P. 1
Ghid de Practica PRAXIS 2013(1)

Ghid de Practica PRAXIS 2013(1)

|Views: 86|Likes:
Published by Andre' Ea

More info:

Published by: Andre' Ea on Jun 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

Universitatea din Craiova

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

GHID DE PRACTICA

2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranzi ția de la școală la viața activă” Titlul proiectului: „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă” Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477 Beneficiar: Universitatea din Craiova Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, SUPEUROPA (Franţa) şi ISCTE (Portugalia)

Universitatea din Craiova

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Ghid de practică: Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă (PRAXIS) / coord.: Oana Gherghinescu Craiova: Universitaria, 2013 Bibliogr. ISBN 978-606-14-0149-9 I. Gherghinescu, Oana (coord.) 33

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranzi ția de la școală la viața activă” Titlul proiectului: „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă” Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477 Beneficiar: Universitatea din Craiova Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, SUPEUROPA (Franţa) şi ISCTE (Portugalia)

Turismului şi Serviciilor Marketing Contabilitate şi Informatică de Gestiune Finanţe şi Bănci Statistică și Previziune Economică Informatică Economică Ghid de practică | . Orientarea profesională a absolvenţilor în scopul facilitării tranziţiei la viaţa activă Anexa 1 – Programele analitice de practică pe programe de studiu Economie și Afaceri Internaționale Economie Generală și Comunicare Economică Management Economia Comeţului . Şcoala de vară VIII. Scopul şi obiectivele practicii de specialitate IV. Îndrumar pentru studenţi şi coordonatori de practică VII. evaluarea şi certificarea stagiului de practică V. Stagiul de practică în străinătate IX. Recunoaşterea. II. Prezentarea proiectului PRAXIS .3 CUPRINS GHIDUL DE PRACTICĂ Introducere I. Biroul de practică. Centrul de practică VI.Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă Cadrul legal 5 5 6 11 12 13 14 17 22 23 25 30 30 34 38 42 46 50 55 62 66 III.

4 Anexa 2 – Atestatul de efectuare a practicii Anexa 3 – Raportul de practică Anexa 4 – Fişa de evaluare pe parcursul stagiului de practică Anexa 5 – Convenţia de practică 70 71 74 76 PREZENTAREA CENTRELOR DE PRACTICĂ Programele de studiu Management. Marketing. Economie Generală şi Comunicare Economică Programul de studiu Informatică Economică Programul de studiu Statistică şi Previziune Economică 82 107 126 141 149 155 | Ghid de practică . Economia Comerţului. Turismului şi Serviciilor Programul de studiu Finanţe şi Bănci Programul de studiu Contabilitate şi Informatică de Gestiune Programele de studiu Economie şi Afaceri Internaţionale.

Este un ghid pentru studenți. respectiv. răbdare și o pregătire temeinică. de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. precum și în politicile și strategiile naționale. sunt avute în vedere activități inovative propuse în proiect. respectiv a centrelor de practică din mediul economico-social. El prezintă cadrul și obiectivele practicii pentru studenți și localizează practica prin descrierea funcțiunilor biroului de practică din universitate. interesul fiind centrat pe student. prin Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA). cu alte cuvinte reflectă faptul că instituția de învățământ care l -a creat este una competitivă. cât și pentru cele din domeniul ocupării forţei. De asemenea. pe creșterea competențelor. Ghid de practică | . coordonatori și tutori. Tranziția de la școală la viața activă este un proces îndelungat. evaluare și certificare a stagiilor de practică. în continuă schimbare și îmbunătățire. Ghidul. Stagiile de practică ale studenților sunt prima ocazie cu care studenții iau contact cu mediul activității practice și au capacitatea de a -i pregăti pe studenți pentru statutul lor de absolvent și . Este vorba despre organizarea unei școli de vară și a unor stagii de practică în străinătate. a valorificat oportunitate a de a accesa Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane pentru a-și perfecționa sistemul de derulare a stagiilor de practică pentru studenți. Ghidul este gândit ca un document de lucru. tocmai pentru a include cât mai multe experiențe și exemple. Sprijinul financiar susține o reformă a procedurilor specifice și facilitează apropierea dintre mediul academic și mediul economico -social. punctând descriptorii care trebuie urmăriți în derularea activităților practice. care necesită atenție. Universitatea din Craiova. Finalitatea sa demonstrează că viitorul absolvent poate deveni un exponent viabil al sistemului de învățământ pe piața muncii. Practica studenților este un element regăsit adesea în documentele de specialitate la nivel european. ca de altfel întregul proiect. complementare activităților încetățenite. poate fi considerat ca un exercițiu pilot ale cărui rezultate pot fi multiplicate și extinse.5 INTRODUCERE Facilitarea tranziției de la școală la locul de muncă constituie o preocupare atât pentru politicile din domeniul educației. profesori și angajatori și a fost elaborat cu sprijinul acestora. Documentul este un bun îndrumar pentru studenți. a adaptabilității și competitivității acestuia. precum și modul de recunoaștere. Ghidul de față conține repere utile tuturor factorilor interesați în derularea stagiilor de practică.

Universitatea din Craiova a încurajat constant cercetarea ştiinţifică şi a favorizat întrunirile aca demice. Pe par cursul existenţ ei sale. De la înfiinţarea sa.554.6 I. Bugetul total al proiectului este de 10. Perioada de implementare a proiectului este de 3 ani. PREZENTAREA PROIECTULUI PRAXIS . tematica | Ghid de practică Universitatea din Craiova FEAA . la distanţă).088 lei. Acceptarea competiţiei şi participarea la schimbul de valori au permis selectarea şi consolidarea unui valoros corp profesoral. din care finanțarea nerambursabilă este de 9. Universitatea din Craiova le oferă excelente condiţii de pregătire î n toate cicluril e de studii universitare (Licenţă.Portugalia și SUPEUROPA . 1. existând convingerea că nici o ştiinţă. cu frecvenţă redusă. Master. Data începerii este 2 august 2010. demnă de acest nume. la integrarea acestora în patrimoniul universal. Celor peste 25 000 de studenţi ai să i. î mpărtăşind valorile culturale. Doctorat) şi formele de învăţământ (cu frecvenţă.BUNI PRACTICIENI ÎN DOMENIUL ECONOMIC ÎN TRANZIŢIE DE LA ŞCOALĂ LA VIAŢA ACTIVĂ PRAXIS este un proiect strategic cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. implementat de Universitatea din Craiova prin Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara.Franța. parte a comunităţii academice europene. educaţionale şi ştiinţifice ale acesteia. Cu convingerea că Spaţiul European al Învăţă mântului Superior şi Aria Europeană a Cercetării Ştiinţifice sunt pilonii principali ai societăţii bazate pe cunoaştere. Univer sitatea din Craiova a evoluat către o structură complexă.028 lei. constituit î n prezent din peste 1000 de cadre didactice. nu poate prospera dacă nu depăşeşte folosinţa locală. ISCTE . iar data finalizării proiectului este 1 august 2013. din anul 1947. pentru a servi lumii întregi. morale. a ştiinţei şi culturii naţionale.Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa . formator competent şi generos al elitelor ştiinţifice şi culturale. concretizându -şi vocaţia europeană prin convergenţa curriculară.1. ce include în prezent 11 facultăţi şi 3 şcoli doctorale. Universitatea şi universalitatea au mers împreună. Universitatea din Craiova şi-a asumat misiunea de a contribui la dezvoltarea cunoaşterii. Partenerii în proiect Universitatea din Craiova este o prestigioasă instituţie a învăţământului superior românesc. Universitatea din Craiova participă activ la Procesul Bologna.213.

antreprenor. analist programator. Grecia. profesor. Prin intermediul burselor LLP ERASMUS. Universitatea de Vest Timişoara FEAA Universitatea de Vest din Timi şoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societăţii. cenzor independent. agent de vânzări. Cunoştinţele dobândite le oferă absolvenţilor FEAA abilităţile necesare pentru înfiinţarea. anual un număr considerabil de studenţi sau cadre didactice universitare ale FEAA beneficiază de stagii de pregătire în străinătate la universităţi de prestigiu. la cerinţele şi standardele domeniilor în care se angajează absolvenţii facultăţii. administrator al proiectelor financiare. flexibilă şi dinamică este reprezentată de zece specializări la ciclul universitar de licenţă. acorduri bilaterale cu universităţi din Franţa. inclusiv în cadrul unor reţele sau consorţii de cercetare prin care FEAA să realizeze excelenţa în cercetare. FEAA a încheiat parteneriate în programe internaţionale de colaborare. ale economiei bazate pe cunoaştere. Portugalia. cât şi pentru cei înscrişi la master şi doctorat. contabil autorizat. agent de turism. Ultimii ani au marcat o mai pronunţată orientare a activităţii de cercetare ştiinţifică a personalului didactic din facultate. gestionarea şi administrarea afacerilor şi le permite desfăşurarea de activităţi în următoarele profesii: asistent manager. Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe Ghid de practică | . Acestea sunt adresate atât studenţilor de la ciclul licenţă. dar şi prin colaborare cu alte institute de învăţământ şi de cercetare din ţară sau din străinătate. Polonia. cu o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare. auditor financiar. manager de export. în anul 2009 FEAA a obţinut certificarea Sistemului de Management al Calităţii conform Standardului SR EN ISO 9001: 2008. manager financiar-contabil. patru specializări la învăţămânul la distanţă. În plus. analist de piaţă. Belgia. broker. în cadrul a 11 facultăţi.7 cercetării ştiinţifice şi deschiderea către colaboră ri academice. în condiţiile competitivităţii şi valorificării durabile a rezultatelor cercetării. expert contabil. învăţământul cu frecvenţă. Oferta educaţională. Activitatea de cercetare ştiinţifică este un domeniu prioritar pentru FEAA din Universitatea din Craiova. Slovenia. douăzeci programe de studii universitare de master şi o şcoală doctorală. Aceasta se desfăşoară în departamente şi centre de cercetare. Germania şi Turcia . având drept misiune pregătirea unor economişti care să răspundă nevoilor unei piețe a forței de muncă tot mai exigente. Italia. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova ( FEAA ) este una din instituţiile academice cu renume şi tradiţie din mediul universitar românesc. cercetător ştiinţific. administrator relaţii cu clienţii. fiind cea mai mare dintre cele 11 facultăţi ale Universităţii din Craiova. ofiţer de credite.

ISCTE a înregistrat un număr de 7824 studenţi. facultatea îşi propune să îmbună tăţească şi să lărgească orizontul cunoştinţ elor profesionale ale tuturor absolvenţilor şi specialiştilor. facultatea este implicată în dezvoltarea locală şi în integrarea europeană. mobilităţ ile studenţeşti fiind prioritare î n aceste acorduri de cooperare prin prisma faptului că ele constituie un mod eficient de a asigura un transfer de bune practici. 1. ca o primă etapă î n procesul prin care viitorul absolvent se confruntă cu cerinţ ele practice ale domeniului de activitate spre care se va î ndrepta după absolvire. absolvenţilor şi angajaţilor lor să schimbe.8 de mobilitate Socrates. ISCTE deţine o serie de centre de training şi sevicii: CEMAF (pieţe financiare). Leonardo da Vinci. Tempus – sunt impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţ ii. INDEG (training şi educaţie pentru top management) a primit o importantă recunoaştere publică pentru activitatea sa în domeniul trainingului. cercetărilor şi serviciilor pentru comunitate. | Ghid de practică . ISCTE SupEuropa În anul academic 2007/20 08. Î n 2005 a devenit membră a Consiliului decanilor din Portugalia. OVERGEST (contabilitate). asigurâ ndu-le acestora posibilitatea de a se pregăti în domeniu pe tot parcursul vieţii (life long learning). GEST -IN (informaţii pentru afaceri). În anul 1997 a aderat la Fundaţia universităţilor portugheze. GIESTA (statistică). Î n domeniul serviciilor comunitare. PHARE. Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor este cea mai prestigioasă instituţie de î nvăţământ universitar şi continuu pentru ştiinţe economice ş i afaceri din partea de vest a României. ISCTE . Prin proiectele implementate. SupEuropa este o organiza ţie franceză de formare. Facultatea pregăteşte specialişti apreciaţi în ţară şi străinătate. Universitatea de Vest din Timişoara are relaţ ii cu peste 100 de universităţi din întreaga lume. CEUA (arhitectură). să dobândească şi să experimenteze noi abilităţi şi competenţe sociale şi profesionale. Di n 1967. UNIAUDAX (antreprenoriat şi afaceri de familie). jucând un rol important în transferul de cunoştinţe către companii şi autorităţi locale. cu scopul de a le aduce mai aproape. înfiinţată în anul 1990.Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa este o universitate de stat înfiinţată în anul 1972. î n contextul conceptului de mobilitate. Erasmus. Prin programele derulate. Obiectivele proiectului Obiectivul general PRAXIS este corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către student cu activitatea practică aferentă specializării. pentru a permite elevilor. IN OUT Global (logistică ). universităţi şi întreprinderi din diferite state membre ale Uniunii Europene. Activităţile sale principale sunt orientate către şcoli.2.

450 de la partenerul român) de la două universităţi din România. schimburi transnaţionale. de la facultăţ ile cu profil economic.cel puţin 55 de tutori din centrele de practică pregă tiţi şi conştientizaţi cu privire la importanţa dezvoltării unei atitudini deschise şi constructive faţă de studenţ ii veniţi în practică. .cel puţin 1650 de studenţi conştientizaţi.4. câ te un tutore la fiecare centru de practică.cel puţin 1650 de studenţi din anul al II-lea de studii (câte 550 în fiecare din cei 3 ani de proiect. orientaţi prin intermediul birourilor de practică.acomodarea cu mediul viitoarei activităţi practice. 825 femei. 1200 de la aplicant. . . .3. Finanţe şi Bănci. turismului şi serviciilor. Statistică şi previziune economică. orientarea lor spre activităţi pentru care au reale aptitudini şi consilierea lor prin intermediul birourilor de practică. . .cel puţin 55 de tutori cu activitate în fiecare din cei 3 ani. Economia comerţului.stimularea asigurării unui caracter profesionist şi competitiv pentru stagiile de practică prin organizarea de cursuri. 1.conştientizarea mediului economic cu privire la importanţa dezvoltării unei atitudini deschise şi constructive faţă de studenţii veniţi în practică.activarea. programele de studii: Economie şi afaceri internaţionale. Ghid de practică | . 825 bărbaţi.cel puţin 55 convenţii de practică încheiate între cele două universităţi şi centrele de practică.9 Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de: . Contabilitate şi informatică de gestiune. . mai bine instruiţi în cadrul stagiilor de practică. Economie generală şi comunicare economică. şcoli de vară şi stagii de practică la partenerii străini.conştientizarea studenţilor privind activitatea practică. Marketing. studenţi ce vor participa la stagiile de practică (ca parte a planului de învăţământ pentru ciclul de studii universitare de licenţă). . Rezultatele aşteptate A. Management. Rezultate care susţin atingerea obiectivelor specifice: . flexibilizarea şi compatibilizarea cunoştintelor teoretice dobâ ndite cu cerinţele şi nevoile activităţ ii practice viitoare. 1.optimizarea relaţiei între mediul academic şi mediul practic cu scopul permanentei adaptări a curriculei la cerinţele acestui mediu şi realizarea unei tranziţii mai uşoare de la şcoală la viaţa activă. Grupul ţintă al proiectului Grupul ţintă este format din: . Informatică economică . având sub coordonare î n medie 10 studenţi pe durata stagiilor de practică. adaptaţi pentru o tranziţie facilă de la şcoală la locul de muncă. ceea ce va conduce la o mai facilă inserţie a acestora pe piaţa muncii.

4 prezentări pe an la fiecare universitate implicată (filmuleţe. . . .o conferinţă naţională cu participare internaţională la finele fiecărui an de proiect. . abordarea unui stil de viaţă sănătos.650 de pliante pe an. .persoane care au beneficiat de stagii şi orientare în proiect ş i au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă : 200. | Ghid de practică . . C.5 articole pe an.un website actualizat al proiectului. cu nominalizarea centrelor de practică . .tranziţia de la şcoală la viaţa activă : 300. .cel puţin 30 de studenţi competitivi stimulaţi prin organizarea şcolii de vară ş i 15 studenţi participanţi la stagii de practică la partenerii stră ini. prezentări ppt.650 broşuri pe an. dezvoltarea carierei.un Ghid de practică elaborat şi tipărit în 1.ponderea studenţilor sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare: 30%.4 teme abordate pe an: oportunităţi de practică. B. Rezultate pe termen mediu şi lung: . . piaţa muncii.număr de persoane care au beneficiat de stagii şi orientare în proiect şi au găsit un loc de muncă .000 de exemplare pe an. .campanii de conştientizare în rândul studenţilor şi al mediului economico -social. broşuri.trei campanii de conştientizare (1/an) pentru studenţii de anul I din fiecare din cele două universităţi din România. .10 . Alte rezultate: . cu nominalizarea şi descrierea centrelor de practică. pliante).un film de prezentare pe an.

din 10 ianuarie 2011 Monitorul Oficial al României. după caz. Partea I. Practica este activitatea desfăşurată de studenţi. Cercetării şi Tineretului şi Sportului şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor şi elevilor. instituţii financiare nebancare şi alte organizaţii ale pieţei financiare. o instituţie centrală ori locală sau orice altă persoană juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu programele de studii cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei. Practicantul este studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor. în conformitate cu planul de învăţământ. Legea nr. Practica studenţilor se organizează şi se desfăşoară pe baza unui contract -cadru de colaborare sau a unei convenţii. la sfârşitul semestrului IV. comerţului.  Practica de specialitate a studenţilor din FEAA este disciplină obligatorie. Nr.ro Ghid de practică | .  Aceasta se va desfăşura la organizaţii din domeniul producţiei. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor care desfăşoară activităţi instructiv -educative şi formative. Organizatoul de practică este instituţia de învăţământ universitar. 493. Activitatea de practică se desfăşoară cu program cumulat. la instituţii ale administraţiei publice locale sau în alte organizaţii cu personalitate juridică. 18. respectiv Universitatea din Craiova. ca un stagiu compact de trei săptămâni. CADRUL LEGAL  Practica de specialitate se organizează în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire. spre a le aplica în concordanţă cu programul de studiu pentru care se instruieşte. 1/20111. încheiată între organizator şi partenerul de practică. Partenerul de practică sau centrul de practică este o societate comercială. are alocate 90 de ore şi 3 puncte credit . Partea I. 1 2 Monitorul Oficial al României. care va fi evaluat în cadrul colocviului de la finalul stagiului. Ea se încheie cu un raport de practică . la instituţii de credit. pe baza unei programe analitice întocmite de instituţia de învăţământ superior a practicantului. serviciilor. în conformitate cu planul de învăţământ. fiind prevăzută în curricula universitară în anul al II-lea de studii. Nr. 258/20072.11 II.ucv. din 24 iulie 2007 3 http://feaa. privind practica elevilor şi studenţilor şi Regulamentele FEAA3.

prezentate în Anexa 1. practica de specialitate urmărește acomodarea studenţilor cu mediul viitoarei activităţi. | Ghid de practică . ceea ce va conduce la o mai facilă inserţie a absolvenților pe piaţa muncii. 3/ cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea organizaţiei şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. 2/ identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. În afară de aceste obiective generale. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PRACTICII DE SPECIALITATE Scopul practicii de specialitate constă în corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către student cu activitatea practică aferentă specializării. studenţii trebuie să urmărească și o serie de obiective specifice (descriptori) detaliate în programele analitice de practică. indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica: 1/ cunoaşterea centrului de practică. în funcţie de specializare şi tipul organizaţiei în care se va desfăşura practica de specialitate. Studenții vor urmări atingerea următoarelor obiective generale. ca o primă etapă în procesul prin care viitorul absolvent se confruntă cu cerinţele practice ale domeniului de activitate spre care se va îndrepta după absolvire. De asemenea.12 III. a modului de organizare şi derulare a activităţii desfăşurate.

un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. evaluarea și certificarea. Ghid de practică | .  raportul de practică a fost verificat şi semnat de către tutorele de practică .  Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. 3/ Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. prezentat în Anexa 2. 2/ Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi.  centrul de practică a eliberat un Atestat de efectuare a practicii. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. se ţine seama de calitatea Raportului de practică întocmit conform Anexei 3.13 IV. 1/ Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:  există convenţia de practică între facultate şi centrul de practică. RECUNOAŞTEREA. folosind şi dobândind cunoştinţe relevante pentru viitoarea profesie.  studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. având ca referinţă programa analitică de practică.  Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4.  studentul şi -a desfăşurat stagiul de practică într -un domeniu direct legat de programul de studiu sa. semnat de reprezentantul centrului de practică și de tutore. EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ Finalizarea stagiului de practică și obținerea creditelor alocate disciplinei sunt condiționate de parcurgerea a trei etape: recunoașterea. În acordarea notei.

14 V. specifice activităţilor pe care le va desfăşura. Tutorele de practică trebuie să îl ajute pe student să -şi realizeze obiectivele de practică prevăzute în programa analitică. Pe perioada de practică. c/ să desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activităţii de practică a studenţilor în condiţii normale. fără a se depăşi ora 20 00. Acesta permite studenților folosirea cunoştințelor teoretice într -un cadru profesional și facilitarea. tehnică şi tehnologică – necesară valorificării cunoştinţelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire. Pe toată durata practicii. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. De asemenea. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică. în acest fel. | Ghid de practică . La cererea tutorelui de prac tică. CENTRUL DE PRACTICĂ Oricare ar fi nivelul lor. tutorele este obligat să instruiască practicantul cu privire la normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor. familiarizându -se cu universul muncii. aproape toate programele de învățământ universitar prevăd la ora actuală un stagiu de practică. centrul de practică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale: a/ să deţină o dotare corespunzătoare – logistică. În conformitate cu legislaţia în vigoare. tutorele împreună cu coordonatorul de practică în calitate de reprezentant al FEAA urmăresc şi înregistrează prezenţa la activitate a practicantului şi semnalează eventualele abateri centrului de practică şi FEAA. punându -i la dispoziţie mijloacele necesare. cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul programei analitice de practică. Şi pentru centrele de practică. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. b/ să aibă specialişti cu studii superioare care să coordoneze şi să participe la evaluarea desfăşurării practicii studenţilor. Centrul de practică desemnează persoanele care se ocupă de îndrumarea şi urmărirea activităţii de practică a studenţilor – tutorii de practică. stagiul este un prilej de a participa în mod concret la formarea viitorilor angajați și de a fi în contact direct cu instituții le de învățământ și cu tiner ii. Centrul de practică reprezintă organizaţia care desfăşoară o activitate în corelaţie cu programele de studii cuprinse în oferta educațională a FEAA şi conţinutul programelor analitice de practică şi care poate asigura procesul de instruire practică a studenţilor în baza unei convenţii încheiate în acest sens. a trecerii de la cadrul învățământului la cel al organizației.

coordonator de practică.  să dobândească cunoştinţe despre culegerea şi folosirea informaţiilor. obiectiv.  să demonstreze respect pentru valorile profesiei de economist şi să se familiarizeze cu normele conduitei deontologice specifice profesiei. FEAA împreună cu centrul de practică efectuează o evaluare a cunoştinţelor practicantului şi îi acordă o notă conform metodologiei prevăzute la secţiunea Recunoaşterea. dar şi o relaţie colegială cu salariaţii din centrul de practică sau cu specialişti din domeniul economic. în care să se discute colegial despre problemele de interes comun privitoare la Ghid de practică | . Întâlnirile periodice la centrul de practică. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Anexa 3 la Ghidul de practică ce completează programa analitică şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. evaluarea și certificarea stagiului de practică. desigur. cu colaborarea şi sprijinul coordonatorului de practică.coordonator de practică trebuie să fie o relaţie onestă.  să înţeleagă modul de organizare a activităţii pe care o desfăşoară organizaţia respectivă.  să înveţe cum să stabilească o relaţie profesională cu clienţii. tutorelui. legătura teoriei cu practica constituind astfel un proces de continuitate.tutore .  să -şi dezvolte abilităţile de rezolvare a problemelor practice şi să comunice direct cu persoanele implicate în aceste activităţi. bazată pe respect profesional şi să asigure condiţiile necesare pentru buna pregătire a studentului. partenerii organizaţiei. cu o largă disponibilitate pentru dialog. în conformitate cu programa analitică. Conţinutul Raportului de practică . pentru realizarea cu succes a obiectivelor practicii. precum şi concluziile studentului. care să răspundă scopului propus.  să cunoască şi să respecte legislaţia în vigoare cu privire la activităţile desfăşurate.tutore . furnizorii.15 Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elab orarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică stabilite de comun acord între coordonator.  să -şi asume responsabilitatea pentru realizarea sarcinilor stabilite de tutorele de practică. revine. tutore şi student. prin vizite programate ale coordonatorului de practică. concis. La centrul de practică studentul trebuie:  să -şi dezvolte capacităţile de a transpune noţiunile teoretice în practică. în primul rând.  să perceapă esenţa activităţilor desfăşurate în cadrul structurilor organizatorice ale centrului de practică. responsabilitatea pentru o bună îndrumare a studentului.  să înveţe să susţină o activitate/operaţiune sau să întocmească raportul asupra unei activităţi/operaţiuni într -un mod adecvat. În perioada de desfăşurare a practicii la centrul de practică . La sfârşitul stagiului de practică. Relaţia student . Realizarea în condiţii optime a obiectivelor practicii de specialitate presupune ca toate părţile implicate în această activitate să dea dovadă de profesionalism şi să contribuie la consolidarea relaţiei profesionale student .

Tutorele trebuie să se pună de acord cu prevederile programei de practică pentru a putea verifica dacă sunt îndeplinite obiectivele învăţării practice şi dacă acestea corespund profilului studentului. cunoaşterea locului şi rolului ei în cadrul sistemului economic şi s ocial. La sfârşitul stagiului de practică tutorele are obligaţia de a întocmi Fişa de evaluare pe parcursul stagiului de practică (conform Anexei 4) din care să rezulte numărul orelor efectuate. cunoaşterea colectivului cu care va lucra. identificarea obiectivelor organizaţiei şi a metodologiei de lucru. vor facilita asigurarea unei relaţii mai bune între FEAA şi centrele de practică. identificării nevoilor neacoperite. Coordonatorul de practică are obligaţia de a monitoriza studenţii prin vizite ef ectuate la centrele de practică și de a sprijini tutorii de practică pe parcursul desfăşurării stagiului de practică. | Ghid de practică . cât şi coordonatorului de practică. Convenţia de practică se încheie anticipat desfăşurării activităţii. scopul şi acţiunile preconizate pentru perioada de instruire practică a fiecărui student. iar tutorelui obligaţiile pe care le are faţă de student. realizării acordului între toţi cei implicaţi în procesul complex al practicii de specialitate. dar mai ales pentru a-i încuraja pe studenţi în activitatea lor. explorarea problemelor curente. pentru ca la finele practicii să -i poată evalua activitatea. referiri la punctualitatea. Coordonatorul de practică trebuie să întreţină o legătură permanentă cu studenţii şi cu tutorii din centrele de practică nu numai pentru a controla dacă cei implicaţi îşi fac datoria. Tutorele trebuie să asigure studentului toate informaţiile de ordin general de care acesta are nevoie pentru:      familiarizarea cu centrul de practică prin prezentarea organizaţiei. de obicei. vor fi stabilite activităţile. la începutul anului universitar în care este prevăzut stagiul.16 derularea programului de pregătire practică a studenţilor. În corelaţie cu programa analitică de practică. Acest demers va trebui să -i permită studentului înţelegerea cu exactitate a rolului său în cadrul centrului de practică. Rezultatele evaluării activităţii pe parcurs vor fi prezentate atât studentului . disciplina şi gradul de însuşire a cunoştinţelor practice de către student. vor antrena interesul tutorilor şi al studenţilor. dar nu mai târziu de prima lună a semestrului doi. C onţinutul cadru al convenţiei de practică este prevăzut în Anexa 5. obiectivele. a purta discuţii critice şi a avea permanent informaţii în scopul îmbunătăţirii procesului de instruire.

pentru a -i orienta pe tutori în privinţa competenţelor şi talentelor voastre şi a -i ajuta la repartizarea diferitelor sarcini de lucru. 2/ În centrul de practică trebuie să vă comportaţi ca un salariat potenţial. Urmaţi aceste sfaturi şi ar trebui să vă descurcaţi excelent nu numai în parcurgerea cu succes a stagiului de practică. va avea ca rezultat nepromovarea examenului.1. 13/ Participarea la programul de practică presupune aderarea la aceleaşi standardele academice ca şi cursurile convenţionale. Trataţi toţi angajaţii cu respect. 14/ La sfârşitul stagiului de practică nu trebuie să uitaţi: Ghid de practică | .) pentru uz personal. Sfaturi pentru studenţi Stagiul de practică este o etapă esenţială în formarea voastră profesională care vă permite să vă familiarizaţi cu universul profesional şi să aplicaţi cunoştinţele acumulate. Depinde de voi să o faceţi să prindă viaţă! 3/ Corelaţi teoria cu practica . Nu părăsiţi locul de muncă în timpul orelor de practică fără permisiune. Îmbrăcaţi -vă adecvat. 8/ Dezvoltaţi şi demonstraţi o etică a muncii solidă. 12/ Cereţi sprijinul tutorelui de practică ori de câte ori simţiţi nevoia. Persoanele pe care le veţi întâlni cu ocazia unui stagiu vor constitui viitoarea voastră reţea profesională. Evitaţi actele de nesupunere. Sfaturi generale: 1/ Înainte de alegerea centrului de practică informaţi-vă cu privire la profilul acestuia. etc. ci şi în carieră. 11/ Respectaţi Regulamentul de ordine interioară al centrului de practică şi normele de securitate aplicabile în organizaţie. Imposibilitatea de a respecta îndrumările tutorelui şi ale coordonatorului de practică va avea probabil ca rezultat un calificativ nesatisfăcător.aplicaţi cunoştinţele acumulate în sala de curs la mediul de lucru. Retragerea din stagiu. cu excepţia cazului în care vi s-a dat permisiunea expresă în acest sens. Abţineţi -vă de la activităţi lipsite de etică. perspectivele dezvoltării profesionale pe care vi le oferă. înainte de finalizare. 9/ Fiţi politicoşi. lumea ″reală″. consumabile. 7/ Dobândiţi informaţii cu privire la oportunităţile unei cariere şi ale unui loc de muncă permanent. 6/ Nu întârziaţi la programul de practică convenit. corespondenţa sa cu aşteptările voastre. Următoarele informaţii vă vor ajuta în obţinerea unei tranziţii reuşite de la st adiul de student la cel de profesionist remunerat. ÎNDRUMAR PENTRU STUDENŢI ŞI COORDONATORI DE PRACTICĂ 6. calculator.17 VI. 4/ Pregătiţi un CV pentru debutul stagiului de practică. 10/ Nu utilizaţi resursele companiei (telefon. 5/ Obţineţi o imagine completă şi realistă asupra culturii şi aşteptărilor centrului de practică.

În aproape orice organizaţie. 20 de principii de bază pentru un stagiu de practică de succes: 1/ Stabiliţi obiective personale . nu ezitați să cereți permisiunea de a rămâne în continuare sub formă de voluntariat. aveţi iniţiativă. fără îndoială. Cel mai rapid mod de a ″demola″ un stagiar bun este adoptarea unei atitudini negative.atât bune. orice proiect care vă este atribuit. să nu respectaţi termenele. 3/ Gestionaţi-vă timpul la locul de muncă. noul angajat/stagiar va trebui să ″îşi câştige meritele″. În cazul în care constataţi că proiectul atribuit va fi întârziat din motive independente de voinţa dumneavoastră. să | Ghid de practică . Înainte de a începe stagiul trebuie să vă stabiliţi obiectivele pe care doriţi să le atingeţi. Cooperaţi şi participaţi la proiecte noi. sarcini de lucru de rutină. Stabiliţi priorităţi. Prezentarea faptelor ar putea duce la o revizuire a termenelor sau asistenţă suplimentară pentru a respecta termenul final. faceţi eforturi suplimentare şi fiţi întreprinzător. jurnal sau planificator zilnic pentru a urmări activităţile de lucru. cât şi rele . să vă decideţi cu privire la sfera profesională în care doriţi să vă specializaţi. 2/ Ţineţi un calendar. 4/ Stabiliţi întâlniri periodice cu coordonatorul de practică. Ascultaţi cu atenţie şi luaţi notiţe. să fiţi nepoliticoşi. Cereţi lămuriri dacă unele aspecte vă sunt neclare. dar cheia este să îndepliniţi toate sarcinile de lucru cu acelaşi nivel de entuziasm şi profesionalism.să participaţi la evaluarea calităţii stagiului prin completarea fişei de evaluare. ce noi competenţe doriţi să dobândiţi. pentru uz personal şi referinţe viitoare. Oferiţi -vă în mod voluntar pentru a-i ajuta pe alţii. Sugestie: În timp ce doriţi să-l ţineţi pe coordonator la curent cu realizările voastre. Vi se vor da.să transmiteţi raportul de stagiu de practică la universitate (către coordonatorul de practică) şi la centrul de practică (către tutorele de practică). Asiguraţi -vă că declaraţi doar fapte . 8/ Evitaţi negativismul. . 15/ Dacă v-a plăcut practica î n cadrul acelei organizaţii şi dispuneți de timp. aşa că asiguraţi. să sosiţi târziu.18 . 6/ Urmaţi întocmai până la finalizare. Contribuiţi la discuţii.să mulţumiţi tuturor celor care v-au ajutat în demersul vostru pe parcursul stagiului de practică. Sugestie: Stabilirea de obiective nerealiste ar putea face chiar şi un stagiu reuşit să pară nesatisfăcător. lipsiţi de respect faţă de colaboratori. Asiguraţi -vă că aveţi întâlniri periodice cu ocazia cărora puteţi împărtăşi experienţele şi lecţiile învăţate .şi totodată daţi şi rapoarte de progres. 5/ Ascultaţi şi urmaţi instrucţiunile. evitaţi să vă plângeţi. . proiectele sau alte sarcini. 7/ Abordaţi toate sarcinile cu entuziasm şi o atitudine pozitivă.vă că obiectivele voastre sunt realiste şi realizabile în timpul stagiului. să plecaţi devreme. nu uitaţi să fiţi şi un bun ascultător şi să învăţaţi cât mai multe în timpul acestor întâlniri. Aşadar.nu veniţi cu scuze. informaţi imediat tutorele sau coordonatorul de practică.

Sugestie: Întrunirile pot părea plictisitoare. cunoaşteţi oameni din afara departamentului dumneavoastră şi participaţi la evenimentele sociale ale organizaţiei.amintiţi-vă că nu ştiţi totul şi că profesorii voştri nu v-au învăţat totul. Un mentor este cineva de la un nivel superior din organizaţie care se îngrijeşte de voi şi se asigură că învăţaţi ce trebuie să ştiţi şi că vă îndepliniţi misiunile. Fiţi fideli politicii organizaţiei. 16/ Fiţi demni de încredere. 10/ Sprijiniţi politicile organizaţiei. 14/ Adaptaţi-vă. Setaţi -vă alarma devreme. 15/ Preluaţi iniţiativa. ar putea fi mentorul. Cereţi sfaturi şi puneţi întrebări ori de câte ori vă confruntaţi cu ceva care nu este familiar pentru voi. Construiţi -vă relaţii profesionale cu tutorele şi Ghid de practică | . Sugestie: Oamenii inteligenţi ştiu că într-adevăr nu există întrebări stupide. Profitaţi de orice oportunitate pentru a participa la reuniunile organizaţiei. să păreţi inflexibili etc. cu excepţia cazului în care vi se solicită direct să discutaţi aceste probleme cu tutorele vostru. cu atât veţi învăţa mai multe. Asiguraţi-vă că lucraţi cu tutorele vostru şi împărtăşiţi succesele cu el. Angajatorii adoră angajaţii care se aruncă cu capul înainte în rezolvarea problemelor dificile. 13/ Nu vă fie teamă să puneţi întrebări. În timp ce angajatorul se aşteaptă să obţină un anumit nivel de muncă de la voi. inclusiv normelor de siguranţă. Cu cât sunteţi mai expuşi la idei noi şi oameni noi. conferinţe şi evenimente. 18/ Creaţi-vă reţele sociale. pentru a evita traficul. participaţi la ateliere de instruire şi citiţi toate materialele organizaţiei. 9/ Nu pierdeţi nici o ocazie de a învăţa mai multe despre organizaţie. prin rotaţie. nu se aşteaptă nimeni să ştiţi totul. Acomodaţi -vă la situaţii noi şi schimbaţi priorităţile fără rezistenţă. fie el un alt stagiu sau un loc de muncă după absolvire.19 aveţi o atitudine arogantă. Fie că s-a luat sau nu hotărârea ca stagiarii să fie mutaţi. să vă comportaţi neprofesionist. Toţi angajatorii observă şi apreciază loialitatea. Sugestie: Tutorele dvs. Este mai bine să ajungeţi mai devreme decât să riscaţi să fiţi în întârziere. 11/ Obţineţi cât mai multă expunere. obstacolele la găsirea unui loc de parcare şi alte evenimente care pot cauza întârzieri. abordaţi sarcini noi. 12/ Demonstraţi loialitate. 17/ Găsiţi-vă un mentor. Amintiţi-vă întotdeauna că un stagiu este o experienţă de învăţare pentru voi. Dacă descoperiţi că o politică este în contradicţie cu valorile personale sau principiile voastre morale. puteţi contacta coordonatorul de practică. de a socializa şi de a construi relaţii. aşa că întrebaţi înainte de a acţiona. Unul din instrumentele cheie în job -hunting este utilizarea reţelei sociale proprii pentru a găsi următorul pas în cariera dumneavoastră. Prezenţa şi punctualitatea consecvente sunt remarcate şi apreciate de către conducere. să purtaţi ţinute necorespunzătoare. Nu indicaţi punctele slabe percepute ale angajatorului sau produselor/serviciilor. între departamente. Nu opuneţi rezistenţă schimbării. Fiţi deschişi către idei şi proceduri noi . dar ele pot oferi adesea o bună ocazie de a vă spori cunoştinţele. astfel încât să nu vă depăşiţi autoritatea.

Printre aceste nevoi. aţi depistat tendinţele industriei. 19/ Plecaţi cu realizări palpabile.atât pentru CV-ul vostru. Sfaturi pentru coordonatorii de practică 1/ Una din funcţiile cele mai importante în coordonare este de a vă asigura că se iau în considerare nevoile studenţilor stagiari în toate etapele proiectului.2. 5/ Proiectul profesional realizat în cadrul stagiului de practică trebuie să permită studenţilor punerea în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite în timpul cursurilor şi să faciliteze trecerea de la învăţământul superior la practica din organizaţii. trebuie să se includă următoarele: . etc. încercaţi să -i apropiaţi cât mai mult de dumneavoastră.oportunităţi de a participa activ. Unul dintre obiectivele dvs. 20/ Păstrăţi legătura cu tuto rele şi alţi angajaţi din centrul de practică şi după finalizarea stagiului. Sugestie: Redactarea la zi a unui jurnal vă poate ajuta să vă amintiţi toate lucrurile pe care le-aţi realizat pe durata stagiului de practică. o sursă bună pentru a obţine alte sfaturi şi ponturi legate de vânătoarea de locuri de muncă pe baza anilor lor de experienţă. aşa că aveţi grijă să valorificaţi această experienţă în activităţile viitoare.preocupare pentru alţii. Poate că aţi realizat o broşură. 3/ Cele mai importante condiţii pentru construirea unor relaţii pozitive cu tinerii sunt să credeţi în abilităţile lor şi să îi respectaţi. în acest stagiu este să obţineţi rezultate palpabile . | Ghid de practică . Majoritatea stagiilor sunt experienţe extraordinare. trebuie să pregătiţi studenţii pentru elaborarea unui proiect profesional cunoscând funcţiile şi posturile pe care ar putea să le ocupe într -o organizaţie. aţi computerizat un sistem de inventariere. Este recomandată prezenţa activă a dumneavoastră la centrele de practică pentru a face o monitorizare reală a derulării stagiului. . 2/ Succesul dumneavoastră este strâns legat de succesul proiectului pe care îl coordonaţi. aţi organizat o conferinţă de vânzări. 7/ Asiguraţi -vă că monitorizarea şi evaluarea stagiului sunt prevăzute şi realizate. Comunicaţi cu studenţii pe care îi aveţi î n subcoordonare. 4/ În calitate de coordonator al practicii.20 alte persoane din organizaţie. 6/ Înainte de începerea stagiului de practică trebuie să vă asiguraţi că studenţii au înţeles obiectivele şi conţinutul practicii. daţi-le curajul să îşi exprime opiniile în ceea ce priveşte practica lor şi încercaţi să le oferiţi condiţii cât mai bune pe perioada practicii. . de asemenea.respect faţă de diferenţele culturale şi individuale.securitate. v-aţi întâlnit cu clienţii. Aceste persoane sunt. 6. Trebuie aşadar să acceptaţi rolul de mentor sau model de imitat. .posibilitatea de a face alegeri şi de a -şi asuma responsabilităţi. cât şi pentru portofoliul carierei. .

9/ În calitate de coordonator.21 8/ Păstraţi legătura cu tutorii de practică din organizaţii pentru a rezolva împreună problemele apărute. 11/ Sunteţi garantul relaţiei dintre obiectivele programei de practică şi cele ale stagiului. Mentorii pot fi utili în proiect din mai multe motive. 10/ Încurajaţi studenţii să dezvolte propria reţea de contacte în domeniul organizaţiei. Parte din experienţa de stagiu constă în a căuta oportunităţi şi a iniţia contacte cu potenţiali angajatori. ci un document relevant în desfăşurarea stagiului de practică. ei pot lucra ca ghizi pentru studenţi. Apoi. 12/ Asiguraţi -vă că fiecare document ataşat dosarului nu este o întâmplare. În primul rând. încurajaţi stagiarii să -şi găsească mentori în interiorul centrului de practică. Ghid de practică | . ei pot oferi expertiză tehnică şi sprijin pentru tineri.

Locul de desfăşurare şi conţinutul tematic al şcolii de vară sunt stabilite în fiecare an. studenţii vor fi supuşi unui test de evaluare a competenţelor. Pot fi acordate şi premii în bani sau materiale promoţionale de către companiile care au statut de centru de practică sau de către alte instituţii care doresc să devină parteneri în organizarea şcolii de vară.  organizarea studenţilor participanţi în ateliere de lucru pentru elaborarea de proiecte multi şi interdisciplinare. se acordă studenţilor cu cele mai bune rezultate obţinute în cadrul programului şcolii de vară.  diplomă de participare. Programul şcolii de vară va conţine:  organizarea de cursuri având ca tematică Managementul carierei. În situaţia în care este necesară o departajare suplimentară . (2) susţinerea unui interviu .ro şi afişate la biroul de practică. ŞCOALA DE VARĂ Şcoala de vară (SV) se organizează anual. în perioada iunie -iulie.proiect-praxis. cu participarea a 30 de studenţi evaluaţi cu nota maximă la colocviul de practică.  prelegeri susţinute de personalităţi marcante ale mediului academic din ţară şi străinătate. Proiectele elaborate de către studenţii participanţi la cursurile şcolii de vară vor fi certificate prin:  diplomă de merit. Înscrierea studenţilor la şcoala de vară se face individual pe bază de cerere scrisă avizată de coordonatorul de practică. se acordă tuturor studenţilor care au participat la şcoala de vară. Preselecţia presupune parcurgerea a două etape: (1) promovarea unui test scris în limbile străine agreate de partenerii străini. în luna aprilie şi sunt publicate pe site-ul www. Metodologia de evaluare a proiectelor elaborate va fi prezentată cu ocazia deschiderii fiecărei sesiuni a şcolii de vară de către un expert PRAXIS. stabilindu -se astfel un clasament final al primilor 30 de studenţi.  organizarea de jocuri şi concursuri interactive.  vizite de documentare în companii de renume pentru a lua contact cu bune practici din mediul de afaceri din România. Evaluarea proiectelor va fi făcută de căre o comisie formată din doi experţi PRAXIS şi un expert de la partenerii străini. | Ghid de practică . Proiectele premiate vor fi postate pe site-ul PRAXIS şi vor fi prezentate ca exemple de succes în materialele de promovare a proiectului.22 VII. după susţinerea colocviului de practică cu respectarea termenelor şi condiţiilor stabilite pentru organizarea şcolii de vară prezentate pe site-ul PRAXIS. cu durata de 7 zile.  studii de caz prezentate de către experţii PRAXIS. selectaţi pe bază de competiţie. coordonatorii de practică şi personalităţi consacrate din mediul economic şi social.

descrierea activităților etc. în special cele în arii le de competență specifice. În fiecare an la stagiul de practică în străinătate. 2/ Întâlnire de lucru cu persoana de contact din cadrul instituției gazdă Pe parcursul întâlnirii participanții vor primi: . vor participa 15 studenţi.). Cum se derulează? 1/ Întâlnire introductivă la Biroul de Stagii (sau structură similară acestuia) Fiecare participant va primi manualul de stagiu de practică (sau reglementări echivalente).să furnizeze studenţilor un cadru de muncă internațional la cel mai înalt nivel calitativ.23 VIII. Ghid de practică | . 7 în Portugalia și 8 în Franța.informații asupra companiei în care se va desfășura stagiul de practică (nume.). orarul de lucru. numele tutorelui și poziția ierarhică a acestuia. contractul de practică (dacă nu a fost deja primit la plecare) şi programul de activitate. Stagiile de practică sunt validate printr-un certificat care să ateste atingerea obiectivelor propuse. .să conștientizeze participanţii asupra constrângerilor profesionale.informații asupra stagiului de practică (conținut. . în perioada 2011-2013. durată.să furnizeze participanților oportunitatea de a acumula experiență practică prin participarea la activitățile de zi cu zi în cadrul unor corporații în vederea îmbunătățirii avantajelor competitive care să faciliteze mai apoi o integrare rapidă pe piața muncii. Obiectivele specifice ale SPS sunt: .să furnizeze participanților oportunitatea de a pune în practică cunoștințele dobândite pe parcursul studiilor. îndatoririlor și oportunităților care se ivesc într -un mediu de lucru internaţional . mod de organizare. În acest fel va avea o imagine de ansamblu asupra facilităților oferite de locația în care se va desfășura stagiul. adresă. STAGIUL DE PRACTICĂ ÎN STRĂINĂTATE Ce urmărește? Stagiul de practică în străinătate (SPS) reprezintă o activitate atent supravegheată de către partenerii străini în cooperare cu cei din România pe parcursul căreia studentul are definite obiective de urmărit în strânsă legătură cu programul de studi u. Când se derulează? Pe parcursul lu nii iulie. cu durata de 14 zile. . mod de prezentare etc. .

24 datele de contact ale îndrumătorului de practică. . detalii asupra activităților culturale și sportive. lista cu serviciile suport de care pot beneficia pe parcursul stagiului de practică . relația student -tutor. . chestionarul privitor la modul de desfășurare a activității de practică . .) .informații de natură interculturală . lista de întrebări frecvente. servicii medicale.alte categorii de informații (numere de urgență. - | Ghid de practică . modalitate de raportare. mod de comportament. alte contacte folositoare etc.informații concrete asupra demarării programului de pregătire . modalitate de evaluare și de certificare a stagiului de practică .

ORIENTAREA PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR ÎN SCOPUL FACILITĂRII TRANZIŢIEI LA VIAŢA ACTIVĂ 9. . lucrul în echipă şi spiritul competitiv al studenţilor. Biroul de Practică – rol. Biroul de practică va funcţiona ca un nod de comunicare între studenţi. BP este coordonat de responsabilul cu biroul de practică. Din punct de vedere organizatoric. Rolul său principal este de a asigura derularea în bune condiţii a stagiilor de practică.1.încheierea convenţiilor de practică cu centrele de practică stabilite. Organizarea stagiilor de practică – biroul de practică va face demersurile organizatorice şi administrative pentru derularea în bune condiţii a stagiilor de practică.25 IX.stagiile de practică în străinătate în colaborare cu partenerii externi. Biroul de practică va coordona: . structură.activitățile şcolii de vară. B. printr -o bună comunicare cu tutorii din centrele de practică şi coordonatorii de practică din FEAA. În acest sens. biroul de practică va asigura organizarea unor activităţi extracurriculare.stabilirea şi menţinerea unei relaţii permanente cu reprezentanţi din mediul economic în vederea stabilirii centrelor de practică şi identificării eventualelor posibilităţi de angajare într -un loc de muncă a absolvenţilor care au făcut parte din grupul ţintă. BIROUL DE PRACTICĂ. Organizarea de activităţi extracurriculare – pe lângă stagiile de practică derulate ca parte a planurilor de învăţământ.facilitarea efectuării unui stagiu de practică facultativ prevăzut în curricula universitară pentru studenţii interesaţi.stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu studenţii din grupul ţintă în vederea asigurării derulării stagiilor de practică. şi are în structura sa:  coordonatorii de practică. menite să stimuleze comunicarea. . . coordonatorii de practică şi tutorii din centrele de practică. . În cadrul biroului de practică se vor desfăşura următoarele categorii de activităţi: A. activităţi şi funcţii Biroul de practică (BP) este o unitate structurală cu funcţionalitate distinctă în cadrul proiectului PRAXIS. biroul de practică va îndeplini următoarele funcţii: .  secretariatul biroului. Ghid de practică | .  responsabilul în r elaţia cu centrele de practică.

Platforma electronică de practică PRAXIS OBIECTIVE Obiectivul principal al platformei Praxis este de a oferi studenţilor.actualizarea bazei de date cu studenţii care desfăşoară stagii de practică prin proiectul PRAXIS. pentru valorificarea oportunităţilor oferite studenţilor încă de pe băncile facultăţii şi facilitarea inserţiei studenţilor şi absolvenţilor FEAA pe piaţa muncii. transparen t şi eficient de interacţiune. cadrelor didactice şi angajatorilor un cadru organizat.crearea unei baze de date cu locurile de muncă disponibile pe piața regională a muncii în scopul orientării profesionale a absolvenților . Medierea relaţiei student-angajator – biroul de practică urmăreşte. În acest sens.2. biroul de practică va îndeplini următoarele funcţii: . inclusiv cu feedback-ul primit de la centrele de practică.seminarii pentru studenţii din grupul ţintă cu scopul asigurării unui suport în vederea integrării viitoare a acestora pe piața muncii (simulări de interviuri. . De asemenea. I.informarea. platforma Praxis va permite informarea şi atragerea directă şi exclusivă a grupurilor de studenţi care s-au declarat aprioric interesaţi de acele tipuri de evenimente. platforma permite studenţilor identificarea şi subscrierea la temele de lucrări de licenţă sau de cercetare oferite de cadrele didactice din cadrul FEAA. pe termen mediu şi lung creşterea şanselor de angajare pentru studenţii din grupul ţintă. . . . C. În procesul de organizare a diferitelor evenimente care vizează relaţia cu mediul de afaceri.furnizarea informaţiilor solicitate de eventuali angajatori cu privire la performanţele şi disponibilitatea absolvenţilor care au facut parte din grupul ţintă precum şi stabilirea unei relaţii între aceştia. consilierea. modul de întocmire a unui CV). Platforma Praxis are scopul de a facilita relaţia dintre studenţii din cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor cu organizaţiile care oferă oportunităţi de derulare a stagiilor de practică şi angajare.26 . 9.realizarea şi actualizarea unei baze de date cu CV -urile studenţilor din grupul ţintă. orientarea şi medierea profesională a studenţilor. | Ghid de practică . .consilierea şi orientarea profesională a studenţilor .

Standardizarea checkbox-uri pentru un matching mai bun. Număr de utilizatori estimat: 5000 studenți. Integrarea platformei cu sistemul de gestiune a studenților în cadrul facultății pentru validarea conturilor studenților și preluarea principalelor informații . cont de tip firmă: are posibilitatea creării unui nou cont. nu are acces la structura bazei de date. editării contului şi a preferinţelor de afişare/căutare. Roluri:     ARHITECTURĂ un administrator de site. adăugarea anunţurilor. contracte.           FUNCȚIONALITATE Platforma reprezintă un motor de căutare simplu şi avansat. etc. cont de tip de student: are posibilitatea creării unui nou cont. 1000 de companii și 200 de profesori. firmelor. beneficii. Secțiune de știri în care se vor anunța vizitatorii de ultimile oportunități și evenimente publicate. profesorilor.27 II. editării contului şi a preferinţelor de afişare/căutare. a editării acestora . Număr de tranzacții (anunțuri) estimat: 100/ lună. Homepage  MENIU scurtă descriere a platformei. aplicarea la oportunitățile publicate de profesori și firme. un cont de user cu drepturi legate de gestionarea studenţilor. editării contului şi a preferinţelor de afişare/căutare. III.  IV. Permite realizarea de rapoarte tehnice și administrative. adăugarea unor anunțuri. Ghid de practică | . cu drepturi depline asupra site-ului – decide asupra structurii site-ului. cont de tip profesor: are posibilitatea creării unui nou cont. adăugarea unor anunțuri. Secțiune cu detaliile de contact care poate fi folosită pentru a trimite și un email direct la administrator. Acces facil la platformă de pe site-ul facultății. Prin intermediul platformei se va oferi consiliere online pentru firme: legislație. a editării acestora. etc. a obiectivelor sale și oportunităților oferite. aprobă conturile.

Ghid de practică/ internship. dar mai ales durata de timp scurtă a stagiului de practică obligatorie. Ghid de cercetare ( elaborare lucrare de licență și disertație). 9. CV Europass link și exemple. internship.100 de studenți din anul II de studiu. Definire și condiții privind angajare. acord de practică . căutări după tipul de practică dorit: practică voluntară. Acțiuni sociale: Ziua Porților Deschise. Organizarea de concursuri. o zi de Shadowing. precum și faptul că studenţii care vin în practică dețin cunoştinţe practice limitate. angajare sau diferite tag -uri. Cercetare – Inovare  Afișarea temelor de licență/di sertație propuse de firme sau de profesori. oportunitățile oferite și proiectul în cadrul căreia s-a dezvoltat. practică voluntară.informații despre actele necesare angajării.3. Scrisoare de intenție. convenții. internship. ziua Firmei. Definire și condiții privind cercetarea. s-a pus în discuție și s-a implementat. Informații utile           Detalierea informațiilor privind platforma. Evenimente       Prezentări de firme. Vizite la firme. | Ghid de practică . Organizarea de întâlniri cu personalități . AJOFM . Practica facultativă Având în vedere experiența acumulată în primii doi ani de implementare a proiectului. respectiv derularea a două stagii pe practică la care au participat peste 1. Training-uri. Exemple de contracte. începând cu anul doilea de implementare a proiectului PRAXIS. de la toate specializările FEAA (UCV și UVT). ideea practicii facultative. concursuri cu premii. legislație în vigoare privind practica și angajarea studenților și a proaspăt absolvenților.28 Oportunități  Afișarea anunțurilor firmelor – pe domenii. Interviul.

în funcție de solicitările și domeniile de interes al e acestora. la cererea acestora. a făcut obiectul discuțiilor la cele mai multe evenimente organizate în cadrul proiectului și a fost unanim recunoscută ca o activitate cu valențe calitative în formarea viitorilor angajați. de la finele anului II de studiu. În acest sens. care se desfășoară pe parcursul a doar trei săptămâni. Biroul de practică este pregătit să asigure studenților. pregătirea studenţilor pentru inserția pe piaţa muncii este o misiune care trebuie continuată și după stagiul de practică obligatorie. în special în domeniile bancar și IT. stagii de practică facultativă la centrele de practică partenere sau la alte organizații.de 90 de ore este. ca practică de continuare a stagiului de practică obligatorie organizat în cadrul proiectului PRAXIS. în mod evident. Ghid de practică | . au dobândit mai multe competențe în diferite domenii ale activității economice. iar timpul alocat practicii obligatorii . Astfel. Așadar. insuficient pentru realizarea acestui obiectiv. centrul de practică/organizația are mai mult timp la dispoziție pentru a evalua potențialul studentului . iar acest lucru este posibil prin apelarea la stagiile de practică facultativă organizate de biroul de practică la solicitarea studenților și/sau a centrelor de practică. dacă activitățile pe care le desfășoară i se potrivesc în corelație cu specializarea sa sau dacă este necesar să se reorienteze către alte activități economice. Prin continuarea stagiului de practică studentul se poate convinge dacă şi-a găsit organizația potrivită pentru proiectul său profesional. Practica facultativă. Acest aspect ne-a determinat să lansăm stagiile de practică facultativă cu un program flexibil stabilit de comun acord cu centrele de practică și în afara programului de activități universitare. au avut oportunitatea de a comunica și de a învăța de la profesioniști. În opinia noastră.29 Rolul practicii este acela de a familiariza studentul cu ceea ce îl aşteaptă pe piaţa muncii. contribuind semnificativ la integrarea absolvenților de învăţământ superior economic în conformitate cu nevoile pieţei muncii şi cu standardele compatibile de calificare.viitor absolvent. Stagiul obligatoriu de trei săptămâni s-a dovedit a fi insuficient pentru atingerea acestor obiective. obținerea unui loc de muncă la terminarea studiilor universitare va fi mai ușoară pentru studenții care au parcurs deja mai multe stagii de practică pe parcursul anilor de studii. și peste 40 de studenți şi-au continuat stagiile de practică începute în cadrul proiectului PRAXIS. iar acesta din urmă va avea mai multe posibilități să convingă angajatorul cu privire la calificarea și competențele lui. au fost purtate discuții cu mai multe centre de practică pentru continuarea stagiului de practică.

3 Departamentul 1.2 Titularul activităţilor de curs 2. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. precum şi   | Ghid de practică .5 Ciclul de studii 1.4 Domeniul de studii 1. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Nr.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică..8 Total ore pe semestru 3.4 Anul de studiu 2 2.6 Tip de evaluare 2. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.5 Semestrul Practica de specialitate 2.2 curs 3.4 Total ore din plan înv. La cererea tutorelui. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. Date despre disciplină 2.1 Instituţia de învăţământ superior 1.1 Denumirea disciplinei 2. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.3 seminar/laborator 3.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Economie.2 Facultatea 1. Pe toată durata practicii. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.30 ANEXA 1 FIŞELE DISCIPLINEI DE PRACTICĂ PE PROGRAME DE STUDIU Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Anul II. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.3 Titularul activităţilor de seminar 2. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. cursuri de zi şi ID FIŞA DISCIPLINEI 1.7 Regimul disciplinei II DO 3. Contabilitate şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Internaţionale Licenţă Economie şi Afaceri Internaţionale 2. 90 din care: 3. 3.7 Total ore de studiu individual 3. Date despre program 1.5 curs 3. de ore pe săptămână 30 din care: 3.

clienţi.2 Explicarea activităților necesare organizării de manifestări/evenimente economice internaționale de promovare C4. Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. Ghid de practică | . bilet la ordin). în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu EAI. 10. angajare şi salarizare a personalului. 7. 4.4 Analiza comparativă a variantelor de organizare a manifestărilor/evenimentelor economice internaţionale de promovare C4. 7. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 14. 9. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare.31 concluziile studentului. CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. care completează conţinutul prezentei fişe a discipli nei. Procesul de recrutare. 12. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Conţinuturi 7.1 Definirea principiilor de promovare internaţională şi a conceptelor privind planificarea şi organizarea activităţilor aferente C4. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. Conţinutul Raportului de practică . metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică. 13. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. 2. 11. etc. Competenţe specifice acumulate C4 Asistenţă în realizarea activităţilor specifice promovării internaţionale C4.3 Aplicarea tehnicilor specifice pregătirii şi organizării de manifestări/ evenimente economice internaţionale de promovare C4. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. cota de piaţă. selecţie. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. 8. 5. vânzări şi casare. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora.  5. 6. 3. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. cec. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică).). Prezentarea circuitului documentelor.5 Proiectarea etapelor realizării unei manifestări / unui eveniment economic internaţional de promovare CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). concurenţi. Piaţa organizaţiei (furnizori. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul).

10. 9. 23. 3. mărimea. socială). condiţiile şi ordinea plasării /încheierii regimului | Ghid de practică . Procesul de negociere internaţională 1. Depozitarea provizorie a mărfurilor. Vămuirea mărfurilor 1. 4. Vămuirea mărfurilor livrate prin intermediul expedierilor poştale internaţionale. 2. Procedurile ce reglementează exportul. condiţiile şi ordinea plasării mărfurilor în regimul vamal respectiv. Rolul condiţiilor de livrare. Destinaţiile vamale.2 Cunoştinţe economice de specialitate 60 ore A. 18. condiţiil e generale. 25. Actul constatator. Metode şi tehnici de promovare a exporturilor. 3. Drepturile de import/export. Derularea procesului de negociere. Regimul vamal export. 17. Regimul vamal import. Calculul şi ordinea achitării drepturilor de import/export. Tipurile taxelor vamale. Drepturile. condiţii de livrare. necesar pentru vămuirea mărfurilor. Evaluarea vamală şi formalităţile vamale practicate în cazul importurilor româneşti. studii de caz pe pieţe şi grupe de produse. Instrumentarul politicii comerciale netarifare. Depunerea declarației vamale. Conţinutul. Condiţiile de aplicare a facilităţilor tarifare. Declaraţia de export. 3. Taxe vamale şi măsuri de politică comercială. tehnici. C.nomenclatura de bază pentru Tariful Vamal Comun. tactici şi stratageme utilizate în negocierea internaţională. Analiza mecanismelor şi instrumentelor politicii vamale din ţările partenere de afaceri. Echipele de negociatori (tipologie. 5. 20. 2. 19. 24. Prohibiţii şi restricţii. Studiul instrumentelor de politică comercială utilizate de către firmele cu activitate de export-import 1. preţul. clauze privind cantitatea. Facilităţile tarifare. calitatea. 4. 2. Structura organelor vamale. facturarea la extern). 2. 3. 11. diplomatică. Valoarea în vamă. 12. Punerea în liberă circulaţie. 16. Regimurile vamale suspensive: caracterizare generală. 15. Nomenclatura Combinată . ambalarea. Livrarea la extern (pregătirea mărfii pentru export. Conţinutul. Declararea mărfurilor. Procedura restituirii excedentului drepturilor de import/export anterior achitate. 4. Strategii. procedura). 13. condiţiile şi ordinea plasării mărfurilor în regimul vamal respectiv. Încadrare tarifară. Procedura corectării valorii în vamă a mărfurilor. Detalierea logisticii internaționale. Încasarea obligaţiilor vamale. 21. 7. Documentele care însoţesc declaraţia vamală. Clauzele contractului internaţional de vânzare – cumpărare (contract comercial extern). 5. Contractul de vânzare internaţională (obiect. Particularităţile negocierii în funcţie de tipul acesteia (comercială. obligaţiile şi responsabilitatea specialistului în domeniul vămuirii. 8. Garantarea achitării drepturilor de import/export (cu excepţia tranzitului). Regimul vamal de tranzit (clasificarea.). 22. termenii. Contractarea şi derularea operaţiunilor de export-import 1. reglementate de INCOTERMS la determinarea valorii în vamă. condiţii de plată). temei pentru perfectarea actelor vamale. condiţiile financiare. 14. Conţinutul. Actele necesare pentru confirmarea valorii în vamă declarate. modalitatea. Contravenţii şi infracţiuni vamale. Alegerea şi schimbarea destinaţiilor vamale. Destinaţia vamală zonă liberă. Tariful Integrat al Comunităţii Europene – TARIC. Procedura declarării mărfurilor transportate prin conducte şi prin linii de transport electric. Modalităţi de pregătire a negocierii. Tipurile destinaţiilor vamale. D. selectare etc. B. 6. Originea mărfurilor.32 7.

de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. 3. 1. Modalităţi de plată în comerţul internaţional. Calculul indicatorilor de profitabilitate ai operaţiunilor externe pentru firmă. În acordarea notei. Comensurarea şi managementul riscului tranzacţiilor internaţionale ale firmei.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică.33 vamal respectiv. Evaluare 10. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. 10. Identificarea categoriilor de risc pentru fiecare firmă. G. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. 4. 10. E. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. 2. Tehnici de finanţare pe termen scurt şi mediu. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. 9.1 Criterii de evaluare 10. Mijloace şi instrumente de plată utilizate în tranzacţiile internaţionale. Planul de afaceri.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi.2 Metode de evaluare Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . Tehnica plăţilor şi finanţării internaţionale 1. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. F. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. Tehnici de finanţare pe termen lung. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. 1. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS.

Pe toată durata practicii.2 Titularul activităţilor de curs 2.2 Facultatea 1.. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3. 3.1 Nr.    | Ghid de practică . pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.1 Denumirea disciplinei 2.5 Semestrul Practica de specialitate 2. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.34 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu ECONOMIE GENERALĂ ŞI COMUNICARE ECONOMICĂ Anul II. precum şi concluziile studentului. Date despre program 1.4 Total ore din plan înv. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică . cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.7 Total ore de studiu individual 3. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.3 seminar/laborator 3.1 Instituţia de învăţământ superior 1.6 Tip de evaluare 2. 90 din care: 3.3 Titularul activităţilor de seminar 2. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.5 curs 3. Date despre disciplină 2. Contabilitate şi Afaceri Internaţionale Economie Licenţă Economie Generală şi Comunicare Economică 2.4 Anul de studiu 2 2. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elab orarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.8 Total ore pe semestru 3. de ore pe săptămână 30 din care: 3. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.3 Departamentul 1. Conţinutul Raportului de practică . La cererea tutorelui.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Economie. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.2 curs 3.7 Regimul disciplinei II DO 3.

clienţi. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. 8. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). a măsurilor. 9. Conţinuturi 7. etc. 11. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 6. 3. programelor şi politicilor de natură economică C4. Instituții din domeniul politicilor macroeconomice – nivel decizional și implementare.2 Explicarea politicilor şi măsurilor la nivel micro.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. perspective. 4. 5. CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. 10. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). politicilor şi/ sau programelor economice C4. vânzări şi casare. Prezentarea circuitului documentelor. Cercetarea în domeniul socio-economic. angajare şi salarizare a personalului. Competenţe specifice acumulate C4 Implementarea normelor metodologice. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. teme actuale. 6. 4. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice.şi macro-economic C4.3 Aplicarea normelor metodologice. Finanțarea cercetării economice și sociale în România – la nivel public/privat. 13. 3. programelor şi politicilor economice C4. tendințe.1 Identificarea normelor metodologice. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu EGCE. 12. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. obiective. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. Exemple de bune practici și dezvoltare a cercetării în domeniul economico-social. cec.). programelor şi politicilor de natură economică la nivel micro şi macro economic C4.5 Proiectarea şi implementarea setului de măsuri pentru problema economică identificată CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 7.2 Cunoştinţe economice de specialitate A. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. Instituții de predare a științelor economice la diferite niveluri. concurenţi. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. bilet la ordin). 2. 60 ore Ghid de practică | . selecţie. Procesul de recrutare. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. cota de piaţă. a măsurilor.35 5. 2. Piaţa organizaţiei (furnizori. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 7. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. Studiul aplicării politicii macroeconomice la nivel instituțional 1. a măsurilor. 7. 5. 14. Instituții specializate în cercetare economică.4 Evaluarea comparativă a măsurilor.

3. instrumentelor și mijloacelor specifice comunicării economice. Aplicabilitate şi modalităţi de diseminare. Studiul instituției (firmei) cu activități în domeniul comunicării economice / relațiilor publice / jurnalismului economic. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. Impact și rezultate economice.36 B. Plan de Comunicare la nivel de Program. 4. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Finanțarea proiectului 10. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. Etape în evaluarea proiectelor depuse spre finanţare prin POR. În acordarea notei. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. D. Categorii de indicatori macroeconomici. la nivel de autorități. 3. Comunicarea cu partenerii sociali implicaţi în elaborarea strategiilor de dezvoltare locale/regionale. Tipuri de strategii de dezvoltare regionale. 8. Cercetarea şi analiza macroeconomică 1. C. sectoriale la nivel regional.2 Metode de evaluare | Ghid de practică . Activități de comunicare/relații publice derulate. 7. Studiul aplicării fundamentelor comunicării economice în activitatea economică 1. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. Structura Departamentului de politici regionale şi comunicare. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. Metodologia cercetării în domeniul macroeconomic. Tipologia comunicării la nivel instituţional – internă. 2.1 Criterii de evaluare 10. Comunicare în procesul de gestionare a Programului Operaţional Regional 1.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. Evaluare 10. Etape în elaborarea unei strategii de dezvoltare. 2. externă. Etape în monitorizarea proiectelor implementate prin POR. 9. Structura Planului de dezvoltare regională. 6. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și 10. Aplicarea principiilor. 5. 9. Promovarea unei scheme de finanţare. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. 3. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală 50% Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică. 2.

Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | .37 eliberarea certificatului de practică PRAXIS.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. 10.

precum şi concluziile studentului.2 Titularul activităţilor de curs 2. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.5 Semestrul Practica de specialitate 2. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.8 Total ore pe semestru 3. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Pe toată durata practicii.1 Nr. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.1 Instituţia de învăţământ superior 1. 3.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Management-Marketing-Administrarea Afacerilor Management Licenţă Management 2.3 Departamentul 1.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei 2.5 Ciclul de studii 1. 90 din care: 3.2 curs 3. La cererea tutorelui. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate .7 Total ore de studiu individual 3. Conţinutul Raportului de practică .4 Anul de studiu 2 2.38 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu M ANAGEMENT Anul II. Date despre program 1.6 Tip de evaluare 2.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din plan înv.4 Domeniul de studii 1. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.5 curs 3..2 Facultatea 1. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.3 Titularul activităţilor de seminar 2.7 Regimul disciplinei II DO 3. de ore pe săptămână 30 din care: 3.    | Ghid de practică .

Prezentarea situaţiilor financiare anuale. notă constatatoare de diferenţe. antrenare şi control -evaluare C4. 4.4 Evaluarea aplicării modalităţilor de previzionare. 2. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. elaborarea unei cereri de ofertă. Conţinuturi 7. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. clienţi. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 5. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. etc. 10. situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva funcţiilor manageriale C4. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). 60 ore Departamentul aprovizionare (cumpărări) 1. selecţie. 13. concurenţi. 2. antrenare şi control-evaluare C4.). antrenare şi control-evaluare în organizaţii C4. 7. analiza ofertelor. 7.1 Recunoaşterea funcţiilor manageriale (previzionare.4 Identificarea. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu MG. cota de piaţă. coordonare. identificarea potenţialilor furnizori. organizare. bilet la ordin). coordonare. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare.5 Realizarea de studii/lucrări de previzionare. coordonare. aviz de însoţire etc.39 5. organizare.3 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare. coordonare. 8. cec. coordonare. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. 9. antrenare şi control-evaluare în organizaţii CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. Ghid de practică | .1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 4. elaborarea documentaţiei în vederea participării la licitaţiile publice (NIR. Prezentarea circuitului documentelor. 11. 3. organizare. 14. Competenţe specifice acumulate C. vânzări şi casare. 6. selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare. organizare. 7. 12. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. 3.2 Cunoştinţe economice de specialitate A. Procesul de recrutare.). antrenare şi control-evaluare) C4. Piaţa organizaţiei (furnizori. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). angajare şi salarizare a personalului.2 Interpretarea fenomenelor. organizare.

6. fişă de magazie. certificate de garanţie. identificarea elementelor signalectice privind articolele expuse (etichete. aplicarea metodelor de analiză a eficienţei sortimentului existent. ore suplimentare. documente de transport). fişe tehnice). 6. 9. cunoaşterea şi analiza: regulilor specifice de repartizare a spaţiului de vânzare pe raioane (planul magazinului). C. întocmirea unei fişe de antecalculaţie a preţului pentru un produs/serviciu. 2. 5. organizarea de cursuri de reconversie profesională în funcție de cerințele pieței muncii. Departamentul vânzări/marketing 1. renunţarea la produsele neprofitabile sau cu viteză mică de rotaţie (procedura reduceri preţ non food). 10. 11. cunoaşterea sistemului de salarizare. 8. întocmire declaraţii de conformitate. 6. 2. precum şi securitate şi sănătate a mu ncii. marja şi numărul de clienţi Like for Like/buget. modul de întocmire a unui plan de aprovizionare. structurii sortimentale pe raion. elaborare argumentaţie pentru prezentarea unui produs. articolelor de bază ale raionului raportat la articolele de sezon. familii de produse. cunoaşterea modalităţilor de prezentare a articolelor din gama mărcilor proprii . notă constatatoare de diferenţe. Bibliografie  Ghidul de Practică  Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă | Ghid de practică . 4. 9. întocmirea dosarelor de acordare a indemnizaţiilor de şomaj şi a ajutoarelor sociale. 4. înţelegerea demersului şi a structurii unui proces de mediere şi consiliere în vederea găsirii unui loc de muncă potrivit pregătirii şi dorințelor solicitatorilor. identificarea şi elaborarea documentelor şi a procedurilor specifice sistemului de calitate. 3. proces verbal de recepţie. 4. întocmire şi verificare dosar personal al angajatului.încheiere şi urmărire contracte de muncă (clasice. B. elaborarea de rapoarte privind: vânzările de referinţă. EURO 200. 7. concedii de odihnă. pontaje. 5. reducere de preţ. analiza portofoliului de produse şi servicii. 6. alcătuirea unei fişe de produs. 8. angajare personal . factură. Resurse umane 1. card bancar. orizontal etc). înţelegerea activităţilor specifice logisticii interne. 2. OP. întocmirea principalelor documente întâlnite în activitatea de vânzare a produselor şi de aprovizionare (contract de cumpărare/vânzare. modalităţilor de prezentare a produselor pe mobilierul de expunere (vertical. împărţirii pe grupe şi subgrupe. fişă post.registru de evidenţă a salariaților în format electronic. gestionarea controlului. burse generale şi specializate pe meserii şi pentru persoanele cu handicap. elaborarea de modalităţi în vederea îmbunătăţirii sortimentului existent: introducerea de produse noi. afişe deko. determinarea productivităţii muncii. tichete cadou. 3. situaţii. 7. pentru zilieri şi colective). optimizarea stocurilor de materiale. cunoaşterea modalităţilor de plată: tichete de masă. 5. cunoașterea şi utilizarea programului Revisal . bon de consum. 3. criteriilor de alocare a linearului pe produse. 10. cupon tip voucher sau bonus. numerar. participarea la organizarea burselor de locuri de muncă. acoperirea şi rotaţia stocurilor. CEC.40 5. D. articolele cu vânzare zero. notă de intrare şi recepţie. a relațiilor de muncă. cunoaşterea principalelor fluxuri de producţie sau operaţii. Departamentul de producţie 1. sponsorizare. rapoarte. concedii medicale. analiza comparativă a articolelor aflate în promoţie.

10.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. 9. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. 10.1 Criterii de evaluare 10. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. În acordarea notei. Evaluare 10. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie.2 Metode de evaluare Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | .41 8.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS.

3 Titularul activităţilor de seminar 2..5 Semestrul Practica de specialitate 2. Pe toată durata practicii.8 Total ore pe semestru 3.7 Total ore de studiu individual 3.6 Tip de evaluare 2. de ore pe săptămână 30 din care: 3. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.1 Instituţia de învăţământ superior 1. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.    | Ghid de practică .1 Denumirea disciplinei 2.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în e laborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. Conţinutul Raportului de practică . Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.3 seminar/laborator 3. Date despre program 1.7 Regimul disciplinei II DO 3.3 Departamentul 1. TURISMULUI ŞI SERVICIILOR Anul II. Turismului şi Serviciilor 2.2 Facultatea 1.4 Total ore din plan înv.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. 3. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.1 Nr.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Management-Marketing-Administrarea Afacerilor Administrarea Afacerilor Licenţă Economia Comerţului.4 Domeniul de studii 1. La cererea tutorelui.4 Anul de studiu 2 2.2 curs 3. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.5 curs 3. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. Date despre disciplină 2. precum şi concluziile studentului.5 Ciclul de studii 1. 90 din care: 3. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică . Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.42 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu ECONOMIA C OMERŢULUI.2 Titularul activităţilor de curs 2.

a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora C3. cec. bilet la ordin). Procesul de recrutare. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. întocmirea de deconturi. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 5. etc.4 Fundamentarea de studii şi analize. bine definite. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu ECTS.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. 10. concurenţi.43 5. 11. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. Competenţe specifice acumulate C3 Gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii C3. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. Participarea la activitățile din cadrul firmei de turism: 1. alcătuirea şi verificarea programelor turistice.3 Rezolvarea de probleme simple. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). 3. angajare şi salarizare a personalului. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. realizarea şi verificarea calculaţiilor de preţ. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată.2 Cunoştinţe economice de specialitate A. 6. vânzări şi casare. inclusiv în activitatea de turism.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specific e comerţului. 2. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. selecţie. organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în vederea acordării de consiliere şi asistenţă C3. 4.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii. cota de piaţă. 12.5 Consiliere şi asistenţă prin elaborarea de proiecte profesionale care răspund problemelor concrete ale clienţilor CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. inclusiv a celor turistice. 7. 7. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. 6. 8. Cunoaşterea firmei şi departamentului A1. prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare C3. 14.). Competenţe transversale Competenţe profesionale 60 ore Ghid de practică | . 3. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 2. 13. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Conţinuturi 7. Piaţa organizaţiei (furnizori. asociate vânzării produselor. 7. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. Prezentarea circuitului documentelor. turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a comportamentului consumatorilor C3. clienţi. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. 9.

furnizarea de informaţii. 12. relaţiile cu furnizorii. 13. tehnicile de promovare a vânzărilor utilizate şi efectele acestora. pe valoare. 21. renunţarea la produsele neprofitabile sau cu viteză mică de rotaţie (indicatorii de rezultate pe baza cărora se adoptă decizia). 11. 16. 24. 5. 16. frecvenţa cumpărărilor. redactarea de materiale de prezentare. recenţa cumpărărilor). conceperea unui chestionar. elaborarea de rapoarte privind: vânzările de referinţă. asortiment restrâns). modalităţi de îmbunătăţire a asortimentului existent: introducerea de produse noi. 10. 6. 15. actualizarea tarifelor şi verificarea condiţiilor contractuale. 9. Participarea la activitățile specifice de comerţ şi retail: 1. modalităţi de aprovizionare a magazinului şi a mobilierului de expunere. sponsorizarea). marca. realizarea de rapoarte şi grafice de activitate. gestiunea relaţiilor cu prestatorii de servicii în domeniu. acoperirea şi rotaţia stocurilor. respectarea legislaţiei în vigoare (HG 899/2011 .Norme de aplicare. criterii de alocare a linearului pe produse. culegerea informaţiilor.44 întocmirea de grafice de acţiuni. tehnici de promovare a produselor şi magazinului (publicitatea. gestiunea pachetelor de servicii oferite. identificarea elementelor signalectice privind articolele expuse (etichete. analiza comparativă a articolelor aflate în promoţie. reguli specifice de repartizare a spaţiului de vânzare pe raioane (planul magazinului). calculul unor indicatori de cuantificare a capacităţii de cazare turistică. 4. articolele cu vânzare zero. 6. profunzime. team building. Agenţii de turism). 15. verificarea corespondenţei. 11. 23. 7. verificarea viramentelor şi instrumentelor de plată. coerenţă. 21. caracteristicile asortimentului din punct de vedere al dimensiunilor sale (lărgime. 18. 14. 19. familii de produse. 20. 17. analiza ponderilor mărcilor proprii ale distribuitorilor în asortiment. rentabilitatea indirectă. tehnici de promovare a produsului turistic. 19. 12. relaţiile publice. efectuarea de rezervări. conferinţe. gestiunea informaţiilor de cazare şi rezervare. metode de analiză a eficienţei asortimentului existent. 14. 4. fişe tehnice). cunoaşterea modalităţilor de prezentare a articolelor din gama mărcilor proprii. Clasificarea structurilor de primire. 22. dimensionarea aleilor de circulaţie în cadrul magazinului. în funcţie de numărul produselor achiziţionate de la furnizor). cunoaşterea şi folosirea sistemului de rezervări. studierea cumpărătorilor (produse cumpărate. 8. | Ghid de practică . realizarea de corecţii ale stocurilor. gradul de satisfacere a cerinţelor consumatorilor/clienţilor). organizarea de târguri de profil. 10. A2. 17. 9. 18. caracteristicile consumatorilor din zona de atracţie. efectuarea încasărilor şi plăţilor. verificarea deconturilor. 2. atribuirea de camere (spaţii cazare). 5. 8. promovarea vânzărilor. modalităţi de prezentare a produselor pe mobilierul de expunere. 13. marja şi numărul de clienţi Like for Like/buget. valoarea cumpărărilor. asortiment bogat. comportamentul consumatorilor în situaţii de ruptură de stoc şi metode de eliminare a unor astfel de neajunsuri. indicatori de determinare a atractivităţii produselor. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor pe o temă de interes (de exemplu. 3. criterii de acordare a reducerilor (pe cantitate. afişe deko. 7. 20. constituirea unui eşantion. organizarea de evenimente.

se ţine seama de calitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. 4. dosar personal. modalităţi de plată. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. B.45 efectuarea de inventare parţiale. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică.2 Metode de evaluare Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. concedii de odihnă. utilizarea programelor de gestiune specifice. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. a promoţiilor organizate de magazin. pontaje. organizarea procesului de protecţie a consumatorilor. cunoaşterea sistemului de salarizare. concedii medicale. 26. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. 10. 2. fişa postului. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. 9. abordarea clienţilor în magazin: prezentarea ofertei şi a avantajelor faţă de concurenţi. 25. recrutarea şi folosirea angajaţilor temporari. angajare personal-contract de muncă. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. 10. răspuns la nelămuriri.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. 24. rapoarte. 3. În acordarea notei. Resurse umane 1. de transport. 22. situaţii.1 Criterii de evaluare 10. 23. ore suplimentare. recepția mărfurilor: activităţi şi documente necesare. Evaluare 10. la obiecţii. facilităţi de plată.

cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.3 seminar/laborator 3. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.3 Departamentul 1.1 Nr. precum şi concluziile studentului. Conţinutul Raportului de practică .2 Titularul activităţilor de curs 2.4 Domeniul de studii 1.8 Total ore pe semestru 3.4 Total ore din plan înv.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Management-Marketing-Administrarea Afacerilor Marketing Licenţă Marketing 2. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .2 curs 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Denumirea disciplinei 2.5 Ciclul de studii 1.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul Practica de specialitate 2. Date despre program 1. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. Pe toată durata practicii. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.5 curs 3. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. 90 din care: 3.7 Total ore de studiu individual 3.3 Titularul activităţilor de seminar 2.2 Facultatea 1. de ore pe săptămână 30 din care: 3. Date despre disciplină 2.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.    | Ghid de practică . studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.7 Regimul disciplinei II DO 3. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.1 Instituţia de învăţământ superior 1. La cererea tutorelui. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.46 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu MARKETING Anul II.6 Tip de evaluare 2. 3. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.

2.1 Definirea mediului organizaţiei. 3. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. 4.2 Interpretarea impactului variabilelor de mediu asupra activităţii organizaţiei C3. 12. Studiul pieţei 1. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. clienţi. etc. statistici utilizate. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). Prezentarea circuitului documentelor. Piaţa organizaţiei (furnizori. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. vânzări şi casare. identificarea surselor de informaţii interne şi documentare utilizate în studiul pieţei: tipuri de rapoarte întocmite. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor pe o temă de interes (de exemplu. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 7. descrierea pieţei întreprinderii cu menţionarea principalilor clienţi. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Competenţe specifice acumulate C3 Culegerea. în funcţie de specificul pieţei CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 6. 7. 5.). Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale.47 5. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. Procesul de recrutare. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare.4 Evaluarea şi clasificarea factorilor care influenţează funcţionarea organizaţiei C3. concurenţi. 7. Ghid de practică | .2 Cunoştinţe economice de specialitate Competenţe transversale Competenţe profesionale 60 ore A. reviste. bilet la ordin). 11. 10. 2. 8. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. cauzelor fluctuaţiilor volumului de vânzări. analiza şi interpretarea informațiilor de marketing privind organizația și mediul său C3. conceperea unui chestionar. angajare şi salarizare a personalului. cec. fişierul clienţilor. constituirea unui eşantion. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 9. Conţinuturi 7. 3. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu MK. cota de piaţă. 14. gradul de satisfacţie al consumatorilor/clienţilor). identificarea şi descrierea principalelor variabile ale acestuia C3.5 Elaborarsea unui proiect de analiză a mediului de marketing al organizaţiei. 6. 13.3 Identificarea şi selectarea factorilor care influenţează funcţionarea organizaţiei C3. selecţie. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. culegerea informaţiilor.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1.

Politica de distribuţie 1. rapoarte săptămânale. documente de transport). cunoaşterea principalelor activităţi logistice. identificarea circuitele de distribuţie utilizate. prezentarea relaţiilor cu furnizorii: materii prime aprovizionate. conceperea materialelor de relaţii publice (comunicate de presă. 2. C. Forţa de vânzare 1. cunoaşterea criteriilor de performanţă pentru agenţii de vânzări. organizare târguri de profil. studiul politicii de preţ ″Cel mai ieftin″. organizarea forţei de vânzare: număr de agenţi. elaborarea unei cereri de ofertă. Politica de comunicare 1. 8. circuite. 2. 3. identificarea clienţilor pe baza surselor documentare. Elaborarea de rapoarte 1. negocierea şi încheierea contractelor. 6. cunoaşterea modului de organizare a activităţii de participare la târguri şi expoziţii. elaborare plan media. Politica de produs 1. 5. 4. 2. zone acoperite. 3. rapoarte zilnice. notă constatatoare de diferenţe. înţelegerea specificului criteriilor de selecţie. D. analiza acţiunilor promoţionale efectuate în ultimul an. G. 2. 10. F. 5. etc. 3. certificate de garanţie. factură. linii de produse. întocmirea şi actualizarea fişierului clienţi. mărci înregistrate la OSIM).48 4. 5. Politica de preţ 1. proces verbal de recepţie. furnizori etc. 6. analiza structurii cifrei de afaceri pe clienţi şi zone geografice. analiza ofertelor. caracteristici. analiza gamei de produse şi servicii. fişă de magazie. studiul privind preţurile practicate de concurenţă.). 7. B. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă | Ghid de practică . descrierea produselor şi serviciilor (game de produse. căutarea de noi clienţi noi. 2. întocmirea unei fişe de antecalculaţie a preţului pentru un produs/ serviciu. E. 9. sortimente. 6. 4. întocmirea principalelor documente întâlnite în activitatea de vânzare a produselor şi de aprovizionare (contract de cumpărare/vânzare. 3. 5. notă de intrare de recepţie. bon de consum. identificarea potenţialilor furnizori. ciclul de viaţă. telemarketing (marketing telefonic). elaborare pliant de prezentare a ofertei firmei. 11. 4. 2. 3. identificarea şi elaborarea documentelor şi a procedurilor specifice sistemului de calitate. promovare pe site-ul firmei şi în media. identificarea şi descrierea principalelor mijloace de comunicare utilizate. pregătire. motivare şi remunerare a forţei de vânzare. elaborare reclame pentru produsele reprezentative ale firmei. atribuţii.

10. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice.49 8.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. În acordarea notei. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. Evaluare 10.3 Pondere 10. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. se ţine seama de c alitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică.1 Criterii de 10. 9.

cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.3 Titularul activităţilor de seminar 2. Pe toată durata practicii.7 Total ore de studiu individual 3. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.4 Domeniul de studii 1. La cererea tutorelui.4 Total ore din plan înv. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.5 Ciclul de studii 1. Date despre disciplină 2. 3. Contabilitate şi Afaceri Internaţionale Contabilitate Licenţă Contabilitate şi Informatică de Gestiune 2.50 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE Anul II.2 Facultatea 1.1 Denumirea disciplinei 2.3 seminar/laborator 3. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.    | Ghid de practică .5 Semestrul Practica de specialitate 2. precum şi concluziile studentului.5 curs 3.8 Total ore pe semestru 3.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. Date despre program 1. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. 90 din care: 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.3 Departamentul 1.6 Tip de evaluare 2. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.4 Anul de studiu 2 2. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.1 Nr. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.7 Regimul disciplinei II DO 3.2 curs 3.2 Titularul activităţilor de curs 2. de ore pe săptămână 30 din care: 3. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică . care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.1 Instituţia de învăţământ superior 1. Conţinutul Raportului de practică ..6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Economie. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în ela borarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.

cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). 6. 14. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora.51 5. angajare şi salarizare a personalului. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei.1 Definirea conceptelor. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. cec. principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 10. teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 7. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). cota de piaţă. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. concurenţi. contabilitate de gestiune şi respectiv publică. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. studenţii vor rezolva temele de practică ce se nominalizează în continuare în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice. clienţi. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. 7. Temele ce privesc practica propriu-zisă sunt delimitate astfel: Ghid de practică | . inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. teoriilor.5 Întocmirea şi prezentarea de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. Conţinuturi 7. vânzări şi casare. 3.3 Aplicarea conceptelor. 12. Prezentarea situaţiilor financiare anuale.). Competenţe specifice acumulate C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar -contabile și/sau fiscale C3. 8. bilet la ordin). Prezentarea circuitului documentelor.4 Evaluarea procedeelor şi instrumentelor de prelucrare a informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. 7.2 Cunoştinţe economice de specialitate 60 ore În funcţie de tipul entităţii. Procesul de recrutare. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu CIG. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. 11.2 Explicarea conceptelor. economice. şi avându -se în vedere conţinutul disciplinelor de contabilitate financiară. selecţie. etc. 2. teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. 4. 13. Piaţa organizaţiei (furnizori. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. 9. de producţie şi prestări de servicii sau publice. 5.

Tehnici şi proceduri contabile în relaţie cu terţii: a) urmărirea serviciilor efectuate entităţii de către terţi. e) procurarea şi utilizarea elementelor încadrate în categoria ″alte valori″. f) operaţiuni privind stocurile aflate în curs de aprovizionare. B. d) categoriile de personal. | Ghid de practică . e) intrarea imobilizărilor corporale cu titlu gratuit. b) descrierea structurii contabile. b) primirea şi rambursarea împrumuturilor şi urmărirea dobânzilor aferente. c) centrele de responsabilitate. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. 4. e) reflectarea în contabilitate a relaţiilor entităţii cu acţionarii/asociaţii în ceea ce priveşte aporturile la capitalul social. b) determinarea rezultatului exerciţiului şi impozitarea acestuia. c) procurarea şi darea în folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar. d) obţinerea producţiei şi urmărirea distribuirii acesteia . b) obţinerea imobilizărilor corporale în antrepriză şi cu efort propriu. g) obţinerea imobilizărilor prin schimb de active. f) înregistrarea în contabilitate a asocierilor în participaţie. 3. d) concesionarea activelor imobilizate. precum şi sumele lăsate temporar de aceştia la dispoziţia entităţii. 2. Teme comune disciplinelor de contabilitate şi entităţilor de practică 1. g) particularităţi privind evidenţa mărfurilor la unităţile de comerţ cu ridicata sau cu amănuntul. plusuri de valoare la inventar sau prin subvenţii pentru investiţii. f) intrarea imobilizărilor corporale prin aport în natură. d) aprofundarea relaţiei entitate-terţi. f) operaţiuni privind investiţiile pe termen scurt. d) utilizarea acreditivelor pentru decontarea tranzacţiilor între terţi. Tehnici şi proceduri contabile privind trezoreria: a) acordarea şi justificarea avansurilor de trezorerie . b) stocuri primite de la furnizori.52 A. c) tehnici de obţinere şi circulaţie a produselor şi serviciilor contabile. b) determinarea şi contabilizarea operaţiilor aferente taxei pe valoarea adăugată. h) reflectarea contabilă a consumurilor de materii prime şi materiale în cadrul entităţilor economice ce au ca obiect de activitate producţia de bunuri. c) reflectarea în contabilitate a impozitelor şi taxelor locale. b) fluxuri de informaţii contabile. Tehnici şi proceduri contabile privind imobilizările: a) intrarea imobilizărilor corporale prin leasing financiar şi operaţional. e) achiziţii de stocuri pentru care furnizorii emit factura ulterior. c) efectuarea şi reflectare în contabilitate a operaţiunilor de reevaluare a activelor imobilizate. 5. organizarea şi conducerea specifice activităţii entităţii: a) descrierea structurilor funcţionale. Lucrări contabile specifice închiderii exerciţiului financiar: a) efectuarea şi valorificarea rezultatelor inventarierii. prin donaţii. Tehnici şi proceduri contabile privind stocurile: a) primirea de stocuri de la furnizori cu şi fără diferenţe la recepţie. precum şi reducerile comerciale şi financiare aferente. Teme specifice contabilităţii financiare de la entităţile economice 1. g) întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale specifice entităţilor economice. c) decontarea tranzacţiilor prin intermediul cecurilor şi efectelor de comerţ. h) determinarea şi înregistrarea amortizării imobilizărilor. gama de produse şi servicii specifice informaţiei contabile: a) cunoaşterea ofertei de produse şi servicii contabile şi caracteristicile a cestora. 2. i) particularităţi ale evidenţei stocurilor în cadrul entităţilor din domeniul agriculturii. dividendele. d) urmărirea în contabilitate a subvenţiilor obţinute de entitate.

calculaţia costurilor în condiţiile metodei coeficienţilor de echivalenţă şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. 6.3 Pondere 10. 6. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de Evaluarea pe parcurs practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Ghid de practică | . Teme specifice contabilităţii de gestiune de la entităţile de producţie şi prestări de servicii 1. D. c) contabilitatea cererilor de rambursare în cadrul societăţilor comerciale. 3. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. c) determinarea venitului net. contabilitatea datoriilor publice interne şi externe contractate şi garantate de unităţile administrativ-teritoriale. 5. 9. 7. 5. Evaluare 10. calculaţia costurilor în condiţiile metodei globale şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. Tehnici şi proceduri contabile privind finanţările din fonduri europene: a) contabilitatea unui contract de finanţare multianual. politici contabile privind decontările cu terţii. 4. utilizarea metodologiei standard în proiectarea tehnico-economică şi urmărirea nivelului cheltuielilor şi al costurilor. 4. evidenţa şi mişcarea stocurilor la instituţiile publice. calculaţia costurilor în condiţiile metodei pe comenzi şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. b) constituirea veniturilor.53 c) repartizarea rezultatului exerciţi ului. 2. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. rolul relaţiei cost-volum-profit în stabilirea rentabilităţii pe produse şi pe ansamblul entităţii. contabilitatea capitalurilor proprii constituite pe seama bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. contabilitatea fondurilor şi finanţărilor din surse bugetare şi extrabugetare la instituţiile publice. 3.1 Criterii de 10. calculaţia costurilor în condiţiile metodei pe faze şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. b) contabilitatea contractelor în parteneriat. 2. Teme specifice entităţilor publice 1. 7. d) contabilitatea contractelor de finanţare tip POSDRU. tratamente şi practici contabile privind urmărirea şi deprecierea activelor fixe corporale aflate în proprietatea instituţiilor publice. Tehnici şi instrumente specifice contabilităţii în partidă simplă: a) înregistrarea cheltuielilor. C. 6. raportările contabile în instituţiile publice.

54
Anexa 4 din Ghidul de Practică. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică, un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. În acordarea notei, se ţine seama de c alitatea Raportului Evaluarea finală de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică, de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. 10.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________

50%

| Ghid de practică

55
Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu FINANŢE ŞI B ĂNCI Anul II, cursuri de zi

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Finanţe, Bănci şi Analiză Economică Finanţe Licenţă Finanţe şi Bănci

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei 2.2 Titularul activităţilor de curs 2.3 Titularul activităţilor de seminar 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul Practica de specialitate 2.6 Tip de evaluare 2.7 Regimul disciplinei

II

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Nr. de ore pe săptămână 30 din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din plan înv. 90 din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….. 3.7 Total ore de studiu individual 3.8 Total ore pe semestru 3.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3

4. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică
 
Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Pe toată durata practicii, studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi, în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute; La cererea tutorelui, studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior, precum şi concluziile studentului. Conţinutul Raportului de practică , metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică, şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică, care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.

 

Ghid de practică |

56
5. Competenţe specifice acumulate
C3 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.1 Descrierea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.2 Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.3 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor economico-financiare C3.4 Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură economico-financiară C3.5 Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico-financiare CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale

6. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu FB, în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii.

7. Conţinuturi
7.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore
1. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 2. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică), cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. 3. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 4. Piaţa organizaţiei (furnizori, clienţi, concurenţi, cota de piaţă, etc.). 5. Procesul de recrutare, selecţie, angajare şi salarizare a personalului. 6. Prezentarea circuitului documentelor, inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. 7. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii, vânzări şi casare. 8. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale, inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 9. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 10. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. 11. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată, cec, bilet la ordin). 12. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. 13. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. 14. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul).

7.2 Cunoştinţe economice de specialitate

60 ore

A. Practica la instituţiile de credit În funcţie de tipul unităţii teritoriale a instituţiei de credit şi de accesul la informaţii, studenţii vor realiza următoarele teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice necesare activităţii instituţiilor de credit.

| Ghid de practică

multimedia customer contact center. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a societăţii de asigurări: a) descrierea structurilor funcţionale. b) tehnici de vânzare a produselor şi serviciilor bancare. participanţi. standing order. operaţiunile cu numerar . 3. tehnica de realizare a fiecărui tip de operaţiuni bancare desfăşurată la unitatea teritorială a instituţiei de credit: a) constituirea de depozite bancare. Practica la societăţile de asigurări Studenţii vor realiza următoarele teme de practică. de piaţă. dobânzi şi comisioane. c) aprofundarea relaţiei bancă-client. documentaţia de credit şi analiza creditului. gama de produse şi servicii bancare şi managementul relaţiei bancă client: a) canalele de distribuţie. alte operaţiuni conexe contului curent. B.cash. 1. j) credite: tipuri de credite – clasificare. creditul de consum. mobile banking. asigurări conexe activităţii de creditare). e) operaţiuni de creditare a persoanelor fizice şi juridice. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a instituţiei de credit: a) descrierea structurilor funcţionale. garanţii colaterale. electronic banking. c) operaţiuni valutare inclusiv cele privind casele de schimb valutar. Ghid de practică | . tehnologii în domeniul cardurilor.57 1. de lichiditate. b) cunoaşterea strategiei privind tratamentul riscurilor semnificative. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. e) canalele integrate de distribuţie bancară: rolul canalelor electronice de distribuţie în sectorul bancar. c) cunoaşterea organizării şi a atribuţiilor compartimentului de administrare a riscurilor semnificative şi ale comitetului de administrare a riscurilor sau a structurilor similare la nivelul unităţilor teritoriale d) sistemul de control intern. operaţional. managementul operaţiunilor şi performanţelor instituţiei de credit: a) cunoaşterea operaţiunilor active şi pasive. f) operaţiuni privind tranzacţiile efectuate de clienţi pe piaţa de capital. evaluarea şi administrarea riscului de credit. gestiunea relaţiei cu clienţii Customer Relationship Management – CRM. creditul imobiliar-ipotecar. d) categorii de clienţi retail. b) centrele de responsabilitate. informaţii de risc bancar. reputaţional atât la nivel de ansamblu a instituţiei de credit cât şi la toate nivelurile organizatorice ale acesteia. i) carduri : concept. instrumente de plată şi încasare fără numerar. g) contul curent şi operaţiunile de cont curent: contul curent. d) operaţiuni cu carduri. codul IBAN. direct debit. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. d) categoriile de personal. conturi de economii. fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. terminale bancare ATM şi EPOS din perspectiva canalelor de distribuţie de produse şi servicii bancare. Internet banking. h) depozite: tipuri de depozite. caracteristici tehnologice. dobânzi. b) operaţiuni de virament. 4. cerinţe de cunoaştere a clientelei. gestiunea riscurilor semnificative care afectează activitatea instituţiilor de credit şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare controlului riscurilor: a) identificarea. b) cunoaşterea structurii veniturilor şi cheltuielilor instituţiei de credit. 5. certificate de depozit. 2. noi servicii oferite prin carduri. c) categoriile de personal. b) front-office şi back-office. c) centrele de responsabilitate.

fluxul informaţional. evaluarea şi finanţarea investiţiilor: a) prezentarea concretă a documentaţiei tehnico–economice a unui proiect de investiţii din firmă. b) modalități de formare și sporire a capitalului propriu. tehnic-operativ în asigurări: a) fluxul de relaţii. c) îndatorarea și formele sale. ilustrarea cu documente.58 2. b) modalităţile specifice de dimensionare avute în vedere la fundamentarea cheltuielilor de exploatare din bugetul de venituri şi cheltuieli. Practica la societăţile comerciale cu capital privat În funcţie de tipul societăţii comerciale şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: 1. situaţia repartizării profitului şi eventualele note explicative realizate în acest sens.se va studia mecanismul fiecărui produs de asigurare: a) de bunuri. c) de răspundere civilă. b) circuitul documentelor. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. b) opţiunea între distribuirea profitului net şi capitalizarea acestuia. Practica la instituţiile fiscale În funcţie de specificul institutiei fiscale şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: | Ghid de practică . vor fi prezentate contul de profit şi pierdere. C. 4. d) alte modalități de finanțare. D. financiare) precum şi politica de dividend. vor întocmi şi o diagramă de relaţii a compartimentului respectiv cu celelalte compartimente din firmă precum şi un extras din legislaţia în vigoare care reglementează activitatea financiară a firmei. procedura de constatare a unor cazuri asigurate: a) prezentarea cazului. d) indicatori privind aprecierea performanţelor în domeniul asigurărilor. 4. impozitarea şi repartizarea profitului firmei: a) analiza rezultatelor aferente fiecărui ciclu de operaţiuni (exploatare. împrejurărilor producerii acestuia. finanțare din fonduri europene etc. b) reflectarea în dosarul de daună: evaluarea pagubei. 3. Determinarea. 3. formularea de concluzii. dimensionarea şi finanţarea necesarului de active circulante : a) evidenţierea eficienţei utilizării. insistând asupra modului de calcul şi interpretare a indicatorilor economico–financiari ai investiţiei şi a surselor de finanţare fundamentate prin planul de investiţii sau anexa de la bugetul de venituri şi cheltuieli. 5. marjei de solvabilitate. c) evaluarea posibilităţilor de finanţare avute în vedere la asigurarea echilibrului financiar. b) de persoane. a structurii veniturilor şi cheltuielilor societăţii de asigurări. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în societatea comercială unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. în acest sens. c) gestiunea rezervelor specifice formelor de asigurări. d) o bună cunoaştere a organizării. elementele tehnice specifice ale contractului pe forme ale asigurării . b) se vor analiza regimurile de amortizare ale activelor imobilizate şi eventualele implicaţii în gestiunea financiară a firmei. stabilirea despăgubirii. atribuţiilor şi activităţii compartimentului fi nanciar (eventual financiar-contabil) – în acest scop. capitalul firmei și modalitățile de formare: a) structura bilanțieră a capitalului. 6. b) centrele de responsabilitate. dacă este cazul: subvenții.

Ghid de practică | . 2. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. venituri din premii şi din jocuri de noroc. b) operaţiuni impozabile. b) centrele de responsabilitate. b) impozitul şi taxa pe teren. 6. c) locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a TVA. b) contribuabilii şi sfera de cuprindere a impozitului pe venit. evidenţa fiscală şi declaraţia fiscală. d) alte impozite şi taxe locale. venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. venitul net anual impozabil. cotele de TVA. impozitele şi taxele locale a) impozitul şi taxa pe clădiri. insolvabilitatea. c) cotele de impozit. anularea) . baza lunară de calcul la care angajatorul datorează CAS. 8. venituri din salarii. creanţele fiscale: a) competenţa organelor fiscale şi actele emise de acestea. Convenţiile pentru evitarea dublei impuneri încheiate de România cu alte state . operaţiuni scutite de TVA. 2. e) plata impozitului pe profit şi depunerea declaraţiilor fiscale. impozitul pe venit de la persoanele fizice: a) coordonarea impozitării veniturilor personale în Uniunea Europeană. g) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. b) stabilirea cotelor de contribuţie. executarea silită. venituri din cedarea folosinţei bunurilor. modalităţi de stingere a creanţelor fiscale (plata. compensarea. c) categorii de venituri supuse impozitului pe venit şi venituri neimpozabile. 4. contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat. prescripţia. b) înregistrarea fiscală. ta xelor. f) impozitul pe dividende. fundamentarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat: a) contribuabilii în sistemul public de pensii. b) contribuabilii impozitului pe profit în România. impozitarea persoanelor juridice: a) stadiul coordonării sistemului de impozitare a companiilor în ţările membre ale UE. c) stabilirea impozitelor. persoane impozabile. venituri din pensii. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a finanţelor publice unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. b) centrele de responsabilitate. venituri din activităţi agricole. restituiri de sume. venituri din investiţii. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. sumele asupra cărora nu se calculează CAS. baza de calcul a impozitului pe profit.59 1. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în instituţia de asigurări sociale de stat unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. e) baza de impozitare. d) venituri din activităţi independente. 7. d) aspecte fiscale internaţionale. operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a TVA. d) faptul generator şi exigibilitatea TVA. regimul deducerilor. E. d) consecinţele sustragerii de la plata CAS. c) baza lunară de calcul a CAS suportat de asigurat. 3. Practica la instituţiile de asigurări sociale de stat În funcţie de tipul unităţii teritoriale de asigurări sociale de stat şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: 1. d) obligaţia şi creanţa fiscală. c) impozitul asupra mijloacelor de transport. taxa pe valoarea adaugată: a) stadiul armonizării TVA în ţările comunitare.

i) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului. fluxul informational și managementul operaţiunilor şi performanţelor instituţiei: a) fluxul de relaţii. mod de fundamentare a pensiilor) . beneficiari şi condiţii de acordare. strategia industriala și aspectele conexe acesteia. | Ghid de practică . 5. b) executarea ordinelor în numele clienților.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. indemnizaţii stabilite prin legi speciale. Evaluare 10. inclusiv custodia și servicii în legatură cu acestea. precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități. 9. f) subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare. d) pensia de urmaşi. e) consultanță de investiții. (beneficiari. alte drepturi de asigurări sociale.1 Criterii de 10. Practica la instituţii ale pieței de capital În funcţie de tipul instituţiei şi de accesul la informaţii. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. 3. c) tratarea principalilor indicatori de performanţă folosiţi în analiza rezultatelor instituţiei. tehnica de realizare a fiecărui tip de serviciu/activitate: a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare.60 3. 5. k) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare general referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. h) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor. c) pensia anticipată. b) cunoaşterea structurii veniturilor şi cheltuielilor instituţiei. d) categoriile de personal. 4. b) pensia de invaliditate.3 Pondere 10. condiţii de acordare. g) păstrarea în siguranţă și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților. b) bilete de tratament balnear şi odihnă etc. d) administrarea portofoliilor. c) tranzacționarea pe cont propriu. studenţii vor realiza următoarele teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice: 2. a) ajutorul de deces. b) front-office şi back-office. modul concret de organizare şi conducere a activităţii: a) descrierea structurilor funcţionale. c) centrele de responsabilitate. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. j) servicii de schimb valutar în legatură cu activitățile de servicii de investiții prestate. categorii de pensii acordate în sistemul public de pensii din România: a) pensia pentru limita de vârstă.

3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. se ţine seama de c alitatea Raportului Evaluarea finală de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică.61 Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. 10. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ 50% 50% Ghid de practică | . În acordarea notei. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică.

Pe toată durata practicii. precum şi concluziile studentului.4 Anul de studiu 2 2. 3.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.8 Total ore pe semestru 3. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….3 Titularul activităţilor de seminar 2.5 Semestrul Practica de specialitate 2. Statistică şi Informatică Economică Licenţă Statistică şi Previziune Economică 2. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.7 Regimul disciplinei II DO 3.    | Ghid de practică .5 curs 3.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Statistică şi Informatică Economică Cibernetică.4 Total ore din plan înv. La cererea tutorelui. 90 din care: 3.. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. de ore pe săptămână 30 din care: 3.2 curs 3.62 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu STATISTICĂ ȘI PREVIZIUNE ECONOMICĂ Anul II.4 Domeniul de studii 1.1 Instituţia de învăţământ superior 1. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.7 Total ore de studiu individual 3. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică . şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.2 Titularul activităţilor de curs 2. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.1 Denumirea disciplinei 2.3 seminar/laborator 3.1 Nr. Date despre program 1.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.3 Departamentul 1. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.6 Tip de evaluare 2. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre disciplină 2.2 Facultatea 1.5 Ciclul de studii 1. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Conţinutul Raportului de practică .

Competenţe specifice acumulate C5 Previziunea fenomenelor socio–economice C5. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. vânzări şi casare. teoriilor.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. angajare şi salarizare a personalului. 6.5 Participarea la elaborarea unor modele de previzionare socio-economică CT1 Aplicarea principiilor. eficientă şi responsabilă CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 6. 5. selecţie. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). 2. concurenţi. 11. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). Descrierea unităţii în care se desfăşoară practica a) Descrierea specificului unităţii. modelelor şi metodelor de previziune în domeniul economic şi social C5. normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă. 10.63 5. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică).4 Analiza critică a modelelor de previziune utilizate în cercetare C5. modelelor şi metodelor din domeniul previziunii economice şi sociale C5. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. bilet la ordin).economice C5. cec. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. clienţi. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 12. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. Piaţa organizaţiei (furnizori. 7.). Ghid de practică | .1 Identificarea conceptelor. studenţii vor avea în vedere realizarea următoarelor teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice specifice domeniului de activitate: 1. Conţinuturi 7. 8. teoriilor. etc. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu SPE. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. 7. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. c) Tipuri de activităţi realizate. 3.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor.2 Cunoştinţe economice de specialitate Competenţe transversale Competenţe profesionale 60 ore În funcţie de tipul unităţii şi de accesul la informaţii. 7. cota de piaţă. Procesul de recrutare. Prezentarea circuitului documentelor. 9. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 14. 13. 4. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii.3 Folosirea metodelor adecvate pentru previziunea fenomenelor social . b) Locul în sistemul statistic oficial. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei.

b) Utilizarea metodei regresiei pentru caracterizarea legăturilor dintre fenomenele socialeconomice. Analiza seriilor cronologice. Introducere în inferenţa statistică. a) Calculul și interpretarea indicatorilor dinamicii. Elaborarea de previziuni. b) Calculul indicatorilor statistici ai variației. 9. înregistrare. Corelaţie şi regresie. sondaje şi anchete statistice. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. a) Tipuri de cercetări parțiale realizate la nivelul unității.1 Criterii de evaluare 10. c) Metode de sistematizare și prelucrare a datelor utilizate la nivelul unităţii. c) Realizarea de previziuni. c) Calculul indicatorilor statistici de caracterizare a formei distribuțiilor.2 Metode de evaluare | Ghid de practică . c) Redactarea raportului cercetării. Indici Statistici a) Calculul tipurilor de indici utilizați la nivelul unității. 5. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. b) Ajustarea seriilor cronologice. Metode de culegere. b) Metode de culegere şi înregistrare utilizate la nivelul unităţii. 4. Evaluarea finală Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în 50% 10. b) Calculul și interpretarea indicatorilor specifici cercetărilor parțiale.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. 6. b) Interpretarea rezultatelor obținute. 3. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. sistematizare şi prezentare a datelor statistice a) Descrierea sistemului de culegere.64 2. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. 7. Calculul şi analiza principalilor indicatori numerici ai seriilor statistice a) Calculul indicatorilor statistici ai tendinței centrale. a) Calculul și interpretarea indicatorilor specifici corelației adecvați datelor disponibile. d) Analiza și interpretarea indicatorilor statistici obținuți. Evaluare 10. înregistrare. sistematizare şi prelucrare a datelor.

3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. se ţine seama de calitatea Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică .65 faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. 10. În acordarea notei. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS.

66 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu INFORMATICĂ EC ONOMICĂ Anul II.3 Departamentul 1.4 Total ore din plan înv. precum şi concluziile studentului. La cererea tutorelui. Conţinutul Raportului de practică . 90 din care: 3.1 Instituţia de învăţământ superior 1.7 Regimul disciplinei II DO 3.2 curs 3. Date despre program 1.2 Facultatea 1.1 Nr. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică . Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.6 Tip de evaluare 2. de ore pe săptămână 30 din care: 3. 3..10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.7 Total ore de studiu individual 3. Statistică şi Informatică Economică Licenţă Informatică Economică 2. Date despre disciplină 2. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.    | Ghid de practică . Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.4 Anul de studiu 2 2. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….3 seminar/laborator 3.8 Total ore pe semestru 3.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Statistică şi Informatică Economică Cibernetică.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.5 Semestrul Practica de specialitate 2. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. Pe toată durata practicii.4 Domeniul de studii 1.5 curs 3.3 Titularul activităţilor de seminar 2.5 Ciclul de studii 1.2 Titularul activităţilor de curs 2. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.1 Denumirea disciplinei 2. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.

7. Conţinuturi 7. Prezentarea circuitului documentelor. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). 4. 12.4 Analiza şi evaluarea calităţii soluțiilor obținute prin utilizarea de produse software de birotică C3. Procesul de recrutare. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. Piaţa organizaţiei (furnizori. 7.2 Explicarea şi compararea produselor de birotică pentru a obține soluția cea mai eficientă în raport cu un set definit de criterii de performanţă C3. 5. cec. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. Studiul arhitecturii reţelei de calculatoare existentă în organizaţia economică: a) necesitatea existenţei reţelei. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. cota de piaţă. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu IE. c) caracteristicile tehnice ale serverului şi staţiilor de lucru. concurenţi. 3. 11. 7. 2.67 5. 9. selecţie. 10. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. 13. Competenţe specifice acumulate C3 Utilizarea adecvată a produselor software de birotică pentru soluționarea de probleme specifice C3. vânzări şi casare. d) amplasarea serverului şi a staţiilor de lucru. bilet la ordin). clienţi. b) tipul reţelei utilizate.3 Alegerea opțiunilor pentru introducerea şi stocarea datelor şi pentru efectuarea de prelucrări în contextul unui management eficient al documentelor C3. 6. etc.1 Recunoașterea şi descrierea funcțiilor de prelucrare ale produselor software de birotică necesare soluționării de probleme C3. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. angajare şi salarizare a personalului. 8. 60 ore Ghid de practică | . 14.).2 Cunoştinţe economice de specialitate 1.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1.5 Implementarea de soluții reutilizabile şi integrabile în sisteme informatice CT3 Identificarea oportunităților de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare.

d) identificarea modulelor aplicaţiei. Prezentarea soluţiei informatice integrate/aplicaţiei informatice utilizată de către organizaţie: a) descrierea arhitecturii funcţionale a soluţiei informatice. trimestru.1 Criterii de 10. semestru. e) intrările şi ieşirile corespunzătoare diferitelor module funcţionale ale aplicaţiei. c) descrierea arhitecturii bazei de date utilizată. cât şi din punct de vedere al administratorului aplicaţiei. sisteme colaborative. 4. pentru o perioadă de gestiune (zi. cu date reale sau fictive. lună. aplicaţiile informatice utilizate în reţea. 3. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. b) prezentarea tehnologiilor informatice. sisteme informatice de gestiune.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi.68 e) f) softul utilizat pe server şi staţii. utilizate la dezvoltarea aplicaţiei. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. Analiza impactului utilizării aplicaţiei informatice studiate asupra organizaţiei (avantaje/dezavantaje) şi propuneri privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea acesteia astfel încât să satisfacă cerinţele utilizatorilor/organizaţiei. 9. Dezvoltarea și personalizarea unor sisteme de management al conținutului. 6. atât din punct de vedere al utilizatorului. Desfășurarea activităților din întreprindere având ca suport soluțiile informatice și optimizarea acestora. 2.3 Pondere 10. sisteme de promovare online care pot fi integrate cu aplicațiile de întreprindere existente. Evaluare 10. | Ghid de practică . se vor prezenta situaţiile de ieşire generate de aplicaţie. sisteme de management a documentelor. Aplicarea tehnologiilor informatice moderne în dezvoltarea și personalizarea unor soluții informatice de tip e-business. documentele de intrare care au stat la baza obţinerii lor şi procedurile de prelucrare. sisteme de comunicație online. an). Utilizarea aplicaţiei informatice sub forma unei simulări. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. inclusiv a sistemului de gestiune a bazelor de date. 5. a) pentru exemplul luat în considerare. 7. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8.

În acordarea notei. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ 50% Ghid de practică | . Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. se ţine seama de calitatea Raportului Evaluarea finală de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. 10.69 Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie.

___/___/_____ cu un număr efectiv de ___ ore din cele 90 ore prevăzute. Tutore. Reprezentant legal centru de practică.70 ANEXA 2 ATESTAT DE EFECTUARE A PRACTICII Antet organizație ATESTAT Prin prezentul atestat certificăm că studentul/a ____________________________ a parcurs stagiul de practică în perioada ___/___/_____ .  atestatul poate fi şi colectiv pentru toţi studenţii din centrul de practică din care va trebui să reiasă numărul de ore de practică la care a fost prezent fiecare student. | Ghid de practică .

2013 Ghid de practică | .71 ANEXA 3 RAPORTUL DE PRACTICĂ Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu________________________________ Universitatea din Craiova RAPORT DE PRACTICĂ Centrul de practică _________________________ Tutore ____________________________________ Coordonator _______________________________ Student __________________ Craiova.

a. foaie de vărsământ/depunere. Descrierea structurilor funcţionale ale instituţiei de credit  front-office şi back-office. ş. 3. Abordarea tematicii de specialitate prevăzută în programa analitică (descriptorii). documentaţie creditare persoane fizice şi juridice. Prezentarea de ansamblu a organizaţiei Scurt istoric.72 CUPRINS I. Documentele pentru deschiderea conturilor.  operaţiuni de creditare a persoanelor fizice şi juridice. Tendinţe şi perspective în evoluţia organizaţiei V.1.a.  operaţiuni de primire şi eliberare de numerar. pentru constituirea de depozite. Cunoaşterea şi studierea principalelor activităţi ale organizaţiei Prezentarea modului de organizare şi derulare a activităţii în centrul de practică.  tehnici de vânzare a produselor şi serviciilor bancare  aprofundarea relaţiei bancă-client. III.2. legislaţie şi norme în vigoare care vizează activitatea organizaţiei şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice.  canalele de distribuţie. II. capacităţi. cec.  categoriile de personal. Concluzii | Ghid de practică .  operaţiuni cu carduri. conform fiecărei specializări Tematica de specialitate va fi stabilită împreună cu coordonatorul de practică şi tutore Exemplu pentru practica la instituţii de credit 3. instrumente de plată (ordin de plată. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. bilet la ordin etc).  centrele de responsabilitate.a.  operaţiuni de virament. resurse umane. 3. reţea. prezentarea structurilor de conducere şi a principalilor indicatori de performanţă ş. domeniu de activitate. ş. Toate activităţile şi operaţiunile abordate trebuie însoţite de materialul documentar aferent întocmit de student. identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. IV.  operaţiuni valutare inclusiv cele privind casele de schimb valutar.  constituirea de depozite bancare.3 Tehnica de realizare a fiecărui tip de operaţiuni bancare desfăşurată la unitatea teritorială a instituţiei de credit:  deschiderea de conturi. Gama de produse şi servicii bancare şi managementul relaţiei bancă client:  cunoaşterea ofertei de produse şi servicii şi a caracteristicilor acesteia.  operaţiuni privind tranzacţiile efectuate de clienţi pe piaţa de capital.

localitatea. Ghid de practică | . Numerotarea tabelului se face în partea stângă. Titlul se scrie drept şi centrat deasupra tabelului. fiind de preferat ca ele să nu depăşească formatul de text al paginii în care sunt tipărite. listat pe format A4. Orice titlu se va scrie centrat. Fiecare tabel va avea la subsol înscrisă sursa datelor cuprinse în acesta. acte normative (legi. ordonanţe de urgenţă. Capitolul.). tehnoredactată cu corp mic (10). prima semnificând numărul capitolului iar cea de -a doua numărul de ordine al tabelului. Oglinda paginii: Este vorba de suprafaţa paginii acoperită de text. Anexele trebuie să aibă titlu şi vor fi numerotate iar trimiterile din text la anexe se vor face ca şi în cazul figurilor şi tabelelor indicând numărul. Materialul tabelar: Tabelele mari care depăşesc în lăţime formatul paginii de text se vor prezenta în format landscape. Subcapitolul. norme metodologice. Materialul ilustrativ: Figurile trebuie să aibă un contrast bun. Transmiterea raportului de practică Un exemplar original al raportului de practică va fi depus la Biroul de practică PRAXIS în ultima zi a stagiului de practică până la ora 16. cea de-a treia paragraful (ex. cu două cifre. cât şi a anului de apariţie a lucrării. numerotându -se cu cifre arabe urmate de punct. pagina. Paragraful). Materialele bibliografice vor fi înscrise în ordinea: cărţi şi articole publicate în ordinea alfabetică a numelui autorului. deasupra titlului. Se recomandă folosirea procesorului de text Microsoft Office Word. Titlurile bibliografice se înscriu în ordinea alfabetică a numelor autorilor. prima semnificând numărul capitolului iar cea de -a doua numărul de ordine al figurii. H.G. cea de -a doua subcapitolul. exclusiv anexele (documentele/materialul documentar întocmit de practicant în cadrul abordării tematicii de specialitate). Anexele: Dacă lucrarea conţine anexe. Ea rezultă din lăsarea unor margini uniforme sus.1. instrucţiuni de aplicare). Trimiterile din text la tabele se vor face scriind drept cuvântul „Tabelul” urmat de numărul acestuia.00 şi reprezintă condiţie de acces la colocviul de practică. cu spaţiere la 1 rând. Capitolul se va scrie cu majuscule. O prima modalitate are în vedere note de subsol la paginile lucrării.: 1. marginea din stânga fiind de 4 cm. Ficare tabel trebuie să fie numerotat şi să aibă un titlu. cu două cifre. titlul lucrării. jos şi lateral (de 2 cm. 1. Raportul de practică va fi tehnoredactat cu toate semnele diacritice. acestea se vor amplasa la sfârşitul lucrării şi nu pe capitole.1. cu caracter de 14 şi va fi precedat de un simbol numeric în care prima cifră semnifică capitolul. fontul TimesNewRoman. adrese de internet. De regulă. folosindu-se caractere de 14 pentru titluri şi 12 pentru text. alte surse informaţionale (anuare statistice. Bibliografia: Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării înainte de anexe. anul apariţiei. atât a numelui.1. ordinea datelor din nota de subsol este următoarea: numele şi prenumele autorului. 1.. A doua modalitate se referă la includerea în cadrul naraţiunii între paranteze rotunde. pentru ca manuscrisul să poată fi legat). subcapitolul cu caracter normal iar paragraful se va scrie cu font italic. Trimiterile bibliografice: Pot fi folosite două modalităţi. buletine BNR etc. editura. Figurile au un titlul şi se numerotează pe capitole.73 Condiţii de redactare Raportul de practică va conţine maxim 30 de pagini.

respect Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 2.3 Interes pentru dobândirea de cunoştinţe noi Foarte bine Bine Necorespunzător Satisfacător Necorespunzător III.1 Disciplină.1 Comunicarea cu tutorele şi reprezentantul centrului de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător | Ghid de practică .1 Cunoştinţe despre mediul de afaceri şi organizaţii Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 3.2 Cunoştinţe despre organizaţia în care îşi desfăşoară stagiul de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător IV.2 Cunoaşterea cerinţelor şi a obiectivelor practicii Foarte bine Bine Satisfacător 2. Cunoa șterea mediului organiza țional 3.74 ANEXA 4 FIŞA DE EVALUARE PE PARCURSUL STAGIULUI DE PRACTICĂ Numele şi prenumele studentului ______________________________________ I.2 Respectarea programului de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător Satisfacător Necorespunzător II. Modul în care studentul se prezintă la locul de practică 1. Capacitatea de comunicare şi integrare în colectivul centrului de practică 4. Atitudinea studentului faţă de activitatea de practică 2.1 Aspect şi ţinută corespunzătoare Foarte bine Bine 1.

75 4. performanţe 5. considera ți că: 1. Studentul poate beneficia de o recomandare pentru ocuparea unui loc de muncă din partea organizaţiei în care şi -a realizat stagiul de practică Da Nu Numele şi prenumele tutorelui _____________________________________ Semnătura______________________________________________________ Centrul de practică _____________________________________________________ Ghid de practică | .2 Nivelul de acumulare a cunoştinţelor practice conform programei analitice de practică Foarte bun Bun Satisfacător Insuficient CALIFICATIV FINAL Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător În urma calificativului acordat. Rezultate. Studentul reprezintă un potenţial candidat la un loc de muncă în organizaţia în care şi -a realizat stagiul de practică Da Nu 2.1 Realizează întocmai lucrările şi/sau sarcinile încredinţate de tutore şi coordonatorul de practică în scopul atingerii obiectivelor specifice practicii Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 5.2 Integrarea în colectiv şi capacitatea de a lucra în echipă Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 4.3 Promptitudine în a răspunde la solicitări sau la activităţile practice programate Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător V.

. prof..... Statutul practicantului (1) Practicantul rămâne.... nr. ____ / ____ CONVENŢIE-CADRU privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă Prezenta convenţie-cadru se încheie între: 1. cu sediul în Craiova. Plata şi obligaţiile sociale (1) Stagiul de pregătire practică se efectuează în cadrul proiectului PRAXIS .... Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică (1) Stagiul de practică va avea durata de 3 săptămâni.. telefon: . XX. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.. ARTICOLUL 3. str.. denumit/ă în continuare centru de practică.. str.. 6 ore pe zi. ARTICOLUL 4.. Dan Claudiu Dănişor.. ARTICOLUL 5.. 13......1/S/61477..... email: .. în conformitate cu planul de învăţământ. părţi integrante ale prezentei convenţii -cadru..Cuza. A. pe toata durata stagiului de pregătire practică. XXXXXXXXXXXXXXXX.. cu sediul în Craiova.... XXXXXXX. | Ghid de practică .. telefon: 0251414398. adresa unde se va desfăşura stagiul de practică fiind .I.. nr. spre a le aplica în concordanţă cu programul de studiu pentru care se instruieşte.dr. cu exceptia situaţiei în care practicantul are statut de angajat... (2) Perioada desfăşurării stagiului de practică vizează ultimele 3 săptămâni ale semestrului IV..univ.Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă.. reprezentată de Rector. (2) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea centrului de practică.. Universitatea din Craiova. ARTICOLUL 2... POSDRU/90/2. Responsabilităţile practicantului (1) Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile specificate de tutore în conformitate cu Ghidul de practică. şi ARTICOLUL 1. (2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în Programa analitică de practică şi Ghidul de practică. (3) Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în Ghidul de practică cuprins în anexa la prezenta convenţie-cadru....76 ANEXA 5 CONVENŢIA DE PRACTICĂ Nr...... în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora... 2... telefon: xxxxxxxxx reprezentată de dl/dna XXXXXXXXXXXXXXXXXX. student al Universităţii din Craiova.. Obiectul convenţiei-cadru (1) Convenţia stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor... denumită în continuare organizator de practică.

241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului)... Responsabilităţile centrului de practică (1) Centrul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică.. . (2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant... împreună cu tutorele desemnat de centrul de practică stabilesc tematica de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică. chiar după terminarea stagiului.... practicantul se angajează să nu folosească. după informarea prealabilă a conducătorului centrului de practică şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii.. parte integrantă a convenţiei cadru.. Printre responsabilităţile sale.. conform Programei analitice de practică şi Ghidului de practică . Pentru anul universitar 2011 2012 tutore va fi Dl/Dna . selectat dintre salariaţii proprii şi ale cărui obligaţii sunt menţionate în Ghidul de practică.. pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica. în nici un caz. Funcţia .. (4) De asemenea.... ce vor fi înscrise şi în Suplimentul la diplomă.. (2) În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate de către centrul de practică în cadrul prezentei convenţii. ..77 (2) Pe durata stagiului... conducătorul centrului de practică îşi rezervă dreptul de a anula convenţia-cadru.. organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice. aplicându-se sancţiuni conform regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei de învăţământ superior. ARTICOLUL 7. informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre centrul de practică sau clienţii săi.... În cazul nerespectării acestui regulament.... ARTICOLUL 8.... decât cu acordul respectivului centru de practică. responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea organizatorului de practică este Dl/Dna . responsabil cu planificarea. (4) Centrul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare pentru dobândirea competenţelor precizate în Programa analitică practică şi în Ghidul de practică.. (3) Înainte de începerea stagiului de practică. potrivit reglementărilor Europass (Decizia 2.. organizatorul va acorda pract icantului numărul de credite specificate în prezentul contract.. centrul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a practicantului. practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al centrului de practică. tutorele are obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă. (3) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul centrului de practică înainte de începerea stagiului de practică.... Ghid de practică | . ARTICOLUL 9.. Persoane desemnate de centrul de practică şi organizatorul de practică (1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea centrului de practică) va fi desemnat de reprezentantul centrului de practică.. Cadrul didactic supervizor... (3) În urma desfăşurării cu succes a stagiului de practică. (2) Coordonatorul de practică (cadrul didactic supervizor). Obligaţiile organizatorului de practică (1) Organizatorul de practică desemnează un coordonator de practică (cadru didactic supervizor).. după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al tutorelui şi a înştiinţat conducătorul instituţiei de învăţământ unde practicantul este înscris şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii... conducătorul instituţiei de învăţământ superior (organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregăt ire practică conform conventiei-cadru. ARTICOLUL 6.. în conformitate cu legislatia în vigoare. precum şi pentru comunicarea regulilo r de prevenire asupra riscurilor profesionale. tutorele va contacta coordonatorul de practică...... Evaluarea stagiului de pregatire practica prin credite transferabile (1) Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică este de 3 .

. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către comisia de evaluare conform procedurilor prevăzute în Programa analitică de practică şi în Ghidul de practică. respectarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii/instituţiei publice etc. tutorele acordă un calificativ. tutorele împreună cu coordonatorul de practică vor evalua practicantul în permanenţă. practicantul va prezenta un raport de practică al cărui conţinut este prevăzut în Ghidul de practică. responsabilitate în rezolvarea sarcinilor. prevăzută în Ghidul de practică. în urma întocmirii Fişei de evaluare pe parcursul stagiului de practică . Încheiat în 3 exemplare la data: …………………. punctualitate. pe baza unei fişe de evaluare pe parcurs. (3) La încheierea stagiului de practică. (2) La finalul stagiului de practică. Universitatea din Craiova (Organizator de practică) Reprezentant prin delegare – Decan Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Numele şi prenumele Semnătura Marian Siminică Reprezentant legal centrul de practicã Ştampila | Ghid de practică . Raportul privind stagiul de pregătire practică (1) În timpul derulării stagiului de practică.78 ARTICOLUL 10.). cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea centrului de practică (disciplină.

79 CENTRE DE PRACTICA Ghid de practică | .

HOTEL EUROPECA | Ghid de practică .80 PREZENTAREA CENTRELOR DE PRACTICĂ ADR SV OLTENIA AMT SERVICE AUDICONTEVEX AUDIT ŞI EXPERTIZĂ BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ CASA NOASTRĂ CEC BANK CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ COMPANIA DE APĂ OLTENIA CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ C&C CONSTRUCT DEDEMAN ROMÂNIA DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ DIRECŢIA REGIONALĂ A VĂMILOR CRAIOVA DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ DOMO ELPRECO EXPERT BUSINESS CONSULTING FIRST RECYCLER GAZETA DE SUD GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.

81 HOTEL GOLDEN HOUSE HOTEL-RESTAURANT HELIN ICSU C.S. NICOLĂESCU PLOPŞOR ILEX COM LEMCOR LIBRA INTERNET BANK MERCUR METALCOM MITLIV EXIM N&C AUDIT ŞI EXPERTIZĂ OFFICE CONT EXPERT OMNIASIG PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL POCAVISO PRODCOM POLICOLOR POPECI UTILAJ GREU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROFESSIONAL CONSULTING RAMERAS MOL ROMÂNIA REAL HYPERMARKET REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA SIF OLTENIA SOFTRONIC UNIQA ASIGURĂRI VALDIR TOUR AGENŢIE DE TURISM ŞI TRANSPORT Ghid de practică | .

TURISMULUI ŞI SERVICIILOR CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ COMPANIA DE APĂ DEDEMAN DOMO ELPRECO FIRST RECYCLER GAZETA DE SUD HOTEL EUROPECA HOTEL GOLDEN HOUSE HOTEL-RESTAURANT HELIN | Ghid de practică .82 PROGRAMELE DE STUDII MANAGEMENT. ECONOMIA COMERŢULUI. MARKETING.

83 INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DOLJ MERCUR METALCOM MITLIV EXIM POCAVISO PRODCOM POLICOLOR POPECI UTILAJ GREU RAMERAS MOL ROMÂNIA REAL HYPERMARKET REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA UNIQA ASIGURĂRI AGENŢIA DE TURISM ŞI TRANSPORT VALDIR TOUR Ghid de practică | .

84 | Ghid de practică .

21. Contact Craiova. consiliilor şi comitetelor de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile/organismele publice judeţene şi locale.  colaborează cu instituţiile statului. Str.ro. Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj îndeplineşte următ oarele atribuţii:  sprijină autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale. de utilitate publică. Este angajată a Camerei de Comerţ din anul 1994. etc. inclusiv prin parteneriat public . autonomă.ro http://www. precum şi structurile regionale. având o vastă experienţă în organizarea evenimentelor desfăşurate de CCI.ro/ Profil Servicii pentru mediul de afaceri Doamna Tereza Vladu este absolventă a Facultăţii de Mecanică. Nr. cursuri.85 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj este o organizaţie neguvernamentală.privat. seminarii şi managementul proiectelor europene. în 2008.ccidj. cu parteneri din domeniul public şi/sau privat din ţară şi străinătate. similare Camerei. întâlniri de afaceri. consulatele şi organismele din străinătate.  participă la şedinţele comisiilor.  sprijină membrii săi în relaţia economică cu reprezentanţele oficiale ale altor state. Brestei. ccidj@ccidj. în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale. formare completată cu absolvirea.  elaborează studii privind evoluţia economică a regiunii /judeţului. având drept scop reprezentarea. a masterului în ″Managementul proiectelor europene″ al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. promoţia 1993. promoţia 2002. apărarea şi susţinerea intereselor membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organisme din ţară şi din străinătate. şi a Facultăţii de Drept. Tereza Adriana VLADU ŞUVAINA Consilier juridic şi Responsabil resurse umane . 200420 0251 418 876 office@ccidj. organizarea de misiuni economice. în scopul dezvoltării economico .sociale a zonei. precum şi pe lângă structurile regionale.

promoția 1993. Compania îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat. Brestei. Nr. prin Asociație.422. tratarea și distribuția apei. în cadrul Companiei de Apă Oltenia.A.422. Compania de Apă Oltenia S. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.C.cv@rdslink. 133 CP 200177 0251. înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă.. precum şi Județul Dolj. Colectarea și tratarea apelor uzate Anca Ştirban este absolventă a Facultății de Ştiințe Economice din Craiova.A. prin Consiliul Județean. gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. este persoană juridică română. Timp de 16 ani.ro www. Comuna Breasta. Oraşul Bechet.117 0251. Obiectul de activitate al Companiei este operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a cărui gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare încheiat cu Asociația de dezvoltare intercomunitară Oltenia. şef birou buget tarife şi şef serviciu facturare. în aria delegării definită în respectivul contract. Contact Craiova..86 S. În perioada 1994-1996 a ocupat funcția de Inspector Specialitate la Consiliul Județean Dolj. specializarea Economia industriei. Comuna Călăraşi – prin consiliile locale respective.apaoltenia. Oraşul Filiaşi. având ca acționari Municipiul Craiova. construcțiilor şi transporturilor. Str. Anca Liliana ŞTIRBAN Şef Serviciu Facturare . Oraşul Segarcea. a ocupat cronologic următoarele funcții: economist.263 apa. Oraşul Dăbuleni.ro Profil Captarea.

La 8 ani de la deschiderea primului magazin de tip DIY cu suprafaţă de peste 5000 m 2. operând în prezent o reţea de 31 de magazine. Maria Mihaela LOHON Referent Resurse Umane . DEDEMAN S. de tip Do-It-Yourself. Calea Caracal. destinat celor ce doresc să îşi construiască şi să-şi amenajeze căminul. au dezvoltat lanţul de retail cu materiale de construcţii şi pentru amenajări interioare.ro www.dedeman.87 S. nr. coordonând activitatea de resurse umane a magazinului Dedeman Craiova. cu capital 100% românesc. Suntem cea mai dinamică companie din domeniu.ro Profil Retail materiale de construcţii şi amenajări interioare Doamna Lohon Maria Mihaela este angajatǎ a societǎţii din anul 2011. Contact Craiova.R.L Dedeman este afacerea de succes a doi antreprenori români care. începând cu anul 1992. 258 + 40 374 202 185 resurse52@dedeman. am devenit lider naţional în retailul materialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare.C.

satisfăcând în acelaş i timp pretenţiile referitoare la calitate. Expert Digital.A. lider de piaţă în retailul de electrocasnice. Electrolux.ro www. specializarea Relaţii Internaţionale / Marketing. Bosch. cu o suprafaţă totală de 75 000 mp. DOMO este cel mai dinamic retailer de electronice. oferind astfel consumatorilor săi game şi produse accesibile ca preţ. Calea Bucureşti nr. Contact Craiova. 80. naţionale şi internaţionale. promoţia 1992. Activitatea logistică este coordonată de KLG.239 bogdan.88 DOMO RETAIL S. ca importator şi distribuitor al unor mărci internaţionale de renume precum: Zanussi. Este angajat în echipa de management a DOMO Retail SA din anul 2002. Mai mult decât atât. electrocasnice şi IT&C Bogdan Trifănescu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Craiova. Complex Electroputere Park. coordonare şi dezvoltarea reţelelor. Westwood şi Technolux. DOMO dezvoltă propriile branduri. leadership. tehnici de negociere şi abilităţi de comunicare. Portofoliul DOMO include un număr de peste 8000 produse sub umbrela celor mai importante branduri internaţionale.733. Bogdan Nicolae TRIFĂNESCU Business Development Manager . cu un portofoliu vast de branduri renumite. 0727. Reţeaua DOMO numără în prezent 126 magazine. electrocasnice şi IT&C din România. în 76 de oraşe şi are 1600 angajaţi. Compania a fost înfiinţată în anul 1994. managementul echipelor.435.domo. printr-un depozit principal localizat în Bucureşti şi alte 4 depozite de tranzit şi direct de către Domo printr-un depozit central din Târgu Secuiesc. Parcursul profesional i-a oferit ocazia specializării în managementul portofoliului de clienţi. 0251. managementul proiectelor. Are o experienţă de 15 ani în vânzări. Siemens.ro Profil Retail de electronice. managementul vânzărilor.trifanescu@domo.345.

DOMO Retail continuă implementarea conceptului său de retail adaptându-l în funcţie de suprafaţa magazinului şi specificul regional astfel încât să răspundă pe deplin şi relevant nevoilor consumatorului final. Pe termen scurt şi mediu. Complex Electroputere Park. electrocasnice şi IT&C Anca Zamfirescu a absolvit în 2003 Facultatea de Mecanică a Universităţii din Craiova. 0251. În prezent este responsabila unei echipe compuse din 16 persoane care se ocupă de vânzări.733.239 anca.435.A. Anca Lucia ZAMFIRESCU Şef Administrativ . Calea Bucureşti nr. notorietatea şi profitabilitatea.com www. în ceea ce priveşte cota de piaţă.domo.ro Profil Retail de electronice. În acest sens. Face parte din echipa DOMO Retail din anul 1999. există 2 extensii ale brandului Domo şi brandului Technomarket.zamfirescu@yahoo. pe termen lung urmărind ca DOMO să ocupe prima poziţie în industrie şi să devină lider de piaţă. obţinând calificarea de inginer diplomat. 0727.89 DOMO RETAIL S.344. 80. compania îşi propune să-şi securizeze cea de-a doua poziţie deţinută în peisajul retailului românesc. Valorile DOMO:  seriozitate  corectitudine  ambiţie  perseverenţă  performanţă Contact Craiova.

Oferta variată de produse satisface şi cele mai exigente cerinţe în materie de calitate. Compania oferă soluţii complete şi profesioniste fie că se doreşte amenajarea unei curţi sau a unei parcări.ro www. Cu peste 45 de ani de experienţă. fie că este vorba de construirea unei case sau montarea unei învelitori. Elpreco se situează pe poziţii de top pe piaţa materialelor de construcţii din beton din România. eficienţă în utilizare şi estetică. de Sistemul de Pavaj şi de cel de Canalizare sunt soluţiile recomandate de calitatea dovedită în timp pentru orice lucrare profesionistă. 44 0251.307. Gabriel DUŞE Director Marketing .elpreco.ro Profil Producerea materialelor construcţii din beton de Gabriel Duşe a absolvit Colegiul de Informatică Tehnică din cadrul Facultăţii de Automatică. alături de Sistemul de Învelitoare. Contact Craiova. şi Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale din cadrul Universităţii Spiru Haret în anul 2008. Lucreză în cadrul Elpreco Marketing de 9 ani. Calea Severinului. durabilitate.700 office@elpreco. Nr. ELPRECO S. Calculatoare şi Electronică din Craiova în anul 2001.A. Sistemul de zidărie BCA.C.90 S.

pentru 400. Nădăjduieşte că. respectiv 200 de oaspeţi. consideră că un business mic poate fi uneori cea mai mare realizare a unui antreprenor. Proprietatea este accesibilă ca distanţă de mers pe jos de unele dintre cele mai importante instituţii administrative şi culturale din Craiova. Str. precum şi 3 săli de conferinţă cu o capacitate totală de 680 locuri.hoteleuropeca.C. Administraţia Finanţelor Publice. acţionar la Hotel Europeca.ro www. dar îi lasă prea puţin timp liber. stagiarii vor înţelege că un antreprenor adevărat îşi construieşte traiectoria prin descoperirea ulterioară studiilor.L. Contact Craiova. Pietăţii. este businessul său de suflet.22.ro Profil Servicii HoReCa Domnul Nicolae Peca. pe care îl foloseşte ″inteligent″.91 S. hotelul Europeca oferă 65 de camere în sistem de 3 şi 4 stele.47. pe care l‑a inaugurat în 2007. 9-11-13 0751. şi un restaurant spaţios cu două săli. Deschis în 2007 şi situat într-o zonă rezidenţială la numai 500 de metri de centrul Craiovei. Casa Studenţilor şi Catedrala Mitropolitană. Afacerea îi oferă satisfacţii necuantificabile în bani. EUROPECA IMPEX S.94 hoteleuropeca@hoteleuropeca. Nicolae PECA Administrator . nr.R. Hotelul se poate lăuda cu obţinerea locului I în topul firmelor din Dolj şi top profit România pentru anul 2008 pentru domeniul activitate hotelieră. Hotelăria îl atrage şi îi displace în acelaşi timp. Hotelul Europeca. cum ar fi Teatrul Naţional Marin Sorescu. pe lângă cunoştinţele practice pe care le vor acumula în cadr ul unităţii sale. sporirea avuţiei având ca premisă pasiunea pentru activitatea desfăşurată şi un strop de stăruinţă.

În acest context. de gestionare a deşeurilor. transport persoane.L.92 S. uleiuri.ro www. ap. Calea Bucureşti. consultanţă şi asistenţă în domeniul managementului mediului şi îşi propune să ofere soluţii profesionale. textile.R. din ţara noastră. optime. are ca principale componente hârtia şi deşeurile organice cu o tendinţă de creştere a ponderii deşeurilor de plastic. cauciuc. fiind şi Vicepreşedinte al Asociaţiei Române a Agenţiilor Imobiliare. Scopul nostru este de a efectua o valorificare materială a deşeurilor pentru a economisi resursele naturale şi pentru a contribui astfel în mod activ la protecţia mediului şi la creşterea calităţtii vieţii.C. implicit. domnul Clenciu poate bifa în cariera sa profesională domenii precum producţia de utilaje grele. Cristian Daniel CLENCIU Manager General .ro Profil Colectare deşeuri. mase plastice. FIRST RECYCLER S. Activitatea de colectare acoperă judeţele Dolj şi Gorj prin depozitele deschise în Craiova şi Târgu Jiu. În prezent. oferă servicii de colectare deşeuri periculoase şi nepericuloase. FIRST RECYCLER S. retail. consultanţă şi asistenţă în managementul mediului Absolvent al promoţiei 2012 a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. 16 0372 788 333 office@firstrecycler. acumulatori auto. D. First Recycler are ca principal obiect de activitate colectarea.-uri.E. construcţii civile. programul de studiu Management. Contact Craiova.firstrecycler.E. Bl.C. Fluxul de deşeuri municipale din ţările europene şi. în domeniul colectării şi reciclării deşeurilor. şi masterand în Antreprenoriat şi Administrarea Afacerilor. 21D. reciclarea şi valorificarea deşeurilor din hârtie şi carton. HoReCa. metale feroase şi neferoase. S. este Manager General al First Recycler. şi al CDC Imobiliare Grup în domeniul consultanţei şi intermedierii imobiliare.R. prelucrarea.L. sticlă .

Câmpia Islaz. De aceea. Strategii salariale. Dedicarea informării corecte a cititorilor este cel mai bun mod de a ajuta la construirea unui viitor mai bun pentru comunităţile în care locuim şi muncim.C. critic atât faţă de Putere.A.565 office@gds. să caute şi să comunice faptele .. susţinând activităţi de seminar la disciplinele Managementul schimbării organizaţionale.aşa cum acestea pot fi cunoscute prin verificări rezonabile . Gazeta de Sud este un ziar echidistant politic. Comunicare managerială. iar în perioada 1995-2004 a lucrat ca economist la Daewoo Automobile Craiova. Loredana-Magdalena IORDACHE Director Resurse Umane . Gazeta de Sud oferă în fiecare zi locuitorilor Olteniei informaţii actuale. nr. MEDIA SUD EUROPA S. 97A 0251/413.în virtutea dreptului publicului de a fi informat.ro www. Din anul 2004 este Director de Resurse Umane al trustului S. folositoare şi de calitate. independenţa editorială. Metode de cercetare în domeniul resurselor umane. încercând să prezinte puncte de vedere cât mai variate.ro Profil Cotidian Loredana Iordache este cadru didactic asociat la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova.93 GAZETA DE SUD Cotidianul oltenilor de pretutindeni. Echipa de jurnalişti respectă un cod deontologic conform căruia are datoria să info rmeze corect.gds. conducerea administrativă şi departamentul de publicitate nu vor interfera în nici un fel cu activitatea editorială. să se străduiască să informeze complet. cât şi faţă de Opoziţie. Str.100 0251/410. Contact Craiova. Gazeta de Sud se străduieşte să fie o afacere profitabilă pentru a asigura. Gazeta de Sud este un cotidian regional independent care are ca scop sprijinirea comunităţii oltenilor şi a valorilor acesteia. Acţ ionarii. prin independenţa economică.

restaurant (60 locuri).ro Profil Servicii hoteliere Lucian Condescu a absolvit în anul 2009 cursurile Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. În prezent.C. 2 camere cu pat matrimonial. Hotelul GOLDEN HOUSE **** oferă oaspeţilor săi confort la standarde internaţionale şi reuşeşte să satisfacă cele mai diverse exigenţe. inaugurat ăn anul 2003. ocupând în perioada 2000-2002 postul de bellboy la Radisson SAS Hotel Dusseldorf.R. 18 +40-251-406270 +40-251-406271 receptie@goldenhouse. în liniştita vecină tate a Parcului Mihai Bravul. Strada Brestei. Hotelul îşi aşteaptă clienţii cu o gamă diversă de posibilităţi de cazare: 1 apartament de lux. să devină locul de preferinţă pentru cei care vizitează oraşul Craiova în interes de afaceri sau ca turişti. graţie bunăvoinţei şi investiţiei actualilor proprietari. grădină. a fost construită în jurul anilor 1890 în elegantul stil neo-eclectic. oaspeţii beneficiind de asemenea de următoarele servicii: room-service. nr. parcare privată. Intercambio Company S. fac ca acest hotel. sală de conferinţe (25 locuri). Începând cu 2010 este director hotel la S. Are o vasta experienţă profesională în domeniul hotelier.L.goldenhouse. rent-a-car. bar de zi. în perioada 2003-2010 postul de recepţioner la Hotel Parc şi Hotel Golden House din Craiova. Clădirea. fiind renovată şi restaurată cu grijă şi atenţie. conducând o echipă de 20 de angajaţi.ro www. a rafinamentului cu eleganţa şi bunul gust. Contact Craiova. spălătoriecurăţătorie.. un vechi monument arhitectonic al Craiovei (Casa Poenaru).94 HOTEL GOLDEN HOUSE Situat în apropiere de centrul oraşului Craiova. această clădire face parte din Patrimoniul Naţional. 10 camere cu câte două paturi. terasă de vară. Lucian CONDESCU Director Hotel . Îmbinarea stilului clasic cu dotările şi amenajările cele mai moderne.

Nr. Contact Craiova. Dorina Constantina STROE Manager Hotel .R.com www.helinstrading. Helin’s Trading S. Calea Bucureşti.C.com www. Nr. jacuzzi. 2 autocare şi 2 limuzine de lux.R. HELIN’S TRADING S. Helin’s Trading S. bazin de înot acoperit.L deţine două hoteluri. transportul intern şi internaţional. S.L.L.helin. Calea Bucureşti. Deţine spaţii de cazare. î n localitatea Craiova pe Str. având ca obiecte de activitate comerţul. 10.95 S. saună . specializarea Finanţe şi Bănci în anul 2008. şi-a început activitatea în anul 1993. masaj. de 3* şi respectiv 4*. iar î n prezent principala activitate este de servicii hoteliere incluzând şi servicii de catering. Str.R. 88 şi respectiv Str. 2 cluburi. 88 0727606060 hotel@helinstrading.ro Profil Servicii hoteliere Servicii de catering Dorina Stroe a absolvit Universitatea Spiru Haret. spaţii pentru evenimente (săli de conferinţă până la 500 de locuri şi restaurant până la 750 locuri).C. Aeroportului Nr. S.C.

decoraţiuni interioare şi dotări pentru casă – uşi. MERCUR – cel mai mare şi elegant centru comercial din Oltenia – înseamnă calitate. Calea Unirii 14.A.A. toate la înalte standarde de calitate şi prospeţime.C. care vă aşteaptă cu o gamă de produse. precum şi o gamă variată de splendide bijuterii şi prestigioase mărci de ceasuri. Activitatea profesională desfăşurată cuprinde: . serviciilor specializate (bancare.407. iar în etajul IV se mai găsesc articole de mobilier. CRAIOVA .A.T. noutate. electronice şi I. promoţia 1986. de telefonie mobilă. etaj 5 0251.C. Contact Craiova.2000–2003 – şef Compartiment Control Financiar Intern şi de Gestiune S. MERCUR S. MERCUR S. CRAIOVA . La demisol este prezent un supermarket. satisfăcând cele mai rafinate gusturi amatorilor de artă culinară şi distracţie. COMINTEX S. produselor de papetărie. frumuseţii şi luxului. Etajele I şi II oferă o selecţie de clasic şi modern în modă: articole de îmbrăcăminte.. oferind o selecţie atentă a celor mai fine produse cosmetice şi cele mai renumite parfumuri din lume. MERCUR este ridicat pe 5 nivele şi are o suprafaţă construită desfăşurată de 24. încălţăminte şi lenjerie intimă pentru femei.ro Profil 4719 – comerţ cu amănuntul 6820 – închiriere spaţii comerciale Doamna Mitiana Velea este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice Craiova. produselor farmaceutice şi medicamentelor). Parterul este dedicat cadourilor. CRAIOVA Mitiana VELEA Şef Compartiment Resurse Umane.96 S. Acţionariat Control Intern .000 m.1986–2000 – economist şi şef Serviciul Financiar Contabil S.C. surpriză! Situat chiar în centrul municipiului Craiova (Piaţa Prefecturii). Etajul V este dedicat petrecerii timpului liber la Restaurantul şi barul „MERCUR”. electrocasnice.mercurcraiova. bărbaţi şi copii. magazine care poartă semnătura unor renumite mărci.711 office@mercurcraiova. MERCUR S. Etajul III şi IV sunt destinate produselor electrice. jaluzele.C.A.2003–în prezent – Şef Compartiment Resurse Umane.p. ferestre. Acţionariat Control Intern – S.ro www.

Activitatea firmei se deruleaza pe următoarele direcţii: MOBILIER pal dublu melaminat. Clasificată ca întreprindere mijlocie. Menţinerea legăturii permanente cu clienţii fideli şi clienţ ii potentiali permite societăţii racordarea directă la cererea consumatorilor finali şi furnizarea unui pachet complet de servicii şi produse: consultanţă + produs + transport + instalare + service.L Metalcom este o societate comercială cu răspundere limitată.462. Calea Bucureşti. seria Avangarde după licenţă Austria.191 0251.ro Profil Soluţii complete de mobilare şi amenajări Cătălin Pătru a absolvit cursurile specializării Marketing în anul 2003. METALCOM S.311 catalinpatru@metalcom. fără diminuarea productivităţ ii. COMERŢ cu accesorii pentru industria mobilei şi pentru amenajări interioare. HDF furniruite şi/sau vopsite şi din PVC expandat. efectuat prin showroom propriu. manifestă o tendinţă ascendentă în domeniul forţei de muncă. Str. având ca responsabilităţi specifice identificarea modalităţilor de dezvoltare a serviciilor oferite de firmă în concordanţă cu tendinţele pieţei şi asigurarea unei bune imagini a firmei pe piaţă. iar datorită dinamicii sectoarelor de producţie şi servicii. la un raport preţ/calitate competitive. Cătălin Florin PĂTRU Director Adjunct . CONFECŢII METALICE ORNAMENTALE din oţel carbon şi otel inox.metalcom.ro www.97 S.C. continuate cu un master de specializare în Afaceri internaţionale în perioada 2005-2007. 0251. cu structură de capital autohton integral privat şi funcţioneaza din anul 1994 î n Craiova.435. Este Director adjunct la compania Metalcom din anul 2004.436. nr. Metalcom are în prezent peste 90 de angajaţi.R. UŞI DE INTERIOR celulare din MDF. TÂMPLĂRIE lemn. Contact Craiova. TAPIŢERIE.

Nr. o linie tehnologică computerizată. 1 0251. Harghita şi Prahova sporeşte accesibilitatea la produsele distribuite şi comercializate de Grupul Mitliv.mitliv. MITLIV EXIM S. Calea Dunării.429603. SC.ro www. Cu o bogată experienţă în domeniul producerii şi comercializării materialelor de construcţii.R.98 S.L. Este Expert CECCAR din anul 1996 şi consultant fiscal din anul 2008. Contact Craiova. 3 staţii de betoane complet automatizate. Mureş.L. lider pe piaţa locală a materialelor de construcţii. reprezintă un suport eficient pentru reţeaua naţională de distribuţie. Mitliv Exim SRL deţine în Municipiul Craiova 4 centre de desfacere proprii dotate corespunzător pentru a putea veni în întâmpinarea nevoilor clienţilor cu o gamă completă de materiale de construcţii.R. Fasonare oţel beton . Mirela GOŞA Director Economic . pune în centrul preocupărilor sale angajamentul total al întregii organizaţii în vederea obţinerii satisfacerii exigenţei clienţilor. desfăşoară activitatea de organizare. office@mitliv. promoţia1983.ro Profil Comercializarea materialelor de construcţii. conducere şi verificare a departamentului financiar contabil. cu un grad ridicat de automatizare pentru fasonarea oţelului beton. Deschiderea noilor puncte de lucru în judeţele Olt. precum şi o bogată logistică auto. Consecventă valorilor şi principiilor pe care le-a recunoscut şi însuşit încă de la înfiinţare.C. din Craiova. Vâlcea. compania Mitliv Exim din Craiova. În calitate de Director Economic al grupului de firme MITLIV EXIM S. măreşte viteza de reacţie la comenzile clienţilor şi nu în ultimul rând. o balastieră proprie. Producţia de betoane şi agregate minerale. Lucrări de construcţii. Mirela Goşa este absolventă a Facultăţii de Știinţe Economice din Craiova.

societatea. din anul 2007. Mercur) 0251407727 pocaviso@rdscv. 1 magazin în judeţul Vâlcea. Teleorman. în relaţia cu ORANGE.R. precum şi încheierea de contracte de servicii Orange. Str.99 S. În prezent. POCAVISO PRODCOM S. compania s-a clasat în decembrie 2010 pe locul 2 pe ţară. Bucureşti.C. motivarea şi pregătirea salariaţilor. 2 magazine în judeţul Gorj. Olt. POCAVISO PRODCOM S.R. Arad. 6 magazine î n judeţul Caraş-Severin. Contact Craiova. Calea Unirii.L. în cadrul societăţii activează şi o divizie de vânzări directe cu reprezentanţi în 10 judeţe: Dolj. Aurelia MIELCIOIU Director Economic .L. deţine 32 de magazine de prezentare. S. şi a cursurilor masterale de Management şi Audit Contabil 2007 din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Bihor. Firma este dealer Orange încă din anul 1997. 2 magazine în Bucureşti. are ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul al telefoanelor mobile şi cartelelor valorice.ro Profil Comerţul cu amănuntul al echipamentelor pentru telecomunicaţii în magazine specializate Aurelia Mielcioiu este absolventa specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune. în funcţie de volumul vânzărilor. 1 magazin în judeţul Olt. Ca dealer al Orange.R. Hunedoara. promoţia 2004.C. Nr. încărcare electronică şi accesorii GSM. deschise în 7 judete şi Bucureşti. Argeş.L.C. 6 magazine în judeţul Timiş. POCAVISO PRODCOM S. Timiş. Vâlcea. 14 (incinta mag. De asemenea. 1 magazin în judeţul Mehedinţi. acoperind 27 de localităţi din România: 13 magazine în judeţul Dolj. Este responsabilă de coordonarea şi conducerea activităţii economice la S.

100

POLICOLOR EXIM
POLICOLOR EXIM este o societate înfiinţată în anul 1994. Pe parcursul anilor activităţile s-au diversificat, totul datorită echipei, o echipă tânără şi flexibilă, pentru care calitatea şi profesionalismul serviciilor au reprezentat cel mai important detaliu. POLICOLOR EXIM este specializată în distribuţia de branduri atât pe piaţa internă cât şi internaţională precum Policolor, PPG, DEKO, KLAR AUTOMOTIVE, TOTAL. Propriile branduri precum Policar - spray retus auto şi Policasa - spuma izolatoare de silicon, sunt de asemenea bine cunoscute pe piaţa internă. De asemenea, firma Policolor Exim asigură servicii de marcare şi semnalizare rutieră şi servicii de realizare acoperiri industriale. Policolor Exim dispunde de toate mijloacele necesare pentru asigurarea promptă a tuturor serviciilor oferite (distribuţie, marcare şi semnalizare rutieră, realizare acoperiri industriale, etc. Produse pentru auto - Spray Retus Auto ″POLICAR″, Piese Auto, Produse Klar Professional, Produse Duralchid, Produse pentru construcţii, Vopsele, Diluanţi, Lacuri, Lavabile Interior şi Exterior, Deko Professional.

Contact
Craiova, Str. Calafatului, nr. 1A, Craiova 0251 425 180, 0251 406 405 vanzari@honda-craiova.ro www.policolorexim.ro

Profil
Producător de lacuri şi vopsele

Cosmin a absolvit în anul 2010 specializarea Management a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, pe care le continuă în prezent cu un master ăn Economie şi Afaceri Europene. Este angajat al Policolor Exim din 2011, iar anterior a cochetat cu activităţi din sfera Marketing & PR. Cristian Cosmin UNGUREANU Economist

101

POPECI UTILAJ GREU

Fondatǎ în anul 1975 şi devenitǎ societate pe acţiuni cu capital integral privat în anul 2001, S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A. este firma reprezentativǎ a grupului de firme POPECI. Societatea are o experienţǎ bogatǎ în proiectarea, fabricarea şi modernizarea maşinilor-unelte grele, a echipamentelor şi construcţiilor metalice, acoperind o mare varietate de industrii, unde nevoia de calitate este esenţial ǎ. Produsele realizate au aplicaţie într -un spectru larg de activitǎţi tehnologice, cuprinzând industriile siderurgicǎ, metalurgicǎ, de prelucrare a lemnului, celulozei şi hârtiei, energetice şi a mineritului.

Contact
Craiova, Str. Tehnicii, Nr. 1, 200440 + 40 251 435 100 + 40 251 437 089
resurseumane@popeci.ro

www.popeci.ro

Profil
Domeniul industrial Sectorul construcţiilor de maşini

Doamna Lelia Cristina Nica este angajatǎ a societǎţii din anul 1991, coordonând activitatea de resurse umane a grupului de firme POPECI. Are o vastǎ experienţǎ în derularea contractelor de parteneriat cu unitǎţi din învǎţǎmântul preuniversitar şi superior. Lelia Cristina NICA Director Resurse Umane

102

S.C. RAMERAS S.R.L. (MOL România)
1993 a fost anul în care Grupul MOL a decis extinderea regională, inclusiv în România, pentru ca în 1995 să se deschidă prima benzinărie MOL în țara noastră și să se înființeze compania MOL România. Anul 2004 a marcat semnarea parteneriatului între Grupul MOL și Royal Dutch/Shell Group. În cei peste 15 ani de prezență pe piața românească, MOL a reuşit să-şi consolideze poziția în rândul companiilor petroliere, fiind unul dintre cei mai importanți jucători pe piața carburanților. Rețeaua MOL include 137 de benzinării, care funcționează pe baza plaformei operaționale CODO (company owned, dealer operated), înregistrând performanțe pozitive şi pe segmentele de vânzări destinate companiilor, prin intermediul cardurilor de carburanți şi soluțiilor en gros. MOL a semnat acorduri de concesiune cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale pentru 3 perimetre din vestul României, dintre care unul a fost ratificat de către toate autoritățile competente. Strategia de extindere şi modernizare, precum ş i preocuparea pentru optimizarea activităților fac din MOL România una dintre cele mai dinamice ş i adaptabile companii petroliere de pe piața românească, deținătoare de certificări pe urmptoarele unități organizaționale: Rețea Stații Distribuție Carburanți (Vânzarea cu amănuntul a produselor petroliere, produselor alimentare şi nealimentare de larg consum precum şi a serviciilor conexe la benzinării), Comercial (Carburanți en-gros, Carduri de carburant, Lubrifianți, LPG, Bitum, Produse Petrochimice şi servicii conexe) , Logistică (Aprovizionare, Manipulare, Depozitare, Transport produse petroliere)

Contact
Craiova, Str. Unirii nr. 206 0744.539.665 craiova4@molromania.ro www.molromania.ro

Profil
Dealer MOL România – companie petrolieră

Dl. Remus Vîlceanu este de profesie Inginer specialitatea TCM, având experiență 16 ani în Uzina de Automobile Craiova, 9 ani ca dealer de benzinării, 2 ani în companie asigurare de viață şi 3 ani responsabil de calitatea şi marketingul în service Redac. Valorificând această experiență, din 2012 ocupă poziția de director general al dealerului MOL România, Rameras S.R.L.. Remus VÎLCEANU Manager General

0763766422 cstoian2005@yahoo. Nr. reducerea consumului de combustibil şi energie electrică. 200769 +40251.rat-craiova.485. Financiar. prestând serviciul de transport public de persoane pe raza Municipiului Craiova. înnoirea parcului auto. Cristian STOIAN Economist .103 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA Regia Autonoma de Transport Craiova a fost înfiinţ ată în anul 1991. adoptarea unor tehnologii nepoluante. 23.ro http://www. stagiar anul III CAFR. în subordinea Primăriei. Calea Severinului. curse ocazionale . Şef Compartiment Comercial. Obiective propuse: creşterea calităţii şi eficienţ ei transportului public de călători în Craiova. Şef Compartiment Clienţi. dispunând de 176 de autobuze şi 34 de tramvaie. Şef Compartiment Buget. curse speciale. Contact Craiova. Economist CFG.ro/ Profil Serviciul de transport public de călători Economist în cadrul serviciilor Contabilitate.041.com office@rat-craiova. Director Economic. creşterea siguranţei şi confortului călătorilor. În prezent RAT Craiova are 804 angajaţi şi îsi desfăşoară activitatea în patru locaţii.

investeşte în pregătirea şi în cursuri de specializare oferite celor aproximativ 50.Hypermarket România S. În anul 2009 a obţinut calitatea de expert CECCAR.L. real. pentru domeniile operaţional şi cumpără ri programe de training de cea mai bună calitate. Şi pentru a asigura un training de succes.. martie 2006. Theodor Pallady 51N.104 REAL HYPERMARKET ROMÂNIA S.Hypermarket România SRL. oferim cursuri de specializare atât pentru absolvenţ ii de liceu.000 de tineri beneficiază de o pregătire profesională bine fundamentată şi orientată către viitor .ro http://www... real. Aceste este motivul pentru care real. care să susţină ritmul alert de expansiune al companiei noastre. susţinute în exclusivitate de către specialiştii real.adresată fie personalului care lucrează în head office. Personalul nostru reprezintă garanţia succesului companiei noastre. Calea Severinului. fie celor implicaţi î n activităţi de comerţ cu amănuntul. +4031 403 10 00 Craiova. Bucureşti. de comercializare de alimente. 032258. Bd.000 de salariaţi ai săi din Germania şi din ţă rile unde este prezent pe piaţă. Nr. cât şi pentru cei cu studii superioare.R. fie vânzătorilor. sector 3. Str.România. Au urmat alte 24 hipermarketuri.ro Profil Retail (comerţ cu amănuntul) Cristina Viorica Duţă a absolvit studiile de master la Facultatea de Ştiinţe Economice Craiova în anul 2007. astfel încât reţeaua numără la momentul actual 25 hipermarketuri. a intrat pe piaţa de retail din România în Contact Real .L.real-hypermarket. un departament menit să furnizeze . În fiecare an un număr de 2.a înfiinţat Şcoala de Succes. Cristina DUŢĂ Şef Departament .pentru început.R. De asemenea. deschise în centre economice importante ale ţării.. 5A 0351 443 116 info. etaj 2. când a fost deschis primul magazin în Timişoara.craiova@real-hypermarket.

UNIQA Asigurări are aproximativ 1000 de angajaţi în peste 46 de sucursale şi 115 de agenţii şi furnizează servicii pentru mai mult de 550.052. Macedonia.ro Profil Asigurări generale Cristina Şerban a absolvit în anul 2010 cursurile specializării Management din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova.2. Elveţ ia. Cristina Claudia ŞERBAN Director Sucursală . Marca UNIQA a fost desemnată. UNIQA Asigurări a devenit membră UNIQA Group Austria odată cu preluarea în anul 2008 a companiei UNITA. Str. Bosnia şi Herzegovina. care îmbină în mod conştient individualitatea sa austriacă cu statura sa europeană. 10 ani la rând. dar şi ca lider al echipei de agenţi pe care o coordonează. Polonia. Rusia. 7. În ultimii ani.uniqa. cât şi în majoritatea ţărilor europene. lista ţărilor în care activează a fost extinsă.105 UNIQA ASIGURĂRI UNIQA Group Austria este unul din cele mai mari grupuri de asigurare din Europa Centrală. bl 10D-10E.000 angajaţi şi agenţi. Ucraina. sociabilitatea şi aptitudinile de bun organizator şi planificator o recomandă ca un bun profesionist în domeniul asigurărilor. Kosovo şi Muntenegru. 411. Slovacia. UNIQA se numără printre cele mai dinamice grupuri din Europa Centrală şi de Est.5 milioane clienţi şi aproape 15 milioane poliţe în 21 de pieţe regionale. Contact Craiova. Croaţia. Germania. Italia. prima companie cu capital privat din Rom ânia. “The most trusted brand” de către Readers Digest atât în Austria. Liechtenstein. Bulgaria. Ungaria. Având aproximativ 20.ro www. incluzând în prezent un număr de 21 de ţări unde operează în prezent 40 de companii de asigurare UNIQA: România. Albania.000 de clienţi.465 c. 200528 0251.291. 0721. Înfrăţirii nr. Serbia. Cehia. Slovenia. Carisma. Din 2008 îşi desfăşoară activitatea la Uniqa Asigurări.serban@uniqa.

A obţinut calificarea de agent de turism-ghid naţional urmând cursurile Agenţiei de turism Mapamond. Pe lânga serviciile turistice. Str. Contact Craiova. cât şi al celui internaţional. circuite cu caracter cultural. calculeaza costurile evenimentului. sejururi la ski. staţiuni balneare. nr. agenţia a lansat un nou departament. Irina Veronica MIERTESCU Agent de turism . şi deţine Diploma in Travel and Tourism Foundation & EBT conferită de Asociaţia Agenţiilor de Turism din România (ANAT). De-a lungul acestor ani de experienţă în domeniul turismului. staţiuni montane.106 AGENŢIA DE TURISM ŞI TRANSPORT VALDIR TOUR Valdir Tour este o agenţie tur-operatoare. tururi de oraşe europene. Filosofie şi Geografie a Universităţii din Craiova. Delta Dunării. vacanţe extreme. sejururi cu avionul.valdirtour. vacanţe mediteraneene. alege împreuna cu clientul serviciile necesare tematicii evenimentului. înfiinţată în 1994. pune la dispozi ţie contactele furnizorilor necesari în organizarea evenimentului.ro www.ro Profil Agenţie de turism şi transport Organizator evenimente Irina Miertescu a absolvit în anul 2011 studiile masterale din domeniul ştiinţe politice Securitate Naţională şi Euroatlantică din cadrul Facultăţii de Istorie. pune la dispoziţie bilete pe litoralul Mării Negre. agenţia a încercat să îşi concentreze eforturile pentru a oferi o gam ă largă de servicii atât în domeniul turismului intern. România Muncitoare. ce se ocupă de organizarea evenimentelor private şi corporte: propune locaţiile.3 (lângă Banc Post) +40251 410852 office@valdirtour. Agenţia de turism oferă clienţilor săi cele mai atractive vacanţ e individuale.

A. SIF OLTENIA COMPANIA DE APĂ OLTENIA PROFESSIONAL CONSULTING ILEX COM Ghid de practică | .107 PROGRAMUL DE STUDIU FINANŢE ŞI BĂNCI BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CEC BANK OMNIASIG GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.

108 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ LEMCOR LIBRA INTERNET BANK MERCUR | Ghid de practică .

109 Ghid de practică | .

110 | Ghid de practică .

în cadrul unei strategii de parteneriat pe termen lung cu clienţii săi. Banca întreprinderilor.5 milioane de clienţi fiind prezentă în toate judeţele României printr -o reţea de 930 de agenţii. noi clienţi ne acordă încrederea lor şi noi colaboratori se alătură echipei noastre.61. calitatea dezvoltării şi rentabilitate. inovaţie. spiritul de echipă şi inovaţia. În fiecare zi. Banca are peste 2. Masterand Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor specializarea Management Financiar Bancar – promoţia 2007.111 BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD . Contact BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Bld. promoţia 2005.Groupe Société Générale doreşte să fie banca de referinţă a României prin profesionalism. Calitatea serviciilor noastre este garantată de cei peste 9500 de profesionişti care formează echipa BRD. Banca îşi exercită în principal activitatea pe 3 pieţe: Banca persoanelor fizice.301. În acest sens. România 021.50 Profil Financiar-bancar Absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor specializarea Management. Obiectivul major al BRD este dezvoltarea fondului său de comerţ pe aceste pieţe. BRD . Acţionarul principal al BRD este Société Générale. unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro. realizării la scară largă a procesărilor şi diversificării gamei sale de produse şi servicii. Reuşita acestei strategii de dezvoltare durabilă se bazează în principal pe valorile împărtăşite la nivelul întregului Grup Société Générale: profesionalismul. Silviu CONSTANTIN Responsabil Marketing .Groupe Société Générale este a doua bancă românească după activele bancare şi deţine a doua capitalizare la Bursa de Valori Bucureşti. BRD-Groupe Société Générale îşi va urmări politica de investiţii susţinute în vederea adaptării dispozitivului său comercial la specificul pieţei româneşti. ale cărui servicii sunt utilizate de 27 milioane clienţi din întreaga lume. 1-7 Bucureşti. Ion Mihalache Nr. Banca de investiţii.

info point – informaţii generale BRD. persoane fizice autorizate şi întreprinderi. calitatea serviciilor oferite fiind unul dintre principiile dupa care ne ghidăm. M6. retragere numerar. Contact Bdul Carol I. Bl. Nr. 136. Operaţiunile care pot fi efectuate în afara programului de lucru sunt: schimb valutar.970 Profil Financiar-bancar Facultatea de Contabilitate Craiova Specializare Management Financiar-Contabil Daniela SEDER Director Expressgrup Brazdă . plăţi facturi. În Craiova. simulare credite. bl. BRD pune la dispoziţia clienţilor săi 20 de unităţ i bancare. accesare BRD-Net. Dacia nr. 1 (vis-a-vis gară CFR Craiova). Pentru că ne dorim să fim cât mai aproape de clienţii noştri şi să fim permanent la dispoziţia lor. sc.4.112 BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD – Grup Craiova este prezent în judeţele din Dolj şi Olt având o reţea de 37 de unităţi şi 45 de ATM-uri prin care oferă servicii de calitate clienţilor săi persoane fizice. depunere numerar.410. G. Craiova 0251. 7 zile din 7 prin intermediul Agenţiei Cetatea Băniei din Bd. BRD Grup Craiova oferă posibilitatea efectuării de operaţiuni bancare 24h din 24. amplasate în principalele zone ale oraşului. BRD continuă să dezvolte şi să promoveze ofertele de produse şi servicii adaptate pentru a oferi soluţii personalizate.

cu peisaje sau cu momente de neuitat pentru tine . în premieră în România. Mihai Viteazul. Fie că este vorba de cumpărături zilnice.să îţi alegi fotografii care să te reprezinte: cu tine.412. coordonează activitatea a cinci unităţi BRD care fac parte din Expressgrup Mihai Viteazul . le poţi face pe toate prin intermediul cardului tău personalizat A LA CARTE. prin intermediul creării de grupuri.827 Profil Financiar-bancar Absolventă ASE Bucureşti.inovaţia. BRD te invită: . în vacanţă sau pe parcursul deplasărilor în ţară şi în străinătate. cu familia. Filosofia de bază care ghidează activitatea băncii este promovarea unor politici de marketing şi vânzări mai apropiate de client. reorganizarea reţelei lansată cu doi ani în urmă are ca obiectiv. multiplicarea numărului de agenţii cu funcţie exclusiv comercială. cu prietenii. plăţi pe internet sau retrageri de numerar.113 BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD . Contact Craiova. În strânsă legătură cu una dintre valorile băncii . Nr.şi să le prezinţi la BRD pentru carduri 100% personalizate Cardul tău este un mijloc practic şi comod care te ajută în derularea operaţiunilor cotidiene.Groupe Société Générale a pus în practică un program de investiţii fără precedent pentru modernizarea reţelei sale. De altfel. Facultatea Finanţe Credit Contabilitate . plăţi facturi. Str. 2 0251. acum fiecare are posibilitatea să fie designer-ul propriului card bancar. Pentru că fiecare persoană este unică în felul ei.1992 Cristiana VIŞAN Director Expressgrup Mihai Viteazul Craiova. BRD a lansat în anul 2010 cardul cu design personalizat A LA CARTE.să fii printre clienţii care îşi personalizează singuri cardul bancar . Ea întăreşte şi reînnoieşte forţa sa comercială prin recrutarea de tineri colaboratori.

Sucursala Craiova. Am susţinut teza de doctorat în mai 2005. valori de reprezentare: tradiţie. În perioada octombrie 2002 – septembrie 2009 am activitate ca lector – asociat. simbol naţional. O atenţie deosebită este acordată în continuare relaţiei cu populaţia României. Valorile CEC Bank: a. urmărind cu precădere finanţarea IMM-urilor. Banca este un element activ în sprijinirea clienţilor pentru accesarea fondurilor europene. Contact CEC Bank. Bl. agriculturii. valori funcţionale: siguranţă.ro http://www. simplitate. accesibilitate. iar din 2010 când am fost numit şef serviciu. Str.bancar În anul 1999 am absolvit Facultatea de Ştiinte Economice. Dumitru. con tribuie la dezvoltarea economică. administraţiilor publice locale. cât şi la Facultatea de Management Financiar Contabil a Universităţii Spiru Haret din Bucureşti. c. coordonez un colectiv de 20 de persoane. competitivă.1-3-5 Parter 0251 414 050 office@cec. b. precum şi a acelor proiecte bancabile care prin natura lor.114 CEC BANK CEC Bank este o bancă comercială universală. Sf. care oferă clienţilor produse şi servicii diverse şi de calitate.cec. secţia Contabilitate şi Informatică de Gestiune. onestitate. Din 16 aprilie 2007 lucrez la CEC Bank.ro/ Profil Financiar . stabilitate. Am predat în perioade diferite atât la FEAA. Tony POPA NISTORESCU Şef Serviciu Credite Administrator . valori fundamentale: încredere. crearea şi menţinerea locurilor de muncă. din cadrul Universităţii din Craiova.

Păstrând focusul pe nişa profesiilor liberale. iar din mai 2003 a devenit membră a grupului american de investiţii New Century Holdings (NCH). Cu o experienţă de peste 10 ani în domeniul bancar. NCH. promoţia 2001 şi al programului de Master Management Financiar Bancar.ro Profil Financiar-bancar Domnul Gabriel Cismaru este absolvent al Facult ăţii de Ştiinte Economice din cadrul Universităţii din Craiova. Atlanta-Georgia. spitalelor şi clinicilor private. Nr. IMM şi persoane fizice.cismaru@librabank.115 LIBRA INTERNET BANK S. Contact Sucursala Craiova. a fost orientat întotdeauna spre performanţă şi atingerea obiectivelor. unul dintre cei mai importanţi investitori străini din România. cabinetelor medicale. tehnicienilor şi asistenţilor medicali.ro www. Gabriel CISMARU Director Sucursala Craiova . Bl. SUA.A. În prezent este student în cadrul programului de Executive MBA al Kennesaw State University. Libra Internet Bank şi-a asumat misiunea de a fi un partener financiar de încredere pentru fiecare dintre clienţii săi – specialiştii profesiilor liberale. lansând în primăvara anului 2004 un pachet de servicii financiare dedicate în exclusivitate medicilor şi membrilor familiilor lor. are investiţii de peste 3 miliarde de dolari în Europa Centrală şi de Est din care peste 300 milioane de dolari au fost investiţi în România. Calea Bucuresti. companiilor din acest domeniu. oferind servicii virtuale competitive. 16. În prezent. Libra Internet Bank a fost înfiinţată în 1996.librabank. care depăşesc sfera serviciilor clasice disponibile în prezent în mediul bancar. secţia Bănci şi Burse de Valori. Libra Internet Bank şi-a stabilit obiectivul de a deveni "partenerul financiar al sectorului medical". sc. LIBRA INTERNET BANK se adaptează cu rapiditate contextului actual dar şi ritmului şi cerinţelor clienţilor. + 40 374 203 380 gabriel. Parter Comercial + 40 251 411 370. M9. A. Str. promoţia 2004. devenind operaţională î n 1997.

Ion Maiorescu. Contact Bucureşti.65%). Restul acţiunilor sunt deţinute de persoane juridice române (0. în prezent acesta deţinând 99. Nr. În 2009. subscriere şi management. bloc 2 parter 021-231.ro www. Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova. a îndeplinit cu succes mai multe funcţii atât la nivel local cât şi central în departamentele de vânzări. concernul de asigurări cu cea mai extinsă şi activă prezenţă în ţările Europei Centrale şi de Est.10% din totalul acţiunilor companiei. Cota de piaţă (15. În cursul anului 2005. Str. pachetul majoritar de acţiuni OMNIASIG a fost preluat de către Grupul WIENER STADTISCHE.fortan@omniasig.116 OMNIASIG OMNIASIG reprezintă din 1995 unul din reperele importante ale industriei asigurărilor din România. OMNIASIG a înregistrat un volum de prime brute subscrise de 1. a activat cu succes î n diverse proiecte care au vizat activitatea studenţilor.omniasig.ro Profil Asigurări non life Specialist în domeniul asigurărilor non life cu o experienţă de 15 ani în cadrul companiei. Alin CĂPITANU Director Adjunct . training. Sector 1. portofoliile de clienţi si produse confirmă poziţia de top pe care OMNIASIG o ocupă astăzi în ierarhia asigurătorilor din industria de profil.24% pe piaţa asigurărilor generale).114 miliarde RON.25%) şi persoane fizice române (0.40/41/42/43 procopie. B-dul Aviatorilor. valoare care a situat compania pe locul al doilea pe piaţa asigurărilor generale din România. 28 Craiova.50.

Generali Asigurări şi Ardaf.727. competenţa. Septembrie 2011: Generali Asigurări şi Ardaf fuzionează pentru a deveni Generali România. cel de-al 7-lea jucător de pe piaţa românească de asigurări.ro Profil Asigurări generale şi de viaţă Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova. Nr. Noua companie oferă toate categoriile de produse de asigurare. Aceasta fuziune nu aduce nicio schimbare pentru clienţii deja existenţi. însă.moraru@ardaf. Fortunescu. Aceştia beneficiază. care sunt vândute sub două branduri şi reţele de vânzare distincte. Andrei Moraru are o experienţă bogată în domeniul economic. de servicii mai bune. o gamă mai largă de produse şi expertiză atât la nivel local.A.117 GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S. profesionalismul şi succesul propulsându-l în funcţii de conducere. 4 0251.D. Strada C.6% (conform datelor CSA pentru primul semestru 2011).410. 0754. cât şi internaţional. Două secole de experienţă în servicii financiare şi de asigurare îţi pot oferi certitudinea că prin Generali beneficiezi de protecţia optimă pentru tine şi bunurile tale.999. Andrei MORARU Director Agenţie ARDAF . Contact Craiova. cu o cotă de piaţă de 6. bancar şi al asigurărilor.270 andrei.

lege pentru tr ansformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare.1996 în Craiova – România. În conformitate cu actul constitutiv societatea are următorul obiect de activitate:  administrarea şi gestionarea acţiunilor la societăţile comerciale pentru care sau emis acţiuni proprii.335 public@sifolt.ro sifcont@sifolt.I.  gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare şi efectuarea de investiţii în valori mobiliare în conformitate cu reglementările în vigoare. promoţ ia 1993. corespunzător Certificatelor de Proprietate şi Cupoanelor Nominative de Privatizare subscrise de cetăţeni în conformitate cu prevederile art. este societate pe acţiuni cu capital integral privat.F. în baza Legii nr.11. Contact Craiova.ro http://www.sifolt.A.C. 16 ani de experienţă în domeniul economic.118 S. OLTENIA S.ro/ Profil Investiţii financiare Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova.133/1996. Nr. 55/1995. Strada Tufanele. 200767 0251/419. SIF OLTENIA S. 1. Ana CIMPOERU Economist . 6 din Legea nr. membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România şi din decembrie 2010 a obţinut calitatea de auditor financiar. Societatea a fost înfiinţată la 01. S. secţia Finanţe Contabilitate.A. 4 alin.

precum şi Județul Dolj.cv@rdslink.117 0251.A. Brestei. prin Asociație. prin Consiliul Județean. Oraşul Bechet.apaoltenia.119 S. Compania de Apă Oltenia S. Compania îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat.ro www.. Oraşul Dăbuleni.C.A.263 apa. înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă.. Marcel MORCOV Director Economic . 133 CP 200177 0251. tratarea și distribuția apei. Str. Comuna Călăraşi – prin consiliile locale respective. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S. Comuna Breasta.ro Profil Captarea. este persoană juridică română. în aria delegării definită în respectivul contract. Marcel Morcov este de profesie economist. Colectarea și tratarea apelor uzate Dl. Nr. cu experiență de peste treizeci de ani în domeniul economic și financiar-bancar. gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. Obiectul de activitate al Companiei este operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a cărui gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare încheiat cu Asociația de dezvoltare intercomunitară Oltenia. Oraşul Filiaşi. Oraşul Segarcea. în cadrul căruia a ocupat diferite funcții de conducere.422. având ca acționari Municipiul Craiova.422. Contact Craiova.

sc.120 S. auditor stagiar. 7 ani de activitate în consultanţă fiscală şi financiar contabilă. 5. 6A. bl. contabilitate. Nr. expert contabil. ap. Camerei Auditorilor Financiari din România şi a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România . precum şi servicii în domenii conexe. Contact Craiova. Str. indiferent de puterea financiară a fiecăruia. 1.profcons. 200396 +40 251 411446. jurişti.I. auditori. contabilitate. cadre universitare etc. 42. experţi contabili. Mirel Florin IACOB Consultant Fiscal . consultanţi fiscali. iar în prezent. +40 351 442446 office@profcons.Cuza.ro/ Profil Consultanţă fiscală Consultant fiscal. reuşind să nu ne dezamăgim clienţii şi să le rezolvăm problemele într -un mod optim. 14-15. Ne-am dezvoltat serviciile având în vedere faptul că o colaborare de succes presupune multă atenţie şi încredere. +40 251 406696.ro http://www.C. audit. Firmele grupului sunt membre ale Camerei Consultanţilor Fiscali din România. et. audit. Grupul Professional Consulting a fost constituit în anul 2002 şi este specializat în oferirea de consultanţă financiar -contabilă şi fiscală.L. Avem o echipă de peste 30 de specialişti. precum şi în domenii conexe.R. Ne-a caracterizat întotdeauna profesionalismul şi apropierea de client. A.. avocaţi. PROFESSIONAL CONSULTING S. suntem lider zonal de piaţă pe domeniul nostru de activitate.

parter 0351178891 contabilitate@ilexgsm. 15 % dintre ei având funcţii de conducere sau făcând parte din personalul TESA. distribuitorii Orange. ap. Str.ro Profil Vânzări echipamente pentru telecomunicaţii Licenţiat al Universităţii de Vest din Timişoara. aceasta este formată din 69 de magazine proprii şi 13 magazine deţinute de subcontractorii noştri. bun organizator cu spirit de echipă.C.121 S.C. sc. Stagiar în anul III la C. distribuitorii Cosmote.L.L. 1.A. Contact Craiova. Dolj .C.C. specializarea Finanţe – Bănci. În activitatea noastră ne bazăm pe un număr mediu de 150 salariaţi. În ceea ce priveşte reţeaua de distribuţie SC Ilex Com SRL. Calea Bucureşti.ilexgsm. bl. Persoană responsabilă. Marius GLĂVAN Director Economic .R.E. Concurenţa este reprezentată de: magazinele proprii Vodafone. S. E9. Ilex Com S.ro www. RD S & RCS şi Romtelecom pentru contractele de furnizare servicii date mobile şi telefonie fixă.profesia expert contabil. ILEX COM S. reprezintă al doilea partener Vodafone deţinând o pondere de 15-18% din total reţea distribuţie. 2.R.R.

925 0251. 1988  doctor în economie – Specializarea Finanţe. în mod unitar.525. Mihail ANTONESCU Director Executiv Adjunct .Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 2005  lector universitar Universitatea Spiru Haret – Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova  membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România.mfinante. prin care se realizează. 1997  Master Administraţia Publică . Nr.122 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj este o unitate teritorială cu personalitate juridică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de ANAF şi Ministerul Finanţelor Publice. hotărârilor de guvern.gv. în baza legilor.ro http://www. Str.925 Date. 2 0251. strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului. Facultatea de Ştiinţe Economice .525.craiova@mail. Facultatea de Ştiinţe Economice. Contact Craiova. Mitropolit Firmilian. Universitatea din Craiova.ro/public/wps/po rtal/Dolj Profil Instituţie publică Absolvent al Universităţii din Craiova.Secţia Finanţe Contabilitate.anaf. ordonanţelor guvernului.

fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. Str. Studii Aprofundate . Nr.ro http://www. 1 0251/406338 office@pensiidolj.Promoţia 1993. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Casa Judeţeană de Pensii Dolj asigură servicii pensionarilor de asigurări sociale de stat.pensiidolj. Mihail Kogălniceanu.Universitatea din Craiova – Facultatea de Ştiinţe Economice Promoţia 2002 specializarea Managementul Resurselor Umane Absolvent de master . aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale. Ca serviciu public investit cu personalitate juridică. pensionarilor de asigurări sociale proveniţi din fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori precum şi persoanelor asigurate pe bază de declaraţie de asigurare şi contract de asigurare.123 CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ Casa Judeţeană de Pensii Dolj este organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat.ro/ Profil Instituţie publică. Anca Daniela GIUGEA Director Executiv Adjunct .Universitatea din Craiova – Facultatea de Ştiinţe Economice Promoţia 2003 specializarea Managementul Organizaţiilor Publice. în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice. Contact Craiova. precum şi din domeniul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale. în teritoriu.prestaţii sociale Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Craiova . Casa Judeţeană de Pensii Dolj asigură.

lambriuri. Contact Craiova. contabil şef. În afara producţiei de bază. produsele obţinute sunt de calitate. Ca urmare a modernizării liniilor tehnologice. pardoseli.120.prelucrăm lemnul în condiţii de calitate deosebită. 0351. Lauber. Hess. mobilier hotelier. placaje. Secţia Finanţe-Contabilitate.413. panouri pentru diverse tipuri de mobilă.A. Bd.ro Profil Execuţia de produse de tâmplărie Petre Dârjiu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice. Steiger.124 S.maşini de producţie germană: Weining. Este expert contabil din 2001.lemcor. de la uscarea acestuia până la realizarea produsului finit. Beck. promoţia 1978. Haffner . în conformitate cu normele Comunităţii Europene. nr. Are o experienţă profesională de 36 de ani pe funcţii ca economist.ro www. care este fabricarea de uşi şi ferestre din lemn stratificat.A. director executiv în numeroase companii din sectorul industrial. mobilier de grădină.442. director economic. Joos. plafoane false. fiind o firmă cu capital privat al cărei acţionar majoritar este SIF Oltenia. Petre DÂRJIU Director General . Prin dotarea tehnologică performantă de care dispunem . Craiova a fost înfiinţată în anul 1997. S.C.270.213 office@lemcor. LEMCOR S. LEMCOR S.C. putem executa la comandã mobilier şcolar.271 0251.442. 0351. Decebal. elemente de scări interioare.

vă aşteaptă cu o ofertă tentantă şi diversificată: magazine specializate pentru toate gusturile şi o gamă variată de servicii moderne şi de calitate. Noutatea. Petrecerea timpului liber în barul şi Restaurantul Mercur satisface cele mai rafinate gusturi din domeniul artei culinare şi al distracţiei..C. MERCUR S.C. Adelina Veronica CĂRUNTU Director Financiar Contabil .ro Profil 4719 – comerţ cu amănuntul 6820 – închiriere spaţii comerciale Din anul 2000. Vă invităm în Centrul Comercial MERCUR. unde veţi descoperi Calitatea. Calea Unirii 14. la preţuri competitive. cel mai mare şi elegant centru comercial din Oltenia. etaj 5 0251. Centrul Comercial Mercur corespunde tuturor cerinţelor de calitate şi funcţionalitate prin oferta de produse şi servicii prestate.A.mercurcraiova. Centrul Comercial Mercur.125 S. Având în vedere complexitatea activităţilor derulate în cadrul S. studenţii de azi – practicienii de mâine se pot baza în stagiile de practică de un tutore profesionist şi deschis în a împărtăşi din experienţa sa. care comercializează o varietate de mărci recunoscute pe plan naţional şi internaţional.711 office@mercurcraiova. activitatea economico-financiară a societăţii este organizată şi condusă de doamna Adelina Căruntu.A. ridicând conceptul de shopping la rang de artă.407. Surpriza şi vă veţi bucura de cele mai frumoase clipe de cumpărături din viaţa dumneavoastră ! MERCUR – Plăcerea de a cumpăra ! Contact Craiova. Mercur S. Shopping în Centrul Comercial Mercur înseamnă peste 130 de magazine.ro www.

126 | Ghid de practică .

127 PROGRAMUL DE STUDIU CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE AMT SERVICE AUDICONTEVEX AUDIT ŞI EXPERTIZĂ CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ C&C CONSTRUCT EXPERT BUSINESS CONSULTING OFFICE CONT EXPERT N&C AUDIT ŞI EXPERTIZĂ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA SOFTRONIC Ghid de practică | .

128 | Ghid de practică .

C. Societatea AMT SERVICE a fost înfiinţată în anul 1995. C.R. membră a Camerei Auditorilor Financiari din România începând cu anul 2010.com http://www. auditor financiar. A urmat cursuri organizate de instituţii de specialitate. aspect atestat şi de pregătirea profesională a colectivului societăţii. contabilitate (inclusiv expertize contabile) . oferind servicii de audit. specializată în domeniul financiar-contabil. expertiză contabilă.F.A. societatea beneficiind de o vastă experienţă în ceea ce reprezintă serviciile din domeniul financiar-contabil.C. Contact Craiova. consultant fiscal.F. UNEAR. Asociaţia Naţională a Mediatorilor din România. autorizaţie 948/2010. Str. precum şi servicii de evaluare. C.E. Nr 30 0251/415330 office@amtservicii.129 S. AMT SERVICE S. INSOL Europe.amtservicii.A. audit. practician în insolvenţă. evaluator. Bucureşti. Facultatea de Ştiinte Economice din Craiova. Unirii.ro amtservicesa@yahoo.L. Construcţiilor şi Transporturilor. Bucureşti.R Dolj.R. Florin SĂFTOIU Director General . membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România din anul 2007 . Societatea dispune de un sediu cu o dotare corespunzătoare tipului de servicii pe care îl prestează.nr. mediator.ro/ Profil Servicii de contabilitate. Societatea este membra a A sociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România din anul 2007. ca societate comercială cu răspundere limitată. consultanţă în domeniul fiscal. nr. consultanţă fiscală Florin Săftoiu a absolvit în anul 1987 specializarea Economia Industriei.C. Este membru al C. autorizaţie 00529/2007. dobândind calitatea de expert contabil.C.

autobuze şi microbuze 2. Inspecţii la aparatele de tahograf pentru maşinile de peste 3. societatea are 14 angajaţi şi desfăşoară următoarele activităţi: 1.L. Contact Craiova. fost înfiinţată în anul 2006.130 S. societatea mai desfăşoară şi o activitate de Service Auto. tractoare rutiere. având ca obiect principal de activitate Construcţii civile şi industriale. S.C.T.R. dar şi a altei companii cu profil confecţii aflată în aceeaşi incintă.com Profil Servicii de întreţinere şi reparaţii autovehicule Carmen este absolventa Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. datorită restrângerii activităţii de construcţii. Se ocupă de conducerea economică a C&C Construct. Închiriere de spaţii de depozitare. 42 0751301201 cristipetre1980@yahoo. C&C CONSTRUCT S.″. producţie şi birouri 4. Urmează. inclusiv autocamioane. Î n prezent. remorci şi semiremorci. cursurile de expert contabil organizate de CECAR Dolj. I.C. Carmen Florentina PETRE Director Economic . C&C Construct S. Din anul 2012. începând cu anul 2010. dar începând cu a doua jumătate a anului 2007.A. ca urmare a semnării unui contract de finanţare nerambursabilă cu ADR SV OLTENIA.P. pentru orice categorie de autovehicule rutiere.L.5 t one 3.D.R. Calea Severinului nr. domeniul Contabilitate şi Administrarea Întreprinderii. s-a reorientat spre activităţile de prestări de servicii în domeniul auto. fiind practiciană a programelor de contabilitate ″Petrescu″ şi ″E. Str.

Prestările de servicii în domeniul contabilităţii sunt efectuate de experţi contabili şi economişti cu calificare şi cunoştinţe temeinice. Tatiana Boboc este expert contabil. în toate domeniile de activitate (excepţie agricultura). desfăşoară activităţi de evidenţă contabilă şi consultanţă în domeniul contabilităţii încă din anul 1994. 25.com Profil Contabilitate şi audit financiar. AUDICONTEVEX S.L. Ap.407. cea mai mare parte a clienţilor beneficiază de aceste servicii de peste 10 ani. Bl. Brazda lui Novac. Un fapt pozitiv pentru calitatea serviciilor acesteia este aceea că. 1 0351. cu vechime în domeniul contabilităţii de peste 30 ani. Societatea efectuează servicii de contabilitate pentru societăţi comerciale private şi entităţi non-profit.448.C.R.609 audicontevex@gmail. 2.C. AUDICONTEVEX S. S.473.L.131 S. 0744. Tatiana BOBOC Asociat unic . Deţine o vastă experienţă în conducerea contabilităţii având şi calităţi manageriale. Contact Craiova. desfăşurându-şi activitatea ca liber profesionist din anul 1992. Consultanţă în domeniul fiscal.R. Sc.

cu activități de predare a disciplinelor de contabilitate. Nr.132 S.6 0351. Firma este înființată în anul 2001. D-na prof. Str. dr. auditor financiar și consultant fiscal. AUDIT ŞI EXPERTIZĂ S. inclusiv evidența personalului.ro www. Camera Auditorilor Financiari din România.022 office@auditsiexpertiza. oferă servicii de contabilitate financiară și de gestiune. consultanță în afaceri și management. consultanță financiar-contabilă. 0731. Este expert contabil. expertize contabile. divizări și alte servicii profesionale de specialitate. Rădulescu Motru.626. Membră CECCAR încă de la înființare.ro Profil Activitati de contabilitate și audit financiar.809 0745. Camera Consultanților Fiscali. C. în prezent fiind șefa catedrei de contabilitate din cadrul FEAA. univ. fuziuni. evaluări.009. asistență pe perioada derulării controalelor specifice. Magdalena MIHAI este cadru didactic universitar cu o experiență de peste 20 de ani în învățămâtul superior economic. 0728.C. documentații credite.412. Magdalena MIHAI Administrator .auditsiexpertiza.L.181. 0741.653. fiind membră a organismelor care reglementează profesia contabilă: CECCAR.R. consultanță în domeniul fiscal .341. Buna cunoaștere a unor limbi de circulație internațională facilitează contactul cu clienții rezidenți în UE.295.cod CAEN 6920. Contact Craiova.052.

133

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Consiliul Judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, funcţionează pe baza principiilor cuprinse în art.120-122 din Constituţia României şi a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. Potrivit art. 122 alin.1 din Constituţie, Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Contact
Craiova, Palatul Administrativ, Strada Unirii, Nr. 19 0251.408.200 0251.408.241 relpub@cjdolj.ro www.cjdolj.ro

Profil
Administraţie publică

Gabriel Aftinescu este absolvent al Masterului – Finanţe şi Administrarea Afacerilor în anul 2006 – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. De asemenea, este absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor în anul 2004 – Secţia Managementul Firmei. Gabriel AFTINESCU Inspector Principal

134

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Consiliul Judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, funcţionează pe baza principiilor cuprinse în art.120-122 din Constituţia României şi a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. Potrivit art. 122 alin.1 din Constituţie, Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Contact
Craiova, Palatul Administrativ, Strada Unirii, Nr. 19 0251.408.200 0251.408.241 relpub@cjdolj.ro www.cjdolj.ro

Profil
Administraţie publică

Daniela Avrămoiu este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice, Secţia Finanţe Contabilitate, promoţia 1980. În anul 2005 a absolvit studiile masterale în Guvernare modernă şi dezvoltare locală urmat la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, iar în anul 2006 cursurile masterale ale specializării Strategii manageriale în finanţe publice şi asigurări ale Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova. Daniela AVRĂMOIU Director Economic

135

S.C. EXPERT BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Societatea a fost înfiinţată în anul 2004 şi are ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul contabilităţii, auditului şi consultanţei fiscale. Personalul societăţii este calificat şi atestat de organismele profesionale din domeniu. Dintre cele mai importante activităţi realizate de SC EXPERT BUSINESS CONSULTING SRL amintim efectuarea de expertize contabile, misiuni de audit, consultanţă financiarcontabilă, evaluări de bunuri mobile şi proprietăţi imobiliare, evaluări de întreprinderi, planuri de afaceri, s.a.

Contact
Craiova, Str. Nicolae Iorga 94 0731.51.01.01, 0251.51.01.01 expert_business_consulting@yahoo. com

Profil
Cod CAEN principal 6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal

Este absolventa Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova, promoţia 1997, specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune. În anul 1999 a absolvit cursuri de master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova, specializarea Management şi Audit Contabil. Are calitatea de expert contabil, auditor financiar şi consultant fiscal. Mioara Luminiţa POPESCU Expert Evaluator, Expert Contabil, Consultant Fiscal

287A 0744.136 N&C AUDIT ȘI EXPERTIZĂ S.507. consultanţă în domeniul fiscal Cornelia Niţu este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din Oradea. Societatea a fost înfiinţată în anul 2009 şi are ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul contabilităţii. auditului şi consultanţei fiscale.L. Dintre cele mai importante activităţi realizate de SC N&C AUDIT ŞI EXPERTIZĂ SRL amintim efectuarea de expertize contabile. Contact Craiova. consultanţă financiar contabilă. A absolvit în anul 2002 cursurile de master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova.nitu@consulting-nc. evaluări de bunuri mobile şi proprietăţi imobiliare.133 cornelia.ro Profil Cod CAEN principal 6920 . promoţia 1997. membru CECCAR. nr. Personalul societăţii este calificat şi atestat de organismele profesionale din domeniu. Cornelia NIŢU Expert Contabil .133. misiuni de audit. Calea Bucureşti.481. 0251. Din anul 2007 este expert contabil.Activităţi de contabilitate şi audit financiar. evaluări de întreprinderi. Str. planuri de afaceri s.a. specializarea Administrarea Afacerilor.R.

ro www. secţia ″Economia Industriei şi Transporturilor″.primariacraiova. Marcela BRĂGARIU Expert .236 contabilitate@primariacraiova.Cuza. deconcentrării serviciilor publice. Este.215/2001. Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării. A.N. Nr.Bucureşti.A. S. Contact Craiova. de asemenea.S. 7 0251.137 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA Primăria Municipiului Craiova este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. promoţia 2008.. Str. privind aprobarea organigramei şi numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate. autonomiei locale.P. absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice – Universitatea din Craiova. eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale. promoţia 2001. legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.I.461.ro Profil Administraţie publică Marcela Brăgariu este absolventă a Masterului “Managementul Afacerilor Publice”.

având ca obiect principal de activit ate conform CAEN 4931 „Transp.ro Profil Serviciul de transport public de călători Marian Teodorescu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice–Finanţe Contabilitate. expert contabil din anul 1994.com www. Îşi desfăşoară activitatea în localitatea Craiova. fiind plătitoare de taxă pe valoarea adăugată şi neavând filiale. Nr. Contact Craiova.1991. suburbane şi metropolitane de călători”.ro murtazagabita@yahoo.02. 200769 +40251.138 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA. doctor în economie din anul 2004 şi consultant fiscal din anul 2006. judeţul Dolj. promoţia 1986. office@rat-craiova.485. este o regie autonomă de interes local. urbane.041.rat-craiova. înfiinţată în baza deciziei 100/15. 23. Marian TEODORESCU Director Economic . Calea Severinului.

şef serviciu contabilitate. gabinadia@yahoo.com www.ro Profil Serviciul de transport public de călători Nadia Ioniţă a ocupat în cadrul Regiei Autonome de Transport Craiova funcţiile de economist în cadrul serviciilor salarizare. reducerea consumului de combustibil şi energie electrică.139 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA Regia Autonomă de Transport Craiova a fost înfiinţată în anul 1991. prestând serviciul de transport public de persoane pe raza Municipiului Craiova. creşterea siguranţei şi confortului călătorilor. curse speciale şi curse ocazionale. Calea Severinului. În prezent RAT Craiova are 804 angajaţi şi îşi desfăşoară activitatea în patru locaţii. director economic şi economist proiecte.rat-craiova. 200769 0785236104. Nr. adoptarea unor tehnologii nepoluante. contabilitate. dispunând de 176 de autobuze şi 34 de tramvaie. Nadia IONIŢĂ Economist . 23. Contact Craiova. în subordinea Primăriei. înnoirea parcului auto. Obiective propuse: creşterea calităţii şi eficienţei transportului public de călători în Craiova.

Softronic s-a impus pe piaţa furnizorilor feroviari prin produse și servicii de înaltă calitate şi prin mobilitate deosebită.ro Profil Modernizare locomotive electrice. Pionieri pe piaţa românească de material rulant al echipamentelor electronice comandate cu microprocesoare. control și diagnoză. 40 0351.409.C.152 0351. măsură. şi a studiilor aprofundate în specializarea Management Financiar. Convertizoare statice de forţă pentru servicii auxiliare și tracţiune electrică.L. până la convertizoare statice de tracţiune. Severinului. în urma restructurării activităţii de cercetare din România și din necesitatea satisfacerii în condiţii de calitate a nevoilor transportatorilor feroviari.R. Str.140 S. control și diagnoză pentru vehicule feroviare. SOFTRONIC S. Contact Craiova. Înfiinţată în februarie 1999. specialiștii societăţii au proiectat și fa bricat echipamente de modernizare începând de la siguranţa circulaţiei.ro www. specializarea Bănci şi Burse de Valori. Echipamente numerice de măsură.155 softronic@softronic. Fondatorii societăţii au o bogată activitate în domeniul încercării echipamentelor pentru vehicule de tracţiune feroviară și au desfășurat anterior activităţi de cercetare în domeniul tracţiunii feroviare. Cristina MIRESCU Director Financiar . înregistrare.409.softronic. Cristina Mirescu este absolventă a Universităţii din Craiova. Facultatea de Ştiinţe Economice. Nr.

NICOLĂESCU PLOPŞOR SOFTRONIC Ghid de practică | .S.141 PROGRAMELE DE STUDII ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE. ECONOMIE GENERALĂ ŞI COMUNICARE ECONOMICĂ ADR SV OLTENIA CASA NOASTRĂ DIRECŢIA REGIONALĂ A VĂMILOR CRAIOVA ELPRECO ICSU C.

142 | Ghid de practică .

ro Profil Dezvoltare regională În cei 11 ani de activitate în cadrul instituţiei a desfăşurat activităţi diverse precum: evaluarea şi monitorizarea proiectelor. de utilitate publică. PRAI. ADR Sud-Vest Oltenia desfăşoară următoarele activităţi principale:  implementarea programelor şi a proiectelor regionale  programarea regională  marketingul regional şi promovarea investiţiilor Contact Craiova. Nr. Aleea Teatrului. monitorizarea implementării POR în regiune. cu personalitate juridică. elaborarea documentelor de programare regională (PDR. office@adroltenia. etc.251. Marilena ALECU Şef Departament Politici Regionale şi Comunicare .143 AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia) a fost înfiinţată în anul 1999 şi este un organism nonprofit. apolitic.418. ce acţionează în domeniul specific dezvoltării regionale. neguvernamental. 0040. coordonarea grupurilor parteneriale de lucru.adroltenia.).240.411.ro www.869. 2A 0040.251.

144 S. Calea Bucureşti.ro ramona.429.283. Job-ul actual – Şef Departament Export . CASA NOASTRĂ S. Una din principalele activităţi ale societăţii este reprezentată de producţia şi distribuţia de ferestre şi uşi termoizolante din PVC. Nr. Str.C.ro Profil Tâmplărie PVC Ramona Şantia este absolventă a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.532 0728. dar şi elemente ce ţin de ofertarea. specializarea Managementul Firmei. interfaţa între partenerii străini şi Compania Casa Noastră.L.R.113 0251. Pentru a putea oferi produse şi servicii de valoare a investit peste 20 mil de euro în construcţia şi utilarea unor fabrici de producţie a tâmplăriei PVC şi a geamului termoizolant. Zilnic peste 550 de oameni sunt dedicaţi producţiei şi oferirii de servicii de valoare pentru clienţi. Contact Pieleşti.393 office@casanoastra.santia@casanoastra.este unul complex ce are în vedere în special coordonarea/supravegherea subalternilor în relaţiile de colaborare cu partenerii externi. Ramona ŞANTIA Şef Birou Export . respectiv contractarea cu aceşti parteneri străini.

145

DIRECŢIA REGIONALĂ PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE CRAIOVA
Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale este subordonată Autorităţii Naţionale a Vămilor şi realizează în plan teritorial atribuţiile autorităţii vamale. Aceasta coordonează în plan teritorial, potrivit procedurilor de arondare stabilite de Autoritatea Naţională a Vămilor, direcţii judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale, birouri vamale de interior şi, după caz, birouri vamale de frontieră. Are competenţă teritorială în şase judeţe din sud-vestul României şi administrativă asupra a: 6 direcţii judeţene pentru accize şi operaţ iuni vamale (Argeş, Dolj, Gorj, Olt, Teleorman, Vâlcea); 6 birouri vamale de interior sau frontieră (Aeroport Craiova, Bechet, Calafat, Corabia, Tr. Măgurele, Zimnicea); 2 puncte vamale (Mioveni-Dacia, Craiova-Ford).

Contact
Craiova, Str. Henry Ford, Nr. 16 0251.437.070 DRVCR@CUSTOMS.RO

Profil
Supraveghere vamală şi a produselor accizabile; Control vamal şi al operaţiunilor cu produse accizate; Verificări şi controale de specialitate.

Haralambie Argintaru este absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, în cadrul Universităţii din Craiova, Master în Economie şi Administrarea Afacerilor, promoţia 2007. De asemenea, este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice, specializarea Finanţe şi Asigurări, promoţia 2001. Haralambie ARGINTARU Şef Birou

146

S.C. ELPRECO S.A.
S.C. ELPRECO S.A. este unul din producătorii de materiale de construcţii din România, preocupat permanent de modernizarea produselor şi de satisfacerea nevoilor clienţilor. Cu peste 45 de ani de experienţă, Elpreco se situează pe poziţii de top pe piaţa materialelor de construcţii din beton din România. Oferta variată de pr oduse satisface şi cele mai exigente cerinţe în materie de calitate, durabilitate, eficienţă în utilizare şi estetică. Adaptându-se continuu la cerinţele economiei de piaţă, compania a modernizat şi retehnologizat capacităţile de producţie introducând în procesul de fabricaţie produse noi, moderne, de calitate, care corespund cerinţelor pieţei româneşti şi standardelor internaţionale.

Contact
Craiova, Str. Calea Severinului, Nr. 44 0251.307.700 office@elpreco.ro www.elpreco.ro

Profil
Producerea materialelor de construcţii din beton

Anca Micuda este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice Craiova Tranzacţii Economice Internaţionale (1998) şi lucrează în cadrul Elpreco aprovizionare de 11 ani pentru achiziţiile din ţară şi din import. Anca MICUDA Şef Birou Aprovizionare

147

ACADEMIA ROMÂNĂ - Institutul de Cercetări Socio-Umane "C. S. Nicolăescu-Plopşor"
Academia Română, prin hotărârea Prezidiului din 29 decembrie 1965, a decis înfiinţarea la Craiova a Centrului de Istorie, Filologie şi Etnografie sub conducerea prof. univ. dr. docent C.S. Nicolăescu-Plopşor (29 decembrie 1965 – 30 mai 1968), membru corespondent al Academiei. În februarie 1970, Centrul de Istorie, Filologie şi Etnografie a trecut sub îndrumarea A.S.S.P., schimbându -i-se numele în Centrul de Ştiinţe Sociale. În consecinţă, în structura sa au fost incluse noi domenii: economie, sociologie şi filosofie. Prin Hotărârea Guvernului nr. 625 din 8 martie 1990, Centrul de Ştiinţe Sociale din Craiova a revenit sub egida Academiei Române. În luna august 1994 a primit denumirea de Institutul de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopşor". Institutul de Cercetări Socio-Umane editează anual două reviste: "Arhivele Olteniei", fondată în 1922 şi Anuarul Institutului de Cercetări So cio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopşor", fondată în 1999 cu ocazia centenarului C.S. Nicolaescu Plopşor.

Contact
Craiova, Str. Unirii, nr. 68 0251.523.330 icsuplopsor_2005@yahoo.com http://cis01.central.ucv.ro/academi aromana/

Profil
Cercetări socio-umane

Antoaneta-Laura Sava a absolvit Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie din cadrul Universităţii din Craiova în 2008, şi Facultatea de Ştiinţe Sociale - Master specializarea Securitate Naţională şi Euroatlantică în 2010. Are o vechime în cercetare de 6 ani, în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăesu Plopşor". Antoaneta-Laura SAVA Cercetător Ştiinţific

ro Profil Modernizare locomotive electrice.155 softronic@softronic.409. până la convertizoare statice de tracţiune. specialiștii societăţii au proiectat și fa bricat echipamente de modernizare începând de la siguranţa circulaţiei. Softronic s-a impus pe piaţa furnizorilor feroviari prin produse și servicii de înaltă calitate şi prin mobilitate deosebită. control și diagnoză. Fondatorii societăţii au o bogată activitate în domeniul încercării echipamentelor pentru vehicule de tracţiune feroviară și au desfășurat anterior activităţi de cercetare în domeniul tracţiunii feroviare. Monica DINU Economist . Monica Dinu este absolventă a Facultăţii de Economie și Administrarea Afacerilor.148 S. 40 0351. specializarea Analiza şi Evaluarea Financiară a Organizaţiilor. înregistrare. Str.C. Contact Craiova. Pionieri pe piaţa românească de material rulant al echipamentelor electronice comandate cu microprocesoare. Nr.R. Echipamente numerice de măsură. măsură. control și diagnoză pentru vehicule feroviare. SOFTRONIC S.152 0351. având profesia de economist în cadrul companiei SOFTRONIC.L. Înfiinţată în februarie 1999.409. Convertizoare statice de forţă pentru servicii auxiliare și tracţiune electrică.softronic. în urma restructurării activităţii de cercetare din România și din necesitatea satisfacerii în condiţii de calitate a nevoilor transportatorilor feroviari. în prezent masterand al FEAA.ro www. specializarea Finanţe și Bănci. Severinului.

149 PROGRAMUL DE STUDIU INFORMATICĂ ECONOMICĂ CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL Ghid de practică | .

150 | Ghid de practică .

666. conform legii 95/2006. Nr. precum şi colectarea contribuţiei la FNUASS a persoanelor fizice. farmaceutice şi de protezare acordate asiguraţilor. altele decât cele pentru care colectarea se face de către ANAF.ro Profil Asigurări de sănătate Florian Daniel Buldur îşi desfăşoară activitatea în cadrul Biroului Sisteme Informatice. 0351.151 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ Casa de Asigurări de Sănătate Dolj este o instituţie publică ce asigură. Are atribuţii de administrare a Sistemului Unic Integrat al asigurărilor de sănătate şi întreţinerea acestuia.1 Decembrie 1918. Contact Craiova. Str. Florian-Daniel BULDUR Consilier Superior .casdj. funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel local având ca principale atribuţii: finanţarea serviciilor medicale.010 info@casdj.ro http://www.429. 8 0251.406. urmărirea modului în care sunt utilizate fondurile publice de către furnizorii de servicii de sănătate.

pictură naivă.176.com Profil Cultură.524.184 ccpdolj@yahoo. spectacol Amelia Etegan este absolventă a Facultăţii de Litere. Universitatea din Craiova. Amelia Loredana ETEGAN Director . Nr.152 CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ Instituţia Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj este o instituţie publică de cultură care fiinţează sub patronajul Consiliului Judeţean Dolj.844. programe de cercetare finalizate cu astfel de proiecte. A absolvit. fiind director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj din aprilie 2005. şi Masterul în Managementul Resurselor Umane în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Buna cunoaștere a unor limbi de circulaţie internaţională facilitează contactul cu clienţii rezidenţi în UE. Contact Craiova. 28 0251. 0351. grafică. educaţie. promoţia 2007. editarea de carte de specialitate şi promovarea acestora prin crearea de evenimente: expoziţii de pictură. Specializarea RomânăItaliană. promoţia 1997. de asemenea. Instituţia are ca profil de activitate cercetarea fenomenului etno -folcloric şi a tezaurelor umane vii în spiritul promovării acestora prin intermediul acţiunilor specifice care includ arhivarea informaţiilor obţinute prin cercetare. cercetare etnofolclorică. Str. Alexandru Macedonski.

De asemenea. în baza legilor. Str. promoţia 1996.525.mfinante.ro/public/wps/po rtal/Dolj Profil Instituţie publică Constantina Gurănoiu este absolventă a Universităţii din Craiova. ordonanţelor guvernului. 2 0251.anaf.525. strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului. ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de ANAF şi Ministerul Finanţelor Publice. în mod unitar. Nr.gv. hotărârilor de guvern.153 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj este o unitate teritorială cu personalitate juridică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.ro http://www.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. Contact Craiova. prin care se realizează. Facultatea de Administraţie Publică 2005. Mitropolit Firmilian.925 Date. Constantina GURĂNOIU Şef Serviciu Juridic .craiova@mail.925 0251. este şi absolventa Masteratului Finanţe . Facultatea de Drept Nicolae Titulescu .

Drăgăneşti. str. Întregul Pol Industrial are în prezent circa 2 400 de angajaţi. nr. al cincilea producător de anvelope din lume. compania Pirelli se distinge prin lunga sa tradiţie industrială. având în prezent profesia de Business Analist AMS. Pirelli. reşaparea şi refacerea anvelopelor Otilia Spătărelu a urmat cursurile specializării Tranzacţii Economice Internaţionale în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Craiova în perioada 1995-1999. Fondată în anul 1872 şi listată la Bursa din Milano din anul 1922.154 S. Compania face parte din Grupul de firme Pirelli & C Spa şi este prezentă în România din anul 2006 cu fabrica de anvelope de la Slatina. După absolvire. Otilia SPĂTĂRELU SAP Logistics Specialist .C. până în anul 2007. amplasate pe patru continente.com Profil Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer.R. care a îmbinat întotdeauna capacitatea de a inova cu calitatea produselor şi notorietatea mărcii. Compania deţ ine 19 fabrici la nivel mondial.L. Situată în sud-estul României. Fabrica de Cabluri Metalice şi Filtre antiparticule pentru motoare diesel reprezinta Proiecte Greenfield. PIRELLI TYRES ROMÂNIA S. şi desfăşoară operaţiuni în peste 160 de ţări.pirelli. Pirelli Tyres România este prezentă pe piaţ a auto prin intermediul celor trei fabrici: Fabrica de Anvelope. a fost angajată în cadrul Departamentului Export Sales al companiei Petrom OMV Craiova. 35 Receptie: +40249507349 Vanzari/Marketing: 0800800838 www. Olt.. iar din aprilie 2007 lucrează în cadrul Centrului IT PIRELLI Craiova. Contact Slatina. este lider în vânzări pe segmentul premium înglobând tehnologie de vârf.

155 PROGRAMUL DE STUDIU STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Ghid de practică | .

156 | Ghid de practică .

ȋn vederea realizării unei interfaţe cu beneficiarii de date statistice. prin existenţa procedurilor şi a graficelor de circulaţie a documentelor. Fraţii Goleşti. procesarea. cu modificările şi completările ulterioare. persoane juridice şi fizice sau a altor utilizatori. ca unităţi teritoriale ale I.insse. Str.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică.-ului. organismele guvernamentale şi non -guvernamentale. fundamentarea strategiilor de dezvoltare şi prognoză. a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici.dolj.ro www. dezvoltarea culturii statistice.157 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Direcţia Regională de Statistică DOLJ este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii Nr. validare. Direcţia Regională de Statistică DOLJ. care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului. constituirea şi administrarea la nivel teritorial a seriilor de date statistice. informării opiniei publice. economic. serviciile publice.ro Profil Administraţie publică / Statistică oficială Coordonarea activităţii Direcţiei Regionale de Statistică Dolj prin asigurarea realizării tuturor responsabilităţilor derivate din managementul operaţional şi strategic. de mediu. asigurarea relaţiilor de colaborare cu organele administraţiei publice centrale şi locale. financi ar şi juridic.S. organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial. Direcţia Regională de Statistică DOLJ are ca obiect de ac tivitate colectarea. a Hotărârii Guvernului Nr. 33 0251/533725 tele@dolj. asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali.N. instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat şi serviciu public deconcentrat. aprobare şi circulaţie a documentelor create ȋn activitatea de producţie statistică. oficiale cu caracter demografic. republicată. 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale în România. diseminarea datelor statistice. social. Mariana TĂNASE Director Executiv . analiza. necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale.insse. Contact Craiova. Nr. asigurarea şi actualizarea cadrului organizatoric de elaborare.

Str. procesarea. care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului. informării opiniei publice. analiza. instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat şi serviciu public deconcentrat. a Hotărârii Guvernului Nr. Nr. în vederea completării corecte şi la timp a chestionarelor/rapoartelor statistice.ro www.158 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Direcţia Regională de Statistică DOLJ este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii Nr. republicată. dezvoltarea culturii statistice.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică. de mediu. Reprezintă instituţia în raporturile cu alte autorităţi ale administraţiei publice şi terţe persoane juridice.dolj. formarea. Contact Craiova.ro Profil Administraţie publică / Statistică oficială Asigurarea realizării tuturor responsabilităţilor derivate din funcţia publică de execuţie. organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial.insse.N. Carmen DRAGOMIR Inspector Superior . necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale. 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale în România. economic. asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali. oficiale cu caracter demografic. cu modificările şi completările ulterioare. social. prelucrarea şi validarea datelor statistice ȋn vederea asigurării calităţii informaţiilor statistice. a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici. ca unităţi teritoriale ale I. asigurarea producţiei statistice din domeniile repartizate ȋn raport de Programul Cercetărilor Statistice cu impact ȋn culegerea. serviciile publice.insse. analiza şi prelucrarea indicatorilor statistici. organismele guvernamentale şi non -guvernamentale. financi ar şi juridic. fundamentarea strategiilor de dezvoltare şi prognoză. instruirea şi îndrumarea personalului din unităţile raportoare. diseminarea datelor statistice. Fraţii Goleşti. Direcţia Regională de Statistică DOLJ. 33 0251/533725 tele@dolj. Direcţia Regională de Statistică DOLJ are ca obiect de ac tivitate colectarea. constituirea şi administrarea la nivel teritorial a seriilor de date statistice.S.-ului.

Automobile Craiova împreună cu grupul sud-coreean Daewoo formează compania mixtă Daewoo Automobile România. fondată în 1903. guvernul român să răscumpere acţiunile părţii coreene. pentru dezvoltarea industriei.159 FORD ROMÂNIA Ford Motor Company. iar în 2012 30. credit folosit pentru cofinanţarea unui proiect de dezvoltare a unui motor cu emisii re­duse de dioxid de carbon și a producţiei ulterioare la uzina din Craiova. după ce în anul 2011 a fost centru pentru practica facultativă a 8 studenţi. şi-a început relaţiile cu România în anul 1928. Noul acţionar a început proiectul de modernizare în luna mai 2008. În ianuarie 2010. Ford a realizat un împrumut în valoare de 400 milioane euro de la Banca Europeană de Investiţii. producând până la sfârșitul lui 2009 aproximativ 1. pentru ca. îi decernează lui Henry Ford un înalt ordin al Casei Regale ca “binefăcător al omenirii. Powertain-MP&L. a relaţiilor sociale şi internaţionale”. În anul 2013. preluând oficial Automobile Craiova în martie 2008. în 1935. atunci când Andrei Popovici. Strada Henry Ford 29 crcro@ford. Ford România s -a alăturat Proiectului PRAXIS prin selecţia a 12 studenţi stagiari de la toate programele de studiu ale FEAA pentru secţiile Accounting / Tax / Internal Control. garantat de statul român în proporţie de 80%. secretarul Legaţiei Române la Washington. Purchasing.500 de automobile şi camioane.4% din acţiunile Automobile Craiova. şi peste 100 de muncitori.000 de unităţi. Guvernul României comunică filialei Ford din Anglia disponibilitatea de a deschide la Bucureşti o linie de asamblare. Uzina de la Craiova a fost înfiinţată în anul 1976 ca societatea mixtă româno– franceză Oltcit (guvernul României – Citroën). Contact Craiova. în anul 2006. Ford a oferit 57 milioane de euro pentru 72. În anul 2007. redevenind acţionar majoritar.600 de unităţi. dotată cu prima linie de montaj operaţională din Europa de Est. care putea ansambla anual 2. Astfel. însă într-un ritm foarte scăzut. În 1994.com www. În 1991. iar un an mai târziu. în 1932. Oltcit devine Automobile Craiova. iar în primăvara anului 2009 a achiziţionat și un pachet de 22% din acţiunile Automobile Craiva deţinute de SIF Oltenia. unde a construit o uzină modernă. Ford deschide o firmă de vânzări în România.ford. Producţia de automobile la Uzina Ford din Craiova a început pe 8 sep tembrie 2009. În 1931.ro Profil Producţia de automobile . Financial Analysis. prin preluarea acţiunilor Citroën (care decide să se retragă din asociere) de către statul român. cu aproximativ 10 automobile pe zi. Ford a achiziţionat un teren în cartierul bucureştean Floreasca.

160 | Ghid de practică .

România Sala 152 +40251411598 office@proiect-praxis.ro www.proiect-praxis.BIROUL SERVICIU CARIERE SILVIA PAVEL DANIEL MILITARU CRISTINA NISTOR Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str.I. Dolj.ro . 13. Nr. A. Craiova CP 200585. Cuza.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->