P. 1
Codul Civil, Despre Proprietate

Codul Civil, Despre Proprietate

|Views: 7|Likes:
Published by nathali80

More info:

Published by: nathali80 on Jun 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2014

pdf

text

original

LEGE Codul civil al Republicii Moldova Cartea a doua DREPTURILE REALE nr. 1107-XV din 06.06.

2002
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.82-86/661 din 22.06.2002

***
CUPRINS TITLUL I PATRIMONIUL Articolul 284. NoŃiunea de patrimoniu Articolul 285. Bunurile Articolul 286. Circuitul civil al bunurilor Articolul 287. Animalele Articolul 288. Bunurile imobile şi mobile Articolul 289. Prevederile aplicabile drepturilor reale Articolul 290. Înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile Articolul 291. Bunurile divizibile şi indivizibile Articolul 292. Bunul principal şi bunul accesoriu Articolul 293. Bunurile fungibile şi bunurile nefungibile Articolul 294. Bunul determinat individual şi bunul determinat generic Articolul 295. Bunurile consumptibile şi bunurile neconsumptibile Articolul 296. Bunurile domeniului public şi bunurile domeniului privat Articolul 297. Bunurile complexe Articolul 298. Universalitatea de bunuri Articolul 299. Fructul Articolul 300. Dreptul accesoriu şi dreptul limitat Articolul 301. Rezultatele protejate ale activităŃii intelectuale Articolul 302. Banii TITLUL II POSESIUNEA Articolul 303. Dobîndirea şi exercitarea posesiunii Articolul 304. Posesiunea nemijlocită şi posesiunea mijlocită Articolul 305. PrezumŃia proprietăŃii Articolul 306. PrezumŃia de posesiune neîntreruptă Articolul 307. Posesiunea de bună-credinŃă Articolul 308. Revendicarea de către posesorul de bună-credinŃă a bunului aflat în posesiune nelegitimă Articolul 309. Dreptul posesorului de bună-credinŃă la posesiune netulburată Articolul 310. Posesiunea legitimă Articolul 311. ObligaŃiile şi drepturile pe care le are posesorul de bună-credinŃă în legătură cu predarea bunului

1

Articolul 312. ObligaŃiile pe care le are posesorul de rea-credinŃă în legătură cu predarea bunului Articolul 313. Transmiterea posesiunii în virtutea succesiunii Articolul 314. Stingerea posesiunii TITLUL III PROPRIETATEA Capitolul I DISPOZIłII GENERALE Articolul 315. ConŃinutul dreptului de proprietate Articolul 316. Garantarea dreptului de proprietate Articolul 317. Întinderea dreptului de proprietate Articolul 318. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite Articolul 319. Drepturile dobîndite anterior transmiterii proprietăŃii Capitolul II DOBÎNDIREA ŞI ÎNCETAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE SecŃiunea 1 Dobîndirea dreptului de proprietate Articolul 320. Modurile de dobîndire a dreptului de proprietate Articolul 321. Momentul dobîndirii dreptului de proprietate Articolul 322. Predarea bunului Articolul 323. OcupaŃiunea Articolul 324. Bunul găsit Articolul 325. Dobîndirea dreptului de proprietate asupra bunului găsit Articolul 326. ObligaŃia proprietarului bunului găsit de a compensa cheltuielile şi de a plăti recompensă Articolul 327. Comoara Articolul 328. Accesiunea imobiliară naturală Articolul 329. Accesiunea imobiliară artificială Articolul 330. Accesiunea mobiliară Articolul 331. Dreptul dobînditorului de bună-credinŃă asupra mobilelor Articolul 332. Uzucapiunea imobiliară Articolul 333. Uzucapiunea mobilelor Articolul 334. Unirea posesiunilor Articolul 335. Posesiunea necesară uzucapiunii Articolul 336. Întreruperea termenului necesar pentru invocarea uzucapiunii SecŃiunea a 2-a Încetarea dreptului de proprietate Articolul 337. Temeiurile încetării dreptului de proprietate Articolul 338. RenunŃarea la dreptul de proprietate Articolul 339. Urmărirea bunurilor în legătură cu obligaŃiile proprietarului Articolul 340. Înstrăinarea bunurilor pe care, conform legii, persoana nu le poate avea în proprietate Articolul 341. Răscumpărarea animalelor domestice în cazul încălcării regulilor de comportare cu ele Articolul 342. RechiziŃia Articolul 343. Confiscarea Capitolul III PROPRIETATEA COMUNĂ SecŃiunea 1

2

DispoziŃii generale Articolul 344. Proprietatea comună. Temeiurile apariŃiei ei Articolul 345. Formele proprietăŃii comune SecŃiunea a 2-a Proprietatea comună pe cote-părŃi Articolul 346. Cota-parte în proprietatea comună pe cote-părŃi Articolul 347. FolosinŃa bunului proprietate comună pe cote-părŃi Articolul 348. Fructele produse de bunul proprietate comună pe cote-părŃi Articolul 349. Beneficiile şi sarcinile proprietăŃii comune pe cote-părŃi Articolul 350. Actele de conservare a bunului proprietate comună pe cote-părŃi Articolul 351. Actele de dispoziŃie privind bunurile proprietate comună pe cote-părŃi Articolul 352. Dreptul de preemŃiune Articolul 353. Urmărirea cotei-părŃi din bunurile proprietate comună pe cote-părŃi Articolul 354. Excluderea coproprietarului Articolul 355. Proprietatea asupra părŃilor comune din clădirile cu multe etaje sau cu apartamente Articolul 356. Proprietatea comună pe cote-părŃi asupra despărŃiturilor comune Articolul 357. Încetarea proprietăŃii comune pe cote-părŃi prin împărŃire Articolul 358. Inadmisibilitatea împărŃirii Articolul 359. Amînarea împărŃirii Articolul 360. ÎmpărŃirea în cazul în care coproprietarul este lipsit de sau limitat în capacitatea de exerciŃiu Articolul 361. Modul de împărŃire a bunului proprietate comună pe cote-părŃi Articolul 362. Stingerea datoriilor în cazul împărŃirii Articolul 363. Efectele împărŃirii proprietăŃii comune Articolul 364. ObligaŃia de garanŃie a coproprietarilor Articolul 365. Nulitatea împărŃirii SecŃiunea a 3-a Proprietatea comună în devălmăşie Articolul 366. DispoziŃii generale cu privire la proprietatea comună în devălmăşie Articolul 367. FolosinŃa bunului proprietate comună în devălmăşie Articolul 368. Actele de conservare şi administrare a bunului proprietate comună în devălmăşie Articolul 369. Actele de dispoziŃie asupra bunurilor proprietate comună în devălmăşie Articolul 370. ÎmpărŃirea bunului proprietate comună în devălmăşie Articolul 371. Proprietatea comună în devălmăşie a soŃilor Articolul 372. Proprietatea personală a fiecăruia dintre soŃi Articolul 373. Determinarea părŃilor din proprietatea comună în devălmăşie a soŃilor în caz de împărŃire a bunurilor Capitolul IV APĂRAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE Articolul 374. Revendicarea de către proprietar a bunurilor sale Articolul 375. Revendicarea de către proprietar a bunurilor aflate în posesiunea unui dobînditor de bună-credinŃă Articolul 376. Cererea privind înlăturarea încălcărilor care nu sînt legate de privarea de posesiune Capitolul V DREPTUL DE VECINĂTATE Articolul 377. ObligaŃia de respect reciproc Articolul 378. InfluenŃa vecină admisibilă Articolul 379. Atentarea inadmisibilă

3

Articolul 380. Cererea de înlăturare a pericolului de prăbuşire Articolul 381. Folosirea apelor Articolul 382. Regulile speciale de folosire a apei Articolul 383. Captarea apei Articolul 384. Surplusul de apă Articolul 385. Conservarea drepturilor dobîndite ale proprietarului terenului inferior Articolul 386. Picătura streşinii Articolul 387. Fructele căzute Articolul 388. Rădăcinile şi ramurile de pe terenul vecin Articolul 389. DistanŃa pentru construcŃii, lucrări şi plantaŃii Articolul 390. Depăşirea hotarului terenului învecinat în cazul construcŃiei Articolul 391. Accesul pe terenul altuia Articolul 392. Trecerea prin proprietatea străină Articolul 393. Instalarea liniei de demarcare a hotarului Articolul 394. Litigii privind hotarul TITLUL IV ALTE DREPTURI REALE Capitolul I UZUFRUCTUL Articolul 395. NoŃiunea de uzufruct Articolul 396. Constituirea uzufructului Articolul 397. Termenul uzufructului Articolul 398. Inalienabilitatea uzufructului Articolul 399. Determinarea stării bunului Articolul 400. PreŃul, sarcinile şi cheltuielile uzufructului Articolul 401. Drepturile uzufructuarului asupra fructelor Articolul 402. Dreptul de a dispune de bunurile consumptibile Articolul 403. Plata creanŃelor scadente Articolul 404. Dreptul de vot Articolul 405. Drepturile creditorilor Articolul 406. Dreptul uzufructuarului de a se folosi de arbori Articolul 407. Dreptul uzufructuarului asupra pădurilor destinate tăierii Articolul 408. Dreptul asupra carierelor Articolul 409. Uzura obiectului uzufructului Articolul 410. ObligaŃia de informare Articolul 411. ObligaŃia de păstrare a destinaŃiei bunului Articolul 412. ObligaŃia efectuării reparaŃiilor Articolul 413. Excluderea obligaŃiei de reconstruire Articolul 414. Plata primelor de asigurare Articolul 415. Modificarea sau stingerea dreptului grevat Articolul 416. Dreptul de dispoziŃie şi de exercitare a acŃiunilor de apărare Articolul 417. ObligaŃia nudului proprietar de a garanta drepturile uzufructuarului Articolul 418. Plata datoriilor aferente patrimoniului grevat cu uzufruct Articolul 419. Descoperirea unei comori Articolul 420. Stingerea uzufructului Articolul 421. Stingerea uzufructului la cererea nudului proprietar Articolul 422. Stingerea uzufructului în cazul distrugerii bunului Articolul 423. Efectul stingerii uzufructului Capitolul II DREPTUL DE UZ ŞI DREPTUL DE ABITAłIE Articolul 424. DispoziŃii generale cu privire la dreptul de uz şi la dreptul de abitaŃie

4

Articolul 425. Exercitarea dreptului de uz şi a dreptului de abitaŃie Articolul 426. Dreptul de folosire a facilităŃilor comune Articolul 427. Aplicarea dispoziŃiilor privitoare la uzufruct Capitolul III SERVITUTEA Articolul 428. DispoziŃii generale cu privire la servitute Articolul 429. CondiŃiile servituŃii Articolul 430. Clasificarea servituŃilor Articolul 431. Constituirea servituŃii Articolul 432. Constituirea servituŃii prin destinaŃia stabilită de proprietar Articolul 433. Dobîndirea servituŃilor prin uzucapiune Articolul 434. Exercitarea servituŃii Articolul 435. Abandonarea terenului aservit Articolul 436. Drepturile proprietarului terenului dominant Articolul 437. ObligaŃiile proprietarului terenului dominant Articolul 438. Drepturile asupra construcŃiilor şi plantaŃiilor Articolul 439. ConcurenŃa mai multor drepturi Articolul 440. Temeiurile de stingere a servituŃii Articolul 441. Calcularea termenului de neuz Articolul 442. Răscumpărarea servituŃii de trecere Capitolul IV SUPERFICIA Articolul 443. NoŃiunea de superficie Articolul 444. Constituirea dreptului de superficie Articolul 445. Dreptul de superficie în cazul demolării sau pieirii construcŃiei Articolul 446. Rangul superficiei Articolul 447. Exercitarea dreptului de superficie Articolul 448. ObligaŃia superficiarului de a plăti o redevenŃă Articolul 449. Stingerea dreptului de superficie Articolul 450. Stingerea dreptului de superficie la cererea proprietarului terenului Articolul 451. Efectele stingerii dreptului de superficie Articolul 452. GaranŃia pentru despăgubire Articolul 453. Subrogarea în contractele în curs de executare Capitolul V GAJUL SecŃiunea 1 DispoziŃii generale Articolul 454. NoŃiunea de gaj Articolul 455. Tipurile de gaj Articolul 456. Creditorul gajist şi debitorul gajist Articolul 457. Obiectul gajului Articolul 458. Amanetarea bunurilor la lombard Articolul 459. ParticularităŃile gajării mărfurilor care se află în circulaŃie şi în proces de prelucrare Articolul 460. ParticularităŃile gajării valorilor mobiliare Articolul 461. CreanŃa garantată prin gaj Articolul 462. Gajul constituit pentru garantarea plăŃii unei sume de bani Articolul 463. Indivizibilitatea gajului Articolul 464. Transformarea bunurilor Articolul 465. Despăgubirea de asigurare

5

DestinaŃia registrului bunurilor imobile Articolul 497. AutorizaŃia de înstrăinare a bunului gajat Articolul 479. Procurarea de către terŃ a bunului grevat cu gaj SecŃiunea a 5-a Exercitarea dreptului de gaj şi încetarea gajului Articolul 487. Distribuirea mijloacelor obŃinute din vînzarea bunului gajat Articolul 494. Informarea creditorului cu privire la drepturile terŃilor Articolul 470. Gajul ulterior Articolul 481. Caracterul public al informaŃiei din registrul gajului Articolul 475. Înregistrarea executării obligaŃiei garantate prin gaj Articolul 473. Executarea înainte de termen a obligaŃiei garantate prin gaj SecŃiunea a 4-a Participarea unor terŃi la raportul de gaj Articolul 484. Temeiurile încetării dreptului de gaj TITLUL V REGISTRUL BUNURILOR IMOBILE Articolul 496. Efectele înregistrării Articolul 472. Dreptul de folosinŃă şi dispunere asupra obiectului gajului. DispoziŃii generale cu privire la drepturile şi obligaŃiile părŃilor contractului de gaj Articolul 477. Înregistrarea gajului Articolul 471. PrezumŃia caracterului autentic şi complet al datelor din registrul bunurilor imobile Articolul 498. CreanŃele din care se poate naşte gajul legal Articolul 468.SecŃiunea a 2-a Temeiul apariŃiei gajului. Vînzarea sub controlul instanŃei de judecată a bunului gajat Articolul 493. Mijloacele de apărare juridică în cazul executării silite a obligaŃiei Articolul 495. Măsurile prealabile exercitării dreptului de gaj Articolul 489. Înlocuirea obiectului gajului Articolul 480. Constituirea gajului Articolul 467. Consecutivitatea drepturilor înscrise în registrul bunurilor imobile Articolul 501. Contractul de gaj Articolul 469. Cedarea gradului de prioritate Articolul 483. Înscrierea provizorie în registrul bunurilor imobile Articolul 502. Registrul gajului Articolul 466. Transmiterea bunului gajat către creditorul gajist Articolul 491. Radierea din registrul gajului a informaŃiei cu privire la gaj Articolul 474. Drepturile debitorului gajist Articolul 490. Efectul înscrierii provizorii 6 . Vînzarea de către creditorul gajist a bunului gajat Articolul 492. Ordinea de preferinŃă a gajului fără deposedare Articolul 482. Dobîndirea drepturilor reale supuse înscrierii Articolul 500. Cesiunea creanŃei garantate prin gaj Articolul 485. Preluarea datoriei garantate prin gaj Articolul 486. DispoziŃii generale cu privire la exercitarea dreptului de gaj Articolul 488. Felurile înscrierilor Articolul 499. Contestarea acŃiunilor sau inacŃiunilor registratorului gajului SecŃiunea a 3-a Drepturile şi obligaŃiile părŃilor contractului de gaj Articolul 476. Asigurarea integrităŃii lui Articolul 478.

(2) Lucruri sînt obiectele corporale în raport cu care pot exista drepturi şi obligaŃii civile. este încorporat durabil în acestea. Rectificarea înscrierilor din registrul bunurilor imobile Articolul 505. în mod natural sau artificial. (4) Prin lege. Bunurile imobile şi mobile (1) Bunul poate fi imobil sau mobil. NoŃiunea de patrimoniu (1) Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaŃiilor patrimoniale (care pot fi evaluate în bani). precum şi părŃile integrante ale unui bun imobil care sînt detaşate provizoriu de acesta dacă sînt destinate reamplasării. cu excepŃia cazurilor stabilite de lege. construcŃiile şi orice alte lucrări legate solid de pămînt. plantaŃiile prinse de rădăcini.250-XVI din 22. 7 . Accesul public la informaŃie Articolul 504. Inopozabilitatea hotărîrii privind rectificarea Articolul 508. porŃiunile de subsol.Articolul 503. Corectarea erorilor Articolul 511. aparŃinînd unor persoane fizice şi juridice determinate. (2) La categoria de bunuri imobile se raportă terenurile. precum şi tot ceea ce. Dreptul de a cere rectificarea Articolul 506.2008 TITLUL I PATRIMONIUL Articolul 284. Acordul privind rectificarea înscrierilor Articolul 510. Ele sînt ocrotite prin legi speciale. Materialele aduse pentru a fi întrebuinŃate în locul celor vechi devin bunuri imobile. (3) Rămîn bunuri imobile materialele separate în mod provizoriu de un teren.11. privite ca o sumă de valori active şi pasive strîns legate între ele. Circuitul civil al bunurilor Bunurile pot circula liber. (2) Toate bunurile persoanei fizice sau juridice fac parte componentă a patrimoniului ei. atît timp cît sînt păstrate în aceeaşi formă. adică bunurile a căror deplasare nu este posibilă fără a se cauza prejudicii considerabile destinaŃiei lor. Articolul 286. în vigoare 01.2007. Articolul 285. Opozabilitatea drepturilor Articolul 509. la categoria de bunuri imobile pot fi raportate şi alte bunuri. obiectele acvatice separate. Animalele (1) Animalele nu sînt lucruri. Neaplicarea dispoziŃiilor referitoare la suspendarea şi la repunerea în termen a prescripŃiei Notă: În textul codului cuvintele “titlu de valoare” se înlocuiesc cu cuvintele “valoare mobiliară” conform Legii nr. cu excepŃia cazurilor cînd circulaŃia lor este limitată sau interzisă prin lege. clădirile. Articolul 288. Articolul 287. Bunurile (1) Bunuri sînt toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau colective şi drepturile patrimoniale. (2) În privinŃa animalelor se aplică dispoziŃiile referitoare la lucruri.01. Aplicarea prescripŃiei acŃiunii în rectificare Articolul 507. pentru a fi reîntrebuinŃate.

modificarea şi încetarea lor sînt supuse înregistrării de stat. însuşiri caracteristice doar lui. iar un bun nefungibil poate fi considerat fungibil. pot fi înlocuite cu altele fără a afecta valabilitatea plăŃii. (3) Organul care efectuează înregistrarea de stat este obligat să elibereze. (2) Este indivizibil bunul ale cărui părŃi. Toate celelalte bunuri sînt principale. Articolul 291. (3) Bunul accesoriu urmează situaŃia juridică a bunului principal dacă părŃile nu convin altfel. Bunurile fungibile şi bunurile nefungibile (1) Sînt fungibile bunurile care. Organul care efectuează înregistrarea de stat este obligat să elibereze oricărei persoane informaŃii despre toate drepturile şi grevările înregistrate asupra oricărui imobil. (2) Înregistrarea de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile este publică. Înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile (1) Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale asupra bunurilor imobile. Prevederile aplicabile drepturilor reale Prevederile referitoare la bunurile imobile şi mobile se aplică în modul corespunzător şi drepturilor reale asupra acestor bunuri. un document ce ar confirma înregistrarea sau să aplice parafa pe documentul prezentat spre înregistrare. Articolul 290. Bunul determinat individual şi bunul determinat generic (1) Se consideră determinat individual bunul care. (6) Drepturile unui terŃ privitoare la un bun nu pot fi încălcate prin transformarea acestuia în bun accesoriu. Bunul principal şi bunul accesoriu (1) Bunul destinat în mod permanent întrebuinŃării economice unui alt bun (principal) şi legat de acesta prin destinaŃie comună este un bun accesoriu atît timp cît satisface această întrebuinŃare. pierd calităŃile şi destinaŃia lui. Articolul 292. 8 . cîntărire. (2) DestinaŃia comună poate fi stabilită numai de proprietarul ambelor bunuri dacă în contract nu este prevăzut altfel. măsurare. (3) Prin act juridic. Articolul 294. Bunul determinat generic este fungibil. Articolul 293. Articolul 289. Toate celelalte bunuri sînt nefungibile. (2) Bunul determinat generic se consideră bunul care posedă semnele caracteristice tuturor bunurilor de acelaşi gen şi care se individualizează prin numărare. (5) Separarea temporară a unui bun accesoriu de bunul principal nu-i înlătură această calitate.(5) Bunurile care nu sînt raportate la categoria de bunuri imobile. la cererea persoanei al cărei drept este înregistrat. apariŃia. (4) Încetarea calităŃii de bun accesoriu nu este opozabilă unui terŃ care a dobîndit anterior drepturi privitoare la bunul principal. (2) Prin act juridic. sînt considerate bunuri mobile. un bun fungibil poate fi considerat nefungibil. în urma divizării. inclusiv banii şi valorile mobiliare. un bun divizibil prin natura sa poate fi considerat indivizibil. potrivit naturii sale. se individualizează prin semne. Bunurile divizibile şi indivizibile (1) Este divizibil bunul care poate fi împărŃit în natură fără a i se schimba destinaŃia economică. grevările acestor drepturi. în executarea unei obligaŃii.

Dreptul de proprietate asupra acestor bunuri nu se stinge prin neuz şi nu poate fi dobîndit de terŃi prin uzucapiune. persoana poate cere compensarea cheltuielilor suportate în legătură cu aceste fructe dacă respectivele cheltuieli sînt rezultatul unei gospodăriri judicioase şi nu depăşesc valoarea fructului. căile de comunicaŃie. (4) Împuternicirea asupra lucrului sau dreptului oferă posibilitatea reŃinerii fructului acestui lucru sau drept în conformitate cu termenul şi volumul împuternicirii dacă legea sau contractul nu prevede altfel. nu sînt trecute în domeniul public. Articolul 299. bunurile determinate individual pot fi considerate determinate generic. Articolul 295. veniturile şi beneficiile pe care acest lucru sau drept le asigură prin intermediul raporturilor juridice. (2) Prin act juridic. (2) Universalitatea de drept este o pluralitate de bunuri corporale şi incorporale de orice fel care. resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental. (2) Efectele actului juridic încheiat în legătură cu un bun complex se răsfrîng asupra tuturor părŃilor componente ale bunului dacă actul respectiv sau legea nu prevede altfel. prin natura lor. (2) Din domeniul public al statului sau al unităŃilor administrativ-teritoriale fac parte bunurile determinate de lege. precum şi bunurile care. precum şi alte bunuri stabilite de lege. Articolul 298. Articolul 296. sînt de uz sau de interes public. insesizabile şi imprescriptibile. ele sînt considerate un singur bun (bun complex).(3) Prin act juridic. spaŃiul aerian. Bunurile complexe (1) Dacă mai multe bunuri formează un tot întreg care este destinat folosinŃei comune atribuite de natura unificării. prin lege sau în modul stabilit de lege. (5) În cazul în care este obligată să restituie fructele. (3) Fruct al lucrului şi al dreptului se consideră. Interesul public implică afectarea bunului la un serviciu public sau la orice activitate care satisface nevoile colectivităŃii fără a presupune accesul nemijlocit al acesteia la utilizarea bunului conform destinaŃiei menŃionate. Articolul 297. Bunurile consumptibile şi bunurile neconsumptibile (1) Sînt consumptibile bunurile a căror întrebuinŃare obişnuită implică înstrăinarea sau consumarea substanŃei lor. Articolul 300. de asemenea. iar bunurile determinate generic pot fi considerate determinate individual. Bunurile domeniului public şi bunurile domeniului privat (1) Bunurile care aparŃin statului sau unităŃilor administrativ-teritoriale fac parte din domeniul privat dacă. (4) Bunurile domeniului public sînt inalienabile. un bun consumptibil poate fi considerat neconsumptibil. sporul şi productele pe care le dă acest lucru. Toate celelalte bunuri sînt neconsumptibile. privite împreună. Fructul (1) Fruct al lucrului este venitul. (3) BogăŃiile de orice natură ale subsolului. Universalitatea de bunuri (1) Universalitatea de fapt este o pluralitate de bunuri corporale omogene considerate ca un tot întreg. apele şi pădurile folosite în interes public. Dreptul accesoriu şi dreptul limitat 9 . sînt considerate ca un tot întreg. (2) Fruct al dreptului este venitul şi beneficiile dobîndite în urma folosirii acestui drept. fac obiectul exclusiv al proprietăŃii publice.

Posesiunea nemijlocită şi posesiunea mijlocită (1) Posesorul poate stăpîni bunul direct. leul. ele sînt considerate coposesori. se recunoaşte dreptul exclusiv al persoanei fizice şi juridice asupra rezultatelor activităŃii intelectuale şi asupra atributelor de identificare a persoanelor juridice. cu excepŃia banilor şi valorilor mobiliare la purtător. Banii (1) Moneda naŃională. marca de deservire etc.(1) Drept accesoriu este dreptul legat astfel de un alt drept încît fără acesta nu poate exista. pot fi utilizate de terŃi doar cu consimŃămîntul persoanei îndreptăŃite. depozitar sau în temeiul unui alt raport juridic similar în care este în drept sau obligată faŃă de o altă persoană să posede temporar un anumit bun. PrezumŃia proprietăŃii (1) Posesorul este prezumat proprietar al bunului dacă nu este dovedit că a început a poseda pentru un altul. (2) Nu este posesor cel care. deşi exercită stăpînirea de fapt a bunului. se prezumă că a conservat această calitate pînă la probă contrară. a lucrărilor executate sau serviciilor prestate (denumirea de firmă. fie prin intermediul unei alte persoane (posesiune mijlocită). prin putere proprie (posesiune nemijlocită). Rezultatele protejate ale activităŃii intelectuale (1) În cazul şi în modul stabilit de lege. 10 . (2) Dacă persoana posedă un bun în calitate de uzufructuar. condiŃiile şi modul de efectuare pe teritoriul Republicii Moldova a plăŃilor în valută străină se stabilesc prin lege. (2) Rezultatele activităŃii intelectuale şi atributele de identificare şi de individualizare. ele sînt considerate posesori ai părŃilor separate. ce constituie obiecte ale dreptului exclusiv. (5) Dacă mai multe persoane posedă părŃi ale unui bun. (3) Dacă posesorul a început să posede pentru o altă persoană. de individualizare a producŃiei. arendaş. chiriaş. Articolul 302. (6) Persoanele fără capacitate de exerciŃiu şi persoanele juridice exercită posesiunea prin reprezentantul lor legal. (4) Dacă mai multe persoane posedă în comun un bun. Articolul 304.). pierdut sau ieşit din posesiune în alt mod fără voia lui. atunci ultima de asemenea este posesor (posesor mijlocit). creditor gajist. (2) Cazurile. (2) Drept limitat este dreptul derivat de la un drept mai cuprinzător care este grevat cu acel drept. emblema comercială. Această prezumŃie nu operează în cazul în care dreptul de proprietate trebuie înscris în registrul public şi nici faŃă de un fost posesor al cărui bun a fost furat. constituie un mijloc legal de plată. o face în folosul unei alte persoane prin împuternicirile de posesor cu care este învestit de această persoană. obligatoriu pentru recepŃionare conform valorii nominale pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Articolul 305. Dobîndirea şi exercitarea posesiunii (1) Posesiunea se dobîndeşte prin exercitarea voită a stăpînirii de fapt a bunului. TITLUL II POSESIUNEA Articolul 303. Este posesor doar persoana care l-a învestit cu împuterniciri. Articolul 301.

Articolul 309. Pot fi cerute despăgubiri şi în cazul în care nu se cere încetarea tulburării sau încetarea este imposibilă. fructul bunului şi drepturile aparŃin posesorului. Articolul 308. Revendicarea de către posesorul de bună-credinŃă a bunului aflat în posesiune nelegitimă În cazul în care este deposedat. Posesiunea legitimă (1) Posesorului legitim nu i se poate înainta cerere de predare a bunului. Această regulă se aplică şi cheltuielilor ce au avut ca urmare sporirea valorii bunului dacă sporul valorii încă mai exista la momentul predării bunului. 11 .(1) se referă şi la raporturile dintre posesorul nemijlocit şi cel mijlocit. (2) Posesorul de bună-credinŃă poate cere titularului de drept compensarea îmbunătăŃirilor. în decursul a 3 ani. precum şi despăgubiri pentru prejudicierea posesiunii. intervenŃiilor. necesare în raporturile civile. PrezumŃia de posesiune neîntreruptă Dacă persoana a posedat bunul la începutul şi la sfîrşitul unei perioade. Această regulă nu se aplică în cazul în care noul posesor are dreptul preferenŃial de posesiune. Buna-credinŃă este prezumată. încetarea tulburării. se prezumă că a posedat neîntrerupt pe parcursul întregii perioade. (2) Posesiunea de bună-credinŃă încetează dacă proprietarul sau o altă persoană cu drept preferenŃial înaintează posesorului pretenŃii întemeiate. Dreptul posesorului de bună-credinŃă la posesiune netulburată În cazul în care nu a fost lipsit de bun. ObligaŃiile şi drepturile pe care le are posesorul de bună-credinŃă în legătură cu predarea bunului (1) Posesorul de bună-credinŃă care nu are dreptul să posede bunul sau care a pierdut acest drept este obligat să-l predea persoanei îndreptăŃite. Articolul 310.(2) Se va considera că posesorul anterior a fost proprietar al bunului pe parcursul perioadei în care l-a posedat. Articolul 306. Ńinîndu-se cont de fructele care nu au fost percepute din culpa lui. Posesiunea de bună-credinŃă (1) Este considerată posesor de bună-credinŃă persoana care posedă legitim sau care se poate considera îndreptăŃită să posede în urma unei examinări diligente. În cazul în care persoana îndreptăŃită nu-şi realizează dreptul. posesorul de bună-credinŃă poate cere. a temeiurilor îndreptăŃirii sale. Articolul 311. dar este tulburat în orice alt mod în exercitarea posesiunii. sarcinilor. impozitelor şi a altor cheltuieli suportate pe parcursul posesiunii de bună-credinŃă a bunului. dacă acestea nu pot fi separate fără a se aduce prejudicii bunului. Revendicarea posesiunii poate fi aplicată şi în raport cu persoana care are drept preferenŃial de posesiune dacă ea a dobîndit bunul prin violenŃă sau dol. posesorul de bună-credinŃă poate să ceară noului posesor. Articolul 307. ca un proprietar. restituirea bunului. În perioada de posesiune legitimă. iar posesorul consideră pe bună dreptate că trebuie să păstreze posesiunea în continuare. fructul bunului se consideră proprietate a lui dacă în mod expres nu este stipulat altfel. care nu se compensează prin folosirea bunului şi a fructelor obŃinute. (2) DispoziŃia alin.

Articolul 313. (2) Dreptul de proprietate este garantat. afară numai pentru cauză de utilitate publică pentru o dreaptă şi prealabilă despăgubire. (3) Pentru lucrări de interes general. Exproprierea se efectuează în condiŃiile legii. (3) Dreptul de proprietate poate fi limitat prin lege sau de drepturile unui terŃ. 12 . (6) Proprietarul este obligat să îngrijească şi să întreŃină bunul ce-i aparŃine dacă legea sau contractul nu prevede altfel. (2) Dreptul de proprietate este perpetuu. În acest caz. inviolabilă. plantaŃiilor sau construcŃiilor. proprietarul poate fi obligat fie să folosească el însuşi bunul ori să-l dea în folosinŃă unor terŃi în schimbul unei contraprestaŃii corespunzătoare. autoritatea publică poate folosi solul oricărei proprietăŃi imobiliare cu obligaŃia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului. ConŃinutul dreptului de proprietate (1) Proprietarul are drept de posesiune. în condiŃiile legii. precum şi pentru alte daune imputabile ei. El este obligat să compenseze contravaloarea fructelor pe care nu le-a obŃinut din culpa sa. cît şi fructul bunului. ObligaŃiile pe care le are posesorul de rea-credinŃă în legătură cu predarea bunului (1) Posesorul de rea-credinŃă trebuie să predea titularului de drept atît bunul. Articolul 312. de folosinŃă şi de dispoziŃie asupra bunului. Articolul 316. Poate fi instituită prin lege obligaŃia de folosire dacă nefolosirea bunurilor ar contraveni intereselor publice. Articolul 314. (5) ParticularităŃile dreptului de folosinŃă a terenurilor agricole se stabilesc prin lege. duc la îmbogăŃirea titularului de drept. la momentul predării. (2) Imposibilitatea temporară de a exercita stăpînirea de fapt a bunului nu duce la încetarea posesiunii. Transmiterea posesiunii în virtutea succesiunii Posesiunea se transmite în virtutea succesiunii în forma în care se afla la persoana fizică sau juridică succedată.(3) Posesorul de bună-credinŃă poate să nu predea bunul pînă cînd revendicările lui nu vor fi satisfăcute. Nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa. Stingerea posesiunii (1) Posesiunea încetează dacă posesorul a renunŃat definitiv şi expres la stăpînirea de fapt a bunului sau pierde în alt mod stăpînirea de fapt asupra lui. TITLUL III PROPRIETATEA Capitolul I DISPOZIłII GENERALE Articolul 315. (4) Dreptul de folosinŃă include şi libertatea persoanei de a nu folosi bunul. Aceste prevederi nu exclud alte pretenŃii împotriva posesorului de rea-credinŃă. (2) Posesorul de rea-credinŃă poate cere compensarea cheltuielilor aferente bunului doar în cazul în care acestea. Garantarea dreptului de proprietate (1) Proprietatea este.

precum şi către cărăuş sau oficiul poştal pentru a fi expediat. cu excepŃiile prevăzute de lege. Articolul 319. (3) În cazurile prevăzute de lege. dreptul de proprietate se dobîndeşte la data înscrierii în registrul bunurilor imobile. dobîndite cu bună-credinŃă anterior transmiterii dreptului de proprietate. a unei alte persoane ori a unui caz fortuit. în cazul în care acesta este înstrăinat fără obligaŃia de a fi transportat. (2) În cazul bunurilor imobile. Caracterul licit al dobîndirii bunurilor se prezumă. (4) Prin lege se pot reglementa şi alte moduri de dobîndire a dreptului de proprietate. în caz de divergenŃă. precum şi tot ceea ce uneşte bunul ori se încorporează în el ca urmare a faptei proprietarului. Articolul 322. act juridic. Articolul 321. realizat de persoană pentru sine se dobîndeşte de către aceasta dacă legea sau contractul nu prevede altfel. succesiune. decizia de retragere a bunurilor din proprietatea persoanei nu poate fi executată pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti. Predarea bunului (1) Predare a bunului înseamnă remiterea bunului către dobînditor. accesiune. Capitolul II DOBÎNDIREA ŞI ÎNCETAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE SecŃiunea 1 Dobîndirea dreptului de proprietate Articolul 320. proprietatea se poate dobîndi prin efectul unui act administrativ. OcupaŃiunea 13 . Drepturile dobîndite anterior transmiterii proprietăŃii Schimbarea proprietarului nu afectează drepturile terŃilor asupra bunului. Articolul 323. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunului îl suportă proprietarul dacă legea sau contractul nu prevede altfel. prin ocupaŃiune. în condiŃiile legii. Articolul 318. Modurile de dobîndire a dreptului de proprietate (1) Dreptul de proprietate asupra unui bun nou. Momentul dobîndirii dreptului de proprietate (1) Dreptul de proprietate este transmis dobînditorului în momentul predării bunului mobil dacă legea sau contractul nu prevede altfel. Articolul 317. (2) Dreptul de proprietate se poate dobîndi. uzucapiune. prin hotărîre judecătorească. revine proprietarului dacă legea nu prevede altfel. (5) Nu pot fi confiscate bunurile dobîndite licit. cu excepŃia celor destinate sau folosite pentru savîrşirea de contravenŃii sau infracŃiuni.(4) Despăgubirile prevăzute la alin. (2) Remiterea conosamentului sau a unui alt act care dă dreptul de dispoziŃie asupra bunului este echivalată cu predarea bunului. În acest caz.(2) şi (3) se determină de comun acord cu proprietarul sau. precum şi prin hotărîre judecătorească atunci cînd aceasta este translativă de proprietate. Întinderea dreptului de proprietate Tot ceea ce produce bunul.

nu au proprietar. bunurile abandonate. ori. cel care l-a găsit are dreptul la o sumă stabilită de instanŃa de judecată. (4) Cel care a găsit bunul poartă răspundere pentru pierderea sau deteriorarea acestuia doar în caz de intenŃie sau de culpă gravă şi doar în limitele preŃului lui. fiind aplicabile în acest sens dispoziŃiile privitoare la depozitul necesar. datorită împrejurărilor sau naturii bunului. precum şi bunurile care. s-a dobîndit dreptul de proprietate asupra unui animal. cu excepŃia dreptului la recompensă. acesta trece în proprietatea statului. Comoara 14 . care preia drepturile şi obligaŃiile celui care l-a găsit. să ceară restituirea acestuia. să-l predea autorităŃilor administraŃiei publice locale sau organului de poliŃie din localitatea în care a fost găsit. (2) Se consideră fără stăpîn bunurile mobile al căror proprietar a renunŃat expres la dreptul de proprietate. Articolul 325. în conformitate cu prezentul articol. fostul proprietar poate. transmiterea bunului găsit. (4) În cazul în care proprietarul a făcut ofertă publică de recompensă. În acest caz. din suma încasată se reŃin cheltuielile de păstrare şi comercializare. celui care l-a găsit. prin natura lor. Bunul găsit (1) Bunul mobil pierdut continuă să aparŃină proprietarului său. în cazul în care se va constata existenŃa unei afecŃiuni în privinŃa sa din partea animalului sau comportamentul crud al noului proprietar faŃă de animal.(1) Posesorul unui bun mobil fără stăpîn devine proprietarul acestuia. acesta este remis. (3) Dacă bunul nu are valoare comercială sau dacă plata recompensei pentru el nu a putut fi stabilită pe cale amiabilă. avînd obligaŃia de a-l păstra timp de 6 luni. păstrarea acestuia tinde să-i diminueze valoarea ori devine prea costisitoare. (5) Organul abilitat căruia i s-a predat bunul găsit afişează la sediul său un anunŃ despre bunul găsit. în termen de 6 luni. dacă acesta nu poate fi identificat. el este vîndut conform legii. (2) Proprietarul sau fostul posesor al bunului găsit este obligat să plătească celui care l-a găsit o recompensă în proporŃie de cel mult 10% din preŃul sau din valoarea actuală a bunului. cel care a găsit bunul are dreptul de a opta între suma la care s-a obligat proprietarul prin ofertă şi recompensa stabilită de lege ori de instanŃa de judecată. (3) Bunul găsit într-o încăpere publică sau mijloc de transport public se predă posesorului încăperii sau mijlocului de transport. (2) Cel care a găsit bunul este obligat să-l restituie proprietarului sau fostului posesor. Dobîndirea dreptului de proprietate asupra bunului găsit (1) Dacă proprietarul sau o altă persoană îndreptăŃită nu pretinde. prin ocupaŃiune. (2) Dacă persoana care a găsit bunul renunŃă la drepturile sale. drepturile şi obligaŃiile aferente bunului se exercită în privinŃa sumei încasate din vînzare. ObligaŃia proprietarului bunului găsit de a compensa cheltuielile şi de a plăti recompensă (1) Proprietarul sau fostul posesor al bunului găsit este obligat să compenseze cheltuielile aferente păstrării lui. Articolul 327. (3) Dacă. de la data intrării în posesiune în condiŃiile legii. Procesul-verbal reprezintă pentru acesta din urmă titlu de proprietate. Articolul 326. (6) Dacă. În cazul în care bunul găsit a fost vîndut. opozabil şi fostului proprietar. în baza unui proces-verbal. Articolul 324.

Acestuia din urmă nu i se cuvine însă nimic dacă a pătruns în bunul imobil ori a căutat în el fără consimŃămîntul proprietarului sau al posesorului. acesta este transmis în proprietatea statului. proprietarul de teren nu poate cere ridicarea lor şi este obligat să plătească. Terenurile ocupate treptat de albiile apelor curgătoare revin proprietarului acestor ape. precum şi amenajările aduse unui teren care nu se încorporează în mod durabil în acesta. Articolul 328. iazuri. Dacă păstrează construcŃiile sau lucrările făcute de un terŃ. heleşteie. al cărui proprietar nu poate fi identificat sau a pierdut. valoarea materialelor şi costul muncii ori o sumă de bani egală cu creşterea valorii terenului. la alegere. căutări în urma cărora a fost descoperită comoara. (4) În cazul în care o apă curgătoare. (3) În cazul descoperirii unei comori constituite dintr-un bun (bunuri) recunoscut ca monument al istoriei sau culturii. (3) În cazul în care construcŃiile sau lucrările sînt făcute de un terŃ. înconjoară terenul unui proprietar riveran. 15 . (3) Proprietarul terenului din care o apă curgătoare a smuls brusc o parte importantă. chiar involuntar. (2) În cazul în care într-un bun imobil. (4) În cazul în care construcŃiile sau lucrările sînt făcute de un terŃ de bunăcredinŃă. Recompensa se împarte egal între proprietarul bunului imobil în care a fost descoperită comoara şi descoperitor dacă acordul dintre ei nu prevede altfel. proprietarul este obligat să plătească. Proprietarul acestor ape nu dobîndeşte nici un drept asupra terenului acoperit ca urmare a unor revărsări sporadice. alipind-o la terenul altuia. în interesul unor terŃi. Dacă lucrările au fost efectuate cu rea-credinŃă. se descoperă o comoară. Accesiunea imobiliară naturală (1) Adăugirile de teren la malurile apelor curgătoare revin proprietarului terenului riveran numai dacă ele se formează treptat (aluviuni). cercetări arheologice. (2) Proprietarul terenului înconjurat de rîuri. la alegere. Recompensa se plăteşte în întregime proprietarului dacă descoperitorul a pătruns în bunul imobil ori a căutat în el fără consimŃămîntul proprietarului sau al posesorului.(1) Comoară este orice bun mobil ascuns sau îngropat. Accesiunea imobiliară artificială (1) ConstrucŃiile şi lucrările subterane sau de la suprafaŃa terenului sînt prezumate a fi făcute de proprietarul terenului pe cheltuiala sa şi îi aparŃin acestuia pînă la proba contrară. ea aparŃine pe jumătate proprietarului bunului imobil în care a fost descoperită şi pe jumătate descoperitorului dacă ei nu convin altfel. precum şi descoperitorul au dreptul de a primi o recompensă în proporŃie de 50% din preŃul comorii. acesta rămîne proprietarul insulei astfel create. valoarea materialelor şi costul muncii sau o sumă de bani echivalentă creşterii valorii terenului. (4) DispoziŃiile prezentului articol nu se aplică persoanelor care au efectuat. proprietarul este obligat să repare şi prejudiciul cauzat. Proprietarul bunului imobil în care a fost descoperită comoara. (2) Proprietarul de teren care a efectuat construcŃii şi alte lucrări cu materiale străine este obligat să plătească valoarea materialelor. nu pierde dreptul de proprietate asupra părŃii desprinse dacă o revendică în termen de un an de la data cînd proprietarul terenului la care s-a alipit partea a intrat în posesiune. Articolul 329. inclusiv în cadrul exercitării obligaŃiilor de serviciu. Prin lucrări se înŃeleg plantarea. proprietarul terenului are dreptul să le Ńină pentru sine sau să oblige terŃul să le ridice pe cheltuială proprie şi să repare daunele cauzate. dreptul de proprietate. în condiŃiile legii. canale sau de alte ape nu devine proprietar al terenurilor apărute prin scăderea temporară a apelor. ConsimŃămîntul proprietarului sau al posesorului se prezumă pînă la proba contrară. formînd un braŃ nou.

Articolul 330. pierdut sau ieşit în alt mod din posesiunea proprietarului contrar voinŃei lui sau dobînditorul l-a obŃinut cu titlu gratuit. cantitate. numai dacă cel puŃin 1/2 din suprafaŃa construită se află pe terenul său. fiind obligat să plătească celuilalt proprietar preŃul bunului unit cu bunul principal. Dacă materiile amestecate nu pot fi separate fără pagubă. bunul format aparŃine proprietarilor materiilor proporŃional cantităŃii. (5) Persoana de bună-credinŃă care a transformat prin manoperă materia ce nu îi aparŃine dobîndeşte dreptul de proprietate asupra bunului rezultat dacă valoarea manoperei este superioară valorii materiei. (2) Dobînditorul de bună-credinŃă nu dobîndeşte dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile în cazul în care bunul este furat. (6) Cel care trebuie să restituie bunul rezultat din prelucrarea materiei este în drept să-l reŃină pînă va primi de la proprietarul noului bun suma datorată. Dreptul dobînditorului de bună-credinŃă asupra mobilelor (1) Dobînditorul de bună-credinŃă dobîndeşte dreptul de proprietate asupra bunului mobil şi în cazul în care cel care a dispus de bun nu era proprietarul lui. Se consideră de asemenea prelucrare scrierea. prin muncă sau prin valoarea bunului iniŃial. Buna-credinŃă trebuie să subziste pînă în momentul intrării în posesiune inclusiv. Nu există bunăcredinŃă cînd dobînditorul ştia sau trebuia să ştie că cel de la care a dobîndit bunul nu era proprietarul lui.(5) În cazul în care construcŃia este ridicată în parte pe terenul constructorului şi în parte pe un teren învecinat. fiecare dintre aceştia poate pretinde separarea bunurilor dacă celălalt proprietar nu ar suferi astfel un prejudiciu. (3) În cazul în care bunul accesoriu este mai de preŃ decît bunul principal şi s-a unit cu acesta fără ştirea proprietarului. plătind celuilalt proprietar preŃul materiei sau înlocuirea materiei cu materie de aceeaşi natură. (6) Constructorul de rea-credinŃă nu poate pretinde la o despăgubire mai mare de o treime din suma calculată conform alin. calităŃii şi valorii materiei fiecăruia. Accesiunea mobiliară (1) În cazul în care se unesc două bunuri mobile avînd proprietari diferiŃi.(5) dacă nu va dovedi că persoana îndreptăŃită poartă ea însăşi o parte din vinovăŃie. care este obligat să plătească valoarea manoperei. (8) În cazul în care materia unui proprietar de bună-credinŃă depăşeşte cealaltă materie prin valoare şi cantitate. noul bun aparŃine proprietarului care a contribuit cel mai mult la constituirea bunului. imprimarea. (4) Dacă contractul nu prevede altfel. gravarea sau o altă transformare a suprafeŃei. Despăgubirea trebuie să acopere valoarea materialelor şi costul muncii. ultimul poate cere despărŃirea şi restituirea bunului accesoriu unit. plătind proprietarului preŃul materiei. proprietarul vecin poate dobîndi proprietatea asupra întregii construcŃii. (7) În cazul în care un bun s-a format prin amestecarea mai multor materii (confuziunea) ce aparŃin diferiŃilor proprietari şi nici una nu poate fi considerată ca materie principală. proprietarul care nu a ştiut despre confuziune poate cere separarea materiilor dacă este posibil. greutate. Articolul 331. precum şi contravaloarea folosinŃei terenului aferent. chiar dacă din separare ar rezulta vătămarea bunului principal. acesta poate cere bunul creat prin amestecare. 16 . el va dobîndi şi un drept de superficie asupra terenului aferent pe toată durata de existenŃă a construcŃiei. plătind constructorului o despăgubire. pictarea. mărime şi calitate sau plata contravalorii ei. (2) Dacă două bunuri care aparŃin diferiŃilor proprietari s-au unit încît nu se mai pot separa fără a fi deteriorate sau fără muncă sau cheltuieli excesive. desenarea. dreptul de proprietate asupra bunului rezultat din prelucrarea materiei aparŃine proprietarului ei. În acest caz.

iar dacă a început nu poate continua. fizică sau morală. care nu sînt provocate de o altă persoană. clandestină sau precară. Temeiurile încetării dreptului de proprietate (1) Dreptul de proprietate încetează. în perioada în care este suspendată curgerea termenului de prescripŃie extinctivă a acŃiunii de revendicare. comportîndu-se ca un proprietar. a posedat cu bunăcredinŃă sub nume de proprietar un bun imobil pe parcursul a 15 ani.Această regulă nu se aplică în cazul dobîndirii banilor. nu poate produce efecte juridice decît posesiunea utilă. pieirii fortuite sau distrugerii bunului. Articolul 332. precum şi în alte cazuri prevăzute de lege. 17 . (2) Cursul termenului necesar pentru invocarea uzucapiunii se întrerupe dacă a fost înaintată o acŃiune de revendicare faŃă de persoana care posedă sub nume de proprietar sau faŃă de posesorul mijlocit. După întrerupere poate să înceapă un nou termen. (2) Dacă un bun imobil şi drepturile asupra lui sînt supuse înregistrării de stat. Articolul 333. (4) Posesiunea este tulburată atîta timp cît este dobîndită sau conservată prin acte de violenŃă. (6) Posesiunea este precară cînd nu se exercită sub nume de proprietar. fără să fi dobîndit dreptul de proprietate. (7) Discontinuitatea poate fi opusă posesorului de către orice persoană interesată. dobîndeşte dreptul de proprietate asupra acestui bun. dreptul de proprietate se dobîndeşte în temeiul alin. aceasta devine proprietarul bunului respectiv. Articolul 334. tulburată. renunŃării la dreptul de proprietate. în urma consumării. înstrăinării lui în temeiul unui act juridic. (3) Posesiunea este discontinuă atît timp cît posesorul o exercită cu intermitenŃe anormale în raport cu natura bunului. a valorilor mobiliare la purtător sau a bunurilor înstrăinate la licitaŃie.(1) din momentul înregistrării. Posesiunea necesară uzucapiunii (1) Cu excepŃia cazurilor expres prevăzute de lege. Uzucapiunea mobilelor Persoana care posedă cu bună-credinŃă timp de 5 ani un bun mobil al altuia. (8) Numai persoana faŃă de care posesiunea este tulburată sau clandestină poate invoca aceste vicii. (5) Posesiunea este clandestină dacă se exercită astfel încît nu poate fi cunoscută. Articolul 336. (2) Nu este utilă posesiunea discontinuă. Întreruperea termenului necesar pentru invocarea uzucapiunii (1) Cursul termenului necesar pentru invocarea uzucapiunii (prescripŃia achizitivă) nu poate începe. Unirea posesiunilor Pentru a invoca uzucapiunea. cursul prescripŃiei se întrerupe numai faŃă de persoana care a înaintat acŃiunea. (9) Posesiunea viciată devine utilă îndată ce viciul încetează. SecŃiunea a 2-a Încetarea dreptului de proprietate Articolul 337. în condiŃiile legii. posesiunea este prezumată a fi utilă. Articolul 335. timpul scurs pînă la întrerupere nu se calculează. Uzucapiunea imobiliară (1) Dacă o persoană. posesorul actual poate să unească propria posesiune cu cea a autorului său. În acest caz. (3) În cazul în care cursul prescripŃiei extinctive a fost întrerupt. Pînă la proba contrară.

orice persoană are dreptul să solicite predarea animalelor. d) privatizarea proprietăŃii de stat. un bun pentru care este nevoie de o autorizaŃie specială şi i-a fost refuzată eliberarea unei atare autorizaŃii. e) exproprierea pentru cauză de utilitate publică. după caz. în temeiurile prevăzute de lege. Înstrăinarea bunurilor pe care. c) răscumpărarea animalelor domestice în cazul încălcării regulilor de comportare cu acestea. persoana nu le poate avea în proprietate (1) Dacă. f) rechiziŃia. Articolul 339. înstrăinarea bunului şi remiterea sumei obŃinute către fostul proprietar. RenunŃarea la dreptul de proprietate (1) Proprietarul poate renunŃa oricînd la dreptul de proprietate printr-o declaraŃie în acest sens sau în alt mod care atestă cu certitudine că a renunŃat la bun fără intenŃia de a păstra dreptul de proprietate asupra lui. proprietarul este obligat să înstrăineze bunul timp de un an din momentul dobîndirii dreptului de proprietate sau în alt termen stabilit de lege. (2) ObligaŃiile proprietarului în legătură cu bunul la care a renunŃat încetează atunci cînd un terŃ dobîndeşte dreptul de proprietate asupra bunului. cu reŃinerea cheltuielilor de înstrăinare. 18 . Articolul 338.(1) şi (2) se aplică şi în cazurile în care persoana a dobîndit în proprietate. Articolul 340. persoana a dobîndit dreptul de proprietate asupra unui bun care. (2) Dacă proprietarul nu înstrăinează bunul în termenul stabilit la alin. instanŃa de judecată. conform legii. sau transmiterea bunului în proprietate statului şi despăgubirea proprietarului în cuantumul stabilit de instanŃa de judecată. h) alte acŃiuni prevăzute de lege. (3) RenunŃarea la dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile se face printr-o declaraŃie autentificată notarial şi înscrisă în registrul bunurilor imobile. persoana nu le poate avea în proprietate. nu poate să-i aparŃină cu drept de proprietate.(2) Nimeni nu poate fi forŃat să cedeze proprietatea sa. în temeiurile prevăzute de lege. conform legii. Articolul 341. poate dispune. (3) Prevederile alin. conform legii. (2) Proprietarul pierde dreptul de proprietate asupra bunurilor urmărite în momentul dobîndirii dreptului de proprietate asupra acestora de către persoana îndreptăŃită căreia îi sînt transmise bunurile. b) înstrăinarea bunurilor pe care. la cererea autorităŃii administraŃiei publice locale. conform legii. PreŃul se stabileşte prin acordul părŃilor sau prin hotărîre judecătorească. se efectuează: a) urmărirea bunurilor în legătură cu obligaŃiile proprietarului. Răscumpărarea animalelor domestice în cazul încălcării regulilor de comportare cu ele În cazul în care proprietarul de animale domestice se comportă cu ele încălcînd evident regulile stabilite prin lege sau prin normele de comportare umană cu animalele. Urmărirea bunurilor în legătură cu obligaŃiile proprietarului (1) Înstrăinarea bunurilor proprietarului prin aplicarea procedurii de urmărire a proprietăŃii în legătură cu obligaŃiile acestuia poate fi efectuată doar în temeiul unei hotărîri judecătoreşti dacă o altă modalitate nu este stabilită prin lege sau contract.(1). g) confiscarea. cu excepŃia cazurilor cînd.

bunului comun îmbunătăŃiri inseparabile are dreptul să ceară modificarea respectivă a cotelor-părŃi sau compensarea cheltuielilor. SecŃiunea a 2-a Proprietatea comună pe cote-părŃi Articolul 346. Formele proprietăŃii comune (1) Proprietatea comună poate fi caracterizată prin delimitarea cotei fiecărui proprietar (proprietate pe cote-părŃi) sau prin nedelimitarea cotelor-părŃi (proprietate în devălmăşie). nu se va putea face probă contrară decît prin înscrisuri. proprietatea pe cote-părŃi se prezumă pînă la proba contrară. acesta s-a păstrat în natură. prin hotărîre judecătorească. Confiscarea (1) Confiscarea bunurilor se permite printr-o hotărîre judecătorească în cazurile şi în condiŃiile prevăzute de lege. bunurile proprietarului pot fi confiscate printr-un act administrativ. 19 . în cazul în care s-a păstrat în natură şi a fost restituit proprietarului. epidemie. Cotele-părŃi sînt prezumate a fi egale pînă la probă contrară. Capitolul III PROPRIETATEA COMUNĂ SecŃiunea 1 DispoziŃii generale Articolul 344. Articolul 343. Proprietatea comună. Dacă bunul a fost dobîndit printr-un act juridic. iar în caz de divergenŃă. Cota-parte în proprietatea comună pe cote-părŃi (1) Fiecare coproprietar este proprietarul exclusiv al unei cote-părŃi ideale din bunul comun. Articolul 345. (2) Dacă bunul este comun. proprietarul poate fi deposedat de bun în temeiul unei decizii a autorităŃii publice. RechiziŃia (1) În caz de calamitate naturală. (2) Proprietatea comună poate apărea în temeiul legii sau în baza unui act juridic. (3) Coproprietarii devălmaşi pot atribui bunurilor comune regimul proprietăŃii comune pe cote-părŃi.Articolul 342. (2) Coproprietarul care a făcut din contul său. cu acordul celorlalŃi coproprietari. în modul şi în condiŃiile stabilite de lege. (2) Persoana al cărei bun a fost rechiziŃionat poate cere restituirea lui dacă. epizootie sau în o altă situaŃie excepŃională. după încetarea situaŃiei excepŃionale. (2) În cazurile prevăzute de lege. Articolul 347. se stabileşte prin acordul părŃilor. (3) PreŃul bunului sau preŃul folosirii lui. Actul administrativ cu privire la confiscare poate fi atacat în instanŃă de judecată. FolosinŃa bunului proprietate comună pe cote-părŃi (1) Fiecare coproprietar are dreptul de a folosi bunul proprietate comună pe cotepărŃi în măsura care nu schimbă destinaŃia lui şi nu aduce atingere drepturilor celorlalŃi coproprietari. Temeiurile apariŃiei ei (1) Proprietatea este comună în cazul în care asupra unui bun au drept de proprietate doi sau mai mulŃi titulari.

Articolul 350. cu excepŃia vînzării la licitaŃie. vînzătorul are dreptul să vîndă oricărei persoane cota sa parte. Beneficiile şi sarcinile proprietăŃii comune pe cote-părŃi Coproprietarii vor împărŃi beneficiile şi vor suporta sarcinile proprietăŃii comune pe cote-părŃi proporŃional cotei lor părŃi. (3) Cînd cota-parte se vinde fără respectarea dreptului de preemŃiune. Articolul 348. Actele de dispoziŃie privind bunurile proprietate comună pe cotepărŃi (1) În privinŃa bunurilor proprietate comună pe cote-părŃi nu se pot încheia acte de dispoziŃie decît cu acordul tuturor coproprietarilor. vînzătorul are dreptul să aleagă dintre aceştia cumpărătorul. Fructele produse de bunul proprietate comună pe cote-părŃi (1) Fructele produse de bunul proprietate comună pe cote-părŃi se cuvin tuturor coproprietarilor proporŃional cotei-părŃi deŃinute dacă aceştia nu au stabilit altfel. să ceară coproprietarilor care posedă şi folosesc bunul plata unei compensaŃii echitabile. în caz de divergenŃe. Articolul 351. prin hotărîre judecătorească în baza unei aprecieri echitabile a intereselor tuturor coproprietarilor. (2) Coproprietarul care a suportat singur cheltuielile de producere sau de culegere a fructelor are dreptul la compensarea acestor cheltuieli de către coproprietari proporŃional cotei lor părŃi. Dreptul de preemŃiune (1) În cazul vînzării unei cote-părŃi din bunurile proprietate comună pe cote-părŃi. (2) Actele de dispoziŃie încheiate în lipsa unanimităŃii sînt lovite de nulitate relativă dacă se demonstrează că terŃul este de rea-credinŃă. acŃiune în instanŃa de judecată pentru a i se atribui drepturi şi obligaŃii de cumpărător. (4) Cesiunea dreptului de preemŃiune la cumpărarea unei cote-părŃi din proprietatea comună nu se admite. indicînd preŃul şi celelalte condiŃii de vînzare. Dacă ceilalŃi coproprietari renunŃă să-şi exercite dreptul de preemŃiune sau nu îl exercită în decursul unei luni din ziua notificării în cazul bunului imobil şi în decursul a 10 zile în cazul bunului mobil. Articolul 349. Articolul 352. (3) Coproprietarul poate să înstrăineze cota sa parte. ceilalŃi coproprietari au dreptul preferenŃial de a cumpăra cota la preŃul cu care se vinde şi în aceleaşi condiŃii. respectînd dreptul de preemŃiune al celorlalŃi coproprietari. iar în caz de imposibilitate. prescripŃia dreptului la acŃiune începe să curgă de la data cînd coproprietarul care nu şi-a dat acordul a cunoscut sau trebuia să cunoască existenŃa cauzei de nulitate. (4) Coproprietarul care exercită în mod exclusiv folosinŃa bunului comun fără acordul celorlalŃi coproprietari poate fi obligat la plata unei despăgubiri. În acest caz. în decursul a 3 luni.(2) Modul de folosire a bunului comun se stabileşte prin acordul coproprietarilor sau. (2) Vînzătorul cotei-părŃi este obligat să notifice ceilalŃi coproprietari că intenŃionează să-şi vîndă cota. oricare coproprietar poate intenta. 20 . Dacă mai mulŃi coproprietari îşi manifestă intenŃia de a dobîndi cota-parte. (3) Coproprietarul este în drept să ceară în posesiune şi folosinŃă o parte din bunul comun corespunzător cotei sale. Actele de conservare a bunului proprietate comună pe cote-părŃi Fiecare coproprietar poate să efectueze acte de conservare a bunurilor proprietate comună pe cote-părŃi fără acordul celorlalŃi coproprietari şi să le pretindă compensarea cheltuielilor proporŃional cotei lor părŃi.

Proprietatea asupra părŃilor comune din clădirile cu multe etaje sau cu apartamente (1) Dacă într-o clădire există spaŃii cu destinaŃie de locuinŃă sau cu o altă destinaŃie avînd proprietari diferiŃi. Articolul 354. fără a se Ńine seama de opoziŃia pe care au făcut-o şi în cazul cînd împărŃirea este simulată ori se efectuează astfel încît creditorii nu pot face opoziŃie. dintr-un semn de necomunitate conform regulamentelor de urbanism ori dacă proprietatea comună nu a devenit proprietate exclusivă prin uzucapiune. contractul sau hotărîrea judecătorească nu prevede altfel. coproprietarii vor avea dreptul de preemŃiune la adjudecarea cotei-părŃi. după caz. decît în cazul cînd aceasta a avut loc în lipsa lor. Proprietatea comună pe cote-părŃi asupra despărŃiturilor comune (1) Orice zid. (2) Raporturile prevăzute la alin. caz în care urmărirea se face asupra părŃii din bun sau. prin fapta celor cărora le-a cedat folosinŃa bunului ori a celor pentru care este Ńinut să răspundă. forŃată şi perpetuă. să intervină pe cheltuiala lor la împărŃirea cerută de coproprietari ori de un alt creditor.(5) sînt aplicabile şi în cazul creditorilor care au drept de garanŃie asupra bunului proprietate comună pe cote-părŃi ori al celor a căror creanŃă s-a născut în legătură cu conservarea sau administrarea bunului.(1).Articolul 353. sînt îndeplinite formalităŃile de publicitate prevăzute de lege. de asemenea. (6) DispoziŃiile alin. Înstrăinarea sau ipotecarea cotei-părŃi nu se poate face decît o dată cu dreptul asupra terenului. În caz de refuz. Excluderea coproprietarului (1) Coproprietarii pot solicita instanŃei de judecată excluderea coproprietarului care. Articolul 357. (2) În cazul prevăzut la alin. executorul judecătoresc va notifica pe ceilalŃi coproprietari cu cel puŃin 10 zile înainte de data vînzării. fiecare dintre aceştia deŃine drept de proprietate comună pe cote-părŃi. fiind destinate folosinŃei spaŃiilor. coproprietarul este obligat la înstrăinarea cotei sale. (2) În cazul vînzării silite a unei cote-părŃi.(1) se reglementează prin lege. Ei nu pot însă ataca o împărŃire săvîrşită. după caz. Urmărirea cotei-părŃi din bunurile proprietate comună pe cote-părŃi (1) Creditorii unui coproprietar pot urmări cota-parte ideală a acestuia din bunurile proprietate comună pe cote-părŃi sau pot cere instanŃei de judecată împărŃirea bunului. (4) Actele de suspendare a împărŃirii pot fi opuse creditorilor dacă sînt autentificate sau. prin fapta sa. Articolul 356. vînzarea ei silită se dispune prin hotărîre judecătorească. Încetarea proprietăŃii comune pe cote-părŃi prin împărŃire (1) Încetarea proprietăŃii comune pe cote-părŃi prin împărŃire poate fi cerută oricînd dacă legea. care. Articolul 355. (5) Creditorii personali ai unui coproprietar pot. şanŃ sau altă despărŃitură între două terenuri care se află în intravilan este prezumată a fi în proprietatea comună pe cote-părŃi a vecinilor dacă nu rezultă contrariul din titlu. asupra părŃilor din clădire. încalcă în mod grav drepturile celorlalŃi coproprietari. (3) Creditorii care au un drept de garanŃie asupra bunului proprietate comună pe cote-părŃi ori cei a căror creanŃă s-a născut în legătură cu conservarea sau administrarea acestuia au dreptul să urmărească silit bunul comun ori sumele rezultate din împărŃire. 21 . asupra sumei de bani cuvenite debitorului. (2) Cota-parte din drepturile asupra despărŃiturilor comune se va considera un bun accesoriu. nu pot fi folosite decît în comun. La preŃ egal.

(4) ÎmpărŃirea se efectuează în modul stabilit de lege. Articolul 362. Articolul 359. (2) ÎmpărŃirea poate fi efectuată în cazul părŃilor comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente atunci cînd există acordul tuturor coproprietarilor ori cînd bunurile în cauză nu mai sînt destinate folosirii în comun.(2) ÎmpărŃirea poate fi cerută chiar şi atunci cînd unul dintre coproprietari a folosit exclusiv bunul. În cazul imobilelor. precum şi a ocrotitorului legal. în caz de neînŃelegere. (3) În cazul în care unui dintre coproprietari îi este atribuită o parte reală mai mare decît cota sa parte. Articolul 358. din preŃul vînzării bunului comun cu ocazia împărŃirii şi va fi suportată de către coproprietari proporŃional cotei-părŃi a fiecăruia. (2) Dacă bunul proprietate comună pe cote-părŃi este indivizibil ori nu este partajabil în natură. după caz. împărŃirea chiar înainte de perioada stabilită prin contract. (5) PărŃile reale stabilite de instanŃă de judecată pot fi distribuite prin tragere la sorŃi. născute în legătură cu proprietatea comună pe cote-părŃi. (3) InstanŃa de judecată poate dispune amînarea împărŃirii dacă aceasta s-ar impune în vederea protecŃiei intereselor celorlalŃi coproprietari. în condiŃiile legii. Amînarea împărŃirii (1) Contractele privind amînarea împărŃirii nu pot fi încheiate pentru o perioadă mai mare de 5 ani. proporŃional cotei-părŃi a fiecărui coproprietar. în lipsa unei stipulaŃii contrare. după caz. contractele trebuie încheiate în formă autentică şi înscrise în registrul bunurilor imobile. (3) ÎmpărŃirea poate fi făcută prin înŃelegere a părŃilor sau prin hotărîre judecătorească. afară de cazul cînd l-a uzucapat. precum şi în alte cazuri prevăzute de lege. împărŃirea se face prin: a) atribuirea întregului bun. la licitaŃie şi distribuirea preŃului către coproprietari proporŃional cotei-părŃi a fiecăruia dintre ei. la cererea lor. la cererea oricărui coproprietar. Modul de împărŃire a bunului proprietate comună pe cote-părŃi (1) ÎmpărŃirea bunului proprietate comună pe cote-părŃi se face în natură. (2) Suma necesară stingerii obligaŃiilor care decurg din alin. Inadmisibilitatea împărŃirii (1) ÎmpărŃirea este inadmisibilă în cazurile la care se referă art. instanŃa de judecată poate dispune. Articolul 360.355 şi 356. 22 . b) vînzarea bunului în modul stabilit de coproprietari ori. în favoarea unui ori a mai multor coproprietari. Stingerea datoriilor în cazul împărŃirii (1) Oricare dintre coproprietari poate cere stingerea datoriilor. care sînt scadente ori devin scadente în cursul anului în care are loc împărŃirea. împărŃirea poate fi făcută prin înŃelegerea părŃilor numai cu încuviinŃarea autorităŃii tutelare. în schimbul unei sulte. (2) Pentru motive temeinice. InstanŃa poate dispune împărŃirea dacă împrejurările avute în vedere la data pronunŃării hotărîrii de amînare sau modificat. celorlalŃi coproprietari li se atribuie o sultă. ÎmpărŃirea în cazul în care coproprietarul este lipsit de sau limitat în capacitatea de exerciŃiu Dacă un coproprietar este lipsit de sau limitat în capacitatea de exerciŃiu. Articolul 361.(1) va fi preluată.

dispoziŃiile privitoare la obligaŃia de garanŃie a vînzătorului aplicîndu-se în modul corespunzător. (2) Actele încheiate. (4) ÎmpărŃirea care a avut loc înaintea termenului stipulat în acordul coproprietarilor nu este opozabilă creditorului care deŃine o ipotecă asupra unei cotepărŃi dacă acesta nu a consimŃit la împărŃire sau dacă debitorul său nu conservă dreptul de proprietate a cel puŃin asupra părŃii respective din bun. Nulitatea împărŃirii (1) ÎmpărŃirea poate fi desfiinŃată pentru aceleaşi cauze ca şi actele juridice. SecŃiunea a 3-a Proprietatea comună în devălmăşie Articolul 366. Articolul 368. Actele de conservare şi administrare a bunului proprietate comună în devălmăşie 23 . Articolul 367. de un coproprietar asupra bunului proprietate comună pe cote-părŃi rămîn valabile şi sînt opozabile celui care a dobîndit bunul în urma împărŃirii. Articolul 364. Efectele împărŃirii proprietăŃii comune (1) Fiecare coproprietar devine proprietarul exclusiv al bunului sau al sumei de bani atribuite numai de la data împărŃirii. Dacă unul dintre coproprietari este insolvabil. (3) GaranŃiile constituite de un coproprietar asupra cotei sale părŃi se strămută de drept asupra bunului sau a sumei de bani atribuite prin împărŃire. în limita cotelor-părŃi. FolosinŃa bunului proprietate comună în devălmăşie Fiecare coproprietar devălmaş are dreptul de a folosi bunul comun potrivit destinaŃiei acestuia. cu excepŃia bunurilor imobile asupra cărora dreptul de proprietate apare la data înscrierii în registrul bunurilor imobile. DispoziŃii generale cu privire la proprietatea comună în devălmăşie (1) În cazul în care dreptul de proprietate aparŃine concomitent mai multor persoane fără ca vreuna dintre ele să fie titularul unei cote-părŃi ideale din bunul comun. (3) ÎmpărŃirea este valabilă chiar dacă nu cuprinde toate bunurile proprietate comună pe cote-părŃi. fără a limita dreptul celorlalŃi coproprietari dacă în contract nu este prevăzut altfel. cunoscînd cauza de nulitate. partea datorată de acesta se va suporta proporŃional de ceilalŃi coproprietari. (2) Fiecare din coproprietari este obligat să despăgubească pe coproprietarul prejudiciat prin efectul evicŃiunii sau al viciului ascuns. garanŃie pentru evicŃiune şi vicii ascunse.Articolul 363. (2) ÎmpărŃirea făcută fără participarea tuturor coproprietarilor este lovită de nulitate absolută. în condiŃiile legii. ObligaŃia de garanŃie a coproprietarilor (1) Coproprietarii îşi datorează. Pentru bunurile omise se poate face oricînd o împărŃire suplimentară. Articolul 365. (2) ProprietăŃii comune în devălmăşie se aplică în modul corespunzător dispoziŃiile cu privire la proprietatea comună pe cote-părŃi dacă prezenta secŃiune nu prevede altfel. (3) Coproprietarii nu datorează garanŃie dacă prejudiciul este urmarea faptei săvîrşite de un alt coproprietar sau dacă au fost scutiŃi prin actul de împărŃire. (4) Nu poate invoca nulitatea relativă a împărŃirii coproprietarul care. înstrăinează total sau parŃial bunurile atribuite. proprietatea este comună în devălmăşie.

sînt bunuri personale ale soŃului care le foloseşte. Pînă la proba contrară. părŃile lor se consideră egale. Articolul 373. sînt proprietatea exclusivă a soŃului căruia i-a aparŃinut sau care le-a dobîndit. în conformitate cu legea sau contractul încheiat între ei. precum şi cele dobîndite de ei în timpul căsătoriei în baza unui contract de donaŃie. ÎmpărŃirea bunului proprietate comună în devălmăşie ÎmpărŃirea bunului proprietate comună în devălmăşie între coproprietarii devălmaşi se va face proporŃional aportului fiecăruia la dobîndirea bunului. (2) Bunurile de folosinŃă individuală (îmbrăcăminte. nu este stabilit un alt regim juridic pentru aceste bunuri. Capitolul IV APĂRAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE 24 . Actele de dispoziŃie asupra bunurilor proprietate comună în devălmăşie (1) Fiecare din coproprietarii devălmaşi poate dispune de bunul mobil proprietate comună în devălmăşie dacă acordul încheiat între ei nu prevede altfel. Articolul 372. Articolul 370. încălŃăminte şi altele asemenea). despre faptul că ceilalŃi coproprietari devălmaşi sînt împotriva încheierii actului juridic sau că nu a fost cerut acordul la înstrăinarea imobilelor. ÎmpărŃirea bunurilor comune în timpul căsătoriei nu afectează regimul juridic al bunurilor care vor fi dobîndite în viitor. Proprietatea comună în devălmăşie a soŃilor (1) Bunurile dobîndite de soŃi în timpul căsătoriei sînt proprietatea lor comună în devălmăşie dacă. aportul coproprietarilor devălmaşi este prezumat a fi egal. (2) Pentru actele de dispoziŃie asupra bunurilor imobile proprietate comună în devălmăşie este necesar acordul scris al tuturor coproprietarilor devălmaşi. Articolul 369. (3) Actul juridic de dispoziŃie încheiat de unul dintre coproprietarii devălmaşi poate fi declarat nul dacă se face dovadă că cealaltă parte ştia sau trebuia să ştie despre acordul care limitează dreptul de dispoziŃie. Articolul 371. chiar dacă sînt dobîndite în timpul căsătoriei din contul mijloacelor comune ale soŃilor. (2) Orice bun dobîndit de soŃi în timpul căsătoriei se prezumă proprietate comună în devălmăşie pînă la proba contrară.Oricare dintre proprietarii devălmaşi este prezumat a avea consimŃămîntul celorlalŃi pentru efectuarea oricăror acte de conservare şi administrare a bunului proprietate comună în devălmăşie dacă legea sau contractul nu prevede altfel. Proprietatea personală a fiecăruia dintre soŃi (1) Bunurile care au aparŃinut soŃilor înainte de încheierea căsătoriei. Determinarea părŃilor din proprietatea comună în devălmăşie a soŃilor în caz de împărŃire a bunurilor (1) În cazul împărŃirii bunurilor proprietate comună în devălmăşie a soŃilor. cît şi în timpul căsătoriei. prin moştenire sau în alt mod cu titlu gratuit. (2) Bunurile proprietate comună în devălmăşie a soŃilor pot fi împărŃite atît la divorŃ. (3) Bunurile fiecăruia dintre soŃi pot fi declarate proprietate a lor comună în devălmăşie dacă se constată că în timpul căsătoriei s-au făcut din mijloacele lor comune investiŃii care au sporit simŃitor valoarea acestor bunuri. cu excepŃia bijuteriilor şi a altor obiecte de lux.

Cererea privind înlăturarea încălcărilor care nu sînt legate de privarea de posesiune (1) Dacă dreptul proprietarului este încălcat în alt mod decît prin uzurpare sau privare ilicită de posesiune. Articolul 376. (5) Dacă a dobîndit posesiunea prin samavolnicie sau prin săvîrşirea unei infracŃiuni. posesorul răspunde faŃă de proprietar în conformitate cu normele privind răspunderea delictuală. sau a ieşit în alt mod din posesiunea acestora. (2) Dacă există temei de a presupune că se vor face încălcări ulterioare.307. (3) Banii. de asemenea. în temeiul legii şi al drepturilor unor alte persoane. Articolul 375. (3) De la momentul încetării bunei-credinŃe. Pot fi solicitate despăgubiri şi în cazul în care nu se cere încetarea încălcării sau executarea acestei cerinŃe este imposibilă. a pierit sau nu poate fi restituit din alt motiv. să admită influenŃa asupra bunului. posesorul răspunde faŃă de proprietar pentru prejudiciul cauzat prin faptul că din vina lui bunul s-a deteriorat. (2) Posesorul poate refuza să predea bunul dacă el sau posesorul mijlocit pentru care posedă are dreptul preferenŃial de posesiune în raport cu proprietarul. proprietarul poate intenta o acŃiune negatorie. despăgubiri pentru prejudiciul cauzat. Se consideră vecin orice teren sau alt bun imobil de unde se pot produce influenŃe reciproce. valorile mobiliare la purtător şi bunurile dobîndite la licitaŃie nu pot fi revendicate de la un dobînditor de bună-credinŃă. Revendicarea de către proprietar a bunurilor aflate în posesiunea unui dobînditor de bună-credinŃă (1) Dacă un bun a fost dobîndit cu titlu oneros de la o persoană care nu a avut dreptul să-l înstrăineze. proprietarul poate cere autorului încetarea încălcării. proprietarul este în drept să-şi revendice bunurile în toate cazurile. Revendicarea bunului poate fi aplicată în raport cu cel care are un drept superior dacă acesta a obŃinut bunul prin violenŃă sau prin dol. pe lîngă respectarea drepturilor şi obligaŃiilor prevăzute de lege. (2) Dacă bunurile au fost dobîndite cu titlu gratuit de la o persoană care nu avea dreptul să le înstrăineze. trebuie să se respecte reciproc. InfluenŃa vecină admisibilă 25 . Articolul 378. 310-312. iar în cazul posesorului de reacredinŃă de la momentul dobîndirii posesiunii.(1) şi (2) nu se aplică dacă proprietarul trebuie. proprietarul poate să-l revendice de la dobînditorul de bunăcredinŃă numai în cazul în care bunul a fost pierdut de proprietar ori de persoana căreia bunul a fost transmis de proprietar în posesiune sau dacă i-a fost furat unuia ori altuia. Revendicarea de către proprietar a bunurilor sale (1) Proprietarul este în drept să-şi revendice bunurile aflate în posesiunea nelegitimă a altuia. ObligaŃia de respect reciproc Proprietarii terenurilor vecine sau ai altor bunuri imobile învecinate. (3) DispoziŃiile alin. El poate cere. fără voia lor.Articolul 374. (4) În legătură cu revendicarea bunului proprietarului se vor aplica în modul corespunzător prevederile art. Capitolul V DREPTUL DE VECINĂTATE Articolul 377.

proprietarul acestuia din urmă poate cere autorizarea instanŃei de judecată de a face pe terenul său lucrările necesare schimbării direcŃiei apelor. (2) Proprietarul terenului inferior nu poate împiedica în nici un fel curgerea firească a apelor provenite de pe terenul superior. Dacă este obligat să suporte o asemenea influenŃă şi dacă aceasta depăşeşte folosirea recunoscută obişnuită în localitatea respectivă şi limitele economice admisibile. aburul. Articolul 379. funinginea. zgomotul. suportînd toate cheltuielile aferente. al apelor folosite într-un scop casnic.(1) Proprietarul terenului sau al unui alt bun imobil nu poate interzice influenŃa pe care o exercită asupra bunului său gazul. cazul apelor provenite din secarea terenurilor mlăştinoase. La rîndul său. datorită unor lucrări subterane întreprinse de proprietarul terenului superior. sau un cimitir. rămînînd obligat la plata unei despăgubiri juste şi prealabile către proprietarul acestuia din urmă. mirosul. Articolul 382.(1) se aplică şi în cazul în care influenŃa este considerabilă. Captarea apei 26 . proprietarul terenului superior este obligat să nu efectueze nici o lucrare de natură să agraveze situaŃia terenului inferior. Regulile speciale de folosire a apei (1) Proprietarul terenului inferior nu poate împiedica curgerea provocată de proprietarul terenului superior sau de alte persoane. agricol sau industrial. fumul. (2) DispoziŃiile alin. Articolul 383. însă numai dacă această curgere precedă vărsarea într-un curs de apă sau într-un şanŃ. împreună cu grădina şi curtea aferentă. demolarea sau interzicerea exploatării acestora poate fi cerută doar în cazul în care afectarea inadmisibilă s-a produs în mod evident. dar este produsă de folosirea obişnuită a unui alt teren şi nu poate fi înlăturată prin măsuri justificate economic. (2) În cazul prevăzut la alin. proprietarul poate cere vecinului să ia măsurile necesare pentru prevenirea acestui pericol. Articolul 381. (3) Dacă curgerea apei de pe terenul superior cauzează prejudicii terenului inferior. (2) Dacă construcŃia sau instalaŃia a fost ridicată respectîndu-se distanŃa de la hotar stabilită de lege.(1). Cererea de înlăturare a pericolului de prăbuşire Dacă există pericolul prăbuşirii construcŃiei de pe terenul vecin peste terenul său. căldura. proprietarul poate cere proprietarului de teren care cauzează influenŃa o compensaŃie corespunzătoare în formă bănească. proprietarul terenului superior este obligat să aleagă calea şi mijloacele de scurgere care ar aduce prejudicii minime terenului inferior. Folosirea apelor (1) Cursurile de apă şi pînza freatică din mai multe terenuri nu pot fi deviate sau manipulate de proprietarul oricărui teren astfel încît cantitatea sau calitatea apei să fie modificată în dezavantajul proprietarului unui alt teren.(1) şi (2) nu se aplică atunci cînd pe terenul inferior se află o construcŃie. Articolul 380. (3) Prevederile alin. Atentarea inadmisibilă (1) Proprietarul poate cere interzicerea ridicării sau exploatării unor construcŃii sau instalaŃii despre care se poate afirma cu certitudine că prezenŃa şi utilizarea lor atentează în mod inadmisibil asupra terenului său. aşa cum este cazul apelor care Ńîşnesc pe acest din urmă teren. vibraŃia sau o altă influenŃă similară provenită din terenul vecin dacă nu împiedică proprietarul în folosirea bunului sau dacă încalcă nesemnificativ dreptul acestuia.

Fructele căzute Fructele căzute din pomi sau arbuşti pe terenul vecin se consideră fructe de pe acel teren. în schimbul unei juste şi prealabile despăgubiri. fără a i se putea imputa premeditarea sau culpa gravă. proprietarul vecin este îndreptăŃit să ceară scoaterea ori tăierea la înălŃimea cuvenită a arborilor.Proprietarul care vrea să folosească pentru irigarea terenului său apele naturale şi artificiale de care poate dispune în mod efectiv are dreptul ca. cu excepŃia celor mai mici de doi metri. (2) Proprietarul nu poate fi scutit de obligaŃia menŃionată la alin. Conservarea drepturilor dobîndite ale proprietarului terenului inferior (1) Proprietarul poate acorda orice întrebuinŃare izvorului de pe terenul său cu condiŃia de a nu aduce atingere drepturilor dobîndite de proprietarul terenului inferior. regulamentului de urbanism sau. Articolul 385. Picătura streşinii Acoperişul trebuie să fie construit astfel încît apa. trebuie sădiŃi la distanŃa stipulată de lege. (2) Arborii. Surplusul de apă (1) Proprietarul căruia îi prisoseşte apa pentru necesităŃile curente este obligat ca. El poate însă cere proprietarului aflat la nevoie despăgubiri suplimentare cu condiŃia că va dovedi existenŃa reală a destinaŃiei pretinse. Articolul 387. Articolul 389. zăpada sau gheaŃa să cadă exclusiv pe teritoriul proprietarului.(1) nu se acordă proprietarului în cazul în care rădăcinile şi ramurile nu împiedică folosirea terenului său. conform obiceiului locului. pe cheltuiala sa exclusivă. să ofere acest surplus proprietarului care nu poate procura apa necesară terenului său decît cu o cheltuială excesivă. Articolul 390. a plantaŃiilor şi a gardurilor vii. Rădăcinile şi ramurile de pe terenul vecin (1) Proprietarul terenului poate să taie şi să-şi oprească rădăcinile de arbori şi de arbuşti care au pătruns la el de pe terenul vecin.(1) pretinzînd că ar putea da surplusului de apă o altă destinaŃie decît satisfacerea necesităŃilor curente. DistanŃa pentru construcŃii. 27 . în lipsă. Aceeaşi regulă se aplică şi ramurilor de arbori şi de arbuşti ce atîrnă de pe terenul vecin. (2) Proprietarul terenului pe care se află izvorul nu poate să-i schimbe cursul dacă prin această schimbare ar lipsi locuitorii unei localităŃi de apă pentru necesităŃile curente. (2) Dreptul prevăzut la alin.(1) şi (2). Articolul 388. plantaŃiilor ori gardurilor pe cheltuiala proprietarului terenului pe care acestea sînt ridicate. conform legii. cu ocazia ridicării unei construcŃii. Depăşirea hotarului terenului învecinat în cazul construcŃiei (1) Dacă proprietarul unui teren. lucrare sau plantaŃie se poate face de către proprietarul terenului numai cu respectarea unei distanŃe minime faŃă de linia de hotar. Articolul 386. dar care să nu fie mai mică de 2 metri de linia de hotar. Articolul 384. a construit dincolo de limita terenului său. astfel încît să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. (3) În caz de nerespectare a distanŃei prevăzute la alin. să facă pe terenul riveran opus lucrări utile de captare a apei. lucrări şi plantaŃii (1) Orice construcŃie. de regulamentul de urbanism sau de obiceiul locului.

prin acordul părŃilor. (2) Trecerea urmează a se face în condiŃii de natură să aducă o minimă atingere exercitării dreptului de proprietate asupra terenului. Articolul 391. lucrărilor sau plantaŃiilor situate pe acesta. (3) Despăgubirea datorată conform alin.(1) duce la un rezultat ce contravine faptelor stabilite. poate fi efectuată sub formă de plată unică. (2) Vecinul prejudiciat prin situaŃia prevăzută la alin. (3) În cazul în care. dacă nu a purces el însuşi la căutare sau nu-l restituie. Proprietarul terenului poate cere ridicarea bunului străin şi aducerea terenului în situaŃia anterioară. după caz. Trecerea prin proprietatea străină (1) Dacă terenul este lipsit de comunicaŃie prin orice cale de acces de folosinŃă comună. (2) Dacă determinarea hotarului în conformitate cu prevederile alin. Litigii privind hotarul (1) Dacă în urma unei dispute este imposibilă determinarea hotarului adevărat. gaze. hotarul se stabileşte. proprietarul terenului trebuie să permită căutarea şi ridicarea bunului. să permită vecinului accesul pe teritoriul său. Dacă posesiunea de fapt nu poate fi determinată. plătită anual. Articolul 392. atunci pentru demarcare este decisivă posesiunea de fapt a vecinilor. proprietarul poate cere vecinilor să-i permită utilizarea terenurilor lor pentru instalarea comunicaŃiei necesare.(2) se dublează atunci cînd lipsa accesului este o urmare a faptei proprietarului care pretinde trecerea. (3) Cel îndreptăŃit la rentă poate pretinde oricînd ca debitorul său să-i achite preŃul porŃiunii de teren pe care s-a construit în schimbul transmiterii proprietăŃii asupra acesteia. Articolul 393.vecinul trebuie să tolereze încălcarea hotarului dacă nu a obiectat pînă sau imediat după depăşirea limitei.(1) trebuie despăgubit cu o rentă în bani. fiecărui teren îi este anexată o jumătate din porŃiunea disputată. (4) Proprietarul terenului care efectuează şi întreŃine construcŃii. Instalarea liniei de demarcare a hotarului (1) Proprietarul de teren poate cere proprietarului de teren vecin să ia parte la instalarea unui hotar stabil de demarcare sau la restabilirea unui hotar deteriorat. 28 . Vecinului al cărui teren este folosit pentru acces trebuie să i se plătească o justă şi prealabilă despăgubire care. de către instanŃa de judecată. (2) Cheltuielile pentru demarcare se împart între vecini în mod egal dacă din raporturile existente între ei nu reiese altfel. telecomunicaŃii şi altele asemenea. pentru efectuarea şi întreŃinerea unei construcŃii. în particular aduce atingere mărimii stabilite a terenului. plantaŃii sau execută alte lucrări pe teritoriul său nu are dreptul să pericliteze terenul vecin sau să compromită trăinicia construcŃiilor. cu excepŃia cazului cînd acesta renunŃă la el. Bunul continuă să aparŃină proprietarului său. după primirea unui aviz scris sau verbal. (2) Proprietarul care este obligat să permită accesul pe teritoriul său are dreptul la compensarea prejudiciului cauzat doar prin acest fapt şi la restabilirea terenului în starea anterioară. Articolul 394. plantaŃii şi efectuarea unor alte lucrări pe terenul vecin. Accesul pe terenul altuia (1) Orice proprietar este obligat ca. conducte de alimentare cu apă. conducte de energie electrică. un bun a pătruns pe un teren străin sau a fost transportat acolo. cu anticipaŃie. la cererea unei părŃi. datorită unei forŃe naturale sau forŃe majore.

(3) Uzufructul se poate constitui. corporal sau incorporal. Termenul uzufructului (1) Uzufructul se instituie cel mult pînă la decesul persoanei fizice sau la lichidarea persoanei juridice dacă un termen mai scurt nu este stabilit prin lege sau prin act juridic. Articolul 397. însă cu îndatorirea de a-i conserva substanŃa. (2) Uzufructul constituit în favoarea unei persoane juridice nu poate depăşi 30 de ani. Uzufructuarul are dreptul de a poseda bunul. c) întreprinderea agricolă a fost dată în arendă pe un termen mai mare de 12 ani. Articolul 398. (3) Dacă la momentul constituirii uzufructului imobilul nu era dat în chirie sau arendă. (4) Uzufructul poartă asupra tuturor accesoriilor bunului dat în uzufruct. (2) La constituirea uzufructului se aplică aceleaşi reguli ca şi la înstrăinarea bunurilor care fac obiectul uzufructului. (3) Obiect al uzufructului poate fi orice bun neconsumptibil care se află în circuit civil. (4) La stingerea uzufructului. nudul proprietar este obligat să menŃină contractele de locaŃiune sau de arendă. uzufructul poate fi constituit prin hotărîre judecătorească. b) spaŃiul comercial a fost dat în chirie pe un termen mai mare de 5 ani. El poate totuşi să refuze menŃinerea în cazul în care: a) termenul contractului de locaŃie sau de arendă depăşeşte. la momentul constituirii uzufructului. integral sau în parte. nu şi de a-l înstrăina.TITLUL IV ALTE DREPTURI REALE Capitolul I UZUFRUCTUL Articolul 395. În cazurile prevăzute de lege. încheiate în modul stabilit. în favoarea unei sau mai multor persoane existente la data deschiderii uzufructului. nu a fost stabilit altfel. NoŃiunea de uzufruct (1) Uzufructul este dreptul unei persoane (uzufructuar) de a folosi pentru o perioadă determinată sau determinabilă bunul unei alte persoane (nudul proprietar) şi de a culege fructele bunului. Articolul 396. inclusiv un patrimoniu sau o parte din el. (2) Uzufructuarul poate închiria sau arenda altuia. bunul mobil obiect al uzufructului dacă. 29 . prin lege sau act juridic. Inalienabilitatea uzufructului (1) Uzufructul nu poate trece de la uzufructuar la o altă persoană prin acte juridice sau prin succesiune. uzufructuarul nu are dreptul să-l dea în chirie sau arendă fără acordul nudului proprietar sau fără autorizaŃia instanŃei de judecată dacă acest drept nu i-a fost acordat expres la momentul constituirii uzufructului. fără consimŃămîntul lui. (3) Uzufructul încetează la decesul persoanei fizice sau la lichidarea persoanei juridice în al cărei folos a fost stabilit uzufructul. conjugat sau succesiv. (2) Uzufructul poate fi limitat prin excluderea anumitor folosinŃe. Constituirea uzufructului (1) Uzufructul se poate constitui. întocmai ca proprietarul. (4) Orice act juridic prin care se constituie un uzufruct perpetuu şi transmisibil pentru cauză de moarte sau lichidare este lovit de nulitate absolută. termenul obişnuit în conformitate cu uzanŃele locale. precum şi asupra a tot ce se uneşte sau se încorporează în acesta. dispoziŃiile privind registrul bunurilor imobile fiind aplicabile pentru bunurile imobile. mobil sau imobil.

(2) La încheierea uzufructului. Articolul 400. (5) Nudul proprietar pierde dreptul de a refuza menŃinerea contractului cînd locatarul sau arendaşul i-a stabilit un termen rezonabil în care nudul proprietar trebuia să declare despre menŃinerea sau refuzul de a menŃine. uzufructuarul are dreptul să dispună de ele. sarcinile şi cheltuielile uzufructului (1) Uzufructul este gratuit în cazul nestipulării exprese a caracterului oneros. Dreptul de a dispune de bunurile consumptibile Dacă uzufructul cuprinde şi bunuri consumptibile.(4) sau autentificarea semnăturii suportă cheltuielile aferente. Plata creanŃelor scadente (1) Dacă uzufructul se răsfrînge asupra unei creanŃe care devine scadentă în timpul uzufructului. Articolul 401.d) un teren agricol a fost dat în arendă pe un termen mai mare de 6 ani. e) contractul de locaŃiune sau de arendă stipulează condiŃii neobişnuite. tot ceea ce a fost primit ca plată se transmite nudului proprietar. (5) Partea care cere întocmirea inventarului în condiŃiile alin. Veniturile se consideră percepute zi cu zi şi se cuvin uzufructuarului proporŃional duratei uzufructului său. iar cele neculese la sfîrşitul perioadei de uzufruct sînt ale nudului proprietar dacă actul prin care s-a instituit uzufructul nu prevede altfel. iar el a omis să facă aceasta în termenul stabilit. (2) La stabilirea uzufructului asupra unei universalităŃi de bunuri. Determinarea stării bunului (1) Uzufructuarul preia bunurile în starea în care acestea se află. Articolul 402. chiriei imobilelor. (2) Fructele neculese în momentul deschiderii dreptului la uzufruct sînt ale uzufructuarului. excesive pentru nudul proprietar. Articolul 404. (2) Cheltuielile şi sarcinile proprietăŃii revin nudului proprietar. iar la cererea unei din părŃi semnătura trebuie autentificată. să restituie contravaloarea lor de la data stingerii uzufructului. Aceste prevederi sînt aplicabile arenzii. uzufructuarul şi nudul proprietar sînt obligaŃi să-şi acorde asistenŃă reciprocă în vederea întocmirii inventarului. PreŃul. Drepturile uzufructuarului asupra fructelor (1) Uzufructuarul se bucură de toate fructele pe care le produce obiectul uzufructului dacă nu este stipulat altfel. Fructele obiectului uzufructului trec în proprietatea uzufructuarului la data culegerii lor. plata se face uzufructuarului. (3) Inventarul trebuie să conŃină menŃiunea despre data întocmirii. (4) Fiecare parte are dreptul să ceară ca inventarul să fie întocmit de către organul competent. dividendelor şi dobînzilor obŃinute. dacă este imposibil. cantitate şi valoare sau. (3) Uzufructuarul este Ńinut pentru obligaŃiile de plată (impozite. Dreptul de vot 30 . să fie semnat de ambele părŃi. Articolul 399. însă cu obligaŃia de a restitui bunuri de aceeaşi calitate. Articolul 403. cu excepŃiile prevăzute de lege sau de contract. care eliberează chitanŃă. taxe) faŃă de stat pentru obiectul uzufructului.

de nudul proprietar sau potrivit uzanŃelor locale. (2) Uzufructuarul este obligat să înlocuiască. fără a fi consumptibile. această trebuinŃă. să exploateze părŃile de păduri înalte care au fost destinate tăierii regulate. cum ar fi capitalul social ori bunul deŃinut în coproprietate. întreŃinerii sau exploatării terenului. în prezenŃa proprietarului. El poate dispune de cei care au căzut ori s-au uscat natural. ObligaŃia de informare (1) Dacă bunul este deteriorat. Articolul 406. uzufructuarul le va folosi ca un bun proprietar şi potrivit destinaŃiei lor. uzufructuarul nu poate tăia arborii înalŃi. distrus sau dacă sînt necesare lucrări de reparare. Uzura obiectului uzufructului Dacă uzufructul poartă asupra unor bunuri care. (3) Uzufructuarul poate. se uzează. conformîndu-se dispoziŃiilor legale şi uzanŃei obişnuite a nudului proprietar. ca urmare a utilizării lor. (2) Creditorii nudului proprietar pot urmări drepturile acestuia sub rezerva drepturilor uzufructuarului. de o fracŃiune din coproprietate sau de un alt bun aparŃine uzufructuarului. fie că aceste tăieri se fac periodic pe o întindere determinată. 31 . cu îndatorirea însă de a demonstra. îmbunătăŃire a lui ori măsuri de preîntîmpinare a unor pericole. fie că se fac numai pentru un număr de arbori aleşi pe toată suprafaŃa terenului. schimbarea destinaŃiei acestui bun sau lichidarea persoanei juridice. Dreptul uzufructuarului asupra pădurilor destinate tăierii (1) Dacă uzufructul cuprinde păduri destinate de proprietarul lor unor tăieri periodice. Dreptul uzufructuarului de a se folosi de arbori (1) Uzufructuarul nu are dreptul să taie arborii care cresc pe terenul grevat cu uzufruct. uzufructuarul este obligat să-l informeze imediat pe nudul proprietar. Articolul 407. cu excepŃia reparării. (2) Dreptul de vot aparŃine nudului proprietar dacă are ca efect modificarea substanŃei bunului principal. Dreptul asupra carierelor (1) În condiŃiile legii. În celelalte cazuri. potrivit regulilor stabilite de lege. chiar să taie arborii trebuincioşi. Articolul 409. El nu este obligat să le restituie decît în starea în care se află la data stingerii uzufructului. Articolul 410. la reparaŃiile la care este obligat. uzufructuarul este dator să păstreze ordinea şi cantitatea tăierii. fără ca uzufructuarul să poată pretinde vreo despăgubire pentru părŃile lăsate netăiate în timpul uzufructului. arbori căzuŃi accidental. arborii care au fost distruşi. (2) Uzufructuarul nu are nici un drept asupra carierelor nedeschise. Drepturile creditorilor (1) Creditorii uzufructuarului pot urmări drepturile acestuia sub rezerva drepturilor nudului proprietar. Va putea însă întrebuinŃa. în conformitate cu uzanŃele locale sau obişnuinŃele nudului proprietar.(1) Dreptul de vot acordat de o acŃiune sau de o altă valoare mobiliară. (2) Arborii care se scot din pepinieră fără degradarea acesteia nu fac parte din uzufruct decît cu obligaŃia uzufructuarului de a se conforma dispoziŃiilor legale şi uzanŃelor locale în ceea ce priveşte înlocuirea lor. Articolul 408. uzufructuarul se foloseşte întocmai ca nudul proprietar de carierele care se aflau în exploatare la constituirea dreptului de uzufruct. Articolul 405.

(5) Uzufructuarul este obligat să-l înştiinŃeze pe nudul proprietar despre necesitatea reparaŃiilor mari. prin fapta sa. Modificarea sau stingerea dreptului grevat Dreptul grevat cu uzufruct poate fi modificat sau stins prin act juridic numai cu acordul uzufructuarului. uzufructuarul le poate face pe cheltuiala sa. nudul proprietar trebuie să restituie. la alegere. nudul proprietar poate. să despăgubească uzufructuarul în cazul în care. nudul proprietar fiind obligat să restituie contravaloarea acestora la stingerea uzufructului. Articolul 416. ObligaŃia efectuării reparaŃiilor (1) Uzufructuarul este obligat să efectueze reparaŃiile de întreŃinere a bunului. Excluderea obligaŃiei de reconstruire Uzufructuarul şi nudul proprietar nu sînt obligaŃi să reconstruiască ceea ce s-a distrus datorită vechimii ori unui caz fortuit. Plata datoriilor aferente patrimoniului grevat cu uzufruct (1) Dacă uzufructuarul universal ori cu titlu universal plăteşte datoriile aferente patrimoniului sau părŃii de patrimoniu grevate cu uzufruct. Articolul 412.(1). sumele avansate fără nici o dobîndă. (2) În cazul în care uzufructuarul nu plăteşte datoriile prevăzute la alin. Articolul 414. Articolul 413.(2) Uzufructuarul este obligat să denunŃe de îndată nudului proprietar orice uzurpare a terenului şi orice contestare a dreptului de proprietate. fără ca acesta să poată fi obligat să le facă. Articolul 417. sub sancŃiunea obligării la plata de daune-interese. să-l greveze cu sarcini şi să exercite toate acŃiunile de apărare a dreptului de proprietate. pe durata uzufructului primele de asigurare sînt plătite de uzufructuar. (4) ReparaŃiile mari sînt în sarcina uzufructuarului atunci cînd se datorează neefectuării reparaŃiilor de întreŃinere. ObligaŃia nudului proprietar de a garanta drepturile uzufructuarului Nudul proprietar este obligat să se abŃină de la orice act juridic şi faptă prin care ar împiedica sau ar tulbura uzufructuarul în exerciŃiul liber şi deplin al dreptului său. obligaŃia nudului proprietar de a le restitui se determină în funcŃie de regulile privind gestiunea de afaceri. Articolul 415. (6) Atunci cînd nudul proprietar nu efectuează la timp reparaŃiile capitale. la stingerea uzufructului. Articolul 411. Articolul 418. ObligaŃia de păstrare a destinaŃiei bunului Uzufructuarul este obligat în exercitarea dreptului său să respecte destinaŃia dată bunului de nudul proprietar. (2) În cazul în care uzufructuarul face în legătură cu bunul cheltuieli pe care nu era obligat să le facă. Plata primelor de asigurare Dacă bunul este asigurat. (3) ReparaŃiile capitale sînt în sarcina nudului proprietar. să le plătească sau să vîndă o parte suficientă din bunurile 32 . să garanteze uzufructuarul împotriva evicŃiunii. Dreptul de dispoziŃie şi de exercitare a acŃiunilor de apărare Nudul proprietar este în drept să înstrăineze bunul. a micşorat valoarea uzufructului.

dispoziŃiile privind registrul bunurilor imobile fiind aplicabile pentru bunurile imobile. (2) Uzufructul încetează şi în cazul în care instanŃa de judecată a pronunŃat rezoluŃiunea sau nulitatea actului juridic prin care cel care a instituit uzufructul a dobîndit titlul de proprietate. Stingerea uzufructului la cererea nudului proprietar Uzufructul poate înceta la cererea nudului proprietar atunci cînd uzufructuarul abuzează de folosinŃa bunului.date în uzufruct. lichidarea uzufructuarului. uzufructul continuă asupra părŃii rămase. acesta este obligat să despăgubească proprietarul. uzufructuarul datorează dobînzi pe toata durata uzufructului. (3) Dacă plata datoriilor nu se face în modul prevăzut la alin. Dacă nudul proprietar plăteşte aceste datorii. bunurile pe care le deŃine în virtutea dreptului său de uzufruct. Uzuarul nu poate pretinde la mai multe fructe decît la cele care se cuvin pentru nevoile proprii şi ale familiei sale dacă actul nu prevede altfel. (2) Uzufructul va continua asupra indemnizaŃiei de asigurare dacă aceasta nu este folosită pentru repararea bunului. în starea corespunzătoare. (3) În cazul imobilelor. uzufructuarul este obligat să restituie nudului proprietar. (2) În cazul pieirii sau al deteriorării bunului din culpa uzufructuarului. Efectul stingerii uzufructului (1) La stingerea uzufructului. Articolul 420. Capitolul II DREPTUL DE UZ ŞI DREPTUL DE ABITAłIE Articolul 424. (3) Uzul şi abitaŃia se constituie în temeiul unui act juridic ori al legii. (2) Titularul dreptului de abitaŃie are dreptul să locuiască în locuinŃa unei alte persoane împreună cu soŃul şi copiii săi chiar dacă nu a fost căsătorit sau nu avea copii la data la care s-a constituit abitaŃia. Stingerea uzufructului în cazul distrugerii bunului (1) Uzufructul se stinge în cazul în care bunul a fost distrus în întregime într-un caz fortuit. Articolul 422. în virtutea căruia uzuarul poate folosi bunul şi culege fructele lui necesare pentru nevoile proprii şi ale familiei sale. prin întrunirea în aceeaşi persoană a calităŃii de proprietar şi a celei de uzufructuar. după caz.(1) şi (2). DispoziŃii generale cu privire la dreptul de uz şi la dreptul de abitaŃie (1) Uz este dreptul real asupra bunului altuia. Articolul 421. Descoperirea unei comori Dreptul uzufructuarului nu se extinde asupra drepturilor nudului proprietar cu privire la comoara descoperită în bun. Exercitarea dreptului de uz şi a dreptului de abitaŃie 33 . prin renunŃarea uzufructuarului la dreptul său. stingerea uzufructului trebuie înscrisă în registru. prin moartea sau. Articolul 425. (4) Actul prin care este instituit uzul poate limita sau extinde dreptul de uz. Dacă bunul este distrus în parte. Stingerea uzufructului (1) Uzufructul se stinge la expirarea termenului pentru care este constituit. îi aduce stricăciuni ori îl lasă să degradeze. creditorii pot urmări bunurile date în uzufruct. Articolul 419. Articolul 423.

Articolul 429. (5) Servitutea constituită asupra unei construcŃii ce se va edifica ori asupra unui teren ce va fi dobîndit se naşte numai la data edificării ori dobîndirii. Capitolul III SERVITUTEA Articolul 428. Clasificarea servituŃilor (1) Aparente sînt servituŃile care se cunosc prin semne exterioare. iar negative – cele care impun proprietarului terenului aservit anumite restricŃii în exerciŃiul dreptului său de proprietate. Articolul 430. CondiŃiile servituŃii (1) La realizarea servituŃii. la anumite perioade. Aplicarea dispoziŃiilor privitoare la uzufruct DispoziŃiile privitoare la uzufruct se aplică în modul corespunzător uzului şi abitaŃiei. prin acte juridice ori prin uzucapiune. Această obligaŃie este accesorie servituŃii şi nu poate fi stipulată decît în favoarea sau pentru exploatarea imobilului. o recompensă (despăgubire) proprietarului terenului aservit. (2) Uzuarul şi titularul dreptului de abitaŃie suportă cheltuielile de cultură sau de întreŃinere proporŃional părŃii de care se foloseşte. iar neaparente – cele care nu se atestă prin astfel de semne. (2) ObligaŃia de a face ceva poate fi conexată la o servitute şi impusă proprietarului terenului aservit. persoana împuternicită trebuie să respecte interesele proprietarului terenului aservit. iar bunul care face obiectul acestor drepturi nu poate fi închiriat sau arendat. Dreptul de folosire a facilităŃilor comune Uzuarul sau titularul dreptului de abitaŃie al cărui drept poartă numai asupra unei părŃi din bun are dreptul să folosească facilităŃile destinate uzului comun. Articolul 427. nu afectează dreptul de servitute. Articolul 431. DispoziŃii generale cu privire la servitute (1) Servitute este sarcina care grevează un imobil (terenul aservit) pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar (terenul dominant). Utilitatea poate consta în sporirea confortului terenului dominant ori poate rezulta din destinaŃia lui economică. (6) Un teren grevat cu uzufruct sau superficie poate fi grevat cu servitute numai cu acordul uzufructuarului sau al superficiarului. (3) Schimbarea proprietarului terenului dominant sau al terenului aservit. (2) Proprietarul terenului dominant poate fi obligat să plătească. (4) Servitutea se poate constitui în vederea asigurării unei utilităŃi viitoare a terenului dominant. (2) Actul juridic prin care se constituie servitutea se încheie în formă autentică.(1) Dreptul de uz şi de abitaŃie nu poate fi cedat. precum şi împărŃirea terenurilor. iar necontinue – cele pentru a căror existenŃă este necesară fapta omului. (2) Continue sînt servituŃile al căror exerciŃiu este sau poate fi continuu fără a fi necesară fapta omului. Articolul 426. Constituirea servituŃii (1) Servitutea poate fi constituită prin destinaŃia stabilită de proprietar. 34 . (3) Pozitive sînt servituŃile care îndreptăŃesc pe proprietarul terenului dominant să facă în mod direct anumite acte de folosinŃă pe terenul aservit.

să conserve dreptul de servitute dacă contractul nu prevede altfel. 35 . în măsura în care lucrările efectuate pentru exerciŃiul servituŃii sînt necesare şi de ele profită inclusiv terenul aservit. (6) Dreptul de servitute al proprietarului terenului dominant trebuie să fie exercitat astfel încît să creeze cît mai puŃine dificultăŃi proprietarului terenului aservit. (2) Actele materiale corespunzătoare unor servituŃi necontinue sînt prezumate a fi exercitate cu simpla îngăduinŃă a proprietarului terenului aservit. scopul şi situaŃia servituŃii unei părŃi din teren în favoarea altor părŃi. Dobîndirea servituŃilor prin uzucapiune (1) ServituŃile continue şi aparente. Abandonarea terenului aservit În toate cazurile în care. în cazul apariŃiei unor litigii între proprietari. în condiŃiile legii. atunci. această modalitate de exercitare poate servi ca temei determinant la soluŃionarea litigiului. deasupra acestuia sau sub pămînt. să efectueze pe terenul aservit orice lucrare necesară exercitării dreptului de servitute. (4) Proprietarul terenului aservit este obligat să se abŃină de la orice act care limitează ori împiedică exerciŃiul servituŃii. Constituirea servituŃii prin destinaŃia stabilită de proprietar Servitutea prin destinaŃia stabilită de proprietar este constatată printr-un înscris al proprietarului de teren care. o altă parte a terenului decît cea indicată la alin. Drepturile proprietarului terenului dominant (1) Proprietarul terenului dominant este în drept să se folosească de servitute. (2) În lipsa unei prevederi contrare.(3) Servitutea constituită prin acte juridice este opozabilă după înscriere în registrul bunurilor imobile. (3) ServituŃile neaparente şi negative nu se pot dobîndi prin uzucapiune. Exercitarea servituŃii (1) Sarcina pe care o instituie servitutea asupra terenului aservit constă în obligaŃia proprietarului de a permite efectuarea anumitor acŃiuni pe terenul său. (2) Servitutea se extinde asupra a tot ceea ce este necesar pentru exercitarea ei. Articolul 434. nu va putea schimba starea locurilor ori strămuta exercitarea servituŃii în alt loc. Articolul 435. instituie imediat natura. dar numai în cazul în care o astfel de transferare nu prejudiciază proprietarul terenului dominant. Proprietarul terenului dominant va putea prescrie dovedind contrariul. cheltuielile lucrărilor de exercitare şi conservare a servituŃilor revin proprietarului terenului aservit. conform contractului. Articolul 436. pentru exercitarea dreptului de servitute. acesta se va putea exonera de obligaŃie abandonînd în folosul proprietarului terenului dominant partea din terenul aservit necesară exercitării servituŃii. (5) Proprietarul terenului aservit poate indica. toate lucrările de exercitare şi conservare a servituŃii. proprietarul terenului dominant poate lua toate măsurile şi poate face. (3) Dacă servitutea s-a exercitat benevol şi fără obiecŃii în termen de cel puŃin 3 ani. în vederea unei eventuale parcelări. Cheltuielile de efectuare a acestor lucrări revin celor doi proprietari. Articolul 432. precum şi cele neaparente şi pozitive. Cheltuielile aferente transferării sînt suportate de proprietarul terenului aservit. se pot dobîndi prin uzucapiune. Articolul 433.(3). proporŃional avantajelor pe care le obŃin. Servitutea poate consta şi din obligaŃia proprietarului de a se abŃine de la anumite acŃiuni în favoarea proprietarului terenului dominant. pe cheltuiala sa. Astfel.

fiecare persoană îndreptăŃită poate cere stabilirea unei ordini de exercitare care ar corespunde în mod echitabil binelui tuturor persoanelor interesate. astfel încît aceste drepturi nu pot fi exercitate concomitent. Articolul 442. avînd acelaşi grad de prioritate. c) expirare a termenului. şi trebuie să o facă la cererea proprietarului terenului aservit. d) răscumpărare. în cazul necesităŃii de readucere a acestuia la stare normală pentru exploatare. (2) Proprietarul terenului dominant este obligat să repare daunele aduse proprietarului terenului aservit.(3) Proprietarul terenului dominant poate înlătura toate construcŃiile şi plantaŃiile pe care le-a amplasat pe terenul aservit. total sau parŃial. aparŃine proporŃional beneficiului fiecărui proprietar de teren dominant dacă legea sau actul prin care s-a constituit servitutea nu prevede altfel. b) renunŃare a proprietarului terenului dominant. f) neuz pentru o perioadă de 10 ani. Răscumpărarea servituŃii de trecere (1) Servitutea de trecere poate fi răscumpărată de proprietarul terenului aservit dacă există o disproporŃie vădită între utilitatea pe care o procură terenului dominant şi inconvenientele sau deprecierea provocată terenului aservit. ObligaŃiile proprietarului terenului dominant (1) Proprietarul terenului dominant este obligat să întreŃină construcŃiile şi plantaŃiile amplasate pe terenul aservit în măsura în care asigură prin aceasta interesele terenului aservit. Drepturile asupra construcŃiilor şi plantaŃiilor Proprietarul terenului aservit nu are nici un drept asupra construcŃiilor şi plantaŃiilor amplasate pe terenul său de proprietarul terenului dominant.440 lit.f) începe să curgă de la data ultimului act de exerciŃiu al servituŃilor necontinue ori de la data unui act contrar servituŃilor continue. (2) Exercitarea servituŃii de către un coproprietar ori de către un uzufructuar face să se întrerupă termenul faŃă de ceilalŃi coproprietari ori faŃă de nudul proprietar. cînd ambele terenuri ajung să aibă acelaşi proprietar. Articolul 437. Articolul 439. Articolul 438. e) imposibilitate de exercitare. cauzate proprietarului terenului aservit. (3) Dacă dreptul de servitute este instituit în favoarea a doi sau mai mulŃi proprietari de terenuri dominante. Articolul 440. obligaŃia de întreŃinere a construcŃiilor şi plantaŃiilor amplasate pe terenul aservit şi de reparare a daunelor. 36 . Calcularea termenului de neuz (1)Termenul prevăzut la art. Articolul 441. g) dispariŃie a oricărei utilităŃi a lor. h) expropriere a terenului aservit dacă servitutea este contrară utilităŃii publice căreia îi va fi afectat bunul expropriat. ConcurenŃa mai multor drepturi Daca servitutea unui teren concurează cu o altă servitute sau cu un alt drept real de folosire a imobilului. Temeiurile de stingere a servituŃii Servitutea se stinge prin radierea ei din registrul bunurilor imobile în caz de: a) consolidare.

Rangul superficiei Dreptul de superficie se înscrie în registrul bunurilor imobile numai cu rangul întîi. potrivit naturii sau destinaŃiei construcŃiei. terenul este grevat cu servitutea necesară exercitării dreptului de superficie. o sumă egală cu chiria stabilită pe piaŃă. (2) Dreptul de superficie se constituie pentru un termen de 99 de ani dacă nu a fost stabilit un alt termen. Capitolul IV SUPERFICIA Articolul 443. (7) Dreptul de superficie nu poate fi limitat la o parte din construcŃie. 37 . Articolul 448. exploatării ei normale. precum şi asupra suprafeŃei neconstruite. Exercitarea dreptului de superficie Superficiarul poate dispune în mod liber de dreptul său. dreptul de superficie nu se poate exercita decît asupra suprafeŃei construite sau asupra suprafeŃei pe care urmează să se ridice construcŃia. Articolul 447. (6) Dreptul de superficie nu poate fi constituit sub condiŃie rezolutorie. de destinaŃia construcŃiei. de zona în care se află el. precum şi de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosinŃei. Ńinînd seama de natura terenului. necesare. Articolul 444. instanŃa de judecată poate suplini consimŃămîntul proprietarului terenului dominant. Articolul 445. (5) ConstrucŃia este o parte componentă esenŃială a dreptului de superficie. fiind opozabil terŃilor din momentul înscrierii în registrul bunurilor imobile. În caz de înstrăinare a construcŃiei de către superficiar. proprietarul terenului are dreptul de preemŃiune. Articolul 446. (3) Dreptul de superficie nu poate fi limitat printr-o condiŃie suspensivă. superficia se poate înstrăina ori ipoteca numai odată cu aceasta. La stabilirea preŃului de răscumpărare. În lipsa unor prevederi contractuale.(2) În caz de neînŃelegere între părŃi. sau a exploatării unei construcŃii existente. Acest drept este alienabil. superficiarul datorează proprietarului terenului. instanŃa va Ńine cont de vechimea servituŃii şi de schimbarea valorii celor două terenuri. Dreptul de superficie în cazul demolării sau pieirii construcŃiei Dreptul de superficie nu se stinge prin demolarea sau pieirea construcŃiei. NoŃiunea de superficie (1) Superficie este dreptul real imobiliar de a folosi terenul altuia în vederea edificării şi exploatării unei construcŃii. ObligaŃia superficiarului de a plăti o redevenŃă (1) Dacă actul juridic nu prevede altfel. (2) Dacă nu se prevede altfel. În cazul unei construcŃii existente. sub formă de rate lunare. Rangul nu poate fi modificat. (4) Asupra dreptului de superficie se aplică în modul corespunzător regulile dreptului de proprietate asupra imobilelor dacă legea nu prevede altfel. RedevenŃa se determină la data constituirii superficiei. Servitutea încetează la stingerea dreptului de superficie. deasupra şi sub acest teren. Constituirea dreptului de superficie (1) Dreptul de superficie se naşte în temeiul unui act juridic sau al unei dispoziŃii legale. se transmite prin succesiune şi poate fi obiect al unui contract de locaŃiune. (3) Întinderea dreptului superficiarului de a folosi terenul grevat este stabilită prin contract sau lege.

construcŃia aflată pe teren se transmite de drept proprietarului acestuia. b) prin consolidare. proprietarul terenului are dreptul să ceară vînzarea superficiei la licitaŃie. Capitolul V GAJUL SecŃiunea 1 DispoziŃii generale Articolul 454. Articolul 449. proprietarul terenului are dreptul să ceară stingerea dreptului de superficie. NoŃiunea de gaj se subrogă 38 . Articolul 453. (3) Dacă dreptul de superficie la stingerea acesteia mai este grevat cu o ipotecă. Stingerea dreptului de superficie Dreptul de superficie se stinge: a) la expirarea termenului. superficiarul pierde dreptul la despăgubire. proprietarul terenului superficiarului în contractele de locaŃiune şi arendă în curs de executare.(2) RedevenŃa poate fi ajustată la cererea uneia din părŃi. acestea răspund solidar pentru plata redevenŃei. Subrogarea în contractele în curs de executare La stingerea dreptului de superficie. (2) PretenŃia în despăgubire este garantată cu teren în loc de superficie şi cu rangul acesteia. înaintea expirării acestui drept. Stingerea dreptului de superficie la cererea proprietarului terenului Dacă superficiarul nu a ridicat construcŃia în termenul specificat în actul juridic privind instituirea superficiei sau dacă încalcă obligaŃia privind conservarea construcŃiei. c) în alte cazuri prevăzute de lege. GaranŃia pentru despăgubire (1) Superficiarul are dreptul de retenŃie a construcŃiei pînă la plata despăgubirii. pe durata previzibilă de exploatare a construcŃiei. dacă terenul şi construcŃia devin proprietatea aceleiaşi persoane. să ridice construcŃia sau părŃi ale ei. (4) Superficiarul nu are dreptul. (3) Proprietarul terenului se poate elibera de plata despăgubirii dacă prelungeşte dreptul superficiarului. Articolul 452. Articolul 451. la stingerea dreptului de superficie. Despăgubirea nu este corespunzătoare dacă nu acoperă cel puŃin două treimi din valoarea de piaŃă a construcŃiei. Efectele stingerii dreptului de superficie (1) La stingerea dreptului de superficie. (2) Proprietarul terenului trebuie să plătească superficiarului o despăgubire corespunzătoare pentru construcŃie. În cazul în care refuză prelungirea. Proprietarul terenului are dreptul de a participa la licitaŃie. Articolul 450. (3) În cazul în care superficiarul nu plăteşte redevenŃa timp de 3 ani. Măsura ajustării se va aprecia Ńinînduse seama de schimbarea condiŃiilor economice şi de principiul echităŃii. (4) În cazul în care superficia aparŃine mai multor persoane în relaŃiile cu proprietarul. creditorii ipotecari au un drept de gaj asupra despăgubirii. în cazul în care condiŃiile economice fac ca neajustarea să fie inechitabilă.

b) gajul de întreprinzător – gajul întreprinderii. valori mobiliare şi drepturi confirmate prin certificate de acŃiuni. cît şi de un terŃ. reprezintă un raport de drept accesoriu faŃă de obligaŃia principală şi este condiŃionat în timp de durata acesteia dacă legea sau contractul de gaj nu prevede altfel. poate fi lăsat la debitorul gajist.455 modificat prin Legea nr. obiectul gajului se transmite în posesiune creditorului gajist sau unui terŃ care acŃionează în numele creditorului gajist. asupra altor bunuri şi drepturi patrimoniale reflectate în bilanŃul întreprinderii. nu pot fi transmise separat nu pot fi grevate separat cu un gaj.163-XVI din 09. Creditorul gajist şi debitorul gajist (1) Creditorul gajist este persoana obligaŃiile faŃă de care sînt garantate prin gaj. (3) Gajul poate fi constituit atît de debitorul obligaŃiei garantate. În cazul imobilelor. obiectul gajului rămîne în posesiunea debitorului gajist sau a unui terŃ care acŃionează în numele debitorului gajist.2008.08. Tipurile de gaj (1) Gajul este de două tipuri: gajul înregistrat (gajul fără deposedare) şi amanetul (gajul cu deposedare). sigilat de către creditorul gajist. (5) Bunurile care se află în proprietate comună pot fi depuse în gaj doar cu acordul tuturor coproprietarilor. d) gajul bunurilor pe care debitorul gajist le va dobîndi în viitor. conform legii. inclusiv asupra fondurilor fixe şi circulante. (3) După natura raporturilor de drept. (7) Dreptul de gaj se extinde asupra accesoriilor bunului principal obiect al gajului dacă în contract nu este prevăzut altfel. (2) Debitor gajist este proprietarul sau un alt posesor şi uzufructuar legal al bunurilor depuse în gaj care are dreptul de a înstrăina aceste bunuri. Nu poate fi obiect al gajului o parte a bunului indivizibil. (3) Prin contract poate fi prevăzută extinderea gajului asupra bunurilor care vor fi dobîndite în viitor. în categoria de gaj înregistrat intră: a) ipoteca – gajul bunurilor imobile. (2) Gajul se află în legătură cu obligaŃia garantată prin gaj. Ipoteca trebuie înscrisă în Registrul bunurilor imobile. menŃiunea cu privire la necesitatea unui asemenea acord urmează a fi înscrisă în registrul bunurilor imobile. c) gajul mărfurilor care se află în circulaŃie sau în proces de prelucrare. (6) Unul dintre coproprietari poate depune în gaj cota sa din bunurile proprietate comună pe cote-părŃi fără acordul celorlalŃi coproprietari dacă legea sau contractul nu prevede altfel.(1) Gajul este un drept real în al cărui temei creditorul (creditorul gajist) poate pretinde satisfacerea creanŃelor sale cu preferinŃă faŃă de ceilalŃi creditori. bunurile inalienabile sau insesizabile. inclusiv statul. (2) În cazul gajului înregistrat. În cazul amanetării. care se extinde asupra întregului ei patrimoniu. inclusiv o universalitate de bunuri. obiectul gajului.2008] Articolul 456. Articolul 455. (4) Bunurile care. Articolul 457. dacă legea sau contractul nu prevede altfel.07. [Art. Conform contractului dintre creditorul gajist şi debitorul gajist. din valoarea bunurilor depuse în gaj în cazul în care debitorul (debitorul gajist) nu execută obligaŃia garantată prin gaj. (2) Nu pot constitui obiect al gajului bunurile retrase din circuitul civil. Obiectul gajului (1) Obiect al gajului (bun gajat) poate fi orice bun. 39 . în vigoare 01.

(4) Debitorul gajist al mărfurilor care se află în circulaŃie şi în proces de prelucrare este obligat să înscrie în registrul gajului condiŃiile gajării mărfurilor şi datele despre toate operaŃiunile ce conduc la modificarea componenŃei şi formei naturale a mărfurilor gajate. (2) Reducerea valorii mărfurilor gajate care se află în circulaŃie şi în proces de prelucrare se admite proporŃional cu partea executată a obligaŃiei garantate prin gaj dacă în contract nu este prevăzut altfel. CreanŃele lombardului faŃă de debitor se sting şi atunci cînd cîştigul din vînzare nu acoperă datoria. materialelor. (2) Gajarea valorilor mobiliare care confirmă dreptul asupra unor anumite bunuri (titluri reprezentative ale bunurilor) înseamnă şi gajarea bunurilor respective. Este nulă clauza care exclude obligaŃia de asigurare. să asigure bunul amanetat pe propria cheltuială. Articolul 460. iar mărfurile cumpărate de debitorul gajist. care confirmă încheierea contractului de amanet. în favoarea debitorului şi corespunzător valorii evaluate. Gajarea valorilor mobiliare prin andosament se efectuează în conformitate cu legea. Articolul 459. produselor finite etc. (5) În cazul în care creditul garantat prin amanetarea bunurilor la lombard nu va fi restituit în termen. debitorul gajist este în drept să modifice componenŃa şi forma naturală a obiectului gajului (stocurilor de mărfuri. bunul amanetat conform regulilor de valorificare a patrimoniului amanetat. lombardul are dreptul. semifabricatelor. (2) Pentru bunul preluat se emite chitanŃă de amanetare. să vîndă. 40 . dreptul de participare fiind rezervat acŃionarului.) cu condiŃia ca valoarea lor totală să nu se reducă faŃă de valoarea menŃionată în contractul de gaj. care se determină în funcŃie de preŃurile de piaŃă pentru categoriile şi calitatea obiectelor amanetate. menŃionate în contractul de gaj. în momentul transferării posesiunii. după expirarea termenului de graŃie de o lună. materiei prime. Articolul 458. (6) CondiŃiile contractului de amanetare la lombard prin care se limitează drepturile debitorului în raport cu cele conferite prin prezentul cod şi prin alte legi sînt nule. în baza unui act notarial cu caracter executoriu. ParticularităŃile gajării mărfurilor care se află în circulaŃie şi în proces de prelucrare (1) În cazul gajării mărfurilor care se află în circulaŃie şi în proces de prelucrare. ParticularităŃile gajării valorilor mobiliare (1) Valorile mobiliare pot fi gajate în temeiul contractului de gaj. (4) Lombardul nu are dreptul să folosească şi să dispună de bunurile amanetate şi răspunde pentru pierderea sau deteriorarea lor în măsura în care nu poate dovedi că pierderea sau deteriorarea este urmare a unei situaŃii de forŃă majoră. În locul unor astfel de condiŃii se aplică dispoziŃiile legale corespunzătoare. (3) Lombardul este obligat ca. Amanetarea bunurilor la lombard (1) Amanetarea bunurilor la lombard se realizează în conformitate cu legea. (9) Cel care are asupra bunului un drept afectat de modalităŃi sau susceptibil de nulitate poate constitui doar un gaj afectat de aceleaşi modalităŃi sau condiŃii de nulitate. devin obiect al gajului în momentul în care debitorul gajist dobîndeşte dreptul de proprietate sau de gestiune asupra lor.(8) Dreptul de gaj se extinde asupra fructelor bunurilor gajate doar în cazurile prevăzute de contract. (3) Mărfurile ce se află în circulaŃie şi în proces de prelucrare înstrăinate de debitorul gajist încetează a fi obiect al gajului în momentul trecerii dreptului de proprietate asupra lor către persoana care le-a cumpărat. (3) AcŃiunile gajate nu dau creditorului gajist dreptul de a participa ca acŃionar la adunările generale.

163-XVI din 09. în vigoare 01.462 modificat prin Legea nr. [Art. părŃile pot extinde garanŃia şi asupra penalităŃilor şi prejudiciului cauzat prin neexecutare.463 exclus prin Legea nr. Gajul se extinde asupra a ceea ce rezultă din confuziunea (amestecul) sau unirea mai multor bunuri mobile dintre care cel puŃin unul a fost gajat. în locul creanŃei pentru care este constituit gajul poate fi pusă o altă creanŃă.163-XVI din 09. (2) Gajul poate fi constituit şi astfel încît doar suma maximă pentru care bunul trebuie să garanteze să fie determinată prin înscriere în registru. Această regulă se aplică în special la acordarea unui credit sau la emiterea obligaŃiilor sau altor titluri de împrumut. inclusiv capitalul. CerinŃele de formă şi de înregistrare se vor respecta în modul corespunzător.08. [Alin. Articolul 465. dobînzile. gajul garantează creanŃa în volumul existent la momentul satisfacerii.2008] (3) Ipoteca se extinde asupra tuturor ameliorărilor bunului grevat dacă în contract nu este prevăzut altfel. în vigoare 01. CreanŃa garantată prin gaj (1) Gajul poate garanta una sau mai multe creanŃe legale. debitorul gajist încă nu a primit sau a primit doar parŃial prestaŃia pentru care se obligă. dacă pieirea. (2) Dacă creditorul gajist refuză să predea sumele de bani pe care s-a obligat să le dea cu împrumut şi în a căror garantare deŃine un gaj.08. dividende şi la alte venituri obŃinute în temeiul dreptului exprimat în valoarea mobiliară constituie obiectul gajului doar în cazul în care contractul nu prevede altfel.2 art. (6) Cu acordul creditorului gajist şi al debitorului gajist. (5) O creanŃă poate fi garantată cu mai multe bunuri (gajul comun) şi de mai multe persoane.2008. Indivizibilitatea gajului (1) Gajul este indivizibil şi subzistă integral asupra tuturor bunurilor grevate. (3) Gajul este constituit valid numai dacă creanŃa garantată este exprimată într-o sumă bănească. Articolul 462. Prin contract. Despăgubirea de asigurare Creditorul gajist are dreptul de a fi satisfăcut în mod prioritar din contul despăgubirii de asigurare pentru pieirea.4) Certificatele cu privire la dobînzi. Transformarea bunurilor Gajul subzistă asupra bunului mobil nou care rezultă din transformarea unui bun gajat.2008] Articolul 463.2008. CreanŃa garantată prin gaj trebuie să fie determinată sau determinabilă. pure şi simple sau afectate de modalităŃi. Articolul 464. Articolul 461. existente sau viitoare. sub sancŃiunea reparării prejudiciului cauzat debitorului gajist. cheltuielile de urmărire şi cheltuielile de întreŃinere a bunului gajat. (4) Dacă în contract nu se prevede altfel. asupra fiecăruia dintre ele şi asupra tuturor părŃilor lor chiar şi în cazul în care bunul sau obligaŃia sînt divizibile. la momentul constituirii lui. Gajul constituit pentru garantarea plăŃii unei sume de bani (1) Gajul constituit pentru garantarea plăŃii unei sume de bani este valabil chiar dacă. indiferent de faptul în a cui favoare a fost asigurat bunul gajat. Înlocuirea creanŃei garantate nu trebuie să afecteze drepturile creditorilor gajişti cu grad de prioritate inferior.07. pierderea 41 . pierderea sau deteriorarea bunului gajat.07. el este obligat să reducă gajul (cu excepŃia ipotecii) sau să-l radieze.

(4) În contractul de gaj trebuie să se indice: numele sau denumirea părŃilor.469 modificat prin Legea nr. Contractul de gaj (1) Contractul de gaj.sau deteriorarea nu se datorează culpei creditorului gajist sau dacă în contractul de gaj nu este prevăzut altfel. (2) Gajul se înregistrează în modul următor: 42 . [Art.08. precum şi alte condiŃii stabilite cu acordul părŃilor. [Lit. Articolul 468. Registrul gajului Articolul 466. tipul gajului. (5) Clauza privind gajul poate fi inclusă în contractul în a cărui bază apare obligaŃia garantată prin gaj. ConŃinutul contractului de ipotecă este stabilit de legislaŃia cu privire la ipotecă. într-un registru public.07. esenŃa. descrierea bunului gajat. scadenŃa creanŃei garantate prin gaj şi valoarea maximă a acesteia fără dobînzi şi alte cheltuieli. CreanŃele din care se poate naşte gajul legal Dacă legea nu prevede altfel. pot da naştere unui gaj legal creanŃele: a) statului. [Art. contractul de gaj se încheie în formă autentică. în modul prevăzut de lege.2008. pentru sumele datorate conform legislaŃiei fiscale. cu excepŃia contractului de amanet. permiterea sau interzicerea gajului ulterior. se încheie în scris. Înregistrarea gajului (1) Gajul fără deposedare trebuie să fie înscris.2008. În cazul în care pentru transmiterea bunului se cere forma autentică.163-XVI din 09. în vigoare 01.2008] Articolul 469. acordul expres al debitorului gajist de a constitui gajul în favoarea creditorului gajist. (2) Contractul de ipotecă se încheie în formă autentică.07.b) exclusă prin Legea nr. Constituirea gajului (1) Gajul se constituie în virtutea legii sau a contractului. în vigoare 01. în vigoare 01. gajul apare în momentul transmiterii obiectului gajului dacă în contractul de gaj nu este prevăzut altfel.08. domiciliul sau sediul lor.2008. conform normelor stabilite de prezentul cod. (2) Gajul înregistrat apare în momentul înregistrării sale.2008] Articolul 470. Neexecutarea acestei obligaŃii acordă creditorului gajist dreptul de a cere executarea anticipată a obligaŃiei garantate prin gaj sau modificarea condiŃiilor contractului de gaj.163-XVI din 09. debitorul gajist este obligat să notifice în scris creditorul gajist cu privire la drepturile terŃilor asupra obiectului gajului cunoscute de el la momentul constituirii gajului. Nerespectarea formei atrage nulitatea contractului. SecŃiunea a 2-a Temeiul apariŃiei gajului.468 completat prin Legea nr. estimarea bunului gajat şi locul aflării lui.08.07. Informarea creditorului cu privire la drepturile terŃilor La încheierea contractului de gaj.2008] c) care rezultă dintr-o hotărîre judecătorească. Articolul 467. (3) Orice modificare sau completare a contractului de gaj se efectuează în forma prevăzută pentru încheierea contractului. (3) În caz de amanet.163-XVI din 09.

470 modificat prin Legea nr. c) gajul valorilor mobiliare nominative se înscrie în registrul deŃinătorilor de valori mobiliare nominative (în cazul în care evidenŃa valorilor mobiliare se Ńine în registru) şi/sau în documentele de evidenŃă ale deŃinătorului nominal (în cazul în care evidenŃa valorilor mobiliare se Ńine de către deŃinătorul nominal).a) ipoteca se înregistrează.2007. în conformitate cu prezentul cod. chiar dacă nu a fost parte la proces. (3) ParticularităŃile înscrierii gajului în registrele menŃionate la alin. la organul cadastral teritorial în a cărui rază teritorială este amplasat bunul imobil ipotecat. Efectele înregistrării (1) Faptul că informaŃia cu privire la gaj este înscrisă în registrul gajului constituie o prezumŃie legală a veridicităŃii ei.163-XVI din 09. c) terŃul care a dobîndit obiectul gajului. în baza declaraŃiei scrise a creditorului gajist cu privire la radierea gajului din registrul gajului. d) gajul valorilor mobiliare ale statului se înscrie în registrul deŃinătorilor valorilor mobiliare ale statului.2008] Articolul 471. [Art.2008. informaŃia cu privire la gaj urmează a fi radiată din registrul gajului. în baza unui demers semnat de ambele părŃi. a declaraŃiei scrise a creditorului cu privire la renunŃarea la gaj sau a hotărîrii judecătoreşti. (4) În raport cu terŃii de bună-credinŃă.01.08.250-XVI din 22. a certificatului eliberat de instanŃa de judecată pentru confirmarea faptului că bunul a fost dobîndit în cadrul procesului de insolvabilitate. Articolul 474. Creditorul gajist este obligat să asigure înregistrarea încetării gajului imediat după executarea obligaŃiei garantate prin gaj. conform legislaŃiei privind cadastrul bunurilor imobile şi legislaŃiei cu privire la ipotecă. (3) În cazul radierii gajului se aplică în modul corespunzător prevederile referitoare la procedura de înregistrare a lui. în vigoare 01. Articolul 473.470 modificat prin Legea nr.07. (2) Pot solicita radierea informaŃiei cu privire la gaj: a) creditorul gajist. Înregistrarea executării obligaŃiei garantate prin gaj Documentele care confirmă executarea totală sau parŃială a obligaŃiilor garantate prin gaj prezintă temei pentru înregistrarea modificării corespunzătoare a datelor din registrul gajului.11. în vigoare 01. la biroul notarial în a cărui rază teritorială se află întreprinderea. a certificatului eliberat de executorul judecătoresc prin care se confirmă că bunul a fost dobîndit în cadrul procedurii de executare silită. b) gajul de întreprinzător se înregistrează. Radierea din registrul gajului a informaŃiei cu privire la gaj (1) În urma stingerii gajului. a hotărîrii judecătoreşti cu privire la expirarea gajului. (2) Înregistrarea gajului nu conferă validitate unui gaj lovit de nulitate. debitorul gajist sau creditorul gajist nu poate invoca incorectitudinea informaŃiei înscrise în registrul gajului. Articolul 472.(2) se reglementează de legislaŃia privind funcŃionarea registrelor respective. Caracterul public al informaŃiei din registrul gajului 43 . e) gajul celorlalte bunuri mobile se înscrie în registrul gajului bunurilor mobile. f) gajul drepturilor de proprietate intelectuală se înscrie în registrul proprietăŃii intelectuale. (3) Din momentul înregistrării gajului nimeni nu poate invoca necunoaşterea informaŃiei înscrise în registrul gajului.2008] [Art. b) debitorul gajist.

eliberarea de informaŃie eronată. Articolul 475. Drepturile constituite ulterior fără acordul creditorului gajist pe un termen care depăşeşte data scadenŃei obligaŃiei garantate terŃul le pierde la expirarea termenului de o lună de la data notificării acestuia de către creditorul gajist despre intenŃia de a exercita dreptul de gaj. eliberată de creditorul gajist (de toŃi creditorii gajişti în cazul gajului ulterior). doar cu acordul prealabil al acestuia. drepturile şi obligaŃiile fiecăruia dintre ei dacă legea nu prevede altfel. (5) Creditorul gajist este în drept să folosească obiectul gajului doar în cazurile prevăzute de contract. creditorul gajist este obligat să restituie imediat debitorului gajist bunul gajat. Dacă apare pericolul pierderii sau deteriorării bunului gajat. (2) Bunul cu care se garantează poate fi grevat cu drepturi reale sau dat în arendă ori în folosinŃă terŃilor ulterior constituirii gajului. se prezumă că întregul patrimoniu al debitorului gajist este grevat cu gaj. (4) Acordul care limitează dreptul debitorului gajist de a lăsa prin testament bunul gajat este nul. Gestionarul acŃionează în numele creditorului gajist şi întreprinde orice acŃiune în legătură cu obiectul gajului. În acest caz. Articolul 477. înştiinŃîndu-se în prealabil creditorul gajist. partea care îl 44 . (3) În caz de amanetare. înregistrarea ilegală. în funcŃie de faptul care dintre ei deŃine bunul gajat. Creditorul gajist poate fi obligat prin contract să obŃină fructele din obiectul gajului pentru a stinge obligaŃia principală garantată prin gaj. (2) Debitorul gajist poate cere interzicerea accesului terŃilor la informaŃia din registrul gajului cu privire la gajul asupra bunurilor sale. Această regulă nu se aplică asupra constituirii gajului. Asigurarea integrităŃii lui (1) Debitorul gajist are dreptul să folosească obiectul gajului conform destinaŃiei şi să dobîndească fructele acestuia dacă din contract sau din esenŃa gajului nu reiese altfel. Debitorul gajist ori terŃul la care se află bunul este obligat să urmeze indicaŃiile gestionarului gajului. cu excepŃia cazurilor cînd dispune de autorizaŃie în acest sens. odată cu încetarea dreptului de gaj. DispoziŃii generale cu privire la drepturile şi obligaŃiile părŃilor contractului de gaj (1) Debitorul gajist şi creditorul gajist sînt liberi să stabilească. (2) Creditorul gajist poate desemna un gestionar al gajului. este obligat să-l păstreze şi să-l întreŃină. SecŃiunea a 3-a Drepturile şi obligaŃiile părŃilor contractului de gaj Articolul 476. (6) Debitorul gajist sau creditorul gajist. respectînd dreptul de folosire a acestuia. Dreptul de folosinŃă şi dispunere asupra obiectului gajului. cu excepŃia dreptului de a transmite obligaŃia garantată prin gaj. (3) Debitorul gajist nu este în drept să înstrăineze bunurile gajate. urmînd să prezinte debitorului gajist o dare de seamă despre utilizarea lui. Contestarea acŃiunilor sau inacŃiunilor registratorului gajului Orice persoană are dreptul să atace în instanŃă de judecată respingerea cererii de înregistrare a gajului.(1) Orice persoană poate lua cunoştinŃă de registrul gajului. iar în cazul ipotecii. prin acord de voinŃă. poate obŃine informaŃie despre înregistrarea gajului şi extrase din registrul gajului în termen de 3 zile de la data solicitării. prezentarea tardivă sau refuzul neîntemeiat de a i se prezenta informaŃia necesară referitoare la înregistrarea gajului. în limitele drepturilor acestuia.

Gajul ulterior (1) Darea în gaj a bunului gajat deja se admite dacă nu este interzisă prin contractele de gaj precedente. dreptul de gaj se transferă asupra bunului pus la dispoziŃie sau.2008.477 completat prin Legea nr. Înlocuirea sau substituirea obiectului gajului reprezintă un nou gaj. fiind avizat cu privire la exercitarea unui drept de gaj de către acest alt creditor. în vigoare 01. în modul respectiv. se stinge dreptul debitorului gajist asupra bunului.08. iar partea care nu-l deŃine este în drept să-l examineze. iar debitorului i se pune la dispoziŃie un alt bun sau i se restituie o sumă corespunzătoare. (3) În cazul gajării mărfurilor care se află în circulaŃie şi în proces de prelucrare. dacă legea nu prevede altfel.07.2008. (2) Debitorul gajist are obligaŃia de a informa fiecare creditor gajist următor despre toate grevările existente asupra bunului. debitorul gajist poate înstrăina unele mărfuri din rezervele sale de mărfuri grevate prin gaj. Articolul 480.08. Articolul 481.163-XVI din 09. creditorul gajist poate solicita îndeplinirea înainte de termen a obligaŃiilor garantate prin gaj. persoana care încheie contractul cu debitorul gajist procură bunurile grevate de gaj libere de gaj. (2) Acordarea de autorizaŃie poate fi prevăzută în contractul de gaj. vînzîndu-le în cadrul unei activităŃi comerciale obişnuite. în vigoare 01.deŃine este obligată să informeze imediat cealaltă parte. [Art. (2) CreanŃele creditorului gajist ulterior se satisfac numai după satisfacerea deplină a creanŃelor creditorului gajist precedent. să acorde debitorului gajist o autorizaŃie de înstrăinare a obiectului gajului liber de gaj.163-XVI din 09.2008] Articolul 478. răspunzînd pentru prejudiciile cauzate creditorului gajist prin neîndeplinirea acestei obligaŃii.481 modificat prin Legea nr. (2) În cazul în care. [Art. (3) Creditorul gajist de grad inferior poate să-şi satisfacă creanŃa din bunul gajat înaintea creditorilor de grad superior numai cu acordul scris al fiecărui creditor de grad superior. Articolul 479.07. Ordinea de preferinŃă a gajului fără deposedare (1) Consecutivitatea satisfacerii creanŃelor ce decurg din cîteva drepturi de gaj asupra unuia şi aceluiaşi bun se stabileşte în funcŃie de consecutivitatea apariŃiei drepturilor de gaj. omite să invoce într-un termen rezonabil prioritatea drepturilor sale. Cedarea gradului de prioritate 45 .2008] Articolul 482. Înlocuirea obiectului gajului (1) PărŃile pot conveni asupra condiŃiilor de înlocuire sau substituire a obiectului gajului. (4) AutorizaŃia de înstrăinare a bunului care face obiectul gajului se suspendă odată cu înregistrarea preavizului cu privire la urmărirea bunului gajat. Cu excepŃia ipotecii. cu excepŃia cazurilor de amanetare. creditorul gajist are dreptul la satisfacerea cu prioritate a pretenŃiilor sale din suma la care are drept debitorul. (5) AutorizaŃia de înstrăinare a obiectului gajului devine nulă odată cu transformarea gajului înregistrat în amanet. AutorizaŃia de înstrăinare a bunului gajat (1) Creditorul gajist poate. În acest caz. O astfel de înstrăinare trebuie să fie făcută cu titlu oneros şi în modul stabilit pentru înlocuirea obiectului gajului. creditorul de grad superior este Ńinut să compenseze cheltuielile suportate de creditorul de grad inferior dacă. În acest caz. pînă la data radierii acestui preaviz. din motivul şi în modul stabilit de lege.

2008. (4) Cedarea gradului de prioritate este posibilă în măsura în care nu sînt lezate astfel drepturile unui alt creditor gajist care deŃine un gaj pentru acelaşi bun. precum şi în alte cazuri prevăzute de lege sau de contract. (5) Cedarea gradului de prioritate se înregistrează în baza cererii creditorului gajist în acelaşi mod ca şi înregistrarea gajului şi produce efecte de la data înregistrării. e) a încălcat regulile de înlocuire a obiectului gajului. iar în cazul neexecutării creanŃei sale. Debitorul gajist rămîne obligat faŃă de creditorul cesionar. noul creditor dobîndeşte dreptul de gaj proporŃional acestei părŃi dacă în contractul de gaj nu este prevăzut altfel.(6). 46 . astfel încît ultimul să treacă în locul primului în mărimea creanŃei creditorului care a cedat gradul de prioritate. precum şi în cazul confiscării obiectului gajului respectiv ca sancŃiune pentru săvîrşirea unei contravenŃii sau comiterea unei infracŃiuni. (2) În cazul cesiunii creanŃei garantate prin gaj.2008] Articolul 485.163-XVI din 09.483 completat prin Legea nr. şi cu acordul acestuia din urmă de a răspunde pentru noul debitor. d) nu se află în posesiunea obiectului gajului. (6) Cesiunea drepturilor ipotecare este reglementată de legislaŃia cu privire la ipotecă. Valabilitatea înregistrării precedente nu este afectată pînă la înregistrarea noului gaj.2008] SecŃiunea a 4-a Participarea unor terŃi la raportul de gaj Articolul 484.470.163-XVI din 09. să înştiinŃeze despre aceasta pe debitor şi pe debitorul gajist cînd acesta este un terŃ. (5) Gajul şi creanŃa garantată trec asupra noului creditor aşa cum existau la creditorul anterior. (4) Substituirea creditorului gajist se înregistrează conform art. (2) Creditorul gajist care a cedat gradul de prioritate are obligaŃia ca.08.(1) Creditorul gajist poate ceda unui alt creditor gajist gradul de prioritate în mărimea creanŃei garantate cu gaj. noul creditor dobîndeşte dreptul de gaj. [Art. (2) Creditorul gajist este în drept să ceară executarea înainte de termen a obligaŃiei garantate prin gaj. Cesiunea creanŃei garantate prin gaj (1) Gajul şi creanŃa care stă la baza acestuia pot fi transmise doar împreună şi simultan. Preluarea datoriei garantate prin gaj (1) Datoria garantată prin gaj poate fi preluată de o altă persoană doar cu acordul creditorului gajist.07.2008. [Art. (3) Cedarea gradului de prioritate al gajului este posibilă numai în cadrul aceluiaşi registru public şi pentru acelaşi bun. în termen de 3 zile de la cedare.477 alin. în vigoare 01. b) a înstrăinat obiectul gajului încălcînd prevederile art. contrar condiŃiilor contractului de gaj. f) a încălcat termenul de efectuare a plăŃilor scadente.477 alin.(3). c) nu a executat obligaŃiile prevăzute la art. să pună sub urmărire obiectul gajului dacă debitorul gajist: a) a încălcat regulile gajului următor.484 completat prin Legea nr. în vigoare 01. Articolul 483. (3) În cazul cesiunii unei părŃi a creanŃei garantate.07. Executarea înainte de termen a obligaŃiei garantate prin gaj (1) Creditorul gajist este în drept să ceară executarea înainte de termen a obligaŃiei garantate prin gaj în cazul în care a încetat dreptul debitorului gajist asupra obiectului gajului în temeiurile prevăzute de legislaŃie.08. iar în cazul în care debitorul obligaŃiei garantate şi debitorul gajist sînt persoane diferite.

după caz. a căror vînzare la licitaŃie a fost anunŃată în mijloacele de informare în masă. (4) Procedura exercitării dreptului de gaj.478 şi în prezentul articol. (2) După notificare. (3) În cazul în care debitorul obligaŃiei garantate şi debitorul gajist reprezintă una şi aceeaşi persoană. (4) Legea poate prevedea şi alte cazuri de recunoaştere a dobînditorului de bunăcredinŃă. precum şi specificul exercitării dreptului de gaj în privinŃa unor categorii de bunuri.2008] Articolul 488. se reglementează prin lege. SecŃiunea a 5-a Exercitarea dreptului de gaj şi încetarea gajului Articolul 487.07. conosamente. să le vîndă sub controlul instanŃei de judecată şi să le ia în posesiune spre a le administra.2008. în vigoare 01. [Art. gajul se menŃine. (3) Dobînditor de bună-credinŃă este prezumată persoana care: a) dobîndeşte bunuri grevate cu gaj sub formă de mărfuri care se află în circulaŃie şi în proces de prelucrare. valori mobiliare grevate cu gaj cotate la bursă. Procurarea de către terŃ a bunului grevat cu gaj (1) Orice terŃ dobîndeşte dreptul de proprietate sau de gestiune asupra bunului grevat cu gaj Ńinînd cont de gaj.(2) Datoria garantată prin gaj poate fi preluată de o altă persoană şi fără acordul debitorului gajist (dacă acesta este o altă persoană decît debitorul obligaŃiei garantate). precum şi în alte cazuri prevăzute de lege şi contract. să conŃină 47 . titluri de creanŃă.08. debitorului gajist şi terŃului deŃinător al bunului gajat. la care anexează dovada notificării debitorului gajist. cu excepŃia cazului în care creditorul gajist este de acord cu o altă garanŃie sau cu stingerea gajului. În cazul respectiv gajul se stinge. (3) Preavizul trebuie să indice mărimea creanŃei garantate. cu excepŃia cazurilor prevăzute la art. b) dobîndeşte bunuri grevate cu gaj. (2) Bunul grevat cu gaj se consideră liber de gaj în cazul în care dobînditorul consideră cu bună-credinŃă că nu există gaj şi nu sînt circumstanŃele în a căror virtute ar fi trebuit să ştie despre existenŃa gajului. creditorul gajist depune la registrul în care a fost înregistrat gajul un preaviz. cu excepŃia bunurilor imobile şi a drepturilor asupra bunurilor imobile. creditorul gajist poate exercita următoarele drepturi: să vîndă el însuşi bunurile gajate. (2) În condiŃiile prezentei secŃiuni. Măsurile prealabile exercitării dreptului de gaj (1) Creditorul gajist care intenŃionează să-şi exercite dreptul de gaj trebuie să notifice acest lucru debitorului creanŃei garantate şi. Articolul 486.487 modificat prin Legea nr. temeiul începerii urmăririi. acŃiuni. (3) Creditorul gajist îşi exercită dreptul de gaj indiferent de faptul cine deŃine bunul gajat. dreptul pe care creditorul gajist intenŃionează să-l exercite.163-XVI din 09. în măsura în care prezenta secŃiune nu prevede aceasta sau prevede altfel. c) dobîndeşte documente de plată. (5) Satisfacerea creanŃelor creditorilor din valoarea bunurilor gajate ale debitorului în privinŃa căruia a fost intentat procesul de insolvabilitate se efectuează în modul stabilit prin legislaŃia cu privire la insolvabilitate. DispoziŃii generale cu privire la exercitarea dreptului de gaj (1) Creditorul gajist poate să exercite dreptul de gaj dacă debitorul gajist nu a executat conform contractului sau a executat în mod necorespunzător obligaŃia garantată ori o parte a acesteia.

Preavizul se semnează de creditorul gajist. plătind în ambele cazuri cheltuielile aferente înregistrării preavizului. (2) Dreptul menŃionat la alin. 48 . fără dreptul de gaj al creditorului gajist care a vîndut bunul şi fără creanŃele prioritare dreptului acestuia. în totalitate sau în cea mai mare parte.488 alin. (4) În cazul în care cumpărătorul bunului transmite instanŃei judecătoreşti în a cărei circumscripŃie se află. dacă a depus la registru un preaviz în modul prevăzut la art. Drepturile debitorului gajist (1) Debitorul gajist se poate opune urmăririi de către creditorul gajist a bunului gajat. plătind creanŃa garantată sau. instanŃa emite o hotărîre de încetare şi anulare a gajurilor. prin negocieri directe. (2) Creditorul gajist care vinde bunul acŃionează în numele proprietarului şi este obligat să informeze cumpărătorul despre calitatea lui la momentul vînzării. după expirarea termenului din preaviz în conformitate cu legea. după caz. a bunului gajat. începînd cu data înregistrării preavizului. contra unui preŃ comercial rezonabil şi în interesul major al debitorului gajist. în condiŃiile legii. (4) Termenul acordat de creditorul gajist pentru transmiterea bunului nu va fi mai mic de 10 zile pentru un bun mobil. indică modalitatea de efectuare a vînzării – prin negocieri directe. de 20 de zile pentru un bun imobil şi de 10 zile pentru un bun luat în posesiune spre a fi administrat. Articolul 489. Articolul 490. Vînzarea sub controlul instanŃei de judecată a bunului gajat (1) Vînzarea bunului gajat are loc sub controlul instanŃei de judecată dacă aceasta desemnează persoana care va efectua vînzarea bunurilor gajate. înaintea expirării termenului indicat în preaviz.(1) poate fi exercitat de către debitorul gajist pînă la momentul vînzării bunului luat în posesiune de creditorul gajist. după caz. preŃul după o expertiză a valorii bunului. bunul gajat. Articolul 492.(3). în termenul acordat de creditorul gajist. tender sau prin licitaŃie publică – şi stabileşte. debitorul gajist transmite în mod efectiv bunul gajat în posesiune creditorului gajist sau consimte în scris în formă autentică să-l pună la dispoziŃia acestuia la momentul convenit. Transmiterea bunului gajat către creditorul gajist (1) Bunul gajat se transmite în posesiune creditorului gajist pentru a fi vîndut. prin tender sau prin licitaŃie publică.descrierea bunului gajat şi somaŃia ca debitorul gajist să transmită. sechestrelor şi drepturilor reale indicate în alin. (3) Cumpărătorul dobîndeşte bunul grevat de drepturile reale existente la momentul înscrierii preavizului în registrul respectiv. să procedeze la vînzarea. dovada că vînzarea a fost efectuată cu respectarea prevederilor legale şi că preŃul a fost plătit integral. bunurile gajate. înlăturînd încălcările menŃionate în preaviz şi cele ulterioare. (2) Transmiterea bunului gajat în posesiune creditorului gajist poate fi benevolă ori silită. Vînzarea de către creditorul gajist a bunului gajat (1) După ce a obŃinut în posesiune bunul gajat. fără nici o întîrziere nejustificată. Articolul 491. (3) Transmiterea în posesiune este benevolă dacă. determină condiŃiile şi sarcinile vînzării. (4) Transmiterea silită are loc în baza unei hotărîri judecătoreşti. creditorul gajist este îndreptăŃit.(2).

Articolul 494. poate să conteste în instanŃă de judecată valabilitatea gajului sau urmărirea bunului gajat. (5) Obiectul gajului poate fi vîndut numai sub controlul instanŃei judecătoreşti dacă: a) lipseşte autorizaŃia sau acordul unei alte persoane necesar la încheierea contractului de gaj pentru validitatea acestuia. (2) Creditorul trebuie să plătească din produsul vînzării bunului gajat cheltuielile aferente vînzării. b) obiectul gajului îl constituie bunurile de valoare istorică. o dare de seamă proprietarului bunului vîndut şi să-i remită surplusul. (4) Vînzarea în condiŃiile prezentului articol degrevează de gaj drepturile reale. c) debitorul gajist lipseşte şi nu poate fi identificat locul aflării lui. Articolul 493. (4) Dacă vînzarea bunului gajat are loc sub controlul instanŃei de judecată şi produsul nu este suficient pentru satisfacerea tuturor creanŃelor garantate. (3) Dacă există şi alte creanŃe care urmează să fie plătite din produsul vînzării bunului gajat. despre acŃiunile pe care le întreprinde pentru vînzarea bunurilor gajate. în cazul încălcării drepturilor ei. c) pieirii bunurilor gajate. creditorul gajist este obligat să prezinte. de pe urma vînzării. b) expirării termenului pentru care a fost constituit gajul. care dă celor în drept posibilitatea de a se pronunŃa asupra lui. persoana împuternicită cu vînzarea scade cheltuielile de vînzare. la solicitarea acestora. În caz contrar. în termen de 10 zile de la data vînzării bunului. (3) Persoana desemnată acŃionează în numele proprietarului şi este obligată să anunŃe despre acest fapt cumpărătorul.(2) Persoana desemnată este obligată să informeze părŃile interesate. Mijloacele de apărare juridică în cazul executării silite a obligaŃiei Orice persoană. Distribuirea mijloacelor obŃinute din vînzarea bunului gajat (1) Creditorul gajist are dreptul. (5) În cazul în care produsul obŃinut din vînzarea bunului nu este suficient pentru stingerea creanŃelor şi acoperirea cheltuielilor creditorului gajist. TITLUL V REGISTRUL BUNURILOR IMOBILE Articolul 496. Temeiurile încetării dreptului de gaj Dreptul de gaj încetează în cazul: a) stingerii obligaŃiei garantate prin gaj. Articolul 495. d) comercializării silite a bunurilor gajate. acesta conservă o creanŃă neprivilegiată pentru diferenŃa datorată de debitorul său. apoi creanŃele prioritare drepturilor sale şi după aceea creanŃele proprii. dacă acesta există. plasează soldul într-un cont special. artistică sau culturală. După ce planul este aprobat definitiv de instanŃă. e) altor situaŃii prevăzute de legislaŃie. întocmeşte un plan de împărŃire pe principiul rangului gajurilor şi îl prezintă instanŃei de judecată. persoana însărcinată cu vînzarea efectuează plăŃile în baza lui. DestinaŃia registrului bunurilor imobile 49 . doar la ceea ce este necesar satisfacerii creanŃei sale. creditorul gajist care a vîndut bunul va depune instanŃei judecătoreşti care ar fi fost competentă pentru vînzarea bunului o dare de seamă cu privire la produsul vînzării bunului gajat şi îi va transmite suma rămasă după plată.

faptele sau raporturile juridice aferente imobilelor consemnate în registru pot fi înscrise în cazurile prevăzute de lege. (3) Orice persoană interesată poate lua cunoştinŃă de registrul bunurilor imobile. iar notarea se referă la înscrierea drepturilor de creanŃă. (3) În cazul înregistrării unui drept. Articolul 498. (4) Modul de elaborare şi de întocmire a registrului bunurilor imobile este stabilit de lege. de asemenea. actul administrativ va înlocui acordul de voinŃă sau. Consecutivitatea drepturilor înscrise în registrul bunurilor imobile (1) Consecutivitatea drepturilor înscrise în registrul bunurilor imobile se determină în conformitate cu consecutivitatea înregistrării lor. (3) Dacă dreptul care urmează să fie radiat este grevat în folosul unui terŃ. (2) Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai dacă radierea lor s-a înscris în registrul bunurilor imobile cu consimŃămîntul titularului. cît şi faŃă de terŃi numai prin înscrierea în registrul bunurilor imobile a constituirii sau strămutării lor în temeiul acordului de voinŃă dintre părŃi. Această dispoziŃie nu se aplică atunci cînd s-a notat o contestare asupra autenticităŃii sau atunci cînd neautenticitatea era cunoscută dobînditorului. Dobîndirea drepturilor reale supuse înscrierii (1) Drepturile reale asupra imobilelor supuse înscrierii potrivit legii se vor dobîndi atît între părŃi. Articolul 501. Felurile înscrierilor (1) Înscrierile sînt de 3 feluri: intabularea. PrezumŃia caracterului autentic şi complet al datelor din registrul bunurilor imobile (1) Înscrierile făcute în registrul bunurilor imobile se prezumă autentice şi complete pînă la proba contrară. (2) ConŃinutul registrului este considerat autentic în favoarea celui care a dobîndit prin act juridic un drept de la o persoană dacă dreptul era înscris în registru în numele persoanei. după caz. (4) Hotărîrea judecătorească irevocabilă sau. Pentru aceasta este necesar acordul persoanelor care-şi schimbă consecutivitatea şi înregistrarea modificării în registru. 50 . proprietarul poate stipula condiŃia consecutivităŃii înregistrării lui. (3) Înscrierea provizorie şi notarea se fac numai în cazurile şi în condiŃiile prevăzute de lege.(1) În registrul bunurilor imobile sînt descrise imobilele şi sînt indicate drepturile reale care au ca obiect aceste bunuri. (2) Drepturile de creanŃă. trebuie înregistrată. (2) Consecutivitatea poate fi modificată ulterior. radierea se va face cu păstrarea dreptului acestuia. consimŃămîntul. Articolul 497. Articolul 500. Se consideră dată a înregistrării ziua depunerii cererii de înregistrare. (2) Intabularea şi înscrierea provizorie au ca obiect drepturile tabulare. în cazurile prevăzute de lege. Această condiŃie. Articolul 499. ConsimŃămîntul nu este necesar dacă dreptul se stinge prin împlinirea termenului arătat în înscriere ori prin decesul sau încetarea existenŃei titularului. înscrierea provizorie şi notarea. Înscrierea provizorie în registrul bunurilor imobile Înscrierea provizorie în registrul bunurilor imobile se cere dacă: a) dreptul real dobîndit este afectat de o condiŃie suspensivă sau rezolutorie. a faptelor sau a raporturilor juridice aferente imobilelor consemnate în registru.

(2) FaŃă de terŃii care au dobîndit cu bună-credinŃă un drept real prin donaŃie sau legat. b) dreptul înscris a fost calificat greşit. Dreptul de a cere rectificarea (1) Orice persoană interesată poate cere rectificarea unei intabulări sau înscrieri provizorii dacă: a) înscrierea sau actul în al cărui temei s-a dispus înscrierea nu a fost valabil. precum şi de documentele adiŃionale. însă numai dacă este întemeiată pe dispoziŃiile art. (2) Prin rectificare se înŃelege radierea. modificarea sau stingerea unui drept tabular de la data înregistrării cererii.b) în temeiul unei hotărîri judecătoreşti care nu este încă irevocabilă. (3) AcŃiunea în rectificare se va putea îndrepta şi împotriva subdobînditorilor de bună-credinŃă şi cu titlu oneros care şi-au înscris vreun drept real. în condiŃiile legii. Articolul 504. (3) Justificarea radierii dreptului de ipotecă se face în temeiul unei hotărîri judecătoreşti de validare irevocabile. (2) Justificarea unei înscrieri provizorii se face cu consimŃămîntul celui la care se referă această înscriere sau în temeiul unei hotărîri judecătoreşti irevocabile. (4) Justificarea unei înscrieri provizorii îşi întinde efectul asupra tuturor înscrierilor condiŃionate de justificarea ei. Termenul va fi de 3 ani de la data înregistrării cererii de înscriere formulate de către dobînditorul nemijlocit al dreptului a 51 . Articolul 506. acŃiunea în rectificare nu se va putea introduce decît în termen de 10 ani de la data înregistrării cererii lor de înscriere. Rectificarea înscrierilor din registrul bunurilor imobile (1) Cînd vreo înscriere din registrul bunurilor imobile nu corespunde situaŃiei juridice reale. c) debitorul a consemnat sumele pentru care a fost înscrisă ipoteca. o parte a fost obligată la strămutarea. sub condiŃia şi în măsura justificării ei. Nejustificarea unei înscrieri provizorii atrage. (2) De pe registrul bunurilor imobile se vor elibera. Accesul public la informaŃie (1) Orice persoană. Articolul 503. lua cunoştinŃă de registrul bunurilor imobile. corectarea sau menŃionarea oricărei operaŃiuni susceptibile de a face obiectul unei înscrieri în registru. d) există şi alte temeiuri prevăzute de lege. acŃiunea în rectificare este imprescriptibilă faŃă de dobînditorul nemijlocit de rea-credinŃă şi subdobînditorii de reacredinŃă care şi-au înscris dreptul în folosul lor.505 alin. constituirea sau stingerea unui drept tabular ori cel care administrează bunurile unei alte persoane a fost obligat să dea o garanŃie ipotecară. radierea acesteia şi a tuturor înscrierilor condiŃionate de justificarea ei. (2) În lipsa consimŃămîntului titularului. Articolul 502. se poate cere rectificarea înscrierii. cu excepŃia cazului în care dreptul la acŃiune în fond s-a prescris mai înainte. fără a fi Ńinută să justifice vreun interes.(1) lit. rectificarea se va încuviinŃa numai în temeiul unei hotărîri judecătoreşti irevocabile. c) nu mai sînt întrunite condiŃiile de existenŃă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în al cărui temei s-a făcut înscrierea. la cererea celui interesat. Efectul înscrierii provizorii (1) Înscrierea provizorie are ca efect dobîndirea. Articolul 505. Aplicarea prescripŃiei acŃiunii în rectificare (1) Sub rezerva prescripŃiei dreptului la acŃiune în fond. în condiŃiile legii. extrase certificate şi copii legalizate. poate cerceta.a) şi b).

Inopozabilitatea hotărîrii privind rectificarea (1) Hotărîrea judecătorească prin care se admite rectificarea unei înscrieri nu va aduce atingere drepturilor înscrise în folosul persoanelor împotriva cărora acŃiunea nu a fost admisă. e) dreptul de preemŃiune născut din actul juridic. urmărirea imobilului sau a fructelor sale. Opozabilitatea drepturilor (1) Drepturile de creanŃă. (3) Notarea prevăzută la alin.(2) se face în baza încheierii instanŃei de judecată sau a acordului celui al cărui drept este afectat de rectificarea înscrierii în registru. Articolul 511. h) sechestrul. (4) Este de bună-credinŃă cel care dobîndeşte drept real întemeindu-se pe cuprinsul registrului dacă. la data dobîndirii dreptului. cel ale cărui drepturi sau a cărui poziŃie este prejudiciată prin înscriere va putea cere consimŃămîntul în vederea rectificării de la cel al cărui drept va fi afectat prin rectificare. c) interdicŃia de înstrăinare sau de grevare a unui drept înscris.cărui rectificare se cere. nu a fost notată o acŃiune prin care se contestă cuprinsul lui sau dacă din titlul dobînditorului nu rezultă nemijlocit vreo neconcordanŃă între registrul bunurilor imobile şi situaŃia juridică reală. Articolul 508. rezoluŃiune ori alte cauze de ineficacitate. g) schimbarea rangului ipotecii. j) acŃiunea pentru apărarea drepturilor reale înscrise în registrul bunurilor imobile. Acordul privind rectificarea înscrierilor (1) Dacă o persoană este înscrisă cu un drept în registrul bunurilor imobile fără a beneficia sau fără a mai beneficia de acel drept. f) intenŃia de a înstrăina sau de a ipoteca. fapte sau raporturi juridice în legătură cu imobilele înscrise. Neaplicarea dispoziŃiilor referitoare la suspendarea şi la repunerea în termen a prescripŃiei 52 . d) antecontractul. hotărîrea judecătorească se va executa din oficiu şi împotriva acelora care au dobîndit vreun drept după notare. faptele sau raporturile juridice aferente imobilelor consemnate în registru devin opozabile terŃilor numai prin notare. i) acŃiunea în prestaŃie tabulară şi acŃiunea în rectificare. (2) Sînt supuse notării în registru: a) punerea sub interdicŃie judecătorească şi ridicarea acestei măsuri. (2) Pentru realizarea unei protecŃii provizorii se poate nota o contestaŃie contra autenticităŃii înscrierii din registru. Articolul 510. Articolul 509. Articolul 507. Corectarea erorilor Erorile materiale săvîrşite cu prilejul înscrierilor efectuate în registru altele decît cele care constituie cazuri de rectificare se pot corecta la cerere sau din oficiu. poprirea creanŃei ipotecare şi gajul asupra creanŃei ipotecare. b) locaŃiunea şi cesiunea fructelor pe mai mult de 3 ani. k) alte cazuri prevăzute de lege. cu excepŃia cazului în care dreptul la acŃiune în fond s-a prescris mai înainte. precum şi orice alte acŃiuni privitoare la drepturi de creanŃă. Pentru emiterea încheierii instanŃei de judecată nu este obligatorie demonstrarea existenŃei unui pericol pentru dreptul persoanei care a înaintat contestarea. acŃiunile în desfiinŃarea actului juridic pentru nulitate. (2) Dacă acŃiunea în rectificare a fost notată în registru.

22.284-511) //Monitorul Oficial 82-86/661. __________ Legile Republicii Moldova 1107/06. Cartea a doua – Drepturile reale (art.06.2002 53 .2002 Codul Civil.06.DispoziŃiile referitoare la suspendarea şi la repunerea în termen a prescripŃiei extinctive nu sînt aplicabile termenului de prescripŃie a acŃiunii în prestaŃie tabulară şi termenului de prescripŃie a acŃiunii în rectificare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->