Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE CONSULTANTA 1. PARTILE CONTRACTANTE Art.1 Societatea comerciala P&P Electric S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca Str. Suceava, nr.

16, Cod postal 400219, inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub numarul J12/2240/2008, avand contul nr. RO28 BACX 0000 0006 0091 2000 RON, deschis la Banca Unicredit Tiriac Sucursala Magheru, codul fiscal nr. RO23909205, prin reprezentantul legal de administrator Mihai Banut, in calitate de client si Societatea comerciala SRK Europarts SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Oltenitei, nr. 40-44, Bl 6a, Sc. 4, ap. 123, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul j40/1130/2013, avand contul nr. .................................., deschis la Banca ......................., codul fiscal nr. RO31164194, prin reprezentantul legal administrator Andrei Sarchisian, in calitate de consultant, au convenit incheierea prezentului contract de consultanta, cu respectarea urmatoarelor clauze: 2. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.2 Consultantul va asigura urmatoarele servicii: 1. ................................. 2. ................................. Art.3 Aceste servicii vor fi asigurate de consultant la capacitatea si eficienta sa maxima timp de minimum 40 ore pe saptamana. Marirea minimului de ore se poate face prin act aditional incheiat si semnat de parti. 3. DURATA CONTRACTULUI Art.4 Prezentul contract se incheie pe o durata de 12 luni, incepand cu data de 04.03.2013 pana la data de 03.03.2014, putand fi prelungit prin acordul scris al partilor contractante. 4. PRET SI MODALITATI DE PLATA Art.5 Clientul este de acord sa plateasca consultantului o suma de 30 Euro in lei pe ora de lucru efectuata. Pag. 1 din 3

Art.6 Plata orelor de lucru se va face in avans pentru ............. ore la data semnarii contractului. In urma prestarii serviciilor se va face lunar proces verbal de receptie a lucrarilor Art.7 Clientul este de acord sa ramburseze consultantului cheltuielile pe care acesta le va face in numele clientului si cu care clientul este de acord in prealabil. Decontarea acestor cheltuieli se va face pe baza de lista insotita de chitante. Cheltuielile rambursabile includ: ................................... . Neplata la termen a cheltuielilor rambursabile are drept consecinta suspendarea continuarii lucrarilor pana la achitarea lor de catre client. 5. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE Art.8 Consultantul se obliga: a) sa asigure clientului serviciile stipulate in prezentul contract; b) sa asigure aceste servicii la capacitatea si eficienta sa maxima in timp de minimum ... ore pe saptamana; c) sa nu se angajeze intr-o activitate in conflict cu interesele clientului. Art.9 Clientul se obliga: a) sa plateasca consultantului pretul consultatiei in conditiile stabilite in prezentul contract; b) sa ramburseze consultantului cheltuielile facute de acesta in numele clientului, si cu care clientul este de acord in prealabil. 6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA Art.10 In cazul in care clientul isi executa cu intarziere obligatia de plata a pretului, va plati penalitati de intarziere de 0.01 % din suma datorata pentru fiecare zi de intarziere. Art.11 Partea care nu isi executa culpabil obligatiile contractuale va plati daune-interese in cuantum de ............... . 7. FORTA MAJORA Art.12 Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. 8. CAUZE DE INCETARE A CONTRACTULUI Art.13 Acest contract inceteaza in una din urmatoarele situatii: a) expirarea duratei stipulate in contract; b) consultantul este angajat sau este pe cale de a se angaja intr-o afacere sau activitate care contrazice afacerile clientului; Pag. 2 din 3

c) cand clientul ii da consultantului un preaviz de 30 zile anuntandu-l in scris ca intentioneaza sa puna capat raporturilor contractuale; d) cand consultantul ii da clientului un preaviz de 30 zile anuntandu-l in scris ca intentioneaza sa puna capat raporturilor contractuale; e) clientul incalca vreuna din clauzele inserate in prezentul contract. Art.14 Indiferent de cauza de incetare, clientul va plati consultantul pentru munca prestata. 9. LITIGII Art.15 Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila. Art.16 Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Art. 17 Curtea de Arbitraj va solutiona litigiile in conformitate cu regulamentul si regulile sale de procedura, pe baza prevederilor prezentului contract si a dreptului material roman. 10. NOTIFICARI Art.18 Toate notificarile trebuie sa se faca in scris si sa se remita la adresa precizata la sediul social. Prezentul contact s-a incheiat azi 10.03.2013 in 2 exemplare. CONSULTANT Andrei Sarchisian CLIENT Mihai Banut

Pag. 3 din 3