Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere pentru decontarea contravalorii in comun - model orientativ

cititoriilor pe mijloacele de transport

Citre
Consiliul Local al Comungi/Oraqului...................'..""o" COnSiliUl de AdminiStfafie al Unitn{ii de inVifimff[t....................o...

Domnule Primar/Director,

cadrul unitifii de invifimflnt ...r.....o.........o........o...., in temeiul INSTRUCTIUNILOR nr' 2 din 17 februarie 20lt privind decontarea navetei cadrelor didactice, publicate in Monitorul Oficial nr. 12117.02.2011 solicit decontarea contravalorii cilitoriilor pe :t':k'( din localitatea de re$edin{fl .............. la locul de mijloacele de transport in comun munci ....................-gi de la locul de muncfl in localitatea de regedinfn pentru luna ....................., zilele drg .................... anul ........r........t conform pontajului zilnic
efectuat de conducerea unitifii de invlfimf,nt. Anexez prezentei factura/abonamentuUbiletele de

Subsgmnatul, ........ooo...............................'..t avind func{ia didactici de

"""""""""", lll

cllitorie avAnd seria/nr.........o......

Data ...o............t Semnitllf& ..............o.....

Dupa eaz, se poate solicita gi: autoturismul proprietate Decontare a a 7 ,51 tenzina premium la 100 km parcurgi, dacd transportul se face cu de reqedin{d 9i sediul unitatii localitatea intre personal6, in cazul in care nu exista mijloace ditransport in comun

***

i; ,;;i

de inv6!6mdnt.

in care existd mijloc de ffansport in comun, dar personalul didactic preferd sd circule cu autoturismul proprietate personal6,urmeaz6 a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de
transport in comun.

pentru cerere se va solicita numir de inregistrare de la consiliul local; in cazul refuzului de inregistrare de cererii, aceasta, impreuna cu documentele de transport anexate va fi transmisi prin pogt6, cu conltrmare primire. * {< * * * Recomandam solocitantului sd pdsffeze copii ale documentele de transport anexate. ****** De acest decont beneficiazd 9i personalul didactic auxiliar.
,r

**