Sunteți pe pagina 1din 5

(

ETAPELE CERCETARII SOCIALE

PROF. DR. IOAN MARGINEAN

t.,tr*mei
{,

de ""r""t"r"
Problema socialfi j

O terndde cercetare poate fi : o initiativ5 a unui cercetdtor; . comandatd de un beneficiar(relatiacercetitor-client).

z.lri*ar.u obi. \Descriere


t , '

Explicatie

Actiune

-1.llocunrentareapreatrabilfr |
' u! | trl! --lg tt

c lirjrcsga . . docurnentare pe teren. .-_----_\

4i Definirea universului cercetfirii o Populatia globalf, o Se-$nente de populatie.

-._-_..**._ S.j ntanorarea cadrului teoretic al cercetflrii


' ilJ

. Definireaconceptelor. Tipuri de definitii: ostensivi, nomina.li, operationald. o Elaborarea sistemului conceptual. o Paradiglne ( "-"6j nennirea unitatiloi' de analiza si de inregistrare
\
i

r L

Ff,rt

7 Elaborarea ipotezelor de cercetare


o

doufrsaumal expricativareferitor la relatia dintre Ipotezareprezintdun enllnt cu varoare I grultefenonrene. Forntaloglcaa tPotezelor:

SJTiput de cercetareutilizat I experimentali -neexperimental5 ( studiu de caz' studiu rrsocietal"

(i transversali - longitudinalfl

( vor fi utilizate 9Jselectareasurselor de informare care . Poptrlatia . Docttnrentelesociale ip deslhsurare) o Realitateaobservabila(evepinrenteaflate

o lnvestigareexhaustiva totall: din PoPulatia . Esantioane . Loturi


r-'-*I

I l Constructia variabilelor i \

(descriereacalitativa) Indici

Indicatori

") /

de cercetare operationald . Scherna (-' " '-'* carea (descriereacantitatin")J I 2.f ,Cuantifi , ' . o . . o - evaluare - masurare Cuantificare valorilor obiect,etalon,reguli de atribuirea operatiade masurare: si nivelurile de masurare Postulatele Validitate Fidelitate

metodelor adecvarea

(,

combinareametodelor

a o a a

observatia experimentul ancheta (analizastatistica documetrtara analiza li za de continut) ana

t"h;;.ii;; ;" t I 4.[s;"btlt''"" I."


. concretizareametodei t S.l StaUilireaprocedeelorde cercetare tehnicii de lucru . particulariteti ale aplicdr:ii t6.1ftanorareainstrumentelor de cercetar' . " l g o r i i d e a r r a l i z i . s c h e r t ] c c \ 1 r c r i t t t e t r t a l e . etc.. scale, teste,
I - - - -

i**."**"nii"l I n.f \_
. . . . instrumentelor; testarea indicatorilor; relevanta identificareaeventualelorerori in construireainstrumentelor; rezultatelor. anticiparea

1 8 Definitivarea instrumentelor d. qqg"tu*


19.[M,rltinli"".e" irrstru-entelbt de cercetare I

20.[o;s;;;;;";;hip"r
. !

a. .ercetare
-

in cadrulcolectivelorde cercetare, . Stabilirea sarcipilorce revin fiecdrui cercetdtor pentru fiecare tazda cercetdrii' coordonatorilor desemnarea

2t. iselectiasi instruirea colaboratorilor


a

in teren' operatorilor uniformitdtii compoftamentului Asigurarea

1)

a o

; Stabilireaduratei cercetdrii teren' in Modalititile de lucru

i entititilor studiate ea rlf,lrar'*'r' ldentificarea 23.1 GosPoddrii

lndivizi
-4'

Institutii

local subiectilorin esantionul . Selectarea . Iclentificateaadreselor de masurare) (operatiaemPirica

24.iApli;";t
datelor . Culegerea al culegerii datelor 25. Controlul in teren

ze.iVerificarea
informatiilor; . ComPletitudinea risPunsurilor; . Uniformitatea . Validare.
' I prelucrare a tn formatiilor de

27i Real izareamachetei

i ,.[gtil-;"i;";;.*tii."*")

g'r';i; ;"i;d;;;';il'""'"'$ r" I r.[-C"t"


Constructiamasuratorilorcompozite

,t.
33.[Analizadatelor . VerificareaiPotezelor 34.i . . -

^-*----*-- c, :-' InterPretarea rezultatelo

'

in sociologie . Explicatia . Constructiateoreticd in vedere solutiilor la problema sociala avutf, SS.ifa"rrtificarea

raportului de cercetare ReAactarea S6.l t"pottolt'i d@

Discutareacritica

"

38 Definitivarea raportului de cercetare


lgl niseminarea rezultatelor Studii Volume

C0.lf,rhivare, stocare, baza de date

solutiilor 4 l Discutarea
Implementareasolutiilor

Evaluarea efectelor soluttiilor' feed-back-ului' Obtinerea