P. 1
Religie Ortodoxa v-VIII

Religie Ortodoxa v-VIII

|Views: 8|Likes:

More info:

Published by: Constantin Alina Maria on Jun 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2014

pdf

text

original

Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu nr. 4698/07.07.2008. .

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ REVIZUITĂ

RELIGIE
CULTUL ORTODOX CLASELE A V-A - A VIII-A

BUCUREŞTI, 2008

Aprobat prin ordinul ministrului NR. 4698/07.07.2008

Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a

1

Programa şcolară de Religie – Cultul Ortodox vizează formarea elevilor în spiritul valorilor moral-creştine care să stea la baza concepţiei asupra relaţiei Dumnezeu-om. asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea curriculumului naţional cu cel european. Revizuirea programei de Religie – Cultul Ortodox a avut în vedere următoarele aspecte: descongestionarea programelor şcolare. la clasele a V-a – a VIII-a.cheie. formulând rezultatele aşteptate ale învăţării pentru fiecare an de studiu şi urmărind progresia în formarea de capacităţi şi achiziţia de cunoştinţe ale elevului de la un an de studiu la altul. sociale şi civice. abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică. Structura programei cuprinde: obiective-cadru. prin corelarea cu schimbările intervenite la nivelul celorlalte programe şcolare. asigurarea continuităţii şi a progresiei de la o clasă la alta. la baza atitudinilor faţă de propria persoană. îndeosebi a competenţelor interpersonale. indispensabile vieţii active într-o societate a cunoaşterii specifică secolului XXI. obiectivele de referinţă. în prezenta programă s-au efectuat o serie de schimbări la nivelul obiectivelor de referinţă. asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate. urmărite pe întreg parcursul învăţământului gimnazial. cu standardele europene prin formarea domeniilor de competenţe . având un grad ridicat de generalitate şi complexitate se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini generate de specificul disciplinei. exemple de activităţi de învăţare. cât şi a idealurilor Bisericii Ortodoxe în ceea ce priveşte educaţie tinerilor în spiritul credinţei. utilizarea modelului de proiectare curriculară centrată pe obiective. omsemeni şi. Programa urmăreşte să vină în întâmpinarea dorinţei de cunoaştere a elevilor. nu în ultimul rând. cu scopul de a asigura o mai bună corelare a acestora la nivelul claselor a V-a – a VIII-a şi o formulare explicită. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 2 . interculturale. conţinuturi specifice fiecărui an de studiu şi standarde curriculare de performanţă: obiectivele cadru. Programele şcolare sunt concepute pentru trunchiul comun. obiective de referinţă.NOTĂ DE PREZENTARE Prezentul document conţine Programele şcolare revizuite de Religie – Cultul Ortodox şi se adresează profesorilor care predau această disciplină în gimnaziu. dezvoltarea unei strategii didactice pornind de la obiective. Acest set de obiective cadru este comun pentru programele şcolare de Religie ale tuturor celorlalte culte. în termeni concreţi.

În cadrul programei. fiecărui obiectiv cadru îi sunt asociate obiective de referinţă. care propun modalităţi de organizare şi de realizare a demersului didactic cu elevii. de sistem de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de învăţare. exersarea lucrului în echipă. tolerant şi creativ. care să constituie un sprijin real în evaluarea elevilor. elaborarea de manuale şcolare alternative trebuie să fie precedate de lectura integrală a programei şcolare şi de urmărirea logicii interne a acesteia. Centrarea pe elev. pe ani de studiu. a cooperării şi/sau a competiţiei. deschis. de propunere a unei strategii de rezolvare a unei probleme din colectivul din care fac parte. atingerea obiectivelor de referinţă se realizează cu ajutorul conţinuturilor. exemplele de activităţi de învăţare. Pe baza exemplelor propuse de programa şcolară. Menţionăm că revizuirile au avut caracter uniform la nivelul programelor şcolare ale tuturor cultelor. conţinuturile învăţării. la sfârşitul gimnaziului. prin care elevii sunt implicaţi în exerciţii de luare a deciziei. de manifestare a spiritului ecumenic. adecvate specificului fiecărei situaţii de învăţare. standardele curriculare de performanţă la sfârşitul ciclului gimnazial. ca subiect al activităţii instructiv – educative presupune respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile aşa cum sunt: utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea capacităţii de comunicare. critic. proiecte în beneficiul comunităţii). Strategiile de lucru propuse trebuie să ţină seama de experienţa elevilor la această vârstă şi să permită valorizarea pozitivă a acesteia. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 3 . cadrul didactic poate elabora exemple de învăţare variate. în calitatea lor de standarde naţionale.observabili şi măsurabili. project citizen. modificările realizate la nivelul unor exemple de activităţi de învăţare au scopul a accentua valorificarea experienţei concrete a elevilor în activităţile didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse. ca mijloace prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor cadru şi a obiectivelor de referinţă propuse. realizarea unor activităţi tip proiect (de exemplu. din şcoală sau din comunitate. Cadrul didactic poate opta pentru utilizarea activităţilor de învăţare recomandate prin programă sau poate propune alte activităţi adecvate colectivului de elevi şi condiţiilor concrete din clasă. Proiectarea activităţii didactice.

Educarea atitudinilor de acceptare. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 3. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 4 . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2.OBIECTIVE CADRU 1. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii 4. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios 5.

3. pe plan istoria omenirii.observarea icoanelor sărbătorilor studiate. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2.1 să identifice mesajul religios moral din .vizionarea şi comentarea de filme cu subiect religios.redactarea de scurte compuneri după un plan dat şi cu utilizarea termenilor învăţaţi OC 3. rebusuri. primirii Sfintelor Taine în vederea .prezentarea calendarului creştin ortodox. . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. ..discutarea mesajelor pildelor şi raportarea acestora la viaţa personală.2 să definească şi să utilizeze în mod adec. OC 4.dialog pe baza modului de petrecere a sărbătorii de duminică 3. .1 să conştientizeze importanţa şi necesitatea .enumearea sărbătorilor împărăteşti . 2. text cu conţinut religios .dialog pe baza unui text religios. . universal şi în ţara noastră .exerciţii de analiză şi comentare a schimbărilor aduse de creştinism în istorie. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1. -realizarea de tabele cronologice cu principalele evenimente din istoria Bisericii primare.exerciţii de dialog pe o temă dată.completare de enunţuri lacunare. . . mântuirii OC 2.vizitarea bisericilor sau a mănăstirilor pentru discuţii despre sărbători . vat concepte referitoare la Istoria Bisericii .lecturarea şi comentarea unor texte literare cu subiect religios. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.participarea la slujbele Sfintelor Taine. creştine . .alcătuirea de rezumate ale textelor religioase.1 să desprindă semnificaţia globală a unui .identificarea sărbătorilor după icoană .integrarea evenimentelor religioase creştine în de începutul Bisericii creştine.exerciţii de selectare a simbolurilor şi a pildele Mântuitorului semnificaţiei pildelor Mântuitorului din textele biblice.utilizarea hărţii pentru localizarea evenimentelor religioase.2 să conştientizeze importanţa sărbătorilor . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 5 .exemple de definire a termenilor istorici.exerciţiu de povestire a unor texte biblice.CLASA A V-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OC 1.3 să descrie principalele evenimente legate .

Sărbătorile împărăteşti IV. OC 5. în şcoală. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 5. pentru semeni.1 să accepte existenţa unor valori religios . . Dragostea faţă de aproapele .Pilda Samarineanului milostiv 2. Duminica .2 La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să integreze în comportamentul propriu învăţăturile desprinse din pildele studiate să evidenţieze care sunt datoriile unui creştin faţă semenii de acasă şi fată de semenii din biserică. 5. Rugăciunea curată .discutarea în grup a unor norme de comportament religios-moral.2 să descrie şi să compare tipuri de com-exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunilor portament vizând relaţiile cu semenii. Să fim prevăzători . Mântuitorul Hristos – Învăţătorul desăvârşit 1.studiul de caz (discutarea în grup în scopul soluţionării de situaţii problemă).Pilda vameşului şi fariseului 4. Sfânta Taină a Mirungerii 3. Despre sărbători . Biserica în primele veacuri creştine 1. pornind de la situaţii concrete -discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă.Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr 3. Răspândirea creştinismului pe teritoriul ţării noastre. Sfintele Taine. Sfânta Taină a Spovedaniei 4. Faptă şi răsplată .discutarea de cazuri reale sau imaginare. Întemeierea Bisericii Creştine. .Pilda celor zece fecioare III. . Botezul 2. Răspândirea creştinismului 2.descrierea şi compararea tipurilor de atitudini morale şi în alte convingeri religioase religios morale. Educarea atitudinilor de acceptare. Sfânta Taină a Împărtăşaniei II. .lecturarea unor povestiri despre creaţia divină. în societate CONŢINUTURI I.iniţierea de acţiuni de întrajutorare. . Sfântul Apostol Andrei Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 6 . societate. .1 4. Credinţa creştină 1.împărţirea şi importanţa lor 2. şcoală.4.exerciţii de dialog pe tema comportamentului acasă. Sfinţirea timpului 1. .sărbătoare săptămânală a creştinilor 3.jocul de rol: dramatizarea unor pilde.studiu de caz. în biserică. faţă de natură Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: .

Creştinul acasă şi în biserică 2. serbări religioase.V.darul lui Dumnezeu pentru oameni Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Învierea Domnului (colinde. Naşterea Domnului 2. lecturi moral-religioase. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 7 . scenete. Creştinul în şcoală şi în societate 3. Spiritualitate şi viaţă creştină 1. Natura .

să analizeze mesajul moral-religios din .descrierea tradiţiilor locale în celebrarea unor sărbători Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 8 . . .2 să analizeze minunile Mântuitorului ca . . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.3 să înţeleagă că sărbătorile sunt “popasuri . OC 3.formularea de argumente pro şi contra asupra unor situaţii concrete.exerciţii de identificare a cauzelor şi condiţiilor să înţeleagă implicaţiile Sfinţilor Împăraţi istorice în care s-a promulgat evenimentul Constantin şi Elena în dezvoltarea analizat.1 să explice importanţa Tainelor Preoţia.discuţii referitoare la modalităţile specifice de celebrare a sărbătorilor. 2.lecturarea şi comentarea minunilor biblice. . 3.exerciţii de dialog pe tema rolului preotului în Cununia şi Maslul în viaţa creştină viaţa omului.descrierea motivelor care stau la baza săvârşirii Sale faţă de oameni minunilor..relatarea şi discutarea unor întâmplări cu Minunile Mântuitorului conţinut moralizator.discutarea principalelor transformări survenite în istorie în urma evenimentului analizat. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2. .1 . 3.identificarea elementelor esenţiale dintr-un text dat. .consultarea unor lucrări de referinţă.participarea la slujbele Sfintelor Taine. . ulterioară a Bisericii creştine .analiza textului. OC 2. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1. 1. pe baza unor texte din Sfânta Scriptură . .observarea şi discutarea de imagini cu subiect religios.2 . semne ale dumnezeirii şi ale dragostei .dezbatere asupra importanţei Sinoadelor în formularea învăţături de credinţă şi adoptarea sistemului de conducere în Biserică.dezbateri colective asupra unor texte şi situaţii cierea unor situaţii cu conţinut religios concrete. .exemplificarea unor situaţii concrete din care să rezulte importanţa căsătoriei. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.1 să realizeze cu cuvinte proprii comentarii .CLASA A VI-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OC 1.lecturarea şi comentarea textelor biblice.exerciţii de clasificare a sărbătorilor în funcţie duhovniceşti” în viaţa creştină de diferite criterii. moral . de la naştere până la moarte.2 să formuleze opinii personale în apre.analiza comparativă a unor situaţii. .învăţarea salutului şi a modului de adresare către un preot.

Maica Domnului Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 9 . Iisus Hristos – Mântuitorul lumii 1. Educarea atitudinilor de acceptare. alte credinţe CONŢINUTURI I. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 5. . . Postul în viaţa noastră 2.Minunea din Cana Galileii 2.interpretarea simbolică a sărbătorii religioase.4 să descrie regulile de respectare a . Credinţa creştină 1.. Rugăciunea Domnească.3. Sfinţirea timpului 1.organizarea de acţiuni în comun cu scop lostiv (Iisus Hristos ) în relaţiile cu cei de caritabil.lecturarea unor pasaje din vieţile martirilor. Răsplata credinţei şi a ascultării – Pescuirea minunată 3. întărirea Bisericii creştine .consultarea unor lucrări de referinţă. Hristos binecuvintează familia . .organizarea de serbări cu ocazia marilor sărbători creştine. OC 4. .dezbateri pe tema rolului martiriului 4.discuţii asupra importanţei evenimentului care sărbătorilor bisericeşti şi a tradiţiilor a dus la stabilirea unei anumite sărbători.2 să recunoască importanţa modelelor spi. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 4. caracterului moral-religios . religioase .exerciţii de dialog pe tema abaterilor de la modul de celebrare tradiţională a sărbătorilor creştine.1 să înţeleagă valoarea martiriului pentru . OC 5. Binefacere şi recunoştinţă – Vindecarea celor zece leproşi 4. Sfânta Taină a Cununiei 3.prezentarea caracteristicilor unor tradiţii şi obiceiuri prin utilizarea mijloacelor audiovizuale. Stăruinţa în rugăciune – Femeia canaaneancă III.realizarea unor profiluri spirituale ale unor rituale din Istoria Bisericii în formarea personalităţi din Istoria Bisericii. Sfânta Taină a Preoţiei 4. .precizarea modului de cinstire a sărbătorilor.. Taina Sfântului Maslu II.1 să aplice exemplul Samarineanului mi. Cele şapte cereri 2.

3. Biserica în primele veacuri creştine 1. în sec. Elena V. Ioan Botezătorul 2. Spiritualitate şi viaţă creştină 1. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. serbări religioase. Credinţă şi jertfă: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 3. Martiriul primilor creştini 2. Izvorâtorul de Mir Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Naşterea Domnului 2. Sărbătorile în cinstea sfinţilor IV. Învierea Domnului (colinde. Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa. scenete. III – IV 3. Curajul mărturisirii: Sf. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 10 . Martiri creştini în Dacia. lecturi moral-religioase.

audiţia şi învăţarea unor cântări din Sf. Liturghie. OC 3. Liturghii.realizarea de eseuri cu subiect religios.1 să argumenteze că Dumnezeu a . învăţaţi .utilizarea dicţionarelor. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 2. ortodox .participarea la slujba Sf. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 3.descrierea motivelor care stau la baza săvârşirii dragostei Sale faţă de oameni minunilor.1 Liturghie este centrul cultului . .exerciţii de analiză a unui text religios. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 1. participării active la viaţa . .lecturarea şi explicarea textului biblic privitor la creat lumea din iubire şi îi poartă de creaţie. .1 să explice mesajele desprinse din . OC 4.2 să analizeze minunile Mântuitorului .dialog pe tema aplicării învăţăturilor din Fericiri în contextul actual. . .exerciţii de interpretare a simbolisticii Sf. texte proprii.lecturarea şi comentarea textelor biblice.realizarea unui eseu pe tema providenţei divine.analiza consecinţelor întemeierii locaşurilor de asistenţă socială. . ca semne ale dumnezeirii şi ale . 1.argumentare biblică.comentarea teoriilor ştiinţifice privind apariţia lumii şi a omului. .exerciţii de dialog pe tema problemelor sociale. . Liturghii. Fericiri şi modalităţile de aplicare a .2 să utilizeze.exerciţii de selectare a sensului corect al termenilor şi cuvinte proprii de utilizare a lor în contexte diferite. termenii religioşi .CLASA A VII-A OC 1.consultarea unor lucrări de referinţă.consultarea unor lucrări de referinţă. . 4. 2.discuţii pe tema nemuririi sufletului şi a comuniunii cu comunităţii creştine cei adormiţi.argumentare biblică. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 4. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. . OC 2.exerciţii de identificare a virtuţilor din textul lor în viaţa personală Fericirilor. .analiza comparativă a unor situaţii.1 să explice învăţătura creştină prin .prezentarea si explicarea Fericirilor.dezbateri pe tema importanţei participării la slujbele Bisericii şi la acţiuni de caritate.2 să argumenteze importanţa . grijă . Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 11 .vizionarea unor filme documentare. pentru elaborarea unor .

Bogăţia darurilor lui Dumnezeu – Pilda talanţilor III. Sfinţii Trei Ierarhi – modele ale iubirii faţă de semeni Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Iubirea prin fapte: ajutorarea celor aflaţi în suferinţă 2.Vindecarea slăbănogului din Capernaum 2. Educarea atitudinilor de acceptare. Faptele rele – încălcări ale voii lui Dumnezeu V. convingeri Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: 5. Căinţă şi iertare – Pilda fiului risipitor 5. Naşterea Domnului 2. Puterea credinţei şi a prieteniei . Legea cea nouă – Fericirile 2. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie 2. . Dumnezeu se descoperă oamenilor.participarea la acţiuni de caritate realizate de membrii comunităţii şi/sau ai altor confesiuni.OC 5. Credinţa creştină 1. Rugăciunea în viaţa creştinului 2. Hristos. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume II. Faptele bune – roade ale virtuţilor 3. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos IV. Crearea lumii 3. Spiritualitate şi viaţă creştină 1. . lecturi moral-religioase. Iisus Hristos – Învăţător şi Mântuitor 1. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 12 .1 să descrie acţiuni concrete care exprimă dragostea faţă de semeni înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: . CONŢINUTURI I. Exprimarea învăţăturii creştine 1. Învierea Domnului (colinde. scenete.organizarea de întruniri cu tineri de diferite convingeri şi credinţe.exerciţiu de rugăciune în comun. Atotputernicia lui Dumnezeu – Învierea lui Lazăr 4. Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere 3. serbări religioase. Trăirea învăţăturii creştine 1.

terdisciplinare (istorie.exerciţiu de dialog pe tema posibilităţii mântuirii celor de alte credinţe.crearea şi completarea unor rebusuri. 1.argumentare biblică şi patristică. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. .exerciţii de dialog privind necesitatea îndeplinirii condiţiilor mântuirii.exerciţiu de comparare între revelaţia autentică şi falsa revelaţie (fenomene paranormale. Dumnezeu – Sfântul Duh. . 1.prezentarea învăţăturii despre Dumnezeu – Tatăl. naţionale . realizând corelaţii in. formarea şi păstrarea fiinţei . . .3 sa recunoască importanţa Patriarhiei . .alcătuirea fişelor de lucru. profeţii false. literatură.1 să evidenţieze învăţătura despre .1 să utilizeze în diferite contexte expresiile şi noţiunile religioase nou . învăţate. .CLASA A VIII-A OC 1. vestigii arheologice. . artă) OC 3.realizarea de eseuri pe teme religioase şi/sau interdisciplinare.argumentare biblică şi patristică. . horoscop). . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: . 3. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 1.analiza de documente istorice. geografie.1 să prezinte caracteristicile Bisericii .consultarea unor lucrări de referinţă.dezbatere asupra contextului istoric în care s-a Române şi rolul ei in epoca actulă constituit Patriarhia Română. SfântaTreime din Crez Dumnezeu – Fiul.exerciţii de dialog pe baza învăţăturilor de credinţă cuprinse în Crez. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 13 .vizite la muzee.3 OC 2.dezbatere asupra contextului istoric în care s-au întemeierii Mitropoliilor în constituit Mitropoliile.analiza de documente istorice. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 3. ca locaş de închinare pentru creştini .2 să înţeleagă semnificaţia şi importanţa simbolului de credinţă să sintetizeze valoarea credinţei şi recunoştinţei din textele biblice referitoare la minunile Mântuitorului . Biserică şi Judecată. .descrierea principalelor materii şi obiecte de cult.lectura şi comentarea textelor biblice privind Judecata. .vizite şi documentare la biserici şi mănăstiri 3.exerciţii de identificare a învăţăturilor cuprinse în Crez.2 să recunoască importanţa . muzică.utilizarea dicţionarelor. 2.dialog pe bază de imagini reprezentând părţile componente ale unei biserici .lecturarea şi interpretarea textelor biblice referitoare la teme precizate.

Educarea atitudinilor de acceptare.4 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să prezinte organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Romăne Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: .dezbatere în grup pe tema libertăţii şi a iubirii sens creştin asupra vieţii individuale aproapelui (I Corinteni 13).R. Biserica. Pilda neghinei – îndelunga răbdare şi dreptatea lui Dumnezeu III.dezbateri pe tema participării la Sf. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 4. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu 3. 4. vederea mântuirii . .să enumere formele de organizare B.lectura şi comentarea de texte literare şi filozofice pe tema libertăţii. . Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă 2.studiu de caz: analiza unor situaţii concrete de manifestare / îngrădire a libertăţii individuale.O.discuţii pe tema importanţei faptelor bune în viaţa conlucrării omului cu Dumnezeu în creştinilor.1 să demonstreze importanţa .3. şi sociale . CONŢINUTURI I. .R.redactarea de eseuri cu tema dată.O. . Slujbe. Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică 4.să mentioneze mitropoliile şi episcopiilee din B. Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în Hristos 2. Credinţa creştină 1. . Credinţa în înviere şi viaţa veşnică II.1 să argumenteze că scopul adevăratei vieţi creştine este comuniunea deplină cu Dumnezeu şi cu semenii înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: .2 să analizeze implicaţiile libertăţii în .participarea la întâlniri cu tineri de diferite convingeri şi credinţe. -fise de lucru OC 4.exerciţiu de comparaţie între conceptele de libertate în sens creştin şi libertate în sens general. .dezbatere pe baza unor evenimente concrete din mass-media. Trăirea învăţăturii creştine 1. locaş de închinare Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 14 . Învăţătura despre Sfânta Treime în Crez 3. convingeri Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: 5. Exprimarea învăţăturii creştine 1. OC 5.exerciţiu de rugăciune în comun.

Naşterea Domnului 2. Imnul dragostei creştine (I Corinteni 13) V. Întemeierea Patriarhiei Române 3. Ioan 13. 34. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 15 . serbări religioase. Răbdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov 2. 30-31. scenete. Iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele – legea desăvârşită a Noului Testament (Marcu 12. Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Icoana – fereastră spre cer 3. Călătorind cu Dumnezeu .12) 3.pelerinajul la biserici şi mănăstiri IV. Organizarea Bisericii Ortodoxe Române 1. lecturi moral-religioase.2. Sfânta Scriptură – izvor de înţelepciune şi iubire 1. Învierea Domnului (colinde. Semnificaţia întemeierii mitropoliilor româneşti 2. Matei 7. Cântarea religioasă – formă de rugăciune 4.

Analizarea mesajul moral-religios dintr-un text din Biblie sau Sfânta Scriptură . Asumarea unor responsabilităţi sociale care implică atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi semeni indiferent de credinţe şi convingeri. OC 4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral religios OC 5. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri S7. Cunoaşterea şi caracterizarea propriei credinţe. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase STANDARDE S1. Realizarea unui discurs pe o temă dată. Descrierea momentelor mai importante din Istoria Bisericii. folosind termenii religioşi învăţaţi. scris sau oral. OC 3. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii S4. Educarea atitudinilor de acceptare. S5. S6. S2. Desprinderea semnificaţiei unui text biblic sau cu conţinut religios. S3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 16 . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului OC 2.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU OC 1. Asumarea unor roluri sociale care implică o relaţionare pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->