Universitatea din Craiova

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

GHID DE PRACTICA

2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranzi ția de la școală la viața activă” Titlul proiectului: „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă” Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477 Beneficiar: Universitatea din Craiova Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, SUPEUROPA (Franţa) şi ISCTE (Portugalia)

Universitatea din Craiova

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Ghid de practică: Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă (PRAXIS) / coord.: Oana Gherghinescu Craiova: Universitaria, 2013 Bibliogr. ISBN 978-606-14-0149-9 I. Gherghinescu, Oana (coord.) 33

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranzi ția de la școală la viața activă” Titlul proiectului: „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă” Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477 Beneficiar: Universitatea din Craiova Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, SUPEUROPA (Franţa) şi ISCTE (Portugalia)

Recunoaşterea. Scopul şi obiectivele practicii de specialitate IV. Centrul de practică VI. Îndrumar pentru studenţi şi coordonatori de practică VII. Şcoala de vară VIII. Prezentarea proiectului PRAXIS . Stagiul de practică în străinătate IX. evaluarea şi certificarea stagiului de practică V.3 CUPRINS GHIDUL DE PRACTICĂ Introducere I.Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă Cadrul legal 5 5 6 11 12 13 14 17 22 23 25 30 30 34 38 42 46 50 55 62 66 III. Turismului şi Serviciilor Marketing Contabilitate şi Informatică de Gestiune Finanţe şi Bănci Statistică și Previziune Economică Informatică Economică Ghid de practică | . Biroul de practică. Orientarea profesională a absolvenţilor în scopul facilitării tranziţiei la viaţa activă Anexa 1 – Programele analitice de practică pe programe de studiu Economie și Afaceri Internaționale Economie Generală și Comunicare Economică Management Economia Comeţului . II.

Turismului şi Serviciilor Programul de studiu Finanţe şi Bănci Programul de studiu Contabilitate şi Informatică de Gestiune Programele de studiu Economie şi Afaceri Internaţionale.4 Anexa 2 – Atestatul de efectuare a practicii Anexa 3 – Raportul de practică Anexa 4 – Fişa de evaluare pe parcursul stagiului de practică Anexa 5 – Convenţia de practică 70 71 74 76 PREZENTAREA CENTRELOR DE PRACTICĂ Programele de studiu Management. Economia Comerţului. Economie Generală şi Comunicare Economică Programul de studiu Informatică Economică Programul de studiu Statistică şi Previziune Economică 82 107 126 141 149 155 | Ghid de practică . Marketing.

Documentul este un bun îndrumar pentru studenți.5 INTRODUCERE Facilitarea tranziției de la școală la locul de muncă constituie o preocupare atât pentru politicile din domeniul educației. coordonatori și tutori. El prezintă cadrul și obiectivele practicii pentru studenți și localizează practica prin descrierea funcțiunilor biroului de practică din universitate. Stagiile de practică ale studenților sunt prima ocazie cu care studenții iau contact cu mediul activității practice și au capacitatea de a -i pregăti pe studenți pentru statutul lor de absolvent și . respectiv. Ghidul. care necesită atenție. Este vorba despre organizarea unei școli de vară și a unor stagii de practică în străinătate. a adaptabilității și competitivității acestuia. evaluare și certificare a stagiilor de practică. Este un ghid pentru studenți. cât și pentru cele din domeniul ocupării forţei. Tranziția de la școală la viața activă este un proces îndelungat. prin Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA). pe creșterea competențelor. Ghid de practică | . Ghidul de față conține repere utile tuturor factorilor interesați în derularea stagiilor de practică. Practica studenților este un element regăsit adesea în documentele de specialitate la nivel european. în continuă schimbare și îmbunătățire. tocmai pentru a include cât mai multe experiențe și exemple. precum și în politicile și strategiile naționale. Ghidul este gândit ca un document de lucru. profesori și angajatori și a fost elaborat cu sprijinul acestora. interesul fiind centrat pe student. sunt avute în vedere activități inovative propuse în proiect. respectiv a centrelor de practică din mediul economico-social. precum și modul de recunoaștere. ca de altfel întregul proiect. Sprijinul financiar susține o reformă a procedurilor specifice și facilitează apropierea dintre mediul academic și mediul economico -social. de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. complementare activităților încetățenite. Finalitatea sa demonstrează că viitorul absolvent poate deveni un exponent viabil al sistemului de învățământ pe piața muncii. răbdare și o pregătire temeinică. De asemenea. punctând descriptorii care trebuie urmăriți în derularea activităților practice. Universitatea din Craiova. cu alte cuvinte reflectă faptul că instituția de învățământ care l -a creat este una competitivă. poate fi considerat ca un exercițiu pilot ale cărui rezultate pot fi multiplicate și extinse. a valorificat oportunitate a de a accesa Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane pentru a-și perfecționa sistemul de derulare a stagiilor de practică pentru studenți.

BUNI PRACTICIENI ÎN DOMENIUL ECONOMIC ÎN TRANZIŢIE DE LA ŞCOALĂ LA VIAŢA ACTIVĂ PRAXIS este un proiect strategic cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Celor peste 25 000 de studenţi ai să i. tematica | Ghid de practică Universitatea din Craiova FEAA . Pe par cursul existenţ ei sale. Master. demnă de acest nume.Franța. Doctorat) şi formele de învăţământ (cu frecvenţă. implementat de Universitatea din Craiova prin Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara.554. Universitatea din Craiova le oferă excelente condiţii de pregătire î n toate cicluril e de studii universitare (Licenţă. De la înfiinţarea sa. Acceptarea competiţiei şi participarea la schimbul de valori au permis selectarea şi consolidarea unui valoros corp profesoral. concretizându -şi vocaţia europeană prin convergenţa curriculară.1. ISCTE . constituit î n prezent din peste 1000 de cadre didactice. la distanţă). 1.6 I. formator competent şi generos al elitelor ştiinţifice şi culturale. î mpărtăşind valorile culturale. pentru a servi lumii întregi. educaţionale şi ştiinţifice ale acesteia. Universitatea şi universalitatea au mers împreună. Bugetul total al proiectului este de 10. Univer sitatea din Craiova a evoluat către o structură complexă.Portugalia și SUPEUROPA . morale. PREZENTAREA PROIECTULUI PRAXIS . cu frecvenţă redusă. la integrarea acestora în patrimoniul universal. Universitatea din Craiova şi-a asumat misiunea de a contribui la dezvoltarea cunoaşterii. existând convingerea că nici o ştiinţă. parte a comunităţii academice europene. Universitatea din Craiova participă activ la Procesul Bologna. ce include în prezent 11 facultăţi şi 3 şcoli doctorale. Universitatea din Craiova a încurajat constant cercetarea ştiinţifică şi a favorizat întrunirile aca demice. a ştiinţei şi culturii naţionale. Cu convingerea că Spaţiul European al Învăţă mântului Superior şi Aria Europeană a Cercetării Ştiinţifice sunt pilonii principali ai societăţii bazate pe cunoaştere.Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa .028 lei. din anul 1947. din care finanțarea nerambursabilă este de 9. Perioada de implementare a proiectului este de 3 ani. nu poate prospera dacă nu depăşeşte folosinţa locală. Partenerii în proiect Universitatea din Craiova este o prestigioasă instituţie a învăţământului superior românesc. Data începerii este 2 august 2010.213. iar data finalizării proiectului este 1 august 2013.088 lei.

dar şi prin colaborare cu alte institute de învăţământ şi de cercetare din ţară sau din străinătate. administrator relaţii cu clienţii. antreprenor. anual un număr considerabil de studenţi sau cadre didactice universitare ale FEAA beneficiază de stagii de pregătire în străinătate la universităţi de prestigiu. Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe Ghid de practică | . Prin intermediul burselor LLP ERASMUS. în condiţiile competitivităţii şi valorificării durabile a rezultatelor cercetării. învăţământul cu frecvenţă. ale economiei bazate pe cunoaştere. inclusiv în cadrul unor reţele sau consorţii de cercetare prin care FEAA să realizeze excelenţa în cercetare.7 cercetării ştiinţifice şi deschiderea către colaboră ri academice. FEAA a încheiat parteneriate în programe internaţionale de colaborare. cu o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare. Ultimii ani au marcat o mai pronunţată orientare a activităţii de cercetare ştiinţifică a personalului didactic din facultate. Polonia. Aceasta se desfăşoară în departamente şi centre de cercetare. fiind cea mai mare dintre cele 11 facultăţi ale Universităţii din Craiova. broker. flexibilă şi dinamică este reprezentată de zece specializări la ciclul universitar de licenţă. manager financiar-contabil. acorduri bilaterale cu universităţi din Franţa. Italia. în cadrul a 11 facultăţi. Grecia. agent de turism. cercetător ştiinţific. Germania şi Turcia . Slovenia. cenzor independent. Activitatea de cercetare ştiinţifică este un domeniu prioritar pentru FEAA din Universitatea din Craiova. patru specializări la învăţămânul la distanţă. Universitatea de Vest Timişoara FEAA Universitatea de Vest din Timi şoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societăţii. profesor. În plus. Cunoştinţele dobândite le oferă absolvenţilor FEAA abilităţile necesare pentru înfiinţarea. în anul 2009 FEAA a obţinut certificarea Sistemului de Management al Calităţii conform Standardului SR EN ISO 9001: 2008. Acestea sunt adresate atât studenţilor de la ciclul licenţă. cât şi pentru cei înscrişi la master şi doctorat. analist programator. Portugalia. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova ( FEAA ) este una din instituţiile academice cu renume şi tradiţie din mediul universitar românesc. ofiţer de credite. Belgia. administrator al proiectelor financiare. douăzeci programe de studii universitare de master şi o şcoală doctorală. expert contabil. agent de vânzări. având drept misiune pregătirea unor economişti care să răspundă nevoilor unei piețe a forței de muncă tot mai exigente. manager de export. Oferta educaţională. la cerinţele şi standardele domeniilor în care se angajează absolvenţii facultăţii. gestionarea şi administrarea afacerilor şi le permite desfăşurarea de activităţi în următoarele profesii: asistent manager. analist de piaţă. contabil autorizat. auditor financiar.

Obiectivele proiectului Obiectivul general PRAXIS este corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către student cu activitatea practică aferentă specializării. asigurâ ndu-le acestora posibilitatea de a se pregăti în domeniu pe tot parcursul vieţii (life long learning). SupEuropa este o organiza ţie franceză de formare. GEST -IN (informaţii pentru afaceri). ISCTE .8 de mobilitate Socrates. facultatea este implicată în dezvoltarea locală şi în integrarea europeană. IN OUT Global (logistică ). Î n 2005 a devenit membră a Consiliului decanilor din Portugalia. facultatea îşi propune să îmbună tăţească şi să lărgească orizontul cunoştinţ elor profesionale ale tuturor absolvenţilor şi specialiştilor. Facultatea pregăteşte specialişti apreciaţi în ţară şi străinătate. Î n domeniul serviciilor comunitare. PHARE.2. Di n 1967. ca o primă etapă î n procesul prin care viitorul absolvent se confruntă cu cerinţ ele practice ale domeniului de activitate spre care se va î ndrepta după absolvire. UNIAUDAX (antreprenoriat şi afaceri de familie). cu scopul de a le aduce mai aproape. cercetărilor şi serviciilor pentru comunitate. Leonardo da Vinci. ISCTE deţine o serie de centre de training şi sevicii: CEMAF (pieţe financiare). Prin proiectele implementate. Prin programele derulate. pentru a permite elevilor. universităţi şi întreprinderi din diferite state membre ale Uniunii Europene. Tempus – sunt impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţ ii. să dobândească şi să experimenteze noi abilităţi şi competenţe sociale şi profesionale. Universitatea de Vest din Timişoara are relaţ ii cu peste 100 de universităţi din întreaga lume. | Ghid de practică . înfiinţată în anul 1990. În anul 1997 a aderat la Fundaţia universităţilor portugheze. GIESTA (statistică). ISCTE SupEuropa În anul academic 2007/20 08.Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa este o universitate de stat înfiinţată în anul 1972. Erasmus. ISCTE a înregistrat un număr de 7824 studenţi. î n contextul conceptului de mobilitate. absolvenţilor şi angajaţilor lor să schimbe. INDEG (training şi educaţie pentru top management) a primit o importantă recunoaştere publică pentru activitatea sa în domeniul trainingului. Activităţile sale principale sunt orientate către şcoli. 1. jucând un rol important în transferul de cunoştinţe către companii şi autorităţi locale. Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor este cea mai prestigioasă instituţie de î nvăţământ universitar şi continuu pentru ştiinţe economice ş i afaceri din partea de vest a României. CEUA (arhitectură). mobilităţ ile studenţeşti fiind prioritare î n aceste acorduri de cooperare prin prisma faptului că ele constituie un mod eficient de a asigura un transfer de bune practici. OVERGEST (contabilitate).

optimizarea relaţiei între mediul academic şi mediul practic cu scopul permanentei adaptări a curriculei la cerinţele acestui mediu şi realizarea unei tranziţii mai uşoare de la şcoală la viaţa activă. programele de studii: Economie şi afaceri internaţionale. flexibilizarea şi compatibilizarea cunoştintelor teoretice dobâ ndite cu cerinţele şi nevoile activităţ ii practice viitoare.conştientizarea studenţilor privind activitatea practică. schimburi transnaţionale. orientaţi prin intermediul birourilor de practică. . Marketing.4. . Economia comerţului.stimularea asigurării unui caracter profesionist şi competitiv pentru stagiile de practică prin organizarea de cursuri.cel puţin 1650 de studenţi din anul al II-lea de studii (câte 550 în fiecare din cei 3 ani de proiect. . şcoli de vară şi stagii de practică la partenerii străini. Statistică şi previziune economică. mai bine instruiţi în cadrul stagiilor de practică. turismului şi serviciilor. 1.cel puţin 55 de tutori din centrele de practică pregă tiţi şi conştientizaţi cu privire la importanţa dezvoltării unei atitudini deschise şi constructive faţă de studenţ ii veniţi în practică. . Economie generală şi comunicare economică.3.cel puţin 55 convenţii de practică încheiate între cele două universităţi şi centrele de practică. Grupul ţintă al proiectului Grupul ţintă este format din: . Rezultate care susţin atingerea obiectivelor specifice: . Management. câ te un tutore la fiecare centru de practică. .cel puţin 55 de tutori cu activitate în fiecare din cei 3 ani. . adaptaţi pentru o tranziţie facilă de la şcoală la locul de muncă. 1200 de la aplicant. 450 de la partenerul român) de la două universităţi din România. orientarea lor spre activităţi pentru care au reale aptitudini şi consilierea lor prin intermediul birourilor de practică. Informatică economică .conştientizarea mediului economic cu privire la importanţa dezvoltării unei atitudini deschise şi constructive faţă de studenţii veniţi în practică.acomodarea cu mediul viitoarei activităţi practice. 1. .9 Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de: . Finanţe şi Bănci. Rezultatele aşteptate A. . Ghid de practică | . 825 bărbaţi. de la facultăţ ile cu profil economic. studenţi ce vor participa la stagiile de practică (ca parte a planului de învăţământ pentru ciclul de studii universitare de licenţă). ceea ce va conduce la o mai facilă inserţie a acestora pe piaţa muncii. 825 femei. Contabilitate şi informatică de gestiune.cel puţin 1650 de studenţi conştientizaţi.activarea. având sub coordonare î n medie 10 studenţi pe durata stagiilor de practică.

.tranziţia de la şcoală la viaţa activă : 300. .5 articole pe an.cel puţin 30 de studenţi competitivi stimulaţi prin organizarea şcolii de vară ş i 15 studenţi participanţi la stagii de practică la partenerii stră ini. cu nominalizarea şi descrierea centrelor de practică. . pliante). | Ghid de practică .ponderea studenţilor sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare: 30%.campanii de conştientizare în rândul studenţilor şi al mediului economico -social. abordarea unui stil de viaţă sănătos.4 prezentări pe an la fiecare universitate implicată (filmuleţe.650 de pliante pe an.trei campanii de conştientizare (1/an) pentru studenţii de anul I din fiecare din cele două universităţi din România. B. piaţa muncii. . cu nominalizarea centrelor de practică .4 teme abordate pe an: oportunităţi de practică.număr de persoane care au beneficiat de stagii şi orientare în proiect şi au găsit un loc de muncă .10 . .000 de exemplare pe an. . prezentări ppt.un Ghid de practică elaborat şi tipărit în 1. Rezultate pe termen mediu şi lung: . . . dezvoltarea carierei. C. . Alte rezultate: .un website actualizat al proiectului.o conferinţă naţională cu participare internaţională la finele fiecărui an de proiect. broşuri. .650 broşuri pe an.un film de prezentare pe an. .persoane care au beneficiat de stagii şi orientare în proiect ş i au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă : 200.

după caz. CADRUL LEGAL  Practica de specialitate se organizează în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. Organizatoul de practică este instituţia de învăţământ universitar. Practicantul este studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor. Nr. 258/20072. în conformitate cu planul de învăţământ. ca un stagiu compact de trei săptămâni. Cercetării şi Tineretului şi Sportului şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor şi elevilor.ro Ghid de practică | . instituţii financiare nebancare şi alte organizaţii ale pieţei financiare. pe baza unei programe analitice întocmite de instituţia de învăţământ superior a practicantului. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor care desfăşoară activităţi instructiv -educative şi formative. la instituţii de credit. Nr. 1/20111. la instituţii ale administraţiei publice locale sau în alte organizaţii cu personalitate juridică. spre a le aplica în concordanţă cu programul de studiu pentru care se instruieşte. Practica este activitatea desfăşurată de studenţi. 1 2 Monitorul Oficial al României.  Practica de specialitate a studenţilor din FEAA este disciplină obligatorie. Ea se încheie cu un raport de practică .  Aceasta se va desfăşura la organizaţii din domeniul producţiei. Activitatea de practică se desfăşoară cu program cumulat. fiind prevăzută în curricula universitară în anul al II-lea de studii. la sfârşitul semestrului IV. din 10 ianuarie 2011 Monitorul Oficial al României.11 II. respectiv Universitatea din Craiova. comerţului. în conformitate cu planul de învăţământ. 493. Partea I. încheiată între organizator şi partenerul de practică. Partenerul de practică sau centrul de practică este o societate comercială. care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire. din 24 iulie 2007 3 http://feaa. Legea nr. privind practica elevilor şi studenţilor şi Regulamentele FEAA3. Partea I. care va fi evaluat în cadrul colocviului de la finalul stagiului. Practica studenţilor se organizează şi se desfăşoară pe baza unui contract -cadru de colaborare sau a unei convenţii. are alocate 90 de ore şi 3 puncte credit . o instituţie centrală ori locală sau orice altă persoană juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu programele de studii cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei.ucv. 18. serviciilor.

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PRACTICII DE SPECIALITATE Scopul practicii de specialitate constă în corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către student cu activitatea practică aferentă specializării. ceea ce va conduce la o mai facilă inserţie a absolvenților pe piaţa muncii. ca o primă etapă în procesul prin care viitorul absolvent se confruntă cu cerinţele practice ale domeniului de activitate spre care se va îndrepta după absolvire. prezentate în Anexa 1. studenţii trebuie să urmărească și o serie de obiective specifice (descriptori) detaliate în programele analitice de practică. a modului de organizare şi derulare a activităţii desfăşurate. practica de specialitate urmărește acomodarea studenţilor cu mediul viitoarei activităţi. 3/ cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea organizaţiei şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. În afară de aceste obiective generale. 2/ identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. Studenții vor urmări atingerea următoarelor obiective generale. indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica: 1/ cunoaşterea centrului de practică. în funcţie de specializare şi tipul organizaţiei în care se va desfăşura practica de specialitate. De asemenea.12 III. | Ghid de practică .

2/ Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi.  centrul de practică a eliberat un Atestat de efectuare a practicii. 1/ Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:  există convenţia de practică între facultate şi centrul de practică. folosind şi dobândind cunoştinţe relevante pentru viitoarea profesie. RECUNOAŞTEREA. evaluarea și certificarea.13 IV.  studentul şi -a desfăşurat stagiul de practică într -un domeniu direct legat de programul de studiu sa. 3/ Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. având ca referinţă programa analitică de practică. se ţine seama de calitatea Raportului de practică întocmit conform Anexei 3. În acordarea notei.  Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. semnat de reprezentantul centrului de practică și de tutore. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică.  raportul de practică a fost verificat şi semnat de către tutorele de practică . prezentat în Anexa 2. EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ Finalizarea stagiului de practică și obținerea creditelor alocate disciplinei sunt condiționate de parcurgerea a trei etape: recunoașterea. Ghid de practică | .  studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.  Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică.

Pe toată durata practicii. c/ să desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activităţii de practică a studenţilor în condiţii normale. centrul de practică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale: a/ să deţină o dotare corespunzătoare – logistică. Şi pentru centrele de practică. familiarizându -se cu universul muncii.14 V. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. Centrul de practică reprezintă organizaţia care desfăşoară o activitate în corelaţie cu programele de studii cuprinse în oferta educațională a FEAA şi conţinutul programelor analitice de practică şi care poate asigura procesul de instruire practică a studenţilor în baza unei convenţii încheiate în acest sens. De asemenea. | Ghid de practică . CENTRUL DE PRACTICĂ Oricare ar fi nivelul lor. specifice activităţilor pe care le va desfăşura. Acesta permite studenților folosirea cunoştințelor teoretice într -un cadru profesional și facilitarea. cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul programei analitice de practică. a trecerii de la cadrul învățământului la cel al organizației. tutorele împreună cu coordonatorul de practică în calitate de reprezentant al FEAA urmăresc şi înregistrează prezenţa la activitate a practicantului şi semnalează eventualele abateri centrului de practică şi FEAA. În conformitate cu legislaţia în vigoare. fără a se depăşi ora 20 00. Centrul de practică desemnează persoanele care se ocupă de îndrumarea şi urmărirea activităţii de practică a studenţilor – tutorii de practică. punându -i la dispoziţie mijloacele necesare. Pe perioada de practică. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. La cererea tutorelui de prac tică. Tutorele de practică trebuie să îl ajute pe student să -şi realizeze obiectivele de practică prevăzute în programa analitică. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică. b/ să aibă specialişti cu studii superioare care să coordoneze şi să participe la evaluarea desfăşurării practicii studenţilor. în acest fel. tehnică şi tehnologică – necesară valorificării cunoştinţelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire. aproape toate programele de învățământ universitar prevăd la ora actuală un stagiu de practică. tutorele este obligat să instruiască practicantul cu privire la normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor. stagiul este un prilej de a participa în mod concret la formarea viitorilor angajați și de a fi în contact direct cu instituții le de învățământ și cu tiner ii.

în primul rând. tutorelui.coordonator de practică.  să demonstreze respect pentru valorile profesiei de economist şi să se familiarizeze cu normele conduitei deontologice specifice profesiei. precum şi concluziile studentului. cu colaborarea şi sprijinul coordonatorului de practică. pentru realizarea cu succes a obiectivelor practicii. dar şi o relaţie colegială cu salariaţii din centrul de practică sau cu specialişti din domeniul economic.  să perceapă esenţa activităţilor desfăşurate în cadrul structurilor organizatorice ale centrului de practică. bazată pe respect profesional şi să asigure condiţiile necesare pentru buna pregătire a studentului. desigur.  să înveţe cum să stabilească o relaţie profesională cu clienţii. evaluarea și certificarea stagiului de practică. concis. obiectiv.  să înveţe să susţină o activitate/operaţiune sau să întocmească raportul asupra unei activităţi/operaţiuni într -un mod adecvat. legătura teoriei cu practica constituind astfel un proces de continuitate. în conformitate cu programa analitică. Conţinutul Raportului de practică . cu o largă disponibilitate pentru dialog.  să dobândească cunoştinţe despre culegerea şi folosirea informaţiilor.  să -şi dezvolte abilităţile de rezolvare a problemelor practice şi să comunice direct cu persoanele implicate în aceste activităţi. prin vizite programate ale coordonatorului de practică. Întâlnirile periodice la centrul de practică. responsabilitatea pentru o bună îndrumare a studentului.  să -şi asume responsabilitatea pentru realizarea sarcinilor stabilite de tutorele de practică. La sfârşitul stagiului de practică. Relaţia student . metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Anexa 3 la Ghidul de practică ce completează programa analitică şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. revine. FEAA împreună cu centrul de practică efectuează o evaluare a cunoştinţelor practicantului şi îi acordă o notă conform metodologiei prevăzute la secţiunea Recunoaşterea. În perioada de desfăşurare a practicii la centrul de practică .  să cunoască şi să respecte legislaţia în vigoare cu privire la activităţile desfăşurate.15 Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elab orarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică stabilite de comun acord între coordonator.  să înţeleagă modul de organizare a activităţii pe care o desfăşoară organizaţia respectivă. care să răspundă scopului propus. în care să se discute colegial despre problemele de interes comun privitoare la Ghid de practică | . furnizorii. partenerii organizaţiei.coordonator de practică trebuie să fie o relaţie onestă. Realizarea în condiţii optime a obiectivelor practicii de specialitate presupune ca toate părţile implicate în această activitate să dea dovadă de profesionalism şi să contribuie la consolidarea relaţiei profesionale student . tutore şi student. La centrul de practică studentul trebuie:  să -şi dezvolte capacităţile de a transpune noţiunile teoretice în practică.tutore .tutore .

disciplina şi gradul de însuşire a cunoştinţelor practice de către student. dar mai ales pentru a-i încuraja pe studenţi în activitatea lor. a purta discuţii critice şi a avea permanent informaţii în scopul îmbunătăţirii procesului de instruire. Coordonatorul de practică trebuie să întreţină o legătură permanentă cu studenţii şi cu tutorii din centrele de practică nu numai pentru a controla dacă cei implicaţi îşi fac datoria. Coordonatorul de practică are obligaţia de a monitoriza studenţii prin vizite ef ectuate la centrele de practică și de a sprijini tutorii de practică pe parcursul desfăşurării stagiului de practică. de obicei. vor facilita asigurarea unei relaţii mai bune între FEAA şi centrele de practică. referiri la punctualitatea. vor antrena interesul tutorilor şi al studenţilor. Acest demers va trebui să -i permită studentului înţelegerea cu exactitate a rolului său în cadrul centrului de practică. obiectivele. cât şi coordonatorului de practică.16 derularea programului de pregătire practică a studenţilor. C onţinutul cadru al convenţiei de practică este prevăzut în Anexa 5. În corelaţie cu programa analitică de practică. vor fi stabilite activităţile. explorarea problemelor curente. identificarea obiectivelor organizaţiei şi a metodologiei de lucru. dar nu mai târziu de prima lună a semestrului doi. pentru ca la finele practicii să -i poată evalua activitatea. Tutorele trebuie să asigure studentului toate informaţiile de ordin general de care acesta are nevoie pentru:      familiarizarea cu centrul de practică prin prezentarea organizaţiei. realizării acordului între toţi cei implicaţi în procesul complex al practicii de specialitate. Rezultatele evaluării activităţii pe parcurs vor fi prezentate atât studentului . iar tutorelui obligaţiile pe care le are faţă de student. cunoaşterea locului şi rolului ei în cadrul sistemului economic şi s ocial. | Ghid de practică . la începutul anului universitar în care este prevăzut stagiul. Tutorele trebuie să se pună de acord cu prevederile programei de practică pentru a putea verifica dacă sunt îndeplinite obiectivele învăţării practice şi dacă acestea corespund profilului studentului. cunoaşterea colectivului cu care va lucra. identificării nevoilor neacoperite. La sfârşitul stagiului de practică tutorele are obligaţia de a întocmi Fişa de evaluare pe parcursul stagiului de practică (conform Anexei 4) din care să rezulte numărul orelor efectuate. Convenţia de practică se încheie anticipat desfăşurării activităţii. scopul şi acţiunile preconizate pentru perioada de instruire practică a fiecărui student.

va avea ca rezultat nepromovarea examenului. ci şi în carieră. corespondenţa sa cu aşteptările voastre. 13/ Participarea la programul de practică presupune aderarea la aceleaşi standardele academice ca şi cursurile convenţionale. 9/ Fiţi politicoşi. Imposibilitatea de a respecta îndrumările tutorelui şi ale coordonatorului de practică va avea probabil ca rezultat un calificativ nesatisfăcător. 10/ Nu utilizaţi resursele companiei (telefon. Sfaturi pentru studenţi Stagiul de practică este o etapă esenţială în formarea voastră profesională care vă permite să vă familiarizaţi cu universul profesional şi să aplicaţi cunoştinţele acumulate. 6/ Nu întârziaţi la programul de practică convenit. Îmbrăcaţi -vă adecvat. 4/ Pregătiţi un CV pentru debutul stagiului de practică. Trataţi toţi angajaţii cu respect. 11/ Respectaţi Regulamentul de ordine interioară al centrului de practică şi normele de securitate aplicabile în organizaţie. Sfaturi generale: 1/ Înainte de alegerea centrului de practică informaţi-vă cu privire la profilul acestuia. perspectivele dezvoltării profesionale pe care vi le oferă. ÎNDRUMAR PENTRU STUDENŢI ŞI COORDONATORI DE PRACTICĂ 6. calculator. pentru a -i orienta pe tutori în privinţa competenţelor şi talentelor voastre şi a -i ajuta la repartizarea diferitelor sarcini de lucru. etc. Persoanele pe care le veţi întâlni cu ocazia unui stagiu vor constitui viitoarea voastră reţea profesională. Următoarele informaţii vă vor ajuta în obţinerea unei tranziţii reuşite de la st adiul de student la cel de profesionist remunerat. 5/ Obţineţi o imagine completă şi realistă asupra culturii şi aşteptărilor centrului de practică. Retragerea din stagiu. Depinde de voi să o faceţi să prindă viaţă! 3/ Corelaţi teoria cu practica . 14/ La sfârşitul stagiului de practică nu trebuie să uitaţi: Ghid de practică | .) pentru uz personal. 8/ Dezvoltaţi şi demonstraţi o etică a muncii solidă.17 VI. Abţineţi -vă de la activităţi lipsite de etică. Urmaţi aceste sfaturi şi ar trebui să vă descurcaţi excelent nu numai în parcurgerea cu succes a stagiului de practică. 7/ Dobândiţi informaţii cu privire la oportunităţile unei cariere şi ale unui loc de muncă permanent. 2/ În centrul de practică trebuie să vă comportaţi ca un salariat potenţial. lumea ″reală″. cu excepţia cazului în care vi s-a dat permisiunea expresă în acest sens. înainte de finalizare. consumabile. Evitaţi actele de nesupunere.aplicaţi cunoştinţele acumulate în sala de curs la mediul de lucru.1. 12/ Cereţi sprijinul tutorelui de practică ori de câte ori simţiţi nevoia. Nu părăsiţi locul de muncă în timpul orelor de practică fără permisiune.

informaţi imediat tutorele sau coordonatorul de practică. 6/ Urmaţi întocmai până la finalizare. dar cheia este să îndepliniţi toate sarcinile de lucru cu acelaşi nivel de entuziasm şi profesionalism.şi totodată daţi şi rapoarte de progres. nu ezitați să cereți permisiunea de a rămâne în continuare sub formă de voluntariat. cât şi rele . Cereţi lămuriri dacă unele aspecte vă sunt neclare. faceţi eforturi suplimentare şi fiţi întreprinzător.18 . 5/ Ascultaţi şi urmaţi instrucţiunile. să sosiţi târziu. . Cel mai rapid mod de a ″demola″ un stagiar bun este adoptarea unei atitudini negative. Asiguraţi -vă că declaraţi doar fapte .atât bune. jurnal sau planificator zilnic pentru a urmări activităţile de lucru. Vi se vor da. noul angajat/stagiar va trebui să ″îşi câştige meritele″. 15/ Dacă v-a plăcut practica î n cadrul acelei organizaţii şi dispuneți de timp. Aşadar. . 7/ Abordaţi toate sarcinile cu entuziasm şi o atitudine pozitivă. Înainte de a începe stagiul trebuie să vă stabiliţi obiectivele pe care doriţi să le atingeţi. Oferiţi -vă în mod voluntar pentru a-i ajuta pe alţii. Prezentarea faptelor ar putea duce la o revizuire a termenelor sau asistenţă suplimentară pentru a respecta termenul final. proiectele sau alte sarcini. să fiţi nepoliticoşi. Ascultaţi cu atenţie şi luaţi notiţe. Sugestie: În timp ce doriţi să-l ţineţi pe coordonator la curent cu realizările voastre. nu uitaţi să fiţi şi un bun ascultător şi să învăţaţi cât mai multe în timpul acestor întâlniri. să vă decideţi cu privire la sfera profesională în care doriţi să vă specializaţi. orice proiect care vă este atribuit. 2/ Ţineţi un calendar.să participaţi la evaluarea calităţii stagiului prin completarea fişei de evaluare. Cooperaţi şi participaţi la proiecte noi.vă că obiectivele voastre sunt realiste şi realizabile în timpul stagiului. Contribuiţi la discuţii. evitaţi să vă plângeţi.nu veniţi cu scuze.să mulţumiţi tuturor celor care v-au ajutat în demersul vostru pe parcursul stagiului de practică. aveţi iniţiativă. 20 de principii de bază pentru un stagiu de practică de succes: 1/ Stabiliţi obiective personale . 4/ Stabiliţi întâlniri periodice cu coordonatorul de practică.să transmiteţi raportul de stagiu de practică la universitate (către coordonatorul de practică) şi la centrul de practică (către tutorele de practică). ce noi competenţe doriţi să dobândiţi. sarcini de lucru de rutină. Sugestie: Stabilirea de obiective nerealiste ar putea face chiar şi un stagiu reuşit să pară nesatisfăcător. să nu respectaţi termenele. să plecaţi devreme. În aproape orice organizaţie. 3/ Gestionaţi-vă timpul la locul de muncă. 8/ Evitaţi negativismul. fără îndoială. Stabiliţi priorităţi. aşa că asiguraţi. Asiguraţi -vă că aveţi întâlniri periodice cu ocazia cărora puteţi împărtăşi experienţele şi lecţiile învăţate . În cazul în care constataţi că proiectul atribuit va fi întârziat din motive independente de voinţa dumneavoastră. pentru uz personal şi referinţe viitoare. lipsiţi de respect faţă de colaboratori. să | Ghid de practică .

Nu indicaţi punctele slabe percepute ale angajatorului sau produselor/serviciilor. ar putea fi mentorul. să purtaţi ţinute necorespunzătoare. Construiţi -vă relaţii profesionale cu tutorele şi Ghid de practică | . cu atât veţi învăţa mai multe. Sugestie: Tutorele dvs. conferinţe şi evenimente. inclusiv normelor de siguranţă. Cereţi sfaturi şi puneţi întrebări ori de câte ori vă confruntaţi cu ceva care nu este familiar pentru voi. 13/ Nu vă fie teamă să puneţi întrebări. să vă comportaţi neprofesionist. Fiţi deschişi către idei şi proceduri noi . Toţi angajatorii observă şi apreciază loialitatea. 12/ Demonstraţi loialitate. 11/ Obţineţi cât mai multă expunere. Sugestie: Întrunirile pot părea plictisitoare. fie el un alt stagiu sau un loc de muncă după absolvire. puteţi contacta coordonatorul de practică. 10/ Sprijiniţi politicile organizaţiei. Unul din instrumentele cheie în job -hunting este utilizarea reţelei sociale proprii pentru a găsi următorul pas în cariera dumneavoastră. 18/ Creaţi-vă reţele sociale. să păreţi inflexibili etc. Fiţi fideli politicii organizaţiei. Amintiţi-vă întotdeauna că un stagiu este o experienţă de învăţare pentru voi. pentru a evita traficul. Acomodaţi -vă la situaţii noi şi schimbaţi priorităţile fără rezistenţă. Profitaţi de orice oportunitate pentru a participa la reuniunile organizaţiei. de a socializa şi de a construi relaţii. Este mai bine să ajungeţi mai devreme decât să riscaţi să fiţi în întârziere. Cu cât sunteţi mai expuşi la idei noi şi oameni noi. aşa că întrebaţi înainte de a acţiona. cu excepţia cazului în care vi se solicită direct să discutaţi aceste probleme cu tutorele vostru. Sugestie: Oamenii inteligenţi ştiu că într-adevăr nu există întrebări stupide. 14/ Adaptaţi-vă. 17/ Găsiţi-vă un mentor. Asiguraţi-vă că lucraţi cu tutorele vostru şi împărtăşiţi succesele cu el. 9/ Nu pierdeţi nici o ocazie de a învăţa mai multe despre organizaţie.amintiţi-vă că nu ştiţi totul şi că profesorii voştri nu v-au învăţat totul. cunoaşteţi oameni din afara departamentului dumneavoastră şi participaţi la evenimentele sociale ale organizaţiei. Un mentor este cineva de la un nivel superior din organizaţie care se îngrijeşte de voi şi se asigură că învăţaţi ce trebuie să ştiţi şi că vă îndepliniţi misiunile. dar ele pot oferi adesea o bună ocazie de a vă spori cunoştinţele. Angajatorii adoră angajaţii care se aruncă cu capul înainte în rezolvarea problemelor dificile. Nu opuneţi rezistenţă schimbării. Setaţi -vă alarma devreme. 15/ Preluaţi iniţiativa. prin rotaţie. între departamente. 16/ Fiţi demni de încredere. nu se aşteaptă nimeni să ştiţi totul. Fie că s-a luat sau nu hotărârea ca stagiarii să fie mutaţi. În timp ce angajatorul se aşteaptă să obţină un anumit nivel de muncă de la voi. Dacă descoperiţi că o politică este în contradicţie cu valorile personale sau principiile voastre morale. astfel încât să nu vă depăşiţi autoritatea. abordaţi sarcini noi. obstacolele la găsirea unui loc de parcare şi alte evenimente care pot cauza întârzieri. Prezenţa şi punctualitatea consecvente sunt remarcate şi apreciate de către conducere. participaţi la ateliere de instruire şi citiţi toate materialele organizaţiei.19 aveţi o atitudine arogantă.

aţi depistat tendinţele industriei.oportunităţi de a participa activ. încercaţi să -i apropiaţi cât mai mult de dumneavoastră.posibilitatea de a face alegeri şi de a -şi asuma responsabilităţi. Sugestie: Redactarea la zi a unui jurnal vă poate ajuta să vă amintiţi toate lucrurile pe care le-aţi realizat pe durata stagiului de practică. Este recomandată prezenţa activă a dumneavoastră la centrele de practică pentru a face o monitorizare reală a derulării stagiului.preocupare pentru alţii. .atât pentru CV-ul vostru. cât şi pentru portofoliul carierei. Printre aceste nevoi. în acest stagiu este să obţineţi rezultate palpabile .respect faţă de diferenţele culturale şi individuale. 6/ Înainte de începerea stagiului de practică trebuie să vă asiguraţi că studenţii au înţeles obiectivele şi conţinutul practicii. Majoritatea stagiilor sunt experienţe extraordinare. aşa că aveţi grijă să valorificaţi această experienţă în activităţile viitoare. 19/ Plecaţi cu realizări palpabile. . 4/ În calitate de coordonator al practicii. o sursă bună pentru a obţine alte sfaturi şi ponturi legate de vânătoarea de locuri de muncă pe baza anilor lor de experienţă. etc.20 alte persoane din organizaţie. trebuie să se includă următoarele: . | Ghid de practică . de asemenea. Unul dintre obiectivele dvs. 6.2. Poate că aţi realizat o broşură. 2/ Succesul dumneavoastră este strâns legat de succesul proiectului pe care îl coordonaţi. 20/ Păstrăţi legătura cu tuto rele şi alţi angajaţi din centrul de practică şi după finalizarea stagiului. 3/ Cele mai importante condiţii pentru construirea unor relaţii pozitive cu tinerii sunt să credeţi în abilităţile lor şi să îi respectaţi. 5/ Proiectul profesional realizat în cadrul stagiului de practică trebuie să permită studenţilor punerea în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite în timpul cursurilor şi să faciliteze trecerea de la învăţământul superior la practica din organizaţii. aţi organizat o conferinţă de vânzări. . Trebuie aşadar să acceptaţi rolul de mentor sau model de imitat. . Comunicaţi cu studenţii pe care îi aveţi î n subcoordonare. Sfaturi pentru coordonatorii de practică 1/ Una din funcţiile cele mai importante în coordonare este de a vă asigura că se iau în considerare nevoile studenţilor stagiari în toate etapele proiectului. daţi-le curajul să îşi exprime opiniile în ceea ce priveşte practica lor şi încercaţi să le oferiţi condiţii cât mai bune pe perioada practicii. v-aţi întâlnit cu clienţii. trebuie să pregătiţi studenţii pentru elaborarea unui proiect profesional cunoscând funcţiile şi posturile pe care ar putea să le ocupe într -o organizaţie. aţi computerizat un sistem de inventariere.securitate. 7/ Asiguraţi -vă că monitorizarea şi evaluarea stagiului sunt prevăzute şi realizate. Aceste persoane sunt.

În primul rând. Ghid de practică | . Apoi. Mentorii pot fi utili în proiect din mai multe motive. încurajaţi stagiarii să -şi găsească mentori în interiorul centrului de practică.21 8/ Păstraţi legătura cu tutorii de practică din organizaţii pentru a rezolva împreună problemele apărute. 9/ În calitate de coordonator. 10/ Încurajaţi studenţii să dezvolte propria reţea de contacte în domeniul organizaţiei. 11/ Sunteţi garantul relaţiei dintre obiectivele programei de practică şi cele ale stagiului. 12/ Asiguraţi -vă că fiecare document ataşat dosarului nu este o întâmplare. ci un document relevant în desfăşurarea stagiului de practică. ei pot lucra ca ghizi pentru studenţi. Parte din experienţa de stagiu constă în a căuta oportunităţi şi a iniţia contacte cu potenţiali angajatori. ei pot oferi expertiză tehnică şi sprijin pentru tineri.

Evaluarea proiectelor va fi făcută de căre o comisie formată din doi experţi PRAXIS şi un expert de la partenerii străini. Metodologia de evaluare a proiectelor elaborate va fi prezentată cu ocazia deschiderii fiecărei sesiuni a şcolii de vară de către un expert PRAXIS. studenţii vor fi supuşi unui test de evaluare a competenţelor. după susţinerea colocviului de practică cu respectarea termenelor şi condiţiilor stabilite pentru organizarea şcolii de vară prezentate pe site-ul PRAXIS.proiect-praxis.22 VII.ro şi afişate la biroul de practică. (2) susţinerea unui interviu . Pot fi acordate şi premii în bani sau materiale promoţionale de către companiile care au statut de centru de practică sau de către alte instituţii care doresc să devină parteneri în organizarea şcolii de vară. ŞCOALA DE VARĂ Şcoala de vară (SV) se organizează anual.  organizarea studenţilor participanţi în ateliere de lucru pentru elaborarea de proiecte multi şi interdisciplinare. Înscrierea studenţilor la şcoala de vară se face individual pe bază de cerere scrisă avizată de coordonatorul de practică. Locul de desfăşurare şi conţinutul tematic al şcolii de vară sunt stabilite în fiecare an. cu durata de 7 zile. se acordă studenţilor cu cele mai bune rezultate obţinute în cadrul programului şcolii de vară. se acordă tuturor studenţilor care au participat la şcoala de vară.  organizarea de jocuri şi concursuri interactive. coordonatorii de practică şi personalităţi consacrate din mediul economic şi social. în luna aprilie şi sunt publicate pe site-ul www. Preselecţia presupune parcurgerea a două etape: (1) promovarea unui test scris în limbile străine agreate de partenerii străini. Programul şcolii de vară va conţine:  organizarea de cursuri având ca tematică Managementul carierei. În situaţia în care este necesară o departajare suplimentară .  vizite de documentare în companii de renume pentru a lua contact cu bune practici din mediul de afaceri din România.  prelegeri susţinute de personalităţi marcante ale mediului academic din ţară şi străinătate.  studii de caz prezentate de către experţii PRAXIS. în perioada iunie -iulie. Proiectele elaborate de către studenţii participanţi la cursurile şcolii de vară vor fi certificate prin:  diplomă de merit.  diplomă de participare. | Ghid de practică . cu participarea a 30 de studenţi evaluaţi cu nota maximă la colocviul de practică. selectaţi pe bază de competiţie. Proiectele premiate vor fi postate pe site-ul PRAXIS şi vor fi prezentate ca exemple de succes în materialele de promovare a proiectului. stabilindu -se astfel un clasament final al primilor 30 de studenţi.

vor participa 15 studenţi. numele tutorelui și poziția ierarhică a acestuia. În fiecare an la stagiul de practică în străinătate. . Obiectivele specifice ale SPS sunt: . Stagiile de practică sunt validate printr-un certificat care să ateste atingerea obiectivelor propuse. 7 în Portugalia și 8 în Franța. .informații asupra companiei în care se va desfășura stagiul de practică (nume.să furnizeze participanților oportunitatea de a pune în practică cunoștințele dobândite pe parcursul studiilor. mod de prezentare etc. . . În acest fel va avea o imagine de ansamblu asupra facilităților oferite de locația în care se va desfășura stagiul. STAGIUL DE PRACTICĂ ÎN STRĂINĂTATE Ce urmărește? Stagiul de practică în străinătate (SPS) reprezintă o activitate atent supravegheată de către partenerii străini în cooperare cu cei din România pe parcursul căreia studentul are definite obiective de urmărit în strânsă legătură cu programul de studi u.). descrierea activităților etc. îndatoririlor și oportunităților care se ivesc într -un mediu de lucru internaţional . cu durata de 14 zile.).să furnizeze participanților oportunitatea de a acumula experiență practică prin participarea la activitățile de zi cu zi în cadrul unor corporații în vederea îmbunătățirii avantajelor competitive care să faciliteze mai apoi o integrare rapidă pe piața muncii. în perioada 2011-2013.23 VIII. adresă. mod de organizare. în special cele în arii le de competență specifice. Când se derulează? Pe parcursul lu nii iulie. Ghid de practică | .să furnizeze studenţilor un cadru de muncă internațional la cel mai înalt nivel calitativ. durată. orarul de lucru. contractul de practică (dacă nu a fost deja primit la plecare) şi programul de activitate. 2/ Întâlnire de lucru cu persoana de contact din cadrul instituției gazdă Pe parcursul întâlnirii participanții vor primi: . Cum se derulează? 1/ Întâlnire introductivă la Biroul de Stagii (sau structură similară acestuia) Fiecare participant va primi manualul de stagiu de practică (sau reglementări echivalente).informații asupra stagiului de practică (conținut.să conștientizeze participanţii asupra constrângerilor profesionale.

detalii asupra activităților culturale și sportive.informații concrete asupra demarării programului de pregătire .) . . servicii medicale. . alte contacte folositoare etc. chestionarul privitor la modul de desfășurare a activității de practică . modalitate de evaluare și de certificare a stagiului de practică . . mod de comportament.informații de natură interculturală .alte categorii de informații (numere de urgență. modalitate de raportare. relația student -tutor.24 datele de contact ale îndrumătorului de practică. lista de întrebări frecvente. - | Ghid de practică . lista cu serviciile suport de care pot beneficia pe parcursul stagiului de practică .

stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu studenţii din grupul ţintă în vederea asigurării derulării stagiilor de practică. şi are în structura sa:  coordonatorii de practică. ORIENTAREA PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR ÎN SCOPUL FACILITĂRII TRANZIŢIEI LA VIAŢA ACTIVĂ 9. În acest sens.stagiile de practică în străinătate în colaborare cu partenerii externi.25 IX.facilitarea efectuării unui stagiu de practică facultativ prevăzut în curricula universitară pentru studenţii interesaţi. lucrul în echipă şi spiritul competitiv al studenţilor. Rolul său principal este de a asigura derularea în bune condiţii a stagiilor de practică.stabilirea şi menţinerea unei relaţii permanente cu reprezentanţi din mediul economic în vederea stabilirii centrelor de practică şi identificării eventualelor posibilităţi de angajare într -un loc de muncă a absolvenţilor care au făcut parte din grupul ţintă. BP este coordonat de responsabilul cu biroul de practică. structură. printr -o bună comunicare cu tutorii din centrele de practică şi coordonatorii de practică din FEAA. Biroul de practică va funcţiona ca un nod de comunicare între studenţi.activitățile şcolii de vară. . Biroul de Practică – rol. Ghid de practică | . Organizarea de activităţi extracurriculare – pe lângă stagiile de practică derulate ca parte a planurilor de învăţământ. biroul de practică va asigura organizarea unor activităţi extracurriculare. Organizarea stagiilor de practică – biroul de practică va face demersurile organizatorice şi administrative pentru derularea în bune condiţii a stagiilor de practică. coordonatorii de practică şi tutorii din centrele de practică. menite să stimuleze comunicarea. Biroul de practică va coordona: . .  responsabilul în r elaţia cu centrele de practică. biroul de practică va îndeplini următoarele funcţii: . Din punct de vedere organizatoric. activităţi şi funcţii Biroul de practică (BP) este o unitate structurală cu funcţionalitate distinctă în cadrul proiectului PRAXIS. BIROUL DE PRACTICĂ. .încheierea convenţiilor de practică cu centrele de practică stabilite.1. . În cadrul biroului de practică se vor desfăşura următoarele categorii de activităţi: A. B.  secretariatul biroului.

| Ghid de practică .consilierea şi orientarea profesională a studenţilor . În acest sens.furnizarea informaţiilor solicitate de eventuali angajatori cu privire la performanţele şi disponibilitatea absolvenţilor care au facut parte din grupul ţintă precum şi stabilirea unei relaţii între aceştia. . Platforma electronică de practică PRAXIS OBIECTIVE Obiectivul principal al platformei Praxis este de a oferi studenţilor.informarea. De asemenea. orientarea şi medierea profesională a studenţilor. cadrelor didactice şi angajatorilor un cadru organizat. C. 9. biroul de practică va îndeplini următoarele funcţii: . Platforma Praxis are scopul de a facilita relaţia dintre studenţii din cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor cu organizaţiile care oferă oportunităţi de derulare a stagiilor de practică şi angajare. . Medierea relaţiei student-angajator – biroul de practică urmăreşte.realizarea şi actualizarea unei baze de date cu CV -urile studenţilor din grupul ţintă. În procesul de organizare a diferitelor evenimente care vizează relaţia cu mediul de afaceri. . pe termen mediu şi lung creşterea şanselor de angajare pentru studenţii din grupul ţintă. platforma permite studenţilor identificarea şi subscrierea la temele de lucrări de licenţă sau de cercetare oferite de cadrele didactice din cadrul FEAA.crearea unei baze de date cu locurile de muncă disponibile pe piața regională a muncii în scopul orientării profesionale a absolvenților .26 . pentru valorificarea oportunităţilor oferite studenţilor încă de pe băncile facultăţii şi facilitarea inserţiei studenţilor şi absolvenţilor FEAA pe piaţa muncii.2.actualizarea bazei de date cu studenţii care desfăşoară stagii de practică prin proiectul PRAXIS. modul de întocmire a unui CV). . transparen t şi eficient de interacţiune. consilierea. platforma Praxis va permite informarea şi atragerea directă şi exclusivă a grupurilor de studenţi care s-au declarat aprioric interesaţi de acele tipuri de evenimente.seminarii pentru studenţii din grupul ţintă cu scopul asigurării unui suport în vederea integrării viitoare a acestora pe piața muncii (simulări de interviuri. . I. inclusiv cu feedback-ul primit de la centrele de practică.

nu are acces la structura bazei de date. Roluri:     ARHITECTURĂ un administrator de site. Permite realizarea de rapoarte tehnice și administrative. firmelor. profesorilor. Prin intermediul platformei se va oferi consiliere online pentru firme: legislație. Secțiune de știri în care se vor anunța vizitatorii de ultimile oportunități și evenimente publicate. Ghid de practică | . adăugarea anunţurilor. editării contului şi a preferinţelor de afişare/căutare. Număr de tranzacții (anunțuri) estimat: 100/ lună. Număr de utilizatori estimat: 5000 studenți. a editării acestora . etc. a editării acestora. a obiectivelor sale și oportunităților oferite. Standardizarea checkbox-uri pentru un matching mai bun. aprobă conturile. Acces facil la platformă de pe site-ul facultății. III. cu drepturi depline asupra site-ului – decide asupra structurii site-ului. 1000 de companii și 200 de profesori. editării contului şi a preferinţelor de afişare/căutare. Integrarea platformei cu sistemul de gestiune a studenților în cadrul facultății pentru validarea conturilor studenților și preluarea principalelor informații . adăugarea unor anunțuri. beneficii.           FUNCȚIONALITATE Platforma reprezintă un motor de căutare simplu şi avansat. cont de tip profesor: are posibilitatea creării unui nou cont. un cont de user cu drepturi legate de gestionarea studenţilor.  IV. Secțiune cu detaliile de contact care poate fi folosită pentru a trimite și un email direct la administrator. contracte. cont de tip firmă: are posibilitatea creării unui nou cont. aplicarea la oportunitățile publicate de profesori și firme. cont de tip de student: are posibilitatea creării unui nou cont. editării contului şi a preferinţelor de afişare/căutare. adăugarea unor anunțuri. etc.27 II. Homepage  MENIU scurtă descriere a platformei.

Informații utile           Detalierea informațiilor privind platforma. Organizarea de întâlniri cu personalități . Ghid de practică/ internship. ziua Firmei. Definire și condiții privind cercetarea. internship. Vizite la firme. internship. Interviul. Training-uri. Scrisoare de intenție. 9. concursuri cu premii. dar mai ales durata de timp scurtă a stagiului de practică obligatorie. oportunitățile oferite și proiectul în cadrul căreia s-a dezvoltat. Exemple de contracte.3. Ghid de cercetare ( elaborare lucrare de licență și disertație). începând cu anul doilea de implementare a proiectului PRAXIS. respectiv derularea a două stagii pe practică la care au participat peste 1. practică voluntară. acord de practică . Definire și condiții privind angajare. precum și faptul că studenţii care vin în practică dețin cunoştinţe practice limitate. Evenimente       Prezentări de firme. Practica facultativă Având în vedere experiența acumulată în primii doi ani de implementare a proiectului. ideea practicii facultative. s-a pus în discuție și s-a implementat. Acțiuni sociale: Ziua Porților Deschise. Cercetare – Inovare  Afișarea temelor de licență/di sertație propuse de firme sau de profesori.informații despre actele necesare angajării. convenții.28 Oportunități  Afișarea anunțurilor firmelor – pe domenii. căutări după tipul de practică dorit: practică voluntară.100 de studenți din anul II de studiu. de la toate specializările FEAA (UCV și UVT). CV Europass link și exemple. AJOFM . legislație în vigoare privind practica și angajarea studenților și a proaspăt absolvenților. Organizarea de concursuri. angajare sau diferite tag -uri. o zi de Shadowing. | Ghid de practică .

contribuind semnificativ la integrarea absolvenților de învăţământ superior economic în conformitate cu nevoile pieţei muncii şi cu standardele compatibile de calificare. centrul de practică/organizația are mai mult timp la dispoziție pentru a evalua potențialul studentului . în mod evident. care se desfășoară pe parcursul a doar trei săptămâni. de la finele anului II de studiu. în special în domeniile bancar și IT. obținerea unui loc de muncă la terminarea studiilor universitare va fi mai ușoară pentru studenții care au parcurs deja mai multe stagii de practică pe parcursul anilor de studii. Biroul de practică este pregătit să asigure studenților. Prin continuarea stagiului de practică studentul se poate convinge dacă şi-a găsit organizația potrivită pentru proiectul său profesional. Ghid de practică | . dacă activitățile pe care le desfășoară i se potrivesc în corelație cu specializarea sa sau dacă este necesar să se reorienteze către alte activități economice. insuficient pentru realizarea acestui obiectiv.viitor absolvent. În opinia noastră. Practica facultativă. Acest aspect ne-a determinat să lansăm stagiile de practică facultativă cu un program flexibil stabilit de comun acord cu centrele de practică și în afara programului de activități universitare. Astfel. iar acesta din urmă va avea mai multe posibilități să convingă angajatorul cu privire la calificarea și competențele lui. au avut oportunitatea de a comunica și de a învăța de la profesioniști. a făcut obiectul discuțiilor la cele mai multe evenimente organizate în cadrul proiectului și a fost unanim recunoscută ca o activitate cu valențe calitative în formarea viitorilor angajați. și peste 40 de studenți şi-au continuat stagiile de practică începute în cadrul proiectului PRAXIS. Stagiul obligatoriu de trei săptămâni s-a dovedit a fi insuficient pentru atingerea acestor obiective. Așadar. la cererea acestora. au fost purtate discuții cu mai multe centre de practică pentru continuarea stagiului de practică. stagii de practică facultativă la centrele de practică partenere sau la alte organizații. pregătirea studenţilor pentru inserția pe piaţa muncii este o misiune care trebuie continuată și după stagiul de practică obligatorie. În acest sens. în funcție de solicitările și domeniile de interes al e acestora. ca practică de continuare a stagiului de practică obligatorie organizat în cadrul proiectului PRAXIS. iar timpul alocat practicii obligatorii .29 Rolul practicii este acela de a familiariza studentul cu ceea ce îl aşteaptă pe piaţa muncii. au dobândit mai multe competențe în diferite domenii ale activității economice. iar acest lucru este posibil prin apelarea la stagiile de practică facultativă organizate de biroul de practică la solicitarea studenților și/sau a centrelor de practică.de 90 de ore este.

. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.4 Anul de studiu 2 2.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. Contabilitate şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Internaţionale Licenţă Economie şi Afaceri Internaţionale 2. 90 din care: 3.2 Facultatea 1.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.3 seminar/laborator 3.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.8 Total ore pe semestru 3. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….1 Instituţia de învăţământ superior 1. La cererea tutorelui.6 Tip de evaluare 2. precum şi   | Ghid de practică .6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Economie.3 Titularul activităţilor de seminar 2. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. Date despre disciplină 2.7 Regimul disciplinei II DO 3.2 Titularul activităţilor de curs 2. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. Date despre program 1. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.7 Total ore de studiu individual 3.5 curs 3. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.1 Nr.30 ANEXA 1 FIŞELE DISCIPLINEI DE PRACTICĂ PE PROGRAME DE STUDIU Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Anul II.2 curs 3.1 Denumirea disciplinei 2.4 Total ore din plan înv. 3. cursuri de zi şi ID FIŞA DISCIPLINEI 1.5 Ciclul de studii 1. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. Pe toată durata practicii. de ore pe săptămână 30 din care: 3.5 Semestrul Practica de specialitate 2. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.

Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. 14. CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. concurenţi.). 7. selecţie. 11. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie.5 Proiectarea etapelor realizării unei manifestări / unui eveniment economic internaţional de promovare CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.1 Definirea principiilor de promovare internaţională şi a conceptelor privind planificarea şi organizarea activităţilor aferente C4. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 10. 5. Competenţe specifice acumulate C4 Asistenţă în realizarea activităţilor specifice promovării internaţionale C4. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Conţinutul Raportului de practică . cota de piaţă. angajare şi salarizare a personalului. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu EAI. bilet la ordin). etc. 9. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii.  5. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică. 4. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. care completează conţinutul prezentei fişe a discipli nei.4 Analiza comparativă a variantelor de organizare a manifestărilor/evenimentelor economice internaţionale de promovare C4. 12. clienţi. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Conţinuturi 7. Piaţa organizaţiei (furnizori.2 Explicarea activităților necesare organizării de manifestări/evenimente economice internaționale de promovare C4. 2. Ghid de practică | . 13. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată.31 concluziile studentului. 8. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice.3 Aplicarea tehnicilor specifice pregătirii şi organizării de manifestări/ evenimente economice internaţionale de promovare C4. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 6.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Prezentarea circuitului documentelor. 3. Procesul de recrutare. vânzări şi casare. 7. cec.

socială). Tipurile taxelor vamale. Vămuirea mărfurilor livrate prin intermediul expedierilor poştale internaţionale. 25. 11. condiţiil e generale. Strategii. Valoarea în vamă. 6. condiţii de livrare. Contractarea şi derularea operaţiunilor de export-import 1. Rolul condiţiilor de livrare. Încasarea obligaţiilor vamale. 19. Conţinutul. facturarea la extern). 2. Contravenţii şi infracţiuni vamale. Tariful Integrat al Comunităţii Europene – TARIC. Declaraţia de export. selectare etc. 7. Derularea procesului de negociere. Originea mărfurilor. 10. Depunerea declarației vamale. Particularităţile negocierii în funcţie de tipul acesteia (comercială. 2. Taxe vamale şi măsuri de politică comercială. D. Procedura declarării mărfurilor transportate prin conducte şi prin linii de transport electric. 18. 3. Conţinutul. ambalarea. Calculul şi ordinea achitării drepturilor de import/export. Încadrare tarifară. Evaluarea vamală şi formalităţile vamale practicate în cazul importurilor româneşti. condiţii de plată). Nomenclatura Combinată . Drepturile de import/export. Conţinutul. Declararea mărfurilor. procedura). Contractul de vânzare internaţională (obiect. necesar pentru vămuirea mărfurilor. 13. 3. Documentele care însoţesc declaraţia vamală.32 7.2 Cunoştinţe economice de specialitate 60 ore A. 2. Garantarea achitării drepturilor de import/export (cu excepţia tranzitului). 20. Alegerea şi schimbarea destinaţiilor vamale. modalitatea. 3. condiţiile şi ordinea plasării mărfurilor în regimul vamal respectiv. Regimurile vamale suspensive: caracterizare generală. reglementate de INCOTERMS la determinarea valorii în vamă. termenii. Destinaţiile vamale. 16. calitatea. 2. diplomatică. Regimul vamal export. studii de caz pe pieţe şi grupe de produse. preţul. Analiza mecanismelor şi instrumentelor politicii vamale din ţările partenere de afaceri. Prohibiţii şi restricţii. Depozitarea provizorie a mărfurilor. obligaţiile şi responsabilitatea specialistului în domeniul vămuirii. condiţiile şi ordinea plasării mărfurilor în regimul vamal respectiv. 21. 14. Actele necesare pentru confirmarea valorii în vamă declarate. Procedura corectării valorii în vamă a mărfurilor. 22. Procedura restituirii excedentului drepturilor de import/export anterior achitate. Regimul vamal import. Instrumentarul politicii comerciale netarifare. 4. Punerea în liberă circulaţie. 4. C. 23.). Facilităţile tarifare. 5. 8. 15. tactici şi stratageme utilizate în negocierea internaţională. condiţiile şi ordinea plasării /încheierii regimului | Ghid de practică . Regimul vamal de tranzit (clasificarea. Destinaţia vamală zonă liberă. tehnici. 9. Vămuirea mărfurilor 1. Metode şi tehnici de promovare a exporturilor. B. mărimea. Clauzele contractului internaţional de vânzare – cumpărare (contract comercial extern). 4. 17. Structura organelor vamale. Actul constatator. Echipele de negociatori (tipologie. Tipurile destinaţiilor vamale. temei pentru perfectarea actelor vamale. Modalităţi de pregătire a negocierii. 5. 3. Condiţiile de aplicare a facilităţilor tarifare. 12.nomenclatura de bază pentru Tariful Vamal Comun. Detalierea logisticii internaționale. condiţiile financiare. Livrarea la extern (pregătirea mărfii pentru export. Drepturile. Procedurile ce reglementează exportul. 24. clauze privind cantitatea. Procesul de negociere internaţională 1. Studiul instrumentelor de politică comercială utilizate de către firmele cu activitate de export-import 1.

Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. 1. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. 4. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. 3. 10. F. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. Modalităţi de plată în comerţul internaţional. Tehnica plăţilor şi finanţării internaţionale 1. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. E.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi.33 vamal respectiv. Calculul indicatorilor de profitabilitate ai operaţiunilor externe pentru firmă.1 Criterii de evaluare 10. 1.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. Tehnici de finanţare pe termen scurt şi mediu. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică.2 Metode de evaluare Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . Planul de afaceri. Identificarea categoriilor de risc pentru fiecare firmă. Tehnici de finanţare pe termen lung. 9. G. În acordarea notei. Comensurarea şi managementul riscului tranzacţiilor internaţionale ale firmei. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. 10. Evaluare 10. 2. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Mijloace şi instrumente de plată utilizate în tranzacţiile internaţionale.

   | Ghid de practică .6 Tip de evaluare 2. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. de ore pe săptămână 30 din care: 3. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elab orarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.5 Semestrul Practica de specialitate 2.3 Departamentul 1.5 Ciclul de studii 1.7 Total ore de studiu individual 3. Conţinutul Raportului de practică . Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor..6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Economie.4 Total ore din plan înv. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.4 Anul de studiu 2 2.3 seminar/laborator 3. precum şi concluziile studentului.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.4 Domeniul de studii 1.2 curs 3.3 Titularul activităţilor de seminar 2.5 curs 3.2 Titularul activităţilor de curs 2. Date despre program 1. 3. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. 90 din care: 3. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .1 Instituţia de învăţământ superior 1.1 Denumirea disciplinei 2. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. Date despre disciplină 2.34 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu ECONOMIE GENERALĂ ŞI COMUNICARE ECONOMICĂ Anul II.7 Regimul disciplinei II DO 3.8 Total ore pe semestru 3. Pe toată durata practicii. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.1 Nr. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1. Contabilitate şi Afaceri Internaţionale Economie Licenţă Economie Generală şi Comunicare Economică 2.2 Facultatea 1. La cererea tutorelui.

obiective. bilet la ordin). 7. teme actuale. Finanțarea cercetării economice și sociale în România – la nivel public/privat. Piaţa organizaţiei (furnizori. Exemple de bune practici și dezvoltare a cercetării în domeniul economico-social. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. clienţi. angajare şi salarizare a personalului. politicilor şi/ sau programelor economice C4. 9. Conţinuturi 7. 4. etc. concurenţi. 5. programelor şi politicilor de natură economică la nivel micro şi macro economic C4. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. Cercetarea în domeniul socio-economic. 6. 6. selecţie. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. programelor şi politicilor de natură economică C4. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată.2 Cunoştinţe economice de specialitate A. 60 ore Ghid de practică | . cec. 3.şi macro-economic C4. Instituții specializate în cercetare economică. Studiul aplicării politicii macroeconomice la nivel instituțional 1.4 Evaluarea comparativă a măsurilor. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. 7. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii.5 Proiectarea şi implementarea setului de măsuri pentru problema economică identificată CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 2.3 Aplicarea normelor metodologice.). Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii.35 5. Competenţe specifice acumulate C4 Implementarea normelor metodologice. a măsurilor. a măsurilor. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 14. vânzări şi casare. 8.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. 5. 13. tendințe. Prezentarea circuitului documentelor. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). Instituții de predare a științelor economice la diferite niveluri. perspective. Procesul de recrutare. 3. 4. programelor şi politicilor economice C4. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. cota de piaţă. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Prezentarea situaţiilor financiare anuale. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu EGCE. 11. CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 10. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 2. 7. a măsurilor.1 Identificarea normelor metodologice. 12. Instituții din domeniul politicilor macroeconomice – nivel decizional și implementare. Competenţe profesionale Competenţe transversale 6.2 Explicarea politicilor şi măsurilor la nivel micro.

Studiul instituției (firmei) cu activități în domeniul comunicării economice / relațiilor publice / jurnalismului economic. În acordarea notei. Tipologia comunicării la nivel instituţional – internă. Cercetarea şi analiza macroeconomică 1. Plan de Comunicare la nivel de Program. Aplicarea principiilor. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Metodologia cercetării în domeniul macroeconomic. Structura Departamentului de politici regionale şi comunicare. Etape în monitorizarea proiectelor implementate prin POR. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. 4. Evaluare 10. externă. Studiul aplicării fundamentelor comunicării economice în activitatea economică 1. Finanțarea proiectului 10. la nivel de autorități. Categorii de indicatori macroeconomici. 3. 2. 7. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. C. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală 50% Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică. 9.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. Structura Planului de dezvoltare regională. Promovarea unei scheme de finanţare. D. Impact și rezultate economice. Activități de comunicare/relații publice derulate. 3. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. 9. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. 2. 5. 3.2 Metode de evaluare | Ghid de practică . instrumentelor și mijloacelor specifice comunicării economice. Etape în evaluarea proiectelor depuse spre finanţare prin POR. Etape în elaborarea unei strategii de dezvoltare. Aplicabilitate şi modalităţi de diseminare. Comunicarea cu partenerii sociali implicaţi în elaborarea strategiilor de dezvoltare locale/regionale. 2. sectoriale la nivel regional. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și 10. Comunicare în procesul de gestionare a Programului Operaţional Regional 1. 8.1 Criterii de evaluare 10. 6.36 B. Tipuri de strategii de dezvoltare regionale. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10.

10.37 eliberarea certificatului de practică PRAXIS.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | .

4 Anul de studiu 2 2. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.    | Ghid de practică . metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică.3 seminar/laborator 3.5 Ciclul de studii 1.6 Tip de evaluare 2. Conţinutul Raportului de practică . La cererea tutorelui. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. 3.7 Total ore de studiu individual 3.3 Titularul activităţilor de seminar 2.1 Nr.8 Total ore pe semestru 3. Date despre disciplină 2.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Management-Marketing-Administrarea Afacerilor Management Licenţă Management 2. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.2 Facultatea 1.7 Regimul disciplinei II DO 3. Pe toată durata practicii.38 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu M ANAGEMENT Anul II. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.5 Semestrul Practica de specialitate 2. Date despre program 1. 90 din care: 3. precum şi concluziile studentului.2 curs 3..1 Denumirea disciplinei 2.1 Instituţia de învăţământ superior 1. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate .3 Departamentul 1.4 Total ore din plan înv.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.4 Domeniul de studii 1. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.5 curs 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3. de ore pe săptămână 30 din care: 3.2 Titularul activităţilor de curs 2. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.

7. coordonare. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. 13. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. Conţinuturi 7. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. antrenare şi control-evaluare) C4. 4. coordonare. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). antrenare şi control -evaluare C4. selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 5. cec. 7. organizare. antrenare şi control-evaluare C4. 10.). în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. 12. 14. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu MG. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. coordonare. 8. Prezentarea circuitului documentelor. analiza ofertelor. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. organizare. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. organizare.4 Evaluarea aplicării modalităţilor de previzionare.4 Identificarea. notă constatatoare de diferenţe. Ghid de practică | . 7.2 Interpretarea fenomenelor. situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva funcţiilor manageriale C4. elaborarea unei cereri de ofertă.). 6. concurenţi.5 Realizarea de studii/lucrări de previzionare.3 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare. coordonare. angajare şi salarizare a personalului. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). 3. bilet la ordin). 2. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 2. elaborarea documentaţiei în vederea participării la licitaţiile publice (NIR. selecţie. vânzări şi casare.39 5.1 Recunoaşterea funcţiilor manageriale (previzionare. etc. antrenare şi control-evaluare în organizaţii C4. Procesul de recrutare. antrenare şi control-evaluare în organizaţii CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. aviz de însoţire etc. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. organizare. 9. 3. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. 4. coordonare.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. Competenţe specifice acumulate C. clienţi. 60 ore Departamentul aprovizionare (cumpărări) 1. 11. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. cota de piaţă.2 Cunoştinţe economice de specialitate A. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. identificarea potenţialilor furnizori. Piaţa organizaţiei (furnizori. organizare.

determinarea productivităţii muncii. concedii de odihnă. Bibliografie  Ghidul de Practică  Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă | Ghid de practică . Resurse umane 1. criteriilor de alocare a linearului pe produse. cunoaşterea şi analiza: regulilor specifice de repartizare a spaţiului de vânzare pe raioane (planul magazinului). cunoaşterea sistemului de salarizare. cunoaşterea modalităţilor de plată: tichete de masă. 7. 3. precum şi securitate şi sănătate a mu ncii. 2. acoperirea şi rotaţia stocurilor. 7. situaţii. OP. 4. aplicarea metodelor de analiză a eficienţei sortimentului existent. cunoaşterea modalităţilor de prezentare a articolelor din gama mărcilor proprii . reducere de preţ. 5. card bancar. cunoaşterea principalelor fluxuri de producţie sau operaţii. organizarea de cursuri de reconversie profesională în funcție de cerințele pieței muncii. 11. elaborarea de modalităţi în vederea îmbunătăţirii sortimentului existent: introducerea de produse noi. optimizarea stocurilor de materiale. modul de întocmire a unui plan de aprovizionare. întocmirea unei fişe de antecalculaţie a preţului pentru un produs/serviciu. articolelor de bază ale raionului raportat la articolele de sezon. elaborare argumentaţie pentru prezentarea unui produs. cunoașterea şi utilizarea programului Revisal . pentru zilieri şi colective). 4. 8. 9. CEC. a relațiilor de muncă. fişă de magazie.încheiere şi urmărire contracte de muncă (clasice. împărţirii pe grupe şi subgrupe. ore suplimentare. 2. structurii sortimentale pe raion. notă de intrare şi recepţie. participarea la organizarea burselor de locuri de muncă. concedii medicale. renunţarea la produsele neprofitabile sau cu viteză mică de rotaţie (procedura reduceri preţ non food). C. înţelegerea activităţilor specifice logisticii interne. întocmire declaraţii de conformitate. 3. tichete cadou. numerar. 10. sponsorizare. Departamentul de producţie 1. afişe deko. 6. cupon tip voucher sau bonus. Departamentul vânzări/marketing 1. fişe tehnice). orizontal etc). 4. 10. analiza portofoliului de produse şi servicii. marja şi numărul de clienţi Like for Like/buget. 3. certificate de garanţie. identificarea şi elaborarea documentelor şi a procedurilor specifice sistemului de calitate. familii de produse.registru de evidenţă a salariaților în format electronic. D. angajare personal . burse generale şi specializate pe meserii şi pentru persoanele cu handicap. documente de transport). fişă post. EURO 200. proces verbal de recepţie. bon de consum. alcătuirea unei fişe de produs. 5. 9. 6. elaborarea de rapoarte privind: vânzările de referinţă.40 5. 8. înţelegerea demersului şi a structurii unui proces de mediere şi consiliere în vederea găsirii unui loc de muncă potrivit pregătirii şi dorințelor solicitatorilor. B. modalităţilor de prezentare a produselor pe mobilierul de expunere (vertical. rapoarte. întocmirea principalelor documente întâlnite în activitatea de vânzare a produselor şi de aprovizionare (contract de cumpărare/vânzare. 5. articolele cu vânzare zero. 6. identificarea elementelor signalectice privind articolele expuse (etichete. factură. 6. întocmirea dosarelor de acordare a indemnizaţiilor de şomaj şi a ajutoarelor sociale. notă constatatoare de diferenţe. analiza comparativă a articolelor aflate în promoţie. pontaje. gestionarea controlului. 2. întocmire şi verificare dosar personal al angajatului.

9. 10. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică.41 8. Evaluare 10. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. 10. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10.2 Metode de evaluare Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . se ţine seama de calitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. În acordarea notei.1 Criterii de evaluare 10. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică.

de ore pe săptămână 30 din care: 3.5 curs 3. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .7 Regimul disciplinei II DO 3.2 Facultatea 1. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1. 3. TURISMULUI ŞI SERVICIILOR Anul II. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.3 seminar/laborator 3.    | Ghid de practică . Pe toată durata practicii.5 Ciclul de studii 1. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.4 Anul de studiu 2 2.1 Denumirea disciplinei 2. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. Date despre disciplină 2.6 Tip de evaluare 2. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.2 Titularul activităţilor de curs 2. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.4 Total ore din plan înv..6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Management-Marketing-Administrarea Afacerilor Administrarea Afacerilor Licenţă Economia Comerţului. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. precum şi concluziile studentului. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.8 Total ore pe semestru 3. Date despre program 1.2 curs 3.5 Semestrul Practica de specialitate 2. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.1 Nr. La cererea tutorelui.3 Titularul activităţilor de seminar 2.1 Instituţia de învăţământ superior 1. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.7 Total ore de studiu individual 3. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în e laborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. 90 din care: 3.42 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu ECONOMIA C OMERŢULUI. Turismului şi Serviciilor 2. Conţinutul Raportului de practică .

concurenţi. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. etc. 2.). Prezentarea circuitului documentelor.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specific e comerţului. Competenţe transversale Competenţe profesionale 60 ore Ghid de practică | . 6. Cunoaşterea firmei şi departamentului A1. a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora C3. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu ECTS. 13. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). 7. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale.2 Cunoştinţe economice de specialitate A. alcătuirea şi verificarea programelor turistice. 11. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. Piaţa organizaţiei (furnizori. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). Prezentarea situaţiilor financiare anuale.3 Rezolvarea de probleme simple. vânzări şi casare. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Participarea la activitățile din cadrul firmei de turism: 1. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. inclusiv a celor turistice. 12. Competenţe specifice acumulate C3 Gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii C3. organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în vederea acordării de consiliere şi asistenţă C3. realizarea şi verificarea calculaţiilor de preţ. angajare şi salarizare a personalului. inclusiv în activitatea de turism. 2. 8.43 5. bilet la ordin). bine definite. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. 7. cota de piaţă. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a comportamentului consumatorilor C3. Procesul de recrutare. asociate vânzării produselor.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. 9. 14. 7. clienţi. Conţinuturi 7. cec.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii. 4. întocmirea de deconturi. prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare C3. selecţie. 5. 10. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 3.4 Fundamentarea de studii şi analize. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). 6.5 Consiliere şi asistenţă prin elaborarea de proiecte profesionale care răspund problemelor concrete ale clienţilor CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 3.

22. atribuirea de camere (spaţii cazare). 10. rentabilitatea indirectă. 4. elaborarea de rapoarte privind: vânzările de referinţă. organizarea de evenimente. relaţiile cu furnizorii. | Ghid de practică . verificarea corespondenţei. 18. valoarea cumpărărilor. 16. 13. profunzime. reguli specifice de repartizare a spaţiului de vânzare pe raioane (planul magazinului). realizarea de rapoarte şi grafice de activitate. organizarea de târguri de profil. 21. criterii de acordare a reducerilor (pe cantitate.44 întocmirea de grafice de acţiuni. 19. sponsorizarea). criterii de alocare a linearului pe produse. marca. 11. 12. calculul unor indicatori de cuantificare a capacităţii de cazare turistică. renunţarea la produsele neprofitabile sau cu viteză mică de rotaţie (indicatorii de rezultate pe baza cărora se adoptă decizia). modalităţi de prezentare a produselor pe mobilierul de expunere. 6. analiza comparativă a articolelor aflate în promoţie. gestiunea pachetelor de servicii oferite. 7. promovarea vânzărilor. A2. 12. 3. verificarea deconturilor. 4. 19. 23. 8. 16. 7. constituirea unui eşantion. gestiunea relaţiilor cu prestatorii de servicii în domeniu. metode de analiză a eficienţei asortimentului existent. relaţiile publice. identificarea elementelor signalectice privind articolele expuse (etichete. frecvenţa cumpărărilor. conceperea unui chestionar. Clasificarea structurilor de primire. în funcţie de numărul produselor achiziţionate de la furnizor). verificarea viramentelor şi instrumentelor de plată. efectuarea de rezervări. respectarea legislaţiei în vigoare (HG 899/2011 . 14. gestiunea informaţiilor de cazare şi rezervare. tehnici de promovare a produselor şi magazinului (publicitatea. 15. 9. cunoaşterea şi folosirea sistemului de rezervări. asortiment restrâns). analiza ponderilor mărcilor proprii ale distribuitorilor în asortiment. gradul de satisfacere a cerinţelor consumatorilor/clienţilor). culegerea informaţiilor. recenţa cumpărărilor). 8. 5. 11. furnizarea de informaţii. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor pe o temă de interes (de exemplu. pe valoare.Norme de aplicare. 9. 21. indicatori de determinare a atractivităţii produselor. modalităţi de aprovizionare a magazinului şi a mobilierului de expunere. tehnicile de promovare a vânzărilor utilizate şi efectele acestora. Participarea la activitățile specifice de comerţ şi retail: 1. fişe tehnice). 13. Agenţii de turism). cunoaşterea modalităţilor de prezentare a articolelor din gama mărcilor proprii. 20. comportamentul consumatorilor în situaţii de ruptură de stoc şi metode de eliminare a unor astfel de neajunsuri. modalităţi de îmbunătăţire a asortimentului existent: introducerea de produse noi. realizarea de corecţii ale stocurilor. 24. 10. tehnici de promovare a produsului turistic. redactarea de materiale de prezentare. studierea cumpărătorilor (produse cumpărate. 18. dimensionarea aleilor de circulaţie în cadrul magazinului. 2. conferinţe. efectuarea încasărilor şi plăţilor. 20. familii de produse. team building. caracteristicile asortimentului din punct de vedere al dimensiunilor sale (lărgime. articolele cu vânzare zero. coerenţă. 14. 17. marja şi numărul de clienţi Like for Like/buget. afişe deko. 17. 5. 15. caracteristicile consumatorilor din zona de atracţie. actualizarea tarifelor şi verificarea condiţiilor contractuale. acoperirea şi rotaţia stocurilor. 6. asortiment bogat.

45 efectuarea de inventare parţiale. abordarea clienţilor în magazin: prezentarea ofertei şi a avantajelor faţă de concurenţi. pontaje. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. 26. concedii medicale. 24. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. utilizarea programelor de gestiune specifice. organizarea procesului de protecţie a consumatorilor. facilităţi de plată. fişa postului.2 Metode de evaluare Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. de transport. În acordarea notei. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. cunoaşterea sistemului de salarizare. a promoţiilor organizate de magazin. 10. angajare personal-contract de muncă. recepția mărfurilor: activităţi şi documente necesare. rapoarte. răspuns la nelămuriri. B. 22. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. 25. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. 2. modalităţi de plată. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. 3. 4. 9. dosar personal. la obiecţii. 10.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. ore suplimentare. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. concedii de odihnă. recrutarea şi folosirea angajaţilor temporari. 23. Evaluare 10. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. situaţii.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Resurse umane 1.1 Criterii de evaluare 10.

5 curs 3. de ore pe săptămână 30 din care: 3.7 Regimul disciplinei II DO 3.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4..2 curs 3.    | Ghid de practică .1 Nr. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.7 Total ore de studiu individual 3.4 Anul de studiu 2 2.1 Denumirea disciplinei 2. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Management-Marketing-Administrarea Afacerilor Marketing Licenţă Marketing 2. Date despre program 1.6 Tip de evaluare 2.46 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu MARKETING Anul II. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. Pe toată durata practicii.3 Departamentul 1. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.4 Domeniul de studii 1.5 Semestrul Practica de specialitate 2.2 Facultatea 1. precum şi concluziile studentului. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică . La cererea tutorelui. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.5 Ciclul de studii 1.1 Instituţia de învăţământ superior 1.3 Titularul activităţilor de seminar 2. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. 3. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.8 Total ore pe semestru 3. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.3 seminar/laborator 3. Date despre disciplină 2. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1. Conţinutul Raportului de practică . în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. 90 din care: 3.2 Titularul activităţilor de curs 2.4 Total ore din plan înv.

reviste.2 Cunoştinţe economice de specialitate Competenţe transversale Competenţe profesionale 60 ore A. constituirea unui eşantion. Conţinuturi 7. culegerea informaţiilor. etc.47 5. angajare şi salarizare a personalului. 7. statistici utilizate.1 Definirea mediului organizaţiei. conceperea unui chestionar. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. 2. în funcţie de specificul pieţei CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 6. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. 12. identificarea surselor de informaţii interne şi documentare utilizate în studiul pieţei: tipuri de rapoarte întocmite. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. 3. identificarea şi descrierea principalelor variabile ale acestuia C3. concurenţi.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1.4 Evaluarea şi clasificarea factorilor care influenţează funcţionarea organizaţiei C3. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 6. 5. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. 11. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). Piaţa organizaţiei (furnizori. 7.). 2. 13. descrierea pieţei întreprinderii cu menţionarea principalilor clienţi. Prezentarea circuitului documentelor. 10.5 Elaborarsea unui proiect de analiză a mediului de marketing al organizaţiei. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. 9. 7. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor pe o temă de interes (de exemplu.2 Interpretarea impactului variabilelor de mediu asupra activităţii organizaţiei C3. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. 4.3 Identificarea şi selectarea factorilor care influenţează funcţionarea organizaţiei C3. cec. Procesul de recrutare. clienţi. analiza şi interpretarea informațiilor de marketing privind organizația și mediul său C3. gradul de satisfacţie al consumatorilor/clienţilor). Studiul pieţei 1. vânzări şi casare. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu MK. 3. cauzelor fluctuaţiilor volumului de vânzări. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. bilet la ordin). cota de piaţă. Ghid de practică | . Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. Competenţe specifice acumulate C3 Culegerea. selecţie. 8. fişierul clienţilor. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. 14.

identificarea şi elaborarea documentelor şi a procedurilor specifice sistemului de calitate. prezentarea relaţiilor cu furnizorii: materii prime aprovizionate. identificarea circuitele de distribuţie utilizate. 2. 4. 2. furnizori etc. descrierea produselor şi serviciilor (game de produse. 3. B. G. studiul politicii de preţ ″Cel mai ieftin″. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă | Ghid de practică . proces verbal de recepţie. 2. circuite. 2. întocmirea unei fişe de antecalculaţie a preţului pentru un produs/ serviciu. rapoarte zilnice. sortimente. studiul privind preţurile practicate de concurenţă. cunoaşterea principalelor activităţi logistice. caracteristici. identificarea şi descrierea principalelor mijloace de comunicare utilizate.48 4. 2. Politica de comunicare 1. cunoaşterea criteriilor de performanţă pentru agenţii de vânzări. 6. mărci înregistrate la OSIM). 5. Elaborarea de rapoarte 1. 3. certificate de garanţie. Politica de produs 1. cunoaşterea modului de organizare a activităţii de participare la târguri şi expoziţii. 6. negocierea şi încheierea contractelor. fişă de magazie. identificarea clienţilor pe baza surselor documentare. analiza acţiunilor promoţionale efectuate în ultimul an. căutarea de noi clienţi noi. identificarea potenţialilor furnizori. 4. 10. analiza ofertelor. 8. documente de transport). notă de intrare de recepţie. promovare pe site-ul firmei şi în media. Politica de distribuţie 1. bon de consum. 7. etc. analiza structurii cifrei de afaceri pe clienţi şi zone geografice. 3. 9. C. întocmirea principalelor documente întâlnite în activitatea de vânzare a produselor şi de aprovizionare (contract de cumpărare/vânzare.). 11. 6. telemarketing (marketing telefonic). E. linii de produse. 4. Forţa de vânzare 1. Politica de preţ 1. notă constatatoare de diferenţe. factură. conceperea materialelor de relaţii publice (comunicate de presă. elaborare pliant de prezentare a ofertei firmei. înţelegerea specificului criteriilor de selecţie. motivare şi remunerare a forţei de vânzare. zone acoperite. D. elaborarea unei cereri de ofertă. 3. rapoarte săptămânale. F. ciclul de viaţă. 5. 5. atribuţii. elaborare plan media. 2. analiza gamei de produse şi servicii. 3. pregătire. 5. elaborare reclame pentru produsele reprezentative ale firmei. organizare târguri de profil. organizarea forţei de vânzare: număr de agenţi. întocmirea şi actualizarea fişierului clienţi.

3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. se ţine seama de c alitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. Evaluare 10. În acordarea notei. 10. 9. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică.3 Pondere 10. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social.1 Criterii de 10. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică.49 8. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10.

Conţinutul Raportului de practică .4 Domeniul de studii 1.1 Nr.1 Instituţia de învăţământ superior 1.5 Semestrul Practica de specialitate 2.7 Total ore de studiu individual 3. Date despre program 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Economie. Contabilitate şi Afaceri Internaţionale Contabilitate Licenţă Contabilitate şi Informatică de Gestiune 2. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.1 Denumirea disciplinei 2. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. de ore pe săptămână 30 din care: 3. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.3 seminar/laborator 3. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.8 Total ore pe semestru 3.6 Tip de evaluare 2.4 Anul de studiu 2 2.7 Regimul disciplinei II DO 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.2 Facultatea 1. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.50 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE Anul II. Pe toată durata practicii.3 Titularul activităţilor de seminar 2.    | Ghid de practică .2 Titularul activităţilor de curs 2.. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în ela borarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. Date despre disciplină 2.2 curs 3. precum şi concluziile studentului. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. La cererea tutorelui. 3.4 Total ore din plan înv. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .3 Departamentul 1.5 curs 3.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. 90 din care: 3.

de producţie şi prestări de servicii sau publice. teoriilor.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. cec. 5. teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. Temele ce privesc practica propriu-zisă sunt delimitate astfel: Ghid de practică | . 8.2 Explicarea conceptelor. Prezentarea situaţiilor financiare anuale.3 Aplicarea conceptelor. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. bilet la ordin). principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii.1 Definirea conceptelor.5 Întocmirea şi prezentarea de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. 13. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 14. etc. studenţii vor rezolva temele de practică ce se nominalizează în continuare în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice. 4.2 Cunoştinţe economice de specialitate 60 ore În funcţie de tipul entităţii. angajare şi salarizare a personalului. contabilitate de gestiune şi respectiv publică. 7. 10. cota de piaţă. vânzări şi casare. 6. 7. 2. 3. Procesul de recrutare. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. Piaţa organizaţiei (furnizori. 11.51 5. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei.). Prezentarea circuitului documentelor. 9. concurenţi. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu CIG. clienţi. selecţie. 7. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. 12.4 Evaluarea procedeelor şi instrumentelor de prelucrare a informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. şi avându -se în vedere conţinutul disciplinelor de contabilitate financiară. Competenţe specifice acumulate C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar -contabile și/sau fiscale C3. Conţinuturi 7. economice. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii.

Teme specifice contabilităţii financiare de la entităţile economice 1. | Ghid de practică . e) achiziţii de stocuri pentru care furnizorii emit factura ulterior. prin donaţii. f) operaţiuni privind investiţiile pe termen scurt. b) descrierea structurii contabile. Tehnici şi proceduri contabile privind stocurile: a) primirea de stocuri de la furnizori cu şi fără diferenţe la recepţie. 2. c) procurarea şi darea în folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar. precum şi reducerile comerciale şi financiare aferente. e) procurarea şi utilizarea elementelor încadrate în categoria ″alte valori″. c) centrele de responsabilitate.52 A. Tehnici şi proceduri contabile privind imobilizările: a) intrarea imobilizărilor corporale prin leasing financiar şi operaţional. b) primirea şi rambursarea împrumuturilor şi urmărirea dobânzilor aferente. b) determinarea rezultatului exerciţiului şi impozitarea acestuia. 3. c) reflectarea în contabilitate a impozitelor şi taxelor locale. precum şi sumele lăsate temporar de aceştia la dispoziţia entităţii. d) urmărirea în contabilitate a subvenţiilor obţinute de entitate. h) reflectarea contabilă a consumurilor de materii prime şi materiale în cadrul entităţilor economice ce au ca obiect de activitate producţia de bunuri. g) întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale specifice entităţilor economice. c) tehnici de obţinere şi circulaţie a produselor şi serviciilor contabile. dividendele. Lucrări contabile specifice închiderii exerciţiului financiar: a) efectuarea şi valorificarea rezultatelor inventarierii. b) determinarea şi contabilizarea operaţiilor aferente taxei pe valoarea adăugată. e) reflectarea în contabilitate a relaţiilor entităţii cu acţionarii/asociaţii în ceea ce priveşte aporturile la capitalul social. f) înregistrarea în contabilitate a asocierilor în participaţie. d) obţinerea producţiei şi urmărirea distribuirii acesteia . Tehnici şi proceduri contabile în relaţie cu terţii: a) urmărirea serviciilor efectuate entităţii de către terţi. Tehnici şi proceduri contabile privind trezoreria: a) acordarea şi justificarea avansurilor de trezorerie . organizarea şi conducerea specifice activităţii entităţii: a) descrierea structurilor funcţionale. plusuri de valoare la inventar sau prin subvenţii pentru investiţii. b) stocuri primite de la furnizori. B. 5. e) intrarea imobilizărilor corporale cu titlu gratuit. 2. c) efectuarea şi reflectare în contabilitate a operaţiunilor de reevaluare a activelor imobilizate. d) categoriile de personal. b) fluxuri de informaţii contabile. Teme comune disciplinelor de contabilitate şi entităţilor de practică 1. d) concesionarea activelor imobilizate. f) intrarea imobilizărilor corporale prin aport în natură. 4. g) particularităţi privind evidenţa mărfurilor la unităţile de comerţ cu ridicata sau cu amănuntul. gama de produse şi servicii specifice informaţiei contabile: a) cunoaşterea ofertei de produse şi servicii contabile şi caracteristicile a cestora. g) obţinerea imobilizărilor prin schimb de active. d) utilizarea acreditivelor pentru decontarea tranzacţiilor între terţi. c) decontarea tranzacţiilor prin intermediul cecurilor şi efectelor de comerţ. b) obţinerea imobilizărilor corporale în antrepriză şi cu efort propriu. i) particularităţi ale evidenţei stocurilor în cadrul entităţilor din domeniul agriculturii. d) aprofundarea relaţiei entitate-terţi. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. f) operaţiuni privind stocurile aflate în curs de aprovizionare. h) determinarea şi înregistrarea amortizării imobilizărilor.

3. 2. contabilitatea fondurilor şi finanţărilor din surse bugetare şi extrabugetare la instituţiile publice. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de Evaluarea pe parcurs practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Ghid de practică | . D. 3. politici contabile privind decontările cu terţii. 6.53 c) repartizarea rezultatului exerciţi ului. calculaţia costurilor în condiţiile metodei coeficienţilor de echivalenţă şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia.3 Pondere 10. 7.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. contabilitatea capitalurilor proprii constituite pe seama bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. 6. b) contabilitatea contractelor în parteneriat. 4.1 Criterii de 10. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. calculaţia costurilor în condiţiile metodei pe faze şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. Teme specifice entităţilor publice 1. evidenţa şi mişcarea stocurilor la instituţiile publice. b) constituirea veniturilor. 5. c) determinarea venitului net. 5. 2. Evaluare 10. Teme specifice contabilităţii de gestiune de la entităţile de producţie şi prestări de servicii 1. utilizarea metodologiei standard în proiectarea tehnico-economică şi urmărirea nivelului cheltuielilor şi al costurilor. calculaţia costurilor în condiţiile metodei pe comenzi şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. Tehnici şi instrumente specifice contabilităţii în partidă simplă: a) înregistrarea cheltuielilor. 4. c) contabilitatea cererilor de rambursare în cadrul societăţilor comerciale. 7. 6. Tehnici şi proceduri contabile privind finanţările din fonduri europene: a) contabilitatea unui contract de finanţare multianual. d) contabilitatea contractelor de finanţare tip POSDRU. rolul relaţiei cost-volum-profit în stabilirea rentabilităţii pe produse şi pe ansamblul entităţii. raportările contabile în instituţiile publice. calculaţia costurilor în condiţiile metodei globale şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. tratamente şi practici contabile privind urmărirea şi deprecierea activelor fixe corporale aflate în proprietatea instituţiilor publice. contabilitatea datoriilor publice interne şi externe contractate şi garantate de unităţile administrativ-teritoriale. C. 9.

54
Anexa 4 din Ghidul de Practică. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică, un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. În acordarea notei, se ţine seama de c alitatea Raportului Evaluarea finală de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică, de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. 10.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________

50%

| Ghid de practică

55
Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu FINANŢE ŞI B ĂNCI Anul II, cursuri de zi

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Finanţe, Bănci şi Analiză Economică Finanţe Licenţă Finanţe şi Bănci

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei 2.2 Titularul activităţilor de curs 2.3 Titularul activităţilor de seminar 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul Practica de specialitate 2.6 Tip de evaluare 2.7 Regimul disciplinei

II

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Nr. de ore pe săptămână 30 din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din plan înv. 90 din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….. 3.7 Total ore de studiu individual 3.8 Total ore pe semestru 3.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3

4. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică
 
Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Pe toată durata practicii, studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi, în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute; La cererea tutorelui, studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior, precum şi concluziile studentului. Conţinutul Raportului de practică , metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică, şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică, care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.

 

Ghid de practică |

56
5. Competenţe specifice acumulate
C3 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.1 Descrierea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.2 Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.3 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor economico-financiare C3.4 Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură economico-financiară C3.5 Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico-financiare CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale

6. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu FB, în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii.

7. Conţinuturi
7.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore
1. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 2. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică), cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. 3. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 4. Piaţa organizaţiei (furnizori, clienţi, concurenţi, cota de piaţă, etc.). 5. Procesul de recrutare, selecţie, angajare şi salarizare a personalului. 6. Prezentarea circuitului documentelor, inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. 7. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii, vânzări şi casare. 8. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale, inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 9. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 10. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. 11. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată, cec, bilet la ordin). 12. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. 13. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. 14. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul).

7.2 Cunoştinţe economice de specialitate

60 ore

A. Practica la instituţiile de credit În funcţie de tipul unităţii teritoriale a instituţiei de credit şi de accesul la informaţii, studenţii vor realiza următoarele teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice necesare activităţii instituţiilor de credit.

| Ghid de practică

57 1. h) depozite: tipuri de depozite. Internet banking. 5. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a societăţii de asigurări: a) descrierea structurilor funcţionale. operaţional. gama de produse şi servicii bancare şi managementul relaţiei bancă client: a) canalele de distribuţie. de piaţă. tehnica de realizare a fiecărui tip de operaţiuni bancare desfăşurată la unitatea teritorială a instituţiei de credit: a) constituirea de depozite bancare. direct debit. c) aprofundarea relaţiei bancă-client. terminale bancare ATM şi EPOS din perspectiva canalelor de distribuţie de produse şi servicii bancare. participanţi. reputaţional atât la nivel de ansamblu a instituţiei de credit cât şi la toate nivelurile organizatorice ale acesteia. gestiunea relaţiei cu clienţii Customer Relationship Management – CRM. gestiunea riscurilor semnificative care afectează activitatea instituţiilor de credit şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare controlului riscurilor: a) identificarea. 4. instrumente de plată şi încasare fără numerar. c) categoriile de personal. b) front-office şi back-office. b) cunoaşterea strategiei privind tratamentul riscurilor semnificative. j) credite: tipuri de credite – clasificare. informaţii de risc bancar. b) tehnici de vânzare a produselor şi serviciilor bancare. c) centrele de responsabilitate. codul IBAN. e) canalele integrate de distribuţie bancară: rolul canalelor electronice de distribuţie în sectorul bancar. 1. creditul de consum. managementul operaţiunilor şi performanţelor instituţiei de credit: a) cunoaşterea operaţiunilor active şi pasive. alte operaţiuni conexe contului curent. Ghid de practică | . 3. tehnologii în domeniul cardurilor. Practica la societăţile de asigurări Studenţii vor realiza următoarele teme de practică. c) cunoaşterea organizării şi a atribuţiilor compartimentului de administrare a riscurilor semnificative şi ale comitetului de administrare a riscurilor sau a structurilor similare la nivelul unităţilor teritoriale d) sistemul de control intern. b) operaţiuni de virament. asigurări conexe activităţii de creditare). cerinţe de cunoaştere a clientelei. i) carduri : concept. documentaţia de credit şi analiza creditului. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. dobânzi şi comisioane. mobile banking. dobânzi. de lichiditate. certificate de depozit. creditul imobiliar-ipotecar. B. electronic banking. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. noi servicii oferite prin carduri. b) cunoaşterea structurii veniturilor şi cheltuielilor instituţiei de credit. standing order. garanţii colaterale. conturi de economii. f) operaţiuni privind tranzacţiile efectuate de clienţi pe piaţa de capital. multimedia customer contact center. d) operaţiuni cu carduri. b) centrele de responsabilitate. d) categorii de clienţi retail. operaţiunile cu numerar . caracteristici tehnologice.cash. 2. evaluarea şi administrarea riscului de credit. c) operaţiuni valutare inclusiv cele privind casele de schimb valutar. d) categoriile de personal. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a instituţiei de credit: a) descrierea structurilor funcţionale. fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. e) operaţiuni de creditare a persoanelor fizice şi juridice. g) contul curent şi operaţiunile de cont curent: contul curent.

vor fi prezentate contul de profit şi pierdere. 6. evaluarea şi finanţarea investiţiilor: a) prezentarea concretă a documentaţiei tehnico–economice a unui proiect de investiţii din firmă. dimensionarea şi finanţarea necesarului de active circulante : a) evidenţierea eficienţei utilizării. b) opţiunea între distribuirea profitului net şi capitalizarea acestuia. b) se vor analiza regimurile de amortizare ale activelor imobilizate şi eventualele implicaţii în gestiunea financiară a firmei. d) indicatori privind aprecierea performanţelor în domeniul asigurărilor. dacă este cazul: subvenții. Practica la instituţiile fiscale În funcţie de specificul institutiei fiscale şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: | Ghid de practică . atribuţiilor şi activităţii compartimentului fi nanciar (eventual financiar-contabil) – în acest scop. 5. fluxul informaţional. finanțare din fonduri europene etc. c) de răspundere civilă. împrejurărilor producerii acestuia. formularea de concluzii. Determinarea. elementele tehnice specifice ale contractului pe forme ale asigurării . b) reflectarea în dosarul de daună: evaluarea pagubei. ilustrarea cu documente. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. b) modalități de formare și sporire a capitalului propriu. d) o bună cunoaştere a organizării. procedura de constatare a unor cazuri asigurate: a) prezentarea cazului. situaţia repartizării profitului şi eventualele note explicative realizate în acest sens. a structurii veniturilor şi cheltuielilor societăţii de asigurări. 3. impozitarea şi repartizarea profitului firmei: a) analiza rezultatelor aferente fiecărui ciclu de operaţiuni (exploatare. financiare) precum şi politica de dividend. tehnic-operativ în asigurări: a) fluxul de relaţii. D. Practica la societăţile comerciale cu capital privat În funcţie de tipul societăţii comerciale şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: 1. c) gestiunea rezervelor specifice formelor de asigurări. 4. capitalul firmei și modalitățile de formare: a) structura bilanțieră a capitalului. în acest sens. 4.se va studia mecanismul fiecărui produs de asigurare: a) de bunuri. c) evaluarea posibilităţilor de finanţare avute în vedere la asigurarea echilibrului financiar. b) circuitul documentelor. 3. b) centrele de responsabilitate. vor întocmi şi o diagramă de relaţii a compartimentului respectiv cu celelalte compartimente din firmă precum şi un extras din legislaţia în vigoare care reglementează activitatea financiară a firmei. d) alte modalități de finanțare. insistând asupra modului de calcul şi interpretare a indicatorilor economico–financiari ai investiţiei şi a surselor de finanţare fundamentate prin planul de investiţii sau anexa de la bugetul de venituri şi cheltuieli. c) îndatorarea și formele sale. C. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în societatea comercială unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. b) modalităţile specifice de dimensionare avute în vedere la fundamentarea cheltuielilor de exploatare din bugetul de venituri şi cheltuieli. marjei de solvabilitate. stabilirea despăgubirii.58 2. b) de persoane.

baza lunară de calcul la care angajatorul datorează CAS. c) impozitul asupra mijloacelor de transport. anularea) . sumele asupra cărora nu se calculează CAS. e) plata impozitului pe profit şi depunerea declaraţiilor fiscale. b) centrele de responsabilitate. c) cotele de impozit. operaţiuni scutite de TVA. venituri din cedarea folosinţei bunurilor. c) baza lunară de calcul a CAS suportat de asigurat. venituri din pensii. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. Practica la instituţiile de asigurări sociale de stat În funcţie de tipul unităţii teritoriale de asigurări sociale de stat şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: 1. d) faptul generator şi exigibilitatea TVA. b) contribuabilii impozitului pe profit în România. fundamentarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat: a) contribuabilii în sistemul public de pensii. e) baza de impozitare. 4. c) categorii de venituri supuse impozitului pe venit şi venituri neimpozabile. c) stabilirea impozitelor. Convenţiile pentru evitarea dublei impuneri încheiate de România cu alte state . impozitele şi taxele locale a) impozitul şi taxa pe clădiri. contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat. b) înregistrarea fiscală. E. Ghid de practică | . baza de calcul a impozitului pe profit. insolvabilitatea. d) consecinţele sustragerii de la plata CAS. c) locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a TVA. venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. regimul deducerilor. 6.59 1. evidenţa fiscală şi declaraţia fiscală. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în instituţia de asigurări sociale de stat unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. d) obligaţia şi creanţa fiscală. d) alte impozite şi taxe locale. b) contribuabilii şi sfera de cuprindere a impozitului pe venit. d) venituri din activităţi independente. persoane impozabile. d) aspecte fiscale internaţionale. 2. b) operaţiuni impozabile. b) centrele de responsabilitate. 8. g) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. cotele de TVA. compensarea. f) impozitul pe dividende. executarea silită. modalităţi de stingere a creanţelor fiscale (plata. 3. venituri din premii şi din jocuri de noroc. b) stabilirea cotelor de contribuţie. impozitarea persoanelor juridice: a) stadiul coordonării sistemului de impozitare a companiilor în ţările membre ale UE. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a finanţelor publice unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. 7. ta xelor. venituri din salarii. venituri din investiţii. impozitul pe venit de la persoanele fizice: a) coordonarea impozitării veniturilor personale în Uniunea Europeană. b) impozitul şi taxa pe teren. 2. venituri din activităţi agricole. taxa pe valoarea adaugată: a) stadiul armonizării TVA în ţările comunitare. operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a TVA. restituiri de sume. venitul net anual impozabil. prescripţia. creanţele fiscale: a) competenţa organelor fiscale şi actele emise de acestea.

categorii de pensii acordate în sistemul public de pensii din România: a) pensia pentru limita de vârstă. j) servicii de schimb valutar în legatură cu activitățile de servicii de investiții prestate. fluxul informational și managementul operaţiunilor şi performanţelor instituţiei: a) fluxul de relaţii. a) ajutorul de deces. tehnica de realizare a fiecărui tip de serviciu/activitate: a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare. beneficiari şi condiţii de acordare.1 Criterii de 10. c) tranzacționarea pe cont propriu. alte drepturi de asigurări sociale. b) executarea ordinelor în numele clienților. i) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. mod de fundamentare a pensiilor) . inclusiv custodia și servicii în legatură cu acestea. b) cunoaşterea structurii veniturilor şi cheltuielilor instituţiei. d) pensia de urmaşi. precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități. 5. (beneficiari. c) tratarea principalilor indicatori de performanţă folosiţi în analiza rezultatelor instituţiei. 5. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. b) bilete de tratament balnear şi odihnă etc. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. e) consultanță de investiții. c) centrele de responsabilitate. 4. 3. indemnizaţii stabilite prin legi speciale. b) pensia de invaliditate. c) pensia anticipată.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. f) subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. strategia industriala și aspectele conexe acesteia. b) front-office şi back-office. Evaluare 10. d) categoriile de personal.3 Pondere 10. condiţii de acordare. 9. g) păstrarea în siguranţă și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților. Practica la instituţii ale pieței de capital În funcţie de tipul instituţiei şi de accesul la informaţii. studenţii vor realiza următoarele teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice: 2. d) administrarea portofoliilor.60 3. h) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor. | Ghid de practică . k) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare general referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare. modul concret de organizare şi conducere a activităţii: a) descrierea structurilor funcţionale.

10. În acordarea notei. se ţine seama de c alitatea Raportului Evaluarea finală de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10.61 Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ 50% 50% Ghid de practică | .

Date despre disciplină 2. Pe toată durata practicii.7 Total ore de studiu individual 3. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Statistică şi Informatică Economică Cibernetică. de ore pe săptămână 30 din care: 3.8 Total ore pe semestru 3. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3. precum şi concluziile studentului. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.62 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu STATISTICĂ ȘI PREVIZIUNE ECONOMICĂ Anul II.5 Ciclul de studii 1. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică . Conţinutul Raportului de practică . 90 din care: 3. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. 3.4 Anul de studiu 2 2. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.1 Instituţia de învăţământ superior 1.5 Semestrul Practica de specialitate 2.2 curs 3.5 curs 3..1 Denumirea disciplinei 2. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. Statistică şi Informatică Economică Licenţă Statistică şi Previziune Economică 2. La cererea tutorelui.3 Titularul activităţilor de seminar 2.4 Domeniul de studii 1.    | Ghid de practică . în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.3 Departamentul 1. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Date despre program 1.2 Facultatea 1.3 seminar/laborator 3.7 Regimul disciplinei II DO 3.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.1 Nr. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….6 Tip de evaluare 2.2 Titularul activităţilor de curs 2.4 Total ore din plan înv. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.

2 Explicarea şi interpretarea conceptelor. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. 7. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 13. 14. Ghid de practică | . 5. teoriilor. modelelor şi metodelor de previziune în domeniul economic şi social C5. Procesul de recrutare.4 Analiza critică a modelelor de previziune utilizate în cercetare C5.63 5. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. 10. 7. Conţinuturi 7. cec. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. 12. 3. Competenţe specifice acumulate C5 Previziunea fenomenelor socio–economice C5. 8. Piaţa organizaţiei (furnizori. 9. eficientă şi responsabilă CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 6.). 2. 4.5 Participarea la elaborarea unor modele de previzionare socio-economică CT1 Aplicarea principiilor. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. c) Tipuri de activităţi realizate. etc. modelelor şi metodelor din domeniul previziunii economice şi sociale C5. cota de piaţă. Descrierea unităţii în care se desfăşoară practica a) Descrierea specificului unităţii. 6. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu SPE. Prezentarea circuitului documentelor. 11. normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă. clienţi. 7. vânzări şi casare. bilet la ordin). selecţie. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). teoriilor. concurenţi. Prezentarea situaţiilor financiare anuale.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică).3 Folosirea metodelor adecvate pentru previziunea fenomenelor social .1 Identificarea conceptelor. b) Locul în sistemul statistic oficial. angajare şi salarizare a personalului. studenţii vor avea în vedere realizarea următoarelor teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice specifice domeniului de activitate: 1.economice C5. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale.2 Cunoştinţe economice de specialitate Competenţe transversale Competenţe profesionale 60 ore În funcţie de tipul unităţii şi de accesul la informaţii.

Evaluare 10. b) Calculul indicatorilor statistici ai variației. 9. 4. Evaluarea finală Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în 50% 10. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. b) Interpretarea rezultatelor obținute. b) Ajustarea seriilor cronologice.64 2. a) Calculul și interpretarea indicatorilor dinamicii. sistematizare şi prelucrare a datelor. c) Metode de sistematizare și prelucrare a datelor utilizate la nivelul unităţii. b) Calculul și interpretarea indicatorilor specifici cercetărilor parțiale. Metode de culegere. sistematizare şi prezentare a datelor statistice a) Descrierea sistemului de culegere. Indici Statistici a) Calculul tipurilor de indici utilizați la nivelul unității. d) Analiza și interpretarea indicatorilor statistici obținuți. c) Realizarea de previziuni. b) Utilizarea metodei regresiei pentru caracterizarea legăturilor dintre fenomenele socialeconomice.1 Criterii de evaluare 10. Elaborarea de previziuni.2 Metode de evaluare | Ghid de practică . a) Tipuri de cercetări parțiale realizate la nivelul unității. 5. sondaje şi anchete statistice. Calculul şi analiza principalilor indicatori numerici ai seriilor statistice a) Calculul indicatorilor statistici ai tendinței centrale. b) Metode de culegere şi înregistrare utilizate la nivelul unităţii. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. Analiza seriilor cronologice. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. c) Redactarea raportului cercetării.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. înregistrare. înregistrare. 3. Corelaţie şi regresie. 6. a) Calculul și interpretarea indicatorilor specifici corelației adecvați datelor disponibile. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. Introducere în inferenţa statistică. 7. c) Calculul indicatorilor statistici de caracterizare a formei distribuțiilor.

Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. se ţine seama de calitatea Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică .65 faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. În acordarea notei. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. 10. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică.

   | Ghid de practică .3 Titularul activităţilor de seminar 2.3 Departamentul 1. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .2 Facultatea 1.5 curs 3.4 Total ore din plan înv. La cererea tutorelui. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….7 Regimul disciplinei II DO 3.66 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu INFORMATICĂ EC ONOMICĂ Anul II.4 Domeniul de studii 1. Conţinutul Raportului de practică .1 Instituţia de învăţământ superior 1. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. precum şi concluziile studentului. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. Date despre disciplină 2.3 seminar/laborator 3.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.6 Tip de evaluare 2. Date despre program 1.1 Nr.5 Ciclul de studii 1. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. de ore pe săptămână 30 din care: 3. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. 3.4 Anul de studiu 2 2.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Statistică şi Informatică Economică Cibernetică.2 curs 3. Pe toată durata practicii. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. Statistică şi Informatică Economică Licenţă Informatică Economică 2.2 Titularul activităţilor de curs 2.7 Total ore de studiu individual 3. 90 din care: 3. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.5 Semestrul Practica de specialitate 2. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.1 Denumirea disciplinei 2. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.8 Total ore pe semestru 3.

). b) tipul reţelei utilizate. 12. cec. clienţi. concurenţi. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). 13. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. 7. d) amplasarea serverului şi a staţiilor de lucru. Studiul arhitecturii reţelei de calculatoare existentă în organizaţia economică: a) necesitatea existenţei reţelei. 9.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. selecţie.5 Implementarea de soluții reutilizabile şi integrabile în sisteme informatice CT3 Identificarea oportunităților de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. Conţinuturi 7. cota de piaţă. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. 4.3 Alegerea opțiunilor pentru introducerea şi stocarea datelor şi pentru efectuarea de prelucrări în contextul unui management eficient al documentelor C3. bilet la ordin). etc. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. Prezentarea circuitului documentelor. Procesul de recrutare. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. 7. 14. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora.2 Explicarea şi compararea produselor de birotică pentru a obține soluția cea mai eficientă în raport cu un set definit de criterii de performanţă C3. c) caracteristicile tehnice ale serverului şi staţiilor de lucru. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu IE.67 5. vânzări şi casare. Piaţa organizaţiei (furnizori. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 3. 10.2 Cunoştinţe economice de specialitate 1.1 Recunoașterea şi descrierea funcțiilor de prelucrare ale produselor software de birotică necesare soluționării de probleme C3. angajare şi salarizare a personalului. Competenţe specifice acumulate C3 Utilizarea adecvată a produselor software de birotică pentru soluționarea de probleme specifice C3. 2. 60 ore Ghid de practică | . Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 11. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. 6. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii.4 Analiza şi evaluarea calităţii soluțiilor obținute prin utilizarea de produse software de birotică C3. 5. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 8. 7.

utilizate la dezvoltarea aplicaţiei. an).68 e) f) softul utilizat pe server şi staţii. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. Aplicarea tehnologiilor informatice moderne în dezvoltarea și personalizarea unor soluții informatice de tip e-business. atât din punct de vedere al utilizatorului. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. b) prezentarea tehnologiilor informatice.1 Criterii de 10. Desfășurarea activităților din întreprindere având ca suport soluțiile informatice și optimizarea acestora. Evaluare 10. | Ghid de practică . 3. 2. sisteme de comunicație online. 7. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. sisteme informatice de gestiune. d) identificarea modulelor aplicaţiei. 5. cu date reale sau fictive. pentru o perioadă de gestiune (zi. 9. e) intrările şi ieşirile corespunzătoare diferitelor module funcţionale ale aplicaţiei. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. semestru. sisteme de promovare online care pot fi integrate cu aplicațiile de întreprindere existente. a) pentru exemplul luat în considerare. trimestru. Utilizarea aplicaţiei informatice sub forma unei simulări. 4. inclusiv a sistemului de gestiune a bazelor de date. sisteme de management a documentelor. 6. Analiza impactului utilizării aplicaţiei informatice studiate asupra organizaţiei (avantaje/dezavantaje) şi propuneri privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea acesteia astfel încât să satisfacă cerinţele utilizatorilor/organizaţiei. Prezentarea soluţiei informatice integrate/aplicaţiei informatice utilizată de către organizaţie: a) descrierea arhitecturii funcţionale a soluţiei informatice. Dezvoltarea și personalizarea unor sisteme de management al conținutului. lună. aplicaţiile informatice utilizate în reţea. se vor prezenta situaţiile de ieşire generate de aplicaţie.3 Pondere 10. sisteme colaborative. documentele de intrare care au stat la baza obţinerii lor şi procedurile de prelucrare. c) descrierea arhitecturii bazei de date utilizată. cât şi din punct de vedere al administratorului aplicaţiei.

de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ 50% Ghid de practică | .69 Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. se ţine seama de calitatea Raportului Evaluarea finală de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. În acordarea notei. 10.

 atestatul poate fi şi colectiv pentru toţi studenţii din centrul de practică din care va trebui să reiasă numărul de ore de practică la care a fost prezent fiecare student.70 ANEXA 2 ATESTAT DE EFECTUARE A PRACTICII Antet organizație ATESTAT Prin prezentul atestat certificăm că studentul/a ____________________________ a parcurs stagiul de practică în perioada ___/___/_____ . Reprezentant legal centru de practică. | Ghid de practică .___/___/_____ cu un număr efectiv de ___ ore din cele 90 ore prevăzute. Tutore.

71 ANEXA 3 RAPORTUL DE PRACTICĂ Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu________________________________ Universitatea din Craiova RAPORT DE PRACTICĂ Centrul de practică _________________________ Tutore ____________________________________ Coordonator _______________________________ Student __________________ Craiova. 2013 Ghid de practică | .

72 CUPRINS I.a.a. foaie de vărsământ/depunere. Descrierea structurilor funcţionale ale instituţiei de credit  front-office şi back-office. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. IV. documentaţie creditare persoane fizice şi juridice.  constituirea de depozite bancare. ş. II. capacităţi. pentru constituirea de depozite. Gama de produse şi servicii bancare şi managementul relaţiei bancă client:  cunoaşterea ofertei de produse şi servicii şi a caracteristicilor acesteia.  operaţiuni valutare inclusiv cele privind casele de schimb valutar.  centrele de responsabilitate. III. instrumente de plată (ordin de plată.  canalele de distribuţie.3 Tehnica de realizare a fiecărui tip de operaţiuni bancare desfăşurată la unitatea teritorială a instituţiei de credit:  deschiderea de conturi. conform fiecărei specializări Tematica de specialitate va fi stabilită împreună cu coordonatorul de practică şi tutore Exemplu pentru practica la instituţii de credit 3. Tendinţe şi perspective în evoluţia organizaţiei V. 3. domeniu de activitate. Documentele pentru deschiderea conturilor. resurse umane. legislaţie şi norme în vigoare care vizează activitatea organizaţiei şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice.1. prezentarea structurilor de conducere şi a principalilor indicatori de performanţă ş. Abordarea tematicii de specialitate prevăzută în programa analitică (descriptorii). bilet la ordin etc). 3. ş. Concluzii | Ghid de practică .  operaţiuni cu carduri.a. identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica.  tehnici de vânzare a produselor şi serviciilor bancare  aprofundarea relaţiei bancă-client. cec.  operaţiuni privind tranzacţiile efectuate de clienţi pe piaţa de capital.  operaţiuni de creditare a persoanelor fizice şi juridice. reţea.  operaţiuni de virament. Toate activităţile şi operaţiunile abordate trebuie însoţite de materialul documentar aferent întocmit de student.  categoriile de personal. Prezentarea de ansamblu a organizaţiei Scurt istoric.2.  operaţiuni de primire şi eliberare de numerar. Cunoaşterea şi studierea principalelor activităţi ale organizaţiei Prezentarea modului de organizare şi derulare a activităţii în centrul de practică.

anul apariţiei. cu două cifre. ordonanţe de urgenţă. cu două cifre. instrucţiuni de aplicare). Fiecare tabel va avea la subsol înscrisă sursa datelor cuprinse în acesta. cât şi a anului de apariţie a lucrării. marginea din stânga fiind de 4 cm.1. H. prima semnificând numărul capitolului iar cea de -a doua numărul de ordine al tabelului. Orice titlu se va scrie centrat. cea de-a treia paragraful (ex. atât a numelui. cu spaţiere la 1 rând. acestea se vor amplasa la sfârşitul lucrării şi nu pe capitole. Bibliografia: Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării înainte de anexe. Ea rezultă din lăsarea unor margini uniforme sus.1. Materialele bibliografice vor fi înscrise în ordinea: cărţi şi articole publicate în ordinea alfabetică a numelui autorului. pentru ca manuscrisul să poată fi legat). editura. Materialul tabelar: Tabelele mari care depăşesc în lăţime formatul paginii de text se vor prezenta în format landscape.00 şi reprezintă condiţie de acces la colocviul de practică. Subcapitolul. 1.G. folosindu-se caractere de 14 pentru titluri şi 12 pentru text. Oglinda paginii: Este vorba de suprafaţa paginii acoperită de text. Ficare tabel trebuie să fie numerotat şi să aibă un titlu. Raportul de practică va fi tehnoredactat cu toate semnele diacritice. Paragraful). buletine BNR etc. Materialul ilustrativ: Figurile trebuie să aibă un contrast bun. O prima modalitate are în vedere note de subsol la paginile lucrării. fiind de preferat ca ele să nu depăşească formatul de text al paginii în care sunt tipărite.: 1. Figurile au un titlul şi se numerotează pe capitole.73 Condiţii de redactare Raportul de practică va conţine maxim 30 de pagini. listat pe format A4. alte surse informaţionale (anuare statistice. De regulă.. Se recomandă folosirea procesorului de text Microsoft Office Word. Anexele trebuie să aibă titlu şi vor fi numerotate iar trimiterile din text la anexe se vor face ca şi în cazul figurilor şi tabelelor indicând numărul. Titlul se scrie drept şi centrat deasupra tabelului. pagina.1. cea de -a doua subcapitolul. fontul TimesNewRoman. prima semnificând numărul capitolului iar cea de -a doua numărul de ordine al figurii. tehnoredactată cu corp mic (10). norme metodologice. Numerotarea tabelului se face în partea stângă. jos şi lateral (de 2 cm. localitatea. titlul lucrării. A doua modalitate se referă la includerea în cadrul naraţiunii între paranteze rotunde. numerotându -se cu cifre arabe urmate de punct. deasupra titlului. Titlurile bibliografice se înscriu în ordinea alfabetică a numelor autorilor. acte normative (legi. Trimiterile bibliografice: Pot fi folosite două modalităţi. subcapitolul cu caracter normal iar paragraful se va scrie cu font italic. Transmiterea raportului de practică Un exemplar original al raportului de practică va fi depus la Biroul de practică PRAXIS în ultima zi a stagiului de practică până la ora 16. Anexele: Dacă lucrarea conţine anexe. ordinea datelor din nota de subsol este următoarea: numele şi prenumele autorului.). Ghid de practică | . exclusiv anexele (documentele/materialul documentar întocmit de practicant în cadrul abordării tematicii de specialitate). Capitolul. adrese de internet. Capitolul se va scrie cu majuscule. Trimiterile din text la tabele se vor face scriind drept cuvântul „Tabelul” urmat de numărul acestuia. cu caracter de 14 şi va fi precedat de un simbol numeric în care prima cifră semnifică capitolul. 1.

Cunoa șterea mediului organiza țional 3.1 Comunicarea cu tutorele şi reprezentantul centrului de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător | Ghid de practică .2 Cunoştinţe despre organizaţia în care îşi desfăşoară stagiul de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător IV.1 Cunoştinţe despre mediul de afaceri şi organizaţii Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 3.74 ANEXA 4 FIŞA DE EVALUARE PE PARCURSUL STAGIULUI DE PRACTICĂ Numele şi prenumele studentului ______________________________________ I.2 Cunoaşterea cerinţelor şi a obiectivelor practicii Foarte bine Bine Satisfacător 2.1 Aspect şi ţinută corespunzătoare Foarte bine Bine 1. respect Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 2. Modul în care studentul se prezintă la locul de practică 1. Atitudinea studentului faţă de activitatea de practică 2. Capacitatea de comunicare şi integrare în colectivul centrului de practică 4.1 Disciplină.2 Respectarea programului de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător Satisfacător Necorespunzător II.3 Interes pentru dobândirea de cunoştinţe noi Foarte bine Bine Necorespunzător Satisfacător Necorespunzător III.

Rezultate.3 Promptitudine în a răspunde la solicitări sau la activităţile practice programate Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător V. Studentul poate beneficia de o recomandare pentru ocuparea unui loc de muncă din partea organizaţiei în care şi -a realizat stagiul de practică Da Nu Numele şi prenumele tutorelui _____________________________________ Semnătura______________________________________________________ Centrul de practică _____________________________________________________ Ghid de practică | .1 Realizează întocmai lucrările şi/sau sarcinile încredinţate de tutore şi coordonatorul de practică în scopul atingerii obiectivelor specifice practicii Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 5.2 Integrarea în colectiv şi capacitatea de a lucra în echipă Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 4.2 Nivelul de acumulare a cunoştinţelor practice conform programei analitice de practică Foarte bun Bun Satisfacător Insuficient CALIFICATIV FINAL Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător În urma calificativului acordat.75 4. performanţe 5. Studentul reprezintă un potenţial candidat la un loc de muncă în organizaţia în care şi -a realizat stagiul de practică Da Nu 2. considera ți că: 1.

.. denumită în continuare organizator de practică. cu sediul în Craiova. pe toata durata stagiului de pregătire practică...... cu exceptia situaţiei în care practicantul are statut de angajat..Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă.. Responsabilităţile practicantului (1) Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile specificate de tutore în conformitate cu Ghidul de practică. ARTICOLUL 3.. Statutul practicantului (1) Practicantul rămâne. în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora. ____ / ____ CONVENŢIE-CADRU privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă Prezenta convenţie-cadru se încheie între: 1.. spre a le aplica în concordanţă cu programul de studiu pentru care se instruieşte. Universitatea din Craiova....... POSDRU/90/2.I. nr. ARTICOLUL 5. telefon: .. 2... Dan Claudiu Dănişor.. XX. adresa unde se va desfăşura stagiul de practică fiind .dr. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. denumit/ă în continuare centru de practică.76 ANEXA 5 CONVENŢIA DE PRACTICĂ Nr.. nr... Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică (1) Stagiul de practică va avea durata de 3 săptămâni. (2) Perioada desfăşurării stagiului de practică vizează ultimele 3 săptămâni ale semestrului IV.... reprezentată de Rector. (2) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea centrului de practică.. (3) Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în Ghidul de practică cuprins în anexa la prezenta convenţie-cadru. XXXXXXXXXXXXXXXX. str. 13. cu sediul în Craiova... ARTICOLUL 2..univ.. părţi integrante ale prezentei convenţii -cadru.. email: . str.1/S/61477.. Plata şi obligaţiile sociale (1) Stagiul de pregătire practică se efectuează în cadrul proiectului PRAXIS . ARTICOLUL 4... Obiectul convenţiei-cadru (1) Convenţia stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor.. (2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în Programa analitică de practică şi Ghidul de practică.. XXXXXXX. | Ghid de practică ......... şi ARTICOLUL 1. în conformitate cu planul de învăţământ. prof....Cuza....... telefon: xxxxxxxxx reprezentată de dl/dna XXXXXXXXXXXXXXXXXX.. telefon: 0251414398. student al Universităţii din Craiova. 6 ore pe zi. A...

. parte integrantă a convenţiei cadru..241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului).... precum şi pentru comunicarea regulilo r de prevenire asupra riscurilor profesionale.. Obligaţiile organizatorului de practică (1) Organizatorul de practică desemnează un coordonator de practică (cadru didactic supervizor). selectat dintre salariaţii proprii şi ale cărui obligaţii sunt menţionate în Ghidul de practică. centrul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a practicantului.. (3) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul centrului de practică înainte de începerea stagiului de practică. (4) De asemenea. practicantul se angajează să nu folosească.. conducătorul centrului de practică îşi rezervă dreptul de a anula convenţia-cadru.. tutorele are obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă. ce vor fi înscrise şi în Suplimentul la diplomă.... conform Programei analitice de practică şi Ghidului de practică . Pentru anul universitar 2011 2012 tutore va fi Dl/Dna ... după informarea prealabilă a conducătorului centrului de practică şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii... organizatorul va acorda pract icantului numărul de credite specificate în prezentul contract. (2) În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate de către centrul de practică în cadrul prezentei convenţii. aplicându-se sancţiuni conform regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei de învăţământ superior. ARTICOLUL 8. .. Cadrul didactic supervizor.. (3) În urma desfăşurării cu succes a stagiului de practică.. (4) Centrul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare pentru dobândirea competenţelor precizate în Programa analitică practică şi în Ghidul de practică. ARTICOLUL 6. Persoane desemnate de centrul de practică şi organizatorul de practică (1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea centrului de practică) va fi desemnat de reprezentantul centrului de practică... (2) Coordonatorul de practică (cadrul didactic supervizor). responsabil cu planificarea. conducătorul instituţiei de învăţământ superior (organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregăt ire practică conform conventiei-cadru. Responsabilităţile centrului de practică (1) Centrul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică. practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al centrului de practică. .. tutorele va contacta coordonatorul de practică. în nici un caz..77 (2) Pe durata stagiului..... În cazul nerespectării acestui regulament... potrivit reglementărilor Europass (Decizia 2.. Ghid de practică | . ARTICOLUL 7. decât cu acordul respectivului centru de practică. după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al tutorelui şi a înştiinţat conducătorul instituţiei de învăţământ unde practicantul este înscris şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii. organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice.. Printre responsabilităţile sale.. pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica...... Evaluarea stagiului de pregatire practica prin credite transferabile (1) Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică este de 3 . responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea organizatorului de practică este Dl/Dna ...... (2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant..... împreună cu tutorele desemnat de centrul de practică stabilesc tematica de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică.. în conformitate cu legislatia în vigoare. (3) Înainte de începerea stagiului de practică. informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre centrul de practică sau clienţii săi.. ARTICOLUL 9. chiar după terminarea stagiului. Funcţia ..

în urma întocmirii Fişei de evaluare pe parcursul stagiului de practică . Universitatea din Craiova (Organizator de practică) Reprezentant prin delegare – Decan Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Numele şi prenumele Semnătura Marian Siminică Reprezentant legal centrul de practicã Ştampila | Ghid de practică . Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale. Încheiat în 3 exemplare la data: …………………. prevăzută în Ghidul de practică. tutorele acordă un calificativ. tutorele împreună cu coordonatorul de practică vor evalua practicantul în permanenţă. (3) La încheierea stagiului de practică. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către comisia de evaluare conform procedurilor prevăzute în Programa analitică de practică şi în Ghidul de practică. responsabilitate în rezolvarea sarcinilor. punctualitate. practicantul va prezenta un raport de practică al cărui conţinut este prevăzut în Ghidul de practică.). pe baza unei fişe de evaluare pe parcurs. (2) La finalul stagiului de practică. Raportul privind stagiul de pregătire practică (1) În timpul derulării stagiului de practică.78 ARTICOLUL 10. respectarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii/instituţiei publice etc. cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea centrului de practică (disciplină..

79 CENTRE DE PRACTICA Ghid de practică | .

A.80 PREZENTAREA CENTRELOR DE PRACTICĂ ADR SV OLTENIA AMT SERVICE AUDICONTEVEX AUDIT ŞI EXPERTIZĂ BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ CASA NOASTRĂ CEC BANK CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ COMPANIA DE APĂ OLTENIA CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ C&C CONSTRUCT DEDEMAN ROMÂNIA DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ DIRECŢIA REGIONALĂ A VĂMILOR CRAIOVA DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ DOMO ELPRECO EXPERT BUSINESS CONSULTING FIRST RECYCLER GAZETA DE SUD GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S. HOTEL EUROPECA | Ghid de practică .

NICOLĂESCU PLOPŞOR ILEX COM LEMCOR LIBRA INTERNET BANK MERCUR METALCOM MITLIV EXIM N&C AUDIT ŞI EXPERTIZĂ OFFICE CONT EXPERT OMNIASIG PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL POCAVISO PRODCOM POLICOLOR POPECI UTILAJ GREU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROFESSIONAL CONSULTING RAMERAS MOL ROMÂNIA REAL HYPERMARKET REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA SIF OLTENIA SOFTRONIC UNIQA ASIGURĂRI VALDIR TOUR AGENŢIE DE TURISM ŞI TRANSPORT Ghid de practică | .S.81 HOTEL GOLDEN HOUSE HOTEL-RESTAURANT HELIN ICSU C.

ECONOMIA COMERŢULUI. MARKETING. TURISMULUI ŞI SERVICIILOR CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ COMPANIA DE APĂ DEDEMAN DOMO ELPRECO FIRST RECYCLER GAZETA DE SUD HOTEL EUROPECA HOTEL GOLDEN HOUSE HOTEL-RESTAURANT HELIN | Ghid de practică .82 PROGRAMELE DE STUDII MANAGEMENT.

83 INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DOLJ MERCUR METALCOM MITLIV EXIM POCAVISO PRODCOM POLICOLOR POPECI UTILAJ GREU RAMERAS MOL ROMÂNIA REAL HYPERMARKET REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA UNIQA ASIGURĂRI AGENŢIA DE TURISM ŞI TRANSPORT VALDIR TOUR Ghid de practică | .

84 | Ghid de practică .

în 2008.ro/ Profil Servicii pentru mediul de afaceri Doamna Tereza Vladu este absolventă a Facultăţii de Mecanică. Contact Craiova.85 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj este o organizaţie neguvernamentală. promoţia 1993.privat. inclusiv prin parteneriat public . Nr. seminarii şi managementul proiectelor europene.sociale a zonei. Tereza Adriana VLADU ŞUVAINA Consilier juridic şi Responsabil resurse umane . formare completată cu absolvirea. autonomă. similare Camerei. având o vastă experienţă în organizarea evenimentelor desfăşurate de CCI.  elaborează studii privind evoluţia economică a regiunii /judeţului. consiliilor şi comitetelor de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile/organismele publice judeţene şi locale. Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj îndeplineşte următ oarele atribuţii:  sprijină autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale. Str. promoţia 2002. având drept scop reprezentarea. 200420 0251 418 876 office@ccidj. întâlniri de afaceri. etc. consulatele şi organismele din străinătate.  sprijină membrii săi în relaţia economică cu reprezentanţele oficiale ale altor state.  participă la şedinţele comisiilor. Brestei. cu parteneri din domeniul public şi/sau privat din ţară şi străinătate.ro http://www. a masterului în ″Managementul proiectelor europene″ al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. şi a Facultăţii de Drept. de utilitate publică.  colaborează cu instituţiile statului. precum şi structurile regionale. în scopul dezvoltării economico . organizarea de misiuni economice. ccidj@ccidj. cursuri. 21. precum şi pe lângă structurile regionale. în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale. Este angajată a Camerei de Comerţ din anul 1994. apărarea şi susţinerea intereselor membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organisme din ţară şi din străinătate.ccidj.ro.

Oraşul Dăbuleni. specializarea Economia industriei. Colectarea și tratarea apelor uzate Anca Ştirban este absolventă a Facultății de Ştiințe Economice din Craiova. tratarea și distribuția apei.apaoltenia. Str. Anca Liliana ŞTIRBAN Şef Serviciu Facturare .cv@rdslink. în aria delegării definită în respectivul contract.86 S. gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.ro Profil Captarea. Brestei. Compania de Apă Oltenia S. a ocupat cronologic următoarele funcții: economist.A. în cadrul Companiei de Apă Oltenia.ro www.422. Contact Craiova. prin Consiliul Județean. Timp de 16 ani.422. Comuna Călăraşi – prin consiliile locale respective.. construcțiilor şi transporturilor.C. şef birou buget tarife şi şef serviciu facturare. Obiectul de activitate al Companiei este operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a cărui gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare încheiat cu Asociația de dezvoltare intercomunitară Oltenia. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S. Nr. înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă.A. Compania îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat. prin Asociație. precum şi Județul Dolj.263 apa. este persoană juridică română. având ca acționari Municipiul Craiova. Comuna Breasta. 133 CP 200177 0251.117 0251. Oraşul Filiaşi. În perioada 1994-1996 a ocupat funcția de Inspector Specialitate la Consiliul Județean Dolj. promoția 1993. Oraşul Segarcea.. Oraşul Bechet.

Maria Mihaela LOHON Referent Resurse Umane . destinat celor ce doresc să îşi construiască şi să-şi amenajeze căminul.87 S.L Dedeman este afacerea de succes a doi antreprenori români care.ro Profil Retail materiale de construcţii şi amenajări interioare Doamna Lohon Maria Mihaela este angajatǎ a societǎţii din anul 2011. Contact Craiova. Calea Caracal. 258 + 40 374 202 185 resurse52@dedeman. coordonând activitatea de resurse umane a magazinului Dedeman Craiova. de tip Do-It-Yourself.ro www. începând cu anul 1992.dedeman. La 8 ani de la deschiderea primului magazin de tip DIY cu suprafaţă de peste 5000 m 2. am devenit lider naţional în retailul materialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare. cu capital 100% românesc. nr.R.C. DEDEMAN S. operând în prezent o reţea de 31 de magazine. au dezvoltat lanţul de retail cu materiale de construcţii şi pentru amenajări interioare. Suntem cea mai dinamică companie din domeniu.

0251. în 76 de oraşe şi are 1600 angajaţi. lider de piaţă în retailul de electrocasnice. Bogdan Nicolae TRIFĂNESCU Business Development Manager . specializarea Relaţii Internaţionale / Marketing. Compania a fost înfiinţată în anul 1994.345. Portofoliul DOMO include un număr de peste 8000 produse sub umbrela celor mai importante branduri internaţionale.A.88 DOMO RETAIL S. 0727. naţionale şi internaţionale. managementul proiectelor. printr-un depozit principal localizat în Bucureşti şi alte 4 depozite de tranzit şi direct de către Domo printr-un depozit central din Târgu Secuiesc. electrocasnice şi IT&C din România. promoţia 1992. cu o suprafaţă totală de 75 000 mp. DOMO este cel mai dinamic retailer de electronice. cu un portofoliu vast de branduri renumite. Are o experienţă de 15 ani în vânzări.435.ro www. Electrolux. Expert Digital.ro Profil Retail de electronice. Mai mult decât atât. Contact Craiova. coordonare şi dezvoltarea reţelelor. Siemens. managementul vânzărilor. electrocasnice şi IT&C Bogdan Trifănescu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Craiova. Parcursul profesional i-a oferit ocazia specializării în managementul portofoliului de clienţi. Westwood şi Technolux. managementul echipelor. Calea Bucureşti nr. tehnici de negociere şi abilităţi de comunicare.733.239 bogdan. 80. Reţeaua DOMO numără în prezent 126 magazine.trifanescu@domo. ca importator şi distribuitor al unor mărci internaţionale de renume precum: Zanussi. Este angajat în echipa de management a DOMO Retail SA din anul 2002. leadership. Complex Electroputere Park. Bosch.domo. DOMO dezvoltă propriile branduri. satisfăcând în acelaş i timp pretenţiile referitoare la calitate. Activitatea logistică este coordonată de KLG. oferind astfel consumatorilor săi game şi produse accesibile ca preţ.

A.733. există 2 extensii ale brandului Domo şi brandului Technomarket. DOMO Retail continuă implementarea conceptului său de retail adaptându-l în funcţie de suprafaţa magazinului şi specificul regional astfel încât să răspundă pe deplin şi relevant nevoilor consumatorului final. Pe termen scurt şi mediu. 0727. Face parte din echipa DOMO Retail din anul 1999. pe termen lung urmărind ca DOMO să ocupe prima poziţie în industrie şi să devină lider de piaţă. Complex Electroputere Park. electrocasnice şi IT&C Anca Zamfirescu a absolvit în 2003 Facultatea de Mecanică a Universităţii din Craiova. obţinând calificarea de inginer diplomat. Anca Lucia ZAMFIRESCU Şef Administrativ . În prezent este responsabila unei echipe compuse din 16 persoane care se ocupă de vânzări. compania îşi propune să-şi securizeze cea de-a doua poziţie deţinută în peisajul retailului românesc. În acest sens. în ceea ce priveşte cota de piaţă.ro Profil Retail de electronice. 0251. 80.zamfirescu@yahoo.435.com www. Valorile DOMO:  seriozitate  corectitudine  ambiţie  perseverenţă  performanţă Contact Craiova. notorietatea şi profitabilitatea.239 anca.89 DOMO RETAIL S.domo. Calea Bucureşti nr.344.

elpreco. Calea Severinului. Calculatoare şi Electronică din Craiova în anul 2001. Nr. Oferta variată de produse satisface şi cele mai exigente cerinţe în materie de calitate.ro www. Gabriel DUŞE Director Marketing . fie că este vorba de construirea unei case sau montarea unei învelitori. Contact Craiova. Lucreză în cadrul Elpreco Marketing de 9 ani. şi Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale din cadrul Universităţii Spiru Haret în anul 2008. Sistemul de zidărie BCA.90 S. ELPRECO S. 44 0251.A.C.700 office@elpreco. Cu peste 45 de ani de experienţă. alături de Sistemul de Învelitoare. eficienţă în utilizare şi estetică. durabilitate. de Sistemul de Pavaj şi de cel de Canalizare sunt soluţiile recomandate de calitatea dovedită în timp pentru orice lucrare profesionistă.307.ro Profil Producerea materialelor construcţii din beton de Gabriel Duşe a absolvit Colegiul de Informatică Tehnică din cadrul Facultăţii de Automatică. Compania oferă soluţii complete şi profesioniste fie că se doreşte amenajarea unei curţi sau a unei parcări. Elpreco se situează pe poziţii de top pe piaţa materialelor de construcţii din beton din România.

pe care îl foloseşte ″inteligent″. dar îi lasă prea puţin timp liber. hotelul Europeca oferă 65 de camere în sistem de 3 şi 4 stele. Casa Studenţilor şi Catedrala Mitropolitană. pentru 400. stagiarii vor înţelege că un antreprenor adevărat îşi construieşte traiectoria prin descoperirea ulterioară studiilor. Nădăjduieşte că. pe lângă cunoştinţele practice pe care le vor acumula în cadr ul unităţii sale.91 S. Hotelul Europeca. Hotelul se poate lăuda cu obţinerea locului I în topul firmelor din Dolj şi top profit România pentru anul 2008 pentru domeniul activitate hotelieră. Contact Craiova. Proprietatea este accesibilă ca distanţă de mers pe jos de unele dintre cele mai importante instituţii administrative şi culturale din Craiova. Nicolae PECA Administrator . EUROPECA IMPEX S. acţionar la Hotel Europeca. Administraţia Finanţelor Publice.94 hoteleuropeca@hoteleuropeca.hoteleuropeca. cum ar fi Teatrul Naţional Marin Sorescu. Pietăţii. nr.ro www. Str. Afacerea îi oferă satisfacţii necuantificabile în bani.22. 9-11-13 0751.C.R. consideră că un business mic poate fi uneori cea mai mare realizare a unui antreprenor.ro Profil Servicii HoReCa Domnul Nicolae Peca. pe care l‑a inaugurat în 2007. Deschis în 2007 şi situat într-o zonă rezidenţială la numai 500 de metri de centrul Craiovei. precum şi 3 săli de conferinţă cu o capacitate totală de 680 locuri. este businessul său de suflet. şi un restaurant spaţios cu două săli. Hotelăria îl atrage şi îi displace în acelaşi timp.47. respectiv 200 de oaspeţi. sporirea avuţiei având ca premisă pasiunea pentru activitatea desfăşurată şi un strop de stăruinţă.L.

consultanţă şi asistenţă în domeniul managementului mediului şi îşi propune să ofere soluţii profesionale. de gestionare a deşeurilor. prelucrarea. uleiuri. şi al CDC Imobiliare Grup în domeniul consultanţei şi intermedierii imobiliare.ro Profil Colectare deşeuri. cauciuc. metale feroase şi neferoase.E. Activitatea de colectare acoperă judeţele Dolj şi Gorj prin depozitele deschise în Craiova şi Târgu Jiu.L. programul de studiu Management. Contact Craiova.R. retail. are ca principale componente hârtia şi deşeurile organice cu o tendinţă de creştere a ponderii deşeurilor de plastic. sticlă .C.C. este Manager General al First Recycler. textile.R.92 S. În prezent. Scopul nostru este de a efectua o valorificare materială a deşeurilor pentru a economisi resursele naturale şi pentru a contribui astfel în mod activ la protecţia mediului şi la creşterea calităţtii vieţii. 21D.L. HoReCa.ro www.-uri. transport persoane. oferă servicii de colectare deşeuri periculoase şi nepericuloase. FIRST RECYCLER S.firstrecycler. S. în domeniul colectării şi reciclării deşeurilor. consultanţă şi asistenţă în managementul mediului Absolvent al promoţiei 2012 a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Calea Bucureşti. First Recycler are ca principal obiect de activitate colectarea. şi masterand în Antreprenoriat şi Administrarea Afacerilor.E. În acest context. mase plastice. fiind şi Vicepreşedinte al Asociaţiei Române a Agenţiilor Imobiliare. D. FIRST RECYCLER S. reciclarea şi valorificarea deşeurilor din hârtie şi carton. Fluxul de deşeuri municipale din ţările europene şi. acumulatori auto. Cristian Daniel CLENCIU Manager General . din ţara noastră. ap. implicit. Bl. construcţii civile. domnul Clenciu poate bifa în cariera sa profesională domenii precum producţia de utilaje grele. 16 0372 788 333 office@firstrecycler. optime.

565 office@gds. susţinând activităţi de seminar la disciplinele Managementul schimbării organizaţionale.. Gazeta de Sud oferă în fiecare zi locuitorilor Olteniei informaţii actuale. Dedicarea informării corecte a cititorilor este cel mai bun mod de a ajuta la construirea unui viitor mai bun pentru comunităţile în care locuim şi muncim. independenţa editorială. Gazeta de Sud este un cotidian regional independent care are ca scop sprijinirea comunităţii oltenilor şi a valorilor acesteia. Din anul 2004 este Director de Resurse Umane al trustului S. conducerea administrativă şi departamentul de publicitate nu vor interfera în nici un fel cu activitatea editorială. Strategii salariale. încercând să prezinte puncte de vedere cât mai variate. să caute şi să comunice faptele . De aceea. Gazeta de Sud este un ziar echidistant politic. prin independenţa economică. critic atât faţă de Putere.A.100 0251/410.ro Profil Cotidian Loredana Iordache este cadru didactic asociat la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova. Contact Craiova. Loredana-Magdalena IORDACHE Director Resurse Umane . folositoare şi de calitate. să se străduiască să informeze complet.gds. Echipa de jurnalişti respectă un cod deontologic conform căruia are datoria să info rmeze corect. Câmpia Islaz. nr.93 GAZETA DE SUD Cotidianul oltenilor de pretutindeni. Metode de cercetare în domeniul resurselor umane. iar în perioada 1995-2004 a lucrat ca economist la Daewoo Automobile Craiova.aşa cum acestea pot fi cunoscute prin verificări rezonabile . Str.ro www. cât şi faţă de Opoziţie.C. 97A 0251/413. Gazeta de Sud se străduieşte să fie o afacere profitabilă pentru a asigura. Comunicare managerială. MEDIA SUD EUROPA S.în virtutea dreptului publicului de a fi informat. Acţ ionarii.

nr. un vechi monument arhitectonic al Craiovei (Casa Poenaru). Lucian CONDESCU Director Hotel .R. Are o vasta experienţă profesională în domeniul hotelier. în liniştita vecină tate a Parcului Mihai Bravul.ro www. sală de conferinţe (25 locuri).L.ro Profil Servicii hoteliere Lucian Condescu a absolvit în anul 2009 cursurile Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. grădină. Începând cu 2010 este director hotel la S. 18 +40-251-406270 +40-251-406271 receptie@goldenhouse.94 HOTEL GOLDEN HOUSE Situat în apropiere de centrul oraşului Craiova. această clădire face parte din Patrimoniul Naţional. Îmbinarea stilului clasic cu dotările şi amenajările cele mai moderne. inaugurat ăn anul 2003. a rafinamentului cu eleganţa şi bunul gust. Strada Brestei.. ocupând în perioada 2000-2002 postul de bellboy la Radisson SAS Hotel Dusseldorf. Hotelul GOLDEN HOUSE **** oferă oaspeţilor săi confort la standarde internaţionale şi reuşeşte să satisfacă cele mai diverse exigenţe. Clădirea. Intercambio Company S. graţie bunăvoinţei şi investiţiei actualilor proprietari. să devină locul de preferinţă pentru cei care vizitează oraşul Craiova în interes de afaceri sau ca turişti. În prezent.C. parcare privată. bar de zi. 2 camere cu pat matrimonial. oaspeţii beneficiind de asemenea de următoarele servicii: room-service. conducând o echipă de 20 de angajaţi. Contact Craiova. fiind renovată şi restaurată cu grijă şi atenţie. restaurant (60 locuri). Hotelul îşi aşteaptă clienţii cu o gamă diversă de posibilităţi de cazare: 1 apartament de lux. în perioada 2003-2010 postul de recepţioner la Hotel Parc şi Hotel Golden House din Craiova. terasă de vară. a fost construită în jurul anilor 1890 în elegantul stil neo-eclectic. 10 camere cu câte două paturi. rent-a-car. spălătoriecurăţătorie.goldenhouse. fac ca acest hotel.

L deţine două hoteluri. Helin’s Trading S. 88 0727606060 hotel@helinstrading.com www.C. HELIN’S TRADING S. spaţii pentru evenimente (săli de conferinţă până la 500 de locuri şi restaurant până la 750 locuri). Helin’s Trading S. 10.helinstrading. Deţine spaţii de cazare. saună .95 S. S.com www.R.ro Profil Servicii hoteliere Servicii de catering Dorina Stroe a absolvit Universitatea Spiru Haret. S. jacuzzi. iar î n prezent principala activitate este de servicii hoteliere incluzând şi servicii de catering. î n localitatea Craiova pe Str. de 3* şi respectiv 4*. Calea Bucureşti. Nr. bazin de înot acoperit. Str. specializarea Finanţe şi Bănci în anul 2008. 2 cluburi.R.L. Contact Craiova.L. masaj. având ca obiecte de activitate comerţul. Nr.R.C. Aeroportului Nr. 2 autocare şi 2 limuzine de lux. transportul intern şi internaţional. Dorina Constantina STROE Manager Hotel .C. şi-a început activitatea în anul 1993.helin. 88 şi respectiv Str. Calea Bucureşti.

Contact Craiova. care vă aşteaptă cu o gamă de produse. magazine care poartă semnătura unor renumite mărci.96 S. promoţia 1986.2000–2003 – şef Compartiment Control Financiar Intern şi de Gestiune S. MERCUR S. satisfăcând cele mai rafinate gusturi amatorilor de artă culinară şi distracţie.000 m. încălţăminte şi lenjerie intimă pentru femei.mercurcraiova.C.A. MERCUR S. decoraţiuni interioare şi dotări pentru casă – uşi.1986–2000 – economist şi şef Serviciul Financiar Contabil S.C. bărbaţi şi copii. CRAIOVA Mitiana VELEA Şef Compartiment Resurse Umane.711 office@mercurcraiova.A.2003–în prezent – Şef Compartiment Resurse Umane. MERCUR este ridicat pe 5 nivele şi are o suprafaţă construită desfăşurată de 24. Acţionariat Control Intern – S. produselor farmaceutice şi medicamentelor). Etajul V este dedicat petrecerii timpului liber la Restaurantul şi barul „MERCUR”. La demisol este prezent un supermarket. noutate.ro www.p. etaj 5 0251. iar în etajul IV se mai găsesc articole de mobilier. Calea Unirii 14. oferind o selecţie atentă a celor mai fine produse cosmetice şi cele mai renumite parfumuri din lume. MERCUR S. jaluzele.407.A. toate la înalte standarde de calitate şi prospeţime.C. de telefonie mobilă.A. electronice şi I. Activitatea profesională desfăşurată cuprinde: .C. Etajul III şi IV sunt destinate produselor electrice.T. frumuseţii şi luxului. ferestre. CRAIOVA . surpriză! Situat chiar în centrul municipiului Craiova (Piaţa Prefecturii). precum şi o gamă variată de splendide bijuterii şi prestigioase mărci de ceasuri. COMINTEX S. serviciilor specializate (bancare. Etajele I şi II oferă o selecţie de clasic şi modern în modă: articole de îmbrăcăminte. produselor de papetărie. CRAIOVA .ro Profil 4719 – comerţ cu amănuntul 6820 – închiriere spaţii comerciale Doamna Mitiana Velea este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice Craiova. electrocasnice. Parterul este dedicat cadourilor. Acţionariat Control Intern . MERCUR – cel mai mare şi elegant centru comercial din Oltenia – înseamnă calitate..

având ca responsabilităţi specifice identificarea modalităţilor de dezvoltare a serviciilor oferite de firmă în concordanţă cu tendinţele pieţei şi asigurarea unei bune imagini a firmei pe piaţă. la un raport preţ/calitate competitive. HDF furniruite şi/sau vopsite şi din PVC expandat.metalcom. TÂMPLĂRIE lemn. Activitatea firmei se deruleaza pe următoarele direcţii: MOBILIER pal dublu melaminat.435.436. seria Avangarde după licenţă Austria. cu structură de capital autohton integral privat şi funcţioneaza din anul 1994 î n Craiova.97 S. Este Director adjunct la compania Metalcom din anul 2004. continuate cu un master de specializare în Afaceri internaţionale în perioada 2005-2007. manifestă o tendinţă ascendentă în domeniul forţei de muncă. Str. Menţinerea legăturii permanente cu clienţii fideli şi clienţ ii potentiali permite societăţii racordarea directă la cererea consumatorilor finali şi furnizarea unui pachet complet de servicii şi produse: consultanţă + produs + transport + instalare + service.311 catalinpatru@metalcom.C. UŞI DE INTERIOR celulare din MDF. Contact Craiova.462. CONFECŢII METALICE ORNAMENTALE din oţel carbon şi otel inox.ro Profil Soluţii complete de mobilare şi amenajări Cătălin Pătru a absolvit cursurile specializării Marketing în anul 2003. nr. efectuat prin showroom propriu. Calea Bucureşti. COMERŢ cu accesorii pentru industria mobilei şi pentru amenajări interioare. Cătălin Florin PĂTRU Director Adjunct .L Metalcom este o societate comercială cu răspundere limitată.191 0251. METALCOM S. 0251.ro www. fără diminuarea productivităţ ii. iar datorită dinamicii sectoarelor de producţie şi servicii. Clasificată ca întreprindere mijlocie. TAPIŢERIE. Metalcom are în prezent peste 90 de angajaţi.R.

reprezintă un suport eficient pentru reţeaua naţională de distribuţie. o linie tehnologică computerizată. Vâlcea.98 S. Calea Dunării. compania Mitliv Exim din Craiova. Producţia de betoane şi agregate minerale. 3 staţii de betoane complet automatizate.429603.C. lider pe piaţa locală a materialelor de construcţii. Deschiderea noilor puncte de lucru în judeţele Olt. pune în centrul preocupărilor sale angajamentul total al întregii organizaţii în vederea obţinerii satisfacerii exigenţei clienţilor. Fasonare oţel beton . Harghita şi Prahova sporeşte accesibilitatea la produsele distribuite şi comercializate de Grupul Mitliv.R.L. MITLIV EXIM S. măreşte viteza de reacţie la comenzile clienţilor şi nu în ultimul rând. Lucrări de construcţii. Contact Craiova.ro www. Consecventă valorilor şi principiilor pe care le-a recunoscut şi însuşit încă de la înfiinţare. Mirela GOŞA Director Economic . Mureş. conducere şi verificare a departamentului financiar contabil. Este Expert CECCAR din anul 1996 şi consultant fiscal din anul 2008. Mirela Goşa este absolventă a Facultăţii de Știinţe Economice din Craiova.R. din Craiova. Mitliv Exim SRL deţine în Municipiul Craiova 4 centre de desfacere proprii dotate corespunzător pentru a putea veni în întâmpinarea nevoilor clienţilor cu o gamă completă de materiale de construcţii.mitliv.ro Profil Comercializarea materialelor de construcţii. promoţia1983.L. cu un grad ridicat de automatizare pentru fasonarea oţelului beton. În calitate de Director Economic al grupului de firme MITLIV EXIM S. Nr. Cu o bogată experienţă în domeniul producerii şi comercializării materialelor de construcţii. precum şi o bogată logistică auto. desfăşoară activitatea de organizare. o balastieră proprie. 1 0251. office@mitliv. SC.

C. are ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul al telefoanelor mobile şi cartelelor valorice.L.R. Timiş. Ca dealer al Orange. compania s-a clasat în decembrie 2010 pe locul 2 pe ţară. Nr. din anul 2007. Hunedoara. deţine 32 de magazine de prezentare. Bihor. 1 magazin în judeţul Vâlcea. 2 magazine în Bucureşti. precum şi încheierea de contracte de servicii Orange. Str.L.R. încărcare electronică şi accesorii GSM. 1 magazin în judeţul Mehedinţi. societatea. deschise în 7 judete şi Bucureşti. în relaţia cu ORANGE. POCAVISO PRODCOM S. 2 magazine în judeţul Gorj. Contact Craiova.L. Calea Unirii. POCAVISO PRODCOM S. Arad. promoţia 2004. 14 (incinta mag.C. în funcţie de volumul vânzărilor. Firma este dealer Orange încă din anul 1997.ro Profil Comerţul cu amănuntul al echipamentelor pentru telecomunicaţii în magazine specializate Aurelia Mielcioiu este absolventa specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune.C.R. Este responsabilă de coordonarea şi conducerea activităţii economice la S. Aurelia MIELCIOIU Director Economic . 6 magazine în judeţul Timiş. acoperind 27 de localităţi din România: 13 magazine în judeţul Dolj. Teleorman. şi a cursurilor masterale de Management şi Audit Contabil 2007 din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Mercur) 0251407727 pocaviso@rdscv. Vâlcea. 1 magazin în judeţul Olt. De asemenea. 6 magazine î n judeţul Caraş-Severin. Argeş.99 S. motivarea şi pregătirea salariaţilor. în cadrul societăţii activează şi o divizie de vânzări directe cu reprezentanţi în 10 judeţe: Dolj. Olt. În prezent. S. Bucureşti. POCAVISO PRODCOM S.

100

POLICOLOR EXIM
POLICOLOR EXIM este o societate înfiinţată în anul 1994. Pe parcursul anilor activităţile s-au diversificat, totul datorită echipei, o echipă tânără şi flexibilă, pentru care calitatea şi profesionalismul serviciilor au reprezentat cel mai important detaliu. POLICOLOR EXIM este specializată în distribuţia de branduri atât pe piaţa internă cât şi internaţională precum Policolor, PPG, DEKO, KLAR AUTOMOTIVE, TOTAL. Propriile branduri precum Policar - spray retus auto şi Policasa - spuma izolatoare de silicon, sunt de asemenea bine cunoscute pe piaţa internă. De asemenea, firma Policolor Exim asigură servicii de marcare şi semnalizare rutieră şi servicii de realizare acoperiri industriale. Policolor Exim dispunde de toate mijloacele necesare pentru asigurarea promptă a tuturor serviciilor oferite (distribuţie, marcare şi semnalizare rutieră, realizare acoperiri industriale, etc. Produse pentru auto - Spray Retus Auto ″POLICAR″, Piese Auto, Produse Klar Professional, Produse Duralchid, Produse pentru construcţii, Vopsele, Diluanţi, Lacuri, Lavabile Interior şi Exterior, Deko Professional.

Contact
Craiova, Str. Calafatului, nr. 1A, Craiova 0251 425 180, 0251 406 405 vanzari@honda-craiova.ro www.policolorexim.ro

Profil
Producător de lacuri şi vopsele

Cosmin a absolvit în anul 2010 specializarea Management a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, pe care le continuă în prezent cu un master ăn Economie şi Afaceri Europene. Este angajat al Policolor Exim din 2011, iar anterior a cochetat cu activităţi din sfera Marketing & PR. Cristian Cosmin UNGUREANU Economist

101

POPECI UTILAJ GREU

Fondatǎ în anul 1975 şi devenitǎ societate pe acţiuni cu capital integral privat în anul 2001, S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A. este firma reprezentativǎ a grupului de firme POPECI. Societatea are o experienţǎ bogatǎ în proiectarea, fabricarea şi modernizarea maşinilor-unelte grele, a echipamentelor şi construcţiilor metalice, acoperind o mare varietate de industrii, unde nevoia de calitate este esenţial ǎ. Produsele realizate au aplicaţie într -un spectru larg de activitǎţi tehnologice, cuprinzând industriile siderurgicǎ, metalurgicǎ, de prelucrare a lemnului, celulozei şi hârtiei, energetice şi a mineritului.

Contact
Craiova, Str. Tehnicii, Nr. 1, 200440 + 40 251 435 100 + 40 251 437 089
resurseumane@popeci.ro

www.popeci.ro

Profil
Domeniul industrial Sectorul construcţiilor de maşini

Doamna Lelia Cristina Nica este angajatǎ a societǎţii din anul 1991, coordonând activitatea de resurse umane a grupului de firme POPECI. Are o vastǎ experienţǎ în derularea contractelor de parteneriat cu unitǎţi din învǎţǎmântul preuniversitar şi superior. Lelia Cristina NICA Director Resurse Umane

102

S.C. RAMERAS S.R.L. (MOL România)
1993 a fost anul în care Grupul MOL a decis extinderea regională, inclusiv în România, pentru ca în 1995 să se deschidă prima benzinărie MOL în țara noastră și să se înființeze compania MOL România. Anul 2004 a marcat semnarea parteneriatului între Grupul MOL și Royal Dutch/Shell Group. În cei peste 15 ani de prezență pe piața românească, MOL a reuşit să-şi consolideze poziția în rândul companiilor petroliere, fiind unul dintre cei mai importanți jucători pe piața carburanților. Rețeaua MOL include 137 de benzinării, care funcționează pe baza plaformei operaționale CODO (company owned, dealer operated), înregistrând performanțe pozitive şi pe segmentele de vânzări destinate companiilor, prin intermediul cardurilor de carburanți şi soluțiilor en gros. MOL a semnat acorduri de concesiune cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale pentru 3 perimetre din vestul României, dintre care unul a fost ratificat de către toate autoritățile competente. Strategia de extindere şi modernizare, precum ş i preocuparea pentru optimizarea activităților fac din MOL România una dintre cele mai dinamice ş i adaptabile companii petroliere de pe piața românească, deținătoare de certificări pe urmptoarele unități organizaționale: Rețea Stații Distribuție Carburanți (Vânzarea cu amănuntul a produselor petroliere, produselor alimentare şi nealimentare de larg consum precum şi a serviciilor conexe la benzinării), Comercial (Carburanți en-gros, Carduri de carburant, Lubrifianți, LPG, Bitum, Produse Petrochimice şi servicii conexe) , Logistică (Aprovizionare, Manipulare, Depozitare, Transport produse petroliere)

Contact
Craiova, Str. Unirii nr. 206 0744.539.665 craiova4@molromania.ro www.molromania.ro

Profil
Dealer MOL România – companie petrolieră

Dl. Remus Vîlceanu este de profesie Inginer specialitatea TCM, având experiență 16 ani în Uzina de Automobile Craiova, 9 ani ca dealer de benzinării, 2 ani în companie asigurare de viață şi 3 ani responsabil de calitatea şi marketingul în service Redac. Valorificând această experiență, din 2012 ocupă poziția de director general al dealerului MOL România, Rameras S.R.L.. Remus VÎLCEANU Manager General

adoptarea unor tehnologii nepoluante.485.ro/ Profil Serviciul de transport public de călători Economist în cadrul serviciilor Contabilitate. înnoirea parcului auto. Şef Compartiment Clienţi.103 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA Regia Autonoma de Transport Craiova a fost înfiinţ ată în anul 1991. Calea Severinului.ro http://www. În prezent RAT Craiova are 804 angajaţi şi îsi desfăşoară activitatea în patru locaţii. prestând serviciul de transport public de persoane pe raza Municipiului Craiova. Obiective propuse: creşterea calităţii şi eficienţ ei transportului public de călători în Craiova. Director Economic. Cristian STOIAN Economist . stagiar anul III CAFR. creşterea siguranţei şi confortului călătorilor.rat-craiova. 0763766422 cstoian2005@yahoo. Şef Compartiment Buget. Şef Compartiment Comercial. Nr.041. 23. în subordinea Primăriei. reducerea consumului de combustibil şi energie electrică. dispunând de 176 de autobuze şi 34 de tramvaie. Financiar. Economist CFG. Contact Craiova. curse speciale. 200769 +40251.com office@rat-craiova. curse ocazionale .

În anul 2009 a obţinut calitatea de expert CECCAR. cât şi pentru cei cu studii superioare.a înfiinţat Şcoala de Succes.R.ro Profil Retail (comerţ cu amănuntul) Cristina Viorica Duţă a absolvit studiile de master la Facultatea de Ştiinţe Economice Craiova în anul 2007. oferim cursuri de specializare atât pentru absolvenţ ii de liceu. În fiecare an un număr de 2. Şi pentru a asigura un training de succes. de comercializare de alimente. sector 3. Calea Severinului. De asemenea.craiova@real-hypermarket. astfel încât reţeaua numără la momentul actual 25 hipermarketuri. Str. +4031 403 10 00 Craiova. Nr.R. fie celor implicaţi î n activităţi de comerţ cu amănuntul. un departament menit să furnizeze . Bucureşti. deschise în centre economice importante ale ţării. Cristina DUŢĂ Şef Departament . Theodor Pallady 51N. fie vânzătorilor.000 de salariaţi ai săi din Germania şi din ţă rile unde este prezent pe piaţă. pentru domeniile operaţional şi cumpără ri programe de training de cea mai bună calitate.investeşte în pregătirea şi în cursuri de specializare oferite celor aproximativ 50. Personalul nostru reprezintă garanţia succesului companiei noastre. susţinute în exclusivitate de către specialiştii real.Hypermarket România S.104 REAL HYPERMARKET ROMÂNIA S.real-hypermarket. etaj 2. Bd. real..pentru început. martie 2006.L. 5A 0351 443 116 info. Au urmat alte 24 hipermarketuri..adresată fie personalului care lucrează în head office. a intrat pe piaţa de retail din România în Contact Real . care să susţină ritmul alert de expansiune al companiei noastre.ro http://www.000 de tineri beneficiază de o pregătire profesională bine fundamentată şi orientată către viitor .. real.Hypermarket România SRL. 032258. Aceste este motivul pentru care real..L.România. când a fost deschis primul magazin în Timişoara.

Înfrăţirii nr. Din 2008 îşi desfăşoară activitatea la Uniqa Asigurări. Polonia.052.105 UNIQA ASIGURĂRI UNIQA Group Austria este unul din cele mai mari grupuri de asigurare din Europa Centrală. Kosovo şi Muntenegru. 0721. Albania.000 de clienţi. Macedonia.000 angajaţi şi agenţi. Cristina Claudia ŞERBAN Director Sucursală . Carisma. Contact Craiova. UNIQA Asigurări are aproximativ 1000 de angajaţi în peste 46 de sucursale şi 115 de agenţii şi furnizează servicii pentru mai mult de 550. UNIQA Asigurări a devenit membră UNIQA Group Austria odată cu preluarea în anul 2008 a companiei UNITA. Italia. Slovenia. Ungaria.291. Bosnia şi Herzegovina. Rusia. Marca UNIQA a fost desemnată. Elveţ ia. 411.2. În ultimii ani. incluzând în prezent un număr de 21 de ţări unde operează în prezent 40 de companii de asigurare UNIQA: România. 7. care îmbină în mod conştient individualitatea sa austriacă cu statura sa europeană. sociabilitatea şi aptitudinile de bun organizator şi planificator o recomandă ca un bun profesionist în domeniul asigurărilor. cât şi în majoritatea ţărilor europene. bl 10D-10E. prima companie cu capital privat din Rom ânia. lista ţărilor în care activează a fost extinsă.5 milioane clienţi şi aproape 15 milioane poliţe în 21 de pieţe regionale.ro www. “The most trusted brand” de către Readers Digest atât în Austria. Slovacia. UNIQA se numără printre cele mai dinamice grupuri din Europa Centrală şi de Est. 10 ani la rând. Str. 200528 0251. Croaţia. dar şi ca lider al echipei de agenţi pe care o coordonează. Liechtenstein. Serbia. Ucraina.ro Profil Asigurări generale Cristina Şerban a absolvit în anul 2010 cursurile specializării Management din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova.465 c. Cehia. Bulgaria.uniqa.serban@uniqa. Germania. Având aproximativ 20.

înfiinţată în 1994. pune la dispoziţie bilete pe litoralul Mării Negre. sejururi cu avionul. vacanţe extreme. staţiuni montane. agenţia a încercat să îşi concentreze eforturile pentru a oferi o gam ă largă de servicii atât în domeniul turismului intern.valdirtour. ce se ocupă de organizarea evenimentelor private şi corporte: propune locaţiile. nr.ro Profil Agenţie de turism şi transport Organizator evenimente Irina Miertescu a absolvit în anul 2011 studiile masterale din domeniul ştiinţe politice Securitate Naţională şi Euroatlantică din cadrul Facultăţii de Istorie. Delta Dunării. alege împreuna cu clientul serviciile necesare tematicii evenimentului. Contact Craiova. şi deţine Diploma in Travel and Tourism Foundation & EBT conferită de Asociaţia Agenţiilor de Turism din România (ANAT). pune la dispozi ţie contactele furnizorilor necesari în organizarea evenimentului. Pe lânga serviciile turistice. Str. sejururi la ski. A obţinut calificarea de agent de turism-ghid naţional urmând cursurile Agenţiei de turism Mapamond. Irina Veronica MIERTESCU Agent de turism . circuite cu caracter cultural. România Muncitoare. vacanţe mediteraneene. De-a lungul acestor ani de experienţă în domeniul turismului. agenţia a lansat un nou departament. Agenţia de turism oferă clienţilor săi cele mai atractive vacanţ e individuale. cât şi al celui internaţional. calculeaza costurile evenimentului.3 (lângă Banc Post) +40251 410852 office@valdirtour. tururi de oraşe europene. staţiuni balneare.ro www. Filosofie şi Geografie a Universităţii din Craiova.106 AGENŢIA DE TURISM ŞI TRANSPORT VALDIR TOUR Valdir Tour este o agenţie tur-operatoare.

SIF OLTENIA COMPANIA DE APĂ OLTENIA PROFESSIONAL CONSULTING ILEX COM Ghid de practică | .107 PROGRAMUL DE STUDIU FINANŢE ŞI BĂNCI BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CEC BANK OMNIASIG GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.

108 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ LEMCOR LIBRA INTERNET BANK MERCUR | Ghid de practică .

109 Ghid de practică | .

110 | Ghid de practică .

Ion Mihalache Nr. Reuşita acestei strategii de dezvoltare durabilă se bazează în principal pe valorile împărtăşite la nivelul întregului Grup Société Générale: profesionalismul. promoţia 2005. BRD-Groupe Société Générale îşi va urmări politica de investiţii susţinute în vederea adaptării dispozitivului său comercial la specificul pieţei româneşti.50 Profil Financiar-bancar Absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor specializarea Management. BRD .301. Banca întreprinderilor. Masterand Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor specializarea Management Financiar Bancar – promoţia 2007. inovaţie. în cadrul unei strategii de parteneriat pe termen lung cu clienţii săi.Groupe Société Générale este a doua bancă românească după activele bancare şi deţine a doua capitalizare la Bursa de Valori Bucureşti. România 021. Silviu CONSTANTIN Responsabil Marketing . În acest sens. Banca îşi exercită în principal activitatea pe 3 pieţe: Banca persoanelor fizice. realizării la scară largă a procesărilor şi diversificării gamei sale de produse şi servicii. 1-7 Bucureşti.Groupe Société Générale doreşte să fie banca de referinţă a României prin profesionalism. Contact BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Bld. Banca de investiţii. Banca are peste 2. calitatea dezvoltării şi rentabilitate.5 milioane de clienţi fiind prezentă în toate judeţele României printr -o reţea de 930 de agenţii. Calitatea serviciilor noastre este garantată de cei peste 9500 de profesionişti care formează echipa BRD. Acţionarul principal al BRD este Société Générale. unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro. În fiecare zi. noi clienţi ne acordă încrederea lor şi noi colaboratori se alătură echipei noastre. spiritul de echipă şi inovaţia.111 BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD . ale cărui servicii sunt utilizate de 27 milioane clienţi din întreaga lume.61. Obiectivul major al BRD este dezvoltarea fondului său de comerţ pe aceste pieţe.

BRD continuă să dezvolte şi să promoveze ofertele de produse şi servicii adaptate pentru a oferi soluţii personalizate. Operaţiunile care pot fi efectuate în afara programului de lucru sunt: schimb valutar. sc.410. amplasate în principalele zone ale oraşului.4. 7 zile din 7 prin intermediul Agenţiei Cetatea Băniei din Bd. G. calitatea serviciilor oferite fiind unul dintre principiile dupa care ne ghidăm. bl. BRD Grup Craiova oferă posibilitatea efectuării de operaţiuni bancare 24h din 24. 136. Bl. În Craiova. Nr. accesare BRD-Net. persoane fizice autorizate şi întreprinderi. 1 (vis-a-vis gară CFR Craiova). BRD pune la dispoziţia clienţilor săi 20 de unităţ i bancare. M6.112 BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD – Grup Craiova este prezent în judeţele din Dolj şi Olt având o reţea de 37 de unităţi şi 45 de ATM-uri prin care oferă servicii de calitate clienţilor săi persoane fizice. simulare credite. Craiova 0251. Contact Bdul Carol I. Dacia nr. info point – informaţii generale BRD. retragere numerar. Pentru că ne dorim să fim cât mai aproape de clienţii noştri şi să fim permanent la dispoziţia lor.970 Profil Financiar-bancar Facultatea de Contabilitate Craiova Specializare Management Financiar-Contabil Daniela SEDER Director Expressgrup Brazdă . depunere numerar. plăţi facturi.

să fii printre clienţii care îşi personalizează singuri cardul bancar .şi să le prezinţi la BRD pentru carduri 100% personalizate Cardul tău este un mijloc practic şi comod care te ajută în derularea operaţiunilor cotidiene.Groupe Société Générale a pus în practică un program de investiţii fără precedent pentru modernizarea reţelei sale. în premieră în România.113 BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD . Contact Craiova.827 Profil Financiar-bancar Absolventă ASE Bucureşti. cu familia. plăţi pe internet sau retrageri de numerar. reorganizarea reţelei lansată cu doi ani în urmă are ca obiectiv. multiplicarea numărului de agenţii cu funcţie exclusiv comercială.inovaţia. Nr.1992 Cristiana VIŞAN Director Expressgrup Mihai Viteazul Craiova. 2 0251. acum fiecare are posibilitatea să fie designer-ul propriului card bancar. Str. prin intermediul creării de grupuri. BRD a lansat în anul 2010 cardul cu design personalizat A LA CARTE.să îţi alegi fotografii care să te reprezinte: cu tine. cu prietenii. Ea întăreşte şi reînnoieşte forţa sa comercială prin recrutarea de tineri colaboratori. Mihai Viteazul. De altfel. Fie că este vorba de cumpărături zilnice. le poţi face pe toate prin intermediul cardului tău personalizat A LA CARTE. plăţi facturi. Facultatea Finanţe Credit Contabilitate . În strânsă legătură cu una dintre valorile băncii . BRD te invită: .412. coordonează activitatea a cinci unităţi BRD care fac parte din Expressgrup Mihai Viteazul . Pentru că fiecare persoană este unică în felul ei. Filosofia de bază care ghidează activitatea băncii este promovarea unor politici de marketing şi vânzări mai apropiate de client. cu peisaje sau cu momente de neuitat pentru tine . în vacanţă sau pe parcursul deplasărilor în ţară şi în străinătate.

114 CEC BANK CEC Bank este o bancă comercială universală.1-3-5 Parter 0251 414 050 office@cec. Sucursala Craiova.cec. Bl. con tribuie la dezvoltarea economică. b. Valorile CEC Bank: a. valori funcţionale: siguranţă. c. secţia Contabilitate şi Informatică de Gestiune. urmărind cu precădere finanţarea IMM-urilor. valori fundamentale: încredere. În perioada octombrie 2002 – septembrie 2009 am activitate ca lector – asociat. din cadrul Universităţii din Craiova. crearea şi menţinerea locurilor de muncă. Am susţinut teza de doctorat în mai 2005. stabilitate. onestitate. simplitate. administraţiilor publice locale. iar din 2010 când am fost numit şef serviciu. accesibilitate. valori de reprezentare: tradiţie. care oferă clienţilor produse şi servicii diverse şi de calitate. competitivă. Str. O atenţie deosebită este acordată în continuare relaţiei cu populaţia României. simbol naţional. agriculturii.bancar În anul 1999 am absolvit Facultatea de Ştiinte Economice.ro http://www. Tony POPA NISTORESCU Şef Serviciu Credite Administrator . Contact CEC Bank. Banca este un element activ în sprijinirea clienţilor pentru accesarea fondurilor europene. Sf. coordonez un colectiv de 20 de persoane.ro/ Profil Financiar . Dumitru. Am predat în perioade diferite atât la FEAA. precum şi a acelor proiecte bancabile care prin natura lor. cât şi la Facultatea de Management Financiar Contabil a Universităţii Spiru Haret din Bucureşti. Din 16 aprilie 2007 lucrez la CEC Bank.

IMM şi persoane fizice. Păstrând focusul pe nişa profesiilor liberale. Contact Sucursala Craiova. Bl. care depăşesc sfera serviciilor clasice disponibile în prezent în mediul bancar. Gabriel CISMARU Director Sucursala Craiova . Nr. promoţia 2001 şi al programului de Master Management Financiar Bancar. Libra Internet Bank şi-a stabilit obiectivul de a deveni "partenerul financiar al sectorului medical". a fost orientat întotdeauna spre performanţă şi atingerea obiectivelor. A. Atlanta-Georgia. companiilor din acest domeniu.cismaru@librabank. lansând în primăvara anului 2004 un pachet de servicii financiare dedicate în exclusivitate medicilor şi membrilor familiilor lor.A. Libra Internet Bank şi-a asumat misiunea de a fi un partener financiar de încredere pentru fiecare dintre clienţii săi – specialiştii profesiilor liberale. Libra Internet Bank a fost înfiinţată în 1996. iar din mai 2003 a devenit membră a grupului american de investiţii New Century Holdings (NCH).115 LIBRA INTERNET BANK S. unul dintre cei mai importanţi investitori străini din România. are investiţii de peste 3 miliarde de dolari în Europa Centrală şi de Est din care peste 300 milioane de dolari au fost investiţi în România. NCH. spitalelor şi clinicilor private. tehnicienilor şi asistenţilor medicali. Str. În prezent este student în cadrul programului de Executive MBA al Kennesaw State University.librabank.ro www. sc. Parter Comercial + 40 251 411 370. 16. devenind operaţională î n 1997. secţia Bănci şi Burse de Valori. cabinetelor medicale. LIBRA INTERNET BANK se adaptează cu rapiditate contextului actual dar şi ritmului şi cerinţelor clienţilor. + 40 374 203 380 gabriel. Cu o experienţă de peste 10 ani în domeniul bancar. În prezent. SUA. M9. Calea Bucuresti. promoţia 2004.ro Profil Financiar-bancar Domnul Gabriel Cismaru este absolvent al Facult ăţii de Ştiinte Economice din cadrul Universităţii din Craiova. oferind servicii virtuale competitive.

B-dul Aviatorilor. training.ro Profil Asigurări non life Specialist în domeniul asigurărilor non life cu o experienţă de 15 ani în cadrul companiei. Sector 1.ro www. a activat cu succes î n diverse proiecte care au vizat activitatea studenţilor.25%) şi persoane fizice române (0. pachetul majoritar de acţiuni OMNIASIG a fost preluat de către Grupul WIENER STADTISCHE. Alin CĂPITANU Director Adjunct . Restul acţiunilor sunt deţinute de persoane juridice române (0.114 miliarde RON. Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova. În cursul anului 2005.65%).omniasig. bloc 2 parter 021-231.116 OMNIASIG OMNIASIG reprezintă din 1995 unul din reperele importante ale industriei asigurărilor din România.10% din totalul acţiunilor companiei. în prezent acesta deţinând 99. concernul de asigurări cu cea mai extinsă şi activă prezenţă în ţările Europei Centrale şi de Est. OMNIASIG a înregistrat un volum de prime brute subscrise de 1. valoare care a situat compania pe locul al doilea pe piaţa asigurărilor generale din România.50. a îndeplinit cu succes mai multe funcţii atât la nivel local cât şi central în departamentele de vânzări. În 2009.fortan@omniasig. portofoliile de clienţi si produse confirmă poziţia de top pe care OMNIASIG o ocupă astăzi în ierarhia asigurătorilor din industria de profil. 28 Craiova. Cota de piaţă (15. Nr.24% pe piaţa asigurărilor generale). subscriere şi management. Str. Contact Bucureşti. Ion Maiorescu.40/41/42/43 procopie.

A.ro Profil Asigurări generale şi de viaţă Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova.727. Andrei Moraru are o experienţă bogată în domeniul economic. Andrei MORARU Director Agenţie ARDAF . Septembrie 2011: Generali Asigurări şi Ardaf fuzionează pentru a deveni Generali România. Fortunescu. bancar şi al asigurărilor. de servicii mai bune.D. 4 0251. Aceasta fuziune nu aduce nicio schimbare pentru clienţii deja existenţi. Noua companie oferă toate categoriile de produse de asigurare.410.270 andrei. Generali Asigurări şi Ardaf. o gamă mai largă de produse şi expertiză atât la nivel local. Strada C.999.117 GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.moraru@ardaf. Aceştia beneficiază. Contact Craiova. Două secole de experienţă în servicii financiare şi de asigurare îţi pot oferi certitudinea că prin Generali beneficiezi de protecţia optimă pentru tine şi bunurile tale. cu o cotă de piaţă de 6. profesionalismul şi succesul propulsându-l în funcţii de conducere. 0754. competenţa. cât şi internaţional. cel de-al 7-lea jucător de pe piaţa românească de asigurări. însă. care sunt vândute sub două branduri şi reţele de vânzare distincte.6% (conform datelor CSA pentru primul semestru 2011). Nr.

16 ani de experienţă în domeniul economic. este societate pe acţiuni cu capital integral privat.F. Societatea a fost înfiinţată la 01.ro sifcont@sifolt. În conformitate cu actul constitutiv societatea are următorul obiect de activitate:  administrarea şi gestionarea acţiunilor la societăţile comerciale pentru care sau emis acţiuni proprii. secţia Finanţe Contabilitate.11.ro/ Profil Investiţii financiare Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova.C. Nr. 4 alin. în baza Legii nr.  gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare şi efectuarea de investiţii în valori mobiliare în conformitate cu reglementările în vigoare.A. Ana CIMPOERU Economist .133/1996. 55/1995. S. SIF OLTENIA S. Contact Craiova. promoţ ia 1993. lege pentru tr ansformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare. Strada Tufanele. OLTENIA S. 6 din Legea nr. corespunzător Certificatelor de Proprietate şi Cupoanelor Nominative de Privatizare subscrise de cetăţeni în conformitate cu prevederile art.118 S.335 public@sifolt. 200767 0251/419. 1.ro http://www.A.1996 în Craiova – România.I.sifolt. membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România şi din decembrie 2010 a obţinut calitatea de auditor financiar.

tratarea și distribuția apei.A.ro www.119 S. Marcel MORCOV Director Economic . gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. Oraşul Segarcea.cv@rdslink.ro Profil Captarea. Contact Craiova. în aria delegării definită în respectivul contract. Compania de Apă Oltenia S.A. prin Consiliul Județean. Marcel Morcov este de profesie economist. Oraşul Bechet. 133 CP 200177 0251. Nr. în cadrul căruia a ocupat diferite funcții de conducere. Oraşul Filiaşi.C. Comuna Călăraşi – prin consiliile locale respective.422.422. este persoană juridică română. Str. Compania îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat. Comuna Breasta..117 0251.apaoltenia. precum şi Județul Dolj. având ca acționari Municipiul Craiova. Oraşul Dăbuleni. Brestei.. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S. Obiectul de activitate al Companiei este operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a cărui gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare încheiat cu Asociația de dezvoltare intercomunitară Oltenia.263 apa. Colectarea și tratarea apelor uzate Dl. prin Asociație. înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă. cu experiență de peste treizeci de ani în domeniul economic și financiar-bancar.

200396 +40 251 411446. 6A. cadre universitare etc..120 S. ap.L. Ne-am dezvoltat serviciile având în vedere faptul că o colaborare de succes presupune multă atenţie şi încredere. suntem lider zonal de piaţă pe domeniul nostru de activitate. Contact Craiova.R. et. Firmele grupului sunt membre ale Camerei Consultanţilor Fiscali din România.C. avocaţi. precum şi în domenii conexe. 14-15. Nr. Str. A. reuşind să nu ne dezamăgim clienţii şi să le rezolvăm problemele într -un mod optim. Mirel Florin IACOB Consultant Fiscal . contabilitate.ro http://www. auditor stagiar. 1.Cuza. expert contabil. PROFESSIONAL CONSULTING S. iar în prezent.profcons.ro/ Profil Consultanţă fiscală Consultant fiscal. auditori. experţi contabili. contabilitate. 7 ani de activitate în consultanţă fiscală şi financiar contabilă. Avem o echipă de peste 30 de specialişti. precum şi servicii în domenii conexe. Camerei Auditorilor Financiari din România şi a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România . indiferent de puterea financiară a fiecăruia. audit.I. bl. sc. Grupul Professional Consulting a fost constituit în anul 2002 şi este specializat în oferirea de consultanţă financiar -contabilă şi fiscală. 42. 5. jurişti. audit. consultanţi fiscali. Ne-a caracterizat întotdeauna profesionalismul şi apropierea de client. +40 251 406696. +40 351 442446 office@profcons.

aceasta este formată din 69 de magazine proprii şi 13 magazine deţinute de subcontractorii noştri.121 S.ro Profil Vânzări echipamente pentru telecomunicaţii Licenţiat al Universităţii de Vest din Timişoara.C.profesia expert contabil.ilexgsm. S.R.C. RD S & RCS şi Romtelecom pentru contractele de furnizare servicii date mobile şi telefonie fixă. Contact Craiova.E. Marius GLĂVAN Director Economic . Calea Bucureşti.R.L. specializarea Finanţe – Bănci.A.L. Str. parter 0351178891 contabilitate@ilexgsm. Ilex Com S. distribuitorii Cosmote. 2.ro www. Stagiar în anul III la C. distribuitorii Orange. bun organizator cu spirit de echipă. 1. În ceea ce priveşte reţeaua de distribuţie SC Ilex Com SRL. Persoană responsabilă. ILEX COM S.R.C. ap. E9. reprezintă al doilea partener Vodafone deţinând o pondere de 15-18% din total reţea distribuţie. bl. Dolj . În activitatea noastră ne bazăm pe un număr mediu de 150 salariaţi. Concurenţa este reprezentată de: magazinele proprii Vodafone.C. 15 % dintre ei având funcţii de conducere sau făcând parte din personalul TESA. sc.

Contact Craiova.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 2005  lector universitar Universitatea Spiru Haret – Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova  membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România. Mihail ANTONESCU Director Executiv Adjunct . 1988  doctor în economie – Specializarea Finanţe. în mod unitar. Facultatea de Ştiinţe Economice.Secţia Finanţe Contabilitate.anaf. 2 0251.925 0251. Facultatea de Ştiinţe Economice .525. Nr. hotărârilor de guvern. ordonanţelor guvernului.122 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj este o unitate teritorială cu personalitate juridică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 1997  Master Administraţia Publică . ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de ANAF şi Ministerul Finanţelor Publice. strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului.ro http://www.525.925 Date.craiova@mail. Mitropolit Firmilian. Universitatea din Craiova. Str.gv. prin care se realizează.ro/public/wps/po rtal/Dolj Profil Instituţie publică Absolvent al Universităţii din Craiova.mfinante. în baza legilor.

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. precum şi din domeniul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale. fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr.ro/ Profil Instituţie publică.123 CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ Casa Judeţeană de Pensii Dolj este organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat.ro http://www. în teritoriu. Casa Judeţeană de Pensii Dolj asigură servicii pensionarilor de asigurări sociale de stat. 1 0251/406338 office@pensiidolj. Casa Judeţeană de Pensii Dolj asigură. Anca Daniela GIUGEA Director Executiv Adjunct .Promoţia 1993. Nr. Ca serviciu public investit cu personalitate juridică.prestaţii sociale Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Craiova .Universitatea din Craiova – Facultatea de Ştiinţe Economice Promoţia 2003 specializarea Managementul Organizaţiilor Publice. aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale.Universitatea din Craiova – Facultatea de Ştiinţe Economice Promoţia 2002 specializarea Managementul Resurselor Umane Absolvent de master .pensiidolj. Mihail Kogălniceanu. Contact Craiova. în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice. Studii Aprofundate . Str. pensionarilor de asigurări sociale proveniţi din fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori precum şi persoanelor asigurate pe bază de declaraţie de asigurare şi contract de asigurare.

de la uscarea acestuia până la realizarea produsului finit. Lauber.213 office@lemcor. 0351. contabil şef.C. placaje. Beck. Are o experienţă profesională de 36 de ani pe funcţii ca economist. mobilier hotelier. Bd. LEMCOR S. panouri pentru diverse tipuri de mobilă.442.120. director executiv în numeroase companii din sectorul industrial.ro www. produsele obţinute sunt de calitate. fiind o firmă cu capital privat al cărei acţionar majoritar este SIF Oltenia.maşini de producţie germană: Weining. nr.prelucrăm lemnul în condiţii de calitate deosebită. promoţia 1978.271 0251. Craiova a fost înfiinţată în anul 1997. director economic. Haffner .A. lambriuri. Contact Craiova. elemente de scări interioare.124 S. Prin dotarea tehnologică performantă de care dispunem . Este expert contabil din 2001. în conformitate cu normele Comunităţii Europene. pardoseli. mobilier de grădină.442. Petre DÂRJIU Director General . Joos. LEMCOR S.270. Decebal. Secţia Finanţe-Contabilitate.ro Profil Execuţia de produse de tâmplărie Petre Dârjiu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice. Ca urmare a modernizării liniilor tehnologice. În afara producţiei de bază.lemcor. 0351. Hess.413. Steiger. S. plafoane false. care este fabricarea de uşi şi ferestre din lemn stratificat.C. putem executa la comandã mobilier şcolar.A.

. MERCUR S.407. la preţuri competitive. Având în vedere complexitatea activităţilor derulate în cadrul S.mercurcraiova. vă aşteaptă cu o ofertă tentantă şi diversificată: magazine specializate pentru toate gusturile şi o gamă variată de servicii moderne şi de calitate.A. Petrecerea timpului liber în barul şi Restaurantul Mercur satisface cele mai rafinate gusturi din domeniul artei culinare şi al distracţiei. Surpriza şi vă veţi bucura de cele mai frumoase clipe de cumpărături din viaţa dumneavoastră ! MERCUR – Plăcerea de a cumpăra ! Contact Craiova.C.C.A. Mercur S. ridicând conceptul de shopping la rang de artă. Centrul Comercial Mercur. activitatea economico-financiară a societăţii este organizată şi condusă de doamna Adelina Căruntu.711 office@mercurcraiova. care comercializează o varietate de mărci recunoscute pe plan naţional şi internaţional. Calea Unirii 14.ro www. studenţii de azi – practicienii de mâine se pot baza în stagiile de practică de un tutore profesionist şi deschis în a împărtăşi din experienţa sa.125 S. Centrul Comercial Mercur corespunde tuturor cerinţelor de calitate şi funcţionalitate prin oferta de produse şi servicii prestate. Vă invităm în Centrul Comercial MERCUR. Adelina Veronica CĂRUNTU Director Financiar Contabil .ro Profil 4719 – comerţ cu amănuntul 6820 – închiriere spaţii comerciale Din anul 2000. Shopping în Centrul Comercial Mercur înseamnă peste 130 de magazine. etaj 5 0251. cel mai mare şi elegant centru comercial din Oltenia. Noutatea. unde veţi descoperi Calitatea.

126 | Ghid de practică .

127 PROGRAMUL DE STUDIU CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE AMT SERVICE AUDICONTEVEX AUDIT ŞI EXPERTIZĂ CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ C&C CONSTRUCT EXPERT BUSINESS CONSULTING OFFICE CONT EXPERT N&C AUDIT ŞI EXPERTIZĂ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA SOFTRONIC Ghid de practică | .

128 | Ghid de practică .

Bucureşti.C. consultanţă în domeniul fiscal.com http://www. societatea beneficiind de o vastă experienţă în ceea ce reprezintă serviciile din domeniul financiar-contabil. consultanţă fiscală Florin Săftoiu a absolvit în anul 1987 specializarea Economia Industriei. audit.ro/ Profil Servicii de contabilitate. dobândind calitatea de expert contabil. UNEAR. Asociaţia Naţională a Mediatorilor din România.L. AMT SERVICE S. oferind servicii de audit. aspect atestat şi de pregătirea profesională a colectivului societăţii. specializată în domeniul financiar-contabil.E.A. evaluator. auditor financiar. Construcţiilor şi Transporturilor. Unirii. C. membră a Camerei Auditorilor Financiari din România începând cu anul 2010.R Dolj. Florin SĂFTOIU Director General . Societatea dispune de un sediu cu o dotare corespunzătoare tipului de servicii pe care îl prestează. expertiză contabilă. Bucureşti. Contact Craiova.F.R. Societatea AMT SERVICE a fost înfiinţată în anul 1995. autorizaţie 00529/2007. Societatea este membra a A sociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România din anul 2007.R. practician în insolvenţă. Str. Este membru al C.nr.C.amtservicii. consultant fiscal. INSOL Europe. contabilitate (inclusiv expertize contabile) .F.C. precum şi servicii de evaluare. membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România din anul 2007 .A. ca societate comercială cu răspundere limitată. C. mediator.C.129 S. Facultatea de Ştiinte Economice din Craiova.ro amtservicesa@yahoo. Nr 30 0251/415330 office@amtservicii. A urmat cursuri organizate de instituţii de specialitate. nr. autorizaţie 948/2010.

C&C CONSTRUCT S. societatea are 14 angajaţi şi desfăşoară următoarele activităţi: 1. începând cu anul 2010. Inspecţii la aparatele de tahograf pentru maşinile de peste 3.C. S. fost înfiinţată în anul 2006. dar începând cu a doua jumătate a anului 2007. Calea Severinului nr. pentru orice categorie de autovehicule rutiere. remorci şi semiremorci.5 t one 3. Contact Craiova. Str. Închiriere de spaţii de depozitare.T. 42 0751301201 cristipetre1980@yahoo.L. s-a reorientat spre activităţile de prestări de servicii în domeniul auto. cursurile de expert contabil organizate de CECAR Dolj. domeniul Contabilitate şi Administrarea Întreprinderii.D.com Profil Servicii de întreţinere şi reparaţii autovehicule Carmen este absolventa Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.″.R.130 S. Î n prezent. inclusiv autocamioane.A. Carmen Florentina PETRE Director Economic . datorită restrângerii activităţii de construcţii. producţie şi birouri 4.C. ca urmare a semnării unui contract de finanţare nerambursabilă cu ADR SV OLTENIA. Se ocupă de conducerea economică a C&C Construct. Urmează. I. societatea mai desfăşoară şi o activitate de Service Auto. autobuze şi microbuze 2. Din anul 2012.R. C&C Construct S.P. având ca obiect principal de activitate Construcţii civile şi industriale.L. dar şi a altei companii cu profil confecţii aflată în aceeaşi incintă. fiind practiciană a programelor de contabilitate ″Petrescu″ şi ″E. tractoare rutiere.

131 S. S. Brazda lui Novac. desfăşoară activităţi de evidenţă contabilă şi consultanţă în domeniul contabilităţii încă din anul 1994. Societatea efectuează servicii de contabilitate pentru societăţi comerciale private şi entităţi non-profit. în toate domeniile de activitate (excepţie agricultura). AUDICONTEVEX S.C. 1 0351. cu vechime în domeniul contabilităţii de peste 30 ani. Bl.448. cea mai mare parte a clienţilor beneficiază de aceste servicii de peste 10 ani. 2. AUDICONTEVEX S.407.R. Ap. Tatiana BOBOC Asociat unic . Un fapt pozitiv pentru calitatea serviciilor acesteia este aceea că.C. Tatiana Boboc este expert contabil.L. Prestările de servicii în domeniul contabilităţii sunt efectuate de experţi contabili şi economişti cu calificare şi cunoştinţe temeinice. Deţine o vastă experienţă în conducerea contabilităţii având şi calităţi manageriale. Consultanţă în domeniul fiscal. Sc.473.R. 25.L. Contact Craiova.609 audicontevex@gmail.com Profil Contabilitate şi audit financiar. desfăşurându-şi activitatea ca liber profesionist din anul 1992. 0744.

inclusiv evidența personalului. Camera Auditorilor Financiari din România. Membră CECCAR încă de la înființare. 0731.auditsiexpertiza. Contact Craiova.341.ro Profil Activitati de contabilitate și audit financiar. expertize contabile.809 0745.ro www. AUDIT ŞI EXPERTIZĂ S. cu activități de predare a disciplinelor de contabilitate.R. auditor financiar și consultant fiscal. C. dr. univ. Magdalena MIHAI este cadru didactic universitar cu o experiență de peste 20 de ani în învățămâtul superior economic. în prezent fiind șefa catedrei de contabilitate din cadrul FEAA. Nr. consultanță în domeniul fiscal . documentații credite.295. oferă servicii de contabilitate financiară și de gestiune. Este expert contabil. 0728.412. Camera Consultanților Fiscali. Buna cunoaștere a unor limbi de circulație internațională facilitează contactul cu clienții rezidenți în UE.626. consultanță financiar-contabilă.009.cod CAEN 6920. 0741.L. divizări și alte servicii profesionale de specialitate. Magdalena MIHAI Administrator .C. fiind membră a organismelor care reglementează profesia contabilă: CECCAR.022 office@auditsiexpertiza. consultanță în afaceri și management. D-na prof. Str. Rădulescu Motru.132 S. asistență pe perioada derulării controalelor specifice.181.052.653. evaluări. fuziuni. Firma este înființată în anul 2001.6 0351.

133

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Consiliul Judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, funcţionează pe baza principiilor cuprinse în art.120-122 din Constituţia României şi a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. Potrivit art. 122 alin.1 din Constituţie, Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Contact
Craiova, Palatul Administrativ, Strada Unirii, Nr. 19 0251.408.200 0251.408.241 relpub@cjdolj.ro www.cjdolj.ro

Profil
Administraţie publică

Gabriel Aftinescu este absolvent al Masterului – Finanţe şi Administrarea Afacerilor în anul 2006 – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. De asemenea, este absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor în anul 2004 – Secţia Managementul Firmei. Gabriel AFTINESCU Inspector Principal

134

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Consiliul Judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, funcţionează pe baza principiilor cuprinse în art.120-122 din Constituţia României şi a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. Potrivit art. 122 alin.1 din Constituţie, Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Contact
Craiova, Palatul Administrativ, Strada Unirii, Nr. 19 0251.408.200 0251.408.241 relpub@cjdolj.ro www.cjdolj.ro

Profil
Administraţie publică

Daniela Avrămoiu este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice, Secţia Finanţe Contabilitate, promoţia 1980. În anul 2005 a absolvit studiile masterale în Guvernare modernă şi dezvoltare locală urmat la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, iar în anul 2006 cursurile masterale ale specializării Strategii manageriale în finanţe publice şi asigurări ale Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova. Daniela AVRĂMOIU Director Economic

135

S.C. EXPERT BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Societatea a fost înfiinţată în anul 2004 şi are ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul contabilităţii, auditului şi consultanţei fiscale. Personalul societăţii este calificat şi atestat de organismele profesionale din domeniu. Dintre cele mai importante activităţi realizate de SC EXPERT BUSINESS CONSULTING SRL amintim efectuarea de expertize contabile, misiuni de audit, consultanţă financiarcontabilă, evaluări de bunuri mobile şi proprietăţi imobiliare, evaluări de întreprinderi, planuri de afaceri, s.a.

Contact
Craiova, Str. Nicolae Iorga 94 0731.51.01.01, 0251.51.01.01 expert_business_consulting@yahoo. com

Profil
Cod CAEN principal 6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal

Este absolventa Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova, promoţia 1997, specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune. În anul 1999 a absolvit cursuri de master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova, specializarea Management şi Audit Contabil. Are calitatea de expert contabil, auditor financiar şi consultant fiscal. Mioara Luminiţa POPESCU Expert Evaluator, Expert Contabil, Consultant Fiscal

287A 0744.136 N&C AUDIT ȘI EXPERTIZĂ S.R.ro Profil Cod CAEN principal 6920 .a. evaluări de întreprinderi. consultanţă financiar contabilă.Activităţi de contabilitate şi audit financiar. specializarea Administrarea Afacerilor. Din anul 2007 este expert contabil. Societatea a fost înfiinţată în anul 2009 şi are ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul contabilităţii. nr.nitu@consulting-nc.481. misiuni de audit.133. Cornelia NIŢU Expert Contabil . Contact Craiova. consultanţă în domeniul fiscal Cornelia Niţu este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din Oradea. evaluări de bunuri mobile şi proprietăţi imobiliare.133 cornelia. Str. A absolvit în anul 2002 cursurile de master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova. Calea Bucureşti. promoţia 1997. 0251.507.L. Personalul societăţii este calificat şi atestat de organismele profesionale din domeniu. Dintre cele mai importante activităţi realizate de SC N&C AUDIT ŞI EXPERTIZĂ SRL amintim efectuarea de expertize contabile. auditului şi consultanţei fiscale. planuri de afaceri s. membru CECCAR.

7 0251. absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice – Universitatea din Craiova. promoţia 2008. secţia ″Economia Industriei şi Transporturilor″.. Str.215/2001. Contact Craiova. de asemenea. Este.A.461. S.P.ro Profil Administraţie publică Marcela Brăgariu este absolventă a Masterului “Managementul Afacerilor Publice”. Nr. autonomiei locale. A.137 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA Primăria Municipiului Craiova este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr.236 contabilitate@primariacraiova. legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. deconcentrării serviciilor publice. eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale.ro www.S.primariacraiova.N. privind aprobarea organigramei şi numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.Cuza.Bucureşti. promoţia 2001.I. Marcela BRĂGARIU Expert . Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării.

ro Profil Serviciul de transport public de călători Marian Teodorescu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice–Finanţe Contabilitate. fiind plătitoare de taxă pe valoarea adăugată şi neavând filiale. suburbane şi metropolitane de călători”. expert contabil din anul 1994.rat-craiova. Nr. judeţul Dolj. Marian TEODORESCU Director Economic . înfiinţată în baza deciziei 100/15.02. Calea Severinului. office@rat-craiova. doctor în economie din anul 2004 şi consultant fiscal din anul 2006.1991. având ca obiect principal de activit ate conform CAEN 4931 „Transp. Îşi desfăşoară activitatea în localitatea Craiova.041.com www.485. urbane.138 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA. promoţia 1986. 23.ro murtazagabita@yahoo. 200769 +40251. Contact Craiova. este o regie autonomă de interes local.

gabinadia@yahoo.ro Profil Serviciul de transport public de călători Nadia Ioniţă a ocupat în cadrul Regiei Autonome de Transport Craiova funcţiile de economist în cadrul serviciilor salarizare. adoptarea unor tehnologii nepoluante. şef serviciu contabilitate. înnoirea parcului auto. prestând serviciul de transport public de persoane pe raza Municipiului Craiova. Nr. Obiective propuse: creşterea calităţii şi eficienţei transportului public de călători în Craiova. 23.com www. contabilitate. În prezent RAT Craiova are 804 angajaţi şi îşi desfăşoară activitatea în patru locaţii. reducerea consumului de combustibil şi energie electrică. Nadia IONIŢĂ Economist .rat-craiova. 200769 0785236104. Contact Craiova. curse speciale şi curse ocazionale. director economic şi economist proiecte.139 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA Regia Autonomă de Transport Craiova a fost înfiinţată în anul 1991. dispunând de 176 de autobuze şi 34 de tramvaie. în subordinea Primăriei. creşterea siguranţei şi confortului călătorilor. Calea Severinului.

softronic. Str. Pionieri pe piaţa românească de material rulant al echipamentelor electronice comandate cu microprocesoare.140 S. Severinului. control și diagnoză pentru vehicule feroviare. măsură.L. înregistrare. 40 0351.409.ro Profil Modernizare locomotive electrice. Fondatorii societăţii au o bogată activitate în domeniul încercării echipamentelor pentru vehicule de tracţiune feroviară și au desfășurat anterior activităţi de cercetare în domeniul tracţiunii feroviare. Softronic s-a impus pe piaţa furnizorilor feroviari prin produse și servicii de înaltă calitate şi prin mobilitate deosebită. Cristina MIRESCU Director Financiar .ro www.155 softronic@softronic.C. Facultatea de Ştiinţe Economice. Înfiinţată în februarie 1999. Cristina Mirescu este absolventă a Universităţii din Craiova. control și diagnoză. SOFTRONIC S. Echipamente numerice de măsură. Contact Craiova. specializarea Bănci şi Burse de Valori. Convertizoare statice de forţă pentru servicii auxiliare și tracţiune electrică.152 0351. specialiștii societăţii au proiectat și fa bricat echipamente de modernizare începând de la siguranţa circulaţiei.409. în urma restructurării activităţii de cercetare din România și din necesitatea satisfacerii în condiţii de calitate a nevoilor transportatorilor feroviari. până la convertizoare statice de tracţiune. şi a studiilor aprofundate în specializarea Management Financiar.R. Nr.

NICOLĂESCU PLOPŞOR SOFTRONIC Ghid de practică | .S. ECONOMIE GENERALĂ ŞI COMUNICARE ECONOMICĂ ADR SV OLTENIA CASA NOASTRĂ DIRECŢIA REGIONALĂ A VĂMILOR CRAIOVA ELPRECO ICSU C.141 PROGRAMELE DE STUDII ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE.

142 | Ghid de practică .

monitorizarea implementării POR în regiune. Aleea Teatrului. ADR Sud-Vest Oltenia desfăşoară următoarele activităţi principale:  implementarea programelor şi a proiectelor regionale  programarea regională  marketingul regional şi promovarea investiţiilor Contact Craiova. cu personalitate juridică. neguvernamental. etc. Marilena ALECU Şef Departament Politici Regionale şi Comunicare .869. ce acţionează în domeniul specific dezvoltării regionale. elaborarea documentelor de programare regională (PDR. de utilitate publică.418. Nr.ro www.251.251.143 AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia) a fost înfiinţată în anul 1999 şi este un organism nonprofit.411. 0040.ro Profil Dezvoltare regională În cei 11 ani de activitate în cadrul instituţiei a desfăşurat activităţi diverse precum: evaluarea şi monitorizarea proiectelor.240. office@adroltenia. PRAI.adroltenia. coordonarea grupurilor parteneriale de lucru.). 2A 0040. apolitic.

dar şi elemente ce ţin de ofertarea. specializarea Managementul Firmei. Zilnic peste 550 de oameni sunt dedicaţi producţiei şi oferirii de servicii de valoare pentru clienţi.283.L.R. Contact Pieleşti.144 S.santia@casanoastra. Una din principalele activităţi ale societăţii este reprezentată de producţia şi distribuţia de ferestre şi uşi termoizolante din PVC. interfaţa între partenerii străini şi Compania Casa Noastră.532 0728. Pentru a putea oferi produse şi servicii de valoare a investit peste 20 mil de euro în construcţia şi utilarea unor fabrici de producţie a tâmplăriei PVC şi a geamului termoizolant.ro Profil Tâmplărie PVC Ramona Şantia este absolventă a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.este unul complex ce are în vedere în special coordonarea/supravegherea subalternilor în relaţiile de colaborare cu partenerii externi.429. CASA NOASTRĂ S. Job-ul actual – Şef Departament Export . Str. Calea Bucureşti.ro ramona. Ramona ŞANTIA Şef Birou Export . Nr. respectiv contractarea cu aceşti parteneri străini.393 office@casanoastra.113 0251.C.

145

DIRECŢIA REGIONALĂ PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE CRAIOVA
Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale este subordonată Autorităţii Naţionale a Vămilor şi realizează în plan teritorial atribuţiile autorităţii vamale. Aceasta coordonează în plan teritorial, potrivit procedurilor de arondare stabilite de Autoritatea Naţională a Vămilor, direcţii judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale, birouri vamale de interior şi, după caz, birouri vamale de frontieră. Are competenţă teritorială în şase judeţe din sud-vestul României şi administrativă asupra a: 6 direcţii judeţene pentru accize şi operaţ iuni vamale (Argeş, Dolj, Gorj, Olt, Teleorman, Vâlcea); 6 birouri vamale de interior sau frontieră (Aeroport Craiova, Bechet, Calafat, Corabia, Tr. Măgurele, Zimnicea); 2 puncte vamale (Mioveni-Dacia, Craiova-Ford).

Contact
Craiova, Str. Henry Ford, Nr. 16 0251.437.070 DRVCR@CUSTOMS.RO

Profil
Supraveghere vamală şi a produselor accizabile; Control vamal şi al operaţiunilor cu produse accizate; Verificări şi controale de specialitate.

Haralambie Argintaru este absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, în cadrul Universităţii din Craiova, Master în Economie şi Administrarea Afacerilor, promoţia 2007. De asemenea, este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice, specializarea Finanţe şi Asigurări, promoţia 2001. Haralambie ARGINTARU Şef Birou

146

S.C. ELPRECO S.A.
S.C. ELPRECO S.A. este unul din producătorii de materiale de construcţii din România, preocupat permanent de modernizarea produselor şi de satisfacerea nevoilor clienţilor. Cu peste 45 de ani de experienţă, Elpreco se situează pe poziţii de top pe piaţa materialelor de construcţii din beton din România. Oferta variată de pr oduse satisface şi cele mai exigente cerinţe în materie de calitate, durabilitate, eficienţă în utilizare şi estetică. Adaptându-se continuu la cerinţele economiei de piaţă, compania a modernizat şi retehnologizat capacităţile de producţie introducând în procesul de fabricaţie produse noi, moderne, de calitate, care corespund cerinţelor pieţei româneşti şi standardelor internaţionale.

Contact
Craiova, Str. Calea Severinului, Nr. 44 0251.307.700 office@elpreco.ro www.elpreco.ro

Profil
Producerea materialelor de construcţii din beton

Anca Micuda este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice Craiova Tranzacţii Economice Internaţionale (1998) şi lucrează în cadrul Elpreco aprovizionare de 11 ani pentru achiziţiile din ţară şi din import. Anca MICUDA Şef Birou Aprovizionare

147

ACADEMIA ROMÂNĂ - Institutul de Cercetări Socio-Umane "C. S. Nicolăescu-Plopşor"
Academia Română, prin hotărârea Prezidiului din 29 decembrie 1965, a decis înfiinţarea la Craiova a Centrului de Istorie, Filologie şi Etnografie sub conducerea prof. univ. dr. docent C.S. Nicolăescu-Plopşor (29 decembrie 1965 – 30 mai 1968), membru corespondent al Academiei. În februarie 1970, Centrul de Istorie, Filologie şi Etnografie a trecut sub îndrumarea A.S.S.P., schimbându -i-se numele în Centrul de Ştiinţe Sociale. În consecinţă, în structura sa au fost incluse noi domenii: economie, sociologie şi filosofie. Prin Hotărârea Guvernului nr. 625 din 8 martie 1990, Centrul de Ştiinţe Sociale din Craiova a revenit sub egida Academiei Române. În luna august 1994 a primit denumirea de Institutul de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopşor". Institutul de Cercetări Socio-Umane editează anual două reviste: "Arhivele Olteniei", fondată în 1922 şi Anuarul Institutului de Cercetări So cio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopşor", fondată în 1999 cu ocazia centenarului C.S. Nicolaescu Plopşor.

Contact
Craiova, Str. Unirii, nr. 68 0251.523.330 icsuplopsor_2005@yahoo.com http://cis01.central.ucv.ro/academi aromana/

Profil
Cercetări socio-umane

Antoaneta-Laura Sava a absolvit Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie din cadrul Universităţii din Craiova în 2008, şi Facultatea de Ştiinţe Sociale - Master specializarea Securitate Naţională şi Euroatlantică în 2010. Are o vechime în cercetare de 6 ani, în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăesu Plopşor". Antoaneta-Laura SAVA Cercetător Ştiinţific

Monica Dinu este absolventă a Facultăţii de Economie și Administrarea Afacerilor. specializarea Analiza şi Evaluarea Financiară a Organizaţiilor. SOFTRONIC S. în urma restructurării activităţii de cercetare din România și din necesitatea satisfacerii în condiţii de calitate a nevoilor transportatorilor feroviari. măsură. având profesia de economist în cadrul companiei SOFTRONIC.155 softronic@softronic. 40 0351. control și diagnoză pentru vehicule feroviare. control și diagnoză. Monica DINU Economist . înregistrare.148 S.409.softronic. Softronic s-a impus pe piaţa furnizorilor feroviari prin produse și servicii de înaltă calitate şi prin mobilitate deosebită. specialiștii societăţii au proiectat și fa bricat echipamente de modernizare începând de la siguranţa circulaţiei. Înfiinţată în februarie 1999.C.ro Profil Modernizare locomotive electrice. Echipamente numerice de măsură. până la convertizoare statice de tracţiune.152 0351. Fondatorii societăţii au o bogată activitate în domeniul încercării echipamentelor pentru vehicule de tracţiune feroviară și au desfășurat anterior activităţi de cercetare în domeniul tracţiunii feroviare. în prezent masterand al FEAA. Severinului. Nr. Str.L. specializarea Finanţe și Bănci. Convertizoare statice de forţă pentru servicii auxiliare și tracţiune electrică.R. Contact Craiova.409. Pionieri pe piaţa românească de material rulant al echipamentelor electronice comandate cu microprocesoare.ro www.

149 PROGRAMUL DE STUDIU INFORMATICĂ ECONOMICĂ CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL Ghid de practică | .

150 | Ghid de practică .

precum şi colectarea contribuţiei la FNUASS a persoanelor fizice. altele decât cele pentru care colectarea se face de către ANAF.ro Profil Asigurări de sănătate Florian Daniel Buldur îşi desfăşoară activitatea în cadrul Biroului Sisteme Informatice. Str. conform legii 95/2006. 0351.1 Decembrie 1918. Nr. urmărirea modului în care sunt utilizate fondurile publice de către furnizorii de servicii de sănătate. farmaceutice şi de protezare acordate asiguraţilor. Florian-Daniel BULDUR Consilier Superior .666.010 info@casdj. Are atribuţii de administrare a Sistemului Unic Integrat al asigurărilor de sănătate şi întreţinerea acestuia.151 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ Casa de Asigurări de Sănătate Dolj este o instituţie publică ce asigură. funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel local având ca principale atribuţii: finanţarea serviciilor medicale. 8 0251.casdj. Contact Craiova.ro http://www.429.406.

Amelia Loredana ETEGAN Director . cercetare etnofolclorică.184 ccpdolj@yahoo. Str.844. de asemenea. grafică.152 CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ Instituţia Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj este o instituţie publică de cultură care fiinţează sub patronajul Consiliului Judeţean Dolj. spectacol Amelia Etegan este absolventă a Facultăţii de Litere. Specializarea RomânăItaliană. promoţia 2007. fiind director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj din aprilie 2005. programe de cercetare finalizate cu astfel de proiecte. 0351. Alexandru Macedonski. pictură naivă. Nr. şi Masterul în Managementul Resurselor Umane în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Contact Craiova.176. Universitatea din Craiova. promoţia 1997.524. educaţie. Instituţia are ca profil de activitate cercetarea fenomenului etno -folcloric şi a tezaurelor umane vii în spiritul promovării acestora prin intermediul acţiunilor specifice care includ arhivarea informaţiilor obţinute prin cercetare.com Profil Cultură. 28 0251. A absolvit. editarea de carte de specialitate şi promovarea acestora prin crearea de evenimente: expoziţii de pictură. Buna cunoaștere a unor limbi de circulaţie internaţională facilitează contactul cu clienţii rezidenţi în UE.

153 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj este o unitate teritorială cu personalitate juridică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.anaf.ro http://www. prin care se realizează. Constantina GURĂNOIU Şef Serviciu Juridic .craiova@mail. hotărârilor de guvern.525. Str.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. Facultatea de Drept Nicolae Titulescu . 2 0251. Facultatea de Administraţie Publică 2005.gv.925 0251. promoţia 1996. este şi absolventa Masteratului Finanţe . ordonanţelor guvernului. strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului. Contact Craiova. De asemenea. Nr.mfinante.525. Mitropolit Firmilian.ro/public/wps/po rtal/Dolj Profil Instituţie publică Constantina Gurănoiu este absolventă a Universităţii din Craiova.925 Date. în baza legilor. ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de ANAF şi Ministerul Finanţelor Publice. în mod unitar.

Pirelli. compania Pirelli se distinge prin lunga sa tradiţie industrială. După absolvire. şi desfăşoară operaţiuni în peste 160 de ţări.com Profil Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer. Contact Slatina. având în prezent profesia de Business Analist AMS. iar din aprilie 2007 lucrează în cadrul Centrului IT PIRELLI Craiova. care a îmbinat întotdeauna capacitatea de a inova cu calitatea produselor şi notorietatea mărcii.C. Situată în sud-estul României. Întregul Pol Industrial are în prezent circa 2 400 de angajaţi. str. amplasate pe patru continente. reşaparea şi refacerea anvelopelor Otilia Spătărelu a urmat cursurile specializării Tranzacţii Economice Internaţionale în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Craiova în perioada 1995-1999. Compania face parte din Grupul de firme Pirelli & C Spa şi este prezentă în România din anul 2006 cu fabrica de anvelope de la Slatina. Fabrica de Cabluri Metalice şi Filtre antiparticule pentru motoare diesel reprezinta Proiecte Greenfield. Compania deţ ine 19 fabrici la nivel mondial.. Olt.pirelli.L. Otilia SPĂTĂRELU SAP Logistics Specialist . 35 Receptie: +40249507349 Vanzari/Marketing: 0800800838 www. Pirelli Tyres România este prezentă pe piaţ a auto prin intermediul celor trei fabrici: Fabrica de Anvelope. PIRELLI TYRES ROMÂNIA S.154 S. a fost angajată în cadrul Departamentului Export Sales al companiei Petrom OMV Craiova. este lider în vânzări pe segmentul premium înglobând tehnologie de vârf. Fondată în anul 1872 şi listată la Bursa din Milano din anul 1922. Drăgăneşti. al cincilea producător de anvelope din lume.R. până în anul 2007. nr.

155 PROGRAMUL DE STUDIU STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Ghid de practică | .

156 | Ghid de practică .

analiza. social. de mediu. constituirea şi administrarea la nivel teritorial a seriilor de date statistice. ȋn vederea realizării unei interfaţe cu beneficiarii de date statistice.ro www. Nr. diseminarea datelor statistice. dezvoltarea culturii statistice. organismele guvernamentale şi non -guvernamentale. a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici. Mariana TĂNASE Director Executiv . fundamentarea strategiilor de dezvoltare şi prognoză. 33 0251/533725 tele@dolj. informării opiniei publice. organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial.157 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Direcţia Regională de Statistică DOLJ este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii Nr. care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului. asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali. economic.ro Profil Administraţie publică / Statistică oficială Coordonarea activităţii Direcţiei Regionale de Statistică Dolj prin asigurarea realizării tuturor responsabilităţilor derivate din managementul operaţional şi strategic. procesarea. Fraţii Goleşti. oficiale cu caracter demografic. republicată.-ului. Direcţia Regională de Statistică DOLJ. asigurarea şi actualizarea cadrului organizatoric de elaborare. validare.N. a Hotărârii Guvernului Nr. Direcţia Regională de Statistică DOLJ are ca obiect de ac tivitate colectarea.dolj. 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale în România. persoane juridice şi fizice sau a altor utilizatori.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică. asigurarea relaţiilor de colaborare cu organele administraţiei publice centrale şi locale. cu modificările şi completările ulterioare. prin existenţa procedurilor şi a graficelor de circulaţie a documentelor. aprobare şi circulaţie a documentelor create ȋn activitatea de producţie statistică. instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat şi serviciu public deconcentrat. financi ar şi juridic. ca unităţi teritoriale ale I.insse. Contact Craiova. necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale. serviciile publice. Str.insse.S.

N. în vederea completării corecte şi la timp a chestionarelor/rapoartelor statistice. cu modificările şi completările ulterioare. necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale.-ului. diseminarea datelor statistice. analiza. asigurarea producţiei statistice din domeniile repartizate ȋn raport de Programul Cercetărilor Statistice cu impact ȋn culegerea. Contact Craiova. economic. serviciile publice. Fraţii Goleşti. Direcţia Regională de Statistică DOLJ are ca obiect de ac tivitate colectarea. social. a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici. Nr.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică. organismele guvernamentale şi non -guvernamentale. informării opiniei publice. a Hotărârii Guvernului Nr. constituirea şi administrarea la nivel teritorial a seriilor de date statistice. asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali. instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat şi serviciu public deconcentrat. instruirea şi îndrumarea personalului din unităţile raportoare. republicată. organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial. Reprezintă instituţia în raporturile cu alte autorităţi ale administraţiei publice şi terţe persoane juridice. fundamentarea strategiilor de dezvoltare şi prognoză. care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului. financi ar şi juridic.dolj. de mediu. prelucrarea şi validarea datelor statistice ȋn vederea asigurării calităţii informaţiilor statistice.S.ro www.ro Profil Administraţie publică / Statistică oficială Asigurarea realizării tuturor responsabilităţilor derivate din funcţia publică de execuţie. analiza şi prelucrarea indicatorilor statistici.insse.insse. Carmen DRAGOMIR Inspector Superior . Str. 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale în România.158 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Direcţia Regională de Statistică DOLJ este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii Nr. procesarea. formarea. oficiale cu caracter demografic. ca unităţi teritoriale ale I. Direcţia Regională de Statistică DOLJ. 33 0251/533725 tele@dolj. dezvoltarea culturii statistice.

secretarul Legaţiei Române la Washington. În 1994.com www. prin preluarea acţiunilor Citroën (care decide să se retragă din asociere) de către statul român. producând până la sfârșitul lui 2009 aproximativ 1. iar în 2012 30. îi decernează lui Henry Ford un înalt ordin al Casei Regale ca “binefăcător al omenirii. însă într-un ritm foarte scăzut.600 de unităţi. a relaţiilor sociale şi internaţionale”. fondată în 1903. În 1991. Ford a oferit 57 milioane de euro pentru 72. Financial Analysis.4% din acţiunile Automobile Craiova. Ford România s -a alăturat Proiectului PRAXIS prin selecţia a 12 studenţi stagiari de la toate programele de studiu ale FEAA pentru secţiile Accounting / Tax / Internal Control. În 1931. Contact Craiova. Uzina de la Craiova a fost înfiinţată în anul 1976 ca societatea mixtă româno– franceză Oltcit (guvernul României – Citroën). În anul 2007. cu aproximativ 10 automobile pe zi. preluând oficial Automobile Craiova în martie 2008. după ce în anul 2011 a fost centru pentru practica facultativă a 8 studenţi. unde a construit o uzină modernă. Ford deschide o firmă de vânzări în România. Astfel. Producţia de automobile la Uzina Ford din Craiova a început pe 8 sep tembrie 2009. În ianuarie 2010. şi-a început relaţiile cu România în anul 1928. pentru ca. în 1932. dotată cu prima linie de montaj operaţională din Europa de Est. garantat de statul român în proporţie de 80%. Oltcit devine Automobile Craiova. Strada Henry Ford 29 crcro@ford. iar în primăvara anului 2009 a achiziţionat și un pachet de 22% din acţiunile Automobile Craiva deţinute de SIF Oltenia.ford. redevenind acţionar majoritar. Powertain-MP&L. care putea ansambla anual 2. Guvernul României comunică filialei Ford din Anglia disponibilitatea de a deschide la Bucureşti o linie de asamblare. în 1935.000 de unităţi. iar un an mai târziu. Automobile Craiova împreună cu grupul sud-coreean Daewoo formează compania mixtă Daewoo Automobile România. Ford a realizat un împrumut în valoare de 400 milioane euro de la Banca Europeană de Investiţii.159 FORD ROMÂNIA Ford Motor Company. Purchasing. atunci când Andrei Popovici. în anul 2006. Ford a achiziţionat un teren în cartierul bucureştean Floreasca. pentru dezvoltarea industriei.ro Profil Producţia de automobile . guvernul român să răscumpere acţiunile părţii coreene. credit folosit pentru cofinanţarea unui proiect de dezvoltare a unui motor cu emisii re­duse de dioxid de carbon și a producţiei ulterioare la uzina din Craiova. şi peste 100 de muncitori.500 de automobile şi camioane. În anul 2013. Noul acţionar a început proiectul de modernizare în luna mai 2008.

160 | Ghid de practică .

ro .ro www. Nr.I. A. 13. Dolj. România Sala 152 +40251411598 office@proiect-praxis. Cuza. Craiova CP 200585.BIROUL SERVICIU CARIERE SILVIA PAVEL DANIEL MILITARU CRISTINA NISTOR Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str.proiect-praxis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful