Universitatea din Craiova

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

GHID DE PRACTICA

2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranzi ția de la școală la viața activă” Titlul proiectului: „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă” Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477 Beneficiar: Universitatea din Craiova Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, SUPEUROPA (Franţa) şi ISCTE (Portugalia)

Universitatea din Craiova

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Ghid de practică: Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă (PRAXIS) / coord.: Oana Gherghinescu Craiova: Universitaria, 2013 Bibliogr. ISBN 978-606-14-0149-9 I. Gherghinescu, Oana (coord.) 33

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranzi ția de la școală la viața activă” Titlul proiectului: „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă” Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477 Beneficiar: Universitatea din Craiova Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, SUPEUROPA (Franţa) şi ISCTE (Portugalia)

Centrul de practică VI. Stagiul de practică în străinătate IX. evaluarea şi certificarea stagiului de practică V. Şcoala de vară VIII. Turismului şi Serviciilor Marketing Contabilitate şi Informatică de Gestiune Finanţe şi Bănci Statistică și Previziune Economică Informatică Economică Ghid de practică | . Îndrumar pentru studenţi şi coordonatori de practică VII.3 CUPRINS GHIDUL DE PRACTICĂ Introducere I. Biroul de practică. Orientarea profesională a absolvenţilor în scopul facilitării tranziţiei la viaţa activă Anexa 1 – Programele analitice de practică pe programe de studiu Economie și Afaceri Internaționale Economie Generală și Comunicare Economică Management Economia Comeţului . Recunoaşterea. Prezentarea proiectului PRAXIS . II.Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă Cadrul legal 5 5 6 11 12 13 14 17 22 23 25 30 30 34 38 42 46 50 55 62 66 III. Scopul şi obiectivele practicii de specialitate IV.

Economie Generală şi Comunicare Economică Programul de studiu Informatică Economică Programul de studiu Statistică şi Previziune Economică 82 107 126 141 149 155 | Ghid de practică . Economia Comerţului.4 Anexa 2 – Atestatul de efectuare a practicii Anexa 3 – Raportul de practică Anexa 4 – Fişa de evaluare pe parcursul stagiului de practică Anexa 5 – Convenţia de practică 70 71 74 76 PREZENTAREA CENTRELOR DE PRACTICĂ Programele de studiu Management. Turismului şi Serviciilor Programul de studiu Finanţe şi Bănci Programul de studiu Contabilitate şi Informatică de Gestiune Programele de studiu Economie şi Afaceri Internaţionale. Marketing.

profesori și angajatori și a fost elaborat cu sprijinul acestora. Tranziția de la școală la viața activă este un proces îndelungat. prin Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA). a valorificat oportunitate a de a accesa Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane pentru a-și perfecționa sistemul de derulare a stagiilor de practică pentru studenți. Este vorba despre organizarea unei școli de vară și a unor stagii de practică în străinătate. Este un ghid pentru studenți. Practica studenților este un element regăsit adesea în documentele de specialitate la nivel european. pe creșterea competențelor. punctând descriptorii care trebuie urmăriți în derularea activităților practice. Ghidul de față conține repere utile tuturor factorilor interesați în derularea stagiilor de practică. De asemenea. Stagiile de practică ale studenților sunt prima ocazie cu care studenții iau contact cu mediul activității practice și au capacitatea de a -i pregăti pe studenți pentru statutul lor de absolvent și . cu alte cuvinte reflectă faptul că instituția de învățământ care l -a creat este una competitivă. evaluare și certificare a stagiilor de practică. coordonatori și tutori. care necesită atenție. Documentul este un bun îndrumar pentru studenți. sunt avute în vedere activități inovative propuse în proiect. respectiv. precum și modul de recunoaștere. Universitatea din Craiova. ca de altfel întregul proiect. Ghidul. în continuă schimbare și îmbunătățire. răbdare și o pregătire temeinică. a adaptabilității și competitivității acestuia. complementare activităților încetățenite. Ghid de practică | . de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. Finalitatea sa demonstrează că viitorul absolvent poate deveni un exponent viabil al sistemului de învățământ pe piața muncii. interesul fiind centrat pe student. respectiv a centrelor de practică din mediul economico-social. tocmai pentru a include cât mai multe experiențe și exemple. El prezintă cadrul și obiectivele practicii pentru studenți și localizează practica prin descrierea funcțiunilor biroului de practică din universitate. Sprijinul financiar susține o reformă a procedurilor specifice și facilitează apropierea dintre mediul academic și mediul economico -social. Ghidul este gândit ca un document de lucru. precum și în politicile și strategiile naționale. cât și pentru cele din domeniul ocupării forţei.5 INTRODUCERE Facilitarea tranziției de la școală la locul de muncă constituie o preocupare atât pentru politicile din domeniul educației. poate fi considerat ca un exercițiu pilot ale cărui rezultate pot fi multiplicate și extinse.

Univer sitatea din Craiova a evoluat către o structură complexă. parte a comunităţii academice europene. nu poate prospera dacă nu depăşeşte folosinţa locală.Franța.028 lei. educaţionale şi ştiinţifice ale acesteia. 1. implementat de Universitatea din Craiova prin Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara. Universitatea din Craiova şi-a asumat misiunea de a contribui la dezvoltarea cunoaşterii.1. la distanţă). De la înfiinţarea sa. constituit î n prezent din peste 1000 de cadre didactice. iar data finalizării proiectului este 1 august 2013. pentru a servi lumii întregi.554. ISCTE .213. demnă de acest nume.Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa . Universitatea din Craiova participă activ la Procesul Bologna. Cu convingerea că Spaţiul European al Învăţă mântului Superior şi Aria Europeană a Cercetării Ştiinţifice sunt pilonii principali ai societăţii bazate pe cunoaştere. existând convingerea că nici o ştiinţă.6 I. Master. Universitatea şi universalitatea au mers împreună. ce include în prezent 11 facultăţi şi 3 şcoli doctorale. concretizându -şi vocaţia europeană prin convergenţa curriculară. î mpărtăşind valorile culturale. PREZENTAREA PROIECTULUI PRAXIS . Acceptarea competiţiei şi participarea la schimbul de valori au permis selectarea şi consolidarea unui valoros corp profesoral. la integrarea acestora în patrimoniul universal. Partenerii în proiect Universitatea din Craiova este o prestigioasă instituţie a învăţământului superior românesc. Bugetul total al proiectului este de 10. a ştiinţei şi culturii naţionale. cu frecvenţă redusă. Celor peste 25 000 de studenţi ai să i.088 lei. Universitatea din Craiova a încurajat constant cercetarea ştiinţifică şi a favorizat întrunirile aca demice. morale. tematica | Ghid de practică Universitatea din Craiova FEAA .BUNI PRACTICIENI ÎN DOMENIUL ECONOMIC ÎN TRANZIŢIE DE LA ŞCOALĂ LA VIAŢA ACTIVĂ PRAXIS este un proiect strategic cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Doctorat) şi formele de învăţământ (cu frecvenţă. formator competent şi generos al elitelor ştiinţifice şi culturale. Universitatea din Craiova le oferă excelente condiţii de pregătire î n toate cicluril e de studii universitare (Licenţă. Data începerii este 2 august 2010. Pe par cursul existenţ ei sale. din anul 1947. din care finanțarea nerambursabilă este de 9.Portugalia și SUPEUROPA . Perioada de implementare a proiectului este de 3 ani.

manager financiar-contabil. profesor. În plus. antreprenor. agent de vânzări. în condiţiile competitivităţii şi valorificării durabile a rezultatelor cercetării. în cadrul a 11 facultăţi. având drept misiune pregătirea unor economişti care să răspundă nevoilor unei piețe a forței de muncă tot mai exigente. la cerinţele şi standardele domeniilor în care se angajează absolvenţii facultăţii. administrator al proiectelor financiare. Germania şi Turcia . cu o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare. cât şi pentru cei înscrişi la master şi doctorat. dar şi prin colaborare cu alte institute de învăţământ şi de cercetare din ţară sau din străinătate.7 cercetării ştiinţifice şi deschiderea către colaboră ri academice. Portugalia. Grecia. expert contabil. broker. Ultimii ani au marcat o mai pronunţată orientare a activităţii de cercetare ştiinţifică a personalului didactic din facultate. administrator relaţii cu clienţii. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova ( FEAA ) este una din instituţiile academice cu renume şi tradiţie din mediul universitar românesc. Italia. patru specializări la învăţămânul la distanţă. douăzeci programe de studii universitare de master şi o şcoală doctorală. contabil autorizat. Oferta educaţională. ale economiei bazate pe cunoaştere. FEAA a încheiat parteneriate în programe internaţionale de colaborare. manager de export. acorduri bilaterale cu universităţi din Franţa. fiind cea mai mare dintre cele 11 facultăţi ale Universităţii din Craiova. ofiţer de credite. Slovenia. Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe Ghid de practică | . anual un număr considerabil de studenţi sau cadre didactice universitare ale FEAA beneficiază de stagii de pregătire în străinătate la universităţi de prestigiu. analist de piaţă. în anul 2009 FEAA a obţinut certificarea Sistemului de Management al Calităţii conform Standardului SR EN ISO 9001: 2008. Cunoştinţele dobândite le oferă absolvenţilor FEAA abilităţile necesare pentru înfiinţarea. Aceasta se desfăşoară în departamente şi centre de cercetare. Prin intermediul burselor LLP ERASMUS. Polonia. flexibilă şi dinamică este reprezentată de zece specializări la ciclul universitar de licenţă. gestionarea şi administrarea afacerilor şi le permite desfăşurarea de activităţi în următoarele profesii: asistent manager. Universitatea de Vest Timişoara FEAA Universitatea de Vest din Timi şoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societăţii. agent de turism. Activitatea de cercetare ştiinţifică este un domeniu prioritar pentru FEAA din Universitatea din Craiova. Acestea sunt adresate atât studenţilor de la ciclul licenţă. analist programator. cenzor independent. învăţământul cu frecvenţă. auditor financiar. inclusiv în cadrul unor reţele sau consorţii de cercetare prin care FEAA să realizeze excelenţa în cercetare. cercetător ştiinţific. Belgia.

OVERGEST (contabilitate). facultatea este implicată în dezvoltarea locală şi în integrarea europeană. absolvenţilor şi angajaţilor lor să schimbe. GIESTA (statistică). | Ghid de practică . cu scopul de a le aduce mai aproape. Prin proiectele implementate. ca o primă etapă î n procesul prin care viitorul absolvent se confruntă cu cerinţ ele practice ale domeniului de activitate spre care se va î ndrepta după absolvire. 1. Erasmus. PHARE. pentru a permite elevilor. facultatea îşi propune să îmbună tăţească şi să lărgească orizontul cunoştinţ elor profesionale ale tuturor absolvenţilor şi specialiştilor. CEUA (arhitectură). În anul 1997 a aderat la Fundaţia universităţilor portugheze. Activităţile sale principale sunt orientate către şcoli. INDEG (training şi educaţie pentru top management) a primit o importantă recunoaştere publică pentru activitatea sa în domeniul trainingului. Tempus – sunt impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţ ii. universităţi şi întreprinderi din diferite state membre ale Uniunii Europene. ISCTE deţine o serie de centre de training şi sevicii: CEMAF (pieţe financiare). Prin programele derulate. Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor este cea mai prestigioasă instituţie de î nvăţământ universitar şi continuu pentru ştiinţe economice ş i afaceri din partea de vest a României. UNIAUDAX (antreprenoriat şi afaceri de familie). cercetărilor şi serviciilor pentru comunitate.2. ISCTE a înregistrat un număr de 7824 studenţi. mobilităţ ile studenţeşti fiind prioritare î n aceste acorduri de cooperare prin prisma faptului că ele constituie un mod eficient de a asigura un transfer de bune practici. să dobândească şi să experimenteze noi abilităţi şi competenţe sociale şi profesionale. Leonardo da Vinci. SupEuropa este o organiza ţie franceză de formare. Î n 2005 a devenit membră a Consiliului decanilor din Portugalia. Obiectivele proiectului Obiectivul general PRAXIS este corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către student cu activitatea practică aferentă specializării. Di n 1967. asigurâ ndu-le acestora posibilitatea de a se pregăti în domeniu pe tot parcursul vieţii (life long learning). GEST -IN (informaţii pentru afaceri). Facultatea pregăteşte specialişti apreciaţi în ţară şi străinătate.8 de mobilitate Socrates. ISCTE SupEuropa În anul academic 2007/20 08. î n contextul conceptului de mobilitate. înfiinţată în anul 1990. jucând un rol important în transferul de cunoştinţe către companii şi autorităţi locale. Universitatea de Vest din Timişoara are relaţ ii cu peste 100 de universităţi din întreaga lume. IN OUT Global (logistică ). ISCTE .Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa este o universitate de stat înfiinţată în anul 1972. Î n domeniul serviciilor comunitare.

flexibilizarea şi compatibilizarea cunoştintelor teoretice dobâ ndite cu cerinţele şi nevoile activităţ ii practice viitoare. şcoli de vară şi stagii de practică la partenerii străini. . . Statistică şi previziune economică. orientarea lor spre activităţi pentru care au reale aptitudini şi consilierea lor prin intermediul birourilor de practică.acomodarea cu mediul viitoarei activităţi practice. 450 de la partenerul român) de la două universităţi din România. Informatică economică . Rezultatele aşteptate A. 825 bărbaţi.4. . Contabilitate şi informatică de gestiune.3. câ te un tutore la fiecare centru de practică. 1. 1200 de la aplicant. de la facultăţ ile cu profil economic. Rezultate care susţin atingerea obiectivelor specifice: . Economia comerţului.conştientizarea studenţilor privind activitatea practică.activarea. Ghid de practică | . având sub coordonare î n medie 10 studenţi pe durata stagiilor de practică. Management. Economie generală şi comunicare economică. . mai bine instruiţi în cadrul stagiilor de practică. Marketing.cel puţin 55 de tutori din centrele de practică pregă tiţi şi conştientizaţi cu privire la importanţa dezvoltării unei atitudini deschise şi constructive faţă de studenţ ii veniţi în practică. ceea ce va conduce la o mai facilă inserţie a acestora pe piaţa muncii. . 825 femei.optimizarea relaţiei între mediul academic şi mediul practic cu scopul permanentei adaptări a curriculei la cerinţele acestui mediu şi realizarea unei tranziţii mai uşoare de la şcoală la viaţa activă.conştientizarea mediului economic cu privire la importanţa dezvoltării unei atitudini deschise şi constructive faţă de studenţii veniţi în practică. 1. programele de studii: Economie şi afaceri internaţionale.cel puţin 55 de tutori cu activitate în fiecare din cei 3 ani. Finanţe şi Bănci. schimburi transnaţionale. studenţi ce vor participa la stagiile de practică (ca parte a planului de învăţământ pentru ciclul de studii universitare de licenţă). Grupul ţintă al proiectului Grupul ţintă este format din: . .stimularea asigurării unui caracter profesionist şi competitiv pentru stagiile de practică prin organizarea de cursuri.cel puţin 1650 de studenţi conştientizaţi.9 Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de: . orientaţi prin intermediul birourilor de practică.cel puţin 1650 de studenţi din anul al II-lea de studii (câte 550 în fiecare din cei 3 ani de proiect.cel puţin 55 convenţii de practică încheiate între cele două universităţi şi centrele de practică. . turismului şi serviciilor. adaptaţi pentru o tranziţie facilă de la şcoală la locul de muncă. .

Alte rezultate: . .un Ghid de practică elaborat şi tipărit în 1.persoane care au beneficiat de stagii şi orientare în proiect ş i au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă : 200.4 prezentări pe an la fiecare universitate implicată (filmuleţe. C. dezvoltarea carierei. cu nominalizarea şi descrierea centrelor de practică. B. Rezultate pe termen mediu şi lung: .o conferinţă naţională cu participare internaţională la finele fiecărui an de proiect.număr de persoane care au beneficiat de stagii şi orientare în proiect şi au găsit un loc de muncă . | Ghid de practică .10 . piaţa muncii. prezentări ppt.tranziţia de la şcoală la viaţa activă : 300.un website actualizat al proiectului. . .4 teme abordate pe an: oportunităţi de practică. .ponderea studenţilor sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare: 30%.trei campanii de conştientizare (1/an) pentru studenţii de anul I din fiecare din cele două universităţi din România.cel puţin 30 de studenţi competitivi stimulaţi prin organizarea şcolii de vară ş i 15 studenţi participanţi la stagii de practică la partenerii stră ini. pliante).un film de prezentare pe an. . . . cu nominalizarea centrelor de practică .000 de exemplare pe an. broşuri.campanii de conştientizare în rândul studenţilor şi al mediului economico -social.650 broşuri pe an. .5 articole pe an. . . abordarea unui stil de viaţă sănătos.650 de pliante pe an. .

1/20111. ca un stagiu compact de trei săptămâni. Ea se încheie cu un raport de practică . Nr. Practicantul este studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor. Practica este activitatea desfăşurată de studenţi. Partea I. Nr. care va fi evaluat în cadrul colocviului de la finalul stagiului. Organizatoul de practică este instituţia de învăţământ universitar. serviciilor. la instituţii de credit. încheiată între organizator şi partenerul de practică. din 10 ianuarie 2011 Monitorul Oficial al României. din 24 iulie 2007 3 http://feaa. o instituţie centrală ori locală sau orice altă persoană juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu programele de studii cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei.  Aceasta se va desfăşura la organizaţii din domeniul producţiei. instituţii financiare nebancare şi alte organizaţii ale pieţei financiare. după caz. pe baza unei programe analitice întocmite de instituţia de învăţământ superior a practicantului. Partenerul de practică sau centrul de practică este o societate comercială.ro Ghid de practică | . 258/20072. Partea I. Legea nr. respectiv Universitatea din Craiova. spre a le aplica în concordanţă cu programul de studiu pentru care se instruieşte. în conformitate cu planul de învăţământ. are alocate 90 de ore şi 3 puncte credit . la sfârşitul semestrului IV. CADRUL LEGAL  Practica de specialitate se organizează în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire. Cercetării şi Tineretului şi Sportului şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor şi elevilor.  Practica de specialitate a studenţilor din FEAA este disciplină obligatorie.ucv. privind practica elevilor şi studenţilor şi Regulamentele FEAA3.11 II. fiind prevăzută în curricula universitară în anul al II-lea de studii. Activitatea de practică se desfăşoară cu program cumulat. comerţului. Practica studenţilor se organizează şi se desfăşoară pe baza unui contract -cadru de colaborare sau a unei convenţii. 493. la instituţii ale administraţiei publice locale sau în alte organizaţii cu personalitate juridică. în conformitate cu planul de învăţământ. 1 2 Monitorul Oficial al României. 18. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor care desfăşoară activităţi instructiv -educative şi formative.

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PRACTICII DE SPECIALITATE Scopul practicii de specialitate constă în corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către student cu activitatea practică aferentă specializării. studenţii trebuie să urmărească și o serie de obiective specifice (descriptori) detaliate în programele analitice de practică. prezentate în Anexa 1. indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica: 1/ cunoaşterea centrului de practică. 2/ identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. practica de specialitate urmărește acomodarea studenţilor cu mediul viitoarei activităţi. în funcţie de specializare şi tipul organizaţiei în care se va desfăşura practica de specialitate. 3/ cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea organizaţiei şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. | Ghid de practică .12 III. ca o primă etapă în procesul prin care viitorul absolvent se confruntă cu cerinţele practice ale domeniului de activitate spre care se va îndrepta după absolvire. a modului de organizare şi derulare a activităţii desfăşurate. Studenții vor urmări atingerea următoarelor obiective generale. ceea ce va conduce la o mai facilă inserţie a absolvenților pe piaţa muncii. În afară de aceste obiective generale. De asemenea.

de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie.  studentul şi -a desfăşurat stagiul de practică într -un domeniu direct legat de programul de studiu sa.  centrul de practică a eliberat un Atestat de efectuare a practicii. În acordarea notei. EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ Finalizarea stagiului de practică și obținerea creditelor alocate disciplinei sunt condiționate de parcurgerea a trei etape: recunoașterea.  Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4. 3/ Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS.  Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. evaluarea și certificarea. Ghid de practică | .13 IV. folosind şi dobândind cunoştinţe relevante pentru viitoarea profesie. RECUNOAŞTEREA. prezentat în Anexa 2. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. 1/ Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:  există convenţia de practică între facultate şi centrul de practică. semnat de reprezentantul centrului de practică și de tutore. 2/ Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. se ţine seama de calitatea Raportului de practică întocmit conform Anexei 3. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10.  raportul de practică a fost verificat şi semnat de către tutorele de practică .  studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. având ca referinţă programa analitică de practică.

studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. Pe toată durata practicii. centrul de practică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale: a/ să deţină o dotare corespunzătoare – logistică. Centrul de practică reprezintă organizaţia care desfăşoară o activitate în corelaţie cu programele de studii cuprinse în oferta educațională a FEAA şi conţinutul programelor analitice de practică şi care poate asigura procesul de instruire practică a studenţilor în baza unei convenţii încheiate în acest sens. De asemenea. tutorele este obligat să instruiască practicantul cu privire la normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor. În conformitate cu legislaţia în vigoare. punându -i la dispoziţie mijloacele necesare. a trecerii de la cadrul învățământului la cel al organizației. CENTRUL DE PRACTICĂ Oricare ar fi nivelul lor. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. familiarizându -se cu universul muncii. b/ să aibă specialişti cu studii superioare care să coordoneze şi să participe la evaluarea desfăşurării practicii studenţilor. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică. fără a se depăşi ora 20 00. Tutorele de practică trebuie să îl ajute pe student să -şi realizeze obiectivele de practică prevăzute în programa analitică. Pe perioada de practică. Şi pentru centrele de practică. tehnică şi tehnologică – necesară valorificării cunoştinţelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire. în acest fel. Acesta permite studenților folosirea cunoştințelor teoretice într -un cadru profesional și facilitarea. stagiul este un prilej de a participa în mod concret la formarea viitorilor angajați și de a fi în contact direct cu instituții le de învățământ și cu tiner ii. | Ghid de practică . Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul programei analitice de practică. aproape toate programele de învățământ universitar prevăd la ora actuală un stagiu de practică. specifice activităţilor pe care le va desfăşura. La cererea tutorelui de prac tică.14 V. tutorele împreună cu coordonatorul de practică în calitate de reprezentant al FEAA urmăresc şi înregistrează prezenţa la activitate a practicantului şi semnalează eventualele abateri centrului de practică şi FEAA. Centrul de practică desemnează persoanele care se ocupă de îndrumarea şi urmărirea activităţii de practică a studenţilor – tutorii de practică. c/ să desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activităţii de practică a studenţilor în condiţii normale.

În perioada de desfăşurare a practicii la centrul de practică .  să înveţe să susţină o activitate/operaţiune sau să întocmească raportul asupra unei activităţi/operaţiuni într -un mod adecvat. cu colaborarea şi sprijinul coordonatorului de practică. FEAA împreună cu centrul de practică efectuează o evaluare a cunoştinţelor practicantului şi îi acordă o notă conform metodologiei prevăzute la secţiunea Recunoaşterea.  să -şi dezvolte abilităţile de rezolvare a problemelor practice şi să comunice direct cu persoanele implicate în aceste activităţi.coordonator de practică. furnizorii. La sfârşitul stagiului de practică.  să dobândească cunoştinţe despre culegerea şi folosirea informaţiilor. responsabilitatea pentru o bună îndrumare a studentului. Realizarea în condiţii optime a obiectivelor practicii de specialitate presupune ca toate părţile implicate în această activitate să dea dovadă de profesionalism şi să contribuie la consolidarea relaţiei profesionale student . desigur. La centrul de practică studentul trebuie:  să -şi dezvolte capacităţile de a transpune noţiunile teoretice în practică.  să cunoască şi să respecte legislaţia în vigoare cu privire la activităţile desfăşurate. legătura teoriei cu practica constituind astfel un proces de continuitate. evaluarea și certificarea stagiului de practică. bazată pe respect profesional şi să asigure condiţiile necesare pentru buna pregătire a studentului.15 Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elab orarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică stabilite de comun acord între coordonator. revine.  să înţeleagă modul de organizare a activităţii pe care o desfăşoară organizaţia respectivă.  să înveţe cum să stabilească o relaţie profesională cu clienţii. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Anexa 3 la Ghidul de practică ce completează programa analitică şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. pentru realizarea cu succes a obiectivelor practicii. cu o largă disponibilitate pentru dialog. precum şi concluziile studentului.tutore .  să -şi asume responsabilitatea pentru realizarea sarcinilor stabilite de tutorele de practică.tutore .coordonator de practică trebuie să fie o relaţie onestă. partenerii organizaţiei.  să demonstreze respect pentru valorile profesiei de economist şi să se familiarizeze cu normele conduitei deontologice specifice profesiei. în primul rând. tutore şi student. în conformitate cu programa analitică. concis.  să perceapă esenţa activităţilor desfăşurate în cadrul structurilor organizatorice ale centrului de practică. Conţinutul Raportului de practică . dar şi o relaţie colegială cu salariaţii din centrul de practică sau cu specialişti din domeniul economic. obiectiv. Întâlnirile periodice la centrul de practică. Relaţia student . prin vizite programate ale coordonatorului de practică. care să răspundă scopului propus. tutorelui. în care să se discute colegial despre problemele de interes comun privitoare la Ghid de practică | .

vor fi stabilite activităţile. identificarea obiectivelor organizaţiei şi a metodologiei de lucru. La sfârşitul stagiului de practică tutorele are obligaţia de a întocmi Fişa de evaluare pe parcursul stagiului de practică (conform Anexei 4) din care să rezulte numărul orelor efectuate. dar mai ales pentru a-i încuraja pe studenţi în activitatea lor. Coordonatorul de practică trebuie să întreţină o legătură permanentă cu studenţii şi cu tutorii din centrele de practică nu numai pentru a controla dacă cei implicaţi îşi fac datoria. scopul şi acţiunile preconizate pentru perioada de instruire practică a fiecărui student. cunoaşterea colectivului cu care va lucra. la începutul anului universitar în care este prevăzut stagiul. cunoaşterea locului şi rolului ei în cadrul sistemului economic şi s ocial. pentru ca la finele practicii să -i poată evalua activitatea. Rezultatele evaluării activităţii pe parcurs vor fi prezentate atât studentului . dar nu mai târziu de prima lună a semestrului doi. cât şi coordonatorului de practică. C onţinutul cadru al convenţiei de practică este prevăzut în Anexa 5. vor antrena interesul tutorilor şi al studenţilor.16 derularea programului de pregătire practică a studenţilor. Acest demers va trebui să -i permită studentului înţelegerea cu exactitate a rolului său în cadrul centrului de practică. vor facilita asigurarea unei relaţii mai bune între FEAA şi centrele de practică. iar tutorelui obligaţiile pe care le are faţă de student. realizării acordului între toţi cei implicaţi în procesul complex al practicii de specialitate. | Ghid de practică . Convenţia de practică se încheie anticipat desfăşurării activităţii. În corelaţie cu programa analitică de practică. de obicei. explorarea problemelor curente. Tutorele trebuie să se pună de acord cu prevederile programei de practică pentru a putea verifica dacă sunt îndeplinite obiectivele învăţării practice şi dacă acestea corespund profilului studentului. identificării nevoilor neacoperite. Coordonatorul de practică are obligaţia de a monitoriza studenţii prin vizite ef ectuate la centrele de practică și de a sprijini tutorii de practică pe parcursul desfăşurării stagiului de practică. referiri la punctualitatea. a purta discuţii critice şi a avea permanent informaţii în scopul îmbunătăţirii procesului de instruire. Tutorele trebuie să asigure studentului toate informaţiile de ordin general de care acesta are nevoie pentru:      familiarizarea cu centrul de practică prin prezentarea organizaţiei. disciplina şi gradul de însuşire a cunoştinţelor practice de către student. obiectivele.

calculator. 13/ Participarea la programul de practică presupune aderarea la aceleaşi standardele academice ca şi cursurile convenţionale. corespondenţa sa cu aşteptările voastre. 4/ Pregătiţi un CV pentru debutul stagiului de practică. Sfaturi generale: 1/ Înainte de alegerea centrului de practică informaţi-vă cu privire la profilul acestuia. cu excepţia cazului în care vi s-a dat permisiunea expresă în acest sens. Următoarele informaţii vă vor ajuta în obţinerea unei tranziţii reuşite de la st adiul de student la cel de profesionist remunerat. 7/ Dobândiţi informaţii cu privire la oportunităţile unei cariere şi ale unui loc de muncă permanent. va avea ca rezultat nepromovarea examenului. ci şi în carieră. Trataţi toţi angajaţii cu respect. Persoanele pe care le veţi întâlni cu ocazia unui stagiu vor constitui viitoarea voastră reţea profesională. 9/ Fiţi politicoşi.aplicaţi cunoştinţele acumulate în sala de curs la mediul de lucru. Imposibilitatea de a respecta îndrumările tutorelui şi ale coordonatorului de practică va avea probabil ca rezultat un calificativ nesatisfăcător. 12/ Cereţi sprijinul tutorelui de practică ori de câte ori simţiţi nevoia. Abţineţi -vă de la activităţi lipsite de etică. 10/ Nu utilizaţi resursele companiei (telefon. Sfaturi pentru studenţi Stagiul de practică este o etapă esenţială în formarea voastră profesională care vă permite să vă familiarizaţi cu universul profesional şi să aplicaţi cunoştinţele acumulate. 11/ Respectaţi Regulamentul de ordine interioară al centrului de practică şi normele de securitate aplicabile în organizaţie.17 VI. etc. 2/ În centrul de practică trebuie să vă comportaţi ca un salariat potenţial. 6/ Nu întârziaţi la programul de practică convenit. Nu părăsiţi locul de muncă în timpul orelor de practică fără permisiune. ÎNDRUMAR PENTRU STUDENŢI ŞI COORDONATORI DE PRACTICĂ 6. Îmbrăcaţi -vă adecvat.) pentru uz personal. consumabile. Urmaţi aceste sfaturi şi ar trebui să vă descurcaţi excelent nu numai în parcurgerea cu succes a stagiului de practică. 8/ Dezvoltaţi şi demonstraţi o etică a muncii solidă. pentru a -i orienta pe tutori în privinţa competenţelor şi talentelor voastre şi a -i ajuta la repartizarea diferitelor sarcini de lucru. Evitaţi actele de nesupunere.1. Depinde de voi să o faceţi să prindă viaţă! 3/ Corelaţi teoria cu practica . 5/ Obţineţi o imagine completă şi realistă asupra culturii şi aşteptărilor centrului de practică. 14/ La sfârşitul stagiului de practică nu trebuie să uitaţi: Ghid de practică | . Retragerea din stagiu. înainte de finalizare. lumea ″reală″. perspectivele dezvoltării profesionale pe care vi le oferă.

să plecaţi devreme. Asiguraţi -vă că declaraţi doar fapte . Vi se vor da. aveţi iniţiativă. .să participaţi la evaluarea calităţii stagiului prin completarea fişei de evaluare. 20 de principii de bază pentru un stagiu de practică de succes: 1/ Stabiliţi obiective personale . nu uitaţi să fiţi şi un bun ascultător şi să învăţaţi cât mai multe în timpul acestor întâlniri.să mulţumiţi tuturor celor care v-au ajutat în demersul vostru pe parcursul stagiului de practică. Înainte de a începe stagiul trebuie să vă stabiliţi obiectivele pe care doriţi să le atingeţi. să fiţi nepoliticoşi. noul angajat/stagiar va trebui să ″îşi câştige meritele″. sarcini de lucru de rutină. să sosiţi târziu. Ascultaţi cu atenţie şi luaţi notiţe.şi totodată daţi şi rapoarte de progres.atât bune. Asiguraţi -vă că aveţi întâlniri periodice cu ocazia cărora puteţi împărtăşi experienţele şi lecţiile învăţate . dar cheia este să îndepliniţi toate sarcinile de lucru cu acelaşi nivel de entuziasm şi profesionalism. orice proiect care vă este atribuit.nu veniţi cu scuze. fără îndoială. 8/ Evitaţi negativismul. Prezentarea faptelor ar putea duce la o revizuire a termenelor sau asistenţă suplimentară pentru a respecta termenul final. cât şi rele . 3/ Gestionaţi-vă timpul la locul de muncă. Contribuiţi la discuţii. . Stabiliţi priorităţi.să transmiteţi raportul de stagiu de practică la universitate (către coordonatorul de practică) şi la centrul de practică (către tutorele de practică). pentru uz personal şi referinţe viitoare. În cazul în care constataţi că proiectul atribuit va fi întârziat din motive independente de voinţa dumneavoastră. aşa că asiguraţi. faceţi eforturi suplimentare şi fiţi întreprinzător. În aproape orice organizaţie. 15/ Dacă v-a plăcut practica î n cadrul acelei organizaţii şi dispuneți de timp. proiectele sau alte sarcini. Sugestie: În timp ce doriţi să-l ţineţi pe coordonator la curent cu realizările voastre. Sugestie: Stabilirea de obiective nerealiste ar putea face chiar şi un stagiu reuşit să pară nesatisfăcător. să nu respectaţi termenele. informaţi imediat tutorele sau coordonatorul de practică. 4/ Stabiliţi întâlniri periodice cu coordonatorul de practică. să | Ghid de practică . 7/ Abordaţi toate sarcinile cu entuziasm şi o atitudine pozitivă. evitaţi să vă plângeţi. lipsiţi de respect faţă de colaboratori. Aşadar. Oferiţi -vă în mod voluntar pentru a-i ajuta pe alţii.18 . Cooperaţi şi participaţi la proiecte noi. 6/ Urmaţi întocmai până la finalizare. să vă decideţi cu privire la sfera profesională în care doriţi să vă specializaţi.vă că obiectivele voastre sunt realiste şi realizabile în timpul stagiului. jurnal sau planificator zilnic pentru a urmări activităţile de lucru. 2/ Ţineţi un calendar. Cereţi lămuriri dacă unele aspecte vă sunt neclare. Cel mai rapid mod de a ″demola″ un stagiar bun este adoptarea unei atitudini negative. nu ezitați să cereți permisiunea de a rămâne în continuare sub formă de voluntariat. ce noi competenţe doriţi să dobândiţi. 5/ Ascultaţi şi urmaţi instrucţiunile.

19 aveţi o atitudine arogantă. pentru a evita traficul. aşa că întrebaţi înainte de a acţiona. participaţi la ateliere de instruire şi citiţi toate materialele organizaţiei. Cu cât sunteţi mai expuşi la idei noi şi oameni noi. Sugestie: Tutorele dvs. între departamente. dar ele pot oferi adesea o bună ocazie de a vă spori cunoştinţele. 16/ Fiţi demni de încredere. Toţi angajatorii observă şi apreciază loialitatea. Setaţi -vă alarma devreme. Fiţi deschişi către idei şi proceduri noi . inclusiv normelor de siguranţă. Cereţi sfaturi şi puneţi întrebări ori de câte ori vă confruntaţi cu ceva care nu este familiar pentru voi. Dacă descoperiţi că o politică este în contradicţie cu valorile personale sau principiile voastre morale. 14/ Adaptaţi-vă. Nu indicaţi punctele slabe percepute ale angajatorului sau produselor/serviciilor. să păreţi inflexibili etc. 17/ Găsiţi-vă un mentor. ar putea fi mentorul.amintiţi-vă că nu ştiţi totul şi că profesorii voştri nu v-au învăţat totul. 10/ Sprijiniţi politicile organizaţiei. 13/ Nu vă fie teamă să puneţi întrebări. să vă comportaţi neprofesionist. Este mai bine să ajungeţi mai devreme decât să riscaţi să fiţi în întârziere. puteţi contacta coordonatorul de practică. Profitaţi de orice oportunitate pentru a participa la reuniunile organizaţiei. cu excepţia cazului în care vi se solicită direct să discutaţi aceste probleme cu tutorele vostru. Construiţi -vă relaţii profesionale cu tutorele şi Ghid de practică | . conferinţe şi evenimente. fie el un alt stagiu sau un loc de muncă după absolvire. să purtaţi ţinute necorespunzătoare. 15/ Preluaţi iniţiativa. cu atât veţi învăţa mai multe. Amintiţi-vă întotdeauna că un stagiu este o experienţă de învăţare pentru voi. Asiguraţi-vă că lucraţi cu tutorele vostru şi împărtăşiţi succesele cu el. cunoaşteţi oameni din afara departamentului dumneavoastră şi participaţi la evenimentele sociale ale organizaţiei. nu se aşteaptă nimeni să ştiţi totul. Fiţi fideli politicii organizaţiei. Un mentor este cineva de la un nivel superior din organizaţie care se îngrijeşte de voi şi se asigură că învăţaţi ce trebuie să ştiţi şi că vă îndepliniţi misiunile. astfel încât să nu vă depăşiţi autoritatea. Angajatorii adoră angajaţii care se aruncă cu capul înainte în rezolvarea problemelor dificile. 9/ Nu pierdeţi nici o ocazie de a învăţa mai multe despre organizaţie. Nu opuneţi rezistenţă schimbării. prin rotaţie. 18/ Creaţi-vă reţele sociale. Fie că s-a luat sau nu hotărârea ca stagiarii să fie mutaţi. de a socializa şi de a construi relaţii. 11/ Obţineţi cât mai multă expunere. abordaţi sarcini noi. Sugestie: Oamenii inteligenţi ştiu că într-adevăr nu există întrebări stupide. Acomodaţi -vă la situaţii noi şi schimbaţi priorităţile fără rezistenţă. Sugestie: Întrunirile pot părea plictisitoare. obstacolele la găsirea unui loc de parcare şi alte evenimente care pot cauza întârzieri. În timp ce angajatorul se aşteaptă să obţină un anumit nivel de muncă de la voi. Prezenţa şi punctualitatea consecvente sunt remarcate şi apreciate de către conducere. 12/ Demonstraţi loialitate. Unul din instrumentele cheie în job -hunting este utilizarea reţelei sociale proprii pentru a găsi următorul pas în cariera dumneavoastră.

Comunicaţi cu studenţii pe care îi aveţi î n subcoordonare.preocupare pentru alţii. Poate că aţi realizat o broşură. . o sursă bună pentru a obţine alte sfaturi şi ponturi legate de vânătoarea de locuri de muncă pe baza anilor lor de experienţă. 6. 2/ Succesul dumneavoastră este strâns legat de succesul proiectului pe care îl coordonaţi. .20 alte persoane din organizaţie. aţi organizat o conferinţă de vânzări. etc. 7/ Asiguraţi -vă că monitorizarea şi evaluarea stagiului sunt prevăzute şi realizate. aşa că aveţi grijă să valorificaţi această experienţă în activităţile viitoare. 3/ Cele mai importante condiţii pentru construirea unor relaţii pozitive cu tinerii sunt să credeţi în abilităţile lor şi să îi respectaţi. Unul dintre obiectivele dvs. Aceste persoane sunt. 6/ Înainte de începerea stagiului de practică trebuie să vă asiguraţi că studenţii au înţeles obiectivele şi conţinutul practicii.2.posibilitatea de a face alegeri şi de a -şi asuma responsabilităţi. . cât şi pentru portofoliul carierei. 19/ Plecaţi cu realizări palpabile.securitate. daţi-le curajul să îşi exprime opiniile în ceea ce priveşte practica lor şi încercaţi să le oferiţi condiţii cât mai bune pe perioada practicii. .respect faţă de diferenţele culturale şi individuale. de asemenea. aţi depistat tendinţele industriei. Sfaturi pentru coordonatorii de practică 1/ Una din funcţiile cele mai importante în coordonare este de a vă asigura că se iau în considerare nevoile studenţilor stagiari în toate etapele proiectului. Printre aceste nevoi. Este recomandată prezenţa activă a dumneavoastră la centrele de practică pentru a face o monitorizare reală a derulării stagiului. încercaţi să -i apropiaţi cât mai mult de dumneavoastră. Sugestie: Redactarea la zi a unui jurnal vă poate ajuta să vă amintiţi toate lucrurile pe care le-aţi realizat pe durata stagiului de practică. 20/ Păstrăţi legătura cu tuto rele şi alţi angajaţi din centrul de practică şi după finalizarea stagiului. Trebuie aşadar să acceptaţi rolul de mentor sau model de imitat. trebuie să se includă următoarele: . 4/ În calitate de coordonator al practicii. aţi computerizat un sistem de inventariere. trebuie să pregătiţi studenţii pentru elaborarea unui proiect profesional cunoscând funcţiile şi posturile pe care ar putea să le ocupe într -o organizaţie.oportunităţi de a participa activ. | Ghid de practică . v-aţi întâlnit cu clienţii. 5/ Proiectul profesional realizat în cadrul stagiului de practică trebuie să permită studenţilor punerea în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite în timpul cursurilor şi să faciliteze trecerea de la învăţământul superior la practica din organizaţii. Majoritatea stagiilor sunt experienţe extraordinare. în acest stagiu este să obţineţi rezultate palpabile .atât pentru CV-ul vostru.

21 8/ Păstraţi legătura cu tutorii de practică din organizaţii pentru a rezolva împreună problemele apărute. 10/ Încurajaţi studenţii să dezvolte propria reţea de contacte în domeniul organizaţiei. În primul rând. Parte din experienţa de stagiu constă în a căuta oportunităţi şi a iniţia contacte cu potenţiali angajatori. Ghid de practică | . încurajaţi stagiarii să -şi găsească mentori în interiorul centrului de practică. Mentorii pot fi utili în proiect din mai multe motive. ci un document relevant în desfăşurarea stagiului de practică. 9/ În calitate de coordonator. Apoi. ei pot lucra ca ghizi pentru studenţi. ei pot oferi expertiză tehnică şi sprijin pentru tineri. 11/ Sunteţi garantul relaţiei dintre obiectivele programei de practică şi cele ale stagiului. 12/ Asiguraţi -vă că fiecare document ataşat dosarului nu este o întâmplare.

Proiectele elaborate de către studenţii participanţi la cursurile şcolii de vară vor fi certificate prin:  diplomă de merit. după susţinerea colocviului de practică cu respectarea termenelor şi condiţiilor stabilite pentru organizarea şcolii de vară prezentate pe site-ul PRAXIS. în perioada iunie -iulie. în luna aprilie şi sunt publicate pe site-ul www.22 VII. Programul şcolii de vară va conţine:  organizarea de cursuri având ca tematică Managementul carierei. Înscrierea studenţilor la şcoala de vară se face individual pe bază de cerere scrisă avizată de coordonatorul de practică. În situaţia în care este necesară o departajare suplimentară .  vizite de documentare în companii de renume pentru a lua contact cu bune practici din mediul de afaceri din România.  diplomă de participare.ro şi afişate la biroul de practică.proiect-praxis. cu durata de 7 zile.  prelegeri susţinute de personalităţi marcante ale mediului academic din ţară şi străinătate. coordonatorii de practică şi personalităţi consacrate din mediul economic şi social. | Ghid de practică . cu participarea a 30 de studenţi evaluaţi cu nota maximă la colocviul de practică. se acordă tuturor studenţilor care au participat la şcoala de vară.  organizarea de jocuri şi concursuri interactive. Locul de desfăşurare şi conţinutul tematic al şcolii de vară sunt stabilite în fiecare an. studenţii vor fi supuşi unui test de evaluare a competenţelor. selectaţi pe bază de competiţie. Metodologia de evaluare a proiectelor elaborate va fi prezentată cu ocazia deschiderii fiecărei sesiuni a şcolii de vară de către un expert PRAXIS. Preselecţia presupune parcurgerea a două etape: (1) promovarea unui test scris în limbile străine agreate de partenerii străini. se acordă studenţilor cu cele mai bune rezultate obţinute în cadrul programului şcolii de vară. ŞCOALA DE VARĂ Şcoala de vară (SV) se organizează anual. Evaluarea proiectelor va fi făcută de căre o comisie formată din doi experţi PRAXIS şi un expert de la partenerii străini. stabilindu -se astfel un clasament final al primilor 30 de studenţi.  organizarea studenţilor participanţi în ateliere de lucru pentru elaborarea de proiecte multi şi interdisciplinare. Pot fi acordate şi premii în bani sau materiale promoţionale de către companiile care au statut de centru de practică sau de către alte instituţii care doresc să devină parteneri în organizarea şcolii de vară. (2) susţinerea unui interviu .  studii de caz prezentate de către experţii PRAXIS. Proiectele premiate vor fi postate pe site-ul PRAXIS şi vor fi prezentate ca exemple de succes în materialele de promovare a proiectului.

în special cele în arii le de competență specifice. Obiectivele specifice ale SPS sunt: . durată.să furnizeze participanților oportunitatea de a acumula experiență practică prin participarea la activitățile de zi cu zi în cadrul unor corporații în vederea îmbunătățirii avantajelor competitive care să faciliteze mai apoi o integrare rapidă pe piața muncii. . mod de prezentare etc. cu durata de 14 zile. STAGIUL DE PRACTICĂ ÎN STRĂINĂTATE Ce urmărește? Stagiul de practică în străinătate (SPS) reprezintă o activitate atent supravegheată de către partenerii străini în cooperare cu cei din România pe parcursul căreia studentul are definite obiective de urmărit în strânsă legătură cu programul de studi u. orarul de lucru.să conștientizeze participanţii asupra constrângerilor profesionale. mod de organizare. numele tutorelui și poziția ierarhică a acestuia. În acest fel va avea o imagine de ansamblu asupra facilităților oferite de locația în care se va desfășura stagiul.). În fiecare an la stagiul de practică în străinătate. îndatoririlor și oportunităților care se ivesc într -un mediu de lucru internaţional . Ghid de practică | .informații asupra companiei în care se va desfășura stagiul de practică (nume. în perioada 2011-2013. Stagiile de practică sunt validate printr-un certificat care să ateste atingerea obiectivelor propuse. . vor participa 15 studenţi. contractul de practică (dacă nu a fost deja primit la plecare) şi programul de activitate.să furnizeze participanților oportunitatea de a pune în practică cunoștințele dobândite pe parcursul studiilor. descrierea activităților etc.să furnizeze studenţilor un cadru de muncă internațional la cel mai înalt nivel calitativ. . 7 în Portugalia și 8 în Franța. 2/ Întâlnire de lucru cu persoana de contact din cadrul instituției gazdă Pe parcursul întâlnirii participanții vor primi: . .23 VIII. adresă. Cum se derulează? 1/ Întâlnire introductivă la Biroul de Stagii (sau structură similară acestuia) Fiecare participant va primi manualul de stagiu de practică (sau reglementări echivalente).informații asupra stagiului de practică (conținut.). Când se derulează? Pe parcursul lu nii iulie.

mod de comportament.24 datele de contact ale îndrumătorului de practică. .) . .informații concrete asupra demarării programului de pregătire . servicii medicale.alte categorii de informații (numere de urgență. detalii asupra activităților culturale și sportive. . modalitate de evaluare și de certificare a stagiului de practică . alte contacte folositoare etc. chestionarul privitor la modul de desfășurare a activității de practică . lista cu serviciile suport de care pot beneficia pe parcursul stagiului de practică . - | Ghid de practică .informații de natură interculturală . modalitate de raportare. lista de întrebări frecvente. relația student -tutor.

printr -o bună comunicare cu tutorii din centrele de practică şi coordonatorii de practică din FEAA. Rolul său principal este de a asigura derularea în bune condiţii a stagiilor de practică.stagiile de practică în străinătate în colaborare cu partenerii externi. biroul de practică va îndeplini următoarele funcţii: .stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu studenţii din grupul ţintă în vederea asigurării derulării stagiilor de practică. ORIENTAREA PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR ÎN SCOPUL FACILITĂRII TRANZIŢIEI LA VIAŢA ACTIVĂ 9. Din punct de vedere organizatoric. Ghid de practică | . . biroul de practică va asigura organizarea unor activităţi extracurriculare.  secretariatul biroului. Biroul de practică va coordona: . Organizarea de activităţi extracurriculare – pe lângă stagiile de practică derulate ca parte a planurilor de învăţământ. BIROUL DE PRACTICĂ.1.  responsabilul în r elaţia cu centrele de practică. Organizarea stagiilor de practică – biroul de practică va face demersurile organizatorice şi administrative pentru derularea în bune condiţii a stagiilor de practică. Biroul de practică va funcţiona ca un nod de comunicare între studenţi. Biroul de Practică – rol. structură. coordonatorii de practică şi tutorii din centrele de practică. În acest sens.25 IX. . În cadrul biroului de practică se vor desfăşura următoarele categorii de activităţi: A.facilitarea efectuării unui stagiu de practică facultativ prevăzut în curricula universitară pentru studenţii interesaţi. . activităţi şi funcţii Biroul de practică (BP) este o unitate structurală cu funcţionalitate distinctă în cadrul proiectului PRAXIS. .încheierea convenţiilor de practică cu centrele de practică stabilite. şi are în structura sa:  coordonatorii de practică. B.activitățile şcolii de vară. menite să stimuleze comunicarea.stabilirea şi menţinerea unei relaţii permanente cu reprezentanţi din mediul economic în vederea stabilirii centrelor de practică şi identificării eventualelor posibilităţi de angajare într -un loc de muncă a absolvenţilor care au făcut parte din grupul ţintă. BP este coordonat de responsabilul cu biroul de practică. lucrul în echipă şi spiritul competitiv al studenţilor.

De asemenea. . inclusiv cu feedback-ul primit de la centrele de practică. consilierea.furnizarea informaţiilor solicitate de eventuali angajatori cu privire la performanţele şi disponibilitatea absolvenţilor care au facut parte din grupul ţintă precum şi stabilirea unei relaţii între aceştia. În procesul de organizare a diferitelor evenimente care vizează relaţia cu mediul de afaceri.crearea unei baze de date cu locurile de muncă disponibile pe piața regională a muncii în scopul orientării profesionale a absolvenților .informarea. I. Medierea relaţiei student-angajator – biroul de practică urmăreşte. pe termen mediu şi lung creşterea şanselor de angajare pentru studenţii din grupul ţintă. pentru valorificarea oportunităţilor oferite studenţilor încă de pe băncile facultăţii şi facilitarea inserţiei studenţilor şi absolvenţilor FEAA pe piaţa muncii. . orientarea şi medierea profesională a studenţilor. Platforma Praxis are scopul de a facilita relaţia dintre studenţii din cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor cu organizaţiile care oferă oportunităţi de derulare a stagiilor de practică şi angajare. Platforma electronică de practică PRAXIS OBIECTIVE Obiectivul principal al platformei Praxis este de a oferi studenţilor. modul de întocmire a unui CV). platforma permite studenţilor identificarea şi subscrierea la temele de lucrări de licenţă sau de cercetare oferite de cadrele didactice din cadrul FEAA. transparen t şi eficient de interacţiune.seminarii pentru studenţii din grupul ţintă cu scopul asigurării unui suport în vederea integrării viitoare a acestora pe piața muncii (simulări de interviuri. .26 .actualizarea bazei de date cu studenţii care desfăşoară stagii de practică prin proiectul PRAXIS. | Ghid de practică . cadrelor didactice şi angajatorilor un cadru organizat. platforma Praxis va permite informarea şi atragerea directă şi exclusivă a grupurilor de studenţi care s-au declarat aprioric interesaţi de acele tipuri de evenimente. C. . În acest sens. .realizarea şi actualizarea unei baze de date cu CV -urile studenţilor din grupul ţintă.2. biroul de practică va îndeplini următoarele funcţii: . 9.consilierea şi orientarea profesională a studenţilor .

etc. cont de tip de student: are posibilitatea creării unui nou cont. editării contului şi a preferinţelor de afişare/căutare. etc. adăugarea unor anunțuri. adăugarea anunţurilor. Standardizarea checkbox-uri pentru un matching mai bun. Acces facil la platformă de pe site-ul facultății. Roluri:     ARHITECTURĂ un administrator de site. adăugarea unor anunțuri. profesorilor. III. 1000 de companii și 200 de profesori. Secțiune cu detaliile de contact care poate fi folosită pentru a trimite și un email direct la administrator. a obiectivelor sale și oportunităților oferite.           FUNCȚIONALITATE Platforma reprezintă un motor de căutare simplu şi avansat. Număr de tranzacții (anunțuri) estimat: 100/ lună. Număr de utilizatori estimat: 5000 studenți. aprobă conturile.  IV. Secțiune de știri în care se vor anunța vizitatorii de ultimile oportunități și evenimente publicate. Homepage  MENIU scurtă descriere a platformei. un cont de user cu drepturi legate de gestionarea studenţilor. cont de tip profesor: are posibilitatea creării unui nou cont. editării contului şi a preferinţelor de afişare/căutare. editării contului şi a preferinţelor de afişare/căutare. cont de tip firmă: are posibilitatea creării unui nou cont. cu drepturi depline asupra site-ului – decide asupra structurii site-ului. aplicarea la oportunitățile publicate de profesori și firme. Ghid de practică | . Permite realizarea de rapoarte tehnice și administrative. Integrarea platformei cu sistemul de gestiune a studenților în cadrul facultății pentru validarea conturilor studenților și preluarea principalelor informații . contracte. a editării acestora. a editării acestora . beneficii.27 II. nu are acces la structura bazei de date. firmelor. Prin intermediul platformei se va oferi consiliere online pentru firme: legislație.

CV Europass link și exemple. AJOFM . angajare sau diferite tag -uri. o zi de Shadowing. Evenimente       Prezentări de firme. Interviul. Definire și condiții privind angajare. Organizarea de concursuri. practică voluntară. s-a pus în discuție și s-a implementat. oportunitățile oferite și proiectul în cadrul căreia s-a dezvoltat. Ghid de practică/ internship. Exemple de contracte.100 de studenți din anul II de studiu. Informații utile           Detalierea informațiilor privind platforma.informații despre actele necesare angajării. precum și faptul că studenţii care vin în practică dețin cunoştinţe practice limitate. începând cu anul doilea de implementare a proiectului PRAXIS. ideea practicii facultative. Cercetare – Inovare  Afișarea temelor de licență/di sertație propuse de firme sau de profesori. acord de practică . internship. | Ghid de practică . dar mai ales durata de timp scurtă a stagiului de practică obligatorie. Ghid de cercetare ( elaborare lucrare de licență și disertație). Training-uri. Vizite la firme. Practica facultativă Având în vedere experiența acumulată în primii doi ani de implementare a proiectului. legislație în vigoare privind practica și angajarea studenților și a proaspăt absolvenților. Organizarea de întâlniri cu personalități . respectiv derularea a două stagii pe practică la care au participat peste 1. 9. Scrisoare de intenție. internship. Acțiuni sociale: Ziua Porților Deschise. convenții.28 Oportunități  Afișarea anunțurilor firmelor – pe domenii.3. căutări după tipul de practică dorit: practică voluntară. ziua Firmei. Definire și condiții privind cercetarea. concursuri cu premii. de la toate specializările FEAA (UCV și UVT).

în special în domeniile bancar și IT. a făcut obiectul discuțiilor la cele mai multe evenimente organizate în cadrul proiectului și a fost unanim recunoscută ca o activitate cu valențe calitative în formarea viitorilor angajați. centrul de practică/organizația are mai mult timp la dispoziție pentru a evalua potențialul studentului . dacă activitățile pe care le desfășoară i se potrivesc în corelație cu specializarea sa sau dacă este necesar să se reorienteze către alte activități economice. Astfel. în funcție de solicitările și domeniile de interes al e acestora. În opinia noastră. iar acest lucru este posibil prin apelarea la stagiile de practică facultativă organizate de biroul de practică la solicitarea studenților și/sau a centrelor de practică. stagii de practică facultativă la centrele de practică partenere sau la alte organizații. au dobândit mai multe competențe în diferite domenii ale activității economice. de la finele anului II de studiu. obținerea unui loc de muncă la terminarea studiilor universitare va fi mai ușoară pentru studenții care au parcurs deja mai multe stagii de practică pe parcursul anilor de studii. În acest sens. care se desfășoară pe parcursul a doar trei săptămâni. Practica facultativă. contribuind semnificativ la integrarea absolvenților de învăţământ superior economic în conformitate cu nevoile pieţei muncii şi cu standardele compatibile de calificare. au fost purtate discuții cu mai multe centre de practică pentru continuarea stagiului de practică. iar timpul alocat practicii obligatorii . Prin continuarea stagiului de practică studentul se poate convinge dacă şi-a găsit organizația potrivită pentru proiectul său profesional. Stagiul obligatoriu de trei săptămâni s-a dovedit a fi insuficient pentru atingerea acestor obiective. iar acesta din urmă va avea mai multe posibilități să convingă angajatorul cu privire la calificarea și competențele lui. la cererea acestora. insuficient pentru realizarea acestui obiectiv. Așadar. au avut oportunitatea de a comunica și de a învăța de la profesioniști. ca practică de continuare a stagiului de practică obligatorie organizat în cadrul proiectului PRAXIS. Biroul de practică este pregătit să asigure studenților. și peste 40 de studenți şi-au continuat stagiile de practică începute în cadrul proiectului PRAXIS.viitor absolvent.29 Rolul practicii este acela de a familiariza studentul cu ceea ce îl aşteaptă pe piaţa muncii. Acest aspect ne-a determinat să lansăm stagiile de practică facultativă cu un program flexibil stabilit de comun acord cu centrele de practică și în afara programului de activități universitare. în mod evident.de 90 de ore este. Ghid de practică | . pregătirea studenţilor pentru inserția pe piaţa muncii este o misiune care trebuie continuată și după stagiul de practică obligatorie.

3 Titularul activităţilor de seminar 2. Contabilitate şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Internaţionale Licenţă Economie şi Afaceri Internaţionale 2. Date despre disciplină 2.7 Total ore de studiu individual 3. de ore pe săptămână 30 din care: 3..1 Nr. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.2 curs 3. cursuri de zi şi ID FIŞA DISCIPLINEI 1.3 seminar/laborator 3. La cererea tutorelui. precum şi   | Ghid de practică .3 Departamentul 1.5 Semestrul Practica de specialitate 2.8 Total ore pe semestru 3. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.2 Titularul activităţilor de curs 2.7 Regimul disciplinei II DO 3. Date despre program 1. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Denumirea disciplinei 2.1 Instituţia de învăţământ superior 1.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.2 Facultatea 1.5 curs 3. 90 din care: 3.4 Domeniul de studii 1. 3. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Economie. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.4 Anul de studiu 2 2.4 Total ore din plan înv. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.6 Tip de evaluare 2.30 ANEXA 1 FIŞELE DISCIPLINEI DE PRACTICĂ PE PROGRAME DE STUDIU Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Anul II. Pe toată durata practicii.

1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. 7. 4.4 Analiza comparativă a variantelor de organizare a manifestărilor/evenimentelor economice internaţionale de promovare C4.1 Definirea principiilor de promovare internaţională şi a conceptelor privind planificarea şi organizarea activităţilor aferente C4.3 Aplicarea tehnicilor specifice pregătirii şi organizării de manifestări/ evenimente economice internaţionale de promovare C4. cec. 10. selecţie. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. 8. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. 12. Prezentarea circuitului documentelor. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. Conţinuturi 7. vânzări şi casare.). bilet la ordin). Conţinutul Raportului de practică . 7. 14. 2. clienţi. 11. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). Prezentarea situaţiilor financiare anuale. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. 6. Piaţa organizaţiei (furnizori. CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. cota de piaţă. Procesul de recrutare. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu EAI. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. Ghid de practică | .5 Proiectarea etapelor realizării unei manifestări / unui eveniment economic internaţional de promovare CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 3. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. 9.31 concluziile studentului. 5. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). concurenţi. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.  5. angajare şi salarizare a personalului. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică. Competenţe specifice acumulate C4 Asistenţă în realizarea activităţilor specifice promovării internaţionale C4. Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. 13. etc. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei.2 Explicarea activităților necesare organizării de manifestări/evenimente economice internaționale de promovare C4. care completează conţinutul prezentei fişe a discipli nei.

Declararea mărfurilor. Studiul instrumentelor de politică comercială utilizate de către firmele cu activitate de export-import 1. necesar pentru vămuirea mărfurilor. Contractarea şi derularea operaţiunilor de export-import 1. procedura). 21. Regimul vamal export. Documentele care însoţesc declaraţia vamală. 3. Tipurile taxelor vamale. 12. Originea mărfurilor. reglementate de INCOTERMS la determinarea valorii în vamă. condiţii de plată). condiţiile financiare. Echipele de negociatori (tipologie. Livrarea la extern (pregătirea mărfii pentru export. 5. 22. 3. Procesul de negociere internaţională 1. Vămuirea mărfurilor livrate prin intermediul expedierilor poştale internaţionale. condiţiile şi ordinea plasării /încheierii regimului | Ghid de practică . Depozitarea provizorie a mărfurilor. 2. 3. 11.nomenclatura de bază pentru Tariful Vamal Comun. Valoarea în vamă. 4. tactici şi stratageme utilizate în negocierea internaţională. 4. modalitatea. Facilităţile tarifare. clauze privind cantitatea. Calculul şi ordinea achitării drepturilor de import/export. ambalarea. 2. Procedura declarării mărfurilor transportate prin conducte şi prin linii de transport electric. Încadrare tarifară. Destinaţia vamală zonă liberă. termenii. Conţinutul. 4. selectare etc. Rolul condiţiilor de livrare. 3. facturarea la extern).32 7. 8. Tipurile destinaţiilor vamale. 7. Detalierea logisticii internaționale. Alegerea şi schimbarea destinaţiilor vamale. Regimurile vamale suspensive: caracterizare generală. 19. Încasarea obligaţiilor vamale. Particularităţile negocierii în funcţie de tipul acesteia (comercială. condiţiile şi ordinea plasării mărfurilor în regimul vamal respectiv.2 Cunoştinţe economice de specialitate 60 ore A. Conţinutul. Condiţiile de aplicare a facilităţilor tarifare. Contravenţii şi infracţiuni vamale. condiţiil e generale. Punerea în liberă circulaţie. condiţiile şi ordinea plasării mărfurilor în regimul vamal respectiv. Strategii. Structura organelor vamale. Taxe vamale şi măsuri de politică comercială. studii de caz pe pieţe şi grupe de produse. 10. 2. C. Tariful Integrat al Comunităţii Europene – TARIC. mărimea. Contractul de vânzare internaţională (obiect. Procedurile ce reglementează exportul. Actul constatator. temei pentru perfectarea actelor vamale. preţul. obligaţiile şi responsabilitatea specialistului în domeniul vămuirii. Garantarea achitării drepturilor de import/export (cu excepţia tranzitului). Derularea procesului de negociere. Drepturile de import/export. 24. Actele necesare pentru confirmarea valorii în vamă declarate. Analiza mecanismelor şi instrumentelor politicii vamale din ţările partenere de afaceri. Clauzele contractului internaţional de vânzare – cumpărare (contract comercial extern). Regimul vamal import. Depunerea declarației vamale. socială). 18. Procedura restituirii excedentului drepturilor de import/export anterior achitate. 17.). 16. 25. Evaluarea vamală şi formalităţile vamale practicate în cazul importurilor româneşti. Vămuirea mărfurilor 1. Metode şi tehnici de promovare a exporturilor. 9. Instrumentarul politicii comerciale netarifare. 5. Drepturile. 2. condiţii de livrare. 15. 14. Procedura corectării valorii în vamă a mărfurilor. calitatea. Nomenclatura Combinată . D. B. Prohibiţii şi restricţii. Regimul vamal de tranzit (clasificarea. Conţinutul. 20. 13. 6. Modalităţi de pregătire a negocierii. Declaraţia de export. 23. diplomatică. Destinaţiile vamale. tehnici.

33 vamal respectiv. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. 1. 9. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. Planul de afaceri. Identificarea categoriilor de risc pentru fiecare firmă.1 Criterii de evaluare 10. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Modalităţi de plată în comerţul internaţional. Mijloace şi instrumente de plată utilizate în tranzacţiile internaţionale. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. Tehnici de finanţare pe termen scurt şi mediu.2 Metode de evaluare Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . E. 2. 10. 10. 1. G. Comensurarea şi managementul riscului tranzacţiilor internaţionale ale firmei. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. În acordarea notei. F.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Tehnici de finanţare pe termen lung. 4.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. 3. Tehnica plăţilor şi finanţării internaţionale 1. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. Calculul indicatorilor de profitabilitate ai operaţiunilor externe pentru firmă. Evaluare 10.

3 seminar/laborator 3.2 Facultatea 1. Date despre program 1. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. Conţinutul Raportului de practică .5 Semestrul Practica de specialitate 2. de ore pe săptămână 30 din care: 3. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.8 Total ore pe semestru 3. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .2 curs 3.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Economie.2 Titularul activităţilor de curs 2. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….3 Departamentul 1.4 Total ore din plan înv. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.1 Instituţia de învăţământ superior 1. 90 din care: 3.3 Titularul activităţilor de seminar 2.    | Ghid de practică .34 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu ECONOMIE GENERALĂ ŞI COMUNICARE ECONOMICĂ Anul II. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elab orarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3. Date despre disciplină 2. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.1 Denumirea disciplinei 2.5 Ciclul de studii 1. La cererea tutorelui. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. precum şi concluziile studentului. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.4 Domeniul de studii 1.7 Regimul disciplinei II DO 3. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor..10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. Pe toată durata practicii. 3.1 Nr. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.6 Tip de evaluare 2.4 Anul de studiu 2 2.7 Total ore de studiu individual 3. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.5 curs 3. Contabilitate şi Afaceri Internaţionale Economie Licenţă Economie Generală şi Comunicare Economică 2.

Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. obiective. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu EGCE. angajare şi salarizare a personalului. 6. Studiul aplicării politicii macroeconomice la nivel instituțional 1.). CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. Instituții specializate în cercetare economică.3 Aplicarea normelor metodologice. 5. Prezentarea circuitului documentelor. 8. etc. Conţinuturi 7. 6. 3. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. 4. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii.1 Identificarea normelor metodologice. 60 ore Ghid de practică | . programelor şi politicilor de natură economică la nivel micro şi macro economic C4. teme actuale. 2. selecţie. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. clienţi. 7. 14. programelor şi politicilor economice C4. 7. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. 2. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul).şi macro-economic C4. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 7. Procesul de recrutare. concurenţi. programelor şi politicilor de natură economică C4.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. 12.5 Proiectarea şi implementarea setului de măsuri pentru problema economică identificată CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.35 5. 9. Piaţa organizaţiei (furnizori. Competenţe specifice acumulate C4 Implementarea normelor metodologice. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. Instituții din domeniul politicilor macroeconomice – nivel decizional și implementare.2 Cunoştinţe economice de specialitate A. bilet la ordin).2 Explicarea politicilor şi măsurilor la nivel micro. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). 10. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. Exemple de bune practici și dezvoltare a cercetării în domeniul economico-social. politicilor şi/ sau programelor economice C4. cota de piaţă. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 5. 4. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. vânzări şi casare. a măsurilor. Finanțarea cercetării economice și sociale în România – la nivel public/privat. Cercetarea în domeniul socio-economic. 3. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). a măsurilor. cec. perspective.4 Evaluarea comparativă a măsurilor. 13. 11. a măsurilor. tendințe. Instituții de predare a științelor economice la diferite niveluri.

Structura Departamentului de politici regionale şi comunicare. sectoriale la nivel regional. la nivel de autorități. 2. Tipologia comunicării la nivel instituţional – internă. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. Aplicabilitate şi modalităţi de diseminare. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală 50% Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică. Comunicare în procesul de gestionare a Programului Operaţional Regional 1. Comunicarea cu partenerii sociali implicaţi în elaborarea strategiilor de dezvoltare locale/regionale. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. Categorii de indicatori macroeconomici. 9. Metodologia cercetării în domeniul macroeconomic. Impact și rezultate economice. Studiul aplicării fundamentelor comunicării economice în activitatea economică 1. Etape în monitorizarea proiectelor implementate prin POR. Tipuri de strategii de dezvoltare regionale. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică.2 Metode de evaluare | Ghid de practică .1 Criterii de evaluare 10. Etape în evaluarea proiectelor depuse spre finanţare prin POR. Aplicarea principiilor. instrumentelor și mijloacelor specifice comunicării economice. C. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Finanțarea proiectului 10. Structura Planului de dezvoltare regională. 6. externă. 5. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. În acordarea notei. 3. 8. Plan de Comunicare la nivel de Program. 9. 4. 3.36 B. Studiul instituției (firmei) cu activități în domeniul comunicării economice / relațiilor publice / jurnalismului economic. 2. Promovarea unei scheme de finanţare. Evaluare 10. D. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. Etape în elaborarea unei strategii de dezvoltare. 2. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și 10. Cercetarea şi analiza macroeconomică 1. 7. 3. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. Activități de comunicare/relații publice derulate.

3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică.37 eliberarea certificatului de practică PRAXIS. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . 10.

Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.4 Total ore din plan înv.4 Anul de studiu 2 2.7 Total ore de studiu individual 3. Conţinutul Raportului de practică . care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. Date despre program 1. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.    | Ghid de practică .2 Facultatea 1.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.1 Instituţia de învăţământ superior 1.5 curs 3. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate . de ore pe săptămână 30 din care: 3. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică.1 Nr.3 Titularul activităţilor de seminar 2. La cererea tutorelui. 90 din care: 3.2 Titularul activităţilor de curs 2.3 Departamentul 1.2 curs 3. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….1 Denumirea disciplinei 2.4 Domeniul de studii 1.3 seminar/laborator 3. Pe toată durata practicii. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.5 Semestrul Practica de specialitate 2. 3. Date despre disciplină 2. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică..10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.8 Total ore pe semestru 3.38 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu M ANAGEMENT Anul II. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.6 Tip de evaluare 2. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Management-Marketing-Administrarea Afacerilor Management Licenţă Management 2. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.7 Regimul disciplinei II DO 3. precum şi concluziile studentului.

8. aviz de însoţire etc. 7. coordonare. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu MG. elaborarea unei cereri de ofertă. 5. 14. 60 ore Departamentul aprovizionare (cumpărări) 1. 7. antrenare şi control-evaluare în organizaţii C4. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii.39 5. Procesul de recrutare. angajare şi salarizare a personalului. 6. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei.5 Realizarea de studii/lucrări de previzionare. antrenare şi control-evaluare) C4.4 Evaluarea aplicării modalităţilor de previzionare. vânzări şi casare. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. clienţi.1 Recunoaşterea funcţiilor manageriale (previzionare. 4. 2. analiza ofertelor. organizare. Conţinuturi 7. coordonare. concurenţi. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. 2. selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare.). identificarea potenţialilor furnizori. Piaţa organizaţiei (furnizori. Ghid de practică | . Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). selecţie. coordonare. organizare. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva funcţiilor manageriale C4. 10. 3. organizare.2 Interpretarea fenomenelor. 9. bilet la ordin). Prezentarea circuitului documentelor.). inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. organizare. coordonare. 4. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora.2 Cunoştinţe economice de specialitate A. antrenare şi control-evaluare în organizaţii CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. antrenare şi control-evaluare C4. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). notă constatatoare de diferenţe. 3.3 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare. elaborarea documentaţiei în vederea participării la licitaţiile publice (NIR. cec. 7. 12. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). organizare.4 Identificarea. cota de piaţă. etc. coordonare. Prezentarea situaţiilor financiare anuale.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. Competenţe specifice acumulate C. 11. 13. antrenare şi control -evaluare C4.

10. notă de intrare şi recepţie. elaborare argumentaţie pentru prezentarea unui produs. 5. 4. cunoaşterea principalelor fluxuri de producţie sau operaţii. sponsorizare. aplicarea metodelor de analiză a eficienţei sortimentului existent.40 5. analiza comparativă a articolelor aflate în promoţie. 8. marja şi numărul de clienţi Like for Like/buget. factură. criteriilor de alocare a linearului pe produse. concedii medicale. modul de întocmire a unui plan de aprovizionare. documente de transport). situaţii. Departamentul de producţie 1. înţelegerea demersului şi a structurii unui proces de mediere şi consiliere în vederea găsirii unui loc de muncă potrivit pregătirii şi dorințelor solicitatorilor. articolele cu vânzare zero. analiza portofoliului de produse şi servicii. identificarea şi elaborarea documentelor şi a procedurilor specifice sistemului de calitate. C. 2. precum şi securitate şi sănătate a mu ncii. proces verbal de recepţie. 7. cunoaşterea sistemului de salarizare. burse generale şi specializate pe meserii şi pentru persoanele cu handicap. rapoarte. înţelegerea activităţilor specifice logisticii interne. fişă post. întocmirea principalelor documente întâlnite în activitatea de vânzare a produselor şi de aprovizionare (contract de cumpărare/vânzare. 3. 9. 4. 8. structurii sortimentale pe raion. împărţirii pe grupe şi subgrupe. participarea la organizarea burselor de locuri de muncă. 3. întocmirea unei fişe de antecalculaţie a preţului pentru un produs/serviciu. determinarea productivităţii muncii. 6. 11. certificate de garanţie. gestionarea controlului. acoperirea şi rotaţia stocurilor.încheiere şi urmărire contracte de muncă (clasice. fişe tehnice). cunoașterea şi utilizarea programului Revisal . 5. cunoaşterea şi analiza: regulilor specifice de repartizare a spaţiului de vânzare pe raioane (planul magazinului). notă constatatoare de diferenţe. 7. renunţarea la produsele neprofitabile sau cu viteză mică de rotaţie (procedura reduceri preţ non food). 2. cunoaşterea modalităţilor de prezentare a articolelor din gama mărcilor proprii . articolelor de bază ale raionului raportat la articolele de sezon. concedii de odihnă. angajare personal . EURO 200. bon de consum. Bibliografie  Ghidul de Practică  Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă | Ghid de practică . 9. 4. întocmirea dosarelor de acordare a indemnizaţiilor de şomaj şi a ajutoarelor sociale. a relațiilor de muncă. organizarea de cursuri de reconversie profesională în funcție de cerințele pieței muncii. pontaje. întocmire şi verificare dosar personal al angajatului.registru de evidenţă a salariaților în format electronic. optimizarea stocurilor de materiale. afişe deko. D. 6. orizontal etc). cunoaşterea modalităţilor de plată: tichete de masă. 5. elaborarea de rapoarte privind: vânzările de referinţă. card bancar. 6. întocmire declaraţii de conformitate. ore suplimentare. 6. Departamentul vânzări/marketing 1. Resurse umane 1. alcătuirea unei fişe de produs. B. fişă de magazie. elaborarea de modalităţi în vederea îmbunătăţirii sortimentului existent: introducerea de produse noi. 10. CEC. numerar. 2. reducere de preţ. identificarea elementelor signalectice privind articolele expuse (etichete. pentru zilieri şi colective). cupon tip voucher sau bonus. 3. OP. familii de produse. tichete cadou. modalităţilor de prezentare a produselor pe mobilierul de expunere (vertical.

3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10.41 8. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. În acordarea notei. 9. 10. Evaluare 10. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. 10. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică.

în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.7 Regimul disciplinei II DO 3.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Management-Marketing-Administrarea Afacerilor Administrarea Afacerilor Licenţă Economia Comerţului. de ore pe săptămână 30 din care: 3.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.1 Denumirea disciplinei 2. Date despre disciplină 2.3 Departamentul 1. Pe toată durata practicii.. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.4 Domeniul de studii 1.2 Facultatea 1. Conţinutul Raportului de practică .6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.5 Semestrul Practica de specialitate 2.3 Titularul activităţilor de seminar 2.7 Total ore de studiu individual 3. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .3 seminar/laborator 3. Date despre program 1.4 Anul de studiu 2 2. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.42 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu ECONOMIA C OMERŢULUI. precum şi concluziile studentului. La cererea tutorelui.6 Tip de evaluare 2.1 Instituţia de învăţământ superior 1.2 Titularul activităţilor de curs 2.    | Ghid de practică .8 Total ore pe semestru 3. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în e laborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.2 curs 3.1 Nr. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. TURISMULUI ŞI SERVICIILOR Anul II. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Turismului şi Serviciilor 2. 3. 90 din care: 3.5 curs 3.4 Total ore din plan înv.

Piaţa organizaţiei (furnizori. 14. Competenţe transversale Competenţe profesionale 60 ore Ghid de practică | . cota de piaţă.43 5.3 Rezolvarea de probleme simple. 12. vânzări şi casare. 10. 8. asociate vânzării produselor. 2. inclusiv a celor turistice.5 Consiliere şi asistenţă prin elaborarea de proiecte profesionale care răspund problemelor concrete ale clienţilor CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. Competenţe specifice acumulate C3 Gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii C3. realizarea şi verificarea calculaţiilor de preţ. a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora C3. bilet la ordin). Prezentarea circuitului documentelor. 6. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. 4. prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare C3. 13. 3. 3. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. clienţi.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. Procesul de recrutare. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. Conţinuturi 7. Cunoaşterea firmei şi departamentului A1. alcătuirea şi verificarea programelor turistice. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specific e comerţului. 6. 2. inclusiv în activitatea de turism. Prezentarea situaţiilor financiare anuale.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii. 9. Participarea la activitățile din cadrul firmei de turism: 1. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii.). Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a comportamentului consumatorilor C3. 5. angajare şi salarizare a personalului. organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în vederea acordării de consiliere şi asistenţă C3. 7. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu ECTS. concurenţi. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. cec. 11. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. 7. întocmirea de deconturi. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul).2 Cunoştinţe economice de specialitate A. etc. bine definite. 7. selecţie.4 Fundamentarea de studii şi analize.

comportamentul consumatorilor în situaţii de ruptură de stoc şi metode de eliminare a unor astfel de neajunsuri. familii de produse. criterii de alocare a linearului pe produse. 20. furnizarea de informaţii. modalităţi de prezentare a produselor pe mobilierul de expunere. 21. culegerea informaţiilor. analiza comparativă a articolelor aflate în promoţie. calculul unor indicatori de cuantificare a capacităţii de cazare turistică. cunoaşterea modalităţilor de prezentare a articolelor din gama mărcilor proprii. 17. 16. realizarea de rapoarte şi grafice de activitate. verificarea deconturilor. dimensionarea aleilor de circulaţie în cadrul magazinului. 19. constituirea unui eşantion. asortiment bogat. afişe deko. marca. team building. recenţa cumpărărilor). coerenţă. realizarea de corecţii ale stocurilor. gestiunea informaţiilor de cazare şi rezervare. 15. asortiment restrâns). Clasificarea structurilor de primire. studierea cumpărătorilor (produse cumpărate. modalităţi de aprovizionare a magazinului şi a mobilierului de expunere. efectuarea de rezervări. 4. caracteristicile asortimentului din punct de vedere al dimensiunilor sale (lărgime. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor pe o temă de interes (de exemplu. actualizarea tarifelor şi verificarea condiţiilor contractuale. 8. 6. articolele cu vânzare zero. atribuirea de camere (spaţii cazare). 5. 5. 20. 4. marja şi numărul de clienţi Like for Like/buget. 23. 6. gradul de satisfacere a cerinţelor consumatorilor/clienţilor). respectarea legislaţiei în vigoare (HG 899/2011 . relaţiile cu furnizorii. 13. efectuarea încasărilor şi plăţilor. rentabilitatea indirectă. 11. metode de analiză a eficienţei asortimentului existent. conferinţe. 11. acoperirea şi rotaţia stocurilor. promovarea vânzărilor. profunzime.Norme de aplicare. elaborarea de rapoarte privind: vânzările de referinţă. 13. fişe tehnice). 10. sponsorizarea). A2. 7. 10. 12. redactarea de materiale de prezentare. 14. 9. 2. în funcţie de numărul produselor achiziţionate de la furnizor). | Ghid de practică . caracteristicile consumatorilor din zona de atracţie.44 întocmirea de grafice de acţiuni. 7. verificarea viramentelor şi instrumentelor de plată. verificarea corespondenţei. 9. Participarea la activitățile specifice de comerţ şi retail: 1. valoarea cumpărărilor. 17. pe valoare. tehnicile de promovare a vânzărilor utilizate şi efectele acestora. indicatori de determinare a atractivităţii produselor. gestiunea relaţiilor cu prestatorii de servicii în domeniu. gestiunea pachetelor de servicii oferite. 18. 8. 3. reguli specifice de repartizare a spaţiului de vânzare pe raioane (planul magazinului). 15. identificarea elementelor signalectice privind articolele expuse (etichete. 21. Agenţii de turism). relaţiile publice. tehnici de promovare a produsului turistic. organizarea de târguri de profil. organizarea de evenimente. renunţarea la produsele neprofitabile sau cu viteză mică de rotaţie (indicatorii de rezultate pe baza cărora se adoptă decizia). 14. modalităţi de îmbunătăţire a asortimentului existent: introducerea de produse noi. 24. cunoaşterea şi folosirea sistemului de rezervări. 16. 18. frecvenţa cumpărărilor. 19. 22. tehnici de promovare a produselor şi magazinului (publicitatea. conceperea unui chestionar. 12. criterii de acordare a reducerilor (pe cantitate. analiza ponderilor mărcilor proprii ale distribuitorilor în asortiment.

10. organizarea procesului de protecţie a consumatorilor. de transport.2 Metode de evaluare Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . recepția mărfurilor: activităţi şi documente necesare. 10. 25. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. dosar personal. cunoaşterea sistemului de salarizare. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. facilităţi de plată. În acordarea notei. fişa postului. recrutarea şi folosirea angajaţilor temporari. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. ore suplimentare. concedii medicale. abordarea clienţilor în magazin: prezentarea ofertei şi a avantajelor faţă de concurenţi. 4. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. rapoarte. Resurse umane 1. 26. concedii de odihnă. situaţii. 24.1 Criterii de evaluare 10.45 efectuarea de inventare parţiale. a promoţiilor organizate de magazin. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. Evaluare 10. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. utilizarea programelor de gestiune specifice. B. răspuns la nelămuriri. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. la obiecţii. angajare personal-contract de muncă. 2. 3. modalităţi de plată. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. 9. 22. 23. pontaje.

6 Tip de evaluare 2.1 Nr.5 Semestrul Practica de specialitate 2. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. Conţinutul Raportului de practică .. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.7 Regimul disciplinei II DO 3.4 Domeniul de studii 1. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.3 seminar/laborator 3. Date despre program 1. La cererea tutorelui. 3.5 Ciclul de studii 1. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.2 Titularul activităţilor de curs 2. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. Date despre disciplină 2. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. 90 din care: 3.2 curs 3. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Management-Marketing-Administrarea Afacerilor Marketing Licenţă Marketing 2.3 Titularul activităţilor de seminar 2. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.8 Total ore pe semestru 3. Pe toată durata practicii.1 Instituţia de învăţământ superior 1.2 Facultatea 1. precum şi concluziile studentului.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.    | Ghid de practică .7 Total ore de studiu individual 3. de ore pe săptămână 30 din care: 3. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.4 Total ore din plan înv.5 curs 3.3 Departamentul 1. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.1 Denumirea disciplinei 2. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.46 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu MARKETING Anul II.4 Anul de studiu 2 2. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.

reviste. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică).3 Identificarea şi selectarea factorilor care influenţează funcţionarea organizaţiei C3. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 13. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. concurenţi. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. Procesul de recrutare. 7. culegerea informaţiilor. clienţi. cec. identificarea şi descrierea principalelor variabile ale acestuia C3. angajare şi salarizare a personalului. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. 10. 9. identificarea surselor de informaţii interne şi documentare utilizate în studiul pieţei: tipuri de rapoarte întocmite.). constituirea unui eşantion. 6. Competenţe specifice acumulate C3 Culegerea. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. 2. conceperea unui chestionar. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1.2 Cunoştinţe economice de specialitate Competenţe transversale Competenţe profesionale 60 ore A. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. vânzări şi casare. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. 4. 12. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). 2. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). 8. 14. Studiul pieţei 1. Prezentarea circuitului documentelor. în funcţie de specificul pieţei CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 6. cauzelor fluctuaţiilor volumului de vânzări. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor pe o temă de interes (de exemplu.1 Definirea mediului organizaţiei. analiza şi interpretarea informațiilor de marketing privind organizația și mediul său C3.4 Evaluarea şi clasificarea factorilor care influenţează funcţionarea organizaţiei C3. 11. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu MK. 7.5 Elaborarsea unui proiect de analiză a mediului de marketing al organizaţiei. Ghid de practică | . statistici utilizate. 7. Piaţa organizaţiei (furnizori. selecţie.2 Interpretarea impactului variabilelor de mediu asupra activităţii organizaţiei C3. fişierul clienţilor. Conţinuturi 7. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. bilet la ordin). cota de piaţă. 3. descrierea pieţei întreprinderii cu menţionarea principalilor clienţi. 3.47 5. 5. etc. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. gradul de satisfacţie al consumatorilor/clienţilor).

analiza gamei de produse şi servicii. 2. certificate de garanţie. cunoaşterea principalelor activităţi logistice. atribuţii. caracteristici. telemarketing (marketing telefonic). 2. identificarea circuitele de distribuţie utilizate. negocierea şi încheierea contractelor. elaborare pliant de prezentare a ofertei firmei. D. fişă de magazie.). Politica de preţ 1. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă | Ghid de practică . analiza acţiunilor promoţionale efectuate în ultimul an. 4. E. ciclul de viaţă. zone acoperite. 4. 2. B. studiul politicii de preţ ″Cel mai ieftin″. pregătire. 11. organizare târguri de profil. căutarea de noi clienţi noi. 2. conceperea materialelor de relaţii publice (comunicate de presă. întocmirea şi actualizarea fişierului clienţi. identificarea şi elaborarea documentelor şi a procedurilor specifice sistemului de calitate. cunoaşterea criteriilor de performanţă pentru agenţii de vânzări. identificarea clienţilor pe baza surselor documentare. 4.48 4. analiza ofertelor. C. întocmirea principalelor documente întâlnite în activitatea de vânzare a produselor şi de aprovizionare (contract de cumpărare/vânzare. 5. 10. Politica de produs 1. înţelegerea specificului criteriilor de selecţie. 5. întocmirea unei fişe de antecalculaţie a preţului pentru un produs/ serviciu. etc. 7. studiul privind preţurile practicate de concurenţă. 5. 6. documente de transport). 5. descrierea produselor şi serviciilor (game de produse. notă constatatoare de diferenţe. F. Elaborarea de rapoarte 1. 9. linii de produse. prezentarea relaţiilor cu furnizorii: materii prime aprovizionate. notă de intrare de recepţie. cunoaşterea modului de organizare a activităţii de participare la târguri şi expoziţii. 6. motivare şi remunerare a forţei de vânzare. 6. elaborarea unei cereri de ofertă. sortimente. factură. 3. mărci înregistrate la OSIM). elaborare reclame pentru produsele reprezentative ale firmei. elaborare plan media. 3. identificarea şi descrierea principalelor mijloace de comunicare utilizate. promovare pe site-ul firmei şi în media. organizarea forţei de vânzare: număr de agenţi. bon de consum. 2. analiza structurii cifrei de afaceri pe clienţi şi zone geografice. Politica de comunicare 1. Forţa de vânzare 1. rapoarte săptămânale. proces verbal de recepţie. G. rapoarte zilnice. 3. 8. 3. 3. Politica de distribuţie 1. 2. identificarea potenţialilor furnizori. circuite. furnizori etc.

În acordarea notei. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social.3 Pondere 10.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. 10.49 8.1 Criterii de 10. Evaluare 10. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | .2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. se ţine seama de c alitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. 9.

de ore pe săptămână 30 din care: 3.1 Denumirea disciplinei 2.1 Nr. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.50 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE Anul II. Contabilitate şi Afaceri Internaţionale Contabilitate Licenţă Contabilitate şi Informatică de Gestiune 2.7 Total ore de studiu individual 3.. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.8 Total ore pe semestru 3.3 seminar/laborator 3.2 Facultatea 1.2 curs 3.3 Titularul activităţilor de seminar 2.7 Regimul disciplinei II DO 3.6 Tip de evaluare 2. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Conţinutul Raportului de practică . 3. Pe toată durata practicii. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .3 Departamentul 1. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. Date despre disciplină 2. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.4 Domeniul de studii 1.5 curs 3. 90 din care: 3. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….1 Instituţia de învăţământ superior 1.5 Ciclul de studii 1.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.4 Anul de studiu 2 2.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.    | Ghid de practică .6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Economie.5 Semestrul Practica de specialitate 2. Date despre program 1. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în ela borarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.4 Total ore din plan înv. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3. precum şi concluziile studentului. La cererea tutorelui. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.2 Titularul activităţilor de curs 2.

7. de producţie şi prestări de servicii sau publice. cota de piaţă. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. contabilitate de gestiune şi respectiv publică. Conţinuturi 7. 2. 12.2 Explicarea conceptelor. studenţii vor rezolva temele de practică ce se nominalizează în continuare în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice. concurenţi. teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. 13. Procesul de recrutare. teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. teoriilor. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora.2 Cunoştinţe economice de specialitate 60 ore În funcţie de tipul entităţii.51 5.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. 7. Piaţa organizaţiei (furnizori. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. Temele ce privesc practica propriu-zisă sunt delimitate astfel: Ghid de practică | . 7.3 Aplicarea conceptelor. economice.5 Întocmirea şi prezentarea de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale 6.).1 Definirea conceptelor. angajare şi salarizare a personalului. 4. etc. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. 8. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. cec. bilet la ordin). 3. selecţie. Competenţe specifice acumulate C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar -contabile și/sau fiscale C3. Prezentarea circuitului documentelor.4 Evaluarea procedeelor şi instrumentelor de prelucrare a informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). vânzări şi casare. 9. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. 10. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu CIG. clienţi. 6. 11. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. şi avându -se în vedere conţinutul disciplinelor de contabilitate financiară. principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. 5. 14.

e) intrarea imobilizărilor corporale cu titlu gratuit. precum şi reducerile comerciale şi financiare aferente. d) categoriile de personal. c) centrele de responsabilitate. b) obţinerea imobilizărilor corporale în antrepriză şi cu efort propriu. Tehnici şi proceduri contabile privind imobilizările: a) intrarea imobilizărilor corporale prin leasing financiar şi operaţional. Tehnici şi proceduri contabile în relaţie cu terţii: a) urmărirea serviciilor efectuate entităţii de către terţi. d) concesionarea activelor imobilizate. g) particularităţi privind evidenţa mărfurilor la unităţile de comerţ cu ridicata sau cu amănuntul. 3. h) reflectarea contabilă a consumurilor de materii prime şi materiale în cadrul entităţilor economice ce au ca obiect de activitate producţia de bunuri. gama de produse şi servicii specifice informaţiei contabile: a) cunoaşterea ofertei de produse şi servicii contabile şi caracteristicile a cestora. f) operaţiuni privind stocurile aflate în curs de aprovizionare. e) reflectarea în contabilitate a relaţiilor entităţii cu acţionarii/asociaţii în ceea ce priveşte aporturile la capitalul social. d) utilizarea acreditivelor pentru decontarea tranzacţiilor între terţi. d) urmărirea în contabilitate a subvenţiilor obţinute de entitate. b) primirea şi rambursarea împrumuturilor şi urmărirea dobânzilor aferente. prin donaţii. organizarea şi conducerea specifice activităţii entităţii: a) descrierea structurilor funcţionale. c) decontarea tranzacţiilor prin intermediul cecurilor şi efectelor de comerţ. Tehnici şi proceduri contabile privind trezoreria: a) acordarea şi justificarea avansurilor de trezorerie . c) procurarea şi darea în folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. 5. f) înregistrarea în contabilitate a asocierilor în participaţie. c) efectuarea şi reflectare în contabilitate a operaţiunilor de reevaluare a activelor imobilizate. h) determinarea şi înregistrarea amortizării imobilizărilor. d) obţinerea producţiei şi urmărirea distribuirii acesteia . c) reflectarea în contabilitate a impozitelor şi taxelor locale. d) aprofundarea relaţiei entitate-terţi.52 A. B. plusuri de valoare la inventar sau prin subvenţii pentru investiţii. Lucrări contabile specifice închiderii exerciţiului financiar: a) efectuarea şi valorificarea rezultatelor inventarierii. b) determinarea rezultatului exerciţiului şi impozitarea acestuia. b) determinarea şi contabilizarea operaţiilor aferente taxei pe valoarea adăugată. Tehnici şi proceduri contabile privind stocurile: a) primirea de stocuri de la furnizori cu şi fără diferenţe la recepţie. e) achiziţii de stocuri pentru care furnizorii emit factura ulterior. dividendele. e) procurarea şi utilizarea elementelor încadrate în categoria ″alte valori″. b) descrierea structurii contabile. Teme specifice contabilităţii financiare de la entităţile economice 1. g) obţinerea imobilizărilor prin schimb de active. b) fluxuri de informaţii contabile. f) operaţiuni privind investiţiile pe termen scurt. g) întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale specifice entităţilor economice. Teme comune disciplinelor de contabilitate şi entităţilor de practică 1. b) stocuri primite de la furnizori. 4. f) intrarea imobilizărilor corporale prin aport în natură. i) particularităţi ale evidenţei stocurilor în cadrul entităţilor din domeniul agriculturii. | Ghid de practică . c) tehnici de obţinere şi circulaţie a produselor şi serviciilor contabile. 2. 2. precum şi sumele lăsate temporar de aceştia la dispoziţia entităţii.

Evaluare 10.3 Pondere 10. calculaţia costurilor în condiţiile metodei globale şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. D. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. Tehnici şi proceduri contabile privind finanţările din fonduri europene: a) contabilitatea unui contract de finanţare multianual. 9. 2. b) constituirea veniturilor. 2. contabilitatea fondurilor şi finanţărilor din surse bugetare şi extrabugetare la instituţiile publice. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de Evaluarea pe parcurs practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Ghid de practică | . 4. Tehnici şi instrumente specifice contabilităţii în partidă simplă: a) înregistrarea cheltuielilor. evidenţa şi mişcarea stocurilor la instituţiile publice. contabilitatea datoriilor publice interne şi externe contractate şi garantate de unităţile administrativ-teritoriale. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. utilizarea metodologiei standard în proiectarea tehnico-economică şi urmărirea nivelului cheltuielilor şi al costurilor. C. 6. Teme specifice entităţilor publice 1. raportările contabile în instituţiile publice. rolul relaţiei cost-volum-profit în stabilirea rentabilităţii pe produse şi pe ansamblul entităţii.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi.53 c) repartizarea rezultatului exerciţi ului. 3. contabilitatea capitalurilor proprii constituite pe seama bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. calculaţia costurilor în condiţiile metodei pe faze şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. d) contabilitatea contractelor de finanţare tip POSDRU. 6. calculaţia costurilor în condiţiile metodei pe comenzi şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. 4. 5. c) contabilitatea cererilor de rambursare în cadrul societăţilor comerciale. 6. 3. politici contabile privind decontările cu terţii. c) determinarea venitului net. Teme specifice contabilităţii de gestiune de la entităţile de producţie şi prestări de servicii 1. 5.1 Criterii de 10. 7. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. calculaţia costurilor în condiţiile metodei coeficienţilor de echivalenţă şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. tratamente şi practici contabile privind urmărirea şi deprecierea activelor fixe corporale aflate în proprietatea instituţiilor publice. 7. b) contabilitatea contractelor în parteneriat.

54
Anexa 4 din Ghidul de Practică. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică, un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. În acordarea notei, se ţine seama de c alitatea Raportului Evaluarea finală de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică, de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. 10.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________

50%

| Ghid de practică

55
Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu FINANŢE ŞI B ĂNCI Anul II, cursuri de zi

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Finanţe, Bănci şi Analiză Economică Finanţe Licenţă Finanţe şi Bănci

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei 2.2 Titularul activităţilor de curs 2.3 Titularul activităţilor de seminar 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul Practica de specialitate 2.6 Tip de evaluare 2.7 Regimul disciplinei

II

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Nr. de ore pe săptămână 30 din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din plan înv. 90 din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….. 3.7 Total ore de studiu individual 3.8 Total ore pe semestru 3.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3

4. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică
 
Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Pe toată durata practicii, studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi, în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute; La cererea tutorelui, studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior, precum şi concluziile studentului. Conţinutul Raportului de practică , metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică, şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică, care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.

 

Ghid de practică |

56
5. Competenţe specifice acumulate
C3 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.1 Descrierea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.2 Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.3 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor economico-financiare C3.4 Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură economico-financiară C3.5 Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico-financiare CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale

6. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu FB, în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii.

7. Conţinuturi
7.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore
1. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 2. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică), cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. 3. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 4. Piaţa organizaţiei (furnizori, clienţi, concurenţi, cota de piaţă, etc.). 5. Procesul de recrutare, selecţie, angajare şi salarizare a personalului. 6. Prezentarea circuitului documentelor, inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. 7. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii, vânzări şi casare. 8. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale, inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 9. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 10. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. 11. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată, cec, bilet la ordin). 12. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. 13. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. 14. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul).

7.2 Cunoştinţe economice de specialitate

60 ore

A. Practica la instituţiile de credit În funcţie de tipul unităţii teritoriale a instituţiei de credit şi de accesul la informaţii, studenţii vor realiza următoarele teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice necesare activităţii instituţiilor de credit.

| Ghid de practică

b) front-office şi back-office. multimedia customer contact center. b) operaţiuni de virament. informaţii de risc bancar. dobânzi. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. tehnica de realizare a fiecărui tip de operaţiuni bancare desfăşurată la unitatea teritorială a instituţiei de credit: a) constituirea de depozite bancare. c) aprofundarea relaţiei bancă-client.57 1. codul IBAN. e) canalele integrate de distribuţie bancară: rolul canalelor electronice de distribuţie în sectorul bancar. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. gestiunea relaţiei cu clienţii Customer Relationship Management – CRM. c) centrele de responsabilitate. garanţii colaterale. electronic banking. 3. Internet banking. de piaţă. creditul de consum. instrumente de plată şi încasare fără numerar. 5. c) operaţiuni valutare inclusiv cele privind casele de schimb valutar. d) categoriile de personal. standing order. terminale bancare ATM şi EPOS din perspectiva canalelor de distribuţie de produse şi servicii bancare. d) operaţiuni cu carduri. i) carduri : concept. 4. evaluarea şi administrarea riscului de credit. b) cunoaşterea strategiei privind tratamentul riscurilor semnificative. fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. cerinţe de cunoaştere a clientelei. de lichiditate. Ghid de practică | . caracteristici tehnologice. participanţi. f) operaţiuni privind tranzacţiile efectuate de clienţi pe piaţa de capital. g) contul curent şi operaţiunile de cont curent: contul curent. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a instituţiei de credit: a) descrierea structurilor funcţionale. reputaţional atât la nivel de ansamblu a instituţiei de credit cât şi la toate nivelurile organizatorice ale acesteia. c) cunoaşterea organizării şi a atribuţiilor compartimentului de administrare a riscurilor semnificative şi ale comitetului de administrare a riscurilor sau a structurilor similare la nivelul unităţilor teritoriale d) sistemul de control intern. asigurări conexe activităţii de creditare). alte operaţiuni conexe contului curent. c) categoriile de personal. 1. managementul operaţiunilor şi performanţelor instituţiei de credit: a) cunoaşterea operaţiunilor active şi pasive. direct debit. gama de produse şi servicii bancare şi managementul relaţiei bancă client: a) canalele de distribuţie. b) tehnici de vânzare a produselor şi serviciilor bancare. gestiunea riscurilor semnificative care afectează activitatea instituţiilor de credit şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare controlului riscurilor: a) identificarea. dobânzi şi comisioane. creditul imobiliar-ipotecar. b) centrele de responsabilitate. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a societăţii de asigurări: a) descrierea structurilor funcţionale. noi servicii oferite prin carduri. conturi de economii. tehnologii în domeniul cardurilor. 2. documentaţia de credit şi analiza creditului.cash. mobile banking. d) categorii de clienţi retail. j) credite: tipuri de credite – clasificare. operaţiunile cu numerar . operaţional. b) cunoaşterea structurii veniturilor şi cheltuielilor instituţiei de credit. certificate de depozit. Practica la societăţile de asigurări Studenţii vor realiza următoarele teme de practică. h) depozite: tipuri de depozite. e) operaţiuni de creditare a persoanelor fizice şi juridice. B.

d) alte modalități de finanțare. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. d) o bună cunoaştere a organizării. financiare) precum şi politica de dividend. vor întocmi şi o diagramă de relaţii a compartimentului respectiv cu celelalte compartimente din firmă precum şi un extras din legislaţia în vigoare care reglementează activitatea financiară a firmei. b) modalități de formare și sporire a capitalului propriu. b) reflectarea în dosarul de daună: evaluarea pagubei. insistând asupra modului de calcul şi interpretare a indicatorilor economico–financiari ai investiţiei şi a surselor de finanţare fundamentate prin planul de investiţii sau anexa de la bugetul de venituri şi cheltuieli. b) centrele de responsabilitate. b) se vor analiza regimurile de amortizare ale activelor imobilizate şi eventualele implicaţii în gestiunea financiară a firmei. dacă este cazul: subvenții. atribuţiilor şi activităţii compartimentului fi nanciar (eventual financiar-contabil) – în acest scop. situaţia repartizării profitului şi eventualele note explicative realizate în acest sens.58 2. finanțare din fonduri europene etc. procedura de constatare a unor cazuri asigurate: a) prezentarea cazului. a structurii veniturilor şi cheltuielilor societăţii de asigurări.se va studia mecanismul fiecărui produs de asigurare: a) de bunuri. 3. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în societatea comercială unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. Practica la instituţiile fiscale În funcţie de specificul institutiei fiscale şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: | Ghid de practică . c) gestiunea rezervelor specifice formelor de asigurări. marjei de solvabilitate. fluxul informaţional. impozitarea şi repartizarea profitului firmei: a) analiza rezultatelor aferente fiecărui ciclu de operaţiuni (exploatare. b) opţiunea între distribuirea profitului net şi capitalizarea acestuia. d) indicatori privind aprecierea performanţelor în domeniul asigurărilor. stabilirea despăgubirii. ilustrarea cu documente. c) de răspundere civilă. b) circuitul documentelor. Practica la societăţile comerciale cu capital privat În funcţie de tipul societăţii comerciale şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: 1. vor fi prezentate contul de profit şi pierdere. dimensionarea şi finanţarea necesarului de active circulante : a) evidenţierea eficienţei utilizării. b) de persoane. evaluarea şi finanţarea investiţiilor: a) prezentarea concretă a documentaţiei tehnico–economice a unui proiect de investiţii din firmă. în acest sens. Determinarea. 4. c) îndatorarea și formele sale. capitalul firmei și modalitățile de formare: a) structura bilanțieră a capitalului. C. formularea de concluzii. b) modalităţile specifice de dimensionare avute în vedere la fundamentarea cheltuielilor de exploatare din bugetul de venituri şi cheltuieli. D. 4. împrejurărilor producerii acestuia. 6. 3. tehnic-operativ în asigurări: a) fluxul de relaţii. 5. c) evaluarea posibilităţilor de finanţare avute în vedere la asigurarea echilibrului financiar. elementele tehnice specifice ale contractului pe forme ale asigurării .

f) impozitul pe dividende. 8. d) venituri din activităţi independente.59 1. regimul deducerilor. c) stabilirea impozitelor. compensarea. g) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. ta xelor. d) consecinţele sustragerii de la plata CAS. d) aspecte fiscale internaţionale. d) faptul generator şi exigibilitatea TVA. baza de calcul a impozitului pe profit. Convenţiile pentru evitarea dublei impuneri încheiate de România cu alte state . b) centrele de responsabilitate. b) contribuabilii impozitului pe profit în România. contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat. e) baza de impozitare. fundamentarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat: a) contribuabilii în sistemul public de pensii. c) cotele de impozit. modalităţi de stingere a creanţelor fiscale (plata. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. e) plata impozitului pe profit şi depunerea declaraţiilor fiscale. c) impozitul asupra mijloacelor de transport. executarea silită. venituri din salarii. b) operaţiuni impozabile. d) alte impozite şi taxe locale. 4. impozitul pe venit de la persoanele fizice: a) coordonarea impozitării veniturilor personale în Uniunea Europeană. baza lunară de calcul la care angajatorul datorează CAS. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în instituţia de asigurări sociale de stat unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. anularea) . venituri din investiţii. 2. cotele de TVA. 3. venituri din activităţi agricole. operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a TVA. E. venituri din premii şi din jocuri de noroc. impozitele şi taxele locale a) impozitul şi taxa pe clădiri. prescripţia. insolvabilitatea. persoane impozabile. sumele asupra cărora nu se calculează CAS. 2. creanţele fiscale: a) competenţa organelor fiscale şi actele emise de acestea. evidenţa fiscală şi declaraţia fiscală. restituiri de sume. Ghid de practică | . b) stabilirea cotelor de contribuţie. c) baza lunară de calcul a CAS suportat de asigurat. venituri din cedarea folosinţei bunurilor. c) locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a TVA. b) centrele de responsabilitate. venituri din pensii. 7. c) categorii de venituri supuse impozitului pe venit şi venituri neimpozabile. taxa pe valoarea adaugată: a) stadiul armonizării TVA în ţările comunitare. venitul net anual impozabil. venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. b) impozitul şi taxa pe teren. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a finanţelor publice unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. operaţiuni scutite de TVA. 6. d) obligaţia şi creanţa fiscală. impozitarea persoanelor juridice: a) stadiul coordonării sistemului de impozitare a companiilor în ţările membre ale UE. Practica la instituţiile de asigurări sociale de stat În funcţie de tipul unităţii teritoriale de asigurări sociale de stat şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: 1. b) contribuabilii şi sfera de cuprindere a impozitului pe venit. b) înregistrarea fiscală.

2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. 9. 5. b) cunoaşterea structurii veniturilor şi cheltuielilor instituţiei. | Ghid de practică . studenţii vor realiza următoarele teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice: 2. c) tratarea principalilor indicatori de performanţă folosiţi în analiza rezultatelor instituţiei. Practica la instituţii ale pieței de capital În funcţie de tipul instituţiei şi de accesul la informaţii. fluxul informational și managementul operaţiunilor şi performanţelor instituţiei: a) fluxul de relaţii. k) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare general referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare. 4.60 3. a) ajutorul de deces.3 Pondere 10. indemnizaţii stabilite prin legi speciale. beneficiari şi condiţii de acordare. d) administrarea portofoliilor. c) pensia anticipată. b) front-office şi back-office. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. 3. categorii de pensii acordate în sistemul public de pensii din România: a) pensia pentru limita de vârstă. f) subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare. c) tranzacționarea pe cont propriu. alte drepturi de asigurări sociale. strategia industriala și aspectele conexe acesteia. b) executarea ordinelor în numele clienților. (beneficiari. condiţii de acordare. d) pensia de urmaşi. modul concret de organizare şi conducere a activităţii: a) descrierea structurilor funcţionale.1 Criterii de 10. j) servicii de schimb valutar în legatură cu activitățile de servicii de investiții prestate. 5. e) consultanță de investiții. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. d) categoriile de personal. b) pensia de invaliditate. i) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului. g) păstrarea în siguranţă și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților. tehnica de realizare a fiecărui tip de serviciu/activitate: a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare. Evaluare 10. b) bilete de tratament balnear şi odihnă etc. mod de fundamentare a pensiilor) . precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități. h) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. inclusiv custodia și servicii în legatură cu acestea. c) centrele de responsabilitate.

Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ 50% 50% Ghid de practică | .3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. În acordarea notei. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. 10. se ţine seama de c alitatea Raportului Evaluarea finală de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică.61 Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică.

cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.7 Total ore de studiu individual 3.4 Domeniul de studii 1. Date despre disciplină 2.    | Ghid de practică . precum şi concluziile studentului. 90 din care: 3. Pe toată durata practicii.3 Titularul activităţilor de seminar 2. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.3 Departamentul 1.2 Titularul activităţilor de curs 2. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.1 Nr. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Statistică şi Informatică Economică Cibernetică.4 Total ore din plan înv.5 Ciclul de studii 1.2 Facultatea 1. La cererea tutorelui. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.6 Tip de evaluare 2.1 Instituţia de învăţământ superior 1. 3. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.8 Total ore pe semestru 3. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. Conţinutul Raportului de practică .6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.62 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu STATISTICĂ ȘI PREVIZIUNE ECONOMICĂ Anul II.3 seminar/laborator 3.4 Anul de studiu 2 2. Statistică şi Informatică Economică Licenţă Statistică şi Previziune Economică 2.5 curs 3.1 Denumirea disciplinei 2. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică . Date despre program 1. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.2 curs 3.5 Semestrul Practica de specialitate 2.7 Regimul disciplinei II DO 3. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. de ore pe săptămână 30 din care: 3.

7. eficientă şi responsabilă CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 6. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică).63 5. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora.2 Cunoştinţe economice de specialitate Competenţe transversale Competenţe profesionale 60 ore În funcţie de tipul unităţii şi de accesul la informaţii. 3. normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă.). Conţinuturi 7. 10. clienţi. 13. Prezentarea circuitului documentelor. 9. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. 12. modelelor şi metodelor de previziune în domeniul economic şi social C5. Competenţe specifice acumulate C5 Previziunea fenomenelor socio–economice C5. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei.1 Identificarea conceptelor. Piaţa organizaţiei (furnizori. modelelor şi metodelor din domeniul previziunii economice şi sociale C5. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. 11. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. teoriilor. angajare şi salarizare a personalului. c) Tipuri de activităţi realizate. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 14.5 Participarea la elaborarea unor modele de previzionare socio-economică CT1 Aplicarea principiilor. 5.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor. vânzări şi casare. 7. teoriilor. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată.economice C5. b) Locul în sistemul statistic oficial. Ghid de practică | . Descrierea unităţii în care se desfăşoară practica a) Descrierea specificului unităţii. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu SPE. 4. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. bilet la ordin).1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1.4 Analiza critică a modelelor de previziune utilizate în cercetare C5. 8. cec. etc. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). 2. studenţii vor avea în vedere realizarea următoarelor teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice specifice domeniului de activitate: 1. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. Procesul de recrutare. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. selecţie. 7. concurenţi.3 Folosirea metodelor adecvate pentru previziunea fenomenelor social . 6. cota de piaţă. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul).

înregistrare. b) Utilizarea metodei regresiei pentru caracterizarea legăturilor dintre fenomenele socialeconomice.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. 6. Evaluarea finală Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în 50% 10. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. b) Calculul și interpretarea indicatorilor specifici cercetărilor parțiale. Evaluare 10. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. Elaborarea de previziuni. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. 4. d) Analiza și interpretarea indicatorilor statistici obținuți. sistematizare şi prelucrare a datelor. 5. b) Ajustarea seriilor cronologice. Metode de culegere. 9. Calculul şi analiza principalilor indicatori numerici ai seriilor statistice a) Calculul indicatorilor statistici ai tendinței centrale. b) Interpretarea rezultatelor obținute. c) Calculul indicatorilor statistici de caracterizare a formei distribuțiilor. a) Tipuri de cercetări parțiale realizate la nivelul unității. a) Calculul și interpretarea indicatorilor dinamicii. Analiza seriilor cronologice.64 2. c) Metode de sistematizare și prelucrare a datelor utilizate la nivelul unităţii.1 Criterii de evaluare 10. Introducere în inferenţa statistică. Corelaţie şi regresie. sondaje şi anchete statistice. a) Calculul și interpretarea indicatorilor specifici corelației adecvați datelor disponibile. b) Metode de culegere şi înregistrare utilizate la nivelul unităţii. 7. înregistrare. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. c) Realizarea de previziuni. b) Calculul indicatorilor statistici ai variației. c) Redactarea raportului cercetării. 3. sistematizare şi prezentare a datelor statistice a) Descrierea sistemului de culegere.2 Metode de evaluare | Ghid de practică . Indici Statistici a) Calculul tipurilor de indici utilizați la nivelul unității.

3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. se ţine seama de calitatea Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică .65 faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . În acordarea notei. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. 10.

şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.3 Departamentul 1. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Statistică şi Informatică Economică Cibernetică.2 curs 3.5 Ciclul de studii 1. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .7 Regimul disciplinei II DO 3. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.5 curs 3. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.8 Total ore pe semestru 3.    | Ghid de practică . Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. Date despre program 1.2 Titularul activităţilor de curs 2. Date despre disciplină 2.4 Total ore din plan înv. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.6 Tip de evaluare 2.4 Domeniul de studii 1. 3. Statistică şi Informatică Economică Licenţă Informatică Economică 2.2 Facultatea 1.4 Anul de studiu 2 2.66 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu INFORMATICĂ EC ONOMICĂ Anul II.1 Instituţia de învăţământ superior 1. de ore pe săptămână 30 din care: 3. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.3 seminar/laborator 3.3 Titularul activităţilor de seminar 2. La cererea tutorelui. Conţinutul Raportului de practică . studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. Pe toată durata practicii.1 Denumirea disciplinei 2. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Nr. precum şi concluziile studentului..7 Total ore de studiu individual 3. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.5 Semestrul Practica de specialitate 2. 90 din care: 3.

cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. 2.1 Recunoașterea şi descrierea funcțiilor de prelucrare ale produselor software de birotică necesare soluționării de probleme C3. 11. 5. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 60 ore Ghid de practică | . Competenţe specifice acumulate C3 Utilizarea adecvată a produselor software de birotică pentru soluționarea de probleme specifice C3. c) caracteristicile tehnice ale serverului şi staţiilor de lucru. clienţi. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. Procesul de recrutare. 6.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. 7. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie.4 Analiza şi evaluarea calităţii soluțiilor obținute prin utilizarea de produse software de birotică C3. 3. 12. d) amplasarea serverului şi a staţiilor de lucru. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). 13.5 Implementarea de soluții reutilizabile şi integrabile în sisteme informatice CT3 Identificarea oportunităților de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. Studiul arhitecturii reţelei de calculatoare existentă în organizaţia economică: a) necesitatea existenţei reţelei. 4. 7. Prezentarea circuitului documentelor. angajare şi salarizare a personalului. vânzări şi casare. cota de piaţă. cec.67 5. 10. selecţie. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. 7. 14. 8. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. Piaţa organizaţiei (furnizori.3 Alegerea opțiunilor pentru introducerea şi stocarea datelor şi pentru efectuarea de prelucrări în contextul unui management eficient al documentelor C3.). Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. etc.2 Explicarea şi compararea produselor de birotică pentru a obține soluția cea mai eficientă în raport cu un set definit de criterii de performanţă C3. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). Conţinuturi 7.2 Cunoştinţe economice de specialitate 1. 9. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. concurenţi. bilet la ordin). Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu IE. b) tipul reţelei utilizate.

7. trimestru. sisteme informatice de gestiune. cât şi din punct de vedere al administratorului aplicaţiei. 3. a) pentru exemplul luat în considerare. utilizate la dezvoltarea aplicaţiei. documentele de intrare care au stat la baza obţinerii lor şi procedurile de prelucrare. 6. | Ghid de practică . Prezentarea soluţiei informatice integrate/aplicaţiei informatice utilizată de către organizaţie: a) descrierea arhitecturii funcţionale a soluţiei informatice. sisteme de promovare online care pot fi integrate cu aplicațiile de întreprindere existente. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. b) prezentarea tehnologiilor informatice. se vor prezenta situaţiile de ieşire generate de aplicaţie.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. Evaluare 10.68 e) f) softul utilizat pe server şi staţii. pentru o perioadă de gestiune (zi. Analiza impactului utilizării aplicaţiei informatice studiate asupra organizaţiei (avantaje/dezavantaje) şi propuneri privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea acesteia astfel încât să satisfacă cerinţele utilizatorilor/organizaţiei. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. e) intrările şi ieşirile corespunzătoare diferitelor module funcţionale ale aplicaţiei. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. an). d) identificarea modulelor aplicaţiei. sisteme de comunicație online. 4. semestru. aplicaţiile informatice utilizate în reţea. inclusiv a sistemului de gestiune a bazelor de date. 5. Aplicarea tehnologiilor informatice moderne în dezvoltarea și personalizarea unor soluții informatice de tip e-business. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. c) descrierea arhitecturii bazei de date utilizată. cu date reale sau fictive.1 Criterii de 10. atât din punct de vedere al utilizatorului. lună.3 Pondere 10. 9. Utilizarea aplicaţiei informatice sub forma unei simulări. sisteme colaborative. Dezvoltarea și personalizarea unor sisteme de management al conținutului. Desfășurarea activităților din întreprindere având ca suport soluțiile informatice și optimizarea acestora. 2. sisteme de management a documentelor.

3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ 50% Ghid de practică | . În acordarea notei.69 Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. se ţine seama de calitatea Raportului Evaluarea finală de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. 10. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS.

70 ANEXA 2 ATESTAT DE EFECTUARE A PRACTICII Antet organizație ATESTAT Prin prezentul atestat certificăm că studentul/a ____________________________ a parcurs stagiul de practică în perioada ___/___/_____ . Tutore. | Ghid de practică .___/___/_____ cu un număr efectiv de ___ ore din cele 90 ore prevăzute.  atestatul poate fi şi colectiv pentru toţi studenţii din centrul de practică din care va trebui să reiasă numărul de ore de practică la care a fost prezent fiecare student. Reprezentant legal centru de practică.

2013 Ghid de practică | .71 ANEXA 3 RAPORTUL DE PRACTICĂ Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu________________________________ Universitatea din Craiova RAPORT DE PRACTICĂ Centrul de practică _________________________ Tutore ____________________________________ Coordonator _______________________________ Student __________________ Craiova.

II.2.  constituirea de depozite bancare. legislaţie şi norme în vigoare care vizează activitatea organizaţiei şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. instrumente de plată (ordin de plată.  operaţiuni de primire şi eliberare de numerar. Tendinţe şi perspective în evoluţia organizaţiei V. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora.  operaţiuni de virament. reţea. pentru constituirea de depozite. ş.  operaţiuni valutare inclusiv cele privind casele de schimb valutar. III. Documentele pentru deschiderea conturilor. Toate activităţile şi operaţiunile abordate trebuie însoţite de materialul documentar aferent întocmit de student.a. foaie de vărsământ/depunere. resurse umane. Descrierea structurilor funcţionale ale instituţiei de credit  front-office şi back-office.a.  operaţiuni privind tranzacţiile efectuate de clienţi pe piaţa de capital. conform fiecărei specializări Tematica de specialitate va fi stabilită împreună cu coordonatorul de practică şi tutore Exemplu pentru practica la instituţii de credit 3. Gama de produse şi servicii bancare şi managementul relaţiei bancă client:  cunoaşterea ofertei de produse şi servicii şi a caracteristicilor acesteia. Abordarea tematicii de specialitate prevăzută în programa analitică (descriptorii).72 CUPRINS I.  canalele de distribuţie. Cunoaşterea şi studierea principalelor activităţi ale organizaţiei Prezentarea modului de organizare şi derulare a activităţii în centrul de practică. 3. identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. documentaţie creditare persoane fizice şi juridice.  centrele de responsabilitate. cec. Concluzii | Ghid de practică . capacităţi.  operaţiuni cu carduri.  categoriile de personal.  operaţiuni de creditare a persoanelor fizice şi juridice.3 Tehnica de realizare a fiecărui tip de operaţiuni bancare desfăşurată la unitatea teritorială a instituţiei de credit:  deschiderea de conturi.a. IV. domeniu de activitate. 3. ş. Prezentarea de ansamblu a organizaţiei Scurt istoric.  tehnici de vânzare a produselor şi serviciilor bancare  aprofundarea relaţiei bancă-client. bilet la ordin etc).1. prezentarea structurilor de conducere şi a principalilor indicatori de performanţă ş.

cea de -a doua subcapitolul.1. Ghid de practică | . ordonanţe de urgenţă. Capitolul. fiind de preferat ca ele să nu depăşească formatul de text al paginii în care sunt tipărite. A doua modalitate se referă la includerea în cadrul naraţiunii între paranteze rotunde. instrucţiuni de aplicare)..1. O prima modalitate are în vedere note de subsol la paginile lucrării. deasupra titlului. jos şi lateral (de 2 cm. Trimiterile din text la tabele se vor face scriind drept cuvântul „Tabelul” urmat de numărul acestuia. anul apariţiei. Paragraful). Fiecare tabel va avea la subsol înscrisă sursa datelor cuprinse în acesta. Materialele bibliografice vor fi înscrise în ordinea: cărţi şi articole publicate în ordinea alfabetică a numelui autorului.1. H. Materialul ilustrativ: Figurile trebuie să aibă un contrast bun. Orice titlu se va scrie centrat.G.00 şi reprezintă condiţie de acces la colocviul de practică. Anexele trebuie să aibă titlu şi vor fi numerotate iar trimiterile din text la anexe se vor face ca şi în cazul figurilor şi tabelelor indicând numărul. acte normative (legi. buletine BNR etc. Trimiterile bibliografice: Pot fi folosite două modalităţi. norme metodologice. Ea rezultă din lăsarea unor margini uniforme sus. Numerotarea tabelului se face în partea stângă. cu caracter de 14 şi va fi precedat de un simbol numeric în care prima cifră semnifică capitolul. alte surse informaţionale (anuare statistice. localitatea. De regulă. prima semnificând numărul capitolului iar cea de -a doua numărul de ordine al figurii. pagina. editura. listat pe format A4. Subcapitolul. ordinea datelor din nota de subsol este următoarea: numele şi prenumele autorului.73 Condiţii de redactare Raportul de practică va conţine maxim 30 de pagini. exclusiv anexele (documentele/materialul documentar întocmit de practicant în cadrul abordării tematicii de specialitate). Ficare tabel trebuie să fie numerotat şi să aibă un titlu. atât a numelui. cu două cifre. cu spaţiere la 1 rând. folosindu-se caractere de 14 pentru titluri şi 12 pentru text. cât şi a anului de apariţie a lucrării. numerotându -se cu cifre arabe urmate de punct. cu două cifre. Anexele: Dacă lucrarea conţine anexe. cea de-a treia paragraful (ex. 1. marginea din stânga fiind de 4 cm. Capitolul se va scrie cu majuscule. Materialul tabelar: Tabelele mari care depăşesc în lăţime formatul paginii de text se vor prezenta în format landscape. Oglinda paginii: Este vorba de suprafaţa paginii acoperită de text. titlul lucrării. acestea se vor amplasa la sfârşitul lucrării şi nu pe capitole. Figurile au un titlul şi se numerotează pe capitole. fontul TimesNewRoman. Bibliografia: Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării înainte de anexe. 1. tehnoredactată cu corp mic (10). prima semnificând numărul capitolului iar cea de -a doua numărul de ordine al tabelului.). Transmiterea raportului de practică Un exemplar original al raportului de practică va fi depus la Biroul de practică PRAXIS în ultima zi a stagiului de practică până la ora 16. pentru ca manuscrisul să poată fi legat). subcapitolul cu caracter normal iar paragraful se va scrie cu font italic. adrese de internet. Titlul se scrie drept şi centrat deasupra tabelului. Raportul de practică va fi tehnoredactat cu toate semnele diacritice.: 1. Titlurile bibliografice se înscriu în ordinea alfabetică a numelor autorilor. Se recomandă folosirea procesorului de text Microsoft Office Word.

1 Comunicarea cu tutorele şi reprezentantul centrului de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător | Ghid de practică .2 Respectarea programului de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător Satisfacător Necorespunzător II.74 ANEXA 4 FIŞA DE EVALUARE PE PARCURSUL STAGIULUI DE PRACTICĂ Numele şi prenumele studentului ______________________________________ I.3 Interes pentru dobândirea de cunoştinţe noi Foarte bine Bine Necorespunzător Satisfacător Necorespunzător III.2 Cunoştinţe despre organizaţia în care îşi desfăşoară stagiul de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător IV.1 Aspect şi ţinută corespunzătoare Foarte bine Bine 1. Modul în care studentul se prezintă la locul de practică 1. Capacitatea de comunicare şi integrare în colectivul centrului de practică 4. Cunoa șterea mediului organiza țional 3.1 Disciplină. Atitudinea studentului faţă de activitatea de practică 2.2 Cunoaşterea cerinţelor şi a obiectivelor practicii Foarte bine Bine Satisfacător 2. respect Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 2.1 Cunoştinţe despre mediul de afaceri şi organizaţii Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 3.

75 4. considera ți că: 1.2 Integrarea în colectiv şi capacitatea de a lucra în echipă Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 4.2 Nivelul de acumulare a cunoştinţelor practice conform programei analitice de practică Foarte bun Bun Satisfacător Insuficient CALIFICATIV FINAL Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător În urma calificativului acordat.3 Promptitudine în a răspunde la solicitări sau la activităţile practice programate Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător V. Studentul reprezintă un potenţial candidat la un loc de muncă în organizaţia în care şi -a realizat stagiul de practică Da Nu 2.1 Realizează întocmai lucrările şi/sau sarcinile încredinţate de tutore şi coordonatorul de practică în scopul atingerii obiectivelor specifice practicii Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 5. Studentul poate beneficia de o recomandare pentru ocuparea unui loc de muncă din partea organizaţiei în care şi -a realizat stagiul de practică Da Nu Numele şi prenumele tutorelui _____________________________________ Semnătura______________________________________________________ Centrul de practică _____________________________________________________ Ghid de practică | . performanţe 5. Rezultate.

..I. (2) Perioada desfăşurării stagiului de practică vizează ultimele 3 săptămâni ale semestrului IV. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Dan Claudiu Dănişor.76 ANEXA 5 CONVENŢIA DE PRACTICĂ Nr.. XX. (3) Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în Ghidul de practică cuprins în anexa la prezenta convenţie-cadru.. student al Universităţii din Craiova........ cu sediul în Craiova...univ. adresa unde se va desfăşura stagiul de practică fiind ... (2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în Programa analitică de practică şi Ghidul de practică.. | Ghid de practică . Obiectul convenţiei-cadru (1) Convenţia stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor... 6 ore pe zi. telefon: 0251414398.... nr. denumită în continuare organizator de practică.. prof.... ____ / ____ CONVENŢIE-CADRU privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă Prezenta convenţie-cadru se încheie între: 1..Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă.. pe toata durata stagiului de pregătire practică.. 2.... str. reprezentată de Rector. Universitatea din Craiova.. ARTICOLUL 2... Plata şi obligaţiile sociale (1) Stagiul de pregătire practică se efectuează în cadrul proiectului PRAXIS . în conformitate cu planul de învăţământ.... părţi integrante ale prezentei convenţii -cadru.. ARTICOLUL 4. email: ......dr.. telefon: xxxxxxxxx reprezentată de dl/dna XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică (1) Stagiul de practică va avea durata de 3 săptămâni.. Statutul practicantului (1) Practicantul rămâne.. Responsabilităţile practicantului (1) Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile specificate de tutore în conformitate cu Ghidul de practică. ARTICOLUL 5. spre a le aplica în concordanţă cu programul de studiu pentru care se instruieşte.... nr. (2) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea centrului de practică.. denumit/ă în continuare centru de practică. şi ARTICOLUL 1... cu exceptia situaţiei în care practicantul are statut de angajat. A. cu sediul în Craiova. str.... ARTICOLUL 3. telefon: .Cuza... XXXXXXXXXXXXXXXX.1/S/61477. în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora. XXXXXXX. POSDRU/90/2.. 13.

responsabil cu planificarea.. (3) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul centrului de practică înainte de începerea stagiului de practică... (2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant.. practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al centrului de practică... tutorele va contacta coordonatorul de practică. (4) Centrul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare pentru dobândirea competenţelor precizate în Programa analitică practică şi în Ghidul de practică... Obligaţiile organizatorului de practică (1) Organizatorul de practică desemnează un coordonator de practică (cadru didactic supervizor).. precum şi pentru comunicarea regulilo r de prevenire asupra riscurilor profesionale. Ghid de practică | . chiar după terminarea stagiului.. (2) Coordonatorul de practică (cadrul didactic supervizor)... practicantul se angajează să nu folosească. responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea organizatorului de practică este Dl/Dna . centrul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a practicantului. în nici un caz..241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului)...... conform Programei analitice de practică şi Ghidului de practică .. Pentru anul universitar 2011 2012 tutore va fi Dl/Dna . selectat dintre salariaţii proprii şi ale cărui obligaţii sunt menţionate în Ghidul de practică. conducătorul instituţiei de învăţământ superior (organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregăt ire practică conform conventiei-cadru. informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre centrul de practică sau clienţii săi. în conformitate cu legislatia în vigoare.77 (2) Pe durata stagiului.... Printre responsabilităţile sale. Responsabilităţile centrului de practică (1) Centrul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică... organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice..... Cadrul didactic supervizor.. după informarea prealabilă a conducătorului centrului de practică şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii. potrivit reglementărilor Europass (Decizia 2. Persoane desemnate de centrul de practică şi organizatorul de practică (1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea centrului de practică) va fi desemnat de reprezentantul centrului de practică. ARTICOLUL 9. Evaluarea stagiului de pregatire practica prin credite transferabile (1) Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică este de 3 . organizatorul va acorda pract icantului numărul de credite specificate în prezentul contract.... împreună cu tutorele desemnat de centrul de practică stabilesc tematica de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică. ce vor fi înscrise şi în Suplimentul la diplomă. (2) În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate de către centrul de practică în cadrul prezentei convenţii. (3) Înainte de începerea stagiului de practică... conducătorul centrului de practică îşi rezervă dreptul de a anula convenţia-cadru. Funcţia .. (4) De asemenea. ARTICOLUL 7. parte integrantă a convenţiei cadru. aplicându-se sancţiuni conform regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei de învăţământ superior. tutorele are obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă.. (3) În urma desfăşurării cu succes a stagiului de practică.... În cazul nerespectării acestui regulament...... după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al tutorelui şi a înştiinţat conducătorul instituţiei de învăţământ unde practicantul este înscris şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii. . .. decât cu acordul respectivului centru de practică.. ARTICOLUL 8. ARTICOLUL 6. pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica....

Încheiat în 3 exemplare la data: …………………. respectarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii/instituţiei publice etc.. în urma întocmirii Fişei de evaluare pe parcursul stagiului de practică . (3) La încheierea stagiului de practică. tutorele acordă un calificativ.). practicantul va prezenta un raport de practică al cărui conţinut este prevăzut în Ghidul de practică. punctualitate. pe baza unei fişe de evaluare pe parcurs. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către comisia de evaluare conform procedurilor prevăzute în Programa analitică de practică şi în Ghidul de practică. (2) La finalul stagiului de practică. prevăzută în Ghidul de practică.78 ARTICOLUL 10. Raportul privind stagiul de pregătire practică (1) În timpul derulării stagiului de practică. Universitatea din Craiova (Organizator de practică) Reprezentant prin delegare – Decan Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Numele şi prenumele Semnătura Marian Siminică Reprezentant legal centrul de practicã Ştampila | Ghid de practică . Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale. cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea centrului de practică (disciplină. responsabilitate în rezolvarea sarcinilor. tutorele împreună cu coordonatorul de practică vor evalua practicantul în permanenţă.

79 CENTRE DE PRACTICA Ghid de practică | .

80 PREZENTAREA CENTRELOR DE PRACTICĂ ADR SV OLTENIA AMT SERVICE AUDICONTEVEX AUDIT ŞI EXPERTIZĂ BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ CASA NOASTRĂ CEC BANK CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ COMPANIA DE APĂ OLTENIA CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ C&C CONSTRUCT DEDEMAN ROMÂNIA DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ DIRECŢIA REGIONALĂ A VĂMILOR CRAIOVA DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ DOMO ELPRECO EXPERT BUSINESS CONSULTING FIRST RECYCLER GAZETA DE SUD GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. HOTEL EUROPECA | Ghid de practică .

NICOLĂESCU PLOPŞOR ILEX COM LEMCOR LIBRA INTERNET BANK MERCUR METALCOM MITLIV EXIM N&C AUDIT ŞI EXPERTIZĂ OFFICE CONT EXPERT OMNIASIG PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL POCAVISO PRODCOM POLICOLOR POPECI UTILAJ GREU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROFESSIONAL CONSULTING RAMERAS MOL ROMÂNIA REAL HYPERMARKET REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA SIF OLTENIA SOFTRONIC UNIQA ASIGURĂRI VALDIR TOUR AGENŢIE DE TURISM ŞI TRANSPORT Ghid de practică | .S.81 HOTEL GOLDEN HOUSE HOTEL-RESTAURANT HELIN ICSU C.

ECONOMIA COMERŢULUI. MARKETING.82 PROGRAMELE DE STUDII MANAGEMENT. TURISMULUI ŞI SERVICIILOR CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ COMPANIA DE APĂ DEDEMAN DOMO ELPRECO FIRST RECYCLER GAZETA DE SUD HOTEL EUROPECA HOTEL GOLDEN HOUSE HOTEL-RESTAURANT HELIN | Ghid de practică .

83 INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DOLJ MERCUR METALCOM MITLIV EXIM POCAVISO PRODCOM POLICOLOR POPECI UTILAJ GREU RAMERAS MOL ROMÂNIA REAL HYPERMARKET REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA UNIQA ASIGURĂRI AGENŢIA DE TURISM ŞI TRANSPORT VALDIR TOUR Ghid de practică | .

84 | Ghid de practică .

precum şi pe lângă structurile regionale. autonomă. în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale. cursuri. organizarea de misiuni economice. a masterului în ″Managementul proiectelor europene″ al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. având drept scop reprezentarea. Str. Tereza Adriana VLADU ŞUVAINA Consilier juridic şi Responsabil resurse umane . precum şi structurile regionale.  colaborează cu instituţiile statului. Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj îndeplineşte următ oarele atribuţii:  sprijină autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale. Brestei. similare Camerei. în 2008.ro http://www. ccidj@ccidj. Este angajată a Camerei de Comerţ din anul 1994. inclusiv prin parteneriat public .  participă la şedinţele comisiilor.  elaborează studii privind evoluţia economică a regiunii /judeţului.sociale a zonei.  sprijină membrii săi în relaţia economică cu reprezentanţele oficiale ale altor state. seminarii şi managementul proiectelor europene. 21. şi a Facultăţii de Drept. cu parteneri din domeniul public şi/sau privat din ţară şi străinătate. având o vastă experienţă în organizarea evenimentelor desfăşurate de CCI.privat. consulatele şi organismele din străinătate. formare completată cu absolvirea. etc.ccidj. consiliilor şi comitetelor de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile/organismele publice judeţene şi locale.ro. în scopul dezvoltării economico . Contact Craiova. apărarea şi susţinerea intereselor membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organisme din ţară şi din străinătate. promoţia 2002. promoţia 1993. întâlniri de afaceri. de utilitate publică. Nr.ro/ Profil Servicii pentru mediul de afaceri Doamna Tereza Vladu este absolventă a Facultăţii de Mecanică. 200420 0251 418 876 office@ccidj.85 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj este o organizaţie neguvernamentală.

în cadrul Companiei de Apă Oltenia.263 apa.. prin Asociație. tratarea și distribuția apei.ro www. Timp de 16 ani.apaoltenia. Oraşul Bechet. Oraşul Filiaşi. Brestei. Nr. Oraşul Dăbuleni. a ocupat cronologic următoarele funcții: economist. Obiectul de activitate al Companiei este operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a cărui gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare încheiat cu Asociația de dezvoltare intercomunitară Oltenia.117 0251.A. prin Consiliul Județean. În perioada 1994-1996 a ocupat funcția de Inspector Specialitate la Consiliul Județean Dolj. având ca acționari Municipiul Craiova.C.422. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S. 133 CP 200177 0251.86 S.cv@rdslink. înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă. Comuna Breasta.A. precum şi Județul Dolj.. este persoană juridică română. Str. Comuna Călăraşi – prin consiliile locale respective. Compania de Apă Oltenia S. Contact Craiova. specializarea Economia industriei. promoția 1993. în aria delegării definită în respectivul contract.422. şef birou buget tarife şi şef serviciu facturare. Anca Liliana ŞTIRBAN Şef Serviciu Facturare . Colectarea și tratarea apelor uzate Anca Ştirban este absolventă a Facultății de Ştiințe Economice din Craiova. Compania îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat. gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.ro Profil Captarea. construcțiilor şi transporturilor. Oraşul Segarcea.

87 S. au dezvoltat lanţul de retail cu materiale de construcţii şi pentru amenajări interioare. 258 + 40 374 202 185 resurse52@dedeman.ro Profil Retail materiale de construcţii şi amenajări interioare Doamna Lohon Maria Mihaela este angajatǎ a societǎţii din anul 2011.C.ro www. Maria Mihaela LOHON Referent Resurse Umane . Calea Caracal.dedeman. coordonând activitatea de resurse umane a magazinului Dedeman Craiova. Contact Craiova. Suntem cea mai dinamică companie din domeniu. de tip Do-It-Yourself. operând în prezent o reţea de 31 de magazine.R. nr. DEDEMAN S.L Dedeman este afacerea de succes a doi antreprenori români care. începând cu anul 1992. am devenit lider naţional în retailul materialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare. cu capital 100% românesc. La 8 ani de la deschiderea primului magazin de tip DIY cu suprafaţă de peste 5000 m 2. destinat celor ce doresc să îşi construiască şi să-şi amenajeze căminul.

Bosch. managementul echipelor. 0251. satisfăcând în acelaş i timp pretenţiile referitoare la calitate.733. Complex Electroputere Park. Portofoliul DOMO include un număr de peste 8000 produse sub umbrela celor mai importante branduri internaţionale. promoţia 1992. Mai mult decât atât. în 76 de oraşe şi are 1600 angajaţi. Calea Bucureşti nr. 80.88 DOMO RETAIL S. Reţeaua DOMO numără în prezent 126 magazine.domo.ro www. lider de piaţă în retailul de electrocasnice. oferind astfel consumatorilor săi game şi produse accesibile ca preţ. printr-un depozit principal localizat în Bucureşti şi alte 4 depozite de tranzit şi direct de către Domo printr-un depozit central din Târgu Secuiesc. managementul proiectelor. Este angajat în echipa de management a DOMO Retail SA din anul 2002. ca importator şi distribuitor al unor mărci internaţionale de renume precum: Zanussi. coordonare şi dezvoltarea reţelelor. cu o suprafaţă totală de 75 000 mp. cu un portofoliu vast de branduri renumite.ro Profil Retail de electronice.A. DOMO este cel mai dinamic retailer de electronice.435. Are o experienţă de 15 ani în vânzări. Expert Digital. electrocasnice şi IT&C Bogdan Trifănescu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Craiova. Parcursul profesional i-a oferit ocazia specializării în managementul portofoliului de clienţi. Siemens. electrocasnice şi IT&C din România. DOMO dezvoltă propriile branduri. Contact Craiova.345. Compania a fost înfiinţată în anul 1994. managementul vânzărilor. tehnici de negociere şi abilităţi de comunicare. specializarea Relaţii Internaţionale / Marketing. naţionale şi internaţionale.239 bogdan. leadership. 0727. Activitatea logistică este coordonată de KLG. Westwood şi Technolux. Bogdan Nicolae TRIFĂNESCU Business Development Manager . Electrolux.trifanescu@domo.

obţinând calificarea de inginer diplomat. În prezent este responsabila unei echipe compuse din 16 persoane care se ocupă de vânzări. 0251. Anca Lucia ZAMFIRESCU Şef Administrativ . Face parte din echipa DOMO Retail din anul 1999.zamfirescu@yahoo.89 DOMO RETAIL S. există 2 extensii ale brandului Domo şi brandului Technomarket.domo. Pe termen scurt şi mediu.A. electrocasnice şi IT&C Anca Zamfirescu a absolvit în 2003 Facultatea de Mecanică a Universităţii din Craiova. compania îşi propune să-şi securizeze cea de-a doua poziţie deţinută în peisajul retailului românesc. Calea Bucureşti nr. Valorile DOMO:  seriozitate  corectitudine  ambiţie  perseverenţă  performanţă Contact Craiova.733. notorietatea şi profitabilitatea.com www. În acest sens. Complex Electroputere Park. în ceea ce priveşte cota de piaţă.239 anca.344. pe termen lung urmărind ca DOMO să ocupe prima poziţie în industrie şi să devină lider de piaţă. 80. 0727.435.ro Profil Retail de electronice. DOMO Retail continuă implementarea conceptului său de retail adaptându-l în funcţie de suprafaţa magazinului şi specificul regional astfel încât să răspundă pe deplin şi relevant nevoilor consumatorului final.

alături de Sistemul de Învelitoare. eficienţă în utilizare şi estetică. Sistemul de zidărie BCA. durabilitate.ro Profil Producerea materialelor construcţii din beton de Gabriel Duşe a absolvit Colegiul de Informatică Tehnică din cadrul Facultăţii de Automatică. şi Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale din cadrul Universităţii Spiru Haret în anul 2008. de Sistemul de Pavaj şi de cel de Canalizare sunt soluţiile recomandate de calitatea dovedită în timp pentru orice lucrare profesionistă. ELPRECO S. Compania oferă soluţii complete şi profesioniste fie că se doreşte amenajarea unei curţi sau a unei parcări.700 office@elpreco. Gabriel DUŞE Director Marketing .elpreco.ro www.A.307. Nr. fie că este vorba de construirea unei case sau montarea unei învelitori. Lucreză în cadrul Elpreco Marketing de 9 ani. Oferta variată de produse satisface şi cele mai exigente cerinţe în materie de calitate. Contact Craiova. Elpreco se situează pe poziţii de top pe piaţa materialelor de construcţii din beton din România.90 S. 44 0251. Cu peste 45 de ani de experienţă. Calculatoare şi Electronică din Craiova în anul 2001.C. Calea Severinului.

C. EUROPECA IMPEX S. şi un restaurant spaţios cu două săli. precum şi 3 săli de conferinţă cu o capacitate totală de 680 locuri.ro Profil Servicii HoReCa Domnul Nicolae Peca. dar îi lasă prea puţin timp liber. Casa Studenţilor şi Catedrala Mitropolitană. Nădăjduieşte că. Hotelul se poate lăuda cu obţinerea locului I în topul firmelor din Dolj şi top profit România pentru anul 2008 pentru domeniul activitate hotelieră. 9-11-13 0751. nr. pe care îl foloseşte ″inteligent″. pentru 400.hoteleuropeca. Hotelăria îl atrage şi îi displace în acelaşi timp. Afacerea îi oferă satisfacţii necuantificabile în bani. Deschis în 2007 şi situat într-o zonă rezidenţială la numai 500 de metri de centrul Craiovei. acţionar la Hotel Europeca. pe care l‑a inaugurat în 2007. hotelul Europeca oferă 65 de camere în sistem de 3 şi 4 stele. Hotelul Europeca. consideră că un business mic poate fi uneori cea mai mare realizare a unui antreprenor. respectiv 200 de oaspeţi. Str. pe lângă cunoştinţele practice pe care le vor acumula în cadr ul unităţii sale. Contact Craiova.R.ro www.L.91 S. Nicolae PECA Administrator .94 hoteleuropeca@hoteleuropeca. cum ar fi Teatrul Naţional Marin Sorescu. Administraţia Finanţelor Publice. este businessul său de suflet. Pietăţii. sporirea avuţiei având ca premisă pasiunea pentru activitatea desfăşurată şi un strop de stăruinţă. stagiarii vor înţelege că un antreprenor adevărat îşi construieşte traiectoria prin descoperirea ulterioară studiilor.47. Proprietatea este accesibilă ca distanţă de mers pe jos de unele dintre cele mai importante instituţii administrative şi culturale din Craiova.22.

firstrecycler. HoReCa. First Recycler are ca principal obiect de activitate colectarea.ro Profil Colectare deşeuri.R.ro www. şi al CDC Imobiliare Grup în domeniul consultanţei şi intermedierii imobiliare.L.R.-uri. în domeniul colectării şi reciclării deşeurilor. sticlă . programul de studiu Management. construcţii civile.C. Activitatea de colectare acoperă judeţele Dolj şi Gorj prin depozitele deschise în Craiova şi Târgu Jiu. consultanţă şi asistenţă în domeniul managementului mediului şi îşi propune să ofere soluţii profesionale. implicit. Calea Bucureşti. prelucrarea.C. Cristian Daniel CLENCIU Manager General . retail. FIRST RECYCLER S. Contact Craiova. textile. Bl.E. reciclarea şi valorificarea deşeurilor din hârtie şi carton. uleiuri.L. fiind şi Vicepreşedinte al Asociaţiei Române a Agenţiilor Imobiliare. Scopul nostru este de a efectua o valorificare materială a deşeurilor pentru a economisi resursele naturale şi pentru a contribui astfel în mod activ la protecţia mediului şi la creşterea calităţtii vieţii. de gestionare a deşeurilor. Fluxul de deşeuri municipale din ţările europene şi. este Manager General al First Recycler. cauciuc.E. În prezent. domnul Clenciu poate bifa în cariera sa profesională domenii precum producţia de utilaje grele. oferă servicii de colectare deşeuri periculoase şi nepericuloase. D. S. metale feroase şi neferoase. FIRST RECYCLER S. are ca principale componente hârtia şi deşeurile organice cu o tendinţă de creştere a ponderii deşeurilor de plastic.92 S. din ţara noastră. acumulatori auto. optime. transport persoane. consultanţă şi asistenţă în managementul mediului Absolvent al promoţiei 2012 a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. şi masterand în Antreprenoriat şi Administrarea Afacerilor. ap. mase plastice. 16 0372 788 333 office@firstrecycler. În acest context. 21D.

Gazeta de Sud oferă în fiecare zi locuitorilor Olteniei informaţii actuale. Gazeta de Sud este un cotidian regional independent care are ca scop sprijinirea comunităţii oltenilor şi a valorilor acesteia. Câmpia Islaz. Contact Craiova. Strategii salariale. Metode de cercetare în domeniul resurselor umane. De aceea. Echipa de jurnalişti respectă un cod deontologic conform căruia are datoria să info rmeze corect. cât şi faţă de Opoziţie. Str. încercând să prezinte puncte de vedere cât mai variate. conducerea administrativă şi departamentul de publicitate nu vor interfera în nici un fel cu activitatea editorială. susţinând activităţi de seminar la disciplinele Managementul schimbării organizaţionale. Gazeta de Sud se străduieşte să fie o afacere profitabilă pentru a asigura.565 office@gds. nr. Acţ ionarii.100 0251/410.în virtutea dreptului publicului de a fi informat. folositoare şi de calitate. MEDIA SUD EUROPA S. independenţa editorială.ro www. Gazeta de Sud este un ziar echidistant politic. iar în perioada 1995-2004 a lucrat ca economist la Daewoo Automobile Craiova. critic atât faţă de Putere. Comunicare managerială. prin independenţa economică.A. să caute şi să comunice faptele . să se străduiască să informeze complet. Dedicarea informării corecte a cititorilor este cel mai bun mod de a ajuta la construirea unui viitor mai bun pentru comunităţile în care locuim şi muncim.C.gds.. Loredana-Magdalena IORDACHE Director Resurse Umane . 97A 0251/413.aşa cum acestea pot fi cunoscute prin verificări rezonabile .93 GAZETA DE SUD Cotidianul oltenilor de pretutindeni.ro Profil Cotidian Loredana Iordache este cadru didactic asociat la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova. Din anul 2004 este Director de Resurse Umane al trustului S.

Îmbinarea stilului clasic cu dotările şi amenajările cele mai moderne. Lucian CONDESCU Director Hotel . Începând cu 2010 este director hotel la S. nr. terasă de vară. Clădirea. Are o vasta experienţă profesională în domeniul hotelier. spălătoriecurăţătorie. un vechi monument arhitectonic al Craiovei (Casa Poenaru). fac ca acest hotel. graţie bunăvoinţei şi investiţiei actualilor proprietari. în perioada 2003-2010 postul de recepţioner la Hotel Parc şi Hotel Golden House din Craiova.94 HOTEL GOLDEN HOUSE Situat în apropiere de centrul oraşului Craiova. fiind renovată şi restaurată cu grijă şi atenţie.R.ro www. bar de zi. a rafinamentului cu eleganţa şi bunul gust. să devină locul de preferinţă pentru cei care vizitează oraşul Craiova în interes de afaceri sau ca turişti. ocupând în perioada 2000-2002 postul de bellboy la Radisson SAS Hotel Dusseldorf.ro Profil Servicii hoteliere Lucian Condescu a absolvit în anul 2009 cursurile Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. în liniştita vecină tate a Parcului Mihai Bravul. 10 camere cu câte două paturi.. restaurant (60 locuri). grădină. parcare privată. 18 +40-251-406270 +40-251-406271 receptie@goldenhouse.L.goldenhouse. această clădire face parte din Patrimoniul Naţional. conducând o echipă de 20 de angajaţi. În prezent. Hotelul îşi aşteaptă clienţii cu o gamă diversă de posibilităţi de cazare: 1 apartament de lux. Intercambio Company S. oaspeţii beneficiind de asemenea de următoarele servicii: room-service. a fost construită în jurul anilor 1890 în elegantul stil neo-eclectic. inaugurat ăn anul 2003. Strada Brestei. Contact Craiova. 2 camere cu pat matrimonial. Hotelul GOLDEN HOUSE **** oferă oaspeţilor săi confort la standarde internaţionale şi reuşeşte să satisfacă cele mai diverse exigenţe.C. sală de conferinţe (25 locuri). rent-a-car.

masaj. 2 cluburi. Deţine spaţii de cazare.C.R.ro Profil Servicii hoteliere Servicii de catering Dorina Stroe a absolvit Universitatea Spiru Haret. 2 autocare şi 2 limuzine de lux.helinstrading. S. Nr. Helin’s Trading S. saună . HELIN’S TRADING S. Str. specializarea Finanţe şi Bănci în anul 2008. spaţii pentru evenimente (săli de conferinţă până la 500 de locuri şi restaurant până la 750 locuri). S.95 S. având ca obiecte de activitate comerţul. î n localitatea Craiova pe Str. transportul intern şi internaţional. Contact Craiova.com www.L deţine două hoteluri. Calea Bucureşti. Helin’s Trading S. 10. Nr. jacuzzi. 88 şi respectiv Str. Calea Bucureşti.R. 88 0727606060 hotel@helinstrading.helin.R. iar î n prezent principala activitate este de servicii hoteliere incluzând şi servicii de catering.L. de 3* şi respectiv 4*. şi-a început activitatea în anul 1993.C.com www. bazin de înot acoperit.C.L. Dorina Constantina STROE Manager Hotel . Aeroportului Nr.

de telefonie mobilă. ferestre.2003–în prezent – Şef Compartiment Resurse Umane.711 office@mercurcraiova. Etajele I şi II oferă o selecţie de clasic şi modern în modă: articole de îmbrăcăminte. precum şi o gamă variată de splendide bijuterii şi prestigioase mărci de ceasuri. Etajul III şi IV sunt destinate produselor electrice. MERCUR este ridicat pe 5 nivele şi are o suprafaţă construită desfăşurată de 24.407. promoţia 1986.mercurcraiova.ro www. oferind o selecţie atentă a celor mai fine produse cosmetice şi cele mai renumite parfumuri din lume.C. toate la înalte standarde de calitate şi prospeţime. jaluzele. magazine care poartă semnătura unor renumite mărci. La demisol este prezent un supermarket. CRAIOVA . Contact Craiova. produselor de papetărie. Acţionariat Control Intern – S. serviciilor specializate (bancare. CRAIOVA .. decoraţiuni interioare şi dotări pentru casă – uşi.A.96 S.C. MERCUR S. iar în etajul IV se mai găsesc articole de mobilier. Activitatea profesională desfăşurată cuprinde: .ro Profil 4719 – comerţ cu amănuntul 6820 – închiriere spaţii comerciale Doamna Mitiana Velea este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice Craiova. noutate. care vă aşteaptă cu o gamă de produse. COMINTEX S.C. CRAIOVA Mitiana VELEA Şef Compartiment Resurse Umane. etaj 5 0251.p.A. satisfăcând cele mai rafinate gusturi amatorilor de artă culinară şi distracţie.T. MERCUR S. Etajul V este dedicat petrecerii timpului liber la Restaurantul şi barul „MERCUR”.1986–2000 – economist şi şef Serviciul Financiar Contabil S.A. Acţionariat Control Intern .C. produselor farmaceutice şi medicamentelor).A. surpriză! Situat chiar în centrul municipiului Craiova (Piaţa Prefecturii). frumuseţii şi luxului. electronice şi I. Calea Unirii 14.000 m. electrocasnice. bărbaţi şi copii. MERCUR S. încălţăminte şi lenjerie intimă pentru femei. Parterul este dedicat cadourilor.2000–2003 – şef Compartiment Control Financiar Intern şi de Gestiune S. MERCUR – cel mai mare şi elegant centru comercial din Oltenia – înseamnă calitate.

ro Profil Soluţii complete de mobilare şi amenajări Cătălin Pătru a absolvit cursurile specializării Marketing în anul 2003. având ca responsabilităţi specifice identificarea modalităţilor de dezvoltare a serviciilor oferite de firmă în concordanţă cu tendinţele pieţei şi asigurarea unei bune imagini a firmei pe piaţă.435. continuate cu un master de specializare în Afaceri internaţionale în perioada 2005-2007. METALCOM S. Clasificată ca întreprindere mijlocie. iar datorită dinamicii sectoarelor de producţie şi servicii. CONFECŢII METALICE ORNAMENTALE din oţel carbon şi otel inox. manifestă o tendinţă ascendentă în domeniul forţei de muncă. Contact Craiova. 0251. TÂMPLĂRIE lemn.462. Menţinerea legăturii permanente cu clienţii fideli şi clienţ ii potentiali permite societăţii racordarea directă la cererea consumatorilor finali şi furnizarea unui pachet complet de servicii şi produse: consultanţă + produs + transport + instalare + service.R.ro www. fără diminuarea productivităţ ii. COMERŢ cu accesorii pentru industria mobilei şi pentru amenajări interioare. seria Avangarde după licenţă Austria. efectuat prin showroom propriu.436. nr. Calea Bucureşti. Activitatea firmei se deruleaza pe următoarele direcţii: MOBILIER pal dublu melaminat.97 S. HDF furniruite şi/sau vopsite şi din PVC expandat.C. cu structură de capital autohton integral privat şi funcţioneaza din anul 1994 î n Craiova. TAPIŢERIE. Str.191 0251.311 catalinpatru@metalcom.L Metalcom este o societate comercială cu răspundere limitată. Este Director adjunct la compania Metalcom din anul 2004. Cătălin Florin PĂTRU Director Adjunct . la un raport preţ/calitate competitive. Metalcom are în prezent peste 90 de angajaţi.metalcom. UŞI DE INTERIOR celulare din MDF.

1 0251. Vâlcea.L.R.C. Mureş.ro Profil Comercializarea materialelor de construcţii. Lucrări de construcţii. Fasonare oţel beton . din Craiova.R. Deschiderea noilor puncte de lucru în judeţele Olt. office@mitliv. Contact Craiova. compania Mitliv Exim din Craiova. Mitliv Exim SRL deţine în Municipiul Craiova 4 centre de desfacere proprii dotate corespunzător pentru a putea veni în întâmpinarea nevoilor clienţilor cu o gamă completă de materiale de construcţii. Cu o bogată experienţă în domeniul producerii şi comercializării materialelor de construcţii. precum şi o bogată logistică auto. Harghita şi Prahova sporeşte accesibilitatea la produsele distribuite şi comercializate de Grupul Mitliv. desfăşoară activitatea de organizare. Este Expert CECCAR din anul 1996 şi consultant fiscal din anul 2008. Mirela Goşa este absolventă a Facultăţii de Știinţe Economice din Craiova. o linie tehnologică computerizată. pune în centrul preocupărilor sale angajamentul total al întregii organizaţii în vederea obţinerii satisfacerii exigenţei clienţilor. Mirela GOŞA Director Economic . conducere şi verificare a departamentului financiar contabil. reprezintă un suport eficient pentru reţeaua naţională de distribuţie.ro www.mitliv.L. 3 staţii de betoane complet automatizate. lider pe piaţa locală a materialelor de construcţii. SC. cu un grad ridicat de automatizare pentru fasonarea oţelului beton. În calitate de Director Economic al grupului de firme MITLIV EXIM S.98 S. măreşte viteza de reacţie la comenzile clienţilor şi nu în ultimul rând. o balastieră proprie. Calea Dunării.429603. Consecventă valorilor şi principiilor pe care le-a recunoscut şi însuşit încă de la înfiinţare. Producţia de betoane şi agregate minerale. Nr. promoţia1983. MITLIV EXIM S.

1 magazin în judeţul Olt. motivarea şi pregătirea salariaţilor. Timiş. Nr. Str. Vâlcea. compania s-a clasat în decembrie 2010 pe locul 2 pe ţară.L. Firma este dealer Orange încă din anul 1997. POCAVISO PRODCOM S.L.R.C. 6 magazine î n judeţul Caraş-Severin.99 S. În prezent. De asemenea. Bucureşti. Aurelia MIELCIOIU Director Economic .C.C. promoţia 2004. Arad. din anul 2007. Olt. şi a cursurilor masterale de Management şi Audit Contabil 2007 din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. 1 magazin în judeţul Vâlcea. Mercur) 0251407727 pocaviso@rdscv.ro Profil Comerţul cu amănuntul al echipamentelor pentru telecomunicaţii în magazine specializate Aurelia Mielcioiu este absolventa specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune. 2 magazine în judeţul Gorj. 14 (incinta mag. Argeş. deţine 32 de magazine de prezentare. S. Calea Unirii. Teleorman.R. acoperind 27 de localităţi din România: 13 magazine în judeţul Dolj. Este responsabilă de coordonarea şi conducerea activităţii economice la S. deschise în 7 judete şi Bucureşti. societatea. încărcare electronică şi accesorii GSM. în relaţia cu ORANGE. Bihor. POCAVISO PRODCOM S. Contact Craiova.L. în cadrul societăţii activează şi o divizie de vânzări directe cu reprezentanţi în 10 judeţe: Dolj. 6 magazine în judeţul Timiş.R. Hunedoara. precum şi încheierea de contracte de servicii Orange. 1 magazin în judeţul Mehedinţi. are ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul al telefoanelor mobile şi cartelelor valorice. Ca dealer al Orange. în funcţie de volumul vânzărilor. 2 magazine în Bucureşti. POCAVISO PRODCOM S.

100

POLICOLOR EXIM
POLICOLOR EXIM este o societate înfiinţată în anul 1994. Pe parcursul anilor activităţile s-au diversificat, totul datorită echipei, o echipă tânără şi flexibilă, pentru care calitatea şi profesionalismul serviciilor au reprezentat cel mai important detaliu. POLICOLOR EXIM este specializată în distribuţia de branduri atât pe piaţa internă cât şi internaţională precum Policolor, PPG, DEKO, KLAR AUTOMOTIVE, TOTAL. Propriile branduri precum Policar - spray retus auto şi Policasa - spuma izolatoare de silicon, sunt de asemenea bine cunoscute pe piaţa internă. De asemenea, firma Policolor Exim asigură servicii de marcare şi semnalizare rutieră şi servicii de realizare acoperiri industriale. Policolor Exim dispunde de toate mijloacele necesare pentru asigurarea promptă a tuturor serviciilor oferite (distribuţie, marcare şi semnalizare rutieră, realizare acoperiri industriale, etc. Produse pentru auto - Spray Retus Auto ″POLICAR″, Piese Auto, Produse Klar Professional, Produse Duralchid, Produse pentru construcţii, Vopsele, Diluanţi, Lacuri, Lavabile Interior şi Exterior, Deko Professional.

Contact
Craiova, Str. Calafatului, nr. 1A, Craiova 0251 425 180, 0251 406 405 vanzari@honda-craiova.ro www.policolorexim.ro

Profil
Producător de lacuri şi vopsele

Cosmin a absolvit în anul 2010 specializarea Management a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, pe care le continuă în prezent cu un master ăn Economie şi Afaceri Europene. Este angajat al Policolor Exim din 2011, iar anterior a cochetat cu activităţi din sfera Marketing & PR. Cristian Cosmin UNGUREANU Economist

101

POPECI UTILAJ GREU

Fondatǎ în anul 1975 şi devenitǎ societate pe acţiuni cu capital integral privat în anul 2001, S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A. este firma reprezentativǎ a grupului de firme POPECI. Societatea are o experienţǎ bogatǎ în proiectarea, fabricarea şi modernizarea maşinilor-unelte grele, a echipamentelor şi construcţiilor metalice, acoperind o mare varietate de industrii, unde nevoia de calitate este esenţial ǎ. Produsele realizate au aplicaţie într -un spectru larg de activitǎţi tehnologice, cuprinzând industriile siderurgicǎ, metalurgicǎ, de prelucrare a lemnului, celulozei şi hârtiei, energetice şi a mineritului.

Contact
Craiova, Str. Tehnicii, Nr. 1, 200440 + 40 251 435 100 + 40 251 437 089
resurseumane@popeci.ro

www.popeci.ro

Profil
Domeniul industrial Sectorul construcţiilor de maşini

Doamna Lelia Cristina Nica este angajatǎ a societǎţii din anul 1991, coordonând activitatea de resurse umane a grupului de firme POPECI. Are o vastǎ experienţǎ în derularea contractelor de parteneriat cu unitǎţi din învǎţǎmântul preuniversitar şi superior. Lelia Cristina NICA Director Resurse Umane

102

S.C. RAMERAS S.R.L. (MOL România)
1993 a fost anul în care Grupul MOL a decis extinderea regională, inclusiv în România, pentru ca în 1995 să se deschidă prima benzinărie MOL în țara noastră și să se înființeze compania MOL România. Anul 2004 a marcat semnarea parteneriatului între Grupul MOL și Royal Dutch/Shell Group. În cei peste 15 ani de prezență pe piața românească, MOL a reuşit să-şi consolideze poziția în rândul companiilor petroliere, fiind unul dintre cei mai importanți jucători pe piața carburanților. Rețeaua MOL include 137 de benzinării, care funcționează pe baza plaformei operaționale CODO (company owned, dealer operated), înregistrând performanțe pozitive şi pe segmentele de vânzări destinate companiilor, prin intermediul cardurilor de carburanți şi soluțiilor en gros. MOL a semnat acorduri de concesiune cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale pentru 3 perimetre din vestul României, dintre care unul a fost ratificat de către toate autoritățile competente. Strategia de extindere şi modernizare, precum ş i preocuparea pentru optimizarea activităților fac din MOL România una dintre cele mai dinamice ş i adaptabile companii petroliere de pe piața românească, deținătoare de certificări pe urmptoarele unități organizaționale: Rețea Stații Distribuție Carburanți (Vânzarea cu amănuntul a produselor petroliere, produselor alimentare şi nealimentare de larg consum precum şi a serviciilor conexe la benzinării), Comercial (Carburanți en-gros, Carduri de carburant, Lubrifianți, LPG, Bitum, Produse Petrochimice şi servicii conexe) , Logistică (Aprovizionare, Manipulare, Depozitare, Transport produse petroliere)

Contact
Craiova, Str. Unirii nr. 206 0744.539.665 craiova4@molromania.ro www.molromania.ro

Profil
Dealer MOL România – companie petrolieră

Dl. Remus Vîlceanu este de profesie Inginer specialitatea TCM, având experiență 16 ani în Uzina de Automobile Craiova, 9 ani ca dealer de benzinării, 2 ani în companie asigurare de viață şi 3 ani responsabil de calitatea şi marketingul în service Redac. Valorificând această experiență, din 2012 ocupă poziția de director general al dealerului MOL România, Rameras S.R.L.. Remus VÎLCEANU Manager General

Cristian STOIAN Economist . curse speciale. Calea Severinului. stagiar anul III CAFR. Nr. Contact Craiova.rat-craiova. curse ocazionale . creşterea siguranţei şi confortului călătorilor. dispunând de 176 de autobuze şi 34 de tramvaie. Şef Compartiment Buget. reducerea consumului de combustibil şi energie electrică. Economist CFG. Şef Compartiment Comercial.ro/ Profil Serviciul de transport public de călători Economist în cadrul serviciilor Contabilitate. 23. Financiar.485. Obiective propuse: creşterea calităţii şi eficienţ ei transportului public de călători în Craiova. prestând serviciul de transport public de persoane pe raza Municipiului Craiova.103 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA Regia Autonoma de Transport Craiova a fost înfiinţ ată în anul 1991.ro http://www. în subordinea Primăriei. înnoirea parcului auto. 0763766422 cstoian2005@yahoo.041.com office@rat-craiova. Director Economic. Şef Compartiment Clienţi. adoptarea unor tehnologii nepoluante. În prezent RAT Craiova are 804 angajaţi şi îsi desfăşoară activitatea în patru locaţii. 200769 +40251.

România.pentru început. Nr. În fiecare an un număr de 2. când a fost deschis primul magazin în Timişoara.000 de salariaţi ai săi din Germania şi din ţă rile unde este prezent pe piaţă.R. real. +4031 403 10 00 Craiova. real.Hypermarket România S. etaj 2. pentru domeniile operaţional şi cumpără ri programe de training de cea mai bună calitate.104 REAL HYPERMARKET ROMÂNIA S. 5A 0351 443 116 info. a intrat pe piaţa de retail din România în Contact Real .real-hypermarket.. În anul 2009 a obţinut calitatea de expert CECCAR. cât şi pentru cei cu studii superioare. martie 2006.L. Calea Severinului.Hypermarket România SRL. De asemenea. Şi pentru a asigura un training de succes. fie celor implicaţi î n activităţi de comerţ cu amănuntul.ro Profil Retail (comerţ cu amănuntul) Cristina Viorica Duţă a absolvit studiile de master la Facultatea de Ştiinţe Economice Craiova în anul 2007. fie vânzătorilor.investeşte în pregătirea şi în cursuri de specializare oferite celor aproximativ 50.adresată fie personalului care lucrează în head office.craiova@real-hypermarket. Aceste este motivul pentru care real. oferim cursuri de specializare atât pentru absolvenţ ii de liceu. Theodor Pallady 51N. Str.000 de tineri beneficiază de o pregătire profesională bine fundamentată şi orientată către viitor .. deschise în centre economice importante ale ţării.R. Bd. un departament menit să furnizeze . astfel încât reţeaua numără la momentul actual 25 hipermarketuri.ro http://www.a înfiinţat Şcoala de Succes. 032258. Au urmat alte 24 hipermarketuri. de comercializare de alimente. Bucureşti. sector 3.. Cristina DUŢĂ Şef Departament .. care să susţină ritmul alert de expansiune al companiei noastre. Personalul nostru reprezintă garanţia succesului companiei noastre.L. susţinute în exclusivitate de către specialiştii real.

ro Profil Asigurări generale Cristina Şerban a absolvit în anul 2010 cursurile specializării Management din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova. Având aproximativ 20.2. Cehia. UNIQA Asigurări are aproximativ 1000 de angajaţi în peste 46 de sucursale şi 115 de agenţii şi furnizează servicii pentru mai mult de 550. Din 2008 îşi desfăşoară activitatea la Uniqa Asigurări.serban@uniqa. bl 10D-10E. Slovacia. Carisma.465 c. sociabilitatea şi aptitudinile de bun organizator şi planificator o recomandă ca un bun profesionist în domeniul asigurărilor. 200528 0251. Serbia. cât şi în majoritatea ţărilor europene. Bosnia şi Herzegovina. Macedonia. Liechtenstein.291. Rusia. Elveţ ia. Croaţia.uniqa. incluzând în prezent un număr de 21 de ţări unde operează în prezent 40 de companii de asigurare UNIQA: România. Marca UNIQA a fost desemnată.000 de clienţi. 411. Germania. Înfrăţirii nr.5 milioane clienţi şi aproape 15 milioane poliţe în 21 de pieţe regionale. dar şi ca lider al echipei de agenţi pe care o coordonează. Albania.105 UNIQA ASIGURĂRI UNIQA Group Austria este unul din cele mai mari grupuri de asigurare din Europa Centrală. 0721. UNIQA Asigurări a devenit membră UNIQA Group Austria odată cu preluarea în anul 2008 a companiei UNITA. 10 ani la rând. Contact Craiova. “The most trusted brand” de către Readers Digest atât în Austria. Slovenia. lista ţărilor în care activează a fost extinsă. prima companie cu capital privat din Rom ânia. Ungaria. Bulgaria. 7. Italia.000 angajaţi şi agenţi. Str. În ultimii ani. Kosovo şi Muntenegru. care îmbină în mod conştient individualitatea sa austriacă cu statura sa europeană. Cristina Claudia ŞERBAN Director Sucursală . UNIQA se numără printre cele mai dinamice grupuri din Europa Centrală şi de Est.ro www. Ucraina.052. Polonia.

valdirtour.3 (lângă Banc Post) +40251 410852 office@valdirtour. staţiuni montane. Agenţia de turism oferă clienţilor săi cele mai atractive vacanţ e individuale. Irina Veronica MIERTESCU Agent de turism . agenţia a încercat să îşi concentreze eforturile pentru a oferi o gam ă largă de servicii atât în domeniul turismului intern. pune la dispozi ţie contactele furnizorilor necesari în organizarea evenimentului. vacanţe extreme. agenţia a lansat un nou departament. vacanţe mediteraneene. staţiuni balneare. înfiinţată în 1994. Filosofie şi Geografie a Universităţii din Craiova. nr. Pe lânga serviciile turistice. Contact Craiova.ro www. alege împreuna cu clientul serviciile necesare tematicii evenimentului. Str. ce se ocupă de organizarea evenimentelor private şi corporte: propune locaţiile. cât şi al celui internaţional. sejururi cu avionul. tururi de oraşe europene. Delta Dunării. circuite cu caracter cultural. sejururi la ski.106 AGENŢIA DE TURISM ŞI TRANSPORT VALDIR TOUR Valdir Tour este o agenţie tur-operatoare.ro Profil Agenţie de turism şi transport Organizator evenimente Irina Miertescu a absolvit în anul 2011 studiile masterale din domeniul ştiinţe politice Securitate Naţională şi Euroatlantică din cadrul Facultăţii de Istorie. A obţinut calificarea de agent de turism-ghid naţional urmând cursurile Agenţiei de turism Mapamond. De-a lungul acestor ani de experienţă în domeniul turismului. şi deţine Diploma in Travel and Tourism Foundation & EBT conferită de Asociaţia Agenţiilor de Turism din România (ANAT). pune la dispoziţie bilete pe litoralul Mării Negre. calculeaza costurile evenimentului. România Muncitoare.

107 PROGRAMUL DE STUDIU FINANŢE ŞI BĂNCI BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CEC BANK OMNIASIG GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S. SIF OLTENIA COMPANIA DE APĂ OLTENIA PROFESSIONAL CONSULTING ILEX COM Ghid de practică | .A.

108 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ LEMCOR LIBRA INTERNET BANK MERCUR | Ghid de practică .

109 Ghid de practică | .

110 | Ghid de practică .

inovaţie. unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro. ale cărui servicii sunt utilizate de 27 milioane clienţi din întreaga lume. În fiecare zi. Silviu CONSTANTIN Responsabil Marketing . Banca are peste 2.61. Banca de investiţii.50 Profil Financiar-bancar Absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor specializarea Management. BRD . calitatea dezvoltării şi rentabilitate. Ion Mihalache Nr. România 021. Contact BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Bld. promoţia 2005.301. spiritul de echipă şi inovaţia. Masterand Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor specializarea Management Financiar Bancar – promoţia 2007. BRD-Groupe Société Générale îşi va urmări politica de investiţii susţinute în vederea adaptării dispozitivului său comercial la specificul pieţei româneşti.111 BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD . 1-7 Bucureşti. Banca întreprinderilor. Obiectivul major al BRD este dezvoltarea fondului său de comerţ pe aceste pieţe. Banca îşi exercită în principal activitatea pe 3 pieţe: Banca persoanelor fizice. Acţionarul principal al BRD este Société Générale.5 milioane de clienţi fiind prezentă în toate judeţele României printr -o reţea de 930 de agenţii.Groupe Société Générale este a doua bancă românească după activele bancare şi deţine a doua capitalizare la Bursa de Valori Bucureşti. Reuşita acestei strategii de dezvoltare durabilă se bazează în principal pe valorile împărtăşite la nivelul întregului Grup Société Générale: profesionalismul. În acest sens. noi clienţi ne acordă încrederea lor şi noi colaboratori se alătură echipei noastre. realizării la scară largă a procesărilor şi diversificării gamei sale de produse şi servicii.Groupe Société Générale doreşte să fie banca de referinţă a României prin profesionalism. în cadrul unei strategii de parteneriat pe termen lung cu clienţii săi. Calitatea serviciilor noastre este garantată de cei peste 9500 de profesionişti care formează echipa BRD.

BRD pune la dispoziţia clienţilor săi 20 de unităţ i bancare. simulare credite. G. Nr. sc.112 BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD – Grup Craiova este prezent în judeţele din Dolj şi Olt având o reţea de 37 de unităţi şi 45 de ATM-uri prin care oferă servicii de calitate clienţilor săi persoane fizice. 7 zile din 7 prin intermediul Agenţiei Cetatea Băniei din Bd. BRD continuă să dezvolte şi să promoveze ofertele de produse şi servicii adaptate pentru a oferi soluţii personalizate.970 Profil Financiar-bancar Facultatea de Contabilitate Craiova Specializare Management Financiar-Contabil Daniela SEDER Director Expressgrup Brazdă . 1 (vis-a-vis gară CFR Craiova). retragere numerar. Bl. bl. M6. Dacia nr. Contact Bdul Carol I. persoane fizice autorizate şi întreprinderi. BRD Grup Craiova oferă posibilitatea efectuării de operaţiuni bancare 24h din 24.410.4. accesare BRD-Net. În Craiova. plăţi facturi. Craiova 0251. depunere numerar. 136. Pentru că ne dorim să fim cât mai aproape de clienţii noştri şi să fim permanent la dispoziţia lor. info point – informaţii generale BRD. Operaţiunile care pot fi efectuate în afara programului de lucru sunt: schimb valutar. calitatea serviciilor oferite fiind unul dintre principiile dupa care ne ghidăm. amplasate în principalele zone ale oraşului.

prin intermediul creării de grupuri. multiplicarea numărului de agenţii cu funcţie exclusiv comercială. Str. Pentru că fiecare persoană este unică în felul ei.827 Profil Financiar-bancar Absolventă ASE Bucureşti.1992 Cristiana VIŞAN Director Expressgrup Mihai Viteazul Craiova. BRD a lansat în anul 2010 cardul cu design personalizat A LA CARTE. De altfel. le poţi face pe toate prin intermediul cardului tău personalizat A LA CARTE. Filosofia de bază care ghidează activitatea băncii este promovarea unor politici de marketing şi vânzări mai apropiate de client. Fie că este vorba de cumpărături zilnice. plăţi facturi.Groupe Société Générale a pus în practică un program de investiţii fără precedent pentru modernizarea reţelei sale.să fii printre clienţii care îşi personalizează singuri cardul bancar .412. în vacanţă sau pe parcursul deplasărilor în ţară şi în străinătate. reorganizarea reţelei lansată cu doi ani în urmă are ca obiectiv. acum fiecare are posibilitatea să fie designer-ul propriului card bancar.să îţi alegi fotografii care să te reprezinte: cu tine. Mihai Viteazul.113 BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD . cu peisaje sau cu momente de neuitat pentru tine . În strânsă legătură cu una dintre valorile băncii .şi să le prezinţi la BRD pentru carduri 100% personalizate Cardul tău este un mijloc practic şi comod care te ajută în derularea operaţiunilor cotidiene. Ea întăreşte şi reînnoieşte forţa sa comercială prin recrutarea de tineri colaboratori. Facultatea Finanţe Credit Contabilitate . 2 0251. BRD te invită: . cu prietenii.inovaţia. Contact Craiova. în premieră în România. Nr. cu familia. coordonează activitatea a cinci unităţi BRD care fac parte din Expressgrup Mihai Viteazul . plăţi pe internet sau retrageri de numerar.

valori de reprezentare: tradiţie. Tony POPA NISTORESCU Şef Serviciu Credite Administrator . valori funcţionale: siguranţă.ro/ Profil Financiar . accesibilitate. iar din 2010 când am fost numit şef serviciu. din cadrul Universităţii din Craiova. urmărind cu precădere finanţarea IMM-urilor. coordonez un colectiv de 20 de persoane. cât şi la Facultatea de Management Financiar Contabil a Universităţii Spiru Haret din Bucureşti. con tribuie la dezvoltarea economică.ro http://www. Banca este un element activ în sprijinirea clienţilor pentru accesarea fondurilor europene. onestitate. Dumitru. b. agriculturii. Contact CEC Bank.bancar În anul 1999 am absolvit Facultatea de Ştiinte Economice.1-3-5 Parter 0251 414 050 office@cec. secţia Contabilitate şi Informatică de Gestiune. c. Din 16 aprilie 2007 lucrez la CEC Bank. precum şi a acelor proiecte bancabile care prin natura lor. Str. În perioada octombrie 2002 – septembrie 2009 am activitate ca lector – asociat. simplitate.cec. stabilitate. Sf. Am susţinut teza de doctorat în mai 2005. Sucursala Craiova.114 CEC BANK CEC Bank este o bancă comercială universală. administraţiilor publice locale. O atenţie deosebită este acordată în continuare relaţiei cu populaţia României. Bl. care oferă clienţilor produse şi servicii diverse şi de calitate. crearea şi menţinerea locurilor de muncă. simbol naţional. valori fundamentale: încredere. Valorile CEC Bank: a. competitivă. Am predat în perioade diferite atât la FEAA.

promoţia 2004. Str. + 40 374 203 380 gabriel.115 LIBRA INTERNET BANK S. 16. NCH. Calea Bucuresti. M9. are investiţii de peste 3 miliarde de dolari în Europa Centrală şi de Est din care peste 300 milioane de dolari au fost investiţi în România. Gabriel CISMARU Director Sucursala Craiova .cismaru@librabank.librabank. Libra Internet Bank şi-a asumat misiunea de a fi un partener financiar de încredere pentru fiecare dintre clienţii săi – specialiştii profesiilor liberale. secţia Bănci şi Burse de Valori. Libra Internet Bank şi-a stabilit obiectivul de a deveni "partenerul financiar al sectorului medical". IMM şi persoane fizice. Păstrând focusul pe nişa profesiilor liberale. tehnicienilor şi asistenţilor medicali. Atlanta-Georgia. Bl. unul dintre cei mai importanţi investitori străini din România. LIBRA INTERNET BANK se adaptează cu rapiditate contextului actual dar şi ritmului şi cerinţelor clienţilor. În prezent. Contact Sucursala Craiova. Cu o experienţă de peste 10 ani în domeniul bancar.ro www. Nr. cabinetelor medicale. companiilor din acest domeniu.ro Profil Financiar-bancar Domnul Gabriel Cismaru este absolvent al Facult ăţii de Ştiinte Economice din cadrul Universităţii din Craiova. oferind servicii virtuale competitive. care depăşesc sfera serviciilor clasice disponibile în prezent în mediul bancar. spitalelor şi clinicilor private. Libra Internet Bank a fost înfiinţată în 1996. A. iar din mai 2003 a devenit membră a grupului american de investiţii New Century Holdings (NCH). În prezent este student în cadrul programului de Executive MBA al Kennesaw State University. a fost orientat întotdeauna spre performanţă şi atingerea obiectivelor. Parter Comercial + 40 251 411 370. devenind operaţională î n 1997. SUA.A. sc. lansând în primăvara anului 2004 un pachet de servicii financiare dedicate în exclusivitate medicilor şi membrilor familiilor lor. promoţia 2001 şi al programului de Master Management Financiar Bancar.

10% din totalul acţiunilor companiei. Contact Bucureşti.25%) şi persoane fizice române (0. Sector 1.ro Profil Asigurări non life Specialist în domeniul asigurărilor non life cu o experienţă de 15 ani în cadrul companiei.omniasig. 28 Craiova. Alin CĂPITANU Director Adjunct . valoare care a situat compania pe locul al doilea pe piaţa asigurărilor generale din România. concernul de asigurări cu cea mai extinsă şi activă prezenţă în ţările Europei Centrale şi de Est. Nr.24% pe piaţa asigurărilor generale). Str. În cursul anului 2005. B-dul Aviatorilor.fortan@omniasig.116 OMNIASIG OMNIASIG reprezintă din 1995 unul din reperele importante ale industriei asigurărilor din România. OMNIASIG a înregistrat un volum de prime brute subscrise de 1. portofoliile de clienţi si produse confirmă poziţia de top pe care OMNIASIG o ocupă astăzi în ierarhia asigurătorilor din industria de profil. training.ro www. Restul acţiunilor sunt deţinute de persoane juridice române (0. Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova. bloc 2 parter 021-231. Cota de piaţă (15. a îndeplinit cu succes mai multe funcţii atât la nivel local cât şi central în departamentele de vânzări. subscriere şi management.50. a activat cu succes î n diverse proiecte care au vizat activitatea studenţilor. în prezent acesta deţinând 99. pachetul majoritar de acţiuni OMNIASIG a fost preluat de către Grupul WIENER STADTISCHE. În 2009.114 miliarde RON.65%). Ion Maiorescu.40/41/42/43 procopie.

270 andrei. Două secole de experienţă în servicii financiare şi de asigurare îţi pot oferi certitudinea că prin Generali beneficiezi de protecţia optimă pentru tine şi bunurile tale. Fortunescu.727.117 GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S. Nr.6% (conform datelor CSA pentru primul semestru 2011). Aceasta fuziune nu aduce nicio schimbare pentru clienţii deja existenţi. 0754. 4 0251. competenţa. Noua companie oferă toate categoriile de produse de asigurare. bancar şi al asigurărilor.moraru@ardaf.410. însă.A. Andrei Moraru are o experienţă bogată în domeniul economic. cel de-al 7-lea jucător de pe piaţa românească de asigurări. Contact Craiova.D. cu o cotă de piaţă de 6.999. de servicii mai bune. cât şi internaţional. care sunt vândute sub două branduri şi reţele de vânzare distincte.ro Profil Asigurări generale şi de viaţă Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova. Andrei MORARU Director Agenţie ARDAF . o gamă mai largă de produse şi expertiză atât la nivel local. Strada C. Generali Asigurări şi Ardaf. profesionalismul şi succesul propulsându-l în funcţii de conducere. Aceştia beneficiază. Septembrie 2011: Generali Asigurări şi Ardaf fuzionează pentru a deveni Generali România.

Ana CIMPOERU Economist . membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România şi din decembrie 2010 a obţinut calitatea de auditor financiar. S. 55/1995. 200767 0251/419.ro/ Profil Investiţii financiare Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova. secţia Finanţe Contabilitate. SIF OLTENIA S.C. este societate pe acţiuni cu capital integral privat. În conformitate cu actul constitutiv societatea are următorul obiect de activitate:  administrarea şi gestionarea acţiunilor la societăţile comerciale pentru care sau emis acţiuni proprii. 16 ani de experienţă în domeniul economic. 1. OLTENIA S. Societatea a fost înfiinţată la 01.118 S. 6 din Legea nr.A.I. lege pentru tr ansformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare. Nr.11.A.ro http://www.133/1996.F. Contact Craiova. Strada Tufanele.sifolt.  gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare şi efectuarea de investiţii în valori mobiliare în conformitate cu reglementările în vigoare.1996 în Craiova – România. corespunzător Certificatelor de Proprietate şi Cupoanelor Nominative de Privatizare subscrise de cetăţeni în conformitate cu prevederile art. 4 alin. în baza Legii nr.335 public@sifolt. promoţ ia 1993.ro sifcont@sifolt.

Compania de Apă Oltenia S. Oraşul Filiaşi.. este persoană juridică română. Compania îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat. în aria delegării definită în respectivul contract.A.C.422.apaoltenia. având ca acționari Municipiul Craiova. tratarea și distribuția apei. în cadrul căruia a ocupat diferite funcții de conducere. Oraşul Dăbuleni. prin Consiliul Județean. Marcel Morcov este de profesie economist. cu experiență de peste treizeci de ani în domeniul economic și financiar-bancar.117 0251. Contact Craiova. 133 CP 200177 0251.422. prin Asociație. Nr. Oraşul Bechet. precum şi Județul Dolj. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.ro Profil Captarea.ro www. Brestei. Oraşul Segarcea.263 apa. Str. Comuna Călăraşi – prin consiliile locale respective. Obiectul de activitate al Companiei este operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a cărui gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare încheiat cu Asociația de dezvoltare intercomunitară Oltenia. înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă.A. gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.cv@rdslink. Colectarea și tratarea apelor uzate Dl. Comuna Breasta.119 S.. Marcel MORCOV Director Economic .

PROFESSIONAL CONSULTING S. Ne-am dezvoltat serviciile având în vedere faptul că o colaborare de succes presupune multă atenţie şi încredere. 42. Grupul Professional Consulting a fost constituit în anul 2002 şi este specializat în oferirea de consultanţă financiar -contabilă şi fiscală.ro http://www. 7 ani de activitate în consultanţă fiscală şi financiar contabilă. expert contabil. 5. 200396 +40 251 411446. Ne-a caracterizat întotdeauna profesionalismul şi apropierea de client.L. 14-15. experţi contabili. consultanţi fiscali. jurişti. Str. precum şi servicii în domenii conexe. reuşind să nu ne dezamăgim clienţii şi să le rezolvăm problemele într -un mod optim. +40 251 406696.Cuza. 6A. +40 351 442446 office@profcons. cadre universitare etc.I. suntem lider zonal de piaţă pe domeniul nostru de activitate. indiferent de puterea financiară a fiecăruia. precum şi în domenii conexe. iar în prezent. ap.R. A. audit. Avem o echipă de peste 30 de specialişti. Contact Craiova. Nr. sc.. avocaţi. auditori. contabilitate. Firmele grupului sunt membre ale Camerei Consultanţilor Fiscali din România. 1. auditor stagiar. et.120 S.profcons. Camerei Auditorilor Financiari din România şi a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România . bl. audit. contabilitate. Mirel Florin IACOB Consultant Fiscal .C.ro/ Profil Consultanţă fiscală Consultant fiscal.

distribuitorii Orange.C. Calea Bucureşti. Marius GLĂVAN Director Economic .profesia expert contabil. bun organizator cu spirit de echipă.ro Profil Vânzări echipamente pentru telecomunicaţii Licenţiat al Universităţii de Vest din Timişoara. sc. S. ILEX COM S. parter 0351178891 contabilitate@ilexgsm. Contact Craiova. 15 % dintre ei având funcţii de conducere sau făcând parte din personalul TESA.C. aceasta este formată din 69 de magazine proprii şi 13 magazine deţinute de subcontractorii noştri. RD S & RCS şi Romtelecom pentru contractele de furnizare servicii date mobile şi telefonie fixă. Dolj .A.R. Str. În ceea ce priveşte reţeaua de distribuţie SC Ilex Com SRL. 1. 2. În activitatea noastră ne bazăm pe un număr mediu de 150 salariaţi. distribuitorii Cosmote.ilexgsm. Ilex Com S. E9.E.121 S. bl.L.C. specializarea Finanţe – Bănci.C. Stagiar în anul III la C. Concurenţa este reprezentată de: magazinele proprii Vodafone.ro www. reprezintă al doilea partener Vodafone deţinând o pondere de 15-18% din total reţea distribuţie.R.R. ap. Persoană responsabilă.L.

Str. Universitatea din Craiova.525.mfinante.925 0251. ordonanţelor guvernului.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 2005  lector universitar Universitatea Spiru Haret – Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova  membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România.ro/public/wps/po rtal/Dolj Profil Instituţie publică Absolvent al Universităţii din Craiova. Mihail ANTONESCU Director Executiv Adjunct .122 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj este o unitate teritorială cu personalitate juridică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.gv. în baza legilor. Facultatea de Ştiinţe Economice. ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de ANAF şi Ministerul Finanţelor Publice. 2 0251. 1988  doctor în economie – Specializarea Finanţe. prin care se realizează.ro http://www. Facultatea de Ştiinţe Economice . hotărârilor de guvern. 1997  Master Administraţia Publică . în mod unitar. Nr.anaf.craiova@mail.925 Date. Contact Craiova. strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului. Mitropolit Firmilian.Secţia Finanţe Contabilitate.525.

în teritoriu. Anca Daniela GIUGEA Director Executiv Adjunct . Mihail Kogălniceanu.ro http://www. aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale.Universitatea din Craiova – Facultatea de Ştiinţe Economice Promoţia 2002 specializarea Managementul Resurselor Umane Absolvent de master .pensiidolj. Ca serviciu public investit cu personalitate juridică. 1 0251/406338 office@pensiidolj.123 CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ Casa Judeţeană de Pensii Dolj este organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.Universitatea din Craiova – Facultatea de Ştiinţe Economice Promoţia 2003 specializarea Managementul Organizaţiilor Publice.prestaţii sociale Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Craiova . în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice.ro/ Profil Instituţie publică. Str. Casa Judeţeană de Pensii Dolj asigură servicii pensionarilor de asigurări sociale de stat.Promoţia 1993. Nr. Casa Judeţeană de Pensii Dolj asigură. Studii Aprofundate . fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. Contact Craiova. pensionarilor de asigurări sociale proveniţi din fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori precum şi persoanelor asigurate pe bază de declaraţie de asigurare şi contract de asigurare. precum şi din domeniul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Bd.A. Lauber. director economic. nr.413. Hess. director executiv în numeroase companii din sectorul industrial. elemente de scări interioare.prelucrăm lemnul în condiţii de calitate deosebită. Secţia Finanţe-Contabilitate. Joos.442. placaje.213 office@lemcor. S. 0351. Decebal. panouri pentru diverse tipuri de mobilă. pardoseli. Are o experienţă profesională de 36 de ani pe funcţii ca economist.lemcor. Este expert contabil din 2001. Contact Craiova. produsele obţinute sunt de calitate. Beck.124 S. Steiger. care este fabricarea de uşi şi ferestre din lemn stratificat. de la uscarea acestuia până la realizarea produsului finit. promoţia 1978.maşini de producţie germană: Weining. plafoane false. Ca urmare a modernizării liniilor tehnologice.C. Petre DÂRJIU Director General . LEMCOR S. mobilier de grădină. În afara producţiei de bază. lambriuri.271 0251. mobilier hotelier.120.270. contabil şef. fiind o firmă cu capital privat al cărei acţionar majoritar este SIF Oltenia.C. LEMCOR S. Haffner . Craiova a fost înfiinţată în anul 1997.442. Prin dotarea tehnologică performantă de care dispunem . în conformitate cu normele Comunităţii Europene. putem executa la comandã mobilier şcolar.ro Profil Execuţia de produse de tâmplărie Petre Dârjiu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice. 0351.A.ro www.

Surpriza şi vă veţi bucura de cele mai frumoase clipe de cumpărături din viaţa dumneavoastră ! MERCUR – Plăcerea de a cumpăra ! Contact Craiova.C. care comercializează o varietate de mărci recunoscute pe plan naţional şi internaţional.mercurcraiova. MERCUR S.407. unde veţi descoperi Calitatea. Petrecerea timpului liber în barul şi Restaurantul Mercur satisface cele mai rafinate gusturi din domeniul artei culinare şi al distracţiei. Shopping în Centrul Comercial Mercur înseamnă peste 130 de magazine.A. etaj 5 0251.ro Profil 4719 – comerţ cu amănuntul 6820 – închiriere spaţii comerciale Din anul 2000..A. studenţii de azi – practicienii de mâine se pot baza în stagiile de practică de un tutore profesionist şi deschis în a împărtăşi din experienţa sa. Calea Unirii 14. Vă invităm în Centrul Comercial MERCUR. Adelina Veronica CĂRUNTU Director Financiar Contabil . vă aşteaptă cu o ofertă tentantă şi diversificată: magazine specializate pentru toate gusturile şi o gamă variată de servicii moderne şi de calitate.ro www.125 S. Centrul Comercial Mercur corespunde tuturor cerinţelor de calitate şi funcţionalitate prin oferta de produse şi servicii prestate. activitatea economico-financiară a societăţii este organizată şi condusă de doamna Adelina Căruntu. la preţuri competitive.C. Centrul Comercial Mercur. Mercur S. ridicând conceptul de shopping la rang de artă.711 office@mercurcraiova. Având în vedere complexitatea activităţilor derulate în cadrul S. cel mai mare şi elegant centru comercial din Oltenia. Noutatea.

126 | Ghid de practică .

127 PROGRAMUL DE STUDIU CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE AMT SERVICE AUDICONTEVEX AUDIT ŞI EXPERTIZĂ CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ C&C CONSTRUCT EXPERT BUSINESS CONSULTING OFFICE CONT EXPERT N&C AUDIT ŞI EXPERTIZĂ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA SOFTRONIC Ghid de practică | .

128 | Ghid de practică .

specializată în domeniul financiar-contabil. Str. A urmat cursuri organizate de instituţii de specialitate.F. Unirii. dobândind calitatea de expert contabil. consultanţă fiscală Florin Săftoiu a absolvit în anul 1987 specializarea Economia Industriei.E.C. Facultatea de Ştiinte Economice din Craiova. consultanţă în domeniul fiscal.R Dolj.ro/ Profil Servicii de contabilitate. Societatea este membra a A sociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România din anul 2007. membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România din anul 2007 . C. practician în insolvenţă. Este membru al C. AMT SERVICE S. contabilitate (inclusiv expertize contabile) .C.C. oferind servicii de audit. expertiză contabilă.ro amtservicesa@yahoo. Nr 30 0251/415330 office@amtservicii. C. precum şi servicii de evaluare. autorizaţie 948/2010. aspect atestat şi de pregătirea profesională a colectivului societăţii. evaluator. Societatea dispune de un sediu cu o dotare corespunzătoare tipului de servicii pe care îl prestează.R.R. autorizaţie 00529/2007. ca societate comercială cu răspundere limitată.L.C. consultant fiscal. auditor financiar. Societatea AMT SERVICE a fost înfiinţată în anul 1995.A. audit. Bucureşti.amtservicii.com http://www.A. membră a Camerei Auditorilor Financiari din România începând cu anul 2010. Construcţiilor şi Transporturilor.nr.129 S. nr. Bucureşti. mediator. INSOL Europe. societatea beneficiind de o vastă experienţă în ceea ce reprezintă serviciile din domeniul financiar-contabil. Florin SĂFTOIU Director General . Contact Craiova.F. UNEAR. Asociaţia Naţională a Mediatorilor din România.

A. cursurile de expert contabil organizate de CECAR Dolj. fost înfiinţată în anul 2006. I. societatea mai desfăşoară şi o activitate de Service Auto. Urmează. autobuze şi microbuze 2. s-a reorientat spre activităţile de prestări de servicii în domeniul auto. producţie şi birouri 4. domeniul Contabilitate şi Administrarea Întreprinderii. dar începând cu a doua jumătate a anului 2007.L.com Profil Servicii de întreţinere şi reparaţii autovehicule Carmen este absolventa Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Se ocupă de conducerea economică a C&C Construct. C&C Construct S. Calea Severinului nr. remorci şi semiremorci. Din anul 2012.L. ca urmare a semnării unui contract de finanţare nerambursabilă cu ADR SV OLTENIA. având ca obiect principal de activitate Construcţii civile şi industriale. Contact Craiova. inclusiv autocamioane.C. pentru orice categorie de autovehicule rutiere. tractoare rutiere.130 S. Carmen Florentina PETRE Director Economic . Str.″. C&C CONSTRUCT S. fiind practiciană a programelor de contabilitate ″Petrescu″ şi ″E.R. Închiriere de spaţii de depozitare.R.C.5 t one 3. S. datorită restrângerii activităţii de construcţii. dar şi a altei companii cu profil confecţii aflată în aceeaşi incintă. Î n prezent.T.D. 42 0751301201 cristipetre1980@yahoo.P. societatea are 14 angajaţi şi desfăşoară următoarele activităţi: 1. Inspecţii la aparatele de tahograf pentru maşinile de peste 3. începând cu anul 2010.

448. desfăşurându-şi activitatea ca liber profesionist din anul 1992. Contact Craiova. Tatiana Boboc este expert contabil.com Profil Contabilitate şi audit financiar. Bl.473.L.R. S. AUDICONTEVEX S. Brazda lui Novac. cu vechime în domeniul contabilităţii de peste 30 ani.L.R. desfăşoară activităţi de evidenţă contabilă şi consultanţă în domeniul contabilităţii încă din anul 1994. 25.C.C.131 S. AUDICONTEVEX S. Prestările de servicii în domeniul contabilităţii sunt efectuate de experţi contabili şi economişti cu calificare şi cunoştinţe temeinice. Societatea efectuează servicii de contabilitate pentru societăţi comerciale private şi entităţi non-profit. 1 0351. cea mai mare parte a clienţilor beneficiază de aceste servicii de peste 10 ani.407. Deţine o vastă experienţă în conducerea contabilităţii având şi calităţi manageriale. Consultanţă în domeniul fiscal. Un fapt pozitiv pentru calitatea serviciilor acesteia este aceea că. Tatiana BOBOC Asociat unic . 0744.609 audicontevex@gmail. Ap. Sc. 2. în toate domeniile de activitate (excepţie agricultura).

009.ro www.181. Membră CECCAR încă de la înființare.132 S. Magdalena MIHAI Administrator . Camera Auditorilor Financiari din România.653.C.341. univ. dr. Str. consultanță în afaceri și management.022 office@auditsiexpertiza.auditsiexpertiza. C.809 0745. 0741. consultanță în domeniul fiscal .626. inclusiv evidența personalului. fiind membră a organismelor care reglementează profesia contabilă: CECCAR. Nr. evaluări. oferă servicii de contabilitate financiară și de gestiune. 0728.cod CAEN 6920. cu activități de predare a disciplinelor de contabilitate.R. Magdalena MIHAI este cadru didactic universitar cu o experiență de peste 20 de ani în învățămâtul superior economic. consultanță financiar-contabilă. Contact Craiova. D-na prof. AUDIT ŞI EXPERTIZĂ S. Rădulescu Motru. fuziuni. Camera Consultanților Fiscali.ro Profil Activitati de contabilitate și audit financiar. documentații credite.6 0351. Buna cunoaștere a unor limbi de circulație internațională facilitează contactul cu clienții rezidenți în UE.295.L. în prezent fiind șefa catedrei de contabilitate din cadrul FEAA. Firma este înființată în anul 2001. 0731.412. expertize contabile. Este expert contabil. asistență pe perioada derulării controalelor specifice. auditor financiar și consultant fiscal. divizări și alte servicii profesionale de specialitate.052.

133

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Consiliul Judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, funcţionează pe baza principiilor cuprinse în art.120-122 din Constituţia României şi a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. Potrivit art. 122 alin.1 din Constituţie, Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Contact
Craiova, Palatul Administrativ, Strada Unirii, Nr. 19 0251.408.200 0251.408.241 relpub@cjdolj.ro www.cjdolj.ro

Profil
Administraţie publică

Gabriel Aftinescu este absolvent al Masterului – Finanţe şi Administrarea Afacerilor în anul 2006 – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. De asemenea, este absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor în anul 2004 – Secţia Managementul Firmei. Gabriel AFTINESCU Inspector Principal

134

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Consiliul Judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, funcţionează pe baza principiilor cuprinse în art.120-122 din Constituţia României şi a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. Potrivit art. 122 alin.1 din Constituţie, Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Contact
Craiova, Palatul Administrativ, Strada Unirii, Nr. 19 0251.408.200 0251.408.241 relpub@cjdolj.ro www.cjdolj.ro

Profil
Administraţie publică

Daniela Avrămoiu este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice, Secţia Finanţe Contabilitate, promoţia 1980. În anul 2005 a absolvit studiile masterale în Guvernare modernă şi dezvoltare locală urmat la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, iar în anul 2006 cursurile masterale ale specializării Strategii manageriale în finanţe publice şi asigurări ale Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova. Daniela AVRĂMOIU Director Economic

135

S.C. EXPERT BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Societatea a fost înfiinţată în anul 2004 şi are ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul contabilităţii, auditului şi consultanţei fiscale. Personalul societăţii este calificat şi atestat de organismele profesionale din domeniu. Dintre cele mai importante activităţi realizate de SC EXPERT BUSINESS CONSULTING SRL amintim efectuarea de expertize contabile, misiuni de audit, consultanţă financiarcontabilă, evaluări de bunuri mobile şi proprietăţi imobiliare, evaluări de întreprinderi, planuri de afaceri, s.a.

Contact
Craiova, Str. Nicolae Iorga 94 0731.51.01.01, 0251.51.01.01 expert_business_consulting@yahoo. com

Profil
Cod CAEN principal 6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal

Este absolventa Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova, promoţia 1997, specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune. În anul 1999 a absolvit cursuri de master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova, specializarea Management şi Audit Contabil. Are calitatea de expert contabil, auditor financiar şi consultant fiscal. Mioara Luminiţa POPESCU Expert Evaluator, Expert Contabil, Consultant Fiscal

Contact Craiova.a. Societatea a fost înfiinţată în anul 2009 şi are ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul contabilităţii. consultanţă în domeniul fiscal Cornelia Niţu este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din Oradea.133 cornelia. evaluări de întreprinderi. Calea Bucureşti.507. Dintre cele mai importante activităţi realizate de SC N&C AUDIT ŞI EXPERTIZĂ SRL amintim efectuarea de expertize contabile. 287A 0744. Personalul societăţii este calificat şi atestat de organismele profesionale din domeniu.481. auditului şi consultanţei fiscale.nitu@consulting-nc.133. consultanţă financiar contabilă.ro Profil Cod CAEN principal 6920 . Str. 0251. A absolvit în anul 2002 cursurile de master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova. evaluări de bunuri mobile şi proprietăţi imobiliare.Activităţi de contabilitate şi audit financiar. planuri de afaceri s.R. membru CECCAR. promoţia 1997. Din anul 2007 este expert contabil. misiuni de audit.136 N&C AUDIT ȘI EXPERTIZĂ S.L. specializarea Administrarea Afacerilor. nr. Cornelia NIŢU Expert Contabil .

7 0251. Marcela BRĂGARIU Expert .ro Profil Administraţie publică Marcela Brăgariu este absolventă a Masterului “Managementul Afacerilor Publice”. legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.ro www. Str. Contact Craiova.I. autonomiei locale. S. privind aprobarea organigramei şi numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.. secţia ″Economia Industriei şi Transporturilor″. A. eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale.Bucureşti.236 contabilitate@primariacraiova. deconcentrării serviciilor publice.A. promoţia 2001.461.Cuza. Este.P.215/2001.primariacraiova.N. Nr. de asemenea. promoţia 2008.137 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA Primăria Municipiului Craiova este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării.S. absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice – Universitatea din Craiova.

Contact Craiova. 23.ro Profil Serviciul de transport public de călători Marian Teodorescu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice–Finanţe Contabilitate. Îşi desfăşoară activitatea în localitatea Craiova. promoţia 1986. office@rat-craiova. 200769 +40251.041. Calea Severinului. Nr.02.ro murtazagabita@yahoo. Marian TEODORESCU Director Economic . urbane.1991.138 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA. înfiinţată în baza deciziei 100/15. expert contabil din anul 1994. având ca obiect principal de activit ate conform CAEN 4931 „Transp. judeţul Dolj. doctor în economie din anul 2004 şi consultant fiscal din anul 2006. este o regie autonomă de interes local.com www. suburbane şi metropolitane de călători”. fiind plătitoare de taxă pe valoarea adăugată şi neavând filiale.485.rat-craiova.

şef serviciu contabilitate. dispunând de 176 de autobuze şi 34 de tramvaie. director economic şi economist proiecte. Obiective propuse: creşterea calităţii şi eficienţei transportului public de călători în Craiova. creşterea siguranţei şi confortului călătorilor. reducerea consumului de combustibil şi energie electrică. Calea Severinului. adoptarea unor tehnologii nepoluante.139 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA Regia Autonomă de Transport Craiova a fost înfiinţată în anul 1991.ro Profil Serviciul de transport public de călători Nadia Ioniţă a ocupat în cadrul Regiei Autonome de Transport Craiova funcţiile de economist în cadrul serviciilor salarizare. contabilitate.com www.rat-craiova. curse speciale şi curse ocazionale. Contact Craiova. 200769 0785236104. înnoirea parcului auto. 23. Nadia IONIŢĂ Economist . În prezent RAT Craiova are 804 angajaţi şi îşi desfăşoară activitatea în patru locaţii. Nr. prestând serviciul de transport public de persoane pe raza Municipiului Craiova. în subordinea Primăriei. gabinadia@yahoo.

în urma restructurării activităţii de cercetare din România și din necesitatea satisfacerii în condiţii de calitate a nevoilor transportatorilor feroviari.softronic. specialiștii societăţii au proiectat și fa bricat echipamente de modernizare începând de la siguranţa circulaţiei. măsură.152 0351. SOFTRONIC S.ro Profil Modernizare locomotive electrice. şi a studiilor aprofundate în specializarea Management Financiar. înregistrare.L. control și diagnoză pentru vehicule feroviare.155 softronic@softronic. 40 0351. Echipamente numerice de măsură. până la convertizoare statice de tracţiune. Severinului. Facultatea de Ştiinţe Economice. Convertizoare statice de forţă pentru servicii auxiliare și tracţiune electrică.R. Pionieri pe piaţa românească de material rulant al echipamentelor electronice comandate cu microprocesoare. specializarea Bănci şi Burse de Valori.140 S. control și diagnoză. Nr.409. Înfiinţată în februarie 1999. Str. Cristina Mirescu este absolventă a Universităţii din Craiova.409. Contact Craiova. Cristina MIRESCU Director Financiar . Fondatorii societăţii au o bogată activitate în domeniul încercării echipamentelor pentru vehicule de tracţiune feroviară și au desfășurat anterior activităţi de cercetare în domeniul tracţiunii feroviare. Softronic s-a impus pe piaţa furnizorilor feroviari prin produse și servicii de înaltă calitate şi prin mobilitate deosebită.ro www.C.

ECONOMIE GENERALĂ ŞI COMUNICARE ECONOMICĂ ADR SV OLTENIA CASA NOASTRĂ DIRECŢIA REGIONALĂ A VĂMILOR CRAIOVA ELPRECO ICSU C.141 PROGRAMELE DE STUDII ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE. NICOLĂESCU PLOPŞOR SOFTRONIC Ghid de practică | .S.

142 | Ghid de practică .

ro Profil Dezvoltare regională În cei 11 ani de activitate în cadrul instituţiei a desfăşurat activităţi diverse precum: evaluarea şi monitorizarea proiectelor. ce acţionează în domeniul specific dezvoltării regionale.adroltenia.ro www.418. de utilitate publică.143 AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia) a fost înfiinţată în anul 1999 şi este un organism nonprofit. 0040. etc. 2A 0040. coordonarea grupurilor parteneriale de lucru. PRAI.). cu personalitate juridică. Marilena ALECU Şef Departament Politici Regionale şi Comunicare .411.869. Aleea Teatrului. elaborarea documentelor de programare regională (PDR. neguvernamental. monitorizarea implementării POR în regiune. office@adroltenia.240. ADR Sud-Vest Oltenia desfăşoară următoarele activităţi principale:  implementarea programelor şi a proiectelor regionale  programarea regională  marketingul regional şi promovarea investiţiilor Contact Craiova. apolitic.251. Nr.251.

532 0728.este unul complex ce are în vedere în special coordonarea/supravegherea subalternilor în relaţiile de colaborare cu partenerii externi. dar şi elemente ce ţin de ofertarea.283.429. Nr. Contact Pieleşti. Zilnic peste 550 de oameni sunt dedicaţi producţiei şi oferirii de servicii de valoare pentru clienţi.R. Una din principalele activităţi ale societăţii este reprezentată de producţia şi distribuţia de ferestre şi uşi termoizolante din PVC.C.144 S. CASA NOASTRĂ S. Job-ul actual – Şef Departament Export . respectiv contractarea cu aceşti parteneri străini.393 office@casanoastra. Calea Bucureşti. specializarea Managementul Firmei. Pentru a putea oferi produse şi servicii de valoare a investit peste 20 mil de euro în construcţia şi utilarea unor fabrici de producţie a tâmplăriei PVC şi a geamului termoizolant. Ramona ŞANTIA Şef Birou Export .ro ramona. interfaţa între partenerii străini şi Compania Casa Noastră. Str.L.santia@casanoastra.113 0251.ro Profil Tâmplărie PVC Ramona Şantia este absolventă a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

145

DIRECŢIA REGIONALĂ PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE CRAIOVA
Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale este subordonată Autorităţii Naţionale a Vămilor şi realizează în plan teritorial atribuţiile autorităţii vamale. Aceasta coordonează în plan teritorial, potrivit procedurilor de arondare stabilite de Autoritatea Naţională a Vămilor, direcţii judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale, birouri vamale de interior şi, după caz, birouri vamale de frontieră. Are competenţă teritorială în şase judeţe din sud-vestul României şi administrativă asupra a: 6 direcţii judeţene pentru accize şi operaţ iuni vamale (Argeş, Dolj, Gorj, Olt, Teleorman, Vâlcea); 6 birouri vamale de interior sau frontieră (Aeroport Craiova, Bechet, Calafat, Corabia, Tr. Măgurele, Zimnicea); 2 puncte vamale (Mioveni-Dacia, Craiova-Ford).

Contact
Craiova, Str. Henry Ford, Nr. 16 0251.437.070 DRVCR@CUSTOMS.RO

Profil
Supraveghere vamală şi a produselor accizabile; Control vamal şi al operaţiunilor cu produse accizate; Verificări şi controale de specialitate.

Haralambie Argintaru este absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, în cadrul Universităţii din Craiova, Master în Economie şi Administrarea Afacerilor, promoţia 2007. De asemenea, este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice, specializarea Finanţe şi Asigurări, promoţia 2001. Haralambie ARGINTARU Şef Birou

146

S.C. ELPRECO S.A.
S.C. ELPRECO S.A. este unul din producătorii de materiale de construcţii din România, preocupat permanent de modernizarea produselor şi de satisfacerea nevoilor clienţilor. Cu peste 45 de ani de experienţă, Elpreco se situează pe poziţii de top pe piaţa materialelor de construcţii din beton din România. Oferta variată de pr oduse satisface şi cele mai exigente cerinţe în materie de calitate, durabilitate, eficienţă în utilizare şi estetică. Adaptându-se continuu la cerinţele economiei de piaţă, compania a modernizat şi retehnologizat capacităţile de producţie introducând în procesul de fabricaţie produse noi, moderne, de calitate, care corespund cerinţelor pieţei româneşti şi standardelor internaţionale.

Contact
Craiova, Str. Calea Severinului, Nr. 44 0251.307.700 office@elpreco.ro www.elpreco.ro

Profil
Producerea materialelor de construcţii din beton

Anca Micuda este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice Craiova Tranzacţii Economice Internaţionale (1998) şi lucrează în cadrul Elpreco aprovizionare de 11 ani pentru achiziţiile din ţară şi din import. Anca MICUDA Şef Birou Aprovizionare

147

ACADEMIA ROMÂNĂ - Institutul de Cercetări Socio-Umane "C. S. Nicolăescu-Plopşor"
Academia Română, prin hotărârea Prezidiului din 29 decembrie 1965, a decis înfiinţarea la Craiova a Centrului de Istorie, Filologie şi Etnografie sub conducerea prof. univ. dr. docent C.S. Nicolăescu-Plopşor (29 decembrie 1965 – 30 mai 1968), membru corespondent al Academiei. În februarie 1970, Centrul de Istorie, Filologie şi Etnografie a trecut sub îndrumarea A.S.S.P., schimbându -i-se numele în Centrul de Ştiinţe Sociale. În consecinţă, în structura sa au fost incluse noi domenii: economie, sociologie şi filosofie. Prin Hotărârea Guvernului nr. 625 din 8 martie 1990, Centrul de Ştiinţe Sociale din Craiova a revenit sub egida Academiei Române. În luna august 1994 a primit denumirea de Institutul de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopşor". Institutul de Cercetări Socio-Umane editează anual două reviste: "Arhivele Olteniei", fondată în 1922 şi Anuarul Institutului de Cercetări So cio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopşor", fondată în 1999 cu ocazia centenarului C.S. Nicolaescu Plopşor.

Contact
Craiova, Str. Unirii, nr. 68 0251.523.330 icsuplopsor_2005@yahoo.com http://cis01.central.ucv.ro/academi aromana/

Profil
Cercetări socio-umane

Antoaneta-Laura Sava a absolvit Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie din cadrul Universităţii din Craiova în 2008, şi Facultatea de Ştiinţe Sociale - Master specializarea Securitate Naţională şi Euroatlantică în 2010. Are o vechime în cercetare de 6 ani, în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăesu Plopşor". Antoaneta-Laura SAVA Cercetător Ştiinţific

ro www. Convertizoare statice de forţă pentru servicii auxiliare și tracţiune electrică.148 S.L. înregistrare.155 softronic@softronic.409.softronic. având profesia de economist în cadrul companiei SOFTRONIC. măsură.C. 40 0351. Str.R. Severinului. specializarea Analiza şi Evaluarea Financiară a Organizaţiilor. SOFTRONIC S. specializarea Finanţe și Bănci. în urma restructurării activităţii de cercetare din România și din necesitatea satisfacerii în condiţii de calitate a nevoilor transportatorilor feroviari. până la convertizoare statice de tracţiune.409. Fondatorii societăţii au o bogată activitate în domeniul încercării echipamentelor pentru vehicule de tracţiune feroviară și au desfășurat anterior activităţi de cercetare în domeniul tracţiunii feroviare. Înfiinţată în februarie 1999. control și diagnoză pentru vehicule feroviare. Monica Dinu este absolventă a Facultăţii de Economie și Administrarea Afacerilor. Echipamente numerice de măsură. Contact Craiova. Nr. în prezent masterand al FEAA. control și diagnoză. Softronic s-a impus pe piaţa furnizorilor feroviari prin produse și servicii de înaltă calitate şi prin mobilitate deosebită.ro Profil Modernizare locomotive electrice. Monica DINU Economist . Pionieri pe piaţa românească de material rulant al echipamentelor electronice comandate cu microprocesoare. specialiștii societăţii au proiectat și fa bricat echipamente de modernizare începând de la siguranţa circulaţiei.152 0351.

149 PROGRAMUL DE STUDIU INFORMATICĂ ECONOMICĂ CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL Ghid de practică | .

150 | Ghid de practică .

casdj. 8 0251. precum şi colectarea contribuţiei la FNUASS a persoanelor fizice.010 info@casdj. Nr.ro Profil Asigurări de sănătate Florian Daniel Buldur îşi desfăşoară activitatea în cadrul Biroului Sisteme Informatice. Are atribuţii de administrare a Sistemului Unic Integrat al asigurărilor de sănătate şi întreţinerea acestuia. farmaceutice şi de protezare acordate asiguraţilor.1 Decembrie 1918. Str. altele decât cele pentru care colectarea se face de către ANAF.666.151 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ Casa de Asigurări de Sănătate Dolj este o instituţie publică ce asigură. urmărirea modului în care sunt utilizate fondurile publice de către furnizorii de servicii de sănătate.ro http://www.429. Contact Craiova. conform legii 95/2006. 0351. funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel local având ca principale atribuţii: finanţarea serviciilor medicale. Florian-Daniel BULDUR Consilier Superior .406.

Specializarea RomânăItaliană. A absolvit. Universitatea din Craiova. spectacol Amelia Etegan este absolventă a Facultăţii de Litere. Instituţia are ca profil de activitate cercetarea fenomenului etno -folcloric şi a tezaurelor umane vii în spiritul promovării acestora prin intermediul acţiunilor specifice care includ arhivarea informaţiilor obţinute prin cercetare.152 CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ Instituţia Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj este o instituţie publică de cultură care fiinţează sub patronajul Consiliului Judeţean Dolj. pictură naivă. editarea de carte de specialitate şi promovarea acestora prin crearea de evenimente: expoziţii de pictură. Str. Contact Craiova.com Profil Cultură. cercetare etnofolclorică.184 ccpdolj@yahoo. grafică.176. fiind director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj din aprilie 2005. 0351. Amelia Loredana ETEGAN Director .844. educaţie. de asemenea. Buna cunoaștere a unor limbi de circulaţie internaţională facilitează contactul cu clienţii rezidenţi în UE. promoţia 1997. promoţia 2007. Alexandru Macedonski. Nr. 28 0251. programe de cercetare finalizate cu astfel de proiecte.524. şi Masterul în Managementul Resurselor Umane în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului. Str.mfinante. Contact Craiova.525.925 Date. promoţia 1996. ordonanţelor guvernului. în baza legilor. ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de ANAF şi Ministerul Finanţelor Publice. hotărârilor de guvern.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. este şi absolventa Masteratului Finanţe . Nr. în mod unitar. 2 0251. Mitropolit Firmilian. De asemenea.525. Facultatea de Drept Nicolae Titulescu . Constantina GURĂNOIU Şef Serviciu Juridic .craiova@mail. Facultatea de Administraţie Publică 2005.ro http://www.925 0251.153 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj este o unitate teritorială cu personalitate juridică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. prin care se realizează.anaf.ro/public/wps/po rtal/Dolj Profil Instituţie publică Constantina Gurănoiu este absolventă a Universităţii din Craiova.gv.

este lider în vânzări pe segmentul premium înglobând tehnologie de vârf. Pirelli Tyres România este prezentă pe piaţ a auto prin intermediul celor trei fabrici: Fabrica de Anvelope.R. Fabrica de Cabluri Metalice şi Filtre antiparticule pentru motoare diesel reprezinta Proiecte Greenfield. Pirelli. a fost angajată în cadrul Departamentului Export Sales al companiei Petrom OMV Craiova. Otilia SPĂTĂRELU SAP Logistics Specialist . reşaparea şi refacerea anvelopelor Otilia Spătărelu a urmat cursurile specializării Tranzacţii Economice Internaţionale în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Craiova în perioada 1995-1999. Olt. amplasate pe patru continente. Compania face parte din Grupul de firme Pirelli & C Spa şi este prezentă în România din anul 2006 cu fabrica de anvelope de la Slatina.com Profil Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer. Situată în sud-estul României.L. PIRELLI TYRES ROMÂNIA S. până în anul 2007. Compania deţ ine 19 fabrici la nivel mondial. compania Pirelli se distinge prin lunga sa tradiţie industrială. str. iar din aprilie 2007 lucrează în cadrul Centrului IT PIRELLI Craiova. şi desfăşoară operaţiuni în peste 160 de ţări. Contact Slatina. care a îmbinat întotdeauna capacitatea de a inova cu calitatea produselor şi notorietatea mărcii. Drăgăneşti. 35 Receptie: +40249507349 Vanzari/Marketing: 0800800838 www. având în prezent profesia de Business Analist AMS.pirelli.. Întregul Pol Industrial are în prezent circa 2 400 de angajaţi.154 S. nr. După absolvire. Fondată în anul 1872 şi listată la Bursa din Milano din anul 1922. al cincilea producător de anvelope din lume.C.

155 PROGRAMUL DE STUDIU STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Ghid de practică | .

156 | Ghid de practică .

dezvoltarea culturii statistice. cu modificările şi completările ulterioare. informării opiniei publice. diseminarea datelor statistice. a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici.insse. economic. ca unităţi teritoriale ale I. serviciile publice. Contact Craiova. asigurarea relaţiilor de colaborare cu organele administraţiei publice centrale şi locale. prin existenţa procedurilor şi a graficelor de circulaţie a documentelor. Fraţii Goleşti. organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial. Direcţia Regională de Statistică DOLJ are ca obiect de ac tivitate colectarea. aprobare şi circulaţie a documentelor create ȋn activitatea de producţie statistică. de mediu.S.ro www. instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat şi serviciu public deconcentrat. 33 0251/533725 tele@dolj. validare.-ului. fundamentarea strategiilor de dezvoltare şi prognoză.insse. constituirea şi administrarea la nivel teritorial a seriilor de date statistice. asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali. Mariana TĂNASE Director Executiv . social. financi ar şi juridic. care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului.157 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Direcţia Regională de Statistică DOLJ este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii Nr. republicată.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică. asigurarea şi actualizarea cadrului organizatoric de elaborare. analiza.N. organismele guvernamentale şi non -guvernamentale. oficiale cu caracter demografic. Nr. Str.ro Profil Administraţie publică / Statistică oficială Coordonarea activităţii Direcţiei Regionale de Statistică Dolj prin asigurarea realizării tuturor responsabilităţilor derivate din managementul operaţional şi strategic. 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale în România. necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale.dolj. a Hotărârii Guvernului Nr. persoane juridice şi fizice sau a altor utilizatori. Direcţia Regională de Statistică DOLJ. procesarea. ȋn vederea realizării unei interfaţe cu beneficiarii de date statistice.

diseminarea datelor statistice.158 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Direcţia Regională de Statistică DOLJ este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii Nr. constituirea şi administrarea la nivel teritorial a seriilor de date statistice.insse. financi ar şi juridic. 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale în România. asigurarea producţiei statistice din domeniile repartizate ȋn raport de Programul Cercetărilor Statistice cu impact ȋn culegerea.dolj. care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică. organismele guvernamentale şi non -guvernamentale.ro Profil Administraţie publică / Statistică oficială Asigurarea realizării tuturor responsabilităţilor derivate din funcţia publică de execuţie. analiza. prelucrarea şi validarea datelor statistice ȋn vederea asigurării calităţii informaţiilor statistice.ro www. Fraţii Goleşti. Direcţia Regională de Statistică DOLJ are ca obiect de ac tivitate colectarea. 33 0251/533725 tele@dolj. procesarea. asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali. necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale. oficiale cu caracter demografic. a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici. instruirea şi îndrumarea personalului din unităţile raportoare. economic. organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial. Carmen DRAGOMIR Inspector Superior .N. fundamentarea strategiilor de dezvoltare şi prognoză.S. Reprezintă instituţia în raporturile cu alte autorităţi ale administraţiei publice şi terţe persoane juridice. dezvoltarea culturii statistice. republicată. Contact Craiova.insse.-ului. informării opiniei publice. Direcţia Regională de Statistică DOLJ. de mediu. social. cu modificările şi completările ulterioare. instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat şi serviciu public deconcentrat. Str. a Hotărârii Guvernului Nr. formarea. serviciile publice. ca unităţi teritoriale ale I. în vederea completării corecte şi la timp a chestionarelor/rapoartelor statistice. Nr. analiza şi prelucrarea indicatorilor statistici.

guvernul român să răscumpere acţiunile părţii coreene. care putea ansambla anual 2. secretarul Legaţiei Române la Washington. a relaţiilor sociale şi internaţionale”. Oltcit devine Automobile Craiova. Contact Craiova.4% din acţiunile Automobile Craiova.000 de unităţi. Guvernul României comunică filialei Ford din Anglia disponibilitatea de a deschide la Bucureşti o linie de asamblare.ford. Ford România s -a alăturat Proiectului PRAXIS prin selecţia a 12 studenţi stagiari de la toate programele de studiu ale FEAA pentru secţiile Accounting / Tax / Internal Control. dotată cu prima linie de montaj operaţională din Europa de Est. şi-a început relaţiile cu România în anul 1928. producând până la sfârșitul lui 2009 aproximativ 1. În 1931. Astfel. iar un an mai târziu. Powertain-MP&L.500 de automobile şi camioane.600 de unităţi. preluând oficial Automobile Craiova în martie 2008. Financial Analysis. Purchasing.ro Profil Producţia de automobile . Ford a achiziţionat un teren în cartierul bucureştean Floreasca. atunci când Andrei Popovici. pentru ca. iar în 2012 30. Producţia de automobile la Uzina Ford din Craiova a început pe 8 sep tembrie 2009. credit folosit pentru cofinanţarea unui proiect de dezvoltare a unui motor cu emisii re­duse de dioxid de carbon și a producţiei ulterioare la uzina din Craiova. în 1932. Automobile Craiova împreună cu grupul sud-coreean Daewoo formează compania mixtă Daewoo Automobile România. garantat de statul român în proporţie de 80%. Ford a realizat un împrumut în valoare de 400 milioane euro de la Banca Europeană de Investiţii. pentru dezvoltarea industriei.159 FORD ROMÂNIA Ford Motor Company. prin preluarea acţiunilor Citroën (care decide să se retragă din asociere) de către statul român. În anul 2007. în 1935. cu aproximativ 10 automobile pe zi. Uzina de la Craiova a fost înfiinţată în anul 1976 ca societatea mixtă româno– franceză Oltcit (guvernul României – Citroën). în anul 2006. Strada Henry Ford 29 crcro@ford. În 1994. În 1991.com www. îi decernează lui Henry Ford un înalt ordin al Casei Regale ca “binefăcător al omenirii. însă într-un ritm foarte scăzut. iar în primăvara anului 2009 a achiziţionat și un pachet de 22% din acţiunile Automobile Craiva deţinute de SIF Oltenia. după ce în anul 2011 a fost centru pentru practica facultativă a 8 studenţi. şi peste 100 de muncitori. Noul acţionar a început proiectul de modernizare în luna mai 2008. Ford a oferit 57 milioane de euro pentru 72. redevenind acţionar majoritar. În anul 2013. fondată în 1903. unde a construit o uzină modernă. În ianuarie 2010. Ford deschide o firmă de vânzări în România.

160 | Ghid de practică .

Cuza.proiect-praxis.ro www. România Sala 152 +40251411598 office@proiect-praxis.BIROUL SERVICIU CARIERE SILVIA PAVEL DANIEL MILITARU CRISTINA NISTOR Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. Craiova CP 200585. Nr. 13.I. A. Dolj.ro .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful