Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu nr. 4698/07.07.2008. .

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ REVIZUITĂ

RELIGIE
CULTUL ORTODOX CLASELE A V-A - A VIII-A

BUCUREŞTI, 2008

Aprobat prin ordinul ministrului NR. 4698/07.07.2008

Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a

1

utilizarea modelului de proiectare curriculară centrată pe obiective. formulând rezultatele aşteptate ale învăţării pentru fiecare an de studiu şi urmărind progresia în formarea de capacităţi şi achiziţia de cunoştinţe ale elevului de la un an de studiu la altul. exemple de activităţi de învăţare.cheie. indispensabile vieţii active într-o societate a cunoaşterii specifică secolului XXI. omsemeni şi. cât şi a idealurilor Bisericii Ortodoxe în ceea ce priveşte educaţie tinerilor în spiritul credinţei. Acest set de obiective cadru este comun pentru programele şcolare de Religie ale tuturor celorlalte culte. urmărite pe întreg parcursul învăţământului gimnazial.NOTĂ DE PREZENTARE Prezentul document conţine Programele şcolare revizuite de Religie – Cultul Ortodox şi se adresează profesorilor care predau această disciplină în gimnaziu. dezvoltarea unei strategii didactice pornind de la obiective. Revizuirea programei de Religie – Cultul Ortodox a avut în vedere următoarele aspecte: descongestionarea programelor şcolare. obiective de referinţă. sociale şi civice. prin corelarea cu schimbările intervenite la nivelul celorlalte programe şcolare. nu în ultimul rând. obiectivele de referinţă. având un grad ridicat de generalitate şi complexitate se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini generate de specificul disciplinei. în prezenta programă s-au efectuat o serie de schimbări la nivelul obiectivelor de referinţă. cu scopul de a asigura o mai bună corelare a acestora la nivelul claselor a V-a – a VIII-a şi o formulare explicită. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 2 . conţinuturi specifice fiecărui an de studiu şi standarde curriculare de performanţă: obiectivele cadru. Programa şcolară de Religie – Cultul Ortodox vizează formarea elevilor în spiritul valorilor moral-creştine care să stea la baza concepţiei asupra relaţiei Dumnezeu-om. interculturale. asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea curriculumului naţional cu cel european. la clasele a V-a – a VIII-a. îndeosebi a competenţelor interpersonale. abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică. asigurarea continuităţii şi a progresiei de la o clasă la alta. cu standardele europene prin formarea domeniilor de competenţe . Structura programei cuprinde: obiective-cadru. asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate. în termeni concreţi. Programa urmăreşte să vină în întâmpinarea dorinţei de cunoaştere a elevilor. Programele şcolare sunt concepute pentru trunchiul comun. la baza atitudinilor faţă de propria persoană.

exersarea lucrului în echipă. de manifestare a spiritului ecumenic. Strategiile de lucru propuse trebuie să ţină seama de experienţa elevilor la această vârstă şi să permită valorizarea pozitivă a acesteia. pe ani de studiu. deschis. critic. Pe baza exemplelor propuse de programa şcolară. atingerea obiectivelor de referinţă se realizează cu ajutorul conţinuturilor. proiecte în beneficiul comunităţii). adecvate specificului fiecărei situaţii de învăţare. Proiectarea activităţii didactice. elaborarea de manuale şcolare alternative trebuie să fie precedate de lectura integrală a programei şcolare şi de urmărirea logicii interne a acesteia. Menţionăm că revizuirile au avut caracter uniform la nivelul programelor şcolare ale tuturor cultelor. prin care elevii sunt implicaţi în exerciţii de luare a deciziei. ca subiect al activităţii instructiv – educative presupune respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile aşa cum sunt: utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea capacităţii de comunicare. ca mijloace prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor cadru şi a obiectivelor de referinţă propuse. din şcoală sau din comunitate.observabili şi măsurabili. la sfârşitul gimnaziului. conţinuturile învăţării. În cadrul programei. Centrarea pe elev. fiecărui obiectiv cadru îi sunt asociate obiective de referinţă. modificările realizate la nivelul unor exemple de activităţi de învăţare au scopul a accentua valorificarea experienţei concrete a elevilor în activităţile didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse. în calitatea lor de standarde naţionale. care propun modalităţi de organizare şi de realizare a demersului didactic cu elevii. a cooperării şi/sau a competiţiei. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 3 . care să constituie un sprijin real în evaluarea elevilor. realizarea unor activităţi tip proiect (de exemplu. cadrul didactic poate elabora exemple de învăţare variate. project citizen. de propunere a unei strategii de rezolvare a unei probleme din colectivul din care fac parte. de sistem de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de învăţare. exemplele de activităţi de învăţare. standardele curriculare de performanţă la sfârşitul ciclului gimnazial. tolerant şi creativ. Cadrul didactic poate opta pentru utilizarea activităţilor de învăţare recomandate prin programă sau poate propune alte activităţi adecvate colectivului de elevi şi condiţiilor concrete din clasă.

înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 4 . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios 5. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 3. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii 4.OBIECTIVE CADRU 1. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. Educarea atitudinilor de acceptare.

enumearea sărbătorilor împărăteşti .completare de enunţuri lacunare. creştine . text cu conţinut religios .2 să definească şi să utilizeze în mod adec.3 să descrie principalele evenimente legate . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3. .CLASA A V-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OC 1. .integrarea evenimentelor religioase creştine în de începutul Bisericii creştine. universal şi în ţara noastră .2 să conştientizeze importanţa sărbătorilor .vizitarea bisericilor sau a mănăstirilor pentru discuţii despre sărbători .redactarea de scurte compuneri după un plan dat şi cu utilizarea termenilor învăţaţi OC 3.observarea icoanelor sărbătorilor studiate. 2. pe plan istoria omenirii..dialog pe baza modului de petrecere a sărbătorii de duminică 3.exerciţii de dialog pe o temă dată. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.1 să conştientizeze importanţa şi necesitatea .lecturarea şi comentarea unor texte literare cu subiect religios. 3.exerciţii de analiză şi comentare a schimbărilor aduse de creştinism în istorie. .discutarea mesajelor pildelor şi raportarea acestora la viaţa personală. -realizarea de tabele cronologice cu principalele evenimente din istoria Bisericii primare. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2. mântuirii OC 2. .vizionarea şi comentarea de filme cu subiect religios.identificarea sărbătorilor după icoană . primirii Sfintelor Taine în vederea .exerciţiu de povestire a unor texte biblice. rebusuri.alcătuirea de rezumate ale textelor religioase.1 să desprindă semnificaţia globală a unui . . OC 4. vat concepte referitoare la Istoria Bisericii .prezentarea calendarului creştin ortodox. .1 să identifice mesajul religios moral din . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1.utilizarea hărţii pentru localizarea evenimentelor religioase.exemple de definire a termenilor istorici.participarea la slujbele Sfintelor Taine.dialog pe baza unui text religios. . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 5 .exerciţii de selectare a simbolurilor şi a pildele Mântuitorului semnificaţiei pildelor Mântuitorului din textele biblice.

. . Dragostea faţă de aproapele . în şcoală. Sfântul Apostol Andrei Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 6 . 5.descrierea şi compararea tipurilor de atitudini morale şi în alte convingeri religioase religios morale.discutarea de cazuri reale sau imaginare.2 să descrie şi să compare tipuri de com-exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunilor portament vizând relaţiile cu semenii. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 5. pornind de la situaţii concrete -discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă. .sărbătoare săptămânală a creştinilor 3. în biserică.studiul de caz (discutarea în grup în scopul soluţionării de situaţii problemă). Sfânta Taină a Mirungerii 3. Să fim prevăzători . Biserica în primele veacuri creştine 1.Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr 3.Pilda celor zece fecioare III.2 La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să integreze în comportamentul propriu învăţăturile desprinse din pildele studiate să evidenţieze care sunt datoriile unui creştin faţă semenii de acasă şi fată de semenii din biserică. Sfinţirea timpului 1. Sfânta Taină a Spovedaniei 4. societate. Botezul 2. Răspândirea creştinismului 2. . OC 5.jocul de rol: dramatizarea unor pilde. în societate CONŢINUTURI I.Pilda Samarineanului milostiv 2. Duminica .iniţierea de acţiuni de întrajutorare. Sărbătorile împărăteşti IV.Pilda vameşului şi fariseului 4. . . faţă de natură Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: . Întemeierea Bisericii Creştine.1 4. Educarea atitudinilor de acceptare. Credinţa creştină 1.4.lecturarea unor povestiri despre creaţia divină. Răspândirea creştinismului pe teritoriul ţării noastre. Sfânta Taină a Împărtăşaniei II. Mântuitorul Hristos – Învăţătorul desăvârşit 1. Faptă şi răsplată . .discutarea în grup a unor norme de comportament religios-moral.împărţirea şi importanţa lor 2. Despre sărbători .studiu de caz. pentru semeni.exerciţii de dialog pe tema comportamentului acasă. Sfintele Taine. şcoală.1 să accepte existenţa unor valori religios . Rugăciunea curată .

Natura . scenete.darul lui Dumnezeu pentru oameni Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 7 . Creştinul acasă şi în biserică 2. Naşterea Domnului 2. lecturi moral-religioase. Creştinul în şcoală şi în societate 3. Spiritualitate şi viaţă creştină 1.V. serbări religioase. Învierea Domnului (colinde.

. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. 2.identificarea elementelor esenţiale dintr-un text dat. să analizeze mesajul moral-religios din . semne ale dumnezeirii şi ale dragostei . OC 3.descrierea tradiţiilor locale în celebrarea unor sărbători Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 8 .consultarea unor lucrări de referinţă. 3. moral .1 .analiza comparativă a unor situaţii.dezbatere asupra importanţei Sinoadelor în formularea învăţături de credinţă şi adoptarea sistemului de conducere în Biserică. .exerciţii de clasificare a sărbătorilor în funcţie duhovniceşti” în viaţa creştină de diferite criterii.analiza textului. .exemplificarea unor situaţii concrete din care să rezulte importanţa căsătoriei. pe baza unor texte din Sfânta Scriptură . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.învăţarea salutului şi a modului de adresare către un preot. OC 2.CLASA A VI-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OC 1. .formularea de argumente pro şi contra asupra unor situaţii concrete.exerciţii de identificare a cauzelor şi condiţiilor să înţeleagă implicaţiile Sfinţilor Împăraţi istorice în care s-a promulgat evenimentul Constantin şi Elena în dezvoltarea analizat.discutarea principalelor transformări survenite în istorie în urma evenimentului analizat. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1.dezbateri colective asupra unor texte şi situaţii cierea unor situaţii cu conţinut religios concrete.lecturarea şi comentarea textelor biblice. de la naştere până la moarte.observarea şi discutarea de imagini cu subiect religios. .lecturarea şi comentarea minunilor biblice.2 să formuleze opinii personale în apre.descrierea motivelor care stau la baza săvârşirii Sale faţă de oameni minunilor.discuţii referitoare la modalităţile specifice de celebrare a sărbătorilor. .exerciţii de dialog pe tema rolului preotului în Cununia şi Maslul în viaţa creştină viaţa omului..2 să analizeze minunile Mântuitorului ca . .relatarea şi discutarea unor întâmplări cu Minunile Mântuitorului conţinut moralizator.2 . . ulterioară a Bisericii creştine .1 să realizeze cu cuvinte proprii comentarii .participarea la slujbele Sfintelor Taine.3 să înţeleagă că sărbătorile sunt “popasuri . .1 să explice importanţa Tainelor Preoţia. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2. 1. 3. .

3. .2 să recunoască importanţa modelelor spi.1 să înţeleagă valoarea martiriului pentru . Cele şapte cereri 2. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 5. Stăruinţa în rugăciune – Femeia canaaneancă III. Maica Domnului Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 9 . întărirea Bisericii creştine .discuţii asupra importanţei evenimentului care sărbătorilor bisericeşti şi a tradiţiilor a dus la stabilirea unei anumite sărbători. alte credinţe CONŢINUTURI I. . Postul în viaţa noastră 2.1 să aplice exemplul Samarineanului mi. . .organizarea de acţiuni în comun cu scop lostiv (Iisus Hristos ) în relaţiile cu cei de caritabil. Iisus Hristos – Mântuitorul lumii 1.exerciţii de dialog pe tema abaterilor de la modul de celebrare tradiţională a sărbătorilor creştine. Taina Sfântului Maslu II. Hristos binecuvintează familia . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 4..precizarea modului de cinstire a sărbătorilor. Sfânta Taină a Cununiei 3. Răsplata credinţei şi a ascultării – Pescuirea minunată 3. OC 4.4 să descrie regulile de respectare a . Binefacere şi recunoştinţă – Vindecarea celor zece leproşi 4.realizarea unor profiluri spirituale ale unor rituale din Istoria Bisericii în formarea personalităţi din Istoria Bisericii. Educarea atitudinilor de acceptare. Credinţa creştină 1.organizarea de serbări cu ocazia marilor sărbători creştine.Minunea din Cana Galileii 2.consultarea unor lucrări de referinţă.interpretarea simbolică a sărbătorii religioase. . OC 5. religioase .dezbateri pe tema rolului martiriului 4. Sfinţirea timpului 1. Sfânta Taină a Preoţiei 4..prezentarea caracteristicilor unor tradiţii şi obiceiuri prin utilizarea mijloacelor audiovizuale.lecturarea unor pasaje din vieţile martirilor. caracterului moral-religios . Rugăciunea Domnească.

Izvorâtorul de Mir Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Curajul mărturisirii: Sf. lecturi moral-religioase. Sărbătorile în cinstea sfinţilor IV. în sec. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 10 . Elena V. Martiriul primilor creştini 2. scenete.3. Credinţă şi jertfă: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 3. Biserica în primele veacuri creştine 1. Naşterea Domnului 2. Martiri creştini în Dacia. Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa. III – IV 3. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Ioan Botezătorul 2. serbări religioase. Învierea Domnului (colinde. Spiritualitate şi viaţă creştină 1.

exerciţii de analiză a unui text religios.2 să utilizeze.1 să explice mesajele desprinse din .1 Liturghie este centrul cultului . .argumentare biblică.comentarea teoriilor ştiinţifice privind apariţia lumii şi a omului. 2. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 11 .lecturarea şi explicarea textului biblic privitor la creat lumea din iubire şi îi poartă de creaţie. texte proprii.argumentare biblică. . OC 3. OC 2.exerciţii de dialog pe tema problemelor sociale.audiţia şi învăţarea unor cântări din Sf.1 să explice învăţătura creştină prin . Liturghie.consultarea unor lucrări de referinţă. . .1 să argumenteze că Dumnezeu a .realizarea de eseuri cu subiect religios. . pentru elaborarea unor . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 1.prezentarea si explicarea Fericirilor.2 să analizeze minunile Mântuitorului .dezbateri pe tema importanţei participării la slujbele Bisericii şi la acţiuni de caritate.analiza consecinţelor întemeierii locaşurilor de asistenţă socială.CLASA A VII-A OC 1. Liturghii. . grijă .exerciţii de selectare a sensului corect al termenilor şi cuvinte proprii de utilizare a lor în contexte diferite. . . termenii religioşi .participarea la slujba Sf. ca semne ale dumnezeirii şi ale . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 3.consultarea unor lucrări de referinţă. Fericiri şi modalităţile de aplicare a .analiza comparativă a unor situaţii. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 2.dialog pe tema aplicării învăţăturilor din Fericiri în contextul actual.2 să argumenteze importanţa . . 4.lecturarea şi comentarea textelor biblice. 1.exerciţii de interpretare a simbolisticii Sf. OC 4. participării active la viaţa .utilizarea dicţionarelor.vizionarea unor filme documentare. . .discuţii pe tema nemuririi sufletului şi a comuniunii cu comunităţii creştine cei adormiţi.realizarea unui eseu pe tema providenţei divine.exerciţii de identificare a virtuţilor din textul lor în viaţa personală Fericirilor. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. învăţaţi . Liturghii. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 4.descrierea motivelor care stau la baza săvârşirii dragostei Sale faţă de oameni minunilor. ortodox .

Faptele rele – încălcări ale voii lui Dumnezeu V. Trăirea învăţăturii creştine 1.exerciţiu de rugăciune în comun.organizarea de întruniri cu tineri de diferite convingeri şi credinţe. Sfinţii Trei Ierarhi – modele ale iubirii faţă de semeni Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. serbări religioase. .participarea la acţiuni de caritate realizate de membrii comunităţii şi/sau ai altor confesiuni. Căinţă şi iertare – Pilda fiului risipitor 5.OC 5. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Bogăţia darurilor lui Dumnezeu – Pilda talanţilor III.1 să descrie acţiuni concrete care exprimă dragostea faţă de semeni înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: . Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume II. Educarea atitudinilor de acceptare. Rugăciunea în viaţa creştinului 2. Naşterea Domnului 2. Credinţa creştină 1.Vindecarea slăbănogului din Capernaum 2. Puterea credinţei şi a prieteniei . Iubirea prin fapte: ajutorarea celor aflaţi în suferinţă 2. lecturi moral-religioase. CONŢINUTURI I. Legea cea nouă – Fericirile 2. Faptele bune – roade ale virtuţilor 3. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie 2. Spiritualitate şi viaţă creştină 1. Iisus Hristos – Învăţător şi Mântuitor 1. Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere 3. Exprimarea învăţăturii creştine 1. . Hristos. scenete. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 12 . convingeri Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: 5. Crearea lumii 3. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos IV. Atotputernicia lui Dumnezeu – Învierea lui Lazăr 4. Învierea Domnului (colinde.

vizite şi documentare la biserici şi mănăstiri 3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.argumentare biblică şi patristică. învăţate.2 să înţeleagă semnificaţia şi importanţa simbolului de credinţă să sintetizeze valoarea credinţei şi recunoştinţei din textele biblice referitoare la minunile Mântuitorului .1 să utilizeze în diferite contexte expresiile şi noţiunile religioase nou . muzică. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: . artă) OC 3. .dezbatere asupra contextului istoric în care s-au întemeierii Mitropoliilor în constituit Mitropoliile.exerciţii de identificare a învăţăturilor cuprinse în Crez.analiza de documente istorice.exerciţiu de comparare între revelaţia autentică şi falsa revelaţie (fenomene paranormale.descrierea principalelor materii şi obiecte de cult.vizite la muzee. . .lecturarea şi interpretarea textelor biblice referitoare la teme precizate.argumentare biblică şi patristică. 2. 3. literatură. Biserică şi Judecată.exerciţii de dialog pe baza învăţăturilor de credinţă cuprinse în Crez.3 sa recunoască importanţa Patriarhiei . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 3.realizarea de eseuri pe teme religioase şi/sau interdisciplinare. terdisciplinare (istorie. 1.dialog pe bază de imagini reprezentând părţile componente ale unei biserici . .CLASA A VIII-A OC 1.2 să recunoască importanţa . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 1.analiza de documente istorice. .3 OC 2.1 să prezinte caracteristicile Bisericii .crearea şi completarea unor rebusuri. . naţionale .consultarea unor lucrări de referinţă.exerciţiu de dialog pe tema posibilităţii mântuirii celor de alte credinţe.exerciţii de dialog privind necesitatea îndeplinirii condiţiilor mântuirii. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 13 . ca locaş de închinare pentru creştini . horoscop). .lectura şi comentarea textelor biblice privind Judecata. formarea şi păstrarea fiinţei . Dumnezeu – Sfântul Duh.alcătuirea fişelor de lucru.utilizarea dicţionarelor.1 să evidenţieze învăţătura despre . profeţii false. vestigii arheologice.dezbatere asupra contextului istoric în care s-a Române şi rolul ei in epoca actulă constituit Patriarhia Română. . SfântaTreime din Crez Dumnezeu – Fiul. realizând corelaţii in. . geografie. .prezentarea învăţăturii despre Dumnezeu – Tatăl. . 1.

. .O.redactarea de eseuri cu tema dată. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 4.discuţii pe tema importanţei faptelor bune în viaţa conlucrării omului cu Dumnezeu în creştinilor. Biserica. -fise de lucru OC 4. Pilda neghinei – îndelunga răbdare şi dreptatea lui Dumnezeu III.1 să argumenteze că scopul adevăratei vieţi creştine este comuniunea deplină cu Dumnezeu şi cu semenii înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: .R. locaş de închinare Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 14 . Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă 2. Învăţătura despre Sfânta Treime în Crez 3. convingeri Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: 5.studiu de caz: analiza unor situaţii concrete de manifestare / îngrădire a libertăţii individuale. 4.dezbateri pe tema participării la Sf.exerciţiu de rugăciune în comun. . Credinţa creştină 1.O.dezbatere în grup pe tema libertăţii şi a iubirii sens creştin asupra vieţii individuale aproapelui (I Corinteni 13).dezbatere pe baza unor evenimente concrete din mass-media. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu 3.R.exerciţiu de comparaţie între conceptele de libertate în sens creştin şi libertate în sens general. şi sociale . .să enumere formele de organizare B.3. Slujbe. Educarea atitudinilor de acceptare.participarea la întâlniri cu tineri de diferite convingeri şi credinţe. Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică 4.4 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să prezinte organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Romăne Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: . Credinţa în înviere şi viaţa veşnică II.1 să demonstreze importanţa . Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în Hristos 2. vederea mântuirii . Exprimarea învăţăturii creştine 1.2 să analizeze implicaţiile libertăţii în . . . Trăirea învăţăturii creştine 1.lectura şi comentarea de texte literare şi filozofice pe tema libertăţii.să mentioneze mitropoliile şi episcopiilee din B. OC 5. CONŢINUTURI I.

Iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele – legea desăvârşită a Noului Testament (Marcu 12. Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Sfânta Scriptură – izvor de înţelepciune şi iubire 1.12) 3. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 15 . serbări religioase. scenete. Cântarea religioasă – formă de rugăciune 4. Icoana – fereastră spre cer 3.pelerinajul la biserici şi mănăstiri IV. Întemeierea Patriarhiei Române 3. Învierea Domnului (colinde. 34. Imnul dragostei creştine (I Corinteni 13) V. Călătorind cu Dumnezeu . Ioan 13. Semnificaţia întemeierii mitropoliilor româneşti 2. 30-31. Naşterea Domnului 2. Organizarea Bisericii Ortodoxe Române 1. Matei 7. lecturi moral-religioase. Răbdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov 2.2.

Educarea atitudinilor de acceptare. folosind termenii religioşi învăţaţi. Descrierea momentelor mai importante din Istoria Bisericii. OC 4. Desprinderea semnificaţiei unui text biblic sau cu conţinut religios. Asumarea unor roluri sociale care implică o relaţionare pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi. S3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Analizarea mesajul moral-religios dintr-un text din Biblie sau Sfânta Scriptură . S5. Realizarea unui discurs pe o temă dată. S6. S2. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului OC 2. Asumarea unor responsabilităţi sociale care implică atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi semeni indiferent de credinţe şi convingeri.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU OC 1. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 16 . Cunoaşterea şi caracterizarea propriei credinţe. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase STANDARDE S1. OC 3. scris sau oral. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral religios OC 5. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii S4. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri S7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful