1

MINISTERUL DEZVOLTÃRII, LUCRÃRILOR PUBLICE ÇI LOCUIN)ELOR


Centrul de Documentare pentru Constructii,
Arhitectura, Urbanism si Amenajarea teritoriului


BUCURESTI Sos.Pantelimon nr.266 Sector 2 Telefon: 255 50 22
Fax: 0314055840 E-mail: office@cdcas.ro Cod Postal: 021613

Albastru ÷ nu avem inIormatii recente
Rosu ÷ nu existá în biblioteca CDCAS
Boldat ÷ înlocuite


LISTA NORMATIVELOR ROMANE$TI
PUBLICATE ÎN BULE1IAUL CSAC, CSCAS $I BULE1IAUL COAS1RUCJIILOR
1953-2007

Indicativ
normativ
Denumire normativ Publica(ia în care
a apàrut
Observa(ii
(înlocuieyte, broyuri)
A 4-82 Prescriptii tehnice privind încercárile în vederea omologárii aparatelor
consumatoare de gaze combustibile de uz neindustrial
- Colec(ia ISCIR

AC-1998 Ghid de proiectare si executie a retelelor si instalatiilor exterioare de alimentare cu
apá si canalizare. AC Mapa proiectantului
BC 14-99 (ordin) ICECON

AND 513-91 Instructiuni tehnice departamentale privind proiectarea, executia, revizia si
întretinerea drenurilor pentru drumuri publice
BC 5-91
AND 514-00 Metodologie privind eIectuarea receptiei lucrárilor de întretinere si reparare BTR 3-01 Înlocuieste AND 514-92
2
curentá drumuri si poduri (BC 3-94)
AND 515-93 Instructiuni tehnice de proiectare, executie si întretinere a terasamentelor si a cáii
în zona pod-rampá acces
- INCERTRANS
AND 516-93 Instructiuni tehnice departamentale pentru dimensionarea straturilor bituminoase
de ranIorsare a sistemelor rutiere pe baza rezultatelor másurátorilor de
deIormabilitate cu deIlectograIul LACROIX-ROMAN
- INCERTRANS
AND 517-93 Instructiuni tehnice departamentale pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple
si rigide
- INCERTRANS
AND 518-93 Instructiuni tehnice departamentale pentru dimensionarea straturilor bituminoase
de ranIorsare a sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analiticá)
- INCERTRANS
AND 519-93 Instructiuni tehnice departamentale privind metodologia de interpretare statisticá a
rezultatelor másurátorilor de laborator si de traseu pentru determinarea calitátii
complexului rutier
- INCERTRANS

AND 520-93 Instructiuni tehnice departamentale privind determinarea stabilitátii la încálzire în
strat subtire a bitumului rutier (metoda TFOT)
- INCERTRANS
AND 521-93 Instructiuni tehnice privind determinarea compozitiei chimice a bitumului rutier pe
patru Iractiuni
- INCERTRANS, ICPTT
AND 522-94 Instructiuni pentru stabilirea stárii tehnice a unui pod BC 8-95
AND 523-04 Normativ privind executia straturilor bituminoase Ioarte subtiri la rece BTR 14-02 Înlocuieste AND 523-98
INCERTRANS
AND 525-00
¸
AND 525-05
Normativ privind protectia drumurilor publice pe timp de iarná, combaterea
lunecusului si a înzápezirii

BTR 10-11-01 Înlocuieste AND 525-95

Înlocuit cu AND 525-05
AND 532-97 Normativ privind reciclarea la rece a îmbrácámintilor rutiere BTR 12-01
M.O.nr.127bis/98
AND
AND 537-03 Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparaIinos pentru drumuri M.O.nr.659bis/04 Înlocuieste AND 537-98
AND 539-02 Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu Iibre de celulozá
destinate executárii îmbrácámintilor asIaltice
BTR 18-02 Înlocuieste AND 539-98
CESTRIN
AND 540-03 Normativ pentru evaluarea stárii de degradare a îmbrácámintii bituminoase pentru
drumuri cu structuri rutiere suple si semirigide (Revizuire AND 540-98)
M.O.nr.397bis/05
AND 545-98 Normativ privind executia tratamentelor bituminoase cu agregate de balastierá
neconcasate pe drumuri cu traIic redus
M.O.nr.327bis/99 INCERTRANS
AND 546-02 Normativ privind executia la cald a îmbrácámintilor bituminoase pentru calea de M.O.nr.783/03 Înlocuieste AND 546-99
3
pod (ordin) INCERTRANS
AND 582-02 Normativ privind proiectarea si executia pietruirii drumurilor de pamânt. Conditii
tehnice de calitate
BTR 4-04 BOMACO S.A.
AND 584-02 Normativ pentru determinarea traIicului de calcul pentru proiectarea drumurilor
din punct de vedere al capacitátii portante si al capacitátii de circulatie
BTR 5-04
M.O. nr.779/03
BOMACO S.A.

ANF 581-02 Normativ privind conditiile tehnice si metodologia de testare a emulsiilor
bituminoase cationice suprastabilizate
M.O. nr.779/03 MTCT

C 1-61 +
C 27-62
¸
C 1-63
Normativ pentru izolarea cu praI hidroIob a teraselor si acoperisurilor de beton
armat
Nr.7-61, 21-22-62 Înlocuit cu C 1-63
C 1-63
¸
C 1-64
Normativ conditionat pentru izolarea cu praI hidroIob a teraselor Brosurá 1963 Înlocuit cu C 1-64
C 1-64 Normativ pentru Iolosirea praIului hidroIob ca termoizolatie si hidroizolatie
suplimentará la acoperisuri cu pantá micá si la terase
Nr. 6-7-65 ABROGAT
(Ordin 139/N/70)
C 1-85 Prescriptii tehnice pentru proiectare, executie, montarea, repararea, instalarea,
exploatarea si veriIicarea cazanelor de abur si cazanelor de apá Iierbinte
- Colec(ia ISCIR
C 1.0-82 Prescriptii tehnice privind încercárile în vederea omologárii cazanelor de abur si a
cazanelor de apá Iierbinte
- Colec(ia ISCIR
C 2-61
¸
C 66-70
Normativ pentru executarea vopsitoriilor cu emailuri si lacuri pe bazá de rásini
alchidice
Nr. 4-61 Înlocuit cu C 66-70

C 3-76 Instructiuni tehnice de utilizare a vopselelor emulsionate DASIROM, VEPAROM,
VEPATIM si a vopselelor strop decorative
BC 5-76; 6-77
(caiet VII);
1-78 (caiet VIII);
4-81 (caiet IX); 3-
89; 6-91 (caiet X)
Înlocuieste C 3-61
(BC 9-73); C 66-70;
C 96-70; C 124-72; C
143-72 Caietele VII-IX
înlocuite cu NE 001-96
C 4-77 Instructiuni tehnice pentru aplicarea tapetelor BC 12-77 Înlocuieste C 4-61 (6-
4
61); C 4-70 (BC 11-70)
C 5-78 Normativ privind durata de executie a lucrárilor de constructii montaj pe obiect BC 1-79 Înlocuieste 86.05-59; C
5-62 (17-18-62); C 5-69
(5-69,10-70,5-71,1,8-
72,1-74, 4, 7, 8-75)
ABROGAT
(Ordin 115-80)
C 6-86 Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din Iaiantá, majolicá si pláci
ceramice smáltuite CESAROM
BC 11-86 Înlocuieste C 6-61 (18,
20-21-61); C 72-65 (14-
65); C 72-68 (17-68); C
6-75 (BC 8-75);
C 7-73 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor Iundate pe
pámânturi sensibile la umezealá
BC 4-74 Înlocuieste C 7-61 (1-
61); C 7-62 (1-63); C 7-
63 (2,12,18-19-64); C 7-
67 (20-21-67; 13-68); C
81-68 (20-21-67; 13-68)
ABROGAT
(Ordin 45-76)
C 8-75
¸
C 140-79
Normativ pentru Iolosirea aditivilor la prepararea betoanelor si mortarelor BC 9-75 Înlocuieste C 8-61 (14-
15-61, BC 7-72, 2-73); C
84-67; C 99-69; C 111-
70; C 134-71; C 141-72
Înlocuit cu C 140-79
C 9-62
¸
NP 057-02
Normativ pentru proiectarea si executarea cládirilor de locuit cu putine nivele din
beton usor cu granului turnat în coIraje de inventar
Nr. 21-22-62 Înlocuit cu NP 057-02
C 10-63
¸
ST 032-00
NTF 72-03
Normativ pentru determinarea densitátii aparente a terasamentelor Nr. 2-63, 15-16-
17-64
Înlocuit cu ST 032-00
NTF 72-03
C 11-74 Instructiuni tehnice privind alcátuirea si Iolosirea în constructii a panourilor din
placaj pentru coIraje
BC 4-75 Înlocuieste C 11-62 (21-
22-62); C 32-63 (2-63, 2-
68); C 39-63 (15-63)
5
C 11-86 Prescriptii tehnice privind încercárile în vedera omologárii arzátoarelor cu
Iunctionare independentá de combustibil lichid si gaze combustibile
- Colec(ia ISCIR
C 12-62 Normativ conditionat pentru conIectionarea, receptia si Iolosirea plácilor portante
termoizolatoare din beton celular autoclavizat pentru acoperisuri la hale industriale
Nr. 3-62 ABROGAT
(Ordin nr.245/N/71)
C 13-61 Normativ pentru conIectionarea si Iolosirea betoanelor cu agregate vegetale Nr. 2-62 (Caracter documentar)
C 14-82 Normativ pentru Iolosirea blocurilor mici din beton cu agregate usoare la lucrárile
de zidárie
BC 9-82; 5-86 Înlocuieste 04.06-56 (12-
56); P 04.11-58; C 14-61
(23-24-61,14,15-63); C
31-63 (13-63); C 50-63
(13-63, 1-64); C 14-67
(20-21-67); C 14-71 (BC
8-71); C 14-78 (BC 4-
79)
C 14/1-94 Instructiuni tehnice privind utilizarea blocurilor mici de zidárie din beton cu
agregate grele BZG 290 x 240 x 188
BC 11-94
C 15-61 Normativ pentru Iolosirea în constructii a cárámizilor silico-calcare presate, pline Nr. 23-24-61 Înlocuieste P 04.14-59
C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp Iriguros a lucrárilor de constructii si a
instalatiilor aIerente
BC 6-85; 7-86; Înlocuieste 01.01-54; C
16-62 (7-62; 16-66); C
16-79 (BC 8-79)
RENEL
C 17-82 ¹
NP 60-89
Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidárie si
tencuialá
BC 1-83; 4-85;
5-86; 6-88;
1-91
Înlocuieste 04.03-54 (12-
54); 12.04-56 (10-56); C
17-62 (11-62, 15-16-65);
C 17-71 (BC 5-72); C
17-78 (BC 4, 12-79; 6-
80);
Se completeazà cu
NP 60-89 (BC 1-91)
C 18-83
¸
NE 001-95
Normativ pentru executarea tencuielilor umede BC 4-84 Înlocuieste C 18-62 (17-
18-62, BC 5-72); C 18-
75 (BC 1-76)
Înlocuit cu NE 001-95
C 19-79 Instructiuni tehnice pentru Iolosirea cimenturilor în constructii BC 8-79 Înlocuieste P 03.30-58;
6
¸
C 140-86
03-16-60 (9-60); C 19-62
(11-62); C 19-70 (BC
12-70); C 19-72 (BC 7-
72); C 19-77 (BC 2-78);
Înlocuit cu C 140-86
C 20-62
¸
C 140-71
Normativ pentru executarea betoanelor cu permeabilitate redusá Nr. 13-62, 12-64 Înlocuieste 03.13-56
(CSAC)
Înlocuit cu C 140-71
C 21-85
¸
NE 012-99
Normativ pentru executarea lucrárilor de beton precomprimat BC 4-86 Înlocuieste C 21-62 (13-
62); C 21-70 (BC 8-70);
C 21-77 (BC 11-77; 3-
86);
Înlocuit cu NE 012-99
C 22-92
¸
NE 014-02
Normativ pentru executarea îmbrácámintilor rutiere din beton de ciment în
sistemul coIraje Iixe
BC 5-6-94 Înlocuieste C 22-63 (4-5-
63); C 22-84 (BC 5-85;
7-87; 5-91);
Înlocuit cu NE 014-02
C 23-62
¸
C 131-71
Normativ pentru prepararea si punerea în lucrare a betoanelor usoare cu agregate
minerale
Nr. 21-22-62 Înlocuieste 03.08-56 (9-
56); 03.12-56 (CSAC)
Înlocuit cu C 131-71
C 24-62
¸
P 70-73
Normativ pentru identiIicarea pámânturilor cu contractii mari Nr. 16-62 Înlocuit cu P 70-73
C 25-62 Normativ conditionat pentru proiectarea si executarea straturilor din pámânturi
stabilizate cu ciment la lucrári de drumuri
Nr. 17-18-62 ABROGAT
(Ordin 337/68)
C 26-85 Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive BC 8-85; 2-87 Înlocuieste C 26-62 (1-
63); C 30-67; C 129-71
(BC 5-71); C 26-72 (BC
10-72);
C 28-83 Normativ pentru sudarea armáturilor de otel-beton BC 7-83; 5-84; 11-
87
BC 13-01 (ordin
pentru C 28-99)
Înlocuieste P 03.28-58;
C 28-62 (21-22-62); C
28-71 (BC 10-71); C 28-
76 (BC 8-76; 8-82);
7
C 29-85 Normativ privind îmbunátátirea terenurilor de Iundare slabe prin procedee
mecanice
BC 5-78; 8-85;
4-92
02.02-60 (18-60, 15-16-
17-64); C 29-62 (1-63,
15-16-17-64); NP 16-77
Înlocuieste par(ial
C 29-77 (BC 5-78);
C 30-67
¸
C 26-85
Instructiuni tehnice pentru încercarea betonului cu sclerometrul ,Schmidt¨ tip N Nr. 1-68
BC 9-73
Înlocuieste C 30-62 (21-
22-62)
Înlocuit cu C 26-85
C 30-84 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si
veriIicarea cazanelor mici de abur
- Colec(ia ISCIR
C 31-63
¸
C 14-78
Normativ conditionat pentru Iolosirea blocurilor mici usoare de tip ,ALSICA¨ la
lucrárile de zidárie
Nr. 13-63 Înlocuit cu C 14-78
C 31-84 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, instalarea, exploatarea,
repararea si veriIicarea cazanelor de joasá presiune si a cazanelor de apá caldá
- Colec(ia ISCIR
C 32-63
¸
C 11-74
Normativ pentru Iolosirea în constructii a panourilor de coIraj din cherestea scurtá
si subscurtá
Nr. 2-63, 2-68 Înlocuit cu C 11-74
C 33-63
¸
CD 42-85
Normativ conditionat privind Iolosirea directá a nisipurilor bituminoase din
regiunea Crisana la executarea îmbrácámintilor asIaltice la cald
Nr. 3-63 Înlocuit cu CD 42-85
C 34-65
¸
C 51-74
Normativ conditionat pentru executarea pardoselilor cu dale Ilexibilá din clorurá de
polivinil (PVC)
Nr. 15-16-65, 6-70 Înlocuit cu C 51-74
C 35-82
¸
GP 037-98
Normativ pentru alcátuirea si executarea pardoselilor BC 11-82; 3-84;
3-85; 1-88
Înlocuieste P 14.03-59;
C 13-61 (2-62); E 1-61;
C 35-63 (12-63); C 34-
65 (15-16-65, BC 6-70);
C 35-68 (13/68); C 74-
69 (BC 4-70); C 100-70
(BC 2-71); C 101-70
(BC 2-71); C 102, 103,
104-70 (BC 4-71); C
8
158-73 (BC 11-73); C
51-74 (BC 5-74; 11-12-
76); C 177-75 (BC 8-
76); C 35-82 (BC 11-
82,3-84,3-85,1-88)
Înlocuit cu GP 037-98
C 36-67
¸
NP 24-97
Normativ ,Proiectarea de parcaje si garaje pentru autovehicule în cadrul cládirilor
de locuit a unitátilor comerciale, a altor constructii, precum si a spatiilor special
amenajate
Nr. 2-68 Înlocuit cu NP 24-97
C 36-86


Îndrumátor privind utilizarea în constructii a plácilor din aschii de lemn si a
plácilor din Iibre de lemn
BC 10-86 Înlocuieste C 36-63 (12-
63); C 40-63 (14-63); C
36-79 (BC 2-80)
C 37-83 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia si încercarea în vederea omologárii
supapelor de sigurantá destinate echipárii cazanelor si recipientelor sub presiune
- Colec(ia ISCIR
C 37-88
¸
NP 069-02
Normativ pentru alcátuirea si executarea învelitorilor la constructii BC 8-88 Înlocuieste P 11.01-53
(3-4-53); 11.02-55 (11-
12-55); P 10.08-56; P
11.04-58; C 37-63 (14-
63); C 97-70; C 37-71
(BC 8-71); C 152-72;
NP 17-77; C 37-79 (BC
1-80; 3-86);
Înlocuit cu NP 069-02
C 38-63
¸
CD 27-04
Normativ privind impregnarea traverselor de Iag, ulm, cer si stejar cu antiseptici
uleiosi
Nr.16-63 Înlocuieste 69.01-53 (1-
54)
Înlocuit cu CD 27-04
C 38-83 Prescriptii tehnice privind proiectarea si executia instalatiilor de automatizare care
echipeazá cazanele de abur
- Colec(ia ISCIR
C 39-83 Prescriptii tehnice privind proiectarea sie xecutia instalatiilor de automatizare
pentru arzátoare cu Iunctionare independentá, de combustibil lichid si de gaze
combustibile
- Colec(ia ISCIR
C 39-63
¸
Normativ pentru proiectarea si Iolosirea în constructii a panourilor cu coIraj de
PFL
Nr. 15-63 Înlocuit cu C 11-74
9
C 11-74
C 40-63
¸
C 36-79
Normativ conditionat privind utilizarea plácilor din aschii de lemn în constructii Nr. 14-63 Înlocuit cu C 36-79
C 41-86 Normativ pentru alcátuirea, executarea si Iolosirea coIrajelor glisante BC 7-86 Înlocuieste C 41-63 (15-
63, BC 9-73); C 41-76
(BC 11/12-76; 12-77;
8-79)
C 42-63
¸
P 42-71
Normativ pentru executarea constructiilor din panouri mari Nr. 15-63 Înlocuit cu P 42-71
C 45-63
¸
C 160-75
Normativ pentru executarea de piloti, ecrane si puturi etanse din piloti de beton
secanti, Iorati cu noroi de bentonitá
Nr. 17-63, 2-68 Înlocuit cu C 160-75
C 46-86 Instructiuni tehnice pentru prevenirea si combaterea buretelui de casá la materialele
lemnoase Iolosite în constructii
BC 7-86 Înlocuieste C 46-63 (23-
63)
C 47-86 Instructiuni tehnice pentru Iolosirea si montarea geamurilor si a altor produse de
sticlá în constructii
BC 5-86 Înlocuieste C 47-64 (4-
64); C 47-72 (BC 6-72);
C 47-79 (BC 12-79); C
207-81
C 48-63
¸
NE 033-05
Normativ pentru executarea macadamului ca îmbrácáminte, strat suport sau de
Iundatie, la drumuri si strázi
Nr. 18-63;
BC 9-73
Înlocuit cu NE 033-05
C 49-64 Instructiuni tehnice privind másuri pentru înláturarea deIectiunilor ivite la unele
învelitori izolate cu praI hidroIob
Nr. 6-7-65 Înlocuieste C 49-63
ABROGAT
(Ordin 139/N/70)
C 50-63 +
C 14-61
¸
C 14-67
Normativ conditionat pentru utilizarea blocurilor mici din beton usor de granulit la
lucrárile de zidárie
Nr. 1-61, 1-64 Înlocuit cu C 14-67
C 51-74
¸
C 35-82
Instructiuni tehnice pentru executarea pardoselilor cu covoare si pláci din clorurá
de polivinil
BC 5-74; 11-12-76 Înlocuieste C 34-65 (15-
16-65, BC 6-70); C 51-
65 (15-16-65); E 4-61; C
10
71-65 (15-16-65); C 78-
70
Înlocuit cu C 35-82
C 52-63
¸
C 237-92
Normativ conditionat pentru utilizarea plastiIiantului RESSO la prepararea
betoanelor si a mortarelor
Nr. 2-64 Înlocuit cu C 237-92
C 53-70
¸
C 155-81
Instructiuni tehnice pentru utilizarea la betoane a agregatelor de zgurá expandatá BC 6-70 Înlocuieste C 53-65 (5-
65)
Înlocuit cu C 155-81
C 54-81 Instructiuni tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul carotelor BC 2-82 Înlocuieste C 54-67
(1-68)
C 55-74 Instructiuni tehnice privind montarea proIilului mâná curentá din PVC semirigid BC 4-75 Înlocuieste E 2-61 (8-
61); C 55-70 (BC 8-70)
C 56-85
¹

C 56-02
Normativ pentru veriIicarea calitátii si receptia lucrárilor de constructii si instalatii
aIerente (rámâne valabilá numai partea de constructii)

Normativ pentru veriIicarea calitátii si receptia lucrárilor de instalatii aIerente
constructiilor
BC 1-2-86;


BC 19-20-04

Înlocuieste 35.01-56 (9-
56); C 56-66 (6-66); C
56-75 (BC 4-76; 4-77)
RENEL
C 57-64
¸
NPCI-77
Normativ pentru proiectarea si executarea constructiilor din punct de vedere al
prevenirii incendiilor (NPCI-64)
Nr. 9,10,11;18,19-
64, 17-68
Înlocuit cu NPCI-77
C 58-96 Siguranta la Ioc. Norme tehnice privind igniIugarea materialelor si produselor
combustibile din lemn si textile utilizate în constructii
BC 10-96 Înlocuieste P 10.11-59;
C 58-64 (12-64); C 58-
70 (BC 12-70); C 58-86
(BC 10-86)
C 59-64 Instructiuni tehnice pentru montarea pe santier a usilor Iinisate la producátor Nr. 5-64
C 61-74
¸
ST 016-97
Instructiuni tehnice pentru determinarea tasárii constructiilor de locuinte, social
culturale si industriale prin metode topograIice
BC 4-75;

Înlocuieste E 5-61; C 61-
64 (18-19-64);
Înlocuit cu ST 016-97
C 62-64 Caiet de sarcini PraI hidroIob Conditii tehnice, metode de încercare, conditii de
livrare
Nr. 6-7; 9-10-65 ABROGAT
(Ordin 139/N/70)
C 63-64 Recomandári privind tehnologia de Iabricatie a praIului hidroIob Nr. 6-7; 9-10-65 ABROGAT
(Ordin 139/N/70)
11
C 64-65 Instructiuni tehnice pentru injectarea pe timp Iriguror a canalelor pentru Iascicule
pretensionate la elemente de beton precomprimat
Nr. 18-65; 10-66 ABROGAT
(Ordin nr.24/N/71)
C 66-70
¸
C 3-76
Normativ pentru executarea si receptionarea lucrárilor de zugráveli si vopsitorii BC 8-70 Înlocuieste C 2-61(4-61);
C 3-61 (4-61); C 96-70
Înlocuit cu C 3-76
C 67-66
¸
P 118-99
Normativ pentru proiectarea si executarea constructiilor din sectorul agrozootehnic
din punct de vedere al prevenirii incendiilor
Nr. 22-23-66, 12-
67
Înlocuit cu P 118-99
C 68-74
¸
C 123-70
Instructiuni tehnice pentru realizarea straturilor de diIuzie a vaporilor, din
materiale bituminoase la acoperisuri si terase
BC 6-74 Înlocuieste C 68-65
(8-65)
Înlocuit cu C 123-70
C 69-70
¸
P 104-78
Instructiuni tehnice pentru Iolosirea la zidárii a blocurilor mici si plácilor din beton
celular autoclavizat
BC 1-71 Înlocuieste C 69-65 (4-
65); C 69-68 (15-16-68)
Înlocuit cu P 104-78
C 70-86 Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor interioare cu pláci emailate sau
melaminate din Iibre de lemn
BC 11-86 Înlocuieste C 70-70
(BC 8-70)
C 71-65
¸
C 51-74
Normativ conditionat pentru executarea pardoselilor cu pláci rigide din clorurá de
polivinil (PVC) tip K
Nr. 15-16-65 Înlocuit cu C 51-74
C 72-68
¸
C 6-75
Instructiuni tehnice pentru Iolosirea plácilor ceramice smáltuite CESAROM, la
placajele interioare si exterioare
Nr. 17-68 Înlocuieste C 72-65
(14-65)
Înlocuit cu C 6-75
C 73-72
¸
C 123-70
¸
C 107-82
Instructiuni tehnice pentru utilizarea plácilor termoizolatoare de beton celular
autoclavizat în constructii
BC 8-72 Înlocuieste P 10.09-58;
C 73-65 (21-65,1-66, 2-
68); C 73-69 (BC 3,11-
70);
Înlocuit cu C 123-70;
C 107-82
C 74-69
¸
C 35-82
Instructiuni tehnice dale Ilotante pentru pardoseli BC 4-70 Înlocuieste 14.04-56 (10-
56); C 74-65 (15-16-65,
1-66)
Înlocuit cu C 35-82
C 78-70 Instructiuni tehnice pentru montarea proIilelor pervaz model 1 si plintá model 1 din BC 8-70 Înlocuit cu C 51-74
12
¸
C 51-74
PVC plastiIiat
C 79-80 Normativ pentru proiectarea, executarea si receptionarea drumurilor industriale BC 11-80; 3,5-86 Înlocuieste P 60.02-53
(3-4-53); 211-54 (11-54);
C 79-70 (BC 11-70; 11-
12-76)
C 81-68 +
C 7-67
¸
C 7-73
Instructiuni pentru receptionarea lucrárilor de constructii montaj si de instalatii la
cládiri de locuit, social culturale si industriale Iun date pe pámânturi macroporice
sensibile la umezire
Nr. 20-21-67; 13-
68,
Înlocuit cu C 7-73
C 83-75 Îndrumátor privind executarea trasárii în detaliu în constructii BC 1-76 Înlocuieste P 80.01-53
(3-4-53); C 83-68 (15-
16-68, BC 9-73)
C 84-67
¸
C 8-75
Instructiuni tehnice privind Iolosirea aditivului plastiIiant dispersant pe bazá de
lesii bisulIitice (L.S.C.) la prepararea betoanelor grele
Nr. 9-67
BC 2-73
Înlocuit cu C 8-75
C 86-75 Instructiuni tehnice privind executarea placajelor din proIile PVC rigid BC 7-75 Înlocuieste C 86-68
(20-68)
(Caracter documentar)
C 87-67 Instructiuni tehnice pentru utilizarea armáturilor netede din otel OL 38 M-2 Nr. 6-67 (notá) ABROGAT
(Ordin 139/N/70)
C 89-68
¸
C 123-70
Instructiuni tehnice pentru Iolosirea plácilor de polistiren celular ca izolare termicá
la acoperisuri cu hidroizolatie din straturi bituminoase multiple
Nr. 14-68
BC 9-73
Înlocuit cu C 123-70;

C 90-83
(N2-7)
Normativ privind conditiile de descárcare a apelor uzate în retelele de canalizare a
centrelor populate
BC 11-83 Înlocuieste C 90-67 (20-
21-67); C 90-70 (N2-70)
(BC 2-71)
C 91-69 Instructiuni tehnice pentru Iolosirea cimentului aluminos în betoane si mortare Nr. 4-69
C 93-69
¸
C 149-75
Instructiuni tehnice privind modul de preparare a amestecurilor pe bazá de ciment
si emulsie de poliacetat de vinil si de Iolosirea lor la repararaea unor deIecte ale
elementelor de beton
Nr. 4-69 Înlocuit cu C 149-75
C 94-68
¸
Instructiuni tehnice provizorii pentru Iolosirea înpâsliturii din Iire de sticlá
bitumate la izolarea hidroIugá a acoperisurilor
Nr. 17-68 Înlocuit cu C 123-70
13
C 123-70
C 95-69
¸
C 112-75
Instructiuni tehnice pentru Iolosirea pânzei bitumate cu suport din pânzá netesutá
tip Arahne, la izolarea hidroIugá a acoperisurilor
Nr. 4,5-69 Înlocuit cu C 112-75
C 96-70
¸
C 66-70;
C 3-76
Instructiuni tehnice pentru Iinisarea pe santier a placajelor interioare executate cu
pláci dure din Iibre de lemn cu desene în relieI (pláci decorative)
BC 8-70 Înlocuit cu C 66-70;
C 3-76
C 97-70
¸
C 37-79
Instructiuni tehnice pentru învelitori din pláci de azbociment cu ondule mari BC 5-70; 6-71;
11-12-76
Înlocuit cu C 37-79

C 98-68 Instructiuni tehnice de Iolosire a plácutelor din sticlá coloratá la placajele interioare
si exterioare
Nr. 15-16-68 (Caracter documentar)
C 99-69
¸
C 8-75
Instructiuni tehnice privind Iolosirea aditivului plastiIiant mixt DISAN la
prepararea betoanelor grele
Nr. 6-7-69;
BC 2-73
Înlocuit cu C 8-75
C 100-70
¸
C 35-82
Instructiuni tehnice pentru executarea pardoselilor din piatrá naturalá BC 2-71 Înlocuieste 14.03-55 (4-
56)
Înlocuit cu C 35-82
C 101-70
¸
C 35-82
Instructiuni tehnice pentru executarea pardoselilor din piatrá artiIicialá BC 2-71 Înlocuieste 14.03-55 (4-
56)
Înlocuit cu C 35-82
C 102-70
¸
C 35-82
Instructiuni tehnice pentru executarea pardoselilor din pavele de lemn BC 4-71 Înlocuieste 14.03-55 (4-
56)
Înlocuit cu C 35-82
C 103-70
¸
C 35-82
Instructiuni tehnice pentru executarea pardoselilor din materiale bituminoase BC 4-71 Înlocuieste 14.03-55 (4-
56)
Înlocuit cu C 35-82
C 104-70
¸
C 35-82
Instructiuni tehnice pentru executarea pardoselilor de pámânt stabilizat si a
pardoselilor de beton de argilá
BC 4-71 Înlocuieste 14.03-55 (4-
56)
Înlocuit cu C 35-82
C 105-68 Notá reIeritoare la republicarea ,Normativului pentru executarea si receptionarea
constructiilor metalice la constructii civile si industriale
BC 2-73 Înlocuieste 07.01-55 (10-
55)
14
ABROGAT
(Ordin 45-1976)
C 106-70
¸
C 140-79
Instructiuni tehnice pentru tratarea termicá a betoanelor Iolosite la conIectionarea
elementelor preIabricate
BC 3-71 Înlocuit cu C 140-79

C 107/0-02
¸
C 107-05
Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cládirilor BC 8-03

M.O.nr.1124bis/05
BC 2-3-07

Înlocuieste P 10.07-56;
10.03-56; C 89-68 (14-
68); C 107-70 (BC 2-71;
5-73); C 73-72; C 151-
72; C 112-75; NP 34-80;
C 107-82 (BC 1-83; 3,5-
86);
Înlocuit cu C 107-05
IPCT
C 107/1-97
¸
C 107-05
Normativ privind calculul coeIicientului global de izolare termicá la cládiri de
locuit
BC 13,14-98

M.O.nr.1124bis/05
Înlocuieste C 107/1-94
(BC 12-95)
Înlocuit cu C 107-05
IPCT
C 107/2-97
¸
C 107-05
Normativ pentru calculul coeIicientului global de izolare termicá la cládiri cu altá
destinatie decât cele de locuit
BC 13,14-98

M.O.nr.1124bis/05
Înlocuit cu C 107-05
IPCT
C 107/3-97
¸
C 107-05
Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cládirilor BC 13-98

M.O.nr.1124bis/05
Înlocuit cu C 107-05
IPCT
C 107/4-97
¸
C 107-05
Ghid pentru calculul perIormantelor termotehnice ale cládirilor de locuit BC 13,14-98

M.O.nr.1124bis/05
Înlocuit cu C 107-05
IPCT
C 107/5-97
¸
C 107-05
Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructii în contact cu
solul
BC 13-98; 1-99

M.O.nr.1124bis/05
Înlocuit cu C 107-05
IPCT
C 107/6-02 Normativ general privind calculul transIerului de masá (umiditate) prin elementele
de constructie
BC 14-02
C 107/7-02 Normativ pentru proiectarea la stabilitate termicá a elementelor de închidere ale BC 8-03 Înlocuieste NP 200-89
15
cládirilor (BC 1-90)
C 108-70
¸
C 112-75
Normativ pentru proiectarea, executarea si receptionarea barierelor contra
vaporilor
BC 2-71 Înlocuieste 10.02-60 (23-
24-60)
Înlocuit cu C 112-75
C 110-69 Normativ cuprinzând conditii tehnice de executare si receptia lucrárilor geodezice,
topograIice si Iotogrammetrice pentru întocmirea planurilor topograIice ale
localitátilor
BC 3-70 Înlocuieste P 3-61
(22-61)
C 111-70 Instructiuni tehnice pentru Iolosirea radiograIierii la determinarea deIectelor din
elementele de beton armat
BC 9-70
C 111-70
¸
C 8-75
Instructiuni tehnice pentru prepararea si aplicarea mortarelor cu adaos de
APASTOP P
BC 6-70; 2-73 Înlocuit cu C 8-75
C 112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale
bituminoase la lucrárile de constructii
BC 9-86; 4,9-87;
4-88; 3-89; 3-92
Înlocuieste P 11.02-53
(3-4-53); 10.01-55 (9-
55); C 89-68; C 94-68
(17-68); C 73-69; C 95-
69 (4,5-69); C 108-70; C
123-70 (12-70); C 112-
70 (BC 1-71); C 68-74
(8-65); C 112-75 (BC 5-
76; 4-78; 5-79; 8-80);
NP 31-79; C 112-80 (BC
3-81; 8-84; 4-85; 3-86);
C 114-69 Instructiuni tehnice pentru Iolosirea marmorocului la lucrári de Iinisaje exterioare
si interioare
BC 3-70 (Caracter documentar)
C 115-70
¸
C 140-79
Instructiuni tehnice privind aplicarea peliculei pe bazá de emulsie de paraIiná EP
pentru protectia supraIetelor de beton proaspát
BC 12-70; 7-72 Înlocuit cu C 140-79

C 116-82 Instructiuni tehnice pentru alcátuirea si executarea peretilor din pláci ondulate din
azbociment
BC 11-82 Înlocuieste C 116-70
(BC 11-70; 6-71); C
145-72 (BC 5-72); C
145-76 (BC 5-72); C
116-76 (BC 5-76; 11/12-
16
76);
C 117-70 Instructiuni tehnice pentru Iolosirea radiograIierii la determinarea deIectelor din
elementele de beton armat
BC 9-70
C 118-69 Îndrumári privind Iolosirea si întretinerea constructiilor proprietate de stat BC 1-70
C 119-70
¸
C 125-75
Instructiuni tehnice pentru Iolosirea plácilor Ionoabsorbante Iinisate BC 11-70 Înlocuit cu C 125-75
C 121-69
¸
C 142-72
Instructiuni tehnice pentru Iolosirea saltelelor, cochiliilor si snurului din vatá
mineralá la izolarea termicá a conductelor si aparatelor
BC 5-70 Înlocuit cu C 142-72
C 122-89 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea lucrárilor de constructii din
beton aparent cu parament natural
BC 2-91 Înlocuieste C 122-70
(BC 12-70); C 122-81
(BC 9-81)
C 123-70
¸
C 112-75
Instructiuni tehnice pentru utilizarea la hidroizolatiile acoperisurilor a tesáturilor
din Iire de sticlá bituminate
BC 12-70 Înlocuieste C 89-68; C
94-68 (17-68) C 73-69
(BC 3,11-70); C 73-72;
C 68-74;
Înlocuit cu C 112-75
C 124-72
¸
C 3-76
Instructiuni tehnice privind executarea vopsitoriilor cu Vinarom si vopsea
decorativá în relieI, aplicate direct pe stratul suport sau prin intermediul unui strat
de netezire
BC 12-72 Înlocuieste C 124-70
(BC 2-71)
Înlocuit cu C 3-76
C 125-87
¸
C 125-05


Normativ privind proiectarea si executarea másurilor de izolare Ionicá si a
tratamentelor acustice în cládiri (Revizuire C 125-87)
BC 3-87; 7-88

BC 15-05
M.O. 460 bis/05
Înlocuieste C 119-70; C
125-70 (BC 2-71); C
146-72; C 125-75 (BC
2-76; 6-77); C 125-81
(BC 11-81; 3-86);
Înlocuit cu C 125-05
C 126-75
¸
P 2-85
Normativ pentru alcátuirea si executarea zidáriilor din cárámizi si blocuri ceramice BC 1-76 Înlocuieste 04.05-56 (6-
56); C 126-71 (BC 6-71)
Înlocuit cu P 2-85
C 127-70
¸
I 22-84
Instructiuni tehnice pentru protectia anticoroziva exterioará a tuburilor de beton
precomprimat Iatá de agresivitátile naturale
BC 3-71 Înlocuit cu I 22-84
17
C 128-71
¸
C 14
0-79
Instructiuni tehnice privind stabilirea compozitiei betoanelor BC 10-71 Înlocuieste P 03.16; P
03-17-53 (9-53)
Înlocuit cu C 140-79
C 129-71
¸
C 26-85
Instructiuni tehnice pentru determinarea rezistentei betonului prin metoda
nedistructivá combinatá
BC 5-71 Înlocuit cu C 26-85

C 130-78 Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor BC 8-79 Înlocuieste C 130-71
(BC 5-71)
C 131-71
¸
C 155-81
Instructiuni tehnice pentru prepararea si Iolosirea betoanelor cu scorie bazalticá BC 9-71 Înlocuieste C 23-62 (21-
22-62);
Înlocuit cu C 155-81
C 132-71
¸
C 140-79
Instructiuni tehnice pentru compactarea prin vibrare a betoanelor BC 8-71; 6-72 Înlocuieste 03.07-56 (10-
11-63; 1-65)
Înlocuit cu C 140-79
C 133-82 Instructiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de constructii metalice cu
suruburi de înaltá rezistentá pretensionate
BC 10-82 Înlocuieste C 133-71
(BC 5-72)
C 134-71
¸
C 8-75
Instructiuni tehnice privind Iolosirea aditivului întârzietor RETARGOL la
prepararea mortarelor si betoanelor
BC 11-71; 2-73 Înlocuit cu C 8-75
C 135-71 Normativ pentru Iolosirea procedeului electrotermic la pretensionarea armáturilor
din bare groase în elemente de beton precomprimat
BC 11-71 (Caracter documentar)
C 136-71
¸
C 140-79
Instructiuni tehnice privind aprecierea periodicá a calitátii betonului BC 1-72 Înlocuit cu C 140-79

C 137-71 Indicatii privind întretinerea si Iolosirea utilajelor care lucreaza în albiile râurilor
spre a se preveni poluarea apelor cu rezidurii petroliIere provenite de la acestea
BC 2-72
C 138-71 Normativ pentru reparatii de întretinere si reparatii curente la strázi BC 3-72
C 139-87
¸
GP 035-98
Instructiuni tehnice pentru protectia anticorozivá a elementelor de constructii
metalice
BC 6-87 Înlocuieste C 132-71; C
139-71 (BC 3-72); C
139-73 (BC 6-73); C
179-76; (BC 8-76); C
139-79 (BC 4-80; 7-84);
18
Înlocuit cu GP 035-98
C 140-86
¸
NE 012-99
Normativ pentru executarea lucrárilor de beton si beton armat BC 5,12-86;
11-87; 10-88

Înlocuieste 03.07-56 (10-
11-63; 1-65); C 20-62; C
106-70; C 115-70; C
136-71; C 128-71; C
140-71; C 147-72; CD
73-73; C 19-79; C 140-
79;
Înlocuit cu NE 012-99
C 141-72
¸
C 8-75
Instructiuni tehnice privind Iolosirea aditivului întârzietor plastiIiant REPLAST la
prepararea betoanelor
BC 6-72; 2-73 Înlocuit cu C 8-75
C 142-85


Normativ pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de
instalatii
BC 9-85 Înlocuieste C 121-69; C
142-72 (BC 6-72); C
142-79 (BC 2-80); I 34-
76; NP 12-76
C 143-72
¸
C 3-76
Instructiuni tehnice pentru Iolosirea emailului Polilac, la vopsitorii în constructii BC 6-72 Înlocuit cu C 3-76
C 144-72
¸
P 104-78
Instructiuni tehnice pentru Iinisarea elementelor din beton celular autoclavizat de
tip ,Hebel¨
BC 10-72 Înlocuit cu P 104-78

C 145-72
¸
C 116-76
Instructiuni tehnice pentru pereti din pláci de azbociment cu ondule mari, izolati
termic cu vatá mineralá
BC 5-72 Înlocuit cu C 116-76
C 146-72
¸
C 125-75
Instructiuni tehnice de Iolosire a structurilor Ionoabsorbante pentru tavane si pereti
alcátuite pe bazá de pláci din vatá mineralá tip G
BC 6-72 Înlocuit cu C 125-75
C 147-72
¸
C 140-79
Instructiuni tehnice privind betonul marIá BC 7-72 Înlocuit cu C 140-79

C 148 ÷
CD 148/85
NU EXISTÄ C 148, ESTE CD 148
19
C 149-87 Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a deIectelor pentru elementele
de beton si beton armat
BC 5-87 Înlocuieste C 93-69 (4-
69); C 149-72 (BC 3-
73); C 149-75 (BC 1-
76); C 149-81 (BC 2-
82); C 183-77 (BC 6-
77); C 184-77 (BC 10-
77)
C 150-99 Normativ privind calitatea îmbinárilor sudate din otel ale constructiilor civile,
industriale si agricole
BC 7-00 Înlocuieste C 150-72
(BC 1-73); C 150-84
(BC 7-84)
C 151-72
¸
C 107-82
Instructiuni tehnice pentru Iolosirea învelitorilor din tablá cutatá zincatá,
termoizolate cu polistiren celular
BC 12-72; 4-78 Înlocuit cu C 107-82
C 152-72
¸
C 37-79
Instructiuni tehnice pentru Iolosirea la învelitori a plácilor autoportante din vatá
mineralá
BC 1-73;
11-12-76
Înlocuit cu C 37-79

C 153-72
¸
C 160-75
Normativ privind executarea si receptionarea lucrárilor de Iundatii pe piloti
preIabricati
BC 2-73 Înlocuieste 09.01-55 (2-
56)
Înlocuit cu C 160-75
C 155-89 Normativ privind prepararea si utilizarea betoanelor usoare BC 2-91 Înlocuieste C 23-62; C
53-70; C 131-71; C 155-
72 (BC 3-73); C 155-75;
C 155-81 (BC 4-82; 5-
84; 7-86)
C 156-89 Îndrumátor pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3-89. ,Elemente preIabricate
din beton, beton armat si beton precomprimat. Procedee, instrumente si dispozitive
de veriIicare a caracteristicilor geometrice¨
BC 1-91 Înlocuieste C 156-72
(BC 4-73)
C 158-73
¸
C 35-82
Instructiuni tehnice pentru alcátuirea si executarea pardoselilor industriale
rezistente la uzurá si soc, care nu produc praI
BC 11-73 Înlocuit cu C 35-82
C 159-89 Instructiuni tehnice pentru cercetarea terenului de Iundare prin metoda penetrárii
cu con, penetrare staticá, penetrare dinamicá si vibropenetrare
BC 4-90 Înlocuieste C 159-73
(BC 1-74); C 176-84
C 160-75 Normativ privind alcátuirea si executarea pilotilor pentru Iundatii BC 6-75 Înlocuieste 09.01-55 (2-
20
¸
GE 029-97
56); C 45-63; C 153-72;
C 161-72; C 160-73;
(BC 4-74); C 166-73
Înlocuit cu GE 029-97
C 161-72
¸
C 160-75
Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea si receptionarea lucrárilor de
Iundatii pe piloti scurti executati pe loc prin vibrare
BC 1-74 Înlocuit cu C 160-75
C 162-73 Normativ privind alcátuirea, executarea si Iolosirea coIrajelor metalice plane
pentru peretii din beton monolit la cládiri
BC 7-74 (Caracter documentar)
C 163-87 Instructiuni tehnice pentru Iolosirea proIilelor încastrate din PVC plastiIiat la
etansarea rosturilor elementelor de constructii
BC 5-87 Înlocuieste C 163-73
(BC 2-74)
C 164-79

Normativ de proiectare a depozitelor paletizate BC 8-76 Înlocuieste C 164-73;
MATMCGF
C 165-73 Instructiuni tehnice privind sudarea aluminotermicá a armáturilor din otel beton BC 7-74 ABROGAT
(Ordin nr.192/D/1990)
C 166-73
¸
C 160-75
Normativ privind proiectarea si executarea pilotilor Franki BC 8-74; 4-75 Înlocuit cu C 160-75
C 167-77
¸
PC 001-97
Norme privind cuprinsul si modul de întocmire, completare si pástrare a cártii
tehnice a constructiei
Ghid pentru întocmirea cártii tehnice a constructiei
Nr. 17-60, 5-66,
BC 12-77; 5-6-83;
10-97

COCC
(existà la CDCAS)
C 168-80 Instructiuni tehnice pentru consolidarea pámânturilor sensibile la umezire si a
nisipurilor prin silicatizare si electrosilicatizare
BC 12-80 Înlocuieste C 168-74
(BC 8-74)
C 169-88 Normativ privind executarea lucrárilor de terasamente pentru realizarea Iundatiilor
constructiilor civile si industriale
BC 5-88 Înlocuieste 02.01-55 (1-
56, 15-16-17; 18-19-64);
C 169-74 (BC 8-74); C
169-83 (BC 1-84)
C 170-87 Instructiuni tehnice pentru protectia elementelor din beton armat si beton
precomprimat supraterane în medii agresive naturale si industriale
BC 6-87; 7-88 Înlocuieste C 170-74
(BC 2-75); C 170-79
(BC 11-79); C 170-83
(BC 12-83; 4-85)
C 171-74
¸
Instructiuni tehnice pentru ambalarea, manipularea, transportul, depozitarea si
punerea în operá a elementelor din beton celular autoclavizat
BC 4-75 Înlocuit cu P 104-78

21
P 104-78
C 172-88 Instructiuni tehnice pentru prinderea si montajul tablelor metalice proIilate la
executarea învelitorilor si peretilor
BC 10-87 Înlocuieste C 172-74
(BC 4-75); C 172-85
(BC 8-85)
C 173-86 Normativ pentru amenajarea la acelasi nivel a intersectiilor drumurilor publice din
aIara localitátilor
BC 9-86 Înlocuieste C 173-74
(BC 6-75); C 173-79
(BC 7-79)
C 174-79 Instructiuni tehnice de aplicare a proIilului apárátor de muchie de treaptá din PVC BC 9-79 Înlocuieste C 174-74
(BC 6-75)
C 175-75 Normativ pentru întretinerea si repararea drumurilor, a podurilor de sosea si a
constructiilor aIerente lor
TRN 11-73
C 176-84
¸
C 159-89
Instructiuni tehnice pentru cercetarea terenului de Iundare prin penetrare dinamicá
cu con
BC 8-84 Înlocuieste C 176-75
(BC 1-76);
Înlocuit cu C 159-89
C 177-75
¸
C 35-82
Instructiuni tehnice pentru executarea pardoselilor din mochetá de mase plastice BC 8-76 Înlocuit cu C 35-82
C 178-76 Instructiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroIorare BC 11-12-76
C 179-76
¸
C 139-79
Instructiun i tehnice privind protectia prin vopsire a elementelor de constructii din
table si benzi
BC 8-76 Înlocuit cu C 139-79
C 180-88 Instructiuni tehnice pentru controlul compactárii pámânturilor prin metode
radiometrice
BC 2-88 Înlocuieste C 180-76
(BC 10-76)
C 181-88 Îndrumátor pentru metodologia de încercare a prototipurilor si seriei zero la
elemente preIabricate, din punct de vedere al comportárii la solicitári statice
BC 11-87 Înlocuieste C 181-76
(BC 11/12-76)
C 182-87 Normativ departamental privind executarea mecanizatá a terasamentelor de
drumuri
BC 6-87 Înlocuieste 65.01-54 (12-
54); 65.02-55 (5-55); C
182-77 (BC 11-77)
C 183-77
¸
C 149-81
Instructiuni tehnice privind injectarea Iisurilor din elemente de beton armat cu
rásini epoxidice
BC 6-77 Înlocuieste C 149-75;
Înlocuit cu C 149-81
C 184-77
¸
Instructiuni tehnice provizorii privind remedierea elementelor din beton armat
Iisurate, prin placare cu tesáturi din Iibrá de sticlá înglobatá în rasini epoxidice
BC 10-77 Înlocuit cu C 149-81
22
C 149-81
C 185-78 Instructiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul si
montarea în constructii a Ieresterelor si usilor de bacon din PVC
BC 9-78 (Cu caracter documentar)
C 186-78 Instructiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul si
montarea în constructii a jaluzelelor din PVC
BC 9-78 (Cu caracter documentar)
C 187-78 Instructiuni tehnice pentru Iolosirea în constructii a produselor din bazalt topit si
recristalizat
BC 12-78
C 188-79 Normativ privind durata de executie a obiectivelor de investitii BC 7-79 ABROGAT
Ordin 115-80
C 189-88 Instructiuni tehnice pentru utilizarea cenuselor de centrale termoelectrice la
prepararea betoanelor
BC 5-86 (ordin);
4-88
Înlocuieste C 189-79
(BC 9-79; 6-80); NP 26-
78
SUSPENDAT
C 191-85 Instructiuni tehnice pentru izolarea termicá a acoperisurilor cládirilor de locuit si
social culturale cu cenuse si zgurá de termocentralá
BC 12-85; 5-86 Înlocuieste C 191-79
(BC 9-79; 3-86)
ABROGAT
(Ordin nr.192/D/1990)
C 192-79 Instructiuni tehnice pentru executarea lucrárilor de constructii din lut si pámânturi
stabilizate
BC 9-79; 11-82 SUSPENDAT
C 192/1-94 Instructiuni tehnice provizorii pentru Iabricarea si utilizarea terablocurilor din
pámânt stabilizat
BC 11-94
C 193-79 Instructiuni tehnice pentru executarea zidáriilor de piatrá brutá BC 9-79 Înlocuieste P 04.06-53
(3-4-53); 04.04-54 (11-
54); 15.01-57
C 194-79 Instructiuni tehnice pentru utilizarea amestecului de tras-var la betoane BC 9-79
C 195-79 Instructiuni tehnice pentru utilizarea sterilului ars ca agregat la prepararea
betoanelor
BC 9-79 ABROGAT
(Ordin nr.192/D/1990)
C 196-86 Instructiuni tehnice pentru Iolosirea pámânturilor stabilizate la lucrárile de Iundatii BC 8-86 Înlocuieste C 196-79
(BC 12-79)
C 197-89 Instructiuni tehnice pentru utilizarea chiturilor tiocolice la etansarea rosturilor în
constructii
BC 9-88 Înlocuieste C 197-79
(BC 11-79)
C 198-89 Instructiuni tehnice privind tehnologia de Iabricatie a elementelor pe bazá de ipsos
pentru pereti despártitori neportanti
BC 4-89 Înlocuieste C 198-79(BC
11-79); C 190-88 (2-88)
23
SUSPENDAT
C 199-79 Instructiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul si
montarea în constructii a tâmpláriei din lemn
BC 1-80; 2-87
C 200-81 Instructiuni tehnice pentru controlul calitátii betonului la constructii îngropate, prin
metoda carotajului sonic
BC 6-82
C 201-80 Instructiuni tehnice pentru Iolosirea betonului armat cu Iibre de otel BC 8-80 Înlocuieste Îndrumàtor
pentru fibre de o(el...
C 202-80
¸
GP 073-02
Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor exetrioare din pláci de argilá arsá BC 4-81 Înlocuit cu GP 073-02
C 203-91 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executia lucrárilor de îmbunátátire a
izolárii termice si de remediere a situatiilor de condens la peretii cládirilor
existente. Caietul de prevederi generale
BC 6-91

Înlocuieste C 203-80
(BC 12-80; 1-83; 2-87);
C 203/2-82; C 203/3-85;
C 203/4/5/6/7-86
C 203/2-82
¸
C 203-91
Instructiuni tehnice pentru remedierea situatiilor de condens din cládiri prin placári
cu elemente preIabricate din bca sau ipsos (Completare la C 203-80)
BC 1-83; 2-87 Înlocuit cu C 203-91
C 203/3-85
¸
C 203-91
Instructiuni tehnice de îmbunátátire a protectiei termice, la cládiri aIectate de
Ienomenul de condens, prin placarea cu pláci termoizolatoare tip IZOBLASIN
(Completare la C 203-80)
BC 4-86; 2-87 Înlocuit cu C 203-91
C 203/4-86
¸
C 203-91
Instructiuni tehnice pentru remedierea situatiilor de condens din cládiri prin placare
cu diIerite materiale. Polistiren celular protejat printr-o tencuialá armatá
(Completare la C 203-80)
BC 2-87 Înlocuit cu C 203-91
C 203/5-86
¸
C 203-91
Instructiuni tehnice pentru remedierea situatiilor de condens din cládiri prin placare
cu diIerite materiale. Pláci din puzderie de in si cânepá tip PAP, a peretilor interiori
spre casa scárii (Completare la C 203-80)
BC 2-87 Înlocuit cu C 203-91
C 203/6-86
¸
C 203-91
Instructiuni tehnice pentru remedierea situatiilor de condens din cládiri prin placare
cu diIerite materiale. Saltele din deseuri textile sintetice tip vatá de tapiterie, a
planseelor de la etajul 1 situatá deasupra holurilor de intrare în cládire
(Completare la C 203-80)
BC 2-87 Înlocuit cu C 203-91
C 203/7-86
¸
C 203-91
Instructiuni tehnice pentru remedierea situatiilor de condens din cládiri prin placare
cu diIerite materiale. Pláci din vatá mineralá protejate cu gips-carton, sau pláci din
ipsos cu goluri (Completare la C 203-80)
BC 2-87 Înlocuit cu C 203-91
24
C 204-80 Normativul cadrul privind veriIicarea calitátii lucrárilor de montaj a utilajelor si
instalatiilor tehnologice pentru obiective de investitii
BC 5-81; 3-86
C 205-81 Instructiuni tehnice privind încercarea în situ prin încárcári statice conIorm STAS
1336-80 a constructiilor civile si industriale
BC 1-82
C 206-85
¸
NE 012-99
Instructiuni tehnice pentru aplicarea procedeului de precomprimare prin înIásurare
cu masina PROCEQ
BC 9-85 Înlocuieste C 206-81
(BC 9-81);
Înlocuit cu NE 012-99
C 207-81
¸
C 47-86
Instructiuni tehnice de Iolosire la pereti a proIilelor U din sticlá BC 11-81 Înlocuit cu C 47-86
C 209-82 Norme tehnice pentru hidroizolarea constructiilor cu suspensie si emulsie catonicá
bituminoasá
BC 7-82 SUSPENDAT
C 210-82
¸
GP 036-98
Norme tehnice privind protectia anticorozivá a bazinelor de beton armat pentru
neutralizarea si epurarea apelor industriale
BC 7-82; 4-85 Înlocuieste NP 32-79
(BC 10-79)
Înlocuit cu GP 036-98
C 211-82 Instructiunile tehnice pentru utilizarea superplastiIiantului FLUBET la prepararea
betoanelor de ciment
BC 9-82 ABROGAT
(Ordin nr.192/D/1990)
C 212-87 Instructiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare a
betonului
BC 9-87 Înlocuieste C 212-83
(BC 10-83; 8-85)
C 213-83 Instructiuni pentru completarea Iormularului de evidentá a studiilor geotehnice
conIorm prevederilor STAS 1242/1-81
BC 7-83
C 214-83 Îndrumátor pentru utilizarea dispozitivului FINT 2 BC 11-83
C 215-88 Instructiuni tehnice pentru elemente de Iundatii din beton cu adaos de cenusá de
centrale termoelectrice, situate în terenuri cu agresivitáti naturale si industriale
BC 6-88 Înlocuieste C 215-83
(BC 3-84; 10-85; 5-86)
C 216-83 Norme tehnice pentru utilizarea Ioliilor din PVC la hidroizolarea constructiilor
subterane si bazinelor
BC 5-84 Înlocuieste NP 36-82
C 217-83 Norme tehnice privind alcátuirea si executarea hidroizolatiei cu Iolii din PVC
plastiIiat la acoperisuri
BC 5-84 Înlocuieste NP 37-82
C 218-84 Instructiuni tehnice pentru executarea Iorajelor prin metoda vibroIorárii BC 8-84
C 219-85 Normativ pentru alcátuirea si executarea pardoselilor anticorozive BC 7-85; 3-87;
4-89
Înlocuieste 205-53 (10-
53); 219-55 (10-55);
235-56 (10-56)
C 220-85 Instructiuni tehnice privind veriIicárile abaterilor de la Iorma geometricá si a BC 9-85
25
calitátii cusáturilor sudate ale rezervoarelor din otel cilindrice verticale pentru
depozitarea titeiului si produselor petroliere lichide
C 221-85 Instructiuni tehnice privind optimizarea tratamentelor termice în Iabricile de
preIabricate cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls
BC 11-85
C 222-85 Instructiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin soc la controlul
calitátii elementelor preIabricate
BC 11-85
C 223-86 Instructiuni tehnice privind executarea placajelor din pláci de Iaiantá, majolicá si
pláci ceramice smáltuite, aplicate pe pereti prin lipire cu paste subtiri
BC 5-86
C 224-86 Norme tehnice pentru izolarea termicá a acoperisurilor cládirilor de locuit si social
culturale cu diIerite materiale granulare în vrac
BC 7-86 Înlocuieste NP 40-84
ABROGAT
(Ordin 192/D/1990)
C 225-87 Norme tehnice privind protectia anticorozivá a cablurilor si toroanelor din otel
pentru constructii cu armáturi exterioare si constructii suspendate
BC 6-87
C 226-87 Norme tehnice pentru proiectarea si executarea panourilor monostrat din betoane
usoare cu adaosuri de cenusi si spumanti, pentru hale parter
BC 7-87; 9-88 Înlocuieste NP 45-86
(BC 7-86)
C 226/1-94 Instructiuni tehnice provizorii privind cerinte, criterii de perIormantá si metode de
veriIicare pentru panouri autoportante din betoane usoare pentru peretii exteriori
BC 10-94
C 227-88
¸
NP 075-02
Norme tehnice privind utilizarea geotextilelor si geomembranelor la lucrárile de
constructii
BC 3-88 Înlocuieste NP 43-85
(BC 3-86)
Înlocuit cu NP 075-02
C 228-88 Instructiuni tehnice privind sudarea otelurilor cu caracteristici mecanice diIerite,
Iolosite la constructiile metalice hibride
BC 5-88
C 230-89 Îndrumátor de proiectare si executie a gropilor stantate pentru Iundatii BC 12-88
C 231-89 Instructiuni tehnice privind Iolosirea metodei seminedistructive prin smulgere de
pe supraIatá la determinarea rezistentei betonului în lucrare
BC 1-91
C 232-89 Îndrumátor privind utilizarea încercárii triaxiale pentru determinarea parametrilor
geotehnici ai terenurilor de Iundare si constructiilor din pámânt
BC 1-91
C 233-90 Instructiuni tehnice pentru izolarea termicá cu produse textile netesute a
conductelor si aparatelor din instalatii termice
BC 5-91 Înlocuieste NP 52-88
C 234-91
¸
NP 064-02
Instructiuni tehnice privind alcátuirea si executarea hidroizolatiei monostrat cu
Iolie stratiIicatá din PVC la acoperisurile cládirilor industriale si agrozootehnice,
necirculabile
BC 3-92 Înlocuit cu NP 064-02
C 235-91 Îndrumátor tehnic pentru executia panourilor mari preIabricate neportante cu BC 3-92
26
blocuri ceramice cu goluri
C 236-91 Instructiuni tehnice privind Iolosirea metodei seminedistructive prin smulgere din
proIunzime la determinarea rezistentei betonului din lucrare
BC 3-92
C 237-92 Instructiuni tehnice privind utilizarea aditivului complex ADCOM la prepararea
betoanelor de ciment
BC 1-93 Înlocuieste C 52-63 (2-
64)
C 238-92 Instructiuni tehnice provizorii privind realizarea betoanelor de clasá BC 60 - BC 80 BC 1-93
C 239-92
¸
GP 014-97
Îndrumátor tehnic provizoriu pentru calculul terenului de Iundare, al presiunii
pámântului pe lucrári de sustinere si al stabilitátii taluzurilor si versantilor, la
actiuni seismice
BC 3-93; 6-95 Înlocuit cu GP 014-97


C 239-94
(CPH 1-93)
Normativ pentru adaptarea constructiilor de locuit, a constructiilor si localurilor
publice la cerintele persoanelor handicapate (Cod de proiectare)
BC 1-2-3-95
C 241-92 Metodologia de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de Iundare la
solicitári seismice
BC 9-93
C 242-93 Normativ pentru elaborarea studiilor de circulatie din localitáti si teritoriul de
inIluenta
BC 2-94
C 243-93 Instructiuni tehnice pentru eIectuarea de sondaje, recensáminte, másurátori si
anchete de circulatie în localitáti si teritorii de inIluentá
BC 11-93
C 244-93 Ghidul pentru inspectare si diagnosticare privind durabilitatea constructiilor din
beton armat si beton precomprimat
BC 9-93
C 245-93
¸
GP 113-04
Îndrumátor tehnic pentru proiectarea si executia minipilotilor Iorati BC 10-93 Înlocuit cu GP 113-04
C 246-93
¸
NP 040-02
Instructiuni tehnice pentru utilizarea Ioilor de bitum aditivat la hidroizolatiile
acoperisurilor
BC 4-93 Înlocuit cu NP 040-02
C 247-93 Îndrumátor cadru privind exploatarea si întretinerea cládirilor de locuit din mediul
urban aIlate în proprietatea autoritátii publice
BC 10-93
C 248-93 Instructiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip BC 2-94
C 251-94 Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executia si receptionarea lucrárilor de
îmbunátátire a terenurilor slabe de Iundare prin metoda împánárii cu materiale
locale de aport pe cale dinamicá
BC 7-94
C 252-94 Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executia si receptionarea lucrárilor de
Iundatii pe piloti scurti executati pe loc prin vibropresare
BC 7-94
27
C 253/0-94 Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind organizarea camerelor curate
utilizate în domeniul sánátátii (spitale, laboratoare si industria Iarmaceuticá)
BC 7-95 Înlocuieste 122-54 (7-
54); 123-54 (7-54)
C 253/1-94 Instructiuni tehnice de proiectare si executie a elementelor de constructii si de
instalatii pentru camere curate utilizate în domeniul sánátátii (spitale, laboratoare si
industria Iarmaceuticá)
BC 7-95 Înlocuieste 122-54 (7-
54); 123-54 (7-54)
C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executárii lucrárilor de
constructii si instalatii aIerente acestora
BC 9-94 (ordin) IPCT

C 1 N-03 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, repararea, instalarea,
exploatarea si veriIicarea cazanelor de abur si a cazanelor de apá Iierbinte (se
aplicá numai la instalatiile si obiectivele nucleare)
(se aplicà numai împreunà cu NC 1-81 )
M.O. nr.934bis/03 ISCIR
C 4 N-03 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si
veriIicarea recipientelor metalice stabile sub presiune (se aplicá numai la
instalatiile si obiectivele nucleare)
(se aplicà numai împreunà cu NC 1-81 )
M.O. nr.922bis/03 ISCIR
C 15 N-03 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si
veriIicarea conductelor de abur si apá Iierbinte sub presiune (se aplicá numai la
instalatiile si obiectivele nucleare)
(se aplicà numai împreunà cu NC 2-83 yi NC 4-87 )
M.O. nr.915bis/03 ISCIR
C 37 N-03 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, încercarea în vederea omologárii si
exploatarea supapelor si recipientelor sub presiune (se aplicá numai la instalatiile si
obiectivele nucleare)
(se aplicà numai împreunà cu NC 4-87 )
M.O. nr.912bis/03 ISCIR

CD 1-64
¸
NP 043-00
Normativ conditionat pentru executia si controlul calitátii îmbinárilor sudate,
executate în uziná, ale tablierelor metalice pentru poduri de sosea si cale Ieratá
Nr. 4-64 Înlocuieste CD 1-62
Înlocuit cu NP 043-00
CD 2-64
¸
I 22-99
Normativ pentru proiectarea instalatiilor exterioare de alimentare cu apá si
canalizare la unitátile agricole
Nr. 16-66 Înlocuit cu I 22-99
28
CD 4-84 Normativ departamental pentru executarea cosurilor de Ium din clavouri de beton
armat
BC 2-85 Înlocuieste CD 4-65
CD 8-86 Normativ departamental privind montarea echipamentelor de telecomunicatii în
centrale teleIonice si telegraIice automate de uz general
BC 8-86 Înlocuieste CD 8-63
CD 16-00 Normativ privind conditiile de proiectare si tehnologia de executie a lucrárilor de
îmbrácáminti asIaltice usoare
BTR 2-01 Înlocuieste CD 16-65;
(11-66); CD 16-78 (BC
6-78)
CD 22-74 Normativ departamental pentru executarea si receptionarea Iundatiilor pe chesoane
deschise si cu aer comprimat la poduri
BC 3-75
CD 23-67
¸
P 133-05
Normativ departamental pentru executarea cosurilor de Ium din beton armat cu
sectiuni variabile în coIraj glisant
Nr. 6-67 Înlocuit cu P 133-05
MIC
CD 27-04

Normativ privind utilizarea traverselor din beton precomprimat la linii de cale
Ieratá
M.O.nr.456 bis/04 Înlocuieste C 38-63 (16-
63); CD 27-78 (BC 8-
78); CD 27-88 (BC 10-
87)
CD 29-79 Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea si executarea Iundatiilor
pentru lucrári de drumuri din pámânturi stabilizate cu ciment
BC 11-79 Înlocuieste CD 29-67
CD 31-02

Normativ pentru determinarea prin deIlectograIie si deIlectometrie a capacitátii
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide
BTR 2-04 Înlocuieste CD 31-77
(BC 7-77); CD 31-89
CD 31-94 (BC 8-95)
CD 38-68 Instructiuni tehnice si caiete de sarcini departamentale privind proiectarea,
executia, exploatarea si întretinerea unitátilor din industria alimentará construite pe
terenuri neacoperite sensibile la înmuiere
- IPSCAIA
CD 40-87 Normativ departamental pentru proiectarea, executarea din punct de vedere al
prevenirii incendiilor, a instalatiilor ce produc si utilizeazá acetilená
- MICh
CD 41-85 Normativ departamental pentru proiectarea, executia si exploatarea retelelor
exterioare de canalizare pentru ape chimice impure
- IITPIC
CD 42-85 Normativ departamental pentru Iolosirea directá a nisipurilor bituminoase cu si Iárá
adaos de bitum dur la executarea la cald a straturilor bituminoase rutiere
BC 9-85 Înlocuieste C 33-63 (3-
63); CD 21-66; CD 42-
69
CD 43-69 Instructiuni tehnice si caiete de sarcini departamentale privind proiectarea,
executia, exploatarea si întretinerea unitátilor din industria alimentará construite pe
- IPSCAIA
29
terenuri neacoperite sensibile la înmuiere
CD 45-87 Instructiuni tehnice departamentale privind proiectarea instalatiilor de extractie cu
masina montatá la sol
- IP Deva
CD 49-69
¸
P 7-00
Instructiuni tehnice si caiete de sarcini departamentale privind proiectarea,
executia, exploatarea si întretinerea unitátilor din industria alimentará construite pe
terenuri neacoperite sensibile la înmuiere
- Înlocuit cu P 7-00
IPSCAIA
CD 51-70 Normativ departamental pentru injectarea pungilor de balast din terasamente de
cale Ieratá, cu mortare aerate
- MT
CD 52-69 Instructiuni tehnice departamentale privind hidroizolarea podurilor si tunelurilor de
cale Ieratá cu materiale noi
- ABROGAT
(Ordin MCF 24/69)
CD 55-70 Instructiuni tehnice departamentale pentru pregátirea suportului de metal la
lucrárile de protectie contra coroziunii
BC 11-70 ABROGAT
(Ordin 11/N/84)
CD 56-70 Instructiuni tehnice departamentale pentru pregátirea suportului de beton la
lucrárile de protectie contra coroziunii
BC 11-70 ABROGAT
(Ordin 11/N/84)
CD 57-70 Instructiuni tehnice departamentale pentru executarea protectiei betonului contra
coroziunii prin placári si înzidiri
BC 11-70
CD 58-70 Instructiuni tehnice departamentale pentru executarea protectiei betonului contra
coroziunii prin pelicule rezistente
BC 11-70 ABROGAT
(Ordin 11/N/84)
CD 59-70 Instructiuni tehnice departamentale pentru executarea protectiei betonului contra
coroziunii prin mase de spaclu în câmp continuu (pardoseli rexidur)
BC 11-70 ABROGAT
(Ordin 11/N/84)
CD 63-00

Normativ pentru proiectarea si Iolosirea aparatelor de reazem din neopren pentru
podurile de cale Ieratá si sosea
BTR 12-01 Înlocuieste CD 63-75;
CD 63-84 (BC 7-84)
CD 71-72
¸
PD 184-77
Normativul departamental pentru proiectarea si executarea constructiilor si
instalatiilor cu speciIic Ieroviar din punct de vedere al prevenirii incendiilor
BC 6-74 Înlocuit cu PD 184-77
CD 72-85 Instructiuni tehnice departamentale privind executia Iundatiilor pe coloane
introduse prin vibrare
BC 12-85 Înlocuieste CD 72-73
CD 73-73
¸
C 140-79
Instructiuni tehnice departamentale privind betonul pompat BC 2-74 Înlocuit cu C 140-79
CD 75-73 Normativ departamental privind Iolosirea, întretinerea si repararea cládirilor din
ramura drumuri
- MTCT
CD 76-73 Normativ departamental pentru întretinerea si repararea podurilor metalice de - ISCT
30
sosea
CD 81-74 Instructiuni tehnice departamentale privind exploatarea instalatiilor de ventilatie în
industria usoará
- MIU, IPIU
CD 82-74 Normativ departamental privind Iolosirea blocurilor si cárámizilor ceramice cu
gáuri orizontale
- INCERC
CD 85-76 Normativ departamental pentru prevenirea si stingerea incendiilor la proiectarea si
executarea unitátilor comerciale
- IPROCOM
CD 86-75 Instructiuni tehnice departamentale de exploatare a constructiilor si instalatiilor de
alimentare cu apá si canalizare
Partea I: captare; statii de tratare; retele de distributie; retele de canalizare
- PRODOMUS (ISLGC)
CD 86-77 Instructiuni tehnice departamentale de exploatare a constructiilor si instalatiilor de
alimentare cu apá si canalizare
Partea II: aductiuni; instalatii de înmagazinare; statii de pompare pentru apá
potabilá; statii de epurare-treaptá mecanicá; statii de epurare-tratarea námolului;
statii de pompare ape uzate si námol
- PRODOMUS (ISLGC)
CD 86-83 Instructiuni tehnice departamentale pentru exploatarea si întretinerea constructiilor
si instalatiilor de alimentare cu apá si canalizare. Statia de epurare-treapta biologicá
- PRODOMUS (ISLGC)
CD 87-75 Normativ departamental pentru dotarea strîzilor cu echipamente de orientare si
dirijare a circulatiei
- PRODOMUS (ISLGC)
CD 88-81 Instructiuni tehnice departamentale pentru tratarea pardoselilor din Iabricile de
produse alimentare
- IPSCAIA
CD 90-81 Instructiuni tehnice departamentale pentru întretinerea si repararea liniilor de
tramvaie cale normalá (1435 mm) si îngustá (1000 mm)
- PRODOMUS (ISLGC)
CD 91-84 Îndrumátor privind utilizarea betoanelor reIractare si termorezistente si a maselor
reIractare la cáptusirea cuptoarelor industriale si a agregatelor termice
BC 8-84 Înlocuieste CD 91-76
(BC 10-76)
CD 92-85 Îndrumátor privind modul de asigurare a preciziei caracteristicilor geometrice ale
elementelor din beton armat executate în poligoane si preturnate pe santier
BC 10-85 Înlocuieste CD 92-76
(BC 10-76)
CD 94-76 Normativ departamental privind caracteristicile tehnice si valorice ale lucrárilor de
îmbrácáminti asIaltice usoare ce se executá pe drumurile publice împietruite
- MTCT, DD
CD 95-76 Instructiuni tehnice departamentale pentru examinarea ultrasonicá a îmbinárilor
sudate de colt, executate prin topire
BC 10-76 ABROGAT
(Ordin 11/N/84)
CD 96-76 Normativ departamental de Iolosire a Iâsiilor ceramice de 90x30x7,5 cm cu goluri
orizontale pentru pereti despártitori
BC 2-77
31
CD 97-76 Instructiuni tehnice privind utilizarea varului hidratat în mortare de zidárie si
tencuieli
BC 2-77
CD 98-86 Instructiuni tehnice departamentale pentru prevenirea si remedierea deIectiunilor la
îmbrácámintile rutiere moderne
BC 8-86 Înlocuieste CD 98-76
CD 99-01 Normativ privind repararea si întretinerea podurilor si podetelor de sosea din beton,
beton armat, beton precomprimat si zidárie de piatrá
BTR 3-01 Înlocuieste CD 99-77
(BC 7-77)
CD 101-87 Instructiuni tehnice pentru utilizarea panourilor sanwis Iárá rame de contur.
Azbopan
Buletin 2-87 MEFMC, ICPMC
CD 102-77 Instructiuni tehnice departamentale pentru protectia anticorozivá a masinilor,
utilajelor, instalatiilor si constructiilor metalice exploatate în medii cu diIerite
grade de agresivitate
BC 1-78
CD 103-77 Instructiuni tehnice departamentale pentru întretinerea protectiilor anticorozive la
utilajele Iolosite în reteaua MCI
BC 1-78
CD 104-77 Instructiuni tehnice departamentale pentru protectia anticorozivá prin vopsirea
produselor conIectionate din table groase, tevi si proIile metalice
BC 1-78 ABROGAT
(Ordin 11/N/84)
CD 105-77 Normativ departamental de exploatare si întretinere a lucrárilor de îmbunátátiri
Iunciare
- ISPIF
CD 106-78 Norme departamentale de întretinere si reparatii curente pentru constructii din
unitátile MAIA
- IPSCAIA
CD 107-81 Normativ departamental privind urmárirea în timo a comportárii constructiilor din
unitáti MAIA
- IPSCAIA
CD 108-78 Norme departamentale de întretinerea si reparatii curente - MIU, IPIU
CD 109-89 Norme departamentale pentru urmárirea comportárii în timp a constructiilor din
dotarea unitátilor industriei usoare
- MIU, IPIU
CD 114-78 Normativ tehnic departamental pentru lucrári de întretinere si reparatii curente la
cládiri si constructii speciale
- MCInd.
CD 114-88 Normativ departamental privind urmárirea comportárii în timp a constructiilor din
speciIicul industriei chimice
- IITPIC
CD 115-85 Norme departamentale de întretinere si reparatii pentru constructii speciIice MICh - MICh
CD 116-78
¸
CD 137/1-89
Instructiuni tehnice departamentale provizorii pentru prepararea si utilizarea
betoanelor de înaltá rezistentá B 600, B 800, în unitátile de preIabricate
BC 6-79 Înlocuit cu CD 137/1-89
CD 117-78 Normativ tehnic departamental pentru lucrári de întretinere si reparatii curente la BC 4-79
32
cládiri si constructii speciale
CD 118-03

Instructiuni tehnice pentru executarea rosturilor din asIalt turnat armat în vederea
asigurárii continuizárii cáii la podurile de sosea din beton armat si beton
precomprimat
M.O.nr.659bis/04 Înlocuieste CD 118-78
(BC 5-79)

CD 119-78 Norme departamentale de urmárire a comportárii în timp a constructiilor de
hidroamelioratii
BC 2-80 ISPIF
CD 120-78 Norme departamentale de întretinere si reparatii pentru constructii, îmbunátátiri
Iunciare si amenajári piscicole
- ISPIF
CD 121-87 Norme departamentale pentru urmárirea comportárii în timp a constructiilor Buletin 1-87 MILMC
CD 122-87 Norme departamentale pentru lucrári de întretinere si reparatii curente la cládiri si
constructii speciale
Buletin 2-87 MILMC
CD 123-85 Normativ departamental privind durata pentru un ciclu de utilizare a dispozitivelor
SECOM
BC 10-85 Înlocuieste CD 123-79 si
CD 126-79
CD 124-84 Instructiuni pentru prevenirea si combaterea înzápezirii drumurilor publice - MTCT-DGD
CD 125-87 Normativ departamental privind realizarea mecanizatá a terasamentelor de cale
Ieratá
BC 9-87 Înlocuieste CD 125-79
(BC 2-80)
CD 126-85 Normativ departamental pentru întretinerea si repararea Iondurilor Iixe din codul
de clasiIicare 901 dispozitive SECOM
BC 10-85 Înlocuieste CD 126-79

CD 127-85 Instructiuni tehnice departamentale de proiectare si executie a straturilor rutiere din
agregate naturale stabilizate cu lianti puzzolanici
BC 12-85; 5-86 Înlocuieste CD 127-79;
CD 128-79 (B C 4-80);
(BC 4-80); CD 127-83
(BC 10-83)
CD 128-79
¸
CD 127-85
Instructiuni tehnice departamentale pentru stabilizarea materialelor locale cu
cenusá de termocentralá uscatá la lucrárile rutiere
BC 4-80 Înlocuit cu CD 127-85
CD 129-02

Normativ pentru executia terasamentelor rutiere cu cenusá de termocentralá BTR 5-04 Înlocuieste CD 129-79
(BC 4-80, 5-86)
BOMACO S.A.
CD 130-80 Normativ departamental experimental privind executarea lucrárilor de
impermeabilizare a canalelor de irigatii cu Iolie de polietilená
- ISPIF
CD 130-87 Instructiuni tehnice si tehnologice pentru Iolosirea cenusii de centrale
termoelectrice ca adaos la prelucrarea betoanelor simple si armate utilizate la
realizarea elementelor preIabricate
Buletin 3-87 ICPMC
33
CD 131-80 Instructiuni tehnice de veriIicare a calitátii montajului utilajelor si instalatiilor
tehnologice speciIice agriculturii si industriei alimentare
- IPSCAIA
CD 132-80 Normativul departamental pentru prelucrarea si interpretarea rezultatelor
încercárilor eIectuate pe betoane pentru elemente preIabricate uzinate
BC 5-81; 3-83
CD 134-87
¸
CD 137/1-89
Instructiuni tehnice si tehnologice pentru utilizarea cenusii de centrale
termoelectrice, ca adaos la prepararea betoanelor simple si armate utilizate la
realizarea elementelor preIabricate Anexa 1
BC 4-87 Înlocuieste CD 134-81
(BC 10-81); CD 135-81
(BC 10-81); CD 134-82
(BC 5-86);
Înlocuit cu CD 137/1-89
CD 135-81
¸
CD 134-82
Instructiuni tehnice si tehnologice provizorii pentru utilizarea cenusii de
termocentralá ca adaos la prepararea betonului Iolosit la Iabricarea tuburilor de
canalizare din beton simplu. Anexa 2
BC 10-81 Înlocuit cu CD 134-82
CD 137/1-89 Instructiuni tehnice si tehnologice pentru prepararea betoanelor utilizate la
realizarea elementelor preIabricate
BC 2-89 Înlocuieste CD 116-78;
CD 137-81; CD 134-82;
CD 134-87;
CD 138-81 Instructiuni tehnice departamentale privind criteriile de determinare a stárii de
viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat si beton precomprimat
BC 5-82
CD 138-91 Normativ departamental pentru reparatii de întretinere si reparatii curente ale
strázilor
- Urban Proiect
CD 139-82 Instructiuni tehnice departamentale pentru protectia anticorozivá a elementelor din
beton ale suprastructurii podurilor expuse Iactorilor climatici, noxelor si actiunii
Iondantilor chimici utilizati pe timp de iarná
BC 7-82
CD 140-82
¸
STAS
10969/3-83
Instructiuni tehnice departamentale privind metoda de determinare cantitativá a
aditivitátii bitumului la agregatele minerale
BC 7-82

Înlocuit cu STAS
10969/3-83

CD 141-82 Instructiuni tehnice departamentale privind Iolosirea învelisurilor permeabile în
amenajárile de drenaj închis cu tuburi
BC 2-83 ISPIF
CD 145-84 Instructiuni departamentale pentru determinarea agresivitátii naturale a solului si
apei asupra cablurilor de telecomunicatii
BC 3-85
CD 146-84
¸
NE 015-02
Instructiuni tehnice pentru executia lucrárilor de reparare a drumurilor cu beton
rutier IluidiIiat cu aditivi FLUBET
BC 5-85 Înlocuit cu NE 015-2002
34
CD 147-02

Normativ pentru executia betoanelor rutiere cu adaos de cenusá de termocentralá BTR 5-04 Înlocuieste CD 147-85
(BC 9-85; 5-86)
CD 148-85 Îndrumátor pentru tehnologia de executie a straturilor de Iundatie din balast prin
compactarea acestora la umiditáti cuprinse în domeniul optim de umiditáti de
compactare
BC 9-85
CD 149-85 Norme de clasiIicare si încadrare în categorii a unitátilor de cazare si unitátile de
alimentatie publicá (pentru aplicarea HGR 233/92)
- IPROCOM
CD 150-85 Norme tehnice departamentale privind întretinerea si exploatarea lucrárilor de
combatere a eroziunii solului si torentilor
- ISPIF
CD 151-02

Normativ privind realizarea îmbrácámintilor rutiere din beton de ciment cu
granulozitate discontinua
BTR 17-02 Înlocuieste CD 151-85
(BC 12-85)
CD 152-85 Instructiuni tehnice departamentale pentru dimensionarea ramIorsárilor cu strat din
agregate naturale stabilizate cu lianti puzzolanici ale sistemelor rutiere nerigide
BC 12-85; 5-86
CD 153-85 Instructiuni tehnice departamentale pentru másurarea denivelárilor în proIilul
longitudinal al drumurilor cu ajutorul aparatului VIAGRAF
BC 12-85
CD 154-86 Normativ privind durata de stocare a materiilor prime si auxiliare, inclusiv
depozitarea în aer liber din industria materialelor de constructii
- MILMC
CD 155-01

Normativ privind determinarea stárii tehnice a drumurilor moderne BTR 2-01 Înlocuieste CD 155-86
(BC 8-86)
CD 156-86 Norme departamentale pentru urmárirea comportárii în timp a constructiilor
speciIice industriei miniere
- MMPG
CD 158-86 Normativ pentru amplasarea si construirea depozitelor de explozivi la supraIatá - ICITPMN Baia Mare
CD 160-86 Instructiuni tehnice departamentale privind proiectarea si executia izolatiei
anticorozive exterioare cu solutii PAHIZOL a conductelor din otel îngropate care
transportá apa în amenajárile de îmbunátátiri Iunciare
BC 2-87
CD 161-87 Norme departamentale pentru urmárirea comportárii în timp a cládirilor si con
structiilor speciale din dotarea MCInd
- IPC
CD 162-87 Norme de întretinere, reparatii curente si protectii anticorosive la cládiri si
constructii speciale din domeniul de activitate CSEN
- CSEN, IRNE
CD 163-87 Instructiuni tehnice departamentale pentru îmbrácáminti bituminoase cilindrate,
executate la cald cu bitum aditivat
BC 5-87
CD 164-87
¸
Instructiuni tehnice departamentale pentru executia tratamentelor bituminoase cu
bitum aditivat
BC 5-87 Înlocuit cu NE 010-99
35
NE 010-99
CD 165-87 Norme departamentale MICM pentru urmárirea comportárii în timp la cládiri si
constructii speciale pentru întreprinderi din industria constructiilor de masini
- CITPMC
CD 166-87 Norme departamentale MICM de întretinere si reparatii curente la cládiri si
constructii speciale pentru întreprinderi din industria constructiilor de masini
- CIIPCM
CD 167-87 Norme departamentale MICM pentru urmárirea comportárii în tim p la cládiri si
constructii speciale pentru întreprinderi din industria de utilaj greu
- CITPMC
CD 168-87 Norme departamentale pentru întretinere si reparatii curente la cládiri si constructii
speciale pentru întreprinderi din industria de utilaj greu
- CITPCM
CD 169-87 Instructiuni tehnice departamentale pentru executarea îmbrácámintilor din beton de
ciment cu polimeri pentru calea pe poduri si pasaje
BC 5-87
CD 170-03

Normativ privind realizarea îmbrácámintilor rutiere din beton de ciment cu cribluri
de naturá calcaroasá.
BTR 2-04 Înlocuieste CD 170-88
(BC 5-88)
CD 177-78 Normativ tehnic departamental pentru lucrári de întretinere si reparatii curente la
cládiri si constructii speciale
BC 4-79
CD 204-79 Normativ departamental privind ocuparea terenurilor pentru amplasarea lucrárilor
de linii, constructii si instalatii, necesare în ramura transporturilor Ieroviare
BC 10-79

CE 1-95
¸
NP 068-02
Normativ pentru proiectarea cládirilor civile din punct de vedere al cerintei de
sigurantá în exploatare
BC 11-95 Înlocuit cu NP 068-02

CR 0-05 Cod de proiectare. Bazele proiectárii structurilor în constructii M.O.nr.148 bis /06
BC 2-06; 12-13-06
Intra in vigoare la
01.01.2007 conf. ordin
1713/19.09.06
CR 1-01 Prescriptii tehnice pentru veriIicarea si autorizarea instalatiilor mecanice sub
presiune si instalatiilor de ridicat (se aplicá numai la obiectivele si instalatiile
nucleare)
(se aplicà împreunà cu NC 1-81, NC 2-83 yi NR 1-83)
- ISCIR
CR 1-1-3-05 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zápezii asupra constructiilor M.O.nr.148 bis /06
BC 2-06; 12-13-06
Intra in vigoare la
01.01.2007 conf. ordin
36
1714/19.09.06
CR 1-2.1-05 Cod pentru proiectarea podurilor de cale Ieratá. Actiuni M.O.nr.179 bis /06
BC 18-06

CR 1.2.2-05 Cod pentru proiectarea podurilor de cale Ieratá. Convoaie tip BC 23-06
M.O.nr.179 bis /06

CR 2-86
¸
CR 2-99
Prescriptii tehnice privind autorizarea de a executa lucrári de proiectare,
constructie, montare, reparare si veriIicare la instalatiile mecanice sub presiune,
instalatiile de ridicat, dispozitivele de sigurantá ale acestora, precum si aparate
consumatoare de combustibil de uz neindustrial si arzátoare cu Iunctionare
independentá
- ISCIR
CR 2-1-1.1-
05
Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat M.O.nr.172 bis/06
BC 4-06

CR 3-99 Prescriptii tehnice pentru veriIicarea reparatiilor instalatiilor mecanice sub presiune
si instalatiilor de ridicat si pentru aplicarea plácii de timbru la instalatii mecanice
sub presiune (se aplicá numai la obiectivele si instalatiile nucleare)
(se aplicà împreunà cu NC 1-81, NC 3-86, NR 1-83 yi NC 4-87)
- ISCIR
CR 5-82
¸
CR 5-00
Prescriptii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor
mecanice sub presiune si a instalatiilor de ridicat
- ISCIR
CR 6-06 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie BC 11-06 Intra in vigoare la
01.01.2007
(Pana atunci este
valabil P 2-1985)
CR 9-84 Prescriptii tehnice pentru autorizarea sudorilor care executá lucrári în construirea,
montarea si repararea instalatiilor mecanice sub presiune si a instalatiilor de ridicat
- ISCIR
CR 13-99 Prescriptii tehnice pentru protectia muncii în activitatea organelor tehnice ISCIR M.O. nr.337/99
(ordin)
ISCIR

DC 002-04 Documentare privind stabilirea sarcinii termice de calcul de rácire per încálzire
pentru instalatiile de ventilare si climatizare
Brosurá UTCB
DC 003-04 Studiu documentar privind tehnologiile de reabilitare a conductelor de alimentare
cu apá
Brosurá ICECON
37
DC 37-69 Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea si executarea usilor
antiscântei cu 1 si 2 canaturi
- IPROCHIM

DD 502-01 Normativ pentru executia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate
discontinuá
BTR 4-01 Înlocuieste DD 502-87
DD 503-87 Instructiuni tehnice departamentale pentru aplicarea unor tehnologii rutiere în
conditiile economisirii materialelor energo-intensive
- MTCT
DD 504-87 Instructiuni privind revizia drumurilor publice - MTCT
DD 505-01 Normativ privind activitatea districtului de drumuri BTR 4-01 Înlocuieste DD 505-88
DD 506-01 Normativ privind organizarea si eIectuarea anchetelor de circulatie, origine-
destinatie. Pregátirea datelor de anchetá în vederea prelucrárii
BTR 4-01 Înlocuieste DD 506-88
DD 507-88 Instructiuni tehnice departamentale privind organizarea si Iunctionarea statiilor
amplasate în punctele de Irontierá pentru cântárirea din mers si veriIicarea
gabaritelor la autovehicule de marIá din traIicul international
- CNADNR
MTCT
DD 509-03 Instructiuni tehnice departamentale pentru prepararea la cald a mixturilor asIaltice
din mixturi recuperate
M.O.nr.659 bis/04 Înlocuieste DD 509-89
DD 510-89 Instructiuni pentru eIectuarea înregistrárii circulatiei rutiere pe drumuri publice - INCERTRANS
MTCT
DD 511-90 Instructiuni tehnice departamentale pentru executia lucrárilor de reparare a
îmbrácámintilor bituminoase cu mixturá asIalticá tip PLOMBAREC
- MTCT
DD 512-90 Instructiuni tehnice departamentale pentru realizarea de straturi bituminoase
executate cu mixturá asIalticá preparatá la rece cu emulsie bituminoasá cationicá
cu rupere lentá
- MTCT

DM 101-67/II Normativ departamental privind cáptusirea silozurilor de minereuri neIeroase - ICITPMN Baia Mare

E 1-61 Normativ experimental pentru executarea pardoselilor rigide din masá de spaclu pe
bazá de ,Vinacet E¨
Nr. 8-61
E 2-61
¸
Normativ experimental pentru montarea mâinii curente din clorura de polivinil la
balustrade metalice
Nr. 8-61 Înlocuit cu C 55-70
38
C 55-70
E 3-61
¸
C 35-68
Normativ experimental pentru pardoseli din parchet Iárá dusumea oarbá Nr. 8-61 Înlocuit cu C 35-68
E 4-61
¸
C 51-65
Normativ experimental pentru executarea pardoselilor cu covor din clorurá de
polivinil (PVC) cu suport textil
Nr. 10-61 Înlocuit cu C 51-65
E 5-61
¸
C 61-64
Normativ experimental pentru urmárirea tasárilor lucrárilor constructiilor civile si
industriale
- Înlocuit cu C 61-64

E-Ip-7-69 Îndreptar de proiectare pentru calculul si dimensionarea cosurilor de Ium din beton
armat pentru CET si CTE
- Înlocuit cu P 133-05 (BC
19-05)
ISPE
E-Ip-10-73 Îndreptar pentru proiectare pentru calculul cosurilor de Ium metalice - RENEL, ISPE
E-Ip-13-77 Îndreptar de proiectare pentru LES de 110 kV - ISPE
E-Ip-14-83 Îndrumar de proiectare privind activitatea de reparatii la CT, CTE si CET - ISPE
E-Ip-30-83 Instructiuni PSI pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor din partea
conventionalá a CNE
- ISPE
E-Ip-40-1-91 Îndreptar pentru calculul hidraulic si termic al conductelor de abur - RENEL
E-Ip-42-92 Instructiuni tehnice pentru calculul rezistentei la proiectarea structurii exterioare a
turnurilor de rácire
- ISPE

F-1998 Ghid de proiectare instalatii IrigoriIice BC 14-99 (ordin) Înlocuieste 223-55 (2-
56); ID 3-64
IPCT
F-CE/3-80 Metoda de montare a sarpantelor si chesoanelor acoperisurilor la cládirea
principalá a termocentralelor
- RENEL, ISPE
F-CE/6 Tehnologia de Iorare a pilotilor Franki - RENEL, ISPE
F-CE/7 Tehnologia de batere a pilotilor - RENEL, ISPE
F-CE/8 Tehnologia de executie a cosurilor de Ium cu înáltimea de 220 m cu ajutorul - RENEL, ISPE
39
coIrajelor glisante
F-CE/11-79 Fise tehnice de executie a rezervoarelor din beton armat de 5600 m
3
pentru
combustibil lichid
- RENEL, ISPE
F-CE/12-79 Executia Iundatiilor pentru turbogeneratoare de 50-200 MW - RENEL, ISPE
F-CE/14-79 Tehnica de executie a turnurilor de rácire de 42000 m
3
/h - RENEL, ISPE
F-CE/16-79 Tehnica de executie si montare a elementelor preIabricate din beton armat la
structura de rezistentá a termocentralelor
- RENEL

G 040-99 Ghidul primarului si al consilierilor locali: solutii constructive pentru realizarea
locuintelor în mediul rural cu respectarea cerintelor din Legea nr.10/1995
BC 14-99
G-1997 Ghid de proiectare instalatii de gaze BC 14-99 (ordin) Înlocuieste G-1972
IPCT

GE 001-96 Ghid de utilizare pentru nacele suspendate pe cabluri BC 4-97
GE 002-96 Ghid de utilizare pentru minibetoniere care se deplaseazá pe senile de cauciuc BC 4-97
GE 003-96 Ghid de utilizare a materialelor plastice (tip AERPLYTE) în procesul de sablare în
cadrul lucrárilor de reabilitare a constructiilor
BC 8-97
GE 004-96 Ghid privind utilizarea macaralelor turn la constructii înalte si Ioarte înalte BC 12-99 (ordin)
GE 005-96 Ghid pentru Iolosirea utilajelor mici în constructii BC 12-99 (ordin)
GE 006-96 Ghid tehnic pentru interpretare a spectrelor de vibratii pentru determinarea gradului
de sigurantá a instalatiilor aIerente constructiilor
BC 12-99 (ordin)
GE 008-96 Ghid pentru executarea Iundatiilor de supraIatá cu solutii tehnologice perIormante
criterii, exigente de calitate
BC 10-96 (ordin)
GE 009-97 Ghid pentru executia decupárilor si perIorárilor în elemente de constructii din
beton si beton armat
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
GE 010-97 Ghid de utilizare privind executia lucrárilor de demolare a elementelor din beton,
beton armat si roci prin eIectul de paná
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
GE 011-97 Ghid pentru alegerea echipamentelor pentru executarea mecanizatá a lucrárilor de
instalatii la constructii de locuinte, social-culturale si industriale
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
GE 012-97 Ghid pentru alegerea echipamentelor pentru executarea mecanizatá a reparatiilor si
consolidárilor la constructii
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
40
GE 013-97 Ghid tehnic de utilizare a autopompelor de beton tip GUB BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
GE 014-97 Ghid tehnic de utilizare a dispozitivelor de transport si manipulare a elementelor
preIabricate pentru constructii (tuburi, dale, borduri, panouri, grinzi etc.)
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
GE 015-97 Ghid de alegere optimá a schelelor Iixe si mobile pentru executarea lucrárilor de
Iinisaj în vederea asigurárii cerintelor de calitate a executiei în constructii
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
GE 016-97 Ghid de utilizare a dispozitivelor si aparatelor pentru másurarea deIormatiilor
speciIice
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
GE 017-97 Ghid de utilizare a dispozitivelor si aparatelor pentru másurarea deIormatiilor mari
(deplasári, rosturi, Iisuri)
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
GE 018-97 Ghid de utilizare a aparatelor pentru másurarea Iortelor BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
GE 019-97 Ghid de utilizare a aparatelor pentru másurarea stárii de coroziune BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
GE 020-97 Ghid de utilizare a aparatelor de determinare a eIorturilor în cablu la structuri
suspendate
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
GE 021-97 Ghid de utilizare a aparatelor pentru másurarea presiunilor BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
GE 022-97 Ghid privind executia lucrárilor de demolare a elementelor de constructii din beton
si beton armat
BC 12-99 (ordin) ICECON
GE 025-97 Ghid pentru reIacerea etanseitátii rosturilor la cládirile civile cu Iatade realizate din
panouri mari preIabricate din beton armat
BC 13-97
GE 026-97 Ghid pentru executia compactárii în plan orizontal si înclinat a terasamentelor BC 5-98
GE 027-97 Ghid pentru proiectarea si executia lucrárilor de apárare si consolidare a taluzurilor
la canale si diguri
BC 12-01 Înlocuieste PD 23-65
(16-66); PD 24-65 (3-66)
ISPIF
GE 028-97 Ghid pentru executarea lucrárilor de drenaj orizontal si vertical BC 11-98
GE 029-97 Ghid practic privind tehnologia de executie a pilotilor pentru Iundatii BC 12-98 Înlocuieste C 153-72;
C 161-72; C 166-73; C
160-75;
GE 030-97 Ghid privind executia protectiilor prin hidroIobizare a materialelor de constructie
aparentá (lemn, beton, cárámidá, piatrá naturalá si artiIicialá)
BC 8-01
GE 031-97 Ghid metodologic pentru revizuirea normelor de consumuri medii de resurse pe
articole de deviz pentru lucrári de constructii montaj, inclusiv instalatiile aIerente
constructiilor, cât si pentru lucrári de reparatii
BC 11-97
GE 032-97 Ghid privind executarea lucrárilor de întretinere si reparatii la cládiri si constructii
speciale
BC 11-99
41
GE 035-99 Ghid si program de calcul cadru al responsabilului cu urmárirea în exploatare a
constructiilor
BC 7-99 (ordin) COCC
GE 036-00 Ghidul primarilor si al consilierilor locali privind aplicarea Legii nr.10 din 1995 la
lucrárile de pietruire a drumurilor
BC 9-00 (ordin) INCERTRANS
GE 037-00 Ghid de utilizare a Iorajului orizontal dirijat pentru drenarea si consolidarea
alunecárilor de teren, instalarea Iiltrelor pentru depoluarea zonelor contaminate si
pozarea conductelor si cablurilor subterane de orice naturá
BC 13-01(ordin) GEOTEC
GE 039-01 Ghid privind determinarea experimentalá in SITU si în laborator a modului static si
dinamic de elasticitate a betonului
BC 1-02
GE 040-01 Ghid privind utilizarea metodei electromagnetice la determinarea parametrilor de
armare a elementelor existente din beton armat
BC 1-02
GE 044-01 Ghid pentru sistematizarea, stocarea si reutilizarea inIormatiilor privind parametrii
geotehnici
BC 24-03
GE 045-02 Ghid privind executia lucrárilor de stopare a iegrasiei peretilor constructiilor, cu
membrane izolatoare rigide
BC 13-03
GE 046-02 Ghid de executie pentru statii de epurare pentru localitáti mici (Q _ 5 l/s) BC 9-03 IPCT
GE 047-02 Ghid privind utilizarea chiturilor la etansarea rosturilor în constructii BC 6-03
GE 048-02 Ghid privind întretinerea si exploatarea în sigurantá a constructiilor si instalatiilor
de la prizele de apá
BC 7-03 AQUAPPROIECT
GE 049-02 Ghid de executie, exploatare si post utilizare a constructiilor de captare din apa
subteraná, pentru asigurarea parametrilor Iunctionali
BC 19-03 PROED
GE 050-02 Ghid de elaborare a continutului cadru al evaluárii impactului asupra mediului a
activitátilor privind amenajárile portuare si cáile navigabile
BC 16-17-03 IPTANA
GE 052-04 Ghid pentru executia si exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea
apei potabile
MO nr.345 bis/05;
BC 6-06

GE 053-04 Ghid de executie privind protectia împotriva coroziunii a constructiilor din otel BC 8-9-05
M.O.nr.428 bis/05

GE 054-06 Ghid privind urmárirea comportárii în exploatare a protectiilor anticorozive la
constructii din otel. Másuri de interventie
BC 22-06
M.O. 893 bis/06


GEx 001/1-98 Ghid pentru expertizarea cládirilor de locuit înalte cu P ¹ 8 etaje executate din
panouri mari înainte de 1997, dupá proiect tip IPCT 141 tronson de bazá tip
- IPCT - Se difuzeazà la
cerere de elaborator
42
LP11/21, compus din douá sectiuni simetrice având dimensiunile în plan 14,20 x
41,68 m
GEx 001/2-98 Ghid pentru expertizarea cládirilor de locuit înalte cu P ¹ 8 etaje executate din
panouri mari înainte de 1997, dupá proiect tip IPCT 141 tronson de bazá tip
LP11/23, compus din douá sectiuni simetrice având dimensiunile în plan 14,20 x
23,80 m, cu 36 apartamente
- IPCT - Se difuzeazà la
cerere de elaborator
GEx 002-98 Ghid pentru elaborarea expertizelor tehnice conIorm Normativ P 100-92 si
stabilirea solutiilor de interventie pentru cládiri unicat importante, realizate înainte
de anul 1940 cu sistem structural din pereti structurali din zidárie nearmatá
(simplá):
- metodologie generalá; cládiri pentru învátámânt; cládiri administrative; cládiri de
locuit
BC 12-99 (ordin) IPCT - Se difuzeazà la
cerere de elaborator
GEx 003-00 Ghid de actiuni de reducere a riscului seismic pentru constructiile existente BC 13-00 (ordin) UTCB Buc.
GEx 004-00 Ghid pentru evaluarea costurilor lucrárilor de consolidare pe bazá de deviz cadru
pentru solutii reprezentative de consolidare
BC 2-01
GEx 005-02 Ghid pentru evaluarea costurilor lucrárilor de reparatii pe baza de deviz cadru
pentru solutii reprezentative la îmbrácámintile de ciment aeroportuare
BC 12-02 (ordin) INCERTRANS
GEx 006-02 Ghid pentru întretinerea, repararea si etansarea constructiilor subterane pentru
metroul Bucuresti
BC 6-03 METROUL S.A.

GM 009-00 Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic de
detaliu
Brosurá
iunie 2000

GM 010-00 Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic
Zonal
Brosurá
august 2000

GM 012-00 Ghid si metodologie privind Iolosirea normelor de timp la principalele tipuri de
lucrári de constructii montaj si inIluenta acestora la întocmirea oIertelor în
activitatea de licitare-oIertare, pentru satisIacerea cerintelor de calitate cuprinse în
Legea nr.10/1995 partea I: lucrári de constructii (revizuire VARTEH-75)
BC 2-02 (ordin) COCC
GM 013-01 Ghid si metodologie privind Iolosirea normelor de timp la principalele tipuri de
lucrári de instalatii si inIluenta acestora la întocmirea oIertelor în activitatea de
licitare-oIertare, pentru satisIacerea cerintelor de calitate cuprinse în Legea
nr.10/1995 partea a II-a
BC 1-02 (ordin) COCC
43
GM 014-01 Ghid si metodologie privind Iolosirea normelor de timp la principalele tipuri de
lucrári de constructii montaj si inIluenta acestora la întocmirea oIertelor în
activitatea de licitare-oIertare, pentru satisIacerea cerintelor Legii nr.10/1995
partea a III-a: lucrári de izolatii si reparatii la izolatii pentru constructii (revizuire
VARTEH-75)
BC 1-02 (ordin) COCC
GM 015-01 Ghid si metodologie privind Iolosirea normelor de timp la principalele tipuri de
lucrári de constructii montaj si inIluenta acestora la întocmirea oIertelor în
activitatea de licitare-oIertare, pentru satisIacerea cerintelor Legii nr.10/1995
partea a II-a: lucrári de reparatii la constructii (revizuire VARTEH-75)
BC 1-02 (ordin) COCC
GM 017-03 Ghid privind urmárirea comportárii în exploatare a constructiilor situate în medii
agresive
BC 6-04 Înlocuieste PC 1/3-96
(BC 8-96)
GM 018-03 Ghid privind investigarea si diagnosticarea stárii structurilor din beton armat, beton
precomprimat si otel situate în medii agresive
BC 6-04 Înlocuieste PC 1/2-94
(BC 6-95)

GP 001-96 Protectia la zgomot. Ghid de proiectare a zonelor urbane din punct de vedere
acustic
BC 9-96 Înlocuieste P 116-87
(BC 3-87)
GP 003-96 Ghid pentru proiectarea antiseismicá a halelor parter cu structurá metalicá BC 8-97
GP 004-97 Ghid de proiectare si executie a membranelor pentru constructii demontabile BC 4-98
GP 005-97 Ghid pentru proiectarea si executia lucrárilor de compartimentare cu panouri
usoare
BC 3-97 (ordin) IPC S.A.
GP 014-97 Ghid de proiectare. Calculul terenului de Iundare la actiuni seismice în cazul
Iundárii directe
BC 12-98 Înlocuieste C 239-92
GP 015-97 Ghid pentru expertizarea si adoptarea solutiilor de îmbunátátire a protectiei termice
si acustice la cládiri existente uniIamiliare sau cu numár redus de apartamente
BC 13-01 (ordin)
GP 016-97 Ghid pentru proiectarea îmbinárilor prin contact ale stâlpilor din otel Iacând parte
din structurile cládirilor etajate
BC 15-97
GP 017-96 Ghid pentru calculul consumului de cáldurá al cládirilor dotate cu sisteme pasive
de încálzire solará
BC 10-98 Înlocuieste PC 1/3-96
IPCT
GP 018-97 Ghid de proiectare si urmárire a comportárii în exploatare a acoperisurilor din
Ierme de cabluri
BC 14-99 Înlocuieste P 110-81
(BC 5-82); PC 1/2-94
GP 019-99 Ghid privind alegerea echipamentelor aIerente instalatiilor de încálzire si ventilatie
din cládiri
BC 10-01 (ordin) Înlocuieste GP 019-97
(BC 7-99)
44
IPCT + ICECON;
GP 021-97 Ghid privind másurile necesare de apárare împotriva dezastrelor provocate de
seisme si alunecári de teren în vederea satisIacerii cerintelor Legii nr.10/1995
pentru cládiri de locuit individuale si de tip bloc
BC 12-99 (ordin) Departamentul pentru
Administra(ie Publicà
Localà
GP 022-97 Ghid privind másurile necesare de apárare împotriva dezastrelor provocate de
seisme si alunecári de teren în vederea satisIacerii cerintelor Legii nr.10/1995
pentru cládiri din domeniul învátámântului
BC 12-99 (ordin) Ministerului
Învà(àmântului
GP 023-97 Ghid privind másurile necesare de apárare împotriva dezastrelor provocate de
seisme si alunecári de teren în vederea satisIacerii cerintelor Legii nr.10/1995
pentru cládiri din domeniul culturii, expozitii de artá, biblioteci
BC 12-99 (ordin) Ministerului Culturii
GP 024-97 Ghid privind alegerea echipamentelor speciIice interventiilor pentru diminuarea
eIectelor produse de seisme în vederea asigurárii cerintei de sigurantá în exploatare
prevázute de Legea nr.10/1995 privind calitatea în constructii
BC 12-99 (ordin) Departamentul pentru
Administra(ie Publicà
Localà
GP 025-97 Ghid pentru stabilirea solutiilor cadru de interventie la cládirile avariate de seisme
realizate pe baza proiectelor reIolosibile tip ISART C 222/6-01 si ISCAS 4405
BC 12-99 (ordin) CONSPROIECT - SA
Ploieyti
GP 027-99 Ghid privind alegerea echipamentelor aIerente instalatiilor sanitare si de gaze din
interiorul cládirilor
BC 10-01 (ordin) Înlocuieste GP 027-97
(BC 7-99)
IPCT + ICECON;
GP 028-99 Ghid privind alegerea echipamentelor aIerente instalatiilor electrice din cládiri BC 10-01 (ordin) Înlocuieste GP 028-97
(BC 7-99)
IPCT + ICECON;
GP 029-98 Ghid de proiectare, executie, exploatare si interventii pentru protectiile
anticorozive ale constructiilor exploatate în medii agresive speciIice industriei de
celulozá si hârtie
BC 13-01 (ordin) Înlocuieste C 45-63;
C 160-75
INCERC (dischetà)
GP 030-98 Ghid de proiectare, executie, exploatare si interventii pentru protectiile
anticorozive ale constructiilor exploatate în medii agresive speciIice industriei de
Iibre si Iire sintetice
BC 13-99
GP 031-98 Ghid de proiectare, executie si exploatare (urmárire, interventie) privind protectia
anticorozivá a constructiilor supuse actiunii mediilor agresive speciIice industriei
alimentare: a) industria cárnii
BC 13-01 (ordin) INCERC (dischetà)
GP 032-98 Ghid de proiectare, executie si exploatare (urmárire, interventie) privind protectia
anticorozivá a constructiilor supuse actiunii mediilor agresive speciIice industriei
alimentare: b) industria vinului si berii
BC 13-01 (ordin) INCERC (dischetà)
45
GP 033-98 Ghid de proiectare si executie pentru realizarea interventiilor cu betoane polimerice
armate la elemente din beton armat degradate prin coroziune
BC 13-99
GP 034-98 Ghid pentru expertizarea, repararea si consolidarea grinzilor de rulare metalice BC 13-01 (ordin) Înlocuieste P 107-79
INCERC (dischetà)
GP 035-98 Ghid de proiectare, executie si exploatare (urmárire, interventii) privind protectia
împotriva coroziunii a constructiilor din otel:
- Principii de proiectare pentru asigurarea rezistentei la coroziune a constructiilor
din otel;
- Sisteme de protectie anticorozivá a constructiilor din otel cu acoperiri organice si
metalice. Conceptii de alcátuire, tehnologii de aplicare
- Urmárirea comportárii în exploatare a acoperirilor de protectie aplicate pe
constructii din otel, procedee de interventie
BC 5-99 Înlocuieste C 179-76;
NP 25-77; C 139-87;
GP 036-98 Ghid de proiectare, executie si exploatare privind protectia anticorosivá a bazinelor
din beton armat destinate neutralizárii si epurárii apelor industriale
BC 5-99 Înlocuieste NP 32-79; C
210-82 (BC 7-82);
GP 037-98 Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitátii pardoselilor la
constructii civile
BC 11-99 Înlocuieste P 10.03-59;
C 13-61; C 34-65; C 35-
68; C 74-69; C 100, 101,
102, 103, 104-70; C 158-
73; C 51-74; C 177-75;
C 35-82;
GP 039-99 Ghid pentru calculul necesarului anual de cáldurá al cládirilor de locuit BC 9-00; 1-01
GP 041-98 Ghid pentru alegerea, proiectarea, întretinerea si exploatarea sistemelor si
echipamentelor de sigurantá din dotarea instalatiilor de încálzire cu apá având
temperatura maximá de 115
o
C
BC 10-00
GP 042-99 Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu armátura rigidá (BAR) BC 3-4-00
GP 043-99 Ghid pentru proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apá si
canalizare, utilizând conducte din PVC, polietilená si polipropilená
BC 1-00 (ordin) IPCT
GP 046-99 Ghid de proiectare si executie pentru constructiile aIerente cáii de rulare a
tramvaielor. SatisIacerea exigentelor de calitate
BC 7-00
GP 047-00 Ghid de proiectare, executie si exploatare privind protectia anticorozivá a
elementelor din beton armat si beton precomprimat supraterane, situate în medii
agresive
BC 13-01 (ordin) INCERC (dischetà)
GP 048-00 Ghid de proiectare, executie si exploatare privind protectia anticorosivá a BC 13-01 (ordin) INCERC (dischetà)
46
constructiilor supuse actiunii mediilor agresive speciIice industriei textile
GP 049-00 Ghid de proiectare, executie si exploatare privind protectia anticorozivá a
elementelor de constructii din beton si beton armat, supuse coroziunii uleiurilor
vegetale
BC 13-01 (ordin) INCERC (dischetà)
GP 050-00 Ghid de utilizare a spectrelor seismice de ráspuns inelastic în proiectarea
structurilor
BC 13-01 (ordin) INCERC (dischetà)
GP 051-00 Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici BC 13-00 (ordin);
6-01
IPCT
GP 052-00 Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pâná la 1000 V c.a. si 1500 V c.c. BC 3-01 Înlocuieste I 7/1-95
(BC 10-94)
RENEL
GP 053-00 Ghid de proiectare si executie pentru prinderea elasticá a peretilor de
compartimentare, de structura de rezistentá
BC 12-01
GP 055-00 Ghid pentru veriIicarea la Ioc a elementelor structurale ale constructiilor din otel BC 10-01
GP 056-00 Ghid pentru proiectarea instalatiilor de încálzire/rácire Iolosind ventiloconvectoare BC 13-01 (ordin);
1-02
INCERC (dischetà)
GP 057-00 Ghid pentru proiectarea instalatiilor de ventilare si climatizare Iolosind anemostate
sau Iante
BC 13-01 (ordin);
1-02
ICECON
INCERC (dischetà)
GP 058-00 Ghid privind optimizarea nivelului de protectie termicá la cládirile de locuit BC 13-01 (ordin);
2-02
IPCT
INCERC (dischetà)
GP 060-00 Ghid pentru proiectarea instalatiilor de încálzire perimetralá la cládiri Brosurá IPCT (ARTECNO)
GP 061-00 Ghid pentru proiectarea lucrárilor de interventii la cládirile de locuit existente, cu
regim redus de înáltime, în conditiile realizárii unor noi cládiri învecinate
BC 1-01 (ordin) IPCT
GP 062-00 Ghid de proiectare si executie pentru constructiile de tratare a apei pentru localitáti
mici si obiective izolate, în vederea asigurárii sánátátii populatiei si protectiei
mediului
BC 1-02 (ordin) PROED
GP 063-01 Ghid pentru proiectarea, executarea si exploatarea dispozitivelor si sistemelor de
evacuare a Iumului si a gazelor Iierbinti din constructii în caz de incendiu
BC 6-02 IPCT
GP 065-01 Ghid privind proiectarea si executia lucrárilor de remediere a hidroizolatiilor
bituminoase la acoperisuri de beton
BC 12-02
GP 066-02 Ghid pentru transIormarea punctelor termice alimentate de la industrie în centrale
termice pentru ansambluri urbane
BC 22-03 IPCT
GP 067-02 Ghid privind determinarea supraIetei echivalente termic a corpurilor de încálzire BC 20-03
47
GP 068-02 Ghid pentru proiectarea platIormelor portuare BC 15-02
GP 069-02 Ghid de proiectare pentru instalatii de stingere a incendiilor cu ceatá de apá BC 4-03 SORPINC
GP 070-02 Ghid de proiectare, executie si exploatare a protectiilor anticorozive pentru
rezervoare din otel îngropate
BC 6-03
GP 071-02 Ghid de proiectare pentru constructii si instalatii de dezinIectare a apei BC 9-03 IPCT
GP 072-02 Ghid de proiectare, executie si exploatare a protectiilor anticorozive pentru
constructii hidrotehnice
BC 6-03
GP 073-02 Ghid de proiectare si executie a placajelor ceramice exterioare aplicate la cládiri BC 24-04;
BC 15-06
Înlocuieste C 202-80
(BC 4-81)
GP 074-02 Ghid pentru instalatii de separare a hidrocarburilor cu deversare în retelele de
canalizare
BC 14-02 IPCT
GP 075-02 Ghid privind stabilirea criteriilor de perIormantá si a compozitiilor pentru
betoanele armate dispers cu Iibre metalice
M.O.nr.576 bis/03 PROCEMA S.A.
GP 076-02 Ghid de proiectare privind siguranta în exploatare a lucrárilor de consolidare
costierá
BC 7-03 IPTANA
GP 078-03 Ghid privind proiectarea halelor usoare cu structurá metalicá BC 16-04
M.O. nr.666/03
UT Timiyoara
GP 079-03 Ghid privind proiectarea si executia consolidárii structurilor din cadre din beton
armat cu pereti turnati in situ
BC 15-04
M.O. nr.670/03

GP 080-03 Ghid privind proiectarea si executia consolidárii prin precomprimare a structurilor
din beton armat si a structurilor din zidárie
BC 1-04
GP 081-03 Ghid privind proiectarea si executia rezervoarelor mici din elemente preIabricate în
zone rurale
BC 13-04
M.O. nr.670/03

GP 082-03 Ghid privind proiectarea îmbinárilor ductive la structuri metalice în zone seismice BC 16-04
M.O. nr.666/03

GP 084-03 Ghid pentru dimensionarea pragurilor de Iund pe cursurile de apá BC 2-04
M.O. nr.786/03
IPTANA
GP 085-03 Ghid pentru proiectarea cáilor navigabile BC 17-18-04
M.O. nr.786/03
IPTANA
GP 086-03 Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vânt pentru
determinarea actiunii asupra constructiilor portuare maritime si Iluviale
BC 15-04
M.O. nr.786/03
UTC Buc.
GP 087-03 Ghid de proiectare a constructiilor pentru tratarea apei în vederea potabilizárii BC 3-04
M.O. nr.771/03
PROED
48
GP 088-03 Ghid privind adoptarea másurilor speciIice pentru accesul persoanelor cu handicap
la monumentele istorice
BC 8-9-05
M.O. nr.867/03
Institutul Na(ional al
Monumentelor Istorice
GP 089-03 Ghid privind proiectarea scárilor si rampelor la cládiri BC 21-04
M.O. nr.917/03
UAU ,Ion Mincu¨
GP 090-03 Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru executia lucrárilor de constructii
si instalatii. Caietul IV: Instalatii interioare
BC 18-05
M.O. nr.61/04
COCC
GP 093-06 Ghid privind proiectarea structurilor de pámânt armat cu materiale geosintetice si
metalice
BC 21-06
M.O. 896bis/06
Înlocuieste GP 093-04
GP 100-04 Ghid privind proiectarea sistemelor de consolidare a peretilor din zidárie prin
cámásuiri armate cu grile polimerice
M.O. nr.780 bis/04
GP 101-04 Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismicá pasivá (reazeme, disipatori)
a cládirilor
M.O.nr.874 bis/04 INCERC, Filiala Iayi
GP 103-04 Ghid de proiectare si executie privind realizarea si mentinerea prin înnisipare
artiIicialá a plajelor
M.O. nr.334 bis/05
BC 5-06

GP 106-04 Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrárilor de alimentare cu apá si
canalizare în mediul rural
BC 22-23-24-05
M.O. nr.338 bis/05
UTCB
GP 107-04 Ghid privind proiectarea depozitelor de deseuri cu materiale geosintetice M.O.nr.448bis/05
BC 3-06

GP 108-04 Ghid pentru proiectarea planurilor generale de aerodromuri M.O. nr.347 bis/05
BC 7-8-06

GP 109-04 Ghid privind reabilitarea si modernizarea termicá a anvelopei si a instalatiilor de
încálzire si apá caldá de consum, la blocurile de locuinte cu structurá mixtá,
realizate dupá proiecte tip
BC 17-05
GP 110-04 Ghid privind reabilitarea termicá a blocurilor de locuintá cu regim de înaltime pâná
la P ¹9 E, realizate dupá proiecte tip, prin transIormarea acoperisurilor tip teresá în
acoperisuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncálzite sau mansarde
BC 17-05
M.O.nr.1177bis/05

GP 111-04 Ghid de proiectare privind protectia împotriva coroziunii a constructiilor din otel BC 8-9-05
M.O.nr.441bis/05

GP 112-04 Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea învelitorilor din membrane
polimerice realizate ,in situ¨
M.O.nr.435bis/05
BC 6-06

GP 113-04 Ghid privind proiectarea si executia minipilotilor Iorati (revizuire si completare
C 245-93)
BC 15-05 Înlocuieste C 245-93
IPTANA
GP 114-06 Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor cu membrane BC 23-06
49
bituminoase aditivate cu APP si SBS M.O. 928/06

GPE 102-04 Ghid de proiectare si executie, în zone seismice, a structurilor de zidárie alcátuite
din elemente de argilá arsá, (blocuri ceramice) cu goluri verticale, cu înáltimea
elementului mai mare de 150 mm
Brosurá IPCT

GT 0001-96 Ghid privind criterii de alegere a încercárilor si metodelor de determinare a
caracteristicilor Iizice si mecanice ale pámânturilor
BC 7-96
GT 004-97 Ghid privind másurile necesare de apárare împotriva dezastrelor provocate de
seisme si alunecári de teren în vederea satisIacerii cerintei de sigurantá în
exploatare pentru constructii cu destinatia de sáli de spectacole, sport si agrement
BC 12-99 (ordin) Ministerului
Tineretului yi Sportului
GT 005-97 Ghid privind másurile necesare de apárare împotriva dezastrelor provocate de
seisme si alunecári de teren în vederea satisIacerii cerintei de sigurantá în
exploatare pentru cládiri din domeniul cultelor
BC 12-99 (ordin) Secretariatul de Stat
pentru Culte
GT 006-97 Ghid privind identiIicarea si monitorizarea alunecárilor de teren si stabilirea
solutiilor cadru de interventie asupra terenurilor pentru prevenirea si reducerea
eIectelor acestora, în vederea satisIacerii cerintelor de sigurantá în exploatarea
constructiilor, reIacere si protectie a mediului
BC 10-98

ISPIF Buc.
GT 007-97 Ghid privind másurile necesare de apárare împotriva dezastrelor provocate de
seisme si alunecári de teren în vederea satisIacerii cerintei de sigurantá în
exploatare pentru cládiri ale administratiei publice si ale institutelor de cercetare-
proiectare
BC 12-99 (ordin) Departamentul pentru
Administra(ie Publicà
Locale yi MCT
GT 008-97 Ghid privind másurile necesare de apárare împotriva dezastrelor provocate de
seisme si alunecári de teren în vederea satisIacerii cerintei de sigurantá în
exploatare pentru cládiri din domeniul ocrotirii sánátátii
BC 12-99 (ordin) Ministerul Sànàtà(ii
GT 009-97 Ghid pentru reabilitarea retelelor de alimentare cu apá, Iárá sápáturá deschisá, în
vederea satisIacerii cerintelor de igiená si sigurantá în exploatare
BC 10-01 (ordin)
GT 011-97 Ghid tehnologic privind realizarea drumurilor de organizare de santier BC 12-97 (ordin) IPC S.A.
GT 012-97 Ghid tehnologic privind utilizarea obiectelor si echipamentelor de organizare de
santier
BC 12-97 (ordin) IPC S.A.
GT 014-97 Ghid pentru proiectarea si utilizarea coIrajelor în constructii BC 12-97 (ordin)
50
GT 014-97 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de Iunctionare si comportárii în
exploatare a aerotermelor de perete si tavan
BC 10-00
GT 015-97 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de Iunctionare si comportári în
exploatare a vaselor de expansiune închise
BC 9-00
GT 016-97 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de Iunctionare si comportárii în
exploatare a aparatelor de conditionare de Iereastrá
BC 11-00
GT 017-97 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de Iunctionare si a comportárii în
exploatare a generatoarelor de aer cu combustibil lichid sau gazos
BC 10-00
GT 018-97 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de Iunctionare si comportárii în
exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipient de hidroIor
BC 11-00
GT 019-98 Ghid de redactare a hártilor de risc la alunecarea versantilor pentru asigurarea
stabilitátii constructiilor
BC 6-00
GT 020-98
¸
GT 058-03
Ghidul criteriilor de perIormantá pentru instalatii din cládiri (încálzire si ventilatii,
sanitare, electrice)
(Nu a Iost înlocuit)
BC 7-99 (ordin)

RENEL
ABROGAT conf. ordin
173/15.02.2005 (BC
9/06)
GT 021-98 Ghid privind metode si tehnici de reducere a zgomotelor si vibratiilor produse de
echipamentele instalatiilor de ventilare si climatizare în constructii
BC 13-01 (ordin) INCERC (dischetà)
GT 022-99 Ghid pentru determinarea consumurilor tehnologice considerate pierderi de gaze
naturale din retelele de transport si distributie
BC 3-4-00
GT 023-99 Ghid privind veriIicarea perIormantelor schimbátoarelor de cáldurá apa/apá din
centrale si puncte termice
BC 13-01 (ordin) INCERC (dischetà)
GT 024-99 Ghid privind procedura de veriIicare a îmbinárilor sudate la materiale
termoplastice (distructive si nedistructive). Cerinte de calitate
BC 13-01; 5-03 ICECON
GT 025-00 Ghid privind macrozonarea teritoriului României din punct de vedere al riscului la
alunecári de teren
BC 13-01 (ordin) INCERC (dischetà)
GT 026-00 Ghid pentru elaborarea reglementárilor tehnice si a procedurilor privind calitatea
materialelor si produselor pentru instalatii aIerente constructiilor armonizate
legislativ cu Uniunea Europeaná
BC 13-01 (ordin) ICECON
INCERC (dischetà)
GT 028-01 Ghid pentru urmárirea comportárii în exploatare a schimbátoarelor de cáldurá din
centralele si punctele termice
BC 3-02
GT 029-01 Ghid pentru deIalcarea consumurilor de cáldurá pentru încálzire si preparare a apei
calde de consum la cládiri de locuit colective
BC 3-02
51
GT 030-01 Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la Ioc la sáli aglomerate BC 6-02 IPCT
GT 032-01 Ghid privind proceduri de eIectuare a másurárilor necesare expertizárii
termoenergetice a constructiilor si instalatiilor aIerente
BC 3-02
GT 033-01 Ghid de termeni uzuali pentru instalatii: germaná, Irancezá, englezá în scopul
armonizárii reglementárilor românesti cu cele din Uniunea Europeaná
- ICECON
GT 035-02 Ghid privind modul de întocmire si veriIicare a documentatiilor geotehnice pentru
constructii
BC 13-02
GT 036-02 Ghid pentru eIectuarea expertizei termice si energetice a cládirilor de locuit
existente si a instalatiilor de încálzire a apei calde de consum aIerente acestora
BC 3-03
GT 037-02
¸
Mc 001/1-06
Ghid pentru elaborarea si acordarea certiIicatului energetic al cládirilor existente BC 2-03 Înlocuit cu Mc 001/1-06
GT 038-02 Ghid pentru determinarea perIormantelor energetice ale instalatiilor de încálzire si
de apá caldá de consum din cládirile social culturale existente, în vederea
reabilitárii si modernizárii acestora
BC 13-03 IPCT
GT 039-02 Ghid de evaluare a gradului de conIort higrotermic din unitátile Iunctionale ale
cládirilor existente
BC 8-03
GT 040-02 Ghid de evaluare a gradului de izolare termicá al elementelor de constructie la
cládiri existente în vederea reabilitárii termice
BC 5-03
GT 041-02 Ghid privind reabilitarea Iinisajelor peretilor si pardoselilor cládirilor civile BC 6-03
GT 043-02 Ghid privind îmbunátátirea calitátilor termoizolatoare ale Ierestrelor la cládirile
civile existente
BC 5-03 UAU ,Ion Mincu¨
GT 044-02 Metodologie privind determinarea permeabilitátii la apá a Iinisajelor si protectiilor
anticorozive aplicate pe supraIetele elementelor de constructie
BC 6-03
GT 045-02 Ghid pentru expertizarea tehnicá a cládirilor de locuit amplasate în zona seismicá
A si stabilirea solutiilor cadru de interventie (consolidare) pentru asigurarea
cerintelor de rezistentá si stabilitate, executate pe baza proiectelor tip nr.944 si
1400, S¹P¹3E panouri mari preIabricate, elaborate de IPCT
BC 10-04 IPCT
GT 046-02 Ghid cuprinzând solutii cadru de interventie (consolidare) pentru asigurarea
cerintelor de rezistentá si stabilitate la cládiri de locuit S¹P¹4E executate pe bazá
de proiecte tip (cu pereti structurali din beton armat turnat monolit) amplasate în
zona seismicá A
BC 11-12-04 PRODOMUS (ISLGC)
GT 047-02 Ghid pentru expertizarea tehnicá a cládirilor de locuit amplasate în zona seismicá BC 17-18-04
52
A si stabilirea solutiilor cadru de interventie (consolidare) pentru asigurarea
cerintelor de rezistentá si stabilitate, executate pe baza proiectelor tip T 320,
S¹P¹4E si seriile T 836, T 835, S¹P¹8E
GT 049-02 Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la Ioc pentru cládiri din
domeniul sánátátii
BC 1-04 IPCT
GT 050-02 Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la Ioc pentru cámine de
bátrâni si persoane cu handicap
BC 1-04 IPCT
GT 051-02 Ghid de interpretare a cerintelor esentiale ale constructiei în vederea stabilirii
adecvárii la o utilizare prevázutá a produselor pentru constructii
BC 23-03
GT 052-02 Ghid privind investigarea stárii tehnice a rezervoarelor, decantoarelor si
metantancurilor în exploatare
BC 1-04
GT 053-04 Ghid privind adaptarea scárii de intensitáti seismice europene EMS-98 în conditiile
seismice ale României si la necesitátile ingineresti
M.O.nr.882 bis /04 INCERC
GT 054-04 Ghid privind constituirea, întretinerea si utilizarea báncii de date pe suport
magnetic (CD ROM) cuprinzând înregistrári ale miscárilor seismice ale terenului la
cutrenurele din 1977, 1986 si 1990 obtinute în reteaua seismicá nationalá
M.O.nr.882 bis /04 INCERC
GT 055-04 Ghid privind constituirea, întretinerea si utilizarea báncii de date cuprinzînd
înregistrári ale cutremurelor puternice obtinute pe cládiri instrumentate seismic în
reteaua seismicá nationalá
M.O.nr.882 bis /04 INCERC
GT 058-03 Ghid privind criteriile de perIormantá ale cerintelor de calitate conIorm Legii
nr.10/1995 privind calitatea în constructii, pentru instalatii de ventilare-climatizare
BC 22-04
M.O. nr.867/03

Înlocuieste GT 020-98
(BC 5-98)
IPCT
ABROGAT conf. ordin
173/15.02.2005 (BC
9/06)
IPCT
GT 059-03 Ghid privind criteriile de perIormantá ale cerintelor de calitate conIorm Legii
nr.10/1995 privind calitatea în constructii, pentru instalatiile electrice din cládiri
BC 22-04
M.O. nr.867/03

RENEL
GT 060-03 Ghid privind criteriile de perIormantá ale cerintelor de calitate conIorm Legii
nr.10/1995 privind calitatea în constructii, pentru instalatii de încálzire centrale
BC 23-04
M.O. nr.867/03
IPCT
GT 061-03 Ghid privind identiIicarea si clasiIicarea deIectelor la tunelurile pentru cái de
comunicatie
BC 23-04
M.O. nr.917/03
UTC Buc.
53
GT 063-04 Ghidul criteriilor de perIormantá a cerintelor de calitate conIorm Legii nr.10/1995
privind calitatea în constructii pentru instalatii sanitare din cládiri
MO nr.375 bis/05
BC 9-06
Înlocuieste GT 020-98
(BC 5-98)

GV 0001/0-
95
Metodologie pentru evaluarea cládirilor si constructiilor speciale din grupele 1 si 2
de mijloace Iixe
BC 13-95

H-Ip 14-79 Îndreptar pentru proiectarea ecluzelor - ISPH
H-Ip/18/1-92 Îndreptar pentru calculul elementelor de constructie hidroenergetice din beton,
beton slab armat, beton armat. Metoda de calcul la rupere
- RENEL, ISPH
H-Ip 20-92 Instructiuni privind conditiile tehnice generale de executie si urmárire a lucrárilor
de terasament la constructii hidrotehnice
- ISPH
H-Ip 21-92 Prescriptii de proiectarea galeriilor hidrotehnice - ISPH

I-1995 Ghid de proiectare pentru instalatii de încálzire. I Mapa proiectantului BC 7-96 (ordin) IPCT

I 1-78 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnico-sanitare si
tehnologice cu tevi PVC neplastiIiat
BC 11-79; 1-93 Înlocuieste I 1-61 (3-
61,6-62); I 1-64 (22-64);
I 1-72 (BC 5-72)
I 2-61
¸
I 7-62
Normativ pentru utilizarea tuburilor din PVC rigid ca înlocuitori ai tuburilor IP în
instalatiile electrice interioare cu tensiuni pâná la 500 V inclusiv
Nr. 6-61 Înlocuit cu I 7-62
I 3-61 Instructiuni tehnice pentru proiectarea, montarea si utilizarea convectoarelor (cu
elemente de încálzire Iabricate din DCMC) în instalatiile de încálzire ale cládirilor
de locuinte, social culturale si administrative
Nr. 16-61 ABROGAT
(Ordin 383-64)
I 4-61 Instructiuni tehnice pentru montarea cázilor de baie din azbociment Nr.18-61 ABROGAT
(Ordin 108-68)
I 5-98 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare BC 6-99 Înlocuieste 231-55;
32.01-56; I 5-62 (12-62,
BC 11-71); I 5-74 (BC 7-
54
74; 2-79); NP 5-76; I 5-
79 (BC 1-80; 4-85);
ICECON
I 5/1-94 Instructiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea cu aer cald pentru jeturi de aer
orizontale
BC 9-94
I 5/2-98 Normativ privind exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare BC 6-99
I 6-98 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale
BC 14-97 (ordin)

Înlocuieste 33.01-60 (22-
60); I 6-62 (15-62, 19-
67,17-68); I 6-69 (3-69,
BC 7-73); I 6-76
(BC 10-76); I 6-86
(BC 6, 11-86; 11-92)
I 6/1-98 Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale BC 14-97 (ordin) IPCT + SORPINC Buc.
I 6/PE-00 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de distributie a gazelor
naturale utilizând conducte, Iitinguri si armáturi din polietilená de medie densitate
si polietilená de înaltá densitate
BC 10-00 (ordin);
1-01

I 6/1/PE-00 Normativ pentru exploatarea sistemelor de distributie a gazelor naturale prin
conducte din polietilená
BC 10-00 (ordin);
1-01

I 7-02 ¹

I 7/2-01
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pâná la
1000 V c.a. si 1500 V c.c.
Normativ pentru exploatarea instalatiilor electrice cu tensiuni pâná la 1000 V c.a. si
1500 V c.c.
BC 1-03; sau
10-06
BC 2-02
Înlocuieste 30.01-54;
30.02-55; 30.03-56;
30.04-59 (1-2-60);
30.05-60 (7-60); I 2-61; I
7-62 (19-20-62,23-63); I
7-68 (18-19-68, BC 3-
73); I 7-74 (BC 2-75; 2-
79); I 7-78 (BC 3-79; 2-
84; 4, 9, 12-85, 3-86); I
7-91 (BC 5/6-92); I 7-98
(BC 3/4-99)
ICECON
I 7/1-94
¸
GP 052-00
Instructiuni tehnice privind calculul de dimensionare a coloanelor electrice din
cládirile de locuit
BC 10-94 Înlocuit cu GP 052-00
55
I 8-75 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de telecomunicatii
în cládirile civile si industriale
BC 1-76
I 8-78 Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de apá din tuburi de
azbociment
BC 8-79; 4-85 Înlocuieste I 8-63 (12-
63); I 8-67 (9-67)

I 9-94
¸
NP 086-05
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare BC 1-96; 2-97;
14-99 (înlocuit
doar Cap.14)
Înlocuieste P 31.01-53
(3-4-53); 31.02-55 (3-
56); 31.03-55 (6-56, 10-
11-63); I 9-64 (13-14-64;
19-67); I 9-72 (BC 2-
79); NP 6-76 (BC 2-77);
par(ial NP 7-76 (BC 2-
77); I 9-82 (BC 1-83;
4,9-85; 7-86; 1-93);
Înlocuit cu NP 086-05
I 9/1-96
¸
NP 086-05
Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare BC 12-97 (înlocuit
doar Cap.8)
Înlocuit cu NP 086-05
I 10-64 Normativ conditionat privind eIectuarea încercárilor de presiune la conductele
magistrale si principale pentru transportul gazelor naturale combustibile
Nr. 4-64 ABROGAT
(Ordin 59/N/70)
I 11-64 Normativ conditionat privind eIectuarea încercárilor de presiune la conductele
magistrale si principale pentru transportul titeiului si produsele petroliIere lichide
Nr. 4-64 ABROGAT
(Ordin 59/N/70)
I 12-78 Normativ pentru eIectuarea încercárilor de presiune la conductele tehnologice din
otel
BC 6-79 Înlocuieste I 12-64
(4-64)
I 13-02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de încálzire centralá BC 14-15-03

Înlocuieste 32.151-53 (1-
54); 32.01-56; I 13-64
(20-21-64, 19-67); I 13-
72 (BC 9-72); I 13-74
(BC 8-74; 1-75; 2-79); I
13-79 (BC 3-80; 2-84; 4-
85; 3-86); NP 4-76; NP
3-79; I 13-94 (BC 12-
94);
56
I 13/1-02 Normativ pentru exploatarea instalatiilor de încálzire centralá BC 14-15-03 Înlocuieste I 13/1-96
IPCT
I 14-76 Normativ pentru protectia contra coroziunii a constructiilor metalice îngropate BC 2-76 Înlocuieste I 14-65
(14-65, BC 11-73)
I 15-66 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de contact si de alimentare în
curent continuu pentru tramvaie si troleibuze
Nr. 7-66
I 16-66
¸
NP 002-96
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de sonorizare în sálile
publice
Nr. 5-66 Înlocuit cu NP 002-96
(BC 11-96)
I 18-82 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de telecomunicatii
din cládirile civile si industriale
BC 12-82; 4-85; 3-
86
Înlocuieste I 43-55 (11-
12-55); 36.101-57; I 18-
68 (14-68); I 18-75 (BC
1-76); I 18-77 (BC 3-78;
2-79)
I 18/1-01 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de
curenti slabi aIerente cládirilor civile si de productie
BC 12-02 RENEL
I 18/2-02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor
si a sistemelor de alarmare contra eIractiei din cládiri
BC 6-04 Înlocuieste I 18-96
RENEL
I 20-00 Normativ privind protectia constructiilor împotriva trásnetului BC 2-01 Înlocuieste 30.06-60 (20-
60,16-66); ID 6-64 (11-
66; 20-21-67); I 20-69
(BC 2-70); I 20-79 (BC
3-80; 7-82); I 20-89 (BC
11-88); I 20-94 (BC 13-
95)
RENEL
I 22-99 Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor
de alimentare cu apá si canalizare ale localitátilor
BC 13-99; 3-02 Înlocuieste CD 2-64
(16-66); I 22-70 (BC 6-
70); C 127-70 (BC 3-
71); NP 19-77; I 22-84
(BC 9-84; 4-85);
I 23-72 Instructiuni privind Iolosirea rationalá a cablurilor în instalatii electrice BC 3-73; 1-75 Înlocuieste I 23-70
(BC 8-70)
57
Inclus în PE 107-78
ABROGAT
(Ordin 110-78)
I 24-73
¸
ID 24-75
Instructiuni de Iolosire a convectoarelor cu mascá produse de IAIC Alexandria
în instalatiile de încálzire
BC 11-73;

Înlocuieste I 24-71
(BC 8-71)
Înlocuit cu ID 24-75
I 25-72 Instructiuni tehnice pentru eIectuarea încercárilor hidraulice si pneumatice la
recipiente
BC 1-73
I 26-73 Instructiuni tehnice pentru proiectarea instalatiilor de încálzire a halelor industriale
cu jeturi de aer limitate spatial
BC 10-73
I 27-82 ¹
CR 20-85 ¹
PD 178-82
Instructiuni tehnice privind stabilirea si veriIicarea clasei de calitate a îmbinárilor
la conducte tehnologice
BC 10-82; 5-88 ¹
Colectie ISCIR
(CR 20) ¹ 4,12-83
Înlocuieste I 27-73
(BC 4-74)
I 29-77 Instructiuni tehnice pentru proiectarea instalatiilor de încálzire perimetralá la
cládiri industriale
BC 2-78 Înlocuieste I 29-74
(BC 10-74)
I 30-75 Instructiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec si stabilirea másurilor pentru
prevenirea eIectelor negative ale acesteia la instalatiile hidraulice sub presiune
BC 8-75 Înlocuieste ID 14-64
I 31-99 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze
petroliere licheIiate (GPL)
BC 2-00 Înlocuieste I 31-76
(BC 11/12-76)
IPCT
I 32-76 Instructiuni tehnice privind pozarea cablurilor electrice în unitáti energetice si
industriale
BC 11-12-76
I 33-99 Normativul pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere
licheIiate (GPL)
BC 2-00 Înlocuieste I 33-76
(BC 1-77)
IPCT
I 34-76
¸
C 142-79
Instructiuni tehnice provizorii privind învelisurile de protectie la termoizolarea
conductelor
BC 1-77 Înlocuit cu C 142-79
I 35-82 Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de
încálzire cu radiatoare din tablá de otel ROTERM
BC 9-82 Înlocuieste I 35-79
(BC 7-80)
I 36-01 Ghid pentru proiectarea automatizárii instalatiilor din centrale si puncte termice BC 6-02 Înlocuieste I 36-81 (BC
12-81); I 36-93(BC 9-94)
I 37-81 Instructiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulicá prin diaIragme a instalatiilor si BC 1-82 Înlocuit cu MP 028-03
58
¸
MP 028-03
retelelor termice cu apá caldá si Iierbinte
I 38-81 Instructiuni tehnice pentru proiectarea sistemelor de recuperare a cáldurii cu Iluid
intermediar în hale industriale
BC 12-81
I 39-55
¸
P 33-64
Normativ pentru proiectarea teatrelor în aer liber - Înlocuit cu P 33-64
I 39-82 Instructiuni tehnice pentru proiectarea unor sisteme de introducerea aerului în hale
industriale în scopul reducerii consumului de combustibil
BC 12-82
I 40-82 Instructiuni tehnice pentru utilizarea convectoradiatoarelor tip panou în instalatiile
de încálzire centralá
BC 2-83 Înlocuieste ID 29-76
I 41-82 Instructiuni tehnice pentru proiectarea instalatiilor de preparare centralá a apei
calde de consum. Parametri si metoda de dimensionare a aparatului de preparare a
apei calde menajere în punctele termice
BC 2-83 ABROGAT
(Ordin nr.192/D/1990)
I 42-85 Instructiuni tehnice pentru executarea si exploatarea instalatiilor de utilizare a
energiei solare pentru prepararea apei calde de consum
BC 8-85
I 43-55
¸
I 18-82
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de telecomunicatii
la abonat
Nr. 11-12-55 Înlocuit cu I 18-82
I 43-89 Instructiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor care executá, veriIicá si
predau la beneIiciari instalatii electrice, de automatizare, încálzire si ventilatie, în
zone cu pericol de explozie
BC 12-88
I 44-93 Îndrumátor privind solutii si másuri în exploatarea instalatiilor sanitare în vederea
reducerii pierderilor si risipei de apá
BC 8-94
I 46-93 Instructiuni privind proiectarea, executia si exploatarea retelelor si instalatiilor de
televiziune prin cablu
BC 12-93
I 50-56
¸
P 31-65
Normativ pentru proiectarea cládirilor de birouri - Înlocuit cu P 31-65

ID 1-72 Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea instalatiilor interioare
electrice, apá-canal, termice si ventilatie în întreprinderile alimentare
- IPSCAIA
59
ID 3-64
¸
F 1998
Norme departamentale pentru proiectarea instalatiilor IrigoriIice din industria
alimentará
- IPSCAIA
Înlocuit cu F 1998

ID 5-78 Normativ departamental privind proiectarea si executarea instalatiilor TTR în
statiile de cale Ieratá CED
BC 2-79
ID 6-64
¸
I 20-00
Normativ pentru proiectarea, executarea, receptionarea, veriIicarea si întretinerea
instalatiilor de protectie cu paratrásnete la depozite de explozivi în sectorul minier
Nr. 11-66, 20-21-
67
Înlocuit cu I 20-00
ID 7 Normativ pentru proiectarea, executarea, veriIicarea si receptionarea instalatiilor
electrice în zone cu pericol de explozie
- RENEL
ID 9-70 Instructiuni cadru pentru supravegherea comportárii în timp a barajelor de pámânt
si anrocamente
- CNA
ID 10-79 Normativ departamental pentru întretinerea, exploatarea si Iaza lucrárilor de
combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii apelor pe versanti si de
corectare a torentilor
BC 2-80 Înlocuieste ID 10-71

ID 17-86 Normativ departamental pentru proiectarea, executarea, veriIicarea si receptionarea
instalatiilor electrice în zone cu pericol de explozie
BC 9-87 Înlocuieste ID 17-73

ID 18-73 Instructiuni tehnice departamentale pentru veriIicarea calitátii izolatiei pe bazá de
bitum a conductelor metalice îngropate
- ICPPG Câmpina
ID 20-73 Normativ departamental privind categorii de instalatii, utilaje si depozite ce se
amplaseazá în aer liber la in vestitiile din industria chimicá si producátoare de titei
- IPROSIN
ID 21-73 Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea statiilor de ventilatoare
pentru aerajul minier
- IPROMIN
ID 22-74 Instructiuni tehnice departamentale privind încárcárile tehnologice pentru
proiectarea sustinerilor utilajelor si instalatiilor din industria de prelucrare a
titeiului
- IPIPSA Ploieyti
ID 24-75 Instructiuni tehnice departamentale pentru Iolosirea în instalatiile de încálzire a
convectoarelor cu mascá produse de IAA-Alexandria
BC 7-76 Înlocuieste I 24-73
ID 28-04 Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor în proIilul
transversal al cáii Ierate
M.O.nr.456 bis/04 Înlocuieste ID 28-76
ID 33-77 Normativ departamental pentru protectia omului si a instalatiilor împotriva
inIluentelor cáilor Ierate electriIicate monoIazat de 25KV si 50Hz
BC 2-78
ID 37-78 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de contact si de alimentare în - PRODOMUS (ISLGC)
60
curent continuu pentru tramvaie si troleibuze
ID 39-80 Normativ departamental pentru proiectarea instalatiilor de ventilare localá la
proiectarea de acoperisuri metalice prin procedeu electrochimic (t _ 100
o
C)
- ICSPM
ID 40-81 Instructiuni tehnice departamentale pentru exploatarea substatiilor electrice de
redresare pentru transport urban cu tramvaie si troleibuze
- PRODOMUS (ISLGC)
ID 41-81 Instructiuni tehnice departamentale pentru întretinerea si repararea retelelor
electrice de contact si a cablurilor de alimentare si întoarcere în curent continuu
pentru tramvaie si troleibuze
- PRODOMUS (ISLGC)
ID 42-88 Instructiuni tehnice departamentale privind dimensionarea instalatiilor de încálzire
a spatiilor de productie în industria extractivá a minereurilor
- ICITPLCIM Deva
ID 45-88 Instructiuni tehnice departamentale privind proiectarea, executarea, întretinerea si
exploatarea iazurilor de decantare din industria minierá
- ICITPLCIM Deva
ID 47-83 Normativ departamental privind proiectarea si instalarea cablurilor de
telecomunicatii în retelele publice locale, institutii si unitáti industriale
BC 4-84; 5-86
ID 48-83 Normativ departamental pentru proiectarea si constructia canalizatiei pentru
telecomunicatii
BC 4-84; 7-86
ID 49-84 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor Iixe de stins
incendii cu bioxid de carbon
BC 4-85
ID 50-84 Normativ departamental pentru proiectarea lucrárilor de montaj interior al
instalatiilor CED
BC 10-84
ID 51-86 Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea liniei de contact de 25 KV - IPCF
ID 52-86 Norme departamentale pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si
transIormare cu tensiuni peste 1 kV în industria minierá
- ICPSMSN Cluj Napoca
ID 53-88 Normativ departamental pentru proiectarea contractelor de hidrotransport a
sterilului
- ICITPMN Baia Mare
ID 54-88 Instructiuni tehnice departamentale pentru calculul hidraulic al canalelor sub iazuri
si decantoare
- ICITPMN Baia Mare

IF 163-75 Instructiuni tehnice departamentale privind proiectarea, executarea, exploatarea si
întretinerea constructiilor agrozootehnice Iundate pe PSU
- IPSCAIA

61
IM 003-96 Metodologie pentru determinarea indicelui caliIornian de capacitate portantá BC 1-97
IM 004-96 Metodologie privind elaborarea cerintelor pentru mijloacele tehnice si
echipamentele utilizate la executarea lucrárilor de constructii
BC 1-97 ICECON
IM 006-96 Norme speciIice de protectie a muncii pentru lucrári de zidárie, montaj preIabricate
si Iinisaje în constructii
BC 10-96 (ordin)
IM 007-96 Norme speciIice de protectie a muncii pentru lucrári de coIraje, schele, cintre si
esaIodaje
BC 10-96 (ordin) ICSPM
IM 008-97 Metodologie de aplicare a tehnologiei de sablare umedá la Iatade si pardoseli
minerale la cládiri civile si industriale
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
IM 009-97 Metodologie de aplicare a tehnologiei de îmbinare a armáturilor in situ prin
mansonare
BC 12-99 (ordin) IPC S.A., ICPAIUC
IM 010-97 Metodologie de aplicare a tehnologiilor de îmbunátátire a terenurilor slabe de
Iundare pentru drenuri preIabricate (drenuri Iitil si geodrenuri)
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
IM 012-98 Metodologie de proiectare si executie a constructiilor si instalatiilor aIerente
colectárii, transportului si valoriIicárii deseurilor urbane si întretinerii spatiilor
publice, în vederea îmbunátátirii Iactorilor de mediu
BC 13-00 (ordin) PROED
IM 013-00 Procedura pentru aplicarea normelor metodologice de agreere a persoanelor Iizice
si juridice pentru proiectare, consultantá, evaluare si instruire în domeniul calitátii
în constructii
BC 13-01

Li-Ip 42-91 Îndreptar de proiectare pentru Iundatiile LEA de înaltá tensiune - RENEL, ISPE

Mc 001/1-06 Metodologie de calcul al perIormantei energetice a cládirilor.
Partea 1 Anvelopa cládirii
BC 4-7/1-07 Înlocuieste GT 037-02;
NP 047-00; NP 049-00
Mc 001/2-06 Metodologie de calcul al perIormantei energetice a cládirilor.
Partea 2 PerIormanta energeticá a instalatiilor din cládiri
BC 4-7/2-07
BC 4-7/3-07
Înlocuieste GT 037-02;
NP 047-00; NP 049-00
Mc 001/3-06 Metodologie de calcul al perIormantei energetice a cládirilor.
Partea 3 Auditul si certiIicatul de perIormantá al cládirilor
BC 4-7/4-07 Înlocuieste GT 037-02;
NP 047-00; NP 049-00

ME 001-97 Manualul dirigintelui de specialitate în constructii, inclusiv sistemul inIormatic si BC 10-97 (ordin) COCC
62
baza de date a activitátii acestuia
ME 002-97 Manual de speciIicatii privind instalarea, explotarea si mentenanta schimbátoarelor
de cáldurá din instalatii
BC 11-00
ME 003-99
¸
ME 003-07
Manual privind investigarea de urgentá post-seism si stabilirea solutiilor cadru de
interventie imediatá pentru punerea în sigurantá provizorie a constructiilor avariate
BC 2-99 Înlocuit cu ME 003-07
ME 004-00 Manualul tehnologiilor de deblocare-salvare în zonele de distrugeri apárute ca
urmare a unor seisme
BC 13-01 (ordin) ICECON
INCERC (dischetà)
ME 005-00 Manual pentru întocmirea instructiunilor de exploatare privind instalatiile aIerente
constructiilor
BC 13-01 (ordin)
Brosurá
IPCT

MIM-50-76 Másuri PSI la proiectarea, executarea si exploatarea gospodáriilor de cabluri
electrice din întreprinderile industriale metalurgice
- IPROLAM

MP 003-98 Manual pentru calculul elementelor din otel cu pereti subtiri Iormate la rece BC 13-01 (ordin) INCERC (dischetà)
MP 004-98 Manual privind proiectarea antiseismicá bazatá pe metode de calcul dinamic
neliniar în conIormitate cu anexa G a Normativului P 100-92
BC 12-99 (ordin)
MP 005-98 Manual pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor aIerente statiilor de clorare
pentru tratarea apei cu clor gazos în vederea satisIacerii exigentelor de sigurantá în
explotare si sánátatea oamenilor
BC 13-00 (ordin) PROED
MP 006-99 Metodologie pentru studierea aspectelor sociale, Iinanciare si juridice ale actiunilor
de reducere a riscului seismic la cládirile de locuit existente
BC 13-00 (ordin) CURS S.A.
MP 007-99 Metodologie de investigare a zidáriilor vechi BC 8-00
MP 008-00 Manual privind exempliIicári, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor
normativului de sigurantá la Ioc P 118-99
BC 8-01
MP 009-00 Metodologie pentru monitorizarea cu ajutorul tehnicii de calcul a actiunilor privind
reducerea riscului seismic la constructiile exietente cu destinatia de locuintá
BC 13-00 (ordin) IPCT
MP 011-00 Norme metodologice de agreere a persoanelor juridice si Iizice pentru proiectare,
consultantá, evaluare si instruire în domeniul sistemului calitátii
BC 13-01
MP 012-01 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a másurilor de reabilitare
termicá a cládirilor social culturale si a instalatiilor aIerente acestora
BC 7-02 IPCT
63
MP 013-01 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a másurilor de reabilitare
termicá a cládirilor si instalatiilor aIerente. Program cadru al programului national
anual de reabilitare si modernizare termicá a cládirilor si instalatiilor aIerente
BC 5-02 IPCT
MP 017-02 Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru cládiri BC 14-02
M.O. nr.837/02

MP 018-02 Metodologie de trecere în sistem computerizat a retelei rutiere, conIorm actelor
normative în vigoare
BC 12-02 (ordin) AND + APDP
MP 019-02 Metodologie privind reabilitarea si modernizarea anvelopei si a instalatiilor de
încálzire si apá caldá de consum la blocurile de locuinte cu structura din panouri
mari
BC 7-04 IPCT
MP 022-02 Metodologie pentru evaluarea perIormantelor termotehnice ale materialelor si
produselor pentru constructii
BC 5-03

PROCEMA
MP 023-02 Metodologie privind determinarea inIiltratiilor la baraje si diguri de pámânt, canale
de navigatie si canalizári prin másurátori de termometrie în Ioraje
BC 7-03 GEOTEC
MP 024-02 Metodologie privind auditul energetic al cládirilor de locuit existente si al
instalatiilor de încálzire si preparare a apei calde de consum aIerente
BC 10-11-02
M.O. nr.732/02
ABROGAT (BC 4-7/1-
07) Ordin 157/01.02.07
MP 025-04 Metodologie pentru evaluarea riscului si propunerile de interventie necesare la
structurile constructiilor monumente istorice în cadrul lucrárilor de restaurare ale
acestora
BC 21-05 Institutul de
Arhitecturà ,Ion
Mincu¨
ABROGAT (BC 4-06)
Ordin 523/12.04.05
MP 026-04 Metodologie de elaborare a hartilor de hazard seismic, local pentru localitati
urbane
M.O.nr.1221bis/04 INCDFP Buc.
MP 027-03 Metodologie privind evaluarea caracteristicilor Iizico-mecanice reziduale ale
betonului armat
BC 17-18-04
M.O. nr.670/03

MP 028-03 Metodologie privind echilibrarea hidraulicá a retelelor termice cu apá caldá si apá
Iierbinte
BC 24-04; 18-06 Înlocuieste I 37-81
(BC 1-82)
MP 029-03 Metodologie privind executarea hidroizolatiei cu materiale compozite la zidárii de
piatrá cu emplecton pentru cládiri de patrimoniu. Studiu de caz: Biserica ,SIântul
Nicolae Fácátorul de Minuni Mânástire a Popáuti¨
BC 23-04
M.O. nr. 915/03

PROCEMA
MP 030-03 Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidárie, tencuialá) si tratamentul
supraIetelor pictate la constructiile vechi cu valoare de patrimoniu, în conditii de
umiditate excesivá si existenta biodegradárii. Studiu de caz: Biserica ,SIântul
BC 9-04
M.O. nr.922/03

PROCEMA
64
Nicolae Fácátorul de Minuni Mânástirea Popáuti¨
MP 031-03 Metodologie privind programul de urmárire în timp a comportárii constructiilor din
punct de vedere al cerintelor Iunctionale
BC 2-04
M.O. nr. 920/03
UAU ,Ion Mincu¨
MP 036-04 Metodologie privind calculul sistemelor de protectie seismicá pasivá. Cládiri
autoadaptabile la solicitári seismice
M.O.nr.1002bis/04 INCERC, Filiala Iayi
ABORGAT (BC 4-06)
Ordin 523/12.04.05
MP 037-04 Metodologie privind determinárile termograIice în constructii M.O. nr.405/04 IPCT
MP 038-04 Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale MO nr.365 bis/05;
BC 5-06


MS-OM
190-92
Necesar de apá pentru asigurarea igienei personalului medical - MS-OM

NC 001-99 Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea nr.10
din 1995
BC 1-01
NC 1-81 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, instalarea, exploatarea,
repararea si veriIicarea instalatiilor stabile sub presiune cu Iunctii de securitate
nucleare
ModiIicare la prescriptia tehnicá NC 1-81
M.O. nr.754bis/04


M.O. nr.723/05
ISCIR
NC 2-83 Prescriptii tehnice privind proiectarea, executia, montarea, repararea, veriIicarea si
exploatarea conductelor sub presiune si a elementelor de conducte din obiectivele
si instalatiile nucleare
ModiIicare la prescriptia tehnicá NC 2-83
M.O. nr.754bis/04


M.O. nr.723/05
ISCIR
NC 3-86 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si
veriIicarea pompelor din obiectivele si instalatiile nucleare
ModiIicare la prescriptia tehnicá NC 3-86
M.O. nr.754bis/04

M.O. nr.723/05
ISCIR
NC 4-87 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si
veriIicarea armáturilor din obiectivele si instalatiile nucleare
ModiIicare la prescriptia tehnicá NC 4-87
M.O. nr.754bis/04

M.O. nr.723/05
ISCIR

65
ND-88 Norme departamentale de prevenire si stingere a incendiilor în industria chimicá si
petrochimicá
- MICh

NE 001-96 Normativ privind executarea tencuielilor umede, groase si subtiri BC 8-96 Înlocuieste par(ial C 3-
76 - Caiete VII-IX; C
18-83;
NE 002-97 Norme privind másurile de asigurare a igienei si sánátátii oamenilor, a reIacerii si
protectiei mediului la lucrárile de executie a constructiilor: exploatarea utilajelor de
constructii
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
NE 003-97
¸
NE 003-04
Normativ privind asigurarea cerintelor de calitate a constructiilor printr-o
mentenantá eIicientá a masinilor si utilajelor de constructii
BC 12-99 (ordin) IPC S.A (ICECON)
Înlocuit cu NE 003-04
Brosurá ICECON
ABROGAT (BC 4-06)
Ordin 523/12.04.05
NE 004-97 Norme privind utilizarea resurselor în activitatea de mecanizare si transport
tehnologic în vederea asigurárii cerintelor de calitate a constructiilor
BC 12-99 (ordin) IPC S.A. (ICECON)
NE 005-97 Normativ pentru postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor
componente ale constructiilor. Interventii la învelitori si acoperisuri (terase si
sarpante)
BC 11-97
NE 006-97 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor
componente ale constructiilor. Interv
entii la compartimentárile spatiilor interioare
BC 14-97
NE 007-97 Ghid privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor
componente ale constructiilor. Interventii la închideri exterioare
BC 13-97
NE 008-97 Normativ privind îmbunátátirea terenurilor de Iundare slabe, prin procedee
mecanice. Caietul VIII Compactarea cu maiul Ioarte greu (între 5 si 20 t)
BC 15-98
NE 010-99 Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat BC 13-01 (ordin)
BTR 6-01
Înlocuieste CD 164-87
(BC 5-87)
INCERC (dischetà)
NE 011-99 Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe bazá de bitum
modiIicat cu polimeri
BC 13-01 (ordin)
BTR 1-01
Înlocuieste CD 164-87
INCERC (dischetà)
NE 012-99 Cod de practicá pentru executarea lucrárilor din beton, beton armat si beton BC 8-9, 10-99 Înlocuieste C 84-67; C
66
precomprimat. Partea I ¹ Partea II 74-69; C 99-69; C 100,
C 101, C 102, C 103, C
104, C 106, C 111, C
115-70; C 128, C 132, C
134, C 136-71; C 141-
72; CD 73-73; C 8-75;
NP 18-77; C 19, C 140-
79; C 21, C 206-85; C
140-86;
NE 013-02 Cod de practicá pentru executia elementelor preIabricate din beton, beton armat si
beton precomprimat
BC 8-02
NE 014-02 Normativ pentru executarea îmbrácámintilor rutiere din beton de ciment în
sistemele coIraje Iixe si glisante
BC 8-04 Înlocuieste C 22-92
INCERTRANS
NE 015-02 Normativ pentru executarea lucrárilor de reparatii a drumurilor cu beton rutier
IluidiIiant
BC 8-04 Înlocuieste CD 146-84
(BC 5-85)
INCERTRANS
NE 017-03 Normativ privind realizarea si urmárirea în timp a protectiei structurilor subterane
ale metroului, împotriva curentilor de dispersie produsi de circulatia trenurilor de
metrou
BC 15-04 METROUL S.A.
NE 019-03 Calculul si alcátuirea structurilor de rezistentá din lemn amplasate în zone seismice
(completare la normativul P 100-92)
BC 8-04
M.O. nr.671/03
Completare P 100-1992
cap. IX
NE 021-03 Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate ale drumurilor legate de
cerintele utilizatorilor
BTR 4-04 INCERTRANS
NE 022-03 Normativ privind determinarea adezivitátii bitumurilor rutiere Iata de agregate BTR 4-04 INCERTRANS
NE 023-03 Normativ privind executarea straturilor de bazá din beton slab la autostrázi BTR 3-04 INCERTRANS
NE 024-03 Normativ privind executarea straturilor de beton poros la benzile de stationare si de
urgentá la autostrázi
BTR 3-04 INCERTRANS
NE 025-04 Normativ privind interventii de urgentá la îmbrácáminti bituminoase pe timp
Iriguros
BTR 11-04
M.O. nr.100/05
Înlocuieste AND 533-97
NE 031-04 Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru cái de comunicatie cu Iolii din
mase plastice
BC 21-05
M.O.nr.406bis/05

NE 032-04 Normativ pentru întretinerea si reparatia liniilor de cale Ieratá pentru circulatia
trenurilor cu viteze pâná la 20 km/h
BC 2-05
M.O. nr.352 bis/05
Autoritatea Feroviarà
Românà
67
NE 033-04 Normativ pentru întretinerea si repararea strázilor (Revizuire C 270-91) BC 4-05
M.O.nr.439 bis/05
M.O.nr.1156bis/05
BC 6-06
Înlocuieste 60.02-56 (1-
57); C 48-63 (18-63; BC
9-73)
SEARCH
CORPORATION
NE 035-06 Normativ pentru exploatarea si reabilitarea conductelor pentru transportul apei BC 19-06
M.O. 903 bis/06


NP 001-96 Cod de proiectare si executie pentru constructii Iundate pe pámânturi cu umIláturi
si contractii mari
BC 7-96 Înlocuieste P 70-79
(BC 4-79)
NP 002-96 Cerinte esentiale. Normativ pentru proiectarea sálilor de auditii BC 11-96 Înlocuieste I 16-66 (5-
66)
NP 002-97 Manual pentru proiectarea si executia constructiilor demontabile având durata de
exploatare limitatá pe un amplasament dat
BC 3-97 (ordin) IPC S.A.
NP 003-96 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si
tehnologice cu tevi din polipropilená
BC 4-97
NP 004-03 Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezaIectarea si post
utilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule
BC 21-04; 7-05
M.O. nr.95/04

Înlocuieste NP 004-96
(BC 10-96); NP 004/1-
99; NP 004-00
(BC 14/15-00)
IPCT
NP 004/1-99
¸
NP 004-03
Normativ de proiectare, executie si exploatare a statiilor transportabile de
distributie a carburantilor la autovehicule
BC 14-15-00
M.O. nr.34 bis/06
Înlocuit cu NP 004-03

NP 005-03 Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn BC 14-04
M.O. nr.671/03;
BC 14-06
Înlocuieste NP 005-96
(BC 12-96)
NP 006-96 Normativ de proiectare a sálilor aglomerate cu vizitatori. Cerinte utilizatori BC 2-97
NP 06-01 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artiIicial din
cládiri
- RENEL
NP 007-97 Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat BC 10-97
NP 008-97 Normativ privind igiena compozitiei aerului în spatii cu diverse destinatii, în BC 10-97
68
Iunctie de activitátile desIásurate, în regim de iarná-vará
NP 009-97 Normativ pentru proiectarea, executarea si întretinerea constructiilor pentru case de
copii
BC 6-7-98
NP 010-97 Normativ privind proiectarea, executarea si întretinerea constructiilor pentru scoli
si licee
BC 6-7-98
NP 011-97 Normativ privind proiectarea, executarea si întretinerea constructiilor pentru
grádinite de copii
BC 6-7-98
NP 012-97 Normativ pentru calculul elementelor din otel cu pereti subtiri Iormate la rece BC 15-98
NP 014-96 Normativ pentru proiectarea si executarea másurilor de izolare Ionicá si a
tratamentelor acustice în cládiri (inclusiv instalatii)
BC 13-01 (ordin)
BC 15-05
INCLUS ÎN C 125-05

NP 015-97 Normativ privind proiectarea si veriIicarea constructiilor spitalicesti si a
instalatiilor
BC 1-2-3-98 Înlocuieste 122-54 (7-
54); 123-54 (7-54); 145-
56 (8-56)
NP 016-97
¸
NP 057-02
Normativ privind proiectarea cládirilor de locuinte. Cerinte conIorm Legea
nr.10/1995
BC 8-98 Înlocuit cu NP 057-02
NP 018-97 Normativ pentru proiectarea, executia, exploatarea si postutilizarea punctelor de
desIacere a buteliilor cu GPL la consumatori
BC 4,14-97 Soc. Rom. de Protec(ie
Contra Incendiilor
NP 019-97 Ghid pentru calculul la stári limitá a elementelor structurale din lemn BC 9-97 Colec(ia de reglement.
în construc(ii
NP 021-97 Normativ pentru proiectarea de dispensare si policlinici pe baza exigentelor de
perIormantá
BC 13-01 (ordin),
16-01
Înlocuieste 126-54 (1-
55); 133-55 (3-55); 137,
138-55 (10-55); 146-56
(1-57)
INCERC (dischetà)
NP 022-97 Normativ privind proiectarea de crese si crese speciale pe baza exigentelor de
perIormantá
BC 13-01 (ordin),
17-01
Înlocuieste 104-53; 114-
54 (5-54)
INCERC (dischetà)
NP 023-97 Normativ privind proiectarea de cámine de bátrâni si handicapati pe baza
exigentelor de perIormantá
BC 13-01 (ordin),
18-01
INCERC (dischetà)
NP 025-97 Ghid pentru alegerea accelerogramelor de calcul în aplicarea metodei B (analize
dinamice neliniare) din Normativul P 100-92
BC 12-99 (ordin) IPCT
NP 026-98 Codul de proiectare pentru structuri metalice parter Iárá pod rulant BC 13-01 (ordin) INCERC (dischetà)
69
NP 028-98 Normativ pentru proiectarea constructiilor de captare a apei BC 6-00
NP 029-02 Normativ de proiectare, executie si exploatare pentru retelele termice cu conducte
preizolate
BC 24-03 Înlocuieste NP 029-98
(BC 5-00)
NP 031-99 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor de încálzire prin
radiatie de pardosealá
BC 12-00 ICECON
NP 032-99 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate
orásenesti Partea I: Treapta mecanicá
BC 4-5-04
NP 033-99 Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armátura rigidá (BAR) BC 3-4-00
NP 034-99 Normativ de proiectare pentru structuri rutiere rigide aeroportuare BC 9-00 (ordin) INCERTRANS
NP 035-99 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si a elementelor
componente ale constructiilor. Interventii la structuri
BC 9-00
NP 036-99 Normativ de reabilitare a lucrárilor hidroedilitare din localitátile urbane BC 5-00 IPCT
NP 037-99 Normativ de proiectare, executue si exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze
petroliere licheIiate (GPL) pentru autovehicule
BC 1-00 IPCT
NP 037/1-99 Normativ de proiectare, executare si exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze
petroliere licheIiate (GPL) pentru autovehicule, prin statii independente
BC 1-00
NP 038-99 Normativ pentru proiectarea ranIorsárii cu beton de ciment a structurilor rutiere
rigide aeroportuare
BC 9-00 (ordin) INCERTRANS
NP 039-99 Normativ privind criteriile de perIormantá pentru protectia anticorozivá a
constructiilor supuse actiunii mediilor industriale
BC 13-01 (ordin) INCERC (dischetà)
NP 040-02 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cládiri BC 24-04;
BC 15-06
Înlocuieste C 246-93
(BC 4-93)
NP 041-00 Normativ de calcul pentru constructii metalice cu diaIragme din tablá cutatá BC 19-20-01
NP 042-00 Normativ privind prescriptiile generale de proiectare. VeriIicarea prin calcul a
elementelor de constructii metalice si a îmbinárilor acestora
BC 19-20-01
NP 043-00 Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi metalice înglobate în
beton
BC 7-01 Înlocuieste CD 1-64 (4-
64)
NP 044-00 Normativ pentru evaluarea capacitátii portante a structurilor rutiere rigide
aeroportuare
BC 1-01 (ordin) INCERTRANS
NP 045-00 Normativ privind încercarea în teren a pilotilor de probá si a pilotilor din Iundatii BC 7-01
NP 046-00 Normativ pentru veriIicarea la Ioc a elementelor structurale ale constructiilor din
otel
BC 10-01
NP 047-00 Normativ pentru realizarea auditului energetic al cládirilor existente si al BC 5-01; Înlocuit cu Mc 001/1-06
70
¸
Mc 001/1-06
instalatiilor de încálzire si de preparare a apei calde de consum aIerente acestora BC 16-17-06
NP 048-00 Normativ pentru expertizarea termicá si energeticá a cládirilor existente si a
instalatiilor de încálzire si preparare a apei calde de consum aIerente acestora
BC 4-01;
BC 16-17-06

NP 049-00
¸
Mc 001/1-06
Normativ pentru elaborarea si acordarea certiIicatului energetic al cládirilor
existente
BC 5-01;
BC 16-17-06
Înlocuit cu Mc 001/1-06
NP 050-00 Normativ pentru repararea îmbrácámintilor din beton de ciment aeroportuare BC 1-01 (ordin) INCERTRANS
NP 051-01 Normativ pentru adaptarea cládirilor civile si a spatiului urban aIerent la exigentele
persoanelor cu handicap
M.O. nr.287/01 Înlocuieste CPH 1-93
IPCT
NP 052-01
¸
NP 086-05
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de stingere a incendiilor cu
substante speciale
BC 7-02 Înlocuit cu NP 086-05
SSI IMPORT
EXPORT SRL
NP 055-01 Normativ pentru proiectarea antiseismicá a constructiilor de locuinte social
culturale agrozootehnice si industriale, indicativ P 100-92. Detalierea parametrilor
de calcul k
s
si T
c
la nivelul unitátilor administrativ teritoriale
BC 9-02
NP 057-02 Normativ privind proiectarea cládirilor de locuinte BC 9-03 Înlocuieste 301-55 (3-
56); 302-56 (7-56); C 9-
62 (21-22-62); NP 016-
96 (BC 8-98)
IPCT
NP 058-02 Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor centralizate de alimentare cu
energie termicá retele si puncte termice
BC 21-03 IPCT
NP 059-02 Normativ privind exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie
termicá retele si puncte termice
BC 12-03 IPCT

NP 060-02 Normativ privind stabilirea perIormantelor termo-hidro-energetice ale anvelopei
cládirilor de locuit existente în vederea reabilitárii lor termice
BC 18-03 IPCT
NP 061-02 Normativ pentru proiectarea si executia sistemelor de iluminat artiIicial din cládiri BC 10-03 SIEAR
NP 062-02 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal BC 10-03 SIEAR
NP 063-02 Normativ privind criteriile de perIormantá speciIice rampelor si scárilor pentru
circulatia pietonalá în constructii
BC 6-04
M.O. nr.945/02
IPCT
NP 064-02 Normativ pentru proiectarea mansardelor la cládirile de locuit BC 7-03
M.O. nr.994/02
IPCT; UAUIM
71
NP 064-02 Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea elementelor de constructii
hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice
BC 24-04;
BC 15-06
Înlocuieste NP 44-86; C
234-91 (BC 3-92);
NP 065-02 Normativ privind proiectarea sálilor de sport (unitatea Iunctionalá de baza) din
punct de vedere al cerintelor Legii nr.10/1995
BC 2-03
NP 066-02 Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (unitatea
Iunctionalá de bazá din punct de vedere al cerintelor Legii nr.10/1995)
BC 9-04
M.O. nr.944/04
IPCT
NP 067-02 Normativ pentru proiectarea lucrárilor de apárare a drumurilor, cáilor Ierate si
podurilor, împotriva actiunii apelor curgátoare si lacurilor
BC 15-02 Înlocuieste PD 161-85
(BC 4-86)
NP 068-02 Normativ privind proiectarea cládirilor civile din punct de vedere al cerintei de
sigurantá în exploatare
BC 13-03 Înlocuieste CE 1-95
(BC 11-95)
IPCT
NP 069-02 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea învelitorilor acoperisurilor în
pantá la cládiri
M.O.nr.776 bis/03
BC 24-04
BC 14-06
Înlocuieste C 37-63; C
97-70; C 37-71; C 152-
72; NP 17-77; C 37-79;
C 37-88, Caiet 1
INCERC
NP 071-02 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor speciIice de metrou
privind prevenirea si stingerea incendiilor
BC 14-02 Înlocuieste PD 196-89
NP 072-02
¸
NP 086-05
Normativ pentru exploatarea sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor cu
substante speciale
BC 4-03 Înlocuit cu NP 086-05
SORPINC

NP 073-02 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor speciIice activitátilor din domeniul
lucrárilor publice, transporturilor si locuintei. Prevederi generale
BC 4-03
M.O. nr.1709/02
INCERTRANS
NP 074-02 Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetárii geotehnice a
terenului de Iundare
BC 13-02 Înlocuieste STAS
1242/1-89
NP 075-02 Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrárile de constructii BC 13-02 Înlocuieste NP 43-85; C
227-88 (BC 3-88);
NP 076-02 Normativ de proiectare, executie si evaluarea sigurantei la actiuni seismice la
lucrári hidrotehnice din Irontul barat
BC 19-03 UTC Buc.
NP 077-02 Normativ de proiectare antiseismicá a constructiilor de acostare gravitationalá BC 16-17-03 IPTANA
NP 078-02 Normativ de proiectare privind protectia cheiurilor la acostarea navelor BC 16-17-03 IPTANA
NP 079-02 Normativ privind cerintele de calitate pentru unitáti Iunctionale de cazare (camere,
garsoniere si apartamente) în cládiri hoteliere
BC 12-03
72
NP 081-02 Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide BC 6-04 Înlocuieste PD 177-76
(BC 8-77)
INCERTRANS
NP 082-04 Cod de proiectare. Bazele proiectárii si actiunii asupra constructiilor. Actiunea
vântului
BC 7-05
M.O. nr.349 bis/05
IPCT
ABROGAT (BC 4-06)
??
Ordin 523/12.04.05
NP 084-03 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a
sistemelor de alimentare cu apá si canalizare, utilizând conducte din mase plastice
M.O. nr.867/03 ICECON
NP 085-04 Normativ privind evaluarea stárii de degradare a îmbrácámintilor din beton de
ciment ale supraIetelor aeroportuare
BC 1-01
M.O.nr.416 bis/04
INCERTRANS
NP 086-05 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a
incendiilor
BC 8-9-05
M.O.nr.479 bis/05
Înlocuieste par(ial:
I 9-94-Cap.14 (BC 1-96;
2-97; 14-99); I 9/1-96-
Cap.8; (BC 12-97);
Înlocuieste NP 052-01
(BC 7-02); NP 072-02
(BC 4-03);
NP 087-03 Normativ pentru urmárirea comportárii constructiilor hidrotehnice BC 13-04
M.O. nr.771/03
ISPH Buc.
NP 088-03 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate
orásenesti Partea a II-a: Treapta biologicá
BC 4-5-04
M.O. nr.773/03
UTC Buc.
NP 089-03 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate
orásenesti Partea a III-a: Statii de epurare de capacitate micá (5 · Q _ 50 l/s) si
Ioarte micá (Q _ 5 l/s)
BC 4-5-04
M.O. nr.773/03

UTC Buc.
NP 090-03 Normativ pentru instrumentarea seismicá a barajelor BC 13-04
M.O. nr.771/03
UTC Buc.
NP 091-03 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de dezinIectare a apei în
vederea asigurárii sánátátii oamenilor si protectiei mediului
BC 2-04
M.O. nr.771/03
PROED
NP 093-03 Normativ de proiectarea elementelor compuse din betoane de vârste diIerite si a
conectorilor pentru lucrári de cámásuialá si suprabetonári
BC 2-04
NP 095-04 Normativ privind proiectarea zonei platIormei cáii din punct de vedere al protectiei
împotriva înghetului
M.O.nr.456 bis/04
73
NP 099-04 Normativ pentru proiectarea, executarea, veriIicarea si exploatarea instalatiilor
electrice în zone cu pericol de explozie
BC 16-05; 23-06
M.O.nr.418bis/05

NP 1-78 Norme tehnice provizorii privind completarea si modiIicarea unor prevederi din
prescriptiile de calcul pentru cládiri de locuit, social-culturale, constructii
industriale si agrozootehnice din beton armat, beton precomprimat si metalice, în
vederea reducerii consumurilor de otel si ciment, precum si a reducerii costului
investitiilor
BC 12-78; 4-85 Înlocuieste NP 1-76
(BC 2-77)
Înlocuit cu STAS
NP 2-76 Prescriptii tehnice pentru gabarite, spatii de sigurantá si platIorme la halele
industriale prevázute cu poduri rulante
BC 2-77
NP 3-79
¸
I 13-79
Norme privind reducerea volumului de lucrári constructii-montaj si a consumurilor
de materiale, la instalatii de încálzire
BC 11-79 Înlocuieste NP 3-76
(BC 2-77)
Înlocuit cu I 13-79
NP 4-76
¸
I 13-79
Norme provizorii privind reducerea volumului de lucrári de constructii-montaj si a
consumurilor de materiale la centralele termice industriale
BC 2-77 Înlocuit cu I 13-79
NP 5-76
¸
I 5-79
Norme provizorii privind reducerea volumului de lucrári de constructii-montaj si a
consumurilor de materiale la instalatiile de ventilare si conditionare a aerului
BC 2-77 Înlocuit cu I 5-79

NP 6-76
¸
I 9-82
Norme provizorii privind reducerea volumului lucrárilor de constructii-montaj si a
consumurilor de materiale la instalatiile interioare de alimentare cu apá si
canalizare din cláriri
BC 2-77 Înlocuit cu I 9-82
NP 7-76 Norme provizorii privind reducerea volumului de constructii-montaj si a
consumurilor de materiale la alimentári cu apá
BC 2-77 + I 9-82 (BC 1-83)
NP 8-76 Norme provizorii privind reducerea volumului lucrárilor de constructii-montaj si a
consumurilor de materiale, la canalizári
BC 2-77
NP 9-76 Norme provizorii privind reducerea volumului lucrárilor de constructii-montaj si a
consumurilor de materiale la instalatiile electrice de transport, distributie si
utilizare
BC 2-77 ABROGAT
(Ordin 105-80)
NP 10-76
¸
PE 124-78
Norme provizorii privind reducerea volumului lucrárilor de constructii-montaj si a
consumurilor de materiale la alimentarea cu energie electricá a consumatorilor
industriali si similari
BC 2-77 Înlocuit cu PE 124-78

NP 11-76 Norme tehnice provizorii privind pozarea cablurilor electrice în unitáti energetice
si industriale
BC 2-77 Inclus în PE 107-78;
ABROGAT
74
(Ordin 110-78)
NP 12-76
¸
C 142-79
Norme tehnice provizorii privind învelitorile de protectie, la termoizolarea
conductelor
BC 2-77 Înlocuit cu C 142-79
NP 13-76
¸
PD 211-80
Norme tehnice provizorii privind proiectarea lucrárilor de irigatii BC 2-77 Înlocuit cu PD 211-80
ABROGAT
(Ordin 43-80)
NP 14-76 Normativ privind reducerea consumului de materiale la realizarea lucrárilor de
electriIicare a cáilor Ierate
BC 2-77
NP 15-87 Norme tehnice privind másurile pentru reducerea consumurilor de materiale,
manoperá, a consumului de energie si combustibil în proiectarea, executia si
exploatarea constructiilor de locuinte
BC 9-87 Înlocuieste NP 15-77
(BC 3-77); NP 15-79
(BC 11-79); NP 15-85
(BC 10-85)
ABROGAT
(Ordin nr.192/D/1990)
NP 16-77
¸
C 29-77
Norme provizorii privind aplicarea solutiilor de consolidare a terenurilor slabe la
Iundarea directá a constructiilor
BC 3-77 Înlocuit cu C 29-77
NP 17-77
¸
C 37-79
Norme provizorii privind reducerea consumurilor de materiale la realizarea
învelitorilor pentru constructii
BC 3-77 Înlocuit cu C 37-79

NP 18-77
¸
C 19-77
Norme provizorii pentru Iolosirea cimenturilor în constructii BC 3-77 Înlocuit cu C 19-77
NP 19-77
¸
I 22-84
Norme provizorii privind reducerea volumului de constructii-montaj si a
consumului de materiale prin Iolosirea tuburilor de gresie ceramicá pentru
canalizári
BC 3-77 Inlocuit cu I 22-84

NP 20-77 Norme provizorii de proiectare a depozitelor din cadrul Ministerului aprovizionárii
tehnico-materiale si controlului gospodáririi Iondurilor Iixe
BC 3-77
NP 21-77 Norme provizorii privind interzicerea executárii unor categorii de lucrári BC 3-77
NP 22-77
¸
P 118-83
Norme provizorii privind stabilirea gradului de rezistentá la Ioc, categoriei si clasei
de pericol de incendiu a constructiilor, instalatiilor si depozitelor
BC 12-77; 12-78 Înlocuit cu P 118-83
75
NP 23-77
¸
P 118-83
Norme provizorii privind protectia contra incendiilor la proiectarea si realizarea
elementelor de constructie
BC 12-77; 12-78;
3-80
Înlocuit cu P 118-83
NP 24-77
¸
P 118-83
Norme provizorii privind proiectarea si realizarea cáilor de evacuare a personalului BC 12-77; 12-78;
11-79
Înlocuit cu P 118-83
NP 24-97 Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localitáti urbane BC 14-99 (ordin) Înlocuieste P 35-67 (9-
67); P 36-67 (9-68); C
36-67 (2-68); P 132-93
(BC 12-93)
IPCT
NP 25-97 Normativ pentru proiectarea constructiilor publice subterane BC 14-99 (ordin) IPCT
NP 25-77
¸
C 139-79
Norme tehnice provizorii pentru protectia anticorozivá cu email perclorvinilic a
constructiilor din otel, situate în medii cu clasele de agresivitate 3 si 4
BC 3-78 Înlocuit cu C 139-79
NP 26-78
¸
C 189-79
Norme tehnice provizorii privind utilizarea cenuselor de termocentralá la
prepararea betoanelor
BC 9-78 Înlocuit cu C 189-79

NP 27-78 Norme provizorii privind utilizarea tuburilor din poliester armat cu Iibre de sticlá
(PAS) în vederea reducerii consumurilor de metal
BC 8-78
NP 28-78 Norme tehnice provizorii privind stabilirea distantelor între rosturile de dilatare la
proiectarea constructiilor
BC 11-78
NP 29-78 Norme tehnice provizorii pentru aplicarea placajelor din amestecuri de PVC
rezistent la soc pe peretii interiori
BC 4-79
NP 30-79
¸
P 117-83
Norme pentru proiectarea spatiilor social-sanitare pentru constructii industriale BC 9-79 Înlocuit cu P 117-83
NP 31-79
¸
C 112-80
Norme tehnice pentru utilizarea emulsiei bituminoase cationice la hidroizolarea
constructiilor
BC 10-79

Înlocuit cu C 112-80
NP 32-79
¸
C 210-82
Norme tehnice provizorii privind protectia anticorozivá a bazinelor de beton armat
pentru neutralizarea si epurarea biologicá a apelor industriale
BC 10-79 Înlocuit cu C 210-82
76
NP 34-80
¸
C 107-82
Norme tehnice provizorii de Iolosire la lucrárile de constructii a materialelor
termoizolatoare din resurse locale si cu continut redus de energie înglobatá
BC 3-81 Înlocuit cu C 107-82
NP 35-81 Norme tehnice provizorii pentru protectia pardoselilor din beton la actiunea
uleiurilor vegetale si emulsiilor de uleiuri vegetale
BC 6-81; 12-82;
2-84
(Caracter documentar)
NP 36-82
¸
C 216-83
Norme tehnice provizorii pentru utilizarea Ioliilor din PVC la hidroizolarea
constructiilor subterane si bazinelor
BC 6-82 Înlocuit cu C 216-83
NP 37-82
¸
C 217-83
Norme tehnice provizorii privind alcátuirea si executarea hidroizolatiilor cu Iolii
din PVC plastiIiat la acoperisuri
BC 6-82 Înlocuit cu C 217-83
NP 38-88 Norme tehnice provizorii pentru proiectarea si executarea constructiilor din pámânt
armat
BC 4-88 Înlocuieste NP 38-82
(BC - ; 2-84; 7-85)
SUSPENDAT
NP 39-88 Norme tehnice provizorii de Iolosire a materialelor hidroizolatoare la rece pentru
lucrári de întretinere si reparatii curente a hidroizolatiilor acoperisurilor
BC 1-88 Înlocuieste NP 39-83
(BC 4-84; 9-85; 8-86)
SUSPENDAT
NP 40-84
¸
C 224-86
Norme tehnice provizorii pentru izolarea termicá a acoperisurilor cládirilor de
locuit si social culturale cu diIerite materiale granulare în vrac
BC 8-84 Înlocuit cu C 224-86
NP 41-84
¸
P 127-86
Norme tehnice provizorii de proiectare si executie a protectiei anticorozive si
izolatiei termice la cosurile din beton armat monolit de la centralele termice cu
Iunctionare pe cárbune si pácurá
BC 7-85 Înlocuit cu P 127-86
NP 42-84 Norme tehnice provizorii pentru reIacerea hidroizolatiilor degradate, cu spumá
poliuretan aplicatá prin stropire, la învelitori
BC 6-85 (Caracter documentar)

NP 43-85
¸
C 227-88
Norme tehnice provizorii privind utilizarea geotextilelor si geomembranelor la
lucrári de constructii
BC 3-86 Înlocuit cu C 227-88
NP 44-86
¸
C 234-91
Norme tehnice provizorii privind alcátuirea si executarea hidroizolatiei monostrat
cu Iolie stratiIicatá din PVC plastiIiat la acoperisurile cládirilor industriale si
agrozootehnice, necirculabile
BC 4-86; 1-88 Înlocuit cu C 234-91
NP 45-86
¸
Norme tehnice provizorii pentru proiectarea si executia panourilor monostrat din
betoane usoare cu adaosuri de cenusi si spumant pentru hale parter
BC 7-86 Înlocuit cu C 226-87
77
C 226-87
NP 46-86 Norme tehnice provizorii privind utilizarea în constructii a zgurilor deIerizate de la
CIS Hunedoara
BC 7-86; 9-88;
3-89
SUSPENDAT
NP 47-88 Instructiuni tehnice provizorii privind utilizarea praIului de silice si silico-mangan
ca adaos activ în masa betonului
BC 6-88 Înlocuieste NP 47-86
(BC 10-86)
(Valabil pâná la
31.12.94)
NP 48-86 Norme tehnice provizorii pentru protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu
pláci Ilexibile din hârtie stratiIicatá tip HSA 1-C
BC 1-87; 3-88 (Caracter documentar)
NP 49-89 Instructiuni tehnice provizorii privind alcátuirea si executarea pardoselilor
antistatice si antiscânteie
BC 2-89 Înlocuieste NP 49-86
(BC 11-86)
NP 50-87 Norme tehnice provizorii pentru proiectarea si executarea prinderilor cu ancore a
subansamblurilor si instalatiilor pe elemente de beton si beton armat
BC 4-87; 5-88;
2-90
SUSPENDAT
NP 51-87 Norme tehnice provizorii pentru Iolosirea plácilor cu gujoane BC 4-87; 5-88; 2-
90
SUSPENDAT
NP 52-88
¸
C 233-90
Norme tehnice provizorii pentru izolarea conductelor si aparatelor din instalatii
tehnice cu produse textile netesute
BC 10-87 Înlocuit cu C 233-90
NP 53-88 Norme tehnice provizorii privind înnádirea barelor din otel-beton PC prin
procedeele metalotermic si manson presat radial
BC 11-87 SUSPENDAT
NP 54-88 Norme tehnice provizorii pentru protectia exterioará contra coroziunii a
conductelor metalice subterane prin care se transportá lichide
BC 1-88 SUSPENDAT
NP 55-88 Normativ cadru provizoriu privind demolarea partialá sau totalá a constructiilor BC 7-88 ABROGAT
(Ordin nr.192/D/1990)
NP 56-88 Instructiuni tehnice provizorii de utilizare în constructii a plácilor termoizolatoare
din materiale textile reIolosibile
BC 7-88 SUSPENDAT
NP 57-88 Instructiuni tehnice provizorii pentru executarea Iinisajelor pe bazá de derivati
celulozici
BC 8-88 SUSPENDAT
NP 58-88 Instructiuni tehnice provizorii pentru utilizarea în constructii a zgurii de cubilou BC 10-88 SUSPENDAT
NP 59-89 ¹
P 118-99
Instructiuni tehnice provizorii privind realizarea protectiei la Ioc cu azbestospray si
asbestspray cu perlit a structurilor metalice de rezistentá
BC 1-91 NP 59-89 (valabil pâná
la 31-12-1991)
NP 60-89 Instructiuni tehnice provizorii privind compozitia si prepararea mortarelor de
zidárie si tencuialá cu plastiIianti
BC 1-91 SUSPENDAT
78
NP 61-91 Instructiuni tehnice provizorii pentru proiectarea si executia lucrárilor de izolatii
termice cu pláci termoizolante de naturá celulozicá sau Iibrolemnoasá în constructii
BC 4-92
NP 102-04 Normativ pentru proiectarea si montajul peretilor cortiná pentru satisIacerea
cerintelor de calitate prevázute de Legea nr.10/1995
BC 7-05
M.O. nr.369 bis/05
UTC Buc.
Vezi ST 035-00 (BC 13-
01-ordin)
ABROGAT (BC 4-06)
Ordin 523/12.04.05
NP 103-04 Normativ de proiectare pentru lucrári de reparatii si consolidare ale podurilor
rutiere în exploatare
BC 6-05
M.O.nr.434 bis/05
INCERTRANS
NP 104-04
(în vigoare cel
mai tîrziu
01.01.2007)
Normativ pentru proiectarea podurilor din beton si metal. Suprastructuri pentru
poduri de sosea, cale Ieratá si pietonale, precomprimate exterior
BC10-11-12-13/05
M.O.nr.554 bis/05
UTC Buc.
NP 105-05 Normativ pentru proiectarea si executia cáptuselilor preIabricate la tuneluri
executate cu scuturi
BC 20-05
M.O.nr.446 bis/05

NP 106-04 Normativ privind proiectarea porturilor Iluviale BC 4-05
M.O.nr.332bis/05
IPTANA
NP 107-04 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate
orásenesti Partea a IV-a: Treapta de epurare avansatá a apelor uzate
BC 2-05
M.O.nr.337bis/05
IPCT
NP 108-04 Cod de cerinte privind proiectarea, executia, urmárirea comportárii, repararea si
consolidarea cosurilor industriale din beton armat
BC 19-05
M.O.nr.437 bis/05

NP 109-04 Normativ privind proiectarea liniilor si statiilor de cale Ieratá pentru viteze pâná la
200 km/h
BC 4-05
M.O.nr.370 bis/05
Înlocuieste 111-53 (2-54)
Autoritatea Feroviarà
Românà
NP 111-04 Normativ pentru dimensionarea straturilor de bazá din beton de ciment ale
structurilor rutiere
BC 4-05
M.O.nr.431bis/05
SEARCH
CORPORATION
NP 112-04
¹
P 10-86
Normativ pentru proiectarea structurilor de Iundare directá (partea de executie este
cea cuprinsá în P 10-86)
BC 14-05
M.O.nr.451bis/05
Înlocuieste partial P 10-
86 (BC 1, 3-87; 3-92)
IPCT
NP 113-04 Normativ privind proiectarea, executia, monitorizarea si receptia peretilor îngropati BC 19-05
M.O.nr.458 bis/05

NP 114-04 Normativ privind proiectarea si executia ancorajelor BC 16-05
M.O.nr.453 bis/05
Înlocuieste P 109-80
(BC 3-81)
79
NP 115-04 Normativ privind proiectarea inIrastructurilor din beton si beton armat pentru
poduri
BC 16-05
M.O.nr.374 bis/05

NP 116-04 Normativ privind alcátuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strázi BC 3-05
M.O.nr.438 bis/05
UTC Buc.
NP 118-06 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate
orásenesti Partea a V-a: Prelucrarea námolurilor
BC 20-06
M.O. 888 bis/06

NP 119-06 Normativ privind proiectarea si executia învelitorilor subtiri de beton armat si
precomprimat, monolite si preIabricate
BC 23-06
M.O. 937/06

NP 120-06 Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor adânci în zone
urbane
BC 22-06
M.O.nr.911/06

NP 121-06 Normativ privind reabilitarea hidroizolatiilor bituminoase ale acoperisurilor
cládirilor
BC 23-06
M.O. 910/06

NP 200-89
¸
C 107/7-02
Instructiuni tehnice provizorii pentru proiectarea la stabilitate termicá a
elementelor de închidere a cládirilor
BC 1-90 Înlocuit cu C 107/7-02

NPCI-77 Normativ departamental pentru proiectarea si executarea constructiilor si
instalatiilor din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor
BC 4-70; 4-72;
3-74; 12-77;
Brosurá 1983; 12-
97
Înlocuieste C 57-64 (9,
10, 11-64; 8,19-64; 17-
68)
IITTPIC Bucureyti

NPO 13-96 Ghid privind proiectarea, executia si asigurarea calitátii pardoselilor la constructii
în care se desIásoará activitáti de productie
BC 3-97

NR 1-83 Prescriptii tehnice privind proiectarea, executarea, repararea, exploatarea si
veriIicarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor lor auxiliare
destinate sá Iunctioneze în cadrul obiectivelor si instalatiilor nucleare
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá NR 1-83
M.O. nr.754bis/04


M.O. nr.723/05
ISCIR

80
NTF 72-02 InIrastructurá Ieroviará. Taluze si versanti de cale Ieratá. Prescriptii tehnice pentru
ranIorsare cu micropiloti
Buletin AFER 3
nr.4-04
Înlocuieste C 10-63 (2-
63; 15-16-17-64)
AFER
NTF 72-03 InIrastructurá Ieroviará. Terasamente de cale Ieratá. Prescriptii tehnice pentru
întretinerea si repararea terasamentelor
Buletin AFER 3
nr.4-04
AFER
NTF 72-04 InIrastructurá Ieroviará. Terasamente de cale Ieratá. Prescriptii tehnice
metodologice pentru controlul calitátii executiei la linii noi, modernizate sau
reactionate
Buletin AFER 3
nr.4-04
AFER
NTF 75-01 InIrastructurá Ieroviará. Instalatii Iixe. Tractiune electricá. Fire de contact renurate
din cupru si din aliaje de cupru
Buletin AFER 3
nr.4-04
AFER
NTF 75-02 InIrastructurá Ieroviará. Instalatii Iixe. Partea I. Prevederi de protectie pentru
securitate electricá si împámântare
Buletin AFER 3
nr.4-04
AFER

NTLH 021-02 Metodologie privind stabilirea categoriilor de importantá a barajelor M.O. nr.427/02 ICIM
NTLH 022-02 Metodologie de evaluare a stárii de sigurantá în exploatare a barajelor si lacurilor
de acumulare
M.O. nr.427/02 ICIM
NTLH 023-02 Metodologie privind evaluarea stárii de sigurantá în exploatare a barajelor si
digurilor care realizeazá depozite de deseuri industriale
M.O. nr.427/02 ICIM

NTPA 001-02 Normativ privind stabilirea limitelor de încárcare cu poluanti a apelor uzate
industriale si orásenesti la evacuarea în receptorii naturali
M.O. nr.187/02 ICIM
NTPA 002-02 Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate în retelele de canalizare ale
localitátilor
M.O. nr.187/02 Înlocuieste NPTA 002-
97
ICIM
NTPA 011-02 Norme tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orásenesti M.O. nr.187/02 ICIM

NTR
10400-81
Normativ tehnic pentru proiectarea si executia retelelor de însotitori de abur din
industria chimicá si raIinárii de petrol, inclusiv statii de alimentare abur si colectare
condens
- MICh
81

OMC 164-75 Norme de dotare cu masini, utilaje, aparaturi, accesorii, echipament de protectie si
substante chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor în unitátile MCI
- IPROCOM
ONCJ 115-85 Normative departamentale privind organizarea si executarea pazei bunurilor si
dotarea cu mijloace tehnice de alarmare a unitátilor comerciale din subordinea
MCII
- IPROCOM

P 032-99 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate
orásenesti. Partea I Treapta mecanicá
- Înlocuieste P 28-84
(BC 7-84)
UTCB
P 095-04 Normativ privind proiectarea zonei platIormei cáii din punct de vedere al protectiei
împotriva înghetului
M.O. nr.456 bis/04

P 01.01 Instructiuni pentru executarea lucrárilor de constructii la luminá artiIicialá Nr. 3-4-53 Înlocuit cu 86.02-54
ABROGAT
(Ordin 45-76)
P 03.01 Normativ provizoriu pentru întrebuintarea amestecului de trass-var la betoane Nr. 3-4-53
P 03.02
¸
03.01-53
Normativ provizoriu pentru Iolosirea clorurii de calciu în betoane Nr. 3-4-53 Înlocuit cu 03.01-53

P 03.03 Normativ de recomandare pentru transportul cimentului în containere, precum si
transportul, respectiv depozitarea cimentului în vrac
Nr. 3-4-53
P 03.04 Normativ provizoriu pentru Iabricarea agregatelor din deseuri ceramice si
utilizarea lor la conIectionarea betoanelor usoare
Nr. 3-4-53
P 03.05 Normativ provizoriu pentru utilizarea sterilului ars din Valea Jiului ca agregat la
betoane
Nr. 3-4-53
P 03.06 Normativ provizoriu pentru utilizarea zgurii de cazan de la termocentrale ca
agregat de betoane
Nr. 3-4-53
P 03.07 Normativ provizoriu pentru utilizarea rationalá a cimentului în betoane Nr. 3-4-53
P 03.08 Normativ provizoriu pentru conIectionarea corpurilor de umpluturá din beton, Nr. 3-4-53
82
Iolosite la plansee preIabricate TCB 25
P 03.09 Normativ de recomandare pentru executarea cu coIraje mobile a acoperisurilor
shed din beton armat monolit la hale industriale
Nr. 3-4-53 ABROGAT
Ordin 410/64
P 03.10 Normativ provizoriu privind conditii tehnice pentru executarea lucrárilor de beton
si beton armat
Nr. 3-4-53
P 03.11
¸
03.02-53
Normativ provizoriu privind executarea lucrárilor de beton vibrat Nr. 3-4-53 Înlocuit cu 03.02-53

P 03.12
¸
03.03-53
Normativ provizoriu pentru întrebuintarea coIrajelor demontabile la executarea
lucrárilor de beton armat
Nr. 3-4-53 Înlocuit cu 03.03-53
P 03.13

Normativ provizoriu privind executarea lucrárilor de beton armat în coIraje
alunecátoare
Nr. 3-4-53 Înlocuit cu 03.04-53
ABROGAT
(Ordin 410-64)
P 03.14 Normativ provizoriu pentru conIectionarea si punerea în lucru a betonului
macroporos din agregate grele
Nr. 3-4-53 Înlocuit cu 03.05-54
ABROGAT
(Ordin 245/N/71)
P 03.15 Normativ provizoriu pentru utilizarea zgurii de locomotivá ca agregat în betoane Nr. 9-53
P 03.16
¸
C 128-71
Normativ provizoriu pentru calculul compozitiei betonului în vederea încercárilor
preliminare
Nr. 9-53 Înlocuit cu C 128-71

P 03.17
¸
C 128-71
Normativ provizoriu pentru conIectionarea betoanelor de marcá superioará Nr. 9-53 Înlocuit cu C 128-71

P 03.18 Normativ provizoriu pentru conIectionarea betoanelor impermeabile Nr. 6-54
P 03.24
¸
C 53-65
Instructiuni provizorii privind conIectionarea si Iolosirea betoanelor cu agregate
din zgurá expandatá, precum si a elementelor preIabricate, simple sau armate, din
astIel de betoane
- Înlocuit cu C 53-65

P 03.26
¸
03.17-60
Normativ provizoriu pentru utilizarea rationalá a cimenturilor în betoane - Înlocuit cu 03.17-60

P 03.27 Normativ provizoriu privind utilizarea plastiIiantului TP în betoane - ABROGAT
Ordin 108/1968
83
P 03.28
¸
C 28-62
Normativ provizoriu privind sudarea armáturilor la betoane armate la constructii
civile si industriale
- Înlocuit cu C 28-62

P 03.29
¸
03.16-60
Normativ provizoriu privind Iolosirea cimenturilor cu rezistente initiale mari - Înlocuit cu 03.16-60

P 03.30 Normativ provizoriu pentru Iolosirea cimentului cu cenusá de termocentralá - Cuprins în C 19-62
P 04.01 Instructiuni pentru Iolosirea planseelor din cárámizi speciale (ceramice) în
constructii civile
Nr. 3-4-53 Înlocuit cu 04.01-53
ABROGAT
(Ordin 108-68)
P 04.02 Normativ provizoriu pentru conIectionarea si montarea blocurilor mari de zidárie
(Iárá Iatá vázutá) din betoane usoare sau de greutate mijlocie
Nr. 3-4-53
P 04.03
¸
04.06-56
Normativ provizoriu pentru conIectionarea blocurilor mici de beton si Iolosirea lor
la executarea zidáriilor
Nr. 3-4-53 Înlocuit cu 04.06-56

P 04.04
¸
04.03-54
Instructiuni pentru alegerea si prepararea rationalá a mortarelor Nr. 3-4-53 Înlocuit cu 04.03-54

P 04.05
¸
04.04-54
Normativ provizoriu pentru executarea zidáriilor din piatrá brutá în constructii
civile si industriale
Nr. 3-4-53 Înlocuit cu 04.04-54

P 04.06
¸
C 193-79
Îndrumátor pentru Iolosirea pietrei brute în lucrárile de constructii Nr. 3-4-53 Înlocuit cu C 193-79
P 04.07 Instructiuni pentru executarea prin înghet a zidáriilor de cárámidá în timpul iernii Nr. 3-4-53
P 04.08 Instructiuni pentru aplicarea sistemelor stahanoviste la executarea lucrárilor de
zidárie
Nr. 3-4-53
P 04.10 Normativ provizoriu privind conIectionarea si utilizarea blocurilor de ciment-var si
rumegus
- ABROGAT
Ordin 383/64
P 04.11
¸
C 14-61
Normativ provizoriu privind Iolosirea blocurilor mici cu goluri (tip Crestianin) din
dialomit
- Înlocuit cu C 14-61
P 04.13 Normativ provizoriu privind proiectarea si executarea constructiilor de locuinte si Nr. 5-60 ABROGAT
84
social-culturale cu blocuri mari de beton Ordin 108/68
P 04.14
¸
C 15-61
Normativ provizoriu pentru Iolosirea cárámizilor silico-calcare pline - Înlocuit cu C 15-61

P 05.01
¸
05.03-56
Normativ provizoriu pentru conIectionarea si întrebuintarea plácilor de ipsos, stuI
(trestie) si rumegus
Nr. 3-4-53 Înlocuit cu 05.03-56

P 05.02 Normativ provizoriu pentru Iolosirea rabitului conIectionat din sârmá nezincatá
protejatá cu bitum si var contra corodárii
Nr. 3-4-53
P 05.03
¸
05.02-53
Normativ provizoriu pentru Iolosirea plácilor de stuIit conIectionate cu sârmá matá
neprotejatá
Nr. 3-4-53 Înlocuit cu 05.02-53

P 05.04
¸
05.02-53
Normativ provizoriu pentru Iolosirea plácilor de stuIit în constructii Nr. 3-4-53 Înlocuit cu 05.02-53

P 05.05
¸
05.03-56
Normativ provizoriu pentru con Iectionarea si montarea plácilor de ipsos cu zgurá
tip C pentru peretii despártitori
Nr. 3-4-53 Înlocuit cu 05.03-56

P 06.01 Instructiuni provizorii pentru întrebuin tarea în constructii a lemnáriei de Ioioase Nr. 3-4-53
P 06.02 Normativ provizoriu pentru Iolosirea lemnului de Iag în constructii - ABROGAT
Ordin 410/64
P 08.01
¸
08.01-53
Normativ provizoriu privind Iolosirea lutului în constructii civile Nr. 3-4-53 Înlocuit cu 08.01-53

P 10.01
¸
10.01-55
Normativ provizoriu pentru izolarea termicá si hidroIugá a acoperisurilor
industriale
Nr. 3-4-53 Înlocuit cu 10.01-55

P 10.02
¸
P 10.11-59
Normativ de recomandare privind igniIugarea lemnului cu vopsea preparatá din
silicat de sodiu si humá
Nr. 3-4-53 Înlocuit cu P 10.11-59

P 10.03
¸
10.02-56
Normativ provizoriu pentru executarea barierelor contra vaporilor Nr. 3-4-53 Înlocuit cu 10.02-56

85
P 10.04 Normativ provizoriu pentru izolarea hidroIugá a Iundatiilor si subsolurilor contra
apelor subterane
Nr. 3-4-53
P 10.05 Normativ provizoriu pentru utilizarea cartonului asIaltat acoperit cu bitum si
presárat cu nisip numai pe o singurá parte
Nr. 3-4-53
P 10.07
¸
C 107-70
Normativ provizoriu pentru Iolosirea vatei minerale si a pâslei minerale la lucrári
de constructii si instalatii tehnico-sanitare
- Înlocuit cu C 107-70

P 10.08
¸
C 37-63
Instructiuni provizorii privind Iolosirea Ioilor ondulate de azbociment la executarea
învelitorilor pentru constructii industriale
- Înlocuit cu C 37-63

P 10.09
¸
C 73-69
Normativ provizoriu privind conIectionarea si Iolosirea plácilor termoizolatoare
din beton celular autoclavizat
- Înlocuit cu C 73-69

P 10.10
¸
C 1-61
Normativ provizoriu pentru Iolosirea praIului hidroIob la termohidroizolarea
terasamentelor si acoperisurilor de beton armat
- Înlocuit cu C 1-61

P 10.11
¸
C 58-64
Normativ provizoriu privind igniIugarea elementelor de constructii din lemn.
Prescriptii de proiectare si executie
- Înlocuit cu C 58-64
P 11.01
¸
11.01-53
Normativ provizoriu pentru executarea învelitorilor din tigle proIilate Nr. 3-4-53 Înlocuit cu 11.01-53

P 11.02
¸
10.01-55
Normativ provizoriu pentru alcátuirea teraselor pe plansee de beton Nr. 3-4-53 Înlocuit cu 10.01-55

P 11-03 Normativ provizoriu privind proiectarea, executarea si încercarea boltilor de
cárámidá cu dublá curburá
- ABROGAT
Ordin 410/64
P 11.04
¸
C 37-63
Normativ provizoriu privind Iolosirea în constructii a tiglelor din mortar de ciment - Înlocuit cu C 37-63

P 12.01
¸
12-01-54
Normativ provizoriu pentru executarea tencuielilor interioare Nr. 3-4-53 Înlocuit cu 12-01-54

86
P 12.02 Normativ provizoriu pentru prepararea si Iolosirea întârzietorului de prizá în praI
pentru ipsos
Nr. 10-53
P 12.03 Normativ provizoriu pentru Iolosirea si Iabricarea tencuielilor uscate din ipsos de
carton
Nr. 9-53
P 14.01 Normativ provizoriu pentru executarea de pardoseli Iárá ciment (nisip sau mozaic)
cu suspensie de bitum Iilerizat
Nr. 3-4-53
P 14.02
¸
14.03-55
Normativ pentru pardoseli cu lianti bituminosi prin metoda la rece - Înlocuit cu 14.03-55

P 14.03 Normativ provizoriu pentru lipirea parchetelor cu adezivi pe bazá de rásini
alchidice
- Înlocuit cu
E 3-61; C 35-63
ABROGAT
Ordin 383/1964
P 17.01 Normativ provizoriu pentru executarea spoielilor cu lapte de var Nr. 3-4-53
P 30.01 Normativ provizoriu privind alegerea lámpilor pentru luminatul electric în locuinte
muncitoresti, cládiri social-culturale si administrative
- ABROGAT
Ordin 383/64
P 31.01
¸
31.03-55
Instructiuni pentru protejarea conductelor si pieselor de plumb îngropate în zidárie
si planseu contra coroziunii produse de mortarele de var sau ciment
Nr. 3-4-53 Înlocuit cu 31.03-55

P 31.02 Normativ provizoriu pentru etansarea tuburilor de canalizare din Iontá cu mastic
bituminos
Nr. 12-53; 10-11-
63

P 31.03 Normativ provizoriu privind introducerea în proiecte a instalatiilor sanitare
preIabricate si stabilirea sistemelor de preIabricare
- ABROGAT
Ordin 108/68
P 60.01 Îndrumári pentru întretinerea drumurilor, precum si înIiintarea si întretinerea
plantatiilor si a perdelelor contra înzápezirii
Nr. 3-4-53
P 60.02
¸
C 79-70
Normativ provizoriu privind executarea drumurilor în interiorul grupurilor de
cládiri industriale sau în interiorul parcelárilor de locuinte, respectiv pavarea
curtilor acestor cládiri
Nr. 3-4-53 Înlocuit cu C 79-70

P 70.01 Normativ provizoriu pentru transportul cárámizilor cu containere Nr. 3-4-53
P 70.02 Normativ pentru Iolosirea si întretinerea tractoarelor pe senile Nr. 3-4-53
P 70.03
¸
U 1-61
Normativ privind Iolosirea si întretinerea macaralei tip Pioner - Înlocuit cu U 1-61

87
P 70.13
¸
U 5-61
Normativ provizoriu pentru Iolosirea si întretinerea automacaralei K-32 - Înlocuit cu U 5-61

P 72.01
¸
72.03-55
Normativ provizoriu privind întrebuintarea vibratoarelor Iolosite la îndesarea
betoanelor
Nr. 3-4-53 Înlocuit cu 72.03-55

P 72.02 Normativ provizoriu pentru întrebuintarea si întretinerea pervibratoarelor cu
transmisie Ilexibilá I-21.A
Nr. 3-4-53
P 72.03 Normativ provizoriu pentru Iolosirea si întretinerea pervibratoarelor P.V.70/50 Nr. 3-4-53
P 72.04 Normativ provizoriu pentru Iolosirea si întretinerea vibratorului electric de
supraIatá 1-7
Nr. 3-4-53
P 72.05 Normativ provizoriu pentru Iolosirea si întretinerea transIormatorului de tensiune
tip TS de 0,75 kw
Nr. 3-4-53
P 72.06 Normativ provizoriu pentru Iolosirea si întretinerea mesei vibratoare de 5 x 0,75 m,
cu element vibrator I.M.B.
Nr. 3-4-53
P 72.07 Normativ provizoriu pentru Iolosirea si întretinerea stantei electrice de táiat otel-
beton tip S.E.40
Nr. 10-53
P 72.08 Normativ provizoriu pentru Iolosirea si întretinerea mesei vibrante M.V. 1,5 Nr. 1-54
P 72.09
¸
72.13-56
Normativ provizoriu pentru Iolosirea si întretinerea bancului vibrant pentru blocuri
mici R.L. 1-2
Nr. 10-53 Înlocuit cu 72.13-56

P 72.10 Normativ provizoriu pentru montarea, Iolosirea si întretinerea presei pentru blocuri
tip H.V. 670 ulrich
Nr. 1-54
P 72.11 Normativ provizoriu pentru Iolosirea si întretinerea pompelor de motor tip S 232 si
tip Progresul-Bráila
Nr. 10-53
P 72.12 Normativ provizoriu pentru Iolosirea si întretinerea ciurului vibrator C.V. - 6 Nr. 2-54
P 72.13
¸
72.11-56
Normativ provizoriu pentru Iolosirea si întretinerea malaxorului de mortar 200 litri
tip R.V.
Nr. 2-54 Înlocuit cu 72.11-56

P 75.01 Normativ provizoriu pentru conIectionarea si Iolosirea schelei de inventar tip nr.1
din lemn de brad
Nr. 3-4-53
P 75.03 Normativ provizoriu pentru Iolosirea schelelor usoare din scári Nr. 3-4-53
P 76.01 Instructiuni pentru Iolosirea utilajelor de constructie si a autovehiculelor pe timp - Înlocuit cu U 6-61
88
¸
U 6-61
Iriguros
P 79.01 Normativ provizoriu pentru Iolosirea si întretinerea motoarelor Diesel întrebuintate
la utilaje de constructii si de transport
Nr. 5-54
P 79.03
¸
79.03-60
Normativ provizoriu privind consumul de carburanti si lubriIianti al principalelor
utilaje de constructii
- Înlocuit cu 79.03-60

P 80.01
¸
C 83-68
Normativ provizoriu pentru trasarea pe teren a cvartalelor constructiilor civile si
industriale
Nr. 3-4-53 Înlocuit cu C 83-68

P 81.01 Norme pentru stabilirea modului de eIectuare a másurátorilor la lucrárilor de
constructii civile si industriale în vederea evaluárii costului lor
Nr. 3-4-53
P 83.01 Instructiuni pentru depozitarea materialelor de constructii Nr. 3-4-53
P 83.02 Instructiuni pentru transportul cu autovehicule a materialelor inIlamabile si
explozibile
- ABROGAT
Ordin nr.245/N/71
P 85.01
¸
85.01-53
Instructiuni pentru aplicarea metodelor ing. F. Covaliov Nr. 3-4-53 Înlocuit cu 85.01-53

P 86.01
¸
86.03-55
Instructiuni provizorii pentru întocmirea proiectelor de organizare a lucrárilor de
constructii
Nr. 3-4-53 Înlocuit cu 86.03-55


P 1-61 Normativ pentru proiectarea internatelor scolare, cáminelor studentesti si
cáminelor de neIamilisti
Nr. 5-61 Înlocuieste 121-54 (6-
54); 303-56 (2-57)
P 2-85 Normativ privind alcátuirea, calculul si executarea structurilor din zidárie BC 11-85; 7-86 Înlocuieste 04.161-56 (9-
56); P 2-62 (5-62); C
126-75 (BC 1-76); P 2-
75 (BC 3-76; 12-78);
La 01.01.2007 intra in
vigoare CR 6-2006 iar
P 2-85 va fi ABROGAT
P 3-61 Normativ cuprinzând conditii tehnice de executie si receptie a lucrárilor geodezice, Nr. 22-61 Înlocuieste 283-56
89
¸
C 110-69
topograIice si aeroIotogrametrice pentru întocmirea planurilor topograIice ale
centrelor populate
Înlocuit cu C 110-69
P 4-62 Instructiuni tehnice cuprinzând directive de proiectare pentru sistematizarea
teritoriului, precum si a resurselor si retelelor tehnico edilitare
Nr. 1-62
P 5-62
¸
P 56-71
Instructiuni tehnice cuprinzând directive de proiectare pentru constructii
industriale, ingineresti si agrozootehnice
Nr. 1,14,17-18-62 Înlocuit cu P 56-71
P 6-62 Normativ de proiectare pentru bazele metodei de calcul la stárile limitá. Partea I Nr. 23-24-62, 2-68 Înlocuieste 03.15-60 (5-
60, 4-61)
ABROGAT
(Ordin 139/N/70)
P 7-62 Normativ de proiectare pentru încárcári în constructiile civile si industriale. Partea
II
Nr. 23-24-62, 17-
63, 2-68
Înlocuieste 03.15-60 (5-
60, 4-61)
ABROGAT
(Ordin 139/N/70)
P 7-00 Normativ privind Iundarea constructiilor pe pámânturi sensibile la umezire
(proiectare, executare, exploatare)
BC 7-01 Înlocuieste PD 8-63 (16-
66); CD 49-69; P 7-77
(BC 5-78; 12-79; 4-85;
3-86); P 7-88 (BC 6-88);
P 7-92 (BC 2-93; 2/3-96)
P 8-62 Normativ pentru calculul si alcátuirea constructivá a elementelor de constructii
civile si industriale din beton, beton armat si beton precomprimat. Partea III
Nr. 23-24-62, 17-
63
Înlocuieste 03.15-60 (5-
60, 4-61)
ABROGAT
(Ordin 139/N/70)
P 10-86

¹

NP 112-04

Normativ privind proiectarea si executarea lucrárilor de Iundatii directe la
constructii


Normativ pentru proiectarea structurilor de Iundare directá
BC 1,3-87; 3-92BC 14-05
M.O. 451bis/05

Înlocuieste 09.01-55 (2-
56); 09.162-56 (10-56);
P 9-62 (6-62,18-19-64,
3-67); P 10-62 (11-62);
P 10-75 (BC 10-75; 6-
76); P 10-77 (BC 3, 6,
12-78; 11-79; 12-79; 4-
85; 3-86);
Înlocuit partial cu NP
90
112-04 (proiectarea)
P 11-62 Normativ pentru proiectarea constructiilor metalice, civile si industriale. Partea IV Nr. 6-63 ABROGAT
(Ordin 245/N/71)
P 12-65 Instructiuni tehnice privind stabilirea celor mai indicate Iinisaje pentru încáperile
din industria alimentará
Nr. 18-65 Înlocuieste P 12-63 (3-
63)
ABROGAT
(Ordin 71/N/71)
P 13-70
¸
P 100-78
Normativ pentru proiectarea constructiilor civile si industriale din regiuni seismice BC 5-71 Înlocuieste P 13-63 (16,
23-63)
Înlocuit cu P 100-78
P 14-86 Normativ pentru adaptarea la teren a proiectelor tip de podete de cale Ieratá BC 11-86 Înlocuieste 63.157-54 (1-
55); P 14-63 (4-5-63); P
14-74
P 15-78 Normativ pentru proiectarea aparatelor de reazem la podurile de sosea din beton
armat
BC 5-79 Înlocuieste 63.152-53 (1-
54); P 15-63 (4-5-63); P
15-76
P 16-63
¸
P 25-85
Normativ pentru asigurarea prin proiectare a conditiilor de radiodiIuzare, televizare
si Iilmare a maniIestárilor din sálile publice
Nr. 7-63 Înlocuieste 147-56 (3-57)
Înlocuit cu P 25-85
P 17-85 Normativ privind proiectarea statiilor de încárcare a bateriilor de acumulatoare
pentru electrovehicule
BC 9-85

Înlocuieste 221-55 (1-
56); P 17-63 (7-63); P
17-70 (BC 4-71; 1-75); P
17-76 (BC 11/12-76)
P 18-63 Instructiuni tehnice cuprinzând directive pentru sistematizarea zonelor industriale Nr. 16-63, 8-65
P 19-03 Normativ departamental pentru adaptarea pe teren a proiectelor tip de podete
pentru drumuri
BTR 3-04 Înlocuieste 63.159-55 (6-
56); P 19-63 (7-63); P
19-74 (BC 3-75); P 19-
81 (BC 9-81); P 19-86
(BC 11-86)
P 20-63
¸
PD 47-69
Normativ pentru proiectarea depozitelor speciIice ale întreprinderilor din industria
usoará
Nr. 14-63 Înlocuit cu PD 47-69
P 21-63 Normativ pentru proiectarea depozitelor speciIice ale întreprinderilor din industria Nr. 13-63 ABROGAT
91
alimentará (Ordin 85-68)
P 22-63 Normativ pentru proiectarea, executarea si întretinerea spatiilor plantate pe
drumurile publice
Nr. 16-63 Înlocuit cu Normá
tehnicá....1998
P 23-63 Normativ privind proiectarea drumurilor Iorestiere pentru circulatia
autovehicolelor
Nr. 17-63 Înlocuieste 60.160-56
(11-56)
ABROGAT
(Ordin 19/N/71)
P 24-63 Instructiuni tehnice privind principii, indici si directive în sistematizarea zonelor de
locuit
Nr. 18-63
P 25-85 Normativ pentru reteaua culturalá BC 8-85 Înlocuieste 115-54 (7-
54); P 16-63 (7-63); P
25-63 (23-63); P 33-64
(20-21-64); P 100-71(BC
2-72); P 25-75 (BC 2-76)
Publicat cu indicativul
P 100-75
P 26-64 Instructiune tehnicá cuprinzând directive pentru comasarea în constructii monobloc
a cládirilor din cadrul întreprinderilor industriale
Nr. 3-64
P 27-64 Normativ pentru proiectarea statiilor de cale Ieratá normalá - Linii Nr. 3-64 ABROGAT
(Ordin 245/N/71)
P 28-84
¸
P 032-99
¸
NP 118-06
Normativ pentru proiectarea tehnologicá a statiilor de epurare a apelor uzate
orásenesti, treptele de epurare mecanicá si biologicá si linia de prelucrare si
valoriIicarea námolurilor
BC 7-84 Înlocuieste P 28-64 (4,7-
8/64)
Înlocuit cu P 032-99;
NP 118-06
P 28/2-88
¸
NP 118-06
Normativ pentru proiectarea tehnologicá a statiilor de epurare a apelor uzate
orásenesti treapta de epurare tertiará
BC 11-87 Înlocuit cu NP 118-06
P 29-64 Normativ pentru proiectarea depozitelor de arhivá Nr. 4-64
P 31-65
¸
P 49-68
Normativ pentru proiectarea cládirilor de birouri Nr. 18-65 Înlocuieste 212-54 (11-
54); 150-56 (3-57)
Înlocuit cu P 49-68
P 32-65 Normativ pentru proiectarea Iabricilor de gheatá Nr. 15-16-65 Înlocuieste 236-57
92
ABROGAT
(Ordin 97/N/71)
P 33-64
¸
P 25-85
Normativ pentru proiectarea teatrelor în aer liber Nr. 20-21-64 Înlocuieste 139-55 (11-
12-55)
Înlocuit cu P 25-85
P 34-65
¸
P 56-69
Instructiuni tehnice pentru reducerea consumului de otel beton prin proiectare Nr. 1-65 Înlocuit cu P 56-69

P 35-65
¸
P 35-67
Normativ conditionat pentru spatii de parcare si garaje pentru autovehicule. Partea
1
Nr. 21-65 Înlocuit cu P 35-67

P 35-67
¸
NP 24-97
Normativ Spatii de parcare si garare pentru autovehicule Nr. 9-67 Înlocuit cu NP 24-97
P 36-65
¸
P 36-67
Normativ conditionat pentru spatii de parcare si garaje pentru autovehicule. Partea
2
Nr. 21-65 Înlocuit cu P 36-67

P 36-67
¸
NP 24-97
Normativ pentru proiectarea de parcaje si garaje pentru autovehicule în cadrul
cládirilor de locuit a unitátilor comerciale a altor constructii, precum si a spatiilor
special amenajate
Nr. 9-68 Înlocuit cu NP 24-97
P 37-65
¸
PD 53-69
Normativ pentru proiectarea abatoarelor Nr. 18-65 Înlocuieste 220-55 (11-
12-55)
Înlocuit cu PD 53-69
P 41-73 Instructiuni tehnice de proiectare a spatiilor verzi pentru localitátile urbane BC 9-73 Înlocuieste 281-54; 240-
56; 284-56; P 41-66 (21-
66)
PRODOMUS (ISLGC)
- 1977
P 42-71 Normativ pentru executarea constructiilor din panouri mari BC 5-71 Înlocuieste C 42-63 (15-
63)
P 43-67 Directive de proiectare cuprinzând principii de sistematizare a statiunilor climatice
si balneoclimaterice
Nr. 15-67
P 44-67 Directive pentru proiectarea planului general al întreprinderilor industriale Nr. 12-67
93
P 45-67 Directive de proiectare privind amplasarea întreprinderilor industriale si
sistematizarea zonelor industriale
Nr. 12-67
P 47-67
¸
P 56-69
Directive pentru proiectarea constructiilor industriale Nr. 19-67 Înlocuit cu P 56-69

P 49-68 Directive privind proiectarea cládirilor de birouri.... Nr. 3,6-67 Înlocuieste 212-54(11-
54), 150-56 (3-57); P 31-
65 (18-65)
P 50-69 Instructiuni tehnice metodologice si de continut pentru elaborarea studiilor de
sistematizare a judetelor si regiunilor Iunctionale
Nr. 13-14-69
P 51-69 Instructiuni tehnice metodologice si de continut pentru elaborarea schitelor de
sistematizare pentru municipii si orase
Nr. 13-14-69
P 52-69 Instructiuni tehnice metodologice si de continut pentru elaborarea schitelor de
sistematizare pentru comune si sate
Nr. 13-14-69
P 54-80 Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor din proIile de otel cu pereti
subtiri Iormati la rece
BC 8-80; 3-86 Înlocuieste P 54-69
(BC 4-70; 7-76)
P 56-75 Directive privind cresterea eIicientei în proiectarea si executarea lucrárilor de
constructii-montaj
BC 10-75

Înlocuieste Nr. 17-63;
20-21-64; P 56-69 (BC
1-70); P 56-71 (8-71); P
56-62; P 64-71; P 56-72
(BC 11-72); P 56-73 (BC
11-73; 4-74)
ABROGAT
Ordin 45-76 (BC 9-76)
P 57-70 Instructiuni pentru supravegherea comportárii barajelor de beton în timpul
constructiei si exploatarii lor
BC 12-70 ABROGAT
(Ordin 57-78)
P 58-70 Normativul de calcul al elementelor de beton armat prin metoda la rupere BC 10-70 Înlocuit cu STAS 8000
P 59-86

Instructiuni tehnice pentru proiectarea si Iolosirea armárii cu plase sudate a
elementelor de beton
BC 10-86

Înlocuieste P 59-70; P
59-72 (BC 8-72; 2-74); P
59-76 (BC 7-76; 10-79);
P 59-80 (BC 4-81; 3-86)
P 60-71 Indicatii tehnice pentru proiectarea statiilor electrice de transIormare din incintele
industriale, în vederea cresterii gradului de industrializare si eliminárii exagerárilor
BC 8-71
94
în dimensionarea acestora
P 61-71 Normativ pentru proiectarea terenurilor sportive, stadioanelor si complexelor
sportive
BC 9-71 Înlocuieste 105-53; 106-
53 (6-54); 107-53 (1-54)
P 63-71 Instructiuni tehnice privind proiectarea pantelor în dolii la acoperisurile halelor
industriale executate cu elemente preIabricate tipizate
- IPC
P 64-71
¸
P 56-75
Norme generale privind extinderea amplasárii în aer liber a utilajelor si instalatiilor
tehnologice, reducerea supraIetelor, volumelor si gabaritelor constructiilor, precum
si cresterea gradului de ocupare cu utilaje a supraIetelor construite, în vederea
reducerii ponderii constructiilor în volumul total al investitiilor
BC 3-72 Înlocuit cu P 56-75
P 66-01 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrárilor de alimentare cu apá si
canalizare a localitátilor din mediul rural
BC 11-01 Înlocuieste P 66-72 (BC
12-72); P 66-79 (BC 4-
80; 9-81); P 66-00 (BC
9-00)
P 68-74 Instructiuni tehnice pentru determinarea gradului de protectie termicá a cládirilor BC 9-74 Înlocuieste P 68-73
(BC 5-73)
P 69-73 Îndrumátor pentru modularea dimensionalá a constructiilor industriale din beton
monolit în vederea Iolosirii rationale a coIrajelor uniIicate de inventar
BC 8-73
P 70-79
¸
NP 001-96
Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea constructiilor Iundate pe
pámânturi cu umIláturi si contractii mari (PUCM)
BC 4-79 Înlocuieste C 24-62 (16-
62); P 70-73 (BC 11-73);
Înlocuit cu NP 001-96
P 71-86 Normativ de proiectare privind iluminatul natural în cládiri industriale BC 11-86 Înlocuieste P 71-73 (BC
2-74); P 71-79 (BC 9-79;
3-86)
P 72-73 Instructiuni tehnice pentru proiectarea elementelor din beton, beton armat si beton
precomprimat cu agregate din granulit
BC 2-74 Înlocuit cu STAS 8000
P 73-78 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea recipientilor din beton armat si
beton precomprimat pentru lichide
BC 12-78; 4-85; 3-
86
Înlocuieste P 73-73
(BC 5-74; 1-76)
P 74-81 Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor metalice din proIile cu goluri
în inimá
BC 12-81 Înlocuieste P 74-73
(BC 6-74)
P 75-88 Normativ privind amplasarea în aer liber a unor utilaje si instalatii tehnologice BC 9-88 Înlocuieste P 75-73;
P 75-76 (BC 6-76)
ABROGAT
(Ordin 192/D/1990)
95
P 77-74 Normativ privind echiparea obiectelor de constructii din cadrul investitiilor cu
caracter industrial cu poduri rulante, grinzi rulante si macarale portal
BC 5-75 ABROGAT
(Ordin 45-76)
P 78-74 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea elementelor din beton
precomprimat cu armátura preîntinsá din sârme de tip SIGMA 140/160
BC 10-74; 11-78 (Caracter documentar)
P 79-74 Normativ privind gradul minim de ocupare cu utilaje, instalatii si supraIete
tehnologice si înáltimile libere ale halelor si cládirilor de productie
BC 4-75; 2,3,5-76; ABROGAT
(Ordin 45-76)
P 80-74 Instructiuni tehnice privind calculul si proiectarea elementelor armate cu biotel BC 1-75; 11-78 (Caracter documentar)
P 81-74 Instructiuni tehnice privind calculul si proiectarea elementelor si structurilor de
rezistentá din aliaje de aluminiu
BC 1-75
P 82-86 Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea si întretinerea drumurilor de
santier
BC 5-86 Înlocuieste 60.01-55; P
82-74 (BC 1-75); P 82-
84 (BC 3, 9-84; 3-86)
P 83-81 Instructiuni tehnice pentru calculul si alcátuirea constructivá a structurilor compuse
din otel beton
BC 10-81 Înlocuieste P 83-74
(BC 6-75; 11/12-76)
P 84-88 Instructiuni tehnice pentru proiectarea Iiltrelor de nisip cu nivel liber BC 11-87 Înlocuieste P 84-74 (BC
2-75); P 84-80 (BC 6-80)
P 85-96 Cod pentru proiectarea constructiilor cu pereti structurali de beton armat BC 10-96

Înlocuieste P 85-78 (BC
10-79); P 85-82 (BC 6-
82; 8-85; 3-86; 7-87)
P 87-86 Normativ pentru proiectarea cáminelor culturale BC 2-87 Înlocuieste 112-01-60
(17-60); P 87-75 (BC 2-
76)
P 89-82 Normativ privind modul de recalculare la nivelul preturilor de deviz reasezate
îmbunátátite (1977) a documentatiilor pentru lucrárile de constructii montaj, de
reparatii curente si de întretinere la constructii si instalatii inclusiv ascensoare
BC 10-81 Înlocuieste P 89-77 (BC
2-77)
P 90-77
¸
P 91-83
Normativ privind modul de întocmire a devizelor pe categorii de lucrári si pe
obiecte pentru lucrárile de reparatii curente si de întretinere la constructii si la
instalatiile aIerente acestora
BC 9-77 Înlocuieste P 90-76
(BC 3-76)
Înlocuit cu P 91-83
P 91-83 Normativ privind modul de întocmire a devizelor pe categorii de lucrári si pe
obiecte, pentru lucrárile de constructii montaj, precum si pentru reparatii curente si
de întretinere la constructii si la instalatiile aIerente acestora
BC 2-83; 2,11-12-
84; 1-85; 1-89; 3-
90; 5-91
Înlocuieste P 91-76 (BC
6-76); P 90-77 (BC 9-
77); P 91-77 (BC 9-77;
1,5-78; 1-79)
P 91/1-02 Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrári si obiecte de BC 10-03
96
constructii pentru investitii realizate din Ionduri publice
P 92-82 Normativ privind dotarea cu ascensoare a cládirilor de locuit, social culturale si
administrative
BC 2-83

Înlocuieste P 92-76
(BC 11/12-76; 6-78)
P 92-93 Instructiuni pentru aplicarea HGR nr.531-4.09.92 privind realizarea unor másuri de
apárare civile
- Înlocuieste pe cel din
1972
MApN
P 93-76 Îndrumátorul pentru calculul structurilor de hale industriale alcátuite cu stâlpi
zvelti din beton armat
BC 1-77
P 94-77 Instructiuni tehnice pentru calculul si alcátuirea elementelor de constructii din
poliesteri armati cu Iibre de sticlá
BC 4-77
P 95-77 Normativ tehnic de reparatii capitale la cládiri si constructii speciale BC 11-77; 8, 9-94 ABROGÄ diIerite
articole (BC 8, 9 -94)
P 96-96 Ghid pentru proiectarea si executarea instalatiilor de canalizare a apelor meteorice
din cládiri civile, social-culturale si industriale
BC 13-97 (ordin) Înlocuieste P 96-77 (BC
1-78; 2-84); P 96-86 (BC
2-87)
IPCT
P 98-78 Îndrumátorul de proiectare a stâlpilor pentru hale industriale si agrozootehnice
parter Iárá pod rulant
BC 6-78
P 99-78 Îndrumátorul de proiectare a stâlpilor din beton armat pentru hale industriale parter
cu pod rulant
BC 12-78
P 100-75
¸
P 25-75
Normativ pentru reteaua culturalá BC 2-76 Înlocuieste 113-54 (5-
54); 120-54 (6-54); 131-
55 (3-55); P 100-71 (BC
2-72)
TransIormat în P 25-75
P 100-92

¸
P 100/1-04 ¹
NE 019-03

¸

Normativ pentru proiectarea antiseismicá a constructiilor de locuinte, social-
culturale, agrozootehnice si industriale

Cod de proiectare seismicá Partea I: Prevederi de proiectare pentru cládiri
BC 1-2-92; 11-96


BC 5-05
MO 462bis/05
Intrá în vigoare la
31.05.06

Înlocuieste P 13-70; P
100-78 (BC 12-79; 5-78)
P 100-81 (BC 11, 12-81;
4-85; 7-87); P 13-78;
Înlocuieste Normele
departamentale din
1978-1979
Înlocuit cu P 100/1-04
97


P 100/1-06


BC 12-13-06
ABROGAT (BC 4-06)
Ordin 523/12.04.05
La 01.01.2007 intra in
vigoare P 100/1-06 (BC
12-13-06)
P 101-78 Instructiuni tehnice pentru proiectarea cládirilor de locuit cu structura de rezistentá
din panouri mari
BC 5-79; 3-86
P 102-78
¸
P 102-99
Norme tehnice privind proiectarea si executarea adáposturilor de apárare civilá în
subsolurile cládirilor noi
- (Înlocuieste Instructiuni
Tehn.1973)
Înlocuit cu P 102-99
IPCT
P 103-82 Instructiuni tehnice pentru proiectarea elementelor din beton precomprimat partial,
Iolosind armáturi pretensionate si nepretensionate complementare
BC 2-83 Înlocuieste P 103-78
(BC 4-79)
P 104-83

Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea peretilor si acoperisurilor din
elemente de beton celular autoclavizat
BC 2-84; 3-86;
10-95
Înlocuieste C 69-70; C
144-72; C 171-74; P
104-78 (BC 6-79);
P 106-85 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea baretelor pentru Iundarea
constructiilor
BC 7-85 Înlocuieste P 106-79
(BC 8-79; 4-85)
P 107-79
¸
GP 034-98
Instructiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor pentru cái de rulare metalice BC 4-80; 4-85 Înlocuit cu GP 034-98
P 108-80 Instructiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor de otel cu sectiune pliná, inimá
suplá, omogene sau hibride
BC 10-80; 4-85; 3-
86

P 109-80
¸
NP 114-04
Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea tirantilor pretensionati ancorati
în teren
BC 3-81 Înlocuit cu NP 114-04
P 110-81
¸
GP 018-97
Instructiuni tehnice pentru realizarea structurilor usoare cu Ierme din cabluri BC 5-82 Înlocuit cu GP 018-97
P 111-81 Instructiuni tehnice pentru proiectarea cosurilor de Ium metalice pentru centrale
termice si termoIicare ce deservesc platIormele industriale
BC 9-81 (ordin)
P 112-81
¸
Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor în solutie de structurá spatialá
reticulará
BC 2-82; 4-85 Înlocuit cu ST 013-97
98
ST 013-97
P 113-81 Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea si receptionarea peretilor
despártitori din panouri preIabricate pe bazá de produse lemnoase
BC 3-82
P 113/1-94 Instructiuni tehnice pentru realizarea si utilizarea la peretii despártitori a panourilor
de perete demontabil
BC 11-94
P 114-81 Normativ pentru proiectarea si executarea cáilor Ierate industriale BC 4-82; 9-84 Înlocuieste:
Îndrumàtor....(BC 4-71)
P 115-82 Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor metalice pretensionate BC 2-83
P 116-87
¸
GP 0001-96
Instructiuni tehnice de proiectare a ansamblurilor urbane din punct de vedere
acustic
BC 3-87 Înlocuieste P 116-83
(BC 5/6-83);
Înlocuit cu GP 0001-96
P 117-83 Norme tehnice privind proiectarea spatiilor social sanitare pentru constructiile
industriale
BC 5-6-83; 3-86 Înlocuieste NP 30-79
P 118-99 ¹
MP 008-00
Normativ de sigurantá la Ioc a constructiilor BC 7-99
BC 8-01
Înlocuieste 209-53 (9-
53); 217-55 (8-55); C
67-66 (22-23-66; 12-67);
BC 12-77; P 118-83 ¹
NP 59-89 (BC 5/6-83; 3-
86; 10-87; 1-91; 4-94;
10-96); NP 22-77; NP
23-77;
NP 24-77
P 119-83 Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea cáilor de rulare pe
grinzi din beton armat si din beton precomprimat
BC 1-84; 3-86
P 120-85 Norme cadru privind utilizarea rationalá a terenurilor la amplasarea obiectivelor de
investitii
BC 4-86 Înlocuieste P 120-83
(BC 2-84; 7-85)
ABROGAT
(Ordin nr.192/D/1990)
P 121-89 Instructiuni tehnice pentru proiectarea másurilor de protectie acusticá si
antivibratilá la cládiri industriale
BC 11-88; 2-89 Înlocuieste P 121-83
(BC 6-84)
P 122-89 Instructiuni tehnice pentru proiectarea másurilor de izolare Ionicá la cládiri civile,
social-culturale si tehnic administrative
BC 3-4-91 Înlocuieste P 122-83
(BC 6-84)
P 123-89 Instructiuni tehnice privind proiectarea si executia sálilor de auditie publicá din BC 3-4-91 Înlocuieste P 123-83
99
punct de vedere acustic (BC 6-84)
P 125-84 Îndrumátor tehnic pentru studiul proprietátilor pámânturilor necoezive licheIiabile BC 4-85
P 126-86 Îndrumátor pentru proiectarea îmbinárilor elementelor preIabricate din beton, în
acord cu cerintele de industrializare a executiei pe santier
BC 8-86 ABROGAT
(Ordin nr.192/D/1990)
P 127-94 Norme tehnice de proiectare si executie a protectiei anticorozive si izolatiei termice
la cosurile din beton monolit
BC 10-94 Înlocuieste P 127-86
(BC 10-86); NP 41-84
P 128-86 Normativ pentru proiectarea caminelor pentru vârstnici BC 1-87
P 129-92 Norme tehnice pentru proiectarea si executarea amenajárilor pentru apárarea civilá
la metrou
- MApN
P 130-99 Normativ privind urmárirea comportárii în timp a constructiilor (comportare în
situ)
BC 1-00 Înlocuieste P 130-88 (BC
4, 5-88); P 130-97 (BC
4-98)
P 132-93
¸
NP 24-97
Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localitáti urbane BC 12-93 Înlocuit cu NP 24-97
IPCT
P 133-96
¸
P 133-04
Normativ pentru proiectarea cosurilor industriale din beton armat monolit BC 9-98 Înlocuieste P 133-93
(BC 1-94);
Înlocuit cu P 133-04
P 133-04 Normativ privind proiectarea cosurilor industriale din beton armat BC 19-05
M.O.nr.427 bis/ 05
Înlocuieste CD 23-67 (6-
67); E-Ip-7-69;
P 133/0-94 Normativ de clasiIicare si caracteristici geometrice a cosurilor industriale glisate BC 10-95
P 133/1-94 Normativ tehnic republican privind repararea si consolidarea cosurilor industriale
din beton armat
BC 10-95
P 134-95 Ghid pentru proiectarea lucrárilor ce înglobeazá materiale geosintetice BC 9-95
P 134-03 Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tablá cutatá-beton BC 14-04; 9-06 Înlocuieste P 134-93
(BC 1-94)
P 135-99

Ghid cuprinzând coeIicientii de uzurá Iizicá normalá la mijloacele Iixe din grupa 1
- Constructii
BC 2-00 Înlocuieste P 135-95 ¹ P
135/1-96 (BC 9-95; 7-
96)
P 136-80 Normativ republican privind Iolosirea rationalá a energiei electrice la iluminatul
artiIicial si în utilizári casnice
BC 1-81
P 136-95 Principii generale privind metodologia de zonare geotehnicá a teritoriului
României
BC 10-95
100
P 16746-
01-64
Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea conductelor metalice
supraterane cu diametrul peste 600 mm pentru gaz cu presiunea sub 200 mm CA
- IPROLAM

P-CE-12-79 Executia Iundatiilor pentru turbogeneratoare de 50 200 MW - TBC

PAT 1-04 Procedurá de agrement tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi în
constructii
M.O.nr.1167bis/04 MTCT
PAT 2-04 Procedurá de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în
constructii
M.O.nr.1167bis/04 MTCT
PAT 3-04 Procedurá privind avizarea agrementelor tehnice în constructii M.O.nr.1167bis/04 MTCT

PC 001-97 Ghid pentru întocmirea cártii tehnice a constructiei BC 10-97

Înlocuieste C 167-77
(BC 12-77; 5/6-83)
COCC existá la CDCAS
PC 002-97 Ghid pentru programarea lucrárilor de executie a constructiilor program de calcul
cadru
BC 2-97 (ordin) COCC
PC 005-97 Ghid pentru calculul automat (static si dinamic) al structurilor modelate prin cadre
sau retele plane în domeniul elastic
BC 4-97 (ordin) IPCT
PC 006-97 Ghid pentru realizarea automatá a analizelor structurale spatiale (statice si
dinamice) în domeniul elastic
BC 4-97 (ordin) IPCT
PC 007-97 Ghid de prezentare a programelor de calcul omologate aIerente activitátii de
proiectare în constructii realizat pe baza unui sistem inIormatic de gestiune a
bazelor de date
BC 4-97 (ordin) IPCT
PC 008-97 Ghid pentru proiectarea automatá, interactivá si reprezentarea graIicá a structurilor
din bare, de mare complexitate, solicitate la încárcári statice si dinamice
BC 4-97 (ordin) IPCT
PC 010-97 Metodologie si program de calcul cadru pentru dezvoltarea de biblioteci CAD într-
un sistem uniIicat autohton de proiectare si desen automat bazat pe tehnici de
programare orientate pe obiecte
BC 4-97 (ordin) IPCT
PC 014-99 Ghid de exploatare a báncilor de date elaborate în vederea inventarierii cládirilor
(din capitalá si din tará) avariate seismic si expertizate începând cu anul 1992,
BC 13-00 (ordin) IPCT (dischetà)
101
precum si a datelor tehnice continute în rapoartele de expertizá tehnicá aIerente
acestor cládiri
PC 015-99 Program cadru pentru generarea automatá a rapoartelor pe baza inIormatiilor
selectate din banca de date corespunzátoare activitátii de expertizare a cládirilor
BC 13-00 (ordin) IPCT (dischetà)
PC 017-99 Metodologie si program cadru pentru veriIicarea automatá a cerintei de calitate
,siguranta la Ioc¨ la cládirile înalte
BC 9-00 (ordin) IPCT
PC 018-99 Program de calcul cadru privind evidenta standardelor care devin obligatorii prin
speciIicarea lor în normativele aplicabile în domeniul constructiilor, inclusiv baza
de date încárcatá la zi
- COCC (dischetà)
PC 020-00 Ghid si program de calcul cadru privind monitorizarea consumurilor tehnice la
lucrárile publice, în scopul asigurárii cerintelor Legii nr.10 din 1995, privind
calitatea în constructii
BC 13-00 (ordin) COCC
PC 021-01 Programe de calcul pentru dimensionarea retelelor de sprinklere. Retele plane
ramiIicate
BC 12-02 IPCT
PC 1-85 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si
veriIicarea conductelor metalice pentru unele gaze licheIiate din industria chimicá
si petrochimicá
- MICh, MIP, MCInd
PC 1/1-93 Îndrumátor pentru diagnosticarea stárii de degradare si metode de remediere si
protectie anticorozivá a elementelor din beton armat degradate prin coroziune în
medii agresive pe bazá de clor
BC 8-94
PC 1/2-94
¸
GM 018-03
Îndrumátor pentru investigarea si diagnosticarea stárii structurilor din beton armat,
beton precomprimat si otel, situate în medii agresive
BC 6-95 Înlocuit cu GM 018-03
PC 1/3-96
¸
GM 017-03
Ghid privind urmárirea comportárii în exploatare a constructiilor situate în medii
agresive
BC 8-96 Înlocuit cu GM 017-03

PCC 001-99 Procedura de control a calitátii executiei lucrárilor de instalatii BC 13-01 (ordin) INCERC (dischetà)
PCC 002-99 Proceduri pentru atestarea conIormitátii produselor destinate constructiilor la
Iurnizor: produse pentru stingerea incendiilor
BC 8-01 ICECON
PCC 003-99 Proceduri pentru atestarea conIormitátii produselor destinate constructiilor la
Iurnizor: ancoraje si blocaje pentru precomprimarea betonului
BC 14-15-00;

ICECON
102
PCC 008-00 Procedurá de atestare a statiilor de producere a agregatelor BC 13-00

ICECON
PCC 009-00 Procedurá pentru veriIicarea calitátii si receptiei lucrárilor de învelitori ceramice la
constructiile vechi
BC 13-01 (ordin) INCERC (dischetà)
PCC 010-00 Procedurá de atestare a statiilor de betoane BC 13-00 ICECON
PCC 011-00 Procedurá de atestare a seIilor statiilor de betoane BC 13-00 ICECON
PCC 012-00 Procedurá de atestare a seIilor statiilor de producere a agregatelor BC 13-00 ICECON
PCC 013-00 Procedurá privind evaluarea perIormantelor tehnologice în vederea atestarii tehnice
a masinilor de Iasonat otel beton
- ICECON
PCC 014-00 Procedurá privind evaluarea perIormantelor tehnologice în vederea atestárii tehnice
a vibratoarelor pentru betoane
- Înlocuieste 03.02-53 (9-
53)
ICECON
PCC 015-00 Procedurá privind evaluarea perIormantelor tehnologice în vederea atestárii tehnice
a autobetonierelor
- ICECON
PCC 016-00 Procedurá privind tehnologia pentru reabilitarea termicá a cládirilor Iolosind pláci
din materiale termoizolante
BC 6-01 ICECON
PCC 017-00 Procedurá privind tehnologia pentru reabilitarea termicá a cládirilor Iolosind
spume poliuretanice
BC 13-01 (ordin) ICECON
INCERC (dischetà)
PCC 021-00 Procedurá de inspectie tehnicá a masinilor si echipamentelor tehnologice de
constructii aIlate în exploatare sau importate la mâna a doua
- ICECON

PD 2-62 Normativ pentru proiectarea autogárilor Buletin 4-63 Înlocuieste 136-55 (Nr.5-
55)
MTTC
PD 3-80 Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea digurilor de apárare
împotriva inundatiilor
- ICPGA
PD 8-63
¸
P 7-00
Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea constructiilor
hidroameliorative pe pámânturi macroporice sensibile la înmuiere
Nr. 16-66 Înlocuit cu P 7-00
PD 12-88 Instructiuni tehnice departamentale privind proiectarea, executia, întretinerea si
exploatarea puturilor de observatie hidrologicá pentru îmbunátátiri Iunciare
- Înlocuieste PD 12-71;
PD 12-78 (BC 2-80)
ISPIF
103
PD 14-77 Norme departamentale pentru proiectarea laboratoarelor pentru controlul calitátii
produselor din industria alimentará
- IPSCAIA
PD 17-72 Conditii tehnice pentru receptionarea lucrárilor de îmbunátátiri Iunciare si de
gospodárire a apelor
- ISPIF
PD 18-81 Normativ pentru stabilirea datelor de bazá si proiectarea ventilatiilor naturale ale
halelor cu procese tehnologice calde, în siderurgie
- IPROLAM
PD 22-77 Norme departamentale pentru proiectarea Iabricilor de conserve de legume, Iructe - Înlocuieste PD 22-65 (3-
66); PD 22-67 (8-68)
IPSCAIA
PD 23-65
¸
GE 027-97
Instructiuni tehnice departamentale cuprinzând directive pentru proiectarea
barajelor de pámânt
Nr. 16-66 Înlocuit cu GE 027-97
PD 24-65
¸
GE 027-97
Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea barajelor de pámânt Nr. 3-66 Înlocuit cu GE 027-97
PD 25-77 Norme departamentale pentru proiectarea Iabricilor de produse lactate - Înlocuieste PD 25-66;
PD 25-69
IPSCAIA
PD 25-78 Instructiuni tehnice privind parametrii compactárii terasamentelor la canalele în
rambleu din sistemele de îmbunátátiri Iunciare si metodologia controlului
compactárii
BC 2-80 Înlocuieste PD 25-73
PD 34-71 Normativ departamental pentru proiectarea chesoanelor cu aer comprimat si
deschise din beton armat
- IPCF
PD 35-77 Normativ departamental pentru proiectarea Iabricilor de pâine - Înlocuieste PD 35-67
(18-67)
IPSCAIA
PD 38-69 Normativ departamental pentru proiectarea Iabricilor de preparate de carne - Înlocuieste PD 38-67
IPSCAIA
PD 43-85 Normativ departamental de proiectarea Iabricilor statiilor de îmbuteliere,
distributie si a depozitelor de produse obtinute prin separarea aerului
- IITPIC
PD 46-01

Normativ pentru calculul plácilor armate pe douá directii la podurile din beton
armat
BTR 9-01 Înlocuieste PD 46-68;
PD 46-79 (BC 7-79)
PD 48-77 Norme departamentale pentru proiectarea centrelor de viniIicare - IPSCAIA
104
PD 53-77 Normativ departamental pentru proiectarea abatoarelor si unitátilor de
industrializare a cárnii
- Înlocuieste PD 53-69
IPSCAIA
PD 54-70 Normativ departamental pentru industria cimentului - MIMC
PD 55-70 Normativ departamental pentru industria azbocimentului - MIMC
PD 56-70 Normativ departamental pentru industria ceramicii brute - MIMC
PD 57-70 Normativ departamental pentru industria ceramicii Iine - MIMC
PD 58-70 Normativ departamental pentru industria geamurilor - MIMC
PD 59-70 Normativ departamental pentru industria materialelor izolatoare - MIMC
PD 60-70 Normativ departamental pentru industria preIabricatelor de beton armat si
precomprimat
- MIMC
PD 61-70 Normativ departamental pentru industria betonului celular autoclavizat - MIMC
PD 62-70 Normativ departamental pentru industria produselor de balastierá - MIMC
PD 63-70 Normativ departamental pentru industria de reparatii de utilaje - MIMC
PD 64-70 Normativ departamental pentru industria de utilaje pentru industria materialelor de
constructii
- MIMC
PD 65-86 Normativ departamental pentru proiectarea cládirilor de postá si telecomunicatii BC 9-86 Înlocuieste PD 65-75;
PD 65-78 (BC 10-79)
PD 67-80 Normativ departamental privind proiectarea drumurilor Iorestiere pentru circulatia
autovehiculelor
- MEFMC
PD 81-70 Normativ departamental privind modul de calcul al instalatiilor miniere pentru
evacuarea apelor de miná
- ICPMSN Cluj Napoca
PD 95-77 Normativ privind proiectarea hidraulicá a podurilor si podetelor BC 6-77 Înlocuieste PD 95-71;
PD 96-71
PD 103-72 Normativ departamental privind proiectarea depozitelor de azotat de amoniu - MICh
PD 106-77 Normativ departamental pentru reducerea lucrárilor de Iinisaje la strictul necesar
pentru constructii din sectorul industriei chimice
- IPROCHIM
PD 109-77 Normativ departamental privind lucrárile de Iinisaje interioare si exterioare la
constructiile agrozootehnice
- IPSCAIA
PD 110-78 Norme departamentale pentru întretinerea si reparatiile curente ale cládirilor pentru
comert si alimentatie publicá
- IPROCOM
PD 111-78 Norme departamentale pentru urmárirea comportárii în timp a cládirilor pentru
comert si alimentatie publicá
- IPROCOM
PD 113-85 Instructiuni tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor de BC 7-86 Înlocuieste PD 113-71
105
electroalimentare pentru instalatiile de telecomunicatii
PD 124-84 Instructiuni tehnice pentru dimensionarea ranIorsárilor cu beton de ciment a
sistemelor rutiere nerigide si rigide
BC 5-85
PD 130-77 Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea depozitelor speciIice ale
întreprinderilor din industria alimentará
- IPSCAIA
PD 143-81 Normativ departamental privind ariile locurilor de muncá ale activitátilor de
productie din cadrul cooperatiei mestesugáresti
- ICPCOM
PD 144-81 Normativ departamental privind tipurile normate de depozitare, anii de depozitare,
mijloace de manipulare si transport intern
- ICPCOM
PD 145-81 Normativ departamental pentru categorii de depozite, utilaje si instalatii
tehnologice din cadrul cooperatiei mestesugáresti ce pot Ii amplasate în aer liber
- ICPCOM
PD 148-81 Normativ departamental pentru comasarea unor activitáti si sectii din cadrul
cooperatiei mestesugáresti
- ICPCOM
PD 150-85 Îndrumátor departamental pentru proiectarea unitátilor comerciale de desIacere, a
unitátilor de alimentatie publicá si a pietelor agroalimentare
- IPROCOM
PD 153-74 Normativ departamental pentru proiectarea strázilor cu elemente geometrice.
Instructiuni metodologice pentru aplicarea interventiei
- PRODOMUS (ISLGC)
PD 155-81 Normativ departamental pentru proiectarea unitátilor de prestári servicii în cadrul
cooperatiei mestesugáresti
- ICPCOM
PD 156-85 Îndrumátor departamental pentru proiectarea depozitelor comerciale de márIuri - IPROCOM
PD 160-74 Instructiuni tehnice departamentale privind proiectarea sistemului de drenaj închis
cu tuburi
- ISPIF
PD 161-85
¸
NP 067-02
Normativ departamental privind proiectarea lucrárilor de apárare a drumurilor,
cáilor Ierate si podurilor
BC 4-86 Înlocuieste PD 161-74
(BC 6-75);
Înlocuit cu NP 067-02
PD 162-02 Normativ departamental privind proiectarea autostrázilor extraurbane BTR 1-04 Înlocuieste PD 162-74;
PD 162-83 (BC 11-83)
IPTANA
PD 163-75 Îndrumátor departamental privind proiectarea gospodáriilor de reactivi din cadrul
statiilor de tratare a apei potabile (PD 163-75)
- PRODOMUS (ISLGC)
PD 164-82 Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea si constructia liniilor de
tramvaie
- PRODOMUS (ISLGC)
PD 165-00 Normativ privind alcátuirea si calculul structurilor de poduri si podete de sosea cu BTR 22-23-02 Înlocuieste PD 165-83;
106
suprastructuri monolit si preIabricate M.O.nr.783/03
(ordin)
(BC 11-83)
IPTANA
PD 166-75 Normativ departamental de proiectare privind utilizarea rationalá a terenurilor
destinate construirii unitátilor de industrie alimentará
- IPSCAIA
PD 167-75 Instructiuni tehnice departamentale pentru calculul capacitátii depozitelor de
desIacere a produselor petroliere
- Centrala de desfacere a
produselor petroliere
Bucureyti
PD 168-77 Normativ departamental pentru proiectarea, executarea, exploatarea si întretinerea
constructiilor agrozootehnice Iundate pe terenuri sensibile la umezire
- IPSCAIA
PD 169-75 Normativ departamental privind gradul de încálzire în constructii speciIice
gospodáriei comunale (PD 169-75)
- PRODOMUS (ISLGC)
PD 170-76 Instructiuni tehnice departamentale privind calculul retelelor de canalizare cu
ajutorul calculatoarelor electronice
- PRODOMUS (ISLGC)
PROED
PD 171-78 Normativ departamental privind proiectarea lucrárilor hidrotehnice pentru
navigatie Iluvialá
BC 7-78 Înlocuieste PD 171-76
IPTANA
PD 172-76 Îndrumátor pentru proiectarea depozitelor mecanizate de materiale în bucáti
speciIice activitátii trusturilor, grupurilor de santiere si santierelor de constructii
montaj
BC 6-76
PD 173-76 Normativ departamental de proiectare privind utilizarea rationalá a terenurilor
destinate construirii unitátilor din agriculturá si zootehnie
- MAIA
PD 174-76 Normativ departamental privind nivelul de iluminare artiIicialá în constructii si în
incintele unitátilor de gospodárie comunalá
- PRODOMUS (ISLGC)
PD 177-76
¸
NP 081-02
Instructiuni tehnice departamentale pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide
si nerigide
BC 8-77 Înlocuit cu NP 081-02
PD 177-01 Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere simple si semirigide (metoda
analiticá)
BTR 1-01 Înlocuieste PD 177-76
SEARCH
CORPORATION
PD 178-82 Instructiuni tehnice departamentale pentru conductele tehnologice sub presiune din
instalatiile chimice si raIinárii proiectare, montare, exploatare, reparare si
veriIicare
BC 4, 12-83
PD 179-81 Norme departamentale privind Iinisajele la constructiile comerciale - IPROCOM
PD 180-77 Norme departamentale pentru proiectarea atelierelor din cadrul bazelor de BC 11-77
107
productie auxiliará
PD 184-87 Normativ departamental privind proiectarea si realizarea constructiilor si
instalatiilor din transporturi si telecomunicatii pentru asigurarea protectiei contra
incendiilor
BC 6-87 Înlocuieste CD 71-72
(BC 6-74); PD 184-77
(BC 6-78);
PD 185-78 Norme departamentale privind distantele santiar-veterinare la constructii
agrozootehnice si pentru industria alimentará
- IPSCAIA
PD 186-78 Norme departamentale privind stabilirea distantelor de deservire a utilajelor din
industria usoará
- IPIU
PD 189-00

Normativ pentru determinarea capacitátii de circulatie a drumurilor publice BTR 2-01 Înlocuieste PD 189-78
(BC 5-79)
PD 190-84 Normativ departamental privind Iinisarea constructiilor din industria de
medicamente si cosmetice
- IITPIC, CIMCCL
PD 191-78 Normativ departamental pentru proiectarea drumurilor agricole - IPSCAIA
PD 192-78 Normativ departamental privind gradul de ocupare a terenurilor utilizate la
amplasarea depozitelor comerciale
- -
PD 193-78 Norme departamentale privind Iundarea constructiilor pe terenuri cu diIerite
rezistente adoptate la speciIicul constructiilor din agriculturá si industria
alimentará care sá evite Iundatii grele pe piloti
- IPSCAIA
PD 196-78 Normativ departamental pentru proiectarea si exceutarea lucrárilor de constructii si
instalatii la metrou
- IMB
PD 197-78 Normativ departamental pentru proiectarea antiseismicá a constructiilor din
domeniul transporturilor si telecomunicatiilor
- IPTANA, IPCF, IPCT
PD 198-78 Normativ departamental de ocuparea terenurilor pentru amplasarea constructiilor si
instalatiilor de telecomunicatii
BC 6-79; 4-85 Înlocuieste 210-76
PD 204-79 Normativ departamental de ocupare a terenurilor pentru amplasarea lucrárilor de
linii, constructii si instalatii necesare în ramura transporturilor Ieroviare
BC 10-79
PD 206-79 Instructiuni tehnice departamentale pentru calculul si alcátuirea platIormelor
tehnologice si de acces la utilaje din industria liantilor si azbocimentului
- MEFMC, ICPMC
PD 207-82 ¹
completári
din 1989
Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea, executia, montarea si
veriIicarea sistemelor de Iixare a utilajelor si echipamentelor din industria chimicá
pe elemente de sustinere.
Normativ tehnic pentru tipizarea, proiectarea si executia statiilor de utilitáti din
industria chimicá si raIinárii de petrol
BC 12-83Înlocuieste PD 207-79


MICh
108
PD 208-79 Instructiuni tehnice departamentale pentru calculul si alcátuirea platIormelor
tehnologice si de acces la utilaje din industria materialelor de constructii
- ICPMC
PD 209-79 Instructiuni tehnice departamentale pentru protejarea si montarea sistemelor de
Iixare a utilajelor si echipamentelor din industria lemnului pe Iundatii si elemente
de sustinere
Buletin 2-80 MEFMC
PD 210-80 ¹
PE 130
Instructiuni de proiectare si realizare a camerelor de precolectare a reziduurilor
menajere la cládiri de locuit
- PROED
(completeazà PE 130)
PRODOMUS (ISLGC)
PD 211-80 Instructiuni tehnice privind proiectarea lucrárilor de irigatii - ISPIF
PD 213-80 Normativ sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea si sistematizarea
obiectivelor zootehnice si de industrie alimentará
- ISPIF
PD 215-81 Normativ departamental pentru dimensionarea si amplasarea unitátilor prestatoare
de servicii din localitátile urbane si rurale
- PRODOMUS (ISLGC)
PD 216-01

Instructiuni tehnice privind proiectarea si executia de tratamente bituminoase duble
inverse pe îmbrácáminti cu lianti hidraulici
BTR 3-01 Înlocuieste PD 216-82
(BC 7-82)
PD 217-85 Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea cantinelor în întreprinderile
minier
- ICITPLCIM Deva
PD 218-83 Normativ departamental pentru Iinisajele interioare ale peretilor spatiilor tehnice si
Iunctionale ale obiectivelor Metroului
- IMB
PD 219-83 Norme tehnice privind protectia anticorozivá în proiectarea si exploatarea
instalatiilor si constructiilor în industria de celulozá si hârtie
- ICPICH
PD 220-83 Normá departamentalá privind Iinisajele, speciIice si Iunctionale pe pereti si tavane
la cládiri industriale din industria constructoare de masini unelte, electrotehnicá si
electronicá
- IPMUE
PD 221-83 Norme departamentale privind situatiile în care se impune executarea de tencuieli
sau alte Iinisaje pe elemente din beton sau zidárie pentru constructiile industriale
din cadrul MIM
- IPROMET, IPROLAM
PD 222-89 Normativ departamental pentru proiectarea si realizarea camerelor de comandá si
spatiilor anexá din industria chimicá
- IPROCHIM
PD 225-84 Normativ departamental privind amplasarea în aer liber a unor utilaje din industria
materialelor de constructii
Buletin 3-84 ICPMC
PD 226-84 Normativ departamental privind durata de stocare a materiilor prime si auxiliare
din industria liantilor si azbocimentului
Buletin 3-84 ICPILA
109
PD 227-84 Normativ departamental privind amplasarea în aer liber a unor utilaje din industria
liantilor si azbocimentului
Buletin 3-89 ICPILA
PD 228-84 Normativ departamental privind gradul minim de ocupare cu utilaje si instalatii a
supraIetelor tehnologice din hale si înáltimile libere maxime ale halelor si cládirilor
de productie din industria lemnului
- MILMC
PD 229-84 Normativ departamental pentru categorii de utilaje si instalatii tehnologice ce pot Ii
amplasate în aer liber din industria lemnului
- MILMC
PD 236-84 Normativ departamental privind gradul minim de ocupare cu utilaje, instalatii si
supraIete tehnologice, si înáltimile libere maxime ale halelor si cládirilor de
productie
- IPROMET, IPROLAM
PD 237-84 Instructiuni tehnice departamentale pentru calculul si alcátuirea platIormelor
tehnologice si de acces la utilaje
- IPROMET, IPROLAM
PD 240-85 Normativ departamental pentru proiectarea unitátilor de extractie si prelucrare a
agregatelor miniere pentru constructii
Buletin 3-85 MILMC
PD 241-86 Norme departamentale pentru Iolosirea rationalá a terenurilor la amplasarea
obiectivelor de investitii din:
-industria lemnului
-industria liantilor si azbocimentului
-industria sticlei si ceramicii Iine
-industria materialelor de constructie
- ICPIL, ICPILA,
ICPMC
PD 241-88 Instructiuni tehnice departamentale privind calculul inIiltratiilor si drenajelor la
iazuri de decantare
- ICITPMN Baia Mare
PD 243-88 Instructiuni tehnice departamentale privind Iolosirea Iotogrametriei la lucrárile de
îmbunátátiri Iunciare
- ISPIF
PD 250-90 Îndrumátor departamental privind cáptusirea silozurilor de minereuri neIeroase - ICITPMN Baia Marea
PD 251-90 Normativ departamental asupra modului de calcul al instalatiilor miniere pentru
evacuarea apelor de miná
- ICPMSN Cluj Napoca
PD 252-90 Normativ departamental de proiectare, realizare si con servarea haldelor - ICITPMN Craiova

PE 009-81 Norme de prevenire, stingere si dotare împotriva incendiilor în unitátile din ramura
energiei electrice si termice
BC 2-84 RENEL
PE 022/1-86 Prescriptii generale de proiectare a centralelor termoelectrice si a retelelor de BPE 2-90 RENEL
110
termoIicare. ModiIicare 1
PE 022/2-89 Prescriptii generale de proiectare a amenajárilor hidroenergetice BPE 4-89 RENEL
PE 022/3-87 Prescriptii generale de proiectare a retelelor electrice. ModiIicare 1 BPE 3-87; 2-90 RENEL
PE 026-92 Normativ pentru proiectarea sistemului energetic national BPE 3-93 RENEL
PE 101-85 Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si transIormare cu
tensiuni peste 1 kV
BC 2-84; 3-87 Înlocuieste PE 101-77
(BC 2-84; 3-86)
RENEL
PE 101 A-85 Instructiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare a instalatiilor
electrice cu tensiunea peste 1 kV în raport cu alte constructii
- RENEL
PE 103-70
¸
PE 103-92
Instructiuni pentru dimensionarea si veriIicarea instalatiilor termoenergetice la
solicitári mecanice si termice în conditiile curentilor de scurtcircuit
BC 3,10-87 Înlocuieste PE 103-70
RENEL
PE 104-93 Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electricá peste 1000 V BPE 3-93 RENEL
PE 105-90 Metodologia pentru dimensionarea stâlpilor metalici ai liniilor electrice aeriene - RENEL
PE 106-89
¸
PE 106-95
Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice de joasá tensiune BPE 27-89 Înlocuieste PE 106-83
(BC 3-87)
RENEL
PE 107-81
¸
PE 107-95
Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice BC 3-79; 9-81;
5-6-83; 2-84;
9-85; 3-86
Înlocuieste I 23-72; PE
107-72; NP 11-76; PE
107-78
RENEL
PE 111-92 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transIormare - RENEL
PE 111/9-86 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transIormatoare. Elemente
de constructii din statii exterioare
BPE 1-87 RENEL
PE 112-93 Normativ pentru proiectarea instalatiilor de curent continuu în centrale si statii - RENEL
PE 116-84
¸
PE 116-94
Normativ de încercári si másurátori la echipamente si instalatii electrice Republicat
în 1989 cu modiIicári. ModiIicat în 1990
BPE 2-89; 1-90 RENEL
PE 118-99 Normativ de sigurantá la Ioc a constructiilor - RENEL
PE 119-90 Normativ de protectia muncii pentru activitáti în instalatii electrice BPE 4-89 RENEL
PE 120-94 Instructiuni privind compensarea puterii reactive în retelele electrice de distributie
si la consumatorii industriali si similari
- RENEL
PE 123-78 Normativ privind sistematizarea, amplasarea, construirea si repararea liniilor - RENEL
111
electrice care trec prin páduri si prin terenuri agricole
PE 124-85
¸
PE 124-95
Normativ privind alimentarea cu energie electricá a consumatorilor industriali si
similari
BC 1-2-86; 3-87 Înlocuieste PE 124-72;
NP 10-76; PE 124-78
(BC 7-79; 2-84; 3-86)
RENEL
PE 132-83
¸
PE 132-95
Normativ de proiectare a retelelor electrice de distributie publicá BC 9-85; 3-87 RENEL
PE 134-84
¸
PE 134-96
Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit în retelele
electrice
- RENEL
PE 135-85 Instructiuni privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor în
instalatiile electrice de distributie de 1-110 kV
BC 5-85; 3-86 Înlocuieste PE 135-81
(BC 1-81)
PE 136-88 Normativ republican privind Iolosirea rationalá a energiei electrice la iluminatul
artiIicial si în utilizári casnice
BC 1-88 Înlocuieste PE 136-76;
PE 136-80 (BC 1-81; 4-
85)
PE 136 Instructiuni privind modul de autorizare a introducerii în proiecte, a montárii si a
utilizárii receptoarelor electrotermice
- RENEL
PE 142-80 Normativ privind combaterea eIectului de Ilicker în retelele de distributie - RENEL
PE 143-93 Normativ privind limitarea regimului deIormant - RENEL
PE 145-85 Normativ privind stabilirea puterilor nominale economice pentru transIormatoarele
din posturi
BC 5-85 Înlocuieste PE 145-79
(BC 3-80)
PE 151-86 Instructiuni tehnice departamentale provizorii pentru proiectarea instalatiilor
electrice de 750 V
- RENEL
PE 152-90 Metodologie de proiectare a Iundatiilor LEA peste 1000 V BPE 2-90 RENEL, ISPE
PE 155-90 Normativ privind proiectarea si executarea bransamentelor electrice pentru cládiri
civile
BPE 2-92 RENEL
PE 204-90 Instructiuni privind exploatarea si întretinerea punctelor termice - RENEL
PE 206-81 Instructiuni de proiectare si executie a gospodáriilor de ulei din centralele electrice - RENEL
PE 207-80 Normativ de proiectare si executare a retelelor de termoIicare. ModiIicarea 1 1985 - RENEL
PE 212-87 Normativ privind alimentarea cu energie termicá (abur si apá Iierbinte) a
consumatorilor industriali, agricoli si urbani
BPE 3-87 RENEL
PE 221-88 Regulament privind receptia si punerea în Iunctiune a retelelor de termoIicare BPE 3-88 RENEL
112
PE 223-75 Instructiuni cadru privind proiectarea si exploatarea depozitelor de zgurá de cenusá
de depunere hidraulicá
- RENEL
PE 224-82 Normativ privind proiectarea instalatiilor termomecanice ale termocentralelor BC 2-84 RENEL
PE 229-84 Îndreptar pentru stabilirea dimensiunilor cosurilor de Ium ale termocentralelor în
vederea asigurárii dispersiei poluantilor
- RENEL
PE 302-74 Regulament de exploatare tehnicá a constructiilor hidrotehnice si echipamentelor
hidromecanice ale centralelor electrice
- RENEL
PE 303-78 Terminologie în domeniul amenajárilor hidroenergetice - RENEL
PE 304-89 Norme speciIice de protectie împotriva incendiilor la proiectarea amenajárilor
hidroenergetice
- RENEL
PE 306-90 Normativ cadru pentru proiectarea microhidrocentralelor si a centralelor
hidroelectrice de micá putere
BPE 3-91 RENEL
PE 432-93 Normativ pentru urmárirea comportárii în timp a constructiilor CNE BPE 4-93 RENEL
PE 701-67 Normativ privind predarea la montaj a constructiilor energetice - RENEL, ISPE
PE 702-81 Instructiuni tehnice pentru executarea lucrárilor geodezice, topograIice si
cartograIice necesare proiectárii, executárii si exploatárii amenajárilor energetice
- RENEL
PE 703/2-71 Norme de protectia muncii la lucrári de constructii speciale termoenergetice - RENEL
PE 704-77 Norme de protectia muncii la lucrárile de constructii hidroenergetice la supraIatá si
pe apá
- RENEL
PE 706-83 Normativ departamental pentru Iinisaje în obiectivele energetice - RENEL
PE 709-76 Regulament de exploatare a constructiilor si amenajárilor de pe teritoriul
obiectivelor energetice
- RENEL
PE 712-87 Normativ departamental pentru tratarea rocii de Iundatie prin injectii si Ioraje de
drenaj
BPE 1-87 RENEL, ISPH
PE 713-90 Instructiuni tehnice departamentale pentru executarea si controlul betoanelor
Iolosite la amenajári hidroenergetice
BPE 1-90 Înlocuieste PE 713-78;
PE 713-83 (BC 3-84; 5-
86; 11-87)
RENEL, ISPH
PE 714-82 Instructiuni tehnice departamentale pentru rácirea betoanelor hidrotehnice masive BC 7-82 RENEL
PE 721-80 Normativ departamental pentru stabilirea încárcárilor de calcul de rezistentá la
constructiile energetice. Termocentrale si statii de transIormare
- RENEL, ISPE
PE 726-82
(Gip 10-92)
Normativ privind categoriile si volumul lucrárilor de studii geologice necesare
pentru Iundamentarea solutiilor de proiectare a constructiilor hidroenergetice
- RENEL, GEOTEC
113
PE 727-82 Prescriptii tehnice departamentale pentru proiectarea, construirea, exploatarea si
veriIicarea instalatiilor de ridicat pe plan înclinat, necesare executárii lucrárilor de
constructii-montaj ale amenajárilor hidroenergetice
- RENEL, ISPH
PE 729-89 Normativ departamental pentru clasiIicarea, gruparea si evaluarea actiunilor pentru
constructii hidrotehnice
BPE 3-89 RENEL, ISPH
PE 731-85 Normativ de întretinere si reparatii curente pentru constructii energetice (cládiri si
constructii speciale)
- RENEL, ISPE
PE 732-89 Norme tehnice pentru întocmirea instructiunilor si proiectelor de urmárire a
comportárii constructiilor din cadrul obiectivelor termoenergetice
BPE 3-89 RENEL, ISPE
PE 734-89 Norme tehnice pentru întocmirea instructiunilor si proiectelor de urmárire a
comportárii constructiilor hidroenergetice
BPE 2-89 RENEL, ISPH
PE 737-92 Prescriptie energeticá de proiectare a constructiilor CTE, CET si CT la actiuni
seismice
- RENEL, ISPE
PE 738-92 Instructiuni tehnice privind executarea studiilor pentru evaluarea hazardului
seismic, în amplasamentul constructiilor importante (baraje, centrale nucleare-
electrice etc)
- RENEL, GEOTEC
PE 739-84 Ghid de proiectare privind încárcárile normate de exploatare si montaj la
obiectivele amenajárilor hidroenergetice
- RENEL, ISPH
PE 740-80 Normativ departamental cadru pentru executia lucrárilor hidrotehnice. ModiIicarea
1 (1987)
BPE 4-87 RENEL, ISPH
PE 741-89 Norme tehnice pentru întocmirea instructiunilor si proiectelor de urmárire a
comportárii constructiilor de retele electrice
BPE 2-89 RENEL
PE 902-86 Normativ privind întocmirea si analiza bilanturilor energetice - RENEL
PE 927-86 Normativ pentru întocmirea calculelor tehnico-economice comparative în scopul
alegerii solutiilor si purtátorilor de energie
BPE 3-86 RENEL
PE 934-70
(E 46-70)
Instructiuni pentru exploatarea rationalá si întretinerea instalatiilor de încálzire
centralá a cládirilor cu gaze naturale si combustibil lichid
- RENEL
PE 938-88 Instructiuni metodologice privind obtinerea si emiterea acordurilor de energie
termicá din sursele apartinând unitátilor MEE
BPE 1-89 RENEL

PT A 1-02 Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT A 1-02
M.O.nr.674/02
M.O. nr.717/04
ISCIR
114
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnicá PT A 1-02 M.O. nr.722/05
PT A 2-03 Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea
si veriIicarea tehnicá periodicá a aparatelor consumatoare de combustibili solizi cu
putere termicá mai mica de 50 Kw
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT A 2-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnicá PT A 2-03
M.O. nr.459bis/03


M.O. nr.554/04
M.O. nr.717/04
ISCIR
PT A 3-03 Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea
si veriIicarea tehnicá periodicá a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT A 3-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnicá PT A 3-03
M.O. nr.456 bis/03

M.O. nr.554/04
M.O. nr.706/04
ISCIR

PT C 1-03 Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, veriIicarea tehnicá si
repararea cazanelor de abur si de apá Iierbinte, supraîncálzitoarelor si a
economizoarelor independente
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT C 1-03
M.O. nr.914bis/03


M.O. nr.706/04
ISCIR
(Existà la normative
corectate în calculator)

PT C 2-03 Cerinte tehnice privind regimul chimic al cazanelor de aburi, de apá caldá si de apá
Iierbinte
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT C 2-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnicá PT C 2-03
M.O. nr.075 bis/04

M.O. nr.554/04
M.O. nr.708/04
ISCIR
PT C 3-03 Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor butelii cu capacitate pâná la 26 l
pentru GPL
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT C 3-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnicá PT C 3-03
ModiIicarea nr.3 la prescriptia tehnicá PT C 3-03
M.O. nr.161 bis/03

M.O. nr.245/03
M.O. nr.730/04
M.O. nr.593/05
ISCIR
PT C 4/1-03 Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si veriIicarea
recipientelor metalice stabile sub presiune
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT C 4/1-03
M.O. nr. 929bis/03

M.O. nr.717/04
ISCIR
PT C 4/2-03 Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea recipientelor metalice
stabile sub presiune
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT C 4/2-03
M.O. nr.070 bis/04

M.O. nr.730/04
ISCIR
PT C 5-03 Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate,
licheIiate sau dizolvate sub presiune
M.O. nr.905bis/03

ISCIR
115
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT C 5-03 M.O. nr.708/04
PT C 6-03 Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si veriIicarea
conductelor metalice pentru Iluide
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT C 6-03
M.O. nr.902bis/03

M.O. nr.705/04
ISCIR
PT C 7-03 Cerinte privind utilizarea, repararea, veriIicarea, scoaterea din uz si casarea
dispozitivelor de sigurantá
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT C 7-03
M.O. nr.933bis/03

M.O. nr.705/04
ISCIR
PT C 8-03 Cerinte tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, explotarea, repararea,
distributia si veriIicarea instalatiilor de gaze petroliere licheIiate
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT C 8-03
M.O. nr.910bis/03

M.O. nr.705/04
ISCIR
PT C 9-03 Cerinte privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea,
veriIicarea tehnicá si repararea cazanelor de apá caldá si a cazanelor de abur de
joasá presiune
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT C 9-03
M.O. nr.917bis/03


M.O. nr.705/04
ISCIR
PT C 10/1-03 Cerinte privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si veriIicarea
conductelor de abur si de apá Iierbinte sub presiune
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT C 10/1-03
M.O. nr.921bis/03

M.O. nr.708/04
ISCIR
PT C 10/2-03 Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea conductelor de abur si
de apá Iierbinte sub presiune
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT C 10/2-03
M.O. nr.095 bis/04

M.O. nr.730/04
ISCIR
PT C 11-03 Cerinte tehnice privind sistemele de automatizare aIerente centralelor termice
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT C 2-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnicá PT C 2-03
M.O. nr.075 bis/04
M.O. nr.554/04
M.O. nr.708/04
ISCIR
PT C 12-03 Cerinte tehnice pentru recipiente-cisterne, recipiente-containere si recipiente-
butoaie metalice pentru gaze comprimate, licheIiate sau dizolvate sub presiune
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT C 12-03
M.O. nr.097 bis/04

M.O. nr.730/04
ISCIR

PT CR 1-03 TariIe pentru operatiunile de autorizare, avizare, veriIicare tehnicá si altele la
instalatii mecanice sub presiune, instalatii de ridicat si aparate consumatoare de
combustibil eIectuate de cátre organele tehnice de speicialitate ale ISCIR
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT CR 1-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnicá PT CR 1-03
M.O. nr.153bis/03


M.O. nr.642/03
M.O. nr.115/05
ISCIR
116
PT CR 4-03 Examinarea cu ultrasunete a îmbinárilor sudate ale instalatiilor mecanice sub
presiune si ale instalatiilor de ridicat
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT CR 4-03
M.O. nr.086 bis/04

M.O. nr.730/04
ISCIR
PT CR 5-03 Autorizarea laboratoarelor care eIectueazá examinári nedistructive la instalatiile
mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT CR 5-03
M.O. nr.086 bis/04

M.O. nr.717/04
ISCIR
PT CR 6-03 Examinarea cu lichide penetrante a îmbinárilor sudate ale instalatiilor mecanice
sub presiune si ale instalatiilor de ridicat
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT CR 6-03
M.O. nr.086 bis/04

M.O. nr.717/04
ISCIR
PT CR 7/1-03 Cerinte tehnice privind omologarea procedurilor de sudare Iolosite pentru
executarea lucrárilor la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de
ridicat. Partea 1: Otel
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT CR 7/1-03
M.O. nr.105 bis/04


M.O. nr.716/04
ISCIR
PT CR 7/2-03 Cerinte tehnice privind omologarea procedurilor de sudare Iolosite pentru
executarea lucrárilor la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de
ridicat. Partea 2: Aluminiu si aliaje de aluminiu
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT CR 7/2-03
M.O. nr.105 bis/04


M.O. nr.712/04
ISCIR
PT CR 7/3-03 Cerinte tehnice privind omologarea procedurilor de sudare Iolosite pentru
executarea lucrárilor la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de
ridicat. Partea 3: Polietilená de înaltá densitate
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT CR 7/3-03
M.O. nr.105 bis/04


M.O. nr.712/04
ISCIR
PT CR 8-03 Examinarea cu particule magnetice a îmbinárilor sudate ale instalatiilor mecanice
sub presiune si ale instalatiilor de ridicat
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT CR 8-03
M.O. nr.086 bis/04

M.O. nr.709/04
ISCIR
PT CR 9/1-03 Cerinte tehnice privind autorizarea sudorilor care executá lucrári la instalatiile
mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. Partea 1: Otel
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT CR 9/1-03
M.O. nr.108 bis/04

M.O. nr.712/04
ISCIR
PT CR 9/2-03 Cerinte tehnice privind autorizarea sudorilor care executá lucrári la instalatiile
mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. Partea 2: Aluminiu si aliaje de
aluminiu
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT CR 9/2-03
M.O. nr.108 bis/04


M.O. nr.712/04
ISCIR
PT CR 9/3-03 Cerinte tehnice privind autorizarea sudorilor care executá lucrári la instalatiile
mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. Partea 2: Aluminiu si aliaje de
M.O. nr.108 bis/04

ISCIR
117
aluminiu
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT CR 9/3-03

M.O. nr.712/04
PT CR 10-03 Examinarea cu ultrasunete a tablelor Iolosite la instalatiile mecanice sub presiune
si la instalatiile de ridicat
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT CR 10-03
M.O. nr.124 bis/04

M.O. nr.712/04
ISCIR
PT CR 11-03 Autorizarea personalului care eIectueazá examinári nedistructive la instalatiile
mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT CR 11-03
M.O. nr.124 bis/04

M.O. nr.697/04
ISCIR
PT CR 12-03 Másurarea cu ultrasunete a grosimii elementelor instalatiilor mecanice sub presiune
si ale instalatiilor de ridicat
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT CR 12-03
M.O. nr.124 bis/04

M.O. nr.697/04
ISCIR
PT CR 13-03 Examinarea cu radiatii penetrante a îmbinárilor sudate cap la cap ale
componentelor instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT CR 13-03
M.O. nr.124 bis/04

M.O. nr.697/04
ISCIR
PT CR 14-03 Autorizarea laboratoarelor care eIectueazá examinári distructive asupra
materialelor utilizate la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT CR 14-03
M.O. nr.124 bis/04

M.O. nr.697/04
ISCIR

PT R 1-03 Cerinte tehnice privind montarea, punerea în Iunctiune, utilizarea, repararea si
veriIicarea tehnicá a macaralelor
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT R 1-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnicá PT R 1-03
M.O. nr.323 bis/03

M.O. nr.634/03
M.O. nr.713/04
ISCIR
PT R 2-03 Cerinte tehnice privind montarea, punerea în Iunctiune, utilizarea, repararea si
veriIicarea tehnicá a mecanismelor de ridicat
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT R 2-03
M.O. nr.317 bis/03

M.O. nr.713/04
ISCIR
PT R 3-03 Cerinte tehnice privind montarea, punerea în Iunctiune, utilizarea, repararea si
veriIicarea tehnicá a stivuitoarelor
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT R 3-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnicá PT R 3-03
M.O. nr.331 bis/03

M.O. nr.640/03
M.O. nr.713/04
ISCIR
PT R 4-03 Cerinte tehnice privind montarea, punerea în Iunctiune, utilizarea, repararea si
veriIicarea tehnicá a nacelelor si platIormelor autoridicátoare
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT R 4-03
M.O. nr.342 bis/03

M.O. nr.713/04
ISCIR
118
PT R 5-03 Cerinte tehnice privind montarea, punerea în Iunctiune, utilizarea, repararea si
veriIicarea tehnicá a elevatoarelor pentru vehicule
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT R 5-03
M.O. nr.338 bis/03

M.O. nr.713/04
ISCIR
PT R 6-02 Cerinte tehnice privind montarea, punerea în Iunctiune, exploatarea, repararea si
veriIicarea tehnicá a ascensoarelor electrice si hidraulice de persoane si/sau de
materiale
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT R 6-02
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnicá PT R 6-02
ModiIicarea nr.3 la prescriptia tehnicá PT R 6-02
ModiIicarea nr.4 la prescriptia tehnicá PT R 6-02
M.O. nr.910/02


M.O. nr.147/03
M.O. nr.634/03
M.O. nr.697/04
M.O. nr.530/06
ISCIR
PT R 7-03 Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru
persoane telecabine
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT R 7-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnicá PT R 7-03
M.O. nr.274 bis/03

M.O. nr.634/03
M.O. nr.697/04
Înlocuieste 66.165-56
(CSAC-58)
ISCIR
PT R 8-03 Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru
persoane telegondole
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT R 8-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnicá PT R 8-03
M.O. nr.287 bis/03

M.O. nr.634/03
M.O. nr.708/04
ISCIR
PT R 9-03 Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane
si telescaun
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT R 9-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnicá PT R 9-03
M.O. nr.183 bis/03

M.O. nr.634/03
M.O. nr.709/04
ISCIR
PT R 10-03 Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane
teleschiuri si telesánii
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT R 10-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnicá PT R 10-03
M.O. nr.177 bis/03

M.O. nr.640/03
M.O. nr.708/04
ISCIR
PT R 11-03 Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe plan înclinat pentru
persoane
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT R 11-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnicá PT R 11-03
M.O. nr.182 bis/03

M.O. nr.639/03
M.O. nr.721/04
Înlocuieste 66.165-56
(CSAC-58)
ISCIR

PT R 12-03 Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, întretinerea,
revizia, veriIicarea si exploatarea teleIericelor pentru materiale
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT R 12-03
M.O. nr.233 bis/03

M.O. nr.639/03
ISCIR

119
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnicá PT R 12-03
ModiIicarea nr.3 la prescriptia tehnicá PT R 12-03
M.O. nr.554/04
M.O. nr.721/04
PT R 13-03 Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si
veriIicarea tehnicá a ascensoarelor cu schip
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT R 13-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnicá PT R 13-03
M.O. nr.263 bis/03

M.O. nr.554/04
M.O. nr.708/04
ISCIR
PT R 14-02 Cerinte tehnice privind introducerea pe piatá si veriIicarea în exploatare a
cablurilor, lanturilor, benzilor, Iuniilor, cârligelor si elementelor de legare si
prindere a sarcinii utilizate la instalatii de ridicat
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT R 14-02
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnicá PT R 14-02
M.O. nr.020/03


M.O. nr.554/04
M.O. nr.721/04
ISCIR
PT R 15-03 Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si
veriIicarea tehnicá a ascensoarelor pentru santiere de constructii
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT R 15-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnicá PT R 15-03
ModiIicarea nr.3 la prescriptia tehnicá PT R 15-03
M.O. nr.255 bis/03

M.O. nr.639/03
M.O. nr.554/04
M.O. nr.708/04
ISCIR
PT R 16-03 Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, întretinerea,
revizia, veriIicarea si exploatarea instalatiilor de transport pe plan înclinat pentru
materiale
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT R 16-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnicá PT R 16-03
ModiIicarea nr.3 la prescriptia tehnicá PT R 16-03
M.O. nr.245 bis/03


M.O. nr.640/03
M.O. nr.554/04
M.O. nr.695/04
ISCIR
PT R 17-03 Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si
veriIicarea tehnicá a ascensoarelor de constructie specialá pentru materiale
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT R 17-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnicá PT R 17-03
M.O. nr.251 bis/03

M.O. nr.554/04
M.O. nr.695/04
ISCIR
PT R 18-03 Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si
veriIicarea tehnicá a trapelor de scená, trapelor de decoruri si instalatiilor de
cortine pentru incendiu în sálile de spectacole
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT R 18-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnicá PT R 18-03
M.O. nr.267 bis/03


M.O. nr.554/04
M.O. nr.695/04
ISCIR
PT R 19-02

Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si
utilizate în cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joacá
M.O. nr.162 bis/03

ISCIR
120
¹


MT 1-02 ¹
NT 1-02
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnicá PT R 19-02
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnicá PT R 19-02
ModiIicarea nr.3 la prescriptia tehnicá PT R 19-02
Metodologie pentru eIectuarea analizei de risc în exploatare
Normativ reIeritor la autorizarea si gradul de caliIicare a personalului tehnic de
deservire si a coordonatorului de securitate pentru distractia extremá
M.O. nr.554/04
M.O. nr.720/04
M.O. nr.052/06
M.O. nr.455/03
M.O. nr.455/03

R 1 N-03 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si
veriIicarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivele lor auxiliare (se
aplicá numai la obiectivele si instalatiile nucleare)
(se aplicà numai împreunà cu NR 1-83)
M.O. nr.916bis/03 ISCIR

RRS 1-94 Regulament privind metodologia de inventariere a constructiilor tip cládire din
Iondul construit existent, din punct de vedere al riscului seismic
BC 6-95
RCs-2002 Indicator de norme de deviz pentru lucrári de restaurári si consolidári la constructii
avariate civile, industriale si social-culturale
BC 13-02
Rplz-2002 Indicator de norme de deviz pentru lucrári de reparatii la izolatii în constructii si
instalatii
BC 13-02

S-1994 Ghid de proiectare pentru instalatii sanitare. Mapa proiectantului BC 7-96 (ordin) IPCT
S 4-71 Normativ departamental privind conditiile de proiectare si executie a lucrárilor de
executie si instalatii care aIecteazá traseul sau zona drumurilor publice si lucrárile
anexe aIerente
BT 8-71 AND

SC 001-97 Solutiile cadru pentru montarea contoarelor la instalatii sanitare si de încálzire din
cládiri existente
BC 2-97 (ordin) IPCT
SC 002-98 Solutii cadru de contorizare a consumurilor de apá, gaze naturale si energie termicá
aIerente instalatiilor din blocurile de locuinte
BC 7-99 (ordin) IPCT
SC 003-97 Solutii cadru pentru instalatii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler la BC 14-99 (ordin) IPCT
121
depozite cu stive înalte
SC 004-00 Solutii cadru de proiectare a instalatiilor de climatizare la cládiri publice BC 12-01 (ordin)
Brosurá
IPCT
SC 005-00 Solutii cadru pentru instalatii interioare de încálzire utilizând noi sisteme de
producere a agentului termic (CT de apartament, scará etc.)
BC 13-01 (ordin)
Brosurá
IPCT
SC 006-01 Solutii cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor de încálzire din cládiri
de locuit
BC 5-02
SC 007-02 Solutii cadru pentru reabilitarea termo-hidroenergeticá a anvelopei cládirilor de
locuit existente
BC 18-03 IPCT

ST 002-96 SpeciIicatie tehnicá privind criteriile si nivelele de perIormantá ale miniutilajelor
de constructii prevázute cu senile de cauciuc pentru asigurarea protectiei mediului
si a cáilor de acces
BC 12-99 (ordin)
ST 003-96 SpeciIicatie tehnicá privind criteriile si nivelele de perIormantá ale materialelor de
sablare Iolosite pentru reabilitarea constructiilor si pentru asigurarea calitátii
acestora
BC 14-97
ST 005-96 SpeciIicatie tehnicá privind criteriile si nivelele de perIormantá ale echipamentelor
de terasamente pentru asigurarea calitátii constructiilor, a protectiei vietii si a
sánátátii, a sigurantei în exploatare si a protectiei mediului ambiant
BC 12-99 (ordin)
ST 006-96 SpeciIicatie tehnicá privind criteriile si nivelele de perIormantá ale echipamentelor
pentru lucrári de beton pentru asigurarea calitátii constructiilor, a protectiei vietii si
a sánátátii, a asigurárii în exploatare si a protectiei mediului ambiant
BC 14-97 ICECON
ST 007-96 SpeciIicatie tehnicá privind criteriile si nivelele de perIormantá ale echipamentelor
pentru lucrári de Iinisaj, pentru asigurarea calitátii constructiilor, a protectiei vietii
si a sánátátii, a sigurantei în exploatare si a protectiei mediului ambiant
BC 2-97 ICECON
ST 009-05

SpeciIicatie tehnicá privind cerinte si criterii de perIormante pentru produse din
otel utilizate ca armáturi în structuri din beton
BC 21-05
M.O.nr.426 bis /05
M.O.nr.1086bis/05
Înlocuieste ST 009-96
(BC 11-97)

ST 010-97 SpeciIicatie tehnicá privind criteriile de perIormantá ale echipamentelor pentru
lucrári de Iundatii pentru asigurarea calitátii constructiilor, a protectiei vietii si
sánátátii, a sigurantei în exploatare si a protectiei mediului
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
ST 011-97 SpeciIicatie tehnicá privind certiIicarea de conIormitate a calitátii ascensoarelor de BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
122
persoane
ST 012-97 SpeciIicatie tehnicá privind certiIicarea de conIormitate a calitátii echipamentelor
de ridicare
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
ST 013-97 SpeciIicatie tehnicá privind cerinte pentru proiectarea si executarea constructiilor
în solutie de structurá spatialá reticulatá planará
BC 15-97

Înlocuieste P 112-81
(BC 2-82; 4-85)
ST 015-97 SpeciIicatie tehnicá privind reIacerea prin obturare si etansare a contactului teren-
inIrastructurá pentru constructii de locuinte, social-culturale si industriale
BC 9-98
ST 016-97 SpeciIicatie tehnicá. Criterii si metode pentru determinarea prin másurátori a tasárii
constructiilor. Instructiuni tehnice pentru determinarea prin metode topogeodezice
a deplasárii constructiilor datorate deIormatiilor terenului de Iundare
BC 11-98 Înlocuieste C 61-64 (18-
19-64);C 61-74(BC4-75)
ST 017-97 SpeciIicatie privind alegerea echipamentelor pentru exploatarea si întretinerea
cáilor de comunicatii orásenesti si comunale în scopul satisIacerii cerintelor de
calitate
BC 4-98
ST 018-97 SpeciIicatie tehnicá privind certiIicarea de conIormitate a calitátii materialelor si
echipamentelor pentru instalatii interioare termice si sanitare
BC 15-99
ST 020-98 SpeciIicatie tehnicá privind certiIicarea de consIormitate a calitátii tevilor din otel
preizolate
BC 5-00 ICECON
ST 021-97 SpeciIicatii tehnice privind proiectarea si executia constructiilor si instalatiilor
aIerente Iiltrelor de nisip cu nivel liber si asigurarea másurilor pentru siguranta în
exploatare
BC 13-01 (ordin) Înlocuieste P 84-88
Buletin Informativ
PROED
ST 022-99 SpeciIicatie tehnicá privind proiectarea, executia si exploatarea drumurilor
comunale si vicinale cu o singurá bandá de circulatie din mediul rural
BC 7-00 PROED
ST 023-99 SpeciIicatie etehnicá privind controlul calitátii executiei sistemelor de distributie a
gazelor naturale utilizând conducte din polietilená de medie densitate. Cerinte de
calitate. Procedurá de veriIicare.
BC 13-00 ICECON
ST 024-00 SpeciIicatie tehnicá privind tehnologiile de executie si procedeele de veriIicare a
sistemelor de distributie a gazelor naturale, cu conducte din polietilená
BC 14-15-00 ICECON
ST 025-00 SpeciIicatie tehnicá privind cerintele de calitate si sigurantá pentru sistemul
echipament-cládire (ascensoare, scári rulante, covoare rulante)
BC 13-01 (ordin) ICECON
INCERC (dischetà)
ST 026-00 SpeciIicatie tehnicá privind cerintele de perIormantá si proceduri de veriIicare a
calitátii sistemelor elastice antivibratie pentru echipamente înglobate în constructii
BC 13-01 (ordin) ICECON
INCERC (dischetà)
ST 027-00 SpeciIicatie tehnicá privind cerintele de calitate si siguranta în Iunctiune a
echipamentelor vitale din dotarea constructiilor supuse actiunilor dinamice
BC 13-01 (ordin) ICECON
INCERC (dischetà)
123
aleatoare
ST 030-00 SpeciIicatie tehnicá de aplicare a pardoselilor anticorozive cu perIormante
antistatice
BC 13-01 (ordin)
ST 031-00 SpeciIicatie tehnicá privind cerintele de calitate pentru prepararea, transportul si
punerea în operá a betonului
BC 13-01 (ordin) ICECON
INCERC (dischetà)
ST 032-00 SpeciIicatie tehnicá privind cerintele de calitate epentru executarea si Iinisarea
lucrárilor de terasamente pentru drumuri si cái Ierate
BC 13-01 (ordin) Înlocuieste C 10-63 (2-
63; 15-16-17-64)
ICECON
ST 033-00 SpeciIicatie tehnicá privind cerintele de calitate pentru prepararea, transportul si
punerea în operá a mixturilor asIaltice
BC 13-01 (ordin) ICECON
ST 034-00 SpeciIicatie tehnicá privind cerintele de calitate pentru compactarea structurilor
rutiere
BC 13-01 (ordin) ICECON
ST 035-00 SpeciIicatie tehnicá privind cerintele si criteriile de perIormantá pentru veriIicarea
antiseismicá a Iatadelor cortiná
BC 13-01 (ordin) Vezi NP 102-04
(BC 7-05)
INCERC (dischetà)
ST 040-00 SpeciIicatie tehnicá pentru sisteme de stingere a incendiilor Iolosind generatoare de
aerosoli tip FIREPRO
BC 2, 6-01
ST 041-00 SpeciIicatii tehnice privind statiile de epurare monobloc, containerizate si
automatizate, utilizate pentru comunitáti mici
BC 1-02 (ordin) PROED
ST 042-01 SpeciIicatie tehnicá privind ancorarea armáturilor cu rásini sintetice la lucrári de
consolidare a elementelor si structurilor din beton armat proiectare si executie
BC 12-02
ST 043-01 SpeciIicatie tehnicá privind cerinte si criterii de perIormantá pentru ancorarea în
beton cu sisteme mecanice si metode de încercare
BC 12-02
ST 046-01 SpeciIicatie tehnicá privind montarea si utilizarea repartitoarelor pentru
consumurile de cáldurá ale corpurilor de încálzire
BC 3-02
ST 049-06 SpeciIicatie tehnicá privind protectiile elementelor de constructii din lemn
împotriva agentilor agresivi cerinte si criterii de perIormantá
BC 22-06
M.O.932/06

ST 050-06 SpeciIicatie tehnicá privind utilizarea adezivilor polimerici în constructii BC 23-06
M.O. 942/06


U 1-61 Normativ privind Iolosirea si întretinerea macaralelor tip ,Pionier¨ Nr. 5-61 Înlocuieste P 70.03-54
U 2-61 Normativ pentru Iolosirea si întretinerea circuitului vibrator de 2 m
2
tip ,Kallos¨ Nr. 6-61 ABROGAT
124
(Ordin 410/64)
U 3-61 Normativ pentru Iolosirea si întretinerea grupului electrogen TN 60 - GT 18/8 Nr. 11-61 Înlocuieste 79.02-58
ABROGAT
(Ordin 410/64)
U 3-89 Instructiuni tehnice pentru repararea utilajelor Iolosite în constructii din codurile:
42, 611.5 si 650-658, prin sistemul de înlocuire a subansamblelor
BC 2-89
U 4-61 Normativ pentru Iolosirea si întretinerea malaxorului de mortar tip ,M 1 Steaua
Rosie¨ de 150 litri capacitate
Nr. 11-61 Înlocuieste 72.02-57
ABROGAT
(Ordin 410/64)
U 5-61 Normativ pentru Iolosirea si întretinerea automacaralei K 32 Nr. 14-15-61 Înlocuieste P 70.13-58
U 6-78 Normativ privind lucrul utilajelor de constructii pe timp Iriguros BC 5-79 Înlocuieste P 76.01-55;
U 6-61 (20-21-61)
U 7-62 Normativ pentru exploatarea si întretinerea vibratoarelor utilizate la compactarea
betoanelor
Nr. 2-62 Înlocuieste 72.03-55 (6-
56)
ABROGAT
(Ordin 410/64)
U 8-82 Normativ privind consumurile medii de combustibil, lubriIianti si materiale de
întretinere pentru utilaje de constructii
BC 1-83 Înlocuieste P 79.03-55;
79.03-60 (21-60); U 8-66
(22-23-66); U 8-78 (BC
5-79)
U 9-82 ¹
U 9/2-85
Normativ pentru întretinerea si repararea masinilor, utilajelor si instalatiilor pentru
constructii, cod 42 si cod 901
BC 1-83; 9-85 Înlocuieste U 9-69 (BC
2-70); U 9-78 (BC 7-78)
U 10-80 Normativ privind dotarea cu masini, scule si dispozitive a muncitorilor în
constructii
BC 6-81
U 11-87 Normativ de personal pentru activitatea de mecanizare a lucrárilor de constructii BC 7-87 Înlocuieste U 11-83
(BC 11-83; 3-85; 5-86)
(Caracter documentar)

V-1996 Ghid de proiectare pentru instalatii de ventilare. V Mapa proiectantului BC 7-96 (ordin) IPCT

01.01-54 Normativ pentru executarea lucrárilor de constructii pe timp Iriguros CSAC-54 Înlocuit cu C 16-62
125
¸
C 16-62

02.01-55
¸
C 169-74
Normativ privind executarea si receptionarea terasamentelor pentru Iundatiile
constructiilor civile si industriale
Nr. 1-56; 15-16-
17; 18-19-64
Înlocuit cu C 169-74

02.02-60 +
C 29-62
¸
C 29-77
Normativ privind compactarea superIicialá a terenurilor de Iundatie cu ajutorul
maiurilor grele
Nr. 18-60; 15-16-
17-64
Înlocuit cu C 29-77

03.01-53
¸
C 8-61
Normativ privind Iolosirea clorurei de calciu la executarea betoanelor Nr. 5-6-53 Înlocuit cu C 8-61

03-02-53
¸
PCC 014-00
Normativ privind executarea betoanelor vibrate Nr. 9-53 Înlocuit cu PCC 014-00
03.03-53
¸
C 32-63
Normativ pentru întrebuintarea coIrajelor din panouri demontabile la executarea
lucrárilor de beton armat
Nr. 10-53 Înlocuit cu C 32-63

03.06-55 Îndrumátor pentru prepararea si utilizarea betonului celular înspumat cu spumogen Nr. 9-55

ABROGAT
(Ordin 108/68)
03.07-56
¸
C 132-71
C 140-71
Conditii tehnice pentru executarea si receptionarea lucrárilor de beton si beton
armat
CSAC-56;
Nr. 10-11-63; 1-65
Înlocuit cu C 132-71
C 140-71
03.08-56
¸
C 23-62
Normativ pentru Iabricarea agregatelor din deseuri ceramice si utilizarea lor la
prepararea betoanelor usoare
Nr. 9-56 Înlocuit cu C 23-62

03.10-56 Conditii tehnice pentru utilizarea amestecului de trass-var la betoane CSAC-57 ABROGAT
(Ordin 108/68)
03.11-56 Conditii tehnice privind utilizarea sterilului ars din mine de cárbune ca agregat în
betoane
CSAC-57 ABROGAT
(Ordin 108/68)
03.12-56
¸
Conditii tehnice privind utilizarea zgurii de cazan de termocentralá sau de
locomotivá ca agregat în betoane
CSAC Înlocuit cu C 23-62

126
C 23-62
03.13-56
¸
C 20-62
Conditii tehnice privind conIectionarea betoanelor impermeabile CSAC-56 Înlocuit cu C 20-62

03.14-56 Conditii tehnice pentru conIectionarea corpurilor de umpluturá tip U din beton
Iolosite la plansee preIabricate
CSAC-56
03.15-60
¸
P 6,7,8-62
Normativ pentru utilizarea otelului cu proIil periodic la elemente de beton armat Nr. 5-60; 4-61 Înlocuieste P 03.22, P
03.23-57;
Înlocuit cu P 6,7,8-62
03.16-60
¸
C 19-70
Normativ pentru Iolosirea cimentului Portland cu rezistente initiale mari Nr. 9-60 Înlocuit cu C 19-70

03.17-60
¸
C 19-62
Normativ pentru utilizarea cimenturilor în constructii Nr. 9-60 Înlocuit cu C 19-62

04.02-54
¸
04.06-56
Normativ privind executarea zidáriilor de blocuri mici Nr. 6-54 Înlocuit cu 04.06-56

04.03-54
¸
C 17-62
Normativ privind prepararea si Iolodirea mortarelor de zidárie si de tencuialá Nr. 12-54 Înlocuit cu C 17-62

04.04-54
¸
C 193-79
Normativ privind executarea zidáriilor de piatrá brutá la constructiile civile si
industriale
Nr. 11-54

Înlocuit cu C 193-79
04.05-56
¸
C 126-71
Normativ privind executarea si receptionarea lucrárilor de zidárie la constructiile
civile si industriale
Nr. 6-56 Înlocuit cu C 126-71

04.06-56
¸
C 14-61

Conditii tehnice pentru conIectionarea si Iolosirea blocurilor mici de beton la
lucrárile de zidárie
Nr. 12-56 Înlocuieste P 04.03 (3-4-
53);
Înlocuit par(ial cu
C 14-61
ABROGAT
(Ordin 383/64)
127
04.07-60
¸
C 126-71
Normativ privind proiectarea si executarea lucrárilor de zidárie din cárámizi cu
gauri verticale
Nr. 20-60 Înlocuit cu C 126-71

04.161-56
¸
P 2-75
Normativ pentru proiectarea centurilor la constructii de zidárie Nr. 9-56

Înlocuit cu P 2-75
05.01-53
¸
05.03-56
Normativ privind executarea peretilor despártitori din pláci de ipsos Nr. 5-6-53 Înlocuit cu 05.03-56

05.02-53 Normativ privind Iolosirea plácilor de stuI (stuIit) la lucrárile de constructii Nr. 2-54 Înlocuieste P 05.03-53
(3-4-53)
05.03-56 Normativ privind conIectionarea si Iolosirea plácilor de ipsos (cu zgurá sau cu
rumegus armate cu trestie), la executarea peretilor despártitori
Nr. 8-56 Înlocuieste 05.01-53 (5-
6-53)
05.04-57 Conditii tehnice pentru Iolosirea plácilor de stuI (stuIit) în constructii CSAC-58 ABROGAT
(Ordin 139/N/70)
07.01-55
¸
C 105-68
Normativ privind executarea si receptionarea constructiilor metalice la constructii
civile si industriale
Nr. 10-55 Înlocuit cu C 105-68

08.01-53 Normativ privind Iolosirea lutului la executarea cládirilor Nr. 9-53 Înlocuieste P 08.01-53
(3-4-53)
08.02-55 Îndrumátor privind executarea lucrárilor de constructii din pámânturi argiloase
stabilizate
Nr. 4-55
09.01-55
¸
P 10-75
Normativ privind executarea si receptionarea lucrárilor de Iundatii la constructiile
civile si industriale
Nr. 2-56; 15-16-
17-64
Înlocuit partial cu C 153-
73; C 160-73
Înlocuit cu P 10-75
09.162-56
¸
P 10-62
Normativ pentru proiectarea Iundatiilor directe ale zidurilor constructiilor civile si
industriale
Nr. 10-56 Înlocuit cu P 10-62

10.01-55
¸
C 112-70
Normativ privind proiectarea, executarea si receptionarea hidroizolatiilor la
constructii civile si industriale
Nr. 9-55 Înlocuit cu C 112-70

10.02-60
¸
Normativ pentru executarea barierelor contra vaporilor Nr. 23-24-60 Înlocuieste 10.02-56 (12-
56)
128
C 108-70 Înlocuit cu C 108-70
10.03-56
¸
C 107-70
Conditii tehnice privind executarea si receptionarea termoizolatiilor la cládiri si la
instalatii tehnico-sanitare si IrigoriIice
CSAC-57 Înlocuit cu C 107-70

11.01-53
¸
11.02-55
Normativ privind executarea învelitorilor de tiglá din argilá arsá Nr. 5-6-53 Înlocuit cu 11.02-55

11.02-55
¸
C 37-63
Normativ privind executarea si receptionarea învelitorilor la constructii civile si
industriale
Nr. 11-12-55 Înlocuit cu C 37-63

12.01-54
¸
12.03-55
Normativ privind executarea tencuielilor la constructiile civile si industriale Nr. 11-54 Înlocuit cu 12.03-55

12.02-55 Îndrumátor privind executarea tencuielilor interioare cu injectorul tip Abramov sau
injectorul cu ecran
Nr. 5-55 ABROGAT
(Ordin 383/64)
12.03-55
¸
C 18-62
Normativ privind executarea si receptia tencuielilor la constructiile civile si
industriale
Nr. 5-56 Înlocuit cu C 18-62
12.04-56
¸
C 17-62
Normativ pentru prepararea si Iolosirea în mortarele de ipsos a întârzietorului de
prizá în praI
Nr. 10-56 Înlocuit cu C 17-62

14.01-53
¸
14.03-55
Normativ privind executarea pardoselilor de asIalt turnat Nr. 1-54 Înlocuit cu 14.03-55
14.02-53
¸
14.03-55
Normativ pentru executarea pardoselilor de parchet pe mixturi de bitum CSAC-53 Înlocuit cu 14.03-55

14.03-55
¸
C 100, 102,
103, 104-70
Normativ privind executarea si receptionarea pardoselilor la constructii civile si
industriale
Nr. 4-56 Înlocuit cu C 100,102,
103,104-70
14.04-56
¸
Conditii tehnice privind izolarea Ionicá a planseelor Nr. 10-56 Înlocuit cu C 74-65

129
C 74-65
15.01-57
¸
C 193-79
Conditii tehnice pentru executarea si receptionarea lucrárilor de placaje din piatrá
naturalá
CSAC-57 Înlocuit cu C 193-79
16.01-55 Normativ privind alcátuirea, executarea si receptionarea cosurilor si a sobelor de
încálzit si gátit
Nr. 11-12-55
29.01-54 Normativ privind executarea lucrárilor speciale de protejare a monumentelor
istorice de arhitecturá
CSAC-54
29.02-54 Normativ pentru proiectarea lucrárilor de protejare si restaurare a monumentelor de
arhitecturá
Nr. 1-55


29.160-55 Normativ pentru proiectarea instalatiilor exterioare de alimentare cu apá si de
canalizare la unitátile agricole MAS
Nr. 8-55 ABROGAT
(Ordin 85/68)
30.01-54
¸
I 7-62
Normativ privind instalatiile electrice (de utilizare) pâná la 1000 V la constructii
civile si industriale
CSAC-54 Înlocuit cu I 7-62

30.02-55
¸
I 7-62
Normativ privind executarea si receptionarea instalatiilor electrice de utilizare pâná
la 1 000 v la constructii civile si industriale
CSAC-55 Înlocuit cu I 7-62

30.03-56
¸
I 7-62
Conditii tehnice pentru proiectarea, montarea si exploatarea instalatiilor electrice
de Iortá si luminá pe santier
CSAC-56 Înlocuit cu I 7-62

30.04-59
¸
I 7-62
Normativ privind utilizarea conductelor ,INTENC¨ în instalatiile electrice
interioare
Nr. 1-2-60 Înlocuit cu I 7-62

30.05-60
¸
I 7-62
Normativ privind protectia prin legare la pámânt si protectia prin legarea la
conductorul de nul la utilaje electrice pe santierele de constructii cu tensiunea de
lucru pâná la 1 000 V.
Nr. 7-60 Înlocuit cu I 7-62

30.06-60
¸
I 20-00
Normativ privind proiectarea, executarea si receptionarea instalatiilor de
paratrasnete la cládiri civile si industriale
Nr. 20-60; 16-66 Înlocuit cu I 20-00
30.07-60 Normativ pentru Iolosirea tuburilor din PVC rigid îmbinate cu accesorii metalice,
ca înlocuitoare a tuburilor I.P.E. la instalatiile electrice
Nr. 23-24-60; 15-
16-65
ABROGAT
(Ordin nr.245/N/71)
31.01-54 Normativ privind executarea conductelor de apá cu tuburi de azbociment Nr. 9-54
130
31.02-55

I 9-64
Normativ privind executarea si receptionarea instalatiilor sanitare interioare la
constructiile civile si industriale
Nr. 3-56 Înlocuit cu I 9-64

31.03-55
¸
I 9-64
Normativ pentru protejarea conductelor si pieselor de plumb îngropate în zidárie si
plansee contra coroziunii produse de mortarele de var sau ciment
Nr. 6-56; 10-11-63

Înlocuit cu I 9-64

31.153-54 Normativ privind stabilirea consumului de apá caldá la dusuri Nr. 9-54 ABROGAT
(Ordin 383/64)
32.01-56
¸
I 5-62;
I 13-64
Conditii tehnice privind executarea si receptionarea lucrárilor de instalatii de
încálzire centralá, ventilatie si conditionare la constructii civile si industriale
CSAC-57 Înlocuit par(ial cu
I 5-62; I 13-64
32.151-53
¸
I 13-72
Normativ privind alegerea sistemelor de încálzire la cládiri de locuinte, social
culturale, comunale, comerciale si alte cládiri cu caracter neindustrial
Nr. 1-54 Înlocuit cu I 13-72

33.01-60
¸
I 6-62
Normativ pentru distribuirea si utilizarea gazelor naturale Nr. 22-60 Înlocuit cu I 6-62

35.01-56
¸
C 56-02
Normativ privind întretinerea instalatiilor aIerente cládirilor Nr. 9-56 Înlocuit cu C 56-02
36.101-57
¸
I 18-68
Normativ pentru proiectarea instalatiilor de telecomunicatii si postá din
întreprinderile industriale
- Înlocuit cu I 18-68
MCMC
36.155-54 Normativ privind proiectarea alimentárii cu apá si a canalizárii din incinta
unitátilor industriale
Nr. 10-54 ABROGAT
(Ordin nr.24/N/71)
39.01-56 Normativ privind întretinerea instalatiilor aIerente cládirilor Nr. 9-56 ABROGAT
(Ordin 108/68)
60.01-55
¸
P 82-74
Îndrumátor pentru proiectarea, executarea, receptionarea si întretinerea drumurilor
provizorii pe santier
CSAC-56 Înlocuit cu P 82-74

60.02-56
¸
Instructiuni pentru întretinerea pavajelor Nr. 1-57 Înlocuit cu NE 033-05
131
NE 033-05
60.160-56
¸
P 23-63
Normativ privind proiectarea drumurilor Iorestiere pentru circulatia vehiculelor cu
tractiune mecanicá
Nr. 11-56 Înlocuit cu P 23-63

62.154-54 Normativ privind másurile pentru prevenirea incendiilor de páduri si de cládiri, în
legáturá cu constructiile de cái Ierate Iorestiere
Nr. 9-54 ABROGAT
(Ordin 383/64)
63.152-53
¸
P 15-63
Normativ pentru proiectarea aparatelor de reazim la podurile de beton armat de
sosea
Nr. 1-54 Înlocuit cu P 15-63

63.157-54
¸
P 14-63
Normativ privind proiectarea adaptárii la teren a podetelor tip de cale Ieratá Nr. 1-55 Înlocuit cu P 14-63

63.157-55
¸
PD 46-68
Normativ pentru calculul plácilor armate pe douá directii la poduri de sosea din
beton armat
CSAC-55 Înlocuit cu PD 46-68
63.159-55
¸
P 19-63
Normativ pentru adaptarea la teren a podetelor tip de sosea Nr. 6-56 Înlocuit cu P 19-63

63.164-56 Normativ pentru calculul hidraulic al podurilor Nr. 2-57 ABROGAT
(Ordin nr.98/N/71)
63.166-57 Normativ pentru calculul repartitiei transversale la podurile pe grinzi CSAC nr.29-57 ABROGAT
(Ordin 383/64)
65.01-54
¸
C 182-77
Îndrumátor privind executarea mecanizatá a terasamentelor pentru drumuri si cái
Ierate
Nr. 12-54 Înlocuit cu C 182-77

65.02-55
¸
C 182-77
Normativ privind executarea compactárii terasamentelor la lucrárile de drumuri Nr. 5-55; 15-16-
17-64
Înlocuit cu C 182-77
66.165-56
¸
PTR 7-03
PTR 11-03
Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea Iunicularelor si planelor
înclinate
CSAC-58 Înlocuit cu PTR 7-03
PTR 11-03
69.01-53 Normativ privind impregnarea traverselor de Iag si de ulm pentru cái Ierate, cu Nr. 1-54 Înlocuit cu C 38-63
132
¸
C 38-63
creozot de huilá sau ulei de antracen dupá metoda la saturatie prin vid si
compresiune

69.02-55 Normativ privind prepararea suspensiei de bitum Iilerizat pe santierele de drumuri Nr. 11-12-55
70.01-56 Conditii tehnice pentru Iolosirea si întretinerea tractoarelor pe senile CSAC-56
70.03-56 Conditii pentru Iolosirea si întretinerea transportorului cu bandá mobilá, de 15 m
tip IMB-II
CSAC-56
70.05-57 Conditii tehnice pentru Iolosirea si întretinerea macaralei tip B-15 CSAC-57
72.01-56 Conditii tehnice pentru Iolosirea si întretinerea vibratorului electric cu transmisie
Ilexibilá tip G-1
CSAC-56
72.02-57
¸
U 4-61
Conditii tehnice pentru Iolosirea si întretinerea malaxorului de mortar tip ,Steaua
Rosie¨ de 150 litri capacitate
CSAC-57 Înlocuit cu U 4-61

72.03-55
¸
U 7-62
Normativ privind întretinerea vibratoarelor Iolosite la îndesarea betoanelor Nr. 6-56 Înlocuit cu U 7-62
72.04-55 Normativ privind întrebuintarea pervibratoarelor cu transmisie Ilexibilá tip I-21-A CSAC-55
72.05-55 Normativ privind întrebuintarea pervibratorului PV 70/50 CSAC-55
72.06-56 Conditii tehnice pentru Iolosirea si întretinerea vibratorului electric de supraIatá I-7 CSAC-56
72.07-56 Conditii tehnice pentru întretinerea transIormatorului TS de 0,75 kw CSAC-56
72.08-56 Conditii tehnice pentru Iolosirea si întretinerea ciurului vibrator tip CV-6 CSAC-56
72.09-56 Conditii tehnice pentru Iolosirea si întretinerea mesei vibrante MV-1,5 CSAC-56
72.10-56 Conditii tehnice pentru Iolosirea si întretinerea mesei vibratoare de 5 x 0,75 m, cu
element vibrator
CSAC-56
72.11-56 Conditii tehnice pentru Iolosirea si întretinerea malaxorului de mortar ,VR¨ de 200
litri capacitate
Nr. 12-56
72.12-56 Conditii tehnice pentru Iolosirea si întretinerea stantei electrice de táiat otel-beton
model SE-40
CSAC-56
72.13-56 Instructiuni privind Iolosirea si întretinerea bancului vibrant pentru blocuri mici tip
RL-2
Nr. 12-56 Înlocuieste P 72.09-53
(10-53)
72.15-57 Conditii tehnice pentru Iolosirea si întretinerea betonierei tip B 250 ,Steaua Rosie¨
de 250 litri capacitate
CSAC-57
72.16-57 Conditii tehnice pentru Iolosirea si întretinerea pompelor de mortar tip S 232 si tip
,Progresul¨ Bráila
CSAC-57
133
73-57 Normativ pentru proiectarea instalatiilor de ventilatie în Iabricile industriei
alimentare
- Înlocuit cu ID 1-63
ABROGAT
(Ordin 383/64)
73.01-56 Conditii tehnice pentru Iolosirea si întretinerea masinii de Irecat mozaic CSAC-56
78.03-59 Norme pentru planiIicarea si evidenta reparatiilor utilajelor de constructii si de
transport în constructii
CSAC-59 Înlocuieste 78.02-56
79.02-58
¸
U 3-61
Normativ privind Iolosirea si întretinerea grupului electrogen TN 60 GT 18/8 - Înlocuit cu U 3-61

79.03-60
¸
U 8-66
Normativ pentru consumuri speciIice si medii de combustibili, lubriIianti si energie
electricá la utilajele de constructii
Nr. 21-60 Înlocuit cu U 8-66
80.01-55 Îndrumátor pentru proiectarea, executarea, receptionarea si întretinerea drumurilor
provizorii de santier
CSAC-56
83.01-54 Îndrumátor pentru organizarea si mecanizarea depozitelor de materiale pe
santierele de constructii
Nr. 3-54
85.01-53 Instructiuni privind aplicarea metodei ing. F.L.Covaliov la lucrárile de constructii Nr. 4-54 ABROGAT
(Ordin 383/64)
86.01-53 Normativ privind întocmirea proiectelor de organizare a lucrárilor de constructii CSAC-54 ABROGAT
(Ordin 139/N/70)
86.03-55 Instructiuni pentru elaborarea proiectelor de organizare a lucrárilor de constructii Nr. 6-55; 3-56 ABROGAT
(Ordin 45-76)
86.04-55 Normativ pentru proiectarea institutiilor medico-sanitare de pe santierele de
constructii
Nr. 11-12-55
86.05-59
¸
C 5-62
Normativ privind durata de executare a lucrárilor de constructii montaj CSAC Înlocuit cu C 5-62

101-53
¸
238-56
Normativ pentru proiectarea cantinelor Nr. 1-54 Înlocuit cu 238-56

102-53 Normativ pentru proiectarea unitátilor medico-sanitare Nr. 1-54 ABROGAT
(Ordin 383/64)
103-53 Normativ pentru proiectarea oIiciilor PTTR rurale Nr. 1-54 ABROGAT
134
(Ordin 168/N/70)
104-53
¸
NP 022 -97
Normativ pentru proiectarea creselor CSAC-53 Inlocuit cu NP 022 -97
105-53
¸
P 61-71
Normativ pentru proiectarea terenurilor de atletism, exercitii Iizice si jocuri
sportive
CSAC-54 Înlocuit cu P 61-71

106-53
¸
P 61-71
Normativ pentru proiectarea complexelor sportive Nr. 6-54 Înlocuit cu P 61-71

107-53
¸
P 61-71
Normativ pentru proiectarea sálilor de gimnasticá si sport Nr. 1-54 Înlocuit cu P 61-71

108-53 Normativ pentru proiectarea magazinelor în cládiri social culturale Nr. 2-54
109-53 Normativ pentru proiectarea laboratoarelor de chimie CSAC-54 ABROGAT
(Ordin 371/68)
110-53 Normativ pentru proiectarea scolilor elementare si a scolilor cu 7 clase CSAC-54 ABROGAT
(Ordin 108/68)
111-53
¸
NP 109-04
Normativ pentru proiectarea cládirilor de cálátori din statiile de cale Ieratá Nr. 2-54 Înlocuit cu NP 109-04
112-01-60
¸
P 87-75
Normativ pentru proiectarea cáminelor culturale Nr. 17-60 Înlocuit cu P 87-75
112-53 Instructiuni privind stabilirea categoriilor si claselor de Iinisaj la proiectarea
cládirilor publice
Nr. 3-54 ABROGAT
(Ordin 383/64)
113-54 Normativ pentru proiectarea cluburilor Nr. 5-54 Înlocuit par(ial
112-01-60 (17-60);
Înlocuit Cap.1 yi 2 cu P
100-71 (BC 2-72)
114-54
¸
NP 057-02
Normativ pentru proiectarea cáminelor de zi Nr. 5-54 Înlocuit cu NP 022-97
135
115-54
¸
P 25-63
Normativ pentru proiectarea cinematograIelor Nr. 7-54 Înlocuit cu P 25-63

116-54 Normativ pentru proiectarea tribunalelor raionale si regionale CSAC-54 ABROGAT
(Ordin 383/64)
117-54 Normativ pentru proiectarea báncilor si unitátilor în subordine CSAC-54 ABROGAT
(Ordin 383/64)
118-54 Normativ pentru proiectarea spitalelor. Spital de contagiosi Nr. 5-54 ABROGAT
(Ordin 383/64)
119-54
¸
124.01-59
Normativ pentru proiectarea báilor publice Nr. 5-54 Înlocuit cu 124.01-59

120-54 Normativ pentru proiectarea bibliotecilor Nr. 6-54 Înlocuit par(ial Cap.1 cu
P 100-71
121-54
¸
P 1-61
Normativ pentru proiectarea internatelor si cládirilor scolare Nr. 6-54 Înlocuit cu P 1-61
122-54
¸
C 253/0-94;
C 253/1-94;
NP 015-97
Normativ pentru proiectarea spitalelor generale. Partea I Nr. 7-54 Înlocuit cu C 253/0-94;
C 253/1-94; NP 015-97
123-54
¸
C 253/0-94;
C 253/1-94;
NP 015-97
Normativ pentru proiectarea spitalelor generale. Partea II Nr. 7-54 Înlocuit cu C 253/0-94;
C 253/1-94; NP 015-97
124.01-59 Normativ pentru proiectarea báilor publice Buletin 42-59 Înlocuieste 119-54 (5-54)
MCML
124-54 Normativ pentru proiectarea scolilor medii de 10 ani Nr. 9-54 ABROGAT
(Ordin 108/68)
125-54 Normativ pentru proiectarea restaurantelor Nr. 9-54
126-54 Normativ pentru proiectarea unitátilor T.B.C.: dispensare si sanatorii. Partea 1 ¹ 2 Nr. 1-55 Înlocuit cu NP 021-97
136
¸
NP 021-97
127-54 Normativ pentru proiectarea de aerogári, gári maritime si Iluviale. Partea 1 ¹ 2 Nr. 2-55 ABROGAT
(Ordin 488/68)
128-55 Normativ pentru proiectarea pietelor alimentare, halelor, bazarelor, târgurilor de
márIuri, târgurilor de vite si oboarelor
Nr. 2-55
129-55 Normativ pentru proiectarea muzeelor de stiintá si artá Nr. 2-55 ABROGAT
(Ordin 383/64)
130-55 Normativ pentru proiectarea cládirilor sIaturilor populare Nr. 3-55
131-55
¸
P 100-71
Normativ pentru proiectarea teatrelor închise Nr. 3-55 Înlocuit cu P 100-71

132-55 Normativ pentru proiectarea oIiciilor PTTR raionale si orásenesti Nr. 5-55 ABROGAT
(Ordin 168/N/70)
133-55
¸
NP 021-97
Normativ pentru proiectarea spitalelor uniIicate TBC Nr. 3-55 Înlocuit cu NP 021-97
134-55 Normativ pentru proiectarea preventoriilor TBC Nr. 3-55 ABROGAT
(Ordin 383/64)
135-55 Normativ pentru proiectarea unitátilor medico-sanitare de Iizioterapie Nr. 4-55 ABROGAT
(Ordin 383/64)
136-55
¸
PD 2-62
Normativ pentru proiectarea autogárilor Nr. 5-55 Înlocuit cu PD 2-62
137-55
¸
NP 021-97
Normativ pentru proiectarea policlinicilor si ambulatoriilor Nr. 10-55 Înlocuit cu NP 021-97
138-55
¸
NP 021-97
Normativ pentru proiectarea institutiilor de circumscriptie medico-sanitará ruralá Nr. 10-55 Înlocuit cu NP 021-97
139-55
¸
P 33-64
Normativ pentru proiectarea teatrelor în aer liber Nr. 11-12-55 Înlocuit cu P 33-64

137
140-55 Îndreptar pentru proiectarea statiunilor de recoltare si conservare a sângelui - ABROGAT
(Ordin 383/64)
141-55 Normativ pentru proiectarea sanatoriilor balneare din statiunile balneo-climaterice Nr. 4-56 ABROGAT
(Ordin 383/64)
142-55 Normativ pentru proiectarea spitalelor de psihoneurologie Nr. 3-57 ABROGAT
(Ordin 383/64)
143-55
¸
I 18-68
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de telecomunicatii
la abonat
Nr. 11-12-55 Înlocuit cu I 18-68

144-56 Normativ pentru proiectarea spitalelor de urgentá - ABROGAT
(Ordin 383/64)
145-56
¸
C 253/0-94;
C 253/1-94;
NP 015-97
Normativ pentru proiectarea maternitátilor Nr. 8-56 Înlocuit cu C 253/0-94;
C 253/1-94; NP 015-97
146-56
¸
NP 021-97
Normativ pentru proiectarea spitalelor uniIicate de copii Nr. 1-57 Înlocuit cu NP 021-97
147-56
¸
P 16-63
Normativ de proiectare privind asigurarea conditiilor optime de radiodiIuzare si
televizare a spectacolelor din sáli publice
Nr. 3-57 Înlocuit cu P 16-63

148-56 Îndreptar pentru proiectarea institutelor superioare de învátámânt de pe lângá
spitale
- ABROGAT
(Ordin 383/64)
149-56 Normativ pentru proiectarea depozitelor de alimente si produse industriale Nr. 3-57 ABROGAT
(Ordin 383/64)
150-56
¸
P 31-65
Normativ pentru proiectarea cládirilor de birouri Nr. 3-57 Înlocuit cu P 31-65

167-57 Normativ pentru proiectarea chesoanelor cu aer comprimat la poduri din beton
armat
- ABROGAT
(Ordin 383/64)
201-53 Normativ pentru planul general al unei întreprinderi industriale Nr. 1-53
202-53 Normativ pentru proiectarea depozitelor uzinale Nr. 1-53 ABROGAT
138
(Ordin 108/68)
203-53 Normativ pentru proiectarea cládirilor industriale de Iabricatie Nr. 3-4-53
204-53
¸
240-56
Normativ pentru proiectarea plantárii si amenajárii terenului industrial Nr. 10-53 Înlocuit cu 240-56
205-53
¸
C 219-85
Normativ pentru proiectarea pardoselilor la cládiri industriale metalurgice Nr. 10-53 Înlocuit cu C 219-85
206-53 Normativ pentru proiectarea împrejmuirilor întreprinderilor industriale Nr. 10-53
207-53 Normativ pentru proiectarea posturilor de pazá la întreprinderile industriale Nr. 10-53
208-53 Normativ pentru proiectarea peretilor de acces ale întreprinderilor industriale Nr. 7-8-53 ABROGAT
(Ordin 108/68)
209-53
¸
P 118-83
Normativ pentru proiectarea si executarea constructiilor din punct de vedere al
prevenirii incendiilor
Nr. 9-53 Înlocuit cu P 118-83
210-53 Norme sanitare pentru amplasarea si proiectarea întreprinderilor industriale Nr. 7-8-53
211-54
¸
C 79-70
Normativ pentru proiectarea drumurilor uzinale Nr. 11-54 Înlocuit cu C 79-70

212-54
¸
P 31-65
Normativ privind proiectarea cládirilor tehnico administrative ale întreprinderilor
industriale
Nr. 11-54 Înlocuit cu P 31-65

214-55 Instructiuni pentru exploatarea si întretinerea instalatiilor de conditionare la Iilaturi Nr. 6-55 ABROGAT
(Ordin 383/64)
215-55 Normativ pentru proiectarea luminatului natural si artiIicial Nr. 7-55 ABROGAT
(Ordin nr.24/N/71)
216-55 Normativ pentru proiectarea remizelor de locomotive în industrie Nr. 8-55
217-55
¸
P 118-83
Normativ pentru proiectarea cládirii corpului de pazá contra incendiilor, de pe
lângá întreprinderile industriale
Nr. 8-55 Înlocuit cu P 118-83
219-55
¸
C 219-85
Normativ pentru proiectarea pardoselilor în industria usoará Nr. 10-55 Înlocuit cu C 219-85
139
220-55
¸
P 37-65
Normativ pentru proiectarea abatoarelor în industria alimentará Nr. 11-12-55 Înlocuit cu P 37-65

221-55
¸
P 17-63
Normativ pentru proiectarea constructiilor de garaje pentru electrocare Nr. 1-56 Înlocuit cu P 17-63

222-55 Normativ pentru proiectarea constructiilor de garaje industriale pentru autovehicule Nr. 1-56 ABROGAT
(Ordin 383/64)
223-55
¸
F 1998
Normativ pentru proiectarea IrigoriIerelor în industria alimentará Nr. 2-56 Înlocuit cu F 1998
224-55 Normativ pentru proiectarea Iabricilor de pâine Nr. 2-56 ABROGAT
(Ordin 85/68)
225-55
¸
PD 43-69
Normativ pentru proiectarea Iabricilor si statiilor de distributie a oxigenului. Partea
1
Nr. 4-56 Înlocuit cu PD 43-69
ABROGAT
(Ordin nr.167/69)
226-55 Normativ pentru proiectarea depozitelor speciale de materiale ale întreprinderilor
din industria usoará
Nr. 8-56
227-55 Normativ pentru proiectarea atelierelor de întretinere la întreprinderile din sectorul
industriei usoare
- ABROGAT
(Ordin 383/64)
228-57 Normativ pentru proiectarea cáilor Ierate uzinale - ABROGAT
(Ordin 410/64)
229-55 Normativ pentru proiectarea cládirilor si încáperilor pentru vopsitoriile din
industria metalurgicá
Nr. 11-56 ABROGAT
(Ordin 108/68)
230-55 Normativ pentru proiectarea cládirilor pentru Iorje CSAC-56 ABROGAT
(Ordin 108/68)
231-55
¸
I 5-98
Normativ pentru proiectarea cládirilor pentru centrale de aer comprimat CSAC-56 Înlocuit cu I 5-98
232-55 Normativ pentru proiectarea cládirilor si încáperilor pentru atelierele de tratamente
termice din industria prelucrátoare metalurgicá
Nr. 11-56 ABROGAT
(Ordin 108/68)
235-56
¸
Normativ pentru pardoseli în cládirile industriei chimice Nr. 10-56 Înlocuit cu C 219-85
140
C 219-85
236-57
¸
P 32-65
Normativ pentru proiectarea Iabricilor de gheatá Buletin 43-57 Înlocuit cu P 32-65
MCMC

237-57
¸
PD 48-69
Normativ pentru proiectarea centrelor de viniIicare Buletin 42-57 Înlocuit cu PD 48-69
MCMC
238-56 Normativ pentru proiectarea cantinelor industriale Nr. 9-56 Înlocuieste 101-53 (1-54)
ABROGAT
(Ordin 108/68)
240-56
¸
P 41-73
Normativ pentru amenajarea spatiilor verzi uzinale CSAC-56 Înlocuieste 204-53 (10-
53)
Înlocuit cu P 41-73
241-56 Normativ pentru proiectarea instalatiilor de ventilare la bái industriale - ABROGAT
(Ordin 383/64)
242-56 Normativ pentru calculul retelelor de venitare, dimensionarea conductelor de aer si
calculul pierderilor de presiune
- ABROGAT
(Ordin 383/64)
243-56 Normativ pentru alegerea Iiltrelor de praI - ABROGAT
(Ordin 383/64)
281-54
¸
P 41-73
Normativ privind proiectarea spatiilor libere plantate în oras CSAC-54 Înlocuieste 204-53 (10-
53)
Înlocuit cu P 41-73
282-54 Normativ pentru conditiuni tehnice provizorii privind executarea si receptionarea
lucrárilor de ridicári topograIice
CSAC-54
283-56
¸
P 3-61
Conditiile privind executarea si receptionarea lucrárilor de ridicári topograIice în
orase si centre populate
- Înlocuit cu P 3-61

284-56
¸
P 41-66
Normativ pentru proiectarea spatiilor plantate în orase CSAC-57 Înlocuit cu P 41-66

301-55
¸
NP 057-02
Normativ pentru proiectarea cládirilor de locuit cu lot individual Nr. 3-56 Înlocuit cu NP 057-02
141
302-56
¸
NP 057-02
Normativ pentru proiectarea cládirilor de locuit cu mai multe niveluri pentru
Iamilisti
Nr. 7-56 Înlocuit cu NP 057-02
303-56
¸
P 1-61
Normativ pentru proiectarea cáminelor de adulti Nr. 2-57 Înlocuit cu P 1-61

351-57 Normativ pentru construirea si amenajarea necesará sporturilor pe apá - ABROGAT
(Ordin 383/64)
352-57 Normativ pentru proiectarea scolilor proIesionale de ucenici, a scolilor tehnice de
maistrii si pedagogice
- ABROGAT
(Ordin 383/64)

NUMÄR
OMAGIAL
Zece ani de realizári în domeniul arhitecturii si constructiilor Nr. 8-54

» Aviz de principiu în legáturá cu normele de deviz la lucrárile de constructii Nr. 2-54
» Betoanele usoare M.L. Anastasiu Nr. 7-8-53
» Circulara nr.3 pentru aplicarea HCM nr.758 din 20 iulie 1951, cu privire la
constructiile de locuinte individuale din mediul rural si orásenesc, cu exceptia
orasului Bucuresti
Nr. 3-4-53
» Directive Cládiri industriale propriu-zise Nr. 3-4-53
Hotárâre privind pástrarea si Iolosirea monumentelor de culturá (HCM
nr.661/1955)
Nr. 5-55
» Iluminatul natural al cládirilor D. Vernescu Nr. 5-6-53
Indicatii pentru Iolosirea în constructii a cárámizilor ceramice cu gáuri verticale Nr. 10-60
» Instructiune privind elaborarea Iiselor tehnologice pentru lucrárile de constructii
montaj
Nr. 3-55
» Instructiune suplimentará reIeritoare la armarea Iâsiilor cu plase de otel legate -
» Instructiuni nr.2 Instructiuni CSAC privind proiectarea constructiilor în anul
1956
Nr. 1-56
» Instructiuni nr.3 Elaborarea proiectelor de organizare a lucrárilor de constructii
sublimitá
Nr. 10-54
142
» Instructiuni nr.4 Reglementarea proiectelor reIolosibile ¹ Listá proiecte
reIolosibile
Nr. 9-54
» Instructiuni nr.5 Pentru aplicarea normativelor privind executarea lucrárilor de
constructii
Nr. 3-55
» Instructiuni nr.5 Pentru aplicarea HCM nr.817/1954 privind reglementarea
aplicárii proiectárii si construirii de localuri pentru unitátile comerciale si de
prestatiuni de serviciu
Nr. 4-55
» Instructiuni nr.7 Instructiuni CSAC privind întocmirea proiectelor de
sistematizare
Nr. 7-56
» Instructiuni nr.8 Utilizarea în proiectarea si executarea constructiilor social
culturale a preIabricatelor tipizate de beton si beton armat
Nr. 12-54
» Instructiuni nr.9 Instructiuni cu privire la modulare Nr. 9-56
» Instructiuni nr.10 Pentru înregistrarea Irecventei circulatiei pe drumurile publice
(statistica circulatiei)
Nr. 7-55
» Instructiuni nr.12 Cu privire la anularea unor dispozitiuni cuprinse în
Instructiunile CSAC nr.1 si CSAC nr.4
Nr. 8-55
» Instructiuni nr.13 Fisa lucrárilor de constructie ¹ Regulament Nr. 11-12-53
» Instructiuni nr.13 Instructiuni CSAC privind organizarea si eIectuarea controlului
tehnic si al receptiei calitative a preIabricatelor si a constructiilor cu preIabricate
Nr. 12-56
» Instructiuni nr.16 Instructiuni CSAC privind executarea pardoselilor de parchet Nr. 2-57
» Instructiuni nr.22 Elaborarea proiectelor de constructii pentru unitátile
industriale, agrozootehnice si civile, necesare realizárii investitiilor sub limitá
Nr. 3-56 ABROGAT PARTIAL
(Anexa 3-1-57)
» Instructiuni nr.23 Instructiuni privind succesiunea si continutul Iazelor în
proiectarea spatiilor plantate
Nr. 1-56
» Instructiuni pentru aplicarea Regulamentului privind angajarea, drepturile,
obligatiile si raspunderile gestionarilor de bunuri materiale
Nr. 23-24-60
Instructiuni pentru elaborarea si aprobarea standardelor Nr. 20-21-64
Instructiuni pentru proiectarea halelor industriale parter Nr. 15-60
» Instructiuni pentru uniIicarea parametrilor geometrici si sarcinilor utile la cládirile
industriale, inclusiv la cládirile universale
Nr. 5-61
» Instructiuni pentru uniIicarea parametrilor geometrici si sarcinilor utile la cládirile
din industria chimicá
-
Instructiuni privind construirea de cátre cetáteni, cu sprijinul statului de case Nr. 7-68
143
proprietate personalá de odihná sau turism în localitáti balneoclimaterice sau în
alte locuri turistice (HCM 1763/1967 si Decret 713/1967)
» Instructiuni privind determinarea supraIetei locuibile a spatiilor auxiliare ale
apartamentelor, veriIicarea înscrierii în preturile plaIon si conditiile de Iinisaj si
dotare la constructiile de locuinte ce se executá din Ionduri de stat centralizate
Nr. 7-68
» Instructiuni privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul si montarea în
constructii a usilor si Ierestrelor din lemn
Nr. 6-7-69
» Instructiunile privind másurile ce urmeazá a se lua în vederea amplasárii unor
utilaje, instalatii si materiale în aer liber
Nr. 12-61
Instructiuni privind organizarea activitátii si atributiile dirigintilor de santier,
precum si tinerea carnetelor tehnice de santier
Nr. 3-67
Instructiuni privind organizarea si Iunctionarea Controlului Tehnic al Calitátii
(CTC) în întreprinderile si atelierele de preIabricate de beton si beton armat
Nr. 16-63
Instructiuni tehnice pentru exploatarea si întretinerea vagoanelor speciale pentru
transportul cimentului în vrac seria Zcv
Nr. 18-67
Îndrumátor reIeritor la Iolosirea în constructii a proIilelor metalice Iormate la rece Nr. 19-67 ABROGAT
(Ordin 139/N/70)
» Lámuriri pentru aplicarea instructiunilor nr.12/1953 Nr. 1-54
Normativ de continut pentru ,Detaliul de sistematizare a zonei industriale¨ Nr. 3-67
» Normativ pentru proiectarea portilor de acces în incinta întreprinderilor industriale Nr. 7-8-53
» Normativ privind Iolosirea temporará a locuintelor deIinitive cu grad de Iinisaj
redus pentru cazarea lucrátorilor constructori (muncitori si personal tehnico-
administrativ)
Nr. 17-18-62
» Normativ privind proiectarea instalatiilor de alimentare cu apá si de canalizare la
unitátile agricole M.A.S.
Nr. 8-55
» Normativ privind supraIetele locuibile si cele auxiliare ale apartamentelor,
veriIicarea înscrierii în preturile plaIon, continutul devizului, precum si conditiile
minimale de dotare si Iinisaj ale cládirilor de locuit cu caracter orásenesc
Nr. 1-2, 9-60; 12-
62

Norme de tehnica securitátii în alimentári cu apá si canalizári Nr. 22-65 Înlocuit cu
Regulament...(5-6-7-8-
93; 1-94; 10-96)
Norme de tehnica securitátii în constructii Nr. 8-9-10-62; 1,
3-64; 11-12-13,
Înlocuit cu
Regulament...(5-6-7-8-
144
19-20-65; 22-65;
1-66
93; 1-94; 10-96)
Norme de tehnica securitátii în constructii hidroenergetice Nr. 19-20-65 Înlocuit cu
Regulament...(5-6-7-8-
93; 1-94; 10-96)
Norme de tehnica securitátii în îndiguiri, desecári si irigatii Nr. 22-65 Înlocuit cu
Regulament...(5-6-7-8-
93; 1-94; 10-96)
» Perioade de veriIicare în exploatare a comportárii lucrárilor de constructii montaj Nr. 5-65
» Regulament privind elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiilor tehnice
pentru investitii si sistematizare
Nr. 19-60
Regulament privind metodologia de elaborare a normativelor si instructiunilor
tehnice în constructii
Nr. 18-63; 13-14-
64
ABROGAT
(Ordin 318/70)
Regulament privind metodologia de elaborare, aprobare si diIuzare a normativelor
si instructiunilor tehnice în constructii
BC 2-71 Înlocuieste regulamentul
din 1963-1964
Înlocuit cu Regulamantul
din 1979 (11-79)
» Regulament privind stabilirea ráspunderii proiectantilor pentru documentatiile
tehnice elaborate
Nr. 16-63; 6-64
Regulamentul conditiilor tehnice si administrative ce trebuie sá îndeplineascá
instalatiile interioare de alimentare cu apá si de canalizare pentru acordarea
bransamentelor de apá si a racordurilor
Nr. 19-61 ABROGAT
(Ordin nr.24/N/71)
Reguli generale de sistematizare si constructie Nr. 8-60; 6-67 ABROGAT ART 38
(18-63)

Instructiuni tehnice privind asigurarea circulatiei apelor 1974 MTCT
Reactori nucleari si centrale nuclearoelectrice
-criterii de amplasare
-criterii generale de proiectare
1975 CSEN, IRNE
Instructiuni tehnice pentru executarea pardoselilor din mochetá de mase plastice Buletinul 3-76 MEFMC
Normativ privind másurile de tehnica securitátii la proiectarea depozitelor,
manipularea si distribuirea hidrogenului sulIurat
1976 IPROCHIM
145
Normativ pentru proiectarea laboratoarelor de recuperare medicalá si Iizioterapie
în spitale
1976 Spital Proiect
Îndrumátor tehnic departamental privind stabilirea de másuri si metode de
combatere a vegetatiei din lacuri si a microorganismelor din instalatiile de
alimentare cu apá
1976 PRODOMUS (ISLGC)
Instructiuni tehnice pentru proiectarea tehnologicá a bazinelor de námol activat cu
aerare mecanicá prin insuIlare cu aer pentru epurarea apelor uzate orásenesti
1977 PROED
Instructiuni tehnice pentru proiectarea spatiilor verzi pentru localitáti urbane 1977 PRODOMUS (ISLGC)
Normativ de întretinere si reparatii curente la cládiri pentru învátámânt, internate
scolare, cámine studentesti
1978 PRINCER
Norme departamentale pentru urmárirea în timp a constructiilor din ramura
ocrotirii sánátátii
1978, 1989 Spital Proiect
Instructiuni tehnice provizorii pentru prepararea betoanelor cu agregate usoare si
lianti din zgurá activatá
Buletin 3-79 Înlocuit cu C 155-72
(BC 3-73)
MILMC
Instructiuni privind organizarea, Iunctionarea si sarcinile laboratorului Iormatiei de
mixturi bituminoase
BTR 5-80 MTCT
Norme tehnice privind obtinerea, prepararea, experimentarea, transportul,
depozitarea, manipularea si Iolosirea materialelor corozive
1979 MICh
Normativ sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea si sistematizarea
obiectivelor zootehnice si de industrie alimentará
1979 IPSCAIA
Îndrumátor de proiectare privind spálátoriile pentru spitale 1979
Norme departamentale privind dimensionarea si amplasarea incintelor de
constructii sanitare în teritoriu
1979
Studiu directiv privind tipurile de tâmplárie în unitátile sanitare 1980

Înlocuit cu C 253/0, C
253/1-94 (BC 7-95)
Spital Proiect
Instructiuni tehnice de întretinere si exploatare a podului de la Giurgeni si Vadul
Oii
1981 MTCT
Normativ pentru executarea lucrárilor de întretinere si reparare a drumurilor
Iorestiere precum si reglementarea circulatiei pe aceste drumuri
1981 MEFMC
Norme unice de protectie a muncii pentru activitátile de gospodárire comunalá. Vol
I: ,Alimentári cu apá si canalizári¨
1981 PRODOMUS (ISLGC)
Normativ privind modiIicarea, revizuirea, repararea si legarea la retele publice a
instalatiilor interioare de alimentare cu apá si norme privind relatiile unitátilor de
1981 Înlocuit cu P 66-01 (BC
11-01)
146
gospodárie comunalá cu beneIiciarii acestor servicii PRODOMUS (ISLGC)
Criteriile tehnice privind stabilirea cantitátilor de ape uzate si meteorice preluate de
canalizarea publicá
1981 Înlocuit cu P 96-96 (BC
13-97)
CPMB, ICAB
Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la
actiunea Iocului
1982 Înlocuit cu P 118-99 (BC
7-99)
ICPCOM
Normativ departamental, îmbunátátire pentru dimensionarea unitátilor cooperatiei
mestesugáresti
1982 ICPCOM
Norme de prevenire si stingere a incendiilor la exploatarea constructiilor si
instalatiilor din unitátile cooperatiei mestesugáresti
1982 Înlocuit cu P 118-99 (BC
7-99)
ICPCOM
Studiu privind proiectarea bazelor de tratament 1982 Înlocuit cu C 253/0, C
253/1-94 (BC 7-95)
Spital Proiect
Cerinte de asigurare a calitátii pentru produsele si serviciile destinate obiectivelor
si instalatiilor nucleare
1983 CSEN
Normativ pentru Iundamentarea necesitátii, oportunitátii si capacitátii constructiilor
scolare ce se propun spre aprobare
1984 Ministerul
Învà(àmântului
Studiu normativ pentru proiectarea spitalelor generale cu capacitate de 250-430
paturi
1984 Înlocuit cu C 253/0, C
253/1-94 (BC 7-95)
Spital Proiect
Îndrumátor pentru proiectarea, executia si exploatarea statiilor de clorare Iolosite
pentru dezinIectarea apei
1984 Înlocuit cu P 28-84 (BC
7-84)
PRODOMUS (ISLGC)
Normativ departamental privind proiectarea spitalelor generale 1985 Înlocuit cu C 253/0, C
253/1-94 (BC 7-95)
Spital Proiect
Instructiuni privind conditiile de închidere a circulatiei sau de instituirea
restrictiilor în vederea executárii de lucrári în zona drumului public
1985 MTCT
Normativ departamental privind Iinisajele constructiilor speciIice domeniului
sanitar
1985 Înlocuit cu C 253/0, C
253/1-94 (BC 7-95)
Spital Proiect
147
Norme departamentale de întretinere si reparatii la constructii din ramura ocrotirii
sánátátii
1986 Înlocuit cu C 253/0, C
253/1-94 (BC 7-95)
Spital Proiect
Instructiuni ce reglementeazá activitatea de proiectare, montare, receptionare,
reparare, inspectie, veriIicare si atestare a instalatiilor si echipamentelor electrice si
de automatizare din zone cu atmosIerá potential explozivá si de pregátire, testare si
autorizare a personalului si unitátilor ce eIectueazá lucrári de instalatii si/sau
echipamente executate în protectia antiexplozivá
1987 IITPIC
Îndreptar departamental pentru zonarea mediilor cu pericol de explozie si másuri
de prevenire a acestora
1987 MICh
Norme departamentale privind întocmirea instructiunilor scrise de urmárire a
comportárii în timp a constructiilor din cadrul MILMC
1989 Centrala Cimentului
Norme departamentale privind conditiile tehnice de proiectare a obiectivelor de
productie si depozitare speciIice industriei lemnului
1989 MILMC
Instructiuni pentru proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru
Iunctionarea în conditii de sigurantá a utilajelor si instalatiilor de prevenire si
stingere a incendiilor, a exploziilor si a accidentelor în unitátile cooperatiei
mestesugáresti în care se desIásoará activitátile de vopsire cu nitrolac prin
pulverizare, turnare, imersie si pensulare precum si picturá pe supraIete vopsite cu
nitrolac
1989 Înlocuit cu P 118-99 (BC
7-99)
CASCOM, ICPCOM
Norme de clasiIicare si încadrare în categorii a unitátilor de cazare si unitátile de
alimentatie publicá (pentru aplicarea HGR 233/92)
1992 Ministerul Turismului
Normativ departamental pentru proiectarea constructiilor în industria liantilor 1993 CEPROCIM SA
Normativ departamental pentru proiectarea silozurilor din Iabricile de ciment 1993 CEPROCIM SA
Instructiuni tehnice pentru proiectarea barajelor din umpluturi de pámânt si de
piatrá. Redactarea a II-a
1993 ICPGA
Norme speciIice de securitate a muncii pentru alimentári cu apá a localitátilor si
pentru nevoi tehnologice (coplan, transport, distributie)
1995 PROED
Ghid pentru proiectarea inIrastructurilor urbane în vederea reducerii vulnerabilitátii
la dezastre produse de seisme si alunecári de teren. Partea I. Retele de apá, canal,
gaze, termice, teleIonie, electrice.
1998 PROED

148
Catalogul de detalii pentru hidroizolatii bituminoase pe exterior constructii
subterane
BC 7-84
Catalog de plase sudate pentru armarea betonului BC 5-75
Codul deontologic al proIesiei de arhitect BC 14-15-01
Fisá tehnologicá de utilizare a cenusii de la CET Borzesti ca adaos la prepararea
betoanelor
BC 4-87
Folosirea rationalá a agregatelor naturale la prepararea betoanelor pentru
constructii civile, industriale, agrozootehnice si îmbunátátiri Iunciare
BC 7-82 ABROGAT
(Ordin nr.192/D/1990)
Ghid pentru expertizarea cládirilor de locuit înalte cu P ¹ 8 etaje executate din
panouri mari înainte de 1997, dupá proiect tip IPCT 141 (vol.I ¹ vol.II)
BC 2-02 (ordin) Colec(ia de Normative
- INCERC
Ghid privind întocmirea proiectelor tehnologice pentru executarea constructiilor Brosurá ICECON
Ghid privind tehnologia realizárii constructiilor din lemn BC 12-99 (ordin) DPCRT (MTTC)
Indicatii cu privire la proiectarea armárii transversale a stâlpilor de beton armat BC 12-78; 2-79
Indicatii pentru calculul conductelor de aer ale instalatiilor de ventilare BC 7-76
Indicatii pentru executarea pardoselilor rezistente si impermeabile la inIiltrarea
uleiurilor minerale
BC 8-73
Indicatii pentru proiectarea, executarea si întretinerea constructiilor din zona
litoralului Márii Negre
BC 5-71; 3-73;
8-76
Înlocuit cu C 140-79
Indicatii pentru proiectare si executie privind metodele de reducere a zgomotului în
constructii industriale
BC 10-74
Indicatii privind abaterile si tolerantele admisibile la executarea lucrárilor de beton
si beton armat
BC 7-72
Indicatii privind executarea betonului ciclopean BC 7-72
Indicatii privind executarea betoanelor cu permeabilitate redusá BC 7-72
Indicatii privind turnarea betonului sub apá BC 7-72
Indicatii tehnice pentru executarea betoanelor aparente cu parament decorativ BC 2-72
Instructiuni departamentale privind conditiile de receptie a lucrárilor de amenajare
a apelor
- ISPIF
Instructiuni departamentale privind cuprinsul si modul de întocmire, completare si
pástrare a cártii tehnice a constructiei pentru lacuri de acumulare, baraje,
regularizári deviatii, conducte
- ICPGA
Instructiuni pentru atestarea cadrelor tehnice si a muncitorilor care executá
,Iundatii si lucrári speciale¨ (Iundatii pe coloane, de barete, piloti secanti si pereti
BC 10-83; 1-84
149
mulati)
Instructiuni pentru executia axului cadastral - ICPGA
Instructiuni pentru proiectarea statiilor de deIerizare si demanganizare a apei - PRODOMUS (ISLGC)
Instructiuni pentru veriIicarea calitátii si receptionarea lucrárilor ascunse la
constructii si instalatii aIerente
BC 4-76; 4-77
Instructiuni privind atestarea institutelor si societátilor comerciale în care
Iunctioneazá grupe de specialitate pentru agremente tehnice în constructii
BC 4-96
Instructiuni privind autorizarea responsabililor cu urmárirea specialá a comportárii
în exploatare a constructiilor
BC 4-96 Vezi M.O. 397-03
Instructiuni privind conditiile tehnice si conditiile de receptionare si utilizare în
constructii a otelului beton marca 25 G 2 S care înlocuieste otelul beton marca PC
60
BC 3-87
Instructiuni privind crearea si implementarea unui sistem de calitate în
laboratoarele de încercári în constructii
BC 2-3-96
Instructiuni privind exigentele pe care trebuie sá le îndeplineascá laboratoarele de
încercári în constructii în vederea autorizárii
BC 4-96
Instructiuni privind modelul si modul de completare a buletinelor de încercári
emise de laboratoarele de încercári în constructii
BC 4-96
Instructiuni privind organizarea Iormatiei normate de muncá pentru lucrárile de
întretinere si reparatii poduri
BT 2-82
Instructiuni privind organizarea, Iunctionarea si sarcinile laboratorului Iormatiei de
mixturi bituminoase
BC 5-80
Instructiuni si conditii tehnice pentru másurarea denivelárilor din proIilul
longitudinal al drumurilor cu ajutorul aparatului ViagraI
BC 5-80
Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea sensibilitátii la înghet a
pámânturilor
BC 3-89
Instructiuni tehnice departamentale pentru utilizarea nisipurilor marine din zona
Midia la prepararea betoanelor hidrotehnice
BC 5-80
Instructiuni tehnice pentru executarea marcajelor rutiere orizontale cu benzi din
mixturi termoplastice reIlectorizante MTR
BC 5-80
BTR 5-80
MTCT
Instructiuni tehnice pentru Iolosirea saltelelor, cochiliilor si snurului din vatá
mineralá la izolarea termica a conductelor si aparatelor
BC 5-70
Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executia si întretinerea terasamentelor si a BC 3-94
150
cáii în zona pod-rampa de acces
Instructiuni tehnice privind proiectarea si executarea adáposturilor de apárare
localá antiaerianá Nr. 500/1973
BC 6-73 Înlocuit cu P 102-78
MApN
Îmbunátátirea prescriptiilor tehnice republicane BC 4-85
Îndrumátor de aplicare coIraje uniIicate de inventar - IPC
Îndrumátor de proiectare a statiilor de epurare biologicá - ICPGA
Îndrumátor pentru atestarea auditorilor energetici pentru cládiri si instalatii aIerente M.O.nr.278/03 MTCT
Îndrumátor pentru atestarea tehnico-proIesionalá a specialistilor cu activitate în
constructii
M.O.nr.397/03 MTCT
Îndrumátor pentru Iolosirea betonului armat cu Iibrá de otel BC 3-77 Înlocuit cu C 201-80

Îndrumátor pentru proiectarea cáilor Ierate industriale. Linii BC 4-71 Înlocuit cu P 114-81
Îndrumátor privind aplicarea costului global în domeniul constructiilor BC 12-92
Îndrumátor privind aplicarea prevederilor ,Regulamentului de veriIicare si
expertizare tehnicá de calitate a proiectelor, a executiei lucrárilor si constructiilor¨
BC 1-97
Îndrumátor privind elaborarea documentatiilor necesare organizárii licitatiilor
pentru lucrári publice
BC 7-8-9-92
Îndrumátor privind proiectarea protectiei parametrilor si gárzii barajelor din
materiale locale
- ICPGA
Îndrumátor privind proiectarea si executia consolidárii terenurilor de Iundare
compresibile la constructii hidrotehnice
- ICH
Îndrumátor tehnic privind másuri pentru realizarea traversárii de diguri de cátre
conducte de transport, linii aeriene si cabluri electrice de telecomunicatii
- CNA, DELHICA
,Lista ghidurilor de agrement tehnic Iinalizate în anul 1996¨ si ,Lista procedurilor
si a ghidurilor de evaluare aIerente sistemului calitátii în constructii Iinalizate
în anul 1996¨
BC 10-97
Lista monumentelor istorice actualizatá si a listei monumentelor istorice dispárute.
Vol.I, II, III
M.O. nr.646 bis/04
Lista monumentelor istorice 2004 modiIicári si completári si a Listei
monumentelor istorice monumente dispárute modiIicári si completári
M.O. nr.996 bis/05
Lista standardelor cu aplicabilitate în constructii la: 1 iunie 1997 BC 5-6-97
Lista standardelor române care adoptá standardele europene armonizate reIeritoare
la echipamente individuale de protectie
M.O. 169/02.06
151
Másuri pentru executarea lucrárilor de constructii montaj pe timp Iriguros Iárá a se
recurge la consum de combustibil si îndeosebi de hidrocarburi
BC 3-83 ABROGAT
(Ordin nr.192/D/1990)
Másuri reIeritoare la proiectarea si executarea lucrárilor de hidroizolatie BC 8-80
Metode de calcul a onorariilor si preturilor pentru proiectarea de investitii si
studiilor în domeniul urbanismului si amenajárii teritoriului
- IPB
Metode pentru másurátori privind coroziunea instalatiilor metalice îngropate BC 1-70; 11-73
Metodologia de stabilire a categoriei de importantá a constructiilor BC 4-96
Metodologia pentru elaborarea normelor noi de deviz si a preturilor unitare pe
articole de deviz
BC 10-77; 3-83; 3-
86; 1-90
ABROGAT
(Decizia 1-90)
Metodologie de calcul a productiei echivalente realizate de masinile si utilajele de
constructii si a gradului de constructii
BC 12-85
Metodologie de eIectuare a postcalculului consumului de resurse la lucrárile de
constructii
BC 11-92
Metodologie de elaborare si continutul cadru al documentatiilor de urbanism
pentru zone construite protejate (PUZ)
M.O. nr.125 bis/04 URBANPROIECT
Metodologie pentru certiIicarea si emiterea certiIicatului de conIormitate de tip
pentru echipamentele destinate parcurilor de distractie si spatiilor de joacá
M.O. nr.349bis/03 ISCIR
Metodologie pentru certiIicarea si emiterea certiIicatului de conIormitate de tip
pentru echipamentele destinate distractiei extreme
M.O. nr.349bis/03 ISCIR
Metodologie privind elaborarea reglementárilor tehnice în constructii, amenajarea
teritoriului si urbanism si procedura de achizitie
BC 9-01
Metodologie privind executarea lucrárilor de introducere a cadastrului imobiliar în
localitáti
BC 7-97
Metodologie privind executarea lucrárilor de introducere a cadastrului retelelor
edilitare în localitáti
BC 7-97
Metodologie privind Iormele si organismele de lucru pentru elaborarea
reglementárilor tehnice pentru sistemul calitátii în constructii
BC 4-96
Metodologie privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea,
aprobarea si valoriIicarea reglementárilor tehnice si a rezultatelor activitátilor
speciIice de reglementare în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat
BC 11-03
M.O. nr.782/04

MTCT
Metodologie privind personalizarea recipientelor-butelii cu capacitate pâná la 26
de litri pentru GPL
M.O. nr.563/05 ISCIR
Nomenclatorul încercárilor de laborator si instructiunile de aplicare ale acestuia BC 8-82
152
Normativ cadru privind dotarea laboratoarelor de constructii montaj BC 4-79
Normativ departamental privind întretinerea si exploatarea barajelor - ICPGA
Normativ departamental privind întretinerea si exploatarea lucrárilor de
regularizare de râuri
- ICPGA
Normativ de reparatii pentru utilaje de constructii (grupa 42) BC 2-70
Normativ Ieroviar ,InIrastructurá Ieroviará. Instalatii Iixe. Tractiune electricá.
Conductor de protectie principal. Partea I: Calculul mecanic
M.O. 989/06
Normativ pentru întretinerea si exploatarea retelelor de distributie si a instalatiilor
de utilizare a gazelor naturale
BC 7-73; 6-86; 14-
97
Înlocuieste normativul
din 1969
Normativ pentru proiectarea constructiilor hidrotehnice din punct de vedere al
rezistentei la cutremur
- ICH
Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor care produc sau
utilizeazá acetilená
M.O.nr.1004
bis/04

Normativ privind activitatea de întretinere si reparatii curente pentru constructii de
gospodárire a apelor
- DELHICA
Normativ privind caracterul constructiilor de organizare de santier BC 10-70; 8-72
Normativ privind consolidarea cu Iibre a elementelor structurale de beton M.O.nr.132bis/05
Normativ privind perioadele de garantie a lucrárilor de constructii-montaj pe
categorii de obiecte
BC 10-70
Normativ privind proiectarea si executarea adáposturilor de apárare civilá destinate
pentru puncte de comandá
- MApN
Normativ tehnic de reparatii capitale pentru cládiri si constructii speciale BC 2-70
Normativ tehnic privind depozitarea deseurilor M.O. nr.86 bis/05
Normativ tehnic privind depozitarea deseurilor construirea, exploatarea,
monitorizarea si închiderea depozitelor de deseuri
M.O. nr.150 bis/03
Normativ tehnic privind incinerarea deseurilor M.O. nr.86 bis/05
Norme metodologice privind executarea lucrárilor de cadastru de specialitate în
domeniul extractiv minier
M.O. nr.064 bis/04
Normá metodologicá privind autorizarea laboratoarelor de încercári în constructii BC 1-89
Normá tehnicá Ieroviará ,InIrastructurá Ieroviará. Sudarea aparatelor de cale¨ M.O.619/07.06
Norme de securitate radiologicá privind gospodárirea deseurilor radioactive
provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu
M.O. nr.867 bis/02
Norme de dezaIectare a obiectivelor si instalatiilor nucreare M.O. nr.867 bis/02
153
Norme de prevenire si stingere a incendiilor, de dotare cu mijloace tehnice, de
prevenire si stingere a incendiilor si salvare a persoanelor, speciIice Societátii
Comerciale de Transport cu metroul Bucuresti METROREX - SA
M.O. 688/07.06
(ordin)
M.O. 688 bis/06

Norme metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea
incendiilor ÷
Norme metodologice de avizare yi autorizare privind securitatea la incendiu yi
protec(ia civilà
M.O. 462/05.06

M.O.814/10.06

Norme metodologice privind proiectarea, contractarea, executia si controlul
lucrárilor de recuperare si redare a terenurilor în productia agricolá
BC 4-85
Norme pentru urmárirea comportárii în timp a constructiilor de gospodárire a
apelor
- CNA, DELHICA
Norme privind amplasarea si exploatarea balastierelor din zona drumurilor si a
podurilor
M.O.nr.138 bis/98 AND
Norme privind cuprinsul si modul de întocmire, completare si pástrare a Cártii
Tehnice a constructiilor
BC 12-77; 5-6-83 Înlocuit cu PC 001-97
Norme privind eliminarea executárii tencuielilor si altor lucrári de Iinisaje a
elementelor de beton si zidárie
BC 2-83 ABROGAT
(Decizia nr.1-90)
Norme privind Iolosirea judicioasá a produselor de carierá si balastierá, în mod
deosebit pentru lucrárile de umpluturi, nivelári, pregátirea terenului si pentru alte
lucrári de constructii în vederea diminuárii volumului de transport pentru astIel de
materiale
BC 10-81
Norme privind integrarea activitátii de cercetare si proiectare în constructii,
arhitecturá si sistematizare, a cadrelor didactice si a studentilor din învátámântul
superior de constructii
BC 8-78
Norme privind integrarea activitátii de cercetare si proiectare în constructii,
arhitecturá si sistematizare, a institutiilor de învátámânt superior, în activitatea
unitátilor de cercetare si proiectare
BC 4-77
Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor nationale M.O.nr.138 bis/98
Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurátor M.O.nr.138 bis/98 AND
Norme tehnice necesare proiectantilor pentru întocmirea instructiunilor scrise
privind urmárirea comportárii în timp a constructiilor, în speciIicul industriei
constructiilor de masini (prelucrárii la rece) inclusiv supravegherea curentá a stárii
tehnice a acestora
- IPCM, IPCMG
154
Norme tehnice privind amplasarea lucrárilor edilitare, a stâlpilor pentru instalatii si
a pomilor în localitátile urbane si rurale
M.O. nr.138 bis/98 Înlocuieste P 22-63 (16-
63)
AND
Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor M.O. nr.138 bis/98 AND
Norme tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale
M.O. nr.173 bis/04
Norme tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si
panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri
rutiere
M.O. nr.15/98 AND
Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strázilor în localitatile rurale M.O. nr.138 bis/98 AND
Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strázilor în localitatile urbane M.O. nr.138 bis/98 AND
Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice M.O. nr.138 bis/98 AND
Notá pentru publicarea ,Indicatiilor cu privire la proiectarea armárii transversale a
stîlpilor de beton armat (STAS)
BC 12-78
Onorarii minime de proiectare ale Ordinului Arhitectilor din România BC 14-15-01
Ordin privind avizarea, din punct de vedere tehnic, a solutiilor de interventie prin
demolarea totalá a constructiilor
BC 15-99
Ordin privind Iolosirea rationalá a agregatelor naturale la prepararea betoanelor
pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice si îmbunátátiri Iunciare
BC 7-82
Ordin privind solutii tehnice normate pentru constructii industriale,
agrozootehnice, de locuinte, de drumuri si cái Ierate
BC 9-88
Ordin privind unele másuri pentru extinderea táierii, livrárii si utilizárii geamurilor
armate la márimi Iixe
BC 6-79
Prescriptii tehnice de proiectare a sálilor aglomerate Brosurá IPCT
Prescriptii tehnice republicane BC 4-85; 3-86
Procedura de control în teritoriu asupra instalatiilor de gaze naturale BC 4-96
Procedura privind emiterea acordului Inspectiei de Stat în constructii, lucrári
publice, urbanism si amenajarea teritoriului pentru interventii în timp asupra
constructiilor
BC 4-96
Procedurá privind autorizarea dirigintilor de santier M.O.nr.264/02
(abrogat)
Înlocuit în 2005
(Broyurà)
Înlocuieste pe cea din
1967 (3-67)
155
M.O. nr.1058/05
Procedurá privind controlul statului în Iazele de executie determinante pentru
rezistenta si stabilitatea constructiilor
BC 4-96
Proceduri, instructiuni de aplicare a prevederilor HGR conexe la Legea 10-1995 BC 2,3,4-96
Proceduri privind atestarea auditorilor pentru autorizarea laboratoarelor de
încercári în constructii
BC 4-96
Proceduri privind auditul în laboratoarele de încercári în constructii în vederea
autorizárii
BC 4-96
Proceduri privind autorizarea laboratoarelor de încercári în constructii BC 4-96
Proceduri privind autorizarea personalului de specialitate din laboratoarele de
încercári si din activitatea de control de calitate (CQ)
BC 4-96
Proceduri privind organizarea si Iunctionarea comisiilor de autorizare a
laboratoarelor de încercári în constructii
BC 4-96
Proiectarea, executarea si receptionarea pilotilor Franki BC 3-70
Reglementàri în domeniul construc(iilor (legisla(ie) Monitorul Oficial
- broyurà 2006

Regulament de atestare tehnico-proIesionalá a specialistilor cu activitate în
constructii
BC 3-92
Regulament de eIectuarea receptiei obiectivelor de investitii BC 10-70
Regulament de organizare si Iunctionare a Inspectoratului de Stat în Constructii
prin decizia nr.125/23.06.2004
BC 11-12-04
Regulament privind dobândirea dreptului de semnáturá pentru documentatiile de
amenajare a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului reIeritor la organizarea
si Iunctionarea Registrului Urbanistilor din România
M.O. 853/06
Regulament privind Iolosirea mijloacelor automatizate de calcul în activitatea de
cercetare si proiectare a constructiilor si instalatiilor
BC 4-79
Regulament privind metodologia de elaborare, aprobare si diIuzare a normativelor
si instructiunilor tehnice în constructii
BC 2-71; 11-73 ABROGAT
Regulament privind metodologia de planiIicare, elaborare, avizare, aprobare si
publicare a normativelor în constructii si instalatii aIerente constructiilor
BC 11-79 Înlocuieste Regulamentul
..../1963; 1964; 1973
Regulament privind organizarea licitatiilor, prezentarea oIertelor si adjudecarea
lucrárilor publice. Îndrumátor privind elaborarea documentatiilor necesare
organizárii licitatiilor pentru lucrári publice
BC 7-8-9-92
156
Regulament privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentá speciIice
riscului la cutremure si/sau alunecári de teren
M.O. nr.207 bis/06
Regulament privind protectia si igiena muncii în constructii BC 5-6-7-8-93;
1-94; 10-96
Înlocuieste pe cele din
1962 (8-9-10-62); 1964
(1-3-63); 1965 (11-12-
13; 19-20; 22-65); 1966
(1-66)
ABROGAT: Art.3
(BC 1-94);
Cap. 24,26,27,28
(BC 10-96)
Înlocuieyte ,Normele
republicane de
protec(ie a muncii¨
Regulament privind ráspunderile în proiectare BC 9-70; 3-73
Regulament privind tipizarea lucrárilor de constructii si a tehnologiilor BC 9-74; 2-78;
8-82

Regulamentul Ordinului Arhitectilor din România BC 14-15-01
Sistem inIormational pentru elaborarea oIertelor lucrárilor de constructii de cátre
societátile comerciale cu activitatea de constructii. Sistem inIormativ pentru
generarea articolelor de deviz si a consumurilor de resurse pe baza descrierii
standard
BC 10-92
Sistemul de proceduri privind eIectuarea de inspectii la organele administratiei
publice locale/judetene care emit autorizatii de construire/desIiintare, precum si la
Iactorii implicati în respectarea prevederilor acestora
BC 4-96
Sistemul evidentá în activitatea de control tehnic al calitátii constructiilor BC 2-81 Înlocuieste pe cel din
1963 (16-63)
Solutii cadru de detalii conIormate antiseismic pentru instalatii în constructii BC 7-96 (ordin) IPCT
SpeciIicatie tehnicá privind conditii de calitate ale lemnului pentru constructii BC 12-99 (ordin) DGRA - (MTCT)
Tabloul National al Arhitectilor, publicat de Ordinul Arhitectilor din România
conIorm prevederilor Legii nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea proIesiei
de arhitect, republicatá
M.O.nr.516 bis/05

157

LEGENDÄ:
Albastru ÷ nu avem inIormatii recente
Rosu ÷ nu existá în biblioteca CDCAS
Boldat ÷ înlocuite
BRO$URA POATE FI ACHIZITIONATÄ DE LA SEDIUL CDCAS LA PRETUL DE 25,00 RON (250.000 lei)
PERSOANÃ DE CONTACT:.....................................................................


Elaborat de: Bibliotecar: MATEI EUGENIA
Documentarist: OLAR NICULINA
Redactat de: Redactor: CONATANTINESCU NICOLAE
Teh.Redactor: BÃRBULESCU CRISTIAN

MÌNÌSTERUL TRANSPORTURÌLOR, CONSTRUCTÌÌLOR SÌ TURÌSMULUÌ

CENTRUL DE DOCUMENTARE
PENTRU CONSTRUCTII,
ARHITECTURA, URBANISM
SI AMENA1AREA TERITORIULUI

BUCURESTI Sos.Pantelimon /nr. 266 Sector 2 Telefon: 255 5022 Fax: 255 5022
E-mail: office¡cdcas.ro, director¡cdcas.ro www.cdcas.ro Cod Postal: 021613

158Gasire dupa nume: Ctrl F