Sunteți pe pagina 1din 27

lmaginea de ansamblu a unui GIs

Obiective:

+ Identifiearea funetiilor de barn5 ale unui GIs + Identificarea unei aplicatii GIs din lumea real3 + ldentificarea unei aplicatii in care poate fi folosit GI in cadrul unei organimatii + Formularea unei definitii primare a unui GIs
+ Formarea unor grupuri de doug-trei persoane + S5 raspundg la cinci intrebiiri legate de GIs + Discutarea r2spunsurilor
~ealizarea de h2ai ~ivizualizarea lor

Activitate de grup

Patru functii GIs

Administrarea datelor geografiee

Com~ilarea si editarea datelor

Analime geografiee

Realizarea de h3Gi hi vizualizarea lor


Modelarea lumii reale cu ajutorul datelor geografice

Administrarea datelor geografice


6 Administrarea
/

__

datelor geografice pentru rezolvarea problemelor


i
ucte

Adrnlnfstrarea u t l f l t a t l l o r ~

I :

iI
Compilarea ~i editarea datelor
6

Manipularea datelor geografice i n functie de schimbirile din lumea real5

Analize geografice
Evidenfiereatiparelor gi relafiongrilor datelor geografice in rezolvarea problemelor Gisirea unei locatii pentru o noui cafenea
4
Locatiile cafenelelor existente Datele demografice ale areaiului (Varsta, Venit. Educatie) Locatii posibile (zonare) cornercia1 ;

Recapitulare
4 4
4

Care sunt functiile de baz5 ale unui GIs? Care sunt cele dou5 aplicatii GIs generale pentru lumea reala?

+ La nivel global: national, provincie sau orag


+ Local: in cadrul unei organizatii

Care sunt cele dou5 aplicatii GIs specifice lumii reale?

Obiective: 4 intelegerea diferentelor dintre hZ@ile pe hsrtie $i cele din GIs Descrierea obiectelor spatiale, layere-lor 3i data frame-urilor 4 Descrierea caracteristicilor h5flilor din GIs 4 Simbologia gi scara dinamicg 4 Pot determina localizarea dinamiG a obiectelor spatiale 4 Pot fi salvate oridnd 4 lnformatii aditionale disponibile despre obiectele spatiale folosind instrumentul Identify

Harfile pe hiirtie versus hgaile din GIs HgQi pe hirtie Ceea ce se vede este tot ceea ce primim ca informafie

HSqi din GIs

a Dinamice

Interactive

Obiectele spafiale Entitstile lumii reale sunt reprezentate ca brme geometrice pe o hart8

Situri istorice

Reprezentarea obiectelor spafiale Forma geometric6 a obiectelor spavale depinde & h d u l &

utilinare

Layere

+ +

Colectii de obiecte spatiale Au proprietgti sau caracteristici Nume, vizibifitate, simbologie, etc.

Organizarea obiectelor spatiale Obiectefe spatiale sunt organizate ca layere i n ArcMap Layer-ele organizate ca data frame-uri in ArcMap Data frame: container pentru layere

+ +

Avantajele h%@ilor T n GIs Simbologie dinamic5

Locatia precis5 a obiectului spatial ugor de determinat

[9t*20'%"~~a3~30!7*'M

Mai multe informatii decat ceea ce se observ5 la prima vedere

+
Scara

Uqor de salvat qi de redeschis hgqile

Map d o c ~ e n t (,rnxdr

real6 Reprezints dimensiuni pe hart8 versus dimensiuni terestre

+ +

Rata de comparare a m6rimii obiectelor spafiale pe hart6 cu cele din lumea

Puterea GIS: Harta la contact cu baza de date

0biective:

+ + + + +

Explorarea tabelului de atribute al layer-ului Descrierea relafiei obiect spatial-atribut Descrierea sirnboliz5rii pe categorii vs. sirnbolizarea cantitativa Explorarea metodelor de sirnbolizare Explorarea etichetgrii obiectelor spatiale intr-o hart5

Atri butele

Informatii despre lucruri


-.. .
. ..

~. . ... . -. . .

.~~
,

"

. . ..-.-

Tam

Tabelul de atribute al layer-ului

+ +

Baza de date sau fi9ierul cu informafii despre obiectul geografic Structura tabelului de atribute:
4
O
Fiecare r i n d reprezint: un obiect spatial Fiecare coloanii reprezintii un atribut al obiectului spatial
Atributul obiectulul

J'
Otjieetul spstlal

Camping-ul de la
Yellowstone National Pa*

Relationarea obiect-atribut

+ +

Obiectele spatiale sunt legate de atribute prin &mpul Object ID Crearea unui nou obiect spatial
O
Un rand nou este adgugat in tabelul de atribute CBmpul este ad5ugat pentru toate obiectele

Adsugarea unui c5mp nou i n tabel


4

Continutul tabelului de atribute

Caracterstici ale obiectelor


O O

Minimal -cSmpurile cu ID ~itipul de form5 ale obiectelor Pot fi definite campuri de atribute aditionale

Valorile atributelor sunt utile

Simbslizare dupS categsrii

Simbolizare pe baza tipului sau clasa

Simbslizarea cantitativa

Simbolizare bazatg pe medie sau rang

Metode de simbslizare
Simbol unic

SImbol individual

Atribute miiitlple

Grafice

Pie

In coloane

Quantities
Simbol gradual

Culori gradwle

Simboluri proportronele

Cantitati: culori graduale

Etichete

+ +

Scop: ofer5 informatie textual5 pe hart5 Pot fi redate tn moduri diferite

Simplu este mai bine

+ +

P5streaz5 etichetele $isimbologia simpla $ipe inteles Simbologia ~i etichetarea permit integrarea informatiilor atributelor pe hart5

etichetelor $1 slmbologiei

si simbolog~ei

Exercifii

+ + + + + + +

Explorarea relaqilor obiect spatiale-atribut Utilizarea MapTips Explorarea selectiei obiectelor Explorarea butonului Options din tabelul de atribute Etichetarea obiectelor pe baza valorilor atributelor Simbolizarea cantitativg a obiectelor Simbolizarea dup5 categorii a obiectelor

Crearea unui layout de harti


Obiective:

+ Recapitulare

+ Explorarea layout-urilor h&Qii + Definirea terminologiei kgflii + Discutarea consideratiilor privind layout-urile h5Qilor + Descrierea diferengelor dintre Data view ~iLayout view + Lucrul cu ~abloane de hart&
Ce stifi deja?

e Obiecte spatiale $ilayere e Scara $isimbologia hAfiii e RelationSrile obiect-atribut

Layout-urile hiiflii

+ Aranjamentul data frame-urilor qi elementelor haflii + Elementele includ titlul, legenda, Roza vinturilor $iscara grafici

+ Permite s3 partajati h3dile realizate i n forma lor final&

Considerafii privind confinutul hgrfii 4 Scopul (S)


Care este tema hSfiii?

e Ce informatii transmite?

+ Situatia (S)

+ Cum va fi folosits harta? + Cum va fi afigati?

+ Cine va vizualiza harta?


4

Audienfa (A)

Cine o va folosi?

Csnsideratii privind prsieetarea layout-ului hgflii

+ Specificatii 4 Balanta msrimii entitgtilor hiqii + Balanta spatiului dintre entititile hiqii + Optional, puteti folosi pbl0ane de hart5 + Realizarea layout-urilor de harti este o artl
%;a*snre halrss F a : < %sks

Yellowstme National Park Peaks

Yellowstone National Park Peaks N

Data view vs. layout view

+ Data view + Util pentru explorarea, afiparea pi analiza datelor + Layout view + Pagina contine datele gi elementele hiqii + Datele sgi elementele amplasate gi aranjate pentru tipirire

Document de harta
I
4 % P ..

a
G
,

(.maa?-r

. .

+ Harttsau daU frathe-url +- ~ayer-eie~si p~opt-iebtjle & ~ ~ lor ~


' ~ l ~ m a n t hartii ~le

Sabloane de hart8

+ Ofera cadrul unor hiirfi gi elementele lor prearanjate + Multe vin cu software-ul + Pot fi create din schite sau provin din modificarea unor ~abloane existente + Salvate cu extensia .mxt + Reutilizabile

Exerci tii

+ Simbolizarea gi etichetarea obiectelor spatiale + Explorarea diferentelor dintre data view gi layout view + Lucrul cu un data frame i n layout view + lntroducerea elementelor hiiQiiintr-un layout + Aplicarea unui gablon de hart8 + Setarea proprietgtilor paginii qi imprimantei

Determinarea locatillor datelor geografice


Obiective:

+ + + + + +
+

ldentificarea componentelor locatiei Explicarea modului i n care un sistem de coordonate definegte locatiile ldentificarea principiilor sistemului de coordonate cartezian ldentificarea principiilor sistemului latitudine-longitudine lnfelegerea notiunii de proiectia hartii intelegerea faptului & I toate proiectiile de hartii introduc distorsiuni spafiale Cine stie?

Unde se afl5 acest loc?


I I

Elementele locatiei 0 locatie presupune:

O O O

Punct de referin!: Directie Unitate de rngsur2 Presupune cunoagterea reperelor terestre

Acesta nu este un sistem de localizare

Sistemul de localizare: Gridul de indexare

+ +

Locatiile sunt definite prin serii de perechi (Al, B2 etc.) Nu este precis (locatiile nu au identificator unic)

Sistemul de localizare: Coordonatele Carteziene


I Coordonatele pentru

1 Chicago, IL:

17.13 sau i ! 7.1, 13.5sau

i 7.18, 13.57 etc.


! (in functie _ _ de precizia dorita)

+ +

Axele X,Y se intersecteazii i n unghi drept pe un plan Unitiiti de miisura constante ale distantei (metri, feet) Originea sistemului (0,O) poate fi oriunde

Linii de referint5 spatial5 de pe PBment

+ + + +

Ecuatorul
Linia imaginarg care strgbate Pgrnantul de la est la vest irnpsrtindu-l i n dous ernisfere

Primul meridian
Linia irnaginars ce strabate Pirnintul de la nord la sud, trecind prin Greenwich

Paralele
Q
Linii paralele cu Ecuatorul pe directia est-vest Linii pe directia nord-sud care se intllnesc la Poli

Meridianele

Sistemul de localizare: Latitudine-longitudine


.

"

Cootdonatele pentru Giza, Egypt:

3-I0Est30Mord sau
31e13'E 303'N sau 3lD13'8"E303'9"N etc.

+ Unit6ti de m6sur6 pentru unghiuri (nu sunt unit6ti de m6sur6 eonstante pentru distante) + Longitudinea: se bazeaz5 pe localizarea meridianului + Latitudinea: se bazeaz6 pe localizarea paralelelor
UnitBti de rnisurB pentru unghiuri

Linii curbe pe o sfer6

Unghi: parte a unui cerc raportat6 la intreg


0 '

0 '

90" = % dintr-un cerc

45

=' / s dintr-on cerc

Misurarea latitudinii $i longitudinii


Latitudinea 9B0N
00
f
Unghi ps directia nard sau sud fata
de Ecuator

4
90"s

Longitudinea 18O0W+ 0"- t8QaE


Unghi pa di.mc:ia estaau vest fats de Priorul Msridian

(a!@a~!p 'ejue$s!p'ejeje~dns ' e w ~ o jale!ieds ) lig$a!~do~d allnu !ew nes eun gzeauo!sJols!pal!!j3a!o~d ale01 +
al!Un!SJOlS!p

!S a(!!ba!oJd

lnvestigarea datelor geografice in ArcGlS


Obiective:

+ htelegerea structurii datelor geografice + htelegerea notiunii de geodatabase + ldentificarea formatelor de fiaiere non-geodatabase
+ Intelegerea avantajelor geodatabase-ului
4 Cunoa~terea obiectivelor principale ale Arccatalog gi ArcMap 4 Tntelegerea relatiilor dintre date $ilayere

Ce sunt datele geografice?

+ Reprezentiiri digitale ale geometriilor elementelor + Doug modele principale: vector qi raster + Vectoni reprezinti obiectele spatiale ca puncte, linii sau poligoane + Coordonatele definesc forma $i locatia obiectelor spatiale

+ Rasterele reprezina geometriile ca pe un areal imparfit i n celule + Celulele stocheaza informatii numerice + Pot reprezenta imagini satelitare sau date tematice (altitudinea)

Organizarea datelor vector

+ Datele vector sunt stocate ca feature class-uri + Un feature class este o coleqie de obiecte similare Ompreuna cu atributele lor + Acelaqi tip de geometrie + Aceleagi atribute + Extent geografic comun

+ Tabelul de atribute stocheazi un ID unic, forma ~i alte atribute

+ Obiectele spatiale corespund cu inregistrarile

Tabelul de atri bute al Pipurilor de

afaceri

Organizarea datelor raster


6 4 6 4 6 6

Datele raster sunt stocate ca raster dataset Raster dataset-urile reprezinti o matrice de celule pitrate Rezolutia (de ex. 10 m) definegte suprafata amperits de o celuls Valorile celulelor sunt fie numere Tntregi, fie numere reale Masuratori, sume, valori statistice, coduri Pot sau nu s%aib%tabel de atribute

Cum sunt stocate datele geografice?


Geodatabase-ul reprezints un standard ESRl Este un container pentru: Feature class-uri 4 Raster dataset-uri 4 Tabele cu informatii de sine statatoare 6 Multe altele 4 Exista $i numeroase alte formate de date geografice 8 Canada
6 6 6

--

Airports

@ Gbes @ Elev L~ke;


Popstats

@ Parks

aRods

@ bvintas @ Ra~kxds

Formate vector din afara unui geodatabase: Shapefile

+ Format de date ESRl + Un shapefile este un singur feature class Punct, linie sau poligon + Geometria gi atributele sunt editabile i n ArcGlS + Convertibil in geodatabase
t

&j bA.-xlco @ all-ct~es body-wake,


a
t

rn &j hydrology a rnunicipali!p


city-pop

cclties

a towns

a ropo

roads

Formate vector din afara unui geodatabase: Coverage

+ Format de date ESRl + Feature class-urile sunt puncte, linii, poligoane sau adnotari (text) + Mai multe feature class-uri definesc un singur set de obiecte spatiale + Geometria nu este editabila in ArcGlS Atributele pot fi actualizate + Convertibil in geodatabase

Fiecare feature class slocheaza o cornpanenta


gesmetdce dfferlta a obieetelor epatiaie

ale orasullul

Formate vector din afara unui geodatabase: CAD

+ Format de date non-ESRI + Date CAD interpretate de ArcGlS + Feature class-urile sunt puncte, linii, poligoane, multipatch-uri sau adnoari + Un singur figier CAD este definit de mai multe feature class-uri + Geometria gi atributele nu sunt editabile cu ArcGlS + Convertibil in geodatabase
@ ParceI~.dv~g

-r& Ann~k&on

.mPoint rn Polygon a Pa!ylirp

Forrnate raster din afara unui geodatabase + Format de date ESRl


ESRl GRjD

Formate de date non-ESRI

DEIW
ERDAS IMAGINE MrSlD TlFF JPEG GIF Multe altele

aRaswBata
$ i
a

a@ Jos&Peak,sld Bnd-I
IB a m l
Landcover

BBad2

@ Lamadanyon.tiF
@ ShadedReiieF-fpg

@ Wdfmap.gf

Avantajele forrnatului de date Geodatabase

+ Centralizeaza + Un singur mediu pentru feature class-uri, raster dataset-uri gi tabele + Flexibil + Import4 gi export4 multe alte forrnate de date GIs + Puternic + Permite modelarea relatiilor spatiale gi a celor dintre atribute + Limitarea cu licenp ArcView + Scalabil + Poate fi folosit pentru lucrul la nivel enterprise
6

Folosit cu SGBD precum Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server Express

ArcCatalog: Aplicatie pentru managementul datelor

+ Copiere, gtergere, mutare gi redenumire figiere + Creare de noi feature class-uri gi tabele + AdSugare $istergere &mpuri + Vizualizare gi editare metadate + Administrati toate datele geografice i n ArcCatalog + Feature classurile gi raster dataset-urile sunt aldtuite din multe figiere + Upor de corupt i n afara aplicatiei ArcCatalog @?t$FYi ,CW* g&~g;'~g~;g~+g~*~$

Structura arborecenta din Catalog

Modul de
afisare in Catalog

Exercifii
4 4

Previzualizarea datelor Explorarea proprietgjilor feature class-urilor

+ Administrarea figierelor cu date


ArcMap: Aplicatie pentru realizarea de h20i
6 Vizualizare date 6 Sirnbolizare date

+ Lucrul cu h8qi

+ Editarea datelor + Analizarea datelor + Realizarea de hgqi gi grafice

+ Realizarea Si printarea hirfilor

Map display!

vjzualiaare

Componente ArcMap

+ Document de hartii + Fiaier care contine data frame-uri, layere gi vizualizgri + Data frame
+ Contine layere + Seteaza extentul geografic ai pe cel al paginii + Reprezentarea i n hart3 a unui feature class sau raster dataset

+ Layer

1. Document de hart5 2. Data frame 3. Layer 4. Data view 5. Layout view

Date ~ilayere

+ Feature class-urile ~i raster dataset-urile sunt incarcate i n ArcMap ca layere + Un layer face referire la date, dar nu reprezinte datele i n sine

+ Un layer defineate numele, simbolizarea gi alte proprietati ale datelor

o Layerele nu vor fi afi~ate in ArcMap daci se -. _ __. .-. .. . ) : t / "s L o r n i i ..:Drrsf;.OllhR 1!


. 3 +
i

datelor

j
I1

.- -@ dev

' @ PopWab

@ Lalw park

' a Railroads
Roads

@ Provhces

Exercitii
Resetati sursele datelor asociate cu layerele Schimbati simbologia layerului Folositi instrumente de navigare in hart8 Selectati obiecte gi Tnregisteri

Recapitulare

+ Ce este un feature class? + Ce este un raster dataset? + Ce este un geodatabase? + Care sunt unele dintre avantajele folosirii geodatabase fa@de alte formate de

date geografice?

Topologia geodatabase
0 biective:

+ + + +
+

Explicati relatiile spatiale Descrieti avantajele topologiei geodatabase Listati ~iexplicati: Propriet&tiletopologice Regulile topologice Validarea Explicati fluxul de lucru cu topologia

+ + +

Topologia in h33i
Descrie relatiile spatiale dintre obiectele spatiale din hart5 Adiacenfa Coincidenta Conectivitatea Continerea Altele ... Utilizats in GIs la: Analize Asiaurarea interrrit8tii datelor

+ + + + + + +

Topologia in geodatabase

+ +
+
-

Ajut5 la asigurarea integritgfii spatiale a datelor 4 Descoper5 erorile in date Corecteaz5 erorile cu ajutorul instrumentelor de editare gi instrumentelor topologice Relatiile nu sunt stocate Descoperite "on-the-fly" (instantaneu) i n ArcMap Topologia bazat5 pe coincident5 Face snap la verteqii obiectelor spatiale intre una sau dou8 feature class-uri Proiectarea independent8 a relatiilor spatiale

+ + +
-

Monumente
t

Geometria coincident5

Fiecare obiect spatial este un

Exemple din lumea real3

Exemple de feature class-uri de sine stgtgtoare O Limitele codurilor pogtale nu trebuie s5 se suprapunii O Liniile canalelor nu trebuie sS aibS capete O Poligoanele vegetatie nu trebuie s5 aibS goluri
Regula: Poligoanele "solurilor", "must not overlap" (nu trebuie sa se suprapuns)

Exemple O Limita parcelei "must be covered by" (trebuie sg fie acoperitg) de liniile parcelei O Zonificarea "must not overlap" (trebuie sS nu se suprapunS) cu apa O Fantanile "must be properly inside" (trebuie s5 fie i n interiorul parcelelor)

Topologia geodatabase

+ + +

+
+

Creata in feature dataset Utilizatorul specifid propriet8tile Proprietstile topologice O Toleranta cluster 4 Feature class-urile care participg O Rang-uri O Reguli topologice CreeazS ~ia p l i d relatii topologice O Face snap la verteqii obiectelor spatiale in timpul validsrii Editarea i n ArcMap

Avantajele topologiei geodatabase

+ + + +

Relatiile datelor proiectate de utilizator O Alegeti din regulile topologice Validarea localizeazii obiectele spatiale cu erori lnstrumentele v5 ajut5 s5 localizati erorile pentru regulile specificate 4 Oferii solutii standard 4 Sunt disponibile solutii ce pot fi aplicate unui obiect spatial individual sau mai multor obiecte spafiale deodat5 Flexibilitate Adaptabile la modificgri in relatiile datelor 4 4 Modificarea rangurilor, adaugarealgtergerea feature class-urilor, modificarea regulilor

Considerente topologice
De ce creafi o topologie? 4 Validarea spatial5 a datelor Cautarea ~i repararea erorilor 4 Cregterea integritiitii datelor 4 Curstarea datelor Necesitii structurii feature dataset Pot participa doar feature class-uri simple (nu annotation, multi-point, dimensions etc.) Un feature class dintr-un feature dataset poate participa doar la o singur5 topologie

+ + +

Utilizarea toleranfei cluster

+ +
+

Distanta in interiorul c5reia toate geometriiie sunt considerate coincidente Nu este destinatg pentru editarea datelor O Nu o utilizati pentru ajust5ri in mas5 ale datelor Asigur5 integritatea topologicii a datelor O Liniile s5 se intersecteze la verteqi 4 Liniile coincidente s5 imparts segmente coincidente Valoarea Default de obicei este satisfiicatoare

Ranks (Ranguri)

+ +

Controleaz5 cum se mut5 vertecsii i n timpul valid5rii Verteqii cu rang mic se mutg la vertecgii cu rang mare 4 Ranguri: 1 (cel mai mare) la 50 (cel mai mic) 4 Setati rangurile intre feature class-uri (nu intre subtipuri sau obiecte spafiale)

tirria t ss beplaseaza catre linia H i _--.-..---

Reguli topologice

+ + +

Defineqte relatiile spatiale valabile O lntre feature class-uri sau subtipuri 27 reguli disponibile O Multe reguli pentru fiecare tip de obiect spatial (punct, linie, poligon) . Setati regulile topologice cgnd creati topologia; testate In timpul validgrii

Cele mai utilizate reguli topologice

+ +

Must not overlap Blocurile recenzate nu trebuie s i se suprapuni Vegetatia nu ,trebuie s5 se suprapuni Must be covered by O Limita parcelei trebuie s5 fie acoperita de liniile parcelei Must not have dangles O Liniile conductelor 4 Liniile parcelelor

+ +

Limita nu este ---.- acoperita de llnii

--A

Dirty areas (Arii murdare)

Ariile din dataset care nu au fost validate O Extent-ul in totalitate este "dirty" &nd topologia a fost creats

O O

Poate contine erori existente sau nedescoperite Editgrile creeazg arii murdare

Validarea topologiei

+ + +

, .

Cautati erori in ariile murdare Snap-ul coordonatelor utilizand tolerant8 cluster ~irangurile In aplicalia Arccatalog se face validarea topologiei pentru intreg setul de
O

date Nu putegi reveni la starea anterioarg (Nu puteti da undo)

,
-'

Validarea in Arccatalog

+
+

ArcMap are optiuni aditionale O Puteti reveni la starea anterioarii (Puteti da undo) Nu creeazii noi obiecte spatiale

Erori topologice

+ +

Descoperite , . i n timpul validsrii O lncalcarea regulilor: dangles, suprapuneri, etc. O Dac5 nu exist5 reguli, nu exist6 erori Stocate i n topologie ca geometl-ii speciale O Utilizate la localizarea erorilor i n ArcMap Propriet5tile erorilor O Care regulg a fost incilcatg? O Care este obiectul spatial care a generat eroarea? O Unde este localizatii eroarea?

Administrarea erorilor

+ +

Erorile nu pot fi gterse, dar pot fi: 4 Rezolvate prin editarea obiectelor spatiale care au in&lcat regulile Marcate ca exceptii ~i stoeate i n topologie 4 lgnorate - Datele pot fi incs utilizate 4 Includeti administrarea erorilor i n fluxul de lucru Cine este responsabil pentru depistarea gi rezolvarea erorilor? 4 4 Cand sunt rezolvate? 4 Cine efectueazg teste finale perltru asigurarea calitsfii?

Afi~area in ArcMap

+ + + +

Simbolizarea erorilor topologice 4 Rogu este implicit, dar se poate schimba Dirty areas (arii murdare) 4 Ca default nu sunt afi$ate Afi$area feature class-urilor participante 4 Necesars pentru editarea obiectelor spatiale Afigarea exceptiilor 4 Arie, linie, punct
Xree Errc:cr:
?In% hTwS
% k n t Errors

Dktv Rec

Fluxul de lucru cu topologia

Utilizatorul poate opri i n orice moment procesul

Map topology (Topologia hieii)

+ + + + + +

Topologie disponibilg cu ArcView Stocat6 in documentul de hart6 (*. mxd) Topologie temporars intre shapefile-uri ~i feature class-uri Far8 validare, nu controleazg erorile Editarea limitei comune Nu se aplicS la date ce participii la topologie geodatabase

Exercitii

+ + + + +

Explorati feature class-uri pentru crearea topologiei Creati topologie geodatabase Afigati topologia gi feature class-urile participante in ArcMap Schimbati simbolizarea erorilor topologice gi alte proprietgfi Marcati erorile ca exceptii

Recapistu lare

+ +

Care este principalul avantaj al geodatabase topology? Este feature dataset-ul necesar pentru crearea topologiei geodatabase?