Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu nr. 4698/07.07.2008. .

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ REVIZUITĂ

RELIGIE
CULTUL ORTODOX CLASELE A V-A - A VIII-A

BUCUREŞTI, 2008

Aprobat prin ordinul ministrului NR. 4698/07.07.2008

Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a

1

Acest set de obiective cadru este comun pentru programele şcolare de Religie ale tuturor celorlalte culte. formulând rezultatele aşteptate ale învăţării pentru fiecare an de studiu şi urmărind progresia în formarea de capacităţi şi achiziţia de cunoştinţe ale elevului de la un an de studiu la altul. nu în ultimul rând. utilizarea modelului de proiectare curriculară centrată pe obiective. la clasele a V-a – a VIII-a. dezvoltarea unei strategii didactice pornind de la obiective. obiective de referinţă. Structura programei cuprinde: obiective-cadru. indispensabile vieţii active într-o societate a cunoaşterii specifică secolului XXI. în termeni concreţi. Programa şcolară de Religie – Cultul Ortodox vizează formarea elevilor în spiritul valorilor moral-creştine care să stea la baza concepţiei asupra relaţiei Dumnezeu-om. asigurarea continuităţii şi a progresiei de la o clasă la alta. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 2 . cu scopul de a asigura o mai bună corelare a acestora la nivelul claselor a V-a – a VIII-a şi o formulare explicită. Revizuirea programei de Religie – Cultul Ortodox a avut în vedere următoarele aspecte: descongestionarea programelor şcolare. în prezenta programă s-au efectuat o serie de schimbări la nivelul obiectivelor de referinţă.cheie. asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate. având un grad ridicat de generalitate şi complexitate se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini generate de specificul disciplinei. cât şi a idealurilor Bisericii Ortodoxe în ceea ce priveşte educaţie tinerilor în spiritul credinţei. exemple de activităţi de învăţare.NOTĂ DE PREZENTARE Prezentul document conţine Programele şcolare revizuite de Religie – Cultul Ortodox şi se adresează profesorilor care predau această disciplină în gimnaziu. cu standardele europene prin formarea domeniilor de competenţe . sociale şi civice. prin corelarea cu schimbările intervenite la nivelul celorlalte programe şcolare. îndeosebi a competenţelor interpersonale. obiectivele de referinţă. asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea curriculumului naţional cu cel european. omsemeni şi. urmărite pe întreg parcursul învăţământului gimnazial. Programa urmăreşte să vină în întâmpinarea dorinţei de cunoaştere a elevilor. la baza atitudinilor faţă de propria persoană. conţinuturi specifice fiecărui an de studiu şi standarde curriculare de performanţă: obiectivele cadru. Programele şcolare sunt concepute pentru trunchiul comun. interculturale. abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică.

Centrarea pe elev. de manifestare a spiritului ecumenic. la sfârşitul gimnaziului. atingerea obiectivelor de referinţă se realizează cu ajutorul conţinuturilor. cadrul didactic poate elabora exemple de învăţare variate. a cooperării şi/sau a competiţiei. project citizen. Strategiile de lucru propuse trebuie să ţină seama de experienţa elevilor la această vârstă şi să permită valorizarea pozitivă a acesteia. Proiectarea activităţii didactice. pe ani de studiu. modificările realizate la nivelul unor exemple de activităţi de învăţare au scopul a accentua valorificarea experienţei concrete a elevilor în activităţile didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse. realizarea unor activităţi tip proiect (de exemplu. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 3 . tolerant şi creativ. critic. exemplele de activităţi de învăţare. prin care elevii sunt implicaţi în exerciţii de luare a deciziei. Pe baza exemplelor propuse de programa şcolară. ca subiect al activităţii instructiv – educative presupune respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile aşa cum sunt: utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea capacităţii de comunicare. fiecărui obiectiv cadru îi sunt asociate obiective de referinţă. proiecte în beneficiul comunităţii). standardele curriculare de performanţă la sfârşitul ciclului gimnazial. În cadrul programei. de propunere a unei strategii de rezolvare a unei probleme din colectivul din care fac parte. Cadrul didactic poate opta pentru utilizarea activităţilor de învăţare recomandate prin programă sau poate propune alte activităţi adecvate colectivului de elevi şi condiţiilor concrete din clasă. Menţionăm că revizuirile au avut caracter uniform la nivelul programelor şcolare ale tuturor cultelor. elaborarea de manuale şcolare alternative trebuie să fie precedate de lectura integrală a programei şcolare şi de urmărirea logicii interne a acesteia. care să constituie un sprijin real în evaluarea elevilor. adecvate specificului fiecărei situaţii de învăţare. în calitatea lor de standarde naţionale. de sistem de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de învăţare. deschis. ca mijloace prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor cadru şi a obiectivelor de referinţă propuse. care propun modalităţi de organizare şi de realizare a demersului didactic cu elevii.observabili şi măsurabili. exersarea lucrului în echipă. conţinuturile învăţării. din şcoală sau din comunitate.

OBIECTIVE CADRU 1. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios 5. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 4 . Educarea atitudinilor de acceptare. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii 4.

. creştine . text cu conţinut religios .2 să conştientizeze importanţa sărbătorilor .1 să identifice mesajul religios moral din .vizitarea bisericilor sau a mănăstirilor pentru discuţii despre sărbători . pe plan istoria omenirii. universal şi în ţara noastră .discutarea mesajelor pildelor şi raportarea acestora la viaţa personală.2 să definească şi să utilizeze în mod adec.exerciţii de selectare a simbolurilor şi a pildele Mântuitorului semnificaţiei pildelor Mântuitorului din textele biblice.alcătuirea de rezumate ale textelor religioase. OC 4. rebusuri.1 să conştientizeze importanţa şi necesitatea . .redactarea de scurte compuneri după un plan dat şi cu utilizarea termenilor învăţaţi OC 3. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2.prezentarea calendarului creştin ortodox.enumearea sărbătorilor împărăteşti . . mântuirii OC 2.3 să descrie principalele evenimente legate .vizionarea şi comentarea de filme cu subiect religios. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.exerciţii de dialog pe o temă dată.lecturarea şi comentarea unor texte literare cu subiect religios. vat concepte referitoare la Istoria Bisericii .exerciţiu de povestire a unor texte biblice.dialog pe baza unui text religios. . . . 3.observarea icoanelor sărbătorilor studiate. 2.utilizarea hărţii pentru localizarea evenimentelor religioase.1 să desprindă semnificaţia globală a unui . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.participarea la slujbele Sfintelor Taine.exemple de definire a termenilor istorici.CLASA A V-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OC 1. primirii Sfintelor Taine în vederea .dialog pe baza modului de petrecere a sărbătorii de duminică 3.integrarea evenimentelor religioase creştine în de începutul Bisericii creştine.identificarea sărbătorilor după icoană .completare de enunţuri lacunare. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1. ..exerciţii de analiză şi comentare a schimbărilor aduse de creştinism în istorie. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 5 . -realizarea de tabele cronologice cu principalele evenimente din istoria Bisericii primare.

Duminica . . Mântuitorul Hristos – Învăţătorul desăvârşit 1.4. Credinţa creştină 1. OC 5.Pilda vameşului şi fariseului 4. pentru semeni.2 să descrie şi să compare tipuri de com-exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunilor portament vizând relaţiile cu semenii. Întemeierea Bisericii Creştine. Educarea atitudinilor de acceptare. . în şcoală.discutarea în grup a unor norme de comportament religios-moral.Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr 3.2 La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să integreze în comportamentul propriu învăţăturile desprinse din pildele studiate să evidenţieze care sunt datoriile unui creştin faţă semenii de acasă şi fată de semenii din biserică. Să fim prevăzători . . Despre sărbători . Sfinţirea timpului 1. . . înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 5. Biserica în primele veacuri creştine 1.lecturarea unor povestiri despre creaţia divină. Sfintele Taine.Pilda Samarineanului milostiv 2. Rugăciunea curată .sărbătoare săptămânală a creştinilor 3. în societate CONŢINUTURI I. Răspândirea creştinismului 2. şcoală.1 4.iniţierea de acţiuni de întrajutorare.studiu de caz. Sărbătorile împărăteşti IV.jocul de rol: dramatizarea unor pilde.discutarea de cazuri reale sau imaginare. 5. Sfântul Apostol Andrei Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 6 . pornind de la situaţii concrete -discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă. Răspândirea creştinismului pe teritoriul ţării noastre. în biserică. Sfânta Taină a Spovedaniei 4. .studiul de caz (discutarea în grup în scopul soluţionării de situaţii problemă).împărţirea şi importanţa lor 2. Botezul 2.exerciţii de dialog pe tema comportamentului acasă. .Pilda celor zece fecioare III. societate.descrierea şi compararea tipurilor de atitudini morale şi în alte convingeri religioase religios morale. Faptă şi răsplată .1 să accepte existenţa unor valori religios . Sfânta Taină a Mirungerii 3. faţă de natură Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: . Sfânta Taină a Împărtăşaniei II. Dragostea faţă de aproapele .

lecturi moral-religioase. serbări religioase.darul lui Dumnezeu pentru oameni Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Învierea Domnului (colinde. Spiritualitate şi viaţă creştină 1. scenete. Naşterea Domnului 2. Creştinul în şcoală şi în societate 3. Creştinul acasă şi în biserică 2. Natura . audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 7 .V.

2.exerciţii de dialog pe tema rolului preotului în Cununia şi Maslul în viaţa creştină viaţa omului.descrierea tradiţiilor locale în celebrarea unor sărbători Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 8 . . semne ale dumnezeirii şi ale dragostei . .lecturarea şi comentarea minunilor biblice.1 .relatarea şi discutarea unor întâmplări cu Minunile Mântuitorului conţinut moralizator. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.exemplificarea unor situaţii concrete din care să rezulte importanţa căsătoriei.exerciţii de identificare a cauzelor şi condiţiilor să înţeleagă implicaţiile Sfinţilor Împăraţi istorice în care s-a promulgat evenimentul Constantin şi Elena în dezvoltarea analizat.2 să analizeze minunile Mântuitorului ca .dezbateri colective asupra unor texte şi situaţii cierea unor situaţii cu conţinut religios concrete.2 . pe baza unor texte din Sfânta Scriptură . ulterioară a Bisericii creştine .observarea şi discutarea de imagini cu subiect religios.discutarea principalelor transformări survenite în istorie în urma evenimentului analizat. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.participarea la slujbele Sfintelor Taine. 3. 3. să analizeze mesajul moral-religios din . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1. .1 să realizeze cu cuvinte proprii comentarii .dezbatere asupra importanţei Sinoadelor în formularea învăţături de credinţă şi adoptarea sistemului de conducere în Biserică..discuţii referitoare la modalităţile specifice de celebrare a sărbătorilor. .2 să formuleze opinii personale în apre.consultarea unor lucrări de referinţă. .descrierea motivelor care stau la baza săvârşirii Sale faţă de oameni minunilor. .CLASA A VI-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OC 1.analiza comparativă a unor situaţii. OC 2. de la naştere până la moarte.învăţarea salutului şi a modului de adresare către un preot.lecturarea şi comentarea textelor biblice. moral . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2.analiza textului. .3 să înţeleagă că sărbătorile sunt “popasuri .identificarea elementelor esenţiale dintr-un text dat. 1. OC 3.exerciţii de clasificare a sărbătorilor în funcţie duhovniceşti” în viaţa creştină de diferite criterii. .formularea de argumente pro şi contra asupra unor situaţii concrete. . .1 să explice importanţa Tainelor Preoţia.

lecturarea unor pasaje din vieţile martirilor.discuţii asupra importanţei evenimentului care sărbătorilor bisericeşti şi a tradiţiilor a dus la stabilirea unei anumite sărbători. Cele şapte cereri 2. Sfânta Taină a Preoţiei 4.consultarea unor lucrări de referinţă. Maica Domnului Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 9 .1 să înţeleagă valoarea martiriului pentru . întărirea Bisericii creştine . Credinţa creştină 1.Minunea din Cana Galileii 2.organizarea de acţiuni în comun cu scop lostiv (Iisus Hristos ) în relaţiile cu cei de caritabil. Sfinţirea timpului 1. Educarea atitudinilor de acceptare. Postul în viaţa noastră 2.2 să recunoască importanţa modelelor spi.realizarea unor profiluri spirituale ale unor rituale din Istoria Bisericii în formarea personalităţi din Istoria Bisericii. religioase . Răsplata credinţei şi a ascultării – Pescuirea minunată 3.4 să descrie regulile de respectare a . .1 să aplice exemplul Samarineanului mi.interpretarea simbolică a sărbătorii religioase. . Taina Sfântului Maslu II. Stăruinţa în rugăciune – Femeia canaaneancă III. OC 5. Iisus Hristos – Mântuitorul lumii 1.. . Sfânta Taină a Cununiei 3.dezbateri pe tema rolului martiriului 4.organizarea de serbări cu ocazia marilor sărbători creştine. Hristos binecuvintează familia . înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 5.exerciţii de dialog pe tema abaterilor de la modul de celebrare tradiţională a sărbătorilor creştine. Binefacere şi recunoştinţă – Vindecarea celor zece leproşi 4. . Rugăciunea Domnească.3.. OC 4.precizarea modului de cinstire a sărbătorilor. alte credinţe CONŢINUTURI I. caracterului moral-religios . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 4.prezentarea caracteristicilor unor tradiţii şi obiceiuri prin utilizarea mijloacelor audiovizuale. .

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Martiri creştini în Dacia. serbări religioase. III – IV 3. Sărbătorile în cinstea sfinţilor IV. Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa. Spiritualitate şi viaţă creştină 1. Curajul mărturisirii: Sf. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 10 . Izvorâtorul de Mir Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Naşterea Domnului 2. Martiriul primilor creştini 2. lecturi moral-religioase. Elena V. scenete. în sec. Credinţă şi jertfă: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 3. Biserica în primele veacuri creştine 1. Învierea Domnului (colinde.3. Ioan Botezătorul 2.

participarea la slujba Sf. .audiţia şi învăţarea unor cântări din Sf.exerciţii de interpretare a simbolisticii Sf. .dialog pe tema aplicării învăţăturilor din Fericiri în contextul actual.2 să utilizeze. OC 2. pentru elaborarea unor . grijă .1 Liturghie este centrul cultului .exerciţii de selectare a sensului corect al termenilor şi cuvinte proprii de utilizare a lor în contexte diferite.consultarea unor lucrări de referinţă. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. participării active la viaţa .comentarea teoriilor ştiinţifice privind apariţia lumii şi a omului. Liturghii. 4.realizarea de eseuri cu subiect religios.realizarea unui eseu pe tema providenţei divine.analiza consecinţelor întemeierii locaşurilor de asistenţă socială. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 11 . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 2.lecturarea şi explicarea textului biblic privitor la creat lumea din iubire şi îi poartă de creaţie. ca semne ale dumnezeirii şi ale . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 1. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 3. ortodox .2 să argumenteze importanţa . texte proprii.utilizarea dicţionarelor. .discuţii pe tema nemuririi sufletului şi a comuniunii cu comunităţii creştine cei adormiţi. termenii religioşi . .1 să argumenteze că Dumnezeu a . . Liturghii.lecturarea şi comentarea textelor biblice. . OC 3. . .argumentare biblică. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 4. Liturghie.exerciţii de dialog pe tema problemelor sociale.exerciţii de identificare a virtuţilor din textul lor în viaţa personală Fericirilor. învăţaţi .exerciţii de analiză a unui text religios.vizionarea unor filme documentare.2 să analizeze minunile Mântuitorului . 1.consultarea unor lucrări de referinţă. .1 să explice mesajele desprinse din . .analiza comparativă a unor situaţii.dezbateri pe tema importanţei participării la slujbele Bisericii şi la acţiuni de caritate.CLASA A VII-A OC 1.prezentarea si explicarea Fericirilor. OC 4.argumentare biblică.descrierea motivelor care stau la baza săvârşirii dragostei Sale faţă de oameni minunilor. Fericiri şi modalităţile de aplicare a .1 să explice învăţătura creştină prin . . 2.

convingeri Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: 5. Trăirea învăţăturii creştine 1.1 să descrie acţiuni concrete care exprimă dragostea faţă de semeni înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: . Sfinţii Trei Ierarhi – modele ale iubirii faţă de semeni Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Iubirea prin fapte: ajutorarea celor aflaţi în suferinţă 2. . Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie 2. Hristos. Căinţă şi iertare – Pilda fiului risipitor 5. Faptele rele – încălcări ale voii lui Dumnezeu V. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos IV. Exprimarea învăţăturii creştine 1. Faptele bune – roade ale virtuţilor 3. Dumnezeu se descoperă oamenilor.organizarea de întruniri cu tineri de diferite convingeri şi credinţe. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 12 . Atotputernicia lui Dumnezeu – Învierea lui Lazăr 4. serbări religioase. Puterea credinţei şi a prieteniei .participarea la acţiuni de caritate realizate de membrii comunităţii şi/sau ai altor confesiuni. Naşterea Domnului 2. Educarea atitudinilor de acceptare.Vindecarea slăbănogului din Capernaum 2. Iisus Hristos – Învăţător şi Mântuitor 1. Rugăciunea în viaţa creştinului 2. . Legea cea nouă – Fericirile 2. Credinţa creştină 1. Bogăţia darurilor lui Dumnezeu – Pilda talanţilor III. Crearea lumii 3.exerciţiu de rugăciune în comun. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume II. CONŢINUTURI I. lecturi moral-religioase. scenete.OC 5. Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere 3. Învierea Domnului (colinde. Spiritualitate şi viaţă creştină 1.

2. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 3.dialog pe bază de imagini reprezentând părţile componente ale unei biserici .analiza de documente istorice.argumentare biblică şi patristică.2 să recunoască importanţa .2 să înţeleagă semnificaţia şi importanţa simbolului de credinţă să sintetizeze valoarea credinţei şi recunoştinţei din textele biblice referitoare la minunile Mântuitorului . Dumnezeu – Sfântul Duh.argumentare biblică şi patristică. .1 să evidenţieze învăţătura despre . realizând corelaţii in.exerciţii de dialog privind necesitatea îndeplinirii condiţiilor mântuirii.consultarea unor lucrări de referinţă. .exerciţii de identificare a învăţăturilor cuprinse în Crez. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: .utilizarea dicţionarelor. ca locaş de închinare pentru creştini . horoscop).3 OC 2. . învăţate. profeţii false. SfântaTreime din Crez Dumnezeu – Fiul.dezbatere asupra contextului istoric în care s-au întemeierii Mitropoliilor în constituit Mitropoliile. vestigii arheologice.prezentarea învăţăturii despre Dumnezeu – Tatăl.1 să utilizeze în diferite contexte expresiile şi noţiunile religioase nou .analiza de documente istorice. literatură.vizite şi documentare la biserici şi mănăstiri 3.dezbatere asupra contextului istoric în care s-a Române şi rolul ei in epoca actulă constituit Patriarhia Română. 1. . 3. muzică.3 sa recunoască importanţa Patriarhiei . .lectura şi comentarea textelor biblice privind Judecata. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 1.vizite la muzee. 1. formarea şi păstrarea fiinţei .descrierea principalelor materii şi obiecte de cult. .exerciţiu de comparare între revelaţia autentică şi falsa revelaţie (fenomene paranormale. geografie. . Biserică şi Judecată.alcătuirea fişelor de lucru.exerciţiu de dialog pe tema posibilităţii mântuirii celor de alte credinţe.1 să prezinte caracteristicile Bisericii . naţionale .CLASA A VIII-A OC 1. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 13 . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.crearea şi completarea unor rebusuri.realizarea de eseuri pe teme religioase şi/sau interdisciplinare. .lecturarea şi interpretarea textelor biblice referitoare la teme precizate. . terdisciplinare (istorie. . artă) OC 3. .exerciţii de dialog pe baza învăţăturilor de credinţă cuprinse în Crez.

dezbatere pe baza unor evenimente concrete din mass-media. convingeri Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: 5. Exprimarea învăţăturii creştine 1. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă 2.4 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să prezinte organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Romăne Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: .2 să analizeze implicaţiile libertăţii în .R. Slujbe. şi sociale . Învăţătura despre Sfânta Treime în Crez 3.redactarea de eseuri cu tema dată.O.1 să argumenteze că scopul adevăratei vieţi creştine este comuniunea deplină cu Dumnezeu şi cu semenii înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: .1 să demonstreze importanţa . OC 5. Biserica.să mentioneze mitropoliile şi episcopiilee din B. . Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu 3.R.lectura şi comentarea de texte literare şi filozofice pe tema libertăţii.studiu de caz: analiza unor situaţii concrete de manifestare / îngrădire a libertăţii individuale. .O.3. locaş de închinare Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 14 . Trăirea învăţăturii creştine 1. Credinţa în înviere şi viaţa veşnică II. .să enumere formele de organizare B. .exerciţiu de comparaţie între conceptele de libertate în sens creştin şi libertate în sens general. . Educarea atitudinilor de acceptare. Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în Hristos 2.dezbateri pe tema participării la Sf.dezbatere în grup pe tema libertăţii şi a iubirii sens creştin asupra vieţii individuale aproapelui (I Corinteni 13). Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică 4. . vederea mântuirii .discuţii pe tema importanţei faptelor bune în viaţa conlucrării omului cu Dumnezeu în creştinilor. CONŢINUTURI I. Pilda neghinei – îndelunga răbdare şi dreptatea lui Dumnezeu III. -fise de lucru OC 4. 4. Credinţa creştină 1.exerciţiu de rugăciune în comun. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 4.participarea la întâlniri cu tineri de diferite convingeri şi credinţe.

Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. 30-31. Iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele – legea desăvârşită a Noului Testament (Marcu 12. scenete.pelerinajul la biserici şi mănăstiri IV. Imnul dragostei creştine (I Corinteni 13) V. Matei 7. 34. Cântarea religioasă – formă de rugăciune 4. Răbdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov 2. Naşterea Domnului 2. Semnificaţia întemeierii mitropoliilor româneşti 2. lecturi moral-religioase. Organizarea Bisericii Ortodoxe Române 1. Sfânta Scriptură – izvor de înţelepciune şi iubire 1. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 15 . Învierea Domnului (colinde. Ioan 13. serbări religioase.2. Călătorind cu Dumnezeu .12) 3. Întemeierea Patriarhiei Române 3. Icoana – fereastră spre cer 3.

Asumarea unor responsabilităţi sociale care implică atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi semeni indiferent de credinţe şi convingeri.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU OC 1. Asumarea unor roluri sociale care implică o relaţionare pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi. OC 4. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 16 . S5. S2. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral religios OC 5. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii S4. Analizarea mesajul moral-religios dintr-un text din Biblie sau Sfânta Scriptură . S6. scris sau oral. Cunoaşterea şi caracterizarea propriei credinţe. OC 3. S3. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri S7. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase STANDARDE S1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului OC 2. folosind termenii religioşi învăţaţi. Desprinderea semnificaţiei unui text biblic sau cu conţinut religios. Realizarea unui discurs pe o temă dată. Educarea atitudinilor de acceptare. Descrierea momentelor mai importante din Istoria Bisericii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful