Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu nr. 4698/07.07.2008. .

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ REVIZUITĂ

RELIGIE
CULTUL ORTODOX CLASELE A V-A - A VIII-A

BUCUREŞTI, 2008

Aprobat prin ordinul ministrului NR. 4698/07.07.2008

Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a

1

îndeosebi a competenţelor interpersonale. indispensabile vieţii active într-o societate a cunoaşterii specifică secolului XXI. exemple de activităţi de învăţare. având un grad ridicat de generalitate şi complexitate se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini generate de specificul disciplinei. Structura programei cuprinde: obiective-cadru. cu standardele europene prin formarea domeniilor de competenţe . obiectivele de referinţă. asigurarea continuităţii şi a progresiei de la o clasă la alta. prin corelarea cu schimbările intervenite la nivelul celorlalte programe şcolare. nu în ultimul rând. asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea curriculumului naţional cu cel european. Programa şcolară de Religie – Cultul Ortodox vizează formarea elevilor în spiritul valorilor moral-creştine care să stea la baza concepţiei asupra relaţiei Dumnezeu-om. formulând rezultatele aşteptate ale învăţării pentru fiecare an de studiu şi urmărind progresia în formarea de capacităţi şi achiziţia de cunoştinţe ale elevului de la un an de studiu la altul. utilizarea modelului de proiectare curriculară centrată pe obiective. la clasele a V-a – a VIII-a. cât şi a idealurilor Bisericii Ortodoxe în ceea ce priveşte educaţie tinerilor în spiritul credinţei. la baza atitudinilor faţă de propria persoană. Programele şcolare sunt concepute pentru trunchiul comun. urmărite pe întreg parcursul învăţământului gimnazial. în termeni concreţi. în prezenta programă s-au efectuat o serie de schimbări la nivelul obiectivelor de referinţă. Acest set de obiective cadru este comun pentru programele şcolare de Religie ale tuturor celorlalte culte. Revizuirea programei de Religie – Cultul Ortodox a avut în vedere următoarele aspecte: descongestionarea programelor şcolare. Programa urmăreşte să vină în întâmpinarea dorinţei de cunoaştere a elevilor. asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate.cheie. obiective de referinţă. abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică. conţinuturi specifice fiecărui an de studiu şi standarde curriculare de performanţă: obiectivele cadru. omsemeni şi. cu scopul de a asigura o mai bună corelare a acestora la nivelul claselor a V-a – a VIII-a şi o formulare explicită.NOTĂ DE PREZENTARE Prezentul document conţine Programele şcolare revizuite de Religie – Cultul Ortodox şi se adresează profesorilor care predau această disciplină în gimnaziu. interculturale. sociale şi civice. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 2 . dezvoltarea unei strategii didactice pornind de la obiective.

Cadrul didactic poate opta pentru utilizarea activităţilor de învăţare recomandate prin programă sau poate propune alte activităţi adecvate colectivului de elevi şi condiţiilor concrete din clasă. Centrarea pe elev. În cadrul programei. Strategiile de lucru propuse trebuie să ţină seama de experienţa elevilor la această vârstă şi să permită valorizarea pozitivă a acesteia. ca mijloace prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor cadru şi a obiectivelor de referinţă propuse. de sistem de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de învăţare. modificările realizate la nivelul unor exemple de activităţi de învăţare au scopul a accentua valorificarea experienţei concrete a elevilor în activităţile didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse. fiecărui obiectiv cadru îi sunt asociate obiective de referinţă. care să constituie un sprijin real în evaluarea elevilor. a cooperării şi/sau a competiţiei. proiecte în beneficiul comunităţii). cadrul didactic poate elabora exemple de învăţare variate. de propunere a unei strategii de rezolvare a unei probleme din colectivul din care fac parte. Proiectarea activităţii didactice. conţinuturile învăţării. adecvate specificului fiecărei situaţii de învăţare. Menţionăm că revizuirile au avut caracter uniform la nivelul programelor şcolare ale tuturor cultelor.observabili şi măsurabili. tolerant şi creativ. standardele curriculare de performanţă la sfârşitul ciclului gimnazial. elaborarea de manuale şcolare alternative trebuie să fie precedate de lectura integrală a programei şcolare şi de urmărirea logicii interne a acesteia. realizarea unor activităţi tip proiect (de exemplu. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 3 . din şcoală sau din comunitate. project citizen. ca subiect al activităţii instructiv – educative presupune respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile aşa cum sunt: utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea capacităţii de comunicare. exersarea lucrului în echipă. pe ani de studiu. la sfârşitul gimnaziului. exemplele de activităţi de învăţare. în calitatea lor de standarde naţionale. critic. de manifestare a spiritului ecumenic. care propun modalităţi de organizare şi de realizare a demersului didactic cu elevii. atingerea obiectivelor de referinţă se realizează cu ajutorul conţinuturilor. Pe baza exemplelor propuse de programa şcolară. deschis. prin care elevii sunt implicaţi în exerciţii de luare a deciziei.

OBIECTIVE CADRU 1. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios 5. Educarea atitudinilor de acceptare. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 4 . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii 4. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 3. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.

enumearea sărbătorilor împărăteşti .exerciţii de selectare a simbolurilor şi a pildele Mântuitorului semnificaţiei pildelor Mântuitorului din textele biblice.exemple de definire a termenilor istorici. . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2.vizionarea şi comentarea de filme cu subiect religios.vizitarea bisericilor sau a mănăstirilor pentru discuţii despre sărbători . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. .1 să identifice mesajul religios moral din .utilizarea hărţii pentru localizarea evenimentelor religioase.exerciţii de analiză şi comentare a schimbărilor aduse de creştinism în istorie.CLASA A V-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OC 1.identificarea sărbătorilor după icoană .integrarea evenimentelor religioase creştine în de începutul Bisericii creştine. 3.participarea la slujbele Sfintelor Taine. OC 4. -realizarea de tabele cronologice cu principalele evenimente din istoria Bisericii primare. pe plan istoria omenirii.completare de enunţuri lacunare. 2. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1. primirii Sfintelor Taine în vederea . . text cu conţinut religios .2 să definească şi să utilizeze în mod adec.exerciţiu de povestire a unor texte biblice. .1 să desprindă semnificaţia globală a unui . .exerciţii de dialog pe o temă dată.lecturarea şi comentarea unor texte literare cu subiect religios. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.prezentarea calendarului creştin ortodox. mântuirii OC 2.3 să descrie principalele evenimente legate .2 să conştientizeze importanţa sărbătorilor .observarea icoanelor sărbătorilor studiate. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 5 . rebusuri. creştine . . universal şi în ţara noastră ..1 să conştientizeze importanţa şi necesitatea .dialog pe baza modului de petrecere a sărbătorii de duminică 3.discutarea mesajelor pildelor şi raportarea acestora la viaţa personală. vat concepte referitoare la Istoria Bisericii .redactarea de scurte compuneri după un plan dat şi cu utilizarea termenilor învăţaţi OC 3.dialog pe baza unui text religios.alcătuirea de rezumate ale textelor religioase. .

.2 să descrie şi să compare tipuri de com-exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunilor portament vizând relaţiile cu semenii. Duminica . societate. Sfântul Apostol Andrei Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 6 . OC 5.studiul de caz (discutarea în grup în scopul soluţionării de situaţii problemă).jocul de rol: dramatizarea unor pilde.Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr 3. Botezul 2. în societate CONŢINUTURI I. . Despre sărbători . în şcoală.iniţierea de acţiuni de întrajutorare. Biserica în primele veacuri creştine 1.Pilda celor zece fecioare III. Credinţa creştină 1. pentru semeni. Să fim prevăzători . Dragostea faţă de aproapele . faţă de natură Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: .exerciţii de dialog pe tema comportamentului acasă. Sfânta Taină a Mirungerii 3. 5. Rugăciunea curată . . Faptă şi răsplată .2 La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să integreze în comportamentul propriu învăţăturile desprinse din pildele studiate să evidenţieze care sunt datoriile unui creştin faţă semenii de acasă şi fată de semenii din biserică. .discutarea de cazuri reale sau imaginare. Sfânta Taină a Împărtăşaniei II.1 4. Întemeierea Bisericii Creştine. în biserică.împărţirea şi importanţa lor 2. Răspândirea creştinismului 2. . Sfintele Taine. Mântuitorul Hristos – Învăţătorul desăvârşit 1. Sfânta Taină a Spovedaniei 4. şcoală.discutarea în grup a unor norme de comportament religios-moral. Răspândirea creştinismului pe teritoriul ţării noastre. Educarea atitudinilor de acceptare. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 5.descrierea şi compararea tipurilor de atitudini morale şi în alte convingeri religioase religios morale.Pilda vameşului şi fariseului 4. Sfinţirea timpului 1. Sărbătorile împărăteşti IV.1 să accepte existenţa unor valori religios .4.lecturarea unor povestiri despre creaţia divină.studiu de caz.sărbătoare săptămânală a creştinilor 3. .Pilda Samarineanului milostiv 2. . pornind de la situaţii concrete -discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă.

Învierea Domnului (colinde. Naşterea Domnului 2. scenete.darul lui Dumnezeu pentru oameni Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1.V. serbări religioase. lecturi moral-religioase. Natura . Creştinul în şcoală şi în societate 3. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 7 . Creştinul acasă şi în biserică 2. Spiritualitate şi viaţă creştină 1.

dezbatere asupra importanţei Sinoadelor în formularea învăţături de credinţă şi adoptarea sistemului de conducere în Biserică. .1 .lecturarea şi comentarea textelor biblice.2 să formuleze opinii personale în apre.2 să analizeze minunile Mântuitorului ca . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1. 3. .discutarea principalelor transformări survenite în istorie în urma evenimentului analizat. pe baza unor texte din Sfânta Scriptură .analiza textului. 2.lecturarea şi comentarea minunilor biblice.dezbateri colective asupra unor texte şi situaţii cierea unor situaţii cu conţinut religios concrete. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. . .3 să înţeleagă că sărbătorile sunt “popasuri .formularea de argumente pro şi contra asupra unor situaţii concrete.descrierea motivelor care stau la baza săvârşirii Sale faţă de oameni minunilor.exerciţii de identificare a cauzelor şi condiţiilor să înţeleagă implicaţiile Sfinţilor Împăraţi istorice în care s-a promulgat evenimentul Constantin şi Elena în dezvoltarea analizat.descrierea tradiţiilor locale în celebrarea unor sărbători Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 8 .2 .1 să explice importanţa Tainelor Preoţia. .exemplificarea unor situaţii concrete din care să rezulte importanţa căsătoriei.consultarea unor lucrări de referinţă.discuţii referitoare la modalităţile specifice de celebrare a sărbătorilor. 3. . moral . .exerciţii de clasificare a sărbătorilor în funcţie duhovniceşti” în viaţa creştină de diferite criterii. OC 3.. 1. de la naştere până la moarte.exerciţii de dialog pe tema rolului preotului în Cununia şi Maslul în viaţa creştină viaţa omului. semne ale dumnezeirii şi ale dragostei .CLASA A VI-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OC 1. .1 să realizeze cu cuvinte proprii comentarii .participarea la slujbele Sfintelor Taine. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2.învăţarea salutului şi a modului de adresare către un preot. .relatarea şi discutarea unor întâmplări cu Minunile Mântuitorului conţinut moralizator. OC 2. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.observarea şi discutarea de imagini cu subiect religios. . să analizeze mesajul moral-religios din .identificarea elementelor esenţiale dintr-un text dat.analiza comparativă a unor situaţii. ulterioară a Bisericii creştine .

precizarea modului de cinstire a sărbătorilor. Rugăciunea Domnească.interpretarea simbolică a sărbătorii religioase. Educarea atitudinilor de acceptare. OC 4.3.realizarea unor profiluri spirituale ale unor rituale din Istoria Bisericii în formarea personalităţi din Istoria Bisericii.dezbateri pe tema rolului martiriului 4.Minunea din Cana Galileii 2. Maica Domnului Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 9 .organizarea de acţiuni în comun cu scop lostiv (Iisus Hristos ) în relaţiile cu cei de caritabil. OC 5. Credinţa creştină 1.lecturarea unor pasaje din vieţile martirilor.consultarea unor lucrări de referinţă. Răsplata credinţei şi a ascultării – Pescuirea minunată 3. Taina Sfântului Maslu II. .. întărirea Bisericii creştine .discuţii asupra importanţei evenimentului care sărbătorilor bisericeşti şi a tradiţiilor a dus la stabilirea unei anumite sărbători. Postul în viaţa noastră 2.2 să recunoască importanţa modelelor spi.1 să aplice exemplul Samarineanului mi.exerciţii de dialog pe tema abaterilor de la modul de celebrare tradiţională a sărbătorilor creştine. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 5. .1 să înţeleagă valoarea martiriului pentru . . alte credinţe CONŢINUTURI I. caracterului moral-religios . Binefacere şi recunoştinţă – Vindecarea celor zece leproşi 4. . religioase . Hristos binecuvintează familia .prezentarea caracteristicilor unor tradiţii şi obiceiuri prin utilizarea mijloacelor audiovizuale. Iisus Hristos – Mântuitorul lumii 1. Sfânta Taină a Preoţiei 4. Cele şapte cereri 2.. Sfânta Taină a Cununiei 3. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 4.4 să descrie regulile de respectare a .organizarea de serbări cu ocazia marilor sărbători creştine. Stăruinţa în rugăciune – Femeia canaaneancă III. Sfinţirea timpului 1. .

III – IV 3. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. scenete. Izvorâtorul de Mir Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Spiritualitate şi viaţă creştină 1. serbări religioase. Ioan Botezătorul 2. Martiriul primilor creştini 2. Biserica în primele veacuri creştine 1. Elena V.3. în sec. Sărbătorile în cinstea sfinţilor IV. Credinţă şi jertfă: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 3. Naşterea Domnului 2. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 10 . Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa. Martiri creştini în Dacia. Învierea Domnului (colinde. Curajul mărturisirii: Sf. lecturi moral-religioase.

texte proprii.audiţia şi învăţarea unor cântări din Sf.1 să argumenteze că Dumnezeu a . grijă .utilizarea dicţionarelor. OC 2.discuţii pe tema nemuririi sufletului şi a comuniunii cu comunităţii creştine cei adormiţi. .1 să explice mesajele desprinse din . 4.lecturarea şi explicarea textului biblic privitor la creat lumea din iubire şi îi poartă de creaţie.dialog pe tema aplicării învăţăturilor din Fericiri în contextul actual.argumentare biblică. Fericiri şi modalităţile de aplicare a . .exerciţii de dialog pe tema problemelor sociale.1 să explice învăţătura creştină prin . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 4.analiza consecinţelor întemeierii locaşurilor de asistenţă socială. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 3.argumentare biblică. 1. . învăţaţi .1 Liturghie este centrul cultului .comentarea teoriilor ştiinţifice privind apariţia lumii şi a omului.realizarea unui eseu pe tema providenţei divine. Liturghii. Liturghii. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.CLASA A VII-A OC 1. . .lecturarea şi comentarea textelor biblice.participarea la slujba Sf.2 să utilizeze. . . OC 3.exerciţii de interpretare a simbolisticii Sf.vizionarea unor filme documentare. .realizarea de eseuri cu subiect religios. .consultarea unor lucrări de referinţă. OC 4. ortodox . termenii religioşi . Liturghie.2 să argumenteze importanţa .exerciţii de analiză a unui text religios.exerciţii de selectare a sensului corect al termenilor şi cuvinte proprii de utilizare a lor în contexte diferite. .descrierea motivelor care stau la baza săvârşirii dragostei Sale faţă de oameni minunilor. 2.dezbateri pe tema importanţei participării la slujbele Bisericii şi la acţiuni de caritate. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 1.exerciţii de identificare a virtuţilor din textul lor în viaţa personală Fericirilor.2 să analizeze minunile Mântuitorului .consultarea unor lucrări de referinţă. participării active la viaţa . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 2.prezentarea si explicarea Fericirilor. .analiza comparativă a unor situaţii. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 11 . pentru elaborarea unor . ca semne ale dumnezeirii şi ale .

participarea la acţiuni de caritate realizate de membrii comunităţii şi/sau ai altor confesiuni. Faptele bune – roade ale virtuţilor 3. Atotputernicia lui Dumnezeu – Învierea lui Lazăr 4. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume II. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Credinţa creştină 1. Spiritualitate şi viaţă creştină 1. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos IV. . . Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere 3. Căinţă şi iertare – Pilda fiului risipitor 5. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 12 . Crearea lumii 3. Bogăţia darurilor lui Dumnezeu – Pilda talanţilor III. Legea cea nouă – Fericirile 2. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie 2. Învierea Domnului (colinde.OC 5. Sfinţii Trei Ierarhi – modele ale iubirii faţă de semeni Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1.organizarea de întruniri cu tineri de diferite convingeri şi credinţe. Iisus Hristos – Învăţător şi Mântuitor 1. convingeri Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: 5.1 să descrie acţiuni concrete care exprimă dragostea faţă de semeni înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: . Iubirea prin fapte: ajutorarea celor aflaţi în suferinţă 2. Faptele rele – încălcări ale voii lui Dumnezeu V. lecturi moral-religioase. scenete. Trăirea învăţăturii creştine 1. Exprimarea învăţăturii creştine 1. Hristos.Vindecarea slăbănogului din Capernaum 2. Naşterea Domnului 2. Educarea atitudinilor de acceptare. CONŢINUTURI I.exerciţiu de rugăciune în comun. Rugăciunea în viaţa creştinului 2. Puterea credinţei şi a prieteniei . serbări religioase.

ca locaş de închinare pentru creştini .CLASA A VIII-A OC 1. naţionale . Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 13 . artă) OC 3. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.3 OC 2.argumentare biblică şi patristică. . .vizite şi documentare la biserici şi mănăstiri 3.argumentare biblică şi patristică. 1. 2. 1.vizite la muzee.dezbatere asupra contextului istoric în care s-au întemeierii Mitropoliilor în constituit Mitropoliile.dezbatere asupra contextului istoric în care s-a Române şi rolul ei in epoca actulă constituit Patriarhia Română.2 să recunoască importanţa .exerciţii de dialog pe baza învăţăturilor de credinţă cuprinse în Crez.crearea şi completarea unor rebusuri.exerciţiu de dialog pe tema posibilităţii mântuirii celor de alte credinţe. .exerciţii de dialog privind necesitatea îndeplinirii condiţiilor mântuirii.realizarea de eseuri pe teme religioase şi/sau interdisciplinare.analiza de documente istorice. Biserică şi Judecată. . .1 să utilizeze în diferite contexte expresiile şi noţiunile religioase nou . . 3. . a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 3.exerciţiu de comparare între revelaţia autentică şi falsa revelaţie (fenomene paranormale.descrierea principalelor materii şi obiecte de cult.exerciţii de identificare a învăţăturilor cuprinse în Crez. .lecturarea şi interpretarea textelor biblice referitoare la teme precizate. terdisciplinare (istorie. profeţii false.1 să prezinte caracteristicile Bisericii .3 sa recunoască importanţa Patriarhiei . . SfântaTreime din Crez Dumnezeu – Fiul.2 să înţeleagă semnificaţia şi importanţa simbolului de credinţă să sintetizeze valoarea credinţei şi recunoştinţei din textele biblice referitoare la minunile Mântuitorului . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: . învăţate. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 1.analiza de documente istorice. Dumnezeu – Sfântul Duh. literatură.dialog pe bază de imagini reprezentând părţile componente ale unei biserici . geografie. .consultarea unor lucrări de referinţă. .utilizarea dicţionarelor. vestigii arheologice.lectura şi comentarea textelor biblice privind Judecata. formarea şi păstrarea fiinţei . horoscop).1 să evidenţieze învăţătura despre .prezentarea învăţăturii despre Dumnezeu – Tatăl. muzică. realizând corelaţii in.alcătuirea fişelor de lucru.

exerciţiu de comparaţie între conceptele de libertate în sens creştin şi libertate în sens general. Trăirea învăţăturii creştine 1.4 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să prezinte organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Romăne Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: . Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă 2.să enumere formele de organizare B. Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în Hristos 2.studiu de caz: analiza unor situaţii concrete de manifestare / îngrădire a libertăţii individuale.lectura şi comentarea de texte literare şi filozofice pe tema libertăţii. Învăţătura despre Sfânta Treime în Crez 3.1 să demonstreze importanţa . Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu 3.R. OC 5. Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică 4.redactarea de eseuri cu tema dată. . . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 4. vederea mântuirii .participarea la întâlniri cu tineri de diferite convingeri şi credinţe. .dezbatere pe baza unor evenimente concrete din mass-media. convingeri Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: 5.1 să argumenteze că scopul adevăratei vieţi creştine este comuniunea deplină cu Dumnezeu şi cu semenii înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: . CONŢINUTURI I. Pilda neghinei – îndelunga răbdare şi dreptatea lui Dumnezeu III.exerciţiu de rugăciune în comun. . 4. . Credinţa creştină 1.dezbateri pe tema participării la Sf.O.dezbatere în grup pe tema libertăţii şi a iubirii sens creştin asupra vieţii individuale aproapelui (I Corinteni 13). -fise de lucru OC 4. .O. Biserica. Exprimarea învăţăturii creştine 1. Slujbe.discuţii pe tema importanţei faptelor bune în viaţa conlucrării omului cu Dumnezeu în creştinilor.să mentioneze mitropoliile şi episcopiilee din B. Educarea atitudinilor de acceptare.3. Credinţa în înviere şi viaţa veşnică II. locaş de închinare Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 14 . şi sociale .2 să analizeze implicaţiile libertăţii în .R.

serbări religioase. Semnificaţia întemeierii mitropoliilor româneşti 2. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 15 . Răbdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov 2. 34. Iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele – legea desăvârşită a Noului Testament (Marcu 12. Matei 7. Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Călătorind cu Dumnezeu . Sfânta Scriptură – izvor de înţelepciune şi iubire 1. Organizarea Bisericii Ortodoxe Române 1. scenete. Întemeierea Patriarhiei Române 3. Ioan 13. Imnul dragostei creştine (I Corinteni 13) V.12) 3. Învierea Domnului (colinde.2. Naşterea Domnului 2. 30-31. lecturi moral-religioase. Cântarea religioasă – formă de rugăciune 4. Icoana – fereastră spre cer 3.pelerinajul la biserici şi mănăstiri IV.

S2. scris sau oral. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. S3. Asumarea unor roluri sociale care implică o relaţionare pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 16 . S5. Asumarea unor responsabilităţi sociale care implică atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi semeni indiferent de credinţe şi convingeri. Cunoaşterea şi caracterizarea propriei credinţe.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU OC 1. Realizarea unui discurs pe o temă dată. Educarea atitudinilor de acceptare. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului OC 2. folosind termenii religioşi învăţaţi. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri S7. Analizarea mesajul moral-religios dintr-un text din Biblie sau Sfânta Scriptură . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase STANDARDE S1. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii S4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral religios OC 5. OC 3. Desprinderea semnificaţiei unui text biblic sau cu conţinut religios. Descrierea momentelor mai importante din Istoria Bisericii. S6. OC 4.