Sunteți pe pagina 1din 94

MEHffi

I{ATATIA BURCEA

MARIA OIMUlESC

uFlqadd byStef50

m%m
gfr#trw7,*w,
WW,Wffiffi;ffi,

MATEMATICA
cls. I
Drag elev, Ai pa$itpragulprimului tau an de Scoala. Ai patruns intr-onoua lume, aceea a cifrelor, a literelor 6i a lucrurilor noi gi interesante. Lucrarcade fa!a. e va cAlauzipascu pas, pe tot parcursulmaterieipredatede invatator.

inv. NataliaBurcea inv. Maria Dimulescu

sb TH{EII
SnQr<u

rdoaded tvgtEfS0

Drscri.rra CIP6 Bibliohcii Nationd. aRoddnici BI'RCBA,NATALIA MabecdcaicksaI : oaiot doluoruI ouloga@ do Natali8 Burcea, Maria Dimulescu. Ed. a 3-a./ ldoblaeo Bucurc$ti r ErcPrcri, 2005 ISBN973-706-342-2 LDimulescu, Maria 311 .6711511373,3 372.4',7

Autor: Natalia BURCEA Maria Dl[4tJLEscU Corecture: Raluca DIMULESCU Redactor: Gabrila PLOPEANU TEhnordactori GinaISPAS Coperte: N,ladan VOICU @CopyrightEdirur4 ERC PRESS Tbated{epturile rezcrvate PialaPreseiLibereNr. 1 Sector 1, Bucure$ti Telefon: 0763846524; 0755341271 433 ; 0733901 0215699011 Tel./Fax: 0215699012 e-rnail:ercpress@ zappmobile.ro; ercpres@pcnetJo

EIe,mentepregCititoare pentru infelegerea conceptelor matematice l. Coloreaza curogu dreptunghiurile, cuverde

triunghiurile, gicugalben cualbastru patratele: cercurile

groase: Coloreazd creioanele

in fiecare 3. Coloreaza imagine obiectele dindreapta:

paserelele 4. Coloreaza de deasupra crengutei:

n l.

rw

w ww
t\

\\rir' 1 \vr' fl
--\\__a

,/A

lncercuiegte obiectul aSezat orizontar :

6. Coloreazi obiectele aqezate vertical:

FFtti.llF-Fl
lF= -=

7. Incercuieste obiectele a$ezate oblic:

vw

/R ?

****

8. Coloreazi obiectele care ti separa li aproape:

[!E

9. Observe $icontinud:

.# ?:3 *i..

,*

,is & ,# & #

1o. Coloreaza norii dinstanga soarelui.Taie norii dindreapta soarelui:

n.-. >\
\ -..( l'--,/ -n

.{,h.lZ.}-\

/-)
f-t

r-\

a-{r-J a-.u^-J
s l t/!v
q ? t4-tJ .'^ -).-) C-\-"J

/{'n >\ (-.\-,v

,1

u^-w
,?
/{

r-\ /1^

'.2\.-ls

I l. Casetele urmatoare trebuie desenate dupa modeluli

IE|]
Completeaze ln fiecare geometrio casete formele care p6esc:

AI

Or

12. Deseneazi totatatea cercuri cate triunohiuri sunt pefiecare rand:


^..^.^.^,

$d

aooo

.4,.4,

.^,.a..^.

^a'r^.^'^,^'4,

^'^...,.^*^,^.^.,^^,^^,

^.4^,^,4 13. Deseneazi:


J.t

w w
Totatatea flori catifluturi sunt.

@ @ @
Maimulte pdtrate decat frunze.

E/
\t\-/

E/
It\/
\J
\)/

( .a

'rJ

putine Mai

il1,'1i3ll"'o

14. a.Deseneazd maipulineA decat O maiputine b.Deseneaze E decatA maioutine c.Coloreaze caseta cucele elemente:

oo

A"

15. Coloreaza cu galben bluza baiatului inalt$i cuveroe Deceaa bdiatului scund!

para 16. Coloreazd cugalben maimarel

17. Coloreaza prima pe cumaro ralu$ca Sicugalben ultima!

d*-p '

Df

18. Deseneazd unpetrat lntre situat douitriunghiuri!

19. Deseneaza doud in interiorul cercuri diagramei, iarin gi undreptunghil exlerior deseneaze untriunghi

20. Deseneaze unXin petratul desubfetila dinmijloc!

21. Coloreaza cugalbsn floarea situata ln mijlocul buchetului, iarcurogu celelalte floril

22. Coloteaze cualbastru cartea care seafla sub


celelaltel

Numere naturale de la O la lO l. Deseneaza atatea obiecte cate arate cilra:

ilil
2. Completeaze:

l l.l
l' l

m
l.l

LI IT

l'l II

r_{ tr tr n nn c

E
l .l
l.l

I'l LI

3. Scrie in casete numarul de obiecte:

r-F*fl' fl fl .mf l fl)


I A.--I

#
.LP

cd
rt;P

-grfl. L\t-

LtsT

a\

4. Deseneazi in fiecare casete totatatea elemente cate aratd cifrelel

o
tt

tr

'I

#fr

pedomino 5. Deseneaza cate buline suntnece sare pentru a obtine cifracorespu nzatoare:

tu

in casete numdrul decercuri 6. Scrie Sicoloreaze pereche. maimicdinfiecare cu numarul caseta

/-o\ ( o)(

\trz\ Ep i l n
,d6X l
0

e, wr/ -\9-l |
aar I

tol

/T\

e) Y
T

@a
667 r;
G\

q' n
5 2 t0

/tb\

numerul corespunzator: 7. Numare siincercuiegte

oOC OE O OE ooo ee
7 48 \J)

o@

fo6
19

ppuigor rAma numerele unind 8. Ajuta-l si gasasca la celmaimiclacelmaimare,

o@
rn

\v/
(9

@ @s

9. Completeaze gir: fiecare

b)4,n,f],n, s,n,10 c)10,n,n,n,6,n,4


d)3, n , [ , 0

a)o,n,n[, n,n,n,7,!,[f , 1o

1O. Taie atatea triunghiuri incat seramana numai 3:

AAAAAAAAAA

+++++++ +
b)Coloraza pare, atrela

ll. a)Coloreaza steaua care seafla situata tntre gi stoaua a cincea steaua a gaptea:

1 \ /\ /\ /\ /\ \-/ \ 1 \-/ \J \-/ \J \J


2 , 7 ,O, 3, 4,5, 10. b) Scrie de la celmaimare la celmaimic 'l numerele: 0, 7,8, 3, 1 ,5,4 ,6,

