Sunteți pe pagina 1din 3

Obligatiile fiscale individualizate prin titlu de creanta se realizeaza si se sting prin urmatoarele modalitati : prescriptia scadere compensare executare

silita

Plata Obligatiile fiscale se realizeaza de regula prin plata, contribuabilii executandu-si de buna voie obligatia impusa in mod unilateral de catre stat . Plata sumelor cuvenite bugetului general consolidat se poate realiza in una din urmatoarele modalitati : - plata directa - prin retinere la sursa - prin aplicare si anulare de timbre fiscale mobile a) Plata directa Executarea obligatiei bugetare prin plata directa poate avea loc : - in numerar, - prin virament ( decontare fara numerar ). b) Plata in numerar presupune achitarea sumei datorate bugetului de catre subiectul platitor, prin prezentarea acestuia sau a reprezentantului sau la organele fiscale competente sau prin mandat postal. Obligatia fiscala se considera achitata la data inscrisa in documentul de plata eliberat de organul caruia i s-a facut plata . Dovada executarii obligatiei fiscale prin plata in numerar se face cu chitanta eliberata de unitatea incasatoare sau cu chitanta eliberata de oficiul postal unde s-a depus mandatul. Plata prin virament presupune interventia unei unitati bancare la care subiectul platitor are deschis un cont . La termenele stabilite legal, subiectul platitor va calcula si va dispune unitatii bancare virarea din contul sau la bugetul de stat a sumelor datorate. Ordinul dat bancii in acest sens se constata prin dispozitia de plata . Dispozitiile de plata intocmite si utilizate in acest scop, certificate de banca prin care s-a facut plata, constituie mijloacele de dovada a platii. Plata prin retinere la sursa Acest mod de realizare a obligatiei fiscale se realizeaza prin calcularea, retinerea si varsarea veniturilor bugetare de catre o alta persoana decat contribuabilul. Aceasta modalitate de executare a obligatiei fiscale este reglementata in legislatia noastra in materia impozitului pe salarii si in cea a impozitului pe dividende, contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati, contributia pentru asigurari sociale de sanatate retinuta de la asigurati, contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati. Plata prin aplicarea si anularea de timbre mobile fiscale este prevazuta pentru perceperea unor taxe de timbru. Aceasta modalitate de plata se face in momentul intocmirii actului pentru care se datoreaza taxa de timbru. Dovada platii realizate in aceasta modalitate se face prin marca timbrului aplicata pe actul intocmit. Intre conditiile platii impozitelor si a altor creante bugetare este prevazuta plata distincta a fiecarui impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv dobanzi si penalitati de intarziere, in urmatoarea ordine: a) sume datorate in contul ratelor din graficele de plata a obligatiilor fiscale, pentru care s-au acordat inlesniri la la plata; b) obligatii fiscale principale cu termene de plata in anul curent, precum si accesoriile acestora, in ordinea vechimii;

c) obligatii fiscale datorate si neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, in ordinea vechimii pana la stingerea integrala a acestora; d) dobanzi, penalitati de intarziere aferente obligatiilor fiscale prevazute la lit. c); e) obligatii fiscale cu termene de plata viitoare, la solicitarea debitorului. Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere. Nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi, dobanzi si penalitati de intarziere stabilite potrivit legii. Dobanzile si penalitatile de intarziere se fac venit la bugetul caruia @i apartine creanta principala. Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu o penalitate de intarziere de 0,5% pentru fiecare luna si/sau fractiune de luna, incepand cu data de intai a lunii urmatoare scadentei acestora pana la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de intarziere se aplica pana la data inceperii procedurii de executare silita. Inlesniri la plata La cererea temeinic justificata a contribuabililor, organul fiscal competent poate acorda pentru obligatiile fiscale restante, atat inaintea inceperii executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia , urmatoarele inlesniri la plata, in conditiile legii: esalonari, amanari, scutiri, reduceri. Scaderea pentru cauze de insolvabilitate Creantele fiscale urmarite de organele de executare pot fi scazute din evidenta acestora in cazul in care debitorul respectiv se gaseste in stare de insolvabilitate, procedura aplicabila in urmatoarele situatii: a) cand debitorul nu are venituri sau bunuri urmaribile; b) cand dupa incetarea executarii silite pornite @mpotriva debitorului raman debite neachitate; c) cand debitorul a disparut sau a decedat fara sa lase avere; d) cand debitorul nu este gasit la ultimul domiciliu fiscal cunoscut si la acestea ori in alte locuri, unde exista indicii ca a avut avere, nu se gasesc venituri sau bunuri urmaribile; e) cand, potrivit legii, debitorul persoana juridica @si inceteaza existenta si au ramas neachitate obligatii fiscale. Creantele fiscale ale debitorilor declarati insolvabili se trec intr-o evidenta separata; ulterior, in cazul in care se constata ca debitorii au dobandit venituri sau bunuri urmaribile, organele de executare vor lua masurile necesare de redebitare a sumelor si de executare silita. Compensarea Aceasta modalitate de stingere a obligatiei bugetare intervine in situatia in care un contribuabil a platit bugetului general consolidat o suma nedatorata sau a platit mai mult decat datora. Sumele astfel platite se vor compensa cu alte obligatii fiscale ale contribuabilului, restante sau viitoare. Compensarea este alternativa cu restituirea acestor sume. Prin compensare se sting creantele administrate de Ministerul Finantelor Publice cu creantele debitorului reprezentand sume de rambursat sau de restituit de la buget, pana la concurenta celei mai mici sume, cand ambele parti dobandesc reciproc atat calitatea de creditor, cat si pe cea de debitor, daca legea nu prevede altfel. Debitorul obligatiei fiscale poate efectua o plata nedatorata in urmatoarele situatii : - cand nu exista titlu de creanta bugetara, - cand titlul de creanta bugetara a fost emis ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale in materie. Contribuabilul poate plati mai mult decat datoreaza fie ca urmare a unei erori de calcul, fie datorita altor imprejurari. Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea debitorului sau inainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia. Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de cate ori constata existenta unor creante reciproce. Compensarea creantelor debitorului se va efectua cu obligatii datorate aceluiasi buget, urmand ca din diferenta ramasa sa fie compensate obligatiile datorate altor bugete, in urmatoarea

ordine: a) bugetul de stat; b) fondul de risc pentru garantii de stat, pentru imprumuturi externe; c) bugetul asigurarilor sociale de stat; d) bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; e) bugetul asigurarilor pentru somaj. Organul competent va instiinta in scris pe platitor despre masura compensarii luata potrivit Codului de procedura fiscala in termen de 7 zile de la data efectuarii operatiunii rambursarea sumelor provenind din taxe pe valoarea adaugata si restituirea sumelor provenind din accize se fac conform prevederilor legale aplicabile in materie. O alta modalitate de stingere a obligatiei bugetare este executarea silita a creantelor bugetare.

Sursa : EuroAvocatura