Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ..

Adresa: .
CUI: .................................
Nr. de inregistrare: ...../..........................

ADEVERINTA

Prin prezenta se atesta faptul ca dna/dl. ..................................., domiciliat/a


in ................................................., identificat/a cu CNP .........................................., a fost
angajata/angajatul societatii S.C. ........................................, CUI ........................., cu
sediul social in ........................................................., in baza contractului individual de
munca cu norma intreaga/cu timp partial de ....... ore pe zi, incheiat pe durata
determinata/nedeterminata, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti cu
nr. ....................., in functia/meseria de ...............................................................
Pe durata executarii contractului individual de munca au intervenit urmatoarele
mutatii (incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de
munca):
Anul
Salariul de baza,
Nr. si data actului pe
Nr.
Mutatia
Meseria/
inclusive
sporurile
baza caruia se face
Luna
crt.
intervenita
Functia
care intra in
inscrierea si temeiul
Ziua
calculul
legal
punctajului mediu
anual
1.
Continuat activitatea
2011 .......................... ...(se trece salariul avut Contract nr. ..(se trece nr.
la data
Contractului dat de
in baza aceluiasi
......................
01
respectiva
)..................
ITMB
)............./................
contract de munca
02
.
.......
2.
(Se trec shimbarile .........
Decizia
intervenite)
________
_______________
nr.
.........../.....................
..........

.....
.....

Contractul individual de munca al doamnei/domnului ............................................,


a incetat la data de ..................................., in baza prevederilor art. ................................,
din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, modificata si completata.
In perioada lucrata a avut _0_ zile de absente nemotivate si _0_ zile concediu fara
plata.
S-a eliberat prezenta in baza documentelor detinute de angajator, pentru stabilirea
vechimii in munca.

Reprezentant legal,
........................

Intocmit,
......................