Sunteți pe pagina 1din 23

FALSE 1.BPE rezuma sistematic platile unei tari cu restul lumii. 3.

Tranzactia este un flux economic care reflecta crearea unei valori economice. 4.Conventia ce sta la baza construirii BPE este aceea ca fiecare tranzactie care se inregistreaza este reprezentata printr-o intrare si o iesire, care au aceeasi valoare. 7.Pozitia unei tari in raport cu restul lumii este data de Manualul balantei de plati. 8.In notiunea de rezident sunt cuprinse numai persoanele juridice care au interes economic in teritoriul economic al unei tari. 9.BPE se intocmeste bilateral pentru a arata relatiile unei tari cu restul lumii. 10.Balanta globala a unei tari uneori poate ramane dezechilibrata. 14.Pentru a reflecta dezvoltarea medie a unui fenomen, trendul trebuie sa nu elimine oscilatiile sezoniere, accidentale, ciclice. 15.Oscilatiile sezoniere se repeta rar, in termene largi in jurul trendului. 16.Oscilatiile ciclice se repeta la termene mai scurte de un an in jurul componentei trend. 17.Variatiile reziduale se repeta la termene scurte, fiind abateri mici de la evolutia fenomenului. 18.In cadrul unei SCR de lungime mica, componentele ei sunt combinate aditiv, multiplicativ sau mixt. 19.Trendul sintetizeaza variatii sezoniere in orizontul SCR. 22.Punctajul obtinut de zece concurenti la un test de cultura generala este o scala nominala? 28.Marimea erorii de reprezentativitate se poate masura numai relativ. 29.Daca unitatile extrase nu sunt restituite colectivitatii generale, sondajul este repetat. 30.Atunci cand unitatea prelevata este restituita colectivitatii studiate, are sanse de a reintra in esantion, iar sondajul este nerepetat. 31.Varianta elementara de sondaj este sondajul tipic. 34.Sondajul aleator simplu urmareste variatia mai multor caracteristici de grupare. 38.Daca la formarea subesantioanelor se are in vedere gradul de omogenitate al grupelor masurat din abaterea standard, atunci obtinem o selectie tipica optima. 44.Eroarea de tip II se produce daca acceptam o ipoteza nula adevarata. 46.Zona de acceptare este un interval de incredere in care dupa un test se respinge ipoteza nula. 51.Marca de calculator cea mai scumpa este inregistrata in statistica pe o scala de raport. 52.Cursul valutar zilnic oficial este urmarit in statistica pe o scala ordinala. 54.Cheltuielile cu reclama de sarbatori facute de cateva firme bucurestene le vom analiza ca variabile calitative. 55.O caracteristica statistica mai este cunoscuta sub numele de populatie statistica. 56.Culorile de parchet cel mai bine vandute de un supermarket, sunt analizate pe o scala de interval. 57.Ne referim la conceptul de data statistica, atunci cand avem o marime numerica concreta a unitatii unei colectivitati statistice. 58.Indicele pretului bunurilor de consum a avut in ultimele luni ale anului 2006 o crestere continua, de aceea analiza statistica il ia ca variabila alternativa. 60.Recensamantul este o metoda de observare partiala a colectivitatii statistice. 62.Ancheta este o observare partiala numai daca se respecta conditia de reprezentativitate. 63.Daca valoarea unui cont in banca este zero inseamna ca il analizam pe o scala ordinala. 65.Numarul studentilor promovati la examenul de statistica este o data statistica continua. 66.Pentru o colectivitate cu un numar mare de valori individuale distincte si o amplitudine mica se recomanda o grupare pe intervale. 70.Daca frecventa maxima a seriei de distributie este in centru seriei este corect sa calculam media patratica. 74.Pentru o serie simpla cu frecvente modul este valoarea caracteristicii corespunzatoare frecventei minime. 76. Intr-o serie simpla para, mediana este valoarea medie aritmetice a termenilor centrali in orice situatie. 81.Calculul nivelului mediu ca medie geometrica are sens economic numai daca o valoare este negativa. 87.Daca media este mai mica decat modul sau mediana, seria prezinta asimetrie pozitiva. 90.Influenta indicatorilor de pozitie asupra asimetriei este masurata prin coeficientul Gini-Struck. 91.Folosind coeficientul lui Bowley pentru a masura densitatea de repartitie a frecventelor si gradul de asimetrie.

93.Graficul utilizat pentru a reda forma asimetriei este diagrama de structura. 94.Intr-o serie statistica coeficientul de asimetrie este de 0,2, atunci avem o puternica asimetrie negativa. 95.Intr-o serie statistica masuram influenta factorilor intamplatori in variatia caracteristicii cu dispersia dintre grupe. 101.Esantionul este considerat reprezentativ si daca nu reproduce structura colectivitatii, in baza unei probabilitati asumate de cercetator. 104.Sondajul se poate aplica asupra oricarui tip de colectivitate. 105.Caracteristica alternativa poate lua orice valori in intervalul [-1; 1].

Alegere 1.Indicatorul Formarea bruta a capitalului (FBC) este exprimat de relatia: a investitiile nete de capital fix, plus amortizarea; plus variatia stocurilor . 2.Soldul contului macroeconomic Crearea veniturilor este: a Produsul intern net la preturile facturilor; . 3.Un agregat macroeconomic ce caracterizeaza nivelul de dezvoltare al economiei nationale este: d PNN/locuitor; . 4.Agregatele macroeconomice se pot calcula in preturile facturilor sau in preturile pietei (pp). Trecerea de la o categorie de preturi la alta se realizeaza prin relatia: b pf = pp impozite indirecte nete; . 5.Venitul brut disponibil (VBD) la nivelul economiei nationale se calculeaza: c VN + STCS + A; . 6.Soldul Balantei Comerciale se calculeaza: e diferenta intre valoarea exportului si cea a . importului. 7.Evolutia in timp a unei SCR nu este explicata de o serie: c de distributie de frecventa; . 8.Termenii unei SCR sunt independenti pentru ca: c sunt valori succesive ale aceluiasi fenomen; . 9.Indicii sunt inclusi in categoria: b marimilor relative; . 10.Indicele nu se obtine cand raportam: d o parte a colectivitatii la total. . 11.Indicii sintetici folosesc sisteme de pondere cand: a valorile individuale nu sunt insumabile direct; . 12.Calculul indicilor sintetici, cand avem indicii individuali si valorile in perioada de baza, se face sub forma de:

a medie aritmetica; . 13.Din urmatoarele expresii recunoasteti factorul calitativ: c preturile produselor fabricate . 14.Recunoasteti factorul cantitativ din urmatoarele expresii: b productia de bunuri materiale; . 15.Nu este posibila insumarea termenilor SCR: a de momente; . 16.Trendul unei SCR se determina prin MSM atunci cand: b modificarile absolute cu baza in lant sunt aproximativ egale; . 17.Contul sintetic de bunuri are ca sold: b nu are sold; . 18.Probleme ce trebuie rezolvate la analiza unei SCR sunt: a) calcularea indicatorilor absoluti, relativi medii; b) extrapolarea; c) analiza sezonalitatii; d) determinarea trendului; a (a, b, c, d); . 19.Pozitia unei tari in raport cu restul lumii este reflectata in urmatoarele documente: a) Balanta de plati externe; c) Pozitia investitionala internationala; d) Balanta creantelor si angajamentelor externe; b (a, c, d) . 20.Pozitia investitionala internationala (PII) cuprinde urmatoarele componente: 2. administratia publica 4. autoritatea monetara 5. sectorul bancar 6. sectorul nebancar b (2, 4, 5, 6); . 21.Consumul de capital fix (A) se poate calcula ca diferenta intre: a) PIB si PIN; b) PNB si PNN; e) investitiile brute si nete. a (a, b, e); . 22.Formarea bruta de capital (FBC) reprezinta: c) investitia neta + variatia stocurilor + amortizarea; e) investitia bruta + variatia stocurilor. d (c, e) .

23.Formarea bruta de capital fix (FBCF) reprezinta: a) investitia neta + amortizarea; d) investitia bruta; c (a, d); . 24.Determinarea trendului unei SCR se poate face cu urmatoarele metode mecanice: 1. metoda grafica; 3. metoda mediilor mobile; 4. metoda sporului mediu; 6. metoda indicelui mediu. c (1, 3, 4, 6); . 25.Diferenta dintre preturile pietei si preturile factorilor o reprezinta: a impozitele indirecte nete . 26.PIB este in prezent de 1 800 mld lei, avand o crestere de 800 mld lei fata de anul precedent. Daca rata inflatiei a fost de 40%, PIB real a crescut cu: b 29% . 27.Indicatorii medii ai SCR de intervale sunt: 1. nivelul mediu; 3. modificarea absoluta medie; 4. ritmul mediu de dinamica; 5. indicele mediu de dinamica; b (1, 3, 4, 5); . 28.Trendul unui SCR se determina prin MIM (metoda indicelui mediu) atunci cand: 2.modificarile indicilor de dinamica cu baza mobila sunt aproximativ egali; 4.sirul termenilor SCR prezinta in evolutie o progresie geometrica. c (2, 4); . 29.Cunoscand rata inflatiei pe fiecare luna a unui an, putem calcula indicele mediu lunar al preturilor de consum ca: c medie geometrica a indicilor lunari ai preturilor de consum . 30.PIB a crescut cu 50% in valoare nominala si cu 5% in valoare reala. Rata inflatiei a fost: c 43% . 31.Salariul mediu nominal a crescut de la 2,5 mil. lei la 3,75 mil. lei, iar rata inflatiei a fost de 50%. Atunci salariul real: d a ramas constant . 32.Trecerea de la conceptul intern la conceptul national in cadrul conturilor macroeconomice se face cu contul: b contul 3 Repartitia veniturilor; .

33.Elementele obligatorii ale unui tabel statistic sunt: 1. subiectul 2. predicatul 5. sursa datelor 3. macheta tabelului a (1, 2, 3, 5); . 34.Gruparea judetelor Romaniei dupa numarul total al angajatilor cu studii superioare din ultimii 10 ani este o: c grupare dupa o caracteristica numerica . 35.Presupunem o firma ce produce trei produse similare, doreste sa compare, prin intermediul reprezentarilor grafice, ponderea vanzarilor pe produse in totalul vanzarilor, in doi ani consecutivi. Reprezentarea grafica va fi: b diagrama de structura . 36.Intr-o serie de valori individuale ale unei variabile numerice, observata intr-o populatie statistica, valoarea modala este: c varianta, pozitiva sau negativa, cu cea mai mare frecventa de . aparitie 37.Reprezentativitatea este urmarita, in mod deosebit, in cazul culegerii datelor prin: b sondaje statistice . 38.Stabilirea precisa si clara a scopului unei observari statistice, totala sau partiala, nu prezinta importanta pentru: c stabilirea scopului cercetarii statistice . 39.Ancheta statistica: b este o metoda de observare partiala, care numai intamplator indeplineste conditia . de reprezentativitate 40.Recensamantul ca metoda de observare statistica: d se organizeaza cu o anumita periodicitate . 41.Statistica se ocupa de acele fenomene: d care se produc intr-un numar mare de cazuri, prezinta in producerea lor anumite . regularitati si care pot fi denumite fenomene de masa 42.Scala de interval: b are toate caracteristicile scalelor ordinale si in plus, distanta sau diferenta intre . doua numere ale scalei, are semnificatie concreta 43.Care din observarile statistice au un caracter permanent: b rapoartele statistice . 44.O medie calculata dintr-un sir de valori individuale este reprezentativa daca: b sirul de valori individuale este omogen . 45.Formula lui Sturges se poate aplica pentru determinarea: c numarul de grupe . 46.Daca in urma gruparii unui set de date pe intervale egale de variatie se obtin frecvente nule, atunci se

recomanda: c se regrupeaza datele, marind numarul de intervale de variatie . 47.Ordinea in care sosesc alergatorii unui maraton, reprezinta o variabila statistica ale carei valori pot fi masurate pe o scala: c ordinala . 48.Salariul net pentru 50 de angajati ai unei firme se masoara pe o scala: d de raport . 49.Daca variabila inregistrata prezinta un numar mare de valori individuale distincte se recomanda: c gruparea pe intervale de variatie . 50.Daca variabila inregistrarilor prezinta un numar redus de variante se recomanda: b gruparea pe variante . 51.Daca se urmareste structura colectivitatii simultan dupa doua caracteristici, alegem: c gruparea combinata . 52.Determinarea trendului unei SCR se poate face cu urmatoarele metode mecanice: 2. metoda indicatorului de nivel; 4. metoda sporului mediu; 6. metoda indicelui mediu. d (2, 4, 6); . 53.Diferenta dintre preturile pietei si preturile factorilor o reprezinta: a impozitele indirecte nete . 54.Consumul final cuprinde: b consumul privat si consumul public . 55.Excedentul net de exploatare cuprinde: e renta, dobanda neta, dividente, impozit pe profit, profit brut . 56.In ce indicatori macroeconomici sunt incluse consumurile intermediare: e PGB . 57.PIB este in prezent de 1 800 mld lei, avand o crestere de 800 mld lei fata de anul precedent. Daca rata inflatiei a fost de 40%, PIB real a crescut cu: b 29% . 58.Intr-o SCR suficient de mare se pot identifica mai multe componente: 1. variatii sezoniere; 2. variatii periodice; 4. oscilatii periodice ciclice; 5. variatii accidentale;

b (1, 2, 4, 5); . 59.Dintre indicatorii absoluti ai SCR enumeram: 1. indicatorul de nivel; 2. modificarea absoluta; 5. indicatorl de volum. a (1, 2, 5); . 60.Indicatorii relativi ai SCR sunt: 1. indicatorii de pozitie; 2. indicele de dinamica; 3. ritmul mediu de dinamica; 4. modificarea medie absoluta; 5. ritmul de modificare relativa absoluta a 1% din ritmul de crestere. b (2, 5, 6); .

61.Indicatorii medii ai SCR de intervale sunt: 1. nivelul mediu; 3. modificarea absoluta medie; 4. ritmul mediu de dinamica; 5. indicele mediu de dinamica; b (1, 3, 4, 5); . 62.Determinarea trendului SCR prin metoda mediilor mobile se realizeaza cand: c variatia termenilor seriei prezinta evidente regularitati ciclice; . 63.Componenta ciclica apare ca urmare a actiunii: a factorilor sezonieri; . 64.Componenta sezoniera a unui SCR apare ca rezultat al actiunii: a fluctuatiile legate de anotimp, sau de trimestru, luna, saptamana; . 65.Trendul unui SCR se determina prin MIM (metoda indicelui mediu) atunci cand: 2.modificarile indicilor de dinamica cu baza mobila sunt aproximativ egali; 4.sirul termenilor SCR prezinta in evolutie o progresie geometrica. c (2, 4); . 66.Valorile ajustate ale SCR pot fi fata de cele inregistrate: b >; . 67.Indicele mediu de dinamica se calculeaza ca: c medie geometrica, numai daca indicii de dinamica cu baza mobila au . valori apropiate; 68.Extrapolarea reprezinta operatiunea statistica de: 3. stabilirea unor termeni viitori situati in afara orizontului de analiza;

5. prelungirea valorilor unei SCR dincolo de perioada de analiza pe baza unui model de analiza si introducerea variabilei timp. d (3, 5); . 69.Metoda restului nedescompus pentru a masura influentele izolate ale factorilor unui fenomen complex va lua in considerare: c ponderile perioadei de baza indiferent de natura calitativa sau cantitativa a . factorului izolat; 70.Cunoscand rata inflatiei pe fiecare luna a unui an, putem calcula indicele mediu lunar al preturilor de consum ca: c medie geometrica a indicilor lunari ai preturilor de consum . 71.Ce indicatori macroeconomici includ amortizarea: b PNB . 72.Impozite nete nu pot fi incluse niciodata in: a VN . 73.In economia nationala, PIB se poate stabili conform relatiei: b consumul privat + consum guvernamental + investitiile brute de capital fix + . modificarea stocurilor + exportul net = utilizarea finala a bunurilor si serviciilor ce compun PIB; 74.Deflatorul Produsului Intern Brut este: b indicele volumului fizic de tip Paasche; . 75.Trecerea de la venitul national la venitul disponibil se realizeaza prin contul: c contul de redistribuire a veniturilor; . 76.Contul macroeconomic VENITURI isi formeaza resursele din: b PIBpp si subventiile de exploatare (SV); . 77.Dintre conturile macroeconomice ale SCN, nu are sold: c contul sintetic de bunuri; . 78.Agregatele macroeconomice se calculeaza: d in preturile facturilor si in preturile . pietei. 79.Elementele obligatorii ale unui tabel statistic sunt: 1. subiectul 2. predicatul 5. sursa datelor 3. macheta tabelului a a(1, 2, 3, 5); .

Raspunsuri numerice 1.Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semen specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. 1.Se cunosc urmatoarele date: -mld. lei Indicatori Notatia 2002 2003 1. Consumul privat CP 1.300 3.700 2. Consumul guvernamental CG 350 900 3. Formarea bruta de capital fix FBCF 310 1.050 4. Modificarea stocurilor +300 +920 S 5. Exportul E 380 1.620 6. Import I 467 2.127 Calculati: PIB prin metoda utilizarii finale pentru 2002 si 2003. Raspuns:2173/6063 2.Se cunosc urmatoarele date: Indicatori 1. Notatia Valoare mld. lei 8.380

Valoarea bunurilor produse VPind.pf in industrie pret factor 2. Consum intermediar in CIind. pf 5.910 industrie pret factor 3. Valoare adaugata bruta in VABnind.pf 3.500 ramuri neindustriale pret factor 4. Impozite indirecte Iind 570 5. Subventii S 450 6. Armotizarea capitalului fix A 550 Calculati PIN (Produsul Intern Net) in preturile pietei si in preturile facturilor. ANS: 5540/5420 3.Consumul de apa potabila (litri/locuitor) intr-o localitate, a cunoscut urmatoarea evolutie:
Anii Consumul 2000 205 2001 219 2002 230 2003 240 2004 246

Calculati sistemul de indicatori medii ce caracterizeaza seria SCR data: . Tastati raspunsul ca valoare numerica intreaga separate prin semnul / (se aproximeaza dupa regula generala). Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 228/10/105/5 4.Se cunosc urmatoarele date privind evolutia numarului de abonamente telefonice particulare in perioada 2000-2004:
Anii Numar de telefonice abonamente 2000 20 2001 50 2002 78 2003 91 2004 120

Consideram ca fenomenul evolueaza linear, calculati valorile teoretice ( y t ) de estimare a tendintei centrale a SCR analizata. Rezultatul va fi o valoare numerica intreaga (aproximatie normala la intreg). Valorile se separa prin semnul /. Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 24/48/72/96/120

5.Pe baza unei SCR cu evolutie liniara in perioada 1995-2003, cu termeni consecutivi, ce poate fi exprimata prin functia: y t = 450 + 20t, extrapolati valorile teoretice y t pentru anii: 2004, 2005, 2006. Rezultatul va fi o valoare numerica intreaga (se aproximeaza la intreg dupa regula generala). Valorile se separa prin semnul /. Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 550/570/590 6.De la un punct de desfacere a unei S.C. avem urmatoarele date:
Produse P1 P2 Valoarea vanzarilor in perioada de baza (mil. lei) - v0 150 240 Modificarii volumului fizic

r1q/ 0 %
+15 -8

Calculati modificarea absoluta totala a vanzarilor in perioada curenta fata de cea de baza, datorita modificarii volumului fizic (mil. lei): Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 3 7.Se cunosc urmatoarele date:
Unitat ea A B Valoarea productiei (mil. lei) v0 v1 120 189 88 164 Modificarii a preturilor

1 / 0

v( q )

r1p/ 0 (%)
+2,3 +1,8

Calculati dinamica modificarii relative pe seama modificarii volumului fizic al productiei, care a fost de (%) = ? Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER.

I1 0

v( q )

ANS: 166 8.Se cunosc urmatoarele date: PNBpp = 2000 u.m. Amortizarea (A) = 900 u.m. Venitul national (VN) = 1000 u.m. Subventii (S) = 400 u.m. Calculati marimea Impozitele indirecte nete ( ). Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 100 9.Se cunosc urmatoarele date: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Indicatori Consumul privat Consumul guvernamental Formarea bruta de capital fix Modificarea stocurilor Exportul Import Notatia CP CG FBCF S E I -mld. lei 2002 2003 1.300 3.700 350 900 310 1.050 +300 +920 380 1.620 467 2.127

Calculati: formarea bruta de capital (FBC) in 2002 si 2003. Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 610/1970 10.Se cunosc urmatoarele date: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Indicatori Consumul privat Consumul guvernamental Formarea bruta de capital fix Modificarea stocurilor Exportul Import Notatia CP CG FBCF S E I -mld. lei 2002 2003 1.300 3.700 350 900 310 1.050 +300 +920 380 1.620 467 2.127

Calculati: exportul net (EN) in 2002, 2003. Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 87/507

11.Se cunosc urmatoarele date: Indicatori 1. 2. 3. 4. 5. 6. Valoarea bunurilor produse in industrie pret factor Consum intermediar in industrie pret factor Valoare adaugata bruta in ramuri neindustriale pret factor Impozite indirecte Subventii Armotizarea capitalului fix

Notatia VPind.pf CIind.pf VABnind. pf Iind S A

Valoare mld. lei 8.380 5.910 3.500 570 450 550

Calculati PIB (Produsul Intern Brut) in preturile pietei si in preturile facturilor. Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 6090/5970 12.Se cunosc urmatoarele date: PNBpp = 1000 u.m. Amortizarea (A) = 300 u.m. Impozitele indirecte (Iind) = 100 u.m. Subventii de exploatare (S) = 60 u.m. Venitul national (VN) este: Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 660 13.Se cunosc urmatoarele date: Produsul National Brut (PNBpp) in preturile pietei = 1800 u.m. amortizarea capitalului fix (A) = 700 u.m. venitul national (VN) = 600 u.m. subventii de exploatare = 100 u.m. Calculati marimea Impozitelor indirecte nete care este de: Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 500 14.Se cunosc urmatoarele date despre resursele PIB pentru anul 2004 (miliarde lei): industrie: 88.900 agricultura, silvicultura: 46.000 constructii: 13.500 servicii: 85.000

ajustare pentru serviciile bancare: 4.500 impozite si subventii pe produs: 20.000 valoarea adaugata bruta: 228.900 Se cere valoarea produsului intern brut (P.I.B.) pentru anul 2004, care va fi Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 248900 15.Se dau urmatoarele date referitoare la repartitia salariatilor dupa vechimea in munca: Gruparea salariatilor dupa vechimea in munca 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 peste 30 TOTAL Numarul salariatilor 3 5 9 15 9 5 3

Calculati: limitele intervalului al 7-lea (puneti limitele intervalului separate prin liniuta ); media distributiei de frecventa (media se trece cu o zecimala separata prin virgula de partea intreaga). ANS: 30-35/17,5 16.O banca studiaza clientii incerti din firme cu care lucreaza, studiu din care s-a realizat urmatoarea distributie statistica: Grupe de firme dupa nr. clientilor incerti 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 Total Nr. firme 2 5 7 11 15 40

Determinati valoarea medie a clientilor incerti folosind o medie corespunzatoare. Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 35 17.Un studiu asupra vechimii salariatilor la o firma arata urmatoarea situatie a celor 15 salariati: 3, 5, 1, 7, 2, 3, 4, 9, 12, 7, 3, 2, 1, 15, 20. Efectuati o grupare simpla de 5 intervale de grupare cu variatie continua in functie de vechimea in munca si determinati vechimea medie printr-o metoda adecvata.

Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. Observatie : Limitele intervalului se separa prin liniuta fara spatii apoi se separa prin /. ANS: 1-5/5-9/9-13/13-17/17-21/4 18.Studiul asupra productivitatii (lei/min) pentru 5 firme se prezinta astfel: Firma 1 2 3 4 5 Total Productivitatea 8 12 15 10 5 50

Determinati variatia seriei statistice folosind dispersia 2 si abaterea standard . Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 12/3 19.Cunoastem distributia productiei medii zilnice a salariatilor unei firme, care se grupeaza in 3 grupe tipice de vechime. Din fiecare grupa se selecteaza intamplator 10% pentru a forma un esantion de forma: Grupe de salariati dupa vechime I II III Total Nr. salariati 600 1 600 800 3 000 Colectivitate selectie Nr. Productia Dispersia salariati medie 60 52 81 160 64 256 80 75 121 300

Determinati limitele intre care se va incadra productia medie, daca rezultatele vor fi garantate cu o probabilitate de 0,9545 (z = 2). Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. Obs. Limitele intervalului de incredere se trec ca valori numerice fara zecimale ce se vor separa cu semnul liniuta . ANS: 63-66 20.Daca se cunoaste in cadrul unui sondaj: 2 x = 185; x = 1,58; z = 3 iar distributia salariatilor dupa vechime se prezinta astfel: Grupe tipice Nr. total de salariati, au dupa vechime colectivitati I 600 II 1 600 III 800

Total

3 000

Determinati volumul esantionului si-l repartizati pe subesantion proportional. Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 666/133/353/180 21.Daca se cunoaste in cadrul unui sondaj:
x = 185; x = 1,58; z = 3
2

iar distributia salariatilor dupa vechime se prezinta astfel: Grupe tipice dupa vechime I II III Total Nr. total de salariati, au colectivitati 600 1 600 800 3 000

Determinati volumul esantionului si-l repartizati pe subesantioane optim, daca stim ca abaterile standard pe cele 3 grupe tipice au fost (9, 16, 11). Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 666/93/426/147 22.Aratati intensitatea legaturii liniare dintre cele doua variabile (r xy): Cheltuielile de publicitate (mil. lei) 1 4 5 7 8 Valoarea vanzarilor (mil. lei) 1 3 2 5 3 Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. Obs. Limitele intervalului de incredere se trec ca valori numerice cu doua zecimale (separate de intreg prin virgula si rotunjite la a doua zecimala). ANS: 0,74 23.Distributia de frecvente a cifrei de afaceri a 40 de firme se prezinta astfel: Cifra de afaceri (CA) (mil. lei) Nr. de firme 40-60 5 60-80 11 80-100 14 100-120 8 120-140 2 TOTAL 40 Nota: Limita inferioara inclusa in interval. Determinati: Limita inferioara a clasei a 3-a; Centrul de interval a clasei a 5-a; Marimea intervalului clasei a 4-a; Clasa cu frecventa absoluta cea mai mare.

Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. Obs. Limitele intervalului separate prin liniuta . ANS: 80/130/20/80-100 24.Distributia de frecvente a cifrei de afaceri a 40 de firme se prezinta astfel: Cifra de afaceri (CA) (mil. lei) 40-60 60-80 80-100 100-120 120-140 TOTAL Nr. de firme 5 11 14 8 2 40

Nota: Limita inferioara inclusa in interval. Determinati: Centrul intervalului pentru clasa a 3-a; Frecventa relativa (%) a primei clase; Procentul (%) firmelor care au o CA > 80 mil. lei; Procentul (%) firmelor care au o CA < 120 mil. lei. Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 90/13/60/95 25.Distributia de frecvente a cifrei de afaceri a 40 de firme se prezinta astfel: Cifra de afaceri (CA) (mil. lei) Nr. de firme 40-60 5 60-80 11 80-100 14 100-120 8 120-140 2 TOTAL 40 Nota: Limita inferioara inclusa in interval. Determinati: Frecventele absolute cumulate descrescator; Centrul de interval (Xi) al clasei a IV-a ; Frecventele relative procentuale (%) a claselor a II-a si a V-a. Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 40/35/24/10/2/110/28/5 26.Distributia de frecvente a cifrei de afaceri a 40 de firme se prezinta astfel: Cifra de afaceri (CA) (mil. lei) Nr. de firme

40-60 5 60-80 11 80-100 14 100-120 8 120-140 2 TOTAL 40 Nota: Limita inferioara inclusa in interval. Determinati: Frecventele absolute cumulate crescator; Centrul de interval (Xi) al clasei a III-a ; Frecventele relative procentuale (%) a claselor a I-a si a IV-a. ANS: 5/16/30/38/40/90/13/20 27.Pentru seria statistica simpla data: 30, 8, 20, 17, 10, 25, 5, precizati: valoarea mediei aritmetice ( X ); valoarea medianei (Me); valoarea modala (Mo); Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. Obs. Daca se poate calcula Mo treceti valoarea numerica, in caz contrar scrieti NU. ANS: 19/17/NU 28.Calculati pentru o serie statistica simpla: 30, 8, 20, 100, 50, 17, 5; media aritmetica ( X ) si mediana (Me) precizand care dintre ele reprezinta corect seria (scrieti simbolul pentru medie, doar X, iar pentru mediana Me. Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 33/20/Me 29.Distributia studentilor se prezinta astfel: Nota Nr. studenti 1 3 2 12 3 17 4 25 5 53 6 35 7 24 8 15 9 11 10 5 Total 200

Calculati: valoarea modala (Mo); decilele (D1, D5, D9) Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 5/3/5/8 30.Pentru distributia de frecvente ce reprezinta capitalul social de 50 de firme: Capital social (mild. lei) Nr. de firme 1-3 4 3-5 10 5-7 28 7-9 5 9-11 3 Total 50

Calculati: valoarea mediei aritmetice ( X ); valoarea medianei (Me); valoarea modala (Mo). Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 6/6/6 31.Pentru distributia de frecvente ce reprezinta capitalul social de 50 de firme: Capital social (mild. lei) 1-3 3-5 5-7 7-9 9-11 Total Nr. de firme 4 10 28 5 3 50

Calculati: cuartilele (Q1, Q2, Q3); valoarea modala (Mo). Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 5/6/7/6 32.Pentru distributia de frecvente ce reprezinta capitalul social de 50 de firme: Capital social (mild. lei) 1-3 3-5 5-7 7-9 9-11 Total Nr. de firme 4 10 28 5 3 50

Determinati: valoarea modala (Mo); decilele (D1, D5, D9) Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 6/3/6/9 33.Se cunosc urmatoarele date despre vechimea a 30 salariati ai unei firme: 28, 13, 17, 24, 16, 5,18, 17, 10, 12, 20, 6, 17, 1, 21, 9, 16, 19, 18, 4, 15, 7, 17, 3, 11, 8, 23, 19, 17, 12. Determinati: valoarea amplitudinii absolute (A); marimea intervalului de grupare (h); limitele intervalelor de grupare, daca gruparea se face pe 5 intervale egale. Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER.

Obs. Limitele intervalului separate prin liniuta . ANS: 27/6/1-7/7-13/13-19/19-25/25-31 34.Se cunosc urmatoarele date despre vechimea a 30 salariati ai unei firme: 28, 13, 17, 24, 16, 5,18, 17, 10, 12, 20, 6, 17, 1, 21, 9, 16, 19, 18, 4, 15, 7, 17, 3, 11, 8, 23, 19, 17, 12. Determinati: limitele intervalelor de grupare, daca gruparea se face pe 5 intervale egale, cu variatie continua; frecventele absolute corespunzatoare (n). Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. Obs. Limitele intervalului separate prin liniuta . ANS: 1-7/7-13/13-19/19-25/25-31/5/7/11/6/1 35.Se cunosc urmatoarele date despre vechimea a 30 salariati ai unei firme: 28, 13, 17, 24, 16, 5,18, 17, 10, 12, 20, 6, 17, 1, 21, 9, 16, 19, 18, 4, 15, 7, 17, 3, 11, 8, 23, 19, 17, 12. Determinati: frecventele absolute, dupa ce veti grupa pe 5 intervale egale cu variatie continua; frecventele cumulate descendent; frecventele relative procentuale (%) ale claselor 2 si 4. Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 5/7/11/6/1/30/25/18/7/1/23/20 36.Distributia salariatilor dupa vechime se prezinta astfel: Gruparea salariatilor dupa vechime Nr. salariati 5-10 5 10-15 7 15-20 15 20-25 10 25-30 8 Total 45 Determinati: valoarea vechimii medii ( X ); valoarea mediana a vechimii (Me); valoarea modala a vechimii (Mo). Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 19/19/18 37.Distributia salariatilor dupa vechime se prezinta astfel: Gruparea salariatilor dupa vechime 5-10 10-15 15-20 Nr. salariati 5 7 15

20-25 25-30 Total

10 8 45

Determinati: valoarea vechimii medii ( X ); valoarea abaterii standard (); coeficientul de variatie (v). Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: ANS: 19/6/3 38.Pentru un sondaj de 10% aleator si nerepetat asupra capacitatii de cazare dintr-o zona montana, care se prezinta astfel: Gruparea unitatilor turistice dupa Nr. unitati capacitatea de cazare turistice 20-30 5 30-40 14 40-50 18 50-60 30 60-70 15 70-80 12 80-90 6 Total 100 Determinati: capacitatea medie de cazare ( X ); verificati omogenitatea seriei; determinati limitele intervalului de estimare privind capacitatea medie de cazare, pentru o probabilitate (z) = 0,9973 (z = 3) (limitele se separa cu o liniuta . Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 55/28/50-59 39.Dintr-un sondaj aleator de 10% anterior cunoastem: eroarea limita admisa (= 2,36); dispersia esantionului (11,2); probabilitatea (z) = 0,9973 (z = 3). Determinati noul volum al esantionului (n). Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 18 40.Consumul de apa potabila (litri/locuitor) a cunoscut urmatoarea evolutie in perioada 2000-2004: Anii 2000 2001 2002 2003 2004 Consumu 2.050 2.217 2.230 2.400 2.246 l

Calculati sistemul de indicatori medii ce caracterizeaza aceasta SCR ( y, , I, R ), a caror valori au fost : Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. Obs. Pentru indicele mediu de dinamica se va trece valoarea numerica cu doua zecimale separate de intreg prin virgula si rotunjite normal la a doua zecimala. ANS: 2229/49/1,02/2 41.Consumul de apa potabila (litri/locuitor) a cunoscut urmatoarea evolutie in perioada 2000-2004: Anii Consumu l 2000 2.050 2001 2.217 2002 2.230 2003 2.400 2004 2.246

Considerand evolutia fenomenului liniara, sa se extrapoleze valorile SCR pentru urmatorii doi ani (2005, 2006). Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 2401/2459 42.Se cunosc urmatoarele date privind evolutia numarului de abonamente telefonice particulare in perioada 2000-2004: Anii 2000 2001 2002 2003 2004 Numar de abonamente 220 500 778 891 1.120 telefonice
t Considerand evolutia fenomenului analizat liniara stabiliti valorile teoretice ( y ) de estimare a tendintei centrale a SCR analizata. Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 264/483/702/921/1140 43.Se cunosc urmatoarele date privind emisiile radio (mii ore program): Anii 2000 2001 2002 2003 2004 Numar emisii 50 60 63 72 79 radio Calculati : - modificarea absoluta cu baza fixa (t/1) a acestei SCR ; - indicele de dinamica cu baza mobila (It/t-1) a acestei SCR. Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 10/13/22/29/120/105/114/110 44.Se cunosc urmatoarele date privind emisiile radio (mii ore program): Anii 2000 2001 2002 2003 2004 Numar emisii 50 60 63 72 79

radio Calculati: - indicele de dinamica cu baza mobila (It/t-1) a acestei SCR ; - ritmul de crestere cu baza mobila (Rt/t-1) a acestei SCR ; - valoarea absoluta a unui procent de crestere cu baza mobila ( t/t-1) (aceasta valoare se va trece cu o zecimala, separate prin virgula de intreg). Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 120/105/114/110/20/5/14/10/0,5/0,6/0,6/0,7 45.Consumul mediu zilnic de apa potabila (litri/locuitor) a cunoscut urmatoarea evolutie in perioada 2000 2004: Anii 2000 2001 2002 2003 2004 Consum 134 156 191 197 205
t Calculati printr-o metoda mecanica (MSM), valorile ajustate ( y ) ale acestei serii SCR, ale caror valori au fost de Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 134/152/170/187/205 46.Pe baza unei SCR a carei evolutie a fost liniara in perioada 1995-2003, formata din termeni consecutivi,

care poate fi exprimata prin functia: = 600 + 60t, extrapolati valorile teoretice ale variabilei pentru anii: 2004, 2005, 2006. Nota: Raspunsul este o valoare numerica intreaga rotunjita normal daca nu se specifica altceva. Pentru mai multe valori folositi separator semnul /. Nu folositi unitati de masura sau alte semne specifice. Respectati ordinea cerintelor. Daca ati cont de aceste indrumari dati ENTER. ANS: 900/960/1020

S-ar putea să vă placă și