Universitatea din Craiova

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

GHID DE PRACTICA

2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranzi ția de la școală la viața activă” Titlul proiectului: „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă” Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477 Beneficiar: Universitatea din Craiova Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, SUPEUROPA (Franţa) şi ISCTE (Portugalia)

Universitatea din Craiova

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Ghid de practică: Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă (PRAXIS) / coord.: Oana Gherghinescu Craiova: Universitaria, 2013 Bibliogr. ISBN 978-606-14-0149-9 I. Gherghinescu, Oana (coord.) 33

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranzi ția de la școală la viața activă” Titlul proiectului: „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă” Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477 Beneficiar: Universitatea din Craiova Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, SUPEUROPA (Franţa) şi ISCTE (Portugalia)

Biroul de practică. Prezentarea proiectului PRAXIS . Stagiul de practică în străinătate IX. Centrul de practică VI. Îndrumar pentru studenţi şi coordonatori de practică VII. evaluarea şi certificarea stagiului de practică V. Şcoala de vară VIII. II.Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă Cadrul legal 5 5 6 11 12 13 14 17 22 23 25 30 30 34 38 42 46 50 55 62 66 III. Recunoaşterea. Scopul şi obiectivele practicii de specialitate IV. Turismului şi Serviciilor Marketing Contabilitate şi Informatică de Gestiune Finanţe şi Bănci Statistică și Previziune Economică Informatică Economică Ghid de practică | . Orientarea profesională a absolvenţilor în scopul facilitării tranziţiei la viaţa activă Anexa 1 – Programele analitice de practică pe programe de studiu Economie și Afaceri Internaționale Economie Generală și Comunicare Economică Management Economia Comeţului .3 CUPRINS GHIDUL DE PRACTICĂ Introducere I.

Economia Comerţului. Marketing. Turismului şi Serviciilor Programul de studiu Finanţe şi Bănci Programul de studiu Contabilitate şi Informatică de Gestiune Programele de studiu Economie şi Afaceri Internaţionale. Economie Generală şi Comunicare Economică Programul de studiu Informatică Economică Programul de studiu Statistică şi Previziune Economică 82 107 126 141 149 155 | Ghid de practică .4 Anexa 2 – Atestatul de efectuare a practicii Anexa 3 – Raportul de practică Anexa 4 – Fişa de evaluare pe parcursul stagiului de practică Anexa 5 – Convenţia de practică 70 71 74 76 PREZENTAREA CENTRELOR DE PRACTICĂ Programele de studiu Management.

5 INTRODUCERE Facilitarea tranziției de la școală la locul de muncă constituie o preocupare atât pentru politicile din domeniul educației. precum și în politicile și strategiile naționale. poate fi considerat ca un exercițiu pilot ale cărui rezultate pot fi multiplicate și extinse. prin Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA). El prezintă cadrul și obiectivele practicii pentru studenți și localizează practica prin descrierea funcțiunilor biroului de practică din universitate. Ghidul. interesul fiind centrat pe student. Ghidul de față conține repere utile tuturor factorilor interesați în derularea stagiilor de practică. răbdare și o pregătire temeinică. Documentul este un bun îndrumar pentru studenți. De asemenea. care necesită atenție. complementare activităților încetățenite. Este un ghid pentru studenți. tocmai pentru a include cât mai multe experiențe și exemple. Tranziția de la școală la viața activă este un proces îndelungat. precum și modul de recunoaștere. respectiv a centrelor de practică din mediul economico-social. evaluare și certificare a stagiilor de practică. profesori și angajatori și a fost elaborat cu sprijinul acestora. Sprijinul financiar susține o reformă a procedurilor specifice și facilitează apropierea dintre mediul academic și mediul economico -social. cu alte cuvinte reflectă faptul că instituția de învățământ care l -a creat este una competitivă. cât și pentru cele din domeniul ocupării forţei. Practica studenților este un element regăsit adesea în documentele de specialitate la nivel european. Universitatea din Craiova. Finalitatea sa demonstrează că viitorul absolvent poate deveni un exponent viabil al sistemului de învățământ pe piața muncii. coordonatori și tutori. a adaptabilității și competitivității acestuia. Ghid de practică | . de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. ca de altfel întregul proiect. Este vorba despre organizarea unei școli de vară și a unor stagii de practică în străinătate. punctând descriptorii care trebuie urmăriți în derularea activităților practice. sunt avute în vedere activități inovative propuse în proiect. pe creșterea competențelor. în continuă schimbare și îmbunătățire. Ghidul este gândit ca un document de lucru. Stagiile de practică ale studenților sunt prima ocazie cu care studenții iau contact cu mediul activității practice și au capacitatea de a -i pregăti pe studenți pentru statutul lor de absolvent și . respectiv. a valorificat oportunitate a de a accesa Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane pentru a-și perfecționa sistemul de derulare a stagiilor de practică pentru studenți.

Franța. parte a comunităţii academice europene. ISCTE . existând convingerea că nici o ştiinţă.Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa . Doctorat) şi formele de învăţământ (cu frecvenţă. Celor peste 25 000 de studenţi ai să i. î mpărtăşind valorile culturale. la distanţă). Univer sitatea din Craiova a evoluat către o structură complexă. Universitatea din Craiova şi-a asumat misiunea de a contribui la dezvoltarea cunoaşterii. Acceptarea competiţiei şi participarea la schimbul de valori au permis selectarea şi consolidarea unui valoros corp profesoral. demnă de acest nume. Bugetul total al proiectului este de 10.088 lei. concretizându -şi vocaţia europeană prin convergenţa curriculară. nu poate prospera dacă nu depăşeşte folosinţa locală. morale. Partenerii în proiect Universitatea din Craiova este o prestigioasă instituţie a învăţământului superior românesc. Universitatea din Craiova a încurajat constant cercetarea ştiinţifică şi a favorizat întrunirile aca demice.6 I. la integrarea acestora în patrimoniul universal. Master. din anul 1947. ce include în prezent 11 facultăţi şi 3 şcoli doctorale.Portugalia și SUPEUROPA . formator competent şi generos al elitelor ştiinţifice şi culturale. Perioada de implementare a proiectului este de 3 ani. Universitatea din Craiova participă activ la Procesul Bologna. Pe par cursul existenţ ei sale. implementat de Universitatea din Craiova prin Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara.554.028 lei. Data începerii este 2 august 2010. iar data finalizării proiectului este 1 august 2013. pentru a servi lumii întregi. tematica | Ghid de practică Universitatea din Craiova FEAA . a ştiinţei şi culturii naţionale. Cu convingerea că Spaţiul European al Învăţă mântului Superior şi Aria Europeană a Cercetării Ştiinţifice sunt pilonii principali ai societăţii bazate pe cunoaştere. din care finanțarea nerambursabilă este de 9. Universitatea şi universalitatea au mers împreună.213. constituit î n prezent din peste 1000 de cadre didactice.BUNI PRACTICIENI ÎN DOMENIUL ECONOMIC ÎN TRANZIŢIE DE LA ŞCOALĂ LA VIAŢA ACTIVĂ PRAXIS este un proiect strategic cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. educaţionale şi ştiinţifice ale acesteia. De la înfiinţarea sa.1. Universitatea din Craiova le oferă excelente condiţii de pregătire î n toate cicluril e de studii universitare (Licenţă. cu frecvenţă redusă. 1. PREZENTAREA PROIECTULUI PRAXIS .

Slovenia. patru specializări la învăţămânul la distanţă. Acestea sunt adresate atât studenţilor de la ciclul licenţă. Aceasta se desfăşoară în departamente şi centre de cercetare. inclusiv în cadrul unor reţele sau consorţii de cercetare prin care FEAA să realizeze excelenţa în cercetare. flexibilă şi dinamică este reprezentată de zece specializări la ciclul universitar de licenţă. ale economiei bazate pe cunoaştere.7 cercetării ştiinţifice şi deschiderea către colaboră ri academice. ofiţer de credite. În plus. administrator al proiectelor financiare. dar şi prin colaborare cu alte institute de învăţământ şi de cercetare din ţară sau din străinătate. manager de export. analist de piaţă. în cadrul a 11 facultăţi. analist programator. Oferta educaţională. auditor financiar. Prin intermediul burselor LLP ERASMUS. la cerinţele şi standardele domeniilor în care se angajează absolvenţii facultăţii. profesor. Italia. douăzeci programe de studii universitare de master şi o şcoală doctorală. antreprenor. cercetător ştiinţific. învăţământul cu frecvenţă. Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe Ghid de practică | . în condiţiile competitivităţii şi valorificării durabile a rezultatelor cercetării. Cunoştinţele dobândite le oferă absolvenţilor FEAA abilităţile necesare pentru înfiinţarea. cât şi pentru cei înscrişi la master şi doctorat. administrator relaţii cu clienţii. cu o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare. manager financiar-contabil. Activitatea de cercetare ştiinţifică este un domeniu prioritar pentru FEAA din Universitatea din Craiova. Universitatea de Vest Timişoara FEAA Universitatea de Vest din Timi şoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societăţii. Portugalia. expert contabil. broker. Belgia. contabil autorizat. agent de turism. Ultimii ani au marcat o mai pronunţată orientare a activităţii de cercetare ştiinţifică a personalului didactic din facultate. FEAA a încheiat parteneriate în programe internaţionale de colaborare. având drept misiune pregătirea unor economişti care să răspundă nevoilor unei piețe a forței de muncă tot mai exigente. gestionarea şi administrarea afacerilor şi le permite desfăşurarea de activităţi în următoarele profesii: asistent manager. în anul 2009 FEAA a obţinut certificarea Sistemului de Management al Calităţii conform Standardului SR EN ISO 9001: 2008. Polonia. anual un număr considerabil de studenţi sau cadre didactice universitare ale FEAA beneficiază de stagii de pregătire în străinătate la universităţi de prestigiu. Germania şi Turcia . cenzor independent. agent de vânzări. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova ( FEAA ) este una din instituţiile academice cu renume şi tradiţie din mediul universitar românesc. fiind cea mai mare dintre cele 11 facultăţi ale Universităţii din Craiova. Grecia. acorduri bilaterale cu universităţi din Franţa.

OVERGEST (contabilitate). î n contextul conceptului de mobilitate. asigurâ ndu-le acestora posibilitatea de a se pregăti în domeniu pe tot parcursul vieţii (life long learning). universităţi şi întreprinderi din diferite state membre ale Uniunii Europene. înfiinţată în anul 1990. Facultatea pregăteşte specialişti apreciaţi în ţară şi străinătate. ISCTE a înregistrat un număr de 7824 studenţi. facultatea este implicată în dezvoltarea locală şi în integrarea europeană. Î n domeniul serviciilor comunitare. Universitatea de Vest din Timişoara are relaţ ii cu peste 100 de universităţi din întreaga lume. pentru a permite elevilor. ca o primă etapă î n procesul prin care viitorul absolvent se confruntă cu cerinţ ele practice ale domeniului de activitate spre care se va î ndrepta după absolvire. Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor este cea mai prestigioasă instituţie de î nvăţământ universitar şi continuu pentru ştiinţe economice ş i afaceri din partea de vest a României. 1. să dobândească şi să experimenteze noi abilităţi şi competenţe sociale şi profesionale. | Ghid de practică . cercetărilor şi serviciilor pentru comunitate. În anul 1997 a aderat la Fundaţia universităţilor portugheze. mobilităţ ile studenţeşti fiind prioritare î n aceste acorduri de cooperare prin prisma faptului că ele constituie un mod eficient de a asigura un transfer de bune practici. GIESTA (statistică). UNIAUDAX (antreprenoriat şi afaceri de familie). Tempus – sunt impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţ ii.Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa este o universitate de stat înfiinţată în anul 1972. Î n 2005 a devenit membră a Consiliului decanilor din Portugalia. cu scopul de a le aduce mai aproape. Erasmus. ISCTE SupEuropa În anul academic 2007/20 08. ISCTE deţine o serie de centre de training şi sevicii: CEMAF (pieţe financiare). absolvenţilor şi angajaţilor lor să schimbe. CEUA (arhitectură). Prin programele derulate. Activităţile sale principale sunt orientate către şcoli. PHARE. ISCTE . SupEuropa este o organiza ţie franceză de formare. Obiectivele proiectului Obiectivul general PRAXIS este corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către student cu activitatea practică aferentă specializării. Leonardo da Vinci. jucând un rol important în transferul de cunoştinţe către companii şi autorităţi locale. Di n 1967. INDEG (training şi educaţie pentru top management) a primit o importantă recunoaştere publică pentru activitatea sa în domeniul trainingului. GEST -IN (informaţii pentru afaceri).8 de mobilitate Socrates. facultatea îşi propune să îmbună tăţească şi să lărgească orizontul cunoştinţ elor profesionale ale tuturor absolvenţilor şi specialiştilor.2. Prin proiectele implementate. IN OUT Global (logistică ).

1. câ te un tutore la fiecare centru de practică.cel puţin 55 de tutori cu activitate în fiecare din cei 3 ani.optimizarea relaţiei între mediul academic şi mediul practic cu scopul permanentei adaptări a curriculei la cerinţele acestui mediu şi realizarea unei tranziţii mai uşoare de la şcoală la viaţa activă. Rezultatele aşteptate A. 1. 1200 de la aplicant.acomodarea cu mediul viitoarei activităţi practice. Ghid de practică | .3. 825 bărbaţi. Economia comerţului. Management. schimburi transnaţionale. orientarea lor spre activităţi pentru care au reale aptitudini şi consilierea lor prin intermediul birourilor de practică.cel puţin 1650 de studenţi din anul al II-lea de studii (câte 550 în fiecare din cei 3 ani de proiect. Informatică economică .cel puţin 1650 de studenţi conştientizaţi. mai bine instruiţi în cadrul stagiilor de practică. Marketing. având sub coordonare î n medie 10 studenţi pe durata stagiilor de practică. Finanţe şi Bănci. . studenţi ce vor participa la stagiile de practică (ca parte a planului de învăţământ pentru ciclul de studii universitare de licenţă). . 450 de la partenerul român) de la două universităţi din România.9 Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de: . flexibilizarea şi compatibilizarea cunoştintelor teoretice dobâ ndite cu cerinţele şi nevoile activităţ ii practice viitoare.conştientizarea mediului economic cu privire la importanţa dezvoltării unei atitudini deschise şi constructive faţă de studenţii veniţi în practică. Grupul ţintă al proiectului Grupul ţintă este format din: . Rezultate care susţin atingerea obiectivelor specifice: . şcoli de vară şi stagii de practică la partenerii străini. Contabilitate şi informatică de gestiune. .cel puţin 55 convenţii de practică încheiate între cele două universităţi şi centrele de practică. . turismului şi serviciilor. . Economie generală şi comunicare economică.conştientizarea studenţilor privind activitatea practică. programele de studii: Economie şi afaceri internaţionale.4.cel puţin 55 de tutori din centrele de practică pregă tiţi şi conştientizaţi cu privire la importanţa dezvoltării unei atitudini deschise şi constructive faţă de studenţ ii veniţi în practică. 825 femei. .activarea. orientaţi prin intermediul birourilor de practică. adaptaţi pentru o tranziţie facilă de la şcoală la locul de muncă. de la facultăţ ile cu profil economic. .stimularea asigurării unui caracter profesionist şi competitiv pentru stagiile de practică prin organizarea de cursuri. . ceea ce va conduce la o mai facilă inserţie a acestora pe piaţa muncii. Statistică şi previziune economică.

o conferinţă naţională cu participare internaţională la finele fiecărui an de proiect.un Ghid de practică elaborat şi tipărit în 1. C. .000 de exemplare pe an. . prezentări ppt.4 prezentări pe an la fiecare universitate implicată (filmuleţe.un film de prezentare pe an.650 de pliante pe an.tranziţia de la şcoală la viaţa activă : 300.persoane care au beneficiat de stagii şi orientare în proiect ş i au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă : 200. dezvoltarea carierei. piaţa muncii.campanii de conştientizare în rândul studenţilor şi al mediului economico -social. . Alte rezultate: . abordarea unui stil de viaţă sănătos.ponderea studenţilor sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare: 30%. .cel puţin 30 de studenţi competitivi stimulaţi prin organizarea şcolii de vară ş i 15 studenţi participanţi la stagii de practică la partenerii stră ini.5 articole pe an.650 broşuri pe an. pliante). cu nominalizarea şi descrierea centrelor de practică. B. cu nominalizarea centrelor de practică . . . | Ghid de practică .4 teme abordate pe an: oportunităţi de practică. . . .trei campanii de conştientizare (1/an) pentru studenţii de anul I din fiecare din cele două universităţi din România. broşuri.număr de persoane care au beneficiat de stagii şi orientare în proiect şi au găsit un loc de muncă . . Rezultate pe termen mediu şi lung: .un website actualizat al proiectului.10 . .

la instituţii de credit. în conformitate cu planul de învăţământ.ucv. încheiată între organizator şi partenerul de practică. Legea nr. Activitatea de practică se desfăşoară cu program cumulat. Practica studenţilor se organizează şi se desfăşoară pe baza unui contract -cadru de colaborare sau a unei convenţii. Partea I. 258/20072. Ea se încheie cu un raport de practică . în conformitate cu planul de învăţământ.  Practica de specialitate a studenţilor din FEAA este disciplină obligatorie. Practica este activitatea desfăşurată de studenţi. o instituţie centrală ori locală sau orice altă persoană juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu programele de studii cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei. Nr. din 24 iulie 2007 3 http://feaa. Organizatoul de practică este instituţia de învăţământ universitar. spre a le aplica în concordanţă cu programul de studiu pentru care se instruieşte. privind practica elevilor şi studenţilor şi Regulamentele FEAA3. la sfârşitul semestrului IV. 1/20111. care va fi evaluat în cadrul colocviului de la finalul stagiului. Cercetării şi Tineretului şi Sportului şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor şi elevilor. 493. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor care desfăşoară activităţi instructiv -educative şi formative. 18. serviciilor. pe baza unei programe analitice întocmite de instituţia de învăţământ superior a practicantului. are alocate 90 de ore şi 3 puncte credit . CADRUL LEGAL  Practica de specialitate se organizează în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. după caz. Nr. Partea I. Partenerul de practică sau centrul de practică este o societate comercială. care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire. comerţului. la instituţii ale administraţiei publice locale sau în alte organizaţii cu personalitate juridică. 1 2 Monitorul Oficial al României.11 II.ro Ghid de practică | .  Aceasta se va desfăşura la organizaţii din domeniul producţiei. respectiv Universitatea din Craiova. fiind prevăzută în curricula universitară în anul al II-lea de studii. ca un stagiu compact de trei săptămâni. instituţii financiare nebancare şi alte organizaţii ale pieţei financiare. din 10 ianuarie 2011 Monitorul Oficial al României. Practicantul este studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor.

În afară de aceste obiective generale. 2/ identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. a modului de organizare şi derulare a activităţii desfăşurate. ca o primă etapă în procesul prin care viitorul absolvent se confruntă cu cerinţele practice ale domeniului de activitate spre care se va îndrepta după absolvire. ceea ce va conduce la o mai facilă inserţie a absolvenților pe piaţa muncii. practica de specialitate urmărește acomodarea studenţilor cu mediul viitoarei activităţi.12 III. în funcţie de specializare şi tipul organizaţiei în care se va desfăşura practica de specialitate. studenţii trebuie să urmărească și o serie de obiective specifice (descriptori) detaliate în programele analitice de practică. indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica: 1/ cunoaşterea centrului de practică. Studenții vor urmări atingerea următoarelor obiective generale. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PRACTICII DE SPECIALITATE Scopul practicii de specialitate constă în corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către student cu activitatea practică aferentă specializării. De asemenea. | Ghid de practică . prezentate în Anexa 1. 3/ cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea organizaţiei şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice.

1/ Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:  există convenţia de practică între facultate şi centrul de practică.  studentul şi -a desfăşurat stagiul de practică într -un domeniu direct legat de programul de studiu sa.  raportul de practică a fost verificat şi semnat de către tutorele de practică . Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. Ghid de practică | . prezentat în Anexa 2.  Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4. 2/ Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. se ţine seama de calitatea Raportului de practică întocmit conform Anexei 3. evaluarea și certificarea. semnat de reprezentantul centrului de practică și de tutore. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. având ca referinţă programa analitică de practică.  Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. În acordarea notei.  studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. 3/ Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. RECUNOAŞTEREA. EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ Finalizarea stagiului de practică și obținerea creditelor alocate disciplinei sunt condiționate de parcurgerea a trei etape: recunoașterea. folosind şi dobândind cunoştinţe relevante pentru viitoarea profesie.  centrul de practică a eliberat un Atestat de efectuare a practicii.13 IV.

b/ să aibă specialişti cu studii superioare care să coordoneze şi să participe la evaluarea desfăşurării practicii studenţilor. tehnică şi tehnologică – necesară valorificării cunoştinţelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. în acest fel. familiarizându -se cu universul muncii. CENTRUL DE PRACTICĂ Oricare ar fi nivelul lor. tutorele împreună cu coordonatorul de practică în calitate de reprezentant al FEAA urmăresc şi înregistrează prezenţa la activitate a practicantului şi semnalează eventualele abateri centrului de practică şi FEAA. Pe toată durata practicii. Şi pentru centrele de practică. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. Centrul de practică reprezintă organizaţia care desfăşoară o activitate în corelaţie cu programele de studii cuprinse în oferta educațională a FEAA şi conţinutul programelor analitice de practică şi care poate asigura procesul de instruire practică a studenţilor în baza unei convenţii încheiate în acest sens. cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul programei analitice de practică. punându -i la dispoziţie mijloacele necesare. tutorele este obligat să instruiască practicantul cu privire la normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor. c/ să desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activităţii de practică a studenţilor în condiţii normale. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică. centrul de practică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale: a/ să deţină o dotare corespunzătoare – logistică. Acesta permite studenților folosirea cunoştințelor teoretice într -un cadru profesional și facilitarea. Pe perioada de practică. La cererea tutorelui de prac tică.14 V. specifice activităţilor pe care le va desfăşura. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. În conformitate cu legislaţia în vigoare. | Ghid de practică . De asemenea. fără a se depăşi ora 20 00. Tutorele de practică trebuie să îl ajute pe student să -şi realizeze obiectivele de practică prevăzute în programa analitică. aproape toate programele de învățământ universitar prevăd la ora actuală un stagiu de practică. Centrul de practică desemnează persoanele care se ocupă de îndrumarea şi urmărirea activităţii de practică a studenţilor – tutorii de practică. stagiul este un prilej de a participa în mod concret la formarea viitorilor angajați și de a fi în contact direct cu instituții le de învățământ și cu tiner ii. a trecerii de la cadrul învățământului la cel al organizației.

bazată pe respect profesional şi să asigure condiţiile necesare pentru buna pregătire a studentului. Conţinutul Raportului de practică . tutorelui.  să -şi asume responsabilitatea pentru realizarea sarcinilor stabilite de tutorele de practică.  să -şi dezvolte abilităţile de rezolvare a problemelor practice şi să comunice direct cu persoanele implicate în aceste activităţi.  să perceapă esenţa activităţilor desfăşurate în cadrul structurilor organizatorice ale centrului de practică. în care să se discute colegial despre problemele de interes comun privitoare la Ghid de practică | . revine. FEAA împreună cu centrul de practică efectuează o evaluare a cunoştinţelor practicantului şi îi acordă o notă conform metodologiei prevăzute la secţiunea Recunoaşterea. Relaţia student .coordonator de practică. Întâlnirile periodice la centrul de practică.coordonator de practică trebuie să fie o relaţie onestă.tutore . legătura teoriei cu practica constituind astfel un proces de continuitate. în conformitate cu programa analitică. La centrul de practică studentul trebuie:  să -şi dezvolte capacităţile de a transpune noţiunile teoretice în practică.  să demonstreze respect pentru valorile profesiei de economist şi să se familiarizeze cu normele conduitei deontologice specifice profesiei. partenerii organizaţiei. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Anexa 3 la Ghidul de practică ce completează programa analitică şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. dar şi o relaţie colegială cu salariaţii din centrul de practică sau cu specialişti din domeniul economic. cu o largă disponibilitate pentru dialog.tutore .15 Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elab orarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică stabilite de comun acord între coordonator. evaluarea și certificarea stagiului de practică.  să dobândească cunoştinţe despre culegerea şi folosirea informaţiilor. cu colaborarea şi sprijinul coordonatorului de practică. prin vizite programate ale coordonatorului de practică. tutore şi student. concis. La sfârşitul stagiului de practică. precum şi concluziile studentului.  să înveţe să susţină o activitate/operaţiune sau să întocmească raportul asupra unei activităţi/operaţiuni într -un mod adecvat. Realizarea în condiţii optime a obiectivelor practicii de specialitate presupune ca toate părţile implicate în această activitate să dea dovadă de profesionalism şi să contribuie la consolidarea relaţiei profesionale student . furnizorii. În perioada de desfăşurare a practicii la centrul de practică .  să cunoască şi să respecte legislaţia în vigoare cu privire la activităţile desfăşurate. responsabilitatea pentru o bună îndrumare a studentului. care să răspundă scopului propus. desigur. în primul rând.  să înveţe cum să stabilească o relaţie profesională cu clienţii. pentru realizarea cu succes a obiectivelor practicii.  să înţeleagă modul de organizare a activităţii pe care o desfăşoară organizaţia respectivă. obiectiv.

scopul şi acţiunile preconizate pentru perioada de instruire practică a fiecărui student. cunoaşterea colectivului cu care va lucra. identificarea obiectivelor organizaţiei şi a metodologiei de lucru. dar mai ales pentru a-i încuraja pe studenţi în activitatea lor. de obicei. vor fi stabilite activităţile. explorarea problemelor curente. Rezultatele evaluării activităţii pe parcurs vor fi prezentate atât studentului . Coordonatorul de practică are obligaţia de a monitoriza studenţii prin vizite ef ectuate la centrele de practică și de a sprijini tutorii de practică pe parcursul desfăşurării stagiului de practică. Tutorele trebuie să se pună de acord cu prevederile programei de practică pentru a putea verifica dacă sunt îndeplinite obiectivele învăţării practice şi dacă acestea corespund profilului studentului. obiectivele. cât şi coordonatorului de practică. a purta discuţii critice şi a avea permanent informaţii în scopul îmbunătăţirii procesului de instruire. Convenţia de practică se încheie anticipat desfăşurării activităţii. pentru ca la finele practicii să -i poată evalua activitatea. La sfârşitul stagiului de practică tutorele are obligaţia de a întocmi Fişa de evaluare pe parcursul stagiului de practică (conform Anexei 4) din care să rezulte numărul orelor efectuate. vor antrena interesul tutorilor şi al studenţilor. cunoaşterea locului şi rolului ei în cadrul sistemului economic şi s ocial. dar nu mai târziu de prima lună a semestrului doi. | Ghid de practică .16 derularea programului de pregătire practică a studenţilor. disciplina şi gradul de însuşire a cunoştinţelor practice de către student. Acest demers va trebui să -i permită studentului înţelegerea cu exactitate a rolului său în cadrul centrului de practică. Tutorele trebuie să asigure studentului toate informaţiile de ordin general de care acesta are nevoie pentru:      familiarizarea cu centrul de practică prin prezentarea organizaţiei. C onţinutul cadru al convenţiei de practică este prevăzut în Anexa 5. realizării acordului între toţi cei implicaţi în procesul complex al practicii de specialitate. vor facilita asigurarea unei relaţii mai bune între FEAA şi centrele de practică. la începutul anului universitar în care este prevăzut stagiul. referiri la punctualitatea. iar tutorelui obligaţiile pe care le are faţă de student. Coordonatorul de practică trebuie să întreţină o legătură permanentă cu studenţii şi cu tutorii din centrele de practică nu numai pentru a controla dacă cei implicaţi îşi fac datoria. În corelaţie cu programa analitică de practică. identificării nevoilor neacoperite.

) pentru uz personal. 5/ Obţineţi o imagine completă şi realistă asupra culturii şi aşteptărilor centrului de practică. Îmbrăcaţi -vă adecvat. ci şi în carieră. Sfaturi pentru studenţi Stagiul de practică este o etapă esenţială în formarea voastră profesională care vă permite să vă familiarizaţi cu universul profesional şi să aplicaţi cunoştinţele acumulate.aplicaţi cunoştinţele acumulate în sala de curs la mediul de lucru. etc. înainte de finalizare. 10/ Nu utilizaţi resursele companiei (telefon. 9/ Fiţi politicoşi. calculator. 4/ Pregătiţi un CV pentru debutul stagiului de practică. 14/ La sfârşitul stagiului de practică nu trebuie să uitaţi: Ghid de practică | . Trataţi toţi angajaţii cu respect. pentru a -i orienta pe tutori în privinţa competenţelor şi talentelor voastre şi a -i ajuta la repartizarea diferitelor sarcini de lucru. Imposibilitatea de a respecta îndrumările tutorelui şi ale coordonatorului de practică va avea probabil ca rezultat un calificativ nesatisfăcător. 6/ Nu întârziaţi la programul de practică convenit. Sfaturi generale: 1/ Înainte de alegerea centrului de practică informaţi-vă cu privire la profilul acestuia. ÎNDRUMAR PENTRU STUDENŢI ŞI COORDONATORI DE PRACTICĂ 6. 8/ Dezvoltaţi şi demonstraţi o etică a muncii solidă. Evitaţi actele de nesupunere. Abţineţi -vă de la activităţi lipsite de etică. 7/ Dobândiţi informaţii cu privire la oportunităţile unei cariere şi ale unui loc de muncă permanent. Persoanele pe care le veţi întâlni cu ocazia unui stagiu vor constitui viitoarea voastră reţea profesională.17 VI. Urmaţi aceste sfaturi şi ar trebui să vă descurcaţi excelent nu numai în parcurgerea cu succes a stagiului de practică. Următoarele informaţii vă vor ajuta în obţinerea unei tranziţii reuşite de la st adiul de student la cel de profesionist remunerat. cu excepţia cazului în care vi s-a dat permisiunea expresă în acest sens. Retragerea din stagiu. Depinde de voi să o faceţi să prindă viaţă! 3/ Corelaţi teoria cu practica . 11/ Respectaţi Regulamentul de ordine interioară al centrului de practică şi normele de securitate aplicabile în organizaţie. Nu părăsiţi locul de muncă în timpul orelor de practică fără permisiune. corespondenţa sa cu aşteptările voastre. 12/ Cereţi sprijinul tutorelui de practică ori de câte ori simţiţi nevoia. 2/ În centrul de practică trebuie să vă comportaţi ca un salariat potenţial. lumea ″reală″. 13/ Participarea la programul de practică presupune aderarea la aceleaşi standardele academice ca şi cursurile convenţionale. va avea ca rezultat nepromovarea examenului. consumabile.1. perspectivele dezvoltării profesionale pe care vi le oferă.

Oferiţi -vă în mod voluntar pentru a-i ajuta pe alţii. . 20 de principii de bază pentru un stagiu de practică de succes: 1/ Stabiliţi obiective personale . 3/ Gestionaţi-vă timpul la locul de muncă. 8/ Evitaţi negativismul. nu ezitați să cereți permisiunea de a rămâne în continuare sub formă de voluntariat. Vi se vor da. aşa că asiguraţi. cât şi rele .să transmiteţi raportul de stagiu de practică la universitate (către coordonatorul de practică) şi la centrul de practică (către tutorele de practică). Cooperaţi şi participaţi la proiecte noi.să participaţi la evaluarea calităţii stagiului prin completarea fişei de evaluare. evitaţi să vă plângeţi. 7/ Abordaţi toate sarcinile cu entuziasm şi o atitudine pozitivă. să fiţi nepoliticoşi. să vă decideţi cu privire la sfera profesională în care doriţi să vă specializaţi.şi totodată daţi şi rapoarte de progres. Înainte de a începe stagiul trebuie să vă stabiliţi obiectivele pe care doriţi să le atingeţi. orice proiect care vă este atribuit. Asiguraţi -vă că declaraţi doar fapte . Contribuiţi la discuţii. Sugestie: În timp ce doriţi să-l ţineţi pe coordonator la curent cu realizările voastre. să | Ghid de practică . să sosiţi târziu. 4/ Stabiliţi întâlniri periodice cu coordonatorul de practică.vă că obiectivele voastre sunt realiste şi realizabile în timpul stagiului. 5/ Ascultaţi şi urmaţi instrucţiunile. În cazul în care constataţi că proiectul atribuit va fi întârziat din motive independente de voinţa dumneavoastră. Cel mai rapid mod de a ″demola″ un stagiar bun este adoptarea unei atitudini negative.să mulţumiţi tuturor celor care v-au ajutat în demersul vostru pe parcursul stagiului de practică. . 15/ Dacă v-a plăcut practica î n cadrul acelei organizaţii şi dispuneți de timp. În aproape orice organizaţie. proiectele sau alte sarcini. fără îndoială. jurnal sau planificator zilnic pentru a urmări activităţile de lucru. sarcini de lucru de rutină. să plecaţi devreme. Sugestie: Stabilirea de obiective nerealiste ar putea face chiar şi un stagiu reuşit să pară nesatisfăcător. 6/ Urmaţi întocmai până la finalizare. Ascultaţi cu atenţie şi luaţi notiţe. noul angajat/stagiar va trebui să ″îşi câştige meritele″. Asiguraţi -vă că aveţi întâlniri periodice cu ocazia cărora puteţi împărtăşi experienţele şi lecţiile învăţate . să nu respectaţi termenele.18 . lipsiţi de respect faţă de colaboratori. ce noi competenţe doriţi să dobândiţi. 2/ Ţineţi un calendar. dar cheia este să îndepliniţi toate sarcinile de lucru cu acelaşi nivel de entuziasm şi profesionalism. faceţi eforturi suplimentare şi fiţi întreprinzător.atât bune. aveţi iniţiativă.nu veniţi cu scuze. Stabiliţi priorităţi. Cereţi lămuriri dacă unele aspecte vă sunt neclare. pentru uz personal şi referinţe viitoare. nu uitaţi să fiţi şi un bun ascultător şi să învăţaţi cât mai multe în timpul acestor întâlniri. Aşadar. informaţi imediat tutorele sau coordonatorul de practică. Prezentarea faptelor ar putea duce la o revizuire a termenelor sau asistenţă suplimentară pentru a respecta termenul final.

10/ Sprijiniţi politicile organizaţiei. nu se aşteaptă nimeni să ştiţi totul. 17/ Găsiţi-vă un mentor. Amintiţi-vă întotdeauna că un stagiu este o experienţă de învăţare pentru voi. Prezenţa şi punctualitatea consecvente sunt remarcate şi apreciate de către conducere. Construiţi -vă relaţii profesionale cu tutorele şi Ghid de practică | . Acomodaţi -vă la situaţii noi şi schimbaţi priorităţile fără rezistenţă. cunoaşteţi oameni din afara departamentului dumneavoastră şi participaţi la evenimentele sociale ale organizaţiei. aşa că întrebaţi înainte de a acţiona. astfel încât să nu vă depăşiţi autoritatea. Setaţi -vă alarma devreme. Este mai bine să ajungeţi mai devreme decât să riscaţi să fiţi în întârziere. Angajatorii adoră angajaţii care se aruncă cu capul înainte în rezolvarea problemelor dificile. Toţi angajatorii observă şi apreciază loialitatea. prin rotaţie. 18/ Creaţi-vă reţele sociale. Unul din instrumentele cheie în job -hunting este utilizarea reţelei sociale proprii pentru a găsi următorul pas în cariera dumneavoastră.19 aveţi o atitudine arogantă. 12/ Demonstraţi loialitate. dar ele pot oferi adesea o bună ocazie de a vă spori cunoştinţele. Dacă descoperiţi că o politică este în contradicţie cu valorile personale sau principiile voastre morale. cu excepţia cazului în care vi se solicită direct să discutaţi aceste probleme cu tutorele vostru. să păreţi inflexibili etc. Sugestie: Întrunirile pot părea plictisitoare. Sugestie: Oamenii inteligenţi ştiu că într-adevăr nu există întrebări stupide. pentru a evita traficul. Nu indicaţi punctele slabe percepute ale angajatorului sau produselor/serviciilor. conferinţe şi evenimente. Nu opuneţi rezistenţă schimbării. 15/ Preluaţi iniţiativa. Cu cât sunteţi mai expuşi la idei noi şi oameni noi. Profitaţi de orice oportunitate pentru a participa la reuniunile organizaţiei. Fiţi fideli politicii organizaţiei. 13/ Nu vă fie teamă să puneţi întrebări. abordaţi sarcini noi. cu atât veţi învăţa mai multe. puteţi contacta coordonatorul de practică. să vă comportaţi neprofesionist. fie el un alt stagiu sau un loc de muncă după absolvire. de a socializa şi de a construi relaţii. În timp ce angajatorul se aşteaptă să obţină un anumit nivel de muncă de la voi. ar putea fi mentorul. obstacolele la găsirea unui loc de parcare şi alte evenimente care pot cauza întârzieri. 16/ Fiţi demni de încredere. participaţi la ateliere de instruire şi citiţi toate materialele organizaţiei. Cereţi sfaturi şi puneţi întrebări ori de câte ori vă confruntaţi cu ceva care nu este familiar pentru voi. Asiguraţi-vă că lucraţi cu tutorele vostru şi împărtăşiţi succesele cu el. Fie că s-a luat sau nu hotărârea ca stagiarii să fie mutaţi. Un mentor este cineva de la un nivel superior din organizaţie care se îngrijeşte de voi şi se asigură că învăţaţi ce trebuie să ştiţi şi că vă îndepliniţi misiunile.amintiţi-vă că nu ştiţi totul şi că profesorii voştri nu v-au învăţat totul. între departamente. să purtaţi ţinute necorespunzătoare. inclusiv normelor de siguranţă. 9/ Nu pierdeţi nici o ocazie de a învăţa mai multe despre organizaţie. Fiţi deschişi către idei şi proceduri noi . Sugestie: Tutorele dvs. 11/ Obţineţi cât mai multă expunere. 14/ Adaptaţi-vă.

Trebuie aşadar să acceptaţi rolul de mentor sau model de imitat. aţi depistat tendinţele industriei. . Printre aceste nevoi. o sursă bună pentru a obţine alte sfaturi şi ponturi legate de vânătoarea de locuri de muncă pe baza anilor lor de experienţă. Comunicaţi cu studenţii pe care îi aveţi î n subcoordonare. aţi organizat o conferinţă de vânzări. . Sfaturi pentru coordonatorii de practică 1/ Una din funcţiile cele mai importante în coordonare este de a vă asigura că se iau în considerare nevoile studenţilor stagiari în toate etapele proiectului. . 3/ Cele mai importante condiţii pentru construirea unor relaţii pozitive cu tinerii sunt să credeţi în abilităţile lor şi să îi respectaţi.20 alte persoane din organizaţie. 5/ Proiectul profesional realizat în cadrul stagiului de practică trebuie să permită studenţilor punerea în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite în timpul cursurilor şi să faciliteze trecerea de la învăţământul superior la practica din organizaţii.oportunităţi de a participa activ. Sugestie: Redactarea la zi a unui jurnal vă poate ajuta să vă amintiţi toate lucrurile pe care le-aţi realizat pe durata stagiului de practică. 7/ Asiguraţi -vă că monitorizarea şi evaluarea stagiului sunt prevăzute şi realizate.respect faţă de diferenţele culturale şi individuale. Este recomandată prezenţa activă a dumneavoastră la centrele de practică pentru a face o monitorizare reală a derulării stagiului. 19/ Plecaţi cu realizări palpabile. daţi-le curajul să îşi exprime opiniile în ceea ce priveşte practica lor şi încercaţi să le oferiţi condiţii cât mai bune pe perioada practicii. Poate că aţi realizat o broşură. 6. 6/ Înainte de începerea stagiului de practică trebuie să vă asiguraţi că studenţii au înţeles obiectivele şi conţinutul practicii. | Ghid de practică . 2/ Succesul dumneavoastră este strâns legat de succesul proiectului pe care îl coordonaţi. trebuie să pregătiţi studenţii pentru elaborarea unui proiect profesional cunoscând funcţiile şi posturile pe care ar putea să le ocupe într -o organizaţie. . cât şi pentru portofoliul carierei. v-aţi întâlnit cu clienţii. aţi computerizat un sistem de inventariere. Aceste persoane sunt. 4/ În calitate de coordonator al practicii.atât pentru CV-ul vostru. trebuie să se includă următoarele: . de asemenea. Majoritatea stagiilor sunt experienţe extraordinare. încercaţi să -i apropiaţi cât mai mult de dumneavoastră.securitate.preocupare pentru alţii. etc. aşa că aveţi grijă să valorificaţi această experienţă în activităţile viitoare.2. în acest stagiu este să obţineţi rezultate palpabile . Unul dintre obiectivele dvs. 20/ Păstrăţi legătura cu tuto rele şi alţi angajaţi din centrul de practică şi după finalizarea stagiului.posibilitatea de a face alegeri şi de a -şi asuma responsabilităţi.

În primul rând. ei pot lucra ca ghizi pentru studenţi. Mentorii pot fi utili în proiect din mai multe motive. încurajaţi stagiarii să -şi găsească mentori în interiorul centrului de practică. Parte din experienţa de stagiu constă în a căuta oportunităţi şi a iniţia contacte cu potenţiali angajatori. 12/ Asiguraţi -vă că fiecare document ataşat dosarului nu este o întâmplare. 11/ Sunteţi garantul relaţiei dintre obiectivele programei de practică şi cele ale stagiului. ci un document relevant în desfăşurarea stagiului de practică.21 8/ Păstraţi legătura cu tutorii de practică din organizaţii pentru a rezolva împreună problemele apărute. Apoi. 10/ Încurajaţi studenţii să dezvolte propria reţea de contacte în domeniul organizaţiei. ei pot oferi expertiză tehnică şi sprijin pentru tineri. 9/ În calitate de coordonator. Ghid de practică | .

Programul şcolii de vară va conţine:  organizarea de cursuri având ca tematică Managementul carierei. În situaţia în care este necesară o departajare suplimentară .  organizarea studenţilor participanţi în ateliere de lucru pentru elaborarea de proiecte multi şi interdisciplinare. se acordă studenţilor cu cele mai bune rezultate obţinute în cadrul programului şcolii de vară. cu participarea a 30 de studenţi evaluaţi cu nota maximă la colocviul de practică. ŞCOALA DE VARĂ Şcoala de vară (SV) se organizează anual.  studii de caz prezentate de către experţii PRAXIS. studenţii vor fi supuşi unui test de evaluare a competenţelor. Proiectele premiate vor fi postate pe site-ul PRAXIS şi vor fi prezentate ca exemple de succes în materialele de promovare a proiectului. stabilindu -se astfel un clasament final al primilor 30 de studenţi.proiect-praxis. Evaluarea proiectelor va fi făcută de căre o comisie formată din doi experţi PRAXIS şi un expert de la partenerii străini.22 VII. în perioada iunie -iulie.  vizite de documentare în companii de renume pentru a lua contact cu bune practici din mediul de afaceri din România. se acordă tuturor studenţilor care au participat la şcoala de vară. (2) susţinerea unui interviu . în luna aprilie şi sunt publicate pe site-ul www. Pot fi acordate şi premii în bani sau materiale promoţionale de către companiile care au statut de centru de practică sau de către alte instituţii care doresc să devină parteneri în organizarea şcolii de vară.  organizarea de jocuri şi concursuri interactive.  diplomă de participare.ro şi afişate la biroul de practică. Locul de desfăşurare şi conţinutul tematic al şcolii de vară sunt stabilite în fiecare an. după susţinerea colocviului de practică cu respectarea termenelor şi condiţiilor stabilite pentru organizarea şcolii de vară prezentate pe site-ul PRAXIS. cu durata de 7 zile. Preselecţia presupune parcurgerea a două etape: (1) promovarea unui test scris în limbile străine agreate de partenerii străini. selectaţi pe bază de competiţie. coordonatorii de practică şi personalităţi consacrate din mediul economic şi social. | Ghid de practică . Metodologia de evaluare a proiectelor elaborate va fi prezentată cu ocazia deschiderii fiecărei sesiuni a şcolii de vară de către un expert PRAXIS.  prelegeri susţinute de personalităţi marcante ale mediului academic din ţară şi străinătate. Proiectele elaborate de către studenţii participanţi la cursurile şcolii de vară vor fi certificate prin:  diplomă de merit. Înscrierea studenţilor la şcoala de vară se face individual pe bază de cerere scrisă avizată de coordonatorul de practică.

adresă.să furnizeze participanților oportunitatea de a pune în practică cunoștințele dobândite pe parcursul studiilor. descrierea activităților etc. în perioada 2011-2013. . STAGIUL DE PRACTICĂ ÎN STRĂINĂTATE Ce urmărește? Stagiul de practică în străinătate (SPS) reprezintă o activitate atent supravegheată de către partenerii străini în cooperare cu cei din România pe parcursul căreia studentul are definite obiective de urmărit în strânsă legătură cu programul de studi u. cu durata de 14 zile. Cum se derulează? 1/ Întâlnire introductivă la Biroul de Stagii (sau structură similară acestuia) Fiecare participant va primi manualul de stagiu de practică (sau reglementări echivalente).să furnizeze studenţilor un cadru de muncă internațional la cel mai înalt nivel calitativ.informații asupra companiei în care se va desfășura stagiul de practică (nume.să conștientizeze participanţii asupra constrângerilor profesionale. . numele tutorelui și poziția ierarhică a acestuia. în special cele în arii le de competență specifice. 7 în Portugalia și 8 în Franța.). Când se derulează? Pe parcursul lu nii iulie. Ghid de practică | .informații asupra stagiului de practică (conținut. îndatoririlor și oportunităților care se ivesc într -un mediu de lucru internaţional . vor participa 15 studenţi. În fiecare an la stagiul de practică în străinătate.). 2/ Întâlnire de lucru cu persoana de contact din cadrul instituției gazdă Pe parcursul întâlnirii participanții vor primi: .23 VIII. Stagiile de practică sunt validate printr-un certificat care să ateste atingerea obiectivelor propuse. . durată. În acest fel va avea o imagine de ansamblu asupra facilităților oferite de locația în care se va desfășura stagiul. orarul de lucru. mod de organizare. mod de prezentare etc. contractul de practică (dacă nu a fost deja primit la plecare) şi programul de activitate. Obiectivele specifice ale SPS sunt: .să furnizeze participanților oportunitatea de a acumula experiență practică prin participarea la activitățile de zi cu zi în cadrul unor corporații în vederea îmbunătățirii avantajelor competitive care să faciliteze mai apoi o integrare rapidă pe piața muncii. .

relația student -tutor.24 datele de contact ale îndrumătorului de practică. mod de comportament. .alte categorii de informații (numere de urgență. - | Ghid de practică . detalii asupra activităților culturale și sportive.informații de natură interculturală . modalitate de raportare. lista cu serviciile suport de care pot beneficia pe parcursul stagiului de practică . lista de întrebări frecvente. alte contacte folositoare etc. servicii medicale. modalitate de evaluare și de certificare a stagiului de practică . chestionarul privitor la modul de desfășurare a activității de practică . . .) .informații concrete asupra demarării programului de pregătire .

Din punct de vedere organizatoric. Ghid de practică | . ORIENTAREA PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR ÎN SCOPUL FACILITĂRII TRANZIŢIEI LA VIAŢA ACTIVĂ 9. . În cadrul biroului de practică se vor desfăşura următoarele categorii de activităţi: A.25 IX. . printr -o bună comunicare cu tutorii din centrele de practică şi coordonatorii de practică din FEAA. Organizarea stagiilor de practică – biroul de practică va face demersurile organizatorice şi administrative pentru derularea în bune condiţii a stagiilor de practică.stagiile de practică în străinătate în colaborare cu partenerii externi. BIROUL DE PRACTICĂ.facilitarea efectuării unui stagiu de practică facultativ prevăzut în curricula universitară pentru studenţii interesaţi. Biroul de practică va coordona: .1. BP este coordonat de responsabilul cu biroul de practică. .stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu studenţii din grupul ţintă în vederea asigurării derulării stagiilor de practică.stabilirea şi menţinerea unei relaţii permanente cu reprezentanţi din mediul economic în vederea stabilirii centrelor de practică şi identificării eventualelor posibilităţi de angajare într -un loc de muncă a absolvenţilor care au făcut parte din grupul ţintă. lucrul în echipă şi spiritul competitiv al studenţilor. biroul de practică va asigura organizarea unor activităţi extracurriculare.activitățile şcolii de vară. structură. . menite să stimuleze comunicarea. Rolul său principal este de a asigura derularea în bune condiţii a stagiilor de practică. biroul de practică va îndeplini următoarele funcţii: . activităţi şi funcţii Biroul de practică (BP) este o unitate structurală cu funcţionalitate distinctă în cadrul proiectului PRAXIS. coordonatorii de practică şi tutorii din centrele de practică. Biroul de Practică – rol. B. Biroul de practică va funcţiona ca un nod de comunicare între studenţi.  responsabilul în r elaţia cu centrele de practică. Organizarea de activităţi extracurriculare – pe lângă stagiile de practică derulate ca parte a planurilor de învăţământ. În acest sens.  secretariatul biroului.încheierea convenţiilor de practică cu centrele de practică stabilite. şi are în structura sa:  coordonatorii de practică.

cadrelor didactice şi angajatorilor un cadru organizat. | Ghid de practică . . . C. pe termen mediu şi lung creşterea şanselor de angajare pentru studenţii din grupul ţintă. .consilierea şi orientarea profesională a studenţilor . . Platforma Praxis are scopul de a facilita relaţia dintre studenţii din cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor cu organizaţiile care oferă oportunităţi de derulare a stagiilor de practică şi angajare. De asemenea.informarea. Medierea relaţiei student-angajator – biroul de practică urmăreşte. biroul de practică va îndeplini următoarele funcţii: . Platforma electronică de practică PRAXIS OBIECTIVE Obiectivul principal al platformei Praxis este de a oferi studenţilor. 9. platforma Praxis va permite informarea şi atragerea directă şi exclusivă a grupurilor de studenţi care s-au declarat aprioric interesaţi de acele tipuri de evenimente. transparen t şi eficient de interacţiune. inclusiv cu feedback-ul primit de la centrele de practică.crearea unei baze de date cu locurile de muncă disponibile pe piața regională a muncii în scopul orientării profesionale a absolvenților . În procesul de organizare a diferitelor evenimente care vizează relaţia cu mediul de afaceri.2. I. orientarea şi medierea profesională a studenţilor. pentru valorificarea oportunităţilor oferite studenţilor încă de pe băncile facultăţii şi facilitarea inserţiei studenţilor şi absolvenţilor FEAA pe piaţa muncii. .realizarea şi actualizarea unei baze de date cu CV -urile studenţilor din grupul ţintă.furnizarea informaţiilor solicitate de eventuali angajatori cu privire la performanţele şi disponibilitatea absolvenţilor care au facut parte din grupul ţintă precum şi stabilirea unei relaţii între aceştia. consilierea. modul de întocmire a unui CV).seminarii pentru studenţii din grupul ţintă cu scopul asigurării unui suport în vederea integrării viitoare a acestora pe piața muncii (simulări de interviuri.26 . În acest sens.actualizarea bazei de date cu studenţii care desfăşoară stagii de practică prin proiectul PRAXIS. platforma permite studenţilor identificarea şi subscrierea la temele de lucrări de licenţă sau de cercetare oferite de cadrele didactice din cadrul FEAA.

adăugarea unor anunțuri. cont de tip profesor: are posibilitatea creării unui nou cont. Standardizarea checkbox-uri pentru un matching mai bun. adăugarea unor anunțuri.           FUNCȚIONALITATE Platforma reprezintă un motor de căutare simplu şi avansat. profesorilor.  IV. a obiectivelor sale și oportunităților oferite. aplicarea la oportunitățile publicate de profesori și firme. beneficii. contracte. firmelor. cont de tip firmă: are posibilitatea creării unui nou cont. cu drepturi depline asupra site-ului – decide asupra structurii site-ului. un cont de user cu drepturi legate de gestionarea studenţilor. III. Acces facil la platformă de pe site-ul facultății. Secțiune de știri în care se vor anunța vizitatorii de ultimile oportunități și evenimente publicate. 1000 de companii și 200 de profesori. Număr de utilizatori estimat: 5000 studenți. nu are acces la structura bazei de date. Homepage  MENIU scurtă descriere a platformei. adăugarea anunţurilor. Secțiune cu detaliile de contact care poate fi folosită pentru a trimite și un email direct la administrator. Număr de tranzacții (anunțuri) estimat: 100/ lună. Prin intermediul platformei se va oferi consiliere online pentru firme: legislație. a editării acestora. cont de tip de student: are posibilitatea creării unui nou cont. editării contului şi a preferinţelor de afişare/căutare. editării contului şi a preferinţelor de afişare/căutare.27 II. Roluri:     ARHITECTURĂ un administrator de site. editării contului şi a preferinţelor de afişare/căutare. Permite realizarea de rapoarte tehnice și administrative. Ghid de practică | . aprobă conturile. etc. a editării acestora . etc. Integrarea platformei cu sistemul de gestiune a studenților în cadrul facultății pentru validarea conturilor studenților și preluarea principalelor informații .

AJOFM . legislație în vigoare privind practica și angajarea studenților și a proaspăt absolvenților. Informații utile           Detalierea informațiilor privind platforma. Definire și condiții privind cercetarea. Acțiuni sociale: Ziua Porților Deschise. Practica facultativă Având în vedere experiența acumulată în primii doi ani de implementare a proiectului. angajare sau diferite tag -uri. concursuri cu premii. precum și faptul că studenţii care vin în practică dețin cunoştinţe practice limitate. practică voluntară. Training-uri. dar mai ales durata de timp scurtă a stagiului de practică obligatorie. o zi de Shadowing. CV Europass link și exemple. Organizarea de întâlniri cu personalități . convenții. ziua Firmei. Ghid de practică/ internship. s-a pus în discuție și s-a implementat.3. căutări după tipul de practică dorit: practică voluntară. 9. începând cu anul doilea de implementare a proiectului PRAXIS. Evenimente       Prezentări de firme.informații despre actele necesare angajării. respectiv derularea a două stagii pe practică la care au participat peste 1.100 de studenți din anul II de studiu. Organizarea de concursuri. Ghid de cercetare ( elaborare lucrare de licență și disertație). de la toate specializările FEAA (UCV și UVT).28 Oportunități  Afișarea anunțurilor firmelor – pe domenii. | Ghid de practică . internship. Definire și condiții privind angajare. Vizite la firme. oportunitățile oferite și proiectul în cadrul căreia s-a dezvoltat. Cercetare – Inovare  Afișarea temelor de licență/di sertație propuse de firme sau de profesori. acord de practică . Interviul. Exemple de contracte. Scrisoare de intenție. internship. ideea practicii facultative.

contribuind semnificativ la integrarea absolvenților de învăţământ superior economic în conformitate cu nevoile pieţei muncii şi cu standardele compatibile de calificare.de 90 de ore este. a făcut obiectul discuțiilor la cele mai multe evenimente organizate în cadrul proiectului și a fost unanim recunoscută ca o activitate cu valențe calitative în formarea viitorilor angajați. Practica facultativă.29 Rolul practicii este acela de a familiariza studentul cu ceea ce îl aşteaptă pe piaţa muncii. în special în domeniile bancar și IT. insuficient pentru realizarea acestui obiectiv.viitor absolvent. Biroul de practică este pregătit să asigure studenților. centrul de practică/organizația are mai mult timp la dispoziție pentru a evalua potențialul studentului . În acest sens. stagii de practică facultativă la centrele de practică partenere sau la alte organizații. iar acest lucru este posibil prin apelarea la stagiile de practică facultativă organizate de biroul de practică la solicitarea studenților și/sau a centrelor de practică. În opinia noastră. pregătirea studenţilor pentru inserția pe piaţa muncii este o misiune care trebuie continuată și după stagiul de practică obligatorie. la cererea acestora. în mod evident. Prin continuarea stagiului de practică studentul se poate convinge dacă şi-a găsit organizația potrivită pentru proiectul său profesional. iar acesta din urmă va avea mai multe posibilități să convingă angajatorul cu privire la calificarea și competențele lui. ca practică de continuare a stagiului de practică obligatorie organizat în cadrul proiectului PRAXIS. dacă activitățile pe care le desfășoară i se potrivesc în corelație cu specializarea sa sau dacă este necesar să se reorienteze către alte activități economice. au avut oportunitatea de a comunica și de a învăța de la profesioniști. care se desfășoară pe parcursul a doar trei săptămâni. Așadar. în funcție de solicitările și domeniile de interes al e acestora. iar timpul alocat practicii obligatorii . Ghid de practică | . au dobândit mai multe competențe în diferite domenii ale activității economice. Astfel. obținerea unui loc de muncă la terminarea studiilor universitare va fi mai ușoară pentru studenții care au parcurs deja mai multe stagii de practică pe parcursul anilor de studii. Acest aspect ne-a determinat să lansăm stagiile de practică facultativă cu un program flexibil stabilit de comun acord cu centrele de practică și în afara programului de activități universitare. și peste 40 de studenți şi-au continuat stagiile de practică începute în cadrul proiectului PRAXIS. Stagiul obligatoriu de trei săptămâni s-a dovedit a fi insuficient pentru atingerea acestor obiective. de la finele anului II de studiu. au fost purtate discuții cu mai multe centre de practică pentru continuarea stagiului de practică.

30 ANEXA 1 FIŞELE DISCIPLINEI DE PRACTICĂ PE PROGRAME DE STUDIU Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Anul II. cursuri de zi şi ID FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.2 Titularul activităţilor de curs 2. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.3 Departamentul 1. 3. de ore pe săptămână 30 din care: 3.4 Total ore din plan înv.4 Anul de studiu 2 2.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Economie.2 Facultatea 1.1 Instituţia de învăţământ superior 1.2 curs 3.6 Tip de evaluare 2. La cererea tutorelui.1 Denumirea disciplinei 2. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.. Contabilitate şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Internaţionale Licenţă Economie şi Afaceri Internaţionale 2.7 Regimul disciplinei II DO 3.5 Semestrul Practica de specialitate 2. 90 din care: 3. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.1 Nr.3 seminar/laborator 3.4 Domeniul de studii 1. Date despre disciplină 2.7 Total ore de studiu individual 3. precum şi   | Ghid de practică . Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.8 Total ore pe semestru 3.5 curs 3.3 Titularul activităţilor de seminar 2. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.5 Ciclul de studii 1. Pe toată durata practicii.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.

şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.2 Explicarea activităților necesare organizării de manifestări/evenimente economice internaționale de promovare C4. 5. Piaţa organizaţiei (furnizori. Prezentarea circuitului documentelor. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. 9. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. concurenţi. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. 12.31 concluziile studentului. 14. 10. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. cota de piaţă. 4.1 Definirea principiilor de promovare internaţională şi a conceptelor privind planificarea şi organizarea activităţilor aferente C4. Procesul de recrutare.5 Proiectarea etapelor realizării unei manifestări / unui eveniment economic internaţional de promovare CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. Conţinuturi 7. Conţinutul Raportului de practică . vânzări şi casare. 7. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. care completează conţinutul prezentei fişe a discipli nei. clienţi. 7. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică. 11. Ghid de practică | . 2. Competenţe specifice acumulate C4 Asistenţă în realizarea activităţilor specifice promovării internaţionale C4. 13. 8. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. selecţie. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. bilet la ordin).3 Aplicarea tehnicilor specifice pregătirii şi organizării de manifestări/ evenimente economice internaţionale de promovare C4. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu EAI. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 6.4 Analiza comparativă a variantelor de organizare a manifestărilor/evenimentelor economice internaţionale de promovare C4. Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie.  5. cec.). 3. etc. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). angajare şi salarizare a personalului.

18. Contractul de vânzare internaţională (obiect. 6. Actele necesare pentru confirmarea valorii în vamă declarate. Nomenclatura Combinată . condiţii de plată). D. Contractarea şi derularea operaţiunilor de export-import 1. 5. condiţiile şi ordinea plasării mărfurilor în regimul vamal respectiv. tehnici. condiţiile financiare. 4. 25. Tipurile destinaţiilor vamale. Destinaţia vamală zonă liberă. 14. Procedura declarării mărfurilor transportate prin conducte şi prin linii de transport electric.2 Cunoştinţe economice de specialitate 60 ore A. ambalarea. Modalităţi de pregătire a negocierii. necesar pentru vămuirea mărfurilor. temei pentru perfectarea actelor vamale. Declaraţia de export. B. 10. Conţinutul. Metode şi tehnici de promovare a exporturilor. Tipurile taxelor vamale. Regimul vamal de tranzit (clasificarea.32 7. 19. Procesul de negociere internaţională 1. Conţinutul. Încasarea obligaţiilor vamale. condiţii de livrare. preţul. 16. 3. Originea mărfurilor.). Livrarea la extern (pregătirea mărfii pentru export. Calculul şi ordinea achitării drepturilor de import/export. 17. Destinaţiile vamale. condiţiile şi ordinea plasării /încheierii regimului | Ghid de practică . termenii. Structura organelor vamale. diplomatică. selectare etc. Conţinutul. calitatea. 2. procedura). Documentele care însoţesc declaraţia vamală. Alegerea şi schimbarea destinaţiilor vamale. Vămuirea mărfurilor 1. studii de caz pe pieţe şi grupe de produse. Garantarea achitării drepturilor de import/export (cu excepţia tranzitului). obligaţiile şi responsabilitatea specialistului în domeniul vămuirii. condiţiile şi ordinea plasării mărfurilor în regimul vamal respectiv. Procedura corectării valorii în vamă a mărfurilor. Analiza mecanismelor şi instrumentelor politicii vamale din ţările partenere de afaceri. 23. Valoarea în vamă. Strategii. Prohibiţii şi restricţii. Declararea mărfurilor. Echipele de negociatori (tipologie. socială). mărimea. Detalierea logisticii internaționale. 12. condiţiil e generale. Contravenţii şi infracţiuni vamale. 5. Condiţiile de aplicare a facilităţilor tarifare. Regimurile vamale suspensive: caracterizare generală. 4. Actul constatator. 21. 20. Depunerea declarației vamale. 2. 8. Particularităţile negocierii în funcţie de tipul acesteia (comercială. Studiul instrumentelor de politică comercială utilizate de către firmele cu activitate de export-import 1. Punerea în liberă circulaţie. 22. Regimul vamal export. 15. Procedurile ce reglementează exportul. 3. 3. 2. 9. 7. Clauzele contractului internaţional de vânzare – cumpărare (contract comercial extern). tactici şi stratageme utilizate în negocierea internaţională. Taxe vamale şi măsuri de politică comercială. Încadrare tarifară. 11. Derularea procesului de negociere. Procedura restituirii excedentului drepturilor de import/export anterior achitate.nomenclatura de bază pentru Tariful Vamal Comun. Regimul vamal import. facturarea la extern). Depozitarea provizorie a mărfurilor. Vămuirea mărfurilor livrate prin intermediul expedierilor poştale internaţionale. 2. reglementate de INCOTERMS la determinarea valorii în vamă. 3. Tariful Integrat al Comunităţii Europene – TARIC. Drepturile. 13. C. Facilităţile tarifare. 24. 4. modalitatea. Instrumentarul politicii comerciale netarifare. Drepturile de import/export. clauze privind cantitatea. Rolul condiţiilor de livrare. Evaluarea vamală şi formalităţile vamale practicate în cazul importurilor româneşti.

10.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. Tehnica plăţilor şi finanţării internaţionale 1. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. 1. 10. Evaluare 10.33 vamal respectiv.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Comensurarea şi managementul riscului tranzacţiilor internaţionale ale firmei. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. Planul de afaceri. Tehnici de finanţare pe termen lung. Identificarea categoriilor de risc pentru fiecare firmă. G. 1. În acordarea notei. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică.2 Metode de evaluare Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . Modalităţi de plată în comerţul internaţional. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. Mijloace şi instrumente de plată utilizate în tranzacţiile internaţionale. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. F. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. Tehnici de finanţare pe termen scurt şi mediu. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. 2.1 Criterii de evaluare 10. E. 3. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. 9. Calculul indicatorilor de profitabilitate ai operaţiunilor externe pentru firmă. 4.

3 Titularul activităţilor de seminar 2.2 Titularul activităţilor de curs 2. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .3 seminar/laborator 3. La cererea tutorelui.5 curs 3. 90 din care: 3.6 Tip de evaluare 2. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3. Conţinutul Raportului de practică . cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. precum şi concluziile studentului.2 curs 3. Date despre disciplină 2.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Economie.. Date despre program 1.2 Facultatea 1.4 Domeniul de studii 1. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elab orarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.4 Anul de studiu 2 2. Contabilitate şi Afaceri Internaţionale Economie Licenţă Economie Generală şi Comunicare Economică 2. de ore pe săptămână 30 din care: 3.7 Regimul disciplinei II DO 3. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.    | Ghid de practică .4 Total ore din plan înv.5 Ciclul de studii 1.1 Denumirea disciplinei 2.34 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu ECONOMIE GENERALĂ ŞI COMUNICARE ECONOMICĂ Anul II. Pe toată durata practicii.7 Total ore de studiu individual 3. 3. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….1 Instituţia de învăţământ superior 1. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.3 Departamentul 1. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.5 Semestrul Practica de specialitate 2.8 Total ore pe semestru 3.1 Nr. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.

Instituții din domeniul politicilor macroeconomice – nivel decizional și implementare. 2. clienţi. Prezentarea circuitului documentelor. a măsurilor. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică).1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1.3 Aplicarea normelor metodologice. Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. Procesul de recrutare. programelor şi politicilor de natură economică C4. 8. 6. Studiul aplicării politicii macroeconomice la nivel instituțional 1. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare.2 Explicarea politicilor şi măsurilor la nivel micro. 10. 4.5 Proiectarea şi implementarea setului de măsuri pentru problema economică identificată CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 6. perspective.1 Identificarea normelor metodologice. 7. 5. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 7. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). 12. 9. 60 ore Ghid de practică | . Instituții specializate în cercetare economică. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu EGCE. Conţinuturi 7. a măsurilor. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. programelor şi politicilor economice C4. 3.35 5. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. 11. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). bilet la ordin). politicilor şi/ sau programelor economice C4. Exemple de bune practici și dezvoltare a cercetării în domeniul economico-social. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. 14. 13. 3.). Cercetarea în domeniul socio-economic. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. teme actuale. a măsurilor. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată.4 Evaluarea comparativă a măsurilor.şi macro-economic C4. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. selecţie. 4. cota de piaţă. CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. obiective. 5. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. vânzări şi casare. Competenţe specifice acumulate C4 Implementarea normelor metodologice. Instituții de predare a științelor economice la diferite niveluri. Finanțarea cercetării economice și sociale în România – la nivel public/privat. Piaţa organizaţiei (furnizori. angajare şi salarizare a personalului. concurenţi. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. cec. 7. tendințe. programelor şi politicilor de natură economică la nivel micro şi macro economic C4. etc.2 Cunoştinţe economice de specialitate A. 2.

2. 8. Etape în elaborarea unei strategii de dezvoltare. Aplicabilitate şi modalităţi de diseminare. 2. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. Evaluare 10. Etape în monitorizarea proiectelor implementate prin POR. Categorii de indicatori macroeconomici. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. Comunicarea cu partenerii sociali implicaţi în elaborarea strategiilor de dezvoltare locale/regionale. Studiul aplicării fundamentelor comunicării economice în activitatea economică 1. Impact și rezultate economice. la nivel de autorități. Aplicarea principiilor. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. Tipuri de strategii de dezvoltare regionale. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. 3. Cercetarea şi analiza macroeconomică 1. Structura Departamentului de politici regionale şi comunicare. 9. Metodologia cercetării în domeniul macroeconomic. Etape în evaluarea proiectelor depuse spre finanţare prin POR. 3. 5. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. Plan de Comunicare la nivel de Program.1 Criterii de evaluare 10. 7.36 B. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. Comunicare în procesul de gestionare a Programului Operaţional Regional 1. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și 10. externă. Structura Planului de dezvoltare regională. Tipologia comunicării la nivel instituţional – internă. Activități de comunicare/relații publice derulate.2 Metode de evaluare | Ghid de practică . D. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. C. 4.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală 50% Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. 9. instrumentelor și mijloacelor specifice comunicării economice. Finanțarea proiectului 10. Promovarea unei scheme de finanţare. 3. 2. 6. sectoriale la nivel regional. Studiul instituției (firmei) cu activități în domeniul comunicării economice / relațiilor publice / jurnalismului economic. În acordarea notei.

10. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | .3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică.37 eliberarea certificatului de practică PRAXIS.

7 Total ore de studiu individual 3.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Management-Marketing-Administrarea Afacerilor Management Licenţă Management 2.3 seminar/laborator 3. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.1 Denumirea disciplinei 2.1 Instituţia de învăţământ superior 1.2 curs 3. precum şi concluziile studentului.4 Anul de studiu 2 2. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.7 Regimul disciplinei II DO 3.2 Facultatea 1.5 Semestrul Practica de specialitate 2.5 curs 3.1 Nr.4 Total ore din plan înv.4 Domeniul de studii 1. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.2 Titularul activităţilor de curs 2. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. 3. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate .6 Tip de evaluare 2. Pe toată durata practicii. Conţinutul Raportului de practică . Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.38 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu M ANAGEMENT Anul II.3 Titularul activităţilor de seminar 2. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.8 Total ore pe semestru 3. de ore pe săptămână 30 din care: 3. Date despre program 1.5 Ciclul de studii 1. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.    | Ghid de practică . metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. La cererea tutorelui. Date despre disciplină 2.3 Departamentul 1. 90 din care: 3.

7.4 Evaluarea aplicării modalităţilor de previzionare. antrenare şi control-evaluare în organizaţii C4. organizare. Procesul de recrutare. coordonare. 4. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. elaborarea documentaţiei în vederea participării la licitaţiile publice (NIR. Prezentarea situaţiilor financiare anuale.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. identificarea potenţialilor furnizori. 60 ore Departamentul aprovizionare (cumpărări) 1.2 Interpretarea fenomenelor. 10. 4. aviz de însoţire etc.1 Recunoaşterea funcţiilor manageriale (previzionare. 14. 2. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu MG. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). 2. organizare. antrenare şi control-evaluare C4. selecţie. notă constatatoare de diferenţe. concurenţi. cec. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 7. 11.5 Realizarea de studii/lucrări de previzionare. coordonare. 3. etc.4 Identificarea. Prezentarea circuitului documentelor. coordonare. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. organizare. 8. coordonare. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. 13. antrenare şi control-evaluare în organizaţii CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. 6. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei.3 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare. angajare şi salarizare a personalului.). Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. coordonare. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. vânzări şi casare. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare. clienţi. elaborarea unei cereri de ofertă. analiza ofertelor.39 5. organizare. Piaţa organizaţiei (furnizori.). 3. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). Ghid de practică | .2 Cunoştinţe economice de specialitate A. situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva funcţiilor manageriale C4. organizare. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 9. 5. cota de piaţă. 12. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. 7. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. Competenţe specifice acumulate C. antrenare şi control-evaluare) C4. antrenare şi control -evaluare C4. bilet la ordin). Conţinuturi 7.

precum şi securitate şi sănătate a mu ncii. articolelor de bază ale raionului raportat la articolele de sezon. Resurse umane 1. D. certificate de garanţie. 3. gestionarea controlului. împărţirii pe grupe şi subgrupe. 5. Departamentul de producţie 1. 3. cupon tip voucher sau bonus. Bibliografie  Ghidul de Practică  Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă | Ghid de practică . 5. 4. 2. înţelegerea activităţilor specifice logisticii interne. înţelegerea demersului şi a structurii unui proces de mediere şi consiliere în vederea găsirii unui loc de muncă potrivit pregătirii şi dorințelor solicitatorilor.încheiere şi urmărire contracte de muncă (clasice. întocmirea unei fişe de antecalculaţie a preţului pentru un produs/serviciu. card bancar. 4. 8. elaborarea de modalităţi în vederea îmbunătăţirii sortimentului existent: introducerea de produse noi. EURO 200. concedii de odihnă. B.40 5. fişă post. 3. cunoaşterea principalelor fluxuri de producţie sau operaţii. 6. burse generale şi specializate pe meserii şi pentru persoanele cu handicap. orizontal etc). articolele cu vânzare zero. cunoaşterea modalităţilor de plată: tichete de masă. situaţii. familii de produse. fişe tehnice). 9. participarea la organizarea burselor de locuri de muncă. bon de consum. 11. analiza comparativă a articolelor aflate în promoţie. cunoaşterea modalităţilor de prezentare a articolelor din gama mărcilor proprii . elaborare argumentaţie pentru prezentarea unui produs. angajare personal . întocmire declaraţii de conformitate. 10. notă constatatoare de diferenţe. ore suplimentare. criteriilor de alocare a linearului pe produse. renunţarea la produsele neprofitabile sau cu viteză mică de rotaţie (procedura reduceri preţ non food). pontaje. cunoașterea şi utilizarea programului Revisal . 4. 7. fişă de magazie. 6. modalităţilor de prezentare a produselor pe mobilierul de expunere (vertical. identificarea elementelor signalectice privind articolele expuse (etichete. întocmirea dosarelor de acordare a indemnizaţiilor de şomaj şi a ajutoarelor sociale. 2. întocmire şi verificare dosar personal al angajatului. elaborarea de rapoarte privind: vânzările de referinţă. 6. organizarea de cursuri de reconversie profesională în funcție de cerințele pieței muncii. acoperirea şi rotaţia stocurilor. aplicarea metodelor de analiză a eficienţei sortimentului existent. 9. 10. tichete cadou. structurii sortimentale pe raion. 2. C. determinarea productivităţii muncii. marja şi numărul de clienţi Like for Like/buget. 6. optimizarea stocurilor de materiale. analiza portofoliului de produse şi servicii. identificarea şi elaborarea documentelor şi a procedurilor specifice sistemului de calitate.registru de evidenţă a salariaților în format electronic. cunoaşterea şi analiza: regulilor specifice de repartizare a spaţiului de vânzare pe raioane (planul magazinului). alcătuirea unei fişe de produs. reducere de preţ. cunoaşterea sistemului de salarizare. notă de intrare şi recepţie. a relațiilor de muncă. întocmirea principalelor documente întâlnite în activitatea de vânzare a produselor şi de aprovizionare (contract de cumpărare/vânzare. 5. afişe deko. numerar. Departamentul vânzări/marketing 1. documente de transport). factură. concedii medicale. modul de întocmire a unui plan de aprovizionare. proces verbal de recepţie. pentru zilieri şi colective). rapoarte. CEC. OP. sponsorizare. 7. 8.

se ţine seama de calitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică.1 Criterii de evaluare 10. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. Evaluare 10. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică.41 8. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică.2 Metode de evaluare Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . În acordarea notei. 10. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. 10. 9. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică.

Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.3 Titularul activităţilor de seminar 2.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în e laborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. 90 din care: 3.2 curs 3.3 Departamentul 1. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.8 Total ore pe semestru 3. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică . cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1. 3.4 Domeniul de studii 1. Turismului şi Serviciilor 2.5 curs 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3. Date despre program 1. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….1 Instituţia de învăţământ superior 1.4 Total ore din plan înv.42 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu ECONOMIA C OMERŢULUI.. Pe toată durata practicii. Date despre disciplină 2. precum şi concluziile studentului. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.3 seminar/laborator 3. TURISMULUI ŞI SERVICIILOR Anul II. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.1 Nr.1 Denumirea disciplinei 2. La cererea tutorelui.5 Ciclul de studii 1. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.5 Semestrul Practica de specialitate 2.6 Tip de evaluare 2.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. de ore pe săptămână 30 din care: 3.7 Regimul disciplinei II DO 3.4 Anul de studiu 2 2. Conţinutul Raportului de practică .    | Ghid de practică .7 Total ore de studiu individual 3.2 Titularul activităţilor de curs 2.2 Facultatea 1.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Management-Marketing-Administrarea Afacerilor Administrarea Afacerilor Licenţă Economia Comerţului. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.

vânzări şi casare. întocmirea de deconturi. turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a comportamentului consumatorilor C3. 6. 4. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. bine definite. Conţinuturi 7. 11. 2. Competenţe transversale Competenţe profesionale 60 ore Ghid de practică | . 14. 5. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. 12. prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare C3. concurenţi.5 Consiliere şi asistenţă prin elaborarea de proiecte profesionale care răspund problemelor concrete ale clienţilor CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 3. clienţi.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. inclusiv a celor turistice.4 Fundamentarea de studii şi analize.43 5. Prezentarea circuitului documentelor. inclusiv în activitatea de turism. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul).3 Rezolvarea de probleme simple. a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora C3. bilet la ordin). Participarea la activitățile din cadrul firmei de turism: 1. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei.). organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în vederea acordării de consiliere şi asistenţă C3. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Procesul de recrutare.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specific e comerţului. 7. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). asociate vânzării produselor. 7. 8. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. angajare şi salarizare a personalului. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. Piaţa organizaţiei (furnizori. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. 7. realizarea şi verificarea calculaţiilor de preţ. 9. cota de piaţă. etc. 6. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 3. selecţie. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu ECTS. 2. Cunoaşterea firmei şi departamentului A1. Competenţe specifice acumulate C3 Gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii C3. 10.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii. alcătuirea şi verificarea programelor turistice. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare.2 Cunoştinţe economice de specialitate A. 13. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. cec.

6. indicatori de determinare a atractivităţii produselor. 21.Norme de aplicare. cunoaşterea modalităţilor de prezentare a articolelor din gama mărcilor proprii. 15. verificarea deconturilor. caracteristicile consumatorilor din zona de atracţie. respectarea legislaţiei în vigoare (HG 899/2011 . 16. 12. pe valoare. tehnicile de promovare a vânzărilor utilizate şi efectele acestora. afişe deko. în funcţie de numărul produselor achiziţionate de la furnizor). 4. 15. 18. cunoaşterea şi folosirea sistemului de rezervări. 10. verificarea viramentelor şi instrumentelor de plată. 2. furnizarea de informaţii. analiza ponderilor mărcilor proprii ale distribuitorilor în asortiment. acoperirea şi rotaţia stocurilor. 19. profunzime. identificarea elementelor signalectice privind articolele expuse (etichete. coerenţă. atribuirea de camere (spaţii cazare). 8. organizarea de târguri de profil. 20. familii de produse. tehnici de promovare a produsului turistic. 19. caracteristicile asortimentului din punct de vedere al dimensiunilor sale (lărgime. culegerea informaţiilor. 8. tehnici de promovare a produselor şi magazinului (publicitatea. verificarea corespondenţei. 18. articolele cu vânzare zero. relaţiile cu furnizorii. modalităţi de aprovizionare a magazinului şi a mobilierului de expunere. efectuarea de rezervări. valoarea cumpărărilor. promovarea vânzărilor. 6. asortiment bogat. realizarea de corecţii ale stocurilor. gestiunea pachetelor de servicii oferite. 5. 16. elaborarea de rapoarte privind: vânzările de referinţă. 5. 14. organizarea de evenimente. constituirea unui eşantion. marca. gestiunea informaţiilor de cazare şi rezervare. 22. criterii de alocare a linearului pe produse. 14. conferinţe. marja şi numărul de clienţi Like for Like/buget. realizarea de rapoarte şi grafice de activitate. 13. rentabilitatea indirectă. efectuarea încasărilor şi plăţilor. 9. 17. gradul de satisfacere a cerinţelor consumatorilor/clienţilor). 11. | Ghid de practică . 13. studierea cumpărătorilor (produse cumpărate. comportamentul consumatorilor în situaţii de ruptură de stoc şi metode de eliminare a unor astfel de neajunsuri. A2. team building. metode de analiză a eficienţei asortimentului existent. asortiment restrâns). modalităţi de prezentare a produselor pe mobilierul de expunere. dimensionarea aleilor de circulaţie în cadrul magazinului. relaţiile publice. 11. 3. 4. renunţarea la produsele neprofitabile sau cu viteză mică de rotaţie (indicatorii de rezultate pe baza cărora se adoptă decizia). gestiunea relaţiilor cu prestatorii de servicii în domeniu. Agenţii de turism). actualizarea tarifelor şi verificarea condiţiilor contractuale. reguli specifice de repartizare a spaţiului de vânzare pe raioane (planul magazinului). redactarea de materiale de prezentare. recenţa cumpărărilor). prelucrarea şi interpretarea rezultatelor pe o temă de interes (de exemplu. fişe tehnice). analiza comparativă a articolelor aflate în promoţie. conceperea unui chestionar. calculul unor indicatori de cuantificare a capacităţii de cazare turistică. modalităţi de îmbunătăţire a asortimentului existent: introducerea de produse noi. 21. 9. Participarea la activitățile specifice de comerţ şi retail: 1. Clasificarea structurilor de primire. 23. 20. frecvenţa cumpărărilor.44 întocmirea de grafice de acţiuni. 10. criterii de acordare a reducerilor (pe cantitate. 12. 17. 7. 24. sponsorizarea). 7.

cunoaşterea sistemului de salarizare. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. 2. 25. concedii medicale. În acordarea notei. răspuns la nelămuriri. 10.2 Metode de evaluare Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . recepția mărfurilor: activităţi şi documente necesare. 23. Evaluare 10. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. rapoarte. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. organizarea procesului de protecţie a consumatorilor. 10. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. 4. abordarea clienţilor în magazin: prezentarea ofertei şi a avantajelor faţă de concurenţi. de transport.1 Criterii de evaluare 10. concedii de odihnă. 26. pontaje. Resurse umane 1. 9. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. fişa postului.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. 3. 24. a promoţiilor organizate de magazin. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. 22. dosar personal. facilităţi de plată. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. recrutarea şi folosirea angajaţilor temporari. utilizarea programelor de gestiune specifice.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. modalităţi de plată.45 efectuarea de inventare parţiale. la obiecţii. B. angajare personal-contract de muncă. situaţii. ore suplimentare.

Date despre program 1.1 Nr.4 Anul de studiu 2 2. 90 din care: 3.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.4 Total ore din plan înv.5 Ciclul de studii 1.6 Tip de evaluare 2.2 curs 3.7 Total ore de studiu individual 3. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. Pe toată durata practicii. de ore pe săptămână 30 din care: 3.1 Instituţia de învăţământ superior 1. Conţinutul Raportului de practică .2 Facultatea 1.1 Denumirea disciplinei 2.3 seminar/laborator 3. 3.46 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu MARKETING Anul II.5 curs 3. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.3 Departamentul 1. precum şi concluziile studentului. Date despre disciplină 2. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.4 Domeniul de studii 1.2 Titularul activităţilor de curs 2. La cererea tutorelui.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.5 Semestrul Practica de specialitate 2.7 Regimul disciplinei II DO 3. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Management-Marketing-Administrarea Afacerilor Marketing Licenţă Marketing 2. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate..    | Ghid de practică .3 Titularul activităţilor de seminar 2.8 Total ore pe semestru 3. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .

etc. 11. 8.1 Definirea mediului organizaţiei. cauzelor fluctuaţiilor volumului de vânzări. 2. reviste. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. 3. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). Ghid de practică | . Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. Competenţe specifice acumulate C3 Culegerea. 7. fişierul clienţilor. 5. 3.2 Interpretarea impactului variabilelor de mediu asupra activităţii organizaţiei C3. cota de piaţă. Procesul de recrutare.2 Cunoştinţe economice de specialitate Competenţe transversale Competenţe profesionale 60 ore A. 9.3 Identificarea şi selectarea factorilor care influenţează funcţionarea organizaţiei C3. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. angajare şi salarizare a personalului. Studiul pieţei 1. Prezentarea circuitului documentelor. Conţinuturi 7. selecţie. gradul de satisfacţie al consumatorilor/clienţilor). bilet la ordin).4 Evaluarea şi clasificarea factorilor care influenţează funcţionarea organizaţiei C3. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. constituirea unui eşantion.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. 13. 6. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 10. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. analiza şi interpretarea informațiilor de marketing privind organizația și mediul său C3. concurenţi. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu MK. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. identificarea surselor de informaţii interne şi documentare utilizate în studiul pieţei: tipuri de rapoarte întocmite. în funcţie de specificul pieţei CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 6. vânzări şi casare. 7. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. identificarea şi descrierea principalelor variabile ale acestuia C3. 4. 14. Piaţa organizaţiei (furnizori. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. cec. conceperea unui chestionar. 2. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii.5 Elaborarsea unui proiect de analiză a mediului de marketing al organizaţiei. descrierea pieţei întreprinderii cu menţionarea principalilor clienţi.47 5. statistici utilizate. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. culegerea informaţiilor. 12. 7. clienţi.). prelucrarea şi interpretarea rezultatelor pe o temă de interes (de exemplu.

promovare pe site-ul firmei şi în media. 4. 6. 9. E. identificarea potenţialilor furnizori. rapoarte zilnice. 10. telemarketing (marketing telefonic). Politica de distribuţie 1. furnizori etc. fişă de magazie. descrierea produselor şi serviciilor (game de produse. 2.). identificarea circuitele de distribuţie utilizate. 5. prezentarea relaţiilor cu furnizorii: materii prime aprovizionate. 3. etc. identificarea clienţilor pe baza surselor documentare. 5. 5. întocmirea principalelor documente întâlnite în activitatea de vânzare a produselor şi de aprovizionare (contract de cumpărare/vânzare. 5. organizarea forţei de vânzare: număr de agenţi. pregătire. întocmirea şi actualizarea fişierului clienţi. 3. întocmirea unei fişe de antecalculaţie a preţului pentru un produs/ serviciu. proces verbal de recepţie. conceperea materialelor de relaţii publice (comunicate de presă. 3. documente de transport). analiza structurii cifrei de afaceri pe clienţi şi zone geografice. 11. 3. analiza gamei de produse şi servicii. 6. D. înţelegerea specificului criteriilor de selecţie. notă de intrare de recepţie. identificarea şi descrierea principalelor mijloace de comunicare utilizate. 2. C. 2. cunoaşterea criteriilor de performanţă pentru agenţii de vânzări. B. motivare şi remunerare a forţei de vânzare. ciclul de viaţă. cunoaşterea modului de organizare a activităţii de participare la târguri şi expoziţii. elaborare reclame pentru produsele reprezentative ale firmei. 2. 2.48 4. notă constatatoare de diferenţe. cunoaşterea principalelor activităţi logistice. 4. factură. sortimente. 7. certificate de garanţie. circuite. Elaborarea de rapoarte 1. rapoarte săptămânale. elaborarea unei cereri de ofertă. analiza acţiunilor promoţionale efectuate în ultimul an. organizare târguri de profil. Politica de produs 1. analiza ofertelor. studiul politicii de preţ ″Cel mai ieftin″. elaborare pliant de prezentare a ofertei firmei. atribuţii. 4. 6. mărci înregistrate la OSIM). G. studiul privind preţurile practicate de concurenţă. linii de produse. caracteristici. elaborare plan media. Politica de preţ 1. căutarea de noi clienţi noi. negocierea şi încheierea contractelor. zone acoperite. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă | Ghid de practică . Politica de comunicare 1. F. 2. bon de consum. 3. identificarea şi elaborarea documentelor şi a procedurilor specifice sistemului de calitate. Forţa de vânzare 1. 8.

10. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. În acordarea notei. Evaluare 10.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. se ţine seama de c alitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie.1 Criterii de 10. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice.49 8.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. 9. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10.3 Pondere 10. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social.

Pe toată durata practicii.6 Tip de evaluare 2.4 Total ore din plan înv.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.1 Instituţia de învăţământ superior 1.    | Ghid de practică .4 Anul de studiu 2 2.3 seminar/laborator 3. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Economie. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.7 Regimul disciplinei II DO 3.5 curs 3. 90 din care: 3. La cererea tutorelui. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.8 Total ore pe semestru 3. Contabilitate şi Afaceri Internaţionale Contabilitate Licenţă Contabilitate şi Informatică de Gestiune 2.1 Denumirea disciplinei 2. 3.50 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE Anul II. Conţinutul Raportului de practică .3 Titularul activităţilor de seminar 2.5 Semestrul Practica de specialitate 2.2 Titularul activităţilor de curs 2. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în ela borarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. Date despre disciplină 2. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.2 Facultatea 1. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. precum şi concluziile studentului.7 Total ore de studiu individual 3.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. Date despre program 1.4 Domeniul de studii 1.1 Nr. de ore pe săptămână 30 din care: 3.3 Departamentul 1.2 curs 3.5 Ciclul de studii 1.. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .

în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. Procesul de recrutare. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică).3 Aplicarea conceptelor. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). şi avându -se în vedere conţinutul disciplinelor de contabilitate financiară. 7. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. teoriilor. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. cec. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. bilet la ordin). Conţinuturi 7. 6. de producţie şi prestări de servicii sau publice. 8. economice. 9. 12.). Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. 5. 7. 14. etc. vânzări şi casare. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare.2 Explicarea conceptelor. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu CIG. angajare şi salarizare a personalului. 3.4 Evaluarea procedeelor şi instrumentelor de prelucrare a informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3.1 Definirea conceptelor. 13. teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. Temele ce privesc practica propriu-zisă sunt delimitate astfel: Ghid de practică | . Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie.2 Cunoştinţe economice de specialitate 60 ore În funcţie de tipul entităţii. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică).5 Întocmirea şi prezentarea de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. contabilitate de gestiune şi respectiv publică. Piaţa organizaţiei (furnizori. concurenţi. studenţii vor rezolva temele de practică ce se nominalizează în continuare în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. cota de piaţă. 10. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. 2. 11. selecţie. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 4. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. clienţi. Competenţe specifice acumulate C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar -contabile și/sau fiscale C3.51 5. Prezentarea circuitului documentelor. 7.

precum şi reducerile comerciale şi financiare aferente. h) determinarea şi înregistrarea amortizării imobilizărilor. d) aprofundarea relaţiei entitate-terţi. h) reflectarea contabilă a consumurilor de materii prime şi materiale în cadrul entităţilor economice ce au ca obiect de activitate producţia de bunuri. Lucrări contabile specifice închiderii exerciţiului financiar: a) efectuarea şi valorificarea rezultatelor inventarierii. d) urmărirea în contabilitate a subvenţiilor obţinute de entitate. precum şi sumele lăsate temporar de aceştia la dispoziţia entităţii. plusuri de valoare la inventar sau prin subvenţii pentru investiţii. e) reflectarea în contabilitate a relaţiilor entităţii cu acţionarii/asociaţii în ceea ce priveşte aporturile la capitalul social. d) concesionarea activelor imobilizate. 2. g) obţinerea imobilizărilor prin schimb de active. organizarea şi conducerea specifice activităţii entităţii: a) descrierea structurilor funcţionale. e) achiziţii de stocuri pentru care furnizorii emit factura ulterior. c) centrele de responsabilitate. 5. f) intrarea imobilizărilor corporale prin aport în natură. dividendele. d) categoriile de personal. e) intrarea imobilizărilor corporale cu titlu gratuit. b) fluxuri de informaţii contabile. f) operaţiuni privind stocurile aflate în curs de aprovizionare. c) decontarea tranzacţiilor prin intermediul cecurilor şi efectelor de comerţ. | Ghid de practică . Tehnici şi proceduri contabile privind imobilizările: a) intrarea imobilizărilor corporale prin leasing financiar şi operaţional. e) procurarea şi utilizarea elementelor încadrate în categoria ″alte valori″. c) tehnici de obţinere şi circulaţie a produselor şi serviciilor contabile. 2. Tehnici şi proceduri contabile privind stocurile: a) primirea de stocuri de la furnizori cu şi fără diferenţe la recepţie. Tehnici şi proceduri contabile în relaţie cu terţii: a) urmărirea serviciilor efectuate entităţii de către terţi. f) înregistrarea în contabilitate a asocierilor în participaţie. c) procurarea şi darea în folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar. B.52 A. b) determinarea şi contabilizarea operaţiilor aferente taxei pe valoarea adăugată. g) întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale specifice entităţilor economice. d) utilizarea acreditivelor pentru decontarea tranzacţiilor între terţi. Teme comune disciplinelor de contabilitate şi entităţilor de practică 1. b) descrierea structurii contabile. b) primirea şi rambursarea împrumuturilor şi urmărirea dobânzilor aferente. b) determinarea rezultatului exerciţiului şi impozitarea acestuia. f) operaţiuni privind investiţiile pe termen scurt. c) reflectarea în contabilitate a impozitelor şi taxelor locale. b) obţinerea imobilizărilor corporale în antrepriză şi cu efort propriu. b) stocuri primite de la furnizori. c) efectuarea şi reflectare în contabilitate a operaţiunilor de reevaluare a activelor imobilizate. i) particularităţi ale evidenţei stocurilor în cadrul entităţilor din domeniul agriculturii. gama de produse şi servicii specifice informaţiei contabile: a) cunoaşterea ofertei de produse şi servicii contabile şi caracteristicile a cestora. Tehnici şi proceduri contabile privind trezoreria: a) acordarea şi justificarea avansurilor de trezorerie . prin donaţii. g) particularităţi privind evidenţa mărfurilor la unităţile de comerţ cu ridicata sau cu amănuntul. 3. d) obţinerea producţiei şi urmărirea distribuirii acesteia . Teme specifice contabilităţii financiare de la entităţile economice 1. 4. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora.

Tehnici şi proceduri contabile privind finanţările din fonduri europene: a) contabilitatea unui contract de finanţare multianual. evidenţa şi mişcarea stocurilor la instituţiile publice. contabilitatea capitalurilor proprii constituite pe seama bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. 2. rolul relaţiei cost-volum-profit în stabilirea rentabilităţii pe produse şi pe ansamblul entităţii. c) determinarea venitului net. calculaţia costurilor în condiţiile metodei globale şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia.3 Pondere 10. utilizarea metodologiei standard în proiectarea tehnico-economică şi urmărirea nivelului cheltuielilor şi al costurilor. calculaţia costurilor în condiţiile metodei pe comenzi şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. politici contabile privind decontările cu terţii. d) contabilitatea contractelor de finanţare tip POSDRU. calculaţia costurilor în condiţiile metodei coeficienţilor de echivalenţă şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. 3. 6.53 c) repartizarea rezultatului exerciţi ului. 4. calculaţia costurilor în condiţiile metodei pe faze şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. Teme specifice contabilităţii de gestiune de la entităţile de producţie şi prestări de servicii 1. Tehnici şi instrumente specifice contabilităţii în partidă simplă: a) înregistrarea cheltuielilor. Evaluare 10. c) contabilitatea cererilor de rambursare în cadrul societăţilor comerciale. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. 4. 2. 7. b) constituirea veniturilor. D. tratamente şi practici contabile privind urmărirea şi deprecierea activelor fixe corporale aflate în proprietatea instituţiilor publice. b) contabilitatea contractelor în parteneriat. raportările contabile în instituţiile publice. contabilitatea datoriilor publice interne şi externe contractate şi garantate de unităţile administrativ-teritoriale. contabilitatea fondurilor şi finanţărilor din surse bugetare şi extrabugetare la instituţiile publice. C. 7. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. 3. 9.1 Criterii de 10. 5. Teme specifice entităţilor publice 1. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de Evaluarea pe parcurs practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Ghid de practică | . 5. 6. 6. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi.

54
Anexa 4 din Ghidul de Practică. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică, un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. În acordarea notei, se ţine seama de c alitatea Raportului Evaluarea finală de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică, de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. 10.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________

50%

| Ghid de practică

55
Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu FINANŢE ŞI B ĂNCI Anul II, cursuri de zi

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Finanţe, Bănci şi Analiză Economică Finanţe Licenţă Finanţe şi Bănci

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei 2.2 Titularul activităţilor de curs 2.3 Titularul activităţilor de seminar 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul Practica de specialitate 2.6 Tip de evaluare 2.7 Regimul disciplinei

II

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Nr. de ore pe săptămână 30 din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din plan înv. 90 din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….. 3.7 Total ore de studiu individual 3.8 Total ore pe semestru 3.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3

4. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică
 
Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Pe toată durata practicii, studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi, în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute; La cererea tutorelui, studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior, precum şi concluziile studentului. Conţinutul Raportului de practică , metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică, şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică, care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.

 

Ghid de practică |

56
5. Competenţe specifice acumulate
C3 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.1 Descrierea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.2 Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.3 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor economico-financiare C3.4 Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură economico-financiară C3.5 Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico-financiare CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale

6. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu FB, în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii.

7. Conţinuturi
7.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore
1. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 2. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică), cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. 3. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 4. Piaţa organizaţiei (furnizori, clienţi, concurenţi, cota de piaţă, etc.). 5. Procesul de recrutare, selecţie, angajare şi salarizare a personalului. 6. Prezentarea circuitului documentelor, inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. 7. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii, vânzări şi casare. 8. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale, inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 9. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 10. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. 11. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată, cec, bilet la ordin). 12. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. 13. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. 14. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul).

7.2 Cunoştinţe economice de specialitate

60 ore

A. Practica la instituţiile de credit În funcţie de tipul unităţii teritoriale a instituţiei de credit şi de accesul la informaţii, studenţii vor realiza următoarele teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice necesare activităţii instituţiilor de credit.

| Ghid de practică

documentaţia de credit şi analiza creditului. reputaţional atât la nivel de ansamblu a instituţiei de credit cât şi la toate nivelurile organizatorice ale acesteia. gama de produse şi servicii bancare şi managementul relaţiei bancă client: a) canalele de distribuţie. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. B. creditul de consum. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a societăţii de asigurări: a) descrierea structurilor funcţionale. h) depozite: tipuri de depozite. 4. b) centrele de responsabilitate. dobânzi. de lichiditate. electronic banking. b) tehnici de vânzare a produselor şi serviciilor bancare. participanţi. j) credite: tipuri de credite – clasificare. terminale bancare ATM şi EPOS din perspectiva canalelor de distribuţie de produse şi servicii bancare. e) canalele integrate de distribuţie bancară: rolul canalelor electronice de distribuţie în sectorul bancar. evaluarea şi administrarea riscului de credit. caracteristici tehnologice. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. f) operaţiuni privind tranzacţiile efectuate de clienţi pe piaţa de capital. alte operaţiuni conexe contului curent. b) cunoaşterea structurii veniturilor şi cheltuielilor instituţiei de credit. codul IBAN. garanţii colaterale. standing order. 2. noi servicii oferite prin carduri. i) carduri : concept. cerinţe de cunoaştere a clientelei. 5. dobânzi şi comisioane. 3. d) categorii de clienţi retail. direct debit. d) operaţiuni cu carduri. b) front-office şi back-office. gestiunea riscurilor semnificative care afectează activitatea instituţiilor de credit şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare controlului riscurilor: a) identificarea. asigurări conexe activităţii de creditare). c) operaţiuni valutare inclusiv cele privind casele de schimb valutar. 1. b) cunoaşterea strategiei privind tratamentul riscurilor semnificative. Ghid de practică | . c) categoriile de personal. operaţiunile cu numerar . Internet banking. c) cunoaşterea organizării şi a atribuţiilor compartimentului de administrare a riscurilor semnificative şi ale comitetului de administrare a riscurilor sau a structurilor similare la nivelul unităţilor teritoriale d) sistemul de control intern.57 1. mobile banking. informaţii de risc bancar. Practica la societăţile de asigurări Studenţii vor realiza următoarele teme de practică. multimedia customer contact center. tehnica de realizare a fiecărui tip de operaţiuni bancare desfăşurată la unitatea teritorială a instituţiei de credit: a) constituirea de depozite bancare. managementul operaţiunilor şi performanţelor instituţiei de credit: a) cunoaşterea operaţiunilor active şi pasive. c) aprofundarea relaţiei bancă-client. tehnologii în domeniul cardurilor. instrumente de plată şi încasare fără numerar. fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. g) contul curent şi operaţiunile de cont curent: contul curent. de piaţă. gestiunea relaţiei cu clienţii Customer Relationship Management – CRM. e) operaţiuni de creditare a persoanelor fizice şi juridice. creditul imobiliar-ipotecar. operaţional.cash. conturi de economii. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a instituţiei de credit: a) descrierea structurilor funcţionale. c) centrele de responsabilitate. b) operaţiuni de virament. d) categoriile de personal. certificate de depozit.

5. vor fi prezentate contul de profit şi pierdere.58 2. Determinarea. în acest sens. b) modalități de formare și sporire a capitalului propriu. ilustrarea cu documente. b) opţiunea între distribuirea profitului net şi capitalizarea acestuia. situaţia repartizării profitului şi eventualele note explicative realizate în acest sens. capitalul firmei și modalitățile de formare: a) structura bilanțieră a capitalului. dimensionarea şi finanţarea necesarului de active circulante : a) evidenţierea eficienţei utilizării. 4. finanțare din fonduri europene etc. financiare) precum şi politica de dividend. elementele tehnice specifice ale contractului pe forme ale asigurării . d) alte modalități de finanțare. c) îndatorarea și formele sale. b) de persoane. stabilirea despăgubirii. marjei de solvabilitate. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în societatea comercială unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. Practica la societăţile comerciale cu capital privat În funcţie de tipul societăţii comerciale şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: 1. Practica la instituţiile fiscale În funcţie de specificul institutiei fiscale şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: | Ghid de practică . d) indicatori privind aprecierea performanţelor în domeniul asigurărilor. D. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. 4.se va studia mecanismul fiecărui produs de asigurare: a) de bunuri. formularea de concluzii. fluxul informaţional. evaluarea şi finanţarea investiţiilor: a) prezentarea concretă a documentaţiei tehnico–economice a unui proiect de investiţii din firmă. b) circuitul documentelor. b) centrele de responsabilitate. tehnic-operativ în asigurări: a) fluxul de relaţii. împrejurărilor producerii acestuia. C. d) o bună cunoaştere a organizării. procedura de constatare a unor cazuri asigurate: a) prezentarea cazului. 3. 6. c) evaluarea posibilităţilor de finanţare avute în vedere la asigurarea echilibrului financiar. b) se vor analiza regimurile de amortizare ale activelor imobilizate şi eventualele implicaţii în gestiunea financiară a firmei. dacă este cazul: subvenții. impozitarea şi repartizarea profitului firmei: a) analiza rezultatelor aferente fiecărui ciclu de operaţiuni (exploatare. c) de răspundere civilă. b) modalităţile specifice de dimensionare avute în vedere la fundamentarea cheltuielilor de exploatare din bugetul de venituri şi cheltuieli. insistând asupra modului de calcul şi interpretare a indicatorilor economico–financiari ai investiţiei şi a surselor de finanţare fundamentate prin planul de investiţii sau anexa de la bugetul de venituri şi cheltuieli. a structurii veniturilor şi cheltuielilor societăţii de asigurări. vor întocmi şi o diagramă de relaţii a compartimentului respectiv cu celelalte compartimente din firmă precum şi un extras din legislaţia în vigoare care reglementează activitatea financiară a firmei. b) reflectarea în dosarul de daună: evaluarea pagubei. c) gestiunea rezervelor specifice formelor de asigurări. 3. atribuţiilor şi activităţii compartimentului fi nanciar (eventual financiar-contabil) – în acest scop.

59 1. b) operaţiuni impozabile. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a finanţelor publice unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. venitul net anual impozabil. b) stabilirea cotelor de contribuţie. venituri din cedarea folosinţei bunurilor. Ghid de practică | . contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat. f) impozitul pe dividende. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în instituţia de asigurări sociale de stat unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. c) baza lunară de calcul a CAS suportat de asigurat. b) centrele de responsabilitate. c) impozitul asupra mijloacelor de transport. e) plata impozitului pe profit şi depunerea declaraţiilor fiscale. cotele de TVA. Practica la instituţiile de asigurări sociale de stat În funcţie de tipul unităţii teritoriale de asigurări sociale de stat şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: 1. venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. 7. compensarea. E. creanţele fiscale: a) competenţa organelor fiscale şi actele emise de acestea. c) locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a TVA. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. d) aspecte fiscale internaţionale. prescripţia. baza lunară de calcul la care angajatorul datorează CAS. 8. d) consecinţele sustragerii de la plata CAS. taxa pe valoarea adaugată: a) stadiul armonizării TVA în ţările comunitare. impozitele şi taxele locale a) impozitul şi taxa pe clădiri. venituri din pensii. venituri din investiţii. restituiri de sume. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. 2. c) categorii de venituri supuse impozitului pe venit şi venituri neimpozabile. e) baza de impozitare. venituri din premii şi din jocuri de noroc. c) stabilirea impozitelor. d) obligaţia şi creanţa fiscală. impozitarea persoanelor juridice: a) stadiul coordonării sistemului de impozitare a companiilor în ţările membre ale UE. d) alte impozite şi taxe locale. b) contribuabilii şi sfera de cuprindere a impozitului pe venit. b) impozitul şi taxa pe teren. g) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a TVA. persoane impozabile. b) înregistrarea fiscală. c) cotele de impozit. fundamentarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat: a) contribuabilii în sistemul public de pensii. impozitul pe venit de la persoanele fizice: a) coordonarea impozitării veniturilor personale în Uniunea Europeană. venituri din activităţi agricole. sumele asupra cărora nu se calculează CAS. d) faptul generator şi exigibilitatea TVA. 2. modalităţi de stingere a creanţelor fiscale (plata. 4. anularea) . Convenţiile pentru evitarea dublei impuneri încheiate de România cu alte state . b) centrele de responsabilitate. operaţiuni scutite de TVA. ta xelor. executarea silită. d) venituri din activităţi independente. 6. insolvabilitatea. evidenţa fiscală şi declaraţia fiscală. venituri din salarii. baza de calcul a impozitului pe profit. 3. regimul deducerilor. b) contribuabilii impozitului pe profit în România.

modul concret de organizare şi conducere a activităţii: a) descrierea structurilor funcţionale. 4. 9. k) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare general referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare. c) tratarea principalilor indicatori de performanţă folosiţi în analiza rezultatelor instituţiei. d) pensia de urmaşi. | Ghid de practică . Evaluare 10. a) ajutorul de deces. d) categoriile de personal. c) pensia anticipată. beneficiari şi condiţii de acordare. d) administrarea portofoliilor. i) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului. alte drepturi de asigurări sociale. precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. Practica la instituţii ale pieței de capital În funcţie de tipul instituţiei şi de accesul la informaţii. 3. mod de fundamentare a pensiilor) . b) front-office şi back-office. c) tranzacționarea pe cont propriu.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social.3 Pondere 10. j) servicii de schimb valutar în legatură cu activitățile de servicii de investiții prestate. indemnizaţii stabilite prin legi speciale. f) subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare.1 Criterii de 10. h) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. studenţii vor realiza următoarele teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice: 2. b) executarea ordinelor în numele clienților. strategia industriala și aspectele conexe acesteia. b) cunoaşterea structurii veniturilor şi cheltuielilor instituţiei. condiţii de acordare. c) centrele de responsabilitate. (beneficiari. 5. fluxul informational și managementul operaţiunilor şi performanţelor instituţiei: a) fluxul de relaţii. tehnica de realizare a fiecărui tip de serviciu/activitate: a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare. g) păstrarea în siguranţă și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților. 5. e) consultanță de investiții. b) pensia de invaliditate. inclusiv custodia și servicii în legatură cu acestea. b) bilete de tratament balnear şi odihnă etc.60 3. categorii de pensii acordate în sistemul public de pensii din România: a) pensia pentru limita de vârstă.

10. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. În acordarea notei. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS.61 Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ 50% 50% Ghid de practică | . de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. se ţine seama de c alitatea Raportului Evaluarea finală de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică.

metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică . Date despre disciplină 2. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.5 curs 3.1 Denumirea disciplinei 2.. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….62 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu STATISTICĂ ȘI PREVIZIUNE ECONOMICĂ Anul II.1 Nr.1 Instituţia de învăţământ superior 1.6 Tip de evaluare 2.2 Titularul activităţilor de curs 2. 3. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. Date despre program 1.4 Anul de studiu 2 2.2 curs 3.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.7 Total ore de studiu individual 3.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.5 Semestrul Practica de specialitate 2. Conţinutul Raportului de practică .4 Domeniul de studii 1. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. La cererea tutorelui.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Statistică şi Informatică Economică Cibernetică.7 Regimul disciplinei II DO 3.3 Departamentul 1.3 seminar/laborator 3. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.2 Facultatea 1.5 Ciclul de studii 1.4 Total ore din plan înv. precum şi concluziile studentului. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. Statistică şi Informatică Economică Licenţă Statistică şi Previziune Economică 2.8 Total ore pe semestru 3. 90 din care: 3. Pe toată durata practicii.3 Titularul activităţilor de seminar 2. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.    | Ghid de practică . în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. de ore pe săptămână 30 din care: 3. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.

Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). concurenţi. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. angajare şi salarizare a personalului. studenţii vor avea în vedere realizarea următoarelor teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice specifice domeniului de activitate: 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. 5. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). 7.2 Cunoştinţe economice de specialitate Competenţe transversale Competenţe profesionale 60 ore În funcţie de tipul unităţii şi de accesul la informaţii. b) Locul în sistemul statistic oficial. Prezentarea circuitului documentelor. Descrierea unităţii în care se desfăşoară practica a) Descrierea specificului unităţii. 2. teoriilor. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. teoriilor. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. etc. 9. selecţie. 10. 12. Competenţe specifice acumulate C5 Previziunea fenomenelor socio–economice C5. vânzări şi casare.63 5. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. cec. 11. normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată.1 Identificarea conceptelor. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. Conţinuturi 7. modelelor şi metodelor de previziune în domeniul economic şi social C5.). 7. 7. bilet la ordin). 4.3 Folosirea metodelor adecvate pentru previziunea fenomenelor social . Piaţa organizaţiei (furnizori.5 Participarea la elaborarea unor modele de previzionare socio-economică CT1 Aplicarea principiilor. Procesul de recrutare. 13.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor. modelelor şi metodelor din domeniul previziunii economice şi sociale C5. 14. Ghid de practică | . c) Tipuri de activităţi realizate.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. 6.economice C5. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. eficientă şi responsabilă CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 6. 8. cota de piaţă. clienţi. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale.4 Analiza critică a modelelor de previziune utilizate în cercetare C5. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu SPE. 3.

Calculul şi analiza principalilor indicatori numerici ai seriilor statistice a) Calculul indicatorilor statistici ai tendinței centrale.1 Criterii de evaluare 10. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. c) Redactarea raportului cercetării. 9. b) Utilizarea metodei regresiei pentru caracterizarea legăturilor dintre fenomenele socialeconomice. înregistrare. sondaje şi anchete statistice.2 Metode de evaluare | Ghid de practică . Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8.64 2. a) Calculul și interpretarea indicatorilor specifici corelației adecvați datelor disponibile. sistematizare şi prelucrare a datelor.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. b) Metode de culegere şi înregistrare utilizate la nivelul unităţii. b) Calculul indicatorilor statistici ai variației. 3. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. b) Interpretarea rezultatelor obținute. înregistrare. Evaluarea finală Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în 50% 10. Metode de culegere. sistematizare şi prezentare a datelor statistice a) Descrierea sistemului de culegere. 4. Analiza seriilor cronologice. Evaluare 10. Corelaţie şi regresie. b) Calculul și interpretarea indicatorilor specifici cercetărilor parțiale. Indici Statistici a) Calculul tipurilor de indici utilizați la nivelul unității. Elaborarea de previziuni. c) Metode de sistematizare și prelucrare a datelor utilizate la nivelul unităţii. 6. Introducere în inferenţa statistică. 5. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. c) Realizarea de previziuni. a) Calculul și interpretarea indicatorilor dinamicii. b) Ajustarea seriilor cronologice. c) Calculul indicatorilor statistici de caracterizare a formei distribuțiilor. 7. a) Tipuri de cercetări parțiale realizate la nivelul unității. d) Analiza și interpretarea indicatorilor statistici obținuți.

3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică.65 faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. În acordarea notei. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . se ţine seama de calitatea Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică . un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. 10.

1 Nr.4 Domeniul de studii 1. precum şi concluziile studentului. Statistică şi Informatică Economică Licenţă Informatică Economică 2.    | Ghid de practică . care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.2 curs 3.2 Facultatea 1. Pe toată durata practicii.4 Anul de studiu 2 2.3 seminar/laborator 3. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.4 Total ore din plan înv. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.7 Total ore de studiu individual 3. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. La cererea tutorelui.3 Titularul activităţilor de seminar 2. Conţinutul Raportului de practică . în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. 3.1 Instituţia de învăţământ superior 1.6 Tip de evaluare 2.8 Total ore pe semestru 3. Date despre program 1. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.66 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu INFORMATICĂ EC ONOMICĂ Anul II.2 Titularul activităţilor de curs 2. de ore pe săptămână 30 din care: 3.3 Departamentul 1.7 Regimul disciplinei II DO 3.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Statistică şi Informatică Economică Cibernetică.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. Date despre disciplină 2. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică . cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.5 Semestrul Practica de specialitate 2. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. 90 din care: 3.5 curs 3..1 Denumirea disciplinei 2.5 Ciclul de studii 1. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.

cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. 3. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale.4 Analiza şi evaluarea calităţii soluțiilor obținute prin utilizarea de produse software de birotică C3. 9. cec.3 Alegerea opțiunilor pentru introducerea şi stocarea datelor şi pentru efectuarea de prelucrări în contextul unui management eficient al documentelor C3. Procesul de recrutare. 7. clienţi.1 Recunoașterea şi descrierea funcțiilor de prelucrare ale produselor software de birotică necesare soluționării de probleme C3. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. b) tipul reţelei utilizate. Prezentarea situaţiilor financiare anuale.67 5.5 Implementarea de soluții reutilizabile şi integrabile în sisteme informatice CT3 Identificarea oportunităților de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu IE. 10. 12. 13. Competenţe specifice acumulate C3 Utilizarea adecvată a produselor software de birotică pentru soluționarea de probleme specifice C3. Prezentarea circuitului documentelor. selecţie. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 8. 5. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. bilet la ordin). Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). angajare şi salarizare a personalului. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). Studiul arhitecturii reţelei de calculatoare existentă în organizaţia economică: a) necesitatea existenţei reţelei. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. 2. etc.). 7. concurenţi. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. d) amplasarea serverului şi a staţiilor de lucru.2 Explicarea şi compararea produselor de birotică pentru a obține soluția cea mai eficientă în raport cu un set definit de criterii de performanţă C3. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Piaţa organizaţiei (furnizori. 6. 14. Conţinuturi 7. 4. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. vânzări şi casare.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. c) caracteristicile tehnice ale serverului şi staţiilor de lucru.2 Cunoştinţe economice de specialitate 1. 11. 7. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). cota de piaţă. 60 ore Ghid de practică | .

| Ghid de practică . Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. Evaluare 10.1 Criterii de 10. sisteme de promovare online care pot fi integrate cu aplicațiile de întreprindere existente. inclusiv a sistemului de gestiune a bazelor de date. documentele de intrare care au stat la baza obţinerii lor şi procedurile de prelucrare. lună. a) pentru exemplul luat în considerare. c) descrierea arhitecturii bazei de date utilizată. semestru. 6. Desfășurarea activităților din întreprindere având ca suport soluțiile informatice și optimizarea acestora. e) intrările şi ieşirile corespunzătoare diferitelor module funcţionale ale aplicaţiei. pentru o perioadă de gestiune (zi. 3. sisteme de comunicație online. an). d) identificarea modulelor aplicaţiei. 5. Prezentarea soluţiei informatice integrate/aplicaţiei informatice utilizată de către organizaţie: a) descrierea arhitecturii funcţionale a soluţiei informatice. sisteme de management a documentelor. Aplicarea tehnologiilor informatice moderne în dezvoltarea și personalizarea unor soluții informatice de tip e-business. cu date reale sau fictive. atât din punct de vedere al utilizatorului. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8.3 Pondere 10. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. utilizate la dezvoltarea aplicaţiei.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi.68 e) f) softul utilizat pe server şi staţii. b) prezentarea tehnologiilor informatice. Analiza impactului utilizării aplicaţiei informatice studiate asupra organizaţiei (avantaje/dezavantaje) şi propuneri privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea acesteia astfel încât să satisfacă cerinţele utilizatorilor/organizaţiei. cât şi din punct de vedere al administratorului aplicaţiei. sisteme informatice de gestiune. sisteme colaborative. trimestru. se vor prezenta situaţiile de ieşire generate de aplicaţie. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. 7. 2. 4. Utilizarea aplicaţiei informatice sub forma unei simulări. Dezvoltarea și personalizarea unor sisteme de management al conținutului. aplicaţiile informatice utilizate în reţea. 9.

Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ 50% Ghid de practică | . un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. se ţine seama de calitatea Raportului Evaluarea finală de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică. În acordarea notei.69 Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. 10.

Tutore. | Ghid de practică .70 ANEXA 2 ATESTAT DE EFECTUARE A PRACTICII Antet organizație ATESTAT Prin prezentul atestat certificăm că studentul/a ____________________________ a parcurs stagiul de practică în perioada ___/___/_____ .___/___/_____ cu un număr efectiv de ___ ore din cele 90 ore prevăzute. Reprezentant legal centru de practică.  atestatul poate fi şi colectiv pentru toţi studenţii din centrul de practică din care va trebui să reiasă numărul de ore de practică la care a fost prezent fiecare student.

2013 Ghid de practică | .71 ANEXA 3 RAPORTUL DE PRACTICĂ Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu________________________________ Universitatea din Craiova RAPORT DE PRACTICĂ Centrul de practică _________________________ Tutore ____________________________________ Coordonator _______________________________ Student __________________ Craiova.

bilet la ordin etc). reţea.  centrele de responsabilitate.  operaţiuni valutare inclusiv cele privind casele de schimb valutar.  categoriile de personal.  operaţiuni de primire şi eliberare de numerar. instrumente de plată (ordin de plată. 3. Prezentarea de ansamblu a organizaţiei Scurt istoric.  constituirea de depozite bancare.3 Tehnica de realizare a fiecărui tip de operaţiuni bancare desfăşurată la unitatea teritorială a instituţiei de credit:  deschiderea de conturi. Toate activităţile şi operaţiunile abordate trebuie însoţite de materialul documentar aferent întocmit de student. ş. documentaţie creditare persoane fizice şi juridice.  operaţiuni cu carduri. legislaţie şi norme în vigoare care vizează activitatea organizaţiei şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. resurse umane.  canalele de distribuţie. Gama de produse şi servicii bancare şi managementul relaţiei bancă client:  cunoaşterea ofertei de produse şi servicii şi a caracteristicilor acesteia.  operaţiuni de creditare a persoanelor fizice şi juridice. Cunoaşterea şi studierea principalelor activităţi ale organizaţiei Prezentarea modului de organizare şi derulare a activităţii în centrul de practică. Descrierea structurilor funcţionale ale instituţiei de credit  front-office şi back-office.  operaţiuni privind tranzacţiile efectuate de clienţi pe piaţa de capital. foaie de vărsământ/depunere.a.1.2. prezentarea structurilor de conducere şi a principalilor indicatori de performanţă ş. ş. Documentele pentru deschiderea conturilor.  operaţiuni de virament. capacităţi. cec. II.a. Abordarea tematicii de specialitate prevăzută în programa analitică (descriptorii). activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. pentru constituirea de depozite.a. 3. conform fiecărei specializări Tematica de specialitate va fi stabilită împreună cu coordonatorul de practică şi tutore Exemplu pentru practica la instituţii de credit 3.72 CUPRINS I. IV. identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica.  tehnici de vânzare a produselor şi serviciilor bancare  aprofundarea relaţiei bancă-client. Tendinţe şi perspective în evoluţia organizaţiei V. domeniu de activitate. III. Concluzii | Ghid de practică .

. ordonanţe de urgenţă. A doua modalitate se referă la includerea în cadrul naraţiunii între paranteze rotunde. Fiecare tabel va avea la subsol înscrisă sursa datelor cuprinse în acesta. cu caracter de 14 şi va fi precedat de un simbol numeric în care prima cifră semnifică capitolul. Titlul se scrie drept şi centrat deasupra tabelului. marginea din stânga fiind de 4 cm. jos şi lateral (de 2 cm. Materialele bibliografice vor fi înscrise în ordinea: cărţi şi articole publicate în ordinea alfabetică a numelui autorului. folosindu-se caractere de 14 pentru titluri şi 12 pentru text. Figurile au un titlul şi se numerotează pe capitole. Capitolul. 1. Materialul tabelar: Tabelele mari care depăşesc în lăţime formatul paginii de text se vor prezenta în format landscape. titlul lucrării. subcapitolul cu caracter normal iar paragraful se va scrie cu font italic. Materialul ilustrativ: Figurile trebuie să aibă un contrast bun. Ficare tabel trebuie să fie numerotat şi să aibă un titlu. Paragraful). cea de -a doua subcapitolul. pentru ca manuscrisul să poată fi legat).00 şi reprezintă condiţie de acces la colocviul de practică. cât şi a anului de apariţie a lucrării. cu două cifre. pagina. Capitolul se va scrie cu majuscule. fiind de preferat ca ele să nu depăşească formatul de text al paginii în care sunt tipărite.1. deasupra titlului. editura.73 Condiţii de redactare Raportul de practică va conţine maxim 30 de pagini. exclusiv anexele (documentele/materialul documentar întocmit de practicant în cadrul abordării tematicii de specialitate).1. listat pe format A4. buletine BNR etc. norme metodologice. prima semnificând numărul capitolului iar cea de -a doua numărul de ordine al tabelului. acte normative (legi. alte surse informaţionale (anuare statistice. tehnoredactată cu corp mic (10). 1. Trimiterile din text la tabele se vor face scriind drept cuvântul „Tabelul” urmat de numărul acestuia. Transmiterea raportului de practică Un exemplar original al raportului de practică va fi depus la Biroul de practică PRAXIS în ultima zi a stagiului de practică până la ora 16. De regulă. Trimiterile bibliografice: Pot fi folosite două modalităţi. Subcapitolul. Raportul de practică va fi tehnoredactat cu toate semnele diacritice.1.). numerotându -se cu cifre arabe urmate de punct. cea de-a treia paragraful (ex. atât a numelui. anul apariţiei.: 1. ordinea datelor din nota de subsol este următoarea: numele şi prenumele autorului. Oglinda paginii: Este vorba de suprafaţa paginii acoperită de text. fontul TimesNewRoman. Anexele trebuie să aibă titlu şi vor fi numerotate iar trimiterile din text la anexe se vor face ca şi în cazul figurilor şi tabelelor indicând numărul. Titlurile bibliografice se înscriu în ordinea alfabetică a numelor autorilor. H. Ea rezultă din lăsarea unor margini uniforme sus. localitatea. cu două cifre. prima semnificând numărul capitolului iar cea de -a doua numărul de ordine al figurii. adrese de internet.G. Orice titlu se va scrie centrat. Numerotarea tabelului se face în partea stângă. Bibliografia: Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării înainte de anexe. Se recomandă folosirea procesorului de text Microsoft Office Word. cu spaţiere la 1 rând. O prima modalitate are în vedere note de subsol la paginile lucrării. Ghid de practică | . Anexele: Dacă lucrarea conţine anexe. acestea se vor amplasa la sfârşitul lucrării şi nu pe capitole. instrucţiuni de aplicare).

Cunoa șterea mediului organiza țional 3.2 Cunoştinţe despre organizaţia în care îşi desfăşoară stagiul de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător IV. respect Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 2.1 Cunoştinţe despre mediul de afaceri şi organizaţii Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 3. Capacitatea de comunicare şi integrare în colectivul centrului de practică 4.2 Respectarea programului de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător Satisfacător Necorespunzător II.1 Comunicarea cu tutorele şi reprezentantul centrului de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător | Ghid de practică .3 Interes pentru dobândirea de cunoştinţe noi Foarte bine Bine Necorespunzător Satisfacător Necorespunzător III.2 Cunoaşterea cerinţelor şi a obiectivelor practicii Foarte bine Bine Satisfacător 2.74 ANEXA 4 FIŞA DE EVALUARE PE PARCURSUL STAGIULUI DE PRACTICĂ Numele şi prenumele studentului ______________________________________ I.1 Aspect şi ţinută corespunzătoare Foarte bine Bine 1.1 Disciplină. Modul în care studentul se prezintă la locul de practică 1. Atitudinea studentului faţă de activitatea de practică 2.

considera ți că: 1. Studentul poate beneficia de o recomandare pentru ocuparea unui loc de muncă din partea organizaţiei în care şi -a realizat stagiul de practică Da Nu Numele şi prenumele tutorelui _____________________________________ Semnătura______________________________________________________ Centrul de practică _____________________________________________________ Ghid de practică | .1 Realizează întocmai lucrările şi/sau sarcinile încredinţate de tutore şi coordonatorul de practică în scopul atingerii obiectivelor specifice practicii Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 5.2 Nivelul de acumulare a cunoştinţelor practice conform programei analitice de practică Foarte bun Bun Satisfacător Insuficient CALIFICATIV FINAL Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător În urma calificativului acordat. performanţe 5.2 Integrarea în colectiv şi capacitatea de a lucra în echipă Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 4. Studentul reprezintă un potenţial candidat la un loc de muncă în organizaţia în care şi -a realizat stagiul de practică Da Nu 2.75 4. Rezultate.3 Promptitudine în a răspunde la solicitări sau la activităţile practice programate Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător V.

cu sediul în Craiova...dr...... în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora.. în conformitate cu planul de învăţământ... Responsabilităţile practicantului (1) Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile specificate de tutore în conformitate cu Ghidul de practică. ARTICOLUL 2... telefon: 0251414398. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.. Plata şi obligaţiile sociale (1) Stagiul de pregătire practică se efectuează în cadrul proiectului PRAXIS . (3) Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în Ghidul de practică cuprins în anexa la prezenta convenţie-cadru..I... Universitatea din Craiova... ARTICOLUL 5.... reprezentată de Rector.univ.. ARTICOLUL 3... | Ghid de practică ....... XX. 2. cu sediul în Craiova...... str.. Dan Claudiu Dănişor. nr.1/S/61477. Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică (1) Stagiul de practică va avea durata de 3 săptămâni. (2) Perioada desfăşurării stagiului de practică vizează ultimele 3 săptămâni ale semestrului IV.. ARTICOLUL 4. (2) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea centrului de practică... pe toata durata stagiului de pregătire practică. denumit/ă în continuare centru de practică.. cu exceptia situaţiei în care practicantul are statut de angajat. student al Universităţii din Craiova.Cuza.... spre a le aplica în concordanţă cu programul de studiu pentru care se instruieşte... A.76 ANEXA 5 CONVENŢIA DE PRACTICĂ Nr. nr. str.... 6 ore pe zi. POSDRU/90/2.. prof. adresa unde se va desfăşura stagiul de practică fiind . (2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în Programa analitică de practică şi Ghidul de practică.. şi ARTICOLUL 1.... Statutul practicantului (1) Practicantul rămâne.. 13. denumită în continuare organizator de practică.. email: .Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă... XXXXXXXXXXXXXXXX. părţi integrante ale prezentei convenţii -cadru. telefon: xxxxxxxxx reprezentată de dl/dna XXXXXXXXXXXXXXXXXX. ____ / ____ CONVENŢIE-CADRU privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă Prezenta convenţie-cadru se încheie între: 1. Obiectul convenţiei-cadru (1) Convenţia stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor.. telefon: . XXXXXXX.

... precum şi pentru comunicarea regulilo r de prevenire asupra riscurilor profesionale.241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului).. (2) Coordonatorul de practică (cadrul didactic supervizor)... aplicându-se sancţiuni conform regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei de învăţământ superior.. practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al centrului de practică.. Persoane desemnate de centrul de practică şi organizatorul de practică (1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea centrului de practică) va fi desemnat de reprezentantul centrului de practică. tutorele are obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă. (3) În urma desfăşurării cu succes a stagiului de practică. împreună cu tutorele desemnat de centrul de practică stabilesc tematica de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică....... chiar după terminarea stagiului.. Funcţia . Responsabilităţile centrului de practică (1) Centrul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică. ARTICOLUL 6. ce vor fi înscrise şi în Suplimentul la diplomă.. În cazul nerespectării acestui regulament. centrul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a practicantului.77 (2) Pe durata stagiului..... organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice. (4) Centrul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare pentru dobândirea competenţelor precizate în Programa analitică practică şi în Ghidul de practică. (4) De asemenea.. Obligaţiile organizatorului de practică (1) Organizatorul de practică desemnează un coordonator de practică (cadru didactic supervizor). selectat dintre salariaţii proprii şi ale cărui obligaţii sunt menţionate în Ghidul de practică.. (3) Înainte de începerea stagiului de practică. Pentru anul universitar 2011 2012 tutore va fi Dl/Dna . conform Programei analitice de practică şi Ghidului de practică . .. decât cu acordul respectivului centru de practică..... ARTICOLUL 7.. organizatorul va acorda pract icantului numărul de credite specificate în prezentul contract. conducătorul centrului de practică îşi rezervă dreptul de a anula convenţia-cadru.. ARTICOLUL 8.. Evaluarea stagiului de pregatire practica prin credite transferabile (1) Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică este de 3 . .. după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al tutorelui şi a înştiinţat conducătorul instituţiei de învăţământ unde practicantul este înscris şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii... potrivit reglementărilor Europass (Decizia 2.... ARTICOLUL 9.. (3) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul centrului de practică înainte de începerea stagiului de practică.. Printre responsabilităţile sale. responsabil cu planificarea.. (2) În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate de către centrul de practică în cadrul prezentei convenţii. conducătorul instituţiei de învăţământ superior (organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregăt ire practică conform conventiei-cadru.. Cadrul didactic supervizor. tutorele va contacta coordonatorul de practică. pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica. practicantul se angajează să nu folosească. în nici un caz. informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre centrul de practică sau clienţii săi.. Ghid de practică | ....... după informarea prealabilă a conducătorului centrului de practică şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii.. responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea organizatorului de practică este Dl/Dna . în conformitate cu legislatia în vigoare. parte integrantă a convenţiei cadru.. (2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant.

practicantul va prezenta un raport de practică al cărui conţinut este prevăzut în Ghidul de practică. cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea centrului de practică (disciplină. responsabilitate în rezolvarea sarcinilor.78 ARTICOLUL 10. Universitatea din Craiova (Organizator de practică) Reprezentant prin delegare – Decan Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Numele şi prenumele Semnătura Marian Siminică Reprezentant legal centrul de practicã Ştampila | Ghid de practică . tutorele acordă un calificativ. Încheiat în 3 exemplare la data: …………………. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către comisia de evaluare conform procedurilor prevăzute în Programa analitică de practică şi în Ghidul de practică. tutorele împreună cu coordonatorul de practică vor evalua practicantul în permanenţă. pe baza unei fişe de evaluare pe parcurs. (3) La încheierea stagiului de practică. în urma întocmirii Fişei de evaluare pe parcursul stagiului de practică . respectarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii/instituţiei publice etc. punctualitate. (2) La finalul stagiului de practică. prevăzută în Ghidul de practică. Raportul privind stagiul de pregătire practică (1) În timpul derulării stagiului de practică..).

79 CENTRE DE PRACTICA Ghid de practică | .

A. HOTEL EUROPECA | Ghid de practică .80 PREZENTAREA CENTRELOR DE PRACTICĂ ADR SV OLTENIA AMT SERVICE AUDICONTEVEX AUDIT ŞI EXPERTIZĂ BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ CASA NOASTRĂ CEC BANK CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ COMPANIA DE APĂ OLTENIA CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ C&C CONSTRUCT DEDEMAN ROMÂNIA DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ DIRECŢIA REGIONALĂ A VĂMILOR CRAIOVA DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ DOMO ELPRECO EXPERT BUSINESS CONSULTING FIRST RECYCLER GAZETA DE SUD GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.

S.81 HOTEL GOLDEN HOUSE HOTEL-RESTAURANT HELIN ICSU C. NICOLĂESCU PLOPŞOR ILEX COM LEMCOR LIBRA INTERNET BANK MERCUR METALCOM MITLIV EXIM N&C AUDIT ŞI EXPERTIZĂ OFFICE CONT EXPERT OMNIASIG PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL POCAVISO PRODCOM POLICOLOR POPECI UTILAJ GREU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROFESSIONAL CONSULTING RAMERAS MOL ROMÂNIA REAL HYPERMARKET REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA SIF OLTENIA SOFTRONIC UNIQA ASIGURĂRI VALDIR TOUR AGENŢIE DE TURISM ŞI TRANSPORT Ghid de practică | .

MARKETING. ECONOMIA COMERŢULUI.82 PROGRAMELE DE STUDII MANAGEMENT. TURISMULUI ŞI SERVICIILOR CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ COMPANIA DE APĂ DEDEMAN DOMO ELPRECO FIRST RECYCLER GAZETA DE SUD HOTEL EUROPECA HOTEL GOLDEN HOUSE HOTEL-RESTAURANT HELIN | Ghid de practică .

83 INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DOLJ MERCUR METALCOM MITLIV EXIM POCAVISO PRODCOM POLICOLOR POPECI UTILAJ GREU RAMERAS MOL ROMÂNIA REAL HYPERMARKET REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA UNIQA ASIGURĂRI AGENŢIA DE TURISM ŞI TRANSPORT VALDIR TOUR Ghid de practică | .

84 | Ghid de practică .

 colaborează cu instituţiile statului. în 2008. cursuri. 200420 0251 418 876 office@ccidj. Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj îndeplineşte următ oarele atribuţii:  sprijină autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale.ro. şi a Facultăţii de Drept. organizarea de misiuni economice. promoţia 2002. cu parteneri din domeniul public şi/sau privat din ţară şi străinătate. autonomă. de utilitate publică. în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale. întâlniri de afaceri.ro/ Profil Servicii pentru mediul de afaceri Doamna Tereza Vladu este absolventă a Facultăţii de Mecanică. formare completată cu absolvirea. etc. Este angajată a Camerei de Comerţ din anul 1994. ccidj@ccidj. Contact Craiova. similare Camerei. Tereza Adriana VLADU ŞUVAINA Consilier juridic şi Responsabil resurse umane .  sprijină membrii săi în relaţia economică cu reprezentanţele oficiale ale altor state.privat. Str. Brestei.  participă la şedinţele comisiilor. 21. precum şi pe lângă structurile regionale. în scopul dezvoltării economico .sociale a zonei.ro http://www. consulatele şi organismele din străinătate. având o vastă experienţă în organizarea evenimentelor desfăşurate de CCI.ccidj. seminarii şi managementul proiectelor europene. consiliilor şi comitetelor de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile/organismele publice judeţene şi locale. Nr. având drept scop reprezentarea.85 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj este o organizaţie neguvernamentală. inclusiv prin parteneriat public .  elaborează studii privind evoluţia economică a regiunii /judeţului. precum şi structurile regionale. a masterului în ″Managementul proiectelor europene″ al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. apărarea şi susţinerea intereselor membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organisme din ţară şi din străinătate. promoţia 1993.

422. este persoană juridică română.263 apa. promoția 1993.A.. prin Asociație. şef birou buget tarife şi şef serviciu facturare. construcțiilor şi transporturilor. 133 CP 200177 0251.86 S. Compania de Apă Oltenia S. Anca Liliana ŞTIRBAN Şef Serviciu Facturare . precum şi Județul Dolj. înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă. tratarea și distribuția apei. Timp de 16 ani.A. gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. Oraşul Filiaşi..cv@rdslink. prin Consiliul Județean.C. Oraşul Segarcea. Colectarea și tratarea apelor uzate Anca Ştirban este absolventă a Facultății de Ştiințe Economice din Craiova. Contact Craiova. specializarea Economia industriei. Obiectul de activitate al Companiei este operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a cărui gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare încheiat cu Asociația de dezvoltare intercomunitară Oltenia. Compania îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat.ro Profil Captarea. a ocupat cronologic următoarele funcții: economist. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S. Brestei.117 0251. În perioada 1994-1996 a ocupat funcția de Inspector Specialitate la Consiliul Județean Dolj. Comuna Breasta. în aria delegării definită în respectivul contract. Comuna Călăraşi – prin consiliile locale respective.apaoltenia.422. Oraşul Dăbuleni. Str. având ca acționari Municipiul Craiova. Oraşul Bechet. Nr. în cadrul Companiei de Apă Oltenia.ro www.

am devenit lider naţional în retailul materialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare. Maria Mihaela LOHON Referent Resurse Umane .R.ro www.dedeman. Contact Craiova. începând cu anul 1992. destinat celor ce doresc să îşi construiască şi să-şi amenajeze căminul. Suntem cea mai dinamică companie din domeniu. DEDEMAN S.ro Profil Retail materiale de construcţii şi amenajări interioare Doamna Lohon Maria Mihaela este angajatǎ a societǎţii din anul 2011. de tip Do-It-Yourself. nr. 258 + 40 374 202 185 resurse52@dedeman. cu capital 100% românesc. au dezvoltat lanţul de retail cu materiale de construcţii şi pentru amenajări interioare.C. coordonând activitatea de resurse umane a magazinului Dedeman Craiova. La 8 ani de la deschiderea primului magazin de tip DIY cu suprafaţă de peste 5000 m 2. operând în prezent o reţea de 31 de magazine.L Dedeman este afacerea de succes a doi antreprenori români care.87 S. Calea Caracal.

leadership.ro www. 0251. naţionale şi internaţionale. Reţeaua DOMO numără în prezent 126 magazine.733. Bogdan Nicolae TRIFĂNESCU Business Development Manager . Este angajat în echipa de management a DOMO Retail SA din anul 2002. Contact Craiova. managementul echipelor. oferind astfel consumatorilor săi game şi produse accesibile ca preţ. coordonare şi dezvoltarea reţelelor. Calea Bucureşti nr. Are o experienţă de 15 ani în vânzări. Bosch. Westwood şi Technolux. printr-un depozit principal localizat în Bucureşti şi alte 4 depozite de tranzit şi direct de către Domo printr-un depozit central din Târgu Secuiesc. Complex Electroputere Park. 0727. DOMO dezvoltă propriile branduri. Mai mult decât atât.345. managementul vânzărilor. cu un portofoliu vast de branduri renumite. Portofoliul DOMO include un număr de peste 8000 produse sub umbrela celor mai importante branduri internaţionale. promoţia 1992. managementul proiectelor.88 DOMO RETAIL S. 80. DOMO este cel mai dinamic retailer de electronice.A. satisfăcând în acelaş i timp pretenţiile referitoare la calitate. cu o suprafaţă totală de 75 000 mp.domo. Activitatea logistică este coordonată de KLG.239 bogdan. Siemens. tehnici de negociere şi abilităţi de comunicare. Compania a fost înfiinţată în anul 1994.ro Profil Retail de electronice. Electrolux. electrocasnice şi IT&C din România.435. în 76 de oraşe şi are 1600 angajaţi.trifanescu@domo. Expert Digital. ca importator şi distribuitor al unor mărci internaţionale de renume precum: Zanussi. lider de piaţă în retailul de electrocasnice. specializarea Relaţii Internaţionale / Marketing. Parcursul profesional i-a oferit ocazia specializării în managementul portofoliului de clienţi. electrocasnice şi IT&C Bogdan Trifănescu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Craiova.

A. 80.com www. DOMO Retail continuă implementarea conceptului său de retail adaptându-l în funcţie de suprafaţa magazinului şi specificul regional astfel încât să răspundă pe deplin şi relevant nevoilor consumatorului final. Face parte din echipa DOMO Retail din anul 1999. compania îşi propune să-şi securizeze cea de-a doua poziţie deţinută în peisajul retailului românesc. există 2 extensii ale brandului Domo şi brandului Technomarket.733. în ceea ce priveşte cota de piaţă. pe termen lung urmărind ca DOMO să ocupe prima poziţie în industrie şi să devină lider de piaţă. notorietatea şi profitabilitatea. Valorile DOMO:  seriozitate  corectitudine  ambiţie  perseverenţă  performanţă Contact Craiova.zamfirescu@yahoo.435.239 anca.344.domo. În prezent este responsabila unei echipe compuse din 16 persoane care se ocupă de vânzări. În acest sens.ro Profil Retail de electronice. Pe termen scurt şi mediu. Complex Electroputere Park.89 DOMO RETAIL S. electrocasnice şi IT&C Anca Zamfirescu a absolvit în 2003 Facultatea de Mecanică a Universităţii din Craiova. Calea Bucureşti nr. Anca Lucia ZAMFIRESCU Şef Administrativ . 0727. 0251. obţinând calificarea de inginer diplomat.

Elpreco se situează pe poziţii de top pe piaţa materialelor de construcţii din beton din România. eficienţă în utilizare şi estetică. Cu peste 45 de ani de experienţă.elpreco.90 S.ro Profil Producerea materialelor construcţii din beton de Gabriel Duşe a absolvit Colegiul de Informatică Tehnică din cadrul Facultăţii de Automatică. fie că este vorba de construirea unei case sau montarea unei învelitori. Contact Craiova. Sistemul de zidărie BCA. Calea Severinului. Oferta variată de produse satisface şi cele mai exigente cerinţe în materie de calitate. Nr. alături de Sistemul de Învelitoare.ro www.C. 44 0251. şi Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale din cadrul Universităţii Spiru Haret în anul 2008. Lucreză în cadrul Elpreco Marketing de 9 ani. Compania oferă soluţii complete şi profesioniste fie că se doreşte amenajarea unei curţi sau a unei parcări. durabilitate.307. ELPRECO S. de Sistemul de Pavaj şi de cel de Canalizare sunt soluţiile recomandate de calitatea dovedită în timp pentru orice lucrare profesionistă. Gabriel DUŞE Director Marketing .700 office@elpreco.A. Calculatoare şi Electronică din Craiova în anul 2001.

ro www. Hotelăria îl atrage şi îi displace în acelaşi timp. stagiarii vor înţelege că un antreprenor adevărat îşi construieşte traiectoria prin descoperirea ulterioară studiilor. nr. respectiv 200 de oaspeţi.94 hoteleuropeca@hoteleuropeca. Hotelul se poate lăuda cu obţinerea locului I în topul firmelor din Dolj şi top profit România pentru anul 2008 pentru domeniul activitate hotelieră. este businessul său de suflet.91 S. pe care l‑a inaugurat în 2007.C.hoteleuropeca.47. pe lângă cunoştinţele practice pe care le vor acumula în cadr ul unităţii sale. acţionar la Hotel Europeca. Administraţia Finanţelor Publice. consideră că un business mic poate fi uneori cea mai mare realizare a unui antreprenor. 9-11-13 0751. pentru 400. Contact Craiova. cum ar fi Teatrul Naţional Marin Sorescu.L. Str. Proprietatea este accesibilă ca distanţă de mers pe jos de unele dintre cele mai importante instituţii administrative şi culturale din Craiova.ro Profil Servicii HoReCa Domnul Nicolae Peca. precum şi 3 săli de conferinţă cu o capacitate totală de 680 locuri. hotelul Europeca oferă 65 de camere în sistem de 3 şi 4 stele. Nădăjduieşte că. Deschis în 2007 şi situat într-o zonă rezidenţială la numai 500 de metri de centrul Craiovei. pe care îl foloseşte ″inteligent″. EUROPECA IMPEX S. sporirea avuţiei având ca premisă pasiunea pentru activitatea desfăşurată şi un strop de stăruinţă.22. şi un restaurant spaţios cu două săli. Casa Studenţilor şi Catedrala Mitropolitană. dar îi lasă prea puţin timp liber. Afacerea îi oferă satisfacţii necuantificabile în bani. Nicolae PECA Administrator . Hotelul Europeca. Pietăţii.R.

ro Profil Colectare deşeuri. Bl. programul de studiu Management.L. metale feroase şi neferoase. optime. Fluxul de deşeuri municipale din ţările europene şi. prelucrarea. retail. 16 0372 788 333 office@firstrecycler. ap.ro www.92 S. are ca principale componente hârtia şi deşeurile organice cu o tendinţă de creştere a ponderii deşeurilor de plastic. FIRST RECYCLER S. textile. S. consultanţă şi asistenţă în domeniul managementului mediului şi îşi propune să ofere soluţii profesionale. HoReCa.R. în domeniul colectării şi reciclării deşeurilor. First Recycler are ca principal obiect de activitate colectarea.L. şi masterand în Antreprenoriat şi Administrarea Afacerilor. Cristian Daniel CLENCIU Manager General .C. Scopul nostru este de a efectua o valorificare materială a deşeurilor pentru a economisi resursele naturale şi pentru a contribui astfel în mod activ la protecţia mediului şi la creşterea calităţtii vieţii. acumulatori auto. transport persoane.R.-uri.C. În prezent.E. fiind şi Vicepreşedinte al Asociaţiei Române a Agenţiilor Imobiliare. este Manager General al First Recycler. În acest context. oferă servicii de colectare deşeuri periculoase şi nepericuloase. Calea Bucureşti. consultanţă şi asistenţă în managementul mediului Absolvent al promoţiei 2012 a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. şi al CDC Imobiliare Grup în domeniul consultanţei şi intermedierii imobiliare. uleiuri.E. domnul Clenciu poate bifa în cariera sa profesională domenii precum producţia de utilaje grele. Activitatea de colectare acoperă judeţele Dolj şi Gorj prin depozitele deschise în Craiova şi Târgu Jiu. mase plastice. FIRST RECYCLER S. implicit. sticlă . construcţii civile. de gestionare a deşeurilor. cauciuc. Contact Craiova. reciclarea şi valorificarea deşeurilor din hârtie şi carton. 21D. din ţara noastră. D.firstrecycler.

Dedicarea informării corecte a cititorilor este cel mai bun mod de a ajuta la construirea unui viitor mai bun pentru comunităţile în care locuim şi muncim. Str.aşa cum acestea pot fi cunoscute prin verificări rezonabile . să se străduiască să informeze complet. independenţa editorială. Gazeta de Sud este un ziar echidistant politic. Gazeta de Sud este un cotidian regional independent care are ca scop sprijinirea comunităţii oltenilor şi a valorilor acesteia.ro www. conducerea administrativă şi departamentul de publicitate nu vor interfera în nici un fel cu activitatea editorială. încercând să prezinte puncte de vedere cât mai variate.A. Câmpia Islaz.ro Profil Cotidian Loredana Iordache este cadru didactic asociat la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova. Contact Craiova. să caute şi să comunice faptele . Comunicare managerială.C. nr. Acţ ionarii.565 office@gds.93 GAZETA DE SUD Cotidianul oltenilor de pretutindeni. Metode de cercetare în domeniul resurselor umane. 97A 0251/413.100 0251/410. iar în perioada 1995-2004 a lucrat ca economist la Daewoo Automobile Craiova. Strategii salariale.gds. Gazeta de Sud se străduieşte să fie o afacere profitabilă pentru a asigura. prin independenţa economică. folositoare şi de calitate. MEDIA SUD EUROPA S.. Loredana-Magdalena IORDACHE Director Resurse Umane . cât şi faţă de Opoziţie. Gazeta de Sud oferă în fiecare zi locuitorilor Olteniei informaţii actuale. susţinând activităţi de seminar la disciplinele Managementul schimbării organizaţionale. De aceea. Echipa de jurnalişti respectă un cod deontologic conform căruia are datoria să info rmeze corect.în virtutea dreptului publicului de a fi informat. Din anul 2004 este Director de Resurse Umane al trustului S. critic atât faţă de Putere.

graţie bunăvoinţei şi investiţiei actualilor proprietari. conducând o echipă de 20 de angajaţi. în liniştita vecină tate a Parcului Mihai Bravul. a rafinamentului cu eleganţa şi bunul gust. bar de zi. 18 +40-251-406270 +40-251-406271 receptie@goldenhouse. Lucian CONDESCU Director Hotel .94 HOTEL GOLDEN HOUSE Situat în apropiere de centrul oraşului Craiova.. în perioada 2003-2010 postul de recepţioner la Hotel Parc şi Hotel Golden House din Craiova. terasă de vară. a fost construită în jurul anilor 1890 în elegantul stil neo-eclectic. Hotelul GOLDEN HOUSE **** oferă oaspeţilor săi confort la standarde internaţionale şi reuşeşte să satisfacă cele mai diverse exigenţe. 2 camere cu pat matrimonial. Intercambio Company S.L.ro www. să devină locul de preferinţă pentru cei care vizitează oraşul Craiova în interes de afaceri sau ca turişti. inaugurat ăn anul 2003. grădină. Începând cu 2010 este director hotel la S. fiind renovată şi restaurată cu grijă şi atenţie. parcare privată.ro Profil Servicii hoteliere Lucian Condescu a absolvit în anul 2009 cursurile Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Contact Craiova. fac ca acest hotel.C. această clădire face parte din Patrimoniul Naţional.R. oaspeţii beneficiind de asemenea de următoarele servicii: room-service. În prezent. spălătoriecurăţătorie. 10 camere cu câte două paturi. Strada Brestei. rent-a-car. ocupând în perioada 2000-2002 postul de bellboy la Radisson SAS Hotel Dusseldorf.goldenhouse. un vechi monument arhitectonic al Craiovei (Casa Poenaru). Îmbinarea stilului clasic cu dotările şi amenajările cele mai moderne. sală de conferinţe (25 locuri). Hotelul îşi aşteaptă clienţii cu o gamă diversă de posibilităţi de cazare: 1 apartament de lux. Are o vasta experienţă profesională în domeniul hotelier. nr. restaurant (60 locuri). Clădirea.

88 şi respectiv Str. având ca obiecte de activitate comerţul. jacuzzi. Contact Craiova. Str. 2 cluburi. S. Nr. Dorina Constantina STROE Manager Hotel . S. saună . bazin de înot acoperit. Nr.com www.R.helinstrading. 2 autocare şi 2 limuzine de lux.L.L deţine două hoteluri.helin.com www. Deţine spaţii de cazare. HELIN’S TRADING S. spaţii pentru evenimente (săli de conferinţă până la 500 de locuri şi restaurant până la 750 locuri).C.ro Profil Servicii hoteliere Servicii de catering Dorina Stroe a absolvit Universitatea Spiru Haret. iar î n prezent principala activitate este de servicii hoteliere incluzând şi servicii de catering. transportul intern şi internaţional. specializarea Finanţe şi Bănci în anul 2008.C. de 3* şi respectiv 4*.R. şi-a început activitatea în anul 1993.95 S. masaj. 88 0727606060 hotel@helinstrading. Helin’s Trading S. Calea Bucureşti. Helin’s Trading S.R. Aeroportului Nr.L. 10. Calea Bucureşti. î n localitatea Craiova pe Str.C.

precum şi o gamă variată de splendide bijuterii şi prestigioase mărci de ceasuri. Calea Unirii 14.A. electrocasnice. Contact Craiova. frumuseţii şi luxului. serviciilor specializate (bancare. MERCUR este ridicat pe 5 nivele şi are o suprafaţă construită desfăşurată de 24. noutate. La demisol este prezent un supermarket. Etajul V este dedicat petrecerii timpului liber la Restaurantul şi barul „MERCUR”. produselor de papetărie.C. MERCUR S. Parterul este dedicat cadourilor. CRAIOVA Mitiana VELEA Şef Compartiment Resurse Umane.ro www.711 office@mercurcraiova. promoţia 1986.C.2003–în prezent – Şef Compartiment Resurse Umane.407.C. CRAIOVA . MERCUR S.A. de telefonie mobilă. Etajul III şi IV sunt destinate produselor electrice.T. CRAIOVA .C. MERCUR S. electronice şi I. iar în etajul IV se mai găsesc articole de mobilier. etaj 5 0251. surpriză! Situat chiar în centrul municipiului Craiova (Piaţa Prefecturii). COMINTEX S. Acţionariat Control Intern – S.2000–2003 – şef Compartiment Control Financiar Intern şi de Gestiune S. care vă aşteaptă cu o gamă de produse. Acţionariat Control Intern .96 S. satisfăcând cele mai rafinate gusturi amatorilor de artă culinară şi distracţie. toate la înalte standarde de calitate şi prospeţime.p. MERCUR – cel mai mare şi elegant centru comercial din Oltenia – înseamnă calitate.ro Profil 4719 – comerţ cu amănuntul 6820 – închiriere spaţii comerciale Doamna Mitiana Velea este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice Craiova. bărbaţi şi copii.A.A. magazine care poartă semnătura unor renumite mărci. ferestre..1986–2000 – economist şi şef Serviciul Financiar Contabil S. Activitatea profesională desfăşurată cuprinde: . decoraţiuni interioare şi dotări pentru casă – uşi.mercurcraiova. oferind o selecţie atentă a celor mai fine produse cosmetice şi cele mai renumite parfumuri din lume.000 m. produselor farmaceutice şi medicamentelor). Etajele I şi II oferă o selecţie de clasic şi modern în modă: articole de îmbrăcăminte. jaluzele. încălţăminte şi lenjerie intimă pentru femei.

Activitatea firmei se deruleaza pe următoarele direcţii: MOBILIER pal dublu melaminat.R. UŞI DE INTERIOR celulare din MDF. TAPIŢERIE. HDF furniruite şi/sau vopsite şi din PVC expandat. TÂMPLĂRIE lemn. seria Avangarde după licenţă Austria. Str. Este Director adjunct la compania Metalcom din anul 2004. iar datorită dinamicii sectoarelor de producţie şi servicii. nr.97 S. COMERŢ cu accesorii pentru industria mobilei şi pentru amenajări interioare.311 catalinpatru@metalcom.191 0251. Clasificată ca întreprindere mijlocie.435. Cătălin Florin PĂTRU Director Adjunct . Contact Craiova. continuate cu un master de specializare în Afaceri internaţionale în perioada 2005-2007. Calea Bucureşti. având ca responsabilităţi specifice identificarea modalităţilor de dezvoltare a serviciilor oferite de firmă în concordanţă cu tendinţele pieţei şi asigurarea unei bune imagini a firmei pe piaţă. manifestă o tendinţă ascendentă în domeniul forţei de muncă.metalcom. METALCOM S. CONFECŢII METALICE ORNAMENTALE din oţel carbon şi otel inox. cu structură de capital autohton integral privat şi funcţioneaza din anul 1994 î n Craiova.ro Profil Soluţii complete de mobilare şi amenajări Cătălin Pătru a absolvit cursurile specializării Marketing în anul 2003.L Metalcom este o societate comercială cu răspundere limitată.ro www. 0251. Metalcom are în prezent peste 90 de angajaţi.436.C. la un raport preţ/calitate competitive. efectuat prin showroom propriu.462. Menţinerea legăturii permanente cu clienţii fideli şi clienţ ii potentiali permite societăţii racordarea directă la cererea consumatorilor finali şi furnizarea unui pachet complet de servicii şi produse: consultanţă + produs + transport + instalare + service. fără diminuarea productivităţ ii.

ro www. Este Expert CECCAR din anul 1996 şi consultant fiscal din anul 2008.mitliv. Mirela Goşa este absolventă a Facultăţii de Știinţe Economice din Craiova. SC.C. o linie tehnologică computerizată. Mitliv Exim SRL deţine în Municipiul Craiova 4 centre de desfacere proprii dotate corespunzător pentru a putea veni în întâmpinarea nevoilor clienţilor cu o gamă completă de materiale de construcţii. Vâlcea. promoţia1983. Fasonare oţel beton . conducere şi verificare a departamentului financiar contabil. MITLIV EXIM S.R. lider pe piaţa locală a materialelor de construcţii. Deschiderea noilor puncte de lucru în judeţele Olt.R.L.ro Profil Comercializarea materialelor de construcţii. pune în centrul preocupărilor sale angajamentul total al întregii organizaţii în vederea obţinerii satisfacerii exigenţei clienţilor. o balastieră proprie. Harghita şi Prahova sporeşte accesibilitatea la produsele distribuite şi comercializate de Grupul Mitliv. Calea Dunării. desfăşoară activitatea de organizare.429603. Consecventă valorilor şi principiilor pe care le-a recunoscut şi însuşit încă de la înfiinţare. Contact Craiova. office@mitliv. Nr.98 S. Cu o bogată experienţă în domeniul producerii şi comercializării materialelor de construcţii. compania Mitliv Exim din Craiova. 3 staţii de betoane complet automatizate. 1 0251.L. Mureş. măreşte viteza de reacţie la comenzile clienţilor şi nu în ultimul rând. cu un grad ridicat de automatizare pentru fasonarea oţelului beton. În calitate de Director Economic al grupului de firme MITLIV EXIM S. Lucrări de construcţii. precum şi o bogată logistică auto. din Craiova. Mirela GOŞA Director Economic . reprezintă un suport eficient pentru reţeaua naţională de distribuţie. Producţia de betoane şi agregate minerale.

14 (incinta mag. Bihor. compania s-a clasat în decembrie 2010 pe locul 2 pe ţară. deschise în 7 judete şi Bucureşti. Str. în funcţie de volumul vânzărilor. 2 magazine în judeţul Gorj. încărcare electronică şi accesorii GSM. Calea Unirii. în relaţia cu ORANGE. Mercur) 0251407727 pocaviso@rdscv. 1 magazin în judeţul Vâlcea. Este responsabilă de coordonarea şi conducerea activităţii economice la S.L.R. Argeş. Timiş. Vâlcea.ro Profil Comerţul cu amănuntul al echipamentelor pentru telecomunicaţii în magazine specializate Aurelia Mielcioiu este absolventa specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune.L. În prezent. S. promoţia 2004. Teleorman. deţine 32 de magazine de prezentare. 6 magazine în judeţul Timiş. Bucureşti. POCAVISO PRODCOM S. are ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul al telefoanelor mobile şi cartelelor valorice. Firma este dealer Orange încă din anul 1997. acoperind 27 de localităţi din România: 13 magazine în judeţul Dolj. Hunedoara. 1 magazin în judeţul Olt. societatea. 1 magazin în judeţul Mehedinţi. Aurelia MIELCIOIU Director Economic . De asemenea. şi a cursurilor masterale de Management şi Audit Contabil 2007 din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.C.R. 2 magazine în Bucureşti. precum şi încheierea de contracte de servicii Orange. POCAVISO PRODCOM S.C. 6 magazine î n judeţul Caraş-Severin. în cadrul societăţii activează şi o divizie de vânzări directe cu reprezentanţi în 10 judeţe: Dolj. POCAVISO PRODCOM S. Olt.R. Arad. din anul 2007. motivarea şi pregătirea salariaţilor. Ca dealer al Orange. Contact Craiova. Nr.C.99 S.L.

100

POLICOLOR EXIM
POLICOLOR EXIM este o societate înfiinţată în anul 1994. Pe parcursul anilor activităţile s-au diversificat, totul datorită echipei, o echipă tânără şi flexibilă, pentru care calitatea şi profesionalismul serviciilor au reprezentat cel mai important detaliu. POLICOLOR EXIM este specializată în distribuţia de branduri atât pe piaţa internă cât şi internaţională precum Policolor, PPG, DEKO, KLAR AUTOMOTIVE, TOTAL. Propriile branduri precum Policar - spray retus auto şi Policasa - spuma izolatoare de silicon, sunt de asemenea bine cunoscute pe piaţa internă. De asemenea, firma Policolor Exim asigură servicii de marcare şi semnalizare rutieră şi servicii de realizare acoperiri industriale. Policolor Exim dispunde de toate mijloacele necesare pentru asigurarea promptă a tuturor serviciilor oferite (distribuţie, marcare şi semnalizare rutieră, realizare acoperiri industriale, etc. Produse pentru auto - Spray Retus Auto ″POLICAR″, Piese Auto, Produse Klar Professional, Produse Duralchid, Produse pentru construcţii, Vopsele, Diluanţi, Lacuri, Lavabile Interior şi Exterior, Deko Professional.

Contact
Craiova, Str. Calafatului, nr. 1A, Craiova 0251 425 180, 0251 406 405 vanzari@honda-craiova.ro www.policolorexim.ro

Profil
Producător de lacuri şi vopsele

Cosmin a absolvit în anul 2010 specializarea Management a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, pe care le continuă în prezent cu un master ăn Economie şi Afaceri Europene. Este angajat al Policolor Exim din 2011, iar anterior a cochetat cu activităţi din sfera Marketing & PR. Cristian Cosmin UNGUREANU Economist

101

POPECI UTILAJ GREU

Fondatǎ în anul 1975 şi devenitǎ societate pe acţiuni cu capital integral privat în anul 2001, S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A. este firma reprezentativǎ a grupului de firme POPECI. Societatea are o experienţǎ bogatǎ în proiectarea, fabricarea şi modernizarea maşinilor-unelte grele, a echipamentelor şi construcţiilor metalice, acoperind o mare varietate de industrii, unde nevoia de calitate este esenţial ǎ. Produsele realizate au aplicaţie într -un spectru larg de activitǎţi tehnologice, cuprinzând industriile siderurgicǎ, metalurgicǎ, de prelucrare a lemnului, celulozei şi hârtiei, energetice şi a mineritului.

Contact
Craiova, Str. Tehnicii, Nr. 1, 200440 + 40 251 435 100 + 40 251 437 089
resurseumane@popeci.ro

www.popeci.ro

Profil
Domeniul industrial Sectorul construcţiilor de maşini

Doamna Lelia Cristina Nica este angajatǎ a societǎţii din anul 1991, coordonând activitatea de resurse umane a grupului de firme POPECI. Are o vastǎ experienţǎ în derularea contractelor de parteneriat cu unitǎţi din învǎţǎmântul preuniversitar şi superior. Lelia Cristina NICA Director Resurse Umane

102

S.C. RAMERAS S.R.L. (MOL România)
1993 a fost anul în care Grupul MOL a decis extinderea regională, inclusiv în România, pentru ca în 1995 să se deschidă prima benzinărie MOL în țara noastră și să se înființeze compania MOL România. Anul 2004 a marcat semnarea parteneriatului între Grupul MOL și Royal Dutch/Shell Group. În cei peste 15 ani de prezență pe piața românească, MOL a reuşit să-şi consolideze poziția în rândul companiilor petroliere, fiind unul dintre cei mai importanți jucători pe piața carburanților. Rețeaua MOL include 137 de benzinării, care funcționează pe baza plaformei operaționale CODO (company owned, dealer operated), înregistrând performanțe pozitive şi pe segmentele de vânzări destinate companiilor, prin intermediul cardurilor de carburanți şi soluțiilor en gros. MOL a semnat acorduri de concesiune cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale pentru 3 perimetre din vestul României, dintre care unul a fost ratificat de către toate autoritățile competente. Strategia de extindere şi modernizare, precum ş i preocuparea pentru optimizarea activităților fac din MOL România una dintre cele mai dinamice ş i adaptabile companii petroliere de pe piața românească, deținătoare de certificări pe urmptoarele unități organizaționale: Rețea Stații Distribuție Carburanți (Vânzarea cu amănuntul a produselor petroliere, produselor alimentare şi nealimentare de larg consum precum şi a serviciilor conexe la benzinării), Comercial (Carburanți en-gros, Carduri de carburant, Lubrifianți, LPG, Bitum, Produse Petrochimice şi servicii conexe) , Logistică (Aprovizionare, Manipulare, Depozitare, Transport produse petroliere)

Contact
Craiova, Str. Unirii nr. 206 0744.539.665 craiova4@molromania.ro www.molromania.ro

Profil
Dealer MOL România – companie petrolieră

Dl. Remus Vîlceanu este de profesie Inginer specialitatea TCM, având experiență 16 ani în Uzina de Automobile Craiova, 9 ani ca dealer de benzinării, 2 ani în companie asigurare de viață şi 3 ani responsabil de calitatea şi marketingul în service Redac. Valorificând această experiență, din 2012 ocupă poziția de director general al dealerului MOL România, Rameras S.R.L.. Remus VÎLCEANU Manager General

rat-craiova. În prezent RAT Craiova are 804 angajaţi şi îsi desfăşoară activitatea în patru locaţii. prestând serviciul de transport public de persoane pe raza Municipiului Craiova.com office@rat-craiova.103 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA Regia Autonoma de Transport Craiova a fost înfiinţ ată în anul 1991. Şef Compartiment Clienţi. Economist CFG. stagiar anul III CAFR. în subordinea Primăriei. Nr. Contact Craiova.485.041. reducerea consumului de combustibil şi energie electrică. 0763766422 cstoian2005@yahoo. creşterea siguranţei şi confortului călătorilor. Financiar. înnoirea parcului auto. curse speciale. Cristian STOIAN Economist . Şef Compartiment Buget.ro http://www. Calea Severinului. Director Economic. adoptarea unor tehnologii nepoluante.ro/ Profil Serviciul de transport public de călători Economist în cadrul serviciilor Contabilitate. Şef Compartiment Comercial. dispunând de 176 de autobuze şi 34 de tramvaie. curse ocazionale . 200769 +40251. Obiective propuse: creşterea calităţii şi eficienţ ei transportului public de călători în Craiova. 23.

ro Profil Retail (comerţ cu amănuntul) Cristina Viorica Duţă a absolvit studiile de master la Facultatea de Ştiinţe Economice Craiova în anul 2007.R. astfel încât reţeaua numără la momentul actual 25 hipermarketuri.R. Aceste este motivul pentru care real. Bd. Nr. Calea Severinului.România. oferim cursuri de specializare atât pentru absolvenţ ii de liceu.L. În anul 2009 a obţinut calitatea de expert CECCAR.investeşte în pregătirea şi în cursuri de specializare oferite celor aproximativ 50.. De asemenea..000 de salariaţi ai săi din Germania şi din ţă rile unde este prezent pe piaţă. În fiecare an un număr de 2. când a fost deschis primul magazin în Timişoara.craiova@real-hypermarket. 032258. pentru domeniile operaţional şi cumpără ri programe de training de cea mai bună calitate. Cristina DUŢĂ Şef Departament . martie 2006... Şi pentru a asigura un training de succes. sector 3. Personalul nostru reprezintă garanţia succesului companiei noastre. Theodor Pallady 51N. fie celor implicaţi î n activităţi de comerţ cu amănuntul. cât şi pentru cei cu studii superioare.L. Str. real. deschise în centre economice importante ale ţării. 5A 0351 443 116 info.adresată fie personalului care lucrează în head office. +4031 403 10 00 Craiova. care să susţină ritmul alert de expansiune al companiei noastre.Hypermarket România S.104 REAL HYPERMARKET ROMÂNIA S. Bucureşti.a înfiinţat Şcoala de Succes. un departament menit să furnizeze . a intrat pe piaţa de retail din România în Contact Real . real.ro http://www. etaj 2.real-hypermarket.Hypermarket România SRL. susţinute în exclusivitate de către specialiştii real. fie vânzătorilor.pentru început.000 de tineri beneficiază de o pregătire profesională bine fundamentată şi orientată către viitor . Au urmat alte 24 hipermarketuri. de comercializare de alimente.

Bulgaria. Înfrăţirii nr.291. Serbia. UNIQA Asigurări a devenit membră UNIQA Group Austria odată cu preluarea în anul 2008 a companiei UNITA. lista ţărilor în care activează a fost extinsă. Bosnia şi Herzegovina. 200528 0251. 411. Italia.000 de clienţi.serban@uniqa. Macedonia. Kosovo şi Muntenegru. Slovenia. Croaţia. sociabilitatea şi aptitudinile de bun organizator şi planificator o recomandă ca un bun profesionist în domeniul asigurărilor. prima companie cu capital privat din Rom ânia. Elveţ ia. Ungaria. Cristina Claudia ŞERBAN Director Sucursală . bl 10D-10E.2. care îmbină în mod conştient individualitatea sa austriacă cu statura sa europeană.105 UNIQA ASIGURĂRI UNIQA Group Austria este unul din cele mai mari grupuri de asigurare din Europa Centrală.465 c. dar şi ca lider al echipei de agenţi pe care o coordonează. 7. 10 ani la rând. Carisma. Având aproximativ 20. Polonia. Marca UNIQA a fost desemnată.000 angajaţi şi agenţi. În ultimii ani.uniqa. “The most trusted brand” de către Readers Digest atât în Austria. Din 2008 îşi desfăşoară activitatea la Uniqa Asigurări. 0721. Liechtenstein. incluzând în prezent un număr de 21 de ţări unde operează în prezent 40 de companii de asigurare UNIQA: România. cât şi în majoritatea ţărilor europene.052. Slovacia. Ucraina. Contact Craiova. Str. UNIQA se numără printre cele mai dinamice grupuri din Europa Centrală şi de Est.5 milioane clienţi şi aproape 15 milioane poliţe în 21 de pieţe regionale. Albania. UNIQA Asigurări are aproximativ 1000 de angajaţi în peste 46 de sucursale şi 115 de agenţii şi furnizează servicii pentru mai mult de 550.ro www. Cehia.ro Profil Asigurări generale Cristina Şerban a absolvit în anul 2010 cursurile specializării Management din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova. Rusia. Germania.

vacanţe mediteraneene. vacanţe extreme.106 AGENŢIA DE TURISM ŞI TRANSPORT VALDIR TOUR Valdir Tour este o agenţie tur-operatoare. cât şi al celui internaţional. Pe lânga serviciile turistice. Contact Craiova. Str. staţiuni montane. pune la dispozi ţie contactele furnizorilor necesari în organizarea evenimentului. Delta Dunării. Irina Veronica MIERTESCU Agent de turism . De-a lungul acestor ani de experienţă în domeniul turismului.valdirtour.3 (lângă Banc Post) +40251 410852 office@valdirtour. tururi de oraşe europene. ce se ocupă de organizarea evenimentelor private şi corporte: propune locaţiile. Filosofie şi Geografie a Universităţii din Craiova. A obţinut calificarea de agent de turism-ghid naţional urmând cursurile Agenţiei de turism Mapamond. Agenţia de turism oferă clienţilor săi cele mai atractive vacanţ e individuale. pune la dispoziţie bilete pe litoralul Mării Negre. circuite cu caracter cultural. calculeaza costurile evenimentului. şi deţine Diploma in Travel and Tourism Foundation & EBT conferită de Asociaţia Agenţiilor de Turism din România (ANAT). nr. alege împreuna cu clientul serviciile necesare tematicii evenimentului. sejururi la ski. România Muncitoare. sejururi cu avionul. agenţia a lansat un nou departament. înfiinţată în 1994. staţiuni balneare.ro www.ro Profil Agenţie de turism şi transport Organizator evenimente Irina Miertescu a absolvit în anul 2011 studiile masterale din domeniul ştiinţe politice Securitate Naţională şi Euroatlantică din cadrul Facultăţii de Istorie. agenţia a încercat să îşi concentreze eforturile pentru a oferi o gam ă largă de servicii atât în domeniul turismului intern.

SIF OLTENIA COMPANIA DE APĂ OLTENIA PROFESSIONAL CONSULTING ILEX COM Ghid de practică | .A.107 PROGRAMUL DE STUDIU FINANŢE ŞI BĂNCI BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CEC BANK OMNIASIG GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.

108 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ LEMCOR LIBRA INTERNET BANK MERCUR | Ghid de practică .

109 Ghid de practică | .

110 | Ghid de practică .

inovaţie.Groupe Société Générale este a doua bancă românească după activele bancare şi deţine a doua capitalizare la Bursa de Valori Bucureşti. Acţionarul principal al BRD este Société Générale. realizării la scară largă a procesărilor şi diversificării gamei sale de produse şi servicii. unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro. ale cărui servicii sunt utilizate de 27 milioane clienţi din întreaga lume. Banca întreprinderilor. Reuşita acestei strategii de dezvoltare durabilă se bazează în principal pe valorile împărtăşite la nivelul întregului Grup Société Générale: profesionalismul. spiritul de echipă şi inovaţia. promoţia 2005. BRD-Groupe Société Générale îşi va urmări politica de investiţii susţinute în vederea adaptării dispozitivului său comercial la specificul pieţei româneşti. 1-7 Bucureşti. Banca îşi exercită în principal activitatea pe 3 pieţe: Banca persoanelor fizice.111 BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD . Calitatea serviciilor noastre este garantată de cei peste 9500 de profesionişti care formează echipa BRD. În fiecare zi. Silviu CONSTANTIN Responsabil Marketing .301. Ion Mihalache Nr. Obiectivul major al BRD este dezvoltarea fondului său de comerţ pe aceste pieţe.61. Banca de investiţii. România 021. În acest sens.Groupe Société Générale doreşte să fie banca de referinţă a României prin profesionalism. Contact BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Bld. noi clienţi ne acordă încrederea lor şi noi colaboratori se alătură echipei noastre. în cadrul unei strategii de parteneriat pe termen lung cu clienţii săi. calitatea dezvoltării şi rentabilitate.5 milioane de clienţi fiind prezentă în toate judeţele României printr -o reţea de 930 de agenţii.50 Profil Financiar-bancar Absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor specializarea Management. Banca are peste 2. BRD . Masterand Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor specializarea Management Financiar Bancar – promoţia 2007.

BRD continuă să dezvolte şi să promoveze ofertele de produse şi servicii adaptate pentru a oferi soluţii personalizate.112 BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD – Grup Craiova este prezent în judeţele din Dolj şi Olt având o reţea de 37 de unităţi şi 45 de ATM-uri prin care oferă servicii de calitate clienţilor săi persoane fizice. sc. accesare BRD-Net.970 Profil Financiar-bancar Facultatea de Contabilitate Craiova Specializare Management Financiar-Contabil Daniela SEDER Director Expressgrup Brazdă . 136. 1 (vis-a-vis gară CFR Craiova). Dacia nr. BRD Grup Craiova oferă posibilitatea efectuării de operaţiuni bancare 24h din 24.410. Contact Bdul Carol I. plăţi facturi. Craiova 0251. G. În Craiova. depunere numerar. Nr. calitatea serviciilor oferite fiind unul dintre principiile dupa care ne ghidăm. info point – informaţii generale BRD. persoane fizice autorizate şi întreprinderi. BRD pune la dispoziţia clienţilor săi 20 de unităţ i bancare. Operaţiunile care pot fi efectuate în afara programului de lucru sunt: schimb valutar. amplasate în principalele zone ale oraşului. 7 zile din 7 prin intermediul Agenţiei Cetatea Băniei din Bd. bl. M6.4. simulare credite. Pentru că ne dorim să fim cât mai aproape de clienţii noştri şi să fim permanent la dispoziţia lor. retragere numerar. Bl.

De altfel. BRD te invită: . Fie că este vorba de cumpărături zilnice. cu prietenii.inovaţia.827 Profil Financiar-bancar Absolventă ASE Bucureşti. acum fiecare are posibilitatea să fie designer-ul propriului card bancar. 2 0251. Mihai Viteazul. le poţi face pe toate prin intermediul cardului tău personalizat A LA CARTE.să îţi alegi fotografii care să te reprezinte: cu tine.Groupe Société Générale a pus în practică un program de investiţii fără precedent pentru modernizarea reţelei sale. Filosofia de bază care ghidează activitatea băncii este promovarea unor politici de marketing şi vânzări mai apropiate de client. Contact Craiova. multiplicarea numărului de agenţii cu funcţie exclusiv comercială. Ea întăreşte şi reînnoieşte forţa sa comercială prin recrutarea de tineri colaboratori. în vacanţă sau pe parcursul deplasărilor în ţară şi în străinătate. în premieră în România. cu familia. coordonează activitatea a cinci unităţi BRD care fac parte din Expressgrup Mihai Viteazul .să fii printre clienţii care îşi personalizează singuri cardul bancar .şi să le prezinţi la BRD pentru carduri 100% personalizate Cardul tău este un mijloc practic şi comod care te ajută în derularea operaţiunilor cotidiene.1992 Cristiana VIŞAN Director Expressgrup Mihai Viteazul Craiova. Str. În strânsă legătură cu una dintre valorile băncii . Nr. Pentru că fiecare persoană este unică în felul ei.113 BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD .412. prin intermediul creării de grupuri. Facultatea Finanţe Credit Contabilitate . plăţi pe internet sau retrageri de numerar. BRD a lansat în anul 2010 cardul cu design personalizat A LA CARTE. reorganizarea reţelei lansată cu doi ani în urmă are ca obiectiv. cu peisaje sau cu momente de neuitat pentru tine . plăţi facturi.

Sucursala Craiova. Contact CEC Bank. Din 16 aprilie 2007 lucrez la CEC Bank. simplitate.114 CEC BANK CEC Bank este o bancă comercială universală. iar din 2010 când am fost numit şef serviciu. Valorile CEC Bank: a. din cadrul Universităţii din Craiova. O atenţie deosebită este acordată în continuare relaţiei cu populaţia României. valori funcţionale: siguranţă. onestitate. valori fundamentale: încredere. cât şi la Facultatea de Management Financiar Contabil a Universităţii Spiru Haret din Bucureşti.bancar În anul 1999 am absolvit Facultatea de Ştiinte Economice. Am susţinut teza de doctorat în mai 2005.ro/ Profil Financiar . valori de reprezentare: tradiţie. competitivă. con tribuie la dezvoltarea economică. secţia Contabilitate şi Informatică de Gestiune.ro http://www. urmărind cu precădere finanţarea IMM-urilor. stabilitate. Dumitru. crearea şi menţinerea locurilor de muncă.1-3-5 Parter 0251 414 050 office@cec. c. coordonez un colectiv de 20 de persoane. simbol naţional. Bl. Am predat în perioade diferite atât la FEAA. agriculturii. Sf. Tony POPA NISTORESCU Şef Serviciu Credite Administrator . Banca este un element activ în sprijinirea clienţilor pentru accesarea fondurilor europene. Str. accesibilitate. b. precum şi a acelor proiecte bancabile care prin natura lor. administraţiilor publice locale. care oferă clienţilor produse şi servicii diverse şi de calitate.cec. În perioada octombrie 2002 – septembrie 2009 am activitate ca lector – asociat.

cismaru@librabank. devenind operaţională î n 1997. companiilor din acest domeniu. M9. Păstrând focusul pe nişa profesiilor liberale.A. Contact Sucursala Craiova. a fost orientat întotdeauna spre performanţă şi atingerea obiectivelor. Cu o experienţă de peste 10 ani în domeniul bancar. sc. 16. + 40 374 203 380 gabriel.115 LIBRA INTERNET BANK S. SUA. Gabriel CISMARU Director Sucursala Craiova . care depăşesc sfera serviciilor clasice disponibile în prezent în mediul bancar. În prezent este student în cadrul programului de Executive MBA al Kennesaw State University. IMM şi persoane fizice. În prezent. A. secţia Bănci şi Burse de Valori. spitalelor şi clinicilor private. Libra Internet Bank a fost înfiinţată în 1996. unul dintre cei mai importanţi investitori străini din România. NCH. promoţia 2004. lansând în primăvara anului 2004 un pachet de servicii financiare dedicate în exclusivitate medicilor şi membrilor familiilor lor.ro Profil Financiar-bancar Domnul Gabriel Cismaru este absolvent al Facult ăţii de Ştiinte Economice din cadrul Universităţii din Craiova. Libra Internet Bank şi-a stabilit obiectivul de a deveni "partenerul financiar al sectorului medical". promoţia 2001 şi al programului de Master Management Financiar Bancar. Str. Atlanta-Georgia. Nr. cabinetelor medicale. Parter Comercial + 40 251 411 370. are investiţii de peste 3 miliarde de dolari în Europa Centrală şi de Est din care peste 300 milioane de dolari au fost investiţi în România. Bl. Libra Internet Bank şi-a asumat misiunea de a fi un partener financiar de încredere pentru fiecare dintre clienţii săi – specialiştii profesiilor liberale.librabank. Calea Bucuresti. oferind servicii virtuale competitive. LIBRA INTERNET BANK se adaptează cu rapiditate contextului actual dar şi ritmului şi cerinţelor clienţilor. tehnicienilor şi asistenţilor medicali.ro www. iar din mai 2003 a devenit membră a grupului american de investiţii New Century Holdings (NCH).

Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova. pachetul majoritar de acţiuni OMNIASIG a fost preluat de către Grupul WIENER STADTISCHE.ro Profil Asigurări non life Specialist în domeniul asigurărilor non life cu o experienţă de 15 ani în cadrul companiei. Restul acţiunilor sunt deţinute de persoane juridice române (0. valoare care a situat compania pe locul al doilea pe piaţa asigurărilor generale din România.10% din totalul acţiunilor companiei. Cota de piaţă (15. în prezent acesta deţinând 99.50. În cursul anului 2005.ro www.65%). Str. OMNIASIG a înregistrat un volum de prime brute subscrise de 1.114 miliarde RON. training. a activat cu succes î n diverse proiecte care au vizat activitatea studenţilor.24% pe piaţa asigurărilor generale). Ion Maiorescu.25%) şi persoane fizice române (0. În 2009. Sector 1. a îndeplinit cu succes mai multe funcţii atât la nivel local cât şi central în departamentele de vânzări. Nr.omniasig. B-dul Aviatorilor.40/41/42/43 procopie.fortan@omniasig.116 OMNIASIG OMNIASIG reprezintă din 1995 unul din reperele importante ale industriei asigurărilor din România. portofoliile de clienţi si produse confirmă poziţia de top pe care OMNIASIG o ocupă astăzi în ierarhia asigurătorilor din industria de profil. concernul de asigurări cu cea mai extinsă şi activă prezenţă în ţările Europei Centrale şi de Est. 28 Craiova. Alin CĂPITANU Director Adjunct . Contact Bucureşti. subscriere şi management. bloc 2 parter 021-231.

270 andrei. care sunt vândute sub două branduri şi reţele de vânzare distincte. profesionalismul şi succesul propulsându-l în funcţii de conducere. însă. Fortunescu.6% (conform datelor CSA pentru primul semestru 2011). 0754. Două secole de experienţă în servicii financiare şi de asigurare îţi pot oferi certitudinea că prin Generali beneficiezi de protecţia optimă pentru tine şi bunurile tale. o gamă mai largă de produse şi expertiză atât la nivel local. competenţa.999. Noua companie oferă toate categoriile de produse de asigurare. Andrei Moraru are o experienţă bogată în domeniul economic. Septembrie 2011: Generali Asigurări şi Ardaf fuzionează pentru a deveni Generali România. cât şi internaţional. Generali Asigurări şi Ardaf. Contact Craiova. cel de-al 7-lea jucător de pe piaţa românească de asigurări. 4 0251. bancar şi al asigurărilor. Strada C.D.410.A.727. Andrei MORARU Director Agenţie ARDAF . Aceasta fuziune nu aduce nicio schimbare pentru clienţii deja existenţi.117 GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S. cu o cotă de piaţă de 6. de servicii mai bune.ro Profil Asigurări generale şi de viaţă Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova. Nr.moraru@ardaf. Aceştia beneficiază.

4 alin. 200767 0251/419.  gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare şi efectuarea de investiţii în valori mobiliare în conformitate cu reglementările în vigoare. lege pentru tr ansformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare. membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România şi din decembrie 2010 a obţinut calitatea de auditor financiar. Ana CIMPOERU Economist .1996 în Craiova – România. Contact Craiova.sifolt.I.ro/ Profil Investiţii financiare Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova. În conformitate cu actul constitutiv societatea are următorul obiect de activitate:  administrarea şi gestionarea acţiunilor la societăţile comerciale pentru care sau emis acţiuni proprii. secţia Finanţe Contabilitate. Societatea a fost înfiinţată la 01. 1.ro sifcont@sifolt. în baza Legii nr. Nr. SIF OLTENIA S.335 public@sifolt.11. S. 6 din Legea nr. corespunzător Certificatelor de Proprietate şi Cupoanelor Nominative de Privatizare subscrise de cetăţeni în conformitate cu prevederile art.C.F.ro http://www. promoţ ia 1993.133/1996. Strada Tufanele.118 S. este societate pe acţiuni cu capital integral privat. 55/1995.A.A. OLTENIA S. 16 ani de experienţă în domeniul economic.

Contact Craiova. Nr.A. precum şi Județul Dolj. prin Asociație. în aria delegării definită în respectivul contract. Oraşul Filiaşi. 133 CP 200177 0251.cv@rdslink.119 S. Obiectul de activitate al Companiei este operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a cărui gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare încheiat cu Asociația de dezvoltare intercomunitară Oltenia. Str. Oraşul Bechet. prin Consiliul Județean. având ca acționari Municipiul Craiova. este persoană juridică română. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.ro Profil Captarea..117 0251. Compania îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat. gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. în cadrul căruia a ocupat diferite funcții de conducere.C. Comuna Breasta.ro www. Marcel MORCOV Director Economic .A. Marcel Morcov este de profesie economist. Colectarea și tratarea apelor uzate Dl. Oraşul Dăbuleni. Comuna Călăraşi – prin consiliile locale respective.apaoltenia. Brestei.263 apa. cu experiență de peste treizeci de ani în domeniul economic și financiar-bancar. Compania de Apă Oltenia S. Oraşul Segarcea.422. tratarea și distribuția apei..422. înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă.

R. expert contabil. precum şi în domenii conexe.profcons. Grupul Professional Consulting a fost constituit în anul 2002 şi este specializat în oferirea de consultanţă financiar -contabilă şi fiscală. +40 251 406696. 1. contabilitate. Ne-a caracterizat întotdeauna profesionalismul şi apropierea de client. suntem lider zonal de piaţă pe domeniul nostru de activitate. 42. Mirel Florin IACOB Consultant Fiscal . 14-15. reuşind să nu ne dezamăgim clienţii şi să le rezolvăm problemele într -un mod optim. sc.C. 5. experţi contabili. Avem o echipă de peste 30 de specialişti. et. Nr.ro http://www. 6A. auditor stagiar. Ne-am dezvoltat serviciile având în vedere faptul că o colaborare de succes presupune multă atenţie şi încredere.. audit. consultanţi fiscali. cadre universitare etc. bl.ro/ Profil Consultanţă fiscală Consultant fiscal. Str. iar în prezent. audit.L.Cuza. PROFESSIONAL CONSULTING S. 7 ani de activitate în consultanţă fiscală şi financiar contabilă. jurişti. +40 351 442446 office@profcons. auditori. indiferent de puterea financiară a fiecăruia.I. contabilitate. avocaţi. A. Camerei Auditorilor Financiari din România şi a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România . Firmele grupului sunt membre ale Camerei Consultanţilor Fiscali din România. Contact Craiova. ap. 200396 +40 251 411446. precum şi servicii în domenii conexe.120 S.

R. reprezintă al doilea partener Vodafone deţinând o pondere de 15-18% din total reţea distribuţie. E9.A. Dolj . bun organizator cu spirit de echipă.L.ro www. bl. Str.121 S. distribuitorii Cosmote. 1. distribuitorii Orange. specializarea Finanţe – Bănci.ro Profil Vânzări echipamente pentru telecomunicaţii Licenţiat al Universităţii de Vest din Timişoara. 2.L. Persoană responsabilă. ap.C. aceasta este formată din 69 de magazine proprii şi 13 magazine deţinute de subcontractorii noştri. În ceea ce priveşte reţeaua de distribuţie SC Ilex Com SRL. Concurenţa este reprezentată de: magazinele proprii Vodafone.R. Ilex Com S.C.C. ILEX COM S. În activitatea noastră ne bazăm pe un număr mediu de 150 salariaţi.ilexgsm. 15 % dintre ei având funcţii de conducere sau făcând parte din personalul TESA. Stagiar în anul III la C. Marius GLĂVAN Director Economic .E. sc.R.C. Calea Bucureşti. Contact Craiova. S. RD S & RCS şi Romtelecom pentru contractele de furnizare servicii date mobile şi telefonie fixă.profesia expert contabil. parter 0351178891 contabilitate@ilexgsm.

525.mfinante. în mod unitar. Facultatea de Ştiinţe Economice . prin care se realizează. Mihail ANTONESCU Director Executiv Adjunct .122 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj este o unitate teritorială cu personalitate juridică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Facultatea de Ştiinţe Economice.gv.ro/public/wps/po rtal/Dolj Profil Instituţie publică Absolvent al Universităţii din Craiova. Mitropolit Firmilian.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 2005  lector universitar Universitatea Spiru Haret – Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova  membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România. 1997  Master Administraţia Publică . Universitatea din Craiova.craiova@mail.ro http://www.Secţia Finanţe Contabilitate.925 Date. hotărârilor de guvern. Str.925 0251. Nr. Contact Craiova.525. ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de ANAF şi Ministerul Finanţelor Publice. ordonanţelor guvernului. în baza legilor. 2 0251. 1988  doctor în economie – Specializarea Finanţe. strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului.anaf.

Universitatea din Craiova – Facultatea de Ştiinţe Economice Promoţia 2002 specializarea Managementul Resurselor Umane Absolvent de master . în teritoriu. Contact Craiova.ro/ Profil Instituţie publică.ro http://www.123 CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ Casa Judeţeană de Pensii Dolj este organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat.pensiidolj. în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice. Anca Daniela GIUGEA Director Executiv Adjunct . Casa Judeţeană de Pensii Dolj asigură. Mihail Kogălniceanu.prestaţii sociale Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Craiova . fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. pensionarilor de asigurări sociale proveniţi din fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori precum şi persoanelor asigurate pe bază de declaraţie de asigurare şi contract de asigurare. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 1 0251/406338 office@pensiidolj. aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale. precum şi din domeniul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Str. Studii Aprofundate .Promoţia 1993. Ca serviciu public investit cu personalitate juridică. Nr.Universitatea din Craiova – Facultatea de Ştiinţe Economice Promoţia 2003 specializarea Managementul Organizaţiilor Publice. Casa Judeţeană de Pensii Dolj asigură servicii pensionarilor de asigurări sociale de stat.

LEMCOR S. Este expert contabil din 2001. director economic. 0351.A.C. Steiger. de la uscarea acestuia până la realizarea produsului finit.maşini de producţie germană: Weining.C.prelucrăm lemnul în condiţii de calitate deosebită.lemcor. promoţia 1978. S.120. Haffner . Secţia Finanţe-Contabilitate.413. panouri pentru diverse tipuri de mobilă. Petre DÂRJIU Director General . Craiova a fost înfiinţată în anul 1997.270. 0351. care este fabricarea de uşi şi ferestre din lemn stratificat. Ca urmare a modernizării liniilor tehnologice. putem executa la comandã mobilier şcolar. contabil şef. lambriuri. LEMCOR S. Prin dotarea tehnologică performantă de care dispunem . mobilier de grădină. elemente de scări interioare. produsele obţinute sunt de calitate. în conformitate cu normele Comunităţii Europene.124 S.442. placaje. Bd. Are o experienţă profesională de 36 de ani pe funcţii ca economist. pardoseli.ro www. director executiv în numeroase companii din sectorul industrial. nr. Beck.442. În afara producţiei de bază.213 office@lemcor.271 0251. Decebal. Joos.A. plafoane false. Contact Craiova.ro Profil Execuţia de produse de tâmplărie Petre Dârjiu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice. Hess. Lauber. mobilier hotelier. fiind o firmă cu capital privat al cărei acţionar majoritar este SIF Oltenia.

Noutatea.A.ro www. Centrul Comercial Mercur. la preţuri competitive. Centrul Comercial Mercur corespunde tuturor cerinţelor de calitate şi funcţionalitate prin oferta de produse şi servicii prestate. MERCUR S.A. unde veţi descoperi Calitatea. studenţii de azi – practicienii de mâine se pot baza în stagiile de practică de un tutore profesionist şi deschis în a împărtăşi din experienţa sa.C.125 S. vă aşteaptă cu o ofertă tentantă şi diversificată: magazine specializate pentru toate gusturile şi o gamă variată de servicii moderne şi de calitate. Surpriza şi vă veţi bucura de cele mai frumoase clipe de cumpărături din viaţa dumneavoastră ! MERCUR – Plăcerea de a cumpăra ! Contact Craiova.407.711 office@mercurcraiova. cel mai mare şi elegant centru comercial din Oltenia.mercurcraiova. activitatea economico-financiară a societăţii este organizată şi condusă de doamna Adelina Căruntu. Petrecerea timpului liber în barul şi Restaurantul Mercur satisface cele mai rafinate gusturi din domeniul artei culinare şi al distracţiei. Shopping în Centrul Comercial Mercur înseamnă peste 130 de magazine.C. Având în vedere complexitatea activităţilor derulate în cadrul S. ridicând conceptul de shopping la rang de artă. Vă invităm în Centrul Comercial MERCUR. etaj 5 0251. Calea Unirii 14. care comercializează o varietate de mărci recunoscute pe plan naţional şi internaţional.. Adelina Veronica CĂRUNTU Director Financiar Contabil . Mercur S.ro Profil 4719 – comerţ cu amănuntul 6820 – închiriere spaţii comerciale Din anul 2000.

126 | Ghid de practică .

127 PROGRAMUL DE STUDIU CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE AMT SERVICE AUDICONTEVEX AUDIT ŞI EXPERTIZĂ CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ C&C CONSTRUCT EXPERT BUSINESS CONSULTING OFFICE CONT EXPERT N&C AUDIT ŞI EXPERTIZĂ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA SOFTRONIC Ghid de practică | .

128 | Ghid de practică .

Contact Craiova. Florin SĂFTOIU Director General . Bucureşti. oferind servicii de audit. membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România din anul 2007 . A urmat cursuri organizate de instituţii de specialitate. Construcţiilor şi Transporturilor. Facultatea de Ştiinte Economice din Craiova. C. societatea beneficiind de o vastă experienţă în ceea ce reprezintă serviciile din domeniul financiar-contabil.ro/ Profil Servicii de contabilitate. evaluator.R.F. UNEAR.C. auditor financiar. autorizaţie 948/2010.L. Societatea dispune de un sediu cu o dotare corespunzătoare tipului de servicii pe care îl prestează. Societatea AMT SERVICE a fost înfiinţată în anul 1995.129 S. nr. AMT SERVICE S. specializată în domeniul financiar-contabil.C. precum şi servicii de evaluare.amtservicii. Este membru al C. mediator. dobândind calitatea de expert contabil. autorizaţie 00529/2007. Unirii. consultanţă în domeniul fiscal. INSOL Europe. Nr 30 0251/415330 office@amtservicii. C. contabilitate (inclusiv expertize contabile) .ro amtservicesa@yahoo.com http://www.C. Asociaţia Naţională a Mediatorilor din România.E.C. Bucureşti.nr.F. aspect atestat şi de pregătirea profesională a colectivului societăţii.R Dolj. Str. practician în insolvenţă.R. membră a Camerei Auditorilor Financiari din România începând cu anul 2010.A. consultanţă fiscală Florin Săftoiu a absolvit în anul 1987 specializarea Economia Industriei. audit. Societatea este membra a A sociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România din anul 2007. consultant fiscal. ca societate comercială cu răspundere limitată. expertiză contabilă.A.

T. C&C Construct S.D.com Profil Servicii de întreţinere şi reparaţii autovehicule Carmen este absolventa Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.130 S. tractoare rutiere. Inspecţii la aparatele de tahograf pentru maşinile de peste 3.P. datorită restrângerii activităţii de construcţii. inclusiv autocamioane. Închiriere de spaţii de depozitare. dar şi a altei companii cu profil confecţii aflată în aceeaşi incintă.C. producţie şi birouri 4. începând cu anul 2010. fost înfiinţată în anul 2006. s-a reorientat spre activităţile de prestări de servicii în domeniul auto.5 t one 3. autobuze şi microbuze 2. Calea Severinului nr. 42 0751301201 cristipetre1980@yahoo. Î n prezent.L. Se ocupă de conducerea economică a C&C Construct.″. domeniul Contabilitate şi Administrarea Întreprinderii. societatea are 14 angajaţi şi desfăşoară următoarele activităţi: 1. remorci şi semiremorci. Str. pentru orice categorie de autovehicule rutiere. Contact Craiova. ca urmare a semnării unui contract de finanţare nerambursabilă cu ADR SV OLTENIA. C&C CONSTRUCT S. fiind practiciană a programelor de contabilitate ″Petrescu″ şi ″E. având ca obiect principal de activitate Construcţii civile şi industriale.L. dar începând cu a doua jumătate a anului 2007.C.A. Urmează. Din anul 2012.R.R. cursurile de expert contabil organizate de CECAR Dolj. I. S. Carmen Florentina PETRE Director Economic . societatea mai desfăşoară şi o activitate de Service Auto.

407.com Profil Contabilitate şi audit financiar. Contact Craiova.448.R. cu vechime în domeniul contabilităţii de peste 30 ani.C.609 audicontevex@gmail. Un fapt pozitiv pentru calitatea serviciilor acesteia este aceea că. Tatiana BOBOC Asociat unic .L.473. 1 0351. Societatea efectuează servicii de contabilitate pentru societăţi comerciale private şi entităţi non-profit. desfăşoară activităţi de evidenţă contabilă şi consultanţă în domeniul contabilităţii încă din anul 1994. Deţine o vastă experienţă în conducerea contabilităţii având şi calităţi manageriale. Sc. AUDICONTEVEX S. AUDICONTEVEX S.R.C. Ap. S.L. Bl. 0744. Prestările de servicii în domeniul contabilităţii sunt efectuate de experţi contabili şi economişti cu calificare şi cunoştinţe temeinice.131 S. Consultanţă în domeniul fiscal. 25. Brazda lui Novac. Tatiana Boboc este expert contabil. 2. cea mai mare parte a clienţilor beneficiază de aceste servicii de peste 10 ani. în toate domeniile de activitate (excepţie agricultura). desfăşurându-şi activitatea ca liber profesionist din anul 1992.

C. divizări și alte servicii profesionale de specialitate. 0728. documentații credite.181. Contact Craiova. 0741.ro www. Firma este înființată în anul 2001.809 0745. Membră CECCAR încă de la înființare.auditsiexpertiza.ro Profil Activitati de contabilitate și audit financiar. asistență pe perioada derulării controalelor specifice. consultanță în afaceri și management. consultanță în domeniul fiscal .009. auditor financiar și consultant fiscal.295.cod CAEN 6920.L.653.626. fuziuni. evaluări. Camera Consultanților Fiscali.6 0351.132 S. dr. Buna cunoaștere a unor limbi de circulație internațională facilitează contactul cu clienții rezidenți în UE.R. C.052. D-na prof. Magdalena MIHAI Administrator .022 office@auditsiexpertiza. cu activități de predare a disciplinelor de contabilitate. Camera Auditorilor Financiari din România. consultanță financiar-contabilă. AUDIT ŞI EXPERTIZĂ S. fiind membră a organismelor care reglementează profesia contabilă: CECCAR. Este expert contabil. Nr. în prezent fiind șefa catedrei de contabilitate din cadrul FEAA. univ. oferă servicii de contabilitate financiară și de gestiune.341. Str. 0731.412. Rădulescu Motru. Magdalena MIHAI este cadru didactic universitar cu o experiență de peste 20 de ani în învățămâtul superior economic. expertize contabile. inclusiv evidența personalului.

133

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Consiliul Judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, funcţionează pe baza principiilor cuprinse în art.120-122 din Constituţia României şi a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. Potrivit art. 122 alin.1 din Constituţie, Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Contact
Craiova, Palatul Administrativ, Strada Unirii, Nr. 19 0251.408.200 0251.408.241 relpub@cjdolj.ro www.cjdolj.ro

Profil
Administraţie publică

Gabriel Aftinescu este absolvent al Masterului – Finanţe şi Administrarea Afacerilor în anul 2006 – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. De asemenea, este absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor în anul 2004 – Secţia Managementul Firmei. Gabriel AFTINESCU Inspector Principal

134

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Consiliul Judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, funcţionează pe baza principiilor cuprinse în art.120-122 din Constituţia României şi a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. Potrivit art. 122 alin.1 din Constituţie, Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Contact
Craiova, Palatul Administrativ, Strada Unirii, Nr. 19 0251.408.200 0251.408.241 relpub@cjdolj.ro www.cjdolj.ro

Profil
Administraţie publică

Daniela Avrămoiu este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice, Secţia Finanţe Contabilitate, promoţia 1980. În anul 2005 a absolvit studiile masterale în Guvernare modernă şi dezvoltare locală urmat la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, iar în anul 2006 cursurile masterale ale specializării Strategii manageriale în finanţe publice şi asigurări ale Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova. Daniela AVRĂMOIU Director Economic

135

S.C. EXPERT BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Societatea a fost înfiinţată în anul 2004 şi are ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul contabilităţii, auditului şi consultanţei fiscale. Personalul societăţii este calificat şi atestat de organismele profesionale din domeniu. Dintre cele mai importante activităţi realizate de SC EXPERT BUSINESS CONSULTING SRL amintim efectuarea de expertize contabile, misiuni de audit, consultanţă financiarcontabilă, evaluări de bunuri mobile şi proprietăţi imobiliare, evaluări de întreprinderi, planuri de afaceri, s.a.

Contact
Craiova, Str. Nicolae Iorga 94 0731.51.01.01, 0251.51.01.01 expert_business_consulting@yahoo. com

Profil
Cod CAEN principal 6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal

Este absolventa Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova, promoţia 1997, specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune. În anul 1999 a absolvit cursuri de master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova, specializarea Management şi Audit Contabil. Are calitatea de expert contabil, auditor financiar şi consultant fiscal. Mioara Luminiţa POPESCU Expert Evaluator, Expert Contabil, Consultant Fiscal

0251. consultanţă financiar contabilă. promoţia 1997.nitu@consulting-nc. Calea Bucureşti. evaluări de bunuri mobile şi proprietăţi imobiliare. Din anul 2007 este expert contabil. evaluări de întreprinderi.R.ro Profil Cod CAEN principal 6920 . Societatea a fost înfiinţată în anul 2009 şi are ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul contabilităţii.133 cornelia.481. A absolvit în anul 2002 cursurile de master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova. Personalul societăţii este calificat şi atestat de organismele profesionale din domeniu.136 N&C AUDIT ȘI EXPERTIZĂ S. Contact Craiova. specializarea Administrarea Afacerilor. nr. misiuni de audit. Dintre cele mai importante activităţi realizate de SC N&C AUDIT ŞI EXPERTIZĂ SRL amintim efectuarea de expertize contabile.L.a.Activităţi de contabilitate şi audit financiar. Cornelia NIŢU Expert Contabil . auditului şi consultanţei fiscale. Str.507.133. consultanţă în domeniul fiscal Cornelia Niţu este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din Oradea. 287A 0744. planuri de afaceri s. membru CECCAR.

ro Profil Administraţie publică Marcela Brăgariu este absolventă a Masterului “Managementul Afacerilor Publice”. legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Marcela BRĂGARIU Expert .. S. Str. promoţia 2008.I. Nr. promoţia 2001.137 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA Primăria Municipiului Craiova este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr.ro www. absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice – Universitatea din Craiova.N. Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării. autonomiei locale. 7 0251. eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale. privind aprobarea organigramei şi numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate. Contact Craiova.461.primariacraiova. de asemenea. secţia ″Economia Industriei şi Transporturilor″. Este.236 contabilitate@primariacraiova.P.215/2001.Bucureşti. A.A.S.Cuza. deconcentrării serviciilor publice.

Nr. Contact Craiova.com www. promoţia 1986.1991.138 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA. judeţul Dolj. înfiinţată în baza deciziei 100/15. Îşi desfăşoară activitatea în localitatea Craiova. Calea Severinului.02. urbane.rat-craiova. doctor în economie din anul 2004 şi consultant fiscal din anul 2006. Marian TEODORESCU Director Economic . office@rat-craiova. fiind plătitoare de taxă pe valoarea adăugată şi neavând filiale. 200769 +40251. este o regie autonomă de interes local.485.ro murtazagabita@yahoo. expert contabil din anul 1994. suburbane şi metropolitane de călători”. având ca obiect principal de activit ate conform CAEN 4931 „Transp.ro Profil Serviciul de transport public de călători Marian Teodorescu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice–Finanţe Contabilitate. 23.041.

şef serviciu contabilitate. curse speciale şi curse ocazionale. contabilitate. în subordinea Primăriei. creşterea siguranţei şi confortului călătorilor. reducerea consumului de combustibil şi energie electrică. 23. 200769 0785236104.rat-craiova.ro Profil Serviciul de transport public de călători Nadia Ioniţă a ocupat în cadrul Regiei Autonome de Transport Craiova funcţiile de economist în cadrul serviciilor salarizare. dispunând de 176 de autobuze şi 34 de tramvaie. Nr. înnoirea parcului auto.139 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA Regia Autonomă de Transport Craiova a fost înfiinţată în anul 1991. director economic şi economist proiecte. prestând serviciul de transport public de persoane pe raza Municipiului Craiova. gabinadia@yahoo. adoptarea unor tehnologii nepoluante. Obiective propuse: creşterea calităţii şi eficienţei transportului public de călători în Craiova. Contact Craiova.com www. Calea Severinului. Nadia IONIŢĂ Economist . În prezent RAT Craiova are 804 angajaţi şi îşi desfăşoară activitatea în patru locaţii.

Echipamente numerice de măsură. Severinului. Cristina MIRESCU Director Financiar . şi a studiilor aprofundate în specializarea Management Financiar. Convertizoare statice de forţă pentru servicii auxiliare și tracţiune electrică. 40 0351.155 softronic@softronic.140 S.ro Profil Modernizare locomotive electrice. Contact Craiova.L. Cristina Mirescu este absolventă a Universităţii din Craiova. specializarea Bănci şi Burse de Valori.ro www. în urma restructurării activităţii de cercetare din România și din necesitatea satisfacerii în condiţii de calitate a nevoilor transportatorilor feroviari. Softronic s-a impus pe piaţa furnizorilor feroviari prin produse și servicii de înaltă calitate şi prin mobilitate deosebită.409.152 0351. Fondatorii societăţii au o bogată activitate în domeniul încercării echipamentelor pentru vehicule de tracţiune feroviară și au desfășurat anterior activităţi de cercetare în domeniul tracţiunii feroviare. SOFTRONIC S.409. Pionieri pe piaţa românească de material rulant al echipamentelor electronice comandate cu microprocesoare. până la convertizoare statice de tracţiune. Nr.softronic. control și diagnoză pentru vehicule feroviare. Facultatea de Ştiinţe Economice.C. Înfiinţată în februarie 1999. înregistrare. Str. specialiștii societăţii au proiectat și fa bricat echipamente de modernizare începând de la siguranţa circulaţiei. măsură.R. control și diagnoză.

141 PROGRAMELE DE STUDII ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE. ECONOMIE GENERALĂ ŞI COMUNICARE ECONOMICĂ ADR SV OLTENIA CASA NOASTRĂ DIRECŢIA REGIONALĂ A VĂMILOR CRAIOVA ELPRECO ICSU C. NICOLĂESCU PLOPŞOR SOFTRONIC Ghid de practică | .S.

142 | Ghid de practică .

411.ro Profil Dezvoltare regională În cei 11 ani de activitate în cadrul instituţiei a desfăşurat activităţi diverse precum: evaluarea şi monitorizarea proiectelor.251. Aleea Teatrului. coordonarea grupurilor parteneriale de lucru. de utilitate publică. ADR Sud-Vest Oltenia desfăşoară următoarele activităţi principale:  implementarea programelor şi a proiectelor regionale  programarea regională  marketingul regional şi promovarea investiţiilor Contact Craiova. 0040.869.240. Marilena ALECU Şef Departament Politici Regionale şi Comunicare . Nr.adroltenia. office@adroltenia.418. ce acţionează în domeniul specific dezvoltării regionale. 2A 0040. monitorizarea implementării POR în regiune. cu personalitate juridică. PRAI. etc.251.ro www.).143 AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia) a fost înfiinţată în anul 1999 şi este un organism nonprofit. neguvernamental. elaborarea documentelor de programare regională (PDR. apolitic.

este unul complex ce are în vedere în special coordonarea/supravegherea subalternilor în relaţiile de colaborare cu partenerii externi. dar şi elemente ce ţin de ofertarea. Zilnic peste 550 de oameni sunt dedicaţi producţiei şi oferirii de servicii de valoare pentru clienţi.429. Job-ul actual – Şef Departament Export .R. Str. Contact Pieleşti.ro ramona.393 office@casanoastra.ro Profil Tâmplărie PVC Ramona Şantia este absolventă a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Pentru a putea oferi produse şi servicii de valoare a investit peste 20 mil de euro în construcţia şi utilarea unor fabrici de producţie a tâmplăriei PVC şi a geamului termoizolant. Ramona ŞANTIA Şef Birou Export . Calea Bucureşti. interfaţa între partenerii străini şi Compania Casa Noastră.144 S. specializarea Managementul Firmei.L. Una din principalele activităţi ale societăţii este reprezentată de producţia şi distribuţia de ferestre şi uşi termoizolante din PVC.santia@casanoastra. respectiv contractarea cu aceşti parteneri străini. Nr.532 0728. CASA NOASTRĂ S.113 0251.C.283.

145

DIRECŢIA REGIONALĂ PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE CRAIOVA
Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale este subordonată Autorităţii Naţionale a Vămilor şi realizează în plan teritorial atribuţiile autorităţii vamale. Aceasta coordonează în plan teritorial, potrivit procedurilor de arondare stabilite de Autoritatea Naţională a Vămilor, direcţii judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale, birouri vamale de interior şi, după caz, birouri vamale de frontieră. Are competenţă teritorială în şase judeţe din sud-vestul României şi administrativă asupra a: 6 direcţii judeţene pentru accize şi operaţ iuni vamale (Argeş, Dolj, Gorj, Olt, Teleorman, Vâlcea); 6 birouri vamale de interior sau frontieră (Aeroport Craiova, Bechet, Calafat, Corabia, Tr. Măgurele, Zimnicea); 2 puncte vamale (Mioveni-Dacia, Craiova-Ford).

Contact
Craiova, Str. Henry Ford, Nr. 16 0251.437.070 DRVCR@CUSTOMS.RO

Profil
Supraveghere vamală şi a produselor accizabile; Control vamal şi al operaţiunilor cu produse accizate; Verificări şi controale de specialitate.

Haralambie Argintaru este absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, în cadrul Universităţii din Craiova, Master în Economie şi Administrarea Afacerilor, promoţia 2007. De asemenea, este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice, specializarea Finanţe şi Asigurări, promoţia 2001. Haralambie ARGINTARU Şef Birou

146

S.C. ELPRECO S.A.
S.C. ELPRECO S.A. este unul din producătorii de materiale de construcţii din România, preocupat permanent de modernizarea produselor şi de satisfacerea nevoilor clienţilor. Cu peste 45 de ani de experienţă, Elpreco se situează pe poziţii de top pe piaţa materialelor de construcţii din beton din România. Oferta variată de pr oduse satisface şi cele mai exigente cerinţe în materie de calitate, durabilitate, eficienţă în utilizare şi estetică. Adaptându-se continuu la cerinţele economiei de piaţă, compania a modernizat şi retehnologizat capacităţile de producţie introducând în procesul de fabricaţie produse noi, moderne, de calitate, care corespund cerinţelor pieţei româneşti şi standardelor internaţionale.

Contact
Craiova, Str. Calea Severinului, Nr. 44 0251.307.700 office@elpreco.ro www.elpreco.ro

Profil
Producerea materialelor de construcţii din beton

Anca Micuda este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice Craiova Tranzacţii Economice Internaţionale (1998) şi lucrează în cadrul Elpreco aprovizionare de 11 ani pentru achiziţiile din ţară şi din import. Anca MICUDA Şef Birou Aprovizionare

147

ACADEMIA ROMÂNĂ - Institutul de Cercetări Socio-Umane "C. S. Nicolăescu-Plopşor"
Academia Română, prin hotărârea Prezidiului din 29 decembrie 1965, a decis înfiinţarea la Craiova a Centrului de Istorie, Filologie şi Etnografie sub conducerea prof. univ. dr. docent C.S. Nicolăescu-Plopşor (29 decembrie 1965 – 30 mai 1968), membru corespondent al Academiei. În februarie 1970, Centrul de Istorie, Filologie şi Etnografie a trecut sub îndrumarea A.S.S.P., schimbându -i-se numele în Centrul de Ştiinţe Sociale. În consecinţă, în structura sa au fost incluse noi domenii: economie, sociologie şi filosofie. Prin Hotărârea Guvernului nr. 625 din 8 martie 1990, Centrul de Ştiinţe Sociale din Craiova a revenit sub egida Academiei Române. În luna august 1994 a primit denumirea de Institutul de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopşor". Institutul de Cercetări Socio-Umane editează anual două reviste: "Arhivele Olteniei", fondată în 1922 şi Anuarul Institutului de Cercetări So cio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopşor", fondată în 1999 cu ocazia centenarului C.S. Nicolaescu Plopşor.

Contact
Craiova, Str. Unirii, nr. 68 0251.523.330 icsuplopsor_2005@yahoo.com http://cis01.central.ucv.ro/academi aromana/

Profil
Cercetări socio-umane

Antoaneta-Laura Sava a absolvit Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie din cadrul Universităţii din Craiova în 2008, şi Facultatea de Ştiinţe Sociale - Master specializarea Securitate Naţională şi Euroatlantică în 2010. Are o vechime în cercetare de 6 ani, în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăesu Plopşor". Antoaneta-Laura SAVA Cercetător Ştiinţific

409. Softronic s-a impus pe piaţa furnizorilor feroviari prin produse și servicii de înaltă calitate şi prin mobilitate deosebită.L.ro www. Monica Dinu este absolventă a Facultăţii de Economie și Administrarea Afacerilor. Echipamente numerice de măsură. înregistrare. specializarea Finanţe și Bănci. Fondatorii societăţii au o bogată activitate în domeniul încercării echipamentelor pentru vehicule de tracţiune feroviară și au desfășurat anterior activităţi de cercetare în domeniul tracţiunii feroviare. Pionieri pe piaţa românească de material rulant al echipamentelor electronice comandate cu microprocesoare. până la convertizoare statice de tracţiune. Monica DINU Economist .155 softronic@softronic.R. specializarea Analiza şi Evaluarea Financiară a Organizaţiilor. control și diagnoză.C.148 S. 40 0351. Contact Craiova. Convertizoare statice de forţă pentru servicii auxiliare și tracţiune electrică. măsură.409. specialiștii societăţii au proiectat și fa bricat echipamente de modernizare începând de la siguranţa circulaţiei. Str. în prezent masterand al FEAA. în urma restructurării activităţii de cercetare din România și din necesitatea satisfacerii în condiţii de calitate a nevoilor transportatorilor feroviari. Nr.softronic.152 0351. Înfiinţată în februarie 1999. Severinului. control și diagnoză pentru vehicule feroviare. având profesia de economist în cadrul companiei SOFTRONIC. SOFTRONIC S.ro Profil Modernizare locomotive electrice.

149 PROGRAMUL DE STUDIU INFORMATICĂ ECONOMICĂ CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL Ghid de practică | .

150 | Ghid de practică .

Florian-Daniel BULDUR Consilier Superior .429. 8 0251.406.010 info@casdj. altele decât cele pentru care colectarea se face de către ANAF. funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel local având ca principale atribuţii: finanţarea serviciilor medicale. Are atribuţii de administrare a Sistemului Unic Integrat al asigurărilor de sănătate şi întreţinerea acestuia. 0351. farmaceutice şi de protezare acordate asiguraţilor. urmărirea modului în care sunt utilizate fondurile publice de către furnizorii de servicii de sănătate.666. conform legii 95/2006. Contact Craiova.casdj.ro Profil Asigurări de sănătate Florian Daniel Buldur îşi desfăşoară activitatea în cadrul Biroului Sisteme Informatice. Nr.151 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ Casa de Asigurări de Sănătate Dolj este o instituţie publică ce asigură. Str. precum şi colectarea contribuţiei la FNUASS a persoanelor fizice.1 Decembrie 1918.ro http://www.

spectacol Amelia Etegan este absolventă a Facultăţii de Litere. editarea de carte de specialitate şi promovarea acestora prin crearea de evenimente: expoziţii de pictură. educaţie. pictură naivă.524.844. Specializarea RomânăItaliană. şi Masterul în Managementul Resurselor Umane în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.176. 28 0251.152 CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ Instituţia Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj este o instituţie publică de cultură care fiinţează sub patronajul Consiliului Judeţean Dolj. Str. A absolvit. Buna cunoaștere a unor limbi de circulaţie internaţională facilitează contactul cu clienţii rezidenţi în UE. cercetare etnofolclorică. grafică.com Profil Cultură.184 ccpdolj@yahoo. Instituţia are ca profil de activitate cercetarea fenomenului etno -folcloric şi a tezaurelor umane vii în spiritul promovării acestora prin intermediul acţiunilor specifice care includ arhivarea informaţiilor obţinute prin cercetare. 0351. Alexandru Macedonski. Universitatea din Craiova. Amelia Loredana ETEGAN Director . Nr. programe de cercetare finalizate cu astfel de proiecte. fiind director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj din aprilie 2005. promoţia 1997. de asemenea. promoţia 2007. Contact Craiova.

525. este şi absolventa Masteratului Finanţe . promoţia 1996. Str. Constantina GURĂNOIU Şef Serviciu Juridic . De asemenea.craiova@mail.gv. hotărârilor de guvern. în baza legilor. Facultatea de Administraţie Publică 2005. Contact Craiova. Facultatea de Drept Nicolae Titulescu .525.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. prin care se realizează.153 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj este o unitate teritorială cu personalitate juridică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 2 0251.ro/public/wps/po rtal/Dolj Profil Instituţie publică Constantina Gurănoiu este absolventă a Universităţii din Craiova.mfinante.925 Date. ordonanţelor guvernului. în mod unitar. ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de ANAF şi Ministerul Finanţelor Publice. Mitropolit Firmilian.ro http://www. strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului.925 0251. Nr.anaf.

35 Receptie: +40249507349 Vanzari/Marketing: 0800800838 www. nr. compania Pirelli se distinge prin lunga sa tradiţie industrială. str.R. După absolvire. Fabrica de Cabluri Metalice şi Filtre antiparticule pentru motoare diesel reprezinta Proiecte Greenfield. Otilia SPĂTĂRELU SAP Logistics Specialist . a fost angajată în cadrul Departamentului Export Sales al companiei Petrom OMV Craiova. Drăgăneşti.. până în anul 2007. Situată în sud-estul României. şi desfăşoară operaţiuni în peste 160 de ţări. Compania face parte din Grupul de firme Pirelli & C Spa şi este prezentă în România din anul 2006 cu fabrica de anvelope de la Slatina. reşaparea şi refacerea anvelopelor Otilia Spătărelu a urmat cursurile specializării Tranzacţii Economice Internaţionale în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Craiova în perioada 1995-1999. Pirelli.pirelli. Fondată în anul 1872 şi listată la Bursa din Milano din anul 1922. având în prezent profesia de Business Analist AMS. Pirelli Tyres România este prezentă pe piaţ a auto prin intermediul celor trei fabrici: Fabrica de Anvelope. Întregul Pol Industrial are în prezent circa 2 400 de angajaţi. Olt. PIRELLI TYRES ROMÂNIA S.com Profil Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer.154 S. al cincilea producător de anvelope din lume. amplasate pe patru continente. Compania deţ ine 19 fabrici la nivel mondial. iar din aprilie 2007 lucrează în cadrul Centrului IT PIRELLI Craiova.C. care a îmbinat întotdeauna capacitatea de a inova cu calitatea produselor şi notorietatea mărcii.L. Contact Slatina. este lider în vânzări pe segmentul premium înglobând tehnologie de vârf.

155 PROGRAMUL DE STUDIU STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Ghid de practică | .

156 | Ghid de practică .

economic.N. ȋn vederea realizării unei interfaţe cu beneficiarii de date statistice. aprobare şi circulaţie a documentelor create ȋn activitatea de producţie statistică. 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale în România. validare. a Hotărârii Guvernului Nr. Fraţii Goleşti. Mariana TĂNASE Director Executiv . necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale. fundamentarea strategiilor de dezvoltare şi prognoză. financi ar şi juridic.S. constituirea şi administrarea la nivel teritorial a seriilor de date statistice.157 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Direcţia Regională de Statistică DOLJ este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii Nr. Direcţia Regională de Statistică DOLJ. social. informării opiniei publice. care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului. oficiale cu caracter demografic. republicată. Str. asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali. de mediu. instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat şi serviciu public deconcentrat.insse. 33 0251/533725 tele@dolj.ro www. Contact Craiova. asigurarea şi actualizarea cadrului organizatoric de elaborare. a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici. Nr.insse. Direcţia Regională de Statistică DOLJ are ca obiect de ac tivitate colectarea. asigurarea relaţiilor de colaborare cu organele administraţiei publice centrale şi locale. serviciile publice.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică. prin existenţa procedurilor şi a graficelor de circulaţie a documentelor. ca unităţi teritoriale ale I. analiza.ro Profil Administraţie publică / Statistică oficială Coordonarea activităţii Direcţiei Regionale de Statistică Dolj prin asigurarea realizării tuturor responsabilităţilor derivate din managementul operaţional şi strategic. procesarea. organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial. organismele guvernamentale şi non -guvernamentale. cu modificările şi completările ulterioare. dezvoltarea culturii statistice.-ului.dolj. persoane juridice şi fizice sau a altor utilizatori. diseminarea datelor statistice.

ro www. instruirea şi îndrumarea personalului din unităţile raportoare. analiza. Nr. serviciile publice. Fraţii Goleşti. republicată. organismele guvernamentale şi non -guvernamentale. a Hotărârii Guvernului Nr. diseminarea datelor statistice. asigurarea producţiei statistice din domeniile repartizate ȋn raport de Programul Cercetărilor Statistice cu impact ȋn culegerea.158 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Direcţia Regională de Statistică DOLJ este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii Nr.insse. asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali. Direcţia Regională de Statistică DOLJ. formarea. financi ar şi juridic.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică. 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale în România. social. economic. fundamentarea strategiilor de dezvoltare şi prognoză. organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial. instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat şi serviciu public deconcentrat.-ului. ca unităţi teritoriale ale I.N. a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici. cu modificările şi completările ulterioare. oficiale cu caracter demografic.S. informării opiniei publice.ro Profil Administraţie publică / Statistică oficială Asigurarea realizării tuturor responsabilităţilor derivate din funcţia publică de execuţie. Direcţia Regională de Statistică DOLJ are ca obiect de ac tivitate colectarea. de mediu. Carmen DRAGOMIR Inspector Superior . analiza şi prelucrarea indicatorilor statistici. Str. Reprezintă instituţia în raporturile cu alte autorităţi ale administraţiei publice şi terţe persoane juridice. în vederea completării corecte şi la timp a chestionarelor/rapoartelor statistice.insse. dezvoltarea culturii statistice. procesarea. prelucrarea şi validarea datelor statistice ȋn vederea asigurării calităţii informaţiilor statistice. 33 0251/533725 tele@dolj. care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului.dolj. necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale. Contact Craiova. constituirea şi administrarea la nivel teritorial a seriilor de date statistice.

În anul 2013.4% din acţiunile Automobile Craiova. Ford a realizat un împrumut în valoare de 400 milioane euro de la Banca Europeană de Investiţii. preluând oficial Automobile Craiova în martie 2008. pentru ca.500 de automobile şi camioane. producând până la sfârșitul lui 2009 aproximativ 1. Automobile Craiova împreună cu grupul sud-coreean Daewoo formează compania mixtă Daewoo Automobile România. Oltcit devine Automobile Craiova. care putea ansambla anual 2. pentru dezvoltarea industriei. Uzina de la Craiova a fost înfiinţată în anul 1976 ca societatea mixtă româno– franceză Oltcit (guvernul României – Citroën). Astfel. Ford România s -a alăturat Proiectului PRAXIS prin selecţia a 12 studenţi stagiari de la toate programele de studiu ale FEAA pentru secţiile Accounting / Tax / Internal Control. îi decernează lui Henry Ford un înalt ordin al Casei Regale ca “binefăcător al omenirii. Powertain-MP&L.ro Profil Producţia de automobile . Ford deschide o firmă de vânzări în România. şi peste 100 de muncitori. Ford a achiziţionat un teren în cartierul bucureştean Floreasca. atunci când Andrei Popovici. Ford a oferit 57 milioane de euro pentru 72. dotată cu prima linie de montaj operaţională din Europa de Est. unde a construit o uzină modernă. Financial Analysis. guvernul român să răscumpere acţiunile părţii coreene. şi-a început relaţiile cu România în anul 1928. Contact Craiova.600 de unităţi. cu aproximativ 10 automobile pe zi. în 1932. secretarul Legaţiei Române la Washington. prin preluarea acţiunilor Citroën (care decide să se retragă din asociere) de către statul român. însă într-un ritm foarte scăzut. În 1931. iar un an mai târziu. În 1994. după ce în anul 2011 a fost centru pentru practica facultativă a 8 studenţi. În 1991. în anul 2006. a relaţiilor sociale şi internaţionale”. Purchasing. În ianuarie 2010. iar în primăvara anului 2009 a achiziţionat și un pachet de 22% din acţiunile Automobile Craiva deţinute de SIF Oltenia. Producţia de automobile la Uzina Ford din Craiova a început pe 8 sep tembrie 2009. garantat de statul român în proporţie de 80%.000 de unităţi.ford. Noul acţionar a început proiectul de modernizare în luna mai 2008.com www. În anul 2007. credit folosit pentru cofinanţarea unui proiect de dezvoltare a unui motor cu emisii re­duse de dioxid de carbon și a producţiei ulterioare la uzina din Craiova. iar în 2012 30. Strada Henry Ford 29 crcro@ford. în 1935. Guvernul României comunică filialei Ford din Anglia disponibilitatea de a deschide la Bucureşti o linie de asamblare. fondată în 1903.159 FORD ROMÂNIA Ford Motor Company. redevenind acţionar majoritar.

160 | Ghid de practică .

ro www. România Sala 152 +40251411598 office@proiect-praxis. Craiova CP 200585.proiect-praxis. A. Dolj. Cuza.I.ro .BIROUL SERVICIU CARIERE SILVIA PAVEL DANIEL MILITARU CRISTINA NISTOR Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. 13. Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful