Universitatea din Craiova

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

GHID DE PRACTICA

2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranzi ția de la școală la viața activă” Titlul proiectului: „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă” Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477 Beneficiar: Universitatea din Craiova Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, SUPEUROPA (Franţa) şi ISCTE (Portugalia)

Universitatea din Craiova

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Ghid de practică: Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă (PRAXIS) / coord.: Oana Gherghinescu Craiova: Universitaria, 2013 Bibliogr. ISBN 978-606-14-0149-9 I. Gherghinescu, Oana (coord.) 33

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranzi ția de la școală la viața activă” Titlul proiectului: „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă” Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477 Beneficiar: Universitatea din Craiova Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, SUPEUROPA (Franţa) şi ISCTE (Portugalia)

Şcoala de vară VIII. Turismului şi Serviciilor Marketing Contabilitate şi Informatică de Gestiune Finanţe şi Bănci Statistică și Previziune Economică Informatică Economică Ghid de practică | . Centrul de practică VI. Stagiul de practică în străinătate IX. Biroul de practică. Îndrumar pentru studenţi şi coordonatori de practică VII.Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă Cadrul legal 5 5 6 11 12 13 14 17 22 23 25 30 30 34 38 42 46 50 55 62 66 III.3 CUPRINS GHIDUL DE PRACTICĂ Introducere I. Prezentarea proiectului PRAXIS . Recunoaşterea. II. Scopul şi obiectivele practicii de specialitate IV. evaluarea şi certificarea stagiului de practică V. Orientarea profesională a absolvenţilor în scopul facilitării tranziţiei la viaţa activă Anexa 1 – Programele analitice de practică pe programe de studiu Economie și Afaceri Internaționale Economie Generală și Comunicare Economică Management Economia Comeţului .

4 Anexa 2 – Atestatul de efectuare a practicii Anexa 3 – Raportul de practică Anexa 4 – Fişa de evaluare pe parcursul stagiului de practică Anexa 5 – Convenţia de practică 70 71 74 76 PREZENTAREA CENTRELOR DE PRACTICĂ Programele de studiu Management. Economie Generală şi Comunicare Economică Programul de studiu Informatică Economică Programul de studiu Statistică şi Previziune Economică 82 107 126 141 149 155 | Ghid de practică . Turismului şi Serviciilor Programul de studiu Finanţe şi Bănci Programul de studiu Contabilitate şi Informatică de Gestiune Programele de studiu Economie şi Afaceri Internaţionale. Economia Comerţului. Marketing.

în continuă schimbare și îmbunătățire. punctând descriptorii care trebuie urmăriți în derularea activităților practice. Ghid de practică | . Ghidul este gândit ca un document de lucru. cu alte cuvinte reflectă faptul că instituția de învățământ care l -a creat este una competitivă. răbdare și o pregătire temeinică. Tranziția de la școală la viața activă este un proces îndelungat. de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. De asemenea. care necesită atenție. precum și modul de recunoaștere.5 INTRODUCERE Facilitarea tranziției de la școală la locul de muncă constituie o preocupare atât pentru politicile din domeniul educației. a adaptabilității și competitivității acestuia. tocmai pentru a include cât mai multe experiențe și exemple. coordonatori și tutori. prin Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA). Practica studenților este un element regăsit adesea în documentele de specialitate la nivel european. complementare activităților încetățenite. a valorificat oportunitate a de a accesa Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane pentru a-și perfecționa sistemul de derulare a stagiilor de practică pentru studenți. respectiv. Ghidul de față conține repere utile tuturor factorilor interesați în derularea stagiilor de practică. Sprijinul financiar susține o reformă a procedurilor specifice și facilitează apropierea dintre mediul academic și mediul economico -social. interesul fiind centrat pe student. evaluare și certificare a stagiilor de practică. ca de altfel întregul proiect. poate fi considerat ca un exercițiu pilot ale cărui rezultate pot fi multiplicate și extinse. respectiv a centrelor de practică din mediul economico-social. Ghidul. precum și în politicile și strategiile naționale. Este vorba despre organizarea unei școli de vară și a unor stagii de practică în străinătate. cât și pentru cele din domeniul ocupării forţei. pe creșterea competențelor. Universitatea din Craiova. Stagiile de practică ale studenților sunt prima ocazie cu care studenții iau contact cu mediul activității practice și au capacitatea de a -i pregăti pe studenți pentru statutul lor de absolvent și . sunt avute în vedere activități inovative propuse în proiect. Finalitatea sa demonstrează că viitorul absolvent poate deveni un exponent viabil al sistemului de învățământ pe piața muncii. Documentul este un bun îndrumar pentru studenți. Este un ghid pentru studenți. El prezintă cadrul și obiectivele practicii pentru studenți și localizează practica prin descrierea funcțiunilor biroului de practică din universitate. profesori și angajatori și a fost elaborat cu sprijinul acestora.

parte a comunităţii academice europene. Celor peste 25 000 de studenţi ai să i. ce include în prezent 11 facultăţi şi 3 şcoli doctorale. la integrarea acestora în patrimoniul universal. î mpărtăşind valorile culturale. Pe par cursul existenţ ei sale. Universitatea şi universalitatea au mers împreună. Bugetul total al proiectului este de 10.Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa . De la înfiinţarea sa. Universitatea din Craiova a încurajat constant cercetarea ştiinţifică şi a favorizat întrunirile aca demice. existând convingerea că nici o ştiinţă. educaţionale şi ştiinţifice ale acesteia. Doctorat) şi formele de învăţământ (cu frecvenţă. PREZENTAREA PROIECTULUI PRAXIS . la distanţă).028 lei.6 I. demnă de acest nume. morale. concretizându -şi vocaţia europeană prin convergenţa curriculară.Franța. a ştiinţei şi culturii naţionale. Universitatea din Craiova le oferă excelente condiţii de pregătire î n toate cicluril e de studii universitare (Licenţă. implementat de Universitatea din Craiova prin Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara. Master. Cu convingerea că Spaţiul European al Învăţă mântului Superior şi Aria Europeană a Cercetării Ştiinţifice sunt pilonii principali ai societăţii bazate pe cunoaştere. Perioada de implementare a proiectului este de 3 ani. formator competent şi generos al elitelor ştiinţifice şi culturale. Partenerii în proiect Universitatea din Craiova este o prestigioasă instituţie a învăţământului superior românesc.213. Data începerii este 2 august 2010. Universitatea din Craiova şi-a asumat misiunea de a contribui la dezvoltarea cunoaşterii. Universitatea din Craiova participă activ la Procesul Bologna. din anul 1947. tematica | Ghid de practică Universitatea din Craiova FEAA . nu poate prospera dacă nu depăşeşte folosinţa locală.088 lei. constituit î n prezent din peste 1000 de cadre didactice. pentru a servi lumii întregi. cu frecvenţă redusă.554.BUNI PRACTICIENI ÎN DOMENIUL ECONOMIC ÎN TRANZIŢIE DE LA ŞCOALĂ LA VIAŢA ACTIVĂ PRAXIS este un proiect strategic cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. 1. Univer sitatea din Craiova a evoluat către o structură complexă. din care finanțarea nerambursabilă este de 9. Acceptarea competiţiei şi participarea la schimbul de valori au permis selectarea şi consolidarea unui valoros corp profesoral. iar data finalizării proiectului este 1 august 2013. ISCTE .Portugalia și SUPEUROPA .1.

Germania şi Turcia . Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe Ghid de practică | . gestionarea şi administrarea afacerilor şi le permite desfăşurarea de activităţi în următoarele profesii: asistent manager. ale economiei bazate pe cunoaştere. fiind cea mai mare dintre cele 11 facultăţi ale Universităţii din Craiova. în anul 2009 FEAA a obţinut certificarea Sistemului de Management al Calităţii conform Standardului SR EN ISO 9001: 2008. manager de export. cu o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare. broker. manager financiar-contabil.7 cercetării ştiinţifice şi deschiderea către colaboră ri academice. cenzor independent. Activitatea de cercetare ştiinţifică este un domeniu prioritar pentru FEAA din Universitatea din Craiova. antreprenor. Aceasta se desfăşoară în departamente şi centre de cercetare. în cadrul a 11 facultăţi. profesor. Cunoştinţele dobândite le oferă absolvenţilor FEAA abilităţile necesare pentru înfiinţarea. Portugalia. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova ( FEAA ) este una din instituţiile academice cu renume şi tradiţie din mediul universitar românesc. anual un număr considerabil de studenţi sau cadre didactice universitare ale FEAA beneficiază de stagii de pregătire în străinătate la universităţi de prestigiu. Italia. FEAA a încheiat parteneriate în programe internaţionale de colaborare. dar şi prin colaborare cu alte institute de învăţământ şi de cercetare din ţară sau din străinătate. Ultimii ani au marcat o mai pronunţată orientare a activităţii de cercetare ştiinţifică a personalului didactic din facultate. acorduri bilaterale cu universităţi din Franţa. douăzeci programe de studii universitare de master şi o şcoală doctorală. auditor financiar. agent de vânzări. patru specializări la învăţămânul la distanţă. În plus. Oferta educaţională. la cerinţele şi standardele domeniilor în care se angajează absolvenţii facultăţii. cercetător ştiinţific. analist de piaţă. agent de turism. inclusiv în cadrul unor reţele sau consorţii de cercetare prin care FEAA să realizeze excelenţa în cercetare. analist programator. Acestea sunt adresate atât studenţilor de la ciclul licenţă. cât şi pentru cei înscrişi la master şi doctorat. administrator al proiectelor financiare. expert contabil. Polonia. administrator relaţii cu clienţii. ofiţer de credite. Prin intermediul burselor LLP ERASMUS. Grecia. având drept misiune pregătirea unor economişti care să răspundă nevoilor unei piețe a forței de muncă tot mai exigente. Universitatea de Vest Timişoara FEAA Universitatea de Vest din Timi şoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societăţii. în condiţiile competitivităţii şi valorificării durabile a rezultatelor cercetării. Belgia. flexibilă şi dinamică este reprezentată de zece specializări la ciclul universitar de licenţă. Slovenia. contabil autorizat. învăţământul cu frecvenţă.

Activităţile sale principale sunt orientate către şcoli. Î n 2005 a devenit membră a Consiliului decanilor din Portugalia. GIESTA (statistică). INDEG (training şi educaţie pentru top management) a primit o importantă recunoaştere publică pentru activitatea sa în domeniul trainingului. În anul 1997 a aderat la Fundaţia universităţilor portugheze. Facultatea pregăteşte specialişti apreciaţi în ţară şi străinătate. ISCTE a înregistrat un număr de 7824 studenţi. Erasmus. facultatea este implicată în dezvoltarea locală şi în integrarea europeană. PHARE. CEUA (arhitectură). Prin programele derulate. asigurâ ndu-le acestora posibilitatea de a se pregăti în domeniu pe tot parcursul vieţii (life long learning). ISCTE . ca o primă etapă î n procesul prin care viitorul absolvent se confruntă cu cerinţ ele practice ale domeniului de activitate spre care se va î ndrepta după absolvire. | Ghid de practică . SupEuropa este o organiza ţie franceză de formare. înfiinţată în anul 1990. Prin proiectele implementate. jucând un rol important în transferul de cunoştinţe către companii şi autorităţi locale. GEST -IN (informaţii pentru afaceri). UNIAUDAX (antreprenoriat şi afaceri de familie). cercetărilor şi serviciilor pentru comunitate. 1. cu scopul de a le aduce mai aproape. OVERGEST (contabilitate). să dobândească şi să experimenteze noi abilităţi şi competenţe sociale şi profesionale. facultatea îşi propune să îmbună tăţească şi să lărgească orizontul cunoştinţ elor profesionale ale tuturor absolvenţilor şi specialiştilor. Leonardo da Vinci. ISCTE deţine o serie de centre de training şi sevicii: CEMAF (pieţe financiare). universităţi şi întreprinderi din diferite state membre ale Uniunii Europene. mobilităţ ile studenţeşti fiind prioritare î n aceste acorduri de cooperare prin prisma faptului că ele constituie un mod eficient de a asigura un transfer de bune practici. î n contextul conceptului de mobilitate.8 de mobilitate Socrates. Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor este cea mai prestigioasă instituţie de î nvăţământ universitar şi continuu pentru ştiinţe economice ş i afaceri din partea de vest a României. absolvenţilor şi angajaţilor lor să schimbe. Obiectivele proiectului Obiectivul general PRAXIS este corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către student cu activitatea practică aferentă specializării. Tempus – sunt impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţ ii. Î n domeniul serviciilor comunitare. IN OUT Global (logistică ).2. ISCTE SupEuropa În anul academic 2007/20 08.Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa este o universitate de stat înfiinţată în anul 1972. Universitatea de Vest din Timişoara are relaţ ii cu peste 100 de universităţi din întreaga lume. pentru a permite elevilor. Di n 1967.

conştientizarea studenţilor privind activitatea practică. câ te un tutore la fiecare centru de practică. . 1. orientarea lor spre activităţi pentru care au reale aptitudini şi consilierea lor prin intermediul birourilor de practică. . 825 femei. turismului şi serviciilor. .optimizarea relaţiei între mediul academic şi mediul practic cu scopul permanentei adaptări a curriculei la cerinţele acestui mediu şi realizarea unei tranziţii mai uşoare de la şcoală la viaţa activă.cel puţin 1650 de studenţi conştientizaţi. 825 bărbaţi. mai bine instruiţi în cadrul stagiilor de practică.4.cel puţin 55 de tutori din centrele de practică pregă tiţi şi conştientizaţi cu privire la importanţa dezvoltării unei atitudini deschise şi constructive faţă de studenţ ii veniţi în practică. flexibilizarea şi compatibilizarea cunoştintelor teoretice dobâ ndite cu cerinţele şi nevoile activităţ ii practice viitoare. Management. . Ghid de practică | .cel puţin 55 convenţii de practică încheiate între cele două universităţi şi centrele de practică. studenţi ce vor participa la stagiile de practică (ca parte a planului de învăţământ pentru ciclul de studii universitare de licenţă). Contabilitate şi informatică de gestiune. ceea ce va conduce la o mai facilă inserţie a acestora pe piaţa muncii.activarea. Economie generală şi comunicare economică. programele de studii: Economie şi afaceri internaţionale. 1. Finanţe şi Bănci.stimularea asigurării unui caracter profesionist şi competitiv pentru stagiile de practică prin organizarea de cursuri. . Rezultate care susţin atingerea obiectivelor specifice: .cel puţin 1650 de studenţi din anul al II-lea de studii (câte 550 în fiecare din cei 3 ani de proiect. Informatică economică . Rezultatele aşteptate A. şcoli de vară şi stagii de practică la partenerii străini. Marketing.cel puţin 55 de tutori cu activitate în fiecare din cei 3 ani. adaptaţi pentru o tranziţie facilă de la şcoală la locul de muncă. Economia comerţului. . .9 Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de: . 1200 de la aplicant. Grupul ţintă al proiectului Grupul ţintă este format din: .conştientizarea mediului economic cu privire la importanţa dezvoltării unei atitudini deschise şi constructive faţă de studenţii veniţi în practică. având sub coordonare î n medie 10 studenţi pe durata stagiilor de practică.3.acomodarea cu mediul viitoarei activităţi practice. 450 de la partenerul român) de la două universităţi din România. orientaţi prin intermediul birourilor de practică. de la facultăţ ile cu profil economic. . Statistică şi previziune economică. schimburi transnaţionale.

C.campanii de conştientizare în rândul studenţilor şi al mediului economico -social. B.un website actualizat al proiectului. .număr de persoane care au beneficiat de stagii şi orientare în proiect şi au găsit un loc de muncă .tranziţia de la şcoală la viaţa activă : 300. .o conferinţă naţională cu participare internaţională la finele fiecărui an de proiect. cu nominalizarea centrelor de practică . .5 articole pe an. broşuri. Alte rezultate: . .650 de pliante pe an.4 teme abordate pe an: oportunităţi de practică. pliante). cu nominalizarea şi descrierea centrelor de practică.un film de prezentare pe an. . abordarea unui stil de viaţă sănătos. . . dezvoltarea carierei. .650 broşuri pe an.000 de exemplare pe an.persoane care au beneficiat de stagii şi orientare în proiect ş i au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă : 200. prezentări ppt. .4 prezentări pe an la fiecare universitate implicată (filmuleţe.un Ghid de practică elaborat şi tipărit în 1.trei campanii de conştientizare (1/an) pentru studenţii de anul I din fiecare din cele două universităţi din România. .cel puţin 30 de studenţi competitivi stimulaţi prin organizarea şcolii de vară ş i 15 studenţi participanţi la stagii de practică la partenerii stră ini. . piaţa muncii.ponderea studenţilor sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare: 30%. | Ghid de practică .10 . Rezultate pe termen mediu şi lung: .

18. la instituţii de credit. serviciilor. are alocate 90 de ore şi 3 puncte credit . respectiv Universitatea din Craiova. care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire. 1 2 Monitorul Oficial al României. din 10 ianuarie 2011 Monitorul Oficial al României. pe baza unei programe analitice întocmite de instituţia de învăţământ superior a practicantului. 1/20111. Ea se încheie cu un raport de practică . Practicantul este studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor. Practica este activitatea desfăşurată de studenţi. Activitatea de practică se desfăşoară cu program cumulat. comerţului. la sfârşitul semestrului IV. 258/20072. Practica studenţilor se organizează şi se desfăşoară pe baza unui contract -cadru de colaborare sau a unei convenţii. Legea nr. spre a le aplica în concordanţă cu programul de studiu pentru care se instruieşte. Cercetării şi Tineretului şi Sportului şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor şi elevilor. din 24 iulie 2007 3 http://feaa. ca un stagiu compact de trei săptămâni. o instituţie centrală ori locală sau orice altă persoană juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu programele de studii cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei. privind practica elevilor şi studenţilor şi Regulamentele FEAA3. 493. în conformitate cu planul de învăţământ. Nr. în conformitate cu planul de învăţământ. CADRUL LEGAL  Practica de specialitate se organizează în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. încheiată între organizator şi partenerul de practică. fiind prevăzută în curricula universitară în anul al II-lea de studii. Nr. la instituţii ale administraţiei publice locale sau în alte organizaţii cu personalitate juridică. care va fi evaluat în cadrul colocviului de la finalul stagiului.  Aceasta se va desfăşura la organizaţii din domeniul producţiei. Organizatoul de practică este instituţia de învăţământ universitar. Partea I.ro Ghid de practică | . Partea I.11 II. instituţii financiare nebancare şi alte organizaţii ale pieţei financiare.ucv. după caz. Partenerul de practică sau centrul de practică este o societate comercială.  Practica de specialitate a studenţilor din FEAA este disciplină obligatorie. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor care desfăşoară activităţi instructiv -educative şi formative.

| Ghid de practică . SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PRACTICII DE SPECIALITATE Scopul practicii de specialitate constă în corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către student cu activitatea practică aferentă specializării. Studenții vor urmări atingerea următoarelor obiective generale. a modului de organizare şi derulare a activităţii desfăşurate.12 III. practica de specialitate urmărește acomodarea studenţilor cu mediul viitoarei activităţi. studenţii trebuie să urmărească și o serie de obiective specifice (descriptori) detaliate în programele analitice de practică. ca o primă etapă în procesul prin care viitorul absolvent se confruntă cu cerinţele practice ale domeniului de activitate spre care se va îndrepta după absolvire. De asemenea. În afară de aceste obiective generale. 2/ identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. 3/ cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea organizaţiei şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. în funcţie de specializare şi tipul organizaţiei în care se va desfăşura practica de specialitate. indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica: 1/ cunoaşterea centrului de practică. prezentate în Anexa 1. ceea ce va conduce la o mai facilă inserţie a absolvenților pe piaţa muncii.

 studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.  Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. Ghid de practică | . de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. semnat de reprezentantul centrului de practică și de tutore. având ca referinţă programa analitică de practică. EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ Finalizarea stagiului de practică și obținerea creditelor alocate disciplinei sunt condiționate de parcurgerea a trei etape: recunoașterea. prezentat în Anexa 2. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică.  Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4. folosind şi dobândind cunoştinţe relevante pentru viitoarea profesie. evaluarea și certificarea. se ţine seama de calitatea Raportului de practică întocmit conform Anexei 3. În acordarea notei. 2/ Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi.  centrul de practică a eliberat un Atestat de efectuare a practicii. RECUNOAŞTEREA. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10.  studentul şi -a desfăşurat stagiul de practică într -un domeniu direct legat de programul de studiu sa.  raportul de practică a fost verificat şi semnat de către tutorele de practică . 1/ Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:  există convenţia de practică între facultate şi centrul de practică.13 IV. 3/ Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS.

CENTRUL DE PRACTICĂ Oricare ar fi nivelul lor. stagiul este un prilej de a participa în mod concret la formarea viitorilor angajați și de a fi în contact direct cu instituții le de învățământ și cu tiner ii. De asemenea. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. specifice activităţilor pe care le va desfăşura. Tutorele de practică trebuie să îl ajute pe student să -şi realizeze obiectivele de practică prevăzute în programa analitică. | Ghid de practică . cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul programei analitice de practică. Şi pentru centrele de practică. Pe perioada de practică. centrul de practică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale: a/ să deţină o dotare corespunzătoare – logistică. familiarizându -se cu universul muncii. Centrul de practică reprezintă organizaţia care desfăşoară o activitate în corelaţie cu programele de studii cuprinse în oferta educațională a FEAA şi conţinutul programelor analitice de practică şi care poate asigura procesul de instruire practică a studenţilor în baza unei convenţii încheiate în acest sens. Pe toată durata practicii. La cererea tutorelui de prac tică. Acesta permite studenților folosirea cunoştințelor teoretice într -un cadru profesional și facilitarea. în acest fel. Centrul de practică desemnează persoanele care se ocupă de îndrumarea şi urmărirea activităţii de practică a studenţilor – tutorii de practică. a trecerii de la cadrul învățământului la cel al organizației.14 V. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică. tehnică şi tehnologică – necesară valorificării cunoştinţelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire. fără a se depăşi ora 20 00. În conformitate cu legislaţia în vigoare. tutorele împreună cu coordonatorul de practică în calitate de reprezentant al FEAA urmăresc şi înregistrează prezenţa la activitate a practicantului şi semnalează eventualele abateri centrului de practică şi FEAA. tutorele este obligat să instruiască practicantul cu privire la normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor. aproape toate programele de învățământ universitar prevăd la ora actuală un stagiu de practică. c/ să desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activităţii de practică a studenţilor în condiţii normale. b/ să aibă specialişti cu studii superioare care să coordoneze şi să participe la evaluarea desfăşurării practicii studenţilor. punându -i la dispoziţie mijloacele necesare. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.

 să -şi dezvolte abilităţile de rezolvare a problemelor practice şi să comunice direct cu persoanele implicate în aceste activităţi. concis. în conformitate cu programa analitică. obiectiv. FEAA împreună cu centrul de practică efectuează o evaluare a cunoştinţelor practicantului şi îi acordă o notă conform metodologiei prevăzute la secţiunea Recunoaşterea.  să dobândească cunoştinţe despre culegerea şi folosirea informaţiilor. dar şi o relaţie colegială cu salariaţii din centrul de practică sau cu specialişti din domeniul economic. Conţinutul Raportului de practică . care să răspundă scopului propus. bazată pe respect profesional şi să asigure condiţiile necesare pentru buna pregătire a studentului.coordonator de practică trebuie să fie o relaţie onestă.coordonator de practică. partenerii organizaţiei. prin vizite programate ale coordonatorului de practică.tutore . cu colaborarea şi sprijinul coordonatorului de practică. responsabilitatea pentru o bună îndrumare a studentului. În perioada de desfăşurare a practicii la centrul de practică . în primul rând. Întâlnirile periodice la centrul de practică. La sfârşitul stagiului de practică. tutorelui. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Anexa 3 la Ghidul de practică ce completează programa analitică şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. desigur. legătura teoriei cu practica constituind astfel un proces de continuitate.  să perceapă esenţa activităţilor desfăşurate în cadrul structurilor organizatorice ale centrului de practică.  să înţeleagă modul de organizare a activităţii pe care o desfăşoară organizaţia respectivă. Relaţia student . pentru realizarea cu succes a obiectivelor practicii. furnizorii.tutore . în care să se discute colegial despre problemele de interes comun privitoare la Ghid de practică | . La centrul de practică studentul trebuie:  să -şi dezvolte capacităţile de a transpune noţiunile teoretice în practică. revine.  să demonstreze respect pentru valorile profesiei de economist şi să se familiarizeze cu normele conduitei deontologice specifice profesiei.  să -şi asume responsabilitatea pentru realizarea sarcinilor stabilite de tutorele de practică.  să înveţe cum să stabilească o relaţie profesională cu clienţii. evaluarea și certificarea stagiului de practică. precum şi concluziile studentului.  să cunoască şi să respecte legislaţia în vigoare cu privire la activităţile desfăşurate. tutore şi student.  să înveţe să susţină o activitate/operaţiune sau să întocmească raportul asupra unei activităţi/operaţiuni într -un mod adecvat. Realizarea în condiţii optime a obiectivelor practicii de specialitate presupune ca toate părţile implicate în această activitate să dea dovadă de profesionalism şi să contribuie la consolidarea relaţiei profesionale student .15 Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elab orarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică stabilite de comun acord între coordonator. cu o largă disponibilitate pentru dialog.

Rezultatele evaluării activităţii pe parcurs vor fi prezentate atât studentului . de obicei. vor fi stabilite activităţile. identificării nevoilor neacoperite. dar mai ales pentru a-i încuraja pe studenţi în activitatea lor. cunoaşterea locului şi rolului ei în cadrul sistemului economic şi s ocial. a purta discuţii critice şi a avea permanent informaţii în scopul îmbunătăţirii procesului de instruire. Acest demers va trebui să -i permită studentului înţelegerea cu exactitate a rolului său în cadrul centrului de practică. Convenţia de practică se încheie anticipat desfăşurării activităţii. obiectivele. Tutorele trebuie să se pună de acord cu prevederile programei de practică pentru a putea verifica dacă sunt îndeplinite obiectivele învăţării practice şi dacă acestea corespund profilului studentului. vor facilita asigurarea unei relaţii mai bune între FEAA şi centrele de practică. realizării acordului între toţi cei implicaţi în procesul complex al practicii de specialitate. C onţinutul cadru al convenţiei de practică este prevăzut în Anexa 5. Coordonatorul de practică trebuie să întreţină o legătură permanentă cu studenţii şi cu tutorii din centrele de practică nu numai pentru a controla dacă cei implicaţi îşi fac datoria. cât şi coordonatorului de practică. explorarea problemelor curente. cunoaşterea colectivului cu care va lucra. disciplina şi gradul de însuşire a cunoştinţelor practice de către student. Tutorele trebuie să asigure studentului toate informaţiile de ordin general de care acesta are nevoie pentru:      familiarizarea cu centrul de practică prin prezentarea organizaţiei. vor antrena interesul tutorilor şi al studenţilor. La sfârşitul stagiului de practică tutorele are obligaţia de a întocmi Fişa de evaluare pe parcursul stagiului de practică (conform Anexei 4) din care să rezulte numărul orelor efectuate.16 derularea programului de pregătire practică a studenţilor. iar tutorelui obligaţiile pe care le are faţă de student. referiri la punctualitatea. scopul şi acţiunile preconizate pentru perioada de instruire practică a fiecărui student. dar nu mai târziu de prima lună a semestrului doi. În corelaţie cu programa analitică de practică. | Ghid de practică . identificarea obiectivelor organizaţiei şi a metodologiei de lucru. pentru ca la finele practicii să -i poată evalua activitatea. la începutul anului universitar în care este prevăzut stagiul. Coordonatorul de practică are obligaţia de a monitoriza studenţii prin vizite ef ectuate la centrele de practică și de a sprijini tutorii de practică pe parcursul desfăşurării stagiului de practică.

etc. 14/ La sfârşitul stagiului de practică nu trebuie să uitaţi: Ghid de practică | . Retragerea din stagiu. Sfaturi pentru studenţi Stagiul de practică este o etapă esenţială în formarea voastră profesională care vă permite să vă familiarizaţi cu universul profesional şi să aplicaţi cunoştinţele acumulate.17 VI. Urmaţi aceste sfaturi şi ar trebui să vă descurcaţi excelent nu numai în parcurgerea cu succes a stagiului de practică. Imposibilitatea de a respecta îndrumările tutorelui şi ale coordonatorului de practică va avea probabil ca rezultat un calificativ nesatisfăcător. cu excepţia cazului în care vi s-a dat permisiunea expresă în acest sens. 12/ Cereţi sprijinul tutorelui de practică ori de câte ori simţiţi nevoia. 2/ În centrul de practică trebuie să vă comportaţi ca un salariat potenţial. Evitaţi actele de nesupunere. Nu părăsiţi locul de muncă în timpul orelor de practică fără permisiune. 8/ Dezvoltaţi şi demonstraţi o etică a muncii solidă. corespondenţa sa cu aşteptările voastre.1. Următoarele informaţii vă vor ajuta în obţinerea unei tranziţii reuşite de la st adiul de student la cel de profesionist remunerat. consumabile.aplicaţi cunoştinţele acumulate în sala de curs la mediul de lucru. 13/ Participarea la programul de practică presupune aderarea la aceleaşi standardele academice ca şi cursurile convenţionale. 7/ Dobândiţi informaţii cu privire la oportunităţile unei cariere şi ale unui loc de muncă permanent.) pentru uz personal. calculator. înainte de finalizare. va avea ca rezultat nepromovarea examenului. 5/ Obţineţi o imagine completă şi realistă asupra culturii şi aşteptărilor centrului de practică. Depinde de voi să o faceţi să prindă viaţă! 3/ Corelaţi teoria cu practica . ci şi în carieră. ÎNDRUMAR PENTRU STUDENŢI ŞI COORDONATORI DE PRACTICĂ 6. Abţineţi -vă de la activităţi lipsite de etică. perspectivele dezvoltării profesionale pe care vi le oferă. Trataţi toţi angajaţii cu respect. Sfaturi generale: 1/ Înainte de alegerea centrului de practică informaţi-vă cu privire la profilul acestuia. 10/ Nu utilizaţi resursele companiei (telefon. 11/ Respectaţi Regulamentul de ordine interioară al centrului de practică şi normele de securitate aplicabile în organizaţie. Îmbrăcaţi -vă adecvat. Persoanele pe care le veţi întâlni cu ocazia unui stagiu vor constitui viitoarea voastră reţea profesională. lumea ″reală″. 6/ Nu întârziaţi la programul de practică convenit. 9/ Fiţi politicoşi. 4/ Pregătiţi un CV pentru debutul stagiului de practică. pentru a -i orienta pe tutori în privinţa competenţelor şi talentelor voastre şi a -i ajuta la repartizarea diferitelor sarcini de lucru.

proiectele sau alte sarcini. Contribuiţi la discuţii. orice proiect care vă este atribuit.să mulţumiţi tuturor celor care v-au ajutat în demersul vostru pe parcursul stagiului de practică. 5/ Ascultaţi şi urmaţi instrucţiunile. lipsiţi de respect faţă de colaboratori. informaţi imediat tutorele sau coordonatorul de practică. Cooperaţi şi participaţi la proiecte noi. să | Ghid de practică . jurnal sau planificator zilnic pentru a urmări activităţile de lucru. fără îndoială. aveţi iniţiativă. Ascultaţi cu atenţie şi luaţi notiţe. nu ezitați să cereți permisiunea de a rămâne în continuare sub formă de voluntariat.18 . dar cheia este să îndepliniţi toate sarcinile de lucru cu acelaşi nivel de entuziasm şi profesionalism. să fiţi nepoliticoşi. Cel mai rapid mod de a ″demola″ un stagiar bun este adoptarea unei atitudini negative. 3/ Gestionaţi-vă timpul la locul de muncă. Asiguraţi -vă că declaraţi doar fapte . Stabiliţi priorităţi. pentru uz personal şi referinţe viitoare. 6/ Urmaţi întocmai până la finalizare. Oferiţi -vă în mod voluntar pentru a-i ajuta pe alţii. Vi se vor da. Prezentarea faptelor ar putea duce la o revizuire a termenelor sau asistenţă suplimentară pentru a respecta termenul final.vă că obiectivele voastre sunt realiste şi realizabile în timpul stagiului. faceţi eforturi suplimentare şi fiţi întreprinzător. 15/ Dacă v-a plăcut practica î n cadrul acelei organizaţii şi dispuneți de timp.să participaţi la evaluarea calităţii stagiului prin completarea fişei de evaluare.atât bune. noul angajat/stagiar va trebui să ″îşi câştige meritele″. În cazul în care constataţi că proiectul atribuit va fi întârziat din motive independente de voinţa dumneavoastră. ce noi competenţe doriţi să dobândiţi.şi totodată daţi şi rapoarte de progres. 8/ Evitaţi negativismul. Sugestie: În timp ce doriţi să-l ţineţi pe coordonator la curent cu realizările voastre. 7/ Abordaţi toate sarcinile cu entuziasm şi o atitudine pozitivă. 4/ Stabiliţi întâlniri periodice cu coordonatorul de practică. să nu respectaţi termenele. Aşadar. să plecaţi devreme. evitaţi să vă plângeţi. Sugestie: Stabilirea de obiective nerealiste ar putea face chiar şi un stagiu reuşit să pară nesatisfăcător. Cereţi lămuriri dacă unele aspecte vă sunt neclare. . sarcini de lucru de rutină.să transmiteţi raportul de stagiu de practică la universitate (către coordonatorul de practică) şi la centrul de practică (către tutorele de practică). nu uitaţi să fiţi şi un bun ascultător şi să învăţaţi cât mai multe în timpul acestor întâlniri. să vă decideţi cu privire la sfera profesională în care doriţi să vă specializaţi. În aproape orice organizaţie. să sosiţi târziu. . aşa că asiguraţi. cât şi rele .nu veniţi cu scuze. Asiguraţi -vă că aveţi întâlniri periodice cu ocazia cărora puteţi împărtăşi experienţele şi lecţiile învăţate . 2/ Ţineţi un calendar. 20 de principii de bază pentru un stagiu de practică de succes: 1/ Stabiliţi obiective personale . Înainte de a începe stagiul trebuie să vă stabiliţi obiectivele pe care doriţi să le atingeţi.

Cu cât sunteţi mai expuşi la idei noi şi oameni noi. 15/ Preluaţi iniţiativa. cunoaşteţi oameni din afara departamentului dumneavoastră şi participaţi la evenimentele sociale ale organizaţiei. să păreţi inflexibili etc.19 aveţi o atitudine arogantă. Fie că s-a luat sau nu hotărârea ca stagiarii să fie mutaţi. 16/ Fiţi demni de încredere. Setaţi -vă alarma devreme. Construiţi -vă relaţii profesionale cu tutorele şi Ghid de practică | . 14/ Adaptaţi-vă. participaţi la ateliere de instruire şi citiţi toate materialele organizaţiei. 11/ Obţineţi cât mai multă expunere. între departamente. cu excepţia cazului în care vi se solicită direct să discutaţi aceste probleme cu tutorele vostru.amintiţi-vă că nu ştiţi totul şi că profesorii voştri nu v-au învăţat totul. Amintiţi-vă întotdeauna că un stagiu este o experienţă de învăţare pentru voi. 9/ Nu pierdeţi nici o ocazie de a învăţa mai multe despre organizaţie. Angajatorii adoră angajaţii care se aruncă cu capul înainte în rezolvarea problemelor dificile. Nu opuneţi rezistenţă schimbării. 18/ Creaţi-vă reţele sociale. de a socializa şi de a construi relaţii. fie el un alt stagiu sau un loc de muncă după absolvire. Toţi angajatorii observă şi apreciază loialitatea. inclusiv normelor de siguranţă. Fiţi deschişi către idei şi proceduri noi . să vă comportaţi neprofesionist. Profitaţi de orice oportunitate pentru a participa la reuniunile organizaţiei. nu se aşteaptă nimeni să ştiţi totul. Prezenţa şi punctualitatea consecvente sunt remarcate şi apreciate de către conducere. Unul din instrumentele cheie în job -hunting este utilizarea reţelei sociale proprii pentru a găsi următorul pas în cariera dumneavoastră. să purtaţi ţinute necorespunzătoare. Nu indicaţi punctele slabe percepute ale angajatorului sau produselor/serviciilor. puteţi contacta coordonatorul de practică. Este mai bine să ajungeţi mai devreme decât să riscaţi să fiţi în întârziere. aşa că întrebaţi înainte de a acţiona. obstacolele la găsirea unui loc de parcare şi alte evenimente care pot cauza întârzieri. dar ele pot oferi adesea o bună ocazie de a vă spori cunoştinţele. 17/ Găsiţi-vă un mentor. În timp ce angajatorul se aşteaptă să obţină un anumit nivel de muncă de la voi. Fiţi fideli politicii organizaţiei. Asiguraţi-vă că lucraţi cu tutorele vostru şi împărtăşiţi succesele cu el. 12/ Demonstraţi loialitate. 13/ Nu vă fie teamă să puneţi întrebări. Acomodaţi -vă la situaţii noi şi schimbaţi priorităţile fără rezistenţă. conferinţe şi evenimente. 10/ Sprijiniţi politicile organizaţiei. astfel încât să nu vă depăşiţi autoritatea. abordaţi sarcini noi. prin rotaţie. Sugestie: Întrunirile pot părea plictisitoare. Cereţi sfaturi şi puneţi întrebări ori de câte ori vă confruntaţi cu ceva care nu este familiar pentru voi. Un mentor este cineva de la un nivel superior din organizaţie care se îngrijeşte de voi şi se asigură că învăţaţi ce trebuie să ştiţi şi că vă îndepliniţi misiunile. Sugestie: Tutorele dvs. cu atât veţi învăţa mai multe. Sugestie: Oamenii inteligenţi ştiu că într-adevăr nu există întrebări stupide. Dacă descoperiţi că o politică este în contradicţie cu valorile personale sau principiile voastre morale. ar putea fi mentorul. pentru a evita traficul.

3/ Cele mai importante condiţii pentru construirea unor relaţii pozitive cu tinerii sunt să credeţi în abilităţile lor şi să îi respectaţi.oportunităţi de a participa activ. Comunicaţi cu studenţii pe care îi aveţi î n subcoordonare. | Ghid de practică . Unul dintre obiectivele dvs. v-aţi întâlnit cu clienţii. cât şi pentru portofoliul carierei.preocupare pentru alţii. Poate că aţi realizat o broşură. Sugestie: Redactarea la zi a unui jurnal vă poate ajuta să vă amintiţi toate lucrurile pe care le-aţi realizat pe durata stagiului de practică.atât pentru CV-ul vostru. 5/ Proiectul profesional realizat în cadrul stagiului de practică trebuie să permită studenţilor punerea în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite în timpul cursurilor şi să faciliteze trecerea de la învăţământul superior la practica din organizaţii. Trebuie aşadar să acceptaţi rolul de mentor sau model de imitat. 2/ Succesul dumneavoastră este strâns legat de succesul proiectului pe care îl coordonaţi. aşa că aveţi grijă să valorificaţi această experienţă în activităţile viitoare. etc. în acest stagiu este să obţineţi rezultate palpabile .20 alte persoane din organizaţie. 20/ Păstrăţi legătura cu tuto rele şi alţi angajaţi din centrul de practică şi după finalizarea stagiului. de asemenea. daţi-le curajul să îşi exprime opiniile în ceea ce priveşte practica lor şi încercaţi să le oferiţi condiţii cât mai bune pe perioada practicii. Printre aceste nevoi. . . Este recomandată prezenţa activă a dumneavoastră la centrele de practică pentru a face o monitorizare reală a derulării stagiului. Aceste persoane sunt. trebuie să pregătiţi studenţii pentru elaborarea unui proiect profesional cunoscând funcţiile şi posturile pe care ar putea să le ocupe într -o organizaţie. . Majoritatea stagiilor sunt experienţe extraordinare. 6/ Înainte de începerea stagiului de practică trebuie să vă asiguraţi că studenţii au înţeles obiectivele şi conţinutul practicii. 7/ Asiguraţi -vă că monitorizarea şi evaluarea stagiului sunt prevăzute şi realizate. aţi depistat tendinţele industriei. trebuie să se includă următoarele: . 4/ În calitate de coordonator al practicii. 19/ Plecaţi cu realizări palpabile.2. aţi organizat o conferinţă de vânzări. 6. aţi computerizat un sistem de inventariere. Sfaturi pentru coordonatorii de practică 1/ Una din funcţiile cele mai importante în coordonare este de a vă asigura că se iau în considerare nevoile studenţilor stagiari în toate etapele proiectului.respect faţă de diferenţele culturale şi individuale. încercaţi să -i apropiaţi cât mai mult de dumneavoastră.securitate.posibilitatea de a face alegeri şi de a -şi asuma responsabilităţi. o sursă bună pentru a obţine alte sfaturi şi ponturi legate de vânătoarea de locuri de muncă pe baza anilor lor de experienţă. .

ei pot oferi expertiză tehnică şi sprijin pentru tineri. 9/ În calitate de coordonator. Apoi. Ghid de practică | . În primul rând. 11/ Sunteţi garantul relaţiei dintre obiectivele programei de practică şi cele ale stagiului. 12/ Asiguraţi -vă că fiecare document ataşat dosarului nu este o întâmplare.21 8/ Păstraţi legătura cu tutorii de practică din organizaţii pentru a rezolva împreună problemele apărute. ci un document relevant în desfăşurarea stagiului de practică. 10/ Încurajaţi studenţii să dezvolte propria reţea de contacte în domeniul organizaţiei. încurajaţi stagiarii să -şi găsească mentori în interiorul centrului de practică. ei pot lucra ca ghizi pentru studenţi. Parte din experienţa de stagiu constă în a căuta oportunităţi şi a iniţia contacte cu potenţiali angajatori. Mentorii pot fi utili în proiect din mai multe motive.

Evaluarea proiectelor va fi făcută de căre o comisie formată din doi experţi PRAXIS şi un expert de la partenerii străini.  diplomă de participare.22 VII. În situaţia în care este necesară o departajare suplimentară . stabilindu -se astfel un clasament final al primilor 30 de studenţi.  prelegeri susţinute de personalităţi marcante ale mediului academic din ţară şi străinătate.  studii de caz prezentate de către experţii PRAXIS. cu participarea a 30 de studenţi evaluaţi cu nota maximă la colocviul de practică. Metodologia de evaluare a proiectelor elaborate va fi prezentată cu ocazia deschiderii fiecărei sesiuni a şcolii de vară de către un expert PRAXIS. studenţii vor fi supuşi unui test de evaluare a competenţelor. în perioada iunie -iulie. Preselecţia presupune parcurgerea a două etape: (1) promovarea unui test scris în limbile străine agreate de partenerii străini.  vizite de documentare în companii de renume pentru a lua contact cu bune practici din mediul de afaceri din România.  organizarea studenţilor participanţi în ateliere de lucru pentru elaborarea de proiecte multi şi interdisciplinare.proiect-praxis. | Ghid de practică . cu durata de 7 zile. coordonatorii de practică şi personalităţi consacrate din mediul economic şi social. Proiectele premiate vor fi postate pe site-ul PRAXIS şi vor fi prezentate ca exemple de succes în materialele de promovare a proiectului. Locul de desfăşurare şi conţinutul tematic al şcolii de vară sunt stabilite în fiecare an. după susţinerea colocviului de practică cu respectarea termenelor şi condiţiilor stabilite pentru organizarea şcolii de vară prezentate pe site-ul PRAXIS. ŞCOALA DE VARĂ Şcoala de vară (SV) se organizează anual.ro şi afişate la biroul de practică. Înscrierea studenţilor la şcoala de vară se face individual pe bază de cerere scrisă avizată de coordonatorul de practică. Pot fi acordate şi premii în bani sau materiale promoţionale de către companiile care au statut de centru de practică sau de către alte instituţii care doresc să devină parteneri în organizarea şcolii de vară. selectaţi pe bază de competiţie. (2) susţinerea unui interviu . Proiectele elaborate de către studenţii participanţi la cursurile şcolii de vară vor fi certificate prin:  diplomă de merit. se acordă studenţilor cu cele mai bune rezultate obţinute în cadrul programului şcolii de vară. Programul şcolii de vară va conţine:  organizarea de cursuri având ca tematică Managementul carierei.  organizarea de jocuri şi concursuri interactive. se acordă tuturor studenţilor care au participat la şcoala de vară. în luna aprilie şi sunt publicate pe site-ul www.

. mod de prezentare etc. 2/ Întâlnire de lucru cu persoana de contact din cadrul instituției gazdă Pe parcursul întâlnirii participanții vor primi: .23 VIII.). În acest fel va avea o imagine de ansamblu asupra facilităților oferite de locația în care se va desfășura stagiul. STAGIUL DE PRACTICĂ ÎN STRĂINĂTATE Ce urmărește? Stagiul de practică în străinătate (SPS) reprezintă o activitate atent supravegheată de către partenerii străini în cooperare cu cei din România pe parcursul căreia studentul are definite obiective de urmărit în strânsă legătură cu programul de studi u. mod de organizare. Stagiile de practică sunt validate printr-un certificat care să ateste atingerea obiectivelor propuse. adresă. Ghid de practică | .să furnizeze participanților oportunitatea de a acumula experiență practică prin participarea la activitățile de zi cu zi în cadrul unor corporații în vederea îmbunătățirii avantajelor competitive care să faciliteze mai apoi o integrare rapidă pe piața muncii.informații asupra stagiului de practică (conținut. îndatoririlor și oportunităților care se ivesc într -un mediu de lucru internaţional . cu durata de 14 zile. în perioada 2011-2013. . vor participa 15 studenţi. durată.să furnizeze participanților oportunitatea de a pune în practică cunoștințele dobândite pe parcursul studiilor.informații asupra companiei în care se va desfășura stagiul de practică (nume.să conștientizeze participanţii asupra constrângerilor profesionale. în special cele în arii le de competență specifice.să furnizeze studenţilor un cadru de muncă internațional la cel mai înalt nivel calitativ. În fiecare an la stagiul de practică în străinătate. contractul de practică (dacă nu a fost deja primit la plecare) şi programul de activitate. orarul de lucru. descrierea activităților etc. 7 în Portugalia și 8 în Franța. . Cum se derulează? 1/ Întâlnire introductivă la Biroul de Stagii (sau structură similară acestuia) Fiecare participant va primi manualul de stagiu de practică (sau reglementări echivalente). Obiectivele specifice ale SPS sunt: . numele tutorelui și poziția ierarhică a acestuia. Când se derulează? Pe parcursul lu nii iulie.). .

24 datele de contact ale îndrumătorului de practică.alte categorii de informații (numere de urgență.informații concrete asupra demarării programului de pregătire . servicii medicale.informații de natură interculturală . . chestionarul privitor la modul de desfășurare a activității de practică . lista de întrebări frecvente. mod de comportament.) . detalii asupra activităților culturale și sportive. . lista cu serviciile suport de care pot beneficia pe parcursul stagiului de practică . . relația student -tutor. alte contacte folositoare etc. modalitate de raportare. - | Ghid de practică . modalitate de evaluare și de certificare a stagiului de practică .

Biroul de Practică – rol. structură.  responsabilul în r elaţia cu centrele de practică. . Organizarea de activităţi extracurriculare – pe lângă stagiile de practică derulate ca parte a planurilor de învăţământ. menite să stimuleze comunicarea. Biroul de practică va funcţiona ca un nod de comunicare între studenţi. În acest sens. lucrul în echipă şi spiritul competitiv al studenţilor. B.25 IX.1.activitățile şcolii de vară. coordonatorii de practică şi tutorii din centrele de practică. . Organizarea stagiilor de practică – biroul de practică va face demersurile organizatorice şi administrative pentru derularea în bune condiţii a stagiilor de practică. Rolul său principal este de a asigura derularea în bune condiţii a stagiilor de practică.stabilirea şi menţinerea unei relaţii permanente cu reprezentanţi din mediul economic în vederea stabilirii centrelor de practică şi identificării eventualelor posibilităţi de angajare într -un loc de muncă a absolvenţilor care au făcut parte din grupul ţintă.încheierea convenţiilor de practică cu centrele de practică stabilite. . . Ghid de practică | . activităţi şi funcţii Biroul de practică (BP) este o unitate structurală cu funcţionalitate distinctă în cadrul proiectului PRAXIS. BIROUL DE PRACTICĂ. ORIENTAREA PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR ÎN SCOPUL FACILITĂRII TRANZIŢIEI LA VIAŢA ACTIVĂ 9.facilitarea efectuării unui stagiu de practică facultativ prevăzut în curricula universitară pentru studenţii interesaţi.stagiile de practică în străinătate în colaborare cu partenerii externi.  secretariatul biroului. Biroul de practică va coordona: . BP este coordonat de responsabilul cu biroul de practică. Din punct de vedere organizatoric. În cadrul biroului de practică se vor desfăşura următoarele categorii de activităţi: A. biroul de practică va îndeplini următoarele funcţii: . şi are în structura sa:  coordonatorii de practică.stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu studenţii din grupul ţintă în vederea asigurării derulării stagiilor de practică. printr -o bună comunicare cu tutorii din centrele de practică şi coordonatorii de practică din FEAA. biroul de practică va asigura organizarea unor activităţi extracurriculare.

transparen t şi eficient de interacţiune. . .26 . Medierea relaţiei student-angajator – biroul de practică urmăreşte. . În acest sens. 9. pentru valorificarea oportunităţilor oferite studenţilor încă de pe băncile facultăţii şi facilitarea inserţiei studenţilor şi absolvenţilor FEAA pe piaţa muncii. modul de întocmire a unui CV). De asemenea. pe termen mediu şi lung creşterea şanselor de angajare pentru studenţii din grupul ţintă. Platforma electronică de practică PRAXIS OBIECTIVE Obiectivul principal al platformei Praxis este de a oferi studenţilor. platforma Praxis va permite informarea şi atragerea directă şi exclusivă a grupurilor de studenţi care s-au declarat aprioric interesaţi de acele tipuri de evenimente. I. platforma permite studenţilor identificarea şi subscrierea la temele de lucrări de licenţă sau de cercetare oferite de cadrele didactice din cadrul FEAA.actualizarea bazei de date cu studenţii care desfăşoară stagii de practică prin proiectul PRAXIS.seminarii pentru studenţii din grupul ţintă cu scopul asigurării unui suport în vederea integrării viitoare a acestora pe piața muncii (simulări de interviuri. consilierea.furnizarea informaţiilor solicitate de eventuali angajatori cu privire la performanţele şi disponibilitatea absolvenţilor care au facut parte din grupul ţintă precum şi stabilirea unei relaţii între aceştia. . orientarea şi medierea profesională a studenţilor. | Ghid de practică .2. inclusiv cu feedback-ul primit de la centrele de practică. Platforma Praxis are scopul de a facilita relaţia dintre studenţii din cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor cu organizaţiile care oferă oportunităţi de derulare a stagiilor de practică şi angajare.crearea unei baze de date cu locurile de muncă disponibile pe piața regională a muncii în scopul orientării profesionale a absolvenților . . C.informarea. cadrelor didactice şi angajatorilor un cadru organizat.realizarea şi actualizarea unei baze de date cu CV -urile studenţilor din grupul ţintă. În procesul de organizare a diferitelor evenimente care vizează relaţia cu mediul de afaceri. biroul de practică va îndeplini următoarele funcţii: .consilierea şi orientarea profesională a studenţilor .

Secțiune cu detaliile de contact care poate fi folosită pentru a trimite și un email direct la administrator. adăugarea anunţurilor. cont de tip de student: are posibilitatea creării unui nou cont. etc. Număr de utilizatori estimat: 5000 studenți. 1000 de companii și 200 de profesori. Număr de tranzacții (anunțuri) estimat: 100/ lună.27 II. beneficii. Prin intermediul platformei se va oferi consiliere online pentru firme: legislație. Homepage  MENIU scurtă descriere a platformei. a editării acestora . a obiectivelor sale și oportunităților oferite. Secțiune de știri în care se vor anunța vizitatorii de ultimile oportunități și evenimente publicate.           FUNCȚIONALITATE Platforma reprezintă un motor de căutare simplu şi avansat. a editării acestora.  IV. un cont de user cu drepturi legate de gestionarea studenţilor. editării contului şi a preferinţelor de afişare/căutare. profesorilor. Integrarea platformei cu sistemul de gestiune a studenților în cadrul facultății pentru validarea conturilor studenților și preluarea principalelor informații . cont de tip firmă: are posibilitatea creării unui nou cont. cu drepturi depline asupra site-ului – decide asupra structurii site-ului. firmelor. etc. adăugarea unor anunțuri. nu are acces la structura bazei de date. editării contului şi a preferinţelor de afişare/căutare. aplicarea la oportunitățile publicate de profesori și firme. aprobă conturile. III. Roluri:     ARHITECTURĂ un administrator de site. cont de tip profesor: are posibilitatea creării unui nou cont. Permite realizarea de rapoarte tehnice și administrative. Standardizarea checkbox-uri pentru un matching mai bun. contracte. adăugarea unor anunțuri. editării contului şi a preferinţelor de afişare/căutare. Acces facil la platformă de pe site-ul facultății. Ghid de practică | .

precum și faptul că studenţii care vin în practică dețin cunoştinţe practice limitate. internship. convenții. respectiv derularea a două stagii pe practică la care au participat peste 1. practică voluntară. Acțiuni sociale: Ziua Porților Deschise. AJOFM . acord de practică . de la toate specializările FEAA (UCV și UVT). 9. începând cu anul doilea de implementare a proiectului PRAXIS.3. căutări după tipul de practică dorit: practică voluntară.informații despre actele necesare angajării. Exemple de contracte. Definire și condiții privind angajare. | Ghid de practică . Ghid de cercetare ( elaborare lucrare de licență și disertație). oportunitățile oferite și proiectul în cadrul căreia s-a dezvoltat. s-a pus în discuție și s-a implementat. Training-uri. Interviul. Definire și condiții privind cercetarea. dar mai ales durata de timp scurtă a stagiului de practică obligatorie. CV Europass link și exemple. Cercetare – Inovare  Afișarea temelor de licență/di sertație propuse de firme sau de profesori. Evenimente       Prezentări de firme.100 de studenți din anul II de studiu. Organizarea de concursuri. Informații utile           Detalierea informațiilor privind platforma.28 Oportunități  Afișarea anunțurilor firmelor – pe domenii. Vizite la firme. ideea practicii facultative. Scrisoare de intenție. angajare sau diferite tag -uri. o zi de Shadowing. Organizarea de întâlniri cu personalități . internship. ziua Firmei. Ghid de practică/ internship. legislație în vigoare privind practica și angajarea studenților și a proaspăt absolvenților. Practica facultativă Având în vedere experiența acumulată în primii doi ani de implementare a proiectului. concursuri cu premii.

în mod evident. insuficient pentru realizarea acestui obiectiv. care se desfășoară pe parcursul a doar trei săptămâni. Astfel.de 90 de ore este. ca practică de continuare a stagiului de practică obligatorie organizat în cadrul proiectului PRAXIS. centrul de practică/organizația are mai mult timp la dispoziție pentru a evalua potențialul studentului . a făcut obiectul discuțiilor la cele mai multe evenimente organizate în cadrul proiectului și a fost unanim recunoscută ca o activitate cu valențe calitative în formarea viitorilor angajați. Practica facultativă. în funcție de solicitările și domeniile de interes al e acestora. Ghid de practică | . și peste 40 de studenți şi-au continuat stagiile de practică începute în cadrul proiectului PRAXIS. pregătirea studenţilor pentru inserția pe piaţa muncii este o misiune care trebuie continuată și după stagiul de practică obligatorie. În opinia noastră.viitor absolvent. Acest aspect ne-a determinat să lansăm stagiile de practică facultativă cu un program flexibil stabilit de comun acord cu centrele de practică și în afara programului de activități universitare. iar acesta din urmă va avea mai multe posibilități să convingă angajatorul cu privire la calificarea și competențele lui. În acest sens. Prin continuarea stagiului de practică studentul se poate convinge dacă şi-a găsit organizația potrivită pentru proiectul său profesional. Stagiul obligatoriu de trei săptămâni s-a dovedit a fi insuficient pentru atingerea acestor obiective.29 Rolul practicii este acela de a familiariza studentul cu ceea ce îl aşteaptă pe piaţa muncii. stagii de practică facultativă la centrele de practică partenere sau la alte organizații. de la finele anului II de studiu. contribuind semnificativ la integrarea absolvenților de învăţământ superior economic în conformitate cu nevoile pieţei muncii şi cu standardele compatibile de calificare. au fost purtate discuții cu mai multe centre de practică pentru continuarea stagiului de practică. au avut oportunitatea de a comunica și de a învăța de la profesioniști. în special în domeniile bancar și IT. au dobândit mai multe competențe în diferite domenii ale activității economice. iar acest lucru este posibil prin apelarea la stagiile de practică facultativă organizate de biroul de practică la solicitarea studenților și/sau a centrelor de practică. obținerea unui loc de muncă la terminarea studiilor universitare va fi mai ușoară pentru studenții care au parcurs deja mai multe stagii de practică pe parcursul anilor de studii. iar timpul alocat practicii obligatorii . la cererea acestora. dacă activitățile pe care le desfășoară i se potrivesc în corelație cu specializarea sa sau dacă este necesar să se reorienteze către alte activități economice. Biroul de practică este pregătit să asigure studenților. Așadar.

Contabilitate şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Internaţionale Licenţă Economie şi Afaceri Internaţionale 2. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.5 curs 3..1 Instituţia de învăţământ superior 1.7 Regimul disciplinei II DO 3.4 Anul de studiu 2 2.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. cursuri de zi şi ID FIŞA DISCIPLINEI 1.7 Total ore de studiu individual 3. La cererea tutorelui.4 Domeniul de studii 1.3 Departamentul 1.2 Titularul activităţilor de curs 2.8 Total ore pe semestru 3. Date despre disciplină 2. Pe toată durata practicii.6 Tip de evaluare 2. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….3 seminar/laborator 3. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. de ore pe săptămână 30 din care: 3.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.5 Semestrul Practica de specialitate 2.30 ANEXA 1 FIŞELE DISCIPLINEI DE PRACTICĂ PE PROGRAME DE STUDIU Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Anul II. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3. precum şi   | Ghid de practică . Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.1 Denumirea disciplinei 2. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.3 Titularul activităţilor de seminar 2. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.1 Nr. 90 din care: 3. 3.5 Ciclul de studii 1. Date despre program 1. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.2 curs 3.2 Facultatea 1.4 Total ore din plan înv.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Economie.

). 13. 2. 14. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu EAI. 10. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei.5 Proiectarea etapelor realizării unei manifestări / unui eveniment economic internaţional de promovare CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Ghid de practică | . 5. selecţie.31 concluziile studentului. concurenţi. 8. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.3 Aplicarea tehnicilor specifice pregătirii şi organizării de manifestări/ evenimente economice internaţionale de promovare C4. Conţinuturi 7. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. bilet la ordin). metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică. Piaţa organizaţiei (furnizori. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii.  5. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 6. 7. 7. 12. vânzări şi casare. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. angajare şi salarizare a personalului. 11.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. 3. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora.1 Definirea principiilor de promovare internaţională şi a conceptelor privind planificarea şi organizarea activităţilor aferente C4. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. Competenţe specifice acumulate C4 Asistenţă în realizarea activităţilor specifice promovării internaţionale C4. cota de piaţă.2 Explicarea activităților necesare organizării de manifestări/evenimente economice internaționale de promovare C4. Prezentarea circuitului documentelor. Procesul de recrutare. 9. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. Conţinutul Raportului de practică . inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. cec. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. 4. CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. care completează conţinutul prezentei fişe a discipli nei. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). etc.4 Analiza comparativă a variantelor de organizare a manifestărilor/evenimentelor economice internaţionale de promovare C4. clienţi.

22. Vămuirea mărfurilor livrate prin intermediul expedierilor poştale internaţionale. Valoarea în vamă. Conţinutul. Actul constatator. Regimul vamal de tranzit (clasificarea. socială). necesar pentru vămuirea mărfurilor. Procedura declarării mărfurilor transportate prin conducte şi prin linii de transport electric. 4. 2. C. condiţiile şi ordinea plasării mărfurilor în regimul vamal respectiv. Particularităţile negocierii în funcţie de tipul acesteia (comercială. temei pentru perfectarea actelor vamale. 2. obligaţiile şi responsabilitatea specialistului în domeniul vămuirii. Regimurile vamale suspensive: caracterizare generală. preţul. Procedura restituirii excedentului drepturilor de import/export anterior achitate. 21. 12. condiţiil e generale. 3. Tariful Integrat al Comunităţii Europene – TARIC. 3.32 7. Rolul condiţiilor de livrare. Strategii. tactici şi stratageme utilizate în negocierea internaţională.2 Cunoştinţe economice de specialitate 60 ore A. selectare etc. Contractul de vânzare internaţională (obiect. Punerea în liberă circulaţie. Încadrare tarifară. Drepturile. Procedurile ce reglementează exportul. 2. Clauzele contractului internaţional de vânzare – cumpărare (contract comercial extern). 5. Alegerea şi schimbarea destinaţiilor vamale. 2. condiţii de livrare. termenii. Condiţiile de aplicare a facilităţilor tarifare. 23. Destinaţiile vamale. Depunerea declarației vamale. ambalarea. Conţinutul. clauze privind cantitatea. 13. calitatea. Livrarea la extern (pregătirea mărfii pentru export. D. 18. Analiza mecanismelor şi instrumentelor politicii vamale din ţările partenere de afaceri. Declaraţia de export. 6. 24. diplomatică. 8. Calculul şi ordinea achitării drepturilor de import/export. 19. Nomenclatura Combinată . 7. condiţiile financiare. reglementate de INCOTERMS la determinarea valorii în vamă. procedura). Conţinutul. Tipurile taxelor vamale. Garantarea achitării drepturilor de import/export (cu excepţia tranzitului).). Studiul instrumentelor de politică comercială utilizate de către firmele cu activitate de export-import 1. Metode şi tehnici de promovare a exporturilor. 20. Actele necesare pentru confirmarea valorii în vamă declarate. 10. Modalităţi de pregătire a negocierii. Prohibiţii şi restricţii. studii de caz pe pieţe şi grupe de produse. Documentele care însoţesc declaraţia vamală. 25. Derularea procesului de negociere. Facilităţile tarifare. 16. mărimea. Încasarea obligaţiilor vamale. tehnici. 4. Contractarea şi derularea operaţiunilor de export-import 1. 4. 14. Evaluarea vamală şi formalităţile vamale practicate în cazul importurilor româneşti. Regimul vamal export. Declararea mărfurilor.nomenclatura de bază pentru Tariful Vamal Comun. 11. Vămuirea mărfurilor 1. Contravenţii şi infracţiuni vamale. condiţiile şi ordinea plasării mărfurilor în regimul vamal respectiv. Originea mărfurilor. modalitatea. Destinaţia vamală zonă liberă. Echipele de negociatori (tipologie. Tipurile destinaţiilor vamale. 15. 3. 5. Procedura corectării valorii în vamă a mărfurilor. condiţii de plată). 17. Depozitarea provizorie a mărfurilor. condiţiile şi ordinea plasării /încheierii regimului | Ghid de practică . Regimul vamal import. 9. 3. facturarea la extern). Drepturile de import/export. B. Detalierea logisticii internaționale. Structura organelor vamale. Procesul de negociere internaţională 1. Taxe vamale şi măsuri de politică comercială. Instrumentarul politicii comerciale netarifare.

se ţine seama de calitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. Calculul indicatorilor de profitabilitate ai operaţiunilor externe pentru firmă. Modalităţi de plată în comerţul internaţional. 10.2 Metode de evaluare Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . 1. Tehnica plăţilor şi finanţării internaţionale 1. 2. Comensurarea şi managementul riscului tranzacţiilor internaţionale ale firmei. 10. 1. F. 3. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. Tehnici de finanţare pe termen scurt şi mediu. Identificarea categoriilor de risc pentru fiecare firmă. E. Tehnici de finanţare pe termen lung. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. Evaluare 10.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. Planul de afaceri. 4. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. 9. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. G. Mijloace şi instrumente de plată utilizate în tranzacţiile internaţionale.1 Criterii de evaluare 10. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. În acordarea notei.33 vamal respectiv. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS.

7 Total ore de studiu individual 3. La cererea tutorelui. Conţinutul Raportului de practică . 90 din care: 3. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elab orarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.    | Ghid de practică .4 Anul de studiu 2 2.8 Total ore pe semestru 3.5 curs 3.3 seminar/laborator 3.2 Facultatea 1.5 Semestrul Practica de specialitate 2. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. Date despre disciplină 2.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Economie.. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .1 Denumirea disciplinei 2. Pe toată durata practicii.1 Nr. precum şi concluziile studentului.34 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu ECONOMIE GENERALĂ ŞI COMUNICARE ECONOMICĂ Anul II. Date despre program 1.6 Tip de evaluare 2.1 Instituţia de învăţământ superior 1. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1. 3.7 Regimul disciplinei II DO 3. Contabilitate şi Afaceri Internaţionale Economie Licenţă Economie Generală şi Comunicare Economică 2.3 Titularul activităţilor de seminar 2. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.2 curs 3.4 Total ore din plan înv. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. de ore pe săptămână 30 din care: 3. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.3 Departamentul 1. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.2 Titularul activităţilor de curs 2.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.

cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. 4. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. 60 ore Ghid de practică | . programelor şi politicilor de natură economică C4. bilet la ordin). Piaţa organizaţiei (furnizori. CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. programelor şi politicilor de natură economică la nivel micro şi macro economic C4. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 14. Instituții de predare a științelor economice la diferite niveluri. 7. teme actuale. 13. 6.3 Aplicarea normelor metodologice. angajare şi salarizare a personalului. Studiul aplicării politicii macroeconomice la nivel instituțional 1. concurenţi. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. 5.2 Cunoştinţe economice de specialitate A. etc. Instituții din domeniul politicilor macroeconomice – nivel decizional și implementare.). Procesul de recrutare.4 Evaluarea comparativă a măsurilor. cota de piaţă. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică).1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. Cercetarea în domeniul socio-economic. Competenţe profesionale Competenţe transversale 6.şi macro-economic C4. 2. 11. Prezentarea circuitului documentelor.5 Proiectarea şi implementarea setului de măsuri pentru problema economică identificată CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. Exemple de bune practici și dezvoltare a cercetării în domeniul economico-social. obiective.2 Explicarea politicilor şi măsurilor la nivel micro. 3. 7. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii.1 Identificarea normelor metodologice. Conţinuturi 7. perspective. 7. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. Finanțarea cercetării economice și sociale în România – la nivel public/privat. a măsurilor. 2. 3. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. Competenţe specifice acumulate C4 Implementarea normelor metodologice. tendințe. Instituții specializate în cercetare economică. 5. 4. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu EGCE. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. programelor şi politicilor economice C4. clienţi. politicilor şi/ sau programelor economice C4. 6. 9. a măsurilor. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). 12. selecţie. cec.35 5. 8. 10. a măsurilor. vânzări şi casare. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale.

D. Etape în evaluarea proiectelor depuse spre finanţare prin POR. 9. Etape în monitorizarea proiectelor implementate prin POR. instrumentelor și mijloacelor specifice comunicării economice. Studiul aplicării fundamentelor comunicării economice în activitatea economică 1. Etape în elaborarea unei strategii de dezvoltare.1 Criterii de evaluare 10. 6. Metodologia cercetării în domeniul macroeconomic. 2. 3. Promovarea unei scheme de finanţare. Comunicare în procesul de gestionare a Programului Operaţional Regional 1. Aplicabilitate şi modalităţi de diseminare. Categorii de indicatori macroeconomici. 3. 9. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. sectoriale la nivel regional. Tipuri de strategii de dezvoltare regionale. Aplicarea principiilor. 5. Activități de comunicare/relații publice derulate. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și 10. Evaluare 10. la nivel de autorități. Studiul instituției (firmei) cu activități în domeniul comunicării economice / relațiilor publice / jurnalismului economic. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală 50% Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. 2. 4. Comunicarea cu partenerii sociali implicaţi în elaborarea strategiilor de dezvoltare locale/regionale. Impact și rezultate economice. 7. Finanțarea proiectului 10. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. Structura Planului de dezvoltare regională. C. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. 8.2 Metode de evaluare | Ghid de practică . În acordarea notei. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. 2. externă. 3.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. Cercetarea şi analiza macroeconomică 1. Tipologia comunicării la nivel instituţional – internă. Plan de Comunicare la nivel de Program. Structura Departamentului de politici regionale şi comunicare.36 B. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice.

37 eliberarea certificatului de practică PRAXIS. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | .3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. 10.

Pe toată durata practicii.4 Anul de studiu 2 2. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.    | Ghid de practică . Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.6 Tip de evaluare 2. Conţinutul Raportului de practică . Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate . La cererea tutorelui. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.4 Total ore din plan înv. 3.3 seminar/laborator 3. 90 din care: 3.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.. de ore pe săptămână 30 din care: 3. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică.3 Departamentul 1.3 Titularul activităţilor de seminar 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei 2.2 Titularul activităţilor de curs 2.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.2 curs 3.38 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu M ANAGEMENT Anul II.8 Total ore pe semestru 3.7 Regimul disciplinei II DO 3.5 Ciclul de studii 1. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. precum şi concluziile studentului.5 Semestrul Practica de specialitate 2.5 curs 3. Date despre program 1. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.7 Total ore de studiu individual 3. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.4 Domeniul de studii 1. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.1 Instituţia de învăţământ superior 1.2 Facultatea 1. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….1 Nr.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Management-Marketing-Administrarea Afacerilor Management Licenţă Management 2.

3 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. clienţi. coordonare. vânzări şi casare. 9. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. 7. cec. 4. coordonare. Ghid de practică | . 3. organizare. 4. 12. concurenţi. 13. etc. coordonare. antrenare şi control-evaluare în organizaţii C4. 14. organizare. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei.2 Cunoştinţe economice de specialitate A. organizare. antrenare şi control-evaluare C4. angajare şi salarizare a personalului. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva funcţiilor manageriale C4. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare.5 Realizarea de studii/lucrări de previzionare. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). 60 ore Departamentul aprovizionare (cumpărări) 1.1 Recunoaşterea funcţiilor manageriale (previzionare. 7. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu MG. Prezentarea circuitului documentelor. 8. 6. coordonare. 10. coordonare. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii.4 Evaluarea aplicării modalităţilor de previzionare.). 7. elaborarea documentaţiei în vederea participării la licitaţiile publice (NIR. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică).1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. organizare. cota de piaţă. 5. antrenare şi control-evaluare în organizaţii CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. 11. Piaţa organizaţiei (furnizori. identificarea potenţialilor furnizori. aviz de însoţire etc. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). bilet la ordin). Procesul de recrutare. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare.39 5. 2. 3.). 2.4 Identificarea. notă constatatoare de diferenţe.2 Interpretarea fenomenelor. organizare. analiza ofertelor. Conţinuturi 7. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. antrenare şi control-evaluare) C4. elaborarea unei cereri de ofertă. selecţie. antrenare şi control -evaluare C4. Competenţe specifice acumulate C. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii.

notă constatatoare de diferenţe. D. 4. articolele cu vânzare zero. întocmirea principalelor documente întâlnite în activitatea de vânzare a produselor şi de aprovizionare (contract de cumpărare/vânzare. identificarea elementelor signalectice privind articolele expuse (etichete. înţelegerea demersului şi a structurii unui proces de mediere şi consiliere în vederea găsirii unui loc de muncă potrivit pregătirii şi dorințelor solicitatorilor. articolelor de bază ale raionului raportat la articolele de sezon. înţelegerea activităţilor specifice logisticii interne. cunoaşterea principalelor fluxuri de producţie sau operaţii. C. Resurse umane 1. 9. participarea la organizarea burselor de locuri de muncă. concedii de odihnă. cupon tip voucher sau bonus. determinarea productivităţii muncii. pentru zilieri şi colective). cunoașterea şi utilizarea programului Revisal . certificate de garanţie. elaborare argumentaţie pentru prezentarea unui produs. întocmire declaraţii de conformitate. întocmirea dosarelor de acordare a indemnizaţiilor de şomaj şi a ajutoarelor sociale. reducere de preţ.40 5. orizontal etc). ore suplimentare. analiza comparativă a articolelor aflate în promoţie. cunoaşterea şi analiza: regulilor specifice de repartizare a spaţiului de vânzare pe raioane (planul magazinului). documente de transport). analiza portofoliului de produse şi servicii. numerar. modul de întocmire a unui plan de aprovizionare. 3. fişă post. 2. optimizarea stocurilor de materiale. criteriilor de alocare a linearului pe produse. familii de produse. 6. identificarea şi elaborarea documentelor şi a procedurilor specifice sistemului de calitate. fişă de magazie. proces verbal de recepţie. situaţii. 6. 3. 7. modalităţilor de prezentare a produselor pe mobilierul de expunere (vertical. 8. organizarea de cursuri de reconversie profesională în funcție de cerințele pieței muncii. Departamentul vânzări/marketing 1. cunoaşterea modalităţilor de prezentare a articolelor din gama mărcilor proprii . cunoaşterea modalităţilor de plată: tichete de masă. a relațiilor de muncă. card bancar. B. sponsorizare. alcătuirea unei fişe de produs. 11. 7. renunţarea la produsele neprofitabile sau cu viteză mică de rotaţie (procedura reduceri preţ non food). împărţirii pe grupe şi subgrupe. EURO 200. pontaje. 5. bon de consum. aplicarea metodelor de analiză a eficienţei sortimentului existent. OP. concedii medicale. 9. factură. 4. 5. Departamentul de producţie 1. gestionarea controlului. 5. întocmirea unei fişe de antecalculaţie a preţului pentru un produs/serviciu. acoperirea şi rotaţia stocurilor. 6. afişe deko. elaborarea de rapoarte privind: vânzările de referinţă. elaborarea de modalităţi în vederea îmbunătăţirii sortimentului existent: introducerea de produse noi. angajare personal . 2. întocmire şi verificare dosar personal al angajatului. rapoarte. Bibliografie  Ghidul de Practică  Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă | Ghid de practică . precum şi securitate şi sănătate a mu ncii. fişe tehnice). burse generale şi specializate pe meserii şi pentru persoanele cu handicap. 3. cunoaşterea sistemului de salarizare. 10.încheiere şi urmărire contracte de muncă (clasice. tichete cadou.registru de evidenţă a salariaților în format electronic. structurii sortimentale pe raion. 8. 10. 2. 6. marja şi numărul de clienţi Like for Like/buget. CEC. 4. notă de intrare şi recepţie.

Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Evaluare 10. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. 9. În acordarea notei. 10. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS.1 Criterii de evaluare 10.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică.41 8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. 10. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică.2 Metode de evaluare Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social.

La cererea tutorelui.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Management-Marketing-Administrarea Afacerilor Administrarea Afacerilor Licenţă Economia Comerţului. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. Date despre disciplină 2.3 Departamentul 1. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.5 Ciclul de studii 1.42 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu ECONOMIA C OMERŢULUI. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….4 Anul de studiu 2 2.7 Total ore de studiu individual 3.8 Total ore pe semestru 3. TURISMULUI ŞI SERVICIILOR Anul II. Conţinutul Raportului de practică .6 Tip de evaluare 2. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în e laborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.4 Domeniul de studii 1. Date despre program 1.5 Semestrul Practica de specialitate 2. 3. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1. Turismului şi Serviciilor 2.2 Titularul activităţilor de curs 2. 90 din care: 3.7 Regimul disciplinei II DO 3.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.3 Titularul activităţilor de seminar 2.1 Instituţia de învăţământ superior 1. de ore pe săptămână 30 din care: 3.5 curs 3. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.2 Facultatea 1.4 Total ore din plan înv.3 seminar/laborator 3.1 Nr.    | Ghid de practică . Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.2 curs 3. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. precum şi concluziile studentului. Pe toată durata practicii. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Denumirea disciplinei 2.

12. realizarea şi verificarea calculaţiilor de preţ. 7. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specific e comerţului. 8. clienţi. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. inclusiv în activitatea de turism. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. 3. 7. 5. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu ECTS. Conţinuturi 7. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în vederea acordării de consiliere şi asistenţă C3. turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a comportamentului consumatorilor C3. 2. 13. 11. 2. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. 6. întocmirea de deconturi. 14.2 Cunoştinţe economice de specialitate A.4 Fundamentarea de studii şi analize. Competenţe transversale Competenţe profesionale 60 ore Ghid de practică | .1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. vânzări şi casare. concurenţi.5 Consiliere şi asistenţă prin elaborarea de proiecte profesionale care răspund problemelor concrete ale clienţilor CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. Procesul de recrutare. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 9. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. bilet la ordin). Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare C3. 7.).3 Rezolvarea de probleme simple. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). alcătuirea şi verificarea programelor turistice. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. selecţie. Prezentarea circuitului documentelor. etc. Participarea la activitățile din cadrul firmei de turism: 1. 10. bine definite. asociate vânzării produselor. a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora C3. 6.1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii. 4.43 5. angajare şi salarizare a personalului. 3. Piaţa organizaţiei (furnizori. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Cunoaşterea firmei şi departamentului A1. Competenţe specifice acumulate C3 Gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii C3. cota de piaţă. cec. inclusiv a celor turistice.

17. renunţarea la produsele neprofitabile sau cu viteză mică de rotaţie (indicatorii de rezultate pe baza cărora se adoptă decizia). asortiment restrâns). identificarea elementelor signalectice privind articolele expuse (etichete. marca. culegerea informaţiilor. respectarea legislaţiei în vigoare (HG 899/2011 . 6. 19. 16. redactarea de materiale de prezentare. sponsorizarea). criterii de acordare a reducerilor (pe cantitate. gestiunea relaţiilor cu prestatorii de servicii în domeniu. articolele cu vânzare zero. elaborarea de rapoarte privind: vânzările de referinţă. cunoaşterea şi folosirea sistemului de rezervări. 9. analiza comparativă a articolelor aflate în promoţie. 8. modalităţi de aprovizionare a magazinului şi a mobilierului de expunere. caracteristicile asortimentului din punct de vedere al dimensiunilor sale (lărgime. rentabilitatea indirectă. asortiment bogat. 19. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor pe o temă de interes (de exemplu. organizarea de târguri de profil. cunoaşterea modalităţilor de prezentare a articolelor din gama mărcilor proprii. 20. 11. 5. recenţa cumpărărilor). 6. studierea cumpărătorilor (produse cumpărate. 4. 14. acoperirea şi rotaţia stocurilor. 22. 2. promovarea vânzărilor. comportamentul consumatorilor în situaţii de ruptură de stoc şi metode de eliminare a unor astfel de neajunsuri. 4. relaţiile publice. 18. Agenţii de turism).44 întocmirea de grafice de acţiuni. 9. 11. realizarea de corecţii ale stocurilor. 23. afişe deko. 8. criterii de alocare a linearului pe produse. indicatori de determinare a atractivităţii produselor. 24. team building. 12. 17. 10. A2. 5. familii de produse. modalităţi de prezentare a produselor pe mobilierul de expunere. 14. 18. 13. 20. actualizarea tarifelor şi verificarea condiţiilor contractuale. verificarea corespondenţei. 21. 16. 10. conferinţe. 15. frecvenţa cumpărărilor. efectuarea încasărilor şi plăţilor. dimensionarea aleilor de circulaţie în cadrul magazinului. verificarea deconturilor. 12. 7. caracteristicile consumatorilor din zona de atracţie. profunzime. marja şi numărul de clienţi Like for Like/buget. 3. | Ghid de practică . fişe tehnice). tehnici de promovare a produselor şi magazinului (publicitatea. pe valoare. valoarea cumpărărilor. Clasificarea structurilor de primire. efectuarea de rezervări. calculul unor indicatori de cuantificare a capacităţii de cazare turistică.Norme de aplicare. modalităţi de îmbunătăţire a asortimentului existent: introducerea de produse noi. 7. gestiunea informaţiilor de cazare şi rezervare. furnizarea de informaţii. relaţiile cu furnizorii. constituirea unui eşantion. metode de analiză a eficienţei asortimentului existent. 21. realizarea de rapoarte şi grafice de activitate. 15. conceperea unui chestionar. atribuirea de camere (spaţii cazare). 13. gradul de satisfacere a cerinţelor consumatorilor/clienţilor). reguli specifice de repartizare a spaţiului de vânzare pe raioane (planul magazinului). organizarea de evenimente. verificarea viramentelor şi instrumentelor de plată. coerenţă. tehnici de promovare a produsului turistic. în funcţie de numărul produselor achiziţionate de la furnizor). Participarea la activitățile specifice de comerţ şi retail: 1. tehnicile de promovare a vânzărilor utilizate şi efectele acestora. gestiunea pachetelor de servicii oferite. analiza ponderilor mărcilor proprii ale distribuitorilor în asortiment.

abordarea clienţilor în magazin: prezentarea ofertei şi a avantajelor faţă de concurenţi. 24. Resurse umane 1. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. 2. facilităţi de plată. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. utilizarea programelor de gestiune specifice. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. Evaluare 10. fişa postului.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. cunoaşterea sistemului de salarizare. organizarea procesului de protecţie a consumatorilor. de transport. recepția mărfurilor: activităţi şi documente necesare.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. concedii de odihnă.2 Metode de evaluare Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . 10. 9. modalităţi de plată. 25. B. dosar personal. pontaje. 3. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. recrutarea şi folosirea angajaţilor temporari. 23. rapoarte. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. răspuns la nelămuriri.1 Criterii de evaluare 10. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. 26. situaţii. 4. a promoţiilor organizate de magazin. 22. ore suplimentare. la obiecţii. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. angajare personal-contract de muncă. 10. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. În acordarea notei.45 efectuarea de inventare parţiale. concedii medicale. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică.

4 Anul de studiu 2 2.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.4 Domeniul de studii 1. Date despre disciplină 2.1 Nr.4 Total ore din plan înv. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. La cererea tutorelui. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică . Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.3 Departamentul 1. precum şi concluziile studentului.5 Semestrul Practica de specialitate 2.1 Instituţia de învăţământ superior 1.7 Total ore de studiu individual 3. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.2 Facultatea 1. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Management-Marketing-Administrarea Afacerilor Marketing Licenţă Marketing 2.2 curs 3.8 Total ore pe semestru 3.5 curs 3. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. Conţinutul Raportului de practică . studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate..3 seminar/laborator 3.    | Ghid de practică . 3.3 Titularul activităţilor de seminar 2.2 Titularul activităţilor de curs 2. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.7 Regimul disciplinei II DO 3. de ore pe săptămână 30 din care: 3. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.46 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu MARKETING Anul II. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.5 Ciclul de studii 1. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. 90 din care: 3.1 Denumirea disciplinei 2.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.6 Tip de evaluare 2. Date despre program 1. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. Pe toată durata practicii.

cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. în funcţie de specificul pieţei CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 6. conceperea unui chestionar. Ghid de practică | .4 Evaluarea şi clasificarea factorilor care influenţează funcţionarea organizaţiei C3. angajare şi salarizare a personalului. 11. 4. Competenţe specifice acumulate C3 Culegerea. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. 3. bilet la ordin). concurenţi. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). clienţi. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. selecţie. 9. 6. 3. Prezentarea circuitului documentelor. gradul de satisfacţie al consumatorilor/clienţilor). vânzări şi casare. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. statistici utilizate. cec. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). etc. reviste. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu MK.3 Identificarea şi selectarea factorilor care influenţează funcţionarea organizaţiei C3. 8. 7. identificarea surselor de informaţii interne şi documentare utilizate în studiul pieţei: tipuri de rapoarte întocmite. fişierul clienţilor.1 Definirea mediului organizaţiei. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. analiza şi interpretarea informațiilor de marketing privind organizația și mediul său C3.5 Elaborarsea unui proiect de analiză a mediului de marketing al organizaţiei. 7.). prelucrarea şi interpretarea rezultatelor pe o temă de interes (de exemplu. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. descrierea pieţei întreprinderii cu menţionarea principalilor clienţi. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. Conţinuturi 7. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. Procesul de recrutare. Studiul pieţei 1. 7. constituirea unui eşantion. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. cota de piaţă. 2. 10. identificarea şi descrierea principalelor variabile ale acestuia C3. 12.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. cauzelor fluctuaţiilor volumului de vânzări. 13.2 Interpretarea impactului variabilelor de mediu asupra activităţii organizaţiei C3. Piaţa organizaţiei (furnizori.47 5. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora.2 Cunoştinţe economice de specialitate Competenţe transversale Competenţe profesionale 60 ore A. culegerea informaţiilor. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. 14. 2. 5.

elaborare reclame pentru produsele reprezentative ale firmei. 2. telemarketing (marketing telefonic). mărci înregistrate la OSIM). cunoaşterea criteriilor de performanţă pentru agenţii de vânzări. F. cunoaşterea modului de organizare a activităţii de participare la târguri şi expoziţii. Forţa de vânzare 1. elaborarea unei cereri de ofertă. 4. Politica de distribuţie 1. descrierea produselor şi serviciilor (game de produse. atribuţii. înţelegerea specificului criteriilor de selecţie. 5. prezentarea relaţiilor cu furnizorii: materii prime aprovizionate. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă | Ghid de practică . 5. promovare pe site-ul firmei şi în media. studiul politicii de preţ ″Cel mai ieftin″. 6. analiza ofertelor. identificarea şi descrierea principalelor mijloace de comunicare utilizate. Politica de comunicare 1.). organizarea forţei de vânzare: număr de agenţi. 4. 3. identificarea circuitele de distribuţie utilizate. pregătire. conceperea materialelor de relaţii publice (comunicate de presă. 7. analiza acţiunilor promoţionale efectuate în ultimul an. notă de intrare de recepţie. elaborare pliant de prezentare a ofertei firmei. 3. notă constatatoare de diferenţe. căutarea de noi clienţi noi. factură. caracteristici. 5. rapoarte zilnice. fişă de magazie. organizare târguri de profil. identificarea clienţilor pe baza surselor documentare.48 4. întocmirea unei fişe de antecalculaţie a preţului pentru un produs/ serviciu. Elaborarea de rapoarte 1. 2. întocmirea şi actualizarea fişierului clienţi. B. 6. C. 2. 2. studiul privind preţurile practicate de concurenţă. 3. 9. 2. zone acoperite. 6. furnizori etc. ciclul de viaţă. Politica de produs 1. motivare şi remunerare a forţei de vânzare. 11. 8. 4. 2. linii de produse. întocmirea principalelor documente întâlnite în activitatea de vânzare a produselor şi de aprovizionare (contract de cumpărare/vânzare. D. E. sortimente. documente de transport). circuite. rapoarte săptămânale. bon de consum. analiza structurii cifrei de afaceri pe clienţi şi zone geografice. identificarea potenţialilor furnizori. proces verbal de recepţie. 5. identificarea şi elaborarea documentelor şi a procedurilor specifice sistemului de calitate. Politica de preţ 1. negocierea şi încheierea contractelor. 10. analiza gamei de produse şi servicii. certificate de garanţie. cunoaşterea principalelor activităţi logistice. 3. elaborare plan media. G. 3. etc.

Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. se ţine seama de c alitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . Evaluare 10.49 8. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. 9.1 Criterii de 10.3 Pondere 10. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. 10. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. În acordarea notei.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică.

Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.5 Ciclul de studii 1. 90 din care: 3.. Conţinutul Raportului de practică . metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .2 Facultatea 1.4 Total ore din plan înv.3 Departamentul 1. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.4 Domeniul de studii 1.4 Anul de studiu 2 2.1 Denumirea disciplinei 2. de ore pe săptămână 30 din care: 3.1 Nr.50 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE Anul II.6 Tip de evaluare 2.2 curs 3.5 curs 3. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. Date despre program 1. La cererea tutorelui. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. Date despre disciplină 2. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în ela borarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.    | Ghid de practică .7 Regimul disciplinei II DO 3. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. Pe toată durata practicii.3 Titularul activităţilor de seminar 2. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. Contabilitate şi Afaceri Internaţionale Contabilitate Licenţă Contabilitate şi Informatică de Gestiune 2.1 Instituţia de învăţământ superior 1. precum şi concluziile studentului.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Economie.2 Titularul activităţilor de curs 2. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.8 Total ore pe semestru 3. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.5 Semestrul Practica de specialitate 2. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. 3. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….3 seminar/laborator 3.7 Total ore de studiu individual 3.

Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). economice. Competenţe specifice acumulate C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar -contabile și/sau fiscale C3. 4. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. şi avându -se în vedere conţinutul disciplinelor de contabilitate financiară. 11. 7. angajare şi salarizare a personalului. 2. 14. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora.3 Aplicarea conceptelor. teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. 7. 3. concurenţi. contabilitate de gestiune şi respectiv publică. 7. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. 12. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Piaţa organizaţiei (furnizori. vânzări şi casare. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare.2 Explicarea conceptelor. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. cec. Temele ce privesc practica propriu-zisă sunt delimitate astfel: Ghid de practică | . în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice.4 Evaluarea procedeelor şi instrumentelor de prelucrare a informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. studenţii vor rezolva temele de practică ce se nominalizează în continuare în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice.5 Întocmirea şi prezentarea de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale 6.51 5. Prezentarea circuitului documentelor. de producţie şi prestări de servicii sau publice.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu CIG. teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3.). selecţie. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. 6. teoriilor. 10. 8. 9. clienţi.1 Definirea conceptelor. cota de piaţă. Procesul de recrutare. 5. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. etc. Conţinuturi 7. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul).2 Cunoştinţe economice de specialitate 60 ore În funcţie de tipul entităţii. principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 13. bilet la ordin).

b) determinarea şi contabilizarea operaţiilor aferente taxei pe valoarea adăugată. Tehnici şi proceduri contabile privind stocurile: a) primirea de stocuri de la furnizori cu şi fără diferenţe la recepţie. g) particularităţi privind evidenţa mărfurilor la unităţile de comerţ cu ridicata sau cu amănuntul. e) procurarea şi utilizarea elementelor încadrate în categoria ″alte valori″. Tehnici şi proceduri contabile privind imobilizările: a) intrarea imobilizărilor corporale prin leasing financiar şi operaţional. d) concesionarea activelor imobilizate. Tehnici şi proceduri contabile privind trezoreria: a) acordarea şi justificarea avansurilor de trezorerie . Tehnici şi proceduri contabile în relaţie cu terţii: a) urmărirea serviciilor efectuate entităţii de către terţi. precum şi sumele lăsate temporar de aceştia la dispoziţia entităţii. b) descrierea structurii contabile. g) obţinerea imobilizărilor prin schimb de active. b) obţinerea imobilizărilor corporale în antrepriză şi cu efort propriu. c) centrele de responsabilitate. f) înregistrarea în contabilitate a asocierilor în participaţie. d) obţinerea producţiei şi urmărirea distribuirii acesteia . prin donaţii. precum şi reducerile comerciale şi financiare aferente. Teme specifice contabilităţii financiare de la entităţile economice 1. Teme comune disciplinelor de contabilitate şi entităţilor de practică 1. f) operaţiuni privind investiţiile pe termen scurt. 2. f) operaţiuni privind stocurile aflate în curs de aprovizionare. Lucrări contabile specifice închiderii exerciţiului financiar: a) efectuarea şi valorificarea rezultatelor inventarierii. c) tehnici de obţinere şi circulaţie a produselor şi serviciilor contabile. | Ghid de practică . d) categoriile de personal. e) reflectarea în contabilitate a relaţiilor entităţii cu acţionarii/asociaţii în ceea ce priveşte aporturile la capitalul social. h) reflectarea contabilă a consumurilor de materii prime şi materiale în cadrul entităţilor economice ce au ca obiect de activitate producţia de bunuri. b) determinarea rezultatului exerciţiului şi impozitarea acestuia. i) particularităţi ale evidenţei stocurilor în cadrul entităţilor din domeniul agriculturii. 2. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. gama de produse şi servicii specifice informaţiei contabile: a) cunoaşterea ofertei de produse şi servicii contabile şi caracteristicile a cestora. c) decontarea tranzacţiilor prin intermediul cecurilor şi efectelor de comerţ. dividendele. g) întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale specifice entităţilor economice.52 A. 4. b) fluxuri de informaţii contabile. plusuri de valoare la inventar sau prin subvenţii pentru investiţii. B. organizarea şi conducerea specifice activităţii entităţii: a) descrierea structurilor funcţionale. c) procurarea şi darea în folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar. d) urmărirea în contabilitate a subvenţiilor obţinute de entitate. 3. f) intrarea imobilizărilor corporale prin aport în natură. c) efectuarea şi reflectare în contabilitate a operaţiunilor de reevaluare a activelor imobilizate. b) stocuri primite de la furnizori. c) reflectarea în contabilitate a impozitelor şi taxelor locale. h) determinarea şi înregistrarea amortizării imobilizărilor. d) utilizarea acreditivelor pentru decontarea tranzacţiilor între terţi. e) achiziţii de stocuri pentru care furnizorii emit factura ulterior. b) primirea şi rambursarea împrumuturilor şi urmărirea dobânzilor aferente. 5. d) aprofundarea relaţiei entitate-terţi. e) intrarea imobilizărilor corporale cu titlu gratuit.

7. tratamente şi practici contabile privind urmărirea şi deprecierea activelor fixe corporale aflate în proprietatea instituţiilor publice. b) constituirea veniturilor. 6. evidenţa şi mişcarea stocurilor la instituţiile publice. 6. 4. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. calculaţia costurilor în condiţiile metodei coeficienţilor de echivalenţă şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. 5. c) determinarea venitului net. b) contabilitatea contractelor în parteneriat. C. contabilitatea datoriilor publice interne şi externe contractate şi garantate de unităţile administrativ-teritoriale. calculaţia costurilor în condiţiile metodei pe comenzi şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. Evaluare 10. rolul relaţiei cost-volum-profit în stabilirea rentabilităţii pe produse şi pe ansamblul entităţii. D.1 Criterii de 10. 7. 2.53 c) repartizarea rezultatului exerciţi ului. Tehnici şi proceduri contabile privind finanţările din fonduri europene: a) contabilitatea unui contract de finanţare multianual. 3. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de Evaluarea pe parcurs practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Ghid de practică | . 5. Teme specifice entităţilor publice 1. 9. utilizarea metodologiei standard în proiectarea tehnico-economică şi urmărirea nivelului cheltuielilor şi al costurilor. 4. calculaţia costurilor în condiţiile metodei globale şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. Teme specifice contabilităţii de gestiune de la entităţile de producţie şi prestări de servicii 1. raportările contabile în instituţiile publice.3 Pondere 10. c) contabilitatea cererilor de rambursare în cadrul societăţilor comerciale. 2. d) contabilitatea contractelor de finanţare tip POSDRU. calculaţia costurilor în condiţiile metodei pe faze şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. contabilitatea capitalurilor proprii constituite pe seama bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. politici contabile privind decontările cu terţii. contabilitatea fondurilor şi finanţărilor din surse bugetare şi extrabugetare la instituţiile publice. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. Tehnici şi instrumente specifice contabilităţii în partidă simplă: a) înregistrarea cheltuielilor. 6.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. 3.

54
Anexa 4 din Ghidul de Practică. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică, un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. În acordarea notei, se ţine seama de c alitatea Raportului Evaluarea finală de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică, de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. 10.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________

50%

| Ghid de practică

55
Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu FINANŢE ŞI B ĂNCI Anul II, cursuri de zi

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Finanţe, Bănci şi Analiză Economică Finanţe Licenţă Finanţe şi Bănci

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei 2.2 Titularul activităţilor de curs 2.3 Titularul activităţilor de seminar 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul Practica de specialitate 2.6 Tip de evaluare 2.7 Regimul disciplinei

II

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Nr. de ore pe săptămână 30 din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din plan înv. 90 din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….. 3.7 Total ore de studiu individual 3.8 Total ore pe semestru 3.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3

4. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică
 
Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Pe toată durata practicii, studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi, în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute; La cererea tutorelui, studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior, precum şi concluziile studentului. Conţinutul Raportului de practică , metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică, şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică, care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.

 

Ghid de practică |

56
5. Competenţe specifice acumulate
C3 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.1 Descrierea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.2 Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.3 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor economico-financiare C3.4 Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură economico-financiară C3.5 Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico-financiare CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale

6. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu FB, în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii.

7. Conţinuturi
7.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore
1. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 2. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică), cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. 3. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 4. Piaţa organizaţiei (furnizori, clienţi, concurenţi, cota de piaţă, etc.). 5. Procesul de recrutare, selecţie, angajare şi salarizare a personalului. 6. Prezentarea circuitului documentelor, inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. 7. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii, vânzări şi casare. 8. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale, inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 9. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 10. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. 11. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată, cec, bilet la ordin). 12. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. 13. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. 14. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul).

7.2 Cunoştinţe economice de specialitate

60 ore

A. Practica la instituţiile de credit În funcţie de tipul unităţii teritoriale a instituţiei de credit şi de accesul la informaţii, studenţii vor realiza următoarele teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice necesare activităţii instituţiilor de credit.

| Ghid de practică

direct debit. cerinţe de cunoaştere a clientelei. codul IBAN. Ghid de practică | . electronic banking.cash. 5. de lichiditate. reputaţional atât la nivel de ansamblu a instituţiei de credit cât şi la toate nivelurile organizatorice ale acesteia. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a societăţii de asigurări: a) descrierea structurilor funcţionale. multimedia customer contact center. b) tehnici de vânzare a produselor şi serviciilor bancare. de piaţă. gestiunea relaţiei cu clienţii Customer Relationship Management – CRM. 4. d) categorii de clienţi retail. b) centrele de responsabilitate. informaţii de risc bancar. j) credite: tipuri de credite – clasificare. managementul operaţiunilor şi performanţelor instituţiei de credit: a) cunoaşterea operaţiunilor active şi pasive. evaluarea şi administrarea riscului de credit. tehnica de realizare a fiecărui tip de operaţiuni bancare desfăşurată la unitatea teritorială a instituţiei de credit: a) constituirea de depozite bancare. c) cunoaşterea organizării şi a atribuţiilor compartimentului de administrare a riscurilor semnificative şi ale comitetului de administrare a riscurilor sau a structurilor similare la nivelul unităţilor teritoriale d) sistemul de control intern. operaţiunile cu numerar . Practica la societăţile de asigurări Studenţii vor realiza următoarele teme de practică. creditul de consum. 3. noi servicii oferite prin carduri. b) front-office şi back-office. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a instituţiei de credit: a) descrierea structurilor funcţionale. 1. tehnologii în domeniul cardurilor.57 1. b) operaţiuni de virament. c) operaţiuni valutare inclusiv cele privind casele de schimb valutar. gama de produse şi servicii bancare şi managementul relaţiei bancă client: a) canalele de distribuţie. dobânzi şi comisioane. e) canalele integrate de distribuţie bancară: rolul canalelor electronice de distribuţie în sectorul bancar. certificate de depozit. gestiunea riscurilor semnificative care afectează activitatea instituţiilor de credit şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare controlului riscurilor: a) identificarea. standing order. alte operaţiuni conexe contului curent. g) contul curent şi operaţiunile de cont curent: contul curent. asigurări conexe activităţii de creditare). activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. h) depozite: tipuri de depozite. c) centrele de responsabilitate. d) categoriile de personal. d) operaţiuni cu carduri. B. c) categoriile de personal. documentaţia de credit şi analiza creditului. terminale bancare ATM şi EPOS din perspectiva canalelor de distribuţie de produse şi servicii bancare. participanţi. dobânzi. mobile banking. conturi de economii. garanţii colaterale. fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Internet banking. b) cunoaşterea structurii veniturilor şi cheltuielilor instituţiei de credit. instrumente de plată şi încasare fără numerar. i) carduri : concept. creditul imobiliar-ipotecar. c) aprofundarea relaţiei bancă-client. operaţional. b) cunoaşterea strategiei privind tratamentul riscurilor semnificative. 2. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. f) operaţiuni privind tranzacţiile efectuate de clienţi pe piaţa de capital. e) operaţiuni de creditare a persoanelor fizice şi juridice. caracteristici tehnologice.

d) alte modalități de finanțare. 5. b) de persoane. c) gestiunea rezervelor specifice formelor de asigurări.se va studia mecanismul fiecărui produs de asigurare: a) de bunuri. Practica la instituţiile fiscale În funcţie de specificul institutiei fiscale şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: | Ghid de practică . tehnic-operativ în asigurări: a) fluxul de relaţii. d) indicatori privind aprecierea performanţelor în domeniul asigurărilor. formularea de concluzii. d) o bună cunoaştere a organizării. în acest sens. financiare) precum şi politica de dividend. 3. insistând asupra modului de calcul şi interpretare a indicatorilor economico–financiari ai investiţiei şi a surselor de finanţare fundamentate prin planul de investiţii sau anexa de la bugetul de venituri şi cheltuieli. fluxul informaţional. stabilirea despăgubirii. b) opţiunea între distribuirea profitului net şi capitalizarea acestuia. atribuţiilor şi activităţii compartimentului fi nanciar (eventual financiar-contabil) – în acest scop. b) se vor analiza regimurile de amortizare ale activelor imobilizate şi eventualele implicaţii în gestiunea financiară a firmei. situaţia repartizării profitului şi eventualele note explicative realizate în acest sens. C. evaluarea şi finanţarea investiţiilor: a) prezentarea concretă a documentaţiei tehnico–economice a unui proiect de investiţii din firmă. vor întocmi şi o diagramă de relaţii a compartimentului respectiv cu celelalte compartimente din firmă precum şi un extras din legislaţia în vigoare care reglementează activitatea financiară a firmei. c) evaluarea posibilităţilor de finanţare avute în vedere la asigurarea echilibrului financiar. marjei de solvabilitate. dimensionarea şi finanţarea necesarului de active circulante : a) evidenţierea eficienţei utilizării. c) de răspundere civilă. impozitarea şi repartizarea profitului firmei: a) analiza rezultatelor aferente fiecărui ciclu de operaţiuni (exploatare. b) circuitul documentelor. finanțare din fonduri europene etc. a structurii veniturilor şi cheltuielilor societăţii de asigurări.58 2. D. 6. b) modalități de formare și sporire a capitalului propriu. Determinarea. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. 4. dacă este cazul: subvenții. vor fi prezentate contul de profit şi pierdere. elementele tehnice specifice ale contractului pe forme ale asigurării . capitalul firmei și modalitățile de formare: a) structura bilanțieră a capitalului. ilustrarea cu documente. 3. c) îndatorarea și formele sale. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în societatea comercială unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. b) reflectarea în dosarul de daună: evaluarea pagubei. procedura de constatare a unor cazuri asigurate: a) prezentarea cazului. b) centrele de responsabilitate. 4. împrejurărilor producerii acestuia. Practica la societăţile comerciale cu capital privat În funcţie de tipul societăţii comerciale şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: 1. b) modalităţile specifice de dimensionare avute în vedere la fundamentarea cheltuielilor de exploatare din bugetul de venituri şi cheltuieli.

d) alte impozite şi taxe locale. b) operaţiuni impozabile. 7. impozitarea persoanelor juridice: a) stadiul coordonării sistemului de impozitare a companiilor în ţările membre ale UE. anularea) . venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. b) centrele de responsabilitate. taxa pe valoarea adaugată: a) stadiul armonizării TVA în ţările comunitare. venituri din cedarea folosinţei bunurilor. Practica la instituţiile de asigurări sociale de stat În funcţie de tipul unităţii teritoriale de asigurări sociale de stat şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: 1. persoane impozabile. d) aspecte fiscale internaţionale. impozitul pe venit de la persoanele fizice: a) coordonarea impozitării veniturilor personale în Uniunea Europeană. f) impozitul pe dividende. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a finanţelor publice unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. e) plata impozitului pe profit şi depunerea declaraţiilor fiscale. b) stabilirea cotelor de contribuţie. modalităţi de stingere a creanţelor fiscale (plata. c) cotele de impozit. c) categorii de venituri supuse impozitului pe venit şi venituri neimpozabile. operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a TVA. g) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. d) consecinţele sustragerii de la plata CAS. impozitele şi taxele locale a) impozitul şi taxa pe clădiri. ta xelor. d) obligaţia şi creanţa fiscală. contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat. restituiri de sume. venituri din investiţii. b) înregistrarea fiscală. b) impozitul şi taxa pe teren. e) baza de impozitare. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. venituri din premii şi din jocuri de noroc. venitul net anual impozabil. fundamentarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat: a) contribuabilii în sistemul public de pensii. Ghid de practică | . evidenţa fiscală şi declaraţia fiscală. venituri din activităţi agricole. creanţele fiscale: a) competenţa organelor fiscale şi actele emise de acestea. b) centrele de responsabilitate. 2. venituri din pensii. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în instituţia de asigurări sociale de stat unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. baza lunară de calcul la care angajatorul datorează CAS. sumele asupra cărora nu se calculează CAS. b) contribuabilii impozitului pe profit în România. insolvabilitatea. executarea silită. Convenţiile pentru evitarea dublei impuneri încheiate de România cu alte state . prescripţia. 8. b) contribuabilii şi sfera de cuprindere a impozitului pe venit. c) baza lunară de calcul a CAS suportat de asigurat. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. baza de calcul a impozitului pe profit. cotele de TVA. c) impozitul asupra mijloacelor de transport. 4. 6. operaţiuni scutite de TVA. E. d) faptul generator şi exigibilitatea TVA. c) locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a TVA. regimul deducerilor. compensarea. d) venituri din activităţi independente.59 1. 3. c) stabilirea impozitelor. 2. venituri din salarii.

Evaluare 10. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități. b) executarea ordinelor în numele clienților.60 3. g) păstrarea în siguranţă și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților. b) front-office şi back-office. h) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor. tehnica de realizare a fiecărui tip de serviciu/activitate: a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare. 5. (beneficiari. beneficiari şi condiţii de acordare. a) ajutorul de deces. d) administrarea portofoliilor. 4. strategia industriala și aspectele conexe acesteia. b) pensia de invaliditate. 5. d) pensia de urmaşi. fluxul informational și managementul operaţiunilor şi performanţelor instituţiei: a) fluxul de relaţii. modul concret de organizare şi conducere a activităţii: a) descrierea structurilor funcţionale. j) servicii de schimb valutar în legatură cu activitățile de servicii de investiții prestate. alte drepturi de asigurări sociale. c) tranzacționarea pe cont propriu. b) bilete de tratament balnear şi odihnă etc. inclusiv custodia și servicii în legatură cu acestea. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. d) categoriile de personal. categorii de pensii acordate în sistemul public de pensii din România: a) pensia pentru limita de vârstă.1 Criterii de 10. k) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare general referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. | Ghid de practică . 9.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. mod de fundamentare a pensiilor) . b) cunoaşterea structurii veniturilor şi cheltuielilor instituţiei. i) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului. Practica la instituţii ale pieței de capital În funcţie de tipul instituţiei şi de accesul la informaţii. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. f) subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare. indemnizaţii stabilite prin legi speciale. studenţii vor realiza următoarele teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice: 2. 3. condiţii de acordare. e) consultanță de investiții. c) tratarea principalilor indicatori de performanţă folosiţi în analiza rezultatelor instituţiei. c) pensia anticipată.3 Pondere 10. c) centrele de responsabilitate.

Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ 50% 50% Ghid de practică | .61 Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. se ţine seama de c alitatea Raportului Evaluarea finală de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică. În acordarea notei. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. 10. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică.

2 curs 3.1 Denumirea disciplinei 2.3 Titularul activităţilor de seminar 2.3 Departamentul 1. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.5 curs 3.8 Total ore pe semestru 3.2 Titularul activităţilor de curs 2.7 Regimul disciplinei II DO 3.4 Domeniul de studii 1. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.7 Total ore de studiu individual 3. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.5 Ciclul de studii 1. Date despre disciplină 2. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică . de ore pe săptămână 30 din care: 3.4 Total ore din plan înv. La cererea tutorelui.5 Semestrul Practica de specialitate 2.2 Facultatea 1. Date despre program 1.6 Tip de evaluare 2. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.1 Nr.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. Pe toată durata practicii. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Statistică şi Informatică Economică Licenţă Statistică şi Previziune Economică 2. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.    | Ghid de practică .3 seminar/laborator 3. 90 din care: 3.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Statistică şi Informatică Economică Cibernetică. Conţinutul Raportului de practică .62 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu STATISTICĂ ȘI PREVIZIUNE ECONOMICĂ Anul II. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.4 Anul de studiu 2 2.1 Instituţia de învăţământ superior 1. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. precum şi concluziile studentului. 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.

cota de piaţă. 11. 6. 13. 2. Ghid de practică | . Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu SPE. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 9. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). etc. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Prezentarea circuitului documentelor. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. Procesul de recrutare.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor. teoriilor. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată.63 5. 10. 5. Piaţa organizaţiei (furnizori. cec. Conţinuturi 7. 8.2 Cunoştinţe economice de specialitate Competenţe transversale Competenţe profesionale 60 ore În funcţie de tipul unităţii şi de accesul la informaţii. 7.economice C5. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii.1 Identificarea conceptelor. 7. 3. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. bilet la ordin). Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. eficientă şi responsabilă CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 6.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. angajare şi salarizare a personalului.4 Analiza critică a modelelor de previziune utilizate în cercetare C5. modelelor şi metodelor din domeniul previziunii economice şi sociale C5. Descrierea unităţii în care se desfăşoară practica a) Descrierea specificului unităţii. Competenţe specifice acumulate C5 Previziunea fenomenelor socio–economice C5.3 Folosirea metodelor adecvate pentru previziunea fenomenelor social . clienţi. 14. 12.). Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 7. c) Tipuri de activităţi realizate. 4. selecţie.5 Participarea la elaborarea unor modele de previzionare socio-economică CT1 Aplicarea principiilor. studenţii vor avea în vedere realizarea următoarelor teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice specifice domeniului de activitate: 1. b) Locul în sistemul statistic oficial. teoriilor. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. concurenţi. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). vânzări şi casare. modelelor şi metodelor de previziune în domeniul economic şi social C5.

a) Calculul și interpretarea indicatorilor dinamicii. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. Introducere în inferenţa statistică. sondaje şi anchete statistice. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. 7. 5.2 Metode de evaluare | Ghid de practică . a) Tipuri de cercetări parțiale realizate la nivelul unității. c) Realizarea de previziuni. Elaborarea de previziuni. c) Calculul indicatorilor statistici de caracterizare a formei distribuțiilor. Calculul şi analiza principalilor indicatori numerici ai seriilor statistice a) Calculul indicatorilor statistici ai tendinței centrale. b) Metode de culegere şi înregistrare utilizate la nivelul unităţii.1 Criterii de evaluare 10. 3. b) Calculul indicatorilor statistici ai variației. a) Calculul și interpretarea indicatorilor specifici corelației adecvați datelor disponibile.64 2. Evaluare 10. b) Interpretarea rezultatelor obținute. b) Calculul și interpretarea indicatorilor specifici cercetărilor parțiale. înregistrare. Analiza seriilor cronologice. 9. 6. d) Analiza și interpretarea indicatorilor statistici obținuți. sistematizare şi prelucrare a datelor. Indici Statistici a) Calculul tipurilor de indici utilizați la nivelul unității. b) Utilizarea metodei regresiei pentru caracterizarea legăturilor dintre fenomenele socialeconomice. Metode de culegere. sistematizare şi prezentare a datelor statistice a) Descrierea sistemului de culegere. înregistrare. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. b) Ajustarea seriilor cronologice. 4. c) Redactarea raportului cercetării. Evaluarea finală Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în 50% 10. c) Metode de sistematizare și prelucrare a datelor utilizate la nivelul unităţii.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. Corelaţie şi regresie.

În acordarea notei. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. se ţine seama de calitatea Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică .3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS.65 faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . 10.

Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.66 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu INFORMATICĂ EC ONOMICĂ Anul II.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.7 Regimul disciplinei II DO 3. Date despre disciplină 2.6 Tip de evaluare 2.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Statistică şi Informatică Economică Cibernetică. de ore pe săptămână 30 din care: 3. Pe toată durata practicii. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1. precum şi concluziile studentului.4 Total ore din plan înv. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.4 Anul de studiu 2 2.. Conţinutul Raportului de practică .5 Semestrul Practica de specialitate 2.2 Facultatea 1.3 seminar/laborator 3. Statistică şi Informatică Economică Licenţă Informatică Economică 2.4 Domeniul de studii 1.2 Titularul activităţilor de curs 2.5 curs 3. Date despre program 1.1 Denumirea disciplinei 2. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. La cererea tutorelui.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.5 Ciclul de studii 1.7 Total ore de studiu individual 3. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.    | Ghid de practică . Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.2 curs 3. 3. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .3 Departamentul 1. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.3 Titularul activităţilor de seminar 2.1 Nr.8 Total ore pe semestru 3.1 Instituţia de învăţământ superior 1. 90 din care: 3. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.

Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie.1 Recunoașterea şi descrierea funcțiilor de prelucrare ale produselor software de birotică necesare soluționării de probleme C3. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. Prezentarea circuitului documentelor.). 5. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică).3 Alegerea opțiunilor pentru introducerea şi stocarea datelor şi pentru efectuarea de prelucrări în contextul unui management eficient al documentelor C3. 7. angajare şi salarizare a personalului. 13. bilet la ordin). Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată.5 Implementarea de soluții reutilizabile şi integrabile în sisteme informatice CT3 Identificarea oportunităților de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. 10. Piaţa organizaţiei (furnizori. clienţi. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). cota de piaţă. 9. 14.2 Explicarea şi compararea produselor de birotică pentru a obține soluția cea mai eficientă în raport cu un set definit de criterii de performanţă C3. 7. cec. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. concurenţi. Competenţe specifice acumulate C3 Utilizarea adecvată a produselor software de birotică pentru soluționarea de probleme specifice C3. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). Studiul arhitecturii reţelei de calculatoare existentă în organizaţia economică: a) necesitatea existenţei reţelei. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu IE. 60 ore Ghid de practică | .4 Analiza şi evaluarea calităţii soluțiilor obținute prin utilizarea de produse software de birotică C3. Conţinuturi 7. 8. c) caracteristicile tehnice ale serverului şi staţiilor de lucru. 12. d) amplasarea serverului şi a staţiilor de lucru. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 2. Procesul de recrutare. b) tipul reţelei utilizate. 3.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1.2 Cunoştinţe economice de specialitate 1. 4. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. 7. vânzări şi casare. 11. selecţie. etc. 6.67 5.

Prezentarea soluţiei informatice integrate/aplicaţiei informatice utilizată de către organizaţie: a) descrierea arhitecturii funcţionale a soluţiei informatice. se vor prezenta situaţiile de ieşire generate de aplicaţie. 9. a) pentru exemplul luat în considerare. 6. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. aplicaţiile informatice utilizate în reţea.68 e) f) softul utilizat pe server şi staţii. 3. sisteme colaborative. Utilizarea aplicaţiei informatice sub forma unei simulări. pentru o perioadă de gestiune (zi. 7. 5. sisteme informatice de gestiune. documentele de intrare care au stat la baza obţinerii lor şi procedurile de prelucrare. Desfășurarea activităților din întreprindere având ca suport soluțiile informatice și optimizarea acestora. cu date reale sau fictive. atât din punct de vedere al utilizatorului. cât şi din punct de vedere al administratorului aplicaţiei. d) identificarea modulelor aplicaţiei. an).3 Pondere 10. lună. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. utilizate la dezvoltarea aplicaţiei. Analiza impactului utilizării aplicaţiei informatice studiate asupra organizaţiei (avantaje/dezavantaje) şi propuneri privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea acesteia astfel încât să satisfacă cerinţele utilizatorilor/organizaţiei. trimestru. c) descrierea arhitecturii bazei de date utilizată. e) intrările şi ieşirile corespunzătoare diferitelor module funcţionale ale aplicaţiei. Evaluare 10. Aplicarea tehnologiilor informatice moderne în dezvoltarea și personalizarea unor soluții informatice de tip e-business. sisteme de management a documentelor. | Ghid de practică .1 Criterii de 10. inclusiv a sistemului de gestiune a bazelor de date. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. sisteme de promovare online care pot fi integrate cu aplicațiile de întreprindere existente. sisteme de comunicație online. b) prezentarea tehnologiilor informatice. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. 4.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. semestru. 2. Dezvoltarea și personalizarea unor sisteme de management al conținutului.

Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. se ţine seama de calitatea Raportului Evaluarea finală de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ 50% Ghid de practică | . Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. În acordarea notei.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. 10. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie.69 Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică.

Reprezentant legal centru de practică.  atestatul poate fi şi colectiv pentru toţi studenţii din centrul de practică din care va trebui să reiasă numărul de ore de practică la care a fost prezent fiecare student. | Ghid de practică .___/___/_____ cu un număr efectiv de ___ ore din cele 90 ore prevăzute.70 ANEXA 2 ATESTAT DE EFECTUARE A PRACTICII Antet organizație ATESTAT Prin prezentul atestat certificăm că studentul/a ____________________________ a parcurs stagiul de practică în perioada ___/___/_____ . Tutore.

71 ANEXA 3 RAPORTUL DE PRACTICĂ Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu________________________________ Universitatea din Craiova RAPORT DE PRACTICĂ Centrul de practică _________________________ Tutore ____________________________________ Coordonator _______________________________ Student __________________ Craiova. 2013 Ghid de practică | .

Cunoaşterea şi studierea principalelor activităţi ale organizaţiei Prezentarea modului de organizare şi derulare a activităţii în centrul de practică.  categoriile de personal.a. Toate activităţile şi operaţiunile abordate trebuie însoţite de materialul documentar aferent întocmit de student. cec. II. ş. foaie de vărsământ/depunere. Concluzii | Ghid de practică .  canalele de distribuţie. reţea.  operaţiuni de creditare a persoanelor fizice şi juridice. Abordarea tematicii de specialitate prevăzută în programa analitică (descriptorii). legislaţie şi norme în vigoare care vizează activitatea organizaţiei şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice.  operaţiuni valutare inclusiv cele privind casele de schimb valutar. resurse umane.2.1. pentru constituirea de depozite. capacităţi.3 Tehnica de realizare a fiecărui tip de operaţiuni bancare desfăşurată la unitatea teritorială a instituţiei de credit:  deschiderea de conturi. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. Documentele pentru deschiderea conturilor. documentaţie creditare persoane fizice şi juridice.  operaţiuni privind tranzacţiile efectuate de clienţi pe piaţa de capital. Descrierea structurilor funcţionale ale instituţiei de credit  front-office şi back-office.  operaţiuni de primire şi eliberare de numerar. 3. instrumente de plată (ordin de plată. IV. ş. III.  operaţiuni cu carduri. domeniu de activitate.  constituirea de depozite bancare. bilet la ordin etc). conform fiecărei specializări Tematica de specialitate va fi stabilită împreună cu coordonatorul de practică şi tutore Exemplu pentru practica la instituţii de credit 3. Prezentarea de ansamblu a organizaţiei Scurt istoric.  tehnici de vânzare a produselor şi serviciilor bancare  aprofundarea relaţiei bancă-client.a.  centrele de responsabilitate.a. Gama de produse şi servicii bancare şi managementul relaţiei bancă client:  cunoaşterea ofertei de produse şi servicii şi a caracteristicilor acesteia. identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica.  operaţiuni de virament. 3.72 CUPRINS I. prezentarea structurilor de conducere şi a principalilor indicatori de performanţă ş. Tendinţe şi perspective în evoluţia organizaţiei V.

Capitolul. Numerotarea tabelului se face în partea stângă. Fiecare tabel va avea la subsol înscrisă sursa datelor cuprinse în acesta. Orice titlu se va scrie centrat. Materialele bibliografice vor fi înscrise în ordinea: cărţi şi articole publicate în ordinea alfabetică a numelui autorului. instrucţiuni de aplicare).1. A doua modalitate se referă la includerea în cadrul naraţiunii între paranteze rotunde. Trimiterile bibliografice: Pot fi folosite două modalităţi. cea de-a treia paragraful (ex.. cu două cifre. Transmiterea raportului de practică Un exemplar original al raportului de practică va fi depus la Biroul de practică PRAXIS în ultima zi a stagiului de practică până la ora 16.1. ordinea datelor din nota de subsol este următoarea: numele şi prenumele autorului. Ea rezultă din lăsarea unor margini uniforme sus. Materialul ilustrativ: Figurile trebuie să aibă un contrast bun. alte surse informaţionale (anuare statistice. tehnoredactată cu corp mic (10). cea de -a doua subcapitolul.). Oglinda paginii: Este vorba de suprafaţa paginii acoperită de text. prima semnificând numărul capitolului iar cea de -a doua numărul de ordine al tabelului. Figurile au un titlul şi se numerotează pe capitole. pentru ca manuscrisul să poată fi legat). prima semnificând numărul capitolului iar cea de -a doua numărul de ordine al figurii. fontul TimesNewRoman. ordonanţe de urgenţă. Se recomandă folosirea procesorului de text Microsoft Office Word. Bibliografia: Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării înainte de anexe. adrese de internet.73 Condiţii de redactare Raportul de practică va conţine maxim 30 de pagini. atât a numelui.00 şi reprezintă condiţie de acces la colocviul de practică. Materialul tabelar: Tabelele mari care depăşesc în lăţime formatul paginii de text se vor prezenta în format landscape. Subcapitolul. 1.: 1. anul apariţiei.1. marginea din stânga fiind de 4 cm. Anexele: Dacă lucrarea conţine anexe. Ghid de practică | . Titlurile bibliografice se înscriu în ordinea alfabetică a numelor autorilor. 1. exclusiv anexele (documentele/materialul documentar întocmit de practicant în cadrul abordării tematicii de specialitate). cu caracter de 14 şi va fi precedat de un simbol numeric în care prima cifră semnifică capitolul. O prima modalitate are în vedere note de subsol la paginile lucrării. acestea se vor amplasa la sfârşitul lucrării şi nu pe capitole. Ficare tabel trebuie să fie numerotat şi să aibă un titlu. localitatea. Capitolul se va scrie cu majuscule. fiind de preferat ca ele să nu depăşească formatul de text al paginii în care sunt tipărite. acte normative (legi. norme metodologice. Titlul se scrie drept şi centrat deasupra tabelului. cu spaţiere la 1 rând. Raportul de practică va fi tehnoredactat cu toate semnele diacritice. Trimiterile din text la tabele se vor face scriind drept cuvântul „Tabelul” urmat de numărul acestuia. titlul lucrării.G. cât şi a anului de apariţie a lucrării. deasupra titlului. jos şi lateral (de 2 cm. cu două cifre. pagina. numerotându -se cu cifre arabe urmate de punct. editura. Paragraful). listat pe format A4. folosindu-se caractere de 14 pentru titluri şi 12 pentru text. H. De regulă. subcapitolul cu caracter normal iar paragraful se va scrie cu font italic. buletine BNR etc. Anexele trebuie să aibă titlu şi vor fi numerotate iar trimiterile din text la anexe se vor face ca şi în cazul figurilor şi tabelelor indicând numărul.

Modul în care studentul se prezintă la locul de practică 1.2 Respectarea programului de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător Satisfacător Necorespunzător II.1 Aspect şi ţinută corespunzătoare Foarte bine Bine 1.1 Comunicarea cu tutorele şi reprezentantul centrului de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător | Ghid de practică .3 Interes pentru dobândirea de cunoştinţe noi Foarte bine Bine Necorespunzător Satisfacător Necorespunzător III.74 ANEXA 4 FIŞA DE EVALUARE PE PARCURSUL STAGIULUI DE PRACTICĂ Numele şi prenumele studentului ______________________________________ I.2 Cunoaşterea cerinţelor şi a obiectivelor practicii Foarte bine Bine Satisfacător 2. respect Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 2. Capacitatea de comunicare şi integrare în colectivul centrului de practică 4.1 Disciplină. Atitudinea studentului faţă de activitatea de practică 2. Cunoa șterea mediului organiza țional 3.1 Cunoştinţe despre mediul de afaceri şi organizaţii Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 3.2 Cunoştinţe despre organizaţia în care îşi desfăşoară stagiul de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător IV.

2 Nivelul de acumulare a cunoştinţelor practice conform programei analitice de practică Foarte bun Bun Satisfacător Insuficient CALIFICATIV FINAL Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător În urma calificativului acordat. Studentul poate beneficia de o recomandare pentru ocuparea unui loc de muncă din partea organizaţiei în care şi -a realizat stagiul de practică Da Nu Numele şi prenumele tutorelui _____________________________________ Semnătura______________________________________________________ Centrul de practică _____________________________________________________ Ghid de practică | .3 Promptitudine în a răspunde la solicitări sau la activităţile practice programate Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător V. Studentul reprezintă un potenţial candidat la un loc de muncă în organizaţia în care şi -a realizat stagiul de practică Da Nu 2. performanţe 5.1 Realizează întocmai lucrările şi/sau sarcinile încredinţate de tutore şi coordonatorul de practică în scopul atingerii obiectivelor specifice practicii Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 5.75 4. Rezultate.2 Integrarea în colectiv şi capacitatea de a lucra în echipă Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 4. considera ți că: 1.

denumit/ă în continuare centru de practică.1/S/61477.... | Ghid de practică . (2) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea centrului de practică.. pe toata durata stagiului de pregătire practică.. Responsabilităţile practicantului (1) Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile specificate de tutore în conformitate cu Ghidul de practică.dr. reprezentată de Rector. spre a le aplica în concordanţă cu programul de studiu pentru care se instruieşte. POSDRU/90/2.. XX. Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică (1) Stagiul de practică va avea durata de 3 săptămâni. Dan Claudiu Dănişor.. str...... telefon: xxxxxxxxx reprezentată de dl/dna XXXXXXXXXXXXXXXXXX.. (2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în Programa analitică de practică şi Ghidul de practică. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. XXXXXXXXXXXXXXXX.Cuza. prof...Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă...... ARTICOLUL 4..76 ANEXA 5 CONVENŢIA DE PRACTICĂ Nr.I... în conformitate cu planul de învăţământ. Obiectul convenţiei-cadru (1) Convenţia stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor..univ. şi ARTICOLUL 1.. 2. telefon: 0251414398.. A.. Statutul practicantului (1) Practicantul rămâne.... Universitatea din Craiova. (3) Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în Ghidul de practică cuprins în anexa la prezenta convenţie-cadru.. cu sediul în Craiova.... adresa unde se va desfăşura stagiul de practică fiind .. cu exceptia situaţiei în care practicantul are statut de angajat.. email: .. (2) Perioada desfăşurării stagiului de practică vizează ultimele 3 săptămâni ale semestrului IV. părţi integrante ale prezentei convenţii -cadru.... ____ / ____ CONVENŢIE-CADRU privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă Prezenta convenţie-cadru se încheie între: 1. telefon: .. 6 ore pe zi. XXXXXXX. str... ARTICOLUL 2. denumită în continuare organizator de practică.. 13.. în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora... nr......... ARTICOLUL 3. nr.. ARTICOLUL 5.. student al Universităţii din Craiova. cu sediul în Craiova.. Plata şi obligaţiile sociale (1) Stagiul de pregătire practică se efectuează în cadrul proiectului PRAXIS .

Responsabilităţile centrului de practică (1) Centrul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică. . Cadrul didactic supervizor... împreună cu tutorele desemnat de centrul de practică stabilesc tematica de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică. în conformitate cu legislatia în vigoare... pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica... în nici un caz. organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice. practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al centrului de practică.... Evaluarea stagiului de pregatire practica prin credite transferabile (1) Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică este de 3 ... informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre centrul de practică sau clienţii săi. Printre responsabilităţile sale... responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea organizatorului de practică este Dl/Dna .. centrul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a practicantului.241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului).. Persoane desemnate de centrul de practică şi organizatorul de practică (1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea centrului de practică) va fi desemnat de reprezentantul centrului de practică.. (3) Înainte de începerea stagiului de practică. după informarea prealabilă a conducătorului centrului de practică şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii. după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al tutorelui şi a înştiinţat conducătorul instituţiei de învăţământ unde practicantul este înscris şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii. parte integrantă a convenţiei cadru. (2) Coordonatorul de practică (cadrul didactic supervizor).. ce vor fi înscrise şi în Suplimentul la diplomă. tutorele are obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă..... ARTICOLUL 9. ARTICOLUL 6. Obligaţiile organizatorului de practică (1) Organizatorul de practică desemnează un coordonator de practică (cadru didactic supervizor). precum şi pentru comunicarea regulilo r de prevenire asupra riscurilor profesionale. (3) În urma desfăşurării cu succes a stagiului de practică. tutorele va contacta coordonatorul de practică. organizatorul va acorda pract icantului numărul de credite specificate în prezentul contract. ARTICOLUL 7. practicantul se angajează să nu folosească. chiar după terminarea stagiului. ARTICOLUL 8.. Ghid de practică | .... potrivit reglementărilor Europass (Decizia 2.. (4) De asemenea. aplicându-se sancţiuni conform regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei de învăţământ superior... ... selectat dintre salariaţii proprii şi ale cărui obligaţii sunt menţionate în Ghidul de practică.....77 (2) Pe durata stagiului... În cazul nerespectării acestui regulament. (3) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul centrului de practică înainte de începerea stagiului de practică. responsabil cu planificarea. conducătorul instituţiei de învăţământ superior (organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregăt ire practică conform conventiei-cadru... Funcţia ... (2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant. Pentru anul universitar 2011 2012 tutore va fi Dl/Dna ...... conducătorul centrului de practică îşi rezervă dreptul de a anula convenţia-cadru. conform Programei analitice de practică şi Ghidului de practică . decât cu acordul respectivului centru de practică.. (4) Centrul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare pentru dobândirea competenţelor precizate în Programa analitică practică şi în Ghidul de practică... (2) În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate de către centrul de practică în cadrul prezentei convenţii..

. practicantul va prezenta un raport de practică al cărui conţinut este prevăzut în Ghidul de practică. în urma întocmirii Fişei de evaluare pe parcursul stagiului de practică . (3) La încheierea stagiului de practică. respectarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii/instituţiei publice etc. Raportul privind stagiul de pregătire practică (1) În timpul derulării stagiului de practică. Încheiat în 3 exemplare la data: ………………….). tutorele acordă un calificativ. Universitatea din Craiova (Organizator de practică) Reprezentant prin delegare – Decan Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Numele şi prenumele Semnătura Marian Siminică Reprezentant legal centrul de practicã Ştampila | Ghid de practică . (2) La finalul stagiului de practică. prevăzută în Ghidul de practică. responsabilitate în rezolvarea sarcinilor.78 ARTICOLUL 10. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale. pe baza unei fişe de evaluare pe parcurs. punctualitate. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către comisia de evaluare conform procedurilor prevăzute în Programa analitică de practică şi în Ghidul de practică. tutorele împreună cu coordonatorul de practică vor evalua practicantul în permanenţă. cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea centrului de practică (disciplină.

79 CENTRE DE PRACTICA Ghid de practică | .

A.80 PREZENTAREA CENTRELOR DE PRACTICĂ ADR SV OLTENIA AMT SERVICE AUDICONTEVEX AUDIT ŞI EXPERTIZĂ BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ CASA NOASTRĂ CEC BANK CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ COMPANIA DE APĂ OLTENIA CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ C&C CONSTRUCT DEDEMAN ROMÂNIA DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ DIRECŢIA REGIONALĂ A VĂMILOR CRAIOVA DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ DOMO ELPRECO EXPERT BUSINESS CONSULTING FIRST RECYCLER GAZETA DE SUD GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S. HOTEL EUROPECA | Ghid de practică .

NICOLĂESCU PLOPŞOR ILEX COM LEMCOR LIBRA INTERNET BANK MERCUR METALCOM MITLIV EXIM N&C AUDIT ŞI EXPERTIZĂ OFFICE CONT EXPERT OMNIASIG PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL POCAVISO PRODCOM POLICOLOR POPECI UTILAJ GREU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROFESSIONAL CONSULTING RAMERAS MOL ROMÂNIA REAL HYPERMARKET REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA SIF OLTENIA SOFTRONIC UNIQA ASIGURĂRI VALDIR TOUR AGENŢIE DE TURISM ŞI TRANSPORT Ghid de practică | .S.81 HOTEL GOLDEN HOUSE HOTEL-RESTAURANT HELIN ICSU C.

MARKETING. ECONOMIA COMERŢULUI.82 PROGRAMELE DE STUDII MANAGEMENT. TURISMULUI ŞI SERVICIILOR CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ COMPANIA DE APĂ DEDEMAN DOMO ELPRECO FIRST RECYCLER GAZETA DE SUD HOTEL EUROPECA HOTEL GOLDEN HOUSE HOTEL-RESTAURANT HELIN | Ghid de practică .

83 INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DOLJ MERCUR METALCOM MITLIV EXIM POCAVISO PRODCOM POLICOLOR POPECI UTILAJ GREU RAMERAS MOL ROMÂNIA REAL HYPERMARKET REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA UNIQA ASIGURĂRI AGENŢIA DE TURISM ŞI TRANSPORT VALDIR TOUR Ghid de practică | .

84 | Ghid de practică .

 sprijină membrii săi în relaţia economică cu reprezentanţele oficiale ale altor state. Tereza Adriana VLADU ŞUVAINA Consilier juridic şi Responsabil resurse umane .ro http://www. şi a Facultăţii de Drept. de utilitate publică. Str.ccidj. promoţia 2002.85 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj este o organizaţie neguvernamentală.sociale a zonei. autonomă.  participă la şedinţele comisiilor. cursuri. Este angajată a Camerei de Comerţ din anul 1994. în 2008. similare Camerei. consiliilor şi comitetelor de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile/organismele publice judeţene şi locale. întâlniri de afaceri. inclusiv prin parteneriat public .ro/ Profil Servicii pentru mediul de afaceri Doamna Tereza Vladu este absolventă a Facultăţii de Mecanică.privat.ro. având o vastă experienţă în organizarea evenimentelor desfăşurate de CCI. apărarea şi susţinerea intereselor membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organisme din ţară şi din străinătate.  colaborează cu instituţiile statului. formare completată cu absolvirea.  elaborează studii privind evoluţia economică a regiunii /judeţului. Brestei. precum şi structurile regionale. Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj îndeplineşte următ oarele atribuţii:  sprijină autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale. seminarii şi managementul proiectelor europene. Nr. precum şi pe lângă structurile regionale. 200420 0251 418 876 office@ccidj. consulatele şi organismele din străinătate. promoţia 1993. în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale. având drept scop reprezentarea. ccidj@ccidj. cu parteneri din domeniul public şi/sau privat din ţară şi străinătate. 21. etc. Contact Craiova. a masterului în ″Managementul proiectelor europene″ al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. organizarea de misiuni economice. în scopul dezvoltării economico .

. construcțiilor şi transporturilor. În perioada 1994-1996 a ocupat funcția de Inspector Specialitate la Consiliul Județean Dolj. Oraşul Filiaşi.apaoltenia. Oraşul Dăbuleni. Compania de Apă Oltenia S. Comuna Breasta.422. precum şi Județul Dolj.cv@rdslink. prin Asociație. tratarea și distribuția apei. specializarea Economia industriei. Timp de 16 ani. Nr.86 S. a ocupat cronologic următoarele funcții: economist. gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. Obiectul de activitate al Companiei este operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a cărui gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare încheiat cu Asociația de dezvoltare intercomunitară Oltenia.422. promoția 1993. în cadrul Companiei de Apă Oltenia. Anca Liliana ŞTIRBAN Şef Serviciu Facturare .A. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. Contact Craiova.117 0251. 133 CP 200177 0251. Oraşul Bechet. Comuna Călăraşi – prin consiliile locale respective. Str. în aria delegării definită în respectivul contract. şef birou buget tarife şi şef serviciu facturare.C.263 apa. Oraşul Segarcea. Compania îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat.ro www. Brestei.ro Profil Captarea. înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă. este persoană juridică română.. prin Consiliul Județean. având ca acționari Municipiul Craiova. Colectarea și tratarea apelor uzate Anca Ştirban este absolventă a Facultății de Ştiințe Economice din Craiova.

coordonând activitatea de resurse umane a magazinului Dedeman Craiova. Contact Craiova. destinat celor ce doresc să îşi construiască şi să-şi amenajeze căminul.R.dedeman. începând cu anul 1992.ro Profil Retail materiale de construcţii şi amenajări interioare Doamna Lohon Maria Mihaela este angajatǎ a societǎţii din anul 2011. 258 + 40 374 202 185 resurse52@dedeman. nr.C.87 S. am devenit lider naţional în retailul materialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare. au dezvoltat lanţul de retail cu materiale de construcţii şi pentru amenajări interioare. Suntem cea mai dinamică companie din domeniu. DEDEMAN S.ro www. de tip Do-It-Yourself. Maria Mihaela LOHON Referent Resurse Umane . operând în prezent o reţea de 31 de magazine. cu capital 100% românesc. Calea Caracal. La 8 ani de la deschiderea primului magazin de tip DIY cu suprafaţă de peste 5000 m 2.L Dedeman este afacerea de succes a doi antreprenori români care.

435.A. cu o suprafaţă totală de 75 000 mp. electrocasnice şi IT&C din România.domo. Electrolux. Contact Craiova. Parcursul profesional i-a oferit ocazia specializării în managementul portofoliului de clienţi. DOMO este cel mai dinamic retailer de electronice. oferind astfel consumatorilor săi game şi produse accesibile ca preţ. naţionale şi internaţionale.ro Profil Retail de electronice.239 bogdan. satisfăcând în acelaş i timp pretenţiile referitoare la calitate. cu un portofoliu vast de branduri renumite.733. Reţeaua DOMO numără în prezent 126 magazine. managementul vânzărilor. ca importator şi distribuitor al unor mărci internaţionale de renume precum: Zanussi. electrocasnice şi IT&C Bogdan Trifănescu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Craiova. în 76 de oraşe şi are 1600 angajaţi. Expert Digital. Westwood şi Technolux.trifanescu@domo. Activitatea logistică este coordonată de KLG. coordonare şi dezvoltarea reţelelor. Este angajat în echipa de management a DOMO Retail SA din anul 2002. Complex Electroputere Park.ro www. managementul proiectelor. tehnici de negociere şi abilităţi de comunicare. Are o experienţă de 15 ani în vânzări. printr-un depozit principal localizat în Bucureşti şi alte 4 depozite de tranzit şi direct de către Domo printr-un depozit central din Târgu Secuiesc. managementul echipelor. 0727. lider de piaţă în retailul de electrocasnice. Siemens. specializarea Relaţii Internaţionale / Marketing.345. Bosch. Bogdan Nicolae TRIFĂNESCU Business Development Manager . promoţia 1992. Compania a fost înfiinţată în anul 1994. leadership. Portofoliul DOMO include un număr de peste 8000 produse sub umbrela celor mai importante branduri internaţionale.88 DOMO RETAIL S. DOMO dezvoltă propriile branduri. 0251. Mai mult decât atât. Calea Bucureşti nr. 80.

0727. Complex Electroputere Park. Calea Bucureşti nr.A.zamfirescu@yahoo. pe termen lung urmărind ca DOMO să ocupe prima poziţie în industrie şi să devină lider de piaţă. Face parte din echipa DOMO Retail din anul 1999.344. electrocasnice şi IT&C Anca Zamfirescu a absolvit în 2003 Facultatea de Mecanică a Universităţii din Craiova.domo. Valorile DOMO:  seriozitate  corectitudine  ambiţie  perseverenţă  performanţă Contact Craiova.239 anca.com www. notorietatea şi profitabilitatea. obţinând calificarea de inginer diplomat.89 DOMO RETAIL S. Anca Lucia ZAMFIRESCU Şef Administrativ .733.ro Profil Retail de electronice. În acest sens. 80. în ceea ce priveşte cota de piaţă.435. În prezent este responsabila unei echipe compuse din 16 persoane care se ocupă de vânzări. Pe termen scurt şi mediu. există 2 extensii ale brandului Domo şi brandului Technomarket. DOMO Retail continuă implementarea conceptului său de retail adaptându-l în funcţie de suprafaţa magazinului şi specificul regional astfel încât să răspundă pe deplin şi relevant nevoilor consumatorului final. compania îşi propune să-şi securizeze cea de-a doua poziţie deţinută în peisajul retailului românesc. 0251.

Oferta variată de produse satisface şi cele mai exigente cerinţe în materie de calitate. durabilitate. Calea Severinului.C. de Sistemul de Pavaj şi de cel de Canalizare sunt soluţiile recomandate de calitatea dovedită în timp pentru orice lucrare profesionistă. Calculatoare şi Electronică din Craiova în anul 2001.elpreco. Lucreză în cadrul Elpreco Marketing de 9 ani.ro www. şi Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale din cadrul Universităţii Spiru Haret în anul 2008. 44 0251. Elpreco se situează pe poziţii de top pe piaţa materialelor de construcţii din beton din România. Gabriel DUŞE Director Marketing . Sistemul de zidărie BCA. Contact Craiova. eficienţă în utilizare şi estetică. Cu peste 45 de ani de experienţă.ro Profil Producerea materialelor construcţii din beton de Gabriel Duşe a absolvit Colegiul de Informatică Tehnică din cadrul Facultăţii de Automatică.90 S. ELPRECO S.A. Nr. alături de Sistemul de Învelitoare.700 office@elpreco.307. Compania oferă soluţii complete şi profesioniste fie că se doreşte amenajarea unei curţi sau a unei parcări. fie că este vorba de construirea unei case sau montarea unei învelitori.

consideră că un business mic poate fi uneori cea mai mare realizare a unui antreprenor. Deschis în 2007 şi situat într-o zonă rezidenţială la numai 500 de metri de centrul Craiovei. Casa Studenţilor şi Catedrala Mitropolitană.hoteleuropeca. hotelul Europeca oferă 65 de camere în sistem de 3 şi 4 stele. pe care l‑a inaugurat în 2007. cum ar fi Teatrul Naţional Marin Sorescu. Afacerea îi oferă satisfacţii necuantificabile în bani. Nicolae PECA Administrator . Proprietatea este accesibilă ca distanţă de mers pe jos de unele dintre cele mai importante instituţii administrative şi culturale din Craiova.91 S. şi un restaurant spaţios cu două săli. 9-11-13 0751. EUROPECA IMPEX S.47.ro Profil Servicii HoReCa Domnul Nicolae Peca.ro www. stagiarii vor înţelege că un antreprenor adevărat îşi construieşte traiectoria prin descoperirea ulterioară studiilor. nr.22. Hotelăria îl atrage şi îi displace în acelaşi timp.C. Str.R. pentru 400. Nădăjduieşte că. Pietăţii. Administraţia Finanţelor Publice. Hotelul Europeca. acţionar la Hotel Europeca. pe lângă cunoştinţele practice pe care le vor acumula în cadr ul unităţii sale. precum şi 3 săli de conferinţă cu o capacitate totală de 680 locuri.94 hoteleuropeca@hoteleuropeca. dar îi lasă prea puţin timp liber.L. sporirea avuţiei având ca premisă pasiunea pentru activitatea desfăşurată şi un strop de stăruinţă. respectiv 200 de oaspeţi. Contact Craiova. Hotelul se poate lăuda cu obţinerea locului I în topul firmelor din Dolj şi top profit România pentru anul 2008 pentru domeniul activitate hotelieră. pe care îl foloseşte ″inteligent″. este businessul său de suflet.

E. consultanţă şi asistenţă în domeniul managementului mediului şi îşi propune să ofere soluţii profesionale. În prezent. oferă servicii de colectare deşeuri periculoase şi nepericuloase. şi masterand în Antreprenoriat şi Administrarea Afacerilor.R.92 S.C.L. FIRST RECYCLER S.ro www. cauciuc. FIRST RECYCLER S.firstrecycler. 16 0372 788 333 office@firstrecycler.R. şi al CDC Imobiliare Grup în domeniul consultanţei şi intermedierii imobiliare. din ţara noastră. fiind şi Vicepreşedinte al Asociaţiei Române a Agenţiilor Imobiliare. Activitatea de colectare acoperă judeţele Dolj şi Gorj prin depozitele deschise în Craiova şi Târgu Jiu. metale feroase şi neferoase.E. HoReCa. Calea Bucureşti. de gestionare a deşeurilor.L. acumulatori auto. optime. reciclarea şi valorificarea deşeurilor din hârtie şi carton. ap. S. are ca principale componente hârtia şi deşeurile organice cu o tendinţă de creştere a ponderii deşeurilor de plastic. First Recycler are ca principal obiect de activitate colectarea. Scopul nostru este de a efectua o valorificare materială a deşeurilor pentru a economisi resursele naturale şi pentru a contribui astfel în mod activ la protecţia mediului şi la creşterea calităţtii vieţii. uleiuri. transport persoane.C. este Manager General al First Recycler. retail. prelucrarea. Fluxul de deşeuri municipale din ţările europene şi. Cristian Daniel CLENCIU Manager General .-uri. în domeniul colectării şi reciclării deşeurilor. consultanţă şi asistenţă în managementul mediului Absolvent al promoţiei 2012 a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Bl. D. programul de studiu Management. mase plastice. construcţii civile. sticlă . implicit. textile. Contact Craiova. 21D. În acest context.ro Profil Colectare deşeuri. domnul Clenciu poate bifa în cariera sa profesională domenii precum producţia de utilaje grele.

97A 0251/413. Gazeta de Sud este un ziar echidistant politic. Echipa de jurnalişti respectă un cod deontologic conform căruia are datoria să info rmeze corect.565 office@gds. conducerea administrativă şi departamentul de publicitate nu vor interfera în nici un fel cu activitatea editorială. Loredana-Magdalena IORDACHE Director Resurse Umane . Contact Craiova.în virtutea dreptului publicului de a fi informat. De aceea. Dedicarea informării corecte a cititorilor este cel mai bun mod de a ajuta la construirea unui viitor mai bun pentru comunităţile în care locuim şi muncim. să se străduiască să informeze complet. prin independenţa economică.A. nr.ro Profil Cotidian Loredana Iordache este cadru didactic asociat la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova. să caute şi să comunice faptele .C.aşa cum acestea pot fi cunoscute prin verificări rezonabile . susţinând activităţi de seminar la disciplinele Managementul schimbării organizaţionale. Str. Din anul 2004 este Director de Resurse Umane al trustului S.gds. Metode de cercetare în domeniul resurselor umane. încercând să prezinte puncte de vedere cât mai variate. critic atât faţă de Putere. independenţa editorială.100 0251/410. iar în perioada 1995-2004 a lucrat ca economist la Daewoo Automobile Craiova.ro www. cât şi faţă de Opoziţie.93 GAZETA DE SUD Cotidianul oltenilor de pretutindeni. Gazeta de Sud este un cotidian regional independent care are ca scop sprijinirea comunităţii oltenilor şi a valorilor acesteia. folositoare şi de calitate. Gazeta de Sud se străduieşte să fie o afacere profitabilă pentru a asigura. Acţ ionarii. Comunicare managerială. MEDIA SUD EUROPA S. Câmpia Islaz. Strategii salariale. Gazeta de Sud oferă în fiecare zi locuitorilor Olteniei informaţii actuale..

Îmbinarea stilului clasic cu dotările şi amenajările cele mai moderne. Lucian CONDESCU Director Hotel . Hotelul GOLDEN HOUSE **** oferă oaspeţilor săi confort la standarde internaţionale şi reuşeşte să satisfacă cele mai diverse exigenţe. această clădire face parte din Patrimoniul Naţional. Intercambio Company S. rent-a-car. 18 +40-251-406270 +40-251-406271 receptie@goldenhouse. a fost construită în jurul anilor 1890 în elegantul stil neo-eclectic. graţie bunăvoinţei şi investiţiei actualilor proprietari. în perioada 2003-2010 postul de recepţioner la Hotel Parc şi Hotel Golden House din Craiova. un vechi monument arhitectonic al Craiovei (Casa Poenaru). inaugurat ăn anul 2003.L. Începând cu 2010 este director hotel la S. fiind renovată şi restaurată cu grijă şi atenţie.ro www.94 HOTEL GOLDEN HOUSE Situat în apropiere de centrul oraşului Craiova. parcare privată. terasă de vară. bar de zi. a rafinamentului cu eleganţa şi bunul gust. fac ca acest hotel. 2 camere cu pat matrimonial. în liniştita vecină tate a Parcului Mihai Bravul. Strada Brestei. conducând o echipă de 20 de angajaţi. Hotelul îşi aşteaptă clienţii cu o gamă diversă de posibilităţi de cazare: 1 apartament de lux. 10 camere cu câte două paturi. nr. spălătoriecurăţătorie. În prezent. Are o vasta experienţă profesională în domeniul hotelier.. ocupând în perioada 2000-2002 postul de bellboy la Radisson SAS Hotel Dusseldorf.R. oaspeţii beneficiind de asemenea de următoarele servicii: room-service.C.goldenhouse. să devină locul de preferinţă pentru cei care vizitează oraşul Craiova în interes de afaceri sau ca turişti. restaurant (60 locuri). Contact Craiova. grădină. Clădirea.ro Profil Servicii hoteliere Lucian Condescu a absolvit în anul 2009 cursurile Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. sală de conferinţe (25 locuri).

jacuzzi. 88 şi respectiv Str. Aeroportului Nr.L deţine două hoteluri.ro Profil Servicii hoteliere Servicii de catering Dorina Stroe a absolvit Universitatea Spiru Haret.L. S. 2 cluburi.com www. specializarea Finanţe şi Bănci în anul 2008. Helin’s Trading S. Calea Bucureşti. Str. 10. spaţii pentru evenimente (săli de conferinţă până la 500 de locuri şi restaurant până la 750 locuri). Helin’s Trading S. Nr. î n localitatea Craiova pe Str. Nr. 88 0727606060 hotel@helinstrading. de 3* şi respectiv 4*.95 S. masaj.com www. saună .R.helin. 2 autocare şi 2 limuzine de lux.C. Contact Craiova. transportul intern şi internaţional. Calea Bucureşti. având ca obiecte de activitate comerţul.R.R. Dorina Constantina STROE Manager Hotel . S.L. iar î n prezent principala activitate este de servicii hoteliere incluzând şi servicii de catering.C. bazin de înot acoperit.C. şi-a început activitatea în anul 1993. HELIN’S TRADING S.helinstrading. Deţine spaţii de cazare.

La demisol este prezent un supermarket. etaj 5 0251. de telefonie mobilă.96 S. serviciilor specializate (bancare. CRAIOVA Mitiana VELEA Şef Compartiment Resurse Umane. Acţionariat Control Intern .000 m. decoraţiuni interioare şi dotări pentru casă – uşi.C. toate la înalte standarde de calitate şi prospeţime. MERCUR este ridicat pe 5 nivele şi are o suprafaţă construită desfăşurată de 24. magazine care poartă semnătura unor renumite mărci.1986–2000 – economist şi şef Serviciul Financiar Contabil S. iar în etajul IV se mai găsesc articole de mobilier. electrocasnice. produselor de papetărie. MERCUR S.A. Parterul este dedicat cadourilor. MERCUR – cel mai mare şi elegant centru comercial din Oltenia – înseamnă calitate. Calea Unirii 14.mercurcraiova. oferind o selecţie atentă a celor mai fine produse cosmetice şi cele mai renumite parfumuri din lume. jaluzele. bărbaţi şi copii. noutate.T. ferestre. Contact Craiova. MERCUR S. MERCUR S. CRAIOVA .ro www.. COMINTEX S. care vă aşteaptă cu o gamă de produse. satisfăcând cele mai rafinate gusturi amatorilor de artă culinară şi distracţie.A. Etajele I şi II oferă o selecţie de clasic şi modern în modă: articole de îmbrăcăminte.A.2003–în prezent – Şef Compartiment Resurse Umane.p. surpriză! Situat chiar în centrul municipiului Craiova (Piaţa Prefecturii). CRAIOVA . Acţionariat Control Intern – S.ro Profil 4719 – comerţ cu amănuntul 6820 – închiriere spaţii comerciale Doamna Mitiana Velea este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice Craiova. Etajul III şi IV sunt destinate produselor electrice.2000–2003 – şef Compartiment Control Financiar Intern şi de Gestiune S. produselor farmaceutice şi medicamentelor). Activitatea profesională desfăşurată cuprinde: . precum şi o gamă variată de splendide bijuterii şi prestigioase mărci de ceasuri.C. frumuseţii şi luxului. electronice şi I. promoţia 1986.711 office@mercurcraiova.407. Etajul V este dedicat petrecerii timpului liber la Restaurantul şi barul „MERCUR”.C. încălţăminte şi lenjerie intimă pentru femei.C.A.

HDF furniruite şi/sau vopsite şi din PVC expandat. seria Avangarde după licenţă Austria. TAPIŢERIE. continuate cu un master de specializare în Afaceri internaţionale în perioada 2005-2007. Calea Bucureşti. Str. Contact Craiova. COMERŢ cu accesorii pentru industria mobilei şi pentru amenajări interioare. la un raport preţ/calitate competitive. Este Director adjunct la compania Metalcom din anul 2004.311 catalinpatru@metalcom. UŞI DE INTERIOR celulare din MDF.435.ro www. iar datorită dinamicii sectoarelor de producţie şi servicii. Activitatea firmei se deruleaza pe următoarele direcţii: MOBILIER pal dublu melaminat.ro Profil Soluţii complete de mobilare şi amenajări Cătălin Pătru a absolvit cursurile specializării Marketing în anul 2003.L Metalcom este o societate comercială cu răspundere limitată.metalcom. efectuat prin showroom propriu.436.462.191 0251. manifestă o tendinţă ascendentă în domeniul forţei de muncă. CONFECŢII METALICE ORNAMENTALE din oţel carbon şi otel inox. TÂMPLĂRIE lemn. Metalcom are în prezent peste 90 de angajaţi.C.97 S.R. METALCOM S. Cătălin Florin PĂTRU Director Adjunct . nr. fără diminuarea productivităţ ii. Clasificată ca întreprindere mijlocie. cu structură de capital autohton integral privat şi funcţioneaza din anul 1994 î n Craiova. având ca responsabilităţi specifice identificarea modalităţilor de dezvoltare a serviciilor oferite de firmă în concordanţă cu tendinţele pieţei şi asigurarea unei bune imagini a firmei pe piaţă. Menţinerea legăturii permanente cu clienţii fideli şi clienţ ii potentiali permite societăţii racordarea directă la cererea consumatorilor finali şi furnizarea unui pachet complet de servicii şi produse: consultanţă + produs + transport + instalare + service. 0251.

Cu o bogată experienţă în domeniul producerii şi comercializării materialelor de construcţii. Consecventă valorilor şi principiilor pe care le-a recunoscut şi însuşit încă de la înfiinţare. Mureş. Nr. SC. conducere şi verificare a departamentului financiar contabil.R. lider pe piaţa locală a materialelor de construcţii.98 S.mitliv. compania Mitliv Exim din Craiova.ro Profil Comercializarea materialelor de construcţii.R. Este Expert CECCAR din anul 1996 şi consultant fiscal din anul 2008. din Craiova. Contact Craiova. Mitliv Exim SRL deţine în Municipiul Craiova 4 centre de desfacere proprii dotate corespunzător pentru a putea veni în întâmpinarea nevoilor clienţilor cu o gamă completă de materiale de construcţii. măreşte viteza de reacţie la comenzile clienţilor şi nu în ultimul rând. Mirela Goşa este absolventă a Facultăţii de Știinţe Economice din Craiova. Deschiderea noilor puncte de lucru în judeţele Olt. o balastieră proprie. 1 0251.L. În calitate de Director Economic al grupului de firme MITLIV EXIM S. office@mitliv. Lucrări de construcţii. MITLIV EXIM S.L. desfăşoară activitatea de organizare.ro www. reprezintă un suport eficient pentru reţeaua naţională de distribuţie.429603. promoţia1983. o linie tehnologică computerizată.C. Calea Dunării. Producţia de betoane şi agregate minerale. Mirela GOŞA Director Economic . 3 staţii de betoane complet automatizate. pune în centrul preocupărilor sale angajamentul total al întregii organizaţii în vederea obţinerii satisfacerii exigenţei clienţilor. Vâlcea. Harghita şi Prahova sporeşte accesibilitatea la produsele distribuite şi comercializate de Grupul Mitliv. precum şi o bogată logistică auto. Fasonare oţel beton . cu un grad ridicat de automatizare pentru fasonarea oţelului beton.

2 magazine în judeţul Gorj. 1 magazin în judeţul Vâlcea. Bucureşti. 1 magazin în judeţul Olt. De asemenea. POCAVISO PRODCOM S. S. compania s-a clasat în decembrie 2010 pe locul 2 pe ţară.L. încărcare electronică şi accesorii GSM. 1 magazin în judeţul Mehedinţi. Ca dealer al Orange. Teleorman.L.ro Profil Comerţul cu amănuntul al echipamentelor pentru telecomunicaţii în magazine specializate Aurelia Mielcioiu este absolventa specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune.99 S. precum şi încheierea de contracte de servicii Orange. deţine 32 de magazine de prezentare. deschise în 7 judete şi Bucureşti. 2 magazine în Bucureşti. Aurelia MIELCIOIU Director Economic .L.R. în cadrul societăţii activează şi o divizie de vânzări directe cu reprezentanţi în 10 judeţe: Dolj. în relaţia cu ORANGE. 6 magazine în judeţul Timiş. Calea Unirii. Firma este dealer Orange încă din anul 1997. 14 (incinta mag. Mercur) 0251407727 pocaviso@rdscv. Hunedoara.C. Bihor. Arad. acoperind 27 de localităţi din România: 13 magazine în judeţul Dolj. Timiş. motivarea şi pregătirea salariaţilor.C. în funcţie de volumul vânzărilor. societatea.R. are ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul al telefoanelor mobile şi cartelelor valorice. Nr. Argeş. Olt. din anul 2007. POCAVISO PRODCOM S. Este responsabilă de coordonarea şi conducerea activităţii economice la S. Vâlcea. POCAVISO PRODCOM S. În prezent. Str. Contact Craiova. şi a cursurilor masterale de Management şi Audit Contabil 2007 din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. promoţia 2004.C. 6 magazine î n judeţul Caraş-Severin.R.

100

POLICOLOR EXIM
POLICOLOR EXIM este o societate înfiinţată în anul 1994. Pe parcursul anilor activităţile s-au diversificat, totul datorită echipei, o echipă tânără şi flexibilă, pentru care calitatea şi profesionalismul serviciilor au reprezentat cel mai important detaliu. POLICOLOR EXIM este specializată în distribuţia de branduri atât pe piaţa internă cât şi internaţională precum Policolor, PPG, DEKO, KLAR AUTOMOTIVE, TOTAL. Propriile branduri precum Policar - spray retus auto şi Policasa - spuma izolatoare de silicon, sunt de asemenea bine cunoscute pe piaţa internă. De asemenea, firma Policolor Exim asigură servicii de marcare şi semnalizare rutieră şi servicii de realizare acoperiri industriale. Policolor Exim dispunde de toate mijloacele necesare pentru asigurarea promptă a tuturor serviciilor oferite (distribuţie, marcare şi semnalizare rutieră, realizare acoperiri industriale, etc. Produse pentru auto - Spray Retus Auto ″POLICAR″, Piese Auto, Produse Klar Professional, Produse Duralchid, Produse pentru construcţii, Vopsele, Diluanţi, Lacuri, Lavabile Interior şi Exterior, Deko Professional.

Contact
Craiova, Str. Calafatului, nr. 1A, Craiova 0251 425 180, 0251 406 405 vanzari@honda-craiova.ro www.policolorexim.ro

Profil
Producător de lacuri şi vopsele

Cosmin a absolvit în anul 2010 specializarea Management a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, pe care le continuă în prezent cu un master ăn Economie şi Afaceri Europene. Este angajat al Policolor Exim din 2011, iar anterior a cochetat cu activităţi din sfera Marketing & PR. Cristian Cosmin UNGUREANU Economist

101

POPECI UTILAJ GREU

Fondatǎ în anul 1975 şi devenitǎ societate pe acţiuni cu capital integral privat în anul 2001, S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A. este firma reprezentativǎ a grupului de firme POPECI. Societatea are o experienţǎ bogatǎ în proiectarea, fabricarea şi modernizarea maşinilor-unelte grele, a echipamentelor şi construcţiilor metalice, acoperind o mare varietate de industrii, unde nevoia de calitate este esenţial ǎ. Produsele realizate au aplicaţie într -un spectru larg de activitǎţi tehnologice, cuprinzând industriile siderurgicǎ, metalurgicǎ, de prelucrare a lemnului, celulozei şi hârtiei, energetice şi a mineritului.

Contact
Craiova, Str. Tehnicii, Nr. 1, 200440 + 40 251 435 100 + 40 251 437 089
resurseumane@popeci.ro

www.popeci.ro

Profil
Domeniul industrial Sectorul construcţiilor de maşini

Doamna Lelia Cristina Nica este angajatǎ a societǎţii din anul 1991, coordonând activitatea de resurse umane a grupului de firme POPECI. Are o vastǎ experienţǎ în derularea contractelor de parteneriat cu unitǎţi din învǎţǎmântul preuniversitar şi superior. Lelia Cristina NICA Director Resurse Umane

102

S.C. RAMERAS S.R.L. (MOL România)
1993 a fost anul în care Grupul MOL a decis extinderea regională, inclusiv în România, pentru ca în 1995 să se deschidă prima benzinărie MOL în țara noastră și să se înființeze compania MOL România. Anul 2004 a marcat semnarea parteneriatului între Grupul MOL și Royal Dutch/Shell Group. În cei peste 15 ani de prezență pe piața românească, MOL a reuşit să-şi consolideze poziția în rândul companiilor petroliere, fiind unul dintre cei mai importanți jucători pe piața carburanților. Rețeaua MOL include 137 de benzinării, care funcționează pe baza plaformei operaționale CODO (company owned, dealer operated), înregistrând performanțe pozitive şi pe segmentele de vânzări destinate companiilor, prin intermediul cardurilor de carburanți şi soluțiilor en gros. MOL a semnat acorduri de concesiune cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale pentru 3 perimetre din vestul României, dintre care unul a fost ratificat de către toate autoritățile competente. Strategia de extindere şi modernizare, precum ş i preocuparea pentru optimizarea activităților fac din MOL România una dintre cele mai dinamice ş i adaptabile companii petroliere de pe piața românească, deținătoare de certificări pe urmptoarele unități organizaționale: Rețea Stații Distribuție Carburanți (Vânzarea cu amănuntul a produselor petroliere, produselor alimentare şi nealimentare de larg consum precum şi a serviciilor conexe la benzinării), Comercial (Carburanți en-gros, Carduri de carburant, Lubrifianți, LPG, Bitum, Produse Petrochimice şi servicii conexe) , Logistică (Aprovizionare, Manipulare, Depozitare, Transport produse petroliere)

Contact
Craiova, Str. Unirii nr. 206 0744.539.665 craiova4@molromania.ro www.molromania.ro

Profil
Dealer MOL România – companie petrolieră

Dl. Remus Vîlceanu este de profesie Inginer specialitatea TCM, având experiență 16 ani în Uzina de Automobile Craiova, 9 ani ca dealer de benzinării, 2 ani în companie asigurare de viață şi 3 ani responsabil de calitatea şi marketingul în service Redac. Valorificând această experiență, din 2012 ocupă poziția de director general al dealerului MOL România, Rameras S.R.L.. Remus VÎLCEANU Manager General

485. curse speciale. Contact Craiova. Şef Compartiment Comercial. Şef Compartiment Buget.ro http://www. Calea Severinului. 200769 +40251. Nr.103 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA Regia Autonoma de Transport Craiova a fost înfiinţ ată în anul 1991. dispunând de 176 de autobuze şi 34 de tramvaie. Director Economic. Economist CFG.rat-craiova. creşterea siguranţei şi confortului călătorilor. prestând serviciul de transport public de persoane pe raza Municipiului Craiova. stagiar anul III CAFR. Şef Compartiment Clienţi. reducerea consumului de combustibil şi energie electrică.041. Obiective propuse: creşterea calităţii şi eficienţ ei transportului public de călători în Craiova. 23. 0763766422 cstoian2005@yahoo. Financiar.ro/ Profil Serviciul de transport public de călători Economist în cadrul serviciilor Contabilitate.com office@rat-craiova. adoptarea unor tehnologii nepoluante. înnoirea parcului auto. în subordinea Primăriei. În prezent RAT Craiova are 804 angajaţi şi îsi desfăşoară activitatea în patru locaţii. curse ocazionale . Cristian STOIAN Economist .

L. Aceste este motivul pentru care real. Şi pentru a asigura un training de succes. În fiecare an un număr de 2. oferim cursuri de specializare atât pentru absolvenţ ii de liceu. cât şi pentru cei cu studii superioare.104 REAL HYPERMARKET ROMÂNIA S. +4031 403 10 00 Craiova.L.investeşte în pregătirea şi în cursuri de specializare oferite celor aproximativ 50. Theodor Pallady 51N. De asemenea.R. fie vânzătorilor.a înfiinţat Şcoala de Succes. martie 2006.R. Au urmat alte 24 hipermarketuri. real.ro Profil Retail (comerţ cu amănuntul) Cristina Viorica Duţă a absolvit studiile de master la Facultatea de Ştiinţe Economice Craiova în anul 2007. a intrat pe piaţa de retail din România în Contact Real . Personalul nostru reprezintă garanţia succesului companiei noastre. astfel încât reţeaua numără la momentul actual 25 hipermarketuri.craiova@real-hypermarket.Hypermarket România S. Bd.. pentru domeniile operaţional şi cumpără ri programe de training de cea mai bună calitate.000 de tineri beneficiază de o pregătire profesională bine fundamentată şi orientată către viitor . sector 3. un departament menit să furnizeze . susţinute în exclusivitate de către specialiştii real. Str. 032258. când a fost deschis primul magazin în Timişoara.Hypermarket România SRL. Nr. Bucureşti.adresată fie personalului care lucrează în head office.000 de salariaţi ai săi din Germania şi din ţă rile unde este prezent pe piaţă.pentru început..ro http://www. Calea Severinului. etaj 2.. fie celor implicaţi î n activităţi de comerţ cu amănuntul. real.real-hypermarket. În anul 2009 a obţinut calitatea de expert CECCAR. deschise în centre economice importante ale ţării. Cristina DUŢĂ Şef Departament .. 5A 0351 443 116 info. de comercializare de alimente.România. care să susţină ritmul alert de expansiune al companiei noastre.

prima companie cu capital privat din Rom ânia. Kosovo şi Muntenegru. Înfrăţirii nr. Având aproximativ 20.2. În ultimii ani. “The most trusted brand” de către Readers Digest atât în Austria. Serbia.ro Profil Asigurări generale Cristina Şerban a absolvit în anul 2010 cursurile specializării Management din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova. Ungaria. 200528 0251. Albania. Slovenia. Macedonia. Croaţia. Din 2008 îşi desfăşoară activitatea la Uniqa Asigurări.052. UNIQA Asigurări are aproximativ 1000 de angajaţi în peste 46 de sucursale şi 115 de agenţii şi furnizează servicii pentru mai mult de 550.465 c. Cristina Claudia ŞERBAN Director Sucursală . lista ţărilor în care activează a fost extinsă. Cehia. Slovacia. Ucraina. dar şi ca lider al echipei de agenţi pe care o coordonează. Elveţ ia.serban@uniqa. UNIQA se numără printre cele mai dinamice grupuri din Europa Centrală şi de Est. care îmbină în mod conştient individualitatea sa austriacă cu statura sa europeană. 0721.uniqa. 7. 10 ani la rând.ro www. Germania.105 UNIQA ASIGURĂRI UNIQA Group Austria este unul din cele mai mari grupuri de asigurare din Europa Centrală.291. Rusia. UNIQA Asigurări a devenit membră UNIQA Group Austria odată cu preluarea în anul 2008 a companiei UNITA. incluzând în prezent un număr de 21 de ţări unde operează în prezent 40 de companii de asigurare UNIQA: România. sociabilitatea şi aptitudinile de bun organizator şi planificator o recomandă ca un bun profesionist în domeniul asigurărilor. bl 10D-10E. cât şi în majoritatea ţărilor europene. Contact Craiova.5 milioane clienţi şi aproape 15 milioane poliţe în 21 de pieţe regionale. Bosnia şi Herzegovina. Italia. Polonia.000 de clienţi. Liechtenstein. Marca UNIQA a fost desemnată. 411. Bulgaria. Str.000 angajaţi şi agenţi. Carisma.

agenţia a lansat un nou departament. circuite cu caracter cultural.106 AGENŢIA DE TURISM ŞI TRANSPORT VALDIR TOUR Valdir Tour este o agenţie tur-operatoare. Agenţia de turism oferă clienţilor săi cele mai atractive vacanţ e individuale. nr. pune la dispoziţie bilete pe litoralul Mării Negre. tururi de oraşe europene. cât şi al celui internaţional. Pe lânga serviciile turistice. staţiuni balneare. staţiuni montane. Contact Craiova. înfiinţată în 1994. agenţia a încercat să îşi concentreze eforturile pentru a oferi o gam ă largă de servicii atât în domeniul turismului intern. alege împreuna cu clientul serviciile necesare tematicii evenimentului. sejururi cu avionul. şi deţine Diploma in Travel and Tourism Foundation & EBT conferită de Asociaţia Agenţiilor de Turism din România (ANAT). pune la dispozi ţie contactele furnizorilor necesari în organizarea evenimentului. De-a lungul acestor ani de experienţă în domeniul turismului. vacanţe mediteraneene.ro Profil Agenţie de turism şi transport Organizator evenimente Irina Miertescu a absolvit în anul 2011 studiile masterale din domeniul ştiinţe politice Securitate Naţională şi Euroatlantică din cadrul Facultăţii de Istorie.valdirtour.ro www. Str. A obţinut calificarea de agent de turism-ghid naţional urmând cursurile Agenţiei de turism Mapamond. România Muncitoare. ce se ocupă de organizarea evenimentelor private şi corporte: propune locaţiile. calculeaza costurile evenimentului. Delta Dunării. Filosofie şi Geografie a Universităţii din Craiova. vacanţe extreme. Irina Veronica MIERTESCU Agent de turism .3 (lângă Banc Post) +40251 410852 office@valdirtour. sejururi la ski.

SIF OLTENIA COMPANIA DE APĂ OLTENIA PROFESSIONAL CONSULTING ILEX COM Ghid de practică | .107 PROGRAMUL DE STUDIU FINANŢE ŞI BĂNCI BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CEC BANK OMNIASIG GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.

108 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ LEMCOR LIBRA INTERNET BANK MERCUR | Ghid de practică .

109 Ghid de practică | .

110 | Ghid de practică .

unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro. Banca are peste 2.61.5 milioane de clienţi fiind prezentă în toate judeţele României printr -o reţea de 930 de agenţii. inovaţie. spiritul de echipă şi inovaţia. Reuşita acestei strategii de dezvoltare durabilă se bazează în principal pe valorile împărtăşite la nivelul întregului Grup Société Générale: profesionalismul. promoţia 2005. Contact BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Bld.Groupe Société Générale doreşte să fie banca de referinţă a României prin profesionalism. Banca îşi exercită în principal activitatea pe 3 pieţe: Banca persoanelor fizice.111 BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD . 1-7 Bucureşti.50 Profil Financiar-bancar Absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor specializarea Management. România 021. Banca de investiţii. realizării la scară largă a procesărilor şi diversificării gamei sale de produse şi servicii. Masterand Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor specializarea Management Financiar Bancar – promoţia 2007.Groupe Société Générale este a doua bancă românească după activele bancare şi deţine a doua capitalizare la Bursa de Valori Bucureşti. În acest sens. calitatea dezvoltării şi rentabilitate. BRD . Silviu CONSTANTIN Responsabil Marketing . Ion Mihalache Nr. În fiecare zi. în cadrul unei strategii de parteneriat pe termen lung cu clienţii săi.301. BRD-Groupe Société Générale îşi va urmări politica de investiţii susţinute în vederea adaptării dispozitivului său comercial la specificul pieţei româneşti. Banca întreprinderilor. Acţionarul principal al BRD este Société Générale. Obiectivul major al BRD este dezvoltarea fondului său de comerţ pe aceste pieţe. noi clienţi ne acordă încrederea lor şi noi colaboratori se alătură echipei noastre. ale cărui servicii sunt utilizate de 27 milioane clienţi din întreaga lume. Calitatea serviciilor noastre este garantată de cei peste 9500 de profesionişti care formează echipa BRD.

4. 7 zile din 7 prin intermediul Agenţiei Cetatea Băniei din Bd. Contact Bdul Carol I. info point – informaţii generale BRD. persoane fizice autorizate şi întreprinderi. În Craiova. BRD continuă să dezvolte şi să promoveze ofertele de produse şi servicii adaptate pentru a oferi soluţii personalizate.410. 136.970 Profil Financiar-bancar Facultatea de Contabilitate Craiova Specializare Management Financiar-Contabil Daniela SEDER Director Expressgrup Brazdă . accesare BRD-Net. Dacia nr. calitatea serviciilor oferite fiind unul dintre principiile dupa care ne ghidăm. G. simulare credite. bl. amplasate în principalele zone ale oraşului. 1 (vis-a-vis gară CFR Craiova). Craiova 0251. M6. Nr. BRD pune la dispoziţia clienţilor săi 20 de unităţ i bancare. retragere numerar. Pentru că ne dorim să fim cât mai aproape de clienţii noştri şi să fim permanent la dispoziţia lor. depunere numerar.112 BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD – Grup Craiova este prezent în judeţele din Dolj şi Olt având o reţea de 37 de unităţi şi 45 de ATM-uri prin care oferă servicii de calitate clienţilor săi persoane fizice. plăţi facturi. BRD Grup Craiova oferă posibilitatea efectuării de operaţiuni bancare 24h din 24. Bl. sc. Operaţiunile care pot fi efectuate în afara programului de lucru sunt: schimb valutar.

cu prietenii.inovaţia. Str. Fie că este vorba de cumpărături zilnice. Nr. În strânsă legătură cu una dintre valorile băncii .şi să le prezinţi la BRD pentru carduri 100% personalizate Cardul tău este un mijloc practic şi comod care te ajută în derularea operaţiunilor cotidiene. acum fiecare are posibilitatea să fie designer-ul propriului card bancar. plăţi facturi.să fii printre clienţii care îşi personalizează singuri cardul bancar . Ea întăreşte şi reînnoieşte forţa sa comercială prin recrutarea de tineri colaboratori. plăţi pe internet sau retrageri de numerar.Groupe Société Générale a pus în practică un program de investiţii fără precedent pentru modernizarea reţelei sale.827 Profil Financiar-bancar Absolventă ASE Bucureşti. reorganizarea reţelei lansată cu doi ani în urmă are ca obiectiv. BRD te invită: . Mihai Viteazul. Pentru că fiecare persoană este unică în felul ei. coordonează activitatea a cinci unităţi BRD care fac parte din Expressgrup Mihai Viteazul . BRD a lansat în anul 2010 cardul cu design personalizat A LA CARTE. 2 0251. Contact Craiova.să îţi alegi fotografii care să te reprezinte: cu tine. Filosofia de bază care ghidează activitatea băncii este promovarea unor politici de marketing şi vânzări mai apropiate de client. De altfel. Facultatea Finanţe Credit Contabilitate . cu familia. le poţi face pe toate prin intermediul cardului tău personalizat A LA CARTE. cu peisaje sau cu momente de neuitat pentru tine . în vacanţă sau pe parcursul deplasărilor în ţară şi în străinătate.412.1992 Cristiana VIŞAN Director Expressgrup Mihai Viteazul Craiova. multiplicarea numărului de agenţii cu funcţie exclusiv comercială. în premieră în România.113 BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD . prin intermediul creării de grupuri.

valori de reprezentare: tradiţie. secţia Contabilitate şi Informatică de Gestiune. Tony POPA NISTORESCU Şef Serviciu Credite Administrator . Dumitru.114 CEC BANK CEC Bank este o bancă comercială universală. Bl. urmărind cu precădere finanţarea IMM-urilor. con tribuie la dezvoltarea economică. b.bancar În anul 1999 am absolvit Facultatea de Ştiinte Economice.ro http://www. precum şi a acelor proiecte bancabile care prin natura lor. din cadrul Universităţii din Craiova. care oferă clienţilor produse şi servicii diverse şi de calitate. Contact CEC Bank. onestitate. coordonez un colectiv de 20 de persoane. crearea şi menţinerea locurilor de muncă. Din 16 aprilie 2007 lucrez la CEC Bank. O atenţie deosebită este acordată în continuare relaţiei cu populaţia României. c. simplitate. Str. Valorile CEC Bank: a. Sf. competitivă. accesibilitate. valori funcţionale: siguranţă. Banca este un element activ în sprijinirea clienţilor pentru accesarea fondurilor europene.1-3-5 Parter 0251 414 050 office@cec. agriculturii. Sucursala Craiova. simbol naţional. stabilitate. administraţiilor publice locale. Am susţinut teza de doctorat în mai 2005. cât şi la Facultatea de Management Financiar Contabil a Universităţii Spiru Haret din Bucureşti. În perioada octombrie 2002 – septembrie 2009 am activitate ca lector – asociat.cec. valori fundamentale: încredere. iar din 2010 când am fost numit şef serviciu.ro/ Profil Financiar . Am predat în perioade diferite atât la FEAA.

lansând în primăvara anului 2004 un pachet de servicii financiare dedicate în exclusivitate medicilor şi membrilor familiilor lor. devenind operaţională î n 1997. care depăşesc sfera serviciilor clasice disponibile în prezent în mediul bancar. Libra Internet Bank a fost înfiinţată în 1996.ro Profil Financiar-bancar Domnul Gabriel Cismaru este absolvent al Facult ăţii de Ştiinte Economice din cadrul Universităţii din Craiova.librabank. companiilor din acest domeniu. promoţia 2001 şi al programului de Master Management Financiar Bancar. Bl. IMM şi persoane fizice. LIBRA INTERNET BANK se adaptează cu rapiditate contextului actual dar şi ritmului şi cerinţelor clienţilor.ro www. În prezent este student în cadrul programului de Executive MBA al Kennesaw State University. SUA.115 LIBRA INTERNET BANK S. Contact Sucursala Craiova. A. unul dintre cei mai importanţi investitori străini din România. oferind servicii virtuale competitive. promoţia 2004. cabinetelor medicale. Nr. Atlanta-Georgia.A. + 40 374 203 380 gabriel. M9. Str. Gabriel CISMARU Director Sucursala Craiova . Libra Internet Bank şi-a stabilit obiectivul de a deveni "partenerul financiar al sectorului medical". are investiţii de peste 3 miliarde de dolari în Europa Centrală şi de Est din care peste 300 milioane de dolari au fost investiţi în România. tehnicienilor şi asistenţilor medicali. Păstrând focusul pe nişa profesiilor liberale. Parter Comercial + 40 251 411 370. sc. a fost orientat întotdeauna spre performanţă şi atingerea obiectivelor. secţia Bănci şi Burse de Valori. spitalelor şi clinicilor private. NCH. Calea Bucuresti.cismaru@librabank. Libra Internet Bank şi-a asumat misiunea de a fi un partener financiar de încredere pentru fiecare dintre clienţii săi – specialiştii profesiilor liberale. 16. În prezent. iar din mai 2003 a devenit membră a grupului american de investiţii New Century Holdings (NCH). Cu o experienţă de peste 10 ani în domeniul bancar.

Alin CĂPITANU Director Adjunct .ro Profil Asigurări non life Specialist în domeniul asigurărilor non life cu o experienţă de 15 ani în cadrul companiei. Cota de piaţă (15.10% din totalul acţiunilor companiei.25%) şi persoane fizice române (0. Sector 1.114 miliarde RON. Contact Bucureşti. B-dul Aviatorilor. În cursul anului 2005. Str. a îndeplinit cu succes mai multe funcţii atât la nivel local cât şi central în departamentele de vânzări. portofoliile de clienţi si produse confirmă poziţia de top pe care OMNIASIG o ocupă astăzi în ierarhia asigurătorilor din industria de profil.omniasig.65%).fortan@omniasig. în prezent acesta deţinând 99. concernul de asigurări cu cea mai extinsă şi activă prezenţă în ţările Europei Centrale şi de Est.24% pe piaţa asigurărilor generale). În 2009. pachetul majoritar de acţiuni OMNIASIG a fost preluat de către Grupul WIENER STADTISCHE. OMNIASIG a înregistrat un volum de prime brute subscrise de 1. Nr. a activat cu succes î n diverse proiecte care au vizat activitatea studenţilor.50. Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova.116 OMNIASIG OMNIASIG reprezintă din 1995 unul din reperele importante ale industriei asigurărilor din România.40/41/42/43 procopie. subscriere şi management. valoare care a situat compania pe locul al doilea pe piaţa asigurărilor generale din România. Restul acţiunilor sunt deţinute de persoane juridice române (0. training. 28 Craiova. Ion Maiorescu. bloc 2 parter 021-231.ro www.

o gamă mai largă de produse şi expertiză atât la nivel local. de servicii mai bune.117 GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.6% (conform datelor CSA pentru primul semestru 2011).410. Noua companie oferă toate categoriile de produse de asigurare.moraru@ardaf. Strada C. cât şi internaţional. competenţa.A. însă. 0754. Andrei Moraru are o experienţă bogată în domeniul economic. Andrei MORARU Director Agenţie ARDAF . 4 0251. Fortunescu.999. Nr. bancar şi al asigurărilor. Aceasta fuziune nu aduce nicio schimbare pentru clienţii deja existenţi. Septembrie 2011: Generali Asigurări şi Ardaf fuzionează pentru a deveni Generali România. Două secole de experienţă în servicii financiare şi de asigurare îţi pot oferi certitudinea că prin Generali beneficiezi de protecţia optimă pentru tine şi bunurile tale.270 andrei.727. Generali Asigurări şi Ardaf. profesionalismul şi succesul propulsându-l în funcţii de conducere. cu o cotă de piaţă de 6.ro Profil Asigurări generale şi de viaţă Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova.D. Contact Craiova. Aceştia beneficiază. care sunt vândute sub două branduri şi reţele de vânzare distincte. cel de-al 7-lea jucător de pe piaţa românească de asigurări.

ro/ Profil Investiţii financiare Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova. 6 din Legea nr. membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România şi din decembrie 2010 a obţinut calitatea de auditor financiar. secţia Finanţe Contabilitate. 1. promoţ ia 1993. SIF OLTENIA S. lege pentru tr ansformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare. Societatea a fost înfiinţată la 01. OLTENIA S.335 public@sifolt. S. Nr. Ana CIMPOERU Economist .118 S. În conformitate cu actul constitutiv societatea are următorul obiect de activitate:  administrarea şi gestionarea acţiunilor la societăţile comerciale pentru care sau emis acţiuni proprii. 4 alin.133/1996. Contact Craiova. în baza Legii nr.ro http://www. 55/1995. 16 ani de experienţă în domeniul economic.A.  gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare şi efectuarea de investiţii în valori mobiliare în conformitate cu reglementările în vigoare.1996 în Craiova – România.sifolt.ro sifcont@sifolt. Strada Tufanele.C. 200767 0251/419.11.I.A. este societate pe acţiuni cu capital integral privat. corespunzător Certificatelor de Proprietate şi Cupoanelor Nominative de Privatizare subscrise de cetăţeni în conformitate cu prevederile art.F.

în cadrul căruia a ocupat diferite funcții de conducere. precum şi Județul Dolj.cv@rdslink. Oraşul Dăbuleni.117 0251. Comuna Breasta. gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. Comuna Călăraşi – prin consiliile locale respective..C.ro Profil Captarea.ro www. Compania de Apă Oltenia S.263 apa. Oraşul Bechet. Colectarea și tratarea apelor uzate Dl. înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă. în aria delegării definită în respectivul contract. Contact Craiova. tratarea și distribuția apei.A. Brestei. este persoană juridică română. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S. Nr.A. Oraşul Segarcea. având ca acționari Municipiul Craiova.. Marcel MORCOV Director Economic .422.119 S. 133 CP 200177 0251. Obiectul de activitate al Companiei este operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a cărui gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare încheiat cu Asociația de dezvoltare intercomunitară Oltenia. Oraşul Filiaşi. Str.apaoltenia. prin Asociație. prin Consiliul Județean. Compania îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat.422. Marcel Morcov este de profesie economist. cu experiență de peste treizeci de ani în domeniul economic și financiar-bancar.

precum şi servicii în domenii conexe. +40 251 406696.L. expert contabil. iar în prezent. contabilitate.ro http://www. Ne-a caracterizat întotdeauna profesionalismul şi apropierea de client. bl.ro/ Profil Consultanţă fiscală Consultant fiscal. jurişti. 1. sc.R.profcons. precum şi în domenii conexe..C. Mirel Florin IACOB Consultant Fiscal . Str. audit. 6A. Firmele grupului sunt membre ale Camerei Consultanţilor Fiscali din România.I. reuşind să nu ne dezamăgim clienţii şi să le rezolvăm problemele într -un mod optim. contabilitate. cadre universitare etc. consultanţi fiscali. 5.120 S. Ne-am dezvoltat serviciile având în vedere faptul că o colaborare de succes presupune multă atenţie şi încredere. suntem lider zonal de piaţă pe domeniul nostru de activitate. et. avocaţi. experţi contabili. Avem o echipă de peste 30 de specialişti.Cuza. indiferent de puterea financiară a fiecăruia. Camerei Auditorilor Financiari din România şi a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România . audit. +40 351 442446 office@profcons. ap. Nr. auditori. Grupul Professional Consulting a fost constituit în anul 2002 şi este specializat în oferirea de consultanţă financiar -contabilă şi fiscală. 14-15. PROFESSIONAL CONSULTING S. 200396 +40 251 411446. 42. auditor stagiar. 7 ani de activitate în consultanţă fiscală şi financiar contabilă. Contact Craiova. A.

A.R. Contact Craiova. parter 0351178891 contabilitate@ilexgsm. bl. RD S & RCS şi Romtelecom pentru contractele de furnizare servicii date mobile şi telefonie fixă. Str. Ilex Com S.L. În activitatea noastră ne bazăm pe un număr mediu de 150 salariaţi.R.R.ro Profil Vânzări echipamente pentru telecomunicaţii Licenţiat al Universităţii de Vest din Timişoara. Persoană responsabilă. distribuitorii Cosmote.C.C. 2. bun organizator cu spirit de echipă. 1. Stagiar în anul III la C.C. Marius GLĂVAN Director Economic . În ceea ce priveşte reţeaua de distribuţie SC Ilex Com SRL.ilexgsm. Concurenţa este reprezentată de: magazinele proprii Vodafone.profesia expert contabil.121 S.ro www. ILEX COM S.C. distribuitorii Orange. aceasta este formată din 69 de magazine proprii şi 13 magazine deţinute de subcontractorii noştri. reprezintă al doilea partener Vodafone deţinând o pondere de 15-18% din total reţea distribuţie. E9. sc. Calea Bucureşti. 15 % dintre ei având funcţii de conducere sau făcând parte din personalul TESA.E. S. Dolj . ap. specializarea Finanţe – Bănci.L.

122 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj este o unitate teritorială cu personalitate juridică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Nr. 1988  doctor în economie – Specializarea Finanţe.ro http://www. Str. ordonanţelor guvernului. în baza legilor. 2 0251.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 2005  lector universitar Universitatea Spiru Haret – Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova  membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România.ro/public/wps/po rtal/Dolj Profil Instituţie publică Absolvent al Universităţii din Craiova. Universitatea din Craiova.525.mfinante.gv. Mihail ANTONESCU Director Executiv Adjunct . Mitropolit Firmilian. Facultatea de Ştiinţe Economice .925 Date.anaf. 1997  Master Administraţia Publică .925 0251. în mod unitar. prin care se realizează.Secţia Finanţe Contabilitate. strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului. hotărârilor de guvern.525. Facultatea de Ştiinţe Economice. ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de ANAF şi Ministerul Finanţelor Publice.craiova@mail. Contact Craiova.

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Studii Aprofundate .123 CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ Casa Judeţeană de Pensii Dolj este organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat. Nr.Promoţia 1993. 1 0251/406338 office@pensiidolj. Str.ro/ Profil Instituţie publică. Contact Craiova.Universitatea din Craiova – Facultatea de Ştiinţe Economice Promoţia 2003 specializarea Managementul Organizaţiilor Publice. pensionarilor de asigurări sociale proveniţi din fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori precum şi persoanelor asigurate pe bază de declaraţie de asigurare şi contract de asigurare. Mihail Kogălniceanu. Casa Judeţeană de Pensii Dolj asigură. Ca serviciu public investit cu personalitate juridică.ro http://www. aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale. precum şi din domeniul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Anca Daniela GIUGEA Director Executiv Adjunct . Casa Judeţeană de Pensii Dolj asigură servicii pensionarilor de asigurări sociale de stat.Universitatea din Craiova – Facultatea de Ştiinţe Economice Promoţia 2002 specializarea Managementul Resurselor Umane Absolvent de master . fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. în teritoriu. în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice.pensiidolj.prestaţii sociale Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Craiova .

ro www.C. Bd. Este expert contabil din 2001. fiind o firmă cu capital privat al cărei acţionar majoritar este SIF Oltenia. Joos.prelucrăm lemnul în condiţii de calitate deosebită.A.124 S. Craiova a fost înfiinţată în anul 1997. care este fabricarea de uşi şi ferestre din lemn stratificat. LEMCOR S. lambriuri. Haffner . nr. LEMCOR S.442.442.270. mobilier de grădină. elemente de scări interioare. Contact Craiova. Steiger.A. pardoseli. Are o experienţă profesională de 36 de ani pe funcţii ca economist.maşini de producţie germană: Weining.C. putem executa la comandã mobilier şcolar. placaje. mobilier hotelier. în conformitate cu normele Comunităţii Europene.413. Hess. director executiv în numeroase companii din sectorul industrial. Prin dotarea tehnologică performantă de care dispunem . contabil şef. Ca urmare a modernizării liniilor tehnologice. S. panouri pentru diverse tipuri de mobilă.120. Lauber.lemcor.ro Profil Execuţia de produse de tâmplărie Petre Dârjiu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice. 0351. de la uscarea acestuia până la realizarea produsului finit. produsele obţinute sunt de calitate. Decebal. Beck. Petre DÂRJIU Director General . Secţia Finanţe-Contabilitate. În afara producţiei de bază.271 0251.213 office@lemcor. director economic. 0351. promoţia 1978. plafoane false.

etaj 5 0251. MERCUR S.A. Centrul Comercial Mercur corespunde tuturor cerinţelor de calitate şi funcţionalitate prin oferta de produse şi servicii prestate. Centrul Comercial Mercur. la preţuri competitive. Vă invităm în Centrul Comercial MERCUR.407. Noutatea. care comercializează o varietate de mărci recunoscute pe plan naţional şi internaţional. ridicând conceptul de shopping la rang de artă. Având în vedere complexitatea activităţilor derulate în cadrul S.C. cel mai mare şi elegant centru comercial din Oltenia. Adelina Veronica CĂRUNTU Director Financiar Contabil .ro www.711 office@mercurcraiova.mercurcraiova.A. Shopping în Centrul Comercial Mercur înseamnă peste 130 de magazine. activitatea economico-financiară a societăţii este organizată şi condusă de doamna Adelina Căruntu. unde veţi descoperi Calitatea. Mercur S. Calea Unirii 14. Surpriza şi vă veţi bucura de cele mai frumoase clipe de cumpărături din viaţa dumneavoastră ! MERCUR – Plăcerea de a cumpăra ! Contact Craiova. Petrecerea timpului liber în barul şi Restaurantul Mercur satisface cele mai rafinate gusturi din domeniul artei culinare şi al distracţiei. vă aşteaptă cu o ofertă tentantă şi diversificată: magazine specializate pentru toate gusturile şi o gamă variată de servicii moderne şi de calitate..C.125 S.ro Profil 4719 – comerţ cu amănuntul 6820 – închiriere spaţii comerciale Din anul 2000. studenţii de azi – practicienii de mâine se pot baza în stagiile de practică de un tutore profesionist şi deschis în a împărtăşi din experienţa sa.

126 | Ghid de practică .

127 PROGRAMUL DE STUDIU CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE AMT SERVICE AUDICONTEVEX AUDIT ŞI EXPERTIZĂ CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ C&C CONSTRUCT EXPERT BUSINESS CONSULTING OFFICE CONT EXPERT N&C AUDIT ŞI EXPERTIZĂ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA SOFTRONIC Ghid de practică | .

128 | Ghid de practică .

dobândind calitatea de expert contabil. membră a Camerei Auditorilor Financiari din România începând cu anul 2010.com http://www. audit. ca societate comercială cu răspundere limitată. membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România din anul 2007 . consultant fiscal.F.129 S. Asociaţia Naţională a Mediatorilor din România. Facultatea de Ştiinte Economice din Craiova.F. autorizaţie 948/2010. aspect atestat şi de pregătirea profesională a colectivului societăţii.C. UNEAR.C. A urmat cursuri organizate de instituţii de specialitate. expertiză contabilă. Societatea dispune de un sediu cu o dotare corespunzătoare tipului de servicii pe care îl prestează.nr. C. Contact Craiova.amtservicii. oferind servicii de audit. Florin SĂFTOIU Director General .C. specializată în domeniul financiar-contabil. auditor financiar.A. Nr 30 0251/415330 office@amtservicii. evaluator. precum şi servicii de evaluare. Construcţiilor şi Transporturilor.E.L. AMT SERVICE S. contabilitate (inclusiv expertize contabile) . consultanţă în domeniul fiscal.ro amtservicesa@yahoo.R. INSOL Europe. practician în insolvenţă. consultanţă fiscală Florin Săftoiu a absolvit în anul 1987 specializarea Economia Industriei. nr.C. societatea beneficiind de o vastă experienţă în ceea ce reprezintă serviciile din domeniul financiar-contabil.R. C. mediator. autorizaţie 00529/2007.R Dolj. Bucureşti.A. Societatea este membra a A sociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România din anul 2007. Str. Bucureşti. Unirii. Societatea AMT SERVICE a fost înfiinţată în anul 1995.ro/ Profil Servicii de contabilitate. Este membru al C.

Contact Craiova. datorită restrângerii activităţii de construcţii. Urmează. producţie şi birouri 4.R.R. S.5 t one 3. dar şi a altei companii cu profil confecţii aflată în aceeaşi incintă.P. inclusiv autocamioane.L. cursurile de expert contabil organizate de CECAR Dolj.com Profil Servicii de întreţinere şi reparaţii autovehicule Carmen este absolventa Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. societatea mai desfăşoară şi o activitate de Service Auto. fiind practiciană a programelor de contabilitate ″Petrescu″ şi ″E. Î n prezent.T. C&C CONSTRUCT S. fost înfiinţată în anul 2006. pentru orice categorie de autovehicule rutiere.C. societatea are 14 angajaţi şi desfăşoară următoarele activităţi: 1. s-a reorientat spre activităţile de prestări de servicii în domeniul auto. Se ocupă de conducerea economică a C&C Construct.D. dar începând cu a doua jumătate a anului 2007. remorci şi semiremorci. Închiriere de spaţii de depozitare. tractoare rutiere. Carmen Florentina PETRE Director Economic .L.C. 42 0751301201 cristipetre1980@yahoo. I.A. începând cu anul 2010. autobuze şi microbuze 2.130 S. ca urmare a semnării unui contract de finanţare nerambursabilă cu ADR SV OLTENIA.″. domeniul Contabilitate şi Administrarea Întreprinderii. Calea Severinului nr. Str. Inspecţii la aparatele de tahograf pentru maşinile de peste 3. având ca obiect principal de activitate Construcţii civile şi industriale. Din anul 2012. C&C Construct S.

în toate domeniile de activitate (excepţie agricultura). cu vechime în domeniul contabilităţii de peste 30 ani. Tatiana Boboc este expert contabil. Sc. 1 0351.R.C.C. AUDICONTEVEX S. Prestările de servicii în domeniul contabilităţii sunt efectuate de experţi contabili şi economişti cu calificare şi cunoştinţe temeinice.R. AUDICONTEVEX S. Consultanţă în domeniul fiscal. Contact Craiova. Tatiana BOBOC Asociat unic . Un fapt pozitiv pentru calitatea serviciilor acesteia este aceea că.473. S.448. Deţine o vastă experienţă în conducerea contabilităţii având şi calităţi manageriale. 0744. Societatea efectuează servicii de contabilitate pentru societăţi comerciale private şi entităţi non-profit.407. desfăşoară activităţi de evidenţă contabilă şi consultanţă în domeniul contabilităţii încă din anul 1994.131 S.L. cea mai mare parte a clienţilor beneficiază de aceste servicii de peste 10 ani. Bl. 25. Ap.609 audicontevex@gmail. desfăşurându-şi activitatea ca liber profesionist din anul 1992. Brazda lui Novac.com Profil Contabilitate şi audit financiar.L. 2.

295. inclusiv evidența personalului. Este expert contabil. asistență pe perioada derulării controalelor specifice.L.009.626.C.R. 0728.6 0351. C. cu activități de predare a disciplinelor de contabilitate. dr.ro www.653. Firma este înființată în anul 2001. divizări și alte servicii profesionale de specialitate.022 office@auditsiexpertiza. Str. expertize contabile. Contact Craiova.341. Magdalena MIHAI este cadru didactic universitar cu o experiență de peste 20 de ani în învățămâtul superior economic. Camera Consultanților Fiscali. consultanță financiar-contabilă. oferă servicii de contabilitate financiară și de gestiune. AUDIT ŞI EXPERTIZĂ S. consultanță în domeniul fiscal . Buna cunoaștere a unor limbi de circulație internațională facilitează contactul cu clienții rezidenți în UE. 0731.auditsiexpertiza. consultanță în afaceri și management. fiind membră a organismelor care reglementează profesia contabilă: CECCAR. Camera Auditorilor Financiari din România. Membră CECCAR încă de la înființare. Nr.cod CAEN 6920.412. documentații credite.809 0745. auditor financiar și consultant fiscal. Magdalena MIHAI Administrator .132 S. evaluări. D-na prof. 0741.181. în prezent fiind șefa catedrei de contabilitate din cadrul FEAA.052. Rădulescu Motru. fuziuni. univ.ro Profil Activitati de contabilitate și audit financiar.

133

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Consiliul Judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, funcţionează pe baza principiilor cuprinse în art.120-122 din Constituţia României şi a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. Potrivit art. 122 alin.1 din Constituţie, Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Contact
Craiova, Palatul Administrativ, Strada Unirii, Nr. 19 0251.408.200 0251.408.241 relpub@cjdolj.ro www.cjdolj.ro

Profil
Administraţie publică

Gabriel Aftinescu este absolvent al Masterului – Finanţe şi Administrarea Afacerilor în anul 2006 – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. De asemenea, este absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor în anul 2004 – Secţia Managementul Firmei. Gabriel AFTINESCU Inspector Principal

134

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Consiliul Judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, funcţionează pe baza principiilor cuprinse în art.120-122 din Constituţia României şi a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. Potrivit art. 122 alin.1 din Constituţie, Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Contact
Craiova, Palatul Administrativ, Strada Unirii, Nr. 19 0251.408.200 0251.408.241 relpub@cjdolj.ro www.cjdolj.ro

Profil
Administraţie publică

Daniela Avrămoiu este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice, Secţia Finanţe Contabilitate, promoţia 1980. În anul 2005 a absolvit studiile masterale în Guvernare modernă şi dezvoltare locală urmat la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, iar în anul 2006 cursurile masterale ale specializării Strategii manageriale în finanţe publice şi asigurări ale Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova. Daniela AVRĂMOIU Director Economic

135

S.C. EXPERT BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Societatea a fost înfiinţată în anul 2004 şi are ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul contabilităţii, auditului şi consultanţei fiscale. Personalul societăţii este calificat şi atestat de organismele profesionale din domeniu. Dintre cele mai importante activităţi realizate de SC EXPERT BUSINESS CONSULTING SRL amintim efectuarea de expertize contabile, misiuni de audit, consultanţă financiarcontabilă, evaluări de bunuri mobile şi proprietăţi imobiliare, evaluări de întreprinderi, planuri de afaceri, s.a.

Contact
Craiova, Str. Nicolae Iorga 94 0731.51.01.01, 0251.51.01.01 expert_business_consulting@yahoo. com

Profil
Cod CAEN principal 6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal

Este absolventa Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova, promoţia 1997, specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune. În anul 1999 a absolvit cursuri de master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova, specializarea Management şi Audit Contabil. Are calitatea de expert contabil, auditor financiar şi consultant fiscal. Mioara Luminiţa POPESCU Expert Evaluator, Expert Contabil, Consultant Fiscal

L. nr. promoţia 1997. A absolvit în anul 2002 cursurile de master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova. Personalul societăţii este calificat şi atestat de organismele profesionale din domeniu. Calea Bucureşti. evaluări de întreprinderi.a. auditului şi consultanţei fiscale.133. Dintre cele mai importante activităţi realizate de SC N&C AUDIT ŞI EXPERTIZĂ SRL amintim efectuarea de expertize contabile. 287A 0744.ro Profil Cod CAEN principal 6920 .481. Societatea a fost înfiinţată în anul 2009 şi are ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul contabilităţii. specializarea Administrarea Afacerilor.R. Str. membru CECCAR. evaluări de bunuri mobile şi proprietăţi imobiliare. Contact Craiova.136 N&C AUDIT ȘI EXPERTIZĂ S.Activităţi de contabilitate şi audit financiar. misiuni de audit. planuri de afaceri s.133 cornelia. Cornelia NIŢU Expert Contabil .507. 0251. Din anul 2007 este expert contabil.nitu@consulting-nc. consultanţă financiar contabilă. consultanţă în domeniul fiscal Cornelia Niţu este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din Oradea.

Nr. de asemenea.primariacraiova. promoţia 2001.Bucureşti.ro Profil Administraţie publică Marcela Brăgariu este absolventă a Masterului “Managementul Afacerilor Publice”. Contact Craiova. Marcela BRĂGARIU Expert .P. deconcentrării serviciilor publice.ro www. eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale. Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării. S.215/2001. privind aprobarea organigramei şi numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.S.461.N..A. secţia ″Economia Industriei şi Transporturilor″. promoţia 2008.236 contabilitate@primariacraiova. Str.137 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA Primăria Municipiului Craiova este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr.Cuza. legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 7 0251.I. absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice – Universitatea din Craiova. Este. autonomiei locale. A.

485. Calea Severinului. Contact Craiova.com www. expert contabil din anul 1994. suburbane şi metropolitane de călători”.138 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA.ro murtazagabita@yahoo. urbane.1991. 200769 +40251. office@rat-craiova.02.ro Profil Serviciul de transport public de călători Marian Teodorescu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice–Finanţe Contabilitate. având ca obiect principal de activit ate conform CAEN 4931 „Transp. înfiinţată în baza deciziei 100/15. doctor în economie din anul 2004 şi consultant fiscal din anul 2006. judeţul Dolj. 23. fiind plătitoare de taxă pe valoarea adăugată şi neavând filiale. promoţia 1986. este o regie autonomă de interes local. Îşi desfăşoară activitatea în localitatea Craiova. Nr.041. Marian TEODORESCU Director Economic .rat-craiova.

Obiective propuse: creşterea calităţii şi eficienţei transportului public de călători în Craiova. 200769 0785236104.rat-craiova. adoptarea unor tehnologii nepoluante. Contact Craiova.ro Profil Serviciul de transport public de călători Nadia Ioniţă a ocupat în cadrul Regiei Autonome de Transport Craiova funcţiile de economist în cadrul serviciilor salarizare. Nadia IONIŢĂ Economist . În prezent RAT Craiova are 804 angajaţi şi îşi desfăşoară activitatea în patru locaţii. contabilitate. în subordinea Primăriei. curse speciale şi curse ocazionale. creşterea siguranţei şi confortului călătorilor. înnoirea parcului auto. 23. reducerea consumului de combustibil şi energie electrică. gabinadia@yahoo. director economic şi economist proiecte. Calea Severinului. Nr. prestând serviciul de transport public de persoane pe raza Municipiului Craiova. dispunând de 176 de autobuze şi 34 de tramvaie.com www.139 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA Regia Autonomă de Transport Craiova a fost înfiinţată în anul 1991. şef serviciu contabilitate.

Softronic s-a impus pe piaţa furnizorilor feroviari prin produse și servicii de înaltă calitate şi prin mobilitate deosebită. SOFTRONIC S. Nr. Cristina MIRESCU Director Financiar . Severinului.140 S. 40 0351.409. Contact Craiova. Str.ro www. până la convertizoare statice de tracţiune.152 0351. Înfiinţată în februarie 1999.409. Convertizoare statice de forţă pentru servicii auxiliare și tracţiune electrică.ro Profil Modernizare locomotive electrice. Pionieri pe piaţa românească de material rulant al echipamentelor electronice comandate cu microprocesoare. Cristina Mirescu este absolventă a Universităţii din Craiova. înregistrare. în urma restructurării activităţii de cercetare din România și din necesitatea satisfacerii în condiţii de calitate a nevoilor transportatorilor feroviari. Fondatorii societăţii au o bogată activitate în domeniul încercării echipamentelor pentru vehicule de tracţiune feroviară și au desfășurat anterior activităţi de cercetare în domeniul tracţiunii feroviare. măsură.L. Facultatea de Ştiinţe Economice. specialiștii societăţii au proiectat și fa bricat echipamente de modernizare începând de la siguranţa circulaţiei.softronic.155 softronic@softronic. control și diagnoză.R. specializarea Bănci şi Burse de Valori. Echipamente numerice de măsură. control și diagnoză pentru vehicule feroviare.C. şi a studiilor aprofundate în specializarea Management Financiar.

141 PROGRAMELE DE STUDII ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE. ECONOMIE GENERALĂ ŞI COMUNICARE ECONOMICĂ ADR SV OLTENIA CASA NOASTRĂ DIRECŢIA REGIONALĂ A VĂMILOR CRAIOVA ELPRECO ICSU C. NICOLĂESCU PLOPŞOR SOFTRONIC Ghid de practică | .S.

142 | Ghid de practică .

869. 2A 0040.ro Profil Dezvoltare regională În cei 11 ani de activitate în cadrul instituţiei a desfăşurat activităţi diverse precum: evaluarea şi monitorizarea proiectelor. elaborarea documentelor de programare regională (PDR. de utilitate publică.240. 0040. office@adroltenia. etc.418.ro www. neguvernamental. monitorizarea implementării POR în regiune. Aleea Teatrului.adroltenia.143 AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia) a fost înfiinţată în anul 1999 şi este un organism nonprofit.). apolitic.411.251. coordonarea grupurilor parteneriale de lucru.251. Marilena ALECU Şef Departament Politici Regionale şi Comunicare . Nr. ADR Sud-Vest Oltenia desfăşoară următoarele activităţi principale:  implementarea programelor şi a proiectelor regionale  programarea regională  marketingul regional şi promovarea investiţiilor Contact Craiova. cu personalitate juridică. ce acţionează în domeniul specific dezvoltării regionale. PRAI.

Zilnic peste 550 de oameni sunt dedicaţi producţiei şi oferirii de servicii de valoare pentru clienţi. Str.L.santia@casanoastra. Ramona ŞANTIA Şef Birou Export . Una din principalele activităţi ale societăţii este reprezentată de producţia şi distribuţia de ferestre şi uşi termoizolante din PVC.ro Profil Tâmplărie PVC Ramona Şantia este absolventă a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Job-ul actual – Şef Departament Export . interfaţa între partenerii străini şi Compania Casa Noastră.393 office@casanoastra.ro ramona.R.283. specializarea Managementul Firmei. Nr.este unul complex ce are în vedere în special coordonarea/supravegherea subalternilor în relaţiile de colaborare cu partenerii externi.113 0251.C. dar şi elemente ce ţin de ofertarea. CASA NOASTRĂ S.429. Calea Bucureşti. Contact Pieleşti.532 0728. Pentru a putea oferi produse şi servicii de valoare a investit peste 20 mil de euro în construcţia şi utilarea unor fabrici de producţie a tâmplăriei PVC şi a geamului termoizolant. respectiv contractarea cu aceşti parteneri străini.144 S.

145

DIRECŢIA REGIONALĂ PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE CRAIOVA
Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale este subordonată Autorităţii Naţionale a Vămilor şi realizează în plan teritorial atribuţiile autorităţii vamale. Aceasta coordonează în plan teritorial, potrivit procedurilor de arondare stabilite de Autoritatea Naţională a Vămilor, direcţii judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale, birouri vamale de interior şi, după caz, birouri vamale de frontieră. Are competenţă teritorială în şase judeţe din sud-vestul României şi administrativă asupra a: 6 direcţii judeţene pentru accize şi operaţ iuni vamale (Argeş, Dolj, Gorj, Olt, Teleorman, Vâlcea); 6 birouri vamale de interior sau frontieră (Aeroport Craiova, Bechet, Calafat, Corabia, Tr. Măgurele, Zimnicea); 2 puncte vamale (Mioveni-Dacia, Craiova-Ford).

Contact
Craiova, Str. Henry Ford, Nr. 16 0251.437.070 DRVCR@CUSTOMS.RO

Profil
Supraveghere vamală şi a produselor accizabile; Control vamal şi al operaţiunilor cu produse accizate; Verificări şi controale de specialitate.

Haralambie Argintaru este absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, în cadrul Universităţii din Craiova, Master în Economie şi Administrarea Afacerilor, promoţia 2007. De asemenea, este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice, specializarea Finanţe şi Asigurări, promoţia 2001. Haralambie ARGINTARU Şef Birou

146

S.C. ELPRECO S.A.
S.C. ELPRECO S.A. este unul din producătorii de materiale de construcţii din România, preocupat permanent de modernizarea produselor şi de satisfacerea nevoilor clienţilor. Cu peste 45 de ani de experienţă, Elpreco se situează pe poziţii de top pe piaţa materialelor de construcţii din beton din România. Oferta variată de pr oduse satisface şi cele mai exigente cerinţe în materie de calitate, durabilitate, eficienţă în utilizare şi estetică. Adaptându-se continuu la cerinţele economiei de piaţă, compania a modernizat şi retehnologizat capacităţile de producţie introducând în procesul de fabricaţie produse noi, moderne, de calitate, care corespund cerinţelor pieţei româneşti şi standardelor internaţionale.

Contact
Craiova, Str. Calea Severinului, Nr. 44 0251.307.700 office@elpreco.ro www.elpreco.ro

Profil
Producerea materialelor de construcţii din beton

Anca Micuda este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice Craiova Tranzacţii Economice Internaţionale (1998) şi lucrează în cadrul Elpreco aprovizionare de 11 ani pentru achiziţiile din ţară şi din import. Anca MICUDA Şef Birou Aprovizionare

147

ACADEMIA ROMÂNĂ - Institutul de Cercetări Socio-Umane "C. S. Nicolăescu-Plopşor"
Academia Română, prin hotărârea Prezidiului din 29 decembrie 1965, a decis înfiinţarea la Craiova a Centrului de Istorie, Filologie şi Etnografie sub conducerea prof. univ. dr. docent C.S. Nicolăescu-Plopşor (29 decembrie 1965 – 30 mai 1968), membru corespondent al Academiei. În februarie 1970, Centrul de Istorie, Filologie şi Etnografie a trecut sub îndrumarea A.S.S.P., schimbându -i-se numele în Centrul de Ştiinţe Sociale. În consecinţă, în structura sa au fost incluse noi domenii: economie, sociologie şi filosofie. Prin Hotărârea Guvernului nr. 625 din 8 martie 1990, Centrul de Ştiinţe Sociale din Craiova a revenit sub egida Academiei Române. În luna august 1994 a primit denumirea de Institutul de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopşor". Institutul de Cercetări Socio-Umane editează anual două reviste: "Arhivele Olteniei", fondată în 1922 şi Anuarul Institutului de Cercetări So cio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopşor", fondată în 1999 cu ocazia centenarului C.S. Nicolaescu Plopşor.

Contact
Craiova, Str. Unirii, nr. 68 0251.523.330 icsuplopsor_2005@yahoo.com http://cis01.central.ucv.ro/academi aromana/

Profil
Cercetări socio-umane

Antoaneta-Laura Sava a absolvit Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie din cadrul Universităţii din Craiova în 2008, şi Facultatea de Ştiinţe Sociale - Master specializarea Securitate Naţională şi Euroatlantică în 2010. Are o vechime în cercetare de 6 ani, în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăesu Plopşor". Antoaneta-Laura SAVA Cercetător Ştiinţific

în urma restructurării activităţii de cercetare din România și din necesitatea satisfacerii în condiţii de calitate a nevoilor transportatorilor feroviari.409.R. până la convertizoare statice de tracţiune. Pionieri pe piaţa românească de material rulant al echipamentelor electronice comandate cu microprocesoare.L. Fondatorii societăţii au o bogată activitate în domeniul încercării echipamentelor pentru vehicule de tracţiune feroviară și au desfășurat anterior activităţi de cercetare în domeniul tracţiunii feroviare.ro Profil Modernizare locomotive electrice. Nr. Str. Softronic s-a impus pe piaţa furnizorilor feroviari prin produse și servicii de înaltă calitate şi prin mobilitate deosebită.155 softronic@softronic. Convertizoare statice de forţă pentru servicii auxiliare și tracţiune electrică. înregistrare. Echipamente numerice de măsură. 40 0351.409. având profesia de economist în cadrul companiei SOFTRONIC. în prezent masterand al FEAA. specialiștii societăţii au proiectat și fa bricat echipamente de modernizare începând de la siguranţa circulaţiei.C. Monica Dinu este absolventă a Facultăţii de Economie și Administrarea Afacerilor. specializarea Analiza şi Evaluarea Financiară a Organizaţiilor.152 0351. Monica DINU Economist . Contact Craiova.ro www. SOFTRONIC S. specializarea Finanţe și Bănci. Înfiinţată în februarie 1999. Severinului. control și diagnoză. măsură. control și diagnoză pentru vehicule feroviare.148 S.softronic.

149 PROGRAMUL DE STUDIU INFORMATICĂ ECONOMICĂ CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL Ghid de practică | .

150 | Ghid de practică .

429.151 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ Casa de Asigurări de Sănătate Dolj este o instituţie publică ce asigură.666. funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel local având ca principale atribuţii: finanţarea serviciilor medicale.406.ro http://www. conform legii 95/2006. Contact Craiova. Florian-Daniel BULDUR Consilier Superior .010 info@casdj. urmărirea modului în care sunt utilizate fondurile publice de către furnizorii de servicii de sănătate.1 Decembrie 1918. altele decât cele pentru care colectarea se face de către ANAF. Str. precum şi colectarea contribuţiei la FNUASS a persoanelor fizice.casdj. 0351. Nr. 8 0251. farmaceutice şi de protezare acordate asiguraţilor. Are atribuţii de administrare a Sistemului Unic Integrat al asigurărilor de sănătate şi întreţinerea acestuia.ro Profil Asigurări de sănătate Florian Daniel Buldur îşi desfăşoară activitatea în cadrul Biroului Sisteme Informatice.

fiind director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj din aprilie 2005. grafică. de asemenea. pictură naivă. şi Masterul în Managementul Resurselor Umane în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Amelia Loredana ETEGAN Director . 0351. programe de cercetare finalizate cu astfel de proiecte. Buna cunoaștere a unor limbi de circulaţie internaţională facilitează contactul cu clienţii rezidenţi în UE. promoţia 1997. Universitatea din Craiova. Specializarea RomânăItaliană. 28 0251. Str. Nr. editarea de carte de specialitate şi promovarea acestora prin crearea de evenimente: expoziţii de pictură. A absolvit. Contact Craiova. educaţie.844. promoţia 2007.184 ccpdolj@yahoo. Alexandru Macedonski.524.176.152 CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ Instituţia Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj este o instituţie publică de cultură care fiinţează sub patronajul Consiliului Judeţean Dolj. spectacol Amelia Etegan este absolventă a Facultăţii de Litere. Instituţia are ca profil de activitate cercetarea fenomenului etno -folcloric şi a tezaurelor umane vii în spiritul promovării acestora prin intermediul acţiunilor specifice care includ arhivarea informaţiilor obţinute prin cercetare.com Profil Cultură. cercetare etnofolclorică.

Facultatea de Drept Nicolae Titulescu . Contact Craiova. Constantina GURĂNOIU Şef Serviciu Juridic .gv.525.ro http://www.925 0251.ro/public/wps/po rtal/Dolj Profil Instituţie publică Constantina Gurănoiu este absolventă a Universităţii din Craiova. Nr.153 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj este o unitate teritorială cu personalitate juridică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Str. 2 0251. în baza legilor. ordonanţelor guvernului. Facultatea de Administraţie Publică 2005. prin care se realizează.925 Date. hotărârilor de guvern. Mitropolit Firmilian. este şi absolventa Masteratului Finanţe .craiova@mail. strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului. promoţia 1996. ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de ANAF şi Ministerul Finanţelor Publice.525. în mod unitar. De asemenea.anaf.mfinante.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.

şi desfăşoară operaţiuni în peste 160 de ţări. Situată în sud-estul României. 35 Receptie: +40249507349 Vanzari/Marketing: 0800800838 www. având în prezent profesia de Business Analist AMS. PIRELLI TYRES ROMÂNIA S. nr.154 S. amplasate pe patru continente. reşaparea şi refacerea anvelopelor Otilia Spătărelu a urmat cursurile specializării Tranzacţii Economice Internaţionale în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Craiova în perioada 1995-1999. al cincilea producător de anvelope din lume.. care a îmbinat întotdeauna capacitatea de a inova cu calitatea produselor şi notorietatea mărcii.C.L.R. iar din aprilie 2007 lucrează în cadrul Centrului IT PIRELLI Craiova. Olt. până în anul 2007. Fabrica de Cabluri Metalice şi Filtre antiparticule pentru motoare diesel reprezinta Proiecte Greenfield. Fondată în anul 1872 şi listată la Bursa din Milano din anul 1922. Întregul Pol Industrial are în prezent circa 2 400 de angajaţi. Pirelli. După absolvire. str. Otilia SPĂTĂRELU SAP Logistics Specialist . a fost angajată în cadrul Departamentului Export Sales al companiei Petrom OMV Craiova. compania Pirelli se distinge prin lunga sa tradiţie industrială. Pirelli Tyres România este prezentă pe piaţ a auto prin intermediul celor trei fabrici: Fabrica de Anvelope. este lider în vânzări pe segmentul premium înglobând tehnologie de vârf. Compania deţ ine 19 fabrici la nivel mondial.pirelli. Contact Slatina. Compania face parte din Grupul de firme Pirelli & C Spa şi este prezentă în România din anul 2006 cu fabrica de anvelope de la Slatina.com Profil Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer. Drăgăneşti.

155 PROGRAMUL DE STUDIU STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Ghid de practică | .

156 | Ghid de practică .

957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică.ro www. Direcţia Regională de Statistică DOLJ are ca obiect de ac tivitate colectarea. economic. informării opiniei publice. de mediu. analiza.insse. Str.ro Profil Administraţie publică / Statistică oficială Coordonarea activităţii Direcţiei Regionale de Statistică Dolj prin asigurarea realizării tuturor responsabilităţilor derivate din managementul operaţional şi strategic. a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici. procesarea. prin existenţa procedurilor şi a graficelor de circulaţie a documentelor. Direcţia Regională de Statistică DOLJ. care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului.dolj. asigurarea şi actualizarea cadrului organizatoric de elaborare. asigurarea relaţiilor de colaborare cu organele administraţiei publice centrale şi locale. organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial. Contact Craiova. serviciile publice. ȋn vederea realizării unei interfaţe cu beneficiarii de date statistice. ca unităţi teritoriale ale I. constituirea şi administrarea la nivel teritorial a seriilor de date statistice.-ului. instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat şi serviciu public deconcentrat. financi ar şi juridic. aprobare şi circulaţie a documentelor create ȋn activitatea de producţie statistică. social. dezvoltarea culturii statistice. cu modificările şi completările ulterioare. organismele guvernamentale şi non -guvernamentale. Mariana TĂNASE Director Executiv . necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale. fundamentarea strategiilor de dezvoltare şi prognoză. persoane juridice şi fizice sau a altor utilizatori.S. 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale în România. republicată. 33 0251/533725 tele@dolj.insse. Nr.157 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Direcţia Regională de Statistică DOLJ este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii Nr.N. validare. a Hotărârii Guvernului Nr. oficiale cu caracter demografic. Fraţii Goleşti. asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali. diseminarea datelor statistice.

social. necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale. dezvoltarea culturii statistice. asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali. cu modificările şi completările ulterioare. diseminarea datelor statistice. Nr. Direcţia Regională de Statistică DOLJ. Str. constituirea şi administrarea la nivel teritorial a seriilor de date statistice. de mediu. a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici.158 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Direcţia Regională de Statistică DOLJ este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii Nr. Carmen DRAGOMIR Inspector Superior . republicată.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică. analiza. care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului. a Hotărârii Guvernului Nr. financi ar şi juridic. informării opiniei publice.insse. 33 0251/533725 tele@dolj. organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial. organismele guvernamentale şi non -guvernamentale.N. formarea.dolj. fundamentarea strategiilor de dezvoltare şi prognoză.insse. instruirea şi îndrumarea personalului din unităţile raportoare. oficiale cu caracter demografic. prelucrarea şi validarea datelor statistice ȋn vederea asigurării calităţii informaţiilor statistice. în vederea completării corecte şi la timp a chestionarelor/rapoartelor statistice. Direcţia Regională de Statistică DOLJ are ca obiect de ac tivitate colectarea. procesarea. Contact Craiova. analiza şi prelucrarea indicatorilor statistici.ro www.-ului. serviciile publice. asigurarea producţiei statistice din domeniile repartizate ȋn raport de Programul Cercetărilor Statistice cu impact ȋn culegerea. Fraţii Goleşti. Reprezintă instituţia în raporturile cu alte autorităţi ale administraţiei publice şi terţe persoane juridice. economic. 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale în România.ro Profil Administraţie publică / Statistică oficială Asigurarea realizării tuturor responsabilităţilor derivate din funcţia publică de execuţie.S. instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat şi serviciu public deconcentrat. ca unităţi teritoriale ale I.

unde a construit o uzină modernă. redevenind acţionar majoritar. În anul 2007. prin preluarea acţiunilor Citroën (care decide să se retragă din asociere) de către statul român. iar în 2012 30. În anul 2013. Strada Henry Ford 29 crcro@ford. şi-a început relaţiile cu România în anul 1928. preluând oficial Automobile Craiova în martie 2008. Contact Craiova. fondată în 1903.com www. după ce în anul 2011 a fost centru pentru practica facultativă a 8 studenţi. În 1994. dotată cu prima linie de montaj operaţională din Europa de Est. Astfel. Oltcit devine Automobile Craiova. în 1935.ford. Guvernul României comunică filialei Ford din Anglia disponibilitatea de a deschide la Bucureşti o linie de asamblare.159 FORD ROMÂNIA Ford Motor Company. În ianuarie 2010.ro Profil Producţia de automobile . iar în primăvara anului 2009 a achiziţionat și un pachet de 22% din acţiunile Automobile Craiva deţinute de SIF Oltenia. Ford România s -a alăturat Proiectului PRAXIS prin selecţia a 12 studenţi stagiari de la toate programele de studiu ale FEAA pentru secţiile Accounting / Tax / Internal Control. Powertain-MP&L. şi peste 100 de muncitori.4% din acţiunile Automobile Craiova. Ford a realizat un împrumut în valoare de 400 milioane euro de la Banca Europeană de Investiţii. În 1991. Ford a oferit 57 milioane de euro pentru 72. iar un an mai târziu. însă într-un ritm foarte scăzut. pentru ca. Financial Analysis. Ford a achiziţionat un teren în cartierul bucureştean Floreasca.000 de unităţi. Producţia de automobile la Uzina Ford din Craiova a început pe 8 sep tembrie 2009. credit folosit pentru cofinanţarea unui proiect de dezvoltare a unui motor cu emisii re­duse de dioxid de carbon și a producţiei ulterioare la uzina din Craiova. guvernul român să răscumpere acţiunile părţii coreene. secretarul Legaţiei Române la Washington. îi decernează lui Henry Ford un înalt ordin al Casei Regale ca “binefăcător al omenirii. în 1932.600 de unităţi. Automobile Craiova împreună cu grupul sud-coreean Daewoo formează compania mixtă Daewoo Automobile România. atunci când Andrei Popovici. Purchasing. În 1931. Noul acţionar a început proiectul de modernizare în luna mai 2008. care putea ansambla anual 2. garantat de statul român în proporţie de 80%. a relaţiilor sociale şi internaţionale”. producând până la sfârșitul lui 2009 aproximativ 1. pentru dezvoltarea industriei. Uzina de la Craiova a fost înfiinţată în anul 1976 ca societatea mixtă româno– franceză Oltcit (guvernul României – Citroën). cu aproximativ 10 automobile pe zi.500 de automobile şi camioane. Ford deschide o firmă de vânzări în România. în anul 2006.

160 | Ghid de practică .

I.ro www. Dolj. 13. A.ro . Craiova CP 200585. Nr.BIROUL SERVICIU CARIERE SILVIA PAVEL DANIEL MILITARU CRISTINA NISTOR Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. România Sala 152 +40251411598 office@proiect-praxis.proiect-praxis. Cuza.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful