Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu nr. 4698/07.07.2008. .

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ REVIZUITĂ

RELIGIE
CULTUL ORTODOX CLASELE A V-A - A VIII-A

BUCUREŞTI, 2008

Aprobat prin ordinul ministrului NR. 4698/07.07.2008

Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a

1

utilizarea modelului de proiectare curriculară centrată pe obiective. nu în ultimul rând. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 2 . abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică. asigurarea continuităţii şi a progresiei de la o clasă la alta. prin corelarea cu schimbările intervenite la nivelul celorlalte programe şcolare. Programa urmăreşte să vină în întâmpinarea dorinţei de cunoaştere a elevilor. obiectivele de referinţă. interculturale. la clasele a V-a – a VIII-a. dezvoltarea unei strategii didactice pornind de la obiective. asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate. cu standardele europene prin formarea domeniilor de competenţe . îndeosebi a competenţelor interpersonale. la baza atitudinilor faţă de propria persoană. urmărite pe întreg parcursul învăţământului gimnazial.NOTĂ DE PREZENTARE Prezentul document conţine Programele şcolare revizuite de Religie – Cultul Ortodox şi se adresează profesorilor care predau această disciplină în gimnaziu. în prezenta programă s-au efectuat o serie de schimbări la nivelul obiectivelor de referinţă. Programa şcolară de Religie – Cultul Ortodox vizează formarea elevilor în spiritul valorilor moral-creştine care să stea la baza concepţiei asupra relaţiei Dumnezeu-om. asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea curriculumului naţional cu cel european. în termeni concreţi. formulând rezultatele aşteptate ale învăţării pentru fiecare an de studiu şi urmărind progresia în formarea de capacităţi şi achiziţia de cunoştinţe ale elevului de la un an de studiu la altul. exemple de activităţi de învăţare. Structura programei cuprinde: obiective-cadru.cheie. conţinuturi specifice fiecărui an de studiu şi standarde curriculare de performanţă: obiectivele cadru. Acest set de obiective cadru este comun pentru programele şcolare de Religie ale tuturor celorlalte culte. Programele şcolare sunt concepute pentru trunchiul comun. omsemeni şi. având un grad ridicat de generalitate şi complexitate se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini generate de specificul disciplinei. obiective de referinţă. cu scopul de a asigura o mai bună corelare a acestora la nivelul claselor a V-a – a VIII-a şi o formulare explicită. Revizuirea programei de Religie – Cultul Ortodox a avut în vedere următoarele aspecte: descongestionarea programelor şcolare. cât şi a idealurilor Bisericii Ortodoxe în ceea ce priveşte educaţie tinerilor în spiritul credinţei. sociale şi civice. indispensabile vieţii active într-o societate a cunoaşterii specifică secolului XXI.

exersarea lucrului în echipă. prin care elevii sunt implicaţi în exerciţii de luare a deciziei. Strategiile de lucru propuse trebuie să ţină seama de experienţa elevilor la această vârstă şi să permită valorizarea pozitivă a acesteia. adecvate specificului fiecărei situaţii de învăţare. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 3 . de propunere a unei strategii de rezolvare a unei probleme din colectivul din care fac parte. de sistem de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de învăţare.observabili şi măsurabili. a cooperării şi/sau a competiţiei. Pe baza exemplelor propuse de programa şcolară. atingerea obiectivelor de referinţă se realizează cu ajutorul conţinuturilor. deschis. care să constituie un sprijin real în evaluarea elevilor. fiecărui obiectiv cadru îi sunt asociate obiective de referinţă. la sfârşitul gimnaziului. În cadrul programei. critic. ca subiect al activităţii instructiv – educative presupune respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile aşa cum sunt: utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea capacităţii de comunicare. exemplele de activităţi de învăţare. din şcoală sau din comunitate. Menţionăm că revizuirile au avut caracter uniform la nivelul programelor şcolare ale tuturor cultelor. Centrarea pe elev. Proiectarea activităţii didactice. realizarea unor activităţi tip proiect (de exemplu. modificările realizate la nivelul unor exemple de activităţi de învăţare au scopul a accentua valorificarea experienţei concrete a elevilor în activităţile didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse. project citizen. Cadrul didactic poate opta pentru utilizarea activităţilor de învăţare recomandate prin programă sau poate propune alte activităţi adecvate colectivului de elevi şi condiţiilor concrete din clasă. pe ani de studiu. proiecte în beneficiul comunităţii). care propun modalităţi de organizare şi de realizare a demersului didactic cu elevii. cadrul didactic poate elabora exemple de învăţare variate. ca mijloace prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor cadru şi a obiectivelor de referinţă propuse. elaborarea de manuale şcolare alternative trebuie să fie precedate de lectura integrală a programei şcolare şi de urmărirea logicii interne a acesteia. tolerant şi creativ. standardele curriculare de performanţă la sfârşitul ciclului gimnazial. conţinuturile învăţării. de manifestare a spiritului ecumenic. în calitatea lor de standarde naţionale.

OBIECTIVE CADRU 1. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 4 . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 3. Educarea atitudinilor de acceptare. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii 4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios 5.

rebusuri.exerciţiu de povestire a unor texte biblice. mântuirii OC 2.2 să conştientizeze importanţa sărbătorilor . .dialog pe baza unui text religios.exerciţii de dialog pe o temă dată. -realizarea de tabele cronologice cu principalele evenimente din istoria Bisericii primare. 2.exemple de definire a termenilor istorici. . universal şi în ţara noastră .. primirii Sfintelor Taine în vederea .1 să conştientizeze importanţa şi necesitatea .enumearea sărbătorilor împărăteşti . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.1 să identifice mesajul religios moral din .2 să definească şi să utilizeze în mod adec.dialog pe baza modului de petrecere a sărbătorii de duminică 3.alcătuirea de rezumate ale textelor religioase. .integrarea evenimentelor religioase creştine în de începutul Bisericii creştine.identificarea sărbătorilor după icoană . .CLASA A V-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OC 1.redactarea de scurte compuneri după un plan dat şi cu utilizarea termenilor învăţaţi OC 3.utilizarea hărţii pentru localizarea evenimentelor religioase. .completare de enunţuri lacunare.vizionarea şi comentarea de filme cu subiect religios.3 să descrie principalele evenimente legate . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2. vat concepte referitoare la Istoria Bisericii . text cu conţinut religios .discutarea mesajelor pildelor şi raportarea acestora la viaţa personală. 3.participarea la slujbele Sfintelor Taine. . OC 4. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.1 să desprindă semnificaţia globală a unui . pe plan istoria omenirii. creştine .vizitarea bisericilor sau a mănăstirilor pentru discuţii despre sărbători . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 5 .prezentarea calendarului creştin ortodox.exerciţii de selectare a simbolurilor şi a pildele Mântuitorului semnificaţiei pildelor Mântuitorului din textele biblice.lecturarea şi comentarea unor texte literare cu subiect religios. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1.exerciţii de analiză şi comentare a schimbărilor aduse de creştinism în istorie.observarea icoanelor sărbătorilor studiate. .

împărţirea şi importanţa lor 2.sărbătoare săptămânală a creştinilor 3. în biserică. Educarea atitudinilor de acceptare. Faptă şi răsplată .studiul de caz (discutarea în grup în scopul soluţionării de situaţii problemă). înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 5. Sfinţirea timpului 1. Sfânta Taină a Spovedaniei 4. Sfânta Taină a Împărtăşaniei II. Dragostea faţă de aproapele . pentru semeni.lecturarea unor povestiri despre creaţia divină. 5.4. . Răspândirea creştinismului pe teritoriul ţării noastre. Sfintele Taine. societate. .1 4. faţă de natură Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: . .Pilda celor zece fecioare III. OC 5.2 La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să integreze în comportamentul propriu învăţăturile desprinse din pildele studiate să evidenţieze care sunt datoriile unui creştin faţă semenii de acasă şi fată de semenii din biserică. Botezul 2. . pornind de la situaţii concrete -discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă.discutarea de cazuri reale sau imaginare. . Să fim prevăzători .Pilda Samarineanului milostiv 2. Rugăciunea curată . în societate CONŢINUTURI I. Mântuitorul Hristos – Învăţătorul desăvârşit 1. Sărbătorile împărăteşti IV.studiu de caz.descrierea şi compararea tipurilor de atitudini morale şi în alte convingeri religioase religios morale. . şcoală.2 să descrie şi să compare tipuri de com-exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunilor portament vizând relaţiile cu semenii. Sfânta Taină a Mirungerii 3.iniţierea de acţiuni de întrajutorare. Sfântul Apostol Andrei Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 6 . . Duminica . Întemeierea Bisericii Creştine.Pilda vameşului şi fariseului 4.jocul de rol: dramatizarea unor pilde.discutarea în grup a unor norme de comportament religios-moral. Credinţa creştină 1. Despre sărbători .Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr 3.exerciţii de dialog pe tema comportamentului acasă.1 să accepte existenţa unor valori religios . Răspândirea creştinismului 2. Biserica în primele veacuri creştine 1. în şcoală.

V. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 7 . Învierea Domnului (colinde. Creştinul în şcoală şi în societate 3. Creştinul acasă şi în biserică 2. Naşterea Domnului 2.darul lui Dumnezeu pentru oameni Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Spiritualitate şi viaţă creştină 1. serbări religioase. scenete. lecturi moral-religioase. Natura .

.exemplificarea unor situaţii concrete din care să rezulte importanţa căsătoriei. 1. . de la naştere până la moarte. . pe baza unor texte din Sfânta Scriptură .1 să explice importanţa Tainelor Preoţia.identificarea elementelor esenţiale dintr-un text dat.1 să realizeze cu cuvinte proprii comentarii .2 .discuţii referitoare la modalităţile specifice de celebrare a sărbătorilor.descrierea motivelor care stau la baza săvârşirii Sale faţă de oameni minunilor.exerciţii de identificare a cauzelor şi condiţiilor să înţeleagă implicaţiile Sfinţilor Împăraţi istorice în care s-a promulgat evenimentul Constantin şi Elena în dezvoltarea analizat.consultarea unor lucrări de referinţă.descrierea tradiţiilor locale în celebrarea unor sărbători Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 8 . . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.analiza textului.dezbateri colective asupra unor texte şi situaţii cierea unor situaţii cu conţinut religios concrete.3 să înţeleagă că sărbătorile sunt “popasuri .2 să formuleze opinii personale în apre. să analizeze mesajul moral-religios din .analiza comparativă a unor situaţii.2 să analizeze minunile Mântuitorului ca . 3. 2. 3.lecturarea şi comentarea textelor biblice.dezbatere asupra importanţei Sinoadelor în formularea învăţături de credinţă şi adoptarea sistemului de conducere în Biserică.lecturarea şi comentarea minunilor biblice. .1 . OC 3.CLASA A VI-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OC 1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.exerciţii de clasificare a sărbătorilor în funcţie duhovniceşti” în viaţa creştină de diferite criterii. semne ale dumnezeirii şi ale dragostei .. . .observarea şi discutarea de imagini cu subiect religios. .învăţarea salutului şi a modului de adresare către un preot.discutarea principalelor transformări survenite în istorie în urma evenimentului analizat.formularea de argumente pro şi contra asupra unor situaţii concrete. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2. ulterioară a Bisericii creştine .participarea la slujbele Sfintelor Taine. . OC 2.exerciţii de dialog pe tema rolului preotului în Cununia şi Maslul în viaţa creştină viaţa omului.relatarea şi discutarea unor întâmplări cu Minunile Mântuitorului conţinut moralizator. moral . .

Sfânta Taină a Preoţiei 4. Sfânta Taină a Cununiei 3. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 4. . Răsplata credinţei şi a ascultării – Pescuirea minunată 3. Credinţa creştină 1. Hristos binecuvintează familia . . caracterului moral-religios .1 să aplice exemplul Samarineanului mi.lecturarea unor pasaje din vieţile martirilor. întărirea Bisericii creştine .realizarea unor profiluri spirituale ale unor rituale din Istoria Bisericii în formarea personalităţi din Istoria Bisericii.dezbateri pe tema rolului martiriului 4. ..Minunea din Cana Galileii 2. Educarea atitudinilor de acceptare.exerciţii de dialog pe tema abaterilor de la modul de celebrare tradiţională a sărbătorilor creştine.consultarea unor lucrări de referinţă. Postul în viaţa noastră 2. OC 4.3. alte credinţe CONŢINUTURI I.discuţii asupra importanţei evenimentului care sărbătorilor bisericeşti şi a tradiţiilor a dus la stabilirea unei anumite sărbători. Rugăciunea Domnească.2 să recunoască importanţa modelelor spi. OC 5.4 să descrie regulile de respectare a . ..organizarea de acţiuni în comun cu scop lostiv (Iisus Hristos ) în relaţiile cu cei de caritabil. Taina Sfântului Maslu II. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 5.interpretarea simbolică a sărbătorii religioase. . Maica Domnului Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 9 . Sfinţirea timpului 1.precizarea modului de cinstire a sărbătorilor. Binefacere şi recunoştinţă – Vindecarea celor zece leproşi 4. religioase .prezentarea caracteristicilor unor tradiţii şi obiceiuri prin utilizarea mijloacelor audiovizuale. Stăruinţa în rugăciune – Femeia canaaneancă III.organizarea de serbări cu ocazia marilor sărbători creştine. Cele şapte cereri 2. Iisus Hristos – Mântuitorul lumii 1.1 să înţeleagă valoarea martiriului pentru .

3. Martiriul primilor creştini 2. Spiritualitate şi viaţă creştină 1. scenete. în sec. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. serbări religioase. Elena V. Naşterea Domnului 2. Ioan Botezătorul 2. Curajul mărturisirii: Sf. III – IV 3. Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa. Martiri creştini în Dacia. Izvorâtorul de Mir Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Credinţă şi jertfă: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 3. Sărbătorile în cinstea sfinţilor IV. lecturi moral-religioase. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 10 . Învierea Domnului (colinde. Biserica în primele veacuri creştine 1.

realizarea de eseuri cu subiect religios. participării active la viaţa . Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 11 .participarea la slujba Sf. OC 2.argumentare biblică.dialog pe tema aplicării învăţăturilor din Fericiri în contextul actual.descrierea motivelor care stau la baza săvârşirii dragostei Sale faţă de oameni minunilor. ca semne ale dumnezeirii şi ale .2 să utilizeze.lecturarea şi explicarea textului biblic privitor la creat lumea din iubire şi îi poartă de creaţie. Liturghii.2 să analizeze minunile Mântuitorului . . Liturghie. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 2.lecturarea şi comentarea textelor biblice.prezentarea si explicarea Fericirilor. texte proprii.vizionarea unor filme documentare. Liturghii.argumentare biblică. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 3.utilizarea dicţionarelor.realizarea unui eseu pe tema providenţei divine. Fericiri şi modalităţile de aplicare a .1 să explice învăţătura creştină prin . OC 3.1 să explice mesajele desprinse din . .discuţii pe tema nemuririi sufletului şi a comuniunii cu comunităţii creştine cei adormiţi. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 1. . 2.1 să argumenteze că Dumnezeu a .exerciţii de analiză a unui text religios. 1. termenii religioşi . .consultarea unor lucrări de referinţă. învăţaţi .comentarea teoriilor ştiinţifice privind apariţia lumii şi a omului. 4. pentru elaborarea unor .exerciţii de dialog pe tema problemelor sociale.exerciţii de selectare a sensului corect al termenilor şi cuvinte proprii de utilizare a lor în contexte diferite. . .analiza consecinţelor întemeierii locaşurilor de asistenţă socială.analiza comparativă a unor situaţii. .consultarea unor lucrări de referinţă.exerciţii de identificare a virtuţilor din textul lor în viaţa personală Fericirilor. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 4. . .2 să argumenteze importanţa .1 Liturghie este centrul cultului . . OC 4.audiţia şi învăţarea unor cântări din Sf. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. grijă .exerciţii de interpretare a simbolisticii Sf. . ortodox .CLASA A VII-A OC 1.dezbateri pe tema importanţei participării la slujbele Bisericii şi la acţiuni de caritate.

organizarea de întruniri cu tineri de diferite convingeri şi credinţe. Rugăciunea în viaţa creştinului 2.participarea la acţiuni de caritate realizate de membrii comunităţii şi/sau ai altor confesiuni. Exprimarea învăţăturii creştine 1. . Naşterea Domnului 2. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 12 . Legea cea nouă – Fericirile 2. Faptele rele – încălcări ale voii lui Dumnezeu V. Puterea credinţei şi a prieteniei . CONŢINUTURI I. convingeri Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: 5. serbări religioase. lecturi moral-religioase. Hristos. Atotputernicia lui Dumnezeu – Învierea lui Lazăr 4. Iisus Hristos – Învăţător şi Mântuitor 1. Bogăţia darurilor lui Dumnezeu – Pilda talanţilor III. Iubirea prin fapte: ajutorarea celor aflaţi în suferinţă 2.exerciţiu de rugăciune în comun. Faptele bune – roade ale virtuţilor 3. Educarea atitudinilor de acceptare. Căinţă şi iertare – Pilda fiului risipitor 5. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume II. Credinţa creştină 1.OC 5. Învierea Domnului (colinde.1 să descrie acţiuni concrete care exprimă dragostea faţă de semeni înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: .Vindecarea slăbănogului din Capernaum 2. Spiritualitate şi viaţă creştină 1. Crearea lumii 3. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie 2. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos IV. Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere 3. scenete. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfinţii Trei Ierarhi – modele ale iubirii faţă de semeni Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Trăirea învăţăturii creştine 1. .

Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 13 . profeţii false.consultarea unor lucrări de referinţă.exerciţiu de comparare între revelaţia autentică şi falsa revelaţie (fenomene paranormale.lecturarea şi interpretarea textelor biblice referitoare la teme precizate. . .analiza de documente istorice. horoscop).descrierea principalelor materii şi obiecte de cult.1 să evidenţieze învăţătura despre . terdisciplinare (istorie.2 să recunoască importanţa . literatură. . .3 sa recunoască importanţa Patriarhiei .lectura şi comentarea textelor biblice privind Judecata. Biserică şi Judecată. . învăţate.CLASA A VIII-A OC 1.utilizarea dicţionarelor.3 OC 2. . . geografie.argumentare biblică şi patristică. ca locaş de închinare pentru creştini .exerciţii de dialog pe baza învăţăturilor de credinţă cuprinse în Crez. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 3.prezentarea învăţăturii despre Dumnezeu – Tatăl. muzică. . formarea şi păstrarea fiinţei . artă) OC 3.exerciţii de identificare a învăţăturilor cuprinse în Crez. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.vizite şi documentare la biserici şi mănăstiri 3.crearea şi completarea unor rebusuri. .exerciţiu de dialog pe tema posibilităţii mântuirii celor de alte credinţe. Dumnezeu – Sfântul Duh. . 3. naţionale . 1.1 să prezinte caracteristicile Bisericii .argumentare biblică şi patristică.exerciţii de dialog privind necesitatea îndeplinirii condiţiilor mântuirii. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: . . 1.vizite la muzee.dialog pe bază de imagini reprezentând părţile componente ale unei biserici . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 1.realizarea de eseuri pe teme religioase şi/sau interdisciplinare.dezbatere asupra contextului istoric în care s-au întemeierii Mitropoliilor în constituit Mitropoliile.alcătuirea fişelor de lucru. SfântaTreime din Crez Dumnezeu – Fiul. vestigii arheologice.analiza de documente istorice. 2.2 să înţeleagă semnificaţia şi importanţa simbolului de credinţă să sintetizeze valoarea credinţei şi recunoştinţei din textele biblice referitoare la minunile Mântuitorului . realizând corelaţii in.1 să utilizeze în diferite contexte expresiile şi noţiunile religioase nou .dezbatere asupra contextului istoric în care s-a Române şi rolul ei in epoca actulă constituit Patriarhia Română.

să enumere formele de organizare B. . -fise de lucru OC 4.R. Pilda neghinei – îndelunga răbdare şi dreptatea lui Dumnezeu III. locaş de închinare Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 14 .exerciţiu de comparaţie între conceptele de libertate în sens creştin şi libertate în sens general. Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în Hristos 2.O.1 să argumenteze că scopul adevăratei vieţi creştine este comuniunea deplină cu Dumnezeu şi cu semenii înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: . . .exerciţiu de rugăciune în comun.R. Biserica. . . Credinţa creştină 1.O. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 4. Exprimarea învăţăturii creştine 1. OC 5.lectura şi comentarea de texte literare şi filozofice pe tema libertăţii.participarea la întâlniri cu tineri de diferite convingeri şi credinţe. Învăţătura despre Sfânta Treime în Crez 3. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu 3. Slujbe.discuţii pe tema importanţei faptelor bune în viaţa conlucrării omului cu Dumnezeu în creştinilor. Trăirea învăţăturii creştine 1. Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică 4.redactarea de eseuri cu tema dată.studiu de caz: analiza unor situaţii concrete de manifestare / îngrădire a libertăţii individuale. 4. convingeri Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: 5.4 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să prezinte organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Romăne Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: . vederea mântuirii .2 să analizeze implicaţiile libertăţii în . şi sociale . .dezbatere în grup pe tema libertăţii şi a iubirii sens creştin asupra vieţii individuale aproapelui (I Corinteni 13). Credinţa în înviere şi viaţa veşnică II.să mentioneze mitropoliile şi episcopiilee din B. CONŢINUTURI I.dezbateri pe tema participării la Sf.1 să demonstreze importanţa . Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă 2.dezbatere pe baza unor evenimente concrete din mass-media. Educarea atitudinilor de acceptare.3.

30-31. Învierea Domnului (colinde.pelerinajul la biserici şi mănăstiri IV. Sfânta Scriptură – izvor de înţelepciune şi iubire 1. 34. scenete. Icoana – fereastră spre cer 3. Matei 7. Organizarea Bisericii Ortodoxe Române 1. lecturi moral-religioase.12) 3. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 15 . Imnul dragostei creştine (I Corinteni 13) V. Semnificaţia întemeierii mitropoliilor româneşti 2. Iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele – legea desăvârşită a Noului Testament (Marcu 12. Cântarea religioasă – formă de rugăciune 4. serbări religioase.2. Călătorind cu Dumnezeu . Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Întemeierea Patriarhiei Române 3. Ioan 13. Naşterea Domnului 2. Răbdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov 2.

înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri S7. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase STANDARDE S1. Descrierea momentelor mai importante din Istoria Bisericii. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii S4. Realizarea unui discurs pe o temă dată. Asumarea unor responsabilităţi sociale care implică atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi semeni indiferent de credinţe şi convingeri. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 16 .STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU OC 1. folosind termenii religioşi învăţaţi. OC 4. Analizarea mesajul moral-religios dintr-un text din Biblie sau Sfânta Scriptură . scris sau oral. S5. S2. Desprinderea semnificaţiei unui text biblic sau cu conţinut religios. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral religios OC 5. S3. S6. Asumarea unor roluri sociale care implică o relaţionare pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului OC 2. Educarea atitudinilor de acceptare. Cunoaşterea şi caracterizarea propriei credinţe. OC 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful