
10,00
20,00
10,00
1,00
4,00
7,00
Nr. 1(191) 2013, pag. 27

1
MD14DINS1007
MD14DION1001
MD14DIRE1009
MD14DMCI1006
MD14DMOB1009
MD14DOFI1001
MD14DOIA1006
MD14DOID1003
MD14DOLI1003
MD14DOLN1006
MD14DOMA1000
MD14DONU1005
MD14DOST1003
MD14DOTC1001
MD14DOVA1009
MD14DRBI1002
MD14DREN1002
MD14DRFE1002
MD14DRMB1006
MD14DRMC1005
MD14DRMN1002
MD14DRMO1001
MD14DROJ1006
MD14DROM1001
MD14DROP1008
MD14DRSE1007
MD14DRTE1006
MD14DRUC1005
MD14DRUM1003
MD14DSRM1007
MD14DURL1004
MD14DUSE1002
MD14DVIN1002
MD14ECNT1001
MD14ECOF1006
MD14ECON1006
MD14EDEL1009
MD14EDIF1003
MD14EDIL1005
MD14EDUM1008
MD14EGAP1006
MD14EKIN1004
MD14ELEC1000
MD14ELEG1006
MD14ELES1002
MD14ELIA1008
MD14ELIR1009
MD14ELOM1006
MD14ELSV1001
MD14ELUX1005
MD14ENER1001
MD14ENGI1000
MD14EOVA1008
MD14EPAR1003
MD14ESRO1004
MD14EURB1005
MD14EVCU1008
MD14EXIM1000
MD14EXPE1001
MD14EXPR1006
MD14EXUP1001
MD14FAAN1003
MD14FAAR1009
MD14FABL1004
MD14FABS1007
MD14FACO1000
MD14FAGC1000
MD14FALA1005
MD14FANI1005
MD14FANT1002
MD14FANU1009
MD14FAOL1009
MD14FASE1004
MD14FATE1003
MD14FATN1002
MD14FBAS1007
MD14FBOR1002

Nr. 1(191) 2013, pag. 28

2
SA DIONISIMUS
SA DIONYSOS-MERENI
SA DIRECOM
SA DACIA-MCI
SA NORD - MOBILA
SA DORINTA-FIX
SA DOINA
SA DOINA
SA PRODUSE AGRICOLE
SA DRUMURI-SOLDANESTI
SA DOMANDA
SABAZA DE TRANSPORT AUTO Nr.9 DIN DONDUSENI
SA DOST
SA DOTARCOM
SA MOLDOVAINTRANS
SA DRUMURI-BRICENI
SA CODRENII-COM
SA DRUMURI-FALESTI
SA DRUMURI-BALTI
SA DRUMURI CAINARI
SA DRUMURI-DONDUSENI
SA DRUMURI-OCNITA
SA IM FABRICA DE DROJDII DIN CHISINAU
SA DRUMURI - COMPAT
SA SEMINTE - NORD
SA DRUMURI-SINGEREI
SA DRUMURI - TELENESTI
SA CODRU
SA DRUM BUN
SA DSRM-3
SA UZINA EXPERIMENTALA MECANICA 32
SA TIPOGRAFIA - DONDUSENI
SA DIASET-VIN
SA ECHIPAMENT
SAECOFOND
SA MECONS
SA EDELVAIS
SA EDIFICIU
SA EDILITATE
SADRUMURI - EDINET
SA MEGA PRIM
SA EKINI
SA ELECTROTEHNICA
SA ELEGANT - S
SA ELEGANT-STIL
SA ELEVATORUL IARGARA
SA ELIRI
SA ELCOM
SA ELECTRON SERVICE
SAEUROMOBILA-LUX
BCENERGBANKSA
SA ENERGO-MEDIA-GRUP
SA BAZA DE TRANSPORT AUTO nr.25
SA REPARATII AUTO
SA ESTATE GROUP
BC EUROCREDITBANK
SAEV-CUSLARI
BCEXIMBANK-Gruppo Veneto Banca
SA UZINA EXPERIMENTALA DIN CIADIR - LUNGA
SA EXPRES-AF
SA EXUPERI
SA FARMACIA ANENII NOI
SA AUTOFAR
SA FABRICA DE INDUSTRIALIZARE A LAPTELUI
DIN CAUSENI FABINDLAPTE
SA FABSO
SA FACONIS
SA COMBINATUL DE PRELUCRARE A LEMNULUI FAG
I.M FABRICA DE PRODUSE LACTATE DIN HINCESTI SA
SA FABRICA DE CONFECTII ANENII NOI
SA FANTAZIA - O
SA Fabrica de Fermentare a Tutunului din Floresti
SA FABRICA DE CONSERVE OLANESTI
SA FABRICA DE CONSERVE DIN CALARASI
SA FABRICA DE MATERIALE DE CONSTRUCTII
SA FABRICA DE FERMENTARE A TUTUNULUI
DIN ORHEI
SA FARMACIA NR.57 BASARABEASCA
SA VINDECEA LG

344 922
689 148
131 567
13 442
1 268 866
213 299
223 101
37 926
25 000
703 987
105 412
328 768
23 688
50 156
150 021
82 102
7 828
770 556
886 356
389 461
527 361
542 232
361 424
83 800
2 402 701
759 452
750 320
192 543
203 568
24 929
31 275
11 509
52 988
13 712
20
10 669
85 405
64 662
519 089
2 063 293
9 842 035
1 549 885
18 747
12 119
54 643
781 881
348 264
120 226
61 049
21 145
2 000 000
5 529
32 467
316 515
6 128 443
10 800 000
75 744
635 000
35 111
19 984
68 019
49 500
52 701

10,00
10,00
10,00
2,00
8,00
1,00
1,00
10,00
5,00
10,00
7,00
10,00
9,00
23,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
12,00
10,00
10,00
10,00
10,00
4,00
1,00
8,00
10,00
10,00
50,00
10,00
1000,00
10,00
1,00
10,00
10,00
10,00
4,00
6,00
15,00
10,00
10,00
5,00
10,00
20,00
10,00
100,00
50,00
15,00
20,00
10,00
4,00
10,00
7,00
1000,00
33,00
1,00
1,00
10,00
20,00

282 262
26 304
718 900
635 112
192 068
210 641
44 769
2 132 078
1 533 770
310 610
379 807

20,00
75,00
20,00
10,00
25,00
1,00
10,00
10,00
10,00
50,00
10,00

924 305
414 878
254 486

20,00
1,00
5,00

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

1
MD14FCOJ1001
MD14FCON1005
MD14FDCA1003
MD14FDPO1002
MD14FDVI1002
MD14FECR1003
MD14FEEC1008
MD14FEIA1006
MD14FELA1001
MD14FERA1005
MD14FERC1003
MD14FERH1008
MD14FERM1001
MD14FERT1004
MD14FERV1000
MD14FEST1003
MD14FIAJ1001
MD14FIER1007
MD14FIMA1006
MD14FIRM1007
MD14FISE1006
MD14FITN1004
MD14FLAC1003
MD14FLAM1001
MD14FLON1004
MD14FMCR1003
MD14FOCN1005
MD14FODA1009
MD14FOMA1008
MD14FORM1009
MD14FORT1002
MD14FRAN1004
MD14FRIO1005
MD14FRUC1003
MD14FTCL1002
MD14FUDF1006
MD14FULR1002
MD14FURN1000
MD14FVLE1006
MD14FVPR1007
MD14FZGD1000
MD14GALA1004
MD14GAOA1001
MD14GARN1003
MD14GATO1000
MD14GAZP1001
MD14GBAS1006
MD14GEMN1004
MD14GEOM1003
MD14GERE1000
MD14GERI1006
MD14GEST1002
MD14GETO1006
MD14GIRA1000
MD14GLIE1002
MD14GLOZ1009
MD14GMCI1003
MD14GONI1008
MD14GOPO1008
MD14GOTI1002
MD14GRAD1005
MD14GRAL1005
MD14GRAM1004
MD14GRAT1007
MD14GRAW1002
MD14GRET1003
MD14GRIS1000
MD14GROM1008
MD14GROS1002
MD14GROT1001
MD14GUAR1004
MD14GVIL1001
MD14HAZI1009

2
SA FABRICA DE VIN COJUSNA
SA FAUR - CONSTRUCTOR
SA FABRICA DE CONSERVE DIN ANENII - NOI
SA FABRICA DE PAINE ORHEI
SA FABRICA DE VINURI DIN VULCANESTI
SA CRIOFERTILITATE
SA Fabrica Elemente de Constructii
SA FERTILITATEA - IALOVENI
SA Farmacia FILOMELA
SA FERTILITATEA - SUD
SA FRTILITATEA - COMRAT
SA FERTLITATEA - HINCESTI
SA FERMENTTUTUN
SA FERTILITATEA - MARCULESTI
SA FERTILITATEA - VULCANESTI
SA FORESTCOM
SA FINISAJ
SA FRATIE - 94
SA SANFARM-PRIM
SA FIRMA DE PRODUCERE SI COMERT ABC
SAFRASINET
SA FITING
SA FLACARA
SA FLAMINGO-96
SA FLORENI
SA FMC - RISCANI
SA FERTILITATEA OCNITA
SAF.O.N.D.-ADMINISTRATOR FIDUCIAR
SA Centrul de calcul INFOMAC
SA MATERIALE FORESTIERE DE CONSTRUCTIE
SA FORTUNA
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA FRIGORIFER
SA FRUCTE
SA FABRICA DE FERMENTARE A TUTUNULUI
DIN CIADIR-LUNGA
SA FABRICA DE UNT DIN FLORESTI
SA FULGER S.T.
SA FURNIZORUL ABA
SA FABRICA DE VINURI LEUSENI
SA FABRICA DE VINURI PRUT
SAFABRICA DE ZAHAR DIN GHINDESTI
SA GALANTA
SA GAOACE
SA pentru transportarea marfurilor si pasaferilor
GARANT-AUTO
SA IRIGATORUL CANTEMIR
SA GAZPROIECT
SA BASAVIN-GRUP
SA GEMENI
SA GEOMACON
SA FABRICA DE VINURI SANGEREI
SA INTREPRINDEREA PENTRU REPARATIA
SI DESERVIREA TEHNICII - SINGEREI
SAGEST-CAPITAL
SAMECGRATO
Societate de productie si comert SA Digrenta
SA ROADA GLIEI
SA GLODENI - ZAHAR
SA GRANAT MCI
SA ARAGONIT
SA GOSPODARASUL
SA TIPOGRAFIA DIN RISCANI
SA GRADINA MARE
SA pentru reparatia si deservirea automobilelor
INTEGRAL-AUTO
SA GRAMA
SAGRAFICA-TIPAR
Intreprinderea Mixta Compania de Asigurari
GRAWE CARAT ASIGURARI SA
SA GRETRAF
Intreprinderea Mixta Moldo-Germana Baza Comerciala
Grisan-Hamb SA
SA AGROMONTAJ STRASENI
SAAGROSERV
SA AGROTEH
SA PISCICOLA GURA BICULUI
SA Valogrvin
SA HAZIRLIC

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

70 584
73 532
366 788
135 013
58 827
913 979
168 852
41 322
30 205
81 670
142 760
206 239
868 629
658 121
193 139
146 492
27 116
14 285
449 233
700 000
366 968
455 733
18 783
9 570 662
2 378 010
47 419
86 798
976 086
10 117
154 889
17 721
1 779 826
56 110
193 349

10,00
10,00
40,00
10,00
50,00
1,00
10,00
14,00
10,00
10,00
7,00
10,00
20,00
2,00
6,00
10,00
10,00
10,00
10,00
1,00
1,00
20,00
10,00
1,00
10,00
34,00
10,00
1,00
15,00
1,00
10,00
20,00
20,00
10,00

329 826
90 898
1 629 140
451 793
196 394
144 505
1 022 652
779 317
82 108

50,00
50,00
2,00
35,00
10,00
10,00
20,00
10,00
1,00

81 246
156 387
38 850
4 100 000
578 075
118 009
424 089

7,00
8,00
10,00
1,00
2,00
1,00
20,00

224 527
2 866 000
70 191
535 577
499 346
3 553 936
4 087
5 423
32 406
49 524
28 655

10,00
1,00
10,00
1,00
1,00
10,00
1,00
11,00
10,00
10,00
1,00

31 080
151 762
14 931

50,00
10,00
10,00

57 378
137 921

1000,00
10,00

748 947
51 297
113 240
273 127
133 400
389 421
34 820

3,00
10,00
25,00
10,00
10,00
10,00
5,00

Nr. 1(191) 2013, pag. 29

1
MD14HIDO1009
MD14HIDR1006
MD14HISI1000
MD14HOLD1004
MD14HSAN1001
MD14HVIN1008
MD14IAAG1009
MD14IAHN1003
MD14IALA1002
MD14IALC1000
MD14IAMO1005
MD14IARG1000
MD14IART1005
MD14IBAS1004
MD14ICCA1001
MD14ICDG1004
MD14ICEV1004
MD14ICSU1009
MD14ICTO1006
MD14IDEA1008
MD14IDRN1008
MD14IECT1008
MD14IGIE1007
MD14IIOO1005
MD14IIUU1009
MD14ILAC1000
MD14IMCI1001
MD14IMDR1009
MD14IMPI1006
MD14INAI1002
MD14INAU1006
MD14INBT1008
MD14INCM1004
MD14INCR1009
MD14INMJ1007
MD14INPE1009
MD14INTG1003
MD14INTL1006
MD14INTR1000
MD14IONE1000
MD14IPDA1005
MD14IRRD1004
MD14IRTC1003
MD14ISRE1002
MD14ISRT1005
MD14ITAR1005
MD14ITLU1007
MD14ITTA1003
MD14IVSM1006
MD14IZOT1009
MD14IZVO1005
MD14JAVG1003
MD14JLCI1001
MD14JLIN1008
MD14JORA1009
MD14JUBL1006
MD14KDKA1006
MD14KELY1006
MD14KILM1006
MD14LACT1007
MD14LAGE1000
MD14LALE1003
MD14LARA1001
MD14LCAN1003
MD14LEGG1004
MD14LELO1007
MD14LEMN1007
MD14LEOD1007
MD14LEOV1005
MD14LEVI1003
MD14LIAA1002
MD14LIAC1000
MD14LIBR1002
MD14LICA1000
MD14LICE1006
Nr. 1(191) 2013, pag. 30

2
SA HIDROCONSTRUCTOR
SA HIDROPOMPA
SA HOTELUL CHISINAU
SATELECOM-HOLDING
SA holdingul MONTTEHSAN
SA HIRJAUCA-VIN
SA IARGARA AGROMONTAJ
SA IAHNI
SA IALTEXGAL - AURICA
SA IALCONSTRUCT
SA IAMOCS - SERVICE
SA IARGARA ATM
SA TRAIAN-BUR
SABASARAB - VIN
SA ICCAR
SAINTREPRINDEREA DE COLECTARE
SI DESFACERE GLODENI
SA CONTINENT-SERVICE
SA Casa de comert ICAM-SUPER
SA VICTORIA
SAIDEEA ASIGURARI
SA intreprinderea piscicola GHIDRIN
Institutul AGROINDPROIECT SA
SA IGIENA - PLUS
SA CRIO
SA NECTAR - SUD
SA ILACI-50
SA IZVOR MCI
SA INTERMEDIAR
SA IMPERIAL VIN
SA ZINAIDA AIP
SA INTERAUTOTRANS
SAINCUBATOR
SA INCOMAS
SA INCONARM
SA INDMONTAJ
SA HIDROINPEX
SA INTEGRAL
SA INTILNIREA
SA INTERIOR
SA MAGAZINUL IONEL
SA IPDA
SA PROT - CANTEMIR
SA IRTC
SA INTREPRINDEREA SPECIALIZATA DE REPARATII
DIN EDINET
SA INTREPRINDEREA SPECIALIZATA DE REPARATIE
A TEHNICII DIN FALESTI
SA VITARSERVICE
SA VITIS-LUX-SL
SA INTREPRINDEREA DE TRANSPORT AUTO FALESTI
SA INVESTCOM
SA IZOTERMOCON
SA CRIO-IZVORUL
SA JAVGURVIN
SA JLC
SAJLC-INVEST
CB PROAJIOC SA
SA JUBILEU
SA K.D.K.
SA ELEVATOR KELLEY GRAINS
SAKILIM
SA LACTIS
SA La GEVA
SA INTREPRINDEREA DE LUCRARI
TEHNICO-SANITARE LALEA-5
SAStatiunea Tehnologica de Masini din Calarasi
SA LIBRARIA CENTRALA ANENII NOI
SA LEGGORN
SA DE COLECTARE SI DESFACERE A CEREALELOR
DIN OLANESTI
SA LEMNAR
SA DRUMURI - LEOVA
SA TIPOGRAFIA LEOVA
SA LEOVIN
SA LIA
Agrofirma Cimislia SA
SA LIBERTATEA
S.A. FERTILITATEA
SAGLICERIA

114 748
1 107 326
483 130
101 337
201 072
242 341
43 326
1 277 518
75 178
224 502
237 763
125 358
22 388
660 190
48 130

10,00
10,00
3,00
10,00
30,00
10,00
20,00
10,00
15,00
10,00
10,00
4,00
5,00
1,00
6,00

49 299
1 732 922
1 266
22 602
120 000
540 307
82 679
125 744
406 280
15 530
4 910
55 794
587 012
403 425
10 068
302 607
17 768
576 066
207 928
91 560
572 070
282 440
1 607 212
83 653
1 000
1 544 112
67 509
200 918

20,00
2,00
100,00
10,00
100,00
1,00
10,00
1,00
1,00
50,00
50,00
1,00
1,00
10,00
1,00
20,00
30,00
15,00
40,00
10,00
20,00
10,00
0,00
10,00
20,00
1,00
10,00
4,00

114 053

15,00

214 001
97 781
43 359
1 778 685
112 809
49 827
533 339
392 310
692 149
63 200 420
60
4 200
46 243
1 348 659
270 256
638 000
20 000

10,00
5,00
1,00
1,00
10,00
10,00
1,00
10,00
56,00
0,00
1000,00
45,00
20,00
10,00
5,00
10,00
1,00

23 664
17 845
66 227
819 192

5,00
14,00
5,00
7,00

120 854
439 312
128 080
75 721
636 937
7 753
50 582
66 270
246 636
22 541

5,00
15,00
10,00
4,00
10,00
10,00
1000,00
1,00
3,00
15,00

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

MD14LIDE1005
MD14LIFT1006
MD14LINC1005
MD14LIPC1003

SAEDILITAR
SA LIFTMONTAJ
SA LINCOM-101
SA INTREPRINDEREA DE COLECTARE A CEREALELOR
DIN LIPCANI
SA FERTILITATEA-ANENII NOI
SA LIVADA
SA GLODENI REPARATIE
SA LOGHIA
SA AVICOLA - NORD
SA FABRICA DE CONSERVE DIN FLORESTI
SA Moldloto
SA FarmaciaIALOVENI
SA FABRICA DE PRODUSE LACTATE DIN CALARASI
SA LA RASCRUCE
SA LUCEAFARUL - SERVICE
SALUMINA VIETII
SA CAHULPAN
SA LUSMECON
SA MULTEVIT
SAMACARA
SA FARMACIA NR. 280
SA MACON
SAMAGISTRALA
SA MAGNOLIA - SERVCOM
SA MAMALIGUTA
SA MAPASAUTO
SA MARFURI PENTRU COPII - BALTI
SA FABRICA DE VINURI DIN COLIBASI MARGARITAR
SA CODRU MARE
SA DAAC Hermes grup
SA MARCULESTI - COMBI
SA MATCON CATANA
SA MAURITUS
SA MOLDCARTON
SA CULINARIE DECEBAL
SA MOLD-NORD
SA MEC COMUNAL-TRANSPORT
SAMECSERVICE
SA MEGARON
SA MECONS-COMRAT
AICOMITENTSA
SA MECONS 21
SA MERCURIU K
SA FARMACIA-MERENI
SA METALIC
SA METALFEROS
SA MECANIZATOR-TRIUMF
SA compania comerciala-industriala DRUMETUL
SA IMENSERVIABIL
SA MEZELURI EXTRA
SA MEZON
SA MOLDOVAHIDROMAS
SA CARIERA MICAUTI
SA MILESTI - VIN
SA MINA DIN CUPCINI
SA PENTRU PRODUCEREA MATERIALELOR
DE COSTRUCTIE MINERUL
SA Firma pentru Producerea Achizitionarea si Realizarea
Semintelor de Culturi Legumicole SEMINTE
SA MIOARA
SA CHIMISTUL-M
SA MIDGARD TERRA
SA GRADINA MOLDOVEI
SA MOARA NEAMTULUI
SA MOARA
SA RECAR
SA AUTOMOBILISTUL
SA Firma pentru dezvoltarea asortimentului modei
si culturii vestimentatiei CENTRUL DE MODA
SA MOD
SA MOLDELECTROMONTAJ
SA TERMOINSTALARE
SAMOLDAGROCONSTRUCTIA
SA MOLDOVAGAZ
SA MOLDELINA
SA MONTEC
SA MONOLIT
SAMIORITA-U
SA MOLDASIG

MD14LITA1001
MD14LIVA1007
MD14LODE1007
MD14LOGH1001
MD14LORD1002
MD14LORI1007
MD14LOTO1007
MD14LOVE1005
MD14LRAI1003
MD14LRSC1009
MD14LUCF1009
MD14LUNA1001
MD14LUPA1009
MD14LUSM1002
MD14LUTE1001
MD14MACA1007
MD14MACI1009
MD14MACN1002
MD14MAGI1005
MD14MAGN1008
MD14MAMA1005
MD14MAPS1002
MD14MARF1005
MD14MARI1002
MD14MARR1001
MD14MARS1000
MD14MARU1006
MD14MATC1006
MD14MAUR1006
MD14MCAR1008
MD14MCDE1000
MD14MDND1008
MD14MECB1002
MD14MECS1003
MD14MEGA1009
MD14MENS1000
MD14MENT1009
MD14MEON1004
MD14MERC1004
MD14MERF1001
MD14META1004
MD14METF1009
MD14METR1005
MD14METU1000
MD14MEVA1000
MD14MEZE1002
MD14MEZO1000
MD14MHID1001
MD14MICU1005
MD14MILV1003
MD14MINA1006
MD14MINE1002
MD14MINT1005
MD14MIOA1005
MD14MIST1000
MD14MITE1006
MD14MMLL1009
MD14MMOA1009
MD14MOAR1004
MD14MOAS1003
MD14MOBI1004
MD14MODA1000
MD14MODD1007
MD14MOEL1006
MD14MOIN1000
MD14MOLC1008
MD14MOLG1004
MD14MOND1005
MD14MONE1004
MD14MONO1002
MD14MORU1000
MD14MOSI1005

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

122 938
627 126
20 956

10,00
1,00
6,00

1 181 473
275 545
35 838
31 075
63 658
2 699 172
177 269
58 876
203 005
215 603
30 000
106 365
63 526
2 725 642
261 164
100 616
136 593
105 135
4 373 588
1 925 958
278 046
97 545
79 490
22 070
29 110
23 977
72 675 153
1 788 480
27 528
9 745
11 906 782
41 155
2 033 300
1 971 404
1 151 966
175 400
60 426
125 000
400 875
32 729
112 587
92 102
359 042
95 356
50 000
36 306
41 772
7 507 452
51 234 875
255 701
476 679
326 777

10,00
10,00
20,00
60,00
5,00
1,00
2,00
10,00
1,00
0,00
21,00
10,00
5,00
3,00
50,00
1,00
7,00
1,00
5,00
5,00
10,00
1,00
23,00
1,00
50,00
4,00
1,00
10,00
1,00
10,00
10,00
2,00
20,00
1,00
1,00
1,00
10,00
5,00
1,00
2,00
1,00
40,00
10,00
5,00
4,00
10,00
5,00
10,00
1,00
10,00
10,00
10,00

91 980

5,00

28 197
2 901 467
358 963
504 407
128 827
4 017
153 282
2 378 808
117 044

5,00
5,00
10,00
38,00
10,00
10,00
10,00
1,00
10,00

1 848 258
62 974
55 620
3 400
63 773
13 329 080
269 199
523 379
979 553
38 134
600 000

9,00
1,00
100,00
50,00
100,00
100,00
10,00
1,00
15,00
1,00
100,00
Nr. 1(191) 2013, pag. 31

MD14MOSR1004
MD14MOST1002
MD14MOTA1002
MD14MOTE1008
MD14MOTJ1003
MD14MRCI1000
MD14MRTI1001
MD14MRUT1005
MD14MTAJ1009
MD14MTUR1005
MD14MUGU1005
MD14MUNC1008
MD14MURC1004
MD14MURD1003
MD14NATU1003
MD14NECA1002
MD14NELI1003
MD14NEME1006
MD14NERA1005
MD14NERD2000
MD14NETI1005
MD14NEXO1001
MD14NICO1002
MD14NINT1004
MD14NISP1003
MD14NIVE1001
MD14NLAC1003

SA MODERN - SERVICE
SA MONTATORUL - CONSTRUCTOR
SA MOROL - TRANS
SA TERMOTEHNIC
SA SPECIMONTAJ
SAMERCURII
SAMARTISOR
SA MACONRUT
SACOLOANA DE CONSTRUCTIE-MONTAJ NR.17
SA MOLDOVA - TUR
SA RESTAURANTUL MUGUREL VERDE
SA MUNCITORUL
SA DRUM-11
SA CONSTRUCTIA DRUMURILOR DRUM-3
SACOMBINATUL DE PANIFICATIE DIN SOROCA
SA NECTAR-NORD
SA FABRICA DE CONFECTII IONEL
SA NEMETMACOM
SA MINERAL
SA NERUDNIC
Compania de Brokeraj DAAC Invest SA
SAAGROVINEXPO
SA NICODIM
SA UNITATE
SAFABRICA DE PRODUSE LACTATE DIN NISPORENI
SA UNIVERSALHIM
SACOMBINATUL DE INDUSTRIALIZARE A LAPTELUI
din CUPCINI INLAC
SA VINIS - NLG
SA BETACON
SA NORD - FRUCT
Intreprindera Mixta NORD FOREST SA
SA NORD TUTUN
SA TEHNOVIN
SA NORD
SA CENTRINDMONTAJ
SA UZINA EXPERIMENTALA DE UTILAJ TEHNOLOGIC
INTEH
SA NATUR - TELECOM
SA Monotip
SANIUTAMS CERAMICA
SA NUFARUL
SA GAINUSA
SA MOBISTIL
SA DACIA
SA VODA
SA CODRU
SA ODA - VIN
SA OGLINDIRE
SA VOLAN
SA OLHIONA
SAAGROSERVICE-OLANESTI
SA COMBINATUL AUTO nr.5
SA I.C.M.-2 FALESTI
SA MONTAJCOM
SA MONTORUL
SA VOLINTIRI-VIN
SA ORIZONTUL
SAORHEI-MOBILA
SADAAC-OREOL
SA ORIZONT-95
SA ORLACT
SA Restarantul CASA NUNTII - NOROC
SA PORUMB
SA CONSAM
SA INTREPRINDEREA PISCICOLA COSTESTI
SA OTELCON
Compania Internationala de Asigurari ASITO SA
SA Fabrica de conserve din Cahul PROVIT
SA GRUPA FINANCIARA
SAPAJURA ALBA MEDIA
SA PALACE
SA PAMELA
SA PAN - COM
SA PANSELUTA
SA PARCUL DE AUTOBUSE SI TAXIMETRE nr.5 OTACI
SA PARCUL DE AUTOBUSE SI TAXIMETRE nr.8
SA PARCUL DE AUTOBUSE SI TAXIMETRE nr.7
SA PARCUL DE AUTOBUSE SI TAXIMETRE nr.9
din Briceni

MD14NLGI1001
MD14NOCA1000
MD14NOFR1008
MD14NORE1009
MD14NOTU1007
MD14NOVI1009
MD14NRDO1000
MD14NTAJ1008
MD14NTEH1006
MD14NTEL1000
MD14NTIP1002
MD14NUCA1002
MD14NUNU1005
MD14NUSA1004
MD14OBIS1008
MD14ODAC1002
MD14ODAV1009
MD14ODRU1001
MD14ODVN1004
MD14OGLI1000
MD14OLAN1009
MD14OLHI1009
MD14OLNE1005
MD14OMBI1004
MD14ONAJ1003
MD14ONTA1001
MD14ONTO1005
MD14ONTR1002
MD14ONTU1007
MD14ORBI1009
MD14OREO1008
MD14ORIZ1001
MD14ORLA1005
MD14OROC1000
MD14ORUM1000
MD14OSAM1003
MD14OSTE1002
MD14OTEL1009
MD14OTIS1008
MD14OVIT1003
MD14PAFI1003
MD14PAJU1003
MD14PALA1003
MD14PAML1009
MD14PANC1009
MD14PANS1001
MD14PARC1005
MD14PARL1004
MD14PATA1005
MD14PATT1004

Nr. 1(191) 2013, pag. 32

37 863
29 765
1 000 000
19 230
10 109
37 168
93 008
427 932
7 858
1 299 137
22 377
6 037
104 345
216 118
14 661
136 506
9 645 588
56 260
469 246
7 881
134
391 692
171 263
154 931
89 327
655 293

10,00
10,00
1,00
10,00
10,00
20,00
10,00
6,00
100,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
75,00
10,00
2,00
7,00
20,00
0,00
1000,00
1,00
10,00
10,00
10,00
1,00

4 524 420
2 931 251
611 364
25 808
1 000
1 687 929
1 128 227
24 475
89 707

5,00
1,00
5,00
17,00
50,00
18,00
10,00
10,00
10,00

602 045
333 993
42 538
25 949
79 016
1 557 210
84 221
3 850
9 242
48 000
36 900
117 588
53 262
45 506
48 769
59 428
572 792
59 969
28 098
289 529
565 000
362 227
14 034
145 427
185 519
173 048
3 021 758
6 817 464
82 165
160 452
4 651 534
1 065 155
44 000
100
36 532
17 696
139 189
85 080
116 450
89 852
113 643

10,00
10,00
10,00
34,00
10,00
5,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
25,00
30,00
5,00
1,00
76,00
1,00
10,00
10,00
10,00
1,00
10,00
2,00
10,00
10,00
20,00
1,00
1,00
10,00
10,00
10,00
15,00
10,00
200,00
10,00
10,00
10,00
1,00
10,00
10,00
35,00

101 914

10,00

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

1
MD14PCOL1005
MD14PCSO1008
MD14PDSR1004
MD14PECT1009
MD14PEPI1007
MD14PERS1003
MD14PESI1004
MD14PETE1007
MD14PETR1002
MD14PICU1002
MD14PICV1001
MD14PIEE1000
MD14PIEL1001
MD14PIET1003
MD14PILO1009
MD14PIRV1004
MD14PIVO1007
MD14PLAC1001
MD14PLAF1008
MD14PLEX1002
MD14PLOP1000
MD14PLOV1002
MD14PLUG1003
MD14PLUM1005
MD14POLI1009
MD14PORT1000
MD14PORU1007
MD14PPPA1002
MD14PREF1008
MD14PRES1003
MD14PRID1006
MD14PRIN1004
MD14PROB1000
MD14PROC1009
MD14PROD1008
MD14PROS1001
MD14PRUT1002
MD14PRUU1009
MD14PRVO1006
MD14PUHA1005
MD14RAAT1003
MD14RABI1005
MD14RACL1009
MD14RACO1006
MD14RADA1001
MD14RADI1003
MD14RAMA1000
MD14RAMI1002
MD14RANI1001
MD14RANS1009
MD14RANT1008
MD14RAPI1009
MD14RASI1006
MD14RCOM1002
MD14REAC1008
MD14REAL1007
MD14REAN1005
MD14RECH1001
MD14RECL1005
MD14REDI1009
MD14REDO1001
MD14REFP1008
MD14REGM1000
MD14REIN1007
MD14RELE1003
MD14REME1002
MD14RENA1005
MD14RENE1001
MD14REOT1003
MD14REPC1001
MD14REPG1007
MD14REPH1006
MD14REST1009
MD14REUP1009
MD14REVI1007
MD14REZA1001
MD14REZM1007
MD14RFCO1001

2
SA PISCICOL-NORD
SA PROFILCONS
SA PRESUDOR
SA SPECTRUL
SA PEPINIERA PISCICOLA ZONALA CAHUL
SA PERSPECTIVA
SA PESTE
SAPESTE
SA PETRICANCA
SA pentru reparatia tehnicii agricole RTS-SPICUSOR
SA SPICUSOR - V
SA Intreprinderea Mixta PIELE
SA PIELART
SA PIETRIS
SA PILOT
SA PIRAMIDA-V
S.A. Pervomaiscoe - Vin
SA PLANETA-CARTE
SA PLAI-FRUCT
SA COMPLEX
SA LA PLOPI
SA PLOVDIV
SA PLUGUSOR-APC
SA PLUMBUM
SA POLIGRAFIST
SA BAZA DE TRANSPORT AUTO NR.29
SAPORUMBITA
SA PARCUL DE AUTOBUSE nr.1 DIN CHISINAU
SA PRESTFERTIL
SA MOLDPRESA
SA INTREPRINDEREA DE TRANSPORT AUTO NR. 8
SAINTREPRINDEREA DE TRANSPORT AUTO Nr.7"
BC PROCREDIT BANK SA
SA PRODUSE CEREALIERE
SA AGROPROD
SA SOCIETATEA DE CERCETARI STIINTIFICE
SI PROSPECTIUNI IN CONSTRUCTII
SA IM PRUT
SA PRUT 80
SA PROURA-VIN
SAFARMACIA-PUHACENI
SA REPARATIE
SA intreprindere comerciala FAVORABIL
SA SPECIAL-AUTO SERVICE
SA RAPID CONSTRUCTIA
SA RADA
SA RADIATOR
SAFARMACIA NR.297"
SACERAMICA
SARANIS-COM
SA AGROTRANS
SA COMTRANS
SA AUTORAPID
SA FERTILITATEA CALARAS
SAREPAN-COM
Intreprinderea de Productie si Comert REACTIV SA
SA CEREALEPROICT
SA de comert MUGUREAN
SA RECHIN
SAMOLDRECLAMA
SA INTREPRINDEREA PENTRU COLECTAREA
CEREALELOR din Rediul-Mare
SA CREDO - CARTEA
SA REFPLAST
SA REGMONT
SA REAL-INVEST
SA MAGURELE
SA REMEDIUM FARM 306
SA DRENAJ
SA RENET
SA REZONANTA
SA REPCONCIM
SAPERGAZMAGIST
SA REPDESTEH
SA RESTAURATORUL
SA REUPIES
SA TRANSSERVICE
SA REZACO
SA REZINDMONTAJ
SA MARFCONSUM - SUD

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

179 348
83 822
377 667
89 403
468 105
32 403
1 182 197
4 180
19 183
83 986
42 792
1 347 968
1 194 432
416 733
30 096
44 767
155 317
27 640
263 435
330 061
30 329
1 486 876
331 071
44 664
80 000
157 806
7 662
92 990
54 440
174 195
136 490
136 398
365 350
60 531 413
4 248 128

5,00
5,00
23,00
14,00
10,00
10,00
1,00
10,00
200,00
10,00
1,00
8,00
40,00
12,00
18,00
10,00
10,00
5,00
6,00
10,00
10,00
1,00
10,00
1,00
10,00
7,00
10,00
20,00
10,00
24,00
10,00
10,00
1000,00
1,00
1,00

13 494
65 097
1 006 184
526 137
45 720
100 926
320 048
58 553
65 742
918 489
57 153
4 533
259 387
61 999
48 139
90 532
28 142
185 987
111 967
1 574
4 990
10 000
85 097
15 435

10,00
10,00
10,00
10,00
1,00
10,00
1,00
35,00
10,00
10,00
47,00
10,00
10,00
1,00
10,00
5,00
10,00
9,00
25,00
15,00
2,00
10,00
10,00
10,00

164 169
14 582
170 693
99 981
22 712 281
76 848
61 046
149 203
87 300
351 339
292 445
39 758
92 213
75 028
139 873
85 190
27 224
163 791
7 008

10,00
5,00
10,00
9,00
0,00
3,00
1,00
10,00
0,00
10,00
6,00
1,00
10,00
9,00
15,00
10,00
30,00
10,00
50,00
Nr. 1(191) 2013, pag. 33

MD14RIAL1003
MD14RIAN1001
MD14RICA1004
MD14RIFA1001
MD14RINA1001
MD14RINZ1002
MD14RISA1006
MD14RITA1005
MD14RITE1001
MD14RITU1001
MD14RIUA1002
MD14RIZO1001
MD14RMEZ1007
MD14RMNS1005
MD14RNCA1007
MD14ROAD1005
MD14ROCN1001
MD14ROCO1000
MD14ROFI1005
MD14ROMA1004
MD14ROMT1003
MD14RONE1009
MD14ROTE1003
MD14ROTO1001
MD14ROUP1007
MD14ROWE1008
MD14ROZA1009
MD14RROZ1000
MD14RTCA1001
MD14RUDM1003
MD14RUMC1004
MD14RUMD1003
MD14RUNI1007
MD14RUNT1004
MD14RUTA1009
MD14RUTI1001
MD14RZAS1005
MD14SACO1005
MD14SAIT1004
MD14SAJI1006
MD14SALC1008
MD14SATC1000
MD14SAVI1000
MD14SCOM1001
MD14SCON1000
MD14SCOP1008
MD14SEAG1003
MD14SEAU1005
MD14SECA1007
MD14SECO1001
MD14SECR1008
MD14SEME1001
MD14SEMI1007
MD14SEMN1000
MD14SERV1005
MD14SETS1008
MD14SEVA1004
MD14SIMA1001
MD14SING1004
MD14SIRA1006
MD14SIRD1003
MD14SIST1004
MD14SITE1000
MD14SLIR1003
MD14SLOM1000
MD14SMCC1005
MD14SOET1002
MD14SOGU1007
MD14SOOL1008
MD14SORO1002
MD14SPET1001
MD14SPIC1006
MD14SPIL1005
MD14SPOR1001
MD14SPOT1009
MD14SPRE1003
MD14SPTC1003
MD14SRVS1009
MD14STAR1003
MD14STEF1003

SA FABRICA DE MATERIALE DE CONSTRUCTIE


SAMARIANA
SA FABRICA DE CONSERVE DIN GLODENI
SA RIF-ACVAAPARAT
SA DORINTA - 58
SA FABRICA DE BRINZETURI DIN CAHUL
SA PRIMA - SINGERA
SA MARGARITAR
SA LACTATE-TIRSITEI
SASAMI AGRITUR
SA MARIUTA
SA ORIZONT
SA CARMEZ
SA ROMANESTI
SA TARANCUTA PLUS
SA ROADA - OTACI
SA AGROCON 1
SA NOROC
SA GAROFITA 95
SA ROMANITA
SAPROMTEHGAZ
SA ELECTROMONTAJ - NORD
SA MOLDAGROTEHNICA
SA PROTOS
SAINTERMEDIA-GROUP
FB BROKWEST SA
IM SUDZUCKER-MOLDOVA
SA TRANDAFIR ROZ
SA CONCOM RTCA
SA DRUM-9
SA DRUMURI - CAUSENI
SA DRUM-2 din ORHEI
SA RESTAURANTUL NISTRU
SA 1000 MARUNTISURI
SA PRUTTRANSAUTO
SANATINIUR
SA RZ-TRANSCOM
SA UNCONSACOM
SA SAITI
SA SAJITTARIUS
SA SALCAMUL ALB
SACONSAT
SA SANIS - VIN
SA UNIVERSCOM
SATRANSCON - M
SA SCOP
SA SERVAGROTERRA
SA SERVICE AUTOPRIM
SAMICARNES
SA SERVICOMAS
SA PRESTARII - SERVICII
SA SERVMEC
SA SEMINTE - AGRO
SA SEMNAL
SA FABRICA DE CONSERVE DIN COSNITA
SA SET-SERVICE
SA SERVAGROS
SA SIGMA
SA CONSTRUCTIA-MODERN
SAARGIS
SASIGMA-NORD
SA MOLDSISTEMAUTOMATICA
SA STATIUNEA TEHNOLOGICA DE MASINI CAHUL
SA SLI
SA FABRICA DE VINURI SLOBOZIA MARE
SA SMC-4
SA SOROCA-ETALON
SAPROMSTROI - GRUP
SA SOFIA-OLGA
SA IM FABRICA DE BRINZETURI DIN SOROCA
SA SPERANTA - VEST
SA SPICUSOR-BL
SA SPICUL
SA Baza de Transporturi Auto Nr.6
SA TRANSPORT
SA SPERANTA
SA SPERANTA-TC
SA SERVIS
SA BUNASTARE
SASTEFANIA-FARM

Nr. 1(191) 2013, pag. 34

3
54 522
281 956
2 052 132
384 139
118 297
269 629
169 237
159 544
99 630
6 834
114 206
55 979
2 160 905
107 526
5 820
33 449
531 949
419 191
10 568
106 325
315 720
2 500
27 162 708
242 180
41 503
300
10 916 660
200 203
161 416
55 175
1 023 141
176 338
114 456
38 625
374 378
56 290
36 874
752 571
80 695
41 040
255 296
140 895
515 036
475 544
1 589 200
54 650
102 437
108 233
27 320
175 270
659 349
257 128
1 202 198
678 988
2 208 700
97 136
38 902
3 789 285
1 729 880
44 279
2 206
10 557
893 912
253 010
465 938
77 749
90 189
1 147 129
124 775
306 025
13 758
7 068
28 931
15 916
35 275
95 527
222 920
42 788
18 900
69 171

4
30,00
1,00
10,00
5,00
1,00
20,00
20,00
10,00
10,00
100,00
10,00
268,00
10,00
100,00
10,00
10,00
5,00
10,00
5,00
10,00
1,00
100,00
1,00
100,00
24,00
1000,00
10,00
1,00
10,00
10,00
10,00
10,00
1,00
10,00
10,00
6,00
20,00
5,00
20,00
1,00
1,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
23,00
50,00
1,00
1,00
10,00
10,00
50,00
11,00
5,00
10,00
10,00
1,00
1,00
15,00
10,00
4,00
8,00
10,00
19,00
2,00
10,00
1,00
10,00
5,00
50,00
10,00
22,00
10,00
10,00
1,00
10,00
10,00
1,00

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

MD14STEJ1009
MD14STIN1009
MD14STRU1009
MD14SUCE1003
MD14SUCS1007
MD14SUDT1005
MD14SUDV1001
MD14SUPE1008
MD14SUSU1005
MD14TAMD1005
MD14TARA1003
MD14TARD1000
MD14TATE1007
MD14TATO1005
MD14TAUS1008
MD14TAVA1007
MD14TAXI1007
MD14TCTC1007
MD14TDAC1007
MD14TEBS1007
MD14TECC1004
MD14TECO1000
MD14TECT1005
MD14TEHD1008
MD14TEHM1007

SA STEJAUR
SA CRISTINA-30
SA DTD-NISTRU
SA SUCCES
SA SUCCES
SA SUD TRANS
SA SUD VEST MONTAJ
SA SUPER-MANAGEMENT
SA SUCCES
SA SPERANTA - MD
SA AGROTEHSERVICE TARACLIA
SA DRUMURI - TARACLIA
SAFABRICA DE PRODUSE LACTATE DIN CIMISLIA
SA MONTATOR
SA TAKTUS
SA DE PRODUCERE SI COMERT BOTAVA
SA TAXI SERVICE
SA TUTUN-CTC
SA TDA
SATEBAS
SA ETER-C
SA TELECOMRUT
SA PROTECTIA
SA Intreprinderea de reparatie si deservirea tehnicii
Sa de deservirea tehnica si metrologica a tehnicii medicale
MOLDTEHMED
S.A. Tehoptimed
SA CONSTRUCTORUL CANTEMIR
SA FABRICA DE VINURI DIN SARATENII VECHI
SAFERTILITATEA DIN STRASENI
SA TERMOTRANSAUTO
SA TETRATRANSGROUP
SA BAZA COMERCIALA ANGRO TEXTILE
SA TEHNICA
SA ANTICOR ELECTRO
SA TIPAR - COLOR
SA GRATIESTI - SERVICE
SA TIPOGRAFIA - HINCESTI
SA SMA-FERTILITATE
SA VAST - PROTECT
SA TIPOGRAFIA-RECLAMA
SA IM TIREX PETROL
SA TIPOGRAFIA - STRASENI
SA TITAN-OTEL
SA TIPOGRAFIA STEFAN - VODA
SA TOCUSOR
SA TOPAZ
SA TRANSCON
SA UZINA DE TRACTOARE TRACOM
SA TRANSSTROI
SA INTREPRINDEREA DE TRANSPORTURI AUTO nr.1
SA compania de holding TRIADA-HOLDING
SA TRICON
SA TRIMEXPO
SA TRANSOBIECT
SA AGROPETROL
SA ELECTRONSERVICE - EDINET
SA INTROSCOP
SA TRANSPORT-SERVICE
SA TEHNOSERVICE
Combinatul materialelor de constructie din or.Cahul SA
SA IUVENTUS-DS SVM
SA FABRICA DE FERMENTARE A TUTUNULUI
DIN SOLDANESTI
SA TOMAI -VINEX
SA ORGINTERCONSTRUCTIA
SA UNPRODLACT
SA ULEEX
SA ULMU-VIN
SA UZINA MECANICA DIN LEOVA
SA DRUMURI-RISCANI
SA UNIVERSAL
SAUNCONS
SA UNIC-SEM
SA DRUMURI-UNGHENI
SA UNIC
SA UNIFARM
SA UNITA
SA UNIVERSUL
SA UNIX

134 754
78 546
704 653
18 884
735 000
115 582
43 427
20 414
52 304
120 685
94 523
719 379
74 965
64 829
14 756
382 717
314 560
5 591 020
677 708
1 064 559
124 773
29 339
17 986
47 613

0,00
2,00
20,00
5,00
10,00
4,00
15,00
5,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
17,00
1,00
1,00
10,00
20,00
8,00
10,00
1,00
10,00
10,00
17,00

106 740
62 877
71 214
173 982
193 321
283 490
5 152
434 763
60 345
13 166
3 617 297
128 951
20 212
2 573 407
2 400 392
67 975
18 579 712
17 734
47 223
30 000
81 207
1 062 840
221 389
2 274 887
124 399
230 680
1 902 000
470 739
5 168
115 560
97 485
8 196
1 522 097
3 595
48 119
418 306
75

10,00
12,00
9,00
10,00
10,00
20,00
20,00
10,00
30,00
4,00
10,00
1,00
10,00
1,00
1,00
5,00
6,00
10,00
100,00
10,00
20,00
24,00
5,00
23,00
10,00
17,00
5,00
35,00
50,00
10,00
10,00
10,00
10,00
40,00
10,00
10,00
1000,00

661 280
953 867
365 407
90 958
967 809
191 987
331 818
755 919
1 340 479
20 679
154 549
1 059 761
79 782
124 225
35 829
26 600
15 396

20,00
10,00
6,00
50,00
10,00
10,00
10,00
10,00
1,00
50,00
10,00
10,00
115,00
1,00
25,00
10,00
20,00

MD14TEHO1005
MD14TEMI1006
MD14TENI1005
MD14TERF1004
MD14TERM1005
MD14TETA1007
MD14TEXT1000
MD14THIC1005
MD14TICE1008
MD14TICO1006
MD14TIES1000
MD14TIHI1009
MD14TILF1006
MD14TILI1003
MD14TIRE1001
MD14TIRP1008
MD14TIST1003
MD14TITA1003
MD14TIVO1003
MD14TOCU1000
MD14TOPA1009
MD14TRAB1002
MD14TRAC1001
MD14TRAN1008
MD14TRAS1003
MD14TRIA1005
MD14TRIC1003
MD14TRIX1008
MD14TROB1006
MD14TROL1004
MD14TRON1002
MD14TROS1007
MD14TRSE1009
MD14TSCE1006
MD14TULA1005
MD14TUSE1004
MD14TUTF1002
MD14TVIN1004
MD14UCTS1006
MD14UDAR1007
MD14ULEE1008
MD14ULMV1007
MD14UMEC1009
MD14UMRD1003
MD14UNAL1001
MD14UNCO1006
MD14UNEM1006
MD14UNGD1005
MD14UNIC1004
MD14UNIF1001
MD14UNIT1005
MD14UNIV1001
MD14UNIX1009

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

Nr. 1(191) 2013, pag. 35

MD14URIT1001
MD14USBA1008
MD14UTEL1001

SA FAURITORUL
SA USBA
SA FABRICA DE PRELUCRARE A SEMINTELOR
DE PORUMB
SA UTILAJCOM
SA UTLAPCAR
SA UZINA DE UTILAJ ELECTROTERMIC
SA UNGHENI-VIN
SA UZINA ABA1
SA VALERIU - D
SA VALEGA
SA VARNEST
SA VATRA & CO
SA SUCEAVA
SA ACVA-VULCANESTI
SA VINUL CODRILOR
SA ANGROCOMERT-VEST-EST
SA VELA
SCPARTENER INVESTSA
SA VINAR GLIA
SA intreprinderea piscicola VICTORIA
SA VICCOMERT
SA VIERUL-INCOM
SAVITAFRUCT
SA VINURI - IALOVENI
SA FABRICA DE MOBILA VIITORUL
SA VIITORUL MAGAZIN 3/19
SA VINAR
SA BRAVICEA-VIN
SA CEPROSERVING
SA VINIRIS
SA VIITORUL NOSTRU
SA FABRICA DE VIN DIN TELENESTI
SA VINURI DE COMRAT
SA AVION - L.V.
SA DESERVIRE ORHEI
SA VISOTNIC - ALEXANDRENI
SA VIS - A - VIS RETRO
SA intreprinderea alimintatiei publice CAFENEA VISTERNICENI
SA VITAMIN
SAORHEI - VIT
SA VITIS HINCESTI
SA VIORICA-COSMETIC
SA VINIA TRAIAN
SA VLAD
SA VELIST
SA VITA NOVA
SA VOLAN-AUTOTRANS
SA AGROSERVICE VULCANESTI
SAVULDIS
SA NORD-ZAHAR
SA BAZA DE TRANSPORT AUTO-37
SA KAZAYAK-VIN
SA ZBIR
Combinatul de Constructie a Caselor ZIDARUL-CAHUL
SA ZIDITORUL SC
SA ZIMBRU-NORD
INTREPRINDEREA REPUBLICANA DE TRANSPORTURI
AUTO ZIMBRU SA
SA ZIDARUL-NORD
SA ZIDARUL - STEFAN VODA
SA ZIDARUL SV
SADEPOZITARUL CENTRAL
SA ZIDCALTEN
SA ORIZONTUL-LUX
SA ZORILE
SA AVICOLA DIN BANESTI
SA DIONYSOS-MERENI
SA FANTAZIA - O
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA HIDROPOMPA
SA MOLDOVAHIDROMAS
SA COMBINATUL DE INDUSTRIALIZARE
A LAPTELUI DIN CUPCINI INLAC
SA OGLINDIRE
SAMOLDPRESA
SAMOLDPRESA
SA RADA
SA SPERANTA
SA UNIC-SEM

MD14UTIL1007
MD14UTLA1005
MD14UUED1008
MD14UVIN1001
MD14UZIN1007
MD14VALD1002
MD14VALE1001
MD14VARN1004
MD14VATR1008
MD14VAVA1003
MD14VAVU1009
MD14VCOD1007
MD14VEGA1008
MD14VELA1001
MD14VESI1006
MD14VGLI1001
MD14VICO1002
MD14VICR1009
MD14VIER1007
MD14VIFU1001
MD14VIIA1002
MD14VIIO1006
MD14VIIT1001
MD14VINA1005
MD14VINB1004
MD14VING1009
MD14VINR1006
MD14VINS1005
MD14VINT1004
MD14VINU1001
MD14VION1009
MD14VIRE1007
MD14VISO1004
MD14VISR1001
MD14VIST1009
MD14VITA1009
MD14VITE1005
MD14VITI1001
MD14VITM1005
MD14VITR1000
MD14VLAD1002
MD14VLST1004
MD14VNOV1002
MD14VOLA1009
MD14VULC1009
MD14VULD1008
MD14ZABR1004
MD14ZADE1007
MD14ZANY1001
MD14ZBIR1006
MD14ZICA1004
MD14ZIDI1005
MD14ZIMB1001
MD14ZIMR1003
MD14ZINO1005
MD14ZIST1005
MD14ZISV1001
MD14ZITA1005
MD14ZITE1001
MD14ZONT1002
MD14ZORI1001
MD24AVIN2001
MD24DION1009
MD24FANT1000
MD24FRAN1002
MD24FRAN2000
MD24HIDR1004
MD24MHID1009
MD24NLAC1001
MD24OGLI1008
MD24PRES1001
MD24PRES2009
MD24RADA1009
MD24SPRE2009
MD24UNEM1004
Nr. 1(191) 2013, pag. 36

16 614
2 169 320

100,00
10,00

1 347 059
603 785
308 726
53 157
877 639
899 700
24 145
313 425
368 496
76 268
130 182
373 831
478 077
65 026
187 300
279 938
120 536
127 852
172 979
128 942
67 224
671 980
73 118
57 486
158 365
127 595
351 190
5 845 513
14 461
964 815
1 562 571
495 826
378 840
21 845
27 394
5 505
105 884
2 016 069
127 599
1 774 987
124 986
34 800
278 519
151 213
343 135
11 328
23 067
6 876 141
225 177
23 725 496
18 069
2 709 855
16 330
168 211

5,00
5,00
10,00
35,00
10,00
5,00
1,00
6,00
10,00
1,00
1,00
5,00
10,00
50,00
10,00
100,00
10,00
10,00
1,00
1,00
25,00
10,00
50,00
1,00
50,00
50,00
3,00
1,00
15,00
10,00
6,00
5,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
15,00
100,00
11,00
50,00
2,00
1,00
11,00
10,00
25,00
50,00
10,00
10,00
1,00
10,00
3,00
10,00
15,00

343 176
59 037
116 735
259 090
750
115 691
196 745
2 196 405
108 000
22 970
3 516
1 000 000
853 520
1 374
133 044

15,00
10,00
10,00
14,00
1000,00
10,00
5,00
18,00
5,00
100,00
10,00
1,00
1,00
50,00
1,00

160 000
168
9 999
6 666
272
20 000
17 172

5,00
25,00
24,00
24,00
10,00
10,00
10,00

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

MEMBRII BURSEI ACREDITA|I LA BVM LA 14.01.2013


, 14.01.2013
1

Denumirea

1. SA BANCA DE ECONOMII
Chi[in=u, str. Columna, 115
licen\a de dealer

Agen\i
bursieri

- 13/01/2015

Bunu L.

Telefon/
fax
/

02 2-218-0 26

Toderi\a A.

02 2-218-0 27

|urcanu S.

022 -21 8-006

Chi[in=u, bd. {tefan cel Mare, 81 a


- 30/01/2014

licen\a de dealer

Murzac G.

02 2-256-3 25

Garbuzova V.

022 -54 1-935

12. BC MOLDINCONBANK SA

Sosnovscaia A. 02 2-57 6-83 5,

Chi[in=u, str. Armeneasc=, 38

Bo\orovschi L. 02 2-576-7 33

licen\a de dealer

- 23/03/2015

Mart]niuc O.

022 -27 9-195

13. BC MOLDOVAAGROINDBANK SA
Chi[in=u, str. Cosmonau\ilor, 9

2. BC BANCA SOCIAL+ SA
Chi[in=u, str. B=nulescu-Bodoni, 61
licen\a de dealer

- 03/02/2015

Nicolaenco I.

022-220-07 0

Paladii C.

022-224-23 0

licen\a de dealer

- 27/01/2015

14. SA OLDEX

Lupu N.

{I COMER| SA

Copechina O.

Chi[in=u, str. Pu[kin, 26

Kuzne\ova V.

02 2-220-0 80

Mihailiuc L.

022 -23 7-308

- 24/02/2015

022-228-061
022-220-671

Cepraga I.

3. BC BANCA DE FINAN|E

licen\a de dealer

Lungu V.
Cinpoe[ O.

Chi[in=u, str. A. Mateevici, 46/1


- 27/01/2015

licen\a de brokeraj

Lupu A.

02 2-240-3 43

Bordeianu A.

022 -54 2-966

15. PASSIM SA
4. FB BROKWEST SA

Chi[in=u, bd. Grigore Vieru, 22/1

Chi[in=u, str. M. Kog=lniceanu 73


of. 2, 6
licen\a de dealer

of. 60/1
Stepascenco N.

- 03/08/2015

- 27/03/2013

licen\a de dealer

Certan S.

022 -25 6-017

Gu[cin O.

02 2-220-6 77

Ciuganschi V.

022-741-572

16. CB PROAJIOC SA
5. CB DAAC INVEST SA
Chi[in=u, str. Calea Ie[ilor, 10
licen\a de brokeraj - 10/02/2015

Caraman-Bragoi E. 022 -74 6-397

6. BC ENERGBANK SA
Chi[in=u, str. Tighina 23/3
licen\a de dealer

- 13/01/2015

Onoi V.

Coronovschi N. 022 -54 4-378

7. BC EuroCreditBank SA
Chi[in=u, str. Ismail, 33

02 2-264-7 38

02 2-500-1 28
Cadabniuc N.

02 2-500-1 57

Babin S.

022 -54 8-827

Stihii V.

02 2-301-1 38

Gruppo Veneto Banca SA

Vizitiu A.

022-301-140

Chi[in=u, bd. {tefan cel Mare, 171/1

Cr=ciun R.

022 -60 1-619

licen\a de dealer

- 17/09/2015

8. BC EXIMBANK -

licen\a de dealer

- 18/01/2015

Cazacu R.

9. SA FINCOM

Zdrob=u V.

02 2-541-9 17

Ciobanu C.

02 2-270-6 63

licen\a de dealer - 26/12/2013

02 2-227-2 49

Bujor O.

022 -22 4-963

Krociuk A.
Corobco T.

Chi[in=u, bd. Dacia, 53/4; of.5


licen\a de brokeraj - 10/02/2015
17. BC UNIBANK SA
Chi[in=u, str. B=nulescu-Bodoni, 45
- 13/02/2015

licen\a de dealer

Pasenco L.

Iovv A.

02 2-253-9 23

Ianovscaia A.

02 2-253-8 15

Comerzan D.

022 -22 0-530

18. SA VALINVEST

Carau[ O.
Cerlat I.

licen\a de dealer

- 10/02/2015

19. BC VICTORIABANK SA

02 2-923-4 29

Varfolomeeva N. 022 -56 7-646

Chi[in=u, str. Ghenadie Iablocikin, 5/1

Roic O.

022-22 -13-55

Spinei M.

022 -57-63-50

Ivanova E.

022 -57-63-54

Chi[in=u, str. 31 August, 141

Paraschiv N.

022-233-089

- 13/01/2015

Coropcean C.

licen\a de dealer

Chi[in=u, str. Tighina, 65, of. 207-209

Dobri\a L.

20. Gest-Capital SA

Col\a T.
Deineca L.

Papanaga-Braga O. 022-272-564

Achinfieva N.
Dur]manova N. 02 2-548-1 93

10. SVM IUVENTUS-DS SA


Chi[in=u, bd. {tefan cel Mare, 65,

Chi[in=u, str. Tighina, 49/3

bir. 708;

licen\a de dealer - 29/01/2015

licen\a de brokeraj - 24/02/2015

Lavric S.

02 2-270-0 35

Gudumac E.

022 -27 1-337

Costiu[co O.
Berejnoi F.

022 -54 8-156

Bacaliuc Gh.

02 2-276-5 61

Untilova E.

022 -75 8-442

21. SC Broker M-D S.A.


Chi[in=u, str. Mateevici, 14,

11. BC Mobiasbanc=-Groupe
Societe Generale SA

02 2-256-4 49

licen\a de dealer

- 04/05/2015

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

Nr. 1(191) 2013, pag. 37

RAPORTUL POZI|IILOR DESCHISE LA BURSA LA 18.01.2013


18.01.2013

Denumirea emitentului

ISIN
1

MD14AGIB1008
MD14BECM1002
MD14BECM1002
MD14LEMN1007
MD14COLN1007
MD14DATE1005
MD14EDIL1005
MD14AGIB1008
MD14AGIB1008
MD14AGIB1008
MD14AGIB1008
MD14AGIB1008
MD14AGIB1008
MD14AGIB1008
MD14AGIB1008
MD14AGIB1008
MD14AGIB1008
MD14AGIB1008
MD14AGIB1008
MD14AGIB1008
MD14AGIB1008
MD14AGIB1008
MD14AGIB1008
MD14AGIB1008
MD14AGRN1003
MD14ALET1005
MD14ALLA1007
MD14AMAS1009
MD14AMAS1009
MD14APRO1001
MD14ARTU1009
MD14AVCO1000
MD14AVIF1005
MD14AVIP1003
MD14BALT1008
MD14BATI1003
MD14BAZA1003
MD14BECM1002
MD14BECM1002
MD14BECM1002
MD14BECM1002
MD14BETA1007
MD14BFCM1001
MD14BFCM1001
MD14BSOC1004
MD14BSOC1004
MD14BSOC1004
MD14BSOC1004
MD14BSOC1004
MD14BSOC1004
MD14CAHA1004
MD14CARP1005
MD14CARP1005
MD14CEPU1006
MD14CERA1008
MD14CERF1003
MD14CERF1003
MD14CICU1007
MD14CIMA1009
MD14CONO1004
MD14COPA1008
MD14CORM1002
MD14COVI1002
MD14COVI1002
MD14CPCC1000
MD14CPCC1000
MD14CPCC1000
MD14CPCC1000
MD14CRIS1004
MD14DEUN1007
MD14ENER1001
MD14ENER1001
MD14FASE1004
MD14FDPO1002
MD14FLAU1001
MD14FLAU1001

BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
BC BANCA DE ECONOMII
BC BANCA DE ECONOMII
SA LEMNAR
SA COLOANA AUTO 2811
SA Soliditate
SA EDILITATE
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA
SA AGROMASINA
SA ALET
SA AVICOLA GALLINULA
SA ALIMENTARMAS
SA ALIMENTARMAS
SA APROMAS
SA RAUT
SA AVICOLA
SA AVICOLA ROSSO SL
SA AVIS PRIM
SA IM BALTEANCA
SA BASTINA
SA BAZA TRANSPORTULUI AUTO NR. 14 DIN FLORESTI
BC BANCA DE ECONOMII
BC BANCA DE ECONOMII
BC BANCA DE ECONOMII
BC BANCA DE ECONOMII
SA BETON ARMAT
SA BANCA DE FINANTE SI COMERT
SA BANCA DE FINANTE SI COMERT
BC BANCA SOCIALA S.A.
BC BANCA SOCIALA S.A.
BC BANCA SOCIALA S.A.
BC BANCA SOCIALA S.A.
BC BANCA SOCIALA S.A.
BC BANCA SOCIALA S.A.
SA CARAHASANI-VIN
SA FLOARE - CARPET
SA FLOARE - CARPET
SA CEREALE-PRUT
SA CERAMICA_T
Combinatul de Produse Cerealiere CEREALE FLOR
Combinatul de Produse Cerealiere CEREALE FLOR
SA PISCICULTORUL
SA ICAM
SA CONSMONT
SA INTREPRINDEREA DE COLECTARE A VITELOR SI A PASARILOR
SA DE PRODUCERE A NUTRETURILOR COMBICORM
SA COMBINATUL DE VINURI DIN TARACLIA
SA COMBINATUL DE VINURI DIN TARACLIA
SA COMBINATUL DE PRODUSE CEREALIERE DIN CHISINAU
SA COMBINATUL DE PRODUSE CEREALIERE DIN CHISINAU
SA COMBINATUL DE PRODUSE CEREALIERE DIN CHISINAU
SA COMBINATUL DE PRODUSE CEREALIERE DIN CHISINAU
SA CUPCINI - CRISTAL
SA FABRICA DE UNT DIN TARACLIA
BCENERGBANKSA
BCENERGBANKSA
SA FABRICA DE CONSERVE DIN CALARASI
SA FABRICA DE PAINE ORHEI
SA FLOAREA SOARELUI
SA FLOAREA SOARELUI

Nr. 1(191) 2013, pag. 38

Num=rul de
ac\iuni potrivit
ordinului de
cump=rare
-

3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Num=rul de
Pre\ul,
ac\iuni potrivit
ordinului
lei
de v]nzare
,
-

4
5

1 110,00
24,00
24,00
13,00
10,15
1,00
10,00
1 100,00
1 120,00
1 200,00
1 210,00
1 225,00
1 230,00
1 235,00
1 275,00
1 285,00
1 295,00
1 300,00
1 400,00
1 487,00
1 500,00
1 560,00
1 800,00
1 900,00
10,00
0,10
2,00
2,99
3,00
5,75
6,00
25,00
10,00
6,00
6,00
20,00
10,00
40,00
64,50
200,00
11,00
20,00
139,00
150,00
200,00
240,00
270,00
280,00
1 000,00
1 150,00
150,00
5,00
23,00
20,00
1,60
9,99
15,00
12,00
5,00
4,15
9,00
30,00
7,00
10,00
17,90
18,00
48,45
50,00
10,15
5,00
125,00
140,00
50,00
10,00
200,00
250,00

322
2 092 115
566 716
40 450
24 453
21 250
192
28
501
1 042
5
55
1
263
93
100
100
610
95
8
4
100
100
572
144
106 970
100
100
1 365
4 112
13 800
26 602
55
3 804
242 100
25
4 850
1 342
49
88
0
0
14
4 688
508
690
169
509
50
145
5 000
17
1 776
9 000
331 579
255
129 229
9 930
40
1 930
13 717
1 390
990
19 377
23 000
13 310
58 176
23 511
43 349
13 332
3 102
2 280
11 998
11
283
500

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14FRAN1004
MD14FRIO1005
MD14FRUC1003
MD14FUDF1006
MD14FZGD1000
MD14GRAL1005
MD14IECT1008
MD14IECT1008
MD14IECT1008
MD14JLCI1001
MD14JLCI1001
MD14JLIN1008
MD14LEMN1007
MD14LUPA1009
MD14LUTE1001
MD14MAUR1006
MD14MBIS1000
MD14MBIS1000
MD14MBIS1000
MD14MBIS1000
MD14MBIS1000
MD14MBIS1000
MD14MBIS1000
MD14MBIS1000
MD14MCAR1008
MD14MEZO1000
MD14MICB1008
MD14MICB1008
MD14MICB1008
MD14MICB1008
MD14MICB1008
MD14MICB1008
MD14MICB1008
MD14MICB1008
MD14MICB1008
MD14MIOA1005
MD14MOEL1006
MD14MOLG1004
MD14MOLG1004
MD14MOLG1004
MD14MOLG1004
MD14MOLG1004
MD14MOLG1004
MD14MTUR1005
MD14NELI1003
MD14NELI1003
MD14NELI1003
MD14NICO1002
MD14NLAC1003
MD14NLAC1003
MD14NOCA1000
MD14NTEH1006
MD14NUSA1004
MD14OBIS1008
MD14OBIS1008
MD14OTIS1008
MD14OTIS1008
MD14OTIS1008
MD14OTIS1008
MD14PIEE1000
MD14PROC1009
MD14PROC1009
MD14PROC1009
MD14RAPI1009

SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA


SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA FRIGORIFER
SA FRUCTE
SA FABRICA DE UNT DIN FLORESTI
SAFABRICA DE ZAHAR DIN GHINDESTI
SA pentru reparatia si deservirea automobilelor INTEGRAL-AUTO
Institutul AGROINDPROIECT SA
Institutul AGROINDPROIECT SA
Institutul AGROINDPROIECT SA
SA JLC
SA JLC
SAJLC-INVEST
SA LEMNAR
SA CAHULPAN
SA MULTEVIT
SA MAURITUS
BC MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale SA
BC MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale SA
BC MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale SA
BC MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale SA
BC MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale SA
BC MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale SA
BC MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale SA
BC MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale SA
SA MOLDCARTON
SA MEZON
BC MOLDINDCONBANK SA
BC MOLDINDCONBANK SA
BC MOLDINDCONBANK SA
BC MOLDINDCONBANK SA
BC MOLDINDCONBANK SA
BC MOLDINDCONBANK SA
BC MOLDINDCONBANK SA
BC MOLDINDCONBANK SA
BC MOLDINDCONBANK SA
SA MIOARA
SA MOLDELECTROMONTAJ
SA MOLDOVAGAZ
SA MOLDOVAGAZ
SA MOLDOVAGAZ
SA MOLDOVAGAZ
SA MOLDOVAGAZ
SA MOLDOVAGAZ
SA MOLDOVA - TUR
SA FABRICA DE CONFECTII IONEL
SA FABRICA DE CONFECTII IONEL
SA FABRICA DE CONFECTII IONEL
SA NICODIM
SACOMBINATUL DE INDUSTRIALIZARE A LAPTELUI din CUPCINI INLAC
SACOMBINATUL DE INDUSTRIALIZARE A LAPTELUI din CUPCINI INLAC
SA BETACON
SA UZINA EXPERIMENTALA DE UTILAJ TEHNOLOGIC INTEH
SA GAINUSA
SA MOBISTIL
SA MOBISTIL
Compania Internationala de Asigurari ASITO SA
Compania Internationala de Asigurari ASITO SA
Compania Internationala de Asigurari ASITO SA
Compania Internationala de Asigurari ASITO SA
SA Intreprinderea Mixta PIELE
SA PRODUSE CEREALIERE
SA PRODUSE CEREALIERE
SA PRODUSE CEREALIERE
SA AUTORAPID

INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
766
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
246
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21,00
25,00
26,00
27,00
30,00
32,00
36,00
38,00
39,00
40,00
42,00
44,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
80,00
90,00
100,00
120,00
125,00
1,40
6,50
50,25
1,00
60,00
160,00
200,00
250,00
30,00
45,00
1,02
15,00
12,00
0,21
180,00
100,00
110,00
124,00
124,99
125,00
130,00
138,00
150,00
10,00
10,00
104,00
106,00
115,00
145,00
200,00
280,00
299,00
300,00
390,00
1,00
75,00
28,00
29,00
30,00
120,00
199,99
20,00
12,00
4,00
5,50
6,50
0,17
4,99
5,00
10,00
15,00
0,70
0,10
1,00
17,00
20,00
93,00
100,00
14,00
0,50
5,25
8,05
5,00

105
549
140
168
1 000
297
158
41
750
1 100
573
144
2 128
10 198
273
6 547
265
2 690
4 155
332
10 069
1 050
400
13 998
2 127
0
6 814
105
87
5 539
1
5
33
649 000
408
750
21 052
782
166
7
1 794
335
800
408
683
1 000
190
2 000
45
400
3 308
34
144
67
196
87
4 247
4 086
850
104
30
30
100
130
0
4 568
1 867
357
3 310
34 697
1 150
117 875
20
30
144 497
20
1 759
30
11 630
102
2 346
30
26 277
106 300
115 000
434

Nr. 1(191) 2013, pag. 39

MD14REME1002
MD14REVI1007
MD14RFCO1001
MD14RICA1004
MD14RMEZ1007
MD14RMEZ1007
MD14RMEZ1007
MD14ROCO1000
MD14ROZA1009
MD14SCOM1001
MD14SCOM1001
MD14SCOM1001
MD14SECA1007
MD14SLIR1003
MD14SPIL1005
MD14SPRE1003
MD14STEJ1009
MD14STEJ1009
MD14SUCS1007
MD14SUDT1005
MD14TAXI1007
MD14TCTC1007
MD14TCTC1007
MD14TEBS1007
MD14TERM1005
MD14TEXT1000
MD14TICO1006
MD14TIRE1001
MD14TIRP1008
MD14UTIL1007
MD14UZIN1007
MD14VCTB1004
MD14VCTB1004
MD14VCTB1004
MD14VCTB1004
MD14VCTB1004
MD14VCTB1004
MD14VCTB1004
MD14VCTB1004
MD14VCTB1004
MD14VCTB1004
MD14VEST1003
MD14VINA1005
MD14VINA1005
MD14VINT1004
MD14VITE1005
MD14VITM1005
MD14VITR1000
MD14ZABR1004
MD14ZABR1004
MD14ZABR1004
MD14ZABR1004
MD24BECM1000
MD24FLAU1009
MD24FRAN2000
MD24MHID1009

SA REMEDIUM FARM 306


SA TRANSSERVICE
SA MARFCONSUM - SUD
SA FABRICA DE CONSERVE DIN GLODENI
SA CARMEZ
SA CARMEZ
SA CARMEZ
SA NOROC
IM SUDZUCKER-MOLDOVA
SA UNIVERSCOM
SA UNIVERSCOM
SA UNIVERSCOM
SAMICARNES
SA SLI
SA SPICUL
SA SPERANTA
SA STEJAUR
SA STEJAUR
SA SUCCES
SA SUD TRANS
SA TAXI SERVICE
SA TUTUN-CTC
SA TUTUN-CTC
SATEBAS
SA TERMOTRANSAUTO
SA BAZA COMERCIALA ANGRO TEXTILE
SA TIPAR - COLOR
SA TIPOGRAFIA-RECLAMA
SA IM TIREX PETROL
SA UTILAJCOM
SA UZINA ABA1
BC VICTORIABANK S.A.
BC VICTORIABANK S.A.
BC VICTORIABANK S.A.
BC VICTORIABANK S.A.
BC VICTORIABANK S.A.
BC VICTORIABANK S.A.
BC VICTORIABANK S.A.
BC VICTORIABANK S.A.
BC VICTORIABANK S.A.
BC VICTORIABANK S.A.
IM EFES VITANTA MOLDOVA BREWERYSA
SA VINAR
SA VINAR
SA FABRICA DE VIN DIN TELENESTI
SAORHEI - VIT
SA VIORICA-COSMETIC
SA VINIA TRAIAN
SA NORD-ZAHAR
SA NORD-ZAHAR
SA NORD-ZAHAR
SA NORD-ZAHAR
BC BANCA DE ECONOMII
SA FLOAREA SOARELUI
SA Combinatul de panificatie FRANZELUTA
SA MOLDOVAHIDROMAS

Informa\ii mai detaliate privind cererea [i oferta, pre\urile


de pia\=, statistica tranzac\iilor bursiere, precum [i lista
companiilor de brokeri pot fi g=site pe site-ul Bursei de Valori
a Moldovei (www.moldse.md) sau la tel. 022-27-54-20.
Informa\ia privind negocierile este publicat=: s=pt=m]nal ]n
ziarul Capital-Market, lunar ]n buletinul informativ al bursei
Bursa de Valori a Moldovei (indice la Po[ta Moldovei
31882).

Colegiul de redac\ie: C. DODU


L. MORARU
V. GAINA
Design: L. CIOBANU.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
0
0
0

2,00
10,00
10,00
10,00
25,00
30,00
35,00
5,00
39,00
20,00
25,00
30,00
25,00
30,00
6,00
7,00
50,00
95,00
10,00
2,60
20,00
50,00
100,00
10,00
20,00
20,00
5,00
7,50
15,00
21,00
100,00
35,00
39,90
43,00
43,90
45,00
49,90
52,50
100,00
300,00
368,00
25,00
10,00
49,99
6,00
20,20
30,00
300,00
0,95
2,00
10,00
15,00
1,00
100,00
1,00
1,00

833
100
200
107 729
88
500
15 374
7 686
685
5 128
3 091
6 242
0
1 100
4 171
23 868
106
20
183 690
22 973
330
724
1 028
68
26 634
5
26 351
800
30
27
18 750
108
451
1 800
15 458
13 463
20 000
5 000
333
1 424
3 409
0
1 042
86
2 343
365
1 731
3 354
2 312
175 500
96 199
1 467
0
1
4 600
161


, ,
,

(www.moldse.md) . 022-27-54-20.
:
Capital-Market,
Bursa de Valori a Moldovei (
Po[ta Moldovei - 31882).

Adresa: MD 2001, mun. Chi[in=u,


bd. {tefan cel Mare [i Sf]nt, 73
Tel: 022-277-594, 022-277-636.
Fax: 022-277-356, 022-277-632.
E-mail: moldovastockexchange@gmail.com
Web Site: http://www.moldse.md

Opi nia auto rilo r nu ]nt otde auna coi ncide cu opi nia cole giul ui de re dac\ie
INFORMATIA POATE FI UTILIZATA DOAR CU ACORDUL BURSEI DE VALORI A MOLDOVEI
Informatia poate fi utilizata
doar cu acordul Bursei de Valori a Moldovei

Nr. 1(191) 2013, pag. 40

S-ar putea să vă placă și