Sunteți pe pagina 1din 33

PATRIMONIUL AGENTILOR ECONOMICI

Structurile patrimoniale ale intreprinderii sunt compuse din elementele recunoscute in bilant daca indeplinesc urmatoarele criterii: - realizarea unui beneficiu economic viitor care poate fi asociat unui element; - elementul are cost sau o valoare care poate fi evaluata in mod credibil. Elementele patrimoniale se impart in doua mari categorii : -elemente de activ; -elemente de pasiv.

STRUCTURI PRIVIND ACTIVUL PATRIMONIAL Activul patrimonial cuprinde toate mijloacele economice ca avere concreta si drepturile de creanta. DEFINITIE: Activele patrimoniale reprezinta o resursa controlata de intreprindere, ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta beneficii economice viitoare.

Activele patrimoniale pot fi grupate dupa natura lor, dupa gradul de valorificare si dupa gradul lor de lichiditate. 1. Dup natura lor, activele sunt grupate in: -active imobilizate; -active circulante. 2. Dup gradul de valorificare, sunt grupate in: -mijloace economice (bunuri economice) cu durata mare de functionare, care se consuma in mod treptat pe parcursul mai multor cicluri de productie (prin uzura lor); -mijloace economice (bunuri economice) cu durata mic de functionare si care putem considera ca se consuma dintr-o data, fiind rennoite cu fiecare ciclu de exploatare. Ex: materiile prime.

DEFINITIE: Prin grad de valorificare intelegem felul in care un bun participa la procesul de productie.
3. Dup gradul de lichiditate: -active imobilizate sau fixe (sunt active cu lichiditate mica); -active circulante (au lichiditate mare). DEFINITIE: Lichiditatea reprezinta capacitatea elementelor de activ de a se transforma in bani, ca urmare a participarii acestora la circuitul economic. Un activ patrimonial poate fi recunoscut in bilant dac indeplineste trei conditii: -provine din trecut; -genereaza avantaje viitoare; -are caracter masurabil.

ELEMENTELE DE ACTIV sunt structurate astfel: 1.Active imobilizate: A: Imobilizri corporale. B: Imobilizri necorporale. C: Imobilizri financiare. 2.Active circulante: A: Stocuri. B: Creane. C: Investiii financiare pe termen scurt. D: Casa si conturi la bnci. 3.Cheltuieli n avans

1. ACTIVE IMOBILIZATE Activele imobilizate sau fixe se mai numesc imobilizari sau active pe termen lung si reprezinta bunuri care se caracterizeaza prin urmatoarele : -au durata de folosinta mai mare in activitatea intreprinderii; -lichiditatea este mic (mai mare de 1 an de zile); -nu se consum la prima utilizare ; -participa la mai multe circuite economice; -isi transmit valoarea treptat asupra produselor nou obtinute;

Activele imobilizate se delimiteaza astfel :

IMOBILIZRI NECORPORALE (investitii de potential) ; IMOBILIZRI CORPORALE (investitii materiale) ;

IMOBILIZRI CORPORALE (investitii de portofoliu).

A. IMOBILIZRI NECORPORALE

DEFINIIE : Sunt valori patrimoniale care nu imbraca fizic o forma materiala concreta (sunt nemateriale si intangibile), deci nu se concretizeaz in bunuri, ci in documente comerciale sau juridice care atesta drepturi ale societatii. Cuprind : a. cheltuieli de constituire ; b. cheltuieli de cercetare-dezvoltare ; c. concesiuni ; d. brevete ; e. licente ; f. know-how ; g. marci de fabrica ; h. fond comercial ; i. alte imobilizari necorporale ; j. avansuri si imobilizari necorporale n curs.

a. cheltuieli de constituire Definitie : Sunt acele cheltuieli cu infiintarea, dezvoltarea si fuziunea unitatilor economice (cheltuieli de inmatriculare si inregistrare, de prospectare a pietei, de publicitate etc.)

b. cheltuieli de cercetare-dezvoltare Definitie : Sunt acele cheltuieli care au ca scop crearea de noi tehnologii, noi produse, noi capacitati de productie, imbunatatirea celor existente, efectuate inainte de inceperea productiei sau n scopul vanzarii rezultatelor cercetarii.
c. concesiunile Definitie : reprezinta cheltuielile facute de agentii economici n scopul obtinerii dreptului de folosire si exploatare a unui bun proprietate a statului ( cladiri, terenuri, utilaje ) pe o perioada determinata. Persoana care ia n concesie un bun se numeste concesionar, iar cel care cedeaza un bun se numeste concedent. Chiria platita se numeste redeventa.

d. brevetul Definitie : este dreptul de proprietate asupra unei inventii, inovatii n vederea realizarii unui bun, a unei retete, a unei tehnologii etc. Acest brevet (un titlu) este eliberat de o institutie competenta. e. licenta Definitie : reprezinta contractul (autorizatia) prin care posesorul unui brevet de inventie acorda dreptul unei persoane fizice sau juridice de a folosi in intregime sau partial brevete contra unei sume de bani. f. marcile Definiie : sunt semne distinctive care permit ca un produs sa se deosebeasca pe piata de alte produse similare. Putem spune c marcile de fabrica sunt cheltuieli facute de societate pentru ca produsele realizate de ea s se distinga de alte produse similare. Marcile de fabrica indica originea marfii i se concretizeaza n : - cuvinte ; - cifre ; - embleme ; - combinatii de culori (coca-cola )etc.

g. Know-how (a sti cum) Reprezinta totalitatea cunostintelor tehnice detinute de o intreprindere, in legatura cu fabricarea unui produs sau aplicarea unei tehnologii, pe care societatea intelege sa le pastreze in secret, pentru a le folosi ea insasi sau pentru a le transmite celor interesati, contra unei sume de bani.
h. Fondul comercial (goodwill) Apare numai la achizitionarea unei societati comerciale si reprezinta diferenta dintre costul de achizitie si valoarea reala (justa) a activului net (bunului). Este de fapt acea suma in plus pe care agentul economic este dispus sa o plateasca la cumpararea unei intreprinderi pentru: -un vad comercial bun; -clientela; -reputatia firmei; -pregatirea si competenta personalului; -fidelitatea clientilor. Putem spune ca fondul comercial reprezinta acele cheltuieli care sunt efectuate pentru mentinerea si dezvoltarea potentialului de activitate al unui agent economic.

i. Alte imobilizari necorporale Acestea cuprind elemente de natura programelor informatice, cheltuieli cu descoperirea. Rezervelor de substante minerale etc. j. Avansuri si imobilizari necorporale in curs Avansurile reprezinta sume acordate inaintea cumpararilor de imobilizari necorporale. Imobilizarile necorporale in curs sunt acele active imobilizate in curs de executie, care nu au fost finalizate pana la sfarsitul exercitiului financiar. Obs.: Fondul comercial se poate amortiza pe durata de utilizare a acestuia, dar nu poate sa depaseasca 20 de ani. Alte imobilizari necorporale pot si ele sa fie amortizate in functie de durata de utilizare, dar nu mai mult de 5 ani.

B. IMOBILIZARI CORPORALE DEFINITIE : Sunt denumite si active tangibile, imobilizari materiale sau active fixe (investitii materiale ), fiind reprezentate de bunuri materiale de folosinta indelungata in activitatea unei intreprinderi. Imobilizarile corporale includ terenuri, mijloace fixe, avansuri si imobilizari corporale in curs, si sunt active care: a) sunt detinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestare de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an; si c) au valoare mai mare decat limita prevazuta de reglementarile legale in vigoare.

Contabilitatea terenurilor se tine pe doua categorii: terenuri si amenajari de terenuri. In contabilitatea analitica, terenurile pot fi evidentiate pe urmatoarele grupe: terenuri agricole, silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii si altele. In categoria mijloacelor fixe se includ : constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier etc. Contabilitatea sintetica a imobilizarilor corporale se tine pe categorii, iar contabilitatea analitica se tine pe fiecare obiect de evidenta prin care se intelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele si accesoriile acestuia, destinat sa indeplineasca in mod independent, in totalitate, o functie distincta. Imobilizarile corporale in curs reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza. Imobilizarile corporale in curs se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz.

Amortizarea Valoarea amortizabila a unei imobilizari corporale este egala cu valoarea sa contabila si trebuie inregistrata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utila a activului. Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarilor corporale.

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii acestora in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare, conform duratelor de viata utila si conditiilor de utilizare a acestora. Obs. Pentru imobilizarile corporale concesionate, inchiriate sau in locatie de gestiune amortizarea se calculeaza si se inregistreaza in contabilitate de catre persoana juridica care le are in proprietate.

Persoanele juridice amortizeaza imobilizarile corporale utilizand unul din urmatoarele regimuri de amortizare: (a) amortizarea lineara, care consta in repartizarea uniforma a valorii de intrare a imobilizarilor corporale pe toata durata de viata utila stabilita a acestora; (b) amortizarea degresiva, care presupune multiplicarea cotelor de amortizare lineara cu coeficientii prevazuti de lege; (c) amortizarea accelerata, care consta in calcularea, in exercitiul financiar in care imobilizarile corporale intra in activul persoanei juridice, a unei amortizari in limita prevazuta de lege din valoarea de intrare a acestora. In exercitiile urmatoare, amortizarea se calculeaza dupa regimul amortizarii lineare.

OBS.

Amortizarea aferenta imobilizarilor corporale se inregistreaza in contabilitate ca o cheltuiala. Terenurile nu se amortizeaza. Imobilizarile corporale pot fi supuse reevaluarii care se efectueaza potrivit reglementarilor legale, caz in care sunt prezentate in bilant la valoarea reevaluata si nu la costul lor istoric. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati.
Daca un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din clasa din care face parte trebuie reevaluate, cu exceptia situatiei cand nu exista nici o piata activa pentru acel activ. O clasa de imobilizari corporale este o grupare de active de aceeasi natura si utilizari similare, aflate in exploatarea unei persoane juridice. Exemple de astfel de clase sunt urmatoarele: terenuri; cladiri; masini si echipamente; nave; aeronave etc.

C. IMOBILIZARI FINANCIARE DEFINITIE: Imobilizarile financiare sunt acele investitii financiare pe termen lung , sub forma de titluri cumparate (actiuni, obligatiuni), precum si imprumuturi acordate de catre societate altor societati, cu scopul de a obtine venituri financiare sub forma de dividende si dobanzi. Din categoria imobilizarilor financiare fac parte : 1) Titlurile de participare reprezinta titluri de valoare sub forma de actiuni sau parti sociale in capitalul altor societati, pe o perioada mai mare de 1 an si care permite unitatii detinatoare exercitarea unui control sau influente majore in gestionarea societatilor de la care detine actiuni precum si realizarea unui venit financiar sub forma de dividende.

2) Interesele de participare aceste titluri sunt detinute in capitalul altor societati fara a exercita controlul sau influente notabile, in schimb se poate beneficia de venituri financiare sub forma de dividende . Observatie: Titlurile de participare pot fi detinute la societati din cadrul grupului sau la societati din afara grupului . Definitie: Grupul reprezinta un lant de societati coordonate de societatea mama , celelalte societati numindu-se filiale .

3) Alte titluri imobilizate - sunt imprumuturi acordate pe termen lung altor societati pe baza unor contracte , fiind purtatoare de dobanda. Tot aici se incadreaza si urmatoarele categorii: garantii si cautiuni depuse de terti . 4) Creantele imobilizate - reprezinta imobilizari financiare sub forma de drepturi banesti determinate de acordarea de imprumuturi pe termen lung sau mediu unitatii la care intreprinderea detine titluri de participare . Sunt purtatoare de dobanzi si pot fi : - creante din cadrul grupului; - creante din afara grupului .

2. ACTIVE CIRCULANTE Sunt bunuri economice consumabile intr-o perioada mai scurta de un an, necesare realizarii unui ciclu de exploatare. Caracteristicile activelor circulante: - participa la un singur ciclu economic; - raman in unitate pe o perioada mai mica de un an ; - au lichiditate mare ( sub un an ); - se consuma si isi recupereaza valoarea dintr-o singura participare la circuitul economic ; - isi transmit intreaga valoare asupra noului produs; - se afla intr-o continua miscare valorica si isi modifica in permanenta forma

Din categoria activelor circulante fac parte:


A. Stocuri B. Creante C. Investitii pe termen scurt D. Casa si conturi la banci

A.Stocurile sunt bunuri materiale destinate pentru a fi consumate, prelucrate sau vandute. Stocurile cuprind: 1. Materiile prime - constituie substanta principala care compune produsul finit. Ex: faina pentru paine, firul pentru tesatura. 2. Materialele consumabile - participa indirect sau ajuta la procesul de fabricatie fara insa a se regasi in aceeasi forma in produsul finit. Ex: drojdia din paine. OBS: O categorie aparte o reprezinta materialele de natura obiectelor de inventar . Acestea sunt acele bunuri care nu indeplinesc cumulativ cele 2 conditii de durata si valoare pentru a fi incluse la mijloace fixe cum ar fi : echipamentele de lucru si de protectie.

3. Productia in curs de executie - este productia care nu a parcurs toate fazele ciclului de fabricatie si se mai numeste si productie neterminata. Semifabricatele sunt acele produse ale caror procese tehnologice au fost terminate intr-o sectie si care pot sa treaca in continuare in procesul tehnologic al altei sectii sau se livreaza ca atare altor persoane fizice sau juridice. 4. Produsele finite - sunt acele bunuri care au parcurs toate fazele procesului tehnologic si care sunt depozitate in locuri speciale cu scopul de a fi vandute

5. Stocurile aflate la terti - reprezinta stocuri de materii prime, materiale trimise spre a fi prelucrate sau aflate in pastrare la alte persoane fizice sau juridice. 6. Animale si pasari - reprezinta acele animale nascute si cele tinere (vitei, purcei ) crescute si folosite pentru reproducere sau sacrificare. 7. Marfurile - sunt acele bunuri achizitionate cu scopul de a fi revandute in aceeasi stare. 8. Ambalajele - sunt destinate protejarii produsului in timpul transportului, depozitarii etc.

B. Creantele - sunt valori economice avansate temporar de catre titularul de patrimoniu altor persoane fizice sau juridice pentru care urmeaza sa primeasca un echivalent valoric (o suma de bani, o lucrare sau un serviciu ). Din categoria creantelor fac parte: 1. Creantele comerciale - reprezinta toti creditorii unitatii fata de care intreprinderea are drept de urmarire provenind din vanzari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii ce deriva din relatiile comerciale.

Se cuprind:

a) Clientii - reprezinta creante fata de debitori, determinate de vanzarea pe credit comercial de bunuri economice.
b) Efectele comerciale de primit - sunt acele creante asimilate clientilor. Efectele comerciale sunt titluri de valoare , negociabile pe termen scurt sau imediat, care atesta creante , in cadrul relatiilor comerciale cu furnizorii sau clientii. Ele circula sub diferite denumiri : cambia, bilet la ordin etc. Fiind negociabile , ele pot fi cedate, vandute sau transmise. Cambia este un inscris prin care creditorul (furnizorul) numit tragator obliga o alta persoana numita tras sa plateasca o anumita suna la o anumita data si la locul indicat in cambie beneficiarului (furnizorului sau altei persoane desemnate de acesta). c) Clientii incerti - reprezinta creante fata de clientii rau platnici, dubiosi sau aflati in litigiu si care au probleme de solvabilitate ( nu pot sasi onoreze toate obligatiile la scadenta). d) Avansurile acordate furnizorilor (furnizori-debitori) - sunt acele creante generate de acordarea unor sume de bani furnizorilor inainte de livrarea marfurilor, de executarea serviciilor sau lucrarilor.

2. Creante in cadrul grupului - reprezinta creante ale unei societati din cadrul grupului, asupra altei societati din cadrul grupului, privind sumele de incasat care anterior au fost acordate sub forma de ajutoare . 3. Alte creante: a) Creante salariale - se refera la creantele unitatii economice asupra personalului datorita avansurilor acordate acestuia . b) Creante sociale - sunt creante generate de relatiile de decontare cu asigurarile sociale, fondul de somaj etc. c) Creante fiscale - se refera la acele sume de bani pe care unitatea urmeaza sa le recupereze de la bugetul de stat . De exemplu : TVA de recuperat

4. Creante privind capitalul reprezinta drepturile de creanta asupra actionarilor sau asociatilor care au subscris la capitalul social si care nu au varsat integral contributia la care s-au angajat.
5. Debitorii diversi reprezinta creante determinate de vanzarea actiunilor si obligatiunilor , de vanzarea activelor imobilizate, garantiile depuse, reclamatii, pagube materiale etc..

C. Investitii financiare pe termen scurt - reprezinta investitii de valoare mica si pe termen scurt in titluri de plasament, actiuni proprii si alte investitii financiare : Titlurile de plasament se mai numesc si investitii temporare ori plasate pe termen scurt , negociabile fiind acele actiuni sau obligatiuni achizitionate in vederea realizarii unui castig pe termen scurt (intreprinderea nu are intentia sa le pastreze pe o perioada mai mare de 1 an ) . Actiunile proprii sunt actiunile rascumparate temporar in vederea micsorarii capitalului social prin anularea lor sau in vederea atribuirii lor salariatilor societatii. Titlurile de participare detinute la societati in cadrul grupului si din afara grupului sunt acele titluri detinute la societati in cadrul grupului sau din afara grupului pe o perioada mai mica de 1 an. Alte investitii financiare Acestea cuprind actiuni cotate sau necotate la bursa, obligatiuni cotate sau necotate la bursa, bonuri de tezaur pe termen scurt etc

D. Casa si conturi la banci . Aceasta categorie cuprinde urmatoarele elemente : 1 Conturile la banci ( operatii fara numerar) - se refera la lichiditati sub forma de cecuri de incasat, de depozitele curente sau de disponibil de la banca , sume in curs de decontare. Cecurile de incasat sunt inscrisuri primite de intreprindere de la alte persoane fata de care are creante urmand a fi incasate . Depozitele la banca se mai numesc disponibilitati in conturile de la banca si pot functiona la vedere sau la termen . 2 Casa - reprezinta totalitatea lichiditatilor monetare curente si a altor valori sub forma de timbre fiscale si postale, bilete de tratament si odihna, tichete si bilete de calatorii. Suma maxima ce poate fi pastrata in casieria unitatii poarta denumirea de plafon de casa, iar valoarea actuala este de 20.000.000 lei .

OBS. Operatiile , incasarile si platile prin casieria unitatii se efectueaza prin respectarea prevederilor regulamentului nr.2|1991 privind operatiile cu numerar, emis de BNR si modificarile ulterioare. Limita maxima a incasarilor si platilor zilnice in numerar este de 30.000.000 lei . Toate operatiile de casa se inscriu zilnic de catre casier in ,,Registrul de casa care constituie evidenta operativa a decontarilor cu numerar .

3 Acreditivele - reprezinta disponibilitatile banesti ale intreprinderii, virate intr-un cont distinct la dispozitia unei terte persoane (furnizor), la banca la care isi are acesta deschis contul destinat achitarii obligatiilor, pe masura livrarii de marfuri, executarii de lucrari si prestarii de servicii.
4 Avansurile de trezorerie - reprezinta sume virate la banci sau sume in numerar puse la dispozitia personalului sau tertilor, persoane fizice sau juridice, in vederea efectuarii unor plati innumele intreprinderii.

3. ACTIVE DE REGULARIZARE SI ASIMILATE (CHELTUIELI IN AVANS )

Cheltuielile efectuate si veniturile realizate in perioada curenta, dar care privesc perioadele sau exercitiile urmatoare, se inregistreaza distinct in contabilitate, la cheltuieli in avans, respectiv venituri in avans. In aceste conturi se inregistreaza, in principal, urmatoarele cheltuieli si venituri: chiriile, abonamentele si alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente si alte venituri aferente perioadelor sau exercitiilor urmatoare. Deoarece rezultatul se stabileste lunar, delimitarea acestor venituri si cheltuieli se efectueaza lunar.