P. 1
Ghid de Practica PRAXIS 2013(1)

Ghid de Practica PRAXIS 2013(1)

|Views: 86|Likes:
Published by Andre' Ea

More info:

Published by: Andre' Ea on Jun 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

Universitatea din Craiova

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

GHID DE PRACTICA

2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranzi ția de la școală la viața activă” Titlul proiectului: „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă” Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477 Beneficiar: Universitatea din Craiova Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, SUPEUROPA (Franţa) şi ISCTE (Portugalia)

Universitatea din Craiova

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Ghid de practică: Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă (PRAXIS) / coord.: Oana Gherghinescu Craiova: Universitaria, 2013 Bibliogr. ISBN 978-606-14-0149-9 I. Gherghinescu, Oana (coord.) 33

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranzi ția de la școală la viața activă” Titlul proiectului: „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă” Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477 Beneficiar: Universitatea din Craiova Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, SUPEUROPA (Franţa) şi ISCTE (Portugalia)

3 CUPRINS GHIDUL DE PRACTICĂ Introducere I. Centrul de practică VI. evaluarea şi certificarea stagiului de practică V. Scopul şi obiectivele practicii de specialitate IV.Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă Cadrul legal 5 5 6 11 12 13 14 17 22 23 25 30 30 34 38 42 46 50 55 62 66 III. Îndrumar pentru studenţi şi coordonatori de practică VII. Turismului şi Serviciilor Marketing Contabilitate şi Informatică de Gestiune Finanţe şi Bănci Statistică și Previziune Economică Informatică Economică Ghid de practică | . Biroul de practică. II. Prezentarea proiectului PRAXIS . Recunoaşterea. Stagiul de practică în străinătate IX. Orientarea profesională a absolvenţilor în scopul facilitării tranziţiei la viaţa activă Anexa 1 – Programele analitice de practică pe programe de studiu Economie și Afaceri Internaționale Economie Generală și Comunicare Economică Management Economia Comeţului . Şcoala de vară VIII.

4 Anexa 2 – Atestatul de efectuare a practicii Anexa 3 – Raportul de practică Anexa 4 – Fişa de evaluare pe parcursul stagiului de practică Anexa 5 – Convenţia de practică 70 71 74 76 PREZENTAREA CENTRELOR DE PRACTICĂ Programele de studiu Management. Economie Generală şi Comunicare Economică Programul de studiu Informatică Economică Programul de studiu Statistică şi Previziune Economică 82 107 126 141 149 155 | Ghid de practică . Economia Comerţului. Turismului şi Serviciilor Programul de studiu Finanţe şi Bănci Programul de studiu Contabilitate şi Informatică de Gestiune Programele de studiu Economie şi Afaceri Internaţionale. Marketing.

5 INTRODUCERE Facilitarea tranziției de la școală la locul de muncă constituie o preocupare atât pentru politicile din domeniul educației. Universitatea din Craiova. punctând descriptorii care trebuie urmăriți în derularea activităților practice. evaluare și certificare a stagiilor de practică. El prezintă cadrul și obiectivele practicii pentru studenți și localizează practica prin descrierea funcțiunilor biroului de practică din universitate. Este vorba despre organizarea unei școli de vară și a unor stagii de practică în străinătate. Tranziția de la școală la viața activă este un proces îndelungat. cu alte cuvinte reflectă faptul că instituția de învățământ care l -a creat este una competitivă. precum și modul de recunoaștere. Ghidul de față conține repere utile tuturor factorilor interesați în derularea stagiilor de practică. a adaptabilității și competitivității acestuia. de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. Finalitatea sa demonstrează că viitorul absolvent poate deveni un exponent viabil al sistemului de învățământ pe piața muncii. poate fi considerat ca un exercițiu pilot ale cărui rezultate pot fi multiplicate și extinse. Este un ghid pentru studenți. pe creșterea competențelor. respectiv. tocmai pentru a include cât mai multe experiențe și exemple. a valorificat oportunitate a de a accesa Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane pentru a-și perfecționa sistemul de derulare a stagiilor de practică pentru studenți. Documentul este un bun îndrumar pentru studenți. cât și pentru cele din domeniul ocupării forţei. interesul fiind centrat pe student. precum și în politicile și strategiile naționale. care necesită atenție. De asemenea. respectiv a centrelor de practică din mediul economico-social. Ghidul este gândit ca un document de lucru. Sprijinul financiar susține o reformă a procedurilor specifice și facilitează apropierea dintre mediul academic și mediul economico -social. Ghidul. profesori și angajatori și a fost elaborat cu sprijinul acestora. sunt avute în vedere activități inovative propuse în proiect. ca de altfel întregul proiect. răbdare și o pregătire temeinică. Ghid de practică | . coordonatori și tutori. prin Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA). complementare activităților încetățenite. Practica studenților este un element regăsit adesea în documentele de specialitate la nivel european. în continuă schimbare și îmbunătățire. Stagiile de practică ale studenților sunt prima ocazie cu care studenții iau contact cu mediul activității practice și au capacitatea de a -i pregăti pe studenți pentru statutul lor de absolvent și .

educaţionale şi ştiinţifice ale acesteia. Bugetul total al proiectului este de 10.028 lei.6 I. 1. Pe par cursul existenţ ei sale. demnă de acest nume. î mpărtăşind valorile culturale. Doctorat) şi formele de învăţământ (cu frecvenţă. Universitatea din Craiova participă activ la Procesul Bologna. Universitatea şi universalitatea au mers împreună.213. PREZENTAREA PROIECTULUI PRAXIS . cu frecvenţă redusă. din care finanțarea nerambursabilă este de 9. morale.Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa .088 lei. Data începerii este 2 august 2010. concretizându -şi vocaţia europeană prin convergenţa curriculară. formator competent şi generos al elitelor ştiinţifice şi culturale.1. Univer sitatea din Craiova a evoluat către o structură complexă. Cu convingerea că Spaţiul European al Învăţă mântului Superior şi Aria Europeană a Cercetării Ştiinţifice sunt pilonii principali ai societăţii bazate pe cunoaştere. existând convingerea că nici o ştiinţă. Acceptarea competiţiei şi participarea la schimbul de valori au permis selectarea şi consolidarea unui valoros corp profesoral. pentru a servi lumii întregi. Perioada de implementare a proiectului este de 3 ani. Partenerii în proiect Universitatea din Craiova este o prestigioasă instituţie a învăţământului superior românesc.Portugalia și SUPEUROPA .BUNI PRACTICIENI ÎN DOMENIUL ECONOMIC ÎN TRANZIŢIE DE LA ŞCOALĂ LA VIAŢA ACTIVĂ PRAXIS este un proiect strategic cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. De la înfiinţarea sa. iar data finalizării proiectului este 1 august 2013. Universitatea din Craiova le oferă excelente condiţii de pregătire î n toate cicluril e de studii universitare (Licenţă. Celor peste 25 000 de studenţi ai să i. din anul 1947. ISCTE . nu poate prospera dacă nu depăşeşte folosinţa locală.Franța. constituit î n prezent din peste 1000 de cadre didactice. la integrarea acestora în patrimoniul universal. parte a comunităţii academice europene. implementat de Universitatea din Craiova prin Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara. la distanţă). ce include în prezent 11 facultăţi şi 3 şcoli doctorale. tematica | Ghid de practică Universitatea din Craiova FEAA .554. Universitatea din Craiova şi-a asumat misiunea de a contribui la dezvoltarea cunoaşterii. Master. a ştiinţei şi culturii naţionale. Universitatea din Craiova a încurajat constant cercetarea ştiinţifică şi a favorizat întrunirile aca demice.

ale economiei bazate pe cunoaştere.7 cercetării ştiinţifice şi deschiderea către colaboră ri academice. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova ( FEAA ) este una din instituţiile academice cu renume şi tradiţie din mediul universitar românesc. Polonia. inclusiv în cadrul unor reţele sau consorţii de cercetare prin care FEAA să realizeze excelenţa în cercetare. cercetător ştiinţific. douăzeci programe de studii universitare de master şi o şcoală doctorală. analist programator. manager de export. Slovenia. Ultimii ani au marcat o mai pronunţată orientare a activităţii de cercetare ştiinţifică a personalului didactic din facultate. Germania şi Turcia . Oferta educaţională. agent de vânzări. gestionarea şi administrarea afacerilor şi le permite desfăşurarea de activităţi în următoarele profesii: asistent manager. auditor financiar. Universitatea de Vest Timişoara FEAA Universitatea de Vest din Timi şoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societăţii. ofiţer de credite. având drept misiune pregătirea unor economişti care să răspundă nevoilor unei piețe a forței de muncă tot mai exigente. anual un număr considerabil de studenţi sau cadre didactice universitare ale FEAA beneficiază de stagii de pregătire în străinătate la universităţi de prestigiu. administrator relaţii cu clienţii. Activitatea de cercetare ştiinţifică este un domeniu prioritar pentru FEAA din Universitatea din Craiova. Cunoştinţele dobândite le oferă absolvenţilor FEAA abilităţile necesare pentru înfiinţarea. contabil autorizat. profesor. analist de piaţă. antreprenor. cu o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare. la cerinţele şi standardele domeniilor în care se angajează absolvenţii facultăţii. FEAA a încheiat parteneriate în programe internaţionale de colaborare. expert contabil. dar şi prin colaborare cu alte institute de învăţământ şi de cercetare din ţară sau din străinătate. agent de turism. administrator al proiectelor financiare. în condiţiile competitivităţii şi valorificării durabile a rezultatelor cercetării. Acestea sunt adresate atât studenţilor de la ciclul licenţă. acorduri bilaterale cu universităţi din Franţa. învăţământul cu frecvenţă. Aceasta se desfăşoară în departamente şi centre de cercetare. Belgia. Prin intermediul burselor LLP ERASMUS. cât şi pentru cei înscrişi la master şi doctorat. flexibilă şi dinamică este reprezentată de zece specializări la ciclul universitar de licenţă. manager financiar-contabil. Italia. în cadrul a 11 facultăţi. fiind cea mai mare dintre cele 11 facultăţi ale Universităţii din Craiova. Portugalia. Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe Ghid de practică | . broker. cenzor independent. în anul 2009 FEAA a obţinut certificarea Sistemului de Management al Calităţii conform Standardului SR EN ISO 9001: 2008. În plus. patru specializări la învăţămânul la distanţă. Grecia.

8 de mobilitate Socrates. jucând un rol important în transferul de cunoştinţe către companii şi autorităţi locale. IN OUT Global (logistică ). înfiinţată în anul 1990. mobilităţ ile studenţeşti fiind prioritare î n aceste acorduri de cooperare prin prisma faptului că ele constituie un mod eficient de a asigura un transfer de bune practici. În anul 1997 a aderat la Fundaţia universităţilor portugheze. ca o primă etapă î n procesul prin care viitorul absolvent se confruntă cu cerinţ ele practice ale domeniului de activitate spre care se va î ndrepta după absolvire. Erasmus. facultatea este implicată în dezvoltarea locală şi în integrarea europeană.Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa este o universitate de stat înfiinţată în anul 1972. Leonardo da Vinci. ISCTE . absolvenţilor şi angajaţilor lor să schimbe. Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor este cea mai prestigioasă instituţie de î nvăţământ universitar şi continuu pentru ştiinţe economice ş i afaceri din partea de vest a României. cu scopul de a le aduce mai aproape. UNIAUDAX (antreprenoriat şi afaceri de familie). SupEuropa este o organiza ţie franceză de formare. Di n 1967. Obiectivele proiectului Obiectivul general PRAXIS este corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către student cu activitatea practică aferentă specializării. ISCTE SupEuropa În anul academic 2007/20 08. asigurâ ndu-le acestora posibilitatea de a se pregăti în domeniu pe tot parcursul vieţii (life long learning). PHARE.2. OVERGEST (contabilitate). INDEG (training şi educaţie pentru top management) a primit o importantă recunoaştere publică pentru activitatea sa în domeniul trainingului. Prin proiectele implementate. Tempus – sunt impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţ ii. universităţi şi întreprinderi din diferite state membre ale Uniunii Europene. să dobândească şi să experimenteze noi abilităţi şi competenţe sociale şi profesionale. î n contextul conceptului de mobilitate. ISCTE a înregistrat un număr de 7824 studenţi. Prin programele derulate. CEUA (arhitectură). Universitatea de Vest din Timişoara are relaţ ii cu peste 100 de universităţi din întreaga lume. | Ghid de practică . pentru a permite elevilor. 1. GEST -IN (informaţii pentru afaceri). Î n 2005 a devenit membră a Consiliului decanilor din Portugalia. GIESTA (statistică). Î n domeniul serviciilor comunitare. facultatea îşi propune să îmbună tăţească şi să lărgească orizontul cunoştinţ elor profesionale ale tuturor absolvenţilor şi specialiştilor. cercetărilor şi serviciilor pentru comunitate. Facultatea pregăteşte specialişti apreciaţi în ţară şi străinătate. ISCTE deţine o serie de centre de training şi sevicii: CEMAF (pieţe financiare). Activităţile sale principale sunt orientate către şcoli.

Marketing. 1. având sub coordonare î n medie 10 studenţi pe durata stagiilor de practică.3. studenţi ce vor participa la stagiile de practică (ca parte a planului de învăţământ pentru ciclul de studii universitare de licenţă). Rezultatele aşteptate A. flexibilizarea şi compatibilizarea cunoştintelor teoretice dobâ ndite cu cerinţele şi nevoile activităţ ii practice viitoare. schimburi transnaţionale. Economia comerţului. . de la facultăţ ile cu profil economic. .conştientizarea studenţilor privind activitatea practică. câ te un tutore la fiecare centru de practică. Management. . şcoli de vară şi stagii de practică la partenerii străini.acomodarea cu mediul viitoarei activităţi practice.conştientizarea mediului economic cu privire la importanţa dezvoltării unei atitudini deschise şi constructive faţă de studenţii veniţi în practică.cel puţin 55 de tutori din centrele de practică pregă tiţi şi conştientizaţi cu privire la importanţa dezvoltării unei atitudini deschise şi constructive faţă de studenţ ii veniţi în practică.stimularea asigurării unui caracter profesionist şi competitiv pentru stagiile de practică prin organizarea de cursuri. orientaţi prin intermediul birourilor de practică. Rezultate care susţin atingerea obiectivelor specifice: . Statistică şi previziune economică.4.cel puţin 1650 de studenţi conştientizaţi.9 Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de: . turismului şi serviciilor. Economie generală şi comunicare economică. . orientarea lor spre activităţi pentru care au reale aptitudini şi consilierea lor prin intermediul birourilor de practică.cel puţin 1650 de studenţi din anul al II-lea de studii (câte 550 în fiecare din cei 3 ani de proiect. ceea ce va conduce la o mai facilă inserţie a acestora pe piaţa muncii. 825 femei. Grupul ţintă al proiectului Grupul ţintă este format din: . Ghid de practică | . 1200 de la aplicant. Contabilitate şi informatică de gestiune.cel puţin 55 convenţii de practică încheiate între cele două universităţi şi centrele de practică. 825 bărbaţi.activarea. adaptaţi pentru o tranziţie facilă de la şcoală la locul de muncă. .optimizarea relaţiei între mediul academic şi mediul practic cu scopul permanentei adaptări a curriculei la cerinţele acestui mediu şi realizarea unei tranziţii mai uşoare de la şcoală la viaţa activă. 1. Finanţe şi Bănci. 450 de la partenerul român) de la două universităţi din România. .cel puţin 55 de tutori cu activitate în fiecare din cei 3 ani. programele de studii: Economie şi afaceri internaţionale. . Informatică economică . mai bine instruiţi în cadrul stagiilor de practică. .

pliante). dezvoltarea carierei.650 broşuri pe an. .4 prezentări pe an la fiecare universitate implicată (filmuleţe. .000 de exemplare pe an.4 teme abordate pe an: oportunităţi de practică.650 de pliante pe an. abordarea unui stil de viaţă sănătos. . . Alte rezultate: .campanii de conştientizare în rândul studenţilor şi al mediului economico -social. . cu nominalizarea centrelor de practică . .ponderea studenţilor sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare: 30%. Rezultate pe termen mediu şi lung: . . broşuri. | Ghid de practică .tranziţia de la şcoală la viaţa activă : 300.un film de prezentare pe an. .trei campanii de conştientizare (1/an) pentru studenţii de anul I din fiecare din cele două universităţi din România.o conferinţă naţională cu participare internaţională la finele fiecărui an de proiect. .5 articole pe an.cel puţin 30 de studenţi competitivi stimulaţi prin organizarea şcolii de vară ş i 15 studenţi participanţi la stagii de practică la partenerii stră ini. prezentări ppt. . .un website actualizat al proiectului. C. piaţa muncii. cu nominalizarea şi descrierea centrelor de practică. B.persoane care au beneficiat de stagii şi orientare în proiect ş i au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă : 200.un Ghid de practică elaborat şi tipărit în 1.număr de persoane care au beneficiat de stagii şi orientare în proiect şi au găsit un loc de muncă .10 .

Nr. din 10 ianuarie 2011 Monitorul Oficial al României. 493. 258/20072. Practicantul este studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor. 1/20111. Legea nr. 1 2 Monitorul Oficial al României. CADRUL LEGAL  Practica de specialitate se organizează în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. are alocate 90 de ore şi 3 puncte credit . care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire. Practica studenţilor se organizează şi se desfăşoară pe baza unui contract -cadru de colaborare sau a unei convenţii.  Practica de specialitate a studenţilor din FEAA este disciplină obligatorie. la instituţii ale administraţiei publice locale sau în alte organizaţii cu personalitate juridică. după caz.ro Ghid de practică | . Partenerul de practică sau centrul de practică este o societate comercială. Nr. fiind prevăzută în curricula universitară în anul al II-lea de studii. privind practica elevilor şi studenţilor şi Regulamentele FEAA3. Partea I. 18. Ea se încheie cu un raport de practică . în conformitate cu planul de învăţământ. din 24 iulie 2007 3 http://feaa. instituţii financiare nebancare şi alte organizaţii ale pieţei financiare. care va fi evaluat în cadrul colocviului de la finalul stagiului. ca un stagiu compact de trei săptămâni. la sfârşitul semestrului IV. spre a le aplica în concordanţă cu programul de studiu pentru care se instruieşte. respectiv Universitatea din Craiova. la instituţii de credit. comerţului.  Aceasta se va desfăşura la organizaţii din domeniul producţiei. încheiată între organizator şi partenerul de practică. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor care desfăşoară activităţi instructiv -educative şi formative. serviciilor. Activitatea de practică se desfăşoară cu program cumulat. Practica este activitatea desfăşurată de studenţi. Organizatoul de practică este instituţia de învăţământ universitar. pe baza unei programe analitice întocmite de instituţia de învăţământ superior a practicantului. Partea I.11 II.ucv. Cercetării şi Tineretului şi Sportului şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor şi elevilor. în conformitate cu planul de învăţământ. o instituţie centrală ori locală sau orice altă persoană juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu programele de studii cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei.

În afară de aceste obiective generale. 3/ cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea organizaţiei şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. în funcţie de specializare şi tipul organizaţiei în care se va desfăşura practica de specialitate. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PRACTICII DE SPECIALITATE Scopul practicii de specialitate constă în corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către student cu activitatea practică aferentă specializării. De asemenea. 2/ identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica: 1/ cunoaşterea centrului de practică. | Ghid de practică .12 III. ca o primă etapă în procesul prin care viitorul absolvent se confruntă cu cerinţele practice ale domeniului de activitate spre care se va îndrepta după absolvire. studenţii trebuie să urmărească și o serie de obiective specifice (descriptori) detaliate în programele analitice de practică. practica de specialitate urmărește acomodarea studenţilor cu mediul viitoarei activităţi. prezentate în Anexa 1. ceea ce va conduce la o mai facilă inserţie a absolvenților pe piaţa muncii. Studenții vor urmări atingerea următoarelor obiective generale. a modului de organizare şi derulare a activităţii desfăşurate.

de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. folosind şi dobândind cunoştinţe relevante pentru viitoarea profesie.  centrul de practică a eliberat un Atestat de efectuare a practicii. Ghid de practică | . 2/ Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. 1/ Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:  există convenţia de practică între facultate şi centrul de practică. având ca referinţă programa analitică de practică. În acordarea notei.  Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4.  raportul de practică a fost verificat şi semnat de către tutorele de practică . RECUNOAŞTEREA. evaluarea și certificarea.  Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică.  studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. se ţine seama de calitatea Raportului de practică întocmit conform Anexei 3. EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ Finalizarea stagiului de practică și obținerea creditelor alocate disciplinei sunt condiționate de parcurgerea a trei etape: recunoașterea. prezentat în Anexa 2. semnat de reprezentantul centrului de practică și de tutore.13 IV. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. 3/ Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS.  studentul şi -a desfăşurat stagiul de practică într -un domeniu direct legat de programul de studiu sa.

familiarizându -se cu universul muncii. c/ să desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activităţii de practică a studenţilor în condiţii normale. tutorele este obligat să instruiască practicantul cu privire la normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor. | Ghid de practică . a trecerii de la cadrul învățământului la cel al organizației. b/ să aibă specialişti cu studii superioare care să coordoneze şi să participe la evaluarea desfăşurării practicii studenţilor. cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul programei analitice de practică. centrul de practică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale: a/ să deţină o dotare corespunzătoare – logistică. stagiul este un prilej de a participa în mod concret la formarea viitorilor angajați și de a fi în contact direct cu instituții le de învățământ și cu tiner ii. Pe toată durata practicii. fără a se depăşi ora 20 00. Tutorele de practică trebuie să îl ajute pe student să -şi realizeze obiectivele de practică prevăzute în programa analitică. aproape toate programele de învățământ universitar prevăd la ora actuală un stagiu de practică. La cererea tutorelui de prac tică. Pe perioada de practică. CENTRUL DE PRACTICĂ Oricare ar fi nivelul lor. Şi pentru centrele de practică. tehnică şi tehnologică – necesară valorificării cunoştinţelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire.14 V. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. punându -i la dispoziţie mijloacele necesare. specifice activităţilor pe care le va desfăşura. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. Centrul de practică reprezintă organizaţia care desfăşoară o activitate în corelaţie cu programele de studii cuprinse în oferta educațională a FEAA şi conţinutul programelor analitice de practică şi care poate asigura procesul de instruire practică a studenţilor în baza unei convenţii încheiate în acest sens. În conformitate cu legislaţia în vigoare. Centrul de practică desemnează persoanele care se ocupă de îndrumarea şi urmărirea activităţii de practică a studenţilor – tutorii de practică. în acest fel. Acesta permite studenților folosirea cunoştințelor teoretice într -un cadru profesional și facilitarea. De asemenea. tutorele împreună cu coordonatorul de practică în calitate de reprezentant al FEAA urmăresc şi înregistrează prezenţa la activitate a practicantului şi semnalează eventualele abateri centrului de practică şi FEAA.

dar şi o relaţie colegială cu salariaţii din centrul de practică sau cu specialişti din domeniul economic. În perioada de desfăşurare a practicii la centrul de practică .coordonator de practică trebuie să fie o relaţie onestă. Relaţia student .15 Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elab orarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică stabilite de comun acord între coordonator. revine. obiectiv. în conformitate cu programa analitică. cu o largă disponibilitate pentru dialog. în primul rând.  să cunoască şi să respecte legislaţia în vigoare cu privire la activităţile desfăşurate.tutore . furnizorii. evaluarea și certificarea stagiului de practică.coordonator de practică. pentru realizarea cu succes a obiectivelor practicii. care să răspundă scopului propus. în care să se discute colegial despre problemele de interes comun privitoare la Ghid de practică | .  să demonstreze respect pentru valorile profesiei de economist şi să se familiarizeze cu normele conduitei deontologice specifice profesiei. Realizarea în condiţii optime a obiectivelor practicii de specialitate presupune ca toate părţile implicate în această activitate să dea dovadă de profesionalism şi să contribuie la consolidarea relaţiei profesionale student . La centrul de practică studentul trebuie:  să -şi dezvolte capacităţile de a transpune noţiunile teoretice în practică. bazată pe respect profesional şi să asigure condiţiile necesare pentru buna pregătire a studentului.tutore .  să -şi dezvolte abilităţile de rezolvare a problemelor practice şi să comunice direct cu persoanele implicate în aceste activităţi. FEAA împreună cu centrul de practică efectuează o evaluare a cunoştinţelor practicantului şi îi acordă o notă conform metodologiei prevăzute la secţiunea Recunoaşterea. concis. tutore şi student. precum şi concluziile studentului.  să perceapă esenţa activităţilor desfăşurate în cadrul structurilor organizatorice ale centrului de practică. legătura teoriei cu practica constituind astfel un proces de continuitate.  să înveţe cum să stabilească o relaţie profesională cu clienţii. Întâlnirile periodice la centrul de practică.  să înţeleagă modul de organizare a activităţii pe care o desfăşoară organizaţia respectivă. La sfârşitul stagiului de practică. Conţinutul Raportului de practică .  să înveţe să susţină o activitate/operaţiune sau să întocmească raportul asupra unei activităţi/operaţiuni într -un mod adecvat. responsabilitatea pentru o bună îndrumare a studentului. partenerii organizaţiei.  să dobândească cunoştinţe despre culegerea şi folosirea informaţiilor. prin vizite programate ale coordonatorului de practică. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Anexa 3 la Ghidul de practică ce completează programa analitică şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. cu colaborarea şi sprijinul coordonatorului de practică.  să -şi asume responsabilitatea pentru realizarea sarcinilor stabilite de tutorele de practică. desigur. tutorelui.

scopul şi acţiunile preconizate pentru perioada de instruire practică a fiecărui student. referiri la punctualitatea. explorarea problemelor curente. realizării acordului între toţi cei implicaţi în procesul complex al practicii de specialitate. identificării nevoilor neacoperite. pentru ca la finele practicii să -i poată evalua activitatea. Rezultatele evaluării activităţii pe parcurs vor fi prezentate atât studentului . cât şi coordonatorului de practică. Tutorele trebuie să se pună de acord cu prevederile programei de practică pentru a putea verifica dacă sunt îndeplinite obiectivele învăţării practice şi dacă acestea corespund profilului studentului. Convenţia de practică se încheie anticipat desfăşurării activităţii. cunoaşterea colectivului cu care va lucra.16 derularea programului de pregătire practică a studenţilor. vor antrena interesul tutorilor şi al studenţilor. dar nu mai târziu de prima lună a semestrului doi. dar mai ales pentru a-i încuraja pe studenţi în activitatea lor. Tutorele trebuie să asigure studentului toate informaţiile de ordin general de care acesta are nevoie pentru:      familiarizarea cu centrul de practică prin prezentarea organizaţiei. la începutul anului universitar în care este prevăzut stagiul. Acest demers va trebui să -i permită studentului înţelegerea cu exactitate a rolului său în cadrul centrului de practică. În corelaţie cu programa analitică de practică. obiectivele. vor fi stabilite activităţile. Coordonatorul de practică are obligaţia de a monitoriza studenţii prin vizite ef ectuate la centrele de practică și de a sprijini tutorii de practică pe parcursul desfăşurării stagiului de practică. disciplina şi gradul de însuşire a cunoştinţelor practice de către student. La sfârşitul stagiului de practică tutorele are obligaţia de a întocmi Fişa de evaluare pe parcursul stagiului de practică (conform Anexei 4) din care să rezulte numărul orelor efectuate. a purta discuţii critice şi a avea permanent informaţii în scopul îmbunătăţirii procesului de instruire. C onţinutul cadru al convenţiei de practică este prevăzut în Anexa 5. iar tutorelui obligaţiile pe care le are faţă de student. identificarea obiectivelor organizaţiei şi a metodologiei de lucru. cunoaşterea locului şi rolului ei în cadrul sistemului economic şi s ocial. vor facilita asigurarea unei relaţii mai bune între FEAA şi centrele de practică. de obicei. Coordonatorul de practică trebuie să întreţină o legătură permanentă cu studenţii şi cu tutorii din centrele de practică nu numai pentru a controla dacă cei implicaţi îşi fac datoria. | Ghid de practică .

13/ Participarea la programul de practică presupune aderarea la aceleaşi standardele academice ca şi cursurile convenţionale. 9/ Fiţi politicoşi. Retragerea din stagiu. înainte de finalizare. 10/ Nu utilizaţi resursele companiei (telefon.aplicaţi cunoştinţele acumulate în sala de curs la mediul de lucru. lumea ″reală″. Îmbrăcaţi -vă adecvat. Trataţi toţi angajaţii cu respect. 4/ Pregătiţi un CV pentru debutul stagiului de practică. Imposibilitatea de a respecta îndrumările tutorelui şi ale coordonatorului de practică va avea probabil ca rezultat un calificativ nesatisfăcător. 6/ Nu întârziaţi la programul de practică convenit. Urmaţi aceste sfaturi şi ar trebui să vă descurcaţi excelent nu numai în parcurgerea cu succes a stagiului de practică. cu excepţia cazului în care vi s-a dat permisiunea expresă în acest sens. Sfaturi pentru studenţi Stagiul de practică este o etapă esenţială în formarea voastră profesională care vă permite să vă familiarizaţi cu universul profesional şi să aplicaţi cunoştinţele acumulate.17 VI. Nu părăsiţi locul de muncă în timpul orelor de practică fără permisiune. ÎNDRUMAR PENTRU STUDENŢI ŞI COORDONATORI DE PRACTICĂ 6. 12/ Cereţi sprijinul tutorelui de practică ori de câte ori simţiţi nevoia. Sfaturi generale: 1/ Înainte de alegerea centrului de practică informaţi-vă cu privire la profilul acestuia. Următoarele informaţii vă vor ajuta în obţinerea unei tranziţii reuşite de la st adiul de student la cel de profesionist remunerat. va avea ca rezultat nepromovarea examenului. 8/ Dezvoltaţi şi demonstraţi o etică a muncii solidă. calculator. 14/ La sfârşitul stagiului de practică nu trebuie să uitaţi: Ghid de practică | . Depinde de voi să o faceţi să prindă viaţă! 3/ Corelaţi teoria cu practica . 2/ În centrul de practică trebuie să vă comportaţi ca un salariat potenţial. Evitaţi actele de nesupunere.1.) pentru uz personal. Abţineţi -vă de la activităţi lipsite de etică. 5/ Obţineţi o imagine completă şi realistă asupra culturii şi aşteptărilor centrului de practică. 7/ Dobândiţi informaţii cu privire la oportunităţile unei cariere şi ale unui loc de muncă permanent. etc. Persoanele pe care le veţi întâlni cu ocazia unui stagiu vor constitui viitoarea voastră reţea profesională. pentru a -i orienta pe tutori în privinţa competenţelor şi talentelor voastre şi a -i ajuta la repartizarea diferitelor sarcini de lucru. perspectivele dezvoltării profesionale pe care vi le oferă. consumabile. corespondenţa sa cu aşteptările voastre. ci şi în carieră. 11/ Respectaţi Regulamentul de ordine interioară al centrului de practică şi normele de securitate aplicabile în organizaţie.

orice proiect care vă este atribuit. dar cheia este să îndepliniţi toate sarcinile de lucru cu acelaşi nivel de entuziasm şi profesionalism. Asiguraţi -vă că aveţi întâlniri periodice cu ocazia cărora puteţi împărtăşi experienţele şi lecţiile învăţate .să transmiteţi raportul de stagiu de practică la universitate (către coordonatorul de practică) şi la centrul de practică (către tutorele de practică). noul angajat/stagiar va trebui să ″îşi câştige meritele″.şi totodată daţi şi rapoarte de progres. nu ezitați să cereți permisiunea de a rămâne în continuare sub formă de voluntariat. 15/ Dacă v-a plăcut practica î n cadrul acelei organizaţii şi dispuneți de timp. ce noi competenţe doriţi să dobândiţi. cât şi rele . 20 de principii de bază pentru un stagiu de practică de succes: 1/ Stabiliţi obiective personale . să fiţi nepoliticoşi. să plecaţi devreme. Prezentarea faptelor ar putea duce la o revizuire a termenelor sau asistenţă suplimentară pentru a respecta termenul final. nu uitaţi să fiţi şi un bun ascultător şi să învăţaţi cât mai multe în timpul acestor întâlniri. să sosiţi târziu.vă că obiectivele voastre sunt realiste şi realizabile în timpul stagiului. Aşadar. 5/ Ascultaţi şi urmaţi instrucţiunile. să nu respectaţi termenele. În aproape orice organizaţie. Cel mai rapid mod de a ″demola″ un stagiar bun este adoptarea unei atitudini negative.18 . faceţi eforturi suplimentare şi fiţi întreprinzător. 2/ Ţineţi un calendar. . aşa că asiguraţi. sarcini de lucru de rutină. . 8/ Evitaţi negativismul. jurnal sau planificator zilnic pentru a urmări activităţile de lucru. 6/ Urmaţi întocmai până la finalizare. Înainte de a începe stagiul trebuie să vă stabiliţi obiectivele pe care doriţi să le atingeţi. să | Ghid de practică . Cooperaţi şi participaţi la proiecte noi. 7/ Abordaţi toate sarcinile cu entuziasm şi o atitudine pozitivă. proiectele sau alte sarcini.să participaţi la evaluarea calităţii stagiului prin completarea fişei de evaluare. 4/ Stabiliţi întâlniri periodice cu coordonatorul de practică. informaţi imediat tutorele sau coordonatorul de practică. În cazul în care constataţi că proiectul atribuit va fi întârziat din motive independente de voinţa dumneavoastră. să vă decideţi cu privire la sfera profesională în care doriţi să vă specializaţi.atât bune. 3/ Gestionaţi-vă timpul la locul de muncă. Oferiţi -vă în mod voluntar pentru a-i ajuta pe alţii. pentru uz personal şi referinţe viitoare.să mulţumiţi tuturor celor care v-au ajutat în demersul vostru pe parcursul stagiului de practică. fără îndoială. Sugestie: În timp ce doriţi să-l ţineţi pe coordonator la curent cu realizările voastre. lipsiţi de respect faţă de colaboratori.nu veniţi cu scuze. Asiguraţi -vă că declaraţi doar fapte . aveţi iniţiativă. Contribuiţi la discuţii. Cereţi lămuriri dacă unele aspecte vă sunt neclare. Stabiliţi priorităţi. evitaţi să vă plângeţi. Vi se vor da. Ascultaţi cu atenţie şi luaţi notiţe. Sugestie: Stabilirea de obiective nerealiste ar putea face chiar şi un stagiu reuşit să pară nesatisfăcător.

Unul din instrumentele cheie în job -hunting este utilizarea reţelei sociale proprii pentru a găsi următorul pas în cariera dumneavoastră. astfel încât să nu vă depăşiţi autoritatea. obstacolele la găsirea unui loc de parcare şi alte evenimente care pot cauza întârzieri. fie el un alt stagiu sau un loc de muncă după absolvire. 12/ Demonstraţi loialitate. pentru a evita traficul. cu excepţia cazului în care vi se solicită direct să discutaţi aceste probleme cu tutorele vostru. Acomodaţi -vă la situaţii noi şi schimbaţi priorităţile fără rezistenţă. să păreţi inflexibili etc. Nu opuneţi rezistenţă schimbării. nu se aşteaptă nimeni să ştiţi totul. 15/ Preluaţi iniţiativa. Setaţi -vă alarma devreme. conferinţe şi evenimente. 16/ Fiţi demni de încredere. 11/ Obţineţi cât mai multă expunere. dar ele pot oferi adesea o bună ocazie de a vă spori cunoştinţele. Nu indicaţi punctele slabe percepute ale angajatorului sau produselor/serviciilor. Asiguraţi-vă că lucraţi cu tutorele vostru şi împărtăşiţi succesele cu el. 9/ Nu pierdeţi nici o ocazie de a învăţa mai multe despre organizaţie. inclusiv normelor de siguranţă. prin rotaţie. Un mentor este cineva de la un nivel superior din organizaţie care se îngrijeşte de voi şi se asigură că învăţaţi ce trebuie să ştiţi şi că vă îndepliniţi misiunile. cunoaşteţi oameni din afara departamentului dumneavoastră şi participaţi la evenimentele sociale ale organizaţiei. Cu cât sunteţi mai expuşi la idei noi şi oameni noi. Sugestie: Tutorele dvs. Cereţi sfaturi şi puneţi întrebări ori de câte ori vă confruntaţi cu ceva care nu este familiar pentru voi. cu atât veţi învăţa mai multe.19 aveţi o atitudine arogantă. de a socializa şi de a construi relaţii. 18/ Creaţi-vă reţele sociale. 14/ Adaptaţi-vă. Este mai bine să ajungeţi mai devreme decât să riscaţi să fiţi în întârziere. În timp ce angajatorul se aşteaptă să obţină un anumit nivel de muncă de la voi. Sugestie: Întrunirile pot părea plictisitoare. să purtaţi ţinute necorespunzătoare. Construiţi -vă relaţii profesionale cu tutorele şi Ghid de practică | . aşa că întrebaţi înainte de a acţiona. Angajatorii adoră angajaţii care se aruncă cu capul înainte în rezolvarea problemelor dificile.amintiţi-vă că nu ştiţi totul şi că profesorii voştri nu v-au învăţat totul. între departamente. 13/ Nu vă fie teamă să puneţi întrebări. Dacă descoperiţi că o politică este în contradicţie cu valorile personale sau principiile voastre morale. puteţi contacta coordonatorul de practică. ar putea fi mentorul. Profitaţi de orice oportunitate pentru a participa la reuniunile organizaţiei. Toţi angajatorii observă şi apreciază loialitatea. Amintiţi-vă întotdeauna că un stagiu este o experienţă de învăţare pentru voi. Fiţi deschişi către idei şi proceduri noi . Fie că s-a luat sau nu hotărârea ca stagiarii să fie mutaţi. 17/ Găsiţi-vă un mentor. Prezenţa şi punctualitatea consecvente sunt remarcate şi apreciate de către conducere. Fiţi fideli politicii organizaţiei. 10/ Sprijiniţi politicile organizaţiei. participaţi la ateliere de instruire şi citiţi toate materialele organizaţiei. să vă comportaţi neprofesionist. Sugestie: Oamenii inteligenţi ştiu că într-adevăr nu există întrebări stupide. abordaţi sarcini noi.

o sursă bună pentru a obţine alte sfaturi şi ponturi legate de vânătoarea de locuri de muncă pe baza anilor lor de experienţă. 6. cât şi pentru portofoliul carierei. 3/ Cele mai importante condiţii pentru construirea unor relaţii pozitive cu tinerii sunt să credeţi în abilităţile lor şi să îi respectaţi. Aceste persoane sunt. 5/ Proiectul profesional realizat în cadrul stagiului de practică trebuie să permită studenţilor punerea în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite în timpul cursurilor şi să faciliteze trecerea de la învăţământul superior la practica din organizaţii.securitate. . Unul dintre obiectivele dvs. Sfaturi pentru coordonatorii de practică 1/ Una din funcţiile cele mai importante în coordonare este de a vă asigura că se iau în considerare nevoile studenţilor stagiari în toate etapele proiectului. 7/ Asiguraţi -vă că monitorizarea şi evaluarea stagiului sunt prevăzute şi realizate. 2/ Succesul dumneavoastră este strâns legat de succesul proiectului pe care îl coordonaţi. Este recomandată prezenţa activă a dumneavoastră la centrele de practică pentru a face o monitorizare reală a derulării stagiului. .20 alte persoane din organizaţie. aţi computerizat un sistem de inventariere. etc. Poate că aţi realizat o broşură. daţi-le curajul să îşi exprime opiniile în ceea ce priveşte practica lor şi încercaţi să le oferiţi condiţii cât mai bune pe perioada practicii. | Ghid de practică .atât pentru CV-ul vostru. aţi depistat tendinţele industriei. 4/ În calitate de coordonator al practicii. de asemenea.2. 19/ Plecaţi cu realizări palpabile. trebuie să se includă următoarele: . 20/ Păstrăţi legătura cu tuto rele şi alţi angajaţi din centrul de practică şi după finalizarea stagiului. Printre aceste nevoi.posibilitatea de a face alegeri şi de a -şi asuma responsabilităţi. 6/ Înainte de începerea stagiului de practică trebuie să vă asiguraţi că studenţii au înţeles obiectivele şi conţinutul practicii.preocupare pentru alţii. încercaţi să -i apropiaţi cât mai mult de dumneavoastră. v-aţi întâlnit cu clienţii.oportunităţi de a participa activ. aţi organizat o conferinţă de vânzări. aşa că aveţi grijă să valorificaţi această experienţă în activităţile viitoare. în acest stagiu este să obţineţi rezultate palpabile . Sugestie: Redactarea la zi a unui jurnal vă poate ajuta să vă amintiţi toate lucrurile pe care le-aţi realizat pe durata stagiului de practică. Comunicaţi cu studenţii pe care îi aveţi î n subcoordonare.respect faţă de diferenţele culturale şi individuale. . Majoritatea stagiilor sunt experienţe extraordinare. . trebuie să pregătiţi studenţii pentru elaborarea unui proiect profesional cunoscând funcţiile şi posturile pe care ar putea să le ocupe într -o organizaţie. Trebuie aşadar să acceptaţi rolul de mentor sau model de imitat.

ei pot oferi expertiză tehnică şi sprijin pentru tineri.21 8/ Păstraţi legătura cu tutorii de practică din organizaţii pentru a rezolva împreună problemele apărute. Apoi. Parte din experienţa de stagiu constă în a căuta oportunităţi şi a iniţia contacte cu potenţiali angajatori. 10/ Încurajaţi studenţii să dezvolte propria reţea de contacte în domeniul organizaţiei. ci un document relevant în desfăşurarea stagiului de practică. 12/ Asiguraţi -vă că fiecare document ataşat dosarului nu este o întâmplare. În primul rând. 11/ Sunteţi garantul relaţiei dintre obiectivele programei de practică şi cele ale stagiului. Mentorii pot fi utili în proiect din mai multe motive. încurajaţi stagiarii să -şi găsească mentori în interiorul centrului de practică. ei pot lucra ca ghizi pentru studenţi. Ghid de practică | . 9/ În calitate de coordonator.

cu durata de 7 zile.proiect-praxis.  vizite de documentare în companii de renume pentru a lua contact cu bune practici din mediul de afaceri din România. În situaţia în care este necesară o departajare suplimentară . se acordă studenţilor cu cele mai bune rezultate obţinute în cadrul programului şcolii de vară. Înscrierea studenţilor la şcoala de vară se face individual pe bază de cerere scrisă avizată de coordonatorul de practică. Pot fi acordate şi premii în bani sau materiale promoţionale de către companiile care au statut de centru de practică sau de către alte instituţii care doresc să devină parteneri în organizarea şcolii de vară.22 VII. | Ghid de practică . (2) susţinerea unui interviu . studenţii vor fi supuşi unui test de evaluare a competenţelor.  diplomă de participare.ro şi afişate la biroul de practică. Programul şcolii de vară va conţine:  organizarea de cursuri având ca tematică Managementul carierei.  organizarea studenţilor participanţi în ateliere de lucru pentru elaborarea de proiecte multi şi interdisciplinare. în perioada iunie -iulie. stabilindu -se astfel un clasament final al primilor 30 de studenţi. după susţinerea colocviului de practică cu respectarea termenelor şi condiţiilor stabilite pentru organizarea şcolii de vară prezentate pe site-ul PRAXIS. Proiectele elaborate de către studenţii participanţi la cursurile şcolii de vară vor fi certificate prin:  diplomă de merit.  organizarea de jocuri şi concursuri interactive. Preselecţia presupune parcurgerea a două etape: (1) promovarea unui test scris în limbile străine agreate de partenerii străini. cu participarea a 30 de studenţi evaluaţi cu nota maximă la colocviul de practică. în luna aprilie şi sunt publicate pe site-ul www. selectaţi pe bază de competiţie. Locul de desfăşurare şi conţinutul tematic al şcolii de vară sunt stabilite în fiecare an. coordonatorii de practică şi personalităţi consacrate din mediul economic şi social.  prelegeri susţinute de personalităţi marcante ale mediului academic din ţară şi străinătate.  studii de caz prezentate de către experţii PRAXIS. Proiectele premiate vor fi postate pe site-ul PRAXIS şi vor fi prezentate ca exemple de succes în materialele de promovare a proiectului. se acordă tuturor studenţilor care au participat la şcoala de vară. Metodologia de evaluare a proiectelor elaborate va fi prezentată cu ocazia deschiderii fiecărei sesiuni a şcolii de vară de către un expert PRAXIS. Evaluarea proiectelor va fi făcută de căre o comisie formată din doi experţi PRAXIS şi un expert de la partenerii străini. ŞCOALA DE VARĂ Şcoala de vară (SV) se organizează anual.

Stagiile de practică sunt validate printr-un certificat care să ateste atingerea obiectivelor propuse.informații asupra stagiului de practică (conținut.să furnizeze participanților oportunitatea de a acumula experiență practică prin participarea la activitățile de zi cu zi în cadrul unor corporații în vederea îmbunătățirii avantajelor competitive care să faciliteze mai apoi o integrare rapidă pe piața muncii.). STAGIUL DE PRACTICĂ ÎN STRĂINĂTATE Ce urmărește? Stagiul de practică în străinătate (SPS) reprezintă o activitate atent supravegheată de către partenerii străini în cooperare cu cei din România pe parcursul căreia studentul are definite obiective de urmărit în strânsă legătură cu programul de studi u. 7 în Portugalia și 8 în Franța. În acest fel va avea o imagine de ansamblu asupra facilităților oferite de locația în care se va desfășura stagiul.23 VIII. mod de organizare. Obiectivele specifice ale SPS sunt: . în special cele în arii le de competență specifice. Când se derulează? Pe parcursul lu nii iulie. orarul de lucru.să conștientizeze participanţii asupra constrângerilor profesionale. adresă. Ghid de practică | . . cu durata de 14 zile.să furnizeze participanților oportunitatea de a pune în practică cunoștințele dobândite pe parcursul studiilor.). mod de prezentare etc. Cum se derulează? 1/ Întâlnire introductivă la Biroul de Stagii (sau structură similară acestuia) Fiecare participant va primi manualul de stagiu de practică (sau reglementări echivalente).să furnizeze studenţilor un cadru de muncă internațional la cel mai înalt nivel calitativ. în perioada 2011-2013. numele tutorelui și poziția ierarhică a acestuia.informații asupra companiei în care se va desfășura stagiul de practică (nume. . îndatoririlor și oportunităților care se ivesc într -un mediu de lucru internaţional . contractul de practică (dacă nu a fost deja primit la plecare) şi programul de activitate. În fiecare an la stagiul de practică în străinătate. . 2/ Întâlnire de lucru cu persoana de contact din cadrul instituției gazdă Pe parcursul întâlnirii participanții vor primi: . vor participa 15 studenţi. descrierea activităților etc. durată. .

informații concrete asupra demarării programului de pregătire . servicii medicale. modalitate de evaluare și de certificare a stagiului de practică . lista de întrebări frecvente. lista cu serviciile suport de care pot beneficia pe parcursul stagiului de practică . mod de comportament.) . relația student -tutor. - | Ghid de practică . modalitate de raportare. alte contacte folositoare etc.informații de natură interculturală . .24 datele de contact ale îndrumătorului de practică. . chestionarul privitor la modul de desfășurare a activității de practică .alte categorii de informații (numere de urgență. . detalii asupra activităților culturale și sportive.

facilitarea efectuării unui stagiu de practică facultativ prevăzut în curricula universitară pentru studenţii interesaţi.25 IX. Organizarea de activităţi extracurriculare – pe lângă stagiile de practică derulate ca parte a planurilor de învăţământ. şi are în structura sa:  coordonatorii de practică. Biroul de Practică – rol.încheierea convenţiilor de practică cu centrele de practică stabilite. Din punct de vedere organizatoric. activităţi şi funcţii Biroul de practică (BP) este o unitate structurală cu funcţionalitate distinctă în cadrul proiectului PRAXIS. printr -o bună comunicare cu tutorii din centrele de practică şi coordonatorii de practică din FEAA. . coordonatorii de practică şi tutorii din centrele de practică. biroul de practică va asigura organizarea unor activităţi extracurriculare. . . . BP este coordonat de responsabilul cu biroul de practică.stabilirea şi menţinerea unei relaţii permanente cu reprezentanţi din mediul economic în vederea stabilirii centrelor de practică şi identificării eventualelor posibilităţi de angajare într -un loc de muncă a absolvenţilor care au făcut parte din grupul ţintă. Biroul de practică va funcţiona ca un nod de comunicare între studenţi. lucrul în echipă şi spiritul competitiv al studenţilor. Biroul de practică va coordona: .activitățile şcolii de vară. Ghid de practică | .  responsabilul în r elaţia cu centrele de practică. BIROUL DE PRACTICĂ. B. structură. În acest sens. Organizarea stagiilor de practică – biroul de practică va face demersurile organizatorice şi administrative pentru derularea în bune condiţii a stagiilor de practică. biroul de practică va îndeplini următoarele funcţii: .  secretariatul biroului. Rolul său principal este de a asigura derularea în bune condiţii a stagiilor de practică.stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu studenţii din grupul ţintă în vederea asigurării derulării stagiilor de practică. În cadrul biroului de practică se vor desfăşura următoarele categorii de activităţi: A.stagiile de practică în străinătate în colaborare cu partenerii externi.1. ORIENTAREA PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR ÎN SCOPUL FACILITĂRII TRANZIŢIEI LA VIAŢA ACTIVĂ 9. menite să stimuleze comunicarea.

.actualizarea bazei de date cu studenţii care desfăşoară stagii de practică prin proiectul PRAXIS. 9. . transparen t şi eficient de interacţiune.2. orientarea şi medierea profesională a studenţilor. C. Platforma electronică de practică PRAXIS OBIECTIVE Obiectivul principal al platformei Praxis este de a oferi studenţilor. modul de întocmire a unui CV). .seminarii pentru studenţii din grupul ţintă cu scopul asigurării unui suport în vederea integrării viitoare a acestora pe piața muncii (simulări de interviuri. biroul de practică va îndeplini următoarele funcţii: .furnizarea informaţiilor solicitate de eventuali angajatori cu privire la performanţele şi disponibilitatea absolvenţilor care au facut parte din grupul ţintă precum şi stabilirea unei relaţii între aceştia. pe termen mediu şi lung creşterea şanselor de angajare pentru studenţii din grupul ţintă. De asemenea.consilierea şi orientarea profesională a studenţilor . platforma permite studenţilor identificarea şi subscrierea la temele de lucrări de licenţă sau de cercetare oferite de cadrele didactice din cadrul FEAA. cadrelor didactice şi angajatorilor un cadru organizat. pentru valorificarea oportunităţilor oferite studenţilor încă de pe băncile facultăţii şi facilitarea inserţiei studenţilor şi absolvenţilor FEAA pe piaţa muncii. În procesul de organizare a diferitelor evenimente care vizează relaţia cu mediul de afaceri. În acest sens. . .26 . platforma Praxis va permite informarea şi atragerea directă şi exclusivă a grupurilor de studenţi care s-au declarat aprioric interesaţi de acele tipuri de evenimente.informarea.realizarea şi actualizarea unei baze de date cu CV -urile studenţilor din grupul ţintă. Platforma Praxis are scopul de a facilita relaţia dintre studenţii din cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor cu organizaţiile care oferă oportunităţi de derulare a stagiilor de practică şi angajare.crearea unei baze de date cu locurile de muncă disponibile pe piața regională a muncii în scopul orientării profesionale a absolvenților . I. consilierea. | Ghid de practică . inclusiv cu feedback-ul primit de la centrele de practică. Medierea relaţiei student-angajator – biroul de practică urmăreşte.

a obiectivelor sale și oportunităților oferite. Acces facil la platformă de pe site-ul facultății. adăugarea unor anunțuri. beneficii. Ghid de practică | . profesorilor. Număr de tranzacții (anunțuri) estimat: 100/ lună.27 II. III.           FUNCȚIONALITATE Platforma reprezintă un motor de căutare simplu şi avansat. editării contului şi a preferinţelor de afişare/căutare. cont de tip profesor: are posibilitatea creării unui nou cont. adăugarea anunţurilor. editării contului şi a preferinţelor de afişare/căutare. a editării acestora . etc. Secțiune de știri în care se vor anunța vizitatorii de ultimile oportunități și evenimente publicate. editării contului şi a preferinţelor de afişare/căutare. un cont de user cu drepturi legate de gestionarea studenţilor. Roluri:     ARHITECTURĂ un administrator de site. Standardizarea checkbox-uri pentru un matching mai bun. nu are acces la structura bazei de date. etc.  IV. Număr de utilizatori estimat: 5000 studenți. aplicarea la oportunitățile publicate de profesori și firme. Permite realizarea de rapoarte tehnice și administrative. aprobă conturile. firmelor. Prin intermediul platformei se va oferi consiliere online pentru firme: legislație. cont de tip de student: are posibilitatea creării unui nou cont. Homepage  MENIU scurtă descriere a platformei. Secțiune cu detaliile de contact care poate fi folosită pentru a trimite și un email direct la administrator. cont de tip firmă: are posibilitatea creării unui nou cont. 1000 de companii și 200 de profesori. contracte. a editării acestora. cu drepturi depline asupra site-ului – decide asupra structurii site-ului. adăugarea unor anunțuri. Integrarea platformei cu sistemul de gestiune a studenților în cadrul facultății pentru validarea conturilor studenților și preluarea principalelor informații .

Organizarea de concursuri. convenții. Exemple de contracte. oportunitățile oferite și proiectul în cadrul căreia s-a dezvoltat. internship. de la toate specializările FEAA (UCV și UVT). dar mai ales durata de timp scurtă a stagiului de practică obligatorie. 9. începând cu anul doilea de implementare a proiectului PRAXIS. Definire și condiții privind cercetarea. Interviul. Organizarea de întâlniri cu personalități .informații despre actele necesare angajării. Practica facultativă Având în vedere experiența acumulată în primii doi ani de implementare a proiectului. practică voluntară. | Ghid de practică . Ghid de practică/ internship. Ghid de cercetare ( elaborare lucrare de licență și disertație). acord de practică . Informații utile           Detalierea informațiilor privind platforma. internship.28 Oportunități  Afișarea anunțurilor firmelor – pe domenii. respectiv derularea a două stagii pe practică la care au participat peste 1. concursuri cu premii. căutări după tipul de practică dorit: practică voluntară. Scrisoare de intenție. precum și faptul că studenţii care vin în practică dețin cunoştinţe practice limitate. ziua Firmei.100 de studenți din anul II de studiu.3. Training-uri. s-a pus în discuție și s-a implementat. Definire și condiții privind angajare. angajare sau diferite tag -uri. AJOFM . o zi de Shadowing. Acțiuni sociale: Ziua Porților Deschise. legislație în vigoare privind practica și angajarea studenților și a proaspăt absolvenților. Vizite la firme. Evenimente       Prezentări de firme. ideea practicii facultative. Cercetare – Inovare  Afișarea temelor de licență/di sertație propuse de firme sau de profesori. CV Europass link și exemple.

în mod evident. obținerea unui loc de muncă la terminarea studiilor universitare va fi mai ușoară pentru studenții care au parcurs deja mai multe stagii de practică pe parcursul anilor de studii. în special în domeniile bancar și IT. a făcut obiectul discuțiilor la cele mai multe evenimente organizate în cadrul proiectului și a fost unanim recunoscută ca o activitate cu valențe calitative în formarea viitorilor angajați.29 Rolul practicii este acela de a familiariza studentul cu ceea ce îl aşteaptă pe piaţa muncii. Acest aspect ne-a determinat să lansăm stagiile de practică facultativă cu un program flexibil stabilit de comun acord cu centrele de practică și în afara programului de activități universitare.viitor absolvent. stagii de practică facultativă la centrele de practică partenere sau la alte organizații. dacă activitățile pe care le desfășoară i se potrivesc în corelație cu specializarea sa sau dacă este necesar să se reorienteze către alte activități economice. Prin continuarea stagiului de practică studentul se poate convinge dacă şi-a găsit organizația potrivită pentru proiectul său profesional. la cererea acestora. ca practică de continuare a stagiului de practică obligatorie organizat în cadrul proiectului PRAXIS. pregătirea studenţilor pentru inserția pe piaţa muncii este o misiune care trebuie continuată și după stagiul de practică obligatorie. au fost purtate discuții cu mai multe centre de practică pentru continuarea stagiului de practică. În opinia noastră. iar acesta din urmă va avea mai multe posibilități să convingă angajatorul cu privire la calificarea și competențele lui. Biroul de practică este pregătit să asigure studenților. iar timpul alocat practicii obligatorii . centrul de practică/organizația are mai mult timp la dispoziție pentru a evalua potențialul studentului . Așadar. contribuind semnificativ la integrarea absolvenților de învăţământ superior economic în conformitate cu nevoile pieţei muncii şi cu standardele compatibile de calificare. insuficient pentru realizarea acestui obiectiv. Ghid de practică | . și peste 40 de studenți şi-au continuat stagiile de practică începute în cadrul proiectului PRAXIS. au dobândit mai multe competențe în diferite domenii ale activității economice. Practica facultativă.de 90 de ore este. iar acest lucru este posibil prin apelarea la stagiile de practică facultativă organizate de biroul de practică la solicitarea studenților și/sau a centrelor de practică. au avut oportunitatea de a comunica și de a învăța de la profesioniști. de la finele anului II de studiu. care se desfășoară pe parcursul a doar trei săptămâni. în funcție de solicitările și domeniile de interes al e acestora. În acest sens. Stagiul obligatoriu de trei săptămâni s-a dovedit a fi insuficient pentru atingerea acestor obiective. Astfel.

Date despre program 1.2 curs 3.7 Regimul disciplinei II DO 3.1 Nr.7 Total ore de studiu individual 3.3 seminar/laborator 3.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.4 Total ore din plan înv. La cererea tutorelui. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. Pe toată durata practicii. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.8 Total ore pe semestru 3. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor..6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.3 Titularul activităţilor de seminar 2. cursuri de zi şi ID FIŞA DISCIPLINEI 1.30 ANEXA 1 FIŞELE DISCIPLINEI DE PRACTICĂ PE PROGRAME DE STUDIU Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Anul II. Contabilitate şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Internaţionale Licenţă Economie şi Afaceri Internaţionale 2.1 Denumirea disciplinei 2. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.2 Titularul activităţilor de curs 2. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1. Date despre disciplină 2.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Economie. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.4 Anul de studiu 2 2. precum şi   | Ghid de practică .5 Ciclul de studii 1.5 Semestrul Practica de specialitate 2.5 curs 3. 90 din care: 3. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.1 Instituţia de învăţământ superior 1.6 Tip de evaluare 2. de ore pe săptămână 30 din care: 3.4 Domeniul de studii 1. 3.

Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). Prezentarea circuitului documentelor. Procesul de recrutare.1 Definirea principiilor de promovare internaţională şi a conceptelor privind planificarea şi organizarea activităţilor aferente C4. vânzări şi casare.5 Proiectarea etapelor realizării unei manifestări / unui eveniment economic internaţional de promovare CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Conţinutul Raportului de practică . Piaţa organizaţiei (furnizori. angajare şi salarizare a personalului. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 13. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. 2. bilet la ordin).31 concluziile studentului. 3. CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.3 Aplicarea tehnicilor specifice pregătirii şi organizării de manifestări/ evenimente economice internaţionale de promovare C4. 8. clienţi. 5. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii.). 7. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. Competenţe profesionale Competenţe transversale 6.  5.4 Analiza comparativă a variantelor de organizare a manifestărilor/evenimentelor economice internaţionale de promovare C4. 12. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. 4. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. cec. Ghid de practică | . concurenţi. selecţie. 7. Competenţe specifice acumulate C4 Asistenţă în realizarea activităţilor specifice promovării internaţionale C4. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. Conţinuturi 7.2 Explicarea activităților necesare organizării de manifestări/evenimente economice internaționale de promovare C4. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. 6. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. cota de piaţă. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu EAI. 14. etc. 10. 9. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). care completează conţinutul prezentei fişe a discipli nei. 11.

3. D. Tariful Integrat al Comunităţii Europene – TARIC. modalitatea.32 7. Regimurile vamale suspensive: caracterizare generală. condiţiile şi ordinea plasării /încheierii regimului | Ghid de practică . condiţiile şi ordinea plasării mărfurilor în regimul vamal respectiv. 6. clauze privind cantitatea. Procesul de negociere internaţională 1. condiţiile financiare. Valoarea în vamă. Alegerea şi schimbarea destinaţiilor vamale. 21. 2. Conţinutul. ambalarea. Regimul vamal export. 16. Nomenclatura Combinată . Încadrare tarifară. Vămuirea mărfurilor 1. 25. Strategii. Analiza mecanismelor şi instrumentelor politicii vamale din ţările partenere de afaceri. Tipurile taxelor vamale. reglementate de INCOTERMS la determinarea valorii în vamă. 22. Procedurile ce reglementează exportul. Rolul condiţiilor de livrare. 15. Actele necesare pentru confirmarea valorii în vamă declarate. 2. Instrumentarul politicii comerciale netarifare. obligaţiile şi responsabilitatea specialistului în domeniul vămuirii. 24.nomenclatura de bază pentru Tariful Vamal Comun. condiţii de plată).). 7. temei pentru perfectarea actelor vamale. Destinaţia vamală zonă liberă. 4. Originea mărfurilor. 20. Documentele care însoţesc declaraţia vamală. 8. Procedura restituirii excedentului drepturilor de import/export anterior achitate. Calculul şi ordinea achitării drepturilor de import/export. 3. Conţinutul. Echipele de negociatori (tipologie. 2. selectare etc. Evaluarea vamală şi formalităţile vamale practicate în cazul importurilor româneşti. Structura organelor vamale. Drepturile. 13. facturarea la extern). necesar pentru vămuirea mărfurilor. Încasarea obligaţiilor vamale. Prohibiţii şi restricţii. preţul. Conţinutul. C. Tipurile destinaţiilor vamale. Contravenţii şi infracţiuni vamale. Modalităţi de pregătire a negocierii. 19. Punerea în liberă circulaţie. 10. 9. mărimea.2 Cunoştinţe economice de specialitate 60 ore A. Particularităţile negocierii în funcţie de tipul acesteia (comercială. Garantarea achitării drepturilor de import/export (cu excepţia tranzitului). 5. B. Declaraţia de export. condiţiil e generale. 5. Vămuirea mărfurilor livrate prin intermediul expedierilor poştale internaţionale. calitatea. Depunerea declarației vamale. condiţiile şi ordinea plasării mărfurilor în regimul vamal respectiv. Declararea mărfurilor. 3. socială). Procedura declarării mărfurilor transportate prin conducte şi prin linii de transport electric. 2. condiţii de livrare. 14. 17. Drepturile de import/export. Detalierea logisticii internaționale. Metode şi tehnici de promovare a exporturilor. Livrarea la extern (pregătirea mărfii pentru export. 23. 12. diplomatică. 11. Actul constatator. 4. Depozitarea provizorie a mărfurilor. Destinaţiile vamale. Derularea procesului de negociere. 4. tactici şi stratageme utilizate în negocierea internaţională. tehnici. Procedura corectării valorii în vamă a mărfurilor. Taxe vamale şi măsuri de politică comercială. 3. termenii. Regimul vamal import. Condiţiile de aplicare a facilităţilor tarifare. Clauzele contractului internaţional de vânzare – cumpărare (contract comercial extern). studii de caz pe pieţe şi grupe de produse. 18. Contractul de vânzare internaţională (obiect. procedura). Facilităţile tarifare. Studiul instrumentelor de politică comercială utilizate de către firmele cu activitate de export-import 1. Regimul vamal de tranzit (clasificarea. Contractarea şi derularea operaţiunilor de export-import 1.

Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. 10. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice.2 Metode de evaluare Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . Planul de afaceri. F. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Modalităţi de plată în comerţul internaţional. Tehnica plăţilor şi finanţării internaţionale 1. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Identificarea categoriilor de risc pentru fiecare firmă. E.1 Criterii de evaluare 10.33 vamal respectiv. Comensurarea şi managementul riscului tranzacţiilor internaţionale ale firmei. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. În acordarea notei. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. Calculul indicatorilor de profitabilitate ai operaţiunilor externe pentru firmă. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. 9. 10. Mijloace şi instrumente de plată utilizate în tranzacţiile internaţionale. 1. Evaluare 10. 2. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Tehnici de finanţare pe termen lung.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. G. 3. 1. 4. Tehnici de finanţare pe termen scurt şi mediu.

4 Total ore din plan înv.5 curs 3. precum şi concluziile studentului.1 Nr. Date despre disciplină 2.3 seminar/laborator 3.4 Anul de studiu 2 2.4 Domeniul de studii 1.7 Regimul disciplinei II DO 3. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1..1 Denumirea disciplinei 2.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Economie.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. de ore pe săptămână 30 din care: 3.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.34 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu ECONOMIE GENERALĂ ŞI COMUNICARE ECONOMICĂ Anul II.5 Ciclul de studii 1.2 curs 3. Date despre program 1. Contabilitate şi Afaceri Internaţionale Economie Licenţă Economie Generală şi Comunicare Economică 2. Pe toată durata practicii. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.2 Facultatea 1.6 Tip de evaluare 2. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elab orarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.    | Ghid de practică . 3. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.3 Titularul activităţilor de seminar 2.7 Total ore de studiu individual 3. Conţinutul Raportului de practică .3 Departamentul 1. 90 din care: 3. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică . Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. La cererea tutorelui.2 Titularul activităţilor de curs 2. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.8 Total ore pe semestru 3.1 Instituţia de învăţământ superior 1.5 Semestrul Practica de specialitate 2.

1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. programelor şi politicilor de natură economică la nivel micro şi macro economic C4. teme actuale. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Competenţe specifice acumulate C4 Implementarea normelor metodologice. obiective. Cercetarea în domeniul socio-economic. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. selecţie. 6. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice.35 5. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. 4.2 Explicarea politicilor şi măsurilor la nivel micro. Instituții specializate în cercetare economică. 7. etc. 2.4 Evaluarea comparativă a măsurilor. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie.5 Proiectarea şi implementarea setului de măsuri pentru problema economică identificată CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. 6. Prezentarea circuitului documentelor. clienţi. Instituții din domeniul politicilor macroeconomice – nivel decizional și implementare. concurenţi. tendințe. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu EGCE. 5. 11.3 Aplicarea normelor metodologice. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. 9. Studiul aplicării politicii macroeconomice la nivel instituțional 1. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Conţinuturi 7. bilet la ordin). 10. 4. 7. CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.şi macro-economic C4. 3. perspective. vânzări şi casare. 3. 60 ore Ghid de practică | . a măsurilor. Procesul de recrutare. programelor şi politicilor economice C4. 7.). Exemple de bune practici și dezvoltare a cercetării în domeniul economico-social. cec. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. Finanțarea cercetării economice și sociale în România – la nivel public/privat. 5. programelor şi politicilor de natură economică C4. a măsurilor. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 13. a măsurilor. cota de piaţă. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). Piaţa organizaţiei (furnizori. 2. 14.1 Identificarea normelor metodologice. 12. politicilor şi/ sau programelor economice C4. Instituții de predare a științelor economice la diferite niveluri. angajare şi salarizare a personalului.2 Cunoştinţe economice de specialitate A. 8. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare.

Plan de Comunicare la nivel de Program. Tipuri de strategii de dezvoltare regionale.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi.36 B. Etape în elaborarea unei strategii de dezvoltare. 9. Evaluare 10.1 Criterii de evaluare 10. Structura Planului de dezvoltare regională. 3. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. 7. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și 10. Structura Departamentului de politici regionale şi comunicare. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală 50% Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. D. Studiul aplicării fundamentelor comunicării economice în activitatea economică 1. Activități de comunicare/relații publice derulate. Categorii de indicatori macroeconomici. 2. 3. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. Etape în monitorizarea proiectelor implementate prin POR. Metodologia cercetării în domeniul macroeconomic. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. C. instrumentelor și mijloacelor specifice comunicării economice. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. 3. Tipologia comunicării la nivel instituţional – internă.2 Metode de evaluare | Ghid de practică . Promovarea unei scheme de finanţare. sectoriale la nivel regional. 5. 8. Finanțarea proiectului 10. Impact și rezultate economice. Studiul instituției (firmei) cu activități în domeniul comunicării economice / relațiilor publice / jurnalismului economic. Aplicabilitate şi modalităţi de diseminare. 9. 4. Etape în evaluarea proiectelor depuse spre finanţare prin POR. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. 2. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. Aplicarea principiilor. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. 6. la nivel de autorități. Comunicarea cu partenerii sociali implicaţi în elaborarea strategiilor de dezvoltare locale/regionale. În acordarea notei. externă. 2. Cercetarea şi analiza macroeconomică 1. Comunicare în procesul de gestionare a Programului Operaţional Regional 1.

10.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică.37 eliberarea certificatului de practică PRAXIS. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | .

Pe toată durata practicii. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.4 Anul de studiu 2 2.38 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu M ANAGEMENT Anul II.3 Departamentul 1. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….5 Semestrul Practica de specialitate 2.5 curs 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.2 curs 3.. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.3 Titularul activităţilor de seminar 2.1 Instituţia de învăţământ superior 1. Date despre disciplină 2.2 Titularul activităţilor de curs 2.1 Denumirea disciplinei 2.    | Ghid de practică .10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.1 Nr. Date despre program 1. de ore pe săptămână 30 din care: 3.7 Regimul disciplinei II DO 3. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate . cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.8 Total ore pe semestru 3. 3. Conţinutul Raportului de practică . La cererea tutorelui. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Management-Marketing-Administrarea Afacerilor Management Licenţă Management 2.7 Total ore de studiu individual 3. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.3 seminar/laborator 3.5 Ciclul de studii 1.4 Domeniul de studii 1.4 Total ore din plan înv. 90 din care: 3. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.2 Facultatea 1.6 Tip de evaluare 2. precum şi concluziile studentului.

). organizare. 13.5 Realizarea de studii/lucrări de previzionare. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. 3. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. analiza ofertelor. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). angajare şi salarizare a personalului. coordonare. antrenare şi control -evaluare C4. 14. 3. 2. organizare. Prezentarea circuitului documentelor. 6. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 11. Procesul de recrutare.2 Interpretarea fenomenelor. 8. 12. Conţinuturi 7. concurenţi. organizare. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu MG. bilet la ordin). cota de piaţă. 7.4 Evaluarea aplicării modalităţilor de previzionare. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. selecţie. organizare.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. Ghid de practică | . antrenare şi control-evaluare în organizaţii CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. elaborarea documentaţiei în vederea participării la licitaţiile publice (NIR. aviz de însoţire etc. coordonare. coordonare. elaborarea unei cereri de ofertă. 2. 7. coordonare. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. antrenare şi control-evaluare C4. antrenare şi control-evaluare) C4. coordonare. 10. situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva funcţiilor manageriale C4. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 5. notă constatatoare de diferenţe. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. 7. antrenare şi control-evaluare în organizaţii C4. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. etc. identificarea potenţialilor furnizori. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. 4. Piaţa organizaţiei (furnizori. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată.3 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare.39 5. Competenţe specifice acumulate C. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. clienţi. 60 ore Departamentul aprovizionare (cumpărări) 1. selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare.1 Recunoaşterea funcţiilor manageriale (previzionare.4 Identificarea. cec. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). 9.).2 Cunoştinţe economice de specialitate A. 4. organizare. vânzări şi casare.

Resurse umane 1. a relațiilor de muncă. tichete cadou. situaţii. determinarea productivităţii muncii. înţelegerea demersului şi a structurii unui proces de mediere şi consiliere în vederea găsirii unui loc de muncă potrivit pregătirii şi dorințelor solicitatorilor. notă de intrare şi recepţie. organizarea de cursuri de reconversie profesională în funcție de cerințele pieței muncii. B. concedii medicale. 9. marja şi numărul de clienţi Like for Like/buget. sponsorizare. Departamentul vânzări/marketing 1. întocmirea dosarelor de acordare a indemnizaţiilor de şomaj şi a ajutoarelor sociale. 4.registru de evidenţă a salariaților în format electronic. 6. 9. 5. 5. familii de produse. acoperirea şi rotaţia stocurilor. întocmirea principalelor documente întâlnite în activitatea de vânzare a produselor şi de aprovizionare (contract de cumpărare/vânzare. OP. pentru zilieri şi colective). analiza comparativă a articolelor aflate în promoţie. cunoașterea şi utilizarea programului Revisal . certificate de garanţie. Bibliografie  Ghidul de Practică  Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă | Ghid de practică . înţelegerea activităţilor specifice logisticii interne. elaborare argumentaţie pentru prezentarea unui produs. cunoaşterea modalităţilor de plată: tichete de masă. 6. 2. Departamentul de producţie 1. 4. 3. rapoarte. cunoaşterea şi analiza: regulilor specifice de repartizare a spaţiului de vânzare pe raioane (planul magazinului). CEC. renunţarea la produsele neprofitabile sau cu viteză mică de rotaţie (procedura reduceri preţ non food). criteriilor de alocare a linearului pe produse. fişă de magazie. afişe deko. articolelor de bază ale raionului raportat la articolele de sezon. participarea la organizarea burselor de locuri de muncă. fişe tehnice). reducere de preţ. precum şi securitate şi sănătate a mu ncii. angajare personal . burse generale şi specializate pe meserii şi pentru persoanele cu handicap. fişă post. factură. 2. 6. documente de transport). modul de întocmire a unui plan de aprovizionare. D. aplicarea metodelor de analiză a eficienţei sortimentului existent. 6. întocmire declaraţii de conformitate. notă constatatoare de diferenţe. optimizarea stocurilor de materiale. elaborarea de modalităţi în vederea îmbunătăţirii sortimentului existent: introducerea de produse noi. identificarea elementelor signalectice privind articolele expuse (etichete. 3. 8. 7. card bancar. 8. bon de consum. modalităţilor de prezentare a produselor pe mobilierul de expunere (vertical. cupon tip voucher sau bonus. identificarea şi elaborarea documentelor şi a procedurilor specifice sistemului de calitate. 2. 7. orizontal etc). C. întocmire şi verificare dosar personal al angajatului. 11. 4. numerar. EURO 200. împărţirii pe grupe şi subgrupe. 5. articolele cu vânzare zero. 3. 10. concedii de odihnă. analiza portofoliului de produse şi servicii. structurii sortimentale pe raion. cunoaşterea modalităţilor de prezentare a articolelor din gama mărcilor proprii . 10. pontaje. gestionarea controlului.încheiere şi urmărire contracte de muncă (clasice. proces verbal de recepţie. cunoaşterea sistemului de salarizare.40 5. elaborarea de rapoarte privind: vânzările de referinţă. ore suplimentare. cunoaşterea principalelor fluxuri de producţie sau operaţii. întocmirea unei fişe de antecalculaţie a preţului pentru un produs/serviciu. alcătuirea unei fişe de produs.

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică.2 Metode de evaluare Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. Evaluare 10. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. 10.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică.1 Criterii de evaluare 10. 10. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. 9. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10.41 8. În acordarea notei. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS.

10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. precum şi concluziile studentului. Date despre disciplină 2. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. TURISMULUI ŞI SERVICIILOR Anul II.3 seminar/laborator 3.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.42 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu ECONOMIA C OMERŢULUI.3 Departamentul 1.8 Total ore pe semestru 3.5 curs 3.. Pe toată durata practicii.5 Ciclul de studii 1. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.3 Titularul activităţilor de seminar 2. 3.2 Facultatea 1. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.5 Semestrul Practica de specialitate 2. Turismului şi Serviciilor 2.6 Tip de evaluare 2. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.7 Total ore de studiu individual 3.    | Ghid de practică .2 Titularul activităţilor de curs 2.1 Denumirea disciplinei 2. Conţinutul Raportului de practică . şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. 90 din care: 3.7 Regimul disciplinei II DO 3.1 Nr.1 Instituţia de învăţământ superior 1. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.4 Total ore din plan înv. de ore pe săptămână 30 din care: 3.4 Domeniul de studii 1.4 Anul de studiu 2 2. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.2 curs 3. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică . Date despre program 1. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în e laborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Management-Marketing-Administrarea Afacerilor Administrarea Afacerilor Licenţă Economia Comerţului. La cererea tutorelui.

Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Competenţe specifice acumulate C3 Gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii C3. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. 5. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu ECTS. bilet la ordin). bine definite. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 7. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Prezentarea circuitului documentelor. 9.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. Cunoaşterea firmei şi departamentului A1. Participarea la activitățile din cadrul firmei de turism: 1. angajare şi salarizare a personalului. alcătuirea şi verificarea programelor turistice. 11. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. 2. întocmirea de deconturi. a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora C3. 6. selecţie. cota de piaţă. 14. 7. Conţinuturi 7. etc. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. 3. 12. 8. turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a comportamentului consumatorilor C3.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. 2. inclusiv în activitatea de turism. 13. 7. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. cec. 3. vânzări şi casare.2 Cunoştinţe economice de specialitate A. organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în vederea acordării de consiliere şi asistenţă C3. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 4. Procesul de recrutare. inclusiv a celor turistice. realizarea şi verificarea calculaţiilor de preţ.3 Rezolvarea de probleme simple. 6.).5 Consiliere şi asistenţă prin elaborarea de proiecte profesionale care răspund problemelor concrete ale clienţilor CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. Piaţa organizaţiei (furnizori.4 Fundamentarea de studii şi analize. Competenţe transversale Competenţe profesionale 60 ore Ghid de practică | . asociate vânzării produselor. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare C3. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. concurenţi. 10. clienţi.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specific e comerţului.43 5.

analiza ponderilor mărcilor proprii ale distribuitorilor în asortiment. 7. gestiunea relaţiilor cu prestatorii de servicii în domeniu. fişe tehnice). valoarea cumpărărilor. 18. conceperea unui chestionar. 8. 9. 14. 7. gestiunea informaţiilor de cazare şi rezervare. asortiment restrâns). relaţiile publice. 12. organizarea de târguri de profil. asortiment bogat. A2. conferinţe. 24. verificarea viramentelor şi instrumentelor de plată. 17. culegerea informaţiilor. promovarea vânzărilor. metode de analiză a eficienţei asortimentului existent. modalităţi de aprovizionare a magazinului şi a mobilierului de expunere. verificarea deconturilor. identificarea elementelor signalectice privind articolele expuse (etichete. coerenţă. Agenţii de turism). 2. 19. sponsorizarea). 21. 20. 17. profunzime. cunoaşterea modalităţilor de prezentare a articolelor din gama mărcilor proprii. 18. indicatori de determinare a atractivităţii produselor. familii de produse. realizarea de rapoarte şi grafice de activitate. afişe deko. actualizarea tarifelor şi verificarea condiţiilor contractuale. team building. acoperirea şi rotaţia stocurilor. criterii de acordare a reducerilor (pe cantitate. 21. 20. Clasificarea structurilor de primire. în funcţie de numărul produselor achiziţionate de la furnizor). marca. organizarea de evenimente. atribuirea de camere (spaţii cazare). efectuarea de rezervări. modalităţi de îmbunătăţire a asortimentului existent: introducerea de produse noi. 9. cunoaşterea şi folosirea sistemului de rezervări. tehnicile de promovare a vânzărilor utilizate şi efectele acestora. 8. constituirea unui eşantion. 10. dimensionarea aleilor de circulaţie în cadrul magazinului. verificarea corespondenţei. | Ghid de practică . 13. analiza comparativă a articolelor aflate în promoţie. caracteristicile asortimentului din punct de vedere al dimensiunilor sale (lărgime.Norme de aplicare. criterii de alocare a linearului pe produse. 3. 19. gradul de satisfacere a cerinţelor consumatorilor/clienţilor). furnizarea de informaţii. efectuarea încasărilor şi plăţilor. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor pe o temă de interes (de exemplu. marja şi numărul de clienţi Like for Like/buget. respectarea legislaţiei în vigoare (HG 899/2011 . 22. 15. 16. rentabilitatea indirectă. elaborarea de rapoarte privind: vânzările de referinţă. 11. 6. renunţarea la produsele neprofitabile sau cu viteză mică de rotaţie (indicatorii de rezultate pe baza cărora se adoptă decizia). redactarea de materiale de prezentare. tehnici de promovare a produselor şi magazinului (publicitatea. gestiunea pachetelor de servicii oferite. 6. 14. 5. pe valoare. comportamentul consumatorilor în situaţii de ruptură de stoc şi metode de eliminare a unor astfel de neajunsuri. realizarea de corecţii ale stocurilor. reguli specifice de repartizare a spaţiului de vânzare pe raioane (planul magazinului). articolele cu vânzare zero. relaţiile cu furnizorii. 5. 12. 11. 16. tehnici de promovare a produsului turistic. 4. 13. modalităţi de prezentare a produselor pe mobilierul de expunere. Participarea la activitățile specifice de comerţ şi retail: 1. frecvenţa cumpărărilor. recenţa cumpărărilor). 15.44 întocmirea de grafice de acţiuni. 23. caracteristicile consumatorilor din zona de atracţie. calculul unor indicatori de cuantificare a capacităţii de cazare turistică. 4. studierea cumpărătorilor (produse cumpărate. 10.

9.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. abordarea clienţilor în magazin: prezentarea ofertei şi a avantajelor faţă de concurenţi. Resurse umane 1. Evaluare 10. 2. concedii de odihnă. organizarea procesului de protecţie a consumatorilor. concedii medicale. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. 3. 4. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social.2 Metode de evaluare Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. utilizarea programelor de gestiune specifice. situaţii. recrutarea şi folosirea angajaţilor temporari. 10. 25. modalităţi de plată. 22. de transport. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. rapoarte. 23.45 efectuarea de inventare parţiale. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. răspuns la nelămuriri. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8.1 Criterii de evaluare 10. angajare personal-contract de muncă. a promoţiilor organizate de magazin. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. În acordarea notei. la obiecţii. facilităţi de plată. 24. 10. dosar personal. ore suplimentare. pontaje. B. recepția mărfurilor: activităţi şi documente necesare. 26. fişa postului. cunoaşterea sistemului de salarizare.

3 seminar/laborator 3. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. La cererea tutorelui.3 Titularul activităţilor de seminar 2. Date despre disciplină 2. 90 din care: 3. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.7 Regimul disciplinei II DO 3. precum şi concluziile studentului.5 Ciclul de studii 1.5 Semestrul Practica de specialitate 2. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….6 Tip de evaluare 2. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.5 curs 3.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Management-Marketing-Administrarea Afacerilor Marketing Licenţă Marketing 2.2 Titularul activităţilor de curs 2. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.4 Total ore din plan înv.7 Total ore de studiu individual 3. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.1 Denumirea disciplinei 2. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.8 Total ore pe semestru 3. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.46 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu MARKETING Anul II.2 Facultatea 1.4 Anul de studiu 2 2.4 Domeniul de studii 1.3 Departamentul 1. 3.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.1 Instituţia de învăţământ superior 1. de ore pe săptămână 30 din care: 3. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .    | Ghid de practică .2 curs 3.. Date despre program 1. Pe toată durata practicii.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.1 Nr. Conţinutul Raportului de practică .

3. cota de piaţă. 13. Piaţa organizaţiei (furnizori. Ghid de practică | . cec. Procesul de recrutare. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. 12. fişierul clienţilor. 3.).47 5. gradul de satisfacţie al consumatorilor/clienţilor). Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Conţinuturi 7. 4. conceperea unui chestionar. în funcţie de specificul pieţei CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 6. vânzări şi casare. bilet la ordin). Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. identificarea surselor de informaţii interne şi documentare utilizate în studiul pieţei: tipuri de rapoarte întocmite. angajare şi salarizare a personalului.1 Definirea mediului organizaţiei. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. selecţie. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. identificarea şi descrierea principalelor variabile ale acestuia C3. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora.5 Elaborarsea unui proiect de analiză a mediului de marketing al organizaţiei. statistici utilizate. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. 9.4 Evaluarea şi clasificarea factorilor care influenţează funcţionarea organizaţiei C3. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 8. clienţi. 6. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu MK. 11. 7.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor pe o temă de interes (de exemplu. Competenţe specifice acumulate C3 Culegerea. 2. 14. Prezentarea circuitului documentelor. reviste. culegerea informaţiilor. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. descrierea pieţei întreprinderii cu menţionarea principalilor clienţi. 5.3 Identificarea şi selectarea factorilor care influenţează funcţionarea organizaţiei C3. constituirea unui eşantion. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. concurenţi. analiza şi interpretarea informațiilor de marketing privind organizația și mediul său C3. 10. 7. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). 2. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. Studiul pieţei 1. 7.2 Cunoştinţe economice de specialitate Competenţe transversale Competenţe profesionale 60 ore A. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. cauzelor fluctuaţiilor volumului de vânzări. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. etc.2 Interpretarea impactului variabilelor de mediu asupra activităţii organizaţiei C3.

descrierea produselor şi serviciilor (game de produse. analiza gamei de produse şi servicii. Elaborarea de rapoarte 1. motivare şi remunerare a forţei de vânzare. 5. 5. cunoaşterea modului de organizare a activităţii de participare la târguri şi expoziţii. telemarketing (marketing telefonic). 2. ciclul de viaţă. căutarea de noi clienţi noi. 3. factură. zone acoperite. 3. documente de transport). elaborarea unei cereri de ofertă. rapoarte săptămânale. elaborare plan media. cunoaşterea principalelor activităţi logistice. notă constatatoare de diferenţe. 2. identificarea clienţilor pe baza surselor documentare. studiul privind preţurile practicate de concurenţă. 2. 11. caracteristici. 6. Politica de preţ 1. bon de consum. Politica de produs 1. G. 2. 2. certificate de garanţie. identificarea circuitele de distribuţie utilizate. E. organizare târguri de profil. circuite. înţelegerea specificului criteriilor de selecţie. 9. F. pregătire. 3. 7. identificarea şi elaborarea documentelor şi a procedurilor specifice sistemului de calitate. conceperea materialelor de relaţii publice (comunicate de presă.48 4. organizarea forţei de vânzare: număr de agenţi. 5. prezentarea relaţiilor cu furnizorii: materii prime aprovizionate. fişă de magazie. Politica de comunicare 1. 6. promovare pe site-ul firmei şi în media. notă de intrare de recepţie. 4. elaborare reclame pentru produsele reprezentative ale firmei. linii de produse. întocmirea principalelor documente întâlnite în activitatea de vânzare a produselor şi de aprovizionare (contract de cumpărare/vânzare. elaborare pliant de prezentare a ofertei firmei. 8. analiza structurii cifrei de afaceri pe clienţi şi zone geografice. sortimente. întocmirea şi actualizarea fişierului clienţi. rapoarte zilnice. 10. identificarea potenţialilor furnizori. 2. B. Politica de distribuţie 1. cunoaşterea criteriilor de performanţă pentru agenţii de vânzări. 3. 3. 4. proces verbal de recepţie. identificarea şi descrierea principalelor mijloace de comunicare utilizate. 4. întocmirea unei fişe de antecalculaţie a preţului pentru un produs/ serviciu. negocierea şi încheierea contractelor.). mărci înregistrate la OSIM). C. D. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă | Ghid de practică . 5. atribuţii. 6. analiza ofertelor. furnizori etc. analiza acţiunilor promoţionale efectuate în ultimul an. Forţa de vânzare 1. studiul politicii de preţ ″Cel mai ieftin″. etc.

Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. Evaluare 10.1 Criterii de 10.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. În acordarea notei. 10. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie.3 Pondere 10. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. 9. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10.49 8. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | .2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. se ţine seama de c alitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică.

5 Ciclul de studii 1. precum şi concluziile studentului. de ore pe săptămână 30 din care: 3. Date despre disciplină 2.3 seminar/laborator 3. Contabilitate şi Afaceri Internaţionale Contabilitate Licenţă Contabilitate şi Informatică de Gestiune 2. Date despre program 1. La cererea tutorelui.4 Anul de studiu 2 2. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică..4 Domeniul de studii 1. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.2 Facultatea 1.7 Regimul disciplinei II DO 3.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.2 Titularul activităţilor de curs 2. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .1 Denumirea disciplinei 2.50 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE Anul II. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.5 curs 3.7 Total ore de studiu individual 3.8 Total ore pe semestru 3. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Economie.3 Departamentul 1.1 Instituţia de învăţământ superior 1.6 Tip de evaluare 2. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.2 curs 3.4 Total ore din plan înv.5 Semestrul Practica de specialitate 2.1 Nr. 3. Pe toată durata practicii. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în ela borarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.3 Titularul activităţilor de seminar 2. Conţinutul Raportului de practică .    | Ghid de practică . 90 din care: 3. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.

Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. 11. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. 13. studenţii vor rezolva temele de practică ce se nominalizează în continuare în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice. cota de piaţă. concurenţi.4 Evaluarea procedeelor şi instrumentelor de prelucrare a informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. 2. 4. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. Piaţa organizaţiei (furnizori. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. 3. 8. 5. 6. 9. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. 10.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. 7. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii.3 Aplicarea conceptelor. clienţi. principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3.2 Explicarea conceptelor. selecţie. teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. Prezentarea circuitului documentelor. angajare şi salarizare a personalului. cec. etc. 14. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul).51 5. Competenţe specifice acumulate C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar -contabile și/sau fiscale C3. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu CIG. 12. şi avându -se în vedere conţinutul disciplinelor de contabilitate financiară. teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. contabilitate de gestiune şi respectiv publică.). bilet la ordin).1 Definirea conceptelor.2 Cunoştinţe economice de specialitate 60 ore În funcţie de tipul entităţii. economice. de producţie şi prestări de servicii sau publice. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. teoriilor. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). 7. vânzări şi casare. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. Procesul de recrutare.5 Întocmirea şi prezentarea de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. 7. Temele ce privesc practica propriu-zisă sunt delimitate astfel: Ghid de practică | . Conţinuturi 7.

f) operaţiuni privind stocurile aflate în curs de aprovizionare. e) intrarea imobilizărilor corporale cu titlu gratuit. h) determinarea şi înregistrarea amortizării imobilizărilor. i) particularităţi ale evidenţei stocurilor în cadrul entităţilor din domeniul agriculturii. c) decontarea tranzacţiilor prin intermediul cecurilor şi efectelor de comerţ. Teme specifice contabilităţii financiare de la entităţile economice 1. b) stocuri primite de la furnizori. g) obţinerea imobilizărilor prin schimb de active. c) procurarea şi darea în folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar. d) obţinerea producţiei şi urmărirea distribuirii acesteia . activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. e) achiziţii de stocuri pentru care furnizorii emit factura ulterior. precum şi sumele lăsate temporar de aceştia la dispoziţia entităţii. dividendele. f) înregistrarea în contabilitate a asocierilor în participaţie. d) categoriile de personal. 3. e) procurarea şi utilizarea elementelor încadrate în categoria ″alte valori″. Lucrări contabile specifice închiderii exerciţiului financiar: a) efectuarea şi valorificarea rezultatelor inventarierii. 2. b) determinarea rezultatului exerciţiului şi impozitarea acestuia. d) aprofundarea relaţiei entitate-terţi. Tehnici şi proceduri contabile privind trezoreria: a) acordarea şi justificarea avansurilor de trezorerie . B. g) particularităţi privind evidenţa mărfurilor la unităţile de comerţ cu ridicata sau cu amănuntul. d) utilizarea acreditivelor pentru decontarea tranzacţiilor între terţi. c) centrele de responsabilitate. b) descrierea structurii contabile.52 A. Teme comune disciplinelor de contabilitate şi entităţilor de practică 1. gama de produse şi servicii specifice informaţiei contabile: a) cunoaşterea ofertei de produse şi servicii contabile şi caracteristicile a cestora. 5. prin donaţii. c) reflectarea în contabilitate a impozitelor şi taxelor locale. 2. d) concesionarea activelor imobilizate. g) întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale specifice entităţilor economice. organizarea şi conducerea specifice activităţii entităţii: a) descrierea structurilor funcţionale. b) primirea şi rambursarea împrumuturilor şi urmărirea dobânzilor aferente. f) operaţiuni privind investiţiile pe termen scurt. b) fluxuri de informaţii contabile. c) efectuarea şi reflectare în contabilitate a operaţiunilor de reevaluare a activelor imobilizate. f) intrarea imobilizărilor corporale prin aport în natură. b) obţinerea imobilizărilor corporale în antrepriză şi cu efort propriu. | Ghid de practică . d) urmărirea în contabilitate a subvenţiilor obţinute de entitate. b) determinarea şi contabilizarea operaţiilor aferente taxei pe valoarea adăugată. precum şi reducerile comerciale şi financiare aferente. 4. plusuri de valoare la inventar sau prin subvenţii pentru investiţii. e) reflectarea în contabilitate a relaţiilor entităţii cu acţionarii/asociaţii în ceea ce priveşte aporturile la capitalul social. c) tehnici de obţinere şi circulaţie a produselor şi serviciilor contabile. h) reflectarea contabilă a consumurilor de materii prime şi materiale în cadrul entităţilor economice ce au ca obiect de activitate producţia de bunuri. Tehnici şi proceduri contabile privind stocurile: a) primirea de stocuri de la furnizori cu şi fără diferenţe la recepţie. Tehnici şi proceduri contabile în relaţie cu terţii: a) urmărirea serviciilor efectuate entităţii de către terţi. Tehnici şi proceduri contabile privind imobilizările: a) intrarea imobilizărilor corporale prin leasing financiar şi operaţional.

7. Evaluare 10. 6. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. calculaţia costurilor în condiţiile metodei globale şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. d) contabilitatea contractelor de finanţare tip POSDRU. contabilitatea capitalurilor proprii constituite pe seama bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. 4. D. 2.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. 9.53 c) repartizarea rezultatului exerciţi ului.1 Criterii de 10. calculaţia costurilor în condiţiile metodei coeficienţilor de echivalenţă şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. utilizarea metodologiei standard în proiectarea tehnico-economică şi urmărirea nivelului cheltuielilor şi al costurilor. 3. politici contabile privind decontările cu terţii. c) determinarea venitului net. 3. b) constituirea veniturilor. 7. raportările contabile în instituţiile publice. contabilitatea datoriilor publice interne şi externe contractate şi garantate de unităţile administrativ-teritoriale.3 Pondere 10. 4. b) contabilitatea contractelor în parteneriat. rolul relaţiei cost-volum-profit în stabilirea rentabilităţii pe produse şi pe ansamblul entităţii. tratamente şi practici contabile privind urmărirea şi deprecierea activelor fixe corporale aflate în proprietatea instituţiilor publice. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de Evaluarea pe parcurs practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Ghid de practică | . evidenţa şi mişcarea stocurilor la instituţiile publice. contabilitatea fondurilor şi finanţărilor din surse bugetare şi extrabugetare la instituţiile publice. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. calculaţia costurilor în condiţiile metodei pe comenzi şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. Tehnici şi instrumente specifice contabilităţii în partidă simplă: a) înregistrarea cheltuielilor. 6. 5. calculaţia costurilor în condiţiile metodei pe faze şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. Teme specifice contabilităţii de gestiune de la entităţile de producţie şi prestări de servicii 1. C. 6. Tehnici şi proceduri contabile privind finanţările din fonduri europene: a) contabilitatea unui contract de finanţare multianual. 5. c) contabilitatea cererilor de rambursare în cadrul societăţilor comerciale. Teme specifice entităţilor publice 1. 2.

54
Anexa 4 din Ghidul de Practică. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică, un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. În acordarea notei, se ţine seama de c alitatea Raportului Evaluarea finală de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică, de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. 10.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________

50%

| Ghid de practică

55
Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu FINANŢE ŞI B ĂNCI Anul II, cursuri de zi

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Finanţe, Bănci şi Analiză Economică Finanţe Licenţă Finanţe şi Bănci

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei 2.2 Titularul activităţilor de curs 2.3 Titularul activităţilor de seminar 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul Practica de specialitate 2.6 Tip de evaluare 2.7 Regimul disciplinei

II

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Nr. de ore pe săptămână 30 din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din plan înv. 90 din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….. 3.7 Total ore de studiu individual 3.8 Total ore pe semestru 3.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3

4. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică
 
Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Pe toată durata practicii, studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi, în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute; La cererea tutorelui, studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior, precum şi concluziile studentului. Conţinutul Raportului de practică , metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică, şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică, care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.

 

Ghid de practică |

56
5. Competenţe specifice acumulate
C3 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.1 Descrierea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.2 Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.3 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor economico-financiare C3.4 Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură economico-financiară C3.5 Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico-financiare CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale

6. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu FB, în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii.

7. Conţinuturi
7.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore
1. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 2. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică), cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. 3. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 4. Piaţa organizaţiei (furnizori, clienţi, concurenţi, cota de piaţă, etc.). 5. Procesul de recrutare, selecţie, angajare şi salarizare a personalului. 6. Prezentarea circuitului documentelor, inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. 7. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii, vânzări şi casare. 8. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale, inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 9. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 10. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. 11. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată, cec, bilet la ordin). 12. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. 13. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. 14. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul).

7.2 Cunoştinţe economice de specialitate

60 ore

A. Practica la instituţiile de credit În funcţie de tipul unităţii teritoriale a instituţiei de credit şi de accesul la informaţii, studenţii vor realiza următoarele teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice necesare activităţii instituţiilor de credit.

| Ghid de practică

b) front-office şi back-office. d) operaţiuni cu carduri. operaţional. B. f) operaţiuni privind tranzacţiile efectuate de clienţi pe piaţa de capital. 2. e) canalele integrate de distribuţie bancară: rolul canalelor electronice de distribuţie în sectorul bancar. b) centrele de responsabilitate. de lichiditate. conturi de economii. instrumente de plată şi încasare fără numerar. creditul de consum. Ghid de practică | . 5. h) depozite: tipuri de depozite.57 1. de piaţă. b) tehnici de vânzare a produselor şi serviciilor bancare. creditul imobiliar-ipotecar. certificate de depozit. gestiunea riscurilor semnificative care afectează activitatea instituţiilor de credit şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare controlului riscurilor: a) identificarea. c) categoriile de personal. cerinţe de cunoaştere a clientelei. c) cunoaşterea organizării şi a atribuţiilor compartimentului de administrare a riscurilor semnificative şi ale comitetului de administrare a riscurilor sau a structurilor similare la nivelul unităţilor teritoriale d) sistemul de control intern. caracteristici tehnologice. b) cunoaşterea structurii veniturilor şi cheltuielilor instituţiei de credit. operaţiunile cu numerar . codul IBAN. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. d) categoriile de personal. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a instituţiei de credit: a) descrierea structurilor funcţionale. terminale bancare ATM şi EPOS din perspectiva canalelor de distribuţie de produse şi servicii bancare. informaţii de risc bancar. g) contul curent şi operaţiunile de cont curent: contul curent. 3. noi servicii oferite prin carduri. gama de produse şi servicii bancare şi managementul relaţiei bancă client: a) canalele de distribuţie. b) cunoaşterea strategiei privind tratamentul riscurilor semnificative. c) operaţiuni valutare inclusiv cele privind casele de schimb valutar. e) operaţiuni de creditare a persoanelor fizice şi juridice. j) credite: tipuri de credite – clasificare. b) operaţiuni de virament. direct debit. tehnica de realizare a fiecărui tip de operaţiuni bancare desfăşurată la unitatea teritorială a instituţiei de credit: a) constituirea de depozite bancare. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a societăţii de asigurări: a) descrierea structurilor funcţionale. Practica la societăţile de asigurări Studenţii vor realiza următoarele teme de practică. mobile banking. asigurări conexe activităţii de creditare). multimedia customer contact center. gestiunea relaţiei cu clienţii Customer Relationship Management – CRM. 4. managementul operaţiunilor şi performanţelor instituţiei de credit: a) cunoaşterea operaţiunilor active şi pasive. Internet banking. i) carduri : concept. 1. c) aprofundarea relaţiei bancă-client. garanţii colaterale. electronic banking. alte operaţiuni conexe contului curent. c) centrele de responsabilitate. dobânzi şi comisioane. standing order. d) categorii de clienţi retail. participanţi. reputaţional atât la nivel de ansamblu a instituţiei de credit cât şi la toate nivelurile organizatorice ale acesteia. documentaţia de credit şi analiza creditului. dobânzi.cash. fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. evaluarea şi administrarea riscului de credit. tehnologii în domeniul cardurilor.

D. marjei de solvabilitate. fluxul informaţional. b) modalități de formare și sporire a capitalului propriu. 6. finanțare din fonduri europene etc. 4. c) îndatorarea și formele sale. elementele tehnice specifice ale contractului pe forme ale asigurării . impozitarea şi repartizarea profitului firmei: a) analiza rezultatelor aferente fiecărui ciclu de operaţiuni (exploatare. 5. c) gestiunea rezervelor specifice formelor de asigurări. împrejurărilor producerii acestuia. Practica la instituţiile fiscale În funcţie de specificul institutiei fiscale şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: | Ghid de practică . b) circuitul documentelor. dimensionarea şi finanţarea necesarului de active circulante : a) evidenţierea eficienţei utilizării. situaţia repartizării profitului şi eventualele note explicative realizate în acest sens. c) evaluarea posibilităţilor de finanţare avute în vedere la asigurarea echilibrului financiar. 3. atribuţiilor şi activităţii compartimentului fi nanciar (eventual financiar-contabil) – în acest scop. vor fi prezentate contul de profit şi pierdere. evaluarea şi finanţarea investiţiilor: a) prezentarea concretă a documentaţiei tehnico–economice a unui proiect de investiţii din firmă. b) de persoane. Determinarea. b) reflectarea în dosarul de daună: evaluarea pagubei. b) modalităţile specifice de dimensionare avute în vedere la fundamentarea cheltuielilor de exploatare din bugetul de venituri şi cheltuieli. C. d) alte modalități de finanțare. b) se vor analiza regimurile de amortizare ale activelor imobilizate şi eventualele implicaţii în gestiunea financiară a firmei. tehnic-operativ în asigurări: a) fluxul de relaţii. d) o bună cunoaştere a organizării. 4. 3. Practica la societăţile comerciale cu capital privat În funcţie de tipul societăţii comerciale şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: 1. financiare) precum şi politica de dividend. a structurii veniturilor şi cheltuielilor societăţii de asigurări.se va studia mecanismul fiecărui produs de asigurare: a) de bunuri.58 2. d) indicatori privind aprecierea performanţelor în domeniul asigurărilor. procedura de constatare a unor cazuri asigurate: a) prezentarea cazului. în acest sens. b) centrele de responsabilitate. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în societatea comercială unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. capitalul firmei și modalitățile de formare: a) structura bilanțieră a capitalului. insistând asupra modului de calcul şi interpretare a indicatorilor economico–financiari ai investiţiei şi a surselor de finanţare fundamentate prin planul de investiţii sau anexa de la bugetul de venituri şi cheltuieli. b) opţiunea între distribuirea profitului net şi capitalizarea acestuia. ilustrarea cu documente. vor întocmi şi o diagramă de relaţii a compartimentului respectiv cu celelalte compartimente din firmă precum şi un extras din legislaţia în vigoare care reglementează activitatea financiară a firmei. stabilirea despăgubirii. formularea de concluzii. dacă este cazul: subvenții. c) de răspundere civilă. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora.

c) baza lunară de calcul a CAS suportat de asigurat. 2. venituri din premii şi din jocuri de noroc. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. baza de calcul a impozitului pe profit. venituri din activităţi agricole. Practica la instituţiile de asigurări sociale de stat În funcţie de tipul unităţii teritoriale de asigurări sociale de stat şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: 1. sumele asupra cărora nu se calculează CAS. persoane impozabile. prescripţia. Convenţiile pentru evitarea dublei impuneri încheiate de România cu alte state . contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat. 7. E. b) contribuabilii impozitului pe profit în România. d) alte impozite şi taxe locale. evidenţa fiscală şi declaraţia fiscală. restituiri de sume. 2. venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. baza lunară de calcul la care angajatorul datorează CAS. taxa pe valoarea adaugată: a) stadiul armonizării TVA în ţările comunitare. fundamentarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat: a) contribuabilii în sistemul public de pensii. d) faptul generator şi exigibilitatea TVA. b) operaţiuni impozabile. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în instituţia de asigurări sociale de stat unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. e) baza de impozitare. executarea silită. operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a TVA. impozitarea persoanelor juridice: a) stadiul coordonării sistemului de impozitare a companiilor în ţările membre ale UE. venituri din cedarea folosinţei bunurilor. modalităţi de stingere a creanţelor fiscale (plata.59 1. d) aspecte fiscale internaţionale. venituri din salarii. impozitul pe venit de la persoanele fizice: a) coordonarea impozitării veniturilor personale în Uniunea Europeană. d) consecinţele sustragerii de la plata CAS. ta xelor. c) stabilirea impozitelor. d) venituri din activităţi independente. b) stabilirea cotelor de contribuţie. c) categorii de venituri supuse impozitului pe venit şi venituri neimpozabile. b) contribuabilii şi sfera de cuprindere a impozitului pe venit. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. b) înregistrarea fiscală. 4. e) plata impozitului pe profit şi depunerea declaraţiilor fiscale. venitul net anual impozabil. anularea) . 8. b) impozitul şi taxa pe teren. b) centrele de responsabilitate. venituri din pensii. impozitele şi taxele locale a) impozitul şi taxa pe clădiri. c) impozitul asupra mijloacelor de transport. d) obligaţia şi creanţa fiscală. regimul deducerilor. cotele de TVA. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a finanţelor publice unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. 3. creanţele fiscale: a) competenţa organelor fiscale şi actele emise de acestea. insolvabilitatea. venituri din investiţii. operaţiuni scutite de TVA. compensarea. Ghid de practică | . c) locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a TVA. b) centrele de responsabilitate. f) impozitul pe dividende. g) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. 6. c) cotele de impozit.

j) servicii de schimb valutar în legatură cu activitățile de servicii de investiții prestate. | Ghid de practică . indemnizaţii stabilite prin legi speciale. b) executarea ordinelor în numele clienților. categorii de pensii acordate în sistemul public de pensii din România: a) pensia pentru limita de vârstă. tehnica de realizare a fiecărui tip de serviciu/activitate: a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare. Practica la instituţii ale pieței de capital În funcţie de tipul instituţiei şi de accesul la informaţii. k) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare general referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare. h) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor. 3.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. studenţii vor realiza următoarele teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice: 2. condiţii de acordare. d) pensia de urmaşi. modul concret de organizare şi conducere a activităţii: a) descrierea structurilor funcţionale. 5. b) pensia de invaliditate. d) categoriile de personal. c) tranzacționarea pe cont propriu. 9. 5. beneficiari şi condiţii de acordare. mod de fundamentare a pensiilor) . Evaluare 10. i) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului.1 Criterii de 10. alte drepturi de asigurări sociale. c) pensia anticipată. c) centrele de responsabilitate. precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. b) cunoaşterea structurii veniturilor şi cheltuielilor instituţiei. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora.3 Pondere 10. strategia industriala și aspectele conexe acesteia. d) administrarea portofoliilor. b) front-office şi back-office. g) păstrarea în siguranţă și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților. (beneficiari. f) subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. e) consultanță de investiții. 4. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. inclusiv custodia și servicii în legatură cu acestea. c) tratarea principalilor indicatori de performanţă folosiţi în analiza rezultatelor instituţiei. b) bilete de tratament balnear şi odihnă etc. a) ajutorul de deces. fluxul informational și managementul operaţiunilor şi performanţelor instituţiei: a) fluxul de relaţii.60 3.

61 Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. 10. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. se ţine seama de c alitatea Raportului Evaluarea finală de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ 50% 50% Ghid de practică | . Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. În acordarea notei.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică.

Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. Pe toată durata practicii. Conţinutul Raportului de practică .7 Regimul disciplinei II DO 3.3 Departamentul 1. precum şi concluziile studentului.. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.1 Denumirea disciplinei 2.5 Semestrul Practica de specialitate 2.62 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu STATISTICĂ ȘI PREVIZIUNE ECONOMICĂ Anul II.8 Total ore pe semestru 3. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1. Statistică şi Informatică Economică Licenţă Statistică şi Previziune Economică 2. Date despre disciplină 2.2 Facultatea 1. 90 din care: 3.7 Total ore de studiu individual 3. 3.5 Ciclul de studii 1. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.2 Titularul activităţilor de curs 2. de ore pe săptămână 30 din care: 3. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .6 Tip de evaluare 2.1 Nr.2 curs 3.4 Anul de studiu 2 2.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.1 Instituţia de învăţământ superior 1. La cererea tutorelui.3 Titularul activităţilor de seminar 2. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.    | Ghid de practică . studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.4 Total ore din plan înv.4 Domeniul de studii 1.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Statistică şi Informatică Economică Cibernetică.3 seminar/laborator 3. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. Date despre program 1. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….5 curs 3.

2 Explicarea şi interpretarea conceptelor.3 Folosirea metodelor adecvate pentru previziunea fenomenelor social .1 Identificarea conceptelor. 4. 14. 2. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). teoriilor. Prezentarea circuitului documentelor. modelelor şi metodelor de previziune în domeniul economic şi social C5. Conţinuturi 7. eficientă şi responsabilă CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 6. 7. cota de piaţă. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. 13. selecţie. 12.). Competenţe specifice acumulate C5 Previziunea fenomenelor socio–economice C5. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 3. clienţi. 7. 6. b) Locul în sistemul statistic oficial. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie.2 Cunoştinţe economice de specialitate Competenţe transversale Competenţe profesionale 60 ore În funcţie de tipul unităţii şi de accesul la informaţii. vânzări şi casare.economice C5. Descrierea unităţii în care se desfăşoară practica a) Descrierea specificului unităţii. 11. c) Tipuri de activităţi realizate.5 Participarea la elaborarea unor modele de previzionare socio-economică CT1 Aplicarea principiilor. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. 8. Ghid de practică | . Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică).4 Analiza critică a modelelor de previziune utilizate în cercetare C5. etc. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. Procesul de recrutare. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă. angajare şi salarizare a personalului. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. modelelor şi metodelor din domeniul previziunii economice şi sociale C5.63 5. Piaţa organizaţiei (furnizori. 7. 9. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. cec. 10. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. bilet la ordin). Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu SPE. teoriilor. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. 5. studenţii vor avea în vedere realizarea următoarelor teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice specifice domeniului de activitate: 1. concurenţi.

Elaborarea de previziuni. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. 3. c) Realizarea de previziuni. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. b) Utilizarea metodei regresiei pentru caracterizarea legăturilor dintre fenomenele socialeconomice. d) Analiza și interpretarea indicatorilor statistici obținuți. Analiza seriilor cronologice. sondaje şi anchete statistice. a) Calculul și interpretarea indicatorilor specifici corelației adecvați datelor disponibile. c) Metode de sistematizare și prelucrare a datelor utilizate la nivelul unităţii. Indici Statistici a) Calculul tipurilor de indici utilizați la nivelul unității. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. c) Redactarea raportului cercetării. Calculul şi analiza principalilor indicatori numerici ai seriilor statistice a) Calculul indicatorilor statistici ai tendinței centrale. Evaluare 10. 6. 5. Metode de culegere. 9.64 2. b) Ajustarea seriilor cronologice. c) Calculul indicatorilor statistici de caracterizare a formei distribuțiilor. b) Calculul indicatorilor statistici ai variației. b) Metode de culegere şi înregistrare utilizate la nivelul unităţii. Corelaţie şi regresie. Introducere în inferenţa statistică. înregistrare. 4. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. b) Interpretarea rezultatelor obținute.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare | Ghid de practică . înregistrare. 7. sistematizare şi prezentare a datelor statistice a) Descrierea sistemului de culegere. a) Calculul și interpretarea indicatorilor dinamicii. b) Calculul și interpretarea indicatorilor specifici cercetărilor parțiale. a) Tipuri de cercetări parțiale realizate la nivelul unității. Evaluarea finală Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în 50% 10. sistematizare şi prelucrare a datelor.

un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. 10. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10.65 faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. În acordarea notei. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. se ţine seama de calitatea Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică . Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | .

6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. Conţinutul Raportului de practică . precum şi concluziile studentului.2 curs 3.1 Instituţia de învăţământ superior 1.4 Anul de studiu 2 2.2 Titularul activităţilor de curs 2.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Statistică şi Informatică Economică Cibernetică. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1. de ore pe săptămână 30 din care: 3.3 seminar/laborator 3. La cererea tutorelui. Date despre disciplină 2.6 Tip de evaluare 2.4 Domeniul de studii 1. 3. Pe toată durata practicii.7 Total ore de studiu individual 3. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. 90 din care: 3.66 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu INFORMATICĂ EC ONOMICĂ Anul II.    | Ghid de practică .1 Nr.5 Semestrul Practica de specialitate 2.3 Titularul activităţilor de seminar 2.5 curs 3.4 Total ore din plan înv. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică . Date despre program 1.8 Total ore pe semestru 3. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.5 Ciclul de studii 1. Statistică şi Informatică Economică Licenţă Informatică Economică 2. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.7 Regimul disciplinei II DO 3.1 Denumirea disciplinei 2.

67 5. 7.2 Cunoştinţe economice de specialitate 1. bilet la ordin). Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu IE. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. selecţie. cec. etc. 14. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare.3 Alegerea opțiunilor pentru introducerea şi stocarea datelor şi pentru efectuarea de prelucrări în contextul unui management eficient al documentelor C3. Piaţa organizaţiei (furnizori. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. Competenţe specifice acumulate C3 Utilizarea adecvată a produselor software de birotică pentru soluționarea de probleme specifice C3. c) caracteristicile tehnice ale serverului şi staţiilor de lucru. 5.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. Procesul de recrutare. 60 ore Ghid de practică | . 11. Studiul arhitecturii reţelei de calculatoare existentă în organizaţia economică: a) necesitatea existenţei reţelei. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. concurenţi. vânzări şi casare. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 2. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. Conţinuturi 7. clienţi. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. 7. 12. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie.2 Explicarea şi compararea produselor de birotică pentru a obține soluția cea mai eficientă în raport cu un set definit de criterii de performanţă C3. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 7.1 Recunoașterea şi descrierea funcțiilor de prelucrare ale produselor software de birotică necesare soluționării de probleme C3. 13. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. b) tipul reţelei utilizate. 9. 4. cota de piaţă. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Prezentarea circuitului documentelor. d) amplasarea serverului şi a staţiilor de lucru. 3. 10. 6.).5 Implementarea de soluții reutilizabile şi integrabile în sisteme informatice CT3 Identificarea oportunităților de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale 6.4 Analiza şi evaluarea calităţii soluțiilor obținute prin utilizarea de produse software de birotică C3. angajare şi salarizare a personalului. 8. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale.

cât şi din punct de vedere al administratorului aplicaţiei. 7. utilizate la dezvoltarea aplicaţiei. Aplicarea tehnologiilor informatice moderne în dezvoltarea și personalizarea unor soluții informatice de tip e-business. 3. 2.3 Pondere 10. 9. cu date reale sau fictive. 6. pentru o perioadă de gestiune (zi. Dezvoltarea și personalizarea unor sisteme de management al conținutului.1 Criterii de 10. inclusiv a sistemului de gestiune a bazelor de date. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. semestru. trimestru. sisteme de promovare online care pot fi integrate cu aplicațiile de întreprindere existente. 4. atât din punct de vedere al utilizatorului. Utilizarea aplicaţiei informatice sub forma unei simulări. se vor prezenta situaţiile de ieşire generate de aplicaţie.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. Prezentarea soluţiei informatice integrate/aplicaţiei informatice utilizată de către organizaţie: a) descrierea arhitecturii funcţionale a soluţiei informatice. sisteme de management a documentelor. a) pentru exemplul luat în considerare. d) identificarea modulelor aplicaţiei. b) prezentarea tehnologiilor informatice. aplicaţiile informatice utilizate în reţea. sisteme informatice de gestiune. Analiza impactului utilizării aplicaţiei informatice studiate asupra organizaţiei (avantaje/dezavantaje) şi propuneri privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea acesteia astfel încât să satisfacă cerinţele utilizatorilor/organizaţiei. Evaluare 10. Desfășurarea activităților din întreprindere având ca suport soluțiile informatice și optimizarea acestora. sisteme de comunicație online. sisteme colaborative. | Ghid de practică . an). 5. e) intrările şi ieşirile corespunzătoare diferitelor module funcţionale ale aplicaţiei. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. lună.68 e) f) softul utilizat pe server şi staţii. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. c) descrierea arhitecturii bazei de date utilizată. documentele de intrare care au stat la baza obţinerii lor şi procedurile de prelucrare.

Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ 50% Ghid de practică | . se ţine seama de calitatea Raportului Evaluarea finală de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. 10. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS.69 Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. În acordarea notei. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică.

70 ANEXA 2 ATESTAT DE EFECTUARE A PRACTICII Antet organizație ATESTAT Prin prezentul atestat certificăm că studentul/a ____________________________ a parcurs stagiul de practică în perioada ___/___/_____ . | Ghid de practică . Tutore. Reprezentant legal centru de practică.___/___/_____ cu un număr efectiv de ___ ore din cele 90 ore prevăzute.  atestatul poate fi şi colectiv pentru toţi studenţii din centrul de practică din care va trebui să reiasă numărul de ore de practică la care a fost prezent fiecare student.

71 ANEXA 3 RAPORTUL DE PRACTICĂ Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu________________________________ Universitatea din Craiova RAPORT DE PRACTICĂ Centrul de practică _________________________ Tutore ____________________________________ Coordonator _______________________________ Student __________________ Craiova. 2013 Ghid de practică | .

a. Descrierea structurilor funcţionale ale instituţiei de credit  front-office şi back-office. Cunoaşterea şi studierea principalelor activităţi ale organizaţiei Prezentarea modului de organizare şi derulare a activităţii în centrul de practică.  operaţiuni de primire şi eliberare de numerar.  categoriile de personal. ş. III. instrumente de plată (ordin de plată.  centrele de responsabilitate. cec. documentaţie creditare persoane fizice şi juridice.  operaţiuni privind tranzacţiile efectuate de clienţi pe piaţa de capital. Tendinţe şi perspective în evoluţia organizaţiei V. 3. prezentarea structurilor de conducere şi a principalilor indicatori de performanţă ş. Gama de produse şi servicii bancare şi managementul relaţiei bancă client:  cunoaşterea ofertei de produse şi servicii şi a caracteristicilor acesteia.  operaţiuni cu carduri. domeniu de activitate.2. Documentele pentru deschiderea conturilor. 3. Abordarea tematicii de specialitate prevăzută în programa analitică (descriptorii). resurse umane. capacităţi.  canalele de distribuţie.  operaţiuni valutare inclusiv cele privind casele de schimb valutar. foaie de vărsământ/depunere.a. Toate activităţile şi operaţiunile abordate trebuie însoţite de materialul documentar aferent întocmit de student.  constituirea de depozite bancare.  operaţiuni de virament. reţea. pentru constituirea de depozite. bilet la ordin etc).72 CUPRINS I. ş. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. legislaţie şi norme în vigoare care vizează activitatea organizaţiei şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice.1. Prezentarea de ansamblu a organizaţiei Scurt istoric.  tehnici de vânzare a produselor şi serviciilor bancare  aprofundarea relaţiei bancă-client. conform fiecărei specializări Tematica de specialitate va fi stabilită împreună cu coordonatorul de practică şi tutore Exemplu pentru practica la instituţii de credit 3.  operaţiuni de creditare a persoanelor fizice şi juridice. IV. II. Concluzii | Ghid de practică .3 Tehnica de realizare a fiecărui tip de operaţiuni bancare desfăşurată la unitatea teritorială a instituţiei de credit:  deschiderea de conturi. identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica.a.

anul apariţiei.1. Materialele bibliografice vor fi înscrise în ordinea: cărţi şi articole publicate în ordinea alfabetică a numelui autorului. Materialul ilustrativ: Figurile trebuie să aibă un contrast bun. Transmiterea raportului de practică Un exemplar original al raportului de practică va fi depus la Biroul de practică PRAXIS în ultima zi a stagiului de practică până la ora 16. Figurile au un titlul şi se numerotează pe capitole. pentru ca manuscrisul să poată fi legat).00 şi reprezintă condiţie de acces la colocviul de practică. cea de-a treia paragraful (ex. Ea rezultă din lăsarea unor margini uniforme sus. Titlul se scrie drept şi centrat deasupra tabelului. adrese de internet. fiind de preferat ca ele să nu depăşească formatul de text al paginii în care sunt tipărite. Paragraful). Subcapitolul. De regulă. Ficare tabel trebuie să fie numerotat şi să aibă un titlu. acte normative (legi. localitatea. ordinea datelor din nota de subsol este următoarea: numele şi prenumele autorului. fontul TimesNewRoman. Oglinda paginii: Este vorba de suprafaţa paginii acoperită de text. exclusiv anexele (documentele/materialul documentar întocmit de practicant în cadrul abordării tematicii de specialitate). titlul lucrării. cu caracter de 14 şi va fi precedat de un simbol numeric în care prima cifră semnifică capitolul. Se recomandă folosirea procesorului de text Microsoft Office Word. subcapitolul cu caracter normal iar paragraful se va scrie cu font italic. Capitolul.73 Condiţii de redactare Raportul de practică va conţine maxim 30 de pagini. Ghid de practică | . cu două cifre. norme metodologice. Anexele: Dacă lucrarea conţine anexe. atât a numelui. numerotându -se cu cifre arabe urmate de punct. cu spaţiere la 1 rând. Fiecare tabel va avea la subsol înscrisă sursa datelor cuprinse în acesta. Anexele trebuie să aibă titlu şi vor fi numerotate iar trimiterile din text la anexe se vor face ca şi în cazul figurilor şi tabelelor indicând numărul.1. Bibliografia: Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării înainte de anexe. Materialul tabelar: Tabelele mari care depăşesc în lăţime formatul paginii de text se vor prezenta în format landscape. alte surse informaţionale (anuare statistice. ordonanţe de urgenţă.. deasupra titlului. Capitolul se va scrie cu majuscule. acestea se vor amplasa la sfârşitul lucrării şi nu pe capitole. cât şi a anului de apariţie a lucrării. Orice titlu se va scrie centrat. instrucţiuni de aplicare). Numerotarea tabelului se face în partea stângă. marginea din stânga fiind de 4 cm. cea de -a doua subcapitolul.).1. Raportul de practică va fi tehnoredactat cu toate semnele diacritice. pagina.: 1. Titlurile bibliografice se înscriu în ordinea alfabetică a numelor autorilor. folosindu-se caractere de 14 pentru titluri şi 12 pentru text.G. cu două cifre. buletine BNR etc. 1. O prima modalitate are în vedere note de subsol la paginile lucrării. 1. jos şi lateral (de 2 cm. Trimiterile bibliografice: Pot fi folosite două modalităţi. Trimiterile din text la tabele se vor face scriind drept cuvântul „Tabelul” urmat de numărul acestuia. tehnoredactată cu corp mic (10). prima semnificând numărul capitolului iar cea de -a doua numărul de ordine al figurii. listat pe format A4. prima semnificând numărul capitolului iar cea de -a doua numărul de ordine al tabelului. A doua modalitate se referă la includerea în cadrul naraţiunii între paranteze rotunde. editura. H.

Cunoa șterea mediului organiza țional 3.1 Cunoştinţe despre mediul de afaceri şi organizaţii Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 3.74 ANEXA 4 FIŞA DE EVALUARE PE PARCURSUL STAGIULUI DE PRACTICĂ Numele şi prenumele studentului ______________________________________ I.1 Aspect şi ţinută corespunzătoare Foarte bine Bine 1.2 Respectarea programului de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător Satisfacător Necorespunzător II. Capacitatea de comunicare şi integrare în colectivul centrului de practică 4.1 Disciplină. Modul în care studentul se prezintă la locul de practică 1.2 Cunoştinţe despre organizaţia în care îşi desfăşoară stagiul de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător IV.2 Cunoaşterea cerinţelor şi a obiectivelor practicii Foarte bine Bine Satisfacător 2.1 Comunicarea cu tutorele şi reprezentantul centrului de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător | Ghid de practică .3 Interes pentru dobândirea de cunoştinţe noi Foarte bine Bine Necorespunzător Satisfacător Necorespunzător III. Atitudinea studentului faţă de activitatea de practică 2. respect Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 2.

Studentul reprezintă un potenţial candidat la un loc de muncă în organizaţia în care şi -a realizat stagiul de practică Da Nu 2.1 Realizează întocmai lucrările şi/sau sarcinile încredinţate de tutore şi coordonatorul de practică în scopul atingerii obiectivelor specifice practicii Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 5.3 Promptitudine în a răspunde la solicitări sau la activităţile practice programate Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător V.2 Integrarea în colectiv şi capacitatea de a lucra în echipă Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 4.75 4. Studentul poate beneficia de o recomandare pentru ocuparea unui loc de muncă din partea organizaţiei în care şi -a realizat stagiul de practică Da Nu Numele şi prenumele tutorelui _____________________________________ Semnătura______________________________________________________ Centrul de practică _____________________________________________________ Ghid de practică | . considera ți că: 1. Rezultate. performanţe 5.2 Nivelul de acumulare a cunoştinţelor practice conform programei analitice de practică Foarte bun Bun Satisfacător Insuficient CALIFICATIV FINAL Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător În urma calificativului acordat.

cu sediul în Craiova. cu sediul în Craiova..... telefon: .. Statutul practicantului (1) Practicantul rămâne.... ARTICOLUL 4. (2) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea centrului de practică. şi ARTICOLUL 1. str.Cuza... XXXXXXX.. Universitatea din Craiova. (3) Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în Ghidul de practică cuprins în anexa la prezenta convenţie-cadru. Dan Claudiu Dănişor. | Ghid de practică ... denumită în continuare organizator de practică... ____ / ____ CONVENŢIE-CADRU privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă Prezenta convenţie-cadru se încheie între: 1. email: .. XXXXXXXXXXXXXXXX. ARTICOLUL 3. A. 2. 13.I. 6 ore pe zi.. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. XX.. (2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în Programa analitică de practică şi Ghidul de practică. spre a le aplica în concordanţă cu programul de studiu pentru care se instruieşte. ARTICOLUL 2.. în conformitate cu planul de învăţământ. cu exceptia situaţiei în care practicantul are statut de angajat.. Responsabilităţile practicantului (1) Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile specificate de tutore în conformitate cu Ghidul de practică. (2) Perioada desfăşurării stagiului de practică vizează ultimele 3 săptămâni ale semestrului IV... denumit/ă în continuare centru de practică.1/S/61477. telefon: 0251414398. Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică (1) Stagiul de practică va avea durata de 3 săptămâni.76 ANEXA 5 CONVENŢIA DE PRACTICĂ Nr.......... în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora....... Plata şi obligaţiile sociale (1) Stagiul de pregătire practică se efectuează în cadrul proiectului PRAXIS . str.. POSDRU/90/2......... pe toata durata stagiului de pregătire practică... telefon: xxxxxxxxx reprezentată de dl/dna XXXXXXXXXXXXXXXXXX..univ.. nr.. Obiectul convenţiei-cadru (1) Convenţia stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor.... părţi integrante ale prezentei convenţii -cadru. prof. adresa unde se va desfăşura stagiul de practică fiind . student al Universităţii din Craiova...Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă. ARTICOLUL 5. nr.dr.. reprezentată de Rector..

parte integrantă a convenţiei cadru. informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre centrul de practică sau clienţii săi. (3) Înainte de începerea stagiului de practică. aplicându-se sancţiuni conform regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei de învăţământ superior.. practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al centrului de practică. (4) Centrul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare pentru dobândirea competenţelor precizate în Programa analitică practică şi în Ghidul de practică.... ARTICOLUL 8..241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului). (4) De asemenea. chiar după terminarea stagiului. (2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant. tutorele va contacta coordonatorul de practică.... Obligaţiile organizatorului de practică (1) Organizatorul de practică desemnează un coordonator de practică (cadru didactic supervizor). selectat dintre salariaţii proprii şi ale cărui obligaţii sunt menţionate în Ghidul de practică.. decât cu acordul respectivului centru de practică. . conducătorul instituţiei de învăţământ superior (organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregăt ire practică conform conventiei-cadru. (2) Coordonatorul de practică (cadrul didactic supervizor).. Persoane desemnate de centrul de practică şi organizatorul de practică (1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea centrului de practică) va fi desemnat de reprezentantul centrului de practică. responsabil cu planificarea. potrivit reglementărilor Europass (Decizia 2.. (3) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul centrului de practică înainte de începerea stagiului de practică.. ........ În cazul nerespectării acestui regulament. după informarea prealabilă a conducătorului centrului de practică şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii.77 (2) Pe durata stagiului..... după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al tutorelui şi a înştiinţat conducătorul instituţiei de învăţământ unde practicantul este înscris şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii.. precum şi pentru comunicarea regulilo r de prevenire asupra riscurilor profesionale. Printre responsabilităţile sale.. ARTICOLUL 6... Funcţia ... Responsabilităţile centrului de practică (1) Centrul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică.. Pentru anul universitar 2011 2012 tutore va fi Dl/Dna . ce vor fi înscrise şi în Suplimentul la diplomă. (3) În urma desfăşurării cu succes a stagiului de practică.. organizatorul va acorda pract icantului numărul de credite specificate în prezentul contract. împreună cu tutorele desemnat de centrul de practică stabilesc tematica de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică. responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea organizatorului de practică este Dl/Dna ....... ARTICOLUL 9. pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica. ARTICOLUL 7.. Ghid de practică | .. centrul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a practicantului. practicantul se angajează să nu folosească.. în conformitate cu legislatia în vigoare. Cadrul didactic supervizor.. tutorele are obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă.. organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice.. în nici un caz.... Evaluarea stagiului de pregatire practica prin credite transferabile (1) Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică este de 3 . (2) În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate de către centrul de practică în cadrul prezentei convenţii... conducătorul centrului de practică îşi rezervă dreptul de a anula convenţia-cadru.. conform Programei analitice de practică şi Ghidului de practică .

Raportul privind stagiul de pregătire practică (1) În timpul derulării stagiului de practică. (2) La finalul stagiului de practică. Încheiat în 3 exemplare la data: …………………. cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea centrului de practică (disciplină.. practicantul va prezenta un raport de practică al cărui conţinut este prevăzut în Ghidul de practică. responsabilitate în rezolvarea sarcinilor. respectarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii/instituţiei publice etc.). pe baza unei fişe de evaluare pe parcurs. în urma întocmirii Fişei de evaluare pe parcursul stagiului de practică . Universitatea din Craiova (Organizator de practică) Reprezentant prin delegare – Decan Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Numele şi prenumele Semnătura Marian Siminică Reprezentant legal centrul de practicã Ştampila | Ghid de practică .78 ARTICOLUL 10. tutorele împreună cu coordonatorul de practică vor evalua practicantul în permanenţă. prevăzută în Ghidul de practică. tutorele acordă un calificativ. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale. (3) La încheierea stagiului de practică. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către comisia de evaluare conform procedurilor prevăzute în Programa analitică de practică şi în Ghidul de practică. punctualitate.

79 CENTRE DE PRACTICA Ghid de practică | .

A.80 PREZENTAREA CENTRELOR DE PRACTICĂ ADR SV OLTENIA AMT SERVICE AUDICONTEVEX AUDIT ŞI EXPERTIZĂ BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ CASA NOASTRĂ CEC BANK CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ COMPANIA DE APĂ OLTENIA CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ C&C CONSTRUCT DEDEMAN ROMÂNIA DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ DIRECŢIA REGIONALĂ A VĂMILOR CRAIOVA DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ DOMO ELPRECO EXPERT BUSINESS CONSULTING FIRST RECYCLER GAZETA DE SUD GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S. HOTEL EUROPECA | Ghid de practică .

81 HOTEL GOLDEN HOUSE HOTEL-RESTAURANT HELIN ICSU C. NICOLĂESCU PLOPŞOR ILEX COM LEMCOR LIBRA INTERNET BANK MERCUR METALCOM MITLIV EXIM N&C AUDIT ŞI EXPERTIZĂ OFFICE CONT EXPERT OMNIASIG PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL POCAVISO PRODCOM POLICOLOR POPECI UTILAJ GREU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROFESSIONAL CONSULTING RAMERAS MOL ROMÂNIA REAL HYPERMARKET REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA SIF OLTENIA SOFTRONIC UNIQA ASIGURĂRI VALDIR TOUR AGENŢIE DE TURISM ŞI TRANSPORT Ghid de practică | .S.

TURISMULUI ŞI SERVICIILOR CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ COMPANIA DE APĂ DEDEMAN DOMO ELPRECO FIRST RECYCLER GAZETA DE SUD HOTEL EUROPECA HOTEL GOLDEN HOUSE HOTEL-RESTAURANT HELIN | Ghid de practică . MARKETING.82 PROGRAMELE DE STUDII MANAGEMENT. ECONOMIA COMERŢULUI.

83 INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DOLJ MERCUR METALCOM MITLIV EXIM POCAVISO PRODCOM POLICOLOR POPECI UTILAJ GREU RAMERAS MOL ROMÂNIA REAL HYPERMARKET REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA UNIQA ASIGURĂRI AGENŢIA DE TURISM ŞI TRANSPORT VALDIR TOUR Ghid de practică | .

84 | Ghid de practică .

în 2008. Este angajată a Camerei de Comerţ din anul 1994. autonomă. 21. cursuri. precum şi structurile regionale. cu parteneri din domeniul public şi/sau privat din ţară şi străinătate. formare completată cu absolvirea. ccidj@ccidj.sociale a zonei. întâlniri de afaceri.  elaborează studii privind evoluţia economică a regiunii /judeţului. Nr. în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale. de utilitate publică.85 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj este o organizaţie neguvernamentală. precum şi pe lângă structurile regionale. Str. consulatele şi organismele din străinătate. Tereza Adriana VLADU ŞUVAINA Consilier juridic şi Responsabil resurse umane .privat. promoţia 1993. Contact Craiova.ro/ Profil Servicii pentru mediul de afaceri Doamna Tereza Vladu este absolventă a Facultăţii de Mecanică. apărarea şi susţinerea intereselor membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organisme din ţară şi din străinătate. similare Camerei. seminarii şi managementul proiectelor europene.  colaborează cu instituţiile statului. consiliilor şi comitetelor de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile/organismele publice judeţene şi locale. şi a Facultăţii de Drept. inclusiv prin parteneriat public .  sprijină membrii săi în relaţia economică cu reprezentanţele oficiale ale altor state.ro. în scopul dezvoltării economico . 200420 0251 418 876 office@ccidj. având o vastă experienţă în organizarea evenimentelor desfăşurate de CCI.ccidj.ro http://www.  participă la şedinţele comisiilor. promoţia 2002. Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj îndeplineşte următ oarele atribuţii:  sprijină autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale. având drept scop reprezentarea. Brestei. organizarea de misiuni economice. etc. a masterului în ″Managementul proiectelor europene″ al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

Colectarea și tratarea apelor uzate Anca Ştirban este absolventă a Facultății de Ştiințe Economice din Craiova. Nr.. Obiectul de activitate al Companiei este operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a cărui gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare încheiat cu Asociația de dezvoltare intercomunitară Oltenia.C. Timp de 16 ani. Contact Craiova. în cadrul Companiei de Apă Oltenia. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S. Oraşul Segarcea. Oraşul Bechet. Comuna Călăraşi – prin consiliile locale respective. Oraşul Dăbuleni.apaoltenia.cv@rdslink.117 0251. este persoană juridică română. Comuna Breasta. înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă.263 apa.422. construcțiilor şi transporturilor.422. Compania de Apă Oltenia S.ro www. 133 CP 200177 0251. Str. În perioada 1994-1996 a ocupat funcția de Inspector Specialitate la Consiliul Județean Dolj.. specializarea Economia industriei. gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.A. în aria delegării definită în respectivul contract. Oraşul Filiaşi. şef birou buget tarife şi şef serviciu facturare. Brestei.86 S. prin Consiliul Județean. a ocupat cronologic următoarele funcții: economist.ro Profil Captarea. precum şi Județul Dolj. prin Asociație.A. promoția 1993. având ca acționari Municipiul Craiova. tratarea și distribuția apei. Compania îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat. Anca Liliana ŞTIRBAN Şef Serviciu Facturare .

DEDEMAN S. destinat celor ce doresc să îşi construiască şi să-şi amenajeze căminul.ro Profil Retail materiale de construcţii şi amenajări interioare Doamna Lohon Maria Mihaela este angajatǎ a societǎţii din anul 2011. am devenit lider naţional în retailul materialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare. Suntem cea mai dinamică companie din domeniu. Contact Craiova. începând cu anul 1992. operând în prezent o reţea de 31 de magazine. au dezvoltat lanţul de retail cu materiale de construcţii şi pentru amenajări interioare. 258 + 40 374 202 185 resurse52@dedeman. cu capital 100% românesc.C. Calea Caracal.dedeman.ro www. Maria Mihaela LOHON Referent Resurse Umane . nr.87 S. de tip Do-It-Yourself. coordonând activitatea de resurse umane a magazinului Dedeman Craiova.R. La 8 ani de la deschiderea primului magazin de tip DIY cu suprafaţă de peste 5000 m 2.L Dedeman este afacerea de succes a doi antreprenori români care.

tehnici de negociere şi abilităţi de comunicare. Calea Bucureşti nr. Este angajat în echipa de management a DOMO Retail SA din anul 2002. DOMO dezvoltă propriile branduri. specializarea Relaţii Internaţionale / Marketing. satisfăcând în acelaş i timp pretenţiile referitoare la calitate. oferind astfel consumatorilor săi game şi produse accesibile ca preţ. Portofoliul DOMO include un număr de peste 8000 produse sub umbrela celor mai importante branduri internaţionale. cu o suprafaţă totală de 75 000 mp. leadership. 0727. coordonare şi dezvoltarea reţelelor. 0251. Are o experienţă de 15 ani în vânzări. promoţia 1992. Complex Electroputere Park. managementul vânzărilor. electrocasnice şi IT&C din România. 80. DOMO este cel mai dinamic retailer de electronice. managementul proiectelor. naţionale şi internaţionale.ro Profil Retail de electronice. lider de piaţă în retailul de electrocasnice.A. Activitatea logistică este coordonată de KLG.733.88 DOMO RETAIL S. Parcursul profesional i-a oferit ocazia specializării în managementul portofoliului de clienţi. managementul echipelor.345. cu un portofoliu vast de branduri renumite. electrocasnice şi IT&C Bogdan Trifănescu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Craiova. Compania a fost înfiinţată în anul 1994. ca importator şi distribuitor al unor mărci internaţionale de renume precum: Zanussi. în 76 de oraşe şi are 1600 angajaţi.ro www.239 bogdan. Westwood şi Technolux. Mai mult decât atât. Reţeaua DOMO numără în prezent 126 magazine.435. Expert Digital. printr-un depozit principal localizat în Bucureşti şi alte 4 depozite de tranzit şi direct de către Domo printr-un depozit central din Târgu Secuiesc.trifanescu@domo. Bogdan Nicolae TRIFĂNESCU Business Development Manager . Bosch.domo. Electrolux. Siemens. Contact Craiova.

compania îşi propune să-şi securizeze cea de-a doua poziţie deţinută în peisajul retailului românesc.733. există 2 extensii ale brandului Domo şi brandului Technomarket.domo. În prezent este responsabila unei echipe compuse din 16 persoane care se ocupă de vânzări. În acest sens. pe termen lung urmărind ca DOMO să ocupe prima poziţie în industrie şi să devină lider de piaţă. obţinând calificarea de inginer diplomat. electrocasnice şi IT&C Anca Zamfirescu a absolvit în 2003 Facultatea de Mecanică a Universităţii din Craiova.zamfirescu@yahoo.89 DOMO RETAIL S. DOMO Retail continuă implementarea conceptului său de retail adaptându-l în funcţie de suprafaţa magazinului şi specificul regional astfel încât să răspundă pe deplin şi relevant nevoilor consumatorului final. în ceea ce priveşte cota de piaţă. Pe termen scurt şi mediu. Anca Lucia ZAMFIRESCU Şef Administrativ .344. notorietatea şi profitabilitatea. 0251. 80. Valorile DOMO:  seriozitate  corectitudine  ambiţie  perseverenţă  performanţă Contact Craiova.239 anca. Face parte din echipa DOMO Retail din anul 1999.A.ro Profil Retail de electronice. Complex Electroputere Park.435. 0727.com www. Calea Bucureşti nr.

elpreco. alături de Sistemul de Învelitoare. eficienţă în utilizare şi estetică. Compania oferă soluţii complete şi profesioniste fie că se doreşte amenajarea unei curţi sau a unei parcări. de Sistemul de Pavaj şi de cel de Canalizare sunt soluţiile recomandate de calitatea dovedită în timp pentru orice lucrare profesionistă. Calculatoare şi Electronică din Craiova în anul 2001. Nr.307. Cu peste 45 de ani de experienţă.ro Profil Producerea materialelor construcţii din beton de Gabriel Duşe a absolvit Colegiul de Informatică Tehnică din cadrul Facultăţii de Automatică.90 S.700 office@elpreco. Calea Severinului. 44 0251. Gabriel DUŞE Director Marketing . Contact Craiova.A.ro www. Sistemul de zidărie BCA. şi Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale din cadrul Universităţii Spiru Haret în anul 2008. Lucreză în cadrul Elpreco Marketing de 9 ani. Oferta variată de produse satisface şi cele mai exigente cerinţe în materie de calitate. fie că este vorba de construirea unei case sau montarea unei învelitori. durabilitate. Elpreco se situează pe poziţii de top pe piaţa materialelor de construcţii din beton din România.C. ELPRECO S.

L. este businessul său de suflet.ro www. consideră că un business mic poate fi uneori cea mai mare realizare a unui antreprenor. acţionar la Hotel Europeca. respectiv 200 de oaspeţi. şi un restaurant spaţios cu două săli. Nicolae PECA Administrator . Casa Studenţilor şi Catedrala Mitropolitană.ro Profil Servicii HoReCa Domnul Nicolae Peca. Contact Craiova. pe care îl foloseşte ″inteligent″. hotelul Europeca oferă 65 de camere în sistem de 3 şi 4 stele.R. stagiarii vor înţelege că un antreprenor adevărat îşi construieşte traiectoria prin descoperirea ulterioară studiilor. Hotelul Europeca.C. Hotelăria îl atrage şi îi displace în acelaşi timp. Afacerea îi oferă satisfacţii necuantificabile în bani. dar îi lasă prea puţin timp liber. Deschis în 2007 şi situat într-o zonă rezidenţială la numai 500 de metri de centrul Craiovei.22.hoteleuropeca. pentru 400. Proprietatea este accesibilă ca distanţă de mers pe jos de unele dintre cele mai importante instituţii administrative şi culturale din Craiova.94 hoteleuropeca@hoteleuropeca. 9-11-13 0751. Nădăjduieşte că. pe lângă cunoştinţele practice pe care le vor acumula în cadr ul unităţii sale. cum ar fi Teatrul Naţional Marin Sorescu. Str. EUROPECA IMPEX S. Hotelul se poate lăuda cu obţinerea locului I în topul firmelor din Dolj şi top profit România pentru anul 2008 pentru domeniul activitate hotelieră. nr.91 S. Pietăţii. sporirea avuţiei având ca premisă pasiunea pentru activitatea desfăşurată şi un strop de stăruinţă. precum şi 3 săli de conferinţă cu o capacitate totală de 680 locuri. pe care l‑a inaugurat în 2007.47. Administraţia Finanţelor Publice.

L. în domeniul colectării şi reciclării deşeurilor. de gestionare a deşeurilor. Cristian Daniel CLENCIU Manager General . retail. metale feroase şi neferoase.ro www. D. domnul Clenciu poate bifa în cariera sa profesională domenii precum producţia de utilaje grele.E. şi masterand în Antreprenoriat şi Administrarea Afacerilor.92 S. 16 0372 788 333 office@firstrecycler.R. acumulatori auto. transport persoane. prelucrarea. S. mase plastice. din ţara noastră. implicit.ro Profil Colectare deşeuri. FIRST RECYCLER S.C. Scopul nostru este de a efectua o valorificare materială a deşeurilor pentru a economisi resursele naturale şi pentru a contribui astfel în mod activ la protecţia mediului şi la creşterea calităţtii vieţii. programul de studiu Management. sticlă .L. este Manager General al First Recycler.C. textile. FIRST RECYCLER S. fiind şi Vicepreşedinte al Asociaţiei Române a Agenţiilor Imobiliare.firstrecycler. Fluxul de deşeuri municipale din ţările europene şi. ap. şi al CDC Imobiliare Grup în domeniul consultanţei şi intermedierii imobiliare. Calea Bucureşti. construcţii civile.R. Activitatea de colectare acoperă judeţele Dolj şi Gorj prin depozitele deschise în Craiova şi Târgu Jiu. 21D. Contact Craiova. În acest context.E. consultanţă şi asistenţă în domeniul managementului mediului şi îşi propune să ofere soluţii profesionale. HoReCa. consultanţă şi asistenţă în managementul mediului Absolvent al promoţiei 2012 a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Bl.-uri. optime. oferă servicii de colectare deşeuri periculoase şi nepericuloase. uleiuri. First Recycler are ca principal obiect de activitate colectarea. are ca principale componente hârtia şi deşeurile organice cu o tendinţă de creştere a ponderii deşeurilor de plastic. cauciuc. În prezent. reciclarea şi valorificarea deşeurilor din hârtie şi carton.

Comunicare managerială. Strategii salariale. Din anul 2004 este Director de Resurse Umane al trustului S. Loredana-Magdalena IORDACHE Director Resurse Umane . Gazeta de Sud este un ziar echidistant politic. Acţ ionarii. Contact Craiova.565 office@gds.în virtutea dreptului publicului de a fi informat. iar în perioada 1995-2004 a lucrat ca economist la Daewoo Automobile Craiova.. susţinând activităţi de seminar la disciplinele Managementul schimbării organizaţionale.100 0251/410.93 GAZETA DE SUD Cotidianul oltenilor de pretutindeni.gds.aşa cum acestea pot fi cunoscute prin verificări rezonabile . independenţa editorială. folositoare şi de calitate. critic atât faţă de Putere. să caute şi să comunice faptele . Gazeta de Sud este un cotidian regional independent care are ca scop sprijinirea comunităţii oltenilor şi a valorilor acesteia. încercând să prezinte puncte de vedere cât mai variate. prin independenţa economică. Dedicarea informării corecte a cititorilor este cel mai bun mod de a ajuta la construirea unui viitor mai bun pentru comunităţile în care locuim şi muncim.A.ro www. Echipa de jurnalişti respectă un cod deontologic conform căruia are datoria să info rmeze corect.C. MEDIA SUD EUROPA S. conducerea administrativă şi departamentul de publicitate nu vor interfera în nici un fel cu activitatea editorială. Str. De aceea. Metode de cercetare în domeniul resurselor umane. 97A 0251/413. Gazeta de Sud se străduieşte să fie o afacere profitabilă pentru a asigura. cât şi faţă de Opoziţie. Gazeta de Sud oferă în fiecare zi locuitorilor Olteniei informaţii actuale.ro Profil Cotidian Loredana Iordache este cadru didactic asociat la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova. nr. Câmpia Islaz. să se străduiască să informeze complet.

nr. sală de conferinţe (25 locuri). un vechi monument arhitectonic al Craiovei (Casa Poenaru). în liniştita vecină tate a Parcului Mihai Bravul. rent-a-car.94 HOTEL GOLDEN HOUSE Situat în apropiere de centrul oraşului Craiova. grădină.ro www. Lucian CONDESCU Director Hotel . oaspeţii beneficiind de asemenea de următoarele servicii: room-service.goldenhouse. În prezent. fiind renovată şi restaurată cu grijă şi atenţie. bar de zi. Începând cu 2010 este director hotel la S. parcare privată. 10 camere cu câte două paturi.L. ocupând în perioada 2000-2002 postul de bellboy la Radisson SAS Hotel Dusseldorf. Are o vasta experienţă profesională în domeniul hotelier. Hotelul GOLDEN HOUSE **** oferă oaspeţilor săi confort la standarde internaţionale şi reuşeşte să satisfacă cele mai diverse exigenţe. restaurant (60 locuri). conducând o echipă de 20 de angajaţi.C. această clădire face parte din Patrimoniul Naţional. Clădirea. fac ca acest hotel. Îmbinarea stilului clasic cu dotările şi amenajările cele mai moderne. graţie bunăvoinţei şi investiţiei actualilor proprietari. a fost construită în jurul anilor 1890 în elegantul stil neo-eclectic. în perioada 2003-2010 postul de recepţioner la Hotel Parc şi Hotel Golden House din Craiova. Strada Brestei. Hotelul îşi aşteaptă clienţii cu o gamă diversă de posibilităţi de cazare: 1 apartament de lux. terasă de vară. 2 camere cu pat matrimonial. 18 +40-251-406270 +40-251-406271 receptie@goldenhouse.. inaugurat ăn anul 2003. să devină locul de preferinţă pentru cei care vizitează oraşul Craiova în interes de afaceri sau ca turişti. Intercambio Company S. a rafinamentului cu eleganţa şi bunul gust. spălătoriecurăţătorie. Contact Craiova.R.ro Profil Servicii hoteliere Lucian Condescu a absolvit în anul 2009 cursurile Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

95 S. 2 cluburi. 88 şi respectiv Str.helinstrading. Contact Craiova. 10.ro Profil Servicii hoteliere Servicii de catering Dorina Stroe a absolvit Universitatea Spiru Haret.L. Calea Bucureşti.com www. Aeroportului Nr.helin. 2 autocare şi 2 limuzine de lux.R.C. S. şi-a început activitatea în anul 1993. Nr. specializarea Finanţe şi Bănci în anul 2008.com www. iar î n prezent principala activitate este de servicii hoteliere incluzând şi servicii de catering. Dorina Constantina STROE Manager Hotel . bazin de înot acoperit.R. S. Helin’s Trading S. masaj.C. Calea Bucureşti. HELIN’S TRADING S.L. 88 0727606060 hotel@helinstrading. spaţii pentru evenimente (săli de conferinţă până la 500 de locuri şi restaurant până la 750 locuri). Deţine spaţii de cazare. având ca obiecte de activitate comerţul. jacuzzi. Helin’s Trading S. Nr.L deţine două hoteluri. saună .R. Str. transportul intern şi internaţional.C. î n localitatea Craiova pe Str. de 3* şi respectiv 4*.

MERCUR – cel mai mare şi elegant centru comercial din Oltenia – înseamnă calitate.C.A.. toate la înalte standarde de calitate şi prospeţime. încălţăminte şi lenjerie intimă pentru femei.ro Profil 4719 – comerţ cu amănuntul 6820 – închiriere spaţii comerciale Doamna Mitiana Velea este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice Craiova. CRAIOVA . electrocasnice.mercurcraiova.ro www. MERCUR S.2003–în prezent – Şef Compartiment Resurse Umane. produselor de papetărie. COMINTEX S. electronice şi I. MERCUR este ridicat pe 5 nivele şi are o suprafaţă construită desfăşurată de 24.A. precum şi o gamă variată de splendide bijuterii şi prestigioase mărci de ceasuri. de telefonie mobilă. surpriză! Situat chiar în centrul municipiului Craiova (Piaţa Prefecturii). MERCUR S. oferind o selecţie atentă a celor mai fine produse cosmetice şi cele mai renumite parfumuri din lume. MERCUR S.A. bărbaţi şi copii.96 S.711 office@mercurcraiova. La demisol este prezent un supermarket. satisfăcând cele mai rafinate gusturi amatorilor de artă culinară şi distracţie. etaj 5 0251. promoţia 1986.2000–2003 – şef Compartiment Control Financiar Intern şi de Gestiune S.C. Calea Unirii 14.1986–2000 – economist şi şef Serviciul Financiar Contabil S.000 m. Activitatea profesională desfăşurată cuprinde: . decoraţiuni interioare şi dotări pentru casă – uşi. serviciilor specializate (bancare. Contact Craiova. jaluzele.T.A. care vă aşteaptă cu o gamă de produse. CRAIOVA Mitiana VELEA Şef Compartiment Resurse Umane. iar în etajul IV se mai găsesc articole de mobilier.C. Etajul III şi IV sunt destinate produselor electrice. Acţionariat Control Intern – S. ferestre. magazine care poartă semnătura unor renumite mărci. Parterul este dedicat cadourilor. produselor farmaceutice şi medicamentelor).407.p. frumuseţii şi luxului. Etajele I şi II oferă o selecţie de clasic şi modern în modă: articole de îmbrăcăminte. CRAIOVA . noutate. Acţionariat Control Intern .C. Etajul V este dedicat petrecerii timpului liber la Restaurantul şi barul „MERCUR”.

Calea Bucureşti. fără diminuarea productivităţ ii. seria Avangarde după licenţă Austria. iar datorită dinamicii sectoarelor de producţie şi servicii. METALCOM S. Metalcom are în prezent peste 90 de angajaţi. Menţinerea legăturii permanente cu clienţii fideli şi clienţ ii potentiali permite societăţii racordarea directă la cererea consumatorilor finali şi furnizarea unui pachet complet de servicii şi produse: consultanţă + produs + transport + instalare + service. efectuat prin showroom propriu. 0251. cu structură de capital autohton integral privat şi funcţioneaza din anul 1994 î n Craiova.metalcom. manifestă o tendinţă ascendentă în domeniul forţei de muncă.R.436. continuate cu un master de specializare în Afaceri internaţionale în perioada 2005-2007.311 catalinpatru@metalcom.462. UŞI DE INTERIOR celulare din MDF. CONFECŢII METALICE ORNAMENTALE din oţel carbon şi otel inox.191 0251. COMERŢ cu accesorii pentru industria mobilei şi pentru amenajări interioare. Str.C. Cătălin Florin PĂTRU Director Adjunct .435. la un raport preţ/calitate competitive. nr.97 S. HDF furniruite şi/sau vopsite şi din PVC expandat. TÂMPLĂRIE lemn. Este Director adjunct la compania Metalcom din anul 2004.L Metalcom este o societate comercială cu răspundere limitată. Activitatea firmei se deruleaza pe următoarele direcţii: MOBILIER pal dublu melaminat.ro Profil Soluţii complete de mobilare şi amenajări Cătălin Pătru a absolvit cursurile specializării Marketing în anul 2003. TAPIŢERIE.ro www. Contact Craiova. Clasificată ca întreprindere mijlocie. având ca responsabilităţi specifice identificarea modalităţilor de dezvoltare a serviciilor oferite de firmă în concordanţă cu tendinţele pieţei şi asigurarea unei bune imagini a firmei pe piaţă.

În calitate de Director Economic al grupului de firme MITLIV EXIM S.429603. reprezintă un suport eficient pentru reţeaua naţională de distribuţie. Mirela GOŞA Director Economic .R. office@mitliv. pune în centrul preocupărilor sale angajamentul total al întregii organizaţii în vederea obţinerii satisfacerii exigenţei clienţilor. MITLIV EXIM S. din Craiova. desfăşoară activitatea de organizare.R.ro Profil Comercializarea materialelor de construcţii. Producţia de betoane şi agregate minerale. cu un grad ridicat de automatizare pentru fasonarea oţelului beton. conducere şi verificare a departamentului financiar contabil. Lucrări de construcţii. Mureş. Este Expert CECCAR din anul 1996 şi consultant fiscal din anul 2008. Mitliv Exim SRL deţine în Municipiul Craiova 4 centre de desfacere proprii dotate corespunzător pentru a putea veni în întâmpinarea nevoilor clienţilor cu o gamă completă de materiale de construcţii.C. Calea Dunării. compania Mitliv Exim din Craiova. o linie tehnologică computerizată. Harghita şi Prahova sporeşte accesibilitatea la produsele distribuite şi comercializate de Grupul Mitliv. o balastieră proprie. lider pe piaţa locală a materialelor de construcţii. Contact Craiova.98 S. 3 staţii de betoane complet automatizate. SC.ro www.L. 1 0251. Deschiderea noilor puncte de lucru în judeţele Olt.L. Mirela Goşa este absolventă a Facultăţii de Știinţe Economice din Craiova. Consecventă valorilor şi principiilor pe care le-a recunoscut şi însuşit încă de la înfiinţare. Fasonare oţel beton . precum şi o bogată logistică auto. măreşte viteza de reacţie la comenzile clienţilor şi nu în ultimul rând.mitliv. Nr. promoţia1983. Vâlcea. Cu o bogată experienţă în domeniul producerii şi comercializării materialelor de construcţii.

în cadrul societăţii activează şi o divizie de vânzări directe cu reprezentanţi în 10 judeţe: Dolj.L. 2 magazine în judeţul Gorj. Bucureşti. Nr. Mercur) 0251407727 pocaviso@rdscv. motivarea şi pregătirea salariaţilor. 2 magazine în Bucureşti. POCAVISO PRODCOM S. Timiş. Calea Unirii. POCAVISO PRODCOM S. şi a cursurilor masterale de Management şi Audit Contabil 2007 din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. POCAVISO PRODCOM S. are ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul al telefoanelor mobile şi cartelelor valorice. Este responsabilă de coordonarea şi conducerea activităţii economice la S.C. compania s-a clasat în decembrie 2010 pe locul 2 pe ţară. Arad. Teleorman.R. Argeş. acoperind 27 de localităţi din România: 13 magazine în judeţul Dolj. societatea.R. în relaţia cu ORANGE.R. 1 magazin în judeţul Mehedinţi. 6 magazine în judeţul Timiş. 1 magazin în judeţul Vâlcea. Aurelia MIELCIOIU Director Economic . Ca dealer al Orange. Bihor. deschise în 7 judete şi Bucureşti. deţine 32 de magazine de prezentare.ro Profil Comerţul cu amănuntul al echipamentelor pentru telecomunicaţii în magazine specializate Aurelia Mielcioiu este absolventa specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune. 14 (incinta mag.L.L. promoţia 2004. Str. precum şi încheierea de contracte de servicii Orange. 6 magazine î n judeţul Caraş-Severin. De asemenea. Hunedoara. Firma este dealer Orange încă din anul 1997. Contact Craiova. în funcţie de volumul vânzărilor. În prezent.99 S. din anul 2007. Vâlcea. 1 magazin în judeţul Olt. încărcare electronică şi accesorii GSM.C. S. Olt.C.

100

POLICOLOR EXIM
POLICOLOR EXIM este o societate înfiinţată în anul 1994. Pe parcursul anilor activităţile s-au diversificat, totul datorită echipei, o echipă tânără şi flexibilă, pentru care calitatea şi profesionalismul serviciilor au reprezentat cel mai important detaliu. POLICOLOR EXIM este specializată în distribuţia de branduri atât pe piaţa internă cât şi internaţională precum Policolor, PPG, DEKO, KLAR AUTOMOTIVE, TOTAL. Propriile branduri precum Policar - spray retus auto şi Policasa - spuma izolatoare de silicon, sunt de asemenea bine cunoscute pe piaţa internă. De asemenea, firma Policolor Exim asigură servicii de marcare şi semnalizare rutieră şi servicii de realizare acoperiri industriale. Policolor Exim dispunde de toate mijloacele necesare pentru asigurarea promptă a tuturor serviciilor oferite (distribuţie, marcare şi semnalizare rutieră, realizare acoperiri industriale, etc. Produse pentru auto - Spray Retus Auto ″POLICAR″, Piese Auto, Produse Klar Professional, Produse Duralchid, Produse pentru construcţii, Vopsele, Diluanţi, Lacuri, Lavabile Interior şi Exterior, Deko Professional.

Contact
Craiova, Str. Calafatului, nr. 1A, Craiova 0251 425 180, 0251 406 405 vanzari@honda-craiova.ro www.policolorexim.ro

Profil
Producător de lacuri şi vopsele

Cosmin a absolvit în anul 2010 specializarea Management a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, pe care le continuă în prezent cu un master ăn Economie şi Afaceri Europene. Este angajat al Policolor Exim din 2011, iar anterior a cochetat cu activităţi din sfera Marketing & PR. Cristian Cosmin UNGUREANU Economist

101

POPECI UTILAJ GREU

Fondatǎ în anul 1975 şi devenitǎ societate pe acţiuni cu capital integral privat în anul 2001, S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A. este firma reprezentativǎ a grupului de firme POPECI. Societatea are o experienţǎ bogatǎ în proiectarea, fabricarea şi modernizarea maşinilor-unelte grele, a echipamentelor şi construcţiilor metalice, acoperind o mare varietate de industrii, unde nevoia de calitate este esenţial ǎ. Produsele realizate au aplicaţie într -un spectru larg de activitǎţi tehnologice, cuprinzând industriile siderurgicǎ, metalurgicǎ, de prelucrare a lemnului, celulozei şi hârtiei, energetice şi a mineritului.

Contact
Craiova, Str. Tehnicii, Nr. 1, 200440 + 40 251 435 100 + 40 251 437 089
resurseumane@popeci.ro

www.popeci.ro

Profil
Domeniul industrial Sectorul construcţiilor de maşini

Doamna Lelia Cristina Nica este angajatǎ a societǎţii din anul 1991, coordonând activitatea de resurse umane a grupului de firme POPECI. Are o vastǎ experienţǎ în derularea contractelor de parteneriat cu unitǎţi din învǎţǎmântul preuniversitar şi superior. Lelia Cristina NICA Director Resurse Umane

102

S.C. RAMERAS S.R.L. (MOL România)
1993 a fost anul în care Grupul MOL a decis extinderea regională, inclusiv în România, pentru ca în 1995 să se deschidă prima benzinărie MOL în țara noastră și să se înființeze compania MOL România. Anul 2004 a marcat semnarea parteneriatului între Grupul MOL și Royal Dutch/Shell Group. În cei peste 15 ani de prezență pe piața românească, MOL a reuşit să-şi consolideze poziția în rândul companiilor petroliere, fiind unul dintre cei mai importanți jucători pe piața carburanților. Rețeaua MOL include 137 de benzinării, care funcționează pe baza plaformei operaționale CODO (company owned, dealer operated), înregistrând performanțe pozitive şi pe segmentele de vânzări destinate companiilor, prin intermediul cardurilor de carburanți şi soluțiilor en gros. MOL a semnat acorduri de concesiune cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale pentru 3 perimetre din vestul României, dintre care unul a fost ratificat de către toate autoritățile competente. Strategia de extindere şi modernizare, precum ş i preocuparea pentru optimizarea activităților fac din MOL România una dintre cele mai dinamice ş i adaptabile companii petroliere de pe piața românească, deținătoare de certificări pe urmptoarele unități organizaționale: Rețea Stații Distribuție Carburanți (Vânzarea cu amănuntul a produselor petroliere, produselor alimentare şi nealimentare de larg consum precum şi a serviciilor conexe la benzinării), Comercial (Carburanți en-gros, Carduri de carburant, Lubrifianți, LPG, Bitum, Produse Petrochimice şi servicii conexe) , Logistică (Aprovizionare, Manipulare, Depozitare, Transport produse petroliere)

Contact
Craiova, Str. Unirii nr. 206 0744.539.665 craiova4@molromania.ro www.molromania.ro

Profil
Dealer MOL România – companie petrolieră

Dl. Remus Vîlceanu este de profesie Inginer specialitatea TCM, având experiență 16 ani în Uzina de Automobile Craiova, 9 ani ca dealer de benzinării, 2 ani în companie asigurare de viață şi 3 ani responsabil de calitatea şi marketingul în service Redac. Valorificând această experiență, din 2012 ocupă poziția de director general al dealerului MOL România, Rameras S.R.L.. Remus VÎLCEANU Manager General

Nr. Economist CFG.com office@rat-craiova. curse ocazionale . creşterea siguranţei şi confortului călătorilor.103 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA Regia Autonoma de Transport Craiova a fost înfiinţ ată în anul 1991.041. stagiar anul III CAFR.rat-craiova. înnoirea parcului auto.ro/ Profil Serviciul de transport public de călători Economist în cadrul serviciilor Contabilitate. prestând serviciul de transport public de persoane pe raza Municipiului Craiova. adoptarea unor tehnologii nepoluante. Şef Compartiment Clienţi. 23.ro http://www. dispunând de 176 de autobuze şi 34 de tramvaie. în subordinea Primăriei. reducerea consumului de combustibil şi energie electrică. 0763766422 cstoian2005@yahoo. curse speciale. Contact Craiova. Financiar. Şef Compartiment Comercial. Cristian STOIAN Economist . 200769 +40251. Director Economic. Şef Compartiment Buget.485. În prezent RAT Craiova are 804 angajaţi şi îsi desfăşoară activitatea în patru locaţii. Calea Severinului. Obiective propuse: creşterea calităţii şi eficienţ ei transportului public de călători în Craiova.

. a intrat pe piaţa de retail din România în Contact Real . Şi pentru a asigura un training de succes.România.R. Aceste este motivul pentru care real.R. În fiecare an un număr de 2. etaj 2. sector 3. pentru domeniile operaţional şi cumpără ri programe de training de cea mai bună calitate. În anul 2009 a obţinut calitatea de expert CECCAR. oferim cursuri de specializare atât pentru absolvenţ ii de liceu.L. real. real. Au urmat alte 24 hipermarketuri.Hypermarket România S. când a fost deschis primul magazin în Timişoara. Nr.104 REAL HYPERMARKET ROMÂNIA S. de comercializare de alimente. un departament menit să furnizeze .adresată fie personalului care lucrează în head office. Str. 5A 0351 443 116 info. Personalul nostru reprezintă garanţia succesului companiei noastre. care să susţină ritmul alert de expansiune al companiei noastre. +4031 403 10 00 Craiova. cât şi pentru cei cu studii superioare. deschise în centre economice importante ale ţării.000 de salariaţi ai săi din Germania şi din ţă rile unde este prezent pe piaţă. Bucureşti.a înfiinţat Şcoala de Succes. Calea Severinului. Cristina DUŢĂ Şef Departament .Hypermarket România SRL. Theodor Pallady 51N.L. astfel încât reţeaua numără la momentul actual 25 hipermarketuri..real-hypermarket.ro http://www. martie 2006. fie celor implicaţi î n activităţi de comerţ cu amănuntul... 032258.investeşte în pregătirea şi în cursuri de specializare oferite celor aproximativ 50.pentru început. susţinute în exclusivitate de către specialiştii real.000 de tineri beneficiază de o pregătire profesională bine fundamentată şi orientată către viitor . fie vânzătorilor.ro Profil Retail (comerţ cu amănuntul) Cristina Viorica Duţă a absolvit studiile de master la Facultatea de Ştiinţe Economice Craiova în anul 2007. De asemenea. Bd.craiova@real-hypermarket.

dar şi ca lider al echipei de agenţi pe care o coordonează. Kosovo şi Muntenegru. care îmbină în mod conştient individualitatea sa austriacă cu statura sa europeană.5 milioane clienţi şi aproape 15 milioane poliţe în 21 de pieţe regionale.291. Carisma.uniqa. Înfrăţirii nr. cât şi în majoritatea ţărilor europene.000 de clienţi. Cehia.105 UNIQA ASIGURĂRI UNIQA Group Austria este unul din cele mai mari grupuri de asigurare din Europa Centrală. Albania. Macedonia. Slovacia. 10 ani la rând. Contact Craiova. În ultimii ani. Cristina Claudia ŞERBAN Director Sucursală .serban@uniqa. Germania. Str. Serbia. Din 2008 îşi desfăşoară activitatea la Uniqa Asigurări. Rusia. prima companie cu capital privat din Rom ânia. Marca UNIQA a fost desemnată. sociabilitatea şi aptitudinile de bun organizator şi planificator o recomandă ca un bun profesionist în domeniul asigurărilor.2. Slovenia.465 c. lista ţărilor în care activează a fost extinsă.000 angajaţi şi agenţi. UNIQA Asigurări are aproximativ 1000 de angajaţi în peste 46 de sucursale şi 115 de agenţii şi furnizează servicii pentru mai mult de 550. Elveţ ia. 411. 7. bl 10D-10E. Ungaria. UNIQA Asigurări a devenit membră UNIQA Group Austria odată cu preluarea în anul 2008 a companiei UNITA. 0721. UNIQA se numără printre cele mai dinamice grupuri din Europa Centrală şi de Est. Bosnia şi Herzegovina. Liechtenstein.ro Profil Asigurări generale Cristina Şerban a absolvit în anul 2010 cursurile specializării Management din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova. Croaţia. Ucraina. Bulgaria.ro www. Având aproximativ 20. 200528 0251. Polonia. “The most trusted brand” de către Readers Digest atât în Austria.052. Italia. incluzând în prezent un număr de 21 de ţări unde operează în prezent 40 de companii de asigurare UNIQA: România.

calculeaza costurile evenimentului. sejururi la ski. Str.ro www.ro Profil Agenţie de turism şi transport Organizator evenimente Irina Miertescu a absolvit în anul 2011 studiile masterale din domeniul ştiinţe politice Securitate Naţională şi Euroatlantică din cadrul Facultăţii de Istorie. agenţia a lansat un nou departament. pune la dispozi ţie contactele furnizorilor necesari în organizarea evenimentului. A obţinut calificarea de agent de turism-ghid naţional urmând cursurile Agenţiei de turism Mapamond. Delta Dunării. vacanţe mediteraneene. Agenţia de turism oferă clienţilor săi cele mai atractive vacanţ e individuale. cât şi al celui internaţional. Contact Craiova. vacanţe extreme. nr.106 AGENŢIA DE TURISM ŞI TRANSPORT VALDIR TOUR Valdir Tour este o agenţie tur-operatoare. circuite cu caracter cultural. înfiinţată în 1994. Pe lânga serviciile turistice. şi deţine Diploma in Travel and Tourism Foundation & EBT conferită de Asociaţia Agenţiilor de Turism din România (ANAT). Irina Veronica MIERTESCU Agent de turism .3 (lângă Banc Post) +40251 410852 office@valdirtour. staţiuni balneare. tururi de oraşe europene. staţiuni montane. România Muncitoare. pune la dispoziţie bilete pe litoralul Mării Negre. Filosofie şi Geografie a Universităţii din Craiova. De-a lungul acestor ani de experienţă în domeniul turismului. agenţia a încercat să îşi concentreze eforturile pentru a oferi o gam ă largă de servicii atât în domeniul turismului intern.valdirtour. alege împreuna cu clientul serviciile necesare tematicii evenimentului. ce se ocupă de organizarea evenimentelor private şi corporte: propune locaţiile. sejururi cu avionul.

107 PROGRAMUL DE STUDIU FINANŢE ŞI BĂNCI BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CEC BANK OMNIASIG GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. SIF OLTENIA COMPANIA DE APĂ OLTENIA PROFESSIONAL CONSULTING ILEX COM Ghid de practică | .

108 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ LEMCOR LIBRA INTERNET BANK MERCUR | Ghid de practică .

109 Ghid de practică | .

110 | Ghid de practică .

1-7 Bucureşti. realizării la scară largă a procesărilor şi diversificării gamei sale de produse şi servicii. În acest sens.Groupe Société Générale doreşte să fie banca de referinţă a României prin profesionalism. Banca are peste 2. spiritul de echipă şi inovaţia.61. Obiectivul major al BRD este dezvoltarea fondului său de comerţ pe aceste pieţe. Calitatea serviciilor noastre este garantată de cei peste 9500 de profesionişti care formează echipa BRD. Contact BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Bld. Banca îşi exercită în principal activitatea pe 3 pieţe: Banca persoanelor fizice. Banca de investiţii. BRD-Groupe Société Générale îşi va urmări politica de investiţii susţinute în vederea adaptării dispozitivului său comercial la specificul pieţei româneşti. România 021. ale cărui servicii sunt utilizate de 27 milioane clienţi din întreaga lume.5 milioane de clienţi fiind prezentă în toate judeţele României printr -o reţea de 930 de agenţii. Banca întreprinderilor. inovaţie.111 BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD .50 Profil Financiar-bancar Absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor specializarea Management.301. Silviu CONSTANTIN Responsabil Marketing . În fiecare zi. unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro. noi clienţi ne acordă încrederea lor şi noi colaboratori se alătură echipei noastre. calitatea dezvoltării şi rentabilitate. Acţionarul principal al BRD este Société Générale. în cadrul unei strategii de parteneriat pe termen lung cu clienţii săi. promoţia 2005. Masterand Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor specializarea Management Financiar Bancar – promoţia 2007.Groupe Société Générale este a doua bancă românească după activele bancare şi deţine a doua capitalizare la Bursa de Valori Bucureşti. Ion Mihalache Nr. BRD . Reuşita acestei strategii de dezvoltare durabilă se bazează în principal pe valorile împărtăşite la nivelul întregului Grup Société Générale: profesionalismul.

bl. Dacia nr. amplasate în principalele zone ale oraşului. persoane fizice autorizate şi întreprinderi. Operaţiunile care pot fi efectuate în afara programului de lucru sunt: schimb valutar. BRD Grup Craiova oferă posibilitatea efectuării de operaţiuni bancare 24h din 24. accesare BRD-Net. simulare credite.410. Contact Bdul Carol I. G. calitatea serviciilor oferite fiind unul dintre principiile dupa care ne ghidăm. M6.112 BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD – Grup Craiova este prezent în judeţele din Dolj şi Olt având o reţea de 37 de unităţi şi 45 de ATM-uri prin care oferă servicii de calitate clienţilor săi persoane fizice.4. info point – informaţii generale BRD. BRD pune la dispoziţia clienţilor săi 20 de unităţ i bancare. BRD continuă să dezvolte şi să promoveze ofertele de produse şi servicii adaptate pentru a oferi soluţii personalizate. Bl. plăţi facturi. depunere numerar.970 Profil Financiar-bancar Facultatea de Contabilitate Craiova Specializare Management Financiar-Contabil Daniela SEDER Director Expressgrup Brazdă . sc. retragere numerar. Pentru că ne dorim să fim cât mai aproape de clienţii noştri şi să fim permanent la dispoziţia lor. Craiova 0251. În Craiova. 1 (vis-a-vis gară CFR Craiova). 7 zile din 7 prin intermediul Agenţiei Cetatea Băniei din Bd. 136. Nr.

inovaţia. În strânsă legătură cu una dintre valorile băncii . reorganizarea reţelei lansată cu doi ani în urmă are ca obiectiv.şi să le prezinţi la BRD pentru carduri 100% personalizate Cardul tău este un mijloc practic şi comod care te ajută în derularea operaţiunilor cotidiene. cu peisaje sau cu momente de neuitat pentru tine . Ea întăreşte şi reînnoieşte forţa sa comercială prin recrutarea de tineri colaboratori. De altfel.1992 Cristiana VIŞAN Director Expressgrup Mihai Viteazul Craiova. Filosofia de bază care ghidează activitatea băncii este promovarea unor politici de marketing şi vânzări mai apropiate de client.827 Profil Financiar-bancar Absolventă ASE Bucureşti. plăţi facturi.să îţi alegi fotografii care să te reprezinte: cu tine. Mihai Viteazul. cu familia. Nr. Contact Craiova. multiplicarea numărului de agenţii cu funcţie exclusiv comercială. coordonează activitatea a cinci unităţi BRD care fac parte din Expressgrup Mihai Viteazul .113 BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD . în vacanţă sau pe parcursul deplasărilor în ţară şi în străinătate. Str. BRD te invită: . plăţi pe internet sau retrageri de numerar. Fie că este vorba de cumpărături zilnice.să fii printre clienţii care îşi personalizează singuri cardul bancar . în premieră în România. Pentru că fiecare persoană este unică în felul ei.Groupe Société Générale a pus în practică un program de investiţii fără precedent pentru modernizarea reţelei sale. le poţi face pe toate prin intermediul cardului tău personalizat A LA CARTE. Facultatea Finanţe Credit Contabilitate . BRD a lansat în anul 2010 cardul cu design personalizat A LA CARTE. cu prietenii. 2 0251. acum fiecare are posibilitatea să fie designer-ul propriului card bancar. prin intermediul creării de grupuri.412.

114 CEC BANK CEC Bank este o bancă comercială universală. Sf. onestitate. crearea şi menţinerea locurilor de muncă.1-3-5 Parter 0251 414 050 office@cec. cât şi la Facultatea de Management Financiar Contabil a Universităţii Spiru Haret din Bucureşti.ro/ Profil Financiar .bancar În anul 1999 am absolvit Facultatea de Ştiinte Economice. Bl. precum şi a acelor proiecte bancabile care prin natura lor. Contact CEC Bank. stabilitate. c. Banca este un element activ în sprijinirea clienţilor pentru accesarea fondurilor europene. b. secţia Contabilitate şi Informatică de Gestiune. valori funcţionale: siguranţă. Am susţinut teza de doctorat în mai 2005. Dumitru. Din 16 aprilie 2007 lucrez la CEC Bank. care oferă clienţilor produse şi servicii diverse şi de calitate. din cadrul Universităţii din Craiova. competitivă. accesibilitate. coordonez un colectiv de 20 de persoane. valori fundamentale: încredere. Am predat în perioade diferite atât la FEAA. con tribuie la dezvoltarea economică.cec. În perioada octombrie 2002 – septembrie 2009 am activitate ca lector – asociat. Valorile CEC Bank: a. agriculturii.ro http://www. valori de reprezentare: tradiţie. iar din 2010 când am fost numit şef serviciu. Sucursala Craiova. O atenţie deosebită este acordată în continuare relaţiei cu populaţia României. urmărind cu precădere finanţarea IMM-urilor. Str. simplitate. Tony POPA NISTORESCU Şef Serviciu Credite Administrator . administraţiilor publice locale. simbol naţional.

lansând în primăvara anului 2004 un pachet de servicii financiare dedicate în exclusivitate medicilor şi membrilor familiilor lor. promoţia 2001 şi al programului de Master Management Financiar Bancar. Bl. companiilor din acest domeniu. Nr. Libra Internet Bank şi-a asumat misiunea de a fi un partener financiar de încredere pentru fiecare dintre clienţii săi – specialiştii profesiilor liberale. Calea Bucuresti. SUA. A. iar din mai 2003 a devenit membră a grupului american de investiţii New Century Holdings (NCH). + 40 374 203 380 gabriel.ro Profil Financiar-bancar Domnul Gabriel Cismaru este absolvent al Facult ăţii de Ştiinte Economice din cadrul Universităţii din Craiova. sc.115 LIBRA INTERNET BANK S. Contact Sucursala Craiova.A. Atlanta-Georgia. a fost orientat întotdeauna spre performanţă şi atingerea obiectivelor. Parter Comercial + 40 251 411 370. devenind operaţională î n 1997.librabank. Libra Internet Bank şi-a stabilit obiectivul de a deveni "partenerul financiar al sectorului medical". spitalelor şi clinicilor private. secţia Bănci şi Burse de Valori. Gabriel CISMARU Director Sucursala Craiova . tehnicienilor şi asistenţilor medicali. are investiţii de peste 3 miliarde de dolari în Europa Centrală şi de Est din care peste 300 milioane de dolari au fost investiţi în România. cabinetelor medicale. care depăşesc sfera serviciilor clasice disponibile în prezent în mediul bancar. IMM şi persoane fizice. promoţia 2004. Păstrând focusul pe nişa profesiilor liberale. Libra Internet Bank a fost înfiinţată în 1996.cismaru@librabank. În prezent. unul dintre cei mai importanţi investitori străini din România.ro www. 16. Str. Cu o experienţă de peste 10 ani în domeniul bancar. M9. În prezent este student în cadrul programului de Executive MBA al Kennesaw State University. oferind servicii virtuale competitive. NCH. LIBRA INTERNET BANK se adaptează cu rapiditate contextului actual dar şi ritmului şi cerinţelor clienţilor.

valoare care a situat compania pe locul al doilea pe piaţa asigurărilor generale din România. concernul de asigurări cu cea mai extinsă şi activă prezenţă în ţările Europei Centrale şi de Est. Ion Maiorescu.ro Profil Asigurări non life Specialist în domeniul asigurărilor non life cu o experienţă de 15 ani în cadrul companiei. pachetul majoritar de acţiuni OMNIASIG a fost preluat de către Grupul WIENER STADTISCHE. 28 Craiova.ro www. Str.50. B-dul Aviatorilor.114 miliarde RON. a îndeplinit cu succes mai multe funcţii atât la nivel local cât şi central în departamentele de vânzări. Cota de piaţă (15. Sector 1. subscriere şi management. OMNIASIG a înregistrat un volum de prime brute subscrise de 1. În cursul anului 2005. Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova. În 2009.25%) şi persoane fizice române (0. Restul acţiunilor sunt deţinute de persoane juridice române (0. Alin CĂPITANU Director Adjunct . a activat cu succes î n diverse proiecte care au vizat activitatea studenţilor.10% din totalul acţiunilor companiei.65%).116 OMNIASIG OMNIASIG reprezintă din 1995 unul din reperele importante ale industriei asigurărilor din România. training.omniasig.fortan@omniasig. Contact Bucureşti. portofoliile de clienţi si produse confirmă poziţia de top pe care OMNIASIG o ocupă astăzi în ierarhia asigurătorilor din industria de profil. Nr. bloc 2 parter 021-231.24% pe piaţa asigurărilor generale).40/41/42/43 procopie. în prezent acesta deţinând 99.

Nr. Fortunescu. însă.A. Andrei MORARU Director Agenţie ARDAF . Generali Asigurări şi Ardaf. Două secole de experienţă în servicii financiare şi de asigurare îţi pot oferi certitudinea că prin Generali beneficiezi de protecţia optimă pentru tine şi bunurile tale.270 andrei.D. Strada C.410. Andrei Moraru are o experienţă bogată în domeniul economic. bancar şi al asigurărilor. cel de-al 7-lea jucător de pe piaţa românească de asigurări. Aceasta fuziune nu aduce nicio schimbare pentru clienţii deja existenţi. Contact Craiova.999. o gamă mai largă de produse şi expertiză atât la nivel local.117 GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S. Noua companie oferă toate categoriile de produse de asigurare.727.6% (conform datelor CSA pentru primul semestru 2011). de servicii mai bune.ro Profil Asigurări generale şi de viaţă Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova. care sunt vândute sub două branduri şi reţele de vânzare distincte. 0754. cu o cotă de piaţă de 6.moraru@ardaf. competenţa. Septembrie 2011: Generali Asigurări şi Ardaf fuzionează pentru a deveni Generali România. profesionalismul şi succesul propulsându-l în funcţii de conducere. 4 0251. Aceştia beneficiază. cât şi internaţional.

ro http://www. SIF OLTENIA S. OLTENIA S. membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România şi din decembrie 2010 a obţinut calitatea de auditor financiar.ro/ Profil Investiţii financiare Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova. promoţ ia 1993. secţia Finanţe Contabilitate.11. lege pentru tr ansformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare. Strada Tufanele. 55/1995. 6 din Legea nr.133/1996. în baza Legii nr.ro sifcont@sifolt. În conformitate cu actul constitutiv societatea are următorul obiect de activitate:  administrarea şi gestionarea acţiunilor la societăţile comerciale pentru care sau emis acţiuni proprii.A. 4 alin. Ana CIMPOERU Economist .I.  gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare şi efectuarea de investiţii în valori mobiliare în conformitate cu reglementările în vigoare. 200767 0251/419.sifolt. este societate pe acţiuni cu capital integral privat. corespunzător Certificatelor de Proprietate şi Cupoanelor Nominative de Privatizare subscrise de cetăţeni în conformitate cu prevederile art.118 S.335 public@sifolt. S.C. 1. 16 ani de experienţă în domeniul economic.F. Societatea a fost înfiinţată la 01. Nr.A. Contact Craiova.1996 în Craiova – România.

ro www. 133 CP 200177 0251.apaoltenia. este persoană juridică română. Nr.. prin Asociație.263 apa. Oraşul Bechet. precum şi Județul Dolj.ro Profil Captarea. având ca acționari Municipiul Craiova. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S. în cadrul căruia a ocupat diferite funcții de conducere. Oraşul Dăbuleni.422. înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă. Comuna Călăraşi – prin consiliile locale respective. Obiectul de activitate al Companiei este operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a cărui gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare încheiat cu Asociația de dezvoltare intercomunitară Oltenia. prin Consiliul Județean. cu experiență de peste treizeci de ani în domeniul economic și financiar-bancar. Str.119 S. Marcel Morcov este de profesie economist. Oraşul Filiaşi.. Colectarea și tratarea apelor uzate Dl.117 0251. Comuna Breasta.cv@rdslink.C. Brestei. în aria delegării definită în respectivul contract. Oraşul Segarcea. tratarea și distribuția apei.A.422. Contact Craiova. Compania îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat. gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. Compania de Apă Oltenia S.A. Marcel MORCOV Director Economic .

auditori. Firmele grupului sunt membre ale Camerei Consultanţilor Fiscali din România. cadre universitare etc. indiferent de puterea financiară a fiecăruia. ap. consultanţi fiscali.ro/ Profil Consultanţă fiscală Consultant fiscal. Str. audit. bl. auditor stagiar. Mirel Florin IACOB Consultant Fiscal . 42. avocaţi. Ne-am dezvoltat serviciile având în vedere faptul că o colaborare de succes presupune multă atenţie şi încredere. contabilitate. jurişti.ro http://www. experţi contabili.R. Avem o echipă de peste 30 de specialişti. contabilitate. +40 251 406696. iar în prezent. Ne-a caracterizat întotdeauna profesionalismul şi apropierea de client.. 200396 +40 251 411446. +40 351 442446 office@profcons. Nr.C. A. et. reuşind să nu ne dezamăgim clienţii şi să le rezolvăm problemele într -un mod optim. 5. suntem lider zonal de piaţă pe domeniul nostru de activitate. PROFESSIONAL CONSULTING S. expert contabil.Cuza. 1. 14-15. precum şi servicii în domenii conexe. Camerei Auditorilor Financiari din România şi a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România . Grupul Professional Consulting a fost constituit în anul 2002 şi este specializat în oferirea de consultanţă financiar -contabilă şi fiscală.120 S. sc. precum şi în domenii conexe. 7 ani de activitate în consultanţă fiscală şi financiar contabilă.profcons. Contact Craiova.I. 6A.L. audit.

sc.ro www.C. aceasta este formată din 69 de magazine proprii şi 13 magazine deţinute de subcontractorii noştri. reprezintă al doilea partener Vodafone deţinând o pondere de 15-18% din total reţea distribuţie. Str.C.R. 2.121 S. În ceea ce priveşte reţeaua de distribuţie SC Ilex Com SRL.profesia expert contabil.ro Profil Vânzări echipamente pentru telecomunicaţii Licenţiat al Universităţii de Vest din Timişoara.E.ilexgsm. S. Calea Bucureşti.R. Dolj . bl. ILEX COM S. Marius GLĂVAN Director Economic . specializarea Finanţe – Bănci. 1. Ilex Com S.C. Contact Craiova. distribuitorii Cosmote.L.R. parter 0351178891 contabilitate@ilexgsm. distribuitorii Orange. RD S & RCS şi Romtelecom pentru contractele de furnizare servicii date mobile şi telefonie fixă.L. Persoană responsabilă.C. 15 % dintre ei având funcţii de conducere sau făcând parte din personalul TESA.A. Stagiar în anul III la C. E9. bun organizator cu spirit de echipă. ap. Concurenţa este reprezentată de: magazinele proprii Vodafone. În activitatea noastră ne bazăm pe un număr mediu de 150 salariaţi.

122 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj este o unitate teritorială cu personalitate juridică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. ordonanţelor guvernului.ro http://www.Secţia Finanţe Contabilitate.anaf.gv. 1997  Master Administraţia Publică .ro/public/wps/po rtal/Dolj Profil Instituţie publică Absolvent al Universităţii din Craiova. Facultatea de Ştiinţe Economice.925 0251.525. Mihail ANTONESCU Director Executiv Adjunct . Facultatea de Ştiinţe Economice . Universitatea din Craiova. Str. în mod unitar. Contact Craiova. 2 0251.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 2005  lector universitar Universitatea Spiru Haret – Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova  membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România. Mitropolit Firmilian. 1988  doctor în economie – Specializarea Finanţe.craiova@mail.925 Date. strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului. în baza legilor. Nr.mfinante.525. hotărârilor de guvern. ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de ANAF şi Ministerul Finanţelor Publice. prin care se realizează.

Universitatea din Craiova – Facultatea de Ştiinţe Economice Promoţia 2002 specializarea Managementul Resurselor Umane Absolvent de master .Promoţia 1993.123 CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ Casa Judeţeană de Pensii Dolj este organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat. pensionarilor de asigurări sociale proveniţi din fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori precum şi persoanelor asigurate pe bază de declaraţie de asigurare şi contract de asigurare. Casa Judeţeană de Pensii Dolj asigură. în teritoriu. precum şi din domeniul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Str. aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale. Studii Aprofundate . în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice. Nr. Mihail Kogălniceanu.ro http://www. Anca Daniela GIUGEA Director Executiv Adjunct .pensiidolj. fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr.Universitatea din Craiova – Facultatea de Ştiinţe Economice Promoţia 2003 specializarea Managementul Organizaţiilor Publice.ro/ Profil Instituţie publică. 1 0251/406338 office@pensiidolj. Casa Judeţeană de Pensii Dolj asigură servicii pensionarilor de asigurări sociale de stat. Ca serviciu public investit cu personalitate juridică. Contact Craiova.prestaţii sociale Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Craiova .

nr. Secţia Finanţe-Contabilitate.124 S. putem executa la comandã mobilier şcolar.442. 0351.442. Este expert contabil din 2001. director executiv în numeroase companii din sectorul industrial. În afara producţiei de bază. Decebal. care este fabricarea de uşi şi ferestre din lemn stratificat.213 office@lemcor.prelucrăm lemnul în condiţii de calitate deosebită. mobilier hotelier. Petre DÂRJIU Director General . Haffner .A. LEMCOR S. elemente de scări interioare. produsele obţinute sunt de calitate. LEMCOR S.270. Contact Craiova.ro www. de la uscarea acestuia până la realizarea produsului finit. Prin dotarea tehnologică performantă de care dispunem . contabil şef. Lauber. S.413.ro Profil Execuţia de produse de tâmplărie Petre Dârjiu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice.A. Hess.120. Bd. în conformitate cu normele Comunităţii Europene.maşini de producţie germană: Weining. pardoseli. placaje. fiind o firmă cu capital privat al cărei acţionar majoritar este SIF Oltenia. Steiger. Are o experienţă profesională de 36 de ani pe funcţii ca economist. lambriuri.lemcor. director economic.C. Beck. mobilier de grădină.271 0251. panouri pentru diverse tipuri de mobilă. plafoane false. Craiova a fost înfiinţată în anul 1997. Joos. 0351.C. Ca urmare a modernizării liniilor tehnologice. promoţia 1978.

cel mai mare şi elegant centru comercial din Oltenia. Vă invităm în Centrul Comercial MERCUR. Centrul Comercial Mercur.407. Mercur S. Adelina Veronica CĂRUNTU Director Financiar Contabil . Petrecerea timpului liber în barul şi Restaurantul Mercur satisface cele mai rafinate gusturi din domeniul artei culinare şi al distracţiei. la preţuri competitive. Shopping în Centrul Comercial Mercur înseamnă peste 130 de magazine. ridicând conceptul de shopping la rang de artă. unde veţi descoperi Calitatea.mercurcraiova. Având în vedere complexitatea activităţilor derulate în cadrul S. care comercializează o varietate de mărci recunoscute pe plan naţional şi internaţional.C..125 S. MERCUR S.A.ro www. Noutatea. vă aşteaptă cu o ofertă tentantă şi diversificată: magazine specializate pentru toate gusturile şi o gamă variată de servicii moderne şi de calitate. etaj 5 0251.C. Centrul Comercial Mercur corespunde tuturor cerinţelor de calitate şi funcţionalitate prin oferta de produse şi servicii prestate.A. activitatea economico-financiară a societăţii este organizată şi condusă de doamna Adelina Căruntu.711 office@mercurcraiova. studenţii de azi – practicienii de mâine se pot baza în stagiile de practică de un tutore profesionist şi deschis în a împărtăşi din experienţa sa. Calea Unirii 14.ro Profil 4719 – comerţ cu amănuntul 6820 – închiriere spaţii comerciale Din anul 2000. Surpriza şi vă veţi bucura de cele mai frumoase clipe de cumpărături din viaţa dumneavoastră ! MERCUR – Plăcerea de a cumpăra ! Contact Craiova.

126 | Ghid de practică .

127 PROGRAMUL DE STUDIU CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE AMT SERVICE AUDICONTEVEX AUDIT ŞI EXPERTIZĂ CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ C&C CONSTRUCT EXPERT BUSINESS CONSULTING OFFICE CONT EXPERT N&C AUDIT ŞI EXPERTIZĂ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA SOFTRONIC Ghid de practică | .

128 | Ghid de practică .

A urmat cursuri organizate de instituţii de specialitate. precum şi servicii de evaluare.129 S. Nr 30 0251/415330 office@amtservicii. autorizaţie 00529/2007.amtservicii. C.C. INSOL Europe.F. Unirii. practician în insolvenţă. Societatea dispune de un sediu cu o dotare corespunzătoare tipului de servicii pe care îl prestează. contabilitate (inclusiv expertize contabile) . expertiză contabilă.F. Str. nr.A. Bucureşti. Facultatea de Ştiinte Economice din Craiova.ro/ Profil Servicii de contabilitate. Construcţiilor şi Transporturilor.C.C.E. oferind servicii de audit.R. societatea beneficiind de o vastă experienţă în ceea ce reprezintă serviciile din domeniul financiar-contabil. UNEAR. consultanţă fiscală Florin Săftoiu a absolvit în anul 1987 specializarea Economia Industriei.A. aspect atestat şi de pregătirea profesională a colectivului societăţii. AMT SERVICE S. membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România din anul 2007 . Este membru al C. specializată în domeniul financiar-contabil. consultant fiscal. autorizaţie 948/2010.nr. membră a Camerei Auditorilor Financiari din România începând cu anul 2010.R Dolj. evaluator.C. auditor financiar. dobândind calitatea de expert contabil. audit. Societatea AMT SERVICE a fost înfiinţată în anul 1995. Contact Craiova. Florin SĂFTOIU Director General .L. Bucureşti. C. Asociaţia Naţională a Mediatorilor din România.com http://www.ro amtservicesa@yahoo.R. Societatea este membra a A sociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România din anul 2007. mediator. consultanţă în domeniul fiscal. ca societate comercială cu răspundere limitată.

având ca obiect principal de activitate Construcţii civile şi industriale. C&C CONSTRUCT S. inclusiv autocamioane. datorită restrângerii activităţii de construcţii. societatea are 14 angajaţi şi desfăşoară următoarele activităţi: 1. Din anul 2012.P.R.130 S. domeniul Contabilitate şi Administrarea Întreprinderii. Str.com Profil Servicii de întreţinere şi reparaţii autovehicule Carmen este absolventa Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.T. autobuze şi microbuze 2. tractoare rutiere. Închiriere de spaţii de depozitare.″. Se ocupă de conducerea economică a C&C Construct.C. Urmează. producţie şi birouri 4. remorci şi semiremorci.5 t one 3. Contact Craiova. fost înfiinţată în anul 2006.L. s-a reorientat spre activităţile de prestări de servicii în domeniul auto. Calea Severinului nr. pentru orice categorie de autovehicule rutiere. fiind practiciană a programelor de contabilitate ″Petrescu″ şi ″E.A. Î n prezent. societatea mai desfăşoară şi o activitate de Service Auto. Inspecţii la aparatele de tahograf pentru maşinile de peste 3. I.R. cursurile de expert contabil organizate de CECAR Dolj.D. 42 0751301201 cristipetre1980@yahoo.L. dar începând cu a doua jumătate a anului 2007.C. C&C Construct S. Carmen Florentina PETRE Director Economic . ca urmare a semnării unui contract de finanţare nerambursabilă cu ADR SV OLTENIA. dar şi a altei companii cu profil confecţii aflată în aceeaşi incintă. începând cu anul 2010. S.

Sc.473. Societatea efectuează servicii de contabilitate pentru societăţi comerciale private şi entităţi non-profit.407. S.609 audicontevex@gmail. cu vechime în domeniul contabilităţii de peste 30 ani.R. Bl. Contact Craiova. 1 0351. Tatiana BOBOC Asociat unic . cea mai mare parte a clienţilor beneficiază de aceste servicii de peste 10 ani. Tatiana Boboc este expert contabil. 2. 25.C. desfăşurându-şi activitatea ca liber profesionist din anul 1992.C. 0744.com Profil Contabilitate şi audit financiar. Un fapt pozitiv pentru calitatea serviciilor acesteia este aceea că. desfăşoară activităţi de evidenţă contabilă şi consultanţă în domeniul contabilităţii încă din anul 1994. Brazda lui Novac. Deţine o vastă experienţă în conducerea contabilităţii având şi calităţi manageriale. în toate domeniile de activitate (excepţie agricultura).L. Ap.L. Consultanţă în domeniul fiscal. Prestările de servicii în domeniul contabilităţii sunt efectuate de experţi contabili şi economişti cu calificare şi cunoştinţe temeinice. AUDICONTEVEX S.131 S.448. AUDICONTEVEX S.R.

consultanță financiar-contabilă. Magdalena MIHAI este cadru didactic universitar cu o experiență de peste 20 de ani în învățămâtul superior economic.009. fuziuni. Contact Craiova. documentații credite. AUDIT ŞI EXPERTIZĂ S.R. Buna cunoaștere a unor limbi de circulație internațională facilitează contactul cu clienții rezidenți în UE. asistență pe perioada derulării controalelor specifice. Camera Consultanților Fiscali. C.ro Profil Activitati de contabilitate și audit financiar. D-na prof. Este expert contabil. în prezent fiind șefa catedrei de contabilitate din cadrul FEAA. 0728. auditor financiar și consultant fiscal. univ.052. Nr. fiind membră a organismelor care reglementează profesia contabilă: CECCAR.6 0351.cod CAEN 6920. Rădulescu Motru.295. cu activități de predare a disciplinelor de contabilitate.181.626. Str. 0731.auditsiexpertiza. divizări și alte servicii profesionale de specialitate. Magdalena MIHAI Administrator . evaluări.132 S. oferă servicii de contabilitate financiară și de gestiune.341. Membră CECCAR încă de la înființare.ro www. 0741.L. consultanță în domeniul fiscal .809 0745. expertize contabile. dr.412. Firma este înființată în anul 2001. Camera Auditorilor Financiari din România.653.C. consultanță în afaceri și management. inclusiv evidența personalului.022 office@auditsiexpertiza.

133

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Consiliul Judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, funcţionează pe baza principiilor cuprinse în art.120-122 din Constituţia României şi a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. Potrivit art. 122 alin.1 din Constituţie, Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Contact
Craiova, Palatul Administrativ, Strada Unirii, Nr. 19 0251.408.200 0251.408.241 relpub@cjdolj.ro www.cjdolj.ro

Profil
Administraţie publică

Gabriel Aftinescu este absolvent al Masterului – Finanţe şi Administrarea Afacerilor în anul 2006 – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. De asemenea, este absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor în anul 2004 – Secţia Managementul Firmei. Gabriel AFTINESCU Inspector Principal

134

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Consiliul Judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, funcţionează pe baza principiilor cuprinse în art.120-122 din Constituţia României şi a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. Potrivit art. 122 alin.1 din Constituţie, Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Contact
Craiova, Palatul Administrativ, Strada Unirii, Nr. 19 0251.408.200 0251.408.241 relpub@cjdolj.ro www.cjdolj.ro

Profil
Administraţie publică

Daniela Avrămoiu este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice, Secţia Finanţe Contabilitate, promoţia 1980. În anul 2005 a absolvit studiile masterale în Guvernare modernă şi dezvoltare locală urmat la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, iar în anul 2006 cursurile masterale ale specializării Strategii manageriale în finanţe publice şi asigurări ale Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova. Daniela AVRĂMOIU Director Economic

135

S.C. EXPERT BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Societatea a fost înfiinţată în anul 2004 şi are ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul contabilităţii, auditului şi consultanţei fiscale. Personalul societăţii este calificat şi atestat de organismele profesionale din domeniu. Dintre cele mai importante activităţi realizate de SC EXPERT BUSINESS CONSULTING SRL amintim efectuarea de expertize contabile, misiuni de audit, consultanţă financiarcontabilă, evaluări de bunuri mobile şi proprietăţi imobiliare, evaluări de întreprinderi, planuri de afaceri, s.a.

Contact
Craiova, Str. Nicolae Iorga 94 0731.51.01.01, 0251.51.01.01 expert_business_consulting@yahoo. com

Profil
Cod CAEN principal 6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal

Este absolventa Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova, promoţia 1997, specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune. În anul 1999 a absolvit cursuri de master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova, specializarea Management şi Audit Contabil. Are calitatea de expert contabil, auditor financiar şi consultant fiscal. Mioara Luminiţa POPESCU Expert Evaluator, Expert Contabil, Consultant Fiscal

Contact Craiova. Dintre cele mai importante activităţi realizate de SC N&C AUDIT ŞI EXPERTIZĂ SRL amintim efectuarea de expertize contabile. evaluări de întreprinderi.nitu@consulting-nc. auditului şi consultanţei fiscale. Societatea a fost înfiinţată în anul 2009 şi are ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul contabilităţii.L. consultanţă financiar contabilă.481.136 N&C AUDIT ȘI EXPERTIZĂ S. planuri de afaceri s. consultanţă în domeniul fiscal Cornelia Niţu este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din Oradea. promoţia 1997.507.Activităţi de contabilitate şi audit financiar. nr. A absolvit în anul 2002 cursurile de master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova. Calea Bucureşti. evaluări de bunuri mobile şi proprietăţi imobiliare. Str. 0251. specializarea Administrarea Afacerilor.a.133 cornelia. Personalul societăţii este calificat şi atestat de organismele profesionale din domeniu. Din anul 2007 este expert contabil. misiuni de audit.R. membru CECCAR. 287A 0744.133. Cornelia NIŢU Expert Contabil .ro Profil Cod CAEN principal 6920 .

S. absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice – Universitatea din Craiova.Cuza. de asemenea. privind aprobarea organigramei şi numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate. eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale.ro www. secţia ″Economia Industriei şi Transporturilor″. Nr.A.Bucureşti. Este.215/2001.461.primariacraiova. Str.I. Marcela BRĂGARIU Expert . Contact Craiova. autonomiei locale. Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării.. promoţia 2001.S.N. deconcentrării serviciilor publice.137 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA Primăria Municipiului Craiova este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr.236 contabilitate@primariacraiova.P.ro Profil Administraţie publică Marcela Brăgariu este absolventă a Masterului “Managementul Afacerilor Publice”. promoţia 2008. 7 0251. legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. A.

200769 +40251.138 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA. urbane.rat-craiova. office@rat-craiova.1991. înfiinţată în baza deciziei 100/15.ro Profil Serviciul de transport public de călători Marian Teodorescu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice–Finanţe Contabilitate. promoţia 1986.041. fiind plătitoare de taxă pe valoarea adăugată şi neavând filiale. Marian TEODORESCU Director Economic .ro murtazagabita@yahoo. Nr. expert contabil din anul 1994.485. 23. Calea Severinului. doctor în economie din anul 2004 şi consultant fiscal din anul 2006. având ca obiect principal de activit ate conform CAEN 4931 „Transp.com www.02. judeţul Dolj. suburbane şi metropolitane de călători”. este o regie autonomă de interes local. Îşi desfăşoară activitatea în localitatea Craiova. Contact Craiova.

prestând serviciul de transport public de persoane pe raza Municipiului Craiova. 23. curse speciale şi curse ocazionale. Calea Severinului. dispunând de 176 de autobuze şi 34 de tramvaie. contabilitate. Obiective propuse: creşterea calităţii şi eficienţei transportului public de călători în Craiova.ro Profil Serviciul de transport public de călători Nadia Ioniţă a ocupat în cadrul Regiei Autonome de Transport Craiova funcţiile de economist în cadrul serviciilor salarizare.139 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA Regia Autonomă de Transport Craiova a fost înfiinţată în anul 1991. gabinadia@yahoo. creşterea siguranţei şi confortului călătorilor. reducerea consumului de combustibil şi energie electrică. Nr. şef serviciu contabilitate. Contact Craiova.rat-craiova. În prezent RAT Craiova are 804 angajaţi şi îşi desfăşoară activitatea în patru locaţii. adoptarea unor tehnologii nepoluante. 200769 0785236104. în subordinea Primăriei.com www. înnoirea parcului auto. Nadia IONIŢĂ Economist . director economic şi economist proiecte.

înregistrare. Convertizoare statice de forţă pentru servicii auxiliare și tracţiune electrică. 40 0351. Cristina Mirescu este absolventă a Universităţii din Craiova.152 0351. control și diagnoză. control și diagnoză pentru vehicule feroviare. Str. Înfiinţată în februarie 1999. Softronic s-a impus pe piaţa furnizorilor feroviari prin produse și servicii de înaltă calitate şi prin mobilitate deosebită.409.L. şi a studiilor aprofundate în specializarea Management Financiar. în urma restructurării activităţii de cercetare din România și din necesitatea satisfacerii în condiţii de calitate a nevoilor transportatorilor feroviari. specialiștii societăţii au proiectat și fa bricat echipamente de modernizare începând de la siguranţa circulaţiei. Cristina MIRESCU Director Financiar . Pionieri pe piaţa românească de material rulant al echipamentelor electronice comandate cu microprocesoare.R.ro Profil Modernizare locomotive electrice.softronic.C. SOFTRONIC S.140 S. Fondatorii societăţii au o bogată activitate în domeniul încercării echipamentelor pentru vehicule de tracţiune feroviară și au desfășurat anterior activităţi de cercetare în domeniul tracţiunii feroviare. Contact Craiova. măsură.409.ro www. Facultatea de Ştiinţe Economice. Echipamente numerice de măsură. Severinului. Nr.155 softronic@softronic. până la convertizoare statice de tracţiune. specializarea Bănci şi Burse de Valori.

ECONOMIE GENERALĂ ŞI COMUNICARE ECONOMICĂ ADR SV OLTENIA CASA NOASTRĂ DIRECŢIA REGIONALĂ A VĂMILOR CRAIOVA ELPRECO ICSU C. NICOLĂESCU PLOPŞOR SOFTRONIC Ghid de practică | .S.141 PROGRAMELE DE STUDII ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE.

142 | Ghid de practică .

adroltenia. elaborarea documentelor de programare regională (PDR.418. 0040. Marilena ALECU Şef Departament Politici Regionale şi Comunicare . Nr. ce acţionează în domeniul specific dezvoltării regionale.411. monitorizarea implementării POR în regiune. apolitic.251. coordonarea grupurilor parteneriale de lucru. office@adroltenia. neguvernamental.ro www. ADR Sud-Vest Oltenia desfăşoară următoarele activităţi principale:  implementarea programelor şi a proiectelor regionale  programarea regională  marketingul regional şi promovarea investiţiilor Contact Craiova. cu personalitate juridică. etc.143 AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia) a fost înfiinţată în anul 1999 şi este un organism nonprofit. Aleea Teatrului.251.869. de utilitate publică. 2A 0040.).240. PRAI.ro Profil Dezvoltare regională În cei 11 ani de activitate în cadrul instituţiei a desfăşurat activităţi diverse precum: evaluarea şi monitorizarea proiectelor.

specializarea Managementul Firmei.L.283.R. dar şi elemente ce ţin de ofertarea.393 office@casanoastra.ro Profil Tâmplărie PVC Ramona Şantia este absolventă a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Una din principalele activităţi ale societăţii este reprezentată de producţia şi distribuţia de ferestre şi uşi termoizolante din PVC.113 0251. Str.429. Pentru a putea oferi produse şi servicii de valoare a investit peste 20 mil de euro în construcţia şi utilarea unor fabrici de producţie a tâmplăriei PVC şi a geamului termoizolant.ro ramona. Calea Bucureşti. Zilnic peste 550 de oameni sunt dedicaţi producţiei şi oferirii de servicii de valoare pentru clienţi.santia@casanoastra. CASA NOASTRĂ S. respectiv contractarea cu aceşti parteneri străini. Nr.C. Ramona ŞANTIA Şef Birou Export . Job-ul actual – Şef Departament Export .144 S. Contact Pieleşti.este unul complex ce are în vedere în special coordonarea/supravegherea subalternilor în relaţiile de colaborare cu partenerii externi.532 0728. interfaţa între partenerii străini şi Compania Casa Noastră.

145

DIRECŢIA REGIONALĂ PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE CRAIOVA
Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale este subordonată Autorităţii Naţionale a Vămilor şi realizează în plan teritorial atribuţiile autorităţii vamale. Aceasta coordonează în plan teritorial, potrivit procedurilor de arondare stabilite de Autoritatea Naţională a Vămilor, direcţii judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale, birouri vamale de interior şi, după caz, birouri vamale de frontieră. Are competenţă teritorială în şase judeţe din sud-vestul României şi administrativă asupra a: 6 direcţii judeţene pentru accize şi operaţ iuni vamale (Argeş, Dolj, Gorj, Olt, Teleorman, Vâlcea); 6 birouri vamale de interior sau frontieră (Aeroport Craiova, Bechet, Calafat, Corabia, Tr. Măgurele, Zimnicea); 2 puncte vamale (Mioveni-Dacia, Craiova-Ford).

Contact
Craiova, Str. Henry Ford, Nr. 16 0251.437.070 DRVCR@CUSTOMS.RO

Profil
Supraveghere vamală şi a produselor accizabile; Control vamal şi al operaţiunilor cu produse accizate; Verificări şi controale de specialitate.

Haralambie Argintaru este absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, în cadrul Universităţii din Craiova, Master în Economie şi Administrarea Afacerilor, promoţia 2007. De asemenea, este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice, specializarea Finanţe şi Asigurări, promoţia 2001. Haralambie ARGINTARU Şef Birou

146

S.C. ELPRECO S.A.
S.C. ELPRECO S.A. este unul din producătorii de materiale de construcţii din România, preocupat permanent de modernizarea produselor şi de satisfacerea nevoilor clienţilor. Cu peste 45 de ani de experienţă, Elpreco se situează pe poziţii de top pe piaţa materialelor de construcţii din beton din România. Oferta variată de pr oduse satisface şi cele mai exigente cerinţe în materie de calitate, durabilitate, eficienţă în utilizare şi estetică. Adaptându-se continuu la cerinţele economiei de piaţă, compania a modernizat şi retehnologizat capacităţile de producţie introducând în procesul de fabricaţie produse noi, moderne, de calitate, care corespund cerinţelor pieţei româneşti şi standardelor internaţionale.

Contact
Craiova, Str. Calea Severinului, Nr. 44 0251.307.700 office@elpreco.ro www.elpreco.ro

Profil
Producerea materialelor de construcţii din beton

Anca Micuda este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice Craiova Tranzacţii Economice Internaţionale (1998) şi lucrează în cadrul Elpreco aprovizionare de 11 ani pentru achiziţiile din ţară şi din import. Anca MICUDA Şef Birou Aprovizionare

147

ACADEMIA ROMÂNĂ - Institutul de Cercetări Socio-Umane "C. S. Nicolăescu-Plopşor"
Academia Română, prin hotărârea Prezidiului din 29 decembrie 1965, a decis înfiinţarea la Craiova a Centrului de Istorie, Filologie şi Etnografie sub conducerea prof. univ. dr. docent C.S. Nicolăescu-Plopşor (29 decembrie 1965 – 30 mai 1968), membru corespondent al Academiei. În februarie 1970, Centrul de Istorie, Filologie şi Etnografie a trecut sub îndrumarea A.S.S.P., schimbându -i-se numele în Centrul de Ştiinţe Sociale. În consecinţă, în structura sa au fost incluse noi domenii: economie, sociologie şi filosofie. Prin Hotărârea Guvernului nr. 625 din 8 martie 1990, Centrul de Ştiinţe Sociale din Craiova a revenit sub egida Academiei Române. În luna august 1994 a primit denumirea de Institutul de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopşor". Institutul de Cercetări Socio-Umane editează anual două reviste: "Arhivele Olteniei", fondată în 1922 şi Anuarul Institutului de Cercetări So cio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopşor", fondată în 1999 cu ocazia centenarului C.S. Nicolaescu Plopşor.

Contact
Craiova, Str. Unirii, nr. 68 0251.523.330 icsuplopsor_2005@yahoo.com http://cis01.central.ucv.ro/academi aromana/

Profil
Cercetări socio-umane

Antoaneta-Laura Sava a absolvit Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie din cadrul Universităţii din Craiova în 2008, şi Facultatea de Ştiinţe Sociale - Master specializarea Securitate Naţională şi Euroatlantică în 2010. Are o vechime în cercetare de 6 ani, în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăesu Plopşor". Antoaneta-Laura SAVA Cercetător Ştiinţific

L. control și diagnoză pentru vehicule feroviare.ro Profil Modernizare locomotive electrice. Convertizoare statice de forţă pentru servicii auxiliare și tracţiune electrică. Contact Craiova. Severinului. înregistrare.409.C.148 S. până la convertizoare statice de tracţiune. în prezent masterand al FEAA.155 softronic@softronic. Monica Dinu este absolventă a Facultăţii de Economie și Administrarea Afacerilor. control și diagnoză. Str.409.R. măsură.152 0351.ro www.softronic. Nr. în urma restructurării activităţii de cercetare din România și din necesitatea satisfacerii în condiţii de calitate a nevoilor transportatorilor feroviari. specialiștii societăţii au proiectat și fa bricat echipamente de modernizare începând de la siguranţa circulaţiei. Echipamente numerice de măsură. specializarea Analiza şi Evaluarea Financiară a Organizaţiilor. SOFTRONIC S. Softronic s-a impus pe piaţa furnizorilor feroviari prin produse și servicii de înaltă calitate şi prin mobilitate deosebită. Înfiinţată în februarie 1999. Monica DINU Economist . având profesia de economist în cadrul companiei SOFTRONIC. specializarea Finanţe și Bănci. Fondatorii societăţii au o bogată activitate în domeniul încercării echipamentelor pentru vehicule de tracţiune feroviară și au desfășurat anterior activităţi de cercetare în domeniul tracţiunii feroviare. 40 0351. Pionieri pe piaţa românească de material rulant al echipamentelor electronice comandate cu microprocesoare.

149 PROGRAMUL DE STUDIU INFORMATICĂ ECONOMICĂ CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL Ghid de practică | .

150 | Ghid de practică .

Contact Craiova.ro Profil Asigurări de sănătate Florian Daniel Buldur îşi desfăşoară activitatea în cadrul Biroului Sisteme Informatice.casdj. Nr.1 Decembrie 1918. funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel local având ca principale atribuţii: finanţarea serviciilor medicale. urmărirea modului în care sunt utilizate fondurile publice de către furnizorii de servicii de sănătate.151 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ Casa de Asigurări de Sănătate Dolj este o instituţie publică ce asigură. Are atribuţii de administrare a Sistemului Unic Integrat al asigurărilor de sănătate şi întreţinerea acestuia.406. precum şi colectarea contribuţiei la FNUASS a persoanelor fizice. Str. conform legii 95/2006.429.666. Florian-Daniel BULDUR Consilier Superior . 0351.010 info@casdj. 8 0251. altele decât cele pentru care colectarea se face de către ANAF.ro http://www. farmaceutice şi de protezare acordate asiguraţilor.

Universitatea din Craiova. spectacol Amelia Etegan este absolventă a Facultăţii de Litere. cercetare etnofolclorică.176. Instituţia are ca profil de activitate cercetarea fenomenului etno -folcloric şi a tezaurelor umane vii în spiritul promovării acestora prin intermediul acţiunilor specifice care includ arhivarea informaţiilor obţinute prin cercetare. Str.184 ccpdolj@yahoo. pictură naivă. 28 0251.com Profil Cultură. şi Masterul în Managementul Resurselor Umane în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. fiind director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj din aprilie 2005.152 CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ Instituţia Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj este o instituţie publică de cultură care fiinţează sub patronajul Consiliului Judeţean Dolj. A absolvit. Specializarea RomânăItaliană. editarea de carte de specialitate şi promovarea acestora prin crearea de evenimente: expoziţii de pictură. promoţia 1997. Nr. Alexandru Macedonski. Amelia Loredana ETEGAN Director . Contact Craiova.844. Buna cunoaștere a unor limbi de circulaţie internaţională facilitează contactul cu clienţii rezidenţi în UE. programe de cercetare finalizate cu astfel de proiecte.524. educaţie. promoţia 2007. 0351. de asemenea. grafică.

anaf.gv.925 Date. 2 0251. promoţia 1996. prin care se realizează. strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului.525.mfinante. Mitropolit Firmilian. în baza legilor. este şi absolventa Masteratului Finanţe . Facultatea de Administraţie Publică 2005. Str. în mod unitar. De asemenea. Nr. hotărârilor de guvern.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.ro http://www.craiova@mail. Contact Craiova.925 0251. ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de ANAF şi Ministerul Finanţelor Publice.153 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj este o unitate teritorială cu personalitate juridică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. ordonanţelor guvernului.ro/public/wps/po rtal/Dolj Profil Instituţie publică Constantina Gurănoiu este absolventă a Universităţii din Craiova.525. Facultatea de Drept Nicolae Titulescu . Constantina GURĂNOIU Şef Serviciu Juridic .

reşaparea şi refacerea anvelopelor Otilia Spătărelu a urmat cursurile specializării Tranzacţii Economice Internaţionale în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Craiova în perioada 1995-1999. având în prezent profesia de Business Analist AMS. compania Pirelli se distinge prin lunga sa tradiţie industrială. Situată în sud-estul României. a fost angajată în cadrul Departamentului Export Sales al companiei Petrom OMV Craiova.com Profil Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer. 35 Receptie: +40249507349 Vanzari/Marketing: 0800800838 www. Otilia SPĂTĂRELU SAP Logistics Specialist . PIRELLI TYRES ROMÂNIA S. Pirelli. Compania deţ ine 19 fabrici la nivel mondial. care a îmbinat întotdeauna capacitatea de a inova cu calitatea produselor şi notorietatea mărcii. al cincilea producător de anvelope din lume. Olt. este lider în vânzări pe segmentul premium înglobând tehnologie de vârf.R. Pirelli Tyres România este prezentă pe piaţ a auto prin intermediul celor trei fabrici: Fabrica de Anvelope. Drăgăneşti. şi desfăşoară operaţiuni în peste 160 de ţări..C. Contact Slatina. Întregul Pol Industrial are în prezent circa 2 400 de angajaţi.L. str. iar din aprilie 2007 lucrează în cadrul Centrului IT PIRELLI Craiova.pirelli. până în anul 2007. Compania face parte din Grupul de firme Pirelli & C Spa şi este prezentă în România din anul 2006 cu fabrica de anvelope de la Slatina. Fabrica de Cabluri Metalice şi Filtre antiparticule pentru motoare diesel reprezinta Proiecte Greenfield. Fondată în anul 1872 şi listată la Bursa din Milano din anul 1922.154 S. nr. După absolvire. amplasate pe patru continente.

155 PROGRAMUL DE STUDIU STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Ghid de practică | .

156 | Ghid de practică .

asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali. cu modificările şi completările ulterioare. analiza. necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale. 33 0251/533725 tele@dolj. financi ar şi juridic. Str. de mediu. fundamentarea strategiilor de dezvoltare şi prognoză.dolj. Direcţia Regională de Statistică DOLJ are ca obiect de ac tivitate colectarea. instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat şi serviciu public deconcentrat. care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului. organismele guvernamentale şi non -guvernamentale.N. republicată. ca unităţi teritoriale ale I. procesarea. asigurarea relaţiilor de colaborare cu organele administraţiei publice centrale şi locale. persoane juridice şi fizice sau a altor utilizatori.insse.-ului. serviciile publice. aprobare şi circulaţie a documentelor create ȋn activitatea de producţie statistică. Fraţii Goleşti. validare. asigurarea şi actualizarea cadrului organizatoric de elaborare. 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale în România. a Hotărârii Guvernului Nr. diseminarea datelor statistice. Contact Craiova.ro www. dezvoltarea culturii statistice. economic. Direcţia Regională de Statistică DOLJ.S. a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici. oficiale cu caracter demografic. ȋn vederea realizării unei interfaţe cu beneficiarii de date statistice.insse. Nr.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică. informării opiniei publice. organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial. prin existenţa procedurilor şi a graficelor de circulaţie a documentelor. Mariana TĂNASE Director Executiv .157 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Direcţia Regională de Statistică DOLJ este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii Nr. constituirea şi administrarea la nivel teritorial a seriilor de date statistice.ro Profil Administraţie publică / Statistică oficială Coordonarea activităţii Direcţiei Regionale de Statistică Dolj prin asigurarea realizării tuturor responsabilităţilor derivate din managementul operaţional şi strategic. social.

S. Reprezintă instituţia în raporturile cu alte autorităţi ale administraţiei publice şi terţe persoane juridice. serviciile publice. formarea.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică. Carmen DRAGOMIR Inspector Superior . constituirea şi administrarea la nivel teritorial a seriilor de date statistice. Contact Craiova. economic. asigurarea producţiei statistice din domeniile repartizate ȋn raport de Programul Cercetărilor Statistice cu impact ȋn culegerea. care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului. fundamentarea strategiilor de dezvoltare şi prognoză. Nr. social. procesarea. în vederea completării corecte şi la timp a chestionarelor/rapoartelor statistice. cu modificările şi completările ulterioare.N. instruirea şi îndrumarea personalului din unităţile raportoare. financi ar şi juridic.dolj. oficiale cu caracter demografic. 33 0251/533725 tele@dolj. organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial. instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat şi serviciu public deconcentrat. diseminarea datelor statistice. 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale în România.-ului. a Hotărârii Guvernului Nr. republicată. analiza. prelucrarea şi validarea datelor statistice ȋn vederea asigurării calităţii informaţiilor statistice. de mediu.insse. necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale. Str. Direcţia Regională de Statistică DOLJ.158 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Direcţia Regională de Statistică DOLJ este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii Nr. dezvoltarea culturii statistice. a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici.insse. Fraţii Goleşti. Direcţia Regională de Statistică DOLJ are ca obiect de ac tivitate colectarea. asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali. organismele guvernamentale şi non -guvernamentale. analiza şi prelucrarea indicatorilor statistici.ro Profil Administraţie publică / Statistică oficială Asigurarea realizării tuturor responsabilităţilor derivate din funcţia publică de execuţie. informării opiniei publice. ca unităţi teritoriale ale I.ro www.

În 1931.600 de unităţi.159 FORD ROMÂNIA Ford Motor Company. Automobile Craiova împreună cu grupul sud-coreean Daewoo formează compania mixtă Daewoo Automobile România. secretarul Legaţiei Române la Washington. atunci când Andrei Popovici. Contact Craiova. Ford a oferit 57 milioane de euro pentru 72. Producţia de automobile la Uzina Ford din Craiova a început pe 8 sep tembrie 2009. în anul 2006. cu aproximativ 10 automobile pe zi. Financial Analysis. producând până la sfârșitul lui 2009 aproximativ 1. şi-a început relaţiile cu România în anul 1928. credit folosit pentru cofinanţarea unui proiect de dezvoltare a unui motor cu emisii re­duse de dioxid de carbon și a producţiei ulterioare la uzina din Craiova. şi peste 100 de muncitori.000 de unităţi. garantat de statul român în proporţie de 80%.ro Profil Producţia de automobile . Strada Henry Ford 29 crcro@ford. a relaţiilor sociale şi internaţionale”. În anul 2007. prin preluarea acţiunilor Citroën (care decide să se retragă din asociere) de către statul român. care putea ansambla anual 2. unde a construit o uzină modernă. redevenind acţionar majoritar. dotată cu prima linie de montaj operaţională din Europa de Est.500 de automobile şi camioane. Purchasing. preluând oficial Automobile Craiova în martie 2008. însă într-un ritm foarte scăzut. iar în primăvara anului 2009 a achiziţionat și un pachet de 22% din acţiunile Automobile Craiva deţinute de SIF Oltenia. pentru ca.4% din acţiunile Automobile Craiova. Powertain-MP&L. Astfel. Ford a realizat un împrumut în valoare de 400 milioane euro de la Banca Europeană de Investiţii. Oltcit devine Automobile Craiova. În anul 2013. iar un an mai târziu.com www. Uzina de la Craiova a fost înfiinţată în anul 1976 ca societatea mixtă româno– franceză Oltcit (guvernul României – Citroën). Ford deschide o firmă de vânzări în România. după ce în anul 2011 a fost centru pentru practica facultativă a 8 studenţi. guvernul român să răscumpere acţiunile părţii coreene. îi decernează lui Henry Ford un înalt ordin al Casei Regale ca “binefăcător al omenirii. Noul acţionar a început proiectul de modernizare în luna mai 2008. Guvernul României comunică filialei Ford din Anglia disponibilitatea de a deschide la Bucureşti o linie de asamblare. în 1935. În ianuarie 2010. fondată în 1903. pentru dezvoltarea industriei. în 1932. iar în 2012 30. Ford a achiziţionat un teren în cartierul bucureştean Floreasca. În 1991.ford. Ford România s -a alăturat Proiectului PRAXIS prin selecţia a 12 studenţi stagiari de la toate programele de studiu ale FEAA pentru secţiile Accounting / Tax / Internal Control. În 1994.

160 | Ghid de practică .

ro www.proiect-praxis. Craiova CP 200585. Cuza. Nr.ro . Dolj. 13. A. România Sala 152 +40251411598 office@proiect-praxis.I.BIROUL SERVICIU CARIERE SILVIA PAVEL DANIEL MILITARU CRISTINA NISTOR Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->