Universitatea din Craiova

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

GHID DE PRACTICA

2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranzi ția de la școală la viața activă” Titlul proiectului: „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă” Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477 Beneficiar: Universitatea din Craiova Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, SUPEUROPA (Franţa) şi ISCTE (Portugalia)

Universitatea din Craiova

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Ghid de practică: Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă (PRAXIS) / coord.: Oana Gherghinescu Craiova: Universitaria, 2013 Bibliogr. ISBN 978-606-14-0149-9 I. Gherghinescu, Oana (coord.) 33

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranzi ția de la școală la viața activă” Titlul proiectului: „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă” Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477 Beneficiar: Universitatea din Craiova Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, SUPEUROPA (Franţa) şi ISCTE (Portugalia)

Recunoaşterea.3 CUPRINS GHIDUL DE PRACTICĂ Introducere I. Prezentarea proiectului PRAXIS . Turismului şi Serviciilor Marketing Contabilitate şi Informatică de Gestiune Finanţe şi Bănci Statistică și Previziune Economică Informatică Economică Ghid de practică | . Orientarea profesională a absolvenţilor în scopul facilitării tranziţiei la viaţa activă Anexa 1 – Programele analitice de practică pe programe de studiu Economie și Afaceri Internaționale Economie Generală și Comunicare Economică Management Economia Comeţului . evaluarea şi certificarea stagiului de practică V. Biroul de practică. II. Stagiul de practică în străinătate IX. Scopul şi obiectivele practicii de specialitate IV.Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă Cadrul legal 5 5 6 11 12 13 14 17 22 23 25 30 30 34 38 42 46 50 55 62 66 III. Centrul de practică VI. Îndrumar pentru studenţi şi coordonatori de practică VII. Şcoala de vară VIII.

4 Anexa 2 – Atestatul de efectuare a practicii Anexa 3 – Raportul de practică Anexa 4 – Fişa de evaluare pe parcursul stagiului de practică Anexa 5 – Convenţia de practică 70 71 74 76 PREZENTAREA CENTRELOR DE PRACTICĂ Programele de studiu Management. Economie Generală şi Comunicare Economică Programul de studiu Informatică Economică Programul de studiu Statistică şi Previziune Economică 82 107 126 141 149 155 | Ghid de practică . Marketing. Turismului şi Serviciilor Programul de studiu Finanţe şi Bănci Programul de studiu Contabilitate şi Informatică de Gestiune Programele de studiu Economie şi Afaceri Internaţionale. Economia Comerţului.

complementare activităților încetățenite. Practica studenților este un element regăsit adesea în documentele de specialitate la nivel european. tocmai pentru a include cât mai multe experiențe și exemple. care necesită atenție. interesul fiind centrat pe student. Ghidul de față conține repere utile tuturor factorilor interesați în derularea stagiilor de practică. punctând descriptorii care trebuie urmăriți în derularea activităților practice. El prezintă cadrul și obiectivele practicii pentru studenți și localizează practica prin descrierea funcțiunilor biroului de practică din universitate. cât și pentru cele din domeniul ocupării forţei. Ghid de practică | . respectiv. precum și în politicile și strategiile naționale. de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. Este un ghid pentru studenți. prin Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA). respectiv a centrelor de practică din mediul economico-social. coordonatori și tutori. Ghidul. De asemenea.5 INTRODUCERE Facilitarea tranziției de la școală la locul de muncă constituie o preocupare atât pentru politicile din domeniul educației. Documentul este un bun îndrumar pentru studenți. a valorificat oportunitate a de a accesa Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane pentru a-și perfecționa sistemul de derulare a stagiilor de practică pentru studenți. sunt avute în vedere activități inovative propuse în proiect. evaluare și certificare a stagiilor de practică. Este vorba despre organizarea unei școli de vară și a unor stagii de practică în străinătate. ca de altfel întregul proiect. Sprijinul financiar susține o reformă a procedurilor specifice și facilitează apropierea dintre mediul academic și mediul economico -social. precum și modul de recunoaștere. în continuă schimbare și îmbunătățire. profesori și angajatori și a fost elaborat cu sprijinul acestora. Tranziția de la școală la viața activă este un proces îndelungat. pe creșterea competențelor. poate fi considerat ca un exercițiu pilot ale cărui rezultate pot fi multiplicate și extinse. răbdare și o pregătire temeinică. Finalitatea sa demonstrează că viitorul absolvent poate deveni un exponent viabil al sistemului de învățământ pe piața muncii. cu alte cuvinte reflectă faptul că instituția de învățământ care l -a creat este una competitivă. a adaptabilității și competitivității acestuia. Stagiile de practică ale studenților sunt prima ocazie cu care studenții iau contact cu mediul activității practice și au capacitatea de a -i pregăti pe studenți pentru statutul lor de absolvent și . Ghidul este gândit ca un document de lucru. Universitatea din Craiova.

554.Franța. Universitatea şi universalitatea au mers împreună. Celor peste 25 000 de studenţi ai să i. Universitatea din Craiova şi-a asumat misiunea de a contribui la dezvoltarea cunoaşterii. Acceptarea competiţiei şi participarea la schimbul de valori au permis selectarea şi consolidarea unui valoros corp profesoral. din care finanțarea nerambursabilă este de 9. Universitatea din Craiova le oferă excelente condiţii de pregătire î n toate cicluril e de studii universitare (Licenţă. î mpărtăşind valorile culturale. Universitatea din Craiova a încurajat constant cercetarea ştiinţifică şi a favorizat întrunirile aca demice. 1. De la înfiinţarea sa.Portugalia și SUPEUROPA . parte a comunităţii academice europene. tematica | Ghid de practică Universitatea din Craiova FEAA .213. Data începerii este 2 august 2010. concretizându -şi vocaţia europeană prin convergenţa curriculară. ISCTE .BUNI PRACTICIENI ÎN DOMENIUL ECONOMIC ÎN TRANZIŢIE DE LA ŞCOALĂ LA VIAŢA ACTIVĂ PRAXIS este un proiect strategic cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. a ştiinţei şi culturii naţionale. nu poate prospera dacă nu depăşeşte folosinţa locală. Universitatea din Craiova participă activ la Procesul Bologna. morale. Master. constituit î n prezent din peste 1000 de cadre didactice. Perioada de implementare a proiectului este de 3 ani. pentru a servi lumii întregi.6 I.028 lei. Univer sitatea din Craiova a evoluat către o structură complexă. Partenerii în proiect Universitatea din Craiova este o prestigioasă instituţie a învăţământului superior românesc. din anul 1947.Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa . la integrarea acestora în patrimoniul universal. iar data finalizării proiectului este 1 august 2013. PREZENTAREA PROIECTULUI PRAXIS . la distanţă). Doctorat) şi formele de învăţământ (cu frecvenţă.1. formator competent şi generos al elitelor ştiinţifice şi culturale. ce include în prezent 11 facultăţi şi 3 şcoli doctorale. Bugetul total al proiectului este de 10. demnă de acest nume. existând convingerea că nici o ştiinţă. educaţionale şi ştiinţifice ale acesteia. Cu convingerea că Spaţiul European al Învăţă mântului Superior şi Aria Europeană a Cercetării Ştiinţifice sunt pilonii principali ai societăţii bazate pe cunoaştere. Pe par cursul existenţ ei sale. implementat de Universitatea din Craiova prin Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara.088 lei. cu frecvenţă redusă.

gestionarea şi administrarea afacerilor şi le permite desfăşurarea de activităţi în următoarele profesii: asistent manager. Germania şi Turcia . administrator relaţii cu clienţii. inclusiv în cadrul unor reţele sau consorţii de cercetare prin care FEAA să realizeze excelenţa în cercetare. Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe Ghid de practică | . analist de piaţă. Cunoştinţele dobândite le oferă absolvenţilor FEAA abilităţile necesare pentru înfiinţarea.7 cercetării ştiinţifice şi deschiderea către colaboră ri academice. Grecia. în cadrul a 11 facultăţi. Ultimii ani au marcat o mai pronunţată orientare a activităţii de cercetare ştiinţifică a personalului didactic din facultate. Prin intermediul burselor LLP ERASMUS. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova ( FEAA ) este una din instituţiile academice cu renume şi tradiţie din mediul universitar românesc. cercetător ştiinţific. antreprenor. Slovenia. la cerinţele şi standardele domeniilor în care se angajează absolvenţii facultăţii. douăzeci programe de studii universitare de master şi o şcoală doctorală. Italia. Activitatea de cercetare ştiinţifică este un domeniu prioritar pentru FEAA din Universitatea din Craiova. contabil autorizat. ale economiei bazate pe cunoaştere. administrator al proiectelor financiare. Acestea sunt adresate atât studenţilor de la ciclul licenţă. cu o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare. cenzor independent. Universitatea de Vest Timişoara FEAA Universitatea de Vest din Timi şoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societăţii. manager de export. având drept misiune pregătirea unor economişti care să răspundă nevoilor unei piețe a forței de muncă tot mai exigente. broker. fiind cea mai mare dintre cele 11 facultăţi ale Universităţii din Craiova. expert contabil. FEAA a încheiat parteneriate în programe internaţionale de colaborare. Belgia. învăţământul cu frecvenţă. Polonia. agent de vânzări. Oferta educaţională. manager financiar-contabil. Aceasta se desfăşoară în departamente şi centre de cercetare. Portugalia. ofiţer de credite. anual un număr considerabil de studenţi sau cadre didactice universitare ale FEAA beneficiază de stagii de pregătire în străinătate la universităţi de prestigiu. în anul 2009 FEAA a obţinut certificarea Sistemului de Management al Calităţii conform Standardului SR EN ISO 9001: 2008. auditor financiar. agent de turism. În plus. profesor. flexibilă şi dinamică este reprezentată de zece specializări la ciclul universitar de licenţă. patru specializări la învăţămânul la distanţă. analist programator. în condiţiile competitivităţii şi valorificării durabile a rezultatelor cercetării. cât şi pentru cei înscrişi la master şi doctorat. acorduri bilaterale cu universităţi din Franţa. dar şi prin colaborare cu alte institute de învăţământ şi de cercetare din ţară sau din străinătate.

înfiinţată în anul 1990. Tempus – sunt impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţ ii. Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor este cea mai prestigioasă instituţie de î nvăţământ universitar şi continuu pentru ştiinţe economice ş i afaceri din partea de vest a României. PHARE. ISCTE . GEST -IN (informaţii pentru afaceri). ca o primă etapă î n procesul prin care viitorul absolvent se confruntă cu cerinţ ele practice ale domeniului de activitate spre care se va î ndrepta după absolvire. UNIAUDAX (antreprenoriat şi afaceri de familie). jucând un rol important în transferul de cunoştinţe către companii şi autorităţi locale. asigurâ ndu-le acestora posibilitatea de a se pregăti în domeniu pe tot parcursul vieţii (life long learning). Di n 1967. să dobândească şi să experimenteze noi abilităţi şi competenţe sociale şi profesionale. cercetărilor şi serviciilor pentru comunitate. mobilităţ ile studenţeşti fiind prioritare î n aceste acorduri de cooperare prin prisma faptului că ele constituie un mod eficient de a asigura un transfer de bune practici. facultatea îşi propune să îmbună tăţească şi să lărgească orizontul cunoştinţ elor profesionale ale tuturor absolvenţilor şi specialiştilor.Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa este o universitate de stat înfiinţată în anul 1972. ISCTE a înregistrat un număr de 7824 studenţi.2. Î n domeniul serviciilor comunitare. GIESTA (statistică). INDEG (training şi educaţie pentru top management) a primit o importantă recunoaştere publică pentru activitatea sa în domeniul trainingului. absolvenţilor şi angajaţilor lor să schimbe. î n contextul conceptului de mobilitate. Universitatea de Vest din Timişoara are relaţ ii cu peste 100 de universităţi din întreaga lume. universităţi şi întreprinderi din diferite state membre ale Uniunii Europene. CEUA (arhitectură).8 de mobilitate Socrates. IN OUT Global (logistică ). SupEuropa este o organiza ţie franceză de formare. | Ghid de practică . Prin programele derulate. facultatea este implicată în dezvoltarea locală şi în integrarea europeană. cu scopul de a le aduce mai aproape. Activităţile sale principale sunt orientate către şcoli. ISCTE deţine o serie de centre de training şi sevicii: CEMAF (pieţe financiare). Î n 2005 a devenit membră a Consiliului decanilor din Portugalia. Facultatea pregăteşte specialişti apreciaţi în ţară şi străinătate. 1. În anul 1997 a aderat la Fundaţia universităţilor portugheze. Prin proiectele implementate. OVERGEST (contabilitate). ISCTE SupEuropa În anul academic 2007/20 08. Leonardo da Vinci. Erasmus. pentru a permite elevilor. Obiectivele proiectului Obiectivul general PRAXIS este corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către student cu activitatea practică aferentă specializării.

Rezultate care susţin atingerea obiectivelor specifice: . Informatică economică . având sub coordonare î n medie 10 studenţi pe durata stagiilor de practică.activarea. Economia comerţului. . flexibilizarea şi compatibilizarea cunoştintelor teoretice dobâ ndite cu cerinţele şi nevoile activităţ ii practice viitoare. programele de studii: Economie şi afaceri internaţionale.9 Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de: . de la facultăţ ile cu profil economic.cel puţin 55 de tutori din centrele de practică pregă tiţi şi conştientizaţi cu privire la importanţa dezvoltării unei atitudini deschise şi constructive faţă de studenţ ii veniţi în practică.cel puţin 55 de tutori cu activitate în fiecare din cei 3 ani. câ te un tutore la fiecare centru de practică.cel puţin 1650 de studenţi din anul al II-lea de studii (câte 550 în fiecare din cei 3 ani de proiect. .conştientizarea studenţilor privind activitatea practică. orientaţi prin intermediul birourilor de practică. adaptaţi pentru o tranziţie facilă de la şcoală la locul de muncă. Management. Contabilitate şi informatică de gestiune. . orientarea lor spre activităţi pentru care au reale aptitudini şi consilierea lor prin intermediul birourilor de practică.stimularea asigurării unui caracter profesionist şi competitiv pentru stagiile de practică prin organizarea de cursuri. şcoli de vară şi stagii de practică la partenerii străini. mai bine instruiţi în cadrul stagiilor de practică. Statistică şi previziune economică. . 1200 de la aplicant. Ghid de practică | . .3. Finanţe şi Bănci. 1.4. 1. Marketing. 825 femei. . Economie generală şi comunicare economică.cel puţin 55 convenţii de practică încheiate între cele două universităţi şi centrele de practică.cel puţin 1650 de studenţi conştientizaţi. Rezultatele aşteptate A.acomodarea cu mediul viitoarei activităţi practice.conştientizarea mediului economic cu privire la importanţa dezvoltării unei atitudini deschise şi constructive faţă de studenţii veniţi în practică. turismului şi serviciilor. schimburi transnaţionale. 450 de la partenerul român) de la două universităţi din România. . 825 bărbaţi. studenţi ce vor participa la stagiile de practică (ca parte a planului de învăţământ pentru ciclul de studii universitare de licenţă). ceea ce va conduce la o mai facilă inserţie a acestora pe piaţa muncii. Grupul ţintă al proiectului Grupul ţintă este format din: .optimizarea relaţiei între mediul academic şi mediul practic cu scopul permanentei adaptări a curriculei la cerinţele acestui mediu şi realizarea unei tranziţii mai uşoare de la şcoală la viaţa activă. .

. Alte rezultate: .10 . broşuri.campanii de conştientizare în rândul studenţilor şi al mediului economico -social. .cel puţin 30 de studenţi competitivi stimulaţi prin organizarea şcolii de vară ş i 15 studenţi participanţi la stagii de practică la partenerii stră ini. dezvoltarea carierei. .ponderea studenţilor sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare: 30%. prezentări ppt. Rezultate pe termen mediu şi lung: .un film de prezentare pe an. . cu nominalizarea şi descrierea centrelor de practică. . . pliante).număr de persoane care au beneficiat de stagii şi orientare în proiect şi au găsit un loc de muncă . . . piaţa muncii.4 prezentări pe an la fiecare universitate implicată (filmuleţe. B.4 teme abordate pe an: oportunităţi de practică. | Ghid de practică .un Ghid de practică elaborat şi tipărit în 1. cu nominalizarea centrelor de practică .tranziţia de la şcoală la viaţa activă : 300. .000 de exemplare pe an. abordarea unui stil de viaţă sănătos. .650 broşuri pe an.un website actualizat al proiectului. .o conferinţă naţională cu participare internaţională la finele fiecărui an de proiect.650 de pliante pe an.trei campanii de conştientizare (1/an) pentru studenţii de anul I din fiecare din cele două universităţi din România. C.persoane care au beneficiat de stagii şi orientare în proiect ş i au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă : 200.5 articole pe an.

Practica este activitatea desfăşurată de studenţi. 1 2 Monitorul Oficial al României. privind practica elevilor şi studenţilor şi Regulamentele FEAA3.ro Ghid de practică | . din 24 iulie 2007 3 http://feaa. serviciilor. respectiv Universitatea din Craiova. Organizatoul de practică este instituţia de învăţământ universitar. la instituţii de credit. 18.11 II. Nr. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor care desfăşoară activităţi instructiv -educative şi formative. încheiată între organizator şi partenerul de practică. fiind prevăzută în curricula universitară în anul al II-lea de studii.ucv. instituţii financiare nebancare şi alte organizaţii ale pieţei financiare. Partenerul de practică sau centrul de practică este o societate comercială. comerţului. Practicantul este studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor. are alocate 90 de ore şi 3 puncte credit . din 10 ianuarie 2011 Monitorul Oficial al României. Partea I. Partea I. Cercetării şi Tineretului şi Sportului şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor şi elevilor. la sfârşitul semestrului IV. după caz. Ea se încheie cu un raport de practică . Activitatea de practică se desfăşoară cu program cumulat. 1/20111. 493. CADRUL LEGAL  Practica de specialitate se organizează în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. în conformitate cu planul de învăţământ. Legea nr. 258/20072. Nr. la instituţii ale administraţiei publice locale sau în alte organizaţii cu personalitate juridică. pe baza unei programe analitice întocmite de instituţia de învăţământ superior a practicantului. o instituţie centrală ori locală sau orice altă persoană juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu programele de studii cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei.  Aceasta se va desfăşura la organizaţii din domeniul producţiei. care va fi evaluat în cadrul colocviului de la finalul stagiului.  Practica de specialitate a studenţilor din FEAA este disciplină obligatorie. care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire. Practica studenţilor se organizează şi se desfăşoară pe baza unui contract -cadru de colaborare sau a unei convenţii. ca un stagiu compact de trei săptămâni. spre a le aplica în concordanţă cu programul de studiu pentru care se instruieşte. în conformitate cu planul de învăţământ.

ceea ce va conduce la o mai facilă inserţie a absolvenților pe piaţa muncii. 3/ cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea organizaţiei şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. prezentate în Anexa 1. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PRACTICII DE SPECIALITATE Scopul practicii de specialitate constă în corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către student cu activitatea practică aferentă specializării. Studenții vor urmări atingerea următoarelor obiective generale. | Ghid de practică . practica de specialitate urmărește acomodarea studenţilor cu mediul viitoarei activităţi. ca o primă etapă în procesul prin care viitorul absolvent se confruntă cu cerinţele practice ale domeniului de activitate spre care se va îndrepta după absolvire. De asemenea.12 III. 2/ identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica: 1/ cunoaşterea centrului de practică. în funcţie de specializare şi tipul organizaţiei în care se va desfăşura practica de specialitate. În afară de aceste obiective generale. a modului de organizare şi derulare a activităţii desfăşurate. studenţii trebuie să urmărească și o serie de obiective specifice (descriptori) detaliate în programele analitice de practică.

Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. Ghid de practică | . de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie.  studentul şi -a desfăşurat stagiul de practică într -un domeniu direct legat de programul de studiu sa.  Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4. evaluarea și certificarea. prezentat în Anexa 2. În acordarea notei. se ţine seama de calitatea Raportului de practică întocmit conform Anexei 3. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică.  Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. RECUNOAŞTEREA. folosind şi dobândind cunoştinţe relevante pentru viitoarea profesie. semnat de reprezentantul centrului de practică și de tutore.  raportul de practică a fost verificat şi semnat de către tutorele de practică . EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ Finalizarea stagiului de practică și obținerea creditelor alocate disciplinei sunt condiționate de parcurgerea a trei etape: recunoașterea.  studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. având ca referinţă programa analitică de practică.  centrul de practică a eliberat un Atestat de efectuare a practicii.13 IV. 1/ Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:  există convenţia de practică între facultate şi centrul de practică. 2/ Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. 3/ Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS.

La cererea tutorelui de prac tică. tehnică şi tehnologică – necesară valorificării cunoştinţelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire. De asemenea. Centrul de practică reprezintă organizaţia care desfăşoară o activitate în corelaţie cu programele de studii cuprinse în oferta educațională a FEAA şi conţinutul programelor analitice de practică şi care poate asigura procesul de instruire practică a studenţilor în baza unei convenţii încheiate în acest sens. familiarizându -se cu universul muncii. specifice activităţilor pe care le va desfăşura. b/ să aibă specialişti cu studii superioare care să coordoneze şi să participe la evaluarea desfăşurării practicii studenţilor. punându -i la dispoziţie mijloacele necesare. cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul programei analitice de practică. Centrul de practică desemnează persoanele care se ocupă de îndrumarea şi urmărirea activităţii de practică a studenţilor – tutorii de practică. | Ghid de practică . aproape toate programele de învățământ universitar prevăd la ora actuală un stagiu de practică. c/ să desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activităţii de practică a studenţilor în condiţii normale. tutorele este obligat să instruiască practicantul cu privire la normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor. Pe toată durata practicii. În conformitate cu legislaţia în vigoare. stagiul este un prilej de a participa în mod concret la formarea viitorilor angajați și de a fi în contact direct cu instituții le de învățământ și cu tiner ii. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.14 V. tutorele împreună cu coordonatorul de practică în calitate de reprezentant al FEAA urmăresc şi înregistrează prezenţa la activitate a practicantului şi semnalează eventualele abateri centrului de practică şi FEAA. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. CENTRUL DE PRACTICĂ Oricare ar fi nivelul lor. fără a se depăşi ora 20 00. Acesta permite studenților folosirea cunoştințelor teoretice într -un cadru profesional și facilitarea. Şi pentru centrele de practică. Pe perioada de practică. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică. Tutorele de practică trebuie să îl ajute pe student să -şi realizeze obiectivele de practică prevăzute în programa analitică. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. a trecerii de la cadrul învățământului la cel al organizației. centrul de practică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale: a/ să deţină o dotare corespunzătoare – logistică. în acest fel.

La sfârşitul stagiului de practică. precum şi concluziile studentului.  să înţeleagă modul de organizare a activităţii pe care o desfăşoară organizaţia respectivă.  să -şi dezvolte abilităţile de rezolvare a problemelor practice şi să comunice direct cu persoanele implicate în aceste activităţi.tutore . desigur.  să -şi asume responsabilitatea pentru realizarea sarcinilor stabilite de tutorele de practică. prin vizite programate ale coordonatorului de practică. în primul rând. tutore şi student. Relaţia student . concis.15 Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elab orarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică stabilite de comun acord între coordonator. Întâlnirile periodice la centrul de practică. responsabilitatea pentru o bună îndrumare a studentului.coordonator de practică trebuie să fie o relaţie onestă. în conformitate cu programa analitică. cu o largă disponibilitate pentru dialog. FEAA împreună cu centrul de practică efectuează o evaluare a cunoştinţelor practicantului şi îi acordă o notă conform metodologiei prevăzute la secţiunea Recunoaşterea. Conţinutul Raportului de practică . În perioada de desfăşurare a practicii la centrul de practică . revine. care să răspundă scopului propus. partenerii organizaţiei.  să înveţe să susţină o activitate/operaţiune sau să întocmească raportul asupra unei activităţi/operaţiuni într -un mod adecvat. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Anexa 3 la Ghidul de practică ce completează programa analitică şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. La centrul de practică studentul trebuie:  să -şi dezvolte capacităţile de a transpune noţiunile teoretice în practică. pentru realizarea cu succes a obiectivelor practicii. tutorelui.  să demonstreze respect pentru valorile profesiei de economist şi să se familiarizeze cu normele conduitei deontologice specifice profesiei.  să cunoască şi să respecte legislaţia în vigoare cu privire la activităţile desfăşurate. legătura teoriei cu practica constituind astfel un proces de continuitate.  să dobândească cunoştinţe despre culegerea şi folosirea informaţiilor. dar şi o relaţie colegială cu salariaţii din centrul de practică sau cu specialişti din domeniul economic.coordonator de practică. evaluarea și certificarea stagiului de practică. bazată pe respect profesional şi să asigure condiţiile necesare pentru buna pregătire a studentului.  să perceapă esenţa activităţilor desfăşurate în cadrul structurilor organizatorice ale centrului de practică. furnizorii. în care să se discute colegial despre problemele de interes comun privitoare la Ghid de practică | . obiectiv. cu colaborarea şi sprijinul coordonatorului de practică.tutore . Realizarea în condiţii optime a obiectivelor practicii de specialitate presupune ca toate părţile implicate în această activitate să dea dovadă de profesionalism şi să contribuie la consolidarea relaţiei profesionale student .  să înveţe cum să stabilească o relaţie profesională cu clienţii.

a purta discuţii critice şi a avea permanent informaţii în scopul îmbunătăţirii procesului de instruire. dar nu mai târziu de prima lună a semestrului doi. C onţinutul cadru al convenţiei de practică este prevăzut în Anexa 5. scopul şi acţiunile preconizate pentru perioada de instruire practică a fiecărui student. vor antrena interesul tutorilor şi al studenţilor. iar tutorelui obligaţiile pe care le are faţă de student. Coordonatorul de practică trebuie să întreţină o legătură permanentă cu studenţii şi cu tutorii din centrele de practică nu numai pentru a controla dacă cei implicaţi îşi fac datoria. Acest demers va trebui să -i permită studentului înţelegerea cu exactitate a rolului său în cadrul centrului de practică. Tutorele trebuie să se pună de acord cu prevederile programei de practică pentru a putea verifica dacă sunt îndeplinite obiectivele învăţării practice şi dacă acestea corespund profilului studentului. Tutorele trebuie să asigure studentului toate informaţiile de ordin general de care acesta are nevoie pentru:      familiarizarea cu centrul de practică prin prezentarea organizaţiei. de obicei. vor fi stabilite activităţile. identificarea obiectivelor organizaţiei şi a metodologiei de lucru. disciplina şi gradul de însuşire a cunoştinţelor practice de către student. la începutul anului universitar în care este prevăzut stagiul. vor facilita asigurarea unei relaţii mai bune între FEAA şi centrele de practică. realizării acordului între toţi cei implicaţi în procesul complex al practicii de specialitate. dar mai ales pentru a-i încuraja pe studenţi în activitatea lor. Coordonatorul de practică are obligaţia de a monitoriza studenţii prin vizite ef ectuate la centrele de practică și de a sprijini tutorii de practică pe parcursul desfăşurării stagiului de practică. | Ghid de practică . cât şi coordonatorului de practică. explorarea problemelor curente. referiri la punctualitatea. cunoaşterea colectivului cu care va lucra. obiectivele. În corelaţie cu programa analitică de practică. Convenţia de practică se încheie anticipat desfăşurării activităţii. pentru ca la finele practicii să -i poată evalua activitatea. La sfârşitul stagiului de practică tutorele are obligaţia de a întocmi Fişa de evaluare pe parcursul stagiului de practică (conform Anexei 4) din care să rezulte numărul orelor efectuate.16 derularea programului de pregătire practică a studenţilor. Rezultatele evaluării activităţii pe parcurs vor fi prezentate atât studentului . identificării nevoilor neacoperite. cunoaşterea locului şi rolului ei în cadrul sistemului economic şi s ocial.

etc. Abţineţi -vă de la activităţi lipsite de etică. cu excepţia cazului în care vi s-a dat permisiunea expresă în acest sens. ci şi în carieră. Îmbrăcaţi -vă adecvat. Sfaturi pentru studenţi Stagiul de practică este o etapă esenţială în formarea voastră profesională care vă permite să vă familiarizaţi cu universul profesional şi să aplicaţi cunoştinţele acumulate. Nu părăsiţi locul de muncă în timpul orelor de practică fără permisiune. Evitaţi actele de nesupunere.aplicaţi cunoştinţele acumulate în sala de curs la mediul de lucru. 12/ Cereţi sprijinul tutorelui de practică ori de câte ori simţiţi nevoia. 4/ Pregătiţi un CV pentru debutul stagiului de practică. Următoarele informaţii vă vor ajuta în obţinerea unei tranziţii reuşite de la st adiul de student la cel de profesionist remunerat. 5/ Obţineţi o imagine completă şi realistă asupra culturii şi aşteptărilor centrului de practică. Retragerea din stagiu. Urmaţi aceste sfaturi şi ar trebui să vă descurcaţi excelent nu numai în parcurgerea cu succes a stagiului de practică. 6/ Nu întârziaţi la programul de practică convenit. 10/ Nu utilizaţi resursele companiei (telefon. Sfaturi generale: 1/ Înainte de alegerea centrului de practică informaţi-vă cu privire la profilul acestuia. 11/ Respectaţi Regulamentul de ordine interioară al centrului de practică şi normele de securitate aplicabile în organizaţie. 14/ La sfârşitul stagiului de practică nu trebuie să uitaţi: Ghid de practică | . înainte de finalizare. corespondenţa sa cu aşteptările voastre. perspectivele dezvoltării profesionale pe care vi le oferă. Persoanele pe care le veţi întâlni cu ocazia unui stagiu vor constitui viitoarea voastră reţea profesională. 8/ Dezvoltaţi şi demonstraţi o etică a muncii solidă. 9/ Fiţi politicoşi. ÎNDRUMAR PENTRU STUDENŢI ŞI COORDONATORI DE PRACTICĂ 6.1. calculator. consumabile. Trataţi toţi angajaţii cu respect. 7/ Dobândiţi informaţii cu privire la oportunităţile unei cariere şi ale unui loc de muncă permanent. lumea ″reală″.) pentru uz personal. 13/ Participarea la programul de practică presupune aderarea la aceleaşi standardele academice ca şi cursurile convenţionale. va avea ca rezultat nepromovarea examenului. Depinde de voi să o faceţi să prindă viaţă! 3/ Corelaţi teoria cu practica . Imposibilitatea de a respecta îndrumările tutorelui şi ale coordonatorului de practică va avea probabil ca rezultat un calificativ nesatisfăcător. 2/ În centrul de practică trebuie să vă comportaţi ca un salariat potenţial.17 VI. pentru a -i orienta pe tutori în privinţa competenţelor şi talentelor voastre şi a -i ajuta la repartizarea diferitelor sarcini de lucru.

vă că obiectivele voastre sunt realiste şi realizabile în timpul stagiului. Cooperaţi şi participaţi la proiecte noi. 6/ Urmaţi întocmai până la finalizare. Înainte de a începe stagiul trebuie să vă stabiliţi obiectivele pe care doriţi să le atingeţi.să transmiteţi raportul de stagiu de practică la universitate (către coordonatorul de practică) şi la centrul de practică (către tutorele de practică). Vi se vor da. fără îndoială. 7/ Abordaţi toate sarcinile cu entuziasm şi o atitudine pozitivă. Cel mai rapid mod de a ″demola″ un stagiar bun este adoptarea unei atitudini negative. Oferiţi -vă în mod voluntar pentru a-i ajuta pe alţii. Ascultaţi cu atenţie şi luaţi notiţe. să fiţi nepoliticoşi. 5/ Ascultaţi şi urmaţi instrucţiunile. . Sugestie: Stabilirea de obiective nerealiste ar putea face chiar şi un stagiu reuşit să pară nesatisfăcător.18 . Contribuiţi la discuţii. 15/ Dacă v-a plăcut practica î n cadrul acelei organizaţii şi dispuneți de timp. sarcini de lucru de rutină. Cereţi lămuriri dacă unele aspecte vă sunt neclare. Aşadar.atât bune. 2/ Ţineţi un calendar.să mulţumiţi tuturor celor care v-au ajutat în demersul vostru pe parcursul stagiului de practică. jurnal sau planificator zilnic pentru a urmări activităţile de lucru. să nu respectaţi termenele. 4/ Stabiliţi întâlniri periodice cu coordonatorul de practică. 3/ Gestionaţi-vă timpul la locul de muncă. să | Ghid de practică . proiectele sau alte sarcini. să plecaţi devreme. nu ezitați să cereți permisiunea de a rămâne în continuare sub formă de voluntariat. Stabiliţi priorităţi. aşa că asiguraţi. Asiguraţi -vă că aveţi întâlniri periodice cu ocazia cărora puteţi împărtăşi experienţele şi lecţiile învăţate .nu veniţi cu scuze. faceţi eforturi suplimentare şi fiţi întreprinzător. Asiguraţi -vă că declaraţi doar fapte . 8/ Evitaţi negativismul. . Sugestie: În timp ce doriţi să-l ţineţi pe coordonator la curent cu realizările voastre.să participaţi la evaluarea calităţii stagiului prin completarea fişei de evaluare. noul angajat/stagiar va trebui să ″îşi câştige meritele″. pentru uz personal şi referinţe viitoare. să vă decideţi cu privire la sfera profesională în care doriţi să vă specializaţi. orice proiect care vă este atribuit. ce noi competenţe doriţi să dobândiţi. 20 de principii de bază pentru un stagiu de practică de succes: 1/ Stabiliţi obiective personale . În aproape orice organizaţie. informaţi imediat tutorele sau coordonatorul de practică. Prezentarea faptelor ar putea duce la o revizuire a termenelor sau asistenţă suplimentară pentru a respecta termenul final. să sosiţi târziu.şi totodată daţi şi rapoarte de progres. nu uitaţi să fiţi şi un bun ascultător şi să învăţaţi cât mai multe în timpul acestor întâlniri. lipsiţi de respect faţă de colaboratori. aveţi iniţiativă. evitaţi să vă plângeţi. În cazul în care constataţi că proiectul atribuit va fi întârziat din motive independente de voinţa dumneavoastră. cât şi rele . dar cheia este să îndepliniţi toate sarcinile de lucru cu acelaşi nivel de entuziasm şi profesionalism.

Nu opuneţi rezistenţă schimbării. 9/ Nu pierdeţi nici o ocazie de a învăţa mai multe despre organizaţie. cunoaşteţi oameni din afara departamentului dumneavoastră şi participaţi la evenimentele sociale ale organizaţiei. Amintiţi-vă întotdeauna că un stagiu este o experienţă de învăţare pentru voi. Cu cât sunteţi mai expuşi la idei noi şi oameni noi. de a socializa şi de a construi relaţii. 16/ Fiţi demni de încredere. 10/ Sprijiniţi politicile organizaţiei. fie el un alt stagiu sau un loc de muncă după absolvire. Nu indicaţi punctele slabe percepute ale angajatorului sau produselor/serviciilor. Un mentor este cineva de la un nivel superior din organizaţie care se îngrijeşte de voi şi se asigură că învăţaţi ce trebuie să ştiţi şi că vă îndepliniţi misiunile. 11/ Obţineţi cât mai multă expunere. Profitaţi de orice oportunitate pentru a participa la reuniunile organizaţiei. ar putea fi mentorul. În timp ce angajatorul se aşteaptă să obţină un anumit nivel de muncă de la voi. cu excepţia cazului în care vi se solicită direct să discutaţi aceste probleme cu tutorele vostru. puteţi contacta coordonatorul de practică. Setaţi -vă alarma devreme. să purtaţi ţinute necorespunzătoare. 14/ Adaptaţi-vă. Prezenţa şi punctualitatea consecvente sunt remarcate şi apreciate de către conducere. astfel încât să nu vă depăşiţi autoritatea. conferinţe şi evenimente. Fiţi deschişi către idei şi proceduri noi . Sugestie: Întrunirile pot părea plictisitoare. Toţi angajatorii observă şi apreciază loialitatea.amintiţi-vă că nu ştiţi totul şi că profesorii voştri nu v-au învăţat totul. Construiţi -vă relaţii profesionale cu tutorele şi Ghid de practică | . Fie că s-a luat sau nu hotărârea ca stagiarii să fie mutaţi. Cereţi sfaturi şi puneţi întrebări ori de câte ori vă confruntaţi cu ceva care nu este familiar pentru voi. Asiguraţi-vă că lucraţi cu tutorele vostru şi împărtăşiţi succesele cu el. Este mai bine să ajungeţi mai devreme decât să riscaţi să fiţi în întârziere. Sugestie: Tutorele dvs. aşa că întrebaţi înainte de a acţiona. abordaţi sarcini noi. 13/ Nu vă fie teamă să puneţi întrebări. inclusiv normelor de siguranţă. dar ele pot oferi adesea o bună ocazie de a vă spori cunoştinţele. 15/ Preluaţi iniţiativa. cu atât veţi învăţa mai multe. Fiţi fideli politicii organizaţiei. Dacă descoperiţi că o politică este în contradicţie cu valorile personale sau principiile voastre morale. Angajatorii adoră angajaţii care se aruncă cu capul înainte în rezolvarea problemelor dificile. nu se aşteaptă nimeni să ştiţi totul. prin rotaţie. Acomodaţi -vă la situaţii noi şi schimbaţi priorităţile fără rezistenţă. să vă comportaţi neprofesionist. să păreţi inflexibili etc. 18/ Creaţi-vă reţele sociale. între departamente. Unul din instrumentele cheie în job -hunting este utilizarea reţelei sociale proprii pentru a găsi următorul pas în cariera dumneavoastră. 12/ Demonstraţi loialitate. participaţi la ateliere de instruire şi citiţi toate materialele organizaţiei. 17/ Găsiţi-vă un mentor.19 aveţi o atitudine arogantă. Sugestie: Oamenii inteligenţi ştiu că într-adevăr nu există întrebări stupide. obstacolele la găsirea unui loc de parcare şi alte evenimente care pot cauza întârzieri. pentru a evita traficul.

posibilitatea de a face alegeri şi de a -şi asuma responsabilităţi. Majoritatea stagiilor sunt experienţe extraordinare. cât şi pentru portofoliul carierei. 3/ Cele mai importante condiţii pentru construirea unor relaţii pozitive cu tinerii sunt să credeţi în abilităţile lor şi să îi respectaţi. Sfaturi pentru coordonatorii de practică 1/ Una din funcţiile cele mai importante în coordonare este de a vă asigura că se iau în considerare nevoile studenţilor stagiari în toate etapele proiectului. aşa că aveţi grijă să valorificaţi această experienţă în activităţile viitoare. aţi depistat tendinţele industriei. de asemenea. Poate că aţi realizat o broşură. Unul dintre obiectivele dvs. 6. trebuie să pregătiţi studenţii pentru elaborarea unui proiect profesional cunoscând funcţiile şi posturile pe care ar putea să le ocupe într -o organizaţie. o sursă bună pentru a obţine alte sfaturi şi ponturi legate de vânătoarea de locuri de muncă pe baza anilor lor de experienţă. | Ghid de practică . în acest stagiu este să obţineţi rezultate palpabile . Este recomandată prezenţa activă a dumneavoastră la centrele de practică pentru a face o monitorizare reală a derulării stagiului. 19/ Plecaţi cu realizări palpabile. . 2/ Succesul dumneavoastră este strâns legat de succesul proiectului pe care îl coordonaţi. aţi computerizat un sistem de inventariere.securitate. daţi-le curajul să îşi exprime opiniile în ceea ce priveşte practica lor şi încercaţi să le oferiţi condiţii cât mai bune pe perioada practicii. 5/ Proiectul profesional realizat în cadrul stagiului de practică trebuie să permită studenţilor punerea în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite în timpul cursurilor şi să faciliteze trecerea de la învăţământul superior la practica din organizaţii. .preocupare pentru alţii. etc.20 alte persoane din organizaţie.2. . încercaţi să -i apropiaţi cât mai mult de dumneavoastră. 6/ Înainte de începerea stagiului de practică trebuie să vă asiguraţi că studenţii au înţeles obiectivele şi conţinutul practicii. trebuie să se includă următoarele: . 7/ Asiguraţi -vă că monitorizarea şi evaluarea stagiului sunt prevăzute şi realizate. v-aţi întâlnit cu clienţii.respect faţă de diferenţele culturale şi individuale. 4/ În calitate de coordonator al practicii.oportunităţi de a participa activ. . Trebuie aşadar să acceptaţi rolul de mentor sau model de imitat.atât pentru CV-ul vostru. 20/ Păstrăţi legătura cu tuto rele şi alţi angajaţi din centrul de practică şi după finalizarea stagiului. Comunicaţi cu studenţii pe care îi aveţi î n subcoordonare. aţi organizat o conferinţă de vânzări. Sugestie: Redactarea la zi a unui jurnal vă poate ajuta să vă amintiţi toate lucrurile pe care le-aţi realizat pe durata stagiului de practică. Printre aceste nevoi. Aceste persoane sunt.

Mentorii pot fi utili în proiect din mai multe motive. încurajaţi stagiarii să -şi găsească mentori în interiorul centrului de practică. 10/ Încurajaţi studenţii să dezvolte propria reţea de contacte în domeniul organizaţiei. ei pot lucra ca ghizi pentru studenţi. Parte din experienţa de stagiu constă în a căuta oportunităţi şi a iniţia contacte cu potenţiali angajatori. 12/ Asiguraţi -vă că fiecare document ataşat dosarului nu este o întâmplare. Apoi. În primul rând. 9/ În calitate de coordonator. ci un document relevant în desfăşurarea stagiului de practică. ei pot oferi expertiză tehnică şi sprijin pentru tineri. 11/ Sunteţi garantul relaţiei dintre obiectivele programei de practică şi cele ale stagiului.21 8/ Păstraţi legătura cu tutorii de practică din organizaţii pentru a rezolva împreună problemele apărute. Ghid de practică | .

coordonatorii de practică şi personalităţi consacrate din mediul economic şi social. se acordă tuturor studenţilor care au participat la şcoala de vară. Proiectele elaborate de către studenţii participanţi la cursurile şcolii de vară vor fi certificate prin:  diplomă de merit. Preselecţia presupune parcurgerea a două etape: (1) promovarea unui test scris în limbile străine agreate de partenerii străini. selectaţi pe bază de competiţie.  vizite de documentare în companii de renume pentru a lua contact cu bune practici din mediul de afaceri din România. Înscrierea studenţilor la şcoala de vară se face individual pe bază de cerere scrisă avizată de coordonatorul de practică. Locul de desfăşurare şi conţinutul tematic al şcolii de vară sunt stabilite în fiecare an. Metodologia de evaluare a proiectelor elaborate va fi prezentată cu ocazia deschiderii fiecărei sesiuni a şcolii de vară de către un expert PRAXIS. Proiectele premiate vor fi postate pe site-ul PRAXIS şi vor fi prezentate ca exemple de succes în materialele de promovare a proiectului.proiect-praxis. ŞCOALA DE VARĂ Şcoala de vară (SV) se organizează anual. se acordă studenţilor cu cele mai bune rezultate obţinute în cadrul programului şcolii de vară.22 VII. Pot fi acordate şi premii în bani sau materiale promoţionale de către companiile care au statut de centru de practică sau de către alte instituţii care doresc să devină parteneri în organizarea şcolii de vară. cu durata de 7 zile. în perioada iunie -iulie. În situaţia în care este necesară o departajare suplimentară . în luna aprilie şi sunt publicate pe site-ul www. cu participarea a 30 de studenţi evaluaţi cu nota maximă la colocviul de practică.  prelegeri susţinute de personalităţi marcante ale mediului academic din ţară şi străinătate.  organizarea de jocuri şi concursuri interactive.  organizarea studenţilor participanţi în ateliere de lucru pentru elaborarea de proiecte multi şi interdisciplinare. Evaluarea proiectelor va fi făcută de căre o comisie formată din doi experţi PRAXIS şi un expert de la partenerii străini. Programul şcolii de vară va conţine:  organizarea de cursuri având ca tematică Managementul carierei. (2) susţinerea unui interviu . stabilindu -se astfel un clasament final al primilor 30 de studenţi. după susţinerea colocviului de practică cu respectarea termenelor şi condiţiilor stabilite pentru organizarea şcolii de vară prezentate pe site-ul PRAXIS. studenţii vor fi supuşi unui test de evaluare a competenţelor. | Ghid de practică .  diplomă de participare.ro şi afişate la biroul de practică.  studii de caz prezentate de către experţii PRAXIS.

).să furnizeze participanților oportunitatea de a pune în practică cunoștințele dobândite pe parcursul studiilor. descrierea activităților etc. .să furnizeze participanților oportunitatea de a acumula experiență practică prin participarea la activitățile de zi cu zi în cadrul unor corporații în vederea îmbunătățirii avantajelor competitive care să faciliteze mai apoi o integrare rapidă pe piața muncii. În acest fel va avea o imagine de ansamblu asupra facilităților oferite de locația în care se va desfășura stagiul. . 7 în Portugalia și 8 în Franța. În fiecare an la stagiul de practică în străinătate. Obiectivele specifice ale SPS sunt: . vor participa 15 studenţi. cu durata de 14 zile. în perioada 2011-2013. adresă.23 VIII. 2/ Întâlnire de lucru cu persoana de contact din cadrul instituției gazdă Pe parcursul întâlnirii participanții vor primi: . mod de prezentare etc.informații asupra stagiului de practică (conținut.). STAGIUL DE PRACTICĂ ÎN STRĂINĂTATE Ce urmărește? Stagiul de practică în străinătate (SPS) reprezintă o activitate atent supravegheată de către partenerii străini în cooperare cu cei din România pe parcursul căreia studentul are definite obiective de urmărit în strânsă legătură cu programul de studi u. . în special cele în arii le de competență specifice. contractul de practică (dacă nu a fost deja primit la plecare) şi programul de activitate. mod de organizare. Ghid de practică | . Când se derulează? Pe parcursul lu nii iulie. îndatoririlor și oportunităților care se ivesc într -un mediu de lucru internaţional . Cum se derulează? 1/ Întâlnire introductivă la Biroul de Stagii (sau structură similară acestuia) Fiecare participant va primi manualul de stagiu de practică (sau reglementări echivalente). orarul de lucru.să conștientizeze participanţii asupra constrângerilor profesionale. Stagiile de practică sunt validate printr-un certificat care să ateste atingerea obiectivelor propuse. numele tutorelui și poziția ierarhică a acestuia.să furnizeze studenţilor un cadru de muncă internațional la cel mai înalt nivel calitativ. . durată.informații asupra companiei în care se va desfășura stagiul de practică (nume.

mod de comportament. relația student -tutor. lista de întrebări frecvente. modalitate de evaluare și de certificare a stagiului de practică . . . .) .informații de natură interculturală . modalitate de raportare.24 datele de contact ale îndrumătorului de practică.informații concrete asupra demarării programului de pregătire . - | Ghid de practică . alte contacte folositoare etc.alte categorii de informații (numere de urgență. servicii medicale. detalii asupra activităților culturale și sportive. chestionarul privitor la modul de desfășurare a activității de practică . lista cu serviciile suport de care pot beneficia pe parcursul stagiului de practică .

facilitarea efectuării unui stagiu de practică facultativ prevăzut în curricula universitară pentru studenţii interesaţi. BP este coordonat de responsabilul cu biroul de practică. . Biroul de practică va funcţiona ca un nod de comunicare între studenţi.stabilirea şi menţinerea unei relaţii permanente cu reprezentanţi din mediul economic în vederea stabilirii centrelor de practică şi identificării eventualelor posibilităţi de angajare într -un loc de muncă a absolvenţilor care au făcut parte din grupul ţintă. În acest sens. Ghid de practică | .încheierea convenţiilor de practică cu centrele de practică stabilite. coordonatorii de practică şi tutorii din centrele de practică. . biroul de practică va asigura organizarea unor activităţi extracurriculare. Biroul de practică va coordona: .  secretariatul biroului. Organizarea stagiilor de practică – biroul de practică va face demersurile organizatorice şi administrative pentru derularea în bune condiţii a stagiilor de practică.25 IX. şi are în structura sa:  coordonatorii de practică. Biroul de Practică – rol. Organizarea de activităţi extracurriculare – pe lângă stagiile de practică derulate ca parte a planurilor de învăţământ. activităţi şi funcţii Biroul de practică (BP) este o unitate structurală cu funcţionalitate distinctă în cadrul proiectului PRAXIS.stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu studenţii din grupul ţintă în vederea asigurării derulării stagiilor de practică. biroul de practică va îndeplini următoarele funcţii: . Din punct de vedere organizatoric.activitățile şcolii de vară. structură. BIROUL DE PRACTICĂ. printr -o bună comunicare cu tutorii din centrele de practică şi coordonatorii de practică din FEAA. lucrul în echipă şi spiritul competitiv al studenţilor. . În cadrul biroului de practică se vor desfăşura următoarele categorii de activităţi: A.stagiile de practică în străinătate în colaborare cu partenerii externi. Rolul său principal este de a asigura derularea în bune condiţii a stagiilor de practică. menite să stimuleze comunicarea.  responsabilul în r elaţia cu centrele de practică. B. . ORIENTAREA PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR ÎN SCOPUL FACILITĂRII TRANZIŢIEI LA VIAŢA ACTIVĂ 9.1.

26 . . biroul de practică va îndeplini următoarele funcţii: . inclusiv cu feedback-ul primit de la centrele de practică. . C. pentru valorificarea oportunităţilor oferite studenţilor încă de pe băncile facultăţii şi facilitarea inserţiei studenţilor şi absolvenţilor FEAA pe piaţa muncii.realizarea şi actualizarea unei baze de date cu CV -urile studenţilor din grupul ţintă. I. | Ghid de practică .actualizarea bazei de date cu studenţii care desfăşoară stagii de practică prin proiectul PRAXIS. orientarea şi medierea profesională a studenţilor. De asemenea. transparen t şi eficient de interacţiune. platforma Praxis va permite informarea şi atragerea directă şi exclusivă a grupurilor de studenţi care s-au declarat aprioric interesaţi de acele tipuri de evenimente.crearea unei baze de date cu locurile de muncă disponibile pe piața regională a muncii în scopul orientării profesionale a absolvenților . modul de întocmire a unui CV). consilierea.consilierea şi orientarea profesională a studenţilor . În acest sens.seminarii pentru studenţii din grupul ţintă cu scopul asigurării unui suport în vederea integrării viitoare a acestora pe piața muncii (simulări de interviuri. . 9. Medierea relaţiei student-angajator – biroul de practică urmăreşte.informarea. pe termen mediu şi lung creşterea şanselor de angajare pentru studenţii din grupul ţintă. În procesul de organizare a diferitelor evenimente care vizează relaţia cu mediul de afaceri. Platforma electronică de practică PRAXIS OBIECTIVE Obiectivul principal al platformei Praxis este de a oferi studenţilor. cadrelor didactice şi angajatorilor un cadru organizat. Platforma Praxis are scopul de a facilita relaţia dintre studenţii din cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor cu organizaţiile care oferă oportunităţi de derulare a stagiilor de practică şi angajare. .furnizarea informaţiilor solicitate de eventuali angajatori cu privire la performanţele şi disponibilitatea absolvenţilor care au facut parte din grupul ţintă precum şi stabilirea unei relaţii între aceştia. .2. platforma permite studenţilor identificarea şi subscrierea la temele de lucrări de licenţă sau de cercetare oferite de cadrele didactice din cadrul FEAA.

cont de tip firmă: are posibilitatea creării unui nou cont. 1000 de companii și 200 de profesori. etc. editării contului şi a preferinţelor de afişare/căutare. Homepage  MENIU scurtă descriere a platformei. Prin intermediul platformei se va oferi consiliere online pentru firme: legislație. Ghid de practică | . firmelor. cont de tip profesor: are posibilitatea creării unui nou cont. un cont de user cu drepturi legate de gestionarea studenţilor. Secțiune cu detaliile de contact care poate fi folosită pentru a trimite și un email direct la administrator. beneficii. adăugarea anunţurilor. Roluri:     ARHITECTURĂ un administrator de site. cu drepturi depline asupra site-ului – decide asupra structurii site-ului. Număr de tranzacții (anunțuri) estimat: 100/ lună. Standardizarea checkbox-uri pentru un matching mai bun. aplicarea la oportunitățile publicate de profesori și firme. a editării acestora . editării contului şi a preferinţelor de afişare/căutare. Secțiune de știri în care se vor anunța vizitatorii de ultimile oportunități și evenimente publicate. Integrarea platformei cu sistemul de gestiune a studenților în cadrul facultății pentru validarea conturilor studenților și preluarea principalelor informații .           FUNCȚIONALITATE Platforma reprezintă un motor de căutare simplu şi avansat.  IV. aprobă conturile. Permite realizarea de rapoarte tehnice și administrative. cont de tip de student: are posibilitatea creării unui nou cont. III. a editării acestora. editării contului şi a preferinţelor de afişare/căutare. nu are acces la structura bazei de date. etc. Acces facil la platformă de pe site-ul facultății.27 II. a obiectivelor sale și oportunităților oferite. Număr de utilizatori estimat: 5000 studenți. profesorilor. contracte. adăugarea unor anunțuri. adăugarea unor anunțuri.

dar mai ales durata de timp scurtă a stagiului de practică obligatorie. Practica facultativă Având în vedere experiența acumulată în primii doi ani de implementare a proiectului. internship. internship. Organizarea de concursuri. Exemple de contracte.100 de studenți din anul II de studiu. Organizarea de întâlniri cu personalități . Scrisoare de intenție. CV Europass link și exemple.28 Oportunități  Afișarea anunțurilor firmelor – pe domenii. concursuri cu premii. Definire și condiții privind angajare. ziua Firmei. începând cu anul doilea de implementare a proiectului PRAXIS. Training-uri.informații despre actele necesare angajării. ideea practicii facultative. Ghid de practică/ internship. o zi de Shadowing. de la toate specializările FEAA (UCV și UVT). AJOFM .3. practică voluntară. respectiv derularea a două stagii pe practică la care au participat peste 1. Ghid de cercetare ( elaborare lucrare de licență și disertație). angajare sau diferite tag -uri. acord de practică . s-a pus în discuție și s-a implementat. Informații utile           Detalierea informațiilor privind platforma. | Ghid de practică . convenții. căutări după tipul de practică dorit: practică voluntară. precum și faptul că studenţii care vin în practică dețin cunoştinţe practice limitate. 9. Vizite la firme. Acțiuni sociale: Ziua Porților Deschise. Definire și condiții privind cercetarea. Interviul. Cercetare – Inovare  Afișarea temelor de licență/di sertație propuse de firme sau de profesori. legislație în vigoare privind practica și angajarea studenților și a proaspăt absolvenților. oportunitățile oferite și proiectul în cadrul căreia s-a dezvoltat. Evenimente       Prezentări de firme.

obținerea unui loc de muncă la terminarea studiilor universitare va fi mai ușoară pentru studenții care au parcurs deja mai multe stagii de practică pe parcursul anilor de studii. Așadar. Astfel. în mod evident. Prin continuarea stagiului de practică studentul se poate convinge dacă şi-a găsit organizația potrivită pentru proiectul său profesional. au avut oportunitatea de a comunica și de a învăța de la profesioniști. iar acesta din urmă va avea mai multe posibilități să convingă angajatorul cu privire la calificarea și competențele lui. centrul de practică/organizația are mai mult timp la dispoziție pentru a evalua potențialul studentului .29 Rolul practicii este acela de a familiariza studentul cu ceea ce îl aşteaptă pe piaţa muncii. au fost purtate discuții cu mai multe centre de practică pentru continuarea stagiului de practică. dacă activitățile pe care le desfășoară i se potrivesc în corelație cu specializarea sa sau dacă este necesar să se reorienteze către alte activități economice. la cererea acestora. și peste 40 de studenți şi-au continuat stagiile de practică începute în cadrul proiectului PRAXIS. în funcție de solicitările și domeniile de interes al e acestora. a făcut obiectul discuțiilor la cele mai multe evenimente organizate în cadrul proiectului și a fost unanim recunoscută ca o activitate cu valențe calitative în formarea viitorilor angajați. Acest aspect ne-a determinat să lansăm stagiile de practică facultativă cu un program flexibil stabilit de comun acord cu centrele de practică și în afara programului de activități universitare. stagii de practică facultativă la centrele de practică partenere sau la alte organizații. în special în domeniile bancar și IT. au dobândit mai multe competențe în diferite domenii ale activității economice. În opinia noastră. iar timpul alocat practicii obligatorii . care se desfășoară pe parcursul a doar trei săptămâni. În acest sens. Practica facultativă. Biroul de practică este pregătit să asigure studenților. insuficient pentru realizarea acestui obiectiv. de la finele anului II de studiu.viitor absolvent. Stagiul obligatoriu de trei săptămâni s-a dovedit a fi insuficient pentru atingerea acestor obiective. Ghid de practică | . pregătirea studenţilor pentru inserția pe piaţa muncii este o misiune care trebuie continuată și după stagiul de practică obligatorie. ca practică de continuare a stagiului de practică obligatorie organizat în cadrul proiectului PRAXIS. contribuind semnificativ la integrarea absolvenților de învăţământ superior economic în conformitate cu nevoile pieţei muncii şi cu standardele compatibile de calificare. iar acest lucru este posibil prin apelarea la stagiile de practică facultativă organizate de biroul de practică la solicitarea studenților și/sau a centrelor de practică.de 90 de ore este.

3. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.8 Total ore pe semestru 3.4 Anul de studiu 2 2.2 curs 3. Pe toată durata practicii. La cererea tutorelui.1 Instituţia de învăţământ superior 1.5 Semestrul Practica de specialitate 2.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.7 Regimul disciplinei II DO 3.5 curs 3.2 Facultatea 1.7 Total ore de studiu individual 3.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Economie.1 Denumirea disciplinei 2. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.5 Ciclul de studii 1. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3. de ore pe săptămână 30 din care: 3. precum şi   | Ghid de practică . Date despre program 1. cursuri de zi şi ID FIŞA DISCIPLINEI 1. Contabilitate şi Afaceri Internaţionale Economie şi Afaceri Internaţionale Licenţă Economie şi Afaceri Internaţionale 2.2 Titularul activităţilor de curs 2.3 seminar/laborator 3.4 Domeniul de studii 1.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.6 Tip de evaluare 2.4 Total ore din plan înv.3 Departamentul 1.3 Titularul activităţilor de seminar 2. 90 din care: 3.1 Nr. Date despre disciplină 2. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică..30 ANEXA 1 FIŞELE DISCIPLINEI DE PRACTICĂ PE PROGRAME DE STUDIU Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Anul II.

Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. etc. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Prezentarea circuitului documentelor. 3. 11. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. care completează conţinutul prezentei fişe a discipli nei. 9. angajare şi salarizare a personalului. 4. clienţi. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 2. cota de piaţă. Procesul de recrutare. selecţie. concurenţi. Prezentarea situaţiilor financiare anuale.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. bilet la ordin). 10. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică. 6. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. cec. Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Piaţa organizaţiei (furnizori. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. vânzări şi casare. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei.2 Explicarea activităților necesare organizării de manifestări/evenimente economice internaționale de promovare C4. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.4 Analiza comparativă a variantelor de organizare a manifestărilor/evenimentelor economice internaţionale de promovare C4. Ghid de practică | .3 Aplicarea tehnicilor specifice pregătirii şi organizării de manifestări/ evenimente economice internaţionale de promovare C4.1 Definirea principiilor de promovare internaţională şi a conceptelor privind planificarea şi organizarea activităţilor aferente C4. 7.31 concluziile studentului. CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 8. 14.  5.). inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 5. 7. Conţinutul Raportului de practică . 12. Competenţe specifice acumulate C4 Asistenţă în realizarea activităţilor specifice promovării internaţionale C4.5 Proiectarea etapelor realizării unei manifestări / unui eveniment economic internaţional de promovare CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu EAI. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. Conţinuturi 7. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 13.

Contractul de vânzare internaţională (obiect.32 7. Declararea mărfurilor. Structura organelor vamale. diplomatică. Originea mărfurilor. Procedura restituirii excedentului drepturilor de import/export anterior achitate. 13. Clauzele contractului internaţional de vânzare – cumpărare (contract comercial extern). Procedura corectării valorii în vamă a mărfurilor. Contravenţii şi infracţiuni vamale. Valoarea în vamă. socială). 19. Procesul de negociere internaţională 1. Conţinutul. studii de caz pe pieţe şi grupe de produse. Regimul vamal de tranzit (clasificarea. Conţinutul. Vămuirea mărfurilor livrate prin intermediul expedierilor poştale internaţionale. tehnici. 23. temei pentru perfectarea actelor vamale. 5. Drepturile de import/export. 9. condiţii de livrare. 12. 18. Evaluarea vamală şi formalităţile vamale practicate în cazul importurilor româneşti. Condiţiile de aplicare a facilităţilor tarifare. 2. 20. 3. Taxe vamale şi măsuri de politică comercială. D. condiţiile financiare. Regimul vamal import. Strategii. 4. 25. 11. Regimul vamal export. Instrumentarul politicii comerciale netarifare. clauze privind cantitatea. Particularităţile negocierii în funcţie de tipul acesteia (comercială. 17.2 Cunoştinţe economice de specialitate 60 ore A. 5. 3. 8. preţul. facturarea la extern). Depunerea declarației vamale. 22.). Punerea în liberă circulaţie. Metode şi tehnici de promovare a exporturilor. Actul constatator. 24. ambalarea. obligaţiile şi responsabilitatea specialistului în domeniul vămuirii. Destinaţia vamală zonă liberă. Depozitarea provizorie a mărfurilor. Procedura declarării mărfurilor transportate prin conducte şi prin linii de transport electric. condiţiile şi ordinea plasării mărfurilor în regimul vamal respectiv. Calculul şi ordinea achitării drepturilor de import/export. Regimurile vamale suspensive: caracterizare generală. mărimea. modalitatea. 4. B. Destinaţiile vamale. Tipurile destinaţiilor vamale. Detalierea logisticii internaționale. Tariful Integrat al Comunităţii Europene – TARIC. reglementate de INCOTERMS la determinarea valorii în vamă. Analiza mecanismelor şi instrumentelor politicii vamale din ţările partenere de afaceri. C. 14. Documentele care însoţesc declaraţia vamală. Declaraţia de export. Echipele de negociatori (tipologie. selectare etc. 3. 2. condiţiile şi ordinea plasării /încheierii regimului | Ghid de practică . Livrarea la extern (pregătirea mărfii pentru export. Derularea procesului de negociere. condiţiil e generale. 15. Încadrare tarifară. procedura). Contractarea şi derularea operaţiunilor de export-import 1. Nomenclatura Combinată . 2. 10. Facilităţile tarifare. 6. 16. calitatea. 2. 4. Actele necesare pentru confirmarea valorii în vamă declarate. termenii. necesar pentru vămuirea mărfurilor. Conţinutul. Drepturile.nomenclatura de bază pentru Tariful Vamal Comun. Modalităţi de pregătire a negocierii. Tipurile taxelor vamale. condiţiile şi ordinea plasării mărfurilor în regimul vamal respectiv. tactici şi stratageme utilizate în negocierea internaţională. 21. Prohibiţii şi restricţii. 7. 3. Alegerea şi schimbarea destinaţiilor vamale. Garantarea achitării drepturilor de import/export (cu excepţia tranzitului). Studiul instrumentelor de politică comercială utilizate de către firmele cu activitate de export-import 1. condiţii de plată). Procedurile ce reglementează exportul. Încasarea obligaţiilor vamale. Rolul condiţiilor de livrare. Vămuirea mărfurilor 1.

Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. Planul de afaceri. Mijloace şi instrumente de plată utilizate în tranzacţiile internaţionale. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. G. Calculul indicatorilor de profitabilitate ai operaţiunilor externe pentru firmă. 10. 1. În acordarea notei. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. Tehnica plăţilor şi finanţării internaţionale 1.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. 1.1 Criterii de evaluare 10. Comensurarea şi managementul riscului tranzacţiilor internaţionale ale firmei. Tehnici de finanţare pe termen lung.2 Metode de evaluare Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. 9. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. 10. 4. F. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. Modalităţi de plată în comerţul internaţional.33 vamal respectiv. Evaluare 10. Tehnici de finanţare pe termen scurt şi mediu. Identificarea categoriilor de risc pentru fiecare firmă. 2.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. E. 3.

6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.    | Ghid de practică . 3.4 Anul de studiu 2 2.3 Titularul activităţilor de seminar 2. Date despre program 1. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.8 Total ore pe semestru 3. Conţinutul Raportului de practică .4 Total ore din plan înv. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.2 curs 3. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .3 Departamentul 1. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. de ore pe săptămână 30 din care: 3.5 curs 3.. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Economie.34 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu ECONOMIE GENERALĂ ŞI COMUNICARE ECONOMICĂ Anul II. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. Date despre disciplină 2.5 Semestrul Practica de specialitate 2. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elab orarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.3 seminar/laborator 3.1 Instituţia de învăţământ superior 1.7 Total ore de studiu individual 3. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.1 Denumirea disciplinei 2. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.4 Domeniul de studii 1. Contabilitate şi Afaceri Internaţionale Economie Licenţă Economie Generală şi Comunicare Economică 2.2 Facultatea 1.5 Ciclul de studii 1.6 Tip de evaluare 2. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.2 Titularul activităţilor de curs 2. 90 din care: 3. Pe toată durata practicii.1 Nr. precum şi concluziile studentului.7 Regimul disciplinei II DO 3. La cererea tutorelui.

şi macro-economic C4. 5. Conţinuturi 7. 10. politicilor şi/ sau programelor economice C4. 7. 60 ore Ghid de practică | . Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică).1 Identificarea normelor metodologice. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. perspective. Competenţe specifice acumulate C4 Implementarea normelor metodologice. a măsurilor. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. Studiul aplicării politicii macroeconomice la nivel instituțional 1. obiective. 13. programelor şi politicilor de natură economică C4. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată.35 5. 14. 9. 4. 3. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu EGCE. 7. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Finanțarea cercetării economice și sociale în România – la nivel public/privat. 8. a măsurilor. Exemple de bune practici și dezvoltare a cercetării în domeniul economico-social. 6.2 Cunoştinţe economice de specialitate A. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie.3 Aplicarea normelor metodologice. cec.5 Proiectarea şi implementarea setului de măsuri pentru problema economică identificată CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 2.4 Evaluarea comparativă a măsurilor. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. concurenţi. angajare şi salarizare a personalului. programelor şi politicilor economice C4. teme actuale. Piaţa organizaţiei (furnizori. a măsurilor. Cercetarea în domeniul socio-economic. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. 4. Instituții din domeniul politicilor macroeconomice – nivel decizional și implementare. tendințe. vânzări şi casare. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). selecţie. bilet la ordin). 11. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. Procesul de recrutare. 12. 3. Instituții de predare a științelor economice la diferite niveluri. 6. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. Competenţe profesionale Competenţe transversale 6.2 Explicarea politicilor şi măsurilor la nivel micro. programelor şi politicilor de natură economică la nivel micro şi macro economic C4. etc. 7.). clienţi. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 2. cota de piaţă. CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 5. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. Instituții specializate în cercetare economică. Prezentarea circuitului documentelor.

2. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. 2. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. 4. 5. 3. Cercetarea şi analiza macroeconomică 1.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. Aplicarea principiilor. sectoriale la nivel regional. Etape în monitorizarea proiectelor implementate prin POR.1 Criterii de evaluare 10. Comunicarea cu partenerii sociali implicaţi în elaborarea strategiilor de dezvoltare locale/regionale.2 Metode de evaluare | Ghid de practică . Activități de comunicare/relații publice derulate. 3. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și 10. C. D. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. Structura Departamentului de politici regionale şi comunicare. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Studiul instituției (firmei) cu activități în domeniul comunicării economice / relațiilor publice / jurnalismului economic. la nivel de autorități. 7. 8. Tipologia comunicării la nivel instituţional – internă. Comunicare în procesul de gestionare a Programului Operaţional Regional 1. 2. Tipuri de strategii de dezvoltare regionale. Structura Planului de dezvoltare regională. Studiul aplicării fundamentelor comunicării economice în activitatea economică 1. Plan de Comunicare la nivel de Program. Aplicabilitate şi modalităţi de diseminare. instrumentelor și mijloacelor specifice comunicării economice. Categorii de indicatori macroeconomici. externă. Metodologia cercetării în domeniul macroeconomic. 9. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală 50% Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică. 3. Evaluare 10. Etape în evaluarea proiectelor depuse spre finanţare prin POR. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. 9. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. În acordarea notei.36 B. Impact și rezultate economice. Etape în elaborarea unei strategii de dezvoltare. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Finanțarea proiectului 10. 6. Promovarea unei scheme de finanţare. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social.

10.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică.37 eliberarea certificatului de practică PRAXIS. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | .

3.1 Nr.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Management-Marketing-Administrarea Afacerilor Management Licenţă Management 2.8 Total ore pe semestru 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.5 curs 3.3 Departamentul 1.2 curs 3. precum şi concluziile studentului. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate . Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.6 Tip de evaluare 2. 90 din care: 3. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică.3 seminar/laborator 3.2 Facultatea 1. La cererea tutorelui.4 Domeniul de studii 1. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.7 Regimul disciplinei II DO 3.1 Denumirea disciplinei 2. Date despre disciplină 2. Date despre program 1.4 Total ore din plan înv. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….3 Titularul activităţilor de seminar 2.7 Total ore de studiu individual 3. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.5 Ciclul de studii 1.4 Anul de studiu 2 2. Pe toată durata practicii. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.5 Semestrul Practica de specialitate 2.38 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu M ANAGEMENT Anul II. Conţinutul Raportului de practică .10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.. de ore pe săptămână 30 din care: 3.2 Titularul activităţilor de curs 2. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.1 Instituţia de învăţământ superior 1.    | Ghid de practică .

4 Identificarea. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). antrenare şi control-evaluare) C4. organizare. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică).2 Cunoştinţe economice de specialitate A. clienţi. organizare. 5. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. identificarea potenţialilor furnizori. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. vânzări şi casare. antrenare şi control-evaluare în organizaţii CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. analiza ofertelor. 7. 8. 7. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu MG. coordonare.). aviz de însoţire etc. Prezentarea circuitului documentelor. 12. angajare şi salarizare a personalului. 13.3 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare. 9. Piaţa organizaţiei (furnizori. 3. bilet la ordin). 11. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. etc.2 Interpretarea fenomenelor. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. 10. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare. 2. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. elaborarea documentaţiei în vederea participării la licitaţiile publice (NIR. Competenţe specifice acumulate C. coordonare. situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva funcţiilor manageriale C4. organizare. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. cota de piaţă. 4. coordonare. coordonare. organizare. 7. 60 ore Departamentul aprovizionare (cumpărări) 1. Procesul de recrutare. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. concurenţi. 4. coordonare. 3. selecţie. elaborarea unei cereri de ofertă. 14. Conţinuturi 7. antrenare şi control-evaluare C4. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. antrenare şi control-evaluare în organizaţii C4.).39 5. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. 2. Ghid de practică | .1 Recunoaşterea funcţiilor manageriale (previzionare.5 Realizarea de studii/lucrări de previzionare. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 6. antrenare şi control -evaluare C4. cec. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. organizare.4 Evaluarea aplicării modalităţilor de previzionare. notă constatatoare de diferenţe.

10. 7. 8. criteriilor de alocare a linearului pe produse. împărţirii pe grupe şi subgrupe. înţelegerea demersului şi a structurii unui proces de mediere şi consiliere în vederea găsirii unui loc de muncă potrivit pregătirii şi dorințelor solicitatorilor. modalităţilor de prezentare a produselor pe mobilierul de expunere (vertical. cunoaşterea şi analiza: regulilor specifice de repartizare a spaţiului de vânzare pe raioane (planul magazinului). acoperirea şi rotaţia stocurilor. renunţarea la produsele neprofitabile sau cu viteză mică de rotaţie (procedura reduceri preţ non food). 7. întocmire declaraţii de conformitate. Bibliografie  Ghidul de Practică  Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă | Ghid de practică . analiza portofoliului de produse şi servicii. 6. 2. fişă post. înţelegerea activităţilor specifice logisticii interne.40 5. 4.registru de evidenţă a salariaților în format electronic. numerar. concedii de odihnă. 2. 10. 5. întocmirea principalelor documente întâlnite în activitatea de vânzare a produselor şi de aprovizionare (contract de cumpărare/vânzare. Resurse umane 1. documente de transport). 6. familii de produse. 9. C. întocmirea unei fişe de antecalculaţie a preţului pentru un produs/serviciu. a relațiilor de muncă. ore suplimentare. identificarea elementelor signalectice privind articolele expuse (etichete. proces verbal de recepţie. 3. OP. reducere de preţ. marja şi numărul de clienţi Like for Like/buget. B. optimizarea stocurilor de materiale. Departamentul vânzări/marketing 1. 5. afişe deko. cunoaşterea modalităţilor de plată: tichete de masă. elaborarea de rapoarte privind: vânzările de referinţă. Departamentul de producţie 1. cunoaşterea sistemului de salarizare. 8. notă de intrare şi recepţie. întocmire şi verificare dosar personal al angajatului. elaborarea de modalităţi în vederea îmbunătăţirii sortimentului existent: introducerea de produse noi. 5. 3. identificarea şi elaborarea documentelor şi a procedurilor specifice sistemului de calitate. cunoașterea şi utilizarea programului Revisal . articolele cu vânzare zero. orizontal etc). elaborare argumentaţie pentru prezentarea unui produs. burse generale şi specializate pe meserii şi pentru persoanele cu handicap. bon de consum. 2. modul de întocmire a unui plan de aprovizionare. organizarea de cursuri de reconversie profesională în funcție de cerințele pieței muncii. 4. certificate de garanţie. concedii medicale. tichete cadou. 6. întocmirea dosarelor de acordare a indemnizaţiilor de şomaj şi a ajutoarelor sociale. analiza comparativă a articolelor aflate în promoţie. pentru zilieri şi colective). factură. alcătuirea unei fişe de produs. gestionarea controlului. cunoaşterea principalelor fluxuri de producţie sau operaţii. cunoaşterea modalităţilor de prezentare a articolelor din gama mărcilor proprii . fişe tehnice). 9. pontaje. determinarea productivităţii muncii. 3. sponsorizare. CEC. participarea la organizarea burselor de locuri de muncă. angajare personal . cupon tip voucher sau bonus. D. EURO 200. fişă de magazie. 11. precum şi securitate şi sănătate a mu ncii. structurii sortimentale pe raion. 6. situaţii. articolelor de bază ale raionului raportat la articolele de sezon. 4. aplicarea metodelor de analiză a eficienţei sortimentului existent.încheiere şi urmărire contracte de muncă (clasice. notă constatatoare de diferenţe. card bancar. rapoarte.

2 Metode de evaluare Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | .3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. Evaluare 10. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. 9.41 8. În acordarea notei. 10. 10. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie.1 Criterii de evaluare 10.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS.

în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. de ore pe săptămână 30 din care: 3. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. La cererea tutorelui. Pe toată durata practicii. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.1 Instituţia de învăţământ superior 1.2 Facultatea 1. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .3 Titularul activităţilor de seminar 2. Conţinutul Raportului de practică .5 Semestrul Practica de specialitate 2. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.2 Titularul activităţilor de curs 2.3 seminar/laborator 3.1 Nr. Date despre program 1.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. Turismului şi Serviciilor 2. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3. 90 din care: 3.4 Domeniul de studii 1. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.    | Ghid de practică .7 Total ore de studiu individual 3.3 Departamentul 1.6 Tip de evaluare 2. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.. 3.7 Regimul disciplinei II DO 3. TURISMULUI ŞI SERVICIILOR Anul II.8 Total ore pe semestru 3. Date despre disciplină 2.4 Total ore din plan înv.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4.4 Anul de studiu 2 2.42 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu ECONOMIA C OMERŢULUI.5 Ciclul de studii 1.2 curs 3.5 curs 3. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. precum şi concluziile studentului.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Management-Marketing-Administrarea Afacerilor Administrarea Afacerilor Licenţă Economia Comerţului.1 Denumirea disciplinei 2. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în e laborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.

inclusiv în activitatea de turism. Competenţe specifice acumulate C3 Gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii C3. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice.3 Rezolvarea de probleme simple. 2. Cunoaşterea firmei şi departamentului A1. 5. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. prin consilierea clientului în luarea deciziei de cumpărare C3.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. bilet la ordin).4 Fundamentarea de studii şi analize. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 4. 10. 12. 8. 2. inclusiv a celor turistice. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. concurenţi. organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în vederea acordării de consiliere şi asistenţă C3.2 Cunoştinţe economice de specialitate A. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. cec. Participarea la activitățile din cadrul firmei de turism: 1. asociate vânzării produselor. 14. Procesul de recrutare. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu ECTS. 3.2 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specific e comerţului.5 Consiliere şi asistenţă prin elaborarea de proiecte profesionale care răspund problemelor concrete ale clienţilor CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. a comportamentului consumatorilor şi a normelor de protecţie a acestora C3.). angajare şi salarizare a personalului. Piaţa organizaţiei (furnizori. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. 3. 6. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. 13. 11. 6. turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi oferta de servicii şi a comportamentului consumatorilor C3. Conţinuturi 7. întocmirea de deconturi. etc. realizarea şi verificarea calculaţiilor de preţ. bine definite.43 5. cota de piaţă. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul).1 Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii. 7. vânzări şi casare. 7. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. 9. selecţie. 7. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. Prezentarea circuitului documentelor. clienţi. Competenţe transversale Competenţe profesionale 60 ore Ghid de practică | . alcătuirea şi verificarea programelor turistice.

14. reguli specifice de repartizare a spaţiului de vânzare pe raioane (planul magazinului). asortiment bogat. dimensionarea aleilor de circulaţie în cadrul magazinului. gestiunea pachetelor de servicii oferite. 19. elaborarea de rapoarte privind: vânzările de referinţă. analiza comparativă a articolelor aflate în promoţie. familii de produse. indicatori de determinare a atractivităţii produselor. 12. atribuirea de camere (spaţii cazare). modalităţi de îmbunătăţire a asortimentului existent: introducerea de produse noi. rentabilitatea indirectă. studierea cumpărătorilor (produse cumpărate. gradul de satisfacere a cerinţelor consumatorilor/clienţilor). 9. 22. 6. 7. furnizarea de informaţii. valoarea cumpărărilor. relaţiile publice. verificarea corespondenţei. marca. 23. sponsorizarea). marja şi numărul de clienţi Like for Like/buget. 9. 16. 19. pe valoare. 8. caracteristicile consumatorilor din zona de atracţie. respectarea legislaţiei în vigoare (HG 899/2011 . 18. 16. relaţiile cu furnizorii.Norme de aplicare. 3. modalităţi de aprovizionare a magazinului şi a mobilierului de expunere. conferinţe. asortiment restrâns). tehnici de promovare a produsului turistic. profunzime. afişe deko. 21. renunţarea la produsele neprofitabile sau cu viteză mică de rotaţie (indicatorii de rezultate pe baza cărora se adoptă decizia). 11. tehnici de promovare a produselor şi magazinului (publicitatea. 15. coerenţă. 21. 13. culegerea informaţiilor. criterii de acordare a reducerilor (pe cantitate. fişe tehnice). modalităţi de prezentare a produselor pe mobilierul de expunere. metode de analiză a eficienţei asortimentului existent. analiza ponderilor mărcilor proprii ale distribuitorilor în asortiment. efectuarea încasărilor şi plăţilor. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor pe o temă de interes (de exemplu. cunoaşterea şi folosirea sistemului de rezervări. 8. 10. 20. cunoaşterea modalităţilor de prezentare a articolelor din gama mărcilor proprii. 7. 10.44 întocmirea de grafice de acţiuni. efectuarea de rezervări. 18. 24. gestiunea informaţiilor de cazare şi rezervare. frecvenţa cumpărărilor. actualizarea tarifelor şi verificarea condiţiilor contractuale. realizarea de corecţii ale stocurilor. 4. A2. 4. organizarea de târguri de profil. acoperirea şi rotaţia stocurilor. 20. conceperea unui chestionar. comportamentul consumatorilor în situaţii de ruptură de stoc şi metode de eliminare a unor astfel de neajunsuri. identificarea elementelor signalectice privind articolele expuse (etichete. 14. 5. redactarea de materiale de prezentare. verificarea deconturilor. 17. în funcţie de numărul produselor achiziţionate de la furnizor). criterii de alocare a linearului pe produse. organizarea de evenimente. caracteristicile asortimentului din punct de vedere al dimensiunilor sale (lărgime. realizarea de rapoarte şi grafice de activitate. tehnicile de promovare a vânzărilor utilizate şi efectele acestora. constituirea unui eşantion. calculul unor indicatori de cuantificare a capacităţii de cazare turistică. promovarea vânzărilor. recenţa cumpărărilor). 2. 6. articolele cu vânzare zero. 17. verificarea viramentelor şi instrumentelor de plată. 13. 12. team building. gestiunea relaţiilor cu prestatorii de servicii în domeniu. Agenţii de turism). Clasificarea structurilor de primire. 5. 11. | Ghid de practică . Participarea la activitățile specifice de comerţ şi retail: 1. 15.

ore suplimentare. a promoţiilor organizate de magazin. 2. cunoaşterea sistemului de salarizare. modalităţi de plată. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. de transport. 10. rapoarte. situaţii. 3. 9.2 Metode de evaluare Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | .1 Criterii de evaluare 10. la obiecţii. 24. concedii medicale. utilizarea programelor de gestiune specifice. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. recepția mărfurilor: activităţi şi documente necesare. abordarea clienţilor în magazin: prezentarea ofertei şi a avantajelor faţă de concurenţi. Evaluare 10. Resurse umane 1. recrutarea şi folosirea angajaţilor temporari. se ţine seama de calitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. B. 25.45 efectuarea de inventare parţiale. organizarea procesului de protecţie a consumatorilor. pontaje. răspuns la nelămuriri. dosar personal. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. 22.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. fişa postului. concedii de odihnă. 23.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. 26. 10. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. 4. În acordarea notei. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. angajare personal-contract de muncă. facilităţi de plată.

care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. 90 din care: 3.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.1 Denumirea disciplinei 2. Conţinutul Raportului de practică . precum şi concluziile studentului. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.    | Ghid de practică . Date despre disciplină 2. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.7 Regimul disciplinei II DO 3. Date despre program 1.2 Facultatea 1. 3.46 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu MARKETING Anul II. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.7 Total ore de studiu individual 3.4 Anul de studiu 2 2.3 seminar/laborator 3. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3. La cererea tutorelui. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Management-Marketing-Administrarea Afacerilor Marketing Licenţă Marketing 2.2 curs 3.5 Semestrul Practica de specialitate 2.3 Departamentul 1..1 Nr.2 Titularul activităţilor de curs 2.8 Total ore pe semestru 3. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.1 Instituţia de învăţământ superior 1.4 Total ore din plan înv. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.6 Tip de evaluare 2.5 curs 3.3 Titularul activităţilor de seminar 2. de ore pe săptămână 30 din care: 3. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. Pe toată durata practicii. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.

în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Conţinuturi 7. cec. 8. concurenţi. reviste. selecţie. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. 9. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare.2 Cunoştinţe economice de specialitate Competenţe transversale Competenţe profesionale 60 ore A. identificarea surselor de informaţii interne şi documentare utilizate în studiul pieţei: tipuri de rapoarte întocmite.2 Interpretarea impactului variabilelor de mediu asupra activităţii organizaţiei C3. fişierul clienţilor.5 Elaborarsea unui proiect de analiză a mediului de marketing al organizaţiei. Procesul de recrutare.47 5. gradul de satisfacţie al consumatorilor/clienţilor). 6. cota de piaţă. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu MK. analiza şi interpretarea informațiilor de marketing privind organizația și mediul său C3. 7. Ghid de practică | . Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul).1 Definirea mediului organizaţiei. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 4. Competenţe specifice acumulate C3 Culegerea. 2. 14. statistici utilizate. conceperea unui chestionar. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. 7.4 Evaluarea şi clasificarea factorilor care influenţează funcţionarea organizaţiei C3. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). etc. 13. culegerea informaţiilor. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată.). 5. 3. constituirea unui eşantion.3 Identificarea şi selectarea factorilor care influenţează funcţionarea organizaţiei C3. vânzări şi casare. Studiul pieţei 1. 10. clienţi. 2. Piaţa organizaţiei (furnizori. bilet la ordin). 12. 11. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. 3. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). descrierea pieţei întreprinderii cu menţionarea principalilor clienţi. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. identificarea şi descrierea principalelor variabile ale acestuia C3. 7. angajare şi salarizare a personalului.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. în funcţie de specificul pieţei CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 6. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor pe o temă de interes (de exemplu. Prezentarea circuitului documentelor. cauzelor fluctuaţiilor volumului de vânzări.

telemarketing (marketing telefonic). căutarea de noi clienţi noi. conceperea materialelor de relaţii publice (comunicate de presă. 3. 2. caracteristici. studiul politicii de preţ ″Cel mai ieftin″. elaborare plan media. organizarea forţei de vânzare: număr de agenţi. 3. Politica de produs 1. 3. F. elaborarea unei cereri de ofertă. B. 2. 5. întocmirea unei fişe de antecalculaţie a preţului pentru un produs/ serviciu. proces verbal de recepţie. identificarea potenţialilor furnizori. 2. întocmirea principalelor documente întâlnite în activitatea de vânzare a produselor şi de aprovizionare (contract de cumpărare/vânzare. cunoaşterea modului de organizare a activităţii de participare la târguri şi expoziţii. bon de consum. 4. înţelegerea specificului criteriilor de selecţie. rapoarte zilnice. 5. documente de transport). identificarea şi descrierea principalelor mijloace de comunicare utilizate. circuite. cunoaşterea principalelor activităţi logistice. promovare pe site-ul firmei şi în media. fişă de magazie. descrierea produselor şi serviciilor (game de produse. etc. 7. G. Politica de distribuţie 1. furnizori etc.48 4. negocierea şi încheierea contractelor. 6. E. 8. identificarea clienţilor pe baza surselor documentare. 4. Forţa de vânzare 1. linii de produse. D. 6. mărci înregistrate la OSIM). C. 2. analiza acţiunilor promoţionale efectuate în ultimul an. 2. analiza structurii cifrei de afaceri pe clienţi şi zone geografice. 3. 2. organizare târguri de profil. cunoaşterea criteriilor de performanţă pentru agenţii de vânzări. 5. întocmirea şi actualizarea fişierului clienţi. elaborare pliant de prezentare a ofertei firmei. rapoarte săptămânale. factură. identificarea circuitele de distribuţie utilizate. certificate de garanţie. 6. 3. zone acoperite. Elaborarea de rapoarte 1. Politica de preţ 1. atribuţii. elaborare reclame pentru produsele reprezentative ale firmei. ciclul de viaţă. 5. studiul privind preţurile practicate de concurenţă. notă constatatoare de diferenţe. 9. analiza gamei de produse şi servicii. identificarea şi elaborarea documentelor şi a procedurilor specifice sistemului de calitate. 4. prezentarea relaţiilor cu furnizorii: materii prime aprovizionate. motivare şi remunerare a forţei de vânzare. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă | Ghid de practică . 11. notă de intrare de recepţie. analiza ofertelor. sortimente. Politica de comunicare 1. pregătire. 10.).

1 Criterii de 10. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. În acordarea notei. 10. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică.3 Pondere 10. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. 9.49 8. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | . Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. se ţine seama de c alitatea Evaluarea finală Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din 50% Ghidul de Practică. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. Evaluare 10. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social.

3 seminar/laborator 3.6 Tip de evaluare 2.2 curs 3. Conţinutul Raportului de practică .6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Economie.1 Instituţia de învăţământ superior 1.    | Ghid de practică . Date despre disciplină 2. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.2 Titularul activităţilor de curs 2.4 Total ore din plan înv.1 Nr.8 Total ore pe semestru 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Denumirea disciplinei 2.5 Semestrul Practica de specialitate 2. Contabilitate şi Afaceri Internaţionale Contabilitate Licenţă Contabilitate şi Informatică de Gestiune 2. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. La cererea tutorelui.4 Anul de studiu 2 2. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.7 Regimul disciplinei II DO 3.50 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE Anul II. 90 din care: 3..7 Total ore de studiu individual 3.3 Departamentul 1. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.2 Facultatea 1. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute. precum şi concluziile studentului. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1. 3. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în ela borarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior. de ore pe săptămână 30 din care: 3. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. Date despre program 1. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Pe toată durata practicii.5 curs 3.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.3 Titularul activităţilor de seminar 2.

7. Procesul de recrutare. 5. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale.51 5. Competenţe specifice acumulate C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar -contabile și/sau fiscale C3.2 Cunoştinţe economice de specialitate 60 ore În funcţie de tipul entităţii. Prezentarea circuitului documentelor. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3. Conţinuturi 7. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. 3. 10. selecţie. 13. 8. 4. 7. etc. 9. teoriilor. studenţii vor rezolva temele de practică ce se nominalizează în continuare în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice.). Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 2. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii.3 Aplicarea conceptelor. 6.4 Evaluarea procedeelor şi instrumentelor de prelucrare a informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3.2 Explicarea conceptelor. contabilitate de gestiune şi respectiv publică. 14.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. concurenţi. cota de piaţă. Temele ce privesc practica propriu-zisă sunt delimitate astfel: Ghid de practică | . Piaţa organizaţiei (furnizori. Prezentarea situaţiilor financiare anuale.5 Întocmirea şi prezentarea de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. vânzări şi casare. şi avându -se în vedere conţinutul disciplinelor de contabilitate financiară. economice. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. de producţie şi prestări de servicii sau publice. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. cec. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. 7. 11.1 Definirea conceptelor. 12. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). clienţi. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu CIG. bilet la ordin). angajare şi salarizare a personalului. teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale C3.

B. dividendele. d) concesionarea activelor imobilizate. precum şi sumele lăsate temporar de aceştia la dispoziţia entităţii. e) procurarea şi utilizarea elementelor încadrate în categoria ″alte valori″.52 A. c) centrele de responsabilitate. Teme comune disciplinelor de contabilitate şi entităţilor de practică 1. f) intrarea imobilizărilor corporale prin aport în natură. b) primirea şi rambursarea împrumuturilor şi urmărirea dobânzilor aferente. h) reflectarea contabilă a consumurilor de materii prime şi materiale în cadrul entităţilor economice ce au ca obiect de activitate producţia de bunuri. f) înregistrarea în contabilitate a asocierilor în participaţie. b) determinarea şi contabilizarea operaţiilor aferente taxei pe valoarea adăugată. Tehnici şi proceduri contabile privind imobilizările: a) intrarea imobilizărilor corporale prin leasing financiar şi operaţional. d) obţinerea producţiei şi urmărirea distribuirii acesteia . 4. Lucrări contabile specifice închiderii exerciţiului financiar: a) efectuarea şi valorificarea rezultatelor inventarierii. 5. d) categoriile de personal. precum şi reducerile comerciale şi financiare aferente. c) efectuarea şi reflectare în contabilitate a operaţiunilor de reevaluare a activelor imobilizate. c) procurarea şi darea în folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar. Teme specifice contabilităţii financiare de la entităţile economice 1. Tehnici şi proceduri contabile în relaţie cu terţii: a) urmărirea serviciilor efectuate entităţii de către terţi. d) urmărirea în contabilitate a subvenţiilor obţinute de entitate. f) operaţiuni privind stocurile aflate în curs de aprovizionare. plusuri de valoare la inventar sau prin subvenţii pentru investiţii. d) aprofundarea relaţiei entitate-terţi. gama de produse şi servicii specifice informaţiei contabile: a) cunoaşterea ofertei de produse şi servicii contabile şi caracteristicile a cestora. b) determinarea rezultatului exerciţiului şi impozitarea acestuia. 2. i) particularităţi ale evidenţei stocurilor în cadrul entităţilor din domeniul agriculturii. b) descrierea structurii contabile. c) tehnici de obţinere şi circulaţie a produselor şi serviciilor contabile. 2. h) determinarea şi înregistrarea amortizării imobilizărilor. Tehnici şi proceduri contabile privind trezoreria: a) acordarea şi justificarea avansurilor de trezorerie . prin donaţii. e) achiziţii de stocuri pentru care furnizorii emit factura ulterior. g) întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale specifice entităţilor economice. | Ghid de practică . f) operaţiuni privind investiţiile pe termen scurt. b) stocuri primite de la furnizori. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. c) decontarea tranzacţiilor prin intermediul cecurilor şi efectelor de comerţ. g) particularităţi privind evidenţa mărfurilor la unităţile de comerţ cu ridicata sau cu amănuntul. organizarea şi conducerea specifice activităţii entităţii: a) descrierea structurilor funcţionale. d) utilizarea acreditivelor pentru decontarea tranzacţiilor între terţi. Tehnici şi proceduri contabile privind stocurile: a) primirea de stocuri de la furnizori cu şi fără diferenţe la recepţie. e) reflectarea în contabilitate a relaţiilor entităţii cu acţionarii/asociaţii în ceea ce priveşte aporturile la capitalul social. e) intrarea imobilizărilor corporale cu titlu gratuit. c) reflectarea în contabilitate a impozitelor şi taxelor locale. b) obţinerea imobilizărilor corporale în antrepriză şi cu efort propriu. 3. b) fluxuri de informaţii contabile. g) obţinerea imobilizărilor prin schimb de active.

5. C. 7. evidenţa şi mişcarea stocurilor la instituţiile publice. 4. 6. contabilitatea capitalurilor proprii constituite pe seama bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. 9. Teme specifice entităţilor publice 1. utilizarea metodologiei standard în proiectarea tehnico-economică şi urmărirea nivelului cheltuielilor şi al costurilor.3 Pondere 10. 6. calculaţia costurilor în condiţiile metodei pe comenzi şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. raportările contabile în instituţiile publice.1 Criterii de 10. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. b) constituirea veniturilor. calculaţia costurilor în condiţiile metodei coeficienţilor de echivalenţă şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. d) contabilitatea contractelor de finanţare tip POSDRU. 2. Teme specifice contabilităţii de gestiune de la entităţile de producţie şi prestări de servicii 1. calculaţia costurilor în condiţiile metodei pe faze şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. contabilitatea fondurilor şi finanţărilor din surse bugetare şi extrabugetare la instituţiile publice. politici contabile privind decontările cu terţii.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. b) contabilitatea contractelor în parteneriat. rolul relaţiei cost-volum-profit în stabilirea rentabilităţii pe produse şi pe ansamblul entităţii. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. c) determinarea venitului net. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de Evaluarea pe parcurs practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Ghid de practică | . 3. contabilitatea datoriilor publice interne şi externe contractate şi garantate de unităţile administrativ-teritoriale. Evaluare 10. Tehnici şi instrumente specifice contabilităţii în partidă simplă: a) înregistrarea cheltuielilor. calculaţia costurilor în condiţiile metodei globale şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia. tratamente şi practici contabile privind urmărirea şi deprecierea activelor fixe corporale aflate în proprietatea instituţiilor publice. 3. 7.53 c) repartizarea rezultatului exerciţi ului. 6. c) contabilitatea cererilor de rambursare în cadrul societăţilor comerciale. 2. 5. Tehnici şi proceduri contabile privind finanţările din fonduri europene: a) contabilitatea unui contract de finanţare multianual. 4. D.

54
Anexa 4 din Ghidul de Practică. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică, un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. În acordarea notei, se ţine seama de c alitatea Raportului Evaluarea finală de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică, de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. 10.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________

50%

| Ghid de practică

55
Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu FINANŢE ŞI B ĂNCI Anul II, cursuri de zi

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Finanţe, Bănci şi Analiză Economică Finanţe Licenţă Finanţe şi Bănci

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei 2.2 Titularul activităţilor de curs 2.3 Titularul activităţilor de seminar 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul Practica de specialitate 2.6 Tip de evaluare 2.7 Regimul disciplinei

II

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Nr. de ore pe săptămână 30 din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din plan înv. 90 din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….. 3.7 Total ore de studiu individual 3.8 Total ore pe semestru 3.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3

4. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică
 
Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Pe toată durata practicii, studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi, în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute; La cererea tutorelui, studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior, precum şi concluziile studentului. Conţinutul Raportului de practică , metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică, şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică, care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.

 

Ghid de practică |

56
5. Competenţe specifice acumulate
C3 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.1 Descrierea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.2 Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.3 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor economico-financiare C3.4 Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură economico-financiară C3.5 Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico-financiare CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale

6. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu FB, în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii.

7. Conţinuturi
7.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore
1. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). 2. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică), cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. 3. Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. 4. Piaţa organizaţiei (furnizori, clienţi, concurenţi, cota de piaţă, etc.). 5. Procesul de recrutare, selecţie, angajare şi salarizare a personalului. 6. Prezentarea circuitului documentelor, inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. 7. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii, vânzări şi casare. 8. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale, inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 9. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. 10. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. 11. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată, cec, bilet la ordin). 12. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. 13. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. 14. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul).

7.2 Cunoştinţe economice de specialitate

60 ore

A. Practica la instituţiile de credit În funcţie de tipul unităţii teritoriale a instituţiei de credit şi de accesul la informaţii, studenţii vor realiza următoarele teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice necesare activităţii instituţiilor de credit.

| Ghid de practică

j) credite: tipuri de credite – clasificare. creditul imobiliar-ipotecar. dobânzi şi comisioane. creditul de consum. noi servicii oferite prin carduri. c) operaţiuni valutare inclusiv cele privind casele de schimb valutar. g) contul curent şi operaţiunile de cont curent: contul curent. standing order. c) categoriile de personal. multimedia customer contact center. electronic banking. c) aprofundarea relaţiei bancă-client. Ghid de practică | . conturi de economii. direct debit.cash. certificate de depozit. 3. garanţii colaterale. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a instituţiei de credit: a) descrierea structurilor funcţionale. documentaţia de credit şi analiza creditului. terminale bancare ATM şi EPOS din perspectiva canalelor de distribuţie de produse şi servicii bancare. b) front-office şi back-office. Internet banking. b) tehnici de vânzare a produselor şi serviciilor bancare. de piaţă. managementul operaţiunilor şi performanţelor instituţiei de credit: a) cunoaşterea operaţiunilor active şi pasive. Practica la societăţile de asigurări Studenţii vor realiza următoarele teme de practică. 2. fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. informaţii de risc bancar. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. 5. operaţiunile cu numerar . b) operaţiuni de virament. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. tehnologii în domeniul cardurilor.57 1. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a societăţii de asigurări: a) descrierea structurilor funcţionale. 1. b) centrele de responsabilitate. instrumente de plată şi încasare fără numerar. h) depozite: tipuri de depozite. d) operaţiuni cu carduri. d) categoriile de personal. f) operaţiuni privind tranzacţiile efectuate de clienţi pe piaţa de capital. de lichiditate. d) categorii de clienţi retail. evaluarea şi administrarea riscului de credit. alte operaţiuni conexe contului curent. asigurări conexe activităţii de creditare). operaţional. caracteristici tehnologice. c) centrele de responsabilitate. b) cunoaşterea structurii veniturilor şi cheltuielilor instituţiei de credit. gestiunea relaţiei cu clienţii Customer Relationship Management – CRM. 4. B. e) canalele integrate de distribuţie bancară: rolul canalelor electronice de distribuţie în sectorul bancar. reputaţional atât la nivel de ansamblu a instituţiei de credit cât şi la toate nivelurile organizatorice ale acesteia. cerinţe de cunoaştere a clientelei. mobile banking. participanţi. codul IBAN. tehnica de realizare a fiecărui tip de operaţiuni bancare desfăşurată la unitatea teritorială a instituţiei de credit: a) constituirea de depozite bancare. b) cunoaşterea strategiei privind tratamentul riscurilor semnificative. i) carduri : concept. c) cunoaşterea organizării şi a atribuţiilor compartimentului de administrare a riscurilor semnificative şi ale comitetului de administrare a riscurilor sau a structurilor similare la nivelul unităţilor teritoriale d) sistemul de control intern. dobânzi. gestiunea riscurilor semnificative care afectează activitatea instituţiilor de credit şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare controlului riscurilor: a) identificarea. e) operaţiuni de creditare a persoanelor fizice şi juridice. gama de produse şi servicii bancare şi managementul relaţiei bancă client: a) canalele de distribuţie.

tehnic-operativ în asigurări: a) fluxul de relaţii. stabilirea despăgubirii. dimensionarea şi finanţarea necesarului de active circulante : a) evidenţierea eficienţei utilizării. d) indicatori privind aprecierea performanţelor în domeniul asigurărilor. 4. marjei de solvabilitate. c) de răspundere civilă. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în societatea comercială unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. capitalul firmei și modalitățile de formare: a) structura bilanțieră a capitalului. d) alte modalități de finanțare. atribuţiilor şi activităţii compartimentului fi nanciar (eventual financiar-contabil) – în acest scop. evaluarea şi finanţarea investiţiilor: a) prezentarea concretă a documentaţiei tehnico–economice a unui proiect de investiţii din firmă. finanțare din fonduri europene etc. b) modalități de formare și sporire a capitalului propriu.58 2. procedura de constatare a unor cazuri asigurate: a) prezentarea cazului. 3. b) reflectarea în dosarul de daună: evaluarea pagubei. D. 5. 4. financiare) precum şi politica de dividend. formularea de concluzii. vor fi prezentate contul de profit şi pierdere. impozitarea şi repartizarea profitului firmei: a) analiza rezultatelor aferente fiecărui ciclu de operaţiuni (exploatare. elementele tehnice specifice ale contractului pe forme ale asigurării . c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. ilustrarea cu documente. împrejurărilor producerii acestuia. situaţia repartizării profitului şi eventualele note explicative realizate în acest sens. a structurii veniturilor şi cheltuielilor societăţii de asigurări.se va studia mecanismul fiecărui produs de asigurare: a) de bunuri. c) îndatorarea și formele sale. b) modalităţile specifice de dimensionare avute în vedere la fundamentarea cheltuielilor de exploatare din bugetul de venituri şi cheltuieli. 3. fluxul informaţional. c) evaluarea posibilităţilor de finanţare avute în vedere la asigurarea echilibrului financiar. Determinarea. C. vor întocmi şi o diagramă de relaţii a compartimentului respectiv cu celelalte compartimente din firmă precum şi un extras din legislaţia în vigoare care reglementează activitatea financiară a firmei. dacă este cazul: subvenții. Practica la instituţiile fiscale În funcţie de specificul institutiei fiscale şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: | Ghid de practică . b) opţiunea între distribuirea profitului net şi capitalizarea acestuia. c) gestiunea rezervelor specifice formelor de asigurări. b) circuitul documentelor. insistând asupra modului de calcul şi interpretare a indicatorilor economico–financiari ai investiţiei şi a surselor de finanţare fundamentate prin planul de investiţii sau anexa de la bugetul de venituri şi cheltuieli. b) centrele de responsabilitate. b) de persoane. d) o bună cunoaştere a organizării. b) se vor analiza regimurile de amortizare ale activelor imobilizate şi eventualele implicaţii în gestiunea financiară a firmei. Practica la societăţile comerciale cu capital privat În funcţie de tipul societăţii comerciale şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: 1. în acest sens. 6.

d) consecinţele sustragerii de la plata CAS. venituri din pensii. b) înregistrarea fiscală. 2. e) baza de impozitare. 6. d) faptul generator şi exigibilitatea TVA. executarea silită. e) plata impozitului pe profit şi depunerea declaraţiilor fiscale. b) contribuabilii impozitului pe profit în România. regimul deducerilor. c) stabilirea impozitelor. prescripţia. compensarea. E. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în instituţia de asigurări sociale de stat unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. impozitarea persoanelor juridice: a) stadiul coordonării sistemului de impozitare a companiilor în ţările membre ale UE. c) impozitul asupra mijloacelor de transport.59 1. c) baza lunară de calcul a CAS suportat de asigurat. c) categorii de venituri supuse impozitului pe venit şi venituri neimpozabile. 8. sumele asupra cărora nu se calculează CAS. b) centrele de responsabilitate. c) locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a TVA. fundamentarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat: a) contribuabilii în sistemul public de pensii. anularea) . Ghid de practică | . operaţiuni scutite de TVA. venituri din premii şi din jocuri de noroc. Convenţiile pentru evitarea dublei impuneri încheiate de România cu alte state . modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a finanţelor publice unde se desfăşoară practica: a) descrierea compartimentelor funcţionale. venituri din investiţii. venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. Practica la instituţiile de asigurări sociale de stat În funcţie de tipul unităţii teritoriale de asigurări sociale de stat şi de accesul la informaţii studenţii vor realiza următoarele teme de practică: 1. c) cotele de impozit. b) centrele de responsabilitate. impozitul pe venit de la persoanele fizice: a) coordonarea impozitării veniturilor personale în Uniunea Europeană. b) contribuabilii şi sfera de cuprindere a impozitului pe venit. b) stabilirea cotelor de contribuţie. cotele de TVA. venituri din activităţi agricole. d) venituri din activităţi independente. d) aspecte fiscale internaţionale. ta xelor. venitul net anual impozabil. impozitele şi taxele locale a) impozitul şi taxa pe clădiri. d) obligaţia şi creanţa fiscală. creanţele fiscale: a) competenţa organelor fiscale şi actele emise de acestea. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. b) impozitul şi taxa pe teren. operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a TVA. evidenţa fiscală şi declaraţia fiscală. baza de calcul a impozitului pe profit. baza lunară de calcul la care angajatorul datorează CAS. persoane impozabile. b) operaţiuni impozabile. c) categoriile de personal şi atribuţiile de serviciu ale acestora. 4. f) impozitul pe dividende. d) alte impozite şi taxe locale. restituiri de sume. venituri din cedarea folosinţei bunurilor. modalităţi de stingere a creanţelor fiscale (plata. taxa pe valoarea adaugată: a) stadiul armonizării TVA în ţările comunitare. 2. 3. contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat. g) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. 7. insolvabilitatea. venituri din salarii.

3. 5. strategia industriala și aspectele conexe acesteia. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. 4. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. categorii de pensii acordate în sistemul public de pensii din România: a) pensia pentru limita de vârstă. c) tranzacționarea pe cont propriu. h) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor. c) centrele de responsabilitate. b) front-office şi back-office. i) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului. | Ghid de practică . b) bilete de tratament balnear şi odihnă etc. modul concret de organizare şi conducere a activităţii: a) descrierea structurilor funcţionale. 9. studenţii vor realiza următoarele teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice: 2. Practica la instituţii ale pieței de capital În funcţie de tipul instituţiei şi de accesul la informaţii. indemnizaţii stabilite prin legi speciale. beneficiari şi condiţii de acordare. inclusiv custodia și servicii în legatură cu acestea. d) pensia de urmaşi. d) administrarea portofoliilor. c) tratarea principalilor indicatori de performanţă folosiţi în analiza rezultatelor instituţiei. Evaluare 10. precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități. a) ajutorul de deces. condiţii de acordare.1 Criterii de 10. (beneficiari.3 Pondere 10. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora. fluxul informational și managementul operaţiunilor şi performanţelor instituţiei: a) fluxul de relaţii. d) categoriile de personal. mod de fundamentare a pensiilor) . alte drepturi de asigurări sociale. 5. b) cunoaşterea structurii veniturilor şi cheltuielilor instituţiei. b) executarea ordinelor în numele clienților. c) pensia anticipată. k) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare general referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. b) pensia de invaliditate. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. f) subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare. tehnica de realizare a fiecărui tip de serviciu/activitate: a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare. g) păstrarea în siguranţă și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților. e) consultanță de investiții. j) servicii de schimb valutar în legatură cu activitățile de servicii de investiții prestate.60 3.

În acordarea notei. Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. 10. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ 50% 50% Ghid de practică | .61 Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. se ţine seama de c alitatea Raportului Evaluarea finală de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică.

în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. Statistică şi Informatică Economică Licenţă Statistică şi Previziune Economică 2.6 Tip de evaluare 2.5 curs 3. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior 1.    | Ghid de practică . studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.7 Total ore de studiu individual 3. La cererea tutorelui.2 Facultatea 1. 3. Date despre disciplină 2. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.8 Total ore pe semestru 3. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.4 Total ore din plan înv.5 Semestrul Practica de specialitate 2. Pe toată durata practicii. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1.4 Anul de studiu 2 2. Conţinutul Raportului de practică .2 Titularul activităţilor de curs 2.5 Ciclul de studii 1. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi ………………………………….. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică.3 seminar/laborator 3.3 Titularul activităţilor de seminar 2.1 Denumirea disciplinei 2. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.62 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu STATISTICĂ ȘI PREVIZIUNE ECONOMICĂ Anul II. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.1 Nr.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.2 curs 3. precum şi concluziile studentului. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Statistică şi Informatică Economică Cibernetică. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.3 Departamentul 1. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. de ore pe săptămână 30 din care: 3.7 Regimul disciplinei II DO 3.4 Domeniul de studii 1. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei. 90 din care: 3.

Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică).63 5. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. 3.1 Identificarea conceptelor. 7. 14. 6. modelelor şi metodelor de previziune în domeniul economic şi social C5. teoriilor. normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă. 7. 12. angajare şi salarizare a personalului. 9. 2. 13. 5. 10. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. Ghid de practică | . Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. eficientă şi responsabilă CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 6. studenţii vor avea în vedere realizarea următoarelor teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice specifice domeniului de activitate: 1. bilet la ordin). cota de piaţă. 8. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). selecţie. cec. etc. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii.3 Folosirea metodelor adecvate pentru previziunea fenomenelor social . Competenţe specifice acumulate C5 Previziunea fenomenelor socio–economice C5. modelelor şi metodelor din domeniul previziunii economice şi sociale C5. 4. concurenţi. Piaţa organizaţiei (furnizori. clienţi.4 Analiza critică a modelelor de previziune utilizate în cercetare C5.5 Participarea la elaborarea unor modele de previzionare socio-economică CT1 Aplicarea principiilor. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. c) Tipuri de activităţi realizate.economice C5.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. Descrierea unităţii în care se desfăşoară practica a) Descrierea specificului unităţii. Procesul de recrutare.2 Cunoştinţe economice de specialitate Competenţe transversale Competenţe profesionale 60 ore În funcţie de tipul unităţii şi de accesul la informaţii. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu SPE. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. b) Locul în sistemul statistic oficial. Conţinuturi 7. Prezentarea circuitului documentelor. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale. 7. teoriilor.). vânzări şi casare. 11. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul).

9.2 Metode de evaluare | Ghid de practică . c) Realizarea de previziuni. d) Analiza și interpretarea indicatorilor statistici obținuți. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. b) Utilizarea metodei regresiei pentru caracterizarea legăturilor dintre fenomenele socialeconomice. b) Calculul și interpretarea indicatorilor specifici cercetărilor parțiale. înregistrare. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8.64 2. 5. Indici Statistici a) Calculul tipurilor de indici utilizați la nivelul unității.1 Criterii de evaluare 10. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. Elaborarea de previziuni. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică.3 Pondere din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. b) Ajustarea seriilor cronologice. Evaluarea finală Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în 50% 10. b) Interpretarea rezultatelor obținute. Analiza seriilor cronologice. b) Calculul indicatorilor statistici ai variației. b) Metode de culegere şi înregistrare utilizate la nivelul unităţii. Calculul şi analiza principalilor indicatori numerici ai seriilor statistice a) Calculul indicatorilor statistici ai tendinței centrale. 7. Introducere în inferenţa statistică. 4. c) Redactarea raportului cercetării. Evaluare 10. a) Calculul și interpretarea indicatorilor dinamicii. c) Calculul indicatorilor statistici de caracterizare a formei distribuțiilor. Metode de culegere. 3. sistematizare şi prelucrare a datelor. a) Tipuri de cercetări parțiale realizate la nivelul unității. c) Metode de sistematizare și prelucrare a datelor utilizate la nivelul unităţii. sondaje şi anchete statistice. Corelaţie şi regresie. a) Calculul și interpretarea indicatorilor specifici corelației adecvați datelor disponibile. sistematizare şi prezentare a datelor statistice a) Descrierea sistemului de culegere. 6. înregistrare.

Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ Ghid de practică | .65 faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. În acordarea notei. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS. se ţine seama de calitatea Raportului de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică . 10. un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică.

5 curs 3. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă studentul a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute.2 curs 3. în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.6 Programul de studii / Calificarea Universitatea din Craiova Economie şi Administrarea Afacerilor Statistică şi Informatică Economică Cibernetică.3 Departamentul 1.3 Titularul activităţilor de seminar 2. La cererea tutorelui. Date despre disciplină 2. metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică .7 Total ore de studiu individual 3.4 Total ore din plan înv. Activitatea practicii de specialitate este evaluată conform metodologiei de evaluare prezentată detaliat în ghidul de practică. 90 din care: 3.4 Domeniul de studii 1. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi. cursuri de zi FIŞA DISCIPLINEI 1. precum şi concluziile studentului.4 Anul de studiu 2 2. Statistică şi Informatică Economică Licenţă Informatică Economică 2.2 Titularul activităţilor de curs 2. Pe toată durata practicii.1 Nr.7 Regimul disciplinei II DO 3.6 seminar/laborator Distribuţia fondului de timp Studiul ghidului de practică Documentare suplimentară în bibliotecă.8 Total ore pe semestru 3. Condiţii de desfăşurare a stagiului de practică   Convenţia de practică încheiată între facultate şi centrul de practică este documentul obligatoriu ce stă la baza demarării şi derulării stagiului de practică. care completează conţinutul prezentei fişe a disciplinei.66 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu INFORMATICĂ EC ONOMICĂ Anul II.3 seminar/laborator 3.5 Ciclul de studii 1.6 Tip de evaluare 2. şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.    | Ghid de practică .1 Instituţia de învăţământ superior 1.10 Numărul de credite ore 2 2 3 3 90 3 4. Conţinutul Raportului de practică . Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3. de ore pe săptămână 30 din care: 3. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior.5 Semestrul Practica de specialitate 2.. 3. pe platformele electronice de specialitate şi pe teren Definitivare raport de practică Tutoriat Examinări Alte activităţi …………………………………. Date despre program 1.2 Facultatea 1.1 Denumirea disciplinei 2. studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fişei disciplinei pentru practica de specialitate.

vânzări şi casare.67 5. inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice. 7. selecţie.2 Explicarea şi compararea produselor de birotică pentru a obține soluția cea mai eficientă în raport cu un set definit de criterii de performanţă C3. etc. d) amplasarea serverului şi a staţiilor de lucru. 9. 7. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică). bilet la ordin).5 Implementarea de soluții reutilizabile şi integrabile în sisteme informatice CT3 Identificarea oportunităților de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare Competenţe profesionale Competenţe transversale 6. 3. Calculul şi evidenţa contabilă a drepturilor salariale.1 Recunoașterea şi descrierea funcțiilor de prelucrare ale produselor software de birotică necesare soluționării de probleme C3. angajare şi salarizare a personalului. 4. 11. 14. 8. Studiul arhitecturii reţelei de calculatoare existentă în organizaţia economică: a) necesitatea existenţei reţelei.1 Cunoştinţe economice generale 30 ore 1. în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Competenţe specifice acumulate C3 Utilizarea adecvată a produselor software de birotică pentru soluționarea de probleme specifice C3. Prezentarea circuitului documentelor. cunoaşterea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora. cota de piaţă. 13. Bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei. 60 ore Ghid de practică | . Procesul de recrutare. Cunoaşterea operaţiunilor necesare deschiderii de conturi la bancă şi a principalelor instrumente de plată (ordin de plată. clienţi.3 Alegerea opțiunilor pentru introducerea şi stocarea datelor şi pentru efectuarea de prelucrări în contextul unui management eficient al documentelor C3. 5. 6. 10. Piaţa organizaţiei (furnizori.). c) caracteristicile tehnice ale serverului şi staţiilor de lucru.4 Analiza şi evaluarea calităţii soluțiilor obținute prin utilizarea de produse software de birotică C3. b) tipul reţelei utilizate. cec. Operaţiunile economice internaţionale ale organizaţiei (dacă este cazul). Analiza portofoliului de produse şi/sau servicii ale organizaţiei. Prezentarea situaţiilor financiare anuale. Obiectivul general al disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la programul de studiu IE. concurenţi. Conţinuturi 7. 7. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea organizaţiei (centrul de practică). Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate în numerar şi prin conturile bancare. Impozitele şi taxele plătite de către organizaţie. Înregistrarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de imobilizări corporale prin achiziţii. 2.2 Cunoştinţe economice de specialitate 1. 12.

Prezentarea soluţiei informatice integrate/aplicaţiei informatice utilizată de către organizaţie: a) descrierea arhitecturii funcţionale a soluţiei informatice.1 Criterii de 10. 2. Dezvoltarea și personalizarea unor sisteme de management al conținutului. trimestru. cât şi din punct de vedere al administratorului aplicaţiei. utilizate la dezvoltarea aplicaţiei. 7. sisteme de promovare online care pot fi integrate cu aplicațiile de întreprindere existente. inclusiv a sistemului de gestiune a bazelor de date. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice. 5. b) prezentarea tehnologiilor informatice. sisteme colaborative. Utilizarea aplicaţiei informatice sub forma unei simulări. Desfășurarea activităților din întreprindere având ca suport soluțiile informatice și optimizarea acestora. 6. documentele de intrare care au stat la baza obţinerii lor şi procedurile de prelucrare. an). cu date reale sau fictive. semestru. se vor prezenta situaţiile de ieşire generate de aplicaţie. e) intrările şi ieşirile corespunzătoare diferitelor module funcţionale ale aplicaţiei. Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de Evaluarea pe parcurs 50% evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4 din Ghidul de Practică. Evaluare 10. a) pentru exemplul luat în considerare. asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Workshop-uri cu reprezentanţii mediului economico-social. Aplicarea tehnologiilor informatice moderne în dezvoltarea și personalizarea unor soluții informatice de tip e-business. c) descrierea arhitecturii bazei de date utilizată. atât din punct de vedere al utilizatorului. aplicaţiile informatice utilizate în reţea. | Ghid de practică . d) identificarea modulelor aplicaţiei.68 e) f) softul utilizat pe server şi staţii. 3.2 Metode de evaluare evaluare din nota finală Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi. sisteme informatice de gestiune. pentru o perioadă de gestiune (zi. 4. 9. lună. Analiza impactului utilizării aplicaţiei informatice studiate asupra organizaţiei (avantaje/dezavantaje) şi propuneri privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea acesteia astfel încât să satisfacă cerinţele utilizatorilor/organizaţiei. sisteme de management a documentelor.3 Pondere 10. Bibliografie   Ghidul de Practică Suportul de curs aferent disciplinelor din curriculă 8. sisteme de comunicație online.

un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică.69 Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică. se ţine seama de calitatea Raportului Evaluarea finală de practică întocmit conform Anexei 3 din Ghidul de Practică. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie. În acordarea notei. 10. Certificarea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRAXIS.3 Standardul minim de performanţă Obţinerea unei note de minim 5 la colocviul de practică. Data completării _______________________ Data avizării în departament _______________________ Semnătura coordonatorilor de practică _______________________________ Semnătura directorului de departament _______________________________ 50% Ghid de practică | .

 atestatul poate fi şi colectiv pentru toţi studenţii din centrul de practică din care va trebui să reiasă numărul de ore de practică la care a fost prezent fiecare student. | Ghid de practică .70 ANEXA 2 ATESTAT DE EFECTUARE A PRACTICII Antet organizație ATESTAT Prin prezentul atestat certificăm că studentul/a ____________________________ a parcurs stagiul de practică în perioada ___/___/_____ .___/___/_____ cu un număr efectiv de ___ ore din cele 90 ore prevăzute. Tutore. Reprezentant legal centru de practică.

71 ANEXA 3 RAPORTUL DE PRACTICĂ Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Programul de studiu________________________________ Universitatea din Craiova RAPORT DE PRACTICĂ Centrul de practică _________________________ Tutore ____________________________________ Coordonator _______________________________ Student __________________ Craiova. 2013 Ghid de practică | .

 operaţiuni de virament. Descrierea structurilor funcţionale ale instituţiei de credit  front-office şi back-office. activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora.a. Abordarea tematicii de specialitate prevăzută în programa analitică (descriptorii). prezentarea structurilor de conducere şi a principalilor indicatori de performanţă ş.1. reţea. ş.  tehnici de vânzare a produselor şi serviciilor bancare  aprofundarea relaţiei bancă-client.  categoriile de personal.  operaţiuni privind tranzacţiile efectuate de clienţi pe piaţa de capital.  operaţiuni valutare inclusiv cele privind casele de schimb valutar.  operaţiuni cu carduri. resurse umane.  centrele de responsabilitate. instrumente de plată (ordin de plată. legislaţie şi norme în vigoare care vizează activitatea organizaţiei şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. Documentele pentru deschiderea conturilor. Prezentarea de ansamblu a organizaţiei Scurt istoric.2. foaie de vărsământ/depunere. bilet la ordin etc). III. IV. documentaţie creditare persoane fizice şi juridice.  canalele de distribuţie. ş.  operaţiuni de creditare a persoanelor fizice şi juridice. identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica.72 CUPRINS I.3 Tehnica de realizare a fiecărui tip de operaţiuni bancare desfăşurată la unitatea teritorială a instituţiei de credit:  deschiderea de conturi. domeniu de activitate.a. Cunoaşterea şi studierea principalelor activităţi ale organizaţiei Prezentarea modului de organizare şi derulare a activităţii în centrul de practică. 3. pentru constituirea de depozite. cec.  constituirea de depozite bancare.a. conform fiecărei specializări Tematica de specialitate va fi stabilită împreună cu coordonatorul de practică şi tutore Exemplu pentru practica la instituţii de credit 3. Tendinţe şi perspective în evoluţia organizaţiei V. II. Concluzii | Ghid de practică . Gama de produse şi servicii bancare şi managementul relaţiei bancă client:  cunoaşterea ofertei de produse şi servicii şi a caracteristicilor acesteia. Toate activităţile şi operaţiunile abordate trebuie însoţite de materialul documentar aferent întocmit de student. 3. capacităţi.  operaţiuni de primire şi eliberare de numerar.

Ficare tabel trebuie să fie numerotat şi să aibă un titlu. Oglinda paginii: Este vorba de suprafaţa paginii acoperită de text. cea de -a doua subcapitolul.1. marginea din stânga fiind de 4 cm. Materialele bibliografice vor fi înscrise în ordinea: cărţi şi articole publicate în ordinea alfabetică a numelui autorului. Materialul tabelar: Tabelele mari care depăşesc în lăţime formatul paginii de text se vor prezenta în format landscape. Anexele trebuie să aibă titlu şi vor fi numerotate iar trimiterile din text la anexe se vor face ca şi în cazul figurilor şi tabelelor indicând numărul.73 Condiţii de redactare Raportul de practică va conţine maxim 30 de pagini. Trimiterile bibliografice: Pot fi folosite două modalităţi. prima semnificând numărul capitolului iar cea de -a doua numărul de ordine al figurii.1. pentru ca manuscrisul să poată fi legat). pagina. Capitolul. Raportul de practică va fi tehnoredactat cu toate semnele diacritice. Titlul se scrie drept şi centrat deasupra tabelului. Fiecare tabel va avea la subsol înscrisă sursa datelor cuprinse în acesta.00 şi reprezintă condiţie de acces la colocviul de practică. cea de-a treia paragraful (ex. O prima modalitate are în vedere note de subsol la paginile lucrării. Anexele: Dacă lucrarea conţine anexe. Orice titlu se va scrie centrat.G. adrese de internet. Capitolul se va scrie cu majuscule. Figurile au un titlul şi se numerotează pe capitole. fiind de preferat ca ele să nu depăşească formatul de text al paginii în care sunt tipărite.. A doua modalitate se referă la includerea în cadrul naraţiunii între paranteze rotunde. De regulă. ordinea datelor din nota de subsol este următoarea: numele şi prenumele autorului.: 1. folosindu-se caractere de 14 pentru titluri şi 12 pentru text. Titlurile bibliografice se înscriu în ordinea alfabetică a numelor autorilor. numerotându -se cu cifre arabe urmate de punct. listat pe format A4. H. Trimiterile din text la tabele se vor face scriind drept cuvântul „Tabelul” urmat de numărul acestuia. Ghid de practică | . acte normative (legi. buletine BNR etc. Materialul ilustrativ: Figurile trebuie să aibă un contrast bun. norme metodologice. cât şi a anului de apariţie a lucrării. prima semnificând numărul capitolului iar cea de -a doua numărul de ordine al tabelului. tehnoredactată cu corp mic (10). cu caracter de 14 şi va fi precedat de un simbol numeric în care prima cifră semnifică capitolul. subcapitolul cu caracter normal iar paragraful se va scrie cu font italic. anul apariţiei.1. Bibliografia: Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării înainte de anexe. Subcapitolul. Se recomandă folosirea procesorului de text Microsoft Office Word. Numerotarea tabelului se face în partea stângă. fontul TimesNewRoman. alte surse informaţionale (anuare statistice. 1. cu două cifre. cu spaţiere la 1 rând. acestea se vor amplasa la sfârşitul lucrării şi nu pe capitole. Paragraful). deasupra titlului. Ea rezultă din lăsarea unor margini uniforme sus. ordonanţe de urgenţă. Transmiterea raportului de practică Un exemplar original al raportului de practică va fi depus la Biroul de practică PRAXIS în ultima zi a stagiului de practică până la ora 16. 1. atât a numelui.). editura. jos şi lateral (de 2 cm. instrucţiuni de aplicare). exclusiv anexele (documentele/materialul documentar întocmit de practicant în cadrul abordării tematicii de specialitate). localitatea. cu două cifre. titlul lucrării.

1 Comunicarea cu tutorele şi reprezentantul centrului de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător | Ghid de practică .2 Cunoaşterea cerinţelor şi a obiectivelor practicii Foarte bine Bine Satisfacător 2.1 Cunoştinţe despre mediul de afaceri şi organizaţii Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 3.1 Disciplină.2 Respectarea programului de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător Satisfacător Necorespunzător II.1 Aspect şi ţinută corespunzătoare Foarte bine Bine 1. Capacitatea de comunicare şi integrare în colectivul centrului de practică 4. Atitudinea studentului faţă de activitatea de practică 2. Modul în care studentul se prezintă la locul de practică 1. Cunoa șterea mediului organiza țional 3. respect Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 2.3 Interes pentru dobândirea de cunoştinţe noi Foarte bine Bine Necorespunzător Satisfacător Necorespunzător III.74 ANEXA 4 FIŞA DE EVALUARE PE PARCURSUL STAGIULUI DE PRACTICĂ Numele şi prenumele studentului ______________________________________ I.2 Cunoştinţe despre organizaţia în care îşi desfăşoară stagiul de practică Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător IV.

1 Realizează întocmai lucrările şi/sau sarcinile încredinţate de tutore şi coordonatorul de practică în scopul atingerii obiectivelor specifice practicii Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 5. Rezultate.2 Integrarea în colectiv şi capacitatea de a lucra în echipă Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător 4. Studentul poate beneficia de o recomandare pentru ocuparea unui loc de muncă din partea organizaţiei în care şi -a realizat stagiul de practică Da Nu Numele şi prenumele tutorelui _____________________________________ Semnătura______________________________________________________ Centrul de practică _____________________________________________________ Ghid de practică | .2 Nivelul de acumulare a cunoştinţelor practice conform programei analitice de practică Foarte bun Bun Satisfacător Insuficient CALIFICATIV FINAL Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător În urma calificativului acordat.75 4.3 Promptitudine în a răspunde la solicitări sau la activităţile practice programate Foarte bine Bine Satisfacător Necorespunzător V. Studentul reprezintă un potenţial candidat la un loc de muncă în organizaţia în care şi -a realizat stagiul de practică Da Nu 2. considera ți că: 1. performanţe 5.

. în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora. 2.76 ANEXA 5 CONVENŢIA DE PRACTICĂ Nr. cu sediul în Craiova.. 6 ore pe zi. XXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXX. ____ / ____ CONVENŢIE-CADRU privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă Prezenta convenţie-cadru se încheie între: 1.... | Ghid de practică .. denumită în continuare organizator de practică.. (2) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea centrului de practică.Cuza. student al Universităţii din Craiova.. Plata şi obligaţiile sociale (1) Stagiul de pregătire practică se efectuează în cadrul proiectului PRAXIS .... pe toata durata stagiului de pregătire practică.. cu exceptia situaţiei în care practicantul are statut de angajat... ARTICOLUL 2. (2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în Programa analitică de practică şi Ghidul de practică. A.. telefon: xxxxxxxxx reprezentată de dl/dna XXXXXXXXXXXXXXXXXX... Obiectul convenţiei-cadru (1) Convenţia stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor.. telefon: ... adresa unde se va desfăşura stagiul de practică fiind . ARTICOLUL 4... (3) Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în Ghidul de practică cuprins în anexa la prezenta convenţie-cadru..... părţi integrante ale prezentei convenţii -cadru. Responsabilităţile practicantului (1) Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul de lucru stabilit şi să execute activităţile specificate de tutore în conformitate cu Ghidul de practică. Universitatea din Craiova...1/S/61477. XX... prof.... şi ARTICOLUL 1.... str. nr.Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă.. Statutul practicantului (1) Practicantul rămâne.. cu sediul în Craiova. în conformitate cu planul de învăţământ..I... Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică (1) Stagiul de practică va avea durata de 3 săptămâni.. telefon: 0251414398.. str..... Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.dr.... spre a le aplica în concordanţă cu programul de studiu pentru care se instruieşte. ARTICOLUL 5... ARTICOLUL 3.. nr. (2) Perioada desfăşurării stagiului de practică vizează ultimele 3 săptămâni ale semestrului IV... denumit/ă în continuare centru de practică.. 13.. POSDRU/90/2.univ. Dan Claudiu Dănişor.. email: . reprezentată de Rector.

. (2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant.... Funcţia . decât cu acordul respectivului centru de practică. aplicându-se sancţiuni conform regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei de învăţământ superior. ce vor fi înscrise şi în Suplimentul la diplomă..... practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al centrului de practică.. centrul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a practicantului... (3) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a însuşit de la reprezentantul centrului de practică înainte de începerea stagiului de practică. ARTICOLUL 7.. . (3) Înainte de începerea stagiului de practică. (2) În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate de către centrul de practică în cadrul prezentei convenţii. Printre responsabilităţile sale.... selectat dintre salariaţii proprii şi ale cărui obligaţii sunt menţionate în Ghidul de practică. Pentru anul universitar 2011 2012 tutore va fi Dl/Dna . Ghid de practică | ... informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre centrul de practică sau clienţii săi. (4) De asemenea.... conform Programei analitice de practică şi Ghidului de practică ....77 (2) Pe durata stagiului.. În cazul nerespectării acestui regulament.. ARTICOLUL 9. responsabil cu planificarea. responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea organizatorului de practică este Dl/Dna . Persoane desemnate de centrul de practică şi organizatorul de practică (1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea centrului de practică) va fi desemnat de reprezentantul centrului de practică..... Obligaţiile organizatorului de practică (1) Organizatorul de practică desemnează un coordonator de practică (cadru didactic supervizor). ARTICOLUL 8. organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice. organizatorul va acorda pract icantului numărul de credite specificate în prezentul contract. Evaluarea stagiului de pregatire practica prin credite transferabile (1) Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică este de 3 . împreună cu tutorele desemnat de centrul de practică stabilesc tematica de practică şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică.... tutorele are obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă. tutorele va contacta coordonatorul de practică. (4) Centrul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare pentru dobândirea competenţelor precizate în Programa analitică practică şi în Ghidul de practică.. chiar după terminarea stagiului..... (3) În urma desfăşurării cu succes a stagiului de practică.... practicantul se angajează să nu folosească. conducătorul instituţiei de învăţământ superior (organizator de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregăt ire practică conform conventiei-cadru. potrivit reglementărilor Europass (Decizia 2. Cadrul didactic supervizor.241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului). Responsabilităţile centrului de practică (1) Centrul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică.. în nici un caz.. după informarea prealabilă a conducătorului centrului de practică şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii... parte integrantă a convenţiei cadru. precum şi pentru comunicarea regulilo r de prevenire asupra riscurilor profesionale. după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului şi al tutorelui şi a înştiinţat conducătorul instituţiei de învăţământ unde practicantul este înscris şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii.. (2) Coordonatorul de practică (cadrul didactic supervizor). conducătorul centrului de practică îşi rezervă dreptul de a anula convenţia-cadru. ARTICOLUL 6. în conformitate cu legislatia în vigoare. pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica.. ....

Încheiat în 3 exemplare la data: …………………. în urma întocmirii Fişei de evaluare pe parcursul stagiului de practică . prevăzută în Ghidul de practică. tutorele împreună cu coordonatorul de practică vor evalua practicantul în permanenţă. punctualitate.. Universitatea din Craiova (Organizator de practică) Reprezentant prin delegare – Decan Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Numele şi prenumele Semnătura Marian Siminică Reprezentant legal centrul de practicã Ştampila | Ghid de practică . pe baza unei fişe de evaluare pe parcurs. cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea centrului de practică (disciplină. tutorele acordă un calificativ. Raportul privind stagiul de pregătire practică (1) În timpul derulării stagiului de practică. (3) La încheierea stagiului de practică. responsabilitate în rezolvarea sarcinilor.78 ARTICOLUL 10. practicantul va prezenta un raport de practică al cărui conţinut este prevăzut în Ghidul de practică. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către comisia de evaluare conform procedurilor prevăzute în Programa analitică de practică şi în Ghidul de practică.). (2) La finalul stagiului de practică. respectarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii/instituţiei publice etc. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale.

79 CENTRE DE PRACTICA Ghid de practică | .

A. HOTEL EUROPECA | Ghid de practică .80 PREZENTAREA CENTRELOR DE PRACTICĂ ADR SV OLTENIA AMT SERVICE AUDICONTEVEX AUDIT ŞI EXPERTIZĂ BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ CASA NOASTRĂ CEC BANK CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ COMPANIA DE APĂ OLTENIA CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ C&C CONSTRUCT DEDEMAN ROMÂNIA DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ DIRECŢIA REGIONALĂ A VĂMILOR CRAIOVA DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ DOMO ELPRECO EXPERT BUSINESS CONSULTING FIRST RECYCLER GAZETA DE SUD GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.

81 HOTEL GOLDEN HOUSE HOTEL-RESTAURANT HELIN ICSU C. NICOLĂESCU PLOPŞOR ILEX COM LEMCOR LIBRA INTERNET BANK MERCUR METALCOM MITLIV EXIM N&C AUDIT ŞI EXPERTIZĂ OFFICE CONT EXPERT OMNIASIG PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL POCAVISO PRODCOM POLICOLOR POPECI UTILAJ GREU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROFESSIONAL CONSULTING RAMERAS MOL ROMÂNIA REAL HYPERMARKET REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA SIF OLTENIA SOFTRONIC UNIQA ASIGURĂRI VALDIR TOUR AGENŢIE DE TURISM ŞI TRANSPORT Ghid de practică | .S.

82 PROGRAMELE DE STUDII MANAGEMENT. TURISMULUI ŞI SERVICIILOR CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ COMPANIA DE APĂ DEDEMAN DOMO ELPRECO FIRST RECYCLER GAZETA DE SUD HOTEL EUROPECA HOTEL GOLDEN HOUSE HOTEL-RESTAURANT HELIN | Ghid de practică . ECONOMIA COMERŢULUI. MARKETING.

83 INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DOLJ MERCUR METALCOM MITLIV EXIM POCAVISO PRODCOM POLICOLOR POPECI UTILAJ GREU RAMERAS MOL ROMÂNIA REAL HYPERMARKET REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA UNIQA ASIGURĂRI AGENŢIA DE TURISM ŞI TRANSPORT VALDIR TOUR Ghid de practică | .

84 | Ghid de practică .

Str. autonomă.ccidj. seminarii şi managementul proiectelor europene.  elaborează studii privind evoluţia economică a regiunii /judeţului.ro. cursuri. similare Camerei. promoţia 2002. inclusiv prin parteneriat public . Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj îndeplineşte următ oarele atribuţii:  sprijină autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale. Contact Craiova. Brestei. consiliilor şi comitetelor de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile/organismele publice judeţene şi locale. organizarea de misiuni economice. apărarea şi susţinerea intereselor membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organisme din ţară şi din străinătate. întâlniri de afaceri. ccidj@ccidj. formare completată cu absolvirea. Este angajată a Camerei de Comerţ din anul 1994.  sprijină membrii săi în relaţia economică cu reprezentanţele oficiale ale altor state. Nr. etc. promoţia 1993. de utilitate publică.ro/ Profil Servicii pentru mediul de afaceri Doamna Tereza Vladu este absolventă a Facultăţii de Mecanică.sociale a zonei. cu parteneri din domeniul public şi/sau privat din ţară şi străinătate.  participă la şedinţele comisiilor. în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale. 200420 0251 418 876 office@ccidj.privat. precum şi structurile regionale.  colaborează cu instituţiile statului. consulatele şi organismele din străinătate. având drept scop reprezentarea. în scopul dezvoltării economico . precum şi pe lângă structurile regionale. a masterului în ″Managementul proiectelor europene″ al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. 21.ro http://www. Tereza Adriana VLADU ŞUVAINA Consilier juridic şi Responsabil resurse umane .85 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DOLJ Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj este o organizaţie neguvernamentală. având o vastă experienţă în organizarea evenimentelor desfăşurate de CCI. în 2008. şi a Facultăţii de Drept.

Oraşul Segarcea. a ocupat cronologic următoarele funcții: economist.C.apaoltenia.86 S.A.. şef birou buget tarife şi şef serviciu facturare. promoția 1993..422. tratarea și distribuția apei. prin Consiliul Județean. Timp de 16 ani. având ca acționari Municipiul Craiova. În perioada 1994-1996 a ocupat funcția de Inspector Specialitate la Consiliul Județean Dolj. înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă. Colectarea și tratarea apelor uzate Anca Ştirban este absolventă a Facultății de Ştiințe Economice din Craiova. Contact Craiova. este persoană juridică română. prin Asociație. Str. specializarea Economia industriei.ro Profil Captarea. Oraşul Bechet. Compania de Apă Oltenia S.117 0251. în aria delegării definită în respectivul contract.422. Compania îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat. Oraşul Filiaşi. în cadrul Companiei de Apă Oltenia. Anca Liliana ŞTIRBAN Şef Serviciu Facturare . COMPANIA DE APĂ OLTENIA S. gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. Nr. Oraşul Dăbuleni.ro www.cv@rdslink. Comuna Breasta. construcțiilor şi transporturilor. Comuna Călăraşi – prin consiliile locale respective.263 apa. Brestei. precum şi Județul Dolj.A. 133 CP 200177 0251. Obiectul de activitate al Companiei este operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a cărui gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare încheiat cu Asociația de dezvoltare intercomunitară Oltenia.

258 + 40 374 202 185 resurse52@dedeman.87 S. au dezvoltat lanţul de retail cu materiale de construcţii şi pentru amenajări interioare. La 8 ani de la deschiderea primului magazin de tip DIY cu suprafaţă de peste 5000 m 2. nr. de tip Do-It-Yourself.R. Calea Caracal. începând cu anul 1992. operând în prezent o reţea de 31 de magazine. am devenit lider naţional în retailul materialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare.ro Profil Retail materiale de construcţii şi amenajări interioare Doamna Lohon Maria Mihaela este angajatǎ a societǎţii din anul 2011.C.dedeman. Maria Mihaela LOHON Referent Resurse Umane .ro www. coordonând activitatea de resurse umane a magazinului Dedeman Craiova. Contact Craiova. destinat celor ce doresc să îşi construiască şi să-şi amenajeze căminul. cu capital 100% românesc. DEDEMAN S.L Dedeman este afacerea de succes a doi antreprenori români care. Suntem cea mai dinamică companie din domeniu.

0727. Calea Bucureşti nr. Bosch.239 bogdan. Parcursul profesional i-a oferit ocazia specializării în managementul portofoliului de clienţi. tehnici de negociere şi abilităţi de comunicare. Expert Digital. cu un portofoliu vast de branduri renumite. Electrolux. în 76 de oraşe şi are 1600 angajaţi. specializarea Relaţii Internaţionale / Marketing. managementul echipelor.ro www.435.domo.345. oferind astfel consumatorilor săi game şi produse accesibile ca preţ. Portofoliul DOMO include un număr de peste 8000 produse sub umbrela celor mai importante branduri internaţionale. managementul vânzărilor. DOMO este cel mai dinamic retailer de electronice. naţionale şi internaţionale. managementul proiectelor.ro Profil Retail de electronice. Westwood şi Technolux. Mai mult decât atât. 0251. cu o suprafaţă totală de 75 000 mp. DOMO dezvoltă propriile branduri. Compania a fost înfiinţată în anul 1994.trifanescu@domo. Activitatea logistică este coordonată de KLG. electrocasnice şi IT&C din România. printr-un depozit principal localizat în Bucureşti şi alte 4 depozite de tranzit şi direct de către Domo printr-un depozit central din Târgu Secuiesc. Siemens. Contact Craiova.733. coordonare şi dezvoltarea reţelelor. promoţia 1992. lider de piaţă în retailul de electrocasnice. electrocasnice şi IT&C Bogdan Trifănescu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Craiova. Are o experienţă de 15 ani în vânzări. 80.A. Este angajat în echipa de management a DOMO Retail SA din anul 2002. satisfăcând în acelaş i timp pretenţiile referitoare la calitate. ca importator şi distribuitor al unor mărci internaţionale de renume precum: Zanussi.88 DOMO RETAIL S. Reţeaua DOMO numără în prezent 126 magazine. Complex Electroputere Park. Bogdan Nicolae TRIFĂNESCU Business Development Manager . leadership.

A. compania îşi propune să-şi securizeze cea de-a doua poziţie deţinută în peisajul retailului românesc.435. pe termen lung urmărind ca DOMO să ocupe prima poziţie în industrie şi să devină lider de piaţă.ro Profil Retail de electronice. Anca Lucia ZAMFIRESCU Şef Administrativ . Calea Bucureşti nr. În prezent este responsabila unei echipe compuse din 16 persoane care se ocupă de vânzări.733.com www. 80.89 DOMO RETAIL S. notorietatea şi profitabilitatea. Pe termen scurt şi mediu. în ceea ce priveşte cota de piaţă. obţinând calificarea de inginer diplomat. Complex Electroputere Park. Face parte din echipa DOMO Retail din anul 1999.239 anca. 0251.domo. În acest sens. există 2 extensii ale brandului Domo şi brandului Technomarket. Valorile DOMO:  seriozitate  corectitudine  ambiţie  perseverenţă  performanţă Contact Craiova.zamfirescu@yahoo. DOMO Retail continuă implementarea conceptului său de retail adaptându-l în funcţie de suprafaţa magazinului şi specificul regional astfel încât să răspundă pe deplin şi relevant nevoilor consumatorului final.344. 0727. electrocasnice şi IT&C Anca Zamfirescu a absolvit în 2003 Facultatea de Mecanică a Universităţii din Craiova.

ro www.A. 44 0251. Oferta variată de produse satisface şi cele mai exigente cerinţe în materie de calitate. Compania oferă soluţii complete şi profesioniste fie că se doreşte amenajarea unei curţi sau a unei parcări. de Sistemul de Pavaj şi de cel de Canalizare sunt soluţiile recomandate de calitatea dovedită în timp pentru orice lucrare profesionistă. durabilitate. Lucreză în cadrul Elpreco Marketing de 9 ani.elpreco. şi Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale din cadrul Universităţii Spiru Haret în anul 2008. Calea Severinului. Contact Craiova. eficienţă în utilizare şi estetică.700 office@elpreco. Elpreco se situează pe poziţii de top pe piaţa materialelor de construcţii din beton din România. Sistemul de zidărie BCA. Cu peste 45 de ani de experienţă. alături de Sistemul de Învelitoare.307. Nr.90 S. Gabriel DUŞE Director Marketing . fie că este vorba de construirea unei case sau montarea unei învelitori. Calculatoare şi Electronică din Craiova în anul 2001.ro Profil Producerea materialelor construcţii din beton de Gabriel Duşe a absolvit Colegiul de Informatică Tehnică din cadrul Facultăţii de Automatică.C. ELPRECO S.

hoteleuropeca. stagiarii vor înţelege că un antreprenor adevărat îşi construieşte traiectoria prin descoperirea ulterioară studiilor. Nicolae PECA Administrator . nr. EUROPECA IMPEX S. Nădăjduieşte că. Hotelăria îl atrage şi îi displace în acelaşi timp. consideră că un business mic poate fi uneori cea mai mare realizare a unui antreprenor. respectiv 200 de oaspeţi. Contact Craiova. Afacerea îi oferă satisfacţii necuantificabile în bani. Pietăţii.ro Profil Servicii HoReCa Domnul Nicolae Peca. Hotelul se poate lăuda cu obţinerea locului I în topul firmelor din Dolj şi top profit România pentru anul 2008 pentru domeniul activitate hotelieră.C.R.94 hoteleuropeca@hoteleuropeca. precum şi 3 săli de conferinţă cu o capacitate totală de 680 locuri. Deschis în 2007 şi situat într-o zonă rezidenţială la numai 500 de metri de centrul Craiovei. cum ar fi Teatrul Naţional Marin Sorescu. Str. sporirea avuţiei având ca premisă pasiunea pentru activitatea desfăşurată şi un strop de stăruinţă.L. pe lângă cunoştinţele practice pe care le vor acumula în cadr ul unităţii sale.22. 9-11-13 0751. şi un restaurant spaţios cu două săli. pentru 400. este businessul său de suflet. pe care îl foloseşte ″inteligent″. Proprietatea este accesibilă ca distanţă de mers pe jos de unele dintre cele mai importante instituţii administrative şi culturale din Craiova.91 S. pe care l‑a inaugurat în 2007. Casa Studenţilor şi Catedrala Mitropolitană. dar îi lasă prea puţin timp liber.47.ro www. acţionar la Hotel Europeca. hotelul Europeca oferă 65 de camere în sistem de 3 şi 4 stele. Administraţia Finanţelor Publice. Hotelul Europeca.

First Recycler are ca principal obiect de activitate colectarea. fiind şi Vicepreşedinte al Asociaţiei Române a Agenţiilor Imobiliare. este Manager General al First Recycler. programul de studiu Management. S.firstrecycler. şi masterand în Antreprenoriat şi Administrarea Afacerilor. mase plastice. optime. prelucrarea. construcţii civile. 21D. consultanţă şi asistenţă în domeniul managementului mediului şi îşi propune să ofere soluţii profesionale. acumulatori auto. şi al CDC Imobiliare Grup în domeniul consultanţei şi intermedierii imobiliare.ro Profil Colectare deşeuri. sticlă . domnul Clenciu poate bifa în cariera sa profesională domenii precum producţia de utilaje grele. implicit. transport persoane. din ţara noastră. Fluxul de deşeuri municipale din ţările europene şi. reciclarea şi valorificarea deşeurilor din hârtie şi carton.92 S. de gestionare a deşeurilor. metale feroase şi neferoase. În acest context.-uri. consultanţă şi asistenţă în managementul mediului Absolvent al promoţiei 2012 a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Activitatea de colectare acoperă judeţele Dolj şi Gorj prin depozitele deschise în Craiova şi Târgu Jiu. Scopul nostru este de a efectua o valorificare materială a deşeurilor pentru a economisi resursele naturale şi pentru a contribui astfel în mod activ la protecţia mediului şi la creşterea calităţtii vieţii.C. ap.E.C.R. retail. are ca principale componente hârtia şi deşeurile organice cu o tendinţă de creştere a ponderii deşeurilor de plastic.L. în domeniul colectării şi reciclării deşeurilor. HoReCa. textile. D.R. Cristian Daniel CLENCIU Manager General . cauciuc. Bl.E. Contact Craiova. oferă servicii de colectare deşeuri periculoase şi nepericuloase. Calea Bucureşti.ro www. 16 0372 788 333 office@firstrecycler. În prezent.L. uleiuri. FIRST RECYCLER S. FIRST RECYCLER S.

Str. Contact Craiova.C. Metode de cercetare în domeniul resurselor umane.ro www. De aceea.A. folositoare şi de calitate. critic atât faţă de Putere. Echipa de jurnalişti respectă un cod deontologic conform căruia are datoria să info rmeze corect.100 0251/410. cât şi faţă de Opoziţie. prin independenţa economică. MEDIA SUD EUROPA S. Acţ ionarii.93 GAZETA DE SUD Cotidianul oltenilor de pretutindeni. 97A 0251/413. Gazeta de Sud se străduieşte să fie o afacere profitabilă pentru a asigura. independenţa editorială. Din anul 2004 este Director de Resurse Umane al trustului S. nr. conducerea administrativă şi departamentul de publicitate nu vor interfera în nici un fel cu activitatea editorială.. Gazeta de Sud oferă în fiecare zi locuitorilor Olteniei informaţii actuale. Câmpia Islaz.în virtutea dreptului publicului de a fi informat. Comunicare managerială. încercând să prezinte puncte de vedere cât mai variate. să caute şi să comunice faptele . Gazeta de Sud este un cotidian regional independent care are ca scop sprijinirea comunităţii oltenilor şi a valorilor acesteia.gds. Loredana-Magdalena IORDACHE Director Resurse Umane .565 office@gds.ro Profil Cotidian Loredana Iordache este cadru didactic asociat la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova. iar în perioada 1995-2004 a lucrat ca economist la Daewoo Automobile Craiova.aşa cum acestea pot fi cunoscute prin verificări rezonabile . Gazeta de Sud este un ziar echidistant politic. Strategii salariale. Dedicarea informării corecte a cititorilor este cel mai bun mod de a ajuta la construirea unui viitor mai bun pentru comunităţile în care locuim şi muncim. susţinând activităţi de seminar la disciplinele Managementul schimbării organizaţionale. să se străduiască să informeze complet.

2 camere cu pat matrimonial. Lucian CONDESCU Director Hotel . parcare privată. conducând o echipă de 20 de angajaţi. bar de zi. graţie bunăvoinţei şi investiţiei actualilor proprietari. Îmbinarea stilului clasic cu dotările şi amenajările cele mai moderne. inaugurat ăn anul 2003. nr.C. rent-a-car. fiind renovată şi restaurată cu grijă şi atenţie. 10 camere cu câte două paturi. Are o vasta experienţă profesională în domeniul hotelier. În prezent. Hotelul îşi aşteaptă clienţii cu o gamă diversă de posibilităţi de cazare: 1 apartament de lux. Intercambio Company S. Strada Brestei.ro Profil Servicii hoteliere Lucian Condescu a absolvit în anul 2009 cursurile Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.94 HOTEL GOLDEN HOUSE Situat în apropiere de centrul oraşului Craiova. în liniştita vecină tate a Parcului Mihai Bravul.ro www. sală de conferinţe (25 locuri). spălătoriecurăţătorie. Hotelul GOLDEN HOUSE **** oferă oaspeţilor săi confort la standarde internaţionale şi reuşeşte să satisfacă cele mai diverse exigenţe. această clădire face parte din Patrimoniul Naţional. oaspeţii beneficiind de asemenea de următoarele servicii: room-service. să devină locul de preferinţă pentru cei care vizitează oraşul Craiova în interes de afaceri sau ca turişti. ocupând în perioada 2000-2002 postul de bellboy la Radisson SAS Hotel Dusseldorf. terasă de vară. în perioada 2003-2010 postul de recepţioner la Hotel Parc şi Hotel Golden House din Craiova. 18 +40-251-406270 +40-251-406271 receptie@goldenhouse..R.goldenhouse. a fost construită în jurul anilor 1890 în elegantul stil neo-eclectic. fac ca acest hotel. Clădirea.L. un vechi monument arhitectonic al Craiovei (Casa Poenaru). restaurant (60 locuri). Contact Craiova. Începând cu 2010 este director hotel la S. grădină. a rafinamentului cu eleganţa şi bunul gust.

R. Helin’s Trading S.L. Dorina Constantina STROE Manager Hotel . Nr. Helin’s Trading S.95 S. saună . bazin de înot acoperit. Nr.com www.helin.C.com www. având ca obiecte de activitate comerţul. jacuzzi. Calea Bucureşti. transportul intern şi internaţional. 88 0727606060 hotel@helinstrading. specializarea Finanţe şi Bănci în anul 2008. 88 şi respectiv Str. HELIN’S TRADING S. masaj. 10.L. Aeroportului Nr.R.helinstrading. Deţine spaţii de cazare. spaţii pentru evenimente (săli de conferinţă până la 500 de locuri şi restaurant până la 750 locuri).R. S. S. de 3* şi respectiv 4*. Contact Craiova. Str. şi-a început activitatea în anul 1993. Calea Bucureşti.C. î n localitatea Craiova pe Str.ro Profil Servicii hoteliere Servicii de catering Dorina Stroe a absolvit Universitatea Spiru Haret. 2 autocare şi 2 limuzine de lux. iar î n prezent principala activitate este de servicii hoteliere incluzând şi servicii de catering.L deţine două hoteluri. 2 cluburi.C.

MERCUR – cel mai mare şi elegant centru comercial din Oltenia – înseamnă calitate.ro Profil 4719 – comerţ cu amănuntul 6820 – închiriere spaţii comerciale Doamna Mitiana Velea este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice Craiova. serviciilor specializate (bancare. CRAIOVA . etaj 5 0251. CRAIOVA . Acţionariat Control Intern – S. Activitatea profesională desfăşurată cuprinde: . încălţăminte şi lenjerie intimă pentru femei. MERCUR S. iar în etajul IV se mai găsesc articole de mobilier.2000–2003 – şef Compartiment Control Financiar Intern şi de Gestiune S..C.2003–în prezent – Şef Compartiment Resurse Umane.A. Acţionariat Control Intern . toate la înalte standarde de calitate şi prospeţime. frumuseţii şi luxului.p. precum şi o gamă variată de splendide bijuterii şi prestigioase mărci de ceasuri. CRAIOVA Mitiana VELEA Şef Compartiment Resurse Umane.ro www.1986–2000 – economist şi şef Serviciul Financiar Contabil S. noutate. surpriză! Situat chiar în centrul municipiului Craiova (Piaţa Prefecturii). decoraţiuni interioare şi dotări pentru casă – uşi. promoţia 1986.A.96 S. oferind o selecţie atentă a celor mai fine produse cosmetice şi cele mai renumite parfumuri din lume. MERCUR S.C. ferestre.C.mercurcraiova. magazine care poartă semnătura unor renumite mărci.711 office@mercurcraiova. MERCUR este ridicat pe 5 nivele şi are o suprafaţă construită desfăşurată de 24. Etajul V este dedicat petrecerii timpului liber la Restaurantul şi barul „MERCUR”. Etajul III şi IV sunt destinate produselor electrice. Parterul este dedicat cadourilor. electronice şi I. bărbaţi şi copii.000 m. MERCUR S. produselor de papetărie. care vă aşteaptă cu o gamă de produse.T. Contact Craiova.A. COMINTEX S. satisfăcând cele mai rafinate gusturi amatorilor de artă culinară şi distracţie. Etajele I şi II oferă o selecţie de clasic şi modern în modă: articole de îmbrăcăminte.A.407. jaluzele. produselor farmaceutice şi medicamentelor). electrocasnice.C. Calea Unirii 14. La demisol este prezent un supermarket. de telefonie mobilă.

Este Director adjunct la compania Metalcom din anul 2004.ro www. Clasificată ca întreprindere mijlocie. nr. seria Avangarde după licenţă Austria. UŞI DE INTERIOR celulare din MDF. având ca responsabilităţi specifice identificarea modalităţilor de dezvoltare a serviciilor oferite de firmă în concordanţă cu tendinţele pieţei şi asigurarea unei bune imagini a firmei pe piaţă. Menţinerea legăturii permanente cu clienţii fideli şi clienţ ii potentiali permite societăţii racordarea directă la cererea consumatorilor finali şi furnizarea unui pachet complet de servicii şi produse: consultanţă + produs + transport + instalare + service.L Metalcom este o societate comercială cu răspundere limitată.C. Str.191 0251. manifestă o tendinţă ascendentă în domeniul forţei de muncă. Metalcom are în prezent peste 90 de angajaţi. efectuat prin showroom propriu.97 S. Cătălin Florin PĂTRU Director Adjunct . COMERŢ cu accesorii pentru industria mobilei şi pentru amenajări interioare.metalcom.436. cu structură de capital autohton integral privat şi funcţioneaza din anul 1994 î n Craiova.ro Profil Soluţii complete de mobilare şi amenajări Cătălin Pătru a absolvit cursurile specializării Marketing în anul 2003.R. fără diminuarea productivităţ ii. TAPIŢERIE. CONFECŢII METALICE ORNAMENTALE din oţel carbon şi otel inox.435. Calea Bucureşti. METALCOM S. Contact Craiova.462. TÂMPLĂRIE lemn. Activitatea firmei se deruleaza pe următoarele direcţii: MOBILIER pal dublu melaminat. la un raport preţ/calitate competitive. iar datorită dinamicii sectoarelor de producţie şi servicii. 0251. HDF furniruite şi/sau vopsite şi din PVC expandat.311 catalinpatru@metalcom. continuate cu un master de specializare în Afaceri internaţionale în perioada 2005-2007.

mitliv. Vâlcea. din Craiova.R. Fasonare oţel beton . Mitliv Exim SRL deţine în Municipiul Craiova 4 centre de desfacere proprii dotate corespunzător pentru a putea veni în întâmpinarea nevoilor clienţilor cu o gamă completă de materiale de construcţii. MITLIV EXIM S. pune în centrul preocupărilor sale angajamentul total al întregii organizaţii în vederea obţinerii satisfacerii exigenţei clienţilor. precum şi o bogată logistică auto. desfăşoară activitatea de organizare. Mureş. Consecventă valorilor şi principiilor pe care le-a recunoscut şi însuşit încă de la înfiinţare. 1 0251. lider pe piaţa locală a materialelor de construcţii. o balastieră proprie.L. Mirela Goşa este absolventă a Facultăţii de Știinţe Economice din Craiova. măreşte viteza de reacţie la comenzile clienţilor şi nu în ultimul rând. În calitate de Director Economic al grupului de firme MITLIV EXIM S. SC. Contact Craiova. 3 staţii de betoane complet automatizate. compania Mitliv Exim din Craiova. o linie tehnologică computerizată.98 S.R. office@mitliv. Nr. Este Expert CECCAR din anul 1996 şi consultant fiscal din anul 2008. promoţia1983. reprezintă un suport eficient pentru reţeaua naţională de distribuţie.L.429603. Producţia de betoane şi agregate minerale. Calea Dunării. cu un grad ridicat de automatizare pentru fasonarea oţelului beton.ro www. Cu o bogată experienţă în domeniul producerii şi comercializării materialelor de construcţii.ro Profil Comercializarea materialelor de construcţii. Deschiderea noilor puncte de lucru în judeţele Olt.C. Mirela GOŞA Director Economic . Harghita şi Prahova sporeşte accesibilitatea la produsele distribuite şi comercializate de Grupul Mitliv. conducere şi verificare a departamentului financiar contabil. Lucrări de construcţii.

în cadrul societăţii activează şi o divizie de vânzări directe cu reprezentanţi în 10 judeţe: Dolj. 2 magazine în judeţul Gorj.L. S. POCAVISO PRODCOM S. Hunedoara. Mercur) 0251407727 pocaviso@rdscv. acoperind 27 de localităţi din România: 13 magazine în judeţul Dolj.ro Profil Comerţul cu amănuntul al echipamentelor pentru telecomunicaţii în magazine specializate Aurelia Mielcioiu este absolventa specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune. Firma este dealer Orange încă din anul 1997. Ca dealer al Orange.R. Calea Unirii.R. în funcţie de volumul vânzărilor. precum şi încheierea de contracte de servicii Orange. Bihor.L.C. promoţia 2004.C. Argeş. societatea. motivarea şi pregătirea salariaţilor. POCAVISO PRODCOM S. 1 magazin în judeţul Mehedinţi. Str. Timiş. 1 magazin în judeţul Olt. din anul 2007. 6 magazine în judeţul Timiş. deţine 32 de magazine de prezentare. Este responsabilă de coordonarea şi conducerea activităţii economice la S. Contact Craiova. Olt.R. în relaţia cu ORANGE. 14 (incinta mag.99 S. Teleorman.L. Aurelia MIELCIOIU Director Economic . Bucureşti. 1 magazin în judeţul Vâlcea. încărcare electronică şi accesorii GSM. deschise în 7 judete şi Bucureşti. POCAVISO PRODCOM S. are ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul al telefoanelor mobile şi cartelelor valorice. Arad. 2 magazine în Bucureşti. 6 magazine î n judeţul Caraş-Severin. În prezent. şi a cursurilor masterale de Management şi Audit Contabil 2007 din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.C. De asemenea. Nr. Vâlcea. compania s-a clasat în decembrie 2010 pe locul 2 pe ţară.

100

POLICOLOR EXIM
POLICOLOR EXIM este o societate înfiinţată în anul 1994. Pe parcursul anilor activităţile s-au diversificat, totul datorită echipei, o echipă tânără şi flexibilă, pentru care calitatea şi profesionalismul serviciilor au reprezentat cel mai important detaliu. POLICOLOR EXIM este specializată în distribuţia de branduri atât pe piaţa internă cât şi internaţională precum Policolor, PPG, DEKO, KLAR AUTOMOTIVE, TOTAL. Propriile branduri precum Policar - spray retus auto şi Policasa - spuma izolatoare de silicon, sunt de asemenea bine cunoscute pe piaţa internă. De asemenea, firma Policolor Exim asigură servicii de marcare şi semnalizare rutieră şi servicii de realizare acoperiri industriale. Policolor Exim dispunde de toate mijloacele necesare pentru asigurarea promptă a tuturor serviciilor oferite (distribuţie, marcare şi semnalizare rutieră, realizare acoperiri industriale, etc. Produse pentru auto - Spray Retus Auto ″POLICAR″, Piese Auto, Produse Klar Professional, Produse Duralchid, Produse pentru construcţii, Vopsele, Diluanţi, Lacuri, Lavabile Interior şi Exterior, Deko Professional.

Contact
Craiova, Str. Calafatului, nr. 1A, Craiova 0251 425 180, 0251 406 405 vanzari@honda-craiova.ro www.policolorexim.ro

Profil
Producător de lacuri şi vopsele

Cosmin a absolvit în anul 2010 specializarea Management a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, pe care le continuă în prezent cu un master ăn Economie şi Afaceri Europene. Este angajat al Policolor Exim din 2011, iar anterior a cochetat cu activităţi din sfera Marketing & PR. Cristian Cosmin UNGUREANU Economist

101

POPECI UTILAJ GREU

Fondatǎ în anul 1975 şi devenitǎ societate pe acţiuni cu capital integral privat în anul 2001, S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A. este firma reprezentativǎ a grupului de firme POPECI. Societatea are o experienţǎ bogatǎ în proiectarea, fabricarea şi modernizarea maşinilor-unelte grele, a echipamentelor şi construcţiilor metalice, acoperind o mare varietate de industrii, unde nevoia de calitate este esenţial ǎ. Produsele realizate au aplicaţie într -un spectru larg de activitǎţi tehnologice, cuprinzând industriile siderurgicǎ, metalurgicǎ, de prelucrare a lemnului, celulozei şi hârtiei, energetice şi a mineritului.

Contact
Craiova, Str. Tehnicii, Nr. 1, 200440 + 40 251 435 100 + 40 251 437 089
resurseumane@popeci.ro

www.popeci.ro

Profil
Domeniul industrial Sectorul construcţiilor de maşini

Doamna Lelia Cristina Nica este angajatǎ a societǎţii din anul 1991, coordonând activitatea de resurse umane a grupului de firme POPECI. Are o vastǎ experienţǎ în derularea contractelor de parteneriat cu unitǎţi din învǎţǎmântul preuniversitar şi superior. Lelia Cristina NICA Director Resurse Umane

102

S.C. RAMERAS S.R.L. (MOL România)
1993 a fost anul în care Grupul MOL a decis extinderea regională, inclusiv în România, pentru ca în 1995 să se deschidă prima benzinărie MOL în țara noastră și să se înființeze compania MOL România. Anul 2004 a marcat semnarea parteneriatului între Grupul MOL și Royal Dutch/Shell Group. În cei peste 15 ani de prezență pe piața românească, MOL a reuşit să-şi consolideze poziția în rândul companiilor petroliere, fiind unul dintre cei mai importanți jucători pe piața carburanților. Rețeaua MOL include 137 de benzinării, care funcționează pe baza plaformei operaționale CODO (company owned, dealer operated), înregistrând performanțe pozitive şi pe segmentele de vânzări destinate companiilor, prin intermediul cardurilor de carburanți şi soluțiilor en gros. MOL a semnat acorduri de concesiune cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale pentru 3 perimetre din vestul României, dintre care unul a fost ratificat de către toate autoritățile competente. Strategia de extindere şi modernizare, precum ş i preocuparea pentru optimizarea activităților fac din MOL România una dintre cele mai dinamice ş i adaptabile companii petroliere de pe piața românească, deținătoare de certificări pe urmptoarele unități organizaționale: Rețea Stații Distribuție Carburanți (Vânzarea cu amănuntul a produselor petroliere, produselor alimentare şi nealimentare de larg consum precum şi a serviciilor conexe la benzinării), Comercial (Carburanți en-gros, Carduri de carburant, Lubrifianți, LPG, Bitum, Produse Petrochimice şi servicii conexe) , Logistică (Aprovizionare, Manipulare, Depozitare, Transport produse petroliere)

Contact
Craiova, Str. Unirii nr. 206 0744.539.665 craiova4@molromania.ro www.molromania.ro

Profil
Dealer MOL România – companie petrolieră

Dl. Remus Vîlceanu este de profesie Inginer specialitatea TCM, având experiență 16 ani în Uzina de Automobile Craiova, 9 ani ca dealer de benzinării, 2 ani în companie asigurare de viață şi 3 ani responsabil de calitatea şi marketingul în service Redac. Valorificând această experiență, din 2012 ocupă poziția de director general al dealerului MOL România, Rameras S.R.L.. Remus VÎLCEANU Manager General

stagiar anul III CAFR. Nr. Contact Craiova.ro/ Profil Serviciul de transport public de călători Economist în cadrul serviciilor Contabilitate. În prezent RAT Craiova are 804 angajaţi şi îsi desfăşoară activitatea în patru locaţii. prestând serviciul de transport public de persoane pe raza Municipiului Craiova. 200769 +40251. Cristian STOIAN Economist . reducerea consumului de combustibil şi energie electrică. înnoirea parcului auto. Financiar.103 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA Regia Autonoma de Transport Craiova a fost înfiinţ ată în anul 1991.041. Director Economic. creşterea siguranţei şi confortului călătorilor. 0763766422 cstoian2005@yahoo. Economist CFG. Obiective propuse: creşterea calităţii şi eficienţ ei transportului public de călători în Craiova. în subordinea Primăriei. Calea Severinului. Şef Compartiment Buget. dispunând de 176 de autobuze şi 34 de tramvaie. adoptarea unor tehnologii nepoluante.485. 23.ro http://www.rat-craiova. curse speciale. curse ocazionale .com office@rat-craiova. Şef Compartiment Comercial. Şef Compartiment Clienţi.

ro http://www. martie 2006. 032258. a intrat pe piaţa de retail din România în Contact Real . care să susţină ritmul alert de expansiune al companiei noastre.. sector 3. fie celor implicaţi î n activităţi de comerţ cu amănuntul. Calea Severinului.real-hypermarket.Hypermarket România S.000 de tineri beneficiază de o pregătire profesională bine fundamentată şi orientată către viitor . pentru domeniile operaţional şi cumpără ri programe de training de cea mai bună calitate.. Au urmat alte 24 hipermarketuri.Hypermarket România SRL. Aceste este motivul pentru care real. Theodor Pallady 51N. astfel încât reţeaua numără la momentul actual 25 hipermarketuri.adresată fie personalului care lucrează în head office..L. un departament menit să furnizeze . deschise în centre economice importante ale ţării.pentru început. De asemenea. Bucureşti.104 REAL HYPERMARKET ROMÂNIA S.L. etaj 2. Bd.craiova@real-hypermarket. 5A 0351 443 116 info.R.R. În fiecare an un număr de 2. oferim cursuri de specializare atât pentru absolvenţ ii de liceu. susţinute în exclusivitate de către specialiştii real.ro Profil Retail (comerţ cu amănuntul) Cristina Viorica Duţă a absolvit studiile de master la Facultatea de Ştiinţe Economice Craiova în anul 2007. când a fost deschis primul magazin în Timişoara.a înfiinţat Şcoala de Succes. real. Cristina DUŢĂ Şef Departament .. În anul 2009 a obţinut calitatea de expert CECCAR. Personalul nostru reprezintă garanţia succesului companiei noastre. de comercializare de alimente.investeşte în pregătirea şi în cursuri de specializare oferite celor aproximativ 50. real. fie vânzătorilor. Şi pentru a asigura un training de succes. +4031 403 10 00 Craiova. cât şi pentru cei cu studii superioare. Str.România. Nr.000 de salariaţi ai săi din Germania şi din ţă rile unde este prezent pe piaţă.

2. Croaţia.052. Polonia.ro www.serban@uniqa. Slovenia. “The most trusted brand” de către Readers Digest atât în Austria. 0721. Marca UNIQA a fost desemnată. Italia. 411. 10 ani la rând.105 UNIQA ASIGURĂRI UNIQA Group Austria este unul din cele mai mari grupuri de asigurare din Europa Centrală. În ultimii ani.465 c. Carisma. dar şi ca lider al echipei de agenţi pe care o coordonează. 7. care îmbină în mod conştient individualitatea sa austriacă cu statura sa europeană. Bosnia şi Herzegovina. UNIQA Asigurări are aproximativ 1000 de angajaţi în peste 46 de sucursale şi 115 de agenţii şi furnizează servicii pentru mai mult de 550. Elveţ ia. bl 10D-10E. Serbia. UNIQA se numără printre cele mai dinamice grupuri din Europa Centrală şi de Est.000 angajaţi şi agenţi. Str. sociabilitatea şi aptitudinile de bun organizator şi planificator o recomandă ca un bun profesionist în domeniul asigurărilor. lista ţărilor în care activează a fost extinsă. Bulgaria.5 milioane clienţi şi aproape 15 milioane poliţe în 21 de pieţe regionale. Rusia. Având aproximativ 20. Liechtenstein.uniqa. 200528 0251. Ucraina. Înfrăţirii nr. prima companie cu capital privat din Rom ânia. Albania. incluzând în prezent un număr de 21 de ţări unde operează în prezent 40 de companii de asigurare UNIQA: România. cât şi în majoritatea ţărilor europene. Cehia.ro Profil Asigurări generale Cristina Şerban a absolvit în anul 2010 cursurile specializării Management din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova. Cristina Claudia ŞERBAN Director Sucursală . Germania. UNIQA Asigurări a devenit membră UNIQA Group Austria odată cu preluarea în anul 2008 a companiei UNITA. Ungaria. Contact Craiova. Din 2008 îşi desfăşoară activitatea la Uniqa Asigurări. Kosovo şi Muntenegru.291. Slovacia.000 de clienţi. Macedonia.

sejururi la ski. pune la dispozi ţie contactele furnizorilor necesari în organizarea evenimentului. Irina Veronica MIERTESCU Agent de turism . înfiinţată în 1994.3 (lângă Banc Post) +40251 410852 office@valdirtour.106 AGENŢIA DE TURISM ŞI TRANSPORT VALDIR TOUR Valdir Tour este o agenţie tur-operatoare. vacanţe extreme. ce se ocupă de organizarea evenimentelor private şi corporte: propune locaţiile. şi deţine Diploma in Travel and Tourism Foundation & EBT conferită de Asociaţia Agenţiilor de Turism din România (ANAT). vacanţe mediteraneene. circuite cu caracter cultural.ro www. tururi de oraşe europene. Filosofie şi Geografie a Universităţii din Craiova. Contact Craiova.ro Profil Agenţie de turism şi transport Organizator evenimente Irina Miertescu a absolvit în anul 2011 studiile masterale din domeniul ştiinţe politice Securitate Naţională şi Euroatlantică din cadrul Facultăţii de Istorie. Pe lânga serviciile turistice. De-a lungul acestor ani de experienţă în domeniul turismului.valdirtour. nr. staţiuni balneare. A obţinut calificarea de agent de turism-ghid naţional urmând cursurile Agenţiei de turism Mapamond. Agenţia de turism oferă clienţilor săi cele mai atractive vacanţ e individuale. agenţia a încercat să îşi concentreze eforturile pentru a oferi o gam ă largă de servicii atât în domeniul turismului intern. alege împreuna cu clientul serviciile necesare tematicii evenimentului. sejururi cu avionul. Str. pune la dispoziţie bilete pe litoralul Mării Negre. agenţia a lansat un nou departament. staţiuni montane. calculeaza costurile evenimentului. cât şi al celui internaţional. România Muncitoare. Delta Dunării.

A. SIF OLTENIA COMPANIA DE APĂ OLTENIA PROFESSIONAL CONSULTING ILEX COM Ghid de practică | .107 PROGRAMUL DE STUDIU FINANŢE ŞI BĂNCI BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CEC BANK OMNIASIG GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.

108 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ LEMCOR LIBRA INTERNET BANK MERCUR | Ghid de practică .

109 Ghid de practică | .

110 | Ghid de practică .

noi clienţi ne acordă încrederea lor şi noi colaboratori se alătură echipei noastre. Banca întreprinderilor. Masterand Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor specializarea Management Financiar Bancar – promoţia 2007. Silviu CONSTANTIN Responsabil Marketing .301.50 Profil Financiar-bancar Absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor specializarea Management. în cadrul unei strategii de parteneriat pe termen lung cu clienţii săi. BRD . spiritul de echipă şi inovaţia. Banca de investiţii.5 milioane de clienţi fiind prezentă în toate judeţele României printr -o reţea de 930 de agenţii. Banca are peste 2.Groupe Société Générale este a doua bancă românească după activele bancare şi deţine a doua capitalizare la Bursa de Valori Bucureşti. calitatea dezvoltării şi rentabilitate.61. Reuşita acestei strategii de dezvoltare durabilă se bazează în principal pe valorile împărtăşite la nivelul întregului Grup Société Générale: profesionalismul. inovaţie.111 BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD . Banca îşi exercită în principal activitatea pe 3 pieţe: Banca persoanelor fizice. unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro. Acţionarul principal al BRD este Société Générale. BRD-Groupe Société Générale îşi va urmări politica de investiţii susţinute în vederea adaptării dispozitivului său comercial la specificul pieţei româneşti. promoţia 2005. Contact BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Bld. Ion Mihalache Nr. Obiectivul major al BRD este dezvoltarea fondului său de comerţ pe aceste pieţe. În fiecare zi.Groupe Société Générale doreşte să fie banca de referinţă a României prin profesionalism. realizării la scară largă a procesărilor şi diversificării gamei sale de produse şi servicii. ale cărui servicii sunt utilizate de 27 milioane clienţi din întreaga lume. Calitatea serviciilor noastre este garantată de cei peste 9500 de profesionişti care formează echipa BRD. România 021. 1-7 Bucureşti. În acest sens.

plăţi facturi. 136. accesare BRD-Net. info point – informaţii generale BRD. retragere numerar. 7 zile din 7 prin intermediul Agenţiei Cetatea Băniei din Bd.970 Profil Financiar-bancar Facultatea de Contabilitate Craiova Specializare Management Financiar-Contabil Daniela SEDER Director Expressgrup Brazdă . Contact Bdul Carol I. M6.4. BRD pune la dispoziţia clienţilor săi 20 de unităţ i bancare. În Craiova. depunere numerar. Bl. 1 (vis-a-vis gară CFR Craiova). Operaţiunile care pot fi efectuate în afara programului de lucru sunt: schimb valutar. G. bl. sc. amplasate în principalele zone ale oraşului. BRD continuă să dezvolte şi să promoveze ofertele de produse şi servicii adaptate pentru a oferi soluţii personalizate.112 BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD – Grup Craiova este prezent în judeţele din Dolj şi Olt având o reţea de 37 de unităţi şi 45 de ATM-uri prin care oferă servicii de calitate clienţilor săi persoane fizice. persoane fizice autorizate şi întreprinderi. Dacia nr. BRD Grup Craiova oferă posibilitatea efectuării de operaţiuni bancare 24h din 24. Nr.410. Pentru că ne dorim să fim cât mai aproape de clienţii noştri şi să fim permanent la dispoziţia lor. simulare credite. Craiova 0251. calitatea serviciilor oferite fiind unul dintre principiile dupa care ne ghidăm.

să îţi alegi fotografii care să te reprezinte: cu tine.Groupe Société Générale a pus în practică un program de investiţii fără precedent pentru modernizarea reţelei sale. acum fiecare are posibilitatea să fie designer-ul propriului card bancar. Contact Craiova. BRD a lansat în anul 2010 cardul cu design personalizat A LA CARTE. Mihai Viteazul. cu prietenii. Str. plăţi pe internet sau retrageri de numerar.inovaţia. cu peisaje sau cu momente de neuitat pentru tine . BRD te invită: . Pentru că fiecare persoană este unică în felul ei.827 Profil Financiar-bancar Absolventă ASE Bucureşti. în vacanţă sau pe parcursul deplasărilor în ţară şi în străinătate. coordonează activitatea a cinci unităţi BRD care fac parte din Expressgrup Mihai Viteazul .113 BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRD . 2 0251. De altfel. reorganizarea reţelei lansată cu doi ani în urmă are ca obiectiv.412. plăţi facturi. Filosofia de bază care ghidează activitatea băncii este promovarea unor politici de marketing şi vânzări mai apropiate de client. În strânsă legătură cu una dintre valorile băncii . Facultatea Finanţe Credit Contabilitate . Fie că este vorba de cumpărături zilnice.şi să le prezinţi la BRD pentru carduri 100% personalizate Cardul tău este un mijloc practic şi comod care te ajută în derularea operaţiunilor cotidiene.1992 Cristiana VIŞAN Director Expressgrup Mihai Viteazul Craiova.să fii printre clienţii care îşi personalizează singuri cardul bancar . le poţi face pe toate prin intermediul cardului tău personalizat A LA CARTE. prin intermediul creării de grupuri. cu familia. Nr. în premieră în România. Ea întăreşte şi reînnoieşte forţa sa comercială prin recrutarea de tineri colaboratori. multiplicarea numărului de agenţii cu funcţie exclusiv comercială.

stabilitate. con tribuie la dezvoltarea economică. simplitate. iar din 2010 când am fost numit şef serviciu. valori de reprezentare: tradiţie. simbol naţional. În perioada octombrie 2002 – septembrie 2009 am activitate ca lector – asociat. Sucursala Craiova. Tony POPA NISTORESCU Şef Serviciu Credite Administrator . cât şi la Facultatea de Management Financiar Contabil a Universităţii Spiru Haret din Bucureşti. coordonez un colectiv de 20 de persoane. onestitate. Am susţinut teza de doctorat în mai 2005. crearea şi menţinerea locurilor de muncă. precum şi a acelor proiecte bancabile care prin natura lor.ro/ Profil Financiar . b.bancar În anul 1999 am absolvit Facultatea de Ştiinte Economice. Str. accesibilitate. Sf. secţia Contabilitate şi Informatică de Gestiune.114 CEC BANK CEC Bank este o bancă comercială universală. valori funcţionale: siguranţă. Am predat în perioade diferite atât la FEAA. competitivă.1-3-5 Parter 0251 414 050 office@cec. administraţiilor publice locale.ro http://www. c. Bl.cec. O atenţie deosebită este acordată în continuare relaţiei cu populaţia României. Banca este un element activ în sprijinirea clienţilor pentru accesarea fondurilor europene. agriculturii. urmărind cu precădere finanţarea IMM-urilor. Contact CEC Bank. valori fundamentale: încredere. din cadrul Universităţii din Craiova. Dumitru. Din 16 aprilie 2007 lucrez la CEC Bank. care oferă clienţilor produse şi servicii diverse şi de calitate. Valorile CEC Bank: a.

ro www. a fost orientat întotdeauna spre performanţă şi atingerea obiectivelor. Atlanta-Georgia. În prezent este student în cadrul programului de Executive MBA al Kennesaw State University. IMM şi persoane fizice. companiilor din acest domeniu. + 40 374 203 380 gabriel. unul dintre cei mai importanţi investitori străini din România. Str. promoţia 2001 şi al programului de Master Management Financiar Bancar. 16. M9. Parter Comercial + 40 251 411 370. Cu o experienţă de peste 10 ani în domeniul bancar.A. Contact Sucursala Craiova. Păstrând focusul pe nişa profesiilor liberale. Nr.115 LIBRA INTERNET BANK S. Libra Internet Bank şi-a stabilit obiectivul de a deveni "partenerul financiar al sectorului medical". SUA. sc. Gabriel CISMARU Director Sucursala Craiova . NCH. oferind servicii virtuale competitive. A. iar din mai 2003 a devenit membră a grupului american de investiţii New Century Holdings (NCH). secţia Bănci şi Burse de Valori. tehnicienilor şi asistenţilor medicali. are investiţii de peste 3 miliarde de dolari în Europa Centrală şi de Est din care peste 300 milioane de dolari au fost investiţi în România. Libra Internet Bank şi-a asumat misiunea de a fi un partener financiar de încredere pentru fiecare dintre clienţii săi – specialiştii profesiilor liberale.cismaru@librabank. Bl. Calea Bucuresti. În prezent.librabank. promoţia 2004. care depăşesc sfera serviciilor clasice disponibile în prezent în mediul bancar. cabinetelor medicale. devenind operaţională î n 1997. Libra Internet Bank a fost înfiinţată în 1996. lansând în primăvara anului 2004 un pachet de servicii financiare dedicate în exclusivitate medicilor şi membrilor familiilor lor. LIBRA INTERNET BANK se adaptează cu rapiditate contextului actual dar şi ritmului şi cerinţelor clienţilor. spitalelor şi clinicilor private.ro Profil Financiar-bancar Domnul Gabriel Cismaru este absolvent al Facult ăţii de Ştiinte Economice din cadrul Universităţii din Craiova.

Str. concernul de asigurări cu cea mai extinsă şi activă prezenţă în ţările Europei Centrale şi de Est.24% pe piaţa asigurărilor generale). subscriere şi management. în prezent acesta deţinând 99. OMNIASIG a înregistrat un volum de prime brute subscrise de 1. Sector 1. a îndeplinit cu succes mai multe funcţii atât la nivel local cât şi central în departamentele de vânzări.50. Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova. B-dul Aviatorilor.10% din totalul acţiunilor companiei. Ion Maiorescu. În cursul anului 2005.114 miliarde RON. Nr. Contact Bucureşti.ro www. 28 Craiova.fortan@omniasig.116 OMNIASIG OMNIASIG reprezintă din 1995 unul din reperele importante ale industriei asigurărilor din România.40/41/42/43 procopie.ro Profil Asigurări non life Specialist în domeniul asigurărilor non life cu o experienţă de 15 ani în cadrul companiei.65%). În 2009. Restul acţiunilor sunt deţinute de persoane juridice române (0. bloc 2 parter 021-231. Cota de piaţă (15. Alin CĂPITANU Director Adjunct . a activat cu succes î n diverse proiecte care au vizat activitatea studenţilor. pachetul majoritar de acţiuni OMNIASIG a fost preluat de către Grupul WIENER STADTISCHE.omniasig. portofoliile de clienţi si produse confirmă poziţia de top pe care OMNIASIG o ocupă astăzi în ierarhia asigurătorilor din industria de profil. training.25%) şi persoane fizice române (0. valoare care a situat compania pe locul al doilea pe piaţa asigurărilor generale din România.

999. Andrei MORARU Director Agenţie ARDAF . profesionalismul şi succesul propulsându-l în funcţii de conducere. 0754.270 andrei. Contact Craiova.6% (conform datelor CSA pentru primul semestru 2011).moraru@ardaf. competenţa.727. care sunt vândute sub două branduri şi reţele de vânzare distincte. Fortunescu. 4 0251. însă.ro Profil Asigurări generale şi de viaţă Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova. bancar şi al asigurărilor. Septembrie 2011: Generali Asigurări şi Ardaf fuzionează pentru a deveni Generali România. Nr. Andrei Moraru are o experienţă bogată în domeniul economic. Aceştia beneficiază.D. cât şi internaţional.117 GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S. cu o cotă de piaţă de 6.410. de servicii mai bune. Strada C. o gamă mai largă de produse şi expertiză atât la nivel local. Noua companie oferă toate categoriile de produse de asigurare.A. Generali Asigurări şi Ardaf. Două secole de experienţă în servicii financiare şi de asigurare îţi pot oferi certitudinea că prin Generali beneficiezi de protecţia optimă pentru tine şi bunurile tale. Aceasta fuziune nu aduce nicio schimbare pentru clienţii deja existenţi. cel de-al 7-lea jucător de pe piaţa românească de asigurări.

ro http://www.ro/ Profil Investiţii financiare Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova. în baza Legii nr. Nr.F. promoţ ia 1993.A.118 S. În conformitate cu actul constitutiv societatea are următorul obiect de activitate:  administrarea şi gestionarea acţiunilor la societăţile comerciale pentru care sau emis acţiuni proprii.sifolt.11. 55/1995.I.133/1996.A. Strada Tufanele.ro sifcont@sifolt. S. 16 ani de experienţă în domeniul economic.335 public@sifolt. membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România şi din decembrie 2010 a obţinut calitatea de auditor financiar. Societatea a fost înfiinţată la 01.  gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare şi efectuarea de investiţii în valori mobiliare în conformitate cu reglementările în vigoare.C. Ana CIMPOERU Economist . 6 din Legea nr. Contact Craiova. secţia Finanţe Contabilitate. 1. corespunzător Certificatelor de Proprietate şi Cupoanelor Nominative de Privatizare subscrise de cetăţeni în conformitate cu prevederile art. 200767 0251/419. lege pentru tr ansformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare. 4 alin. este societate pe acţiuni cu capital integral privat. SIF OLTENIA S.1996 în Craiova – România. OLTENIA S.

Obiectul de activitate al Companiei este operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a cărui gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare încheiat cu Asociația de dezvoltare intercomunitară Oltenia. Compania de Apă Oltenia S.. este persoană juridică română. cu experiență de peste treizeci de ani în domeniul economic și financiar-bancar. având ca acționari Municipiul Craiova. Oraşul Dăbuleni. în aria delegării definită în respectivul contract. Brestei.117 0251. prin Consiliul Județean. tratarea și distribuția apei.cv@rdslink. Oraşul Filiaşi. Comuna Breasta. Oraşul Bechet. Marcel MORCOV Director Economic . gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.422.C. 133 CP 200177 0251. Compania îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat. Marcel Morcov este de profesie economist..119 S. prin Asociație. înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă. Str. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.ro Profil Captarea.422. precum şi Județul Dolj. Nr. Oraşul Segarcea.apaoltenia.ro www. Comuna Călăraşi – prin consiliile locale respective.263 apa. în cadrul căruia a ocupat diferite funcții de conducere. Colectarea și tratarea apelor uzate Dl. Contact Craiova.A.

ap. consultanţi fiscali. A.profcons. Str. Avem o echipă de peste 30 de specialişti.ro http://www. precum şi în domenii conexe.L. experţi contabili. precum şi servicii în domenii conexe. reuşind să nu ne dezamăgim clienţii şi să le rezolvăm problemele într -un mod optim. Contact Craiova. cadre universitare etc. iar în prezent.Cuza.ro/ Profil Consultanţă fiscală Consultant fiscal. contabilitate. PROFESSIONAL CONSULTING S. Grupul Professional Consulting a fost constituit în anul 2002 şi este specializat în oferirea de consultanţă financiar -contabilă şi fiscală. bl. sc. Firmele grupului sunt membre ale Camerei Consultanţilor Fiscali din România. +40 351 442446 office@profcons. avocaţi. indiferent de puterea financiară a fiecăruia. auditor stagiar. contabilitate. 42. auditori.120 S. 200396 +40 251 411446. audit. 1. et. 7 ani de activitate în consultanţă fiscală şi financiar contabilă. 14-15. Camerei Auditorilor Financiari din România şi a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România . 5.R. audit.I. expert contabil. +40 251 406696.C. Nr. jurişti.. Mirel Florin IACOB Consultant Fiscal . Ne-a caracterizat întotdeauna profesionalismul şi apropierea de client. 6A. Ne-am dezvoltat serviciile având în vedere faptul că o colaborare de succes presupune multă atenţie şi încredere. suntem lider zonal de piaţă pe domeniul nostru de activitate.

L.121 S. bl. specializarea Finanţe – Bănci. aceasta este formată din 69 de magazine proprii şi 13 magazine deţinute de subcontractorii noştri. ap. Str. 1. Contact Craiova.C. Calea Bucureşti. Marius GLĂVAN Director Economic . Stagiar în anul III la C.ro www.R. RD S & RCS şi Romtelecom pentru contractele de furnizare servicii date mobile şi telefonie fixă. 2.A.E. distribuitorii Cosmote. sc.ro Profil Vânzări echipamente pentru telecomunicaţii Licenţiat al Universităţii de Vest din Timişoara. bun organizator cu spirit de echipă.R. În activitatea noastră ne bazăm pe un număr mediu de 150 salariaţi.C.ilexgsm.L.C. E9.R. distribuitorii Orange.C. S. parter 0351178891 contabilitate@ilexgsm. Ilex Com S. Persoană responsabilă. Concurenţa este reprezentată de: magazinele proprii Vodafone. reprezintă al doilea partener Vodafone deţinând o pondere de 15-18% din total reţea distribuţie. 15 % dintre ei având funcţii de conducere sau făcând parte din personalul TESA.profesia expert contabil. Dolj . În ceea ce priveşte reţeaua de distribuţie SC Ilex Com SRL. ILEX COM S.

ro/public/wps/po rtal/Dolj Profil Instituţie publică Absolvent al Universităţii din Craiova. în baza legilor. Facultatea de Ştiinţe Economice .925 Date.craiova@mail. hotărârilor de guvern. Mitropolit Firmilian.anaf. prin care se realizează. Mihail ANTONESCU Director Executiv Adjunct . Universitatea din Craiova. în mod unitar.925 0251. ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de ANAF şi Ministerul Finanţelor Publice. strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului.mfinante. ordonanţelor guvernului.ro http://www.525.525. 1988  doctor în economie – Specializarea Finanţe. Nr.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 2005  lector universitar Universitatea Spiru Haret – Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova  membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România.122 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj este o unitate teritorială cu personalitate juridică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Facultatea de Ştiinţe Economice.Secţia Finanţe Contabilitate. 2 0251. 1997  Master Administraţia Publică .gv. Contact Craiova. Str.

fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr.123 CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ Casa Judeţeană de Pensii Dolj este organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat. Nr.pensiidolj. în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice. în teritoriu. aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale.Universitatea din Craiova – Facultatea de Ştiinţe Economice Promoţia 2003 specializarea Managementul Organizaţiilor Publice. pensionarilor de asigurări sociale proveniţi din fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori precum şi persoanelor asigurate pe bază de declaraţie de asigurare şi contract de asigurare. 1 0251/406338 office@pensiidolj.ro http://www. Anca Daniela GIUGEA Director Executiv Adjunct . Ca serviciu public investit cu personalitate juridică.Promoţia 1993. Str.ro/ Profil Instituţie publică. Mihail Kogălniceanu. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Casa Judeţeană de Pensii Dolj asigură. Studii Aprofundate .Universitatea din Craiova – Facultatea de Ştiinţe Economice Promoţia 2002 specializarea Managementul Resurselor Umane Absolvent de master . Contact Craiova. Casa Judeţeană de Pensii Dolj asigură servicii pensionarilor de asigurări sociale de stat. precum şi din domeniul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale.prestaţii sociale Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Craiova .

pardoseli. Joos.270. director economic. Este expert contabil din 2001. S. Petre DÂRJIU Director General . lambriuri. putem executa la comandã mobilier şcolar.213 office@lemcor.prelucrăm lemnul în condiţii de calitate deosebită. promoţia 1978.442.271 0251. care este fabricarea de uşi şi ferestre din lemn stratificat.124 S. Lauber. Hess.A.442. produsele obţinute sunt de calitate. contabil şef. plafoane false.maşini de producţie germană: Weining. Prin dotarea tehnologică performantă de care dispunem . În afara producţiei de bază. Haffner . nr.lemcor. 0351. Decebal. Secţia Finanţe-Contabilitate. Beck. în conformitate cu normele Comunităţii Europene. Bd. Steiger.ro Profil Execuţia de produse de tâmplărie Petre Dârjiu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice. LEMCOR S. mobilier hotelier. Ca urmare a modernizării liniilor tehnologice.A.C. 0351. elemente de scări interioare. Are o experienţă profesională de 36 de ani pe funcţii ca economist.120. Contact Craiova. placaje.C. mobilier de grădină. fiind o firmă cu capital privat al cărei acţionar majoritar este SIF Oltenia. LEMCOR S. panouri pentru diverse tipuri de mobilă. Craiova a fost înfiinţată în anul 1997.ro www. director executiv în numeroase companii din sectorul industrial. de la uscarea acestuia până la realizarea produsului finit.413.

Centrul Comercial Mercur corespunde tuturor cerinţelor de calitate şi funcţionalitate prin oferta de produse şi servicii prestate. unde veţi descoperi Calitatea. vă aşteaptă cu o ofertă tentantă şi diversificată: magazine specializate pentru toate gusturile şi o gamă variată de servicii moderne şi de calitate..ro Profil 4719 – comerţ cu amănuntul 6820 – închiriere spaţii comerciale Din anul 2000. la preţuri competitive.407. Mercur S.mercurcraiova. Având în vedere complexitatea activităţilor derulate în cadrul S. Adelina Veronica CĂRUNTU Director Financiar Contabil . Surpriza şi vă veţi bucura de cele mai frumoase clipe de cumpărături din viaţa dumneavoastră ! MERCUR – Plăcerea de a cumpăra ! Contact Craiova.711 office@mercurcraiova. Calea Unirii 14. Shopping în Centrul Comercial Mercur înseamnă peste 130 de magazine.125 S. activitatea economico-financiară a societăţii este organizată şi condusă de doamna Adelina Căruntu.C. Vă invităm în Centrul Comercial MERCUR. Petrecerea timpului liber în barul şi Restaurantul Mercur satisface cele mai rafinate gusturi din domeniul artei culinare şi al distracţiei. Noutatea.A. MERCUR S.ro www. care comercializează o varietate de mărci recunoscute pe plan naţional şi internaţional. cel mai mare şi elegant centru comercial din Oltenia. etaj 5 0251. studenţii de azi – practicienii de mâine se pot baza în stagiile de practică de un tutore profesionist şi deschis în a împărtăşi din experienţa sa.A. Centrul Comercial Mercur.C. ridicând conceptul de shopping la rang de artă.

126 | Ghid de practică .

127 PROGRAMUL DE STUDIU CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE AMT SERVICE AUDICONTEVEX AUDIT ŞI EXPERTIZĂ CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ C&C CONSTRUCT EXPERT BUSINESS CONSULTING OFFICE CONT EXPERT N&C AUDIT ŞI EXPERTIZĂ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA SOFTRONIC Ghid de practică | .

128 | Ghid de practică .

129 S.R. specializată în domeniul financiar-contabil. Contact Craiova. Construcţiilor şi Transporturilor. aspect atestat şi de pregătirea profesională a colectivului societăţii. Societatea este membra a A sociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România din anul 2007. expertiză contabilă. AMT SERVICE S. Facultatea de Ştiinte Economice din Craiova. autorizaţie 948/2010. UNEAR. A urmat cursuri organizate de instituţii de specialitate. Asociaţia Naţională a Mediatorilor din România.C. precum şi servicii de evaluare.com http://www.A.F.amtservicii. autorizaţie 00529/2007. societatea beneficiind de o vastă experienţă în ceea ce reprezintă serviciile din domeniul financiar-contabil.F. membră a Camerei Auditorilor Financiari din România începând cu anul 2010.ro amtservicesa@yahoo. Bucureşti. Nr 30 0251/415330 office@amtservicii. evaluator. consultanţă în domeniul fiscal.C.nr.R.L. audit.A. contabilitate (inclusiv expertize contabile) . oferind servicii de audit. Societatea dispune de un sediu cu o dotare corespunzătoare tipului de servicii pe care îl prestează. Str. ca societate comercială cu răspundere limitată. membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România din anul 2007 . Societatea AMT SERVICE a fost înfiinţată în anul 1995. C. Bucureşti. C.E. nr. dobândind calitatea de expert contabil. Unirii. INSOL Europe. Florin SĂFTOIU Director General . auditor financiar. mediator. Este membru al C.C. practician în insolvenţă.ro/ Profil Servicii de contabilitate. consultanţă fiscală Florin Săftoiu a absolvit în anul 1987 specializarea Economia Industriei.C. consultant fiscal.R Dolj.

Se ocupă de conducerea economică a C&C Construct. Calea Severinului nr.T. dar şi a altei companii cu profil confecţii aflată în aceeaşi incintă. Urmează. domeniul Contabilitate şi Administrarea Întreprinderii.5 t one 3. fiind practiciană a programelor de contabilitate ″Petrescu″ şi ″E. având ca obiect principal de activitate Construcţii civile şi industriale.D. pentru orice categorie de autovehicule rutiere. remorci şi semiremorci. S. societatea are 14 angajaţi şi desfăşoară următoarele activităţi: 1. Închiriere de spaţii de depozitare.L. societatea mai desfăşoară şi o activitate de Service Auto.C. inclusiv autocamioane. s-a reorientat spre activităţile de prestări de servicii în domeniul auto. C&C CONSTRUCT S.L.R.A. producţie şi birouri 4. Contact Craiova. fost înfiinţată în anul 2006.C.130 S. Str. tractoare rutiere. Carmen Florentina PETRE Director Economic .com Profil Servicii de întreţinere şi reparaţii autovehicule Carmen este absolventa Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. ca urmare a semnării unui contract de finanţare nerambursabilă cu ADR SV OLTENIA.″. autobuze şi microbuze 2. I.R. cursurile de expert contabil organizate de CECAR Dolj. Inspecţii la aparatele de tahograf pentru maşinile de peste 3. dar începând cu a doua jumătate a anului 2007. 42 0751301201 cristipetre1980@yahoo. datorită restrângerii activităţii de construcţii. C&C Construct S. Din anul 2012. începând cu anul 2010. Î n prezent.P.

Deţine o vastă experienţă în conducerea contabilităţii având şi calităţi manageriale. 2. desfăşurându-şi activitatea ca liber profesionist din anul 1992.C.407. AUDICONTEVEX S. Un fapt pozitiv pentru calitatea serviciilor acesteia este aceea că. Consultanţă în domeniul fiscal.L.131 S. Contact Craiova. 0744.448.L. Sc. AUDICONTEVEX S. Prestările de servicii în domeniul contabilităţii sunt efectuate de experţi contabili şi economişti cu calificare şi cunoştinţe temeinice. desfăşoară activităţi de evidenţă contabilă şi consultanţă în domeniul contabilităţii încă din anul 1994. S. Ap.R. 1 0351. 25. Tatiana BOBOC Asociat unic . în toate domeniile de activitate (excepţie agricultura). Brazda lui Novac. cea mai mare parte a clienţilor beneficiază de aceste servicii de peste 10 ani. Bl.473.com Profil Contabilitate şi audit financiar.R.C. Societatea efectuează servicii de contabilitate pentru societăţi comerciale private şi entităţi non-profit. cu vechime în domeniul contabilităţii de peste 30 ani. Tatiana Boboc este expert contabil.609 audicontevex@gmail.

auditsiexpertiza.052. Membră CECCAR încă de la înființare. fuziuni. consultanță în afaceri și management.L.6 0351. Contact Craiova. expertize contabile. 0731. inclusiv evidența personalului.132 S. Firma este înființată în anul 2001. Magdalena MIHAI Administrator .295. în prezent fiind șefa catedrei de contabilitate din cadrul FEAA. fiind membră a organismelor care reglementează profesia contabilă: CECCAR. cu activități de predare a disciplinelor de contabilitate.341. Str.412. asistență pe perioada derulării controalelor specifice.009. consultanță financiar-contabilă. oferă servicii de contabilitate financiară și de gestiune. D-na prof. Camera Auditorilor Financiari din România.cod CAEN 6920. 0728. Magdalena MIHAI este cadru didactic universitar cu o experiență de peste 20 de ani în învățămâtul superior economic.R. evaluări.ro www. Este expert contabil.022 office@auditsiexpertiza. 0741.181.C. documentații credite. Buna cunoaștere a unor limbi de circulație internațională facilitează contactul cu clienții rezidenți în UE. Rădulescu Motru. consultanță în domeniul fiscal . dr. divizări și alte servicii profesionale de specialitate.626. AUDIT ŞI EXPERTIZĂ S.ro Profil Activitati de contabilitate și audit financiar. auditor financiar și consultant fiscal. Nr. univ. C.653.809 0745. Camera Consultanților Fiscali.

133

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Consiliul Judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, funcţionează pe baza principiilor cuprinse în art.120-122 din Constituţia României şi a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. Potrivit art. 122 alin.1 din Constituţie, Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Contact
Craiova, Palatul Administrativ, Strada Unirii, Nr. 19 0251.408.200 0251.408.241 relpub@cjdolj.ro www.cjdolj.ro

Profil
Administraţie publică

Gabriel Aftinescu este absolvent al Masterului – Finanţe şi Administrarea Afacerilor în anul 2006 – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. De asemenea, este absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor în anul 2004 – Secţia Managementul Firmei. Gabriel AFTINESCU Inspector Principal

134

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Consiliul Judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, funcţionează pe baza principiilor cuprinse în art.120-122 din Constituţia României şi a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. Potrivit art. 122 alin.1 din Constituţie, Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Contact
Craiova, Palatul Administrativ, Strada Unirii, Nr. 19 0251.408.200 0251.408.241 relpub@cjdolj.ro www.cjdolj.ro

Profil
Administraţie publică

Daniela Avrămoiu este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice, Secţia Finanţe Contabilitate, promoţia 1980. În anul 2005 a absolvit studiile masterale în Guvernare modernă şi dezvoltare locală urmat la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, iar în anul 2006 cursurile masterale ale specializării Strategii manageriale în finanţe publice şi asigurări ale Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova. Daniela AVRĂMOIU Director Economic

135

S.C. EXPERT BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Societatea a fost înfiinţată în anul 2004 şi are ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul contabilităţii, auditului şi consultanţei fiscale. Personalul societăţii este calificat şi atestat de organismele profesionale din domeniu. Dintre cele mai importante activităţi realizate de SC EXPERT BUSINESS CONSULTING SRL amintim efectuarea de expertize contabile, misiuni de audit, consultanţă financiarcontabilă, evaluări de bunuri mobile şi proprietăţi imobiliare, evaluări de întreprinderi, planuri de afaceri, s.a.

Contact
Craiova, Str. Nicolae Iorga 94 0731.51.01.01, 0251.51.01.01 expert_business_consulting@yahoo. com

Profil
Cod CAEN principal 6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal

Este absolventa Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova, promoţia 1997, specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune. În anul 1999 a absolvit cursuri de master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova, specializarea Management şi Audit Contabil. Are calitatea de expert contabil, auditor financiar şi consultant fiscal. Mioara Luminiţa POPESCU Expert Evaluator, Expert Contabil, Consultant Fiscal

misiuni de audit. consultanţă financiar contabilă.nitu@consulting-nc. Cornelia NIŢU Expert Contabil . membru CECCAR. 0251.R. planuri de afaceri s. promoţia 1997. evaluări de întreprinderi. Personalul societăţii este calificat şi atestat de organismele profesionale din domeniu. nr. 287A 0744. consultanţă în domeniul fiscal Cornelia Niţu este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din Oradea.Activităţi de contabilitate şi audit financiar. Calea Bucureşti.507. Dintre cele mai importante activităţi realizate de SC N&C AUDIT ŞI EXPERTIZĂ SRL amintim efectuarea de expertize contabile. specializarea Administrarea Afacerilor.ro Profil Cod CAEN principal 6920 . Str. Din anul 2007 este expert contabil. evaluări de bunuri mobile şi proprietăţi imobiliare. A absolvit în anul 2002 cursurile de master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Craiova.133 cornelia.133. Contact Craiova. auditului şi consultanţei fiscale.a.L.481. Societatea a fost înfiinţată în anul 2009 şi are ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul contabilităţii.136 N&C AUDIT ȘI EXPERTIZĂ S.

Bucureşti. eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale. legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.215/2001.S. 7 0251. Contact Craiova.Cuza. privind aprobarea organigramei şi numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate. Nr. Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării. promoţia 2008. absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice – Universitatea din Craiova. promoţia 2001. Este. Str.P.461. Marcela BRĂGARIU Expert .ro Profil Administraţie publică Marcela Brăgariu este absolventă a Masterului “Managementul Afacerilor Publice”. A. deconcentrării serviciilor publice. S.ro www.137 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA Primăria Municipiului Craiova este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr.N.I..A.236 contabilitate@primariacraiova. autonomiei locale.primariacraiova. secţia ″Economia Industriei şi Transporturilor″. de asemenea.

200769 +40251. Calea Severinului. Nr. având ca obiect principal de activit ate conform CAEN 4931 „Transp.1991. office@rat-craiova.02. este o regie autonomă de interes local. promoţia 1986. Contact Craiova. Marian TEODORESCU Director Economic . judeţul Dolj. urbane. Îşi desfăşoară activitatea în localitatea Craiova. suburbane şi metropolitane de călători”. înfiinţată în baza deciziei 100/15.041. doctor în economie din anul 2004 şi consultant fiscal din anul 2006.485.rat-craiova. 23.138 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA.ro murtazagabita@yahoo. fiind plătitoare de taxă pe valoarea adăugată şi neavând filiale. expert contabil din anul 1994.ro Profil Serviciul de transport public de călători Marian Teodorescu este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice–Finanţe Contabilitate.com www.

139 REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA Regia Autonomă de Transport Craiova a fost înfiinţată în anul 1991. creşterea siguranţei şi confortului călătorilor. Contact Craiova. adoptarea unor tehnologii nepoluante. Nadia IONIŢĂ Economist . reducerea consumului de combustibil şi energie electrică. 200769 0785236104. gabinadia@yahoo. contabilitate.rat-craiova. Calea Severinului. 23. dispunând de 176 de autobuze şi 34 de tramvaie. În prezent RAT Craiova are 804 angajaţi şi îşi desfăşoară activitatea în patru locaţii. curse speciale şi curse ocazionale. director economic şi economist proiecte. înnoirea parcului auto.com www.ro Profil Serviciul de transport public de călători Nadia Ioniţă a ocupat în cadrul Regiei Autonome de Transport Craiova funcţiile de economist în cadrul serviciilor salarizare. în subordinea Primăriei. Nr. prestând serviciul de transport public de persoane pe raza Municipiului Craiova. Obiective propuse: creşterea calităţii şi eficienţei transportului public de călători în Craiova. şef serviciu contabilitate.

L.152 0351. 40 0351. Fondatorii societăţii au o bogată activitate în domeniul încercării echipamentelor pentru vehicule de tracţiune feroviară și au desfășurat anterior activităţi de cercetare în domeniul tracţiunii feroviare.409. Cristina MIRESCU Director Financiar . până la convertizoare statice de tracţiune. specialiștii societăţii au proiectat și fa bricat echipamente de modernizare începând de la siguranţa circulaţiei. Nr. înregistrare. Convertizoare statice de forţă pentru servicii auxiliare și tracţiune electrică. Pionieri pe piaţa românească de material rulant al echipamentelor electronice comandate cu microprocesoare. Facultatea de Ştiinţe Economice.ro Profil Modernizare locomotive electrice. Echipamente numerice de măsură.softronic. Înfiinţată în februarie 1999. specializarea Bănci şi Burse de Valori.R.409. Severinului. şi a studiilor aprofundate în specializarea Management Financiar. Softronic s-a impus pe piaţa furnizorilor feroviari prin produse și servicii de înaltă calitate şi prin mobilitate deosebită. control și diagnoză. control și diagnoză pentru vehicule feroviare. SOFTRONIC S.C.155 softronic@softronic. Cristina Mirescu este absolventă a Universităţii din Craiova.ro www. Str. în urma restructurării activităţii de cercetare din România și din necesitatea satisfacerii în condiţii de calitate a nevoilor transportatorilor feroviari. măsură.140 S. Contact Craiova.

141 PROGRAMELE DE STUDII ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE. ECONOMIE GENERALĂ ŞI COMUNICARE ECONOMICĂ ADR SV OLTENIA CASA NOASTRĂ DIRECŢIA REGIONALĂ A VĂMILOR CRAIOVA ELPRECO ICSU C.S. NICOLĂESCU PLOPŞOR SOFTRONIC Ghid de practică | .

142 | Ghid de practică .

office@adroltenia.). Nr.ro Profil Dezvoltare regională În cei 11 ani de activitate în cadrul instituţiei a desfăşurat activităţi diverse precum: evaluarea şi monitorizarea proiectelor. ce acţionează în domeniul specific dezvoltării regionale. de utilitate publică. monitorizarea implementării POR în regiune.adroltenia.411. Aleea Teatrului.143 AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia) a fost înfiinţată în anul 1999 şi este un organism nonprofit. neguvernamental. cu personalitate juridică. Marilena ALECU Şef Departament Politici Regionale şi Comunicare . elaborarea documentelor de programare regională (PDR. coordonarea grupurilor parteneriale de lucru.418. 0040. etc.251.869. ADR Sud-Vest Oltenia desfăşoară următoarele activităţi principale:  implementarea programelor şi a proiectelor regionale  programarea regională  marketingul regional şi promovarea investiţiilor Contact Craiova.ro www. apolitic. PRAI.251. 2A 0040.240.

393 office@casanoastra. CASA NOASTRĂ S. Str.R.ro ramona. Una din principalele activităţi ale societăţii este reprezentată de producţia şi distribuţia de ferestre şi uşi termoizolante din PVC. Job-ul actual – Şef Departament Export . respectiv contractarea cu aceşti parteneri străini. interfaţa între partenerii străini şi Compania Casa Noastră.santia@casanoastra. Calea Bucureşti. Nr. specializarea Managementul Firmei.532 0728.113 0251.ro Profil Tâmplărie PVC Ramona Şantia este absolventă a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Pentru a putea oferi produse şi servicii de valoare a investit peste 20 mil de euro în construcţia şi utilarea unor fabrici de producţie a tâmplăriei PVC şi a geamului termoizolant. Zilnic peste 550 de oameni sunt dedicaţi producţiei şi oferirii de servicii de valoare pentru clienţi. Contact Pieleşti.L. dar şi elemente ce ţin de ofertarea.144 S.C.283.429. Ramona ŞANTIA Şef Birou Export .este unul complex ce are în vedere în special coordonarea/supravegherea subalternilor în relaţiile de colaborare cu partenerii externi.

145

DIRECŢIA REGIONALĂ PENTRU ACCIZE ŞI OPERAŢIUNI VAMALE CRAIOVA
Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale este subordonată Autorităţii Naţionale a Vămilor şi realizează în plan teritorial atribuţiile autorităţii vamale. Aceasta coordonează în plan teritorial, potrivit procedurilor de arondare stabilite de Autoritatea Naţională a Vămilor, direcţii judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale, birouri vamale de interior şi, după caz, birouri vamale de frontieră. Are competenţă teritorială în şase judeţe din sud-vestul României şi administrativă asupra a: 6 direcţii judeţene pentru accize şi operaţ iuni vamale (Argeş, Dolj, Gorj, Olt, Teleorman, Vâlcea); 6 birouri vamale de interior sau frontieră (Aeroport Craiova, Bechet, Calafat, Corabia, Tr. Măgurele, Zimnicea); 2 puncte vamale (Mioveni-Dacia, Craiova-Ford).

Contact
Craiova, Str. Henry Ford, Nr. 16 0251.437.070 DRVCR@CUSTOMS.RO

Profil
Supraveghere vamală şi a produselor accizabile; Control vamal şi al operaţiunilor cu produse accizate; Verificări şi controale de specialitate.

Haralambie Argintaru este absolvent al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, în cadrul Universităţii din Craiova, Master în Economie şi Administrarea Afacerilor, promoţia 2007. De asemenea, este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice, specializarea Finanţe şi Asigurări, promoţia 2001. Haralambie ARGINTARU Şef Birou

146

S.C. ELPRECO S.A.
S.C. ELPRECO S.A. este unul din producătorii de materiale de construcţii din România, preocupat permanent de modernizarea produselor şi de satisfacerea nevoilor clienţilor. Cu peste 45 de ani de experienţă, Elpreco se situează pe poziţii de top pe piaţa materialelor de construcţii din beton din România. Oferta variată de pr oduse satisface şi cele mai exigente cerinţe în materie de calitate, durabilitate, eficienţă în utilizare şi estetică. Adaptându-se continuu la cerinţele economiei de piaţă, compania a modernizat şi retehnologizat capacităţile de producţie introducând în procesul de fabricaţie produse noi, moderne, de calitate, care corespund cerinţelor pieţei româneşti şi standardelor internaţionale.

Contact
Craiova, Str. Calea Severinului, Nr. 44 0251.307.700 office@elpreco.ro www.elpreco.ro

Profil
Producerea materialelor de construcţii din beton

Anca Micuda este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice Craiova Tranzacţii Economice Internaţionale (1998) şi lucrează în cadrul Elpreco aprovizionare de 11 ani pentru achiziţiile din ţară şi din import. Anca MICUDA Şef Birou Aprovizionare

147

ACADEMIA ROMÂNĂ - Institutul de Cercetări Socio-Umane "C. S. Nicolăescu-Plopşor"
Academia Română, prin hotărârea Prezidiului din 29 decembrie 1965, a decis înfiinţarea la Craiova a Centrului de Istorie, Filologie şi Etnografie sub conducerea prof. univ. dr. docent C.S. Nicolăescu-Plopşor (29 decembrie 1965 – 30 mai 1968), membru corespondent al Academiei. În februarie 1970, Centrul de Istorie, Filologie şi Etnografie a trecut sub îndrumarea A.S.S.P., schimbându -i-se numele în Centrul de Ştiinţe Sociale. În consecinţă, în structura sa au fost incluse noi domenii: economie, sociologie şi filosofie. Prin Hotărârea Guvernului nr. 625 din 8 martie 1990, Centrul de Ştiinţe Sociale din Craiova a revenit sub egida Academiei Române. În luna august 1994 a primit denumirea de Institutul de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopşor". Institutul de Cercetări Socio-Umane editează anual două reviste: "Arhivele Olteniei", fondată în 1922 şi Anuarul Institutului de Cercetări So cio-Umane "C.S. Nicolăescu-Plopşor", fondată în 1999 cu ocazia centenarului C.S. Nicolaescu Plopşor.

Contact
Craiova, Str. Unirii, nr. 68 0251.523.330 icsuplopsor_2005@yahoo.com http://cis01.central.ucv.ro/academi aromana/

Profil
Cercetări socio-umane

Antoaneta-Laura Sava a absolvit Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie din cadrul Universităţii din Craiova în 2008, şi Facultatea de Ştiinţe Sociale - Master specializarea Securitate Naţională şi Euroatlantică în 2010. Are o vechime în cercetare de 6 ani, în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane "C.S. Nicolăesu Plopşor". Antoaneta-Laura SAVA Cercetător Ştiinţific

ro www. control și diagnoză.softronic.R. specialiștii societăţii au proiectat și fa bricat echipamente de modernizare începând de la siguranţa circulaţiei. Pionieri pe piaţa românească de material rulant al echipamentelor electronice comandate cu microprocesoare. Softronic s-a impus pe piaţa furnizorilor feroviari prin produse și servicii de înaltă calitate şi prin mobilitate deosebită.C. înregistrare. Contact Craiova. SOFTRONIC S. în prezent masterand al FEAA.L.409. 40 0351. Str. Fondatorii societăţii au o bogată activitate în domeniul încercării echipamentelor pentru vehicule de tracţiune feroviară și au desfășurat anterior activităţi de cercetare în domeniul tracţiunii feroviare.152 0351. specializarea Analiza şi Evaluarea Financiară a Organizaţiilor. având profesia de economist în cadrul companiei SOFTRONIC. Convertizoare statice de forţă pentru servicii auxiliare și tracţiune electrică.155 softronic@softronic. Nr. Echipamente numerice de măsură. până la convertizoare statice de tracţiune. Monica DINU Economist .409. specializarea Finanţe și Bănci. măsură.148 S. Monica Dinu este absolventă a Facultăţii de Economie și Administrarea Afacerilor.ro Profil Modernizare locomotive electrice. în urma restructurării activităţii de cercetare din România și din necesitatea satisfacerii în condiţii de calitate a nevoilor transportatorilor feroviari. control și diagnoză pentru vehicule feroviare. Înfiinţată în februarie 1999. Severinului.

149 PROGRAMUL DE STUDIU INFORMATICĂ ECONOMICĂ CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL Ghid de practică | .

150 | Ghid de practică .

urmărirea modului în care sunt utilizate fondurile publice de către furnizorii de servicii de sănătate. Contact Craiova. altele decât cele pentru care colectarea se face de către ANAF. 8 0251. Str.151 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ Casa de Asigurări de Sănătate Dolj este o instituţie publică ce asigură.666.406. 0351.1 Decembrie 1918. Nr.ro http://www. Florian-Daniel BULDUR Consilier Superior .casdj.429.010 info@casdj.ro Profil Asigurări de sănătate Florian Daniel Buldur îşi desfăşoară activitatea în cadrul Biroului Sisteme Informatice. Are atribuţii de administrare a Sistemului Unic Integrat al asigurărilor de sănătate şi întreţinerea acestuia. farmaceutice şi de protezare acordate asiguraţilor. funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel local având ca principale atribuţii: finanţarea serviciilor medicale. conform legii 95/2006. precum şi colectarea contribuţiei la FNUASS a persoanelor fizice.

promoţia 1997. educaţie. 0351. Universitatea din Craiova. Alexandru Macedonski. Contact Craiova. Instituţia are ca profil de activitate cercetarea fenomenului etno -folcloric şi a tezaurelor umane vii în spiritul promovării acestora prin intermediul acţiunilor specifice care includ arhivarea informaţiilor obţinute prin cercetare. Str. Amelia Loredana ETEGAN Director . Buna cunoaștere a unor limbi de circulaţie internaţională facilitează contactul cu clienţii rezidenţi în UE. promoţia 2007. editarea de carte de specialitate şi promovarea acestora prin crearea de evenimente: expoziţii de pictură.844. de asemenea. 28 0251.184 ccpdolj@yahoo. grafică. fiind director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj din aprilie 2005.com Profil Cultură. Nr. pictură naivă. Specializarea RomânăItaliană. programe de cercetare finalizate cu astfel de proiecte. spectacol Amelia Etegan este absolventă a Facultăţii de Litere. A absolvit.524. şi Masterul în Managementul Resurselor Umane în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.152 CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ Instituţia Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj este o instituţie publică de cultură care fiinţează sub patronajul Consiliului Judeţean Dolj. cercetare etnofolclorică.176.

în baza legilor. Mitropolit Firmilian. 2 0251. Str. strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului. ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de ANAF şi Ministerul Finanţelor Publice.mfinante.gv. Facultatea de Administraţie Publică 2005. Constantina GURĂNOIU Şef Serviciu Juridic . De asemenea.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. Contact Craiova.ro/public/wps/po rtal/Dolj Profil Instituţie publică Constantina Gurănoiu este absolventă a Universităţii din Craiova. prin care se realizează.525. este şi absolventa Masteratului Finanţe .craiova@mail. în mod unitar. Nr. promoţia 1996.anaf. Facultatea de Drept Nicolae Titulescu . ordonanţelor guvernului.925 Date.ro http://www.925 0251.525.153 DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj este o unitate teritorială cu personalitate juridică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. hotărârilor de guvern.

Compania deţ ine 19 fabrici la nivel mondial. Otilia SPĂTĂRELU SAP Logistics Specialist . Întregul Pol Industrial are în prezent circa 2 400 de angajaţi. până în anul 2007.. care a îmbinat întotdeauna capacitatea de a inova cu calitatea produselor şi notorietatea mărcii.154 S.R. str. şi desfăşoară operaţiuni în peste 160 de ţări.pirelli. amplasate pe patru continente. PIRELLI TYRES ROMÂNIA S. este lider în vânzări pe segmentul premium înglobând tehnologie de vârf. Fabrica de Cabluri Metalice şi Filtre antiparticule pentru motoare diesel reprezinta Proiecte Greenfield. După absolvire.C.com Profil Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer. Drăgăneşti. Contact Slatina. Olt. Situată în sud-estul României. nr. Pirelli Tyres România este prezentă pe piaţ a auto prin intermediul celor trei fabrici: Fabrica de Anvelope. iar din aprilie 2007 lucrează în cadrul Centrului IT PIRELLI Craiova. având în prezent profesia de Business Analist AMS. 35 Receptie: +40249507349 Vanzari/Marketing: 0800800838 www. compania Pirelli se distinge prin lunga sa tradiţie industrială. reşaparea şi refacerea anvelopelor Otilia Spătărelu a urmat cursurile specializării Tranzacţii Economice Internaţionale în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Craiova în perioada 1995-1999.L. a fost angajată în cadrul Departamentului Export Sales al companiei Petrom OMV Craiova. Pirelli. Compania face parte din Grupul de firme Pirelli & C Spa şi este prezentă în România din anul 2006 cu fabrica de anvelope de la Slatina. Fondată în anul 1872 şi listată la Bursa din Milano din anul 1922. al cincilea producător de anvelope din lume.

155 PROGRAMUL DE STUDIU STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Ghid de practică | .

156 | Ghid de practică .

cu modificările şi completările ulterioare. financi ar şi juridic. asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali. a Hotărârii Guvernului Nr. procesarea. a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici.ro Profil Administraţie publică / Statistică oficială Coordonarea activităţii Direcţiei Regionale de Statistică Dolj prin asigurarea realizării tuturor responsabilităţilor derivate din managementul operaţional şi strategic. Contact Craiova.ro www. instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat şi serviciu public deconcentrat. serviciile publice. persoane juridice şi fizice sau a altor utilizatori.N. 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale în România.157 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Direcţia Regională de Statistică DOLJ este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii Nr. de mediu. social. Direcţia Regională de Statistică DOLJ. care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului. necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale.dolj. organismele guvernamentale şi non -guvernamentale. Str. analiza. diseminarea datelor statistice. validare. Nr. republicată. asigurarea şi actualizarea cadrului organizatoric de elaborare. dezvoltarea culturii statistice. ȋn vederea realizării unei interfaţe cu beneficiarii de date statistice. Mariana TĂNASE Director Executiv . fundamentarea strategiilor de dezvoltare şi prognoză.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică. Fraţii Goleşti.-ului. informării opiniei publice. aprobare şi circulaţie a documentelor create ȋn activitatea de producţie statistică. 33 0251/533725 tele@dolj. Direcţia Regională de Statistică DOLJ are ca obiect de ac tivitate colectarea. economic.S. ca unităţi teritoriale ale I. asigurarea relaţiilor de colaborare cu organele administraţiei publice centrale şi locale.insse. organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial. oficiale cu caracter demografic. constituirea şi administrarea la nivel teritorial a seriilor de date statistice.insse. prin existenţa procedurilor şi a graficelor de circulaţie a documentelor.

analiza.ro Profil Administraţie publică / Statistică oficială Asigurarea realizării tuturor responsabilităţilor derivate din funcţia publică de execuţie. care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului. cu modificările şi completările ulterioare. Str. 33 0251/533725 tele@dolj. republicată. a Hotărârii Guvernului Nr. diseminarea datelor statistice. Direcţia Regională de Statistică DOLJ are ca obiect de ac tivitate colectarea. analiza şi prelucrarea indicatorilor statistici. instruirea şi îndrumarea personalului din unităţile raportoare.158 DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ Direcţia Regională de Statistică DOLJ este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii Nr.dolj.S. informării opiniei publice.insse. economic. asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali. financi ar şi juridic.insse. Direcţia Regională de Statistică DOLJ. Nr. Contact Craiova. Fraţii Goleşti. serviciile publice. de mediu. prelucrarea şi validarea datelor statistice ȋn vederea asigurării calităţii informaţiilor statistice.-ului. organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial. fundamentarea strategiilor de dezvoltare şi prognoză. constituirea şi administrarea la nivel teritorial a seriilor de date statistice.N.ro www. oficiale cu caracter demografic. organismele guvernamentale şi non -guvernamentale. ca unităţi teritoriale ale I. 226/2009 privind organizarea statisticii oficiale în România. dezvoltarea culturii statistice. Carmen DRAGOMIR Inspector Superior .957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică. în vederea completării corecte şi la timp a chestionarelor/rapoartelor statistice. necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale. a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici. procesarea. instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat şi serviciu public deconcentrat. social. formarea. Reprezintă instituţia în raporturile cu alte autorităţi ale administraţiei publice şi terţe persoane juridice. asigurarea producţiei statistice din domeniile repartizate ȋn raport de Programul Cercetărilor Statistice cu impact ȋn culegerea.

după ce în anul 2011 a fost centru pentru practica facultativă a 8 studenţi. Ford deschide o firmă de vânzări în România. şi peste 100 de muncitori. îi decernează lui Henry Ford un înalt ordin al Casei Regale ca “binefăcător al omenirii. în 1935. În anul 2007. Ford a oferit 57 milioane de euro pentru 72. fondată în 1903. iar în primăvara anului 2009 a achiziţionat și un pachet de 22% din acţiunile Automobile Craiva deţinute de SIF Oltenia. secretarul Legaţiei Române la Washington. Automobile Craiova împreună cu grupul sud-coreean Daewoo formează compania mixtă Daewoo Automobile România. Guvernul României comunică filialei Ford din Anglia disponibilitatea de a deschide la Bucureşti o linie de asamblare. producând până la sfârșitul lui 2009 aproximativ 1. a relaţiilor sociale şi internaţionale”. garantat de statul român în proporţie de 80%.4% din acţiunile Automobile Craiova. Producţia de automobile la Uzina Ford din Craiova a început pe 8 sep tembrie 2009. Purchasing.ro Profil Producţia de automobile . Ford România s -a alăturat Proiectului PRAXIS prin selecţia a 12 studenţi stagiari de la toate programele de studiu ale FEAA pentru secţiile Accounting / Tax / Internal Control. prin preluarea acţiunilor Citroën (care decide să se retragă din asociere) de către statul român. Contact Craiova. Financial Analysis. unde a construit o uzină modernă. Astfel. În ianuarie 2010. pentru ca. cu aproximativ 10 automobile pe zi. În 1991. Powertain-MP&L. iar un an mai târziu. în anul 2006.500 de automobile şi camioane. şi-a început relaţiile cu România în anul 1928. În anul 2013.000 de unităţi. iar în 2012 30.600 de unităţi. credit folosit pentru cofinanţarea unui proiect de dezvoltare a unui motor cu emisii re­duse de dioxid de carbon și a producţiei ulterioare la uzina din Craiova. în 1932. preluând oficial Automobile Craiova în martie 2008. dotată cu prima linie de montaj operaţională din Europa de Est. Ford a realizat un împrumut în valoare de 400 milioane euro de la Banca Europeană de Investiţii. Ford a achiziţionat un teren în cartierul bucureştean Floreasca. În 1994. atunci când Andrei Popovici.com www. Uzina de la Craiova a fost înfiinţată în anul 1976 ca societatea mixtă româno– franceză Oltcit (guvernul României – Citroën). Oltcit devine Automobile Craiova. Noul acţionar a început proiectul de modernizare în luna mai 2008. redevenind acţionar majoritar.ford. Strada Henry Ford 29 crcro@ford.159 FORD ROMÂNIA Ford Motor Company. pentru dezvoltarea industriei. În 1931. guvernul român să răscumpere acţiunile părţii coreene. care putea ansambla anual 2. însă într-un ritm foarte scăzut.

160 | Ghid de practică .

I. A. Cuza. Craiova CP 200585. Dolj.ro www.proiect-praxis.ro .BIROUL SERVICIU CARIERE SILVIA PAVEL DANIEL MILITARU CRISTINA NISTOR Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. 13. Nr. România Sala 152 +40251411598 office@proiect-praxis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful