Sunteți pe pagina 1din 3

III

MINISTERUL
EDUCATIEI
NATIONALE
Ciltre Inspectoratul Judeleanl Inspectoratul al Municipiulu!
in doamneiJ don-mulu! inspedor ,colar general
. 242. (4! din Legea. educatiei nationale Uf. 1/2011, ou
modlficanle gradul dldactlC II se ob-tine de personalul didactic de
pl'ectare care are 0 vechlme 1a catectrn de eel putin 4 ani de la oblinerea definitivarii in Invatamtmt
prin promovarea urmltoarelor probe: >
a) 0 inspectie precedat! de eel putin doua inspectii curente e$a!onate
pe parcursul eelor 4 ani;
b) un test din metodica speciaiitlitii. eu abordrui interdisci:plinare de creativitate. elabotat pe
baza unci tematiei a unei bibliografii aprobate de Ministeni1 Educaliei, Cercetarii. Tineretului i
SPOliuluil penttu fieeare specialitate in parte;
c) 0 proba de pedagogie, pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educatiei,
Tineretului Sponului, care cupnnde elemente de psihologie ;;1 de sooiologic
educationali1..,
Precizam ca pentru cadre!e didactice tnca4rate in invatamfultul primar pfobele
prevazute 1& lit. b) c) ale art, 242, nlin (4) Bunt organizate de institutiile de inviW\mant superior
centre de perfeclionare constau in:
Pentru invitatoril institutoril profesori pentru iuvaiimantul din invi*imantul
de masi, diu unititile tu limba de predare romina:
1, Proba serisa: metodica predarli limbii $i litetaturii romane. metodica predruii
matematieii;
2. Probn oraU!: pedagogie elemente de psihologie de sociologie educationala;
til Pentru educatoarel fnstitutorV profesori pentru invatamintul din
invitamantul de masi, din ImitittU" prefco]are (:u predare in limba rumina:
1, Proba serisa: metodica predarii aotivitlitilor instmctiv-educative in gradinita de copii;
2. Proba orala: pedagogie elemente de psihologie de sociologie educajionaUi.;
Pentru tnvifiitorif institutor-V profesori pcntru invaiamantui primar, din invAtimfhdul
de mad, din unitatile ell Umba de predare in una dintre limblle minoritlililor;
1. Proba scrisa: - metodica predarii limbii lii literatudi fomMe la elasele en predare m
limbUe minoritaplor, predarli limbii $1 litemturii mateme. precum luetodica
predarii matematicii;
2, Ptoba ol'ala! pedagogie elemente de psi!lologie de sociologie educaponala,
Se vor elabora subieete atat pentm metodica predarii limbii literaturii romane, pentru
metodica predarii limbii literaturii materne, cat *i pentru metodica predfu'ii matematicii,
St!'. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1,
010168,
Tel: +40 (0)21 4Q5 5654
Pax: +40 (0)21 314 54 20
WWW,edu,l'O
It . prOfesol'j pentru inv$ifamilntu! din
de. ma;sa, dm 'Undflfde tu limbll de predate in dintre
bmbde mmontarllor:
1: metodica prec:Umi activWlli10r de limba l'omilna, metodica
hmbl1 hteraturn materne;
2. Proba oraHJ: pedagogie Ii elemente de psihologie de sociologic educalion'tla;
Pentru cad:ele didactice illcadrate in inv3tamiintlll special nivel din nlliUijUe
,co1are eu bmba de predare romana:
1, Proba scrisa: metodica prcdarii psihopedagogiei speciale;
2. Proba oral!: pedagogic clemente de psibologie de sociologic educationala;
san:
1. Proba scrisa: metodica predlirii limbii literaturii romano I;ti metodica prediUii
matematicii;
2. Proba orata: pedagogic elemente de psihologie de sociologie
It Pentru. cadrele didactice rncaclrate in invlifim4ntul special - nivel prefcalar din unitafile
eu limba de predare romin4:
1. Proba serisa: metodica predmii pSihopedagogiei speciale;
Proba orala: pedagogie elemente de psiho)ogie de sociologie educajionala;
sau:
1. Peoha sensa: metodica predmii activitatilor instructivrueducative in gradinit
a
de copii;
2. Proba OI'ala: elemente de psihologie de sociologie ed.ucationala;
Ii Pentru cadrele diaactice lueadrate mvitimintul special - pive) primar, din unititi!e
en limba de predare in una dintre )imbUe minorititUor:
1. Ptoba scrisa: metodica precllU'ii psihopedagogiei speciale;
2. Proba orata: pedagogie elemente de psihologie de sociologic educationall1;
sau:
1. Proba scrisa: metodica predarii limbii literatllrii romane la clasele OU predare in
limbile minoriUitilor. metodica pred4rii limbii literatudi mateme
2
precum meto4ica
predarii matematicii;
2. Proba orata: pedagogie elemente de psihologie de sociologie
It Pentru cadrele didactice incadrate in invaflmantul - nivel din .mitlttHe
cu limba de predare in uma dintre limbile minoritafilor:
1. Proba scrisa: metodica predilrii psihopedagogiei speciale;
Proba orata: pedagogic clemente de psihologie de sociologie educationata;
san:
1. Proba scrisa: metodica predarli aotivitatilor de limba romMa. metadica :predarii limhU
$i litetaturii mateme:
2. Proba orali'i: pedagogie elemente de psihologie de sociologie education-aUt;
in baza prevederilor art. 3 din OMEN llf. 31291 01,02,2013 privind modificarea
completarea OMECTS nr. 5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind fonnarea
continua a personalului din invatamantului preuniversitar, 8ubiettele pentru probele de el:anum
pentru oblinerea gradelor didactice se stabilesc in plenul comisiei de examinare, pc baza unei
bibUografii din programeie in vigoare, respectiv: ... .
A programa privind metodica predlUii limbii literaturU romane pentru invatatorilmstttuton
progrmna prlvind mctodica pl'edarii pentru 111valfUori/institutori. aprobate
prin O.M.
prograrna privind metodica activWitilol' instmctivcrlucative in grildinita de copE,
aprobata prin O.M. 630512008;
- programa privinrl metodica prediirii limbii literaturH romane Ia unitatile
eu predare in !imbUe minoritaplot, pentru YnvMarmlnt primar (anexa 4), pentru
invafmnant (anexa aprobata prin O.M. 6020/24.11.2008;
m programa de pedagogic penttu lnviHiitoril institmoril educatoare dillluvatamantul de rnasa
din Invatamantul special, aprobatft prin a,M. 2687/27.11.2007; din aceasta programa se
vor eIabora subiectele pentru proba pentru toate cadrele didactice din inva!i'imantul
primm-
Prograrnele valabile pentru examenul de acordare a gradului didactic sesiullea august 2()13
pot fi accesa.te pe sitemul Ministerului Educatiei Nalionale, .WWW.edu.ro.
Nota: conform prevederilor art. 5 din OMEN l1r. 31291 01.02.2013, pentru promovarea
examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie sa eel putin nota 8 (opt) ia
inspectia specialil t?i cel putin nota 8 (opt) Ia din meiodica speeldlUtiitii respectiv, la proba
orala din cadrul examenului. Candidalii care nu obtin nota minima 1a 0 proba nu se pot prezenta 1a
probele urrnatoare.
Media generala de promovare a examenului de acordare a gradul"' didactic 11 se
calculeaza ea medie aritmetica a eelor trei probe (inspectia speciala, tt'stul din mctodi2
speciaUtiit
ii
, proba ornla din cadml examenului). Media generala de promovare a examenului de
acordare a gradului didactic II este de eel putin 8 (opt).
Consilier.

Expert,
Livia Isabela Nichitescu
jL4

S-ar putea să vă placă și