A A A A A AJ g

_ffi

12. a)Scrie numerele urmatoare dslacelmal mic lacel mai mare:

13. Numera din2 in 2 delala0 la 109iapoi dela10|a0:

14. Incercuieste numarul maimare pereche dinfiecare jos: denumere de mai

@ si ol0si -l
8 s i 9l4si 3 9 i 1139i
2Si 4lg9i

0
4 5
2

4 4 10 7
$l 9l

69i l0 2$i 2 49i 3 5$i 7

69i 7

6si 9
, c rO

o vtu

15. Completeaza:

0nnfnn
9trTTEtr

nn

ntr

t6. Grupeaze cate trelpatrate,

I ITITT T I
grupuri 17. Formeaza decAte doud buburuze, ,-$''^ *dp

@@@@ /'6.1-,.-* *69 @@@@

18. Completeaze desenul cuatatea figuri geometrice caresunt ?ntabel.

tr o
1

2
o
o

19. Scrie vecinii numerelor:


2 6
o

'I

20. Completeaza urmatorul taoet:


NR, ANTERIOR

21. Completeazd potrivite: cucifre

a)ro, g, [, E , E , n , ng , o)o, e,E,E,l, ro c) g,e,[,il d )r,H ,n,z , s

22, Descompune numerele dupdmodel: a) 769

017

o l?
.4

1
l-

356
L--I

liu lLi
./N

d\
3

14 )-LJ

fb fb d"b
5 2

t 4 2l tr I

/Jb 4\ dfu

c)7

5
/\ /\ /\

nf,r
v/ /,. ,tt-r | | | L) | | L_)

En n nrn
.-1 /,/ L) T-t T-1 L) L) / L) L) L)

?tl-l

\nnn

''. LJ Ll e<-Ll LJL-.lro-nn n

\trln

\nnn

23. Maimutica a realizat nigte descompuneri. Unele dintre elesunt corecte, altele nu.Completeaza casutele dindreptul fiecarei descompuneri Apentru cu ,,adeverat F pentru Astfel o veiajuta ,,fals". 9i saStie unde a gregit.

3zt

/\u
9

531

,,1\n
2 22

27

nn

/\ n 4 z2
7 21

n tr
to
333

/ Nn

10

90

/\n

/\n

24. Scrie toate numerele: a) maimari decet 2 Simaimici decat 7:

b)maimari decAt 3 9icelmult egale cu9:

25. Scrie toate numerele naturale cuprinse intre:

a ) 3 s i8
b)2 siI 26. Scrie ce numere naturale se afla intre:

zZq

?l

lt

ll^ L___l-

zfs

5t

tt

1 t '

ti

o Ie +Io

c
@ 16

EVAIUAIE
potrivite: t . Completeaza cu numere

ro o,n,i,n,-,il,il,il,8,H, IO,[,f] o ,n,n,l ,il,tr,x,1,


2. Scrie numerul coresounzatorl

fo-.'

l " ll " '-.' l l" " l l"l l ? 8 3 I o I t_l laol PSI l"q'l
r] t r n ilr
vecinii numerelor: 3. Scrie ".- 4.-. --2 ----J ----| ---

foot E_otbbbl

ttttl

- - - 8. - 9__6 5__2 to

4. Scriece numere se a{laintre:

7 _, 10 2 _ _5

3 __ 5 4 -_1
3

8 __ 5 0-_ 3
5

numerele: 5. Descompune

nn

@ IT

T-'t T-'l LILJ

IT

T-I TI L,,J L--J

r-hr

Aduna:ea gi scidoroa numorelornrituralc O.lO


1. Calculeaza: 2+ 1= [T-l .r+r= LL I

3+ 1 =[E 4 +3=flJ
.t+z =L_rL l

9+1=U 2+4=lfl

6+a=U
0+0=fTl 6 +2=[:T-l 7 +2=ff]

/ +J=

I I I

c + r= L l l

2 . Urmereqte modelul 9icontinue:


4+5=5+4=9 3 + 2 =................. 6+2=
Y+U=

3. Taie gresit: rezultatul

2+5=7y '/
4 +4= 510 8

2 + 0= 1 32 6 + 4= 2 10 9

5 + 1 =7 6

4. Completeaze tabelele dupemodel:


012345

5. Completeaze potrivite: casulele cu numerele

[--l*f-l= z ff +l-_l=6 fI +l--l = s


[]+l-l= o fl+[-_l =ro f *[] +l--l = 6
|
I

l--l+l--l=z f- l +f.l =s f_l+fl=t [--..l+l--l=a fl +[-l=a


| + L ---l + l l = 7
l+l =9 l+L___l

[ ]*T-l *fl =e
6. Calculeaza dupemodel:
3 +4 =7
Z+C= I

7= e * A
7 =a+@

7 = 2+ f

s=E*E

7= 5+ [' &@ , t =r + f

2+4=6

9 + 1 = 10

6 = a +!
6= 2 +[

1 e=r+! ro=9+[
4+3+2= f_l 5+1+2=f_-]
,J + O + + =

7. Efectueaza urmatoarele adunari cu 3 termeni:

1+ 1 + 2 = f _ l

2 +1+0 =l -l
t + | + z= l I

3 + 2+ 5= 3+ 1+ 4=
4
4
c

t_l

4+ 1+ 3= f _l
4
8
A

8. Calculeaza:
.l

4
c

3
3

a +"sau,,-"pentru 9. Scrie semnul corespunzator,, obtine rezultatul corct:

o (r . r =z

7 C s =4
40 2 =6

7 07= o sOs=10 8C2= 6

e O 1= B

e C4 = 5

6 7 er) 404= 8

la I O. Traseaza o segeata opralie delafiecare rezultatul ei:

llEo l fz*gl t6. 1l tr+ o l E + 51I e :G


\ . @@

@6t

I l. Completeazd schemele demaijos:


+l -3 +6 -l -4 +4 -9

5-X-X-t6-)6^X-td-:-)
12. Comoleteaza tabelele:

13. Calculeaza coloreaze caseta cu rezultatul $iapoi matmare.

IEE
5+ 2 +
14. CalculeazA:

F6lt Eq= l
8 -6-2 = 5 +3 -5= 1 0-2 -6= 8-1 -1= 1 0-5 -5=

8+1+0

5 +2 - 3= 6 + 1 +2= 8 -1 - 2=
/ + J - O=

ff
[]

n n

tl

n n
fl

o+ t-o=

4+ 4- 6= 5+ 4- 3=

rl

n tf r:
tf tf

< ,+o+z= 6n E'

15. Completeazi tabelul:

A l+t
t2+L

6
,

5
7

2
g

L-n

h
*

16. Completeaze casutele cucifrele corespunzatoare

.^- 1

'u*r

,- A

l=:l

--,

l=-:L.l*L
7 -3=4 7 -4=3
3+4=7 4+3=7 9-4 =,,.,,

---*i

-_ , a

7 -l-':'l |

17. Urmareste modelele $i apoicompleteaze:


4+ 6 e0

5+1:,,,,,

-lr!-:-s 9 -4 =5
9 -5 =4 3 +5= , , , , ,

' 10- 5= , . . , .

9 -7=,,,.,

18. Avem[ = 5,n = Z9i Q= 3. Calculeazd:

A*n =

[].c=
A * n*O =

o-n=

a-tr-c=
l___\

A + l--l -A=
LJ

\_./

O-n* A=
19. Calculeazd:
a+ t- 1=

tI
tfl

2+1+6
c+.t-z tu+u-4

=m
-l

tu- o +z=

2+4+3= 10+0-7=

[n
trl

7 + 2-6

=m =m

giscaderi 20 . Compune adunari astfel lncat saobtii rezultatele date:

*I= s [f*ff= e
+[ := 6
2f . Completeazi tabelele:
*
t

l f -n=

5
8
o

[ +[ =to

tf-tf=
o
3
,|

n -n =
3

[ ] -f : =10

A
* +A

l0 2

7
6

a
5

to
6

4
I

a
r-a

22. Aflesuma numerelor 79i2.

23. Untermen al adunarii este4. Suma este10. Care este celalalt termen?

24 . Descdzutul este10.Scezatorul este1, Aflediferenta

cu6 maimare decat 1.

maimic6 decat 9?

27. Nte 6 9 i3 .

24. Aflenumarul cu5 maimicdecat numerelor suma 4 Si3 .

29. Lasuma numerelor 1 gi4 adauge suma numerelor 4qi 0 .

30. Ladiferenta numerelor 4 9i3 adauga diferenta n u m e relor6$i 1.

10,scade numerelor 3 si 5. 31. Dinnumirul suma

@
numerelor 10 $i diferenta 32. Cu catestemaimare 2 decat diferenta numerelor 9 9i3?

33. Am scazut doudnumere rezultatul 5. $i am obtinut Carepotfi acele numere? Scriemaimulteexemple!

lo si 5
$i ,

-$t-,

.:st-,

34. Adevarat saufals? 6+0 =4+ 5(A l 8+ 1 =t a61 3 -2 <8-5( 6 -5 <8*7(

1 ) ) da6. 35. Aflanumarul care adunat cu ellnsusi

6+4+0>4+ 0+ 6( 8-6 -1>8+ 1- 9( 5+5-3 >3 + 4+ 0( 10 -0-0 >4 + 3+ 1(

) ) ) )

36. Alin are3 crsioane Anaare2 creioane colorate. ln total? colorate. CAte creioane colorate auceidoicopii,

fa

37. Peunraftsunt6 carli.lonvine9i ia o carte. pe raft? Catecertiaurdmas

38 . Intr-o cugca sunt10iepuri mari, iariepuri mici sunt pulini cu4 mai decAt iepuri mari. CAli iepuri mici sunt in cuscd?

B:

R:
39. intr-un porterau7 bdrci. D inlre pe ele,6 auplecat ramas in

R:
4O, intr-un acvariu sunt4 pestisori mici9i 3 pegtigori mari. Calipegti$ori sunt, in total, in acvariu?

Rr
41. Rdzvan numara fructele dintr-un cogulet: 6 mere si puline cu2 mai pere. pere CAte sunt in cogulet? Cate fructe sunt in co$ulet, ln total?

R.---.-

42. lntt-oparcare erau8 magini, iar 2 dintre ele

m ecat. Cate

ramas in Darcare?

43. Peo frunzidenufirerau 4 broscute. ele Una dintre pefrunza a sarit in ape, Cate broscute auramas denufar?

R:
44, lonare2 certi. llieare4 ca(i, iarDiana are3 carti. Cate ca auceitreico ii in total?

R: 45 . Peo creanga LAngd sunt 3 vrabiute. eleauvenit Cate vrebiute sunt. in creange?

R: 46. Vasile are7 timbre. lrina arecu3 timbre m-ai putine decat Vasile. Cate timbre arelrina?

R:

47. Cate mandarine avea Corina, daca. dupa ce i-a oferit Sorinei 2 mandarine, a rimascu 2?

Rr
g? potfi adunate 48. Ce numere pentru a obline suma

R:
49. AIina are 10 invitati la petrecerea de ziuaei. $tiind ca 4 suntbdieti, aflanumerul fetelorl

{1,il R:
ne gre.

ry

5O. intr-ocutieerau7 bile albe bile 9icu5 maiputine

. catebile negre sunt ?n cutie? o CAte bile ln cutie, sunt in total?

R:

EVATUARE
l. Efectueaza:
2+2= 7 +2=

rJ t:
fl

C +5 =

n n n

o- 7- f- - - - l - ' - LJ

3-0=1. :

2. Pune in cerculele semnul corespunzator:,, +"sau pentru carezuhatele sefiecorecte:


< vJ=c Ao-o ^

eCi =10

4C4= o +Qs =z

3. Scrie celputin 3 operatii descedere al cdror rezultat fie sd 3.

_-&
R:
4 . lrina are7 mere. Eaii oferd fratelui sau2 dinmerele sale. Catemere maiarelrina?

RI pornind 5. Compune o problemA de la exercitiul: 6 + E =. , ,

Rezolva adundrile dinspaliile decolorat. Siscaderile Rezultatul ill va indica ceculoare trebuie se folosesti:

l rogu 2 galbsn 3 verdo 4 albastro 5 poilocaliu

6maro 7nov

Rezolva adunarile dinspatiile de Siscaderile colorat. Coloreazd folosind codul culorilor:

rv-\
o \Jv

o
40

w
o"

N.fr-a4=maro a 5 = portocaliu a 6 = galben

a 7 = rotu a lO = albastru a 8=mov a 9 = verde

Numerelenaturale de la lO la 20
l. Comoleteaza numeric: sirul

2, Ordone numerele: 1i 0, 11

celmaimare

t, i,

na I N$l%"

3. Ordonaza 1 0 ,1 9 ,14, 3, 1

mtc numerele

4. Observe regula completeaze: 9 iapoi

5. Numird dindoiin doi, dela 0 la 20:

6. Num5ra din3 in 3,dela3 la 18:

pereche 7. Incercuiegte numirulmaimicdinfiecare de maijos:

@
,'1a- -iH-,

<D
1q3

3
8. Scrie vecinii numerelor:

\-.:- ''-z

y'6- --hr

tl13f-t-l LI] etlt fll fI12 LE [_I]14 fll18 f-[-l [I1e t]


I-l -l .r E f -, L L ] 19

l_I10fll

nt 5[r
J

L tl17fI

L lj161_Ll [l 11L] l

9. Scrie toate numerele maimari decat11si maimici decAt 17!

1O., Scrie dupamodel:


17 =1 O + 7

l+=-

+ _

I l. Completeaze potrivite: casutele cunumere

X I i2 To rmlz IA_-A
11 la

A tL-:frt

14

1'l

,R mm

mfl

mIl

[Em

Adunarea gi scederea numerelor naturale O - 20 firi trecere peste ordin 1. Efectueaza: 12 a 3 = l I 15 + 4=fT-l 1 4+5= [ f l 3+13=fTl 16 + 3 = f T - l 3 +10=fTl 5 +11=[T-l 17+ 2 = f - 7 16 - 4 = T I _ . l 17 - 3=[Tl
18 9i 1;17 Si2; 149i3.

6+13= fT l 14+ 4=[I 15+ 1=ffl 2112=lf-1 16-10= fT_l

2. Calculeaza suma diferenta numerelor: 15$i4; $iapoi

Comoleteaze tabelul:

4. Subliniaza rezultatul corect: 1 5 +3= 14 18 1 9 12 - 2= 4 10 12 1 6 +3= 20 12 19 15 - 3= 14 12 '18 1 4 + 1= 16 15 1 4 5. Calculeaze: 1 5 +2 +2= [ [ l 1 6 - 6 +5= f ll 17 - 5= 14 18

18-6+7=fTl
l3-J+Y=

17+2 - e = f l - . l 13 + 3 + 2 = f l l 10+ 6 - 1 = l - T l 20-1o- 10= fl_l


t.t.t+

ro-\t+c=
lZ+O-J=

m m frt m

12+ 2+ 19- 3+ 0= t+- a+ c= tl_l


rc + J = . . . ro + J =. . .
ll' J =...

6 =t=T_l s j fl l

6. Calculeaze, apoilncercuiegte rezuhatele cu sot(pare):


14 + 4 +...
.to-o-

16- 2 =... ro + o =...

18 + 1 =...
lY - .t =.,.

lJ + Z = , , ,

t4 +

| =,,.

12+ 3 =... 10 +4 =...


14+ 5 =...

8 + 11=...

;1;18t 1
1712 161 3 1 94 t 145 t 131 6 12t7 11t8 1019

7. Descompune numerele model: dupa t8 t9

I
2

8. Completeaze potrivite: libere casutele cu numerele

:r-f--F?.E=qE=.. n.r-E ?
9. Completeazd tabelul:

13

t9
3

ta
6

13 I

t5
5

14

14 3

o r-o

12

t1

10. Peo floare erau 12albine. AuDlecat doue. Cdte albine aurdmas?

Intr-o vaza sunt19flori. lonel floriau remas CAte in vaze?

12. Peunlaceraul 4 gagte. Au maivenit inca3 g6qte. gAgte pelac? CAte suntacum

R:

13. Lasuma numerelor 10 qi 1 adauge diferenta numerelor 1 5 s i1 0.

R;
14. Adauga 2 la diferenta numerelor 18s i

15. Dinsuma numerelor 129i7 sqade numerelor suma 3si6.

16. Compune o problemi carese rezolvd dupi exercitiul urmator: 16+3=,.,

17. Afle numere mici fiecare dintre cu4 mai decat numerele:16, 14, 19, 15, 17.

18. Rezolvd fiecarui exerci{iile scrise in caseta catel. Traseaza o linie la osulce conline rezultatu de la caseta gaseasca exercitiului. Astfel vei ajuta fiecare cetelse-Fi

osul.

(YD
.2rrb_ lro-6 |

,A

N--4
,4\)

giapoi 19. Calculeazi lncercuieste rezultatele rmparo: 1 7 - 6 =... 2 +13=... c + | I=


t rt + o = ..,

12 +7 = ... 13+4=... 10+4=...

6 + 11=... 3+13=... 4+15=...


o+ tu=

t 4 + o =...

2O. Completeaze cu unul dinsemnele ,,+"sau,, pentru cesulele libere a obtine rezultatul corect:

12C a=1 5
1 7C1 =1 6 15C1 2 =3
+
6

11O 6= 17

lso i4 = 1
3O 11= 14

= 13 C10 1sC17 =
3 10

2 c13= 15

21. Comoleteaza tabelul:


11 17

t3
16 14

3 2
8 4 5

la
15 t9

23. Suma a doua numere este18.Primul numar este 10. Careesteal doilea numdr?

24. Cu calestemaimare numerelor suma 12si 2 decat diferenta lor?

25. Afla numarul numerelo cu7 maimare decat diferenta


19 $i 8 .

R:
19si 0, decat 26. Cucateste maimare numerelor suma diferenta numerelor 15qi3?

Rr
pentru lui,lrina 27. Adrian mama lui11lalele. Sora a cules 7 lalele. a cules pentru lalele mama lor? Cate aucules ceidoicopii

B :verzi, 28. Paula 4 sunt are16creioane:2 sunt albastre. iarrestul rosii suntrosii. Cdte creioane arePaula?

R :29. llieare9 jucarii, maimult George arecuo juoarie juciriiareGeorge? llie" decAt CAte jucarii Cate auceidoicopii impreund?

R:

3O.Cosmin a fostplecat in vacanld 6 zilela mare si 12 zilela munte. Cdte zilea fostplecat Cosmin in vacanta?

R:
31. Intr-o ograde sunt19animale: 3 vaci, 6 capre, iar CAte oi sunt in ogradd?

R!

32. Launconcurs inscfis s-au 3 baieti, iarfete cu12mai multe decat beieti. fete Cate s-au inscris la concurs? Caticopii lnscris s-au laconcurs?

R:
33. Scrie numefele ferd sol(impare) cuprinse lntre 10si20.

fffi

34, Untrende marfd are4 vagoane iarvagoane cugrdu, cu orzcu 11maimulte decat celecugrau. vagoane Cate cuorzaretrenul? CAte vagoane in total? cucereale transporte trenul,

&^
R:
pornind 35. Compune o problemd dela exercitiul l3 + 4.

Rr
potrivit: fiecare 36. Une$te exercitiu curezultatul

\\ ,

,,i

= 11, O= 5, A= 3. Si se afle: 37. Avem:*

Scrie c6tmaim rorrezultat safi

exerci!ii deadunare sauscddere

ffd'

Numerele naturale O - tOO


Numdrd de la 0 la 100:

2. Scrie numerele urmdtoare dela celmaimiclacelmai mare: 83,54,14,29,68, 35,20, 99,42,76.

in ordine 3. Scrie descrescdtoare numerele: 75,49,16, 25,89, 20,15, 94,100, 45,39, 51,67,

4. Scrie numerele la abac: obtinule z U z U z u z


o

in zeci$i unita 5. Descompune

vecinii numerelor: 6. Scrie

fT_']ro t-T-lt-Tlgsfl_l l=i ]ogfl-l tlo+l= ll l--I]+zfT- f|'] zs[]r


7. Numere:
a) de la 29 pane la 37; la 56. b) 47 pana

tao

I t7(

rr8 4r r lt

33Lll

8, Scrie numerele cuprinse intre: a) 78$i92;

b)66si 80;

c) 71si 58.

9. Scrie: 0l numerele maimaridecAt 47 si maimicidecat59:

blnumerele maimici decat 759i maimari decAt 69:

girurile I O. Completeazi numeretor: 3 8_, _ _ ,_,4 5 54_, 61 _, _, _, -47 --54

I l. Care este celmaimicnumar natural format dindoua Dar identice? cifre? dindoua cifre

12. Care este celmaimare numar natural format din doua re?Dardindoud cif cifre distincte?

1 3 . Scrie toate numerele naturale formate dindoue cifre, careaucifra unitetilor 8.

14. Verificd afirmatiile cuA sauF: Sicompleteazd a) 24estemaimare decat 20gi maimicdecAt 32. Q b) 99estemaimare decat 149i maimicdecAt lOO.C 15. Scrie toate numerele naturale formate dindoud cifre in care cifra unitatilor suntidentice. 9i a zecilor

16. Scrie toate numerele de doud cifre in care cifra zecilor eslecu 1 maimare decat cifra unitetilor.

EVALUARE I . Completeaza fiecare Sirnumeric: 28 -, -, -, -r-, -, -, -, -, - ,39 85


72 -, -,-, -n -, -n 65

90

qO

2. Scrie vecinii numerelor:

ffi dFEn
_59 _

_ zr t _
_85 -37 _ -

_63

_34 _50_

_at _48_

numerele 3. Descomoune urmatoare in zeci si uniteti:


4A

tl r ti J
4. Scrie ce numere sepotforma din: 7( )3 s o960840

'#

7 -lz*

L L-"]

patratelele Coloreaza cu cel maimare$i cel maimic numar format.

nt

Adunarea 9i sclderea numerelor nat urale O . 3O fird treeere peste ordin ,'6}*

'3d@P

I . Calculeaza: t o+1 0 =fI s o- 10= [ ] 10+2 0 =_ f 30- 20= il:

20-1 0 =| J l 26+2=fT1 t 7- 6=f I


2 4 - 4= f 11 z3 + 5 =I

20" o=::j

1a+ 3=f f i 2 0 + B = [Il z7- s=ffl 1s- s=t_l_l 2 e - 1 6 = l - T-l 2a- 3=f J-l
26 + 1 =-17+ 11=[-T_l 4+ 25= f f 11+ 12= r-i-l

3o-30=m

1 0 + 6 = l T _ -l 1 0+ 3 = ffi

20+ 1=i:fi

2. Completeaza cerculelele cu semnele sau,,-; , +,, 16\--l 4 ) 10= 26 24 6 1 A=1 4


\_./

23O 3=20 27Q +=23 10+ 2o=fl*l

3oC 20= io
I + 4 =Wa
2 7 - 4= 23
4+23= 27 27 -23 = 4

1 7 O1 0 - 2 7
24+ 1oj-Tl
-:

3. Calculeazd, apoi scrie dupd model:

l5+3 =[l

20+ 7= [ f l

z 3 + 5 = [l l ]l

14,30,27,28? 4. Care numere sunt cu 10maimici decat:

geseasce fiecare melcii c6sutal 5. Ajuta sa-si

tabelul: 6. Completeaza

21
t!t

23
11

to

10 12 7

19

22
1l

T * -I

16

8. Aflenumerul cu20maimicdecat suma numerelor


16 9i 111

9. Efectueaza: 1a + 1 2 + 3 = l -lj 10+10+7=fll ++20 + o = l l -) 2 6 - 1 0 - 6 = L _l:l

17+10-11= 24-14+13= 25-12-11 = 29-10-10=

trl
L-ll

t-_Ll t"l:t

28-12J\Jt l, -

4=
t U=

ftl I-l

LT

lO. Adrian galbene a cules13 lalele rogii. Si 12 lalele Catelalele a cules Adrian, in total?

R:

I 1. Launmagazin s-au adus: 10 cutii cubiscuili, 11 cutii cu rahat cujeleuri. $i5 cutii Cate cutii cudulciuri a primit magazinul?

R:
I 2, Alina a cules dinlivada 27 de mere, Eaa oterit lui Mihai10 mereSiIuiAndrei 3 mere. Cu catemerea ramas Alina?

Rr
1g. inV-o livada 13 meri, sunt iarperr cu2 maiputini decat meri. peri Cati sunt in livada?

Rr
gi peri Catimeri in total, sunt in livadd?

Adqnarea gi eciderea numerelor naturale O. IOOfiri trecere peste ordin


I . Calculeazd: 10+ 30=[-fl 40-20=[-f-l

2o+ 20=f-7 50+ 30=[fl 20+ 40=fl_l

9 0-60=fT_I 8 0-40=fl_] 70-20=f lt 70+ 20=fT-l


30 + 30 =[-Ttl

80-20=m
80- 50=fT-l
-^ =L__Li ou - cu |---r-l

40+ 30=i-T-l 80+ 10=fll


2. Completeaza schema:

e0- 40=fT-]

3. Calculeazd, apoiverificidupi model:

40+ 3o= [Zd


3 0 + 40= 70 70 - 40= 30 7 0 -3 0= 40

eo- 20= ItTol


90 -70 =2 0 7 0+20 =9 0
20+70=90

20+50=fTl

20+80 = f T l

40-20 = lf,]

8 0 -1 0 = a l _ -l

4. Calculeaza: 1 0 + 2 0 + 30= f T ] 20 +3 0 + 40= [ _I 50 +2 0 + 10= l 2 0 + 2 0 + 20= f ll 2 0 + 1 0 + 40= [ l_ --] l

30 + 3 0 + 3 0 = ftl
30+30+20= [_l_]

4 0+10+40=Ll_-'l

.-,{F.

'Qfur

70+10+10=fi,] 20+50+20= iJ-

5. Rezolva: 90-10-20 -30 - 10 - 1 0- 10 = i- - t l 6. Completeazatabelele:


+ l0
20 50

20 30

+ 70

30

roo

m
o
50
40 30

ao
00

6o

7. Calculeaze apoicoloreaza caseta cu rezultatul mai

mare.

[ao.rol
iooI siFo Fo+-4ol - 30 f.o .4tl sileo I
8. Calculeazd: 24+ 40+
3

eif 30*30 tso- 4o-l I

Fo--ro lsil=o;q
* soI d l=ao t1o- ?o-l Fo - ro-lqi[-2i*ao
30+ 56 2 O+ ou+ 2

594

zv+

+I +

68-

877

487

oI -

42+
o

397

+J+
/l

787

o+'J

51+ 7 4 5o

oY-

'

44?

22 +
c

9. Efectueaza:

t t *'=m @ uu*t+g-+ =[I


/at-J = L_ _ . L l

tI tTJ

ml
oo+Lt= I+ + J =
qqI -

21+ 5 =ffl

n.l rli
44+4= ffi e 3 + 3 = ff 24+ 2=IIl
\g&P

[J :--l
LjJ

o t* o = f fi
a 3+ 3 = [_ E

,_r]]

83+5= o z+ o =

e + -o =f fi

ru m

I O. Calculeaze: a) 23 + 14= [-T-'l 84-21 =

og-t e= [ T l
44+22= ff-) 84+10= fT-l 29+30 = f l _ l 50 + 1 2 = f f ' l 34+25=fT_l
b) 8201

frl
tI

86-20= 97 -25 = 48-26 = 88-64= 89 t4

ru
nj
Ll_l flJ

76-24=: n 3e- 34=[T] 74- 52*rJ-1 =[:I 7e-3e

=i,JJ zz++5
58-28=f-I-J
oo- qc- TT- - 1

T tl
6525

6401

241)

7423

8910

6t

to -

65

4 731

oo+

8448

20

td-

75'14

24+
JC

tJol

aI -

45

I l. Calculeazi, apoiune$te cuo linie exerciliile care au acela$i rezultat.

z
: l- 1' _+l r

^.
I :-; i l

_:-'

12. Descoperd cifra care lioseste. Atlasuma:

z[*
14

3n*
a? 33

c+ L__l
ct
-Ll

I+*

Ll 4+

ne
4tl
1A

ln
zI

22

lE
4Ll

oo

13, Descopera cifra lipsegte. Aflediterenla! care

8Ll
11

8Ll
34
tlc

It

L_18

n3

rTi L-J '

74. Calculeazd: 2 Q +4 2 + 34= Ll I 7 7 -2 3 + t t = fT -l 25+ 10+ 4 =fT-l e 8 - 4 2 -35= f ll

8 4-23+15=TTI 18+ 30+ 41= fT'] 69-24-2s= fT l OS+2411= il 1oo-50-30=l*Tl

24+ 3 1 + 1 3 = Tll 39-3 8 + 6 4 = L-n 3 4 + 2 4 - 5 4 =ff1 7 9 - 2 5 + 1 3 =[Ij


=[T 7 0+'19 - 11 88 -a5 -20= EI

15 . Completeaza cu rezultatele corespunzdtoare:

t6. Rezolve exerciliile depeplacute. Aranjand crescetor rezultatele, veidescoperi o ghicitoare.

r-;;;" "l
i 9i bSlaie

=-:I 118_-15:T
intrA lO+12+ll=..,

lss-rg -ro = , , ,

noaptea 3l + 58 -21 = ,..

v,")

R{spunsul os|o,..,..........
17. Rezolvi:

4 5 + 12-30= f - l==]

59-16-12=ru
8 6 _ 6 6 + 3 2 = rT :
21+75-65=|:-..['l

23-1 0 + 7 5 = m
6 8 + 10-15= E

7 3-51+ 30=m 43+12+2 = TU


5 7-3 7-1 0 = l- I 18. Completeaze schemele:

Bo :!gl--l-:-C!,f-l jj*f-l

- 16,EgE

19. Adauge numar 51lafiecare dintabelul urmator:


/tK

1l
+ 51'

t9 4A 0

,1 {3 tl

2a tl #

aa

20. Afti: a) diferenta dintre celmaimare numar dedoud cilre


distinctegi

b) suma dintre celmaimicnumar de doua cifre $i diferenta numerelor 659i34; 1'"rt)

c) diterenla dintre celmaimare numar dedoua cifre Si maimicnumar dedoue identice. cifre

21. Scrie potrivit (+sau-): semnul 7 8 \ )24= 54 10 0L r90 =1 0

s s Os s = o o e sC rz=ss + sO+s= o s s O r z = +s zsO rz = a s s+ Otz= oo atO rs=++ o


I
tc

22. Completeaza tabelul urmator:


28 64 83

65 24

47 42
0

75

3 18

11

l+I l-l

17

23. Comoleteazd tabelul:

iepuraS. in caseta fiecarui 24. Rezolva exercitiul scris


la morcovul cecontine Traseaza o linie dela iepuras rezultatul exercitiului. geseascA morcovii. Astfel, veiajuta toliiepura$ii sd-si

numerelor decat suma 25. Aflanumarul cu31maimare 21$i40.

*l r i i

'67,

26. AflA numarul cu 70maimicdecAt numerelor suma


50$i 4S.

55$i43, 27. Din suma numerelor s66{s 6;1s1sn1s 50 numerelor $i4!.

94scade 99$i86' 28. Dinnumarul diferenta numerelor

56gi14, 29. Ladiferenta numerelor s63ug5 surna gi 11 4. nurnsyslgl

10, 3O. Untermen al unei aduniri este Al doilea este cu 18maimare primul. decAt Care este al doilea termen?

Afla suma.

31. in ograda bunicii sunt 60degaste $icu40maiputlne

gaini. geini Cate ograde? suntin

pdsirisunt, CAte ln total, 1nogradd?

numerelor maimare 32. Cucateste suma 15si11decat diferenta lor?

lada 43depaini, iarcornuri sunt cu 11mai sunt 33. intr-o

paini, multe decat

in lade? cornuri sunt r CAte

. Cate cornuri sunt, si paini in total, in lada? cu 13maimare a doua numere esle 65,adica 34, Suma numere? ele.Care suntceledoud decdt celmaimare dintre

numerelor suma 35 . Dindiferenta 12scade 5291 obtii? numerelor 1g91 20.Ce numar

iarnasturi mari 23de nasturi mici, a cumparat 35. Mama mari a nasturi mici. Catinasturi cu 12maiputini decat mama? cumparat mama, in total? a cumparat Catinasturi

37. Aflesuma numerelorzg lor. $i10.Aflediferenta Cucatestematmare suma acestor numere decat diferenla lor?

primul. decAt Afla suma celor doue numere.

38. Unnumar pi . Al doilea este este cuA maimare

39. O clasd are92de elevi. ce20dintre acestia $tiind suntbaieti, aflenumerul fetelor.

4O. Alina are14ani.lonarecu20deanimaimulti decAt Alina, CAti aniarelon?

R:
41.

Ir-uncogsur s 12mere, 30pere 9i40prune. etefructe I U t in co$? S

ll-l l- l l 1.. -I-rl t_

vaci. porci, ferme sunt2gde 42. intr-o 9icu 81maimulte vacisunt? . Cate animale . Cate in total? sunt arecu deca(mRAf43. AnaareTgde ci(i, Viorel outine.
ci4i are r CAte Viorel? cd(i au cei 1CAte impreuna? doicopii argTu10Alt acvariu 44. Unacvariu are40depe$ti. primul. pegti decdt maiputini

pesti in sunt . Cati acvariu? aldoilea in sunt .Calipesti ln cele doua total acvarii?
El maiprimeqte 45 . lonica are39decire$e. 49decire$e. lratelui sdu15cirege. el li ofera Dintoateciregele, maiarelonica? cirege CAte

R:

46. Cetelina cite$te intr-o ziOE depagini dintrocarte. pagini A doua zi citeqte mai cu11 multe decat in prima zi.
I

citit a doua zi?


.

vq rc ^ A+^

^ ^^^i^i P ag|| I d

citit in celedoud zile? pagini i-au . Cate rdmas decitit, daca acea carte are99 R: depagini? parc 47. intr-un plantatllde lalele s-au albe,rogii cu1g maimulte galbene. decat albe 9i1glalele lalele rosii . Cate plantat? s-au lalele s-au a GAte plantat, in total? parc 48. Intr-un s-au adusiZplopi,30 pane tei,iarrestul lab6.castani. Cati castani s-au adus in parc?

\ra rv ^a r^

^ ^^^ii |l a P ag||

R:
49. ln gradina de legume lucreaza 97demuncitori. Dintre ei,gOpragesc, iarrestul culeg legume. Cdtimuncitori legume? culeg

R:

cu acelagi datoperatiile cain exemplul 50. Une$te rezultat:

tr-'l
Ffiil
Es.3J_l
. Catisacicu{asole adus? s-au

tr;I
F4--l

F;;7

cu 23 adus44de sacicucartofi, s-au 51. Lao cantine cartofi decat maiputini sacidefasole 9i 10sacicu varza"

. Cati saci culegume in total? adus, s-au

R:
adus s-au electronica magazin deaparatura 52. intr-un audio' iarcombine l0casetofoane, 30detelevizoare, la unloc. catetelevizoare Sicasetofoane . Cate audio combine adus? s-au . Cate articole ln total? adus, s-au

pornind 53. Compune o problema dela exercitiul: 1 0 + 12+ 16= ...

EVAI.UARE
{. Calculeazd: 4 1+ 4 = f l - l 8 5 - 3= f t j 3+40=ff = [T-l 16+61 8 3-20=f l 5 4+10+23=tT-l + 8-16=[_] 20-10+78=f11 75-25=tIl 01+4+ 3=T_l

12+4s=[_] s6- 2-12=l=Tl

2. Lasuma numerelorT diferenla $i30,adaugd numerelor 94$i92 | Cenumir oblii?

3. Lao cofetarie vandut s-au 42decornuri deciocolatA gi cornuri cu mere cu 21maiputine decdt cornurile cu ciocolata. o CAte cornuri cu mere s-auvandut? o CAte cornuri s-au vandut, in total?

4. Compune o problemi dupd exercitiul: 21+ 13 + 2 4=...

unititi de misuri nestandard


|, Mdsoard folosind creionul, apoibralul lungimea bdncii tale.ce rezultate ai obtinut? Dece crezica rezultatele obtrnute sunt diferite?

2. Apreciaza caredintre celetreirigleareaceeagi lungime cu rigla agezate orizontal. Marcheazi cu X casuta corespunzatoare:

un

3. Mdsoard folosind pasul lungimea camerei tale. Roaga-l petatasd misoaregi el. Ce observi?

4. la creionul, stiloul ta. Masoara si guma cu guma lungimea creionului $i a stiloului si apoicompleteaza:

Lungimea stiloutui este cdtfl

gume.

Lungimea creionutui este cat lll

gr.".

5. incercuiegte cualbastru segmentul culungimea cea maimare, iarcurogu segmentul cu lungimea ceamai mica.
a

F-

ffi *D

6. Deseneazi pebralele balantei obiecte astfel lncat inclinarea acesteia sefieadevarata.

7. Privegte cuatontie desenul urmator. Cum crezi ca amputea echilibra balanla? prin Reprezinta desen.

gi f. incearcd sdumpli unvascuapafolosind unpahar pahare pentru DecAte o ceagce. cuapaa lostnevoie pentru a umple vasul? Decate c9ti cuapi a fostnevoie a umple vasul?

9. Privegte desenul urmator, apoicompleteaze.

@ @ g@

UUUU
oinceagcd incape mai ..........,,...,.......... ln apa decat pahar. rin vas incape mai ,.......,................. api decAt in pahar, rin pahar lncape mai .......................... apa decat in cea9ca.
o Cea maimarecantitate de apdincapein

Misurarea timpulul
l. Privegte ceasurile de maijos!Scrie in cdsulele libere ce oraindica fiecare:

@@@@@ @@ @ @@
2. Completeaze:

Unenare:

luni, Lunll anulul ....,,,,, sunt:

O luniare

septamani. O saptamana are..,,,.

Zilele sdptdmdnii .................. sunt:

3. Scrie lunile fiecarui anotimD

. prlmavara:
. vara: . toamna: . tarna: pentru 4. Deseneaze limba mica a ceasului a indica ora scrise in dreptul lui.

r.' t
ro

ora I

ora 5

ora 3

ole 7

5. Cursurile dupa-amiaze tncep lagcoala laora13.Ele setrmine dupa 5 ore. Laceores6termina aceste

cursuri?
6. Calculeazd: 4 o t 6 + 2 o r e - ," ,,,.."

* 20ora* 40or ',',,.',..016 '15 r ,,.,.,,, ore+ 4 016 0re 38ore* 25ore= ,.,,,,,,,,0 r *. 12ore= ."........or 8,,,.... 21 016 + 3 016 0re 24ore 24 ote+ 24 ots * ...." ore 48ore - 24ore* ,,.,,....o re

7. Cate ore

12ote?

8. AfldcAte
.' ..""."."..^. si } ;,tilo "."" zile gi l? aile =..,,.""......... l:iil!r{.;}r}!il,}ii alle
1 : ;r' .:i:ii;li;

= ."."...".....".. lli;{,titniaaA ?ile rile si tr$ I s{|rttmiiniq zile si ti rile. ,.....,,"........ I Sai'liiflr*6 $i24sie. ......""........ rile

RET|ilEt
:s itritrl:r ,ilrliri;,!r:, li|ii!ar,rr i ai. ifiNi$, ilufiugt, uct0mblie $i decembtie .!rrirt iflilii!iir$r lt!rr; i,l0erriliui cate31 dezile, bi ilu fie0are 'jr:ll4 {a ii ifldatriili,i;, iu t.:, "doi*nrhfie au c6te30 d6zile" }i n0iemhrie

, 'r l t ri Nri f { lX ,

,ai un*letrrualis csl*cc mni scfl 6lundaanul itiateZgdozile, {.!,:}i:l r ir lKrfN'ii *|!!0aar!11 d0rils,iaranul respectiv senume$te

ziua, luna 9. Scrle ln care nasout, te-ai 9ianul


,i

pleacd pedata giseintoarc I O. Alin la mare de20august pedata de27august. zilevastaAlin Cate la mare?

gi3 zile. I l. Valentin a stat la bunici o sdptemana Fratele lui,lon,stela bunici cu 6 zilemaioutin decat Valentin, CAte zilea stat lonla bunici?

R: Elajunge in gara Bragov laora13. Cate orea durat


drumul? 12. Untrenpersonal pleacii dingaraBucure$ti la ora10.

Rr
1 3 . Calculeazi: 1 an+ 1 2l u n= i ....,,...,,.,, luni 1 a n + 1 a n. , ,,,,,,,,..,,,,, lu nl

anl +'ll anl a nl - , ,,..,.,,.,,,,. 1 a n+ 3 l u n l Iunl . ..,,.,.,,,,., 1 an+ 1 0l u n.l ,,,,...,,..,,, lu nl

14. Tata arevarsta de 46anl. Varsta mamsi oste cu 4 anlmal mlce dcAt a tatllui mu, o Callaniaremama?

o CAli aniautmpreuni parinlii mi?

{5. Adrian are10ani.Peste 20 ani? catianiva implini

ft# M'
NJ l-rid qf

16. Cristina are 18 ani.Andrei are 14 ani.iar Cdlinare 3 ani.

maimare? copil arevarsta a Care

copii? o Careestecelmalmicdintre

maimare Andrei? t Cucatianieste Cristina decat

6).--

W
I

CucAti aniestemaimicCelin decdt Andrei?

C6lin 6 ani? catia nivaavea . Peste

17, Mdddlina are6 anigieste in clasa intai, CAli aniva aveaMddilina cAnd va fi in clasa a oatra?

R:
18. Mama are36deani, iarfiulseuCatelin are5 ani. a Cdti aniavea pe mama cdnd l-anAscut Cetdlin?

O Cati anivaavea mama cdnd Catdlin vaimplini 10ani?

R:

19. lonul a stat in tabara 10zile,iarGabriel a stato saptemana $i3 zile. in tabara? Dece? caredintre ei a statmaimult

R:
giGeorgiana gemene. 2O.Mirela Mirela are sunt surori
5 ani,iar mamalorare30 de ani,

o CAti aniareGeorgiana?

R:
. Peste voravea varsta cAlianifetele deacum
a mamei lor?

B:

6a

udoaded byStefs0

TEKEl.l

Nb

21. Dela uga pana clasei lacatedra, doamna lnvaletoare face 7 pagi, iaruncopil face12pa9i. Deceoare? 22. Citeste propoziliile jos9istabileste demai care sunt (A)9icare adeverate (F): sunt false r Luna (.. august este lun4 deprimevare. ) . Anul (_-.) aret 2 luni. . Mama este mai ln varste decat tata. {:] Eaare34deani, iartata 37deani.
a Gelu s-atrezit la ora7, iarOana la oraB. s-atrezit Oana s-atrezit maidevreme decat Gelu. ( ) a Inclasa mea, lungimea tablei estemaimare decdt lungimea unei bdnci. . Luna ianuarie are2esauZ9dezile. (_)

23. Intr-un borcan ampus 4 cegcute cuapa9il-am jumetate. pdni umplut la in altborcan identic ampus 5 cegcute cuape. Care dintre cele doue borcane oste maigol?

FIGURI GEOMETRICE
l. CAte liniidrepte ln desen? sunt
,/ ,/ ,/ ./ \,-.-=' ,/

2. Deseneazd: a) uncerc; b) undreptunghi; c) untriunghi:

3. Coloreaze triunghiurile cumaro, cercurile cugalben, petratele cualbastru cuverde. 9ldreptunghiurile

4. Completeaze precizdnd tabelul numarul decercuri, detriunghiuri, depdtrate $idedreptunghiuril


l{i

o A
n

25'
r oL l

A'nS: t

A"

5. Cdte figuri geometrice vezi in fiecare desen? Scrie in

A n r

6. Coloreaze petrate. corpurile care aufetele

oe
6)

7. Realizeaze undesen in care satolosegti toate figurile geometrice pecarele cunogti.

#b -IEKB.I
bvStetS0 uPloadd

O Fiecirui rezultat ii corespunde o litera. Agaza in pdtratele numerele, de la celmaimicla celmaimare, iar. dedesubt scrie literele corespunzatoare.
12+ 6=... 23+25=... 83-21 =... 38*27 =...
oR_17-

--+ a
--+ P

c ---+ --+v

78- 51= .... ---+ A = e9^47 ---+ L


41+ 27=. . --+U 68-37=...+N 1 7+42-... ---+A

11+ 13 =...

--+c

--+ A --+A

tz r 2 7= . , , --+T
5il r'2 4=. , " --+T

I
I

Cuprins
pregdtitoare pentru Elemente lntelegerea

Puteti comanda la 18.70.27

[' ,ti67n'28;021'3
uploaded bySfst30

ISBNr978 9?3-706-831-6

llxlll

S-ar putea să vă placă și