Universitatea din Craiova

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

GHID DE PRACTICA

2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranzi ția de la școală la viața activă” Titlul proiectului: „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă” Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477 Beneficiar: Universitatea din Craiova Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, SUPEUROPA (Franţa) şi ISCTE (Portugalia)

Universitatea din Craiova

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Ghid de practică: Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă (PRAXIS) / coord.: Oana Gherghinescu Craiova: Universitaria, 2013 Bibliogr. ISBN 978-606-14-0149-9 I. Gherghinescu, Oana (coord.) 33

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranzi ția de la școală la viața activă” Titlul proiectului: „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă” Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477 Beneficiar: Universitatea din Craiova Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, SUPEUROPA (Franţa) şi ISCTE (Portugalia)

Centrul de practică VI. Scopul şi obiectivele practicii de specialitate IV. Şcoala de vară VIII. Prezentarea proiectului PRAXIS .3 CUPRINS GHIDUL DE PRACTICĂ Introducere I. Turismului şi Serviciilor Marketing Contabilitate şi Informatică de Gestiune Finanţe şi Bănci Statistică și Previziune Economică Informatică Economică Ghid de practică | . Orientarea profesională a absolvenţilor în scopul facilitării tranziţiei la viaţa activă Anexa 1 – Programele analitice de practică pe programe de studiu Economie și Afaceri Internaționale Economie Generală și Comunicare Economică Management Economia Comeţului . evaluarea şi certificarea stagiului de practică V. Recunoaşterea.Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă Cadrul legal 5 5 6 11 12 13 14 17 22 23 25 30 30 34 38 42 46 50 55 62 66 III. II. Îndrumar pentru studenţi şi coordonatori de practică VII. Stagiul de practică în străinătate IX. Biroul de practică.

Marketing.4 Anexa 2 – Atestatul de efectuare a practicii Anexa 3 – Raportul de practică Anexa 4 – Fişa de evaluare pe parcursul stagiului de practică Anexa 5 – Convenţia de practică 70 71 74 76 PREZENTAREA CENTRELOR DE PRACTICĂ Programele de studiu Management. Economie Generală şi Comunicare Economică Programul de studiu Informatică Economică Programul de studiu Statistică şi Previziune Economică 82 107 126 141 149 155 | Ghid de practică . Economia Comerţului. Turismului şi Serviciilor Programul de studiu Finanţe şi Bănci Programul de studiu Contabilitate şi Informatică de Gestiune Programele de studiu Economie şi Afaceri Internaţionale.

ca de altfel întregul proiect. Ghidul este gândit ca un document de lucru. precum și în politicile și strategiile naționale. El prezintă cadrul și obiectivele practicii pentru studenți și localizează practica prin descrierea funcțiunilor biroului de practică din universitate. Ghidul de față conține repere utile tuturor factorilor interesați în derularea stagiilor de practică. prin Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA). punctând descriptorii care trebuie urmăriți în derularea activităților practice. precum și modul de recunoaștere.5 INTRODUCERE Facilitarea tranziției de la școală la locul de muncă constituie o preocupare atât pentru politicile din domeniul educației. complementare activităților încetățenite. cât și pentru cele din domeniul ocupării forţei. evaluare și certificare a stagiilor de practică. sunt avute în vedere activități inovative propuse în proiect. Este un ghid pentru studenți. interesul fiind centrat pe student. pe creșterea competențelor. profesori și angajatori și a fost elaborat cu sprijinul acestora. Sprijinul financiar susține o reformă a procedurilor specifice și facilitează apropierea dintre mediul academic și mediul economico -social. Documentul este un bun îndrumar pentru studenți. Universitatea din Craiova. Finalitatea sa demonstrează că viitorul absolvent poate deveni un exponent viabil al sistemului de învățământ pe piața muncii. respectiv a centrelor de practică din mediul economico-social. Tranziția de la școală la viața activă este un proces îndelungat. Ghidul. Practica studenților este un element regăsit adesea în documentele de specialitate la nivel european. a adaptabilității și competitivității acestuia. Stagiile de practică ale studenților sunt prima ocazie cu care studenții iau contact cu mediul activității practice și au capacitatea de a -i pregăti pe studenți pentru statutul lor de absolvent și . în continuă schimbare și îmbunătățire. respectiv. care necesită atenție. poate fi considerat ca un exercițiu pilot ale cărui rezultate pot fi multiplicate și extinse. cu alte cuvinte reflectă faptul că instituția de învățământ care l -a creat este una competitivă. Ghid de practică | . de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. De asemenea. coordonatori și tutori. tocmai pentru a include cât mai multe experiențe și exemple. Este vorba despre organizarea unei școli de vară și a unor stagii de practică în străinătate. răbdare și o pregătire temeinică. a valorificat oportunitate a de a accesa Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane pentru a-și perfecționa sistemul de derulare a stagiilor de practică pentru studenți.

Univer sitatea din Craiova a evoluat către o structură complexă. implementat de Universitatea din Craiova prin Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara. concretizându -şi vocaţia europeană prin convergenţa curriculară.Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa . la integrarea acestora în patrimoniul universal. nu poate prospera dacă nu depăşeşte folosinţa locală.554. Doctorat) şi formele de învăţământ (cu frecvenţă.Franța. Universitatea şi universalitatea au mers împreună.028 lei. din anul 1947.6 I. Pe par cursul existenţ ei sale. Universitatea din Craiova şi-a asumat misiunea de a contribui la dezvoltarea cunoaşterii. constituit î n prezent din peste 1000 de cadre didactice. parte a comunităţii academice europene. ISCTE . PREZENTAREA PROIECTULUI PRAXIS . Cu convingerea că Spaţiul European al Învăţă mântului Superior şi Aria Europeană a Cercetării Ştiinţifice sunt pilonii principali ai societăţii bazate pe cunoaştere. din care finanțarea nerambursabilă este de 9. Partenerii în proiect Universitatea din Craiova este o prestigioasă instituţie a învăţământului superior românesc. a ştiinţei şi culturii naţionale. formator competent şi generos al elitelor ştiinţifice şi culturale. cu frecvenţă redusă. 1. la distanţă). î mpărtăşind valorile culturale.088 lei. Bugetul total al proiectului este de 10. Celor peste 25 000 de studenţi ai să i.BUNI PRACTICIENI ÎN DOMENIUL ECONOMIC ÎN TRANZIŢIE DE LA ŞCOALĂ LA VIAŢA ACTIVĂ PRAXIS este un proiect strategic cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. ce include în prezent 11 facultăţi şi 3 şcoli doctorale. educaţionale şi ştiinţifice ale acesteia. Master. existând convingerea că nici o ştiinţă. Perioada de implementare a proiectului este de 3 ani. Universitatea din Craiova le oferă excelente condiţii de pregătire î n toate cicluril e de studii universitare (Licenţă.Portugalia și SUPEUROPA . demnă de acest nume. iar data finalizării proiectului este 1 august 2013. morale.213.1. Acceptarea competiţiei şi participarea la schimbul de valori au permis selectarea şi consolidarea unui valoros corp profesoral. Universitatea din Craiova a încurajat constant cercetarea ştiinţifică şi a favorizat întrunirile aca demice. tematica | Ghid de practică Universitatea din Craiova FEAA . pentru a servi lumii întregi. Data începerii este 2 august 2010. De la înfiinţarea sa. Universitatea din Craiova participă activ la Procesul Bologna.

agent de vânzări. manager de export. analist de piaţă. cercetător ştiinţific. Italia. contabil autorizat. fiind cea mai mare dintre cele 11 facultăţi ale Universităţii din Craiova.7 cercetării ştiinţifice şi deschiderea către colaboră ri academice. flexibilă şi dinamică este reprezentată de zece specializări la ciclul universitar de licenţă. ale economiei bazate pe cunoaştere. douăzeci programe de studii universitare de master şi o şcoală doctorală. Aceasta se desfăşoară în departamente şi centre de cercetare. administrator al proiectelor financiare. ofiţer de credite. administrator relaţii cu clienţii. învăţământul cu frecvenţă. cenzor independent. Universitatea de Vest Timişoara FEAA Universitatea de Vest din Timi şoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societăţii. cât şi pentru cei înscrişi la master şi doctorat. antreprenor. FEAA a încheiat parteneriate în programe internaţionale de colaborare. Germania şi Turcia . anual un număr considerabil de studenţi sau cadre didactice universitare ale FEAA beneficiază de stagii de pregătire în străinătate la universităţi de prestigiu. Prin intermediul burselor LLP ERASMUS. Acestea sunt adresate atât studenţilor de la ciclul licenţă. profesor. în anul 2009 FEAA a obţinut certificarea Sistemului de Management al Calităţii conform Standardului SR EN ISO 9001: 2008. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova ( FEAA ) este una din instituţiile academice cu renume şi tradiţie din mediul universitar românesc. patru specializări la învăţămânul la distanţă. având drept misiune pregătirea unor economişti care să răspundă nevoilor unei piețe a forței de muncă tot mai exigente. Portugalia. cu o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare. manager financiar-contabil. dar şi prin colaborare cu alte institute de învăţământ şi de cercetare din ţară sau din străinătate. Slovenia. broker. Polonia. în cadrul a 11 facultăţi. Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe Ghid de practică | . la cerinţele şi standardele domeniilor în care se angajează absolvenţii facultăţii. în condiţiile competitivităţii şi valorificării durabile a rezultatelor cercetării. Grecia. Cunoştinţele dobândite le oferă absolvenţilor FEAA abilităţile necesare pentru înfiinţarea. Ultimii ani au marcat o mai pronunţată orientare a activităţii de cercetare ştiinţifică a personalului didactic din facultate. auditor financiar. agent de turism. acorduri bilaterale cu universităţi din Franţa. Belgia. expert contabil. analist programator. inclusiv în cadrul unor reţele sau consorţii de cercetare prin care FEAA să realizeze excelenţa în cercetare. gestionarea şi administrarea afacerilor şi le permite desfăşurarea de activităţi în următoarele profesii: asistent manager. În plus. Oferta educaţională. Activitatea de cercetare ştiinţifică este un domeniu prioritar pentru FEAA din Universitatea din Craiova.

INDEG (training şi educaţie pentru top management) a primit o importantă recunoaştere publică pentru activitatea sa în domeniul trainingului. asigurâ ndu-le acestora posibilitatea de a se pregăti în domeniu pe tot parcursul vieţii (life long learning). să dobândească şi să experimenteze noi abilităţi şi competenţe sociale şi profesionale. facultatea este implicată în dezvoltarea locală şi în integrarea europeană. OVERGEST (contabilitate). ca o primă etapă î n procesul prin care viitorul absolvent se confruntă cu cerinţ ele practice ale domeniului de activitate spre care se va î ndrepta după absolvire. ISCTE deţine o serie de centre de training şi sevicii: CEMAF (pieţe financiare). mobilităţ ile studenţeşti fiind prioritare î n aceste acorduri de cooperare prin prisma faptului că ele constituie un mod eficient de a asigura un transfer de bune practici. Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor este cea mai prestigioasă instituţie de î nvăţământ universitar şi continuu pentru ştiinţe economice ş i afaceri din partea de vest a României. Î n domeniul serviciilor comunitare. absolvenţilor şi angajaţilor lor să schimbe. | Ghid de practică . Leonardo da Vinci. Universitatea de Vest din Timişoara are relaţ ii cu peste 100 de universităţi din întreaga lume. universităţi şi întreprinderi din diferite state membre ale Uniunii Europene. UNIAUDAX (antreprenoriat şi afaceri de familie). facultatea îşi propune să îmbună tăţească şi să lărgească orizontul cunoştinţ elor profesionale ale tuturor absolvenţilor şi specialiştilor. Obiectivele proiectului Obiectivul general PRAXIS este corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către student cu activitatea practică aferentă specializării. Erasmus. 1. cu scopul de a le aduce mai aproape. ISCTE . Facultatea pregăteşte specialişti apreciaţi în ţară şi străinătate. cercetărilor şi serviciilor pentru comunitate.Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa este o universitate de stat înfiinţată în anul 1972. GEST -IN (informaţii pentru afaceri). înfiinţată în anul 1990. PHARE. Prin proiectele implementate.2. În anul 1997 a aderat la Fundaţia universităţilor portugheze. SupEuropa este o organiza ţie franceză de formare. Prin programele derulate. jucând un rol important în transferul de cunoştinţe către companii şi autorităţi locale. ISCTE a înregistrat un număr de 7824 studenţi. î n contextul conceptului de mobilitate.8 de mobilitate Socrates. IN OUT Global (logistică ). Activităţile sale principale sunt orientate către şcoli. CEUA (arhitectură). Tempus – sunt impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţ ii. Di n 1967. Î n 2005 a devenit membră a Consiliului decanilor din Portugalia. pentru a permite elevilor. ISCTE SupEuropa În anul academic 2007/20 08. GIESTA (statistică).

cel puţin 1650 de studenţi din anul al II-lea de studii (câte 550 în fiecare din cei 3 ani de proiect. Contabilitate şi informatică de gestiune. Grupul ţintă al proiectului Grupul ţintă este format din: .conştientizarea mediului economic cu privire la importanţa dezvoltării unei atitudini deschise şi constructive faţă de studenţii veniţi în practică. şcoli de vară şi stagii de practică la partenerii străini. . . 1. Statistică şi previziune economică.9 Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de: . Rezultatele aşteptate A.3. studenţi ce vor participa la stagiile de practică (ca parte a planului de învăţământ pentru ciclul de studii universitare de licenţă). Economie generală şi comunicare economică. Management. având sub coordonare î n medie 10 studenţi pe durata stagiilor de practică. 1. turismului şi serviciilor. programele de studii: Economie şi afaceri internaţionale.cel puţin 1650 de studenţi conştientizaţi. de la facultăţ ile cu profil economic.stimularea asigurării unui caracter profesionist şi competitiv pentru stagiile de practică prin organizarea de cursuri.4. .acomodarea cu mediul viitoarei activităţi practice. mai bine instruiţi în cadrul stagiilor de practică. Economia comerţului. 450 de la partenerul român) de la două universităţi din România. .activarea. flexibilizarea şi compatibilizarea cunoştintelor teoretice dobâ ndite cu cerinţele şi nevoile activităţ ii practice viitoare. . Marketing. Rezultate care susţin atingerea obiectivelor specifice: . . orientaţi prin intermediul birourilor de practică. Ghid de practică | . 825 femei. ceea ce va conduce la o mai facilă inserţie a acestora pe piaţa muncii. 1200 de la aplicant. 825 bărbaţi. Finanţe şi Bănci. orientarea lor spre activităţi pentru care au reale aptitudini şi consilierea lor prin intermediul birourilor de practică. . câ te un tutore la fiecare centru de practică.optimizarea relaţiei între mediul academic şi mediul practic cu scopul permanentei adaptări a curriculei la cerinţele acestui mediu şi realizarea unei tranziţii mai uşoare de la şcoală la viaţa activă. .cel puţin 55 de tutori cu activitate în fiecare din cei 3 ani.cel puţin 55 convenţii de practică încheiate între cele două universităţi şi centrele de practică.conştientizarea studenţilor privind activitatea practică. Informatică economică . schimburi transnaţionale. adaptaţi pentru o tranziţie facilă de la şcoală la locul de muncă.cel puţin 55 de tutori din centrele de practică pregă tiţi şi conştientizaţi cu privire la importanţa dezvoltării unei atitudini deschise şi constructive faţă de studenţ ii veniţi în practică.

număr de persoane care au beneficiat de stagii şi orientare în proiect şi au găsit un loc de muncă . cu nominalizarea şi descrierea centrelor de practică.cel puţin 30 de studenţi competitivi stimulaţi prin organizarea şcolii de vară ş i 15 studenţi participanţi la stagii de practică la partenerii stră ini. pliante).ponderea studenţilor sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare: 30%. .4 prezentări pe an la fiecare universitate implicată (filmuleţe. .campanii de conştientizare în rândul studenţilor şi al mediului economico -social. Rezultate pe termen mediu şi lung: . | Ghid de practică .5 articole pe an.trei campanii de conştientizare (1/an) pentru studenţii de anul I din fiecare din cele două universităţi din România.4 teme abordate pe an: oportunităţi de practică. . Alte rezultate: .10 . piaţa muncii. . .persoane care au beneficiat de stagii şi orientare în proiect ş i au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă : 200. .000 de exemplare pe an. .650 de pliante pe an. dezvoltarea carierei. prezentări ppt.un film de prezentare pe an.un Ghid de practică elaborat şi tipărit în 1. abordarea unui stil de viaţă sănătos. cu nominalizarea centrelor de practică .650 broşuri pe an. B. .tranziţia de la şcoală la viaţa activă : 300.o conferinţă naţională cu participare internaţională la finele fiecărui an de proiect. broşuri. . C.un website actualizat al proiectului. . .

din 10 ianuarie 2011 Monitorul Oficial al României. fiind prevăzută în curricula universitară în anul al II-lea de studii. la instituţii ale administraţiei publice locale sau în alte organizaţii cu personalitate juridică. Nr. Cercetării şi Tineretului şi Sportului şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor şi elevilor. Legea nr. comerţului. la sfârşitul semestrului IV. în conformitate cu planul de învăţământ. Partea I.ro Ghid de practică | . respectiv Universitatea din Craiova.ucv. care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire. Nr. din 24 iulie 2007 3 http://feaa. o instituţie centrală ori locală sau orice altă persoană juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu programele de studii cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei. Partenerul de practică sau centrul de practică este o societate comercială.  Practica de specialitate a studenţilor din FEAA este disciplină obligatorie. instituţii financiare nebancare şi alte organizaţii ale pieţei financiare. care va fi evaluat în cadrul colocviului de la finalul stagiului. Ea se încheie cu un raport de practică . 18. încheiată între organizator şi partenerul de practică. Organizatoul de practică este instituţia de învăţământ universitar. spre a le aplica în concordanţă cu programul de studiu pentru care se instruieşte. 1 2 Monitorul Oficial al României. Partea I. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor care desfăşoară activităţi instructiv -educative şi formative. are alocate 90 de ore şi 3 puncte credit .11 II. privind practica elevilor şi studenţilor şi Regulamentele FEAA3. în conformitate cu planul de învăţământ. pe baza unei programe analitice întocmite de instituţia de învăţământ superior a practicantului. 258/20072.  Aceasta se va desfăşura la organizaţii din domeniul producţiei. ca un stagiu compact de trei săptămâni. după caz. Practicantul este studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor. la instituţii de credit. Practica studenţilor se organizează şi se desfăşoară pe baza unui contract -cadru de colaborare sau a unei convenţii. serviciilor. Activitatea de practică se desfăşoară cu program cumulat. Practica este activitatea desfăşurată de studenţi. CADRUL LEGAL  Practica de specialitate se organizează în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 493. 1/20111.

3/ cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea organizaţiei şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. în funcţie de specializare şi tipul organizaţiei în care se va desfăşura practica de specialitate. a modului de organizare şi derulare a activităţii desfăşurate. ca o primă etapă în procesul prin care viitorul absolvent se confruntă cu cerinţele practice ale domeniului de activitate spre care se va îndrepta după absolvire. indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica: 1/ cunoaşterea centrului de practică. În afară de aceste obiective generale. Studenții vor urmări atingerea următoarelor obiective generale. practica de specialitate urmărește acomodarea studenţilor cu mediul viitoarei activităţi. 2/ identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. prezentate în Anexa 1. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PRACTICII DE SPECIALITATE Scopul practicii de specialitate constă în corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către student cu activitatea practică aferentă specializării. | Ghid de practică . De asemenea.12 III. studenţii trebuie să urmărească și o serie de obiective specifice (descriptori) detaliate în programele analitice de practică. ceea ce va conduce la o mai facilă inserţie a absolvenților pe piaţa muncii.

13 IV. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. folosind şi dobândind cunoştinţe relevante pentru viitoarea profesie. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. semnat de reprezentantul centrului de practică și de tutore.  raportul de practică a fost verificat şi semnat de către tutorele de practică . un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. 3/ Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS.  studentul şi -a desfăşurat stagiul de practică într -un domeniu direct legat de programul de studiu sa.  studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. În acordarea notei. EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ Finalizarea stagiului de practică și obținerea creditelor alocate disciplinei sunt condiționate de parcurgerea a trei etape: recunoașterea. se ţine seama de calitatea Raportului de practică întocmit conform Anexei 3. RECUNOAŞTEREA. prezentat în Anexa 2.  Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. 2/ Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. având ca referinţă programa analitică de practică. Ghid de practică | .  centrul de practică a eliberat un Atestat de efectuare a practicii.  Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4. evaluarea și certificarea. 1/ Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:  există convenţia de practică între facultate şi centrul de practică.

familiarizându -se cu universul muncii. tehnică şi tehnologică – necesară valorificării cunoştinţelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire. Acesta permite studenților folosirea cunoştințelor teoretice într -un cadru profesional și facilitarea. În conformitate cu legislaţia în vigoare. aproape toate programele de învățământ universitar prevăd la ora actuală un stagiu de practică. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. tutorele împreună cu coordonatorul de practică în calitate de reprezentant al FEAA urmăresc şi înregistrează prezenţa la activitate a practicantului şi semnalează eventualele abateri centrului de practică şi FEAA. Tutorele de practică trebuie să îl ajute pe student să -şi realizeze obiectivele de practică prevăzute în programa analitică. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. punându -i la dispoziţie mijloacele necesare. centrul de practică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale: a/ să deţină o dotare corespunzătoare – logistică. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică. Centrul de practică desemnează persoanele care se ocupă de îndrumarea şi urmărirea activităţii de practică a studenţilor – tutorii de practică. b/ să aibă specialişti cu studii superioare care să coordoneze şi să participe la evaluarea desfăşurării practicii studenţilor. Pe toată durata practicii. La cererea tutorelui de prac tică. Şi pentru centrele de practică. stagiul este un prilej de a participa în mod concret la formarea viitorilor angajați și de a fi în contact direct cu instituții le de învățământ și cu tiner ii. a trecerii de la cadrul învățământului la cel al organizației. în acest fel. specifice activităţilor pe care le va desfăşura. c/ să desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activităţii de practică a studenţilor în condiţii normale.14 V. | Ghid de practică . CENTRUL DE PRACTICĂ Oricare ar fi nivelul lor. tutorele este obligat să instruiască practicantul cu privire la normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor. Pe perioada de practică. De asemenea. cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul programei analitice de practică. fără a se depăşi ora 20 00. Centrul de practică reprezintă organizaţia care desfăşoară o activitate în corelaţie cu programele de studii cuprinse în oferta educațională a FEAA şi conţinutul programelor analitice de practică şi care poate asigura procesul de instruire practică a studenţilor în baza unei convenţii încheiate în acest sens.

în conformitate cu programa analitică. Relaţia student . partenerii organizaţiei.  să înveţe cum să stabilească o relaţie profesională cu clienţii. Realizarea în condiţii optime a obiectivelor practicii de specialitate presupune ca toate părţile implicate în această activitate să dea dovadă de profesionalism şi să contribuie la consolidarea relaţiei profesionale student . evaluarea și certificarea stagiului de practică. furnizorii. dar şi o relaţie colegială cu salariaţii din centrul de practică sau cu specialişti din domeniul economic. prin vizite programate ale coordonatorului de practică. revine.  să înveţe să susţină o activitate/operaţiune sau să întocmească raportul asupra unei activităţi/operaţiuni într -un mod adecvat.  să demonstreze respect pentru valorile profesiei de economist şi să se familiarizeze cu normele conduitei deontologice specifice profesiei.  să dobândească cunoştinţe despre culegerea şi folosirea informaţiilor.coordonator de practică. legătura teoriei cu practica constituind astfel un proces de continuitate. Conţinutul Raportului de practică . bazată pe respect profesional şi să asigure condiţiile necesare pentru buna pregătire a studentului. care să răspundă scopului propus.15 Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elab orarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică stabilite de comun acord între coordonator. concis. obiectiv.tutore .  să -şi asume responsabilitatea pentru realizarea sarcinilor stabilite de tutorele de practică. tutorelui. pentru realizarea cu succes a obiectivelor practicii. La sfârşitul stagiului de practică.tutore .coordonator de practică trebuie să fie o relaţie onestă. La centrul de practică studentul trebuie:  să -şi dezvolte capacităţile de a transpune noţiunile teoretice în practică. desigur. în primul rând. FEAA împreună cu centrul de practică efectuează o evaluare a cunoştinţelor practicantului şi îi acordă o notă conform metodologiei prevăzute la secţiunea Recunoaşterea. responsabilitatea pentru o bună îndrumare a studentului.  să înţeleagă modul de organizare a activităţii pe care o desfăşoară organizaţia respectivă. precum şi concluziile studentului.  să cunoască şi să respecte legislaţia în vigoare cu privire la activităţile desfăşurate. În perioada de desfăşurare a practicii la centrul de practică .  să -şi dezvolte abilităţile de rezolvare a problemelor practice şi să comunice direct cu persoanele implicate în aceste activităţi. cu colaborarea şi sprijinul coordonatorului de practică. tutore şi student. în care să se discute colegial despre problemele de interes comun privitoare la Ghid de practică | . metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Anexa 3 la Ghidul de practică ce completează programa analitică şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.  să perceapă esenţa activităţilor desfăşurate în cadrul structurilor organizatorice ale centrului de practică. Întâlnirile periodice la centrul de practică. cu o largă disponibilitate pentru dialog.

Coordonatorul de practică are obligaţia de a monitoriza studenţii prin vizite ef ectuate la centrele de practică și de a sprijini tutorii de practică pe parcursul desfăşurării stagiului de practică. La sfârşitul stagiului de practică tutorele are obligaţia de a întocmi Fişa de evaluare pe parcursul stagiului de practică (conform Anexei 4) din care să rezulte numărul orelor efectuate. realizării acordului între toţi cei implicaţi în procesul complex al practicii de specialitate. cât şi coordonatorului de practică.16 derularea programului de pregătire practică a studenţilor. vor fi stabilite activităţile. referiri la punctualitatea. Coordonatorul de practică trebuie să întreţină o legătură permanentă cu studenţii şi cu tutorii din centrele de practică nu numai pentru a controla dacă cei implicaţi îşi fac datoria. Convenţia de practică se încheie anticipat desfăşurării activităţii. identificării nevoilor neacoperite. disciplina şi gradul de însuşire a cunoştinţelor practice de către student. vor facilita asigurarea unei relaţii mai bune între FEAA şi centrele de practică. dar nu mai târziu de prima lună a semestrului doi. identificarea obiectivelor organizaţiei şi a metodologiei de lucru. a purta discuţii critice şi a avea permanent informaţii în scopul îmbunătăţirii procesului de instruire. de obicei. dar mai ales pentru a-i încuraja pe studenţi în activitatea lor. Acest demers va trebui să -i permită studentului înţelegerea cu exactitate a rolului său în cadrul centrului de practică. la începutul anului universitar în care este prevăzut stagiul. Rezultatele evaluării activităţii pe parcurs vor fi prezentate atât studentului . C onţinutul cadru al convenţiei de practică este prevăzut în Anexa 5. pentru ca la finele practicii să -i poată evalua activitatea. Tutorele trebuie să asigure studentului toate informaţiile de ordin general de care acesta are nevoie pentru:      familiarizarea cu centrul de practică prin prezentarea organizaţiei. În corelaţie cu programa analitică de practică. vor antrena interesul tutorilor şi al studenţilor. obiectivele. | Ghid de practică . Tutorele trebuie să se pună de acord cu prevederile programei de practică pentru a putea verifica dacă sunt îndeplinite obiectivele învăţării practice şi dacă acestea corespund profilului studentului. cunoaşterea locului şi rolului ei în cadrul sistemului economic şi s ocial. explorarea problemelor curente. cunoaşterea colectivului cu care va lucra. scopul şi acţiunile preconizate pentru perioada de instruire practică a fiecărui student. iar tutorelui obligaţiile pe care le are faţă de student.

Urmaţi aceste sfaturi şi ar trebui să vă descurcaţi excelent nu numai în parcurgerea cu succes a stagiului de practică. ci şi în carieră.) pentru uz personal. Îmbrăcaţi -vă adecvat. Nu părăsiţi locul de muncă în timpul orelor de practică fără permisiune. perspectivele dezvoltării profesionale pe care vi le oferă. 4/ Pregătiţi un CV pentru debutul stagiului de practică. pentru a -i orienta pe tutori în privinţa competenţelor şi talentelor voastre şi a -i ajuta la repartizarea diferitelor sarcini de lucru. calculator. Sfaturi generale: 1/ Înainte de alegerea centrului de practică informaţi-vă cu privire la profilul acestuia. 7/ Dobândiţi informaţii cu privire la oportunităţile unei cariere şi ale unui loc de muncă permanent. Evitaţi actele de nesupunere. 6/ Nu întârziaţi la programul de practică convenit. 2/ În centrul de practică trebuie să vă comportaţi ca un salariat potenţial. 8/ Dezvoltaţi şi demonstraţi o etică a muncii solidă.1. 11/ Respectaţi Regulamentul de ordine interioară al centrului de practică şi normele de securitate aplicabile în organizaţie. Sfaturi pentru studenţi Stagiul de practică este o etapă esenţială în formarea voastră profesională care vă permite să vă familiarizaţi cu universul profesional şi să aplicaţi cunoştinţele acumulate. lumea ″reală″. 5/ Obţineţi o imagine completă şi realistă asupra culturii şi aşteptărilor centrului de practică. va avea ca rezultat nepromovarea examenului. Imposibilitatea de a respecta îndrumările tutorelui şi ale coordonatorului de practică va avea probabil ca rezultat un calificativ nesatisfăcător. corespondenţa sa cu aşteptările voastre. etc. 9/ Fiţi politicoşi. 10/ Nu utilizaţi resursele companiei (telefon. înainte de finalizare. Următoarele informaţii vă vor ajuta în obţinerea unei tranziţii reuşite de la st adiul de student la cel de profesionist remunerat. consumabile. 14/ La sfârşitul stagiului de practică nu trebuie să uitaţi: Ghid de practică | . Trataţi toţi angajaţii cu respect.17 VI. cu excepţia cazului în care vi s-a dat permisiunea expresă în acest sens.aplicaţi cunoştinţele acumulate în sala de curs la mediul de lucru. 12/ Cereţi sprijinul tutorelui de practică ori de câte ori simţiţi nevoia. 13/ Participarea la programul de practică presupune aderarea la aceleaşi standardele academice ca şi cursurile convenţionale. Persoanele pe care le veţi întâlni cu ocazia unui stagiu vor constitui viitoarea voastră reţea profesională. Abţineţi -vă de la activităţi lipsite de etică. ÎNDRUMAR PENTRU STUDENŢI ŞI COORDONATORI DE PRACTICĂ 6. Depinde de voi să o faceţi să prindă viaţă! 3/ Corelaţi teoria cu practica . Retragerea din stagiu.

dar cheia este să îndepliniţi toate sarcinile de lucru cu acelaşi nivel de entuziasm şi profesionalism. informaţi imediat tutorele sau coordonatorul de practică. să plecaţi devreme. 7/ Abordaţi toate sarcinile cu entuziasm şi o atitudine pozitivă. 15/ Dacă v-a plăcut practica î n cadrul acelei organizaţii şi dispuneți de timp.să participaţi la evaluarea calităţii stagiului prin completarea fişei de evaluare. evitaţi să vă plângeţi. Aşadar. Vi se vor da. sarcini de lucru de rutină. Asiguraţi -vă că aveţi întâlniri periodice cu ocazia cărora puteţi împărtăşi experienţele şi lecţiile învăţate . pentru uz personal şi referinţe viitoare. să | Ghid de practică . aveţi iniţiativă. nu uitaţi să fiţi şi un bun ascultător şi să învăţaţi cât mai multe în timpul acestor întâlniri. lipsiţi de respect faţă de colaboratori. Stabiliţi priorităţi. Înainte de a începe stagiul trebuie să vă stabiliţi obiectivele pe care doriţi să le atingeţi. Sugestie: Stabilirea de obiective nerealiste ar putea face chiar şi un stagiu reuşit să pară nesatisfăcător.atât bune. În cazul în care constataţi că proiectul atribuit va fi întârziat din motive independente de voinţa dumneavoastră. fără îndoială. 2/ Ţineţi un calendar. Asiguraţi -vă că declaraţi doar fapte . ce noi competenţe doriţi să dobândiţi. În aproape orice organizaţie. 3/ Gestionaţi-vă timpul la locul de muncă. orice proiect care vă este atribuit. nu ezitați să cereți permisiunea de a rămâne în continuare sub formă de voluntariat.nu veniţi cu scuze. Sugestie: În timp ce doriţi să-l ţineţi pe coordonator la curent cu realizările voastre. . aşa că asiguraţi. cât şi rele . să vă decideţi cu privire la sfera profesională în care doriţi să vă specializaţi.să mulţumiţi tuturor celor care v-au ajutat în demersul vostru pe parcursul stagiului de practică.vă că obiectivele voastre sunt realiste şi realizabile în timpul stagiului. 8/ Evitaţi negativismul.să transmiteţi raportul de stagiu de practică la universitate (către coordonatorul de practică) şi la centrul de practică (către tutorele de practică).şi totodată daţi şi rapoarte de progres. să nu respectaţi termenele. 4/ Stabiliţi întâlniri periodice cu coordonatorul de practică. să sosiţi târziu.18 . jurnal sau planificator zilnic pentru a urmări activităţile de lucru. faceţi eforturi suplimentare şi fiţi întreprinzător. Cel mai rapid mod de a ″demola″ un stagiar bun este adoptarea unei atitudini negative. 20 de principii de bază pentru un stagiu de practică de succes: 1/ Stabiliţi obiective personale . Cooperaţi şi participaţi la proiecte noi. Prezentarea faptelor ar putea duce la o revizuire a termenelor sau asistenţă suplimentară pentru a respecta termenul final. Ascultaţi cu atenţie şi luaţi notiţe. noul angajat/stagiar va trebui să ″îşi câştige meritele″. proiectele sau alte sarcini. . Oferiţi -vă în mod voluntar pentru a-i ajuta pe alţii. 6/ Urmaţi întocmai până la finalizare. 5/ Ascultaţi şi urmaţi instrucţiunile. Cereţi lămuriri dacă unele aspecte vă sunt neclare. Contribuiţi la discuţii. să fiţi nepoliticoşi.

cu atât veţi învăţa mai multe. În timp ce angajatorul se aşteaptă să obţină un anumit nivel de muncă de la voi. pentru a evita traficul. Setaţi -vă alarma devreme. astfel încât să nu vă depăşiţi autoritatea. între departamente. Amintiţi-vă întotdeauna că un stagiu este o experienţă de învăţare pentru voi. Prezenţa şi punctualitatea consecvente sunt remarcate şi apreciate de către conducere. ar putea fi mentorul. Fiţi fideli politicii organizaţiei. conferinţe şi evenimente. Este mai bine să ajungeţi mai devreme decât să riscaţi să fiţi în întârziere. Sugestie: Oamenii inteligenţi ştiu că într-adevăr nu există întrebări stupide. puteţi contacta coordonatorul de practică. dar ele pot oferi adesea o bună ocazie de a vă spori cunoştinţele. 18/ Creaţi-vă reţele sociale. 17/ Găsiţi-vă un mentor. 10/ Sprijiniţi politicile organizaţiei. Nu opuneţi rezistenţă schimbării. să păreţi inflexibili etc. Sugestie: Tutorele dvs. cu excepţia cazului în care vi se solicită direct să discutaţi aceste probleme cu tutorele vostru. 14/ Adaptaţi-vă. 13/ Nu vă fie teamă să puneţi întrebări. 15/ Preluaţi iniţiativa. Un mentor este cineva de la un nivel superior din organizaţie care se îngrijeşte de voi şi se asigură că învăţaţi ce trebuie să ştiţi şi că vă îndepliniţi misiunile. Angajatorii adoră angajaţii care se aruncă cu capul înainte în rezolvarea problemelor dificile. de a socializa şi de a construi relaţii. Nu indicaţi punctele slabe percepute ale angajatorului sau produselor/serviciilor. Acomodaţi -vă la situaţii noi şi schimbaţi priorităţile fără rezistenţă. Dacă descoperiţi că o politică este în contradicţie cu valorile personale sau principiile voastre morale. 11/ Obţineţi cât mai multă expunere. să purtaţi ţinute necorespunzătoare. Toţi angajatorii observă şi apreciază loialitatea.19 aveţi o atitudine arogantă. nu se aşteaptă nimeni să ştiţi totul. obstacolele la găsirea unui loc de parcare şi alte evenimente care pot cauza întârzieri. Unul din instrumentele cheie în job -hunting este utilizarea reţelei sociale proprii pentru a găsi următorul pas în cariera dumneavoastră. participaţi la ateliere de instruire şi citiţi toate materialele organizaţiei. 9/ Nu pierdeţi nici o ocazie de a învăţa mai multe despre organizaţie. inclusiv normelor de siguranţă. să vă comportaţi neprofesionist. fie el un alt stagiu sau un loc de muncă după absolvire. Profitaţi de orice oportunitate pentru a participa la reuniunile organizaţiei. prin rotaţie. Fie că s-a luat sau nu hotărârea ca stagiarii să fie mutaţi. Fiţi deschişi către idei şi proceduri noi . Asiguraţi-vă că lucraţi cu tutorele vostru şi împărtăşiţi succesele cu el. Construiţi -vă relaţii profesionale cu tutorele şi Ghid de practică | . Cereţi sfaturi şi puneţi întrebări ori de câte ori vă confruntaţi cu ceva care nu este familiar pentru voi. aşa că întrebaţi înainte de a acţiona.amintiţi-vă că nu ştiţi totul şi că profesorii voştri nu v-au învăţat totul. abordaţi sarcini noi. Cu cât sunteţi mai expuşi la idei noi şi oameni noi. cunoaşteţi oameni din afara departamentului dumneavoastră şi participaţi la evenimentele sociale ale organizaţiei. 12/ Demonstraţi loialitate. 16/ Fiţi demni de încredere. Sugestie: Întrunirile pot părea plictisitoare.

. 3/ Cele mai importante condiţii pentru construirea unor relaţii pozitive cu tinerii sunt să credeţi în abilităţile lor şi să îi respectaţi. 20/ Păstrăţi legătura cu tuto rele şi alţi angajaţi din centrul de practică şi după finalizarea stagiului. Este recomandată prezenţa activă a dumneavoastră la centrele de practică pentru a face o monitorizare reală a derulării stagiului. v-aţi întâlnit cu clienţii. Trebuie aşadar să acceptaţi rolul de mentor sau model de imitat. cât şi pentru portofoliul carierei. Sfaturi pentru coordonatorii de practică 1/ Una din funcţiile cele mai importante în coordonare este de a vă asigura că se iau în considerare nevoile studenţilor stagiari în toate etapele proiectului.securitate.20 alte persoane din organizaţie. Sugestie: Redactarea la zi a unui jurnal vă poate ajuta să vă amintiţi toate lucrurile pe care le-aţi realizat pe durata stagiului de practică. încercaţi să -i apropiaţi cât mai mult de dumneavoastră. de asemenea. 19/ Plecaţi cu realizări palpabile. | Ghid de practică . Printre aceste nevoi. 7/ Asiguraţi -vă că monitorizarea şi evaluarea stagiului sunt prevăzute şi realizate. 5/ Proiectul profesional realizat în cadrul stagiului de practică trebuie să permită studenţilor punerea în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite în timpul cursurilor şi să faciliteze trecerea de la învăţământul superior la practica din organizaţii. 6.respect faţă de diferenţele culturale şi individuale. daţi-le curajul să îşi exprime opiniile în ceea ce priveşte practica lor şi încercaţi să le oferiţi condiţii cât mai bune pe perioada practicii. .preocupare pentru alţii. aţi depistat tendinţele industriei. 2/ Succesul dumneavoastră este strâns legat de succesul proiectului pe care îl coordonaţi. Majoritatea stagiilor sunt experienţe extraordinare. .oportunităţi de a participa activ.atât pentru CV-ul vostru. în acest stagiu este să obţineţi rezultate palpabile . Unul dintre obiectivele dvs.2. 4/ În calitate de coordonator al practicii. trebuie să pregătiţi studenţii pentru elaborarea unui proiect profesional cunoscând funcţiile şi posturile pe care ar putea să le ocupe într -o organizaţie. aţi computerizat un sistem de inventariere.posibilitatea de a face alegeri şi de a -şi asuma responsabilităţi. aţi organizat o conferinţă de vânzări. . 6/ Înainte de începerea stagiului de practică trebuie să vă asiguraţi că studenţii au înţeles obiectivele şi conţinutul practicii. o sursă bună pentru a obţine alte sfaturi şi ponturi legate de vânătoarea de locuri de muncă pe baza anilor lor de experienţă. Comunicaţi cu studenţii pe care îi aveţi î n subcoordonare. Poate că aţi realizat o broşură. Aceste persoane sunt. aşa că aveţi grijă să valorificaţi această experienţă în activităţile viitoare. etc. trebuie să se includă următoarele: .

ei pot lucra ca ghizi pentru studenţi. 12/ Asiguraţi -vă că fiecare document ataşat dosarului nu este o întâmplare. 9/ În calitate de coordonator. Ghid de practică | . Parte din experienţa de stagiu constă în a căuta oportunităţi şi a iniţia contacte cu potenţiali angajatori. ei pot oferi expertiză tehnică şi sprijin pentru tineri. Mentorii pot fi utili în proiect din mai multe motive. Apoi.21 8/ Păstraţi legătura cu tutorii de practică din organizaţii pentru a rezolva împreună problemele apărute. 10/ Încurajaţi studenţii să dezvolte propria reţea de contacte în domeniul organizaţiei. încurajaţi stagiarii să -şi găsească mentori în interiorul centrului de practică. ci un document relevant în desfăşurarea stagiului de practică. 11/ Sunteţi garantul relaţiei dintre obiectivele programei de practică şi cele ale stagiului. În primul rând.

 vizite de documentare în companii de renume pentru a lua contact cu bune practici din mediul de afaceri din România. se acordă tuturor studenţilor care au participat la şcoala de vară.proiect-praxis. cu durata de 7 zile.  organizarea studenţilor participanţi în ateliere de lucru pentru elaborarea de proiecte multi şi interdisciplinare. Proiectele premiate vor fi postate pe site-ul PRAXIS şi vor fi prezentate ca exemple de succes în materialele de promovare a proiectului. ŞCOALA DE VARĂ Şcoala de vară (SV) se organizează anual.  prelegeri susţinute de personalităţi marcante ale mediului academic din ţară şi străinătate.22 VII. Evaluarea proiectelor va fi făcută de căre o comisie formată din doi experţi PRAXIS şi un expert de la partenerii străini. Proiectele elaborate de către studenţii participanţi la cursurile şcolii de vară vor fi certificate prin:  diplomă de merit.ro şi afişate la biroul de practică. selectaţi pe bază de competiţie. Înscrierea studenţilor la şcoala de vară se face individual pe bază de cerere scrisă avizată de coordonatorul de practică. În situaţia în care este necesară o departajare suplimentară . Metodologia de evaluare a proiectelor elaborate va fi prezentată cu ocazia deschiderii fiecărei sesiuni a şcolii de vară de către un expert PRAXIS.  diplomă de participare.  studii de caz prezentate de către experţii PRAXIS. Locul de desfăşurare şi conţinutul tematic al şcolii de vară sunt stabilite în fiecare an. stabilindu -se astfel un clasament final al primilor 30 de studenţi. Pot fi acordate şi premii în bani sau materiale promoţionale de către companiile care au statut de centru de practică sau de către alte instituţii care doresc să devină parteneri în organizarea şcolii de vară. după susţinerea colocviului de practică cu respectarea termenelor şi condiţiilor stabilite pentru organizarea şcolii de vară prezentate pe site-ul PRAXIS. în luna aprilie şi sunt publicate pe site-ul www. | Ghid de practică . coordonatorii de practică şi personalităţi consacrate din mediul economic şi social. cu participarea a 30 de studenţi evaluaţi cu nota maximă la colocviul de practică. Programul şcolii de vară va conţine:  organizarea de cursuri având ca tematică Managementul carierei. (2) susţinerea unui interviu . în perioada iunie -iulie.  organizarea de jocuri şi concursuri interactive. Preselecţia presupune parcurgerea a două etape: (1) promovarea unui test scris în limbile străine agreate de partenerii străini. studenţii vor fi supuşi unui test de evaluare a competenţelor. se acordă studenţilor cu cele mai bune rezultate obţinute în cadrul programului şcolii de vară.

să furnizeze participanților oportunitatea de a acumula experiență practică prin participarea la activitățile de zi cu zi în cadrul unor corporații în vederea îmbunătățirii avantajelor competitive care să faciliteze mai apoi o integrare rapidă pe piața muncii.informații asupra companiei în care se va desfășura stagiul de practică (nume. mod de prezentare etc. Obiectivele specifice ale SPS sunt: . În acest fel va avea o imagine de ansamblu asupra facilităților oferite de locația în care se va desfășura stagiul.). STAGIUL DE PRACTICĂ ÎN STRĂINĂTATE Ce urmărește? Stagiul de practică în străinătate (SPS) reprezintă o activitate atent supravegheată de către partenerii străini în cooperare cu cei din România pe parcursul căreia studentul are definite obiective de urmărit în strânsă legătură cu programul de studi u. adresă. orarul de lucru. vor participa 15 studenţi. mod de organizare. durată. în special cele în arii le de competență specifice. cu durata de 14 zile. În fiecare an la stagiul de practică în străinătate.să furnizeze studenţilor un cadru de muncă internațional la cel mai înalt nivel calitativ. Stagiile de practică sunt validate printr-un certificat care să ateste atingerea obiectivelor propuse. .să furnizeze participanților oportunitatea de a pune în practică cunoștințele dobândite pe parcursul studiilor.să conștientizeze participanţii asupra constrângerilor profesionale. descrierea activităților etc. . Cum se derulează? 1/ Întâlnire introductivă la Biroul de Stagii (sau structură similară acestuia) Fiecare participant va primi manualul de stagiu de practică (sau reglementări echivalente). 2/ Întâlnire de lucru cu persoana de contact din cadrul instituției gazdă Pe parcursul întâlnirii participanții vor primi: . îndatoririlor și oportunităților care se ivesc într -un mediu de lucru internaţional .23 VIII.informații asupra stagiului de practică (conținut. numele tutorelui și poziția ierarhică a acestuia. Când se derulează? Pe parcursul lu nii iulie.). . Ghid de practică | . contractul de practică (dacă nu a fost deja primit la plecare) şi programul de activitate. 7 în Portugalia și 8 în Franța. în perioada 2011-2013. .

relația student -tutor. . .informații concrete asupra demarării programului de pregătire . servicii medicale.) . mod de comportament. modalitate de raportare. modalitate de evaluare și de certificare a stagiului de practică . lista de întrebări frecvente.24 datele de contact ale îndrumătorului de practică. chestionarul privitor la modul de desfășurare a activității de practică . detalii asupra activităților culturale și sportive. alte contacte folositoare etc. lista cu serviciile suport de care pot beneficia pe parcursul stagiului de practică . .alte categorii de informații (numere de urgență.informații de natură interculturală . - | Ghid de practică .

Biroul de practică va funcţiona ca un nod de comunicare între studenţi. Ghid de practică | . . biroul de practică va îndeplini următoarele funcţii: . Din punct de vedere organizatoric.  secretariatul biroului. printr -o bună comunicare cu tutorii din centrele de practică şi coordonatorii de practică din FEAA. ORIENTAREA PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR ÎN SCOPUL FACILITĂRII TRANZIŢIEI LA VIAŢA ACTIVĂ 9.activitățile şcolii de vară. Biroul de practică va coordona: . . şi are în structura sa:  coordonatorii de practică. Organizarea stagiilor de practică – biroul de practică va face demersurile organizatorice şi administrative pentru derularea în bune condiţii a stagiilor de practică. activităţi şi funcţii Biroul de practică (BP) este o unitate structurală cu funcţionalitate distinctă în cadrul proiectului PRAXIS. Biroul de Practică – rol.stagiile de practică în străinătate în colaborare cu partenerii externi.  responsabilul în r elaţia cu centrele de practică. B.facilitarea efectuării unui stagiu de practică facultativ prevăzut în curricula universitară pentru studenţii interesaţi. În acest sens. BP este coordonat de responsabilul cu biroul de practică. coordonatorii de practică şi tutorii din centrele de practică.stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu studenţii din grupul ţintă în vederea asigurării derulării stagiilor de practică.stabilirea şi menţinerea unei relaţii permanente cu reprezentanţi din mediul economic în vederea stabilirii centrelor de practică şi identificării eventualelor posibilităţi de angajare într -un loc de muncă a absolvenţilor care au făcut parte din grupul ţintă. Organizarea de activităţi extracurriculare – pe lângă stagiile de practică derulate ca parte a planurilor de învăţământ. menite să stimuleze comunicarea. lucrul în echipă şi spiritul competitiv al studenţilor. biroul de practică va asigura organizarea unor activităţi extracurriculare. .1. Rolul său principal este de a asigura derularea în bune condiţii a stagiilor de practică. .25 IX. structură. BIROUL DE PRACTICĂ. În cadrul biroului de practică se vor desfăşura următoarele categorii de activităţi: A.încheierea convenţiilor de practică cu centrele de practică stabilite.

seminarii pentru studenţii din grupul ţintă cu scopul asigurării unui suport în vederea integrării viitoare a acestora pe piața muncii (simulări de interviuri.26 . modul de întocmire a unui CV). În acest sens. orientarea şi medierea profesională a studenţilor. . .actualizarea bazei de date cu studenţii care desfăşoară stagii de practică prin proiectul PRAXIS. 9.realizarea şi actualizarea unei baze de date cu CV -urile studenţilor din grupul ţintă. platforma permite studenţilor identificarea şi subscrierea la temele de lucrări de licenţă sau de cercetare oferite de cadrele didactice din cadrul FEAA. Medierea relaţiei student-angajator – biroul de practică urmăreşte.2. consilierea. cadrelor didactice şi angajatorilor un cadru organizat. I. platforma Praxis va permite informarea şi atragerea directă şi exclusivă a grupurilor de studenţi care s-au declarat aprioric interesaţi de acele tipuri de evenimente.consilierea şi orientarea profesională a studenţilor . C. Platforma electronică de practică PRAXIS OBIECTIVE Obiectivul principal al platformei Praxis este de a oferi studenţilor. inclusiv cu feedback-ul primit de la centrele de practică.crearea unei baze de date cu locurile de muncă disponibile pe piața regională a muncii în scopul orientării profesionale a absolvenților .informarea.furnizarea informaţiilor solicitate de eventuali angajatori cu privire la performanţele şi disponibilitatea absolvenţilor care au facut parte din grupul ţintă precum şi stabilirea unei relaţii între aceştia. pe termen mediu şi lung creşterea şanselor de angajare pentru studenţii din grupul ţintă. biroul de practică va îndeplini următoarele funcţii: . De asemenea. . . În procesul de organizare a diferitelor evenimente care vizează relaţia cu mediul de afaceri. . pentru valorificarea oportunităţilor oferite studenţilor încă de pe băncile facultăţii şi facilitarea inserţiei studenţilor şi absolvenţilor FEAA pe piaţa muncii. Platforma Praxis are scopul de a facilita relaţia dintre studenţii din cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor cu organizaţiile care oferă oportunităţi de derulare a stagiilor de practică şi angajare. transparen t şi eficient de interacţiune. | Ghid de practică .

etc. aplicarea la oportunitățile publicate de profesori și firme. cont de tip de student: are posibilitatea creării unui nou cont. a editării acestora. Secțiune de știri în care se vor anunța vizitatorii de ultimile oportunități și evenimente publicate. adăugarea anunţurilor.  IV. a obiectivelor sale și oportunităților oferite. adăugarea unor anunțuri. Prin intermediul platformei se va oferi consiliere online pentru firme: legislație. 1000 de companii și 200 de profesori. etc. beneficii. Acces facil la platformă de pe site-ul facultății. editării contului şi a preferinţelor de afişare/căutare. editării contului şi a preferinţelor de afişare/căutare. aprobă conturile. cont de tip firmă: are posibilitatea creării unui nou cont. Număr de tranzacții (anunțuri) estimat: 100/ lună. Număr de utilizatori estimat: 5000 studenți. Permite realizarea de rapoarte tehnice și administrative. Ghid de practică | . cu drepturi depline asupra site-ului – decide asupra structurii site-ului. firmelor. adăugarea unor anunțuri.27 II.           FUNCȚIONALITATE Platforma reprezintă un motor de căutare simplu şi avansat. Secțiune cu detaliile de contact care poate fi folosită pentru a trimite și un email direct la administrator. un cont de user cu drepturi legate de gestionarea studenţilor. Roluri:     ARHITECTURĂ un administrator de site. nu are acces la structura bazei de date. Standardizarea checkbox-uri pentru un matching mai bun. III. Integrarea platformei cu sistemul de gestiune a studenților în cadrul facultății pentru validarea conturilor studenților și preluarea principalelor informații . cont de tip profesor: are posibilitatea creării unui nou cont. editării contului şi a preferinţelor de afişare/căutare. a editării acestora . profesorilor. Homepage  MENIU scurtă descriere a platformei. contracte.

100 de studenți din anul II de studiu. concursuri cu premii. Practica facultativă Având în vedere experiența acumulată în primii doi ani de implementare a proiectului.28 Oportunități  Afișarea anunțurilor firmelor – pe domenii. oportunitățile oferite și proiectul în cadrul căreia s-a dezvoltat. legislație în vigoare privind practica și angajarea studenților și a proaspăt absolvenților. AJOFM . Definire și condiții privind angajare. Exemple de contracte. CV Europass link și exemple. de la toate specializările FEAA (UCV și UVT). internship. Interviul. ziua Firmei. internship. Definire și condiții privind cercetarea. 9. Training-uri. Vizite la firme. convenții. căutări după tipul de practică dorit: practică voluntară. Scrisoare de intenție. Organizarea de întâlniri cu personalități . o zi de Shadowing. Organizarea de concursuri. Ghid de practică/ internship. Acțiuni sociale: Ziua Porților Deschise. respectiv derularea a două stagii pe practică la care au participat peste 1.informații despre actele necesare angajării. s-a pus în discuție și s-a implementat.3. practică voluntară. precum și faptul că studenţii care vin în practică dețin cunoştinţe practice limitate. acord de practică . angajare sau diferite tag -uri. Cercetare – Inovare  Afișarea temelor de licență/di sertație propuse de firme sau de profesori. Ghid de cercetare ( elaborare lucrare de licență și disertație). Evenimente       Prezentări de firme. ideea practicii facultative. | Ghid de practică . Informații utile           Detalierea informațiilor privind platforma. dar mai ales durata de timp scurtă a stagiului de practică obligatorie. începând cu anul doilea de implementare a proiectului PRAXIS.

în special în domeniile bancar și IT. Prin continuarea stagiului de practică studentul se poate convinge dacă şi-a găsit organizația potrivită pentru proiectul său profesional. au dobândit mai multe competențe în diferite domenii ale activității economice. au avut oportunitatea de a comunica și de a învăța de la profesioniști. Stagiul obligatoriu de trei săptămâni s-a dovedit a fi insuficient pentru atingerea acestor obiective. a făcut obiectul discuțiilor la cele mai multe evenimente organizate în cadrul proiectului și a fost unanim recunoscută ca o activitate cu valențe calitative în formarea viitorilor angajați. Practica facultativă. Biroul de practică este pregătit să asigure studenților.viitor absolvent. și peste 40 de studenți şi-au continuat stagiile de practică începute în cadrul proiectului PRAXIS. iar acest lucru este posibil prin apelarea la stagiile de practică facultativă organizate de biroul de practică la solicitarea studenților și/sau a centrelor de practică. În acest sens. care se desfășoară pe parcursul a doar trei săptămâni. Astfel. insuficient pentru realizarea acestui obiectiv. dacă activitățile pe care le desfășoară i se potrivesc în corelație cu specializarea sa sau dacă este necesar să se reorienteze către alte activități economice. centrul de practică/organizația are mai mult timp la dispoziție pentru a evalua potențialul studentului . Acest aspect ne-a determinat să lansăm stagiile de practică facultativă cu un program flexibil stabilit de comun acord cu centrele de practică și în afara programului de activități universitare. obținerea unui loc de muncă la terminarea studiilor universitare va fi mai ușoară pentru studenții care au parcurs deja mai multe stagii de practică pe parcursul anilor de studii. contribuind semnificativ la integrarea absolvenților de învăţământ superior economic în conformitate cu nevoile pieţei muncii şi cu standardele compatibile de calificare. iar acesta din urmă va avea mai multe posibilități să convingă angajatorul cu privire la calificarea și competențele lui.29 Rolul practicii este acela de a familiariza studentul cu ceea ce îl aşteaptă pe piaţa muncii. Așadar. iar timpul alocat practicii obligatorii . au fost purtate discuții cu mai multe centre de practică pentru continuarea stagiului de practică. la cererea acestora. În opinia noastră. de la finele anului II de studiu.de 90 de ore este. în mod evident. stagii de practică facultativă la centrele de practică partenere sau la alte organizații. Ghid de practică | . pregătirea studenţilor pentru inserția pe piaţa muncii este o misiune care trebuie continuată și după stagiul de practică obligatorie. în funcție de solicitările și domeniile de interes al e acestora. ca practică de continuare a stagiului de practică obligatorie organizat în cadrul proiectului PRAXIS.

Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. de ore pe săptămână 30 din care: 3. La cererea tutorelui. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….30 ANEXA 1 FIŞELE DISCIPLINEI DE PRACTICĂ PE PROGRAME DE STUDIU Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Anul II.3 Departamentul 1.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. Date despre disciplină 2.1 Instituţia de învăţământ superior 1. 90 din care: 3.3 seminar/laborator 3.7 Total ore de studiu individual 3.1 Denumirea disciplinei 2.2 Facultatea 1.5 Ciclul de studii 1. cursuri de zi şi ID FIŞA DISCIPLINEI 1.5 Semestrul Practica de specialitate 2.4 Anul de studiu 2 2.5 curs 3. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi..2 curs 3.8 Total ore pe semestru 3.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Economie. precum şi   | Ghid de practică . Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.7 Regimul disciplinei II DO 3. Contabilitate şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Internaţionale Licenţă Economie şi Afaceri Internaţionale 2.6 Tip de evaluare 2.3 Titularul activităţilor de seminar 2. 3. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Pe toată durata practicii. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. Date despre program 1. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.4 Domeniul de studii 1.2 Titularul activităţilor de curs 2.1 Nr.4 Total ore din plan înv.

vânzări şi casare.31 concluziile studentului.3 Aplicarea tehnicilor specifice pregătirii şi organizării de manifestări/ evenimente economice internaţionale de promovare C4. 7. Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. 4. 10. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. Conţinutul Raportului de practică . etc. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. clienţi.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. concurenţi.4 Analiza comparativă a variantelor de organizare a manifestărilor/evenimentelor economice internaţionale de promovare C4. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. cec. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. 13. selecţie. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare.). 8. 6. 7. Ghid de practică | . 11. bilet la ordin).  5. CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu EAI. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). Piaţa organizaţiei (furnizori. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. 12. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată.2 Explicarea activităților necesare organizării de manifestări/evenimente economice internaționale de promovare C4. 9. Procesul de recrutare. 5. care completează conţinutul prezentei fişe a discipli nei. angajare şi salarizare a personalului. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. 2. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. Competenţe specifice acumulate C4 Asistenţă în realizarea activităţilor specifice promovării internaţionale C4. cota de piaţă. 14. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei.5 Proiectarea etapelor realizării unei manifestări / unui eveniment economic internaţional de promovare CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. Conţinuturi 7. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Prezentarea situaţiilor financiare anuale. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). Prezentarea circuitului documentelor.1 Definirea principiilor de promovare internaţională şi a conceptelor privind planificarea şi organizarea activităţilor aferente C4. 3.

7. Contractarea şi derularea operaţiunilor de export-import 1. Contravenţii şi infracţiuni vamale. 3. Detalierea logisticii internaționale. 14. Procesul de negociere internaţională 1. 24. Declararea mărfurilor. condiţiile financiare. termenii. Facilităţile tarifare. 23. obligaţiile şi responsabilitatea specialistului în domeniul vămuirii.nomenclatura de bază pentru Tariful Vamal Comun. clauze privind cantitatea. Actele necesare pentru confirmarea valorii în vamă declarate. diplomatică.). condiţiile şi ordinea plasării mărfurilor în regimul vamal respectiv. tehnici. Procedura declarării mărfurilor transportate prin conducte şi prin linii de transport electric. Regimul vamal export. Strategii. Procedura corectării valorii în vamă a mărfurilor. Vămuirea mărfurilor 1. 19. procedura). studii de caz pe pieţe şi grupe de produse. Clauzele contractului internaţional de vânzare – cumpărare (contract comercial extern).2 Cunoştinţe economice de specialitate 60 ore A. 9. Tariful Integrat al Comunităţii Europene – TARIC. Analiza mecanismelor şi instrumentelor politicii vamale din ţările partenere de afaceri. Conţinutul. 5. Structura organelor vamale. Conţinutul. calitatea. selectare etc. Punerea în liberă circulaţie. Drepturile de import/export. socială). Vămuirea mărfurilor livrate prin intermediul expedierilor poştale internaţionale. 13. 2. Actul constatator. 6. 2. Valoarea în vamă. temei pentru perfectarea actelor vamale. Metode şi tehnici de promovare a exporturilor. Regimul vamal de tranzit (clasificarea. Evaluarea vamală şi formalităţile vamale practicate în cazul importurilor româneşti. preţul. Contractul de vânzare internaţională (obiect. Documentele care însoţesc declaraţia vamală. Taxe vamale şi măsuri de politică comercială. Instrumentarul politicii comerciale netarifare. modalitatea. Destinaţia vamală zonă liberă. 15. Echipele de negociatori (tipologie. Nomenclatura Combinată . Tipurile destinaţiilor vamale. 11. condiţiile şi ordinea plasării mărfurilor în regimul vamal respectiv. Declaraţia de export. Conţinutul. 10. 5. 3. 4. Rolul condiţiilor de livrare. Studiul instrumentelor de politică comercială utilizate de către firmele cu activitate de export-import 1. 21. 18. Drepturile. Originea mărfurilor. Modalităţi de pregătire a negocierii. Depunerea declarației vamale. 8. condiţii de plată). 12. reglementate de INCOTERMS la determinarea valorii în vamă. 2. Livrarea la extern (pregătirea mărfii pentru export. Depozitarea provizorie a mărfurilor. Procedurile ce reglementează exportul. facturarea la extern). 22. condiţiil e generale. necesar pentru vămuirea mărfurilor. Încasarea obligaţiilor vamale. 4. condiţiile şi ordinea plasării /încheierii regimului | Ghid de practică . 2. tactici şi stratageme utilizate în negocierea internaţională. Tipurile taxelor vamale.32 7. D. mărimea. 16. Garantarea achitării drepturilor de import/export (cu excepţia tranzitului). B. 3. 17. Calculul şi ordinea achitării drepturilor de import/export. Procedura restituirii excedentului drepturilor de import/export anterior achitate. ambalarea. Particularităţile negocierii în funcţie de tipul acesteia (comercială. Alegerea şi schimbarea destinaţiilor vamale. Regimul vamal import. 3. condiţii de livrare. Destinaţiile vamale. Derularea procesului de negociere. Regimurile vamale suspensive: caracterizare generală. C. 20. 4. Prohibiţii şi restricţii. Condiţiile de aplicare a facilităţilor tarifare. Încadrare tarifară. 25.

Identificarea categoriilor de risc pentru fiecare firmă.33 vamal respectiv. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Tehnici de finanţare pe termen scurt şi mediu. 3. În acordarea notei.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. Calculul indicatorilor de profitabilitate ai operaţiunilor externe pentru firmă. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. 10. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. 1. Planul de afaceri. 2. Comensurarea şi managementul riscului tranzacţiilor internaţionale ale firmei. F. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. Modalităţi de plată în comerţul internaţional. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. Evaluare 10. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică.2 Metode de evaluare Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . 10. G. 1. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. E.1 Criterii de evaluare 10. Tehnica plăţilor şi finanţării internaţionale 1.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. Tehnici de finanţare pe termen lung. Mijloace şi instrumente de plată utilizate în tranzacţiile internaţionale. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. 4. 9.

3 Departamentul 1. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.5 Semestrul Practica de specialitate 2. 3.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.1 Instituţia de învăţământ superior 1.3 seminar/laborator 3. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.2 Titularul activităţilor de curs 2. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.. Contabilitate şi Afaceri Internaţionale Economie Licenţă Economie Generală şi Comunicare Economică 2.    | Ghid de practică .2 curs 3.4 Anul de studiu 2 2. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.7 Regimul disciplinei II DO 3. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. Date despre disciplină 2.2 Facultatea 1.5 curs 3. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. 90 din care: 3.5 Ciclul de studii 1.8 Total ore pe semestru 3.1 Denumirea disciplinei 2. Conţinutul Raportului de practică . Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Economie. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .7 Total ore de studiu individual 3.1 Nr.4 Domeniul de studii 1.4 Total ore din plan înv. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elab orarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. Date despre program 1. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.34 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu ECONOMIE GENERALĂ ŞI COMUNICARE ECONOMICĂ Anul II. de ore pe săptămână 30 din care: 3. Pe toată durata practicii.6 Tip de evaluare 2. precum şi concluziile studentului.3 Titularul activităţilor de seminar 2. La cererea tutorelui. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.

Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). cec.3 Aplicarea normelor metodologice.). Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). 2. tendințe. vânzări şi casare. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. programelor şi politicilor de natură economică la nivel micro şi macro economic C4.şi macro-economic C4. Instituții de predare a științelor economice la diferite niveluri. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. 9. Procesul de recrutare. 11. perspective.35 5. Finanțarea cercetării economice și sociale în România – la nivel public/privat. 6. 4.2 Cunoştinţe economice de specialitate A. Exemple de bune practici și dezvoltare a cercetării în domeniul economico-social. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. clienţi. a măsurilor. 3. 3. CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 10. 13.2 Explicarea politicilor şi măsurilor la nivel micro. Prezentarea situaţiilor financiare anuale.1 Identificarea normelor metodologice. angajare şi salarizare a personalului. obiective. Instituții din domeniul politicilor macroeconomice – nivel decizional și implementare. concurenţi. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. a măsurilor. Prezentarea circuitului documentelor. Instituții specializate în cercetare economică. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. bilet la ordin). 7. programelor şi politicilor de natură economică C4. 6. Competenţe specifice acumulate C4 Implementarea normelor metodologice. 2. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. Piaţa organizaţiei (furnizori.4 Evaluarea comparativă a măsurilor. Studiul aplicării politicii macroeconomice la nivel instituțional 1. cota de piaţă. politicilor şi/ sau programelor economice C4. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. Cercetarea în domeniul socio-economic. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu EGCE. 5.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. teme actuale. 7. 14. etc. a măsurilor.5 Proiectarea şi implementarea setului de măsuri pentru problema economică identificată CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. selecţie. 4. Conţinuturi 7. programelor şi politicilor economice C4. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. 8. Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. 12. 5. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 60 ore Ghid de practică | . 7.

5. 8. C. Etape în monitorizarea proiectelor implementate prin POR. Tipuri de strategii de dezvoltare regionale. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. externă. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. Comunicarea cu partenerii sociali implicaţi în elaborarea strategiilor de dezvoltare locale/regionale.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare | Ghid de practică . 4. Metodologia cercetării în domeniul macroeconomic. Evaluare 10. Activități de comunicare/relații publice derulate.36 B. Studiul instituției (firmei) cu activități în domeniul comunicării economice / relațiilor publice / jurnalismului economic. 2. Aplicabilitate şi modalităţi de diseminare. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și 10. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Etape în evaluarea proiectelor depuse spre finanţare prin POR. Impact și rezultate economice. 2. Etape în elaborarea unei strategii de dezvoltare. În acordarea notei. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală 50% Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică. Studiul aplicării fundamentelor comunicării economice în activitatea economică 1. Cercetarea şi analiza macroeconomică 1. 2. la nivel de autorități. D. Structura Planului de dezvoltare regională. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Plan de Comunicare la nivel de Program. Categorii de indicatori macroeconomici. Finanțarea proiectului 10. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. 7. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. Aplicarea principiilor. 3. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. Tipologia comunicării la nivel instituţional – internă. 9. instrumentelor și mijloacelor specifice comunicării economice. Structura Departamentului de politici regionale şi comunicare. sectoriale la nivel regional. 3. Comunicare în procesul de gestionare a Programului Operaţional Regional 1. 3.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. 6. Promovarea unei scheme de finanţare. 9.

Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . 10.37 eliberarea certificatului de practică PRAXIS.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică.

Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.5 Ciclul de studii 1.7 Regimul disciplinei II DO 3. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. de ore pe săptămână 30 din care: 3. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….1 Instituţia de învăţământ superior 1. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. Conţinutul Raportului de practică . 3.1 Denumirea disciplinei 2. precum şi concluziile studentului. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. 90 din care: 3.38 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu M ANAGEMENT Anul II. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate .2 Facultatea 1.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Management-Marketing-Administrarea Afacerilor Management Licenţă Management 2. La cererea tutorelui. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.4 Total ore din plan înv.2 Titularul activităţilor de curs 2.6 Tip de evaluare 2.4 Anul de studiu 2 2. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.    | Ghid de practică .5 Semestrul Practica de specialitate 2.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă..10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.2 curs 3.3 seminar/laborator 3. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.8 Total ore pe semestru 3. Date despre program 1.7 Total ore de studiu individual 3. Pe toată durata practicii.4 Domeniul de studii 1.1 Nr. Date despre disciplină 2. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.5 curs 3.3 Departamentul 1.3 Titularul activităţilor de seminar 2.

Ghid de practică | . organizare.). 6. 5. 9. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. Procesul de recrutare. 4. antrenare şi control-evaluare în organizaţii CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. Competenţe specifice acumulate C. Conţinuturi 7. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică).5 Realizarea de studii/lucrări de previzionare.39 5. organizare. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale.2 Interpretarea fenomenelor.2 Cunoştinţe economice de specialitate A. coordonare. coordonare.1 Recunoaşterea funcţiilor manageriale (previzionare. situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva funcţiilor manageriale C4. elaborarea unei cereri de ofertă. 12. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. 13. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. organizare.). Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu MG. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. 8. coordonare. antrenare şi control-evaluare în organizaţii C4. vânzări şi casare. antrenare şi control-evaluare C4. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. clienţi. 2. bilet la ordin). 11. 7. selecţie. 3. aviz de însoţire etc. cota de piaţă.4 Evaluarea aplicării modalităţilor de previzionare.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. identificarea potenţialilor furnizori. coordonare. etc. 4. Prezentarea circuitului documentelor. organizare. elaborarea documentaţiei în vederea participării la licitaţiile publice (NIR. antrenare şi control-evaluare) C4. 7. cec. 2. organizare. 10. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. 7.3 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare. Piaţa organizaţiei (furnizori. concurenţi. 14. coordonare. angajare şi salarizare a personalului. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). 60 ore Departamentul aprovizionare (cumpărări) 1. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. antrenare şi control -evaluare C4. 3. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare.4 Identificarea. notă constatatoare de diferenţe. analiza ofertelor. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora.

OP. factură. identificarea elementelor signalectice privind articolele expuse (etichete. situaţii. modul de întocmire a unui plan de aprovizionare. 4. gestionarea controlului. reducere de preţ. elaborare argumentaţie pentru prezentarea unui produs.încheiere şi urmărire contracte de muncă (clasice. bon de consum. articolelor de bază ale raionului raportat la articolele de sezon. 8. concedii de odihnă. angajare personal . 2. burse generale şi specializate pe meserii şi pentru persoanele cu handicap. 10. CEC. tichete cadou. certificate de garanţie. întocmire şi verificare dosar personal al angajatului. 5. structurii sortimentale pe raion. Bibliografie  Ghidul de Practică  Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă | Ghid de practică . 3. identificarea şi elaborarea documentelor şi a procedurilor specifice sistemului de calitate. concedii medicale. 6. rapoarte. 11. B. proces verbal de recepţie. 7. cunoașterea şi utilizarea programului Revisal . 8. documente de transport). 10. acoperirea şi rotaţia stocurilor. modalităţilor de prezentare a produselor pe mobilierul de expunere (vertical. analiza comparativă a articolelor aflate în promoţie. 3. fişe tehnice). întocmire declaraţii de conformitate. 5. participarea la organizarea burselor de locuri de muncă. Departamentul vânzări/marketing 1. ore suplimentare. aplicarea metodelor de analiză a eficienţei sortimentului existent. 4. împărţirii pe grupe şi subgrupe. întocmirea unei fişe de antecalculaţie a preţului pentru un produs/serviciu. cunoaşterea modalităţilor de prezentare a articolelor din gama mărcilor proprii .registru de evidenţă a salariaților în format electronic. 6. notă de intrare şi recepţie. 5. determinarea productivităţii muncii. pontaje. C. articolele cu vânzare zero. 9. cunoaşterea sistemului de salarizare. fişă post. 2. familii de produse. cunoaşterea modalităţilor de plată: tichete de masă. 4. analiza portofoliului de produse şi servicii. 6. notă constatatoare de diferenţe. sponsorizare. 7. orizontal etc). organizarea de cursuri de reconversie profesională în funcție de cerințele pieței muncii. EURO 200. card bancar. a relațiilor de muncă. pentru zilieri şi colective). fişă de magazie. 3. cunoaşterea şi analiza: regulilor specifice de repartizare a spaţiului de vânzare pe raioane (planul magazinului). cunoaşterea principalelor fluxuri de producţie sau operaţii. elaborarea de rapoarte privind: vânzările de referinţă. întocmirea principalelor documente întâlnite în activitatea de vânzare a produselor şi de aprovizionare (contract de cumpărare/vânzare. marja şi numărul de clienţi Like for Like/buget. precum şi securitate şi sănătate a mu ncii. înţelegerea activităţilor specifice logisticii interne. cupon tip voucher sau bonus. 6. renunţarea la produsele neprofitabile sau cu viteză mică de rotaţie (procedura reduceri preţ non food). elaborarea de modalităţi în vederea îmbunătăţirii sortimentului existent: introducerea de produse noi. alcătuirea unei fişe de produs.40 5. întocmirea dosarelor de acordare a indemnizaţiilor de şomaj şi a ajutoarelor sociale. 2. afişe deko. numerar. Resurse umane 1. înţelegerea demersului şi a structurii unui proces de mediere şi consiliere în vederea găsirii unui loc de muncă potrivit pregătirii şi dorințelor solicitatorilor. Departamentul de producţie 1. optimizarea stocurilor de materiale. D. 9. criteriilor de alocare a linearului pe produse.

se ţine seama de calitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică.41 8. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. 10. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS.1 Criterii de evaluare 10. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. 9. În acordarea notei. Evaluare 10. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. 10. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie.2 Metode de evaluare Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | .

TURISMULUI ŞI SERVICIILOR Anul II. La cererea tutorelui.4 Domeniul de studii 1.3 seminar/laborator 3. precum şi concluziile studentului. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.5 Semestrul Practica de specialitate 2.5 curs 3. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre disciplină 2.4 Anul de studiu 2 2.3 Titularul activităţilor de seminar 2. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.2 curs 3.7 Total ore de studiu individual 3.1 Denumirea disciplinei 2. 3.2 Titularul activităţilor de curs 2.2 Facultatea 1. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.8 Total ore pe semestru 3.1 Instituţia de învăţământ superior 1. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .1 Nr.6 Tip de evaluare 2. Date despre program 1. 90 din care: 3.4 Total ore din plan înv. Conţinutul Raportului de practică . de ore pe săptămână 30 din care: 3.42 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu ECONOMIA C OMERŢULUI.5 Ciclul de studii 1. Turismului şi Serviciilor 2..    | Ghid de practică . Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în e laborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. Pe toată durata practicii.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….7 Regimul disciplinei II DO 3. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Management-Marketing-Administrarea Afacerilor Administrarea Afacerilor Licenţă Economia Comerţului.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.3 Departamentul 1.

Conţinuturi 7. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). bilet la ordin). întocmirea de deconturi. 14. 11. 4. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 7. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. 9.2 Cunoştinţe economice de specialitate A. 5. realizarea şi verificarea calculaţiilor de preţ. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu ECTS.5 Consiliere şi asistenţă prin elaborarea de proiecte profesionale care răspund problemelor concrete ale clienţilor CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. cota de piaţă. 13. 8. selecţie. asociate vânzării produselor. alcătuirea şi verificarea programelor turistice. 3. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. Participarea la activitățile din cadrul firmei de turism: 1. 7. 7. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). 3. turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a comportamentului consumatorilor C3. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. etc. Procesul de recrutare. 10. bine definite. cec. organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în vederea acordării de consiliere şi asistenţă C3. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. Cunoaşterea firmei şi departamentului A1. inclusiv a celor turistice. 6. inclusiv în activitatea de turism. vânzări şi casare. concurenţi.4 Fundamentarea de studii şi analize. Competenţe specifice acumulate C3 Gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii C3.). 2.43 5. a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora C3. Competenţe transversale Competenţe profesionale 60 ore Ghid de practică | . Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale.3 Rezolvarea de probleme simple. prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare C3. Piaţa organizaţiei (furnizori. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 2. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specific e comerţului. angajare şi salarizare a personalului. clienţi. 12. Prezentarea circuitului documentelor. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 6.

7. promovarea vânzărilor. comportamentul consumatorilor în situaţii de ruptură de stoc şi metode de eliminare a unor astfel de neajunsuri. 18. 21. 16. 16. elaborarea de rapoarte privind: vânzările de referinţă. caracteristicile asortimentului din punct de vedere al dimensiunilor sale (lărgime. 10. cunoaşterea modalităţilor de prezentare a articolelor din gama mărcilor proprii. sponsorizarea). Agenţii de turism). acoperirea şi rotaţia stocurilor. 13. asortiment restrâns). reguli specifice de repartizare a spaţiului de vânzare pe raioane (planul magazinului). 4. organizarea de târguri de profil. 8. 18. metode de analiză a eficienţei asortimentului existent. efectuarea încasărilor şi plăţilor. 15. calculul unor indicatori de cuantificare a capacităţii de cazare turistică. conceperea unui chestionar. cunoaşterea şi folosirea sistemului de rezervări. 19. atribuirea de camere (spaţii cazare). 4. 12. verificarea viramentelor şi instrumentelor de plată. 11. organizarea de evenimente. indicatori de determinare a atractivităţii produselor. 14. pe valoare. furnizarea de informaţii. caracteristicile consumatorilor din zona de atracţie. verificarea corespondenţei. verificarea deconturilor. culegerea informaţiilor. 15. identificarea elementelor signalectice privind articolele expuse (etichete. | Ghid de practică . familii de produse. 21. tehnici de promovare a produselor şi magazinului (publicitatea. team building. rentabilitatea indirectă. conferinţe. realizarea de corecţii ale stocurilor. 8. 14. tehnicile de promovare a vânzărilor utilizate şi efectele acestora. constituirea unui eşantion. Participarea la activitățile specifice de comerţ şi retail: 1. relaţiile publice. recenţa cumpărărilor). respectarea legislaţiei în vigoare (HG 899/2011 . 24. marca. profunzime. criterii de acordare a reducerilor (pe cantitate. redactarea de materiale de prezentare. 20. gradul de satisfacere a cerinţelor consumatorilor/clienţilor). 19. actualizarea tarifelor şi verificarea condiţiilor contractuale. 22. 7. 23. 10. renunţarea la produsele neprofitabile sau cu viteză mică de rotaţie (indicatorii de rezultate pe baza cărora se adoptă decizia). analiza comparativă a articolelor aflate în promoţie. 13. 20. valoarea cumpărărilor. 9. studierea cumpărătorilor (produse cumpărate.44 întocmirea de grafice de acţiuni. 3. gestiunea relaţiilor cu prestatorii de servicii în domeniu. afişe deko. 6. criterii de alocare a linearului pe produse. 17. gestiunea pachetelor de servicii oferite. coerenţă. dimensionarea aleilor de circulaţie în cadrul magazinului. frecvenţa cumpărărilor. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor pe o temă de interes (de exemplu. 5. asortiment bogat. 6. modalităţi de îmbunătăţire a asortimentului existent: introducerea de produse noi. 9. realizarea de rapoarte şi grafice de activitate. tehnici de promovare a produsului turistic. 2. modalităţi de prezentare a produselor pe mobilierul de expunere. 5. Clasificarea structurilor de primire. 17. gestiunea informaţiilor de cazare şi rezervare. articolele cu vânzare zero. 12. efectuarea de rezervări. fişe tehnice). A2.Norme de aplicare. în funcţie de numărul produselor achiziţionate de la furnizor). relaţiile cu furnizorii. modalităţi de aprovizionare a magazinului şi a mobilierului de expunere. 11. analiza ponderilor mărcilor proprii ale distribuitorilor în asortiment. marja şi numărul de clienţi Like for Like/buget.

Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. În acordarea notei. B. fişa postului. recrutarea şi folosirea angajaţilor temporari. facilităţi de plată. ore suplimentare. pontaje. 25. 24. 10. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. utilizarea programelor de gestiune specifice. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. de transport. abordarea clienţilor în magazin: prezentarea ofertei şi a avantajelor faţă de concurenţi. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. Resurse umane 1. organizarea procesului de protecţie a consumatorilor. dosar personal.45 efectuarea de inventare parţiale.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. 3. la obiecţii. concedii de odihnă. situaţii. Evaluare 10. angajare personal-contract de muncă. 10. 4. 23. răspuns la nelămuriri. 9. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. cunoaşterea sistemului de salarizare.1 Criterii de evaluare 10. modalităţi de plată.2 Metode de evaluare Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | .3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. 22. 2. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. 26. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. rapoarte. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. a promoţiilor organizate de magazin. recepția mărfurilor: activităţi şi documente necesare. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. concedii medicale.

Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3. 90 din care: 3. Date despre program 1. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.3 seminar/laborator 3..4 Total ore din plan înv.4 Anul de studiu 2 2. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică . Conţinutul Raportului de practică .2 Titularul activităţilor de curs 2.1 Nr. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.1 Denumirea disciplinei 2.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Management-Marketing-Administrarea Afacerilor Marketing Licenţă Marketing 2.5 Ciclul de studii 1.7 Regimul disciplinei II DO 3.46 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu MARKETING Anul II. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….3 Titularul activităţilor de seminar 2.4 Domeniul de studii 1. 3.    | Ghid de practică .3 Departamentul 1. Pe toată durata practicii.2 curs 3.5 curs 3. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. precum şi concluziile studentului.5 Semestrul Practica de specialitate 2. Date despre disciplină 2.2 Facultatea 1. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.1 Instituţia de învăţământ superior 1. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.7 Total ore de studiu individual 3. de ore pe săptămână 30 din care: 3. La cererea tutorelui.8 Total ore pe semestru 3.6 Tip de evaluare 2. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.

Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. concurenţi. cota de piaţă. cec. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Prezentarea circuitului documentelor. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 3. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor pe o temă de interes (de exemplu. Procesul de recrutare. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. 9.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1.1 Definirea mediului organizaţiei. 4. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. clienţi. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. reviste. 3. constituirea unui eşantion. 14. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. 2. 7. culegerea informaţiilor. Studiul pieţei 1. descrierea pieţei întreprinderii cu menţionarea principalilor clienţi. Competenţe specifice acumulate C3 Culegerea. etc. bilet la ordin). 11. analiza şi interpretarea informațiilor de marketing privind organizația și mediul său C3. gradul de satisfacţie al consumatorilor/clienţilor). Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare.2 Cunoştinţe economice de specialitate Competenţe transversale Competenţe profesionale 60 ore A.2 Interpretarea impactului variabilelor de mediu asupra activităţii organizaţiei C3. 8. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). 7. Conţinuturi 7. 5. 10.5 Elaborarsea unui proiect de analiză a mediului de marketing al organizaţiei. în funcţie de specificul pieţei CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 6. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. 13. Piaţa organizaţiei (furnizori. cauzelor fluctuaţiilor volumului de vânzări.47 5. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. Ghid de practică | . conceperea unui chestionar. 7. identificarea şi descrierea principalelor variabile ale acestuia C3. fişierul clienţilor. selecţie. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu MK. 6.3 Identificarea şi selectarea factorilor care influenţează funcţionarea organizaţiei C3.4 Evaluarea şi clasificarea factorilor care influenţează funcţionarea organizaţiei C3. 12. identificarea surselor de informaţii interne şi documentare utilizate în studiul pieţei: tipuri de rapoarte întocmite. statistici utilizate. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. vânzări şi casare. angajare şi salarizare a personalului. 2.).

5. rapoarte săptămânale. fişă de magazie. 4. rapoarte zilnice. Elaborarea de rapoarte 1. analiza acţiunilor promoţionale efectuate în ultimul an. documente de transport). înţelegerea specificului criteriilor de selecţie. certificate de garanţie. Politica de comunicare 1.). prezentarea relaţiilor cu furnizorii: materii prime aprovizionate. identificarea şi descrierea principalelor mijloace de comunicare utilizate. Politica de distribuţie 1. 2. proces verbal de recepţie. descrierea produselor şi serviciilor (game de produse. elaborare reclame pentru produsele reprezentative ale firmei. negocierea şi încheierea contractelor. cunoaşterea modului de organizare a activităţii de participare la târguri şi expoziţii. 3. 5. G. B. organizare târguri de profil. factură. studiul privind preţurile practicate de concurenţă. 3. telemarketing (marketing telefonic). zone acoperite. identificarea circuitele de distribuţie utilizate. studiul politicii de preţ ″Cel mai ieftin″. circuite. ciclul de viaţă. 11. 6. identificarea şi elaborarea documentelor şi a procedurilor specifice sistemului de calitate. 6. întocmirea unei fişe de antecalculaţie a preţului pentru un produs/ serviciu. pregătire. elaborare plan media. 5. 3. întocmirea şi actualizarea fişierului clienţi. caracteristici. promovare pe site-ul firmei şi în media. 3. întocmirea principalelor documente întâlnite în activitatea de vânzare a produselor şi de aprovizionare (contract de cumpărare/vânzare. notă de intrare de recepţie. identificarea clienţilor pe baza surselor documentare. F. Forţa de vânzare 1. atribuţii. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă | Ghid de practică . 10. căutarea de noi clienţi noi. 2. motivare şi remunerare a forţei de vânzare. 2. 3. C. bon de consum. 2.48 4. 2. etc. 7. cunoaşterea criteriilor de performanţă pentru agenţii de vânzări. cunoaşterea principalelor activităţi logistice. analiza gamei de produse şi servicii. identificarea potenţialilor furnizori. E. 6. 4. 4. analiza structurii cifrei de afaceri pe clienţi şi zone geografice. linii de produse. furnizori etc. notă constatatoare de diferenţe. organizarea forţei de vânzare: număr de agenţi. 9. 5. analiza ofertelor. mărci înregistrate la OSIM). 2. Politica de preţ 1. conceperea materialelor de relaţii publice (comunicate de presă. 8. sortimente. Politica de produs 1. D. elaborare pliant de prezentare a ofertei firmei. elaborarea unei cereri de ofertă.

49 8. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social.3 Pondere 10.1 Criterii de 10. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. 10. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. 9. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. În acordarea notei. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. Evaluare 10. se ţine seama de c alitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | .

6 Tip de evaluare 2. La cererea tutorelui. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.2 Facultatea 1.5 Semestrul Practica de specialitate 2. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.5 Ciclul de studii 1. precum şi concluziile studentului.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Economie.8 Total ore pe semestru 3..4 Total ore din plan înv.4 Domeniul de studii 1.3 Titularul activităţilor de seminar 2. Date despre program 1. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. Conţinutul Raportului de practică . studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.    | Ghid de practică . 90 din care: 3. Contabilitate şi Afaceri Internaţionale Contabilitate Licenţă Contabilitate şi Informatică de Gestiune 2. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.2 curs 3. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în ela borarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.50 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE Anul II. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Date despre disciplină 2. 3. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .3 Departamentul 1.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.1 Nr. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.7 Total ore de studiu individual 3.5 curs 3.3 seminar/laborator 3.7 Regimul disciplinei II DO 3.4 Anul de studiu 2 2. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. de ore pe săptămână 30 din care: 3.1 Instituţia de învăţământ superior 1.1 Denumirea disciplinei 2.2 Titularul activităţilor de curs 2. Pe toată durata practicii.

Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. clienţi. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. 3. Temele ce privesc practica propriu-zisă sunt delimitate astfel: Ghid de practică | .4 Evaluarea procedeelor şi instrumentelor de prelucrare a informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. Piaţa organizaţiei (furnizori. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. bilet la ordin). Competenţe specifice acumulate C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar -contabile și/sau fiscale C3. teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. etc.). inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. concurenţi. de producţie şi prestări de servicii sau publice. 7.2 Cunoştinţe economice de specialitate 60 ore În funcţie de tipul entităţii. 14. Prezentarea circuitului documentelor.1 Definirea conceptelor. selecţie.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. cec. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 11. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 7. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare.3 Aplicarea conceptelor.51 5. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. 8. economice. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. 2. 5. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii.5 Întocmirea şi prezentarea de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. 13. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu CIG. 10. contabilitate de gestiune şi respectiv publică. cota de piaţă. Procesul de recrutare.2 Explicarea conceptelor. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). studenţii vor rezolva temele de practică ce se nominalizează în continuare în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice. şi avându -se în vedere conţinutul disciplinelor de contabilitate financiară. 12. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Conţinuturi 7. angajare şi salarizare a personalului. principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. teoriilor. vânzări şi casare. 6. 7. 9. 4.

b) fluxuri de informaţii contabile. g) întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale specifice entităţilor economice. e) achiziţii de stocuri pentru care furnizorii emit factura ulterior. d) obţinerea producţiei şi urmărirea distribuirii acesteia . B. i) particularităţi ale evidenţei stocurilor în cadrul entităţilor din domeniul agriculturii. d) utilizarea acreditivelor pentru decontarea tranzacţiilor între terţi. Lucrări contabile specifice închiderii exerciţiului financiar: a) efectuarea şi valorificarea rezultatelor inventarierii.52 A. e) procurarea şi utilizarea elementelor încadrate în categoria ″alte valori″. g) particularităţi privind evidenţa mărfurilor la unităţile de comerţ cu ridicata sau cu amănuntul. 4. Tehnici şi proceduri contabile în relaţie cu terţii: a) urmărirea serviciilor efectuate entităţii de către terţi. h) determinarea şi înregistrarea amortizării imobilizărilor. precum şi reducerile comerciale şi financiare aferente. b) determinarea rezultatului exerciţiului şi impozitarea acestuia. h) reflectarea contabilă a consumurilor de materii prime şi materiale în cadrul entităţilor economice ce au ca obiect de activitate producţia de bunuri. Teme comune disciplinelor de contabilitate şi entităţilor de practică 1. c) tehnici de obţinere şi circulaţie a produselor şi serviciilor contabile. d) urmărirea în contabilitate a subvenţiilor obţinute de entitate. f) operaţiuni privind investiţiile pe termen scurt. b) determinarea şi contabilizarea operaţiilor aferente taxei pe valoarea adăugată. prin donaţii. | Ghid de practică . 2. Tehnici şi proceduri contabile privind imobilizările: a) intrarea imobilizărilor corporale prin leasing financiar şi operaţional. precum şi sumele lăsate temporar de aceştia la dispoziţia entităţii. b) primirea şi rambursarea împrumuturilor şi urmărirea dobânzilor aferente. d) categoriile de personal. c) decontarea tranzacţiilor prin intermediul cecurilor şi efectelor de comerţ. 5. f) operaţiuni privind stocurile aflate în curs de aprovizionare. d) concesionarea activelor imobilizate. b) stocuri primite de la furnizori. 3. g) obţinerea imobilizărilor prin schimb de active. b) obţinerea imobilizărilor corporale în antrepriză şi cu efort propriu. Tehnici şi proceduri contabile privind trezoreria: a) acordarea şi justificarea avansurilor de trezorerie . c) procurarea şi darea în folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar. c) reflectarea în contabilitate a impozitelor şi taxelor locale. d) aprofundarea relaţiei entitate-terţi. e) reflectarea în contabilitate a relaţiilor entităţii cu acţionarii/asociaţii în ceea ce priveşte aporturile la capitalul social. 2. b) descrierea structurii contabile. dividendele. Teme specifice contabilităţii financiare de la entităţile economice 1. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. e) intrarea imobilizărilor corporale cu titlu gratuit. f) înregistrarea în contabilitate a asocierilor în participaţie. c) centrele de responsabilitate. f) intrarea imobilizărilor corporale prin aport în natură. plusuri de valoare la inventar sau prin subvenţii pentru investiţii. organizarea şi conducerea specifice activităţii entităţii: a) descrierea structurilor funcţionale. c) efectuarea şi reflectare în contabilitate a operaţiunilor de reevaluare a activelor imobilizate. gama de produse şi servicii specifice informaţiei contabile: a) cunoaşterea ofertei de produse şi servicii contabile şi caracteristicile a cestora. Tehnici şi proceduri contabile privind stocurile: a) primirea de stocuri de la furnizori cu şi fără diferenţe la recepţie.

D. 5. Teme specifice entităţilor publice 1.3 Pondere 10. 2. contabilitatea fondurilor şi finanţărilor din surse bugetare şi extrabugetare la instituţiile publice. contabilitatea datoriilor publice interne şi externe contractate şi garantate de unităţile administrativ-teritoriale.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. rolul relaţiei cost-volum-profit în stabilirea rentabilităţii pe produse şi pe ansamblul entităţii. 6. 3. b) constituirea veniturilor. Teme specifice contabilităţii de gestiune de la entităţile de producţie şi prestări de servicii 1. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de Evaluarea pe parcurs practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Ghid de practică | . c) contabilitatea cererilor de rambursare în cadrul societăţilor comerciale.1 Criterii de 10. 3. tratamente şi practici contabile privind urmărirea şi deprecierea activelor fixe corporale aflate în proprietatea instituţiilor publice. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. calculaţia costurilor în condiţiile metodei globale şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. 7. 2. 4. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. 7. d) contabilitatea contractelor de finanţare tip POSDRU. c) determinarea venitului net. raportările contabile în instituţiile publice. Tehnici şi instrumente specifice contabilităţii în partidă simplă: a) înregistrarea cheltuielilor. evidenţa şi mişcarea stocurilor la instituţiile publice. Evaluare 10. contabilitatea capitalurilor proprii constituite pe seama bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. 4. utilizarea metodologiei standard în proiectarea tehnico-economică şi urmărirea nivelului cheltuielilor şi al costurilor. 6. calculaţia costurilor în condiţiile metodei pe comenzi şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. politici contabile privind decontările cu terţii. calculaţia costurilor în condiţiile metodei pe faze şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. Tehnici şi proceduri contabile privind finanţările din fonduri europene: a) contabilitatea unui contract de finanţare multianual. calculaţia costurilor în condiţiile metodei coeficienţilor de echivalenţă şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. 6. b) contabilitatea contractelor în parteneriat. C.53 c) repartizarea rezultatului exerciţi ului. 5. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. 9.

54
Anexa 4 din Ghidul de Practică. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică, un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. În acordarea notei, se ţine seama de c alitatea Raportului Evaluarea finală de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică, de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. 10.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________

50%

| Ghid de practică

55
Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu FINANŢE ŞI B ĂNCI Anul II, cursuri de zi

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Finanţe, Bănci şi Analiză Economică Finanţe Licenţă Finanţe şi Bănci

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei 2.2 Titularul activităţilor de curs 2.3 Titularul activităţilor de seminar 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul Practica de specialitate 2.6 Tip de evaluare 2.7 Regimul disciplinei

II

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Nr. de ore pe săptămână 30 din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din plan înv. 90 din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….. 3.7 Total ore de studiu individual 3.8 Total ore pe semestru 3.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3

4. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică
 
Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Pe toată durata practicii, studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi, în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute; La cererea tutorelui, studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior, precum şi concluziile studentului. Conţinutul Raportului de practică , metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică, şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică, care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.

 

Ghid de practică |

56
5. Competenţe specifice acumulate
C3 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.1 Descrierea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.2 Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.3 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor economico-financiare C3.4 Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură economico-financiară C3.5 Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico-financiare CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale

6. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu FB, în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii.

7. Conţinuturi
7.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore
1. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 2. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică), cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. 3. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 4. Piaţa organizaţiei (furnizori, clienţi, concurenţi, cota de piaţă, etc.). 5. Procesul de recrutare, selecţie, angajare şi salarizare a personalului. 6. Prezentarea circuitului documentelor, inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. 7. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii, vânzări şi casare. 8. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale, inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 9. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 10. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. 11. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată, cec, bilet la ordin). 12. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. 13. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. 14. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul).

7.2 Cunoştinţe economice de specialitate

60 ore

A. Practica la instituţiile de credit În funcţie de tipul unităţii teritoriale a instituţiei de credit şi de accesul la informaţii, studenţii vor realiza următoarele teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice necesare activităţii instituţiilor de credit.

| Ghid de practică

tehnica de realizare a fiecărui tip de operaţiuni bancare desfăşurată la unitatea teritorială a instituţiei de credit: a) constituirea de depozite bancare. b) cunoaşterea strategiei privind tratamentul riscurilor semnificative. standing order. dobânzi. B. evaluarea şi administrarea riscului de credit. d) categorii de clienţi retail. informaţii de risc bancar. b) tehnici de vânzare a produselor şi serviciilor bancare. caracteristici tehnologice. 5. e) operaţiuni de creditare a persoanelor fizice şi juridice.cash. d) operaţiuni cu carduri. documentaţia de credit şi analiza creditului. de piaţă. instrumente de plată şi încasare fără numerar. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a instituţiei de credit: a) descrierea structurilor funcţionale. certificate de depozit. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. c) cunoaşterea organizării şi a atribuţiilor compartimentului de administrare a riscurilor semnificative şi ale comitetului de administrare a riscurilor sau a structurilor similare la nivelul unităţilor teritoriale d) sistemul de control intern. i) carduri : concept. direct debit. 1. asigurări conexe activităţii de creditare). conturi de economii. operaţiunile cu numerar . 4. b) cunoaşterea structurii veniturilor şi cheltuielilor instituţiei de credit. cerinţe de cunoaştere a clientelei. b) operaţiuni de virament. electronic banking. creditul de consum. operaţional. Practica la societăţile de asigurări Studenţii vor realiza următoarele teme de practică. h) depozite: tipuri de depozite. c) operaţiuni valutare inclusiv cele privind casele de schimb valutar. noi servicii oferite prin carduri. g) contul curent şi operaţiunile de cont curent: contul curent. c) centrele de responsabilitate. de lichiditate. fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. gama de produse şi servicii bancare şi managementul relaţiei bancă client: a) canalele de distribuţie. b) front-office şi back-office. b) centrele de responsabilitate. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a societăţii de asigurări: a) descrierea structurilor funcţionale. codul IBAN. reputaţional atât la nivel de ansamblu a instituţiei de credit cât şi la toate nivelurile organizatorice ale acesteia. d) categoriile de personal. terminale bancare ATM şi EPOS din perspectiva canalelor de distribuţie de produse şi servicii bancare. 3. Ghid de practică | . multimedia customer contact center. e) canalele integrate de distribuţie bancară: rolul canalelor electronice de distribuţie în sectorul bancar. participanţi. alte operaţiuni conexe contului curent. mobile banking. c) categoriile de personal. Internet banking. gestiunea relaţiei cu clienţii Customer Relationship Management – CRM. 2. gestiunea riscurilor semnificative care afectează activitatea instituţiilor de credit şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare controlului riscurilor: a) identificarea. c) aprofundarea relaţiei bancă-client. j) credite: tipuri de credite – clasificare. garanţii colaterale. creditul imobiliar-ipotecar.57 1. managementul operaţiunilor şi performanţelor instituţiei de credit: a) cunoaşterea operaţiunilor active şi pasive. tehnologii în domeniul cardurilor. dobânzi şi comisioane. f) operaţiuni privind tranzacţiile efectuate de clienţi pe piaţa de capital.

c) evaluarea posibilităţilor de finanţare avute în vedere la asigurarea echilibrului financiar. impozitarea şi repartizarea profitului firmei: a) analiza rezultatelor aferente fiecărui ciclu de operaţiuni (exploatare. b) opţiunea între distribuirea profitului net şi capitalizarea acestuia. 6. dacă este cazul: subvenții. finanțare din fonduri europene etc. marjei de solvabilitate. împrejurărilor producerii acestuia.58 2. Practica la societăţile comerciale cu capital privat În funcţie de tipul societăţii comerciale şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: 1. vor fi prezentate contul de profit şi pierdere. Determinarea. în acest sens. vor întocmi şi o diagramă de relaţii a compartimentului respectiv cu celelalte compartimente din firmă precum şi un extras din legislaţia în vigoare care reglementează activitatea financiară a firmei. b) modalități de formare și sporire a capitalului propriu. b) se vor analiza regimurile de amortizare ale activelor imobilizate şi eventualele implicaţii în gestiunea financiară a firmei. procedura de constatare a unor cazuri asigurate: a) prezentarea cazului. d) o bună cunoaştere a organizării. 4. D. b) reflectarea în dosarul de daună: evaluarea pagubei. d) alte modalități de finanțare. formularea de concluzii. C. b) circuitul documentelor. c) de răspundere civilă. b) de persoane. atribuţiilor şi activităţii compartimentului fi nanciar (eventual financiar-contabil) – în acest scop. a structurii veniturilor şi cheltuielilor societăţii de asigurări. 3. c) îndatorarea și formele sale. 3. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. 4. stabilirea despăgubirii. financiare) precum şi politica de dividend. elementele tehnice specifice ale contractului pe forme ale asigurării . c) gestiunea rezervelor specifice formelor de asigurări. fluxul informaţional. b) centrele de responsabilitate. capitalul firmei și modalitățile de formare: a) structura bilanțieră a capitalului. dimensionarea şi finanţarea necesarului de active circulante : a) evidenţierea eficienţei utilizării. ilustrarea cu documente.se va studia mecanismul fiecărui produs de asigurare: a) de bunuri. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în societatea comercială unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. situaţia repartizării profitului şi eventualele note explicative realizate în acest sens. d) indicatori privind aprecierea performanţelor în domeniul asigurărilor. 5. tehnic-operativ în asigurări: a) fluxul de relaţii. b) modalităţile specifice de dimensionare avute în vedere la fundamentarea cheltuielilor de exploatare din bugetul de venituri şi cheltuieli. Practica la instituţiile fiscale În funcţie de specificul institutiei fiscale şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: | Ghid de practică . evaluarea şi finanţarea investiţiilor: a) prezentarea concretă a documentaţiei tehnico–economice a unui proiect de investiţii din firmă. insistând asupra modului de calcul şi interpretare a indicatorilor economico–financiari ai investiţiei şi a surselor de finanţare fundamentate prin planul de investiţii sau anexa de la bugetul de venituri şi cheltuieli.

venituri din investiţii. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în instituţia de asigurări sociale de stat unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. evidenţa fiscală şi declaraţia fiscală. 3. restituiri de sume. baza lunară de calcul la care angajatorul datorează CAS. venituri din pensii. prescripţia. f) impozitul pe dividende. c) cotele de impozit. ta xelor. b) operaţiuni impozabile. sumele asupra cărora nu se calculează CAS. impozitele şi taxele locale a) impozitul şi taxa pe clădiri. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. venitul net anual impozabil. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. b) contribuabilii şi sfera de cuprindere a impozitului pe venit. g) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. b) contribuabilii impozitului pe profit în România. c) categorii de venituri supuse impozitului pe venit şi venituri neimpozabile. venituri din activităţi agricole. insolvabilitatea. e) plata impozitului pe profit şi depunerea declaraţiilor fiscale. e) baza de impozitare. E. d) aspecte fiscale internaţionale. taxa pe valoarea adaugată: a) stadiul armonizării TVA în ţările comunitare. operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a TVA. impozitul pe venit de la persoanele fizice: a) coordonarea impozitării veniturilor personale în Uniunea Europeană. operaţiuni scutite de TVA. d) consecinţele sustragerii de la plata CAS. fundamentarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat: a) contribuabilii în sistemul public de pensii. 6. 7. 8. cotele de TVA. modalităţi de stingere a creanţelor fiscale (plata. compensarea. d) alte impozite şi taxe locale. Practica la instituţiile de asigurări sociale de stat În funcţie de tipul unităţii teritoriale de asigurări sociale de stat şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: 1. creanţele fiscale: a) competenţa organelor fiscale şi actele emise de acestea. c) stabilirea impozitelor. b) înregistrarea fiscală. anularea) . d) faptul generator şi exigibilitatea TVA. b) centrele de responsabilitate.59 1. baza de calcul a impozitului pe profit. executarea silită. impozitarea persoanelor juridice: a) stadiul coordonării sistemului de impozitare a companiilor în ţările membre ale UE. b) stabilirea cotelor de contribuţie. venituri din premii şi din jocuri de noroc. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a finanţelor publice unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. b) impozitul şi taxa pe teren. Ghid de practică | . Convenţiile pentru evitarea dublei impuneri încheiate de România cu alte state . regimul deducerilor. b) centrele de responsabilitate. venituri din salarii. 2. c) locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a TVA. venituri din cedarea folosinţei bunurilor. 2. c) baza lunară de calcul a CAS suportat de asigurat. persoane impozabile. contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat. 4. d) obligaţia şi creanţa fiscală. c) impozitul asupra mijloacelor de transport. venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. d) venituri din activităţi independente.

fluxul informational și managementul operaţiunilor şi performanţelor instituţiei: a) fluxul de relaţii. d) pensia de urmaşi. d) administrarea portofoliilor. mod de fundamentare a pensiilor) . beneficiari şi condiţii de acordare. tehnica de realizare a fiecărui tip de serviciu/activitate: a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare. a) ajutorul de deces.60 3. k) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare general referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare.1 Criterii de 10. i) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului. 4. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. inclusiv custodia și servicii în legatură cu acestea. Practica la instituţii ale pieței de capital În funcţie de tipul instituţiei şi de accesul la informaţii. b) executarea ordinelor în numele clienților. g) păstrarea în siguranţă și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților. d) categoriile de personal. c) tratarea principalilor indicatori de performanţă folosiţi în analiza rezultatelor instituţiei. j) servicii de schimb valutar în legatură cu activitățile de servicii de investiții prestate. c) pensia anticipată. 5. studenţii vor realiza următoarele teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice: 2. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. | Ghid de practică . b) cunoaşterea structurii veniturilor şi cheltuielilor instituţiei. indemnizaţii stabilite prin legi speciale. 3. 5. alte drepturi de asigurări sociale. categorii de pensii acordate în sistemul public de pensii din România: a) pensia pentru limita de vârstă. (beneficiari.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. modul concret de organizare şi conducere a activităţii: a) descrierea structurilor funcţionale. b) bilete de tratament balnear şi odihnă etc. c) tranzacționarea pe cont propriu. precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități. c) centrele de responsabilitate. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. f) subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare. strategia industriala și aspectele conexe acesteia. b) pensia de invaliditate. condiţii de acordare. Evaluare 10. 9.3 Pondere 10. b) front-office şi back-office. h) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor. e) consultanță de investiții.

de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. În acordarea notei.61 Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. se ţine seama de c alitatea Raportului Evaluarea finală de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ 50% 50% Ghid de practică | . 10.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică.

care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.7 Total ore de studiu individual 3.3 Titularul activităţilor de seminar 2.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.2 curs 3.62 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu STATISTICĂ ȘI PREVIZIUNE ECONOMICĂ Anul II.1 Denumirea disciplinei 2. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.5 Semestrul Practica de specialitate 2. La cererea tutorelui.7 Regimul disciplinei II DO 3. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică . Conţinutul Raportului de practică . Date despre disciplină 2. Pe toată durata practicii.6 Tip de evaluare 2. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.4 Anul de studiu 2 2.1 Instituţia de învăţământ superior 1.4 Total ore din plan înv. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.    | Ghid de practică .. 90 din care: 3. precum şi concluziile studentului. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.2 Facultatea 1.2 Titularul activităţilor de curs 2. de ore pe săptămână 30 din care: 3.5 curs 3. Date despre program 1.8 Total ore pe semestru 3.3 seminar/laborator 3.1 Nr. Statistică şi Informatică Economică Licenţă Statistică şi Previziune Economică 2. 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Statistică şi Informatică Economică Cibernetică. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.4 Domeniul de studii 1.3 Departamentul 1.

Ghid de practică | . modelelor şi metodelor de previziune în domeniul economic şi social C5. selecţie. 12. 6. Prezentarea circuitului documentelor. 9. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. teoriilor. studenţii vor avea în vedere realizarea următoarelor teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice specifice domeniului de activitate: 1. 14.economice C5. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul).1 Identificarea conceptelor. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. 13. modelelor şi metodelor din domeniul previziunii economice şi sociale C5. 7. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. 11.4 Analiza critică a modelelor de previziune utilizate în cercetare C5. bilet la ordin). Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. 10. eficientă şi responsabilă CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 6. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. etc. cec. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 7. 3. 8. concurenţi.63 5. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică).2 Cunoştinţe economice de specialitate Competenţe transversale Competenţe profesionale 60 ore În funcţie de tipul unităţii şi de accesul la informaţii. 4. Piaţa organizaţiei (furnizori. Conţinuturi 7. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu SPE. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei.5 Participarea la elaborarea unor modele de previzionare socio-economică CT1 Aplicarea principiilor. cota de piaţă. angajare şi salarizare a personalului. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. Procesul de recrutare. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. b) Locul în sistemul statistic oficial. normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă. 7. 2. c) Tipuri de activităţi realizate. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 5.).2 Explicarea şi interpretarea conceptelor. clienţi. teoriilor. vânzări şi casare.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. Competenţe specifice acumulate C5 Previziunea fenomenelor socio–economice C5.3 Folosirea metodelor adecvate pentru previziunea fenomenelor social . Descrierea unităţii în care se desfăşoară practica a) Descrierea specificului unităţii.

64 2. b) Calculul și interpretarea indicatorilor specifici cercetărilor parțiale. 7. b) Utilizarea metodei regresiei pentru caracterizarea legăturilor dintre fenomenele socialeconomice. 6. c) Realizarea de previziuni. a) Calculul și interpretarea indicatorilor specifici corelației adecvați datelor disponibile. 4. înregistrare. Elaborarea de previziuni. 3. c) Redactarea raportului cercetării. b) Interpretarea rezultatelor obținute. Indici Statistici a) Calculul tipurilor de indici utilizați la nivelul unității. b) Calculul indicatorilor statistici ai variației. a) Tipuri de cercetări parțiale realizate la nivelul unității.2 Metode de evaluare | Ghid de practică . d) Analiza și interpretarea indicatorilor statistici obținuți. c) Metode de sistematizare și prelucrare a datelor utilizate la nivelul unităţii. 5. sistematizare şi prezentare a datelor statistice a) Descrierea sistemului de culegere. b) Ajustarea seriilor cronologice. Metode de culegere. înregistrare. Calculul şi analiza principalilor indicatori numerici ai seriilor statistice a) Calculul indicatorilor statistici ai tendinței centrale. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice.1 Criterii de evaluare 10. 9. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. sistematizare şi prelucrare a datelor. Introducere în inferenţa statistică. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. sondaje şi anchete statistice. Corelaţie şi regresie. Evaluare 10. c) Calculul indicatorilor statistici de caracterizare a formei distribuțiilor. a) Calculul și interpretarea indicatorilor dinamicii.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. Analiza seriilor cronologice. Evaluarea finală Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în 50% 10. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. b) Metode de culegere şi înregistrare utilizate la nivelul unităţii.

se ţine seama de calitatea Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică . 10. În acordarea notei.65 faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | .

Date despre disciplină 2. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….7 Total ore de studiu individual 3. Statistică şi Informatică Economică Licenţă Informatică Economică 2.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Statistică şi Informatică Economică Cibernetică.2 Titularul activităţilor de curs 2.3 Departamentul 1. Conţinutul Raportului de practică .4 Anul de studiu 2 2.66 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu INFORMATICĂ EC ONOMICĂ Anul II. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.1 Instituţia de învăţământ superior 1. Pe toată durata practicii. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.5 curs 3. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .5 Ciclul de studii 1. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. La cererea tutorelui.2 Facultatea 1. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.1 Nr.6 Tip de evaluare 2. precum şi concluziile studentului. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.8 Total ore pe semestru 3.    | Ghid de practică .5 Semestrul Practica de specialitate 2. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. 3. Date despre program 1.4 Total ore din plan înv. 90 din care: 3.4 Domeniul de studii 1. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.3 seminar/laborator 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.3 Titularul activităţilor de seminar 2.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.2 curs 3.1 Denumirea disciplinei 2. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.7 Regimul disciplinei II DO 3. de ore pe săptămână 30 din care: 3.

5. 9.1 Recunoașterea şi descrierea funcțiilor de prelucrare ale produselor software de birotică necesare soluționării de probleme C3. c) caracteristicile tehnice ale serverului şi staţiilor de lucru. Piaţa organizaţiei (furnizori. 12. bilet la ordin). cec.2 Cunoştinţe economice de specialitate 1. cota de piaţă. vânzări şi casare. 6. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 11. Prezentarea situaţiilor financiare anuale.67 5. 3. Conţinuturi 7. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora.4 Analiza şi evaluarea calităţii soluțiilor obținute prin utilizarea de produse software de birotică C3.). b) tipul reţelei utilizate. 4. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. clienţi. Prezentarea circuitului documentelor. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu IE.5 Implementarea de soluții reutilizabile şi integrabile în sisteme informatice CT3 Identificarea oportunităților de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. 60 ore Ghid de practică | . 2. 7. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). 7.2 Explicarea şi compararea produselor de birotică pentru a obține soluția cea mai eficientă în raport cu un set definit de criterii de performanţă C3. selecţie.3 Alegerea opțiunilor pentru introducerea şi stocarea datelor şi pentru efectuarea de prelucrări în contextul unui management eficient al documentelor C3. Studiul arhitecturii reţelei de calculatoare existentă în organizaţia economică: a) necesitatea existenţei reţelei. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. d) amplasarea serverului şi a staţiilor de lucru. 14. 7. Procesul de recrutare. 13. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. Competenţe specifice acumulate C3 Utilizarea adecvată a produselor software de birotică pentru soluționarea de probleme specifice C3. angajare şi salarizare a personalului. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. etc. 8. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. 10.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. concurenţi. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei.

Evaluare 10. sisteme de comunicație online. documentele de intrare care au stat la baza obţinerii lor şi procedurile de prelucrare. sisteme de management a documentelor. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. 6. lună. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. 9.1 Criterii de 10. sisteme colaborative. semestru. an). Analiza impactului utilizării aplicaţiei informatice studiate asupra organizaţiei (avantaje/dezavantaje) şi propuneri privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea acesteia astfel încât să satisfacă cerinţele utilizatorilor/organizaţiei. | Ghid de practică . d) identificarea modulelor aplicaţiei. Utilizarea aplicaţiei informatice sub forma unei simulări. 3. sisteme informatice de gestiune. sisteme de promovare online care pot fi integrate cu aplicațiile de întreprindere existente. pentru o perioadă de gestiune (zi. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi.68 e) f) softul utilizat pe server şi staţii. 2. inclusiv a sistemului de gestiune a bazelor de date. Aplicarea tehnologiilor informatice moderne în dezvoltarea și personalizarea unor soluții informatice de tip e-business. cu date reale sau fictive. trimestru. cât şi din punct de vedere al administratorului aplicaţiei.3 Pondere 10. e) intrările şi ieşirile corespunzătoare diferitelor module funcţionale ale aplicaţiei. 7. Dezvoltarea și personalizarea unor sisteme de management al conținutului. Prezentarea soluţiei informatice integrate/aplicaţiei informatice utilizată de către organizaţie: a) descrierea arhitecturii funcţionale a soluţiei informatice. aplicaţiile informatice utilizate în reţea. a) pentru exemplul luat în considerare. se vor prezenta situaţiile de ieşire generate de aplicaţie. Desfășurarea activităților din întreprindere având ca suport soluțiile informatice și optimizarea acestora. atât din punct de vedere al utilizatorului. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. 5. utilizate la dezvoltarea aplicaţiei. c) descrierea arhitecturii bazei de date utilizată. b) prezentarea tehnologiilor informatice. 4.

un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. se ţine seama de calitatea Raportului Evaluarea finală de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. 10. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ 50% Ghid de practică | . Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10.69 Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. În acordarea notei.

 atestatul poate fi şi colectiv pentru toţi studenţii din centrul de practică din care va trebui să reiasă numărul de ore de practică la care a fost prezent fiecare student.70 ANEXA 2 ATESTAT DE EFECTUARE A PRACTICII Antet organizație ATESTAT Prin prezentul atestat certificăm că studentul/a ____________________________ a parcurs stagiul de practică în perioada ___/___/_____ .___/___/_____ cu un număr efectiv de ___ ore din cele 90 ore prevăzute. Tutore. | Ghid de practică . Reprezentant legal centru de practică.

71 ANEXA 3 RAPORTUL DE PRACTICĂ Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu________________________________ Universitatea din Craiova RAPORT DE PRACTICĂ Centrul de practică _________________________ Tutore ____________________________________ Coordonator _______________________________ Student __________________ Craiova. 2013 Ghid de practică | .

 operaţiuni cu carduri.2. bilet la ordin etc). pentru constituirea de depozite. Descrierea structurilor funcţionale ale instituţiei de credit  front-office şi back-office. domeniu de activitate. capacităţi.3 Tehnica de realizare a fiecărui tip de operaţiuni bancare desfăşurată la unitatea teritorială a instituţiei de credit:  deschiderea de conturi.  operaţiuni de primire şi eliberare de numerar. ş. reţea. conform fiecărei specializări Tematica de specialitate va fi stabilită împreună cu coordonatorul de practică şi tutore Exemplu pentru practica la instituţii de credit 3. Gama de produse şi servicii bancare şi managementul relaţiei bancă client:  cunoaşterea ofertei de produse şi servicii şi a caracteristicilor acesteia. Abordarea tematicii de specialitate prevăzută în programa analitică (descriptorii).  categoriile de personal.  operaţiuni privind tranzacţiile efectuate de clienţi pe piaţa de capital.  operaţiuni valutare inclusiv cele privind casele de schimb valutar. Documentele pentru deschiderea conturilor.a.  operaţiuni de creditare a persoanelor fizice şi juridice. Prezentarea de ansamblu a organizaţiei Scurt istoric.  centrele de responsabilitate. 3. legislaţie şi norme în vigoare care vizează activitatea organizaţiei şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. ş. Concluzii | Ghid de practică . identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. Toate activităţile şi operaţiunile abordate trebuie însoţite de materialul documentar aferent întocmit de student. IV. instrumente de plată (ordin de plată.72 CUPRINS I. resurse umane.a.1.a. cec. Cunoaşterea şi studierea principalelor activităţi ale organizaţiei Prezentarea modului de organizare şi derulare a activităţii în centrul de practică. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. prezentarea structurilor de conducere şi a principalilor indicatori de performanţă ş.  constituirea de depozite bancare. foaie de vărsământ/depunere. 3. documentaţie creditare persoane fizice şi juridice. III.  canalele de distribuţie.  tehnici de vânzare a produselor şi serviciilor bancare  aprofundarea relaţiei bancă-client. II.  operaţiuni de virament. Tendinţe şi perspective în evoluţia organizaţiei V.

subcapitolul cu caracter normal iar paragraful se va scrie cu font italic.G. Bibliografia: Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării înainte de anexe. Materialele bibliografice vor fi înscrise în ordinea: cărţi şi articole publicate în ordinea alfabetică a numelui autorului. prima semnificând numărul capitolului iar cea de -a doua numărul de ordine al figurii. pagina.1. editura. Figurile au un titlul şi se numerotează pe capitole. Ficare tabel trebuie să fie numerotat şi să aibă un titlu. ordinea datelor din nota de subsol este următoarea: numele şi prenumele autorului. Capitolul se va scrie cu majuscule. cu două cifre. cu spaţiere la 1 rând. listat pe format A4. marginea din stânga fiind de 4 cm. alte surse informaţionale (anuare statistice. titlul lucrării. Raportul de practică va fi tehnoredactat cu toate semnele diacritice. H. Materialul tabelar: Tabelele mari care depăşesc în lăţime formatul paginii de text se vor prezenta în format landscape. anul apariţiei. 1. tehnoredactată cu corp mic (10). folosindu-se caractere de 14 pentru titluri şi 12 pentru text. Titlul se scrie drept şi centrat deasupra tabelului. O prima modalitate are în vedere note de subsol la paginile lucrării.73 Condiţii de redactare Raportul de practică va conţine maxim 30 de pagini. norme metodologice. acte normative (legi. Ea rezultă din lăsarea unor margini uniforme sus. Paragraful).. Transmiterea raportului de practică Un exemplar original al raportului de practică va fi depus la Biroul de practică PRAXIS în ultima zi a stagiului de practică până la ora 16.). atât a numelui. instrucţiuni de aplicare). cea de-a treia paragraful (ex. fontul TimesNewRoman. cea de -a doua subcapitolul. A doua modalitate se referă la includerea în cadrul naraţiunii între paranteze rotunde. Materialul ilustrativ: Figurile trebuie să aibă un contrast bun. cât şi a anului de apariţie a lucrării. prima semnificând numărul capitolului iar cea de -a doua numărul de ordine al tabelului. 1. Se recomandă folosirea procesorului de text Microsoft Office Word.: 1. Trimiterile bibliografice: Pot fi folosite două modalităţi. ordonanţe de urgenţă. deasupra titlului.1. Anexele: Dacă lucrarea conţine anexe. Ghid de practică | . jos şi lateral (de 2 cm. Titlurile bibliografice se înscriu în ordinea alfabetică a numelor autorilor. fiind de preferat ca ele să nu depăşească formatul de text al paginii în care sunt tipărite. acestea se vor amplasa la sfârşitul lucrării şi nu pe capitole. cu două cifre. adrese de internet. Trimiterile din text la tabele se vor face scriind drept cuvântul „Tabelul” urmat de numărul acestuia. Subcapitolul. pentru ca manuscrisul să poată fi legat). De regulă.1. localitatea. exclusiv anexele (documentele/materialul documentar întocmit de practicant în cadrul abordării tematicii de specialitate). Orice titlu se va scrie centrat. Numerotarea tabelului se face în partea stângă.00 şi reprezintă condiţie de acces la colocviul de practică. numerotându -se cu cifre arabe urmate de punct. Fiecare tabel va avea la subsol înscrisă sursa datelor cuprinse în acesta. buletine BNR etc. Oglinda paginii: Este vorba de suprafaţa paginii acoperită de text. Capitolul. cu caracter de 14 şi va fi precedat de un simbol numeric în care prima cifră semnifică capitolul. Anexele trebuie să aibă titlu şi vor fi numerotate iar trimiterile din text la anexe se vor face ca şi în cazul figurilor şi tabelelor indicând numărul.

Atitudinea studentului faţă de activitatea de practică 2. respect Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 2.2 Cunoştinţe despre organizaţia în care îşi desfăşoară stagiul de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător IV.3 Interes pentru dobândirea de cunoştinţe noi Foarte bine Bine Necorespunzător Satisfacător Necorespunzător III.2 Respectarea programului de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător Satisfacător Necorespunzător II.74 ANEXA 4 FIŞA DE EVALUARE PE PARCURSUL STAGIULUI DE PRACTICĂ Numele şi prenumele studentului ______________________________________ I. Cunoa șterea mediului organiza țional 3. Modul în care studentul se prezintă la locul de practică 1.1 Disciplină.1 Aspect şi ţinută corespunzătoare Foarte bine Bine 1.1 Comunicarea cu tutorele şi reprezentantul centrului de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător | Ghid de practică . Capacitatea de comunicare şi integrare în colectivul centrului de practică 4.2 Cunoaşterea cerinţelor şi a obiectivelor practicii Foarte bine Bine Satisfacător 2.1 Cunoştinţe despre mediul de afaceri şi organizaţii Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 3.

considera ți că: 1. Studentul poate beneficia de o recomandare pentru ocuparea unui loc de muncă din partea organizaţiei în care şi -a realizat stagiul de practică Da Nu Numele şi prenumele tutorelui _____________________________________ Semnătura______________________________________________________ Centrul de practică _____________________________________________________ Ghid de practică | . Rezultate.1 Realizează întocmai lucrările şi/sau sarcinile încredinţate de tutore şi coordonatorul de practică în scopul atingerii obiectivelor specifice practicii Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 5.3 Promptitudine în a răspunde la solicitări sau la activităţile practice programate Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător V. performanţe 5.2 Nivelul de acumulare a cunoştinţelor practice conform programei analitice de practică Foarte bun Bun Satisfacător Insuficient CALIFICATIV FINAL Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător În urma calificativului acordat.2 Integrarea în colectiv şi capacitatea de a lucra în echipă Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 4.75 4. Studentul reprezintă un potenţial candidat la un loc de muncă în organizaţia în care şi -a realizat stagiul de practică Da Nu 2.

cu sediul în Craiova... ____ / ____ CONVENŢIE-CADRU privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă Prezenta convenţie-cadru se încheie între: 1. Universitatea din Craiova..dr.. cu sediul în Craiova.. (2) Perioada desfăşurării stagiului de practică vizează ultimele 3 săptămâni ale semestrului IV. str. în conformitate cu planul de învăţământ..univ. în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora. spre a le aplica în concordanţă cu programul de studiu pentru care se instruieşte. telefon: 0251414398. telefon: ... XXXXXXX. (3) Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în Ghidul de practică cuprins în anexa la prezenta convenţie-cadru.. Statutul practicantului (1) Practicantul rămâne.... ARTICOLUL 4. Responsabilităţile practicantului (1) Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile specificate de tutore în conformitate cu Ghidul de practică.. denumită în continuare organizator de practică.Cuza.. ARTICOLUL 2.. telefon: xxxxxxxxx reprezentată de dl/dna XXXXXXXXXXXXXXXXXX. XX... prof.. Dan Claudiu Dănişor.. student al Universităţii din Craiova.. 13..... Plata şi obligaţiile sociale (1) Stagiul de pregătire practică se efectuează în cadrul proiectului PRAXIS ... şi ARTICOLUL 1... reprezentată de Rector.. A......Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă. (2) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea centrului de practică.. email: . cu exceptia situaţiei în care practicantul are statut de angajat. POSDRU/90/2. pe toata durata stagiului de pregătire practică..I...76 ANEXA 5 CONVENŢIA DE PRACTICĂ Nr..... (2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în Programa analitică de practică şi Ghidul de practică. ARTICOLUL 3. Obiectul convenţiei-cadru (1) Convenţia stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor..... nr.1/S/61477.. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.. denumit/ă în continuare centru de practică. ARTICOLUL 5. 6 ore pe zi. Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică (1) Stagiul de practică va avea durata de 3 săptămâni... 2. str. părţi integrante ale prezentei convenţii -cadru.. | Ghid de practică .. adresa unde se va desfăşura stagiul de practică fiind . XXXXXXXXXXXXXXXX... nr.....

. decât cu acordul respectivului centru de practică. selectat dintre salariaţii proprii şi ale cărui obligaţii sunt menţionate în Ghidul de practică. ARTICOLUL 6. tutorele are obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă. (3) În urma desfăşurării cu succes a stagiului de practică.... împreună cu tutorele desemnat de centrul de practică stabilesc tematica de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică. (2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant.... informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre centrul de practică sau clienţii săi. ARTICOLUL 8. Evaluarea stagiului de pregatire practica prin credite transferabile (1) Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică este de 3 ....... ce vor fi înscrise şi în Suplimentul la diplomă. ARTICOLUL 7.. Funcţia ..... potrivit reglementărilor Europass (Decizia 2. pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica. Ghid de practică | .... practicantul se angajează să nu folosească... tutorele va contacta coordonatorul de practică.. conducătorul instituţiei de învăţământ superior (organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregăt ire practică conform conventiei-cadru. .241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului). practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al centrului de practică. parte integrantă a convenţiei cadru.. centrul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a practicantului.. (3) Înainte de începerea stagiului de practică. în nici un caz. ARTICOLUL 9.. în conformitate cu legislatia în vigoare.. (4) De asemenea. precum şi pentru comunicarea regulilo r de prevenire asupra riscurilor profesionale. Pentru anul universitar 2011 2012 tutore va fi Dl/Dna . responsabil cu planificarea.. Cadrul didactic supervizor.. . chiar după terminarea stagiului. (2) Coordonatorul de practică (cadrul didactic supervizor).77 (2) Pe durata stagiului. organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice.. În cazul nerespectării acestui regulament.... aplicându-se sancţiuni conform regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei de învăţământ superior.. Persoane desemnate de centrul de practică şi organizatorul de practică (1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea centrului de practică) va fi desemnat de reprezentantul centrului de practică....... responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea organizatorului de practică este Dl/Dna . Obligaţiile organizatorului de practică (1) Organizatorul de practică desemnează un coordonator de practică (cadru didactic supervizor).. după informarea prealabilă a conducătorului centrului de practică şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii... după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al tutorelui şi a înştiinţat conducătorul instituţiei de învăţământ unde practicantul este înscris şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii.. (2) În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate de către centrul de practică în cadrul prezentei convenţii. (3) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul centrului de practică înainte de începerea stagiului de practică.. organizatorul va acorda pract icantului numărul de credite specificate în prezentul contract.. conform Programei analitice de practică şi Ghidului de practică ... Printre responsabilităţile sale. (4) Centrul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare pentru dobândirea competenţelor precizate în Programa analitică practică şi în Ghidul de practică. Responsabilităţile centrului de practică (1) Centrul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică. conducătorul centrului de practică îşi rezervă dreptul de a anula convenţia-cadru.

. punctualitate. tutorele acordă un calificativ. responsabilitate în rezolvarea sarcinilor. practicantul va prezenta un raport de practică al cărui conţinut este prevăzut în Ghidul de practică. Raportul privind stagiul de pregătire practică (1) În timpul derulării stagiului de practică.78 ARTICOLUL 10. (2) La finalul stagiului de practică. Universitatea din Craiova (Organizator de practică) Reprezentant prin delegare – Decan Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Numele şi prenumele Semnătura Marian Siminică Reprezentant legal centrul de practicã Ştampila | Ghid de practică . Încheiat în 3 exemplare la data: …………………. tutorele împreună cu coordonatorul de practică vor evalua practicantul în permanenţă. prevăzută în Ghidul de practică. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către comisia de evaluare conform procedurilor prevăzute în Programa analitică de practică şi în Ghidul de practică. respectarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii/instituţiei publice etc.). pe baza unei fişe de evaluare pe parcurs. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale. cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea centrului de practică (disciplină. în urma întocmirii Fişei de evaluare pe parcursul stagiului de practică . (3) La încheierea stagiului de practică.

79 CENTRE DE PRACTICA Ghid de practică | .

80 PREZENTAREA CENTRELOR DE PRACTICĂ ADR SV OLTENIA AMT SERVICE AUDICONTEVEX AUDIT ŞI EXPERTIZĂ BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ CASA NOASTRĂ CEC BANK CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ COMPANIA DE APĂ OLTENIA CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ C&C CONSTRUCT DEDEMAN ROMÂNIA DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ DIRECŢIA REGIONALĂ A VĂMILOR CRAIOVA DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ DOMO ELPRECO EXPERT BUSINESS CONSULTING FIRST RECYCLER GAZETA DE SUD GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S. HOTEL EUROPECA | Ghid de practică .A.

81 HOTEL GOLDEN HOUSE HOTEL-RESTAURANT HELIN ICSU C. NICOLĂESCU PLOPŞOR ILEX COM LEMCOR LIBRA INTERNET BANK MERCUR METALCOM MITLIV EXIM N&C AUDIT ŞI EXPERTIZĂ OFFICE CONT EXPERT OMNIASIG PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL POCAVISO PRODCOM POLICOLOR POPECI UTILAJ GREU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROFESSIONAL CONSULTING RAMERAS MOL ROMÂNIA REAL HYPERMARKET REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA SIF OLTENIA SOFTRONIC UNIQA ASIGURĂRI VALDIR TOUR AGENŢIE DE TURISM ŞI TRANSPORT Ghid de practică | .S.

MARKETING. ECONOMIA COMERŢULUI. TURISMULUI ŞI SERVICIILOR CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ COMPANIA DE APĂ DEDEMAN DOMO ELPRECO FIRST RECYCLER GAZETA DE SUD HOTEL EUROPECA HOTEL GOLDEN HOUSE HOTEL-RESTAURANT HELIN | Ghid de practică .82 PROGRAMELE DE STUDII MANAGEMENT.

83 INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DOLJ MERCUR METALCOM MITLIV EXIM POCAVISO PRODCOM POLICOLOR POPECI UTILAJ GREU RAMERAS MOL ROMÂNIA REAL HYPERMARKET REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA UNIQA ASIGURĂRI AGENŢIA DE TURISM ŞI TRANSPORT VALDIR TOUR Ghid de practică | .

84 | Ghid de practică .

promoţia 2002. ccidj@ccidj. Contact Craiova.ccidj.  participă la şedinţele comisiilor.privat. Tereza Adriana VLADU ŞUVAINA Consilier juridic şi Responsabil resurse umane . apărarea şi susţinerea intereselor membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organisme din ţară şi din străinătate. având o vastă experienţă în organizarea evenimentelor desfăşurate de CCI. consiliilor şi comitetelor de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile/organismele publice judeţene şi locale. cursuri. Este angajată a Camerei de Comerţ din anul 1994.ro/ Profil Servicii pentru mediul de afaceri Doamna Tereza Vladu este absolventă a Facultăţii de Mecanică. Str. consulatele şi organismele din străinătate. 21. Brestei. etc. cu parteneri din domeniul public şi/sau privat din ţară şi străinătate.  sprijină membrii săi în relaţia economică cu reprezentanţele oficiale ale altor state. Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj îndeplineşte următ oarele atribuţii:  sprijină autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale.  elaborează studii privind evoluţia economică a regiunii /judeţului. având drept scop reprezentarea. de utilitate publică. organizarea de misiuni economice. a masterului în ″Managementul proiectelor europene″ al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Nr.  colaborează cu instituţiile statului. similare Camerei. întâlniri de afaceri. în 2008. formare completată cu absolvirea. şi a Facultăţii de Drept. în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale. precum şi structurile regionale. precum şi pe lângă structurile regionale.85 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj este o organizaţie neguvernamentală. promoţia 1993.ro http://www. inclusiv prin parteneriat public .sociale a zonei. 200420 0251 418 876 office@ccidj. în scopul dezvoltării economico . autonomă.ro. seminarii şi managementul proiectelor europene.

Compania îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat. prin Asociație. a ocupat cronologic următoarele funcții: economist.A. şef birou buget tarife şi şef serviciu facturare. promoția 1993.cv@rdslink. Oraşul Bechet. înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă.ro www. Nr. precum şi Județul Dolj. Anca Liliana ŞTIRBAN Şef Serviciu Facturare . în cadrul Companiei de Apă Oltenia. prin Consiliul Județean. Comuna Breasta. este persoană juridică română. Comuna Călăraşi – prin consiliile locale respective. gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.263 apa. Contact Craiova. Brestei. În perioada 1994-1996 a ocupat funcția de Inspector Specialitate la Consiliul Județean Dolj.apaoltenia. având ca acționari Municipiul Craiova.. Oraşul Segarcea.422.117 0251. Str. Timp de 16 ani.. Oraşul Filiaşi. specializarea Economia industriei.C.422. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.ro Profil Captarea.86 S. Compania de Apă Oltenia S. 133 CP 200177 0251. Obiectul de activitate al Companiei este operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a cărui gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare încheiat cu Asociația de dezvoltare intercomunitară Oltenia. construcțiilor şi transporturilor. în aria delegării definită în respectivul contract. Colectarea și tratarea apelor uzate Anca Ştirban este absolventă a Facultății de Ştiințe Economice din Craiova. tratarea și distribuția apei. Oraşul Dăbuleni.A.

am devenit lider naţional în retailul materialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare. operând în prezent o reţea de 31 de magazine.C.L Dedeman este afacerea de succes a doi antreprenori români care. Calea Caracal.ro www. La 8 ani de la deschiderea primului magazin de tip DIY cu suprafaţă de peste 5000 m 2. Contact Craiova. 258 + 40 374 202 185 resurse52@dedeman.R. Suntem cea mai dinamică companie din domeniu. Maria Mihaela LOHON Referent Resurse Umane .ro Profil Retail materiale de construcţii şi amenajări interioare Doamna Lohon Maria Mihaela este angajatǎ a societǎţii din anul 2011. nr. au dezvoltat lanţul de retail cu materiale de construcţii şi pentru amenajări interioare.87 S. DEDEMAN S.dedeman. de tip Do-It-Yourself. destinat celor ce doresc să îşi construiască şi să-şi amenajeze căminul. coordonând activitatea de resurse umane a magazinului Dedeman Craiova. începând cu anul 1992. cu capital 100% românesc.

DOMO dezvoltă propriile branduri.trifanescu@domo. Bogdan Nicolae TRIFĂNESCU Business Development Manager . oferind astfel consumatorilor săi game şi produse accesibile ca preţ. electrocasnice şi IT&C din România. Mai mult decât atât. Contact Craiova.88 DOMO RETAIL S.ro www. naţionale şi internaţionale.733. Compania a fost înfiinţată în anul 1994. Calea Bucureşti nr. managementul proiectelor. cu un portofoliu vast de branduri renumite. Westwood şi Technolux. coordonare şi dezvoltarea reţelelor. ca importator şi distribuitor al unor mărci internaţionale de renume precum: Zanussi. Electrolux. cu o suprafaţă totală de 75 000 mp.435. Bosch. Complex Electroputere Park. lider de piaţă în retailul de electrocasnice.345. Este angajat în echipa de management a DOMO Retail SA din anul 2002. managementul echipelor. în 76 de oraşe şi are 1600 angajaţi. tehnici de negociere şi abilităţi de comunicare. Siemens. managementul vânzărilor. specializarea Relaţii Internaţionale / Marketing. electrocasnice şi IT&C Bogdan Trifănescu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Craiova. promoţia 1992. Portofoliul DOMO include un număr de peste 8000 produse sub umbrela celor mai importante branduri internaţionale. Activitatea logistică este coordonată de KLG. printr-un depozit principal localizat în Bucureşti şi alte 4 depozite de tranzit şi direct de către Domo printr-un depozit central din Târgu Secuiesc.A.domo. satisfăcând în acelaş i timp pretenţiile referitoare la calitate. Are o experienţă de 15 ani în vânzări. 0251.239 bogdan.ro Profil Retail de electronice. 0727. leadership. 80. DOMO este cel mai dinamic retailer de electronice. Reţeaua DOMO numără în prezent 126 magazine. Parcursul profesional i-a oferit ocazia specializării în managementul portofoliului de clienţi. Expert Digital.

com www. 80. electrocasnice şi IT&C Anca Zamfirescu a absolvit în 2003 Facultatea de Mecanică a Universităţii din Craiova. compania îşi propune să-şi securizeze cea de-a doua poziţie deţinută în peisajul retailului românesc.A. În prezent este responsabila unei echipe compuse din 16 persoane care se ocupă de vânzări. Face parte din echipa DOMO Retail din anul 1999.domo. obţinând calificarea de inginer diplomat. 0251.239 anca. 0727.ro Profil Retail de electronice. există 2 extensii ale brandului Domo şi brandului Technomarket. În acest sens.zamfirescu@yahoo.435. DOMO Retail continuă implementarea conceptului său de retail adaptându-l în funcţie de suprafaţa magazinului şi specificul regional astfel încât să răspundă pe deplin şi relevant nevoilor consumatorului final.344. Valorile DOMO:  seriozitate  corectitudine  ambiţie  perseverenţă  performanţă Contact Craiova. Pe termen scurt şi mediu. Complex Electroputere Park.89 DOMO RETAIL S. Anca Lucia ZAMFIRESCU Şef Administrativ . notorietatea şi profitabilitatea. Calea Bucureşti nr. pe termen lung urmărind ca DOMO să ocupe prima poziţie în industrie şi să devină lider de piaţă.733. în ceea ce priveşte cota de piaţă.

eficienţă în utilizare şi estetică. alături de Sistemul de Învelitoare. Compania oferă soluţii complete şi profesioniste fie că se doreşte amenajarea unei curţi sau a unei parcări. fie că este vorba de construirea unei case sau montarea unei învelitori. Elpreco se situează pe poziţii de top pe piaţa materialelor de construcţii din beton din România.307. şi Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale din cadrul Universităţii Spiru Haret în anul 2008.A. Gabriel DUŞE Director Marketing .700 office@elpreco.ro Profil Producerea materialelor construcţii din beton de Gabriel Duşe a absolvit Colegiul de Informatică Tehnică din cadrul Facultăţii de Automatică. Calea Severinului. Oferta variată de produse satisface şi cele mai exigente cerinţe în materie de calitate. Contact Craiova.90 S. Nr. Lucreză în cadrul Elpreco Marketing de 9 ani.ro www. 44 0251. de Sistemul de Pavaj şi de cel de Canalizare sunt soluţiile recomandate de calitatea dovedită în timp pentru orice lucrare profesionistă. Calculatoare şi Electronică din Craiova în anul 2001. Cu peste 45 de ani de experienţă. durabilitate. ELPRECO S.C. Sistemul de zidărie BCA.elpreco.

Deschis în 2007 şi situat într-o zonă rezidenţială la numai 500 de metri de centrul Craiovei.L.94 hoteleuropeca@hoteleuropeca. este businessul său de suflet. pe care l‑a inaugurat în 2007. 9-11-13 0751.hoteleuropeca. şi un restaurant spaţios cu două săli. nr. stagiarii vor înţelege că un antreprenor adevărat îşi construieşte traiectoria prin descoperirea ulterioară studiilor. pe lângă cunoştinţele practice pe care le vor acumula în cadr ul unităţii sale.47. Administraţia Finanţelor Publice. cum ar fi Teatrul Naţional Marin Sorescu.ro www.C. acţionar la Hotel Europeca. respectiv 200 de oaspeţi. Afacerea îi oferă satisfacţii necuantificabile în bani. precum şi 3 săli de conferinţă cu o capacitate totală de 680 locuri. pentru 400. Str. Nădăjduieşte că.91 S. pe care îl foloseşte ″inteligent″. Hotelul Europeca. hotelul Europeca oferă 65 de camere în sistem de 3 şi 4 stele.ro Profil Servicii HoReCa Domnul Nicolae Peca. Hotelul se poate lăuda cu obţinerea locului I în topul firmelor din Dolj şi top profit România pentru anul 2008 pentru domeniul activitate hotelieră. Hotelăria îl atrage şi îi displace în acelaşi timp. EUROPECA IMPEX S. Pietăţii. dar îi lasă prea puţin timp liber. sporirea avuţiei având ca premisă pasiunea pentru activitatea desfăşurată şi un strop de stăruinţă. Casa Studenţilor şi Catedrala Mitropolitană. Contact Craiova. consideră că un business mic poate fi uneori cea mai mare realizare a unui antreprenor. Proprietatea este accesibilă ca distanţă de mers pe jos de unele dintre cele mai importante instituţii administrative şi culturale din Craiova. Nicolae PECA Administrator .22.R.

în domeniul colectării şi reciclării deşeurilor. este Manager General al First Recycler.ro Profil Colectare deşeuri.E. Scopul nostru este de a efectua o valorificare materială a deşeurilor pentru a economisi resursele naturale şi pentru a contribui astfel în mod activ la protecţia mediului şi la creşterea calităţtii vieţii. reciclarea şi valorificarea deşeurilor din hârtie şi carton. consultanţă şi asistenţă în domeniul managementului mediului şi îşi propune să ofere soluţii profesionale. consultanţă şi asistenţă în managementul mediului Absolvent al promoţiei 2012 a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. şi al CDC Imobiliare Grup în domeniul consultanţei şi intermedierii imobiliare. domnul Clenciu poate bifa în cariera sa profesională domenii precum producţia de utilaje grele. First Recycler are ca principal obiect de activitate colectarea.E.ro www. optime. FIRST RECYCLER S. uleiuri. oferă servicii de colectare deşeuri periculoase şi nepericuloase.C. transport persoane. FIRST RECYCLER S. prelucrarea. 16 0372 788 333 office@firstrecycler. Activitatea de colectare acoperă judeţele Dolj şi Gorj prin depozitele deschise în Craiova şi Târgu Jiu. HoReCa. Bl.L. din ţara noastră.firstrecycler.-uri. cauciuc. şi masterand în Antreprenoriat şi Administrarea Afacerilor. Calea Bucureşti.R. Cristian Daniel CLENCIU Manager General .C. 21D. programul de studiu Management. construcţii civile. implicit.92 S. fiind şi Vicepreşedinte al Asociaţiei Române a Agenţiilor Imobiliare. retail.L. Contact Craiova. de gestionare a deşeurilor. Fluxul de deşeuri municipale din ţările europene şi. S. În prezent. În acest context.R. ap. acumulatori auto. metale feroase şi neferoase. textile. are ca principale componente hârtia şi deşeurile organice cu o tendinţă de creştere a ponderii deşeurilor de plastic. D. mase plastice. sticlă .

Câmpia Islaz. Contact Craiova.. cât şi faţă de Opoziţie. Gazeta de Sud este un ziar echidistant politic. Acţ ionarii. Loredana-Magdalena IORDACHE Director Resurse Umane . Strategii salariale. critic atât faţă de Putere.gds. folositoare şi de calitate.C. să caute şi să comunice faptele .ro Profil Cotidian Loredana Iordache este cadru didactic asociat la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova. independenţa editorială. susţinând activităţi de seminar la disciplinele Managementul schimbării organizaţionale. încercând să prezinte puncte de vedere cât mai variate. iar în perioada 1995-2004 a lucrat ca economist la Daewoo Automobile Craiova. Gazeta de Sud se străduieşte să fie o afacere profitabilă pentru a asigura.aşa cum acestea pot fi cunoscute prin verificări rezonabile . Gazeta de Sud este un cotidian regional independent care are ca scop sprijinirea comunităţii oltenilor şi a valorilor acesteia. Dedicarea informării corecte a cititorilor este cel mai bun mod de a ajuta la construirea unui viitor mai bun pentru comunităţile în care locuim şi muncim. Echipa de jurnalişti respectă un cod deontologic conform căruia are datoria să info rmeze corect. Comunicare managerială.A.ro www. MEDIA SUD EUROPA S. Str.în virtutea dreptului publicului de a fi informat. Metode de cercetare în domeniul resurselor umane. 97A 0251/413.93 GAZETA DE SUD Cotidianul oltenilor de pretutindeni. conducerea administrativă şi departamentul de publicitate nu vor interfera în nici un fel cu activitatea editorială. nr. prin independenţa economică. Din anul 2004 este Director de Resurse Umane al trustului S.100 0251/410. De aceea. Gazeta de Sud oferă în fiecare zi locuitorilor Olteniei informaţii actuale. să se străduiască să informeze complet.565 office@gds.

a rafinamentului cu eleganţa şi bunul gust. parcare privată. Intercambio Company S. 10 camere cu câte două paturi. spălătoriecurăţătorie. restaurant (60 locuri). Clădirea. bar de zi.94 HOTEL GOLDEN HOUSE Situat în apropiere de centrul oraşului Craiova.R. 2 camere cu pat matrimonial. Hotelul GOLDEN HOUSE **** oferă oaspeţilor săi confort la standarde internaţionale şi reuşeşte să satisfacă cele mai diverse exigenţe. Îmbinarea stilului clasic cu dotările şi amenajările cele mai moderne. un vechi monument arhitectonic al Craiovei (Casa Poenaru). Are o vasta experienţă profesională în domeniul hotelier. această clădire face parte din Patrimoniul Naţional. terasă de vară. fac ca acest hotel. inaugurat ăn anul 2003. Lucian CONDESCU Director Hotel . fiind renovată şi restaurată cu grijă şi atenţie. Începând cu 2010 este director hotel la S.L. nr. în liniştita vecină tate a Parcului Mihai Bravul. Hotelul îşi aşteaptă clienţii cu o gamă diversă de posibilităţi de cazare: 1 apartament de lux.goldenhouse. sală de conferinţe (25 locuri). Contact Craiova. graţie bunăvoinţei şi investiţiei actualilor proprietari.C. ocupând în perioada 2000-2002 postul de bellboy la Radisson SAS Hotel Dusseldorf. să devină locul de preferinţă pentru cei care vizitează oraşul Craiova în interes de afaceri sau ca turişti.ro www. a fost construită în jurul anilor 1890 în elegantul stil neo-eclectic. În prezent. grădină. Strada Brestei. în perioada 2003-2010 postul de recepţioner la Hotel Parc şi Hotel Golden House din Craiova.ro Profil Servicii hoteliere Lucian Condescu a absolvit în anul 2009 cursurile Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. conducând o echipă de 20 de angajaţi. rent-a-car. oaspeţii beneficiind de asemenea de următoarele servicii: room-service. 18 +40-251-406270 +40-251-406271 receptie@goldenhouse..

spaţii pentru evenimente (săli de conferinţă până la 500 de locuri şi restaurant până la 750 locuri). jacuzzi. de 3* şi respectiv 4*. S. 88 şi respectiv Str. specializarea Finanţe şi Bănci în anul 2008. Contact Craiova.R.R.com www. 88 0727606060 hotel@helinstrading. având ca obiecte de activitate comerţul.L. Nr. Helin’s Trading S.R. 10. iar î n prezent principala activitate este de servicii hoteliere incluzând şi servicii de catering.C. Calea Bucureşti. Calea Bucureşti. Aeroportului Nr.helinstrading. Str. saună .C. 2 autocare şi 2 limuzine de lux.helin. şi-a început activitatea în anul 1993.L deţine două hoteluri.com www. Dorina Constantina STROE Manager Hotel .L. 2 cluburi. î n localitatea Craiova pe Str. HELIN’S TRADING S. S.ro Profil Servicii hoteliere Servicii de catering Dorina Stroe a absolvit Universitatea Spiru Haret. bazin de înot acoperit. transportul intern şi internaţional. Deţine spaţii de cazare. Nr. Helin’s Trading S.C. masaj.95 S.

oferind o selecţie atentă a celor mai fine produse cosmetice şi cele mai renumite parfumuri din lume. CRAIOVA .711 office@mercurcraiova. precum şi o gamă variată de splendide bijuterii şi prestigioase mărci de ceasuri.1986–2000 – economist şi şef Serviciul Financiar Contabil S. toate la înalte standarde de calitate şi prospeţime. de telefonie mobilă.C.mercurcraiova. etaj 5 0251. decoraţiuni interioare şi dotări pentru casă – uşi.96 S. ferestre. Etajul V este dedicat petrecerii timpului liber la Restaurantul şi barul „MERCUR”.T.2000–2003 – şef Compartiment Control Financiar Intern şi de Gestiune S. jaluzele. Acţionariat Control Intern . Acţionariat Control Intern – S. Contact Craiova. MERCUR – cel mai mare şi elegant centru comercial din Oltenia – înseamnă calitate.C.A. CRAIOVA .ro Profil 4719 – comerţ cu amănuntul 6820 – închiriere spaţii comerciale Doamna Mitiana Velea este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice Craiova. magazine care poartă semnătura unor renumite mărci. promoţia 1986. La demisol este prezent un supermarket.. satisfăcând cele mai rafinate gusturi amatorilor de artă culinară şi distracţie. iar în etajul IV se mai găsesc articole de mobilier. Etajele I şi II oferă o selecţie de clasic şi modern în modă: articole de îmbrăcăminte. MERCUR S. MERCUR S. Activitatea profesională desfăşurată cuprinde: . care vă aşteaptă cu o gamă de produse.407.p. bărbaţi şi copii. produselor de papetărie.ro www.2003–în prezent – Şef Compartiment Resurse Umane. noutate. frumuseţii şi luxului. surpriză! Situat chiar în centrul municipiului Craiova (Piaţa Prefecturii). serviciilor specializate (bancare. MERCUR S. CRAIOVA Mitiana VELEA Şef Compartiment Resurse Umane. încălţăminte şi lenjerie intimă pentru femei. MERCUR este ridicat pe 5 nivele şi are o suprafaţă construită desfăşurată de 24.A. Calea Unirii 14.A. COMINTEX S. Etajul III şi IV sunt destinate produselor electrice. Parterul este dedicat cadourilor.000 m.C.A. electronice şi I.C. electrocasnice. produselor farmaceutice şi medicamentelor).

COMERŢ cu accesorii pentru industria mobilei şi pentru amenajări interioare. Activitatea firmei se deruleaza pe următoarele direcţii: MOBILIER pal dublu melaminat.C. Menţinerea legăturii permanente cu clienţii fideli şi clienţ ii potentiali permite societăţii racordarea directă la cererea consumatorilor finali şi furnizarea unui pachet complet de servicii şi produse: consultanţă + produs + transport + instalare + service. nr.435. efectuat prin showroom propriu. CONFECŢII METALICE ORNAMENTALE din oţel carbon şi otel inox.191 0251. UŞI DE INTERIOR celulare din MDF.metalcom. continuate cu un master de specializare în Afaceri internaţionale în perioada 2005-2007. seria Avangarde după licenţă Austria. cu structură de capital autohton integral privat şi funcţioneaza din anul 1994 î n Craiova. Este Director adjunct la compania Metalcom din anul 2004. TÂMPLĂRIE lemn.ro www.L Metalcom este o societate comercială cu răspundere limitată. Str. Clasificată ca întreprindere mijlocie. iar datorită dinamicii sectoarelor de producţie şi servicii. la un raport preţ/calitate competitive. METALCOM S. având ca responsabilităţi specifice identificarea modalităţilor de dezvoltare a serviciilor oferite de firmă în concordanţă cu tendinţele pieţei şi asigurarea unei bune imagini a firmei pe piaţă.97 S. 0251.462. Cătălin Florin PĂTRU Director Adjunct .ro Profil Soluţii complete de mobilare şi amenajări Cătălin Pătru a absolvit cursurile specializării Marketing în anul 2003. TAPIŢERIE. Calea Bucureşti. fără diminuarea productivităţ ii.R. Metalcom are în prezent peste 90 de angajaţi.311 catalinpatru@metalcom.436. manifestă o tendinţă ascendentă în domeniul forţei de muncă. HDF furniruite şi/sau vopsite şi din PVC expandat. Contact Craiova.

Este Expert CECCAR din anul 1996 şi consultant fiscal din anul 2008. SC. MITLIV EXIM S.L. Vâlcea. o balastieră proprie.mitliv. reprezintă un suport eficient pentru reţeaua naţională de distribuţie. Mirela GOŞA Director Economic . Lucrări de construcţii.ro www. Calea Dunării. Mitliv Exim SRL deţine în Municipiul Craiova 4 centre de desfacere proprii dotate corespunzător pentru a putea veni în întâmpinarea nevoilor clienţilor cu o gamă completă de materiale de construcţii.R. cu un grad ridicat de automatizare pentru fasonarea oţelului beton. office@mitliv.C. Fasonare oţel beton . Mirela Goşa este absolventă a Facultăţii de Știinţe Economice din Craiova. compania Mitliv Exim din Craiova.98 S. Deschiderea noilor puncte de lucru în judeţele Olt. Producţia de betoane şi agregate minerale. măreşte viteza de reacţie la comenzile clienţilor şi nu în ultimul rând. Nr. din Craiova. conducere şi verificare a departamentului financiar contabil. desfăşoară activitatea de organizare. În calitate de Director Economic al grupului de firme MITLIV EXIM S. Harghita şi Prahova sporeşte accesibilitatea la produsele distribuite şi comercializate de Grupul Mitliv. o linie tehnologică computerizată. Contact Craiova.R. promoţia1983. 3 staţii de betoane complet automatizate.429603. Consecventă valorilor şi principiilor pe care le-a recunoscut şi însuşit încă de la înfiinţare.ro Profil Comercializarea materialelor de construcţii. lider pe piaţa locală a materialelor de construcţii. pune în centrul preocupărilor sale angajamentul total al întregii organizaţii în vederea obţinerii satisfacerii exigenţei clienţilor. 1 0251. precum şi o bogată logistică auto.L. Cu o bogată experienţă în domeniul producerii şi comercializării materialelor de construcţii. Mureş.

Str. Contact Craiova. 2 magazine în judeţul Gorj.C.R.C. Firma este dealer Orange încă din anul 1997. Calea Unirii. 1 magazin în judeţul Vâlcea.R. în cadrul societăţii activează şi o divizie de vânzări directe cu reprezentanţi în 10 judeţe: Dolj. 2 magazine în Bucureşti. Nr. Hunedoara. deţine 32 de magazine de prezentare.R. De asemenea. are ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul al telefoanelor mobile şi cartelelor valorice. Bucureşti. în relaţia cu ORANGE. în funcţie de volumul vânzărilor. În prezent. 1 magazin în judeţul Mehedinţi. acoperind 27 de localităţi din România: 13 magazine în judeţul Dolj. Ca dealer al Orange. deschise în 7 judete şi Bucureşti. S. 6 magazine în judeţul Timiş. încărcare electronică şi accesorii GSM. POCAVISO PRODCOM S. precum şi încheierea de contracte de servicii Orange.C.L. Argeş.L. Arad. 1 magazin în judeţul Olt. Este responsabilă de coordonarea şi conducerea activităţii economice la S. motivarea şi pregătirea salariaţilor. 6 magazine î n judeţul Caraş-Severin. promoţia 2004. din anul 2007. Teleorman. Olt. compania s-a clasat în decembrie 2010 pe locul 2 pe ţară. Timiş. Aurelia MIELCIOIU Director Economic .ro Profil Comerţul cu amănuntul al echipamentelor pentru telecomunicaţii în magazine specializate Aurelia Mielcioiu este absolventa specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune. societatea. şi a cursurilor masterale de Management şi Audit Contabil 2007 din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Mercur) 0251407727 pocaviso@rdscv. POCAVISO PRODCOM S. Bihor.L. POCAVISO PRODCOM S.99 S. 14 (incinta mag. Vâlcea.

100

POLICOLOR EXIM
POLICOLOR EXIM este o societate înfiinţată în anul 1994. Pe parcursul anilor activităţile s-au diversificat, totul datorită echipei, o echipă tânără şi flexibilă, pentru care calitatea şi profesionalismul serviciilor au reprezentat cel mai important detaliu. POLICOLOR EXIM este specializată în distribuţia de branduri atât pe piaţa internă cât şi internaţională precum Policolor, PPG, DEKO, KLAR AUTOMOTIVE, TOTAL. Propriile branduri precum Policar - spray retus auto şi Policasa - spuma izolatoare de silicon, sunt de asemenea bine cunoscute pe piaţa internă. De asemenea, firma Policolor Exim asigură servicii de marcare şi semnalizare rutieră şi servicii de realizare acoperiri industriale. Policolor Exim dispunde de toate mijloacele necesare pentru asigurarea promptă a tuturor serviciilor oferite (distribuţie, marcare şi semnalizare rutieră, realizare acoperiri industriale, etc. Produse pentru auto - Spray Retus Auto ″POLICAR″, Piese Auto, Produse Klar Professional, Produse Duralchid, Produse pentru construcţii, Vopsele, Diluanţi, Lacuri, Lavabile Interior şi Exterior, Deko Professional.

Contact
Craiova, Str. Calafatului, nr. 1A, Craiova 0251 425 180, 0251 406 405 vanzari@honda-craiova.ro www.policolorexim.ro

Profil
Producător de lacuri şi vopsele

Cosmin a absolvit în anul 2010 specializarea Management a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, pe care le continuă în prezent cu un master ăn Economie şi Afaceri Europene. Este angajat al Policolor Exim din 2011, iar anterior a cochetat cu activităţi din sfera Marketing & PR. Cristian Cosmin UNGUREANU Economist

101

POPECI UTILAJ GREU

Fondatǎ în anul 1975 şi devenitǎ societate pe acţiuni cu capital integral privat în anul 2001, S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A. este firma reprezentativǎ a grupului de firme POPECI. Societatea are o experienţǎ bogatǎ în proiectarea, fabricarea şi modernizarea maşinilor-unelte grele, a echipamentelor şi construcţiilor metalice, acoperind o mare varietate de industrii, unde nevoia de calitate este esenţial ǎ. Produsele realizate au aplicaţie într -un spectru larg de activitǎţi tehnologice, cuprinzând industriile siderurgicǎ, metalurgicǎ, de prelucrare a lemnului, celulozei şi hârtiei, energetice şi a mineritului.

Contact
Craiova, Str. Tehnicii, Nr. 1, 200440 + 40 251 435 100 + 40 251 437 089
resurseumane@popeci.ro

www.popeci.ro

Profil
Domeniul industrial Sectorul construcţiilor de maşini

Doamna Lelia Cristina Nica este angajatǎ a societǎţii din anul 1991, coordonând activitatea de resurse umane a grupului de firme POPECI. Are o vastǎ experienţǎ în derularea contractelor de parteneriat cu unitǎţi din învǎţǎmântul preuniversitar şi superior. Lelia Cristina NICA Director Resurse Umane

102

S.C. RAMERAS S.R.L. (MOL România)
1993 a fost anul în care Grupul MOL a decis extinderea regională, inclusiv în România, pentru ca în 1995 să se deschidă prima benzinărie MOL în țara noastră și să se înființeze compania MOL România. Anul 2004 a marcat semnarea parteneriatului între Grupul MOL și Royal Dutch/Shell Group. În cei peste 15 ani de prezență pe piața românească, MOL a reuşit să-şi consolideze poziția în rândul companiilor petroliere, fiind unul dintre cei mai importanți jucători pe piața carburanților. Rețeaua MOL include 137 de benzinării, care funcționează pe baza plaformei operaționale CODO (company owned, dealer operated), înregistrând performanțe pozitive şi pe segmentele de vânzări destinate companiilor, prin intermediul cardurilor de carburanți şi soluțiilor en gros. MOL a semnat acorduri de concesiune cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale pentru 3 perimetre din vestul României, dintre care unul a fost ratificat de către toate autoritățile competente. Strategia de extindere şi modernizare, precum ş i preocuparea pentru optimizarea activităților fac din MOL România una dintre cele mai dinamice ş i adaptabile companii petroliere de pe piața românească, deținătoare de certificări pe urmptoarele unități organizaționale: Rețea Stații Distribuție Carburanți (Vânzarea cu amănuntul a produselor petroliere, produselor alimentare şi nealimentare de larg consum precum şi a serviciilor conexe la benzinării), Comercial (Carburanți en-gros, Carduri de carburant, Lubrifianți, LPG, Bitum, Produse Petrochimice şi servicii conexe) , Logistică (Aprovizionare, Manipulare, Depozitare, Transport produse petroliere)

Contact
Craiova, Str. Unirii nr. 206 0744.539.665 craiova4@molromania.ro www.molromania.ro

Profil
Dealer MOL România – companie petrolieră

Dl. Remus Vîlceanu este de profesie Inginer specialitatea TCM, având experiență 16 ani în Uzina de Automobile Craiova, 9 ani ca dealer de benzinării, 2 ani în companie asigurare de viață şi 3 ani responsabil de calitatea şi marketingul în service Redac. Valorificând această experiență, din 2012 ocupă poziția de director general al dealerului MOL România, Rameras S.R.L.. Remus VÎLCEANU Manager General

Nr. Cristian STOIAN Economist . prestând serviciul de transport public de persoane pe raza Municipiului Craiova. 23.041. În prezent RAT Craiova are 804 angajaţi şi îsi desfăşoară activitatea în patru locaţii. 0763766422 cstoian2005@yahoo.485. adoptarea unor tehnologii nepoluante. curse ocazionale .com office@rat-craiova. Şef Compartiment Comercial. Financiar. Obiective propuse: creşterea calităţii şi eficienţ ei transportului public de călători în Craiova. curse speciale. Economist CFG. în subordinea Primăriei. Şef Compartiment Clienţi.rat-craiova.ro http://www.ro/ Profil Serviciul de transport public de călători Economist în cadrul serviciilor Contabilitate. dispunând de 176 de autobuze şi 34 de tramvaie. 200769 +40251. înnoirea parcului auto. reducerea consumului de combustibil şi energie electrică. Şef Compartiment Buget. stagiar anul III CAFR. creşterea siguranţei şi confortului călătorilor.103 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA Regia Autonoma de Transport Craiova a fost înfiinţ ată în anul 1991. Director Economic. Calea Severinului. Contact Craiova.

oferim cursuri de specializare atât pentru absolvenţ ii de liceu. sector 3.. martie 2006.investeşte în pregătirea şi în cursuri de specializare oferite celor aproximativ 50. Şi pentru a asigura un training de succes. deschise în centre economice importante ale ţării. astfel încât reţeaua numără la momentul actual 25 hipermarketuri.000 de tineri beneficiază de o pregătire profesională bine fundamentată şi orientată către viitor . De asemenea. În anul 2009 a obţinut calitatea de expert CECCAR.. Nr. Aceste este motivul pentru care real. Bucureşti. +4031 403 10 00 Craiova. pentru domeniile operaţional şi cumpără ri programe de training de cea mai bună calitate.. a intrat pe piaţa de retail din România în Contact Real . Calea Severinului. când a fost deschis primul magazin în Timişoara. fie celor implicaţi î n activităţi de comerţ cu amănuntul. Cristina DUŢĂ Şef Departament . susţinute în exclusivitate de către specialiştii real. Theodor Pallady 51N. Au urmat alte 24 hipermarketuri. de comercializare de alimente.Hypermarket România S.real-hypermarket. fie vânzătorilor.România.L.craiova@real-hypermarket. Bd.R.a înfiinţat Şcoala de Succes. Personalul nostru reprezintă garanţia succesului companiei noastre. În fiecare an un număr de 2.L.000 de salariaţi ai săi din Germania şi din ţă rile unde este prezent pe piaţă.R.pentru început. un departament menit să furnizeze . Str.ro http://www. cât şi pentru cei cu studii superioare. real. 5A 0351 443 116 info. real.Hypermarket România SRL. care să susţină ritmul alert de expansiune al companiei noastre..adresată fie personalului care lucrează în head office. etaj 2.ro Profil Retail (comerţ cu amănuntul) Cristina Viorica Duţă a absolvit studiile de master la Facultatea de Ştiinţe Economice Craiova în anul 2007.104 REAL HYPERMARKET ROMÂNIA S. 032258.

Macedonia. Albania. 411. cât şi în majoritatea ţărilor europene. În ultimii ani.291. incluzând în prezent un număr de 21 de ţări unde operează în prezent 40 de companii de asigurare UNIQA: România. Având aproximativ 20. “The most trusted brand” de către Readers Digest atât în Austria.105 UNIQA ASIGURĂRI UNIQA Group Austria este unul din cele mai mari grupuri de asigurare din Europa Centrală. UNIQA Asigurări are aproximativ 1000 de angajaţi în peste 46 de sucursale şi 115 de agenţii şi furnizează servicii pentru mai mult de 550. Liechtenstein. care îmbină în mod conştient individualitatea sa austriacă cu statura sa europeană.465 c. 200528 0251.serban@uniqa. Cristina Claudia ŞERBAN Director Sucursală .ro www. Slovenia.052. Italia. Bosnia şi Herzegovina. Rusia. Bulgaria.2. Croaţia. Ungaria.5 milioane clienţi şi aproape 15 milioane poliţe în 21 de pieţe regionale. dar şi ca lider al echipei de agenţi pe care o coordonează. Str. Cehia.000 angajaţi şi agenţi. Elveţ ia. Germania. Ucraina. lista ţărilor în care activează a fost extinsă. UNIQA Asigurări a devenit membră UNIQA Group Austria odată cu preluarea în anul 2008 a companiei UNITA. Înfrăţirii nr. Carisma. Slovacia.ro Profil Asigurări generale Cristina Şerban a absolvit în anul 2010 cursurile specializării Management din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova. Serbia. 7. sociabilitatea şi aptitudinile de bun organizator şi planificator o recomandă ca un bun profesionist în domeniul asigurărilor. Contact Craiova. 0721. Marca UNIQA a fost desemnată.uniqa.000 de clienţi. Kosovo şi Muntenegru. UNIQA se numără printre cele mai dinamice grupuri din Europa Centrală şi de Est. prima companie cu capital privat din Rom ânia. Polonia. bl 10D-10E. Din 2008 îşi desfăşoară activitatea la Uniqa Asigurări. 10 ani la rând.

staţiuni balneare. Irina Veronica MIERTESCU Agent de turism . A obţinut calificarea de agent de turism-ghid naţional urmând cursurile Agenţiei de turism Mapamond. sejururi la ski. agenţia a lansat un nou departament. Delta Dunării. vacanţe mediteraneene. Pe lânga serviciile turistice. Filosofie şi Geografie a Universităţii din Craiova. vacanţe extreme.106 AGENŢIA DE TURISM ŞI TRANSPORT VALDIR TOUR Valdir Tour este o agenţie tur-operatoare. tururi de oraşe europene. staţiuni montane. Contact Craiova. circuite cu caracter cultural. pune la dispozi ţie contactele furnizorilor necesari în organizarea evenimentului. alege împreuna cu clientul serviciile necesare tematicii evenimentului. România Muncitoare. ce se ocupă de organizarea evenimentelor private şi corporte: propune locaţiile.ro Profil Agenţie de turism şi transport Organizator evenimente Irina Miertescu a absolvit în anul 2011 studiile masterale din domeniul ştiinţe politice Securitate Naţională şi Euroatlantică din cadrul Facultăţii de Istorie. şi deţine Diploma in Travel and Tourism Foundation & EBT conferită de Asociaţia Agenţiilor de Turism din România (ANAT). Agenţia de turism oferă clienţilor săi cele mai atractive vacanţ e individuale. înfiinţată în 1994. agenţia a încercat să îşi concentreze eforturile pentru a oferi o gam ă largă de servicii atât în domeniul turismului intern.ro www. pune la dispoziţie bilete pe litoralul Mării Negre. cât şi al celui internaţional.3 (lângă Banc Post) +40251 410852 office@valdirtour. calculeaza costurile evenimentului. nr. De-a lungul acestor ani de experienţă în domeniul turismului. sejururi cu avionul. Str.valdirtour.

SIF OLTENIA COMPANIA DE APĂ OLTENIA PROFESSIONAL CONSULTING ILEX COM Ghid de practică | .A.107 PROGRAMUL DE STUDIU FINANŢE ŞI BĂNCI BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CEC BANK OMNIASIG GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.

108 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ LEMCOR LIBRA INTERNET BANK MERCUR | Ghid de practică .

109 Ghid de practică | .

110 | Ghid de practică .

Reuşita acestei strategii de dezvoltare durabilă se bazează în principal pe valorile împărtăşite la nivelul întregului Grup Société Générale: profesionalismul. Banca întreprinderilor. ale cărui servicii sunt utilizate de 27 milioane clienţi din întreaga lume. noi clienţi ne acordă încrederea lor şi noi colaboratori se alătură echipei noastre.301. calitatea dezvoltării şi rentabilitate. În acest sens. Banca îşi exercită în principal activitatea pe 3 pieţe: Banca persoanelor fizice. Obiectivul major al BRD este dezvoltarea fondului său de comerţ pe aceste pieţe. Silviu CONSTANTIN Responsabil Marketing . Banca de investiţii.111 BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD . Banca are peste 2. BRD-Groupe Société Générale îşi va urmări politica de investiţii susţinute în vederea adaptării dispozitivului său comercial la specificul pieţei româneşti. spiritul de echipă şi inovaţia. Acţionarul principal al BRD este Société Générale. realizării la scară largă a procesărilor şi diversificării gamei sale de produse şi servicii.Groupe Société Générale este a doua bancă românească după activele bancare şi deţine a doua capitalizare la Bursa de Valori Bucureşti. BRD . în cadrul unei strategii de parteneriat pe termen lung cu clienţii săi. unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro.5 milioane de clienţi fiind prezentă în toate judeţele României printr -o reţea de 930 de agenţii. Ion Mihalache Nr. promoţia 2005. Calitatea serviciilor noastre este garantată de cei peste 9500 de profesionişti care formează echipa BRD.Groupe Société Générale doreşte să fie banca de referinţă a României prin profesionalism. 1-7 Bucureşti. În fiecare zi.61. Masterand Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor specializarea Management Financiar Bancar – promoţia 2007.50 Profil Financiar-bancar Absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor specializarea Management. România 021. inovaţie. Contact BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Bld.

136.4. 7 zile din 7 prin intermediul Agenţiei Cetatea Băniei din Bd.112 BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD – Grup Craiova este prezent în judeţele din Dolj şi Olt având o reţea de 37 de unităţi şi 45 de ATM-uri prin care oferă servicii de calitate clienţilor săi persoane fizice. Contact Bdul Carol I. Dacia nr. plăţi facturi. bl. info point – informaţii generale BRD. G. BRD continuă să dezvolte şi să promoveze ofertele de produse şi servicii adaptate pentru a oferi soluţii personalizate. În Craiova. calitatea serviciilor oferite fiind unul dintre principiile dupa care ne ghidăm. sc. 1 (vis-a-vis gară CFR Craiova). Bl.970 Profil Financiar-bancar Facultatea de Contabilitate Craiova Specializare Management Financiar-Contabil Daniela SEDER Director Expressgrup Brazdă . amplasate în principalele zone ale oraşului. Craiova 0251. M6. persoane fizice autorizate şi întreprinderi. retragere numerar. accesare BRD-Net. Operaţiunile care pot fi efectuate în afara programului de lucru sunt: schimb valutar. BRD pune la dispoziţia clienţilor săi 20 de unităţ i bancare. depunere numerar. Nr. BRD Grup Craiova oferă posibilitatea efectuării de operaţiuni bancare 24h din 24. simulare credite. Pentru că ne dorim să fim cât mai aproape de clienţii noştri şi să fim permanent la dispoziţia lor.410.

plăţi facturi. reorganizarea reţelei lansată cu doi ani în urmă are ca obiectiv. cu familia. cu prietenii. În strânsă legătură cu una dintre valorile băncii .să fii printre clienţii care îşi personalizează singuri cardul bancar . De altfel.să îţi alegi fotografii care să te reprezinte: cu tine.şi să le prezinţi la BRD pentru carduri 100% personalizate Cardul tău este un mijloc practic şi comod care te ajută în derularea operaţiunilor cotidiene. Filosofia de bază care ghidează activitatea băncii este promovarea unor politici de marketing şi vânzări mai apropiate de client. Ea întăreşte şi reînnoieşte forţa sa comercială prin recrutarea de tineri colaboratori. Contact Craiova. în vacanţă sau pe parcursul deplasărilor în ţară şi în străinătate. Str.inovaţia. în premieră în România. 2 0251. Mihai Viteazul.1992 Cristiana VIŞAN Director Expressgrup Mihai Viteazul Craiova. acum fiecare are posibilitatea să fie designer-ul propriului card bancar. Nr. plăţi pe internet sau retrageri de numerar.827 Profil Financiar-bancar Absolventă ASE Bucureşti. coordonează activitatea a cinci unităţi BRD care fac parte din Expressgrup Mihai Viteazul . multiplicarea numărului de agenţii cu funcţie exclusiv comercială. BRD a lansat în anul 2010 cardul cu design personalizat A LA CARTE. Fie că este vorba de cumpărături zilnice.412. prin intermediul creării de grupuri.113 BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD . Pentru că fiecare persoană este unică în felul ei. Facultatea Finanţe Credit Contabilitate .Groupe Société Générale a pus în practică un program de investiţii fără precedent pentru modernizarea reţelei sale. cu peisaje sau cu momente de neuitat pentru tine . BRD te invită: . le poţi face pe toate prin intermediul cardului tău personalizat A LA CARTE.

coordonez un colectiv de 20 de persoane. Str. Am predat în perioade diferite atât la FEAA. Valorile CEC Bank: a.114 CEC BANK CEC Bank este o bancă comercială universală. O atenţie deosebită este acordată în continuare relaţiei cu populaţia României. Contact CEC Bank. precum şi a acelor proiecte bancabile care prin natura lor. Dumitru. Banca este un element activ în sprijinirea clienţilor pentru accesarea fondurilor europene. secţia Contabilitate şi Informatică de Gestiune. Sucursala Craiova. În perioada octombrie 2002 – septembrie 2009 am activitate ca lector – asociat. valori fundamentale: încredere. Sf. stabilitate. simplitate. cât şi la Facultatea de Management Financiar Contabil a Universităţii Spiru Haret din Bucureşti.bancar În anul 1999 am absolvit Facultatea de Ştiinte Economice. Tony POPA NISTORESCU Şef Serviciu Credite Administrator . c. iar din 2010 când am fost numit şef serviciu.1-3-5 Parter 0251 414 050 office@cec. accesibilitate. Bl. onestitate. administraţiilor publice locale. crearea şi menţinerea locurilor de muncă. urmărind cu precădere finanţarea IMM-urilor.ro http://www. con tribuie la dezvoltarea economică. din cadrul Universităţii din Craiova.cec. agriculturii.ro/ Profil Financiar . Am susţinut teza de doctorat în mai 2005. Din 16 aprilie 2007 lucrez la CEC Bank. valori funcţionale: siguranţă. simbol naţional. valori de reprezentare: tradiţie. care oferă clienţilor produse şi servicii diverse şi de calitate. competitivă. b.

Parter Comercial + 40 251 411 370. spitalelor şi clinicilor private. lansând în primăvara anului 2004 un pachet de servicii financiare dedicate în exclusivitate medicilor şi membrilor familiilor lor. Cu o experienţă de peste 10 ani în domeniul bancar. cabinetelor medicale. oferind servicii virtuale competitive. promoţia 2001 şi al programului de Master Management Financiar Bancar. secţia Bănci şi Burse de Valori.A. a fost orientat întotdeauna spre performanţă şi atingerea obiectivelor. LIBRA INTERNET BANK se adaptează cu rapiditate contextului actual dar şi ritmului şi cerinţelor clienţilor. promoţia 2004. iar din mai 2003 a devenit membră a grupului american de investiţii New Century Holdings (NCH). Libra Internet Bank şi-a stabilit obiectivul de a deveni "partenerul financiar al sectorului medical". M9.librabank. Gabriel CISMARU Director Sucursala Craiova . sc.ro www.cismaru@librabank.115 LIBRA INTERNET BANK S. companiilor din acest domeniu. În prezent. + 40 374 203 380 gabriel.ro Profil Financiar-bancar Domnul Gabriel Cismaru este absolvent al Facult ăţii de Ştiinte Economice din cadrul Universităţii din Craiova. Libra Internet Bank şi-a asumat misiunea de a fi un partener financiar de încredere pentru fiecare dintre clienţii săi – specialiştii profesiilor liberale. Libra Internet Bank a fost înfiinţată în 1996. SUA. A. Str. Păstrând focusul pe nişa profesiilor liberale. are investiţii de peste 3 miliarde de dolari în Europa Centrală şi de Est din care peste 300 milioane de dolari au fost investiţi în România. unul dintre cei mai importanţi investitori străini din România. Bl. devenind operaţională î n 1997. Atlanta-Georgia. IMM şi persoane fizice. Contact Sucursala Craiova. Calea Bucuresti. Nr. care depăşesc sfera serviciilor clasice disponibile în prezent în mediul bancar. În prezent este student în cadrul programului de Executive MBA al Kennesaw State University. 16. tehnicienilor şi asistenţilor medicali. NCH.

28 Craiova.25%) şi persoane fizice române (0.omniasig. portofoliile de clienţi si produse confirmă poziţia de top pe care OMNIASIG o ocupă astăzi în ierarhia asigurătorilor din industria de profil.ro Profil Asigurări non life Specialist în domeniul asigurărilor non life cu o experienţă de 15 ani în cadrul companiei. Ion Maiorescu. Cota de piaţă (15.116 OMNIASIG OMNIASIG reprezintă din 1995 unul din reperele importante ale industriei asigurărilor din România.65%). în prezent acesta deţinând 99. Contact Bucureşti. Restul acţiunilor sunt deţinute de persoane juridice române (0. valoare care a situat compania pe locul al doilea pe piaţa asigurărilor generale din România. În cursul anului 2005. subscriere şi management.40/41/42/43 procopie.fortan@omniasig. training. a activat cu succes î n diverse proiecte care au vizat activitatea studenţilor. Str. Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova. OMNIASIG a înregistrat un volum de prime brute subscrise de 1. În 2009.10% din totalul acţiunilor companiei. Nr. concernul de asigurări cu cea mai extinsă şi activă prezenţă în ţările Europei Centrale şi de Est. Sector 1.114 miliarde RON.24% pe piaţa asigurărilor generale). Alin CĂPITANU Director Adjunct .50. bloc 2 parter 021-231.ro www. B-dul Aviatorilor. a îndeplinit cu succes mai multe funcţii atât la nivel local cât şi central în departamentele de vânzări. pachetul majoritar de acţiuni OMNIASIG a fost preluat de către Grupul WIENER STADTISCHE.

Generali Asigurări şi Ardaf.moraru@ardaf. 0754.727.999.ro Profil Asigurări generale şi de viaţă Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova. cu o cotă de piaţă de 6.117 GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S. Andrei MORARU Director Agenţie ARDAF . Andrei Moraru are o experienţă bogată în domeniul economic.A.6% (conform datelor CSA pentru primul semestru 2011). Septembrie 2011: Generali Asigurări şi Ardaf fuzionează pentru a deveni Generali România.D. profesionalismul şi succesul propulsându-l în funcţii de conducere.270 andrei. Două secole de experienţă în servicii financiare şi de asigurare îţi pot oferi certitudinea că prin Generali beneficiezi de protecţia optimă pentru tine şi bunurile tale. Nr. Noua companie oferă toate categoriile de produse de asigurare.410. Aceştia beneficiază. însă. Aceasta fuziune nu aduce nicio schimbare pentru clienţii deja existenţi. 4 0251. de servicii mai bune. bancar şi al asigurărilor. Strada C. cel de-al 7-lea jucător de pe piaţa românească de asigurări. competenţa. o gamă mai largă de produse şi expertiză atât la nivel local. Fortunescu. Contact Craiova. cât şi internaţional. care sunt vândute sub două branduri şi reţele de vânzare distincte.

200767 0251/419. în baza Legii nr. Strada Tufanele.1996 în Craiova – România.ro sifcont@sifolt. corespunzător Certificatelor de Proprietate şi Cupoanelor Nominative de Privatizare subscrise de cetăţeni în conformitate cu prevederile art. este societate pe acţiuni cu capital integral privat. Ana CIMPOERU Economist .C. secţia Finanţe Contabilitate.11.133/1996. În conformitate cu actul constitutiv societatea are următorul obiect de activitate:  administrarea şi gestionarea acţiunilor la societăţile comerciale pentru care sau emis acţiuni proprii. 6 din Legea nr. lege pentru tr ansformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare.  gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare şi efectuarea de investiţii în valori mobiliare în conformitate cu reglementările în vigoare. promoţ ia 1993.ro/ Profil Investiţii financiare Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova.A.118 S. S. 1. OLTENIA S. Nr.335 public@sifolt. 16 ani de experienţă în domeniul economic.F. 4 alin. Contact Craiova.ro http://www. 55/1995. membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România şi din decembrie 2010 a obţinut calitatea de auditor financiar.sifolt.I.A. Societatea a fost înfiinţată la 01. SIF OLTENIA S.

este persoană juridică română. prin Consiliul Județean. Oraşul Segarcea. prin Asociație. înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă.A. Str. în cadrul căruia a ocupat diferite funcții de conducere. cu experiență de peste treizeci de ani în domeniul economic și financiar-bancar. Compania de Apă Oltenia S. Nr. 133 CP 200177 0251. Oraşul Dăbuleni. Brestei. Comuna Breasta. Obiectul de activitate al Companiei este operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a cărui gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare încheiat cu Asociația de dezvoltare intercomunitară Oltenia..422. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S. Marcel Morcov este de profesie economist.263 apa.ro Profil Captarea. precum şi Județul Dolj. în aria delegării definită în respectivul contract. Comuna Călăraşi – prin consiliile locale respective.cv@rdslink.119 S.A. Marcel MORCOV Director Economic . Oraşul Filiaşi. având ca acționari Municipiul Craiova. gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.ro www.C.117 0251.. Compania îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat.apaoltenia.422. Oraşul Bechet. Colectarea și tratarea apelor uzate Dl. tratarea și distribuția apei. Contact Craiova.

iar în prezent.profcons. Contact Craiova. +40 351 442446 office@profcons. ap. contabilitate. Camerei Auditorilor Financiari din România şi a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România . audit.120 S.R. experţi contabili.ro/ Profil Consultanţă fiscală Consultant fiscal.I. contabilitate. Firmele grupului sunt membre ale Camerei Consultanţilor Fiscali din România. 42. 1. +40 251 406696. avocaţi. consultanţi fiscali. precum şi servicii în domenii conexe. expert contabil. 200396 +40 251 411446. jurişti. suntem lider zonal de piaţă pe domeniul nostru de activitate. precum şi în domenii conexe. Avem o echipă de peste 30 de specialişti.C. 5..ro http://www. Ne-a caracterizat întotdeauna profesionalismul şi apropierea de client. 6A. bl. PROFESSIONAL CONSULTING S. et. sc. 14-15. auditori. Str. 7 ani de activitate în consultanţă fiscală şi financiar contabilă. audit. Ne-am dezvoltat serviciile având în vedere faptul că o colaborare de succes presupune multă atenţie şi încredere. cadre universitare etc. indiferent de puterea financiară a fiecăruia. Nr. reuşind să nu ne dezamăgim clienţii şi să le rezolvăm problemele într -un mod optim. auditor stagiar.Cuza.L. Grupul Professional Consulting a fost constituit în anul 2002 şi este specializat în oferirea de consultanţă financiar -contabilă şi fiscală. A. Mirel Florin IACOB Consultant Fiscal .

R. RD S & RCS şi Romtelecom pentru contractele de furnizare servicii date mobile şi telefonie fixă.C. Calea Bucureşti. bl. distribuitorii Cosmote. În activitatea noastră ne bazăm pe un număr mediu de 150 salariaţi. reprezintă al doilea partener Vodafone deţinând o pondere de 15-18% din total reţea distribuţie. distribuitorii Orange. bun organizator cu spirit de echipă.ro Profil Vânzări echipamente pentru telecomunicaţii Licenţiat al Universităţii de Vest din Timişoara. Dolj . parter 0351178891 contabilitate@ilexgsm. S. Contact Craiova.C.ilexgsm. 15 % dintre ei având funcţii de conducere sau făcând parte din personalul TESA. Marius GLĂVAN Director Economic . aceasta este formată din 69 de magazine proprii şi 13 magazine deţinute de subcontractorii noştri. Persoană responsabilă.R. Stagiar în anul III la C.C. Ilex Com S. sc. Str.ro www. 1.L. ILEX COM S.E. specializarea Finanţe – Bănci. E9.profesia expert contabil. În ceea ce priveşte reţeaua de distribuţie SC Ilex Com SRL.R.L.C.121 S. ap.A. 2. Concurenţa este reprezentată de: magazinele proprii Vodafone.

2 0251. strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului.gv. în mod unitar. Mihail ANTONESCU Director Executiv Adjunct . 1988  doctor în economie – Specializarea Finanţe. ordonanţelor guvernului. 1997  Master Administraţia Publică . Str. Facultatea de Ştiinţe Economice. hotărârilor de guvern. în baza legilor. Contact Craiova. Universitatea din Craiova.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 2005  lector universitar Universitatea Spiru Haret – Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova  membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România.mfinante.Secţia Finanţe Contabilitate.525.ro http://www.ro/public/wps/po rtal/Dolj Profil Instituţie publică Absolvent al Universităţii din Craiova. prin care se realizează. Mitropolit Firmilian.525.925 Date.122 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj este o unitate teritorială cu personalitate juridică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Facultatea de Ştiinţe Economice .925 0251.anaf.craiova@mail. ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de ANAF şi Ministerul Finanţelor Publice. Nr.

aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale. Mihail Kogălniceanu. fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr.ro/ Profil Instituţie publică.ro http://www. Anca Daniela GIUGEA Director Executiv Adjunct . Ca serviciu public investit cu personalitate juridică. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.Universitatea din Craiova – Facultatea de Ştiinţe Economice Promoţia 2003 specializarea Managementul Organizaţiilor Publice. 1 0251/406338 office@pensiidolj.Promoţia 1993. în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice.pensiidolj. Str. precum şi din domeniul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale. pensionarilor de asigurări sociale proveniţi din fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori precum şi persoanelor asigurate pe bază de declaraţie de asigurare şi contract de asigurare.Universitatea din Craiova – Facultatea de Ştiinţe Economice Promoţia 2002 specializarea Managementul Resurselor Umane Absolvent de master . Contact Craiova. Studii Aprofundate . Nr. Casa Judeţeană de Pensii Dolj asigură servicii pensionarilor de asigurări sociale de stat. Casa Judeţeană de Pensii Dolj asigură.prestaţii sociale Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Craiova .123 CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ Casa Judeţeană de Pensii Dolj este organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat. în teritoriu.

Contact Craiova. Lauber. care este fabricarea de uşi şi ferestre din lemn stratificat.ro Profil Execuţia de produse de tâmplărie Petre Dârjiu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice. LEMCOR S. director executiv în numeroase companii din sectorul industrial. plafoane false.213 office@lemcor.ro www. Haffner . S. LEMCOR S.lemcor. Ca urmare a modernizării liniilor tehnologice. 0351.413. Hess. placaje. director economic. de la uscarea acestuia până la realizarea produsului finit. pardoseli. contabil şef. mobilier de grădină. panouri pentru diverse tipuri de mobilă.271 0251. mobilier hotelier. Craiova a fost înfiinţată în anul 1997. lambriuri. Joos.442. Petre DÂRJIU Director General . Prin dotarea tehnologică performantă de care dispunem . fiind o firmă cu capital privat al cărei acţionar majoritar este SIF Oltenia. elemente de scări interioare.A.442. În afara producţiei de bază. Secţia Finanţe-Contabilitate.C.120.A. în conformitate cu normele Comunităţii Europene. promoţia 1978.C. Bd. nr. Are o experienţă profesională de 36 de ani pe funcţii ca economist.prelucrăm lemnul în condiţii de calitate deosebită. produsele obţinute sunt de calitate. Decebal. 0351.124 S. Beck. Este expert contabil din 2001. putem executa la comandã mobilier şcolar.maşini de producţie germană: Weining. Steiger.270.

ridicând conceptul de shopping la rang de artă. Noutatea. Mercur S. vă aşteaptă cu o ofertă tentantă şi diversificată: magazine specializate pentru toate gusturile şi o gamă variată de servicii moderne şi de calitate. Shopping în Centrul Comercial Mercur înseamnă peste 130 de magazine. Surpriza şi vă veţi bucura de cele mai frumoase clipe de cumpărături din viaţa dumneavoastră ! MERCUR – Plăcerea de a cumpăra ! Contact Craiova. Petrecerea timpului liber în barul şi Restaurantul Mercur satisface cele mai rafinate gusturi din domeniul artei culinare şi al distracţiei.mercurcraiova.125 S.ro www. Centrul Comercial Mercur. Calea Unirii 14.ro Profil 4719 – comerţ cu amănuntul 6820 – închiriere spaţii comerciale Din anul 2000. studenţii de azi – practicienii de mâine se pot baza în stagiile de practică de un tutore profesionist şi deschis în a împărtăşi din experienţa sa. etaj 5 0251. Adelina Veronica CĂRUNTU Director Financiar Contabil . la preţuri competitive.711 office@mercurcraiova.C.. Având în vedere complexitatea activităţilor derulate în cadrul S.407. cel mai mare şi elegant centru comercial din Oltenia.C. Vă invităm în Centrul Comercial MERCUR. unde veţi descoperi Calitatea. MERCUR S. care comercializează o varietate de mărci recunoscute pe plan naţional şi internaţional.A.A. Centrul Comercial Mercur corespunde tuturor cerinţelor de calitate şi funcţionalitate prin oferta de produse şi servicii prestate. activitatea economico-financiară a societăţii este organizată şi condusă de doamna Adelina Căruntu.

126 | Ghid de practică .

127 PROGRAMUL DE STUDIU CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE AMT SERVICE AUDICONTEVEX AUDIT ŞI EXPERTIZĂ CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ C&C CONSTRUCT EXPERT BUSINESS CONSULTING OFFICE CONT EXPERT N&C AUDIT ŞI EXPERTIZĂ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA SOFTRONIC Ghid de practică | .

128 | Ghid de practică .

L. nr.A. Construcţiilor şi Transporturilor. expertiză contabilă. Contact Craiova. practician în insolvenţă.E. Str. oferind servicii de audit. evaluator.C. Societatea dispune de un sediu cu o dotare corespunzătoare tipului de servicii pe care îl prestează. autorizaţie 948/2010.nr. Bucureşti.F. mediator. C.R. aspect atestat şi de pregătirea profesională a colectivului societăţii. dobândind calitatea de expert contabil. UNEAR.129 S.R. Florin SĂFTOIU Director General .ro amtservicesa@yahoo.C. membră a Camerei Auditorilor Financiari din România începând cu anul 2010. Societatea este membra a A sociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România din anul 2007. INSOL Europe.C. consultanţă în domeniul fiscal. Unirii. AMT SERVICE S. audit.A.amtservicii. Asociaţia Naţională a Mediatorilor din România. Bucureşti.R Dolj. autorizaţie 00529/2007.F. consultant fiscal. societatea beneficiind de o vastă experienţă în ceea ce reprezintă serviciile din domeniul financiar-contabil. specializată în domeniul financiar-contabil. Este membru al C. contabilitate (inclusiv expertize contabile) . Societatea AMT SERVICE a fost înfiinţată în anul 1995. Facultatea de Ştiinte Economice din Craiova. precum şi servicii de evaluare. auditor financiar. consultanţă fiscală Florin Săftoiu a absolvit în anul 1987 specializarea Economia Industriei. membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România din anul 2007 .com http://www. ca societate comercială cu răspundere limitată.ro/ Profil Servicii de contabilitate. C.C. A urmat cursuri organizate de instituţii de specialitate. Nr 30 0251/415330 office@amtservicii.

pentru orice categorie de autovehicule rutiere.com Profil Servicii de întreţinere şi reparaţii autovehicule Carmen este absolventa Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. C&C Construct S. Închiriere de spaţii de depozitare. domeniul Contabilitate şi Administrarea Întreprinderii. Î n prezent. remorci şi semiremorci. Din anul 2012. autobuze şi microbuze 2. Urmează.R. S. producţie şi birouri 4. dar începând cu a doua jumătate a anului 2007.C. societatea are 14 angajaţi şi desfăşoară următoarele activităţi: 1. tractoare rutiere. C&C CONSTRUCT S. Contact Craiova. dar şi a altei companii cu profil confecţii aflată în aceeaşi incintă.R.″.C. Str. datorită restrângerii activităţii de construcţii. fiind practiciană a programelor de contabilitate ″Petrescu″ şi ″E.L. Calea Severinului nr.P. Inspecţii la aparatele de tahograf pentru maşinile de peste 3.5 t one 3. Se ocupă de conducerea economică a C&C Construct. societatea mai desfăşoară şi o activitate de Service Auto.130 S. fost înfiinţată în anul 2006.L. începând cu anul 2010.A. I.D. s-a reorientat spre activităţile de prestări de servicii în domeniul auto. ca urmare a semnării unui contract de finanţare nerambursabilă cu ADR SV OLTENIA. inclusiv autocamioane. 42 0751301201 cristipetre1980@yahoo. Carmen Florentina PETRE Director Economic . cursurile de expert contabil organizate de CECAR Dolj.T. având ca obiect principal de activitate Construcţii civile şi industriale.

R. 0744. în toate domeniile de activitate (excepţie agricultura). 1 0351.C. Deţine o vastă experienţă în conducerea contabilităţii având şi calităţi manageriale. Societatea efectuează servicii de contabilitate pentru societăţi comerciale private şi entităţi non-profit. AUDICONTEVEX S. Sc. Bl.R. Prestările de servicii în domeniul contabilităţii sunt efectuate de experţi contabili şi economişti cu calificare şi cunoştinţe temeinice.448.473. Ap. S. Consultanţă în domeniul fiscal.C. desfăşurându-şi activitatea ca liber profesionist din anul 1992. Un fapt pozitiv pentru calitatea serviciilor acesteia este aceea că.609 audicontevex@gmail.407. cea mai mare parte a clienţilor beneficiază de aceste servicii de peste 10 ani. 2. Contact Craiova. cu vechime în domeniul contabilităţii de peste 30 ani.L.L. Tatiana Boboc este expert contabil.131 S. Tatiana BOBOC Asociat unic . AUDICONTEVEX S. 25. desfăşoară activităţi de evidenţă contabilă şi consultanţă în domeniul contabilităţii încă din anul 1994. Brazda lui Novac.com Profil Contabilitate şi audit financiar.

expertize contabile.626.341. C. Contact Craiova. fuziuni. 0741. Magdalena MIHAI este cadru didactic universitar cu o experiență de peste 20 de ani în învățămâtul superior economic.C.L.181.009. AUDIT ŞI EXPERTIZĂ S. oferă servicii de contabilitate financiară și de gestiune. evaluări.ro Profil Activitati de contabilitate și audit financiar. inclusiv evidența personalului.022 office@auditsiexpertiza. consultanță financiar-contabilă. consultanță în domeniul fiscal . Str.653. auditor financiar și consultant fiscal.412. consultanță în afaceri și management. 0731.cod CAEN 6920.auditsiexpertiza. univ. 0728. Buna cunoaștere a unor limbi de circulație internațională facilitează contactul cu clienții rezidenți în UE.809 0745.052. Este expert contabil. documentații credite. dr. Membră CECCAR încă de la înființare.6 0351.295.132 S. Camera Consultanților Fiscali. Magdalena MIHAI Administrator . Nr.ro www. divizări și alte servicii profesionale de specialitate. cu activități de predare a disciplinelor de contabilitate. fiind membră a organismelor care reglementează profesia contabilă: CECCAR. în prezent fiind șefa catedrei de contabilitate din cadrul FEAA. asistență pe perioada derulării controalelor specifice. D-na prof.R. Firma este înființată în anul 2001. Camera Auditorilor Financiari din România. Rădulescu Motru.

133

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Consiliul Judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, funcţionează pe baza principiilor cuprinse în art.120-122 din Constituţia României şi a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. Potrivit art. 122 alin.1 din Constituţie, Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Contact
Craiova, Palatul Administrativ, Strada Unirii, Nr. 19 0251.408.200 0251.408.241 relpub@cjdolj.ro www.cjdolj.ro

Profil
Administraţie publică

Gabriel Aftinescu este absolvent al Masterului – Finanţe şi Administrarea Afacerilor în anul 2006 – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. De asemenea, este absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor în anul 2004 – Secţia Managementul Firmei. Gabriel AFTINESCU Inspector Principal

134

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Consiliul Judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, funcţionează pe baza principiilor cuprinse în art.120-122 din Constituţia României şi a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. Potrivit art. 122 alin.1 din Constituţie, Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Contact
Craiova, Palatul Administrativ, Strada Unirii, Nr. 19 0251.408.200 0251.408.241 relpub@cjdolj.ro www.cjdolj.ro

Profil
Administraţie publică

Daniela Avrămoiu este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice, Secţia Finanţe Contabilitate, promoţia 1980. În anul 2005 a absolvit studiile masterale în Guvernare modernă şi dezvoltare locală urmat la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, iar în anul 2006 cursurile masterale ale specializării Strategii manageriale în finanţe publice şi asigurări ale Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova. Daniela AVRĂMOIU Director Economic

135

S.C. EXPERT BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Societatea a fost înfiinţată în anul 2004 şi are ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul contabilităţii, auditului şi consultanţei fiscale. Personalul societăţii este calificat şi atestat de organismele profesionale din domeniu. Dintre cele mai importante activităţi realizate de SC EXPERT BUSINESS CONSULTING SRL amintim efectuarea de expertize contabile, misiuni de audit, consultanţă financiarcontabilă, evaluări de bunuri mobile şi proprietăţi imobiliare, evaluări de întreprinderi, planuri de afaceri, s.a.

Contact
Craiova, Str. Nicolae Iorga 94 0731.51.01.01, 0251.51.01.01 expert_business_consulting@yahoo. com

Profil
Cod CAEN principal 6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal

Este absolventa Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova, promoţia 1997, specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune. În anul 1999 a absolvit cursuri de master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova, specializarea Management şi Audit Contabil. Are calitatea de expert contabil, auditor financiar şi consultant fiscal. Mioara Luminiţa POPESCU Expert Evaluator, Expert Contabil, Consultant Fiscal

nr. 0251. membru CECCAR.136 N&C AUDIT ȘI EXPERTIZĂ S. evaluări de bunuri mobile şi proprietăţi imobiliare.R. Din anul 2007 este expert contabil. Dintre cele mai importante activităţi realizate de SC N&C AUDIT ŞI EXPERTIZĂ SRL amintim efectuarea de expertize contabile. specializarea Administrarea Afacerilor. A absolvit în anul 2002 cursurile de master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova. consultanţă în domeniul fiscal Cornelia Niţu este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din Oradea.a. auditului şi consultanţei fiscale.481.Activităţi de contabilitate şi audit financiar. evaluări de întreprinderi.133 cornelia. consultanţă financiar contabilă. promoţia 1997. Cornelia NIŢU Expert Contabil .L. Calea Bucureşti. 287A 0744.507. Societatea a fost înfiinţată în anul 2009 şi are ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul contabilităţii. planuri de afaceri s.133. Str. misiuni de audit.nitu@consulting-nc. Contact Craiova.ro Profil Cod CAEN principal 6920 . Personalul societăţii este calificat şi atestat de organismele profesionale din domeniu.

A.461. eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale. secţia ″Economia Industriei şi Transporturilor″. Nr. 7 0251. absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice – Universitatea din Craiova. promoţia 2008. deconcentrării serviciilor publice. legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.137 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA Primăria Municipiului Craiova este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. Str. de asemenea.215/2001.ro Profil Administraţie publică Marcela Brăgariu este absolventă a Masterului “Managementul Afacerilor Publice”.Bucureşti.Cuza.S.I. privind aprobarea organigramei şi numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.ro www. Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării. Marcela BRĂGARIU Expert .. promoţia 2001. S. A.N.primariacraiova. Este. Contact Craiova.P.236 contabilitate@primariacraiova. autonomiei locale.

Marian TEODORESCU Director Economic . expert contabil din anul 1994.ro murtazagabita@yahoo.02. Îşi desfăşoară activitatea în localitatea Craiova. promoţia 1986. 200769 +40251. judeţul Dolj. este o regie autonomă de interes local.1991.138 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA. office@rat-craiova.041.rat-craiova. Contact Craiova. urbane. Nr. doctor în economie din anul 2004 şi consultant fiscal din anul 2006. Calea Severinului. fiind plătitoare de taxă pe valoarea adăugată şi neavând filiale. înfiinţată în baza deciziei 100/15.ro Profil Serviciul de transport public de călători Marian Teodorescu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice–Finanţe Contabilitate.com www. suburbane şi metropolitane de călători”. având ca obiect principal de activit ate conform CAEN 4931 „Transp.485. 23.

Contact Craiova. Nadia IONIŢĂ Economist . director economic şi economist proiecte. gabinadia@yahoo. curse speciale şi curse ocazionale. prestând serviciul de transport public de persoane pe raza Municipiului Craiova. reducerea consumului de combustibil şi energie electrică. creşterea siguranţei şi confortului călătorilor.rat-craiova. 23. înnoirea parcului auto.ro Profil Serviciul de transport public de călători Nadia Ioniţă a ocupat în cadrul Regiei Autonome de Transport Craiova funcţiile de economist în cadrul serviciilor salarizare. şef serviciu contabilitate. dispunând de 176 de autobuze şi 34 de tramvaie. 200769 0785236104. Nr. Obiective propuse: creşterea calităţii şi eficienţei transportului public de călători în Craiova. adoptarea unor tehnologii nepoluante. contabilitate. în subordinea Primăriei. În prezent RAT Craiova are 804 angajaţi şi îşi desfăşoară activitatea în patru locaţii.139 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA Regia Autonomă de Transport Craiova a fost înfiinţată în anul 1991.com www. Calea Severinului.

Convertizoare statice de forţă pentru servicii auxiliare și tracţiune electrică. Severinului. Fondatorii societăţii au o bogată activitate în domeniul încercării echipamentelor pentru vehicule de tracţiune feroviară și au desfășurat anterior activităţi de cercetare în domeniul tracţiunii feroviare.ro www.ro Profil Modernizare locomotive electrice. Facultatea de Ştiinţe Economice.409. Echipamente numerice de măsură. control și diagnoză. şi a studiilor aprofundate în specializarea Management Financiar.softronic. Softronic s-a impus pe piaţa furnizorilor feroviari prin produse și servicii de înaltă calitate şi prin mobilitate deosebită. specialiștii societăţii au proiectat și fa bricat echipamente de modernizare începând de la siguranţa circulaţiei. specializarea Bănci şi Burse de Valori. Cristina MIRESCU Director Financiar .409. SOFTRONIC S.155 softronic@softronic. Nr.R. înregistrare.152 0351.L. până la convertizoare statice de tracţiune.140 S. control și diagnoză pentru vehicule feroviare. Contact Craiova. Înfiinţată în februarie 1999. Cristina Mirescu este absolventă a Universităţii din Craiova. Str. Pionieri pe piaţa românească de material rulant al echipamentelor electronice comandate cu microprocesoare. 40 0351. în urma restructurării activităţii de cercetare din România și din necesitatea satisfacerii în condiţii de calitate a nevoilor transportatorilor feroviari. măsură.C.

141 PROGRAMELE DE STUDII ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE. NICOLĂESCU PLOPŞOR SOFTRONIC Ghid de practică | .S. ECONOMIE GENERALĂ ŞI COMUNICARE ECONOMICĂ ADR SV OLTENIA CASA NOASTRĂ DIRECŢIA REGIONALĂ A VĂMILOR CRAIOVA ELPRECO ICSU C.

142 | Ghid de practică .

2A 0040.240.).ro www. PRAI.adroltenia.143 AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia) a fost înfiinţată în anul 1999 şi este un organism nonprofit.869. ce acţionează în domeniul specific dezvoltării regionale. 0040. de utilitate publică. elaborarea documentelor de programare regională (PDR.251. neguvernamental. Nr. cu personalitate juridică. etc. Marilena ALECU Şef Departament Politici Regionale şi Comunicare . apolitic. monitorizarea implementării POR în regiune.418. office@adroltenia.411. Aleea Teatrului. ADR Sud-Vest Oltenia desfăşoară următoarele activităţi principale:  implementarea programelor şi a proiectelor regionale  programarea regională  marketingul regional şi promovarea investiţiilor Contact Craiova.ro Profil Dezvoltare regională În cei 11 ani de activitate în cadrul instituţiei a desfăşurat activităţi diverse precum: evaluarea şi monitorizarea proiectelor. coordonarea grupurilor parteneriale de lucru.251.

este unul complex ce are în vedere în special coordonarea/supravegherea subalternilor în relaţiile de colaborare cu partenerii externi.532 0728.429. Nr.393 office@casanoastra. Ramona ŞANTIA Şef Birou Export . Una din principalele activităţi ale societăţii este reprezentată de producţia şi distribuţia de ferestre şi uşi termoizolante din PVC. specializarea Managementul Firmei. Calea Bucureşti.R. CASA NOASTRĂ S. respectiv contractarea cu aceşti parteneri străini. Contact Pieleşti.144 S. Zilnic peste 550 de oameni sunt dedicaţi producţiei şi oferirii de servicii de valoare pentru clienţi.L. interfaţa între partenerii străini şi Compania Casa Noastră. dar şi elemente ce ţin de ofertarea.C.santia@casanoastra.283. Job-ul actual – Şef Departament Export .113 0251.ro Profil Tâmplărie PVC Ramona Şantia este absolventă a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Pentru a putea oferi produse şi servicii de valoare a investit peste 20 mil de euro în construcţia şi utilarea unor fabrici de producţie a tâmplăriei PVC şi a geamului termoizolant.ro ramona. Str.

145

DIRECŢIA REGIONALĂ PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE CRAIOVA
Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale este subordonată Autorităţii Naţionale a Vămilor şi realizează în plan teritorial atribuţiile autorităţii vamale. Aceasta coordonează în plan teritorial, potrivit procedurilor de arondare stabilite de Autoritatea Naţională a Vămilor, direcţii judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale, birouri vamale de interior şi, după caz, birouri vamale de frontieră. Are competenţă teritorială în şase judeţe din sud-vestul României şi administrativă asupra a: 6 direcţii judeţene pentru accize şi operaţ iuni vamale (Argeş, Dolj, Gorj, Olt, Teleorman, Vâlcea); 6 birouri vamale de interior sau frontieră (Aeroport Craiova, Bechet, Calafat, Corabia, Tr. Măgurele, Zimnicea); 2 puncte vamale (Mioveni-Dacia, Craiova-Ford).

Contact
Craiova, Str. Henry Ford, Nr. 16 0251.437.070 DRVCR@CUSTOMS.RO

Profil
Supraveghere vamală şi a produselor accizabile; Control vamal şi al operaţiunilor cu produse accizate; Verificări şi controale de specialitate.

Haralambie Argintaru este absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, în cadrul Universităţii din Craiova, Master în Economie şi Administrarea Afacerilor, promoţia 2007. De asemenea, este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice, specializarea Finanţe şi Asigurări, promoţia 2001. Haralambie ARGINTARU Şef Birou

146

S.C. ELPRECO S.A.
S.C. ELPRECO S.A. este unul din producătorii de materiale de construcţii din România, preocupat permanent de modernizarea produselor şi de satisfacerea nevoilor clienţilor. Cu peste 45 de ani de experienţă, Elpreco se situează pe poziţii de top pe piaţa materialelor de construcţii din beton din România. Oferta variată de pr oduse satisface şi cele mai exigente cerinţe în materie de calitate, durabilitate, eficienţă în utilizare şi estetică. Adaptându-se continuu la cerinţele economiei de piaţă, compania a modernizat şi retehnologizat capacităţile de producţie introducând în procesul de fabricaţie produse noi, moderne, de calitate, care corespund cerinţelor pieţei româneşti şi standardelor internaţionale.

Contact
Craiova, Str. Calea Severinului, Nr. 44 0251.307.700 office@elpreco.ro www.elpreco.ro

Profil
Producerea materialelor de construcţii din beton

Anca Micuda este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice Craiova Tranzacţii Economice Internaţionale (1998) şi lucrează în cadrul Elpreco aprovizionare de 11 ani pentru achiziţiile din ţară şi din import. Anca MICUDA Şef Birou Aprovizionare

147

ACADEMIA ROMÂNĂ - Institutul de Cercetări Socio-Umane "C. S. Nicolăescu-Plopşor"
Academia Română, prin hotărârea Prezidiului din 29 decembrie 1965, a decis înfiinţarea la Craiova a Centrului de Istorie, Filologie şi Etnografie sub conducerea prof. univ. dr. docent C.S. Nicolăescu-Plopşor (29 decembrie 1965 – 30 mai 1968), membru corespondent al Academiei. În februarie 1970, Centrul de Istorie, Filologie şi Etnografie a trecut sub îndrumarea A.S.S.P., schimbându -i-se numele în Centrul de Ştiinţe Sociale. În consecinţă, în structura sa au fost incluse noi domenii: economie, sociologie şi filosofie. Prin Hotărârea Guvernului nr. 625 din 8 martie 1990, Centrul de Ştiinţe Sociale din Craiova a revenit sub egida Academiei Române. În luna august 1994 a primit denumirea de Institutul de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopşor". Institutul de Cercetări Socio-Umane editează anual două reviste: "Arhivele Olteniei", fondată în 1922 şi Anuarul Institutului de Cercetări So cio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopşor", fondată în 1999 cu ocazia centenarului C.S. Nicolaescu Plopşor.

Contact
Craiova, Str. Unirii, nr. 68 0251.523.330 icsuplopsor_2005@yahoo.com http://cis01.central.ucv.ro/academi aromana/

Profil
Cercetări socio-umane

Antoaneta-Laura Sava a absolvit Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie din cadrul Universităţii din Craiova în 2008, şi Facultatea de Ştiinţe Sociale - Master specializarea Securitate Naţională şi Euroatlantică în 2010. Are o vechime în cercetare de 6 ani, în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăesu Plopşor". Antoaneta-Laura SAVA Cercetător Ştiinţific

L.148 S. control și diagnoză pentru vehicule feroviare.softronic. Monica Dinu este absolventă a Facultăţii de Economie și Administrarea Afacerilor. în urma restructurării activităţii de cercetare din România și din necesitatea satisfacerii în condiţii de calitate a nevoilor transportatorilor feroviari. Pionieri pe piaţa românească de material rulant al echipamentelor electronice comandate cu microprocesoare. specialiștii societăţii au proiectat și fa bricat echipamente de modernizare începând de la siguranţa circulaţiei. Nr.ro www. Softronic s-a impus pe piaţa furnizorilor feroviari prin produse și servicii de înaltă calitate şi prin mobilitate deosebită. până la convertizoare statice de tracţiune. Contact Craiova. în prezent masterand al FEAA. înregistrare.155 softronic@softronic. control și diagnoză. având profesia de economist în cadrul companiei SOFTRONIC. Convertizoare statice de forţă pentru servicii auxiliare și tracţiune electrică.C. Echipamente numerice de măsură. SOFTRONIC S. specializarea Analiza şi Evaluarea Financiară a Organizaţiilor. Severinului.152 0351. măsură. Str.409. Înfiinţată în februarie 1999. specializarea Finanţe și Bănci.R.ro Profil Modernizare locomotive electrice. Monica DINU Economist . 40 0351. Fondatorii societăţii au o bogată activitate în domeniul încercării echipamentelor pentru vehicule de tracţiune feroviară și au desfășurat anterior activităţi de cercetare în domeniul tracţiunii feroviare.409.

149 PROGRAMUL DE STUDIU INFORMATICĂ ECONOMICĂ CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL Ghid de practică | .

150 | Ghid de practică .

429. Nr. urmărirea modului în care sunt utilizate fondurile publice de către furnizorii de servicii de sănătate.ro Profil Asigurări de sănătate Florian Daniel Buldur îşi desfăşoară activitatea în cadrul Biroului Sisteme Informatice. 0351.casdj.406.1 Decembrie 1918. funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel local având ca principale atribuţii: finanţarea serviciilor medicale. Florian-Daniel BULDUR Consilier Superior .ro http://www.151 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ Casa de Asigurări de Sănătate Dolj este o instituţie publică ce asigură.666.010 info@casdj. 8 0251. Str. conform legii 95/2006. Are atribuţii de administrare a Sistemului Unic Integrat al asigurărilor de sănătate şi întreţinerea acestuia. precum şi colectarea contribuţiei la FNUASS a persoanelor fizice. altele decât cele pentru care colectarea se face de către ANAF. farmaceutice şi de protezare acordate asiguraţilor. Contact Craiova.

Specializarea RomânăItaliană. Amelia Loredana ETEGAN Director . Buna cunoaștere a unor limbi de circulaţie internaţională facilitează contactul cu clienţii rezidenţi în UE. grafică. promoţia 2007. programe de cercetare finalizate cu astfel de proiecte. şi Masterul în Managementul Resurselor Umane în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. A absolvit. Alexandru Macedonski. de asemenea. 0351. cercetare etnofolclorică. Nr. fiind director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj din aprilie 2005. 28 0251. promoţia 1997. Universitatea din Craiova.com Profil Cultură.524. Str. Instituţia are ca profil de activitate cercetarea fenomenului etno -folcloric şi a tezaurelor umane vii în spiritul promovării acestora prin intermediul acţiunilor specifice care includ arhivarea informaţiilor obţinute prin cercetare. spectacol Amelia Etegan este absolventă a Facultăţii de Litere. pictură naivă.184 ccpdolj@yahoo.176. educaţie. editarea de carte de specialitate şi promovarea acestora prin crearea de evenimente: expoziţii de pictură. Contact Craiova.152 CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ Instituţia Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj este o instituţie publică de cultură care fiinţează sub patronajul Consiliului Judeţean Dolj.844.

925 0251. Nr. Constantina GURĂNOIU Şef Serviciu Juridic .anaf. 2 0251. în baza legilor.gv.153 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj este o unitate teritorială cu personalitate juridică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului.craiova@mail. este şi absolventa Masteratului Finanţe . ordonanţelor guvernului. Facultatea de Drept Nicolae Titulescu .525. ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de ANAF şi Ministerul Finanţelor Publice. De asemenea.mfinante. promoţia 1996. Contact Craiova. prin care se realizează. Mitropolit Firmilian. în mod unitar.525.ro http://www. hotărârilor de guvern. Facultatea de Administraţie Publică 2005.ro/public/wps/po rtal/Dolj Profil Instituţie publică Constantina Gurănoiu este absolventă a Universităţii din Craiova.925 Date. Str.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.

str. Situată în sud-estul României. Compania deţ ine 19 fabrici la nivel mondial. Pirelli Tyres România este prezentă pe piaţ a auto prin intermediul celor trei fabrici: Fabrica de Anvelope.154 S.. având în prezent profesia de Business Analist AMS. Compania face parte din Grupul de firme Pirelli & C Spa şi este prezentă în România din anul 2006 cu fabrica de anvelope de la Slatina. amplasate pe patru continente. PIRELLI TYRES ROMÂNIA S. Drăgăneşti.R. 35 Receptie: +40249507349 Vanzari/Marketing: 0800800838 www. nr. Contact Slatina.C. Fabrica de Cabluri Metalice şi Filtre antiparticule pentru motoare diesel reprezinta Proiecte Greenfield. iar din aprilie 2007 lucrează în cadrul Centrului IT PIRELLI Craiova.pirelli. Pirelli. reşaparea şi refacerea anvelopelor Otilia Spătărelu a urmat cursurile specializării Tranzacţii Economice Internaţionale în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Craiova în perioada 1995-1999. este lider în vânzări pe segmentul premium înglobând tehnologie de vârf. al cincilea producător de anvelope din lume. După absolvire. şi desfăşoară operaţiuni în peste 160 de ţări. Fondată în anul 1872 şi listată la Bursa din Milano din anul 1922.L. până în anul 2007. Otilia SPĂTĂRELU SAP Logistics Specialist . Întregul Pol Industrial are în prezent circa 2 400 de angajaţi. compania Pirelli se distinge prin lunga sa tradiţie industrială. Olt. care a îmbinat întotdeauna capacitatea de a inova cu calitatea produselor şi notorietatea mărcii.com Profil Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer. a fost angajată în cadrul Departamentului Export Sales al companiei Petrom OMV Craiova.

155 PROGRAMUL DE STUDIU STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Ghid de practică | .

156 | Ghid de practică .

ȋn vederea realizării unei interfaţe cu beneficiarii de date statistice. organismele guvernamentale şi non -guvernamentale.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică. a Hotărârii Guvernului Nr. asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali. ca unităţi teritoriale ale I. Str. care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului.N. organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial. dezvoltarea culturii statistice.insse. fundamentarea strategiilor de dezvoltare şi prognoză. 33 0251/533725 tele@dolj. de mediu. economic. diseminarea datelor statistice. asigurarea relaţiilor de colaborare cu organele administraţiei publice centrale şi locale.ro Profil Administraţie publică / Statistică oficială Coordonarea activităţii Direcţiei Regionale de Statistică Dolj prin asigurarea realizării tuturor responsabilităţilor derivate din managementul operaţional şi strategic.ro www. persoane juridice şi fizice sau a altor utilizatori.S. asigurarea şi actualizarea cadrului organizatoric de elaborare. a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici. Direcţia Regională de Statistică DOLJ are ca obiect de ac tivitate colectarea. necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale. financi ar şi juridic. Mariana TĂNASE Director Executiv . instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat şi serviciu public deconcentrat. Fraţii Goleşti. social. validare.157 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Direcţia Regională de Statistică DOLJ este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii Nr. informării opiniei publice. Contact Craiova. aprobare şi circulaţie a documentelor create ȋn activitatea de producţie statistică. republicată. cu modificările şi completările ulterioare.-ului.dolj. analiza. serviciile publice. procesarea.insse. constituirea şi administrarea la nivel teritorial a seriilor de date statistice. 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale în România. Nr. Direcţia Regională de Statistică DOLJ. prin existenţa procedurilor şi a graficelor de circulaţie a documentelor. oficiale cu caracter demografic.

957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică. fundamentarea strategiilor de dezvoltare şi prognoză. 33 0251/533725 tele@dolj. Direcţia Regională de Statistică DOLJ. organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial. a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici.158 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Direcţia Regională de Statistică DOLJ este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii Nr. informării opiniei publice. Contact Craiova. a Hotărârii Guvernului Nr. Fraţii Goleşti. analiza. diseminarea datelor statistice.insse. Nr.S. Carmen DRAGOMIR Inspector Superior . Reprezintă instituţia în raporturile cu alte autorităţi ale administraţiei publice şi terţe persoane juridice. de mediu. în vederea completării corecte şi la timp a chestionarelor/rapoartelor statistice. asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali. republicată.N. analiza şi prelucrarea indicatorilor statistici. 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale în România. asigurarea producţiei statistice din domeniile repartizate ȋn raport de Programul Cercetărilor Statistice cu impact ȋn culegerea. care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului. cu modificările şi completările ulterioare. economic. Direcţia Regională de Statistică DOLJ are ca obiect de ac tivitate colectarea. oficiale cu caracter demografic.insse. procesarea.ro www. instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat şi serviciu public deconcentrat. necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale. organismele guvernamentale şi non -guvernamentale. prelucrarea şi validarea datelor statistice ȋn vederea asigurării calităţii informaţiilor statistice. ca unităţi teritoriale ale I. instruirea şi îndrumarea personalului din unităţile raportoare. social. constituirea şi administrarea la nivel teritorial a seriilor de date statistice. dezvoltarea culturii statistice. formarea. Str.dolj. financi ar şi juridic. serviciile publice.-ului.ro Profil Administraţie publică / Statistică oficială Asigurarea realizării tuturor responsabilităţilor derivate din funcţia publică de execuţie.

în 1932.500 de automobile şi camioane. fondată în 1903. şi-a început relaţiile cu România în anul 1928. Ford deschide o firmă de vânzări în România. cu aproximativ 10 automobile pe zi. pentru dezvoltarea industriei. Ford a realizat un împrumut în valoare de 400 milioane euro de la Banca Europeană de Investiţii. care putea ansambla anual 2. Contact Craiova. iar în 2012 30. în anul 2006. redevenind acţionar majoritar. Financial Analysis. Ford a achiziţionat un teren în cartierul bucureştean Floreasca. iar în primăvara anului 2009 a achiziţionat și un pachet de 22% din acţiunile Automobile Craiva deţinute de SIF Oltenia. iar un an mai târziu.com www. prin preluarea acţiunilor Citroën (care decide să se retragă din asociere) de către statul român. Producţia de automobile la Uzina Ford din Craiova a început pe 8 sep tembrie 2009. În 1994.000 de unităţi. unde a construit o uzină modernă. a relaţiilor sociale şi internaţionale”. guvernul român să răscumpere acţiunile părţii coreene. atunci când Andrei Popovici. producând până la sfârșitul lui 2009 aproximativ 1. şi peste 100 de muncitori.ford. Purchasing. Strada Henry Ford 29 crcro@ford. În anul 2013. Oltcit devine Automobile Craiova. în 1935.600 de unităţi. dotată cu prima linie de montaj operaţională din Europa de Est. Ford a oferit 57 milioane de euro pentru 72. pentru ca. după ce în anul 2011 a fost centru pentru practica facultativă a 8 studenţi.159 FORD ROMÂNIA Ford Motor Company. În ianuarie 2010. În anul 2007. preluând oficial Automobile Craiova în martie 2008.4% din acţiunile Automobile Craiova. În 1931. îi decernează lui Henry Ford un înalt ordin al Casei Regale ca “binefăcător al omenirii. Ford România s -a alăturat Proiectului PRAXIS prin selecţia a 12 studenţi stagiari de la toate programele de studiu ale FEAA pentru secţiile Accounting / Tax / Internal Control. garantat de statul român în proporţie de 80%. secretarul Legaţiei Române la Washington. Guvernul României comunică filialei Ford din Anglia disponibilitatea de a deschide la Bucureşti o linie de asamblare. Noul acţionar a început proiectul de modernizare în luna mai 2008. Astfel. însă într-un ritm foarte scăzut. Uzina de la Craiova a fost înfiinţată în anul 1976 ca societatea mixtă româno– franceză Oltcit (guvernul României – Citroën). În 1991. credit folosit pentru cofinanţarea unui proiect de dezvoltare a unui motor cu emisii re­duse de dioxid de carbon și a producţiei ulterioare la uzina din Craiova.ro Profil Producţia de automobile . Automobile Craiova împreună cu grupul sud-coreean Daewoo formează compania mixtă Daewoo Automobile România. Powertain-MP&L.

160 | Ghid de practică .

România Sala 152 +40251411598 office@proiect-praxis. Cuza.proiect-praxis. A. 13.I. Nr. Dolj.ro www.BIROUL SERVICIU CARIERE SILVIA PAVEL DANIEL MILITARU CRISTINA NISTOR Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. Craiova CP 200585.ro .