P. 1
Religie Ortodoxa v-VIII

Religie Ortodoxa v-VIII

|Views: 8|Likes:

More info:

Published by: Constantin Alina Maria on Jun 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2014

pdf

text

original

Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu nr. 4698/07.07.2008. .

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ REVIZUITĂ

RELIGIE
CULTUL ORTODOX CLASELE A V-A - A VIII-A

BUCUREŞTI, 2008

Aprobat prin ordinul ministrului NR. 4698/07.07.2008

Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a

1

cu scopul de a asigura o mai bună corelare a acestora la nivelul claselor a V-a – a VIII-a şi o formulare explicită. asigurarea continuităţii şi a progresiei de la o clasă la alta. sociale şi civice. formulând rezultatele aşteptate ale învăţării pentru fiecare an de studiu şi urmărind progresia în formarea de capacităţi şi achiziţia de cunoştinţe ale elevului de la un an de studiu la altul. interculturale.NOTĂ DE PREZENTARE Prezentul document conţine Programele şcolare revizuite de Religie – Cultul Ortodox şi se adresează profesorilor care predau această disciplină în gimnaziu. conţinuturi specifice fiecărui an de studiu şi standarde curriculare de performanţă: obiectivele cadru. obiective de referinţă. Structura programei cuprinde: obiective-cadru. dezvoltarea unei strategii didactice pornind de la obiective. Revizuirea programei de Religie – Cultul Ortodox a avut în vedere următoarele aspecte: descongestionarea programelor şcolare. la clasele a V-a – a VIII-a. îndeosebi a competenţelor interpersonale. Programa şcolară de Religie – Cultul Ortodox vizează formarea elevilor în spiritul valorilor moral-creştine care să stea la baza concepţiei asupra relaţiei Dumnezeu-om. cu standardele europene prin formarea domeniilor de competenţe . abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică. asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate. urmărite pe întreg parcursul învăţământului gimnazial. asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea curriculumului naţional cu cel european. utilizarea modelului de proiectare curriculară centrată pe obiective. având un grad ridicat de generalitate şi complexitate se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini generate de specificul disciplinei. indispensabile vieţii active într-o societate a cunoaşterii specifică secolului XXI. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 2 . la baza atitudinilor faţă de propria persoană.cheie. Programele şcolare sunt concepute pentru trunchiul comun. nu în ultimul rând. prin corelarea cu schimbările intervenite la nivelul celorlalte programe şcolare. omsemeni şi. obiectivele de referinţă. în prezenta programă s-au efectuat o serie de schimbări la nivelul obiectivelor de referinţă. Programa urmăreşte să vină în întâmpinarea dorinţei de cunoaştere a elevilor. cât şi a idealurilor Bisericii Ortodoxe în ceea ce priveşte educaţie tinerilor în spiritul credinţei. exemple de activităţi de învăţare. în termeni concreţi. Acest set de obiective cadru este comun pentru programele şcolare de Religie ale tuturor celorlalte culte.

de manifestare a spiritului ecumenic. standardele curriculare de performanţă la sfârşitul ciclului gimnazial. tolerant şi creativ. exersarea lucrului în echipă. pe ani de studiu. în calitatea lor de standarde naţionale. prin care elevii sunt implicaţi în exerciţii de luare a deciziei. ca subiect al activităţii instructiv – educative presupune respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile aşa cum sunt: utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea capacităţii de comunicare. În cadrul programei. project citizen. a cooperării şi/sau a competiţiei. de propunere a unei strategii de rezolvare a unei probleme din colectivul din care fac parte. ca mijloace prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor cadru şi a obiectivelor de referinţă propuse. realizarea unor activităţi tip proiect (de exemplu. conţinuturile învăţării. adecvate specificului fiecărei situaţii de învăţare. Pe baza exemplelor propuse de programa şcolară. critic. cadrul didactic poate elabora exemple de învăţare variate. fiecărui obiectiv cadru îi sunt asociate obiective de referinţă. Centrarea pe elev. care să constituie un sprijin real în evaluarea elevilor. Strategiile de lucru propuse trebuie să ţină seama de experienţa elevilor la această vârstă şi să permită valorizarea pozitivă a acesteia. modificările realizate la nivelul unor exemple de activităţi de învăţare au scopul a accentua valorificarea experienţei concrete a elevilor în activităţile didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse. atingerea obiectivelor de referinţă se realizează cu ajutorul conţinuturilor. de sistem de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de învăţare. elaborarea de manuale şcolare alternative trebuie să fie precedate de lectura integrală a programei şcolare şi de urmărirea logicii interne a acesteia.observabili şi măsurabili. Cadrul didactic poate opta pentru utilizarea activităţilor de învăţare recomandate prin programă sau poate propune alte activităţi adecvate colectivului de elevi şi condiţiilor concrete din clasă. deschis. exemplele de activităţi de învăţare. proiecte în beneficiul comunităţii). Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 3 . Menţionăm că revizuirile au avut caracter uniform la nivelul programelor şcolare ale tuturor cultelor. care propun modalităţi de organizare şi de realizare a demersului didactic cu elevii. din şcoală sau din comunitate. Proiectarea activităţii didactice. la sfârşitul gimnaziului.

a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii 4. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Educarea atitudinilor de acceptare. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 4 . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios 5.OBIECTIVE CADRU 1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 3.

dialog pe baza modului de petrecere a sărbătorii de duminică 3.completare de enunţuri lacunare.exerciţii de selectare a simbolurilor şi a pildele Mântuitorului semnificaţiei pildelor Mântuitorului din textele biblice.alcătuirea de rezumate ale textelor religioase. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 5 . .enumearea sărbătorilor împărăteşti .integrarea evenimentelor religioase creştine în de începutul Bisericii creştine. .redactarea de scurte compuneri după un plan dat şi cu utilizarea termenilor învăţaţi OC 3.observarea icoanelor sărbătorilor studiate. 2.exerciţiu de povestire a unor texte biblice. text cu conţinut religios . .lecturarea şi comentarea unor texte literare cu subiect religios. pe plan istoria omenirii.exerciţii de analiză şi comentare a schimbărilor aduse de creştinism în istorie.exemple de definire a termenilor istorici. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2.identificarea sărbătorilor după icoană . primirii Sfintelor Taine în vederea . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1.exerciţii de dialog pe o temă dată. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. 3.utilizarea hărţii pentru localizarea evenimentelor religioase.1 să conştientizeze importanţa şi necesitatea .vizitarea bisericilor sau a mănăstirilor pentru discuţii despre sărbători . .1 să desprindă semnificaţia globală a unui . rebusuri. mântuirii OC 2.participarea la slujbele Sfintelor Taine.discutarea mesajelor pildelor şi raportarea acestora la viaţa personală.2 să definească şi să utilizeze în mod adec.CLASA A V-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OC 1. vat concepte referitoare la Istoria Bisericii . .vizionarea şi comentarea de filme cu subiect religios.1 să identifice mesajul religios moral din .dialog pe baza unui text religios.. creştine .prezentarea calendarului creştin ortodox. -realizarea de tabele cronologice cu principalele evenimente din istoria Bisericii primare. OC 4. universal şi în ţara noastră . . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.2 să conştientizeze importanţa sărbătorilor .3 să descrie principalele evenimente legate . .

Să fim prevăzători .sărbătoare săptămânală a creştinilor 3.2 La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să integreze în comportamentul propriu învăţăturile desprinse din pildele studiate să evidenţieze care sunt datoriile unui creştin faţă semenii de acasă şi fată de semenii din biserică. pentru semeni.1 4. Duminica . .Pilda Samarineanului milostiv 2. Sfinţirea timpului 1. Educarea atitudinilor de acceptare. Întemeierea Bisericii Creştine.Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr 3.discutarea în grup a unor norme de comportament religios-moral. 5. Răspândirea creştinismului 2.studiu de caz.exerciţii de dialog pe tema comportamentului acasă. .1 să accepte existenţa unor valori religios . Faptă şi răsplată . Răspândirea creştinismului pe teritoriul ţării noastre.lecturarea unor povestiri despre creaţia divină. Biserica în primele veacuri creştine 1. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 5. . faţă de natură Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: . Botezul 2. pornind de la situaţii concrete -discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă. Sfintele Taine. .studiul de caz (discutarea în grup în scopul soluţionării de situaţii problemă).2 să descrie şi să compare tipuri de com-exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunilor portament vizând relaţiile cu semenii. Dragostea faţă de aproapele .4. Sărbătorile împărăteşti IV.Pilda vameşului şi fariseului 4. Credinţa creştină 1. .împărţirea şi importanţa lor 2. Sfânta Taină a Mirungerii 3. OC 5. în şcoală. Despre sărbători .iniţierea de acţiuni de întrajutorare. Sfânta Taină a Spovedaniei 4.Pilda celor zece fecioare III.descrierea şi compararea tipurilor de atitudini morale şi în alte convingeri religioase religios morale. Rugăciunea curată .jocul de rol: dramatizarea unor pilde.discutarea de cazuri reale sau imaginare. Sfânta Taină a Împărtăşaniei II. şcoală. societate. Sfântul Apostol Andrei Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 6 . în biserică. . . în societate CONŢINUTURI I. Mântuitorul Hristos – Învăţătorul desăvârşit 1.

darul lui Dumnezeu pentru oameni Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 7 . lecturi moral-religioase. scenete. Spiritualitate şi viaţă creştină 1. Naşterea Domnului 2. Creştinul în şcoală şi în societate 3. Creştinul acasă şi în biserică 2. Natura . serbări religioase. Învierea Domnului (colinde.V.

participarea la slujbele Sfintelor Taine. OC 2. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1. 1. .învăţarea salutului şi a modului de adresare către un preot. .1 .3 să înţeleagă că sărbătorile sunt “popasuri .2 .2 să analizeze minunile Mântuitorului ca .observarea şi discutarea de imagini cu subiect religios. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.discuţii referitoare la modalităţile specifice de celebrare a sărbătorilor. OC 3. 3.. moral . .discutarea principalelor transformări survenite în istorie în urma evenimentului analizat.formularea de argumente pro şi contra asupra unor situaţii concrete. 3. .dezbateri colective asupra unor texte şi situaţii cierea unor situaţii cu conţinut religios concrete. pe baza unor texte din Sfânta Scriptură .exemplificarea unor situaţii concrete din care să rezulte importanţa căsătoriei.analiza textului. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.identificarea elementelor esenţiale dintr-un text dat. .exerciţii de dialog pe tema rolului preotului în Cununia şi Maslul în viaţa creştină viaţa omului. 2. ulterioară a Bisericii creştine .consultarea unor lucrări de referinţă. să analizeze mesajul moral-religios din .CLASA A VI-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OC 1.analiza comparativă a unor situaţii. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2.exerciţii de identificare a cauzelor şi condiţiilor să înţeleagă implicaţiile Sfinţilor Împăraţi istorice în care s-a promulgat evenimentul Constantin şi Elena în dezvoltarea analizat. semne ale dumnezeirii şi ale dragostei . .descrierea motivelor care stau la baza săvârşirii Sale faţă de oameni minunilor.lecturarea şi comentarea textelor biblice.1 să realizeze cu cuvinte proprii comentarii .dezbatere asupra importanţei Sinoadelor în formularea învăţături de credinţă şi adoptarea sistemului de conducere în Biserică.relatarea şi discutarea unor întâmplări cu Minunile Mântuitorului conţinut moralizator. de la naştere până la moarte. . .lecturarea şi comentarea minunilor biblice. .2 să formuleze opinii personale în apre.descrierea tradiţiilor locale în celebrarea unor sărbători Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 8 .exerciţii de clasificare a sărbătorilor în funcţie duhovniceşti” în viaţa creştină de diferite criterii. .1 să explice importanţa Tainelor Preoţia.

1 să înţeleagă valoarea martiriului pentru . Iisus Hristos – Mântuitorul lumii 1. Sfânta Taină a Preoţiei 4. Educarea atitudinilor de acceptare. Postul în viaţa noastră 2. Taina Sfântului Maslu II. Cele şapte cereri 2.2 să recunoască importanţa modelelor spi. caracterului moral-religios .1 să aplice exemplul Samarineanului mi..exerciţii de dialog pe tema abaterilor de la modul de celebrare tradiţională a sărbătorilor creştine. . . . Maica Domnului Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 9 . înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 5.4 să descrie regulile de respectare a . . OC 5. .realizarea unor profiluri spirituale ale unor rituale din Istoria Bisericii în formarea personalităţi din Istoria Bisericii.interpretarea simbolică a sărbătorii religioase. Hristos binecuvintează familia . întărirea Bisericii creştine . OC 4.consultarea unor lucrări de referinţă.organizarea de serbări cu ocazia marilor sărbători creştine. Sfânta Taină a Cununiei 3. Credinţa creştină 1. Sfinţirea timpului 1.precizarea modului de cinstire a sărbătorilor. Răsplata credinţei şi a ascultării – Pescuirea minunată 3.lecturarea unor pasaje din vieţile martirilor.discuţii asupra importanţei evenimentului care sărbătorilor bisericeşti şi a tradiţiilor a dus la stabilirea unei anumite sărbători.organizarea de acţiuni în comun cu scop lostiv (Iisus Hristos ) în relaţiile cu cei de caritabil.3. Binefacere şi recunoştinţă – Vindecarea celor zece leproşi 4. Stăruinţa în rugăciune – Femeia canaaneancă III.prezentarea caracteristicilor unor tradiţii şi obiceiuri prin utilizarea mijloacelor audiovizuale. alte credinţe CONŢINUTURI I. Rugăciunea Domnească.. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 4.Minunea din Cana Galileii 2.dezbateri pe tema rolului martiriului 4. religioase .

Curajul mărturisirii: Sf. Sărbătorile în cinstea sfinţilor IV. Martiri creştini în Dacia. scenete. Biserica în primele veacuri creştine 1. Naşterea Domnului 2. Elena V. în sec. serbări religioase. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. lecturi moral-religioase. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 10 . Martiriul primilor creştini 2. Spiritualitate şi viaţă creştină 1. III – IV 3. Învierea Domnului (colinde. Ioan Botezătorul 2.3. Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa. Izvorâtorul de Mir Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Credinţă şi jertfă: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 3.

lecturarea şi comentarea textelor biblice. Liturghie. OC 4. 4. .argumentare biblică.argumentare biblică.analiza consecinţelor întemeierii locaşurilor de asistenţă socială.realizarea unui eseu pe tema providenţei divine. .1 să explice mesajele desprinse din .audiţia şi învăţarea unor cântări din Sf. ca semne ale dumnezeirii şi ale .prezentarea si explicarea Fericirilor. texte proprii. .dialog pe tema aplicării învăţăturilor din Fericiri în contextul actual. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 1. . .utilizarea dicţionarelor.exerciţii de identificare a virtuţilor din textul lor în viaţa personală Fericirilor. termenii religioşi . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 4. . .1 Liturghie este centrul cultului .descrierea motivelor care stau la baza săvârşirii dragostei Sale faţă de oameni minunilor. . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.comentarea teoriilor ştiinţifice privind apariţia lumii şi a omului.consultarea unor lucrări de referinţă. OC 2. 1. învăţaţi .CLASA A VII-A OC 1.participarea la slujba Sf.consultarea unor lucrări de referinţă.analiza comparativă a unor situaţii. grijă .exerciţii de dialog pe tema problemelor sociale.2 să argumenteze importanţa . participării active la viaţa . Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 11 .1 să argumenteze că Dumnezeu a . pentru elaborarea unor . 2.vizionarea unor filme documentare. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 2.discuţii pe tema nemuririi sufletului şi a comuniunii cu comunităţii creştine cei adormiţi.exerciţii de selectare a sensului corect al termenilor şi cuvinte proprii de utilizare a lor în contexte diferite. OC 3. Liturghii.exerciţii de analiză a unui text religios.1 să explice învăţătura creştină prin . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 3.lecturarea şi explicarea textului biblic privitor la creat lumea din iubire şi îi poartă de creaţie. ortodox . Fericiri şi modalităţile de aplicare a . . .2 să utilizeze. Liturghii.realizarea de eseuri cu subiect religios. .2 să analizeze minunile Mântuitorului .dezbateri pe tema importanţei participării la slujbele Bisericii şi la acţiuni de caritate.exerciţii de interpretare a simbolisticii Sf.

Trăirea învăţăturii creştine 1.1 să descrie acţiuni concrete care exprimă dragostea faţă de semeni înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: . Rugăciunea în viaţa creştinului 2. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos IV. Naşterea Domnului 2. Atotputernicia lui Dumnezeu – Învierea lui Lazăr 4. Faptele rele – încălcări ale voii lui Dumnezeu V. serbări religioase. Educarea atitudinilor de acceptare. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume II. CONŢINUTURI I. Căinţă şi iertare – Pilda fiului risipitor 5.OC 5.organizarea de întruniri cu tineri de diferite convingeri şi credinţe. Crearea lumii 3. Credinţa creştină 1.Vindecarea slăbănogului din Capernaum 2. . Sfinţii Trei Ierarhi – modele ale iubirii faţă de semeni Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Iisus Hristos – Învăţător şi Mântuitor 1. Iubirea prin fapte: ajutorarea celor aflaţi în suferinţă 2. Învierea Domnului (colinde. Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere 3. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie 2. . Legea cea nouă – Fericirile 2. Exprimarea învăţăturii creştine 1. Faptele bune – roade ale virtuţilor 3. Hristos. lecturi moral-religioase. Bogăţia darurilor lui Dumnezeu – Pilda talanţilor III.exerciţiu de rugăciune în comun. Spiritualitate şi viaţă creştină 1. convingeri Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: 5.participarea la acţiuni de caritate realizate de membrii comunităţii şi/sau ai altor confesiuni. Puterea credinţei şi a prieteniei . audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 12 . scenete.

. 1.1 să prezinte caracteristicile Bisericii .alcătuirea fişelor de lucru. .argumentare biblică şi patristică. vestigii arheologice. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 1. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: .utilizarea dicţionarelor. Dumnezeu – Sfântul Duh.1 să utilizeze în diferite contexte expresiile şi noţiunile religioase nou . artă) OC 3.dezbatere asupra contextului istoric în care s-au întemeierii Mitropoliilor în constituit Mitropoliile.lecturarea şi interpretarea textelor biblice referitoare la teme precizate. . .descrierea principalelor materii şi obiecte de cult.realizarea de eseuri pe teme religioase şi/sau interdisciplinare.dezbatere asupra contextului istoric în care s-a Române şi rolul ei in epoca actulă constituit Patriarhia Română.3 sa recunoască importanţa Patriarhiei .exerciţiu de comparare între revelaţia autentică şi falsa revelaţie (fenomene paranormale. Biserică şi Judecată. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 3. naţionale .CLASA A VIII-A OC 1.exerciţii de dialog privind necesitatea îndeplinirii condiţiilor mântuirii. . SfântaTreime din Crez Dumnezeu – Fiul. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. 1. . .argumentare biblică şi patristică. realizând corelaţii in.dialog pe bază de imagini reprezentând părţile componente ale unei biserici . 2. 3. horoscop). ca locaş de închinare pentru creştini .analiza de documente istorice.analiza de documente istorice. muzică.2 să recunoască importanţa .crearea şi completarea unor rebusuri. geografie.3 OC 2.vizite şi documentare la biserici şi mănăstiri 3. .exerciţiu de dialog pe tema posibilităţii mântuirii celor de alte credinţe. literatură. .vizite la muzee. .exerciţii de dialog pe baza învăţăturilor de credinţă cuprinse în Crez.exerciţii de identificare a învăţăturilor cuprinse în Crez. formarea şi păstrarea fiinţei . profeţii false. terdisciplinare (istorie.2 să înţeleagă semnificaţia şi importanţa simbolului de credinţă să sintetizeze valoarea credinţei şi recunoştinţei din textele biblice referitoare la minunile Mântuitorului . învăţate. .lectura şi comentarea textelor biblice privind Judecata.prezentarea învăţăturii despre Dumnezeu – Tatăl.1 să evidenţieze învăţătura despre .consultarea unor lucrări de referinţă. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 13 .

Pilda neghinei – îndelunga răbdare şi dreptatea lui Dumnezeu III. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă 2. Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în Hristos 2. vederea mântuirii . 4.participarea la întâlniri cu tineri de diferite convingeri şi credinţe. Exprimarea învăţăturii creştine 1.O.să mentioneze mitropoliile şi episcopiilee din B.dezbatere pe baza unor evenimente concrete din mass-media.R. . Trăirea învăţăturii creştine 1.redactarea de eseuri cu tema dată. . Slujbe.dezbatere în grup pe tema libertăţii şi a iubirii sens creştin asupra vieţii individuale aproapelui (I Corinteni 13). convingeri Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: 5.2 să analizeze implicaţiile libertăţii în . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 4. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu 3.O. Învăţătura despre Sfânta Treime în Crez 3. CONŢINUTURI I. .dezbateri pe tema participării la Sf. locaş de închinare Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 14 . Credinţa creştină 1. . şi sociale .3. Educarea atitudinilor de acceptare.să enumere formele de organizare B.discuţii pe tema importanţei faptelor bune în viaţa conlucrării omului cu Dumnezeu în creştinilor. OC 5.lectura şi comentarea de texte literare şi filozofice pe tema libertăţii. Biserica. Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică 4.1 să argumenteze că scopul adevăratei vieţi creştine este comuniunea deplină cu Dumnezeu şi cu semenii înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: .exerciţiu de comparaţie între conceptele de libertate în sens creştin şi libertate în sens general.studiu de caz: analiza unor situaţii concrete de manifestare / îngrădire a libertăţii individuale.exerciţiu de rugăciune în comun.4 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să prezinte organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Romăne Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: . .1 să demonstreze importanţa . . Credinţa în înviere şi viaţa veşnică II.R. -fise de lucru OC 4.

Matei 7. Călătorind cu Dumnezeu .pelerinajul la biserici şi mănăstiri IV. Învierea Domnului (colinde. Întemeierea Patriarhiei Române 3. Naşterea Domnului 2. Răbdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov 2. 30-31. 34. Ioan 13. Imnul dragostei creştine (I Corinteni 13) V.2. Semnificaţia întemeierii mitropoliilor româneşti 2. Sfânta Scriptură – izvor de înţelepciune şi iubire 1. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 15 .12) 3. Icoana – fereastră spre cer 3. lecturi moral-religioase. Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Organizarea Bisericii Ortodoxe Române 1. Cântarea religioasă – formă de rugăciune 4. Iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele – legea desăvârşită a Noului Testament (Marcu 12. scenete. serbări religioase.

Descrierea momentelor mai importante din Istoria Bisericii. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase STANDARDE S1. scris sau oral. Realizarea unui discurs pe o temă dată. Educarea atitudinilor de acceptare. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri S7. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului OC 2. Asumarea unor roluri sociale care implică o relaţionare pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi. OC 3. Analizarea mesajul moral-religios dintr-un text din Biblie sau Sfânta Scriptură . S3. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 16 . OC 4. Asumarea unor responsabilităţi sociale care implică atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi semeni indiferent de credinţe şi convingeri. Cunoaşterea şi caracterizarea propriei credinţe. S2. S6. folosind termenii religioşi învăţaţi. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii S4. S5.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU OC 1. Desprinderea semnificaţiei unui text biblic sau cu conţinut religios. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral religios OC 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->