Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu nr. 4698/07.07.2008. .

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ REVIZUITĂ

RELIGIE
CULTUL ORTODOX CLASELE A V-A - A VIII-A

BUCUREŞTI, 2008

Aprobat prin ordinul ministrului NR. 4698/07.07.2008

Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a

1

cât şi a idealurilor Bisericii Ortodoxe în ceea ce priveşte educaţie tinerilor în spiritul credinţei. în termeni concreţi. dezvoltarea unei strategii didactice pornind de la obiective. abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică. sociale şi civice. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 2 . la clasele a V-a – a VIII-a. formulând rezultatele aşteptate ale învăţării pentru fiecare an de studiu şi urmărind progresia în formarea de capacităţi şi achiziţia de cunoştinţe ale elevului de la un an de studiu la altul. prin corelarea cu schimbările intervenite la nivelul celorlalte programe şcolare. asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea curriculumului naţional cu cel european. Programele şcolare sunt concepute pentru trunchiul comun. Programa urmăreşte să vină în întâmpinarea dorinţei de cunoaştere a elevilor.cheie. obiective de referinţă. utilizarea modelului de proiectare curriculară centrată pe obiective. asigurarea continuităţii şi a progresiei de la o clasă la alta. Revizuirea programei de Religie – Cultul Ortodox a avut în vedere următoarele aspecte: descongestionarea programelor şcolare. Structura programei cuprinde: obiective-cadru.NOTĂ DE PREZENTARE Prezentul document conţine Programele şcolare revizuite de Religie – Cultul Ortodox şi se adresează profesorilor care predau această disciplină în gimnaziu. interculturale. Acest set de obiective cadru este comun pentru programele şcolare de Religie ale tuturor celorlalte culte. nu în ultimul rând. indispensabile vieţii active într-o societate a cunoaşterii specifică secolului XXI. cu standardele europene prin formarea domeniilor de competenţe . având un grad ridicat de generalitate şi complexitate se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini generate de specificul disciplinei. în prezenta programă s-au efectuat o serie de schimbări la nivelul obiectivelor de referinţă. Programa şcolară de Religie – Cultul Ortodox vizează formarea elevilor în spiritul valorilor moral-creştine care să stea la baza concepţiei asupra relaţiei Dumnezeu-om. exemple de activităţi de învăţare. cu scopul de a asigura o mai bună corelare a acestora la nivelul claselor a V-a – a VIII-a şi o formulare explicită. urmărite pe întreg parcursul învăţământului gimnazial. îndeosebi a competenţelor interpersonale. omsemeni şi. asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate. conţinuturi specifice fiecărui an de studiu şi standarde curriculare de performanţă: obiectivele cadru. obiectivele de referinţă. la baza atitudinilor faţă de propria persoană.

Cadrul didactic poate opta pentru utilizarea activităţilor de învăţare recomandate prin programă sau poate propune alte activităţi adecvate colectivului de elevi şi condiţiilor concrete din clasă. tolerant şi creativ. project citizen. elaborarea de manuale şcolare alternative trebuie să fie precedate de lectura integrală a programei şcolare şi de urmărirea logicii interne a acesteia. fiecărui obiectiv cadru îi sunt asociate obiective de referinţă. ca subiect al activităţii instructiv – educative presupune respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile aşa cum sunt: utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea capacităţii de comunicare. pe ani de studiu. din şcoală sau din comunitate. Pe baza exemplelor propuse de programa şcolară. Proiectarea activităţii didactice. proiecte în beneficiul comunităţii). de manifestare a spiritului ecumenic. Strategiile de lucru propuse trebuie să ţină seama de experienţa elevilor la această vârstă şi să permită valorizarea pozitivă a acesteia. În cadrul programei. prin care elevii sunt implicaţi în exerciţii de luare a deciziei. exersarea lucrului în echipă. ca mijloace prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor cadru şi a obiectivelor de referinţă propuse. critic. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 3 . a cooperării şi/sau a competiţiei. modificările realizate la nivelul unor exemple de activităţi de învăţare au scopul a accentua valorificarea experienţei concrete a elevilor în activităţile didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse. cadrul didactic poate elabora exemple de învăţare variate. deschis. care să constituie un sprijin real în evaluarea elevilor. de sistem de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de învăţare.observabili şi măsurabili. realizarea unor activităţi tip proiect (de exemplu. de propunere a unei strategii de rezolvare a unei probleme din colectivul din care fac parte. care propun modalităţi de organizare şi de realizare a demersului didactic cu elevii. Menţionăm că revizuirile au avut caracter uniform la nivelul programelor şcolare ale tuturor cultelor. la sfârşitul gimnaziului. în calitatea lor de standarde naţionale. adecvate specificului fiecărei situaţii de învăţare. Centrarea pe elev. conţinuturile învăţării. atingerea obiectivelor de referinţă se realizează cu ajutorul conţinuturilor. exemplele de activităţi de învăţare. standardele curriculare de performanţă la sfârşitul ciclului gimnazial.

Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 3. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios 5. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii 4. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 4 .OBIECTIVE CADRU 1. Educarea atitudinilor de acceptare.

prezentarea calendarului creştin ortodox. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 5 .vizionarea şi comentarea de filme cu subiect religios.exerciţii de dialog pe o temă dată. -realizarea de tabele cronologice cu principalele evenimente din istoria Bisericii primare.identificarea sărbătorilor după icoană . universal şi în ţara noastră . rebusuri. 2. pe plan istoria omenirii.exemple de definire a termenilor istorici.utilizarea hărţii pentru localizarea evenimentelor religioase.discutarea mesajelor pildelor şi raportarea acestora la viaţa personală. mântuirii OC 2. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1.1 să conştientizeze importanţa şi necesitatea .lecturarea şi comentarea unor texte literare cu subiect religios. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2. OC 4.2 să conştientizeze importanţa sărbătorilor .2 să definească şi să utilizeze în mod adec.observarea icoanelor sărbătorilor studiate.CLASA A V-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OC 1. . .exerciţiu de povestire a unor texte biblice. text cu conţinut religios . .participarea la slujbele Sfintelor Taine.exerciţii de selectare a simbolurilor şi a pildele Mântuitorului semnificaţiei pildelor Mântuitorului din textele biblice. . creştine . .alcătuirea de rezumate ale textelor religioase.1 să identifice mesajul religios moral din . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.redactarea de scurte compuneri după un plan dat şi cu utilizarea termenilor învăţaţi OC 3. vat concepte referitoare la Istoria Bisericii ..1 să desprindă semnificaţia globală a unui . .exerciţii de analiză şi comentare a schimbărilor aduse de creştinism în istorie.3 să descrie principalele evenimente legate .completare de enunţuri lacunare.vizitarea bisericilor sau a mănăstirilor pentru discuţii despre sărbători . 3.dialog pe baza modului de petrecere a sărbătorii de duminică 3.enumearea sărbătorilor împărăteşti . primirii Sfintelor Taine în vederea .integrarea evenimentelor religioase creştine în de începutul Bisericii creştine. . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.dialog pe baza unui text religios.

Sărbătorile împărăteşti IV. 5.1 4.lecturarea unor povestiri despre creaţia divină.Pilda vameşului şi fariseului 4.4. Despre sărbători . Sfinţirea timpului 1. Sfânta Taină a Mirungerii 3.împărţirea şi importanţa lor 2. Duminica . societate. OC 5. pornind de la situaţii concrete -discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă.1 să accepte existenţa unor valori religios . Mântuitorul Hristos – Învăţătorul desăvârşit 1. Întemeierea Bisericii Creştine.studiu de caz. . Sfânta Taină a Spovedaniei 4. Faptă şi răsplată .2 să descrie şi să compare tipuri de com-exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunilor portament vizând relaţiile cu semenii.exerciţii de dialog pe tema comportamentului acasă. faţă de natură Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: .Pilda celor zece fecioare III.iniţierea de acţiuni de întrajutorare. Credinţa creştină 1.Pilda Samarineanului milostiv 2. Sfânta Taină a Împărtăşaniei II. . în biserică. în societate CONŢINUTURI I.2 La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să integreze în comportamentul propriu învăţăturile desprinse din pildele studiate să evidenţieze care sunt datoriile unui creştin faţă semenii de acasă şi fată de semenii din biserică. Biserica în primele veacuri creştine 1.discutarea în grup a unor norme de comportament religios-moral. Rugăciunea curată . Sfântul Apostol Andrei Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 6 . înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 5. Educarea atitudinilor de acceptare. în şcoală.jocul de rol: dramatizarea unor pilde. . Dragostea faţă de aproapele . Sfintele Taine. Răspândirea creştinismului 2. .studiul de caz (discutarea în grup în scopul soluţionării de situaţii problemă).discutarea de cazuri reale sau imaginare. şcoală. . Botezul 2.Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr 3. . pentru semeni. Să fim prevăzători .sărbătoare săptămânală a creştinilor 3.descrierea şi compararea tipurilor de atitudini morale şi în alte convingeri religioase religios morale. . Răspândirea creştinismului pe teritoriul ţării noastre.

lecturi moral-religioase. serbări religioase. Creştinul acasă şi în biserică 2. scenete.darul lui Dumnezeu pentru oameni Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 7 . Spiritualitate şi viaţă creştină 1. Învierea Domnului (colinde. Creştinul în şcoală şi în societate 3. Naşterea Domnului 2. Natura .V.

CLASA A VI-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OC 1. .2 . semne ale dumnezeirii şi ale dragostei .1 să realizeze cu cuvinte proprii comentarii .exerciţii de identificare a cauzelor şi condiţiilor să înţeleagă implicaţiile Sfinţilor Împăraţi istorice în care s-a promulgat evenimentul Constantin şi Elena în dezvoltarea analizat.descrierea motivelor care stau la baza săvârşirii Sale faţă de oameni minunilor. pe baza unor texte din Sfânta Scriptură .descrierea tradiţiilor locale în celebrarea unor sărbători Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 8 . .1 să explice importanţa Tainelor Preoţia. . 3. .3 să înţeleagă că sărbătorile sunt “popasuri . . 3.2 să formuleze opinii personale în apre. 1. ulterioară a Bisericii creştine . OC 3.formularea de argumente pro şi contra asupra unor situaţii concrete. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.analiza comparativă a unor situaţii. OC 2.discutarea principalelor transformări survenite în istorie în urma evenimentului analizat. .participarea la slujbele Sfintelor Taine.relatarea şi discutarea unor întâmplări cu Minunile Mântuitorului conţinut moralizator.exerciţii de dialog pe tema rolului preotului în Cununia şi Maslul în viaţa creştină viaţa omului.exemplificarea unor situaţii concrete din care să rezulte importanţa căsătoriei.discuţii referitoare la modalităţile specifice de celebrare a sărbătorilor. moral . . .1 . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1.observarea şi discutarea de imagini cu subiect religios.consultarea unor lucrări de referinţă.lecturarea şi comentarea minunilor biblice.dezbatere asupra importanţei Sinoadelor în formularea învăţături de credinţă şi adoptarea sistemului de conducere în Biserică. . .lecturarea şi comentarea textelor biblice. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.dezbateri colective asupra unor texte şi situaţii cierea unor situaţii cu conţinut religios concrete.identificarea elementelor esenţiale dintr-un text dat. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2. să analizeze mesajul moral-religios din .analiza textului.exerciţii de clasificare a sărbătorilor în funcţie duhovniceşti” în viaţa creştină de diferite criterii. 2. de la naştere până la moarte..învăţarea salutului şi a modului de adresare către un preot.2 să analizeze minunile Mântuitorului ca .

1 să înţeleagă valoarea martiriului pentru . Educarea atitudinilor de acceptare. întărirea Bisericii creştine .organizarea de serbări cu ocazia marilor sărbători creştine. OC 4. caracterului moral-religios .. religioase . Sfinţirea timpului 1.dezbateri pe tema rolului martiriului 4. Stăruinţa în rugăciune – Femeia canaaneancă III. Postul în viaţa noastră 2.1 să aplice exemplul Samarineanului mi. .prezentarea caracteristicilor unor tradiţii şi obiceiuri prin utilizarea mijloacelor audiovizuale. Iisus Hristos – Mântuitorul lumii 1.4 să descrie regulile de respectare a . . Maica Domnului Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 9 .Minunea din Cana Galileii 2. Hristos binecuvintează familia . OC 5.3.discuţii asupra importanţei evenimentului care sărbătorilor bisericeşti şi a tradiţiilor a dus la stabilirea unei anumite sărbători. Binefacere şi recunoştinţă – Vindecarea celor zece leproşi 4. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 5. Răsplata credinţei şi a ascultării – Pescuirea minunată 3.precizarea modului de cinstire a sărbătorilor.. .consultarea unor lucrări de referinţă. Credinţa creştină 1. Sfânta Taină a Cununiei 3.exerciţii de dialog pe tema abaterilor de la modul de celebrare tradiţională a sărbătorilor creştine.2 să recunoască importanţa modelelor spi. Taina Sfântului Maslu II. Cele şapte cereri 2.organizarea de acţiuni în comun cu scop lostiv (Iisus Hristos ) în relaţiile cu cei de caritabil. Rugăciunea Domnească.realizarea unor profiluri spirituale ale unor rituale din Istoria Bisericii în formarea personalităţi din Istoria Bisericii. Sfânta Taină a Preoţiei 4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 4. . alte credinţe CONŢINUTURI I.interpretarea simbolică a sărbătorii religioase. .lecturarea unor pasaje din vieţile martirilor.

audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 10 . Izvorâtorul de Mir Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Credinţă şi jertfă: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 3.3. Sărbătorile în cinstea sfinţilor IV. Învierea Domnului (colinde. scenete. Martiri creştini în Dacia. lecturi moral-religioase. Naşterea Domnului 2. Spiritualitate şi viaţă creştină 1. Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa. Ioan Botezătorul 2. Martiriul primilor creştini 2. III – IV 3. Elena V. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Biserica în primele veacuri creştine 1. serbări religioase. Curajul mărturisirii: Sf. în sec.

vizionarea unor filme documentare.2 să utilizeze. OC 3. 4. 2.1 să explice mesajele desprinse din .comentarea teoriilor ştiinţifice privind apariţia lumii şi a omului.1 să explice învăţătura creştină prin .exerciţii de selectare a sensului corect al termenilor şi cuvinte proprii de utilizare a lor în contexte diferite. . .exerciţii de dialog pe tema problemelor sociale.analiza comparativă a unor situaţii. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 4.2 să analizeze minunile Mântuitorului . . .analiza consecinţelor întemeierii locaşurilor de asistenţă socială.consultarea unor lucrări de referinţă. .discuţii pe tema nemuririi sufletului şi a comuniunii cu comunităţii creştine cei adormiţi. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 11 .exerciţii de interpretare a simbolisticii Sf.participarea la slujba Sf. . învăţaţi . Liturghie.dialog pe tema aplicării învăţăturilor din Fericiri în contextul actual.1 Liturghie este centrul cultului .argumentare biblică.exerciţii de identificare a virtuţilor din textul lor în viaţa personală Fericirilor. Liturghii. OC 2.lecturarea şi explicarea textului biblic privitor la creat lumea din iubire şi îi poartă de creaţie.lecturarea şi comentarea textelor biblice. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 1.prezentarea si explicarea Fericirilor.audiţia şi învăţarea unor cântări din Sf.realizarea unui eseu pe tema providenţei divine.exerciţii de analiză a unui text religios. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 3.realizarea de eseuri cu subiect religios. OC 4.CLASA A VII-A OC 1. participării active la viaţa . . . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.descrierea motivelor care stau la baza săvârşirii dragostei Sale faţă de oameni minunilor.utilizarea dicţionarelor. ca semne ale dumnezeirii şi ale . texte proprii. termenii religioşi .2 să argumenteze importanţa . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 2. . Liturghii. .argumentare biblică. .consultarea unor lucrări de referinţă. ortodox . grijă . 1. pentru elaborarea unor . Fericiri şi modalităţile de aplicare a .dezbateri pe tema importanţei participării la slujbele Bisericii şi la acţiuni de caritate.1 să argumenteze că Dumnezeu a .

Bogăţia darurilor lui Dumnezeu – Pilda talanţilor III. Trăirea învăţăturii creştine 1. Educarea atitudinilor de acceptare. Faptele rele – încălcări ale voii lui Dumnezeu V. Iubirea prin fapte: ajutorarea celor aflaţi în suferinţă 2. . scenete. Exprimarea învăţăturii creştine 1. Crearea lumii 3. Credinţa creştină 1. Iisus Hristos – Învăţător şi Mântuitor 1. Învierea Domnului (colinde. convingeri Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: 5.Vindecarea slăbănogului din Capernaum 2.exerciţiu de rugăciune în comun.OC 5. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume II. Căinţă şi iertare – Pilda fiului risipitor 5. Legea cea nouă – Fericirile 2. Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere 3.organizarea de întruniri cu tineri de diferite convingeri şi credinţe. Sfinţii Trei Ierarhi – modele ale iubirii faţă de semeni Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. CONŢINUTURI I. Rugăciunea în viaţa creştinului 2. serbări religioase. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 12 . Faptele bune – roade ale virtuţilor 3. Puterea credinţei şi a prieteniei . lecturi moral-religioase. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie 2. Dumnezeu se descoperă oamenilor.participarea la acţiuni de caritate realizate de membrii comunităţii şi/sau ai altor confesiuni. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos IV. . Hristos. Atotputernicia lui Dumnezeu – Învierea lui Lazăr 4. Naşterea Domnului 2.1 să descrie acţiuni concrete care exprimă dragostea faţă de semeni înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: . Spiritualitate şi viaţă creştină 1.

prezentarea învăţăturii despre Dumnezeu – Tatăl.realizarea de eseuri pe teme religioase şi/sau interdisciplinare.consultarea unor lucrări de referinţă. artă) OC 3.vizite la muzee.3 OC 2.3 sa recunoască importanţa Patriarhiei .argumentare biblică şi patristică.analiza de documente istorice.CLASA A VIII-A OC 1.1 să utilizeze în diferite contexte expresiile şi noţiunile religioase nou . Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 13 . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. . .dezbatere asupra contextului istoric în care s-au întemeierii Mitropoliilor în constituit Mitropoliile.crearea şi completarea unor rebusuri. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 3. horoscop). SfântaTreime din Crez Dumnezeu – Fiul. .exerciţiu de dialog pe tema posibilităţii mântuirii celor de alte credinţe.dezbatere asupra contextului istoric în care s-a Române şi rolul ei in epoca actulă constituit Patriarhia Română.2 să recunoască importanţa .1 să prezinte caracteristicile Bisericii . .argumentare biblică şi patristică.2 să înţeleagă semnificaţia şi importanţa simbolului de credinţă să sintetizeze valoarea credinţei şi recunoştinţei din textele biblice referitoare la minunile Mântuitorului . formarea şi păstrarea fiinţei .exerciţiu de comparare între revelaţia autentică şi falsa revelaţie (fenomene paranormale.utilizarea dicţionarelor. literatură. 2.exerciţii de dialog pe baza învăţăturilor de credinţă cuprinse în Crez. ca locaş de închinare pentru creştini . terdisciplinare (istorie. vestigii arheologice.vizite şi documentare la biserici şi mănăstiri 3. . învăţate. Biserică şi Judecată. . naţionale . 3.descrierea principalelor materii şi obiecte de cult. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 1. 1. .exerciţii de identificare a învăţăturilor cuprinse în Crez. . 1. . muzică.alcătuirea fişelor de lucru.analiza de documente istorice.1 să evidenţieze învăţătura despre . .lecturarea şi interpretarea textelor biblice referitoare la teme precizate. realizând corelaţii in. . Dumnezeu – Sfântul Duh.dialog pe bază de imagini reprezentând părţile componente ale unei biserici . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: .exerciţii de dialog privind necesitatea îndeplinirii condiţiilor mântuirii.lectura şi comentarea textelor biblice privind Judecata. geografie. profeţii false.

2 să analizeze implicaţiile libertăţii în .dezbateri pe tema participării la Sf. şi sociale .O.discuţii pe tema importanţei faptelor bune în viaţa conlucrării omului cu Dumnezeu în creştinilor. OC 5. . Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă 2.participarea la întâlniri cu tineri de diferite convingeri şi credinţe.exerciţiu de comparaţie între conceptele de libertate în sens creştin şi libertate în sens general. -fise de lucru OC 4.1 să demonstreze importanţa .să enumere formele de organizare B.R.studiu de caz: analiza unor situaţii concrete de manifestare / îngrădire a libertăţii individuale. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 4. .exerciţiu de rugăciune în comun. Trăirea învăţăturii creştine 1. Biserica. Pilda neghinei – îndelunga răbdare şi dreptatea lui Dumnezeu III.dezbatere în grup pe tema libertăţii şi a iubirii sens creştin asupra vieţii individuale aproapelui (I Corinteni 13). . . Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu 3.3.să mentioneze mitropoliile şi episcopiilee din B.1 să argumenteze că scopul adevăratei vieţi creştine este comuniunea deplină cu Dumnezeu şi cu semenii înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: . 4. convingeri Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: 5. Educarea atitudinilor de acceptare. vederea mântuirii . locaş de închinare Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 14 .redactarea de eseuri cu tema dată. Învăţătura despre Sfânta Treime în Crez 3.4 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să prezinte organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Romăne Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: . Slujbe.O. Credinţa în înviere şi viaţa veşnică II.R. . Exprimarea învăţăturii creştine 1.lectura şi comentarea de texte literare şi filozofice pe tema libertăţii.dezbatere pe baza unor evenimente concrete din mass-media. Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică 4. . Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în Hristos 2. CONŢINUTURI I. Credinţa creştină 1.

Călătorind cu Dumnezeu . Semnificaţia întemeierii mitropoliilor româneşti 2. Icoana – fereastră spre cer 3. Imnul dragostei creştine (I Corinteni 13) V. Cântarea religioasă – formă de rugăciune 4. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 15 . 30-31. scenete. 34.12) 3. Întemeierea Patriarhiei Române 3. Matei 7. Sfânta Scriptură – izvor de înţelepciune şi iubire 1. Iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele – legea desăvârşită a Noului Testament (Marcu 12. Organizarea Bisericii Ortodoxe Române 1. Răbdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov 2.pelerinajul la biserici şi mănăstiri IV. Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1.2. Ioan 13. lecturi moral-religioase. serbări religioase. Învierea Domnului (colinde. Naşterea Domnului 2.

Descrierea momentelor mai importante din Istoria Bisericii. Desprinderea semnificaţiei unui text biblic sau cu conţinut religios. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii S4. S6. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase STANDARDE S1.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU OC 1. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral religios OC 5. Cunoaşterea şi caracterizarea propriei credinţe. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 16 . Realizarea unui discurs pe o temă dată. folosind termenii religioşi învăţaţi. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului OC 2. Asumarea unor roluri sociale care implică o relaţionare pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi. S5. Educarea atitudinilor de acceptare. Analizarea mesajul moral-religios dintr-un text din Biblie sau Sfânta Scriptură . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. OC 4. OC 3. S3. S2. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri S7. scris sau oral. Asumarea unor responsabilităţi sociale care implică atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi semeni indiferent de credinţe şi convingeri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful